Page 1

«£» TV

™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ £∂™™∞§π∞™

(e-thessalia.gr) ¢EYTEPA 13 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2017 ñ AP. ºY§§OY 984

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

™E§I¢E™ 24

ñ

Tπª∏ ºÀ§§√À ú 0,50

£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

ª·ıËÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ fiÏË √È Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜

◆ ÛÂÏ. 4

£Ï›„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ◆ ÛÂÏ. 5

ΔÈÌ‹ıËÎ·Ó ªËÙÚfiÔÏË Î·È §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ

«μÚfi¯Ô˜» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏËÁÈÎÔ‡˜ Ù· ÂÈϤÔÓ ¤ÍÔ‰· Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ™Â ·fiÁÓˆÛË ‰Âο‰Â˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ∂›ÁÂÈ Ë ›‰Ú˘ÛË Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ

◆ ÛÂÏ. 3

¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ◆ ÛÂÏ. 4

« ŒÊ˘Á·Ó» ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô 40¯ÚÔÓÔÈ

∞fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

◆ ÛÂÏ. 4

∞fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ™Ù· ıÚ·Ó›· Ù· ÙÚ›· ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘Ï·

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·Û 0-1 ·fi ÙËÓ ¶‡‰Ó·

∏ ¡›ÎË 3-0 ÂÎÙfi˜ ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi

¶ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ

£ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi ¤Ú·ÛÌ·

◆ ÛÂÏ. 5

◆ ÛÂÏ. 4

∂ÓÙÔ›ÛÙËΠ¯ı˜-¶·Ú¤Ì‚·ÛË §ÈÌÂÓÈÎÔ‡

¶ÚÔÛÊÔÚ¿

◆ ÛÂÏ. 5

¡ÂÎÚfi ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi

∫√À¶√¡π

Ù˘ «£» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘

«ΔÔ ıÂÛ¤ÛÈÔ Ù·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË» ªfiÓÔ Ì 2 ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È 5 ¢ÚÒ ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ

◆ ÛÂÏ. 11

◆ ÛÂÏ.12,13

ªÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™¤ÙÙÔ˘ 1-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏ.

™˘Ó¤ÙÚÈ„Â 83-58 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

∫¤Ú‰ÈÛ ÛÙÔ 84’ Ô ƒ‹Á·˜ ◆ ÛÂÏ. 14

∫˘Ú›·Ú¯Ë Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ◆ ÛÂÏ. 16

¢. ¡. ∫√ÀΔ√À¶∏™

ª∂ ∞°∞¶∏ °π∞ Δ√ ∂¶π¶§√ ∂‰Ò Î·È 61 ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ٷ ¤ÈÏ¿ Û·˜ Ì ¤ÌÓ¢ÛË & ·ÈÛıËÙÈ΋, Ô˘ Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· Ù· Ï·ÙÚ‡ÂÙÂ. ™·ÏfiÓÈ·, ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜, ∫Ú‚·ÙÔο̷Ú˜, ™˘Óı¤ÛÂȘ, ¶·È‰Èο & ¡Â·ÓÈο ŒÈÏ·, ŒÈÏ· ∫‹Ô˘ & μÂÚ¿ÓÙ·˜, ŒÈÏ· °Ú·Ê›Ԣ, ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜ ∫Ô˘˙›Ó·˜, ªÈÎÚÔ¤ÈÏ·, ™ÙÚÒÌ·Ù· ⁄ÓÔ˘. ™Â ÂÌ¿˜ οı ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û·˜ ··›ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ χÛË. μ√§√™: ∞¡∞§∏æ∂ø™ 303 & ∫∞™™∞μ∂Δ∏

ΔËÏ. 24210 72510-11-12, Fax: 24210 72513, E-mail: volos@stager.gr

∞£∏¡∞ - ∫√ƒø¶π - £∂™™∞§√¡π∫∏ - ∫∞§∞ª∞Δ∞ - πΔ∂∞ www.stager.gr

www.facebook.com/stager.gr

twitter.com/@StagerGR

∫ÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘ (¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÕÏÏË ªÂÚÈ¿) ΔËÏ. 24 21 21 49 49 necvolos@gmail.com


2

∏ £Ù¢ ¤¯ÂÈ ÕÔ„Ë

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

«ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·» ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ «ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, 2005»

μfiÏÔ˜-¡¤· πˆÓ›·, ¶‹ÏÈÔ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘

ª∂ƒ√™ ¶ƒøΔ√ ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· 1922 IV. H ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙÔÓ BfiÏÔ ¢ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· μ·ÛÈÏ›· ‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1924 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¢∏ª√æ∏ºπ™ª∞ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ ÌË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ‚·ÛÈÏ›·˜ Î·È ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì Úfi‰ÚÔ ·ÈÚÂÙfi. Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó ÏÂ˘Î¿ Ì ÙË Ï¤ÍË ¡∞π Î·È Ì·‡Ú· Ì ÙË Ï¤ÍË √Ãπ. √ “Δ∞ÃÀ¢ƒ√ª√™” , Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ Ì›· ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, Ô £Ú·ÎÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Ë ŒÓˆÛȘ ∂ʤ‰ÚˆÓ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È £Ú¿Î˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜: “¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Û‡۷Ù fiÏÔÈ ÂȘ Ù·˜ οÏ·˜ Ì ÙÔ ¿ÛÚÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ˘¤Ú Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” Î·È Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: “¢π∞ ¡∞ ∂∫¢∏§ø™∏Δ∂ Δ√¡ ∂£¡π∫√¡ ¶√¡√¡ ™∞™ ∫∞π ¡∞ º∂ƒ∏Δ∂ Δ∏¡ ™Àªºπ§πø™π¡ æ∏ºπ™∞Δ∂ À¶∂ƒ Δ∏™ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™”. Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È

ƒfi˙· πÌ‚ÚÈÒÙË: ∏ ‰·ÛοϷ Ì ÙÔ fiÚ·Ì· O... ™ÙËÏ›Ù˘ TÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ¢. ∞¡Δø¡π√À* ∫∞¶√Δ∂ Û’ ÂÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔÓ ÙfiÔ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ÛÔ˘‰·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ÕÓıÚˆÔÈ Ì ¢·ÈÛıËÛ›·, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÓÔ‹ Ì ÙËÓ ˘Í›‰· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÔÙ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ÛÙËÓ ·È‰Â›·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË. ¶ÔÏÏÔ› ÂÍ ·˘ÙÒÓ ˘‹ÚÍ·Ó Ì·¯ËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ¿ÏÏÔÙ ı·ÏÂÚ‹˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÎÈ fi¯È ÂÙÔ‡ÙˆÓ ÙˆÓ „¢ÙÔÏÈÌÔÎÔÓÙfiÚˆÓ Ô˘ Ï·Û¿ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔÈ, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·Ï·È¿˜... ÈÛÙÔÚ›·˜. ∫¿ˆ˜ “΢ÓÔΤʷÏÔ˘˜” Î·È “ηӛ‚·ÏÔ˘˜” ı· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ·, ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ºÒÙË ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›ÙÚ„·Ó (Ô ÂÚÈÒÓ˘ÌÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ mr Pol Î·È Û›·) ÙÔÓ ÂÎÙڈ̷ÙÈÎfi, ·¿ÓıÚˆÔ, ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi, ·ÙÈ̈ÙÈÎfi fiÚÔ ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜, ¿ÎÔ˘ÛÔÓ ¿ÎÔ˘ÛÔÓ!, ˙ËÙ¿ Ó· ÁÚ·Ê› Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜!!! ∫·Ù¿Ù˘ÛÙÔÈ “΢ÓÔΤʷÏÔÈ” . ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Â˘Ù˘¯Ò˜, Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ Ë ¢·ÛοϷ ƒfi˙·, Ë “ÎfiÎÎÈÓË” ƒfi˙· πÌ‚ÚÈÒÙË Ë ÔÔ›· ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ¤Ó·Ó ·¤Ú· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ô˘Ì·ÓÈÛÌÔ‡. ™˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °ÏËÓÔ‡, ÙÔ˘ Â›Û˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ‰·ÛοÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ Î·È Ù˘ ∞‡Ú·˜ £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ “ª·Ú·ÛÏÂÈ·ÎÒÓ” , ÙÔ 1924. ∏ ƒfi˙· πÌ‚ÚÈÒÙË ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1898 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤ı·Ó ÛÙȘ 16/9/1977, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ 40 ¯ÚfiÓÈ· Ò˜ Û‹ÌÂÚ·, ÔÚÊ·Ó‹ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ Ì·˜. À‹ÚÍÂ Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ ÙÔ 1934, ηıÒ˜ ›¯Â ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ (19281930) ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ôχ ŒÓÙ‚·ÚÓÙ ™Ú¿ÓÁÎÂÚ. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ë ıÂÌÂÏÈÒÙÚÈ· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

›ıÔÓÙ·˜, ·˘Ù‹ ÌÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ‹, ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ªÂÙ·Í¿ Ó· ȉڇÛÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ (¶∂™∞), Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1937 Ò˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1940 ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜, Ë πÌ‚ÚÈÒÙË ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ∂∞ª. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶∂∂∞ Î·È ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ “Δ· ·ÂÙfiÔ˘Ï·”, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1944 ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ “ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ Δ‡ÚÓ·˜” ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. ΔÔ 1946 Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ¿ÏϘ ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚȘ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÂٷ͇ 26 Î·È 29 ª·˝Ô˘. ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÊÚÔÓËÌ¿ÙˆÓ Ë πÌ‚ÚÈÒÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ˘¤ÛÙË ‰ÈÒÍÂȘ Î·È ÂÍÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. ∞fi ÂΛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1950 ÌÂٷʤÚıËÎÂ, Ì·˙› Ì ÔÏϤ˜ Û˘ÓÂÍfiÚÈÛÙ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÛÙË ª·ÎÚfiÓËÛÔ Î·È Î·ÙfiÈÓ, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¿ÏÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, Ì fiÛ˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó “‰‹ÏˆÛË” . ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂¢∞. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÛÙȘ 5/6/’16 Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ πÌ‚ÚÈÒÙË ÂΛ ·fi ı›·ÛÔ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÈÌËÙÈÎfi ˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ƒfi˙·˜ πÌ‚ÚÈÒÙË Ê¤ÚÂÈ ÙÈÌËÙÈο Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ μ‡ÚˆÓ·, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ Î·È ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘. ŒÁÚ·„ ·ÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›· ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡, ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÚıÚˆÓ. ΔÔ Î˘ÚÈÔÙÂÚfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· ıˆÚÂ›Ù·È “∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ” 1923. ∂˘Ù˘¯Ò˜, οÔÙ ے ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ ¤˙ËÛ·Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ! * À‡ı˘ÓÔ˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜

ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜...

°ÓÒÌË... TÔ˘ A. °IOYPMETAKH Δ√ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ‹Á· ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ó· ¿Úˆ Ù· ¡∂∞... °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ù· ÚˆÙÔ·ÁfiÚ·Û·, ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi 1975, ‰ÂÓ Ù· ‚ڋη... ™˘Ó‹ıÈ˙· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó’ ·ÁÔÚ¿˙ˆ Ù· ¡∂∞ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÓˆ ¤Ó· ‰›ˆÚÔ ÁÈ· Ó· Ù· “ÍÂÎÔηϛۈ” : ÂÈÊ˘ÏÏ›‰Â˜, ¿ÚıÚ·, ÚÂÔÚÙ¿˙, ÛًϘ fi,ÙÈ ÂÚÈ›¯Â Ë ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ë ¤Î‰ÔÛË... ÕÏÏË ÌÈ· ÒÚ· (ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó·) ÌÔ˘ “ÙÚÒÂÈ” Ë “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” ÎÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ›ˆÚÔ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ٷ Ì¿ÓÈ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ô‡Ù ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰È·ÚΛ ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙȘ Ì‡Ú˜ ÛÙ· “ÙÚ·Â˙·ÎÈ· ¤Íˆ” Î·È ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿... °π∞ Ó· Â›Ì·È ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ¿ÏÏ·Í ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó Ë “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” Ì‹Î ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÚÒËÓ ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ÌÂÈÒıËΠ۠ÙÚ›ˆÚÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈ΢ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘... ŒÊ˘Á ͷÊÓÈο Î·È ÂΛÓË ÎÈ ¿ÊËÛ ÙÔÓ fiÓÔ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÈÚ·˙fiÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Â› Û·Ú¿ÓÙ· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·!... •∂ƒø fiÙÈ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· ’Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î.Ï. ¡· Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹, ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ... ∂›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰¤ÓÂÛ·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο (Î·È Ôχ Ì¿ÏÈÛÙ·) ·Ó ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÈÌfiÚʈÛË... ∞˘Ù¤˜ ÎÈ ÔÈ ¶∞∂ (¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜) Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û ‰¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·... ∏ ¶√§πΔ∂π∞ ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Û˘Ó·›ÓÂÛË) Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÌË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¶∞∂ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ¤¯Ô˘Ó Úfi‰ÚÔ ¤Ó· ··ÙÂÒÓ·

Û·Ó ÙÔÓ ∫ÔÛΈٿ ‹ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÙȘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î·È Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹... ∂›Ó·È ÁÈ·Ù›, Ë ÔÏÈÙ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó ÎÔ› Í·ÊÓÈο Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ “Á·‡ÚÔ˘” Ó· ¿ÂÈ Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË, Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ·ÊÂı› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÙÔ˘... °È· ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù¤ÙÔÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÏÈÙ›·˜... ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ›‰È· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÚÁ›ÏË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ Ó’ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘˜... ∂π¡∞π, ı· ›ÙÂ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÏÔ΋, Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿... ™ˆÛÙfi... ∞ÏÏ¿ ¤Ú·Ó Ù˘ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Δ‡Ô˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠ے ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÚ·„ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ “μ‹Ì·ÙÔ˜” Ô °. ∞ÏÏ·Ì·Ó‹˜ ÛÙÔ “Documento” : “∞Ó ÙÔ μ‹Ì· ›¯Â 80 ÛÂÏ›‰Â˜, ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰¤Î· ‹Ù·Ó “‰È·ÏÔ΋” . ŸÌˆ˜ ÔÈ ¿ÏϘ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ‹Ù·Ó ÙÔ μ‹Ì· ÙÔ˘ ∫. £. ¢ËÌ·Ú¿, ÙÔ˘

ª¿ÚÈÔ˘ ¶ÏˆÚ›ÙË, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™‚ÔÚÒÓÔ˘, ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ˘ ÙÚÔÙÛÎÈÛÙ‹ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ªÈ¯¿ÏË “¶¿ÌÏÔ” ƒ¿ÙË. ∫È ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÃÂÈÏ¿, ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛË μÈÛÙˆÓ›ÙË, ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ ∫·Ú·Û·Ú›ÓË, ÁÈ· Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ۈ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ˘ÔÁڷʤ˜ οو ·fi ÊÚ¤Ûη ΛÌÂÓ· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜, ‹ıÔ˘˜ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ™˘ÓÂȉËÙ¿ ·Ó·Ê¤Úˆ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜. ∞fi ÔÓfiÌ·Ù· ·ÚıÚÔÁڿʈÓ; ŸÛ· ı¤ÏÂÙÂ. ™ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ∞ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 200, Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 17 ÈÔ ÒÚÈÌ·, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÌÔ˘ ˙ˆ‹˜ ˆ˜ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ μ‹Ì·, ·’ ÙÔ 1999 ¤ˆ˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ¿ÏϘ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÛÂÏ›‰Â˜ ‹Ù·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ›‰È˜ fiϘ ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜, ÙÔ ë·ÌÂ. ∞Ó Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ οÓÂÈ Ê‡ÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi ÙȘ ¿ÏϘ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ μ‹Ì·ÙÔ˜, ·˘Ù¤˜ ı· ʈÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· „ËÊÈ·-

ο ÂÊËÌÂÚȉÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. £· ηÚ›ÛÔ˘Ó Û·Ó ÛfiÚÔ˜, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ¤ÛÔ˘Ó” . ∞ÀΔ∂™ ÔÈ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ “μ‹Ì·ÙÔ˜” , ÔÈ ¿ÏϘ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜” , ÔÈ ÂÓ‹ÓÙ· ›Ûˆ˜ ÙˆÓ ¡∂ø¡ (Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ) Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·... ∫È ·˜ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ Ô˘ ¯¿ıËηÓ, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜... ∫¿ÔȘ fï˜, fi¯È fiϘ... ∫·È Ô‡Ù ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜... £À™π∞ ÛÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜; ¡·È... Õ‰ÈÎË ı˘Û›· ¿ÓÙˆ˜: Ó· Ì·ÎÚÔËÌÂÚ‡ÂÈ Ô ∫Ô˘Ú‹˜ Î·È Ó· ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁ›, ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ¯ÒÚÔ ÛÙË ‰È·ÓfiËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜!.. ∞ÏÏ¿ ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ; “∂͢ÁÈ¿ÓıËηӔ ÔÈ ¶∞∂ ·fi ÙÔ˘˜ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓˉ˜ Î·È ÙÔ˘˜ “ÙÛ¿ÙÛÔ˘˜” ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ·Ú¿ÁΘ...

√È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ ∂∫∫¡ μfiÏÔ˘

ŒÎÔ„·Ó ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘˜ Δ

ËÓ ›Ù· ÙÔ˘˜ ¤ÎÔ„·Ó ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ ∂∫∫¡ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 9/2/2017 ÛÙÔ Ô˘˙ÂÚ› ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ ·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Î·È Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ∂∫∫¡ μfiÏÔ˘ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ μ’ ΔÛÈÙÚ¿˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ∂›Û˘ ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È Â˘¯‹ıËΠÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ºÚÔ˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô

Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ºÚÔ‡ÚËÛ˘ (¶.√.À.∂.º.) Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘. ªÂ ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Ó· Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ, ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ Ù· ÙÚ·¤˙È· ÔÈ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ› ºÚÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ ∂∫∫¡ μfiÏÔ˘, ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ Ì ΤÊÈ, ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ Î·È ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù·... ∫·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ˘Á›·...

MÂı·‡ÚÈÔ TÂÙ¿ÚÙË Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ AÙfiÌˆÓ Ì AÓ·Ëڛ˜

∂Áη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ “¶fiÏÂȘ ÛÙËÓ fiÏË” ª∂£∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ (ºÂÚÒÓ 17) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “¶fiÏÂȘ ÛÙËÓ ¶fiÏË” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ÙÔ˘ ∫¢∞ªÌÂ∞ Ù˘ ∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙ· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ Î·È ÙÔ ∫¢∞¶ÌÂ∞ Ù˘ ∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ

ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· “ªÔ˘Û›· Î·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜: ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ “·Ó›ˆÙÔ” ÛÙ· ÌÔ˘Û›·” Î·È ÛÙfi¯Ô ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ˆ˜ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ËÏfi, ı˘Ì›˙ÂÈ ÏÈÓıfiÎÙÈÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ʈÏȤ˜ ÙÂÚÌÈÙÒÓ. ΔË ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ Ë ÎÂÚ·Ì›ÛÙÚÈ· ∑›Ó· ¢È·ÎÔÌ‹, Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ô‰È¿˜ Î·È ÙÔÓ ‹¯Ô Ô ™‡ÚÔ˜ ¶ÔÏ›Ù˘.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ÌÂ∞: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô‡ÚÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ™‡ÚÔ˜ ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, °ÂˆÚÁ›· ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ª·Ô˘Û›‰Ë˜, ∂ϤÓË ™Ù·Ê˘Ï›‰Ô˘, ∫ˆÛÙ·ÓÙ›Ó· ™Ù·Ê˘Ï›‰Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ· ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˘, ª·Ú›· ∞‰¿ÌÔ˘, °È¿ÓÓ· æ˘¯ÔÁÈÔ‡, ∞ÚÁ‡Ú˘ °Ô˘ÏÈÔ‡Ì˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ °Ô˘ÏÈÔ‡Ì˘, ™Ù·Ì·Ù›· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, μ·Û›Ï˘ ¡È˙¿Ì˘, ¢¤ÛÔÈÓ· ¶·ÓÙÂÏÔ‰‹ÌÔ˘. À‡ı˘ÓË ‰ÔÌ‹˜: °ÈԇϷ ΔÛÈÁÈ¿ÓÓË. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ §¤ÏÈ· ÃÔÚ¤ÌË, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - ÂÈηÛÙÈ΋ ıÂÚ·‡ÙÚÈ·

Î·È ¡›ÎÔ˜ ¶Ô‰È¿˜, ÂÈηÛÙÈÎfi˜ - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∏ ¤ÎıÂÛË “¶fiÏÂȘ ÛÙËÓ fiÏË” ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶fiÏ˘ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜, ¤Ó· ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , Ô˘ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ‹Ú ·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ΔÚ›ÙË ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 10.30-13.30 Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 18.00-21.00. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.


∏ £Ù¢ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

ºˆÙÔ™ÙÈÁ̤˜

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

3

∞ʇÓÈÛË ‹ ÙÚ·Áˆ‰›·... ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ μ·ÚÛ¿ÌË

TÔ˘ §O´ZOY A™BE™TA

ŸÔ˘ Ó· ’Ó·È... °ÂÌ¿ÙÔ ·Ê›Û˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ë Ù˙·Ì·Ú›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÙ› ·fi οı ›‰Ô˘˜ ·Ê›Û·. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó· ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ fiÚÙ·. ΔÒÚ· Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ Û οÔÈÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ı¤Ì·...

∫·ı›˙ËÛË ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ ÌËÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÔψÌÔ‡ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤ÁÈÓ·Ó, ÛÙËÓ ÙÚ‡· ¤ÂÛ ¯ÒÌ· Î·È ¤ÁÈÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. ŸÌˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ۈÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ˘¤ÛÙË Î·ı›˙ËÛË Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ̤Ú˜. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘, ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÔÙ¤Ú· ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Â˙fi˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›.

∂ÚÁ·Û›Â˜ ∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰È·ÁÒÓÈ·, ÂΛ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ΔÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ∂Δ∂ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È; £· Â›Ó·È ÛÙÂϯˆÌ¤ÓÔ Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘; ∫·È Ë ÂÚÒÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ∂Δ∂ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ΔÔ¿ÏË ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù·Ì›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· “·ÓÔȯٿ” Ù·Ì›· Ó· ÏÈÁÔÛÙ¤„Ô˘Ó.

∫Ô‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂›ÁÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰ˆÚ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ

·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ ÌÂÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛ‹ÌˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿ıËÛË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ Û ΤÓÙÚÔ ÂÛÙ›·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ˙ÂÛÙfi, ÂÓÒ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿, ηıÒ˜ ¤ÁÈÓÂ

ÌfiÓÔ ÌÈ· ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ÓÂÊÚÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· ¤Ó· Ìfi-

Û¯Â˘Ì·. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ¿ÚÛË Ù˘ ÚÔηٿÏ˄˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË

ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡Ù·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫·È ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ì fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜” . ∂›Û˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙË ªÔÓ¿‰· Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. °È·Ù› ‚ϤÔ˘Ì ӷ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó¤· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÈÌÔοı·ÚÛ˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ηÏfi, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤-

∫√ªªøΔ∏ƒπ√

™π™∫√™

™ÈÓÒ˘ 20 ¡. πˆÓ›· - ΔËÏ.: 2421 066315 AÓ·Ï‹„ˆ˜ 224 - K·ÛÛ·‚¤ÙË μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24210 54622 °. ¢∏ª√À 35 ñ Δ∏§. 24210 59046 ñ μ√§√™

ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó” .™ÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 250, ÂÓÒ ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 70 ÂÚ›Ô˘. ¶¿Óˆ ·fi 150 ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË ªÔÓ¿‰· Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ·ÈÌÔοı·ÚÛË. √ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔ 9Ô ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· Î·È ÂÍÂϤÁË ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶∞ƒ∞ ÙȘ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÎÚ›ÛË, ۯ‰fiÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰È·ÚΛ, ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÂÏȉÔÊfiÚÔ. ∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ٛÔÙ ıÂÙÈο ÚÈ˙ÈÎfi Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi, Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚˘ı›˙ÂÙ·È Û Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·Ó˘ÔÏË„›·˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ٷ ÛËÌ¿‰È· Ó¤·˜ ÎÚ›Û˘. Ÿ¯È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÁˆÔÏÈÙÈ΋˜. ΔÔ Brexit Î·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ΔÚ·Ì, Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‹ ‹ ÌË Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. √ “ÂıÓÈÎfi˜ ËÁÂÌÔÓÈÛÌfi˜” Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ô ΔÚ·Ì Î·È Ë ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙË ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ ∂.∂. ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∂.∂. - ∏¶∞ - ∫›Ó·˜ - ƒˆÛ›·˜, ¿Ú· ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1989 ˘‹Ú¯Â ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. º·›ÓÂÙ·È Û·Ó ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÓfi˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ -∫›Ó·- ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰ÂÏÊ›ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ -∏¶∞¯Ù›˙ÂÈ Ù›¯Ë ·ÔÌfiÓˆÛ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÈÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ı· ˘ÔÛÙ› ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÁˆÔÏÈÙÈ΋˜. μÈÒÓÂÈ ‹‰Ë, Ì ÙÔ Î‡Ì· ÚÔÛʇÁˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË de facto fi͢ÓÛË Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì·ÙÈ¿ Î·È Ì¤ıÔ‰Ô ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ. ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ Ó¤·˜ ÎÚ›Û˘; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ˆ˜ ¿ÙÔÌ·, ˆ˜ ÎfiÌÌ·Ù·, ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ôϛ٘. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ Ù· ¤Î·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ì ÙËÓ Î¿ı ÏÂ˘Ú¿ Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙË ÊıÔÚ¿ Î·È ÛÙ· Ï¿ıË Ù˘ ¿ÏÏ˘. ∞Ó ‰ÂÓ ·Ê˘ÓÈÛıÔ‡ÌÂ, ı· Ì·˜ ·Ê˘Ó›ÛÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË, ηٿ ·fiÏ˘Ù˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì¿˙·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÂÓ¿ÚÂÙË ÛÙÚÔÊ‹ fiÚˆÓ Û ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜. ŸÏÔÈ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË. ∞ÓÙ› ÁÈ· ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜, ·˜ Á›ÓÂÈ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù·‚‡ıÈÛË ÛÙÔ ÈÔ ·Ú·ÎÌÈ·Îfi ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ ·ÚÂÏıfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ŸÔÙÂ Ù˘ÊÏ¿ ·Ú·Û˘Úı‹Î·Ì ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂıÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·.


4

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

∏ £Ù¢ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

ΔÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔ¯ı¤˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ΔÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Û‡ÓÔ„Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ªª∂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ÂÓÒ Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ.

ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÏÏÈÎÚ·ÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Ù˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙÔ ˙ˆËÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηٿÊÂÚ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. “ÿÚË ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi

Ì·˜ Î·È ÙËÓ ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ, ÙÔ 2017 Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ٷ ªª∂ Û ÌÈ· ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, Ì ηÏԉ¯ԇÌÂÓË ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚ·Á̤ӷ, Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “ΔÔÏÌ‹Û·ÌÂ, ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒ-

ÓÂÙ·È, ηıfiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∞Ó·‰Â›Í·Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ٷ ̤ÁÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ŒÚÁ· ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Ù· ·ÏÈ¢ÙÈο ηٷʇÁÈ· ÛÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶¿ÏÙÛË, Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ï›ÌÂÓÔ ÂÚÈÔ¯‹ fiˆ˜ Î·È Ë ∞η‰ËÌ›· ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡-

Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÙˆÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÒ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷ‰˘ÙÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜” .

¶ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ “ªÂ ‰È·‚ԇϢÛË ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È ÛÙ· ÓËÛ¿ÎÈ· ∞Ï·Ù¿˜ Î·È ¶Ú·ÛÔ‡‰·, ·Ú¿ Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÌÈÎÚÒÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÂÈÛ΢¤˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ‰‹-

Ì·Ú¯Ô, ÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ë, Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ıÂÙÈο ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∫·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, Ì ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜” . √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ÌÂÁÂı˘ÓıÔ‡Ó Ù· ÔʤÏË ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. Δ¤ÏÔ˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¯ËÌ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì fiÚ·Ì· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ۈÓ, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÈ·.

KÔ‹ ›Ù·˜ ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Î·È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˘˜

™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ª·ÚÙ›Ô˘

Δ

Ë Û˘ÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ Ó¤Â˜ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ÂÏ¢ıÂÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ Î·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ

ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÔ‹ ›Ù·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Volos Palace. ◊Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ÎÔ‹ ›Ù·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ÛËÌ›ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi

∂ÁÁ˘Ë̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘ ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Δ¯ÓÈÎfi˜ ÀÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘, ΔËÏ.: 6945 440 965

ª√Δ√ƒ μ∂Δ∂ƒ∞¡√π ∂¶∂ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ∞ - ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ - ™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¢ƒ∞: ¢∂ƒμ∂¡∞∫πø¡ 11 - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 66473 FAX 24210-85592 E∫£∂™∏: §∂øº. ∞£∏¡ø¡ 144 - 148 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 86200 FAX: 24210 90129 e-mail: motorveterani@motorveterani.gr

CAFFEBAR

400 ¿ÙÔÌ·. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó, ¯fiÚ„·Ó Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó Û ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∂˘ı‡Ì˘ ΔÛ¿Ì˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÙÚÂȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ›̷ÛÙ ̷˙› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈϤͷÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ï¤ÛÔ˘Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÒÙÔÓ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÔ˘Ì ӷ ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·ÎfiÌË ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô” . √ Î. ΔÛ¿Ì˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔ-

ÌÈÎÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÛÙȘ 5 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÈ-

¶·ÏÈfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 37/μfiÏÔ˜/24210 22222

£E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£HTA E¶IKOINøNIA E.¶.E. EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

BA™I§H™ X. ¢ANO™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

∂À£Àª∏™ Ã√ÀΔ∞™ EÈ̤ÏÂÈ· Û‡ÓÙ·Í˘

ºøTH™ ™¶ANO™

Œ‰Ú·: π¿ÛÔÓÔ˜ - ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘ 2 Δ∫ 383 33 - BO§O™ TËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) Fax: 24210 32828, 24210 23470 www.e-thessalia.gr E-mail: info@e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 71∞’ - ¡¤· πˆÓ›· - μ√§√™ ΔËÏ.-Fax: 24210 66707, ∫ÈÓ.: 6944842692, ∫ÈÓ.: 6983642765

Ì‹ıËÎ·Ó Î·È ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2016, fiˆ˜ ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ £ÂÔÏÔÁ‹˜ (ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜), ¶¤ÙÚÔ˜ ∫Ô˘Ú‹˜ (Ô˘ÚÔÏfiÁÔ˜), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (øƒ§), °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ (ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜), ¶·Ó. ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ (·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜). ™ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‰fiıËΠÌÈ· ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ª·ıËÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ ª∞£∏Δπ∫√ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÙËÓ ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÌfiÏȘ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›· Î·È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÚÂÌ·ÛÙ› ‹‰Ë ·Ófi Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. º¤ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ì·ıËÙÈο Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙÔ‡ÓÙˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÚ›· ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘Ï· ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘ÏˆÓ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªfi˙· Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ·ÁÁÏÈο, Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∞Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ÀÔ‰Ô¯‹ ÛÙ· ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘Ï· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ Ë ∂§ª∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ.


∏ £Ù¢ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

ÕÊËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹ ÚÔ¯ı¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ¯ı˜ ∫˘Úȷ΋

£Ï›„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‰‡Ô 40¯ÚÔÓˆÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ŒÓ·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ÌÈ· 40¯ÚÔÓË ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ¤Ê˘Á·Ó ÚfiˆÚ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÚÔ¯ı¤˜ Î·È ¯ı˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ıÏ›„Ë ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜.

40¯ÚÔÓÔ˜ ·‚›ˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ÔÈΛÔÈ ÙÔ˘ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ∂∫∞μ, fiÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔÓ 40¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·ÚÁ¿. ∏ 40¯ÚÔÓË ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. ΔÔ ∂∫∞μ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓÂ, ·ÏÏ¿ Ë Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ›¯Â ·Ô‚ÈÒÛÂÈ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤۷ Û ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ˙ˆ‹ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË Ï‡Ë Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ·.

√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

“∞Ó·‚ÈÒÓÂÈ” Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ™Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· μfiÏÔ˘ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ù˘ 23˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2014 fiÔ˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÚ›· Ó¤· ·È‰È¿. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 36Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô º›ÏÈÔ˜ ∫··ÓÈ¿Ú˘ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ÔÈ ·‰ÂÚʤ˜ ∫Ô˘ÙÛÈ·Ú‹ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ÙfiÙ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ - ÙfiÙ - Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ Óٷϛη˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ·fi ÙË ¡¿Ô˘Û· Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ, ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ·Ì¤-

ÏÂÈ· ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ∫··ÓÈ¿ÚË, 20 ÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ πˆ¿ÓÓ·˜ ∫Ô˘ÙÛÈ·Ú‹, 18 ÂÙÒÓ, Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫Ô˘ÙÛÈ·Ú‹ 21 ÂÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ

“·fi ·Ì¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ‰ËÏ. ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜, ÙËÓ ÔÔ›· fiÊÂÈÏ ηٿ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷ‚¿ÏÂÈ, ‰ÂÓ Úfi‚Ï„ ÙÔ ·ÍÈfiÔÈÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ Î·È ÚÔ-

ͤÓËÛ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ¿ÏψÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Â› Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ô‰Ô‡ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ μfiÏÔ, ÊÔÚÙËÁfi ¢Ã ÌÂÙ¿ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ˘, ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Û Ì ۇÓÂÛË, ‰ÂÓ ·ÛÎÔ‡Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Û οı ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, ›¯Â ÊÔÚÙÒÛÂÈ Î·ı’ ˘¤Ú‚·ÛË ¤ˆ˜ 20% ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ fi¯ËÌ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÂٷ̤ÓË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‰Ë Ì 77 ¯ÏÌ/ÒÚ· (Ì fiÚÈÔ Ù· 70 ¯ÏÌ/ÒÚ·) Î·È ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (‰ËÏ. ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ·) Î·È fiÔ˘ ¤‚·ÈÓ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎÒ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ πÃ∂ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô º›ÏÈÔ˜ - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫··ÓÈ¿Ú˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘” .

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ πfiηÌÔ˘

5

À¤Î˘„ ÛÙ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ô 6¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ¤ÂÛ ·fi ÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ À¶∂∫Àæ∂ ÛÙ· ‚·Ú‡Ù·Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÔ 6¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ Ô˘ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·›‰ˆÓ “∞ÁÏ·˝· ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡” , ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÒÛË ÂÚ›Ô˘ 10 ̤ÙÚˆÓ, ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. ¶·Ú¿ ÙȘ ÙÈÙ¿ÓȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ ·ÁfiÚÈ ¤¯·Û ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ۯ‰fiÓ ¤Ó· 24ˆÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó. ΔÔ ¿Ù˘¯Ô ·È‰› Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È¤Ê˘Á Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi ·fi ÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ. ∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ÎÏ‹ıËΠ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Ô˘ ¤Û¢Û ӷ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ·È‰› Î·È Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ÂÁÁ‡ÙÂÚÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙÔ ∫∞Δ. ™ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∫∞Δ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË. ΔÔ ·ÁfiÚÈ Â›¯Â ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ÛÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜, Ú‹ÍË ÛÏ‹Ó·˜ Î·È ‹·ÙÔ˜, ÂÓÒ Â›¯Â ·È̿و̷ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈÙfiÓÈÔ ¿Óˆ ·fi Ù· fiÚÁ·Ó·. ÀÔ‚Ï‹ıËΠ۠Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÏËÓÂÎÙÔÌ‹ Î·È Û˘ÚÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÓÔÛËÏ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û‡ÓÙÔÌË Î·È Ì ÌÔÈÚ·›· ¤Î‚·ÛË.

“μÚfi¯Ô˜” ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ¡ÂÎÚfi ‰ÂÏÊ›ÓÈ ΔÈÌ‹ıËÎ·Ó Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Î·È Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Úfi¯Ô˜” ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ·ÔÙÂÏ› μ ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, fiˆ˜ Ë

ÏËڈ̋ ÂÓfi˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡, Ù· Ê¿Ú̷η, ÔÈ ıÂÚ·›˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ fiÔÈÔ ÔÛfi ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·Ú·ÏËÁ›·˜ Ó· ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÏËÁÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· “πfiηÌÔ˜” , fiÔ˘ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿-

ÓˆÓ›·˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ı· ·ÁÔÚ·ÛÙ› Û‡ÓÙÔÌ·” . ∞fi ÙË §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô Î. μ·Û›Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔÓ πfiηÌÔ Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ‰È·ı¤ÛÂÈ 22 ÙfiÓÔ˘˜ ·fi η¿ÎÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ì·Íȉ›ˆÓ” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Î·È Ë Ï¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÎÈÓËÙÈο ·Ó·‹ÚˆÓ “πfiηÌÔ˜” Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ª¤ÏÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÌË ÔÌ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ΔÔ Â›‰ÔÌ· Ù˘ ·Ú·ÏËÁ›·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì οı ̋ӷ ‰ÂÓ ÎfiËÎÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÎfiËÎÂ Â›Ó·È Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ë Û‡ÓÙ·ÍË, fiˆ˜ ‚¤‚·È· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·Ú·ÏËÁÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÌÈ· ‚ÔËıfi ÁÈ· οÔȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ∞Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η, ÙȘ ıÂÚ·›˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ, ÙfiÙ ٷ fiÔÈ· ¤ÛÔ‰· ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ôχ ‚·Ú‡ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜” . ™ÙÔÓ πfiηÌÔ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì-

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 124-°·ÏÏ›·˜, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ¶·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ: 24210 30883 facebook.com/caffecentralvolos

flÚ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜ ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË-™¿‚‚·ÙÔ 07.00-15.00 ΔÚ›ÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹ 07.00-15.00 & 17.30-21.00

ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ∂¡∞ ÓÂÎÚfi ‰ÂÏÊ›ÓÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ú¯È΋˜ Û‹„˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ - ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ηÙfiÈÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ȉÈÒÙË. ∞fi ÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠۯÂÙÈο Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ Ù·Ê‹.

̤ӷ 120 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 400-500. √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ πfiηÌÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ì·Íȉ›ˆÓ. ∫·È ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ·Á¿Ë Ù˘ ÎÔÈ-

¢π∞πΔ√§√°√™ - ¢π∞Δƒ√º√§√°√™ ∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ·: ñ ÕÙÔÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ñ ∂Á·Ԣ˜ ñ £ËÏ¿˙Ô˘Û˜ ñ ∞ıÏËÙ¤˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ / ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ñ ªÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ñ ŸÏ˜ ÙȘ ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ñ §ÈÔ̤ÙÚËÛË ñ ∞Ó¿Ï˘ÛË Û‡ÛÙ·Û˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ñ ª¤ÙÚËÛË Ì˘È΋˜ Ì¿˙·˜ ñ ª¤ÙÚËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ˘ÁÚÒÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÏ·¯ÓÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ ñ ∂ÎÙ›ÌËÛË ÔÛÙÈ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜, ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ μ·ÛÈÎÔ‡ ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ £ÂÚÌȉÈÎÒÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ, ËÏÈΛ· ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡

ΔÔ¿ÏË 70 - μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24211 06980 ÎÈÓ.: 6947 238324


AıÏËÙÈ΋ μ’ ∂£¡π∫∏

Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ™˘Ó¤ÙÚÈ„Â 14-6 ÙËÓ ∞.∂. ÷˚‰·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 fiÏÔ

πÛfi·ÏÔ 2-2 ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∞fiÏψÓ-ÕÚ˘

ÿÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ Ë ¡›ÎË

ª∂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ô ÕÚ˘ ·Ó Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠0-2 ÛÙË ƒÈ˙Ô‡ÔÏË, Ô ∞fiÏÏˆÓ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÛÈÔ˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2 ÛÙÔ 91’, Ì ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË. ∏ ™¿ÚÙË Ó›Î‹Û 1-0 ÙÔÓ √º∏, ÂÓÒ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ù· ÷ÓÈ¿ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘ ∞.√. ΔڛηϷ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ÷ÓÈ¿-ΔڛηϷ . . . . . . . . . .1-0 (10’ μ·ÎÂÓ‚¿È) ™¿ÚÙË-√º∏ . . . . . . . . . . .1-0 (81’ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi˜ 4-0 (12’ °ÎfiÙÔ‚Ô˜, 17’,34’ °Î¤ÛÈÔ˜, 72’ ºÂÏ›Â) ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-∫·ÏÏÔÓ‹ . 2-0 (65’ ∫ÚËÙÈÎfi˜, 86’ ™Î·ÚÙۛϷ˜) ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.-ÕÚ˘ . . . . . .2-2 (53’∞ÏÌ¿Ó˘, 90+1’ ¡Ù¿ÛÈÔ˜ ñ 14’ ÿÏÈÙ˜, 32’ ¡ÙÔ‡Ó˘) ∫·ÏÏÈı¤·¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . .0-0 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .2-0 (45+2’ ÂÓ. ∫ÚËÙÈÎfi˜, 83’ ¡ÙÈ·Ù¿) ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 0-0 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-§·Ì›· 0-3 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 15 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . .25-8 . . 37 2. §·Ì›· . . . . . . . . . . . . . 24-4 . .34 3. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . .27-13 . . 30 4. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . .25-12 . .28 5. ™¿ÚÙË . . . . . . . . . .20-17 . .24 6. √º∏ . . . . . . . . . . . . .21-13 . .24 7. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . .20-19 . .21 8. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . .13-13 . .19 9. ΔڛηϷ . . . . . . . . .17-12 . .18 10. ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜ . . . .22-22 . .17 11. ∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi˜ . . . . . .9-16 . .16 12. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . .10-7 . .16 13. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . .10-18 . .16 14. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . .19-24 . .15 15. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . .13-20 . .12 16. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . .9-30 . . . .9 17. ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜ 10-29 . . .7 18. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . .7-24 . . . -6 ™ËÌ: ΔڛηϷ Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÏÈÁfiÙÂÚ·, §·Ì›·, ÕÚ˘, ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜, ÷ÓÈ¿, ∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi˜ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ

¶¿Ï„Â, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û ÛÙÔÓ °¤Ú·Î· Ô √.À.∫.μ.

√ ¶·Ú·Û΢¿˜ ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Kfi¯ÂÈÏ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ‰ÔηÚÈÔ‡

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞2 fiÏÔ Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙÔ ÂÌÊ·ÙÈÎfi 14-6 Â› Ù˘ ∞.∂. ÷˚‰·Ú›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô √.À.∫.μ. ¿Ï„ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¡ËÚ¤· °¤Ú·Î·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 10-7. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ù· Ì·Ù˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋:

¡›ÎË-∞.∂. ÷˚‰·Ú›Ô˘ 14-6 ΔÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞.∂. ÷˚‰·Ú›Ô˘. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏ¿Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Â›¯·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ì ̛· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÒÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 14-6 Ù· ϤÂÈ fiÏ·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÔÚ› Ó· ‰¤¯ıËÎ·Ó ÚÒÙÔÈ ÁÎÔÏ ·fi ÙÔÓ ƒÔÓ˙›ÓÔ Û ̛· ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¤‰ˆÛ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ fiÏÔ. ªÂ Ôχ

ÎÔχÌÈ, ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· Î·È Î·Ï¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. √ ª·ÚÙ˙Ô‡¯Ô˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Ô ¶ÈÛÛ›·˜ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ ÔχÂÈÚÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∫fi¯ÂÈÏ·˜ ¤Î·Ó ÙÔ 2-2 Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ¡›ÎË ¿ÙËÛ ÙÔ... Áο˙È. ªÂ ÙÔ˘˜ ¢·ÓÈ‹Ï Î·È °ÏÔ‡ÌË Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó Û ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì ÛÎÔÚ 4-2. ™ÙÔ ‚’ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ Ô μ·Û›Ï˘ ¶·Ú·Û΢¿˜ “η٤‚·Û ÚÔÏ¿” ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 5-2. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Í‹ıËΠ¿ÏÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙË Á’ ÂÚ›Ô‰Ô (95), ÂÓÒ “ÂÎÙÔ͇ÙËΔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ηıÒ˜ Ë ¡›ÎË ¤Î·Ó Â› ̤ÚÔ˘˜ 5-1 Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ˘¤Ú Ù˘ 14-6. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜. √ÎÙ¿ÏÂÙ·: 4-2, 1-0, 4-3, 5-1. ¡π∫∏ (ªÏ¿Ó·˜): ¶·Ú·Û΢¿˜, ¢·ÓÈ‹Ï 3, °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ 1, Δ˙·ÌÙ˙‹˜, Δ¿ÛÛÔ˜, ª·ÎÚ‹˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∞Ï. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¡. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ 1, ¶ÈÛÛ›·˜ 3, °È·‚·Ú›‰Ë˜ 2, ∫·Ó¿Î˘, ∫·ÚÙÛ¿Ó·˜, ª·Ú-

∫·ÊÂÓ›Ô

√ ¶ÈÛÛ›·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ¡›Î˘

Ù˙Ô‡¯Ô˜ 1, °ÏÔ‡Ì˘ 3. ∞.∂. Ã∞´¢∞ƒπ√À (∞Ó‰Ú¿ÎÔ˜): ΔÛ·‚·Ú‹˜, °·ÏÈ¿ÙÛ˘, μ·ÛÈÏ¿Î˘, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fi¯ÂÈÏ·˜ 4, ƒÔÓ˙›ÓÔ 1, ΔÚ·ÁÁ·Ó›‰·˜, ªϤÙÛ·˜, ∫Ô˘Ú‹˜, °ÎfiÙÛ˘, §·ÁÔ˘‰¿ÎÔ˜, ¶ÈÎÚ›‰·˜, ¶ÈÛÙfiÏ˘, ¢Ô‡Ì·Ó˘, ŒÓÙÌÔÓÙ˜ 1.

¡ËÚ¤·˜ °ÂÚ.-√.À.∫.μ. 10-7 º˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· Ì 10-7 ÁÓÒÚÈÛ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¡ËÚ¤· °¤Ú·Î· Ô √.À.∫.μ. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË Î·Ù¤‚·Ï ÊÈÏfiÙÈÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·fi ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ª¤¯ÚÈ Ù· ÌÈÛ¿ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √ √.À.∫.μ. ‹Ú ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 3-4 ¯¿ÚȘ Û ̛· ˘¤ÚÔ¯Ë ÏfiÌ· ÙÔ˘ °È¿ÁÎÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 6-4 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ÙÚ›· ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÁÎÔÏ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Á’ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÛÙÔ 9-4, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô √.À.∫.μ. ηٿÊÂÚ ӷ Ì·˙¤„ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· (10-7). ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÔ˘‰Ú·Ì‹˜, ∫·ÙÛÒÓ˘. √ÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-2, 4-2, 3-1, 1-2. ¡∏ƒ∂∞™ °∂ƒ. (™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜): ¶··-

ñ ηʤ‰Â˜ ñ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ - ÙÔÛÙ ñ ÌÈÏÎ Û¤ÈÎ ñ ÙÛ›Ô˘ÚÔ - ÎÚ·Û› Ì›Ú· ñ ÌÂ˙‰¿ÎÈ· ñ ·Ó·„˘ÎÙÈο - ÔÙ¿ ñ ÚÔÊ‹Ì·Ù· ñ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ۷ϤÈ ¶. ªÂÏ¿ 43, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 24210 28635 À¶√ ¡∂∞ ¢π∂À£À¡™∏ 6984667849 - 6947430724

“¿ÁÎÔ˜”

∫∞º∂¡∂π√ EVENOS ∏ ·›ıÔ˘Û· 100 Ù.Ì. ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÓËÌfiÛ˘Ó· À. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ °∂øƒ°π∞ Δ™π√Àª∞ƒ∏ πø§∫√À - ™Δƒ∞Δ∏°√À ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏ ΔËÏ.: 24210 49704

‰fiÁÈ·ÓÓ˘, ÷Ù˙ˉ¿Î˘, °Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 1, ª·˘Ú‰¿Î˘ 2, ¡ËÛ·Ó¿Î˘, ΔÛ·ÎÈÚ¿Î˘ 4, ∫˘˙ÈÒÚÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 1, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÒÓÈ·˜, ¶ÈÂÚÚ¿ÎÔ˜, ªÂÏÈÁÎÒÓ˘, ΔÛ·ÁÎÔ‡ÚÔ˜, °·˚Ù¿Ó˘. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): μfiÓÙ˙Ô˜, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ 1, ª¿ÚÎÔ˘, ÷Ͽ˜, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ÃÚ. ª·ÚÈÓ¿Á˘ 1, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 1, ∫. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ 2, μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜ 1, °È¿ÁÎÔ˜ 1, ¡¿ÛÈÔ˜, Δ˙È·Ó‹˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¡›ÎË-∞.∂. ÷˚‰·Ú›Ô˘ . . . . . . . . . . . .14-6 ¡ËÚ¤·˜ °ÂÚ.-√.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . .10-7 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . 6-5 ª›ÏˆÓ-¡.√. ÷ÏΛ‰·˜ . . . . . . . . . . . .5-9

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ¡.√. ÷ÏΛ‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 2. ¡ËÚ¤·˜ °ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 3. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 4. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5. ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6. ∞.∂. ÷˚‰·Ú›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 7. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 8. ª›ÏˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

7

∂ÓÒ Ô ¶∞√∫ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ

ÕÓÂÙ˜ ӛΘ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶∞√ ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‡ÎÔÏ· Ó›ÎËÛ ÙË §¿ÚÈÛ· Ì 2-0, Ô ¶∞√∫ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠4-0 ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡. ™‹ÌÂÚ· Ë ∞∂∫ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞∂§ 2-0 O OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ “ηı¿ÚÈÛ” ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ¤Î·ÓÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ √ÛÌ¿ÓÏÈÛÔÚ, ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÌfiÏȘ 14 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ì ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ, ÂÓÒ Ô πÓÙ¤Á ÛÙÔ 9’ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” . √§Àª¶π∞∫√™: ∫·›ÓÔ, ¶·Ú¤‰Â˜, ªÔÙ›·, μÈ¿Ó·, ¡Ù Ϸ ª¤ÁÈ·, ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜, ƒÔÌ·fi, ∂ÏÈÔ˘ÓÔ‡ÛÈ, ºÔÚÙÔ‡Ó˘, ™ÂÌ¿, πÓÙ¤Á (70’ ∫·ÚÓÙfiÛÔ). AE§: •ÂÓÔ‰fi¯ÔÊ, ƒ¤ÓÙ˙·˜, ΔÈÎfi, º¿Úη˜, °ÎfiÏÈ·˜, ∫fiÓÙÔÚ, ª·Û·Ï¤Û·, μ·Ú¤Ï· (46’ °ÎÔ˘ÏÔ˘˙¿ÓÙÂ), ¡·˙Ï›‰Ë˜, πÎÏ·Ô˘ÓÈÂΘ, ∞‚Ú·¿Ì (57’ ∫·fi˜).

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 4-0 °È· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì·Ù˜ ̤۷ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ¤‚·Ï ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (4-0). √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿, fï˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ï›Á˜ Ê¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫˘ÚȷΛ‰Ë. √È ∞ÁÚÈÓÈÒÙ˜ ·Ì‡ÓÔÓÙ·Ó ÛˆÛÙ¿, ÂÓÒ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ªÔÚ› Ô ª·Ú›ÓÔ˜ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ Ó· ›¯Â οÓÂÈ ‰‡Ô ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ì ÙÔÓ ∫Ô˘ÚÌ¤ÏË Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ƒ¤È˜ ÛÙÔ 37’ Î·È ÙÔÓ μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ ÙÔÓ ∫ψӷڛ‰Ë ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fï˜ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ·ÚÔ˘Û›·Û ηχÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ô ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ ·ÈÛı¿ÓıËΠÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” Â›ıÂÛË, ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ 48’, ÂÓÒ Ì¤Û· Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ (54’, 59’) ·ÚÓ‹ıËΠÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ˘˜ μÈÁÈ·Ê¿Ó˜ Î·È ªÂÚÁÎ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÂÏÈο, ÙÔ ÁÎÔÏ ‹Úı ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÛÙÔ 67’ Ì ÙÔÓ ªÂÚÁÎ Û ̛· Ê¿ÛË ‰È·ÚΛ·˜, ÂÓÒ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˘ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙÔÓ §fi˜ Ó· ÙÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ, ¤Î·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” . ŒÙÛÈ, ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ªÂÚÁÎ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠¿ÏÏ· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· (80’, 92’), Ô

¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ΔËÏ.: 24210 24187 email plateia_cafe@yahoo.gr Plateia-Espresso-Bar-Athletic-Screen/

T.V. Δ√ “Plateia Espresso Bar”

√È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó

§Ô˘ÓÙ ÙÔÓ “‰È¤ÎԄ” ÛÙÔ 89’ Î·È ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ‚ڋΠÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜, ªÔϤ‰Ô, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ∫Ô˘ÏÈÌ·Ï›, ÃÔ˘ÏÙ, ƒ¤È˜ (37’ ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘), ∑¤Î·, ∂ÌÔÎÔ‡ (78’ §Ô˘ÓÙ), μÈÁÈ·Ê¿ÓȘ, ∫ψӷڛ‰Ë˜ (46’ ¶. μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜), ªÂÚÁÎ ¶∞¡∞πΔø§π∫√™: ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ∫Ô‡Û·˜, ∫ϤÛÈÔ (72’ ªÔ˘ÓÈfi˜), ª¿ÎÔ˜, ª·ÚÎfiÊÛÎÈ, ¶¿Ô˘ÏÔ, ΔÛÔοÓ˘, ƒfiÙÛ· (79’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜), ª‡Á·˜, §fi˜, ÷ÓÙ¿ÎÈ·˜ (65’ ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿ÓÔ˜)

•¿ÓıË-¶∞√∫ 0-0 Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÔÎÙÒ ÛÂÚ› ӛ΢ Û fiϘ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ (¤ÓÙ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÚÂȘ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ), ¤‚·ÏÂ Ë •¿ÓıË, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÌË ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌË ‰¤¯ÔÓÙ·È ÁÎÔÏ ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· (0-0). √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” Ì‹Î ηχÙÂÚ· ÛÙÔ Ì·Ù˜, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î˘Ó‹ÁËÛ·Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ıÔ˜, fï˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ‚Ú‹Î·Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ

ª›ÛÂÛ‚·Ú (52’) Î·È μ·Ú¤Ï· (66’). ™Ù· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÏÂÙ¿ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÂÛÂ, Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·, ÚÈÓ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ™¿ÏΠÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. •∞¡£∏: ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ª·Í‚·Ó›‰Ë˜ (80’ ªÂ¯›·), ¡Ù §Ô‡Î·˜, ΔÚÈ¿‰Ë˜ (69’ §¿˙ÈÙ˜), °ÈÔ˘Ó¤˜, ™ÔÏÙ¿ÓÈ (83’ ¶ÈÙÛ¤ÏÈ), μ·ÛÈϷο΢, ºÏ›Ûη˜, ™ÈÏ¿, §ÈÛÁ¿Ú·˜, ∫·Ì·Ú¿. ¶∞√∫: °Ï‡ÎÔ˜, ∫Ú¤ÛÔ, ª·ÏÂ˙¿˜, μ·Ú¤Ï·, ÷ڛÛ˘, ΔÛ›ÌÈÚÔÙ, ª›ÛÂÛ‚·Ú, ∫›ÙÛÈÔ˘, ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ (57’ §¤Ô‚·Ù˜), ∫¿ÌÔ˜ (76’ ª˘ÛٷΛ‰Ë˜), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (62’ ¶Ú›ÁÈÔ‚ÈÙ˜). °È· ÙËÓ 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: μ¤ÚÔÈ· - ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ...................... 0-1 (8’ ∂Ï º·ÚÓÙÔ‡) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ................0-1 (45’ ¡Ù·Ô˘ÓÙ¿) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-§¿ÚÈÛ·..................... 2-0 (1’ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜, 9’ πÓÙ¤ÁÈÂ) ∫¤Ú΢ڷ-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ .................1-0 (34’ °ÎÔ̤˜) •¿ÓıË-¶∞√∫ ................................ 0-0 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-°È¿ÓÓÈÓ· ..................... 3-3 (32’ °È·ÎÔ˘Ì¿Î˘, 40’ ∫¿ÚÁ·˜ 51’ ™ÈÁÎÓȤ‚ÈÙ˜ - 9’, 58’ ¶¤‰ÚÔ ∫fiÓÙÂ, 11’ Δ˙ËÌfiÔ˘ÏÔ˜) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ......4-0 (67’, 80’, 90’ ªÂÚÁÎ, 89’ §Ô˘ÓÙ) ¢Â˘Ù¤Ú· 13/2 19.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞∂∫

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 20 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ................................43-9 .....51 2. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ .................................27-14 .....38 3. ¶∞√∫ ..........................................29-13 .....36 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ........................ 26-12 .....35 5. •¿ÓıË .........................................22-18 .....33 6. ∞∂∫ ..............................................31-16 .....29 7. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ .................................23-24 ..... 29 8. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·........................... 23-21 .....28 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ................................20-28 ..... 26 10. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ........................23-29 ..... 22 11. ∫¤Ú΢ڷ ..................................17-22 .....22 12. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ ............................ 21-29 .....20 13. ∞∂§ ........................................... 17-28 ..... 17 14. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ..........................14-35 ..... 14 15. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ..................................14-28 ..... 13 16. μ¤ÚÔÈ· ......................................11-35 .....13 ™ËÌ: √ ¶∞√∫ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -3 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞∂∫ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 18/2 15.00 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-•¿ÓıË 17.15 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∫¤Ú΢ڷ 19.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 19/2 15.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17.15 ¶∞√∫-μ¤ÚÔÈ· 17.15 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 19.30 ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 20/12 19.30 ∞∂§-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜

PÂÙÚfi... º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 1987 ∞¡∞ª∂™∞ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÚÂÎfiÚ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û Â›Â‰Ô ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Â›Ó·È Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∂‰Ò Î·È 34 Ì‹Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ù· ÂÓÓ¤· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù¤ÚÌ·Ù· 18-1. (7/2) *** ™¶√À¢∞π∞ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ·˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙ· 100 Ì. ÚfiÛıÈ·˜ Ì ¯ÚfiÓÔ 1.13.77 Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ 44/100 ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚÂÎfiÚ. ∞ÎfiÌË ·fi Ï¢-

Ú¿˜ √∂∞/¡∞μ Ô ªÏ¿Ó·˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100 Ì. ÚfiÛıÈ·˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ì 1.17.84, Ô ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜ ÙËÓ 5Ë ÛÙ· 200 Ì. ˘Ù›·˜ Ì 2.31.95 Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜ 4Ã200 Ì. ÂχıÂÚÔ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË. (8/2) *** √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ™‡ÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜ ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ ¶ÂÙÚ›ÙÛË ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙË ¢Ú¿Ì· ÛÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ª·˙› ÙÔ˘ ÎÏ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ô ΔÔ˘ÓÙ˙È¿Ú˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. (10/2) ***

ªÂ ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓfi ‚·ıÌfi ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· 0-0 ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. √§Àª¶π∞∫√™: ª·Ú·Û›‰Ë˜, μ‹Ù·˜, ª¿Ó‰·ÏÔ˜, μ·˚Ó¿˜, ΔÛfiÁη˜, ªËÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ (77’ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜), Δ¿¯Ô˜, ¢·‰¿ÎÔ˜, ™ÎÔ‡Ú·˜, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘. (10/2) *** ∞§ª∞ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ¤Î·ÓÂ Ë ¡›ÎË Ô˘ ·¤Û·Û “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙË §·Ì›· ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∞Ú¯Èο ¿ÓÙÂÍ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÓÙÂÂÙ¤ıË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Î·È 500 ÂΉÚÔÌ›˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ¡π∫∏: ª·Î¿Ï˘, ºÏ¿ÌÔ˜, ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÚÁ·ÚÈÙfi-

Ô˘ÏÔ˜, ¶ÂÙڛ΢, ª·ÚÙ›Ô˘, ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ª¿Ú‰·˜, ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ª·˘ÚÔ‰‹ÌÔ˜. (10/2) *** √ ¡√μ/∞ƒ° ¤¯·Û Ì 5-6 ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙËÓ ‹ÙÙ· Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛÂ Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ·Î‡ÚˆÛ ¤Ó· Ù¤ÚÌ· Î·È ·ÁÓfiËÛ ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¡√μ/∞ƒ° fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ›¯Â ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Û 5-5 Î·È ÂÓÒ ‹Ù·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 3-5. ™ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶∞√∫-∫¤Ú΢ڷ 11-11, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶. º¿ÏËÚÔ 6-4, √º£∂¡√∞ 6-6. (10/2) ***

¶√§À ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÛÙ ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú· Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ï˘Ìȷ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ∞.∂. ¶ÔÓÙ›ˆÓ. √ ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜ ¤·ÈÍ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ¤Ù˘¯Â Ù· ‰‡Ô ·fi Ù· ÂÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (Ó›ÎËÛ 7-0). (12/2) *** √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·˙·Ó›‰Ë˜ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™›ÌÔ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi χıËΠÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °™∞ Î. ∞Ó·ÛÙ. ¶·¿˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔÓ Î. ∫·˙·Ó›‰Ë. (13/2) ∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 19.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞∂∫ -∑(™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 16.00 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 22.00 ƒ›Ô Õ‚Â-ª·Ú›ÙÈÌÔ -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜) COSMOTESPORT 1 22.00 ªfiÚÓÌÔ˘ı-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) COSMOTESPORT 2 21.45 §¿ÙÛÈÔ-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) COSMOTESPORT 4 21.35 ΔÔÚfiÓÙÔ-¡ÙÈÙÚfiÈÙ -ª(¡μ∞) 02.00 πÓÙÈ¿Ó·-™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ∑- (¡μ∞) COSMOTESPORT 5 21.45 ¶ÈÛÙfiÈ·-∫·˙¤ÚÙ· -∑- (ÈÙ·ÏÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) COSMOTESPORT 6 13.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ 2017 ATP World Tour 500, ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì ∑- (Ù¤ÓȘ) 15.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ 2017 ATP World Tour 500, ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì ∑- (Ù¤ÓȘ) 20.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ 2017 ATP World Tour 500, ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì ∑- (Ù¤ÓȘ) 22.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ 2017 ATP World Tour 500, ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì ∑- (Ù¤ÓȘ) COSMOTESPORT 7 19.00 ª¿Ó‚ÈÙ-°·Ï·Ù·Û·Ú¿È -∑- (ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) 21.45 ∂˚Ì¿Ú-°Ú·Ó¿‰· -∑(¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) COSMOTESPORT 8 21.15 ∞Ófi‚ÂÚÔ-ªfi¯Ô˘Ì ∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 23.45 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ 2017 ATP World Tour 500, ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ∑- (Ù¤ÓȘ)

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 4, 21, 33, 34, 36. Δ˙fiÎÂÚ: 16.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 4112415

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√ 4, 5, 22, 24, 31, 49 Bonus: 40.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË: 1, 8, 9, 30, 31 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË: 4, 7, 19, 26, 34.


8

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

ŒÊÂÚ 1-1 Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

ƒÂÔÚÙ¿˙ ∞’ ∂¶™£: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™, ºøΔ∏™ °∞§√À™∏™

¢Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÚ› “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÁÈ· ÙË ™ÎfiÂÏÔ ª∂ 2-1 Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ “∂. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿˜” Î·È ‹Ú ÛËÌ·ÓÙÈÎfi “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ì ·ÎfiÌË Ì›· Ó›ÎË. ™ÙÔ 50fi ÏÂÙfi ÙÔ 1-0 Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ÃÈÛ¿È Î·È ÛÙÔ 76Ô ÙÔ 2-0 ·fi ÙÔÓ ™¤ÓÎÔ Ì „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì›ˆÛ·Ó Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ú·›ÙÛ· ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË. °È· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫·ÂÏÈ¿ÓË, ·ÚÎÂÙ¤˜ Ê¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ·ÚÈÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÃÚ˘ÛÔÊfi, ÃÈÛ¿È, ™˘ÓÔ‰ÈÓfi, ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ‹ÏÂÁÍ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ, ›¯Â ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ, Û ÙÂÙ-·ÙÂÙ ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰È¯Ù‡ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ °. ∞Ú·›ÙÛ· Ô˘ ¤È·ÛÂ Ô Δ·Ï·‰È·Ófi˜. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ·¤Ú·. √ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Ó‰ÚˆÓ¿˜ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘, ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÏfiÁˆ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù·Í›‰È, ÌfiÓÔ ‰Ò‰Âη ·›ÎÙ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηÓ›˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. ŒÙÛÈ, ÙËÓ ÂÛÙ›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ™. ÷ÛÈÒÙ˘. ™∫√¶∂§√™: Δ·Ï·‰È·Ófi˜, ª·ÚÛ¤ÏÔ (85’ °ÎÔ˘Ì¿˜), ∞ÛËÌ¿Î˘, ÃÔÓ‰Úfi˜ (72’ Ï.ÙÚ. °ÂˆÚÁ›Ô˘), ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ∞ÏÂ͛Ԣ, ÃÚ˘Û¿Óı˘, ™˘ÓÔ‰ÈÓfi˜, ™¤ÓÎÔ, ÃÈÛ¿È, ÃÚ˘ÛÔÊfi˜ (80’ Δ·Ê›Ï˘). ¶ƒøΔ∂™π§∞√™: ÷ÛÈÒÙ˘, ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜, ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜, ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘, ΔÛfiÁη˜, ∫. ∫fiÚÎÔ˜, ª·ÚÈÎÏ¤Ó (65’ §¿ÌÔ˜), μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ï. ∞Ú·›ÙÛ·˜, °. ∞Ú·›ÙÛ·˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ (17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 50-13 . .48 2. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . .31-7 . .40 3. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . .39-9 . .40 4. ÕÚ˘ . . . . . . . .28-19 . .30 5. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . .26-23 . .29 6. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 28-20 . .27 7. ∞›·˜ . . . . . . . . .29-36 . .22 8. ∞ÎÚfiÔÏË . . .20-21 . .21 9. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ .18-31 . .20 10. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . .21-26 . .20 11. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . .20-35 . .16 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . .14-22 . .15 13. £ËÛ¤·˜ . . . .24-30 . .14 14. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 14-35 11 15. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 19-41 10 16. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . .- . . . .* √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È -2 ‚·ıÌÔ‡˜. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞ÎÚfiÔÏË. *** ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞›·˜, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-™ÎfiÂÏÔ˜, ∞fiÏψÓ∞ÎÚfiÔÏË, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜, ™ÎÈ¿ıÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-ÕÚ˘, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-£ËÛ¤·˜, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 3-0 ·.·.

°Î¤Ï· ÁÈ· ¢È·ÁfiÚ· ™Â ηÎfi ‰·›ÌÔÓ· ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ÂÍÂÏ›¯ıËΠÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ô £ËÛ¤·˜ ηıÒ˜ fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ¤ÙÛÈ Î·È ¯ı˜, Ô ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ˜ (1-1). ŒÙÛÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜.

£ËÛ¤·˜ ¿ÓÙÂÍ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 63’ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ∑¿Áη˜ ÁÈ· Â͇‚ÚÈÛË ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ΔÔ 1-0 ÛËÌÂÈÒıËΠÌfiÏȘ ÛÙÔ 6Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ÎÈ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎÂ Ô ∫·ԇϷ˜ Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú Ì Ï·Û¤ ̤۷ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Û ÌÈ· ·ÓÙÂ›ıÂÛË

¢‡Ô ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯Â Ô ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜

ÕÓÂÙ· Ô ∞›·˜, 4-1 ÙÔÓ ∞fiÏψӷ

ÛÙÔ 28Ô Ì Ï·Û¤ ÙÔ˘ μÔ˘Ú‰¿ÎË ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï fiÙ·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜, fiˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ 88’ ·fi οıÂÙË ¿Û· ÙÔ˘ ™. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˘, Ô ¶¿Û¯Ô˜ ·ÛÙfi¯ËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿Ô˘Ù ·fi ηϋ ı¤ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ 2Ô ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, Û ÎfiÚÓÂÚ, Ô ∫. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ‹Ú ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË

√ £ËÛ¤·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ

ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·, ›¯Â ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. ™ÙÔ 48’ Ô μÔ˘Ú‰¿Î˘ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÔ‡Ù·Ú ¿Óˆ ÛÙÔÓ μÔ˘Ú·˙¤ÚË, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °È·ÓÓԇϷ ‚ڋΠ۠ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ¶Ï¤ÔÓ, Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ¤ÌÂÈÓ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÎÔÚ˘-

Ê‹˜, ÂÓÒ Ô £ËÛ¤·˜ ¤Êı·Û ÙÔ˘˜ 14 fiÓÙÔ˘˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰¤Î· Â›Ó·È Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜. ¢π∞°√ƒ∞™: μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ (60’ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜), ∫. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ¶Ú·ÛÛ¿˜, ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘, ™. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜, ª·˘Ú›‰Ë˜, ¶¿Û¯Ô˜, ∫·ԇϷ˜ (75’ ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·˜), °Î¿Ì·˜ (60’ °¿ÚÔ˜). £∏™∂∞™: ™Ùԇη˜, ∑¿Áη˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ªÔڿϘ, ∫·Ú·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §¿ÌÚÔ˘ (60’ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘),

πÛ¿ (79’ °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜), °È·ÓÓԇϷ˜, μÔ˘Ú‰¿Î˘ (88’ ª¿ÛÙÔÚ·˜), μÏ¿¯Ô˜, ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘. * ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £ËÛ¤· -‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜- ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Δ¤ÏË °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ· Ô˘ ·‚›ˆÛ ¯ı˜ Û ËÏÈΛ· 82 ÂÙÒÓ. √ ÂÎÏÈÒÓ ˘‹ÚÍ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ £ËÛ¤·.

√ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ2-0 Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ ∂∞∫

“∫·ı¿ÚÈÛ” ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ √ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ‰ÈÏ·Û›·Û ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ӛΘ Â› Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 3-1 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ2-0 ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú·. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË º·ÛÔ˘Ú¿ÎË ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ԉ›¯ıËΠÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰·.

˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ¤Ó·ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 29 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ËÙÙ‹ıËΠÁÈ· 13Ë ÊÔÚ¿, οÙÈ Ô˘ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ οو ·fi ÙËÓ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ 15Ë ı¤ÛË Ì 10 ‚·ıÌÔ‡˜ (¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˘Ô‚È‚·ÛÙ›). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈ-

ÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÙÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈÔ. ∫˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë ‰‡Ó·ÌË Î·È ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Ê¿ÛÂȘ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 40Ô˘ ÏÂÙÔ‡ fiÙ·Ó ÔÈ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙË Ì¿Ï· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ª¤È-

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ™Ô˘¿Ú˜ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

ÎÔ. √ Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Ï¿Û·Ú ¿Ô˘Ù. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜, ·ÊÔ‡ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ οÓÂÈ ‰˘Ô ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·’ 45ϤÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∑·Ú›ÊË Î·È ¡È·ÒÙË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. ™ÙÔ 61Ô ÏÂÙfi Ô ¡ÙÔ‡ÚÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ Ï¿ÁÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿ Ô˘ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ™Ô˘¿-

Ú˜. ∞˘Ùfi˜ ·fi Ï¿ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı¤ÛË ¤È·Û ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ΔÛÈÙÛÈÚ›ÎÔ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙË Ì¿Ï· ·fi Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-0, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-0 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 76’. ∏ Ê¿ÛË ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔ‡ÚÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹. √È ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, §Ô‡Ì·Ú‰Ô˜ Î·È ™ÈÁ¿Ï·˜, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË Ì¿Ï· Î·È ·˘Ù‹ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ΔÛÂÎÔ‡Ú· Ô˘ Ï¿Û·Ú ‡ÛÙÔ¯·. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ “ÎÏ›‰ˆÛ” ÙË

Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ô˘ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠۈÛÙ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ô˘ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. ™∞ƒ∞∫∏¡√™: °Ú¿ÓÙ·˜, ¡ÙÔ‡ÚÔ, πˆ¿ÓÓÔ˘ (15’ Ï.ÙÚ. ∑·Ú›Ê˘), °È·Ô˘Ï¿ÚÈ, ΔÛ·Ú‰·Î¿˜, ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ (31’ Ï.ÙÚ. ¡È·ÒÙ˘), ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ª¤ÈÎÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (70’ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜), ™Ô˘¿Ú˜. ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ΔÛÈÙÛÈÚ›ÎÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫·Ï·Ì›‰·˜, §Ô‡Ì·Ú‰Ô˜, ™ÈÁ¿Ï·˜, ¶··ÎÒÛÙ·˜, ∫Ô˘ÛÈ·Ú‹˜ (64’ ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜), §È¿ÙÛÈÎÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ¶·Ï¿Û˘ (72’ ∫Ô¿Ó·˜).

∂¶π™Δƒ√º∏ ÛÙȘ ӛΘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ4-1 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ™Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡Ú˘ ‰¤¯ıËΠ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÙÙ‹ıËΠ̠ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚ¿. Ãı˜, Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ ·Ú·Ï‹ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˘¤Ú Ù˘: ÛÎfiÚ·Ú ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÚÈÒÓ... ªfiÏȘ ÛÙÔ 1Ô ÏÂÙfi Ô ªÈÚÙÛ¿È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ı. ∫. ∫ˆÛÙԇϷ. ∏ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ º¤È˙Ô ÛÙÔ 34’ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ô ΔÛÈÔ˘Ú‹˜ ηıÒ˜ ÛÚÒ¯ıËΠ·fi ·ÓÙ›·ÏÔ. ΔÔ 2-1, Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ, Ì ÙÔÓ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÛÙÔ 55’ (Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ú ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ), ÙÔ 3-1 ÛÙÔ 75’ Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi οıÂÙË ¿Û· ÙÔ˘ ∞ı. ∞ı. ∫ˆÛÙԇϷ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ fiÙ·Ó Ô °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·Û›ÛÙ Î·È ÙËÓ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÁÎÔÏ Ô ÃÂÈÏ¿˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ·, ÛÙÔ 56’ Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ı. ∫. ∫ˆÛÙԇϷ Î·È ÛÙÔ 75’ ÛÂ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ›¯Â ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ˘ ·’ ̤ÚÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ΔÛÈÔ˘Ú‹, ª·ÛÙ·ÎÔ‡ÏË, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ÛÙÔ 1-0 Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·Î‡ÚˆÛ ÙÔ ÁÎÔÏ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ ·ÏÏ¿ ‹Ú ›Ûˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ÛÙÔ 2-1 fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·Ú¿‚·ÛË ¤Ó·ÏÙÈ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ∞›·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∞π∞™: °ÂϤ˜ (80’ Ï.ÙÚ. ∫Ú·‚·Ú›Ù˘), ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜, °ÚÔ‡Ó·˜, ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞ı. ∞ı. ∫ˆÛÙԇϷ˜ (75’ ÃÚÈÛÙ¤ÏÔ˜), ∞ı. ∫. ∫ˆÛÙԇϷ˜ (80’ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘), ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, ÃÂÈÏ¿˜, ªÈÚÙÛ¿È. ∞¶√§§ø¡: ªÔ˘Ú¿‚·˜, ∫Ô˘˙ÈÒη˜, º¤È˙Ô, ∞Ï‚·Ófi˜, ºÒÙÔ˘, ¶·Ó·ÁȈٿ΢ (75’ ¶ÔÏ˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜), ¶¿ÓÙÛÈÔ˜, °. ª·ÛÙ·ÎÔ‡Ï˘ (80’ ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘), °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú·˜, ΔÛÈÔ˘Ú‹˜, ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˜ (60’ ª¿ÚÎÔ˘).


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

9

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

ªÂ ·Ó·ÙÚÔ‹ ‹Ú ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô μfiÏÔ˜ 2004

√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫Ú·Ó¿

£ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜ Î·È ∫ˆÙÛÈ·Ú›‰Ë˜ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¿Ï·

√ “ηÏ·ÛÌfi˜” ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÕÚË Ì 0-1 Î·È ·ÔÛ¿ÛÙËΠÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· (Ô˘ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ” ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·), ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ‰È·ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ.

¯ıÂÛÈÓ‹ ‹Ù·Ó Ë 16Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ Û 17 Ì·Ù˜ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜

™ÙÔ +8 ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÌÂÙ¿ ÙÔ 0-1 Â› ÙÔ˘ ÕÚË

“∫·Ï¿˙ÂÈ” Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÈηÓÔ‡˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ Â›¯Â ȉȷ›ÙÂÚ· ηÏfi Ú˘ıÌfi. √È Ê¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÏÈÁÔÛÙ¤˜ Ì ÙÔÓ °™∞ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜, ÂÓÒ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ Ô ÕÚ˘ ÚfiÛ¯ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘ Î·È ¤„·¯Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ΔÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤Ú·Û ¯ˆÚ›˜ οÙÈ ÙÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¤‚·Û·Ó ÛÙÚÔʤ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÙË Ó›ÎË. ∞Ú¯Èο ·›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿ Î·È ∫Ú·Ó¿, Ô˘ ›¯·Ó ·fi ‰‡Ô ¢ηÈڛ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ∫ˆÙÛÈ·Ú›‰Ë ÛÂ

Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ 0-1 ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 69’ ÌÂÙ¿ ·fi ÎÂÊ·ÏÈ¿-¿Û· ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿ ÛÙÔÓ ∫Ú·Ó¿ Î·È Â‡ÛÙÔ¯Ô Ï·Û¤ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ԉ›¯ıËΠ“¯Ú˘Û‹” ·ÏÏ·Á‹. ΔÔ ÛÎÔÚ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ, Ì ÙÔÓ ÕÚË Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ηχÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì›· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ °Î›ÓË ÛÙÔ 78’, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô. ∞ƒ∏™ ª∂§.: ∫Ô˘Ú›Ù·˜, ΔÛ›-

ÚÔ˜, °Î›Ó˘, °Ô‡ÙÛÈÔ˜, °ÎÔÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °Î¿Áη˜ (88’ ∫Ô˘ÙÏÔ˘Ì¿Û˘), ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, ªÂÚÌ›ÁÁ˘ (65’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (73’ ™·Ì¤ÙÈ), ¡Ô‡ÛÈ·˜. °.™. ∞§ªÀƒ√À: ÷ϿÙÛ˘, ∫·„ÈÒÙ˘, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, ¶Ï·‚fi˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, £ˆÌ·˝‰Ë˜ (46’ ∞ηÛÔ‡), ∫ˆÙÛÈ·Ú›‰Ë˜, ∫fiÎη˜ (46’ ∫Ú·Ó¿˜), ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¡·ÛÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (68’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘), ∫ÔÓÙÔ‚¿˜.

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘

ÿÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ ‹Ù·Ó Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ªÂ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ‰›Î·È· 2-0 ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô “¤È·Û” ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Û ÙÚ›· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫·„ÈÒÙË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘.

Ÿ

ÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “‰¤ÛÔ˘Ó” ÔÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ó· ¤¯ÂÈ

∫¤Ú‰ÈÛ ‰›Î·È· Ì 2-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μ. ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ Ì›· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔÓ μÏÈÒÚ· (14’) Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ “ÓÈ΋ÛÂÈ” ÙÔÓ ∞ϤÍË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ·Ó¤Ï·‚ ٷ “ËÓ›·” Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ÛÙÔ 22’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. √ ªÚ·¯fiÏÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ªÔ‡ÚÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·ÚÂÓ‚ϋıË Ô Δ˙ÈfiÏ·˜ Î·È ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ (1-0). √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ›ÂÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Î·È Â›¯·Ó ÙÚÂȘ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÚÈÓ ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜. ™ÙÔ 27’ Ô ªÚ·¯fiÏÈ ‚Ú¤ıËΠÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, fï˜ Ï¿Û·Ú ϛÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î¿ıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ ·¤Ù˘¯Â Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ηıÒ˜ ÌÏfiηÚÂ Ô ∫ÂÊ·-

Ï¿˜, Ô˘ ÂÓ‹ÚÁËÛ ıÂÙÈο Î·È ÛÙÔ 36’ fiÙ·Ó ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘. ΔÔ 2-0 ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 43Ô ÏÂÙfi. √ ªÚ·¯fiÏÈ ¤‚Á·Ï ÙËÓ ·Û›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ §¿ÈÔ Ô˘ Ì ÛÔ˘Ù ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ Â‰›ˆÍ ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÛÎÔÚ Î·È Ù· ηٿÊÂÚ ÂÚ›ÊËÌ·, ·ÊÔ‡ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ Ê·Ó› ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ fiÔÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ·. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ 55’ Ô ªÔ‡ÚÓÙ· ¤Î·Ó ÙÔ “„·Ïȉ¿ÎÈ” ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙfi¯Ô, ÛÙÔ 67’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ΔÛÔÚÌ·ÓÙ˙‹ ÎfiÓÙÚ·Ú Û ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ 82’ Ô §¿ÈÔ˜ Ï¿Û·Ú ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ¤ÛÙÂÈÏÂ

ÙË Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ›¯Â ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ 89’, fiÙ·Ó Ô ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ∫ÈÙ›Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Û ¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÚfiÏ·‚Â Ô §¿ÈÔ˜ Î·È ÙÔÓ ·Ó¤ÎÔ„Â ·ÔÛÔ‚ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‹Á·ÈÓ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™: ∞Ϥ͢, ªÂÚÙ˙¤Ì˘, •ËÚÔÌÂÚ›Ù˘, ª·-

ÁÈfiÁÏÔ˘, °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜, §¿ÈÔ˜, ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ (65’ Ï.ÙÚ. ƒÔ˘ÛÛ¿˜), ΔÛÔÚÌ·ÓÙ˙‹˜, ªÚ·¯fiÏÈ (80’ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜), £¿ÓÔ˜ (74’ Δ. ™›ÌÔ˜),ªÔ‡ÚÓÙ·. ∏ƒ∞∫§∏™ μ.: ∫ÂÊ·Ï¿˜, °Ô‡ÙÛÈÔ˜ (46’ ∫·ÙÛÈ·Ì¤Î˘), ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, Δ˙ÈfiÏ·˜ (46’ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜), ¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹˜, ª¤Û·˜, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘, μÏÈÒÚ·˜ (86’ °ÎÈÓ›‰Ë˜), §È¿ÎÔ˜, ∫ÈÙ›Ô˘, §ÈfiÏÈÔ˜.

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÙÔ ∞ÎÚfiÔÏË-™ÎÈ¿ıÔ˜ §√°ø ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ·fiÏÔ˘ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ ·Ó¤‚·Ï ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∞ÎÚfiÔÏË-™ÎÈ¿ıÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡. ∂›Û˘, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ì ٤ÚÌ·Ù· 3-0 ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ηıÒ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

™∂ ıÚ›ÏÂÚ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ·... ηډȷÎÔ‡˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔÂÏÈο Ô ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ΤډÈÛ 43 ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi οÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Í¤Ê˘Á ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. ŒÁÈÓ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ùfi˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë̤ڷ ÙËÓ √ÁΛÙÛÈ Ô˘ ¤Î·Ó ¯·Ù ÙÚÈÎ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·›ÎÙÚÈ· ¤Î·Ó ÙÔ 1-0 ÛÙÔ 18’ Ì ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 36’ Ì Ï·Û¤, ÂÓÒ Ë ∂ÈÚ‹ÓË ∞Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 43’ ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 1-2 ÛÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . ŸÌˆ˜ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ “η٤ıÂÛ ٷ fiÏ·” Î·È ¤ÊÂÚ ...ÙÔ‡Ì· ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜. ™ÙÔ 54’ Ë ÃÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ë √ÁΛÙÛÈ (2-2), ÂÓÒ Ë ÌÂ Ó¤Ô Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù Ë √ÁΛÙÛÈ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 3-2 ÛÙÔ 67’. ª¿ÏÈÛÙ· Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÎÔÏ ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ Ì ÙȘ ÃÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È √ÁΛÙÛÈ. ΔÂÏÈο, Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οÓÔÓÙ·˜ Ì›· ·ÎfiÌË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞Ú¯Èο ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 3-3 Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛÂ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ë ›‰È· ÛÙÔ 78’, ÂÓÒ ÛÙÔ 89’ Ë °¿ÙÛÈÔ˘ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ, Ë ÃÚ. •¿ÓıË ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηϋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Ê¿Û˘ Î·È Ë μ¤ÙÛÈη Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›· ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-4. ª∞°¡∏™π∞∫√™: ÃÚ. •¿ÓıË, ∑·Ì¿Î·, ª. •¿ÓıË, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫Ô˘ÏÔ˘¯È¤ÚË, ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË, ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÃÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ (71’ ƒÔ˘¯¿, 81’ Ï.ÙÚ. ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË), ¶¤ÙÛË (46’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿), √ÁΛÙÛÈ. μ√§√™ 2004: ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘, °Ô˘ÁÔ‡ÛË, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, ∞‚ÓÙfiÏÈ, ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ (83’ §ÂÔÓÙ·Ú›ÙË), μ¤ÙÛÈη, °¿ÙÛÈÔ˘ (92’ ∫·Ï·Ìԇη), ¶Ô‡ÏÈÔ˘ (60’ ΔÛÂϛη), ∞Ó‰Ú¤Ô˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ΔڛηϷ 2011-μ·Û›ÏÈÛÛ· 3-0 ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜μfiÏÔ˜ 2004 .........................3-4 ƒÔ‰fiË-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ ....0-0 ª¤ÓÙÂη˜-¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ . 0-0 ƒÂfi: ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ¶. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ΔڛηϷ 2011 ....42-1 ...27 2. μfiÏÔ˜ 2004 ......32-13... 22 3. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ ..19-15 ...16 4. μ·Û›ÏÈÛÛ·........... 8-11 ...13 5. ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ .....23-5 ...12 6. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ..13-22 ..... 9 7. ƒÔ‰fiË ................7-17 .....8 8. ª¤ÓÙÂη˜............. 5-23 .....5 9. ¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ .....1-43 .....2 * ∂ÎÎÚÂÌ› Ë 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ** ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·ÓÂ Ë ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ °.¶.


10

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

ªÂÁ¿ÏÔ “‰ÈÏfi” Ì 2-1 Ù˘ ∞.∂. 2002 Â› ÙÔ˘ ¶ËϤ· Ô˘ ¿ÙËÛ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂¶™£

ΔÔÓ Ï‹ÚˆÛ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ· ∏ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2002 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶ËϤ·, Ô‰‹ÁËÛ Û ÙÚÈÏ‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜.

Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ 2-0 ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË. “ÃÚ˘Û‹” ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ô ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ ∫·ÎÏÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ 55’ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0 Ì Ï·Û¤, ÌfiÏȘ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· “ÎÏ›‰ˆÛ” ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ 90’ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·Ú·Ù¤Â‚, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ¢∏ª∏Δƒ∞: ™·‚‚›‰Ë˜, ΔÛ¤ÚÁ·˜, ª·Ú¿ÎÔ˘, ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ¢¿Ú·˜, ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜, °Î·ÚÓ›‰Ë˜, ΔÈÌϷϤ͢ (52’ ∫·ÎÏÈ¿˜), ∫·Ú·Ù¤Â‚, °È¿ÓÓ˘ (64’ °·Ï·ÙÛ›‰·˜), ÷Ù˙¤Ï·˜ (81’ ∫fiÎηÏ˘). ¡.∞. ¡π∫∏™: ÷گ·Ï¿Î˘, ΔÛ·¤ÚÔ˜, μÏ¿¯Ô˜, ∫·ÎÈ¿˜, ÃÚËÛÙ›‰Ë˜, ™¤ÏÙÈ, ∫Ô˘ÙÛԇ΢ (69’ ¢ÒÛÛ·˜), ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ (52’ ™ÈÒÌÔ˜), •ËÚÔÎÒÛÙ·˜ (60’ √ÛÌ¿ÓÈ), ∫Ô˘ÙÛ·ÚÓ¿Î˘, ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ™∂ª∂ƒ°∂§∏™

°

È· ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ, ÙË Ó›ÎË ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ‹ÚÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ›¯·ÌÂ:

∞Á›· ÕÓÓ·-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ 1-1

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶ËϤ·˜-∞.∂. 2002 1-2 ∏ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 Ï‹ÚˆÛ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔÓ ¶ËϤ·. ΔÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ 2-1 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∂Δμ∞ Î·È ‹Ú Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ. ΔÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˘ ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ¿Ó·„Â... ʈÙȤ˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ∞.∂. 2002, ¶ËϤ·˜ Î·È ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ¿ÓÙˆ˜, Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ “ŒÓˆÛË” . “√ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. °È· ÂÌ¿˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‚·ÛÈÎfi Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ïfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” , ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¶ËϤ· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·: “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ԇ̠¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ, ÁÈ·Ù› Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ Ì·˜ ·Ú›¯Â, ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÙÔÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” . ™ÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Ô ¶ËϤ·˜ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 28’. √ ∫fiÎηÏ˘ Ï¿Û·Ú ÛÙÔÓ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì Ï·Û¤ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ™ÙÔ 40’ ·Î˘ÚÒıËΠÁÎÔÏ ÙÔ˘ °¿ÎÈ· ¤ÂÈÙ· ·fi ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·’ ‚ÔËıÔ‡ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∏ ∞.∂. 2002 ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 52’ Ì ÛÔ˘Ù ÛÙÔ “°” ÙÔ˘ ™Ê¤ÙÛÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· (61’) ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ Ì 2Ë Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. ∏ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÚ›ıËΠÛÙÔ 75’, fiÙ·Ó ·fi οıÂÙË Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, Ô ¶·Ú›Û˘ Ï¿Û·Ú ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ºË‡‚Á· Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-2. ¶∏§∂∞™: ºË‡‚Á·˜, ÃÈÔ‡ÛÈ, μ·ÚÛ·Ì¿˜ (60’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘), μ·˝ÙÛ˘ (85’ °ÎÔÓÙfiÏÔ˜), ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ (75’ ∫·Ó·Ú¿˜), ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ∫fiÎηÏ˘, ªÚ·¯ÈÌ¿È, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜, ∫·Ì¤Ú˘. ∞.∂. 20002: ∞Ú¿˘, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ™Ê¤ÙÛÈÔ˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, μ¤ÚÁÔ˜, ¶·Ú›Û˘, °¿ÎÈ·˜ (88’ ∫Ô˘ÏԯȤÚ˘), ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫ÈfiÛÈ· (80’ ∫Ô˘Ó·Ù›‰Ë˜), μÂÚÓÙfi‚· (85’ °·Ï·Ófi˜).

∞Óı. °·˙‹˜-ΔÔÍfiÙ˘ 4-1 √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì ÙÔ Â˘Ú‡ 4-1 ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË Î·È “¿ÙËÛ” ÎÔÚ˘Ê‹, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ·... ÛÊ·ÁÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· ·fi ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ∫·Ï·Ù˙‹, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ª·Û‰¿ÓË. √ ΔÔÍfiÙ˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ∂›Û˘ ʈӿ˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ 4-1 ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÓÙÈηÓÔÓÈο ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ê¿Û˘, ¤Ú· ·fi ÙÔ Ò˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· ·ÓÙÈηÓÔÓÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔÓ ∞Ï. μ¤ÙÛÈη, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ·ÚÓ‹ıËΠ¤Ó·ÏÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰¿ÎË ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·’ ̤ÚÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ, Ô ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0 Ì ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 7Ô ÏÂÙfi. ™ÙÔ 12’ ›¯·Ì ÙÔ 2-0 ·fi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Δ˙›Ì·, Ô ΔÔÍfiÙ˘ Ì›ˆÛ ÛÙÔ 75’ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ª·ÓÒÏË ∫·Ó‰‹Ï·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∞Óı. °·˙‹˜ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ (79’) Î·È ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ (87’). √È ÓÈÎËÙ¤˜ ›¯·Ó Â›Û˘ ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛÙÔ 38Ô ÏÂÙfi. ∞¡£. °∞∑∏™: °ÎÔ‡Ú˘, ∫ˆÛÙ¿Î˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙›Ì·˜ (82’ μ·Ï¤Ú·), ΔÛ·ÙÛ·-

ÚÒÓ˘ (61’ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘), ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (60’ §¿ÛÎÔ˜). Δ√•√Δ∏™: μ. ¶·Û·Ï¿Ú˘, ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘, ¶·Ú·Û¯Ô‡‰Ë˜, ∞Ï. μ¤ÙÛÈη˜, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘, ΔÛÈ·ÙÛÈ¿Ó˘, °. μ¤ÙÛÈη˜, ¶·Ú·‰¿Î˘ (82’ ∫˘ÚÈ·˙‹˜), ΔÚȯȿ˜, ∫·Ó‰‹Ï·˜ (79’ Ã. ¶·Û·Ï¿Ú˘), Δ·ÛÔ‡‰Ë˜ (82’ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘).

∂ıÓÈÎfi˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 1-3 ™ËÌ·ÓÙÈÎfi “‰ÈÏfi” ÁÈ· ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 3-1 ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Δ¤ÏË ∫·˚Ì·Ï›‰Ë ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÛÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2016. ∫·ıÔÚÈÛÙÈο Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ª¤ÈÎÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ. ªfiÏȘ ÛÙÔ 8Ô ÏÂÙfi Ô ÕÓÈ ªfiÁÈ·Ó Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤Î·Ó ÙÔ 0-1, ÂÓÒ Ô ∫·˙‰·Ú›‰Ë˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ 55’ Ô ªfiÁÈ·Ó Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-2, Ì ÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi ·›ÎÙË Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜. ΔÔ “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” ÛÙÔ 80’ Ô ΔÛ›Áη˜ Ì Ï·Û¤ ÚÔ ÎÂÓ‹˜ ÂÛÙ›·˜, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·›ÎÙË Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ 33’ ¤Ó· ÛÔ˘Ù ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ∂£¡π∫√™: ª¤ÈÎÔ˜, Δ›ÁÁ·˜, ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ (65’ μ¤ÚÁÔ˜), ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ª·Ù‹˜, ∫·˙‰·Ú›‰Ë˜, ªˆÚ·˚Ù˘, ∑¿Ó˘, ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë˜, ¶·Ï¿Û˘ (75’ ∞Ú. ™·Ú·Ê›‰Ë), ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ (56’ Ï.ÙÚ. £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜). π∞™ø¡: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™‡ÚÔ˘, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ƒ·Î‹˜, ∫ˆÙÛ·Ï‹˜, ΔÛ›Áη˜ (90’ °ÂˆÚÁԇϷ˜), ªfiÁÈ·Ó (74’ ¶ÈÙÛÈ¿‚·˜), ∑¿¯Ô˜, ™Èfi‚·˜ (63’ ∞Ó‰Ú¤Ô˘), §È¿ÚÔ˜, ∑·ÙÛ¿È.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-§Â¯ÒÓÈ· 3-0 √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ¡›ÎËÛ 3-0 ÙËÓ ŒÓˆÛË §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·, Ì ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 31Ô ÏÂÙfi Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ §˘Ú›ÙÛË. ΔÔ “‡ıÚ·˘ÛÙÔ” 1-0 ·Ú¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ 60’, ·ÏÏ¿ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ™‡ÚÔ˜ ¶¤ÙÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÏÏ·Á‹, Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0 ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ 80’ Ô ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜ ™·Ú›‰Ë˜ Ì Ï·Û¤, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ‰Èη›ˆÛ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ¡›ÎÔ ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË, Ó· ÙÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜. Δ· §Â¯ÒÓÈ·, Ô˘ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, ÛÙÔ 6’ ›¯·Ó ‰ÔοÚÈ Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ƒÂÓ¿ÙÔ. ¶∞¡πø¡π√™: μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˜, ¡ÈÎÔ‡‰Ë˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘, ¢ËÌ. ºÒÙÔ˘ (46’ ¶¤ÙÛ˘), ª·ÚÔ‡Ê (55’ ™·Ú›‰Ë˜), ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ (82’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜), ª·ÚÔ‡Áη˜, §˘Ú›ÙÛ˘, ÷ڛÛ˘. §∂Ãø¡π∞: ¶·Ï·ÈÔÚÔ‡Ù˘, ¡ÙÂÓ›˜, ªÈÎÔÚ¿ÚÔ˜, ƒ¿Ù˘, ¶··Î˘Ú›ÙÛ˘ (59’ Ï.ÙÚ. ªÂÙ·Í¿˜), ªÔÁ‰¿ÓÔ˜, ¢Ô˘Ï¿˜, ∫Ô-

ÏÈfi˜, ƒÂÓ¿ÙÔ, ∫Ô˘‚·Ú¿˜ (81’ ªÔ‡ÚÓÙ·), ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ (70’ §˘ÎÔ‰‹ÌÔ˜).

ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢¿ÊÓË 1-1 πÛÔ·Ï›· 1-1 ÁÈ· ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ÙË ¢¿ÊÓË ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍÂ Ô °ÎÈ¿ÛÙ·˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ ÏÂÙÔ‡ (0-1), ÂÓÒ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª›ÏÔ ÛÙÔ 12’. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: ∞. μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ó¿‚·˜, ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª›ÏÔ, £ÂÔÊ. μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ú›Û˘, ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, ºÚ¿ÁÎÔ˜, ª˘ÏˆÓ¿˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ¢∞º¡∏: ªÈ¯¤·˜, §Ô‡Î·˜, ªfiÛ¯Ô‚Ô˜, °ÎÈ¿ÛÙ·˜, ∞‚ÏÔ˘ÁÈ¿Ú˘, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ºÈÏÔÛfiÁÏÔ˘, Δ۷ڤϷ˜, ΔÛÈÙÛÈڛ΢, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, ƒÔÌ¿ÚÈÔ (75’ ª·Ú¤‰Ë˜).

∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¡.¶.∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ 4-1 √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 4-1 ÙÔÓ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi, ̤ÓÔÓÙ·˜ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÁÈ· 3Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì·Ù˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ 3Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢˘Ó·ÌÈο ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË °·Ù˙¤·. ªfiÏȘ ÛÙÔ 2Ô ÏÂÙfi Ô Δ˙‹Î·˜ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Ô ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ 1-1 ÛÙÔ 5’. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›ˆÚÔ Ô º. °ÒÁÔ˜ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ, Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÁÎÔÏ Ô °ÎÂÚfiÓ ¶fiÙÛη (2-1). ™ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙˆÓ ËÌȯÚfiÓˆÓ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¶Ï·ÎÈ¿˜ ·¤‚·Ï ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚÈ·ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËΠÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·È ÛËÌ›ˆÛ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ì ÙÔ˘˜ ªÔÁ‰·Ó›‰Ë (62’) Î·È º. °ÒÁÔ (70’). ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ: Δ˙. ¶fiÙÛη, §·Ì·‰¿Ú˘ (46’ ªÔÁ‰·Ó›‰Ë˜), ¶·Ó. ª·ÁÁ·ÛÈ·Ófi˜, ΔÛÂÚÁ‹˜, ¡ÈÙÛ¿È, º. °ÒÁÔ˜, ¡ÈÎ. ª·ÁÁ·ÛÈ·Ófi˜, ∂˘·Á. °ÒÁÔ˜, ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ (70’ §È¿ÓÙ˙Ô˘Ú·˜), Δ˙‹Î·˜ (80’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), °Î. ¶fiÙÛη.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . . .22-10 . . . . .27 2. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . .19-9 . . . . . 27 3. ∞Óı. °·˙‹˜ . . . . . . . . . .25-15 . . . . .27 4. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . .19-14 . . . . . 22 5. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . .23-18 . . . . . 20 6. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . .20-20 . . . . . 19 7. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . .17-21 . . . . .17 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . . .9-11 . . . . .14 9. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . . .13-15 . . . . .12 10. ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ . . . . . . .18-24 . . . . .12 11. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¡.¶. . . . . .15-27 . . . . .10 12. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . . .10-24 . . . . . .9 ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¢¿ÊÓË-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¡Ô-

Ù›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ΔÔÍfiÙ˘-¶ËϤ·˜, ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜, ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002§Â¯ÒÓÈ·, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜.

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 0-1 ∏ Ó›ÎË Ê¿ÓÙ·˙ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì “‰ÈÏfi” Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞¯ÈÏϤ· ı· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ‹Ú·Ó Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª¿Ï· ÛÙÔ 34Ô ÏÂÙfi (ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ ‰ÈÒÍÈÌÔ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ·fi ÙÔÓ §Ô‡˙È). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ›ÂÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â Ô˘Û›· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ 0-1 ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘. ∞Ãπ§§∂∞™: ™¯Ô˘Ï‹˜, °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ΔÛÔ˘Î¿Ú·˜, ∞ÏÈ¿È, §Ô‡˙È, ÃÔÚÙ·ÚÁÈ¿˜ (75’ §¿ÌÔ˜), ∫Ô˘ÙÛ·Ó›Ù˘, ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ™·Ófi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ∫·¤ÛÈÔ˜. ª∞°¡∏™π∞∫√™: μ›ÙÛÈÔ˜, §¤ÙÔ, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¶ÚÔ‚È¿˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, °Î¤ÚÙÛÔ, ª¿È·˜, ¶¤ÙÚÔ˘ (70’ °Î¿Áη˜), ΔÛÈÁ·Ú›‰·˜ (80’ ÷ڂ¿Ï·˜), ª¿Ï·˜, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜.

ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ 0-2 ∏ ∞Á¯›·ÏÔ˜ Í·Ó·Ì‹Î ÛÙÔ... ÎfiÏÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “‰ÈÏfi” Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢›Î·ÈË Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ “4x4” ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ¿‰· ·ÁÒÓˆÓ Ù˘. ™ÙÔ 19’ Ô ΔÛ¤ÏÈÔ˜ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ. √ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙË Ì¿Ï· Ì ÙÔÓ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÎÈ ·ÊÔ‡ ‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜ ‰ÂÓ ·ÛÙfi¯ËÛ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ §·Ó¿È, οÓÔÓÙ·˜ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ 0-1. ™ÙÔ 70’ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ “Ï‹ÚˆÛ” ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ΔÛ·ÎfiÁÈ· Ì ÙËÓ 2Ë Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 0-2 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 3Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, Ì ÙÔÓ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ “ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ” ¤ÂÈÙ· ·fi ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ªπ∫ƒ√£∏μ∂™: ÃÚ. §·Ó¿È, ∞Ï. §·Ó¿È, ¶··Ó›ÎÔ˜, ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ™ÎÔÙÂÈÓfi˜, ∑ÈÔ‡Ï˘, ƒÔÌ¿ÚÈÔ, ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ (50’ ª·ÓÙ¿Ó˘-53’ Ï.ÙÚ. π.∂. μ¤ÙÛÈη˜), ∫ÂÂÛ›‰Ë˜ (70’ ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘). ∞°Ãπ∞§√™: ¢ÂÏ·Ó‰Ú¤·˜, §¿˙ÔÁÏÔ˘, ¶ÈÙÛÈ¿‚·˜ (59’ ƒÔ‡Ï˘), ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. μ¤ÙÛÈη˜, ΔÛ¤ÏÈÔ˜, ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜, ΔÛ¿Ì˘, ª·ÁÁÈÒÚÔ˜ (71’ ™›ÌÔ˜), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ∞ÚÈÁÈ¿Ó (60’ ™ÙÂÚÁ›Ô˘).

¢‹ÌËÙÚ·-¡.∞. ¡›Î˘ 2-0 ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙË ‰‡Ó·ÌË

¢Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ “Ô ÁÈ· ÙËÓ ∞Á›· ÕÓÓ·, Ë ÔÔ›· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 1-1 ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ ¤ÏËÍ ‰›¯ˆ˜ ÁÎÔÏ, Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ¡È·ÒÙË Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÔοÚÈ· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ô ¢ËÌ. ªÔ‡Ú¯·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 59’, fiÙ·Ó Ô £. ¶ÈÈÓ‹˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È Ë Ì¿Ï· ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ΔÛ·Ú·ÒÛË Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ¶Ï·Î·ÚÔ‡. ™ÙÔ 70’ Ô ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙÔÓ μ¤ÚÁ·. √ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘ ‰ÂÓ ·ÛÙfi¯ËÛ ·fi ÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ¤ÙÛÈ ÙÔ 1-1, ÛÎÔÚ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi. ∞°π∞ ∞¡¡∞: ¶Ï·Î·Úfi˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ (77’ Δ·Ì·ÎfiÔ˘ÏÔ˜), ΔÛ·Ú·ÒÛ˘, ™ÎÔfi˜, ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (84’ ∫ˆÙԇϷ˜), ™ÂÚ. ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘, ∫. ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘, ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, ∑¿Áη˜, ¡È·ÒÙ˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. ªÀƒªπ¢√¡∂™: °ÒÁÔ˜, ∫·Ï·Ì¿˜, ∞ÚÙ. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, μ¤ÚÁ·˜ (85’ °. ªÔ‡Ú¯·˜), ™Ù. ª¿ÓÙ˙·Ú˘, ¢ËÌ. ªÔ‡Ú¯·˜, ¶·Ó. ªÔ‡Ú¯·˜, ∫Ô˘Ê¿Î˘, ¶ÈÈÓ‹˜, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜.

∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-ÕıÏÔ˜ 1-2 °Ô‡ÚÈ ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÕıÏÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÚÒÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. √ ª¿Ì˘ ∑¤Ú‚·˜ ›‰Â ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó 2-1 ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÎÚ›ıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÕıÏÔ, Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 3Ô ÏÂÙfi Ì ¿È·ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ªÈÚÌ›ÏË ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹. √ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 28’ Ì Ï·Û¤ ÙÔ˘ °Î·Ì¿ÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎfiÚ·Ú ¤ÂÈÙ· ·fi ˆÚ·›· ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ÕıÏÔ ¯¿ÚÈÛÂ Ô ΔÛÂÎÚ¤˙˘ Ì ÛÔ˘Ù ÛÙÔ “°” ÛÙÔ 35Ô ÏÂÙfi, ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· 2Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ μ·Ú·Ï‹ ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ∞°ƒ√Δπ∫√™: °ÎfiÁÎÔ˜, ¡¿Ù˙ÈÔ˜, ∫ˆÙԇϷ˜ (80’ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜), ∞ı. ¡È¿Î·˜, ™ˆÙ‹Ú˘, μ·Û. ¡È¿Î·˜ (65’ °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘), °Î·Ì¿ÏÈ·˜, ∑ÈÒÁ·˜ (83’ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ï˘), μÔ˘ÏÁ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Î·Û‹˜, £ÂÔ‰. μ·ÏηÓÈÒÙ˘. ∞£§√™: ªÔ‡ÓÙ˘, ΔÛÂÎÚ¤˙˘, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, º¿ÙÛ˘ (65’ Δ›ÙÔ˘), ªÈÚÌ›Ï˘ (87’ ∫ÔÌÔ‡Ú·˜), ¢‹Ì·˜, ™·ÚÛÒÓ˘, °È·ÓÓ·Îfi˜ (46’ ∑·ÓÙÈÒÙ˘).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .30-8 . . . .31 2. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . .31-12 . . . .29 3. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .27-7 . . . .27 4. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . . . . . . .24-15 . . . .27 5. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . . . . . . .19-11 . . . .23 6. ∞¯ÈÏϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . .19-14 . . . .22 7. ∞Á›· ÕÓÓ· . . . . . . . . . . . .32-22 . . . .21 8. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . .21-18 . . . .16 9. ÕıÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .18-27 . . . .13 10. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . .10-29 . . . . .6 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . . . . .10-37 . . . . .6 12. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ . . . . . . . . . . .0-39 . . . .-6 * √È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∞Á›· ÕÓÓ·-¢‹ÌËÙÚ·, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÕıÏÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞¯ÈÏϤ·˜, ¡.∞. ¡›Î˘-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ 3-0 ·.·.


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

11

ΔÚ›ÙË ÂÈÙ˘¯›· Â› ÙÔ˘ £ÂÛÚˆÙÔ‡ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ʤÙÔ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 3-0 ÛÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·

ΔÔ˘ ‹Ú ÙÔÓ ·¤Ú· Ë ¡›ÎË

√È ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ¯ÂÈÚ·„›· ÚÈÓ ÙË Û¤ÓÙÚ·

∏ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ £ÂÛÚˆÙÔ‡ ʤÙÔ˜. Ãı˜ ÛÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ì 3-0 ·›˙ÔÓÙ·˜ ¤Í˘Ó· Î·È “¯Ù˘ÒÓÙ·˜” Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ¤Ù· (12’), ª¿Ì˘ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ (52’) Î·È ¡¤ÙÈ ª¤ÙÛ (79’) ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

Δ· Ï¿Ó· ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ΔÔ ÁÓˆÛÙfi 4-2-3-1 ·Ú¤Ù·ÍÂ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜. ΔËÓ ÂÛÙ›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ Ô Δ˙‹Ì·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ¶··‰‹Ì·, ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë, ¡·Ô˘Ì›‰Ë Î·È ¢ËÌÔÏÈfi. ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ μ¤ÚÁÔ˜, ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜, ·fi ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ∫fiÏ· (‰ÂÍÈ¿) Î·È ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ÂÓÒ Ô ª¤ÙÛ ›¯Â ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÚfiÏÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚ¤Ù·, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜.

™‡ÛÙËÌ· 4-4-2 Â¤ÏÂÍÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi. ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ª˘ÚÛÈÓÈ¿˜ (‰ÂÍÈ¿), ¡ÙfiÎÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ¡fiÓ˘ Î·È ¶¿ÓÔ˜ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ μÈÙÒÚÔ˜, °È¿ÎÔ˜ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·), ™Ô˘ÎÈ¿˜ Î·È ∏Ï›·˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), Ì ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘˜ ¶¤ÓÙÛ· Î·È ª›Î·.

ÕÓÔÈÍ ӈڛ˜ ÙÔ ÛÎÔÚ Ë ¡›ÎË ∏ ¡›ÎË Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ Â›¯Â ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜, ÙË Ì›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÙË ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛ Û ÁÎÔÏ. ∏ ÚÒÙË ÛÔ˘‰·›· Ê¿ÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ 9Ô ÏÂÙfi. √ ∫fiÏ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ, Ô ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ ΤډÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È Ô ∫ÔÚ¤Ù· ¤Î·Ó Ï·Û¤, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙÔ 12’ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·. ªÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË Ô ∫ÔÚ¤Ù· Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ (0-1). ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ “ÛÊ˘ÚÔÎÔ¿” ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi,

Ô˘ ¤‰ÂȯÓ “˙·ÏÈṲ̂ÓÔ˜” ŒÙÛÈ ÛÙÔ 19’ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈˆÍ ۈÛÙ¿ Î·È Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË. ŸÌˆ˜ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÙÚ¤Ì ÛÔ‡Ù·Ú ¿Û¯ËÌ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÚÈÓ. ∏ ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ £ÂÛÚˆÙÔ‡ ÛÙ· ηڤ Ù˘ ¡›Î˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 23’. √ ∏Ï›·˜ ÛÔ‡Ù·Ú Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÛÙÔ¯Ô˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È Â›¯Â ‰‡Ô ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ̤۷ Û’ ¤Ó· ÏÂÙfi. ◊Ù·Ó ÙÔ 34’ fiÙ·Ó Ô ¶¤ÓÙÛ·˜ Î·È Ô ª›Î·˜ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ 35’ Ô ™Ô˘ÎÈ¿˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠÙËÓ Ì¿Ï· fiˆ˜ ‹ıÂÏÂ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. √ ª›Î·˜ ¤‚Á·Ï οıÂÙË ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙfiÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙ› Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË Ê¿ÛË ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ·Û¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ ¶¤ÓÙÛ·. ∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, ÂÂÓ¤‚Ë Ô ¢ËÌÔÏÈfi˜ Ô˘ Ì ٿÎÏÈÓ ¤ÛˆÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √ £ÂÛÚˆÙfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ȥ˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ 39’ Ô ™Ô˘ÎÈ¿˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, ·ÏÏ¿ Ô Δ˙‹Ì·˜ ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÌÏfiηÚÂ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 42’ Ô ¶¿ÓÔ˜ ÛÔ‡Ù·Ú ¿ÙÛ·Ï· ηÈ

°·Ú˘Ê·ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ (¡Ô 12) Î·È ª¤ÙÛ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘

Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Δ˙‹Ì·. ŒÙÛÈ ÙÔ 0-1 ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘.

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙË ¡›ÎË Ó· Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË Î·È Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 51Ô˘ ÏÂÙÔ‡. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ Ô˘ ·¤Ê˘Á ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Î·È ¿Û·Ú ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË, ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ Û ÎfiÚÓÂÚ. ΔÔ ÎfiÚÓÂÚ ÂÎÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi (52’) ·fi ÙÔÓ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË, Ì‹Î·Ó ÛÙË Ê¿ÛË ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜ Î·È ¶¿ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋΠηÓ›˜ ÙËÓ Ì¿Ï·, Ë ÔÔ›· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ Ô˘ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ¡›Î˘ (0-2). ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ¤‰ˆÛ “ÊÙÂÚ¿” ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ •ËÚÔÊÒÙÔ˘, Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ (53’) Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ·. ªÂÙ¿ ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿ÏÈ Û ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ Ô ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛÂ Î·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 69’. ª‹Î ÛÙË

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Â›Ó·È Ë ª√¡∞¢π∫∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “£Ù¢”

øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-™∞μμ∞Δ√: 7.15-14.30 ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 7.15-21.00 ∫Àƒπ∞∫∏ ∫§∂π™Δ∞

øƒ∞ƒπ√ DELIVERY ¶ƒøπ: 08.00-14.00 ∞¶√°∂Àª∞: 17.00-20.00

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 149 μ√§√™ (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË)

ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜. ¡¤· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ 76’. √ ª¤ÙÛ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË, fï˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Î·È ÌÏfiηÚÂ. ΔÂÏÈο Ô Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· (79’). √ ¶··‰‹Ì·˜ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· Î·È Ô ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ª¤ÙÛ “ÂÎÙ¤ÏÂÛ” ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-3. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 88’ Ë ¡›ÎË ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ Ù¤ÚÌ·. √ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ‚ÔϤ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. ŒÙÛÈ ÙÔ 0-3 ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂ-

ÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô˘ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ¤Í·ÏÏ· ·fi ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (ÕÚÙ·˜) μÔËıÔ›: ™·ÚÏ‹˜ (ÕÚÙ·˜), °Î·ÚÙ˙Ôӛη˜ (¶Ú¤‚Â˙·˜) ∫›ÙÚÈÓ˜: ¶¤ÓÙÛ·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ - ¢ËÌÔÏÈfi˜, ∫fiÏ· £∂™¶ƒøΔ√™: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ª˘ÚÛÈÓÈ¿˜, ¡ÙfiÎÔ˜ (83’ §·Áfi˜), ¡fiÓ˘, ¶¿ÓÔ˜, μÈÙÒÚÔ˜, °È¿ÎÔ˜ (64’ ªϤÙÛ·˜), ∏Ï›·˜ (55’ ª¤ÌÌÔ˜), ™Ô˘ÎÈ¿˜, ¶¤ÓÙÛ·˜, ª›Î·˜. ¡π∫∏: Δ˙‹Ì·˜, ¶··‰‹Ì·˜, ¢ËÌÔÏÈfi˜, ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, ¶·Ú·Û΢·˚‰Ë˜, μ¤ÚÁÔ˜, ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜, ∫fiÏ· (85’ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜), ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘ (88’ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘), ª¤ÙÛÂ, ∫ÔÚ¤Ù· (83’ °·Ú˘Ê·ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜).

•ËÚÔÊÒÙÔ˜: ¶·›Í·Ì ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ ™Δ∏¡ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜. “◊Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. Œ·ÈÍ·Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ. ΔÒÚ· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·. μ‹Ì·-‚‹Ì· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. £· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ. ∫¿ı ·È¯Ó›‰È ı· ‰›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∫¿ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·ÒÏÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ ·È¯Ó›‰È·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Blue Heart FM ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘.


12

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô˘¿Ó˘ ¤¯·Û ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ 28’ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ

√ °ÚËÁfiÚ˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ›¯Â ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘

∏ ¶‡‰Ó· ¤Û·Û ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·‹ÙÙËÙÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 0-1 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

√‰˘ÓËÚ‹ ‹ÙÙ· ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ·Ù˘¯›· (‰‡Ô ‰ÔοÚÈ·, ÔÏϤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ), ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÏÔ‡Ó·, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÚÒÙË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ì ÙËÓ ¶‡‰Ó· Ó· ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ·, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0. ΔÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 79’ Ì ηٷÏËÎÙÈÎfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¡ÙfiÛË ·fi 35 ̤ÙÚ·, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· “ηÚÊÒÓÂÙ·È” ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ‡ÏË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

°

È· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ¤¯·Û·Ó ¢ηÈڛ˜ Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ Ì·Ù˜, ÁÈ· Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó, ÛÙ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Ô˘ ·¤ÌÂÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ŒÙÛÈ, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤ÌÂÈÓ ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ Ì 3-1 ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË, ·ÚfiÙÈ ·ÎfiÌË ˘¿Ú¯Ô˘Ó 13 ·È¯Ó›‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ˘fiıÂÛË ¿ÓÔ‰Ô˜.

¶Ò˜ ¤·ÈÍÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¢ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô

Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ú·Ù¿¯ıËÎÂ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË, Ì ‰È¿Ù·ÍË 3-4-2-1. ªÔÓ·‰È΋ ·ÏÏ·Á‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ô˘¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ∫ÒÛÙ· ºÏ›ÁÎÔ˘. √ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘ οıÈÛ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, Ì ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ó· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ∑ÒÓ·˜, ÃÔϤ‚·˜ Î·È πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ™Ù·‡ÚÔ˘ Î·È √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ¢ˆÌ·Ù¿ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ªÔ˘Î¿Ì (‰ÂÍÈ¿) Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜. √È ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ Î·È ª·Û¿ÓÙÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ› ¯·Ê, Ì ÙÔÓ ™Ô˘¿ÓË Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘.

∞ÓÔ‡ÛÈÔ˜ ÂÈıÂÙÈο ¢˘Ó·Ù¿ Ì‹Î ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û’ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ, Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÙÔ Ê¤ÚÂÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ¶‡‰Ó· Û ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ‰ÈÏ‹ ˙ÒÓË ¿Ì˘Ó·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ¶··ÙÔϛη ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Δ›ÌÔ˘ ∫·‚·Î¿. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¿ÓÙˆ˜, Ì‹Î ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÊÙ·Û Ì ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜, Ï·ÁÈÔÎÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·, ÙfiÛÔ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì ÙÔÓ ªÔ˘Î¿Ì, fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì ÙÔÓ ¢ˆÌ·Ù¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ª·Û¿ÓÙÔ Î·È ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·, ÂÓÒ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¤·ÈÚÓÂ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˘. ªfiÏȘ ÛÙÔ 3’ ›¯·Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ

∫√ƒø¡π√À 4 & À¢ƒ∞™ (¶∂¢π√¡ ∞ƒ∂ø™) μ√§√™ Δ∏§. 24210 80444 - FAX 24210 68513 ∫π¡. 6944 304401

ÙÔ˘ ¶··ÙÔϛη, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¿Ù˘¯Ô˜. ™Â ÌÈ· Ê¿ÛË, Ô˘ ·Ó ¤Ì·ÈÓ ÙÔ ÁÎÔÏ, ı· ¿ÏÏ·˙ fiÏË Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, Ó· Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ÛÙÔ 22’ fiÔ˘ ¯¿ıËΠӤ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ™Ô˘¿Ó˘ “¤ÎÏ„” ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ¿Û·Ú ÛÙÔÓ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ ªÔ˘Î¿Ì ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙÔÓ ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì ÛÔ˘Ù ÙË Ì¿Ï· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ Ù˘ ¶‡‰Ó·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤·È˙ ÙËÓ ¶‡‰Ó· Û·Ó ÙË “Á¿Ù· Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ” Î·È ÛÙÔ 28’ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯·Û ¢ηÈÚ›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È. √ ™Ô˘¿Ó˘ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÛÔ‡Ù·Ú ÂÍ Â·Ê‹˜ ¿Ô˘Ù, ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó Ù· ηڤ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿. ◊Ù·Ó ÙÔ 37’, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ¡ÙfiÛË, Ô ¢‹Ì·˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÔηÚÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 45’ Î·È ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È ™Ô˘¿Ó˘ Î·È ªÔ˘Î¿Ì, ¿ÏÏ·Í·Ó ÙË Ì¿Ï·, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤‚Á·Ï ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ·, Ì ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¿Ô˘Ù Î·È ÙË Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ¿Ô˘Ù.

¶Ï‹ÚˆÛ ÙËÓ ·ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘ ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë ¤Ú·ÛÂ Ô §fiÚÈ ∫¤ÚÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ 48’ Ô ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ›‰Â ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰Ôο-

√ √‡ÁÎÔ ª·Û¿ÓÙÔ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

ÚÈ Î·È Ó· ʇÁÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ (ÎfiÚÓÂÚ), ηıÒ˜ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¶··ÙÔϛη˜ ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙËÓ ‚ÚÂÈ Ì ٷ ·ÎÚÔ‰¿¯Ù˘Ï· Î·È Ó· Ù˘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›·. °Ú‹ÁÔÚ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∏Ï›· ™Ù·‡ÚÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, Ì¿ÏÏÔÓ ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜. ∫È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi, ·ÚfiÙÈ Â›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ™ÙÔ 67’ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û·Ó Ì›· ·ÎfiÌË ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÁÎÔÏ. √ ∫¤ÚÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ì ÙÔÓ ¶··ÙÔϛη Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·, ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ô ™Ô˘¿Ó˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ¶‡‰Ó·˜, ̤۷ Û’ ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ ·ÈÎÙÒÓ. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ¤-

Ó·ÏÙÈ. ™ÙÔ 72’ ˘‹ÚÍ Ӥ· ÛÔ˘‰·›· Ê¿ÛË ÁÈ· ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ¢ˆÌ·Ù¿˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÛÔ˘Ù ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ¶··ÙÔϛη, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ۈًÚÈ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ìˉ¤Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 79’ fiÔ˘ Ë Ì¿Ï· ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ÙËÓ ¶‡‰Ó· Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ. √ ¡ÙfiÛ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠϿıÔ˜ ÙÔ˘ ÃÔϤ‚· ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ì’ ¤Ó·Ó ÎÂÚ·˘Ófi ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ‡ÏË, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1. æ˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›Ô ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó, ÛÙ· ÏÂÙ¿ Ô˘ ·¤ÌÂÓ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ 88’, Ì ÙÔÓ ¢‹Ì· Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ Î·È ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ‡ÏË Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ì¿Ï·. ŒÙÛÈ Ë ¶‡‰Ó· ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ μfiÏÔ

Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , Ô˘ ÙËÓ ‚¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ηıÒ˜ Ì›ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ·¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ ∫›ÙÚÔ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ªÏÔ‡Ó·˜ (ºıÈÒÙȉ·˜) μÔËıÔ›: ∫·Ï‡‚·˜, §ÈÙÔÛÂÏ›Ù˘ (ºıÈÒÙȉ·˜) ∫›ÙÚÈÓ˜: ÃÔϤ‚·˜, ∑ÒÓ·˜, ª·Û¿ÓÙÔ, ∫¤ÚÈ-™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ™ÙÔ‡ÌÔ˜, ΔÛ·ÙÛ·Ú‹˜, ¢‹Ì·˜, ∫fiÏ· √§Àª¶π∞∫√™ μ.: ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ÃÔϤ‚·˜, ∑ÒÓ·˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ™Ù·‡ÚÔ˘ (55’ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘), ªÔ˘Î¿Ì, ¢ˆÌ·Ù¿˜, ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ (46’ ∫¤ÚÈ), ª·Û¿ÓÙÔ, ™Ô˘¿Ó˘. ¶À¢¡∞: ¶··ÙÔϛη˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫fiÏ·, ∫ˆÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÔ‡ÌÔ˜, ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë˜ (55’ ¶È·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜), ∫·ı¿ÚÈÔ˜ (90’ ª·ÎÚ¿Î˘), ¢‹Ì·˜, ∫˘·Ú›ÛÛ˘ (70’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘), ¡ÙfiÛ˘, ΔÛ·ÙÛ·Ú‹˜.

∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 143 (ŒÓ·ÓÙÈ ∂.æ.∞.) ÎÈÓ.: 6972012615 & 6944903392, ÙËÏ.: 2428097127


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

ΔfiÓÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶‡‰Ó·

“∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿, ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·” ø˜ η΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜, ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È fiÔ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛˆÚ›· ¢ηÈÚÈÒÓ. ™Ù¿ıËÎÂ Î·È ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ·, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Δ›ÌÔ˘ ∫·‚·Î¿:

ÛÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È fi¯È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË” .

°Ú. ΔÛ·Ô˘Û›‰Ë˜: “Œ¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·”

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ Ù·Ó ¤Ó· ¿Û¯ËÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·˜, Ì›· ‹ÙÙ· Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ›Ûˆ. ∏ ‹ÙÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ÔÌ¿‰·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ ·Ôχو˜ ·Ú¿ÔÓÔ ·fi Ù· ·È‰È¿. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, ¿Ï„·Ó, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÌ›˜ ¯¿Ó·Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ, ›¯·Ì ÙÚ›· ‰ÔοÚÈ· - Î·È fi¯È ¤Ó· - Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ·fi 35 ̤ÙÚ· ¤‚·Ï ÙÔ ÁÎÔÏ. ∫È ·˘Ùfi ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÂÈÏËÙÈÎÔ›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿. ¢ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó

“◊

·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·ÏÏ¿Í·Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ì·˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÂΛ ÂÁÎψ‚ÈÛًηÌÂ. ¢ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¢ηÈڛ˜, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ηÏfi Ù¤ÌÔ. ¢ÂÓ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ οÓÂÈ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ÙÔ Ï¤Ì ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋. ŒÓ·Ó Û‚·ÛÌfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ª¤Û· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, fiÏÔÈ, ·›ÎÙ˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ, ›̷ÛÙ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ·Î¿ıÂÎÙÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙÔ˘˜ Â-

™∞§Δ∏™ ∏§. £∂√ºπ§√™ °ÂÓÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ M.D. π·ÙÚ›Ô: ™. ™˘Ú›‰Ë 3 ΔËÏ.: 24210 32426 ∫ÈÓ.: 6946 227328 saltistheofilos@gmail.com øÚ¿ÚÈÔ π·ÙÚ›Ԣ ¶Úˆ›: ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 10.00-13.30 ΔÂÙ¿ÚÙË 09.00-11.00 ∞ÔÁ‡̷ٷ, ÂÎÙfi˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 18.00-21.00

À¶∂À£À¡√™ π∞Δƒ√™ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¿Ú· Ôχ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ã·Ù˙¿Ú·. ∂›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο Ì ‚Ô‹ıËÛ ¿Ú· Ôχ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÒ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÊ›ψ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ. ∫¿ÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›˜ Î·È Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ. ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ ·Ú·‚Ϥ„ˆ, ÁÈ·Ù› ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰¿ÛηÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È Â›Ó·È ÁÂÚfi˜ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· Á‹‰·. ¡· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜ ηϿ” . °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ Û ÁÎÔÏ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›: “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘

ÚÔÔÓ‹Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· Ê¿ÛÂˆÓ Û ÂÛٛ˜. ∞fi ÂΛ Î·È ÂÚ¿ Â›Ó·È Î·Î‹ ÛÙÈÁÌ‹, Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿Ó ηϿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÙ·Ó οÓÂȘ ÌÈÛfi Ï¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ÏËÚÒÓÂȘ, fiÙ·Ó ¯¿ÓÂȘ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙȘ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂȘ Û ÁÎÔÏ. ∂›Ó·È ÌÈ· η΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ì·˜” . °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞fiÏψӷ: “∂›Ó·È 13 Ì·Ù˜ ·ÎfiÌË, ¤¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹, Ì ٤ÛÛÂÚȘ fiÓÙÔ˘˜ ›Ûˆ. øÛÙfiÛÔ, ·›˙ÂÈ Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ ¶‡‰Ó·, ·›˙ÂÈ Ì ÂÌ¿˜, ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·, fiˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·Ù˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔÓ ª¿ÈÔ ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó›Î˜ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: “Œ¯ˆ ·›ÍÂÈ ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È·, Î·È ‚Ϥˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓË, ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÈıÂÙÈ΋, Û‹ÌÂÚ· ·›Í·Ì Ì ÂÙ¿ ʇÛÂÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Â˘Î·Èڛ˜. ª·˜ Ï›ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-

∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤Î·ÓÂ Ô ‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹, Î. °ÚËÁfiÚ˘ ΔÛ·Ô˘Û›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó Î·È ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ΔÛ·Ô˘Û›‰Ë: “ŒÁÈÓ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ◊Úı·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. •¤Ú·Ì ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ·›ÍÔ˘ÌÂ, ͤڷÌ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi, ¤·È˙ ÛÙË ¤‰Ú· ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ı¤Ï·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ Ù· ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ηٷʤڷÌÂ. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È Ì ϛÁ˜, Û¯ÂÙÈο, Ê¿ÛÂȘ, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜, ›¯·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ¤Ó· ‰ÔοÚÈ. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó ¿Î·ÚÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‚Á‹Î·Ì ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ó· ÌËÓ ·ÂÈÏËıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Û οÔÈ· ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ̒ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¡ÙfiÛË Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢. ™˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ „ËÏfiÙÂÚ· Î·È fiÙÈ ¤ÚıÂÈ ı· ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. Œ¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ÒÛˆ ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. Œ‰ÂÈÍ·Ó ›ÛÌ·, ˘ÔÌÔÓ‹, ·fiÏ˘ÙË ÚÔۋψÛË ÛÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·˘Ùfi ‚Á‹Î ÛÙÔ Á‹‰Ԕ.

13

°’ ∂£¡π∫∏

™ÙÔ +4 Ô ∞fiÏÏˆÓ √ ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ Í¤Ê˘Á ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ÈÒÎÙË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ ΤډÈÛ 3-1 ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·fi ÙËÓ ¶‡‰Ó· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì 1-0. ¡¤· ÁΤϷ ÁÈ· ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· Ô˘ ¤ÊÂÚ 1-1 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ¤Ó·ÏÙÈ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ∞fiÏÏˆÓ §.-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡. 3-1 (45’ ªËÓ¿˜, 70’ ª·Óı¿ÓÔ, 78’ ÂÓ. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜-38’ ¢ÈÌËÓ¿˜) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∞̂ڷΛ· . . .1-0 (14’ ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ƒ‹Á·˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . .1-0 (84’ ™¤ÙÙÔ˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶‡‰Ó· . . .0-1 (79’ ¡ÙfiÛ˘) £ÂÛÚˆÙfi˜-¡›ÎË . . . . . . 0-3 (12’ ∫ÔÚ¤Ù·, 52’ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜, 79’ ª¤ÙÛÂ) ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ›ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ . . . . . . . . . .4-1 (48’ ƒfiÌÔ˜, 50’ ÂÓ., 77’, 84’ ™È·Ì¿Ó˘-76’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶.-¢È·ÁfiÚ·˜ . .1-1 (35’ °ÂˆÚÁÔ¿Ï˘-50’ ™·Ì·Ó›‰Ë˜) ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢πÛÙÈ·›· . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (83’ ÂÓ. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞fiÏÏˆÓ §. . . . .43-14 . .44 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . .30-9 . .40 3. ¶‡‰Ó· . . . . . . . . .27-10 . .37 4. ¡›ÎË . . . . . . . . . . .25-16 . .36 5. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . 29-18 . .36 6. ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢ 18-8 . .36 7. ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ . . . .17-14 . .26 8. ƒ‹Á·˜ . . . . . . . . . .25-28 . .22 9. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . .12-18 . .20 10. ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ› .16-23 . .20 11. £ÂÛÚˆÙfi˜ . . .16-24 . .18 12. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . .12-24 . .16 13. πÛÙÈ·›· . . . . . . . .15-26 . .14 14. ∞̂ڷΛ· . . . . .12-24 . .12 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶. . . . .10-30 . .11 16. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡. . . .13-33 . . .9 * ∂ÎÎÚÂÌ› 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 19/2) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ §. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡.-ƒ‹Á·˜ ∞̂ڷΛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶‡‰Ó·-ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ› ¡›ÎË-∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶. ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘-∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢ πÛÙÈ·›·-¢È·ÁfiÚ·˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-£ÂÛÚˆÙfi˜


14

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

ªÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ 25¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ 84’ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ó›ÎËÛ 1-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜

√ ™¤ÙÙÔ˜ “χÙÚˆÛ” ÙÔÓ ƒ‹Á·

√ ªfiÚ·˜ Ì·ÚοÚÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔÓ ª·ÏÔÁÈ¿ÓÓË

∏ ÚÒÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ 2017 ʤÚÂÈ ÙË... ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™¤ÙÙÔ˘. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì ̛· ÎÂÊ·ÏÈ¿-ηÓfiÓÈ ÛÙÔ 84’ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 22 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï‹ÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ΤډÈÛ 1-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ ÛÎfiÚÂÚ ‹Ù·Ó Ô ∫ÔÚ¤Ù· ÛÙÔ 85’, ÂÓÒ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÁÓË-

ÛÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÙÔ... ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™¤ÙÙÔ˜ Ì ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô. √ ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ ¤ıÂÏÍ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·ÈË. ∂›¯Â Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ‰ÈηÈÒıËηÓ, οÙÈ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘.

¶Ò˜ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ªÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. √ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ¤Ó· ηı·Ú¿ ÂÈıÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ÙÔ 4-4-2, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÚfiÛˆ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡›ÎË. °Î›Î·˜ Î·È °Î¿Áη˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÔÈ Ã›Û· Î·È ªfiÚ·˜. ŒÙÛÈ, οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘. ΔÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î¿Ï˘„Â Ô Ã·Ù˙Ë-

√ ™¤ÙÙÔ˜ ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘

·ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ™·ı‹˜, ÂÓÒ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ªfiÚ·˜ Î·È μÔ˘Ú·˙¤Ú˘. ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∞ÏÂ͛Ԣ Î·È Ã›Û·, ÂÓÒ ‰ÂÍ› ¯·Ê ‹Ù·Ó Ô ∫ÈÙ›Ô˘ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Δ˙Ô‚¿Ú·˜ Î·È ™¤ÙÙÔ˜ Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÔÁÂÓ¤˜ 5-4-1. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ °È¿ÓÓÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔÓ ΔÚ·ÓÔ˘Ï›‰Ë. ¶Ï¿ÁÈÔÈ Ì·Î ‹Ù·Ó ÔÈ ª·ÓÈÒÙ˘ (‰ÂÍÈ¿), ¡Ù·Ó¿È (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ÛÙfiÂÚ Ô μÚ·¯Ófi˜ Î·È Ô ΔÛÔ˘Ïȿ˘ Î·È Ï›ÌÂÚÔ Ô ∫Ô˘Ì‹˜. √È ¢ËÌÔ˘Ï¿˜ Î·È ÕÙÛη ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¯·Ê. ™Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ô ª·ÛÙ¿Ó˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ª·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ªÈ¯¿Ï˘.

ÕηÚË ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ô ƒ‹Á·˜ ›¯Â ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡. ∏ ηÙÔ¯‹ Ì¿Ï·˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙÚÈÙÈο ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÏÂÈÂ

Ë ÙÂÏÈ΋ ¿Û· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÈÙ›Ô˘ ÛÙÔ 22’ Ô˘ ÌÏfiηÚÂ Ô ΔÚ·ÓÔ˘Ï›‰Ë˜. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÁÎÔÏΛÂÚ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÚfiÏ·‚ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ÙÔÓ ™¤ÙÙÔ ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÂÈ ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ. ™ÙÔ 31’ Ô ∫ÈÙ›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ™¤ÙÙÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Ô ΔÚ·ÓÔ˘Ï›‰Ë˜. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ 35’ Ì ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ÌÏfiηÚÂ Ô ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘. √ ƒ‹Á·˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ÛÙÔ 42’ Ô ΔÚ·ÓÔ˘Ï›‰Ë˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ μÔ˘Ú·˙¤ÚË, ÂÓÒ ÛÙÔ 44’ Ô ™¤ÙÙÔ˜ ·Ó·ÙÚ¿ËΠ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÔ˘Ï¿ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ì·Ù˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. √ ™·ı‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi fi‰È, Ô Δ˙Ô‚¿Ú·˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙË Ì¿Ï· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›·. ŸÌˆ˜ Ô ΔÚ·ÓÔ˘-

Ï›‰Ë˜ ¤Î·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ 0-0.

√ ƒ‹Á·˜ ‰ÈηÈÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÿ‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· Ó· Ȥ˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¢ηÈÚÈÒÓ, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ηı·Ú¿ ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ‰Â¯ı› ÙÔ ÁÎÔÏ ÎÈÓ‰‡Ó„ ÌfiÓÔ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ÙÔ 52’ Ô ™·ı‹˜ ¤‚Á·Ï ۤÓÙÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô Ã·Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ ¤È·Û ÙÔ ÛÔ˘Ù Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Û ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ‡„Ô˜. √ Δ˙Ô‚¿Ú·˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ·Ó¿Ô‰Ô „·Ï›‰È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô. ™ÙÔ 65’ Ô Δ˙Ô‚¿Ú·˜ ‚ڋΠÙÔÓ ™¤ÙÙÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ª·ÓÈÒÙ˘, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÎfiÚÓÂÚ. ∞˘Ùfi ÂÎÙÂϤÛÙËΠÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ∫ÈÙ›Ô˘ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ÛÔ˘Ù ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÏfiηÚÂ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙÔ 57Ô ÏÂÙfi Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ›¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ΛÓËÛË ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔÓ °Î›Î· ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÃÈÛ¿È. √ ÓÂÔÂÈÛÂÏıÒÓ ¤·ÈÍ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê, ÂÓÒ Ô °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ ÌÂٷ٤ıËΠÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∞ÏÂÍ›-

Ô˘. ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Ô °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ ·fi ÙÔÓ °Î¿Áη, ηıÒ˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‹ıÂÏ ӷ „ËÏÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. Δ· ÏÂÙ¿ ΢ÏÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ 0-0 ·Ú¤ÌÂÓÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï·Ó οو. Œ„·¯Ó·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ¤Ó· ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÁÎÔÏ ‹Ïı ÛÙÔ 84’: √ ∫ÈÙ›Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô ™¤ÙÙÔ˜ ˉÒÓÙ·˜ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi fiÏÔ˘˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-0 ̤۷ Û ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: §ÂˆÓ›‰·˜ (ΔÚÈοψÓ). μÔËıÔ›: ª¿Ï·˜, ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ (ΔÚÈοψÓ). ∫›ÙÚÈÓ˜: ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘-¡Ù·Ó¿È. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ™·ı‹˜, ªfiÚ·˜, ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫ÈÙ›Ô˘, °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ (80’ °Î¿Áη˜), Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (89’ °Ô˘ÙÔ‡Ï˘), ÃÈÛ¿È (57’ °Î›Î·˜), ™¤ÙÙÔ˜. ∂£¡π∫√™ ºπ§.: ΔÚ·ÓÔ˘Ï›‰Ë˜, ª·ÓÈÒÙ˘, ¡Ù·Ó¿È, ¢ËÌÔ˘Ï¿˜, μÚ·¯Ófi˜, ΔÛÔ˘Ïȿ˘ (89’ ΔÛÈÊÏ›‰Ë˜), ª·ÛÙ¿Ó˘, ÕÙÛη, ∫Ô˘Ì‹˜, ª·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ªÈ¯¿Ï˘ (72’ μÔ˘ÙÛÂÏ¿˜).

∂ÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô §. ª·Î¿Ï˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

“∂›Ì·ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ› ÛÙÔ „ËÏfi ·È¯Ó›‰È” √ ƒ‹Á· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË Ì¤Û· ÛÙÔ 2017. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ fiÙÈ ÙÔ ÁÎÔÏ ‹Ïı ÏfiÁˆ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÏfi ·È¯Ó›‰È.

·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: “∂Ú¯fiÌ·ÛÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÛÂÚ› ·ÓÂÈÙ˘¯ÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÌÈÎÚ‹ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ. º¿ÓËΠ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô fiÙÈ Ì·˜ ‚¿Ú·ÈÓ ÙÔ ¿Á¯Ô˜. ∏ ›ÂÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi. øÛÙfiÛÔ, ‰È·ı¤Ù·Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·. √È ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘

‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ÊÚÂÛο‰·, fiˆ˜ Û ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. μڋηÌ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ì›· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÛÊȯً ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÛÎÂÌ̤ӷ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ¯ÒÚÔ Î·È Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓÂ. ªfiÓÔ Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰È·Û¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ù˘. ∂Ì›˜ ·ÚÎÂÛًηÌ Û ηÙÔ¯‹ Ì¿Ï·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ê¿ÛÂȘ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È ÂÌ›˜ Ù˘¯ÂÚÔ›, fiˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ Û ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È·, Î·È ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ÁÎÔÏ. 줂·È·, ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÛÙȘ “ÛÙË̤Ó˜” Ê¿ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ʤÙÔ˜ ›̷ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ› ÛÙÔ „ËÏfi ·È¯Ó›‰È. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜” . ™Â ÂÚÒÙËÛË Ù˘ “£Ù¢” ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ fiÙ·Ó ¤‚ÏÂ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ, ·¿ÓÙËÛÂ: “ŸÓÙˆ˜ ·ÓËÛ‡¯ËÛ·

οÓÂÈ ÙË... ˙ËÌÈ¿” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‹ÏıÂ Î·È Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ “‰ÈÏfi” (ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ô ƒ‹Á·˜ ·›˙ÂÈ ÛÙË ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·), ›Â: “ª·Î¿ÚÈ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” .

°È¿ÓÓÔ˜: ºÂ‡ÁÔ˘Ì ÈÎڷ̤ÓÔÈ

√È ÚÔÔÓËÙ¤˜ °. °È¿ÓÓÔ˜ Î·È §. ª·Î¿Ï˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÚÈ̤ÓÂȘ fiÏ·. ∏ ºÈÏÈÈ¿‰·

‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˜ °È¿ÓÓÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤·ÈÍ ·Ì˘ÓÙÈο ÁÈ· ÙÔ “Ô Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ ÈÎÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰¤¯ıËΠÁÎÔÏ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿: “∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·. ¶·›˙·Ì Ì ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô Ì ÂÌ¿˜ Î·È Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ◊Ïı·Ì Ì ÛÎÂÙÈÎfi Ó· ¿ÚÔ˘Ì οÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ›¯·Ì ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÛÙÔ Á‹‰Ô.

™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÎÈÓ‰˘Ó¤„·Ì Û ‰‡Ô-ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÔʇÁ·Ì ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÁÎÔÏ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÌˆ˜ ÙÂÏÈο Ô ƒ‹Á·˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÁÎÔÏ Û ̛· “ÛÙË̤ÓË” Ê¿ÛË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ê‡ÁÔ˘Ì ÈÎڷ̤ÓÔÈ. °È· Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ. ∫ÔÈÙ¿Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ̛· ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ú·ÌÔÓ‹, ÒÛÙ ӷ Ì·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÈÔ Ó¤· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÎÔÚÌfi ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‚·ÛÈÛÙԇ̠ٷ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂‡¯ÔÌ·È Î·È ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” . °πøƒ°√™ ¶∂°π√™


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi ªÂ ÊÔ‚ÂÚfi ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÛ 48 fiÓÙÔ˘˜ Ì 9/13 ÙÚ›ÔÓÙ·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û ·ÎfiÌË Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΤډÈÛ Ôχ ‡ÎÔÏ·. 69-44 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú¿Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ μÔÚÚ¿ Ù˘ ∞2 °˘Ó·ÈÎÒÓ.

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 69-44 ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ¤¯ÔÓÙ·˜ 10/16 ÙÚ›ÔÓÙ·

“μÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜” ·fi Ù· 6,75

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ °∞§√À™∏™ Ô ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚΤ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ηıÒ˜ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ôχ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ËÏÈΛ· Î·È Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÈÔ ¯·Ï·Ú‹ Î·È Â‡ı˘ÌË ‰È¿ıÂÛË... ∏ Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη ¤·ÈÍ ÁÈ· 15’ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È Â›¯Â 17 fiÓÙÔ˘˜ Ì 5/6 ÙÚ›ÔÓÙ·! ΔËÓ ›‰È· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ¤Ù˘¯Â Ë ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ÂÓÒ Ë Ó·ڋ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ì¿˙„ ÂÙ¿ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ. ΔÔ ÚÒÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‹Ù·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” . ªÂÙ¿ ÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ, Ë ™Ô˘ÏÙ¿ÓË ¤Î·Ó ¿Û· Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È Ë Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη ¤Ù˘¯Â Ï¤È · ÛÙ· ÚÒÙ· 4 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ªÂ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ë ¶·Áηϛ‰Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ 12-8, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ë Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη ÙÔ 15-10 Î·È ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Â›ıÂÛË, ÌÂ Ó¤Ô Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ 18-10. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÁÎÔÏ-Ê¿Ô˘Ï Î·È Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓË (23-15 ÛÙÔ 10’). ÕÏÏ· ‰‡Ô ÙÚ›ÔÓÙ· ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‚’ ‰ÂηϤÙÔ˘ ·fi Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη Î·È ∑¤Ú‚·, ¤ÓÙ ÛÂÚ› fiÓÙÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 34-17 ÛÙÔ 13’. ºÔ‚ÂÚfi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÔÓÙÔ Î·ıÒ˜ ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi, Ë ∑‹ÙË ¤Î·Ó ¿Û· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË, Ë ∑¤Ú‚· ¿Û·Ú ÈÔ ‰›Ï· Î·È Ë ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË ¿ÊËÛ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ. ¡¤Ô ÙÚ›ÔÓÙÔ ·fi ÙËÓ ∑‹ÙË ÁÈ· ÙÔ 39-19 ÛÙÔ 15’, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¤¯ÂÈ 8/10 ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi Ù· 6,75!!! Δ¤ÛÛÂÚȘ fiÓÙÔÈ ·fi ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ‰‡Ô ·fi ∑¤Ú‚· Î·È ÙÚÂȘ ·fi Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ 48-19 ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ÏÂÙ¿, ˘‹ÚÍ ¯·Ï¿ÚˆÛË -Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ›Ô- Î·È ¤ÙÛÈ, ÔÈ ΔÈÙ¿Ó˜ ›¯·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ: 9-11 ÛÙËÓ Á’ Î·È 12-14 ÛÙË ‰’. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‹Ú·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Û ËÏÈΛ·. ∏ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ηϿıÈ·, ·ÌÊfiÙÂÚ· ·fi ·Û›ÛÙ Ù˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓË (52-22), Ë ΔfiÙÛË

Δ

∏ Ó·ڋ ¡ÙÂÏ‹ ‹Ú ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ·

ÁÎÔÏ-Ê¿Ô˘Ï (55-25) ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ fiÓÙÔ ·fi ÙÔ 26Ô ÏÂÙfi ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. ∞fi ¤Ó· ηϿıÈ ¤‚·Ï·Ó ÔÈ ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¡ÙÂÏ‹, ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ÔÈ ¶·Áηϛ‰Ô˘, ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙË °·˚Ù¿ÓË Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ‰‡Ô ÙÚ›ÔÓÙ· ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÌÈÓ‹ ÔÌ¿‰· (Ô˘ ¤·ÈÍ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ Û fiÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜). ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ·fi Ù· ‰¤Î· ̤ÙÚ·. ¢ÂοÏÂÙ·: 23-15, 48-19, 57-30, 69-44 √§Àª¶π∞∫√™ μ. (∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ªÔÚ›ÓÔ˜): ÃÔ‡Ù· (0/2 ‰., ÚÈÌ. 1-0), ¶·Áηϛ‰Ô˘ 6 (1/4 ‚., 1/3 ‰., 1/4 ÙÚ., ÚÈÌ. 31), ¡ÙÂÏ‹ 2 (1/4 ‰., ÚÈÌ. 1-0), Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη 17 (1/2 ‰., 5/6 ÙÚ.), ™Ô˘ÏÙ¿ÓË 17 (1/1 ‚., 8/14 ‰., 0/1 ÙÚ., ÚÈÌ. 2-1), ΔfiÙÛË 3 (1/1 ‚., 1/1 ‰.), ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ 8 (1/2 ‰., 2/3 ÙÚ.), ∑¤Ú‚· 5 (1/3 ‰., 1/1 ÙÚ., ÚÈÌ. 2-0),

∑‹ÙË 3 (0/1 ‰., 1/1 ÙÚ., ÚÈÌ. 4-2), ∞ÁοÓË 4 (0/2 ‚., 2/4 ‰.), ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 2 (1/7 ‰., ÚÈÌ. 4-3), ∫ÔÙÛÈ¿ÊÙË 2 (1/4 ‰., ÚÈÌ. 1-0). ΔπΔ∞¡∂™ ¢ƒ. (∫·Ú·ÙÛÔÌ¿Ó˘): ™Ù¿ÈÎÔ˘ 2, °ÎÚ›ÙÛ·, ∞ÚÛ¤ÓÔÁÏÔ˘ 8 (1), °·˚Ù¿ÓË 8 (2), °È·ÓÙÛÈÒÚË 18, ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ 6, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘ 3.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· √χÌÈ·-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ...................58-55 ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.-∞Û›‰· •·Ó. ...............54-6 ƒ‡ÛÈÔ-∏Ú·ÎÏ‹˜ ...................................47-62 ∞√ ™ÂÚÚÒÓ-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ..............57-50 ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË-¶˘Ï·›· ......................48-53 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ΔÈÙ¿Ó˜ ..........................69-44

μ·ıÌÔÏÔÁ›· (15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ....................(995-694) ...30

2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ........................(1038-694) ...28 3. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ................(790-644) ...27 4. √χÌÈ·........................... (865-839) ...25 5. ¶˘Ï·›· ..............................(782-737) ...24 6. ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË ................(790-849) ...21 7. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ...........................(805-879) ...21 8. ƒ‡ÛÈÔ .................................(723-774) ...20 9. ∞Û›‰· •·Ó. ....................(680-813) ...20 10. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ...............(708-807) ...18 11. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ....................(667-835) ...18 12. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ ...................(604-862) ...17

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞√ ™ÂÚÚÒÓ ∞Û›‰· •·Ó.-ƒ‡ÛÈÔ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ¶˘Ï·›·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ΔÈÙ¿Ó˜-√χÌÈ·

∫fiÓÙÚ· Û ∞∂μ¢ Î·È ÿˆÓ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ËÙÙ‹ıËÎ·Ó °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£

ƒÔ˙ ʇÏÏÔ ÁÈ· °.™. μfiÏÔ˘ Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙË 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ô °™ μfiÏÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ∞∂μ¢, Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÿˆÓ·, ÂÓÒ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛ·Ó ∞ÏÌ˘Úfi˜ Î·È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ °∞§√À™∏™

Ô˘ÏÔ˜ 14 (1), ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 13 (1), ∑‹Û˘ 5, ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ 6 (2), ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 2, ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ΔÛ›ÚÔ˜ 10, ™È‰ÂÚ‹˜, ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ 4, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 18 (2). ∞∂μ¢ (§fiÙÊÈ): ™Ù‡ÏÏ·˜ 11 (1), ΔÛ›ÁÎÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ 15 (3), ∫·Ú¤Ù˘ 6, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ 1, °ÈÔοÈ, ƒfiÛÛÈÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ 5 (1), ΔÛÈӛη˜ 10 (2), μÏ¿¯Ô˜ 8, ∞ÁÎÚ‹˜, ÷گ·Ú‹˜ 7.

°™ μfiÏÔ˘-∞∂μ¢ 80-63

∞Ó¿ÏË„Ë-ÿˆÓ·˜ 62-57

√È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì‹Î·Ó ηχÙÂÚ· ÛÙÔ ·ÚΤ Ì ÙÔ˘˜ ™Ù‡ÏÏ·-μÏ¿¯Ô Ó· Â›Ó·È Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ ·ÏÏ¿ Ô °™ μfiÏÔ˘ ‹Á Ì +7 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· ÛÙË ‚’ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˘-¡Ù¿ÎË ‰È·Ù‹ÚËÛ ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ìηı¿ÚÈÛÂî ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÛÂÚ› 10-1 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÏÂÙÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ fiÙ·Ó ΔÛ·Ú·˝Ï˘∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ·Ó χÛÂȘ. ¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·fi ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ¢ÂοÏÂÙ·: 16-20, 40-33, 56-49, 80-63 °™ μ√§√À (∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜-¡Ù¿Î˘): ∫ˆÛÙԇϷ˜ 6, ∫·ÏÔÁÂÚfi-

¶ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘, ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË Ì ÛÂÚ› 7-0 ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, Û ·ÁÒÓ· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÔÈ ¿Ì˘Ó˜. √ ÿˆÓ·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ +4 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. “∫ÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °. μÏÈÒÚ· Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˘-¶·Ï¿ÓÙ˙·, ÔÏϤ˜ ¯·Ì¤Ó˜ ‚ÔϤ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ªÂ ÙÔ ÛÎÔÚ 55-57, ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ Ô ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¿ÛÙÔ¯Ë Â›ıÂÛË, Ô ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÚ›ÔÓÙÔ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô ƒÔ‰ÔÏ¿Î˘ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË Ô °·Ï·Ó¿Î˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ.

¢ÂοÏÂÙ·: 9-12, 23-27, 44-40, 62-57 ∞¡∞§∏æ∏ (μÏÈÒÚ·˜): ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ 16, ∫Ï›ÙÛ·˜, °·Ï·Ó¿Î˘ 6, ∫ÔÓÙ¿Î˘ 10 (2), ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜ 13 (2), ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ 9, ªˆ˘Û›‰Ë˜ 8, ∫ÂÙÛÂÙ˙‹˜, ¶··‰Ô‡Ï˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, º¿ÚΈӷ˜. πø¡∞™ (Δ˙ԇ̷˜): º·ÚÌ¿Î˘, ∫. ºˆÙÈ¿‰Ë˜ 11 (1), Δ¤ÁÔ˜, ΔÛ·ÚÔ‡¯·˜ 2, ƒÔ‰ÔÏ¿Î˘ 9 (3), º. ºˆÙÈ¿‰Ë˜ 11 (3), Δ˙ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∫˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘, °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ 14 (1), ∂˘ı˘Ì›Ô˘ 7, ∫¤ÙÔ˘Ï·˜ 3.

°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡°™ ¡›Î·È·˜ 62-76 ŒÓ· ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¿ÓÙÂÍÂ Ô °™ fiÙ·Ó ÚÔËÁ‹ıËΠ35-33. ™ÙËÓ Á’ ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤‚·Ï·Ó Ù· ÛÔ˘Ù Î·È ¤·ÈÍ·Ó ¤Í˘Ó· ̤۷ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¯·Ì¤Ó˜ ‚ÔϤ˜ Î·È ÂχıÂÚ· ÙÚ›ÔÓÙ· ‰›¯ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó χÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘. ¢ÂοÏÂÙ·: 11-11, 35-33, 5160, 62-76 °™ ∞§ªÀƒ√À (™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜): ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚ-

ÁÔ˜ 32 (1/1 ‚., 7/14 ‰., 6/12 ÙÚ.), £. ª·ÌÔ‡Ú·˜, ™˘Ó¿˙Ô˜ 5, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜ 5 (1), ¶. ª·ÌÔ‡Ú·˜, ¶·Ú·Ï›Î˘ 2, £¤Ô˜ 1, °ÒÁÔ˘Ï·˜ 5, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ 9 (1), μ·Ï·ÌÔ‡Ù˘ 4. °.™. ¡π∫∞π∞™ (¶·Ù¿Î˘): ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ 21 (2), ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 8, ªÔ˘ÛÙ¤Ï˘ 4, ΔÔ˘ÚÓ·‚›Ù˘ 12 (2), ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 14 (2), °·Ï¿Ó˘ 3, ªÏÈ¿Ù˙·˜ 12 (1).

¢›ÏÔÊÔ-¡∞ ¡›Î˘ 67-47 ™Â η΋ Ë̤ڷ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÚ›ıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ fiÙ·Ó Ì 21-8 ÛÙË ‚’ ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ “„·Ï›‰·” ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ 20. √È μÔÏÈÒÙ˜ Ì›ˆÛ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ 12, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÙÚ›ÔÓÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â›ıÂÛ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ÈÏfiÊÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈο. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô, ¤·ÈÍ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Û ËÏÈΛ· ·›ÎÙ˜. ¢ÂοÏÂÙ·: 18-13, 39-21, 5438, 67-47 ¡∂√π ∞£§∏Δ∂™ (Δ‡Ì·˜-ª·ÓˆÏfiÔ˘ÏÔ˜): ƒÔ˘ÛÈÒÙ˘, ƒ¿-

Ù˘ 5, ∫·˙Â›‰Ë˜ 7 (1), ™·Ô‡Ó˘, ¶·ÓÈfiÔ˘ÏÔ˜ 8, ∞Ó‰ÚÂfiÁÏÔ˘ 4 (1), ∫·ÏÈÙ˙¤Ô˜ 4, §Ô˘Î›‰Ë˜ 5, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Á¿ÏÔ˘§ˆÚ›Ù˘ 5, ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 3, ™Ô‡Ï˘ 2.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞Ó¿ÏË„Ë-ÿˆÓ·˜ .................62-57 ¡›ÎË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..............83-58 °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¡›Î·È· ..........62-76 ¢›ÏÔÊÔ-¡∞ ¡›Î˘ ...............67-47 °™ μfiÏÔ˘-∞∂μ¢ ..................80-63

15

∞2 ∂™∫∞£

¢‡Ô ӛΘ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂¶∂™Δƒ∂æ∂ ÛÙË ‰Ú¿ÛË Ô ™·Ì·Ú¿˜, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô ∞ÈÔÏÈÎfi˜ Ô˘ ΤډÈÛ ‰Èη›ˆ˜ ÙÔÓ ª‡ÙÈη (69-56) ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ∂™∫∞£. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 16-11, 28-26, 46-39, 65-56. ∞π√§π∫√™ (™ÙÚ·Ù›Î˘): ∫·ÚۤϷ˜ 3 (1), ™¤ÚÚ˘ 8, ™·Ì·Ú¿˜ 17 (2), ªÂÎÚ‹˜ 12 (2), °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ 2, ¢Ú·Á·Ù˙›Î˘ 7, ºÂÚ¯¿ÙÈ 12 (4), μ·˚fiÔ˘ÏÔ˜ 4, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™Î·Ú›Ì·˜. °È· ÙÔÓ ª‡ÙÈη: ∞Ú¿ÎÔ˘Ï˜ 2, ¡È·‚‹˜ 9 (1), ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ 10 (2), ∑ËÛÔ‡Ï˘, ºÏÒÚÔ˜ 5, ™Î‡ÊÙ·˜ 12, ÷ÓÙ˙·Ú›‰Ë˜ 7 (1), ™È·Ì¤Ù˘ 11 (2). MÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ BC Volos (58-54 ÙË ¡›Î·È· 2012) Ô˘ ÙËÓ ‹Ú ÏfiÁˆ Ù˘ ηϋ˜ ¿Ì˘Ó·˜. ∂›¯Â ÛÙ·ıÂÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÏÂÙÔ Ì›ˆÛÂ Ë ¡›Î·È· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ fï˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 14-9, 26-19, 37-35, 58-54. BC VOLOS (°. ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 12 (1), ªÔ‡Ú·˜, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 6 (1), ∂ηÙÔÌÌ¿Ù˘, ƒ·¯·‚¤ÏÈ·˜, ∫·ÓÔ‡Ï˘ 26 (1), ª·ÛÙÔÚ¿Î˘ 2, ∫·Ì̤ÓÔ˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ 5, ºÈÏ›Ô˘, ∫·ÏϤÚÁ˘ 5 (1), ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. À¤Î˘„ ÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫ÂÚ·˘ÓÔ‡ Ì 80-63 Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜. ªÂ ÔÏϤ˜ χÛÂȘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ¤Ù˘¯·Ó 23 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·’ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È 33 ÛÙË ‚’, ÔfiÙÂ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, Ô˘ ›¯Â ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁÔ˘, ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, ΔÛÈÓÙÛ›ÓË, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 15-23, 38-56, 55-71, 63-80. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∑∞°. (¢¤Ú‚Ô˜): ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, §¿ÛÎÔ˜ 2, ∫·Ú·ÚÚ‹Á·˜ 16 (2), ºÈÏ›Ô˘, ∫ÈÛΛÓ˘ 3 (1), μ·˝ÙÛ˘ 11, ÷Ù˙‹˜ 4, ƒÔ˘Ì¤·˜ 8 (1), °·‚·Ï¿˜ 17, °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ 2. √ ·ÁÒÓ·˜ °™ ™ÎÈ¿ıÔ˘-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÌ· ÌÂÙ¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÚÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ Î·È ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ∞2 ∂™∫∞£: ∞ÈÔÏÈÎfi˜-ª‡ÙÈη˜ .............65-56 ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑.-∫ÂÚ·˘Ófi˜ 63-80 BC Volos-¡›Î·È· ...............58-54 ºÔ›‚Ô˜-∞™ º·ÚÛ¿ÏˆÓ ..60-37 ™ÎÈ¿ıÔ˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ....‰.‰.

μ·ıÌÔÏÔÁ›·

(13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡›ÎË .....................(967-622) 23 2. °™ μfiÏÔ˘ ............(864-740) 23 3. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ......(849-740) 21 4. °™ ¡›Î·È·˜ ..........(804-736) 19 5. ÿˆÓ·˜ ...................(719-766) 17 6. ∞∂μ¢ ....................(770-827) 17 7. ∞Ó¿ÏË„Ë ............(752-838) 17 8. ¢›ÏÔÊÔ ................(708-828) 15 9. °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ......(761-914) 14 10. ¡∞ ¡›Î˘...........(664-855) 14

1. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ .........(840-625) 23 2. ºÔ›‚Ô˜............... (768-671) 22 3. ∞ÈÔÏÈÎfi˜ ............(692-717) 18 4. ¡›Î·È· ................(656-587) 18 5. ª‡ÙÈη˜ .............(712-688) 18 6. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. (757-841) 16 7. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (709-669) 15 8. °™ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ......(566-656) 14 9. ∞™ º·ÚÛ¿ÏˆÓ (583-679) 14 10. BC Volos .........(641-791) 14 * ŒÓ· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ º¿ÚÛ·Ï·¡›Î·È· (15/2) Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË.

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

¡›Î·È·-°™ ¢ÈÏfiÊÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÿˆÓ·˜-¡›ÎË ¡∞ ¡›Î˘-°™ μfiÏÔ˘ ∞∂μ¢-∞Ó¿ÏË„Ë

ª‡ÙÈη˜-ºÔ›‚Ô˜ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ÈÔÏÈÎfi˜ ¡›Î·È·-°™ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∞™ º·ÚۿψÓ-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫ÂÚ·˘Ófi˜-BC Volos

μ·ıÌÔÏÔÁ›·


16

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

√ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ‚¿˙ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi “ÛÙÔ” ÛÙÔÓ ∫·Ê¿ÛË

√ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì Ù˙·Ì ÛÔ˘Ù

ªÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì 83-58 ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£

¡›ÎË ‚Á·Ï̤ÓË ·fi... fiÓÂÈÚÔ ªÈ· ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ‚Á·Ï̤ÓË ·fi Ù· fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 83-58 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ...¤ÎÏÂÈÛ ÚfiˆÚ· ı¤ÛË ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ·Ófi‰Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ¶·Ô‡ÏÈ·, ΔÛÒÏË, °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ Û ÊÔ‚ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔÓ ªfiÁ‰·ÓÔ ìÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔî Ì ÙÔ Î·Ï¿ıÈ, Â¤‚·Ï ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ Î·È ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ „·Ï›‰· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ fiÓÙˆÓ. ¢ÂÓ Â›¯Â Á˘ÚÈÛÌfi ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ‰È·ÛÒıËΠÌfiÓÔ˜ Ô ¶·Ú·Û΢¿˜, Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ӷ ·Ï‡ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘... ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ °∞§√À™∏™ ÙÔ Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, (·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÌÂÚÈο ...·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· Ì ڛ„Ë ÎÚÔÙ›‰ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ·ÚΤ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘), ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. æ˘¯ˆÌ¤ÓÔÈ, ‹Ú·Ó Ú˘ıÌfi ·fi ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ¤‚Á·˙·Ó ÙÔÓ ¤Ó· ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÌÂÚÈÎÔ› ‰Â ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ʿÛÂȘ ÁÎÔÏ-Ê¿Ô˘Ï. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÔÏÈÁfiÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ú›„˘ Ù·ÈÓÈÒÓ Ù·ÌÂȷ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ. ΔÔ ÚÒÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÛËÌÂÈÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÂÚ› 6-0 Ì ¶·Ô‡ÏÈ·, °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ, ªfiÁ‰·ÓÔ, ÚÈÓ ÌÂÈÒÛÂÈ Ô ¶·Ú·Û΢¿˜. √ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ¤Ù˘¯Â ¤ÓÙ ÛÂÚ› fiÓÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, Ì ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· Â›Ó·È 11-6 ÛÙÔ 4:30 fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÎÔ‹ ÏfiÁˆ Ú›„˘ ο‰Ô˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÙÔ ·ÚΤ! √ ΔÛÒÏ˘ ‹Ù·Ó η-

Ù·ÏËÎÙÈÎfi˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ¤Î·Ó ÙÔ 17-8 ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ·ÏÏ¿ ÌÔ›Ú·Û ÔÏϤ˜ ·Û›ÛÙ, ·Ú¯Èο ÛÙÔÓ ΔÛ·‚¤, ÌÂÙ¿ ÛÙÔÓ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ (19-8, ÚÒÙË ‰È„‹ÊÈ· ‰È·ÊÔÚ¿), ¤ÂÈÙ· ÛÙÔÓ ¶·Ô‡ÏÈ· Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 21-8. √ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ χÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” (‰‡Ô ηϿıÈ· ·fi ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘), ·ÏÏ¿ ΔÛÒÏ˘ Î·È °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi Á‹‰Ô, ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ 2712 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ë ¡›ÎË Â›¯Â 2/6 ‚ÔϤ˜, 11/13 ‰›ÔÓÙ· Î·È 1/2 ÙÚ›ÔÓÙ·, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ̤ÙÚËÛ 0/2 ‚ÔϤ˜, 6/12 ‰›ÔÓÙ· Î·È 0/5 ÙÚ›ÔÓÙ·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÙ›‚Ô Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎÔ›. ™Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÏÂÙ¿, ªfiÁ‰·ÓÔ˜, μÏ‹ÙÛÈÔ˜ (·fi Ó¤· ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡), ΔÛÒÏ˘ Î·È ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ¶·Ú·Û΢¿˜ ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚȘ. ªÂ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 31-16, Ô Û¤ÓÙÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›¯Â ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÍÈ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÙÔ˘. §‡ÛÂȘ ¤‰ˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ ·ÚΤ, ·ÏÏ¿ Ë ¡›ÎË Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ. √ ΔÛÒÏ˘ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ¤Î·Ó ÙÔ 40-19 ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ›ÎÔÛÈ ÛÙÔ 24:49, Ì ÁÎÔÏÊ¿Ô˘Ï Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ 45-22. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈÎÚfi ÛÂÚ› 0-5, ·ÏÏ¿ Ô ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ¢ÛÙfi¯ËÛ Û ÙÚÂȘ ‚ÔϤ˜, ÚÈÓ Ô ΔÛÒÏ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ 51-31 ÌÂ Ó¤Ô ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi Ù· 6.75. ¶¤Ù˘¯Â 11 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÌÈ· ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿, ÛÙÔ +19 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó Û 20 ÏÂÙ¿, ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ì ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ (ΔÛÒÏ˘ 15, ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 14, ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 12). °È· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, 0/6 ÙÚ›ÔÓÙ· ·ÏÏ¿ Î·È 8/11 ‚ÔϤ˜. ∏ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ô ºÒÓ˘ ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘ Ï›ÁÔ ÂËÚ¤·Û ÙË ¡›ÎË. ªÂ ÛÂÚ› 6-0, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Á ÛÙÔ˘˜ 25 (57-32), Ô ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ Ì›ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ›ÎÔÛÈ Î·È Ô °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È›ۉ˘ÛË ¿ÊËÛ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ (61-39). √ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· ÙÔ 67-45 Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Á·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· ÙË ‰›ÏÂÙË ·Ó¿·˘Ï· ‰ÂηϤÙÔ˘ ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ·ÚΤ, Ô ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÚÂȘ ‚ÔϤ˜ (Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÂ Ê¿Ô˘Ï Û ÓÂÎÚfi ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ Á’ ÂÚÈfi‰Ô˘). Œ‚·Ï ÌfiÓÔ ÙË Ì›·, ·¿ÓÙËÛ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô ΔÛÒÏ˘ Î·È Ô °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ¤Î·Ó ÙÔ 71-46.

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÂ... Ù·Èӛ˜ Ù·ÌÂȷ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ “΢·ÓÔχΈӔ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, Ô ªfiÁ‰·ÓÔ˜ οÚʈÛ ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi (ηÚÊÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ù˘ ∂™∫∞£...). √ ›‰ÈÔ˜ ÌÂ Ó¤Ô ‰›ÔÓÙÔ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 75-46 ÛÙÔ 32’, Ô °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·ÏÏ·Á‹ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙÔ ÓÙÚ¿È‚ ÙÔ˘ Î·È Ï¤È ·, ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ÙË ¡›ÎË Ì 77-46 Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Ì¤-

√È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ Ù›ÌËÛ·Ó ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜

ÁÈÛÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ (+31). √ ¶·Ú·Û΢¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ηϿıÈ·, ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÔÈ ¢ÈÁÂÓ‹˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ¤Ù˘¯Â ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ fiÓÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ 29Ô ÏÂÙfi ¯ÚÂÒıËΠ̠٤ٷÚÙÔ Ê¿Ô˘Ï Ô ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, ÛÙÔ 31Ô Ô ΔÛÒÏ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 36Ô ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ ªfiÁ‰·ÓÔ˜, ¶·Ô‡ÏÈ·˜, °ÈˆÙfiÔ˘-

√¡√ª∞ Δ˙›Ó˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ΔÛ·‚¤˜ μÏ‹ÙÛÈÔ˜ ΔÛÒÏ˘ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ª·˘ÚÔÊÒÙ˘

¶. 0 2 20 13 22 2 4 18 2 0

ÏÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜... ¢ÂοÏÂÙ·: 27-12, 51-32, 6746, 83-58 μÔϤ˜: ¡›ÎË: 13/20 Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: 12/21 ¢›ÔÓÙ·: ¡›ÎË: 29/52 Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: 20/34 ΔÚ›ÔÓÙ·: ¡›ÎË: 4/16 Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: 2/27 ƒÈÌ¿Ô˘ÓÙ: ¡›ÎË: 36 Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: 33

¡π∫∏ 83 1. 0/0 0/0 6/6 0/1 3/6 0/0 0/0 4/7 0/0 0/0

2. 0/2 1/1 7/10 5/6 8/13 1/2 2/4 4/6 1/4 0/4

√§Àª¶π∞∫√™ 58

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË

™Δ∏¡ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÌÂ∞ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ‚Ú¿‚¢Û ¡›ÎË Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙË ÔχÙÈÌË ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔn ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ª·Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙÈÌËÙÈΤ˜ ϷΤÙ˜ ÛÙÔÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ·Ú¯ËÁfi ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÛÒÏË Î·È ÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ∫ÒÛÙ· ∞ÏÂ͛Ԣ, ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰·.

√¡√ª∞ ¶. ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 5 £¤Ô˜ 0 ™Î·Ì¿Áη˜ 0 ∞ÏÂ͛Ԣ 2 ∫·Ê¿Û˘ 0 μÏ·ÛÙ·Ú›‰Ë˜ 0 ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜ 8 §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ 6 ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ 7 °ÂˆÚÁ›Ô˘ 6 ¶·Ú·Û΢¿˜ 24

1. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/4 2/3 1/3 0/0 6/11

2. 1/2 0/0 0/0 1/2 0/3 0/0 1/2 2/3 3/4 3/6 9/13

3. 0/1 0/1 0/1 1/3 1/1 0/0 0/1 2/8 0/0 0/0

ƒÈÌ. 4-0 0-0 4-0 2-1 4-0 5-2 2-2 0-2 1-2 4-1

3. 1/8 0/0 0/1 0/4 0/0 0/1 1/2 0/1 0/3 0/6 0/1

ƒÈÌ. 1-0 0-0 2-0 1-0 3-1 1-0 3-1 1-1 2-0 1-0 9-6


¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

KH¢EIE™ ΔÔÓ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

¶∂Δƒ√ √π∫√¡√ª√À

∂ÙÒÓ 72 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.00 Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11.30 .Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫˘Úȷ΋ Δ· ·È‰È¿: ∞ıËÓ¿ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛÂÚ¿¯ÔÁÏÔ˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ∞ıËÓ¿ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ∞ÊÚÔ‰›ÙË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∂ϤÓË - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÚÁ˘Úfi˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ∂ϤÓË ∞ÏÂÍÈ¿‰Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÛË̛ӷ, ∫˘Úȷ΋ - ª·Ú›·, μ·Û›Ï˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË “ºÏfiÁ·” .

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞™∏ª∂¡π∞ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À

∂ÙÒÓ 81 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11.30 .Ì. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™ÔÊÔÎÏ‹˜ Δ· ·È‰È¿: ª·ÚÈ¿ÓÓ· - ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÏÂÍ›· Î·È §¿ÌÚÔ˜, ª¤ÓÈ· - ∞ÛË̤ÓÈ· - ™ÔÊÔÎÏ‹˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¢∏ª∏Δƒπ√ §∞μ¢√°π∞¡¡∏

∂ÙÒÓ 85 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 10 .Ì. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: EÚÌÈfiÓË Δ· ·È‰È¿: ™ÔÊ›· §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË - ™˘Ú›‰ˆÓ ƒfi˙Ô˜, ∞ı·Ó·Û›· §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÚÔÌ̇‰·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: E˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-ªÈ¯·‹Ï, ™‡ÚÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

™ø∫ƒ∞Δ∏ ¶∞§∏√¶√À§√

∂ÙÒÓ 89 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi. μfiÏÔ˜ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ∂˘Ú˘‰›ÎË - ™ˆÙ‹Ú˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂ϤÓË, ∞ÓÙÒÓ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™‡ÚÔ˜, ª·Ú›Ó· - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ™ˆÎÚ¿Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

¶EN£O™-EYXAPI™THPIO ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

§∞ª¶ƒ√ ¶∞¶∞¡Δø¡π√À

ÈÂÚ¤· (√ÈÎÔÓfiÌÔ) ∂ÙÒÓ 84 Ô˘ ·‚›ˆÛÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ∫˘Úȷ΋ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 15.00 ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ªÈ·Ô‡ÏË 18 Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. §¿ÚÈÛ· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· ™ÔÊ›· Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ¡›ÎË ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∞ı·Ó·Û›· ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ¡›ÎË ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™ÔÊ›·, §¿ÌÚÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 117, Δ.∫. 371 00 ∞§ªÀƒ√™ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ΔËϤʈÓÔ: 24223/50219, FAX: 24220/29201 ∞ÏÌ˘Úfi˜ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 2971 ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 8/2017 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ

√ª√ºø¡∞

ΔÔÓ “∫·ÓÔÓÈÛÌfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”, ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜: 1.ΔÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ë ÊÔ›ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÂÏÏÈ‹˜ Î·È Û˘Ó¯‹˜. 2.√È ÂÁÁڷʤ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 24Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ 1Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È ·fi 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ.(ÂÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ηÏfi fï˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô).Δ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ù· ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· (ıˆÚËÙÈο) ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿, Ë ‰Â ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˆ‰Â›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜. 3.Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. √È Ì¤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ: ∏ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ (·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 7 ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË), ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜, Ë ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ë 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÔ ¶¿Û¯· (·fi ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿), ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È 17Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. 4.∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ·fi ηıËÁËÙ‹ Û ¿ÏÏÔ Î·ıËÁËÙ‹, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘. 5.√È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜. ∂ϤÁ¯ÂÙ·È Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ˆ‰Â›ˆÓ 6. √È ÁÔÓ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó¿ ‰›ÌËÓÔ. °È· οı ·Ú¿ÔÓÔ ‹ ·ÔÚ›· Ó· ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ Î·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË. 7. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Â›Ó·È ·ÙÔÌÈ΋. ŸÏ· Ù· ÁÂÓÈο ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÌ·‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ·ÙÔÌÈο. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ £ÂˆÚ›·˜ Î·È ™ÔÏʤ˙ ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 60’ ÏÂÙ¿, Ù˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™ÔÏʤ˙ 90’. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÔÌ·‰Èο Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. 8. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Û ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ˆ‰Â›Ô˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂȉÈο ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Û’ ¿ÏÏÔ ø‰Â›Ô. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ ø‰Â›Ô Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ (30 πÔ˘Ó›Ô˘) ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. 9.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Û ¿ÏÏÔ ø‰Â›Ô ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ fï˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (·ÏÏ·Á‹ ηÙÔÈΛ·˜ Î.Ï.), Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÂÊ’ fiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. 10.¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÛÔ˘‰‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ·›ÙËÛË ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›·. ªÂÙ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÊÔ›ÙËÛ˘. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ¯¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚfiÓÔ ÊÔ›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÊÔ›ÙËÛ˘. ∞¶√À™π∂™ ª∞£∏Δø¡ - ¶¤ÓÙÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙ· ÁÂÓÈο ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‹ ‰Âη¤ÓÙ Û ·Ú·È¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂͤٷÛ˘. - √ ÔÈΛԘ ηıËÁËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹. - ™Ô˘‰·ÛÙ‹˜ Ô˘ ‰È·ÎfiÙÂÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜ Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË. - Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘˜. ¢π¢∞∫Δƒ∞ Δ· ‰›‰·ÎÙÚ· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ 15‹ÌÂÚÔ Î¿ı ̋ӷ. ∂ÁÁڷʤ˜, ‰›‰·ÎÙÚ· Î·È ÂͤٷÛÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ∂ÎÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ·) ¶ÚÔÂÍfiÊÏËÛË ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ¤ÎÙˆÛË 10%, ‚) ÊÔÈÙËÙ¤˜ 10%, Á) Ì ‰‡Ô ‹ ÙÚ›· ·È‰È¿ ¤ÎÙˆÛË 10%, ‰) ÔχÙÂÎÓÔÈ (4 ·È‰È¿) ¤ÎÙˆÛË 50%, Â) ∞ÌÂ∞ 50%. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ∂ÛÂÚ›‰Ë˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

17

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∂§√¶√¡¡∏™√À ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ 28 & ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË 22100 ΔÚ›ÔÏË ΔËÏ.: 2710 372113 ¶ÏËÚ.: °. ∫ÔÌÔ¯fiÏË

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ º∂∫ Ì ·ÚÈı. 66/30.01.2017 Ù. °’, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ‰‡Ô (2) ı¤ÛÂȘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢∂¶) ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δª∏ª∞ π™Δ√ƒπ∞™, ∞ƒÃ∞π√§√°π∞™ ∫∞π ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¶√§πΔπ™ªπ∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (¢/ÓÛË: ¶ÚÒËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 24100, ∫·Ï·Ì¿Ù·, ÏËÚÔÊÔڛ˜: Î. ¡ÙfiÏÔ˘, ÙËÏ. 27210- 65101). - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∞’ ‚·ıÌ›‰·˜ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·” . ∫ø¢π∫√™ ∞¡∞ƒΔ∏™∏™ ∞¶∂§§∞: 00002206060. - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∞’ ‚·ıÌ›‰·˜ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ““∞Ú¯·ÈÔÌÂÙÚ›·” . ∫ø¢π∫√™ ∞¡∞ƒΔ∏™∏™ ∞¶∂§§∞: 00002206539. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 13.04.2017. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙËÓ ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞¶∂§§∞ (http://apella.minedu.gov.gr) Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ º∂∫ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·˘ÙÒÓ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ www.uop.gr (∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ/ £¤ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜). ΔÚ›ÔÏË, 08-02-2017 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ª·ÛÛ¤ÏÔ˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 134

¢È‡ı˘ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡-√ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·: ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ Ã. ΔËϤʈÓÔ: 2421351157, FAX: 2421036870 E-mail: prom@ghv.gr μfiÏÔ˜ 8-2-2017 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 2545

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∞ƒπ£ª. 09/2017 ΔÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÚ·Ù¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ·˘ÙÒÓ Û ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÏÂÈÔ‰fiÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÂÏ·ÈÔÂÚÈ‚fiÏˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ΛÌÂÓˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ªËÏȤ˜ Î·È ¶ÈӷοÙ˜ - ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: ∞) ∞À§∞π∂™ (1 ™Δƒ∂ªª∞, 31 ∂§∞π√¢∂¡Δƒ∞) μ) μ§∞ÃπøΔ∂™ (1 ™Δƒ∂ªª∞, 31 ∂§∞π√¢∂¡Δƒ∞) °) ª∞ƒª∞Δ∑π∫ (8 ™Δƒ∂ªª∞Δ∞, 211 ∂§∞π√¢∂¡Δƒ∞) ¢)∫√Àº√§√°°√™(5 ™Δƒ∂ªª∞Δ∞,176 ∂§∞π√¢∂¡Δƒ∞) ∂) §∞°√™¶∏§π∞ ((2 ™Δƒ∂ªª∞Δ∞ ,71 ∂§∞π√¢∂¡¢ƒ∞) Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ΔÔ ÔÛfi ÂÎΛÓËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ∞) 121,50ú μ) 83,70ú, °) 569,70ú ¢) 475,20ú ∂)191,70ú Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 4¤ÙË, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙËÓ 2/03/2017, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 11Ë .Ì. ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ÂÓÒÈÔÓ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÒÚ· 11Ë .Ì. ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ. Δ· Ù‡¯Ë ÙˆÓ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È:1) ∞fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÚÔÌËıÂÈÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ·fi‰ÂÈ͢ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ‰¤Î· (10,00ú) fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ 12:00-14:00 (Î¿Ï˘„Ë ÂÍfi‰ˆÓ ÂÎÙ‡ˆÛ˘), 2) ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ 5˘ À.¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ www.dypethessaly.gr (ÚÔÌ‹ıÂȘ ¶¶ÀÀ 2014 - ÊÔÚ¤·˜ °.¡. μfiÏÔ˘), ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ (www.promitheus.gov.gr), ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¢π∞À°∂π∞” http://www.app.diavgeia.gov.gr/. ∏ ·ÚÔ‡Û· ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙȘ 10/02/2017 Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô Ù‡Ô ÛÙȘ 13/02/2017. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 14.00. √ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ °. ¡. μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ª∞Δ£∞π√™ ¢ƒ∞ª∏Δπ¡√™

ª∂Δ√Ãπ∫√ Δ∞ª∂π√ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™ ¢/¡™∏ ∂∫ª∂Δ∞§§∂À™∏™

«ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ∫ÂÓÙ‹Ì·Ù· - ¡‹Ì·Ù·»

¢π∞∫∏ƒÀ•∏ À¶’ ∞ƒπ£ª. 03/07.02.2017 1. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ 22.02.2017 Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË (11.00 .Ì.), ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ 111 ¶ª (∞Á¯›·ÏÔ˜ μfiÏÔ˘), ‰ËÌfiÛÈÔ˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ¤ÁÁڷʘ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛı› Ì ÚÔÊÔÚÈΤ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË 240 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰ÚˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞/¢ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 01.02.2017 ̤¯ÚÈ 31.01.2021, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù·ı› ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙ‹ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªΔ∞. 2. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î·Ù¿ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰ÚÔ Ì›ÛıˆÌ· (ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰ÚˆÓ). ∂Ï¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 3,00 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ 1Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2% ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ó¤Ô Ì›ÛıˆÌ·. 3. ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ 5% ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÏÂÈÔ‰fiÙË. 4. ŸÚÔÈ ™˘ÌʈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Î·Ù·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ 111 ¶ª, ÙÔ ªΔ∞ (∞η‰ËÌ›·˜ 27, ∞ı‹Ó·) ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶.∞. (www.haf.gr). 5. Δ· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ªΔ∞. 6. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÁÚ·Ê›· ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ 08.00 - 14.00 (ÙËÏ. ªΔ∞ 210-3675282-3 Î·È ÙËÏ. 111 ¶ª 2428045042). ∂∫ Δ√À ªΔ∞ ™Ì¯Ô˜ (√) ¶·Úı¤ÓÈÔ˜ ¢fiÓÙÛÈÔ˜ °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘ ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 41 - ¡. πˆÓ›· - ΔËÏ. 24210-81449 ΔÔ¿ÏË 54 - μfiÏÔ˜ - ΔËÏ. 24210-23918 www.kentimata.com

£∂™™∞§π∞

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr


18

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ENOIKIAZONTAI OIKIE™ -¢IAMEPI™MATA ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· fi„ˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ·/c, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔËÏ. 24210 72669, 6944 399624, 6932 969183. (419)

ZHTEITAI

∞. º√ƒ√À§∏™ & Àπ√π ∞μ∂Δ∂ ∑∏Δ√À¡Δ∞π ·fiÊÔÈÙÔÈ §˘Î›Ԣ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ˆÏËÙ¤˜ Ï·ÛȤ. ™Ù›ÏÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ antonis@forulis.gr. (503)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ∂¶∞§. μÔ‹ıÂÈ· Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ΔËÏ. 6930708960. (469) ŒÌÂÈÚË ÎÏ·ÛÈ΋ ºπ§√§√°√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, °∂§, ∂¶∞§. ªÂıÔ‰È΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÈ̤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-57231 Î·È 6972391821. (570)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞

™YNOIKE™IA

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞

À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 134

◊Û·ÛÙ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ Û ÂÈÏÔÁ¤˜ Û˘ÓÙÚfiʈÓ; ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜; ™·Ù·Ï¿Ù ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Û ¿ÛÎÔ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜; ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô “∂¶∞º∏” ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È·. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Î·È Á¿ÌÔ˘ “∂¶∞º∏” , Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË. §¤ÓÂ: “ªfiÓÔ˜ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” . ªÂ Û‡ÓÙÚÔÊÔ; ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68, ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÏ. ÂÈÎ. 24210 39367, 6972552567. (385)

¢IAºOPA

BAZAAR - ∞¡Δπ∫∂ƒπ ¶∞§∞π√¶ø§∏™ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, Á˘·ÏÈο, ·ÛËÌÈο, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÚ·ÌÌfiʈӷ, ‚È‚Ï›·, ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ›Ó·Î˜, ·Ú¿ÛËÌ·, Û·ıÈ¿ ·ÏÈ¿˜ ÂÔ¯‹˜, ÎÔÌÔÏfiÁÈ·, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·, ·ÏÈ¿ ÎfiÌÈÎ. ∞‰ÂÈ¿˙ˆ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·, ˘fiÁÂÈ·, ·Ôı‹Î˜ Î.Ï. ¶ÏËÚ. Î. ºÒÙ˘, ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ 23, §¿ÚÈÛ·. ΔËÏ. 2410 552885, 6995977026. (519)

6958/624835 (475)

¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ¶√π√Δπ∫√À ∂§∂°Ã√À ∫∞π Δ∂áπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μfiÏÔ˜, 3-2-2017 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 8070

¢È‡ı˘ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡-√ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·: ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∞¡√π∫Δ∏™ ¢π∞¢π∫∞™π∞™

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ Ã. ΔËϤʈÓÔ: 2421351157, FAX: 2421036870 E-mail: prom@ghv.gr μfiÏÔ˜ 8-2-2017 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 2541

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∞ƒπ£ª. 08/2017 ΔÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÚ·Ù¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ·˘ÙÒÓ Û ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÏÂÈÔ‰fiÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 41, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ΔÔ ÔÛfi ÂÎΛÓËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 700,00ú ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 12 ¤ÙË, ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈϤÔÓ ·Ú¿Ù·Û˘. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙËÓ 1/3/2017, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 11Ë .Ì. ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ÂÓÒÈÔÓ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÒÚ· 11Ë .Ì. ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ. Δ· Ù‡¯Ë ÙˆÓ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È: 1) ∞fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÚÔÌËıÂÈÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ·fi‰ÂÈ͢ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ‰¤Î· (10,00ú) fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ 12:00-14:00 (Î¿Ï˘„Ë ÂÍfi‰ˆÓ ÂÎÙ‡ˆÛ˘), 2) ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ 5˘ À.¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ www.dypethessaly.gr (ÚÔÌ‹ıÂȘ ¶¶ÀÀ 2014 -ÊÔÚ¤·˜ °.¡. μfiÏÔ˘), ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ (www.promitheus.gov.gr) Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¢π∞À°∂π∞” http://www.app.diavgeia.gov.gr. ∏ ·ÚÔ‡Û· ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù‡Ô ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙȘ 10/2/2017 Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô Ù‡Ô ÛÙȘ 13/2/2017. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 14.00. √ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ °. ¡. μ√§√À“∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ª∞Δ£∞π√™ ¢ƒ∞ª∏Δπ¡√™

INTIMISSIMI §‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™

∑∏Δ∂πΔ∞π ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ. μÈÔÁÚ·ÊÈο ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÒÚ˜ 9 .Ì. - 1 Ì.Ì., ∂ÚÌÔ‡ 140. (478)

1. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂ƒ°∞™π∂™ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏™ ™Ã√§∂πø¡ ¢HMOY μ√§√À ∂Δ√À™ 2016” Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 441.000,00ú Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ·) ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 294.302,16 ú (‰·¿ÓË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, °∂ Î·È √∂ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ·), ‚) ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 61.342,76 ú (‰·¿ÓË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, °∂ Î·È √∂ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ·). 2. Δ· Ù‡¯Ë ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜) ı· Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://dimosvolos.gr, (∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ / ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ› - ¶ÚÔÌ‹ıÂȘ - ™˘Ì‚¿ÛÂȘ / ¢/ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ/ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2017) ·fi fiÔ˘ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ). ΔÔ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 22/02/2017. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ΔÌ‹Ì· ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ & Δ¯ÓÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÙËÏ.: 24210 97503- 24210 94034. 3. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 28-02-2017, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. (ÒÚ· Ï‹Í˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81 - ÎÙ›ÚÈÔ “™›ÚÂÚ” ) Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙ¿ ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ 95 ·Ú. 2· ÙÔ˘ ¡. 4412/2016. 4. ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ‹ ÂÓÒÛÂȘ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞2 Ù¿ÍË Î·È ¿Óˆ, ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ √π∫√¢√ªπ∫∞ Î·È ÛÙËÓ ∞1 Ù¿ÍË Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ ∏§∂∫Δƒ√ª∏Ã∞¡√§√°π∫∞. 5. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‡„Ô˘˜ 7.113,00 ú Î·È ÈÛ¯‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÓ¤· (9) ÌËÓÒÓ Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. 6. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ™∞Δ∞ ™Ã√§∂πø¡ 2015 & 2016, ™∞Δ∞ 2015 & Δ∞∫Δπ∫∞ ∂™√¢∞. ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ‰Â ı· ¯ÔÚËÁËı›. 7. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ÂÓÓ¤· (9) Ì‹Ó˜. 8. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ı· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı›, Û ‰‡Ô ËÌÂÚ‹ÛȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ∞ÃÀ¢ƒ√ª√™, ª∞°¡∏™π∞, Û ̛· ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ £∂™™∞§π∞ Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™ Î·È Û ‰‡Ô ËÌÂÚ‹ÛȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ °∂¡π∫∏ ¢∏ª√¶ƒ∞™πø¡, ¢∏ª√¶ƒ∞™πø¡ ∫∞𠶧∂π™Δ∏ƒπ∞™ªø¡. (ÕÚıÚÔ 20 Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘). ∏ ‰·¿ÓË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ª∂ ∂¡Δ√§∏ ¢∏ª∞ƒÃ√À √ °∂¡π∫√™ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ¢π∞ª∞¡Δπ¢∏™

£∂™™∞§π∞

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr


¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

19

(392)


20

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

(393)


∏ £Ù¢ ÁÈ· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·˜ πˆÏÎÔ‡ 227 ÙËÏ. 24210-42900, ™Ê˘¿ÎË ∞Ó¤ÛÙË ¶. ªÂÏ¿ 31 ÙËÏ. 24210-39331, ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘ ∞. ∑¿¯Ô˘ 83 - §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-71515, ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ - ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ™˘Ú›‰Ë 91 °·˙‹ ÙËÏ. 24210-38429 Î·È ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 115 (Ê·Ó¿ÚÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) ÙËÏ. 24210-23508. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μÔÏÈÒÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ - ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫ÔÓÙÈÓÔ‡ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ ∂ÚÌÔ‡ 174 - ™˘Ú›‰Ë ÙËÏ. 24210-36297. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 142 ÙËÏ. 24210 - 61444. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÚ·ÈÒÙË ∂˘·Óı›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 51 Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÚÒËÓ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘) ÙËÏ. 24210-61720. ºAPMAKEIøN: 1434

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË (™Ù·‰›Ô˘) ·fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ¤ˆ˜ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË (™Ù·‰›Ô˘). ∞‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ -∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:30 . ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 49 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:25, 11:00, 14:05, 16:20, 18:20, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞:5.30-7.30-10.25-15.25-17.25-23.25. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 8.30-11.20-13.40. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-μ√§√™:4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 9.50-12.30-15.20. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:6.00-7.23-8.27-9.41-10.43-I.C. 11.2012.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.45-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.1721.09-I.C. 22.19-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.13-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-I.C. 10.04-10.22 12.58-14.25-I.C. 15.04-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26- I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 14.18-I.C. 16.16-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (17/6-11/9/2016) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ / ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: 2421033254, 2421025527 ∞£∏¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 04.30, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 Express. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07:00, 10:30, 13.30, 16:30, & 21.00 ̤ۈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ª√¡√ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. £∂™™∞§√¡π∫∏: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-μfiÏÔ˘ express. Δƒπ∫∞§∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.30 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. §∞ªπ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00 17.15 (¶·Ú·Û΢‹). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00, 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ∞°ƒπ¡π√: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂-

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:25 ·Ó¿ 60Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 15Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:15, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15 Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45-7:30, 11:00, 13:55, 16:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:30, 20:10, 21:30 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:24, 8:00, 8:36, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:45, 21:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:10, 20:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 40 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 9:00, 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ:7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋:-8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 22:00 [™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ] °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45, 9:00, 11:00, 13:55, 16:30, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 14:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:25, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05, 19:15, 21:15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 §ÈÌ¿ÓÈ - ∞ÏÈ‚¤ÚÈ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹: ŒÓ·ÚÍË 7:15 (∫. ∞ÊÂÙËÚ›·) ·Ó¿ Ì›· ÒÚ· ¤ˆ˜ 15:05 Î·È ¤ÂÈÙ· 16:30, 18:00, 19:30, 21:20 ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:20. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 16:15@, 17:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ -

ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ¶∞Δƒ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15:00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15:30 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏: ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15, 19.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.30.

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

21

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ 24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ 24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 39061 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .24210 91439 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 76957 Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 76969 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . . . . . . . . .24210 39065 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ μπ¶∂ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 24870, 24871 EKAB:166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353800 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 OAE¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11320 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 EKTAKTH E¶EMBA™H E¶A £E™™A§IA™10302 (24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: . . . . . . . . . . . . . . . .2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . . . . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. Δ¿ÍË ÙËÓÒÓ. 2. √Ê›ÏÂÙ·È Û ÛÙÚÂÙfiÎÔÎÎÔ. 3. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ¯ÔÚÔ‡ - ™ÂÚ‚›ÚÂÙ·È Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ. 4. ¡ÔÓfi˜ Ù˘ οÔÈÔ˜ Ó·fi˜ - ¶·Ù¤Ú·˜ ‰È·ÛÙÚÔÊ‹˜. 5. Œ‰Ú· ÂÚ›ÊËÌˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ - ™‡ÌʈÓÔ. 6. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ Δ - Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë Û·Ê‹ÓÂÈ·. 7. ΔÚ›· fiÌÔÈ· - √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ™¿ÓÙÛ˜. 8. √ ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ·˙Ï - ªÈÛ‹ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. 9. ∞fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË - ∂¿ÏÏËÏ· Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘. 10. μ·ÊÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ªÈÓÒÙ·˘ÚÔ˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¢›ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË.2. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ Ô §ˆÙ - ∂›Ó·È Î·È ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔ. 3. ÀÔÓÔ› Î·È ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ πÛÙÔÚÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ¤Î‰ÔÛË. 4. ™‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ ∞È-

Û¯‡ÏÔ. 5. ∫ÔÛÌËÙÈ΋ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 6. ™‹ÌÂÚ· ∂§∞™ - ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ¿ÓÔÛÙ·. 7. ∞‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ μ·Ó °ÎÔÁÎ - ™ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ʈӋ ÚÔηÏ› ÈηÓÔÔ›ËÛË. 8. ÀÔÓÔ› Î·È ÙÔ Î·Ù·Î¿ıÈ - ∞fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÔÈËÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. 9. ∂·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. 10. ŒÌÂÈÓ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞§√μ∞Δπ∫∞ 2. ∂ƒÀ™π¶∂§∞™ 3. §∞Δπ¡ - √À∑√ 4. ∂¡√ƒπ∞ - ™∞¢ 5. ™π∂¡∞ - ¡π 6. ™À - ™Δ∞ƒ∞Δ∞ 7. ªªª - ∞§∂•π™ 8. ∞¡√´ - ∞™π™Δ 9. Δ√¡Δ∞ - ∫√ª√ 10. ∞™Δ∂ƒπø¡∞™. ∫∞£∂Δ∞: 1. KE§∂À™ª∞Δ∞ 2. ∞ƒ∞¡ - Àª¡√™ 3. §ÀΔ√™ - ª√¡Δ 4. √™πƒπ™ - πΔ∂ 5. μπ¡π∂Δ∞ - ∞ƒ 6. ∞¶ - ∞¡∞§∞ 7. Δ∂√ - ∞ƒ∂™∫ø 8. π§À™ - ∞•π√¡ 9. ∫∞∑∞¡Δπ™ª∞ 10. ∞™√¢π∞™Δ√™.

O KAIPO™

(E§§A¢A)

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777

PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 ∞∏¢√¡√ºø§π∂™: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70787

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡-T˙·‚¤ÏÏ· ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 49, ÙËÏ. 24210 69609 (ÎÂÓÙÚÈÎfi) AÁÚÈ¿ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 ÙËÏ. 2428091717 (˘ÔηٿÛÙËÌ·), ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552,ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251 Î·È °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 49561 ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη”, ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ‰˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÓfiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ·ÛıÂÓ›˜, ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ∞ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ËÂÈÚˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4 ¤ˆ˜ 7 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ·fi -1 ¤ˆ˜ 11, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ·fi 5 ¤ˆ˜ 11, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·fi 2 ¤ˆ˜ 9, Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·fi 3 ¤ˆ˜ 12. ™ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ÁÂÓÈο ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 ¤ˆ˜ 7 Î·È ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ, ÂÓÒ ÛÙÔ πfiÓÈÔ ·fi ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÁÂÓÈο ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 ¤ˆ˜ 6 Î·È ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -01...08ÔC. ™ÙÔÓ μfiÏÔ 05...08ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -05...07ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 04...07ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔÈο. ¶Èı·Ófi Ó· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÚfiÛηÈÚ· Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -06...06ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 03...06ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -03...07ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 04...07ÔC.


22

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ æ˘¯·ÁˆÁ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™Ã√§π∞... ªË ÌÔ˘ ¯·Ï¿˜ ÙË Ì¤Ú·

06:00 07.00 10.00 12.50 13:00 13.30 14.10 15.10 17.30 17.45 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 00.30 02.30

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· To ÚˆÈÓfi ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Play and fun ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢›‰˘Ì· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Lucky room ªÚÔ‡ÛÎÔ √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Daddy cool ŸÏ· ÍÂÎfiÏÏ· πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË

07:00 07.30 07.55 08.00 11.00 11.20 12.20 12.30 13.00 16.00 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 23.30 03.00

06.45 07:10 07.35 08.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.25 17.30 17.45 18.50 19:50 21.00 23.15 02.15

Transformers: Robots in disguise Max steel KÚ‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ ª·‡ÚÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Live U AÏ‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ∑ˆ‹ ÌÔ˘ Shopping star Blind taste ∂ȉ‹ÛÂȘ 9 Ì‹Ó˜ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªË ÌÔ˘ ¯·Ï¿˜ ÙË Ì¤Ú·” “ª·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ” ªÈ· Ë̤ڷ

07:00 07.30 08.00 09.00 10.00 15:00 17.00 18.00 18.30 20.30 20:50 21:00 21.50 22:00 23:00 24.00

08.00 10.00 14.00 15.00 06:00 10:00 12.00 14.00 15.00 16.30 16.40 17.40 18.50 20.00 21.00 00.00 01.45

07.45 11.45 15.45 18.40 20.45 22.15 01.30

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ ÛÙȘ 3 ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· Rodeo Survivor Eȉ‹ÛÂȘ Survivor ∏ ‰›ÎË ÛÙÔÓ ™∫∞´ Under the dome

ºÙÈ¿Í ηʤ Ó· ÛÙ· ˆ La biri biri Δ·ÙÈ¿Ó· Live “∞’ Ù’ ·ÏÒÓÈ· ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ·” Live news ∫¿Ó ÌÔ˘ Like Fatsabook

17.00 18.00 20.00 22.00 23.30 00.30 01.30

MÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜ ™ÔÊ›·, Ë ÚÈÁΛÈÛ· ∏ ÌÔ˘Ù›Î Ù˘ ª›ÓÈ Happy day ÛÙÔÓ Alpha TV Mall EÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂urodata ∂ȉ‹ÛÂȘ EϤÓË •·Ó·‰¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ·¯Ô‡Ï·˜ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· “American gangster” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹

¶ÂÚ› Ù¤¯Ó˘ ¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ Connect with kids ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ÌÔ˘ ªÈÎÚ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ Cedar cove ΔÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ;

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· Astra market ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞stra market ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÏËÚÔÊÔڛ˜

£E™™A§IA TV 06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.00

ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ™ÙË Û¤ÓÙÚ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÂÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫·Ú¤-ηڤ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛΛÙÛÔ˘” ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

06.00 07.10 08.20 09.50 10.40 12.40 14.00 15.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.20 22.00 23.00 24.00 01.50 02.40

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ Δ· ÂÙ¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘ ∫¿Ô˘ Û ͤڈ ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ª·Ú›· Ë ¿Û¯ËÌË ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∫·Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ¢‡Ô ͤÓÔÈ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Safe sex “OÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ʛϘ” Charlies angels Lost girl

06.00 07.00 08.05 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.00 18.15 19.45 20.45 20.55 22.00 22.15 24.00 00.30

¶ÚÒÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË 10 ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ∂χıÂÚÔ˜ ÛÙÔ ·Ó·ËÚÈÎfi ÌÔ˘ ·Ì·Í›‰ÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù¿ÛË ∂ƒΔ H ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ∂ƒΔ Focus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2013, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 95’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙È-ÁÔ˘Ó ∫ÈÌ, Ì ÙÔ˘˜ ÕÚÓÔÏÓÙ ™‚·ÚÙ˙ÂÓ¤ÁÎÂÚ, ºfiÚÂÛÙ °Ô˘›Ù·ÎÂÚ, Δ˙fiÓÈ ¡fiÍ‚ÈÏ, Δ˙¤ÓÂÛȘ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, Δ˙¤ÈÌÈ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ, ÿÚÈ ¡ÙÈÓ ™Ù¿ÓÙÔÓ Î.¿.

√ ÛÂÚ›Ê˘ ƒ¤È ŸÔ˘ÂÓ˜, ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÁÈ· Ó· “·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ Î·Îfi” ÛÙËÓ ÈÔ ‹Û˘¯Ë Î·È Á·Ï‹ÓÈ· Û˘ÓÔÚȷ΋ fiÏË ÙˆÓ ∏.¶.∞. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ô ‰È·‚fiËÙÔ˜ ‚·ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, °Î·ÌÚÈ¤Ï ∫ÔÚÙ¤˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·fi‰Ú·ÛË ÂÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. £· Ù· ηٷʤÚÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô ∫ÔÚÙ¤˙ Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ÂÓ¤‰Ú·, Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Î·È Ó· ÍÂÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ªÂÍÈÎfi ‹ ı· ÙÔ˘ Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›·, ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ·, Ô ™ÂÚ›Ê˘ ŸÔ˘ÂÓ˜ Ì ÙÔ ¿ÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ô Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Δ˙ÔÓ ª¿ÓÈÛÙÂÚ; STAR 21.00

American gangster 09.30

™˘Ó¤‰ÚÈ·-∏ÌÂÚ›‰Â˜∂ΉËÏÒÛÂȘ 12.00 ªÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈο 13.30 ∏ ¶·Ó·ÁÈ¿ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ 14.30 ¢È·Ú΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ 18.00 ∫¿ÚÙ· ª¤ÏÔ˘˜ 19.30 “∞‚Ú·¿Ì §›ÓÎÔÏÓ” 21.00 √È ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ¢È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 22.00 ™˘Ó¿ÓÙËÛË 23.00 ªÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔÓ À‚ ªÔÓÙ¿Ó 00.40 √È ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ: ∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓ›‰Ë˜

07.00 07.30 08.00 08.30 09.30 10.30 12.30 14.15 14.30 15.00 15.30 17.15 19.00 21.00 21.50 24.00

Pajanimals ª¿ÁÈ· Ë ª¤ÏÈÛÛ· ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ √È Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ∫·Ì·Ì¤Ú: °Â‡ÛË °·ÏÏ›·˜ ∫Ô›Ù· ÙÈ ¤Î·Ó˜ “ΔÔ ÈÔ Ï·ÌÚfi ·ÛÙ¤ÚÈ” ªÂÙ¿‰ÔÛË °È¿Î·ÚÈ ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ÃÔÓ‰Úfi˜ - §ÈÁÓfi˜ ΔÔ ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È ªÔÈÚ·›· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ÃÔÓ‰Úfi˜ - §ÈÁÓfi˜ “∏ ÌÔÓ·¯È΋ Û‡˙˘ÁÔ˜” ∫›ÌÂÓ·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 9-16/2/17

∞I£√À™∞ 1 RINGS: ™∏ª∞ ∫π¡¢À¡√À 3 (£ƒπ§∂ƒ):¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:15 - 22:30

THE LEGO BATMAN MOVIE

μÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÓÙÏÂ˚ ™ÎÔÙ, Ì ÙÔ˘˜ ƒ¿ÛÂÏ ∫ÚfiÔ˘, ¡Ù¤Ó˙ÂÏ °Ô˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ΔÛÈÔ˘¤ÙÂÏ ∂Ù˙ÈÔÊfiÚ, Δ˙Ô˜ ªÚfiÏÈÓ, ΔÂÓÙ §¤‚ÈÓ, ∞ÚÌ¿Ó ∞Û¿ÓÙ Î.¿.

√ ºÚ·ÓÎ §Ô‡Î·˜, ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˘˜ ¡ÔÓÔ‡˜ ÛÙÔ Ã¿ÚÏÂÌ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∞Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ ·ÓfiıÂ˘Ù· Ó·ÚΈÙÈο Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, Ô˘ Ù· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ì’ ¤Ó· Û·Ù·ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·fi ÙÔ μÈÂÙÓ¿Ì, ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ club, Ù· η˙›ÓÔ Î·È Ù· ÔÚÓ›· Ù˘ fiÏ˘, ÒÛÔ˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡ÓÙÔÌ·, ÂÎÙÔ›˙ÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· Û˘Ó‰Èοٷ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ϤÔÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ, ·fi ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi fiÓÂÈÚÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì‡ÙË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜... ALPHA 23.30

√È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ʛϘ

(ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00

∞I£√À™∞ 2 √π 50 ¶π√ ™∫√Δ∂π¡∂™ ∞¶√Ãø™∂π™ Δ√À °∫ƒπ (‰Ú¿Ì·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:15 - 20:45 - 23:15

∞I£√À™∞ 3 LALA LAND (ÌÈÔ‡˙ÈηÏ):¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00

Δƒ∞°√À¢∞ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋: 16:45

¢πÃ∞™ª∂¡√™ („˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:40

∞I£√À™∞ 4 √π 50 ¶π√ ™∫√Δ∂π¡∂™ ∞¶√Ãø™∂π™ Δ√À °∫ƒπ (‰Ú¿Ì·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30 - 22:00

μ∞´∞¡∞ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋: 17:10

¡Â·ÓÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2002, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 87’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑fi ∫Ï·ÚÎ-°Ô˘›Ïȷ̘, Ì ÙÔ˘˜ ª›· ∫›ÚÛÓÂÚ, ª¤ÚÂÓÙÈı ªÔÓÚfiÂ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™Ô˘¤ÈÓ, ƒ¤ÈÙÛÂÏ ΔÚÔ˘ Î.¿.

∏ ∞Ï›ÛÈ· ηٷÊı¿ÓÂÈ ÁÂÌ¿ÙË fiÓÂÈÚ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫fiÏÌÈ. ∞Ú¯Èο ·Ù·›ÚÈ·ÛÙË Ì ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘, ÙÂÏÈο Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙËÓ Âϛ٠ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÔ high ·Ú¤·˜ ·fi ÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ, fiÔ˘ ·Ú¯ËÁfi˜ Â›Ó·È Ë ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÿÓÙÏÂ˚. ™‡ÓÙÔÌ· fï˜, Ë ∞Ï›ÛÈ· ı· ¿ÚÂÈ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi Ì¿ıËÌ·, fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ¤˜ Ù˘ ʛϘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ Î·È ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘... MEGA 24.00


¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

∏ “ηډȿ”Ù˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙȘ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ “¯Ù˘¿ÂÈ” ÛÙÔÓ μfiÏÔ ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Roadshow ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ & ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ StartingUP ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ 1Ô Roadshow ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ & ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, StartingUP Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ 1Ô Roadshow ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ & ∂StartingUP ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™‡Ó‰Â ÛÌÔ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ (∂™À¡∂) Û fiÏÂȘ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Ó¤· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜-ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È startups Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·Î¤ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ™ÙÔ StartingUP ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÌÈϛ˜ Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Û ԢÛÈ·ÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ˆ˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi οı Âȯ›ÚËÛË, ÙˆÓ startups Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔÈ΋˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË (¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 17:45) ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ Europe Direct Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔÓ ∂™À¡∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· StartingUP ∏ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ● ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ● ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÃÚ˘ÛfiÌ·ÏÏÔ˜, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Europe Direct ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ● °ÚËÁfiÚ˘ μÏ·¯¿Î˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂™À¡∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ● ªÈ¯¿Ï˘ ∫fiÎÎÈÓÔ˜, Communications Director FindUP ΔÔÈ΋ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ● °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜, À‡ı˘ÓÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ª√∫∂ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ¢∂¶ ÙÔ˘ Δ√∂ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ● ÃÚ˘Û‹ §·Û›‰Ô˘ (PhD), ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·, ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô √Ú¤ÛÙ˘ ª·ÙÛԇη˜, CEO Ù˘ OramaGroup, ÂÓÒ Ë Ó¤· Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, FindUP, Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ Startingup.eu/roadshow/Volos, ÙËϤʈÓÔ: 211 4098984.

23

μfiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿! μÚ·‰È¿ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ÁÈ· Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÂÏ¿Ù˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô - delicatessen ∫√°π∞™ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÙÛÈÎÓÔ¤ÌÙ˘ ÛÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ì ÔÏϤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ÎÚ·Û› Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 58, Ù. 2421070088, μfiÏÔ˜

ΔËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ™√ºπ∞¢∏™, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park. www.sofiadis.com.gr

√ ºÒÙ˘ Δ¿Ì·˜ ÛÙÔ Cafe Santan √È ÚÔÎ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Cafe Santan. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ηʤ Ù˘ fiÏ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ºÒÙË Δ¿Ì·, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ ·fi ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. √ ºÒÙ˘ Δ¿Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û fiÏ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù·. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ ·ÚÎÂÙÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ οÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ Û ̷Á·˙È¿ fiˆ˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘, £¤·ÙÚÔ Ã˘Ù‹ÚÈÔ, ƒ˘ıÌfi˜ Stage, Rodeo club, Stage club, Î.¿.). ΔÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ٛÙÏÔ “∫Ú˘Ê‹ ¢¯‹”. Œ¯ÂÈ ·›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ opening act, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ §·˘Ú¤ÓÙË ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫fiÙÛÈÚ·, ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη, ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË, ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿ÎË, ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·˙Ô‡ÏË, ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ù˘ ∂ϤÓ˘ ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑ÈÒÁ·Ï· Î·È ÙˆÓ ª¶§∂. ™ÙÔÓ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ Ì ٛÙÏÔ “∂ÈÎfiÓ˜ ÛÙË ÛȈ‹ ÌÔ˘” Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô §·˘Ú¤ÓÙ˘ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜ Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙÔ Cafe Santan, Ì·˙› ÙÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ● ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙¿Ó˘ (ÎÈı¿Ú·, ‚ÈÔÏ›), ● ¡›ÎÔ˜ ΔÛȷηϤ·˜ (Ì¿ÛÔ) Î·È ● ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·Î¿Û˘ (Ù‡Ì·Ó·). Cafe Santan, ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ 12, μfiÏÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ: 697 092 4302 flÚ· ¤Ó·Ú͢: 22.30

™TO KATA™THMA MA™ £A BPEITE M¶YPA “ZY£O™” KAI ANAæYKTIKA BA¶

∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙË ÛÙ‹ÏË «μfiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿» ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 23303


24

¢Â˘Ù¤Ú· 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

∫¿ÙÈ Í¯¿Û·ÙÂ... ø™ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ - ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ GPO ÙÔ˘ ∫·ÏÔÁÚ›ÙÛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÙ›‰Â˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ∞¡™π ÙÔ˘ ÃÀΔ∞... ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È ÂÓÙfiÓˆ˜, fi¯È ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· -¿ÏψÛÙ fiÔ˘ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÏËÓ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ∞ÛÙÂÚÈÒÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û·ÚÒÓÂÈ ÛÂ

‰ËÌÔÊÈÏ›·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÈηÓfiÙËÙ· Î.Ô.Î., ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏ›·˜ Î·È ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚˆÙËı‹Î·Ì ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ÀÔı¤Ùˆ ·˘ı·›ÚÂÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ·) √ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ “¡Ô̿گ˘ §¿ÚÈÛ·˜” Î·È Ë ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fi¯ÔÈ

™¯fiÏÈ· £Ù¢

O˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ... ÙÔ˘ °È¿ÓÓË AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¿‰Èη Û ·ÚÁ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‰ËÌÔÊÈÏ‹ “·ÈÚÂÙfi ‰‹Ì·Ú¯Ô” . ‚) √ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ “¡Ô̿گ˘ §¿ÚÈÛ·˜” Î·È ÔÈ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fi¯ÔÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔÓ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÓË̤ڈÛË. Á) ∏ ‰ËÌÔÊÈÏ›· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ËÁ¤ÙË, ˘‹Ú¯Â Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚËı› Î·È Ô ÃÚ›ÛÙÔ˜ Ô˘ ˆ˜ ÚÒËÓ ¢/ÓÙ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚȤٷÈ... ‰) ªÂډ‡ÙËÎ·Ó Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÚÙ˜ Î·È Í¯¿ÛÙËÎÂ Ë ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÒÚ· ¯ˆÚ›˜ Ͽη... Ì ٤ÙÔÈ· ‰ËÌÔÊÈÏ›· Ë ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¤‰Ú· Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ Â¿Ó ‚ÚÂı›

ÎfiÌÌ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ËÁ¤ÙË... ¶ÚÔÙ›ӈ ∞¡∂§ Î·È ¶¿ÓÔ ∫·Ì̤ÓÔ ÌÈ·˜ Î·È ÙÔÓ ¤¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ›· Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ TRT ∫·Ú·ÁÈÒÚÁË Î·È Ë ª·Ú›Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙË ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘.

∫ڛ̷ √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ ‹Á ÛÙ· ¿ÎÚ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ √Δ∞ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ϤÔÓ ı· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· fiÛ· ··Ú¿‰ÂÎÙ· ›¯·Ó Û˘Ì‚Â› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÂÙÚ¿Ë ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜

ÙÔ˘˜. ∏ £¿ÏÂÈ· ™Ù¿¯ÙÔ˘ Î·È Ë ∂‡Ë ∫·Ú˘‰¿ÎË ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ, fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο -fiˆ˜ ›¯·Ó οı ‰Èη›ˆÌ·- Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ô ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù›ÔÙ ·’ fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›. ∫·È ÂÂȉ‹ ‰È¿‚·Û· Ì›· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ∂ÛÂÚ›‰Ë, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙË £¿ÏÂÈ· ™Ù¿¯ÙÔ˘ ÙË ÌÔÌÊ‹ fiÙÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔÓ „‹ÊÈÛ·Ó Ê·Û›ÛÙ˜... ηϿ ı· οÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› Ô Î. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ô ÏfiÁÔ˜ Î·È ÙÔ ÓÙ·ËÏ›ÎÈ -ÏÂÎÙÈÎfi ‹ ÌË- Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· Ê·Û›˙Ô˘Û˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋. ∂›Û˘ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, fiÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏÔ‡, Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ì¤ÙÔ¯Ë ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛÙ‹ÚÈÍ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ∞˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ·fi Ê·Û›ÛÙ˜... Ô‡Ù fï˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ „ËÊ›˙Ô˘Ó ¤Ó· Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛ ÁÚ·ÌÌ‹ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ªËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì Â͢Ó·ÎÈÛÌÔ‡˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó... À°: ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙË ¢∂À∞§ Ô Î. ∂ÛÂÚ›‰Ë˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚıÚÒÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, fiÔ˘ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÏËÚÒÓÔ˘Ó 20 ¢ÚÒ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 140!!!

∞‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ·ÏÏ¿... ∞¢π∞ªºπ™μ∏Δ∏Δ∏ ÓÈ΋ÙÚÈ· Ë ¡¿ÓÛ˘ ∫·ԇϷ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ù· fiÚÁ·Ó· ÛÙÔ Δ∂∂ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ËÁËı› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›·. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ù˘ ÚÔÛ¿ÙÔ˘Ó ÌÔÓÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ¢∫ª, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÓÒÛÂÈ ÙȘ ¿ÏϘ

·Ú·Ù¿ÍÂȘ -ÏËÓ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓËÛ ̛· ·Ú¿‰ÔÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Δ∂∂. ∏ ÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ∞˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ Î·È Ë ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÚÈÌÔ‰fiÙËÛÂ, ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¤ÊÂÏË ıËÙ›· Ù˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ.

¶fiÏÂÌÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ... ª∂Δ∞ Ù· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÁÈ· ÙË “ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË” ÛÙË “£∂™™∞§π∞” Î·È ÙÔ “My Volos” Ù· fiÛ· ·›ÛÙÂ˘Ù· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘, ‰È·ÈÛÙÒÓˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë „˘¯Ú·ÈÌ›·˜. £˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË Â›¯Â ÛοÛÂÈ ÙÔ 2012 Ì ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰‡Ô ÌÂÏÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ™·Ì·Ï¤ÎÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ·Ú·Ù˘›Â˜ Î·È ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔ̤ӈÓ. ¶Úfi‚Ï„Ë: ∞Ú¯›˙ÂÈ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê·ÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È ·ÓËÏ‹˜. ¶¿ÚÙ ̛· Á‡ÛË ·fi ÙÔ ÙÈ ÍÂÎÈÓ¿, ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙÔ facebook ÙÔ˘ Δ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·, Ë ÔÔ›· Ï˘¿Ì·È Ô˘ ÙÔ Ï¤ˆ -ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÚÁ‹˜ ÙÔ˘- ÁÈ· Ó· ÙÔ ˆ ¢ÁÂÓÈο, ÌfiÓÔ Î·Îfi ÙÔ˘ οÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘: “°È· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰‹ıÂÓ ÎÔÓ‰˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Ù· ¯Ô‡ÁÈ· ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó... ™·˜ ÏËÚÔÊÔÚÒ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ fiÛÔÈ ¯ÚˆÛٿ٠ı· ÏËÚÒÛÂÙ ›Ù Â΂ȿ˙ÂÙ ›Ù fi¯È... ŒÓÙÔη... ¢ËÌfiÛÈ ˘¿ÏÏËÏ ¯ÔÓÙÚÔÌ·Ï¿... ∫·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiÛÔ˘˜ ¿Ï˘ÙÔ˘˜ Î·È ÏÈÁ‰È¿Úˉ˜ ·Ó ‚¿ÏÂȘ ı· Ù· ÏËÚÒÛÂȘ...ŒÓÙÔη... Î·È ÂÛ‡ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ... ‰‹ıÂÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘... μ·ÛÙ‹ÍÔ˘ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È... ∂Ï¢ıÂÚ›· Ó·È... ·Û˘‰ÔÛ›· fi¯È ·ÏÈÔıÚÔ˘Ì·... §ÈÓ·ÙÛÔÊÏÒÚÂ... ¶ÂÚÈ̤ӈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÊÔÚ¤·... ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηϿ Û·˜ Ù· ¯ÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜... ∫·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ›¯Â ÔÏϤ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÂÛ¯¿Ùˆ˜... °È· Ó· ‰ˆ ÙÒÚ·”...

¢‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜... Δ™∞∫ø£∏∫∂ ϤÂÈ Ô Î. °·Ï¿Ù˘ Ì ÙÔÓ Î. ª¤Ô Î·È ı· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â¿Ó ı· ·Ú·ÈÙËı› fiˆ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ. ŒÂÈÙ· ·fi ÌÈÎÚfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ¤Î·Ó·, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔ˘ ϤÓ fiÙÈ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÌÔÈÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È ˘ÔÙ·Á‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË...

™˘Ì‚‚ÏË̤ÓË Ì ÙÔÓ EO¶YY

13-02-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you