Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

¡.¢.: μÁ‹Î·Ó Ì·¯·›ÚÈ·

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.02 - ¢. 17.16’ ™∂§∏¡∏ 26 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.976 πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ï‹ÌÔÓÔ˜, ¡Â›ÏÔ˘ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ªÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· 23 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘

∫Ï›ÓÂÈ Ù¿ÍË Û¯ÔÏ›Ԣ ÏfiÁˆ ÁÚ›˘ ∂¤ÛÙÚ„·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·

■ ÛÂÏ.11

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ

¡¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi «¶fiıÂÓ ¤Û¯Â˜» - ηχÙÂÚË ·ÔÙ‡ˆÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ

∞ÓÙÂ›ıÂÛË ¡ÙfiÚ·˜

«∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á· ÔÙ¤... ¶¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ·˙¿ÚÈ·» Δ· Ì·¯·›ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ·fi Ù· ıËοÚÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙË ¡¢ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· ™·Ì·Ú¿-∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘. ™Â ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ·, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¢ηÈÚȷΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ÁÈ· Ì˘ÛÙÈΤ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ìʈӛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· “·ÙÚȉÔηËÏ›·” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á· ÔÙ¤. ◊ÌÔ˘Ó ¿ÓÙ· ‰Ò. ■ ÛÂÏ.7

∞ÓÔ›ÁÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¡

¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÏÔÁÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· Ó¤Ô “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏË-

ıÔ‡Ó ÙÔ 2010, ı· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· fiÏ· Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ‰·¿Ó˜ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó·˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ô˘ ÊÔÚԉȷʇÁÂÈ, ÂÓÒ ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiÛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÊÂÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ı· ηٷÚÁËı› Î·È Ë ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ■ ÛÂÏ.39

√È μڢͤÏϘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÓfi¯Ô˘˜ ÁÈ· „¢‰‹ ÛÙÔȯ›·

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ۯ¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘

¶Ò˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¶ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¡. πˆÓ›· Ô ∫. ÷Ϥ‚·˜!

“ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· ÙÂı› Î·È Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË.“¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì η̛· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÎÙfi˜ ·Ó ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆӔ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·‰È˘: ∞˘Ù¤˜ ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ

ΔËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Î·È ÂÈۋ̈˜ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜. ■ ÛÂÏ.16

¶ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÏËÁ̤ÓÔ Ï¿‰È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ■ ÛÂÏ.13 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜

ΔÚÈÏ‹ ηڷÌfiÏ· ■ ÛÂÏ.10

μÚ·‰È¿ ÓÔ˘¿Ú Ì ÙÔÓ ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ ÛÙÔ μfiÏÔ √ ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜”, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ªÂÙ·›¯ÌÈÔ”. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Public Views. ■ ÛÂÏ.17

¢È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞Ï·ÏÔ‡Ì ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ·! ■ ÛÂÏ.12

∏ μÈÔÛÒÏ «ı‡Ì·» Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›· Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯›·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, ¤Ó·˜ Ì ÓÙÔÎÙÔÚ¿ ›¯Â Ù· ÌÈÛ¿ ÌfiÚÈ· ·fi ¤Ó·Ó Ì ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, fiϘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (¡¶¢¢, √Δ∞, ÙÚ¿Â˙˜, Î.Ï.) ı· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞™∂¶. Ÿˆ˜ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›, ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ÚÔÛ·‡ÍËÛË Ù˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÏfiÁˆ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ■ ÛÂÏ.8,9

¢ÂηÂÓÓ¤· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ 40 Û˘ÓÔÏÈο ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ë μÈÔÛÒÏ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë μÈÔÛÒÏ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÂÓÒ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ∫›Ó·. ■ ÛÂÏ.14

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: Δ¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ

¡›ÎË:¢È·Û˘ÚÌfi˜ 3-0 ·fi ÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ■ ÛÂÏ.21


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

“º˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”

°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ... ΢ÚÈϤ ÔÌÈÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ fiÚÎˆÓ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ¡.¢. ¤ÏËÍ ÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ¡.¢. Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ “Û·ÏÔ‡Ó”, Ì ٷ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ̤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ.

◆◆◆ ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ™·Ì·Ú¿-∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ¿ÏÏ·Í ¿Ú‰ËÓ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ∏ ›‰È· Ë ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤‚·Û ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜”, ÁÈ· “¢ηÈÚȷΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜” - ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ªÈÌ‹ıËÎÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘˜ “·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜” Ù˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ “ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙȘ ·Ú¤Â˜”, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¤Ó· “·ÓÔÈÎÙfi ÎfiÌÌ·”.

◆◆◆ 줂·È·, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û ÔÈΛϷ ̤۷ ‰È¿ÊÔÚÔÈ “ÛÙÚ·ÙËÁÔ›” Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÔÌ„Ô› ÛÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ª›ÏËÛ·Ó ÁÈ· “·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜”, ÁÈ· “·ÔÛٿ٘” Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·Ê‹. √ ‰Â ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

◆◆◆ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ¿ÚÙÈ ·Êȯı›˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÙȘ ÂÈÏ‹ÍÂȘ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÚÒÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘... ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ŒÙÛÈ, ÂÊÂÍ‹˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, fiÔ˘ Ô Î¿ı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÎÈ ·Î›ÓËÙ· ÛÙÔȯ›· οÙÈ Ô˘, ÂÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ, ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∂›Û˘, ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ì ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÂÁÎÚÈı› ÙÂÏÈÎÒ˜ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı›.

◆◆◆ ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ ∞™∂¶, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ŸÂÚ, Ù¤ÚÌ· Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ·˘ÍË̤ӷ ÌfiÚÈ· ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈο ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ô‡ÌÂ... Ï·˚ο - ÎÔÌ̤ӷ Ù· ÚÔ˘ÛʤÙÈ· ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ‹ ·ÏÏÔ‡.

ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÙ‹Ú‹Û˘, ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Î·È Ê¿ÛË Ù˘ “‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·fiÌ¢Û˘”, ÂÈÛ‹Ïı ‹‰Ë Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘. “º˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. “¶Ú¤ÂÈ ·Ú¯Èο Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÈ¯. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ “fiÙÈ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ˆ˜ “‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·fiÌ¢Û˘” Â›Ó·È ‚·Ú‡˜ Î·È Î·ÏfiÓ ı· Â›Ó·È Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ¢Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ôχ ·Ï¿ fiÙÈ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ˘ÔÙÈÌËÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ˘ԉ›ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ı· οÓÔ˘Ó ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6% Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 12,7%. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û οÌÔÛ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÏÔÈfi. “º˘ÛÈο Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÏÔÈfi. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÍÂʇÁÔ˘Ó. ∫·Ó›˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÏËÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 12,7% Â› ÙÔ˘ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...16Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 9...16Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...15Ô C. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...15Ô C.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...15Ô C. ™Ù· ΔڛηϷ 6...14Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...15Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 7...15Ô C.

¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 250 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 12,7%. ªÈÏԇ̠¿ÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ™˘ÓÂÒ˜, ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛ‹ÏıÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È ·Ó ÌÔÚԇ̠ÙÂÏÈο Ó· ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “∂È̤ӈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ηÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÈÛ‹Ïı ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÏÒ˜ ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈÓËı›. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ ·Ó ı· ¿ÂÈ Î·Ï¿, ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ™ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ¢˘ÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ Î·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ÓËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÔÚ·‰ÈÎÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ¢˘ÙÈο, ∫ÂÓÙÚÈο Î·È μfiÚÂÈ· ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 Î·È ÛÙÔ ÈfiÓÈÔ ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¯Èο ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


3 ¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÛ̇ıËÎ·Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó “ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯ÒÓ, Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÔÙÈÛÌfi, ÔÏÈÙÈο ÎÏËÚÔÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÚ‹ÌËÓ Ù˘ ‚¿Û˘”. À¤ÚÔ¯·. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËı›. °È·Ù› fï˜ ÂÚÌËÓ‡ıËÎÂ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ˆ˜ ¢ı›· ‚ÔÏ‹ ηٿ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜; ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÈ„ÈÔ‡ ÔÈ ·È¯Ì¤˜. √ÌÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ Ô˘‰¤ÔÙÂ Ë ¡.¢. ‹Ù·Ó ÎfiÌÌ· ·Ú¯ÒÓ. √‡Ù ÙÔ 1074-80 Ô‡Ù ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1997- 2009.

μ.∫.

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

¢ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ •ÂÛËÎÒÓÔÓÙ·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ì¤ÏË Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ó· ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËı›. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·ÁÚÔÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ™ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ˙ËÙ› ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ, ›Ù Ì ÙÔ ‹ÚÂÌÔ Â›Ù Ì ÙÔ ¿ÁÚÈÔ, Û ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

∂·Ê¤˜ ¢ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿Ú˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‡„Ô˘˜ 60.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ófiڢ͢ Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì·˙› ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ∫·Ó¿Ú˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °È¿Ó. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. √È Â·Ê¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË...

ΔÈÌ‹ ¶ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô πˆÏÎÔ‡ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫. ¶·Ô‡ÏÈ· ÛÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ë ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ §Ô˘ÌÏÈ¿Ó· ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› Î·È ÙË μ¤ÚÓÈη, ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓÔ ¢‹ÌÔ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ πˆÏÎÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ, ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ μ¤ÚÓÈη ¤Ú·Û·Ó ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ Î·È Ë ∞ÚÁÒ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘, Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô πˆÏÎÔ‡ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ‰ÂÓ Í¯ӿ. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ªÂ ÙÔÓ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 600.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÍÂÎÈÓ¿ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ (¢∂À∞∫¶). √ Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ¿ÓÙ·, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î·È ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ‚‚·›ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ë ‚Ô‡ÏËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ.

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

...Δπ Δƒ∂Ã∂π; ∂›Ó·È ·Ïfi. Õ·Í Î·È Ë ¡.¢. ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·Ú¯ËÁÔ‡ ·fi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ë ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤¯·Û ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. Ÿˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È ·ÚÈıÌËÙÈ΋. √È ÂÎϤÎÙÔÚ˜ Û‡Ó‰ÚÔÈ ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÂȉÈο ÔÈ Ù˘ ¡.¢. Â›Ó·È ÛÙ˘ÁÓÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ™Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜, Ë ¡ÙfiÚ· ›¯Â ÌfiÓÔÓ ·ÙÔ‡. ™ÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ˘„ËÏ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚÔÊ›Ï, Û˘ÛÙËÌÈÎfiÙËÙ·- Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÌfiÓ·˜ ‹ ηٿ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ŒÓ·˜ ¤Ó·˜ ÔÈ ∫·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ƒÔ˘‚›ÎˆÓ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ¡ÙfiÚ· ÌÂٷ͇ ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË ÛÙË ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ù˘ ¡.¢. √™√ √ªø™ ʇÁÂȘ ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÚÂÙÈÚ¤ Î·È Î·Ù‚·›ÓÂȘ ÚÔ˜ Ù· ÌÂÛÔÛÙÚÒÌ·Ù·, Ë ÂÈÎfiÓ· ıÔÏÒÓÂÈ. ∂Λ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ¡.¢., ∫·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ› Î·È ªËÙÛÔÙ·ÎÈÎÔ› Â›Ó·È fiˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ¢ÂÓ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ٛÔÙÂ. ∞Ó Ë ÏÂ˘Ú¿ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ¿ÚÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏÈÛÌÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·’ ¤Íˆ. μϤÂÙÂ, ·Ó Ë ¡.¢. Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ 1993. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÈ ¤Î·Ó ÙÔ ªËÙÛÔٷη›ÈÎÔ ·fi ÙÔ 1985. ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ˙ËÌÈ¿, ¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘-™·Ì·Ú¿ οÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, fiÔ˘ Ë Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ¿ÓÔ‰Ô˜ ∞ÓÙÒÓË ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¡ÙfiÚ·˜. ∏ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Ë ÌÈÛ‹ ‚¿ÛË Â›Ó·È ·Ï·ÈÔ-‰ÂÍÈfi ÌÂÙfiÓ. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ; ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi fiÛ· Ó¤· ̤ÏË ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÁÁÚ¿„ÂÈ Î¿ı ÏÂ˘Ú¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. (Δ∞ ¡∂∞)

∞Ó·ÁοÛÙËÎÂ...

ΔËÏÂʈÓÈο ∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, ϤÂÈ, Â¤ÛÙÚÂÊ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ¡∞ª, Û ‰ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ô ¡Ô̿گ˘ ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ Ì·ı·›ÓÂÈ Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· Û ÙÔÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Â›‰Ô, ηıÒ˜ ›¯Â ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ˘ÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÂȂ‚·›ˆÓ ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ...

“§˘ËÙÂÚ‹” ∏ “Ï˘ËÙÂÚ‹” ÙˆÓ 6 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ¤ÚÁˆÓ Î·È ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÛÙ¿ÏıËΠ·fi ÙË ¡∞ª ÛÙ· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, “Ë ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¡∞ª, ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙË Ú‚·ÓÛÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ º. °ÎÔ‡· Î·È ÛÙȘ ·ı¤ÌÈÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜Ú·ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÙÔ˘”. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ηٿ fiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¡∞ª, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˙ËÙ¿, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

∫¿ÙÈ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ “£”, οÙÈ Ô˘ Ô Δ. ª·Û‰¿Ó˘ ‹Ú ÊfiÚ· Î·È ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ‰ÂÍÈ¿ - ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ·Ó·ÁοÛÙËÎÂ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ¯ı˜ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÓÂÓˆı› Ë fiÏË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ μfiÏÔ. ™‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ì·ÓÈʤÛÙÔ Î·Ù¿ Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.

¢ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ÷Ϥ‚· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÚÔηÏ› ÔÏϤ˜ ·Ôڛ˜. ∞ÓÙȉڿ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈӤ˜ ηٿ Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë. ∂ÎÙfi˜ Î·È Â¿Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙÔ˘, Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô˘ Î·È Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ.

“ª·¯·›ÚÈ·” “ª·¯·›ÚÈ·” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂٷ͇ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ. ∞ÊÔÚÌ‹, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÏÔ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ̤¯ÚÈ Î·È ÌËÓ‡ÛÂȘ ηٷ٤ıËηÓ. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙ˜ Â› ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. °.•.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ›¯Â ¯ı˜ Ë ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÌÂٷ٤ıËÎÂ... ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¿ Ù· χ̷ٷ ÛÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ıÂÒÚËÛ·Ó “¿Á·ÚÌÔ˘˜” Î·È ı· ı¤ÛÔ˘Ó ˙‹ÙËÌ·.

ƒÂ·ÏÈÛÙÈÎfi ¶ÚÔۤϢÛË; ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì‹ÎÂ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ¡.¢. ◊‰Ë Ù· ‰˘Ô Ê·‚ÔÚ› ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °È·Ù› ηϿ ‰È¢ڇÓıËÎÂ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË. £· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ “Á·Ï¿˙ȈӔ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙȘ οÏ˜; ∂‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·. °È· Ó· Á›ÓÂÈ, fï˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·Ú·ÛÎËÓȷο Î·È ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¡· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ÌÓËÛÙ‹Ú˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡. º.™.

ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ2010 ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷÙÂı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. ∂Λӷ Ù· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÛ¿ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· Ù¯ÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ¤ÚÁ· 50 Î·È 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. £· ηٷÙÂı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡„Ô˘˜ 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

ªÂ ™Ù¤Ê·ÓÔ Δ˙Ô˘Ì¿Î· ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÏÈÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙËÓ ¶∞™¶ ∞∂π μ√§√À ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ Δ˙Ô˘Ì¿Î·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛË” ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

∏ ÂȯÂÈÚËı›۷ ·fiÛ˘ÚÛË ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ √ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÁÔÁÈ¿Ó˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ Ͽη˜, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ª¤Û· ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο, Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ˘fi„Ë Î·È ÙˆÓ ÂÁÁÂÓÒÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ÂÌ›˜ Ì ÙËÓ „¢‰Â›ÁÚ·ÊË ˘ÔÎÚÈÛ›· ı˘ÌËı‹Î·Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓÔ¯ÔÔÈ‹Û·Ì ٷ ÂÎÂÌfiÌÂÓ· ·¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÌÔÚ› Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Î·È Ë ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ó· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÒ¯Â˘Û˘ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯Ú¤Ë Ì·˜, ÂÌ›˜ ÔÈ ·Ó·›ÛıËÙÔÈ Î·È ÂÈÏÂÎÙÈο ¢·›ÛıËÙÔÈ ÛÎÂÊı‹Î·Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰È·‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, Ì·˜ ¤È·ÛÂ Ô fiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; ∫·È ‚Á¿Ï·Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÁÂÓÓ·›· ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘. Δ· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ‰·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛÔÛÎÂÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi, ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·; ∂›Ì·ÛÙ ηϿ ‹ ÙÚÂÏ·ı‹Î·Ì ÔÌ·‰Èο; ¶ÔÈÔÓ ÙÂÏÈο ı· ˆÊÂÏÔ‡ÛÂ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ·˘Ù‹; ªÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÛÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·, ·Ú¿ ‰ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∫È ·ÎfiÌ· Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ‰›Ó·Ì ˙ˆ‹ ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚ο Î·È π·ˆÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞˘ÙÔ› ı· ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÂÌ›˜ ı· ÂÍ·Á¿Á·Ì ٷ ÂÓȯڿ ¯Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Î·È ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ›¯·Ì ӷ ‚˘ıÈÛÙԇ̠·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ‚¿ÏÙÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ú·ÎÌ‹˜. ŸÙ·Ó ÚÔÛ·ıԇ̠̠οı ÙÚfiÔ Ó· ÂÚÈÌ·˙¤„Ô˘Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜, Ì‹ˆ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¤ÚÌÔ ÙfiÔ ‰Ô‡Ì ÌÈ· ̤ڷ ηı·Ú‹, Ì·˜ ÂÚ›ÛÛ¢·Ó ÏÂÊÙ¿ Ó· ÂȉÔÙԇ̠ÙȘ ͤÓ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜; ¶ÔÈ· ʈÙÂÈÓ¿ Ì˘·Ï¿ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ¤ıÂÛ·Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹; √ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∞fi Ô˘ ı· ë‚ÚÈÛΠٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ; ¶¿ÏÈ Ê¤ÛÈ·, ¿ÏÈ ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜; ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÙÔ ¿ÛÏ·¯ÓÔ ·˘Ùfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÈ̈Ú› Î·È ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∫·È Ê˘ÛÈο, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ “¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜” , ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙· ÙˆÓ ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙˆÓ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ Ú¿ÍË Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‹Ù·Ó Ú¿ÍË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜”.

“Èڛ˜ fiÓÂÈÚ· ‰ÂÓ ˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ” √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ fiÓÂÈÚÔ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, ¿ÓÙ· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¿ÂÈÚÔ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ ÓÈο. √È

¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∏ ¡.¢. ˆ˜ ¶ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ∫fiÌÌ· “∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ Δ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÔÈΛϘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÚȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛË, Ë ·ÏÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ‰È·ÈÚÔ‡Ó ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÚÈṲ̂ӈÓ, ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÒÓÔ˘Ó. ∂ÓÒÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ù· Û˘ÓÂÓÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔÈΤ˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ÁÂÊ˘ÚÒÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ˜ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛËÌ›· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ Î·È ÙÚÈ‚‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙ· ·ÁȈ̤ӷ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ, ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ô̤˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓÙÈÚÔ-Ûˆ‡ÛÂȘ. ™ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ·‰Ú·ÓÔ‡Ó, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ıÓ‹ÛÎÂÈ, Ë ÂÓfiÙËÙ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È, ¯¿ÓÔÓÙ·È ‰Â, Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‚¿Û˘ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ˆ˜ ÎfiÌÌ· Ì ·ÒÏÂÈ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, ¤¯·Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜, ÂÓÒ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ·Ô˙ËÙ¿ ‰È‡ڢÓÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÍÈfiÌ·¯Ô ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. √Úı¿ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ı· ¤ÏÂÁ·, Ë ¡.¢. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ê·ÓÂÚ¿ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. √Úı¿ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ Û ¢ڇÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÌÂ Û˘Ó¿ıÚˆÛË Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌfi Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ·Ú¿ Ì ·Î·Ì„›Â˜ Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙ· ȉÂÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˘˜ Ì ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ, Î·È Ù¿ÛË Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ Èı·Ó¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∏ ‰ÔÎÈÌ‹ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ ‰˘-

ÁËÙÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. ∫·È ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û¯¤‰È· Ï¿ıÔ˘Ó Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Ï˘Á›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·Ú¿ Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ. ¢ÂÓ ÙÔÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÌ·Ù·, ·ÓËÊÔÚȤ˜ Î·È ÂÌfi‰È·. ÷ÌÔÁÂÏÔ‡Ó. ™˘ÁÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. £ÂÚȇԢÓ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙÔÙ ÈÛÙÔ› ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÔÚ¿Ì·Ù·. “Èڛ˜ fiÓÂÈÚ· ‰ÂÓ ˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ”, ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·ÏÈÔ› Î·È Â›¯·Ó ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ. °È·Ù› ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∫¿ÔÈÔÈ, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ı¤ÏÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı˘Û›Â˜, ·ÏÏ¿ ̤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ Û fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™Â fiÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Î¿ı ÏÈı·Ú¿ÎÈ Î·È Ë Î¿ı „˘¯Ô‡Ï· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘. °È· ÙÔ˘˜ ÁËÙÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· Ù· ·Ù¤ÏÂȈٷ ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ, Ô‡Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÎÂÓfi‰ÔÍ· ÏfiÁÈ·. ¶·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ˙ËÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ›: ΔÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ȉ¤·˜ ÙÔ˘˜. ∫·È fiÛÔ ÎÈ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Ú·ÏÈÛÙ¤˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ ˆ˜ Ù· fiÓÂÈÚ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¿, Ì· ¿Ú· Ôχ ·ÎÚÈ‚¿. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÁËÙÂ˘Ù¤˜ ͤÚÔ˘Ó Î·Ï¿ ˆ˜ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÛËÌ·›ÓÂÈ „˘¯È΋ ÊıÔÚ¿, ›ÂÛË Î·È ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ¿ÓÙÔÙ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ô Î¿ı ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô˜ Û·Ó fiÚ·Ì· ÛΤ„˘, ·ÏÏ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ Ì ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. √È ÁËÙÂ˘Ù¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Î¿ı ÔÓ›ÚÔ˘ ‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ı¤ÙÂÈ ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ˙ˆ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ “ÁÂÌ¿ÙË” ·fi ¢¯¿ÚÈ-

ÛÎÔÏ›·˜, fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ-¯ÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ ·ÁȈ̤ÓÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â ›ӷÈ, fiÙÈ ·Ú¿ Ù· fiÛ· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ú¯ËÁÔ‡ ÂÈÛ‹Á·Á Ӥ· ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ·’ ÙË ‚¿ÛË, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÁÈ· Ӥ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù‡Ô˘˜ Ù˘. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ÚÔËÁ‹ıËΠÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·. ªÂ ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÎÏÔÁ‹˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ ·’ÙË ‚¿ÛË, Î·È ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡.¢. ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ó¤ˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. §ÂÙ¿ ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, Ô ‚·ıÌfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó¿ıÚˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È‡ڢÓÛ˘, Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌÔ‡ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÈıÔ‡˜, Ô˘ ı· ÎÏËı› Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ËÁÂÛ›·, Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË, Ì ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È Û‡ÓÙ·ÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. Δ· ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Â›Û˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ‚·ıÌfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ÚfiψÓ, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ù˘ ‚¿Û˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¢›ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·fi„ÂˆÓ Ì ·˘ÍË̤ÓË ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÂȉ‹ ˆ˜ ÔÏ˘ÏËı‹, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ŸÙ·Ó ·ÛÎÔ‡Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ıËÙ›·, ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÈο, ıÂÌ·ÙÈο ‹ ÂÙÂÚfiÎÏËÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÏfiÁˆ ¢ÎÔÏ›·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜. ∏ ¡.¢. Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÚΛ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ·Á΢ÏÒÛÂȘ ·ÏÈ¿˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ËÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Û ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÙÔÌÈÎÒÓ È‰ÈÔÙÂÏÒÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ Ô˘ ·ÔÛ˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Èı·ÓÔÏÔÁÒ fiÙÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·ÚΛ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È fi¯È ÓÂÔÙÈÛÌfi˜”. £·Ó¿Û˘ ¢ÚfiÛÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

ÛÙ˜ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÔÚ‡ÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË °Ë. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™Â οı ÛËÌÂ›Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÙÔ‡ÙÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶Ú¿ÁÌ·Ù·, fï˜, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹: ΔÔ Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· οÔÈ·˜ ȉ¤·˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó „˘¯Ô‡Ï˜. ΔÔ fiÓÂÈÚÔ, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ù·Íȉ‡ÂÈ Û·Ó ¯¿ÚÙÈÓÔ ÏÔÈ·Ú¿ÎÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∂›Ó·È Û·Ó ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì fiÏÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·ı·Úfi˜ ·¤Ú·˜ ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ∂›Ó·È Û·Ó ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ì οı ̤ڷ. º·ÓÙ¿˙ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ì·ÙÈÒÓ Û·Ó ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ Ë Î·Ï‹ ÁÈ·ÁÈ¿...”.

∞ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Ú·ÓÔÌÈÒÓ ÙÔ ∂.£.¶.∞.μ.™. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂.£.¶.∞.μ.™. Î. √Ú¤ÛÙ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi:

“∞ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Ú·ÓÔÌÈÒÓ Î·Ù¿ÓÙËÛ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ (∂.£.¶.∞.μ.™.) ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ Ë ¿ÛÙÔ¯Ë Î·È ÂÎÙfi˜ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ù·¯‡ÏÔÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ʇϷ͢ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÚÈÔϛ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∏ ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ º.¢. ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘ Ù·¯‡ÏÔÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ʇϷ͢ Ë ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ʇϷ͢ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Â›Ó·È ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·È Ó· ̤ÓÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ fiÏÔ

ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ʇϷÍË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ: * ™ÙȘ 04/08/2009 ÛÙȘ 6.30 ÛÙÔ ÓËÛ› °ÈÔ‡Ú· ÛÙË ı¤ÛË Δ·ÌÔ˘Ú¿˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠٷ¯‡ÏÔÔ ÊÔ˘ÛΈÙfi ÛοÊÔ˜ ÊÔÚو̤ÓÔ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·; * ™ÙȘ 28/8/2009 ÛÙȘ 11.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ÓËÛ› ™Î¿Ù˙Ô˘Ú· 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹ ¤Ó· ÁÚÈ - ÁÚÈ Î·Ï¿ÚÈ˙ ٷ ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. ∂ȉÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÁÚÈ - ÁÚÈ Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘; μÔ¿ Ô ÙfiÔ˜ fiÙÈ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶¿ÚÎÔ˘ “¶È¤ÚÈ” , Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÏÈ›· Î·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË 3 Ó.Ì. ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹, ¿Óˆ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÏÈÂ˘Ì¤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Ì fiÏ· Ù· ·ÏÈ¢ÙÈο ̤۷. √ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÛοÊÔ˘˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ʇϷ͢ (ϋڈ̷), ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ηٷ‰‡ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٷ‰˘ÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Û fiÏÔ ÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ¶È¤ÚÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÔÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ, ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙȘ ÂÚÁ·ÙÔÒÚ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ê‡Ï·Í˘; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ì ÙÔ Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ “π∫√™” ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÊȿϘ ηٿ‰˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ï-

Ï¿ Î·È ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË, Û ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ; ¢ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ º.¢. ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ·, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜; À‹ÚÍ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú¿ÛË ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÊÔÚ›· ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ÂÔÙ‡ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜; ∞’ fi,ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ fi¯È! À¿Ú¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ!!! ηٷ‰‡ÛÂȘ Î·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛȘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ ˙ÒÓË ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘!!! °È·Ù› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ηٷÛÙÚ·ÙËÁÔ‡Ó Î·È ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Ó ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û ÚÔÎÏËÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ï·˚Îfi ·›ÛıËÌ·, Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂.£.¶.∞.μ.™.; ∏ ·ÂÏıÔ‡Û· ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÁÓÒÚÈ˙ ٷ ¿ÓÙ· Î·È ÛÈÒËÛ fiˆ˜ Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· ¿ÏψÛÙÂ, Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó ‚¿Ó·˘Û· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÈ ı· οÓÂÈ;”

ŒÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· √ Î. ª¤ÛÛ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓÙÔÓ· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢·‚¿ÎË 83, ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙÔ˘ 24Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, fiÔ˘ Ë ¢∂À∞ªμ ÂȉÈfiÚıˆÛ ¤Ó· Û·Ṳ̂ÓÔ ·ÁˆÁfi, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ‡· ̤۷ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔηÏ› ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¯ÒÌ· Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·ı›˙ËÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠Ôχ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ó· ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË, ÚÈÓ ÚÔÍÂÓËı› οÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ·, Î·È ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì οÔÈÔ ı‡Ì·” .

∫ÔÛÌfiÚ·Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶ÂÚÚ¿Î˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜; ΔÒÚ·, Ô˘ ÙfiÛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ì‹ˆ˜ ¤Êı·Û ϤÔÓ Ë ÒÚ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ˘fiÛ¯ÂÛË, ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ∫ÔÛÌÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜; £· ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÁ›ˆÓ ηٿ ÙÚfiÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·, ·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì·˜! ∞˜ ÂÈÛ‡ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·ÓÂÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶Ï·ÓËÙ·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓȉ›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛË ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙȘ 1/11/2009 ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ “ŒÙÔ˘˜ Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜” Î·È ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ: “§ÂÍÈÎfi ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜” , “§ÂÍÈÎfi ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜” Î·È “√˘Ú·ÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ” , ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∫ˆÓ. ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË. ∞˜ ÂÈÛ‡ÛÔ˘ÌÂ, ÚÈÓ Ì·˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ¿ÏÏË fiÏË”!


¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ¡fiÌÔ˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜;

™˘ÚȉԇϷ ÷‚·Ï‹ ÓËÈ·ÁˆÁfi˜

“¢ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ¡fiÌÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘”.

/5

∫·ÎÔÙ¯ӛ˜ ªÂ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÔÈ Î·ÎÔÙ¯ӛ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ Â˙fi‰ÚÔÌˆÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ï›ÌÓ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ Â˙fi‰ÚÔ̈Ó, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ Â˙Ô› Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Á·ÏfiÙÛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙȘ ηÎÔÙ¯ӛ˜ Î·È ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. μ.∫.

£ÂÔ‰ÒÚ· μÏÈÒÚ· ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, ÙfiÛÔ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜. Δ· ̤ÙÚ· ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘”.

™˘ÌÂÒÓ °·˚Ù·Ó›‰Ë˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“√ ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î·Ó›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜”.

°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ÷ÚÙÔʇϷη˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ϤÔÓ Ù· ̤ÙÚ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘ÛÙËÚ¿” .

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∞Á·Ó¿ÎÙËÛË...

°È· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ...

∞Á·Ó¿ÎÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °·Ì‚¤Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È Ã·Ù˙Ë‚·Û›ÏË ÁÈ· ÙË Ï·ÎÎÔ‡‚· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ŒÁÈÓÂ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘, Ë ÙÚ‡· Ô˘ ›¯Â ‰È·ÓÔȯÙ› ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¯ÒÌ·, ·ÏÏ¿ ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÂÛ ÔÙ¤ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ï·ÎÎÔ‡‚· ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È È‰›ˆ˜ ÁÈ· Ì˯·Ó¿ÎÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙËÏÂʈÓÈ΋ fi¯ÏËÛË ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÒÛË ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ‹Ù·Ó Ë Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ï·ÎÎÔ‡‚·˜ Ì ¯ÒÌ·. √È ›‰ÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÎÒÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È ÔÏÏ¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ·Ó Î·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ.

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ⁄‰Ú·˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ¢ÎÔÏ›· . ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜... ∞Ó Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ’ÎÂÈ, ‰ÂÓ ¤ÎÚÈÓ·Ó ·Ó·Áη›· Î·È ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. £ÂÒÚËÛ·Ó, ˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ⁄‰Ú·˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó‡·ÚÎÙË, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™Î¤ÊÙËηÓ, Ì¿ÏÏÔÓ, ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¿Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì Ì˯·Ó¿ÎÈ· Î·È Ô‰‹Ï·Ù·, ÎÈ fi¯È Ì ٷ fi‰È·...¤Ó·˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯ÚËÛÈÌfiÙÂÚÔ˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜... ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜...

§.∞.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∑ËÙÔ‡Ó Ï‡ÛË ªÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ 300 ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È 600 πà Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ∞ÏΛ˘ Î·È ∞fiÏψÓÔ˜. “ªfiÓÔ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ Î·È ÎÂÓfiÏÔÁ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ∂ȉÈο Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÊfiÚÙˆÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fi¯È χÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙËÓ Ù·Ï·›ˆÚË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·‰È·ÊÔÚ› ÚÔÎÏËÙÈο” .ΔÔ Û¯fiÏÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ Û ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, fiˆ˜ ϤÂÈ, Ì‹Ó˜ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. °.•.

§›ÁÔ Êˆ˜... ¶·Ú¿ÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi, οÓÔ˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ Î·È £·Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙ‡ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ٷ... ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ÙÔ˘. ∂ȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ Ô ‹ÏÈÔ˜ ‰‡ÂÈ Ôχ ÓˆÚ›˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È Ù· ÌfiÓ· ÊÒÙ· Ô˘ ÛÒÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÛÈÙÈÒÓ. “À¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ ̤¯ÚÈ Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘” ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠοÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ. §.∞.

ºıÔÚ¤˜ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜

ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊıÔÚ¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Á¤ÌÈÛ·Ó ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔÈ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ʇϷη˜.

∞Ó‹Û˘¯ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘¯Ó‹˜ ‰È¤Ï¢Û˘ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Ô‰ÈÎfi Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. √È ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ηÈ, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜, ·Ó ‰ÂÓ ‰Ô˘Ó Ú¿ÍÂȘ, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.

º.™.

º.™.

12 ¡√∂ªμƒπ√À 1979 ∏ ÁÂÚÔÓÙÔÏfiÁÔ˜ ÕÓÓ· ∞ÛÏ¿Ó Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· “∞Ê›¯ıË ÛÙË §¿ÚÈÛ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÚÔ˘Ì¿Ó· ÁÂÚÔÓÙÔÏfiÁÔ˜ ÕÓÓ· ∞ÛÏ¿Ó, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi ÂıÈÌÔÙ˘ÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Ì›ÏËÛ Û ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∏ ∞ÛÏ¿Ó ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘, Ô˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÏ¿˚Ù˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ı¤Ì·Ù· Á‹Ú·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Û¯ÂÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ Ë ‰È¿ÛËÌË ÁÂÚÔÓÙÔÏfiÁÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Û ÔÏϤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ” . °È· ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË π.Ã. “™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÈ΋˜ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛˆ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘ Ù˘ “∞ÚÁÔ‡˜” ˆ˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì ÙËÓ Ô‰fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÂÊ’ fiÛÔÓ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·˘Ùfi ̤ۈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∂› ϤÔÓ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜” . ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ “ÕÚ¯ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢-

ÓÒÓ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ 9˘ Û˘Ó‰È·ÛΤ„ˆ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, Ì ı¤Ì· “¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ó·ه͈˜ ÙˆÓ fiψӔ. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Û˘Ó‰È·ÛΤ„ˆ˜ ΋ڢÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂. ∫Ô˘ÏÔ˘Ì‹˜, ÂÓÒ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¢. ª¤Ë˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Û˘Ó‰È·ÛΤ„ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ë ∞Ï‚·Ó›· ı· Û˘Ó¯ÈÛıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ”.

ͤÓ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì Ï‹ÚË Û‚·ÛÌfi Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔ˘ Ù˘ ∫˘Ú·È΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ ÙÛ¯ÔÛÏÔ‚¿ÎÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ¤Î·Ó ÙË ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ηٿ ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙ¢ÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë” .

√ ΔÛ¤¯Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi “√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·˜ ÃÔ‡˙·Î ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Â›ÁÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› ¯ˆÚ›˜

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi˜ °ÎڤȘ ∫¤ÏÈ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÁΛÈÛÛ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ì ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi ƒÂÓȤ ÙÔ 1956. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ΔÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ··ÁfiÚ¢Û ÙÔÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Á¿ÌÔ. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ πÓ‰›·, ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙËÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÿÓÙÈÚ· °Î¿ÓÙÈ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Ù· ÂȉÈο ‚Ú·‚›· πÂÎÙÛ›

·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ª∞∫ Î·È Ù˘ ∞∫√ÀΔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÛÙÔ˘˜ °È·ÙÚÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ, ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 72 ÂÙÒÓ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ª·ÎfiÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù· “ªËÓ ÎϷȘ ·Á·Ë̤ÓË”, “√ ΋Ô˜ ÙˆÓ ¶ÚÈÁΛˆÓ”, “∂Ì‚·Ù‹ÚÈ·”, “∏ ÎÂÊ·Ï‹” Î·È “ΔÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ÏËÁÒÓÂÈ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 °. ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘: •ÂÎÈÓ¿Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ∞£∏¡∞, 11.

§À™∂π™ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ʤÚÂÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √§¶ °. ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶ÂÈÚ·È¿ ¶. º·ÛԇϷ. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô °. ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ‰È·ÌfiÚʈۋ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∞ÎfiÌË ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ Ôϛ٘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √§¶ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜: “∂ÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÙˆÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›· Î·È ¯ı˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ı¤Ì·Ù·” , ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ¿Û¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ¶·Ó. º·ÛԇϷ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ √§¶ Ì ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÂÏ›‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰›Î˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ “Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰›Î˜ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÈ· χÛË ÁÈ· Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο, ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹. ∏ ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È ÓÔÌÈ΋” . ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ › ˆ˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ √§¶ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÂ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ Î·Ù¤ÏËÍ ˆ˜ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ.

°™∂∂: ¡· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÙÚ·ÁÈο Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 11.

™À™∫∂æ∏ Ì ı¤Ì· ÙË ¡·˘ËÁÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ Δ∂∂, Ë °™∂∂ Î·È ÊÔÚ›˜ Ó·˘ËÁ›ˆÓ Î·È Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ THYSSEN KRUPP ·fi Ù· ¡·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ η٤ÏËÍ·Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: -Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚ¤· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ù· ¡·˘ËÁ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ -Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘, ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰È·Ûˆı› Ë ¡·˘ËÁÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›· -Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· -Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó “Ù· ›‰È· ÙÚ·ÁÈο Ï¿ıË ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜”.

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

√ ÓfiÌÔ˜-Ï·›ÛÈÔ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘-Ú˘Ù¿ÓˆÓ

¢È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÎÔϤÁÈ· Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞∂π-Δ∂π ∞£∏¡∞, 11.

Δ

· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘-Ï·ÈÛ›Ô˘, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, ¤ıÂÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘.

√ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂ª¶, ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘-Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È fiÙÈ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·’·˘Ù¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· π‰Ú‡Ì·Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª¿ÓıÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜, fiÙÈ “ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Â·ÚΛ, ηıÒ˜ ÌfiÓÔÓ Ë ·ÓÙ›ÏË„‹ Ì·˜ ÂÚ› ·Û‡ÏÔ˘ ¿Û¯ÂÈ” . ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â, fiÙÈ “ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ, ˆ˜ ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ “Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÔÈfiÙËÙ·˜”.

¢È‰·Ûηϛ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™∂μ ¶¤ÓÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ· Ô ™∂μ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ & £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-

Τ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÙ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î.Î. ÿÚ˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜ Î·È μ·Ú‚¿Ú· μÂÚÓ›ÎÔ˘.

“∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê› ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â ˆ˜ “Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË

Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ôϛ٘ Ù· ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÁÈ·

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ∞£∏¡∞, 11.

∫À∫§√ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ÛÙË

¯ÒÚ· Ì·˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜. °È· “ʷȉÚfiÙËÙ˜ Î·È ·ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù·” Ì›ÏËÛÂ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜, ÂÓÒ ·ÚÂÓ¤‚Ë Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙÔ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Star ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ı¤Ì· “ʷȉÚfiÙËÙ˜ Î·È ·ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù·”, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ˜”, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ·fi ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜. √ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi, ‰Â, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÛÙË ¢È·Ú΋ πÂÚ¿

™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙÔ ı¤Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “μ‹Ì·”, ·ÚÂÓ¤‚Ë Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ °. ∫·Ï·Ì›‰·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ 50¯ÚÔÓË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û¯fiÏÈ· Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙÔ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. “¶Ú¤ÂÈ ÙÔ ∂¢¢∞ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ú¿ÁÌ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ 27 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ.

ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ™∂μ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ Â˘Ú‡ÙËÙ· ·ÓÙ›Ï˄˘, ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÙ˘· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ì›·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. “¢ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋ ·È‰Â›·” ·Ó¤ÊÂÚ ۯÂÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÌÔÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜” Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Ì·˜ Ì ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· Â·Ó·Û˘Ó‰Âı› ÔÚÁ·ÓÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂μ ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Ù· ÂÍ‹˜: - ¡· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ·È¯Ì‹˜ Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. - ¡· ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ̤۷ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. - ¡· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ∂™™∂∂∫∞ - ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ™‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ì ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙ÂÈ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÚfiÏÔ ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË. - ¡· ηıÈÂÚˆı› Ë ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π Ì ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡.

™ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ. ªÈÚÌ›ÏË

¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ∞£∏¡∞, 11.

£∂ª∞Δ∞

ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÊÔÚ¤ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Î·È ÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË °. ∫·Ì›ÓË ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞Ú¯‹˜. “¶¤Ú· ·fi ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi Â-

Ì¿˜ Î·È ·ÙÔÌÈο Î·È Û˘ÏÏÔÁÈο ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË, ‰fiıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, “Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ∫·-

Ì›Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û٤ϯԘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ Ì·˜ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË” . ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÂȉÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò ÔÏϤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯÙfi˜ Û ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, Ó· ¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ˘Ôı¤-

ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ·fi

ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Ì ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· “Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌÔ‡˜” Î·È “Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ìʈӛ˜”

μ·ı·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹ÁÌ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ∞£∏¡∞, 11.

Δ

ËÓ ÚÒÙË ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û‡ÌÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÂÌ̤ۈ˜ ÁÈ· ¢ηÈÚȷΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ÁÈ· Ì˘ÛÙÈΤ˜ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ìʈӛ˜, ÁÈ· ·˙¿ÚÈ· Î·È Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌÔ‡˜. ∑‹ÙËÛ ӷ ÙËÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Î·È fi¯È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ›‰È· ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·ÚÔ‡Û· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ 29Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ÛÎfiËÛ˘ Ù˘ GPO Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÈÎfi Ù˘ ‚·ÛÈÎfi “ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·” ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù˘ ÚԤϢÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë Î˘Ú›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∂›Ì·È ·˘Ù‹ Ô˘ Â›Ì·È Î·È fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ¤¯ˆ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÍÂοı·Ú·, ‰È·ÎÚÈÙ‹ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÚ›·. ∞ÏÏ¿ fiˆ˜ fiÏÔÈ Û·˜ ·Á·Ò Î·È ÂÁÒ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Â›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. ¢ÈÂΉÈÎÒ fï˜ Ó· ÎÚ›ÓÔÌ·È ‰›Î·È· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌ·. ¢ÈfiÙÈ, ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ¤¯ˆ ‰ÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ ·ÎfiÌ·. ¢ÂÓ ÎÚ‡ÊÙËη. ¢ÂÓ ¤ÏÂÈ„· ÔÙ¤ ·fi η̛· Ì¿¯Ë. ¢ÂÓ ˘¤ÛÙÂÈÏ· ÔÙ¤ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ fiÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ - ·ÎfiÌ· Î·È ÚÔÛˆÈÎfi -ÔÏÂÌÔ‡Û· Î·È ÔÏÂÌ¿ˆ ÁÈ· Ó· ÙË ‚Ϥˆ ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË” . ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì ¯Ù˘‹ÛÂÈ, ·˜ Ì ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈο. °È· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÌÔ˘. ø˜ Û٤ϯԘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈ, ·Ó ÌÔÚ›, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ËÚ¤ÙËÛ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÔ˘. ŸÙÈ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·

ÎfiÌË ÚÔÙ›ÓÂÙ ÂÛ›˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ì ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ·ÓÙÔ‡. ªÂ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ·ÓÙÔ‡. 3. •Âοı·ÚË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙË, ÊÈÏÂχıÂÚË È‰ÂÔÏÔÁ›·. 4. ÕÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó¤ÔÈ Ô·‰Ô› - ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ Ô·‰Ô› - Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.

ÀÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜

ÁÈ· ÙÔ ’65 Î·È ÙËÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹” .

√È Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ‰È΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È “Û·Ê‹˜ Î·È ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÍÂοı·-

ÚË” Î·È ÂÚȤÁÚ·„ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1. ∞˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈÙÒÓ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó. 2. √È ÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ - Î·È fiÛ˜ ·-

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˘. “∏ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË, ÊÈÏÂχıÂÚË ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË” , ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ Ú/Û ™Î¿È Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘. √͇ٷÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ¿ÛÎËÛÂ Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú/Û Real Fm.

“∞fi ÙË Ì›· ÌÂÚÈ¿ ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛ˘ Ë ÔÔ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·fi Ë̤ڷ Û Ë̤ڷ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ¢ηÈÚȷ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÚÔÛÒˆÓ. ∫·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË. ŸÙÈ Ë ¡¢ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿. Ÿ¯È Ì ¢ηÈÚȷΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ‰Ú¿ÛË. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ·, ÛÙ· Ó¤· Ú‡̷ٷ ÛΤ„˘” . ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¡¢, ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ·ÙÚȉÔηËÏ›· Î·È ‰ËÌ·ÁˆÁ›· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚȯˆÚ¿ÎˆÛË ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙËÓ ÔÏÂÌÔ‡Ó Ì “¿ıÔ˜ Î·È Ì›ÛÔ˜”, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÙËÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ù˘. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô “·›ÙËÌ·” , ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌÔ-

∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜: Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ™Δ√ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ™·Ì·Ú¿ ÂÈÎÚ·Ù› ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ô˘ ›¯Â Ë Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔÓ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÔÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙË £Ú¿ÎË, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË ÙÚÔÊÈ΋ ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ªega, ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ¢ηÈÚȷ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È ÛÙË ‚¿ÛË ·Ú¯ÒÓ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› “Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜” “ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÈÚfi” ÛËÌ›ˆÛ Ì ·È¯ÌËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

“˙‹Û·Ì ÙÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹. ΔËÓ ¿Ô„Ë ÌÔ˘ ÙËÓ ¤¯ˆ ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÚÂ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Â›Ó·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘. ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹Ûˆ” √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ›¯·Ó fiÏ· ÛÙËı›, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¿Ì Û ÂÎÏÔÁ‹ ·Ú¯ËÁÔ‡ ·fi ¢Ú›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‚¿ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔ ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÚfiÏÔ˘˜, Ô‡Ù Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ì·˙›

ÙÔ˘˜. “√È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ‚¿ÛË ·Ú¯ÒÓ. ∫·È Ë Î˘Ú›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÌÔÚ› Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ˆ˜ Ô‡Ù ˙‹ÙËÛ·, Ô‡Ù ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÚfiÏÔ˘˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∞¤Û˘Ú ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¡ÙfiÚ· Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Îϛ̷ fiψÛ˘ Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ Â-

∞˘ÛÙËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ¢ÚÔ‡ÙÛ· ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

“∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ” ∞£∏¡∞,11.

™Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ·

ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ù¯ÓËÙ¿ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÂÈϤ˜ ÂÚ› ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ¢ηÈÚ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÎÚ›ÛÈÌÔ ÔÚfiÛËÌÔ” ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó Ë ΔÔ˘ÚΛ· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ·fi ÙËÓ ∂∂ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜. “Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤Ó· ‰‡-

ÛÎÔÏÔ ÔÚfiÛËÌÔ. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ·fi ÙËÓ ∂∂ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·˘ÛÙËÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË” Ùfi-

ÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Ôχ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ

Ï‹Ú˘ Ù·‡ÙÈÛË ·fi„ÂˆÓ Î·È ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ÛÙ· ‰È·‰ÈηÛÙÈο. √ Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ· Î·È ÙˆÓ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, μ·Û›ÏÂÈÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· πˆÛ‹Ê πˆÛ‹Ê. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ fiϘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

ÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¢ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ Û˘ÌÌ·¯›· ™·Ì·Ú¿ - ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ μ’ ∞ı‹Ó·˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Ì ‰ËÏÒÓÂÈ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ·fi ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ˘¤Ú Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· Ô˘ ÛÎfi¢ ӷ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ÷ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ñ ™·Ì·Ú¿, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô μ·Û›Ï˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Ú/Û “£¤Ì·” Úfi-

ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô “ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ËÁÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘” . ∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ ı¤ÏËÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú/Û “£ÂÌ·” . ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô ∞Ú˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢.

STOCK

OGGI-SHELTER ∞¡¢ƒπ∫∞-°À¡∞π∫∂π∞ ∂¡¢Àª∞Δ∞ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 - ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 3Ô˜ √ƒ√º√™

∞¡¢ƒπ∫∞ ∫√™Δ√Àªπ∞ ·fi 90 ú ™∞∫∞∫π∞ ·fi 70 ú ª¶√Àº∞¡ ·fi 80 ú ¶∞¡Δ∂§√¡π∞ ·fi 30 ú ¶√À∫∞ªπ™∞ ·fi 25 ú

°À¡∞π∫∂π∞ ¶∞§Δ√ ·fi 100 ú ™∞∫∞∫π∞ ·fi 45 ú º√À™Δ∂™ ·fi 30 ú ¶∞¡Δ∂§√¡π∞ ·fi 30 ú ¶§∂∫Δ∞ ·fi 20 ú

¢ÂÎÙ¤˜ fiϘ ÔÈ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜

øƒ∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¢∂ÀΔ-Δ∂Δ-™∞μ 10.30-13.30 Δƒπ-¶∂ª-¶∞ƒ 10.30-13.30 & 17.30-20.30


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

ª¤Ûˆ ∞™∂¶ fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ - ªÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÌfiÚÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ ÎÈ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Ù· ÌfiÚÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ

√ Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Δ ∞£∏¡∞, 11.

Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ̤· Î·È ÛÙÔ˘˜ ºÔÚ›˜ Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ ÂÚÓ¿ ÛÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∞™∂¶, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ٛÙÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂÓÒ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢.

Ù›·˜ ‹ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ Ì›· ÂÓÈ·›· ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. °È· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi 1000 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÈÌÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· ÁÈ· 4 Ì‹Ó˜, ÚÈÌÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì 200 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·fi 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ó¿ Ì‹Ó· ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi 4 Ì‹Ó˜ ¤ˆ˜ Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÙÒÚ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 75 ÌÔÓ¿‰Â˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηٷÚÁÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ËÏÈΛ·˜.

¶ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ “‡ÎÔÏÔÈ” ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·ıÏËÙÒÓ

Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· -ÂÊfiÛÔÓ ÂÁÎÚÈı›- ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ‹ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÔÚÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ “ÚÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ” ÙˆÓ “Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ” ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.

ΔÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ٷ ÌfiÚÈ· ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ 50% ÛÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ (Ì 70 ÌfiÚÈ·) ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛË ÙÔ˘ √∞∂¢. ∂›Û˘ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ÛÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó 400 ÌfiÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Ù›ÙÏÔ Î·È 200 ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·-

ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Î·È Ë ·ıÚÔÈÛÙÈ΋ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ·fi 100 Û 110 ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÌfiÚÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜: * ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Û 4 ·fi 3,5 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ë ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ù· 5 ¤ÙË. * ªÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÁÈ· ÁÚ·ÙÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi 10 Û 5 ¤ÙË * Δ· 2,5 ¤ÙË ÂÌÂÈÚ›·˜ ÌÔÚÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì 198 ÌfiÚÈ· ·fi 210, Ô˘ ›Û¯˘Â. * Δ· 5 ¤ÙË Ì 408 ÌfiÚÈ· ·fi 420, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÌÂÈÚ›·˜ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ˘fi„Ë ÁÈ· ÙÔ 50% ÙˆÓ ÚÔÎËÚ˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ı¤ÛˆÓ.

ÍË, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ۇ̂·ÛË, ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ fiÚÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÙË ‰›ÓÂÈ ÙÔ ∞™∂¶ Î·È fi¯È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ı· Ï‹ÁÂÈ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ 8ÌËÓÔ. ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚfiÛÏ˄˘ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û‡Ì‚·ÛË. ∞fi ÙËÓ “ÂχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹” Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ÙÔ˘ ¡.2190/94, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ

∏ Â͛ۈÛË ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È stagiers

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û‡Ó·„Ë Û‡Ì‚·Û˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ-

ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·ıË-

™ËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È, ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Î·È Ù· ÂȉÈο ÚÔÓfiÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÙÈο ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔÈ. ∂ÊÂÍ‹˜, Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È Ï›Á˜ Û ·ÚÈıÌfi ÔÈ Ó›Î˜, Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¶·Ú’ fiÙÈ Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¢∂∫√ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∞™∂¶ (ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ۇ̂·Û˘) ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘ °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ∂ƒΔ Î·È ÙÔ˘ ∞¶∂, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ΔË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ۇ̂·Û‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘Ó·Êı› ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ∞™∂¶ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” . “ÃÚˆÛÙ¿Ì ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜ ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È Î¿ÏÂÛ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· “Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÁfiÓÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘” . ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ “ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙË ‚Ô˘Ï‹” . “¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì η̛· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÎÙfi˜ ·Ó ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆӔ , ÚfiÛıÂÛÂ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·‰È˘: ·˘Ù¤˜ ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›· Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯›·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, ¤Ó·˜ Ì ÓÙÔÎÙÔÚ¿ ›¯Â Ù· ÌÈÛ¿ ÌfiÚÈ· ·fi ¤Ó·Ó Ì ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁÔ˘ -ÙȘ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ „¢‰Â›Áڷʘ Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘- ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û fiÏÔ˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ΔÔ̤· (√Δ∞, ¢∂∫√, ΔÚ¿Â˙˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ̤ÙÔ¯Ô ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, μÔ˘Ï‹, ¶ÚÔ‰ڛ· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜,∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ∞Ú¯¤˜, √∫∞¡∞ Î·È Û‡ÓÔÏÔ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ). ¶¿ÓÙˆ˜ fiÛÔÈ ÊÔÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„‹˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ ˘-

∞ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ∞£∏¡∞, 11.

Δπ™ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘

·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™Â ¢ı›· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ∫∫∂, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “Δ· ÂÚ› ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÂʇÚËÌ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ οو ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· ÂȯÂÈÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ Âȉ›ˆÍ‹ Ù˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·ÍÈÔÚÂ‹ ÌÈÛıfi Î·È ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ¡· ÂÈı·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó

ÌÂٷ͇ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ.

§∞√™: ∫·Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· “ŸÛÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ›̷ÛÙ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯·Ì¤ÓÔÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô §∞√™. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙ËÙ¿ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ì ÌÂٷٿÍÂȘ.

“°È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ “°È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” , Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™À¡ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ‰Ë-

ÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ ∞™∂¶. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “‰ÂÓ Ï‹ÊıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÔÌËÚ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂.∂. Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÏ˘-

ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ stagiers ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ” . √ ™À¡ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage Ô‰ËÁ› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Ô‰ËÁ› Û ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È¿Ï˘ÛË ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ë-

ÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜” - ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÙˆÓ stagiers Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· Ï‹ÚË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, Ô ™À¡ ÚÔÙ›ÓÂÈ: - ΔËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, - ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, - Ì·˙ÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›·, ·È‰Â›·, ÚfiÓÔÈ·, - ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ÙË Ú‹ÙÚ· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiÔ˘ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, - Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, - ̤ÙÚ· ·ÚÂÌfi‰ÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È - ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ.

AÓÙȉڿ Ô ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÈÏ‡Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û Âȉ›ӈۋ ÙÔ˘˜. √ ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Â›Ó·È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. “∂ÊÚ¿˙ˆ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ Êfi‚Ô fiÙÈ Ô‰ËÁÔ‡ÌÂı· Û ÌÂÙˆÈ΋ Ú‹ÍË, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÂÍ¢ÚÂı› ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

ΔÚ·‚¿Ì ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “Δ¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ” ∞£∏¡∞, 11.

°

È· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ª¤Ûˆ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. “ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙ›·˜ ¢ÓÔÌ›·˜, ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÈÛfiÙËÙ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.

“£Â̤ÏÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·. ø˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ϤÔÓ ‰ÂÓ ·Ó¯fiÌ·ÛÙ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·˘ı·ÈÚÂۛ˜. ¢ÂÓ ÙȘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Î·Ì›· ∂ÏÏËÓ›‰·, ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ·ÔÙÂÏÌ·ÙÒıËÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·”. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ “Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ËıÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ı‡ÓË Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” , Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÌÔÚ› Ó· ÂÓÔ¯ÏËıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ı· Â›Ó·È ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÌÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË Ô‡Ù ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜, Ô‡Ù ÂÓfi˜ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. “∂›Ó·È ˘fiıÂÛË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Û fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì”. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 35 ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ú¿ÍË ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ‹Ú ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ì Ú¿ÍÂȘ ÙÔ‡˜ Ôϛ٘, οÓÔÓÙ·˜ οı ̤ڷ ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿, fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ›ıÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·Ï‹ ·ÓÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÂÓ ı· ʤÚÔ˘Ì ·ÏÏ·Á‹” ›Â Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “ªfiÓÔ fiÙ·Ó ›ıÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÚÔ-

Û¿ıÂÈ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙË ¯ÒÚ· ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›·” . ∞ӷʤÚıËÎÂ, Â›Û˘, ÛÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ 100 ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ, ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. “ŒÓ· ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÂÈ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” η٤ÏËÍÂ.

∫·Ì›· ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ∞fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” Ô˘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙˆÓ “Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ËÌÂÙ¤ÚˆÓ” Î·È ÙˆÓ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÒÓ -·ÎfiÌË Î·È Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·- ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÌ̤ۈ˜ ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛÔ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô ∞™∂¶. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô fiϘ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Û ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ Î·È “Îfi‚ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÌÔÓÈÔÌÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ” ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Ë Û·Ê‹˜ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ô ÔÏ›Ù˘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™ÙË Ú‹ÛË, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆӔ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏË-

Ì·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÔÈ ‰·ÛÔ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋. “∞Ó Á›ÓÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ÂÍ·›ÚÂÛË ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. £· ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·”.

ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó 13 ∞™∂¶, ηٿ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙȘ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·.

∞Ó·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ∞™∂¶

¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜: ∫Ú·˘Á·Ï¤· ˘ÔÎÚÈÛ›·

ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË fiÚˆÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·fi ÙÔ ∞™∂¶. “™Â ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ÂÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜” , ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÏfiÁÔ ÙfiÛÔ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, £. ¶¿ÁηÏÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô ˘. ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ∞™∂¶, ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ¤Ó· “ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” Û Â›Â‰Ô ‰ÔÌ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÒˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ¶¿ÁηÏÔ˘ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ˘‹ÚÍÂ Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ∞Ù‡ˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ó·Áη›· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ

“∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ·Ú·Ô›ËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÚ·˘Á·Ï¤·˜ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÔÈ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, fiÔÈ· ÏÂÔÓÙ‹ “ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡” Î·È ·Ó ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÚfiÛηÈÚ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¶. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· “∞Ó·ÌfiÚʈÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È Î·ıÔÏÈ΋ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∞™∂¶” Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠۋÌÂÚ· ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÊÔ‡ ηÙËÁÔÚ› ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ Î·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó “ÙËÓ ·ÓÔÌ›·, ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ·, ÙËÓ ·‰ÈΛ· Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı·, ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆӔ , ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ “ÍÂΛÓËÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ

Ù¿ÍË ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÔÌËÚ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÔÈ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶∞™√∫ ‰È·ÌfiÚʈ۷Ó, ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙË ÃÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË” . “∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ - Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ - ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ ¿Óˆ ·fi 33.000 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ Î·ıȤڈÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË 50%, Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (.¯. ∫∂¶) ¿Óˆ ·fi 50%. ŒÙÛÈ, ¿ÏψÛÙÂ, ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “¤Ú¯ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ÂΛÓË Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘ ηٿ 50% Ù˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰ÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÊÂÓfi˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ì·˜, fiˆ˜ ÚÔÂÎÙ¤ıËÎÂ, ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÂÚ› Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ”. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÓÔÔÙÚÔ›· ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ - Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Î·È ·Ú¿ Ù· Ì˘ı‡̷ٷ Ô˘ ›¯·Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ηÏÏÈÂÚÁËı›, ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ∞™∂¶ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞™∂¶- ȉ›ˆ˜ ‰Â Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ̤ÓÂÈ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ηٿʈÚ˘ ·Ú·‚›·Û˘ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ηٷϋÁÂÈ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, ı· “ηٷÚÚ›„ÂÈ ÙÔÓ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ “Ó¤Ô˘” ¶∞™√∫ Î·È ı· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ú‹ÛË, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔ ¶∞™√∫, fiÙÈ “ÔÈ ·ÏȤ˜ ·Ì·Úٛ˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÎȤ˜” .

∂ÓÒ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Îϛ̷ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÒÓÂÈ Ô °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ ÙË ÌË Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ∞£∏¡∞, 11.

ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

Δ∏¡ ¿Ô„Ë ˆ˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ·-

ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ù˘ ¶°¢ª Ì ÙËÓ ∂∂ ı· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ™ÎÔÈ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡ÈÎÔÏ¿ °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ. “∂Ï›˙ˆ fiÙÈ Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ı· Âȉ›ÍÂÈ, ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜. ∞Ó fiÓÙˆ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÈχÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi, ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ÔÚıÒÛÂÈ ÂÌfi‰È·, ÙfiÙ ·˘Ùfi ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ÛËÌ¿‰È fiÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ‚ÚÂı› χÛË” ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¶°¢ª, ÔÈ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Úfi‚·ÏÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, “·ԉ›¯ıË-

∞ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi

Î·Ó ·Ó‰·ÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· Ù˘ ¶°¢ª”. πÛ¯˘Ú›ÛÙËΠ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ú¿ÙÙÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·˘-

ÙÔ‡ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ ¶°¢ª, “·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿” . Δ¤ÏÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∂∂. “∂Ì›˜ οӷÌ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ì·˜. √ÏÔÎÏËÚÒÛ·Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ

ƒ·Á‰·›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª, ηıÒ˜ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Îϛ̷ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ¤ÓÙÔÓÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂, ª¿ıÈÔ˘ ¡›ÌÈÙ˜, ¤¯ÂÈ ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ù· ™ÎfiÈ· ÁÈ· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ·ÊÔ‡ ·ÏËÛ·Ó ÔÈ Ë̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿-

ÓÙËÛË, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·, ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜, ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ μ·ÛÈÏ¿Î˘, ÁÈ· ¿Ù˘Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ¡›ÌÈÙ˜. ∂›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì ÔȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô Î. μ·ÛÈÏ¿Î˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰Èψ̿Ù˘ ı·

ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Î. ¡›ÌÈÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ ›¯Â ÙfiÛÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÛÔ Î·È Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜. ¢ËÏ·‰‹ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ ™ÎÔÈ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, ¡›ÎÔÏ· °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ, ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂, ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó, ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 11.

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 3Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 6, 94 Î·È 144. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ∫·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ 10% √ ·ÚÈıÌfi˜ 6087 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 27.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 94011 Î·È 144681 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 9.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 6109, 94033 Î·È 144703 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 4.500,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.800,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 6074 6820 94744 94998 144414 144668 ∞fi 900,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 6003 6048 6052 6172 6682 6706 94096 94606 94630 94927 94972 94976 144276 144300 144597 144642 144646 144766 ∞fi 450,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 6021 6024 6049 6054 6079 6095 6117 6127 6168 6204 6209 6236 6240 6241 6307 6314 6337 6342 6351 6392 6403 6419 6439 6489 6491 6518 6527 6575 6578 6588 6608 6626 6641 6648 6678 6687 6729 6780 6833 6843 6866 6872 6874 6913 6921 6922 6954 6982 6986 6998 94003 94019 94041 94051 94092 94128 94133 94160 94164 94165 94231 94238 94261 94266 94275 94316 94327 94343 94363 94413 94415 94442 94451 94499 94502 94512 94532 94550 94565 94572 94602 94611 94653 94704 94757 94767 94790 94796 94798 94837 94845 94846 94878 94906 94910 94922 94945 94948 94973 94978 144013 144033 144083 144085 144112 144121 144169 144172 144182 144202 144220 144235 144242 144272 144281 144323 144374 144427 144437 144460 144466 144468 144507 144515 144516 144548 144576 144580 144592 144615 144618 144643 144648 144673 144689 144711 144721 144762 144798 144803 144830 144834 144835 144901 144908 144931 144936 144945 144986 144997 Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ 10%, ·fi 216,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 6000 ¤ˆ˜ 6999, ·fi 94000 ¤ˆ˜ 94999 Î·È ·fi 144000 ¤ˆ˜ 144999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1,60 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜.

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

ªÂ ÙÚ›· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ™·Ú·ÎËÓÔ‡

™ÊÔ‰Ú‹ ηڷÌfiÏ· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Δ

ÚÈÏ‹ “ηڷÌfiÏ·” πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ™·Ú·ÎËÓÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, Ë ÙÚÈÏ‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË ·fi Ô‰ËÁfi ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

∏ “ηڷÌfiÏ·” ‹Ù·Ó ÛÊÔ‰Ú‹. ¢ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› ¿ÏÏˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ Ù· ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ- Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Û·Ó ... Û ›ÛÙ· ÌÂ Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊˆÙÈÛÌfi˜, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÔÈ ÛÙ‡ÏÔÈ Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ıÂÔÛÎfiÙÂÈÓÔ, ÂÓÒ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ∫¿ÔÈÔÈ, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” . Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜, πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙÔ “∫·˙·Ó¿ÎÈ” ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ú·‚›·Û ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Î·È Ó· ‚Á‹Î ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ¿ÏÏÔ πÃ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎÂ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fi¯ËÌ·, ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó ‰‡Ô ÛÙÚÔʤ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ¤Ú·Û ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÙÔ πà Ô˘ ›¯Â ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÙËÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ “ηÚÊÒıËΔ Û ÛÙ‡ÏÔ. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ¿Ú· ÙËÓ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›. √È Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¿Ó‰Ú˜ Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, ‚Á‹Î·Ó ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÒÔÈ. ∏ Ó·ڋ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜

·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Ë Á˘Ó·›Î· ʤÚÂÈ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙ· fi‰È·. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË, Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÚÔ¯·›Ô. √ Ô‰ËÁfi˜ ‰È·ÎÏÔ˘ ¤¯·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ΔÂÏÈο Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ̤ıË ÙÔ˘ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ -ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿- fiÙÈ ÔÈ

Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. ¡· ÌËÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÂȉÈο ÙËÓ Ó‡¯Ù· Ó· ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, ηÎÔÙ¯ӛ˜ Î·È Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ú˘ÛÈ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·,¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ¤ÓÙ ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Î·È ‰Âο‰Â˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜.

∂ÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó

¢È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ∞£∏¡∞ 11.

¢π∞μ∂μ∞πø™∂π™ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿-

ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∞Ã∂¶∞ Ô˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÈÏÔÙÈÎÒÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ, ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÒÙÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ã∂¶∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °¿Î˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ıÔÏÔÁ›·˜ - ÏÔÈ̈ÍÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·‡ÏÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ΔfiÛÔ Ô Î. °¿Î˘, fiÛÔ Î·È Ô Î. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜. √È ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙ˜, ÂÓÒ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ·fi Ù· 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ù· 37 ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·ÏÏÂÚÁÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ·˚˝‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÛ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÚ›Ë. “∞˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë

Ì ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÌÔÚÊ‹ Û·Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÎÚ˘ÔÏfiÁËÌ·. §fiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ¤Í·ÚÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹. £· Ú¤ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ¿ÓÙ· ·ÓÙÈ-ÈÈο Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ‹ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ˘ÚÂÙfi ¿Óˆ ·fi 39 ‚·ıÌo‡˜, ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹, ˘fiÙ·ÛË Î·È ˙¿ÏË. ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ È·ÙÚÔÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ·Û¯fiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙˆÓ ÂÁ·ˆÓ,

ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 19 ÂÙÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È fiÛˆÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ‚Ú¤ÊË Î¿Ùˆ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ΔËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÓÂÔÏ·›·˜ ËÏÈΛ·˜ 17-35 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı›.

ª·ı‹Ì·Ù· ̤ۈ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È πnternet ∫¿ı Ë̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Û ̷ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ... OÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ô˘ ı· ÓÔÛ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ·

·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó “ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂȘ” ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ πnternet ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” (www.edutv.ypepth.gr ‹ www.edutv.gr), ÂÓÒ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÂȉÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌfiÏȘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ƒΔ Î·È ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ·ÊÔÚ¿ fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (30’ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È 30’ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ, Ì›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ¿ÏÏË Ì›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ) Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ (΢ڛˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì·Ù· ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ “·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ” ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ.

ΔË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‰›Î˘ ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi ˙ËÙ¿ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞£∏¡∞, 11.

Δ∏¡ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ

Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰Â¯ı› Ë ÕÌÊÈÛÛ· Î·È Ë ºˆÎ›‰· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰›Î˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ºˆÎ›‰·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜, Ô ÓÔ̿گ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ºÔ˘Û¤Î˘. √ ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ˆ˜ “¤ÎÏËÍË”. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â, fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË, Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Ì ÌÈÎÚ‹ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË ·ÁÔÚ¿”. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∏ ‰›ÎË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ‰È¿ ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ Ù˘, ˙ËÙ¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‰›Î˘ ÛÙËÓ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡.

¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ∞™∂¶ ∞£∏¡∞, 11.

∂∫¢√£∏∫∞¡ ·fi ÙÔ ∞-

™∂¶ Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¶ÚÔ΋ڢ͢ 8∫/2008 (º∂∫ 508/06.10.2008, Ù‡¯Ô˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ∞™∂¶), Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË, Ì ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, 818 ı¤ÛÂˆÓ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (¢∂) Û ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∞™∂¶ Î·È ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó Û ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È Û¯ÂÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÈΛ˜ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÔÈΛ· ∂·Ú¯Â›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19.11.2009. √È ÔÚÈÛÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20.11.2009 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 30.11.2009.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

¶ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙË Á’ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘

∫Ï›ÓÂÈ Ù¿ÍË Û¯ÔÏ›Ԣ ÏfiÁˆ ÁÚ›˘ ªÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙËÓ ÂÓı‹ÌÂÚË 23 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜

¢

ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÚ›Ô˘ 23, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÚ›˘. ∞fi ¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ Î·È ¤Ó· ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¿ÚıËÎ·Ó Ê·Ú˘ÁÁÈο ÂȯڛÛÌ·Ù· Î·È ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ‹ Ù˘ ·Ï‹˜ ÁÚ›˘. ª·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ›¯·Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓı‹ÌÂÚ˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Î·È fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ˘ÚÂÙfi˜, ‚‹¯·˜, ÔÓfiÏ·ÈÌÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ¯›ÏÈ· ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ·Ô˘Û›· ÔÏÏÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÁÚ›˘ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔÈο Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™˘ÓÔÏÈο Ï›Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ 28 Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÛÙÔÚ¿Î˘ ÂÚ›Ô˘ 23 ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÁÚ›˘ Ì ˘ÚÂÙfi, ‚‹¯·, ÔÓfiÏ·ÈÌÔ. ¶¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÚıËÎ·Ó Ê·Ú˘ÁÁÈο ÂȯڛÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó¤· ÁÚ›Ë ‹ ·Ï‹ ÁÚ›Ë. º·Ú˘ÁÁÈÎfi Â›¯ÚÈÛÌ· ¿ÚıËÎÂ Î·È ·fi ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙ·Ï› Â›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ‹ ÙËÓ ·Ï‹ ÁÚ›Ë. ∫·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÚ›˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÁÚ›˘ ÂΉËÏÒıËηÓ, ÌfiÏȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ

ÛÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Δ¿Í˘ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ÔÏÏÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÚ›˘ Î·È ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë °’ Δ¿ÍË ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο fiÙ·Ó Ï›Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜

·fi Ì›· Δ¿ÍË ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÚ›˘, ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı›, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó¤· ÁÚ›Ë ‹ ÙËÓ ·Ï‹ ÁÚ›Ë.

ª¤ÙÚ· ¶ÂÚÈÎÔ‹ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ‹ Ì·ı‹ÙÚȘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 15 Ë̤Ú˜, ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ¿ÌÂÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·-

ÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™ÙË ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: √ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ŸÙ·Ó Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ò˜ 15 Ë̤Ú˜, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û¯ÔÏ›· ‹ ÙÌ‹-

Ì·Ù· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË. ∏ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÙËÓ “ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·” ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ¶Ï¤ÔÓ ı· ‰›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ·fi οı ‚·ıÌ›‰· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ¿ÌÂÛ· ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ (∫∂∂§¶¡√), ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÀÁ›·˜ (∂∫∂¶À) Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· È·ÙÚÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÁÚ›˘. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ (www. ypepth.gr) ¤¯Ô˘Ó ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËı› Î·È Ù· Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÔÓ¤ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘.

Δ· ÂÌ‚fiÏÈ· Δ· ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÚÔÌËı‡ÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó 1.000 ÂÌ‚fiÏÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·.

∞Ó Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‰Â¯ı› Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘

∞ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú ª∂ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ·Ô-

ÎÏÂÈÛÌfi Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·ÁÚÔÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ô˘ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ̤ÏË Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ Ù· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘. ∞Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋

√ÚÁ¿ÓˆÛË ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔηÏ› Ë ÚfiıÂÛË ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ó· ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· ÙÔÈο ÚÔÈfiÓÙ·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ‹Úı Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ˙ËÙ› ϤÔÓ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÂÈۋ̈˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘. ∏ ÙÂÏÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË μfiÏÔ˘, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔ-

ÙÚfiÊÔÈ Ì¤ÏË Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜, Û ÚÒÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ï˘Û›‰· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ‰ÂÓ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ‹ ¤ÛÙˆ Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·ÁÚÔÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ë ÂÙ·ÈÚ›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜

Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· ÙÔÈο ÚÔÈfiÓÙ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞Ó Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙȘ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·ÁÚÔÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ì¤ÏË Ù˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∂μ√§, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞Ó Ë ·Ï˘Û›‰· ‰ÂÓ ‰Â¯Ù› Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÙÔÈο ÚÔÈfiÓÙ· ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘, ˙ËÙԇ̠ӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â-

ÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Î¤Ú‰Ë Î·È Ó· ÌË ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÔÈο ÚÔÈfiÓÙ·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·fi ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Ù˘ Ù· ÚÔÈfiÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¡¤· ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ∏ ∂•∞™º∞§π™∏ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 60.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ· Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿ÚË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓȯÓ‡ıËΠÔÛfiÙËÙ· ¯ÚˆÌ›Ô˘, ˙ËÙ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ºÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ºÂÚÒÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ¯ÚˆÌ›Ô˘ Û ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Û‹ÌÂÚ· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÂʉÚÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿Ú˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “·fi Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÓÂÚ¿ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÂÚÈÓÔ‡, ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ¯ÚÒÌÈÔ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ· ·˘ÙÔ‡ Î·È Î·ıÈÛÙ¿ Ù· ÓÂÚ¿ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ηٷӿψÛË. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, ·Ú·Î·Ïԇ̠fiˆ˜ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Û·˜ ÚԂ› ÛÙË Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË - ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ‚Úfi¯ÈÓˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·” .


M·ÁÓËÛ›· 12 √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ¤¯ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· οوıÈ: “Δ· ÂÌ‚fiÏÈ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ Ô˘ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ·Ó Î·È Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚȘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›ÛËÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ °Ú›˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ·fi ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂȉËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÈÏÔΤ˜ Î·È ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ó· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ¡¤·˜ °Ú›˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·. Δ¤ÏÔ˜, ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜-̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¡¤· °Ú›Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜”.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ™Δπ™ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘, ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¯ı˜, ÂÓÒ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Û Ӥ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Û‹ÌÂÚ· ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Ãı˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢‹ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Ì ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, fiÔ˘ ı˘ÚÔÎfiÏÏËÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ·fi ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ªÈ¯¿Ï˘ ∫ÚÈÙÛˆÙ¿Î˘ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘, ∂ϤÓË ™ˆÙËÚ›Ô˘ Î·È ¢Èη›Ô˜ æÈοÎÔ˜. ™ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂ƒΔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ƒΔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ·fi ÙȘ 6.00 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 6.00 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂™∏∂∞.

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÂÈÙfiÈ· Â›Û΄Ë

∫ÂÓfi ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜

Ÿ

ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ, ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ó· ¯˘ıÔ‡Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Â›Û΄˘ ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ “ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜”. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ “¯ı˜ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi Î·È ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÒÓ ¯‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·” . ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, “˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙÌ‹Ì·Ù· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó “ȉ›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ” ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·˘Ù¿. √È ¢ÈÔÈÎÔ‡Û˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ °˘ÚÙÒÓ˘, ÙˆÓ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î.¿Ï. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∫¿ÚÏ·˜, ÙËÓ ∂À¢∂ Î·È ÙÔÓ Δ√∂μ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·, ÒÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· ·ÔÛ‚ÂÛÙ›. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚÔÊËı›, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ΔÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ÔÌ·Ï‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. •ÂΛÓËÛ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ 2008 Ë Û‡Ì‚·ÛË, ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ∞Ó ÚÔˆıËı› ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ”. ø˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ¤ıÂÛ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ‰ÈfiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·Ì·Ù¿ÌÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰Ô-

● ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi Î·È ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÒÓ ¯‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ Î·È ˘‰Ú¢ÙÈÎfi˜ Î·È ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ” . ΔÚ›ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ÎÂÓfi ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯‡ÓÔÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Ó’ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· Ù· ÎÏ›ÓÔ˘Ó. “¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Î·È Ó· Ù˘ ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi, ÒÛÙ ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ̤¯ÚÈ Ô ºÔÚ¤·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÚı‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ” . ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ˙‹ÙËÌ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ıÂÛ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù¿ÊÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Î·È Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ‹ Ó· ÚÔ-

ηÏÔ‡ÓÙ·È ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı›¯ÙËΠ·ÎÚÔıÈÁÒ˜ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·›ÙËÌ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Δ∂∂, “Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÌÂϤÙË Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·” . √ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ÁÈ· ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ, fiÙÈ “ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ˘¯ı› Ë ÌÂϤÙË, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ·ÊÔ‡ ˆ˜ ¤ÚÁÔ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÁÚ‹ÁÔÚ·” . °È· ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 90% ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. “¶¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÛÙ·ı›, Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ì ٷ ··-

Ú·›ÙËÙ· ̤۷. ΔÔ Ò˜ ı· ÛÙÂϯˆı› Â›Ó·È ı¤Ì· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ë ∂À¢∂ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÒÛÙ ӷ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ‡‰·Ù·. ª·˜ ›·Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¯‡ıËÎÂ, ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ¯˘ı› Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔÔ ÓÂÚfi ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ∫·Ó¤Ó·˜ , Ô‡ÙÂ Ô Δ√∂μ, Ô‡ÙÂ Ë ∂À¢∂, Ô‡ÙÂ Ô ÊÔÚ¤·˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ” , η٤ÏËÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜ Î. £·Ó. ¶··‰‹Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ηӤӷ ÁˆÙÚ‡·ÓÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·Ó ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ‰ÂÓ ›ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·” . ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚfi Î·È fiÙÈ ·ÚÔ¯ÂÙ‡ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫¿ÚÏ·˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ·ÎfiÌË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ¢È·Ì¿ÓÙÔ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Î. π. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÂȂϤˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £. ∫ˆÊfi˜, ·fi ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Î. °Ú·ÌÌ·Ù‹ ª·ÎÏ·Ù˙‹, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∂ Î.Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, °. ΔÛ·Ï·fiÚÙ·˜, μ›Î˘ ª‹ÙÚÔ˘, ∫. ºÏ·ÌÔ‡Ú˘ Î·È ∞Ó‰Ú. ¢ÔÁο΢ Î·È ·fi ÙË ¢∂ ÙÔ˘ Δ∂∂ ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ Î.Î. °Ú. ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, ∫. ΔÛ·Ï·fiÚÙ·˜, ∂˘. ∫·Ï›ÓÔ˜, ∫. °·‚ÚÈ¿˜ Î·È ∫. π·Îˆ‚¿Î˘.

∏ ÌÈÎÚ‹ ÊÒÎÈ· ÂÚÈı¿ÏÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ

∏ “¡ÂʤÏË” ¿ÂÈ Î·Ï¿ Î·È ˙ËÙ› ÛÙ‹ÚÈÍË μ∂§Δπø¡∂Δ∞π ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú· Ë ˘Á›· Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ Ô˘ ›¯Â ‚ÚÂı› Û ·ÎÙ‹ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÂÚÈı¿ÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ºÒÎÈ·˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∏ “¡ÂʤÏË” , fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ Mom “·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ·fi ηϿ ÛÙÔ ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚ›ı·Ï„‹˜ Ù˘, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙË MOm ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” . øÛÙfiÛÔ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˙ËÙ› ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiψÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘. “Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 26 Ë̤Ú˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ó·ڋ “¡ÂʤÏË” , Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÕÛÛÔ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ºÒÎÈ·˜ Ù˘ MOm ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∏ “¡ÂʤÏË” ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· 19 ÎÈÏ¿ Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÌÈÎÚÔη̤̈ӷ ʈοÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ MOm, Â›Ó·È ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ôχ ˙ˆËÚ‹. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙÔ ÎÔχÌÈ. ΔÚ¤ÊÂÙ·È 4 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ì „·ÚÔÔÏÙfi, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ‚È-

ٷ̛Ә Î·È ·Û‚¤ÛÙÈÔ. Œ¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÚ›¯ˆÌ· Î·È ·fi ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· ʈοÎÈ·, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÁÎÚÈ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ó·ڿ ˙Ò·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ù˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÙÈ ÙÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Á›· Ù˘. ∏ ¡ÂʤÏË ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· 5 Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘, ̤¯ÚÈ Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌË

Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ÂÚ›ı·Ï„Ë ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰Ú¿ÛË Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë MOm Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 21 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˘ Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ºÒÎÈ·˜ Ù˘ MOm, (Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ), 17 ÔÚÊ·Ó¤˜ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂Ó˜ Monachus monachus. √È ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÚ›ı·Ï„Ë ÌÈ·˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ ÙfiÛÔ Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, οÓÔ˘Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ M√m. ªÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ›Ù ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙË “¡ÂʤÏË” ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ 100ú ÂÙËÛ›ˆ˜ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.mom.gr ‹ ÛÙÔ 210 5222888), ‹ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û·Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ 1 ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ 210 5222888). ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ Ì·˜, Ë ì¡ÂʤÏËî ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂΛ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ!” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Mom. ™‹ÌÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó 400-500 ¿ÙÔÌ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ “monachus-monachus” . √È ÂÈÛÙ‹ÌÔ-

Ó˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· 2/3 ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜. ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· Â›Ó·È ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ›‰Ë ʈÎÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 2-3 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 250 Kg. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ·ÏÏ¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 35-40 ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ¤Ó· ̤ÙÚÔ Î·È ˙˘Á›˙Ô˘Ó 15-20 ÎÈÏ¿. ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì fiÏ· Ù· ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Î·È ÎÂÊ·ÏfiÔ‰ˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ˙ÂÈ. ªÈ· ÂÓ‹ÏÈÎË ÊÒÎÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÙÔ 5-10% ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ‚¿ÚÔ˘˜. °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Û ‰›¯Ù˘·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó „·Úfi‚·ÚΘ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ›‰Ë „·ÚÈÒÓ. √È Î‡ÚȘ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· ›ӷÈ, ÚÒÙÔÓ, Ë ·˘ÍË̤ÓË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ Î·È ·Ó‹ÏÈˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÛÎfiÈÌˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ·˘ÍË̤ÓË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ηٿÏÏËÏˆÓ ‚ÈÔÙfiˆÓ, ÙÚ›ÙÔÓ, Ë ·˘ÍË̤ÓË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ Î·È ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÌÏÔ΋˜ Û ‰›¯Ù˘·.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

∫ÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹

§ËÁ̤ÓÔ Ï¿‰È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫·È ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ·È‰ÈΤ˜ Áfi̘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘

ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË 9 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ·È‰È΋˜ ÁfiÌ·˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û Êı·ÏÈÎÔ‡˜ ÂÛÙ¤Ú˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔÓ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· 445 Ï›ÙÚˆÓ ÏËÁ̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Û ۈÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹. ∂›Û˘, ‰ÂÛ̇ÙËΠÔÛfiÙËÙ· 10 Ï›ÙÚˆÓ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, ÂÓÒ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡∞ª ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ laser, Ù· ÔÔ›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, ‚¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

ªÂÙ¿ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Û¯ÂÙÈο Ì ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ “ÁfiÌ· Ì ·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Û Ï·ÛÙÈ΋ ‰È¿Ê·ÓË ı‹ÎË, 2007 viacom international inc.” , Ì ÁÚ·ÌÌÔÎÒ‰Èη 5 204549 806207, Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ÂÈÎÔÏÏË̤ÓË ÂÙÈΤٷ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÙ¿ÛıËΠ·fi ÙÔ ¢’ ΔÌ‹Ì· Ù˘ μ’ ÃËÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ‚Ú¤ıËΠӷ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ‰È˜-(2-·Èı˘ÏÂ͢Ï) Êı·ÏÈÎfi ÂÛÙ¤Ú· (DEHP) CAS 117-817, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Ï·ÛÙÈÎÔÔÈËÙ‹˜ Û ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ·fi PVC, ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 23,6% Î.‚. (236 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô fiÚÈÔ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È 47 ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ·Ú·Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ) - Ë ‰Â ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÁfiÌ· ˆ˜ ¤¯ÂÈ Â›Ó·È 23,6 à 10/100 = 2,3g Û ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 25 cm2 Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ÃËÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (∞.Ã.™.), ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 460/2009 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Áӈ̿Ù¢Û fiÙÈ “Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁfiÌ·˜ Ì ·È‰ÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‹/Î·È ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Êı·ÏÈÎÔ‡˜ ÂÛÙ¤Ú˜: (i) Êı·ÏÈÎfi ‰È˜ (2-·Èı˘ÏÂ͢Ï) ÂÛÙ¤Ú· (DEHP), (ii) Êı·ÏÈÎfi ‰È‚Ô˘Ù˘ÏÂÛÙ¤Ú· (DBP), (iii) Êı·ÏÈÎfi ‚ÂÓ˙˘ÏÔ‚Ô˘Ù˘ÏÂÛÙ¤Ú· (BBP), (iv) Êı·ÏÈÎfi ‰ÈÈÛÔÂÓÓ¸ÏÔÂÛÙ¤Ú· (DINP), (v) Êı·ÏÈÎfi ‰È-ÈÛÔ‰Â΢ÏÂÛÙ¤Ú· (DIDP) Î·È (vi) Êı·ÏÈÎfi ‰ÈÔÎÙ˘ÏÂÛÙ¤Ú· (DNOP) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ª∏ ∞™º∞§∏, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Êı·ÏÈÎÔ‡˜ ÂÛÙ¤Ú˜” , ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ Î·-

Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË 9 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ·˘ÙÔ‡. ™˘ÓÙ¿¯ıËΠۯÂÙÈ΋ ŒÎıÂÛË ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∂ÊÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ, Ó· ÌËÓ ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Û ۈÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· (Ê˘Ï·Î¤˜), ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË, ‚Ú¤ıËÎ·Ó 89 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 5 Ï›ÙÚˆÓ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â ·Ú¤ÏıÂÈ ·fi 30/07/2009, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙÔ ›‰Ú˘Ì·, ‚¿ÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹, ÛÙȘ 30/09/2009, ‰ËÏ. ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË Â›

Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰ˆÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜. £· Û˘ÓÙ·¯ı› Û¯ÂÙÈ΋ ŒÎıÂÛË ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ı· ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. ∞ÎfiÌË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÔÛÙ·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ (¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ), Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ÃËÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘, Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÀËÚÂÛÈÒÓ, ‚Ú¤ıËΠ۠ηٿÛÙËÌ· Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ÔÛfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ 10 Ï›ÙÚˆÓ ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ÚÔ˜ ηٷӿψÛË, ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË Û Ï·ÛÙÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ÃËÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› ÙÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛı¤Ó ÚÔ˚fiÓ ·fi ÙË ÃËÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ·ÔÊ·Óı› ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ-

ÎfiÙËÙ· ‹ ÌË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÂÈ‚ÏËı› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi ÙË ÃËÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù›¯Â ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÁÔÚ¿˜ (ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ), ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. £· Û˘ÓÙ·¯ı› Û¯ÂÙÈ΋ ŒÎıÂÛË ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ı· ‰È·‚È‚·Ûı› ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÛÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·Ú¿‚·ÛË ı· ÂÈ‚ÏËı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 5.000 ¢ÚÒ Ì ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À., ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢,

ÛÙ¿ÏıËΠÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ï›ÛÙ· ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÌËı‡ÛÂÈ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· laser, Ù· ÔÔ›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ‚¿ÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. §fiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ë ˘fiıÂÛË ‰È·‚È‚¿ÛıËΠÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ·Ó ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·Ôı¤Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯ˆÓ ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ∂›Û˘, ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ‚Ú¤ıËΠ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÏ˘Îfi ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ›¯Â ıÂÈÒ‰Ë, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 350 ± 68mg/Kg ıÂÈÒ‰Ô˘˜ ÔͤԘ ÂÎÊÚ·Ṳ̂ӷ Û SO2, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 100 mg/Kg. ΔÔ ‰Â›ÁÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ÌË ·ÛʷϤ˜ Î·È ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∞ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ·ÔÊ·Óı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Â›Ó·È ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ÃËÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. £· ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ·Ú·Û΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

¶ÚfiÛÙÈÌ·

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û 17 ·Ó‹Ïı·Ó ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÔÈ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ, ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê‡ÏÏˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ηıÒ˜ Î·È Â›ÛÚ·ÍË ÙÈÌ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË. ∂È‚Ï‹ıËÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 8.000 ¢ÚÒ.

√È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

£ÏÈ‚ÂÚ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª∂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÔÈ

ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ıÂÛÌÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ ∫ÔÈÓ‹ ™‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ¢.™. ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙË ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi fiÏ· Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ∏ ·ÚÈ· ‰È·›ÛÙˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ∂™À Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚ‹. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¤ÓˆÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “Û˘ÛÛˆÚ‡ÙËÎ·Ó ÂÎÚËÎÙÈο ¿Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ‹ ÙÔ˘

∂™À” . √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰ÂÓ Î·ıËÛ‡¯·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ÕÏψÛÙ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2010 ÚԂϤÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜, ÌÈÎÚfi ÎÔÓ‰‡ÏÈÔ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ È·ÙÚÈÎÔ‡ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηٿÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi- ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi- ·Ú·˚·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙfiÓÈÛ·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ∏ ª∂£ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘, Ë ªÔÓ¿‰· ∂ÌÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ª∞º ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ù· √ÁÎÔÏÔÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

§¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÂÓ¿. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ÂÌ·ÈÁÌfi ηıÒ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˘¤ÁÚ·„·Ó “™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÊË̤Ú¢Û˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È. “√È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ‰ÔıÔ‡Ó Â›ÁÔ˘Û˜ χÛÂȘ” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: - ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È Ù˘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ §¤Áη - ÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Î·È ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘˜ - ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ 2000 Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi - ·ÚfiÛÎÔÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂͤÏÈ͢ Ô˘ ÚԂϤÂÈ

Ô ¡.3754/09 - ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ñ √∂¡°∂ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÂÊË̤Ú¢Û˘, Ù· ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ΔÌ‹Ì·Ù· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 2500 Ó¤ˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ 2010 - ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ™.™.∂. Ù˘ 1-12-08 Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 2010 - ÙËÓ Û‡ÓÙÔÌË ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ∂™À Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó - ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜ Î·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ È·ÙÚÈÎÔ‡-ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ - ÙË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ÙˆÓ ˘ÔÛÙÂϯˆÌ¤ÓˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

“√È °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘, ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ÂÌ·ÈÁÌfi˜ Ì·˜” ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∞¡.∂.ª. ∞Àƒπ√ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ °ÂˆÚÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞¡.∂.ª. ∞.∂.) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ “∂™¶∞ 2007-2013” : * “∂Ó›Û¯˘ÛË ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆӔ , * “∂Ó›Û¯˘ÛË °˘Ó·ÈΛ·˜ Î·È ¡Â·ÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿, ̤ۈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ›‰Ú˘Û˘ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∂ÈϤÍÈ̘ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞¡∂ª Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË “∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ̛· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ∫∂.∫∞.¡.∞.ª. Î·È Ù˘ ∞¡.∂.ª. ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÂÔ¯¤˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·Ú¿ÏÏËϘ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó fiˆ˜ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ √.Δ.∞, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔÈÎÒÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë Î·Ù¿ÏËÍË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ¡.∞. ÒÛÙ fiϘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Âӈ̤Ó˜, Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤۷ ·fi Ì›· ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡” .


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

¶∞ƒ∂ªμ∞™∏

ºıËÓfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·fi ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ∫›Ó· ÛÒÌ·Ù· ηÏÔÚÈʤÚ

¡· ÍËψı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ¤ÎÙڈ̷

“£‡Ì·” Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ë μÈÔÛÒÏ ¢

∞¶√ ÙËÓ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “√ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙË fiÏË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· χÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰‹Ï·ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘. √ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÂÌfi‰È·. ΔÔ˘ ·ÚΛ Ë ¿ÓÂÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·È‰Â›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂÓË̤ڈÛ˘, ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤ÚÂ ӷ ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È fi¯È ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÚÔÓ ñ ¿ÚÔÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ· (·˜ Â›Ó·È Î·È ¿¯ÚËÛÙÔ), ·ÚΛ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂϤÙË Î·È ¤ÚÁÔ ÎÔÚÔ˚‰›· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜. £¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· fiÏË Ì ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, Ì ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘, Ì ¿ÓÂÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Â˙ÒÓ Î·È Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, Ì ηı·Úfi ·¤Ú·, Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi. √È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ¡· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̤۷ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜, ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÛÙȘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Ó· ÔÚÈÔıÂÙËı› Ì ‹ÈÔ ÙÚfiÔ. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Û ÌÈ·˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Î·È fiÔ˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Ó· ·˘ÍËı› Û Ï¿ÙÔ˜. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Ó· ¯·Ú·¯ı› Î·È ¿Óˆ Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÎÈÓËıԇ̠‰˘Ó·ÌÈο, Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ” .

∂ÚÒÙËÛË ¡¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞. ¡¿ÓÔ˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ 2013 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013 ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· “¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó›˜ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù· ¤ÚÁ·” . Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ê¤ÚÓÂÈ ÚÔ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˘ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Û ȉÈÒÙ˜-ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ¤ÚÁ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÂÓÒ Ë ‚È·ÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٷÛ΢‹˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË;” .

ÂηÂÓÓ¤· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ 40 Û˘ÓÔÏÈο ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ë μÈÔÛÒÏ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë μÈÔÛÒÏ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÂÓÒ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ∫›Ó·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÛÒÌ· ηÏÔÚÈÊ¤Ú ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÈÛfi ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ... “À¿Ú¯ÂÈ ÎÚ›ÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ Â›¯Â ‰ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·˘Ùfi Î·È fi¯È ÙÒÚ·, ‰ÈfiÙÈ ÂÁÒ ÏËÚÒÓˆ 15 ¢ÚÒ ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· 3 ¢ÚÒ Î·È ‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ, ·Ó ‰ÂÓ ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ·ÏÏÔ‡. £· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¤¯ÂÈ 100 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ 50, ÂÓÒ ÙÔ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ” , ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. °ÒÁÔ˜. ∞Ó Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È Î·È ÛÒÌ·Ù· ηÏÔÚÈÊ¤Ú ·fi ÙË °·ÏÏ›·, ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È ‰ÂÓ Ù· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙ· ÊıËÓfiÙÂÚ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë Âȯ›ÚËÛË, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °ÒÁÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù¤ÙÔȘ, Ôχ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú¿ÁÂÈ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú fiˆ˜ Ù· Á·ÏÏÈο, Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û Ôχ ÌÈÎÚfi ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. “™ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÛÙÔ ÁÈ·›, ı¤ÏÔ˘Ó ÊıËÓfi Ú¿ÁÌ·, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °ÒÁÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË, Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ¤¯ÂÈ

● ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ϤÂÈ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ μÈÔÛÒÏ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ fiÛÔ Î·È Ë ÌË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÛÙÚ‚ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË Û ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘Óı‹Î˜, ·ÎfiÌË Î·È ·ÛÊ˘Í›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÈ

ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μÈÔÛÒÏ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ μÈÔÛÒÏ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. ™Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÂΛӢ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ μÈÔÛÒÏ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ “Fan Coils” Î·È ·ÍÔ-

ÓÈÎÒÓ ·ÂÚfiıÂÚ̈Ó. ¶ÂÚ› ÙÔ 1985 ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË Áο̷ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ë μÈÔÛÒÏ ÂÍ·ÁfiÚ·Û ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “Neovent” , Ô˘ ηٷÛ··˙ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·Ûı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηٷÛ΢‹˜ μÈÔÛÒÏ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ 1989-90 Ë μÈÔÛÒÏ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÛÙË Î·Ù·Û΢‹ Ûˆ-

Ì¿ÙˆÓ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú Ù‡Ô˘ ¿ÓÂÏ Î·È ÚÒÙË ·˘Ù‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÒÌ·Ù· Ì ÙȘ ʤÙ˜. H ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÚÚfiÊËÛ ÙËÓ “∂§π¡√•” ÙÔ 1993. ∏ ∂ÏÈÓfiÍ Î·Ù·Û··˙ Ϥ‚ËÙ˜ Î·È ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘˜ ÓÂÚÔ¯‡Ù˜. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ 1996 Ë μÈÔÛÒÏ ˆÏ› Ù· ·Ï·Èfi Ù˘ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫fiÛÌÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2001 ηÙfiÈÓ ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ÂȉÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ë μÈÔÛÒÏ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “ifestos ∞μ∂∂ª” , Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÂȉÒÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2003 ˘ÂÁÚ¿ÊË Û‡Ì‚·ÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË μÈÔÛÒÏ Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “American Standard Europe” , ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ “TRANE” Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ë μÈÔÛÒÏ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙËÓ TRANE ∞fi ÙÔ 2005 Ë μÈÔÛÒÏ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂȉÒÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÔ ÛÙ·ıÂÚÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

∫·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û Ӥ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ë ÔÚ›· Ù˘ ª∂Δ∫∞ ™Δ√ °’ ΔÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÂÓÒ ÔÈ È-

Û¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó È· ÍÂοı·Ú· ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ∫fiÓÙÚ· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ΔÚ›ÌËÓÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÚÈÓ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞, ηıÒ˜ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ô˘ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘

ΤډԢ˜ (18,4% ¤Ó·ÓÙÈ 10,8% ¤Ú˘ÛÈ). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 9Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009, Ô ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· ú 486 ÂηÙ. ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ú 734 ÂηÙ. Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ì›ˆÛË Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ú 102,8 ÂηÙ. Û ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ı˘Á·ÙÚÈ΋ ª∂Δ∫∞ ÏfiÁˆ ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ∞’ ∂Í¿ÌËÓÔ Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Î·Ù¿ ú 95,0 ÂηÙ. ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Sometra ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ ª∂Δ∫∞, ÙÔ 9ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ·Ó‹Ïı ÛÙ· ú202,9 ÂηÙ. ¤Ó·ÓÙÈ ú 299,1 ÂηÙ. ÙÔ 2008, Ì›ˆÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ °’ ΔÚ›ÌËÓÔ (95,8% ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ μ’ ΔÚ›ÌËÓÔ), Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ˘ÏÔ-

Ô›ËÛË ÙÔ˘ back-log ÚÂÎfiÚ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. Δ· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (EBITDA) ·Ó‹Ïı·Ó Û ú 36,1 ÂηÙ. ·fi ú 51,5 ÂηÙ. Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ EBITDA Â·Ó‹Ïı Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰· (17,8%), ÙfiÛÔ Û ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, fiÛÔ Î·È Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ·Ú¿ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ·˘Ù¿ ·Ó‹Ïı·Ó Û ú 19,9 ÂηÙ. Δ¤ÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ηı·Ú‹ Ù·ÌÂȷ΋ ı¤ÛË Ù˘ ª∂Δ∫∞ (ú 31 ÂηÙ. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °’ ΔÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û ™˘Ú›·, ΔÔ˘ÚΛ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ú 2,2 ‰È˜ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÎÚÂÌ› Ë ÙÂÏÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹), ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¿Óˆ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÓÒ

ÌfiÓÔ 27% ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¢∂∏, ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÏ¿ÙË Ù˘ ª∂Δ∫∞. ∏ ª∂Δ∫∞, ·Ú¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÍÔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û Ӥ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ú·Á‰·›· Î·È Ë ª∂Δ∫∞, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ¤Ó·Ó ÂÏ¿ÙË Ù˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ù˘ RWE ı¤ÙÂÈ Û·ÊÒ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·È Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ú1,3 ‰È˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ª∂Δ∫∞ ˆ˜ ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·›ÎÙË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ EPC Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘

ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Î·ı·Ú›ÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ∞

fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÂÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÚfiÛÙÈÌ· ‹ Ù¤ÏË ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Ì’ ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ 63 ÙÔ˘ ¡. 3801/09, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ·˘Ùfi Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Î·ı·Ú›ÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ÎÏ, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ηٿÏ˄˘ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ™Â ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú.63 ÙÔ˘ ¡.3801/4-9-09 Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú.3 ÂÚ.·,‚,‰ &  ÙÔ˘ ·Ú.12 ÙÔ˘ ¡.3074/2002, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ú.12 ÙÔ˘ ¡.3345/2005 & ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú.2&3 ÙÔ˘ ·Ú.26 ÙÔ˘ ¡.3649/2008 Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·)ÍÂÓԉԯ›· (Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ), ‚)ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (Ù¤ÏÔ˜ ÂΉȉ.ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ), Á)ÚfiÛÙÈÌ· ÙÔ˘ ·Ú.5 ÙÔ˘ ¡.2323/95 (ÚfiÛÙÈÌ· ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘), ‰)Ù¤ÏË Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ÙÔ˘ ·Ú.3 ÙÔ˘ ¡.1080/80 (Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ï·Ù›˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ), Â)Ù¤ÏË - ÊfiÚÔÈ - ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ∫.√.∫. √È ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÙÂÏÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛfi‰ˆÓ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ 29/01/2010, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ º¶∞. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·ڈÛ˘ Î·È Û 24 ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 150ú Ë Î·ıÂÌ›· ‹ Ì ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ¤ÎÙˆÛË 10% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜. ΔÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÌÈ·˜ ‰fiÛ˘ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Â·Ó·‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚfiÛÙÈÌ·. ™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â› ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ÎÏ Î·È Ù· Ù¤ÏË ‰È·-

ÌÔÓ‹˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÙÂÏÒÓ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÛÙÈÌÔ (2% ÁÈ· οı ̋ӷ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘). ™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì¤¯ÚÈ 29/1/2010 ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· (ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂Ûfi‰ˆÓ & ∂ÎÌ/Û˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘), ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ›ÛÚ·ÍË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.∂.¢.∂.” .

ΔÈ ÚԂϤÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË

ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·ÊÔÚ¿ Û’ fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ˘fi¯ÚÂÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ, Ù¤ÏÔ˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î.Ï.. ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË ‹ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ‹ ÂÏÏÈ‹ ‰‹ÏˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. √È ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ì ·Ú¯È΋ ‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂ-

Ó˘ ∞Í›·˜ (º.¶.∞.) ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ·ڈÛ˘. Δ· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ›ӷÈ: - ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰fiÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 150 ¢ÚÒ. - ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÔÈ ‰Â ˘fiÏÔÈ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì‹Ó·. - ŒÎÙˆÛË 10% ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÏËڈ̋˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘. - ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÂÈʤÚÂÈ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi fiˆ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ‚‚·Èˆı›. - ºÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ·Û΋ıËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‰ÈΛˆÓ ÚÔÛÊ˘Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ÂڷȈıÔ‡Ó Ì ڇıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·Èˆı› ‹ ÌË. - √È ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Â› ÙˆÓ

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Î·È ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ Ì‹Ó·

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÚÂÔˆÏÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ªËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176 ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÎÔ˘fiÓÈ·, Ì ٷ Ô-

Ô›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ¤˜ ·fi Ù· ÎÚÂÔˆÏ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ¤ÎÙˆÛË 10%. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 101 ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ™ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÔ˘fiÓÈ·, ¤Ó· ÁÈ· οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ªÂ ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÎÔ˘fiÓÈ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ı· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË Ï›ÛÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›, Î·È ı· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ›‰Ë Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Û’ fiÔÈ· ÔÛfiÙËÙ· ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÏËڈ̋˜, Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÔ˘ÔÓÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÎÚÂÔÒÏË, ı· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 10%.

·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î.Ï., Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·Èˆı› ‹ ÌË Ì¤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1997 ÛÙȘ

·ÚÌfi‰È˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÊÔڛ˜ ‹ Ù· ·ÚÌfi‰È· ‰ËÌÔÙÈο Ù·Ì›·, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Û 24 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ ÔÛÔÛÙfi 60% ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. √ÊÂÈϤ˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ‹ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1998, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û 24 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜. - ªÂ ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·Èˆı› ̤¯ÚÈ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÊÔڛ˜ ‹ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù·Ì›·, Û 24 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜. - √ÊÂÈϤ˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÈÙ›·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ‹ ÌË, ̤¯ÚÈ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009.

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ √¶∂ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ù˘ §È‚‡Ë˜ ∞£∏¡∞, 11.

∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ·ÔÛÙÔÏ‹

ÁÈ· ÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (√¶∂) ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 11 14/12/2009 Ì ÛÎÔfi ÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È §È‚‡ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘. ™ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 33 ÛÙÂϤ¯Ë ·fi Û˘ÓÔÏÈο 28 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È›ۉ˘Û˘ Û ·˘Ù‹Ó Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ˘˜ ‰·ÛÌÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ÙÚ·Â˙Èο ı¤Ì·Ù·, ÂȉÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂۛ˜, ÌÔÚʤ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 ª¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ΤÓÙÚÔ ª∂ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ηıÒ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. °È· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔχÏÔÎÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¡√μ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ·ÂÌÏÔ΋˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÂÈ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ÛÂÈÚ¿ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ¯ÒÚÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ “πÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘” . μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¡√μ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤Ì· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ·Ó¤Ï·‚ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂıԉ‡ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. “∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ı› ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∞ÔÊ·Û›Û·Ì ÏÔÈfiÓ, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ı· ÙÔ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ ‰‹ÌÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiϘ ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. ¢ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ¤ÎÙ·ÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂∞∫. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì ڢıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Ì›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÈ̘ Î·È fi¯È ·ÚÔ‰ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ªËÏÂÒÓ

∞fi ÙÔ 2010 Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ∫. ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¢∂À∞ªμ

ÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢∂À∞ªμ). ™¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÎfiÓËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î·È ªËÏÂÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ (¢∂À∞∫¶), Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 600.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î·È ªËÏÂÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞∫¶ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î·È ªËÏÂÒÓ, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· ı· Â›Ó·È ˘fiÁÂÈ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¢∂À∞∫¶ ‰ÂÓ ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎfiÓËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Û ¯ÚËÌ·-

ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞∫¶, Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∫ÔÚfiË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÌfi‰È·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂À∞∫¶ ÁÈ· ÙÔ 2010, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 600.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. “¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Ë ÌÂϤÙË

ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞∫¶, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ÷Ú. ∑¿¯Ô˜ “Î·È ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ··Ú·›ÙËÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î·È ªËÏÂÒÓ. £· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi Ù· χ̷ٷ ÔÈ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Î·ı·Ú¿ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∑¿¯Ô˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î. ¡›Î. ™ÙfiÈÎÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Â› ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ” . “ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÂÓÈ·›Ô Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, ηıÒ˜ Ë ÌÂϤÙË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜.

™ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂ ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ӷ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È Ù· ¤ÍÔ‰·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

¯Ú‹Û˘ 2007 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÓÒ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· “ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·” . “√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ 2007” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î. ª. °·˚Ù·Ó¿˜ “·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ӷ Ù· ¤ÛÔ‰· Ì ٷ ¤ÍÔ‰·. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Î·È ÙÔ 2007 ηٷʤڷÌ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ™. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·, ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÓË̤ڈÛË. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰·. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Úfi¯ÂÈÚÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ó¿Ï˘ÛË, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ¤ÛÔ‰· Ì ٷ ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ӷ” ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

¢ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηٿ ÙˆÓ ÌÂıԉ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË “Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘”

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¡. πˆÓ›· Ô ∫. ÷Ϥ‚·˜ Δ∏¡ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Î·È ÂÈۋ̈˜ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜. ¢ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË, ÂÓÒ Â›Û¢Û ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯fiÏÈ· ÛÙÔÓ Δ‡Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› “ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‡·Ú͢ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ô˘ Ì·ıËÌ·ÙÈο Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘”. √ Î. ÷Ϥ‚·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ªÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Δ‡Ô ı¤Ïˆ Ó· ‰ËÏÒÛˆ Î·È Ó· οӈ ηٷÓÔËÙfi ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ Ë ·fiÊ·Û‹

ÌÔ˘ Ó· Â›Ì·È Î·È ¿ÏÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË . ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÁÔËÙ‡ۈ ÙÔ 47% ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ô˘ Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ΔËÓ ÙÚÈÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·Û ÂϤÁÍ·ÌÂ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÂϤÁ¯Ô˘Ì ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ì·˜ ÚfiÏÔ. ∏ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· fï˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ‹Ù·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ‰Ë-

ÌÔÙÒÓ ÙȘ ÂÁÎÚ›Ó·Ì ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙË ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÒÛÙÂ Ë ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. º˘ÛÈο ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘‰¤ÔÙ „Ëʛ۷ÌÂ. ∏ η΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÔÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓÔÈ ‰·ÓÂÈÛÌÔ› Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÂÚ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ıËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈο ÂȉȈÎfiÌÂÓË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË

ÙÔ˘ °.¶.™. ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰‹ÌÔ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¡¤· πˆÓ›·. ∂Ì›˜ Û·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‡·Ú͢ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ô˘ Ì·ıËÌ·ÙÈο Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È μfiÏÔ˘. ∏ ‰Â‰Ô̤ÓË Â·Ó·‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ÷Ϥ‚· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙfiÛÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο, fiÛÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶EM¶TH 12 NOEMBPI√À 2009

√ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘, ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

μÚ·‰È¿ ÓÔ˘¿Ú Ì ÙÔÓ ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ √

ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜” , Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ªÂÙ·›¯ÌÈÔ” . ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Public Views. √ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ Î. ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ÙÔ Public μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜” , Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Public ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù˘¯·›· ›ӷÈ, ηıÒ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ªÂÙ·›¯ÌÈÔ” . °ÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ΢ÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˘ ÂÈıˆÚËÙ‹ ƒ¤ÌÔ˘˜, Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ÌÂÛÙ Û¤ÏÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Û˘ÁÁڷʤ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Î. ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ “ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ì Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ› οÙÈ Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·Ú¿ÛÂÈ, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤Ô ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ªÈ· Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û ÌÈ· ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ΔÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙÔ˘ Ù¤ÏÂÈÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜. ΔÔ ÎfiÏÔ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙË ÏËÛÙ›·, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÔÙ¤ fiÙÈ ‰È·Ú¿¯ıËΠοÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ™‡ÓÙÔÌ· fï˜ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ˘fiÎÔ-

● √ ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ Public, ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘, “ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜” , Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ªÂÙ·›¯ÌÈÔ”

ÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÓÈÁ›˜. “ŸÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ˆ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‚È‚Ï›ˆÓ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ “¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÂÂÓ‰‡ˆ ÛÙËÓ Δ¤¯ÓË. ŒÙÛÈ ÚԤ΢„ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Δ¤¯Ó˘. ◊ıÂÏ· Ó· ÁÚ¿„ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Δ¤¯ÓË, Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÁÈ·Ù› ÂΛ ˙ˆ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶È-

Ó·ÎÔı‹ÎË Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜. ΔÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜. ∂›Ó·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ „‡ÙÈÎÔ˘. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË Á›ÓÂÙ·È Ë ÎÏÔ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ „‡ÙÈη, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. √ ÚÒÙÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ¿ÍÔÓ·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÁÂÏ·ÛÙԇ̠·fi ÙÔ „‡ÙÈÎÔ, Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi

Î·È Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û ¤ÚÁ· Δ¤¯Ó˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ 90% ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Δ¤¯Ó˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ηÓ›˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ÿ·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Î·È ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Public ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ Public ÛÙÔ Mediterranean Cosmos, ÛÙȘ 19.00. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ı· Â›Ó·È Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ· Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚ÚÂı› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

ÀÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆÛ‹Ê ™∂ ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÌÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË °·‚·Ï¿. ΔȘ ÛΤ„ÂȘ, ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Ù· ¿ÚıÚ· Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ Ù· ·ÔÙ‡ˆÛÂ Ë Î. °·‚·Ï¿ ÛÙËÓ agenda 2010, ¤Ó· ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2010 ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ì fiÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÌÈÎÚ¿ ΛÌÂÓ· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙfi ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∞ÚÎÂÙ¿ ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Î·È ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. °È· ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ì›ÏËÛ·Ó Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ “∞Á›Ô˘ πˆÛ‹Ê” Î. ÕÚÙÂÌȘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Î. ∞ı·Ó·Û›· ΔÛÈÏÈ‚›‰Ô˘ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ· ∞ı·Ó·Û¿ÎË. ΔË Û˘˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ΛÌÂÓ¿ Ù˘ Ë Î. °·‚·Ï¿ ÙÔÓ›˙ÂÈ “Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¯·Ú¿ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÓÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ £Âfi...ÁÈ· fiÏ·, ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È Â‡ÎÔÏ·. ŒÌ·ı· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ˆ fiÏÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ·ÏÔ˚ο. ∞’ Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘, ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Ì·ı·›Óˆ Û˘Ó¯Ҙ. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ Ì’ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Á·¿ˆ, Ó· ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È...”.

¶ÔÚ›· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Ï. °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› “οı ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, 15ÌÂϤ˜ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û˘Ó‰ÈοÙÔ, √ÌÔÛÔÓ‰›·, ۈ̷Ù›Ô, Û‡ÏÏÔÁÔ, ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Û ÔÚ›· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “™ËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÏ·È˝ÛÙÈÎÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË. ∞˘Ù‹ ·Ó¤‰ÂÈÍ ٷ ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ·ÏÏ¿ Ê·Ó¤ÚˆÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË. ™ÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô͇ÓÔÓÙ·È, Ë ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ. ™‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì·˙ÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜”.

“¶Ú¿ÛÈÓÔ” Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ 7Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Δ Ô 7Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi ·Ó‹ÎÂÈ ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÀÁȤ˜, Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ·ÛʷϤ˜ Û¯ÔÏ›Ԕ, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· “˘ÈÔıÂÙËı›” ·fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ú·Û›ÓÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷÛ΢¤˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜. Ãı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘¤ÁÚ·„ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.

√ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∂Ì›˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ ·ÚÒÓ Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·È fiÙ·Ó ÂÂÓ‰‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ 7Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂÂϤÁË ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·,. “∞˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚfiÙ˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ‹Ù·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ¢√À∫, ÙÔ˘ 7Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∞’ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘.”, ›Â. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘, ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘, Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡. £’ ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ¤Ú· ·fi ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Û¯Ô-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ 7Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô

Ï›·. £· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ı· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. “£· ηÏÏÈÂÚÁËı› ÛÙ· ·È‰È¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋, Ú¿ÛÈÓË. £· Â›Ó·È ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ Ë ÚÔ¿ÛÈÛË Î·È ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ˘Á›·˜ ı· ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÛÙԯ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢√À∫. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· Á›ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ·ÛʷϤ˜ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÓÙ·ÂÙ¤˜, ÍÂÎÈÓ¿ ʤÙÔ˜ Î·È Î¿ıÂ

¯ÚfiÓÔ ı· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘. √ ¢√À∫ ˘ÏÔÔÈ› Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û ¿ÏÏ· ÔÎÙÒ Û¯ÔÏ›·. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∫·ÏÏÈfiË ∞Ï¿ÎË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ “∫·Ù·Ï‹Í·Ì Û ¤Ó· Ï¿ÓÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ¿ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·”, ‰‹ÏˆÛÂ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ∞ı·Ó·Û‡Ï˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ¤-

¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. “™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÊÔÚ¤ˆÓ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ‰Ú¿ÛË Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ‡·ÚÍË Ú·Û›ÓÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Û fiÏÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÔÏ›·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙÔÓ Î¿ı ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ,

ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ (ÚÔÏËÙÈÎfi˜ È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¢√À∫, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÛÎÔÏ›ˆÛË ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÛÂÈÚ¿ ÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ‰È¿ıÂÛË „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ ·fi ÙÔ ¢√À∫ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‰È¿ıÂÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÙÔ˘ ¢√À∫ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈΛԢ Îϛ̷ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ∂›Û˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ fiˆ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÈÔ ÊÈÏÈ¿ ˘ÏÈο, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ٷÚÙ¿Ó, ‰È·ÌfiÚʈÛË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ì ÓÙÔ˘Ï¿È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‚Ú˘ÛÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ӓ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Â·Ê‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙË ‚Ú‡ÛË, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ ÎÈfiÛÎÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì graffiti Î.¿. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·‡ÏÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì Ú¿ÛÈÓÔ, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ ·ÚÙÂÚÈÔ‡ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÌÂ Ê˘Ù¿ Ô˘ ı· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ηÏψÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Ì ʇÙ¢ÛË ÂԯȷÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î.·. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

√ ÚÒÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

√È ÔÈÌ·ÓÙÔÚÈΤ˜ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ Û ‚È‚Ï›Ô √ ÚÒÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜ Ì ÙȘ ÔÈÌ·-

ÓÙÔÚÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19741998, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ·ÏÒÓ ÈÛÙÒÓ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘. √ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ Î·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ . ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ˘fiÛ¯ÂÛ˘ Î·È ÂÓfi˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÎÏ‹ÚÔ˘ Î·È Ï·Ô‡, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. √ Ï·fi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ¤˙ËÛ ÁÈ· 24 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ, ‚›ˆÛ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÈÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÙȘ ÌӋ̘ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜ Ì 750 ÛÂÏ›‰Â˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÔÈÌ·ÓÙÔÚÈΤ˜ Â-

Á΢ÎÏ›Ô˘˜ ηٷÓÂÌË̤Ó˜ Û ÂÓÓÈ¿ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î›ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÈÂÚ·ÙÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›·, ÙÔ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙËÓ ·ÓÙÈ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û·Ú·ÎÔÛÙ‹ Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·, Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙË ÓÂfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·. “ª¤Û· ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ ı· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ̇¯ÈÔ˘˜ fiıÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ÚˆıÈÂÚ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Û˘” ›Â Ô . ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜. ◊‰Ë ÂΉ›‰ÂÙ·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙfiÌÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ 1974-1998 Î·È 1998-2008. ∏ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ÕÓÓ· ¶·Ó·ÁȈٷڤ· ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì·Î·ÚÈÛÙfi ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ˆ˜ ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ηٿ ‚¿ÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤-

● ∞fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ı˜ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘

ÁÂıÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. √ ̷ηÚÈÛÙfi˜ ˘‹ÚÍ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·Ú¿ Ù· fiÔÈ· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘. ÕÊËÛ ¤ÚÁÔ ›Ûˆ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂͤÂÌ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ˆ˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ì›· ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ηıÒ˜ ‰È·ÛÒ˙Ô˘Ì ϤÔÓ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfi-

Ô˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. £· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÙfïÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ì›· ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È·Ù› Û ·˘Ù¿ Ù· ΛÌÂÓ· ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘, Ë ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ˆ‹ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÚÔÊËÙÈο. √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ Î. ¢·ÓÈ‹Ï ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô Ì·Î·ÚÈÛÙfi˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÈÂڿگ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÓ¢ÛË.

ªÂ ÙË ‰È·ÎÔÓ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÔÈ ¿ÁÈÔÈ ·Ù¤Ú˜ Ì·˜. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ·ˇı˘Ó ›Ù ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÊË̤ÚÈÔ˘˜ ›Ù ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ™ÈÙÈÔ‡ °·Ï‹Ó˘ Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ μfiÏÔ˘ Ù¤ÏÂÛ ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ŒÓ·˜ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ϤÔÓ ÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙ· ÂÓÔÚȷο Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂȉÈ΋ Û‡Ó·ÍË Î˘ÚÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÔÓÔ‡Ó ÛÙ· ∂ÓÔÚȷο ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì ı¤Ì· ÙË ÁÚ›Ë. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

¶EM¶TH 12 NOEMBPI√À 2009

¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ηٿ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ

∞‡ÍËÛË ÛÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰È·‚‹ÙË ∞

˘ÍË̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ ¤Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ›Ù ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ù ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¢È·‚‹ÙË, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ·fi ÙË ¡∂§∂ Î·È ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ™Â ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ Ô˘ ÛÙ‹ıËÎÂ, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÌÂ Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Ì‹Ï· ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ › ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ¡∂§∂ οӷÌ ÌÈ· ÂÓË̤ڈÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Á· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. Ãı˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 300 ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ Ì¤ÙÚËÛË ˙·¯¿ÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·˘ÍË̤ÓÔ ˙¿¯·ÚÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞fi ÙË ¡∂§∂ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ™Â ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ›Ù ӷ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ·ÚÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È Ë Â¿Ó‰ÚˆÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ¢È·‚ËÙÈÎÒÓ ¶·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ú›ÛÙË ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ ÙfiÓÈ-

● ∂ÓË̤ڈÛË Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰È·‚‹ÙË ¯ı˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ ·fi ÙË ¡∂§∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ ¢È·‚ËÙÈÎÒÓ ¶·È‰ÈÒÓ

Û ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÂÓfi Ì ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ˆ˜ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Ï˘ı› Û‡ÓÙÔÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÍÂÎڤ̷ÛÙÔÈ ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ›. ∫·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ, ·Ó Û˘Ì‚Â› ¤Ó· ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi; ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ ¤Ó· ÛÙ· ·È‰È¿, ÂÓÒ ÏfiÁˆ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰È·‚‹Ù˘ Ù‡Ô˘ ‰‡Ô Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ϤÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ 2 ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂Ï-

Ï¿‰Ô˜ ·fi 8,2% ÙÔ 2002 (8,5% ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È 7,8% ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜), ‰ËÏ·‰‹ 700.000 ¿ÙÔÌ·, ·˘Í‹ıËΠ۠9,5% ÙÔ 2006 (9,3% ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È 9,7% ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜), ‰ËÏ·‰‹ 800.000 ¿ÙÔÌ·. √È ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ̛· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 16% Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· (ÂÙ‹ÛÈ· ·‡ÍËÛË 4%, ‰ËÏ·‰‹ 100.000 ¿ÙÔÌ·). Δ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙ¿ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ‹Ù·Ó 14% ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È 19% ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ∏ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÎχÛÂÈ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È Ó· ÂÈÛÎÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÌÂϤÙË ÙÚÈÒÓ ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ (“§·˚Îfi“¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Δ˙¿ÓÂÈÔ ¡Ô-

ÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¡Èη›·˜) ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1998 Î·È 2006 ÂÈÙ‡¯ıËΠηχÙÂÚË ÁÏ˘Î·ÈÌÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÙËΠfï˜ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Ì ·ÓÙȉȷ‚ËÙÈο Ê¿Ú̷η ηٿ 130% (·fi 166,5 ¢ÚÒ ÙÔ 1998 Û 382,1 ¢ÚÒ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹-¤ÙÔ˜ ÙÔ 2006). ∏ ·‡ÍËÛË ‹Ù·Ó 142% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÚ·¢fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ‰ÈÛΛ· (·fi 124,7 Û 302,5 ¢ÚÒ) Î·È 101% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·¢fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ (·fi 277,7 Û 559,1 ¢ÚÒ). ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ıÂÚ·›·˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈ˘ÂÚÙ·ÛÈο Ê¿Ú̷η ·˘Í‹ıËΠ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ηٿ 137% (·fi 116,2 Û 368,4 ¢ÚÒ) Î·È ÁÈ· Ù· ˘ÔÏÈȉ·ÈÌÈο Ê¿Ú̷η ηٿ 537,3% (·fi 55,8 Û 355,6 ¢ÚÒ). ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢¤Î· ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷϷÁÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û ηٿÏË„Ë ¢¤Î· Û¯ÔÏ›· ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ˘fi ηٿÏË„Ë Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ Î‡Ì· ηٷϋ„ÂˆÓ Ó· ÌË Ï¿‚ÂÈ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, fiÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È.¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ‹Ù·Ó ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 2Ô Î·È 8Ô °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· μfiÏÔ˘, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ§‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 1Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, 4Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È 1Ô ∂¶∞§ Ó¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ‰È‹ÚÎÂÛ ϛÁ˜ ÒÚ˜, ·ÊÔ‡ ÂÂÓ¤‚ËÎ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹Ù·Ó Û ηٿÏË„Ë ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ›¯Â Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ÂÎÏ‹ıË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ›¯Â ‰Ôı› Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Ù· ÎÙÈÚȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· χÓÔ-

°È· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™‡ÚÔ˜ ™ÈÔ‡Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚÔ˘. √È ÌÂÓ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ì‹Î·Ó ÙÂÏÈο ÁÈ· Ì¿ıËÌ· ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ 36, ÔÈ 26 ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë, ÔÈ ‰Â Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ·ÚÂÌfi‰È˙·Ó ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜.

™ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ·. ŸÌˆ˜ ¯ı˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÏË„Ë ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ê·Ó› ·ÎfiÌË ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù· ÎÙÈÚȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· χÓÔÓÙ·Ó. ΔÂÏÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ Á‡Úˆ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙·Óȉ¿Î˘ › fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÏfiÁÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜

‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ Ô Î. Δ˙·Óȉ¿Î˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ηٿÏË„Ë ÍÂΛÓËÛÂ, ÁÈ·Ù› ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Â›Û˘ ηٿÏË„Ë, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ÛÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜” .

ΔËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∑·ÁÔÚ¿˜.™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› 60 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ηıËÁËÙ‹, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ¤ÁηÈÚ· Ó·

ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ. ΔË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÙËÓ ·Ó¤Ï·‚ ϤÔÓ Î·ıËÁËÙ‹˜ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fï˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ˙‹ÙËÌ· ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏϘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ¤ÚÂ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ (¶∂∫), ÂÓÒ Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ΔË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 39¯ÚÔÓÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. √ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. √È ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›·, ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¢ÈÂÙ¿¯ıË ÓÂÎÚÔ„›· ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. √ 39¯ÚÔÓÔ˜ ÂͤÙÈ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ” . √È Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚ڋΠÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 39¯ÚÔÓÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ·fi Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜. ∞¿ÓÙËÛË Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛ˘Ó·Êı› ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¿Ó·ÙÔ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ó· ›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÚÒÙÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ÎÚ·ÙËı› ÎÚ˘Êfi˜ ·fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜. ΔËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰›Î˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜.

™‡ÛÎÂ„Ë ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ ∏ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Î·È ÂÏÈ¿˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â˘Ú›·˜ Û‡Û΄˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂∞™ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜.


M·ÁÓËÛ›· 20 30 Ì‹Ó˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· “ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË” ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘¯›Ô˘ ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘

Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Ù˘¯›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Δ›ÙÏˆÓ ∞η‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ (¢√∞Δ∞Δ), ÂΉÈοÛÙËΠ¯ı˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË Ì›· 52¯ÚÔÓË ·fi ÙÔ μfiÏÔ, Ë ÔÔ›· ·Ú·¤ÌÊıËΠ̠ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·¿Ù˘ ȉȷÈÙ¤Ú· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜. ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¤Î·ÓÂ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ƒˆÛ›· Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Ù˘, Ô˘ fï˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÛÂ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ 52¯ÚÔÓ˘ ›¯Â ηٷÙÂı› Ì‹Ó˘ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Á˘Ó·›Î· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ˘„ËϤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÙÔ Ù˘¯›Ô. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ Ë 52¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ·Ú¤ÛÙË ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ë Î·È Ù˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÔÈÓ‹ Ê˘Ï·Î›Ûˆ˜ 30 ÌËÓÒÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌË ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiˆ˜ Ë ¤ÊÂÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ 5000 ¢ÚÒ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ë 52¯ÚÔÓË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂÍ·¿ÙËÛ ÙÔÓ 36¯ÚÔÓÔ ÌËÓ˘Ù‹ Î·È ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ ·fi ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó, ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2005, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ÌËÓ˘Ù‹, Ë 52¯ÚÔÓË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ ¢π∫∞Δ™∞ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÂΉÔı› ·fi ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πÔ˘ÏÈ·ÓÒÓ Ù˘ ªfiÛ¯·˜. √ 36¯ÚÔÓÔ˜ ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ù˘ 52¯ÚÔÓ˘ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÔÛfi Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi 9.000 ¢ÚÒ ÛÙȘ 27/7/2005 Î·È 6.000 ¢ÚÒ ÛÙȘ 29/7/2005, ÒÛÙ ӷ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ “ÁÓˆÚÈ̛˜” ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ 52¯ÚÔÓ˘ ·fi ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ. ¶Â›ÛÙËΠÒÛÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Ù˘, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηÙÔÚıÒÛÂÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

™ÙÔ μfiÏÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÔÈ 100 ·fi ÙÔ˘˜ 131

ΔÚ›ÙË Ì¤Ú· ·Ô¯‹˜ ·fi Ê·ÁËÙfi ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜

ÚÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ¯ı˜, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Ê˘Ï·Î‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ˆ˜ “Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ μfiÏÔ˘.

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, ·fi ÙÔ˘˜ 131 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ ·¤¯Ô˘Ó 100 ÂÚ›Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú·Ó Ù˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. √È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÂÁÁڿʈ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› οÔÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·˘ÍË̤ÓË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ·Ó·Ù·Ú·¯‹. ™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ 70 ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 130 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ΔÔ 90% ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ΢ڛˆ˜ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÊÔÚ¿ Û ÏËÛÙ›˜, ÎÏÔ¤˜, ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ. ΔÔ 90% ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ΢ڛˆ˜ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎÙ›Ô˘Ó ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ¤ÙË. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÎÙ›Ô˘Ó ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ

Ó· ÔÚÈÛÙ› Ë ‰›ÎË ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈηۛÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘, ÙÔ 18ÌËÓÔ. ΔÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È, ÙfiÛÔ ·fi ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ. £ÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi

Û ‰›ÎË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ∞Ó¿ÏÔÁË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ, ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘) ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ∏ ·Ô¯‹ ›¯Â ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì›· ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙfiÙ ‹Ù·Ó ›‰È·. ¢ËÏ·‰‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘, ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë „‹ÊÈÛË Â˘ÂÚ-

ÁÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ›¯·Ó ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› Û˘ÓÔÏÈο 5500 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∞fi ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› 20 ÂÚ›Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∞fi Ӥ˜ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Â› ÀÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î. ¢¤Ó‰È· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 15 ·ÎfiÌË ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fï˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂÈ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∞ıËÓÒÓ, Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘. ªÂ ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¡fiÌÔ 3772/2009 ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ̛· ·ÎfiÌË “ÊÔ˘ÚÓÈ¿” ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ Ì fiÚÔ˘˜ Î·È Ó’ ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó 3.500 ÂÚ›Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÍ˘Ì¤ÓÔ. ¡ÔÌÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ·›ÍÂÈ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÈηÛÙÒÓ, ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌ‹˜.

£· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ

ƒÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ ª∞£∏Δπ∫√ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â›ÛËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ªÂ ÎÈı¿Ú˜, ÓÙڷ̘, Ì¿ÛÔ ÔÈ ¤ÍÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Û ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ΔËÓ È‰¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›¯Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙ËÛο΢. ™Â ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ë ›ÂÛË ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi Î·È ÙË ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿ Ù˘ ÂÊ˂›·˜, ¤ÍÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ηıÔ‰ËÁËÙ‹ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜ ›‰Ú˘Û·Ó ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο Î·È Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ΔÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÍÈ Ì·ıËÙ¤˜, ¤ÓÙ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ¤Ó·˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: μ·ÁÁ¤Ï˘ ™˘ÌÂfiÓÔÁÏÔ˘ (ʈÓËÙÈο, Ú˘ıÌÈ΋ ÎÈı¿Ú·-ÎÈı¿Ú· ÛfiÏÔ), £·Ó¿Û˘ ¢Ú·ÁΛ‰Ë˜ (Ì¿ÛÔ-ÎÈı¿Ú·), ¶¤ÙÚÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ (Ú˘ıÌÈ΋ ÎÈı¿Ú·ÎÈı¿Ú· ÛfiÏÔ), °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ·‰¿˜ (ʈӋ), ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÈÓÔ˘ (ʈӋ), μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ (ÓÙڷ̘). √ ηıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙ËÛο΢ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÚÔΠηıÒ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì οÔÈ· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì οÔȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ùfi-

Ûο΢ ·Á·¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. °È ·˘Ùfi η Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÚÔÒıËÛ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

√È Ì·ıËÙ¤˜

● √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·

ÛÔ ÂÓÙfi˜ fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ŒÍÈ Ì·ıËÙ¤˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ∞’ Î·È μ’ Δ¿ÍÂȘ. §fiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Úfi‚˜ ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. “∂›Ó·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÁÈ·Ù› ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ οÓÔ˘Ì Úfi‚˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∫˘Ú›ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, Â›Ó·È Ë ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο. Δ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Â›Ó·È ÔÈ ÎÈı¿Ú˜, Ù· ÓÙڷ̘, Ù· Ì¿ÛÔ” ›Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ∞Ó Î·È º˘ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, Ô Î. ÷Ù˙Ë-

∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™˘ÌÂfiÓÔÁÏÔ˘ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ¯fiÌÈ ÙÔ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. “™ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ÎÈı¿Ú·, ·ÚÌfiÓÈÔ, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ·›˙ˆ. ∂›Ì·È ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÁÓÒÛÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ̤۷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ‰È‰·Ûηϛ·, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘” . √ £·Ó¿Û˘ ¢Ú·ÁΛ‰Ë˜ ·›˙ÂÈ Ì¿ÛÔ. “ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·ÊÈÂÚÒÓˆ Û ·˘Ù‹Ó Ôχ ¯ÚfiÓÔ. ∂›Ì·È ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ó· ·ÎÔ‡Ó ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÁÈ·Ù› ÍÂÛËÎÒÓÂÈ” . √ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙfiÓÈÛÂ: §·ÙÚ‡ˆ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·›Óˆ Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË ‰È·‰Èηۛ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ Ï˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ §Ô˘ÏÔ‡‰·˜ › ˆ˜ “Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ù¤ÙÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÔÛÙˆ̤ÓÔ ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·Ú¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË ÛÙË ¡. πˆÓ›· √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÚ›·ÙÔ˜” Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘ “ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ı¿˜” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË Î·È ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓËı› Î·È Û fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. ™ÙË ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù·Èӛ˜ Ù˘ ªÂϛӷ˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË, ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Î·È Û¿ÓÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿˙Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË Î·È ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û¯ÔÏ›· ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. “∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì Û fiÏÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜” , ›Â Ô Î.§¿˙Ô˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰Ôı› Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÿ·Ì‚Ô˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ™ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂϛӷ˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ ª·ÚÌ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·,, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎı¤ÛˆÓ, ‰È·Ï¤ÍˆÓ, Û˘Ó‰ڛˆÓ, ÂΉfiÛˆÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È È‰Âˆ‰ÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ Â›Î·ÈÚÔ Î·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Û ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ‹ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚Ú·‚›Ԣ Û ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‹ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜.


ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Â› ÙˆÓ ÂÈϤÎÙˆÓ Ù˘ ∂¶™£

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

ÛÂÏ. 24

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

ΔÛÈÒÏ˘: ΔÔ ¿ıËÌ· Ó· Ì·˜ Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ· ÛÂÏ. 25

À¶∂¶∂™∂ ™∂ Δƒ∞°π∫∞ §∞£∏ ∫∞π ™À¡∂Δƒπμ∏ ª∂ 3-0 ∞¶√ Δ√¡ μπ™∞§Δπ∞∫√ ™Δ∏ ¡π°ƒπΔ∞

¢È·Û˘ÚÌfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ * ¢‹ÏˆÛ ·Ú·›ÙËÛË Ô ª¿ÚÈÔ˜

ª

È· ·fi ÙȘ ÈÔ ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ‹ÙÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË ¯ı˜ ÛÙË ¡ÈÁÚ›Ù·. À¤ÛÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ì 3-0 ·fi ÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓË Ù˘ Ù· “Ì¿ÙÈ·” Ù˘. ΔÚ·ÁÈο Ï¿ıË ·fi ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ô˘ ¤Î·Ó·Ó “‰ÒÚÔ” ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ¶·Ú·Ï‹ÚËÌ· ª¿ÚÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ú·ÈÙ›ٷÈ, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÏË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔÓ ...Δ‡Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∞∂∫

¡. £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜: ªfiÓË Ï‡ÛË Ô ∫Ô˙ÒÓ˘ ÛÂÏ. 23

¡›ÎËÛ·Ó ÔÈ ¶·›‰Â˜, ¤¯·Û·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ Ù˘ ∂¶™£ ÛÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· ÛÂÏ. 22

ΔÚ·ÁÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙË ¡ÈÁÚ›Ù· Î·È ˘¤ÛÙË ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ì 3-0 ·fi ÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi. ∂ÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ‹Ù·Ó Î·È Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ˘¤ÂÛ Û ÔϤıÚÈ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Ú›ÍÂÈ Ù· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ...‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛÓÔÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË ¡ÈÁÚ›Ù· ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙË. ªÈ· ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ¤ÁÈÓ ¤ÚÌ·ÈÔ ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ ™ÂÚÚ·›ˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ...“΢·ÓÔχΈӔ , Ì ÙÔÓ ™‚·ÓÈ¿ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÛÙÔ 25’ Î·È ÙÔÓ ¡¿ÓÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 72Ô˘ ÏÂÙÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ 3-0 ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÍÂÓ‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË ¡ÈÁÚ›Ù·, ·ÏÏ¿ ›‰·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ Ì ...οو Ù· ¯¤ÚÈ·. ∏ ¡›ÎË Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì‹Î ӈıÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi Ó· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ηϤ˜ Ê¿ÛÂȘ. ™ÙÔ 14’ Ô ¡¿ÓÈ ÌÏfiηÚ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ΔÛÈÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙÔ 19’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·›ÎÙË ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 23’ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. øÛÙfiÛÔ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-0 Û ÌÈ· ·Ó‡ÔÙË ÛÙÈÁÌ‹. √ ¶·Ú·Ï›Î˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۤÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ™‚·ÓÈ¿˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· “Îfi„ÂÈ” ÙËÓ Ì¿Ï· ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ΔÔ “ÛÔΔ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 28’ ¤¯·Û·Ó ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔÓ ªÔڿϘ, Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Ú·Û ϛÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 39’ ÌÂÙ¿

μπ™∞§Δπ∞∫√™

3

¡π∫∏ ™ÎfiÚÂÚ: 25’ ·˘Ù. ™‚·ÓÈ¿˜, 72’ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜, 92’ ƒÔ‡ÌÔ˜ ∫›ÙÚÈÓ˜: ºˆÙÈ¿‰Ë˜, ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, ƒÔ‡ÌÔ˜ ™‚·ÓÈ¿˜, ™ˆÙÚ›Ó˘, ªÔڿϘ, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜

32. ¶Ô˘Ï¿Î˘ 2. ¶·Ú·Ï›Î˘ 18. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 3. ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜ 17. ºˆÙÈ¿‰Ë˜ 5. ¶·Û¯·ÏÔ‡‰Ë˜ 28. ΔÛÈÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ (22. ¡ÙfiÏ·˜ 80’) ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∑‹ÏÔ˜ (§¿ÚÈÛ·˜) 7. ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ 8. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ μÔËıÔ›: (16. ¶Úfi‚·ÙÔ˜ 86’) ™˘ÌÈ·Îfi˜, 27. ƒÔ‡ÌÔ˜ ÷Ù˙Ë̈˘ÛÈ¿‰Ë˜ 11. ∫Ô˘ÏÙÛÈ¿Î˘ (•¿Óı˘) (9. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ 70’)

0 1. ¡¿ÓÈ 13. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ 11. ∫·Ú˘ÒÙ˘ 4. ªÔڿϘ (8. ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·˜ 53’) 6. ™Ù¿ÌÔ˜ 5. ™ˆÙÚ›Ó˘ 12. ™‚·ÓÈ¿˜ (29. ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ 73’) 18. ª¿ÁÁÔ˜ 10. ª¤ÓÁÎÔ˘· 21. ªÔηٛÓÔÊ (9. ™¿ÓÙÛ˜ 53’) 19. ™··Ï›‰Ë˜

·fi Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ª¤ÓÁÎÔ˘· Ô ™ˆÙÚ›Ó˘ ·ÛÙfi¯ËÛ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ÂÓÒ ÛÙÔ 41’ ¿ÏÈ Ô ªÔڿϘ ‚Ú¤ıËΠ۠Â›Î·ÈÚË ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ªÔηٛÓÔÊ. øÛÙfiÛÔ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ η٤ÏËÍ ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. 줂·È· Î·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ηϤ˜ Ê¿ÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·: ™ÙÔ 32’ Ô ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÂÈΛӉ˘ÓË Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ΔÛÈÎÓ›‰Ë, ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÔ˘ ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ (¿Ô˘Ù). ™Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘˜ ™¿ÓÙÛ˜ Î·È Ã·Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‹Ù·Ó ·ÚÁ¿. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›·, οÓÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿ıË. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ª¿ÁÁÔ. ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ 56’ ‚ÔϤ ÙÔ˘ §·ÚÈÛ·›Ô˘ ̤ÛÔ˘ ¤Ê˘Á ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ, ÂÓÒ ÂÓÓ¤· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÔ‡Ù·Ú ̤۷ ·fi ÙË

ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶Ô˘Ï¿ÎË Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ 1-0. ∫È ÂÓÒ Ë ¡›ÎË ›Â˙ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ‰¤¯ıËΠ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, ¿ÏÈ Ì ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ÙÚfiÔ. ◊Ù·Ó ÙÔ 72’, fiÙ·Ó Ô ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¡¿ÓÈ. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, fï˜, ¤Î·Ó ηÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Ì¿Ï·˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ÁÏ›ÛÙÚËÛ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· (20). ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› ›¯·Ó ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, Ô˘ ÛÙÔ 75’ ¤ÊÙ·Û·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, fï˜, Ô ¡¿ÓÈ ÂÓ‹ÚÁËÛ ۈÛÙ¿ ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ fi‰È ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤È·Û ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ô ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜. ∏ ¡›ÎË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ Ô ™¿ÓÙÛ˜ Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ (76’ Î·È 80’) ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÈÁÚ›Ù·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, Ô ¡¿ÓÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¶·Ú·Ï›ÎË, Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ƒÔ‡ÌÔ Ô˘ Ì Ï·Û¤ ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ μÈÛ·ÏÙÈ·ÎÔ‡ (3-0).

ª¿ÚÈÔ˜: ¶·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ › fiÙÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤ÚÈÍ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ...‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Îfi Îϛ̷. “ÀÔ‚¿Ïψ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡›Î˘. £¤Ïˆ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ηÏfi Îϛ̷ ÎÈ fi¯È Ì Îϛ̷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∞‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·) ı· Û˘Ó·ÓÙËıÒ Ì ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ” ›Â Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË.


22

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

∞√¢μ Î·È ∂∞∫ ı· ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ √¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ, Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ı· ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË: A) ΔÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ ÙÔ 2009 ·ıÏËÙ¤˜-ÙÚȘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û √Ï˘Ìȷο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÂÏÈÎfi) ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, ¶ÂÛοڷ 2009 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÂÏÈÎfi) μ·ÏηÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Î·È 3Ë ı¤ÛË ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË μ) ΔÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌfiÓÔ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ÌË ÔÏ˘Ìȷο ·ıÏ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ. √È Û‡ÏÏÔÁÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ - ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Î·È ÌfiÓÔ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘fi ‚Ú¿‚¢ÛË ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ˘Ó·ÊıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Ô˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ∂ÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ∞.√.¢.μ., ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ.

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ™ËÏÈ¿ ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂¶º∞ ∏ ∂¡ø™∏ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂΉÚÔÌ‹-Â˙ÔÔÚ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ËÏÈ¿˜ ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘. ∏ ÔÚ›· ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 4,5 ÒÚ˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹Ó. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 07.45, Ê·ÁËÙfi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™ËÏÈ¿, Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ.6972892447, 6977290966 Î·È 6944572328.ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 10ú ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú·, ÒÚ· 19.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 8Ô˘ ¢.™. ‚fiÏÔ˘, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Î·È Ù· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ∫·ıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜.

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙË ƒÂ¿Ï ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ∏ ƒ∂∞§ ª·‰Ú›Ù˘ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛÂ, ÙÂÏÈο, Ó· ·ÔʇÁÂÈ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∏ ¿ÛËÌË ∞ÏÎÔÚÎfiÓ, ÔÌ¿‰· Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” ÙÔ 4-0 ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ ÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ·fi ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜. √È Ô·‰Ô› Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ·›ÎÙ˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ, Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘: “√È ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È Ì·˙› ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂȘ Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ·›˙·Ì ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜. ∂›Ì·ÛÙ fï˜ ¤Ó·Ó fiÓÙÔ ›Ûˆ ·fi ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ì·˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿” , ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο Ô ÃÈÏÈ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜.

∏ ªπ∫Δ∏ ∂¶™£ “™∞ƒø™∂” ª∂ 5-0 Δ∏¡ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™

£Ú›·Ì‚Ô˜ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ * ◊ÙÙ· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ Ì 2-1 Π̠·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·›ÎÙ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÚÔ‹Ïı ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ∂¶™∂, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù˘ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 2-1. ∂¶™ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™: ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‚›‰·˜, ∫›ÙÛÔ˜ (46’ °ÂˆÚÁ·Ï‹˜), ¶Ï·ÙÈ¿˜, ¶·Û¿˜Ì ∫·Ï‡‚·˜, ªÈÛÌ›Î˘ (55’ •·ÁfiÚ·˜), ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ˜ (79’ ª›ÚÔ˜), ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ΔÛÈÏÈ̤΢. ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: ∞‚‰ÂÏ¿˜, ∫fiη˜, ÃÔÓ‰Úfi˜, ªÚÈ¿˙Ó·˜, ™‡ÚÔ˘, ª·˘Ú›‰Ë˜, ™ÎÏ·¿Ó˘, ∫Ô˘Ù‹˜ (58’ ∫Ô˘Ù·ÓÙ¤ÏÈ·˜), ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜ (72’ Δ·Ê›Ï˘), ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜ (65’ §¤ÙÛÔ˜). ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

›̷ÚÚÔ˜” ‹Ù·Ó Ë ªÈÎÙ‹ ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· “·Ú·Û¤ÚÓÔÓÙ·˜” ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì 5-0 ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ¡¤ÔÈ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 2-1 ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜.

“Ã

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

™¿ÚˆÛ·Ó ÔÈ ¶·›‰Â˜ ™·ÚˆÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ªÈÎÙ‹ ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 5-0 ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∏Ï›· ∫Ô‡ÁÈ·ÏË Ì‹Î Ì ...¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Û οÙÈ Î·Ïfi. ◊‰Ë ›¯Â “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÙ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 3-0 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ μ·ÏˆÙ‹, Δ˙Ô˘‚¿Ú· Î·È ∞Ú·Ì·Ù˙‹. √ ÚÒÙÔ˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ, ÚfiÛıÂÛ ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ “¯·Ù ÙÚÈΔ . ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ì ·Ô˘Û›Â˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ ¤ÏÂÈÂ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜. ∞˘Ùfi, fï˜, ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ Û ٛÔÙ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ Ë ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∂¶™ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™: °Ô˘Ï¿˜, §ÂÏÔ‡‰Ë˜ (ºÒÙ΢), °ÂÓÈÙÛ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (∞Ó‰Ú¿Î˘), §·Ê›Ú˘, ∫·Ì·Ú¤ÙÛÔ˜, ƒ¿-

¶∞π¢∂™ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·-∂¶™£ 0-5 (μ·ÏˆÙ‹˜ 3, Δ˙Ô˘‚¿Ú·˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜) ºıÈÒÙȉ·-ºˆÎ›‰· 4-0 (∫·ÏÏ‹˜, ΔÛfiÊÏÈÔ˜, ª·ÏÈÛÈÒ‚·˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘, §È¿Áη˜ (§¤Ú˘), ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÏÈ¿˜, ª·Ú΋˜, ∫Ú›ÓÙ·˜, ¶·˘‹˜. ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: §·Áfi˜, ∑¤Ú˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ªfiÚ·˜, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, ∞ÚÁ‡Ú˘ (40’ ¶Ú·Û¿˜), μ·ÏˆÙ‹˜ (65’ ΔÛfiÁη˜), Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙Ô˘‚¿Ú·˜, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ (65’ ª·ÎÚ‹˜).

Œ¯·Û·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∏ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤ÎÚ˘‚ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ªÈÎÙ‹ ¡¤ˆÓ Ù˘ ∂¶™£, Ë ÔÔ›· ¤¯·Û Ì 2-1 ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ‹Úı ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·¿ÓÙ¯·, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∏Ï›· ∫Ô‡ÁÈ·ÏË ıˆÚÔ‡Ù·Ó ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, Ì ‚¿ÛË

΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂΛ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ʇÁÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÓÈ΋ÙÚÈ·. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î¿Ùˆ ·fi ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰Ë ‚ÚÔ¯‹ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂËÚ¤·Û ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙÔ 19’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÈÊÓȉ›·Û·Ó Ì ÙÔÓ ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¤‚·Ï·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔ 80’ Ô ™¿Î˘ ™‡ÚÔ˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›ÛÈ· (1-1), Ì ÙËÓ ªÈÎÙ‹ ∂¶™£ Ó· Ù· ‰›ÓÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹. ∫È ÂÓÒ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∏Ï›· ∫Ô‡ÁÈ·ÏË ›Â˙·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, ÛÙÔ 90’ Ë ∂˘Ú˘Ù·Ó›· ‚Á‹Î Û ÌÈ· Í·ÊÓÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. √ ÃÔÓ‰Úfi˜ ·Ó¤ÎÔ„Â ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÌÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È ·Ô‚Ï‹ıË-

™Δ√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ μ√§∂´ È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚, ËÙÙ‹ıËΠÛÙÔ 5Ô ÛÂÙ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË º.£.π.∞ §·Ì›·˜.

°

Áˆ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È Î·È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. √È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È‰ÈÎfi ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ΔÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ˘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÙÔ ·ÁÒÓ· ÛÙË §·Ì›· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. °ÈfiÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¤·ÈÍ Ì ·ÎÚ·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¶·¿ Δ., £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ™Ù., ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∫., ·Û·‰fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÈÙÛÈ¿‚· ∫.,Δ˘ÏÈÁ·‰¿ ∫., ‰È·ÁÒÓÈÔ ÙÔÓ ¢¿ÏÏ· ∫., ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Δ˙·ÌÙ˙‹ ¢., ∞ÁÁÂÏÔ‡ÛË μ. Î·È Ï›ÌÂÚÔ ÙÔÓ ™È·ÌÔ˘Ú‰¿ÓË ∞Ï.

3 3 0 0

¡∂√π ∂˘Ú˘Ù·Ó›·-∂¶™£ 2-1 (¡Ù·‚·Ú›ÓÔ˜, •·ÁfiÚ·˜ - ™‡ÚÔ˘) ºıÈÒÙȉ·-ºˆÎ›‰· 7-1 (∫Ô˘ÙÛÔ‚¤Ï˘ 4, ∫·Ú·Ì·ÙÛԇ΢, ΔÛԇηÏÔ˜, μ·Ú˘¿Ù˘ - ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ºıÈÒÙȉ· 2. ∂˘Ú˘Ù·Ó›· 3. ∂¶™£ 4. ºˆÎ›‰·

7-1 2-1 1-2 1-7

“∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ¿Û¯ËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·›Íˆ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋” ™Δ∂¡√Ãøƒ∏ª∂¡√™

ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎfi˜. √ °.™. μfiÏÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ Ù· ·Ó‰ÚÈο ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·Ù· ·›˙Ô˘Ó Û ‰˘Ó·Ù¿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÊË‚ÈÎÔ‡, Â›Ó·È Â›Ù ‚·ÛÈÎÔ›, ›Ù ÛÙË 12¿‰·. ∏ ÔÌ¿‰· ·Ó¤‚ËΠÔχ ÙËÓ 3Ë Î·È 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, fiÔ˘ Î·È ¿Ï„ ٷ ·È¯Ó›‰È· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜, fï˜ Ù· ¤¯·Û ÛÙÔ 5Ô ÛÂÙ. ™ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ¤ÓÙ ¤ÊË‚ÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fï˜ ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ Î·È ¤·ÈÍ·Ó ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ·ÁÒÓ· Ïfi-

5-0 4-0 0-4 0-5

ƒ√¡∞§¡Δ√

◊ÙÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÙÔ˘ °.™.μfiÏÔ˘

ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠2-0 ÛÂÙ, fï˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô ·ÁÒÓ·˜ ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤¯·Û ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ 25-21.∞Ӥη̄ ÛÙÔ 2Ô ÛÂÙ Î·È ÙÔ ‹Ú Ôχ ‡ÎÔÏ· 13-25 .ŸÌˆ˜ ¤¯·Û ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi 3Ô ÛÂÙ 25-22 Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì 3-1ÛÂÙ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Ù˘ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ӛΘ ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÂÙ. ΔÔ 4Ô ÛÂÙ ÙÔ ‹Ú Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÊÔ‡ ¤¯·Ó Ì 24-21 ·ÏÏ¿ ÙÔ “Á‡ÚÈÛ” Û 24-26. ’ŒÌÂÈÓ ÙÔ 5Ô ÛÂÙ Ô˘ ÙÔ ¤¯·Û Ì ÛÎÔÚ 1512. ŒÙÛÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó 3-2 ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §·Ì›·˜. ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ÛÙË ÚÒÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÎÚ›-

1. ∂¶™£ 2. ºıÈÒÙȉ· 3. ºˆÎ›‰· 4. ∂˘Ú˘Ù·Ó›·

ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μÔÛÓ›· (ÛÙȘ 14 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘), Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi Δ‡Ô. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ ÔÈ ÿ‚ËÚ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. “ªÂ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì·Ú¿˙ Ì ÙË μÔÛÓ›·” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜: “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÈÔ ¿Û¯ËÌ· ·fi Â̤ӷ, ÂÂȉ‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡„ÈÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· οı Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜: “£· Â›Ì·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÛÙËڛ͈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ì·È Ì·˙› ÙÔ˘˜, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙË Ó›ÎË Ô˘ ı· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ÂΛ”

3 3 0 0


¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

√ ¡. £∞¡√¶√À§√™ ∂¢ø™∂ æ∏º√ ∂ª¶π™Δ√™À¡∏™ ™Δ√¡ ∂§§∏¡√∞ª∂ƒπ∫∞¡√ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∞

“ªfiÓË Ï‡ÛË Ô ∫Ô˙ÒÓ˘” ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ªÔÌ ∫Ô˙ÒÓË Ô ¡›ÎÔ˜ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ.

ø

“√È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È Ì ıÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫, Ô ÔÔ›Ô˜, fï˜, ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. “ŸÙ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ ÚÔÛ‡ÌʈÓÔ, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ï‡ÛË ∫Ô˙ÒÓË Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ¿Û¯ËÌ·. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó” . √ Î. £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÍÂΛÓËÛ οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ “¯·ÔÙÈ΋” ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¡Ù¤ÌË ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë, ÂÓÒ ¤ÚÈÍ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡Ù¤ÌË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰·. “Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ Î·È ı· ÙȘ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞∂∫” . °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ªÔÌ ∫Ô˙ÒÓË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÏ›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31/12 Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, η̛· ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Û›˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ªÔÌ ∫Ô˙ÒÓË, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¡· Ì·˜ ÂÈ Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ÙÈ Î·È fiÛ· ¤¯ÂÈ; ΔÈ Ï¤ÙÂ; ¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤ οÔÈÔÓ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Î·È Ó· ϤÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ. ∂›Ó·È ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË Î·È Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫” ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô ¡›ÎÔ˜ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∫Ô˙ÒÓË Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È ÛÎÔÙ·‰ÈÛÌfi. “ ™·Ê¤Ûٷٷ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡Ù¤ÌË ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘. ŒÁÈÓ·Ó Î·È Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ. Δ· Ï¿ıË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ò˜ ¤Ê˘ÁÂ Ô ºÂÚ¤Ú, ÙÔ Ò˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ˘¤Ú‚·ÛË ÂΛӢ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜, ÙÔ “ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜” ¿ÓÔÈÍ Ì ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ¡Ù¤ÌË ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ΔÔ˘ ›¯· ÂÈ ˆ˜ ¤Î·Ó ϿıÔ˜. ◊ÍÂÚ ˆ˜ ·Ú¤‰È‰Â ÙÔ Î·Ú¿‚È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ·Ó Î·È Â›¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ÁÓÒÛË, Ô‡Ù ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶‹Ú·Ó ÙÔÓ Î. ª¿Á‚ÈÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˆ˜ ·Û›‰· ÙˆÓ fiÛˆÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó . ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ˘‹ÚÍ ÌÈ· ¯·ÔÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÍ·Ó Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∏ ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú· ‹Ù·Ó Ë ÛÙ‹ÚÈÍË 1000% ÙÔ˘ Î. ª¿Á‚ÈÙ˜ Î·È ÙÔ ¤Î·Ó· fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ‹Á·ÈÓ ηϿ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛÙÚÒÓÂÈ. ∫¿ÔÈÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔÓ ‰ÈÒÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ. ∂ÁÒ ¤Î·Ó· ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÂÂ, ÂÂȉ‹ ͤڈ ÙÔÓ Î. ª¿Á‚ÈÙ˜ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹. ΔÔ˘ ›· fiÙÈ ı· Â›Ì·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯ÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ ·¤Ù˘¯·Ó ·Ù·Áˆ‰Ò˜. ªÂ ËÌ›ÌÂÙÚ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û¿ÛÂȘ Î·È ·˘Á¿... ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜, fï˜, Ó· Ù· ‚¿ÏÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ Ì ÛÊÂÓÙfiÓ˜! ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‹ıÂÏ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛˆ, ‹Ù·Ó ·Ó Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫. ¡· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ, ¤-

°Ú¿ÊÂÈ Ô §∂ÀΔ∂ƒ∏™ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª√™ 8Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì›ÓÈ fiÏÔ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1997 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ BfiÏÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 7, 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙË fiÏË Ì·˜, ÙÔÓ √À∫ Î·È ÙÔ ¡√μ∞ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¡.√ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤· §·Ì›·˜. ∏ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË fiÏË Ì·˜ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ·ÁÒÓ˜. ™˘ÓÔÏÈο 38 ÔÌ¿‰Â˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ÔÎÙÒ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›

O

23

°’ ∂£¡π∫∏

¶ÚÔÂÏ·‡ÓÂÈ Ë ∂·ÓÔÌ‹ ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ÌÈ· Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Ì 2-1. Δ· ΔڛηϷ Ì ÁÎÔÏ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ¤Î·Ì„·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶˘ÚÛÔ‡ °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-0 ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡. ∏ ¶·Ó·¯·˚΋ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ, ·Ó Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÈÛfi·ÏË 1-1 Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™·Ï·Ì›Ó·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ μ‡˙·ÓÙ· ªÂÁ¿ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÷˚‰·Ú›Ô˘ (1-1). ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ó·¯·˚΋-∞›·˜ ™·Ï. ∫·ÏÏÈı¤·-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ÷˚‰¿ÚÈ-μ‡˙·˜ ™·ÚˆÓÈÎfi˜-∫fiÚÈÓıÔ˜ ∑¿Î˘ÓıÔ˜-∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.-√Ï˘Ì·ÈÎfi˜ ÃÂÚÛ. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞√ ƒÔ˘Ê ƒÂfi: ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜

1-1 2-1 1-1 2-2 5-0 1-0 0-0 1-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 9 ·ÁÒÓ˜)

¯ÔÓÙ·˜ Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ™ÈοÁÔ, fiÙÈ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜. ∂›Ó·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ ÌfiÓÔ ÚÔÌ·ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶∞∂ Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ·¿ÓÙËÛÂ: “∏ ϤÍË ¯Ú¤Ô˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÈ ÂӉȷʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ; ΔÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı›. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ̷˙› Î·È Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ Î·È ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ. Δ· ¯Ú¤Ë Â›Ó·È 22 ÂηÙ. Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∂›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· Î·È ÂÂȉ‹ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2014 Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2017 Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· 8 ·ÏÏ¿ ÛÙ· 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ¯Ú‹ÛË ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ” . “√ Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙË ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·. ŸÙ·Ó ›¯·Ì ÙËÓ ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Û οÓÂȘ ·fi ÂΛ ̤۷ ÓÈÎËÙ‹˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Û¯ÔÏËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ù›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. √ Î. ¡ÔÙÈ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Î·Ó¤Ó· fiÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÛÙÔÓ Î. ∫Ô˙ÒÓË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ” . ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÏfiÁˆ ·ÂÈÚ›·˜, ÏfiÁˆ Ï·ıÒÓ, ÏfiÁˆ η΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡, Ù· ÔÏÏ¿ ·˘Ù¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ¯¿ıËηÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ (Ù· ¤ÛÔ‰· ‹Ù·Ó 110 ηÙ. ∫·È Û˘Ó 40 ÂηÙ. ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜.) ª¤Û· Û ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ ºÂÚ¤Ú ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫” . ∫ÏËı›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ·-

Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ï¿ÓÔ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¶∞∂, ·¿ÓÙËÛÂ:“£¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ Ô Î. ∫Ô˙ÒÓ˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∞∂∫. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ·ÏÒ˜ Ó· ÌÂÈ ÁÈ· Ó· ¯ÒÛÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ ¶∞∂. £¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈ ÂÂȉ‹ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ ˆ˜ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Î¤ÙÔ” . ∏ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È Î·Ù¿ fiÛ· ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜: “™˘ÓÂÓÓÔËı‹Î·Ì Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. ¢ÂÓ ·ÔÎÙ‹ıËΠηӤӷ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ô Î. ª¿Á‚ÈÙ˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ó ÂΛÓÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢.™, ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜: “ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. √ ª¿Á‚ÈÙ˜ Î·È Ô ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ̛· ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ı· ‚Úˆ Ó· ÏËÚÒÛˆ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚Á¿˙ˆ Ï·ÁÔ‡˜ ·fi ÙÔ Î·¤ÏÔ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηϋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ÂÈ ÙËÓ ∞∂∫. ªÂ ÔÓ¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘, Ô˘ Ϥˆ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·. √ Î. ¡ÔÙÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫” .

¡ÈÎÔÏ·›‰Ë˜: ¢ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜. “¢ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. ∂Ì›˜ ÙÔÓ ‚¿Ï·Ì Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡Ù¤Ì˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94.6, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û fiÛ· ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÈÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. “ª¿ÏÏÔÓ Ë ∞∂∫ ¤ÚÂ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ ÎÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·” , ÙfiÓÈÛÂ. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ·Ú·‰¤¯ıËΠٷ Ï¿ıË ÙÔ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Î·Ó Ó· Â›Ì·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜. ¡ÈÒıˆ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙÔÓ ¡ÔÙÈ¿” , › ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ∫Ô˙ÒÓË.

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÛÙȘ 11, 12 Î·È 13/12. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ô˘ ı· ÚÔËÁËı› Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 27, 28 Î·È 29/11. √È ·ÁÒÓ˜ ›¯·Ó ·ÚÎÂÙfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó Ì ı¤ÚÌË ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ √À∫ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËΠ·‹ÙÙËÙÔ˜ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ¡√μ∞ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó. ŒÙÛÈ, ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙË ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ º¿Û˘

Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ∫√∂ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘. * ΔÌ‹Ì· fiÏÔ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Ô˘ ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚ÔËı¿ Ô ·ÏÈfi˜ ÔÏ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞‰·Ì¿ÛÔÁÏÔ˘. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·... * ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ¡√μ∞ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ›‰·Ó ÙË ÔÚ›· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï‹„ÂȘ Ô˘ Ú¤-

ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó. * ∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, fiÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §·ÚÈÛ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. √È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Grand Prix Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 21, 22/11 ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

1. ¶·Ó·¯·˚΋ 2. μ‡˙·˜ 3. ∫·ÏÏÈı¤· 4. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 6. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. 7. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. 8. ¶∞√ ƒÔ˘Ê 9. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ 10. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ 11. ∫fiÚÈÓıÔ˜ 12. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ 13. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 14. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 15. ∞›·˜ ™·Ï. 16. ÷˚‰¿ÚÈ 17. ™·ÚˆÓÈÎfi˜

18-8 12-5 10-6 15-8 12-7 8-7 7-6 9-6 8-6 7-11 7-8 9-15 6-10 5-13 2-6 15-16 3-15

21 19 18 18 14 13 13 12 12 10 9 9 8 8 7 6 2

™ËÌ: ∫·ÏÏÈı¤·, ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ., √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ., ¶∞√ ƒÔ˘Ê, ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜, ∫fiÚÈÓıÔ˜, ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ™·ÚˆÓÈÎfi˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó·

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-¡›ÎË μ. ºˆÎÈÎfi˜-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ∫·ÛÙÔÚÈ¿-∂·ÓÔÌ‹ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-μ¤ÚÔÈ· °È·ÓÓÈÙÛ¿-£ÂÚÌ·˚Îfi˜ ¶∞√¡∂-∫Ô˙¿ÓË ΔڛηϷ-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. ƒÂfi: ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜

3-0 0-0 2-0 1-2 2-2 3-0 0-1 1-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 9 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂·ÓÔÌ‹˜ 2. ΔڛηϷ 3. °È·ÓÓÈÙÛ¿ 4. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ 5. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ 6. ºˆÎÈÎfi˜ 7. μ¤ÚÔÈ· 8. ∫Ô˙¿ÓË 9. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 10. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 12. ¢fiÍ· ∫Ú. 13. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ 14. ¡›ÎË μ. 15. ¶∞√¡∂ 16. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ 17. £ÂÚÌ·˚Îfi˜

12-5 8-1 17-9 8-7 7-5 7-4 8-3 6-5 5-9 6-8 13-11 8-8 8-10 5-11 5-10 5-12 5-15

20 16 16 16 15 14 13 11 11 10 10 9 8 7 6 4 4

™ËÌ: ΔڛηϷ, °È·ÓÓÈÙÛ¿, ºˆÎÈÎfi˜, μ¤ÚÔÈ·, ∫Ô˙¿ÓË, ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ, ¶˘ÚÛfi˜ °Ú., ¢fiÍ· ∫Ú., ¡›ÎË μ Î·È ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ * ∏ μ¤ÚÔÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. * °È· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¶∞√¡∂-∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. ı` ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂¶∞∂.


24

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

√§Àª¶π∞∫√™ ¶.

£¤ÏÂÈ ¡ÙȤÁÎÔ ™fiÔ˘˙· Ô ∑›ÎÔ ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ›Â Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫fiÎηÏ˘ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ ∏¶∞. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ. μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÈη ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰È·Î·‹˜ fiıÔ˜ ÙÔ˘ ∑›ÎÔ Â›Ó·È Ô ¡ÙȤÁÎÔ ™fiÔ˘˙·, Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ¶·Ï̤ÈÚ·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi ¯·Ê, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. √ ™fiÔ˘˙· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ fiÙ·Ó ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜. √ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Â›¯Â ¤Ó· ·ÓÂÈÙ˘¯¤˜ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ªÂÓʛη, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙË ºÏ·Ì¤ÓÁÎÔ Î·È ÙË °ÎÚ¤ÌÈÔ, ϤÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ï̤ÈÚ·˜ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ¤¯ÔÓÙ·˜ 30 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 7 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ªÚ·˙ÈÏÂÚ¿Ô. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 2010. ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË μÔÏÈ‚›· ÛÙÔ “§· ¶·˙” (‹ÙÙ· Ì 21) ¤Î·Ó ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ÙË “ÛÂÏÂÛ¿Ô” Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ó·... ÌÔÓÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ¡ÙÔ‡ÓÁη. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·„‡‰Ô˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÔÏÔÁ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·Ù’ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ∑›ÎÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê, ¤Ó·Ó ÂÈÙÂÏÈÎfi ¯·Ê Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÂÈıÂÙÈÎfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı·... ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª›¯·Ï ∑‚ϿÎÔÊ ÛÙÔÓ ÔψÓÈÎfi Δ‡Ô. “∂›¯·Ì ¤Ó· ·Ù˘¯¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ Ì·˜ ¤ÚÈÍ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, fï˜ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌ· Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ, fiˆ˜ Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË Â›Â: “∂›Ì·È Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶·›˙ˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÊfiÚÌ· ÌÔ˘. ¡ÈÒıˆ Ôχ ηϿ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ̤ӷ” . ™ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ù·Í›‰Â„Â Ô ª·Ù ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜. √ ÕÁÁÏÔ˜ ÊÔÚ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Á‹‰·, Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. * ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ UEFA ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ‚‚·ÚË̤ÓË ·fi ·Ó¿ÏÔÁ· ¿Û¯ËÌ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈ̈ڛ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ˆ˜ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ̷Ϸο Î·È ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚·Ú‡ ÚfiÛÙÈÌÔ.

¶ƒ√Δ∂ƒ∞π√Δ∏Δ∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ ¶∞π∫Δø¡ ¢π¡∂π √ ¶∞√

“¶ˆÏËÙ‹ÚÈÔ” Û ٤ÛÛÂÚȘ ¶ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √È ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙ÈfiÏ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ™›Ï‚· ∫ϤÈÙÔÓ Î·È ∂Ï›ÓÈ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Î·È ‹‰Ë ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Ì ÙȘ “ÙÈ̤˜” ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ·ÈÛıËÙ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿ÙÂ Â›Ó·È Ó· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËı› ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. μ·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ٷ Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™ÙË Ï›ÛÙ· ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÎÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Î·È Ô °ÈfiÛÔ˘ ™·ÚȤÁÎÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙ› ÂÊÈÎÙfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ·ÓÔÈÎÙfi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÙfiÛÔ ˆ˜ ÛÙfiÂÚ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÔÚ¢ı› ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ™ÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ ÌÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È º¿Ó˘ μÔ˘ÙÛ·Ú¿˜, Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Û Â›Â‰Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÓÒ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ù·Í›‰È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û πÙ·Ï›·, °ÂÚÌ·Ó›·, °·ÏÏ›· Î·È ƒˆÛ›·. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÚÔÏËÙÈο Â-

Δƒ∞°ø¢π∞ ÛÙ· ™¿Ù·... ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Ù˘ ·È‰È΋˜ Î·È Ù˘ ·Ì·È‰È΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞‹ÙÙËÙÔ˘ ™·ÙÒÓ, Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ªÂÚÙfiÏ˘ ÛˆÚÈ¿ÛÙËΠͷÊÓÈο ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™ÔηÚÈṲ̂ÓÔÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ¤ÙÚÂÍ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÛÙÔÓ Ó·Úfi ·ıÏËÙ‹, Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ·Ó·ÎÔ‹. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô ·Ê›¯ıË ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·fi ÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜, ÙÂÏÈο fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô. √ ™‡ÚÔ˜ ªÂÚÙfiÏ˘ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ۠·Ú·Î›ÌÂÓÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ·Ï¿ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘, ›‰ËÛË Ô˘ ‚‡ıÈÛ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î·È ÛÎfiÚÈÛ ıÏ›„Ë ÛÙÔÓ ∞‹ÙÙËÙÔ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹.

Δ™πƒπ§√

“¶·ıÈ¿˙ÔÌ·È Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫” ∂¡∞ Ì ÙËÓ Âͤ‰Ú· Á›ÓÂÙ·È Ô

ÎÙfi˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ¯ı˜ Ô ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÂÍÙÚ¤Ì ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÎÈ ¤Î·Ó ıÂÚ·›·. ∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂˘¯¿ÚÈÛÙ· Â›Ó·È Ù· Ó¤· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘. √ Ó·Úfi˜

‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î-¯·Ê Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ·ÓÙÔ¯‹˜, ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù·¯˘‰‡Ó·Ì˘, ·ÏÏ¿ ·Ô¯ÒÚËÛ fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù Ì ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÔ‡Úη ™Â˚Ù·Ú›‰Ë, Ô˘ οÓÂÈ ıÂÚ·›· ÌÂÙ¿ ÙË ıÏ¿ÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È.

™∂ ºπ§π∫√ ¶∞πáπ¢π °π∞ ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™∫√¶√

¡›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì 5-2 Â› ÙˆÓ Â›ÏÂÎÙˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÔÌ¿‰· Â›ÏÂÎÙˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi, ·ÊÔ‡ Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· Ó·ڋ ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ô˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›), ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿ÓÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Ì¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∂›Û˘, ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ˘fi ‰ÔÎÈÌ‹Ó. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó›ÎËÛ·Ó Ì 5-2, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 3-0. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·-

¶¤ı·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜

º

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) Ù· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜. √È Â›ÏÂÎÙÔÈ Ù˘ ∂¶™£ Ì›ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Û 3-1 Ì ÙÔÓ ¡¿Î·, ÂÓÒ Ì ¤Ó·ÏÙÈ

ÙÔ˘ ™Ê¿Î· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 4-1. √ ¶¤ÙÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â›ÏÂÎÙÔ˘˜ Ì›ˆÛ Û 42, ÂÓÒ ÙÔ ÛÎÔÚ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ

√Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ∑·¯·Ú¿Î˘. √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À: ∫·ÏÔÁÂÚ¿Î˘, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∫·Î·Ú¿˜, §ÈfiÏÈÔ˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÏÈ¿Áη˜, ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, ∫·Ì¿Óٷ˘ Î·È ‰˘Ô ˘fi ‰ÔÎÈÌ‹Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™ÙÔ ‚’̤ÚÔ˜ ¤·ÈÍ·Ó: ™Ù·Ì¤ÏÔ˜, ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª›ÏÔ, ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜, •ËÚÔÎÒÛÙ·˜, ΔÛ›È, ∑·¯·Ú¿Î˘, ™Ê¿Î·˜, ∫¤ÚÈ, ¶ÏÈ¿Áη˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ∫fiÏÈ·˜, ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘, ƒÔ˘Ì¿Ù˘, ª·Î·Ó›Î·˜, ΔÚ›Ì˘ Î·È ∫ÔÙÛ›ÏÔ˜. ∂¶π§∂∫Δ√π ∂¶™£: Δ˙¤Î·˜ (30’ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, 65’ ¶Ï·Î·Úfi˜), ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ (30’ ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, 65’ ªÔ‡ÚÓÙ·), ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ (46’ ¡¿Î·˜), ∑ȿη˜ (35’ ∑·Ú›Ê˘), ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘ (46’ ∑ÈÒÁ·˜), ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘), ∑·ÙÛ¿È (35’ ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, 65’ ∫fiÚ‰·˜), º·ÛÔ˘Ú¿Î˘ (35’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, 65’ ¶¤ÙÛ˘), ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ª·Ï·ÌÔ‡Û˘), μ·˚ÙÛ˘ (35’ ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘, 65’ ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜-70’ ¶ÚÔ‚È¿˜ ), ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ· (46’ ¶Ô‡ÏÈÔ˜) .

ªÚÔ‡ÓÔ ΔÛÈÚ›ÏÔ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫. √ πÙ·Ïfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰‹ÏˆÛ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË. “™Â οı ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿ Ë ÔÌ¿‰· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ıˆÚÒ fiÙÈ Ô ¶∞√∫ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÚ›·” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ΔÛÈÚ›ÏÔ, ÚÔÙÔ‡ ·Ó·ÊÂÚı› Ì ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÍÙÚ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó· ˙ÂÈ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ʈӿ˙ÂÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı›. °È’ ·˘Ùfi ÎÈfiÏ·˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ˆ ¤ÓÙÔÓ· Ù· ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∑ˆ οı ̷٘. ∂›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‚ÈÒÓˆ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ªÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ·ıÈ¿˙ÔÌ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” . ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô ¶∞√∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ÕÚË, Î·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Ó›ÎË, ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÛÙfiÂÚ ÙÔ˘ “‰ÈΤʷÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . “•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ΔÔ‡Ì· ı· Â›Ó·È ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙË Î·È ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· Ì·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ì ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ Ó›ÎË. Δ· ÓÙ¤ÚÌÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ̛· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î¿ÔȘ ӛΘ, ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi Â›‰Ô. ∫ÔÈÙ¿Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÏÏ›„ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. √È Ã·ÏÎÈ¿˜, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, ∫Ô˘Ù˙·‚·Û›Ï˘, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ô ª›ÚÎÔ ™·‚›ÓÈ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÚÔÔÓ‹ıËΠ̠ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ, ™‡ÚÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ªÂÏ›ÛÛ·˜. √ §›ÓÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ıÂÚ·›· Î·È Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ªfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ºÈÏÔ̤ÓÔ Î·È ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô.


¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

25

™Δ∞ §∞£∏ ¶√À √¢∏°∏™∞¡ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ™Δ∏¡ ∏ΔΔ∞ ∞¶√ Δ∏¡ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ∞¡∞º∂ƒ£∏∫∂ √ ™. Δ™πø§∏™

“ΔÔ ¿ıËÌ· Ó· Ì·˜ Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ·” * ∞Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ˘ ·ÁÒÓ· ˙‹ÙËÛ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ΢ڛˆ˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙ· ªª∂. ŒÎ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¶∞∂ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙË ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË: “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ›¯Â ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Î·Ù¿ÏËÍË ÁÈ· Ì·˜. ∏ ‹ÙÙ· ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· “ÛÔΔ , ΢ڛˆ˜, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, ·Ó Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. øÛÙfiÛÔ, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯¿Û·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÓÒ ¤Ó· ÏÂÙfi ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·ÛÙÔ¯‹Û·Ì Û ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ, ‹Ù·Ó οÙÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ̤ӷ Ô˘ Â›Ì·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· Á‹‰·. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ∫·Ú‰›ÙÛ· Ó· ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ó· ÌËÓ Â›¯Â ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÏËÍË. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ıËΠfiÏÔ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÙÙ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ÙÚÈ· ·fi‰ÔÛË. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ó ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ›ÂÛË Î·È Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ¤‰Ú·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ËÚÂÌ›·, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. π‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÁÎÔÏ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. £· Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ¿ıËÌ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ó· Ì·˜ Á›ÓÂÈ Ì¿ıËÌ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ÈÔ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‹ıÂÏ· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙ· ·È‰È¿, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ù˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ...¤ÛÔ˘Ì οو, fï˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ...ÛËΈÓfiÌ·ÛÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¿Óˆ Î·È Ó· ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÁÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È· Ì·˜. ∏ ÔÌ¿‰·, ‹‰Ë, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (ÛËÌ. ¯ıÂÛÈÓ‹) ÚÔfiÓËÛ‹, ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·Ó¤ÙÔÈÌË. ª·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ηıÒ˜ ÙfiÛÔ ÂÌ›˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ΔÔ Ï˘ËÚfi ÁÈ· ̤ӷ ÚÔÛˆÈο ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·¤‰ÂÈÍ fiÛÔ Ôχ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÂÌ›˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Û·ÌÂ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ· ÂÈÎfiÓ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÚÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ Î·Î‹ Ì·˜ ̤ڷ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›-

ÎË. ¶·ÚfiÙÈ Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌ Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. ¢Â ‰ÒÛ·Ì ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜, fï˜ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÏ· Ó· ¿Ó ηϿ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ: °È· ÙÔ ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˘ÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯·Ï·ÚÔ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È: ¶ÚÔÛˆÈο ÁÓÒÚÈ˙· Ôχ ηϿ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ›¯·Ì ·Ó·Ï‡ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ·, ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·›˙ÂÈ ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ Î·È ¤Í˘Ó·. ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, ›Ûˆ˜, ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ›ÂÛË Î·È Ë ‚È·Û‡ÓË Ó· οÓÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Ó· ÁÎÔÏ, Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠ÙË ÊfiÚÌÔ˘Ï· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ì·˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Ò˜ ı· “ÍÂÎÏÂȉÒÓÔ˘Ì” ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ¿Ì˘Ó˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ôχ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙Ô˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛ·Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ì·˜, fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ¢ÂÓ ·ÁˆÓÈÛًηÌ ·fi Ù· ¿ÎÚ·, ‰ÂÓ ·›Í·Ì ¤Í˘Ó· Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ì ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÚ·›Ô˘˜ ÔÈÛıÔʇϷΘ. ÿÛˆ˜ ÂÁÒ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·Ï¿ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘, ÙÔ Ò˜ ¤ÚÂ ӷ ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó›ÎË” . °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ¿Ì˘Ó˜ ÛÙ· ·È ¯Ó›‰È· ¤‰Ú·˜: “ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÚÒÙÈÛÙ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÂÌ›˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ·, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÂÈıÂÙÈÎÔ› Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Û οı ·È¯Ó›‰È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË Ï‡ÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÔÈ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ›. ªÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· Ì·˜, Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈÎfi˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ ÚÒÙË ¿Û·. ∂›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· “ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÌÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ ¿Ì˘Ó·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔ ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ‹ fi¯È ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË: “ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‹ÌÔ˘Ó Û Ôχ ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌÔ˘Ó ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜

∞ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ¤ÚÂÂ. ¶fiÛÔ, ‰ËÏ·‰‹, ıÔψ̤ÓÔÈ ‹Ù·Ó Î·È fiÛÔ ÌÂډ‡ÙËÎÂ Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›Ûˆ Î·È ¿ÏÈ, fiÙÈ ÌfiÓÔ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ڋÁÌ·Ù· Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ. ™ÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËη ¿Ú· Ôχ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË ‚·Ú·›ÓÂÈ Â̤ӷ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ‰ÒÛˆ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÚÒÙ· ·fi Ù· ¿ÎÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ∂ÁÎψ‚ÈÛًηÌ ے ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ ·ÔʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ ÁÎÔÏ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿ÔÓfi ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ, ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·, ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ...” . °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, η ıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ›ˆÛË Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙË ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ: ∂›Ó·È ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞˘Ùfi Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ϥˆ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ›ӷÈ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∂›Û˘, ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘. ◊‰Ë ˆ˜ ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ› Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ›Ë” .

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô ªfiӯ Èڛ˜ ÙÔÓ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‰È¿Ù·ÛË Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜. ΔÚ·˘Ì·Ù›·˜ Â›Ó·È Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· 20 ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ΔÛÂÎÔ‡Ú·, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿

Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ∂›Û˘, ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙ›ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì·›ÓÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ, Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Ì ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ™¤ÎÛÏÔ, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ Ë ÔÌ¿‰· ı· ÚÔÔÓËı› ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ.

∞Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ˙‹ÙËÛ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ªÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ë ¶∞∂ ∞ÈÁ¿Ïˆ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ›ˆÛË, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ. °È· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ªÂÁ¿ÏË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË Ì ٷ Ô‡ÏÌ·Ó Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË ı‡Ú· 6 ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ “™. ª·˘ÚÔı·Ï·ÛÛ›Ù˘” . ŸÛÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÂȉÈÎfi ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ∫·Ïԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ club, ÌÂÙ¿

ÙȘ 19.00” . ∂›Û˘ Ô ™º∂√μ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “º›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·Ïԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ Ó· ·Ú·‚ÚÂıԇ̠ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Û›ڈÛË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ªÂ ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∫·Ïԇ̠ٷ ̤ÏË Ì·˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Austrian Boys Club Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ʈӤ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË” .

T.V. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ™∫∞´ 21.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ŒÊ˜ ¶›ÏÛÂÓ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 1 21.30 ƒfiÌ·-ª·Î¿ÌÈ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 01.30 ªÈÏ¿ÓÔ-∫›ÌÎÈ -ª- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 2 21.30 ªÈÏ¿ÓÔ-∫›ÌÎÈ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 3 17.00 ŸÏÓÙÂÓÌÔ˘ÚÁÎ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ -ª- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 19.45 §È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜-¶·ÚÙÈ˙¿Ó -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 7 01.15 ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ-§›Áη ¡Ù ∫›ÙÔ -∑- (∫fi· ™Ô˘ÓÙ·ÌÂÚÈοӷ) EUROSPORT 17.00 ∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ¶·›‰ˆÓ -∑- (Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ) 20.00 ∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ¶·›‰ˆÓ -∑- (Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ)


26

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

∂Àƒø§π°∫∞

¢∏§ø¡∂π √ ¶§∂´ ª∂∏∫∂ƒ Δ∏™ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏™, ∞¡Δø¡∏™ £∂√Ã∞ƒ∏™

∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘

“¢ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ηӤӷӔ

Δ∏¡ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ ‹ÙÙ· ÛÙ· ÚÒÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÙ˙Òη “·Ú·‰fiıËΔ ÛÙËÓ ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï Ì 86-103 ÛÙÔ ™∂º. ΔÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ, fï˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤¯·Û ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·Ï Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÚΤ ÁÈ· ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ (23 fiÓÙÔÈ Ì 6/7 ‰›ÔÓÙ·) Î·È ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ (10. , 5/8 2), ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï Í¯ÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ÿÓÎÏȘ (17.) Î·È ΔÂϤÙÔ‚ÈÙ˜ (16. Ì 4/6ÙÚ.) ™ÙÔ 8’ Ë ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï Í¤Ê˘Á ÛÙÔ +9 (9-18) Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ª›ÎÔÊ, ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì 16-27. √ ™·Ó ∂ÌÂÙ¤ÚÈÔ ¤‰ÂȯÓ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ‚Ú·‰È¿ (11 fiÓÙÔÈ Û 12 ÏÂÙ¿ Ì ·fiÏ˘ÙË Â˘ÛÙÔ¯›·), Ô ª·ÚÙ˙Òη˜ ¤„·¯Ó ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ∫¤ÓÙ·Ï Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ¤·ÈÍ ηχÙÂÚË ¿Ì˘Ó· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ì ηϿıÈ ¤Íˆ ·fi Ù· 6,25’’ Ô ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 46-52. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ô ª·ÚÙ˙Òη˜ ¤„·¯Ó ӷ ‚ÚÂÈ Ì ÔÈÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· “Û¿ÛÂÈ” ÙË Ú¤ÓÙ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ›‰È· Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ™ÙÔ 25’ Ô §Ô‡Î·˜ Ì ÎϤ„ÈÌÔ·ÈÊÓȉȷÛÌfi Ì›ˆÛ Û 52-63, ·ÏÏ¿ Ë ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ªÂ ÙÔ˘˜ ΔÂϤÙÔ‚ÈÙ˜, ÿÓÁÎÏȘ Î·È ŸÏÂÛÔÓ Ó· “Ô‰ËÁÔ‡Ó” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 10 fiÓÙˆÓ. ªfiÓÔ Ô ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ ‰È·ÛÒıËΔ ·fi ÌÂÚÈ¿˜ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Ì 15 fiÓÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 28’ Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Û ٤ÙÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÏÔÁÈ΋ ·ÎfiÌ· Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ (62-71). √ ΔÂϤÙÔ‚ÈÙ˜, fï˜, Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ Î·È Ô ∫·Ï¿ı˘ Ì ‰›ÔÓÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ô˘ ‚ڋΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ μ¿ÛÎÔ˘˜ Ì 65-77. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 10ÏÂÙÔ ·Ó‹Î ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔÓ ∂ÏÈÁÈ¿¯Ô˘ Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È “ÙÂÏ›ˆÛ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ 36’ Ë ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì 69-94 (!) Î·È ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ¤ÌÔÈ·˙ “·Ú·‰Ô̤ÓÔ” ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ÕÍÈÔ˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ΔÂϤÙÔ‚ÈÙ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 16 fiÓÙÔ˘˜ Ì 4/5 ÙÚ›ÔÓÙ· Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 7197! ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿, ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ “Ì¿˙„” Ï›ÁÔ ÙËÓ ‹ÙÙ· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÈÔ... ÙÈÌËÙÈÎfi 86-103. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 16-27, 46-52, 6577, 86-103 ª∞ƒ√À™π (ª·ÚÙ˙Òη˜): ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ 1, ∫Ș 6(2), ¶ÂÏÂοÓÔ˜ 3(1), ª·Ù‹˜ 8(2), ÃfiÌ·Ó 14, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ 10, ∫·Ï¿ı˘ 2, ∫¤ÓÙ·Ï 5(1), ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 23(2), ¶··ÓÙˆÓ¿ÎÔ˜, §Ô‡Î·˜ 14 ∫∞Ã∞ §∞ª¶√ƒ∞§ (π‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜): ƒ›Ì·˜ 10(2), ªÈÎfiÊ 7(1), §ÔÊÙfiÓ, ™›ÓÁÎÏÂÙÂÚÈ 2, ∂ÏÈÁÈ¿¯Ô˘ 12, ΔÂϤÙÔ‚ÈÙ˜ 16(4), ™·Ó ∂ÌÂÙ¤ÚÈÔ 16(2), ™Ï›ÙÂÚ 7, ÿÓÁÎÏȘ 17(3), ŸÏÂÛÔÓ 8(2), √˘ÚÈ¿ÚÙÂ, ª¿Ú·Ù˜ 8

Ôχ ηÏfi Îϛ̷ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘ ΔÚÈοψÓ. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÊfiÓÙ· Ó· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” : “¢ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ηӤӷÓ. Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ôχ ηχÙÂÚÔ Ì¿ÛÎÂÙ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Â› ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ...ÊÙÂÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘. √È ΔÚÈηÏÈÓÔ› ‹Ù·Ó ÚÒÙÔÈ Î·È ·‹ÙÙËÙÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ...·ÛÙÂȇÔÓÙ·È. ∫·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· “ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó” ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜. ΔÔ Ì·Ù˜ ÎÚ›ıËΠÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘. ™Ù· 30 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿ ·fi “ÂȉÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ” Î·È ·ÓÙ·ÂÍ‹Ïı Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó Ë Ì¿Ï· “¤Î·ÈÁ” . øÛÙfiÛÔ ÂΛÓÔ˜ ·ԉ›¯ıËΠ„‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ê¿Ô˘Ï ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ: “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÌÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ŒÙ˘¯Â ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· οÓÔ˘Ó Û ̤ӷ Ê¿Ô˘Ï, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‹ÌÔ˘Ó Â‡ÛÙÔ¯Ô˜ ÛÙȘ ‚ÔϤ˜. øÛÙfiÛÔ fiÏË Ë ÔÌ¿‰· η٤‚·Ï ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ·Ù› ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¤Ó·Ó Ù˘¯·›Ô ·ÓÙ›·ÏÔ. ¶ÚÔÛˆÈο ıˆÚÒ ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì·˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Í›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·. ∫È fï˜ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÙÔÓ Ú›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ “ηӷ‚¿ÙÛÔ” . ∂›¯·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÛÎÔÚ Û¯Â‰fiÓ ÛÂ

fiÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÊÙ¿Û·Ì ‰›Î·È· ÛÙË Ó›ÎË” . °È· ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË £ÂÔ¯¿ÚË Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›·: “◊Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË Ì·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÂÂȉ‹ ÂÈÙ‡¯ıËΠÂ› ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰Â›Í·Ì ÔÏÏ¿ ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›·. °È· ̤ӷ ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ‹Ù·Ó fiÙÈ ·Ó٤ͷÌ ÛÙËÓ ›ÂÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË ·›Í·Ì ηϿ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οӷÌ ϿıË Ô˘ Ì·˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó. ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ fï˜ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ. √ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ì·˜ ›ÂÛ Ôχ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó٤ͷÌÂ. ∂›¯·Ì ÙÔ Î·ı·Úfi Ì˘·Ïfi ÂΛ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ fiÓÙÔ” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ fiÈÓÙ ÁηÚÓÙ ˘Ô-

ÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤¯Ô˘Ì ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì·˜ ÂÈıÂÙÈο, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ›̷ÛÙ Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ› ÎÈ ÂΛ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ Ó›Î˜ Ô˘ οӷÌ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ £·Ó¿ÛË £ÂÔ¯¿ÚË “̤¯ÚÈ ÛÙÈÁ̤˜ ÎÂÚ‰›Û·Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ›. øÛÙfiÛÔ fiÙ·Ó ¯¿ÓÂȘ ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ, ÙfiÙ ¤¯ÂȘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ·Ó ı· ¤ÚÂ ÙÒÚ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. øÛÙfiÛÔ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ÁÈ·Ù› ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·” .

ΔÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ì ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi Î·È Ã∞¡£. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Ã∞¡£ ıˆÚÂ›Ù·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰·” ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÏÏ¿ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∂Ì›˜ ı· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·. ¢ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ηӤӷ Î·È ·Ó ·›ÍÔ˘Ì fiˆ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηϋ Ù‡¯Ë” . Δ¤ÏÔ˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. £·Ó¿ÛË ¢¤ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6973757133.

√§Àª¶π∞∫√™-∂º∂™ ¶π§™∂¡ “∫√¡Δ∞ƒ√ÃΔÀ¶π√À¡Δ∞π” ™Δπ™ 21.00 °π∞ Δ∏¡ ∂Àƒø§π°∫∞

∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ “ÌÔÓÔÌ·¯›·” ÛÙÔ ™∂º ¢

‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ∞fi„ (21:00 ™∫∞´) ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÚÔʤ˜, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ô˘ ¤È·Û·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ §È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜, Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘ ¤‰Ú·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·‹ÙÙËÙË ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, √˘ÓÈο¯· ª¿Ï·Á·, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ “3 ÛÙ· 3” . ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™∂º ÙËÓ ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ Ô Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙË ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ, ÂÓÒ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ ·ÚfiÙÈ

ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ∂›Û˘, Ô μÔÓ √˘¤ÈÊÂÚ ÌfiÏȘ ¯ı˜ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙȘ ∏¶∞, fiÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘ Î·È Ù¤ıËΠÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. √ £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··ÏÔ˘Î¿˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›. “∂›¯·Ì ηχÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË §È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. Œ¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜. ∏ ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÌ¿‰·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂΛ Ô˘ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶·Ó·-

‚Ï‹Ì·Ù· Û οı ·ÓÙ›·ÏÔ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Û ¿Ì˘Ó· ÎÈ Â›ıÂÛË. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ, οı ·›ÎÙ˘ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.

™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›Ù˘: ∫·Ó¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. “∏ ∂ʤ˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ∂›¯Â ηϋ ·fi‰ÔÛË ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚfiÛÙÂÚ Ì ‚¿ıÔ˜ Î·È ·›ÎÙ˜ Ì ÔÈfiÙËÙ·, ÈηÓÔ‡˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ-

¢ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›Ù˘. “°È· ÙËÓ ∂ʤ˜ Ì¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜, Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÓÂ Î·È ÂÌ›˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÒÚ·. £· Ìԇ̠‰˘Ó·Ù¿, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì˜ ÙÔ Á‹‰Ԕ › ·Ú¯Èο Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Û¤ÓÙÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ·Ó·ÊÔÚÈο

Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ™∂º, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ §È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ˜: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ™∂º. ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ, ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È ÂÌ›˜ ·˘Ùfi ¿Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ. 줂·È·, ·˘Ùfi ı· οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ” . Œ¯ÔÓÙ·˜ “¯Ù˘Ëı›” ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, fiˆ˜ ÙÒÚ· Ô Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜, Ô “™fiÊÔ” ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó·... ·Á¯ÒÓÂÙ·È Î·Ó›˜: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ ı¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ. Œ¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· fiˆ˜ ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi Î·È Î¿ıÈÛ· Û›ÙÈ ÚÔÏËÙÈο ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÏÏ‹Ûˆ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓÈÎÔ‡ ÁÂÓÈο” .


27

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢À√ 24ˆÚ· ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ “Ì¿¯Â˜” Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠT˘ ÂÈÂÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ·ÊÔ‡ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. °È·Ù›; ∂Âȉ‹ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ë ∂ıÓÈ΋ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë Î·È ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ë √˘ÎÚ·Ó›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙÔ ·‚·ÓÙ¿˙ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. ¢ËÏ·‰‹; ¢ËÏ·‰‹ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÎÚÈı› ·¢ı›·˜ ·fi ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÈÔ ‚·Ùfi fiÌÈÏÔ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘, ÙÒÚ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙ· ‚·ıÈ¿. ΔÈ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ; °ÂÓÈο ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∞·ÈÙÔ‡Ó ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ, „˘¯È΋ ËÚÂÌ›·, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ηı·Úfi Ì˘·Ïfi Î·È Ê˘ÛÈο ÌfiÏÈÎË Ù‡¯Ë. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›, Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÙËÓ Â›¯Â ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi, ·fi ÙÔ ...¤Ô˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ΔÒÚ· fï˜; ∏ √˘ÎÚ·Ó›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ∂›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó›ÎËÛ ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ¤‚Á·Ï ÂÎÙfi˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. ¶·›˙ÂÈ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¯Ù˘¿ ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍË ÔÌ¿‰·, ¤¯ÂÈ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· (ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÓÈ¿Ù· Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ·. √ ∞ÓÙÚ¤È ™ÂÊÙÛ¤ÓÎÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ·ÛÙ¤ÚÈ. √ ™ÂÊÙÛ¤ÓÎÔ ÛÙ· 32 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÓÈfiÙË, fï˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÛÎfiÚ·Ú ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ Î·È ‚Ô‹ıËÛ ٷ ̤ÁÈÛÙ·. ¶·›ÎÙ˘ “ÎÏÂȉ›” ıˆÚÂ›Ù·È Ô ∞Ó·ÙfiÏÈ Δ›ÌÔÙÛԢΠ(‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ™ÂÊÙÛ¤ÓÎÔ) Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¿Ï· ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙËÓ ÚÔˆı› ÌÚÔÛÙ¿. √ Ó·Úfi˜ ªÈϤÊÛÎÈ Ì· Î·È Ô ¡·˙·Ú¤ÓÎÔ, Ô˘ ·Ó Î·È ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ¤ÍÈ ÁÎÔÏ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Â›Û˘. “∞¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ·” ÙˆÓ √˘ÎÚ·ÓÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¶È¿ÙÔÊ, ¤Ó·˜ ̤ÙÚÈÔ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÛÙ·ı‹˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÈηÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ì· Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ∫È ÂÌ›˜; ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤ÙÔÈÌË „˘¯Èο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο. ™˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӛÎË ‹ ÛÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜. Œ¯Ô˘Ó fï˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜; °ÂÓÈÎÒ˜, Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ, ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∞Ó ¿ÏÈ ·ÔÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ...ÎÏ·›Ì Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹Î·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È fi¯È ÁÈ·Ù› ·ÔÎÏÂÈÛًηÌ ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·... papathanasiou@e-thessalia,gr

∫¿ÔÙÂ... ∫∞¶√Δ∂ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ηϋ ÂÔ¯‹, fiÙ·Ó ÔÈ ‚ÂÙ ڿÓÔÈ ¿ÛÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ¤¯·Ó·Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· “ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·Ó” ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. “¡ÙÚÂfiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ì” Ì·˜ ›¯Â ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ·, Ë ¡›ÎË ¯¿ÓÂÈ ·’ fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿. ∫·È ·ÓÙ› ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ÎÔÈÙÔ‡Ó Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ Ù· ‚¿ÚË. °È· fiÏ· ÊÙ·›Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ÏËÓ ÙˆÓ È‰›ˆÓ... ∫·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∏ ¡›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜. ∂.∞.¶.

∏ ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ∏ ÁÚ›Ë ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ “¯Ù‡ËÛ” Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ™ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ÂÙ¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÛ‹ÛÂÈ Î·È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÚÔÛ¯‹ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢¤Î· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ηıÒ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ›ˆÛË, ÂÓÒ ÙÚÂȘ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ (™Î¿ÚÔ˜, ª·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘ Î·È ∞˘ÏˆÓ›Ù˘) Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ŸÏ· Ù· ›¯Â ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ÙË ¯·ÌËÏ‹ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ Î·È Ù· ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì›· ·ÎfiÌË ·Ù˘¯›· ¯Ù‡ËÛ ÙÔ “™›ÙÈ” ...

∂ÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈ· ı‡Ì·Ù· ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ √π ÌÈÛ¤˜ ۯ‰fiÓ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ (ÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi), ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹ ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ? ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.. πˆÓÈÎfi˜, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ∞ÈÁ¿Ïˆ, £Ú·Û‡ ‚Ô˘ÏÔ˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜, √º∏ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ¿ÏÏÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ËÁ¤ÙË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ “Ì¿ÚÌ·ÚÔ” Ù˘ η΋˜ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Î·È ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, ‰›¯ˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÙ¤ Ó· ÊÙ·›Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌfiÓÔ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋, ηıÒ˜ ÂÙ¿ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È 13 ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ (Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜) ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹ ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ ·ÎfiÌË ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ.

™ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ï‡ÎÔ˜, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÓÙ ηχÙÂÚˆÓ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ª··ÓÈÒÙË (¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡), ∫˘ÚÈ· Λ‰Ë (¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡), ¶Ô˘Ú‹ (πˆÓÈÎÔ‡) Î·È μÂÏ Ï›‰Ë (¢È·ÁfiÚ·). √ °Ï‡ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙfiÙ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” , ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ú¤ÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi.

ŒÌÂÈÚÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ô ™¤ÁÁÔ˜ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ™¤ÁÁÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞ÈÁ¿Ïˆ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ·fi ÙÔ 2004 “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ·ÁÒÓ˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο ¤¯ÂÈ ‰È¢ı‡ÓÂÈ 25 Ì·Ù˜ ÛÙËÓ °’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È 16 ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋. º¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô “¿Ú¯ˆÓ” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ, Ì ÙË ƒfi‰Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, fiÔ˘ ÙÔ “™›ÙÈ” ËÙÙ‹ıËΠ̠3-0. ª›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Û ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÚÈÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·

T

∞ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·fi ·ıÏËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Ì· Î·È ·ÏÔ‡˜ ·ıÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Û’ ·˘Ùfi, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ∞ϤÎÔ ªÂÙ·ÊÙÛ‹ Ì ÙË Û˘Ó¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ◊‰Ë, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ·ıÏÔ‡ÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ··ÓˆÙ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ·ÔÎÙ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ê‹ÌË Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. ∞ÚΛ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÍÂΛÓËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂.∞.¶.

(∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 1-1). ∂.Ã.

Œ¯·Û ·fi ÙÔÓ ...¶Úfi‚·ÙÔ ªπ∞ ·ÎfiÌË ‹ÙÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ “ı‡Ù˘” ‹Ù·Ó Ô μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û Ì 3-0. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó Û ηο ¯¿ÏÈ· οÓÔÓÙ·˜ “‰ÒÚÔ” ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ‰È·Û˘ÚÌfi˜ ‹Úı ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·›˙ÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ¿ÛËÌÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ÂÚ›ÂÚÁ· ÔÓfiÌ·Ù·, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ...¶Úfi‚·ÙÔ, Ô˘ Ì‹Î ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ¯¿ÓÂȘ ·fi Ù¤ÙÔȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙfiÙ ·ÎfiÌË Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù›ıÂÙ·È Û ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·...

¡ËÛÈÒÙÈÎË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ∂¡ΔÀ¶ø™π∞™ª∂¡√π ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2002 ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √È ÓËÛÈÒÙ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÏˆÊÔÚÂ›Ô Â›¯·Ó Ó· Ó·˘ÏÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂ 2002 ·fi ÙË °ÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ fiÙÈ ·ÚfiÌÔÈ-

˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiÌÔÚʘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ª·Î¿ÚÈ Û fiÏ· Ù· Á‹‰· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ó· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·˘Ùfi...

¶ÂÚ›ÂÚÁË “¢·ÈÛıËÛ›·” ∂∫¶§∏•∏ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ·fi ÙËÓ √À∂º∞. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó ÔÈ ...ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ÛÙÔ °™¶ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∫‡ÚÔ˘ ¤ÂÛ·Ó ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· fiÙ·Ó ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ fiÙ·Ó ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ÙËÓ ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ √À∂º∞, ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ô·‰Ô› ·Ó¤ÌÈ˙·Ó ÂȉÂÈÎÙÈο ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘ „¢‰ÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔfiÙ fï˜ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‰ÂÓ Â›¯Â Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÒÚ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· “¢·›ÛıËÙË” . ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ; μ.∫.


28

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

“ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ” ·fi ÙË ƒÂ¿Ï Ô °ÎÔ‡ÙÈ ª∂Δ∞ ·fi ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Ô °ÎÔ‡ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “AS” , Ô πÛ·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÂÙÚ¿ ̤Ú˜ ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ‰È·˙˘Á›Ô˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. √È ÿ‚ËÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË fiÙÈ Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ¯·Ê ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ¿ÌÂÛ·, Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ “μ·Û›ÏÈÛÛ·˜” , Ãfiگ μ·ÏÓÙ¿ÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ (Û.Û. ÂÎÓ¤ÂÈ ÙÔ 2011). ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ÿÓÙÂÚ, ÁÈ· ÙËÓ fiÔÈ· ¤¯ÂÈ Û˘ÏϤÍÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Û˘Ì·›ÎÙË Î·È Ê›ÏÔ ÙÔ˘, √˘¤ÛÏÂ˚ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ.

∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì Ô ∫Ú¿Ô˘Ù˜ π∫∞¡√¶√π∏ª∂¡√™ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Â›Ó·È Ô ¶›ÙÂÚ ∫Ú¿Ô˘Ù˜. √ ÕÁÁÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÁÚ·„ ÛÙ· “ÛÈÚÔ‡ÓÈ·” ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ›¯·Ó ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÔÏÏÔ› ·ÁÁÏÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÔÈ ÕÛÙÔÓ μ›Ï·, ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ Î·È ºÔ‡Ï·Ì. “∏ ÂıÓÈ΋ (∞ÁÁÏ›·˜) ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ· ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì” ‰‹ÏˆÛ Û ·ÁÁÏÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ÊÔÚ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ô Ã¿ÚÈ (ƒ¤ÓÙÓ·) ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔÓ ∫·¤ÏÔ Î·È ÂÁÒ ¤¯ˆ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚfiÏÔ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ◊Ù·Ó Ë ÈÔ ÛˆÛÙ‹ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ” .

™ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013 Ô ºÔÚÏ¿Ó

Δ√¡π™∂ √ √ Δ√ ƒ∂Ã∞°∫∂§ ™Δ√À™ ¢π∂£¡∂π™ ¶ƒπ¡ Δπ™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∂π™ ª∂ √À∫ƒ∞¡π∞

§πμ∂ƒ¶√À§

“∞ԉ›ÍÙ ÙÈ ·Í›˙ÂÙ”

ΔÔÓ ∫¿ÚÏÙÔÓ ∫fiÔ˘Ï ı¤ÏÂÈ Ô ªÂÓ›ÙÂı

Ô Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· (ÛÙȘ 14 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. “ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™Â ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÙ ÙÈ ·Í›˙ÂÙ” , ›Â Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜.

Δ

√ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ÛÙ· Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ √˘ÎÚ·ÓÔ‡˜, ·ÊÔ‡ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ٷ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Ì ÙË “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ‹Ù·Ó ÛÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫·Ú·˚ÛοÎË, fiÙ·Ó Ë ∂ıÓÈ΋ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 3-0 Ù˘ ªÔω·‚›·˜. √ μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÊ›‚ÔÏË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì·Î¯·Ê ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ÁÈ· ÙÔÓ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· ηıÒ˜ ¯ı˜ Ì‹Î ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·), ÂÓÒ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÔÓËı›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Ù˘ ·Ï‹˜ ÁÚ›˘ ¤Î·Ó·Ó fiÏÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, ÙÔ˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚·. ¶Èı·Ófiٷٷ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ Â˘·ÈÛıËÛ›· Û οÔȘ ·fi ÙȘ Èı·Ó¤˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·È ÚÔÙÈÌ‹ıËΠӷ ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó (.¯. ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È Â›¯Â ·Ó‚¿ÛÂÈ ˘ÚÂÙfi). ΔÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·fi ÈÔ‡˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ ÙÂÏ¢-

Δ√¡ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ °Ô˘¤Û٠÷Ì,

Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ÿÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÓÔȯً ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·.

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÔÈ √˘ÎÚ·ÓÔ› ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ÔÈ √˘ÎÚ·ÓÔ›, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜. “¢Ô˘Ï‡ԢÌ ÙfiÛÔ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi fiÛÔ Î·È Û „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. Œ¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È ˆ˜ fiÏÔÈ Â›Ó·È ˘ÁÈ›˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ. ªÂÏÂÙ¿Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, ∞ÏÂÍ¤È ªÈ¯·ËÏÈÙÛ¤ÓÎÔ, Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ª·˜ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô

Ì·˜ Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì οÙÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÚfiÎÚÈÛ˘. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ë ÈÛÔ·Ï›· ı· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ƒˆÙ‹ÛÙ Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ¡ÙfiÓÂÙÛΔ . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘, ∞ÚÙ¤Ì ªÈϤÊÛÎÈ, ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÎÚÈıԇ̠ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ÓÈ΋ÛÔ˘Ì” . ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶È¿ÙÔÊ, ™ÂÊÙÛ¤ÓÎÔ, ªÈϤÊÛÎÈ, °È¿ÚÌ·˜, ∫Ô‡ÙÛÂÚ, ÷ÙÛÂÚ›ÓÙÈ, ƒfiÙ·Ó, ª›¯·ÏÈÎ, ∫fiÌÈÓ Î·È ™ÂϤ˙ÓÈÔÊ. ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ “ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢӔ ÔÈ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ÷ÚÈÛÙ¤·˜ Î·È Δ˙ÈfiÏ˘.

Δ∏¡ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¡ÙȤÁÎÔ ºÔÚÏ¿Ó ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘. ΔÔ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÊÔÚ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” ·fi ÙÔ 2007, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì 32 Ù¤ÚÌ·Ù·, Â›‰ÔÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛÂ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù›ÙÏÔ ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÛÎfiÚÂÚ (¯Ú˘Ûfi ·Ô‡ÙÛÈ) Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 7. 9, 25, 35, 37, 39 Bonus: 29.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 7, 8, 13, 16, 32

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 9 5 0 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 6 9 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 7 8.

∫¿ÚÏÙÔÓ ∫fiÔ˘Ï, ı¤ÏÂÈ Ô ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “Daily Mail” . ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ı¤ÏÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ·ÊÔ‡ Ù· ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ÔÈ “ÚÂÓÙ˜” ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚfiÓÈ·. ª›· χÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ∫fiÔ˘Ï. √ πÛ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‹ıÂÏ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÔÓfiÌ·Ù· Û·Ó ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ· Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ·, ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï. øÛÙfiÛÔ, η̛· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÔÈ “ÚÂÓÙ˜” Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÛfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 23 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ÕÁÁÏÔ ÂÈıÂÙÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÛÊ˘ÚÈÒÓ” , Δ˙È·ÓÊÚ¿ÓÎÔ Δ˙fiÏ·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·, ·ÊÔ‡ Ë °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ∫fiÔ˘Ï ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ Û ¤ÓÙÂη ·ÁÒÓ˜, ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ ÙÔ ¤Ù˘¯Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÛÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ù˘ °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì Ì ÛÎÔÚ 3-2.

°∞§∞Δ∞™∞ƒ∞´

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ô Ã·Ì›Ù ÕÏÙÈÓÙÔ Δ√¡ ÷̛٠ÕÏÙÈÓÙÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ Ë °·Ï·Ù¿Û·Ú·˚, ÂÎ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ¤ÎÙÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ Europa League. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ™¿ÏΠ- ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ηıÈÂÚˆı› ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰· ÙˆÓ μ·˘·ÚÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “°·Ï·Ù¿” ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ¤ÓÙ ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÏÙÈÓÙÔ. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “·›˙ÂÈ” , fï˜, ÌfiÓË Ù˘. ∏ ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛ ÛÎÔ‡ÂÈ Î·È ÂΛÓË Ó· ÎÈÓËı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘.

√À∂º∞

™À°∫§√¡π™∂ ∏ ∞ÀΔ√∫Δ√¡π∞ Δ√À ¢π∂£¡∏ °∂ƒª∞¡√À Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞

£Ú‹ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÓΠ™

ÔÎ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. √ ƒfiÌÂÚÙ ŒÓΠ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ˉÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ¡fiÈÛÙ·ÓÙ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÙÔ 2006 Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ Ô ∂ÓΠ¤‚·ÏÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

√ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‚·ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ °Èfi·ÎÈÌ §Â‚ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 2010, fï˜ ¤Ó·˜ Èfi˜ ÛÙÔ ·¯‡ ¤ÓÙÂÚÔ, ÙÔÓ ÎÚ¿-

ÙËÛ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂËÚ¤·Û ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË. Δ·

ÁÂÚÌ·ÓÈο ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ŒÓÎÂ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ‰›¯ÚÔÓ˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÏÂÈÛÙfi ¯·-

Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· ‹ÚÂ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓıÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ∞Ófi‚ÂÚÔ˘ Î·È ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙˆÓ “¿ÓÙÛÂÚ” , ƒfiÌÂÚÙ ŒÓÎÂ. “¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ΔÂfi ΔÛ‚¿ÓÙÛÈÁÎÂÚ, ÂÓÒ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ “Ó·ÛÈÔÓ¿ÏÌ·ÓÛ·ÊÙ” , °Èfi·ÎÈÌ §Â‚, ›Â: “∂›Ì·È ·ÎfiÌË ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ¤Ó· ÎÂÓfi. √ ƒfiÌÂÚÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∂›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙ‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡” .

∞¤Û˘Ú ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ∞π™π√ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›¯·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ·ÊÔ‡ Ë UEFA ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶fiÚÙÔ (ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ΔÛ·ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë K˘Úȷ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ Î.Î. ª¿ÚÈÔ˜ §Â˘Î·Ú›Ù˘ Î·È ∫ˆÛÙ¿Î˘ ∫Ô˘ÙÛÔÎÔ‡ÌÓË ÂÓ¤ÚÁËÛ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Ë UEFA ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ô˘ ı· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÁÈ· Ú›„Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓ·, ·˘Ù¤˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ı· ÂΉÈηÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ UEFA.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂π∫∞™Δπ∫∞, ™À¡∞À§π∂™

— ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë √Ì¿‰· ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ √‰ËÁÒÓ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ·Ï·È¤˜ √‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ¶ÚÔÛÎfiÔ˘˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· μ·ıÌÔÊfiÚÔ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ı· ÙÂÏÂÛı› ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ˘¤Ú fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È √‰ËÁÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. — √ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ “Vox”, ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ª·˙› ÙÔ˘ Ô £‡ÌÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· Ó¢ÛÙ¿, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫¿ÙÛ·Ú˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Ë ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÕÓÓ· §ÈÓ¿Ú‰Ô˘. VOX music stage: ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·-μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 35350. — ™ÙËÓ ÙÛ·ÁÂÚ› “∑ÒÁÈ·” ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÎÔÏ¿˙ Ù˘ ¡·ÔÏ¿ӷ˜ ¡·ÓÔ‡ÏË. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú¤· °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÔÌÓËÓÔ‡ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valeni Hotel Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂∫¶√§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ¡∂§∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30 ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÀÊ·ÓÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 141·-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÔÚ›· ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ¡ÔÙ˘ §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Ù˘ ÀÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 20:30, Ê·ÓÙÈ΋˜ ı· ·Ó·ÊÂÚı› Ë Î. ∂˘Úȉ›ÎË ∞ÚÎÔ˘‰ÔÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Giorgio ÁÈ¿ÓÓË. de Chirico (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛ— ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ ˆ˜ 3) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË“∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ”, ıÔ‡Ó ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó§¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ‰Ú·˜, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¤Î¤ÎıÂÛ˘ fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜-·ÁÈÔÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÍÈ ¤Ú● K˘ÚÈ·˙‹˜ ÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· Á· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘. flÚ˜ ÏÂÈAfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi. ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 710 Ì.Ì. Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜

¢π∞º√ƒ∞

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ Ô “¡ËÚ¤·˜” Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂχıÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210/71281 (°. ™·‚‚›‰Ë˜, Úfi‰ÚÔ˜) — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›Û΄Ë-ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ ™·ÚfiÁÏÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiψ˜. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 49, ÙËÏ. 28902) ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 15/11 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ (·Ó·¯ÒÚËÛË ÒÚ· 13.00) ÁÈ· ÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ∞ÁÈ¿˜. 2. 22/11 ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· ¶·Ó·Á›· ∂ÏÂÔ‡Û· ¢ÔÌÔÎÔ‡-ºÚ·ÓÙ˙‹-°ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 Î·È ÒÚ˜ 19.30-12.30 ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜. ∂›Û˘, ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂ÊfiÚÔ˘ ∂ΉÚÔÌÒÓ Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ô˘ (24210 44709 Î·È 6944 862804). — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: ™¿‚‚·ÙÔ 14/11 ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋, ÕÊËÛÔ˜ -§ÂÊfiηÛÙÚÔ - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ÃfiÚÙÔ ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5, ∫˘Úȷ΋ 22/11 ŸıÚ˘˜-Â˙ÔÔÚÈ΋ ∫ÔÎΈÙÔ - ÕÓˆ •ÂÓÈ¿ - ∫¿Ùˆ •ÂÓÈ¿. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 11 Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∏ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 05.00-05.30 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ʤÙ˜. ΔËϤʈӷ 24230 33215 Î·È 24210 21695. — ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12/11 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiψ˜”. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “™ÙÔ‡È” ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15/11 Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∞ϤͷӉÚÔ˜” ÁÈ· ÁÂÓ. Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó¤Ô˘ ¢.™. — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜” Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16/11 Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” Ì ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘ ∫. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË ÁÈ· ¤Ó· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ·fiÁÂ˘Ì·. — ∏ ™¯ÔÏ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÌ‹Ì· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, ÙËÏ. ™.∂.ª.Ã.: 24210 51905, ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙËÏ. ¶.√.¢.π.: 24213 53510. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ 18/11/2009 (8.30-14.30). — •ÂÎÈÓ¿ Ë ªÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·ÛÈÏ. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∫ÔÈÓˆÓ›· ͯ·Ṳ̂ÓË Ã

ÒÚ·: °·ÏÏ›·-πÙ·Ï›·-∂Ï‚ÂÙ›·-∞ÚÌÂÓ›· (2003) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÃÈÓ¤Ú ™·Ï¤ÂÌ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ÃÈÓ¤Ú ™·Ï¤ÂÌ, §¤È ¡ÙÈÓ¤ÙÈ, ¶ÔÏ›Ó °ÎÔ˘˙¤Ó. ∏ıÔÔÈÔ›: ƒÔÌ¤Ó ∞‚ÈÓÈ¿Ó, §·Ï¿ ™·ÚΛÛÈ·Ó, π‚¿Ó ºÚ¿ÓÂÎ, ∞ÚÌ¤Ó ª·ÚÔ˘ÙÈ¿Ó, ∞ÚÌ¤Ó ™·ÚΛÛÈ·Ó ¢È¿ÚÎÂÈ·: 88’. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ΔÚ›ÙË 17.11.2009 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

√ Hamo Â›Ó·È ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÎÚ‡Ô˘ Û ¤Ó· ÎÔ˘Ú‰ÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ ÛÙ· ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘. ∑ÂÈ Ì ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ìfi Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ı·ÓÂ. ŒÙÛÈ ËÁ·›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Î·È Ù˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. √ ÌÈÎÚfi˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Ô Hamo ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·. √ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ fï˜ Ó· ˘Ô·„ÂÈ ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó· Û‡ÌÌ·¯Ô ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘. Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘: Ì›· ÓÙÔ˘Ï¿·, Ì›· ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÌÈ· ÊfiÚÌ· ·Ú·ÏÏ·Á‹˜... ™Â Ì›· ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÿÌÔ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË ¡›Ó·, Ì›· fiÌÔÚÊË ¯‹Ú· Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘... √ Saleem ÂÈϤÁÂÈ ÏÈÙÔ‡˜ Î·È ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÌÔÙ›‚· ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË ÎˆÌˆ‰›·. ∂Ó›ÔÙ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Û‡ÓÙÔ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ Ù·ÈÓ›· ·¤Û·Û ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫fiÓÙÚ· ™ÙÔ ƒÂ‡Ì· (Contro Corrento) ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ÙÔ 2003.

∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÃÈÓ¤Ú ™·Ï¤ÂÌ: “ΔÔ 1999 fiÙ·Ó ¤Î·Ó· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÌÔ˘ Passeurs de reves ÛÙ· ÎÔ˘Ú‰Èο ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ηٿϷ‚· ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù·: fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ϤÂÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·” ÂÓÓÔ› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ϤÂÈ “Û ¤Ó· ÏÂÙfi ” ÂÓÓÔ› Û ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ηÈ, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ϤÂÈ “·‡ÚÈÔ” ÂÓÓÔ› ÔÙ¤...”. “™Î¤ÊÙÔÌ·È ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ∞Ṳ́ÓÈÔÈ Â›Ó·È Ì¿ÁÔÈ, ηıfiÙÈ ‰Â ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ¶·Ú’ fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Â-

Ú¿ÛÂÈ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi Ì›· ·›ÛÙ¢ÙË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∞˘Ùfi ÌÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ¤Ó· ÎÔ˘Ú‰ÈÎfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ: ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤Á¯ÚˆÌË ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô˘ ›¯Â. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ fï˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‹Ú ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË. ∏ ÂÓÙ¿¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ̤ڷ: “°È·Ù› Ì·Ì¿ Ù· ¯Â›ÏË Ù˘ ∫·ÙÚ›Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÎfiÎÎÈÓ·; Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿Ì·˘Ú·” ∞˘Ùfi˜ Ô ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ·˘Ù‹ Ë ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜, ·˘Ù‹ Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· Á˘Ú›Ûˆ ÙÔ VODKA LEMON Û ·˘Ù¿ Ù· ÎÔ˘Ú‰Èο ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜” ∏ Ù·ÈÓ›· Á˘Ú›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÈÔ „ËÏÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜. ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ. ŸÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË Î·È Ù· ¯ÈfiÓÈ· ÏÈÒÓÔ˘Ó, Ù· Û›ÙÈ·, Ù· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ͇Ϸ Î·È ¿ÁÔ. Δ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ VODKA LEMON ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ‰‡Ô ÂÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ‡Ô ‹Ù·Ó ·ÊfiÚËÙÔ Î·È Ù· ÓÂÚ¿ ·Ú¤Û˘Ú·Ó Ù· ¿ÓÙ·. ∏ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó¤ÂÛ ¯ÚÔÓÈο Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Î. ™Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ô‡Ù ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô‡Ù ٷ Ú·‰Èfiʈӷ ¤È·Ó·Ó Û‹Ì·. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ô˘ ηٷϿ‚·ÈÓ ÙË ÁÏÒÛÛ·, ¤„·¯Ó ÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹ ·’ fiÔ˘ Ì’ ¤Ó· ÊÔÚËÙfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

ΔÌ‹Ì· ÁÈfiÁη ·fi ÙÔ ¢›·˘ÏÔ ∂¡∞ Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· YOGA ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ¢›·˘ÏÔ˜

ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·) οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 16:00 18:00. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È 40 ú ÙÔ Ì‹Ó· Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÙˆÛ˘ 10% Û ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏËڈ̋˜ Û ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ. ∏ yoga Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¤¯ÂÈ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Î·Ï¿, Ó· ·Ó·Ó¤ÂȘ ÂχıÂÚ·, Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÍÂÓÔÈ·ÛÈ¿, ¢ÊÔÚ›· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∂›Ù ·ÎÔÏÔ˘ı› ηÓ›˜ ÙË yoga ˆ˜ ۈ̷ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÁÈ· Ù· ۈ̷ÙÈο Î·È „˘¯Èο ÔʤÏË, ›ÙÂ

ˆ˜ ÓÔËÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·, Ë ÁÈfiÁη Â›Ó·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ‚·ı‡ÙÂÚ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ yoga Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¿ÛÎËÛË ÁÈ· ·È‰È¿, ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌËÙ¤Ú˜, ˘ÂÚ‹ÏÈÎÔ˘˜, ·ıÏËÙ¤˜, ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ì ηıÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹.... ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· - ΔÔ¿ÏË 14. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ÙËÏ.: 25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 - 22.00 (¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹) Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

™ÙÔ μfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ (13 &14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ∑À°√™, Ë ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ƒ¤Ó· ƒÒÛÛË ∑·˝ÚË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ‚È‚Ï›Ô “ΔÔ ·È‰› Ô˘ ‚ڋΠ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ”. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌ. Û¯ÔÏÂ›Ô “∞ÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∑˘Áfi Î·È ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 6 ı· ‰ÒÛÂÈ ‰È¿ÏÂÍË ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ∑˘Áfi˜ (∂ÚÌÔ‡ 209) ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜.

¢Y™KO§O

“ΔÔ ·È‰› Ô˘ ‚ڋΠ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ”

29

∏ Ù·ÈÓ›· “μfiÙη ÏÂÌfiÓÈ” ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

∏ ÈÛÙÔÚ›· οı ÙfiÔ˘ Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÚÈÒÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ

√ Ê·Îfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· £∂™™∞§√¡π∫∏ 11.

Ê·Îfi˜ ÙÔ˘˜ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜, Ù· ÚfiÛˆ·, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ “οÙÈ” Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÂÔ¯‹ Î·È ¤Ó·Ó ÙfiÔ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÂÂȉ‹ οı ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∫ÔÈÓfi˜, fï˜, ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

√ ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ÛÙÔ “Vox” √ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜

ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ “Vox”, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ηıËÏÒÛÂÈ ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û οı ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. ªÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È Í¤ÓÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, Á›ÓÂÙ·È Ô‰ËÁfi˜ ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ. √ ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, Ì ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË Ï·˚ÎfiÙËÙ·, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ Â› ÛÎËÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ “™Ù· ›· fiÏ·”, “μ˘ıÈṲ̂Ó˜ ¿Á΢Ú˜”, “ºˆÙÈ¿ ÌÔ˘”, “∫·Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ”, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ “æˆÌ› ÎÈ ÂÊËÌÂÚ›‰·”. ª·˙› ÙÔ˘ Ô £‡ÌÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· Ó¢ÛÙ¿, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫¿ÙÛ·Ú˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Ë ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÕÓÓ· §ÈÓ¿Ú‰Ô˘. VOX music stage: ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· - μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24210-35350. √ÚÁ¿ÓˆÛË - ¶·Ú·ÁˆÁ‹: MUSICOM.

™ÙÔ Êˆ˜ Û¿ÓÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ

∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·, Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ̤۷ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Ë ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ·›ÚÓÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÙÔ˘ ™¿‚‚· ΔÛÈÏÈÁÁÈÚ›‰Ë, ÁÓˆÛÙÔ‡ ˆ˜ “™¿ΔÛÈ” , ÂÓÒ Ë Œ‰ÂÛÛ· ηÏ› ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ó· ÙË ÁÓˆÚ›ÛÂÈ, ̤۷ ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡, ™‡ÚÔ˘ ¶·ÏÔ‡ÎË. §ÂˆÓ›‰·˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÔÚÙÚ¤Ù· ·fi ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ ·Ú¤Ï·Û·Ó, ‰›¯ˆ˜ ‰È¿ÎÚÈÛË, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÎÔÌÈÙ·Ù˙‹‰Â˜ Î·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, fiˆ˜ Â›Û˘ ÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÔÈ ·ÛÙÔ› ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ fi˙·Ú·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ ÌÔ˘Û·Ì¿, Ô˘ Î¿Ï˘Ù ·fi ›Ûˆ ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ· Î·È ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ¤‰ÈÓ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË Âȉ˘ÏÏÈ·ÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÙÔȯÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. √ §ÂˆÓ›‰·˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ÙÔ 1872. ¡¤Ô˜ ‹Á ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ì·ı‹ÙÂ˘Û·Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ·ÙÂÏȤ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘, Â¤ÛÙÚ„ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È ·Ó¤Ù˘Í ÏÔ‡ÛÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ̤¯ÚÈ ÙË ™È¿ÙÈÛÙ· Î·È Ù· °Ú‚ÂÓ¿, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1890 1899. ∫ÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Â›Ó·È ıËÛ·˘Úfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û ÙÔÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÔÚÙÚ¤Ù· ÙÔ˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi μ¤ÚÁÔ˘, Û ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘.

Ó·›Î·˜, ·fi Ù· ·̷ٷ Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘, ·fi ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ıÂÚÈÛÌfi, ·fi ÙËÓ ·ÁÚfiÙÈÛÛ· Ô˘ ͯÔÚÙ·ÚÈ¿˙ÂÈ ÙË ÁË, ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÍÂÂÙ¿¯ÙËΠÁÈ· Ó· ˘‰ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ fiÏË. ΔÔ “·Ú·Ì‡ıÈ” Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ™¿ΔÛÈ, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ ∞ÛÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ∞ÈηÙÂÚ›ÓÂÈ· 2009” .

● ∞. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, °˘Ó·›Î· ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯Ô˜

™¿‚‚·˜ ΔÛÈÏÈÁÁÈÚ›‰Ë˜ ™ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ΔȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë fiÏË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, ·ÔÙ‡ˆÛÂ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ™¿‚‚· ΔÛÈÏÈÁÁÈÚ›‰Ë, ÁÓˆÛÙÔ‡ ˆ˜ “™¿ΔÛÈ” . √ ™¿‚‚·˜ ΔÛÈÏÈÁÁÈÚ›‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1924 ÛÙË º¿ÙÛ·, ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. Œ˙ËÛ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1945 Î·È ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËÎÂ, fï˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ËıÈÎfi ÂṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. ΔfiÙÂ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì·ÙȤ˜ Î·È ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ Ê·Îfi. ŒÌ·ı ٷ Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, ÙÔ 1952, ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. Δ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì·Á‡ÙËÎ·Ó ·fi Ù· ÙÔ›· ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¶ÈÂÚ›ˆÓ, ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÌÈ·˜ Á˘-

Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞ÔÙÂÏ› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙÔ ‰›·˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË ıËÛ·˘ÚÈṲ̂ÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È, ÙÂÏÈο, ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È, ¤Ó·˜ ÔÌfi˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó·˜ ‰¤ÎÙ˘”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘

™‡ÚÔ˜ ¶·Ïԇ΢ ŸÏË Ë Œ‰ÂÛÛ· Û ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· “∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó Î¿ı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÒÚ·, Û ‰‡Ô ÂÙ·Ú›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Û·˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‰Â›Ù fiÏË ÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·. ∫·È fï˜, fiÛÔ ·›ı·ÓÔ Î·È ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜” , ϤÂÈ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ¶·Ïԇ΢, ÛÙÔ Ï‡Έ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Œ‰ÂÛÛ·” . ™Â ·˘Ùfi, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·‚˯Ù› Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÎÏ›ÛÙÚÔ˘ 1/125 ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘. ¢ËÏ·‰‹, ÁÈ· ÙȘ ÂÚ›Ô˘ ‰È·ÎfiÛȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ“·ÁÁ›˙ÂÈ” Ù· ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë Œ‰ÂÛÛ· “ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È” Û ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌfiÏȘ ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ. √ ™‡ÚÔ˜ ¶·Ïԇ΢, ¤Ó·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ̤۷ ·fi ÙÔ Ï‡Έ̷ ÙÔ˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· “ÍÔÚΛÛÂÈ” ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜, Ù· ·ÏÈ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, Ù· ·ÏÈ¿ ·Ú¯ÔÓÙÈο Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËηÓ, ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. “√È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó „‹ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Û·ÛÌÒÓ ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ʇÁÂÈ, ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜.

¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û¿ÓÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “§¤ÍË” ÛÙËÓ Δ¯ÓfiÔÏË, ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· 200 Ù‡¯Ë ÙÔ˘. ŸÛÔÈ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Scripta manent (“Δ· ÁÚ·Ù¿ ̤ÓÔ˘Ó”) ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ŒÏÏ˘ §·Ì¤ÙË, ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿, ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË, ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˘, ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶. ∫·‚¿ÊË, ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏÔ˘ ΔÂÚ˙¿ÎË, ÙÔ˘ ™ÙÚ·Ù‹ ΔÛ›Úη, ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË Î·È ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· Δ·¯ÙÛ‹. ∂ÎÙ›ıÂÓÙ·È, Â›Û˘, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÃÔÚÓ, ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, ªÈÓˆÙ‹, ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ. ŸÏ· Ù· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘˜.

“Δ∂Δƒ∞∫√™π∂™ ÂΉfiÛÂȘ Â›Ó·È Ë ·Ú·-

ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË ·fi ÙÔ 1935 Ò˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ· 2/3 ·fi ·˘Ù¿ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 2000, ÔfiÙ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ” ¤ÏÂÁ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ·fi„Â Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ª. ªÂÓ¿ÎË ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÒÓ, Ï¢ÎÒÌ·Ù·, ÌÔÓÔÁڷʛ˜, Ú·ÎÙÈο Û˘Ó‰ڛˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‚È‚Ï›· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì ¤ÎÙˆÛË 20%. √È Ù›ÙÏÔÈ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋, ÙË ÚˆÌ·˚΋ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ‚›Ô ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË Â˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ Ù¤¯ÓË, ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÊÈÏÔÏÔÁ›· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ªÂ ÙËÓ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-

΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂΉÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ 2006, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ -ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÛÂÈÚ¿ “μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË” ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2007 Â·ÓÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ “ª¤ÏÈÛÛ·” ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Δ· ÈÛÙÔÚÈο”. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÔÏϤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ, Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜, fiˆ˜ Ù· ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √ ηϷ›ÛıËÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì fiϘ ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÛΤ„ÂȘ, ·Ó·‰ÚÔ̤˜, Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ¿ÏÏˆÓ ·ÚfiÌÔÈˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ªÂ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Â͈ʇÏÏˆÓ Î·È ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ οı ÙfiÌÔ˘, ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. “£ÂˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ·ÙÙ·ÚÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘, ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂϤÙ˘, ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÔÈΛψÓ

ª∂ ΢ӋÁÈ ÙÚԇʷ˜, È·Û›·, ‚Ú¿ÛÈÌÔ

ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ... “¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜” ÙÔ˘ “STAR Channel” ÛÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ “μÔ˘ÓÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ”, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·Íȉ›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10-11 ÙÔ Úˆ˝ Ô £·Ó¿Û˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È Ë ¡Ù›Ó· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ªËÏÂÒÓ , ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÊÂÙÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÚԇʷ˜ Ì Û΢ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÒ ÛÙË ™˘Î‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ·Ú·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∞ÁÚÈÏÈ¿”. ŒÁÈÓ È·Û›· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÛÙËÓ Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™ÙÔ˘ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ‹Á·Ó Î·È ÛÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ fiÔ˘ ›‰·Ó ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ “Ê˘Ú›ÎÈ”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ٷ‚¤ÚÓ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ Ì·ÁÂÈÚ‡ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ê·ÁËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ μÔÛÓ¿ÎË ∞fiÛÙÔÏÔ. ™ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈ “ÓËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜” ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ù· ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ƒ·Î‹ , ÂÓÒ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “¶Èı¿ÚÈ” ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÂÓÙ˙ÔÊ¿È Ù˘ ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏ›·˜. ∂›Û˘ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›Ù˘ ¤ÊÙÈ·Í ‰‡Ô ÌÂÓÔ‡ Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· ÙÚԇʷ. √ „·Ú¿˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ∫Ô˘ÙÏԇη˜ ÛÙÔ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÙËÁ¿ÓÈÛ „¿ÚÈ· ̤۷ ÛÙÔ Î·˝ÎÈ, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ Ì ‰›¯Ù˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈ “ÓËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜” Ì·Á›Ú„·Ó ηڷ‚›‰Â˜ Î·È Ì·Ú›‰Â˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡- ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ÚÔÛ›ÙË ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Á›ÚÂÌ· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ “ÂÏÙ¤ Ù˘ Ì·Ì¿˜” Ù˘ ΢ڛ·˜ ¡›Î˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂΉÔı› ‚È‚Ï›Ô ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì·ÓÈÙ·ÚÈÒÓ ÙÚԇʷ. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ı· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ οı ̤ڷ, ÛÙÔ “STAR CHANNEL” ·fi ÙȘ 10-11 ÙÔ Úˆ˝. ∏ ÂÎÔÌ‹: “Δ· Úˆ˚Ó¿ ÛÙȘ 10 Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· Ë “Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ıˆڛ·” ‚Ú›ÛÎÂÈ Â‡ÊÔÚÔ (Ì fiϘ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ) ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË! À‡ı˘ÓÔÈ ‰‡Ô “ÓËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜” Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÌ¿Ù˜ Ì·ÁÂÈÚÈο ÙÂÚÙ›È·. ∏ chef ¡Ù›Ó· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘, Îfi‚ÂÈ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ £·Ó¿ÛË ¶¿ÙÚ· ̤۷ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¢ÊÔÚ›·˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÈο Ì·ÁÂÈÚÈο Ì˘ÛÙÈο Î·È ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ù· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·Ùfi! ∂Λ ̤۷ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˘... Ì·ÓÔ‡Ú·˜, ÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù· Ì·Ó›ÎÈ· „ËÏ¿, ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ volume Ù˘ Á¢ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ Ì·˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÌÂÓÔ‡, ÛًϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÚÌ¿Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜ Î·È Ì·˜ χÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ·!”

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ª. ªÂÓ¿ÎË “√È ÂΉfiÛÂȘ 1935 - 2009” ∞£∏¡∞ 11. ¢È·ÎfiÛÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ·

√È “¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜” ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙ· ΔڛηϷ, ÛÙȘ 14 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË £¤ÚÌË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

● ∏ ÕÓÈ §¤ÓÔÍ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓfi ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ· ∂ÈÚ‹Ó˘ ºÚÂÓÙÂڛΠÓÙ ∫ÏÂÚÎ

∏ ÕÓÈ §¤ÓÔÍ “°˘Ó·›Î· Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘” ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ηٿ ÙÔ˘ AIDS μ∂ƒ√§π¡√ 11. ∏ μÚÂÙ·Ó›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ∞ÓÈ §¤ÓÔÍ ÙÈÌ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “°˘Ó·›Î· Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ 2009” ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ηٿ ÙÔ˘ AIDS ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋. ΔËÓ ÙÈÌ‹ ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó ÛÙËÓ ∞ÓÈ §¤ÓÔÍ ÔÈ ‚Ú·‚¢ı¤ÓÙ˜ Ì ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∏ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡ ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ÓÙÔ˘¤ÙÔ˘ Eurythmics ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2007 ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· SING, ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ 23 ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ‰›ÛÎÔ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ê·Ú̿ΈÓ, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ ηٿ ÙÔ˘ AIDS. ∏ §¤ÓÔÍ Ì ¤Ó· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó “HIV Positive” (£ÂÙÈ΋ ÛÙÔÓ Èfi HIV) ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·fi ÙÔÓ ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓfi ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ· ∂ÈÚ‹Ó˘ ºÚÂÓÙÂڛΠÓÙ ∫ÏÂÚÎ. ∏ ™ÎˆÙÛ¤˙· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚·ıÈ¿ Ù˘ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ Ù·ÂÈÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÊȤڈÛ Û “fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜” . “¶·›ÚÓˆ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·˘Ù¤˜ ÙÔ ·Í›˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο” ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, fiÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ‰È‹ÌÂÚË Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌËı¤ÓÙˆÓ Ì ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘.

¶Â˙ÔÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Â˙ÔÔÚ›· ·fi ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÛÙË §¤Û¯È·Ó‹ Î·È ÛÙË π.ª. ™Ô˘Ú‚È¿˜, ̤۷ ·fi ÌÔÓ·‰Èο ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. flÚ· ÂÎΛÓËÛ˘: 8.45 .Ì. ∫ÂÚ·ÛÈ¿. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ηıÒ˜ Ô Â˙ÔfiÚÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ı· ·Ó·Ó‡ÛÂÈ ı· ı·˘Ì¿ÛÂÈ Ù· ˘¤ÚÔ¯· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÙË ı¤· Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Ì¤Ú· ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ 24210 71770, ∂√™ §·Ô‡‰Ë˜ ∫. 24210 63776, 6974 122694, ∫ÔÎÔÏÈfi˜ μ. 24280 94601.

∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ

ÙËÓ 6Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ (7 & 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ‹Ú ̤ÚÔ˜ Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ÃÔÚˆ‰›Â˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÃÔÚˆ‰›Â˜ ¡·˘Ï›Ô˘, ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¡. ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ, ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜, ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÌÈfiÓ˘ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ΔÚÈοψÓ.

∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi ÁÈ· ÙË ÁÂÌ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ·˘Ù‹ fiÏË Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ó·ÓıÚÒÈÓË Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·Í›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, ÂÓÒ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ, Ô˘ ÙÈÌ¿Ì ʤÙÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi fiϘ Ì·˙› ÔÈ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÙÔ “∫·ÚÙ¤ÚÂÌ·” Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È Û ۇÓıÂÛË ÙÔ˘ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ (14/11) Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙË £¤ÚÌË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÁÈ· Ó·

¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜, Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜, ÛÙËÓ 2Ë ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ªÔÚʈÙÈÎfi

™‡ÏÏÔÁÔ ¡. ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £¤ÚÌ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔË ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ·.

Δ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û ‰ÈÏfi cd Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “¶ÂÚÚ·È‚›·”

™˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ √§√∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ CD, Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ∞Ô‰‹ÌˆÓ “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ∏ ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ cd ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 26/11/09 ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ Δ∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙÔ ‰ÈÏfi ÌÔ˘ÛÈÎfi cd ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Ì ÓÙfiÈÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙË Ï·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·, Ô˘ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿. √È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ› ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î.Î. ¶·‡ÏÔ˜ §¿ÏÔ˜ (‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ·Ú·‰. ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÔÈËÙ‹˜) ηÈ

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

31

™˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ∫·‚¿ÊË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓ. °ÏÒÛÛ·˜ £∂™™∞§√¡π∫∏ 11. ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ-

΋ Û˘ÏÏÔÁ‹, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡ ÔÈËÙ‹, ∫ÒÛÙ· ∫·‚¿ÊË, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 628 ÂÁÁڷʤ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (∫∂°) ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Δ·ÛfiÔ˘ÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 127 ÙfiÌÔ˘˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ η‚·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘, 75 Ù‡¯Ë ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È 16 ·ÊÈÂڈ̷ÙÈÎÔ› ÙfiÌÔÈ ÛÙÔÓ ∫·‚¿ÊË), 214 ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÚıÚ· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È 208 ¿ÚıÚ· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó¤ÏÂÍ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Ô Î. Δ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ‰ÒÚÈÛ ÙÂÏÈο ÛÙÔ ∫∂°, fiÔ˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÂȉÈÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓÔ‹Ûˆ˜, ÂÓÒ ÌÂÏÏÔÓÙÈο, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ó· ‚ÁÂÈ Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ πÓÙÂÚÓÂÙ. ◊‰Ë, ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ ¢¿ÊÓË °ÈfiÊÎÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘, μ·Û›ÏË μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, Ë ‰ˆÚ¿ ¤ÁÈÓ Û ÛÙÈÁÌ‹ Â›Î·ÈÚË ÁÈ· ÙÔ ∫∂°, Ô˘ ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ Î·‚·ÊÈ΋ Î·È ÛÂÊÂÚÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ÎÚÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È‰·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ Δ·ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·‚·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·ÚÎÂÙ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. √ Î. Δ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Δ¯ÓÔÏfiÁˆÓ °ÂˆÔÓ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜. ∑ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·.

™˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ∞£∏¡∞ 11. √ ƒ›¯·ÚÓÙ ™Ú¤ÓÙÂÚ,

£ˆÌ¿˜ ∞ÛÙÂÚ›Ô˘ (ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜) ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÔÏÏÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È Ó· ÂÈÌÂÏËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ „ËÊÈ·Îfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ. √È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙˆÓ μÏ¿¯ˆÓ, ÙˆÓ ∫Ô·ÙÛ·Ú·›ˆÓ, ÙˆÓ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ, ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi η̂¿ Ë¯Ô¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·˘Ù¤˜

Î·È Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔfi‰Ô˘. ªÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ CD, ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÙÈÌ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó Ù· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ô˘ Î·È ÂΛÓÔÈ ·Ú¤Ï·‚·Ó Î·È ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ˆ˜ ÈÂÚ‹ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. ∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi, Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜

Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ·Ó ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ, ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜, Ô˘ Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ CD. ™ÎÚÈ¿·˜ ∫ˆÓ.

Ô μ¿ÏÙÂÚ ªfiÌÂÚ Î·È Ô ª¤Ú¯·ÚÓÙ ºfiÁÎÂÏ, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (SPD) ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· μÔ˘Ï‹ Ù˘ §·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (1990). √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‹Ù·Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ (1989-1990) ÙfiÙ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ 2001 Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜, Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·Ùȉ›ˆÓ ƒËÓ·Ó›·˜ - ¶·Ï·ÙÈÓ¿ÙÔ˘(1976) Î·È ·fi ÙÔ 1992 ¤ˆ˜ ÙÔ 2003, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ £Ô˘ÚÈÁÁ›·˜. ΔËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜


32

¢È‹ÁËÌ·

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

√ ΔÔÌ ƒ›ϸ ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ TÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∞¶√™Δ√§π¢∏*

ª¤ÚÔ˜ 4Ô

O

ΔÔÌ Î·Ù¤‚ËΠÛÙÔ˘˜ ∞ÚÎÈÔ‡˜ ÎÈ ¤È·Û ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˆ˜ ƒfiÌÂÚÙ ª·Î¤˘, ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰fi˜. ΔÔ Ò˜ η٤‚ËΠ·fi ÙÔ ÏÔÈ·Ú¿ÎÈ Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ §ÂÈ„Ô‡˜ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi ·ÍÈÔı¤·ÙÔ. ŒÎ·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÈÓ·˙fiÙ·Ó Û·Ó Ó· ‹ıÂÏ ӷ È¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ, ÌÈ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÌÈ· ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ¢È¿ÊÔÚÔÈ ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ Û·ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÙÈÎ. ∂Í‹ÁËÛ fiÙÈ ¤·Û¯Â ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ΔÔ˘Ú¤Ù Û ‹È· ÌÔÚÊ‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌfi‰È˙ ӷ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ÂÍ·ÛÎÂ›Ù·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÔÚ, fiˆ˜ Ë ÈÛÙÈÔÏÔ˝·. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÙÔÓ ¤·ÈÚÓ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘. √ ΔÔÌ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ∑¤Ô ÛÙÔÓ ‰›·˘ÏÔ ÙˆÓ ∞ÚÎÈÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ΔËÁ·Ó¿ÎÈ·. √ ∑¤Ô˜ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‰ˆ‰ÂοÌÂÙÚÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÙÔ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Û ÌÈ· ÂȉÂÈÎÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ fiÙÈ ˆ˜ ÂÍËÓÙ·ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ‚¿Ï ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ηϿ. ΔÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÔ˝˙. “™Â ı¤Ïˆ ÙËÓ ¿ÏÏË ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÌÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· Ì ÙÔÓ Û‡˙˘ÁÔ, ÙÔÓ ÁÂÚÔ-ΔÔÌ” . √ ΔÔÌ ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÈÔ ÚˆÌ·Ï¤Ô˜ ·fi ÙÔÓ ∑¤Ô, ·ÊÔ‡ ÊÚfiÓÙÈ˙ Ôχ ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÎËÔ˘ÚÈ΋, È¿ÓÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ÎÔχÌÈ. ŒÈÓ ÌÂÙÚË̤ӷ ηÏfi ÎÚ·Û› Î·È ·¤Ê¢Á ٷ ÍÂÓ‡¯ÙÈ·. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Î¿ÓÈ˙Â. √ ∑¤Ô˜ ¤Î·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·. ∂ÈϤÔÓ ¤·ÈÚÓ ÎÔη˝ÓË Î·È ÛÙË ı·Ï·ÌËÁfi ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı‡ÌÈ˙·Ó ÛÙÔÓ ΔÔÌ ÙÔ˘˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘. ΔÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ ‹Ù·Ó ˆ˜ Ô ∑¤Ô˜ ›¯Â ¿ıÂÈ Î¿ÙÈ Û·Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ú¿ÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÔ˝˙, Î·È Â΂›·˙ ÙÔÓ ΔÔÌ ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ÁÈÔÙ ÙÔ˘ ‹ ¤ÛÙˆ ÛÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, ÏÔÈfiÓ, Ó· ¿Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˜, ÙËÓ ∞Ï̇ڷ, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. “∫·Ï¿, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È” ÛΤÊÙËÎÂ Ô ΔÔÌ, ˘Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ∑¤Ô˜ ı· ›¯Â Í„·¯Ó›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ÂÌϷΛ ÙÔ fiÓÔÌ· ƒ›ϸ Î·È Ë ÚÒÙË ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¡Ù›Î˘ °ÎÚ‹ÓÏËÊ Ì ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ΔÔÌ Î·È Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. ÀÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Ô ΔÔÌ Â›¯Â η٤‚ÂÈ ·fi ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi, Ô ¡Ù›Î˘ ›¯Â Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÂÈ - ‹Ù·Ó ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ - Î·È ¤ÎÙÔÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂډ‡ÔÓÙ·È. 줂·È·, ÛΤÊÙËÎÂ Ô ΔÔÌ, ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰È¤ıÂÙÂ Ô ∑¤Ô˜ ÙËÓ Â˘Ê˘˝· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ó· ¤¯·„ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ¡Ù›Î˘. ΔÔÓ ·Ú›ÛÙ·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ΔÔÌ, Ô ¡Ù›Î˘ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο ‹‰Ë ÓÂÎÚfi˜. √ ∑¤Ô˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜, fiÙ·Ó Ô ΔÔÌ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ˉÒÓÙ·˜ ·fi ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô ÙÔ˘ ‰È·‡ÏÔ˘ ÛÙ· ΔËÁ·Ó¿ÎÈ· ÙˆÓ ∞ÚÎÈÒÓ. ŒÓ· ‰˘Ô ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ·Ó ˆ˜ ÙÔÓ Û·ÛÙÈÎfi ƒfiÌÂÚÙ ÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ¤ÓıÂÚÌ· ÎÈ Ô ΔÔÌ ·ÓÙ·¤‰ˆÛ ̒ ¤Ó· Û¯ÂÙÈο Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÎÔ‡ÓËÌ· ÙÔ ¯ÂÚÈÔ‡ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ∑¤Ô˜ ÙÔÓ Î·ÏˆÛfiÚÈ˙ ÏËıˆÚÈο: “Welcome aboard!” √ ΔÔÌ fiÙ·Ó Â›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ΔÔ˘Ú¤Ù ÛÙÔ˘˜ Δ¿È̘, ›¯Â ¿ÂÈ ÎÈ Â›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ηÛÂÙ›Ó· Ì ·Ó¿ÎÚÈ‚· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο Ó˘ÛÙ¤ÚÈ·. ∏ ηÛÂÙ›Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¿ÎÔ, Ô˘ ÙÔÓ Ù·ÎÙÔÔ›-

ËÛ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¡· ‚¿ÏÂÈ ÏÈÁ¿ÎÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙËÓ ∂ÏÔ˝˙. ∂›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ ∑¤Ô ÛÙËÓ Princesse de Grece (ÙÔ ·ÏÈfi ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÁÈÔÙ ÙÔ Â›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ı·Ï·ÌËÁfi) ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ›¯Â ÂÈÌ›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ πÓÙÂÚfiÏ ÁÈ· Ó· Ù·˘ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ·Ó¿Ï˘ÛË DNA Ù· ÎfiηϷ ÙÔ˘ ª¤ÚÙÛÈÛÔÓ. “™Ô˘ ÔÚΛ˙ÔÌ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ÂÈ Û ηӤӷÓ. ¢ÂÓ Ì’ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÛÔ˘ οӈ ηÎfi. ∏ ÁÎfiÌÂÓ¿ ÛÔ˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ∑·ÎÏ›Ó ªÔ˘‚Ȥ ÎÈ ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· ÙËÓ ˉ‹Íˆ” ‹Ù·Ó Ë ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. ΔÈ Â›¯·Ó ¿ıÂÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÏÔÈÔÎً٘; °È·Ù› Ô ∑¤Ô˜ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÔ ¤·È˙ ÓÂfiÏÔ˘ÙÔ˜ ÚÔ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜, ¿ÓÙˆ˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó. ΔÔ˘˜ ‰È¤ÊıÂÈÚ ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ÛΤÊÙËÎÂ Ô ΔÔÌ, ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ƒË‚˜ ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Â›¯Â Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘. “ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ·Ó·ÙÈÓ¿¯ÙËΠ¿ÏÈ” ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ Ô ƒË‚˜ ÎÈ Ô ΔÔÌ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÌË ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ‹‰Ë Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÛοÛÂÈ ÛÙ· Á¤ÏÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. “∏ Ì·Ê›·, Ê˘ÛÈο” ¤Î·ÓÂ Ô ΔÔÌ “‹ Ì‹ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÚÚÔ‹ ÛÙÔ Áο˙È;” “∏ Ì·Ê›·” ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Ô ƒË‚˜ “·ÏÏ¿ Ë ÚˆÛÈ΋ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋” . √ ΔÔÌ ÊÒÓ·Í ÙËÓ ∂ÏÔ˝˙ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∞Ó·Ì¤Ï· ÛÙÔ §·ÁÔÓ‹ÛÈ, Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ Ì·Ê›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÃÔÓÙÚÔ‡, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ∑¤Ô˜ ÛÙÔÓ Â‡ÔÚÔ ˘fiÎÔÛÌÔ. ∏ ∂ÏÔ˝˙ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ¤Í·ÏÏË Ì ÙÔÓ ΔÔÌ. “ΔfiÌÌ˘, ‰ÂÓ Ì’ ¤¯ÂȘ ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ. ªÂ ¿ÊËÛ˜ Â›Ùˉ˜ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÌfiÓË Ì ·˘Ù¿ Ù· Ù¤Ú·Ù·, Ù· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·. ªÂ ¯Ô‡ÊÙˆÛ·Ó. ∞Ó ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÂȘ, ı· Û ¯ˆÚ›Ûˆ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi. It’s unacceptable” ÙÔ˘ › ·ÁÁÏÈο. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ §·ÁÔÓ‹ÛÈ, Ô ΔÔÌ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ï¤˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ È·Ó›ÛÙ·˜ Î·È Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ı· ¤·È˙ οو ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÙÔ 2Ô ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊ·, Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ∂ÏÔ˝˙ ͤ¯·Û ÙÔ˘˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜ Î·È ÙÔÓ ÃÔÓÙÚfi. ŒÂÈÙ· ‰Â›ÓËÛ·Ó Û ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· Ô˘ ¤‚ÏÂ ÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË ∞ÎÚfiÔÏË. ∫È Ô ΔÔÌ Â›¯Â ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘›Ù· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô §˘Î·Ì¤ÙÔ˘˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ‚Ú¿¯Ô. ∏ ∂ÏÔ˝˙ ¯·Ï¿ÚˆÛÂ. ™ÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ, Ô ΔÔÌ Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ∑¤Ô˘. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ì ÙË º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ªÂÚÏÈfi˙, η٤ÛÙÚˆÛ ÏÂÙÔÌÂ-

Ú¤˜ Û¯¤‰ÈÔ. °È· Ó· ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ, ¤ÚÂ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ô ƒË‚˜ ªÈÓÒ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ “ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯¿ÚË” , ÙËÓ ÔÔ›· Ô ΔÔÌ ·Ô‰¤¯ıËΠ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜, ‰ÈfiÙÈ ı· ›¯Â ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂfiÌÂÓË ÂΉԇÏ¢ÛË. √ ƒË‚˜ ªÈÓÒ ı· ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÌÔ. √ ΔÔÌ ı· ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ¤Ó· ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ ÂÚÈ›¯Â. √ ƒË‚˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔ˜ ÎÈ Ô ΔÔÌ ÙÔÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎÂ. ∂›¯Â ÁÓˆÛÙÔ‡˜, ·’ fi,ÙÈ Î·Ù¿Ï·‚ ÛÙÔ˘˜ §ÂÈ„Ô‡˜. ∞fiÚËÛÂ. ∂›¯Â ‚ÚÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ οÔÈÔ Î‡Îψ̷. £· ‹Ù·Ó ›Ù Ì ӷÚΈÙÈο ›Ù Ì ‰È·ÛÙÚÔÊÈο ÔÚÓfi. ΔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ; ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ªÔ¯¿ÌÂÙ ÕÙ·; ◊Ù·Ó ¤Ó· ¿ÚÙÈ ÛÙËÓ ¶¿ÙÌÔ, ÛÙËÓ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‚›Ï· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £· ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë fiÏË ÈÛÙÔÚ›· Ó· ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈ΋ Ì οÔÈÔ ›Ó·Î·ñ Ë ‚›Ï· ‰È¤ıÂÙ ¤Ó·Ó ªÚ·Î, ¤Ó·Ó ∫Ô˘ÚÙ ™‚›ÙÂÚ˜, ÌÈ· ∫¿ÚÈÓÁÎÙÔÓ, ¤Ó·Ó ƒfiıÎÔ, οÙÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Û Á˘¿ÏÈÓË ÚÔı‹ÎË Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi. √ ΔÔÌ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ͤÚÂÈ. ÀÔı¤ÛÂȘ ¤Î·ÓÂ. °ÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ¤Ó· ·Îψ̷ Ù˘ ηϋ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ›ÙÔ Ì ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë È‰¤· Ô ƒË‚˜ Ó· ÙÔ˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ϤÔÓ ÔχÙÈÌÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, ÙËÓ ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë! √ ΔÔÌ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ›¯Â Ó· οÓÂÈ ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ¿ÊËÛ Û ÌÈ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ı˘Ú›‰· Î·È ·fi ÂΛ ÙÔ ·Ú¤Ï·‚Â Ô ƒË‚˜ ‹ οÔÈÔ˜ ÂӉȿÌÂÛfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙË ‚›Ï· Ù˘ ¶¿ÙÌÔ˘. Δ· ÂÚ› ¶¿ÙÌÔ˘ Ô ΔÔÌ Ù· ‹ÍÂÚ ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ‰ÈfiÙÈ ÂΛ ı· ¤ÚÂÂ Ô ƒË‚˜ Ó· ÙÔ˘ οÓÂÈ ÙËÓ ÂΉԇÏ¢ÛË. ∏ ‚¿Úη Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙÔÓ ΔÔÌ ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÎÈÔ‡˜ ¤·È˙ ¤Ó· ‡ı˘ÌÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, “∫·È Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ì ¿Óˆ ÛÙ· ·̷ٷ Î·È Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ·Á¿˘ ÌËӇ̷ٷ” . º˘ÛÈο Ô ΔÔÌ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ٷ ÏfiÁÈ· Î·È ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ·Ï¤ÁÚÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· Ì ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ‡ ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ·. μÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ¤Íˆ, ›‰Â Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›·. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο˜, ·’ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ›·Ó, Ô˘ ¤Ó· Ù·¯‡ÏÔÔ ÙÔ˘ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ fi‰È Ì ÙËÓ ÚÔ¤Ï· ÙÔ˘. ΔÔ fi‰È ›¯Â ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏËÁ‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ, ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ̤¯ÚÈ Ì¤Û· Î·È Î¿ÙÈ Ï¢Îfi ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÔÌ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ı‡ÌÈÛ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ª¤ÈÎÔÓ. º·ÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÎfiηÏÔ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ΔÔÌ, Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ‰È¤ıÂÙ ÙË Ì·Î·ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÈÂÙ¿, ·Ó fi¯È Î·È ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Ù· ÂÚ› Û·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÁÁ¿Ú„·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ΔÒÚ· ˆ˜ ΔÔÌ ƒ›ϸ ›¯Â È¿ÛÂÈ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Î·È Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙË ÚÂÛ„ÈfiÓ ˆ˜ ı· ¤Ê¢Á ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈ‹ÌÂÚË Â˙ÔÔÚ›· ÛÙËÓ ∞Ú牛·, ‰È·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ì¿ÚÌ·Ó ÙÔ˘ GB Corner ˆ˜ ÛÎfi¢ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ì ÂÏÏËÓÈÎfi fiÓÔÌ·, ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô Ì¿ÚÌ·Ó ·ÁÓÔÔ‡ÛÂ Î·È Ô ΔÔÌ ‹ÏÈ˙ ˆ˜ ı· ı˘ÌfiÙ·Ó fiÙ·Ó ı· ÙÔÓ ·Ó¤ÎÚÈÓÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ƒ›ϸ. √ ΔÔÌ ÙfiÙ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ Û·ÛÙÈÎfi˜ ƒfiÌÂÚÙ ª·Î¤˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÚÎÈÔ‡˜. ∞fi ÙÔ˘˜ §ÂÈ„Ô‡˜ Î·È ¤Ú· fiÏÔÈ ı˘ÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ÙÔÓ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ ÙÔ˘ÚÂÙÈÎfi Ô˘ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÓËÛ› ‹‰ËÍ ÛÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ∞Ï̇ڷ ÙÔ˘ ∑¤Ô˘ Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ §¤ÚÔ˘. ÕÊËÛ ÙËÓ ∞Ï̇ڷ Ì ÙËÓ ¿Á΢ڷ È·Ṳ̂ÓË ÁÂÚ¿ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ·Úfi‰Ô ÛÙÔÓ

ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˘, ¤Ú·Û Ì ÙÔ ÊÔ˘ÛΈÙfi ·¤Ó·ÓÙÈ, ‹Ú ٷ͛ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ·fi ÙË §¤ÚÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ §ÂÈ„Ô‡˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ƒfiÌÂÚÙ ª·Î¤˘. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂Ï ªÂÓÈ˙¤Ï, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ÎÔÚÔ˚‰Â˘ÙÈο Ô ƒË‚˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, fiÔ˘ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔÌËı‡ÙËΠÙÔ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, Ô ΔÔÌ ¤Ù·Í ÙÔ „‡ÙÈÎÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Î·È ¤‚Á·Ï ٷ ¯ÔÓÙÚ¿ Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ Û ÔÏÏ·Ï¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ÙÈÎ, Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘. ΔÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ Î·Ù¤‚ËΠÛÙÔ Ì·Ú Î·È ›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ηÌ¿ÚÈ Ì Ûfi‰·, ¤ÏÂÁ ÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ Ì¿ÚÌ·Ó “øÚ·›· Ë ∞Ú牛·, ›‰· fiÏ· Ù· ̤ÚË fiÔ˘ ¤Î·Ó Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ô °ÎÚ¤ÁÎÔÚ˘. ∂Û›˜ Â‰Ò ÙÈ Ó¤·;” . “ŒÁÈÓ ¤Ó·˜ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi˜ ÊfiÓÔ˜ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ∑¤Ô˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·fi ¤Ó·Ó Û·ÛÙÈÎfi ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰fi ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ ÔÓfiÌ·ÙÈ ª·Î¤˘ Ô˘ ηٷ˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ªÂ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi Ó˘ÛÙ¤ÚÈ Ô ÙÚÂÏfi˜ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰fi˜ ÙÔ˘ ¤ÎÔ„Â ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ” . ∫È Ô Ì¿ÚÌ·Ó ·ÊÔ‡ ¯Ù‡ËÛ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÚ›· ··ÓˆÙ¿ ÛÊËÓ¿ÎÈ· ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ºÔ‚ÂÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·; Õ·È¯ÙË;” . √È Ì·ÊÈfi˙ÔÈ ÌÚ¿‚ÔÈ ÙÔ˘ ∑¤Ô˘ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÓÒÚÈ˙ ˆ˜ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ı· ¤‚Á·ÈÓ ‚fiÏÙ· ÎÚ˘Ê¿ Ì ÙÔÓ ΔÔÌ ƒ›ϸ, ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ÁÎfiÌÂÓ·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó η„Ô‡Ú˘ ÎÈ Ô ΔÔÌ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ı· ÙÔÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÛÂ. °È· ÙËÓ ÒÚ· ›¯·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÁÚ›ÊÔ ÙÔ˘ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô‡. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ∑¤Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÂȉ‹ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Ì·ÊÈfi˙ÔÈ ¤ÏÂÁ¯·Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈ fiÙ·Ó ¤·„ ӷ ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È ÛÙÔÓ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ, ¤ÛÂ˘Û·Ó Ì ÙÔ Ù·¯‡ÏÔÔ. √ ΔÔÌ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÎÚ›ÓÂÈ ÛÙÔ Princesse de Grece, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘‹ıËÎ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∑¤Ô˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔÌ‹, ‹ÍÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÍÂÚ›˙ˆÌ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ÃÔÓÙÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘, Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜, ÙÔ˘ ÚÔÛ¤‰È‰Â ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Î‡ÚÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Í·Ó·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘, ÌÈ· Ô˘ ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Û‡Ìوٷ. √ ΔÔÌ ÂÚ›ÌÂÓ ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ∂ÏÔ˝˙ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, fiÔ˘ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÂÓı‹ÌÂÚÔ Ì ÙË ¡Ô¤Ï, Ë ÔÔ›· ›¯Â ¤ÚıÂÈ Â› ÙÔ‡ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÁÈ· Ó· ÙË Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ÊÚÈÎÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ Ì ÙÔÓ ∑¤Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÛÔ˘˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ §·ÁÔÓ‹ÛÈ, Î·È ¤Ê˘Á·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙÔ ™·ÚÏ ¡Ù °ÎÔÏ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ΔÔÌ ¤Î·Ó ‚fiÏÙ˜ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· Î·È ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. Œ‚ÏÂÂ Û˘¯Ó¿ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ Ù·Ú·¯ÒÓ, fiˆ˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ∫¿‚Ï·, ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È fiÙ·Ó ˙‹ÙËÛ ·fi ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ·ÁfiÚÈ Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ¤Î·Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·Ë‰›·ÛÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‚ڋΠηÎfiÁÔ˘ÛÙÔ. ™ÙÔ ªÂÏ √ÌÚ ¤‚Ú¯Â. √ ΔÔÌ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÏÔ˝˙ ÙËÓ Ã¤Ú·ÏÓÙ ΔÚ›ÌÈÔ˘Ó-∫·ıËÌÂÚÈÓ‹. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ¤ÁÚ·Ê fiÙÈ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÛÙ˘ÁÂÚ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ∞ÓÙÒÓË ∑¤Ô˘, ÁÓˆÛÙÔ‡ ˆ˜ ÃÔÓÙÚÔ‡ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ‡ÔÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù·. μÚ¤ıËΠÁÚ·Ù‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μÔ‡ÚÔ˘ ÚÈÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÌÔ, fiÔ˘ ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¤ıÂÛ Û „˘¯ˆÙÈÎfi ·ÏÏÔ‰·fi ÔÓfiÌ·ÙÈ ª·Î¤˘, ‰›¯ˆ˜ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ·Ó ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·. ∫›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÙÂ-

¯ÓÔÎÚÈÙÈÎÔ‡ μÔ‡ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Â΂ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∑¤Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈÔÚÚ˘ıÌ›·. ∏ ÔÌÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË, ‹Ù·Ó ÁÚ·Ì̤ÓË ·ÁÁÏÈο ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ μÔ‡ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ ÌfiÓË ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·fiÏ˘Ù· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ ÊfiÓÔ˘. √ ΔÔÌ ‚Á‹Î ÛÙË ‚ÚÔ¯‹, fiˆ˜ ÙfiÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª¤ÚÙÛÈÛÔÓ. ª¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ë ∂ÏÔ˝˙ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È··ÛÒÓ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ¡Ù¤Ë‚ÈÓÙ ªÂÚÓ Ì ÙÔÓ ªÚ¿È·Ó ÿÓÔ Everything that happens will happen today Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Home. ∏ ̤ڷ ‹Ù·Ó Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË Î·È Â›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÓÓ¤·. ∏ √ÓÙ›Ó ‚Á‹Î ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ Ô˘ οÔ˘ ¯Ù˘Ô‡ÛÂ. ∂›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏÂ„Ë Î·Ù·ÈÁ›‰·˜, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ΔÔÌ. ΔÒÚ· ¿ÛÙÚ·ÊÙÂ. √ ΔÔÌ Â¤ÛÙÚ„ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ΔÂÓÙÒıËÎÂ Î·È ‹Ú ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·, ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ∂ÏÔ˝˙ ›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÙÔ˘ÚÂÙÈÎfi˜ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰fi˜ ª·Î¤˘. ∞ÎÔ‡ÛÙËΠ¤Ó· ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ ÎÚ·Î ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È Ô ΔÔÌ ÎÔ›Ù·Í ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. Δ· ‡η Î·È ÔÈ Ï‡Î˜ ÎÔ˘ÓÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ·ÎfiÌË, ·ÏÏ¿ ·Ó ›¯Â ¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ‰ÂÓ ÙÔ ‰È¤ÎÚÈÓ ·fi ÂΛ. ΔÔ ‰¿ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÛÎÔ‡ÚÔ˜ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓÔ˜ fiÁÎÔ˜. √ ¿ÓÂÌÔ˜ ¤Î·Ó ¤Ó· “ÁÔ˘-Ô˘-Ô˘” ÎÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ï‡ÁÈÛ -ÙÔ Â›‰·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ›Ûˆ ΋Ô- Î·È Ê¿ÓËΠÛÙÔÓ ΔÔÌ Û·Ó Ó· χÁÈ˙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙ¤ÚȈÛ ·Û˘Ó·›ÛıËÙ· Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ¶Ò˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ‹ÚÂÌÔ˜ Ì ٤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi; ∏ ∂ÏÔ˝˙ ¿Ó·„ ÙÛÈÁ¿ÚÔ. º˘ÏÔ‡Û ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÒÚ· ·Ó¿Á΢. Δ· ‰¿¯Ù˘Ï¿ Ù˘ ¤ÙÚÂÌ·Ó, ·ÏÏ¿ ·ÈÛı¿ÓıËΠÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ·Á·ÏÏ›·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙÔ˘ ΔfiÌÌ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Û·Ê‹ ÛËÌ¿‰È· ·Ú¿ÊÔÚ˘ ˙‹ÏÈ·˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ‚·ıÈ¿, ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ·Ó·ÙÚȯ›Ï· ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, ÎÈ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ϤÔÓ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘, ·ÊÔ‡ Ô ·Ù‹Ú ¶ÏÈÛÛfiÓ ‹Ù·Ó ÚÔ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÓÂÎÚfi˜ ÎÈ Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ¡ÔÚ›Ù· ·ԉ›¯ıËΠ̠ٷ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ ÍÂÓ¤ÚˆÙÔ˜, ‰ÂÈÏfi˜ ÂÚˆÙ‡ÏÔ˜. “ø, ΔfiÌÌ˘, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Í·Ó·¿Ì ∂ÏÏ¿‰·, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·˜ Ù·Í›‰È ÛÙË ÊÚÈÎÙ‹ ¯ÒÚ·, ·Ó Î·È ÙÔ Í¤ÚÂȘ fiÙÈ Î¿ÔÙ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ÙfiÛÔ Ôχ. ŸÌˆ˜ ¯¿Ï·ÛÂ, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ˆ Ôχ ηΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ∫·È ÌËÓ ÌÔ˘ ͷӷοÓÂȘ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÂÙÈ΋ ·ÓÙƠ̷̂, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ˉ‹Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. √ ∑¤Ô˜ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ, ‰ÂÓ Ï¤ˆ...” . * √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ Â›Ó·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÷̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È, ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¶·ÓÛÈfiÓ ∞fiÏψÓ, ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·, ÙÔ º¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi, §Ô‚ÔÙÔÌ‹ ÙËÓ ÌÂϤÙË-¤Ú¢ӷ ∞Ú¯·ÈÔηËÏ›· Î·È ÂÌfiÚÈÔ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Δ· ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ (‰ÔΛÌÈ·). ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú °Ë ‰›¯ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂΉ›ˆÍË Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ ª·ÛÛ¿È ·fi Ù· ÂıÓÈο ¿Úη Ù˘ Δ·Ó˙·Ó›·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÊÚÈ΋.

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù·Í›‰È, ŒÓÙÂη ÓÔ˘¿Ú ÈÛÙÔڛ˜” Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË °ÎfiÏÙÛÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√ ̤۷ ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 11H™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.659,40

0,25

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO AM JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,14 0,56 11,32 17,38 8,46 16,1 1,52 11,3 8,39 0,93 4,3 3,56 9,5 9 7,9 2,68 3,02 5,17 0,8 2,7 1,55 1,89 4,72 6,54 5,1 2,44 15,2 25,02 1,87 5,78 8,45 9,92 6,1 5,1 4,1 1,55 1,53 6,21 10,8 1,56 1,14 12,02 5,3 5,93 17,85 11,38 14,4 5,09 5,7 1,83 4,81 6,19 23,36 16 10,41 5,6 11,72 2,18

0,49 -1,75 -2,41 -0,17 0,00 -0,62 0,66 -0,62 -2,44 -1,06 -0,69 -1,11 0,00 0,56 1,28 -0,37 -0,98 -0,58 -1,24 0,00 0,00 0,00 -0,42 0,77 2,00 -3,94 0,66 1,38 1,08 -0,86 0,72 0,00 7,77 4,51 1,74 0,00 -0,65 -0,32 0,94 0,00 -2,56 0,59 0,00 -1,00 1,19 -0,18 0,00 2,00 1,79 -1,61 -1,03 -0,16 -0,85 -0,06 -0,38 1,45 0,60 1,87

40111 3237410 1493755 513960 9033 21372 1340557 23861 29095 458501 367636 9051 0 137549 35553 819917 3451266 2132 111994 0 0 256314 61302 80926 35399 26152 816853 1164860 14131 219001 91699 168057 197532 45473 20948 13266 164791 6109 89831 131082 46736 186978 146861 132017 362944 649329 4628 1465 80172 43861 219785 14923 37781 1000 690848 2503517 497863 150738

4,08 0,56 11,32 17,18 8,36 15,9 1,51 11,23 8,3 0,93 4,3 3,56 9,5 8,83 7,6 2,67 3,02 5,16 0,8 2,7 1,55 1,87 4,66 6,46 4,91 2,42 15,07 24,82 1,82 5,78 8,23 9,81 5,66 4,94 4,03 1,55 1,53 6,11 10,7 1,54 1,14 11,95 5,28 5,9 17,7 11,27 14,4 4,9 5,67 1,83 4,81 6,07 22,9 16 10,41 5,55 11,51 2,12

4,17 0,57 11,73 17,52 8,46 16,2 1,58 11,78 8,76 0,96 4,4 3,63 9,5 9,04 7,94 2,74 3,13 5,19 0,82 2,7 1,55 1,93 4,81 6,56 5,2 2,55 15,34 25,58 1,87 5,9 8,45 9,99 6,11 5,14 4,14 1,58 1,58 6,23 10,85 1,58 1,19 12,25 5,46 6,04 17,92 11,5 14,82 5,09 5,78 1,89 4,92 6,2 23,59 16 10,77 5,69 11,97 2,19

-0,76 0,00 -3,48 1,02 -2,73 0,99 3,13 2,33 0,00 0,00 4,39 -2,34 2,34 0,99 0,00 0,25 0,00 -1,26 0,00 0,00 1,52 -1,43 0,00 -2,44 0,00 -0,74 0,00 2,63 -0,69 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,92 -5,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,35

11155 0 230459 10691 119 106652 100 10049 36470 6451 500 11248 5683 18247 365 1551 10276 5430 0 12584 11572 104234 235 970 100 300 56350 3355 1409 8081 0 10381 14000 222505 8156 6325 1245 3941 14610 2180 40131 1516

1,27 0,83 1,1 1,96 1,07 1,01 0,33 0,85 0,55 0,82 1,19 4,95 1,26 1,01 1,66 7,72 1,67 1,57 0,42 0,86 2,63 1,37 0,48 3,8 3,9 1,34 2,33 0,77 2,69 0,54 0,34 1,45 0,9 1,96 1,5 0,95 3,81 0,52 0,7 0,6 1,72 1,46

1,32 0,83 1,16 2 1,09 1,06 0,33 0,9 0,57 0,86 1,19 5,12 1,33 1,05 1,74 7,9 1,72 1,65 0,42 0,88 2,7 1,41 0,49 4,01 3,9 1,34 2,39 0,78 2,86 0,55 0,34 1,49 0,9 2 1,6 1,03 3,92 0,54 0,71 0,64 1,77 1,48

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶

1,3 0,83 1,11 1,99 1,07 1,02 0,33 0,88 0,55 0,82 1,19 5 1,31 1,02 1,68 7,88 1,69 1,57 0,42 0,87 2,68 1,38 0,49 4 3,9 1,34 2,37 0,78 2,86 0,55 0,34 1,46 0,9 1,96 1,53 0,95 3,92 0,53 0,71 0,64 1,72 1,46

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√)

0,84 0,54 0,83 0,73 1,9 0,81 0,5 1,1 1,4 1,07 1,72 1,12 0,5 1,24 0,53 0,99 0,88 0,79 0,94 0,3 1,58 1,96 0,51 0,43 1,22 7,25 0,72 1,68 1 1,36 1,39 0,76 0,94 0,86 0,34 0,75 0,83 0,58 0,66 1,23 0,87 2,87 2,27 1,39 1,64 0,48 0,66 2,8 0,63 1,96 0,42 0,73 0,78 0,68 2,37 10,1 2,96 0,77 0,85 0,85 0,97 0,72 0,59 4,9 1,55 3,09 0,34 7,13 1,09 8,48 1,56 0,83 4,17 2,15 0,6 0,73 0,8 0,4 4,1 1,6 1,05 1,06 0,72 0,67 0,65 1,64 0,78 1,02 0,79 0,6 0,62 17,37 0,77 3,74 1,88 2,58 0,86 3,95 0,34 0,35 0,62 1,94 1,38 1,35 0,51 0,47

0,00 -3,57 3,75 0,00 -2,06 1,25 0,00 -0,90 2,19 0,00 0,00 0,00 -1,96 -9,49 8,16 0,00 0,00 0,00 -1,05 -3,23 0,00 0,00 -7,27 0,00 1,67 0,28 1,41 0,60 0,00 -0,73 -2,80 -5,00 -6,00 -3,37 -2,86 2,74 1,22 -1,70 0,00 3,36 -3,33 0,00 -2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,78 0,00 2,08 -2,33 -8,75 -2,50 -1,45 1,72 -4,72 -0,67 -3,75 -3,41 -4,49 -3,00 0,00 -1,67 -0,61 0,00 -0,96 6,25 -0,97 3,81 0,36 -1,27 -7,78 0,00 6,44 1,70 -2,67 -1,24 -2,44 0,24 -0,62 -1,87 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 -1,27 -3,77 -1,25 -7,69 0,00 -0,06 -1,28 -1,58 -1,05 0,00 1,18 0,00 0,00 2,94 0,00 -0,51 2,22 0,75 0,00 4,44

39799 3250 23130 0 390 2495 5398 5481 120 0 782 0 102849 1500 50 15916 0 70 3362 234830 0 0 4830 48361 550 150 17239 7001 0 6785 420 10000 10735 1415 10698 7100 10 310 13045 7837 26916 870 3913 1060 3492 85 5660 850 0 208 4600 184938 7236 5910 14685 610 69369 17330 17076 7960 26465 4260 165214 523 100 15107 2080 440 8152 10 230 5070 0 28466 2050 5017 4245 4320 1815 278 1660 0 840 1056 3 220 597 11400 173886 308585 0 10550 2816 250 18064 1050 14729 0 1150 10497 50739 200 910 4990 0 100

0,81 0,54 0,8 0,73 1,85 0,77 0,5 1,1 1,4 1,07 1,59 1,12 0,49 1,24 0,53 0,97 0,88 0,77 0,94 0,3 1,58 1,96 0,51 0,43 1,1 7,25 0,72 1,57 1 1,33 1,3 0,76 0,8 0,83 0,34 0,75 0,83 0,55 0,66 1,12 0,87 2,69 2,27 1,36 1,55 0,48 0,64 2,8 0,63 1,84 0,41 0,72 0,78 0,68 2,35 10,02 2,9 0,76 0,85 0,85 0,97 0,72 0,58 4,86 1,55 3,08 0,29 7 1,03 8,48 1,56 0,83 4,17 2,02 0,59 0,73 0,78 0,37 4,1 1,6 1,04 1,06 0,67 0,64 0,65 1,61 0,78 1 0,78 0,6 0,62 17,05 0,77 3,73 1,86 2,52 0,84 3,95 0,34 0,33 0,62 1,94 1,35 1,35 0,51 0,47

0,84 0,57 0,86 0,73 1,9 0,88 0,52 1,12 1,4 1,07 1,72 1,12 0,52 1,24 0,53 1,01 0,88 0,79 0,99 0,32 1,58 1,96 0,52 0,45 1,27 7,25 0,73 1,69 1 1,44 1,39 0,8 0,94 0,9 0,35 0,75 0,83 0,58 0,67 1,24 0,93 2,87 2,33 1,39 1,68 0,48 0,67 2,91 0,63 1,96 0,43 0,81 0,83 0,74 2,37 10,16 3,06 0,78 0,88 0,89 1,02 0,73 0,62 4,93 1,55 3,19 0,35 7,39 1,1 8,48 1,56 0,85 4,17 2,19 0,6 0,78 0,81 0,4 4,1 1,6 1,09 1,06 0,74 0,67 0,65 1,64 0,8 1,06 0,81 0,64 0,62 18,24 0,81 3,81 1,93 2,59 0,86 3,95 0,34 0,35 0,64 1,96 1,39 1,4 0,51 0,47

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

4,48 2 51,29 0,37 0,42 3,05 1,7 1,68 0,5 0,44

0,00 0,00 -0,52 8,82 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 2,33

221 71386 3624 100 102 0 2 12063 72310 100

4,48 1,99 50,96 0,37 0,38 3,05 1,7 1,68 0,49 0,4

4,51 2,08 51,56 0,37 0,42 3,05 1,7 1,72 0,52 0,44

7,7 7,83 0,52 1,78 4,93 0,36 2,7 1,71 0,26 1,46 3,08 0,32 0,23 21,01 0,8 0,94 35,9 3,92 1,1 0,18 7,93 0,15 0,71 6,2 0,23 0,31 1,17 14,5 60,1 4,56 21 3,35 0,21 0,71 1,81 0,28 13,2 12,1 0,46

0,79 0,39 0,00 -1,66 -0,61 0,00 -1,46 0,00 8,33 0,00 0,00 -5,88 0,00 -0,71 0,00 0,00 -0,28 -0,25 0,92 0,00 -4,23 0,00 2,90 -0,48 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 -2,15 -0,66 1,52 0,00 -7,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,12

881 940 0 4500 14006 30 3374 0 50 260 23970 6450 53730 114 1200 0 78 420 5770 0 70 86700 1200 3565 13940 0 0 50 20 720 500 2916 46622 3400 0 0 0 0 1280

7,69 7,8 0,52 1,73 4,9 0,36 2,7 1,71 0,26 1,46 3,08 0,31 0,23 21,01 0,8 0,94 35,9 3,9 1,08 0,18 7,93 0,14 0,71 6,2 0,22 0,31 1,17 14,5 60,1 4,53 20,8 3,26 0,2 0,7 1,81 0,28 13,2 12,1 0,45

8 8,4 0,52 1,88 4,96 0,36 2,74 1,71 0,26 1,46 3,08 0,33 0,23 21,01 0,8 0,94 35,9 3,93 1,13 0,18 7,93 0,16 0,71 6,23 0,23 0,31 1,17 14,5 60,1 4,7 21,2 3,4 0,21 0,72 1,81 0,28 13,2 12,1 0,47

0,19 0,14 1,38 0,15 0,16 1,41 2,16 0,16 0,13 0,14 0,07 0,22 1,25 0,39 0,66 0,1 0,12 0,53 0,38 0,1 8,26 0,96 0,35 0,69 0,6 0,34 0,19 0,42

0,00 7,69 1,47 7,14 -5,88 3,68 0,00 0,00 8,33 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 1,92 2,70 -9,09 0,00 7,87 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 -2,33

141265 16069 790 10 13515 53018 0 1000 2 0 43232 590 3166 0 498 21600 0 1710 74960 16000 0 92 18189 0 0 10600 0 105639

0,18 0,14 1,36 0,15 0,14 1,36 2,16 0,16 0,13 0,14 0,06 0,21 1,18 0,39 0,66 0,1 0,12 0,52 0,36 0,1 8,26 0,96 0,35 0,69 0,6 0,32 0,19 0,41

0,19 0,14 1,39 0,15 0,16 1,46 2,16 0,16 0,13 0,14 0,07 0,23 1,27 0,39 0,66 0,1 0,12 0,53 0,38 0,1 8,26 0,96 0,36 0,69 0,6 0,35 0,19 0,42

1,01 4,4 2,25 3,36 2,52 2,65 1,53 1,05 2,2 2,66 2,7 2,22

0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01 4,4 2,2 3,36 2,52 2,65 1,53 1,05 2,2 2,66 2,7 2,22

1,01 4,4 2,29 3,36 2,52 2,65 1,53 1,05 2,2 2,66 2,7 2,22

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 10H™ N√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

28.515.280,74 5.403.153,93 5,2775 26.492.180,55 3.049.519,64 8,6873 142.857.367,65 15.238.032,12 9,3751 16.720.692,34 2.295.735,40 7,2834 410.498.148,27 107.941.823,29 3,8030 31.880.104,41 3.443.620,81 9,2577 19.829.844,72 2.697.544,19 7,3511 8.058.863,35 1.461.819,03 5,5129 14.228.250,22 1.787.306,21 7,9607 121.116.889,52 13.222.949,29 9,1596 61.074.019,55 7.309.972,95 8,3549 6.096.698,59 1.447.251,30 4,2126 25.660.615,67 2.358.045,60 10,8822 3.543.674,74 324.740,37 10,9123 236.365.436,29 14.899.089,32 15,8644 14.898.110,36 842.004,93 17,6936 4.030.656,99 659.551,34 6,1112 11.260.064,76 2.055.924,67 5,4769 7.103.002,96 1.794.943,40 3,9572 8.587.609,89 2.285.152,84 3,7580 19.986.408,54 2.538.098,41 7,8746 40.426.094,02 3.910.096,90 10,3389 11.034.555,24 5.465.354,16 2,0190 4.333.309,81 287.652,60 15,0644

0,22% 0,20% 0,15% 0,18% 0,22% 0,07% 0,17% 0,14% 0,19% 0,01% 0,28% 0,29% 0,07% 0,07% 0,03% 0,03% 0,17% 0,15% 0,07% 0,15% 0,16% 0,52% 0,24% 0,08%

5,3831 8,8176 9,3751 7,4109 3,8030 9,2577 7,3511 5,5460 8,0801 9,1596 8,4384 4,5496 10,8822 10,9123 15,9437 18,0475 6,2334 5,4769 4,0363 3,7580 7,9533 10,4423 2,0190 15,2904

5,1720 8,6221 9,3048 7,2106 3,8030 9,1883 7,2960 5,4688 7,9607 9,1596 8,3131 4,2126 10,8006 10,9123 15,7454 17,5167 6,0501 5,4495 3,8781 3,7298 7,8746 10,2355 2,0140 14,9138

5,41% 7,95% 11,85% 7,97% 12,03% 4,99% 7,10% 5,50% 7,29% 9,70% 6,45% 8,11% 8,82% 9,12% 8,58% 14,96% 6,26% 9,80% 6,78% 7,40% 7,37% 7,72% 4,30% 5,18%

84.614.383,70 23.412.688,81 1.101.090,33 3.940.344,96 176.535.013,72 36.285.758,29 2.016.716,57 30.496.173,40 37.795.649,13 2.058.825,79 66.429.205,82 8.193.147,27 1.648.155,35 10.948.651,10 21.025.260,34 28.652.679,76 313.333.206,76 5.507.782,91 29.586.258,06 62.539.559,62 139.075.379,13 58.091.387,91 1.301.542,52 19.723.847,88 133.078,08 6.397.706,67 675.868,02 15.666.795,29 1.383.629,30 1.411.924,33 34.218.535,97 14.495.293,02 4.886.251,63 13.282.146,45 3.639.711,36 3.134.434,98 128.859.460,13 61.934.806,28 14.968.040,40 59.749.022,45 111.623.306,34 59.936.561,90 9.403.347,27 35.031.892,47 114.585.293,47 48.695.230,67 10.425.336,51 659.464,63 8.278.394,43 62.336.694,50 15.465.029,56 2.576.844,91 4.570.516,81 4.980.221,24

0,13% 0,06% 0,17% 0,16% 0,06% 0,19% 0,24% 0,01% 0,12% -0,01% 0,00% -0,02% 0,17% 0,20% 0,05% 0,17% -0,07% 0,16% 0,11% -0,69% 0,37% 0,02% 0,01% -0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,37% 0,37% 0,52% 0,52% 0,05% 0,03% 0,06% 0,13% -0,17% -0,23% -0,24% -0,17% 0,08% 0,20% 0,14% 0,00% -0,03% -0,06% -0,16% 0,06% 0,11% 0,04% 0,13% 0,20% 0,12% 0,03%

16,6307 12,4478 9,2099 4,9399 4,5037 6,9216 6,5750 9,0049 10,4212 10,2941 10,6147 4,0432 3,8663 6,7686 3,1915 4,4575 5,7531 5,7457 9,9205 11,2555 9,3458 10,5802 11,3885 10,8645 1.201,8400 1.196,4200 1.166,5300 1.196,4700 985,8800 1.045,0100 1.024,9200 1.028,0300 4,5304 3,6149 3,2004 8,2365 3,3781 11,0427 10,8406 9,7398 3,1505 9,8880 25,8963 10,0081 1,1484 10,9089 3,4017 2,9829 4,8475 2,9271 3,4341 3,5918 212,8992 3,3787

16,1416 12,0817 8,9390 4,9029 4,4699 6,8697 6,5257 8,4046 9,9153 10,0882 10,4066 3,9340 3,7618 6,7178 3,1471 4,4575 5,7531 5,7457 9,4009 10,6659 8,8563 10,0260 10,8462 10,8645 1.201,8400 1.196,4200 1.166,5300 1.196,4700 985,8800 1.045,0100 1.024,9200 1.028,0300 4,4741 3,5615 3,1531 8,1148 3,2298 10,6097 10,4154 9,5450 3,1269 9,5002 25,5742 10,0081 1,1285 10,8271 3,3017 2,9680 4,8233 2,8691 3,2341 3,5562 211,8400 3,2147

4,92% 12,67% -0,76% -7,54% 3,73% 4,75% 13,73% 2,94% 10,34% 1,87% 0,38% 21,40% -4,22% 8,48% 3,84% 9,77% 16,80% 9,31% 6,13% 5,66% 8,75% 6,72% 8,42% 14,04% 12,71% 12,75% 6,27% 6,30% 8,19% 8,23% 6,90% 6,94% 14,80% 14,27% 11,25% 4,28% 5,79% 6,05% 5,29% -7,50% 3,47% 0,43% -8,07% 0,08% 7,01% 6,73% 10,47% 6,38% 10,93% 7,90% 7,12% -6,66% 1,74% 7,61%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

5.189.608,09 1.918.483,73 121.946,28 797.660,69 39.197.642,17 5.242.429,50 306.727,12 3.555.957,30 3.735.606,51 200.000,00 6.383.362,58 2.061.832,78 433.745,82 1.617.574,82 6.627.322,83 6.427.921,14 54.463.780,86 958.586,38 3.131.458,63 5.834.160,70 15.625.102,67 5.765.090,85 120.000,00 1.815.436,21 110,73 5.347,36 579,38 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.386,54 14.100,00 1.083.921,16 3.729.376,57 1.154.341,90 386.262,96 39.099.031,92 5.720.803,39 1.408.353,94 6.134.519,09 35.430.702,45 6.182.817,24 364.930,27 3.500.360,15 100.776.680,16 4.463.816,32 3.126.026,95 221.082,97 1.707.754,21 21.509.345,97 4.638.447,62 724.613,77 21.575,42 1.518.215,49

16,3046 12,2037 9,0293 4,9399 4,5037 6,9216 6,5750 8,5761 10,1177 10,2941 10,4066 3,9737 3,7998 6,7686 3,1725 4,4575 5,7531 5,7457 9,4481 10,7195 8,9008 10,0764 10,8462 10,8645 1.201,8400 1.196,4200 1.166,5300 1.196,4700 985,8800 1.045,0100 1.024,9200 1.028,0300 4,5079 3,5615 3,1531 8,1148 3,2957 10,8262 10,6280 9,7398 3,1505 9,6941 25,7675 10,0081 1,1370 10,9089 3,3350 2,9829 4,8475 2,8981 3,3341 3,5562 211,8400 3,2803

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

12.291.525,89 6.025.356,54 31.384.694,56 49.231.708,56 20.865.313,93 20.669.617,35 239.394.336,17 230.588.208,77 26.502.552,42 28.680.273,20 84.007.552,61 52.710.062,04 53.896.187,54 39.843.850,78 1.517.867,48 2.663.967,19 21.311.435,64 91.264.966,38 1.677.270,29 13.730.183,38 961.605,55 92.104.197,78 221.440.909,16 35.335.673,85 7.454.896,89 382.407,01 24.847.683,36 1.810.053,21 148.681.613,20 12.704.534,07 11.489.688,85

3.680.990,81 575.404,20 4.434.257,83 2.223.367,08 5.229.887,70 2.104.666,70 16.101.315,23 15.355.988,59 2.707.015,79 1.732.356,41 5.956.041,00 1.187.988,81 3.426.235,93 5.881.044,67 219.251,79 339.756,22 8.428.120,91 14.535.542,95 1.302.453,81 9.400.416,31 130.169,07 41.277.827,10 19.231.857,91 17.248.628,65 279.525,00 286,10 18.567,30 373.593,04 6.954.452,03 4.418.158,28 1.482.500,85

3,3392 10,4715 7,0778 22,1429 3,9896 9,8209 14,8680 15,0162 9,7903 16,5556 14,1046 44,3692 15,7304 6,7750 6,9229 7,8408 2,5286 6,2787 1,2878 1,4606 7,3874 2,2313 11,5143 2,0486 26,6699 1.336,6000 1.338,2500 4,8450 21,3793 2,8755 7,7502

-0,85% -0,04% -1,81% -0,66% -1,17% -1,37% -0,77% -0,82% -1,33% -1,16% -1,87% -0,72% -0,67% -0,81% -0,86% -0,51% -0,76% -0,64% -0,15% -0,51% -0,32% -0,09% -0,97% -1,60% -1,32% -0,33% -0,33% -0,87% -1,06% -0,17% -0,92%

3,5062 10,9951 7,4317 23,2500 4,1292 10,1646 15,0167 15,1664 9,8882 16,7212 14,1751 45,2566 16,0450 6,9105 7,0614 7,9976 2,6171 6,2787 1,2878 1,4781 7,4760 2,2313 11,5143 2,0486 26,6699 1.336,6000 1.338,2500 4,8935 22,0207 2,9618 7,9827

3,2724 10,3668 7,0070 21,9215 3,9497 9,7227 14,7193 14,8660 9,6924 16,3900 13,9918 43,9255 15,5731 6,7073 6,8537 7,7624 2,5286 6,2159 1,2749 1,4460 7,3135 2,2090 11,3992 2,0281 26,6699 1.336,6000 1.338,2500 4,7481 21,1655 2,8467 7,6727

23,87% 53,82% 52,20% 50,02% 43,42% 51,88% 42,61% 43,76% 50,35% 48,52% 55,00% 29,94% 22,95% 37,30% 23,89% 35,85% 50,45% 30,17% 40,04% 27,19% 32,33% 38,01% 43,10% 56,91% 23,40% 43,27% 43,32% 52,92% 38,94% 45,93% 42,62%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

72.684.689,96 6.109.255,14 11,8975 9.194.721,90 2.364.435,63 3,8888 238.215.457,88 8.214.790,85 28,9984 80.793.745,91 12.482.642,21 6,4725 35.258.955,58 64.650.454,94 0,5454 2.331.229,97 3.699.009,61 0,6302 92.533.195,04 10.448.098,75 8,8565 58.764.189,39 6.482.969,10 9,0644 52.119.040,52 5.314.950,88 9,8061 4.583.593,68 2.704.872,50 1,6946 965.163,79 81.090,07 11,9024 3.256.402,10 273.566,51 11,9035 16.352.566,61 3.569.194,95 4,5816 2.928.069,63 1.103.590,87 2,6532 24.936.638,55 7.326.439,77 3,4037 13.123.011,90 5.338.250,07 2,4583 71.784.355,54 4.427.373,09 16,2138 17.719.870,88 6.785.646,49 2,6114 100.714.726,29 1.856.972,86 54,2360 6.421.358,92 556.834,79 11,5319 9.386.920,60 1.976.666,70 4,7489 17.717.816,57 17.766.701,71 0,9972 63.788.767,30 5.245.010,56 12,1618 9.645.807,07 10.046.467,13 0,9601 47.679.192,18 4.082.357,40 11,6793 9.414.128,88 2.503.660,56 3,7601 30.188.538,97 12.171.945,15 2,4802 21.623.803,77 7.909.744,47 2,7338 1.067.674,06 830.492,59 1,2856 710.373,06 216.255,27 3,2849 6.446.767,20 596.562,19 10,8065

-0,84% -0,88% -0,87% -0,32% -0,84% -0,94% -0,14% -0,36% -0,46% -0,99% -0,26% -0,26% -0,87% -1,22% -1,13% -0,58% -1,32% -0,39% -0,67% -1,09% -0,30% -0,52% -1,11% -0,30% -1,13% -0,93% -1,13% -0,28% -0,92% -1,08% -1,14%

11,8975 3,8888 29,2884 6,5372 0,5454 0,6302 8,8565 9,0644 9,8061 1,6946 12,1404 12,1416 4,8107 2,7859 3,4037 2,4583 16,3759 2,6375 55,5919 11,8202 4,8676 1,0171 12,4050 0,9769 11,8837 3,7601 2,6042 2,8705 1,3113 3,4163 11,2388

11,7785 3,8499 28,7084 6,4078 0,5399 0,6239 8,7679 9,0644 9,8061 1,6777 11,6644 11,6654 4,5358 2,6267 3,3867 2,4460 15,8895 2,5592 54,2360 11,5319 4,7489 0,9972 12,1618 0,9409 11,4457 3,7225 2,4554 2,6791 1,2727 3,2521 10,6984

32,62% 43,04% 44,49% 46,92% 27,52% 47,48% 10,03% 14,22% 16,63% 79,89% 20,80% 20,80% 30,43% 32,61% 40,42% 42,61% 42,08% 49,65% 38,62% 34,74% 37,24% 42,42% 48,88% 46,33% 44,77% 41,71% 29,55% 46,56% 34,21% 40,33% 39,96%

13.614.262,33 1.175.191,45 11,5847 2.442.172,54 395.503,24 6,1748 1.992.246,24 480.134,31 4,1494 13.922.297,11 1.135.228,00 12,2639 2.813.433,97 515.851,76 5,4540 6.979.941,65 1.519.140,62 4,5947 3.707.313,34 1.639.539,84 2,2612 935.496,43 129.094,04 7,2466 21.824.330,91 6.387.732,34 3,4166 35.748.781,62 9.523.920,20 3,7536 646.840,73 598,70 1.080,4100 33.309.880,07 30.330,03 1.098,2500 667.919,61 620,91 1.075,7100 45.749.736,95 42.480,16 1.076,9700 43.565,08 43,99 990,2700 4.739.028,54 4.779,40 991,5500 5.253.822,85 1.173.429,56 4,4773 2.063.740,07 435.456,17 4,7393 4.057.692,17 2.868.091,39 1,4148 1.515.836,43 680.969,37 2,2260 3.705.615,48 1.614.157,32 2,2957 1.376.818,69 599.984,65 2,2948 56.402.811,34 46.848.837,27 1,2039 8.882.478,14 688.528,21 12,9007 14.990.842,56 1.196.460,12 12,5293 41.145.894,34 4.294.853,86 9,5803 10.040.350,49 15.841.828,35 0,6338 10.569.911,86 13.326.413,65 0,7932 3.999.691,14 421.752,33 9,4835 4.170.095,85 438.302,85 9,5142 1.365.774,40 147.923,87 9,2330 168.750.477,77 18.118.949,26 9,3135 51.178.615,05 6.268.174,78 8,1648 1.357.630,78 449.235,83 3,0221 29.634.149,91 2.821.094,54 10,5045 4.826.119,26 2.224.868,19 2,1692 2.709.497,95 1.489.359,13 1,8192 8.306.634,63 6.109.736,20 1,3596 13.023.871,39 5.405.844,89 2,4092 16.983.279,09 3.635.801,96 4,6711 11.736.471,33 4.379.406,82 2,6799 30.463.640,73 15.418.065,04 1,9758 574.560,40 38.204,60 15,0390 4.098.246,73 15.264,03 268,4900 1.636.883,95 317.650,87 5,1531

-0,03% 1,24% -0,44% 0,28% 0,55% 0,23% -0,10% -0,02% -0,34% -0,25% 1,20% 1,20% 1,96% 1,96% 1,37% 1,37% -1,30% -0,27% -0,26% -0,02% 0,16% 0,25% -0,07% 1,33% 0,05% 1,37% -0,06% 1,29% -0,13% -0,18% -0,09% 0,08% 0,22% 0,40% 0,05% -0,06% 0,18% -0,16% -0,13% 0,53% -0,53% 0,17% 0,27% 1,88% -0,02%

12,1639 6,3909 4,2324 12,3865 5,5631 4,5947 2,2612 7,3336 3,4166 3,7536 1.080,4100 1.098,2500 1.075,7100 1.076,9700 990,2700 991,5500 4,5221 4,7867 1,4572 2,2928 2,3531 2,3636 1,2039 12,9007 12,6546 9,6761 0,6338 0,7932 9,7206 9,7045 9,2330 9,3135 8,1648 3,0221 10,6095 2,2777 1,9102 1,3732 2,4694 4,7879 2,7469 2,0153 15,1894 273,8598 5,3077

11,4689 6,1131 4,1079 12,1413 5,3995 4,5488 2,2386 7,1741 3,3824 3,7161 1.080,4100 1.098,2500 1.075,7100 1.076,9700 990,2700 991,5500 4,3878 4,6445 1,4007 2,2037 2,2727 2,2719 1,1919 12,7717 12,4040 9,4845 0,6275 0,7853 9,2938 9,3239 9,0483 9,1272 8,0832 3,0070 10,2944 2,1258 1,7828 1,3324 2,4092 4,6711 2,6799 1,9758 14,7382 268,4900 5,0500

15,85% 42,12% 5,27% 56,78% 32,96% 2,96% 11,84% 20,92% 18,60% 14,30% 18,25% 18,29% 17,94% 17,99% 21,21% 21,25% 21,11% 37,44% 15,15% 40,42% 23,78% 21,90% 10,29% 55,91% 10,66% 53,48% 12,10% 63,38% 8,03% 8,65% -5,47% -2,64% 11,13% 0,74% 28,52% 9,68% 5,28% 13,99% 9,08% 46,13% 11,23% 8,26% 51,30% 16,04% 14,10%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.558.633,26 2.221.209,67 6,5544 30.106.075,82 2.449.003,47 12,2932 8.018.571,60 1.356.094,96 5,9130 88.547.094,52 8.038.867,47 11,0149 12.614.247,35 1.822.598,62 6,9210 10.016.912,42 2.769.625,99 3,6167 4.804.079,63 716.229,61 6,7075 11.146.972,83 2.008.724,70 5,5493 65.917.265,18 8.931.899,56 7,3800 3.498.559,36 605.827,42 5,7748 112.527.768,51 34.479.803,25 3,2636 507.748.501,96 130.121.680,89 3,9021 299.827.012,95 158.553.583,71 1,8910 7.720.841,85 1.667.726,45 4,6296 13.535.212,05 2.538.740,64 5,3315 36.941.587,33 6.925.566,92 5,3341 4.971.353,05 1.409.295,02 3,5275 10.700.286,03 1.311.709,55 8,1575 299.991,34 79.568,78 3,7702 69.308.148,19 30.136.253,07 2,2998

0,01% 6,5675 6,4233 2,10% 0,01% 12,4161 12,1703 3,07% 0,05% 5,9130 5,8539 4,21% 0,00% 11,0149 11,0149 1,23% 0,00% 6,9210 6,9210 2,33% 0,00% 3,6203 3,6022 1,38% 0,01% 6,7075 6,7075 2,81% 0,01% 5,5493 5,4938 2,39% 0,00% 7,3874 7,3431 0,15% -0,02% 5,7892 5,7459 5,57% 0,02% 3,2636 3,2636 0,58% 0,01% 3,9216 3,8826 4,28% 0,01% 1,8910 1,8910 2,67% 0,00% 4,6296 4,6065 2,37% 0,00% 5,3315 5,3315 2,21% 0,00% 5,3341 5,3341 1,42% 0,07% 3,5275 3,5099 2,00% 0,00% 8,3207 7,9944 3,02% 0,00% 3,8079 3,5817 1,91% 0,00% 2,2998 2,2998 3,07%

275.444.453,43 38.963.994,10 7,0692 289.796.678,24 24.913.562,32 11,6321 40.169.423,94 3.467.538,95 11,5844 63.513.741,98 57.669.044,89 1,1013 365.012.336,33 346.754.998,27 1,0527

0,00% 7,0692 7,0692 1,81% 0,00% 11,6321 11,6321 0,49% 0,01% 11,5844 11,5844 1,45% -0,01% 1,1013 1,1013 1,83% 0,01% 1,0527 1,0527 3,58%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

418.810,82 6,9753 182.846,41 14,0773 120.000,00 9,9963 1.376.894,72 13,1496

57.277.132,11 5.735.203,78 9,9869 121.252.672,68 12.003.312,41 10,1016 8.343.170,31 708.926,35 11,7687 27.957.725,24 2.951.912,99 9,4711 15.030.081,43 1.307.576,56 11,4946 4.006.102,83 370.765,27 10,8050 3.554.949,93 329.060,59 10,8033 746.174.170,24 142.781.682,12 5,2260 35.184.355,87 9.153.052,12 3,8440 6.290.888,96 855.815,01 7,3508 87.854.952,89 5.173.903,17 16,9804 29.217.940,98 5.110.420,63 5,7173 14.064.027,20 1.268.307,93 11,0888 18.909.320,79 1.756.328,74 10,7664 10.146.380,98 2.906.419,60 3,4910 30.765.475,33 3.572.909,83 8,6108 5.414.333,03 2.409.091,47 2,2475 57.963.868,04 3.103.407,84 18,6775 9.956.150,36 1.645.293,72 6,0513 57.830.184,95 6.296.227,31 9,1849 20.265.713,21 5.198.159,40 3,8986 18.695.961,02 5.018.104,04 3,7257 1.137.365,25 120.000,00 9,4780 1.462.106,79 150.492,23 9,7155 16.317.678,49 4.091.697,39 3,9880 4.315.813,42 531.035,16 8,1272 1.126.176,27 426.315,32 2,6417 17.724.746,82 7.044.855,66 2,5160 2.351.768,69 220.377,20 10,6716

-0,86% -0,22% -0,07% 0,03% -0,19% -0,52% -0,20% -0,19% -0,22% -0,37% -0,63% -0,33% -0,30% -0,14% -0,30% -0,67% -0,45% -0,64% -0,71% -0,07% -0,47% -0,33% -0,57% -0,54% -0,61% -0,69% -0,58% -0,28% -0,24%

10,4862 10,2026 11,8864 9,6605 11,6958 10,9941 10,9383 5,2260 3,8440 7,4243 16,9804 5,7173 11,0888 10,7664 3,4910 8,8691 2,4273 18,8643 6,3539 9,3456 3,9571 3,7630 9,5728 9,8127 3,9880 8,3710 2,6549 2,5160 10,6716

9,8870 10,0006 11,6510 9,4711 11,3797 10,6970 10,6953 5,2260 3,8056 7,2773 16,8106 5,6601 10,9779 10,7664 3,4561 8,5247 2,2475 18,4907 5,9908 9,1849 3,8986 3,6884 9,3832 9,6183 3,9681 7,9647 2,6311 2,5097 10,6716

21,66% 24,19% 8,00% 0,26% 24,99% 14,62% 28,72% 21,76% 15,17% 16,64% 22,90% 13,74% 11,23% 11,50% 12,43% 26,86% 24,81% 25,39% 12,57% 9,47% 30,06% 23,59% 19,90% 19,13% 23,51% 23,47% 27,57% 17,97% 6,72%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.876.128,72 6.530.563,32 3.063.357,53 2.700.563,51 1.764.256,56 35.198.697,69 13.581.528,95 3.544.566,39 35.662.542,00 23.227.722,39 39.746.241,33 1.818.014,49 20.415.293,47

1.298.984,03 577.347,31 266.471,99 249.151,73 334.522,03 4.284.840,39 2.153.281,57 295.691,44 5.944.702,01 8.409.205,69 3.908.148,14 580.781,18 7.287.610,55

17,6108 11,3113 11,4960 10,8390 5,2740 8,2147 6,3074 11,9874 5,9990 2,7622 10,1701 3,1303 2,8014

-0,06% -0,07% -0,05% -0,06% 0,11% 0,12% 0,14% 0,33% -0,01% 0,08% -0,23% -0,18% -0,13%

18,4913 11,8769 12,0708 11,3810 5,3795 8,4611 6,3705 12,1073 5,9990 2,7898 10,1701 3,2555 2,8294

17,4347 11,0851 11,2661 10,6222 5,2213 7,9683 6,2443 11,8675 5,9390 2,7346 10,1192 3,0990 2,7734

37,27% 28,26% 31,11% 39,34% 18,95% 8,17% 35,22% 46,54% 8,82% 10,82% 13,19% 21,86% 10,04%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

15.457.299,07 4.607.520,22 2.353.042,57 193.118,06 5.296.032,35 643.880,85 15.941.513,50 2.519.860,92 50.060.859,93 6.014.051,40 64.664.755,66 4.697.846,73 5.869.977,88 2.225.677,80 4.144.004,60 1.274.487,45 16.431.886,86 2.087.124,68 52.754.156,93 21.920.543,88 52.980.719,92 76.281.826,92 24.008.423,43 32.816.112,58 16.728.929,17 22.864.239,37 1.357.630,78 449.235,83 44.999.212,90 17.662.006,27

3,3548 12,1845 8,2252 6,3263 8,3240 13,7648 2,6374 3,2515 7,8730 2,4066 0,6945 0,7316 0,7317 3,0221 2,5478

0,19% 0,26% 0,64% 0,89% 0,13% 0,16% 0,83% 0,81% 0,30% 0,34% 0,27% 1,01% 1,01% 0,40% 0,72%

3,5225 12,7937 8,3075 6,3896 8,4072 13,9024 2,6901 3,2515 7,8730 2,4066 0,6945 0,7316 0,7390 3,0221 2,6752

3,3213 12,0627 8,1429 6,2630 8,2408 13,6272 2,6110 3,2190 7,7943 2,3825 0,6876 0,7170 0,7244 3,0070 2,4204

27,45% 21,85% 18,88% 14,59% 21,61% 54,57% 21,89% 18,34% 19,40% 20,89% 21,44% 71,94% 71,96% 0,74% 17,38%

15.763.133,52 5.055.949,38 2.599.648,88 450.732,31 1.854.546,54 205.692,04 73.891.716,49 8.117.266,58 31.801.436,40 3.652.429,93 6.477.241,73 1.111.356,60 62.496.258,85 21.286.393,19 64.757.700,55 67.441.043,17 11.182.421,67 1.171.489,64 1.888.735,85 627.787,88 40.688.117,37 15.841.826,20 5.692.285,83 1.986.937,24 3.554.692,77 439.356,03 5.179.784,84 586.072,13 1.913.722,22 208.025,78

3,1177 5,7676 9,0161 9,1030 8,7069 5,8282 2,9360 0,9602 9,5455 3,0086 2,5684 2,8649 8,0907 8,8381 9,1994

0,35% 0,32% 0,22% 0,11% 0,16% 1,00% 0,33% 0,40% -0,11% 0,07% -0,14% -0,10% 0,48% 0,41% 0,32%

3,1489 5,8253 9,4669 9,1030 8,7069 6,0030 2,9360 0,9602 9,7364 3,0086 2,6968 3,0081 8,1514 8,9044 9,2684

3,0865 5,7099 8,9259 9,0120 8,6198 5,6534 2,9066 0,9506 9,5455 2,9936 2,5170 2,8076 8,0300 8,7718 9,1304

8,54% 19,11% 20,88% 11,60% 14,02% 14,72% 8,88% 9,18% 6,25% 0,29% 6,52% 3,87% 12,79% 10,78% 8,30%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8)

13.080.009,23 10.284.511,60 24.290,13 2.673.326,26

1.357.378,56 9,6362 999.009,77 10,2947 21,30 1.140,6500 2.349,57 1.137,8000

0,28% 9,6362 9,5880 4,14% 0,12% 10,2947 10,1918 4,00% - 1.140,6500 1.140,6500 7,68% - 1.137,8000 1.137,8000 1,33%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,5037 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9029 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4406 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,2233 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .135,11 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5104 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,36 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5693 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6133

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,91012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6262

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5891

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.921.328,36 2.573.979,30 1.199.560,54 18.105.625,08

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-0,09% 7,3241 6,9055 18,79% -0,55% 14,7812 13,9365 30,87% -0,01% 10,1962 9,8963 -0,04% -0,79% 13,6098 13,0181 25,10%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5048 .........................................................1,5026 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90353 .......................................................0,90227 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4458 .........................................................7,4354 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2305 .......................................................10,2161 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,2 .........................................................135,02 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5115 .........................................................1,5093 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3659 .........................................................8,3541 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5704 .........................................................1,5682 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6144 .........................................................1,6122

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¶EM¶Δ∏ 12 NOEMBPI√À 2009

35


¢ÈÂıÓ‹ 36 ∂ÎÙÂϤÛÙËÎÂ Ô ÂχıÂÚÔ˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹˜ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ √À∞™π°∫Δ√¡, 11.

√ Δ˙ÔÓ ÕÏÂÓ ªÔ¯¿Ì·ÓÙ, Ô ÂχıÂÚÔ˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ 2002, fiÙ·Ó Â›¯Â ÛÎÔÙÒÛÂÈ 10 ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÓÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, Ù˘ μÈÚÙ˙›ÓÈ· Î·È ÙÔ˘ ª¤ÚÈÏ·ÓÙ Â› ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÂÎÙÂϤÛÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ¤ÓÂÛË, ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ °ÎÚ›ÓÛ‚ÈÏ Ù˘ μÈÚÙ˙›ÓÈ·. ¶ÚÈÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙ›, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ηÌÈ¿ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚Ë. “¢ÂÓ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û· Ó· ϤÂÈ Ô‡Ù ϤÍË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ §¿ÚÈ ΔÚ¤ÈÏÔÚ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÊfiÙÔ˘ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙˆÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÙÔ˘. “ÕÏÏË ÌÈ· ˙ˆ‹ ¤Ê˘ÁÂ. ∞˘Ù‹ ¿ÍÈ˙ ӷ ʇÁÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™Ù›‚ÂÓ ªÔ˘Ú, Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, §›ÓÙ·, ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· 10 ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ªÔ¯¿Ì·ÓÙ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁÔ‡ ÙÔ˘, §È ªfiÈÓÙ ª¿Ï‚Ô. √ ªÔ˘Ú ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·ÔÚÚÈÙÈο ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ªÔ¯¿Ì·ÓÙ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯·Û ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. “∫·È Ë §›ÓÙ· ¿ÊËÛ ·È‰È¿ ›Ûˆ. Œ¯ÂÈ ÌÈ· ÎfiÚË, ÙËÓ ∫¤ÈÙÈ, ¤Ó· ÁÈÔ, ÙÔÓ ΔfiÌ·˜. ¢Â ı· ‰Ô˘Ó ÔÙ¤ Í·Ó¿ ÙË Ì·Ì¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηÌÈ¿ Û˘ÌfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘”. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ¯¿Ì·ÓÙ -Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤·Û¯Â ·fi ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ÂÈÛΤÊıËΠÙË Ê˘Ï·Î‹ ÛÙÔ °ÎÚ›ÓÛ‚ÈÏ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ‹ıÂÏ ӷ ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ ͤڈ fiÙÈ Â›¯Â ÔÏϤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏ √˘›Ïȷ̘ ÛÙÔ CNN. √ ΔÈÌ ∫¤ÈÓ, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÛÙË μÈÚÙ˙›ÓÈ·, ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÂÈ›ÎÂÈ·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ·¤ÚÚÈ„Â ¤ÊÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô ªÔ¯¿Ì·ÓÙ Â›Ó·È „˘¯Èο ·ÛıÂÓ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ‰ÈηÛÙ›, ηıÒ˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. √ ªÔ¯¿Ì·ÓÙ, ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ ÙÔ˘ 1991, Ô˘ ‰ÈοÛÙËΠÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ÛÙȘ ∏¶∞, Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001 Î·È ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ¿Óıڷη. ª·˙› Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 17 ÂÙÒÓ fiÙ·Ó ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·¤Ê˘Á ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ÛÎfiÙˆÛ·Ó ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÙÚÂȘ ÛÙË μÈÚÙ˙›ÓÈ· Î·È ¤ÍÈ ÛÙÔ ª¤ÚÈÏ·ÓÙ. ΔÔ Î›ÓËÙÚfi ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ.

¶EM¶TH 12 NOEMBPI√À 2009

∏̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÊÈÏ›·˜

¶·ÚÔ˘Û›· ª¤ÚÎÂÏ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ¶∞ƒπ™π, 11.

ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. H ™˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡ ÛÙȘ 11:11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ 11˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 1918. ∏ “∂ÔÚÙ‹ Ù˘ Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛ˘” ˘‹ÚÍ ¿ÓÙ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ Â› Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÔÙ¤ ÛÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜. ŒÙÛÈ, Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ -Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜- Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÊÈÏ›·. “∑‹Ùˆ Ë °·ÏÏ›·, ˙‹Ùˆ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ˙‹Ùˆ Ë Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÊÈÏ›·”. ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ (ÛÙ· Á·ÏÏÈο) Ë ª¤ÚÎÂÏ ¤ÎÏÂÈÛ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∞„›‰· ÙÔ˘ £ÚÈ¿Ì‚Ô˘. “ø˜ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜”, ›Â Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ, “¤¯ˆ Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Ì·˙› Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ó· ÂÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ, °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜”. ¶Ï·ÈÛȈ̤ÓÔÈ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ ·fi Ó¤· ·È‰È¿, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ °·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ªÂÚ·Ú¯›·˜, ¤‰ˆÛ·Ó Ì›· Ó¤·, “‰˘Ó·Ù‹” ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÊÈÏ›·˜. “™‹ÌÂÚ·, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜”, ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, “Â›Ó·È Â‰Ò, Âӈ̤ÓÔÈ, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ‰›· Ì¿¯Ë˜. √ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ì ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ ‚·ıÈ¿”. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÊÈÏ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· “Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıËÛ·˘Úfi˜”. “∂›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜ Û‹ÌÂÚ·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ˘¤ÊÂÚ·Ó, Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ ıËÛ·˘Úfi”, ÚfiÛıÂÛÂ.∏ M¤ÚÎÂÏ Î·È Ô ™·ÚÎÔ˙› ¿Ó·„·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙË ÊÏfiÁ· ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÓˆÛÙÔ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÊÈÏ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· “Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıËÛ·˘Úfi˜”.

ÙËÓ Ô‰‡ÓË, Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Î·È Ó· ÂÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜”.

√È ∫·Ó·‰Ô›

ªÂ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ô ™·ÚÎÔ˙› ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ̛· ı¤ÛË ÛÙÔ “¿ÏÌÔ˘Ì” Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ: ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Ã¤ÏÌÔ˘Ù ∫ÔÏ, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1984 ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÔ˘ÔÌfiÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ μÂÚÓÙ¤Ó. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ÙËÓ ÚÒÙË “¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ‹” ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ÊÈÏ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜, “ÛÙÔ ÂÍ‹˜, Ë 11Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ̛· ÎÔÈÓ‹ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÔÚÙ‹, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È Ë ∞„›‰·

ÙÔ˘ £ÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ∞„›‰· Ù˘ ºÈÏ›·˜”. ΔËÓ “ÈÛÙÔÚÈ΋” ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ Δ‡Ô˜, Ì ٛÙÏÔ˘˜ fiˆ˜: “∞fi ÙË Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛË ÛÙË ÊÈÏ›·”, “∏ ÙfiÏÌË Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Í¿ÊÓÈ·Û ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜”, “∏ 11Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÙ¤ È· ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó Ò˜ Û‹ÌÂÚ·”. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë Á·ÏÏÈ΋ ÚÔ‰ڛ·, Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÂÍËÁ›: “£ÂÒÚËÛ· fiÙÈ ‹ÏıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ‚ÚÂıԇ̠̠ÙËÓ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̷̠˙›

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ∫·Ó·‰Ô› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË ÛÙËÓ √ÙÙ¿‚· οو ·fi Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓÔ Ô˘Ú·Ófi ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ™Ù¤ÊÂÓ Ã¿ÚÂÚ Î·È ÙË °ÂÓÈ΋ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ª¿ÈÎÏ Δ˙ÈÓ ÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ‹ÚˆÂ˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÔϤÌÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100.000 ∫·Ó·‰Ô› ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, 44.000 ÛÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, 516 ÛÙÔÓ ¶fiÏÂÌÔ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜, 121 Û ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È 97 ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∏ 11Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ 90‹ Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∫·Ó·‰¿˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 600.000 ÛÙÚ·Ùfi. ∞fi ÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÂÈ˙ÒÓ, Ô John Babcock, 107 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠ۠ÁÈÁ·ÓÙÔıfiÓ˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ √ÙÙ¿‚·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∫·ÓÙ·¯¿Ú, ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ó·‰ÈΤ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂΛ ÂÛfiÓÙ˜. Δ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ 97 ∫·Ó·‰ÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÌÈχÙËÎ·Ó Û ¤Ó· ¤ÙÚÈÓÔ ÎÂÓÔÙ¿ÊÈÔ, Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ï·Ù›·. ¶·ÚfiÓÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ì¤ÏË ¤ÍÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.

∞ÔÎÔÌ̤Ó˜ ‰Âο‰Â˜ fiÏÂȘ - ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ

∂ÈÎfiÓ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ·fi ÏËÌ̇Ú˜ ™∞¡ ™∞§μ∞¢√ƒ, 11.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 152 Â›Ó·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙÔ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ ·fi ÙȘ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÓÂfiÙÂÚÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ãfiگ ªÂϤÓÙ˜ñ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı›. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ, ηٿ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÂ‰¿‰ÚÔ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ §¿Ú·, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ™·Ó μÈÛ¤ÓÙÂ, Ô˘ ¤¯ÂÈ 50.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˆÛÙfiÛÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ “˘fiıÂÛË” . ÕÏÏÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ‹ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË μÂÚ·¿˜.¢È·ÛÒÛÙ˜ ¿Û¯È˙·Ó ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Û ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ·ÔÎfiËÎ·Ó ·fi ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ Ï¿Û˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÈÁ›‰Â˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ªÂϤÓÙ˜, “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ 37 fiÏÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ·fi ÙfiÓÔ˘˜ ¯ÒÌ·ÙÔ˜, ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ‰¤ÓÙÚ·” . √ ·ÚÈıÌfi˜ fiÛˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ¤ÁË ÌÂÈÒıËΠηٿ ÙÈ, ÛÙÔ˘˜ 12.930, ·Ó¤ÊÂÚ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ô˘ › Â›Û˘ fiÙÈ 1.800 Û›ÙÈ· ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ 18 Á¤Ê˘Ú˜ Î·È ÔÏÏÔ› ‰ÚfiÌÔÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ª·Ô˘Ú›ÛÈÔ ºÔ‡Ó˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ fiÏË μÂÚ·¿˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ “·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰Â ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ Ôϛ٘” . ∑‹ÙËÛ ·fi ÙË ‚Ô˘Ï‹ Ó· ·Ó·Î·Ù·Ó›ÌÂÈ 150 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 300 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.∏ ‚Ô˘Ï‹ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Â›ÛËÌ· “ÂıÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹” Î·È Î‹Ú˘Í ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù·. √È ∏¶∞ ‰È¤ıÂÛ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ‡„Ô˘˜ 100.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙÔ ™·Ï‚·‰fiÚ, Ë μÚ·˙ÈÏ›· 80.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ Ë °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· ¤ÛÙÂÈÏ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â͇ÚÂÛ˘ ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ. ΔÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √∏∂ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 10.000

¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·ÙÂ›ÁÔ˘Û· ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÙÚfiÊÈÌ·. ªÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÈÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· ÕÈÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Î·È ÌÂÁ¤ı˘Ó ÙȘ ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜.

ÿԘ Û ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈΘ fiÏÂȘ ·fi ‰È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ∞ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ÓˆÚ›˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ÌÏ¿Î·Ô˘Ù Ô˘ ‚‡ıÈÛ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ

Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È -ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙȘ ·Ú¯¤˜, ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ fiÙÈ ı· ÍÂÛÔ‡Û ·̷ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜-, ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÚÔÎÏ‹ıËΠÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ πÙ·˝Ô˘, ÛÙËÓ ÌÂıfiÚÈÔ μÚ·˙ÈÏ›·˜-¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë˜, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ÎÚ¿ÙË (ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 20% Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÙÔ 90% Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ŒÓÙÛÔ˘Ó §Ô˘Ì¿Ô˘. ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ʇÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Û·Ê‹˜. ¢Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ʈ˜ Û ™¿Ô˘ ¶¿Ô˘ÏÔ˘, ƒ›Ô˘ ÓÙ ∑·Ó¤ÈÚÔ˘ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏÈÙ›˜. ™¯Â‰fiÓ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë ¤ÌÂÈÓ Â›Û˘ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜, ÙÔ ™¿Ô˘ ¶¿Ô˘ÏÔ, ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔηٷÛÙ·ı› Ï‹Úˆ˜ Ë ·ÚÔ¯‹. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔÎÏ‹ıËΠ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜. ∂ÓÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÚÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Î·È Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÛÙÔ¤˜ ÒÛÔ˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ¶·ÚfiÌÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ÛÙÔ ƒ›Ô˘, ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ 2014 Î·È ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ 2016. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· πÙ·˝Ô˘ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ §Ô˘Ì¿Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ Ò˜ ÂÓ¤ÛÎË„Â ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏ¿ “·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Î·È ÌÈ· ÛÊÔ‰Ú‹ ηٷÈÁ›‰·, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË [ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜] ·fi ÙÔ πÙ·˝Ô˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi CBN Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ ƒ›Ô˘ ™¤Ú˙ÈÔ˘ ∫·ÌÚ¿Ï ‰È¤Ù·Í ӷ ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.


¢ÈÂıÓ‹ 37

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

“¶¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ ˙ËÙ¿ Ô ∞Ì¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï

ŸÌËÚÔÈ ÂÈÚ·ÙÒÓ ‘∂ÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ›

¶∞ƒπ™π, 11.

Δ

ÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, ˙‹ÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ” ϤÂÈ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ª. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. ªÈÏÒÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÌÙË Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ °È¿ÛÂÚ ∞Ú·Ê¿Ù Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ º·Ù¿¯, Ô ª.∞Ì¿˜ › fiÙÈ ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·Ó ‰Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ, “ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ê˘ÛÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜” .

“°È· Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‰ÂÛÌ¢ı› Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. [...] Èڛ˜ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· Û˘ÌʈӋۈ” , ÙfiÓÈÛÂ. √ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ Â›Û˘ ÙÔ πÛÚ·‹Ï fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓÒ˜ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ. √È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ, ‰‹ÏˆÛÂ, fï˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÎÙÚԯȿÛÂÈ Î·È ı¤ÙÂÈ ÂÌfi‰È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. √ ª. ∞Ì¿˜ › ·ÎfiÌË fiÙÈ Ù›ÓÂÈ ¯Â›Ú· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÛÙË Ã·Ì¿˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂȉÈÒÍÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔ‰ÚÈ΋ ıËÙ›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. “Ÿˆ˜ ›· ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÌÔ˘, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿ÏϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ... ÙȘ Ôԛ˜ ı· ¿Úˆ ˘fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ӕ , ‰‹ÏˆÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›·. ∏ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ó· ÌËÓ ·ÁÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙˆÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. √ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË °·ÏÏ›· Ó· ȤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ

™Δ√∫Ã√§ª∏, 11.

∂∫Δ∞∫Δ∏ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Û˘-

ÁοÏÂÛ ÛÙȘ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ÛԢˉÈ΋ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂∂, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜. “ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi ·ÎÏÔ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ºÚ¤ÓÙÚÈÎ ƒ¿ÈÓÊÂÏÙ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÁηϤÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ¿Ù˘Ë Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰Â›ÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ƒÔÌ¤ÚÙ· ∞ϤÓÈÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ̿Ù˜ Ù˘ ∂∂, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÂÚ›Ô˘ 10 ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ªfiÓÈÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ⁄·ÙÔ˘ ∂ÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ∂∂. ∂ÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙȘ μڢͤÏϘ, fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ·

ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· οÓÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÂÒ‰˘Ó˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ˙Ô‡ÌÂ Û·Ó Î·ÏÔ› Á›ÙÔÓ˜” , ›Â Ô ¶¤Ú˜.

∂¤ÙÂÈÔ˜ ÁÈ· ∞Ú·Ê¿Ù

πÚ¿Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ȤÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ª.¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡. √ ÂÔÈÎÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ˙‹ÙËÌ·“·ÁοıÈ” ÁÈ· πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ Î·È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜. ∏ ¢‡ÛË, ·ÓËÛ˘¯ÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÌË Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘, Ȥ˙ÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ÂÈχÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ οÔÈÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÌÓÙ¿Ï· Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜ οÏÂÛ·Ó ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ·ÁÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi ÛÙ· ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ∂‰¿ÊË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜

ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÁÂÙÒÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ”, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Ôχ ıÂÙÈο” Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ∏¶∞ ÛÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ. “∂ÎÙ›ÌËÛ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·›ÛÙˆÛ·. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ÊÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi Î·È ·ÓÔÈÎÙfi. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹ ı· ·Ô‰ÂȯÙ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋” , ÚfiÛıÂÛÂ. √ ª. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ·-

¿ÓÙËÛ ¤ÙÛÈ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ·ÚΤÛÙËΠӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ “Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹” , ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ÎÔÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ËÁÂÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÈ· ΛÓËÛË fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ·fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›· fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Â›ÛËÌË Â›Û΄Ë, Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ™ÈÌfiÓ ¶¤Ú˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË ‚Ô‡ÏË-

¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ƒ·Ì¿Ï·, ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË, ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÌÙË Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ °È¿ÛÂÚ ∞Ú·Ê¿Ù. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ªÔ˘Î¿Ù··, ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁ›Ԣ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜, ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ ÛËÌ·›Â˜, ÔÚÙÚ¤Ù· ÙÔ˘ ∞Ú·Ê¿Ù Î·È ÎÂÊ›ÁȘ, ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ Ì·ÓٛϘ Ô˘ ‹Ù·Ó Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘ ∞Ú·Ê¿Ù. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙËÓ °¿˙· Ë Ã·Ì¿˜, Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Ú·Ê¿Ù, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎfiÌÌ· º¿Ù·¯ ÙÔ˘ ∞Ú·Ê¿Ù Î·È ÙÔ˘ ∞Ì¿˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ¿‰ÂȘ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÂÚ›Ô˘ 200 Ô·‰Ô› Ù˘ º¿Ù·¯ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ º¿Ù·¯ ∞ÛÚ·Ê Δ˙ԇ̷ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ °¿˙·˜ ÁÈ· Ó· ÙÂϤÛÔ˘Ó Ì›· ȉȈÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ƒ·Ì¿Ï· ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜

ŒÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂.∂. ÛÙȘ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô. ø˜ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ Ù˘ ∂∂, Ô Î. ƒ¿ÈÓÊÂÏÙ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜. √ Ï‹Ú˘ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Â›Ó·È ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. ¢Èψ̿Ù˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛıÂÓ·Ú‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ Ô

°¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú, ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ μÚÂÙ·ÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ΔfiÓÈ ªÏÂÚ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ª¿ÛÈÌÔ ¡Ù’ ∞Ϥ̷ ʤÚÂÙ·È Â›Û˘ ˆ˜ Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Á·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ⁄·ÙÔ˘ ∂ÎÚÔÛÒÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ Â·ÓÂÈÏÏË̤Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ À¶∂• Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›-

ΔÔ˘ÚΛ·: ¡¤· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ∞°∫Àƒ∞, 11.

ªπ∞ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı·

·Ú¤Ì‚ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÌÂÙ¿ ÙË ı˘ÂÏÏÒ‰Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ˘ÈÔı¤ÙËÛË ‰Ë-

Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ∏ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ¡Ù’ ∞Ϥ̷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Ì οÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ·fi Ù· Ó¤· ̤ÏË Ù˘ ∂∂ Î·È ÚÒËÓ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Ù˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· πÙ·Ï›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ‚¿ÛÂÈ fiÛˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, Ô ªfiÓÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ⁄·ÙÔ˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ηٿ ÙË

ÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˘¤Ú Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÌÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙÈ΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ, Ô˘ ‰È·ÚΛ ‹‰Ë 25 ¯ÚfiÓÈ·. √ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔ˘Ú‰ÈÎfi ˙‹ÙËÌ·.

Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜. ¢Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ÛԢˉÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎÔ‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ·ÓÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ̛· ‰˘ÓËÙÈο ‰È¯·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·. “ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ÚÔÙ›ӈ ¤Ó· fiÓÔÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ı¤ÛË Î·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ú΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·” , ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ƒ¿ÈÓÊÂÏÙ ÛÙË ÛԢˉÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Dagens Nyheter. “∞fi ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯· ·ÔÎfiÌÈÛ· ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “∏ ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ‰ÂÍÈ¿˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ƒ¿ÈÓÊÂÏÙ, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” .

¶∂πƒ∞π∞™, 11.

√ª∏ƒ√π ¤ÓÔÏˆÓ ™ÔÌ·ÏÒÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ, Â›Ó·È ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÔÈ ÙÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› Î·È 19 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·Ô› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜, ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘, ˘fi ÛËÌ·›· ¡‹ÛˆÓ ª¿ÚÛ·Ï, ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “ºÈÏ›ÙÛ·” ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÒ ¤Ï 400 Ó.Ì. μ∞ ÙˆÓ ™Â¸¯ÂÏÏÒÓ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË Î·È Î·ÙÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹ ÙÔ ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “ŸÚÓÙÂÚ ™›ÈÓÁΔ Î·È Â›Ó·È ¤ÌÊÔÚÙÔ Ì ϛ·ÛÌ· ›¯Â ·ÔχÛÂÈ ·fi Ù· ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ¡Ù¤ÚÌ·Ó Ù˘ ¡. ∞ÊÚÈ΋˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ “∞Ù·Ï¿ÓÙË” , Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ηٿ Ù˘ ÂÈÚ·Ù›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, ÛÙÔ ÏÔ›Ô ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó 22 ̤ÏË ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ - ÙÚÂȘ ∂ÏÏËÓ˜ Î·È 19 ºÈÏÈÈÓ¤˙ÔÈ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ∞Ù·Ï¿ÓÙË, ÙÔ ÏÔ›Ô Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ‚fiÚÂÈ·.

∞˘Í¿ÓÂÙ·È (;) Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ∞£∏¡∞, 11.

∞¶√ ÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ÛÙË ÃÂڿ٠ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ Δ¿ÁÌ· ∂ȉÈ΋˜ ™‡ÓıÂÛ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó (Δ∂™∞º). ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ∫À™∂∞ Â› ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢, ÂÓÒ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·ÛÎÔ‡Ó Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ›ÂÛË ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÓÂfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi Ó·ÙÔ˚Τ˜ ËÁ¤˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·fi ÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË ÃÂÚ¿Ù, ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÂÏÈÎÒ˜ ÛÙËÓ fiÏË º·Ú¿¯, (‰ËÏ. ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ·fi ÙË ÃÂÚ¿Ù) Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙË ÃÂÚ¿Ù Ì ÙËÓ ∫·ÓÙ·¯¿Ú. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ º·Ú¿¯ ÙÔ ¡∞Δ√ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ˆ˜ ÎfiÎÎÈÓË, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ Î·È ÔχÓÂÎÚˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ù·ÏÈÌ¿Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∂›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ì 20 ÂÈϤÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó·ÙÔ˚Îfi ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ Δ∂™∞º ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ º·Ú¿¯. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙË º·Ú¿¯, Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂȉÈÎÒÓ ÙÂıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Èı·ÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. ∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ‰‡Ó·ÌË ·ÎfiÌ· 50 ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∫·ÌÔ‡Ï.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ∞£∏¡∞, 11.

∞¢À¡∞ª∏ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘Û›·-

Û ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù¤ÊÂÚ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô‡ÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÓÔ‰ÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÂ Â˘Úˆ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Wall Street. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.659,40 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.652,68 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 6,72 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,25%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.414,47 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,18 %, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.983,95 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,08%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 488,90 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,31%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.162,33 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,16%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.704,51 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,17%. ™Ù‹ÚÈÁÌ· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ∂ıÓÈ΋, ∫‡ÚÔ˘, O¶∞¶, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÂÓÒ ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ΔΔ Î·È Eurobank. ¶È¤ÛÂȘ ‰¤¯ıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË Ë̤ڷ Ë Alpha. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 1,38%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ +1,45% Î·È Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ +0,60%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ë Alpha ÛËÌ›ˆÛ ·ÒÏÂȘ 2,41%, Ë Eurobank -0,38% Î·È ÙÔ ΔΔ 1,03%. ∞fi ÙÔÓ 20¿ÚË ·ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó √¶∞¶ (+1,19%), ¢∂∏ (+0,66%), ∂§¶∂ (+0,72%) Î·È Motor Oil (+0,59%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.972,27 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.904,73 -0,32%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.650,90 -0,16%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.879,99 -0,65%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 3.872,76 3,73%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.377,92 +0,67%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.387,81 +0,08%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.516,28 -0,29%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.228,63 +0,93%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.509,89 -0,04%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.132,42 0,18%, ΔÚ¿Â˙˜: 3.554,48 +0,21%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.818,75 -0,16%, ÀÁ›·: 5.166,39 -1,55%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.374,02 +1,14%, ÃËÌÈο: 8.638,31 +1,04%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 5.131,84 -0,21% ∞fi ÙȘ 249 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 80 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 107 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 62 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ӈ̤ÓË ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›· +16,67%, ∫ÂÚ·Ì›· ∞ÏÏ·Ù›ÓË+10,00%, Fieratex+8,82%, ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ¢ÂÛÌfi˜ (ÎÔ) +8,33% Î·È Q&R+8,33%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ -9,49%, ª·Í›Ì-¶ÂÚÙÛÈÓ›‰Ë˜ -9,09%, Audiovisual 8,75%, ¡ÙÚÔ˘ÎÊ¿ÚÌÂÓ 7,79% Î·È ∫Ù‹Ì· §·˙·Ú›‰Ë 7,78%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 156,887 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 12,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

∞ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹

™ÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ∞£∏¡∞, 11.

ÙÔÓ “ÚÔı¿Ï·ÌÔ” Ù˘ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ¤‚·ÏÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ªÂ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ϤÔÓ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÂÛÌ¢Ù› ˆ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ·, Ì ÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ̤۷ ÛÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο fï˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ Ï‹„˘ “·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ”, Ù· ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 104 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· fiÛ· ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 104, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 8, Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯ, ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÔ ·ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 9. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 104, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 8, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·Ó ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÙfi˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. ªÂÙ¿ (·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 9), ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚ› Ó· ηϤÛÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· Ù· ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ˘ÔÛ¯Âı›, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË, ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ʤÙÔ˜ Û 3,7% ÙÔ˘ ∞∂¶. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢ı› ÛÙÔ 12,7% ÂÚ›Ô˘, Û˘ÓÂÒ˜ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2009 ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ‰··ÓÒÓ (2,5% ÙÔ˘ ∞∂¶) ÙÔ 2009, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛıÂÈÛÒÓ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û ·˘ÍË̤Ó˜ ‰·¿Ó˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó¤Ï·‚ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 104 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜

8 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 104, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 9, ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚ› Ó· ηϤÛÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· Ù· ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ÚÔıÂÛÌ›· ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ·fi ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∫·ıÒ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏ›˙ÂÈ Û ·Ú¿Ù·ÛË, ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2013 (‹ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ 2014), οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ -Ù˘È΋- ˘·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ 104,8 ÛÙÔ 104,9. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÛÎfiÈ̘ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›-

ÙÚÔÔ˜ Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ (™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜) Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ (ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙfiÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘. ∞·ÈÙ›ٷÈ, Â›Û˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ·‡ÍËÛË ÛÙ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÂÈÙfiÎÈ·, οÙÈ Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ˘ÈÔı¤ÙËÛ Â›Û˘ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó -fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·- ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ 2013 ˆ˜ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ ΔÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË ™ÏÔ‚·Î›·, ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚ-

ÙÔÁ·Ï›·. °È· ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¿Óˆ ÙÔ˘ 3% ÙÔ 2009, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ¯Ú¤Ô˘˜, ··ÈÙ‹ıËΠӷ ηıÔÚÈÛÙ› ÏËÛȤÛÙÂÚË ÚÔıÂÛÌ›·, ÙÔ 2012. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¤ıÂÛ Ӥ· fiÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ 2013 ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÔ 2014 ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2014/15 ÁÈ· ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂›ÙÚÔÔ˜, ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰‹ÏˆÛË: “ŸÏÔÈ Û˘ÌʈӋ۷Ì Â› Ù˘ ·Ó¿Á΢ ηٿÚÙÈÛ˘ Û·ÊÒÓ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ‰Ú·Ì·ÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ΔÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÊÂÓfi˜ ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Û‡ÁÎÏÈÛ˘, Ô˘ ı· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙfiÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘. ∞·ÈÙ›ٷÈ, Â›Û˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ·‡ÍËÛË ÛÙ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÂÈÙfiÎÈ· οÙÈ, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë” .

√Úȷο ıÂÙÈÎfi˜ Ô ¢Â›ÎÙ˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘

Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·: ªÂÙ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· μƒÀ•∂§§∂™, 11.

Δ∏¡ ¿Ô„Ë Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜

∂ÈÙÚÔ‹˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, ηٿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ۋÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÚˆÙËı›˜ fiÙÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰·

ı· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Ù˘ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹, Ë ¯ÒÚ· ˘·¯ı› ÛÙÔ ÕÚıÚÔ 104 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 9 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ. “™‹ÌÂÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜” ,

·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, Ô πÛ·Ófi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Eco/fin Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ Eco/fin. O X. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ, “Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ” , ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ÙËÓ „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. μ¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚ Ô

Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÂϤÁÍÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Eco/fin ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. “Ÿˆ˜ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘

¯Ú¤Ô˘˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, Ô πÛ·Ófi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “°È· Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÔÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÊÈÏfi‰Ô͘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞Ó ‰Â Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÂȉÂÈÓˆı›, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô Ã. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ fiϘ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·

ƒÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ∞£∏¡∞, 11.

ƒ

È˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” , ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Eurogroup Î·È Ecofin. ΔÔÓ ÚÔÛ¯‹ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· οو ·fi ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ “Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ” , fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ˘·¯ı› ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÙÔ 2010 ı· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· fiÏ· Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ‰·¿Ó˜ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÏÔÁÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· Ó¤Ô “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ‰·¿Ó˜ ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ‰Ëψı¤ÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ı· ÚÔηÏÂ›Ù·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË ÙȘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ŸÏ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ Î·È ·Î›ÓËÙ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰·¿Ó˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ó¤·˜ “¢Ú›·˜” ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘. ΔÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, ÔÌfiÏÔÁ·, ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÌÂÙÔ¯¤˜, ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·ÎfiÌ· Î·È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ı· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¤ÓÙ˘Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ı· ‰›‰ÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ οı ›‰Ô˘˜ ‰··ÓÒÓ ÒÛÙ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ó· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍˆÓ. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ “fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ” , fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÔÌ‹ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÙȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiÛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ηٷÚÁËı› Î·È Ë ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤Ó˜ ÂÈÙ·Á¤˜ › fiÙÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·-

ÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√È ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

ÙÛ¤ÏË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÎÚ˘Êfi ¯Ú¤Ô˜. Δ¤ÏÔ˜, ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÌÂÙ·Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ecofin Ô˘ ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “£ÂˆÚÒ -ÚfiÛıÂÛÂ- fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ¡· ÌËÓ ÊÔÚÙˆı› ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È¤„¢Û ÙȘ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÂÚ› ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û Â›‰· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡. “¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ (Ù˘ ∂∂) ÁÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 12% Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ë ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂Ì›˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·˘Ùfi ı· ·ÔÙ˘ˆı› ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜” ›Â. ¶·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ “Ì›· ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ∂˘-

Úˆ˙ÒÓË” . ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 104 ·Ú. 9 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¢È¤„¢ÛÂ, fï˜, fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ηıÒ˜ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÔÈÓÔ-

ÕÏÏË ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô Ï·fi˜, ‚ϤÂÈ ÙÔ ∫∫∂. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ˘fi ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÙËÓ ∂∂ Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¡¢, ¶∞™√∫, ̤ۈ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ‹‰Ë ·ÎÚÈ‚¿ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂˆÊÂÏËı› Ù· ̤ÁÈÛÙ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÒÚ· ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ Ï·fi” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. °È· ÙÒ¯Â˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÈÏ¿ Ô §∞√™ Î·È ˙ËÙ¿ ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ·. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ Â›Ó·È Ë Ù˘È΋ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÂ ËÌ›ÌÂÙÚ· Ù‡Ô˘ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

Î·È Û‹ÌÂÚ· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰Â ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì “Û·ÁËÓ¢ÙÈο” ΛÓËÙÚ·. √ Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· Î·È Ô ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ... “ÎÏ¿ÊÙ· ÷ڿϷÌ” . °È· ÓÂÔ·ÔÈÎȷ΋˜ ÎˉÂÌÔÓ›·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÌÈÏ¿ Ô ™Àƒπ∑∞. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¶·Ó.§·Ê·˙¿Ó˘: “Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·›ÚÓÂÈ fi„ÂȘ ÓÂÔ·ÔÈÎȷ΋˜ ÎˉÂÌÔÓ›·˜ Ì ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÚfiÛ¯ËÌ·, ÙˆÓ ‰‹ıÂÓ ˘„ËÏÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ÓÂÔ·ÔÈÎÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂÈÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘” .

™Ù·‰È·Î‹ Ë Â͛ۈÛË ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

ÕÌÂÛË ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∞£∏¡∞, 11.

Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-

ÙÔ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ¤Ï·‚ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ Ecofin Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ›ÛÂÈ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙË ÌË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·Ôχو˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ECOFIN ¯ı˜ (ΔÚ›ÙË) ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ·Ó·ÌÔÚʈı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ‰›Î·ÈÔ Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ Î·È Ó· ηχÙÂÈ ·Ôχو˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â› fiÙÈ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û¯ÂÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË fiÛÔ

Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÓÙˆ˜ › fiÙÈ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ ˆ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ¿Ì ÛÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ 2013 ‹ 2014. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ı· ηٷÙÂı›, ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ 140.000 Á˘Ó·›Î˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1983, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ô ÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˜ ‚›Ô˜ ı· ·Ú·Ù·ı› ηٿ 5 ¤ˆ˜ 15 ¤ÙË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ ¤‰ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙË ˙ÒÓË ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ì·˙› Ì 4 ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ “27” Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ‰··ÓÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 12% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fï˜, Á›ÓÂÙ·È Î·È ÂȉÈ΋ ÂÈϤÔÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ∞Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÙÔ 2060 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰··Ó¿ ÙÔ 24% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ı· Â›Ó·È 884% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘!

∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ Eurostat ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÂÓ‰Âϯ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô

∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ “¤ÓÔ¯Ô” ÁÈ· Ù· „¢‰‹ ÛÙoȯ›· ∞£∏¡∞, 11.

Δ√ ‰È¿ÛÙËÌ· 16-18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘

ı· ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (Eurostat), ÒÛÙ ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ È‰›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Èı·ÓÒ˜ Ó· Â›Ó·È ·Ó·‰ÚÔÌÈÎfi˜. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÛÔ ›Ûˆ ı· ¿ÂÈ, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò Ì ·ÓÔȯٿ ‚È‚Ï›·” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ

™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Eurogrop Î·È Ecofin. ∞ÓÔÈÎÙfi ¿ÊËÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·fi‰ÔÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛˆÔÔÈËıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â› fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ·, ›Â. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂ Ù¤ıËΠı¤Ì· ·fi‰ÔÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ” . ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Î·È fiÙÈ “ÚfiÙÂÈÓ· ÛÙËÓ Eurostat Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı› (ÁÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ). ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‹ fi¯È” . √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÓˆ-

ÛÙÔÔ›ËÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÔ̤Ó˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Â Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 104 ·Ú. 9 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË Î·È ı¤ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÈηÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ “ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ Ó· ÌË ÊÔÚÙÒÓÂ-

Ù·È ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË” . ¶·ÓÙˆ˜ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰È¤„¢Û fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 104

·Ú. 9 Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ηıÒ˜ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40 ŸÌÈÏÔ˜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘

«™¿ÂÈ» ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ù˘ ¢∂¶∞ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 11.

ΔÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ù˘ ¢∂¶∞ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Û¿ÛÂÈ Ô fiÌÈÏÔ˜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ (LNG) ÂÎÙfi˜ ¢∂¶∞. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ “∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ (π∂¡∂), ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 65.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛıËΠ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Eni. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ CHP, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÛÙÔ ·¤ÚÈÔ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ô fiÌÈÏÔ˜ ·fi ÙË ¢∂¶∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô, Ô fiÌÈÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÙË ƒÂ‚˘ıÔ‡Û·.

29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂™∂∂ ∞£∏¡∞, 11.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘. √È „ËÊÔÊÔڛ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (∞η‰ËÌ›·˜ 7) Î·È ·fi ÒÚ·˜ 9:30 - 16:00 Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 400 ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ - ÂÎϤÎÙÔÚ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ¯ÒÚ·. √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÍÈÒÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂™∂∂, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÔÚ›ÛÙËΠfiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ’’·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜’’.

¡¤Ô ÚÂÎfiÚ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ §√¡¢π¡√, 11.

∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ¤Ó· Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ, ηıÒ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜-·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜-·ÁfiÚ·Û·Ó “Û ÊÚÂÓ‹ÚÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜” Ôχ ¯Ú˘Ûfi, ˆ˜ ÙÔ “·ÓÙ›‰ÔÙÔ” ÛÙÔ ‰È·ÚÎÒ˜ ˘ÔÙÈÌÔ‡ÌÂÓÔ-Ù¯ÓˤÓÙˆ˜-·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ∞Ó·ÙÈÌ¿Ù·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·. ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë Ô˘ÁÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙ· 1.070 ‰ÔÏ¿ÚÈ·ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¯‹ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ “ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏ›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2008. ™‹ÌÂÚ·, Ë Ô˘ÁÎÈ¿ ¤Êı·Û ÛÙ· 1.118,88 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ë Ô˘ÁÎÈ¿.

¶EM¶TH 12 NOEMBPI√À 2009

ÕÚ¯ÈÛ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2010

À„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ÁÈ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 11.

ǻ

ÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi» Ô˘ “‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù›, ·ÏÏ¿ ˘ÏÔÔÈ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ‰ÈηÈfiÙÂÚË ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” , ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.

ΔfiÛÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ Î·È ª·ÓÒÏ˘ ŸıˆÓ·˜, ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‚ÔϤ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ë ÔÔ›· ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Î·Ù·Ê˘Á‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2009 Î·È ·ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Ù˘ ˘ÔÛ¯¤ÛˆÓ. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢, ª·Ó. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010 (ËÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ÂÓÈ·›Ô Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÊ¿·Í ÂÈÛÊÔÚ¿ Î.¿.) Î·È Û‡‰ÔÓÙ·˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ 2009, ·Ó‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 8,3% ÛÙÔ 12,7%. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢, Ã. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ‰È¤ÎÚÈÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ·ıÂÙÔ‡ÓÙ·È: ªÈÎÚfiÙÂÚÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi Ù· ˘ÂÛ¯Ë̤ӷ, ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ ·ÓÙ› ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Ù· ÔÙ¿, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· Ù· ·ÏÈ¿ π.Ã. ·ÏÏ¿ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Î.Ï. “∞fi ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Ù˘ ¡¢, Ï›ÂÈ Ë ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È Ë ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “¶Ôχ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˆ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È 8% Î·È fi¯È 12,7%. ¶ÔÏÈÙÈο ı· ›¯· ÙÔ ›‰ÈÔ fiÊÂÏÔ˜ - Î·È ‰ÂÓ ı· ›¯· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ ÙÔ Ù›¯Ô˜ ·˘Ùfi Ù˘ η¯˘Ô„›·˜ Î·È ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·. Δ· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ηٿÚÚ¢Û˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Î·È Â›¯·Ó ·ÔÙ˘ˆı› ÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‰ÂÏÙ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜: 18 ‰ÈÛ. ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, 20 ‰ÈÛ. ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, 23,6 ‰ÈÛ. ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ, ·Ó ·-

Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ٷ ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· 300 ‰ÈÛ., ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ·Ó ·‡ÍËÛË 13% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009...” . “√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·›ÚÓÂÈ Î·È ‰›ÓÂÈ” ·Ó¤ÊÂÚ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜. “ªÂÈÒÓÂÈ ÂÍÔÏÈÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ·ÏÏ¿ ÂȉÔÙ› ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ªÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ ¯ÔÚËÁ› ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∞˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Û ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÔÙ¿, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 3000 ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ªÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 4% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∫·Ù·ÚÁ› ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË” .

“¶ÚԂϤÔ˘Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ·Ó¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ì ÈÔ ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ ÂȉÈÎfi˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÕÁ. Δ˙¤Î˘, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û‹ÌÂÚ· “Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ 2004, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. ∞Îԇ̠fi,ÙÈ Ì·˜ ¤ÏÂÁÂ Ô °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô - ÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡” . ¶¿ÏÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∫∫∂, Ô ¡. ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ¤‚Ë Û ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÙÚ·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ŒÎıÂÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, “ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ë ∂.∂., ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014, ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ-

΋ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Û Â›Â‰Ô ∂.∂., Ô˘ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ 100% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Û¯¤‰È· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, Ù· ÔÔ›· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ” . “¡· ÏÔÈfiÓ, Ò˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂.∂., Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ Û¯¤ÛË Ì ٷ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÛÙÔ Ò˜ Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÒÓ” Û˘Ì¤Ú·ÓÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ô ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Î·È ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛË ÛÙȘ ‚ÔϤ˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù¯ÓËÙ‹ ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜: “√ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘, Ô ÎÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ¤‰ˆÛ ‰Â‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı·‡Ì·” ›Â Ô Î. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘. “ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È 4,5 ‰ÈÛ. ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ∫·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ, οı ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì 400 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚԂϤÂÙ·È ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË 0,3% Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ¿ÏÏˆÓ 100 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜; ¡·È - ·Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û·Ù·ÏÒÓ ‹Ù·Ó ı·ÚڷϤ˜” . √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶. §·Ê·˙¿Ó˘, ÛÙ‹ÚÈÍ ٷ ·Ú·¿Óˆ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÎÚÈÙÈ΋, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜” . “∂Û›˜ ηٷÁÁ¤ÏÏ·Ù ÙÔ fiÙÈ Ë ¡¢ Ì›ˆÛ ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂Û›˜ ÙÔÓ ·˘Í¿ÓÂÙ ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ ¯ÚÔÓÈ¿. °È·Ù› ‰ÂÓ Î¿ÓÂÙ ÌfiÓÈÌË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ÒÛÙ ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· Â·›ÚÂÛÙ ˆ˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÙÂ Ô 2010, Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi; °È·Ù› ı· ıÈÁÔ‡Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” . “∞Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ıÈÁÔ‡Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ.

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¤ÚÁˆÓ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜

∂Ï¿¯ÈÛÙË ·ÔÚÚfiÊËÛË fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ∞£∏¡∞, 11.

∏ ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013, Ë ÔÔ›· ÌfiÏȘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 3% Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û Â›Â‰Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∏ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏ˘Â›‰˘ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¢ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘, ·Ó¤Ï˘Û·Ó ¯ı˜ ηٿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹, ÙËÓ ·Ú¯‹ ÏËڈ̋˜ Î·È ÙËÓ ∂¢∂§. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ۠·‰Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ fiÙÈ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙȘ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 3,06% ‹ Ù· 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ 26,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È Û 208,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· 7 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ηÈ

591,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı› Û ¤ÚÁ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ˘ÂÚÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË -̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜- ÔÛÔÛÙÈ·›· ·ÔÚÚfiÊËÛË (5,65%) ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·” ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ 85,68 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,51 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÓÒ ÙÔ Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·” , ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÔÛfi 4,97 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘Û›·˙ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÔÚÚfiÊËÛË 1,56% Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 77,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ¤ÓÙ ˘ÂÚÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·Î‰ÔÓ›· - £Ú¿ÎË Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 8,47% Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 208,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Â› Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3,26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËÎ·Ó 76,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ (ÔÛÔÛÙfi 2,51%) ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 3,051 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â ̤۷ Â›‰·, ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË fiÚˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜

¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 5,85% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ 12,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ϤÔÓ Ô Î·ÓfiÓ·˜ Ù˘ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¢ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· ÙÚ›· Î·È fi¯È ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· -fiˆ˜ ›Û¯˘Â ÛÙÔ °’ ∫¶™- ·fi ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ( ˆ+3 ·ÓÙ› Ó+2) ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔηϤÛÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ∑¿Î ¶ÔÓÛ¤ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ™Ù·‡ÚÔ ∞ÚÓ·Ô˘Ù¿ÎË ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ¶ÔÓÛ¤ ·ÊÔ‡ ‰È·›ÛÙˆÛ ÙËÓ ·ÚÁ‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007 2013 ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÔχÏÔÎÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ Ù˘ ¢ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.øÛÙfiÛÔ Ô Î. ¶ÔÓÛ¤ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔÓ Î. ∞ÚÓ·Ô˘Ù¿ÎË fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Î·È fiÙÈ ı· ·ÚΤÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÌÂÛ·›·˜ Îϛ̷η˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜.∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ¤ÓÙ·ÍË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ 2007213 ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γραφείο 28 τ.μ. ανακαινισμένο, Τοπάλη - Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (148) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È γκαρσονιέρες επιπλωμένες, με αυτόνομη θέρμανση aircondition, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 6947 528143, 24210 87051. (170)

σε τιμή ευκαιρίας: α) μονοκατοικία 105 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικοπ. ανατολική με αυλή φ/α 135.000 Ε. β) οικόπεδο στον Αγ. Στέφανο 600 τ.μ. 59.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 6977-615627 (993)

υπέροχη ποιοτική μεζονέτα τριών επιπέδων 205 τ.μ. στο Καραγάτς με θέα το Πήλιο, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλο σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 3 υ/δ (το ένα master), ανεξάρτητη είσοδο με δυνατότητα αυτονομίας του ημιυπογείου, parking. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (963)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Βόλου Αλεξάνδρας-Κουταρέλια γωνία, υπόγειο, ισόγειο και όροφος. Πληρ. τηλ. 2421020196, 20357, κιν. 6974877171. (828)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π διαμερίσματα στη Χρυσή Ακτή (Καντήραγας), μπροστά στη θάλασσα, αυτοτελή με τζάκι κ.λπ. Πληρ. τηλ. 6949-122235. (827)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα πολυκατοικίας Τρικούπη 39 (κάτω Ανθίμου Γαζή). Σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, wc, λουτρό, wc, αυτόνομη θέρμανση, 3ος όροφος. Πληρ. τηλ. 24210-87878 και 6946-682621. (244)

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (990)

¶ø§√À¡Δ∞π

σε τιμή ευκαιρίας: α) 79 τ.μ. 1ος ορ. 2 υ/δ, τριετίας 98.000 Ε. β) 76 τ.μ. 2ος ορ. 2 υ/δ, κλειστό πάρκιν 108.000 Ε. γ) 97 τ.μ. 3ος, 3 υ/δ, 25ετίας 85.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (085)

¶ø§√À¡Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΡΕΤΙΡΕ πλησίον πάρκου Αγ. Κωνσταντίνου, 102 τ.μ., αποτελούμενο από σαλ/ρία, 2 υπνοδ., κουζίνα, λουτρό, wc, αυτόν. θέρμανση φ/α, πάρκιν, μεγάλα μπαλκόνια, υπέροχη θέα. Ενοίκιο 600 Ε. Προτάσεις σοβαρές. Τηλ. 6978-320024. (275)

¶ø§OYNTAI μ√§√™ - Νέα Δημητριάδα. Πωλείται οικόπεδο 412 τ.μ., εντός σχεδίου, σ.δ. 0,8, άρτιο, οικοδομήσιμο, γωνιακό, πρόποδες Γορίτσας, θέα, ήσυχη περιοχή. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6907390290. (140)

¶ø§∂πΔ∞π γνωστή εμπορική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, στεγαζόμενη σε νεόδμητο γωνιακό κατάστημα 100 τ.μ. επί της οδού Ερμού. Τηλ. 24210-21311 (952)

¶ø§√À¡Δ∞π 1) Ενιαίος επαγγελματικός χώρος 2,3 ορόφου συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. και 2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 100 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου 64 και Γάτσου στο Βόλο. Τηλ. επικοινωνίας 6976 677351. (953)

Σε μόλις αποπερατωθείσες οικοδομές: 1) Τριάρι 81 τ.μ. με αποθήκη και parking στη Μαγνήτων με Κοραή γωνία, στεγασμένες θέσεις parking στη Κοραή 98. 3) Δυάρι - στούντιο 50 τ.μ. με αποθήκη στη Γλάδστωνος 17. Μικρό κατάστημα 16 τ.μ. στο ισόγειο. Πληρ. τηλ. 6936-856653 και 2421024113. (143)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (969)

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À ¶ÚfiÙ·ÛË * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ - ÁˆÓȷ΋ - Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ 150 Ù.Ì. * 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· - 2 Ì¿ÓÈ·. * Δ˙¿ÎÈ ÁˆÓÈ·Îfi. * ∂˘Ú‡¯ˆÚÔÈ ÂÍÒÛÙ˜. * ∞ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·. * ¶ÂÚÈÔ¯‹: ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - Ô‰fi˜ ∞ÏΛ˘. * ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘: ú 220.000.

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË & §·¯·Ó¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes@Kolimitras.gr

(999)

¶ø§√À¡Δ∞π σε προσεγμένης κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων στην περιοχή Νεαπόλεως, ευρύχωρα τριάρια 94 τ.μ. και 92 τ.μ. 2ου ορόφου με ανεξάρτητη κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (964)

¶ø§∂πΔ∞π διπλοκατοικία στους Αγ. Αναργύρους αποτελούμενη από ισόγεια οικία 92 τ.μ. ανακαινισμένη, διαμέρισμα 1ου ορόφου 76 τ.μ. σε άψογη κατάσταση και ταράτσα με δώμα σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (965)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 120 τ.μ. διπλοκατοικίας στην περιοχή Πέτρου και Παύλου της Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλο σαλόνιτραπεζαρία, το 1/3 του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (966)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνιο υπερπολυτελές ακίνητο 6 km από το Βόλο με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενο από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφανείας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (967)

¶ø§∂πΔ∞π υψηλών προδιαγραφών ακίνητο τριών επιπέδων συνολικής επιφάνειας 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές αποτελούμενο από μεζονέτα, 3 υ/δ, 2 μπάνια και ανεξάρτητο ξενώνα, βοηθητικοί χώροι, parking αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (968)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ΒΟΛΟΣ, περιοχή Κασσαβέτη: Διαμέρισμα 74 τ.μ., με 2 υπνοδωμάτια, στον 2ο όροφο, διαμπερές. Τιμή: 80.000 Ε. (260)

ΒΟΛΟΣ κατάστημα 126 τ.μ. γωνιακό νοικιασμένο. Τιμή: 170.000 ευρώ. (266)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

Τριάρι 77 τ.μ. (2ος ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 3ΕΤΙΑΣ) διαμπερές, ΩΡΑΙΟΤΑΤΟ, μεγάλες βεράντες, τέντες, λουτρό, πολλά ΕΞΤΡΑ, ατομικό λέβητα, αυτον. φ/α, πάρκν. (ΑΝΑΛΗΨΗ). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (929)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ΒΟΛΟΣ, κέντρο - περιοχή Μεταμορφώσεως: Διαμέρισμα 110 τ.μ., σε καλή κατάσταση, στον 3ο όροφο με 2 υπνοδωμάτια, wc, μπάνιο. Φωτεινότατο και διαμπερές, με πάρκιν. Τιμή: 115.000 Ε. (261)

¶ø§∂πΔ∞π

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ οικόπεδο 625 τ.μ., οικοδομήσιμο 90.000 ευρώ. (267)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

¶ø§∂πΔ∞π

ΒΟΛΟΣ, δίπλα στο κέντρο στέγη ονείρων, μεζονέτα 4ου5ου ορόφου, καταπληκτική θέα 175 τ.μ., 300 ευρώ. (262)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

¶ø§∂πΔ∞π

ΒΟΛΟΣ, κέντρο διαμέρισμα νεόδμητο, 115 τ.μ., 3 υ/δ, μπάνιο, wc, τζάκι, τεράστιες βεράντες 187.000 ευρώ. (263)

¶ø§∂πΔ∞π

ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ οικόπεδο 1.000 άρτιο και οικοδομήσιμο, με καταπληκτική θέα. Τιμή: 210.000 ευρώ. (264)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 645 τ.μ. εφάπτεται πάρκου και ΟΙΚΟΠΕΔΟ 300 τ.μ. άρτια, οικοδομήσιμα, ΩΡΑΙΟΤΑΤΑ με θέα (ελαφρά κλίση) περιοχή ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 850 τ.μ. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (931)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ΔΙΑΜ. 90 τ.μ. (2ος συν 3ος λόγω καταστημάτων ισογείου ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, σαλόνι-χωριστ. κουζίνα, 3 Υ/Δ, λουτρό-πατάρι, ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ (κέντρο έναντι ΥΔΡΕΥΣΗΣ) έτος κατασκ. 1982. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (936)

ΑΓΡΙΑ μεζονέτα 155 τ.μ., 3 υ/δ, τζάκι, μπάνιο wc, 210.000 ευρώ. (265)

ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΘΑΥΜΑΣΙΑ σε πεζόδρομο με θέα, σαλόνικαθιστικό, κουζίνα πάσο, W.C., εσωτερ. σκάλα, όροφος 2ος, 3 Υ/Δ, λουτρό, ισόγειο, μεγάλο δωμάτιο φιλοξενίας, W.C., αυλή, πάρκιν ανοιχτό (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ Ν. ΙΩΝ.). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (932)

¶ø§∂πΔ∞π

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΓΙΑΠΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ), βρίσκεται στα τούβλα με υπόγειο πιλοτή 3 θ/Σ και γκαρσονιέρα, 1ος, 2ος και 3ος, μεζονέτα 4 υ/δ, με τακτοποιημένο ΙΚΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, πάρκο πλατείας Δ (Περραιβού). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (937)

ΔΥΑΡΑΚΙ 45 τ.μ. (1ος) ΚΕΝΤΡΙΚΟ κατάλληλο για ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΣΤΕΓΗ (Ιατρείο, Δικηγ. γραφείο κ.λπ.), σαλόνι, δωμάτιο, κουζίνα, λουτρό, στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΛΙΝΤΟ (κινηματογράφος). ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (933)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

Κάτω σαλόνι-τραπεζ.-κουζίνα, 1 μεγάλο Υ/Δ, λουτρό, αποθήκη, επάνω σαλόνι-κουζίνα, 2 Υ/Δ, λουτρό, W.C., επικοινωνία με εξωτερ. σκάλα, αυλή, ΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. (ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (930)

ΔΥΑΡΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΛΟΥΞ 60 τ.μ. (3ος) διαμπερές, καθιστικό-χωριστ. κουζίνα-1 Υ/Δ, βεράντες, ντουλάπες πολλές, αυτονομία φ/α, λουτρό, πάρκιν, αποθήκη (ΝΟΜΑΡΧΙΑ). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (935)

¶ø§∂πΔ∞π EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 Fax 2421030845

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στιλ ΜΕΖΟΝΕΤΑΣ

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ΔΥΑΡΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 45 τ.μ. 3ΕΤΙΑΣ (3ος ΡΕΤΙΡΕ) καθιστικό-κουζίνα ενιαίο, 1 υ/δ, διαμπερές, μεγαλ. βεράντες, πόρτα ασφαλείας, ΩΡΑΙΟΤΑΤΟ, λουτρό, ντουζιέρα, με θέα ΠΗΛΙΟ κ.λπ., αυτονομία πετρ. (Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ-ΜΠΑΣΔΕΚΗ). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (938)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΛΟΥΞ 90 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. κιόσκι, σαλόνι-τραπεζ.-κουζίνα χωριστή, 2 Υ/Δ, λουτρό, αποθήκη, ατομική θερμ., αυλή και προοπτική ορόφου (ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ 6944/456407 (934)

¶ø§∂πΔ∞π

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À

οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ. Εθνικής Αντιστάσεως 63 με Μαυροκορδάτου, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα-σαλόνι, τζάκι, διαμπερές, σχεδόν καινούργιο, πολυτελούς και γερής κατασκευής, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6986-877677. (268)

¶ÚfiÙ·ÛË

* √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 20.451,52 - ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. * £¤ÛË “¶Ú¿Ù·Á·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ “§·ÙÔÌ›Ԕ. * ∫fiÌ‚Ô˜ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ. * ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. * 58 ̤ÙÚ· “ÚfiÛˆÔ” Û ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, Ï¿ÙÔ˘˜ 5,50 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. * ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘: ú 500.000.

¶ø§∂πΔ∞π

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË & §·¯·Ó¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes@Kolimitras.gr (998)

Στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου εξοχική μεζονέτα 62 τ.μ. ανατολικό, μεσημβρινό, 2 υπν/τια, σαλόνι, κουζίνα, με τζάκι, μπαλκόνι, βεράντα 25 τ.μ. και αυλή 30 τ.μ., αποθήκη, μαγευτική θέα στην παραλία του Αγίου Ιωάννη, θάλασσα, βουνό. Πληρ. τηλ. 6986-877677. (269)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr √π∫√¶∂¢∞ K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Î·È 2 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 30ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ fiÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ù›ÚÈÔ 25 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (038)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¶ø§∂πΔ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 100 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 2. 106 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 3. 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 5. 129 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 6. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 7. 137 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. 87 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 11. 85 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. 81 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 123 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ Ì¿ÓÈÔ, w/c, 7ÂÙ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 14. 144 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 15. 90 Ù.Ì., 3Ô˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, Ê/·, ·/ı, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, 20ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 16. 75 Ù.Ì. 4Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 73 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 18. 72 Ù.Ì. 1Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜.

19. 54 Ù.Ì. 2Ô˜ 1 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 20. 125 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 21. 160 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ı¤·. 22. 67 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰ÒÌ· 6 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 23. 90 Ù.Ì. 4Ô˜ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 24. 108 Ù.Ì. 3Ô˜ ˘/‰, ÏÔ˘Í, 10ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 25. 110 Ù.Ì. 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 26. 67 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 5ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘. 27. 45 Ù.Ì. 5Ô˜ Ì Ù˙¿ÎÈ ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 28. 98 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi 2 ˘/‰ ·Ôı‹ÎË 25ÂÙ›·˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. 29. 60,50 Ù.Ì. 3¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÚԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 30. 50 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 31. 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 2. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 3. 2ÒÚÔÊË ·fi 86 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 4. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û 152 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 5. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 6. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÙˆÓ 139 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 7. 100 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 8. 150 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 9. 82,50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 108 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·È¿ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 10. 105 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 168 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 11. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164 Ù.Ì. Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂÏ‹ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 12. 3ÒÚÔÊË 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Î·È 79 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 13. 290 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ Î·È 70 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 85 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 17. ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 18. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 250 Ù.Ì. Û 730 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÂÈψ̤ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 19. 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 20. 2ÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 114 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·. 21. 110 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 22. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Î·È Ù·‚¤ÚÓ· Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤Ó·ÓÙÈ Ï·˙ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 171 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 175 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3. 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 180 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 525 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. 108,52 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 7. 4.150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 8. 660 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 9. 184 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 10. 655 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 11. 1.525 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘ ÁˆÓÈ·Îfi. 12. 15 ÛÙÚ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. 180 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi. 15. 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 250 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜. 17. 370 Ù.Ì. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 18. 370 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi. 19. 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 20. 3,5 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §·Ú›Û˘. 21. 568 Ù.Ì. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 22. 5 ÛÙÚ. Ì 100 ‰¤ÓÙÚ·, ÓÂÚfi, ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ Ì 12Ì. ‰ÚfiÌÔ. 5. 110 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 6. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. (042)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì., 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 27.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂

¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., 51.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 121 Ù.Ì., 180.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 73 Ù.Ì., 85.000∂ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 73 Ù.Ì., 75.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 600 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì., 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì., 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì., 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì., 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫ÔÚÒÈ 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì., 140.000∂ ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì., 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì., 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 110 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ (044)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutioons §·ÌÚ¿ÎË Î’ §·¯·Ó¿ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes @Kolimitras.gr

∞ÛÙÈ΋ ηÙÔÈΛ· ∞∫. 10 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 34,41 Ù.Ì., ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 14 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 101,83 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 15 Î·È ∞∫. 17 ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·fi 86,82 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ 4Ô Î·È ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ‹ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 132 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46,96 Ù.Ì., °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 11 - ¡¤· πˆÓ›·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 227 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 89,36 Ù.Ì., °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 11- ¡¤· πˆÓ›·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 100 ¤ˆ˜ 114 Ù.Ì., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ∞.μ. μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ. (046)

-----------------------------------R∂/ª∞à ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-20008 À‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ·: μ§∞Ã√À ™√ºπ∞

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì., Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ 380 ∂. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ 700 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7,157 Ù.Ì., ª·Ï¿ÎÈ 550.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 71 Ù.Ì., ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 65.000 ∂. 2. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 88 Ù.Ì., ™Ù·ı¿, 135.000 ∂. 3. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 81 Ù.Ì., ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 170.000 ∂. 4. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 130 Ù.Ì., ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 200.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 64 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 60.000 ∂. 2. 104,51 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 735,83 Ù.Ì., ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘, 100,000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. 852,40 Ù.Ì. “¶·¿ §¿Î·” §·‡ÎÔ˘,

50.000 ∂. 2. 5.094,87 Ù.Ì., ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, 55.000 ∂. 3. 201,36 Ù.Ì., “æ˘Á›·” ∞ÁÚÈ¿˜, 70.000 ∂. 4. 1.616,84 Ù.Ì., ∞ʤٷÈ, 75.000 ∂. 5. 1.204,7 Ù.Ì., ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘, 100.000 ∂. 6. 411,44 Ù.Ì., “æ˘Á›· ∞ÁÚÈ¿˜” 110.000 ∂. 7. 604 Ù.Ì., ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 170.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. 130 Ù.Ì., ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2Ô˘, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 160.000 ∂. 2. 152,95 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÈÏÔÙ‹ 350.000 ∂. (047)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋. 2. μfiÏÔ˜ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. 3. μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 5. μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 6. μfiÏÔ˜ 107 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ. 8. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 9. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 82 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 10. μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 130 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 11. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 12. ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 13. ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·. √π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 2. ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 3. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì., Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·. 4. ∫. °·Ù˙¤· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 5. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓ Î·È Á‹‰Ô. 6. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 480 Ù.Ì., Ì 88 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË. 2. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 3. º¿ÚÛ·Ï· 1.057 Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 4. μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì., Ì (·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 5. μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.509 Ù.Ì., 1.008 Ù.Ì., 1.220 Ù.Ì. Î·È 1.339 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 7. ∫ÔÚfiË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì., Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 50,50 Ù.Ì., Ì ‡„Ô˜ 5.50 Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 3. ¡. πˆÓ›· 97 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4. μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 270 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 10ÂÙ›·˜. (001)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤ Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 89ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫51 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfi Â‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. º50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 12. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂51 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 15. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2ÒÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 16. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 17. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 18. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 20. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 21. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘Ù ϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26

3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •4 5. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∑98 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfi ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· à 22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿ Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Í ÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 5ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.250ÙÌ. Û 365ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢15 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ΠÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfi ÊÔ˘ ∞8 7. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 14. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 15. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 16. §·Ú›Û˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 50ÙÌ. Î·È 60ÙÌ. μ87 17. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 18. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ.+ 81ÙÌ.˘ fiÁÂÈÔ+ 40ÙÌ.·Ù¿ÚÈ 51 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 23. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 50ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ12 24. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 55ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞97 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (012)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (014)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (015)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210 38556 ∫π¡. 6978 393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞:∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì., 75.000, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 167 Ù.Ì., 110.000∂, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 380 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 153 Ù.Ì., 130.000∂, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 170-350 Ù.Ì., ∞¯ÈÏϤˆ˜ 117 Ù.Ì. 67.000∂, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 270 Ù.Ì., ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 300 Ù.Ì., 180.000∂, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 355 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ∞Ë-°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì., 125.000, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 250 Ù.Ì., °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 500 Ù.Ì. 115.000∂, ∞ӈ̷ÏÈ¿ 260 Ù.Ì. 100.000, ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚÂÌ., ∞ıËÓÒÓ 4 ÛÙÚ. 100.000∂, ÂÚÈÊÂÚÂÈÎfi˜ 4 ÛÙÚÂÌ., ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 360 Ù.Ì., ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 275 Ù.Ì. 130.000∂, ÏËÛ›ÔÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 270 Ù.Ì. 135.000∂, ¶. ÕÚˆ˜ 220 Ù.Ì. √π∫π∂™: ∑ÔÚÌ¿ 2 ‰ˆÌ., 60.000∂, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ. 87.000∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 135.000, °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 115.000, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂, ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 105.000∂, ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 135.000∂, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 85.000∂, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 100.000∂, ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000∂, ∞ӷηÛÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í. °∫∞ƒ/ƒ∂™: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 25 Ù.Ì. 31.000∂, ∂ÚÌÔ‡ 42 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 32 Ù.Ì. Ó¤·, ÕÓ·˘ÚÔ 33 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 45 Ù.Ì. 44.000∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 55 Ù.Ì. 65.000∂, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 65.000∂, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 61 Ù.Ì. 65.000∂, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ 50 Ù.Ì. 52.000∂, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 55 Ù.Ì. 80.000∂, ¡. πˆÓ›· 55 Ù.Ì. Ó¤Ô, 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞: ∞Á. μ·Û›ÏË 75 Ù.Ì. 75.000∂, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. 50.000∂, °¿ÙÛÔ˘ 94 Ù.Ì. 77.000∂, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 73 Ù.Ì. 72.000∂, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì. 85.000∂, π. ∫·ÚÙ¿ÏË 90 Ù.. Ó¤Ô 140.000∂, •ÂÓ›· 90 Ù.Ì. 93.000∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì. 100.000∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô 135.000∂, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 85 Ù.Ì. 86.000∂, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 85 Ù.Ì. 118∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 97 Ù.Ì. 100.000∂, ∫. ª·ÎÚ‹ 92 Ù.Ì. 105.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞: ºÂÚ·›Ô˘ 108 Ù.Ì. 110.000∂, °·˙‹ 150 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. 210.000∂, •ÂÓ›· 135 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 103 Ù.Ì. Ó¤Ô, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 170 Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 118 Ù.Ì. 138.000∂. °ƒ∞º∂π∞: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 32 Ù.Ì. 30.000∂, ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 61 Ù.Ì. 65.000, ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 73 Ù.Ì. 105.000∂, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì., ∞ıËÓÒÓ 340 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ 120 Ù.Ì. 150.000∂, ™˘Ú›‰Ë 67 Ù.Ì., ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì., ¶. ÕÚˆ˜ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞-•∂¡√¢√Ã∂π∞ & ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡∞ ¢øª∞Δπ∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (019)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89Ù.Ì., 1Ô˜, 84.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 152.000. 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘. 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 95.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 75.000. 10. ¡. πˆÓ›· 72 Ù.Ì., 2Ô˜, 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+ 25% ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫ÔÚ·‹ 100 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 95.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1· ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 100.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 200.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡.) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42 °∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ™¿ÌÔ˘ 230 Ù.Ì. (.™.¢ 2,4) 85.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ∞Ï˘Î¤˜ (Û¯ÔÏ›Ô) 170 Ù.Ì., 83.000, 180 Ù.Ì., 90.000, 156 Ù.Ì. ÁˆÓ. 105.000, 246 Ù.Ì., ÁˆÓ. 140.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.150 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 12. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜ 40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 14. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËϛӷ) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 15. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000 17. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ›· (™.¢. 1,8) 140.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (ÎÔÓÙ¿ Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó· Ì ·˘Ï‹ ÂÈϤÔÓ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 205.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 70 Ù.Ì./153 Ù.Ì. 130.000 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000. 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì./350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞Á. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÈÛÔÁ. ·Ó·ÎÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ.135.000. 7. ∂ÚÌÔ‡ Ì·Á·˙› ÁˆÓ. 50 Ù.Ì. 2.800.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000, ÒÏËÛË ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙ¿. 9. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈˆÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 Ù.Ì., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙› ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 380∂. 3. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 93 Ù.Ì., 3Ô˜, 420∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (020)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 12.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 18. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 19. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 20. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 21. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 22. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000

Ù.Ì. 170.000. 23. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 24. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 4045 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 26. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 27. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1·. ™Â ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› ÈÏÔÙ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ∫ÔÚ·‹ 110 - °·˙‹, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 67, 47, 71 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÎÈÓ ˘fi ηٷÛ΢‹. 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 6. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 8. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 9. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 10. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 12. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË cafe-bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 55 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (021)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (022)

∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 58.000 ¯ÈÏ. ∂. 3. ∫√ƒø¶∏ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 125.000∂. 4. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 5. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 1Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,98.000∂. 6. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi., 3 À/¢, 2 W.C., 150.000∂. 7. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 8. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 103 Ù.Ì.+15 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2wc ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 183.000∂. 2. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 182.000∂. 3. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 4. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,105.000∂. 5. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 153.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ∑∞Ã√À ÙÚÈ¿ÚÈ 84 Ù.Ì., 3Ô˜, 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. 4. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. 6. 2¿ÚÈ· 45, 54, 58, 65 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ∞§À∫∂™ 489 Ù.Ì., 270.000∂, 560 Ù.Ì. 160.000∂, 107 Ù.Ì. 60.000∂, 4 ÛÙÚ. Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· 165.000∂. 6. ¡. ∂£¡π∫∏ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 164.000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. 7. §∞ƒπ™∏™ 50 ÛÙÚ. 70Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏. 8. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 10. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 12. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 13. Ã∞¡π∞ ¶∏§π√ 1.200 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 14. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 15. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 16. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 17. ∞π°∞π√ 15 ÛÙÚ. 20.000/ÛÙÚ. 18. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 19. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 3·) ¶ÚÔ˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 135.000 Â.. 3‚) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., 135.000. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (024)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12

7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 11. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 110.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (026)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ

∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. (027)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 46.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· 3ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∑¿¯Ô˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 26 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 54 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Â˘Î·ÈÚ›· 67.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 53 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 86.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 70 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 68.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 78.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ 2 ÎÚ‚/Ú˜, 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ƒ+·Ôı. ¢ηÈÚ›·, 86.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2 ÎÚ‚/Ú˜ Ì ·Ôı. 95.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, ·Ú›ÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ 3Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı., ¢ηÈÚ›· 86.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ Î·È Ù˙¿ÎÈ, 125.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì. 170.000 ∂. Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì ƒ+·Ôı. 127.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÚÂÙÈÚ¤ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 79 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤·, 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ ÔÚ. 77 Ù.Ì., 112.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô fiÚ. ı¿ ı¿Ï·ÛÛ· 270.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 1Ô˜, 120 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105,5 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·. 188.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì.+60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· 215.000 ∂. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 225.000 Â. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı›۷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 240.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 245.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 105.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 115 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 120.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 410 Ù.Ì. Ì 25 Ì. ÚfiÛÔ„Ë 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ∂√Δ 107 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 220.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.100 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 460.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 220 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 95.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 305 Ù.Ì. 107.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 600 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ 220.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 150 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 130 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 300 Ù.Ì. 40.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi 170.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 545 Ù.Ì. Ì ı¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 260.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.750 Ù.Ì. 1.000.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ ˆÏÂ›Ù·È 460.000 ∂. §·‡ÎÔ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ªËϛӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÏ¿

Î·È ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì. 1.700.000 ∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂. 155.000 ∂. (034)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Ανεξάρτητο ισόγειο διπλοκατοικίας και για επαγ. χρήση (πλησίον Εξωραϊστικής) 105 τ.μ., οικόπεδο 155 τ.μ., καλοριφέρ 110.000 Ε. 2. Κατάστημα 55 τ.μ., Ροζού-Αλεξάνδρας, ανάλογο πατάρι, 58.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,4), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 5. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Μαγνήτων-Σπυρίδη α) 3άρι 87 τ.μ., όροφος 3ος, πάρκιν, αποθήκη 130.000 β) 2άρι 50 τ.μ., όροφος 2ος, ακάλυπτος, με 2,50 μέτρα μπαλκόνι, 70.000. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 6. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Πλησίον Ογλ-Κων/ντά, 4άρι, 140 τ.μ., κατασκ. ë90, όροφος 6ος, αυτονομία Φ.Α., τζάκι, 2 πάρκιν κλειστά, 2 αποθήκες, 275.000Ε. 2. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 80.000Ε. 3. Πλησίον Σταθά - Αντιστάσεως 4άρι 91 τ.μ., ατομ. φ/α parking 108.000 Ε. 4. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 5. Μεταξύ (Δημητριάδος-Ιάσονος) οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, 121 τ.μ. και για γραφείο, 121.000Ε. 6. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 7. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 8. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Οικία διώροφη (135 τ.μ.), κατασκ. ’93, Ν. Δημητριάδα (Ν. Σχέδιο), καλοριφέρ, τζάκι, 3 Υ/Δ, υπόγειο 70 τ.μ., 205.000Ε. 3. Μεζονέτα, διώροφη, 142 τ.μ., Καραγάτς, τζάκι, κήπο, 90 τ.μ. υπόγειο, 3μ. ύψος, κλειστό πάρκιν, 275.000Ε. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 228.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές 300 τ.μ., πλησίον θαλάσσης, 12μετρος δρόμος 12,10 φάτσα, 125.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα από 90.000 έως 150.000 Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 195.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 160.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Αλυκές 272 τ.μ., δημόσιο δρόμο (πλαζ) ανατολικό, 17μ. φάτσα, διαμπερές, τιμή ΦΙΞ 100.000Ε. 2. Αλυκές 10 στρεμ., δίπλα δημόσιο δρόμο, 295.000. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 210.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (035)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 4.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 8. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. Γραφείο 50 τ.μ., καινούργιο, κοντά στην Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 4.200 τ.μ. παραθαλάσσιο ¶Ï¿Î˜ ª¿Ú·ıÔ˘. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· 18.√ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (036)

AYTOKINHTA

Από Ανώνυμη Εταιρεία στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,

∑∏Δ∂πΔ∞π ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210-95102 και 6973-376503 κ. Βυσαρίου. (228)

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ συνεργάτης HERBALIFE ΖΗΤΕΙ άτομα άνω των 18 χρόνων για συνεργασία. Μεγάλα κέρδη για ανθρώπους με όνειρα. Υπεύθυνη κα Ριζάκη Έλενα, τηλ. 6944-590100. (227)

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È 2 τεχνολόγοι-ακτινολόγοι (χειριστές). Τηλ. επικοινωνίας 24210 23338 (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.30-20.30. (205)

∑∏Δ∂πΔ∞π αρτεργάτης, απαραίτητη εμπειρία. Πληρ. τηλ. 2421070133, ώρες 9-11 π.μ. (147)

∑∏Δ∂πΔ∞π

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195Β. Τηλ. 24210 42905. (995)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ επίπλων παντός είδους. Επίσης, κατασκευές και συναρμολογήσεις. Πληρ. τηλ. 6993-098552, κ. Απόστολος. (996)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ του Πέτρου και της Ελένης, το γένος Πανταζή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Σκόπελο Μαγνησίας και η ΘΕΟΔΩΡΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Δήμητρας Κυρατσώς, το γένος Μαργώνη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Σκόπελο Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞

·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000 100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηıËÌÂÚÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. ΔËÏ. 6989-111708-, 6988-888820.

Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949-569567 Î·È 6949569575.

(273)

∑∏Δ√À¡Δ∞π

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Παν/μίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου), τιμές οικονομικές. Πληρ. τηλ. 697.356.6992. (503) ∫§∞™π∫∏ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ με εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Γυμνάσιο, Λύκειο, Κατευθύνσεις. Δίνονται αποδείξεις, τιμές προσιτές. Επικοινωνία: 24210-57231, 6972-391821. (274)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948-462082. (245)

ALFA 156 μοντ. 2003 χρώμα μαύρο, σε άριστη κατάσταση χλμ. 150.000. Τιμή 8.500. Πληρ. τηλ. 6945-905534. (272)

CLIK. Κέντρο γνωριμιών εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα. 35χρονη δημόσιος υπάλληλος, δικό της σπίτι με χιούμορ, προοπτική οικογένειας, 55χρονη συνταξιούχος δημοσίου διαζευγμένη όχι υποχρεώσεις. Βρείτε τον άνθρωπο που αναζητείτε. Τηλ. 2410-670840. (247)

¢IAºOPA ∞ª∂™∞: Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα βοηθηθείτε από τα νέα μέτρα για ρύθμιση, πάγωμα, διακανονισμούς, αναχρηματοδοτήσεις, μειώσεις των δανείων και καρτών σας ακόμα καταγγελμένα από εξειδικευμένους νομικούς - οικονομικούς συμβούλους. Αναστολές πλειστηριασμών και τακτοποίηση Τειρεσία. Τηλ. 2104828033, 210-4821713 Δευτ.-Παρ. 9 π.μ.-5 μ.μ. (608) ∞ª∂™∏ χρηματοδότηση έως 25.000 Ε σε δημόσιους - δημοτικούς υπαλλήλους σε συνταξιούχους Δημοσίου ΙΚΑ, ανεξάρτητα από ηλικία, υπερδανεισμό και Τειρεσία σε 6 εργάσιμες ημέρες σε ιδιώτες - επαγγελματίες - αγρότες, άμεσα 10.000 Ε σε 4 ημέρες εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Τηλ. 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972-886998. WEB SITE: www.moneycashgram.gr (149)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΙΤΑΣ του Νικολάου και της Κρυσταλλίας, το γένος Αναστασίου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΘΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, το γένος Στεφανίδη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Σήμερα Πέμπτη 12/11/2009 από 09.00 - 12.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Κασσαβέτη - Ιωάν. Καρτάλη - Ρ. Φεραίου - Ανθ. Γαζή, λόγω έκτακτων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

(653)

¶ƒ√™∫§∏™∏

άτομα για εποπτικό τμήμα πολυεθνικής εταιρίας. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Πληρ. τηλ. 6980-250408. (271)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ του Ηλία και της Όλγας, το γένος Σόνους, που γεννήθηκε στο Προτβινό Σερπουχόβσκι Μόσχας Ρωσίας και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ του Κωνσταντίνου και της Μαρίνας, το γένος Λουάρη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας.

(989)

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 04-12-2009

™YNOIKE™IA

∑∏Δ√À¡Δ∞π άτομα για την επιχείρηση τροφίμων “ΑΣΤΕΡΑΣ” στο Βόλο, έχοντας εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, που να έχουν απολυτήριο Λυκείου και δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, έως 25 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι αφού επιθυμούν καλούνται να αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210-91090 κ. Βασίλη. Ώρες επικοινωνίας 1 μ.μ. - 3 μ.μ. (230) ∑ËÙÂ›Ù·È κοπέλα για 4ωρη απασχόληση σε γραφείο, απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα δικύκλου. Πληρ. τηλ. 6974 600756. (232) ∑∏Δ∂πΔ∞π έμπειρη κομμώτρια για πιστολάκι και βαφές καθώς και μαθήτρια από ΙΕΚ ή ΟΑΕΔ, από νέο πολυτελές κομμωτήριο. Τηλ. 6945-266937. (246) ∑ËÙÂ›Ù·È κοπέλα με άριστη γνώση Η/Υ και καλή γνώση Λογιστικής για έκθεση κουφωμάτων. Τηλ. 24210 29555. (249)

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (961) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (987)

αισθητικός με εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210-29929. (270)

¶ø§∂πΔ∞π

ZHTOYNTAI

¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 201/09-11-2009) και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 04-12-2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρίας στο Βόλο - Λαρίσης 191, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 201/09.11.2009 - θέμα 1ο, περί καταγγελίας σύμβασης (λύσης εργασιακής σχέσης) του κ. Τσοπανούδη Δημητρίου. 2. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 182/18.06.2008 - θέμα 2ο, περί ορισμού Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER και καθορισμός αρμοδιοτήτων αυτής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· ∞∂ Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας Hμερ.: 23/10/2009 Α.Π.: Λ012/ 6021 /311.31

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) που εδρεύουν στο Δήμο Λαρισαίων, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων (Διανομείς), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στις παρακάτω Μονάδες Ταχ. Έργου των Νομαρχιών Λάρισας και Μαγνησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005 με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. ∂π¢π∫√Δ∏Δ∞

¡√ª∞ƒÃπ∞

Δ√¶√™ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™

∞ƒπ£ª√™

§∞ƒπ™∞™

1. ∫. ∫·Ù. §¿ÚÈÛ·˜ 2. ∫·Ù. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ 3. ∫·Ù. §¿ÚÈÛ·˜2 4. ∫·Ù. º·ÚÛ¿ÏˆÓ 5. ∫·Ù. ∞ÁÈ¿˜

1 1 1 1 1

1. ∫. ∫·Ù. μfiÏÔ˘ 2. ∫·Ù. ∞ÁÚÈ¿˜ 3. ∫·Ù. ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 4. ∫·Ù. ™ÎÔ¤ÏÔ˘

1 2 1 1

¢π∞¡√ª∂π™ ª∞°¡∏™π∞™

Ζαγορά 09-11-2009 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂. ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: ™∞μμ∞Δ√ 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2009 1. ∞¶√ øƒ∞ 08:00 - 12.00 ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À: ∫√À∫√À¡∞ƒπ∂™ ª∞ƒ∞£∞ - Δƒ√À§√™ - ÃÀ™√μ∂§√¡∏ - ¶√ƒ√™ - ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ - ∫√§π√™ - μƒøª√§πª¡√™ - ∫∞§∞ª∞∫π - ∫∞¡∞¶πΔ™∞ - ∞ç∞¢π∂™ - ª∂°. ∞ªª√™ - ºΔ∂§π∞ - HOTEL LA PICHINE - ∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞ ∫√Δƒø¡π Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

∂π¢π∫∞ ΔÀ¶π∫∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞

Ã√¡π∫∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞

fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË

8 Ì‹Ó˜

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών έως και 65. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ή της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των Υπηρεσιών μας και στο χώρο ανακοινώσεων των οικείων Δήμων), στα παρακάτω Καταστήματα: 1. Κεντρικό Κατάστημα Λάρισας, Αλ. Παπαναστασίου 62, 410 01 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ.2410256144 2. Κατάστημα Λάρισα-2, 23ης Οκτωβρίου 66-68, 410 02 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ.2410288880 3. Κατάστημα Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 88, 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, τηλ.2493022254 4. Κατάστημα Αγιάς, Αγιοκάμπου 14, 400 03 ΑΓΙΑ, τηλ.2494022224 5. Κατάστημα Φαρσάλων, Καναδά 3, 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ, τηλ.2491022271 6. Κεντρικό Κατ. Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, 380 01 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421090601 7. Κατάστημα Αγριάς, Αγ. Γεωργίου 5, 373 00 ΑΓΡΙΑ, τηλ.2428092599 8. Κατάστημα Τσαγκαράδας, 370 12 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, τηλ.2426049215 9. Κατάστημα Σκοπέλου, Ι. Δουλίδη, 370 03 ΣΚΟΠΕΛΟΣ, τηλ.2424022203 Τα τυπικά προσόντα, οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στη σχετική ανακοίνωση, η οποία θα διατίθεται μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης από τις παραπάνω Μονάδες Ταχ. Έργου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


45

¶∂ª¶Δ∏ 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

ΔÔ μ·ÙÈηÓfi ÎÔÈÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ μ∞Δπ∫∞¡√, 11.

Δ¤ÛÛÂÚȘ ·ÈÒÓ˜ ·ÊfiÙÔ˘ ηٷ‰›Î·Û ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔÓ °·ÏÈÏ·›Ô ÂÂȉ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Ë °Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜, ÙÔ μ·ÙÈηÓfi ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‡·Ú͢ Â͈Á‹ÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. “Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ‡·ÚÍË ˙ˆ‹˜ ·ÏÏÔ‡ ÛÙÔ ™‡Ì·Ó Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ηٿÏÏËÏ· [ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·] Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·È‰ÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˜ ÃÔÛ¤ °·‚ÚÈ¤Ï ºÔ‡Ó˜, ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·-

Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Íˆ ·fi ÙË ƒÒÌË ·fi ÙÔ 1891.√ ºÔ‡Ó˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓı‹ÌÂÚÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˘˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ∞ÛÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·, ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ù˘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜.ΔÚÈ¿ÓÙ· ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌË Î·ıÔÏÈÎÔ›, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “Â¿Ó ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜ Ì ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙ›Ï˄˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜. √ ºÔ‡Ó˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‡·Ú͢ Â͈Á‹ÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ ı·

¢HMO™ BO§OY ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ Δ∂áπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™

›¯Â “ÔÏϤ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Î·È ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ”, ÙfiÓÈÛ fï˜ fiÙÈ ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ ÂÛÙÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È fi¯È ıÂÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·.∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∫·ıÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô πÙ·Ïfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Δ˙ÈÔÚÓÙ¿ÓÔ ªÚÔ‡ÓÔ Î¿ËΠÛÙËÓ ˘Ú¿ ˆ˜ ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÙÔ 1600 ÂÂȉ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ›Ûˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔÈ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ 1992, Ô ¶¿·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶·‡ÏÔ˜ Ô μ’ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ °·ÏÈÏ·›Ô˘ ÙÔ 1633 ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜, Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi “ÙÚ·ÁÈ΋, ·ÌÔÈ‚·›· ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù·ÓfiËÛ˘”.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά Ταχ. Κώδικας: 37001 Τηλ.: 24263-50113 FAX: 24210-23128

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου ανακοινώνεται ότι ζητούνται προσφορές για την προμήθεια στεγανών φεγγιτών αλουμινίου για την τοποθέτησή του στο κτίριο Σπίρερ προϋπολογισμού 16.303,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του έργου: “Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων έτους 2009” , που εκτελείται με αυτεπιστασία από το Δήμο. Πληροφορίες και έντυπα προσφορών δίνονται από το τμήμα Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου, οδός Σέκερη - έναντι ΚΤΕΛ, τηλ.: 2421025614, 2421025463 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο κτίριο Σπίρερ την 17η του μηνός Νοεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Τα έξοδα της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Βόλου.

Η Δήμαρχος Ζαγοράς, Ν. Μαγνησίας διακηρύσσει ότι γίνεται Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς “επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό” κατά ομάδες τιμών σύμφωνα με: α) Το Ν. 3669/08 “Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων” (ΚΔΕ). β) Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. (εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης (με ΦΠΑ) υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ). γ) Τις διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 τοις χιλίοις στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). δ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚ. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ, Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ” . Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, είναι ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (84.622,27 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%, αρμοδιότητας ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας και αναλύεται ως εξής: Δαπάνη για εργασίες 42.904,96 ευρώ Εργολαβικό όφελος 18% 7.722,89 ευρώ Απρόβλεπτα 15% 7.594,18 ευρώ Απολογιστικές εργασίας προμήθειας ασφάλτου 11.889,12 ευρώ Αναθεώρηση 1.000,00 ευρώ ΦΠΑ 19% 13.511,12 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ 84.622,27 ευρώ Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει διάρκεια όχι μικρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης και ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), δηλαδή ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1.402,30 Ε), θα απευθύνεται στο Δήμο Ζαγοράς και θα παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 και την παρ. 1 αρ. 27 του Π.Δ. 609/85. Δεν χορηγείται προκαταβολή. Η δημοπρασία θα γίνει την 8η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο δημοτικό κατάστημα Ζαγοράς ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διενεργηθεί, θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν: στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙIΑ, καθώς και εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της ΣΔΣ του ΠΟΕ, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της ΣΔΣ του ΠΟΕ, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων έργων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται από τα γραφεία του Δήμου Ζαγοράς (δηλ. έως και Πέμπτη 03.12.2009), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την καταβολή 30 ευρώ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

¢HMO™ BO§OY ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ Δ∂áπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου ανακοινώνεται ότι ζητούνται προσφορές για την υλικών φωτεινής σηματοδότησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.810,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του έργου: “Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης 2009” , που εκτελείται με αυτεπιστασία από το Δήμο. Πληροφορίες και έντυπα προσφορών δίνονται από το τμήμα Φωτεινής Σηματοδότησης στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλου, τηλ.: 2421064931 - Fax: 24210-63158, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την 17η του μηνός Νοεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.20 π.μ. Τα έξοδα της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Βόλου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

¢∏ª√Δπ∫∏ ∫√π¡øº∂§∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ¢∏ª√À ¡∂∞™ πø¡π∞™ ª∞°¡∏™π∞™ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση “ΙΩΝΙΑ” του Δήμου Νέας Ιωνίας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 1 εξωτερικό συνεργάτη για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για το έργο “Βοήθεια στο Σπίτι” για την περίοδο 23 Νοεμβρίου 2009 έως και 22 Ιανουαρίου 2010. Αναλυτικά στοιχεία του ενός εξωτερικού συνεργάτη δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Αριθμός ατόμων: 2 Ειδικότητα: Κοινωνικός Λειτουργός Πτυχίο: ΤΕ Θα προτιμηθούν οι έχοντες αποδεδειγμένη εμπειρία στα προγράμματα “Βοήθεια στο Σπίτι” και “Κοινωνική Μέριμνα” . Ημερομηνία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: * Πέμπτη 12/11/2009 έως και Παρασκευή 20/11/2009, καθημερινά από 08.30 π.μ. = 14.00 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210-86044 (κ. Ζωή Βαριάμη). Σπύρος Ιατρόπουλος Διευθύντης Διοικητικών Υπηρεσιών Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης “ΙΩΝΙΑ” Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Ζαγορά 11-11-2009 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ Αφρ. Μανίνη Τσαπράζη

¡√∂ªμƒπ√™

12

πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ï‹ÌÔÓÔ˜, ¡Â›ÏÔ˘ ÔÛ›Ô˘ “Τη ελπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες” (Ρωμ. ιβ’ 12).

Μεγάλοι πράγματι και αξιοθαύμαστοι είναι της πίστεως οι καρποί. Η πίστις καρποφορεί εις την ψυχήν του Χριστιανού την ελπίδα, την ελπίδα εις την βοήθειαν και προστασίαν του ουρανίου Πατρός, την ελπίδα της κληρονομίας της βασιλείας του Θεού. Με την ελπίδα αυτήν ο Χριστιανός κατορθώνει να έχη χαράν παντοτινήν, την οποίαν δεν ημπορεί να αφαιρέση καμμία δύναμις και καμμία ατυχία της επιγείου ζωής. Διότι καρπός της πίστεως είναι και η υπομονή εις τας θλίψεις. Η πίστις χαλυβδώνει την αντοχήν της ψυχής και την οπλίζει με δύναμιν ακαταγώνιστον, που είναι ικανή να βαστάση οσονδήποτε βάρος θλίψεων. Και η πίστις πάλιν ενθαρρύνει τον Χριστιανόν να μην αφήνη ποτέ το όπλον της προσευχής. Με την προσευχήν και την επικοινωνίαν προς τον Θεόν ο Χριστιανός ανεφοδιάζεται διαρκώς και στηρίζεται και δυναμώνει, ώστε να μένη πιστός μέχρι τέλους και να επιτύχη την οριστικήν νίκην εις τον ευγενή αγώνα της πίστεως και της αρετής.

KH¢EI∞ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∏§π∞ §. §Àª¶∂ƒ√¶√À§√

που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Πάροδος Μονής Σουρβιάς 8 (Ρήγα Φεραίου - Φιλ. Ιωάννου), στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Παρασκευή Η κόρη: Ελένη Λυμπεροπούλου Τα αδέλφια: Βασιλική - Σταύρος Μπετεβίνος, Αδάμ - Μαρίνα Ξάνθου, Σοφία - Λάζαρος Πτωχόπουλος, Ανδρονίκη χα Δημ. Κουκούλη, Χρυσούλα χα Δημ. Ξάνθου, Ελευθερία χα Χάρη Χαραλαμπίδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

MNHMO™YN√ Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείου

¡Δ∞¡ ∫π¡ΔÀ

τελούμε μεθαύριο Σάββατο 14 Νοεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 12 Νοεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Μαίρη Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος - Γεωργία Γκέκα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000


46/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·ÓÈ¿ÙË - ¶··ÚÚ‹Á· ∂ϤÓ˘, °·ÏÏ›·˜ 39 - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÏ.: 24210-38167. ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË, ÙËÏ.: 24210-33380, °Îfi‚· - ªÔ˘˙ÈÓ¤ÎË ∞ı·Ó·Û›·˜, ΔÔ¿ÏË 70 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙËÏ.: 24210-24043. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÔϤ‚· πˆ¿ÓÓË, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 186 ‚’ - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜), ÙËÏ.: 24210-44496. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¿ÙÛÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 53, ÙËÏ.: 24210-66333. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, ΔÛÂÚÁ‹˜ ª. - ∞ıËÓ·›Ô˜ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· - Old City, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. & ¶. πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30

ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi

ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›-

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ....................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..................................2421070931 - 2421071022 .......................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ........................2421070931 - 2421075319 ......................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ........................2421070950 - 2421075318 ............................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ............................ 2421070976 - 2421075528 ...........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ............. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ......................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ......................2421070946 - 2421075301 ............................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E............................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ..............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ..................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ..........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ...................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ............................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ......................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜....................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ................................................ 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .........................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .....2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ..........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ....................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H....................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ..........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.........................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ....................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏..................................................................199

EKAB: .................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜...................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ....................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)....................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.....................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ..........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ....................................................10400 EXPRESS SERVICE............................................................1154 HELLAS SERVICE .............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ...................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..........................................................6948475814 MËϛ˜..................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™......................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO..................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ......................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ............................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ..................................... 24210 61000 A°PIA™.................................................................24280 92502 BE§E™TINOY........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ...................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ÀÔ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ì˯·Ó›·, ÙË Û‡Á¯˘ÛË. 2. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ª¤ÛÔ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. 3. ÀÔÙÈÌËÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘. 4. ∫ÔÓÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ... ÎÔÓÙ¿ - ŒÎÊÚ·ÛË Â·Ó¿Ï˄˘ - ÿÓÔÓÙ·È... ‰‡ÛÎÔÏ·. 5. ™˘ÓËıÈṲ̂ӷ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·Ó·ÛηÊÒÓ - Œ¯ÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘. 6. ¶fiÏË ÙÔ˘ Ë ªÔÛÔ‡ÏË - ΔÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ ¿È·˜. 7. √ Êfi‚Ô˜ Ù˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ. 8. ∞˘ÙÔ› ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È (ÁÂÓ.). 9. ΔÚ¿Â˙· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. 10. ™Ô‚·ÚfiÙËÙ· ‹ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· (ÁÂÓ.). 11. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ “μ” - ∂›‰Ô˜ Â›ÏÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 12. ∞ÓÙ›ıÂÙ‹ Ù˘ Ë Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙË - ŒÓ·˜ ∞ÛÈ¿Ù˘, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ∫∞£∂Δ∞:1. ¶ÂÚ›Ô˘ ÁÏ˘Î¿. 2. ∏ Û˘ÛÛÒÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ - ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ‚È·ÈfiÙËÙ·. 3. ∞ÓÙ›ıÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù·... Ì·ÛË̤ӷ - ¶ÚÔÛfiÓ ÙÔ˘ Ë Â˘·ÈÛıËÛ›·. 4. ƒ‹Ì· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ. 5. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ∞Ó¤Ù˘Í ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¯·›Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi. 6. “ƒ¿È·Ó...” , ÁÓˆÛÙfi˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜ - ∂ÈÎÚ·Ù› ‹ ηٷÛÙ¿ÏÏÂÙ·È. 7. ∫·ÎfiÙ˘¯Ë ‹... ÂÈΛӉ˘ÓË - ¢›ÊıÔÁÁÔ˜ - √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÍÂÓfiÁψÛÛ·. 8. Œ¯ÂÈ Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· - ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·Ó¤ÌÔ˘ - À‰Úfi‚ÈÔ ıËÏ·ÛÙÈÎfi. 9. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó - ∫fiÚË ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ù˘ ◊Ú·˜. 10. ¶ÚÒÙË ‡ÏË ÔÏÏÒÓ Ê·ÁËÙÒÓ (·ÈÙ.) - ◊Ù·Ó Î·È Ô ∫ÚfiÓÔ˜. 11. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÏÈ¢ÙÈÎfi˜ - ∂ÈÊÒÓËÌ· ÁÔÁÁ˘ÛÌÔ‡. 12. ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 6 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·.

ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. π∞ªμ√™-Ã∞¶π∞ 2. ∞°π∞∑π-∞§∞Δπ 3. ¡π∞°∞ƒ∞™-¶∞¡ 4. ™∞-°√¡∞Δ√ 5. ∂™Δ∞Àƒøª∂¡√™ 6. ¶∞¡∂ƒπ 7. π√À™-∫√ƒ∞∫∞™ 8. ™¶ƒø•π¢π-√Δ∂ 9. ª∞∫-π¡∞-™§π¶ 10. √ƒπ∞-∞∫∂º∏ 11. ™∞∫π-™∏ª∞™π∞ 12. ∂¡√™-™∞• ∫∞£∂Δ∞: 1. π∞¡™∂¡π™ª√™ 2. ∞°π∞™-√ ¶∞ƒ∞™ 3. ªπ∞Δ√Àƒ∫π∫√ 4. μ∞°π∞-™ø-∞π¡ 5. √∑∞-À¶-•∞ 6. ƒπ™-ƒ∞∫π¡∞™ 7. ∞°ø¡√¢π∫∏™ 8. Ã∞™√ª∂ƒπ-∂ª∞ 9. ∞§-¡∂ƒ∞-™º∞• 10. ¶∞¶∞¡π∫√§∏™ 11. √ Δ∞Δπ-∞Δπ 12. ∞π¡√™-∫∞§¶∂™

∫ƒπ√™ ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ÌËÓ Ì›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-33-4-1-5. Δ∞Àƒ√™ ¢Â¯ı›Ù Ì ηٷÓfiËÛË ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Û¯ËÌË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ Û·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3210-4-55-36-48. ¢π¢Àª√π ŒÓ· ÌÈÎÚfi Ù·Íȉ¿ÎÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û·˜ Û¯¤ÛË .∞ÚΛ Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-30-4957-3-22. ∫∞ƒ∫π¡√™ •·ÊÓÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È Î¤Ú‰Ë Ê¤ÚÓÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-9-33-12-8-7. §∂ø¡ ∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ·fi Û˘Ìʈӛ˜ ‹ ·fi Û˘Á΢ڛ· ı· ›ÛÙ ۋÌÂÚ· .¡¤Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ¤¯ÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-39-5-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™‹ÌÂÚ· Ì ̛· ÌfiÓÔ Î›ÓËÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÙ‡¯ÂÙÂ Î·È ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˙›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 11-20-4-3-5-9.

∑À°√™ ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-18-23-7-5. ™∫√ƒ¶π√™ ∑ËÙ‹ÛÙ ÌÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· Û·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-19-33-45-2. Δ√•√Δ∏™ £· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÙ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ¯·Ú›Ù ȉȷ›ÙÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3210-33-45-7-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ οı ›‰Ô˘˜ ·ÚfiÚÌËÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1320-44-34-6-8. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙÔ/ÛÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ‰Â ı· Û·˜ ‚ÁÂÈ Û ηÏfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-1033-45-6-38. πãÀ∂™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û fiÙÈ Ï¤Ù ۋÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 112-3-4-6-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∂ª¶Δ∏ 12 N√∂ªμƒπ√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

300 ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

ª›Î˘ ª¿Ô˘˜¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È §fiÏ· “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÚÂÏ¿ıËΔ √‰ËÛÛfi˜: ªÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÚ›‰·· Δ· ¤ÙÚÈÓ· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· (∂) Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ¡Ù·ÁÎ Weekenders ΔÛÈÎÈÙ›Ù·˜ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ª·Ì¿ Î·È ÁÈÔ˜ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ŒÙÔ˜ 1066 Ì.Ã.-∞ÁÁÏ›· ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ 49Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛ/ӛ΢ -19 ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¿Ó‰Ú˜ Ì ٷ Ì·‡Ú· ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 09.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.00 20.00 21.10 21.10 21.40 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30 04.00 05.00 05.30

ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∞fi‰Ú·ÛË ∞Ú·ÎÙÈο ∂ÎÏËڈ̤Ó˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ª·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ¢È¿ÛˆÛË ˙ÒˆÓ ΔÔ „¿ÚÂÌ· ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙÔ ™ÂÚÂÓÁΤÙÈ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ-¶ƒ√Δ√ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ∫·ÈÚfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Balkan express (∂) ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) “√ ∫Ô‚¿ÏÛÎÈ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ™ÌÈÓÙ” ∑‹ÙËÌ· ˘Á›·˜ (∂)

06.30 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.15 24.00 01.15 02.15

06.00 10.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.40 00.40

μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ °ÎÈ ¡Ù ªÔ·Û¿Ó ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ∏Á¤Ù˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: ƒÔÌ¿ÓÔ ¶ÚfiÓÙÈ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ “√ ηÈÚfi˜ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ” “ÀÔ„›Â˜” ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‹Ú·ÁÁ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ∞Û›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÃÚÈÛÙ›Ó·” ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰Â›˜ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜ “∂ÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë °Ë ∞›Û٢٘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜

06.00 07.50 10.00 13.00 13.15 16.00

17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 23.30 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

∏ ¿Û¯ËÌË Ô˘ ¤ÁÈÓ fiÌÔÚÊË ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛ·Ï›ÎË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Sex and the city 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (∂) ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘

£E™™A§IA TV

111111111111111111111111111

12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 00.00 01.00

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √∫ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ My space

¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ 3 ÿÚÈÙ˜ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· - ¶ÂÓ‹ÓÙ· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚfiÌÈη “Ghost rider” ∂ȉ‹ÛÂȘ Shield ¢Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00

19.00 19.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÚ›ÙË Ì·ÙÈ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “√ Ì·Ì¿˜, Ë Ì·Ì¿ ÎÈ ÂÁÒ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ °ÂÁÔÓfiÙ· Drive time (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.15 07.00 10.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.40 17.45 18.50 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.40 05.15

§fiÏ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ∂ȉ‹ÛÂȘ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) Love bites ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· ªÂ ·Á¿Ë Love bites ∂ȉ‹ÛÂȘ Top league movie breakfree Grey’s anatomy Las Vegas ∫¿ÚÌ· (∂) ΔÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ (∂) ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.15 00.15 02.00 03.00 04.30

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (¶›ÙÂÚ ¶·Ó, °ÈÔ˘-°ÎÈ-√, Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ª·Ú›Ó· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “300” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· “ŒÎÚËÍË ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘” The dead zone “™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ” E-ring: ∞fiÚÚËÙ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 15.00 17.15 17.30 18.45 20.00 21.00

00.30 02.30 02.45

¶·ÓfiÚ·Ì· “∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ¶Â›Ù ÙÔ ÛÙÔ Alter ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË º·›Ë ™ÎÔÚ‰¿. ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ¿ÛÈ· §fiË. ∂ȉ‹ÛÂȘ Showbiz news æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ μ·Û. ¢Ú˘ÌÔ‡ÛË. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∑Ô‡ÁÎÏ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ ª¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ. “∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÚfiÌÔ˘” Auto Alter “ºÔÓÈÎfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ”

111111111111111111111111111

06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.55 15.15 16.00 17.00 18.00 19.00 19.45 20.00 20.45 21.00 23.00 24.00 00.45 02.00 03.00 04.00 04.15 05.15

BBC live ™∫∞´ on line The Oprah Winfrey Show That’s entertainment (∂) ¶Ò˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· That’s entertainment (∂) Top chef America’s next top model ∂ÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ °˘Ú›ÛÌ·Ù· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ CSI §·˜ μ¤Áη˜: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Californication ∂ÎÏËÎÙÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ πÛÙÔڛ˜ Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ª¤Û· ÛÙÔ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

08.00 08.45 09.15 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV ÃøSΔ∂SS ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ °. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù·

Δ∏§. 24210 24311 £∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 12/11 ∂ø™ 18/11 ∞π£√À™∞ 1 “ƒ∞°π™ª∂¡∂™ ∞°∫∞§π∂™” ™∫∏¡√£∂™π∞: ∞§ª√¢√μ∞ƒ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30, 10.00 ∞π£√À™∞ 2 ·) “∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ ¡Ô 3” ª∂Δ∞°§. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 6.30 ‚) “∫Àƒπ∞∫∞Δπ∫√ •À¶¡∏ª∞” ª∏¡ Δƒ√ª∞∑∂Δ∂, ∂π¡∞π ª√¡√ ∂¡∞ ¶π∫-¡π∫ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30, 10.30 Dolby digital

πÛÙÔÚÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006 (·’ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Î ™Ó¿ÈÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤Ú·ÚÓÙ ª¿ÙÏÂÚ, ¡ÙfiÌÈÓÈÎ °Ô˘¤ÛÙ, §›Ó· ÛÓÙÂ˚, ÕÓÙÚÈÔ˘ Δ›ÚÓ·Ó. ŒÙÔ˜ 480 .Ã. ∏ ÔÏ˘¿ÚÈıÌË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ÂÚÛÈΤ˜ ·ÔÈ˘ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› ȉȷ›ÙÂÚ· ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ·ÚÈıÌ› ¿Óˆ ·fi 100.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. √ §ÂˆÓ›‰·˜, ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ 300 ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Î·È 700 £ÂÛÈ›˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ Ù· ÂÚÛÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Â›Ó·È ·ÓÔ‡ÚÁÔ Î·È ÙÔ ÛÙÂÓfi ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·.

STAR 21.00

Ghost rider

111111111111111111111111111

06.00 06.50

ODEON §π¡Δ√ 07.00 08.00 09.00 10.30

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 15.40 16.50 17.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 00.30 01.45 02.45 03.45 05.00

¶H§IO 48 UHF

17.15 18.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 12-18/11/09 ∞π£√À™∞ 1: ™∂ μ§∂¶ø 4 : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.45 G-FORCE (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00 ∫˘Úȷ΋: 12.45, 14.45, 17.00 ∞¡Δπ∫∞Δ∞™Δ∞Δ∂™ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00 æÀÃ∏ μ∞£π∞ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.00 ∞π£√À™∞ 2: 2012 : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 20.15, 23.30 ∫˘Úȷ΋: 13.30, 17.00, 20.15, 23.30 ∞π£√À™∞ 3: MICHAEL JACKSON THIS IS IT : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00 æ∏§∞ ™Δ√¡ √Àƒ∞¡√ (ª∂Δ∞°§.): ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏: 13.00, 15.00 ƒ∞°π™ª∂¡∂™ ∞°∫∞§π∂™ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30 ∞π£√À™∞ 4: 2012 : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.45 ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00, 18.30, 21.45

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007 (·’ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚÎ ™Ù›‚ÂÓ Δ˙fiÓÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, ∂‡· ª¤ÓÙ˜, ¶›ÙÂÚ ºfiÓÙ·.

√ Δ˙fiÓÈ, Ó·Úfi˜ ηÛηÓÙ¤Ú ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹˜, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ. ÃÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔ˜ ηÛηÓÙ¤Ú, ·ÏÏ¿ οı Ӈ¯Ù· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Ghost Rider, ΢ÓËÁfi ÎÂÊ·ÏÒÓ ÙÔ˘ ¢È·‚fiÏÔ˘, Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·‚ÔÏÈΤ˜ „˘¯¤˜ Î·È ÙȘ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. ŸÙ·Ó fï˜ Í·Ó·ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ë ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Á¿Ë, Ô Δ˙fiÓÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ Â˘Ù˘¯›·.

MEGA 23.15

∂ÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ∂ÚˆÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›Î·ÂÏ Ã¿ÊÛÙÚÔÌ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ, ∫Ï¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, μÂÓÛ¿Ó ∫·Û¤Ï.

√ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ΔÛ¿ÚϘ ™¿ÈÓ, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Û٤ϯԘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ÌÈ·˜ ¤Ê˂˘ ÎfiÚ˘ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ‰È·‚‹ÙË. ªÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ̤ڷ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ¤ÓÔ ı· ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ §Ô˘Û›ÓÙ·, ÌÈ· fiÌÔÚÊË ¯ÚËÌ·Ù›ÛÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ı· ÙÔÓ ÍÂÏ·ÛÒÛÂÈ ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ...

¡∂Δ 23.15

ŒÎÚËÍË ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ °ÎÚ¤È. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù›‚ÂÓ ™›ÁηÏ, ∫›ÓÂÓ ÕÈ‚ÔÚÈ °Ô˘¤È·Ó˜, ªÈÛ¤Ï Δ˙fiÓÛÔÓ.

√ Δ˙·Î ∫fiÔ˘Ï ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜. ŸÌˆ˜ Í·ÊÓÈο ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË, ·Û¿˙ÂÙ·È ÙË ‚Ô˘‰ÈÛÙÈ΋ ıÚËÛΛ· Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, Ô Δ˙›ÌÈ ∫¿ÌÂÏ, ¤Ó·˜ ÙÂÙÚ·¤Ú·ÙÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó¤˜ Ù·Èӛ˜. √È ‰‡Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÙfiÈ ÂÓfi˜ serial killer Ì ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ “√ÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘” ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ “Û˘Ó‹ıÂÈ¿˜” ÙÔ˘ Ó· ÍÂÎÏËÚ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ™‡ÓÙÔÌ· fï˜ Ô Δ˙·Î Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ¤Ó· ·Îψ̷ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

STAR 00.15

∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÚfiÌÔ˘ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚÎ Œ‚·Ó˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÔÓ Δ˙fiÓÛÔÓ, Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ™Î¿È, §fiÚ· ƒ›ÁηÓ.

¶¤ÓÙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ó¤ˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó· reality ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È. √ “fiÌÔÚÊÔ˜” , ÙÔ “Ê˘Ùfi” , Ô “·Ï‹Ù˘” , ÙÔ “ÓÙÚÔ·Ïfi” ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È Ë “ÙÛԇϷ” . £· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ Û›ÙÈ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ Ë Î¿ı ÙÔ˘˜ ΛÓËÛË ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÔÏÏ·Ϥ˜ οÌÂÚ˜ Î·È ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫·ı¤Ó·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜. ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Ê‹ÌË, ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÎÙÏ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·Ó ʇÁÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ ÙfiÙ fiÏÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÎËÓÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó Âı·›ÓÂÈ Ô ·Ô‡˜ ÂÓfi˜ ·›¯ÙË Î·È ÂΛÓÔ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ Îˉ›·.

ALTER 00.30


48/

¶∂ª¶Δ∏ 12 NÔ∂ªμƒπ√À 2009

∫ÂÓÙÚÔ-‰ÂÍÈ¿; ∫∞π Ô ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ‚Ú¤ıËΠ۠·Ì˯·Ó›· ·fi ÙËÓ ·ÚfiÛÌÂÓË (;) Û˘ÌÌ·¯›· ™·Ì·Ú¿ - ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. TÔ˘ Kø™TA ∫¿ÔȘ ÂÎ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›T™AM¶AZH ‰ˆÓ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÚÒÙÔ ı¤Ì· Î·È ¿ÏϘ ÙÔ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ̷Ϸο. ¢ÈfiÙÈ ·fi ÙË ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜. “¡¤Ô ÛÎËÓÈÎfi” Â›Ó·È Ë ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ì˯·Ó›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ‰È·‰¤¯ÙËΠÙÔ “ÙÒÚ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ì·¯·›ÚÈ·”. ¶fiÛË fï˜ Â›Ó·È Ë ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢; ∞fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË Ó›ÎË Ù˘. ªÂ ‚¿ÛË fï˜ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 15% Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ÏÔÁÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜. ªÂ ‚¿ÛË fï˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ‰È·ÛÎÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ¡ÙfiÚ· - ™·Ì·Ú¿ ÌfiÏȘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ·¤Û˘Ú ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, ›Ûˆ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∏ Ì¿¯Ë ÚԂϤÂÙ·È ÛÎÏËÚ‹. ŸÛÔÈ Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Û·Ó ÙÔÓ ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ηχ„ÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔÁÂÓ‹ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·ÛΛ ÂÈÚÚÔ‹ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ‹Ù·Ó ‡ÛÙÔ¯ÔÈ. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÏÔÈfiÓ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯÙ› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ·Ó Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ™Δ∏ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÔÈ ÁÓÒ̘ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È. √È ªËÙÛÔÙ·ÎÈÎÔ› ı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ - ™·Ì·Ú¿ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” Î·È ˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ Úfi‰ˆÛ·Ó. √È ¿ÏÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ fiÏÔ ÙÔ ÌËÙÛÔÙ·ÎÈÎfi ÛfiÈ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ë ¡¢ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··ÏÏ·Á› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Â¿Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, Ô Î·Ú·Ì·ÓÏÈÛÌfi˜ Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ. √ ªÂÛÛ‹ÓÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÂÈÚˆı› Ë ¡¢ Î·È Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· fiÚÈ¿ Ù˘ ¤ÓıÂÓ Î·Î›ıÂÓ. ∏ ¡ÙfiÚ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ë ÔÔ›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠ̠ÙfiÛÔ ¿ıÔ˜ ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë. ∏ ¡ÙfiÚ· ÙÔÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ Û οı ¢ηÈÚ›· fiÙÈ ·ԂϤÂÈ Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ÎfiÌÌ·, ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ¡¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ. ¢ÂÍÈ¿ ‹ Ï›ÁÔ ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ;

11112009

Δ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ ¡¢ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ ÙÔ ÎÔÈÓfi ̤وÔ ™·Ì·Ú¿ - ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ë ·˘ÛÙËÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ecofin ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜, Ë ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Î·È Ë ‰ÈÔÚ›· ¤ˆ˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ·, Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ÁÚ›Ë, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∫∂πª∂¡√: ∫. Δ™∞ª¶∞∑∏™

(ºøΔ√: Eurokinissi)

∫·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË

Èڛ˜ Úfi‰ÚÔ

√ √ºπ™ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¯ËÁfi˜ ÛÙË ¡¢: ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ·. ∏ ¡ÙfiÚ· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË;

√ƒπ™Δ∂! ∏ ªÂÛÛËÓ›· ı· ‚Á¿ÏÂÈ Úfi‰ÚÔ ÛÙË ¡.¢., ÎÈ ÂÌ›˜ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô ·ÎfiÌË ‰‹Ì·Ú¯Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿.

∂∞¡ Ë ¶··ÎÒÛÙ· ›¯Â ıÂ›Ô ÙÔÓ ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ∏¢∏ Úfi‰ÚÔ˜; ÕÚ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÎÏÂÎÙ‹˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜, Ù˙·ÎÈÔ‡.

∞™ ·ÚËÁÔÚÈ¤Ù·È fï˜: ∂¿Ó ¤ÌÂÓ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ı· ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ.

¶∞ƒ∞ Ù·‡Ù·, ‰ÂÓ Ì·Û¿ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∫ÔÓÙfi. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· Ô‡Ú· Ô˘ οÓÈ˙Â, ¤‚·Ï ʤÛÈ Ô ·ıÂfiÊÔ‚Ô˜! ∫¿Ô˘ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿ÚÈη.

¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ¡∞ª ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· (ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒ˜, ÂÓÓÔÒ), Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· ÙÚ¤ÍÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ˘... ... Δ√ ·ÎÔ‡Ó ÛÙË ™ËÈ¿‰· Î·È Á˘Ú›˙Ô˘Ó Ï¢Úfi - ÙÔ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È ¤Ú˘ÛÈ. “¢∂¡ ı¤Ïˆ ÙÔ˘ ÎÈÛÛÔ‡ ÙÔ Ï¿ÓÔ ‡„ˆÌ·...” ϤÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ·. “∞˜ Â›Ì·È ¤Ó· ηϿÌÈ, ¤Ó· ¯·Ìfi‰ÂÓÙÚÔ, Ì· fiÛÔ ·Ó‚·›Óˆ ÌfiÓÔ˜ Ó’ ·Ó‚·›Óˆ” (¿Û¯ÂÙÔ).

ªÂÁ¿ÏË Ê¿ÙÛ· °π∞Δπ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜, ¿Ì· ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ù˘; ¡· ÌË ¯·Úԇ̠‰ËÏ·‰‹ ÎÈ ÂÌ›˜; ∞Ã∞ƒπ™Δ√π ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ÿ۷Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÙ·Ú¿ Û ıËÏ˘Î‹ ¤Î‰ÔÛË!

— ...∫·È ÚÒÙÔ˘˜ ·fi fiÏÔ˘˜, ÂÌ¿˜!

— £· ÙÔ˘˜ ͷӷʤÚÔ˘Ì ›Ûˆ fiÏÔ˘˜!

∞ÀΔ√™ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ “ÙÚÒÙÂ Î·È ÌËÓ ÏËÚÒÓÂÙ”. √È ¿ÏÏÔÈ ·ÏÒ˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·...

¡ÙÔ˘Ì¿ÓÈ· ΔÔ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ΔÚÈÛ¤ ÎÈ ¤ÎÔ„Â ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ∫·È ÌÈ· ÂÚ› ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ϥˆ fiÙÈ Ë •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜... ∂¢ø ·¤Ù˘¯Â ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ∞