Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.02 - ¢. 17.16’ ™∂§∏¡∏ 7 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.273 πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ï‹ÌÔÓÔ˜, ¡Â›ÏÔ˘ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

™ÙÔ 12,2% ÂÎÙÈÓ¿¯ÙËΠÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ

ÕÏÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜

∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ú·Ù·ıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, ηıÒ˜ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ¯·ÌËÏÔ›, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì ٷ Ï¿ıË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı›. ■ ÛÂÏ. 40

¶¿Óˆ ·fi 600.000 ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ - ∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘-¡¢ - ∫ÚÈÙÈ΋ ·fi ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞ ÙÔ 12,2% “ÂÎÙÈÓ¿¯ÙËΔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı Ù˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2007, fiÙ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ë ·ÓÂÚÁ›· ›¯Â ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 12%, ÂÓÒ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 9%. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó Û 613.108 ¿ÙÔÌ·. ∏ ·ÓÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ï‹ÙÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û ËÏÈΛ·, ηıÒ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30,8% ÛÙȘ ËÏÈ˘ 15-24 ÂÙÒÓ Î·È Û 16,4% ÛÙ· ¿ÙÔÌ· 25-34 ÂÙÒÓ. ∂›Û˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ηıÒ˜ Û ·˘Ù¤˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 15,5%, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜

¿ÓÙÚ˜ Û 9,9%. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ͤÛ·Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¡¢. ∏ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÓÒ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· Ù˘ ¡¢”, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÂÈÛٷ̤ӷ ÂÍ··ÙÔ‡Û Ôϛ٘ Î·È ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì ·Ú·ÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ·ıˆÚ¿ÎÈÛÙË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¤¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ ·ÁˆÓ›·: ¡· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó˘·ÚÍ›·”. ∫ÚÈÙÈ΋ ·ÛÎÔ‡Ó Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞. ■ ÛÂÏ. 39

™ÂÓ¿ÚÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∞ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ∞˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 40% ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ 2010 ∫∞Δ∞ 40% ÂÚ›Ô˘ ·˘Í‹ıËηÓ

ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ■ ÛÂÏ. 38

■ ÛÂÏ. 39

ΔÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

ÀÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Û·Ó ÛÙÔ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δƒ∂π™ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ π∫∞, “ÙÔ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó”. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Ó· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó, ÙÔ 5,3% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞, “Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ 250 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ “ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜” ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜”. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. “∂ϤÁ¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÚÂȘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î. π. ™·ÚÈ‚Ô˘ÁÈԇη˜. ■ ÛÂÏ. 35

¶ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ˆÚ¿ÚÈ· ■ ÛÂÏ. 8

∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘

«£ÂÚÌfi˜» ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π

¶ÔÚ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ¶ƒ√™∫§∏™∏

™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘

∫√ƒÀºø£∏∫∂ ¯ı˜ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÔÚ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∏ ÔÚ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ΢ڛˆ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, fiÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÛÙ·ı› Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ·ÏÏËϤÁÁ˘· ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 37

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘:

√È Ó¤ÔÈ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË ■ ÛÂÏ. 13 ª·ÎÚ‹:

Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ ■ ÛÂÏ. 12 ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ■ ÛÂÏ. 15 ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜:

£· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ¿ÏÏË Ì›· ¯·Ì¤ÓË 4ÂÙ›·; ■ ÛÂÏ. 14


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜

°ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜

«∂ÁÁ˘ÒÌ·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘»

«¡· Á›ÓÂÈ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜»

¿ÏÂÛÌ· ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™ÎÔÂϛ٘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô Ó˘Ó Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÙÈ΋ À¤Ú‚·ÛË” ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ËÁÂ›Ù·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 175 „‹ÊˆÓ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 34,07%. “∂ÁÁ˘ÒÌ·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜.

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜

ª‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. “ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ “ÔÈ ™ÎÔÂϛ٘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ªÂ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘Í·Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÒıËÛ˘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‚¿Ú˘Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ “¢ËÌÔÙÈ΋˜ À¤Ú‚·Û˘” ÌÈ· ÍÂοı·ÚË Ó›ÎË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋. ∞¢ı‡ÓÔ˘Ì οÏÂÛÌ· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ÛÊ˘ÚËÏ·Ù‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ‰Âο‰Â˜ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ· ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ηٷÎÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÌÔÓ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÓËÛ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠÛÙ· ÁÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ ÂÌÔ‡ ÚÔÛˆÈο Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ‰›Ï· ÙÔ˘˜, Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÓfiÙËÙ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÂÈÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ·. ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜, ÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ ÙÔ Ì·Ó‰‡· ÌÈ·˜ ·fiÚÈÛÙ˘ Î·È ıÔÏ‹˜ ÔÚ·Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛ‹

Ì·˜, ÌÂÙ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Îϛ̷ Êfi‚Ô˘ Î·È fiψÛ˘ ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ηÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ∂›Ó·È, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ· Ë Û˘Ó‡·ÚÍË, ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ Î. ªÈ¯ÂÏ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·Û·ÊÔ‡˜ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË “ÂʈÙÈṲ̂ӈӔ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜, ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ˘Ê¤ÚÔÓÙÔ˜, ÙÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ô˘ ϤÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. “Àfi Ô̷Ϥ˜ Û˘Óı‹Î˜, ı· ˙ËÙÔ‡Û·Ì ·ÏÒ˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú¯›Û·Ì ÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯Ô˘Ì ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ›ڷ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÈÓˆ‰›Â˜. ŸÌˆ˜, ÛÙ· ÛÎÔÙ¿‰È· ÙÔ˘ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ·Ó›ÂÚ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÊÂȉҘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÔÊ›ÎÈ· ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∏ “¢ËÌÔÙÈ΋ À¤Ú‚·ÛË” ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓ¿, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ∂ÁÁ˘ÒÌ·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Î·ÏÒ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ó· ÙË ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛηÏԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ó Ì·¯ËÙÈο ı¤ÛË ‰›Ï· Ì·˜. ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ÙÔ Û‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È “fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜.

ηٷÈÁ›‰Â˜. ™Ù·‰È·Î¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓfiÙÈÔÈ, ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÚfiÛηÈÚ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·.

Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ “™˘ÓÂÚÁ·Û›· ŸÚ·Ì· ¶ÚÔÔÙÈ΋” , Ô˘ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 28,79%, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜. ªÂ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ fiÚ·Ì· “Ó· Á›ÓÂÈ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” .

Δ

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ M·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, fiÔ˘ Èı·ÓfiÓ Ó·

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÂÎϤÁÔ˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó °ÈÒÚÁÔ ªÈ¯ÂÏ‹. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜ “Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÂÏÈÎfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÎÚ·ÙËı‹Î·Ì ̷ÎÚÈ¿ ·fi ˘ÔÛ¯ÂÛÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ù·Í›Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚¿Ï·Ì ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ªÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜, ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi fiÚ·Ì· Î·È ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÔÙÈ΋. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Î·È ÂÓٷοı·ÚÔ Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ ÁÈ·Ù› Ù›ıÂÙ·È. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜ ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ó· ‰ÂÛÌ¢ıÒ fiÙÈ Â¿Ó ÔÈ ™ÎÔÂϛ٘ Ì¿˜ ÂÎϤÍÔ˘Ó ı· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· Î·È ÌÂıÔ‰Èο ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. μ·ÛÈ΋ Ì·˜ ı¤ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÓËÛ› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ‰È·Ù˘ˆı› ¤Ó· fiÚ·Ì·, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ, ·ÏÏ¿ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› Î·È Ù·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, Ô˘ ·Ó ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÓËÛ› ¿ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ΔÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È

ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘. “√È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› Ì·˜ ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ› Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔÈ. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜, Ù˘ ·ÏÈ›·˜, Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∏ ÈÛfiÚÚÔË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ‰·¿Ó˘, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ¶ÚÔ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

ÛËÌÂȈı› ÚfiÛηÈÚË ‚ÚÔ¯‹. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ.

∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...18ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...18ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÒÚ· “Î·È ÙÔ ÌË ÓfiÌÈÌÔ Â›Ó·È ËıÈÎfi” ÕÌÂÛË Î·È ·È¯ÌËÚ‹ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∑. ª·ÎÚ‹. “™ÙËÓ ·Á¯Ò‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ, ¤Ú· ·’ ÙË ‰È·ÈÛو̤ÓË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Á‡ÌÓÈ·, Î·È ÙËÓ ÎÚ·˘Á·Ï¤· ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘, Ë Î. ª·ÎÚ‹ ηٷʇÁÂÈ ÛÙË Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· Î·È ÙË Ï·ÛÔÏÔÁ›· ηٿ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÏÂÎÙfi Ù˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÔÏÈÛı‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·’ ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎÂÈÔ ‰fiÁÌ· fiÙÈ “ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Â›Ó·È Î·È ËıÈÎfi” . ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÏÔÈfiÓ Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ·Î¿Ï˘Ù·, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË fiÙÈ “Î·È ÙÔ ÌË ÓfiÌÈÌÔ Â›Ó·È ËıÈÎfi” ! ∞˘Ùfi˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡!” .

¢Ú¿ÛË Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÌÈ· ¤‰Ú· ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ. √È ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û οı ¡ÔÌfi ı· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù·, ı· Ù· ηٷı¤ÙÔ˘Ó, ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÔÌÈϛ˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ı· Â›Ó·È ·ÚÂÌ‚·ÙÈ΋ Û fiÏ· Ù· Â›‰·.

∞Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ›, ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô‡Ù ٷ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· fiÔ˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‚‡ıÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ·ÁÒÓ˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÎÒ˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ó· Û¤ÚÓÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ... ∫∞Δ. Δ∞™

ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ΔÔ ‹ıÔ˜, Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ÌÔ›Ú·Û „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¯·˚‰¤„ÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ú¿ › ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. “£¤ÏÔ˘Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô ·ÏËıÈÓfi Ô˘ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ϤÂÈ, ·˘Ù¿ Î·È ı· οÓÂÈ. ∫·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘” , ¤ÏÂÁ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¯ı˜ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘! °.•.

ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ™ÙÔ “΢ӋÁÈ” Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Âȉ›‰ÂÙ·È ‹‰Ë Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. °È· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ‰›Î˜ - ÂÍÚ¤˜ Û ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜, ÙÂψÓÂȷΤ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ “ÎÏ›ÛÈÌÔ” ˘Ôı¤ÛˆÓ. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔˆı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. √È Û˘ÓÂ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ôϛ٘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ηıÒ˜ Ù· “‚¿ÚË” ÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ù· ÛËÎÒÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. μ.∫.

“£ÂÚÌfi˜” ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ŒÚ¯ÂÙ·È “ıÂÚÌfi˜” ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·ıËÁËÙÒÓ, ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ·Î·‰ËÌ·˚ο ȉڇ̷ٷ. Ãı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÓÈ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó Û ηٿÏË„Ë. ∫·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ›·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· “·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π, ·ÏÏ¿ Û ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË;” ÌfiÏȘ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. º.™.

∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰·

√È Á˘Ó·›Î˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·

“¶ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜” ÙfiÓÈ˙·Ó ¯ı˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·. “√È Ôϛ٘ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂȘ Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ··ÓÙ¿ ÛÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó Ì ÓfiËÌ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ú‡̷ ӛ΢ ÁÈ· ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜.

“∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· fiÔÈÔÓ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηْÂÍÔ¯‹Ó Á˘Ó·ÈΛ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “fiÙÈ Û ·˘Ùfi Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ∏ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘, ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ Î·È Ê˘ÛÈο Ë Á˘Ó·ÈΛ· Ù˘ ˘fiÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ÒÛÙ ÂΛÓË Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘” .

¶·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ¶·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ -Ô˘ ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘- Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ·Óı˘Ô„‹ÊÈfi ÙÔ˘, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷο, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. “ªÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â˘Î·ÈÚ›· ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÂÓÓÔ›” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ” ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ò˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” Â›Ó·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ...” ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋.

∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ó›ÎË ¢È¿¯˘ÙË Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” , ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘. ™ÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó: “∏ Ó›ÎË ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ‰È΋ Ì·˜. ∂›Ó·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Ë Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” . √È ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô. £¤ÏÔ˘Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔ, ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›˙Ô˘Ì ›Ûˆ, ‰ÂÓ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÂÍÔ˘Û›·˜” , ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó.

ªÂ Ù· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì ™ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi) Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ 2Ô °. §. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ 2Ô ∂¶∞§ Î·È ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· “Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó ÙÂÏÈο ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÒÛË ÛÔ‚¿‰ˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÚÂȘ Î·È ϤÔÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û¯ÔÏ›·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∏ ÛÎfiÓË Î·È Ë ·Ù·Í›· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ·ÎfiÌË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜. “∂›Ó·È Ï˘ËÚfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ Úfi¯ÂÈÚÔ ÙÚfiÔ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜” , ›Â Ë Î. ª·ÎÚ‹. ΔÔ ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ›ӷÈ, fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ›¯·Ó ηٷÁÁÂÏı› ·fi Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ›¯Â ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·,. º˘ÛÈο Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·‰È·ÊfiÚËÛÂ Î·È Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÛÔ‚¿‰Â˜ ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘.

∂ȉfiÛÂȘ ∂Ï¿¯ÈÛÙ· Â›Ó·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â¤‚·Ï ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ· ̤ÙÚ· Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË Î¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ¢ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È, fï˜, ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰·, ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ÂÈÙÂÏ›Ô. μ.∫.

∞›¯·Ó ΔÚÈ·ÓÙ¿Úˉ˜ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·›¯·Ó ·fi ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ªÂ ÙÈ fiÚÂÍË Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fiÙ·Ó Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, fiÙ·Ó Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ‹ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó; ∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ‰ÂÓ ‹Á ӷ „ËÊ›ÛÂÈ. ∞›¯Â. ∫·È Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚË, ·Ó ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ‹ fi¯È. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈÔ˜ ı· ÙË ÛÒÛÂÈ; º.™.

“ªÚÔÛÙ¿Ú˘” ÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ

°.•.

¢È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, η٤‚ËÎ·Ó ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· “ÛÊ¿˙ÔÓÙ·Ó” , ÔÈÔ˜ ı· ÚˆÙÔ¿ÚÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ·ÚÎÂÙÔ› ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ó. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ·‹¯ËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ó·‰›Ú, ·ÚÎÂÙÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ËÁËıÔ‡Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ Î·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ∫·È ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ. °È·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. º.™.

™Â ÊÈÏÈÎfi Î·È ÂÁοډÈÔ Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fïÓ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. “™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ì ·ÁÒÓ˜ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ¿ÓÙÔÙ ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÎÙ¿¯ÚÔÓ˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ fiÔ˘ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “ª∂§∫∞” Î·È ‰‹ÏˆÛ ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜”, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“Δ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ıÂÚ·›·˜ Û ÌÈ· fiÏË ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË Û·Ó ÙË ‰È΋ Ì·˜. ∏ ÛÙ‹ÏË “ª·ÙȤ˜ Î·È ÁÓÒ̘” Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” , ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Î·È Î¿ı ̤ڷ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ˘ԉ›ÍÂȘ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ·Ú¿ÔÓ· Î·È ÁÓÒ̘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˙Ô‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ μfiÏÔ. ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÂÓÂÚÁÔ› Î·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Ôϛ٘, Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È Ù· ·˘ÙÈ¿ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙËÓ ıˆÚÔ‡Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Î¿ı ÙÈ, ·fi ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ·Á¿Ë ÚÔ˜ ·˘Ù‹. ŸÌˆ˜ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ú¤Ô˘Û·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÎÏÂÁ̤ÓË ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ôχ ¿Û¯ËÌ·, fiÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Û οÓÂÈ ¿Û· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ‚ϤÂȘ fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· χÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £˘Ì¿Ì·È Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Í¯ÓÒ fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, fiÙ·Ó Â›¯Â ÂÎÏÂÁ› ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ › ÙË ÊÚ¿ÛË “ı· ‰ÒÛˆ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·” , ı¤Ïˆ Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ۈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. £˘Ì¿Ì·È ·ÎfiÌË Î·È Â›Ó·È Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÊÈÏÔÙÈÌ›·˜, fiÙÈ ¤Ó·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ¤ÓȈıÂ Â˘Ù˘¯‹˜ ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘, Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ˙ËÌȤ˜, ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ªÂ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ‹ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡Û ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ

ηÙԛΈÓ, fiÛ˜ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ÌÈ· Ô˘ ›̷ÛÙ ÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fi¯È ÁÈ· ÚÔÛˆÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ÿÛˆ˜ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì·˜ ʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË” .

ΔÂÏÈο, ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙË ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·; √ Î. ª¿Î˘ ª·ÏÏ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ “ÙÔ Á·Ú Ù˘ ıÏ›„ˆ˜ ÁÂÓÓ¿ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË” , ·ÏÏ¿ fiÙÈ ı· Êı¿Ó·Ù ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÙ ÙË ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙËÚÒ Â› 30 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ Ì ·Ô‰ÂÈÎÙÈο Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· Ì ηÙËÁÔÚ›Ù fiÙÈ Ì¤Ú‰Â„· ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ˘... “ÔÏÈÙÂ˘Ù‹” . ∂Û›˜, Ô˘ Û fiÏË ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÚ‰¤„·Ù ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ª¤ÛÔ˘ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ì ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ¿ÏÏÔ˘... ÔÏÈÙÂ˘Ù‹. ªÂ ηÙËÁÔÚ›Ù fiÙÈ “ͤ¯·Û·” Ó· Û·˜ ÛÙ›ψ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∂Û›˜, Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›¯·Ù “ͯ¿ÛÂÈ” fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Î·È ·˘Ùfi˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ¡Ơ̂۷Ù fiÙÈ ‚ڋηÙ ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ÛÙfi¯Ô, ÈÎڷ̤ÓÔÈ ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÌË Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ Î·È ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË, Èı·ÓÒ˜, fiÙÈ Ù· “ÎÔ˘ÎÈ¿” ‰ÂÓ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÛÔ˘Î¿ÏÈ. ªÂ ηÙÔÓÔÌ¿Û·Ù ˆ˜

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∏ ...∑ˆ‹ ı· ÌÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂχıÂÚ· ∏ Á·ÏÏÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Renault ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· “∑ˆ‹” ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ fiÛ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “∑ˆ‹” ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ·ÂÈÏ‹ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¡Ù·‚›ÓÙ ∫Ô˘Ì› ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙȘ ...∑ˆ¤˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÏ¿ÙÈÛÛ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ∑ˆ‹ ƒÂÓfi Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙÈ ı· ·Û΋ÛÂÈ ¤ÊÂÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¿ÚıÚÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ë Le Figaro. “°È· ÙȘ ÂÏ¿ÙÈÛÛ¤˜ ÌÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ Ó· ·ÎÔ‡Ó “∏ ∑ˆ‹ ¯¿Ï·Û” ‹ “∞˘Ùfi˜ ‹ ∞˘Ù‹ ÛÎÔÙÒıËΠ̤۷ Û ̛· ∑ˆ‹” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∫Ô˘Ì› Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Renault, ∫¿ÚÏÔ˜ °ÎÔÛÓ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô ∫Ô˘Ì› ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ∑ˆ‹ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ ∑ˆ‹ Â›Ó·È ÙÔ 11Ô ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ fiÓÔÌ· ÛÙË °·ÏÏ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ L’Officiel des Prenoms - Ì›· Ï›ÛÙ· Ì ٷ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· οı ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Zoe, ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· “∑” Î·È “∂” Â›Ó·È ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ Zero Emissions (‰ËÏ·‰‹, ÌˉÂÓÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ 2012.

¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Î·È ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ √ ¤‚‰ÔÌÔ˜ Î·È ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔʤÚÂÈ “¯Ú˘Û¿ÊÈ” ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ Warner Bros, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÁη›Úˆ˜ ¤ÙÔÈÌË Ë ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ¤Î‰ÔÛË. √È Ó·ÚÔ› μÚÂÙ·ÓÔ› ·ÛÙ¤Ú˜ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ƒ¿ÓÙÎÏÈÊ, ŒÌÌ· °Ô˘fiÙÛÔÓ

˘‡ı˘ÓÔ “·fiÎÚ˘„˘” Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ·fi ÙË ‰È΋ Û·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ· ˆ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· η٤‚ˆ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ŒÏ·, fï˜, Ô˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ı· ÙË ı¤Ï·ÌÂ Î·È fiˆ˜ ı· Ì·˜ ‚fiÏ¢Â. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ı· ‚fiÏ¢ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›˜ Û fiÏË ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂȉÈÒÍÂȘ Û·˜ ˘¤Ú Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘, ¿ÏÏÔ˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘. ∞‰È¿„¢ÛÙÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ Û·˜ ÂÈÛ˘Ó¿Ùˆ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÔÛÙÔϤ·˜, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· (Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·), Î·È ÛÙÔÓ “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ” , Ô˘ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ “¡¤Ô Δ‡Ô” Î·È ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Ô˘ ¢∂¡ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ. ∞ÏÏÔ‡ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÊÙ·›ÂÈ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏÏÔıÈ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¯Ï¢·ÛÙ› Ë ·Ó¿ÌÈÍ‹ ÌÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÌÔ˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ‹ Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜, Û›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙˆ˜ ı· Û˘ÌʈÓ›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ ·Ó Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË (fiÛÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·È ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿). ∂Ï›˙ˆ, Ê˘ÛÈο, fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ÙfiÛÔ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›Ù ·‰›Îˆ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·¿ÓÙËÛ‹˜ ÌÔ˘. Ÿ¯È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ·Úı›, ¿ÏÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, Ë ¿‰ÈÎË Î·È ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ Û·˜, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËη ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜” .

∞¿ÓÙËÛË: Δ· ÚÔÛˆÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Î. ª·ÏÏ‹ Ô˘‰fiψ˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ fï˜ Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ „‡‰ÂÙ·È ·Û˘ÛÙfiψ˜. ∫·È Ô Î. ª·ÏÏ‹˜ „‡‰ÂÙ·È fiÙ·Ó ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÛÙ¿ÏË Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ

Î·È ƒÔ‡ÂÚÙ °ÎÚÈÓÙ, Ô˘ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÿÚÈ, ∂ÚÌÈfiÓË Î·È ƒÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·Ï› ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÔÈ ∫Ï‹ÚÔÈ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘: ̤ÚÔ˜ ∞’” , Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Warner ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯ˆÚ›ÛÂÈ Û ‰‡Ô Ù·Èӛ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Δ˙. ∫. ƒfiÔ˘ÏÈÓÁÎ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Ã¿ÚÈ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ¤ÍÈ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ·¤ÊÂÚ·Ó Î¤Ú‰Ë 5,4 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. √ ƒ¿ÓÙÎÏÈÊ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 21 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2000 ÙÔÓ Ã¿ÚÈ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ıˆÚ› ·›ı·ÓÔ Ó· ˘Ô‰˘ı› Í·Ó¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë ƒfiÔ˘ÏÈÓÁÎ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ Ì¿ÁÔ˘. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ˘Ô‰‡ÂÛ·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Sky News Î·È ÂÚȤÁÚ·„ ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ “οÙÈ Û·Ó ÙË Ì·Ê›·. ÕÌ· ÌÂȘ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂȘ ÔÙ¤” .

√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î¿ÓÂÈ Î·Îfi ÛÙȘ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ Ù˘ πÓ‰›·˜ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ πÓ‰›·˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¿ÁÔ˘ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ, Ì ÙÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÈÏ› ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÈÓ‰Èο ªª∂. √ Δ˙·˚Ú¿Ì ƒ·Ì¤˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· “ÂÚ›ÂÚÁË ¤ÏÍË” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â‡ÔÚˆÓ πÓ‰ÒÓ Ó· οÓÔ˘Ó ‰ÒÚÔ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¿ÁÔ˘, ÙËÓ Ã¤ÓÙÁÔ˘ÈÁÎ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ̛· ¤ÎıÂÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ÙËÓÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ ˆ˜ ηÙÔÈΛ‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜.

™ÙËıfi‰ÂÛÌÔ˜ - ηψÛfiÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ŒÓ·˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ ÂÈÓfiËÛ ÙÔÓ ÈÔ

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∫·È ηϿ Ë... ·Ì·Úوϋ ηٿ ÙÔÓ Î. ª·Ï‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ‰ÂÓ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ. ∏ ¿ÏÏË Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜; ∫·È ·˘Ù‹ Û˘ÓˆÌfiÙËÛÂ; ∫·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ; ÕÏψÛÙ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰ËÌÔÛȇÙËΠ۠fiϘ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∞ÏÒ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÛÙ·Ï›. ∫·È Û ̷˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÂÊËÌÂÚ›‰·, fiˆ˜ Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ. “∞Ô‰ÂÈÎÙÈο” ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô˘ Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Î. ª·ÏÏ‹˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ, Â›Û˘, Ó· ÙÔ˘ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ‰Âο‰Â˜... ∫·È Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ˘, ·ÓÙ› ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜(!). ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜: ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ª·ÏÏ‹˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fï˜, ÙÔ ·ÔÛȈ¿ ÂÓÙ¤¯Óˆ˜. Δ˘¯·›Ô; ¢Â ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ... Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¯‡ÓÂÈ Û οı ¢ηÈÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ Û˘Á¯ˆÚÂ̤ÓÔ˜ ›ӷÈ. √È ÈÎڷ̤ÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·˜.

¶ÔÈ· ÁÏÒÛÛ· ÌÈÏ¿ÌÂ; √ Î. ¢ËÌ. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÂÏÈο, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˆ˜ Ï·fi˜, ÌÈÏ¿Ì È·, ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ΔËÏÔ„›·˜! ¡¤Â˜ ϤÍÂȘ, Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ, Ó¤· ۇ̂ÔÏ·, ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÍÂÚ‹, ·Ó‹ÌÔÚË, ͤÓË, ÁÂÌ¿ÙË ·ÓÔ‡ÛȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÙ·Á¤˜! ¢Â›Ù Ï.¯.: “Big Brother” , “Master Chef” , ·Ì Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ; ÕÏÏÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ˘ÔÎÚÈÛ›· ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘... (ºˆÓ¤˜, ÙÛÈÚ›ÁÌ·Ù·, ÎfiÎÎÈÓ· ·Ó·Ì̤ӷ ÚfiÛˆ·, ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ˜ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˘ Î.¿.). ΔÂÏÈο, Ë ÌfiÓË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ı· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ı·’Ó·È Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋! μÔ‹ıÂÈ¿ Ì·˜!” ” .

ıÂÚÌfi ÙÚfiÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ¤Ó· ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ “∫·ÏˆÛ‹Ïı·Ù ÛÙËÓ π·ˆÓ›·” , Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. √ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜, ÌÏ ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ˜ Ù˘ Triumph ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÔÚÓ›˙·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ› ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ ÙÔ fiÚÔ˜ ºÔ‡Ù˙È. ¢È·Ù›ıÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÊÔ‡ÛÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· fiÙ·Ó ÙËÓ ÛËÎÒÓÂȘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ π·ˆÓ›·˜. ªÂ ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “∫·ÏˆÛ‹Ïı˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·” , ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, Ù· ÎÔÚ·ÙÈο ‹ Ù· ÎÈÓÂ˙Èο. √ ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ 20 Í¤ÓˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ APEC (ºfiÚÔ˘Ì √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞Û›·˜ - ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡), Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ∫·È ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË.

√È °È·ˆÓ¤˙˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √È Ó·ڤ˜ °È·ˆÓ¤˙˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÈÛıfi. ΔÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·Ó‡·ÓÙÚˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 30, ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 2.680 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ Ì‹Ó·, ÙÔ 2009, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ‹Ù·Ó 2.640 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·‡ÍËÛË ‡„Ô˘˜ 11,4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ú¢ӷ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈ· ÙÒÛË 7% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ·ÏÒ˜ ›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ì›ˆÛ˘. “μ·ÛÈο, ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ‹Ù·Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ Î·È ÂÏ‹ÁËÛ·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ÎÏ˘‰ˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ÂÍËÁ› Ô ÃÈÓÙ¤Ô ∫Ô˘Ì¿ÓÔ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜ Ù˘ ∑ˆ‹˜, Dai-ichi.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∑¤ÛÙË Î·È ÓÔÙÈ¿‰Â˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË. √ ηÈÚfi˜ ÙÚÂÏ¿ıËÎÂ; §Ô˘Î¿˜ ¶¤ÏÏ˘ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜

“ΔÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔÓ ÙÚÂÏ¿Ó·Ì ÂÌ›˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ΔÔ Îϛ̷ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÂfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ˙ԇ̠٤ÙÔÈ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÚˆÙfiÁÓˆÚ·. ºÙ·›ÂÈ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ Ô Î·Îfi˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· fiÛ· ˙ԇ̔.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

“º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÚÂÏ¿ıËΠ·ÏÏ¿ ¢ı‡ÓÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË, ÙÔ Î·˘Û·¤ÚÈÔ, Ë ÛÎfiÓË, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ΔÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜, Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›...” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÓÂÍ‹ÁËÙ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ‹ÁËÛË” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Ì·˜ ÈÙÛ·‰fiÚÔ˜

“¡¤ÊÔ˜ Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞ÏÏÔ‡ οÓÂÈ ˙¤ÛÙË, ·ÏÏÔ‡ Ú›¯ÓÂÈ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙ҉˘ ‚ÚÔ¯¤˜. ∑ԇ̠ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì¤Û· ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚË Î·È ·˘Ùfi ‰Â ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô”.

™Â Ï‹ÚË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÙÔ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÁÂÈÙÔÓ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ. ∂Λ, Ù· ‚Ú¿‰È·, Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ηÙÔÈΛ‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‚fiÏÙ· Î·È fi,ÙÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿, ‰ÂÓ Ù· Ì·˙‡ԢÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ “Ô‡ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ” , fiˆ˜ ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ù· ·ÁοÎÈ·, ÂÓÒ ÂÏÏÈ‹˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ Ù· ‚Ú¿‰È·. ∫·È Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ fiÏ˘. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÓÔÈÎȷο... ∂§.™.

∫·Ì¤ÓÔÈ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Î·Ì¤ÓˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ôϛ٘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ›‰ÈÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ ÂÓԯϋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. √È Ôϛ٘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ì¤ÓÔÈ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “‚˘ıÈṲ̂ӷ” ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ˆÛÙfiÛÔ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ∂ÈϤÔÓ, ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù·ÎÙÈο ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È fiÔ˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì η̤ÓÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ·˘ÙÔ› Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ¿ÌÂÛ·. μ.∫.

∫·Ù·Û΢‹ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÈ›˜ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ÃÚfiÓÈÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·ÏȤˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÎÔηÈÚ›·˜ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ù· η˝ÎÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù· ÛÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ∫¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ÔÙ¤ Ó· Ô‡ÌÂ; ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÂ

√ÌȯÏ҉˜ ÙÔ›Ô Ó· ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ϤÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∂ÈÎfiÓ· Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, Ô˘ ...Û˘Ó¤ıÂÛ ¯Ù˜ Ë ÛÎfiÓË ·fi ÙË ™·¯¿Ú·, ÂÓÒ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú·. ∏ ‰È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË ÙÔ Úˆ› ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Ô˘ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ô˘Ú·Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ™·Ó Ó· Û‚‹ÛÙËÎ·Ó fiÏ· ›Ûˆ ·fi ¤Ó· ÊfiÓÙÔ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚfi, ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ ÙÔ Î·Ú¿‚È, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ï¢Îfi ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ...ÌÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ô˘ ˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ ÏÂÙfi ʇÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ...ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

Œ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘.

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· “ªÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂÁ΢ÌÔÓ› Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ™ÙÚ·ÙËÁ›Ԣ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙËÓ fiÏË” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ⁄ÊÂÛË Î·È ∂ÈÚ‹ÓË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ∞ÚÈÛÙ. §·ÌÚÔ‡Ï˘, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁ›Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û˘Ó¤ÂȘ: ∏ fiÏË Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Úڿ͈˜ ı· ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi ÛÙfi¯Ô Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË fiÏˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ‹ Î·È ˘ÚËÓÈÎÒÓ Î·È Ë fiÏË ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·ÚÔ˘Ù·Ôı‹ÎË” . Δ· Ó¤· Ù¤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· “™ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·fi ‰ËÌfiÙ˜ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÓÂ-

°.•.

∫ÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ¡· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ™Â ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∫‡ÚÔ˘. §·ÎÎÔ‡‚˜, “Û·Ì·Ú¿ÎÈ·” Î·È ÁÂÓÈο ηÎÔÙ¯ӛ˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË πÃ Î·È ‰È·ÎψÓ, Ì ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ó· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜. ∫·È fiˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ, ÚÈÓ ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜, Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙ· ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›·. ∞Ó Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

30ÂÙ›·˜

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· π·ÙÚÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ “™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÍÂÙ¿ÛıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ π·ÙÚÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ¶·ÙÚÒÓ Î·È πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, §¿ÚÈÛ· Î·È μfiÏÔ. ŒÏ·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ¶·È‰Â›·˜ ∞ı·Ó. Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ™. ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜, ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Î·È ÔÈ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ¶·ÙÚÒÓ Î·È πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ” .

ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘, ¯Ú‹˙ÂÈ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘.

º.™.

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

/5

™Â Ï‹ÚË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë

ª¿Ì˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ·ÁÚfiÙ˘

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Á‡Úˆ ÛÙȘ 2 ÛÙËÓ Ô‰fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∂ÚÌÔ‡. ∫ÔÚÓ·Ú›ÛÌ·Ù·, ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ “Á·ÏÏÈο” ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, Ô˘ ›¯·Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Î·È ¤„·¯Ó·Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ΔÔ ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÚ› Ù· 10 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› οÔÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‹ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ΔÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ÌfiÓÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ...

°.•.

12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ∂›Ì·¯Ô ı¤Ì·, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¿ÏψÛÙÂ, Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 1981” . ªÂ›ˆÛË 25% ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· “∏ ȉȈÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ 8ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ fiÁÎÔ Î·Ù·Û΢‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂΉȉfiÌÂÓ˜ ¿‰ÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 25,4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô 8ÌËÓÔ ÙÔ˘ 1979” .

Î·È ÙÔ˘ ∞∫∂§ ÛÙËÓ §Â˘ÎˆÛ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ∫∫™∂ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο “ÙÔÓ ÛÎÏËÚfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ ı˘Û›· ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∞∫∂§ Î·È ÙˆÓ ·ÙÚȈÙÈÎÒÓ, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· Ó·ÙÔ˚΋ χÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡” .

∞ÓÙ›ıÂÙË Ë ∂™™¢ Û ӷÙÔ˚΋ χÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ “∫ÔÈÓfiÓ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ô˘ Â͉fiıË ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·...ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηÛηÓÙ¤Ú Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ¶Ë‰¿ ·fi ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÿÓÙÛÔÓ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... √ ÛÙÏÂÚ ‰›ÓÂÈ ‰È·Ù·Á‹ ÛÙÔ ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ó· ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÂÈı¤Ûˆ˜ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... √È Doors ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Δ˙ÈÌ ªfiÚÈÛÔÓ ÛÙË ¡¤· √ÚÏ¿ÓË. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... √ ÕÁÁÏÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Δ›ÌÔıÈ ª¤ÚÓÂÚ˜ - §È (TBL ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘) ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∂˘Ú‡ πÛÙfi, ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ Ì ٷ ·Ú¯Èο WWW, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

“√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙËÓ ÌÏfiÊ· ‹Á ÛÙËÓ ·Ú·Ï¿ÓËÛË”

∂·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘

∂›ıÂÛË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi

∞£∏¡∞, 11.

∞ÎfiÌ· ÈÔ Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ηٷ‰›Î˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢

À¶∂ƒ Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿-

Ù¢Û˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ù¿¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™., °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ë Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙfiÓÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË, Ô˘ fiˆ˜ ›Â, η٤ıÂÛ ÚÒÙ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. Δ¤ÏÔ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ∫ÈΛÏÈ· Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∫·Ïfi ·È‰› ·ÏÏ¿...”.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ̤وÔ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ·fi ∞Ï. ΔÛ›Ú· ∞£∏¡∞, 11.

¶ƒøΔ√μ√À§π∂™ ÁÈ· ÙË Û‡-

ÌËÍË ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. “∏ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ η٤‚·ÈÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Ì ÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÓ›Û¯˘Â ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘. μÔËı¿ÂÈ ÌÈ· ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÛÙÔ ™Î¿È. “¡· οÙÛÔ˘Ì ӷ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÔ˘Ì ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÌÂÙÒÔ˘. £· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ۯÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ηıÒ˜ ¿Óˆ ·fi 30% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È 20% Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÚÔÙ›ÌËÛ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. “∏ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· Â›Ó·È Ú·Á‰·›Â˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ §∞√™. ™ÙÔ ÌÏÔÎ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ÌÏÔΔ ‰‹ÏˆÛÂ. Δ¤ÏÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ¤ÌÌÂÛË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¡¢, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ȉÈfiÙ˘Ë ÓÂÎÚ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞˘ÚÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÓ ¤ÙÂÈ 2010” Î·È ÁÈ· “·ıÏÈfiÙËÙ·”. * √ ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ηٷ„‹ÊÈÛ˘ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ™ÁÔ˘ÚÔ‡ Î·È ∫ÈΛÏÈ·. “°È· ÙËÓ ∂χıÂÚË ∞ÙÙÈ΋ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Δ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÂÓ¿ÓÙÈ· Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î·È ÛÙË ÏÂÎÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Ú‹ÍË Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ∂.∂. Î·È ¢¡Δ, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡¢” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ.

̹ê, 11.

›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋. ∞fi ÙË Ã›Ô, fiÔ˘ ÂÚÈfi‰Â˘ÛÂ, ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· μ. ∞ÈÁ·›Ô˘ ÙÔ˘ Î. ¶. μÔÁÈ·Ù˙‹, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi Î·È ÙËÓ ÌÏfiÊ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ı˘Ì‹ıËΠÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ”. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚfiÛıÂÛ “Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙËÓ ÌÏfiÊ· ‹Á ÛÙËÓ ·Ú·Ï¿ÓËÛË ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô, Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚ›·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ οÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÈ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÔÈ Ôϛ٘ ͤÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ ˆ˜ Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ı· Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ Ã›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÓۈ̿وۋ˜ Ù˘ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ·ÙÚ›‰·. ∞ӷʤÚıËΠÛÙÔÓ Î. ¶. μÔÁÈ·Ù˙‹ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰È·ı¤ÙÂÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË Ã›Ô Î·È ÁÈ· ÙÔ μ. ∞ÈÁ·›Ô, ηıÒ˜ Î·È Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÒÚ˜

ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ‹Ù·Ó “¯·ÛÙÔ‡ÎÈ” ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È “ıˆڋÛÂȘ ÎÔÌ̤Ó˜ Î·È Ú·Ì̤Ó˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜” . “√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ·ı› ̤۷ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ˆ˜ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ËÁ¤Ù˘” , ›Â Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂Ì¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·, Ô ÂıÓÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ·Ú·¤Ú· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ‹Ú·Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” .

¶·Ú·›ÙËÛË ·fi ∫.∂. Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÙÈ „‹ÊÈÛÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. “°È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·

Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ë¯ËÚfi, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ - ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜” , ÙfiÓÈÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¢ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤-

ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒfi‰Ô˘ ÷Ù˙‹˜ ÷Ù˙Ë¢ı˘Ì›Ô˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙË ¡¢ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ô¯ˆÚÒ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÏfiÁÔ˘˜ ËıÈ΋˜ ٿ͈˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ÷Ù˙Ë¢ı˘Ì›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú¿ÍË Û˘Ó›‰ËÛ˘. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ˘ÔÓfiÌÂ˘Û‹˜ ÌÔ˘, ›Â Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒfi‰Ô˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¶·˘Ï›‰Ë, ·ÏÏ¿ - fiˆ˜ › - Ë ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ÔÏÏÔ‡˜. “∏ ΛÓËÛ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ˘ÛÙÂÚÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ÷Ù˙Ë¢ı˘Ì›Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ʋ̘ fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ì·Ú·Ù·¯ı› Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË fiÙ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ›‰Ú˘ÛË ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÚÈÓ ÙȘ οÏ˜ ∞£∏¡∞, 11.

“°∫∞∑π” ·Ù¿Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·-

ÛÌÔ› Ô˘ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ‰ÈÙÙfi ÛÙfi¯Ô: ∞fi ÙË Ì›· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·›¯·Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰‹ÌÔÈ, fiÔ˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi. ΔÔ ¶∞™√∫ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ·fi ÙËÓ fiψÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È Î·Ï› Û ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ “¿Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ‰fiıËΠ“„‹ÊÔ˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛ˘” ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙȘ “·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ¡¢ ÂÈ̤ÓÂÈ ÔÏÈÙÈο, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·Ê·ÈÚ› ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔχÙÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ, ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË”. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞Ì˘Ú¿, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. “∂›Ì·ÛÙ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Ôϛ٘, ηıËÌÂÚÈÓÔ›, ‰ÂÓ ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi ÎfiÌÌ·Ù·, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÎfiÌÌ·Ù·”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞Ì˘Ú¿˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Î·È Ô °. ∫·Ì›Ó˘ ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚’

Á‡ÚÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÏÈÙÒÓ ·Ú›¯Â ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ∫·Ì›ÓË. “¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì fiÏË, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ‰‹Ì·Ú¯Ô” - Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ôϛ٘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ì›ÓË. K·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË ˙ËÙ¿ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “∞ÓÔȯً ¶fiÏË” Ù˘ ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÙ¿ÏÈÔ˘, ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. “∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ù· ‚·ÛÈο Â›‰Èη, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ (...). ŸÌˆ˜, ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· - ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ - Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ∂Ô̤ӈ˜, Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿, ϤÌ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ -Ô˘ Ì·˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜-, fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó. ∂›Ó·È ¿Ú· Ôχ ·Ïfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi”, ›Â Ë Î. ¶ÔÚÙ¿ÏÈÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “∞ı‹Ó· 9.84”. À¤Ú Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °ÎÈÔ˘Ï¤Î·, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù¿¯ıËÎÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ §∞.√.™ ª¿Î˘ ™ÙÂÚÁ›Ô˘. “∏ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °ÎÈÔ˘Ï¤Î· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙÔ

̤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ΔË ı¤ÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ªfiÏ·ÚË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, “ÁÈ· ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜”, fiˆ˜ ›Â, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫. ª·Î‰ÔÓ›·˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. “∞Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË” fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ªÔ˘Ù¿ÚË ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ÕÓıÈÌÔ˘ ηıÒ˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ÈÂÚ¿Ú¯Ë fiÙÈ, ·fi ¿Ì‚ˆÓÔ˜, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ó· ÙÔÓ Î·Ù·„ËÊ›ÛÔ˘Ó, οÙÈ Ô˘ Ô Î. ÕÓıÈÌÔ˜ ‰È·„‡‰ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο. ∂›ıÂÛË ÛÙÔ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô π. ªÔ˘Ù¿Ú˘. ∞ÊÔÚÌ‹, Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÈı˘Ì› ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›·

Ù˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ۠ψÊfiÚÔ ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ. “∂›ÙÂ Â›Ó·È ·Ó·›Û¯˘ÓÙÔ˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘, ›Ù ηο ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ˜” ›Â Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ›Â: “¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÙÔ˘. ™¤‚ÔÌ·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Ì·˙› ÙÔ˘ Û Â›Â‰Ô ıÂÛÌÒÓ. °È· ÙË Û¯¤ÛË ‰Â Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ı· ·Ó·Ê¤Úˆ ÌfiÓÔ fiÙÈ ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ π.¡. Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ¤ÁÈÓ Ì ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÌÔ˘” . ™ÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜, ÙfiÛÔ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ fiÛÔ Î·È ‰ËÌfiÛȘ, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, fiÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∏ ˘-

Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ Δ·ÙÔ‡ÏË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢Ú¿ÎÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ˙‹ÙËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , ÛÙË ¡¢ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ·, ηıÒ˜ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ ¶∞™√∫, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ¶¿ÓÔ ªÂÁÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ™·Ú·‚¿ÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. Δ·ÙÔ‡ÏË. √ Î. ªÂÁÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Î. Δ·ÙÔ‡ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› ¢ı¤ˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·Ïfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›· -ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ¶Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙË ¡¢ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡√¢∂ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ ηٿ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ŒÏÛ·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Ê›ÏË Ù˘ ΢ڛ·˜ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ Î. ¢Ú¿ÎÔ. “√È „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ¡¢, Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‚¿ÛË Ù˘ ¡¢, ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó, Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë “ÔÏ›ÙȘ” ΢ڛ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Î. ¢. ™¯ÔÈÓÔ¯ˆÚ›Ù˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ΔfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔ √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ΔÔ›Ô

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ηıÒ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÔÈ Ôϛ٘ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÔÍÂӈ̤ÓÔÈ ·fi Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ·. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “ªÂ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ οÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÙÈ „‹ÊÈÛÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. “°È· ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ë¯ËÚfi, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ -ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜- fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜” .

∞£∏¡∞, 11.

Δ

Ô Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙÔ ı·‡Ì· ̤۷ Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· Î·È ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘, Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒıËΠÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÂÓÒÈÔÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Δ‡Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ô˘ ı· ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ. “ΔËÚԇ̠ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì›ÏËÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔ √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ΔÔ›Ô, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ›˜ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ European Broadcasting Union (EBU), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ƒΔ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ “ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜” Âȉ‹ÛÂȘ, Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰· Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒıËΠ˘fi ÙÔ ¿ÁÚ˘ÓÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. “™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ, Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰ÈfiÁÎˆÛ·Ó ˘·ÚÎÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰È¿ÊÔÚ·, ·fi ·˘Ù¿, ¿ÛÎËÛ·Ó ¿‰ÈÎË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ. “∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Â›Ó·È Ó· ›ÛÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È Ó· Â›Ì·È Ù›ÌÈÔ˜ ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È Û ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÚ·Á̤ӈÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ „‹ÊÈÛ·Ó ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¢ÚÔ‡ÙÛ· “√È Ôϛ٘ ϤÓ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì” . ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ηٷÓÔ› ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” . “∫ÔÈÙ¿Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ̷ٷ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·ıԇ̠̠·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÂÏ›‰·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜

Ù· ‚›ˆÛ ˆ˜ ηı‹ÎÔÓ ÙÔ˘. ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ı· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤ˆ˜ Î·È 5,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ “›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” , ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ Eurostat, › ˆ˜ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “ÙËÚԇ̠ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ì·˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÂÚÁ·Ï›·, Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ 2008 Ì ٷ ÙÔÍÈο ÔÌfiÏÔÁ·.

√ ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ Û ÂÎÙÂÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Die Welt” (¡ÙÈ μÂÏÙ) ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ ÙËÓ “ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋” Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÂÚÌ·ÓÈο ªª∂ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˆ˜ “ÂÚÁ·ÙÈο Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·” , fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ̇ıÔ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ “·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “‰‹ÏˆÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢” ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ηıÒ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ¿ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ “Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈıÂÙÈο Î·È Ï·˚ÎÈÛÙÈο” , οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô “ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂȉڿÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Á΢ڛ·” . ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ‰Â ˆ˜ “·ÓÙÂÏÒ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË” ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÚ› “Â΂ȷÛÌÔ‡” ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Úˆ-

ı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· “Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘” , ηıÒ˜ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηڤÎÏ·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӔ . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ “Û ¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ Ôχ ‚·ıȤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜” ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. “∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ¤ÁÈÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËηӔ , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ë ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È „ËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ì·˜” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ·ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ·Î¤Ù· - ¤Ó· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›· ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ì ·Ô‰¤ÎÙË ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ - Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÂΛÓÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ÙË RAF ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “η̛· ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·” Î·È “η̛· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·” . ¢ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ¤ÁηÈÚ· fiϘ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ “·ÎÔ‡ÂÈ ÏfiÁÈ· Â·›ÓÔ˘ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘”. °È· ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È “Ô‰˘ÓËÚfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜, Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ.

“ΔËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó›ÎËÛÂ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·”

∫˘‚¤ÚÓËÛË: ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ¯Ù›˙Ô˘Ì ۯ¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ∞£∏¡∞, 11.

“∂πª∞™Δ∂ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Â-

ÓÙ›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Û‚fiÌÂÓÔÈ ·fiÏ˘Ù· ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÚÈ˙ÈΤ˜ ÙÔ̤˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ “Ó›ÎËÛÂ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ, fiˆ˜ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û‹ÌÂÚ·, “›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ¯Ù›˙ÂÈ Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” , ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ù· ÈηÓfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿-

ÙË” Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·“¯·ÛÙÔ‡ÎÈ” ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È “ıˆڋÛÂȘ ÎÔÌ̤Ó˜ Î·È Ú·Ì̤Ó˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÛÙԯ‡ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ¡¢. “√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ·ı› ̤۷ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ˆ˜ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ËÁ¤Ù˘” , ›Â Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂Ì¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·, Ô ÂıÓÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ·Ú·¤Ú· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ‹Ú·Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” “. “∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ¿Ú· Ôχ ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÁÈ·Ù› Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·ÍÈÔ-

ÏÔÁÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó “·Ó›ÂÚ˜” Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÌÂٷ͇ ¡¢ Î·È ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ “Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ·, ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ¶ÚfiÛıÂÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ “·Ó Â›Ó·È ÈÂÚ¤˜ ‹ ·Ó›ÂÚ˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫. ∂ÚˆÙËı›˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ Â¿Ó ˘ÈÔıÂÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÂÈηÏÂ›Ù·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, Ô Î. ¶Â-

ٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù· ÔÔ›· ÌÈÏ¿ÓÂ, ¤¯Ô˘Ó ÂÒÓ˘ÌÔ Î·È fiÔÈÔ˜ Ù· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÌÔÚ› Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜” . ™ËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ” , fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›ÚÓÂÈ ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi Ô˘ıÂÓ¿” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, Î·È ·ÓÙÈÏËÙfi Á›ÓÂÙ·È Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ‹ ÙȘ “ÁÚ·Ì̤˜” ‰ÂÓ ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. °È· ÙÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· “Û˘ÌÌ·¯›·” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙË ¡¢ ̤۷ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂, › fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ¤¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·.

“ŸÏ˜ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ¡¢ fi¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÙȘ „‹ÊÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË” , ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È fiÙÈ “Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÔÈÔÈ Û˘ÌÌ·¯Ô‡Ó ̤۷ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈÔÈ fi¯È” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÌÌ·¯›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó›ÂÚË. “∂¿Ó οÔÈÔ ÎfiÌÌ· ‰›ÓÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË Û ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û·ÊÒ˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Â›Ó·È ÂÎÏÔÁÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú·” , ÙfiÓÈÛÂ.

ƒ¤·˜

√È Ôϛ٘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Î·È Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 11.

¶ƒ√™º∂ƒ√¡Δ∞π Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÔÏÈÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· - Î·È Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ” ÛËÌ›ˆÛÂ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ¶∞™√∫ ¯ˆÚ›˜ “·˘Ù‹ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË, ÂȂ‚·›ˆÛË, ·ÓÔ¯‹, ηٷÓfiËÛË, Ó· Â›Ó·È ¿ÎÚÈÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·” . ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “Real FM” o Î. ƒ¤·˜, › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ï·‚ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ οÏ˘, fi¯È fï˜ Î·È Ë ¡¢, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, “·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ, ÁÈ·Ù› Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ “Ë ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË ¤¯ÂÈ ÂˆÌÈÛÙ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜” Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, “Ë ÎÚ›ÛË ¤ÊÂÚ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ΔËÓ ÎÚ›ÛË ¤ÊÂÚÂ Ë ¡¢, ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Â›Ó·È ·È‰› Ù˘ ¡¢” . √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Â˘ı‡Ó˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙ· ‰‡Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÙÔÓ √™∂, “·Ó Î·È ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ڢıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ” , fiˆ˜ ›Â. “ΔÔ ¶∞™√∫ ¤Î·Ó ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·˘Ùfi ›¯Â Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÚÔ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ Ï·fi ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·fi ÙË ¡¢. Δ¤ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ú¤ÂÈ Î·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” , ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ η٤ÏËÍÂ: “ΔÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¢ڇÙÂÚÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ, ηٷگ‹Ó Â›Ó·È Ì›· ı¤ÛË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜, Û‡ÁÎÏÈÛ˘, Ë ÔÔ›· ›ıÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› ¤Ó· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Û Â›Â‰Ô Û˘Ì‚fiψÓ, ·ÏÏÈÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·ÎÈÓËÛ›· Î·È ·˘ÙÔ-·Î˘ÚÒÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 Δ· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ °™∂∂ ∞ÂÚÁ›· ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

“∏ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·”

“∂ÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” Ù· ÂÚ› ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¡· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï¤Ó ÔÈ ª. ŸıˆÓ·˜ Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿Î˘

∞£∏¡∞, 11.

∞£∏¡∞, 11.

¡∂∞ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ-

Δ

ο ̤ÙÚ· Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÚÈÎÔ¤˜ “‚ϤÂÈ” Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ë °™∂∂, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Û οıÂ Ó¤Ô ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Î·È ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ 24ˆÚË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ Â·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ, Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ¢∂∫√, ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ °™∂∂ ÚÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÚfiÈη. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë °™∂∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜: “∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ “ÙÚfiÈη˜” ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó¤· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ·, ÏfiÁˆ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. •Âηı·Ú›˙Ô˘ÌÂ, ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ Â·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ, Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ¢∂∫√, ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ. “°È· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Î·È ·Î‡ÚˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÁÁÂÏı› 24ˆÚË °ÂÓÈ΋ ∞ÂÚÁ›·, ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010” ÙÔÓ›˙ÈÂ Ë °™∂∂ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÁÈ· “ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ, ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘”.

Ô ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ·fi ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ˙‹ÙËÌ· ·ÔχÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·”, ÙfiÓÈÛÂ, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·.

“√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ô˘ıÂÓ¿” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÈÛ¯‡ÂÈ fi,ÙÈ Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÙÔ Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√ ÚÔÙÔ‡ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Â͢Á›·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¿Î·ÈÚÔ Î·È Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ˘ˆı› ‰È΋ Ì·˜ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· ÂÚÈÎÔ› Ô ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ›̷ÛÙÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ·” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÛ· ¤ÛÔ‰· ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È Ì ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Î·È Ì ÙÔÓ ºfiÚÔ ªÂÁ¿Ï˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ì ٷ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ë Î˘-

‚¤ÚÓËÛË ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ·˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ηٿÛÙ·Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÎÚ›ÛË, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Ù· ‚‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈο” , ›Â Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §.¶··‰‹ÌÔ˘, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ “fiÔȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” . ∞Ó·ÊÂÚı›˜ ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÔÏÈÙÈο ı·ÚڷϤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, fiÙÈ Û·ÊÒ˜ Î·È ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË fiÛˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ “ÂȂ‚·ÈˆÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù¿” . “ŸÔȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È

∞£∏¡∞, 11.

¶ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜

ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ¢ÂÏÈÍ›· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË “¢¤ÏÈÎÙˆÓ” ˆÚ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙË ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Â› fiÙÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¤Ó· Ó¤Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: 1) ΔȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚ› ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜

·˘Ù‹ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ¶Âٷψً˜ › ۯÂÙÈο Ì ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘ fiÙÈ ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.

√È ª. ŸıˆÓ·˜ Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ΔËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ª·ÓÒÏ˘ ŸıˆÓ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘. √ Î. ŸıˆÓ·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞ 99,5 ‰‹ÏˆÛÂ

fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ı¤Ì·Ù· Ù·ÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ™∫∞π ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ª›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¢. ƒ¤· ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ÛÙȘ ¢∂∫√, Ô Î. ŸıˆÓ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ŸÔ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ, ·Ú·ÛÈÙÔ‡Ó ‹ Â›Ó·È ·ÚÁÔÌÈÛı›Â˜ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ı· ›¯· Î·Ó¤Ó·Ó ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi” . √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ·ÓÙȉËÌÔÊÈÏ›˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È.

“£· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ Î·Ó¤Ó· ı¤Ì· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù·ÌÔ‡” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ŸıˆÓ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ™∫∞π, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ › ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Î·È ˆ˜ Â¿Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚Áԇ̠·fi ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂΛӘ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ó. •Âηı¿ÚÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÔÔÈËı› ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ¢∂∫√. “∞ÛÊ·ÏÒ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ, ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ.

∞ÏÏ·Á¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ˆÚ¿ÚÈ· Û˘Ìʈӛ˜ Ó· ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ (·fi ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜) ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ΔÔ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” , ÚԂϤÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. 2) ΔËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ηÙfiÈÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 10ˆÚ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙË ·ÌÔÈ‚‹, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. 3) ΔËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜. 5) ΔË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Δ· ¡¤·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈ-

ÛÊÔÚÒÓ Ì·˙› Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. √È ÚÒÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û Â›Â‰Ô π∫∞ Î·È Ù· ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó: 1) ªÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÙˆÛ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ π∫∞, ÂÊfiÛÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÏËÚÒÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜. ΔËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ‹‰Ë ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞ ƒ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ·Ó ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÓfi˜ Ì‹Ó·, ı· ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÂÈÌÂÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì ÌÈÎÚfi ÂÈÙfiÎÈÔ. 2) ∞ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞. £· Ì›ÓÔ˘Ó μfiÓÔ 5 ·Î¤Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÓÙ› ÙˆÓ 800, ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2011. ∂›Û˘ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Î·È fi¯È Û‡Ìʈӷ μ ٷ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Î·È ı· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· μ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ (fi¯È μ ÙȘ 800 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘) Î·È Û ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÏ¿ÛˆÓ.

ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ fi¯È μfiÓÔ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ (μ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÂȈ̤ÓË ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂȈ̤Ó˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜). 3) ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È fi¯È μfiÓÔ.

Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›· ™ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· “·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·” Ì 17 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 7 Ó¤·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2,5 ‰ÈÛ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 667.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ªÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜

Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó 32.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ 10.000 Ó¤ÔÈ ¤ˆ˜ 24 ÂÙÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ̤ÓÔÓÙ·˜ Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ¤ˆ˜ Î·È 24 Ì‹Ó˜. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 54 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÔÛfi ›ÛÔ Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· Â›Ó·È Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÓÂÚÁÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰ÒÛÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ 10.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ (120 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÂÓÒ ÙÒÚ· οı ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Û π∫∞ Î·È √∞∂¢ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛıËÎÂ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Î·È ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔÓ √°∞ ̤۷ ÛÙÔ 2011. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ‰Â Ó· ·ÔʤÚÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ηٿ 2 ‰ÈÛ. ™ÙÔÓ √∞∂∂, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Â¤ÊÂÚ Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ηٿ 50%.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞ȯ̤˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜

¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ› Û fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ∞∂π ∞£∏¡∞, 11.

“∞

ȯ̤˜” ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¿ÊËÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 1Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “æ˘¯·Ó¿Ï˘ÛË Î·È √Ì¿‰·” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ΔÔ̤·˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ¢∂¶ ‹Ú·Ó ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈÔÈ; ∫·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ; °È·Ù› ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÁÈ· ¤Ó· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Î·È ÁÈ·Ù› ·Ï¿ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘;. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ› Û fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ıˆÚÒ fiÙÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙȘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. AÓ Î·È Ë ÒÚ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È·, ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¶·ÓÂÈÛÙË-

Ì›ˆÓ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 12, ÙÂÏÈο, Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ¿Ú¯ÈÛ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ófi ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ: “°ÎÚÂÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ·ÈÒÓ·. ∫¿Ùˆ Ë ¯Ô‡ÓÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. ΔÔ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ı· ηٷÙÂı›. ∫·Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÛÙË̤ÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ªÂ ·ÁÒÓ· ‰È·ÚΛ·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ Û ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÚÁ·Û›·” . √È ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó “΢ÏÈfiÌÂÓ˜” ηٷϋ„ÂȘ, ÒÛÔ˘ Ó· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ -fiˆ˜ ›·Ó- Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ™‹ÌÂÚ·, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ Î·Ù·Ï‹-

„ÂȘ Û ÙÌ‹Ì·Ù·. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ›·Ó fiÙÈ ˘fi ηٿÏË„Ë ÙÂÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 30 ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÙÌ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ∂ª¶, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ˆÓ, ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ̤ÏË ¢∂¶. ŸÏ˜ ÔÈ

·ÓÙȉڿÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

ŒÚ¢ӷ ∞Ó‚·›ÓÂÈ Ô “‹¯˘˜” ÛÙ· ·-

ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ·ÊÔ‡ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ϤÔÓ ı· Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ϤÔÓ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë fiÛÔÈ ·ÔÊÔÈÙÔ‡Ó ·fi οı ÙÌ‹Ì·, ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÂÚÂ˘Ó¿ ÙÒÚ· Û fiÏ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù˘¯›Ô οı ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó ÒÛÔ˘ Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜, ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ, ·fi ÙÔ 2000 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Ù· Ù˘¯›· ÙÔ˘˜, ·Ó¿ ¤ÙÔ˜.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯ˆÚ›˜ ÂÒ‰˘ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ô ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜

™∂μ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜... ∞£∏¡∞, 11.

“™Δ∏¡ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· ÏË-

ÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ „‡ÙÈ΢ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó›Î·ÓÔ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË - Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ fiÚ·Ì·. ª›·˜ ·Ú·ÛÈÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, Ô˘ ͤÚÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Î·È fi¯È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ∂Ófi˜ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙË ÓÔÌ‹ ÙˆÓ

∞£∏¡∞, 11.

“¢ƒ∞™Δπ∫∏ Ì›ˆÛË” ‰··ÓÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ, ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ÛÙ· ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÙÔ Î¿ı ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ì ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÂÍ Ô˘ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ô‡Ù ‚¤‚·È· ˙ËÙ¿ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜

Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ “ËÌÂÙ¤ÚˆÓ” , Ô˘ ¤ÓÈÍ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹” , ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ μÔ˘Û‚Ô‡ÓË “∂Δ∂μ∞ 1963-2002” . “°È· fiÏ· ·˘Ù¿, Û‹ÌÂÚ·, ÎÔÈÙ¿Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÒ¯Â˘ÛË ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. °È· Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘Ì ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ·‰È¿ÏÂÈÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÁη-

Ù·Ï›„Ô˘Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÛÎÏËÚ‹ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. ¢ÈfiÙÈ, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›-

ÛË ¯ˆÚ›˜ ÂÒ‰˘ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜. ΔÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi Î·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ï˘ı› ÙÒÚ· Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÌÈ· Ó¤· ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÙfiÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜, ‰˘Ó·ÌÈΤ˜, ÚˆÙÔfiÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ô˘ Ì ο-

ı ̤ÛÔ ˘Ô‚·ı̛۷ÌÂ Î·È ˘ÔÓÔ̇۷Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÂÏ›‰· Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜. ¡· ‚Úԇ̠ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ͯ¿Û·ÌÂ Î·È Ô˘, ÙfiÛÔ ¿ÚÈÛÙ· ¿ÏÏÔÙÂ, ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ë ∂Δ∂μ∞”.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ

À¶∂™: ªÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙ¿ ·fi ηӤӷ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ “·˘Ùfi Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· οı ÔÏ›Ù˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È “Ì ¤Ó· ÎÏÈΔ Â›Ó·È Î¿ı ‰·¿ÓË Î¿ı ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Î¿ı ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÊÔÚ¤· ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢È·‡ÁÂÈ·” ÛÙÔ et.diavgeia.gov.gr”. ∂ÈϤÔÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔ‰ڛ·˜, ‰È·„‡‰ÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ”. ™Â ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˘, ·Ô-

‰›‰ÂÙ·È, Ì ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù· 1.402 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì›· Û‡Ó‰ÂÛË. “§·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ˘fi„Ë”, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È, “ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÊˆÓ‹˜ Î·È ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ó¿

ÁÚ·ÌÌ‹, Â›Ó·È 79 ¢ÚÒ (Ì·˙› Ì ÙÔ º¶∞ Î·È Ù· Ù¤ÏË ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜). ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÏÔÁÈÎfi Î·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÔÏÏÒÓ È‰ÈˆÙÒÓ”. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË - ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î. ÿÚË ¶·ÌÔ‡ÎË ÂΉfiıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.690 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÎÈÓËÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÈÓË-

Ù‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ™ÙÔ ÔÛfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ʈӋ˜, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Internet. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ / Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ.

¶ÂÈı·Ú¯È΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË ÙÚÈÒÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ∞£∏¡∞, 11.

¶∂π£∞ƒÃπ∫∏ ¤Ú¢ӷ ‰È¤Ù·-

ÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ÷Ú. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÙÚÈÒÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ·fi ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Δ›Ú˘Óı·˜. √È ÙÚÂȘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó Û ÎÙ›ÚÈÔ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Î·È ‰Ú·¤ÙÂ˘Û·Ó ·fi ÙË ÛÎÂ‹, ·ÊÔ‡ Ì ۛ‰ÂÚ· ·fi Ù· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÚ‡· ÛÙËÓ ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹. √È ÙÚÂȘ ∞Ï‚·ÓÔ› ›¯·Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ÔÈÓ¤˜ ·fi 21 ¤ˆ˜ 26 ÌËÓÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ¤Ó·˜ ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 21 ÌËÓÒÓ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È Â͇‚ÚÈÛË, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ‰˘Ô ÂÙÒÓ Î·È ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 21 ÌËÓÒÓ ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜.

∂χıÂÚÔÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∞ÁÒÓ·” ∞£∏¡∞, 11.

∂§∂À£∂ƒ√π, Ì ÙËÓ ÂÈ‚Ô-

Ï‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·Ê¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÂÊÂÙÒÓ ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ‰‡Ô ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∫ÒÛÙ· °Ô˘ÚÓ¿. √È ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ Û ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ··ÁÁÂÏ›· ηÙËÁÔÚ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÈÎÔÔÈ› ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ. ªÂ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÛÙË Û‡˙˘ÁÔ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÂÈϤÔÓ Ô fiÚÔ˜ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Ù∂: ∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Û ÚfiÛÙÈÌ· Û ÍÂÓԉԯ›·

º¤ÚÓÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , Ì ̤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜

∞£∏¡∞, 11.

∞£∏¡∞, 11.

˘’ ·ÚÈıÌ. 3631/2010 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ¤ÎÚÈÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ¡. 3766/2009 Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ∂√Δ ∂ȉÈÎfi ™‹Ì· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (∂™§). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› Û ÍÂÓԉԯ›·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Î.Ï. ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, fiˆ˜ Â›Û˘, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰›Î˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ. ΔÔ ™Ù∂ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡. 3766/2009 Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘, ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ “Ë ›‰È· ‰È¿Ù·ÍË, Ë ÔÔ›· ·›ÚÂÈ ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ∂.™.§., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·, Ù˘¯fiÓ, ·Ê·ÈÚ¤ıËΠÙÔ ∂.™.§., ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ¿ Ù˘, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ÙÂϤÛıËΠÎ.Ï. ‹ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÙÔ Û‹Ì· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·ÚÔ› (.¯. ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÒ˜, ÏËÌÌÂÏ‹˜ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î.Ï.), ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ‰ÈfiÙÈ ı¤ÙÂÈ fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ηٷχ̷ٷ ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ÌÔ›Ú· ¤Ó·ÓÙÈ ÂΛӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ηÈ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÔʤÏË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜” . ΔÂÏÈÎÒ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ú·¤ÌÊıËΠÁÈ· Ó¤· ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË, ÂÙ·ÌÂÏ‹ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ™Ù∂ ··Û¯fiÏËÛ ÂÚ›ÙˆÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙÔ §·Û›ıÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 102.714 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¯ˆÚ›˜ ∂.¢.§. Î·È ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∫Δ∂√ ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫Δ∂√ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15-11-2010 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19-11-2010 ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.500 kg (ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÏˆÊÔÚ›ˆÓ), ÏfiÁˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ì Ӥ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚÈÒÓ, Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15-11-2010 ¤ˆ˜ 19-11-2010. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙË ¢/ÓÛË ∫Δ∂√ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24213 54817.

ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Ê¤ÚÓÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ηıÒ˜ Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Û Â›Â‰Ô ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ √Δ∞. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ۋÌÂÚ· Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂) ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ¢‹ÌÔÈ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fiÚÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û‡Á¯˘ÛË. ∏ ƒ∞∂ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔÓÂÌ‚·Û›·˜, Ë Â‰·ÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ‰‹ÌÔ ªÔÓÂÌ‚·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ªÔÏ¿ˆÓ, ∑¿Ú·Î·, ∞ÛˆÔ‡ Î·È μÔÈÒÓ. ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ ‰·ÊÒÓ ·fi ·ÈÔÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔÓÂÌ‚·Û›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 4%, ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ªÔÏ¿ˆÓ, ∑¿Ú·Î· Î·È μÔÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 8%, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ÛˆÔ‡‰ÂÓ ÙÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È 5% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ∫¿Ú˘ÛÙÔ, fiÔ˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ∫·Ú‡ÛÙÔ˘, ™Ù˘Ú¤ˆÓ, ª·ÚÌ·Ú›Ô˘, Î·È Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∫·ÊËÚ¤ˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÚÈÔ 8 % Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ‰‹ÌÔ ∫·Ú‡ÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚ›ÛÙËΠ̤ÁÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi 4% ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. “∏ ƒ.∞.∂. ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚԂ› ¤ÁηÈÚ· Û ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ·ÈÔÏÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1.1.2011, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ √.Δ.∞. Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∏ ƒ.∞.∂., ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ·ÈÔÏÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ηٿ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ ı’ ÂÚ› Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó.3468/2006 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ (∫À∞ 49828/12.11.2008 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ), ÂϤÁ¯ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ √.Δ.∞. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡. 3852/2010 “¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘-¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , º∂∫ ∞’87/7.6.2010, ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘-

ÁÎÚfiÙËÛË Ó¤ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ √.Δ.∞. ·fi 1.1.2011 (¿ÚıÚÔ 286 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2, ·Ú. 1 ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓfiÌÔ˘ “∏ ‰·ÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ οı ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ‰·ÊÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (√.Δ.∞.). √È Â‰·ÊÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7, ·Ú. 1 Ù˘ ∫À∞ 49828/12.11.2008 “ª¤ÁÈÛÙ˜ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ˘ÎÓfiÙËÙ˜ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û Â›‰Ԣ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ √.Δ.∞.” , ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· οوıÈ: - ÂÚ. ·) “ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ ‰·ÊÒÓ ·fi ·ÈÔÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘˜ √.Δ.∞. Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Û ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ (¶.∞.¶.) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 8% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ó¿ √.Δ.∞. (¿Ïψ˜ 1,05 Ù˘ÈΤ˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ/1000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·)” , - ÂÚ. ‚) “ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ ‰·ÊÒÓ ·fi ·ÈÔÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ªÔÓÂÌ‚·Û›·˜, ∞Ú·¯Ò‚˘, ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ Î·È ∫·Ú‡ÛÙÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ˘„ËÏfi ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 4% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ó¿ √.Δ.∞. (¿Ïψ˜ 0,53 Ù˘ÈΤ˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ/1000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·)” Î·È - ÂÚ. Á) “ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ ‰·ÊÒÓ ·fi ·ÈÔÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘˜ √.Δ.∞. Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Û ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∫·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ (¶.∞.∫.) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 5% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ó¿ √.Δ.∞. (¿Ïψ˜ 0,66 Ù˘ÈΤ˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ/1000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·)” .

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó.3851/2010, Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È √.Δ.∞. Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ (‰ËÏ. ¶.∞.¶. ‹ ¶.∞.∫. ‹ ˘„ËÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Î.Ï.), ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ ‰·ÊÒÓ ·fi ·ÈÔÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ √.Δ.∞. Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. øÛÙfiÛÔ, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ı· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó Î·È ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔÈ √.Δ.∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô Ó¤Ô˜ ‰‹ÌÔ˜ ŸÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Û ¶.∞.¶. Ì ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ ‰·ÊÒÓ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 8%, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ‰‹ÌÔ ∫·Ú‡ÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚ›ÛÙËΠ̤ÁÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi 4% ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ Î·È ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘, fiÔ˘ ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰‹ÌÔÈ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi. ∏ ƒ.∞.∂. ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚԂ› ¤ÁηÈÚ· Û ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ·ÈÔÏÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1.1.2011, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ √.Δ.∞. Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘.

Δ√ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ

∂Ó¤ÚÁÂȘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ӷ·ÎψÛ˘ ª∂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “∞ӷ·ÎψÛË ·ÓÙÔ‡”,

Ë “∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ӷ·ÎψÛ˘” (∂∂∞∞), Û˘Ó¤ÏÂÍ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 28Ô˘ Ì·Ú·ıˆÓ›Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·ıÏËÙÒÓ Î·È ı·ÙÒÓ. ∏ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi Ù˘, ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∏ ∂∂∞∞ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 1.600 ̤ÏË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ “™˘-

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘” (™™∂¢-∞ӷ·ÎψÛË), Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ΔÔ 63% ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÔÙ¿ Î·È ÙÚfiÊÈÌ·, ÂÓÒ ÙÔ 80% ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ Î·Ù¿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· “∫¤ÓÙÚ·

‰È·ÏÔÁ‹˜ ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ” (∫¢∞À). øÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ 648 ‰‹ÌÔÈ- ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ™™∂¢, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ÁÂÈ 5 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂∂∞∞ ÙÔ 2009 Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 1 ÂηÙ. οÙÔÈÎÔÈ ·Ú·¿Óˆ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, ηıÒ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÂÚ›Ô˘ 100 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, 327 Ô¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ó¤· ∫¢∞À, fiÔ˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Û˘Û΢·Û›Â˜ Ï·ÛÙÈÎÔ‡, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È Á˘·ÏÈÔ‡.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 11.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 215, ∫Ï‹ÚˆÛË: 5, ∏̤ڷ: 3Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 11-112010) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 3Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 67, 94 Î·È 128. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 94732 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 67401 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 128615 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 67423 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 94754 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 128637 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 67134 67388 94465 94719 128348 128602 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 67020 67317 67362 67366 67486 67996 94327 94351 94648 94693 94697 94817 128210 128234 128531 128576 128580 128700 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 67001 67043 67094 67147 67157 67180 67186 67188 67227 67235 67236 67268 67296 67300 67312 67335 67338 67363 67368 67393 67409 67431 67441 67482 67518 67523 67550 67554 67555 67621 67628 67651 67656 67665 67706 67717 67733 67753 67803 67805 67832 67841 67889 67892 67902 67922 67940 67955 67962 67992 94037 94048 94064 94084 94134 94136 94163 94172 94220 94223 94233 94253 94271 94286 94293 94323 94332 94374 94425 94478 94488 94511 94517 94519 94558 94566 94567 94599 94627 94631 94643 94666 94669 94694 94699 94724 94740 94762 94772 94813 94849 94854 94881 94885 94886 94952 94959 94982 94987 94996 128017 128019 128046 128055 128103 128106 128116 128136 128154 128169 128176 128206 128215 128257 128308 128361 128371 128394 128400 128402 128441 128449 128450 128482 128510 128514 128526 128549 128552 128577 128582 128607 128623 128645 128655 128696 128732 128737 128764 128768 128769 128835 128842 128865 128870 128879 128920 128931 128947 128967 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 67000 ¤ˆ˜ 67999, ·fi 94000 ¤ˆ˜ 94999 Î·È ·fi 128000 ¤ˆ˜ 128999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÓËÛ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ª‡ÎÔÓÔ˜ ∞£∏¡∞ 11.

ª∂ ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ ˆ˜ ÙÔ˘

ηχÙÂÚÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Conde Nast Traveler, ‰fiıËΠÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÓfiÙ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ World Travel Market 2010. ΔÔ Conde Nast Traveler Readers’ Choice Award Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ª‡ÎÔÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Best European Island ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Î. °ÈÒÚÁÔ ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ John Hillock, Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂√Δ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ª‡ÎÔÓÔ˜ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ù· ϤÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÓËÛÈ¿ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “∫·Ï‡ÙÂÚÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¡ËÛ›” , ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙËÓ ÿÌÈ˙·, ÙÔ ∫¿ÚÈ, ÙË ª·‰¤Ú· Î·È ÙË ª·ÁÈfiÚη, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÔÏÈο ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (78.0).


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

«∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

∏ ηٿıÏÈ„Ë ·ÂÈÏ› ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 11.

 ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ¢È·‚‹ÙË ¯ÒÚ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, οÓÈÛÌ· Î·È Î·ıÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÈÙ›· ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË, Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÓÔÛÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ϤÔÓ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ.

ªÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ÚfiÏË„Ë Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ¢È·‚‹ÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ fiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È. ¶¤ÓÙ ·Ï¿ ‚‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ηٷÎfiÚ˘Ê· Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (˘¤Ú‚·ÚÔÈ ‹ ·¯‡Û·ÚÎÔÈ, ¿ÙÔÌ· Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¢È·‚‹ÙË, ˘ÂÚÙ·ÛÈÎÔ›, ¿ÙÔÌ· Ì ˘„ËÏ¿ ÙÚÈÁÏ˘ÎÂÚ›‰È·, ηÓÈÛÙ¤˜ Î·È fiÛÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ıÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹): - ∞ÒÏÂÈ· 5% - 7% ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ - 150 ÏÂÙ¿ ¿ÛÎËÛË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (ÌÈÛ‹ ÒÚ· οı ̤ڷ) - ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÚÂṲ̂ÓÔ˘ (˙ˆÈÎÔ‡) Ï›Ô˘˜ - ∞‡ÍËÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10% ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ (Ì Ϸ¯·ÓÈο, ÊÚÔ‡Ù·, ‰ËÌËÙÚȷο ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘, fiÛÚÈ·) - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi ªÂÁ¿ÏË ÌÂϤÙË ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ì ٷ ¤ÓÙ ·˘Ù¿ ̤ÙÚ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 58% Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙȘ ËÏÈ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 60 ¯ÚfiÓˆÓ -Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÛÙÔ ¢È·‚‹ÙË- Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 71%. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¢È·‚‹ÙË ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (∂¢∂)πˆ¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂¢∂ ∂Ú˘Ê›ÏË Ã·Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË, Â›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ıÔÏÔÁ›·˜, ÛÙË μ’ ¶ÚÔ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ“∞ÙÙÈÎfiÓ”).

¢È·‚‹Ù˘ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢È·‚‹ÙË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î.πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÔÏϤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ¿ıËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ Ù˘, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ηٿıÏÈ„Ë, ÂÏ·ÊÚ¿˜ ‹ Î·È ‚·Ú‡ÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ΔÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ŒÏÏËÓ˜ Ì ¢È·‚‹ÙË ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ηٿıÏÈ„Ë.

∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È·‚‹ÙË

∞˜ ÙÈı·Û‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË, ÙÒÚ·! ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¢È·‚‹ÙË (14/11), Ë ÔÔ›· ·fi ÙÔ 2009 Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ 2013 Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó: ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó Ì ۈ̷ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ˘ÁÈ-

∂ÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞£∏¡∞, 11.

∂ÓÒ Ô ‰È·‚‹Ù˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉËÌ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ˘Á›· ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ-™˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË (¶√™™∞™¢π∞) ∞ı·Ó·Û›· ∫·ÚÔ‡ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ πˆ¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜, Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÊÙËÓ¤˜. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ì ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÊÙËÓ¤˜ ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Î·È ‰ÂÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Î·Ï¿ Ô ‰È·‚ËÙÈÎfi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÈÏÔΤ˜ Ó· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÂÏÈο ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜... ∏ Î. ∫·ÚÔ‡ÓÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ıÂÚ·›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·.

Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ √∫∞¡∞ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ∞£∏¡∞, 11.

ª¤Û· ÛÙÔ 2011 ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (√∫∞¡∞) ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ΔË ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ΔÔÍÈÎÔÌ·Ó›·˜. ∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ËÚˆ›Ó˘ ·ÔÙÂÏ› ΢ڛ·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ŒÂÈÙ· ·fi Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ -·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000- Ë Ù¿ÛË Â›Ó·È ¿ÏÈ ·˘ÍËÙÈ΋. √È Ó¤Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Û ıÂÚ·¢ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘-

ÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÚfiÏË„Ë Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÁηÈÚË Î·È Î·Ï‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ۷ί¿ÚÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ÂÈÏÔΤ˜ ÙÔ˘ ¢È·‚‹ÙË. ªÂ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ıÂÚ·›·, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂÈÏÔÎÒÓ.

Í¿ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜, Ù· ·‰È΋̷ٷ Î·È ÙȘ ηٷۯ¤ÛÂȘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û ËÏÈΛ· ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ (¿Óˆ ÙˆÓ 40) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È Ì ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¯Ú‹ÛÙ˜ (19%) Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Â›Ó·È 40 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 30%. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û ËÏÈΛ· ¯Ú‹ÛÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÛÌ· Â›Ó·È ÔÈ ¯ÚfiÓȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ (Ë·ÙÈΤ˜ ÓfiÛÔÈ, ‚Ï¿‚˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë).

ΔÔ ÚÒÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: ∂ÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ÚfiÏ˄˘ (˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÚfiÏË„Ë ·¯˘Û·ÚΛ·˜, ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ¿ÛÎËÛ˘.) ∂ÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ (ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘Á›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ÚfiÏ˄˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢È·‚‹ÙË) μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂȯÂÈÚËı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ¢È·‚‹ÙË Î·È ÙˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ¿ıËÛ˘. “∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È Ï‹Úˆ˜ ‰È·Úıڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÔÚıÒ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó Î·È fiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı›, Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜.

∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ηٿ 50-80%. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ 80% ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÎÚˆÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·ÓÈÛÙ¤˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ηχÙÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ηÓÈÛÙ¤˜. ∂›Û˘ ηٷÁÁ¤ÏıËΠfiÙÈ Ô √¶∞¢ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ¤ÂÈÙ· ·fi 4-5 Ì‹Ó˜ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÁÈ· Ù·Èӛ˜ ̤ÙÚËÛ˘, ÂÓÒ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ 100, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ô ‰È·‚ËÙÈÎfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 200. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ȉȈÙÈο Î·È ‰ËÌfiÛÈ·, Ù· ÔÔ›· ÏfiÁˆ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ ÛÙȘ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÎÚ·ÙÈο, ‰ÂÓ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˜ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÎÚÈ‚¿ Û΢¿ÛÌ·Ù·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È·‚ËÙÔÏfiÁÔ˜, ·ıÔÏfiÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ §¤Ô˘Ú·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ. ™Ù· ȉȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› Ù· Δ·Ì›· ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ê¿Ú̷η Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·‚ËÙÈÎÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÎÚ·ÙÈο Ê·Ú̷Λ·, Ó· ÌËÓ ÙȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó. ∫¿ı ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ Î·È Ë ıÂÚ·›· οı ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË. ªÈ· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 75-80 ¢ÚÒ Ë Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 5 ÂÓ¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ï·È¿, 35 ¢ÚÒ.

ª›· Á˘Ó·›Î· ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÚ¤ÓÔ˘ ̠ψÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§ •∞¡£∏, 11.

ª›· Á˘Ó·›Î· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ Ì ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ¶·Ú·Ó¤ÛÙÈ •¿Óı˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Âȯ›ÚËÛ ӷ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙȘ Ì¿Ú˜ ÛÙËÓ ÈÛfiÂ‰Ë ‰È¿‚·ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌ‚ÔÏÈÛÙ› ·fi ÙÔ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÚ¤ÓÔ. ª›· Á˘Ó·›Î·, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ Â¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È¿‚·ÛË Èı·ÓfiÓ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ •¿Óı˘. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Â›¯Â ÙÚÂȘ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ •¿Óı˘, ÂÓÒ Ë ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi Ù˘ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ Œ‚ÚÔ.

∂Í¿ÚıÚˆÛË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∞£∏¡∞, 11.

∫‡Îψ̷ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Û ϷıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÍ·ÚıÚÒıËΠ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÓÙfiÈÛ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫ÈÓ¤Ù·˜, ÊÔÚÙËÁfi „˘ÁÂ›Ô Ô˘ ‹Á·ÈÓ ÚÔ˜ ¶¿ÙÚ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Û˘ÓÔÏÈο Û ÂȉÈ΋ ÎÚ‡ÙË 143 ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ΔÔ ÊÔÚÙËÁfi Ô‰ËÁÔ‡Û ŒÏÏËÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. ¶ÚÔÔÌfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡, ‹Ù·Ó πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ¤ÓÙ ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ™˘Úȷ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜. √È ·ÏÏÔ‰·Ô›, fiÙ·Ó ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ·Ó¤Ù˘Í·Ó Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷ‰›ˆÍË ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ •˘ÏfiηÛÙÚÔ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ Î‡Îψ̷ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ϷıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ·fi 2.500 ¤ˆ˜ 3.300 ¢ÚÒ. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ë Óٷϛη, ‰‡Ô πà ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔÎÙÒ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ÂÊÙ¿ Ï·ÛÙ¤˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

º›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Û˘ÌÔϛ٘, ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ‰Â›Í·Ù ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ¢ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ, Î·È ·fi ÙË Ó¤· ı¤ÛË ÌÔ˘, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· Â›Ì·È ‰›Ï· Û·˜ Û fi,ÙÈ Ì ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ, Î·È ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È, Ì ÙËÓ ›‰È· fiÚÂÍË Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡, Ô˘, Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ¯ÚËÛÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ı· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, fiÏÔÈ Ì·˙›, ÂÓÒÓÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Ì ÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÚÔÔÙÈ΋, ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 12 °È· ÙÚÂȘ ÏfiÁÔ˘˜ „ËÊ›˙Ô˘Ì ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¢π∞¡À√Àª∂

ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È fiÏˆÓ ΔÔ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ °πøƒ°√À ª√À§∞ ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜. °È· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜, Ë Î· ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ªÂ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÌÔ˘ ¿ÚıÚÔ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û· Ó· ·Ú·ı¤Ûˆ ÙÚÂȘ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. ™·Ó ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. °È· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› Î·È ¤¯Ô˘Ó ϯı› ÔÏÏ¿, Ì ٷ ÔÔ›· ÛÙËÏÈÙ‡ıËÎÂ Ë ·Ù·Á҉˘ ·ÔÙ˘¯›· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. √È ›‰ÈÔÈ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. º˘ÛÈο, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›, ‰ÈfiÙÈ ı· ‹Ù·Ó Ì›· ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∂Ô̤ӈ˜, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜-¡¤Ô •ÂΛÓËÌ· Ù˘ η˜ ª·ÎÚ‹ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÙÈÌËÙ¤· χÛË. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. Èڛ˜ Ó· ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÙÈÌ‹Ûˆ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛˆ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÔÊ›ψ Ó· ·Ú·ı¤Ûˆ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ÔÔ›· Ë Î· ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û·Ê‹ ˘ÂÚÔ¯‹. ∏ η ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Û fiÏË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ηÚȤڷ ›¯Â Ì›· Û·Ê‹ ȉÂÔÏÔÁÔÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ËÚ¤ÙËÛ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·. ¢ÂÓ ¿ÏÏ·˙ ȉÂÔÏÔÁ›· Î·È ÎfiÌÌ·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÚÔÛˆÈο Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, fiˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÏÏÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› οÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ ‚fiÏÂÌ·. ∞˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ı „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ηٿ ÓÔ‡ ‰ÈfiÙÈ Ë Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ôχ ηο Ì·Óٿٷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·fi ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Ù˘ ΔÚfi˚η˜ Ô˘ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ. ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·˘ÙÒÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛ·Ó fiÙÈ Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ ÎÂÚ‰›Û·Ó ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ô‡Ù Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô‡ÙÂ Î·È Ì ٷ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó·, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∞Ó Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙȘ Ӥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ fiÏË ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÈο. ∏ η ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙÔÔıÂÙËı› Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÏψÛÙ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÒÛÙ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·‚Ï˯ÚfiÙÂÚ˜. √ Ï·fi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

“Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ” “Œ

¯Ô˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ η̷ÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ÂÓÒ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·”. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·” Î. ª·ÎÚ‹ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ·Ô¯‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. “Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËı›, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌÂȈı›, fi¯È fï˜ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ∂›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È Û‡ÓıÂÙÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ·Ô¯‹˜. ∫·ÏÒ, fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÂΛÓÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∏ ΢ڛ· ª·ÎÚ‹ ·ˇı˘Ó ·ÓÔÈÎÙ‹ ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ‰‹ÏˆÛ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Î·Ï› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÙËÓ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ·. “∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ›ÛÔ˘Ì ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ·. Œ¯Ô˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜” ›Â Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ›‰È· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‹Ù·Ó ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, Ì·˜ Â¤ÏÂÍ·Ó, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‚·Û¿ÓÈÛ·Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜” .

“∫·Ì·ÚÒÓˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘” ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Û›ڈÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡.¢. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÁÈ· Ù·

ÔÔ›· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓË. “°È· ̤ӷ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Î·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ™ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÓÙÚ¤ÂÙ·È. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, η̷ÚÒÓˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ù· ÔÏÈÙÈο ‚·Ú›‰È· Ì¿˜ ›¯·Ó ·ÔʇÁÂÈ ÚÈÓ Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯·Ú¿ Ó· Ù· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ì” ›Â Ë Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ “ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·, fiˆ˜ Ù· ÛοӉ·Ï· ÙÔ˘ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË” . “ΔÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÂÒÓ Ì·˜. °È·Ù› ¤Ó·˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‰‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜; ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó·ÚˆÙȤ̷È. £· Û·˜ ˆ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ŸÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ΢ڛԢ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ·fi ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÓÒÚÈ˙· fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

∏ Ì¿¯Ë ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Î·È ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘

∫¿ı 20 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¯¿ÓÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÓË›Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ó¢ÌÔÓ›·˜ ∞£∏¡∞, 11.

∫∞£∂ 20 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¯¿ÓÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ οو ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘

Ó¢ÌÔÓ›·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ Ó¢ÌÔÓÈÔÎÔÎÎÈ΋ Ó¢ÌÔÓ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÏ‹ ÛÔ‚·Ú‹ ÓfiÛÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔΤ˜ Ù˘ ÁÚ›˘. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ηο Ó¤· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ηϿ Ó¤·. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó, Ë Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ Ó¢ÌÔÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘. ŒÓ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·È‰È¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó Ûˆı› ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ó ›¯·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛˆÛÙ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚfiÏ˄˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·È‰È·ÙÚÈ΋˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ∞. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶Ó¢ÌÔÓ›·˜ (World Pneumonia Day) Ô˘ Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ. √ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚ÈÔ˚·ÙÚÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. “ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ ·fi ÙÔÓ 4Ô Ì‹Ó· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ ·˘Ùfi ·ÔÎÙ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈۈ̿وӔ ÙfiÓÈÛÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙË Ê·Ú¤ÙÚ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ‰ÂηÙÚȉ‡Ó·ÌÔ Û˘˙¢Á̤ÓÔ Ó¢ÌÔÓÈÔÎÔÎÎÈÎfi ÂÌ‚fiÏÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÙ·È 100% ·fi fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·.

˙ËÙÔ‡Û ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘, ÂÂÛ‹Ì·Ó· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ¿Úˆ ·¿ÓÙËÛË” ÙÔÓÈÛÂ. ∏ ΢ڛ· ª·ÎÚ‹ ¤Î·Ó Â›Û˘ ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ı· ÂȉÂȯı› ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË. “ªÂ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛȇıËΠ۠fiϘ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ··ÓÙÒ ÛÙȘ ηÎfiÈÛÙ˜ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Óı˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÌÔ˘ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÁÚ·Ê›” ›Â Ë Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·.

∏ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™Â ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ë Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹ ·¿ÓÙËÛ ٷ ÂÍ‹˜ : “™Â ·˘Ùfi Â›Ì·È ÍÂοı·ÚË. ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ¿ÎÔ˘Û· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÍÂÏ¿ÁËÓ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Î·È ÙÔ Ï¤ˆ Î·È ˆ˜ ÓÔÌÈÎfi˜, Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∂›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú·

ÓÔÌÈο ·ÛÙ‹ÚÈÎÙÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∂ÈϤÔÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·ı·Ú‹ Î·È ‰È¿Ê·ÓË Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ÔÚ›· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ηٷ̷ÚÙ˘Ú‹ÛÂÈ ·‰È·Ê·Ó›˜ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. Δ· ÚÔÛˆÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË Ô˘ ¤¯ˆ ÂˆÌÈÛı› ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ. ∏ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÙfiÓÈÛÂ: “√ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÔ˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛ ٷ ¤ÁÁÚ·Ê· ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·Ôχو˜ ÓfiÌÈÌË Ë ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ. ∫·È ÂÂȉ‹ Â›Ì·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Û·˜ ··ÓÙÒ fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ Ì˘·Ïfi οÔȈÓ, ··ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ¤Á΢ÚÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ԕ . ∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Ì ÔÏÈÙÈο Î·È Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. “∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ fiÏË ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ·Û˘Ó¤ÂÈ·, ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌfi ‹ ÁÈ· ԂȉȷΤ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ. °È· ¿ÏÏÔ˘˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È ÂÚ›ÏÔÎÔ”, η٤ÏËÍÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰‹ÌÔÈ, μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Â›Ó·È ¯Úˆ̤ÓÔÈ, Ì ¤Ó· ÙÚfiÔ ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ‰‹ÌÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· η˘ÙËÚ›·Û ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ∂›Û˘ Ë Î. ª·ÎÚ‹ › ˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. “∂̤ӷ ÌÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ η٤‚ˆ. ¢ÂÓ ¤Î·Ó· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ‰ÂÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ·, ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËη” ›Â. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó Î·È fi¯È ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, › fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, ÁÈ·Ù› “Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÈ Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÂΛÓÔÓ Ô˘ ÌÔÚ›. ∂ΛÓÔÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Á΢ÏÒÛÂȘ, ‚·Ú›‰È·, Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ‚‚·ÚË̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ. Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜. ∫·È ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ‰ÈηȈıԇ̔ .

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ Ì ηٷٿͷÙ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û ÛÂÈÚ¿ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. ¡· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ÌÔ˘ ‰Â›Í·ÙÂ. ™·˜ ηÏÒ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14-11-2010 Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÒÛÙ ӷ Ì·˜ ‰ÒÛÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û·˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·ÈÚÂÙfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂ ıÂṲ́˜ ¢¯¤˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷Ϥ‚·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜


∂ÎÏÔÁ¤˜ 2010 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· Ì·˙È΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: √È Ó¤ÔÈ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË ∫ÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ

̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ηÈ

ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û‹ÌÂÚ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

Ó·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ (KÀ∞), Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ

ÙÔ˘ ∫À∞ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› job portal ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Û‡˙¢ÍË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Î¤ÓÙÚÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÚfiÏ˄˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. “¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· , ÍÂηı¿ÚÈÛ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙË ÓÂÔÏ·›·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Î·È Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ∫¿ÚÙ·˜ ¡¤ˆÓ ÁÈ· ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î·È ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂχıÂÚ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘

Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙË Ï‹„Ë ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fïÓ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. μ. §·ÁÔ‰fiÓÙË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ (ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ), Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË.

∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∏ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ı· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Î·È ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ‰›·˘ÏÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˙› Ù˘, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙ· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ” . ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ӤԢ˜ Î·È Ó¤Â˜ Ù˘ fiÏ˘, Û ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. “¢›ÓÔ˘Ì ʈӋ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, fiˆ˜ ‹‰Ë ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ô‡ÌÂ. ∏ ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì¿˜ Í¿ÊÓÈ·Û ¢¯¿ÚÈÛÙ·. ªÈ· fiÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Â›Ó·È fiÏË Ì ̤ÏÏÔÓ. √È Ó¤ÔÈ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ Î¿ÏË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÚÔÎÂÈ-

¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘

™Ù‹ÚÈÍË ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Û ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

ÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ

¢ı‡Ó˘ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ· Â›Ó·È Û fiÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙ‹. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ‹ ÈÎڛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· Ì ԉËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÓfiËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÏÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ΔÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÌÔ˘ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ˘ËÚ¤ÙËÛ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ηÏÒ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· Ô˘Ó Ó·È ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” .

ΔË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” . ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÔÈ Ôϛ٘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È fiϘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤‚Á·Ï·Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔ˘ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ Â-

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ªÂ ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜ ıˆÚ·Î›˙Ô˘Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ ΔË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ Û ÙÔÈÎÔ‡˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ: “Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ó· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ: “∏ ·Ô¯‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ·

·ÏÏ·Á¤˜. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ‹ÊıË Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂΛӘ Ô˘ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™ÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fï˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜ ÙË ÁÂÓÓ·›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ŸÔÈÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ „‹ÊÔ, οÓÔ˘Ó Î·Îfi ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÈ· ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ

ÙÔ˘ 2Ô˘ Á‡ÚÔ˘, Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó¤ÊÂÚ “μÚ›ÛΈ ıÂÌÈÙ¤˜ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ ÛÙȘ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∫·Ù·Áڿʈ fï˜ ˆ˜ ·ı¤ÌÈÙ˜ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ „‹ÊˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË. ŸÛÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Û ٤ÙÔȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, Â›Ó·È ˘fiÏÔÁÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ηıÒ˜ ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” .

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¡ÈÒıˆ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ì ٛÌËÛ·Ó ÂÁÒ ı· Â›Ì·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ Î·È ›ÛÙË ÙÔ˘˜ Û ̤ӷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¡π∫. º√ƒΔ√À¡∞, Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ∂›Ó·È Ë ∫˘Úȷ΋ 14 ¡Ô¤Ì‚ÚË Ô˘ ı· ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÛÔ ·Á·¿ÌÂ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. √Ê›ψ Â›Û˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ ¡π∫. º√ƒΔ√À¡∞, Ô˘ Ì ٛÌËÛÂ Î·È Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi ÙÔ˘. £¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘ ˆ, ˆ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ô ·˘ÚÈ·Ófi˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο! ºÈÏ›ÙÛ· ∞ÛÚÔ‡‰Ë ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 14 ∫ÏÂÈÛÙ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

“ ŸÛ· Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

∞£∏¡∞, 11.

Δ∞ Û¯ÔÏ›· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Û¯ÔÏ›· ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÌfiÓÔ Û fiÛ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

¶Ó›ÁËΠ„·Ú¿˜ ÛÙËÓ πηڛ· ∞£∏¡∞, 11.

™Δ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ¤ÂÛÂ Î·È Ó›-

ÁËΠ58¯ÚÔÓÔ˜ „·Ú¿˜, ÂÓÒ ·Ï›Â˘Â ·fi ‚Ú·¯Ò‰Ë ·ÎÙ‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜ ∫·ÚÎÈÓ·ÁÚ›Ô˘, ÛÙÔÓ ∞Á. ∫‹Ú˘ÎÔ πηڛ·˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Û¢Û ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ “™Ô‡ÂÚ ¶Ô‡Ì·” Î·È ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ fiÔ˘ ÂÚÈÛ˘Ó¤ÏÂÍ ÙÔÓ 58¯ÚÔÓÔ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ „·Ú¿˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∂‡‰˘ÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÓÂÎÚÔ„›· - ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹.

∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: £· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ¿ÏÏË Ì›· ¯·Ì¤ÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·;

“¡

ÔÌ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÔÙ·” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ·Óı˘Ô„‹ÊÈfi ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Û ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ ÔÏ˘‰¿·ÓÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ô‡Ù ¤Ó·˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÌÔ˘ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔˆı› ηٿÚÁËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ηٿÚÁËÛË ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔχÙÂÎÓÔ˘˜” , ÂÓÒ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ·, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚfiÓÔÈ·˜, ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È Ô ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” . ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

√ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, “ÁÈ· Ó· ÌË ÓÔÌÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·” , ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Â›Ó·È ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ı· Û˘Óı¤ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó˘·ÚÍ›· ¤ÚÁÔ˘ Î·È fi¯È ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ˆ˜ ͤÓÔ” . °È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· “Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ, ÙË ÌÈ· Ë̤ڷ 158 ÛÂÏ›‰ˆÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· 162, ÌÂÙ¿ 134 Î·È ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ 104 ÛÂÏ›‰Â˜” , › fiÙÈ “·ÔÙÂÏ› Û˘ÚÚ·Ê‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂΉfiÛˆÓ, Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ΤÓÙÚ· ÂÓË̤ڈÛ˘, Ì ÔÏ›ÁË ·fi ΛÌÂÓ· Ô˘ÙÔÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ ª√¶ Î·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· fi¯È ·ÏÒ˜ ͇ÏÈÓË, ·ÏÏ¿ ·ÙÛ¿ÏÈÓË ÁÏÒÛÛ·”. “∞Ï‹ıÂÈ· ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ¡Ô̿گ˘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·;” Ùfi-

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ - οÏÂÛÌ· √È ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ¤‰ˆÛ·Ó ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ÙÔ˘ ¶∞¡√À ™∫√Δπ¡πøΔ∏ ˘ÂÚ„ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ, Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÍÂοı·ÚË Î·È Ï·ÌÚ‹ Ó›ÎË. ∂Ì›˜ ÔÈ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ÙÔÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∂Δ™∏™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ¡π∫√™ ª∞ƒ∂¢∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ °π∞¡¡∏™ ∫∂ƒ∞™πøΔ∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ√Àª∂ √§√À™ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜-ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ Ì·˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ıËÙ›· Ì·˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¢›ÓÔ˘Ì ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË Î·È ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ χÛÂȘ ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÛÙ· Ì¿ÙÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ Î·È fiϘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ·›¯·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Ì‹Ó˘Ì·: -ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, -ÂÎϤÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, -ÂÎϤÁÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì fiÚÂÍË, ΤÊÈ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ, ÂÌÂÈÚ›· Î·È ı¤ÏËÛË, ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿. æËÊ›˙Ô˘Ì “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” æËÊ›˙Ô˘Ì ¶∞¡√ ™∫√Δπ¡πøΔ∏. ∂ÎϤÁÔ˘Ì ¢ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙÔÓ ª·ÎÚÈÓÈÙÛÈÒÙË °π∞¡¡∏ ∫∂ƒ∞™πøΔ∏.

ÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ‰‡Ô ‰˘Ó¿ÌÂȘ “Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. °È·Ù› ÙÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·” . ∫·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÚfiÛıÂÛÂ: “∞Ó ‰È¤ıÂÙ ›¯ÓÔ˜ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜, ı· ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ÂÈ, ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÍÂÌÏÔοڈ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡... £· ÂÚÈ̤ӷÌ ·fi ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Ó· ·Ú·‰Â¯ı›, ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·ÊÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ¿ÊËÛ·Ó Ù· ÓËÛÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘, Ë ÔÔ›· Ó·˘¿ÁËÛ ÛÙ· ·¯È¿ ÏfiÁÈ·. ¢ÈÎfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜, ›Â Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ·ÏÏ¿ ͤ¯·Û ӷ ÂÈ ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ-

‰Â›ÍÂÈ, Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ π. ª·ÁÎÚÈÒÙË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜, ı· ·Ú·‰Â¯fiÙ·Ó fiÙÈ Î·ÌÈ¿ Ì· ηÌÈ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ ŸıÚ˘. ∞Ó Ë ÊÚ¿ÛË, ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜, ‹Ù·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ÙfiÙ ı· ·Ú·‰Â¯fiÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û η̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙ· ‡„Ë. ªÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ùfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÂÎÙÔ͇ıËΠÛÙÔ 30%” . √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ: “√ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ú¤Ï·‚ ÌÈ· ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì 1.830.000 ¢ÚÒ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ô‡ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi Ôχ ·ÏÈ¿. “¢¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ÌÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¯ˆ-

Ú›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ” . ∫·È η٤ÏËÍÂ: “¢È·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÚÔÙÚÔ‹, ÌËÓ „ËÊ›˙ÂÙ ÙÔÓ Ï·ÚÈÛ·›Ô. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∫·ı¤Ó·˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÔÈÔÓ Î·È ÔÈÔ ÏfiÁÔ. ¢ÂÓ ·ÚÓÔ‡Ì·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È fiÙ·Ó ÂÎÏÂÁfiÌÔ˘Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ›Ù Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ›ÙÂ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô˘‰¤ÔÙ fï˜ ·¤ÎÚ˘„· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ÙÔ ¤ÏÂÁ· Î·È ÙÔ Ï¤ˆ Î·È ÙÒÚ· Ì η̿ÚÈ. √˘‰¤ÔÙ ·¤ÎÚ˘„· fiÙÈ ·fi Â‰Ò ÍÂΛÓËÛ· ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÌÔ˘ ηÚȤڷ, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ·¤ÎÚ˘„· fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÂÁÒ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Â‰Ò ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â‰Ò Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. °È·Ù› ·Ó ‰ÂÓ ‚ÈÒÓÂȘ ¤Ó·Ó ÙfiÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ê›ÏÔ˘˜. ∫·È Ô‡Ù ÁÓÒÚÈÛ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·Ó·Î‹Ú˘Í‹˜ ÌÔ˘ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. ŸÛ· Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó” . Δ¤ÏÔ˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÙÔ˘ ÓÙÈÌ¤ÈÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ.

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂∞ ∂¶√Ã∏

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡·Û›Î· ª∂Δ∞ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒ-

ÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘, Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂∞ ∂¶√Ã∏” Î·È Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ΔÔÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÔ˘. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Û ¤Ó· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Îϛ̷ ‹ÈÔ, ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. √È Ì‹Ó˜ Î·È ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù˜ ¤ÓÙ·ÛË, ÎÔ‡Ú·ÛË, ¿ıÔ˜ ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ‹Ù·Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ̤ӷ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ∞ÀΔ√ ¶√À ¢∂¡ ∏•∂ƒ∞ ∫∞π ∂ª∞£∞ Δøƒ∞ ∂π¡∞π ¢À√ ¶ƒ∞°ª∞Δ∞. 1. ŸÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. Œ¯ÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ‹ıÔ˜ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚ‹ ÛÔ˘ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ı¿Ú-

ÚÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÌfiÚÊ˘Ó·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘. 2. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÈÎÚÔ„˘¯›· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ·Ú¯ËÁ›ÛÎÔÈ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎfiÌÈ˙Â Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¡∂√™ ¢∏ª√™ ¡∂∞ ∂¶√Ã∏” . ∂¿Ó ›¯·Ó οÔÈÔ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ı· ÙÔ Â›¯·Ó ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯È-

ÛÙÔÓ ı· ›¯·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ·˘Ùfi. ∞Ï¿ ·ÚΤÛÙËÎ·Ó ›Ûˆ ·fi ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó. ª¤¯ÚÈ ÂΛ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂∞ ∂¶√Ã∏” Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ÁÈ·Ù› Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÚÌ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘. ¢ÒÛ·Ì ÌÈ· Ì¿¯Ë Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·. ªÈÏ‹Û·Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ¢∂¡ À¶√∫ƒπ£∏∫∞ª∂, ¢∂¡ Δ∞•∞ª∂. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ·Ó·‰Â›Í·Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È ˘ԉ›ͷÌ χÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ¢À™ΔÀÃø™, √ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏Δπ∫√™ ª∞™ §√°√™ ¢∂¡ ∫∞Δ∞º∂ƒ∂ ¡∞ ∂¶π∫ƒ∞Δ∏™∂π. ™Â fiÛÔ˘˜ Ì·˜ „‹ÊÈÛ·Ó ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ, ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ·ÚfiÓÙ˜, Û οı ‰ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi ·ÁÒÓ·

Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ Û οı ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Û οı ÔÏ›ÙË, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ηӤӷ˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿, ηӤӷ˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ¯¿ıËÎÂ. √ ÌfiÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ Â›Ó·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ. ÀfiÛ¯ÔÌ·È Ó· ηٷı¤Ûˆ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ ÁÈ· ‰È¿Ê·ÓË Î·È ˘ÁÈ‹ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ˘ÂÚ·Á·Ò, ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¢ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ ı· Â›Ì·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È Î·È ·˘Ùfi ı· ÙÔ Î¿Óˆ Ú¿ÍË. ◊ÌÔ˘Ó Î·È Â›Ì·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· Û·˜, ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ̷˙› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ Ì·˜ ‰Â›Í·ÙÂ, Ì·˜ ÔÏ›˙ÂÈ Ì ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Ì·˜ ‰ÒÛ·ÙÂ. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡·Û›Î·˜


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

∞ˇı˘Ó ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· οÏÂÛÌ· Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ “∂χıÂÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ”

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∞ÔÛÙ. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ∞Ó¤Ù˘Í ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÀÁ›·˜

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ “∂χıÂÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” , ·Ó¤Ù˘Í ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ π∫∞. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “∂χıÂÚÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜” Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÙÔÌÈ·ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈ·ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ‹ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ. ΔÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Ì·˜ “¡∞π” ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 3 ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ: ÛÙÔ ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ™Â ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ Û‡ÁÎÏÈÛË Ì ÙËÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÎÔ˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘ “ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” . ∏ ηٿÚÙÈÛË Û¯Â‰›Ô˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶¿Óˆ Û ÙÚ›· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı¤Ì·Ù· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ì·˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÓˆÙÈ΋ Î·È ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, (π∫∞, ∫∞¶∏, μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ ÎÙÏ), ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ( Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜) Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. ªÂ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ “∂χıÂÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ηٷÁÚ¿„·Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ. ¶ÚÈÓ ·fi 3 ̤Ú˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈ΋ „‹ÊÔ ·¤-

Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘Ù¤˜. ∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó, Ì ÂχıÂÚË ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ, Û˘Ó›‰ËÛË. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ›Â, ›ӷÈ, fiÙÈ Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È Ì ۯ‰ȷÛÌfi ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ, Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô˘ οÓÂÈ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·Ôχو˜ Û‡ÌʈÓÔ˘˜, ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù·˘Ù›ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ „‹ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋” . √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ Î·Ïfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È fi¯È Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÏÔÁË “ÛÔ‡·” . “™‹ÌÂÚ· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔ˘ οÓÂÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô ¿‰ÂÈÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Î.∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ˆÚ·›Â˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘Ú¤Ù· Î·È ÙÔ˘ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘” ¯ˆÚ›˜ οÙÈ ¿ÏÏÔ, Î·È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ Ì Ù˘ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜

‰ÒÛ·Ì 10 ÛÂÏ›‰Â˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ΔÈ ÂÓÓÔԇ̠‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó Ï¤Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Ì ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ò˜ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ¿ÏϘ 5 ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÙË ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ “ÊÙÒ¯ÂÈ·” Ë ÔÔ›· ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ¤Î‰ËÏË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∞¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ οÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ “∂χıÂÚÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜” Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛËÌ›ˆÛ ٷ ÙÚ›· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ηٷÎÙ‹ıËΠfiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¤Ó· Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î. ƒÔÓÙÔ‡ÏË, Ô˘ ›ӷÈ: ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·‰‡Ó·Ì˜ ηÙËÁÔڛ˜ ̤۷ ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÓÙÔˆÏ›· Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Ê·Ú̷Λ·, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘, ÒÛÙ ӷ ͤÚÂÈ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÈ fiÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ï· Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÌÔ-

°È· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÂΉfiıËÎÂ Ë ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ŒÛÙˆ Î·È ‰È¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÈı·Ó·ÁηÛÌÔ‡, ·Ô‰¤¯ÙËΠÙÂÏÈο Ô Î.∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ Ì·˜, ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÁÈ· ·˘Ùfi. £· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·ÌÂ, ‚‚·›ˆ˜, Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ Ì·˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ‹ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ŒÛÙˆ Î·È “ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ˜” fï˜, Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛË. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·Î·Ó·ÏÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12/11/10 Î·È ÒÚ· 13.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∞ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û‹ÌÂÚ·.

ÚÔ‡Ó ·¢ı›·˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÛ·˙ÒÓÙˆÓ. “∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Û’ ·˘Ù¿ Ù· 3 ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË , ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È Ì ۯ‰ȷÛÌfi ·ÈÚÂÙ‹˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ó· ·Û¯›ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡, fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· Ù· ϤÌ ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÂÚ›ÊËÌË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÂÓÙfi˜ οÏ˘” , ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ‰‡Ô ·ÎfiÌË ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ÚÒÙÔ ‹Ù·Ó ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “∞Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ÙÔ ÔÊ›ϷÌÂ, Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ì·ÛÙÂ Ë ÌfiÓË ·Ú¿Ù·ÍË Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ·Ó ı¤ÏÂÙ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ¡Ô̿گ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙÔ 2007, η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÍÂȉÈ΢ٛ Î·È ·ÍÈÔÔÈ› Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ‰›ÎÙ˘Ô ·Ú¯·›ˆÓ ı¿ÙÚˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› Ô˘ οӷÌ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÛÙÈ¿Û·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ οӷÌ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰›ÎÙ˘· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ı¿ÙÚˆÓ, ÁÈ· fiÂÚ·, ÁÈ· ıÂÛÛ·ÏÈ΋ fiÂÚ· Î·È ÁÈ· ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ¢∏¶∂£∂” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· “˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¢∏¶∂£∂ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ı· ÛÙËÚȯı› ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ˆ˜ Ë Û¯ÔÏ‹ ÂΛÓË Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.

ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË

“ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì·˜ ¯Ù˘¿ ÙËÓ fiÚÙ· Ì ÙË “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” ∞¶√ ÙËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘-

Ï‹˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË: “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ηÏÔ‡ÌÂı· ˆ˜ ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ, ÂÓÂÚÁÔ›, Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ, ·Ú·ÁˆÁÔ› Ôϛ٘, ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› Ôϛ٘, Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙË Ó¤· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ ı· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·ÏÔ‡ÌÂı· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜, Ù· ÛÙÂÁ·Ó¿ Î·È ÙȘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È Ó· ·-

ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ȉ¤Â˜, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÂÓ ÏÔÁÔÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô‡Ù ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ÙÔÓ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Û‡ÁÎÏÈÛË. Œ¯Ô˘Ì ›ÛÙË ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÁÈ·

ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂ÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Î·È ·ÍÈÔÔÈ› Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ‰›ÓÔÌ „‹ÊÔ Â˘ı‡Ó˘ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜, ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜. ∞ÓÙÈ-

ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÌÚÔÛÙ¿. ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì·˜ ¯Ù˘¿ ÙËÓ fiÚÙ· Ì ÙËÓ £∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·. ™·˜ ηÏÒ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ‰È¿Ï·Ù· ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜ ...”.

¶Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ∞fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÂΉfiıËÎÂ Ë ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ì ٛÙÏÔ “∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë: ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜” . “∂ÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” , ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô ¡Ù›ÓÔ˜ ¢È·Ì¿ÓÙÔ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ “Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï” Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜: “∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë: ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜” . £¤Ï·Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì Ì ̛· “ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË” Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈο Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯Èο ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. “∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. “¢ÂÓ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ 4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ì Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. √È ÊÔÚ›˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÚfiÓÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÂÓÂÚÁÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ÛÙË ¯¿Ú·ÍË Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” . ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 21 ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ.

¢‹ÏˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ™Ù¿ÌÔ˘ ƒÔÌÊ·›· Û ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Ù¿ÌÔ˜ ƒÔÌ-

Ê·›·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∫›ÓËÛË ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔÓ Î·ÏfiÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·ÎˉÂÌfiÓ¢ÙË ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi Ù›ÌËÛ ÈηÓfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÈÙÒÓ. £· ‹Ù·Ó ˘ÔÎÚÈÛ›· ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÌÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛˆ ÙÔ ÎÔÈÓfiÙ˘Ô “æ‹ÊÔ˜ ηٿ Û˘Ó›‰ËÛË”. ∂Âȉ‹, ÏÔÈfiÓ, Ë Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘ ÍÂοı·Ú· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÎˉÂÌfiÓ¢ÙË ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂΛÓË Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÚÔÛٿ٘ Î·È Î·ıÔ‰ËÁËÙ¤˜, ‰ËÏÒÓˆ ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ fiÙÈ ÙËÓ 14Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ„ËÊÈÛı›, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ.

∫¿ÏÂÛÌ· ªÂÚÁÈ·Ï‹ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹: ªÂ ·Ì›ˆÙÔ Ú˘ıÌfi Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÚÁÈ·Ï‹ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂٷʤÚÂÈ “ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” ÂÓÒ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “√È Ôϛ٘ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û‚·ÛÙ¿. ∏ ·Ú¿Ù·ÍË “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ì·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, fiÏÔÈ Ì·˙›, ‰ÒÛ·Ì ¤Ó·Ó Ù›ÌÈÔ ·ÁÒÓ·. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ̷˙› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÙÈ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ¡· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î·È ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È ıÂÙÈο. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì Ӥ· ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·¢ı‡ÓÔ˘Ì οÏÂÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ οÏ˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ “∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ºÂÚÒÓ - ∫¿ÚÏ·˜ - ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. °È·Ù› Â›Ó·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ Ì ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √È ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: - ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ¶·ÏÏËοÚË-ª·Á·ÏÈÔ‡ ª·Ú›· - ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÔÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ - μÔÁÈ·ÓÙ˙¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘ - ∫·ÙÛ›Ì·Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ¶··˙¤ÙË-∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˘ ª·Ú›· - ΔÚ·ÁÔ˘‰¿Ú·˜ ªÈ¯·‹Ï


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 16 ¢‹ÏˆÛË μ·Á. ªÔ‡Ù· ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· μ·Á. ªÔ‡Ù·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ˙ËÙÔ‡Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ÂÂȉ‹ Ù· ‰˘Ô ·˘Ù¿ ÎfiÌÌ·Ù· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È, ÂÍ›ÛÔ˘, ÁÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿ÏË Ï¢Îfi, ‹ ¿Î˘ÚÔ, ηٷ„ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‚Á‹Î·Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ÂÎÙÈÌ¿ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ì·˜, ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ Ì·˜, ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÂÌ›˜ ¿ÏÏ· Ó· ϤÌ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ¿ÏÏ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË. ∫È Â›Ó·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ͤÓÔ ÚÔ˜ ÂÌ¿˜ ¿ÏÏ· Ó· ϤÌ ÛÙ· Ê·ÓÂÚ¿ Î·È ¿ÏÏ· Ó· οÓÔ˘Ì ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ì·˜ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ì·˜ Â›Ó·È “ηı·Ú‹ Î·È ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË” Î·È ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, Ì ¢ı‡ÓË Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ì ‚·ÛÈÎfi “ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹” ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔÓ ‚ÚÒÌÈÎÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· §·ÌÚ¿ÎË” , ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÌÈ· ¿ıÏÈ· ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. ªÈ· ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ „¢ÙÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ·¿ÙË Î·È ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È, ‚‚·›ˆ˜, Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ∫∫∂, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Á‹Î ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙËÓ Î¿ÏË. πÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÔοÙÔÚ˜ fiÙÈ ¿ÏÏ· ϤÌ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÙÙÔ˘Ì ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ “ÁÚ·ÌÌ‹” ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. ΔÔ˘˜ ··ÓÙ¿Ì fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Û·Ó Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘˜” Î·È fi,ÙÈ Ï¤Ì ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. Œ¯Ô˘ÌÂ, ‰Â, ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ì·˜ ÁÈ· Ï¢Îfi, ‹ ¿Î˘ÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤ÛË “Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜” , Ô‡ÙÂ Î·È “·ÔÊ˘Á‹˜ ¢ı˘ÓÒÓ” , ·ÏÏ¿ ı¤ÛË Ô˘Û›·˜, ηıÒ˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ÔÏÈÙÈο, Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ‰˘Ô. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ fiÊÂÏÔ˜ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ Î·È Ù· ‰˘Ô ÎfiÌÌ·Ù·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ηٷ‰›Î˘ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ΔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ “∫ÔÈÓfiÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” Î·È “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·”

fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ “∫ÔÈÓfiÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” , Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £·Ó. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “1. £· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ „‹ÊÈÛ·Ó. £· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÏÈÙÈο, ·Ó·Ù˘Íȷο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Â¿Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ „‹ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘. £· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ „‹ÊÈÛ·Ó. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ì ÌÈ· Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ̛· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÏfiÁˆ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÚÂıԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. £· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ª.ª.∂. ‚Ô‹ıËÛ·Ó - ¯ˆÚ›˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· - Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. £· ı¤Ï·Ì ӷ Û˘Á¯·Úԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ¶Ôϛ٘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ Îϛ̷ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. 2. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “∫√π¡√ Δø¡ £∂™™∞§ø¡” ı¤Û·Ì ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜: ·) Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Û ÌÈ· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ‚) Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ‰ÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Â¤‚·ÏÏÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. μ·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ, ÚÈ˙Èο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈ-

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ¤ÓÙÈÌÔ Î·È Î·ı·Úfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘ Û·˜ ¤ÂÈÛ· Ó· Ì „ËÊ›ÛÂÙÂ, ÂÛ›˜ ÔÈ ÔÏ›ÁÔÈ Û ·ÚÈıÌfi, Ì ÌfiÓÔ fiÏÔ ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÁÓÒÛË ·fi ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÌÔ˘ ÛÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ·. ΔÒÚ· fï˜ ÚÔÙÚ¤ˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰ËÏ·‰‹ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó, Ó· ¿Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÁÓÒÛË, Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ “∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏” . ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °Ô˘ÛÔ˘Ù›‰Ë˜ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ¶.™. Â.·.

·ÎÏÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ΔÔ “∫√π¡√¡ Δø¡ £∂™™∞§ø¡” Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ϤÔÓ Û·Ó ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∫›ÓËÛË Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘, Û fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ÛÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓËı› Ë ÂÏ›‰· Î·È ÂÌ›˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” .

ÎÚ¿ÙËÛ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™Ã∂¢π√ Ô˘ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Ӥ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û ÌÈ· ‰È·Ê·Ó‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. 3. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ÂȉÈÒÍ·Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ·ÁˆÓÈÛًηÌ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘, Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ηٷı¤Û·Ì ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √È £ÂÛÛ·ÏÔ› Ôϛ٘ ‰ÂÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹. ™ÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› Ôϛ٘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞Ó Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ·ÍÈÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ, ÂÊÈÎÙfi Î·È ·Ó·Áη›Ô. 4. ∞ÔÛÙ›ϷÌ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. £¤ÏÔ˘Ì Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·

Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÏ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ÛÙÔ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁfiÓÈÌ˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÙÈÎÒÓ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ô˘: ·) ı· ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚȯÙ› ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ‚) ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÔȯً Î·È ‰È·Ú΋ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘. Á) ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ, ı· ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ Î·È ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù¯ÓÈο ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ÎÚ›ÛË ∏ ‰ÔÌ‹ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚȯÙ› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ∫∂Δ∂∞£, ÛÙÔ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙ· ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ 30% ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈ-

Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¿ÏÏË ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∏ ÙÚ›ÙË ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ì Ӥ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈÎÚÔÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ JEREMY. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ ÁÈ·Ù› Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰È·¯˘ıÔ‡Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ̤ۈ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÈÎÚÔÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÚ·Â˙Èο ‰¿ÓÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȷÛÙ› Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È ÂÈϤÔÓ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ÙËÓ ∂.∂. 5. ∑ËÙ‹Û·Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜, ¿ÌÂÛ˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √È ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ¤Î·Ó·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ Ì·˜ „‹ÊÈÛ·Ó - Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ñ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó. ¶¤Ú· ·fi Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÓۈ̷ÙÒÛÔ˘Ó Û·Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙËÓ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ËıÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. 6. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “∫√π¡√¡ Δø¡ £∂™™∞§ø¡” ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ

∏ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·-∞ÓÙ·ÚÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹” ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ∏ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·-∞ÓÙ·ÚÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹” ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ù˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯Âı› ˆ˜ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ù·ÓÔ› ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂͤÊÚ·Û Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ù˘ ηٷ‚·Ú¿ıÚˆÛ˘ ηٷÎÙËÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û˘ÓÔÏÈο Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ Ù˘ ÂÈÛÙÈο Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ó· ˘ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ¤ÙÛÈ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞∫Àƒø™∏ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ “∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ” ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡.¢. ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚˆÌ·Ï¤Ô˘, Ì·˙ÈÎÔ‡, Ù·ÍÈο ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· ·Ï‡ÂÈ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ·: °È· * ΔËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ Â·¯ıÔ‡˜ ¯Ú¤Ô˘˜. * ΔËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi √¡∂-∂˘ÚÒ, ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ∂.∂. * ∂ıÓÈÎÔÔ›ËÛË ΔÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, Ì ÂÚÁ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. * ∞‡ÍËÛË Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. * ∞·ÁfiÚ¢ÛË ·ÔχÛˆÓ. * ¢ËÌfiÛÈ· ηıÔÏÈ΋ ‰ˆÚ¿Ó, ˘Á›·, ·È‰Â›·. Õ΢ÚÔ ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ÙÔ˘˜ Û¯¤‰È·. ¡·È ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜” .


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

∫ÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘: º‡ÛËÍ ¿ÓÂÌÔ˜ ӛ΢ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ·fiÊ·ÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ηÙ‚ԇÌ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË. ∫·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë ‰ÂÓ Î·Ù‚‹Î·Ì ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ. °È·Ù› ÙÔ Í¤Úˆ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËη Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ·, ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠӷ ‰ÒÛˆ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, Ó· ‚¿Ïˆ Î·È ÂÁÒ ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi ı¤Ïˆ. ¡· ÚÔÛʤڈ. ∫·È ·˘Ùfi Û·˜ ˙ËÙÒ. ¡· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÛʤڈ” . ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Ï·Ù›·, οı ËÏÈΛ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ·fi fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Û˘ÁΛÓËÛË ·fi ÙËÓ ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó ÔÈ Ôϛ٘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. “™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Ì·˜ ‰ÒÛ·Ù ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙȘ ηډȤ˜ Û·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ Â‰Ò Û‹ÌÂÚ· ‰Â›¯ÓÂÙ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Û·˜ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ ӷ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÂÛ¿˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ‰ÂÓ ‹Û·ÛÙ·Ó Ì·˙› Ì·˜ ÎÈ ·ÔÊ·Û›Û·Ù ۋÌÂÚ· Ó· ÂÓˆ-

¢∂ÀΔ∂ƒ√™ Á‡ÚÔ˜ ÂÎÏÔÁÒÓ

ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· ›‰È· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Ì ÙȘ ›‰È˜ ÂÊÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ηÈ

ı›Ù ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” , ›Â Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· Ê˘Û‹ÍÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û fiÏÔÈ Ì·˙› οӷÌ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∏ „‹ÊÔ˜ Û·˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ì·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. ŸÙÈ ·‡ÚÈÔ ı· ›̷ÛÙÂ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞ÏÌ˘ÚȈÙÒÓ. •¤ÚÔ˘ÌÂ, fï˜, fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ·ÎfiÌË. ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∫·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û·˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, Û·˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔ˘˜ ‰›Ï· Ì·˜. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜” . Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›Â Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ ·fi ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋. “∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÙÈ

·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. ΔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢Ù›. ∫·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·˘Ù‹, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó” ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢‡Ó·ÌË-¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ‹ ÌfiÓÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚Ú¤ıËη ‰›Ï· Û οÔÈÔ˘˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ fiÏˆÓ Û·˜. ªÔÚÒ, fï˜, Ó· Â›Ì·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÏˆÓ Û·˜” . ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢‡Ó·ÌË-¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ë ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ

ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Û˘Ìʈӛ· οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È. £· ›̷ÛÙ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ∏ fiÚÙ· Ì·˜ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯً ÛÙÔ ‰ËÌfiÙË. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ‰ËÌfiÙ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ̤۷. £· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· Ó· ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ı· ͤÚÂÈ fiÙÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ı· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηıÒ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ¤Ó· ¢‹ÌÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ Û ¤ÎÙ·ÛË Î·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Û ÏËı˘ÛÌfi ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ì ÙËÓ

„‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ‰˘Ó·Ùfi. “•¤Úˆ ηϿ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Î·È ÂȉÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·. ¶ÔÏÏ¿ Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ Û·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó. √ ÙfiÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜. ª·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÏÔ˘˜ ηϿ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ∫·È Û‹ÌÂÚ· Â‰Ò ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û’ ·˘Ù¿ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Û·˜ Î·È ÙÔ ı˘Ìfi Ù˘ ÛȈ‹˜ Û·˜ ‰ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈ‹Ûˆ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ fiϘ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. “Ÿˆ˜ Û’ fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ ÛÎÏËÚ¿, ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ı· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ “ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ì¤Ú· ÌÂÁ¿Ï˘ ¢ı‡Ó˘. ∏ οÏË ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ú¤ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜” . √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi Îϛ̷ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ·‡ı˘Ó οÏÂÛÌ· ·ÁÒÓ· Î·È Ó›Î˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ¤ÁÈÓÂ. ™·˜ ı¤Ïˆ, fï˜, ‰›Ï· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·. ΔÔ Í¤Úˆ fiÙÈ ı· ›ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘. ΔÔ Í¤ÚÂÙ fiÙÈ ı· Â›Ì·È ‰›Ï· Û·˜. °È ·˘Ùfi Ì Ï‹ÚË Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÌÔ˘ ÛÙ¤ÎÔÌ·È ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜ Î·È ˙ËÙÒ Í·Ó¿ ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÒÛÙ √§√π ª∞∑π ∂¡øª∂¡√π, √§√π ª∞∑π ¢À¡∞Δ√π, ¡· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” .

¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ˚ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙ·˘Úfi ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·

£ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. ÿ‰ÈÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰È·ÏÔÁ‹˜ „‹ÊˆÓ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ.

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Ûڈӷ ∞¶√ ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·ÚοÎË Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ Ë Î·ÙˆÙ¤Úˆ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡: ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¿Á·ÏÌ· Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ã›ڈӷ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙfiÛÔ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ fiÛÔ Î·È Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ◊‰Ë, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È Âͤ‰ˆÛ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ·¿ÓÙËÛ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â¿Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜. √È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÚÔÙÔÌÒÓ Î·È ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚ¤˜ Î·È ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓË ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â¿Ó ÙËÚ‹ıËΠ·˘Ù‹ Ë ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤Î·Ó ‰ˆÚ¿ ÙÔ ¿Á·ÏÌ·. ∂›Û˘, Ë ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ã›ڈӷ, Â›Ó·È Í¤ÓË ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ, ηıÒ˜ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ϤÈ· Î·È ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÏÁÂÈÓ¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û fiÔÈÔÓ ÙÔ ·Ú·ÙËÚ›. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜: 1. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿Á·ÏÌ·, ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘; 2. £· ÂÈ‚ÏËı› Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜, ÂÊ’ fiÛÔÓ ÎÚÈı› fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ã›ڈӷ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Ì˘ıÔÏÔÁÈο ·˘Ùfi˜ ÂÚÈÁÚ·Ê›;


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 18 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛËηٷÁÁÂÏ›· ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞¶√ ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™Â ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Û ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ›· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡ÓÂ, Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ fiÏÔÈ “ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó” ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ fiÏÔÈ “ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó” ÁÈ· ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ fiÏÔÈ “ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó” ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜, ‰Â›Ù ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ∫‡ÚÈÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ·ÚÈÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· ›ÛÙ ÔÈ ¿ÌÂÛÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Î·È ¿ÚÙ ı¤ÛË, ÁÈ·Ù› fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÔÏÈÙÈο ηڷÁÎÈÔ˙ÈÏ›ÎÈ·. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ›¯Â ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ªË¯·ÓÈÎfi Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÂϤÁ¯ˆÓ. ™ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ó¤Ó·˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ·ÚfiÏÔ ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ı¤Û˘, Ì ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÔÏfiÎÏËÚË Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ∂™¶∞ Î.Ù.Ï., Ó· ¯¿ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‹ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∏ χÛË Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÛÙËÓ ¶ÀΔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ¶ÀΔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÂΛ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶ÀΔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ôχ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÂÙÒÓ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ÁÚËÁÔÚfiÛËÌÔ˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ¿ÚÂÙ ¿ÌÂÛ· ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Úfi‚ÏËÌ· ÒÛÙ ӷ ÂÈÏ˘ı› Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ ηϤӉ˜ Î·È Ù· ÌfiÓÈÌ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·.

¡¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ™∂ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂ-

ÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ηÏ› ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠۯÂÙÈο ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ı· Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛˆÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ 48 ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÂÁÁڿʈ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÌËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‹‰Ë ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi

μ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜: ∏ Ó›ÎË ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ‰È΋ Ì·˜ “∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜, ı· Û‚·ÛÙԇ̠·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Û·˜”

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Î·È Ì›ÏËÛ Û ¤Ó· ÔÏ˘ÏËı¤˜ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ‰ËÌÔÙÒÓ. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ “∏ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, ÂÓˆÙÈÎfi Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÚfiÛˆÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ “¯Ú›ÛÌ·” Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·ÓÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤Ù˘¯Â ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÔÏÈÙÈο Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋, ÙÔ 43% ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› Ó›ÎË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ¤‚·Ï·Ó Û ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ·Ù› ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √È ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔÓ ¢Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. √È ‰ËÌfiÙ˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ Ï¢Îfi Î·È ¿Î˘ÚÔ, ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÏÈÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. ∂Ì›˜ Ï¿‚·Ì ÙÔ ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ȉȷ›ÙÂÚ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ Ì·˜ „‹ÊÈÛ·Ó, Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Ó›ÎË ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ‰È΋ Ì·˜, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Â›Û˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠‹ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷. £¤Ïˆ Ó· ηϤۈ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ‡˜

Ãøƒπ™ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÂÎÏ‹-

ÍÂȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛˉȷÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË-‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ∞fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηٷ̤ÙÚËÛË, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢ ·ÚÎÂÙÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ›Ûˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ·-

ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ·›¯·Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ¡Ô¤Ì‚ÚË, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÂÎϤÁÔ˘Ì ϤÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. √ ¶ÙÂÏÂfi˜ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Ì ‰‡Ô ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢∏ª√Δπ∫∏™ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞™ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô‡ Â›Ó·È Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ºÙÂÏÈ·ÓÔ›. ªÔÚÒ Ó· Û·˜ Ò Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ∂ª¶π™Δ∂À£∂πΔ∂ ª∞™ Ãøƒπ™ ∞¡∞™Δ√§∂™ £∞ ™∂μ∞™Δ√Àª∂ ∞¶√§ÀΔ∞ Δ∏¡ ∂¡Δ√§∏ ™∞™. ∂›Ì·ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÈÎÔ› Û·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ∞ÎÔ‡ÌÂ Î·È Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ Û·˜, ÙÔÓ fiÓÔ Û·˜ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Û·˜, ı· ›̷ÛÙ ¿ÏÈ ‰›Ï· Û·˜. ∑ËÙ¿Ì ӷ Ì·˜ ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·ÌÂ. √È ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È Í¤ÚÂÙ ÔÈÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÔÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ÙfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ „‹ÊÔ˜ Û·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ

‰‡Ó·ÌË ™Â ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È fi¯È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Û Ë̤ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÌË. ™Â ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È fi¯È Û ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÂÍÔ˘Û›·˜. ™Â ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Î·È ‡ÊÔ˜, ÚÔÛÈÙfi ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È fi¯È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÚfiÛÈÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ù·Ú¯ÈÎÔ‡˜. ™Â ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fi¯È Û ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘. ™Â ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ , ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ , ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È fi¯È Û ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ÈÂΉÈÎËÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô” . ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙfiÓÈÛ “¢ÂÛ̇ÔÌ·È ÚÔÛˆÈο, ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ›ϷÌ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·˜, ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi” . ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ “√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó. ΔÒÚ· ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ™·˜ ηÏÒ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙›. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘

‰‹ÌÔ˘ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Î·È ‡ÊÔ˜ Î·È Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∞¢ı‡ÓÔÌ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÒ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∞¢ı‡ÓÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Ï¢Îfi, ÙÔ ¿Î˘ÚÔ Î·È Ë ·Ô¯‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ¡Ô¤Ì‚ÚË ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¢ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ fiˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÔÓ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÚÌÔÓÈο Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È ıÂÛÌÈο. ¢ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ˆ Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘˜. ∂ÁÒ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ÂÓ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ·fi ηӤӷ ÎfiÌÌ·, ·fi η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ·fi Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ì „ËÊ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ·Ù› ·ÁˆÓ›ÛÙËη Î·È Î·Ù·ÍÈÒıËη ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ì·˜ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ” .

∫ÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›· ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ

Èڛ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηٷ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∏ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚÁ¿ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ÙÂÏÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· ·Ó·Ú-

ÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Èı·Ófiٷٷ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜

Û¿ÎÔ˘˜ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÁÈ· Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Î·È ¿ÏÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË, ηıÒ˜ ı· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı· ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı· ÂÈÙËÚ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜. ÃÚ¤Ë ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, ı· οÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ· ÛÙ· 416 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, fi-

ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. £ÂˆÚËÙÈο, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·Ô˘Û›· ÌÂÏÒÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ϤÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Î·È fiÛ· ̤ÏË ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ΔÔÓ›˙Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ˆ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ı· Â›Ó·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Û Ôχ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Û¿ÎˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∏ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï›Ô˘Ó ÔÈ “ÔÓÔΤʷÏÔÈ”

ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÔÈ „·Ú¿‰Â˜ ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂΛ ∞

ÎÚÔ‚ÔÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ˆÚÈfi Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜. ∑ÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÙÔÔıÂÛ›· ÔÈ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙ˜, ÁÓˆÛÙÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, fiˆ˜ Ó·‡Ù˜, ·ÏÈ›˜, ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ΔÔ ¯ˆÚÈfi Ì ¯›ÏÈÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. 줂·È· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘, Ë ÌË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ. √È Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Î·È ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ºËÌÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÂÙ·Ó·›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘, ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì ÙÔ˘˜ 1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘. Δ· ·Ú¯ÔÓÙÈο, Ù· fiÌÔÚÊ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ·, ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· fiÌÔÚÊË ·›ÛıËÛË ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. ΔÔ ΔÚÈΤÚÈ ‚¤‚·È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Ô‰ÈÎÒ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙ· ¤ıÈÌ·, Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ·, ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¯Ú˘ÛÔÔ›ÎÈÏÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÊÔÚÂÛÈ¿, √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÏÈ›·, ÂÓÒ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ϤÔÓ Ó·˘ÙÈÎÔ›. ∂›Û˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Î·È Ï›ÁÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û οÔȘ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ Î·È ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiÔ˘ Ï›ÁÔÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ∫˘Ú›ˆ˜ ÙfiÓÈ˙·Ó ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÒıËÛË. √È ˘Ô‰Ô̤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ï›ÂÈ Î·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞fi ÙÔ ¶¿Û¯· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰Â˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ˘Ú‹Ó˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ Ù·‚¤ÚÓ˜ Î·È ÔÈ Î·ÊÂÙ¤ÚȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ 1.696 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ηٷӤÌÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.177, ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ 305, ∞Á›· ™ÔÊ›· 18, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 17, ∞Ï·Ù¿˜ ¤ÓÙÂ, °ÂÚÔϛӷ ‰Ò‰Âη, ∫fiÙÙ˜ 46, ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ 17, ÙÔ ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 87, ¶‡ıÔ˜ ‰Ò‰Âη. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ú¯›˙ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞fi ÙfiÙ ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ¯ˆÚÈfi Ì ·ÁÒÓ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 21’.

§Â›Ô˘Ó ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜

ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂ-

● ∞Ï. μÂÚÁ›Ó˘ ÛË̤ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ‰È·‰ÚÔÌ‹, fiÔ˘ ÙÔ ÙÔ›Ô ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ ÌÏ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ™ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ 33¯ÚÔÓË Î. ÷ڛÎÏÂÈ· ¢ÈÎÙ¿, ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡. “∂‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËη Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ·. ¶·ÓÙÚ‡ÙËη Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ì›ӈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÌÔ‡ ·Ú¤ÛÂÈ. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ›̷ÛÙ ÈÔ ‹Û˘¯·” Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘ Ì·˜ ϤÂÈ. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ, Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜. “μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÚ·Ù¿ˆ, fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ¶Ôχ Ï›Á˜ Â›Ó·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ Û›ÙÈ. ŸÌˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó Ì›· ·Û¯ÔÏ›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë 33¯ÚÔÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ô˘ ·fi ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ ¤ÁÈÓ ÙÚÈı¤ÛÈÔ. Δ· ·È‰È¿ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ·ÚÈıÌÔ‡Ó 30 ¿ÙÔÌ·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ Ô˘ ÊÔÈÙ¿ ÛÙË °’ Δ¿ÍË, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ù˘ ¢’ Δ¿Í˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Î·È ¢’ Δ¿Í˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜. √ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ηٿ Ì›· ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· Âڋ̈ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚ›Ô, ηϿ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‰‡Ô ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ “η›ÂÈ” ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘. Ÿˆ˜ ϤÓÂ, fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ‰ËÏ·‰‹ ı· ··ÈÙËı› Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘

● μ·ÁÁ. ¡ÈÊfiÚÔ˜

● °È¿Ó. ∫ÔÌÓfi˜

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ● ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ● ∞Ô˘Û›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ● ŒÏÏÂÈ„Ë ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ● ∞Ó¿ÁÎË ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ

˘Ô‰ÔÌÒÓ ● ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘

ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ŸÙ·Ó fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, ÙfiÙ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ÙÔ π.Ã. ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∏ Î. ¢ÈÎÙ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ˘‰ÚÔÊfiÚ· Î·È Á¤ÌÈ˙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜. ΔÒÚ· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈ΋ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ºÚ¿ÁÌ·.

“√‡Ù ̛· ·ÌÌÔ˘‰È¿” ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔÓ 51¯ÚÔÓÔ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÓÈ·ÚË. ªË¯·ÓÈÎfi˜ ÛÙ· ηڿ‚È· ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ı¤ÏÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›. “ø˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È „·Ú¿‰Â˜ Î·È Ó·˘ÙÈÎÔ›. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ó Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› οˆ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ. “ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÛ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ” , ÙÔ˘ ϤÌÂ. “·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, Ó·È. ΔÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fï˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È ˆ˜, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÛÊÔ‰Ú‹ ηÎÔηÈÚ›·

Î·È ˘ÔÛÙÔ‡Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ı· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. √ „·Ú¿˜ fï˜ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì¿ ÙÔ˘, ÔÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ı· ¿ÚÂÈ;” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ù·Û΢‹˜ οÔÈˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, fiˆ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ô‰ÔÔÈ›·˜. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÌÓfi˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜ ϤÔÓ, Ì·˜ ÂÍËÁ›, ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ó·˘ÙÈÎÔ› ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. “√È Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ¿Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ϤÔÓ. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ÚËÌÒÓÂÈ. °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜. ∫¿ÔÙ ˘‹Ú¯·Ó, ÙÒÚ· fi¯È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ‚·fiÚÈ· ‰ÂÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ηÙÒÙÂÚÔ ϋڈ̷, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ù Δ∂π ›Ù ∞∂π Â›Ó·È ·˘Ùfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·” ÛËÌ›ˆÛÂ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌË ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ·Ó¿-

● ¢ËÌ. ∫fiÓÈ·Ú˘

● ÷ڛÎÏÂÈ· ¢ÈÎÙ¿

Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “√ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì¿ÓÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, Ù·‚¤ÚÓ˜, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞ÌÌÔ˘‰È¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¿ÏÏ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ù·Û΢‹˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. “∂Âȉ‹ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÂÙÚ҉˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ‚fiıÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Í¯ÂÈÏ›˙Ô˘Ó. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ.

“∞ÏÈ¢ÙÈÎfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ”

“ ŒÌÂÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ó¤ÔÈ”

™ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÌÈ· ·Ú¤· ·Ó‰ÚÒÓ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÂΛ ÌfiÓÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÚÔ‡Ó, ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ˘˜ ÂÍËÁԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ “£” ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ μÂÚÁ›Ó˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. “™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 150 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ηÙËÁÔÚ›· 20-40 ÂÙÒÓ” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ; “∫·È ‚¤‚·È· ·Í›˙ÂÈ. √È Ó¤ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ÌÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ˙ˆ ‰Ҕ Ì·˜ ··ÓÙ¿. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË.

ΔÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ·fi ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó οÔÙÂ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ϤÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ. √ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ¡ÈÊfiÚÔ˜ Â›Ó·È 25 ¯ÚfiÓÈ· „·Ú¿˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Â›Ó·È Ë ÌË Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘. “™ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Î·È Ù· η˝ÎÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ·ı·›ÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Â›Ó·È Ôχ Û˘¯Ó¤˜. ¶ÔÏ˘ÂÙ¤˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜” . ΔÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ “η›ÂÈ” ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 240 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ›·, ÂÓÒ Ì·˙› Ì ٷ ÏËÚÒÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ·ÏÈ›˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È Ù· 400 ¿ÙÔÌ·. “™ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÙÔ 90% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÏÈ›·. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ∞ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi Â‰Ò Â›Ó·È Ó·˘ÙÈÎÔ›. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Â›Ó·È „·Ú¿‰Â˜. Î·È ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‚Á·›ÓÂÈ, Ì fiϘ ‚¤‚·È· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ” . √ Î. ¡ÈÊfiÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ù· ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ¿Ô„Ë ·fi οÙÔÈÎÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› Ó¤· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘.


ª·ÁÓËÛ›· 20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

√È Ó¤ÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜: ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô

ƒ

È˙fiÌ˘ÏÔ˜: ŒÓ· ηı·Ú¿ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi, fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‚¿Ì‚·ÎÔ˜, ÛÈÙËÚÒÓ Î·È ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. √È ÓÙfiÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÚËÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ƒÈ˙ÔÌ˘ÏÈÒÙ˜, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

ÈÚÈfi 1.650 ηÙÔ›ÎˆÓ Ô ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ οÌÔ˘. ŒÓ· ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ú·Á‰·›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ‰Â̤ÓÔ Ì ٷ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘. ŒÓ· ¯ˆÚÈfi Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ŒÓ· ¯ˆÚÈfi Ô˘ “¤Ï·Ì„” Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ πÙ·ÏÔÁÂÚÌ·ÓÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ ÙÔ 1941-1944 Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› “Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi” . √ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ˘‹ÚÍ ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÂٷ͇ ŸıÚ˘Ô˜ -ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ - ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÔÈ ÚËÁÌ·ÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Û Û›ÙÈ· ÏfiÁˆ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ë ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Î·È Ë ÂÏÏÈ‹˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘.

ºı›ÓÂÈ ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÙÔÓ Î. ∏Ï›· πˆ¿ÓÓÔ˘, ·ÁÚfiÙË Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜. “ΔÈ Ó· Û·˜ ˆ, Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ÁÂÓÈο ¤ÊÙÔ˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Â›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

ƒËÁÌ·ÙÒÛÂȘ ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ƒÈ˙ÔÌ˘ÏÈÒÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚËÁÌ·ÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÙÈÛÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 10%.

∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÔÈ ÚËÁÌ·ÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Û Û›ÙÈ· ÏfiÁˆ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ë ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ë ÂÏÏÈ‹˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ● ¢ËÌ. μÈÛ‚›Î˘

“¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÙÈÛÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ” , ϤÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘.

ΔÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·ÔÙÂÏ› ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·, Â›Ó·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·ÁÚÔÙÈ΋. “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Û ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤-

● ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘

¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙfiÙ ı· ÂÎÏ›„Ô˘Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ Ú‹ÁÌ·Ù·. ∞Ó Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ˘Ê·Ï̇ڈÛË ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÛfiÙËÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ “·Ó¿Û·” ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Â‰Ò ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘.

∏ Ô‰ÔÔÈ›· ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒ˘˙ÔÌ˘ÏÈÒÙ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi. “À¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆı›. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ·Ó˘fiÊÔÚË,

● ¶·Ó·Á. °Î·‚·ÓÔ‡‰Ë˜

·ÊÔ‡ Î·È Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· πà ·ı·›ÓÔ˘Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜” , Ì·˜ ϤÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. μÈÛ‚›Î˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›·, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘. “À¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂ȉÈο ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. ∂›Û˘, Ô Î. μÈÛ‚›Î˘ ·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ Ì‹Ó˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ “ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÛfiÙËÙ·˜ fiÛÈÌÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜” . ŒÓ· ·ÎfiÌË ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔÓ Î. μÈÛ‚›ÎË Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘, ηıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÔÏϤ˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÈÙÈÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. “£¤ÏÔ˘Ì ηχÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. £· Ú¤ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ” , ›Â.

ºÂ‡ÁÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ™ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó. °Î·‚·ÓÔ‡‰Ë, ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ. ¡¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ·Ú¿ Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. “∏ Ù¿ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Â›Ó·È Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ΔÔ ‚ϤÂȘ ¿ÏψÛÙ ÛÙ· ÙÔÈο Ì·Á·˙È¿, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi

Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Ú·Ì·ÙÈ΋, ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Î¿ıÂÙ·È Û›ÙÈ ÙÔ˘. ΔÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ·ÏÈ¿ ¤ÛÊ˘˙ ·fi ˙ˆ‹ Î·È ÙÒÚ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ó¤ÎÚ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÌÈ·˜ Î·È Ô ÙÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ƒÈ˙ÔÌ˘ÏÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Â›Ó·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔÌ‹ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙ›·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Ó ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÌÈ·˜ Î·È Í¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ fiÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘. ΔÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·Ó·ÔÏ› Ô Î. μÈÛ‚›Î˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªÂ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ, fiˆ˜ Û˘˙ËÙ¿ˆ Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜. ŸÙ·Ó ›¯·Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï¿, Ì ÙÔÓ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·” Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÙÒÚ· Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ù· ‚Ϥˆ Ì·‡Ú·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚÈ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ηӤӷ” .


¡· È¿ÛÂÈ ÎÔÚ˘Ê‹ ı¤ÏÂÈ Ô “∞. ™. μfiÏÔ˜ 2004” ¶Aƒ∞™∫∂À∏ 12 NOEMμƒπ√À 2010

ÛÂÏ. 26

ªÂ ÙËÓ ›‰È· “Û˘ÓÙ·Á‹” ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 25

ªπ∞ “°ƒ√£π∞” ¶∞π∫Δ∂™ ∫∞π Δ∂áπ∫∏ ∏°∂™π∞ ™Δ∏ ¡π∫∏ ∂¡ √æ∂π Δ√À ∞Àƒπ∞¡√À ∞°ø¡∞ ª∂ Δ√¡ ª∞∫∂¢√¡π∫√

∂ӈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ™ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ô Ó¤Ô˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ٷ “‡ÔÙ·” ·È¯Ó›‰È· ÛÂÏ. 27

¢›¯Ù˘· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ú›¯ÓÂÈ Ë ∞∂∫ ÛÂÏ. 28

ËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ 9Ë Ë̤ڷ Ù˘ Football League 2. ¶·›ÎÙ˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·˘Ù‹ Ô §È‚ÂÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ™·Ì ™·˚ÓÙ›, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ™¿ÙÔÓ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ªfiÓÔ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙË ¡›ÎË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÛË ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È Âӈ̤ÓÔÈ Û·Ó Ì›· “ÁÚÔıÈ¿” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. º˘ÛÈο ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ô 12Ô ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ Ù›ÔÙ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË (Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ), ÙfiÙÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¡›Î˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· §È‚ÂÚÈ·Ó‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÔÓfiÌ·ÙÈ ™·Ì ™·˚ÓÙ›, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÁÁÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Î·È ¤ÙÛÈ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ™¿ÙÔÓ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ÔÌ¿‰· Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Isthmian League Premier Division, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ 7Ë ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘, Ô˘ ‹Úı ÛÙÔÓ μfi-

ÏÔ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ¿Ó‰Ú· Ù˘ ¶∞∂ Î. ™ÙÚ¿ ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ, Â›Ó·È 23 ÂÙÒÓ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. Ãı˜ ÌÂÙ›¯Â Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰›ÙÂÚÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È, ›¯Â ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ·Ó ÌÔÚ› Ô ™·˚ÓÙ› Ó· χÛÂÈ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ΔËÓ ÚÔfiÓËÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ª·Ú¤ÓÙ˙È. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Ù· Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Â› Ù¿ËÙÔ˜ ı· ¤ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. º˘ÛÈο ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ·ÊÔ‡ Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Â›Ó·È ˘fi Û˘Ó¯‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ∞˘Ùfi ÌfiÓÔ Î·Îfi οÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ ·›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‹ÌÂÚ· Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÂÓÒ ı· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Î·È Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·ÊÔ‡ ̤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙË ¡›ÎË Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ÚÔ-

ÛʤÚÔ˘Ó Û ·˘Ù‹.

™Â ·ÔÏÔÁ›· Ë ¡›ÎË ∏ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League - Football League 2 οÏÂÛ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (10.30 .Ì.) 29 ¶∞∂ Î·È Δ∞¶ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 3, 5,14,15 ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›ÎË-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ∞fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙȘ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ÌËÓÈ·›· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· ‰‡Ô ¢ÚÒ ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ∂›Û˘, ÙÔ ¢.™. ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÈÎÚ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÛÙȘ ÒÚ˜ 11.00-13.00 Î·È 19.00-21.00 fiˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ 2421060320” .


22

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 12 NOEMμƒπ√À 2010

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· √π μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ‚ÔËıÔ› Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:

Football League ∫·ÏÏÈı¤·-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·: μ’ ‚ÔËıfi˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫.

Football League 2 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ-¶fiÓÙÈÔÈ ∫·ÙÂÚ›Ó˘: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ™ÎÔ˘Ï¿˜ ∂Ì. , ∞’ ‚ÔËıfi˜ Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ £. ºˆÎÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜: 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¢. * ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Δ∂¢/∂¶™£ fiÙÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 15/11 ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ.

∫À¶∂§§√ ∂¶™£

∞‡ÚÈÔ ·›˙Ô˘Ó ƒ‹Á·˜∞fiÏÏˆÓ ∏ ∂¶™£ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17/11, ·ÏÏ¿ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 Ì.Ì., ÂÓÒ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ΔÛÈÁÁÈÓ¤ Î·È ΔÛ¿ÁÁ·ÚË.

O ∞√¢μ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·, ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ, Ô˘ η٤ÎÙËÛ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ ¿Ó¢ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô ·Ó‰ÚÒÓ, ÛÙË Ï›ÌÓË ∫·Ú·›ÙÔ ÛÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·. ∂›Û˘ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ Î·È ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ∞√¢μ ∫ÒÛÙ· ∫·Ì¤ÓÔ, ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÛÙÔÓ √∂∞/¡∞μ. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÎˆËÏ·Û›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ¿ÔÎÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘, ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

Œ·ÈÍ·Ó Í‡ÏÔ ÛÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ ∞¡ø οو ¤Î·Ó ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ (·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ Europa League) Ô ÕÓÙ ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ·. √ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ È¿ÛÙËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ¤ÌÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ì ÔÈÓ‹ ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ. ∏ ÎfiÓÙÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ Í¤Û·Û ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ∑·ÓÙ¿Ú, ÁÈ· ÌÈ· Ï¿ıÔ˜ ¿Û·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È... ¯fiÓÙÚ˘Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ·ÊÔ‡ Ô ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ· ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔÓ ∞ÓÙ¤ÌÈ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÂΛ ¤ÁÈÓ ÙÔ “¤Ï· Ó· ‰ÂȘ” . ™Ù· ÎÚÔ·ÙÈο ªª∂ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ˆ˜ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ (ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ· Î·È ∞ÓÙ¤ÌÈ), ı· Ï›„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ™ÏÈÙ (13/11).

fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›ÛË̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¤‰ˆÛ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰‡Ô ·ÓÂ›ÛËÌ· Ì·Ù˜.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜ ›Â: “ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ÔÚ›· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ì ı¤·Ì· Î·È Ô˘Û›·. ŸÌˆ˜ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ı· Â›Ó·È ÓÙ¤ÚÌÈ Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͈˜ Î·È ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∏ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·Ï¤„ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. √fiÙ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ‰ÈfiÙÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì·Ù˜, Ù· Ï¿ıË ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÕÚ˘ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂›Û˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ºÈÏÈÎfi Ì ¶‡Ú·ÛÔ Ô £ËÛ¤·˜ ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ô˘‰fiψ˜ ÂËÚ¤·Û ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· ...fi‰È· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 15.30 ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Δ¿Î˘ ¶·ÚÈ Û¿Î˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ∫fiÚÌ·, Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Ó·Úfi ¶ÔÏ›ÙË, Ô˘ ˘¤ÛÙË ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·. º˘ÛÈο, ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ηıÒ˜ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ÎÏËı› Ó· Ì›ÓÂÈ “fiÚıÈÔ˜” ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘/∞¯ÈÏϤ·: “¶ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÎÏ›۷Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÊÈÏÈο ÙÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·,

∞ÏÏ·Á‹ ۯ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı¤Ï·Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ¿Ú·ÁÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô Î. ¶·ÚÈÛ¿Î˘ Ô˘ ıˆÚ› ıÂÙÈ΋ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘: “£ÂˆÚËÙÈο Ô‡Ù ÎÚ‡Ô, Ô‡Ù ˙¤ÛÙË Î¿ÓÂÈ ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÔ˘Ì Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ŸÌˆ˜ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ÈfiÙÈ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÔıÂÚ·¢Ù› Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫fiÚÌ·˜ Ô˘

·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ Ì·˜ ÌÔÓ¿‰·”.

ªÂ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÙÔÓ °™∞ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Û˘ ¤‰ˆÛ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË μfiÏÔ˘. 줂·È·, ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ÛÙÔ

“ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂¶™£ (17/11) Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (21/11). ™ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Î·È ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜

∞ÏÏ·Á‹ ۯ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ, ηıÒ˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì “ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· ¯¤ÚÈ·” , ηıÒ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¿Ú·ÁÔÈ. ΔÂÏÈο ‚Ú¤ıËΠ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3.30 Ì.Ì. Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·.

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ¢

È·Ó‡Ô˘Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏ› ÙȘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∫√∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÚÔÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 20102011. ∞fi ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙË ÚÔÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÔÈ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, ¡›ÛÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Î·È Δ˙ÈÙÚÔ‡‰Ë-°·˚Ù·Ó›‰Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ ÙÔ˘ ¡√μ∞.

ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ - √ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜, Ì‹Ó·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ΔÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̠ÙË ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ∞ÏÂ͛Ԣ ·fi ÙÔ ¡√μ∞ (¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ), ΔÔ˘ÚÛ¿ÎË ·fi ÙÔ ¡√ ÷ÓÈÒÓ, ª·ÎÒÛË ·fi ÙËÓ ∞™∂ ΔÚÈοψÓ, ÂÓÒ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÕÚÙÂÌȘ (Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¡√μ∞ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, fiÙÈ ¤Ú· Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ∞ÏÂ͛Ԣ-∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ ˘fi ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Û ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ (°.™. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë-°·˚Ù·Ó›‰Ë. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô‡ ۯ‰fiÓ fiÏ· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜

Ì ÙË ÌËÓÈ·›· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ó· ÂÚȯ·Ú·ÎÒÓÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó ·ıÏËÙ¤˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ˜ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ fiÏÔ, fiÔ˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û οÔÈÔ˘˜ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· 3˘ ‹ Î·È 4˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Á·¿ ηÓ›˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ı· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-

΢ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ηÈÚfi ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿. π‰ÈˆÙÈο Û˘ÌʈÓËÙÈο ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·ı·Ú¤˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ fiψÓ. ÿÛˆ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ÛÙÔ ÎÔχÌÈ. - ∏ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ fiÏÔ : μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ: 4-6 ª·ÚÙ›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 6-8 ª·˝Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË), 24-26/6 (Á’ Ê¿ÛË). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ: 8-10 πÔ˘Ï›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 22-24 πÔ˘Ï›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË). ¢’ ∞Ó‰ÚÒÓ: 15-17 πÔ˘Ï›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 5-7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (‚’ Ê¿ÛË). ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ (ÁÂÓ. 1993): 1416 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 25-

27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË), 1820 ª·ÚÙ›Ô˘ (Á’ Ê¿ÛË). ∂Ê‹‚ˆÓ (ÁÂÓ. 1995): 28-30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 1-3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË), 1-3 πÔ˘Ï›Ô˘ (Á’ Ê¿ÛË). ¶·›‰ˆÓ (ÁÂÓ. 1997): 11-13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 28-30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË), 15-17 πÔ˘Ï›Ô˘ (Á’ Ê¿ÛË). ª›ÓÈ ¶·›‰ˆÓ (ÁÂÓ. 1999): 1719 πÔ˘Ó›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 8-10 πÔ˘Ï›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË), 22-24 πÔ˘Ï›Ô˘ (Á’ Ê¿ÛË). ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ: 1-3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 17-19 πÔ˘Ó›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË). μ’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ: 8-10 πÔ˘Ï›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 29-31 πÔ˘Ï›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË).

¡¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (ÁÂÓ. 1993): 46 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 8-10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË), 24-26 πÔ˘Ó›Ô˘ (Á’ Ê¿ÛË). ¡Â·Ó›‰ˆÓ (ÁÂÓ. 1995): 7-9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (·’ Ê¿ÛË), 18-20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (‚’ Ê¿ÛË), 16-18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (Á’ Ê¿ÛË). ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ (ÁÂÓ. 1997): ∏ ·’ Ê¿ÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ 21-23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ‚’ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 25-27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.


¶Aƒ∞™∫∂À∏ 12 NOEMμƒπ√À 2010

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

§›Áη “ÊÔ˘ÛΈÙÒÓ”

πÛ·Ó›·

™ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ “classico” ∏ “Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ˘Ê‹ÏÈÔ˜” ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ì ÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô “·ÈÒÓÈÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ” ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi “classico” ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ ÚÈ̤ڷ ÓÙÈ‚È˙ÈfiÓ Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ë “ηÏÔÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓË Ì˯·Ó‹” ÙÔ˘ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· Ì ÙÔ˘˜ ª¤ÛÈ, μ›ÁÈ·, πÓȤÛÙ·, ¶Ô˘ÁÈfiÏ Î·È ¶ÈΤ, Ì ÙËÓ “ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓË ˘ÂÚÔÌ¿‰·” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ª·‰Ú›ÙË Ô ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, πÁÎÔ˘·˚Ó, ªÂÓ˙ÂÌ¿, √˙›Ï Î·È ∫·Û›ÁÈ·˜. ªÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Ï›Áη˜, ÏÔÈfiÓ, Ë ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÂȉ‹ ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∫·Ù·ÏˆÓ›· Î·È ÏfiÁÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ.

Èڛ˜ ªÈÏ›ÙÔ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Èڛ˜ ÙÔÓ °Î·ÌÚÈ¤Ï ªÈÏ›ÙÔ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÌËÚfi, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ΢¤ÏÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ £¤Ô˘Ù·, Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

ª›Ï·Ó

ÿÓÂÈ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ô πÓÙ˙¿ÁÎÈ ªÂ “Ï·‚ˆÌ¤ÓË” Â›ıÂÛË ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ª›Ï·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘. √È ∞ϯ¿ÓÙÚ ¶¿ÙÔ Î·È º›ÏÈÔ πÓÙ˙¿ÁÎÈ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ¶·Ï¤ÚÌÔ. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Úfi˜, ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·Ù˘¯›· ¯Ù‡ËÛ ÙÔÓ ºÈÏ›Ô πÓÙ˙¿ÁÎÈ, Ô˘ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ∏ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô “™Ô˘ÂÚ›Ô” ˘¤ÛÙË Ú‹ÍË ¯È·ÛÙÔ‡ Î·È ÌËÓ›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÁfiÓ·ÙÔ, οÙÈ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ·Ô˘Û›· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Û Ì›˙ÔÓ· ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. √ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ª›Ï·Ó Â›Ó·È ϤÔÓ 37 ÂÙÒÓ Î·È ı· Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi.

™Δ∏¡ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÙË Û˘Óԉ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ “ÊÔ˘ÛΈÙÒÓ” . ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‚¤‚·È· ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ›¯Â ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ‹ ·Ó ı¤ÏËÛ ӷ ...ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë “ÊÚÔ˘Ú¿” ÙˆÓ ¶·Ù¤Ú· Î·È ª·ÚÈÓ¿ÎË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡. ™Â §›Áη “ÊÔ˘ÛΈÙÒÓ” Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ...

“ª·Ì” Ì ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘; √ª∞¢∞ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ „¿¯ÓÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ϤÔÓ ı¤ÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô ªÈÚ·Ï¿˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÙÔ˘ Ó· „¿¯ÓÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. À¿Ú¯ÂÈ ¿Ú·Á ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÈηÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ó’ ·ÓËÊÔÚ›ÛÂÈ ÚÔ˜ μfiÏÔ ÌÂÚÈ¿; ŸÏ· Â›Ó·È Èı·Ó¿, fiÛÔ Î·È ·›ı·Ó·, ·Ó Î·È ÔÈ §¿ÚÈÛ·, ∫¤Ú΢ڷ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ “ÍÂÚÔÏÔ‡ÎÔ˘ÌÔ” .

À¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ∞¡∏™ÀÃπ∞ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. °È·Ù›; ∂Âȉ‹ fiÏÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛʇÚÈÍ ÛÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ·ÁÒÓ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ì ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘.

ªÂ ÙÔ “ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ” Δ∞ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹, ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙË ¡›ÎË. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Û οı ·ÁÒÓ· Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤¯ÔÓÙ·˜ “ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ” . ÕÛ Ô˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ ...˘fi ÚÔıÂÛÌ›·. ∫·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚ÔËı¿ Û ٛÔÙ· ÙË ¡›ÎË; ∞Ó Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ª·Ú¤ÓÙ˙È Î·ÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∞ÏÏÈÒ˜, ·˜ ‚ÁÂÈ Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ËÚÂÌ›· Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘. √È ...·›ÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó.

∞Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

§∞ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·ÂÏÈÛÙÈο ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÏψÛÙ Ì fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Ó¤Ô˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∂¶√ ·fi ÙËÓ √À∂º∞ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ °.°.∞. Î. ¶¿ÓÔ ªÈÙÛ·Í‹ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î. ¶fiË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ‹‰Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÙ›‰· ÙˆÓ ‡ÔÙˆÓ (Û˘ÓÔÏÈο 27) ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ∏ Ó¤· “ÊÔ˘ÚÓÈ¿” ÂÚȤ¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ 15 ·ÁÒÓ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÚÂȘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È; ¶ˆ˜ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘ ηϿ ÎÚ·Ù›. ∫·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠfiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÚÒÙË ...·ÚÙ›‰· ÙˆÓ “‡ÔÙˆÓ” ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙËÓ ∂¶√ ·fi ÙËÓ √À∂º∞. ∫·È ÁÈ·Ù› Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙ›, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ. ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÎfiÌË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·Á ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Î·È Ó· Ì¿ıÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÔÈÔ Î·È fiÛÔÈ Â›Ó·È ÌÏÂÁ̤ÓÔÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË; º˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ “ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜” Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ̤ۈ ÙÔ˘ Î. ªÈÙÛ·Í‹ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÈ “‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÔÓfiÌ·Ù·” . ∞ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ fiÙÂ; ª‹ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂȯÂÈÚ›ٷÈ, ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ ...Û‡ÚÛÈÌÔ; “¢ÂÓ ÊÔ‚Ëı‹Î·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÛÙË ÊˆÙÈ¿, Ô‡Ù ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜” ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜. ¡·È, ηϿ fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÂÏÈο...

ÁˆÓÈÛÙÈο Ù˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ı› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ·ıÏÔ‡ÌÂÓË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

¶·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi •∂∫π¡∏™∂ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜. ŸÌˆ˜, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ 10 ‚·ıÌÔ‡˜,

™Δ∏¡ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ μ’ ∂¶™£ ¤Ú·ÛÂ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ (·Ó Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ). ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË §¿ÚÈÛ· ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚ¿ ÂÙ¿ ӛΘ Î·È ÌfiÏȘ Ì›· ÈÛÔ·Ï›·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û’ ¤Ó· ÂÂÈÛԉȷÎfi ·È¯Ó›‰È ΤډÈÛ ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ ∞Ó·Ó›· ¶·ÓÙÂÏ‹ Ô˘ ·Ô∏ §¿ÚÈÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ Ë‚Ï‹ıËΠ̠ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙÔ “AEL Ù·. ∫È fi¯È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·ÏFC Arena” . ΔÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ Ï¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË Û˘Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ...

™ÙȘ 23/11 ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ “AEL FC Arena”

¶ÚÒÙË Ó›ÎË Δ∏¡ ÚÒÙË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ∞¶√μ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 5-1 Â› ÙÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. √ÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¡Ù›Ó· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ·-

Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ΔÛ·ÎÓ‹, ÂÓÒ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Èı·Ófiٷٷ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ ∞∂§: “∫·È ÙÒÚ· ‹ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘ÌÂ. ŸÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ·Ï¤„·ÌÂ, fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ÈÛÙ¤„·ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ÌÔÈÚ·ÛًηÌ ̷˙› ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘

¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÚ›· Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÂÎÙfi˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ (Ì›· Ó›ÎË, ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜), ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô Ì·Ù˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÚ›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘.

∫ÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ

‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜... ∏ 23Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ı· ÁÚ·ÊÙ› Ì ¯Ú˘Û¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞∂§, ‰›Ï· ÛÙËÓ 22Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1985, ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ 1988, ÙËÓ 5Ë ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2007... °È·Ù› ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ë̤ڷ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ AEL FC ARENA, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È Û·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ¢ÒÛ·Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ test event, ÁÈ·Ù› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. °È’ ·˘Ùfi ÔÚ›Û·ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ÚÒ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Ì ٷ ¤ÛÔ‰· Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È¿ıÂÛ˘. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (19:00) Ù˘ ΔÚ›Ù˘ 23/11, Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Î·È Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ΔÛ·ÎÓ‹˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ AEL FC ARENA ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ̷˙› “Ô‰·ÚÈÎfi” ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì·˜ “Û›ÙÈ” Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜...”

∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤‰ˆÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ ÁÈ· ÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ô˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ Î·È ·‹ÙÙËÙÔÈ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ó· ηÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÛÙ· ÙÚ›· ÚÒÙ· 10ÏÂÙ· ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û·Ó Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·fi‰ÔÛ˘, ›¯·Ó ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÙËÓ ¤‚Á·Ï·Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi 10ÏÂÙÔ, ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û ÚfiÏÔ ı·ً. ∏ ¡›ÎË Ê¤ÙÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÒÚÈÌË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ·. 줂·È·, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÓˆÚ›˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

¶∞√∫

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ì ∞∂∫ Ô ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ √ÀΔ∂ ¯ı˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÔÓËı› Ô ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. √ ÃÈÏÈ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤Î·Ó ıÂÚ·›·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÈÌ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË Á¿Ì· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ “¢ÈÎÂʿψӔ . √ ¡·Ì›Ï ∂Ï ∑·Ú ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ ›ˆÛË Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜, ÂÓÒ ‰Â‰Ô̤Ó˜ Â›Ó·È ¤ÓÙ ·Ô˘Û›Â˜. ∞˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÿ‚ÈÙ˜ (·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·), ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡ÏË (ıÂÚ·›·), ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ (¿Ú¯ÈÛ ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·), ™·‚›ÓÈ Î·È §›ÓÔ. √ ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ۇÛÙËÌ· 4-2-3-1 Ì ∫Ú¤ÛÈÙ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È ªÔ˘Û·˚ÓÙ› ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ΔÛÈÚ›ÏÔ Î·È ª·ÏÂ˙¿ ÛÙfiÂÚ (ÂÊfiÛÔÓ Ô ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ÙÂı› ÔÚÈÛÙÈο ÓÔÎ ¿Ô˘Ù), μÈÙfiÏÔ Î·È °Î·ÚÛ›· ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê, μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ∂Ï ∑·Ú ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ÙÔÓ ºˆÙ¿ÎË Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ¯ı˜ Ë ¶∞∂ ¶∞√∫. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ “¢ÈΤʷÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” , ˆÛÙfiÛÔ, ı· ÈηÓÔÔÈËı› Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÊÔ‡ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜.

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÙÔÓ ¶∞√ “Δ√ ¢™ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ”... ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ··ÓÙ¿ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ - Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ - ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù· Ú·ÎÙÈο... ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ∏ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ ηٿ ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘ 09/11/10 Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ Â›Ï˘Û˘ ÛÔ‚·ÚÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ¶∞∂ Î·È Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙȘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ (√¶∞¶ Î.·.) Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¶∞∂ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. £ÂÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·¤ÊÂÚ·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Nova/Forthnet. ™¯ÂÙÈο, Ù¤ÏÔ˜, Ì ٷ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÈÙÂ›Ù·È Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Î·ıÒ˜ Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙÔ ¢.™ Á›ÓÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ı· ÙÂı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ˘fi„Ë ÙÔ˘ ¢™, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ”.

¶ƒ√¶√¡∏£∏∫∞¡ ™¶Àƒ√¶√À§√™ ∫∞𠪶√Àª™√¡°∫ ∫∞π π™ø™ ∞°ø¡π™Δ√À¡ ™Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ∏ §∞ƒπ™∞

∂˘¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ÁÈ· ¶∞√ ‡Ô ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ›¯Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ∫Ô˙·Ó›Ù˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ›‰Â ÙÔÓ ¡›ÎÔ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ Ô ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÓԯϋÛÂȘ.

¢

√ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ¤Ó· Ì˘˚Îfi Û·ÛÌfi ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ·Ó οÓÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¡ÈfiÏÈ·. ΔÔ ¿ÏÏÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Û΋ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı·Óı› ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È ϤÔÓ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. √ °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÈÌ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 24˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·.

∂ÍÒ‰ÈÎÔ ¶∞√ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ °È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ “‰È·ÚÚÔÒÓ” ÚÔ˜ ÙÔÓ Δ‡Ô Î·ÙËÁÔÚ› ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÁÈ· fiÛ· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·Ïfi-

ÁÔ˘˜, ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜. “√È ·Ó¤ÍÔ‰ÔÈ ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ› ›Ûˆ ·fi ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ì ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ›Ù ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Â›Ù ӷ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎfiÛÙÔ˜”, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ıˆÚÔ‡Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· fiÛ· ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÚÔ˜ Ù· ªª∂ ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÊÚ¿ÛË Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ›Â Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ-

ÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ “...ͤÚÔ˘Ì Ò˜ ‹Ú·Ù ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤Ú˘ÛÈ”.

™ÈÛ¤: ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ∂˘ÁÓÒÌˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ‰Â̤ÓÔ˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ UEFA. √ °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ °·ÏÏ›·˜, ÂÓÒ Ù· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. “∂›Ì·È ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ·Ù›

ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÁÈ· Ó· οӈ fi,ÙÈ ¤Î·Ó·. ◊ıÂÏ· Ó· Â›Ì·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î·È Ù· ηٿÊÂÚ·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯ˆ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ˆ ¢¯·ÚÈÛÙÒ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™ÈÛ¤. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ı¤ÏÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯· ˙‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÚÈÓ ¤Úıˆ ‰Ò. ◊ÌÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËη Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ, Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï, ·ÎfiÌË Î·È Ë √Û¤Ú Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. ∫·È ÛÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿. ∂›Ó·È ¤Ó· ı¤·Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂȘ”. ∞Ó Î·È Ë ˘fiıÂÛË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ Ôχ, Ô ™ÈÛ¤ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘. “∫¿Ó·Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì Ôχ Ó· ÚÔÎÚÈıԇ̠ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË”. * ¶Ôχ Èı·Ófi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ (Èı·Ófiٷٷ ÈÙ·ÏÈ΋) Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË Δ˙fiÚ‚·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÚÙȤÚÔ “ÙÛÂοÚÔ˘Ó” ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ Ì·˜ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” Â›Ó·È ·ÓÔȯÙÔ› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÙ·ÛË, ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û·.

■ √ ™√À∏¢√™ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À Ã∞¡∂π Δ√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ√¡ ∂ƒ°√Δ∂§∏ §√°ø Δƒ∞Àª∞Δπ™ª√À

√ÚÈÛÙÈο ÂÎÙfi˜ Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ ™ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ù¤ıËÎÂ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈÓ. ¶ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ô ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÈÌ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ÊÙ¤ÚÓ·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·... ıÏ¿ÛÂˆÓ Í˘ÓÔ‡Ó ¿Û¯Ë̘ ÌӋ̘, ·ÊÔ‡ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ πÌ·Á¿Û·, ‹ÚıÂ Î·È Ô ªÚ¿‚Ô ÚÔ¯ı¤˜ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙË Ï›ÛÙ·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ª¤ÏÌÂÚÁÎ (¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ı˜), ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡. ∞Ó·ÁηÛÙÈο ϤÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› Û ¤Ó· Û¯‹Ì· ·ÚfiÌÔÈÔ - ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ - Ì ÂΛÓÔ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ (‹ÙÙ· 2-1). ∞fi ÙfiÙ ‚¤‚·È·, ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜ Î·È ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ·fi ÙÔ˘˜ ¶¿ÚÓÙÔ Î·È ªÈÚ·Ï¿˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÈ·˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔÈÏÈ·ÎÒÓ-ÚÔÛ·ÁˆÁÒÓ, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ·›ÍÂÈ

·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Â›Ó·È Î·È Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı. À‹Ú¯Â ·ÓËÛ˘¯›· ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ·ÏÏ¿ ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi.

√È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ªfiÚ· ΔËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ªfiÚ· Ó· Â·Ó··ÙÚÈÛÙ›, ›Ûˆ˜ Î·È ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÈÂıÓÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·˙È¿Ó˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÍÂοı·Ú·. √ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¿ÛÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 2013. “√ μ·Û›Ï˘ ¤‰ÂÈÍ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ìʈӛ·. ªÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙË Û˘Á΢ڛ· Î·È Ó· ʇÁÂÈ. ŸÌˆ˜ ‹ıÂÏ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ, Û˘ÌʈӋ۷ÌÂ Î·È ‚¿Ï·Ì ̛· Ú‹ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ŸÙ·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ı¤ÏÂÈ ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÏËÚÒÛÂÈ. ∂›¯·Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ·›-

ÎÙË, ·ÏÏ¿ fi¯È Ô˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙË Ú‹ÙÚ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√ μ·Û›Ï˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ. ∂Èı˘Ì›· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ™‡ÓÙÔÌ· ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠̠ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” . ΔfiÓÈÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¿ÛÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·˙È¿Ó˘. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜ ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

“Œ¯Ô˘Ì ڷÓÙ‚ԇ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ªÔÏfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ΔÛÂ˙¤Ó· Î·È ÙÔ ª¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ªÔÏfiÓÈ· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË Û ÔÌ¿‰· Ì ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰· ı¤ÏÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ Î. ª·ÏÂ˙¿ÓÈ. ∏ ›‰È· Ë ªÔÏfiÓÈ· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘. ∞Ó ‰ÂÓ ˆÏËı›, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Î·È ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ªfiÚ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ›Â: “∫·È ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ∞fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi. Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î¿ÔȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈ fï˜ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Û ÓÔ‡ÌÂÚ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ô Î. μ·Ï‚¤Ú‰Â ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË. ∞fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›¯·Ó ÂÈ ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ŒÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ Â›Ó·È Û Ôχ ηϋ ËÏÈΛ· Î·È Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹˜”.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ET1 20.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ∑- (∞1 fiÏÔ) ™¶√ƒ+ 15.00 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÈÔ‰ÚƠ̂˜ -∑CONN-X TV1 21.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV2 19.00 °ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚı-ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜)

™√À¶∂ƒ §π°∫

¶ÚfiÛÙÈÌÔ 1000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ƒ√™Δπª√ 5000 ¢ÚÒ Î·È ÔÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Â¤‚·ÏÂ Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú¿Û¯Ô. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›¯Â ·Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÙËÓ •¿ÓıË - fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ηıfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÒÓ- Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‹Ú ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ * ¶∞∂ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÚfiÛÙÈÌÔ 1000 ¢ÚÒ * ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÁÈ·Ù› “... ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÂÁηÏÔ˘Ì¤Ó˘ ·fi ÙË ı‡Ú· ¢, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÁ‰fiÓÙ· Û·Ṳ̂ӷ ηı›ÛÌ·Ù·” , ÚfiÛÙÈÌÔ 1000 ¢ÚÒ. * ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÚfiÛÙÈÌÔ 1000 ¢ÚÒ * ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÚfiÛÙÈÌÔ 2500 ¢ÚÒ * ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÚfiÛÙÈÌÔ 1000 ¢ÚÒ * ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ˘‚ÚÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÚfiÛÙÈÌÔ 6000 ¢ÚÒ * ¶∞∂ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÚfiÛÙÈÌÔ 7500 ¢ÚÒ * ∏ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ¶∞∂ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ - ¢. ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ.

μfiÏÂ˚

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞√ Δ∏ ‰È΋ ÙÔ˘˜ “ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‚fiÏÂ˚ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÌ·›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ·˘Ù‹. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙfiÛÔ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2009-2010. √È ·ıÏËÙ¤˜ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜.

25

£∞ ∞°ø¡π™Δ∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δπ™ ™∂ƒƒ∂™ Δ∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ª∂ ∞¡Δπ¶∞§√ Δ√¡ ¶∞¡™∂ƒƒ∞´∫√

ªÂ ÙËÓ ›‰È· ...Û˘ÓÙ·Á‹ ËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙËÓ 20Ë Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ (Û Â›Â‰Ô ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ) ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. £· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ Î·È ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ £· Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÚÈı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ӛΘ Â› Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÂÓÙfi˜ Ì 1-0 Î·È Â› ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 2-0, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ì 1-0 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ·fi ÙËÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” . √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ·È¯Ó›‰È· (4-4-2). √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ¶¿· ÷ϛʷ ™·Óηڤ (ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ¿ÚÂÈ Ô Ã·‚Ȥ ΔÔÌ¿˜). ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÎÔ› Û¯‹Ì· ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÓÙÂη Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. √ ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·. ™ÙÔ μfiÏÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ Ô ¶¿ÔÏÔ ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, ηıÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi (¯ı˜, ¿ÓÙˆ˜, ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·), ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ÚÈÛοÚÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ªfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂. * ªÂ ÔÈÓ‹ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ô ¶¿· ÷ϛʷ ™·Óηڤ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. √ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘.

ªÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ΔËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ı· ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ηıÒ˜ Ë ¶∞∂ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Î·È ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ

ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, Ë ¶∞∂ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 20 ú. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ٷ Ô‡ÏÌ·Ó ÙˆÓ ™˘Ó‰¤Û̈Ó, ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ··Ú·›ÙËÙ· Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜), ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ (Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos). √È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜-ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ì Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÌfiÓÔ, ›Ù ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ (Ë ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜ ·fi fiÏ· Ù· ÛËÌ›·), ›Ù ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ¤Íˆ ·fi ÙË £‡Ú· 8 ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ °Ë¤‰Ô˘ ™ÂÚÚÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·fi ÂȉÈÎfi ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ, ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ŸÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË ı‡Ú· 8 ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ °Ë¤‰Ô˘ ™ÂÚÚÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‡‚ÚÂˆÓ Î·È Ù˘¯fiÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÎfiÛÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Û‡ÌʈÓË ¿ÓÙ· Ì ٷ ·ıÏËÙÈο ȉÂÒ‰Ë.

¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÕÏÏÔ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡, ¡Ù¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ∑ÔÚÓÙ¿Ô ¡ÙÈfiÁÎÔ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠·ÚıÚÔÛÎfiËÛË Î·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÚ·¯ı› Ô ¯fiÓ‰ÚÔ˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. √ ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ʤÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ μÚÔ‡ÙÛÈÓ·, ªÚ›ÙÂ˙, ª·ÓÁÎÔ˘Ú¿, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ÕÌÔ (·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘), ÂÓÒ Ô ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· - ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ - ·fi ÙËÓ °Î¿Ó· Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È §ÂÔ˙›ÓÈÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.

¶·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Ì ∫·‚¿Ï· Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘.

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ Î·È ÔÈ ¶·›‰Â˜ ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 12.00 Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∂¶™ ™ÂÚÚÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫-20 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. πˆ¿ÓÓË ΔÛÈÁÎÚ¿ÎË Î·È ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ ΔÛÈ·Ô˘Û›‰Ë (fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ™ÂÚÚÒÓ). ªÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ª·ÚÔ‡Ï˘, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, μ·ÏˆÙ‹˜, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∑¤Ú˘, ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, ∫fiÌÓÔ˜, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, ª·Î·Ó›Î·˜, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡¿Î·˜, ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 15.00 ·fi ÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ™¤ÚÚ˜. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ™Ê¿Î·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ §¤ÙÛÔ˜, ΔÚ›ÌÌ˘, ΔÛ›Ë, ÃÔϤ‚·˜. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 13.30 ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, Ë ÔÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÛÙÔ Ï·›ÛÈ· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∫-17. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·˚‰‹˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ª·˚Ú¿ÌË Î·È π¿ÛÔÓ· °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ (fiÏÔÈ ·fi ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜). ªÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μ·Ú‚¤Î˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ·

ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ: ∞‚‰ÂÏ¿˜, ¶·¯‹˜, °ÈÔ‚¿ÓÓ˘, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, ¶Ú·ÛÛ¿˜, ∑¿Ó˘, ¶¤ÚÁ·ÓÙÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈ¿ÎÔ˜, ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘, Δ˙Ô˘Ú‚·Ù˙‹˜, μ·˚Ó¿˜, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ ™Ù., ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜, ∫¿ÚÚÔ˜, ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜ Î·È ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘.

∂ΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ Austrian Boys ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Austrian Boys Club Î·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÈηӋ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ŸÌˆ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Superleage ÂÈ¤‰Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ ·ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ ̤ڷ˜ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯ÚÒÌ·. ΔÔ Austrian Boys Club ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 13:00 ·fi ÙÔ ∂∞∫. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ club. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™ ÙˆÓ Austrian Boys ¤¯Ô˘Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ù· ÂÍ‹˜: 1) ∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ∂Ή‹ÏˆÛ˘ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. 2) £· ÂΉÔı› Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¯¤˜ ÂÔÚÙ¤˜. 3) £· ‰ÔıÔ‡Ó ÚÔ‡¯· Î·È ‰ÒÚ· ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. 4) ªÂÙ¿ ·fi οÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜ ı· Ì·˙¤„Ô˘Ì ÙÚfiÊÈÌ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙȘ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 5) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ó¤o Ì·˜ bar - ÌÔ˘Ù›Î ÙÔ˘ Club”.

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¡. ΔÛÂÎÔ‡Ú· £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ fiÛÔ˘˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˙‹ÏÔ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ™·˜ ηÏÒ fiÏÔ˘˜ Ó· ¶∞ª∂ ª∞∑π Ì ÙË ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ™Àª¶√§πΔ∂π∞ Î·È ÙÔÓ ¶∞¡√ ™∫√Δπ¡πøΔ∏ Î·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ¢∏ª∞ƒÃ√ ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ÈηÓfi Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¡π∫√™ Δ™∂∫√Àƒ∞™


26

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 12 NOEMμƒπ√À 2010

£∂§∂π √ ∞.™. “μ√§√™ 2004” ¶√À À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ∞Àƒπ√ Δ∏¡ ∞π°π¡∞ °π∞ Δ∏¡ ∞’ °À¡∞π∫ø¡

¡· “È¿ÛÂÈ” ÎÔÚ˘Ê‹ ËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ (3 Ì.Ì.) ÛÙÔ ∂∞∫ ÙËÓ ∞›ÁÈÓ· Î·È Ì ӛÎË ı· “È¿ÛÔ˘Ó” ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘.

Δ ∫Ú. ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ

“√ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” Δ√ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ÛÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, ¤ÏÂÍÂ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Metro” . √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ηχÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2008. ŒÙÛÈ, Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ˆ˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” , ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘” . “ªÔ˘ ¿ÚÂÛ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì ÙÔÓ ÛÂÚ ÕÏÂÍ. Œ¯Ô˘Ì ηϋ Û¯¤ÛË Î·È Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‰È·‚fiÏÔ˘˜” Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì ÙÔ Ó˘Ó Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘: “∫·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ fiÏ· fiÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “À¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÈı·Ú¯›·. √ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì·˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ “·ÊÏÔÁÈÛÙ›·” Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ: “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ӈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿Úˆ, ·ÏÏ¿, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi, Ù· ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ. ∞˘Ùfi ÂÚ›ÌÂÓ· Î·È Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ¤ÙÛÈ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ∞›ÁÈÓ· ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ÙfiÙ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔÓ ¶∞√∫, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË Î·È ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . 줂·È· Ë ∞›ÁÈÓ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤· ÔÛfiÙËÙ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÈÛÔ‚·ıÌ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· °Ï˘Ê¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ, fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ª›ÏÙÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË “£” : “∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì·˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ÌÈ· Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ‰Â›Í·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. º˘ÛÈο Ë ∞›ÁÈÓ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ∂›Ó·È Ì›· ÔÌ¿‰· Ì ¤ÌÂÈÚ˜ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÛˆÈο ¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ·›ÎÙÚȤ˜ ÌÔ˘, Ô˘ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ·›ÍÔ˘Ó ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ, ÙfiÙ ‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·-

∞ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÏ·˝·˜ ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ· ÛÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· Ù¿ÎÙËÛË Ì›·˜ ·ÎfiÌË Ó›Î˘” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÔÈ μ¿ÏÈ· §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ¢È‚·Ó¤ Ô˘ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂Ó˜, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÏ·˝·˜ ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ηıÒ˜ Ë 21¯ÚÔÓË ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Ì¤ÛË Ù˘. ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∂›Û˘, ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ·›ÎÙÚȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ºˆÙÂÈÓ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫‡ÚÎÔ˘ Î·È ∂ϤÓË ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. °È· ÙËÓ ÚÒÙË, Ë ÔÔ›·

Â›Ó·È 18 ÂÙÒÓ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÍ› ¯·Ê, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ·, ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› Ó¤· ÂÁÁÚ·Ê‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ·ıÏËÙÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ΔÔ ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ, ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√. Δ¤ÏÔ˜, ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 5˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™Â ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Î·È Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ˆÙԇϷ˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. μ·Û›ÏË Δ·ÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ∂˘Ù‡¯ÈÔ ΔÛ·Ï›ÎË ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: ™¿‚‚·ÙÔ 13/11 °Ë. “π. ∫·Ï·Ì·Î›‰Ë˜” , 12.00, ∞‚¿ÓÙ˜ ÷ÏΛ‰·˜-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜, 13.00, ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï.¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 15.00, μfiÏÔ˜ 2004-∞›ÁÈÓ· ∫·ÏÏÈÊˆÓ›Ô˘, 15.00, ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰.-√‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï. ∫˘Úȷ΋ 14/11 ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜, 15.00, ÕÚ˘ £.-∫·ÏÏÈı¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ, 15.00, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ƒÂfi : ¶∞√∫

√ ª∞°¡∏™π∞∫√™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ Δ∞ ª∂Δ∂øƒ∞ °π∞ Δ∏ μ’ °À¡∞π∫ø¡

¶·›˙ÂÈ ÙË ...ÌÈÛ‹ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÔÚ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ô ‚’ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë ∂¶√ Ì ·ÈÊÓ›‰È· ·fiÊ·Û‹ Ù˘ fiÚÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ∫·Ï·Ì¿Î·˜ (3 Ì.Ì.).

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ú¯Èο ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi˜ ÌÂ

¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂¶√ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ϤÔÓ Ì¤ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË. ∫·ÙfiÈÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ·›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ÌÈÛ‹ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Û˘ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¢È¿‚·Û˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. 줂·È· ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ “΢·ÓfiϢΘ” ‰ÂÓ ...¯¿ÓÔÓÙ·È ‰ÈfiÙÈ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ, ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ı· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÁË‰ԇ¯Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË “£” Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜: “°È· Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ªÂÙ¤ˆÚ·, ·ÊÔ‡ ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ۯ‰fiÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÙË ÓÈ΋۷Ì ÙfiÛÔ ¤Ú˘ÛÈ, fiÛÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜, Û ÊÈÏÈÎfi Î·È Û›ÁÔ˘Ú·

‰ÂÓ ÙË ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ. 줂·È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ¿Á¯Ô˘˜. Δ· ªÂÙ¤ˆÚ· Â›Ó·È Ô˘ “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· Ó›ÎË, ‰ÈfiÙÈ ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ›ÛÙË ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ·Ó Ë ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÊ¿ÌÈÏÏË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ∫fiÓÙÚ· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ›¯·Ì ¯¿ÛÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤„·Ì ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô‡Ù ÙË Û¤ÓÙÚ·, ÂÓÒ Â›¯·ÌÂ Î·È ÙÚ›· ‰ÔοÚÈ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ ŒÏÂÓ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ ÏÔ˘ Î·È ∑ˆÁÚ·ÊÈ¿ ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ, ¤¯·Û·Ó οÔȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ηıÒ˜ Ô Î. ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ¯ı˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ÙÚÈ¿‰· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒÔ‡ÛË, ∂ÈÚ‹ÓË

Ë ŒÏÂÓ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋

ª¤ÏÏÔ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË £ÂÔ¯¿ÚË Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜. * ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫·‚¿Ï·-ƒÔ‰fiË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ∂ÏÏ¿˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ-¶·ÓÂÏ¢-

ÛÈÓÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ. ** ΔÔ ÙÌ‹Ì· Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ô˘˙ÂÚ› “∫‡Ì·Ù·” Î·È “∫Ô¯‡ÏÈ” , ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î·Ê¤ “∞Ï¿Ûη” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

∞º√ƒ∞ 15 ¶√¢√™º∞πƒπ∫√À™ ∞°ø¡∂™ √π √¶√π√π ¢π∂•∏ã∏™∞¡ Δ√ 2010

™ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ô Ó¤Ô˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ٷ “‡ÔÙ·” ·È¯Ó›‰È· Ó¤Ô˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚȤ¯ÂÈ 15 ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙÚ›· Â›Ó·È ÙȘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Ô Á.Á. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜ ·Ú¤‰ˆÛ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Û ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ™¢√∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ∂¶√, ·ÔʇÁÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‹Úı ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ √À∂º∞, ‹ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ̋Ó˜.

∞fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Â͉fiıË ¯ı˜ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È: “√ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, ‰È·‚›‚·Û ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ, ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ UEFA, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó 15 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙÔ 2010 Î·È Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ˘fiÓÔÈ·˜, ˆ˜ ÚÔÛ˘ÓÂÓÓÔË̤ÓÔÈ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ. ªÂ ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ·Ó·ÊÔÚ¿, ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÔÈÓÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÂӉ¯Ô-

̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛÙ›. Δ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ UEFA ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010 ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË Super League, ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·”. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ∂¶√ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ˘fiıÂÛË Ì ٷ ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÂÌÊı› ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÛÙÔ fiÚÁÈÔ ÊËÌÒÓ,

fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ (٤ٷÚÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿) Ê¿ÎÂÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ √À∂º∞ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Î·È fi¯È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶√: “∏ ı¤ÛË Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· Ù· ‡ÔÙ· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Î·ı·Ú‹: fiÏ· ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È fiÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·fi ÙËÓ UEFA ÁÈ· ‡ÔÙÔ˘˜ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈο ·ÁÒÓ˜, ‹Ú ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ŸÛÔÈ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡-

ÓË, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ‹ οÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Ù¤ÙÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Û ‚¿ıÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›Ù ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ›Ù ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙËÚÈÁ̤Ó˜ Û ÂӉ›ÍÂȘ. ∂Î ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÏÔÈfiÓ, Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‡ÔÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ∂›Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ¿ÓÔÈÍ ÚÒÙÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‚·ÛÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Ù˘ ∂¶√ Â›Ó·È Ë ¤Ú¢ӷ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È¿ Ù˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û·Ê‹˜ Î·È ·ÎÏfiÓËÙË ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ˘Ôı¤ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂¶√ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜/∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÔÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂¶√. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Â› ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘Û›·˜ Î·È fi¯È ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÂȯÂÈÚ› ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ∂¶√ ·¤Ó·ÓÙÈ”.

■ Δ√¡π∑∂π √ ∞™√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À Δ∑∞ª√¡ °∫√ƒ¡Δ√¡

“ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÓÈ΋ÛÔ˘Ó” √

™∂ƒμπ∞

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∞π™π√¢√•√™ ˆ˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ı· ‰Â¯Ù› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ÂÈ ÙÔ “Ó·È” ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫¿ÈÙÛÈÙ˜. “¶ÂÚÈ̤ӈ ˆ˜ Ô ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ¤¯Ô˘Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÏËڈ̤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È ÈηÓfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌË ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙfiÛÔ ÎfiÔ. ¢ÂÓ ÛΤÊÙÔÌ·È Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ ÛÂÚ‚ÈÎfi Δ‡Ô Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÒÚ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·, ·ÊÔ‡ Ô‡Ù ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ŸÌˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ˘˜ 34 ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2011. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜”.

Δ˙·ÌfiÓ °ÎfiÚÓÙÔÓ Â›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË (86-78) ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â› Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ™·ÚÏÂÚÔ˘¿ ÛÙÔ ™∂º ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÚˆÏ›Áη, ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙÏ› ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ... “™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ›Ûˆ ·fi ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ (™·ÓÔ‡ÏË, ¶··ÏÔ˘Î¿ Î·È ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Âȯı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ MVP Û ÛÔ˘‰·›Â˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Û º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ¿‰· ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÚfi·È·. ∫·È ÂÁÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯ˆ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÌÔ˘ ‰Ò. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ı· Â›Ì·È ÂΛ. °È· Ó· ÙË ‚ÔËı¿ˆ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ‹ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, fiÔ˘ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔ˘. ŒÎ·Ó· ÌÈ· ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔ˘ ¿ÚÂÈ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ÒÛÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÒ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi”. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™·ÚÏÂÚÔ˘¿: “ŒÏÂÈÂ Ô ¶··ÏÔ˘Î¿˜ Î·È ‹Ú· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ŒÎ·Ó· οÔÈ· ÛÔ˘Ù, ¤‚·Ï· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ fiÓÙÔ˘˜ Î·È Ë ·-

fi‰ÔÛ‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÍÈÔÚÂ‹˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›Ûˆ, ÁÈ·Ù› ͤڈ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· οӈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ·ÚΤ. ŸÏÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ·›Íˆ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ‰Â›Íˆ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ Ù›ÙÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ˘Ï ÌÔ˘. ¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó ı· ÛÎÔÚ¿Úˆ ¤Ó·Ó ‹ 15 fiÓÙÔ˘˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤Ïˆ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·”. °È· ÙËÓ Î·Ï‹ ¿Ì˘Ó· Ô˘ ·›˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯Â

ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ: “™Â fiÔÈÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÛÔÚ Î·È ·Ó ‰Â›ÙÂ, Ë ¿Ì˘Ó· ʤÚÓÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÊ›ÏÂȘ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÛÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ó· ·›˙ˆ ¿Ì˘Ó·, ·ÏÏ¿ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ı· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ͉ÈÏÒÓˆ ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÙ¤˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘”. °È· ÙÔ ·Ó ÙÔÓÒıËÎÂ Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ™·ÚÏÂÚÔ˘¿: “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û ÔÏ›˙Ô˘Ó Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∞Ó Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔÈ ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¤˜ Ì¿¯Â˜”. °È· ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∂¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, Ô˘ οÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì οÙÈ. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ηÏÔ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ·ÁÒÓ˜ Ì ÙË ƒfiÌ· Î·È Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ηÏfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∫·È ΢ڛˆ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ‰‡Ô ӛΘ, Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË”.

27

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞¶√ ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞1 ∂™∫∞£ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 17.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú.ΔÈÙ¿Ó˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÛÏ‹˜, ¶·ÁÒÓ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ªϤÙÛ·, °È·ÓÓ‹, ΔÛÈÔÙÈÓfi˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ª·Ú·Ì‹˜. ∫Ï. ª¿Ú·˜, 17.30, ÿηÚÔÈ ΔÚ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚηÙۤϷ˜, ∞. ∫˘Ú›ÙÛ˘, °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, °Î·ÚÙ˙Ôӛη˜, ∫·Ú‡‰·. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °Î·ÚÙ˙ԇη˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 17.30, °.™. μfiÏÔ˘-∂∞§. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ˙·ÊϤÚ˘, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: º·ÚÌ¿Î˘. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 18.00, ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞Ó¿ÏË„Ë: °. ΔÛÔ‡ÓÙÛÔ˘Ú·˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·Ù¿ÛÈÔ˜, ∞Ó˘Ê·ÓÙ‹, ∫·¸ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ª·Ó·Û‹˜. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 18.30, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ΔÛÔÎfiÏ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∫·Ì¤ÓÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 19.30, ∫ÂÚ·˘Ófi˜¡›Î·È·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª. ¶ÈÙÛ›Ïη˜, º. ∫˘Úȷο΢. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ƒfiÎÔ˜.

∞2 ∂™∫∞£ °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∑·¯·Ú‹˜, ™Ù·ı¿Î˘. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 17.30, ¶ÂÚÚ·È‚fi˜-∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, μÔÁÈ·Ù˙‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 18.00, ∞∂§-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÂڷΛÓ˘, ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫ÂÓ·Ó›‰Ë, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ƒ¿ÌÌÔ˜. ∫Ï. “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 19.30, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªfiÚÊË.

ª¶∞™∫∂Δ

∫Ï›ÓÂÈ °È·Û¿ÈÙÈÙ˜ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ™Δ∏¡ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚfiÔÙÔ˘, Ô ™›Ì·˜ °È·Û¿ÈÙȘ. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ §ÈıÔ˘·Ófi˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ›¯Â ÂӉȷÊÂÚı› Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2006 ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο. √ ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Δ˙È·ÓÏԇη ª·˙›ÏÂ, Ô˘ ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÚΤ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô °È·Û¿ÈÙȘ - Ô ÔÔ›Ô˜ ηχÙÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ “2” Î·È “3” - Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜, ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ΔÛ¿‚È ¶·ÛÎÔ˘¿Ï, Ì›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ë ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘. √ °È·Û¿ÈÙȘ, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ °·Ï·Ù·Û·Ú¿È, ¤¯ÔÓÙ·˜ 13,6 fiÓÙÔ˘˜ Ì.Ô (47% ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ·) Î·È ¤ÍÈ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ.


28

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 12 NOEMμƒπ√À 2010

£¤ÏÂÈ ∫Ô‡ÂÚ Ë Ã¿ÈÓÙԢΠ™∂¡∞ƒπ∞ ·fi ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ÕÚË, ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ ÿÈÓÙÔ˘Î. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ slobodnadalmacija.hr Ë Ã¿ÈÓÙԢΠ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¡ÙȤÁÎÔ ª·Ú·ÓÙfiÓ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ, fï˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ʋ̘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÚÔÙ·ı›. “√ ∫Ô‡ÂÚ Â›Ó·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ fiÔ˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ·›˙Ô˘Ó ¿Û¯ËÌÔ ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∏ ÿÈÓÙԢΠ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÚÔ·ÙÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ.

∞ƒ∏™

™ÙÔ˘˜ “ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜” Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Δ√À™ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ú¤„ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ÕÚ˘, ·Ó ηٷʤÚÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ¤Î·Ó·Ó ¿ÏÌ· 17 ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ UEFA Î·È ÙË ÛÂ˙fiÓ 2011-2012 ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ “ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜” ¤¯ÔÓÙ·˜, ıˆÚËÙÈο ¿ÓÙ·, ¢ÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÎÏËÚÒÛÂȘ. √È ‰‡Ô ÚÔÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Â› ÙˆÓ °È·ÁÎÂÏfiÓÈ· Î·È ∞Ô‡ÛÙÚÈ· μȤÓÓ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙË §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ÛÙÔ˘˜ 15.393 fiÓÙÔ˘˜. ∏ ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÕÚË ÌfiÓÔ Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÌÔÚ› ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· (Ì ∞ÙϤÙÈÎÔ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Î·È ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ ÂÓÙfi˜), Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ·Ó Î·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯً. * ∫·ÓÔÓÈο ı· ÎÏËı› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ¶∞∂ ÕÚ˘ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙˆÓ 10.500 ¢ÚÒ Ô˘ Ù˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” . ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 18, 24, 28, 30, 34. Δ˙fiÎÂÚ: 13.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 8 3 3 8 2 6 0.

ΔÔ EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5: 15, 20, 22, 26, 29.

ΔÔ SUPER-3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 0 6 4, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 4 3 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 2 0 6.

¶ƒ√∫∂πª∂¡√À ∏ ∞∂∫ ¡∞ ∂¡π™ÃÀ£∂π ™Δπ™ ª∂Δ∞°ƒ∞º∂™ Δ√À π∞¡√À∞ƒπ√À

ƒ›¯ÓÂÈ ‰›¯Ù˘· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ ‚·Ï¿ÓÙÈÔ Ù˘ ¶∞∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ™ÂÁÔ‡ÓÙ· ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ (μ’ ÂıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·).

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi ÛÙfiÂÚ Ù˘ ∞ÏÌ·ı¤Ù ÃÔÛ¤ ÃÔ˘ÏÈ¿Ó ÓÙ Ϸ ∫Ô˘¤ÛÙ· Î·È ÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ ·ÚÁÂÓÙÈÓfi (Ì ÈÙ·ÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ) ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê-ÂÍÙÚ¤Ì Ù˘ ƒ¿ÁÈÔ μ·ÁÈÂοÓÔ, ∂ÌÈ ÏÈ¿ÓÔ ∞ÚÌÂÓÙ¤ÚÔ˜. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÃÈ̤ÓÂı Î·È Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÛÈÙÔ›. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì 6-7 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ∞∂∫ Î·È fi¯È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ù˙¤ÓÙˉˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ ∫ÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ÛÙfiÂÚ ∞ÎÈ ‚¿ÓÙÔ ªÔÛΤڷ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂÍÈηÓÈ΋ ∞̤ÚÈη˜, ˆÛÙfiÛÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰··ÓËÚ‹ ÂÚ›ÙˆÛË. √È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞∂∫ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó Û ‰Â‡ÙÂÚÔ Ï¿ÓÔ ÙȘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÚÔڛ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ı· “¤ÛÔ˘Ó” ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ƒ·Ê›Î Δ˙ÈÌÔ‡Ú. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ Î·È ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·. ∏ ∞∂∫ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ÌÂÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË, ÛÙË ‰Â ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘

ªÏ¿ÓÎÔ Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ηْ ·Ú¯¿˜ ·ÚÓËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ó¤· Û˘˙‹ÙËÛË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·.

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¶¿Óˆ Ô˘ ‹Á ӷ ¯·Ú› Ì ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, ¤Ó· Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„ ÛÙË ¯ıÂÈÛÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∞∂∫. √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ·Ô¯ÒÚËÛ Ì Û·ÛÌfi ÛÙËÓ ÔÛÊ˘˚΋ ¯ÒÚ· (ÏÂ˘Ú¿

Î·È Ì¤ÛË) Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÌÊ›‚ÔÏË. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·, ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ·È¯Ó›‰È. ∫·ÓÔÓÈο ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ªÂÚÓ˜, ª·ÓˆÏ¿˜, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °È¿¯ÈÙ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹

‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Á‹‰·. √ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ Î·È Ô ¶¿· ªÔ‡Ì· ¡ÙÈfi ¤Î·Ó·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 10:30 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

Δ√¡π∑∂π √ ¢π∂À£À¡Δ∏™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ Δ∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ¢π∞πΔ∏™π∞™ ∫Àƒ√™ μ∞™∞ƒ∞™

“¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ›‰ÈÔÈ” °

È· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ̤ۈ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂¶√, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È· Ì›ÏËÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ UEFA ∫‡ÚÔ˜ μ·Û¿Ú·˜.

“ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰È·ÈÙËÛ›·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ UEFA Î·È Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎfiÓÛÂÙ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈο ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ UEFA Ó· ÙȘ ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì Ì ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʛϷıÏÔÈ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙ· Á‹‰·. ∫È ÂÓÒ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ÂÌ›˜ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙȘ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô Î. μ·Û¿Ú·˜. °È· ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜: “ΔÔ 2009 ÌÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËΠ·fi ÙËÓ ∂¶√, ÎÈ ·˘Ùfi ·-

ÔÙÂÏ› ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ, ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛˆ Î·È Ó· ‚¿Ïˆ οÔȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. Œ¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È Â›Â‰Ô Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ· ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ‹Úı·Ó ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì 900 Ó¤Ô˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô‰Ô ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·-

ÔÙÂÏ› ̤ıÔ‰Ô Î·Ù¿ Ù˘ ‚›·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÔÓfi ıˆڛ·, ·ÏÏ¿ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ôχ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ˘ÏÈÎfi, Ì ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ, ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È Î·ı¤Ó·˜ ‚ϤÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ. √ ηı¤Ó·˜ ‚ϤÂÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ∂¶√ ·ÁfiÚ·Û ‰È¿ÊÔÚ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷... ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔÈ, Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˘˜. ŒÓ· Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¡· ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ. ∞Ó ÌÔÚ› ÂÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ηٷ-

Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿...” . °È· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ UEFA Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ¤ÍÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ (Û˘Ó ‰˘Ô ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜): “¢ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ›ڷ̷. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ·fi ÙË FIFA Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔ ›ڷ̷ ·˘Ùfi ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ UEFA, Û °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Î·È ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì¿ÙÈ·, Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ Á‹‰Ô. ŒÓ· ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ÛÙÈÏ ·È̷͛ÙÔ˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È. ∞Ó ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô‡Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· Ï¿ıË. §¿ıË ı· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ·. ∞Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ó·È ı· ÙȘ ‰Ô‡ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Ô˘ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÂȉÈο Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ¤ÍÈ ‰È·ÈÙËÙÒÓ. Δ· ˘¤Ú Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ηο, „¿¯ÓÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Î·È ›Ûˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜

Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ, Ì ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¿Ì ηϿ“ °È· Ù· “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙȘ ˘fiÓÔȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó: “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ‰ÈÂıÓÒ˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ ϤÓ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ Ó· Â›Ó·È ÌÏÂÁ̤ÓÔÈ. ºÙ¿Û·Ì Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô ¿ÏÏÔ˜ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂϤʷÓÙ·˜. ŸÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ˘¿Ú¯ÂÈ, Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ΔÔ ı¤ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ηϿ Â›Ó·È Ó· ϤÌ fiÙÈ fiÏÔÈ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ. ∫¿ÔÈÔÈ ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÈηۛ˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∫È ÂÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÔÚÎÈÛÙÒ ÁÈ· ηӤӷ. ∞ÏÏ¿ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¿. ∞˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ı· ʇÁÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó; ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó” .


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ™ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” , ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 10∂. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ μfiÏÔ˘ “√ ¡ËÚ¤·˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Û‹ÌÂÚ· Î·È ·fi ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· “Ÿˆ˜ ¶·ÏÈ¿...” ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24 210 / 48 705 ‹ 6989 857285 (μÔ˘Á¿˜), 24 210 / 71 281 (™·‚‚›‰Ë˜). — OÈ “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” ¡. πˆÓ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” . ™ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ı· Â›Ó·È Ô Î. æ·ı¿˜ Î·È Î. §. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘. — πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜ °·Ù˙¤·˜, Û‹ÌÂÚ· Î·È ·fi ÒÚ·˜ 7 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 ÚˆÈÓ‹, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. — ΔËÓ ¶¤ÌÙË 18 ¡Ô¤Ì‚ÚË ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Public (√ÁÏ - ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘) Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ¿Ó·˜ μÂÓ¤ÙË “ŸÙ·Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ù˘ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ¤ÊÂÚ ¤ÚˆÙ·” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” , Ë Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ™ÔÚÔÙÈÌ›ÛÙÚȘ. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË °·‚·Ï¿. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. — To §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ˘ ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¢Â‡ÙÔ˘ “™Ì‡ÚÓË Û˘ÁÓÒÌË” ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ (™˘Ú›‰Ë - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘). ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· οÓÂÈ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ªÔ˘Ï·Ì¿ÙÛË - ¶·Ó·ÁȈٷÎÔÔ‡ÏÔ˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πø¡π∞” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ∞˚‚·Ï› Î·È Ù· ªÔÛ¯ÔÓ‹ÛÈ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ÛÏÈ· ̇ÚÈ· ·̷ٷ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù’ ∞˚‚·Ï›...” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘ - ª·Ó‰ËÏ·Ú¿). ΔȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô Ô Î. £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫ÔÓÙ¿Ú·˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. — √ ŸÌÈÏÔ˜ ∑fiÓÙ· μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 7.30 Ì.Ì., ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ Ì ı¤Ì·: “√ ∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì‡ Î·È Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘” . √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ë ¢Ú. Δ›ÙÛ· ∫·Ú··Ù‹ - ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ (Ô‰fi˜ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘) ı· ÙÂÏÂÛÙ› πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. flÚ· ÂÓ¿Ú͈˜ 8.30 Ì.Ì. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∞Á›ˆÓ, ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÓÔÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë μ’ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ó¤Ô˘˜ Î·È ·È‰È¿, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÌÈ·˜ ÒÚ·˜. ŒÓ·ÚÍË 10.15 .Ì. — √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ÔÈ ‰È‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ 18Ô˘ Î·È 29Ô˘ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›ˆÓ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂ÓÔÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘. £¤Ì· “∏ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘” . √ÌÈÏËÙ¤˜: ∞Ú¯ÈÌ. ™Â‚·ÛÙÈ·Ófi˜ ∑ÂÚ‚fi˜, ƒ·ÏÏÔ‡ ªÂÚÙÛȈٿÎË - „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ Úˆ›, ÁÈ· ÙË ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (∞Ó·ÙÔÏ‹) ∞ÁÈ¿˜. 2. 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· §È‚¿‰È √χÌÔ˘-Á‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘. 3. 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ Bansko μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙȘ 19-20-21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô LET’S GO, °ÎÏ·‚¿ÓË 36·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 33662. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ ÔÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30, ÙËÏ. 24210 23935. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ºÏÒÚÈÓ·-¶Ú¤Û˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÛÙȘ 27 Î·È 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 65ú. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6974-357852, ÒÚ˜ 10.00-13.00. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÂÍfiÊÏËÛË. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: * ∫˘Úȷ΋ 14/11/10: ÒÚ· 10 .Ì. ™·Ú·ÎËÓfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÛÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. * ∫˘Úȷ΋ 21/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ªËÏȤ˜ - ªԇʷ: ø.¶.: 3 - μ¢: 1/5. * ∫˘Úȷ΋ 28/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: §Â¯ÒÓÈ· ÕÓˆ °·Ù˙¤· - ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: ø.¶.: 4 - μ.¢.: 1/5. * ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú· 4-5-6/12/10: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋ /ÂÚÈËÁËÙÈ΋: •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236.

“¶·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù·” Û ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¡›Ù·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

Œ

ˆ˜ ÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¡›Ù·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (‚’ fiÚÔÊÔ˜). ∏ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÁÓÒÛ˘, Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓÛÙÈÎÙ҉˘ Î·È ÂχıÂÚË ÙfiÛÔ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓËı›. ∏ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î·È ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ ™Ô‡‰·Û ÛÙ· ∂χıÂÚ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ(1962-1965) Ì ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ °. ª·˘ÚÔ˝‰Ë. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ۯ‰›Ô˘ Î·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ º. °·Ï·ÓÔ‡ . ¢È‰¿¯ÙËΠ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi

Û¯¤‰ÈÔ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ “¶·ÏÌÂÚ” ΔÔ 1968 ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ fiÔ˘ Î·È ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ·. ΔÔ 1975 ȉڇÂÙ·È ÙÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Î·È Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞fi ÙÔ 1977 -1985 ‰È‰¿ÛÎÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ¯ÚÒÌ· Û ·È‰È¿ ÛÙÔ ∂χıÂÚÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∂ÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘. ∞fi ÙÔ 1986 ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ

™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ΔÔ 2009 ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙ· ·È‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™ÙÂÎÈÔ‡ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë, ÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. Œ¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û 9 ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È μfiÏÔ.

√ ƒ¿ÛÙ· ΔfiÌ·˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÛÙÔ Badminton ™√§π™Δ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤-

ÙÔ˘, Ô ƒ¿ÛÙ· ΔfiÌ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ Ù· ÛÊȯٿ ÎÔÏ¿Ó, Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔÎfiÊÈÂÊ ÁÈ· Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÍÂÈ ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÎ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ U2 Î·È ÙˆÓ ªÏ·Î ÕÈÓÙ ¶È˙. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Rock the Ballet, ÙÔ “Ì·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·” , fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏ› Ô ›‰ÈÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÎÚÔ‚·Û›Â˜ Ù˘ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Ú˘ıÌÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ¯È¯Ô. ∞fi ÙÔ 2008 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 450 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi 250.000 ı·٤˜. Δ· Á˘ÌÓ·Ṳ̂ӷ “ηο” ·ÁfiÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ΔfiÌ·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· ‰˘Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‚Ú¿‰È· ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Badminton Î·È ÂÓıÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤˜, Ó·ÓÈÎfi ΢ڛˆ˜ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘˜. ¢˘Ô ·ÎfiÌ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·fi„Â Î·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÂψ‰ÈÒÓ “I gotta feelin’” ÙˆÓ ªÏ·Î ÕÈÓÙ ¶È˙, “With or Without You” ÙˆÓ U2, “We will Rock You” ÙˆÓ ∫Ô˘‹Ó, “Billy Jean” ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿Î-

ªÂÙ·‰ÔÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜

ÛÔÓ, “When Doves Cry” ÙÔ˘ ¶ÚÈÓ˜, “American Woman” ÙÔ˘ §¤ÓÓÈ ∫Ú¿‚ÈÙ˜, “Viva La Vida” ÙˆÓ Coldplay Î.¿. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÙÛ›ÛÎÔ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÙÔ 1981, Ô ΔfiÌ·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ƒÈ¿ÓÙ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜ Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ‰È¿ÛËÌË ∞η‰ËÌ›· ∫›ÚÔÊ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ø˜ ¤ÊË‚Ô˜ ‰È·ÎÚ›ıËΠ۠‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡, fiˆ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1994, ÛÙË μ¿ÚÓ· ÙÔ 1996 Î·È ÛÙÔ Δ˙¿ÎÛÔÓ ÙˆÓ ∏¶∞. ΔÔ 1995 ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Jeune Ballet

Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ÙÔ 1997 ÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÃÔÚÂ˘Ù‹˜ ÛÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ ÿÚÙÊÔÚÓÙ. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ª·Ï¤ÙˆÓ ª·ÚÈ›ÓÛÎÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ (2001) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÒÙÔ˜ ÛÔÏ›ÛÙ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ÿÚÏÂÌ (2003). ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠ۠ÔÏÏÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÕÏÌÚ¯٠ÛÙË “∑È˙¤Ï”, ÙÔ˘ ª·˙›ÏÈÔ ÛÙÔÓ “¢ÔÓ ∫ȯÒÙË” Î·È ÙÔ˘ ∞Ï‹ ÛÙÔÓ “∫Ô˘ÚÛ¿ÚÔ”. “ΔÔ ÎÔÈÓfi ÍÂÙÚÂÏ·›ÓÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ¯Ô-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Úfi” , ¤ÁÚ·„Â Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “™¿ÓÔÌ·Ù” ÙÔ˘ ∂ÏÛ›ÓÎÈ. “√È Bad Boys of Dance ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ ·fi ÙËÓ ÛÂÌÓfiÙ˘ÊË ·‡Ú· ÙÔ˘, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ı·̷ÙÈÎfi Î·È Ôχ ·ÚÛÂÓÈÎfi” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “The New Yorker” . ™˘Ó‰˘·ÛÌfi ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ª·Ú›ÛÓÈÎÔÊ, ÙÔ˘ ªÚÔ˘˜ §Ë Î·È ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Entertainment Tonight” ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ƒ¿ÛÙ·. “π‰ÈÔÊ˘˝·” ıˆÚ› ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ë ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ı·ÙÚÈ΋˜ “·Ú¿ÛÙ·Û˘ “Fame” ¡Ù¤ÌÈ ÕÏÏÂÓ, ÂÓÒ ÎÚÈÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ‡ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· “¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” Î·È ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó “‰‡Ó·ÌË Ù˘ ʇÛ˘” , ¤Ó·Ó ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÙ·‰ÔÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ¤¯ÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ë Ù¯ÓÈ΋ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™Ô˘Ú‹ “√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ” ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ∏ϤÓÈ·˜ ¢Ô˘Ï·‰›ÚË, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ŒÊË ™Ù·˘ÚÔıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿. ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¤Î·ÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: ∂ϤÓË ª·Î›ÚË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜, ™‡ÚÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜, £ÂÔ‰ÒÚ· ¡ÔÓfiÁÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ª·Ú·Áο΢. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ·fi ÙȘ 8.00 Ì.Ì. ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: 15 ¢ÚÒ Î·È 10 ¢ÚÒ (Ì·ıËÙÈÎfi, ÊÔÈÙËÙÈÎfi). ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· 500 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. — ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ì ٛÙÏÔ “ºıÈÓÔˆÚÈÓÔ› ¢È¿ÏÔÁÔÈ”, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È πÙ·ÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. — OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË μ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤ˆ˜ 30/11. — ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¡›Ù·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “Δ¤¯Ó˘ ¶·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù·” ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ηıËÌÂÚÈÓ¿) 10.00-13.00 Î·È 18.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-13.30. ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), ÙËÏ. fax: 2421031701, email: dekiriko@kodv.gr, dekiriko-kodv.gr. — ΔËÓ ¶¤ÌÙË 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:30, ı· Á›ÓÔ˘Ó, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË §¿ÚÈÛ·˜ - ªÔ˘ÛÂ›Ô °.π. ∫·ÙÛ›ÁÚ·, Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “°Ï˘ÙÈ΋/∞fiÛÙÔÏÔ˜ ºÚ·Ù˙ÔÏ¿˜ - ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋/¡›ÎÔ˜ ºÚ·Ù˙ÔÏ¿˜” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

29

∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙÔ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ”

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶¤ı·ÓÂ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù·ÈÓÈÒÓ ¡Ù›ÓÔ ÓÙ §·Ô˘Ú¤ÓÙȘ ¶∂£∞¡∂ Û ËÏÈΛ· 91 ÂÙÒÓ Ô πÙ·Ïfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù·ÈÓÈÒÓ ¡Ù›ÓÔ ÓÙ §·Ô˘Ú¤ÓÙȘ. Œ¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ù·Èӛ˜-ÛÙ·ıÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ ¶ÈÎÚfi ƒ‡˙È ÙÔ˘ Δ˙Ô˘˙¤ ÓÙ ™¿ÓÙȘ, §· ™ÙÚ¿ÓÙ· Î·È ¡‡¯Ù˜ Ù˘ ∫·Ì›ÚÈ· ÙÔ˘ ºÂÏ›ÓÈ. √ ¡Ù›ÓÔ ÓÙ §·Ô˘Ú¤ÓÙȘ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ∞fi ÙÔ 1946, Ô˘ ›‰Ú˘Û ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙËÓ “Dino de Laurentiis Cinematografica”, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ 150 Ù·ÈÓÈÒÓ, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ˘¤ÁÚ·Ê ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ πÙ·Ïfi ·Ú·ÁˆÁfi Î·È Û‡˙˘ÁÔ Ù˘ ™ÔÊ›· §fiÚÂÓ, ∫¿ÚÏÔ ¶fiÓÙÈ. √ ÓÙ §·Ô˘Ú¤ÓÙȘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi ÓÂÔÚ·ÏÈÛÌfi, Ú‡̷ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ó¤Ô ÓÔ‹ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞, fiÔ˘ ¤¯ÙÈÛ ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∫·ÚÔϛӷ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ “De Laurentiis Entertainment Group (DEG)” . ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¤Î·Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ ÙÔ ™¤ÚÈÎÔ (1973), ÙȘ ΔÚÂȘ ª¤Ú˜ ÙÔ˘ ∫fiÓ‰ÔÚ· (1975), ∫ÈÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ (1976), ΔÔ ·‚Áfi ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡ (1977), Flash Gordon (1980), ∫fiÓ·Ó Ô μ¿Ú‚·ÚÔ˜ (1982), Dune (1984), ∏ ÃÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘ (1985), ªÏ μÂÏÔ‡‰Ô (1986), Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ. ΔÔ 2001 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Irving G.Thalberg ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.

¡¤Â˜ ÂΉfiÛÂȘ Δƒ∂π™ Ӥ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ·fi

ÙȘ “∂ΉfiÛÂȘ ¢ÈfiÙÚ·” ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. - ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “√ÎÙÒ Ë̤Ú˜ Î·È Ì›· ∫˘Úȷ΋” Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈ·˜ Christy Lefteri Ô˘ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÂÌϤÎÂÈ ÙÚÂȘ Ï·Ô‡˜ ÎÈ ·ÏÒÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÓËÛ› ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙÔ Readers’ First Book Award ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Edinburg International Book Festival, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È “μ·ıÈ¿ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Î·È Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· Î·È Ì Ôχ ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ”! - ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “∞ÓÙȉ›·ÈÙ·” Ù˘ Mimi Spencer. ΔÔ Û‡ÓıËÌ·; ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙË ‰›·ÈÙ·. - ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ∑‹Û ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘, ÙÔ˘ Alastair Humphreys Ô ÔÔ›Ô˜ Á‡ÚÈÛ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ μ ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘ ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ 46.000 Ì›ÏÈ·! ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: “ΔÔ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï¤ÍË Î·È Ï¤ÁÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ ÙÔ Ó· ˙Ô˘Ó Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËΠ·’ ÙÔ Ó· ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∂›Ó·È ¿Ô„Ë. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‹ÏˆÛË. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË. ΔÔ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Â›Ó·È ÌÈ· Èı·ÓfiÙËÙ·. ΔÔ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓfi”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜: ∏ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· Ù˘ ÏfiÁÈ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÙÔÓ ‹¯Ô, ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘Óı¤Ù˜, Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, Ù˘ ¯¿ÚÈÛÂ Ó¤Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ó¤Ô Ï¿ÙÔ˜.

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜ ÌÈ· ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÌʈÓÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·, Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜ ÛÙË Ã·ÏÎˉfiÓ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1892. ™Ô‡‰·Û ‚ÈÔÏ› Î·È ıˆÚËÙÈο ÛÙÔ ø‰Â›Ô ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ÛÙË ™ÎfiÏ· ∫·ÓÙfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ (1919-25). ™ÙË °·ÏÏÈ΋ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ Î·È ˆ˜ ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ 1943 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1959 ‹Ù·Ó ÙÌË̷ٿگ˘ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ΔË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜ ÙËÓ ·Á¿ËÛ ·fi Ù· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ‚ڋΠÙËÓ ËÁ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÌÓ¢ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ Û Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ó¤· Û˘ÓıÂÙÈο ȉÈÒÌ·Ù·. ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÌÊ·Ó‹˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÙÔÓÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÌÂψ‰Èο Î·È Ú˘ıÌÈο ÛÙÔȯ›·, ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. 줂·È· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÓıÂÙÈο Ú‡̷ٷ Î·È ÔÈ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ 1939. °È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¤Ó· ÊÏÔÁÂÚfi ¿ÚıÚÔ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¡¤· ∂ÛÙ›· Ì ٛÙÏÔ “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋” ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÙ› ·fi ÙÔ Ó·fi οı ηÎfiÙ¯ÓË ÙÂÙڷʈӛ·... ∏ ÌÔÓfiʈÓË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË... ‰ÂÓ Â·ÚΛ “Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÙ› ·fi ÙÔ Ó·fi οı ηÎfiÙ¯ÓË ÙÂÙڷʈӛ·... ∏ ÌÔÓfiʈÓË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË... ‰ÂÓ Â·ÚΛ È· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓıËÛË, ÙËÓ ϤÚÈ· ¿ÓıËÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜...” Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: “∏ ∂ÏÏ¿˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÈˆÓ›· ¯¿ÚȘ ÛÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷ Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÚÔ·ÓÙfi˜ ·˘Ù‹ Ë ÌfiÓË ·ÏËıÈÓ‹ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·, Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂοÛÙÔÙ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο Ú‡̷, Ó· Ù· ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· Ù· Ï¿ıÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ Î·È ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘” . ∞fi ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È

Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ȉ¤Â˜, Ì fiÚÂÍË, Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù¤¯ÓË fiˆ˜ ÙË ‰È‰¿¯ıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘. ŒÓÙÔÓÔ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋. ΔÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ∂˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏfiÁÈ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Ù· Û˘ÌʈÓÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘, Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ 1930, 40, 50, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞fi ÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ·fi Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ Â›Ó·È Ï‹ÚÂȘ. ∞˘Ù¿ Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ·Ó¤ÁÁȯٷ Î·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û’ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ·fi ÙË ÛÎfiÓË. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ·ÎfiÌ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¤ÓÙ˘· ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û˘Óı¤ÙË, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Û¯ÔÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ˘-

ÏÈÎfi ÚÈÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ 1982. ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ͯˆÚ›˙Ô˘Ì “Δ√ ∫∞ƒ∞μπ” , “Δ√ ª√πƒ√§√°π” . ΔÔ ªÔÈÚÔÏfiÁÈ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ. ∞fi ÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘: ∏ ™ÔÓ¿Ù· ÁÈ· È¿ÓÔ ·Ú. 3 Ô˘ Û‡ÓıÂÛ ÙÔ 1968 Â›Ó·È Ï‹Ú˜ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ ∫Ô˘ÈÓÙ¤ÙÔ ÁÈ· ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, fiÌÔÂ, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, ÎfiÚÓÔ Î·È Ê·ÁÎfiÙÔ. ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· “√ ∂ÛÂÚÈÓfi˜” Î·È Ô “°Ï¿ÚÔ˜” Û ÛÙ›¯Ô˘˜ §¿ÌÚÔ˘ ¶ÔÚʇڷ Î·È ‰˘Ô §˘ÚÈο ÙÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ “ÕÓÔÈÍË” Î·È Ì ͇ÓËÛ ÛÙȘ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡. ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1943 Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÁÈ· ʈӋ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ - Û¿ÏÈÁÁ· Î·È Ù‡Ì·ÓÔ - ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ì¤Û· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ Ì ٛÙÏÔ “£√Àƒπ√” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ¶ÔÓËÚ›‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁڷʤ˜ Î·È ÌÂϤÙË ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ›¯Â ‚·ıÂÈ¿ ÂËÚ¿ÛÂÈ. Δ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘, ÔÈ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÙÔ˘, ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ÂΉÔÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙ· ·Ú¯Â›· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ΔÚÈ¿ÓÙË Î·È §›Ï·˜ §·Ï·Ô‡ÓË

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “∞Ó·‰˘Ô̤ÓË” , “¢ÂÈÏÈÓfi” , “¡˘¯Ùˆ‰›·” , “Ë ¶·Ó·Á›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘” , ÙÚÂȘ ÌÂψ‰›Â˜ ∫·‚¿ÊË Î·È ÊˆÓ‹ Î·È È¿ÓÔ Î·È Ë ∞ÙÙÈ΋ ÛÔ˘›Ù· ÁÈ· È¿ÓÔ Ù· ÔÔ›· Ô Û˘Óı¤Ù˘ ›¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙȘ ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ˜. ™ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤‰ÔÛÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶ÔÓËÚ›‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÔÓËÚ›‰Ë Ô˘ ·›¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1926 Î·È 1983. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Û˘Óı¤Ù˘. ŒÁÚ·„ ÚÔÌ·ÓÙÈο Î·È ÂÚˆÙÈο ÔÈ‹Ì·Ù· ÛÙ· Á·ÏÏÈο ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30 Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙÔ ’51 ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ “Lettres et Sxiences” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫Ï·ÛÛÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∑·Î˘ıËÓÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û ‰›ÛÎÔ˘˜ 78 ÛÙÚÔÊÒÓ Ì ¤ÚÁ· ¶ÔÓËÚ›‰Ë, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÙËÓ ÿÚÌ· ∫ÔÏ¿ÛË, ÙËÓ ¶ˆÏ›Ó· ™·‚Ú›‰Ë Î·È ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ 78 ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÔÂÚ¤Ù˜. √È ‰È¿Ê·Ó˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. ∂›Ó·È Û Ôχ ÂÌÊ·Ó‹˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÙÔÓÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· Ú˘ıÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô °. ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ÙÔ ‰ˆ‰ÂοÊıÔÁÁÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛ ·‰È¿ÊÔÚÔ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ “Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” . Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·›¯ıËÎ·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ §˘ÎÔ‡‰Ë, ÙÔÓ ºÈÏÔÎÙ‹ÙË √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, ÙË §›Ï· §·Ï·Ô‡ÓË Î·È ÙËÓ §Ô‡Ï· ª·‡Ù·. √ °. ¶ÔÓËÚ›‰Ë˜ ·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Ì·˜, Ì ÔÏ˘ÙÚÔ›· ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ·fiË¯Ô˘˜ ∂ÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ·ÈÛıËÙÈ΋. ∫¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÍ·›ÛÈÔ Ë¯ËÙÈÎfi ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹” . ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ‰›ÛÎÔÈ Ì ¤ÚÁ· È¿ÓÔ˘ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ì ¤ÍÔ¯Ô ÙÚfiÔ Ë ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË È·Ó›ÛÙ· Î·È Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ª·Ú›· ºÚ·ÓÙ˙¤ÛÎÔ˘. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ 1982 ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚÔÓÒÓ.

™ÙÔ ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ ÙÔ ÙÈÌËÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô “™ÂÛ›Ï ª.¡Ùª›Ï” ™Δ√¡ ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ ı· ‰Ô-

ı› ʤÙÔ˜ ÙÔ ÙÈÌËÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô “™ÂÛ›Ï ª.¡Ùª›Ï”. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ÃÚ˘Û¤˜ ™Ê·›Ú˜, Û ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ 7˘ Ù¤¯Ó˘. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ÛÙȘ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. “∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫¤‚ÈÓ ™¤ÈÛÈ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙÔ˘ ¡Ù ¡›ÚÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋, Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÈÌ¿Ù·È ÁÈ· ÙȘ ÛÎËÓÔıÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È Û˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ΔÚÈÌ¤Î· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 40¯ÚÔÓ˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, Ô ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ŸÛηÚ: ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “¡ÔÓfi ππ” (1974, μ’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ “√ÚÁÈṲ̂ÓÔ ∂›‰ˆÏÔ” (1981, ∞’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘). Œ¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Û ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, fiˆ˜ Ô “Δ·ÍÈÙ˙‹˜”, Ù· “∫·Ï¿ ¶·È‰È¿”, “√ ∂Ï·ÊÔ΢ÓËÁfi˜”, “Δ˙¿ÎÈ ªÚ¿Ô˘Ó”, “ŒÓÙ·ÛË” (Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ), “ΔÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ºfi‚Ô˘”, “•˘Ó‹Ì·Ù·”, “√È ∞‰È¿ÊıÔÚÔÈ” Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “™ÂÛ›Ï ¡Ùª›Ï” ¤¯ÂÈ ·ÔÓÂÌËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ˘˜ ª¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÙÛ¤˙Â, ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ, ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ Î·È ÕÓÙÔÓÈ ÃfiÎÈÓ˜.

∏ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Δπ ÎÔÈÓfi ›¯·Ó Ô ªˆÓÙÏ·›Ú, Ô ∞Ó-

Ú› ªÈÛÒ, Ô ºÚfiÈÓÙ Î·È ÔÈ πӉȿÓÔÈ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜; ŸÏÔÈ Â›¯·Ó οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ΔËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ì›· ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ù¤¯Ó˘ Wellcome Collection ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∏ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ÛÙȘ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi η̛· ‰È¿ıÂÛË ¿ÛÎËÛ˘ ËıÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ·fi ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ¿ÏψÛÙÂ, Ô fiÚÔ˜ Ó·ÚΈÙÈÎfi ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î¿ÓÓ·‚Ë, ÙÔ fiÈÔ, Ù· ʇÏÏ· Îfiη˜ Î·È Ù· ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓ· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘Û›Â˜ fiˆ˜ Ô Î·Ê¤˜, ÙÔ ÙÛ¿È Î·È Ù· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚԇ̠ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, ‹Ù·Ó ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó·. √ ∞ÓÚ› ªÈÛÒ Î·È Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ÌÂÛηϛÓ˘, ‹ Ô ªˆÓÙÏ·›Ú Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “Δ¯ÓËÙÔ‡˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ô˘ÛÈÒÓ. √ ªˆÓÙÏ·›Ú ¤ÏÂÁ fiÙÈ ·Ó ÙÔ ¯·Û›˜ Î·È ÙÔ fiÈÔ Ô͇ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ‚˘ı›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Û ¤Ó·Ó fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Â˘ÓÔ˚Îfi Ï‹ı·ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∏ ¤ÎıÂÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ fiÈÔ ‹ Ë ÌÔÚÊ›ÓË ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÎÔÌ·Ó›˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈο ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο ÙˆÓ πӉȿӈÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ Ù›ÙÏÔ “High Society” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË Wellcome Collection ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶ÚÔ˜ ·Ó·ÛًψÛË Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙˆÓ ¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ¡∂∞ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË

Ù˘ ·Ó·ÛًψÛ˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· Ù¤Ú˘Á· ÙˆÓ ¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ÓfiÙÈ· Ù¤Ú˘Á· ÙˆÓ ¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ ·fi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· ›¯Â ÎÙÈÛı› Â¿Óˆ ÙÔ˘ Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ºÚ¿ÁÎÈÎÔ˜ ¶‡ÚÁÔ˜, ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÊψÚÂÓÙÈÓÔ‡˜ fiÏ· Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ̤ÏË Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ı· ·Ó·ÛÙËψıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù· ÂÎı¤ÙÂÈ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∂›Û˘, Ë ·Ó·ÛًψÛË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ Û ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÂÈÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ªÓËÌ›ˆÓ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÚԂϤÂÙ·È Ë ·Ó·ÛًψÛË 50 ÌÂÏÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ηٿ ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó·ÛًψÛ˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·Ó·ÛÙËψÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡.ª·Ï¿ÓÔ˘ (1909-1917), ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ó.√ÚÏ¿Ó‰Ô˘ (19471956), ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂™ª∞ (1975-Û‹ÌÂÚ·). ΔËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ √ÚÏ¿Ó‰Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÌÂÚÈ΋ ·Ó·ÛًψÛË ÛÙË ÓfiÙÈ· Ù¤Ú˘Á· ÙˆÓ ¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÊÚ·ÁÎÈÎÔ‡ ‡ÚÁÔ˘, ÙÔ 1875. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂϤÙË ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. Δ·ÓԇϷ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ª.πˆ·ÓÓ›‰Ô˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ªÓËÌ›ˆÓ ∞ÎÚÔfiψ˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ Î·È ·Ó·ÛًψÛ˘ ÙˆÓ ¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2011. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ Û ‰˘fiÌÈÛË ¯ÚfiÓÈ·.

¶ÔÛfi - ÚÂÎfiÚ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ›Ó·Î· Ô ·ÚÙ ∂¡∞¡Δπ 42,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ô˘Ï‹ıËΠ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ ƒfiÈ §›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÂÎfiÚ ÛÙȘ ∏¶∞ ·fi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ pop art. √ ›Ó·Î·˜ Ì ٛÙÏÔ “Ohhh... Alright...” Ô˘Ï‹ıËΠ۠¿ÁÓˆÛÙÔ ÏÂÈÔ‰fiÙË Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Christie’s. ¢Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÂÓÒ ¤Ó· “Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ” fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÎfiÌÈÎ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ›Ó·Î· ÙÔ˘ §›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó Î·Ù›¯Â ÙÔ ¤ÚÁÔ In the Car. øÛÙfiÛÔ, ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ ÕÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡.

ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û μfiÏÔ - §¿ÚÈÛ·

™˘Ó·˘Ï›· Pig in a Poke ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ CD

Δ

ËÓ ¶¤ÌÙË 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ Pig in a Poke ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ “Let’s Smile” ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· (™ÙÔ¿ Δ¤¯Ó˘). ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Puressence Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·.

√È Pig in a Poke Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÌÂϤ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2007 ÔÈ Pig in a Poke ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi “Cafe ™·ÓÙ¿Ó” ·›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·Û΢¤˜ Ù˘ ·ÁÁÏfiʈÓ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·ÚÎÂÙ¿ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ fiˆ˜ ÔÈ §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, °. °ÈÔηڛÓ˘, μ. ∫·˙Ô‡Ï˘, ¢. ΔÛ·ÎÓ‹˜, §. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜ Î·È μ. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-9 ͯÒÚÈÛ·Ó ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ Pig in a Poke ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ¿ÏÏ· ·ÍÈfiÏÔÁ· Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÁÏfiʈÓ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ Abbie Gale, ÙÔ˘˜ BSides Î·È ÙÔ˘˜ The Place Within ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¶·‡ÏÔ ¶·˘Ï›‰Ë & B-Movies, Monsieur

Minimal, Ska Bangies Î·È Fuzzy Nerds. ∞fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2008 ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, ÔÈ Pig in a Poke ‰Ô‡Ï¢·Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Î·È Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ promo ÙÔ˘ CD Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Pig in a Poke ÛÙÔ Going Youth Festival 2009 ÛÙËÓ Δ¯ÓfiÔÏË, ÛÙÔ °Î¿˙È, Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ MAD DAY LIVE ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ηӿÏÈ MAD. ™ÙË

Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· ÙÔ˘ ∞¡Δ1 ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2009 Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fiˆ˜ ÔÈ Rosebleed, Travel Mind Syndrome, Biotech, Fuzzy ¡erds ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡˜ 81db Û ∞ı‹Ó·, μfiÏÔ, ¶¿ÙÚ·, §·Ì›· Î·È ∫·ÙÂÚ›ÓË. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2010-11 ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Pig in a Poke ÛÙÔ Volume Festival ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ú¤· Ì ÙȘ Blue Jazz Fiction, ÙÔ˘˜ Burger Project Î·È ÙË Monika, Î·È ı·

Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÙȘ support ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û §¿ÚÈÛ· Î·È μfiÏÔ, 30/11 Î·È 1/12 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Puressence. ¶ÚÈÓ fï˜ ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Pig in a Poke Û·˜ ηÏÔ‡Ó Û ¤Ó· ¿ÚÙ˘, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘! ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiϘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18/11, ÛÙË ™ÙÔ¿ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÛÙȘ 22:00, ÛÙÔ ¿ÚÙ˘ ñ Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ CD ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ ìLet’s Smileî. £· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì Ì DJ-set, ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ˜, happenings Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ Pig in a Poke Â› ÛÎËÓ‹˜ live! ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÔÚ›Ù ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÙÔ CD Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È Ù· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚ·. √È Pig in a Poke Â›Ó·È ÔÈ: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §ÈÔ‡Ú˘: ʈÓËÙÈο, ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÎÈı¿Ú·, Ï‹ÎÙÚ·, ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜: ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·, ¡›ÎÔ˜ ΔÛȷηϤ·˜: ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ì¿ÛÔ, °È¿ÓÓ˘ ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ë˜: Ù‡Ì·Ó·.

∏ Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ ∞¶√ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔ‚¿Ï-

ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ë Ù·ÈÓ›· “√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÔÈ ÎÏ‹ÚÔÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔ‡ ÊÈÓ¿ÏÂ, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Δ˙. ∫. ƒfiÔ˘ÏÈÓÁÎ (∂ΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜). ∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ê·Ó˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ∏ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ Δ˙. ∫. ƒfiÔ˘ÏÈÓÁÎ Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∫·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ; ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ë ‰Ú¿ÛË ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÃfiÁÎÔ˘·ÚÓÙ˜, fiÔ˘ Ô Ã¿ÚÈ, Ô ƒÔÓ Î·È Ë ∂ÚÌÈfiÓË ÂÍÔÚÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ó›¯Ó¢Û˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ·ı·Ó·Û›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÓÙÂÌÔÚÙ, ÙˆÓ ¶ÂÌÙÔ˘ÛȈÙÒÓ. Èڛ˜ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ¡Ù¿ÌÏÓÙÔÚ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. √È ™ÎÔÙÂÈÓ¤˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ fï˜, ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ Ì·Á›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó·Ó Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙfiÔ. √ fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó fiÏÔÈ, ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Î·È

ÔÈ £·Ó·ÙÔÊ¿ÁÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÓÙÂÌÔÚ٠ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ª·Á›·˜ Î·È ÙÔ ÃfiÁÎÔ˘·ÚÙ˜, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Î·È Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÔÈÔÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Í›· ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÓÙÂÌÔÚÙ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ: Ô Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ. √ ∂ÎÏÂÎÙfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ı‹Ú·Ì· ηıÒ˜ ÔÈ £·Ó·ÙÔÊ¿ÁÔÈ ÙˆÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ μfiÏÓÙÂÌÔÚÙ... ˙ˆÓÙ·Ófi. ∏ ÌfiÓË ÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÿÚÈ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ¶ÂÌÙÔ˘ÛȈ٤˜ ÚÈÓ ÙÔÓ μfiÏÓÙÂÌÔÚÙ. ŸÛÔ ·-

Ó·˙ËÙ¿ ÛÙÔȯ›·, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÈ· ·ÏÈ¿ Î·È Û¯Â‰fiÓ Í¯·Ṳ̂ÓË ÈÛÙÔÚ›· - ÙÔÓ ıÚ‡ÏÔ ÙˆÓ ∫Ï‹ÚˆÓ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ·ÏËı‡ÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÓÙÂÌÔÚÙ ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿. √ ÿÚÈ fï˜, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·¯Ù›, fiÙ·Ó ÂΛÓË ÙË ÌÔÈÚ·›· Ë̤ڷ ¤ÁÈÓ ìÙÔ ∞ÁfiÚÈ ¶Ô˘ Œ˙ËÛÂî. ÕÓÙÚ·˜ ϤÔÓ, Ô Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÔÙ¤ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÃfiÁÎÔ˘·ÚÙ˜: ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ μfiÏÓÙÂÌÔÚÙ. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤-

ηÓ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ ·fi ÙÔÓ Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ, ÙÔÓ ÌÈÎÚfi Ì¿ÁÔ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙfiÛÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓ٠äÈÌ·Ó ‚˘ı›˙ÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· best-seller Ù˘ Δ˙. ∫. ƒfiÔ˘ÏÈÓÁÎ, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÔÈ ∫Ï‹ÚÔÈ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘” . √ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ƒ¿ÓÙÎÏÈÊ, Ô˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙÔÓ Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ, ÂÍËÁ›, “ΔÔ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ Ù˘ ÏÔ΋˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Δ˙Ô ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÂÏ›‰· ·ÔÙÂÏ› ÛÔ˘‰·›Ô ¿ıÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰È‹ÁËÛ˘. ∏ ÏÔ΋ Ù˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi, Έ̈‰›· Î·È ‰Ú¿ÛË... ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ıÂÙÈο fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ԇ̠ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

31

“ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜”: ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘ Y™Δ∂ƒ∞ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÎÔ-

‹, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ “√È ÙÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∏ ȉ¤· Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ª¤Á· ºÒÙÈÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ¶·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏfiÁÈÔ˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓ·. ™ÙȘ Û˘Ó¿ÍÂȘ - ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ “ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯¿ıËηÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÙÛÈ·‚ÚÈ¿˜, ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7 - 8 Ì.Ì. Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ “ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜” 2010-11 Ì ı¤Ì· “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË Û ηÈÚÔ‡˜ ‰›ÛÂÎÙÔ˘˜”: ¢Â 22. 11. 10: “√È Ã·Ï·ÛÔ¯ÒÚˉ˜” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢Â 29. 11. 10: “°ËÓ ÔÚÒ”, ÙÔ˘ ∏Ï›· ™È·Ì¤Ï·, ÂΉ. ƒÂÛ¿ÏÙÔ. ¢Â 20. 12. 10: “√ ¿ÁÈÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, Ô ¶¿·˜ Î·È ÙÔ ¿Ó·ÏÔÓ ¿Ï·˜”, ¿ÚıÚÔ ∂˘ı˘Ì›·˜ ÌÔÓ·¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÈÛÌfi, ÙÔÓ ¿ÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÏÏËıˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ¢‡ÛË. ¢È·Ê¿ÓÂȘ ¢Â 10.01.11: “√ ¶·Ô˘Ï¿ÎÔ˜”, ∫ˆÛÙ‹ ª·ÛÙÈ¿, ¢Â 25.01.11: “¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ - ∏ ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”, ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™·Ó‰ÒÓË, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË. ¢Â 07.02.11: “ÕÁÈÔÓ ºˆ˜, ΔÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ - Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ (9Ô˜ - 16Ô˜ ·ÈÒÓ˜)” ÙÔ˘ ÿÚË ™Î·ÚϷΛ‰Ë, ÂΉ. 2010.

™˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ªfiÏÈÁÔ˘ÓÙ √π ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ªfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ˘¤ÁÚ·„·Ó Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. ∏ ÈÓ‰È΋ Î·È Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. ∏ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Î·È πÓ‰Ô› ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ¤˜ Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ∏ Û˘Ìʈӛ· ˘ÂÁÚ¿ÊË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ πÓ‰›·˜ Û ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÂÈÚ·Ù›·˜.


32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 11∏™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.493,59

-1,1

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,88 4,55 19,3 4,3 6 16,75 0,52 6,01 10,3 0,49 1,35 5,3 4,04 0,68 1,23 0,82 3,79 0,76 2,13 3,68 2,16 3,63 1,84 12,38 0,68 7,25 1,14 3,39 5,41 5,5 3,95 4,64 1,58 0,55 3,08 4,48 3,17 8,78 0,34 0,26 7,4 4,38 11,04 12,64 12,61 5,93 3,19 4,73 3,8 2,46 3,08 2,98 15,74 9,3 0,69 0,63

-4,35 808.290 0,66 2.962.211 -2,03 507.783 -1,6 1.671.889 -0,33 42.795 -2,62 53.145 -5,45 45.830 -6,82 11.932 2,49 38.447 152.013 3.955 81.832 1 13.062 3.021.533 -1,6 1.646.665 -2,38 135.373 0,26 7.491 -5 354.286 1,43 2.751 0,55 196.278 -4,85 77.148 -2,42 60.554 56.903 1,31 440.729 -2,86 7.633 -3,2 5.802.705 -3,39 2.580 -3,97 302.850 -1,46 144.783 -1,79 841.813 -3,42 10.898 -1,28 11.813 -3,07 8.987 3,77 81.649 133.368 -1,32 3.636 0,63 2.085.724 -2,23 35.875 -5,56 328.722 -7,14 72.159 -1,99 152.140 -2,01 251.769 -0,54 1.266 1,2 924 541.350 -1,17 876.248 0,63 2.177.806 258 6,15 105 1,65 40.234 -3,75 408.843 -1,97 55.708 1,55 73.942 -1,59 500 -5,48 86.347 16.382

0,87 4,4 18,91 4,19 5,97 16,67 0,52 6,01 10,05 0,48 1,3 5,18 3,85 0,65 1,2 0,81 3,7 0,76 2,1 3,55 2,14 3,6 1,81 12,05 0,67 7,18 1,14 3,38 5,33 5,47 3,95 4,57 1,58 0,52 3,02 4,44 3,07 8,71 0,32 0,25 7,34 4,34 10,81 12,1 12,59 5,83 3 4,65 3,58 2,37 3,03 2,96 15,32 9,25 0,68 0,62

0,95 4,63 19,5 4,38 6,02 17,01 0,55 6,45 10,3 0,5 1,35 5,34 4,09 0,7 1,26 0,84 3,81 0,8 2,15 3,8 2,27 3,68 1,88 12,59 0,69 7,42 1,16 3,57 5,47 5,66 4,08 4,71 1,62 0,56 3,12 4,5 3,19 8,88 0,36 0,28 7,58 4,5 11,08 12,64 12,86 5,98 3,22 4,73 3,8 2,49 3,2 3,02 15,89 9,35 0,71 0,65

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,12 15,7

-1,25 0,00

6.878 0

6,98 0

7,12 0

-5,13 -7,41 -2,15 -2,7 -2,88 8

2.100 2.440 76.169 1.500 3.110 600 100

0,37 0,49 0,88 0,34 1,35 0,53 0,46

0,37 0,54 0,93 0,36 1,39 0,54 0,48

2,13 -2,44

-1,16 -0,63

40.507 8.433 15.295 36.625 20 60.120 240

0,44 0,38 0,39 1,06 0,69 0,85 1,58

0,48 0,4 0,4 1,1 0,69 0,9 1,58

-0,45 0,85

3.013 6.306

8,71 1,13

8,83 1,2

-2,94

11.380 4.650 5.249 40.586 49.051

0,97 0,78 0,69 1,34 0,49

1 0,8 0,73 1,4 0,52

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CPI (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) QUALITY & RELIABILITY (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) AVENIR ∞.∂. (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O)

0,37 0,5 0,91 0,36 1,35 0,54 0,48 0,38 0,48 0,4 0,4 1,08 0,69 0,85 1,58 0,62 8,82 1,19 0,34 0,99 0,8 0,72 1,35 0,51 0,73 1,94 5,37 0,33 0,81 3,56 1,04 0,22 2,32 2,6 0,47 0,41 0,74 2,6 0,4

1,41 -3,57 2

3,13

87

0,33

0,33

-0,84

110

3,56

3,56

-4,35 0,43 -9,09

757.900 4.770 200 3.449 2.388 4.980 229 14.750

0,22 2,28 2,6 0,45 0,41 0,71 2,46 0,38

0,24 2,32 2,6 0,47 0,42 0,75 2,62 0,4

-4,65 -2,63 -0,76

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

1,45 0,42 0,81 0,18 0,35 1,69 0,55 0,37 0,58 0,51 1,09 0,72 0,43 0,86 0,73 0,76 1,27 0,31 0,62 6,29 0,68 1,62 1,15 1,22 0,33 0,38 0,39 0,64 0,77 0,72 0,56 0,65 0,54 1,77 31,28 1,12 0,35 0,55 2 0,33 0,4 0,56 3,4 0,46 0,82 0,23 0,3 1,12 0,61 0,34 0,62 4,92 1,72 0,53 1,42 0,99 0,87 4,16 0,55 2,91 0,78 0,52 0,64 0,46 0,56 0,55 0,48 0,25 1,44 0,58 0,72 0,61 0,95 0,38 0,68 0,87 0,43 0,73 0,48 2,77 0,89 0,54 4,14 0,72 3 0,37 0,74 0,59 0,49 0,77 0,31 1,31 0,4 3,29 0,38 1,4

1,25 -14,29 6,06

5.164 7.849 424.844 237

0,41 0,8 0,17 0,35

0,43 0,81 0,2 0,35

-5,13 -1,69

120 936 5.033

0,55 0,37 0,56

0,55 0,4 0,58

3.296

1,09

1,09

118 530 495

0,4 0,81 0,67

0,43 0,86 0,73

920 30 130 29.728 1.000 5.010

0,31 0,62 5,86 0,66 1,62 1,08

0,31 0,62 6,38 0,68 1,62 1,15

1 1.700 6.490

0,33 0,36 0,38

0,33 0,38 0,39

640 8.990 2.370 3.095 1.060 147 9.206 700 50 1.005 900 4.890 2.450 2.012 45.030 3.725 9.000 2.600 13.450 3.656

0,74 0,71 0,56 0,61 0,54 1,7 30,19 1,1 0,35 0,54 1,95 0,3 0,39 0,55 3,33 0,45 0,8 0,23 0,29 1

0,77 0,76 0,59 0,66 0,61 1,81 31,5 1,15 0,35 0,55 2,15 0,33 0,4 0,58 3,4 0,48 0,82 0,24 0,3 1,13

4.800 27.420 50 1.245

0,28 0,58 4,92 1,7

0,34 0,65 4,92 1,75

1.440 1.000 19.683 784 30.665

1,39 0,99 0,86 4,1 0,51

1,42 0,99 0,89 4,29 0,55

-1,54 4,55

958 1.400 7.310 1.043

0,75 0,5 0,59 0,44

0,8 0,52 0,66 0,46

4,17 0,7 -3,33 -2,7

17.370 1.329 9.488 650

0,24 1,39 0,57 0,67

0,26 1,5 0,6 0,72

-5

250

0,38

0,4

-8,51 -3,95

112.478 12.830 36.900 1.004

0,84 0,43 0,72 0,46

0,88 0,44 0,76 0,48

-1,82

530 19.918

0,82 0,53

0,89 0,59

-1,37

3.121

0,7

0,73

5,71 -3,9

5.800 71.080

0,33 0,73

0,37 0,8

-2,53 -3,13 -5,07 5,26

65.901 74.951 26.025 1.000

0,76 0,31 1,3 0,4

0,79 0,32 1,36 0,4

1,45

2

1,4

1,4

6,67

270 4.485

7,6 0,63

7,6 0,65

7,5 1,18 8,96

-7,46 -3,23 -1,45 0,88 -2,94 2,63 4,05 -2,7 -3,45 -2,99 -6,9 -1,12 1,53 -0,88 9,37 -6,98 2,56 -3,45 -4,17 -2,38 -4,17 -6,25 8,74 3,03 -3,13 -0,58

-1 -2,25 0,24

-1,27

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√)

7,6 0,64 9,74 0,4 0,6 0,46 0,38

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,74 0,24 0,88 0,74 0,24 0,18 0,17 0,1 12,56 0,48 0,42 0,18 2,96 1,02 2,18 0,44 7,3 0,25 1,71 6,25 4,81 14 0,19 61 1,99 0,32 18,42 0,27 0,1 0,13 0,4 1,25 0,38 0,13 0,3 12,94 4,25 0,14 0,12

-11,9

3.395 20.000

0,7 0,24

0,76 0,24

7,25

149.680

0,66

0,75

5,88

200 1.620 20.000 347 5.000 240 125.832 40

0,18 0,17 0,1 12,56 0,48 0,42 0,18 2,96

0,18 0,17 0,1 12,56 0,48 0,42 0,19 2,96

-7,07

2.143 8.000 140 4.000 38.487

2,17 0,43 7,3 0,25 1,69

2,2 0,44 7,3 0,25 1,8

0,21

1.485

4,8

4,81

4.300

0,19

0,2

10 100 200

1,99 0,32 18,39

1,99 0,32 18,5

21.808

0,1

0,1

2.100 130

0,13 0,3

0,13 0,3

1.760 7.000

0,14 0,12

0,14 0,13

-9,09

30.000

0,1

0,1

-10,34

7.721

0,24

0,28

20.000

0,09

0,09

2.453 3.756

2,84 0,22

2,96 0,25

1.000

0,09

0,09

12.005 2.500 500 2.520

0,19 0,15 0,48 0,27

0,2 0,17 0,48 0,28

4,35 -2,33 -5,26 -2,31 -0,91 -0,95

5,85 0,16

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,07 0,1 1,5 0,68 0,33 0,08 0,26 0,23 0,09 0,59 0,15 0,09 0,07 2,92 0,24 3,7 0,09 0,45 0,1 0,18 0,54 0,05 0,05 0,2 0,3 0,2 0,17 0,48 0,28 1 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,81 3,96 1,64 1,4 0,65 2,9 1,14 1,95 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 4,47

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

-1,35 4,35

5,26 -5,56 7,69


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 10H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.161.693,94 5.005.612,96 4,4274 19.612.652,97 2.833.091,35 6,9227 107.609.144,54 14.925.668,58 7,2097 12.784.506,75 2.152.555,85 5,9392 295.929.094,97 107.941.823,29 2,7416 22.235.364,75 2.936.837,48 7,5712 14.327.321,82 2.481.835,76 5,7729 6.319.098,28 1.436.721,33 4,3983 9.292.290,50 1.415.920,49 6,5627 105.754.148,99 13.019.413,17 8,1228 38.027.738,44 5.891.482,84 6,4547 4.957.083,09 1.594.863,13 3,1082 13.186.758,49 1.434.764,33 9,1909 2.639.211,53 284.806,18 9,2667 162.044.400,15 12.452.684,59 13,0128 8.677.062,63 690.428,24 12,5677 3.505.992,18 659.551,34 5,3157 8.381.738,20 1.828.837,00 4,5831 6.402.447,85 1.952.301,68 3,2794 8.246.553,87 2.390.613,88 3,4496 9.216.182,27 1.383.422,20 6,6619 26.193.626,26 3.340.010,18 7,8424 10.146.517,00 5.480.870,00 1,8513 3.345.835,80 270.465,59 12,3707

0,20% 4,5159 4,3389 -12,08% 0,12% 7,0265 6,8708 -16,73% 0,09% 7,2457 7,1556 -20,24% 0,21% 6,0431 5,8798 -14,80% -0,08% 2,7416 2,7416 -22,83% 0,14% 7,5712 7,5144 -16,10% 0,14% 5,7729 5,7296 -19,42% 0,16% 4,4247 4,3631 -18,04% 0,16% 6,6611 6,5627 -13,94% 0,06% 8,1228 8,1228 -8,45% 0,18% 6,5192 6,4224 -18,69% 0,05% 3,3569 3,1082 -21,75% 0,07% 9,1909 9,1220 -11,66% 0,07% 9,2667 9,2667 -11,25% 0,06% 13,0779 12,9152 -14,29% -0,14% 12,8191 12,4420 -25,06% 0,28% 5,4220 5,2625 -9,85% 0,12% 4,5831 4,5602 -12,63% 0,14% 3,3450 3,2138 -14,51% 0,24% 3,4496 3,4237 -6,76% 0,08% 6,7452 6,6619 -12,92% 0,07% 7,9208 7,7640 -20,89% -0,01% 1,8513 1,8467 -4,06% 0,13% 12,5563 12,2470 -15,42%

81.770.900,66 27.557.849,12 3.238.782,74 142.795.292,44 30.668.849,24 8.369.340,00 25.827.475,81 28.061.810,15 13.339.119,09 7.405.328,54 25.863.455,81 11.656.215,94 20.104.764,42 35.843.259,59 314.983.761,83 5.791.041,39 27.008.561,97 51.327.736,06 113.296.083,24 48.066.169,09 14.465.635,38 391.075,56 6.480.057,99 681.416,50 12.349.492,35 1.023.291,89 1.384.962,15 3.371.005,45 12.659.632,42 3.508.509,40 2.440.195,04 119.022.490,73 57.684.682,21 13.486.380,47 52.387.006,09 95.190.435,88 55.280.753,22 12.721.996,08 50.912.172,73 11.381.513,22 52.922.436,54 26.041.049,18 5.634.228,51 3.297.664,11 323.865,13 8.362.050,28 36.729.978,38 27.698.481,99 3.281.349,29 4.369.341,51 3.301.061,68

16,5538 12,6541 10,5797 4,6492 7,1071 7,5776 7,9486 8,3073 7,7464 3,9321 7,3340 6,9970 3,0336 5,2430 6,0992 5,9941 9,4980 10,8827 8,2260 10,0322 11,4655 1.256,3900 1.251,3300 1.154,1000 1.184,2000 966,6900 1.025,0500 4,5788 3,5986 3,1108 7,9899 3,3067 10,8775 10,6050 9,5114 3,1963 9,6514 28,6825 1,1214 1,1185 9,9188 10,4431 10,5186 3,2824 3,0123 4,9368 2,6447 3,3845 3,9287 204,4700 3,3115

-0,32% -0,13% 1,59% -0,12% -0,26% -0,15% -0,14% -0,87% -1,91% 0,09% -0,89% 0,07% -0,01% 1,12% -0,21% -0,30% -0,08% 0,24% -0,15% 0,00% -0,06% -0,05% -0,05% -0,02% -0,02% -0,07% -0,07% -0,06% -0,14% -0,01% -0,42% -0,10% -0,13% -0,09% -0,27% 0,15% -0,45% 1,28% 0,06% 0,07% -0,37% 0,01% 0,01% -0,11% -0,13% -0,05% -0,03% -0,15% 1,09% 0,02% -0,10%

16,8849 12,9072 10,7913 4,6724 7,1426 7,6155 8,3460 8,5565 7,9788 4,0009 7,5540 6,9970 3,0518 5,2430 6,0992 5,9941 9,9729 11,4268 8,6373 10,5338 11,4655 1.256,3900 1.251,3300 1.154,1000 1.184,2000 966,6900 1.025,0500 4,6017 3,6526 3,1575 8,1097 3,3894 11,0951 10,8171 9,5114 3,1963 9,8444 28,8259 1,1214 1,1185 9,9188 10,4431 10,5186 3,3480 3,0123 4,9368 2,6711 3,4860 3,9778 205,4924 3,4108

16,3883 12,5276 10,4739 4,6143 7,0538 7,5208 7,7896 8,1412 7,5915 3,8928 7,1873 6,9445 3,0093 5,2430 6,0992 5,9941 9,4980 10,8827 8,2260 10,0322 11,4655 1.256,3900 1.251,3300 1.154,1000 1.184,2000 966,6900 1.025,0500 4,5445 3,5986 3,1108 7,9899 3,2406 10,6600 10,3929 9,3212 3,1723 9,4584 28,4674 1,1130 1,1185 9,7204 10,3648 10,5186 3,2660 2,9972 4,9121 2,6183 3,2830 3,9287 204,4700 3,2453

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.334.436,30 3.103.396,93 2,0411 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.550.463,11 562.376,61 6,3133 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 20.315.961,65 5.394.006,77 3,7664 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.422.953,81 2.145.907,72 13,7112 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 12.568.361,17 4.567.295,40 2,7518 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.724.471,73 2.077.190,30 6,1258 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 280.222.441,16 29.403.883,90 9,5301 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.729.057,29 2.719.734,16 5,7833 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 18.087.874,35 1.711.240,31 10,5700 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.195.803,23 6.151.800,00 7,1842 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 34.612.303,16 1.189.089,08 29,1083 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 37.164.941,05 3.246.629,75 11,4472 GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. 25.300.751,03 5.727.506,48 4,4174 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 897.028,32 184.359,42 4,8656 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.586.356,84 7.395.642,50 1,5666 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 62.895.779,90 14.771.686,65 4,2579 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.794.955,75 1.948.708,86 0,9211 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.719.003,16 9.667.195,88 1,0054 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 772.142,96 151.905,40 5,0831 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 58.016.346,72 39.822.444,18 1,4569 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 127.949.913,55 18.556.227,97 6,8953 ¢∏§√™ TOP-30 20.196.933,58 16.516.894,29 1,2228 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.386.346,92 279.525,00 15,6921 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 148.359,22 181,31 818,2900 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 11.211.667,15 13.679,93 819,5700 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 544.402,68 182.803,01 2,9781 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 89.448.825,70 6.802.335,21 13,1497 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ 8.236.425,03 4.247.910,38 1,9389 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.821.991,66 1.409.151,49 4,8412 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.498.495,08 5.725.534,21 7,9466 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.617.235,86 2.242.301,22 2,5051 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 148.113.329,26 7.666.383,29 19,3198 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 50.344.668,30 11.381.067,95 4,4235 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 22.130.000,75 60.667.776,40 0,3648 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.330.968,61 3.326.256,84 0,4001 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 1.005.482,39 124.282,94 8,0903 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.970.775,37 9.907.292,40 8,0719 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 46.793.445,03 6.132.643,51 7,6302 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 41.967.993,62 4.975.497,01 8,4349 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.537.526,75 3.746.059,27 1,2113 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 488.039,54 397.726,85 1,2271

-2,17% -0,44% -2,77% -2,11% -1,06% -1,85% -1,90% -2,05% -1,96% -2,77% -1,89% -1,54% -1,98% -1,49% -2,09% -1,70% -0,64% -1,74% -0,76% -1,33% -1,72% -2,31% -1,93% 0,73% 0,73% -2,25% -1,79% -0,68% -2,15% -1,36% -1,59% -1,41% -0,64% -1,30% -1,57% 0,15% 0,15% 0,12% 0,09% -1,42% -1,41%

2,1432 6,6290 3,9547 14,3968 2,8481 6,3402 9,6254 5,8411 10,6757 7,2201 29,6905 11,6761 4,5057 4,9629 1,6214 4,2579 0,9211 1,0205 5,1593 1,4569 6,8953 1,2228 15,6921 818,2900 819,5700 3,0079 13,5442 1,9971 4,9864 7,9466 2,5051 19,5130 4,4677 0,3648 0,4001 8,0903 8,0719 7,6302 8,4349 1,2113 1,2271

2,0003 -30,67% 6,2502 -32,10% 3,7287 -34,02% 13,5741 -28,69% 2,7243 -19,51% 6,0645 -25,98% 9,4348 -25,38% 5,7255 -29,05% 10,4643 -24,15% 7,1267 -34,40% 28,8172 -27,84% 11,3327 -19,82% 4,3732 -26,02% 4,8169 -23,88% 1,5666 -28,32% 4,2153 -24,35% 0,9119 -20,96% 0,9953 -23,49% 5,0323 -24,94% 1,4423 -26,12% 6,8263 -28,47% 1,2106 -28,23% 15,6921 -29,33% 818,2900 -26,60% 819,5700 -26,58% 2,9185 -28,56% 13,0182 -27,48% 1,9195 -24,09% 4,7928 -27,48% 7,8671 -23,34% 2,4800 -25,20% 19,1266 -23,39% 4,3793 -23,63% 0,3612 -23,30% 0,3961 -25,47% 8,0094 -4,45% 7,9912 -4,42% 7,6302 -8,53% 8,4349 -6,61% 1,1992 -17,71% 1,2271 -17,14%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.939.708,27 2.177.778,49 306.132,68 30.713.961,39 4.315.247,99 1.104.482,02 3.249.308,46 3.377.950,13 1.721.970,88 1.883.286,56 3.526.498,44 1.665.894,41 6.627.322,83 6.836.448,53 51.643.839,81 966.123,71 2.843.616,35 4.716.438,46 13.772.984,99 4.791.173,05 1.261.662,45 311,27 5.178,53 590,43 10.428,55 1.058,55 1.351,11 736.213,26 3.517.896,34 1.127.833,33 305.409,94 35.994.841,24 5.303.126,12 1.271.704,30 5.507.808,89 29.781.760,44 5.727.756,17 443.546,25 45.399.117,07 10.175.428,57 5.335.592,30 2.493.610,09 535.644,92 1.004.639,20 107.515,00 1.693.836,30 13.888.321,45 8.184.021,19 835.227,70 21.368,62 996.839,24

1,73% 3,62% 15,00% 3,21% 2,88% 13,57% -6,67% -12,27% -20,45% -0,06% -10,31% 2,72% -3,88% 13,08% 6,83% 4,55% 0,64% 2,97% -4,98% -0,31% 6,44% 3,36% 3,41% -0,41% -0,38% -1,34% -1,31% 2,65% 2,71% -0,53% -1,10% 1,38% 2,07% 1,30% -1,45% 2,70% 0,01% 8,23% -0,10% 0,08% 1,44% -2,72% -2,54% -0,45% 1,56% 2,44% -8,07% 1,82% 6,94% -2,20% 0,81%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

608.611,29 64.596,84 9,4217 319.102,43 33.233,43 9,6019 2.422.532,80 257.084,51 9,4231 9.294.316,76 3.188.780,09 2,9147 1.772.018,54 1.056.997,07 1,6765 16.030.486,32 7.134.060,10 2,2470 8.371.766,65 5.172.718,93 1,6184 42.584.906,14 4.414.327,28 9,6470 11.082.264,11 6.360.549,76 1,7423 49.225.728,99 1.463.642,77 33,6323 2.969.225,05 451.348,21 6,5786 4.576.696,32 1.558.929,97 2,9358 10.936.161,18 17.198.564,72 0,6359 36.467.406,77 4.998.765,16 7,2953 5.252.569,22 8.831.816,60 0,5947 26.829.260,65 3.965.505,66 6,7657 6.401.039,93 2.555.796,65 2,5045 20.933.212,35 14.126.806,15 1,4818 13.330.028,59 8.029.441,20 1,6601 1.107.372,05 1.265.192,65 0,8753 369.807,63 173.565,74 2,1306 4.349.142,63 609.516,41 7,1354

-0,41% 9,4217 9,2333 -14,12% -0,41% 9,6019 9,6019 -13,05% -0,41% 9,4231 9,2346 -14,12% -1,67% 3,0604 2,8856 -27,31% -1,79% 1,7603 1,6597 -27,32% -1,68% 2,2470 2,2358 -23,33% -0,84% 1,6184 1,6103 -25,08% -1,92% 9,7435 9,4541 -30,31% -0,50% 1,7597 1,7075 -23,05% -1,68% 34,5572 33,6323 -28,24% -2,34% 6,7595 6,5786 -32,82% -0,95% 3,0165 2,9358 -31,09% -0,72% 0,6486 0,6359 -26,72% -1,83% 7,4412 7,2953 -28,48% -0,82% 0,6051 0,5828 -28,19% -2,28% 6,8841 6,6304 -30,69% -1,56% 2,5045 2,4795 -23,03% -2,52% 1,5559 1,4670 -28,89% -0,90% 1,7431 1,6269 -30,75% -1,81% 0,8928 0,8665 -21,08% -1,84% 2,2158 2,1093 -25,25% -1,82% 7,4208 7,0640 -23,81%

16.986.305,54 1.293.518,01 13,1319 3.450.922,91 432.374,87 7,9813 7.529.529,07 1.347.204,05 5,5890 10.714.068,94 978.158,45 10,9533 12.721.518,39 1.198.037,95 10,6186 15.800.854,37 1.193.657,17 13,2373 3.714.294,81 610.753,23 6,0815 8.148.738,18 1.541.128,95 5,2875 4.154.482,23 1.809.988,04 2,2953 1.140.871,71 139.834,82 8,1587 19.563.776,73 5.754.674,18 3,3996 29.705.421,63 8.297.468,90 3,5801 1.171.416,34 134.167,55 8,7310 3.561.032,84 388.550,00 9,1649 631.326,39 540,29 1.168,5000 36.209.417,93 30.472,20 1.188,2800 743.353,21 698,16 1.064,7400 43.702.279,62 40.980,16 1.066,4300 42.849,27 43,99 974,0000 4.663.036,29 4.779,40 975,6500 1.076.541,23 350.512,38 3,0713 725.304,17 153.404,20 4,7281 4.494.453,68 2.889.914,22 1,5552 2.630.183,87 945.605,53 2,7815 3.915.927,70 1.478.115,31 2,6493 1.472.336,43 552.133,17 2,6666 48.491.848,43 36.270.041,25 1,3370 8.636.474,01 525.704,52 16,4284 14.880.699,76 1.091.076,80 13,6385 47.371.212,11 3.913.912,76 12,1033 8.852.756,01 12.480.128,35 0,7093 4.634.415,03 6.407.236,72 0,7233 12.846.413,22 12.888.307,00 0,9967 15.456.173,31 15.623.234,99 0,9893 4.023.953,16 248.574,34 16,1881 1.204.308,89 73.145,00 16,4647 651.507,13 28.459,89 22,8921 3.134.969,24 358.410,17 8,7469 666.077,00 73.493,64 9,0631 3.681.599,26 416.851,94 8,8319 678.434,33 73.757,96 9,1981 1.383.029,54 156.629,68 8,8299 538.494,45 58.587,46 9,1913 141.018.319,67 16.497.490,71 8,5479 713.711,77 78.950,81 9,0400 42.483.100,90 5.846.075,48 7,2669 29.099.082,29 2.741.220,95 10,6154 22.282.419,57 2.076.871,46 10,7288 14.805,39 12.138,18 1,2197 38.667,33 32.754,25 1,1805 293.124,29 185.151,24 1,5832 6.178.329,29 2.950.389,49 2,0941 5.426.249,96 2.638.677,93 2,0564 3.541.664,61 881.637,12 4,0171 1.897.639,39 618.603,20 3,0676 9.274.468,03 6.187.753,57 1,4988 13.940.969,37 5.089.315,45 2,7393 23.145.593,94 4.116.488,20 5,6227 13.451.038,62 4.531.915,50 2,9681 30.211.549,97 13.859.044,11 2,1799 780.746,31 38.024,84 20,5325 3.577.923,53 12.236,16 292,4100 1.844.106,41 357.221,55 5,1624

0,53% -0,35% 1,42% 1,70% 0,52% -1,12% -1,38% 1,37% -0,97% 0,27% -0,40% -1,28% -0,15% -1,16% 0,12% 0,12% 0,85% 0,85% 0,58% 0,58% -1,40% -1,57% -0,70% 1,17% 0,54% 1,77% 0,38% 0,06% 0,37% 0,05% 0,33% 0,33% -0,07% -0,06% -1,09% -0,98% -2,32% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% -0,35% -0,35% -0,16% -0,16% 0,18% -0,24% -0,25% -1,25% -1,26% -0,11% -1,44% 1,13% 0,10% -0,98% 0,58% 1,90% 0,66% -1,11% 0,74% -0,64% 0,33% 0,82%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

13,7885 8,2606 5,6449 11,0628 10,7248 13,3697 6,2031 5,2875 2,2953 8,2811 3,3996 3,5801 8,7310 9,1649 1.168,5000 1.188,2800 1.064,7400 1.066,4300 974,0000 975,6500 3,1020 4,7754 1,6019 2,8649 2,7155 2,7466 1,3370 16,4284 13,7749 12,2243 0,7093 0,7233 0,9967 0,9893 16,1881 16,4647 22,8921 8,7469 9,0631 8,8319 9,1981 8,8299 9,1913 8,5479 9,0400 7,2669 10,6154 10,7288 1,2197 1,1805 1,5832 2,1988 2,1592 4,2180 3,1596 1,5138 2,8146 5,7773 3,0497 2,2235 20,8918 298,2582 5,3173

13,0006 8,89% 7,9015 22,12% 5,5331 24,70% 10,8438 7,20% 10,5124 4,28% 13,1049 7,00% 6,0207 10,01% 5,2346 9,91% 2,2723 -1,96% 8,0771 11,12% 3,3656 -1,12% 3,5443 -5,68% 8,6437 -12,69% 9,1649 3,27% 1.168,5000 4,82% 1.188,2800 4,85% 1.064,7400 -2,95% 1.066,4300 -2,92% 974,0000 -1,46% 975,6500 -1,42% 3,0099 -23,67% 4,6335 -2,18% 1,5396 5,54% 2,7537 18,19% 2,6228 11,29% 2,6399 11,38% 1,3236 6,19% 16,2641 22,57% 13,5021 4,38% 11,9823 21,79% 0,7022 6,79% 0,7233 7,89% 0,9867 21,09% 0,9893 22,45% 16,0262 50,95% 16,4647 52,95% 22,6632 48,90% 8,5720 -3,56% 9,0631 -3,10% 8,6553 -2,92% 9,1981 -2,46% 8,6533 -1,10% 9,1913 -0,20% 8,3769 -3,28% 9,0400 -2,44% 7,1942 -5,22% 10,4031 0,16% 10,5142 1,49% 1,2197 -14,97% 1,1805 -15,80% 1,5832 5,43% 2,0522 -5,94% 2,0153 10,27% 3,9368 7,15% 2,9756 2,25% 1,4688 5,16% 2,7393 8,04% 5,6227 15,34% 2,9681 6,96% 2,1799 5,55% 20,1219 32,02% 292,4100 4,94% 5,0592 -5,32%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.554.089,58 23.767.554,54 6.553.822,16 210.280.289,36 8.847.173,20 1.788.575,02 5.964.655,37 48.906.310,77 4.226.645,23 57.887.813,10 63.315.211,63 188.294.288,31 3.792.132,11 11.325.591,58 20.210.869,16 263.756.061,24 7.374.735,76 216.860.568,54

2.047.004,24 6,6214 1.891.257,61 12,5671 1.138.385,66 5,7571 18.595.603,98 11,3081 1.276.994,29 6,9281 502.850,67 3,5569 1.091.849,04 5,4629 6.393.262,87 7,6497 689.587,06 6,1292 17.548.423,62 3,2987 16.252.677,43 3,8957 96.709.648,92 1,9470 796.982,04 4,7581 2.104.329,36 5,3820 3.757.397,98 5,3790 72.654.061,22 3,6303 884.737,52 8,3355 90.713.196,29 2,3906

0,01% 6,6346 6,4890 1,73% 0,02% 12,6928 12,4414 1,98% 0,01% 5,7571 5,6995 -1,54% 0,00% 11,3081 11,3081 2,45% -0,04% 6,9281 6,9281 0,34% 0,01% 3,5605 3,5427 -1,63% 0,01% 5,4629 5,4083 -1,09% 0,05% 7,6573 7,6115 3,57% 0,10% 6,1445 6,0986 5,79% 0,00% 3,2987 3,2987 0,91% 0,03% 3,9152 3,8762 0,08% 0,01% 1,9470 1,9470 2,67% 0,00% 4,7581 4,7343 2,53% 0,00% 5,3820 5,3820 0,81% 0,04% 5,3790 5,3790 0,82% 0,01% 3,6303 3,6121 2,32% -0,02% 8,5022 8,1688 2,21% 0,01% 2,3906 2,3906 3,63%

51.972.942,48 29.707.873,79 20.826.781,51 10.245.250,96 1.182.637,54

4.445.771,20 11,6904 2.532.180,68 11,7321 18.701.469,70 1,1136 9.524.573,78 1,0757 441.442,69 2,6790

0,00% 11,6904 11,6904 0,48% 0,01% 11,7321 11,7321 1,35% 0,01% 1,1136 1,1136 1,38% 0,02% 1,0757 1,0757 2,29% 0,97% 2,6790 2,6790 8,81%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

337.106,52 150.017,35 126.004,36 1.303.013,86 6.053.190,42 9.135.855,32

22.527.721,49 2.314.889,70 9,7317 10.542.848,99 1.222.117,68 8,6267 4.217.186,12 526.572,58 8,0087 5.310.697,33 656.351,53 8,0912 559.140.097,49 146.435.751,63 3,8183 27.786.136,63 9.110.853,84 3,0498 4.317.692,60 824.552,49 5,2364 58.983.599,42 4.971.622,34 11,8641 27.354.919,37 5.514.486,52 4,9606 12.002.066,31 1.257.640,02 9,5433 9.805.564,64 1.089.099,51 9,0034 8.898.891,39 2.967.069,59 2,9992 19.872.541,66 3.388.183,07 5,8653 3.168.069,08 2.096.678,54 1,5110 34.412.047,60 2.648.849,40 12,9913 6.566.898,47 1.554.872,53 4,2234 28.208.639,10 3.414.378,03 8,2617 12.245.239,09 4.842.967,78 2,5285 11.439.432,74 4.759.228,96 2,4036 792.918,90 120.000,00 6,6077 1.018.647,00 150.492,23 6,7688 11.415.459,34 3.877.877,79 2,9437 2.971.256,18 1.115.785,24 2,6629 2.638.633,91 474.782,66 5,5576 807.990,86 451.357,47 1,7901 14.058.254,94 6.778.405,52 2,0740 1.960.388,04 252.189,43 7,7735

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

-0,67% 9,8290 9,6344 -15,14% -1,09% 8,7777 8,5404 -19,25% -1,10% 8,1489 7,9286 -19,92% -1,14% 8,1923 8,0103 -19,72% -0,89% 3,8183 3,8183 -20,06% -0,76% 3,0498 3,0193 -16,25% -1,13% 5,3149 5,1840 -22,89% -1,08% 11,8641 11,7455 -22,14% -0,45% 4,9606 4,9110 -8,42% -0,38% 9,5433 9,4479 -9,16% -0,40% 9,0034 9,0034 -12,20% -0,47% 2,9992 2,9692 -9,53% -1,04% 6,0413 5,8066 -22,71% -1,18% 1,6319 1,5110 -23,89% -0,81% 13,1212 12,8614 -21,55% -2,17% 4,4346 4,1812 -22,79% -0,48% 8,4269 8,2617 -7,74% -0,95% 2,5664 2,5285 -26,10% -1,07% 2,4276 2,3796 -27,35% -0,97% 6,6738 6,5416 -22,72% -0,89% 6,8365 6,7011 -22,57% -0,83% 2,9437 2,9290 -18,40% -1,04% 2,7428 2,5830 -11,24% -1,36% 5,7243 5,4464 -24,05% -0,92% 1,7991 1,7829 -23,46% -1,13% 2,0740 2,0688 -12,42% -0,85% 7,7735 7,7735 -18,82%

20.130.370,31 6.484.174,75 4.177.454,53 2.838.834,45 1.740.451,04 12.987.566,54 53.498.365,52 37.829.570,96 23.099.359,76 38.284.357,64 2.030.392,69 11.030.959,18 690.075,48

1.144.276,94 577.347,31 359.432,59 249.151,73 310.794,71 1.902.190,29 5.032.282,48 5.963.883,87 8.419.839,91 3.557.148,64 558.405,94 4.178.319,77 69.271,13

17,5922 11,2310 11,6224 11,3940 5,6000 6,8277 10,6310 6,3431 2,7434 10,7627 3,6361 2,6400 9,9619

-0,42% -0,17% -0,28% -0,20% -0,06% -0,65% 0,16% 0,29% -0,62% -0,78% -0,05% -0,37% -0,12%

18,4718 11,7926 12,2035 11,9637 5,7120 6,8960 10,7373 6,3431 2,7846 10,7627 3,7815 2,6664 9,9619

17,4163 11,0064 11,3900 11,1661 5,5440 6,7594 10,5247 6,2797 2,7160 10,7089 3,5997 2,6136 9,9619

-1,11% -1,28% 0,45% 4,61% 2,97% 6,08% 2,17% 3,34% -2,63% 7,05% 12,25% -4,01% -0,38%

19.257.467,11 5.363.031,18 3,5908 3.805.948,05 264.598,67 14,3839 31.254.794,35 3.057.144,00 10,2235 29.369.310,73 3.838.236,77 7,6518 52.236.193,15 5.504.804,16 9,4892 17.164.247,05 2.501.275,43 6,8622 83.332.019,52 4.419.306,64 18,8564 6.083.403,20 2.192.266,64 2,7749 5.549.292,48 520.178,25 10,6681 4.754.585,10 1.283.218,26 3,7052 16.450.582,01 1.965.183,73 8,3710 51.501.929,83 17.671.364,11 2,9144 51.757.225,59 62.177.111,77 0,8324 52.854,34 61.643,52 0,8574 34.331.028,82 36.948.986,85 0,9291 17.527.729,76 18.278.894,03 0,9589 31.887.464,48 34.316.519,44 0,9292 362.276,17 35.619,53 10,1707 1.020.230,00 100.000,00 10,2023 181.280,48 12.932,40 14,0175 1.336.958,22 408.804,80 3,2704 46.701.524,97 15.964.672,43 2,9253 1.466.280,50 489.290,43 2,9967 3.530.647,99 370.058,72 9,5408

-0,22% 3,7703 0,59% 15,1031 0,17% 10,3257 0,47% 7,7283 -0,55% 9,5841 0,79% 6,9308 0,88% 19,0450 -0,08% 2,8304 0,28% 10,8815 0,46% 3,7052 0,01% 8,3710 0,47% 2,9144 0,58% 0,8324 0,59% 0,8574 0,09% 0,9291 0,09% 0,9589 0,10% 0,9385 -0,73% 10,1707 -0,73% 10,2023 -1,98% 14,0175 0,06% 3,2704 0,38% 3,0716 -0,01% 3,1465 0,39% 9,6839

3,5549 14,2401 10,1213 7,5753 9,3943 6,7936 18,6678 2,7472 10,5614 3,6681 8,2873 2,8853 0,8241 0,8574 0,9105 0,9589 0,9199 10,0181 10,2023 13,8072 3,2540 2,7790 2,8469 9,4692

5,50% 12,68% 17,46% 13,01% 10,33% 11,83% 27,23% 2,83% 6,68% 9,00% 4,24% 14,45% 13,76% 14,87% 20,16% 21,21% 20,16% 1,71% 2,02% 16,60% 6,12% 9,75% -0,11% 5,50%

15.649.387,47 4.371.412,15 3,5799 1.705.655,84 167.571,58 10,1787 71.449.428,35 7.768.219,68 9,1977 29.544.939,95 3.344.070,51 8,8350 4.783.892,64 804.057,81 5,9497 45.274.478,28 14.049.158,88 3,2226 49.144.557,64 46.469.185,87 1,0576 1.986.222,17 1.856.441,98 1,0699 6.385.294,27 716.310,37 8,9141 3.986.547,62 1.272.277,29 3,1334 23.433.290,48 10.758.645,70 2,1781 2.817.789,25 1.076.618,14 2,6173 5.347.741,75 525.620,18 10,1742

0,39% 3,6157 3,5441 12,04% -0,17% 10,6876 10,0769 10,59% -0,12% 9,1977 9,1057 1,22% -0,07% 8,8350 8,7467 1,37% 0,22% 6,1282 5,7712 0,87% 0,29% 3,2226 3,1904 7,47% 0,50% 1,0576 1,0470 7,80% 0,50% 1,0699 1,0699 8,25% 0,06% 9,0924 8,9141 -4,28% -0,12% 3,1334 3,1177 3,65% -0,77% 2,2870 2,1345 -11,52% -0,34% 2,7482 2,5650 -6,10% 0,48% 10,3014 10,0979 10,93%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.218.022,12 6.576,92 1.117.111,25 1.906.474,27

796.824,19 5,64 960,57 184.614,90

10,3135 1.166,7400 1.162,9700 10,3268

-0,09% -4,64% -4,66% 0,29%

10,3135 1.166,7400 1.162,9700 10,4301

10,2104 0,32% 1.166,7400 1,16% 1.162,9700 1,06% 10,2493 3,61%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . .1,37 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8491 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4538 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,3102 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .112,78 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3282 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,091 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3742 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3682

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3388 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3791

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3477

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.343.333,65 1.322.025,38 1.202.353,21 12.196.628,07 40.106.117,56 65.696.392,07

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

3,9849 8,8125 9,5422 9,3603 6,6256 7,1910

-1,43% -1,78% -0,14% -0,61% -1,01% -0,96%

4,1841 9,2531 9,7330 9,6879 6,9569 7,2629

3,9451 -36,67% 8,7244 -29,01% 9,4468 -2,36% 9,2667 -18,78% 6,5593 -23,27% 7,1191 -21,35%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3727 .........................................................1,3563 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8508 .......................................................0,84061 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4687 .........................................................7,3793 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3288 .........................................................9,2171 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,01 .........................................................111,65 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3309 .........................................................1,3149 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1072 .........................................................8,0101 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3769 .........................................................1,3605 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3709 .........................................................1,3545

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ΔÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

ÀÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Û·Ó ÛÙÔ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜

Δ

ÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ó· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞, ÔÈ ÙÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ 250 ÁÈ·ÙÚÒÓ ·’ fiÏË ÙËÓ ¯ÒÚ·, Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜, ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‹ Ë Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë 1500 ÁÈ·ÙÚÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ΔÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ π∫∞, “ÙÔ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó” . ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Ó· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó, ÙÔ 5,3% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. °È· ÙÔ ı¤Ì· ¿ÓÙˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ÁÓÔÈ· Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ï›ÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, ·Ó ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ “Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ 250 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ “ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜” ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜” . ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ï›-

ÛÙ˜ ÙÔ˘ π∫∞ “27 ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ϤÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ π‰Ú˘Ì·, ·ÊÔ‡ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜” . “∂ϤÁ¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÚÂȘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î. π. ™·ÚÈ‚Ô˘ÁÈԇη˜. “Œ¯Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· Ê·Ú̷Λ· fiÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È. Δ· ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ¤¯Ô˘Ì fiÏ·...” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ™·ÚÈ‚Ô˘ÁÈԇη˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÚÒÙÔÈ Û ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿-

ÊËÛË ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÔÈ ·ıÔÏfiÁÔÈ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ó¢ÚÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó Î·È ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ê¿Ú̷η ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∞fi ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ∞ÚÈÏ›Ô˘∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010, ÔÈ ·ıÔÏfiÁÔÈ ¤ÁÚ·„·Ó 4.780.568 Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·Í›·˜ 87.952.676,61 ¢ÚÒ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¯ˆÚ›˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¤ÁÚ·„·Ó 2.497.156 Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·Í›·˜ 44.324.377,26 ¢ÚÒ, ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› 2.254.726 Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·Í›·˜ 40.418.589,16 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔÈ 2.258.724 Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·Í›·˜ 37.775.420,13 ¢ÚÒ. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›

ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 10% Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› “ÂÈϤÁÔ˘Ó” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ê¿Ú̷η Ì 0% Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. “∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ,¤Ó· ‹ ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ê¿Ú̷η ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ” , ÂÍËÁÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ π∫∞. ΔÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘- ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ 23.655.149 Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·Í›·˜ 452.226.063,76 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ π∫∞ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Â›Û˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÔÏÏÔ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ‰Â‡ÙÂÚË Ï›ÛÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 200 Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Î¿ı ̋ӷ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÓÙ·ÁÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ “ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜” Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÂÚ›Ô˘ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÀÁ›·˜ (‰‡Ô ÎÏÈÌ¿ÎÈ·) Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤Î·Ó·Ó ¤Ú¢Ó˜ Û Û›ÙÈ· 20 ÂÚ›Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (ÔÚıÔ‰Èο, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î.·Ï.)

∞Ó·Ó¤ˆÛË Û˘Ì‚¿ÛˆÓ

Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÎfiÎÎÈÓË

ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ë ÌË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞, fiÙÈ ˘ÂÁÚ¿ÊË Ë Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ 1400 ÁÈ·ÙÚÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó Ù· È·ÙÚ›· Û fiÏË ÙËÓ ¯ÒÚ· Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÏ›‰· fiÙÈ 18 ÁÈ·ÙÚÔ› ı· Â·Ó·ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘. √È ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ÈÂÛÙÈΤ˜, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Ë ¡Â¿ÔÏË, Ô ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÁÈ·ÙÚfi. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›·.

√ÊÂÈϤ˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

¢Ò‰Âη Ê·Ú̷Λ· ı· ÂÊËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶∂ƒπ¶√À ‰Ò‰Âη Ê·Ú̷Λ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÂÊË̤Ú¢ÛË ÙÔ˘ 20% ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ· ı· Â›Ó·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 40. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (√¶∞¢) ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ıÂÙÈο ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· Δ·Ì›· Î·È ÂÊË̤Ú¢ÛË ·fi ÙÔ

20% ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ οı ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÚΛ fï˜ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˘. ™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÛÙ· Δ·Ì›· Û ÔÛÔÛÙfi 1%, Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ › fiÙÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·fi Ù· Δ·Ì›· ÛÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘-

¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô √¶∞¢ Ì·˜ ÔÊ›ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÂÎÙÂϤ۷Ì ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ·ÚfiÌÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È Ì ¿ÏÏ· Δ·Ì›·. ∂›Û˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÊË̤Ú¢Û˘ ÙÔ˘ 20% ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ οı ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ › fiÙÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fï˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¢ËÏ·‰‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ô ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ¢fiÓÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Û ÌÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¿ÏÏÔ Û ÌÈ·

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó, ·Ó ÙÔ 20% ı· ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ‹ ÙÔÓ Î¿ı ¢‹ÌÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ı· ÂÊËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ‰Ò‰Âη Ê·Ú̷Λ· ·fi ¤ÍÈ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ı· Â›Ó·È 40 ·fi Ù· 20 ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ·. ™ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ı· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÒÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ·-

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 36 ™ÙÔ ...ÎfiÎÎÈÓÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ™Δ∞ ‡„Ë “ÛηÚʿψ۷Ӕ ÔÈ ÙÈ-

̤˜ ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ ÛÎfiÓË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÔÓÈÎÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ¯ı˜ ¿ÁÁÈÍ·Ó ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∞fi ÙË 01:00 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 08:00 ÙÔ Úˆ›, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û fiϘ ÙȘ ˆÚÈ·›Â˜ ÙÈ̤˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÙÈ̤˜: 279, 269, 252, 229, 234, 240, 242, 262Ìg/m3 Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ù· 50 mg/m3. ¶ÚÔ¯ı¤˜, Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ η٤ÁÚ·„ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙ· 535 mg/m3 Î·È ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙ· 57 mg/m3. À‹ÚÍ·Ó 20 ˆÚÈ·›Â˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Î·È Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙ· 234 mg/m3. √ ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ η٤ÁÚ·„ ¯ı˜ ˆ˜ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù· 142mg/m3. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· Â˘Úˆ·˚΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË, ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ÂÈ‚·ÚË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÚÔÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÔ˘ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 83, Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË 51 Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ 42 Ìg/m3. ™ÙȘ 2 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ‹Ù·Ó 46 Ìg/m3, ÂÓÒ ÛÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ “ÂÎÙÔ͇ÙËΔ ÛÙ· 59 Ìg/m3, Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ 239 Ìg/m3 ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. ™ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ pm 10 ‹Ù·Ó 59 Ìg/m3 (Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙ· 102 Ìg/m3), ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ¤ÊÙ·Û ÛÙ· 50 Ìg/m3 (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ 102 Ìg/m3) Î·È ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙ· 66 Ìg/m3 (Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ù· 184 Ìg/m3, ÛÙȘ 11 ÙË Ó‡¯Ù·). ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ pm10 ‹Ù·Ó 70 Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ 130 Ìg/m3 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ 63 Ìg/m3 Ì ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù· 136 Ìg/m3 ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ª›· ÌfiÓÔ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Î·Ê¤ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Δ√ ÔÛfi ÙˆÓ 36.000 ¢ÚÒ ÂÙË-

Û›ˆ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ı· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” , ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ãı˜, Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ηٷÙÂı› ·fi ÙÔÓ Î. °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ì›ÛıˆÛË Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ Û ·˘ÙfiÓ ÁÈ· 10 Û˘Ó 2 ¯ÚfiÓÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, “·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÙ·È fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔËÓ ΔÔÈ΋ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÚÔˆı› ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ

Δ∂ª ·ÓÙ› ...¢ÚÒ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∏

ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ¯ˆÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ TÔÈ΋ EÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ MÔÓ¿‰·. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÁÈ·Ù› ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.

ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ‹ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Û ¢ÚÒ, ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· “ÏËÚÒÓÔ˘Ó” , ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ οÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ‹ οÔÈ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‹ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ·Á·ı¿. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ÛÔÓ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ªÔÓ¿‰· (Δ∂ª). ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, ¿Ú· Î·È ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·.

¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô; ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·Ïfi. √ ηı¤Ó·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· ÂÚÁ·Û›· (.¯. baby-sitting) ‹ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ. ∞Ó Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ‹ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, Î·È ·Ì›‚ÂÙ·È Ì à ÌÔÓ¿‰Â˜ Δ∂ª. ªÂ Ù· Δ∂ª Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·fi ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ .¯. ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ Δ∂ª Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô, Ù· ̤ÏË Ùo˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜

™ÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ‹‰Ë Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ΢ڛˆ˜ Û ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜, ηıÒ˜ Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ¶ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô͇ÓÂÙ·È ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙËÓ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ΢ڛˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ

● ∞fi ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘

ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ· ÙË ÌÔÓ¿‰· Δ∂ª. ΔÔ Δ∂ª Â›Ó·È ÌÈ· ¿˘ÏË ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ªÔÓ¿‰·, ›Û˘ ·Í›·˜ Ì ÙÔ Â˘ÚÒ. ŸÏ˜ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ· ̤ÏÔ˜ ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ Δ∂ª, ÔÈ Ôԛ˜ ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, fiÙ·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ̤ÏË Î·È ÏËÚÒÓÂÈ Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ Δ∂ª, Ô˘ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ËÚÂۛ˜ ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË. ŒÓ· ̤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ‹ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘ËÚÂۛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı›

ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ‹ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Δ∂ª ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ .¯. Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì 15 Δ∂ª ÙËÓ ÒÚ·.

™˘Ó·ÏÏ·Á‹ Î·È ÏËڈ̋ ∫¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹, fiˆ˜ ı· ¤Î·ÓÂ Î·È Û οı ¿ÏÏË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ¢ÚÒ. ŸÙ·Ó Ë ÂÚÁ·Û›· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Δ∂ª ·fi ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ›Ù ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘, ‹ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ∏/À ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô “ŒÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜ Δ∂ª” . √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡-

Ô˘, οÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, ‹ Ê˘ÛÈο Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ, ¿ÓÙ· Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ Δ∂ª. Δ· ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë Ô˘ ÙÒÚ· ÂÙ¿Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Û οÔÈÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È, Û fiÛÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÙÛÈ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

√͇ÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·

··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›·. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ú¤ÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‚¿-

ÛË ‹ fi¯È Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËı› Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂϤÁ¯ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤-

ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. “∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· ··Ú¿‰ÂÎÙÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010 ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Î·È Û ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â ·˘Ùfi,

ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ΢ڛˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È ÔÏϤ˜. £¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ø˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ¿ÌÂÛ· ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2010

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ Û ÂÓÓÈ¿ ΔÌ‹Ì·Ù·

“£ÂÚÌfi˜” ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π ¶

ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π. ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηÏÔ‡Ó ÙȘ ¶Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ∂ÓÓÈ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‹Ù·Ó ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë, ÂÓÒ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∫ÔÚ˘ÊÒıËΠ¯ı˜ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÔÚ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∏ ÔÚ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ΢ڛˆ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË £fiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, fiÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÛÙ·ı› Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ·ÏÏËϤÁÁ˘· ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. Ãı˜ ÂÓÓÈ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ˘fi ηٿÏË„Ë. √È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΔÌ‹Ì·Ù· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ∫·ÙÛÈÔ‡Ï˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· μÈÔ¯ËÌ›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ï·ÁÂÚ¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘

Δ∏¡ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡

Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15%, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÙÔ Ï‹ÁÌ· ı· Â›Ó·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÌÂȈ̤Ó˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ƒ›ÎË μ·Ó ªÔ‡Û¯ÔÙÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ηٷÎÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›·, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. Ãı˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠÙÔ ÎÔÈÓfi „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂ-

χÛÂȘ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ¤Ó· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Â͈·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ì ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶Ú‡Ù·ÓË Î·È Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, Ì ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶Ú‡Ù·ÓË ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì ηıÔÏÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜

ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ.

√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂÚÈ΋ ÌfiÓÔ Î·È ˘fi fiÚÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ∞∂π ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÙÔÓ ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·fi ‰›‰·ÎÙÚ·. ∂›Û˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi “‰Â›ÎÙ˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜”, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ “˘ËÚÂÛÈÒÓ” ̤ۈ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Ì ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜

·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙ· ›‰È· Ù· ∞∂π, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ì ÙË ı¤ÛÈÛË “ÊÔÈÙËÙÔ‰·Ó›ˆÓ” Î·È “οÚÙ·˜ ÊÔÈÙËÙ‹” Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ∞ÎfiÌË Î·Ù·ÎÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›· Ô˘ ıÂÚ·‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘, ÂÓÒ ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ·ÓÙȉڿ Î·È Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ ∏ Î. ªÔ‡Û¯ÔÙÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ηıÒ˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ϤÎÙÔÚ·, ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÁÂÓÈ·ÔÓÙ·È ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ. ÀÔ‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∂∂¢π¶ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fiÚÈÛÙ· ÛÙÔ “ÏÔÈfi ÚÔÛˆÈÎfi” Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ “ϤÎÙÔÚ·” , Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ ∂›Û˘ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ∫∂∫ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ

Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··Ó›ÎÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ™ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓÂȉËÙÒÓ, ÎÚÈÙÈο ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÈηÓÒÓ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Ì·˜. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·ÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ: 1) Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘, ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 2) Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ∞∂π 3) Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·.

∞ÓÔȯÙfi ·Ê‹ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÂÏ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·ÓÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ √∞∂¢, ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ π∫∞, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ì›·˜ Î·È ÌfiÓÔ ‰‹ÏˆÛ˘ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë Âȯ›ÚËÛË, Ì·˙› Ì ÙÔ ºfiÚÔ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (ºªÀ) ÚÔ˜ ÙȘ ∂ÊÔڛ˜, ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈ-

ÛÊÔÚÒÓ, ÙfiÙ ·˘Ù¤˜ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤ÎÙˆÛË ¤ˆ˜ Î·È 15%. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ë Â-

Ù‹ÛÈ· ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 9 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â¿Ó ÂÍ·ÏÂÈÊı› Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›ˆÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È 25% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô˘ ı· ·Ú·Ù·ı› ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚˆÚȷ΋ ·ÌÔÈ‚‹ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÚÔ·Ó·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ.

“ªÂ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °ÂˆÚÁԇϷ˜ “ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙË ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÎÏÔÈfi. √È ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “ÛÙÚ·ÁÁ›ÍÂÈ” , ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È, Ì ÙÔ Ï‹ÁÌ· Ó· Â›Ó·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‹ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›·. ∏ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ‰¤¯ÂÙ·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙÔ Ï‹ÁÌ·. ΔÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÏÔÈfiÓ, ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °ÂˆÚÁԇϷ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 38 ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ·¿Ù˘ ™∂ƒƒ∂™, 11.

Δ∏¡ ÂÓȯڋ Û‡ÓÙ·ÍË ‰‡Ô ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ‚·Ù¿ ™ÂÚÚÒÓ, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó Ì ‰fiÏÈÔ ÙÚfiÔ, ÙÚÂȘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·. Δ· ¿ÌÔÈÚ· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Î·È ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó ı· ÙËÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤Ê˘Á·Ó Û·Ó “·ÚÈÔÈ” ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÒÚ·, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ·¿ÙË, ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ, ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ™ÂÚÚÒÓ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘.

¶ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ηٷ‰›ˆÍË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË £∂™™∞§√¡π∫∏, 11.

¢À√ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ ÎÏÔ‹˜ ¤Î·Ó·Ó ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∑ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ë̉·Ô‡˜, 23 Î·È 35 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¯ı¤˜ ·ÊÔ‡ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÈӷΛ‰Â˜ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙȘ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÎϤ„ÂÈ ÙËÓ 6Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ πà ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË ·fi ÙËÓ √Ì¿‰· ∑, ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û·Ó ‰È·‰Ô¯Èο Û ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ Δ∞•π, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·Ú¯·ÈÔًوÓ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ËÏÈΛ·˜ 46 Î·È 53 ÂÙÒÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ μ·ÛÈÏÔ‡‰È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ûη‚·Ó ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÓȯÓ¢ÙÒÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 46¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 528 ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ¯¿ÏÎÈÓ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, 11 ¯¿ÏÎÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È 1 ÌÔχ‚‰ÈÓÔ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û Û›ÙÈ· Î·È ÂÍÔ¯Èο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο

∞˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 40% ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ 2010

·Ù¿ 40% ÂÚ›Ô˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. √È ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ·ÎfiÌË Î·È Û ÒÚ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ·ÓÙÈÏËÙÔ›. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔÙ›ÌËÛË, ΢ڛˆ˜, Û ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ϤÔÓ Û¯Â‰fiÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ηÙÔÈΛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞‡ÍËÛË Â›Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Û ÛȉËÚÈο Î·È ¯·ÏÎfi. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ·˘Ù¤˜ “¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È” ΢ڛˆ˜ Û ƒÔÌ¿ Î·È ¿ÙÔÌ· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ÎÏÔ‹ 146 ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ È‰ÈˆÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ™Ùfi¯Ô˜ fï˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¿ÏÈ Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·’ fiÔ˘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ™Â ¯·ÌËÏfi ÔÛÔÛÙfi ¿ÓÙˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÍȯӛ·ÛË ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ, οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘, ËÏÈΛ·˜ 30 Î·È 35 ÂÙÒÓ, ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÎÏÔ‹˜ 146 ˘‰ÚfiÌÂÙÚˆÓ, ÂÓfi˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ›ÂÛ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ¤ÍÈ ¿ÏÏˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 8.800 ¢ÚÒ. ∏ ÎÏÔ‹ ¤ÁÈÓ ·fi ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √È ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÂÌ„Â Û ‰›ÎË Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·, ˆÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ‹Ú·Ó ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ı· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·¤ÌÊıËΠӷ ‰ÈηÛÙ› Î·È ¤Ó·˜ 63¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ê·ÈÚ› ·fi ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÂÚ-

ÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛȉËÚÈο. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ ¯·ÏÎÔ‡, ηψ‰›ˆÓ Î·È ÛȉËÚÈÎÒÓ ÙfiÛÔ ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ‹ ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. Δ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ϤÔÓ ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ. ¶ÚfiÛÊ·ÙË Î·È Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÎÏÔ‹˜ Ï·Îȉ›ˆÓ ·fi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ˘, ÂÂȉ‹ Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ - fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Û›ÙÈ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜, ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 53¯ÚÔÓ˘, ·’ fiÔ˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ·Í›·˜ 7.500 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1300 ¢ÚÒ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÊÔ‡ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ηÙÔÈΛ·

¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ·Í›·˜ 14.000 ¢ÚÒ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó Û Û›ÙÈ· (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘), ÂÓÒ ·‡ÍËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ 20% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ. ∞‡ÍËÛË ÎÏÔÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó¿ Ì‹Ó·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó 83 ÎÏÔ¤˜ - ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Î·È ÂÓÓ¤· ·fiÂÈÚ˜ (ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 22), ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 80 ÎÏÔ¤˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fiÂÈÚ˜ (ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 32), ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 131 ÎÏÔ¤˜ Î·È ¤ÓÙ ·fiÂÈÚ˜ (ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 29), ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 165 ÎÏÔ¤˜ Î·È ¤ÍÈ ·fiÂÈÚ˜ (ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 28), ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 120 ÎÏÔ¤˜ Î·È ¤ÍÈ ·fiÂÈÚ˜ (ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 19) Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 130 ÎÏÔ¤˜ Î·È Ì›· ·fiÂÈÚ· (ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 48). ΔÔ 2008, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó 127 ÎÏÔ¤˜ Î·È 10 ·fiÂÈÚ˜ (ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó 82) Î·È ÙÔ 2009 124 ÎÏÔ¤˜, 15 ·fiÂÈÚ˜ (ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó 57). ΔÔ 2009 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË 2,26% ÂÚ›-

™ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi

∞›ÏËÛ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô ∞ÏΤ٠ƒÈ˙¿È “∂Û‡ ı· Ù· ÂȘ Ì ÙË ™¤¯Ù· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ” ÎÒÓ, ·Ú·Á‹, ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù¿ÏË„Ë ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·fi‰Ú·ÛË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·. ∏ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ‹ ÙÔ˘˜, ÎËÚ‡¯ıËΠ¤ÓÔ¯Ë ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË ¯ÒÚ·, Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Ù˘, ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÙÔ¯‹˜ fiÏˆÓ Î·È ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·fi‰Ú·ÛË, ÂÓÒ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔηÙÔ¯‹. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ Ê˘Áfi‰ÈÎÔ˘ ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ μ·Û›ÏË ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘ÏÏËÊı›.

∞£∏¡∞, 11.

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ª˘ÎÔÓÈ¿ÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∞£∏¡∞, 11.

∂π∫√™π√ÃΔ∞Ã√¡∏

¶ÔψӋ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi Ô 73¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË fiÙÈ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ù˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ª˘ÎÔÓÈ¿ÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. √ ¢. ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘ ›¯Â ‚ÚÂı› ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. To ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, Ì ̤ÚÈÌÓ· ÙˆÓ ÔψÓÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ë 28¯ÚÔÓË, Ì ∂˘Úˆ·˚Îfi ŒÓÙ·ÏÌ· ™‡ÏÏ˄˘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∂ÊÂÙÒÓ ∞ÈÁ·›Ô˘. ΔȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ¤Ó·˜ 27¯ÚÔÓÔ˜.

Ô˘. ΔÔ 2010 ı· ÎÏ›ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50% ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ™ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 72.658 Î·È 4.115 ·fiÂÈÚ˜ ÙÔ 2009 Î·È 67.800 Î·È 3.280, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ 2008. ¶¤ÚÛÈ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó 13.390 Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 12.270 Î·È ÚfiÂÚÛÈ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó 12.206 Î·È ¤ÁÈÓ·Ó 10.697 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ 26.711 Î·È ÙȘ 227 ·fiÂÈÚ˜ (23.550 Î·È 240 ÙÔ 2008). ∞fi ·˘Ù¤˜ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 10.990 Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 1.913 ‰Ú¿ÛÙ˜ (10.242 ÂÍȯÓÈ¿ÛÂȘ ÙÔ 2008 Î·È 1.759 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ). ªÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÏËÛÙ›˜, Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” , fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ. ¶¤ÚÛÈ, ÛÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 4.708 ÏËÛÙ›˜ Î·È 291 ·fiÂÈÚ˜, ÂÓÒ ÙÔ 2008 ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 3.293 ÏËÛÙ›˜ Î·È 211 ·fiÂÈÚ˜. ΔÔ 2009 ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 1.331 Î·È ¤ÁÈÓ·Ó 1.578 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ 2008 ›¯·Ì 1.048 ÂÍȯÓÈ¿ÛÂȘ Î·È 1.174 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ.

ª∂ ·ÂÈÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂ-

Ϥ· ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ, °È¿ÓÓË ∞ÁÁÂÏ‹, ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ∞ÏΤ٠ƒÈ˙¿È ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ΋ڢÍ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ¤ÓÔ¯Ô˘˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·fi‰Ú·Û˘ Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi, ÛÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009. √ ƒÈ˙¿È, Ê·ÓÂÚ¿ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜, ¤Ù·Í ¤Ó· ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ϤÁÔÓÙ·˜: “∂Û‡ ı· Ù· ÂȘ Ì ÙË ™¤¯Ù· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ. £· ‰ÂȘ” . °˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜, ÙÔ˘˜ ›Â: “ŒÏ·, ¿Ì ӷ ʇÁÔ˘Ì” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ηٷÁÚ·Ê› ÛÙ· Ú·ÎÙÈο ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, ÂÓÒ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙¿È, ™. ∫¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, ÂͤÊÚ·Û ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓÙÔϤ· ÙÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘ÁÁÓÒ-

ÌË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ƒÈ˙¿È ÛÙË ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î‹Ú˘Í ¤ÓÔ¯Ô ÙÔÓ ƒÈ˙¿È ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÙÔ¯‹˜ fiÏˆÓ Î·È ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ, ·Ú¿ÓÔÌË Î·Ù¿ÏË„Ë ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ‰È·Ù¿Ú·ÍË ·-

ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·ÂÚÔÏÔ˝·˜, ·fi‰Ú·ÛË Î·È ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Û ·Ú·Á‹ (·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÈÏfiÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘), ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·. ∏ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙¿È, ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ë ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÙÔ¯‹˜ fiÏˆÓ Î·È ˘ÚÔÌ·¯È-

√È ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËηÓ

¶ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ηٿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 25 ÂÙÒÓ Î·È 10 ÌËÓÒÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ∞ÏΤ٠ƒÈ˙¿È. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â¤‚·ÏÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ οıÂÈÚÍË 28 ÂÙÒÓ Î·È 5 ÌËÓÒÓ (ηٿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 25 ¤ÙË Î·È 10 Ì‹Ó˜) ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ηÙËÁÔ-

ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È. ™ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â¤‚·ÏÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 13 ÂÙÒÓ Î·È 5 ÌËÓÒÓ, ηٿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 10 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰Â¯ı› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ¤ÊÂÛ‹ Ù˘, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù·‰ÈηÛı›۷ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ΔÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ƒÈ˙¿È, Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 7 ÂÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Û· ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ¤ÊÂÛË, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 15 ÌËÓÒÓ Ì 3ÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú·¤Ù˜, ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 1 ¤ÙÔ˘˜ Ì 3ÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 1.000 ¢ÚÒ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ - ¶¿Óˆ ·fi 600.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ

∞fi ÙËÓ ∂∫Δ

™ÙÔ 12,2% ÂÎÙÈÓ¿¯ÙËÎÂ Ë ·ÓÂÚÁ›·

ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 2% ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

∞£∏¡∞, 11.

ÙÔ 12,2% “ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı Ù˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2007, fiÙ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ë ·ÓÂÚÁ›· ›¯Â ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 12%, ÂÓÒ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 9%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 11,8% Î·È ϤÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÌË ÂÈÙ‡ÍÈÌË Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ 11,6% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ªÂ ‚¿ÛË, Â›Û˘, ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Û 14,5% ÙÔ 2011, Û 15% ÙÔ 2012 Î·È Û 14,6% ÙÔ 2013, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó‹Ïı Û 4.398.890 ¿ÙÔÌ· Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Û 4.298.958 ¿ÙÔÌ·. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó Û 613.108 ¿ÙÔÌ·. ÕÎÚˆ˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 165.356 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009 (Ì›ˆÛË 3,6%) Î·È Î·Ù¿ 40.406 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2010 (Ì›ˆÛË 0,9%). ∏ ·ÓÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ï‹ÙÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û ËÏÈΛ·, ηıÒ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30,8% ÛÙȘ ËÏÈ˘ 15- 24 ÂÙÒÓ (24,2% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009) Î·È Û 16,4% ÛÙ· ¿ÙÔÌ· 25-34 ÂÙÒÓ (11,8%

ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009). ∏ ·ÓÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ, Â›Û˘, Ó· Ï‹ÙÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ηıÒ˜ Û ·˘Ù¤˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 15,5% (·fi 11,6% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009), ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Û 9,9% (·fi 7,2% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009). ™Â Â›Â‰Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›· ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (13,9% ·fi 9,4% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009), ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜£Ú¿Î˘ (13,5% ·fi 12,1%), ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (13,5% ·fi 10,4%), £ÂÛÛ·Ï›·˜ (13,1% ·fi 8,5%), ∞ÙÙÈ΋˜ (12,9% ·fi 9,5%) Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (12,6% ·fi 10,9% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009). ™Â ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Â›Ó·È ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ (5,6% ·fi 3,8% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009), ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (5,9% ·fi 6,3%) Î·È μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ (6,9% ·fi 7,8% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, fiÔ˘ Ë

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ʤÙÔ˜, Ë ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í‹ıËΠηٿ ÂÚ›Ô˘ 5 ÂηÙÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Û 11,2% ·fi 6,3% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2009.

∫ÚÈÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË “∏ Ó¤· ÂÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÛÙÔ 12,2% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010, ·fi 9% Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÚÛÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó·, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. “°È· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜: ¡· ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ (fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÚÒÙË), Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. °È· “ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” , Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·” ¤Î·-

Ó ÏfiÁÔ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜, “ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÂÈÛٷ̤ӷ ÂÍ··ÙÔ‡Û Ôϛ٘ Î·È ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì ·Ú·ÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ·ıˆÚ¿ÎÈÛÙË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¤¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ ·ÁˆÓ›·: ¡· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó˘·ÚÍ›·” . ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â ˆ˜ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ¡· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˜ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ‰È·ÊÔÚ¿” . “Δ· ·ÓÙȉڷÛÙÈο ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ï·‚Â Î·È Ù· Ó¤· Ô˘ ʤÚÓÂÈ, ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜, ÁÈ· ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜, ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÊÙÒ¯ÂÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂ Î·È Î·Ï› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÛÂ Û˘Û›ڈÛË “ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÛÙË ˙ˆ‹, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ ¶∞™√∫ - ¡¢ - ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜” . ¡· ÌÂÈ ÊÚ·ÁÌfi˜ ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ˙ËÙ› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶° ÙÔ˘

™À¡ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ∂§™Δ∞Δ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. √ Î. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη fiÙÈ “Ì ÙȘ ‚¿Ú‚·Ú˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜” . “∏ ηÙ‰¿ÊÈÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıÚ·Û‡ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Â›Ù Û ÔÁÎÚfiÌ Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÔχÛÂˆÓ Â›Ù Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ÛÎÏ¿‚Ô˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÚÔÂȉÔÔÈ› Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ì·˙ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ “Û˘Óı‹Î˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜” .

™ÙÔ 8,92% ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ™ÙÔ 8,92% ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 0,11% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ΔfiÙÈÔ˘ ªÏ·ÓÙ¤ÓÔÊ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Û˘ÓÔÏÈο 330.371 ¿ÙÔÌ· ÂÓÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 4.300, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÚfiÛıÂÛÂ.

™ÂÓ¿ÚÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÂÈÙÒÛÂȘ

∞ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ∞£∏¡∞, 11.

º√À¡Δø¡√À¡ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ·

ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·„‡ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· Ù· 10ÂÙ‹ ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ηٷÚÚ›ÙÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ¤Ó· ÚÂÎfiÚ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 9%, ÂÓÒ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ Î·È ÁÈ· Ù· ‰ÈÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ı· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ˆ˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ı¤Ì· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fï˜ ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Î‡„ÂÈ. “Œ¯Ô˘Ì ÙÒÚ· fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÚÁ·Ï›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ, Â¿Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οӈ ηÌÈ¿ ˘fiıÂÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë πÚÏ·Ó‰›· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ

Û ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ: ∏ ÏÈÙfiÙËÙ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ôχ ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. “∏ ÂÈÙÔÎȷ΋ „·Ï›‰· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÓËÛ˘¯›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÁÈ’ ·˘Ùfi” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ªÚ¿È·Ó §¤Óȯ·Ó. √ §¤Óȯ·Ó ·¤‰ˆÛ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÛÙ· “‰›¯ˆ˜ ÚfiıÂÛË” Û¯fiÏÈ· °ÂÚÌ·ÓÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ô˘ ı· ·Ó¿Áη˙ ȉÈÒÙ˜ Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Â› ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘¯fiÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÒÛˆÓ. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚ¿ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ¯Ú¤Ô˜, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¤ÛÂÈÚ ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·˘Í¿ÓÔ-

ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ §¤Óȯ·Ó η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë πÚÏ·Ó‰›· ˙ËÙ¿ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. “Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ‚¿ÛË” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ªÂÚ›‰ÈÔ ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, Û˘ÓÙ·ÛÛfiÌÂÓË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ı¤ÛË. Ÿˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜, “ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜ Î·È Ù· Î¤Ú‰Ë Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ” . √È ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ΢ڛ·˜ §·ÁοÚÓÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÈÔ Î·ı·Ú‹, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ‹ÚÈÍË, ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙË °·ÏÏ›·. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚ› “¯Ú¤ˆÛ˘” ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ ηÙfi¯ˆÓ

ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ÛÙ· ‡„Ë Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Û ÌÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤. ∏ ÈÚÏ·Ó‰È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÚȷ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011 ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ı· ÚԂϤÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ‡„Ô˘˜ 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 32% ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÎÙÔ͇ÙËÎÂ

Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌfiÏȘ ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi 6% Û 9%.

ΔÔ spread ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓÂ›Ù·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ spread ÛÙ· 10ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ·, ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ȤÛÂˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó‹Ïı ̤¯ÚÈ ÙȘ 930 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ¿ÓÔÈÍ ÛÙȘ 913. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘ ·Ó‹Ïı ̤¯ÚÈ ÙÔ 11,70% ·fi 11,55% ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·. To ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ·ı¤ÙËÛ˘ ÏËÚˆÌÒÓ (CDS) ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÂ›Û˘, ηıÒ˜ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ 890 ÌÔÓ¿‰Â˜, 12 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Markit.

∞£∏¡∞, 11.

∏ Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏ ÙˆÓ ÂÏ-

ÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ˘Ô¯ÒÚËÛ 2% ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË. Δ· ‰¿ÓÂÈ· Û ¢ÚÒ ÚÔ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ˙ÒÓ˘ ¢ÚÒ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì Ú¿ÍÂȘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 92,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·fi 94,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ʤÙÔ˜, Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙË ‰È·ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿ ›¯Â ·ÁÒÛÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™Ù·‰È·Î¿, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ repo lines 4,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÚ¿Â˙˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Â›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 49,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

“ÿıËηӔ 5,8 ÂÎ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ∞£∏¡∞, 11.

™∂ Ú·ÏÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ‚¿ÛË ‰È·-

ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÚ› Ù· 15 ÂηÙ. fiÙ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ó· Â›Ó·È 20,8 ÂηÙ.

™ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ‰ÈÂÙ›·˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¡. À√ƒ∫∏, 11.

™Δ√ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÈÂÙ›·˜ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚfiÛÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∫›Ó·. ΔÔ ·ÚÁfi ÂÙڤϷÈÔ, ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ¤ˆ˜ 0,70% ÛÙ· 88,45 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ·fi ÙȘ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù· Î¤Ú‰Ë ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 2%. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÎÈÓ‹ıËΠ·ÓÔ‰Èο οı Ë̤ڷ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ 9Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ªÚÂÓÙ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ 0,60% ÛÙ· 89,49 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2010, ÙÔ ·ÚÁfi ÂÙڤϷÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¤Ú‰Ë ¿Óˆ ÙÔ˘ 11%, ηıÒ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ∞˘ÍË̤ÓË, fï˜, Â›Ó·È Ë ˙‹ÙËÛË Î·È ·fi ÙËÓ ∫›Ó·. ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Í‹ıËΠ13,1% ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ηٿ 12% ÛÙÔ Â›‰Ô-ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 8,92 ÂηÙ. ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÙËÓ Ë̤ڷ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40 ∫¿Ùˆ ·fi 1.500 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ÂÛ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 11.

∫∞Δø ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.500

ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ Ì¤Ûˆ Îϛ̷ÙÔ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ë Ú·Á‰·›· Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÈÚÏ·Ó‰È΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.493,59 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 16,57 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,10%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.476,93 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ÙÒÛË ¤ˆ˜ Î·È 2,20%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 709,26 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,12%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.588,14 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,45%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 272,57 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,97%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.600,17 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,15%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.873,12 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 1,16%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Atebank (-5,00%), Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (-3,97%), ÙÔ˘ Δ.Δ (-3,75%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-3,20%).∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (+1,55%), Ù˘ ¢∂∏ (+1,31%), ÂÓÒ Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,66% ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Alpha Bank. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.653,91 3,90%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.252,68 +0,20%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.745,75 -1,20%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.360,19 0,34%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘:1.098,05 -2,09%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.139,51 -1,62%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.941,26 -1,71%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.146,56 -1,43%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.250,81 +0,03%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 632,14 -1,78%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.632,27 -1,17%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.426,72 -1,52%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.929,69 -1,97%, ÀÁ›·: 1.087,48 -2,98%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.360,47 +0,72%, ÃËÌÈο: 6.665,58 -1,38%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.838,33 -0,74%. 51 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 98 ÙˆÙÈο Î·È 49 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∂ÏÏËÓÈ΋ ÀÊ·ÓÙÔ˘ÚÁ›· +9,38%, μÈÔηÚ¤Ù(ÎÔ) +8,96%, πÓÙ¿Ï(ÎÔ) +8,74% Î·È ∞Ã√¡ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ +8,00%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Vell Group 14,29%, Marfin ∂ÁÓ·Ù›· (ÎÔ) 11,90%, ∞∂°∂∫ -10,34% Î·È Nexans -9,09%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 126,149 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 5.802.705 ÙÂÌ¿¯È·, MIG Ì 3.021.533, Alpha Bank Ì 2.962.211 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.177.806 ÙÂÌ¿¯È·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 42,179 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Alpha Bank Ì 13,390, Coca Cola 3E Ì 9,744 Î·È Eurobank Ì 7,140 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 56,829 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏfiÁˆ Ï·ıÒÓ Î·È ÈÛ¯ÓÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ

∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ∞£∏¡∞, 11.

Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ›ÛÚ·ÍË Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ú·Ù·ıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÂÓÒ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ¤ÛÔ‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ›ÛÚ·ÍË Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ 20% ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¯·ÌËÏÔ› Ú˘ıÌÔ› ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Èı·Ófi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ. Δ· Ï¿ıË, Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÙÚÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù· Ï¿ıË Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ‰ÂÓ ¤Êı·Û ԇÙ ¯ı˜ ÛÙȘ ¢√À. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ê˘ÛÈο Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ

Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ “Û˘ÌÊfiÚÂÛË” Û fiϘ ÙȘ ÂÊÔڛ˜ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô˘, ·Ó Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ï¿ıË, Ù· ÔÔ›· ÛÙȘ ¢√À ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ fiÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· “ÙÈÓ·¯ı›” ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ë ÂÓ ÏfiÁˆ Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÚÔÛ‰Ôο ÁÈ· ʤÙÔ˜ ¤ÛÔ‰· ÂÚ›Ô˘ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·, ¿ÏψÛÙÂ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ÂÎÓ¤ÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ˘·¯ı› οÔÈÔ˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË fiÙ ÔÈ ÂÊÔڛ˜ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. Ÿˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÊÔڛ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ·fi ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ ÛËÌÂȈ̿وÓ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ Û fiÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÚÔÊ·Ó‹

Ï¿ıË ÛÙ· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÙfiÙ ٷ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ı· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÈÙfiÔ˘ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ οı ¢√À ı· ÂΉ›‰Ô˘Ó Ó¤Ô ÛËÌ›ˆÌ· Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Î˘ÚÒÓÂÈ Ù· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Ë ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ∫∂¶À√, Ù· ÔÔ›· - fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ- Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ·ÎfiÌË Î·È Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ·ÊÔ‡ ‰È·›ÛÙˆÛ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔÛʇÁÂÈ Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘ÍËı› Ë ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ηْ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Û fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ

ÂÙ·ÈÚ›· Leo Burnett ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ÛÔÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Û ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ∏ ηÌ¿ÓÈ· ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ 11.000 ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚı¿ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 18 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜. ◊‰Ë, ¯ı˜ ÔÏÏÔ› ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ¤Ê¢Á·Ó ¿Ú·ÁÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó Î·È ÙÔ ÂÈϤÔÓ ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˙ËÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË Î·È Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÎÙˆÛË

ÛÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ·fi ÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÊ¿·Í ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ó ›¯·Ó ˘·¯ı› ηÓÔÓÈο ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ¯ˆÚ›˜ - fï˜ - Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÎÙˆÛË ÛÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. ∞Ó, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, ÙfiÙÂ Ë ÔÚı‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ηٷÛÙ› ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË Â¿Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Î·È Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ·fiÎÏÈÛË ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó 40,988 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÛÙfi¯Ô ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 8,7% ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ÂÈÛÚ·¯ı› 42,950 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·fiÎÏÈÛË 1,96 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ 52,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 11,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ‚¤‚·È· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÛÙȘ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ‰·¿Ó˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ڢıÌfi 11% Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÛÙfi¯Ô Ì›ˆÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È 9,2%, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 7,8%, ηıÒ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Î·Ù¿ 7%. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 30% ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 36,9%.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ï¤ÂÈ Ô °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù·ÚÎ Ù˘ ∂∫Δ

∏ Citigroup ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ̤۷ ÛÙË ‰ÈÂÙ›· ∞£∏¡∞, 11.

∞¶π£∞¡∏ ıˆÚ› ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ú-

ıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· Ë Citigroup. “Δ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Â›‰·” , ¤ÁÚ·„ Û ÛËÌ›ˆÌ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Citigroup, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ™Ù›‚ÂÓ ª¿ÓÛÂÏ. “BÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, Ì›· ÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓË, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ó· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û ¤ÎıÂÛË Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ Goldman Sachs ÚÔÙ›ÓÂÈ ·ÁÔÚ¿ 30ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÂÌ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿-

Ô„Ë fiÙÈ “·Í›·” ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÌÔÚ› ‹‰Ë Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ˘˜ 30ÂÙ›˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ͷӿ ÁÈ· ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ” . ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÈÛÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂∫Δ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù·ÚÎ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (Û ·Ó·ÏÔÁ›·) ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó·” ›Â Ô Î. ™Ù·ÚÎ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “(ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›” ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. ΔÔ Â˘ÚÒ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›·, ÙËÓ ÔÔ›· “Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ›” ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù·ÚÎ. “¢›¯ˆ˜ ·˘-

Ùfi, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜, ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ‚·ÚȤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™Ù·ÚÎ ÂÓÒÈÔÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ “Deutsche Wertpapier Service Bank” ÛÙÔ ŒÛÛÂÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ∂∫Δ. “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο” ÚfiÛıÂÛ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÏÏ¿” ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‹ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·ÚÎÒ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘” . Œ¯Ô˘Ó ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ‹ ·Ó¤¯ÙËÎ·Ó ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ›ÔÙ ·ÓÈÛÔÌÂÚ‹ ‹ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™Ù·ÚÎ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ “Ó· ˘ÔÙÈÌԇ̠ÙËÓ Ù·¯Â›· ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÔÛÈÔ-

ÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӔ .

ΔÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈ·ڈÛ ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÈ·ڈÛ ۋÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂.∂. ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· fiÛˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ˘„ËÏÔ‡ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ̛̠· ¢Ú›· ÏÂÈÔ„ËÊ›· 513 „‹ÊˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 92 ηٿ Î·È 3 ·Ô¯¤˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤ÎÏËÍË, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· ›¯Â ·ÔÙÂ-

ϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂. Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “ÂÓfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘” ÁÈ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (·fi ÙÔ 2013) Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ (·fi ÙÔ 2015). ΔÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂.∂., ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ “ηϋ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜” (‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ Î.Ï.). ∏ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·fi ÙËÓ √Ì¿‰· ÙˆÓ 20 (G20), Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 41

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶˘ÚÂÙfi˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó, ÂÎÙfi˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ

÷ÌËÏfiÙÂÚ· Ô ‹¯˘˜ ÁÈ· ÙËÓ G20 ÛÙË ™ÂÔ‡Ï

∞£∏¡∞, 11.

™∂√À§, 11.

ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÔÈ 20 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ™ÂÔ‡Ï, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÈÛÔÙÈ̛˜ Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ù˘¯Â Ì›· ÚÒÙË Ó›ÎË ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ‚ϤÂÈ Ì ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙË Ï¿ÛÙÈÁÁ· Ó· Á¤ÚÓÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ıˆÚÔ‡Ó Â›Û˘ fiÙÈ Ë ¿ÛÎËÛË ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫›Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋, ηıÒ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÂӉ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜ Ó· Û˘ÌʈÓËı› ¤Ó·˜ “Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘” Ì·ÎÚÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο: √ ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞ÏÂÍ¤È ∫Ô˘ÓÙÚ›Ó ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë G20 ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È ÁÂÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ, ÁÈ· Ù· Â›‰· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ∏¶∞ Î·È ª.√Ì¿Ì· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙÔ “‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘” Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Fed Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ 600 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, Δ›ÌÔıÈ °Î¿ÈÙÓÂÚ, ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (Fed) Î. ÕÏ·Ó °ÎÚ›ÓÛ·Ó, fiÙÈ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘. §›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. °ÎÚ›ÓÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Financial Times, Ô Î. °Î¿ÈÙÓÂÚ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi CNBC fiÙÈ “ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ·˘Ùfi” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÂȉÈÒ-

ÍÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ¿ Ì·˜ ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‹ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜” . ∏ ÚÒÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ G20 ı· Â›Ó·È Ó· ›ÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· (∫›Ó·, °ÂÚÌ·Ó›·) ›Ù ÁÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· (∏¶∞). ™ËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘

Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙË ™ÂÔ‡Ï. Ÿˆ˜ ›Â Ô ∂ÛÔ˘¿Ú ¶Ú·Û¿ÓÙ, ÚÒËÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, “ı· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ‰›· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ı· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Û˘˙‹ÙËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜” . ŒÎÏËÍË ÚÔοÏÂÛ Â›Û˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ƒfiÌÂÚÙ ∑¤ÏÈÎ Ó· Â·Ó·ÊÂÚı› Ô Î·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎ, ÌÈ· Ï¿ıÔ˜ ÚfiÙ·ÛË ·fi ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË ÁÈ· È-

‰¤Â˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ¤Ó· ÎÂÓfi ËÁÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÚÒËÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ô √˘ÛÌ¤Ó ª·ÓÙ¤ÓÁÎ. √È Financial Times ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ G20, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¤Ó· ÚÔÛÂÎÙÈÎfi ‰Èψ̷ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙË ÊÈÏfi‰ÔÍË ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë Á·ÏÏÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› Ì ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Ù˘ (·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ¤ÏÏÂÈÌÌ·), ‰ÂÓ ÙË Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂı› Ì ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔÓ ÈÔ ÛË-

Ì·ÓÙÈÎfi ÂÙ·›ÚÔ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È Ë ¡. ∫ÔÚ¤· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÂχıÂÚÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. “™˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ) Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Û˘Ìʈӛ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡. ∫ÔÚ¤·˜, §È ªÈÔ‡ÓÁÎ-Ì·Î, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ. √ ª. √Ì¿Ì· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ·, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜. √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙÔ 2007 ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¡. ∫ÔÚ¤·˜ ÛÙ· ·ÌÂÚÈηÓÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ‚Ô‰ÈÓÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜. ∏ ‰È·ÊˆÓ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÂÚ‰‹ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ¡. ∫ÔÚ¤·˜ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÂÌfiÚÈÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ.

∞¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜

∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ “fast track” ·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ∞£∏¡∞, 11.

∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ “fast track” ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÓÓ¤· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ̤۷ ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ΔËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ “∞ÚÎÙÔ‡ÚÔ˜” , “∞Ú¯¤ÏˆÓ” , “∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” , “∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º‡Û˘” , “∂ÏÏËÓÈ΋ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·” , “∫·ÏÏÈÛÙÒ” , “ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS” , “ª√m” Î·È ÙÔ WWF Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ “∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆӔ Û ÙÚ›· ÛËÌ›·: - ™ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂˆÓ ·fi ¯ˆÚÔÙ·ÍÈΤ˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ·

¢È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·

ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ¯ÒÚˆÓ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘, ¿ÚÎˆÓ Î·È ·ÏÛÒÓ, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰fiÌËÛ˘ ÁÈ· οı ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. - ™ÙȘ “ÙÂÎÌ·ÚÙ¤˜ ¿‰ÂȘ” ÁÈ· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· fiÙ·Ó ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·›ÙËÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË Î¿ı ¿‰ÂÈ·˜ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋˜ ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ∂¤Ó‰˘ÛË, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·ÈÙ‹ıËÎÂ Ë “∂ÂÓ‰‡ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞.∂.” , Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ∂ÂÓ‰˘Ù‹. ªÔÓ·‰È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ Â›Ó·È Ë ·Ú¤Ï¢ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. “∂ÊfiÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ë ÚÔ¸fiıÂÛË ·˘Ù‹” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, “Ô

™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ∂ÂÓ‰˘Ù‹˜ ÌÔÚ›, ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, Ó· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Ì ÌfiÓË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰ÈÎÏ›‰· ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î¿ÔÈÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘” . - ™ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙË ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂ÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΛ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ù˘ ·Ï‹˜ ÌÂϤÙ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Â·Ú¯È·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Î.¿. √È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ó ÌÂÓ “οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰Èη›Ô˘, ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Î·È Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆӔ , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ-

Τ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ô˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰Èη›Ô˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë ÓÔÌÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈËÓÂ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜” . “∏ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ·˘Ù‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· Û¿ÓÈÔ È·, ÛÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ΔÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ·fi ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ï·ıÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, fiˆ˜ Ë ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ‡ÓÔÈ· ÚÔ˜ ÙË ÌË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, Ù· ÔÔ›·, ÁÈ· ÚfiÛηÈÚÔ fiÊÂÏÔ˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌfiÓÈÌË ‚Ï¿‚Ë” . °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÔÈ ÂÓÓ¤· ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ Ù·¯Â›·˜ ·‰ÂÈÔ‰fi-

ÙËÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈο Û οı ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÂÓÔÔ›ËÛË ·‰ÂÈÒÓ (Î·È fi¯È ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÂÎÌ·ÚÙ¤˜), ηٷÌÂÚÈÛÌfi˜, ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Î·È ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Û fiÏË ÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂›Û˘, Û˘ÓÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ηıÒ˜ Î·È Â˘Ú›· ‰È¿ıÂÛË Î·È ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÔÔ›· ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÎÔÈÓfi ÎÙ‹Ì· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚‚·ÈˆıÔ‡Ó ·fi ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ Ó· Â·ÏËı¢ıÔ‡Ó ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‹ ÌÂϤÙ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. £ÂˆÚÔ‡Ó, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ô ϤÔÓ ·ÛÊ·Ï‹˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ÓÔÌÈο ÙÚfiÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÙfiˆÓ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜.

™Â ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. √È Ù¯ÓÈΤ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·fi Ù· ¯·ÌËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ∂∫Δ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ (¢¡Δ), ∫Ï¿Ô˘˜ ª·˙Ô‡¯ (∂∫Δ) Î·È ™ÂÚ‚¿˜ ¡ÙÂÚÔ‡˙ (∫ÔÌÈÛÈfiÓ) Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë Â›ÙˆÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ∂urostat ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010. ∞fi ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ı· Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÙ› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010. ΔÔ ϤÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ 15 - 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ 2011, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó ÌÂÚÈÎÒ˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ Â¿Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ 2011 ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ‰È·ÙËÚËı›. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20062009 ·fi ÙËÓ Eurostat ,ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ·Ó·ıˆÚÂ›Ù·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· 30,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Úfi‚ÏÂ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ΔÔ ‰Â ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010 Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· 18,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 21,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 2011 ÛÙ· 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ ÛÙÔ 6,9% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∞Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÙËÚËı›, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2011 ηٿ 5,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ·Ú¯ÈÎÒ˜ ˘ÔÏfiÁÈ˙ ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ 2010 Ô‰‹ÁËÛ Û ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎfi fiÏÔ” , ·ÊÂÓfi˜ ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ËÌÈÙÂÏ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 5% Î·È Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‹‰Ë ÚÔÛÌÂÙÚÔ‡Ó ÛÙËÓ “‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·” ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ù· ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ›‰ÈÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ηıÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂-¢¡Δ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI μ√§√™, ενοικιάζονται Ερμού- Σπυρίδη: Κατάστημα 32 τ.μ. με πατάρι 32 τ.μ. και κατάστημα 53 τ.μ. με πατάρι 53 τ.μ. Τηλέφωνο: 210-8947035, 6932-878712. (288) μ√§√™, ενοικιάζονται Ερμού-Ροζού: Κατάστημα 34 τ.μ. με πατάρι 26 τ.μ. και κατάστημα 35 τ.μ. με πατάρι 26 τ.μ. Τηλέρωνο: 210-8947034, 6932878712. (289)

¶ø§√À¡Δ∞π:

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ∞

1) α’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ. 2) γ’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη διεύθυνση Πολέμη-Καρβούνη. Επίσης πωλείται δυάρι α’ ορόφου 50 τ.μ. με γκαράζ στη διεύθυνση Ισιδώρου. Πληρ. τηλ. 6945-996095 και 2421035535. (269)

Μπροστά στη θάλασσα, πρώτη, απέραντη θέα στο Παγασητικό και το Πήλιο, σε τρία επίπεδα 265 τ.μ., δύο είσοδοι, δύο υπόγεια parking, playroom, spa, τζάκι, μεγάλα μπαλκόνια, αυλή, 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, ταράτσα με πέργκολα και ΒΒQ, πωλείται υπό κατασκευή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ 6974334218. (027)

κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, ,καινούργια υπό κατασκευή διαμερίσματα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα wc, τζάκι, υπόγεια αποθήκη, πλήρως αυτόνομα χωρίς κοινόχρηστα, από 115.000Ε. ΤΗΛ.6977054597 και 6974334218. (010)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα καινούργιο, πολυτελές 48 τ.μ., Μεταμορφώσεως 26, υπόψη κ. Δουμπιώτη. Τηλέφωνο 24210-97598. (350)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (392)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π κρεπερί στο κέντρο του Βόλου (σε πεζόδρομο). Πληρ. τηλ. 6996550990. (394)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A. ¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯/Îfi˜ ΔËÏ. 24210-34437, 6932-523629, 24250-24037 Πωλήσεις-κατασκευές, ανακαινίσεις. Μελέτη-εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τακτοποιήσεις Η/Χ-σοφιτών-υπογείων κ.λπ. χώρων. (318)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (189)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., διαμπερές, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, 2 wc, τζάκι, πολυτελούς κατασκευής, κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση, επί της Εθνικής Αντιστάσεως, Βόλος. Πληρ. τηλ. 6986-877677. (429)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, πέργκολα και BBQ, τζάκι, 3υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ξενώνας, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή, από 230.000Ε. ΤΗΛ.6974334218 (009)

¶ø§∂πΔ∞π

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 w.c., σε οικοπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (430)

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (180)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, ΕστίαςΑφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 5. Ισόγειο κατάστημα στη Λάρισα 150 τ.μ.+35 τ.μ. υπόγειο (τακτοποιούνται 35 τ.μ. επιπλέον στο πατάρι) Ηρ. Πολυτεχνείου & Κολοκοτρώνη. (268)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

PROTO ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία ενός έτους στο Φυτόκο, 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., μοναδική, πανοραμική θέα την πόλη και τη θάλασσα, 3υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλα μπαλκόνια, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (172)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (173)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά αξιόλογη μονοκατοικία 3ετίας 175 τ.μ., άνετοι χώροι υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, 2 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με μπάρμπεκιου, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (174)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ ·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 64 τ.μ. στο κέντρο, σχεδόν καινούργιο, άριστη επένδυση. ‚) Πωλούνται δυάρια στο κέντρο 38 τ.μ., 52 τ.μ., 54 τ.μ., 58 τ.μ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (431)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 w.c., σε οικόπ. 150 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (432)

αυτοτελές, επαγγελματικό κτίριο προβολής 1.100 τ.μ., σε 2 επίπεδα, με θέσεις στάθμευσης και επιπλέον βοηθητικούς χώρους. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (175)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μοναδικά διαμορφωμένος κήπος, Σ.Δ. 1,6 Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (176)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

οροφ/σμα 144 τ.μ. ρετιρέ, με 3 υ/δ, 2 w.c., τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (433)

περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ, κτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (192)

γωνιακό, καινούργιο, ανατολικο-μεσημβρινό διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 3ο όροφο, με άριστη ποιότητα κατασκευής - 2 Υ/Δ, γραφείο, 2 λουτρά, ενεργειακό ιταλικό τζάκι, ιταλική κουζίνα και αυτόνομη θέρμανση, με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου. Παγασών 41. Τηλ. 6972 691669, 6976 515081. (361)

τ.μ. σε 7 στρ. οικόπεδο στα Λεχώνια. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (219)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (177)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (178)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. Ευκαιρία, πωλείται εργοστάσιο 650

mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 52 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, καινούργιο προσόψεως, 1 υ/δ με πάρκιν. 10. 53 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, 20ετίας σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, α/θ πετρελαίου. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·. 13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 1.002 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (223)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (226)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (228)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (229)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2¿ÚÈ, 51ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊ 85.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘ ,2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘ -2Ô˘ +ÛÔʛٷ 154 ÙÌ, 210.000∂ ¡Â¿ÔÏË, 111ÙÌ, 30ÂÙ›·˜, 135.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 60.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 30000 ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡∂√∫§∞™π∫√ Û›ÙÈ ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË 1.500∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi, 170ÙÌ+170ÙÌ, 1.200∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140ÙÌ220.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455ÙÌ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000∂ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì ·ÌÊÈı/Îfi 110000 (230)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 0 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. 3 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË

ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 20. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 21. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 22. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 14. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 16. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 23. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 24. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 25. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 14. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 6. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99

13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞19 16. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 18. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 19. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 20. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 21. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 22. ∫·ÏÏÈı¤· 2¿ÚÈ 47ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ75 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (203)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (205)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (206)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈ-

ÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (209)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη

Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (213)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (214)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα.

Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¡. πø¡π∞ 1/4 ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. (217)

ZHTOYNTAI

º∞ƒª∞∫√¶√π√™ Ì ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙË fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· - ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ e-mail: xkol99@otenet.gr, fax 24220-24686 Î·È ÙËÏ. ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ 24220-24686. (393)

∑∏Δ∂πΔ∞π βοηθός κομμώτριας από το στούντιο ομορφιάς. Πληρ. τηλ. 24210-23291. (427)

™YNOIKE™IA 42¯ÚÔÓÔ˜ ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ γοητευτικός, κοινωνικός, ευκατάστατος. 45χρονος εκπαιδευτικός, ευχάριστος, καλού χαρακτήρα, εμφανίσιμος, ακίνητα. 55χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, καλαίσθητος, φινετσάτος, ευκατάστατος. 39χρονος δημοσίου, ευπρεπέστατος, καλλιεργημένος, εμφανίσιμος, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (193)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428) ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ για μαθητές Λυκείου, και ECDL για όλες τις ηλικίες. Πληρ. τηλ. 6907688727. (354)

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (187)


44

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (186) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (179)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 5-11-2010 Αριθ. Πρωτ. 1376/146654

(191)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (065)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

™¶Àƒ√¶√À§√™ Ã∞ƒπ§∞√™

¢π¶. ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 101 ¡.π. μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210-81404, ÎÈÓ. 6974-719512 Αναλαμβάνει υπεύθυνα: - την έκδοση οικ. αδειών - μελέτες, κατασκευές έργων - ρυθμίσεις με τον Ν. 3843/2010 ημιυπαίθριων χώρων υπογείων πιλοτών - επισκευές, αναπαλαιώσεις οικιών και διαμερισμάτων - διάφοροι προϋπολογισμοί ιδ. έργων (317)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °∂øƒ°π√À, ÙËÏ. 6988888850 - 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (292)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√”

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Αντωνία Τηλέφωνο: 2421351133 FAX: 2421351219 Email: prom@1129.syzefxis.gov.gr

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 20/2010 Του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ” Για την προμήθεια “Φίλτρα Εργαστηριακά” Με βάση την υπ’ αριθμ. 23/4-11-2010 (θέμα 1ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ανακοινώνεται ότι μετατίθεται η διενέργεια του Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμ. 20/2010 διακήρυξη για την προμήθεια “Φίλτρα Εργαστηριακά” , στις 29/11/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου με τροποποίηση των Τεχνικών προδιαγραφών. Η ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται για την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού ήτοι 26/11/2010 και ώρα 14.00. ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 6. Να είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία αντικαθίσταται με “Αποστειρωμένα με αποδεκτό τρόπο αποστείρωσης” . ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3. άνω του 95% αντικαθίσταται με “άνω του 90%” . ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. μεγαλύτερη του 95% αντικαθίσταται με “μεγαλύτερη του 90%” . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 6. Να είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία αντικαθίσταται με “Αποστειρωμένα με αποδεκτό τρόπο αποστείρωσης” . ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3. άνω του 95% αντικαθίσταται με “άνω του 90%” . ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. μεγαλύτερη του 95% αντικαθίσταται με “μεγαλύτερη του 90%” . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 5. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία αντικαθίσταται με “Αποστειρωμένα με αποδεκτό τρόπο αποστείρωσης” . ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3. άνω του 95% αντικαθίσταται με “άνω του 90%” . Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ εκδόθηκε η με αριθμό 1376/146654/5-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 20.999,42 τ.μ. στη θέση “ΒΟΥΡΛΙΔΙΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Με εντολή Γ.Γ.Π.Θ. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

¡√∂ªμƒπ√™

12

Ιωάννου του Ελεήμονος, Νείλου οσίου “Τη ελπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες” (Ρωμ. ιβ’ 12). Μεγάλοι πράγματι και αξιοθαύμαστοι είναι της πίστεως οι καρποί. Η πίστις καρποφορεί εις την ψυχήν του Χριστιανού την ελπίδα, την ελπίδα εις την βοήθειαν και προστασίαν του ουρανίου Πατρός, την ελπίδα της κληρονομίας της βασιλείας του Θεού. Με την ελπίδα αυτήν ο Χριστιανός κατορθώνει να έχη χαράν παντοτινήν, την οποίαν δεν ημπορεί να αφαιρέση καμμία δύναμις και καμμία ατυχία της επιγείου ζωής. Διότι καρπός της πίστεως είναι και η υπομονή εις τας θλίψεις. Η πίστις χαλυβδώνει την αντοχήν της ψυχής και την οπλίζει με δύναμιν ακαταγώνιστον, που είναι ικανή να βαστάση οσονδήποτε βάρος θλίψεων. Και η πίστις πάλιν ενθαρρύνει τον Χριστιανόν να μην αφήνη ποτέ το όπλον της προσευχής. Με την προσευχήν και την επικοινωνίαν προς τον Θεόν ο Χριστιανός ανεφοδιάζεται διαρκώς και στηρίζεται και δυναμώνει, ώστε να μένη πιστός μέχρι τέλους και να επιτύχη την οριστικήν νίκην εις τον ευγενή αγώνα της πίστεως και της αρετής.

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, αδελφό και θείο

μ∞™π§∂π√ ∫ø™Δ∞∫√¶√À§√ Ετών 80 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην Αργαλαστή και στον Ιερό Ναό Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Αργαλαστής. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Αργαλαστή 12 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Μαίρη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Τσελίγρα.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο Σκόπελος 20-10-2010 Αριθ. Πρωτ. 1753/167503

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ εκδόθηκε η με αριθμό 468/50504/19-10-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 9.584,77 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27Α28-Α29-Α30-Α31-Α32-Α33-Α34-Α35-Α36-Α37-Α38-Α39-Α1 εμβαδού 3.915,50 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-2221-20-19-18-17-16-Α11-Α10-Α9-1 εμβαδού 2.818,63 τ.μ. ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) το τμήμα Γ αυτής με στοιχεία 16-17-18-19-20-21-22-23-12-1314-15-α20-α19-α18-α17-α17-α16-α15-α14-α13-α12-16 εμβαδού 2.850,64 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

¢øƒ∂∂™ Στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Βόλου προσέφεραν οι: Άρτο προσέφεραν: Μιχαήλ Καραφύλογλου 20 κ., Μαρία Βλιώρα 4 κ., Μάρθα Καρακανά 20 κ., Ελένη Καρακάνα 15 κ., κ. Καραΐσκου 15 κ., Γεύματα προσέφεραν: Δημήτριος Καραΐσκος, Μάρθα Καρακανά, Ανώνυμος, Αργυρούλα Σιμιακάκη, Κυριακή Παπαδοπούλου 2 γεύματα, Ειρήνη Κορδέλα στη μνήμη του αδελφού της Αποστόλου, Μαρία Χιώτη, Βασίλειος Οικονομίδης, Αικατερίνα Καραγιάννη, Διάφορα είδη τροφίμων προσέφεραν: Ι.Ν. Αγ. Τρύφωνος ζυμαρικά 19 κ., Αγαπούλα Σταθοπούλου γάλα - άρτος, ανώνυμος 5 κ. κιμά, 10 κ. έλαιο, Ειρήνη Πασσιά μανέστρα 5 κ., Απόστολος Λουάρης έλαιο 5 κ., ρεβύθια 6 κ., Σουλτάνα Γιακοπούλου διάφορα είδη, ανώνυμος ζυμαρικά 6 κ., όσπρια 9 κ., Ελισάβετ Κουταρέλου 20 κ. αλάτι, Μαρία Ιατροπούλου 10 κ. ζυμαρικά, Δημήτριος Κουμούτσης ζυμαρικά 17,5 κ., ρύζι 5 κ., ντομάτα - όσπρια 5 κ.

¢∏ª∏Δƒπ√ ¡Δ∞º∂∫∞ Ετών 83 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Βόλτου αρ. 4, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 12 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Ελένη Νταφέκα, Μαρία Νταφέκα - Σκουλή Τα εγγόνια: Ελένη, Βλάσης Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος και Ανθούλα Νταφέκα, Θωμάς και Ελένη Νταφέκα, Γεώργιος και Συραγώ Νταφέκα, Αναστασία χήρα Δημ. Μαργαρίτη, Ελένη και Παναγιώτης Τσίγκος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Νέου Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂À∞°°∂§π∞ ¡π∫√§√¶√À§√À Ετών 85 που πέθανε κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγίου Γεωργίου Φερών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 11.30 π.μ. Τα παιδιά: Δημήτριος - Ιωάννα Νικολοπούλου, Νικόλαος - Ευαγγελία Νικολοπούλου Τα αδέλφια: Χρήστος - Ευαγγελία Παϊπάη, Βασιλική χήρα Αθ. Παϊπάη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

°∂øƒ°π√ ¶∞¶∞Ã∞Δ∑∏ Συνταξιούχο ΟΣΕ Ετών 86 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ι. Καρτάλη 110 - Βύρωνος και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου (Καραϊσκάκη - Λ. Βύρωνος). Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 12 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Φωτεινή Παπαχατζή, Νεκτάριος Παπαχατζής, Δημήτριος Ειρήνη Παπαχατζή Τα αδέλφια: Ελευθερία χήρα Κων/νου Παπαχατζή, Ελένη χήρα Ευάγγ. Παπαχατζή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


45

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∂˘ÚˆÏ›Áη

MNHMO™YNA

¶∞√-∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ 84-61 Τελούμε αύριο 13 τρέχοντος, ημέρα Σάββατο και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ερέτριας Φαρσάλων 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞£∞¡∞™π√À °∂øƒ°√¶√À§√À

τελούμε αύριο Σάββατο 13 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά και Αρτεμίου, μνημόσυνο για την ανά-

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ερέτρια Φαρσάλων 12 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Δημήτριος, Ευσταθία Τα εγγόνια Τα αδέλφια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∏§∂∫Δƒ∞™ ∞£∞¡. ∫√§§π√¶√À§√À παυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 12 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Ελένη - Γιώργος Ζολώτας, Μιχάλης - Κατερίνα Κολλιοπούλου Τα εγγόνια: Χριστόφορος, Ηλέκτρα, Θάνος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

™À¡√¢π∞™ ∫§∂πΔ™π¡∞ƒ∏ τελούμε μεθαύριο Κυριακή 14 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πηλίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Αριστείδης και Ελένη Κλειτσινάρη, Κερασία χήρα Αποστόλου Μανίνη, Αικατερίνη και Νικόλαος Τσανάκα Τα εγγόνια: Αναστάσιος και Σταυρούλα Κλειτσινάρη, Παναγιώτης και Ελένη Κλειτσινάρη, Νίκος και Μαριάνθη Μανίνη, Μαρία και Δημήτρης Δημοπούλου, Συνοδία και Σπύρος Στεργίου Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον Έρωτα.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης μητέρας, γιαγιάς και θείας

∂À∞°°∂§π∞™ ª∞ƒ°. ∫∞μ√Àƒ∏ τελούμε αύριο Σάββατο 13 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 12 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Βαρβάρα - Ιωάννης Αποστόλου, Ιωάννης - Στεφανία Καβούρη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Καστέλι.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∂À°∂¡π∞™ ¡Δπ¡∞ τελούμε αύριο Σάββατο 13 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 12 Νοεμβρίου 2010 Τα τέκνα: Ασπασία - Σωτήρης Σεραμέτης, Στέφανος - Συνοδή Χόνδρου, Ζήσης Ντίνας Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κατακόμβη του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Ã∏™Δ√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À τελούμε μεθαύριο Κυριακή 14 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 12 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Χρυσάνθη Τα παιδιά: Βασίλειος και Ελένη Παπαδοπούλου, Ευαγγελία και Σπύρος Γεννατάς, Σωτήριος και Αθανασία Παπαδοπούλου Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Κική χήρα Παντελή Παπαδόπουλου, Βασιλική χήρα Πέτρου Παπαδόπουλου, Αθανάσιος και Πολυξένη Ζησοπούλου, Δήμητρα και Δημήτρης Καταή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Ακρογιάλι” στην Αγριά.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¡π∫√§∞√À Δ™πΔ™√°§√À τελούμε αύριο Σάββατο 13 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 12 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Θεοδώρα Τα παιδιά: Ζαφειρούλα - Απόστολος Βαλασάς Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Αναστασία - Θεολόγος Ζιανικόπουλος, Αθανάσιος - Τασούλα Τσιτσόγλου, Ελένη χήρα Τσιτσόγλου, Δημήτριος Κώστογλου, Ειρήνη - Ιωάννης Πολύζος, Αναστασία χήρα Καψάλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

πø∞¡¡√À ¶∞Ãπ√À Τελούμε μεθαύριο 14 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

¢π∞ª∞¡Δø™ - ª∞ƒπ∞™ ¡Δ∞º√À Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 12 Νοεμβρίου 2010 Η μητέρα: Ευαγγελία Τα αδέλφια: Αικατερίνη και Αριστοτέλης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Φυκιάδα” , πρώην “Καπετάνιος” .

Συντ/χου δασκάλου τελούμε αύριο Σάββατο 13 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 12 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Κωνσταντινή Τα παιδιά: Αγγελική Παχιού και Δημήτριος Κουράκος, Αικατερίνη Παχιού και Απόστολος Παπαχρήστος Τα εγγόνια: Ιωάννης, Νικόλαος Τα αδέλφια: Τριαντάφυλλος και Καλλιόπη Παχιού, Σεβαστή και Παναγιώτης Μπόζος, Ελένη χήρα Αλεξ. Μάγγου, Αικατερίνη χήρα Ιωαν. Χαλκιά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Παραδοσιακό” Αγριάς.

√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó Û·ÚˆÙÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 84-61 Â› Ù˘ ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ (3 ӛΘ - 1 ‹ÙÙ·), fiÔ˘ “Û˘ÁηÙÔÈΛ” Ì ÙËÓ √Ï›ÌÈ· §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ”, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ 23 fiÓÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ μ¤ÏÈÌÈÚ ¶ÂÚ¿ÛÔ‚ÈÙ˜, Î¿Ï˘„·Ó Â¿ÍÈ· ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ¡›ÎÔÏ·˜ (‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·), ÌÂÙ¤ÙÚ·„·Ó ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÂ... ÂÚ›·ÙÔ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó Ì›· ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‹ÙÙ· Ù˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 15-12, 41-29, 61-40, 84-61.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 11.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ¿ÌÂÛÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. “TÚ›˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÚÂ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚË Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ, Ì ıÔϤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ fiÙÈ ›Ûˆ˜ οÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜.

MNHMO™YNA Τελούμε αύριο 13 τρέχοντος, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνίας 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας εξαδέλφης

∂À¢√∫π∞™ Δ™√À°∫√À και διετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας θείας

∞¡∞™Δ∞™π∞™ Δ™√À°∫√À Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη τους να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 12 Νοεμβρίου 2010 Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞ƒ°Àƒø™ ∞¶. ª∞ƒ°ø¡∏ τελούμε μεθαύριο Κυριακή 14 Νοεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 12 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Μαριλένα - Νίκος Ξηρόπουλος, Γεώργιος - Κατερίνα Μαργώνη Τα εγγόνια: Μάρκος, Απόστολος Τα αδέλφια: Ασπασία Παν. Αλεξιάδου, Μαρία - Δημήτριος Ξηραδάκης, Φλωρεντία - Διονύσιος Γεωργόπουλος, Θεοδώρα - Δημήτριος Ρήγας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂À∞°°∂§π∞™ ∞™∏ªøƒ∏ τελούμε αύριο Σάββατο 13 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Λεχώνια 12 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Λεωνίδας Ασημώρης, Βαρβάρα - Ιωάννης Γκατζιούρας Τα εγγόνια: Σταυρούλα - Θεμιστοκλής, Βασίλειος - Αρίσταρχος, Λεωνίδας - Παναγιώτης Τα αδέλφια: Καλλιόπη χήρα Στ. Ασημώρη, Ευφροσύνη - Παντελής Μαλλιάκης, Αικατερίνη - Απόστολος Κρατήρας, Κων/νος - Μελπομένη Χανιά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Φουτζόπουλου.


46/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ. 2421023508, ™ÎÔ‡Ú· - ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ˜, πˆÏÎÔ‡ 188 (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜), ÙËÏ. 2421042642, ¡ÙfiÓÙË - ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÔ˘Ú›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 66 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 2421059531. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÙÛÈÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 155 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ), ÙËÏ. 2421039962. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ. 2421060306. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÊÔ› ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜-¶··‰. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙ. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜, æÒÌ·˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï.

Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªË-

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010 ÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/°-Δö ∞§∫À√¡∏ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, 29/10, 5/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, 30/10, 6/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 24/10, 31/10, 7/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·

24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¢ËÌÔÊÈϤ˜ ¿ıÏËÌ·. 2. ¶ÏËÚfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó - £¿ÌÓÔ˜, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. 3. °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙË... §›Ì· - Δ· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ· (ÁÂÓ.). 4. ¶ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ μÔËÌÈÎfi ¢Ú˘Ìfi - ªÂÁ¿Ï˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ë ·Ú¯‹ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ™¯ÂÙÈο Ì ·ÁÚÔÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ì·˜ ·Ú¯Èο - ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ͤÓÔ˘ Û‡ÌʈÓÔ˘ - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ÕÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ¿Óıڷη (·ÈÙ.). 7. °›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÛÙÂÚÂfi ÛÒÌ· (ηı.) - ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ (·ÈÙ.). 8. √ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ¿ÚıÚÔ˘ - ÀÔ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï·. 9. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ - ÃÚ‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ˙ÒÔ (ηı.). 10. °Ú‹ÁÔÚ· ÂÚÓÔ‡Ó - ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‹ ÙÔ... ·Ù¿ÌÂ. 11. ¶ÏˆÙfi ̤ÛÔ - ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÔÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜. 12. ΔËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ Ê¿Ú̷η - ÕÏÏ· ÙfiÛ· Ù·... Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó. ∫∞£∂Δ∞ 1. ƒ¿‚‰Ô˜ ηıÔ‰ËÁËÙÈ΋. 2. ∂›‰Ô˜ fiÏÔ˘ - °ÓˆÛÙfi ÙÔ ÔÚıÌÂ›Ô ÙÔ˘. 3. ™¯ÂÙÈ΋ Î·È Ì „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ϤÍË - ™È‰ÂÚ¤ÓÈ· ÂÚÁ·Ï›·. 4. ∞fi Ù· ÔÎÙÒ... ‰‡Ô - √ Ù›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫¿Êη. 5. ª·ÁÂÈÚÈο ÛÎÂ‡Ë - ™‡Ì‚ÔÏÔ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ¶ÔÙ‹ÚÈ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Û ·Ú¯·›Ô˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ - ΔÔ ¤ÛÈÌÔ Ù˘ ·˘Ï·›·˜ Û ¤Ó· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. 7. £Âfi˜ ÙˆÓ μ·‚˘ÏˆÓ›ˆÓ - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 5 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ¶fiÏË Ù˘ Ë Δ˙·Î¿ÚÙ·. 8. ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·¤ÙˆÌ· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· - ◊Ù·Ó Î·È Ô ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ (ηı.). 9. ƒ‹Ì· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î›ÓËÛË - ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ¢·ÁÁÂÏÈ΋ ÊÚ¿ÛË - ΔÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÙËÎÂ Ô ¡ÒÂ. 10. °ÓˆÛÙÈÎfi Ú‹Ì· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ - ΔÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˘ ÙÔ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi. 11. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ Ô ‡Ú·˘ÏÔ˜ - ΔÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È Û ˘Ôı¤-

∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV.

ÛÂȘ. 12. æ˘¯·ÁˆÁ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ - ŒÙÛÈ ÌÔ›Ú·ÛÂ Ë ·ÏÂÔ‡ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. §∂μ∏Δ√™Δ∞™π√ 2. ∏ §∞μ∞-∞ƒ§∂Δ∞ 3. •∂¡∏™-∞∞-∂ƒ 4. π¡∫§∞°°∏ 5. ¶∏∫-™π-Ã∞ª 6. ∞ƒª∞Δ∞°ø°∞ 7. √∫Δ∞¶√À™-°ƒ 8. £∞-√∞ƒ-∫√ƒ∂∞ 9. ∂¡ΔÀ¶∞-∞§ 10. ™∂-Δ√ ™√º√¡ 11. ªπ™-ª√ƒ-§∂π∞ 12. ∞™∏ªπ-øª√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. §∏•π¶ƒ√£∂™ª∞ 2. ∂§∂¡∏-∫∞¡∂π™ 3. μ∞¡-∫∞Δ-™∏ 4. ∏μ∏-ƒ∞√Àº 5. Δ∞™∫∂ª¶∞ª-ªπ 6. ∞√ƒ∞Δ√ 7. ™∞-∞™ΔÀ-√ƒø 8. Δƒ∞°π∞™∫∂™ 9. °∞§∞-√§√ 10. ™∂-∏Ãø-ƒ∞º∂™ 11. πΔ∂-∞°°∂§√π 12. √∞ƒ-ª∞ƒ∞-¡∞π.

∫ƒπ√™ °È· Ó· Û·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÎı¤ÛÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜ ‰Èψ̷ÙÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-6-3. Δ∞Àƒ√™ ªËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÚ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ οÔÈ·˜ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜. ™ÎÂÊı›Ù ıÂÙÈο Î·È fiÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1320-44-56-7-2. ¢π¢Àª√π ∞ÔʇÁÂÙ ·Ó ÌÔÚ›Ù ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ·Ù› ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù „˘¯Èο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-6. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªË Û·˜ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· fi¯È Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÙ ۋÌÂÚ·, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿ÓÙ· Û·˜ ¤ÏÂÁ·Ó Ó·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-22-34-5-8. §∂ø¡ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ¯·Ú›Ù ÎÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ·ÚfiÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-34-28-2. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛȈ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¯Ú˘Ûfi˜! ªÂÚÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ı· Û·˜ ˆı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ù· ›Ù ÛÙ·Ú¿Ù· Î·È Î·ÈÚfi˜ ›ӷÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-8-4-33-21-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∫¿ÔȘ ÛΤ„ÂȘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ·Á¯ÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂȉÈο ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. ªÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ÍÂÂÚ¿ÛÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-56-2-18. ™∫√ƒ¶π√™ μ¿ÏÙ ̤ÙÚÔ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤ÙÚÔ ÛÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-22-34-211. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ‡ÊÔ˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂȉÈο fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ÙÂ, ÁÈ·Ù› ı· ¯¿ÛÂÙ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-234-7. ∞π°√∫∂ƒø™ Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó, ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-12-34-72. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÌË Ú›¯ÓÂÙ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-50-33-23-12-4. πãÀ∂™ √È ·Ó·ıˆڋÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ Û‹ÌÂÚ·, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ÂͤÏÈÍË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-6-44-32-12-5.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 12 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.10 23.00 23.40 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “ŒÍˆ ÔÈ ÎϤÊÙ˜!...” ΔÔ ‚ϤÌÌ· ∏ ÎÔ˘ÎÏ·Ôı‹ÎË √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∏ ·›ı·ÓË ∫ÈÌ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∂ÏÏËÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ÏË ¶∞√-§¿ÚÈÛ· ∞ÁÒÓ·˜ fiÏÔ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ. ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· “Δ· ÔÚÊ·Ó¿”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.15 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÕÓÙ˙È” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “ŒÓ· ·Û‡ÏÏËÙÔ ÎÔÚfiȉԔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜ “™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡” ∂ȉ‹ÛÂȘ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ¿Óıڷη

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 24.00 00.15 02.40 03.40 04.30 05.00

13.00 13.15 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.15 01.15 02.30 03.30 03.45

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ (∂) Big Brother Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 02.00 02.15 03.15 04.15 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto ALTER Eureka Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.00 02.00 03.00 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÂÚηٷÛ΢¤˜ Planet science CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ƒÒÌË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey show

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “¢ÂÛÌÔ› ·›Ì·ÙÔ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù ˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 12.00 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.10 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ΔÔ „¿ÚÂÌ· √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˙¿ÁÎÔ˘·Ú ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ 濯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Δ˙fi·Ó ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ʇÛ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.45 00.45 02.30 04.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.30

∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘ ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ ¡Ù °ÎÔÏ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜: ∂ÈÚËÓÔÔÈfi˜ Î·È ÓÂÎÚÔı¿ÊÙ˘ ∂ȯ›ÚËÛË ª·ÚÌ·ÚfiÛ· “ÀfiıÂÛË ¢·ÓÙÒÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡” “Wild wild West” “μϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3” “∏ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ∫Ú›ÂÓÙÔÚÊ” Jericho

17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

111111111111111111111111111

04.20 04.50 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor live ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ∫¿ÚÌ· °È· ÙËÓ ÕÓÓ· °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ·‡ÚÔ˜ Ì ΔÔÍfiÙË

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF 111111111111111111111111111

07.00 10.00

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 2 ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Master chef ∂ȉ‹ÛÂȘ “Silent Hill” World series of poker ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ∏§. 2421024311 £∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 11-17/11 ∞π£√À™∞ 1

“√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡√™” ¶ƒ√μ.: 07.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2

“μƒÀ∫√§∞∫∂™ °π∞ ∫§∞ª∞Δ∞” ¶ƒ√μ.: 8.30 & 10.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 11-17/11/10 ∞π£√À™∞ 1: ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁÏ.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00, 17.45, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.15, 16.00, 17.45. Δ√ ∞™Δ∞ª∞Δ∏Δ√ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00. ∞π£√À™∞ 2: SAW 7 3D (£Ú›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30, 00.30. ∞ƒ£√Àƒ 3: √ ¶√§∂ª√™ Δø¡ ¢À√ ∫√™ªø¡ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁÏ.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. THE TOWN (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ∏ıÔÔÈÔ›: ªÂÓ ÕÊÏÂÎ, ∫ÚȘ ∫Ô‡ÂÚ. ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00. ∞π£√À™∞ 3: √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ª∞Ã∏Δ∏™ Δ√À ∞¡∂ª√À (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜): ∫˘Úȷ΋: 13.00, 15.15. RED (¢Ú¿Û˘): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 00.15. £∞ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ ∂¡∞¡ æ∏§√ ª∂§∞Ãπ¡√ ∞¡¢ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00. ∞π£√À™∞ 4: (°)§À∫∞∫π∞ 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ): ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 14.30, 16.30. √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ª∞Ã∏Δ∏™ Δ√À ∞¡∂ª√À (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15. ª∂Δ∞ºÀ™π∫∏ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∞ 2 („˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.15.

ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ã¿Ô˘·ÚÓÙ ∂. ª¤ÈÎÂÚ Î·È Δ˙ÔÓ ºÔÍ.

√ ¶¿È, ¤Ó· ÌÈÎÚfi „¿ÚÈ, ÌfiÏȘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÚÓÙ›ÏÈ·, ¤Ó· „¿ÚÈ... ÛÔ‡ÂÚ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, fï˜, Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∫ÔÚÓÙ›ÏÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ÙÔ˘ ΔÚfiÈ, ÂÓfi˜ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎÔ‡ ηگ·Ú›·, Êfi‚Ô˘ Î·È ÙÚfiÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŸÙ·Ó, ÙÂÏÈο, Ô ΔÚfiÈ ··Á¿ÁÂÈ ÙËÓ ∫ÔÚÓÙ›ÏÈ·, Ô ¶¿È ηٷÛÙÚÒÓÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ‹˜ Ù˘ ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı’ ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ·ÓÙ›˙ËÏfi ÙÔ˘...

STAR 21.00

ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (·’ ÚÔ‚ÔÏ‹), ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÚÓfiÓÙ ª·ÓÙ¿ÁηڷÓ.

√ ªÔ¯¿ÓÙ·˜ ∫·Ú·ÌÙÛ¿ÓÙ °Î¿ÓÙÈ (1869-1948) ‹Ù·Ó πÓ‰fi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜. À‹ÚÍÂ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÓ‰È΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î·Ù·ÈÂÛÙÒÓ. √ °Î¿ÓÙÈ ¤ÏÂÁÂ: “ŸÔ˘ Î·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·, fiÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙÔÓ Â¯ıÚfi ηٿÎÙËÛ¤ ÙÔÓ Ì ·Á¿Ë” . ™ÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1948 Ô ÂıÓÈÎÈÛÙ‹˜ πÓ‰fi˜, Ô °ÎÔ¿Ï °ÎfiÓÙÛÂ, ÁÂÏÔÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌÈ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ. ¢¤Î· Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¡·ıÔ˘Ú¿Ì °ÎfiÓÙÛ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ. ∂Í‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙfiÙÂ.

∂Δ3 20.30

™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ ΔÂÚÙÏÙ¿Ô˘Ì. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, ¡Ù·˚¿Ó ∫ÚÔ‡ÁÎÂÚ, ÿڂÂ˚ ∫·˚Ù¤Ï.

√ ªÂÓ °Î¤ÈÙ˜ Â›Ó·È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ·fiÁÔÓÔ˜ ÌÈ·˜ ·ÏÈ¿˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ì ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. °ÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ıËÛ·˘Úfi ÙˆÓ ¡·˚ÙÒÓ ÈÔÙÒÓ, ¤Ó·Ó ·Ì‡ıËÙÔ ıËÛ·˘Úfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ¯¤ÚÈ· Î·È ÎÚ˘„ÒÓ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ªÂÓ ı· ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ·fi ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·fi ÛËÌ¿‰È· Î·È ÁÚ›ÊÔ˘˜ Ô˘ fï˜ ͯ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ·.

¡∂Δ 23.00

ÀfiıÂÛË ¢·ÓÙÒÓ Δ·ÈÓ›· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1983, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÓÙÚ¤È μ¿˚ÓÙ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑ÂÚ¿Ú ¡ÙÂ·ÚÓÙȤ, μfiÈÙÛÂÎ ¶ÛfiÓÈ·Î, ¶·ÙÚ›˜ ™ÂÚfi.

√ ¢·ÓÙÒÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ‰ÈˆÁÌfi ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÔÊÚfiÓˆÓ, ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ̷˙ÈΤ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ. ™›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ¢·ÓÙÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ȉ·ÏÈÛÙ‹ Ï·˚ÎÔ‡ ËÁ¤ÙË Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ¢·ÓÙÒÓ Ì ÙÔÓ Ú·ÏÈÛÙ‹ Î·È ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ μ¿ÈÓÙ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Ì¿¯Ë μ·Ï¤Û·-°È·ÚÔ˘˙¤ÏÛÎÈ.

μ√À§∏ 23.00

Silent Hill Δ·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÚÈÛÙfiÊ °Î·Ó˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¿ÓÙ· ª›ÙÛÂÏ, ™ÔÓ ªÈÓ, §fiÚÈ ÃfiÏÓÙÂÓ.

∏ Ù·ÈÓ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙËÓ ·ÂÏÈṲ̂Ó˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ƒfiÔ˘˙, Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘ÈÔıÂÙË̤ÓË ÎfiÚË Ù˘ ™¿ÚÔÓ, Û ÌÈ· fiÏË-Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ıÂÚ·¢ı› Ë ÌÈÎÚ‹ ·fi ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ¿ıËÛË. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ë ™¿ÚÔÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ë ƒfiÔ˘˙ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó·Ó ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘. ªÂ ·ÏÏfiÎÔÙ· Ù¤Ú·Ù· Ó· ÙËÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Silent hill Ó· ˙Ô˘Ó Û ¤Ó· ·ÈÒÓÈÔ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ, Ë ƒfiÔ˘˙ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤Î·„ ÙËÓ fiÏË ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·...

MEGA 00.15


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

48

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 12 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

Ãı˜ το απόγευμα στην παραλία του Βόλου, με σταμάτη-

∞‰¤ÛÔÙ˜ „‹ÊÔÈ Όσοι προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών αναζητούν άλλες δεξαμενές ψήφων για να κερδίσουν το στοίχημα, να κρατήσουν ή να μειώσουν τη διαφορά από TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË τον αντίπαλό τους. Στο P¿ÏÏË επίκεντρο έρχονται αναπόφευκτα οι σχηματισμοί που συγκέντρωσαν λιγότερες ψήφους. Όσο μάλιστα χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των δύο “μονομάχων” τη δεύτερη Κυριακή, τόσο περισσότερο αναγκαίοι γίνονται εκείνοι που διαθέτουν τα μικρά, αλλά πολύτιμα ποσοστά, ενώ παρουσιάζουν αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά. Σε σχέση με παλαιότερες εποχές, όταν η στήριξη του κόμματος ήταν αποκλειστικό εφόδιο για κάθε υποψήφιο και η κάθοδος ανεξάρτητων γινόταν πιο πολύ “για πλάκα”, κάτι έχει αλλάξει. Όταν σήμερα δίπλα σε ανεξάρτητους εμφανίζονται και ακομμάτιστοι, όπως στo δήμο της Αθήνας. Υποψήφιοι που έρχονται ακόμη και από το πουθενά, αλλά παρόλα αυτά καταφέρνουν να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον απολίτικων ή και δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, που έδειξαν με τις επιλογές τους να μην καλύπτονται από παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις. Κατέγραψαν αξιοσημείωτη δυναμική, που τους βάζει στο παιχνίδι. Κέρδισαν αδέσποτες ψήφους, που, μεταξύ άλλων, κατευθύνθηκαν σε τηλεπερσόνες, λόγω αναγνωρισιμότητας. Με την αμηχανία μπροστά στην κάλπη, αλλά και με τη μεγάλη αποχή των ψηφοφόρων, θα μπορούσε εύκολα να γίνει λόγος για αδιαφορία. Όμως, παρά την αποστασιοποίηση από ένα συγκεκριμένο τρόπο συμμετοχής, παρατηρείται επίσης τα τελευταία χρόνια ότι δίπλα σε παραδοσιακούς θεσμούς δημιουργούνται παράλληλα νέοι πόλοι δράσης και συμμετοχής, πέρα από τα κυρίαρχα μοντέλα. Ειδικά από νέους ανθρώπους, που στην πορεία έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν με απαισιοδοξία ή και κυνισμό κάθε προοπτική. Οι παρεμβάσεις ομάδων μέσα από το διαδίκτυο, το πλήθος μη κυβερνητικών οργανώσεων, η ανάπτυξη διαφορετικών μορφών εθελοντισμού, που επεκτείνονται στην Ευρώπη, δεν μπορούν να μην προσμετρηθούν σε μια εποχή, όπου η συμμετοχή αποκτά περισσότερα από ένα πρόσωπα, καθώς αλλάζει τρόπους έκφρασης. Μέσα από δράσεις, όπου το διεθνές, το εθνικό, το τοπικό έρχονται όλο πιο κοντά.Ίσως τελικά μέσα από την ανακάλυψη άλλων δρόμων να μειωθούν και τα μεγάλα ποσοστά αποχής. rallis@e-thessalia.gr

¢›Î˜ - ÂÍÚ¤˜ Ένα νέο “όπλο” ρίχνει η Κυβέρνηση στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, την ώρα που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η είσπραξη των δημοσίων εσόδων υπολείπεται των στόχων που έχει θέσει το οικονομικό επιτελείο. Και με Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή προβλέπονται δίκες- εξπρές, οι οποίες θα εκδικάζονται από μονομελή Εφετεία.

σε ένα μεσήλικο ζευγάρι τουριστών που έψαχνε να βρει το αρχαιολογικό μας Μουσείο. Οι άνθρωποι είχαν έρθει από τη μακρινή Αυστραλία για τις διακοπές τους στην περιοχή μας, έχοντας κύριο προορισμό το Πήλιο. Κουβέντα στην κουβέντα, ξανοίχτηκαν και άρχισαν να ρωτούν κι άλλα πράγματα. Το πρώτο ήταν βεβαίως το νέφος που σκεπάζει από προχθές την πόλη και αναρωτήθηκαν αν ήταν υγρασία. Έδειξαν έκπληκτοι όταν έμαθαν ότι πρόκειται για σκόνη και μάλιστα αφρικανική, αλλά το κατάπιαν. Αυτό που φάνηκε να τους απασχολεί ιδιαίτερα όμως, ήταν η ποιότητα του νερού. “Μπορούμε, ρώτησαν να πίνουμε το νερό στο Πήλιο ή πρέπει να αγοράζουμε εμφιαλωμένο; Κάποιες οδηγίες που έχουμε από τη χώρα μας, λένε ότι πρέπει να πίνουμε νερό εμφιαλωμένο, γιατί το νερό στην Ελλάδα είναι μολυσμένο... Όλα αυτά τα νερά που βλέπουμε να τρέχουν στα χωριά, είναι μολυσμένα;”. Βλέπετε τι οδηγίες δίνουν οι ξένοι στον κόσμο που επισκέπτεται τον τόπο μας; Ότι το νερό που θα πιούν μπορεί να τους δηλητηριάσει, κι ας το βλέπουν να κυλά άφθονο και γάργαρο από πηγές και βρύσες... Βέβαια, ευτυχώς που οι Αυστραλοί δεν μιλούν και διαβάζουν ελληνικά, αλλιώς κάπου θα έπαιρνε το μάτι ή το αυτί τους, ότι σε μια ακόμη περίπτωση στην περιοχή μας, κι ας μην είναι στο Πήλιο, το χρώμιο “πλούτιζε” το νερό που έπινε και λουζόταν ένα ολόκληρο χωριό, το Στεφανοβίκειο μέχρι προχθές. Βρε μήπως έπρεπε να τους πω να πίνουν εμφιαλωμένο, καλού-κακού, τους ανθρώπους;

¢ÂÓ Â›Ó·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ που η αστυνομική βία εκτονώνεται πάνω σε παιδιά, όπως συνέβη πριν λίγες μέρες με 17χρονο μαθητή Λυκείου που “παρανόμησε” οδηγώντας δίκυκλο φίλου του χωρίς να έχει άδεια. Κατέληξε στο Νοσοκομείο άγρια χτυπημένος από άντρες της ΔΙΑΣ που τον καταδίωξαν -όταν δεν σταμάτησε σε σήμα τους - επειδή φοβήθηκε γιατί δεν είχε δίπλωμα. Από τους άντρες της ΔΙΑΣ, που ήρθαν και στην πόλη μας για να “πατάξουν το έγκλημα” και πάτησαν από κάτω ένα παιδάριο ετών 17 που δεν είχε δίπλωμα δίκυκλου. Το Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα που κατήγγειλε το γεγονός, λέει πως το 17χρονο παιδί, έχει σοβαρό τραύμα στο ένα του αυτί και κινδυνεύει με κώφωση... Άντε νάναι το παιδί σου... Αλλά και πού δεν είναι;

T‡Ô˜

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

°È· ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ¯ı˜ - Î·È Ò˜ ı· ÍËÌÂÚˆıԇ̠ۋÌÂÚ· - Ë ÛÎfiÓË ·fi ÙË ™·¯¿Ú·, Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÂÈÛΤÙ˘ Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔοıÈÛ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. ∂›Ó·È ‚ϤÂÙ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·È... ·Ú¤· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·, Ù· ÔÔ›·, ›Ù Û ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi, ›Ù Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜), ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜, fi¯È ÁÈ· ηÏfi...

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “ÕÓˆ-οو ¿ÏÈ ÙÔ ¶∞™√∫”. ✒∂£¡√™: “¢›Î˜ - ÂÍÚ¤˜ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ŒÏÏÂÈÌÌ· - ÊÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “º›ÌˆÙÚÔ & Ì·‡ÚË ÚÔ·Á¿Ó‰·”. ✒∂™Δπ∞: “ª¤Á·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜, ˆÚ¿ÚÈ·”. ✒∏ ∞À°∏: “¢Â‡ÙÂÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¶··‰‹ÌÔ˜: ΔÒÚ· Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·”. ✒ª∞∫∂¢√¡π∞: “¡¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙÔ 2011-2015”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “μÚÒÌÈÎË ·ÓÙÈ-∫∫∂ ÚÔ·Á¿Ó‰· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ¶∞™√∫, ÙÔ˘ ¢√§, ÙÔ˘ §∞.√.™.”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “¶·˙¿ÚÈ·, ›ÓÙÚÈÁΘ Î·È ¶fiÓÙÈÔÈ ¶ÈÏ¿ÙÔÈ”. ✒Δ√ μ∏ª∞: “ƒˆÁ̤˜ ÛÙ· οÛÙÚ· ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢”. ✒ΔÔ ¶√¡Δπ∫π: “¢Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜”. ✒City Press: “¶ÚÔ˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÏfiÁˆ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘”.

∂ÚÒÙËÌ·

¡Â˘ÚÈÎfiÙËÙ·

“∂͛ۈÛË”

Επιπλέον, προβλέπεται η προκαταβολή 50% για το δικαίωμα έφεσης, περιορισμός αναιρέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ πρόστιμα θα επιβάλλονται σε υπαλλήλους που καθυστερούν φορολογικές υποθέσεις. Και εδώ ευλόγως τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο όλα αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη και θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μιας και η φοροδιαφυγή στη χώρα μας ζει και βασιλεύει...

Νευρικότητα διακρίνουμε στο εσωτερικό της Κυβέρνησης ενόψει των αποφάσεων για λήψη νέων μέτρων. Βλέπετε, τόσο στο επίπεδο των δαπανών όσο και σε εκείνο των εσόδων οι επιδόσεις του οικονομικού επιτελείου υπολείπονται των στόχων και των προσδοκιών. Και πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν από την έκβαση των συνομιλιών που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με τα στελέχη της τρόικας.

Στη Ν.Δ., οι εκλογικοί στόχοι που έχουν θέσει για την δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, συνοψίζονται στην “εξίσωση 6+3”. Με λίγα λόγια στο επιτελείο της Ρηγίλλης εκτιμούν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να κερδίσει τις έξι από τις 13 Περιφέρειες, αλλά και τους τρεις μεγάλους Δήμους της χώρας. Και για να το πετύχουν, συνεχίζουν την τακτική δημιουργίας κλίματος πόλωσης...

“§ÈÌÓ¿˙Ô˘Ó”

¶·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿

Βλέπετε τα πρόστιμα και οι φόροι από τις 150.000 φορολογικές υποθέσεις που “λιμνάζουν” στις δικαστικές αίθουσες, αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 30 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα 32 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναδεικνύοντας την απόλυτη αδυναμία του Κράτους να εισπράξει φόρους και πρόστιμα που καταλογίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών.

Στα προεκλογικά τώρα, μετά το αυστηρό μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου “να κλείσουν τα στόματα όσο οι κάλπες είναι ανοιχτές” , κηρύχτηκε πανστρατιά ενόψει του β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, προκειμένου να στηριχτούν το μέγιστο δυνατό οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ. Το βάρος ρίχνεται σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, καθώς θεωρούν ότι οι προοπτικές επικράτησης είναι μεγάλες...

∂Ì̤ÓÂÈ Προς αυτή την κατεύθυνση ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντ. Σαμαράς ανεβάζει τα τελευταία 24ωρα τους τόνους της αντιπαράθεσης με την Κυβέρνηση. Από τις δηλώσεις του είναι ξεκάθαρο ότι εμμένει στον πολιτικό χαρακτήρα της αναμέτρησης και στην μάχη κατά του Μνημονίου. Όπως, επίσης, ξεκάθαρο είναι ότι θέμα αυτοκριτικής για τα χαμηλά ποσοστά της Ν.Δ. σε πανελλαδικό επίπεδο δεν τίθεται μέχρι την Κυριακή... °.•.

12-11-10  
12-11-10  

ΔÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ www.e-thessalia.gr ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË √È...

Advertisement