Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£»

ÛÙË ŒÙÔ˜ 114ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.441 TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ∫˘Úȷ΋ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 AÓ. ËÏ. 06.02'- ‰. 20.48' ™∂§∏¡∏ 11 ∏ª∂ƒø¡ † Δ∏™ ¶∂¡Δ∏∫√™Δ∏™, √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ ÔÛ›Ô˘ 64 ™ÂÏ›‰Â˜

800-11-35000

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á¤˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi °π√À¡∫∂ƒ

À¤Ú Ù˘ ‹È·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜

À¶∂ƒ “ÌÈ·˜ ‹È·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÌÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ ÈÛÙˆÙÒÓ, fiˆ˜ ˙ËÙ› Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ù¿¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ■ ÛÂÏ. 8

«ºÈÏ› ˙ˆ‹˜» ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ª∂Δ∞ ·fi ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ, Ë ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂΉÔı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘. ■ ÛÂÏ. 15

66¯ÚÔÓÔ˜ Í„‡¯ËÛ ÂÓÒ „¿Ú¢ ÛÙȘ ¡Ë˜ ■ ÛÂÏ. 11

¶ÚÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÚfiÛˆ· ¢Ú›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÚfiÛˆ· ¢Ú›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÂÓÓÔ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË. ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛÂ, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, fiÙÈ ı· ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜. Δ¯ÓÔÎÚ¿Ù˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ. ªÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙË

ÁÓÒÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÔÛÙÔϤ˜. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠ“ÎÔÈÓ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚfiÛˆ· ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ”. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈ¤‰ˆÓ ‹ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Û ӤԢ˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 9

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ Public Issue, ‹Ú ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ë ¡¢

∞Ó·ÙÚÔ¤˜ Â‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi

ÛÂÏ. 10

∂›ıÂÛË ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ú. ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ■

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ∂•π ÛÙ· ‰¤Î· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì›ˆÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‚Ô‰ÈÓÔ‡ Î·È ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È „·ÚÈÒÓ, ÂÓÒ ¤Ó· 20% ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·ÏÏ·ÓÙÈο, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÔÙ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· 57% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘, ÂÓÒ ¤Ó· 26% ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÂÏȤ˜. °È· ÙÔ Á¿Ï·, ÙË Ê¤Ù·, Ù· ˙˘Ì·ÚÈο, Ù· ÊÚÔ‡Ù·, ÙÔ „ˆÌ›, ÙÔ Ú‡˙È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÌÔÂȉ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ΔڛηϷ, ÂÓÒ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ fiÏÂȘ Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë §¿ÚÈÛ·. ■ ÛÂÏ. 14

ŒÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ fiÏ˘ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·: ™ÎËÓÈÎfi ÂÁηٿÏÂȄ˘ ■ ÛÂÏ. 17

ÛÂÏ. 12

ŒÎ·„·Ó ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ· ■

ÛÂÏ. 11

™ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ■

ÛÂÏ. 18

∏ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈ Ôϛ٘, Ë ÎÚ›ÛË, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ £.Ã. ™∞ª∞ƒ∞ ■

ÛÂÏ. 3

∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ - Û˘Ó‰Èοٷ ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ ¢∏ª. ™π∞Δƒ∞ ■

ÛÂÏ. 5


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

¢EI°MATA °PAºH™ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆTÔ˘ ¢HMHTPH ÛË Î·È ÌÈ· ‰Âƒ∞§§∏ ηÂÙ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Ï‹Ú˘ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ¤Ó·˜ ηٷÙÔÈÛÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÎÔÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ¢ÂÛ̇ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘. ∏ ¯ÒÚ· ·Ó·˙ËÙ› ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÏÔ˘ÛÈÔ¿Úԯ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ٿÍË ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ó· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ fiÙÈ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ù· ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ·ÚÎÂÙfi fiÙÈ ¯¿ıËΠÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù¢ӷÛÌfi ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú·˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̤۷ ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ÎÈ fiÛÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ì ¤Ó· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÌÈ· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∞fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·

O ∫∞πƒ√™ £E™™A§IA

19...29ÔC 18...27ÔC

20...28ÔC Ô

18...28 C

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...28ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...28ÔC.

ۯ‰fiÓ ÌÈÛÔ‡ ·ÈÒÓ·, Ô˘ Ì·˜ ¤‚Á·Ï ·fi ÙËÓ ∂ÁÁ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿ fiˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‰‡ÛÎÔÏ· Ë ¯ÒÚ· ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ¢›¯ˆ˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â͇ÚÂÛ˘ χÛˆÓ, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ̤ÏÔ˘˜ Û ·˘Ù‹Ó. ∏ ¯ÒÚ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. £¤ÏÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ - ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ Î·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ‹ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚¤‚·È·, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ì ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ì ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ∞Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô‡Ù ·Ϥ˜ Ô‡Ù ‡ÎÔϘ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Û·Ù·Ï‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ fiÚÔÈ, ·ÏÏ¿ Íԉ‡ÙËÎÂ Î·È ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙÔ¯ÈÒÓ Î·È Î·ÎÒÓ ÂÈ-

ÏÔÁÒÓ, ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÊıÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·. °È· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Û ÌÈ· Ó¤· Ê¿ÛË, ·fi ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ˆÚÈÌfiÙÂÚË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂.∂. √È Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ Û ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ‚¤‚·È· Î·È Ï¿ıË ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ ·ÓÙ› Ù˘ Âȉ›ˆÍ˘ Ù˘ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÔÌfiÛÔÓ‰ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘. ŸÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÚÈÁÌÔ› ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÙ¤ˆÚË, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÂÓÒ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∂›Ó·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ë ÔÔ›· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È.

∫·ıÒ˜ fï˜ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ, ηıÒ˜ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Â͢Á›·ÓÛË Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·fiıÂÌ· ˘ÔÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. ∏ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ οÔÙ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È Î·Ù¿ÎÙËÛË Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú·ÏÈÛÌfi˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó ÂÈÙ¢¯ı› ¤Ó·˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ‚·ÏηÓÈÎfi ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û ¤Ó· ̤ÛÔ Â˘Úˆ·˚Îfi, ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi, ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...29ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...29ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...27ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...28ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 18...28ÔC.

E§§A¢A

rallis@e-thessalia.gr

°È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ πfiÓÈÔ, Ù· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÚԂϤÂÙ·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ηÈÚfi˜ Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· . ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÓÒ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÂÏ¿ÁË ÚfiÛηÈÚ· ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.

TH™ ¢EYTEPA™ EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 12 IOYNI√À 2011

∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹... ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¤¯ÂÈ ÙÂı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›‰È·. √È ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔTÔ˘ £ANA™H Ú¿˜ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ X. ™AMAPA Ô˘ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›, ÂÈı·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ıÂÛÌÔ›. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fi¯È. °È·Ù› Êı¿Û·Ì ¤ˆ˜ ‰Ò, Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ, ÔÊ›ÏÂÙ·È, fiˆ˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı›, ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›· Î·È fi,ÙÈ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ¶ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏfiÁÈÛÙ˜ ‰ËÌfiÛȘ Û·Ù¿Ï˜, ˘ÂÚηٷӷψÙÈÛÌfi˜, ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ·Ó·˙‹ÙËÛË Â‡ÎÔÏÔ˘ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡. ¢·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÁÈ· Ó· ˙ԇ̠¿Óˆ ·fi ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∏ ÓÔÔÙÚÔ›· ·˘Ù‹ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Î·È ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 2000. ◊Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙÔÓ ¿ÙÔ. √ ηًÊÔÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ô, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ΔÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌÔ‡ (ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘) Î·È ÙÔ Ì·Ú·ÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÏψÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÊÔ‡ Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛÂ Û˘Ó‰Èοٷ, ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ˙Ô‡Û·Ì Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô £Âfi˜ ÂÁη٤ÛÙËÛ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ͢Ó‹Û·Ì ¤Ó· Úˆ› Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ô £Âfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ô £Âfi˜ ÛÒ˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó.

***

∫·ıÒ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ì ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÊÈ·ÏÙÈÎÒÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÚÒÙË Î·È ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹: ∏ ·Ê‡ÓÈÛË. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

∞NTI§O°O™

£· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔÈ... “ŸÏ· ÙÚÈÁ‡Úˆ ·ÏÏ¿˙Ô˘ÓÂ Î·È fiÏ· Ù· ›‰È· ̤ÓÔ˘Ó”. √ ÛÙ›¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ΔÔ˘ °IøP°OY ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011 - 2015 Ô˘ Δ™π°∫§πºÀ™∏ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÁÈ· „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ı· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ÏËÚÒÓÔ˘Ó.... ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·Ù˘Ì¿ÓÈ˙ fiÙÈ Î˘ÓËÁ¿ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜, fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· Î·È ¿ÏÏ· ˆÚ·›·, ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿ Ë ÒÚ· Î·È ÁÈ· Ï·˚΋ ηٷӿψÛË, ÙÂÏÈο ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ٷ Û›ÁÔ˘Ú·, ·˘Ù¿ Ô˘ ¿ÓÂÙ· ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙˆÓ 800 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ·Ú¿ Ó· ÚÔÛ‰Ôο ·fi ÙÔ˘˜ “ÌÂÁ·ÏÔηگ·Ú›Â˜” Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ “ÛÔÚ” Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi

◗ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ó· ·ÚıÚÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹. À¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Ë ÛȈËÏ‹ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÔÏÈÙÒÓ (fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı˘Û›Â˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô) Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÂÓÈ·›· ¿Ô„Ë Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È¿ıÂÛ˘ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Î·È ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. •¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó (ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ô˘Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÔ˘Ó. ™˘ÓÂ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË. ªÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È Ë ÂÍÔ˘Û›·. ∏ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜, ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Ë ÌÈ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ù˘ ¿ÏÏ˘. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› Ë Ì›· ‹ Ë ¿ÏÏË ¤¯Ô˘Ó ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ Û ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ηٷÏËÊı› ·fi ¤Ó·Ó ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Êfi‚Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ‚·ıÈ¿ Î·È ÌË ÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Â›Ó·È ¤Óԯ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÍÔ˘Û›Â˜. ¶Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ Ë ÔÚ›· ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. ŸÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. ΔÚ›ÙË Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È fi¯È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Î‡„Ô˘Ó ·fi ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹. √È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È Î·ıÔÏÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. £· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Î·Ï¿, ÌfiÓÔ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ Û ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜. ΔËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ fï˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. √È ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ·¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ. ∂Í·ÎÔ-

Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ. °È· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ ‰›Î·ÈÔÈ ÚԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2011-2015 Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ “·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ”, fiÙ·Ó Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Ó· ·ÔʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 28,3 ‰ÈÛ., ¢ÚÒ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÁÈ· “Û˘ÓÙ·Á‹” ·‡ÍËÛ˘ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ - ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ - ÂȯÂÈÚ›, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÁÈ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û¿Ù·ÏÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. “∂ȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 8 ‹ 10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ™ÙÔ˘˜ “·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˘˜” ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô˘ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ηχÙÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ‚ÈÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÔÈÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë; ∫·È ÔÈ ÌÂÛ·›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ı· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Í¿ÓÂÙ·È; °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÂȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁ-

ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶ÔÏÏÔ› Ôϛ٘, ÂÓÒ ÔÚıÒ˜ ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·„¢ÛıÔ‡Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ. ∏ ‚·ıÈ¿ ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ԇ̠ηϿ, Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ó· ÂÓÂÚÁԇ̠fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Â›‰· ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ. ŸÏ· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÊÔ‡ ηÌÈ¿ ÙÈ̈ڛ· ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. øÛÙfiÛÔ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù·ÓfiËÛ˘, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Êı¿Û·Ì ¤ˆ˜ ‰Ò, ÈÛÔÛÎÂÏ›˙ÂÙ·È(;) ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈÓ. ∞Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÚÙÂÚ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ΢Úȷگ› Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘. Ÿˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙·Ì ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ΛÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜. ªÔÚ› fï˜ Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·Ú¯‹˜, ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÚ›·˜. ¶ÔÚ›· fï˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È fi¯È ÔÚ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ¶Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ, Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ı¤ÛË, ¿Ô„Ë ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ô‡Ù ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÂıÓÈ΋˜ ÛˆÙËÚ›·˜ ‹ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. √È ·ÎÔÌÌ¿ÙÈÛÙÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÏÈÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÌfiÓÔ Î·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙËÓ ÒÚ· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘

Á‡Ë˜ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÌÌ¤ÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ º¶∞ Î·È Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÊıËÓÒÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô, Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÛÊȯÙfi ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ 360 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ì¤ÁÁÂÓË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ √°∞ ηٿ 210 ÂηÙ. ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÂÓÒ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û’ fiϘ ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÛÙÔ ÂÊ¿·Í Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÚȘ. ∫·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ı· ‰Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ÂȉfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë “ÂÚÁ·Ûȷ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË”. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÚÈÎÔ¤˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ·ÊÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ·fi 7,9% ʤÙÔ˜ Û 6,6% ÙÔ 2015, Ì fi,ÙÈ

ÌÈ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ì·˜ ·ÂÈÏ›, Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ - ·˘ıÂÓÙÈο Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ - ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÊ›ÏÂÈ: - ¡· ÂÓ·ÓÙȈı› ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. - ¡· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. - ¡· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ ·ÓÔÚıˆÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ªÂ ·Ú¿Ï˘ÙË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Î˘Úȷگ› Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ˘ÔÙ˘Ò‰Ô˘˜ ¤ÛÙˆ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Óı› Ô Ï·fi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ. - ∫·È Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÍÔ‚ÂÏ›ÛÂÈ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ΔÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ (.¯. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜, οÔÈÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ̤ÏË Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜). ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ÔÈ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›·, ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ¡· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¡¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ∫·È Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ·ÊÔ‡ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù·, ¤Ó· Ó¤Ô ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ.

*** √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ¤ı·ÓÂ. ¡· ÁÂÓÓËı› ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜, ηٷÈÁÈÛÙÈο ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜, ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Î·È ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ΔÔ Û‡ÓıËÌ· “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ú·ÏÏ·Á̤ÓÔ “H ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜” Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Â›ÌÔÓ· Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó.

·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √∂∂ - √∂∫ Î·È ÙÔ˘ √∞∂¢, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ∞fi ÙÔ “ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ” ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎÂ Î·È Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 400.000 ¢ÚÒ (·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜) ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ºfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∫·È ‚¤‚·È·, ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011 - 2012, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. “Èڛ˜ Ù· ̤ÙÚ· ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È ÔϤıÚȘ”, › ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ “›̷ÛÙ Û ÎˉÂÌÔÓ›·, fi¯È Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜”. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈϤÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Û ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ı· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÔÈÔÈ Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· “ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ”. °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¿ÓÙ· Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔÈ... tsiglifisis@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 12 IOYNI√À 2011

£∂ª∞Δ∞ ∫∞π ∞¶√æ∂π™

√È ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ, Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Î·È Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ÈÎÚ›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Â͈ÁÂÓÒÓ, Ô˘ ÛÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘. TÔ˘ °IANNH ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ʈӷMOY°O°IANNH ¯Ù‹ ÂÎÙfiÓˆÛË Î·Ù·ÈÂÛÌ¤ÓˆÓ ‚Ô˘Ï‹ÛˆÓ, Ô˘ ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ··Ú¯‹ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ËÈfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ‚·Ï‚›‰· ÂÎÙfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ͯ‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÁÈ· Ù· fiÛ· ‰ÂÈÓ¿ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ó· Ô‰ËÁÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÙË ¯ÒÚ·, ÒÛÙ ӷ ÌË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡. ŸÙ·Ó Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ì ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜, ·ÙÔÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÔÚ›· ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È, fiÙ·Ó ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘, fiÙ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· ηÏ¿˙ÂÈ Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, fiÙ·Ó Ù· Ó¤· ·È‰È¿ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÎÈ fiÙ·Ó ÔÏÏÔ› ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó fiˆ˜ ÙÔ 1960, ÙfiÙ ÙÈ ¿ÏÏÔ Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÂÈÚËÓÈ΋, Ì ÙÔÓ ÂÏÏԯ‡ÔÓÙ· ¿ÓÙ· ΛӉ˘ÓÔ ·ÚÂÈÛ¤ÊÚ˘Û˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ Î·È ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈΈÓ. ∫·È ÁÈ· Ó· ÂÍËÁԇ̷ÛÙÂ. ªË ıˆÚËı› ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ··ÍȈ̤ÓË ‹‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÔÈ Ï·ÌÔÁȤ˜ Ô˘ ΢ÔÊfiÚËÛÂ. À‡ı˘ÓÔ˜ Â›Ó·È ÎÈ Ô Ï·fi˜ Ô˘ ·ÏÏËÏÔÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. √È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ, ÎÈ fi¯È ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Ù· ªª∂, Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È - ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· - ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈο ÁÚ·Ê›·. √‡Ù ·fi ··ÍȈ̤Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË ·Ô‰˘Ó·ÌÒıËηÓ. √È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÚ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ Î·È ·ÎˉÂÌfiÓ¢ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡”, ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ˆ˜ ‡ÂÙË ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. √È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ηıÔ‰ËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·-

Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÈÌ· ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ¢ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¤Ú¢ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È Ï›Á˜ Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÛÒ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·‰È¿ÊÔÚ˘, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÙ¤ ÌÚÔÛÙ¿Úˉ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ¶ÈÎÚ‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË, ·ÏÏ¿ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ·ÏËıÈÓ‹. ∞ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜, ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Î·È ÂÊËÛ˘¯¿˙ÔÓÙ˜ ÛÙȘ ‰¿ÊÓ˜ ÙˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, ·ÁÓÔÔ‡Ó Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔÓÙ· ÛÙÔ Á‡Úˆ ÎfiÛÌÔ, Ì ·Ú¯ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·˘ÛˆÏ›Ԣ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ·¯˘ÏÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÌÈÛıÔ‡˜. √ ·˘Ù¿ÚÂÛÎÔ˜ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∫·Ï¿ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù·, Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È Ù· „˘¯Â‰ÂÏÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ·ÓÔÚÁ·ÛÌÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·’ ·˘ÙÔ‡˜. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ù· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ∫·È ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓˆ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·È ÙÈÌÒ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈΛÏ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ∞Ó¿ÛÙËÌ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿Ú˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ‚¿ÏÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù· ÛÙ‹ıË ÙÔ˘ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÎÈÓ‹Ì·Ù·. √È §·ÌÚ¿Îˉ˜ Ù˘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 1960, Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ·Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ Û·ıÚ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ¿ÓÙ· η›ÚȘ. ΔÔ Í¤Úˆ. £· ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹Ûˆ ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘ ·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î¿Óˆ ›Ûˆ Ô‡Ù ‚‹Ì·. ∏ ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ÓË ÚfiÛÊ·ÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ªª∂ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘. ™Ù· 86 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú¤ıËΠ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ÚÔÌ·¯ÒÓ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Ì›ÏËÛ ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÌÚÔÛÙ¿ Û ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ÙÔ ¤Î·Ó Ì ÙfiÏÌË Î·È ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·. √È ‰È·Ù˘Ô‡ÌÂÓ˜ ÂÈÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÂÚ› “ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÏÈÓˆ‰ÈÒÓ” Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÛÙ‹ÚȯÙ˜ Î·È ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈΘ. √È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ·ÔÛÎÔÔ‡Û·Ó Ô‡Ù Û ȉÈÔÙÂÏ›˜ ‚Ϥ„ÂȘ Ô‡Ù ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û οÙÈ. ◊Ù·Ó Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘ Û ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÙȘ ‰È·Ù‡ˆÓ ı·ÚڷϤ·, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ ÙÔ˘˜, Ê˘ÁÔÌ·¯Ô‡Û·Ó. ∫·È ÛÙÔÓ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÁÓÒÌË Î·È Ó· ÙË ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ, fiÙ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ ··Á·Ï¿ÎÈ· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÙÔ˘˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙ· “¶ÔÏÈÙÈο” ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ˆ˜ “⁄„ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË” . ∫È Ô £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Â›Ó·È Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÔÏ›Ù˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ë ·ÚÔÛٿ٢ÙË ÏËı˘ÛÌȷ΋ Ì¿˙· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘.

∞ÎÚ›‚ÂÈ·... I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

18 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ê·Ú‰È¿-Ï·ÙÈ¿ fiÙÈ ÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ Î¿ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ...

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

3 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ¤ÓÙ ‚‹Ì·Ù·...

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ·˘Í‹ıËΠ3,3%, ·fi 3,9% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 5,4% ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755

¶Ï·Ù›˜ ÙÔ˘ ™Èψ¿Ì √ Ù›ÙÏÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙË ÊÚ¿ÛË Ù˘ ∫·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘ “ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ· ÙÔ˘ ™Èψ¿Ì” , Ë ÔÔ›· Û ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Â›Â‰Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÙfiÔ˜ ÂÍÈϤˆÛ˘ ÁÈ· ·Ú¿و̷” . √È “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂÈı˘ΔÔ˘ ÌÔ‡Ó, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ™Δ∞Àƒ√À ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ï·Ù›˜, Ó· ˘∫√Δ™πƒ∞ Ô‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ skotsiras@yahoo.gr ÙÔ˘˜ ·ıˆfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ó·˘¿ÁÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÂÈÚÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË, fï˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È “·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔÈ” Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¤Ó· ‚ÔÏÈÎfi ¿ÏÏÔıÈ ·ıˆfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ¤ÚÂ ӷ ÚÔËÁËı› Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ Ë ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È Ë ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋. ™‡‰ˆ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ, ÚÔÙÔ‡ Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÏÔÍÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ Û ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ì·È ·fi ÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ‰È·Ù˘ˆı› Û ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙ‹ÏË: ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË, ÚÒÙÔÓ, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›· ÛÙ‹ıËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ˘ÂÚÙÚÔÊÈÎfi˜ Î·È ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ηÈ, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË, Î·È fi¯È ÛÙ· ‰·ÓÂÈο. ∏ ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÚÒÙ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ¢ηÈÚ›· fi¯È ÁÈ· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·Ú·ÛÈÙÈÎfi ηٷӷψÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Û·Ó ‰fiψ̷ ÛÙÔ Ï·fi Ì ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙËÓ Î¿ÚˆÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË, ·ÊÔ‡ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜ Î·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜. £ÂÌÈÙ‹ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ ̤۷ ·fi ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ¿ÛÎËÛË ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ¤ÓÙÈÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ̤۷ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÚÔÎÏËÙÈÎÒÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Û ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜, ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜. ΔfiÙ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·˘Ù¤˜ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ

ª¿ÈÔ... 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Û 434 ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘.

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∞¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞

™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ˘‹ÚÍ·Ó Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜, ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı› οÙÈ Ô˘ ˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˜ Î·È Ô ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜. ΔËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∞fi ÙÔÓ Î·Ê¤ Ô˘ ›ÓÂȘ ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· 3,90 ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ... ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ˚fiÓ, Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÈÒıËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó Î·È ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ ·˘-

Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÒÚ· Ù˘. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, Û ԢÙÔÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Û ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ÂıÓÈÎÔ·ÙÚȈÙÈ΋ ¤Í·ÚÛË Î·È Û ÌÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÎÏÂÙÈ΋ ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ÙfiÙ ·‚›·ÛÙ· ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô ¿ÎÚ·ÙÔ˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ıÔÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ , ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÛÙ›ڷ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎÙfiÓˆÛË (ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË) ‹ ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ı· ı¤ÛÔ˘Ó Û ı·Ó¿ÛÈÌÔ Î›Ó‰˘ÓÔ “ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÚÔËÁ̤Ó˘ ¯ÒÚ·˜” (ŒÎÎÏËÛË ÙˆÓ 32). ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Ï¿‚ÚÔÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. Δ· ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Ù· ¤Î·Ó·Ó ‚¤‚·È· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, fï˜ Ù· ˙‹ÙËÛ·Ó Â›ÌÔÓ· ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi. ∏ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ë ÂÈÛÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙȘ Ï·Ù›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ. ∏ ·ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ηٷÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÂÚ›‰·. √È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Û ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔηӛÛÙËÎ·Ó ·Û˘ÛÙfiψ˜ Û ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ˘ÁÈ‹, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ¶ÔÈÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó Â› ‰ÂηÂٛ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡; £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÙÂÏ›ˆÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ٷ “·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·” fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÙÂÚfiÎÏÈÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ . √È ÌfiÓÔÈ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔÈ Â›Ó·È fiÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ˘Ô¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÓÈÒÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÈÔ ‚·ÚȤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ·ÓÂÚÁ›·. ∞˘ÙÔ› ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÓÔ¯ÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ, Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ “ÌÂÛ›ÛÙÈÔ” (¤ÓıÈÌÔ) ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙË Ú‹ÛË “√ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÙÔÓ Ï›ıÔÓ ‚·Ï¤Ùˆ” . ΔÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ Âȉ¤¯ÂÙ·È, Ê˘ÛÈο, ÔÏϤ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ. ¢ÂÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È fiÙÈ, Ì ٷ fiÛ· ÂͤıÂÛ· ·Ú·¿Óˆ, Âȯ›ÚËÛ· ÌÈ· ÛÊ·ÈÚÈ΋, ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ∫·È Ó· ÙÔ ‹ıÂÏ· (·Ó ˘ÔÙÂı› fiÙÈ ‰È·ı¤Ùˆ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ·), ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¿ÚıÚÔ˘. ∞ÏÒ˜, ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÙÈ΋ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ·. ∫·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÁˆÓ›· η٤ıÂÛ· Ì‹ˆ˜ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·ıÔ‰ËÁËı› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi ÙÔ ı˘ÌÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Ë Â˘ı˘ÎÚÈÛ›· Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ë ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È Ë ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋.

Í‹ıËÎ·Ó 3,5%, Ù· ηÓÈο 3,3%, Ù· ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· 2,9%, Ù· ›‰Ë ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ 1,1%, ÔÈ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ 2,3%, ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ 0,3%, Ù· ÍÂÓԉԯ›·-›‰Ë ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ 1,1%, ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ 5,9%, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË 0,2% Î·È ¿ÏÏ· ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ 3,1%. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ÎÏ¿‰Ô˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ó· ÌÂÈÒıËηÓ. ŸÏ· ·Ó¤‚ËηÓ, fiÙ·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› fiÏÔÈ Î·Ù¤‚ËηÓ... ∂Λ ‰Â Ô˘ ¤ÁÈÓ “ÎfiÏ·ÛË”, ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙ¤Á·ÛË, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 8,7%... ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ô˘ ÙfiÛÔ ÚÔ‚Ï‹ıËΠˆ˜ ÂÈÙ˘¯›·, ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 1%, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ È·ÙÚÈΤ˜, Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ Î·È ·Ú·˚·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜... dimopoulos@e-thessalia.gr


A¶√æ∂π™

5

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ - Û˘ÓÙ¯ӛ˜ - Û˘Ó‰Èοٷ TÔ˘

¢∏ª∏Δƒ∏ ™π∞Δƒ∞

∏ ¤ÓÓÔÈ· “Ï·fi˜”, ÂÓÒ ÔÏÈÙÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ¿ÙÌËÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈο ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ, Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ê¿ÛÌ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Âȯı› ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ÔÈ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ. √È ˘Ô‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ıÔ˜ Î·È Ì·ÎÚ¤˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜.

ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ √ fiÚÔ˜ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË” ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÒˆÓ, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. 줂·È·, ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ - Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ¤Ó‰ÂÈ·˜ - Â›Ó·È ÂÏ·ÛÙÈο, ·Û·Ê‹˜ Î·È Û˘Áί˘Ì¤Ó·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÈ Ù·ÍÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘‰È¿ÎÚÈÙ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÔṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ηٿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ηÙËÁÔڛ˜: ·. ÙˆÓ “ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ˆÓ”, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó fiÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹, ηٿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ∞. √ÚÏ¿Ó‰Ô˘, “... ·˜ ÔÏ›Ù˘ ÔÓ Ô ∫ÂÚ‰ÒÔ˜ ∂ÚÌ‹˜ ‹ıÂÏÂÓ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔÓ...”1, Î·È ‚. ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó‹Î·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÌÈ· Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË”, ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”, Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÂȷο ÎÂÎ˘ÚˆÌ¤ÓË È‰ÈfiÙËÙ· ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ (‰Ô‡ÏÔÈ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ¢ÁÂÓ›˜ Ù˘ ÊÂÔ˘‰·ÏÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ - Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ·), ‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÎÔÈÓfiÙËÙ·”, Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÔÌ¿‰·”, Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù·˘ÙfiÛËÌˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ‹ ÂȉÈÒ͈Ó. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË” ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ηٿ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂfiÌÂÓ·: √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ӷ Û’ ¤Ó·Ó ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∫·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· (˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙ˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÌÈÛıˆÙÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜), ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë - fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ˙Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ô Marx ıˆÚÔ‡Û ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÚÔÏÂÙ·Ú›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË” ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ μÂÚÙ, fiÙÈ: “¢‡Ô ‰˘Ó¿ÌÂȘ ›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ . Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋... ∏ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ‰ÂÓ ıˆÚ› ·˘Ù‹Ó ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·˘ı‡·ÚÎÙÔ fiÏÔÓ... ∑ËÙ›... ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜...” 2. ∂›Ó·È ηٷʷӤ˜ fiÙÈ Ë ÔÓÙÔÏÔÁ›· Ù˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘” ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û ÂÌÂÈÚÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ: “¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË”, “ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË”, “ÙÚ›ÙË Ù¿ÍË” (tiers etat)”, “ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË” Î.Ï.

Û˘ÓÙ¯ӛ˜ √È Û˘ÓÙ¯ӛ˜ - ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ˘fiÛÙ·ÛË - ˘‹ÚÍ·Ó Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ΢ڛˆ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ, Ì ̷ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ·, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜. ∏ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ˜ (confreries) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ‰È·ÊfiÚˆÓ ∞Á›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÚÔÛٿ٘ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÂÂȉ‹ Ù· ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì’ ·˘Ù¿, ÛÙËÓ Â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ù’ ·ÎÔÏÔ˘ı›·, ÔÈ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÂÓfi˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ÌÈ· ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û’ ¤Ó·Ó ÕÁÈÔ, ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ‡ÙÔ, Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ë Û˘ÓÙ¯ӛ· ÙˆÓ Â·ÈÙÒÓ (ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ) Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ›¯Â ˆ˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÚÔÛÙ¿ÙË, ÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ∂Ï‹ÌÔÓ·3. ∫¿ıÂ Û˘ÓÙ¯ӛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ‚¿ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηıfiÚÈ˙ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ‰È‰·¯ı› Î·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi Â¿ÁÁÂÏÌ·, ¤ÚÂ ӷ Ì·ıËÙ‡ÛÂÈ Û’ ¤Ó·Ó ·Ú¯ÈÙ¯ӛÙË (Ì¿ÛÙÔÚ·) Ù˘ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜ Î·È Ó· ÚÔ·¯ı› ·fi Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˜ Û ۇÓÙÚÔÊÔ. ∏ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ, Ô˘ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ ¤ÁÈÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹ ·fi ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÂËÚ¤·˙·Ó ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™Ù· ÈÔ ¿Óˆ ‰Â‰Ô̤ӷ, ·-

ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· “ÂÛÓ¿ÊÈ·” (·fi ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ÂÛÓ¿Ê=Û˘ÓÙ¯ӛ˜) ‹ “ÚÔ˘Ê¤ÙÈ·” (·fi ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi Ô˘ÚʤÙ=Ù¤¯Ó˜ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˜ ¯¿ÚÈÓ Î¤Ú‰Ô˘˜). ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·Ù¿ ‚¿ÛË - Û˘ÓÙ¯Óȷο. √ ηٷÎÙËÙ‹˜ ¤‰ÂÈÍ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙȘ ÔÈΛ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·4, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ù· ÂfiÌÂÓ·: ™ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Û˘ÓÙ¯ӛ˜ ÁÔ˘Ó·Ú¿‰ˆÓ, η¿‰ˆÓ, η˙¿˙ˉˆÓ (ÌÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÒÓ), ¯Ú˘ÛÈÎÒÓ, ·Ô˘ÙÛ‹‰ˆÓ, ηϷÙ˙‹‰ˆÓ (¯·ÏÎÔ˘ÚÁÒÓ), Û·Ì·ÚÙ˙‹‰ˆÓ, ·ψ̷ٿ‰ˆÓ Î.Ï.. ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· ˘‹Ú¯·Ó Û˘ÓÙ¯ӛ˜ ÁÔ˘Ó·Ú¿‰ˆÓ, ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁÒÓ, ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÒÓ, ¯·ÏΤˆÓ, ·Ì·Ù˙‹‰ˆÓ (˘Ê·ÛÌ·ÙÔÔÈÒÓ), ‚·Ê¤ˆÓ, η˙¿˙ˉˆÓ Î.¿.. ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Û˘ÓÙ¯ӛ˜ ÛÂÏÏÔÔÈÒÓ, Û·ˆÓÔÔÈÒÓ, ˘Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈÒÓ, ¯·ÏΤˆÓ, ‚˘ÚÛԉ„ÒÓ, ÎÏÂÈıÚÔÔÈÒÓ, ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁÒÓ, ‚·Ê¤ˆÓ Î.Ô.Î.. ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó Û˘ÓÙ¯Óȷο ÔÈ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ù˘ Ù·ËÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ù˘ ‚˘ÚÛԉ„›·˜, Ù˘ ÌÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›·˜, Ù˘ ͢ÏÔ˘ÚÁ›·˜, Ù˘ ˘ÚÈÙȉÔÔÈ›·˜ Î.Ï.. ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Â›Û˘ ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ¯ӛ˜. ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ˘‹Ú¯·Ó Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Ú·ÊÙ¿‰ˆÓ, ÎÙÈÛÙ¿‰ˆÓ, Ì·Ú·ÁÎÒÓ, ÌÔÁÈ·Ù˙‹‰ˆÓ Î.¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙË £Ú¿ÎË, ˆ˜ ¢ڇÙÂÚË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓË ¤Ú· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ ÁÔ˘Ó·Ú¿‰ˆÓ, ·Ì·Ù˙‹‰ˆÓ, η˙¿˙ˉˆÓ, ηϷÙ˙‹‰ˆÓ, ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ, ÁÂÌÂÓÂÙ˙‹‰ˆÓ (˘Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈÒÓ), ·Ú·Ì·Ù˙‹‰ˆÓ (·Ì·ÍÔÔÈÒÓ) Î.Ï. ∫¿ıÂ Û˘ÓÙ¯ӛ· ›¯Â ηٷÛÙ·ÙÈÎfi, Ô˘ fiÚÈ˙ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ (ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·, Ì·ÛÙfiÚˆÓ, Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ Î·È Ì·ıËÙ¢Ô̤ӈÓ). ŸÚÈ˙ Â›Û˘ Ù· ÙÔÈο fiÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, fiˆ˜ Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ë ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∏ Û˘ÓÙ¯ӛ· ›¯Â ·-

ÎfiÌË ‰È΋ Ù˘ ÛÊÚ·Á›‰·, ‰È΋ Ù˘ ÛËÌ·›· Î·È ‰ÈÎfi Ù˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÕÁÈÔ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜ (ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·˜) ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, Î·È ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡Û ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. ∞ÛÎÔ‡Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰›Î·˙ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙË Û˘ÓÙ¯ӛ· ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ. ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ıËÙ›· ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ·. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ¯ӛ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜, ·Ó¤Ù˘Í·Ó, ÂÎÙfi˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜, Î·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ÈÛÙÔÚÈο ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓË. ∂Ó›Û¯˘·Ó - ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË - ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ, Û¯ÔÏÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù·ÌÂ›Ô Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ë Î¿ı ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È Ô˘ ÊÂÚfiÙ·Ó Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “̤ÛË” ‹ “ÎÔ˘Ù›”.

Û˘Ó‰Èοٷ ø˜ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÓÔÂ›Ù·È ÌÈ· ¤ÓˆÛË ÚÔÛÒˆÓ, ÚÔÔÚÈṲ̂ÓË Ó· ‰Ú· ˘¤Ú ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∏ ¤ÓˆÛË ÙÔ‡ÙË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›˙ÂÛı·È Î·È ·ÔÎÙ¿ ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹, ·˘Ù‹ Ë ÌÔÚÊ‹ Û˘Ûۈ̿وÛ˘, Ì ÙȘ ¤Î‰ËϘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÙ¯ӛ·, Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÂÔ¯‹˜ (‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È.). ∂‡ÏÔÁË ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ, ·ÔÙÂÏ› Ô Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘. √ ηٷÌÂÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó - Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÌÔÂȉ¤˜ - ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û οı ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. ªÂ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·˘ıfiÚÌËÙÔ˘ ηٷگ‹Ó - Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù˘ Ù˘È΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ (stands), Ô˘ Û˘Ó··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

Ç̷ ÙÛ›Ô˘ÚÔ 2,5ú Ì ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ...·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ù˘ ÒÚ·˜

Δ˘È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÌÈ·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Â›Ó·È ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ۈ̷Ù›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: - ÂÈÛËÌÔÔÈ› ÎÔÈÓˆÓÈο ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ø˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ‰Â, Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Hegel, fiÙÈ: “∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÓfiÌÈÌÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡)..., ÙfiÙ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·˘Ùfi ÛÙÂÚÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜” 5. - ÛÒ˙ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ Û ÌÈ· ηıÔÏÈ΋ Âȉ›ˆÍË. - ηÏÏÈÂÚÁ› ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÌÈ· ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο Ù· ÛÙÔȯ›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÌÂÚÈÎÔ‡ (·ÙÔÌÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ), fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ . (Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË) - ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ . - ·ÔÙÂÏ› ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ηıfiÏÔ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù‹ Î·È ÛÙÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‡ÛÙÔ¯· ˆ˜ “˘ÔÎÔÈÓˆÓ›·”. ™Â Â›Â‰Ô ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ıˆÚËÙÈÎÔ› ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡ ›‰·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ, ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·Ù·ȤÛˆÓ, ıÂÒÚËÛ·Ó ‰Â, fiÙÈ Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Î·È fiÙÈ Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂΉԯ‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∂Ṳ̂Ó, fiÙÈ: “Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÏÔÁÈο ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” 6.

ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ· °È· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËÎÂ Ë ·ÚÔ‡Û· ·Ó·ÊÔÚ¿, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È: ·. Ë ·Ó·Î¿ı·ÚÛË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì’ ·˘ÙÔ‡˜, ‚. Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Á. Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘Á¯‡ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈηχ„ˆÓ, Ô˘ Û˘ÛÎÔÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ΢ڛˆ˜ ‰Â ÌÂٷ͇ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜ Î·È Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Ï·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘fi„Ë fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ë Ï¤ÍË “ÂÛÓ¿Ê” =Û˘ÓÙ¯ӛ·, ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘: “ÂÛÓ¿Ê Ù˙ÂÌÈÂÙ›” =Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÓÂÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi7), Î·È ‰. Ë Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰›Ô ¤Ú¢ӷ˜ ̤ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ·ÓÔȯÙfi. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ: 1. ∞. √ÚÏ¿Ó‰Ô˘, ¶ÂÚ› Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ¶¤ÙÛ·˜ ‹ ™ÂÙÛÒÓ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 1877, ÛÂÏ. 49. 2. μÏ. L. Duguit, ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÓ ‰›Î·ÈÔÓ, ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfiÓ ‰›Î·ÈÔÓ, ÌÙÊ. ∞. ™‚ÒÏÔ˘, ∞ı‹Ó· 1923, ÛÂÏ. 100. 3. μÏ. ∂. μÔ˘Ú·˙¤ÏË-ª·ÚÈÓ¿ÎÔ˘, ∞È ÂÓ £Ú¿ÎË Û˘ÓÙ¯ӛ·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·Ó, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1950, ÛÂÏ. 49, 100, 110. 4. μÏ. ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ∞‰. ∫ÔÚ·‹, ÕÙ·ÎÙ·, Ù.5, ÛÂÏ. 343 - ∂. μÔ˘Ú·˙¤ÏË - ª·ÚÈÓ¿ÎÔ˘, fi.., ÛÂÏ. 26, 36-37, 128 ¤. - μ. ª˘ÛٷΛ‰Ë, Δ· ÂÛÓ¿ÊÈ·, ‹ÙÔÈ ÚÔ˘Ê¤ÙÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, “∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” 1932 - A. M·Ó›ÎË, Δ· Û˘Ó¿ÊÈ· Ù˘ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ⁄‰Ú·˜, “ª¤ÏÏÔÓ Ù˘ ⁄‰Ú·˜”, ¤ÙÔ˜ ∂’ (1937), ÛÂÏ. 189 ¤. - ¢. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ™Î‡ÚÔ˘, ¶¿ÙÚ· 1909, ÛÂÏ. 105 ¤. 5. G. Hegel, ºÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¢Èη›Ô˘, ·Ú¿ÁÚ. 253 (·Ú·Ù‹ÚËÛË). 6. μÏ. L. Duguit, fi.., ÛÂÏ. 112, 114. 7. μÏ. ∂. μÔ˘Ú·˙¤ÏË-ª·ÚÈÓ¿ÎÔ˘, fi.., ÛÂÏ. 80.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

Δ

· fiÔÈ· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÁÂÓÓ·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌ·Úο΢, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ∂χıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ï‡ÛË ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ·fi ·˘ÙfiÓ “™¯¤‰ÈÔ ∏Ú·ÎÏ‹˜” Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂.∂ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ∂ÎÙÈÌ¿ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ ηٿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ‰È·‚ϤÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂.∂. ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜.

°Iøƒ°√™ Ã∞Δ∑∏ª∞ƒ∫∞∫∏™ “√È ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‰ÂÓ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›·” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙË ÛˆÛÙ‹  ʷÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘; ª‹ˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜; Δ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÏÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó. Δ· ̤ÙÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‰ÂÓ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ٷ ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. Δ· fiÔÈ· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ¤Ó· ÁÂÓÓ·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÒÛÙ ӷ Û¿ÛÂÈ Ô Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙË ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ·ÏÏ¿ ÈÔ ·Ó·Áη›· Â›Ó·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶ÚfiÙÂÈÓ· ÏÔÈfiÓ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “™¯¤‰ÈÔ ∏Ú·ÎÏ‹˜” , ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ë ¯ÒÚ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂›ÙÚÔÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î. °ÈÔ¯¿Ó˜ ÷Ó. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË fï˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË.

∂›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ Û‡ ‰Ô˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Î·È fiÙÈ Ë ∂.∂. ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Â›ÍÂÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ

Δ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÏÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó. Δ· ̤ÙÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‰ÂÓ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ٷ ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. Δ· fiÔÈ· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ¤Ó· ÁÂÓÓ·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÒÛÙ ӷ Û¿ÛÂÈ Ô Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙË ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË

‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ∂∂ ·ÓÙȉÚÔ‡Û ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÂȉÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔÎË, ‰ÈfiÙÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ∂∂ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·ÔÏËڈ̋˜. ∂›Ì·È fï˜ ۯ‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ˜, fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â˘Úˆ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ ÙÒÚ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙ·. ¶Èı·ÓfiÓ ı· ÚÔÙ·ı› ¤Ó· ‹ÈÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ fï˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Û ¯ÚÂÔÎÔ›·. ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ, fï˜ fi¯È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À °∂øƒ°π√™ ∫Àƒ. ∫∞ƒÀ¢∞∫∏™ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √ÚıÔ·È‰ÈÎfi˜

™ÙÚ. π·ÙÚfi˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ¢∂Ã∂Δ∞π ∫∞Δ√¶π¡ ƒ∞¡Δ∂μ√À

∞ÛÎÏËÈÔ‡ 41, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, §¿ÚÈÛ· ΔËÏ. 2410 628822

∫ÈÓ. 6983 524384

¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÎÈ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÚÔηٷϋ„ÂȘ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ôχ ÂÈıÂÙÈ΋. √È ŒÏÏËÓ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ „‡Ù˜ Î·È ÙÂÌ¤Ïˉ˜ Ô˘ ÙÚÒÓ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰‹ÏˆÓ· ÂÍ·Ú¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ οÓÔ˘Ó ‰˘Ô Î·È ÙÚÂȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. ªÂ ÛÙÔȯ›· ¤‰Âȯӷ fiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ¿Û¯ËÌÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ıÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ªª∂. ¶ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÔÂÏÏËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. °ÂÓÈο ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÚ·Ì· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ Ì›˙ÂÚÔ, ‰ÈfiÙÈ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓÒ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ· ÌÚÔÛÙ¿, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. √ÏfiÎÏËÚË Ë ∂˘ÚÒË ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ϥˆ ·ÓÙÔ‡ fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë πÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ‰È-

ηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË Ì ›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÙÚ·ÁÈο Ï¿ıË ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó οÔÈÔÈ ÏËÛÌfiÓËÛ·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜.

ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎo‡ ¯Ú¤Ô˘˜, fiˆ˜ Î·È ·˘Ùfi Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ‹ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ·ÂÈÏ› ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ¢ Úˆ˙ÒÓ˘; ™›ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂∂ ·fi ÙÔ 1999 fiÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ Â˘ÚÒ. ∂›Ì·È fï˜ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÛÙ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ʈӤ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· Â›Ó·È ¤Ó· “¿·ÙÔ ËÁ¿‰È” ÎÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ÁÂÚ¿.

™Â ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘; ∞·Û¯ÔÏ› ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ∂.∂.;; ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ Û˘˙ËÙ›ٷÈ, fï˜ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηٿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô. ¶Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ¤ÚıÂÈ fiÙ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÈ̷Έı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ÙÔ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ÂÊfiÛÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· ÛÙÔ 60% ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∞˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó Ë ÚÔ¸fiıÂÛË.

∏ ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í¿ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂.∂. ÛÔ‚·Úfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌ ÙÒÈÛ‹ Ù˘;

ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ∂∂ ·ÓÙȉÚÔ‡Û ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÂȉÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔÎË, ‰ÈfiÙÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ∂∂ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·ÔÏËڈ̋˜. ∂›Ì·È fï˜ ۯ‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ˜, fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â˘Úˆ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ ÙÒÚ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙ·

ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·. ∂›Ó·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ 2020. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ë ∂∂ ÌÈ· ¤Í˘ÓË, ·ÂÈÊfiÚÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. μ¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ, Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ Â›‰· ··Û¯fiÏËÛ˘, ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·fi ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂›Ó·È fï˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛÙËı› ¿ÌÂÛ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿

¶¿ÓÙˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂›Ó·È fï˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛÙËı› ¿ÌÂÛ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ “™¯¤‰ÈÔ ∏Ú·ÎÏ‹˜” ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô. ¢ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·

·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÔ “™¯¤‰ÈÔ ∏Ú·ÎÏ‹˜” ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô. ¢ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·.

√È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ¯¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ ‚¤‚·È·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Û˘ ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù·; Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ¤ÂÛ·Ó ·fi 14% ÛÙÔ 4% ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 18 Ì‹Ó˜. ∂›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi. ºÙ·›ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ˘‹ÚÍ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ∞˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ì ˘ÔÛ¯Âı› ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛ·Ì ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∂Λ ¯¿Û·Ì “ÙÔ ·È¯Ó›‰È” . ¶ÚfiÛÊ·Ù· ›¯·Ì fï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ªÂ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı· Â›Ó·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÈÔ ÔÌ·Ïfi˜, ¢ڇ˜ Î·È ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÂÓÙfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

7

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ̤ÙÚÔ ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ÷ÚÈÙ¿Î˘, ηıËÁËÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰ÈÁψÛÛ›· Â›Ó·È Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÒ‰˘ÓË. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó. ¢ËÏÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙËÓ ˘Ô‰·˘Ï›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ Ì ÙÔ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ.

¡IK√™ Ã∞PIΔ∞∫∏™ “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

™ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ Ê¿ÛË Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÔÏÏÔ› ‰Â Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î· Ù¿ fiÛÔ Ë ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯Ò Ú·˜. ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘; À¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ϤÔÓ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ·˘ÛÙËÚ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÂÒ‰˘Ó˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË ı· Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηӤӷ ̤ÙÚÔ ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∏ ‰ÈÁψÛÛ›· Â›Ó·È Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÒ‰˘ÓË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ó· ·ÈÙÔ‡ÌÂı· ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË.

™ÙÔÓ fiÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ fiÛˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·Ó·Áη›· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ŒÓ·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ·Ó· ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ʤÚÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È fi¯È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ... ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·.

À¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ϤÔÓ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ·˘ÛÙËÚ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÂÒ‰˘Ó˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË ı· Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηӤӷ ̤ÙÚÔ ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ

∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ï˘ËÚfi ÙÔ fiÙÈ ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÈfiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ. ∞Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ .¯. 100 ‰ÈÛ. Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓË Ó· ‰Â¯Ù› ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Û·Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ·Î·Ì„›·˜ Î·È ı· ˘Ô¯ÚˆÓÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ “ΛӉ˘ÓÔ ¯ÒÚ·˜” Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ʤÚÂÈ Ó· ÂÚ›ÊËÌ· spreads ÛÙ· ‡„Ë.

™˘ÌÌÂÚ›˙ÂÛÙ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÚ¿Â˙˜ ˘Ô‰·˘Ï›˙Ô˘Ó Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË; ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÎfiÙ· Î·È ·˘Áfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙËı›. ŸÙ·Ó ·Ê‹ÓÂȘ ÙÔÓ

∏ ·Ú¯‹ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÓÒ ·ÏÏÔ‰·¿ ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÁ¯ÒÚÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË

·˘Ùfi ÛÔ˘ ¤ÎıÂÙÔ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Û·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ¢ı‡Ó˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜. ΔËÓ ÎÚ›ÛË ÙËÓ ˘Ô‰·˘Ï›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ Ì ÙÔ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÏ·›ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; ™Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ó· ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÈÓ ·fi ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ηӤӷ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ∂› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ì ٷ˘Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ï¿ıÔ˜ ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ. ™‹ÌÂÚ· ÏÔÈfiÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ -Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜- ¤¯ÂÈ Âı›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯıԇ̠Â¿Óˆ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ fiÚÔ˘˜ Û ÂÌ¿˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· ÊÔÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Î·È ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∏ χÛË ÏÔÈfiÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ȉȈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ΢ڛˆ˜ ‰ÈÂıÓ‹, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘,

›Ù Û ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·, ›Ù ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ›Ù Û ÂÓ ˘ÓÒÛÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ .¯. ‰ÚfiÌÔÈ, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ̤ۈ ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÏËÚˆÌÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ·Ú¯‹ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÓÒ ·ÏÏÔ‰·¿ ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÁ¯ÒÚÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË.

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë Î˘‚¤Ú ÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ÙÔ 2004; K·Ì›· ·ÔÁÚ·Ê‹ Î·È Î·Ì›· ÔÛÔÙÈ΋ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÙÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Â›Ó·È ÔÛÔÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ˙ÂÈ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ, ÔÊ›ÏÂȘ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ·; ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋. ∞Ó ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ì˘ÛÙÈÎfi ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷϋÍÂȘ Ó· Ϙ fiÙÈ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” .

™Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ó· ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÈÓ ·fi ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ηӤӷ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ∂› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ì ٷ˘Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ï¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ. ™‹ÌÂÚ· ÏÔÈfiÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ - Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ - ¤¯ÂÈ Âı›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯıԇ̠Â¿Óˆ ÙÔ˘

∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚¿ÛÂÈ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ Ï¿ÓÔ˘ ‹ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ¿ÙÔÏÌÔ ÙÚfiÔ; °›ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜;

∂›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÌfiÓÈÌ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ‡ÊÂÛ˘; Ÿ¯È, ÁÈ·Ù› Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ôχ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο

¯ÒÚ˜. ∂›Û˘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÈÓ ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ· ÂÒ‰˘ÓË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÚÚ·ÍË. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ·ÚfiÌÔȘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ÕÏÏÔ ·˘Ùfi fï˜ Î·È ¿ÏÏÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÂÓ·Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¿ÏÏ·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·ÚÂÎÏÒÓ” ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È Ë ∂∂ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.


¶√§πΔπ∫∏

8

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

“∏ Ù·›ӈÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È fiÚÔ˜ ÁÈ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” μƒÀ•∂§§∂™, 11. √ º›ÏÈ §¿ÌÂÚÙ˜, Û˘Ì-ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ·: “¶ÏËÚÔÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘ËÎfiÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ó· ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÎˉÂÌÔÓ›·˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈÏÂÎÙÈÎÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ˘ÏÈο. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì fï˜ Êı¿ÛÂÈ Û ʿÛË ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ ÂÚÈÏÔΤ˜, ·ÔÙÂÏ› ÌÔÚÊ‹ ÏÂËÏ·Û›·˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì Â›ÁÔ˘Û˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯Ù˘Ëı› ·fi Ù· ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ μÔ‹ıÂÈ·˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ÙÈ̈ÚÒÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ÏËÚÒÛÂÈ fiÏ·; ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ʤÚÂÈ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ Î·È Ó· ıÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ηÎÔÈÛÙ›·, ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ Û˘Óı‹ÎË ÙˆÓ μÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ: ¶ÔÙ¤ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÏÂfiÓÙÂÈˆÓ fiÚˆÓ Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ·‰˘Ó·Ì›· ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‰È¤ÍÔ‰Ô Û ÌÈ· ÎÚ›ÛË. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, Ì¿ÏÈÛÙ·: ∏ Ù·›ӈÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› fiÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë”.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª¤ÚÎÂÏ - ™·ÚÎÔ˙› ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

À¤Ú “ÌÈ·˜ ‹È·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ “¡·È” ÛÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ϤÓ Á·ÏÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 11.

Δ

Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó μÂÚÔÏ›ÓÔ, ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ¶·Ú›ÛÈ. À¤Ú “ÌÈ·˜ ‹È·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÌÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ ÈÛÙˆÙÒÓ, fiˆ˜ ˙ËÙ› Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ù¿¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi.

“¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ¿Óˆ Û ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÏÔÁ‹” , ÛËÌ›ˆÛÂ. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ‹È· Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË” , ÚfiÛıÂÛÂ. ¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ‚·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú‹ÁÌ· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÈÛÙˆÙÒÓ, ηıÒ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ì ¿ÓÂÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ. “∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ Ì ¤Ó· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ, ÙfiÙÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙË Ï‡ÛË Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË” , ›Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, μÔÏÊÁοÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂∫Δ ·ÓÙȉڿ οıÂÙ· Û ̛· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ‰È·Ì‹Ó˘Û fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ η̛· χÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÈÛÙˆÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‹ Û ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. ΔÚÈÛ¤ ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂∫Δ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·. ∞›ı·ÓË ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙË Â›Ó·È Ë ÌË ÚfiÎÏËÛË ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙËÓ fiÔÈ· ÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÎÙÈÌ¿ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù¿ÚÎ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Â˘ÚˆÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ›-

Ó·È fï˜ οıÂÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÈÛÙˆÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‹ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∞ÎfiÌË Ô °. ™Ù¿ÚÎ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÛÙ›Ú˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Î·È “Ó· ·ÊÈÂÚˆıԇ̠ÛÙ· ·ÏËıÈÓ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· (ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜), Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿” , ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ “ı¤Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜. “H EKT Ô‡Ù ˙ËÙ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ ÔÈ fiÚÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ê›˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔηϤÛÂÈ ÈÛÙˆÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, Ô‡Ù ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™Ù·ÚÎ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi fiÙÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ı· Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋”, ›Â. √ ™Ù·ÚÎ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ¤Ó· ΛӉ˘ÓÔ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙȘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜

ıÂÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¤È, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

“¡·È” ÛÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ

Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ∂∫Δ Î·È ÙÔ ∂˘ÚˆÛ‡ÛÙËÌ· ·Ó¤Ï·‚·Ó ÂÈϤÔÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÚÈÓ Î·Ù·ÊÂÚı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ “·Ó·Ï˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘” Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ∂∫Δ “η΋ ÙÚ¿Â˙·” . √ ™Ù·ÚÎ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Ì·˙› Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. “Œ¯Ô˘Ì fiÚÁ·Ó· ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÓÈÛ¯‡Û·Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ԇÙ ·ÊÂÏ›˜, Ô‡Ù ·ÁÓÔ-

μÂÚ¯fiÊÛÙ·Ù: ŒÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞§∂™ª∞ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ-

¿˙ÂÙ·È - ÙfiÛÔ Û ÔÏÈÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô- ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÂÏÁ›Ô˘, Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, °ÎÈ μÂÚ¯fiÊÛÙ·Ù ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜.

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

ԇ̠ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª¤ÚÎÂÏ - ™·ÚÎÔ˙› ∫Ú›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ì ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “∞ÁοıÈ” ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÌÏÔ΋ ȉȈÙÒÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ô‹-

“∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ” ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË. √ μ¤ÏÁÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹, ˙ËÙ¿ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ - Î·È È‰ÈˆÙÒÓ - ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô.

°·ÏÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜ (rollover) ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÈÛو٤˜ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Financial Times. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÌË Î·ÙÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ‰È·Ì›ÊıËΠÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ FT, Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙÔ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ë ÔÔ›· ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ fiÛˆÓ Ï‹ÁÔ˘Ó. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ËÁ¤˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ›¯·Ó ÂÈ ÛÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters fiÙÈ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ E˘Úˆ˙ÒÓ˘.

¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ÂıÓÈÎÈÛÙ‹ Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÏ-

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

6970460214

ÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙË Ã¿ÁË ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ÂıÓÈÎÈÛÙ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °ÎÂÚÙ μ›ÏÓÙÂÚ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚÂۂ›· ηÈ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁÂı˘Ì¤ÓÔ ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ 1.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ˙‹ÙËÛ ӷ ‚ÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. √ °Î. μ›ÏÓÙÂÚ˜ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË Ã¿ÁË Î·È Ó· ÂȉÒÛÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙË Ã¿ÁË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “PVV” , Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔ˜ Ù· ÔÏÏ·Ó‰Èο ªª∂, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Î. μ›ÏÓÙÂÚ˜ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘

Â›Ó·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ Î·È Â͢ËÚÂÙ› ÌfiÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ∏ ÚÂۂ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··Í›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔ-

ÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙȘ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ Î·È ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.


¶√§πΔπ∫∏

9

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÚfiÛˆ· ¢Ú›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 11.

˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÚfiÛˆ· ¢Ú›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÂÓÓÔ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË. ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ.

™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛÂ, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, fiÙÈ ı· ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜. Δ¯ÓÔÎÚ¿Ù˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ. ªÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÔÛÙÔϤ˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠ“ÎÔÈÓ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚfiÛˆ· ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” , Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈ¤‰ˆÓ ‹ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Û ӤԢ˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ: √È “ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ” , ÔÈ “¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘” Î·È ÔÈ “¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” . •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹, ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ Ô §. ¶··‰‹ÌÔ˜ ı· ÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ “Ó·È” . √ ÚÒËÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ·fi ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ∏ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. ŸÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô-

„Ë ˆ˜ “ı· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ÈÔ ÔÏÈÙÈÎÔ›” . Ÿˆ˜ Ô °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ¶. ªÂÁÏ›Ù˘ Î·È Ô ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜. ºÙ¿ÓÂÈ, ¤ÙÛÈ, Ë ÒÚ· ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ. ∞Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ¤¯ÂÈ 12 ηڤÎϘ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ›, ÙfiÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤ÍÈ Î·Ú¤ÎϘ. ¢ËÏ·‰‹, £. ¶¿ÁηÏÔ˜, ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, ¢. ƒ¤·˜, ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Î·È ∞. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ªÈ· ·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi ÙÔ fiÛÔÈ Ï›Ô˘Ó Î·È ÙÔ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· Îfi„ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ‰˘ÛΛÓËÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ Ì¿È ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰·. ¶ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ù‡Ô˘ μ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔfiÙ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ¤Ó·Ó-¤Ó·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. √ μ. ŒÍ·Ú¯Ô˜ Î·È Ë ƒ. μ¿ÚÙ˙ÂÏË Â›Ó·È Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, fiÔ˘ ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. °È· ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¶. ∂˘ı˘Ì›Ô˘

Î·È ÃÚ. ¶ÚˆÙfi··˜, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙÔ‡ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ” Â›Ó·È ÙÔ ‰fiÁÌ· Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.

∫·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi, ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ŒÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶¤ÌÙË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙȘ

Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ‰ÈÏfi ̤وÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·ÍȈ̷ÙÈ΋ Î·È ÂÏ¿ÛÛˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Î·È ÙȘ μڢͤÏϘ, ÔÏÈÙÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ë Â›Ù¢ÍË Ì›·˜ ‚¿Û˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙËÓ ¡¢. ™ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È (¤ÛÙˆ ‰ÂÈÏ¿) ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¢ ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤ˆ˜ Î·È ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷

ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ, Ì ‚¿ÛË Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ Î. ∞. ™·Ì·Ú¿. ∞˘Ùfi Ô˘ fï˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔÓ Â›Ó·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¡¢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȉȈ¯ı› Ì›· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ fiÙÈ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó. ªÂ ‚¿ÛË ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2012, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˆÛÙfiÛÔ, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ ¶·™Ô∫, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηÌÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· Ì›· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Δ∂ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û ΢ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰·

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: £· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ∞£∏¡∞, 11. ∞¶√º∞™π™ª∂¡√™ Ó· ÚÔ-

¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ . ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, ÛÙÔ “μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” , Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ‰›ÏËÌÌ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë ı¤ÏËÛË, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Ó· ÌË ˙‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ™Ù¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÔÏÏ·Ï¿ ÌËӇ̷ٷ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ·Ó ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏË Ï‡ÛË ı· ÙËÓ Â›¯Â ÂÈϤÍÂÈ. “¢ÂÓ Â‡¯ÔÌ·È Ô‡Ù ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â¯ıÚfi ÌÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ fiÛ· ÂÚÓÒ. ™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î¿ÓÂȘ Î·È Ï¿ıË. ΔÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÛ·È, Ì·ÙÒÓÂȘ, ¯¿ÓÂȘ Î·È Ì¿¯Â˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∞ÏÏ¿ ı· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜

ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÎÚ›ÛË Ì ‡ÎÔÏÔ ÙÚfiÔ, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜, ÂÓÒ Û fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ ÚÔÛ·ı› Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. “¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ··Í›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ - ÔÂÚ¤Ù˜ϛÁˆÓ ÏÂÙÒÓ, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó

ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. £¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ˆ fiÏÔ˘˜ Î·È Ó· Ì ·ÎÔ‡Ó. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ”, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¤Î·ÓÂ Ó¤Ô ¿ÓÔÈÁÌ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÚfiÛˆ· Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ‹ Î·È ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÎÚ›ÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Ó· „ËÊÈÛÙ› ·fi 180 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜” , ϤÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ Ó· ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Ó Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó¯ıÔ‡Ó ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û·Ù¿ÏË Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿.

√ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ °È· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ “Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ¿ÙÔ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ” ÂÎÙÈÌ¿ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ “¶ÚÒÙÔ £¤Ì·”. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ Û fiÛÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ··ÓÙ¿: “∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Û˘Ï›·. ∂›Ó·È ¿ÏÏË Ë Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏË Ë Â˘ı‡ÓË ÂÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û ÌË Û¯ÂÙÈÎfi ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ . ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‰Â, ˆ˜ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ù‡¯Ë ÂÓfi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ÎÚ›ÛË Â› Ì·ÎÚfiÓ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔ-

‚Ô˘Ï›Â˜ ÂΛӘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· “ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·” . Δ¤ÏÔ˜, ·›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. “∞˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ηı·Ú¿. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ‰ËÌfiÛÈ· Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘ı‡Ó˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÙfiÛÔ ÚÔÊ·Ó‹ Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù· Û˘˙ËÙ¿Ì” ‰ËÏÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘

Œ¯ˆ ¤ÙÔÈÌË ÚfiÙ·ÛË ∞£∏¡∞, 11. “∂Ãø ¤ÙÔÈÌË ÚfiÙ·ÛË” ˘-

ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηıÒ˜ fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο › “ÌË ‰¤ÓÂÙ ÙÔÓ Á¿È‰·Úfi Û·˜. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ϤÌ “ʇϷÁ ٷ ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ Ó· ¤¯ÂȘ Ù· ÌÈÛ¿”. ø˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, Ô Î. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ˘‡ı˘ÓÔ Â› ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. “¢ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο, Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›, Ô˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ª›Ì˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Mega. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Úfi‚ÏËÌ· fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È fiÙÈ “Ù· Ì·Ù˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·È ÚÈÓ ÌÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô... Ù· ·È¯Ó›‰È· ¯¿ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÎÈ ÂΛ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ËÁ¤Ù˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¤Ó·˜ ËÁ¤Ù˘ ÈηÓfi˜ ÌÔÚ› Û ÎÚ›ÛÈ̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÒÛÙ ӷ Ù˘ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘. “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ˘ÔÓÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¯¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ËÌ›¯ÚÔÓ·!” ·Ó¤ÊÂÚ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÌÂ... Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ Ô ª›Ì˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ¤ÊÂÚ ÔÏϤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ”. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ΔÔ ÔÓÙ›ÎÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÌÔÚ› Î·È ÙÔÓ ÂϤʷÓÙ· Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË”.

ŒÓ·ÚÍË O‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ

M·Ú›· M·Ï·ÌÒÙË X∂πƒ√Àƒ°√™ O¢√¡Δπ∞Δƒ√™ Aπ™£∏Δπ∫∏ O¢√¡Δπ∞Δƒπ∫∏

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ MÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ TUFTS BÔÛÙÒÓ˘ H¶A TÔ¿ÏË 56, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2421022340, ÎÈÓ. 6943079993


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 12 IOYNI√À 2011

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ∫∫∂ Î·È ∫¡∂ ÁÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ∫ÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù·‰›Î˘ ÌÈ·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÂÙ¿ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ÌË ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 37Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂-√‰ËÁËÙ‹ Âͤ‰ˆÛ·Ó Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫¡∂. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È 7 “Ôϛ٘” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ì ÌÈ· ηٿÙ˘ÛÙË, ¯˘‰·›·, ÁÂÌ¿ÙË Ì ÙÔÓ ÈÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi Ô¯ÂÙfi ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·Ú·¯ˆÚËı› Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 37Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂-√¢∏°∏Δ∏, ηıÒ˜ Î·È Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë fiÔÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ù˘ ∫¡∂ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ, ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂.∂. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. •¤ÚÔ˘Ó Ô‡ ÙË ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó! √È ÂÓ ÏfiÁˆ “Ôϛ٘” ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›ÔÈ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ “Ôϛ٘” , ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ù˘ ∫¡∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÊÔ‡ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· ÔÈ· ÂÚ›ÛÙ·ÛË ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ ∫∫∂ Î·È ÙËÓ ∫¡∂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·! ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ·Ú·Ï‹ÚËÌ·, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ - ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ “·ÏÏ¿˙Ô˘Ó” - Ô˘ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ, Ì·¤ÛÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈ∫∫∂‰ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ kke.gr, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Û˘Óı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ “·Ó˘·ÎÔ‹” , “ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηٷÎÙÈ¤Ù·È ÙÔ ‰›ÎÈÔ” Î.Ï. Ô˘ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤ÎÙÚÔ·, ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î·ÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ” (!) Δ· ÙˆÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ Ï·fi Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›· ÁÓˆÛÙÔ› ·ÎÏÔÈ Î·È ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÔÎfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ∫∫∂.∫·Ïԇ̠ÙÔ Ï·fi Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÌÂıfi‰Â˘ÛË ÙˆÓ 7 “ÔÏÈÙÒÓ” Î·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ¿ÊËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂΛ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜: ™Ù· ÛÎÔ˘›‰È·! ¡· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 37Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∫¡∂ Î·È ÙÔ˘ √‰ËÁËÙ‹. ªÂ ÙË Ì·˙È΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ∫∫∂, Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ· ÙË ÌfiÓË ÊÈÏÔÏ·˚΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” .

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ Public Issue, ‹Ú ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ë ¡¢

∞Ó·ÙÚÔ¤˜ Â‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ∞£∏¡∞, 11.

ƒ

È˙È΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÙ·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ μÔ˘Ï‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô μ·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ Public Issue Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ™∫∞´ Î·È Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¡¢ ·ÔÎÙ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ηٿ 4% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 31% ¤Ó·ÓÙÈ 27%, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ ÙÔÓ ‹¯˘ Ù˘ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ú·Á‰·›· ÊıÔÚ¿, ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙÔ 27%. ΔÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ 3% Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ∫∫∂, §∞√™, ™Àƒπ∑∞, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÚȷο Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ∫∫∂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 11%, Ô §∞√™ 8%, Ô ™Àƒπ∑∞ 6,5%, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 3,5%, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì 3% Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ì 2,5%, ÂÓÒ Ë ·Ô¯‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 38%. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ 4 Ôϛ٘ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ 4ÂÙ›·, ÂÓÒ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¿Ì„Ë. ∂›Û˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· “ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó” ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ·fi ¤Ó· 23%, Ì ÙÔ 55% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜.π‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ‹ Â›Ó·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜. ΔÔ 74% ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ô‡Ù ÙÔ ¶∞-

™√∫ Ô‡ÙÂ Ë ¡¢ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÙÔ 59% ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙Ô-

ÓÙ·È ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 82% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙË

˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ 87% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÎÈÓԇ̷ÛÙ Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÙÔ 88% ‰ËÏÒÓÂÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ 82% ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ 72% ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ. “∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô‰ËÁ› ϤÔÓ Ì ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û ̛· ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ˘ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û οı ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÌÔÚʤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ·fi 12% ÙÔ ª¿ÈÔ Û 25% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi (...) ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 2,2 ÂηÙ. Ôϛ٘” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Public Issue °È¿ÓÓ˘ ª·˘Ú‹˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜.

¡¤Ô ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Î·È ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜

¢È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ «Î·Ï¿ıÈ» ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ∞£∏¡∞, 11.

¡¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2011-2015 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 28,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Û fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ·, ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ ÙÔ 2015, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÙÔ “ηϿıÈ” ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ Ì ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ Ó¤Ô “ÊÔÚÔ·Î¤ÙÔ” , Ù· ÔÔ›· ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÚԂϤÔ˘Ó: * ΔËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤Ô˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ 0,1% 0,2%, ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÈ̤˜ ˙ÒÓ˘, Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú¯Â›· Ù˘ ¢∂∏, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔ Δ∞¶, ÂÓÒ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÊÔ‡ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ηÙÔÈ˘ Ì ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ/Ù.Ì. ∞˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ È‰ÈÔÎً٘ Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ‡„Ô˘˜ 150.000 ¢ÚÒ ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÂÈϤÔÓ 50 ¢ÚÒ. * ΔË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·fi ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙȘ 200.000 ¢ÚÒ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ (ÁÈ· ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·

·fi 200.000 ¤ˆ˜ Î·È 500.000 ¢ÚÒ) ·fi 0,1% Û 0,2%. ∞fi ÙÔ 2013 ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı· ηٷÚÁËı› ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fi-

ÚÈÔ ÙÔ˘ º∞¶, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙÔ 2014. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο οı ¯ÚfiÓÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· “‰›¯Ù˘·” ÙÔ˘ º∞¶. - £ÂÛ›˙ÔÓÙ·È Ó¤· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. - ¶ÚԂϤÂÙ·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÛÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜ Ô˘ ı· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó “Ê˘Á·‰Â‡ÛÂÈ” ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. - ∞›ÚÂÙ·È ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂÈ ÂÍÔ˘Û›·. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ̤ÙÚÔ ı· ·ÊÔÚ¿ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂™À. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌË: - ∂ÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ 1%-3% ‹ Î·È 4% οı ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÂÈ‚ÏËı› ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È 8.000 ¢ÚÒ ‹ 12.000 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Î·È Ù· 6.000 ¢ÚÒ. ¢ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ó· ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Î¿ı ̋ӷ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. - ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È Ó¤· ÂȉÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. - ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. - ∞‡ÍËÛË ÛÙ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10%.

«Œ¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·ÛًψÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜»

ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜: ∏ ¯ÒÚ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ∞£∏¡∞, 11.

ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 30 Ì‹Ó˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô›‰Ë˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ

ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·ÛًψÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ¿Óˆ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ “ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„‹ Ù˘”. “ªÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î¿Ì-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ °. ¶π™™∞¡√À Ã∂πƒ√Àƒ°√™ À¶ ¢π¢∞∫Δøƒ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À £∂™™∞§π∞™

π∞Δƒ∂π√- ™¶Àƒπ¢∏ 31 (μ√§√™) Δ∏§. π∞Δƒ∂π√À- 24210.20040 ∫π¡∏Δ√- 6947.826876 øƒ∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: 9.00-13.00 & 18.00-21.00 Email: pissanou@gmail.com

„ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 30 Ì‹Ó˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi” ‰ËÏÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ “Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ¯Ú¤Ô˘˜, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈ΋ ÎÏÈ̿ΈÛË Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜, ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ˆ˜ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Î·ÚÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ì‹Ó˘Ì· Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÙÔ Î·Ù·„ËÊ›ÛÔ˘Ó, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· Ú›ÍÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙ· ‚Ú¿¯È·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ı· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ·ÔχÛÂȘ”

∂Í ¿ÏÏÔ˘, Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·Ó Î·È ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË. “À¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ΔÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î· ¡Ù·Ï¿Ú·, Ë ÔÔ›· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ “Ù· ·ÏÈ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· ψÊÔÚ›·. ◊ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÎfiÙÛÈ· Ó· Ù· ϤÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÛÙ· fiÚÁ·Ó· -Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi- Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ‹ ηχÙÂÚ· Ó· ÛȈԇ̔

ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ë Î· ¡Ù·Ï¿Ú· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ηٷÓÔ› ÙËÓ ·ÁˆÓ›·, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÔÏÈÙÒÓ. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ¿Ì ÌfiÓÔ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ˘ÔÌÔÓ‹. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ì ÙÚfiÔ Â·Ú΋ Î·È ÁÂÓÓ·›Ô, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜” ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ Î. ¡Ù·Ï¿Ú·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË, ıˆÚ› ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰›· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù·, ΢ڛˆ˜ ¿Óˆ ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

11

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡¢

÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜: ¡· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ϤÔÓ Ô Ï·fi˜ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¢ı‡ÓË Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ∞£∏¡∞, 11.

Δ

ËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÈ· χÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡¢ ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ‡Ô Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” , ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ· ˆ˜ “˘ÚȉÈÙ·Ôı‹ÎË” Î·È ˙ËÙ› “Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ϤÔÓ Ô Ï·fi˜” . √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ Ù˘ ¡¢ ÂÍ·ÔχÂÈ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ηٿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ·”, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÈ ı· ÙÂı› ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™ÎÏËÚ‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “¶ÚÔηϤ۷Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ˆ˜ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· Ì ¿ÚıÚ·. ∫·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ηْ ¿ÚıÚÔ fiÙÈ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. ’√¯È ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ì Â΂ȷÛÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ·. π‰Ô‡ Ë ƒfi‰Ô˜”, ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Ô‰ËÁ› ÌfiÓÔ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË. “¡· ¿Ì Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ ˙‹ÙËÛ· ÂÁÒ!” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜, Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. “¢ÂÓ Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÌÔ˘ ÚfiÏÔ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ÂÎÏÔÁ¤˜”, ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚÒÙËÌ· ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ Mega” ÁÈ·Ù› Ô ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜;”. √ Î. §·˙·Ú›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ. ∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∂¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ, fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ ˙‹ÙËÛ· ÂÁÒ”.

√ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ √‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙÔ ÁÎÚÂÌfi, ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ÙÔ-

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË.

∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

Ó›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Î.Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ™·Ì·Ú¿˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˆÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌË ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ηڤÎϘ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” .√ ηı¤Ó·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÎ̷ȇÛÂÈ “· Ï· ηÚÙ” Û˘Ó·›ÓÂÛË. “¶‹Á ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È “¤Û·Û ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘”. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¢ı‡ÓË. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿ Î·È ·ÙÂϤÛÊÔÚ·”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÓÔ: “∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÏ›‰· Î·È fiÚ·Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Û ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û fiÏÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ˆ˜ Ú¿ÍË. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿”. “∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ”, ÛË-

ÌÂÈÒÓÂÈ, “‰ÂÓ ÌÔÚ› ηٿ η̛· ¤ÓÓÔÈ· ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ·fi ÌÈ· ·Ó‡·ÚÎÙË Î·È ·Û‡Ó‰ÂÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ.

√ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ “™ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¯ÚÂÔÎÔ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÚÔ¯ˆÚ› ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηÙ‰¿ÊÈÛË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜”, Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ¶. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ì ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ Úfiı˘ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

Δ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·

ŒÎ·„·Ó ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ™ÙȘ ÊÏfiÁ˜ Ù˘Ï›¯ıËΠٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ÛËÌÂÈÒıËΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 3 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ŒÓÙÚÔÌÔ˜ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ô˘ ›‰Â ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á· ÏÂÙ¿ η٤Êı·Û·Ó ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù·. °È· Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ¤‰ÈÓ·Ó Ì¿¯Ë Ì ÙË ÊˆÙÈ¿. ΔÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜. ΔÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ·›ÙÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Áη˙¿ÎÈ· ‹ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. øÛÙfiÛÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÌÚË-

ÛÌÔ‡. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È fiÏ· Ù· ·›ÙÈ·, ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜, ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Èı·ÓÒ˜ Ó· Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÎÏÂÊÙÒÓ, ηıÒ˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÌÈÎÚ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î·Ì¤ÓÔ fi¯ËÌ·. ∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ fi¯ËÌ· ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. **∂›Û˘ ʈÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ Û Û›ÙÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ¤Û‚ËÛ ÙÂÏÈο Ô ›‰ÈÔ˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÊˆÙÈ¿ ¤Î·„ ΢ڛˆ˜ ¤ÈÏ·, ÂÓÒ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

66¯ÚÔÓÔ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ „¿Ú¢ ÛÙ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÛÙȘ ¡Ë˜

•Â„‡¯ËÛ ¿Óˆ ÛÙË ‚¿Úη ÙÔ˘ ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¿Óˆ ÛÙË ‚¿Úη, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯fiÌÈ Ô˘ ÙfiÛÔ ·Á·Ô‡ÛÂ, ¿ÊËÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› 66¯ÚÔÓÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘. √ ¿Ù˘¯Ô˜ 66¯ÚÔÓÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˜ ÛÙ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ ¡Ë˜.ΔÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ì ψÙfi ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, fi-

Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ 66¯ÚÔÓÔ Ì¤Û· ÛÙË ‚¿Úη ÙÔ˘, Ó· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ªÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ· Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Â‹Ïı ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ „¿Ú¢Â.

“∏ ¯ÒÚ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∫·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ, Â›Ó·È Ë ÚÔ¿ÛÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Ë ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ∏ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓË ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ ı· Ï‹ÍÂÈ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰‡Ó·Ì· ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ı· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈο Û˘ÓÂ›˜ Ôϛ٘”, ÂÎÙÈÌ¿ Ë ¢∏ª∞ƒ ÛÙËÓ ·-

Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡.

∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· £· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›Â Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Realfm 97,8 Î·È ÙÔ˘˜ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ª¿ÓÔ ¡ÈÊÏ‹ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜: “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚ› ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ „‹ÊÔ” .∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ™·Ì·Ú¿˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ı· ‚ÁÂÈ ·ÓÔȯٿ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ó· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·ÏÒÓÙ·˜ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË Ì·ÁÈ΋ χÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, “Ô‡ÙÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜” , ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÏ˘ÙË ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ.

∂ÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ÚÔ΋ڢÍÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °™∂μ∂∂ Î·È Ù˘ ∂™∂∂ Î·È Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, μÈÔÙ¤¯Ó˜, ∂ÌfiÚÔ˘˜, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176 ÛÙȘ 09:30 .Ì. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔÈο ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ™¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. πÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ªÌ∂ ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÌÈÎÚÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ªÂ›ˆÛË º¶∞ Î·È fi¯È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ Û ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ¢ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ¢Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·ÛÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (·Ú·ÂÌfiÚÈÔ, Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ). ∂ÁÁ‡ËÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÙÚÈÂÙ›· (¡. 3714/2008), ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Îϛ̷ ËÚÂÌ›·˜ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘.

“∫·È Ë ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ÛÔ˘ Ú¿ÍË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ... οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ!” ·fi ÙËÓ COSMOTE ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë COSMOTE, ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, ηÏ› Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÂÈ ÎÔÈÓfi Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªÂ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “∫·È Ë ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ÛÔ˘ Ú¿ÍË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ... οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ!” Î·È Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ Û ¤ÓÙ˘·, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È internet, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi, ̤۷ ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ COSMOTE Î·È °∂ƒª∞¡√™, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ӷ·ÎψÛ˘ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ & ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ Ù˘ COSMOTE, “ŒÏ· ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË”. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ COSMOTE, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 38 ÙfiÓÔÈ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, 186 ÙfiÓÔÈ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 6.400 ÙÂÌ¿¯È· ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ, ÛÙ· 470 ÛËÌ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ÌÈ· Ó¤· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “green green, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ηÏ›!” Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ, ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ› Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiˆ˜:

ªÂ›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

✹ ✹ ✹ ✹

∞ӷ·ÎψÛË Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Á˘·ÏÈÔ‡, Ï·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ¯·ÚÙÈÔ‡. ∞ӷ·ÎψÛË ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ. ∞ӷ·ÎψÛË, ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢ÒÓ. ∞ӷ·ÎψÛË Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡.

∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, AMC ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, GLOBUL ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È COSMOTE ROMANIA ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 12 IOYNI√À 2011

H ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫∂.¢.¢.À. ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È·ÊÔÚԉȿÁÓˆÛ˘, ¢È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ (∫∂.¢.¢.À.) ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ‰È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ΔÔ ∫∂.¢.¢.À. ª·ÁÓËÛ›·˜ (˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜) ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Û ̷ıËÙ¤˜ Ì ÂȉÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Ì›ÛıˆÌ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÛfi 25.000ú ÂÙËÛ›ˆ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› Û ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ΔÔ ∫∂.¢.¢.À. ª·ÁÓËÛ›·˜ ··Û¯ÔÏ› ÚÔÛˆÈÎfi 12 ·ÙfïÓ, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 12 ÁÚ·Ê›·, ¯ÒÚÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 180 Ù.Ì. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ∫∂.¢.¢.À. ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘: 1) ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ηÓÔ‡, 2) ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È Ë ¢/ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜, 3) ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∫∂.™.∞.∞.ª.), 4) Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚȈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È ∞ÓÙÈÏ‹„ˆ˜ (¶.π.∫.¶.∞.), 5) ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ·È‰fiÔÏ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ (Ï.¯. ÙÔ˘ ÂΛ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ›).

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “¢ÂÓ ı· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ·Ó ‰ÂÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Â‰Ò” , Âͤ‰ˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “™˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ˜ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡, ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ù˘ ڋ͢, Ù˘ ¿Ï˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜. μÁ·›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡ÌÂ, Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘: - ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜. - °ÎÚÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. - ª·˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜. - ª·˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ·. - ª·˜ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È - ∫¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜” .

∂›ıÂÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ¶··ÙfiÏÈ·

˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë “·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÎÙÒÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÒÚ· ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·Ù› ·ÔηχÊıËηӔ, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙËÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙË ÊıËÓ‹ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋. ŒÎÏËÍË ÚÔηÏ› ÙÔ ·‡ıÌÂÓÔ ıÚ¿ÛÔ˜. ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ ÛÂÌÓfiÙËÙ· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ “Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜” ÚÔηÏÔ‡Ó”. √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔÓ √§μ fiÙÈ “Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘” . ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ fiÙÈ “Û ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÚÔÓÔËÛ›· Î·È ·Ú·ÁÔÓÙ›ÛÙÈÎË ÓÔÔÙÚÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë “Áοʷ” Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·” Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ “ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì “˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜”, “·Ú·ÛÎËÓȷο Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ”, ‹ “ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ” Î·È ÔÈÔÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ˘ÁÈ›˜ Î·È ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ”.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· fiÛ· Ì ÂÚÈÛÛ‹ ıÚ·Û‡ÙËÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫À∞ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ Â›Ó·È ·Ï‹. ∫¿ÔÈÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ, Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ë Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫¿ÔÈÔÈ Â¯›ÚËÛ·Ó Ó· ı¿„Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ∫·È ÙÒÚ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÚÔÓÔËÛ›·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ “¤Î·Ó·Ó” ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. √È ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙÔ› Û fiÏÔ˘˜, fiˆ˜ ηٷÓÔËÙ¿ Â›Ó·È Î·È Ù· ΛÓËÙÚ·. ¶ÔÈÔ˜ ¿Ú·Á ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·‚ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÎÚ· Û 4 (!!!) ¤ÙË; ¶ÔÈÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ 6 (!!!) ÌÔÊfiÚ Î·È ¿Óˆ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; ¶ÔÈÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓË Ú‡·ÓÛË ·fi ÙȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ; ¶ÔÈÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ √§μ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ ηٿÏÔÈ·; ¶ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È Ô˘ Ë ÂÚ›ÊËÌË ÌÂϤÙË Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ıÂÈ ·Ó·ÎÚÈ‚ÂÈÒÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ; ¶ÔÈÔ˜ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· Ó¤Ô ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤-

¯ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË; ¶ÔÈÔ˜ ηχÙÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó fiÛ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ °. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘; §¤ˆ ÏÔÈfiÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÙÈ ı· Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ fiÔÈÔ˜ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ô˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ οÔÈÔÈ ÛÙËÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙË ÊıËÓ‹ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋ Ô˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fiˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, Â›Ó·È ¯˘‰·›· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‹ıÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ΔÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË. ŒÎÏËÍË ÚÔηÏ› ÙÔ ·‡ıÌÂÓÔ ıÚ¿ÛÔ˜. ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ ÛÂÌÓfiÙËÙ· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ “Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜” ÚÔηÏÔ‡Ó. ΔÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÈÌ›· Î·È ÙȘ ˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜. Δ¤ÏÔ˜ Ì›· ·Ú·Ù‹ÚËÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ √§μ. ∞Ï‹ıÂÈ· Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÊÔÚ¤· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ (fiˆ˜ Ë ∫À∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜) Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÚ‹ÌËÓ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ (¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜) ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ; ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ; ªÂ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔÓ √§μ.

√ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ √ ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿

ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÂΛÓÔÈ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ “¤ÎÙڈ̷” Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ë “Áοʷ” Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔÓÔËÛ›· Î·È ·Ú·ÁÔÓÙ›ÛÙÈÎË ÓÔÔÙÚÔ›·. ¶·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ì ٷ “ηԢÌÔ˚Ï›ÎÈ·” ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔÈÒıËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ª¶∂ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È √§μ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ Ù·¯Â›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ÛÙËÓ 3Ô ÚÔ‚Ï‹Ù·, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ¶·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, ·ÎfiÌË, fiÙÈ Ì ÙȘ Â͈ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. √ÌÔÏÔÁÔ‡Ó, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ¤ıÂÛ·Ó Î·È Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·Ï·ÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÛÈÏÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙÔ¯ÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √§μ. ∞ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó, fï˜, fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √§μ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·‚ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ı· ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ 1Ô ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿ÊÚÔÓ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ¤ÚÁÔ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ 3Ô ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÚÔÙÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¯ÚfiÓÈ·! ¶ÔÈÔ˜ οÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; ŸÔÈÔ˜ ·ıfiÚ˘‚· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ‹ fiÔÈÔ˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔ “ÛÂÚ›ÊË” Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ-

΋˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜: ∞ÓÙ›, ÏÔÈfiÓ, οÔÈÔÈ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Áοʷ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ËÁÂÌÔÓÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜, ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÍÈÊÔ˘Ï΋ÛÔ˘Ó, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ıÚ¿ÛÔ˜” , “˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜” Î·È “ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·”. ∂ıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ··Ïfi ¯¿‰È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó, Ê·›ÓÂÙ·È, Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Î·È ÔÓ¿Ó ·˘ıÂÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÚÔÎÔ‹ Ù˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜, fï˜, Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·Ï¿Óı·ÛÙÔ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì “˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜” , “·Ú·ÛÎËÓȷο Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ” , ‹ “ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ” Î·È ÔÈÔÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ˘ÁÈ›˜ Î·È ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. °ÓˆÚ›˙ÂÈ, ·ÎfiÌË, ÔÈÔÈ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÊÙˆ¯Ô› Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÛÔ˘˜ ʈӷÛÎÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚ› “‹ıÔ˘˜” . ∞‰È¿„¢ÛÙÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, ¿ÏψÛÙÂ, Ù· “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜”, Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ›¯Â ÓfiËÌ· Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘... ŸÛÔÈ ‰Â οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‚Ô˘ÏÈÌ›·”, ·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÚÒÙ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË. √È “ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔÈ” ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜, Ù· “¯·˚‰Â̤ӷ” ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÙˆÓ ªª∂ Î·È ÔÈ ·ÓÙÔÈÔÙÚfiˆ˜ ÂÎÏÈ·ÚÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ıÒÎÔ˘˜, ·˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. £· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Â۷› “ͤÓÔÈ” Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÔȯً Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜...”.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· •ÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ó· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜.™ÙÔ μfiÏÔ ˆ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 291 ·fi fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜, ¯ı˜ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ù· ÁÚ·Ù¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Î·È ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘.

√È ‚·ıÌÔ› ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 115.000 ÊÂÙÈÓÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ 77.440 ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∫·ÙfiÈÓ, Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ

Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô Ì ÙȘ Û¯ÔϤ˜ fiÔ˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‰È·‰Èηۛ· ‰‡ÛÎÔÏË, ‰ÈfiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ

ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚË Ï‡ÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηÙÔÈΛ·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ΔÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜ οÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ʤÙÔ˜. ∫¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi Έ‰ÈÎfi (ÙÔÓ ∞ÚÈıÌfi ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë) ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://exams.minedu.gov.gr. ∂Λ, ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ fiÛÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Û¯ÔÏÒÓ ÂÈı˘Ì›. ΔÂÏÈο, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ·fi fiÛÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Û¯ÔÏÒÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Î. ∫·ÙÛ·Ô‡ÓË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È. √ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. ΔÔ 67,9% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ô ™∂¶ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∞∂π.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

™ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÊÔÚ›˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜

ªfiÓÔ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¢ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÏfiÁˆ ηٿÙÌËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 6.000 ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜ ‰··ÓÒÓ ·fi ¤Ó· ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηχ„ÂÈ Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙȘ ÏËڈ̤˜, ÙȘ fiÔȘ Ê˘ÛÈο οÓÂÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ‰··ÓÒÓ Î·È ÏËڈ̋ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 100 ÂÚ›Ô˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù·. ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ∞fi ÙÔ 2011, ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ¢‹ÌÔÈ Ì ÏËı˘ÛÌfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 5.000 ηÙԛΈÓ. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ¢‹ÌˆÓ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘. “∫ÔÌ̤ӷ” ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¤ÚÁ·, ηıÒ˜ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢. ∏ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÌË ÏËڈ̋ ·ÊÔÚ¿ ηٿ ‚¿ÛÂÈ Î·Ù¿ÙÌËÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ fï˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Î·È ·Ú·Ù˘›Â˜ ÛÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ·Ó·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ (ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿) “Îfi‚ÔÓÙ·˜” ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 76 ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ∂›ÙÚÔÔ˜, Ô Î. ¢ËÌ. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÍËÁ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÏËڈ̋ ‹ fi¯È ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ÊÔÚ¤·˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ-

ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¤ÁÎÚÈÛ˘ ‰··ÓÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∫¿ı ÂÚ›ÙˆÛË ÂϤÁ¯ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿. ∂ϤÁ¯ÔÓÙ·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ ¤ÁÁÚ·Ê· ÒÛÙ ӷ ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ·fiÊ·ÛË ÏËڈ̋˜. √ Î. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍËÁ› ˆ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È - ÂÊ’ fiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê·- ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ. “∞fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÚÔ˜ ÂȂ‚·›ˆÛË ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∂ÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ - ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÁÁڿʈӔ . À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ‹ ¤ÍÈ Ë̤Ú˜, ÂÂȉ‹ Ô ÊÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù·. ΔÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Â›ÁÔ˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏÈÒ˜ ÎÈÓ‰‡Ó¢ Ì ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi. ∞ÂÊ¿ÓıË ÛÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÂÏÈο ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‹Ù·Ó ˆ˜ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ٷ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ (μfiÏÔ˘

Ú›ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜, Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÏËڈ̤˜ ÙÚ›ÙˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “ÕÏψÛÙ ٷ ¤ÚÁ· Â›Ó·È ϤÔÓ Ôχ Ï›Á·, ·ÊÔ‡ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010 ¤ÁÈÓ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂȘ” . √È ÌfiÓ˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ Â›Ó·È ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. ∂ϤÁ¯ÂÙ·È fï˜ Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ.

∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ¿‰ÂÈˆÓ Ù·Ì›ˆÓ.... ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ) ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. √ Î. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ‰··ÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ÌfiÓË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ‰ÂÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Â›Ó·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ” . √ ∂›ÙÚÔÔ˜ fï˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È fi¯È ¤ÚÁˆÓ. “∂Ì›˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ì ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‰·¿Ó˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰·¿Ó˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ΢-

√È ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ù·Ì›·. ∂Ê’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ, ·ÊÔ‡ Î·È ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê›, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∂ÙËÛ›ˆ˜, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 45.000 ÂÚ›Ô˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù·. °È· ÙÔ 2011 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÂÓÙ˘ˆÛȷο, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 5.000 ηÙԛΈÓ. Δ· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰·¿Ó˜ ·fi 10 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 150.000 ¢ÚÒ. Δ· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. “∞˘Ùfi

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙ·ÛË Î·È ··ÈÙ› ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂ϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·È ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ™ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·. “∞ÛÊ˘Í›·” Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. “ŸÏ· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ¯·ÚÙ›-¯·ÚÙ›, ηıÒ˜ Ë Â˘ı‡ÓË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ΔÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹. ™ÙÔ˘˜ 100 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ∂›ÙÚÔÔÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∂ÓÙ¿ÏÌ·Ù· ·fi ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ÙÌËÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ “ÂÚÓ¿” ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Î·È ÔÏÏÔ› Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù·. “∫fi‚ÔÓÙ·È” fï˜ Î·È Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› Ë ÔÊÂÈÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞. ŒÓ· ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı›, Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ, ·fi fiÛÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È. ∂›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·ÈÙ›· ÌË ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÏËڈ̋˜, Ô˘ Ô‰ËÁ› Â›Û˘ Û ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

ªÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

M›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Û ÎÚ¤·˜, „¿ÚÈ·, ·ÎfiÌË Î·È ÂÏȤ˜ ∏ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¤·Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ΔڛηϷ ·’ fi,ÙÈ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·

Œ

ÍÈ ÛÙ· ‰¤Î· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì›ˆÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‚Ô‰ÈÓÔ‡ Î·È ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È „·ÚÈÒÓ, ÂÓÒ ¤Ó· 20% ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·ÏÏ·ÓÙÈο, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÔÙ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î¿ÙÔÈΈÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· 57% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÂÚÈfiÚÈÛ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘, ÂÓÒ ¤Ó· 26% ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÂÏȤ˜. °È· ÙÔ Á¿Ï·, ÙË Ê¤Ù·, Ù· ˙˘Ì·ÚÈο, Ù· ÊÚÔ‡Ù·, ÙÔ „ˆÌ›, ÙÔ Ú‡˙È, ‰ËÏ·‰‹ ‚·ÛÈο ·Á·ı¿ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÌÔÂȉ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ‡ÂÚ - Ì¿ÚÎÂÙ, ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ΔڛηϷ, ÂÓÒ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ fiÏÂȘ, Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë §¿ÚÈÛ·. ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ¶fiÛÔ ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘; ¶fiÛÔ ÂËÚ¤·ÛÂ Ë ÎÚ›ÛË ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔʛ̈Ó; ™Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 932 ·ÙfiÌˆÓ ËÏÈΛ·˜ 20 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ∞fi ÙÔ μfiÏÔ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó 341 ¿ÙÔÌ·, ÙË §¿ÚÈÛ· 356, ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 118 Î·È Ù· ΔڛηϷ 117. ΔÔ 53% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ 47% ¿ÓÙÚ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, ÙÔ 73% Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÙÔ 15% Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÙÔ 12% ¿ÓÂÚÁÔÈ. ∏ ¤Ú¢ӷ Ì ٛÙÏÔ “ª¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Â›ÎÔ˘ÚÔ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ª·Ú› ¡Ô¤Ï ¡Ù˘Î¤Ó Î·È ÙÔ Ï¤ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. °ÈÒÚÁÔ μÏfiÓÙ˙Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ë ÎÚ›ÛË ÚÔοÏÂÛ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 68% ÙˆÓ ÂÍÂÙ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ (637). ™˘ÓÔÏÈο ÌfiÓÔ ÙÔ 28% (261) ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ η̛· Ì›ˆÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ÎÚ›ÛË Â›¯Â ¤ÓÙÔÓË ·ÚÓËÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Ì Ì›ˆÛË Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Î·È ÙÔ 20%: ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi ÛÙ· ¤ÓÙ (18% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ 20%.

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË §fiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÈ Ôϛ٘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂËÚ¤·Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ „ˆÌ› Î·È ÙÔ Á¿Ï·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÌÔÚÊ‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: ∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·ÊÔÚ¿ ‚·ÛÈο ÙÚfiÊÈÌ· fiÔ˘ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÙÔ 40% ¤ˆ˜ 50% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â›Ó·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ (ÔÛÔÛÙfi οو ·fi ÙÔ 10%). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ˘fi-ÔÌ¿‰Â˜: 1) Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ÙÔ Á¿Ï·, ÙË Ê¤Ù·, Ù· ˙˘Ì·ÚÈο, ÙÔ Ú‡˙È Î·È ÔÈ ·Ù¿Ù˜ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ - ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÌÔÂȉ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÈÌ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÌÂÈÒ-

ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ·È‰È¿. 2) μ·ÛÈο Â›Û˘ ÚÔ˚fiÓÙ· ,ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÌÔÂȉԇ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÈÌ‹. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ „ˆÌ›, Ù· Ï·¯·ÓÈο, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. 3) Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È Ù· ÊÚÔ‡Ù·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û·Ê‹˜ ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, ‰ËÏ·‰‹ ηı·Ú‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Ì ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ÎÚ›ÛË ÂËÚ¤·Û ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 57% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÔÛÔÛÙfi ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂȉÈο fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Û˘¯Ó¿ Ô‰ËÁ› Û Ì›ˆÛË ¯Ú‹Û˘ ¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘, ÂÂȉ‹ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÈÔ Û˘¯Ó¿. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÚfiÏË ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·˘Ù‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ Ù˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· (‚Ô‰ÈÓfi Î·È ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜, ηıÒ˜ Î·È „¿ÚÈ·) ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· fiÔ˘ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 65% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î‡ÚÈ· Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È fi¯È Ì ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÔÌÔÂȉ¤˜ ÚÔ˚fiÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÙÂı› ˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹, ÙÔ ÔÌÔÂȉ¤˜ ÚÔ˚fiÓ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· “ÔÈfiÙËÙ·˜” Î·È “ÚÔ¤Ï¢Û˘” ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Ó· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Û ‚·ıÌfi ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÛÔÙÈο ‹ ÙÈÌÔÏÔÁȷο. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ fï˜ Â›Ó·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ϤÔÓ ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˘fiÓÔȘ fiÙÈ ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·, Ë Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ı· ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı›. ∏ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ·ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 20%. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ·ÒÏÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ηٷӷψÙÒÓ. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ë ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÌË ‚·ÛÈο - ÌË ··Ú·›ÙËÙ· fiˆ˜ Ù· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÁÏ˘Î¿ Î·È Ù·

·ÏÏ·ÓÙÈο. ¶ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ÔÈ ÂÏȤ˜ Î·È ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ ÎÚ¤·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Î·È ·˘Ù¿, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ηٷӷψÙÒÓ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÔ˘ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÚÔ˚fiÓÙ· η٤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ.

∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÊ·Ó‹˜. °È· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ. ªÔÚ› ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ (·ÚÈ· ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ º¶∞) Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ù¿ÛË Ì›ˆÛ˘, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ηٷӿψÛ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∂Ô̤ӈ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› Î·È Û ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ¤Ú¢Ó˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∞Í›˙ÂÈ fï˜ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ ÎÚ¤·˜, Ù· „¿ÚÈ· Î·È ÌË ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ·ÏÏ·ÓÙÈο, ÁÏ˘Î¿, ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍËÁ›, ·fi ÌfiÓË Ù˘, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜

Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔ˚fiÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔًوÓ, Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.

∏ ÂÈÎfiÓ· ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ó¿ fiÏË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ˘fiÏÔÈ˜ fiÏÂȘ (ÂȉÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·). ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, Ë ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÚÔ˚fiÓ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÈÌ‹) ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 63% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÙÔ Á¿Ï·, ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 90% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ „¿ÚÈ· Î·È ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ: ∏ ÎÚ›ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. °È· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· (˙˘Ì·ÚÈο, Ú‡˙È, ·Ù¿Ù˜, ÂÏȤ˜, Á¿Ï·, ʤٷ), Ë fiÏË ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. ∏ ÎÚ›ÛË Ê·›-

ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ (fï˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·) Û ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ÊÚÔ‡Ù· - Ï·¯·ÓÈο, ÎÚ¤·˜ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi), „¿ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÌË ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο. ΔÂÏÈο Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ¢˘ÙÈ΋˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ: ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÈ· ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÎÚ›ÛË, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ: ∏ ∫·Ú‰›ÙÛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙÂÏÈο Ô μfiÏÔ˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ›‰È· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ‰ËÏÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ 930 ÂÍÂÙ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. √ Î. μÏfiÓÙ˙Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÓËÌfiÓÈÔ˘, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û·Ê›˜ Î·È ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∂Ӊ›ÍÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Â‡ÏÔÁÔ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ „·ÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÈÁÔÚԂ›Ԣ ÎÚ¤·ÙÔ˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÈÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁËı› Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË Û ·Ê·ÓÈÛÌfi. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë fiÏË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È Ô μfiÏÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ (ÚˆÙÔÁÂÓ‹, ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ Î·È ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÍ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ› ÈÔ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Û οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ô‰‹ÁËÛ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ·ÎfiÌ· Î·È Û ›‰Ë ÚÒÙ˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ó¿Á΢. ªÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ¤Ú¢ӷ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó·Áη›· ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÔÏÔ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÚÔʛ̈Ó.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÒËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

“ºÈÏ› ˙ˆ‹˜” ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ŒÓ· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·

¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂΉÔı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î·È Ì 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂™¶∞, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ∏ ÌÂϤÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ÂÏÏ›„ÂÈ Î·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞

Δ∞™™√¶√À§√À ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÛËÌ›Ô, ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. √ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË Î·È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫·ÓÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÌÓËÌ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ fiÏ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÈÛÙÔÚÈο ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÌÂÏÂÙËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÂχÊÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, ηı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌfiÓÔ ÙˆÓ fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: - ΔËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú¯È΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û ·˘Ù¿ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi. - ΔÔÓ ÚÔηٷÚÙÈÎfi ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ê¤ÚÔÓÙ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ù· ÂχıÂÚ· ‡„Ë, Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ηٷÎfiÚ˘ÊÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ Û ·˘Ùfi ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. - ΔȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÂÓfi˜ ÂÓÙ·ÒÚÔÊÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘, ÙË ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, ÙÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fi¯ÏËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. - ΔË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Î·È ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË ÙˆÓ Î·Ù‰·Ê›ÛˆÓ, Ù· η˘Û·¤ÚÈ· ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô ÙˆÓ ÎÔÌÚÂÛ¤Ú. - ΔËÓ ·ÒÏÂÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 5.000 Ì2 ÂÚ›Ô˘, Ì·˙› Ì ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. - ΔËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ηÙÂ-

‰¿ÊÈÛ˘, ··ÈÙ› ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘ÔÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ -2,0 ̤ÙÚ·, ¿Ú· ··ÈÙÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÛÙÂÁ·ÓÔÏÂοÓ˘ Ì ‰È·ÊÚ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÂȉÈ΋ ‚·ıÈ¿ ıÂÌÂÏ›ˆÛË (·ÛÛ·ÏfiÌËÍË), Ë ÔÔ›· ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ··ÈÙ› ¿Ú· Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜. - ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÎÂχÊÔ˘˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÙÔ˘ ıˆÚ¿ÎÈÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·ÛʷϤ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηÓÔÓÈÛÌfi, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ··ÈÙ› Û·ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fi¯ÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÔÈÎÔ˘˜, ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÛÔ‚·Ú‹ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηÙ‰¿ÊÈÛË. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.

ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ (ÚÔ˜ ÙË ÛÙÔ¿ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘), ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ Î·È Ù˘ ™ÙÔ¿˜ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ˘ÂÚ‡„ˆÛË (ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ Î·È Í‡ÏÈÓÔ deck) Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘ ΢ÏÈΛԢ. ™ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ Î·È ¶. ªÂÏ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. √È Â›ÛÔ‰ÔÈ Î·È ¤ÍÔ‰ÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ (··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜). ∏ ηٷÎfiÚ˘ÊË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÚ›· ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈ· (Ô‰fi˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ¿ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ Î·È ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Ï·˚Ófi fiÚÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÍËÏÒÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂ Ó¤Ô (ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹). ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÌÂÙ·ÏÏÈο ·Û·ÓÛ¤Ú Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜. √È ¯ÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ fi„˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ê˘ÛÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Î·È ·ÂÚÈÛÌfi Î·È Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÌÈÎÚ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· - ÊÂÁÁ›Ù˜ ÛÙË ‰È·ÙËÚËÙ¤· fi„Ë. √ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶. ªÂÏ¿, ‰È·ÌÔÚÊÒ-

√ÚÈ˙fiÓÙȘ ·ÙÔ‡Ú˜ ÛÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Â› Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

ÓÂÙ·È Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ (14 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘) Î·È ¯ÒÚÔ˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ·Û›Ô˘. ™ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÚԂϤÂÙ·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú¯Â›ˆÓ. ™ÙÔÓ ·’ fiÚÔÊÔ: ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÔÈ ÎfiÌ‚ÔÈ ÙˆÓ 3 ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ·Û›ˆÓ, Ù· ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ (ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ). ™ÙÔÓ ‚’ fiÚÔÊÔ: ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È 2 ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ¯ÒÚÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÔÌÔ›ˆ˜ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈ·, ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È w.c. ™ÙÔÓ Á’ fiÚÔÊÔ: ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÚ·Ê›· Î·È ¯ÒÚÔ˜ ηıÈÛÙÔ‡ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÂ̤ÓÔ˘ ‰ÒÌ·ÙÔ˜, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁÎÔÏ·˜ Î·È ˘·›ıÚÈÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡.

∂ÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ fi„ÂȘ √È fi„ÂȘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∞ÔÍËÏÒÓÔÓÙ·È ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ù· ‹‰Ë Û·ıÚ¿ ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÌÈÛÔηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ

ÛÔ‚·Ù›ÛÌ·Ù· Ì Ӥ· ÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÂÏ·ÊÚ‡ Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi ϤÁÌ·. Δ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó. Δ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·fi ÌÔÚÊÔÛ›‰ËÚÔ ·ÊÔ‡ Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó (¯ˆÚ›˜ Ù· Ù˙¿ÌÈ·), ˘fi ÌÔÚÊ‹Ó ÛȉÂÚÈ¿˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤· Û˘ÚfiÌÂÓ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, Ì ‰ÈÏfi Ù˙¿ÌÈ Î·È ıÂÚÌԉȷÎÔ‹. √È ˘ÂÚΛÌÂÓÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ù˘ ÛÙÔ¿˜ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ fi„ÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ¶.£., ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó. ¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Ì ٷ ÙÔ͈ٿ ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ù· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ·fi ÙÔ‡‚ÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÛȉÂÚȤ˜. ∞ÔÍËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ù· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÔ‚·Ù›ÛÌ·Ù·. ∏ ‰˘ÙÈ΋ fi„Ë Î·È Ë ÓfiÙÈ· fi„Ë ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÈ˙Èο. ∏ ÌÂÓ ‰˘ÙÈ΋ Â›Ó·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì ٷ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ·›ıÚÈ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË fiψÓ

ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔȯÔÔÈÈÒÓ Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰‡ÛË Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂȉÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜ Â͈ÙÂÚÈο Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 60 ÂÎ. ·fi ÙÔ Ê¤ÚÔÓÙ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙË ÓfiÙÈ· fi„Ë. √È ‰˘ÙÈΤ˜ ÙÔȯÔÔț˜ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ı· ·Ó·Û΢·ÛÙÔ‡Ó Ì YTONG Î·È ÛÂÓ¿˙, ÛÙÂÚ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Ê¤ÚÔÓÙ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ˘ÂÚÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘‚ÏÔ‰ÔÌ‹. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛοϷ ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Á¿Ì· ı· ·ÔÍËψı› Î·È ı· ·Ó·Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ·fi ̤ٷÏÏÔ, ¢ı‡ÁÚ·ÌÌË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Î·È Ï‹Úˆ˜ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ “‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘” . ™ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ï·ÎÒÓ Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ·Ó¿Ï·ÊÚË Î·Ù·Û΢‹ (Á¤Ê˘Ú·-‰È¿‰ÚÔÌÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘), ÙˆÓ ‰˘Ô ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ú·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ·Û›ˆÓ. √È ‰˘Ô ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ·fi ʤÚÔ˘Û· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹, Û ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎÔ̤ӈÓ. ™ÙË ÌÂϤÙË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÏËÓ Ù˘ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ Î·È Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÙÔ˘ ıˆÚ¿ÎÈÛË. £ÂÚÌÔÌÔÓÒÓÂÙ·È Î·È Ë¯ÔÌÔÓÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î¤Ï˘ÊÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ‰ÈÏÒÓ Ù˙·ÌÈÒÓ Ì ıÂÚÌԉȷÎÔ‹, Î·È ÂȉÈÎÒÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÔÈӿΈÓ. °›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ¢ÈÏ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙȘ fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi Î·È ÊˆÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ™Î›·ÛË Ì ÂȉÈο ÛΛ·ÛÙÚ· ÛÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·›ıÚÈÔ˘ (Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡), ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô

ʈٛ˙ÂÙ·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÏ΢ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú· ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ̤ۈ ÂȉÈÎÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡ ¯Ú‹Û˘ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ì¤Ûˆ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘‰ÚÔÚÚÔ‹˜ Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú¿ÛÈÓÔ˘ ‰ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ‚’ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÂȉÈ΋˜ ʇÙ¢Û˘ ÛÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛΛ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ÃÚ‹ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ‚’ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi‰ÔÛ˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡. ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤ۈ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (B.M.S.). ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌË Ú˘ÔÁfiÓˆÓ ËÁÒÓ (.¯. Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘).

¶Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Î·È ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ™ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶. ªÂÏ¿ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 20 ÂÚ›Ô˘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜ - ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÛÙÔ¿˜ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘. ™ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ê‡Ù¢ÛË Ì ˘„ËÏ¿ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ‰˘ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. º‡Ù¢ÛË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ ‰ÒÌ· Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ø’ ÔÚfiÊÔ˘. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Â›Û˘ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ Î·È Ù˘ ÛÙÔ¿˜ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ (·fi ¶. ªÂÏ¿ ¤ˆ˜ Î·È πˆÏÎÔ‡).

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÈ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶. ªÂÏ¿ Î·È 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹) ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 2Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ó· ÂÓۈ̷وı› Î·È ÙÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ¤ÙÚÈÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ, fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘fi ÌÂϤÙË ÎÙ›ÚÈÔ.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞Ú. ª∞ƒ∞μ∂°π∞™ °∂¡π∫√™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ °ÎÏ·‚¿ÓË 29-∂ÚÌÔ‡, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-22262 ∫ÈÓ.: 6972-451791 øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¶Úˆ›: 9.30-13.30, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ∞fiÁÂ˘Ì·: 18.00-21.00, ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ ÛÙÔ μfiÏÔ ™∂ Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ó·Ì¤-

ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ ÔÈ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ¿ÏÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Ú·ÓÙ‚ԇ, ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›Û˘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·.

™˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ∞¡Δπ£∂Δ∏ ÛÙËÓ ÔÔÈ·‰‹-

ÔÙ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Â›Ó·È Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ “·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ fiÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘. ™˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ··›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î·È ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ·˘ı·›ÚÂÙ· ηٷÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ë Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ˘·›ıÚÈˆÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ (·ÁοÎÈ·) ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î·È Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. £ÂˆÚ‹ıËΠ·Ú·Ï¿ÓËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ‰ÈÏÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. πηÓÔÔÈËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÚ› ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜”.

√È ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Â› Ù˘ μ1 º¿Û˘ ÙÔ˘ °.¶.™.

Δ∂∂: ¡· Û˘ÓÙ·¯ı› ÌÂϤÙË ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ∑√∂ Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· μfiÏÔ˘

∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Ù˘ √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ªfiÓÈÌˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË μ1’ º¿ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (°¶™) ηٷı¤ÙÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ À¶∂∫∞.

Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·ÎÚÔÛÎÂϤ˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂, “Ë ˘Ô‚ÏËı›۷ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ °¶™ μfiÏÔ˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÈÚÔÙ·ÍÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë μ’ º¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ÙÔ ÚÒËÓ À¶∂Ãø¢∂. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡, ‰Â ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·˘Ùfi. ™Â ‰‡Ô ÛËÌ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ: ·. ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û.‰. Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È ‚. ¯ˆÚÔıÂÙ› ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂϤÙ˘, ÂÓÒ ÙÔ ƒ.™. μfiÏÔ˘ ¯ˆÚÔıÂÙ› Ӥ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂϤÙ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÙÔ À¶∂∫∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶.¢. ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ °¶™. £ÂˆÚԇ̠··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °¶™ μfiÏÔ˘ Ó· ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶.¢. ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ∞ÎfiÌË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ °¶™ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› Ì ÙÔ ™Ã√√∞¶ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢. ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ™Ã√√∞¶ Î·È Ù· °¶™ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ‹‰Ë ÛÙÔ ∂™¶∞ ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ °¶™ ¶.™. μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ” . ∏ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, .¯. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› Ì ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ΔÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÏÏ·Á‹ Û ¯Ú‹ÛË Á˘ (∞ıÏËÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ Ù¤ÚÌ· ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ¯ÒÚÔ˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¢∂À∞ªμ, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 68 ÛÙ· ¶·Ï·È¿, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ï·Ì¿Ó·˜ Î.Ï.), ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÔÚ›ˆÓ, .¯. fiÚÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ - ∞ÚÙ¤ÌÈ-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

£∂√¢√™π√™ °. ¡π∫∞™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ ∂§∂°Ã√™ ¶ƒ√™Δ∞Δ∏ - ∫À™Δ∂√™∫√¶∏™∂π™ - √Àƒ√ƒ√√ª∂Δƒπ∞ À¶∂ƒ∏Ã√π √Àƒ√¶√π∏Δπ∫√À - §π£√Δƒπæπ∞ - ∞∫ƒ∞Δ∂π∞ √Àƒø¡ ™ΔÀΔπ∫∏ ¢À™§∂πΔ√Àƒ°π∞ - ™Δ∂πƒ√Δ∏Δ∞ ¶∞¶∞°√À 2 & ∞¡∞¶∞À™∂ø™ Δ∏§.: 24210-80828 ∫π¡.: 6976055727

‰·˜, ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ∞ıÏËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ∫ÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‚fiÚÂÈ· Î·È ‰˘ÙÈο Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ‰ÈfiÚıˆÛË ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi fiÚÈÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÔ˘ ÂÈηχÙÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ™.Ã.√.O.∞.¶. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜.

ΔÚÔÔÔ›ËÛË ∑√∂ ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∑√∂ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ -·Ó·Ê¤ÚÂÈ - Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ Î·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÚÁ·Ï›· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Â͈·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ ÁÈ· μfiÏÔ - ¡¤· πˆÓ›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 22.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È 1.500 ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜) Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ¢ÚÂı›. ΔÔ °¶™ ÙÔ˘ ¶.™. μfiÏÔ˘ ÂÁ›ÚÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ¤Ó· Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ¤Ó· °¶™ ÌÔÚ› Ó· Â¤Ì‚ÂÈ Î·È Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ∑√∂ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· °¶™ ÙÔ˘ ¡. 2508 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ “‰Èη›ˆÌ·” Ó· Â¤Ì‚Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ∑√∂. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ Â͈·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∑√∂ Û‹ÌÂÚ·, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ˆÚÈο, ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ∑√∂ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÂÚÈ·ÛÙÈο ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ∑√∂, ÔfiÙ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÊÂȉˆÏ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ıÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú-

¯¤˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ∑√∂ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ οو ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ƒ.™. μfiÏÔ˘. ∏ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ıˆÚ› ÛÎfiÈÌÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °¶™ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› Ì›· ÌÂϤÙË ΔÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¶.¢. 17.2.1986 “∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ∑ÒÓ˘ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ŸÚÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ∞ÁÚÈ¿˜, ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˘, ∞ӷηÛÈ¿˜ Î·È ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˘, ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰fiÌËÛ˘” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 29 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1337/83. √È ∑√∂ Ô˘ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1986 ›¯·Ó ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· “Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó” Ù· fiÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈ·ÛÙÈ΋ ÁË ·fi ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË. ŸÌˆ˜ Ù· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ∑√∂ ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿ (¤ÙÔ˘˜ 1979) Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Î·È ¿Ú· ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÙÈο (ÂÌÂÈÚÈο) Ì ·˘ÙÔ„›Â˜ Î·È Ó· ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË. ∂Ô̤ӈ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ∑√∂, fiÔ˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ (·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ‰·ÛÈο, ÁË ˘„ËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜), Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫·ıÒ˜ Â›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ¢ÚÂı› ÚfiÛÊÔÚË ÁË ÁÈ· οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô¯ÏÔ‡Û· ‹ ÌË, ÒÛÙ η̛· Â¤Ó‰˘ÛË Ó· ÌËÓ ÂÍ·Ó·ÁηÛı› Û ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ °¶™ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·. £· ›̷ÛÙ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÌfiÓÔ ı·

Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Â͈·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÏ‡Ô˘Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË. ∞ÎfiÌË Ë ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: -∏ ÌÔÓ·‰È΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (¶√∞¶¢) Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È (ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜) Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ (ÂÚ›Ô˘ 210 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·) ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, Ô˘ ıˆÚËÙÈο, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹. -ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∑√∂. -∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ȉȈÙÈο ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·, ÚԂϤÔÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ, .¯. ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û˘ÓÂÚÁ›·, ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη, ÛÙËÓ ¶√∞¶¢ Ù˘ ÔÔ›· fï˜ Ë ¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘ԉ¯ı› fiϘ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. -¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ˘Á›·˜, Û ηÌÈ¿ ¶∂¶¢, ¶∂¶, ‹ ¶√∞¶¢. -À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ - ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. - ∂›Û˘ Ë ÌÂϤÙË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘, ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ (¢ËÌÔÙÈÎfi, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, §‡ÎÂÈÔ). -£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ °¶™ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÚfiÛÊÔÚÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ - ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ. -™ˆÛÙ¿ Ë ÌÂϤÙË ˘ÈÔıÂÙ› ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ¡∞ª - Δ∂∂ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶.¢. ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÎÏÈ̷Έً Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ™¢ Î·È Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔ˘˜ √ÈÎÈÛÌÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›, Ô˘ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÂÈÛٷ̤ӷ Ë ÌÂϤÙË, fiˆ˜: °Ï·Ê˘Ú¤˜, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ∫·Ù˯ÒÚÈ, ¢Ú¿ÎÂÈ· Î.Ï. -√È ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ∑√∂, ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ οÔÈ·˜ ∑√∂, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ ∑√∂ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂Ó˜ ˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ٿÛÂȘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¤˜ ÓfiÌÈ̘ ηÙÔÈ˘ (∑√∂ 3‚). £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË, ηıÒ˜ ‹‰Ë ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Î·ÙÔÈ˘ Î·È ÂÈϤÔÓ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ∑√∂. ∏ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ (˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÎÂÓÙÚÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Δ.¶.∫, ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ·ÌÈÁÔ‡˜ ηÙÔÈΛ·˜, ˙ÒÓ˜ ÂȉÈ΋˜

ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÂȉÈ΋˜ ÂȉÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘) °È· ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛË Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ‰›ÓÂÈ ˆ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ Ù· 15 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ °¶™ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È ÔÎÙÒ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. “∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›. ŸÌˆ˜, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÛˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÌfiÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ·ÚÙÈÔًوӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Δ∂∂, Ô˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÚÂÎÎϛۈÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura Î·È ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË “ª¿Ó·” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ∞ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ °¶™ ‰Â ‰›ÓÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ™.¢. ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔ¯‹ Ì Ôχ ˘„ËÏfi ™.¢. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (2,7). £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÙÈÚÈ·Îfi ·fiıÂÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¿Óˆ ·fi 25% Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ˘ÎÓÔ‰ÔÌË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Ó· ·Ó·Û¿ÓÂÈ. -∏ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ °¶™ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶.™. ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÌfiÓÔ ÂÚÈÔ¯¤˜, Û ÂΛÓË ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ÂΛÓË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ ‰Â ‰›ÓÂÙ·È Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›˙ÔÓ· ·Ú¿ÏÂÈ„Ë. -™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ∞°∂Δ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÓ ÛˆÛÙ‹ Î·È ÂÈı˘ÌËÙ‹, ı· ¤ÚÂ ›Ûˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ηχÙÂÚË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ô˘ ı· ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ı›, Ì ÔÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Â¿Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜, Ò˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÂÏÈο ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÎÏ. -£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Î·È Ó· οÓÂÈ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ fiÏ˘, Ù· 907 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. -∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. -¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê‹˜ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·” Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂ȉÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ - ÀÁÚfiÙÔÔ˜. -¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ÏÔ˘ÛÒÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μπ√.¶∞.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ fiÏ˘

™ÎËÓÈÎfi ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÛÙÔ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·

ÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢¤ÏÙ· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∞ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È ¯·ÌËÏ¿ Û›ÙÈ· οو ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂΛ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ fiÏ˘ ÂÚ·ÙÔ‡Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¿ÚÎÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘˜.

¶¿Óˆ: ™Ù·Ì·ÙË̤ӷ ¤ÚÁ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ›Ûˆ ·fi ÙË ª∂Δ∫∞ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¿Ú‰·˜ Î·È Ë Î. ºÈÏÈÒ ¶·ÁÈ·Ù¿ÎË ƒÂÔÚÙ¿˙:

£∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™ ∏ Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢¤ÏÙ· ÍÂÎÈÓ¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË §·Ú›Û˘, ·Ó‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ √‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰È¤ÍÔ‰fi Ù˘ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙËÓ ‚fiÏÙ· Ì·˜ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ·fi ÙËÓ Ô‰fi ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Î·È ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ÂΛ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™‹ÌÂÚ·, ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÛÔÙÂÏÂȈ̤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ·ÊË̤ӷ Î·È ÛÎfiÓË Ô˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ¯ÒÌ·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓË. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ √™∂, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi fiÚÈÔ Î·È ·fi οو Ë Ô‰fi˜ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ÃfiÚÙ· Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó Ù· Ú·Ó‹.§¤Ó fiÙÈ ¿ÓÙ· ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó Ù· ÈÔ ÊÙˆ¯¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì›·˜ fiÏ˘. ∞˘Ùfi˜ Ì·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô Î. ™‡ÚÔ˜ ª¿Ú‰·˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ª·ÎÚÔÓ‹ÛÔ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “Â‰Ò Ì¤ÓÔ˘Ó ÊÙˆ¯Ô› ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ¿ÓÂÚÁÔÈ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “º˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯Ù›ÛÂÈ Û Ӥ· ÔÈÎfi‰·, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ôχ Ï›ÁÔÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∏ ˙ˆ‹ Â‰Ò Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ∂ÁÒ ˙ˆ Ì 500 ¢ÚÒ... ·˜ ԇ̠fiÙÈ ˙ˆ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿”. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ª∂Δ∫∞.∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÂÚÓ¿Ì ÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ‰È¿‚·ÛË Î·È ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜. ∏ ‰È¿‚·ÛË Ì˘Ú›˙ÂÈ ¿Û¯ËÌ·. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÂΛ Î·È Êı¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù· Û›ÙÈ· Â›Ó·È ÈÔ ·Ú·È¿, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, Â‰Ò Î·È ÂΛ. ∞fi ÙË §·Ú›Û˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ô‰fi Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÂÚÓ¿ Ë ·ÏÈ¿ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ¶·Ï·ÈÔÊ·ÚۿψÓ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ô‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È Ì¤Û· Û ¤Ó· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÚËÌÈÎfi ÙÔ›Ô fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎfi‰· ÁÂÌ¿Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ¯fiÚÙ· ÍÂڷ̤ӷ, ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏÈηÚ-

Ó·ÛÛÔ‡. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯ÂÈ Î·ı·ÚÈÛı› ·ÏÏ¿ Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. ∏ Î. ºÈÏÈÒ ¶·ÁÈ·Ù¿ÎË ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηı·Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, “ÙÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Â›Ó·È ·Ú·ÙË̤ÓÔ”. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∫¿ı ‚Ú¿‰˘ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÙÔÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¯ˆÚ›˜ ʈÙÈÛÌfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ˜ ¤Íˆ”. μÚ›ÛÎÔ˘Ó ÂÓ¤ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˜ Î·È ¿ÏÏ· Û‡ÓÂÚÁ· ÙÔ˘ “Ï¢ÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘” Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. ∫·È Ò˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ; ¢‡Ô Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú·ÁÎfi˜ Î·È £fi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÎfiÁÈ·˜, fiˆ˜ ϤÓÂ, “ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ”. §›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· Ë Î. ºˆÙÂÈÓ‹ ¡ÈÎÔÏÔ‡ÏË Î·È Ë Î. ¶fiË ª¯ÏÈ‚¿ÓË - ƒÔ‰›ÙË ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “ÏfiÁˆ Ù˘ η΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ô‰Ô‡ ∫ÂÛ¿Ó˘, fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ fiÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á›ÓÂÙ·È Ì›· Ï›ÌÓË Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ò˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È” . ÀfiÌÓËÌ· ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢¤ÏÙ· ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. °È¿ÓÓË ∫·Ô˘Ó¿ ÂÈÛÙÔÏ‹, fiÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ø˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˙ËÙԇ̠¿ÌÂÛ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÏÛ˘ÏÏ›Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ó‡ÌÔÓ·

Ú·Û›ÓÔ˘... ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢¤ÏÙ· Î·È ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌfiÓÈÌÔ ÛÙ¤ÎÈ... Ó·ÚÎÔÌ·ÓÒÓ Î·È ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÒÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, fiÛÔ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÏÛ‡ÏÏÈÔ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Á›ÓÂÈ “ηٷʇÁÈÔ” ÁÈ· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·›ÛıËÌ· ·ÊÂÓfi˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂȉÈο fï˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘ ·ÏÛ˘ÏÏ›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ ¿ÌÂÛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÏÛ˘ÏÏ›Ô˘, Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ó¤· ʈÙÈÛÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ô ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÒÛÙÂ Ë Û˘ÓÔÈΛ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ª¤ÚÈÌÓ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Ô‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÂÊÈ¿ÏÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ¿ÓÔ‰Ô Î·È Î¿ıÔ‰Ô Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË Î·È ‚·Ú¤· Ô¯‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÓÂÓÂÚÁÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ ˆ˜ ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ë μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ˆ˜ οıÔ‰Ô˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì “ȉÈÔÎÙËÛ›· ȉÈÒÙË” , ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛÊÔÚ‹ÛÂÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚ›Ô˘ 15 ÔÈ˘ Ó·

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌ. º·ÛԇϷ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜ - ™‡Ì‚. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) μfiÏÔ˜ ∫ÈÓ. 6972-295083 ΔËÏ. & Fax 24213-03859 E-mail: hrfasoul@hol.gr

ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ Ô‰fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó Ì ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË. ∂Èı˘Ìԇ̠٤ÏÔ˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÂÛÙ›· ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ηٿ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. £· Ú¤-

ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ √™∂ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, Ô˘ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û fiÏÔ ÙÔ Ó¤Ô ϤÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘”.

¡∞Δ: ¶ÏËڈ̤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ÏËÚÔÊÔÚ› Ù· ̤ÏË: “™ÙȘ 15/6 Î·È 16/6, Ë̤Ú˜ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ √›ÎÔ ¡·‡ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜, ÂÓÒ Ë Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ·fi ÙÔ ¡∞Δ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ 24/6, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂√Δ “ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” , ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘, ·fi Ù· ∫∂¶ ·’ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÏËÚÔÊÔÚԇ̠ٷ ̤ÏË fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ, Ì ¯·ÌËÏfi Ì›ÛıˆÌ· Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. °È· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÎÚ¿ÙËÛË ÎÏÈÓÒÓ ÙËÏÂʈӋÛÙ ÛÙ· 210 4128541542” .

¡¤Ô ¢.™. ŒÓˆÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ Δ‡Ô˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Û ™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ Δ‡Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Úfi‰ÚÔ˜ ÃÚ˘Û¿ÓıË ¶¿ÚÓÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÏÂÓÙ˙¤˜, ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ πˆ¿ÓÓ· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤ÊÔÚÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú¿ÁÁÂÏÔ˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

M ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ

™ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ¢

Âο‰Â˜ ¿ÔÚÔÈ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ·¢ı˘Óı› ‹‰Ë ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ı‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈο, ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÏfiÁˆ ›Ù ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·Ô„›ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ì ÙËÓ ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ¿ÙÔÌ·. ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Â›Ó·È fï˜ Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ô˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi ·ÍÈfiÈÛÙË ‰È·ÏÔÁ‹ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·fiıÂÌ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË fiÏË ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ∫ÈÏΛ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·Ú̷ΛÔ. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ë È‰¤· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ “™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢ ¶ÔÏÈÙÒÓ, fiÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ª·ÙÛÈfiÏË, fiÔ˘ Ù¤ıËΠÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. “∂›¯·Ì ٷ ÚfiÙ˘· ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ º·ÚÌ·ÎÂÈÒÓ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ŸÌˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È¿ÊÔÚ·, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ŒÙÛÈ ˆÚ›Ì·ÛÂ Ë ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú·. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ Î·È Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ Ê¿ÚÌ·ÎˆÓ ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∑ËÙԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜” . ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ Î·È Â›-

Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi οı ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ª∫√ “º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” . ∏ “£” ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ º·Ú̷ΛÔ. ∂Λ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ê¿Ú̷η ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Î·È Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÎÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘ ÔÏ›ÙË. ∏ ‰È·ÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙ¿‰È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ. ªÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ··ÈÙ› ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÏËÛË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜, fiÔ˘ ¿ÌÂÛ· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂȉÈο Î˘Ù›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·Ú̷ΛÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó

Ì· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ·Û¯fiÓÙˆÓ Î¿ı ̋ӷ ÛÙ· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜, ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ÙËÚÂ›Ù·È ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ.

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË

·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·Ú̷ΛÔ. √È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ê¿Ú̷η ·fi ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ›Ù ÛÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ.

ΔÈ Ê¿Ú̷η ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È À‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º·Ú̷ΛԢ Â›Ó·È Ë Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °ÂˆÚÁ›· ΔÛ¿ÙÛÔ˘ Ë ÔÔ›· Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ º·Ú̷ΛԢ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·Ú̷ΛÔ, Â›Ó·È Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. π‰È·›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ̤۷ Û ÌÂÚÈ-

ÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfiÙ·ÙÔ ·fiıÂÌ· Ê·Ú̿ΈÓ, ÈηÓfi Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ó¿ÁΘ. Δ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ· ˘ÔÛÙ› ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÂÓÒ Ê¿Ú̷η ¢·ı‹ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ʇϷ͢ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ .¯. Ê¿Ú̷η „˘Á›Ԣ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È. º¿Ú̷η Â›Û˘ Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó Û ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, fiˆ˜ Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂȉÈ΋ Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓË Û˘ÓÙ·Á‹ .¯. ËÚÂÌÈÛÙÈο ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ı‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ì·˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· Ê¿Ú̷η, ‰ËÏ·‰‹ ·fi Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ê¿Ú̷η ÁÈ· ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ fiˆ˜ ‰È·‚‹ÙË, ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏ·. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤ÏË-

∏ ›‰È· ÂÛÙ›·Û ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ϤÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, οÙÈ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ‰ÂÈ. ∞ÏÏ¿ Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, Ô‰ËÁÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. “∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÌÈ· ÙfiÛÔ ‚·ÛÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. √‡Ù ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. √ ̤ÛÔ˜ “ÂÈÛΤÙ˘” ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ Â›Ó·È Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ›¯·Ó ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, ·˜ ÌË Í¯ӿÌ fï˜ fiÙÈ Ë ›‰È· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Ô˘ ıˆڋ۷Ì ËıÈ΋ Ì·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηχ„Ô˘ÌÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Ú·Á‰·›· Î·È ¿ÌÂÛË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÔÏÏÒÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÔÏÏÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ÚÔ-

¯ÒÓ, ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·Ì˜ ÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Â›ÛË̘ ‰Ô̤˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó. £¤ÏÔ˘Ì ۷ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜, Ó· ԇ̠ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ fiÙÈ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ Â›Ì·ÛÙ ‰›Ï· ÙÔ˘˜, ¤ÌÚ·ÎÙ· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ê¿Ú̷η, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 28833.

ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ¢›Ï· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º·Ú̷ΛԢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂıÂÏÔÓÙÈο Ô ÙÔÈÎfi˜ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ™ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙËÓ ·ıÔÏfiÁÔ Î. ∫Ï¿ÓıË ºÚ·ÁÎÈ·‰¿ÎË Ë ÔÔ›· Ì·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹. “∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔÛʤڈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ È·ÙÚ›Ô, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ¤ÚıÂÈ Î·È ÛÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ¿ÓÙÔÙ Û ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi Â›‰Ô. ŸÔÙ Ì ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÌ·È ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ” Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È·. ∏ Î. ºÚ·ÁÎÈ·‰¿ÎË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ¿ÔÚÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ÂÏÏ›„ÂÈ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ª¤ÙÚËÛË Û·Î¯¿ÚÔ˘, ›ÂÛ˘, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ÏËڈ̋ ‚¤‚·È·. ∏ ›‰È· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÛÙ È·ÙÚÂ›Ô Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Î·È fiˆ˜ Ì·˜ ›Â, ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› Ô˘ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘.

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¢ƒ∞™∂π™ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÛÂ˙fiÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ μÂÓ¤ÙÔ˘, fiÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ë ÔÔ›· “‚Ú¤¯ÂÙ·È” ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜.

ÕÏψÛÙÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ı¤ÚÂÙÚˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Û ∫·Ì¿ÚÈ, ∞Ë-°È¿ÓÓË Î·È ∞ÁÚÈÂÏÈ¿, ÂÓÒ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÏÔ˘Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ·Ú·‚¿Ó.

™ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘ı›· 100 ̤ÙÚˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú·Ï›·, fiÙ·Ó

ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù· π.Ã. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÎÒÓˆÓ, ÒÛÙ ӷ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ∞ÎfiÌË Î·ı·Ú›ÛÙËΠ·fi Ù· ¯fiÚÙ· Î·È Ù· Ú·Ó‹ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ∫·Ì¿ÚÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÊıÔÚÒÓ

ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ·fi ÙÔ μ¤ÓÂÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏÔ˘Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›· “¶ÂÙÚÔ̤ÏÈÛÛÔ” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ôχ fiÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ηı·Ú›ÛÙËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ∫Ô˘ÏÔ‡-

ÚÈ, ¤ÁÈÓ ڛ„Ë ·ÌÌÔ¯¿ÏÈÎÔ˘, ÂÓÒ ‰È·ÓÔ›¯ıËΠ·Ú·χڈ˜ ¯·ÓÙ¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔ‹ ÙˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚÈ Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È Ô ÌÈÛfi˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÚfiÛ‚·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

∏ ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ¢‹ÌÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ηı·ÚÈfiÙËÙ· - ÚfiÛÏË„Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ·

ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡·Û›Î·˜, fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. £· ·Ó·Ê¤Úˆ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ. ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·: À¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏÈ‹˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ·‰˘Ó·Ì›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ 8ÌËÓ˘ ۇ̂·Û˘. ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ο‰ˆÓ: ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÊfiÚËÙË Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ‚ÚÒÌÈÎÔÈ Î¿‰ÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ˘˜ 6 Ì‹Ó˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï˘ı› Ô‡Ù ÌÈ· ÊÔÚ¿. ∂›Û˘ ÔÏÏÔ› ο‰ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ , Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. §·˚΋ ·ÁÔÚ¿: °È· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ - ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÈÛÎÂÊı› ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ™¿‚‚·ÙÔ ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Â˘Î·ÈÚÈ·ÎÔ‡˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶ÚfiÛÏË„Ë Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ: ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘˙ËÙËı› Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤Ó·˜ ·ÚÈÔ˜ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì·˜ ‰ËÏÒıËΠfiÙÈ Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù·Ù¤ıËΠÂÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜ ÁÈ·Ù› ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È¿ÁÔ˘ÌÂ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‹Ú·Ì ̷˜ ¿ÊËÛ fiÏÔ˘˜ ¿ÊˆÓÔ˘˜. ª·˜ ‰ËÏÒıËΠfiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ì·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÈÏÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ¶ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ “ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì” Û·Ó Â˘ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·ÊÔ‡ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜...”.

∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ

“¶·ÁˆÌ¤Ó·” Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂÈ, ÂÓÒ fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ 2006 Î·È Î·Ì›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ÂÓ ÚÔÙ¿ıËΠÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ËÁÂÛ›·.

ΔÔ ∂™¶∞ “·Ó·˙ËÙ¿” ÒÚÈ̘ ÌÂϤÙ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÙȘ ηٷı¤ÛÂÈ. “√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μÏ¿ÈÎÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ηÌÈ¿ ·Ôχو˜ ÌÂϤÙË, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Î·Ó¤Ó· ¤ÚÁÔ Û ÂͤÏÈÍË. ∞ÎfiÌË Î·È fiÛ· ·Ú¤Ï·‚ “‚¿ÏÙˆÛ·Ó”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. √Ú¤ÛÙ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î. μÏ¿ÈÎÔ˜ ‰È·‰¤¯ÙËΠÙÔ 2006. ∏ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ı¤ÛË Ó· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô‡Ù ٷ ·ÏÈ¢ÙÈο Ù˘ ηٷʇÁÈ· fiˆ˜ ÙÔ˘ μfiÙÛË, ÂÓÒ Û “ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜” ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ›¯Â ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2006. “ΔÒÚ· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÈηÈÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ÚÈÓ ÙÔ 2006, ÒÛÙ ӷ ÙȘ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ì ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û ‰È¿ÊÔÚ·

ÂȯÂÈÚËÛȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËΠηٿÏÏËÏ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÚÔˆı› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. √ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂¶-

¶∂ƒ∞∞. ∂›Û˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ù· Â͈ÙÂÚÈο ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ , Ë ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ , Ù· ‰›ÎÙ˘· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ΔÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ μfiÙÛ˘·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ-

‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÏÈ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È È‰ÈÒÙ˜ ÒÛÙ ̤ۈ ™˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·, Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ì·Ú›Ó· ÛÙ· “∫·Ï·Ì¿ÎÈ·”. √ ¢‹ÌÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ¤ÚÁÔ Ô˘ Â›Û˘ “ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›”. “ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Â·Ó·‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÔ 2007 ·fi ÙÔÓ ·ÂÏıfiÓÙ· ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. μÏ¿ÈÎÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ηٿ ¤Ó· Î·È ϤÔÓ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÈϤÔÓ ›ÛÙˆÛË. ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ηٷı¤Û·Ì ˆ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ”, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜

¢Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2Ô˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ªËÏÂÒÓ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Δ∏ ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ˘ÏÔ-

ÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ªËÏÂÒÓ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ÔÈ ÂÍ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ & ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ı¤Ì· “∂§π∞” . ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ı¤Ì·: “¶ÚÔÛÙ·Û›· £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (¶·È‰È΋ Helmepa)” . ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º‡Û˘: “√ÈÎÔÏÔÁÈο ™¯ÔÏ›·” , Ì ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √π∫∞¢∂ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™ËÙ›·˜ ∫Ú‹Ù˘ (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜).

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ӷ·ÎψÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘” , Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º‡Û˘. ∂ÎfiÓËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Ì ı¤Ì·: “√ ΋Ô˜ Ì ÙȘ 11 Á¿Ù˜” . ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Comenius Regio (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢/ÓÛË ¶/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Î·È ·fi ΢Úȷ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ì ÙÔ ∂·Ú¯È·Îfi °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ΔÚÈÌ›ÎÏÈÓ˘ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ΔÚÈÌ›ÎÏÈÓ˘. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ì ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ΔÚÈ-

Ì›ÎÏÈÓ˘ ∫‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ 2008. ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ı¤Ì·: “Spring Day for Europe” , ·fi ÙÔ 2007 ̤¯ÚÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ & ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘), Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÚˆÙȤ˜, ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’+ ™Δ’ Ù¿Í˘. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 14/6/2011 Î·È ÒÚ· 09.00 ı· Á›ÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ÃÔÚ¢ÙÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË £ÂÛÛ·Ï›· & ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜” , ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘.

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∏ ∂ÈÚ‹ÓË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË” , Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¢. ¶ÔÙ·Ì›ÙË, ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’ Î·È ™Δ’ Ù¿Í˘. ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ “∞Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Á˘” , ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’+°’ Î·È ¢’ Ù¿Í˘. ÃÔÚ¢ÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∂’ Î·È ™Δ’ Ù¿Í˘. ∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ’ Ù¿Í˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ï‹Í˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô ‰/ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·Ú·‰‹Ì·˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ·fi ηډȿ˜, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ Ì ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÙÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔÓ ˘¤ÚÌÂÙÚÔ ˙‹ÏÔ ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ ‹¯Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡›ÎÔ˜ μ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ∂ȉÈÎfi˜ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ À¤Ú˯Ԙ ηډȿ˜, Doppler - Triplex, ΔÂÛÙ ÎfiˆÛ˘, Holter ƒ˘ıÌÔ‡ - Holter ¶›ÂÛ˘, ƒ‡ıÌÈÛË §Èȉ›ˆÓ, ƒ‡ıÌÈÛË À¤ÚÙ·Û˘, ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi˜ À¤Ú˯Ԙ ∫·Ú‰È¿˜ øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 09.00-13.30 & 18.00-20.30 ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00-13.30. ™. ™˘Ú›‰Ë 28 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 27770 ∫ÈÓËÙfi 697 719 4170 e-mail nikosservetas@gmail.com

∫¿ÚÏ·: ∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· Û‹Ï·È· Î·È ÂÚ›·ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË Δ√ “∫¤ÓÙÚÔ ªÂϤÙ˘ μÔÈ‚Ë˝‰·˜-∫¿ÚÏ·˜” (∫∂.ª∂.μ√.) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ “∂Ù·ÈÚ›· ™ËÏ·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜” “√ Ã∂πƒø¡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “™‹Ï·È· Î·È ÁˆÂÚ›·ÙÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·” . ∏ ¿Óˆ ËÌÂÚ›‰· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 19-6, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙËÓ 10.30 .Ì. ÛÙÔ “ªÔ˘Û›Ԣ §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜” ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ¢‹ÌÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∏ÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÙÛÈÔ˜. ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¿Óˆ ËÌÂÚ›‰·˜ ›ӷÈ: flÚ· 10.30 .Ì. ¤Ú·˜ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ flÚ· 10.30 .Ì. - 11.00 .Ì. ÚÔÛʈӋÛÂȘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› flÚ· 11.00 .Ì. - 11.10 .Ì. ÚÔ‚ÔÏ‹ DVD Ì ı¤Ì·: “ ¶·Ú·‰fiÛÂȘ -ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ™‹Ï·È· Î·È ªÔÓÔ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜” . flÚ· 11.10 .Ì. - 11.30 .Ì. ∂ÈÛ‹ÁËÛË Î. ∂ϤÓ˘ ∫Ô‚¿ÓË, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∫∂ Ì ı¤Ì·: “∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ μÔÈ‚Ë›‰Ô˜” . flÚ· 11.30 .Ì. - 11.50 .Ì. ∂ÈÛ‹ÁËÛË Î. ª¿ÚÎÔ˘ μ·Í‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, À. ¢È‰¿ÎÙÔÚ· °ÂˆÏÔÁ›·˜ Ì ı¤Ì·: “°ÂˆÏÔÁÈο ªÓËÌ›· Î·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔÈ ÁˆÂÚ›·ÙÔÈ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ “∫¿ÚÏ·˜” . flÚ· 11.50 .Ì. - 12.10 Ì.Ì. ∂ÈÛ‹ÁËÛË Î. ªÈ¯¿ÏË ∫ÔÓÙÔ‡, ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶·Ï·ÈÔ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜-™ËÏ·ÈÔÏÔÁ›·˜ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ı¤Ì·: “™‹Ï·ÈÔ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ˆÛÙÈ΋ ·Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶·Ï·ÈÔ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜-™ËÏ·ÈÔÏÔÁ›·˜ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û ¤Ó· ÏÂËÏ·ÙË̤ÓÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ʇÛ˘”. flÚ· 12.10 Ì.Ì. - 12.20 Ì.Ì. ‰È¿ÏÂÈÌÌ· flÚ· 12.20 Ì.Ì.-12.40 Ì.Ì. ∂ÈÛ‹ÁËÛË Î. Niels Andreassen, ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ Ì ı¤Ì·: “™‹Ï·È· Î·È μÚ·¯ÔÛÎÂ¤˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ “∫¿ÚÏ·˜” . ™˘ÓÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜, πÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜. flÚ· 12.40Ì.Ì. - 13.00 Ì.Ì. ∂ÈÛ‹ÁËÛË Î. ÷ڿϷÌÔ˘ πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘ , ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ π°’∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ı¤Ì·: “ ∏ fiÏË ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ (;) Î·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙËÓ μÔÈ‚Ë›‰· Ï›ÌÓË” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÙ·È ÂÚÈ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫¿ÚÏ·˜ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜, ̠ψÊÔÚÂ›Ô 30 ·ÙfiÌˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 01,30 ÒÚ·˜: 13.10 Ì.Ì. - ∫·Ó¿ÏÈ· ∞Ó·¯ÒÚËÛË. 13.30 Ì.Ì. - ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·Ï·ÈfiÛηϷ˜ ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË. 13.40 Ì.Ì. - 14.10 Ì.Ì. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ¶·Ï·ÈfiÛηϷ Î·È Ô‰Â‡ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ó¿¯ˆÌ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ηٿÏËÍË ÛÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ·. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ª˘ÎËÓ·˚ÎÒÓ Ù¿ÊˆÓ Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË. 14.20 Ì.Ì. - 14.40 Ì.Ì. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

°È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜

AÚ¯›˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§

ÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 12/6/2011 Ù· ıÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ◊‰Ë, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·‡ÍËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÏˆÊÔÚÂÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡¤· πˆÓ›· (∞ÎÙ‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘). Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi 80 Û 95 ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ì ̤ÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ 10 ÏÂÙ¿. ∏ 1Ë ÚˆÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ¡. πˆÓ›· ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 5:30 ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 6:30 .Ì. οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÛÙȘ 7:00 .Ì. οı ∫˘Úȷ΋. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÕÓ·˘ÚÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 22:45 Ì.Ì. ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3: ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ª∂Δ∫∞, Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi 70 Û 85 ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ì ̤ÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ 10 ÏÂÙ¿. ∏ 1Ë ÚˆÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ª∂Δ∫∞ ÛÙȘ 5:45 ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 6:45 .Ì. οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÛÙȘ 7:20 .Ì. οı ∫˘Úȷ΋. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÕÓ·˘ÚÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 22:30 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: °. ¢‹ÌÔ˘ ¶·Ï·È¿ Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi 70 Û 80 ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ì ̤ÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ 10 ÏÂÙ¿. ∏ 1Ë ÚˆÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Old City ÛÙȘ 6:30 ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È 7:30 .Ì. οı ∫˘Úȷ΋. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÕÓ·˘ÚÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 22:30 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞ÁÚÈ¿ - §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÎÙ¤˜. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi 40 Û 52 ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ì ̤ÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ 20 ÏÂÙ¿. Δ· 2/3 ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘

ψÊÔÚÂȷ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 5, ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÂÚÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, Ë “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ÁÈ· ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 23:00 ·fi μfiÏÔ & 23:30 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∏ 1Ë ÚˆÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 5:20 ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 6:30 .Ì. οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÛÙȘ 7:00 .Ì. οı ∫˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6: ∞Ï˘Î¤˜ (∞ÎÙ¤˜ ∞Ï˘ÎÒÓ). Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·˘-

¶Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÊÒÓËÛ˘ ∂¿Ó ·Ó‹ÎÂÙ Û ÔÌ¿‰· ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂΉËÏÒÛÂÙ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÛÙË ÊÒÓËÛË, Â¿Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙÂ, ÓÈÒıÂÙ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓԯϋÛÂȘ ‹ Î·È fiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙÂ Î·È Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÙ ÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ Û·˜ ¯ÔÚ‰¤˜ ·fi ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÏÔÁÔıÂÚ·›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ÔÚıÔʈӛ·˜, ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ٷ ÂÍ‹˜: 1. “¶ÚÔıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì” ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi ÙfiÓÔ (Î·È fi¯È „Èı˘Ú›˙ÔÓÙ·˜) οı Úˆ›, ÚÈÓ ¿Ì ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. 2. Œ¯Ô˘Ì ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì·˜ ¤Ó· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ ÓÂÚfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ŒÙÛÈ ÂÓ˘‰·ÙÒÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈο Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï¿Ú˘ÁÁ· Û ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÊÒÓËÛË. 3. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ ÙÛ¿È Î·È ÙÔÓ Î·Ê¤, ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. 4. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÛÎfiÓË ‹ ÙȘ ÂÎÙÂÏԇ̠ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÂȉÈΤ˜ Ì¿ÛΘ-Ê›ÏÙÚ·. 5. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ÙÚÒÌ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÈÓ Í·ÏÒÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì “ÍÈӛϘ” Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÂıÈÛÌfi Ù˘ ‹‰Ë ¢·›ÛıËÙ˘ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÊÒÓËÛ˘. 6. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ηı·Ú›˙Ô˘Ì ÙÔ Ï·ÈÌfi Ì·˜ Ì ‚›·ÈË ÊÒÓËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ‚‹¯·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ‚›·ÈÔ ·ÏÌfi ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ. 7. ∏ ÂÈÛÓÔ‹ ·ÙÌÔ‡, 2-3 ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ ÔÈ ÂÈÛÓÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂ Â˘Î¿Ï˘ÙÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ.

Í‹ıËÎ·Ó ·fi 20 Û 30 ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ì ̤ÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ 30 ÏÂÙ¿. ∏ 1Ë ÚˆÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 6:30 ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 7:00 .Ì. οı ™¿‚‚·ÙÔ & ÛÙȘ 8:00 .Ì. οı ∫˘Úȷ΋. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 22:00 & ÛÙȘ 22:20 ·fi ∞Ï˘Î¤˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋.

°È· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ë “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ψÊÔ-

ÚÂÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ. ŒÙÛÈ, Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ¡Ô 2 Î·È ¡Ô 4 ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 5.30 ÙÔ Úˆ› Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 22.30 ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô 2 Î·È ÛÙȘ 22.45 ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô 4. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∂ÚÌÔ‡ & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫ÔÚ·‹ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘.

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È fi¯È ‰È·ÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ∞Ó·ÊÔÚÈο ÛÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ Â-

8. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì Ôχ ηÓfi. 9. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÍËÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ: ∞ÂÚ›˙Ô˘ÌÂ Û˘¯Ó¿, ÙÔÔıÂÙԇ̠‰Ô¯Â›· Ì ÓÂÚfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. 10. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‹ ÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. 11. ¶ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ fiÙ·Ó ÌÈÏԇ̠(¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ì ‹ Û‚‹ÓÔ˘Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ Ú¿‰ÈÔ). ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ì ·fi Ì·ÎÚÈ¿. 12. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. 13. ¶ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. 14. ŸÙ·Ó ›̷ÛÙ “ÎÚ˘ˆÌ¤ÓÔÈ” ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÓÔ‹ ·ÙÌÔ‡. 15. •ÂÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜ (Ì ÛȈ‹), fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÚÒÙ· ÙÔÓ ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ Û·˜ ηÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ¤Ó· ÏÔÁÔ‰ÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÎËı›Ù ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ʈӋ˜ Û·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

ȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ë “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÌfiÓË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ·fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ Î·È fi¯È ‰È·ÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÌÈÎÚfi ¤ˆ˜ Ìˉ·ÌÈÓfi ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÎÚ›ıËΠ¿ÁÔÓÔ. ªÂ ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÚÈÎÔ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ¿ÏψÓ, Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ¡Ô 1, ¡Ô 5 Î·È ¡Ô 6. ∞˘Ùfi Ì·˜ Â¤‚·ÏÏ ¿ÏψÛÙ Ì ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÚÔÛ‚·-

ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ fiÏ˘. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù· 2 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÚˆÈÓfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ 06.45 .Ì. ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, ÌÂÙ¿ ·fi ··›ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠۯÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ‹‰Ë Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Û‡ÓÙÔÌ· Ë ÚfiÙ·Û‹ Ù˘”.

∑ËÙ› ıÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·fi ∂¶∞∂

√ ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Δ∏ ıÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂¶∞∂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ∞ӷʤÚÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: “∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ªËÏÂÒÓ, ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· √Δ∞ (∞¡∞ª ∞.∂.∂. √.Δ.∞.) Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “PVs in Bloom”, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi 50 kWp ¤ˆ˜ 2-3 MWp Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÌÂÛË ‹ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË (‰¿ÊË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ıÂÙÈο Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ∂∞¶, ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ: ·) ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Ë ÔÔ›· ı· ·ÔʤÚÂÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ, ‚) Û˘Ó¿‰ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÙ·Á‹ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Á) ηı·Úfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ê/‚ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ŸÌˆ˜ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ À¶∂∫∞ “ΔÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ê/‚ Û ÔÈÎfi‰· Î·È ÎÙ›ÚÈ·” ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: “∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Î·È ËÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „‡Í˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÁÎÚÈÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ·) Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÈÛÙÔÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÂˆÓ Î·È ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÎÙ›ÚÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Û¯ÂÙÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Û ÛËÌ›· ÌË ÔÚ·Ù¿ ·fi ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ‚) Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ Ù· ˆ˜ ¿Óˆ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Ó¤ˆÓ ‹ ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Ô‰ÒÓ”. Ÿˆ˜ ‚¤‚·È· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È Ë ıÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂¶∞∂, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·ÈÙԇ̷ÛÙ ‰È¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fiÏ˘Ù· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘”.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

§‡ÛÂȘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ η›ÚÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ˙ËÙ› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜

SOS ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

Δ

· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂͤıÂÛ Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. °. ¡ÙfiÏÈÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ‰·¿Ó˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ 2010 ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ. √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÚÔÔÔÈËÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Î·È fi¯È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÌÂÓ˘ ™∞Δ∞ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ 1. ∫ÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ™ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹), ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÙ›ÚÈÔ ÈηÓfi Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ fiϘ Ù˘ ˘ËÚÂۛ˜ Û ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ. ∏ ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔηÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ·fi ÙÔ À. °ÂˆÚÁ›·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ¿Óˆ ·fi 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, fiˆ˜ Î·È Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, (Ï·Ù›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ ÙÚ›· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÂ·Ú΋ ¯ÒÚÔ, ‰È·Û·Ṳ̂ÓË ÛÙ· ‰˘Ô, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Â›Ó·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ, ÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ ÏËÍȷگ›Ô. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û‡˙¢Í˘ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· dada room. ∞¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ (ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηÊÂÓ›Ô) ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ·Ï·Èfi Î·È ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ Û˘ÓÙËÚË̤ÓÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÂÛ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÚԤ΢„·Ó Â˘Ù˘¯Ò˜ ÌfiÓÔ ˘ÏÈΤ˜ ˙Ë̛˜. ∏ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘, ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, ¤¯Ô˘Ì ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ (¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘), Ì ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·ıÒ˜ Î·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·Ó·ÁηÛًηÌ ӷ ÙËÓ ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ô͇ÙÂÚÔ fiÙ·Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Ó-

ı‹Î˜. º·ÓÂÚ‹ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ˘fi ηٷÛ΢‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ “£ËÛ¤·” . ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÂÚ·Ùˆı› Ë 1Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ 2˘ Ê¿Û˘. 2. ∞ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÏÈ¤˜. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÂÙ¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÚ›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ªËÙÚÒÔ ·ÚÚ¤ÓˆÓ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ·ÎfiÌË ‰‡Ô Ì 8ÌËÓË Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘ ·ÚÚ¤ÓˆÓ. ∫Ú›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚfiÛÏË„Ë ‰‡Ô ÌfiÓÈÌˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ì ‰›ψ̷ 4˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∏ ËÌÈ··Û¯fiÏËÛË (4ˆÚ·) ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙ› Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ÂÈχÛÂÈ. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¤ÓÙ ‚ÔËıÒÓ Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÎÔÚÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ Â›Ó·È ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‚Ï¿‚˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ·ÌÈ·ÓÙÔۈϋÓ˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ (Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚ÔËıÔ› ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË. Δ· Û¯ÔÏ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜, ··ÈÙÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿ ÙfiÛÔ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ fiÛÔ Î·È Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Û ·Ï·Èfi Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ì ÙȘ Ú¤Ô˘Û˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ∏ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÎÙÈο ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈο. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·fiÁÓˆÛË. √ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È ÙÔ˘-

ÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¢™ Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙË ¢∂À∞ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ·fi ª·Ï¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ΔÚ›ÎÂÚÈ, Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂™¶∞. ªÂÁ¿ÏÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô - ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡.

Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. Δ· 8ÌËÓ· ·ÏÒ˜ ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ì·˜ οı ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔÔ ÎÂÓfi ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ Ï·Ó¿Ù·È Û·Ó Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜. ∂ÚÁÔÏ·‚›Â˜ (Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·Ó¿ÎÚȂ˜) ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È. ª·˜ Ô‰ËÁ›Ù οı ÊÔÚ¿ Û “‚·ÊÙ›ÛÌ·Ù·” ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Î·È ·Ú¿ÓÔ̘ Â›Ó·È Î·È ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÒ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂÈχÂÙ·È. ∏ χÛË Ì ÙȘ 8ÌËÓ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ̤ۈ ∞™∂¶ Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÌfiÓÔ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ì ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi. √È 8ÌËÓÈÙ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÈÎÔ˘ÚÈο Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚfiÛıÂÙ˜ ÂԯȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÔÚ·‰Èο Ì ÂԯȷÎÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜. ∏ ¿ÏÏË Ï‡ÛË, Â›Ó·È Ë ··Û¯fiÏËÛË Ì ÂÚÁÔÏ·‚È΋ Û¯¤ÛË Ù˘ ·Ú·Û¯fiÌÂÓ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ú·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ë ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. 3. ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ √È ∏/À Ô˘ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙÔ›, ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∏/À. ∏ ÂÏÏÈ‹˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË (‰ÔÌË̤ÓË Î·Ïˆ‰›ˆÛË), Ë ·Ô˘Û›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¯ÚËÛÙÒÓ (VPN) Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÚfiÛ‚·Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∏/À ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Â͢ËÚÂÙËÙ¤˜ (servers) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ dada room) ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙfiÛÔ ÙÔÈο ÛÙ· ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹) fiÛÔ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‰‹ÌˆÓ fiÔ˘

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. ™˘Û΢¤˜ Ê·Í Î·È ÊˆÙÔÙ˘Èο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û Â·Ú΋ ·ÚÈıÌfi, Â›Ó·È ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. 4. ™ÙfiÏÔ˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ √ ¢‹ÌÔ˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfiÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ·, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ∫Δ∂√ Î·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ·¯ÚËÛÙ›·. ∂›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ √ƒÃ√À Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì Áηڿ˙ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ê˘Ï¿ÍÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. ◊‰Ë ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ fiÚ¯Ô˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì Áηڿ˙ - Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·fi Ù· Ù·ÎÙÈο Ì·˜ ¤ÛÔ‰·. £ÂˆÚԇ̠ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Û ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ ‰È¿ÓÔÈÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ηıÒ˜ Î·È Û ÏËıÒÚ· ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. 5. √‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ΔÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó Î·È ÛÙÂÚÂ›Ù·È Âԯȷ΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, (ÂȉÈfiÚıˆÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ, Î¿Ï˘„Ë ÔÒÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÂȉÈfiÚıˆÛË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ú›ıÚˆÓ ÎÏ). ∂›Ó·È Â›Û˘ ··Ú·›ÙËÙ· Ù· ¤ÚÁ· ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ Δ.∫. ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ¢.¢. ªËÏÂÒÓ, ÂÓÒ Â›Û˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ú¿Î·Ì„˘ ∞Ê‹ÛÔ˘, ªÂÙÔ¯›Ô˘ Î·È ªËϛӷ˜ 6. ∞Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ - §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢∂À∞ ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢∂À∞. √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Â-

7. ∞ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ∞·Ú·›ÙËÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÏËÌ˘Ú›˙Ô˘Ó. ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ηıÒ˜ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. 8. ºÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ΔÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ¤¯ÂÈ ÂÈχÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Ó·È fï˜ ·Ó¿ÁÎË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ó· ÚÔˆıËı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ı· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÂÏÈο Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. 9. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ÂÏÏÈ‹˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 368.534 ÛÙÚÂÌ. Ì 11.800 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. √È ÎÏÔ¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∏ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì¤Ú· Ì ÙËÓ Ì¤Ú· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ªËÏÂÒÓ, ÂÏÏÈ¤Ûٷٷ Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û ̷ÎÚÈÓ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (.¯. ΔÚ›ÎÂÚÈ - 42 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 90¯ÏÌ. ·fi ÙȘ ªËÏȤ˜) Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ·Ó¤ÊÈÎÙË. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ 1,5 ÒÚ·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ. 10. √ÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ √ ¢‹ÌÔ˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯Ú¤Ë, Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÚËı› ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÂÓÂÚÁËı›۷ ·ÔÁÚ·Ê‹. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜, Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∫·Ù·ÓÔԇ̠·fiÏ˘Ù· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜

ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú·Ï¿‚·ÌÂ. - √ÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 3.300.000ú Ì ٿÛË ·ÓÔ‰È΋ ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ‰È·ÚÎÒ˜ Ó¤· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·ÓÂÍfiÊÏËÙ·. - ¢ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ (¿Óˆ ·fi 800.000ú) Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. - √ÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ (ÚfiÛÙÈÌ· ΢ڛˆ˜) ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙȘ 350.000ú. Œ¯Ô˘Ì ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. - √È ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2.200.000ú Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì·˜ Ì 480.000ú ÂÙËÛ›ˆ˜. Œ¯Ô˘Ì ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÍ·ÚÙÒÌÂı· ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ: ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ (¤¯Ô˘Ì ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ôχ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·). ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó Ó¤· ¤ÛÔ‰·. ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘, ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È Û ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜, ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÌÔÚ›Ù Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó· ÂÈχÛÂÙÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÚfiÛÎÔÙ·. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ: 1) ∞fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ √.Δ.∞. ·Ó¿Ï˄˘ ‰··ÓÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ (Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈfi Û·˜). 2) ∂˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ (ÂÓۈ̿وÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ). 3) ∂˘ÂÏÈÍ›· ÛÙȘ ÂԯȷΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙȘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. 4) ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¶ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÂÚÁÔÏ·‚È΋ Û¯¤ÛË. 5) ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË Â·ÚÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ··Ú·›ÙËÙË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. 6) Δ·¯‡ÙÂÚË ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. 7) ∂˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË (.¯.: ·fiÎÙËÛË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜). 8) Δ·¯‡ÙÂÚË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

K‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÛÙȘ

07.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÎÔÈÓ¤˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (°ƒ∞.™∂¶.) Î·È Ë ™¯ÔÏÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ì ˘‡ı˘Ó˜ ÙȘ ηıËÁ‹ÙÚȘ ∞Ṳ̷́ÓÙÔ˘ ÕÓÓ· Î·È ™Ù·Ì¤ÏÔ˘ ª·Ï·ÌÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Ô˘ ·Á·Ò... ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Ô˘ Ì ÏËÁÒÓÂÈ” Î·È ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Û ̷ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ¤ÏËÍ ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ‚ڋΠ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ·fi ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·fi ¿Ô„Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ٷϤÓÙ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·˘Ù‹ ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘. ™ÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ŒÎıÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÊÚÂÛο‰· Ì·ÙÈ¿ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Á›ÓÂÈ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ μ‚·ÈÒÛÂȘ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Ù· μÚ·‚›· ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ (ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘) Î·È ÔÈ Œ·ÈÓÔÈ ‰È¿ÎÚÈÛ˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· Ù˘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ 2010-2011, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ™¯ÔÏÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ·) ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜, Ì ˘‡ı˘Ó˜ ηıËÁ‹ÙÚȘ ÙË ª¿ÈÚ· μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÙË ™Ù·Ì¤ÏÔ˘ ª·Ï·ÌÒ. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÙÈο ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ “¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ºÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·˜ ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ” . Δ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ‰È·‚¿ÛÙËηÓ, ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ¢ÈËÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞Á¿˘ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ‚) ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ˘‡ı˘ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔÓ ¶¿ÚÓÔ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È Ù›ÙÏÔ “°ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ” . £· Á›ÓÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË “Àfi ÙËÓ μ·ÛÈÏÈÎ‹Ó ¢Ú˘Ó” , “√ÏfiÁ˘Ú· ÛÙË Ï›ÌÓË” Î·È “ŒÚˆ˜ - ◊Úˆ˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ πÛÙÔÏfiÁÈÔ “¡·˘˜ ÙˆÓ √Ó›ڈӔ , Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÔ °E.§. ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ i-create Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ˘ÏÈÎfi ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ™ÎÈ·ı›ÙË Û˘ÁÁڷʤ· ( http://blogs.sch.gr/mastamel √È ÂΉËÏÒÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ E›ÛËÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÁÈ· Ù· “100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”.

¢ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì “ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ”

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹

∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Î·È Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜” ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÎÎÏËÛÈÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ٛÙÏo “∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Û‹ÌÂÚ·: £ÂÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο/·ÁÁÏÈο Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙȘ 20 ¤ˆ˜ ÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011.

ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ∞. ∑ÒÓÙ·˜ ˆ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ˘fi ηÙÔ¯‹ μ. ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ °. ª¿ÚÙ˘Ú˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó: ¢Ú Tarek Mitri (Ú. ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘) H.E. Ambassador Afif Safieh, (ÚÒËÓ ڤۂ˘ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÙË ªfiÛ¯· Î·È ÙÔ μ·ÙÈηÓfi) . Philip Le Masters (ÈÂÚ¤·˜ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∞ÓÙÈÔ¯ÂÈ·Ó‹˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÎÔÛÌ‹ÙˆÚ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È £ÚËÛΛ·˜, McMurry University, ∏¶∞) Vivian Fahmy (Coptic Center for Social Studies, ∫¿ÈÚÔ) Elizabeth Prodromou (Â. ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ Boston University, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÛÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ) ¢Ú Mary MiÎhael (Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Near East School of Theology, μËÚ˘Ùfi˜) ™Ù·‡ÚÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ (‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¡¤· ∂ÛÙ›·, Úfi‰ÚÔ˜ ¢™ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “ÕÚÙÔ˜ ∑ˆ‹˜” ) ¢Ú. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛ·Ï·ÌÔ‡ÓË, ϤÎÙˆÚ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¢È·Î. Sevan Nazareat Sankrim, ∞ÚÌÂÓÈ΋ √Úıfi‰ÔÍË ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ μ·Á‰¿Ù˘ ŒÓ·ÚÍË: ¢Â˘Ù¤Ú· 20 πÔ˘Ó›Ô˘, 9.00 . Ì. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ: ¢Â˘Ù¤Ú· 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ∞’ £ÂÌ·ÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·: “∑ÒÓÙ·˜ ˆ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ˘fi ηÙÔ¯‹” ∞’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰Ú‡ˆÓ: ¢Ú. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 09.30 - 10.00 . Jamal Khader, ∫ÔÛÌ‹ÙˆÚ, ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ μËıϤÌ, ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢È·Î‹-

ÓÙÚÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ Œ‰Ú· √Úıfi‰Ô͢ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Mfinster, °ÂÚÌ·Ó›· ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ: Û ·Ó·˙‹ÙËÛË “ÚfiÏÔ˘” . ڢ͢, “Kairos ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË” ∏ ‰È·Î‹Ú˘ÍË “Kairos ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË” ÛÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ¿ Ù˘ 10.00 - 10.30 ¢Ú. Radu Preda, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ÈÔÚıfi‰Ô͈Ó, ¢ÈÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ, ¢È·ıÚËÛÎÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (INTER), ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙË £ÂÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Babes-Bolyai (Cluj-Napoca), ƒÔ˘Ì·Ó›· ∏ ηÙÔ¯‹ ˆ˜ ·Ì·ÚÙ›·: Ô ··ÓıÚˆÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÛÙË Î·È ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÛÙ¢fiÌÂÓÔ˘ 10.30 - 11.00 . Robert Smith, ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋-§Ô˘ıËÚ·ÓÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, ∏.¶.∞. ∞ÁÁÏÔ-·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ™ÈˆÓÈÛÌfi˜: √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. μ’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰Ú‡ˆÓ: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¡¤· ∂ÛÙ›·, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “ÕÚÙÔ˜ ∑ˆ‹˜” 12.15 - 12.45 ¢Ú. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛ·Ï·ÌÔ‡ÓË, §¤ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ∏ “ÂÎÏÔÁ‹” Î·È Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡: ªÈ· ÔÚıfi‰ÔÍË ıÂÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË 12.45 - 13.15 . ¶·‡ÏÔ˜ Wehbe, ¢È‰¿ÛÎˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Notre Dame, μËÚ˘Ùfi˜ ∏ ı¤ÛË Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÛÙËÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›· Î·È Û˘Ó›‰ËÛË. °’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û·: ¢Ú. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛ·Ï·ÌÔ‡ÓË, §¤ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜£ÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. 15.30 - 16.00 ¢Ú. Nicolas AbuMrad, ∂. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ √Úıfi‰Ô͢ £ÂÔÏÔÁ›·˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¢·Ì·-

ÛÎËÓfi˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Balamand, §›‚·ÓÔ˜ ∏ “°Ë Ù˘ ∂·ÁÁÂÏ›·˜” ÛÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ıÂÔÏÔÁ›· 16.00 - 16.30 . Mitri Raheb, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Diyar Consortium, μËıÏÂ¤Ì ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È Ë Û˘Ó¿ÊÂÈ·: ªÈ· ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ μ›‚ÏÔ˘. ¢’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û·: Vivian Fahmy, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∫ÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ∫¿ÈÚÔ 17.30 - 18.00 . Philip Le Masters, πÂÚ¤·˜ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∞ÓÙÈÔ¯ÂÈ·Ó‹˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ∫ÔÛÌ‹ÙˆÚ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È £ÚËÛΛ·˜, McMurry University, ∏¶∞ √Úıfi‰Ô͘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌË ‚›·ÈË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 18.00 - 18.30 ¢Ú. ∂ϤÓË ∫·ÛÛÂÏÔ‡ÚË-÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, ¢È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙȘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ √ ÏËÛ›ÔÓ Î·È Ë ·Á¿Ë ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ΔÚ›ÙË 21 πÔ˘Ó›Ô˘ μ’ £ÂÌ·ÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·: “√È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ Û‹ÌÂÚ·” ∂’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û·: Anne Glynn Mackoul, √Úıfi‰ÔÍË ∞ÓÙÈÔ¯ÂÈ·Ó‹ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ μ. ∞ÌÂÚÈ΋˜, ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶.™.∂. 09.30 - 10.00 ¢Ú. Tarek Mitri, ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ √È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙËÓ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹: ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ 10.00 - 10.30 ¢Ú. Assaad Elias Kattan, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤-

™Δ’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰Ú‡ˆÓ: . Mitri Raheb, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, Diyar Consortium, μËıÏÂ¤Ì 11.30 - 12.00 ¶Ú¤Û‚˘ Â.Ù. Afif Safieh, Ú. ¶Ú¤Û‚˘ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ªfiÛ¯· Î·È μ·ÙÈηÓfi ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ê‡ÓÈÛË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹: ÌÂٷ͇ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ 12.00 - 12.30 Samir Morcos, ∂Ú¢ÓËÙ‹˜, ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, ∫¿ÈÚÔ ∏ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ πÛÏ¿Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∞›Á˘ÙÔ Î·È Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∑’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰Ú‡ˆÓ: ¡›Îo˜ ∞ÛÚÔ‡Ï˘, ª∞, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 15.00 - 15.30 ¢Ú. Mary Mikhael, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Near East School of Theology, μËÚ˘Ùfi˜ ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ 15.30 - 16.00 ¢Ú. Elizabeth Prodromou, ∂. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ μÔÛÙÒÓ˘, ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÛÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘: ∏ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ∫‡ÚÔ 16.00 - 16.30 Vivian Fahmy, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ò˜ ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙËÏ. 24210 - 93551, 93553, 93573.

¶ÙÒÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¶ÙÒÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 28 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ı· Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ŒÙÛÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 28 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ÛËÌÂȈı› Í·Ó¿ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ¿ÛÙ·ÙÔ Î·ÈÚfi ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÂÏÈο ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ÈÔ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î. £ÂÔÊ¿Ó˘ Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Èı·Ófiٷٷ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ı· ÂÈÎÚ·Ù› ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 28

‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ı· Ó¤Ô˘Ó ¿ÓÂÌÔÈ 45 ÌÔÊfiÚ. °È· ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÓÂÊÈ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ fï˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. √ Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÂÏÈο Ë ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ¿ÛÙ·ÙÔ Î·ÈÚfi, fiÛÔ Ë ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ.

°È· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞¶√º∞™π™ª∂¡√™ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ÓÔÌÈÎfi ̤ÛÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Âͤ‰ˆÛ ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ›¯Â fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÚÔÔÔÈË̤Ó˘ Ú¿Í˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ (™¯¤‰ÈÔ ¶fiÏ˘) ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ™ÙÔ „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ÛÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË Ú¿ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰ÂÓ ÂÈʤÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√ Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi, ÙËÓ ÔÔ›· ηٷı¤Û·Ì ÛÙȘ 18/4/2011 ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. ∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌË. ™ÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ ¿ÍÔÓ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤·˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ô˘ ı· ÙÚÔÔÔÈ› ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 3551/781/10.2.1998 Î·È ı· Â·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ˘ÎÓÔ‰ÔÌË̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ı· ‰ÒÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . “∂Ì›˜ Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ï·ÈÛȈ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÚÔ˜ οı ·ÚÌfi‰ÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È ·¿ÓıÚˆÔ ·˘Ùfi Û¯¤‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ÓÔÌÈÎfi ̤ÛÔ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·Ùfi˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Û ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙË ‰›Î·ÈË Ï‡ÛË Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ÁË Î·È ¯Ú‹Ì· ̤¯ÚÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ 1923 ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫·Ïԇ̠Â›Û˘ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ¿‰ÈÎË Ú¿ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌË Ï‡ÛË Ô˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·‰È˘, Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

23

∫Àƒπ∞∫∏ 12 π√À¡π√À 2011

§¤Ó· ¢È‚¿ÓË, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ÛÙË “£”

“∞ÓÂ·ÈÛı‹Ùˆ˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Ó·‰›Ú...”

§¤Ó· ¢È‚¿ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∂›Ó·È ·È‰› Ù˘ ·fi Ù· ÁÓ‹ÛÈ·, Â›Ó·È Î·È Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ ·fi ÙȘ Ê·Ó·ÙÈΤ˜, ηıÒ˜ η̛· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤ÎÔ„Â ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ì ÙÔ μfiÏÔ, fiÏË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÎÈ ·Á·Ë̤ÓË. ¶ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙË, Ì ÏfiÁÔ ÎÔÊÙÂÚfi, ¢ı‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ, Ë Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ §¤Ó· ¢È‚¿ÓË, Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· fiÏ·. ¶ÚfiÙÂÈÓ Ì ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Î·È Ó‡̷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ó· ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÁÈ· ÂΛÓË Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÎÚ›ÛË ·ÍÈÒÓ. ¢ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ facebook Î·È ‰ÂÓ Ù˘ ÚÔÍÂÓ› ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞Ó·ÔÏ› ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ̤Ú˜ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜, ηıËÌÂÚÈÓÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¢¤Î· ·fi ·˘Ù¤˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ‚È‚Ï›Ô, ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ¶ËÓÂÏfiË ‹Ù·Ó ËÏ›ıÈ· Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜” Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù·.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

∂›ÛÙ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË; ¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·; ¶‹Á· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, ‰ÂÓ Â›‰· Ôχ ÁÓ‹ÛÈ· ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÂÏÈο η٤ÏËÍ· Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ó· ·Ó·ÚˆÙȤ̷È... ¶ÔÈ· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜; ∂ÁÒ ÂÚÈ̤ӈ Ó· οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ ·ÓÙ› Ó· ηٷÚÈfiÌ·ÛÙ ÙË μÔ˘Ï‹ (Ô˘ „Ëʛ۷ÌÂ). ΔfiÙ ÌfiÓÔ ı· ÂÏ›Ûˆ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È΋ Û·˜ ÚfiÙ·ÛË; ∂ÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘. ∑ˆÓÙ·Ó¤˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ. ∂ÁÚ‹ÁÔÚÛË. ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ∞Á¿Ë ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ηٷÛ·Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ “ÎÚ›ÛË” Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‹ ¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο; Ÿ¯È Ê˘ÛÈο. ∏ ÎÚ›ÛË ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÎÚ›ÛË ·ÍÈÒÓ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÂ·ÈÛı‹Ùˆ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı‹Î·Ì Û ÍÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ӷ ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙÔ˘ life style Î·È ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜. ¶¿ÓÙ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ͤÚÂÙÂ... ¶ÔÈ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·

∏ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË ÓÔÛÔÎÔ-

ÌÂȷ΋˜ Î·È Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Á›·˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜, Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Â·Ú¯È·Î¤˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË π·ÙÚÒÓ Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ‰ÈÎfi Ù˘ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·Ú¯Èο ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ Ó· ·Ì›‚ÂÈ ·ÍÈÔÚÂÒ˜ ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿, Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÔÈ È·ÙÚÔ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ·Ó ‚¤‚·È· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, fiˆ˜, ·Ó ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ

·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ¿Ú·; ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ˘... 2011 ÔÈÔÈ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó; √ ∂ÏÏËÓ¿Ú·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Û·Ó Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘. ∂, ÏÔÈfiÓ, fi¯È. ∂›Ì·ÛÙ ÈÔ ŒÏÏËÓ˜ ·’ ·˘ÙfiÓ. ŸÔÈÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ͤÚÂÈ: ¶¿ÓÙ· ÔÈ ˘ÂÚÂÏÏËÓ¿Ú˜ ÙËÓ ¤Î·ÈÁ·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰·! ¶Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì Ҙ ‰Ò; Ÿˆ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ Ó·‰›Ú ∞ÓÂ·ÈÛı‹Ùˆ˜... ¶ÔÈ· ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜;

¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Í¤Úˆ. √‡Ù ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÓÔÌ›˙ˆ... ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÈ ÂÛ›˜ ÙÔ Facebook. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜; °È· Ó· ÌÈÏ¿ˆ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÌÔ˘. ΔÔ Ï·ÙÚ‡ˆ ÙÔ facebook, ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· fiÚÙ· Û οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ! ¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ... ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ; §ÔÁÈÎfi ÙÔ ‚Ú›ÛΈ. ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Ë Ó¤· ÓÙÔ˘ÓÙԇη ÙÔ˘ ÙÂÏ¿ÏË...

∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿, Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ... 500 ϤÔÓ Â˘ÚÒ, ıˆÚ›Ù ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË “Ì·ÁÈ¿” , ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Î·È ›Ûˆ˜ ·‰È¿ÊÔÚË ÁÂÓÈ¿; ™Ù· ˙fiÚÈη ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÂÓȤ˜. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ï¤Á·Ì ˆ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› 20¿Úˉ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜, ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì·ÚÌ·Ú¤ÓÈ· ·ÏÒÓÈ·. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ›... ∂ÌÓ¤ÂÛÙ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ Ì·˜ ‰ÈËÁ›ÛÙ ̤۷ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Û·˜ ·fi...;

∞fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ οı ̤ڷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙ· ψÊÔÚ›· Î·È Ù· Ù·Í›. ¶Ò˜ ÚԤ΢„ “∏ ¶ËÓÂÏfiË” ; ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È‹ÁËÌ· Â›Ó·È Ë Û¯Â‰fiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Ê›Ï˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙÈÎfi ÙÚfiÌÔ ÚˆÙÔ‰ÈfiÚÈÛÙË ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. °È·Ù› οÔÈÔ˜/· Ó· ÙÔ ÂÈϤÍÂÈ ·fi ÙÔ Ú¿ÊÈ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ; °È·Ù› Â›Ó·È ‰ÚÔÛÂÚfi. °È·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ Û˘ÓÂÓÔ¯‹˜. ¶ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ‰È·‚¿Û·Ù ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È Û·˜ ¿ÚÂÛÂ; ΔËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ∫. ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ; ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÁÈ· ̤ӷ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ‚Ô‹ıÂȘ. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÒÚ· Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ì ˘Í›‰·... Œ¯ÂÙ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î¿ÔȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ (.¯. ÛÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó, ÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î.Ï.) ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜; Ÿ¯È, ÂÁÒ ‰ÂÓ Î¿Óˆ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-

Τ˜. ∂ÁÒ ·Ï¿ Áڿʈ fiÛ· ı¤Ïˆ Ó· ÁÚ¿„ˆ. ∞Ó ‚ÚÂı› Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ‰È·‚¿ÛÂÈ Â›Ì·È Â˘Ù˘¯‹˜! μfiÏÔ˜ - ηÏÔη›ÚÈ. ¶ÔȘ ÔÈ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Û·˜ ÌӋ̘; ÕÓ·˘ÚÔ˜, Ì ÙȘ ·‰ÂÚʤ˜ ÌÔ˘. ΔÔ Ù˙ԢΠÌÔÍ Ó· ·›˙ÂÈ Ï·˚ο, Ù· ÙÛ›Ô˘Ú· ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ó· ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ÓÂ. ∫·Ï·ÌȤ˜ ÎÚ˘„ÒÓ˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÒÚ˜. ΔÈ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÙÈ ı’ ·ÏÏ¿˙·Ù ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·; ª’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙfiÛ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Ì ·˘Ï¤˜. ¶ÂÚÓ¿ˆ Î·È Ì˘Ú›˙ˆ Ù· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·. ¢ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi ÙÚ¿ÊÈÎÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∞ı‹Ó· Á›Ó·Ì ÎÈ Â‰Ò. ¶Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· 24ˆÚfi Û·˜; ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÌË ÚˆÙ¿ÙÂ! ¶ÔχÏÔη! ∫¿ı ̤ڷ ·ÏÏÈÒ˜ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi Ó¤Ô Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ù ÙÂÏÂ˘Ù·›·; ŸÙÈ ı· ¿ˆ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ó· ‚·ÊÙ›Ûˆ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÈÌÂÓ›‰Ë (Ù· ηϿ Ó¤· Â›Ó·È È· ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈο ‚ϤÂÙÂ...) * ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ¶ËÓÂÏfiË ‹Ù·Ó ËÏ›ıÈ· Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜” ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ªÂÏ¿ÓÈ.

™ÙȘ οÏ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÂÎÏÂÁ̤ӷ ¢™ Î·È ‰ÒÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ Û οıÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·Ó ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¤Á΢ÚË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·Ó ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi οı ÂÈ‚Ô˘Ï‹ Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, ›Ù ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÛÒÌ· ›Ù ̤۷ ·’ ·˘Ùfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·‰È·Ú·Á̿٢٘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞. ∞ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ Î·È ∂͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Á›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ¡· ·Ó·ÙÚ·› Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘-∂∂-¢¡Δ Ô˘ ηٷÚÁ› οı ¤ÓÓÔÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›·˜ Î·È ÂÍ·ıÏÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜. μ. ¡· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ - ¤ÎÙڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔ-

ÓÙ›‰· ÀÁ›·˜ (“∂√¶ÀÀ” ), Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. °. ¢ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ∫ÏÈÓÈΤ˜ Î·È ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ·‰È¿‚ÏËÙÔ ÙÚfiÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ. ∞fiÛ˘ÚÛË Î¿ı ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È Ï‹„Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ì ϋ„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ (·‡ÍËÛË ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ ÎÏÈÓÒÓ Î·È ı¤ÛÂˆÓ ÂȉÈ΢ÔÌ¤ÓˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ) ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ï‹„Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÏËڈ̋˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Â’ ȉȈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÂÓÈ·›Ô Î·È ‰È·Ê·Ó¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ù‹ÚÈÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ·ÔÙÚÔ‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜, Ì ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘

·ÚÈıÌÔ‡ È·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¢. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚfiÛÏ˄˘. ¡· Â·Ó·ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ 1400 ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞. ∂. √È ÌÈÎÚ¤˜ Â·Ú¯È·Î¤˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ È·ÙÚÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Á›·˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ÓÔÛ‹ÏÈ· Î·È Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÚ·ÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜.

ø˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË π·ÙÚÒÓ, ı· ›̷ÛÙ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ π.™.ª., ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢.™., ¯ˆÚ›˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜, fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢.™., Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Û· ·fi ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ π·ÙÚÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: 1. ¢ÈηȿÎÔ˜ ªÈ¯·‹Ï, 2. ¢Ô‡Ú·˜ ∞ϤͷÓ-

‰ÚÔ˜, 3. ∫ˆÛÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, 4. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ªÈ¯·‹Ï, 5. ¡›Î·˜ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜, 6. ¡Ù¤ÚÙÛ·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 7. •ËÚÔÌÂÚ›Ù˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 8. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 9. ¶·ÙÚ·Ûο΢ ™˘ÌÂÒÓ, 10. ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, 11. ÷Ù˙ËÂÏ¢ıÂÚ›Ô˘ ª·Ú›·. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜: 1. ¢ÈηȿÎÔ˜ ªÈ¯·‹Ï, 2. ∑·Ì·ÓÈÒÙÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›·, 3. ∫·Ú·Ì‹ÙÛÈÔ˘ ∂ϤÓË, 4. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 5. ¶·ÛÈ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘, 6. ΔÛ¿Ì˘ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜. ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∫˘Ú›ÙÛ˘ μ¿ÈÔ˜. ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. Δ·ÎÙÈο ̤ÏË: 1. ∑·Ì·ÓÈÒÙÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›·, 2. ∫·ÏÏÈ·Ì¤ÙÛÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 3. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏË §ÂÌÔÓÈ¿, 4. ™·ÚËÁÈ¿ÓÓË º·Ó‹, 5. ™·ÚÚ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 6. ™Ù·Ê˘Ï¿ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË: 1. ¢ÂÌÈÛÏ‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 2. ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 3. ∫·Ú·Ì‹ÙÛÈÔ˘ ∂ϤÓË, 4. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ªÂÚÒË, 5. ¶·ÛÈ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘, 6. ΔÛ¿Ì˘ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜. ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: Ù·ÎÙÈο ̤ÏË: 1. ∫ÂÚ¿ÓË ∏ÏÈ¿Ó·.


¶∂ƒπ∏°∏™∏

24

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

ªÈÎÚ¤˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ·ÙÚ›‰Â˜ ÛË ÙÔ˘ Ú·¯ÔÎfiηÏÔ˘. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Ù· ·̷ٷ, ηıÒ˜ ʇÁÔ˘Ó ‰›¯ˆ˜ ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ‹¯Ô. ΔÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÙfiÛË ·ÁˆÓ›·; ΔË ÊÔ‡ÚÈ· ÙˆÓ ÎˆËÏ·ÙÒÓ; ◊ ÙË Ó·˘·ÁÈṲ̂ÓË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘; Δ·Íȉ‡ÂÈ Ó˘ÛÙ·Á̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ìԇ̷ ÂÓfi˜ η˚ÎÈÔ‡. º·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ·’ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ™ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂΛӘ ÔÈ Ï¢Τ˜ Ì·Ì·Î¤ÓȘ ÁÚ·Ì̤˜. ¶Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‰˘Ô ·ÂÚȈıÔ‡ÌÂÓˆÓ. √È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓÔ‡˜ ÌËÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÎˆËÏ·ÙÚÈÒÓ, Ó’ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó Ú˘ıÌÈο. ∞fi ÌÈ· οÙÔ„Ë Á·Ï¿˙È·˜ ·ÚıÂÓ›·˜. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÓ¿¯·. ŒÂÈÙ· ¯¿ÓÔÓÙ·È ›Ûˆ ·’ ÙÔ FIR Ù˘ Ô˘Ú¿ÓÈ·˜ ÎÚË›‰·˜. ∫È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ οÓÔ˘Ï˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜. ¡’ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·¯ËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·˘Á¤˜...

∫›ÌÂÓÔ-ʈÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ª · Ó Ù · Ì ¿ ‰ Ô ˜ (1) ™Ù· ˘„ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ ÓÈÒıÂȘ Ù’ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο, Û·Ó ¿ÊÙÂÚ· ÌÈÎÚ¿ Ô˘ÏÈ¿, Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ· ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ, ηıÒ˜ ÙÂÓÙÒÓÔÓÙ·È, ÙÚ›˙Ô˘Ó Î·È ¯·˚‰Â‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù˘ ∞ÈÔÏ›‰·˜, Í·Ó··›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙË Û¿Úη Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¤ÚÂÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ¿Óˆ Ì·¯·Ï¿. ∫È ·Ì¤Ûˆ˜ Ù’ ·Ú¯ÔÓÙÈο ÙÔ˘ ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˘ ‚ϤÂȘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÍ›˜ Î·È ÂÚÈÛˆÌ¤Ó˜ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ·ÈÒÓ˜ ÎÏÂÈÛÙ¿ ÛÙË ÌÔ‡¯Ï· Ù˘ ·ÌÈÏËÛÈ¿˜, ÔÈ Ï·Ù›˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÎÚ·Ù‹Ú˜ ·fi ·̷ٷ ˯ËÙÈο, ÔÈ ÎÏËÌ·Ù·ÚȤ˜ ˘Ê·ÓÙ¿ Î·È ¯Ú¿ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ Û „ËÏfiÎÔÚÌÔ˘˜ ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡˜, ·ψ̤ӷ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È Ù· ηÊÂÓ›· Ì ÙȘ ͇ÏÈÓ˜ ‰·Ó٤Ϙ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÛÙ¿‰Â˜ Â›ÏÂÎÙ· ʈӋÂÓÙ· ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÔÌËÚÈ΋˜ Ô˘ ÂÓÒ ¤·„ ӷ ÌÈÏȤٷÈ, ÙÒÚ· ÙËÓ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÛ·È Í·Ó¿, Ó· ÛÎÈÚÙ¿ Î·È Ó· ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ Ì˜ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÙˆÓ ÛÔηÎÈÒÓ, ·fi ÙÔ ˆÛÙÈÎfi ·̷ ÙÔ˘ Á·Ï¿˙ÈÔ˘ ÁÂÓÓË̤ÓË. ∂›Ó·È ÛÙȘ ÚÔ‡Á˜ ÙÔ˘ ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˘ Ô˘ Ô ∞Ïη›Ô˜ Î·È Ë ™·ÊÒ, ÂÎÔ‡ÛÈ· ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ù˘ ÛȈ‹˜, ÙÈÓ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Ù·ÊfiϷΘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÎÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó’ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î¿ÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔÈ ‹¯ÔÈ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, οÙÈ Û·Ó ÊˆÓ¤˜ ÙÚÈ˙¿Ù˜ Î·È ·Ú·ÏËÚ‹Ì·Ù·. ΔÒÚ· ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙȘ ÊÔ˘ÚΤÙ˜ ÙÔ˘ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ Î·È ÓÈÒıÂȘ ÙË Áχη ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘, ˙Â̤ÓË ·fi ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È Ì˘Úˆ‰Èο ·Ó¤ÌˆÓ, Ó· ηÙÚ·Î˘Ï¿ÂÈ ·’ Ù· ÛÙfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ Î·È ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ, ̠Λӷ Ù· “¿ÂÈÓÙ” Î·È Ù· “ÌfiÏ·” ÎÈ Â›Ó·È Û·Ó Î¿ÙÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î˘Ëı› ·’ Ù· ȈÓÈο ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó· Î·È ÙȘ ÁÏ·˘Î¤˜ ÔÌ¤˜ Ù˘ ∞ÈÔÏ›‰·˜ Î·È Û·Ó Î¿ÙÈ ÂÏÒÚÈ· ºÈ Î·È À„ÈÏÔÓ Ó’ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û·ÏÂ‡Ô˘Ó fiÌÔÈ· Ì ¯¤ÏÈ·, ¢¤ÏÈÎÙ· ÎÈ ·Ù›ı·Û·, ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˘. ∫È fiÙ·Ó ·’ Ù· ˘„ÒÌ·Ù· ηÙËÊÔÚ›˙ÂȘ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi, fiÏË ÂΛÓË Ë ‰ÚfiÛÔ˜ Î·È Ù’ ·fiÛÎÈÔ ÙÔ˘ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ „·ÏÌÔ‡˜ Ù˘ ΛÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÔÎfiÙÛ˘Ê·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÓ·¤ÚȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ‹ÚÂÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÂÚÓ¿Ó ÛÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ Û·Ó Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÙfiÎÔ˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ڛ̘ Î·È ÌÔÏ¤˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ò˜ ÙȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÙ¤˜ ÙˆÓ ∫˘‰ˆÓÈÒÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÛÙfiÌÊÔ˜ ·ÂÚÈÎÒÓ, ıÚfiÈÛÌ· χڷ˜ ÎÈ ¤ÚˆÙ·˜ ··Ú¿ÌÈÏ-

∏ ÿÏÎË

ΔÔ›Ô ÛÙË §È‚¿‰· Δ‹ÓÔ˘

ÏÔ˜ ÎÈ Â˘ˆ‰È·ÛÙfi˜. ¶›ÓÂȘ ÙfiÙ ·fi ÙËÓ ·„È¿ Ï¿‚Ú· ÙˆÓ ·Ú¯·˚ÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Î·È È· fiÙ·Ó ·Ù¿˜ ÛÙË ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÎÈ Â›ÔÓË ÔÚ›·, ˘ÔÁÚ¿ÊÂȘ ¿Óˆ ÛÙ· ›¯ÓË Ù˘ ¿ÌÌÔ˘ Ì ı‹Ù·, Ͽ̉· Î·È ˆÌ¤Á· - Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ - Î·È ÙÔ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂȘ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ηÌ‡Ï˜ Û˘Ó˯‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÚ·ÌÌÈÎfi Ô͇ ÛÙȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÚÔ¤˜ Ù˘ πˆÓ›·˜... ÿÏÎË ¶·Ù¿ˆ ÛÙÂÚÈ¿, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ¿ÌÈÛË Ì¤Ú· Ù·Í›‰È, ·Ê‹Óˆ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ›Ûˆ ÎÈ ·ÓÔ›Áˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÒÚÈÔ ı·‡Ì·, Ô˘ ‚·ÊÙ›˙ÂÙ·È ˆ˜ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ÿÏ΢. ªÈ· ÛÙÚ¿Ù·, ÛÙÂÓ‹ Î·È Ì˘Úˆ‰¿ÙË ÂηÙfi ̤ÙÚ· ÌfiÏȘ, fiÏË ÎÈ fiÏË. ⁄ÛÙÂÚ· ‰ÈÏÒÓÂÙ·È Î·È Í·Ó·ÓÔ›ÁÂÈ. ™’ ¤Ó· ÌfiÏÔ Ô˘ Ù· ÎÔ˘ÎÏfiÛÈÙ· ·˘Ï›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‰È·ÎÔÓÔ‡Ó ÙȘ Ì˘ÚÔÊfiÚ˜ ÛȈ¤˜. ™ÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ· ı˘ÌÈ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï·ÊÚ‹ ÙÔ˘˜ ˙¿ÏË Ù· ÍÂÓÂ̤ӷ ·ÊÚfi„·Ú·. ∏ ÃÒÚ· ·ıfiÚ˘‚Ë, Î˘Ì·ÙÔÏ¿ÓËÙË Î·È ‰›¯ˆ˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ˯‹ÛÂȘ ÎÔÈÌ¿Ù·È ¿Óˆ ÛÙË ‰›ÎψÓË ·ÈÒÚ· Ù˘.

To ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‚Á·›ÓÂÈ ÏÂÈ„fi ·¯Ó›˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi Ù· Á˘ÌÓ¿ ÙÛ¤ÚÎÈ· Ù˘ ∞ÏÈÌÈ¿˜ (2). √ ÙfiÔ˜ ‰Â ÓÔÁ¿ÂÈ ‚·Ï‚›‰Â˜ Ì‹Ù ÈÛÙfiÓÈ·. Δ· ÔÏ˘‚ÔÏ›·, ÎÚ˘Ì̤ӷ Ù¿¯·Ù˜, οو ·fi ‰›¯Ù˘Â˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, Í·ÊÓÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ Î·È ÙÚ·‚Ô‡Ó ÙȘ Û·‡Ú˜. √ ΔÛÈÙÛ¿Ó˘ ¯ÔÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ Ì·ÁÏ·Ì¿ ÙÔ˘ οÔ˘ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÂÓÒ Ù· ˘ÚfiÍ·Óı· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿, Û΢Ì̤ӷ ·Ó’ ·’ ÙÔ ÌÔ‡ÛÙÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Ô˘ Ù’ ·Ï¤ıÂÈ fiÏË Ì¤Ú·, ·Ú‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ Ó‡¯ÙÈÔ Ê¤ÁÁÔ˜. ¶›Óˆ ÌfiÓÔ˜ Ù· ÙÚ›· ÎÈ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ, ÛÙÔ˘˜ ÂÓÙÂοÌÈÛË ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÏÎÔfiÏ. ΔÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ô˘ ¤¯·Û· ÂΛÓË ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÚıÂÓ›· Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. ªÈ· ¿ÏÏË Ì¤ıË Ì ٷϷӛ˙ÂÈ ÙÒÚ·. * ∞fi ÙÔ ÎÏ›ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÔÚÌ¿ÂÈ Ë ∫ÔÓÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÏÈÏÈ¿ Î·È Ì ϷÁÔ‡Ù· Î·È Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÛÂÌ¤ÚÈ. √ “∫apetan Komninos” Ì·›ÓÂÈ Ì ٷ ÊÒÙ· ÔÚ›·˜ Î·È Ì fiÏË ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÚÙ· ı˘Û·Ó›˙ÔÓÙ·˜

ÛÔ‡ÛÙ˜ Î·È ÌÂψ‰›Â˜ ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜. ΔÔ “Ilios” ·Ó¿‚ÂÈ Ù· Û‚Ë̤ӷ ¿ıË ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ÔÈ ÚÔ˙¤Ù˜ ·’ ÙȘ ÙÚÈÁˆÓÈΤ˜ ÌÂÙfi˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿, ™Â٤̂Ú˘ Ì‹Ó·˜ È·, ÎÈ Ô ÏÈfiÛ·ÚÎÔ˜ ÌÔ‡ÙÛÔ˜ ÙÔ˘ “Nisos Kalimnos” ÛÈοÚÂÈ ÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓ˘ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¢·Ó¤˙˜ Ô˘ ͤÌÂÈÓ·Ó Ì¤Û· ÛÙË Ó‡¯Ù· ÔÏÔÌfiÓ·¯Â˜. Δ· Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯Ú‹Ì· ÙÔ˘ ·ÔÛÂÚ›ÙË, ÔÈ Î¤Ê·ÏÔÈ ÙÔ ¯·‚¿ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·’ ÙȘ „›¯Â˜ Î·È ÙÔ ÚÔÏfiÈ - ÛËÌ·ÙˆÚfi˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ·’ ÙȘ ‚ÂÏfiÓ˜ ÙÔ˘... ƒ ˆ Ì ¤ È Î Ô ˜ ° È · Ï fi ˜ (3) ™ÈÁÔ‚Ú¿˙ÂÈ Ô ÚˆÌ¤˚ÎÔ˜ ÁÈ·Ïfi˜. ªÈ· ÛÎÔ‡Ó· Ì ‰˘fi ÙÚ‡˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ·ÏÏ‹ıˆÚ· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∏ ÙÂÙڿΈË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Ë ‰›ÎˆË ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ ¿Ó Ï¿È-Ï¿È. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Ï·Ó¿ÚÂÈ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÙÔ ÛÎÈÊ. ªÂ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi η‚·Ï¿ÚË Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÂÁοÚÛÈ· Ù’ ·fiÓÂÚ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈ-

√ ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˜ Ù˘ §¤Û‚Ô˘

Ô‡. ∏ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ·’ ÙË ‰›ÎˆË ÊÔÚ¿ÂÈ ÌÈ· ÔÏÔfiÚÊ˘ÚË ˙·Î¤Ù· ÎÈ Ë ¿ÏÏË Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· ÏÂ˘Î¿. ªÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‰˘Ô ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·›Ì·. Δ· ÎÔ˘È¿ ÙÔ˘˜ Ûο‚Ô˘Ó, Û ‰‡ÛË Î·È ·Ó·ÙÔÏ‹, ÙÔ ¯ÓÔ‡‰È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∞Á¿ÏÌ·Ù· ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ·’ ÙÔÓ ˘ı̤ӷ. √ ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ˜ ÏÔËÁfi˜ Ù˘ ÙÂÙڿΈ˘ ıÚ·‡ÂÈ Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·¯¿ÙË ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡. ∞’ ÙÔ ¤Ï·ÁÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· „·ÚÔԇϷ. ΔË Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÚÓÙÈÓ¿ÙÛ˜ - ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ ÁÏ·ÚÔÔ‡ÏÈ· - Ô˘ ÙÔ ¿ÁÈÔ ÚÔÛÎ˘Ó¿Ó ÊÔÚÙ›Ô. √ ¤Ó·˜ ΈËÏ¿Ù˘ ÙÒÚ· Á¤ÚÓÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ·›ÚÓÂÈ ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜. ¢˘Ô ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ Í„·Ú›˙Ô˘Ó ÈÔ ÎÂÈ. §¤È·, Ô˘Ú¤˜ Î·È Û¿Ú·¯Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÏÂÚ¿ ·fi Ù· ÌÂÏ·Ì„¿ ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ·. °›ÓÔÓÙ·È Ï¿Ì˜ ‚Ô˘ÙËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ·›Ì·. Δ’ ·ÊÚÈṲ̂ӷ ·Á¿ÏÌ·Ù· Âı·›ÓÔ˘Ó ÚÈÓ ÁÂÓÓËıÔ‡Ó. ∞fi “ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ı¿Ó·ÙÔ” , ϤÂÈ Ë ·˘ÙÔ„›·. √ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ô˘ Ù· ·Ú·ÙËÚ› ·fi ÙÔÓ ÓÙfiÎÔ Ϥ¯ÂÈ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÙÔ˘ Û ‚ÂÏÔÓ¿ÎÈ. ™ÙË ‚¿-

¶ Ï ¿ Î · (4) ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ÓËÛÈÒÙË Î·È ÛÙÔ ÌÔ‡ÛÙÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ ‰È·ÁÒÓÈ· ·’ ÙÔ ‚ÈÔÏ› Î·È Î¿ıÂÙ· ·’ ÙÔ Ï·ÁÔ‡ÙÔ ÍÂÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ‹Ó·, ÛΤÙÔ˜ ˘Ú›Ù˘, ·Ó¿ıÂÌ¿ ÙË, Ì ‚fiÛÙÚ˘¯Ô˘˜ Ï¢Îfi¯Ú˘ÛÔ˘˜ Î·È ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ ÎÔÚÌ›, ·fi ÌËÏÈÒÙË Ô„È‰È·Ófi, Ì¿ÁÌ· ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ˆÚ·›ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÊÙ˘ÛÙ‹ ÎÏÂÌ̤ÓË ∞ÊÚÔ‰›ÙË. ªÂ ΛÓÔ ÙÔ ÊfiÚÂÌ· ÙÔ Ì·ÁÈÎfi, ÙÔ ÌÂÏÙÂÌ›ÛÈÔ. ∫ϤÊÙÈÎÔ ‹ ™·Ú·ÎËÓfi, ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ, Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ ÁÏ˘Ùfi, ·fi Ó‡̷ ıˆ̤ÓÔ. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̘ ·’ Ù· ÛÙÂÓ¿, ÛÈ¿¯ÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È ÍÂÛ·ÏÒÓÂÈ. ∫·È ‰Ô˜ ÙÔ˘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ‚fiÁÁÔ˘˜, ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù·, ı·˘Ì·ÛÙÈο... μÚ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ·›Ì· Ù˘ ÙÔ ı·Ï·ÛÛ›, Ô Ï›ıÔ˜ Ô ÔχÙÈÌÔ˜ ÎÈ Ë ¤ÙÚ· Ô˘ ·ÙÒ Á›ÓÂÙ·È fiÚ˘ÁÌ· Ô˘ Ì ÚÔ˘Ê¿ÂÈ. ∫Ú·Û› Î·È Í‡‰È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ·›ÚÓÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿. ∫·È Á›ÓÔÓÙ·È Ê·È¿ ÛÎÔ˘Úfi¯Ú˘ÛË Ï·¯Ù¿Ú·. √È ÊϤ‚˜ ÏÈÒÓÔ˘Ó Û·Ó ÎÚ·Ù‹Ú˜ Î·È Û¿Ó ÙÔ ‰ÔÍ¿ÚÈ, ¯‡ÓÂÙ·È Ô Ì¤Á·˜ ÌÔ‡ÛÙÔ˜ ηٷÁ‹˜, Ì· ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÎÔ˘Ú‰›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ ‚ÈÔÏ›: “°È·Ù› ‰Â Ì ı˜ Î˘Ú¿ ÌÔ˘, ÂÂȉ‹ Â›Ì·È „·Ú¿˜;” Δ· °Ï·ÚÔÓ‹ÛÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ, ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔÈ ·Ï·Ï¿˙ÔÓÙ˜, Ù˘Ï›ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ ı¿ÌÔ˜, ÙÔ ™·Ú·Î‹ÓÈÎÔ, Ï¢ÎfiÙÂÚÔ fiÛÔ ÔÙ¤, ÂÍ·¸ÏÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÌÌÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ŒÚˆÙ· ÎÈ ÔÈ Î·Ù·Îfî˜ ·fi οو Ì·˜, ̤۷ ÛÙÔ ‰·›‰·ÏÔ ‚‡ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·¤Ó·· ÛÎfiÙË.


¶∂ƒπ∏°∏™∏

25

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

∏ ∫¿Ú·ıÔ˜ ·fi ÙÔÓ ŸıÔ

∏ ¶Ï¿Î· Ù˘ ª‹ÏÔ˘

∂›Ó·È οÔÈÔÈ °¿ÏÏÔÈ, Ô˘ ÚÔ˘Ê¿Ó ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ÛÂÈÚ‹Ó·˜ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÎÈ ·Ó·ÚˆÙȤ̷È, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ „¿¯ÓÔ˘Ó, Ì ÙfiÛË Ï·ÁÓ›· Î·È ˙‹ÏÂÈ·. ΔÔ˘˜ ‚Ϥˆ Ó· ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ ÙÔ˘˜, ÌÂıÒÓÙ·˜ Ì ÎÚ·Û› ÌËÏÈÒÙÈÎÔ ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÏÔÍ¿ ÙËÓ ÎfiÚË,  Ô ‡ ¯ Â È Ù· Ì ¤ Ï Ë · Î ¤ Ú · È · Î·È Ù· Ï˘Á¿ÂÈ Ì ¯¿ÚË, ¤Ú·‰ÒıÂ, “¿Ú·Á fiÛÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜” . ¶ÂÚÓÔ‡Ó ÎÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Û΢ÊÙÔ›, ·ÁÓÒÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔÏ› Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÊÈ¿, Ì ÙÔ ¯·‚¿ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÎÈ fiÏ· Ù· Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ù· ̤ٷÏÏ· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ La Costa. ∞ÔÁÂÏÔ‡Ó Ì ÙÔ ‚ÈÔÏ› Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙË Ú¿¯Ë. ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ fï˜, ·fi ÙÔÓ ¶¤Ú· ΔÚÈÔ‚¿Û·ÏÔ, ¯ˆÛÙ‹ ̤۷ Û ·Ú¯·›Ô˘˜ ÎÚ·Ù‹Ú˜, ÁÂÌ›˙ÂÈ Î¿ı ÙfiÛÔ Ì ӤÎÙ·Ú Ù· ÔÙ‹ÚÈ· ÎÈ ·¯Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ Áfi˜ ÔÈ ÙËÁ·ÓÈÙ¤˜, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ù· ÊÈÏÓÙÈÛ¤ÓÈ· Ô˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ, Ù’ ·fiÁÈÔÌ·, Ù¿¯Â ÍÂχÓÂÈ Ë ¿ÚÌË ÎÈ Ë Ê˘Î¿‰·. ∫È Ô ‚ÈÔÏÈÙ˙‹˜ Ì ÙÔ ‰ÔÍ¿ÚÈ ÙÔ ÛÙÚ·‚fi Ô˘ ÏfiÍ„·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÎÔ˘ÚÛ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ï¿ÁÈÔ ÔÚıÒÓÂÈ ÙÔ˘ ηËÌÔ‡ ÙÔ ›ÛÔ. ΔÚ·Ù¿Úˆ Ù· fiÚÁ·Ó·. ∫È ÂΛӷ ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ó. ∞’ ÙÔ˘˜ Á·Ï¿Ù˜ ÔÈÔ˜, Ì· ÔÈÔ˜ ÎÈ ·’ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÏÔ˘˜, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÊȯً. ΔÔ˘ ÈÔÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡ ÙË ÁÏÒÛÛ·;... √ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ù¿¯·, ÙÔ ‰ÔÍ¿ÚÈ ‰Â ÓÔÁ¿ÂÈ ÓfiÌÔ˘˜, ¿ÏÏÔ˘˜ ·fi ÓfiÙ˜ ÎÈ Ô Ô˘Ó¤ÓÙ˜, ÙÔ ¯·‚¿ ÙÔ˘ Ô Ì·Á¿Û·˜, ÙȘ Û·ÚÒÓÂÈ ÚÒÙ· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì·ı¤˜ ÙȘ ·ÛËÌÒÓÂÈ. ™Â٤̂Ú˘ È· ÎÈ fiÏË Ë Áχη ‰ˆÓ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ› ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ·ÓÈ¿ ÛÙÔ ·›Ì· Ù˘ ¯·Ú¿˜. ªÈ· ·ÓÒÚÈ· ¶·Ó·ÁÈ¿, ÏÈÙ‹ Î·È ÛÙÚ·ÁÁÈÁ̤ÓË ·’ ÙËÓ ·ÁÚ‡ÓÈ·, ‚Á·›ÓÂÈ ·’ ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, Û‚‹ÓÂÈ fiÏ· Ù· ηÓÙ‹ÏÈ· Ô˘ Ù˘ ›¯·Ó ·Ó·Ì̤ӷ, ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ¤ÌÔÚÊ˘ ÎÚ·‰·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÔÓ¿¯· ¤Ó· ˘ÚÛfi ÎÈ ¤Ó· ÃÚÈÛÙÔ‡ÏË ÙÔÛÔ‰¿ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ̤۷ Î·È Ì˜ ÛÙÔ Û‡ı·ÌÔ ·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ Î·È ÚÒÙË Û¤ÚÓÂÈ ÙÔ ¯ÔÚfi. ∫È ·fi ¢·ÎÚ˘ÚÚÔÔ‡Û· Á›ÓÂÙ’ ¿ÛÈÏË ¶·ÓÙÔ¯·Ú¿...

ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ •˘Ó¿Ú·, ÛÙÔ μÒÏ·Í, ÛÙÔ º·Ï·Ù¿‰Ô...(6) ∞˘ÍË̤ÓË Ë Î›ÓËÛË Ô˘ÏÈÒÓ, Û·˘ÚÒÓ Î·È ÙÂÙÚ¿Ô‰ˆÓ, ÛÙË §˘¯Ó·ÊÙÈ¿, Ù· ¢˘Ô ÈÚÈ¿, ÛÙÔÓ ΔÚÈ·ÓÙ¿ÚÔ... (6) ∞‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÂÓfi¯ÏËÛË ·fi ÔÁηÓËÙ¿, ÊÚÛÙ Î·È ÙÈÙÈ‚›ÛÌ·Ù·. * ∞ÓÙ›ıÂÙ·: ªÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ·fi ÓÙÂÏ·¿ÚÈÛÌ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, ÛÙËÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·Î›Ì... ∫ÏÂÈÛÙ‹ Ë μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ... ∫ÏÂÈÛÙfi Î·È ÙÔ Ú‡̷ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, ÏfiÁˆ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¢∂∏... * øÛÙfiÛÔ: ∫ÏÂÈÛÙfi Î·È ÙÔ ÔÚıÌÂ›Ô Ù˘ ƒ·Ê‹Ó·˜, ÏfiÁˆ ı˘ÂÏψ‰ÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ Ô˘ Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô... Èڛ˜ ·Á·ı¿ Î·È ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Ù· ·ÔÎÏÂÈṲ̂ӷ ÓËÛÈ¿... * ∫È fï˜, ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ Ë ¶Ï·Ù˘Ù¤Ú· ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ ÓfiÙÈ· Ë º·ÓÂڈ̤ÓË ÎÈ Ë ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ... ™ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ÂÂÈÛfi-

* “ªÔ˘ ÙËÏÂʈÓ›˜ ˆ˜ ÂÈÛ’ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ Â‰Ò Î·È ÌÈ· ÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·fi ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ, ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Û˘ÏÏ‹„ÂȘ AÊÁ·ÓÒÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÎÈ ·fi ÌÈ· ÏËÌ̇ڷ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Í·ÊÓÈ΋ ηٷÈÁ›‰· Ô˘ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ fiÏË ÛÙ· ‰‡Ô... “ªÈÏ¿˜ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ÎÔÚÓ·Ú›ÛÌ·Ù· ÎÈ ·ÎÔ‡˜ ÍÂÓÈΤ˜ Ï·ÏȤ˜, Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô·‰ÒÓ, ÓÙÔ˘ÓÙԇΘ ·ÂÚÁÒÓ, ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, Ì·ÚÛ·Ú›ÛÌ·Ù·...” ∫È ÂÁÒ ÛÔ‡ ··ÓÙÒ ˆ˜ ı¿Ó·È ¢ÏÔÁ›· Ó’ ·ÔÎÏÂÈÛÙÒ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ - ÌË Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ‚·fiÚÈ ÁÈ· ƒ·Ê‹Ó· - Ó· Ì ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÙÈ¿‰Â˜ Î·È Ù· ·̷ٷ ÂΛ... ¢Â ı¤Ïˆ ÙË ¯Ïȉ‹, Ù· ÁϤÓÙÈ·, Ù· ÌÂı‡ÛÈ·... ΔÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ı¤Ïˆ ı¤·ÙÚ· Î·È ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ °Ú¤ÁÔ˘ Ó¿˙È·...

¶ Ë Á ¿ ‰ È · (7) ¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù’ ∞˚-™˘ÌÈÔ‡, ˆ˜ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˘ ¤„·¯Ó·, ÙÈ ¤„·¯Ó·, Ó·, ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÏÂÈ ÎÂÈ ¿Óˆ, „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ŸıÔ (8). ∫·Ù¤‚Ëη ÏÔÈfiÓ ÛÙË ÃÒÚ· Î·È ˙‹ÙËÛ· ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙÒ. ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÚÈfiÓÈ˙ Ì ْ ·ÎÚÈ‚fi ÙÔ˘ Ï¿‰È Ù’ ·¯·ÌÓ¿ ‚Ú¿¯È· ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ Î·È ÛÈÁfiηÈÁ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™Â ÌÈ· ÎÏËÌ·Ù·ÚÈ¿ Ì’ ÔÏfiÚıË Ú·ÛÈÓ¿‰·, ÌÈ· ¢ڇ¯ˆÚË ·˘Ï‹ ÛÙ¤Á·˙Â, οو ·fi ¤Ó· ·ÛıÂÓÈÎfi ʈ˜, ı‡Ì·Ù·, ·ÍȈ̤ӷ ·’ ÙÔ ÈÔÙ› Î·È ÙË ¯·‡ÓˆÛË. ∫¿ıÈÛ· Ì ¿ÎÚ· Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ϙ ÎÈ ‹ÌÔ˘Ó· ·Ú›۷ÎÙÔ˜ Î·È ·Ú¿ÁÁÂÈÏ· ηÚÔ‡˙È Î·È Ú·Î‹. ™ÙÔÓ ·¤Ú· Ï·ÓÈfiÙ·Ó ·ÎfiÌË, ÌÈ· Ì˘Úˆ‰È¿ ·fi χڷ Î·È Ï·ÁÔ‡ÙÔ Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó ÛÈÁ‹ÛÂÈ. °‡Ú· ·fi Ù· ÎÏ‹Ì·Ù· ¯fiÚ¢ ÌÈ· ̤ıË ·ÓÂ·›ÛıËÙË Ì· ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û·. ÕÓıÚˆÔÈ Í¤Ì·ÚÎÔÈ Û·Ó ·fi ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘Ûو̤ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ηϿ, Â‰Ò Î·È ÒÚ˜, ÙÚfi¯È˙·Ó ÙÔ ÚÔ·ÈÒÓÈÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ Ùfi¯·Ó ÁÈ· ·ÓˆÚÔ›ÎÈ, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ó¿Ú΢. √ Ì·˘ÚÔ›Ó·Î·˜ ·fi„ ¤ÁÚ·Ê ÊÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÛÙ’ ·ÌÂÏfiÊ˘ÏÏ· Î·È Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ ·’ ÙÔ ªÂÛÔ¯ÒÚÈ, ÁÈ· ÂȉfiÚÈÔ ‰Â ÚfiÛÊÂÚ ÊÚ¤ÛÎÔ Ì·˝ÛÙÚÔ ·fi ÙËÓ ∫˘Ú·¶·Ó·ÁÈ¿. ∞! ∫È ¤Ó·Ó ˘ÚÚ›¯ÈÔ ÂÚÒÙˆÓ Ô˘ ÊÔ‡ÓÙˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÎÏ‹Ì·Ù·

Î·È ÙÛ¤ÚÎÈ·. ªÂ ÏËÛ›·Û ¤Ó· ÏÂÚfi ÁηÚÛfiÓÈ, Ì ʷ‚ÔÚ›Ù· ÎÚÂÌ·ÛÙ‹, ÏÈÁ‰ˆÌ¤ÓÔ Ì·ÏÏ› Î·È Ù· Ì·Ó›ÎÈ· „Ëψ̤ӷ Ò˜ ·¿Óˆ. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ¤Ó·˜ ÷Ù˙Ë·‚¿Ù˘ Ì ÌÈ· ÎÔÚÓ›˙· ËÏ›ıÈÔ˘ ¯·ÌfiÁÂÏÔ˘ ¤·È˙ ÙËÓ ÔÚÓÙÈÓ¿ÙÛ·. ΔÔ ·È‰› Ì ÙËÓ ËÏ›ıÈ· ÎÔÚÓ›˙· ¿ψÛ ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙËÓ ԉȿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÏÂÚ‹ ·fi ÙȘ ̇Á˜ Î·È ‹Ú ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈ¿. ™ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÎÏËÌ·ÙÛ›‰·˜ ÌÈ· ÌÂı˘Ṳ̂ÓË Δ˘ÚÔϤ˙·, Ì ηٷÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿, ‚Ô˘ÙËÁ̤ӷ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÛÙÔÓ Î·Ú¿ıÈÔ ¤ÚˆÙ· Î·È Û΢Ì̤ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó·Ó Èı·ÁÂÓ‹ ∑ÔÚÌ¿, ÚÔ˘ÊËÁ̤ÓÔ ·’ Ù’ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ˘ ¤‰ÂȯÓ Ì ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÚÔÙÂٷ̤ÓÔ ÂΛÓÔ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ’ ·Ṳ́ÓÈ˙ ̒ ·‚¤ÚÙ· Ù· ·ÓÈ¿, Ì· Î·È Ù· Í¿ÚÙÈ·, ÛÙ· ÌÂÛÔÚÔ‡ÁÈ· ÙÔ˘ ·ÈÌ¿ÙÔ˘. ¶·Ú¤ÎÂÈ, ÌÈ· ·Ú¤· ÓÙfiÈˆÓ fiÓÙ·Ú ÛÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ Ù˘ Ô˘ ‰ÔΛ̷˙ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ú·Á‹˜ ÌÈ·˜ ˆÚ·›·˜ ∂ϤÓ˘ ...·fi ÙȘ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜. ∂ΛÓË, ÊÔ˘ÛΈ̤ÓË ·’ ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È ÊÈÏ¿ÚÂÛÎË ÛÙ· ¯¿‰È· Ù˘ ηÚ¿ıÈ·˜ Ó‡¯Ù·˜ ·ÊËÓfiÙ·Ó Ì Á¤ÏÈ· Î·È Î·ÌÒÌ·Ù· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Âȉ¤ÍÈÔ˘ Ï‚¿ÓÙ Ù˘. ¢›Ï· Ù˘, ÌÈ· ÈÔ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓË, ÔÌÔÁ¿Ï·ÎÙË Â˘Úˆ·›·, ¿Û¯È˙ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ οÔÈÔ˘ ∂ÚÌÔÁ¤ÓË, Ó· Ì·˚Ó¿ÚÂÈ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÙˆÓ ·¯·ÈÒÓ.

∫·È οو ·’ ÙÔ ¯ÔÓÙÚfi ÎÔÚÌfi ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ¤Ó·˜ ËÏÈÔη̤ÓÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ·ÏÊ¿‰È·˙ ÛÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË Û˘Ó‰·ÈÙËÌfiÓ· ÙÔ˘, ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ‚ÔÚÚ¿, ʈӋÂÓÙ· Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ‰ËÌËÁÔÚ›·˜. Δ’ ·¯˘Ú¤ÓÈ· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙˆÓ ‚›ÎÈÓÁΘ ·Û‹ÌÈ˙·Ó ˘¤ÚÔ¯· ÛÙÔ ÊÂÁÁ·ÚfiʈÙÔ, ·ÁηÏÈ¿ Ì ٷ Ï·Ù‡ÛÙËı· ·ÌÂÏfiÊ˘ÏÏ· Ù˘ ·˘Ï‹˜. ∫¿ÔȘ ·ÓÒÓ˘Ì˜ Ú˘Ù›‰Â˜ ‚Á·›Ó·Ó ¿ÚÔÓ - ¿ÚÔÓ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È Î˘Ì¿ÙÈ˙·Ó ˆ˜ ÌÔ˘Ó¿ÙÛ· ̘ ÛÙÔ ‚·ı‡ ·fiÓ˘¯ÙÔ Ù’ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Δ· ÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Ô‡˙Ô˘ Î·È Ù˘ Ì‡Ú·˜ ÎÚÔÙ¿ÏÈ˙·Ó ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· ÎÈ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ̇ıÔ˘˜ ·fi ·Ú¯·›Â˜ Ó·˘Ì·¯›Â˜, ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÊÔ˘Ï¿ÚÈ˙·Ó ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘˜ ›Û·Ì ÙÔÓ ‡Ê·ÏÔ Ù˘ ̤ı˘. ∫·ÌÒÓÔÓÙ·Ó Ë Ó‡¯Ù·, ηÌÒÓÔÓÙ·Ó Ù· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ÌÂı‡ÛÈ ·‚·ÓÙ¿ÚÈ˙ ٷ fiÓÂÈÚ· ÎÈ Ë ÊÏ˘·Ú›· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ·ÎfiÌ· Ó· Ó˘ÛÙ¿ÍÂÈ. √ ÁÎÈÒÓ˘ ›¯Â ·ÔÎÔÈÌËı› Ï¿È ÛÙ· ÎÏ‹Ì·Ù· ·Ôη̤̈ÓÔ˜. ◊È· ÌÔÓÔÚÔ‡ÊÈ ÙË Ú·Î‹, ·fiÛˆÛ· Î·È ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È. ∫È fiˆ˜ ¤Î·Ì· Ó· ʇÁˆ, ¿ÛËÌÔ˜ Î·È ·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ˜, ۋΈ۷ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÎÈ Â›‰· ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘: √¢√™ ∞¶√¢∏ªø¡ ∫∞ƒ¶∞£πø¡ „ËÏ¿ ÛÙË ÁˆÓ›·, ηıÒ˜ ¿Ú¯È˙ ӷ ÛÙ¿˙ÂÈ ·fi ˘ÁÚ·Û›· ÎÈ ·ÁÚ‡ÓÈ·. √È ·fi‰ËÌÔÈ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ ÛΤÊÙËÎ·Ó ¤ÙÛÈ, ÙÔ ÛΤÊÙËÎ·Ó ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Î·È ‹Ú·Ó Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Úˆ›, ¯Ôψ̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÏËÓ‡¯Ù· Ư̂Ϣ·Ó οو ·fi ÙË ‰ÚfiÛÔ Ù˘ ÎÏËÌ·Ù·ÚÈ¿˜...

™ËÌÂÈÒÛÂȘ

§ È ‚ ¿ ‰ · (5) Ÿˆ˜ ÙÚ·‚ÂÚÛ¿Úˆ ÙÔÓ ·ÓıÈṲ̂ÓÔ Î‹Ô Ù˘ §È‚¿‰·˜, È¿Óˆ ÙË ¡∂Δ 105,8 ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÂÎʈÓËÙ‹˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ: “¶Ôχ ˘ÎÓ‹ Ë ÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ∫·Ù¯¿ÎË, ÛÙËÓ ¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË, ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡...” . “∂›Û˘ ·˘ÍË̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÛÙÔ ∫Ô˘Î¿ÎÈ, ÛÙÔ ™¯ÈÛÙfi” ... * ∞̤ۈ˜ ÛΤÊÙÔÌ·È: ™¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙË Ë ÚÔ‹ ΢-

‰È· ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ηÎÔÔÈÒÓ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Î·È ÛÔÚ·‰ÈÎÔ› ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› ÛÙ· ™ÂfiÏÈ·... ¶ÈÔ ‰˘ÙÈο ·ÎfiÌË: ∫ÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô˘Ú¤˜ ÛÙÔ π∫∞ Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ Î·È Ó¤· ·¿ÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ... ŸÌˆ˜ ·Ó·ÙÔÏÈο: √È ıË̈ÓȤ˜ Ù˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜, ÔÈ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈÔ‡ ÎÈ Ô ‰˘Ó·Ùfi˜ ÁÚ¤ÁÔ˜, ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ Ë¯ËÚfi ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ. ∫·È ÛÙËÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘...

√ ƒˆÌ¤ÈÎÔ˜ °È·Ïfi˜ Ù˘ §‹ÌÓÔ˘

(1) ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Î·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ §¤Û‚Ô˘. (2) ªÂÁ¿ÏË ÂÚËÌÔÓËÛ›‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ƒfi‰Ô - ÿÏÎË, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ú¯·›· Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È Ôχ ηϿ ‰È·ÙËÚË̤ÓÔ ÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi οÛÙÚÔ ÙˆÓ πÔÙÒÓ. (3) √ ›Ûˆ ÁÈ·Ïfi˜ Ù˘ §‹ÌÓÔ˘. (4) ∏ÌÈÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ª‹ÏÔ˘, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ∞‰¿Ì·ÓÙ·. (5) ÈÚÈfi ÛÙËÓ ‰ÈÓ‹ ˙ÒÓË Ù˘ Δ‹ÓÔ˘. (6) ÈÚÈ¿ Ù˘ Δ‹ÓÔ˘. (7) ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∫·Ú¿ıÔ˘. (8) √ÚÂÈÓfi ¤ÙÚÈÓÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∫·Ú¿ıÔ˘.


T√ B∏ª∞

26

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 12 IOYNI√À 2011

∞fiÊ·ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ «∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ» ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË Î·Ù·Û΢‹ 100 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÂÈÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ŸÚıÚ˘ ·fi ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” Î·È Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·fi ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ӥ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÚÒÙË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ™¿‚‚· ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë ÛÙȘ 21/12/2006 ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û¯Â‰›ˆÓ ‰Ú¿Û˘ ·fi ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ (·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 1784/99) - ∞’ ∫‡ÎÏÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞·Û¯fiÏËÛË Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË” ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢Ú¿ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (ª∫√)”. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ª∫√ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ’’∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ’’ʤÚÂÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ. ™Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ù˘ 11/4/2005 (Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ™. ƒ¿Ô˘), fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ “Ô À¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÃÚ. ∫·Ú·˙Ô‡˘ (Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ) Ì ÙÔ ·ÚÈıÌ. 3494/11-4-2005 ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ∞ÈÛıËÙÈÎfi ¢¿ÛÔ˜ “∫Ô˘Ú›”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 29521/22-3-2005 ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È¿Ù·Í˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙË ‰È¿ıÂÛË 5-6 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 15.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Î·È 140.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂¡ ¢ƒ∞™∂π” Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 12/11-4-2005 ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘, “·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ∫.¶.∂. Û οı ʿÛË ÙÔ˘ (ηٿıÂÛË ÚfiÙ·Û˘ - ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ - ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË - ÂÎfiÓËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ). ∏ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫.¶.∂. Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ∫.¶.∂. ÛÙÔ ¢¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›, ÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰‡Ô ͇ÏÈÓ· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙË Ï›ÌÓË, Ì ÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ”. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ó· ‚ÚÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. √È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ¿Ì ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂΛ Î·È Ì·˙› Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ηχ„Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È”. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÂÏÈο ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· “ÿ‰Ú˘ÛË ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ∞ÈÛıËÙÈÎfi ¢¿ÛÔ˜ “∫Ô˘Ú›”

∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È EÌfiÚˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¢¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

 ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¤ıÂÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘, ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ.ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÚÎÂÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÒÛÙ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

∞fi ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

ΔÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ¢ËÌ. ∫·ÏϤ˜ ¤Î·Ó ۇÓÙÔÌÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù·: 1. ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ - Ô‰ËÁfi˜ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Û ¤ÓÙ˘Ë ¤Î‰ÔÛË. 2. ¢È¿ıÂÛË ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Û ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. 3. ™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. 4. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂȉÈÎÒÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ηٿ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. 5. ¡· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ fiÏ˘. 6. ¡· ˙ËÙËı› Ì›ˆÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiψ˜. ∂›Û˘ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂›Û˘ ¤Ó· ·ÎfiÌË ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙË °.™. ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÏfiÁˆ ÔÏÏÒÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÎÏÔ‹˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ¤ÁÈÓ ·ÓÔÈÎÙfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∫·ÏϤ˜ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ χÛÂȘ.

∑ËÙÔ‡Ó Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ∞›ÙËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi Ù¤ÏË, η٤ıÂÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î.

∫ˆÓ. ªÔ˘ÚÏ‹˜, ÙÔ ı¤Ì· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÚÒÙ· ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ı· ÂÈÛ·¯ı› Ì Ï‹ÚË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 22 ÙÚ¯. Δ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ 24 ª·˝Ô˘ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 54, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ·ÚÈ·˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Î·È ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔ˜ ¢‹ÌÔ˘˜.™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ê˘ÛÈο ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ¢‡Ó·ÓÙ·È Ó· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯Ú¤Ô˘, ÔÈ ÂÍ‹˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ: ·) ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ‹ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi 1.9.2009 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘ ÔÛfi ›ÛÔ Ì ÙÔ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (30%) ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ·˘ÙÒÓ, ‚) ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ‹ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ Â›¯·Ó ˘·¯ı› ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 66 ÙÔ˘ Ó. 3801/2009 Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ÙÔ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (30%) Ù˘ Ú˘ıÌÈÛı›۷˜ ÔÊÂÈÏ‹˜, Á) ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ‹ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ Â›¯·Ó Ù‡¯ÂÈ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 170 ÙÔ˘ Ó. 3463/2006 Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ÙÔ 30% ÙÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡. 2. √È ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ÂÊ¿·Í, Ì ηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÔÊÂÈÏ‹˜, ÙÔ˘ ‰Âη¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (15%) ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰Âη¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (15%) ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜, ‚) Ì ηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÔÊÂÈÏ‹˜, ÙÔ˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (30%) ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (30%) ÙˆÓ ÚÔ-

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î. ∫ˆÓ. ªÔ˘ÚÏ‹˜

Û·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜, Û ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ› ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Î‡ÚÈ· ÔÊÂÈÏ‹ Î·È ÙÔ ‰Âη¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (15%) ‹ ÙÔ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (30%), ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÔÛfi ÔÊÂÈÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ¯‡ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ë ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰fiÛˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙȘ ›ÎÔÛÈ ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. 3. ∏ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹ÌÔ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ª·˙› Ì ÙËÓ ·›ÙËÛË, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÂÊ¿-

·Í ηٷ‚ÔÏ‹, Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%) Ù˘ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, Â¿Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ Â˘ÂÚÁ¤ÙËÌ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘.™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÈÙÂ›Ù·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ì ‰fiÛÂȘ, Ë ÚÒÙË ‰fiÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ò˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ηıÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ÌËÓÒÓ. ∏ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰‡Ô ‰fiÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰fiÛ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘, ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÂÚÁÂÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘. 4. ™ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ·) ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÌÈÛıÒÌ·Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ ‹ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì›ÛıˆÛ˘ ÚËÙÚÒÓ, ‚) ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·Èˆı› Ì ·fiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‚·ıÌÔ‡ ‹ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÎËı› ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Á) ÔÊÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ·Ùˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Â›Ï˘Û˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. 5. Δ˘¯fiÓ ÔÛ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı›, ¤ˆ˜ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, ÁÈ· ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ÂÓ Û˘Ì„ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. 6. ™ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26 ÙÔ˘ Ó. 1882/1990, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÂÓËμÂÚfiÙËÙ·˜ ÌËÓÈ·›·˜ ÈÛ¯‡Ô˜, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ ÙÔ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜.


27 KÀƒπ∞∫∏ 12 I√À¡π√À 2011


KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

29

√ √Àƒ√À°√À∞¡√™ ª√¡Δ∂§√¡°∫√ º∂ƒ∂Δ∞π ¡∞ ∂Ã∂𠶃√Δ∞£∂π ™Δ√À™ “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√À™”

ªÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ “ÔÚÁ·ÛÌfi˜” ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ ÙÔ˘ ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ, ªÚÔ‡ÓÔ ªÔÓÙÂÏfiÓ ÁÎÔ, ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È 24 ÂÙÒÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ fiÏË ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿. ªÂ ÙË ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ ÌÂÙÚ¿ 61 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ. √ ªÔÓÙÂÏfiÓÁÎÔ ¤Î·Ó ÙÔ “¿ÏÌ·” ÙÔ 2010 ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙË ª›Ï·Ó, fiÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·›ÍÂÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙËÓ ªÔÏfiÓÈ·, fiÔ˘ ‹Á ÌÂÙ¿ ‰·ÓÂÈÎfi˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ¯ÚÈÛÙ› ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÙ·ÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. √ ·›ÎÙ˘ ÚÔÙ¿ıËΠÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È. ∂ΛÓÔ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-12 Ó· ¤¯ÂÈ ÏËıÒÚ· χÛÂˆÓ ÁÈ· οı ı¤ÛË ‰ÈfiÙÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Î‡ÂÏÏÔ, Ë ÔÌ¿‰· ı· ˙‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ̤ۈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

∫·È ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi fiÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‚Ú·¯‡‚È·, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ·˘Ùfi. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ Δ˙ÂÚÌ¿Ó ∂˙ÂΛÂÏ ¶·ÙÛ¤ÎÔ, ÂÓfi˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘. ëŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” Ï›ÛÙ· ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÒÚ·. ™Â ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ¡›ÎÔÏ·˜ ™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ºÂÚ Ó¿ÓÙÂ˙ Ù˘ º¤ÚÔ ∫·Ú›Ï, ª¿ÚÙÈÓ ƒfiÁÈ Ù˘ √Ï›ÌÔ Î·È Ã·‚Ȥ ∫¿ÌÔÚ· Ù˘ √˘Ú·Î¿Ó. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ÕÚË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÷‚Ȥ °ÎÚ·ı›·, fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 10-12 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÌÈÏ¿Ó ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‹‰Ë ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÈÛ·ÓfiʈÓÔÈ ª·ÚÙ›Ó, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ªfiÓ¯Â, √˘Ì›ÓÙ˜, ƒfiη Î·È ∞ÎfiÛÙ· ηÈ

fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· Ï·ÙÈÓÔÎÚ·Ù›ٷÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ìʈӛ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÌÂÙ¿ ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ (ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫) ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Î·È Ë Â›ÛËÌË “ÚÒÙË” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ οÔÈÔÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓÔ‡Ï˘. ∂›Û˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¤·ÈÍ·Ó ‰·ÓÂÈÎÔ› Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™Î¿ÚÔ, ∞Ó‰Ú›ÎÔ, ΔÛÂÎÔ‡Ú·, §ÈfiÏÈÔ Î·È ∑·¯·Ú¿ÎË. °È· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ô Î. °ÎÚ·ı›·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ¡¤ˆÓ Ô˘

·Ó ‰ÂÓ ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ı· ·Ô‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-12. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›·: ¶·‡ÏÔ˘

ªÂÏ¿ 3 - °’ fiÚÔÊÔ˜ (·fi 10.00 ¤ˆ˜ 20.00), ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ (·fi 9.00 ¤ˆ˜ 14.00 Î·È 18.00 ¤ˆ˜ 21.00) Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıψÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ Î·È ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 9.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14.00. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È: Gold VIP Ì ÙÈÌ‹ 1000 ¢ÚÒ, Silver VIP 500 ¢ÚÒ, Special 280 ¢ÚÒ, Red 220 ¢ÚÒ Î·È Fans 150 ¢ÚÒ. °˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÌÂ

¤ÎÙˆÛË 50%. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Gold ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ, Silver Ì 250, Special Ì 140, Red Ì 110 Î·È Fans Ì 75 ¢ÚÒ. √È ·ÏÈÔ› οÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ VIP Gold Î·È VIP Silver, ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘. √È Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.


32

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

T.V.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ

™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 19.00 ∂ÏÏ¿‰·-πÛ·Ó›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚ ·Ó‰ÚÒÓ) ™¶√ƒ+ 16.30 ∂ÏÏ¿‰·-πÛ·Ó›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) ALPHA 19.00 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ∫·Ó·‰¿ -∑(ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) NOVASPORTS 1 03.00 ª·˚¿ÌÈ-¡Ù¿Ï·˜ -∑(6Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ¡μ∞) NOVASPORTS 2 22.00 ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜-ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) 02.20 ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ª¿ÓÊÈÏÓÙ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) EUROSPORT 13.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· superbike -∑(Ô‰‹Ï·ÙÔ) 15.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì -∑- (Ù¤ÓȘ) 16.30 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· superbike -∑(Ô‰‹Ï·ÙÔ) EUROSPORT 2 01.00 ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ-∫Ô‡‚· ∑- (°ÎÔÏÓÙ ∫·) CONNX TV SPORTS 1 19.45 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ∫·Ó·‰¿ -∑(ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) CONNX TV SPORTS 3 21.45 ¡·‚¿Ú·-¶¿ÓÙÔ‚· -∑(Ï¤È ÔÊ πÙ·Ï›·˜)

T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

¡∞™Δ∞Δ√™ Â›Ó·È Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ì ÌÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂√∫ ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ μÈÙ˙ËÏ·›Ô˜, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ì¿ÛÎÂÙ, ‰È·ÙËÚ› ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ (fiÔ˘ ¤ÚÂÂ Ë Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó· ˘Ô‚È‚·Ûı›) ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ ∫Ú‡·˜ μÚ‡Û˘ Î·È ÛÙÂÚ› ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ı· ¤·ÈÚÓ ÙË ı¤ÛË Ù˘ √χÌÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Ë ÔÔ›· ·‰˘Ó·Ù› Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ Ë ∂√∫ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ̤ۈ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ ˆ˜ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ‹‰Ë ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ·‰ÈΛ·˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ¤Ó‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È.

∏ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÁÈ· Ù· Ì·ÛÎÂÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¡ÙÔ‡ÁÎÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹.∞Ó ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·Úı› Ë ·‰ÈΛ·, ÙÔ Ï‹ÁÌ· ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ¤¯ÂÈ ÙÚˆı› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘.

GOLD CUP

™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë Δ˙·Ì¿Èη ™Δ∏¡ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Gold Cup, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙ· Á‹‰· ÙˆÓ ∏¶∞, ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë Δ˙·Ì¿Èη, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÛÎÔÚ 2-0 Â› Ù˘ °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï·˜. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ £›ÔÓÙÔÚ °Ô˘›ÙÌÔÚ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡ÙÂÌ¿Ú º›ÏÈ˜ (65’,78’). ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ë √Ó‰Ô‡Ú· ‰È¤Û˘Ú Ì 7-1 ÙË °ÚÂÓ¿‰·, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔËÁ‹ıËΠ̠1-0 ÛÙÔ 19’, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÚÚ¢ÛÂ. ∏ √Ó‰Ô‡Ú· ›¯Â ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ ∫fiÛÙÏÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â ¯·ÙÙÚÈÎ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÌÈÏÔ: °ÚÂÓ¿‰·-√Ó‰Ô‡Ú· . . . . . . 1-7 (ª¿ÚÂ˚ 19’ - ª¤ÓÁÎÙÛÔÓ 26’,37’, ∫fiÛÙÏÈ 28’,67’,71’, ª·ÚÙ›Ó˜ 88’, ª¤È¯· 93’) Δ˙·Ì¿Èη-°Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· . .2-0 (°Ô˘›ÙÌÔÚ 65’,78’)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ 2Ô˘ √Ì›ÏÔ˘ (™Â ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜) 1. Δ˙·Ì¿Èη . . . . . . . . . . . . . . 6 2. √Ó‰Ô‡Ú· . . . . . . . . . . . . . . 4 3. °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· . . . . . . . . . . . 1 4. °ÚÂÓ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . 0

ªÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜

ªÚ¿‚Ô ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿...

ª√πƒ∞™ª∂¡∂™ Â›Ó·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÌÂÙ·‚› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙfi ̤¯ÚÈ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¢Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÙȘ 14 Î·È 21 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ ·Ó Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ı· ÎÏËı› Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

ª∂°∞§∏ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈο ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆÓ ÚÂÎfiÚ ÛÙ· 100 Î·È 200 ̤ÙÚ·, °ÈÔ˘Û¤ÈÓ ªÔÏÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √ Ù·¯‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙÔ μμC: “£¤Ïˆ ¿Ú· Ôχ Ó· ·›Íˆ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÙ·Ó ·ÔÛ˘ÚıÒ ·fi ÙÔÓ ÛÙ›‚Ô, ÁÈ·Ù› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ôχ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ÙÔ ı¤-

ψ Ôχ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi˜ ÁÈ· Ó· ·›Íˆ ÛÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ∂›Ì·È ηÏfi˜, ÁÈ·Ù› Â›Ì·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ Î·È Î·Ï‹ Ù¯ÓÈ΋, ·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Ï›ÁÔ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·” . ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÈ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù· ϤÂÈ Ô ªÔÏÙ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ó· ÂÈ ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ Û·Ó ÙÔÓ ...¿ÓÂÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÏÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Ì¿Ï· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó. §›ÁË ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ‚Ï¿ÂÙÂÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ú¤ÎÔÚÓÙÌ·Ó ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘.

ªÂÙ¿ ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘

ÕÓÔÈÍÂ Ë fiÚÂÍË

Δ√ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ fiÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Èı·Ófiٷٷ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ 10ËÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ¿Ú· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÌÈÎÚ‹ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.

∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ˆ˜ ÛÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ·›˙Ô˘Ó 10-12 πÛ·ÓfiʈÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, “¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÂÍË” ÔÏÏÒÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ŒÙÛÈ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ...ÚÔÛÊÔÚ¤˜-ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ŸÌˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂӉȷÊÂÚı› ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈϤÍÂÈ. ∞Ô̤ÓÂÈ ‚¤‚·È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÚ›ÙˆÛË, ÏÔÁÈο ı· Â›Ó·È Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË, ÙÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Î·È Ô °ÎÚ·ı›· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿.

¶ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÍÔ‰·... √π ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ÕÚ·, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È. ªÂÁ¿Ï· Ù· ¤ÍÔ‰·...

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞¡√π°√À¡ ÔÛÔÓÔ‡ˆ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. ŸÏÔ˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÏÏË ˘ÔÌÔÓ‹. ∏ ¡›ÎË ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì Ï‹ÚË ‰È¿Ï˘ÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·.

√ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Δ∞ ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂√∫. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ¤ÍÔ¯Ë Î·ÚȤڷ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο Á‹‰·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜ ·Ó¤Ï·‚ ϤÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û’ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÔ̤·, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ∂ıÓÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù. ‰ÈÂıÓ‹˜ Ú¤ÊÂÚÈ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ §·˜ ¶¿ÏÌ·˜ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∂ıÓÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™’ ·˘Ùfi ‰›‰·Í·Ó ‰‡Ô ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¡μ∞ ÔÈ Δfi Ì˘ ¡ÈÔ‡ÓÂı Î·È ƒfiÓÈ ¡¿Ó ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÔ˘ÙÛ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰È·ÈÙËÙÒÓ. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜ Â›Ó·È · Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Ê˘ ÛÈÔÁӈ̛· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ô μÔÏÈÒÙ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙfiÛÔ „ËÏ¿, ‰È·ÈÙËÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ.

∏ “£” Î·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Δ∞ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Î·È ¡›Î˘, ‰¤¯ÙËÎÂ Ë “£” ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √È ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‹‰Ë Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û ÌÂÚ›‰· Ô·‰ÒÓ Âη٤ڈıÂÓ. ∏ “£” ÛÙ¤ÎÂÙ·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Î·È ·ÚˆÁfi˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¡›Î˘.


KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

ƒ∂∞§

∂·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ¡Â˚Ì¿Ú ∏ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫Ô˘Ó ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ ·fi ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÛ·ÓÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÔÈ Ì·‰ÚÈϤÓÔÈ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ·Ó Ù· “ı¤Ïˆ” ÙÔ˘˜, Î·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·ÔʤÚÂÈ Î·ÚÔ‡˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ ÙfiÙ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ ¿ÏϘ χÛÂȘ. ¶ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜; √ ¡Â˚Ì¿Ú Î·È Ô ∞ϤÍȘ ™¿ÓÙÛ˜. ªÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤·ÈÍ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ “‰È·Ì·ÓÙÈÔ‡” ÙÔ˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi. √È ÈÛ·ÓÔ› ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‹Ú·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ™¿ÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· -Ì¿ÏÈÛÙ·ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ·Ú·¯ˆÚ› ÙÔÓ ·›ÎÙË ÌfiÓÔ Ì 45 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ ¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙË ª·‰Ú›Ù˘ ¤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫Ô˘Ó ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ, ηıÒ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ÓÙ‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ۷ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Ú‹ÙÚ· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ ·fi ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ Â›Ó·È 45 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

E¢ø™∞¡ √π ¡∂∞ƒ∂™ ™À°Ãƒ√¡π™Δƒπ∂™ Δ√À ¡√μ∞

Δ√Δ∂¡∞ª

ÀÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙȘ 4 Î·È 5 πÔ˘Ó›Ô˘ ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙËÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔÓ ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ 25¿Ú· ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ËÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ (∞ÛÙ¤ÚÈ·), Ì ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙËÓ Î. ª¿Úˆ ª·ÚÔ‡Áη. √ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 12 ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È Â›¯·Ó ÂÏȉÔÊfiÚ· ·ÚÔ˘Û›·.

√È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· (ÁÂÓÓËı›۷ ÙÔ 2003) Ë ÔÔ›· ¤Ú·Û ÙÔ 1Ô Î·È 2Ô ·ÛÙ¤ÚÈ, ∫·Ú·‚·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· (2003) ¤Ú·Û ÙÔ 1Ô Î·È 2Ô ·ÛÙ¤ÚÈ, ΔÛ¤ÓÙ˙Ô˘ ¶·Ú·Û΢‹ (2003) ¤Ú·Û 1Ô Î·È 2Ô ·ÛÙ¤ÚÈ , ¶·Ú›ÛË ¶·Ó·ÁÈÒÙ· (1999) ¤Ú·Û ÙÔ 1Ô Î·È 2Ô ·ÛÙ¤ÚÈ, ¶·˘Ï·ÎÔ‡‰Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË (2003) ¤Ú·Û ÙÔ 1Ô Î·È 2Ô ·ÛÙ¤ÚÈ, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ∫˘Úȷ΋ (2003) ¤Ú·Û ÙÔ 2Ô ·ÛÙ¤ÚÈ, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·-ƒ·Ê·¤Ï· (2003) ¤Ú·Û ÙÔ 2Ô ·ÛÙ¤ÚÈ, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ª·Ú›· (2002) ¤Ú·Û ÙÔ 3Ô Î·È 4Ô ·ÛÙ¤ÚÈ, °·-

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ ¶ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °È-

ΔÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ Ù˘ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. Ú˘Ê·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ¢‹ÌËÙÚ· (2002) ¤Ú·Û ÙÔ 4Ô ·ÛÙ¤ÚÈ, ∑·ÓÙÂÚ›Ô˘ •·Óı›Ë (2001) ¤Ú·Û ÙÔ 4Ô ·ÛÙ¤ÚÈ. √È ·ıÏ‹ÙÚȘ ¢ÂÏËÛÙ¿ıË ª·Ú›· Î·È ¶·Ú›ÛË ¢‹ÌËÙÚ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ηÌ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¡Â·Ó›‰ˆÓ, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 4

Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿, ¤ÓÙ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ: °È·Ï›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË ¢·Ó¿Ë, ∫Ô˘Ù›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ΔÛÂÚÓ¤ÙÛη ¡Ù¿ÚÈ· Î·È ΔÛÈÔ˘Ú›‰Ë¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›·. ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· Comen Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÙÂÛÙ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 12-6-

2011, ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¢¿ÓÙË πˆ¿ÓÓ·, ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ ª˘ÚÙÒ ,∫ÔÊ›‰Ë ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ºÔ˘Î·Ï¿ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Δ¿ÛÈÔ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜.

∞ƒ°∂¡Δπ¡∏

∂ÁÎÒÌÈ· ÁÈ· ª¤ÛÈ ·fi ª·ÛÂÚ¿ÓÔ ΔËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫fi· ∞̤ÚÈη Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Ã·‚Ȥ ª·ÛÂÚ¿ÓÔ. √ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· “¤ÏÂÍ” ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë “ÌÈ·ÓÎÔÛÂϤÛÙ” ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏ· ·fi ·˘ÙfiÓ. “°È· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔʤÚÂÈ Ôχ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ùfi, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ” ÙfiÓÈÛ ÛÙË “Marca” , Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¯·Ê, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ, ÚfiÛıÂÛÂ: “√ §¤Ô Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∂›Ó·È ·Ïfi˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ª·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ŸÏË Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È “¯ÙÈṲ̂ÓË” ¿Óˆ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· οÓÂÈ fiÏ· ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ∂Ï›˙ˆ Ô §ÈÔÓ¤Ï Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ Ô ÛˆÙ‹Ú·˜ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ÔÌ¿‰·” .

33

Ô˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ›Ô º¤ÚÓÙÈÓ·Ó٠ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô Ã¿ÚÈ ƒ¤ÓÙÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÁÁÏÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “London Evening Standard” , Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ °Ô˘¤Û٠÷Ì, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÂΛ. √ 64¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÛÈÚÔ˘ÓÈÒÓ” ›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ Î·È ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ›¯Â ηٷʤÚÂÈ. øÛÙfiÛÔ, ʤÙÔ˜, Ô ƒ¤ÓÙÓ· Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ·fi ÙË °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, Ë ÔÔ›· ·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο Î·È ÙÔÓ ºÈÏ Δ˙fiÔ˘Ó˜, ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î. √È ·ÔÏ·‚¤˜, fï˜, ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 120.000 ϛژ (135.700 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘) ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜, ›Ûˆ˜ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÈηӤ˜ Ó· ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·.

“Ÿ¯È” ·fi §ÈÏ ÁÈ· ∑ÂÚ‚›ÓÈÔ ∞ÚÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‹ÚÂ Ë ΔfiÙÂÓ·Ì ·fi ÙË §ÈÏ, Û ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∑ÂÚ‚›ÓÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “Parisien” , ÔÈ §ÔÓ‰Ú¤˙ÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó 12 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ “Ó·È” ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™·ÌÈÔÓ¿. √ π‚ÔÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ì ÙȘ ÕÚÛÂÓ·Ï Î·È ΔfiÙÂÓ·Ì Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜.

§πμ∂ƒ¶√À§

∫ÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ™ÈÏ‚¤ÛÙÚÂ

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ 14Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ Summer Camp ÛÙÔ Î·Ú¿ÙÂ Δ Ô 14Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ Summer Camp ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Kyokushinkai ηڿÙ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ - ∂ÎÚÔÛÒÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜, ·fi 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ 1 πÔ˘Ï›Ô˘. ∂›ÛËÌÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ Shihan Koek Charebergk, 6 DAN, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ KYOKUSHINKAI, Ô Shihan Cyril Andrews, 6 DAN, ∞Ú¯ËÁfi˜ ñ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ Kyokushinkai Organization (ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∫·Ú¿ÙÂ), o Shihan Juan Carlos Escalera, 6 DAN (¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛ·ÓÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Shinkyokushinkai Î·È ΔÂ-

¯ÓÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Kyokushinkai Karate), ÔÈ SENSEI °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜- 4 DAN KYOKUSHINKAI- 5 DAN ∂§√∫, ªÂÏÈÎÈ¿‰Ë˜ √Ù¿ÚÈÔ - 4 DAN (¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰Ô˜ - Branch Chief) Î·È ∂˘·ÁÁÂÏȉ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ - 3 DAN (∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ KYOKUSHINKAI. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ KYOKUSHINKAI ı· ‰È‰¿ÍÂÈ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ™¶√ƒ ∫∞ƒ∞Δ∂, Δ·ÎÙÈ΋ Î·È ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ∞ÁÒÓˆÓ Ë ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘, 2 DAN KYOKUSHINKAI - 4 DAN W∫O (¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ú¿ÙÂ) ηıÒ˜ Î·È ∞ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Δ¯ÓÈΤ˜ (point system) Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÌÂÈÚ›· 15 ¯ÚfiÓˆÓ, ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ.

√È “‰¿ÛηÏÔÈ” ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Δ¯ÓÈΤ˜ KNOCK-DOWN, KATA, KIHON, ·Ó¿Ï˘ÛË (ª¶√À¡∫∞π) ηıÒ˜ Î·È ∞˘ÙÔ¿Ì˘Ó· ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢. ΔÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 4 Ë̤Ú˜ Ì ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Úˆ›‚Ú¿‰˘ (7-9) Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ª·‡Ú˘ ∑ÒÓ˘ ÁÈ· 1Ô Î·È 2Ô DAN Î·È Ë ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‰ÂÍ›ˆÛË (™∞°π√¡∞ƒ∞ ¶∞ƒΔÀ). ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ∞ıÏËÙ¤˜ Î·È ∂Î·È‰Â˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›·, πÛ·Ó›·, ∞ÁÁÏ›·, ªÔω·‚›·, °ÂˆÚÁ›·, πÚ¿Ó, ¡Â¿Ï Î·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÏÔÈ ÔÈ ∂Î·È‰Â˘Ù¤˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ KYOKUSHINKAI ∫∞ƒ∞Δ∂. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔ-

ÛÔÓ‰›·˜ ∫∞ƒ∞Δ∂. ™ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ Summer Camp Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ KYOKUSHINKAI K∞ƒ∞Δ∂ Shihan Escalera ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÓÙ (5) ηχÙÂÚˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ (Top Level Referees) ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫ÔÛÌ›‰Ë, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ Ù˘ 13-17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ∏ ŒÓˆÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ KYOKUSHINKAI, Ô˘ ·ÚÈıÌ› 20 ̤ÏË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·Ó¤Ï·‚ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·fi ÙÔ 1997 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª·Ù›·˜ ™ÈÏ‚¤ÛÙÚÂ Â›Ó·È Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫·Ù¿ÓÈ·. “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È Ë μÈÁÈ·Ú¿ϔ , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶È¤ÙÚÔ §Ô ªfiÓ·ÎÔ. “√ ™ÈÏ‚¤ÛÙÚÂ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ fiÌÔÈÔ˜ ÙÔ˘ ΔÈ¿ÁÎÔ ™›Ï‚· Î·È ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” , ÚfiÛıÂÛÂ. √ ª·Ù›·˜ ™ÈÏ‚¤ÛÙÚ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜. ÕÚ¯ÈÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ Î·È ÙÔ 2008 ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ∫·Ù¿ÓÈ·. ªÂ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¤Î·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÂȉÈο ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ Ë ÔÔ›· ÙÂÏ›ˆÛÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ·Ó·˙ËÙ› ÙÚfiÔ Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ªÈÏ·Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. ŸÌˆ˜ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ “ÕÓÊÈÏÓÙ” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·ÍÈÒÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 2,5 ÂΠϛژ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΛÓËÛË ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” . √ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ͤÚÂÈ fiÙÈ Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì 60.000 ϛژ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙ˘ÏÒÛÂÈ Ù· fi‰È· Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ·fi ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ∫¤ÓÈ ¡Ù·ÏÁÎÏ›˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (242) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 γκαρσονιέρες 30 τ.μ. και μία μεζονέτα 45 τ.μ. καινούριες, επιπλωμένες, ατομικό φ/α, ελεύθερες τέλος Ιουνίου. Δεληγιώργη 155. Πληρ. τηλ. 24210-51102, 6977231857. (419) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 102 τ.μ., 1ου ορόφου, διαμπερές, επιπλωμένο ή μη, 2 υ/δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, τραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν. Κεντρική θέρμανση φ/α, Αναλήψεως 282-Κανάρη. Τηλ. 24210 51102, 6977 231857. (418) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 120 τ.μ., καινούργιο, διαμπερές, τζάκι, 2 w.c., αυτόνομη θέρμανση με φ/α, πάρκιν, 4ος όροφος, Βασσάνη 103-105, περιοχή Μεταμορφώσεως. Ενοίκιο 450Ε. Πληρ. τηλ. 6932 840538. (421) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π εκθεσιακός χώρος 150 τ.μ., ισόγειος και το υπόγειο 150 τ.μ. επίσης κτίριο 300 τ.μ. με μεγάλες πόρτες όλο μαζί ή χωριστά, επάνω στη Λαρίσης 214 Β, πρώην SEAT. Τηλ. 6972-030140. (841) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π καταστήματα: 1) Κωνσταντά με Κουντουριώτου γωνία, ισόγειο 100 τ.μ., με 2 w.c. και υπόγειο 120 τ.μ. με κυρίως μπάνιο. 2) Ελλησπόντου 78-Ιασονίδη, 67 τ.μ., ισόγειο και 67 τ.μ. υπόγειο. Πληροφορίες τηλ. 6977 895959. (480)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ∞ƒΔ√¶√π∂π√ στο Βόλο με 30 χρόνια συνεχή λειτουργία με μεγάλους βοηθητικούς χώρους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978487915. (433)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα καινούργια, 32 τ.μ., δευτέρου ορόφου, προσόψεως, με μεγάλη βεράντα, οδός Βασσάνη και Ρ. Φεραίου. Τιμή λογική. Τηλ. 24210 23742, 6977 639025. (401)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

∞. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 400 ∂. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρες ισόγειες, με αυλή, επιπλωμένες κομπλέ, φ/α, στη Ν. Δημητριάδα, από 240Ε. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜, °·Ú¤ÊË 2 (ª∂º™√ÀΔ) 30 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚfiÛԄ˘, 200∂, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 3. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë-∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∫·Ó¿ÚË (οو °·˙‹) ·fi 170∂. 4. 3¿ÚÈ, 105 Ù.Ì., μ‡ÚˆÓÔ˜-∫‡ÚÔ˘, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ù. Ê/·, ¿ÚÎÈÓ (ÈÏÔÙ‹) 350∂. 5. 3¿ÚÈ, ΔÚÈÎÔ‡Ë-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ·˘Ù. Ê/·, parking, 360∂. 6. 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 350∂. 7. Δ∑∞¡¡√À (¶√§Àª∂ƒ∏) 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÎÔÌϤ, 350∂. 8. 3άρι καινούργιο, 98 τ.μ., όροφος 3ος, Αναλήψεως-Βλαχάβα, υπογ. parking, 380Ε. 9. 2¿ÚÈ 57 Ù.Ì., ™fiψÓÔ˜-·Ú·Ï›·, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÈψ̤ÓÔ, lux ÎÔÌϤ, 400∂. 10. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 90 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÌfiÓÔ 300∂. 11. 3¿ÚÈ Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 72 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 500∂. 12. ¡. πˆÓ›· 4¿ÚÈ, 105 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·˘Ï‹, ηÏÔÚÈʤÚ, 350∂. 13. πÛfiÁÂÈÔ 118 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓ›·, ¢È¿ÎÔ˘-°·ÏÏ›·˜, ·˘Ï‹ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·-ÁÚ·Ê›·, 450∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ·ÓÙ› 700∂. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 95 Ù.Ì., ÁˆÓ›· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜°·Ì‚¤Ù·, ·Ù¿ÚÈ, w.c., 500∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 250 ∂. 5. °Ú·ÊÂ›Ô ÛÙÔ Δ∂∂, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, 77 Ù.Ì., ·ÓÙ› 500∂. 6. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 46 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·ÓÙ› 320∂. 7. °Ú·ÊÂ›Ô 77 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 500∂. 8. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, 65 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ôı‹ÎË, 350∂. 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 700 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (532)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές, 2 υ/δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, τραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν. Κεντρική θέρμανση φ/α. Αναλήψεως 282Κανάρη. Πληρ. τηλ. 24210-51102, 6977231857. (420)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (249)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. σε οικόπεδο 650 τ.μ. με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και όλες τις σύγχρονες ανέσεις, αποτελούμενη από χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, ανεξάρτητη κουζίνα, μπάνιο, επιπλέον βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος. Το οικόπεδο έχει Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (225)

¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 165.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (247)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο στην Αγ. Παρασκευή Βόλου 600 τ.μ. Πληροφορίες τηλ. 24280 92671, 6977 440667. (504)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (236)

¶ø§∂πΔ∞π ∞°ƒπ∞-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (καφέμπαρ-πιτσαρία) 180 τ.μ. μπροστά στην παραλία. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947998278 (502)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π προνομιακό αυτόνομο κατάστημα 82 τ.μ. στην Κ. Γατζέα, πρόσωπο στη θάλασσα, ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (226)

¶ø§∂πΔ∞π σε μία από τις καλύτερες γειτονιές της Ν. Ιωνίας και με πρόσωπο σε δρόμο χαμηλής όχλησης οικόπεδο 170 τ.μ. με σ.δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (227)

∞º∏™™√™-κτήμα 4.300 τ.μ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα πριν το Δέλτα της Αφήσσου. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947998278 (503)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 4άρι (μεζονέτα) 113 τ.μ., με ατομικό λέβητα φυσ. αερίου, τζάκι, θέση στάθμευσης, αποθήκη, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, θωρακισμένη πόρτα, διαμπερές, στη Δ. Γεωργιάδου.

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 3άρι, 66 τ.μ., με τζάκι, ατομικό λέβητα φυσ. αερίου, θέση στάθμευσης, αποθήκη, θωρακισμένη πόρτα, διαμπερές, στη Δ. Γεωργιάδου. Τηλ. 6976 800150. (500)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετικής θέσης προβολής επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφανείας καταστημάτων και γραφειακών χώρων 760 τ.μ. δυνατότητα κατάτμησης των καταστημάτων, πολύ καλή επενδυτική πρόταση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (228)

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §∞ƒπ™∏™ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (839)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ˆÏ›ٷÈ

ªÂ˙ÔÓ¤Ù·+ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ

επιχείρηση αρτοποιείου, πλήρως εξοπλισμένο, με εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6937261556, ώρες 6-9 το απόγευμα. (445)

γωνιακό οικόπεδο 300 τ.μ., Σ.Δ. 1,8, με παλαιό κτίσμα, εντός Καραγάτς. Τιμή 165.000. Τηλ. 6972 818309. (536)

Ξεπωλείται ωραιότατη μεζονέτα 86 τ.μ. με 2 υ/δ, καθ/κό, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλες βεράντες, συν 58 τ.μ. καλοφτιαγμένο ημιυπόγειο / στούντιο με ξεχωριστή είσοδο, 50 μ. από τη θάλασσα, σε μικρό συγκρότημα από μεζονέτες, στο Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου (πλήρως επιπλωμένη ή μη) τιμή μνημονίου 123.000!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π ελαιοπερίβολο 2 στρεμμάτων, με παλιά οικία, στη Μπούφα (Κορόπι) από ιδιώτη, 40.000Ε, με δρόμο, φως, νερό. Πληρ. τηλ. 6978 852184. (485)

επικερδής επιχείρηση στο κέντρο του Βόλου, επί της οδού Ερμού, μεταξύ των οδών Καρτάλη και Ιωλκού. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6938-340770. (331)

¶ø§∂πΔ∞π

¶∏§π√ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 195.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (215)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437

1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (369)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (234)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˚Ó¿ - ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 2421022824 ÎÈÓ. 6982479991-6973585390

μονοκατοικία 160 τ.μ., στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (244)

¶∏§π√ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ Πωλούνται εξοχικές κατοικίες επιφάνειας 80-140 τ.μ., δύο ή τριών επιπέδων, με εξαιρετική θέα στον Παγασητικό Κόλπο και απόσταση 300μ. από τη θάλασσα. Η κάθε κατοικία διαθέτει ιδιόκτητο, υπαίθριο χώρο, ξενώνα, κλειστό parking, αποθήκη, τζάκι, κεντρική θέρμανση, BBQ, ξύλινες πέργκολες, κήπο και πισίνα. Πληροφορίες: 6972 322709, e-mail: asveronis@cyta.gr. (872)

º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· στη Ν. Δημητριάδα πωλείται καινούργια, γωνιακή μεζονέτα, υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής 135 τ.μ. συν 2άρι στο ημιυπόγειο, σε οικ. 170 τ.μ. παρκέ, πατώματα, τζάκι, φ/α, θέα Γορίτσα και θάλασσα (από ιδιώτη) Μία ματιά... χίλιες λέξεις!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

¡. ∞°Ãπ∞§√™ 2 ª√¡/∫π∂™ Α) Πωλείται κεντρικότατη μονοκ/κία 128 τ.μ. σε οικόπεδο 340 τ.μ. συν ημι-ισόγειο 50 τ.μ. με προοπτική ορόφου και Β) Κεντρική παλαιά μονοκ/κία σε καλή κατάσταση 84 τ.μ. σε οικόπεδο 305 τ.μ. με εναπομείναντα δόμηση 400 τ.μ. Τιμή ζήτησης 73.000Ε. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¡. ∞°Ãπ∞§√™-™Δ√À¶π 4.000 Ù.Ì.

¶ø§∂πΔ∞π

στην πιο όμορφη και ήσυχη περιοχή της Αγχιάλου πωλείται αξιόλογο οικόπεδο ανάμεσα σε βίλες, 4.000 τ.μ. με 69μ. πρόσοψη και 58μ. βάθος. Ιδανικό και για 2 κατοικίες ή εξοχικά. Δόμηση 200 τ.μ. συν 200 τ.μ. ημι-ισόγειο. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

διαμέρισμα 110 τ.μ. καινούριο 5ου ορόφου γωνιακό ρετιρέ με 3 υ/δ, μπάνιο, w/c, πάρκιν, αποθήκη και ανεξάρτητη θέρμανση στο κέντρο του Βόλου. (281)

¶ø§∂πΔ∞π ωραιότατο οικόπεδο 379 τ.μ. με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία που θα προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (229)

3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·

(517)

στο Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου πωλείται ωραιότατο, διαμπερές 3άρι διαμ/σμα 80 τ.μ. στον 2ο όροφο συν αποθήκη 18τ.μ., θέση πάρκιν, 2 υ/δ, καθ/κό με τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα με τροφοθήκη, λουτρό, ηλιακό, με δική του θέρμανση και πολλά ΕΧΤΡΑ, 100μ. από τη θάλασσα. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

¢›¯ˆÚË ÁηÚÛÔÓȤڷ+3¿ÚÈ στη Ν. Αγχίαλο πωλείται καινούργια, ισόγεια δίχωρη γκαρσονιέρα 35 τ.μ. με ενιαίο καθιστικό/κουζίνα, λουτρό και ένα ξεχωριστό υπνοδωμάτιο, χωρίς κοινόχρηστα, 35.000Ε. Επίσης πωλείται καινούργιο 3άρι, διαμ/σμα 74 τ.μ. 2ο όρ. με 40 τ.μ. γωνιακή βεράντα, πάρκιν στην πιλοτή 100μ. από τη θάλασσα, προς 94.000Ε. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

∂∫¶√π∂πΔ∞π!!! Διώροφη ονειρεμένη κατοικία σε 2 στρέμ. οικόπεδο με απεριόριστη, ανεμπόδιστη και πανοραμική θέα έως την... Κρήτη!!! Α’ όροφος 145 τ.μ. με 3 μεγάλα υ/δ, μεγάλες βεράντες, 2 λουτρά, τζάκι κ.ο.κ. συν ισόγειο 90 τ.μ. ημιτελές (15 ετών), στην όμορφη Αγχίαλο. Μία ματιά... χίλιες λέξεις!!! (Τιμή εκποίησης 210.000Ε). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

£∞§∞™™π¡√ ¡∞¡√Àƒπ™ª∞!!! στο Μάραθο πωλούνται 2 δυσεύρετα οικόπεδα φάτσα θάλασσα 674 τ.μ. και 4.460 τ.μ. με πανοραμική θέα!!! Επίσης πωλούνται οικόπεδα από 300 έως 1.080 τ.μ. στο Μάραθο και στην Κριθαριά με μαγευτική θέα. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

øÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÌÈÎÚfi 3¿ÚÈ 65 Ù.Ì. σε μικρή τριώροφη οικοδομή (τριών μόνο οροφοδ/μάτων) πωλείται μικρό 3άρι οροφοδ/σμα 67 τ.μ., στον 3ο και τελευταίο όρ. (8ετίας) με 2 υ/δ, ενιαίο καθ/κό, με κουζίνα, λουτρό, μεγάλη γωνιακή βεράντα με θέα το Βόλο και Πήλιο (Κ. Καρτάλη κάτωθεν της Γ. Δήμου). Τιμή 81.500. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)

ªπ∫ƒ√£∏μ∂™ 54 στρέμ. ελαιοπερίβολο ξεπωλείται 54 στρέμ. μονοκόμματο αρδευόμενο ελαιοπερίβολο με 1.200 δέντρα (7 έως 15 ετών) ελαφρώς επικλινές στη θέση Τσαϊράκι, 1.800 μ. από τον κόμβο Μικροθηβών προς Αερινό, με καινούργιο τοπογραφικό, 1.400Ε το στρέμμα!!! Επίσης, 14,5 στρέμ. αρδευόμενο ελαιοπ/ολο με 300 δέντρα Χαλκιδικής, πλησίον Μικροθηβών. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (526)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

35

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞¡∞§∏æ∏. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚÔ‡˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ 107ÙÌ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi˜ Î·È ·Ôı‹ÎË. ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1962. ΔÈÌ‹ 100.000∂(μ√-175892) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√196557) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1098ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 57.000∂(μ√193978) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 68.000∂(μ√-203445) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ Ì ™. ¢. 0, 8, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 50.000∂(μ√199990)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130. 000(μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135. 000(μ√200844) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 2˘/‰, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160.000∂(μ√199989) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-203365) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000(μ√-204170) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 1990, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (BO198133) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√202536) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√201954) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 200ÙÌ , ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜, 3 Ì 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, play room, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√190441μ√190438) ∞¡∞§∏æ∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 95ÙÌ, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤·. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-183388) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-207012) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130. 000∂ (μ√167164) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 74 ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 2˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ™. ¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 165.000(μ√200606) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ηÏÔÚÈʤÚ, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 83.000(μ√-204354) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 195.000(μ√200827) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 90ÙÌ, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·˘Ï‹ A/C, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 147. 000(μ√207442) ∫∞§§π£∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 185ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 Ù˙¿ÎÈ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ ·Ô ÁÚ·Ó›ÙË, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 220.000(μ√-177169) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 182.000(μ√-206654) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370.000 (μ√-206634) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116 ÙÌ Ì 2 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985. ΔÈÌ‹ 115.000∂ (μ√-168849) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 89ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì ·Ôı‹ÎË, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-207366) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 95.000(μ√-205527)-¶∂ ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 90ÙÌ, 2À/¢, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1978. ΔÈÌ‹ 92.000∂ (μ√-205924) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, 125ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√-205756)

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂(μ√199783) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 76.000(μ√-205341) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 39, 8ÙÌ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 36.000(μ√-207544) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000∂(BO175152) ¡∂∞¶√§∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, 106 ÙÌ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√199628) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ, 3˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ȉÈfiÎÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. ΔÈÌ‹ 185.000∂(μ√199996) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48.000(μ√-205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203970) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ, 2 ˘/‰, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 145.000(μ√194819) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 2 ˘/‰, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√194822) ¡∂∞ πø¡π∞. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26, 26ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√208178) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58, 26ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-208179) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114, 80ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√208181) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹s 2005, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂(BO-183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 240.000∂(μ√-191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2˘/‰, ·ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000∂(μ√-193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂(BO-194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 300ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ 130ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·, Ù˙¿ÎÈ, 6 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 310.000∂(μ√180506) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·-ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 114ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 72, 5ÙÌ Ì ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 14ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√207367) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù. Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù¤ÓÙ˜, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 95.000∂(μ√-198778) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2010, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 89.000∂(μ√-191764) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 109ÙÌ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-205930) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√-207881) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË 12 ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÈÌ‹ 132.000∂(μ√207269)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞¡∞§∏æ∏. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 80.000∂(μ√-205945) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∞Ôı‹ÎË ˘fiÁÂÈ·, 70ÙÌ. ΔÈÌ‹ 24.000∂(μ√-207015) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 81, 28ÙÌ Î·È Ì ˘fiÁÂÈÔ 72ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’09 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 190.000∂(μ√-207009) ¡∂∞ πø¡π∞. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 53, 62ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’11 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 80.000∂(μ√208165) √•À°√¡√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 104ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 120.000∂(207672)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 127ÙÌ, ·fi ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·,

Ù˙¿ÎÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc. ΔÈÌ‹ 250.000∂(μ√194762) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74ÙÌ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-187524) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂(BO190137) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90.000∂(μ√-198130) §∂Ãø¡π∞ (¶ ¶∞§π√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 110.000∂(μ√199738) ª∞§∞∫π. √ÈΛ· 65ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ΔÈÌ‹ 130. 000∂ (μ√191619) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 210.000∂(μ√192822) ¡∏∂™ ª∞°¡∏™π∞™. ∫·ÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2˘/‰, ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√-203725) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44ÙÌ, 1˘/‰, Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√-203835)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ. ™. ¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√-206182) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 850ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-203785) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 48.000∂(μ√ 191905) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 150.000∂(BO194017) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 95.000∂(BO197534) ∞°π√™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ª√¡∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ, ™. ¢ 2, 1, ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 155.000∂(μ√205800) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 612, 20ÙÌ Â› ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 72.000∂(μ√204905) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 440ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÁˆÓÈ·Îfi, ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ï·Ù›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√202685) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4000ÙÌ Â›Â‰Ô Ì ÓÂÚfi, Ú‡̷, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√200496) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 197ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ. ΔÈÌ‹ 70.000∂(μ√206981) ∞§À∫∂™ (™ˆÚfi˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 617ÙÌ ™. ¢ 0, 4, Â›‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 95.000∂(μ√201157) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 520ÙÌ , Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™. ¢ 0, 8, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚›Ï· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-207930) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂(BO189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂(BO190143) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ™. ¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 490.000∂(μ√201158) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂(μ√199759) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ™. ¢ 0, 8, Â›‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√-207051) ¡∂∞¶√§∏. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4. 020 ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Â›‰Ô, ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√203158) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÙڛʷÙÛÔ, Ì ™. ¢ 0, 8 Î·È ™. ∫ 60%. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-207623) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 465, 42ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5. ΔÈÌ‹ 160.000∂(μ√-207785) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 405, 13ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-207786) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 6, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ì ™. ¢, 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË, Â›Â‰Ô Ì ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. (μ√-207789) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√-207791) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 312ÙÌ, ™. ¢ 1, 2 Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 200ÙÌ, ΋Ô˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-207118) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ, ™. ¢ 2, 1 Ì ·Ï·È¿ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90. 000(μ√201897) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√191868) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfi‰Ô1. 100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000∂(BO-190512) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396, 98ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂(μ√-204906) (239)

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 9. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. 10. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì., ‰ÈÒÚÔÊË Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., ¶·Á·ÛÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë-∂ÚÌÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÂÏȤ˜, Ì ÓÂÚfi Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ 200.000 ∂. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (267)

ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (268)

Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 45ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 642ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂. μ√§√™ 1)∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 4) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 7) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 8) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì ı¤· ÙÔ˘ 2008, ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. 9) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 45,000ÙÌ Î·È 9,300ÙÌ Î·È 5.000ÙÌ Â› ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Â¿Óˆ ÌÂÚÈ¿ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. 10) ¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ Lidl Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 1992 Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 11) ÕÓ·˘ÚÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 12) ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 232ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 195ÙÌ Û˘ÓÙ. 2,4. ΔÈÌ‹ 250.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 280ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 35,000 ∂. 6) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂.

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì.

(551)

(998)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

36

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15,000ÙÌ. 5) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ.ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °È· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫·ÚÙ¿ÏË Ì °·˙‹. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ Ì 2wc Î·È 2 ÎÔ˘˙›Ó˜ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 3.000 ∂. 3) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· °·˙‹ Ì ™˘Ú›‰Ë. ΔÈÌ‹ 250 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 2) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3350ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 45.000 ∂. 3)ª·Ï¿ÎÈ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 4) μfiÏÔ˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ù¤ÚÌ· °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ¿ÚÎÈÓ 20ÙÌ ÎÏÂÈÛÙfi ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 9.000 ∂. 5) ∑ÂÚ‚fi¯È· ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË Ì ·˘Ï‹ ÁˆÓȷ΋. ΔÈÌ‹ 10.000 ∂. 6) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9,000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂ (269)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - 96 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 102 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ì ·/ı Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˜, Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 118 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 57 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 37 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 1Ô˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. (271)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 2421025000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail:stspiliopoulos@gmail.com ¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ 1. ¢ÈÌ‹ÓÈ ı¤ÛË §¿ÌÈ· 5.200ÙÌ 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ π¿ÛÔÓÔ˜ 3. ¡.πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓÔÈÍË, 3 ÔÈÎfi‰· ·fi 125 ¤ˆ˜ 300Ù.Ì. 4. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰˘¿ÚÈ Ì ·Ôı‹ÎË 5. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ μfiÏÔ˘, ÔÈÎ. 3.045ÙÌ 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 5.700ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* 8. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·fi 70ÙÌ 9. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500-5.500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133ÙÌ 11. ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 12. ¶‹ÏÈÔ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* 13. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 7ÂÙ›·˜. 14. ∞Ï˘Î¤˜, ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÂÙ. ηÙ. 2009. 15. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 16. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎ. 2.590 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡. πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/Ù.Ì. ∫101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ ∫110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ 2fiÚÔÊÔÈ ∫118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ ·fi 1600∂/Ù.Ì. ∫234 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘ 100ÙÌ & 72ÙÌ ∫218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ 4ÔÚfiÊÔ˘ ∫267 7. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫272,275,277 8. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫282

9. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫285 & 286 10. ¡. πø¡π∞ 3¿ÚÈ 79ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ∫371 11. ¡. πø¡π∞ ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫372 12. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫374 13. ¡. πø¡π∞ 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘ & 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ú¤ÏÈ· 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫419 17. ∫∞¶∞∫§π 47ÙÌ & 75ÙÌ ∫424 18. ∞§À∫∂™ ‰È·Ì/Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 1800-2200∂/ÙÌ ∫425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫449 20. ¡. πø¡π∞ 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫455 & 476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ∫305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂§∞™, 102ÙÌ ∫183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ∫149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫301 5. ¡. πø¡π∞ 83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ∫11 7. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂ÏÏ¿˜, 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ÙÈÌ‹ 45000∂ ∫493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ∫497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 126ÙÌ, ηٷÛÎ.2005 ∫392 2.∞§À∫∂™ 127ÙÌ, Û ÔÈÎ.156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫358 3. ∞§À∫∂™ ÓÂfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË ∫297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ ∫297 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤· ∫198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ ∫298 7.¶§∞Δ∞¡π¢π∞ Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ ∫313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫203 9. ∞º∏™™√™ 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 2000∂/ÙÌ ∫210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™ 71-104ÙÌ ∫67 & 72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 320ÙÌ, Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ∫216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ, Û ÔÈÎ. 170ÙÌ ∫186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎ. 403ÙÌ ∫192 15. ™∫π∞£√™ “Δƒ√À§√™” ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎ. 2.500ÙÌ ∫386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎ.250ÙÌ ∫482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎ.300ÙÌ ∫320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎ.491ÙÌ ∫411 19. ª∏§π∂™ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ, Û ÔÈÎ.634ÙÌ ∫323 20. ¡. πø¡π∞ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎ. ∫484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞ 100ÙÌ, Û ÔÈÎ.171ÙÌ ∫401 2. ∞°ƒπ∞ 174ÙÌ, Û ÔÈÎ.405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√ 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎ.198ÙÌ ∫447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡ 145ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÈÓÔ‡, 65000∂ ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·Ù. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 146ÙÌ ∫442 6. ∞§À∫∂™ ¤·˘ÏË 160ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 70ÙÌ, Û ÔÈÎ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫418 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 53ÙÌ, Û ÔÈÎ. 121ÙÌ, (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘) ∫62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı‹ÎË, 17 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ ∫348 3. ¡. πø¡π∞ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ΢‹ 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ ∫373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ ∫1 & 130 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 3854ÙÌ ∫131-133 6. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 35ÙÌ ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ ∫54 9. VOLOS PALACE ηٿÛÙËÌ· 28-32ÙÌ ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70% ∫304 2. ¡. πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ™.¢. 0,8 ∫343 3.∞§À∫∂™ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ 700∂/ÙÌ ∫49 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫311 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ ∫182 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 350ÙÌ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫350 7. ∞¡∞∫∞™π∞ ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ ∫41 8.∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 210∂/ÙÌ ∫387 9. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫356 10. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ ∫381 11. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ ∫382 12. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ∫146 13. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ ÔÈÎ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫368 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ 790ÙÌ ∫38 15. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫194 16. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∫416 17. ™∫π∞£√™ 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫248 18. ™∫π∞£√™ 225ÙÌ, ™.¢. 0,8 ∫329 19. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 20. ¡. πø¡π∞ 360ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL 122.000∂ ∫448 21. §∞ª¶π¡√À 8.204ÙÌ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335ÙÌ ∫478 22.™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4.000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫181 23.¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 24. ∞§À∫∂™ ÔÈÎ. 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ ∫352 25. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ - ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎ. 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹-

ÛÈÌÔ ∫413 26. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÔÈÎ. 4.600ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫220 27. ¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3.800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 28. ¡. ∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎ. 300ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫495 29. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4.580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1.000ÙÌ ∫252 2. ¢πª∏¡π 3.500ÙÌ ∫232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5.625ÙÌ ∫341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ· 11.350ÙÌ ∫295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8.963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚÂÌ. ∫296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ ∫52 7. ª¶√Àº∞ 1.515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ ∫365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7.000ÙÌ ∫145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ÕÁ. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4.067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫417 10. ª∏§π¡∞ 4.122ÙÌ ∫369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ ∫378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™ÈÌÒÙ˜” 6.986ÙÌ ∫380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ∫333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4.007ÙÌ ∫84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4.070ÙÌ ∫400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10ÛÙÚÂÌ. Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ∫479 17. ™À∫∏ 1.004ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4.500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰· 3.550ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (272)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ¡¤· πˆÓ›· (οو ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË 650 ∂. - √͢ÁfiÓÔ, 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚·Ì̤ÓÔ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, a/c, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, 500∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 250 ∂. - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ (ΤÓÙÚÔ), ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ, 700∂. - ¶·Á·ÛÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 114 Ù.Ì., Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 900∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (58 Ù.Ì.-57 Ù.Ì.-31 Ù.Ì.), ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ. - ¶¿Óˆ ·fi Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 300 Ù.Ì., ʈÙÂÈÓfi˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜, 650∂. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÔÓÔηÙÔÈ˘ - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì., 150.000∂. - ¡¤· πˆÓ›· (¿Óˆ ·fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹ Î·È ·Ó·ÌÔÓ¤˜ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ, 130.000∂. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì., 140.000∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÔÈΛ· 233 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 250.000∂. - ªËϛӷ, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂȘ ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376 Ù.Ì., 15Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c, 185.000∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÁÚ·ÊÂ›Ô 65 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 125.000∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 180.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›· (ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) 4¿ÚÈ, 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 130.000∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÓÔȯÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 115.000∂. - ¡¤· πˆÓ›· (ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜) 2¿ÚÈ, 51 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, 60.000∂. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·, 75.000 ∂ Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - √͢ÁfiÓÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4ÂÙ›·˜, 235.000 ∂. - ∫·ÏÏÈı¤·, 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 6ÂÙ›·˜ Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, 80.000 ∂. √ÈÎfi‰· - ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 6.500 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 237,50 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 150.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û 9Ì. ‰ÚfiÌÔ, 90.000∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 273 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,23Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢. 1,8, 180.000∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., Ì ·ÏÈfi ¯Ù›ÛÌ·, ™.¢. 2,1, 160.000∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 140.000∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1, 70.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜ (¶Ï¿Î˜), ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 209 Ù.Ì., 75.000 ∂. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 852 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 75.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·, ¯Ù›˙ÂÈ 500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 110.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.177 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈ-

ÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 120.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 925 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 90.000∂. - ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.400 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 220.000∂. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂, 100.000 ∂. - μfiÏÔ˜, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - ÎÚÂÂÚ›, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›· Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, 50.000∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (273)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6939615375 6948943919 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢Ú¿ÎÂÈ·˜-÷ӛˆÓ 4.500 ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 65.000. 2. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘, 11.000 Ù.Ì., ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ 600-700 ÎÈÏ¿. ΔÈÌ‹ 165.000. 3. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. 7.082 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 185.000. 4. ™˘Î‹ ¶ËÏ›Ô˘, ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 5.500 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 70.000. 5. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ 5.500. ™Â ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 6. ∑·ÁÔÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.250 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 210 Ù.Ì., 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿, 1.500 Ì. fiˆ˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿, Ú‡̷, ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·, ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›Ô˘, ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 7. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, οو ¯ˆÚ¿ÊÈ, ¶·ÙËÙ‹ÚÈ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜, 5.170 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. 2. ÕÊËÛÛÔ˜, 5 ÏÂÙ¿ Ì ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ·fi ∞ʤÙ˜ Î·È ·Ú¿ÏÈ· ∞Ê‹ÛÔ˘. 1.112 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000. 3. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ·Ú·Ï›· ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, 350 Ù.Ì. 4. μfiÏÔ˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 175 Ù.Ì. Û.‰. 0,8. ΔÈÌ‹ 75.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ 1·. ¡·˘ÛÈο˜ 7, 2¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. °Î·Ú¿˙-·Ôı‹ÎË 80.000∂. 1‚. μ√§√™, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì., 2Ô˘, ÚÔÛfi„ˆ˜, 3 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’75, Ì¿ÓÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·Ì¿ÓÈÔ-˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË, ÂχıÂÚÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·Ó·Î·›ÓÈÛË ’03, ÙÈÌ‹ 100.000 ¢ÚÒ. 1. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 77 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∂›Û˘, ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, 118 Ù.Ì. Î·È 78 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ‰˘¿ÚÈ 3Ô˘, 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. 2. Àfi ηٷÛ΢‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì., 102,50 ÙÂÛÛ¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 25 Ù.Ì., 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. 3. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-°¿ÙÛÔ˘ 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 75.000. 4. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. 4Ô˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’75, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÔÏ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂχıÂÚÔ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ÙÈÌ‹ 120.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 70 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 540 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. 2. ™¤ÛÎÏÔ 50 Ù.Ì. Û 625 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÈÌ‹ 50.000. 3. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 97 Ù.Ì., 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’93, Ì¿ÓÈÔ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.026 Ù.Ì., ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ËÏÈ·Îfi˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 60 Ù.Ì., ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙÈÌ‹ 265.000 ∂. 4. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 97 Ù.Ì., ¤Ó· Â›‰Ô, 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ, ·Ôı‹ÎË 60 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ËÏÈ·Îfi˜, Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.026, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·ÎfiÌË ¤Ó·Ó fiÚÔÊÔ 140 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 210.000. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∂∞∫ 130 Ù.Ì. ηı·Ú¿ Î·È 70 Ù.Ì. ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, 3 fiÚÔÊÔÈ Ì roof garden, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 2 ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 250.000 ¢ÚÒ. 1. ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215 Ù.Ì., Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·˘Ï‹, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Áη˙fiÓ, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 3. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶ËÏ›Ô˘. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 157 Ù.Ì., ËÌÈ˘ÔÁ›Ԣ-ÈÛÔÁ›Ԣ-1Ô˘, 3 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’10, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ˘fi ηٷÛ΢‹, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, Û ÂÚ›Ô˘ 3-4 Ì‹Ó˜, ÙÈÌ‹ 210.000 ∂. 5. ™Ô‡ÚË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 75 Ù.Ì., 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’10 Ì¿ÓÈÔ, ¤ÙÚÈÓË, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 38 ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ηÙÔÈ˘ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ 600 Ù.Ì. ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘ÙÂ̤ÓÔ ÔÈÎfi‰Ô, Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó·. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¤Ó· beach-bar Ì ηڤÎϘ Î·È Í·ÏÒÛÙÚ˜ Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ Î·Ê¤ ‹ ÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚ¿Â˙·, ηٿÛÙËÌ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿ Ó· ÓÔÈÎÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›Û˘. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ηٿÏÏË-

ÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô - È·ÙÚ›Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 133 Ù.Ì. 4. μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90, ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì., 1 wc, ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂχıÂÚÔ, ÙÈÌ‹ 800 ∂. 5. ∫¤ÓÙÚÔ, 30 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 300 ¢ÚÒ, 10ÂÙ›·˜. 6. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-°·˙‹, 30 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ, 280 ¢ÚÒ. 7. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ-™·Ú·ÎËÓÔ‡, 50 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ, 300 ¢ÚÒ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-°·ÏÏ›·˜, ‰˘¿ÚÈ, 40 Ù.Ì., 300∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ Δ∂μ∂, 30 Ù.Ì., 260∂. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, 4¿ÚÈ, 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈ·, 1 ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, 10ÂÙ›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 450 ¢ÚÒ. 4. μ√§√™, Old City, ÁηÚÛÔÓȤڷ 36 Ù.Ì., 2Ô˘, ÚÔÛfi„ˆ˜, 1 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’10, Ì¿ÓÈÔ, studio, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ÂχıÂÚË, ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÌÈÎÚ‹. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ ·Ó ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ô ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 100 ¢ÚÒ. ΔÈÌ‹ 270 ¢ÚÒ. 5. μ√§√™, ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì., 6Ô˘, ÚÔÛfi„ˆ˜, 1 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’03, Ì¿ÓÈÔ, studio, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂχıÂÚË, ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 270 ¢ÚÒ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ø§√À¡Δ∞π 1. Cafe-bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ. ™Â ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯Â›Ô ÌË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜. (275)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (276)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂.

- ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (277)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (278)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

37

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942-400653, 6947-302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ÕË °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 45 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 60 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Δ∂™™∞ƒπ∞ °. ¢‹ÌÔ˘ 115 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· 10ÂÙ›·˜ Î·È parking. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË.

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 303 Î·È 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (279)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80

Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂.

ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (280)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ÛÂ

208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 18. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 19. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 20. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 21. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 22. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 23. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 25. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 14. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 16. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 17. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 18. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 19. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 21. πˆÏÎÔ‡ ÁηÚÛÔÓȤڷ 19ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏9 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 23. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18

7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º 55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 4. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 38

(233)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

38

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 37

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 7. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø 99 8. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 11. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 12. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 13. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 14. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 15. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 17. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 18. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 19. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂9 20. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¢24 23. §·Ú›Û˘ ·) ηٿÛÙËÌ· 400ÙÌ. Û 1.000ÙÌ.ÔÈÎfi‰Ô, ‚) ηٿÛÙËÌ· 150ÙÌ., Á) ηٿÛÙËÌ· 60ÙÌ. ∂10 24. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô 120ÙÌ. ∂10 25. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂10 26. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (252)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (253)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂.

°ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (257)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (254)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 33 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 50.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 33 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 55.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 98.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 58 Ù.Ì., 3Ô˜, ÁˆÓ., ηÈÓ., 90.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 70.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 60.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 85 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 4. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ƒÔ˙Ô‡ 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 210.000. 1·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 115 Ù.Ì., 4Ô˜, ÔÏ˘ÙÂÏ., ÎÔÌϤ, 160.000 (5 ÂÙÒÓ). 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000.

5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 40 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., 60.000. 1‚. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÈÛÔÁ. (·fi ‰ÈÒÚÔÊÔ) 80 Ù.Ì. Î·È (630/1.000 ÔÈÎÔ¤‰Ô˘) 90.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜) 611 Ù.Ì., 95.000. 1‚. ∞ÏÈ‚¤ÚÈ 215 Ù.Ì. 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1·. μπ.¶∂. μ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.250 Ù.Ì. 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 5. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (258)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì.

4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (259)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 26032, 25216, 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ÂÍÔ¯ÈÎfi 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ÙÈÌ‹ 98,000 ∂. 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· 170.000 ∂. 3. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 48.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ ∞°. ∫ø¡/¡√™ 1. 128. Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ Ì 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ· - ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 3 wc, 2 parking, ·Ôı., 2 Ù˙¿ÎÈ·. 2. 79 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, parking, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ. 3. 72 Ù.Ì. 3Ô˜ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· parko, ı¿Ï·ÛÛ·. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ’∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì., 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 3. °·˙‹ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂ 4 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 5. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 8. ªËÏȤ˜, Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 9 ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 430 ∂. (260)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢ËÌ¿ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì.

7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.) ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (261)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜-¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜-ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜-ÎÙ‹Ì· 4.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÚÈÓ ÙÔ ‰¤ÏÙ· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (262)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, °. ¢‹ÌÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ ÔÚ.

10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ ÔÚ. (¿ÚÎÈÓ). 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ ÔÚ. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 21. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 22. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 23. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. 24. ∏Ì/ÁÂÈÔ ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 50 Ù.Ì., 13.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ ÔÚ., 100 Ù.Ì., ηÈÓ., 4Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 7ÂÙ›·˜. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 5Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰.1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘). 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. √ÁÏ-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 126 Ù.Ì. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 9. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 12. ∞ÁÚÈ¿ 320 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 13. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 80.000∂. 2. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì. Ì ı¤·. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Î·È 1.000 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ı¤·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 110.000∂. 6. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË, 30.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 50.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ., ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 16 ÛÙÚ., 50.000, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 10. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 18 ÛÙÚ., 200.000∂. 11. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Ì ʈ˜, ÓÂÚfi, 22.000∂. (263)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (√Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜) 3¿ÚÈ, 87,50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ·˘Ù. Ê/·-parking, pilotis, 110.000∂. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 80.000∂. 3. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 80.000 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓ/ÓÙ¿, 3¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 55.000∂. 6. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÈÛfiÁÂÈ· 28 Ù.Ì., ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ™˘Ú›‰Ë (οو ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ÌÈÛıˆÌ¤ÓË 180∂, ·ÓÙ› 26.000∂. 2. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 3. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 83 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, Δ∑∞∫π, PARKING, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌfiÓÔ 125.000∂. 4. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 6. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Î·È 114 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌ. º.∞., parking, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·fi 1.500 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 39


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

39

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 38

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2¿ÚÈ, 47 Ù.Ì., ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓ›·, ∞Δ√ª. º/∞ ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 230∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÌfiÓÔ 40.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 120.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 7. 4¿ÚÈ 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ·˘Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, 2 w.c., parking, 215.000∂. 8. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 9. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 210.000 ∂. 2. Ανώγειο 105 τ.μ., διπλοκατοικίας, Περραιβού-Αχιλλοπούλου, μόνο 100.000Ε. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 85.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, 15,50 Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 88.000∂ Î·È 444 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 21,6, ·ÓÙ› 135.000∂ ÙÔ ÌÈÛfi 70.000∂. 4. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, 300 Ù.Ì., ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ 13 Ê¿ÙÛ·, 110.000∂. 6. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 7. ª¿Ú·ıÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 327 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 70.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 160.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-™˘Ú›‰Ë, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 67 Ù.Ì., ·ÓÙ› 75.000. EKTO™ BO§OY 1. ÕÁ. °ÂÒÚÁ. ∫˘ÓËÁÒÓ ÔÈÎfi‰· 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 25Ì. Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 85.000∂ Î·È 250 Ù.Ì. ·ÓÙ› 45.000∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ÂÈψ̤ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (265)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 6ÛÙÚ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 5ÛÙÚ & 31,5ÛÙÚ ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ , ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ , ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ , ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ÃÒÚ· √È˘ ·ÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓ˜ 75ÙÌ, ÃÒÚ· ¶¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 70ÙÌ & 120ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ & 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ ∞Á.ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ , ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ∞Á.¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ· - √˘˙ÂÚ›, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ (266)

-----------------------------------New Age Real Estate ∞ÁÔÚ¤˜-ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔËÏ. 6941556044

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: - ¶·Ú·Ï›·, 98Ù.Ì.+10Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, w.c., 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶·Ú·Ï›· 76.Ì., 5Ô˘ ÔÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™: - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 90Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 142Ù.Ì., ·/ı, ™.¢. 2,4, ÌÈÛıˆÌ¤ÓË Ò˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚÔ˜ 295 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3

˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., Ù˙¿ÎÈ Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· 100Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·/ı, ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ∞ÈÁ·›Ô. √π∫√¶∂¢∞: - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 165 Ù.Ì., Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ÁˆÓÈ·Îfi, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ™.¢. 0,8, ¯Ù›˙ÂÈ 132Ù.Ì. - ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÔÈÎfi‰· 600Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ·fi 90.000∂. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 4 ÛÙÚ. Â›‰Ô, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ı¤· μfiÏÔ. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 4 ÛÙÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ı¤· μfiÏÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙËϤʈÓÔ. (479)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ∂πΔ∞π °È· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤·. ¶ÂÚÈÔ¯‹: ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ÕÓ·˘ÚÔ. ∂À∫∞πƒπ∂™ ñ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 24ˆÚË Ê‡Ï·ÍË 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 91 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ∞/C. ¢›Ï· Û ¿ÚÎÔ. 115.000∂ μ√§√™ ñ¢›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,7 Ì ÁˆÓÈ·Îfi ÎÙ›ÛÌ· 114 Ù.Ì. Î·È 93 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ¶Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ñÕÓ·˘ÚÔ˜: ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ñƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì. Ì Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ·Ôı‹ÎË. 160.000∂ ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û‡Á¯ÚÔÓË Ì ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 195.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 137.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ∂ø™ 100.000∂ ∞°. πø∞¡¡∏™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì ·Û·ÓÛ¤Ú, 1 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂ μ√§√™: ñ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 w.c. 68.000∂ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 70 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ Ì w.c. ΔÈÌ‹ 75.000∂ ™∫π∞£√™: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì w.c. 84.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. 100.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 68 Ù.Ì. Ì 68 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· 550∂ / Ì‹Ó·. 158.000∂ ñπÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77 Ù.Ì. Ì w.c. Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5%, ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÂÏ·Ù›·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· mini market. ñ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì w.c. ∞fi‰ÔÛË 5% ñπÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì w.c. 80.000∂. ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ°Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô 80 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÂ Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. 110.000∂ ñ°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ñπÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÂ 4,5% ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™ ñ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 426 Ù.Ì., 430 Ù.Ì. ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, 22 ÎϛӘ, Û·ÏfiÓÈ, ·›ıÔ˘Û· ÚˆÈÓÔ‡, cafe - bar, parking. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ√ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂

ñ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô 197 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c., Ù˙¿ÎÈ, Ê/· & ¿ÚÎÈÓ. ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 90.000∂ ∞º∏™™√™ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 261 Ù.Ì. & 162 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 53 Ù.Ì. & 53 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™ ñ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì·Á·˙È¿ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. ñ∫∂¡Δƒ√: ™Â ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô, ÂÚ›Ô˘ 170 Ù.Ì. 1000∂ ñ∫∂¡Δƒ√: ™Â ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô, ÂÚ›Ô˘ 130 Ù.Ì. 600∂ ñ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π. ∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ°ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì w.c., ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô, 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ (270)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∫ÈÓ. 6944-456407 e-mail: kanteref@otenet.gr

¶ø§√À¡Δ∞π (∂¶π§∂°ª∂¡∞) 1. ¢/ÛÌ· øƒ∞π√Δ∞Δ√ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 62 Ù.Ì. ÙÚÈ·Ú¿ÎÈ, Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ 30 Ù.Ì. (ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). 2. ¢/ÛÌ· 12ÂÙ›·˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, øƒ∞π√, 75 Ù.Ì. (2Ô˜), ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 3. ¢/ÛÌ· ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ °ø¡π∞∫√ 84 Ù.Ì. (2Ô˜), ÓÂfi‰ÌËÙÔ, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 39 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (√•À°√¡√). 4. ¢/ÛÌ· ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ 26ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙ.Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, Ì ∞ƒπ™Δ∏ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË (ÂÚÈÔ¯‹ À¢ƒ∂À™∏™). 5. ¢/ÛÌ· ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ√, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 65 Ù.Ì. (1Ô˜), ÙÚÈ¿ÚÈ Û ÌÈÎÚ‹ ȉȈÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰ Î·È ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË (√•À°√¡√). 6. ¢/ÛÌ· £∞Àª∞™π√ ÓÂfi‰ÌËÙÔ °ø¡π∞∫√ 85 Ù.Ì. (3Ô˜), Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·Ôı‹ÎË 40 Ù.Ì. (√•À°√¡√-ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). 7. ¢À∞ƒπ ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ 48 Ù.Ì. (5Ô˜) ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¿Óˆ 30ÂÙ›·˜, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ê/· ÎÂÓÙÚÈ΋ (∞°π√™ ¡π∫√§∞√™). 8. ¢À∞ƒ∞∫π STUDIO 4ÂÙ›·˜, 49 Ù.Ì. (5Ô˜), Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (Δ™∞§∞¶∞Δ∞). 9. √π∫√¶∂¢√ 132 Ù.Ì. (™.¢. 2,1, ÎÙ›˙ÂÈ 277 Ù.Ì.) Ì ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ·˘Ï‹ (ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏). 10. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ øƒ∞π√Δ∞Δ∏ (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÓÂÔÎÙÈṲ̂ÓË ÚÔ 2ÂÙ›·˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (·˘Ï‹ ÌÂÁ¿ÏË), ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ηٷÛ΢‹, Ì Ù˙¿ÎÈ Î.Ï. (ÂÚÈÔ¯‹ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏). 11. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ °ø¡π∞∫∏ (ηÙÔÈΛٷÈ) Ì ۷ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ·˘Ï‹ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ (¡∂∞¶√§∏). 12. √π∫√¶∂¢√ 160 Ù.Ì. (™.¢. 2,4, ÎÙ›˙ÂÈ 384 Ù.Ì.) Ì ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· (ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È) Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ∞¡∞§∏æ∏. 13. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ (ۯ‰fiÓ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË) Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹ (Ù¤ÚÌ· ∞¡∞§∏æ∂ø™-∞¢ª∏Δ√À). 14. √π∫√¢√ª∏ °π∞¶π ÙÚÈÒÚÔÊË (˘fiÁÂÈÔ, ÈÏÔÙ‹, 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜) ÛÙ· ÌÂÙ¿, Ì ÏËڈ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ π∫∞ Î.Ï. ∂À∫∞πƒπ∞, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 262-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ (∂¶π§∂°ª∂¡∂™) 15. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ §√À• (π™√°∂π√) ¶∞ƒ∞§π∞∫∏ Ì ۷ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ∞ƒπ™Δ∏, 80 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (‰›Ï·) (ª∞ƒ∞£√™). Δ√ ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∂¡Δ∂ƒ∂, Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ¯Â̇ıÂÈ·, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ∞¡∞§∞ªμ∞¡∂π ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ∞°√ƒ∞ Î·È ¶ø§∏™∏ ·¢ı›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ∞•π√¶π™Δ∏ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏ ·ÚΛ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ: 6944/456407 (501)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π

αυτοκίνητο μάρκας DAEWOO LANOS, 2001 μοντέλο, ζαντολάστιχα, εξάτμιση, 3θυρο, σπορ μοντέλο. Τιμή 2.200 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6972 097122. (519)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ√À¡Δ∞π καμαριέρες και σερβιτόρες για εργασία στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου για το ξενοδοχείο “ΜΑΡΩ” . Πληρ. τηλ. 6937250359 και 2421039441. (390)

Από εταιρεία με έδρα το Βόλο

∑∏Δ∂πΔ∞π εξωτερικός πωλητής/πωλήτρια με προϋπηρεσία. Προσφέρεται μισθός και bonus. Αποστείλετε βιογραφικό στο info@lvds.gr. (520)

∫Àƒπ√™ (μαθητής Νοσηλευτικής Σχολής) αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6973 401681. (528)

MA£HMATA

∑∏Δ∂πΔ∞π º·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Ê·Ú̷ΛԢ ÛÙÔ ¢. μfiÏÔ˘, ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, 31 ¯ÚfiÓÈ· ÂÏ·Ù›·. ΔËÏ. 6974 033394. (531)

Η εταιρεία “ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.” προϊόντα ζύμης ζητά

ˆÏËÙ‹ - ˆÏ‹ÙÚÈ·

για το νομό Μαγνησίας (κατά προτίμηση κάτοικος Βόλου), προϋπηρεσία στο χώρο θα εκτιμηθεί. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τη θέση εργασίας, στο fax: 2102446687 ή στο e-mail info@rodoula.gr. Τηλ. επικοινωνίας 210-2447550. (432)

∞°°§π¢∞ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Πληροφορίες τηλ. 24210 66455, 699 6357129. (534)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Πληροφορικής. Πληρ. 24210 68113 και 6948-462082. (497)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6970225947. (443)

¢IAºOPA Από φαρμακαποθήκη στο Βόλο

∑∏Δ√À¡Δ∞π: 1. Αδειούχος φαρμακοποιός. 2. Υπάλληλος αποθήκης. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 2421025146 ή στο email: info@argofarm.gr. (471)

Από μεγάλη εταιρεία ζητείται συνεργάτης, γνώστης του κλάδου HOtel.REstaurant.Cafe (HO.RE.CA.) για την ανάπτυξη νέων αγορών. Η προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις, η ευχάριστη παρουσία, η ευγένεια και η διάθεση για εργασία είναι απαραίτητα. Η γνώση Αγγλικών, αλλά και του κλάδου θα θεωρηθούν σαν πρόσθετα προσόντα. Αποστολή βιογραφικών με email στην εξής διεύθυνση: gkok75@otenet.gr. (495)

ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞ με μεγάλη εμπειρία στην ανατροφή μικρών παιδιών ΖΗΤΕΙ εργασία ως κουβερνάντα. ¢π¢√¡Δ∞π ¶√§À ∫∞§∂™ ™À™Δ∞™∂π™. Πληρ. τηλ. 6936-517780. (935)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (232) ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (250)

Ã∞£∏∫∂ γατάκι κόκκινο με άσπρο λαιμό και κοιλιά, στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη και Κουταρέλια. Όποιος το βρει έχει αμοιβή (ακούει στο όνομα Robi). Πληροφορίες τηλ. 24210 44682, δ/νση: Σοφοκλή Αποστολίδη 3. (514)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (237)

Πολυεθνική εταιρεία, ηγέτης στον κλάδο της, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της παραγωγικής της μονάδας ÛÙÔ μfiÏÔ:

À‡ı˘ÓÔ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ & ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Δ˘Èο ¶ÚÔÛfiÓÙ·: ñ Πτυχίο Μηχανικού από ΑΕΙ. ñ Τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στη βιομηχανία (ιδανικά σε πολυεθνική εταιρεία). ñ Άριστη γνώση της Αγγλικής. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. ñ Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, ικανότητα εκπαίδευσης της ομάδας. ñ Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: ❖ Μεταπτυχιακές σπουδές (σε Διοίκηση, Ποιότητα ή άλλον σχετικό κλάδο). ❖ Εμπειρία σε περιβάλλον SAP. ❖ Εμπειρία στη διαχείριση προληπτικής συντήρησης (ΤΡΜ). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους (ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο) το αργότερο ¤ˆ˜ 24/6/2011 στο hrvolos@gmail.com. (488)


40

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

¢IAºOPA ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ να αποκαταστήσουμε τις ζημιές στο σπίτι σας. Σε έπιπλα - κουφώματα - ρολά. Κλειδαριές, πόμολα, ντουλάπια κουζίνας και άλλα τεχνικά προβλήματα. Τηλ. 6986 489589. (382)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (230)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (246)

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (248)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (235)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜, ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988-888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (373)

™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ º∞ƒª∞∫√¶√πø¡ £∂™™∞§π∞™ ™À.º.£∂. ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ¶.∂. Α’ ΒΙ.ΠΕ. 38500 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210 22130 FAX: 24210 22130 ΑΦΜ 096003600 Δ.Ο.Υ. Β’ ΒΟΛΟΥ email:syfavolos@internet.gr

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ - ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√μ√§∏™ À¶√æ∏ºπ√Δ∏Δø¡ °π∞ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∂º∞ƒª√™ª∂¡∏ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∫∞𠶃√™√ª√πø™∏ ™À™Δ∏ª∞Δø¡ Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο “∂º∞ƒª√™ª∂¡∏ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∫∞𠶃√™√ª√πø™∏ ™À™Δ∏ª∞Δø¡” (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008), να υποβάλουν υποψηφιότητα σύμφωνα με τα παρακάτω. Το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τρεις κατευθύνσεις που στηρίζονται από τρεις αντίστοιχες ροές μαθημάτων: - ƒ√∏ ∞: Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδάφους. - ƒ√∏ μ: Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υδατικών πόρων. - ƒ√∏ °: Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα: Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Απόφοιτοι τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Απόφοιτοι τμημάτων Εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι. Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 750 ευρώ ανά εξάμηνο για τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα. *Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την Πέμπτη 30/6/2011. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Διεύθυνση και πληροφορίες: °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶.ª.™. ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 38334 μfiÏÔ˜ Υπεύθυνη: Βάσια Βασιλείου (τηλ.: 2421-074173, Fax: 2421074130, ώρες: 12:00-15:00) (e-mail:vavasili@ uth.gr, διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr).

¶ƒ√™∫§∏™∏ °π∞ Δ∏¡ À¶√μ√§∏ À¶√æ∏ºπ√Δ∏Δø¡ ™Δ√ ∂§§∏¡√-°∞§§π∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ “¢π∞Ã∂πƒπ™∏ À¢ƒ√ª∂Δ∂øƒ√§√°π∫ø¡ ∫π¡¢À¡ø¡ - HYDROHASARDS” Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master) HYDROHASARDS (Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων). Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), που αναγνωρίζεται τόσο από τη Γαλλία, όσο και από την Ελλάδα, είναι διάρκειας 18 μηνών και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου διεξάγονται στο Βόλο, ενώ αυτά του πρώτου εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Joseph Fourier - Grenoble I (τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στη Γαλλία καλύπτονται, εν μέρει, μέσω των υποτροφιών ERASMUS). Το τρίτο εξάμηνο (πρακτική άσκηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης) μπορούν να γίνουν στα συνεργαζόμενα ιδρύματα ή σε εταιρίες ή οργανισμούς ή σε συνεργαζόμενα ερευνητικά εργαστήρια της Ευρώπης ή άλλων χωρών. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα και η βασική βιβλιογραφία είναι στην αγγλική. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, στη γραμματεία τού HYDROHASARDS. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να εμπεριέχει ο φάκελος υποψηφιότητας παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.hydrohasards.eu. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από ελληνογαλλική επιτροπή διδασκόντων τον Ιούλιο 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο http://www.hydrohasards.eu ή να απευθυνθούν στη γραμματεία του HYDROHASARDS στο τηλέφωνο 24210 - 74136 - καθημερινά 10:30-13:30 (e-mail: kvoulgari@uth.gr).

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός - Τ.Κ.: 37100 Πληρ.: Μαρ. Γκίκα Τηλ. 24223-50232 - Fax: 24220-29014

μfiÏÔ˜ 13/5/2011 √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶.ª.™. ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ª˘ÛٷΛ‰Ë˜, ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁËÙ‹˜

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλίας ΣΥ.Φ.ΘΕ. προτίθεται να ζητήσει κλειστές προσφορές, από ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να εξασφαλίσει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, που βρίσκονται στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ από καλύψεις κινδύνου πυρκαγιάς. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα είναι ποσό συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων ευρώ “5.000.000” και το κόστος συμβολαίου θα δοθεί σε τιμή μονάδος ανά 100.000 ευρώ ασφαλιζόμενου εμπορεύματος και ανά 100.000 ευρώ εγκαταστάσεων. Οι προσφορές θα στέλνονται κλειστές στα γραφεία της εταιρείας Α’ ΒΙ.ΠΕ. 38500 Βόλος, έως την 20/6/2011.

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π¢ƒÀª∞ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∂¡π∞π√ Δ∞ª∂π√ ∞™º∞§π™∏™ ªπ™£øΔø¡ Δ√¶π∫√ À¶/ª∞ ¡. πø¡π∞™ ª∞°¡∏™π∞™ Δª∏ª∞ ¢π√π∫∏Δπ∫√

Ταχ. Διευθ.: Λ. Ειρήνης 129-384 46 Αριθμ. τηλεφώνου: 2421090257 Αριθμ. Fax: 2421090281

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται στον οικισμό Κωφών του Δήμου Αλμυρού, να λάβουν γνώση της 3ης Ανάρτησης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης και των Κτηματολογικών Πινάκων, της ανωτέρω μελέτης. Η υπ’ όψιν μελέτη θα παραμείνει αναρτημένη δεκαπέντε (15) ημέρες κατά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2011. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Πινάκων. Οι παραπάνω διαδικασίες θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Τσαμπίρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΔƒπΔ∏ 14 π√À¡π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Η ΟΔΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΟΥ (ΑΠΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΩΣ Ι. ΠΟΛΕΜΗ). ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΑΛΥΚΕΣ (ΟΔΟΙ ΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΙΟΚΑΣΤΗΣ). ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Η ΟΔΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗ (ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΩΣ ΓΑΛΛΙΑΣ). ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ (ΑΚΤΗ ΧΑΤΖΗΒΑΓΓΕΛΗ). ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-13.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ: ΜΗΛΙΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΔΡΥΑΛΟΣ” .

Το ΙΚΑ προτίθεται να αναθέσει τον καθαρισμό του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, επιφάνειας 542 τ.μ. και ετήσιας δαπάνης 15.739,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τοπικό Υπο/μα ΙΚΑ-Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους και σχετικά με τους όρους της προκήρυξης. Προθεσμία υποβολής προσφορών: Μέχρι 8/7/2011 Από το ΙΚΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΜΒΑΣ

¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Αρμόδιος: Ν. Χατζηπαρασίδης ΘΕΜΑ: “Διόρθωση της 1/89 Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. Γ458 στη συνοικία Αγ. Σπυρίδωνα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας του ενιαίου Δήμου Βόλου” .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΓΑΖΗ-Φ. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.

¶∂ª¶Δ∏ 16 π√À¡π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ-ΕΦΕΣΟΥ-ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ). Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

Προτείνεται η διόρθωση της 1/89 Πράξης Εφαρμογής στη συνοικία Αγ. Σπυρίδωνα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας, στην ιδιοκτησία με κ.α. 021160 στο Ο.Τ. Γ458, κατόπιν της υπ’ αριθ. 161/09 απόφαση Ειρηνοδικείου Βόλου, για τη δημιουργία νέας ιδιοκτησίας με κ.α. 021172 από τμήμα της ιδιοκτησίας 021160, να αναγραφεί ως φερόμενη ιδιοκτήτρια η Μαρία Σιαμπάνη, να συμπληρωθούν τα στοιχεία της, καθώς και τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας (Νικομηδείας 2), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

ANAKOINΩΣH ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¡Ô 111004/08.06.2011 ¢∂∏ ∞.∂. ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

∞¡∞¢∂π•∏ ∂ƒ°√§∞μ√À °π∞ Δ∏¡ ∂∫Δ∂§∂™∏ ¢π∞∫√¶ø¡-∂¶∞¡∞™À¡¢∂™∂ø¡ ™Δ√À™ ª∂Δƒ∏Δ∂™ ∫∞Δ∞¡∞§øΔø¡ Δ∏™ ¢∂∏ §√°ø √º∂π§∏™ 1. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Περιοχή Βόλου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου εργασιών διακοπών-επανασυνδέσεων στους μετρητές των καταναλωτών στα γεωγραφικά όρια των Δήμων Βόλου, Νοτίου Πηλίου (Δ.Ε. Αφετών, Μηλεών), Ρήγα Φεραίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου. Διακοπή παροχής λόγω τελικού λογαριασμού, επανασύνδεση λόγω διαδοχής, ένδειξη για τελικό λογ/σμό, διακοπή παροχής με διασφάλιση σε κομμένο χωρίς πελάτη, στους προαναφερόμενους Δήμους, πλην των Δήμων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου. 2. Στο διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους του σχεδίου Σύμβασης. Εάν διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, αυτή θα γνωστοποιείται με κατάθεση αντίστοιχων βεβαιώσεων για τις εργολαβίες που έχουν εκτελέσει. 3. Τα σχετικά τεύχη θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους με την καταβολή ποσού 20,00Ε από 16/6/2011 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 23/6/2011 ημέρα Πέμπτη, κάθε εργάσιμη ημέρα από 08.00 μέχρι 13.00, από το Γραφείο Προμηθειών της περιοχής (ισόγειο, κ. Παλιούρας Νικ.). 4. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι τις 27/6/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΗ, οδός Λαρίσης-Τζαβέλα, α’ όροφος, γραφείο 103, στη γραμματεία της περιοχής. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή του Διαγωνισμού αμέσως μετά. 5. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24210 65661 εσωτερικό 116 / κ. Παλιούρας Νικόλαος. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


41

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢/¡™∏ ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À π¢. ¢π∫∞π√À

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Αναλήψεως & Ιωλκού - ΤΚ 38001 - Βόλος Τηλέφωνο: 2421352543 Fax: 2421070976

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏™ ˘’ ·ÚÈıÌ. ™√à 01/2011 ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ™Àªμ∞™∏™ ∂ƒ°∞™π∞™ √ƒπ™ª∂¡√À Ã√¡√À ¢/ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ Έχοντας υπόψη: 1. Τις Διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 6/24/4740/24-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/28-12-2006), όπως ισχύει. 3. Την υπ’ αριθμ. 167690/27-5-2011 απόφαση κατανομής του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 244 του Ν. 3852/2011 (ΦΕΚ 87/Α/76-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης” . 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α’/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας” . Ανακοινώνει ΔËÓ ÚfiÛÏË„Ë, Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ (6) ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ‹ ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ, “ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÎÔ˘ Ù˘ ÂÏÈ¿˜” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ÂÍ‹˜, ·Ó¿ ˘ËÚÂÛ›·, ¤‰Ú·, ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘, ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfiÌˆÓ (‚Ï. ¶π¡∞∫∞ ∞), Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο Î·È Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ· (‚Ï. ¶π¡∞∫∞ μ): ¶π¡∞∫∞™ ∞: £∂™∂π™ ∂¶√Ãπ∫√À ¶ƒ√™ø¶π∫√À (·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ı¤Û˘) ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 101. ÀËÚÂÛ›·: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων. Œ‰Ú· ˘ËÚÂÛ›·˜: Βόλος. ∂ȉÈÎfiÙËÙ·: Τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ. (Εν ελλείψει, ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής). ¢È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘: Από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης και όχι πέραν της 30-11-2011. ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÙfïÓ: 5. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 102. ÀËÚÂÛ›·: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων. Œ‰Ú· ˘ËÚÂÛ›·˜: Βόλος. ∂ȉÈÎfiÙËÙ·: ΔΕ Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης (Αποθηκάριος). ¢È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘: Από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης και όχι πέραν της 30-11-2011. ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÙfïÓ: 1. ¶π¡∞∫∞™ μ: ∞¶∞πΔ√Àª∂¡∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ (·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ı¤Û˘) ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 101. Δ›ÙÏÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ÏÔÈ¿ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο Î·È Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ·. ∫Àƒπ∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞: 1). Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ. 2) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω αδείας. ¶ƒ√™√¡Δ∞ ∞’ ∂¶π∫√Àƒπ∞™: (∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛfiÓÙ·) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 102. ∫Àƒπ∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞: 1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: I) επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. ¶ƒ√™√¡Δ∞ ∞’ ∂¶π∫√Àƒπ∞™ (∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛfiÓÙ·). 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. ∂π¢π∫∂™ ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ∫∂º∞§∞π√ ¢∂ÀΔ∂ƒ√: ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ™√Ã.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιωλκού και Αναλήψεως- Διοικητήριο ΤΚ 380 07 Βόλος απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού ΟικονομικούΤμήμα Προσωπικού Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Βικτώριας Ξηραδάκη και κ. Παρασκευής Χατζηματού (τηλ. επικοινωνίας: 2421352574 και 543). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ΕΠ Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞∫Δø¡ ∏ª∂ƒ∏™πø¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢ø¡

£∂™™∞§π∞™ ™Δ. ∂§§∞¢∞™ ∂Àμ√π∞™

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 262 38221 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210-32885, fax: 23374, e-mail: pressun1@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας, συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΠΟΕΣΥ και άλλες Ομοσπονδίες στο χώρο του Τύπου για την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 (από 6.00 π.μ. της Τετάρτης έως 6.00 π.μ. της Πέμπτης, 16 Ιουνίου 2011). Οι δημοσιογράφοι είναι δίπλα στους εργαζόμενους της χώρας στην 24ωρη πανελλαδική - πανεργατική απεργία που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, ζητώντας: - Να υπογραφούν ικανοποιητικές ΣΣΕ. - Να σταματήσουν οι περικοπές των αποδοχών. - Να διασφαλιστούν οι θεσμικές κατακτήσεις. - Να μη γίνουν απολύσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ã√ƒ∂ÀΔπ∫√™ √ªπ§√™ μ√§√À ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χορευτικού Ομίλου Βόλου σας προσκαλεί στις 16 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9 μ.μ. στο Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου να παρακολουθήσετε την παράσταση για τη λήξη των μαθημάτων των μαθητικών ομάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χορευτικού Ομίλου Βολου

™À¡¢∂™ª√™ ∂ƒ°√¢∏°ø¡ ∂ƒ°√§∏¶Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√§√°ø¡ ∫∞π ™À¡Δ∏ƒ∏Δø¡ ∫∞À™Δ∏ƒø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 7-ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 24210-30891-FAX: 24210-24535

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα γιορτάσουμε τη γιορτή των ηλεκτρολόγων την ημέρα του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Σε καλούμε να παρευρεθείς μαζί με τα μέλη της οικογένειάς σου, στην Αρτοκλασία που θα τελεστεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 και ώρα 9 π.μ. στο ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΗΛΕΩΝ (μεταξύ Δέλτα Μηλεών-Δέλτα Νεοχωρίου). ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

∂∫§∂∫Δ√π °∞ª√π To Σάββατο 4 Ιουνίου στο γραφικό Ναό της Αγ. Τριάδος Άνω Βόλου δύο νέα παιδιά ο ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ και η ∂ϤÓË ª·ÚÁ·Ú›ÙË ξεκίνησαν την πορεία τους σε μια κοινή ζωή με την ευλογία της εκκλησίας μας. Κουμπάροι οι Δημήτρης Ντελεδήμος, Ανθίππη Γκαβαρδίνα και μάρτυρες πλήθος φίλων και συγγενών που κατέκλυσαν την εκκλησία και τον προαύλειο χώρο. Η ψηλόλιγνη κορμοστασιά της Ελένης υποστήριζε θαυμάσια το λευκό νυφικό με τη μακριά ουρά και το χτένισμα αναδείκνυε το αρχαϊκό της προφίλ. Ο Δημήτρης συγκινημένος παρέλαβε από τον πατέρα και προσέφερε την ανθοδέσμη σε αυτή που επέλεξε να πορευτούν μαζί στα δύσκολα και στα εύκολα, στα κακά και στα καλά. Εμείς τους ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν και να γεράσουν μαζί σαν τα ψηλά βουνά. Β.Ε.Μ.Χ.

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Á¿ÌÔ˘ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο DI PILATO MAURO (Ντι Πιλάτο Μάουρο) του MICHELE (Μικέλε) και της ALBERTA (Αλμπέρτα), το γένος TRITTA (Τρίττα), που γεννήθηκε στο Bisceglie (Bari) Ιταλίας και κατοικεί στη Μαδρίτη και η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΑΚΑΛΑ του Ελευθερίου και της Μάρθας, το γένος Μελαχροινάκη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Μαδρίτη, πρόκειται να παντρευτούν στην Bisceglie (Bari) Ιταλίας.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞ Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου στον καρδιολόγο ιατρό °∂øƒ°π√ §Àª¶∂ƒ√¶√À§√, ο οποίος μου συμπαραστάθηκε στην πιο κρίσιμη περίοδο της υγείας μου προσφέροντας σε μένα άριστες νοσηλευτικές και ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και την ανθρώπινη συμπαράστασή του έως σήμερα. Παπαδόπουλος Κων/νος

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π√À ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞°π√À §∞Àƒ∂¡Δπ√À ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Αγίου Λαυρεντίου, διακηρύττει ότι την 19η Ιουνίου 2011, ημέρα Κυριακή και από ώρα 12.00 έως 13.00 εις το κατάστημα Ζήση Μάτσου το οποίον ευρίσκεται εις στον Άγιον Λαυρέντιον, εκτίθεται σε φανερή επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμόν 8/1979 κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος “περί Ιερών Ναών και Ενοριών” , Άρθρον 16 “περί εκμισθώσεων και εκποιήσεων” , η εκποίησις ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού, το οποίον ευρίσκεται εις την θέσιν “Πραμακέικα” της Δημοτικής Κοινότητας Αγριάς του Δήμου Βόλου και εμπίπτει εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγριάς του Δήμου Βόλου, περιοχή εις την οποία εκπονήθηκε η 2/1999 πράξη εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1337/83 και εις το οικοδομικό τετράγωνο (342) εμβαδού 224,26 τ.μ., άρτιον κατά παρέκκλιση, το οποίον θα καταστεί οικοδομήσιμο, μετά την παραχώρηση σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού, εμβαδού 730,68 τ.μ. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσόν των 47.040 ευρώ και η εγγύησις συμμετοχής εις την δημοπρασίαν ορίζεται εις το 10% της τιμής εκκίνησης καταβλητέα την ώραν της προσφοράς. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται εις την έγκρισιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, του τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου και των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εις το γραφείον του Ιερού Ναού και στα τηλέφωνα 2428096309 και 6948-083475. Ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Γιαννούλης

Μετά την απώλεια της αγαπημένης μας μητέρας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου και ιδιαίτερα τον Ιατρό ∞§∂∫√À ¢√Àƒ∞ για την αμέριστη βοήθεια που της πρόσεφεραν στις δύσκολες ώρες της ασθένειάς της. Κων/νος και Πάντος Πινακάς

Αφού πήρα εξιτήριο από το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νεφρολόγο Ιατρό κ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟ ΠΑΥΛΟ, τους διευθυντές της Ορθοπεδικής κ.κ. ΜΠΑΡΔΑ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗ, ΓΑΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, ΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, τους ορθοπεδικούς ιατρούς κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΑΡΗ, τους ειδικευόμενους ιατρούς κ.κ. ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΝΙΚΟ, ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑ ΣΑΒΒΑ, ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΝΙΚΟ, ΒΑΒΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΓΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΣΙΣΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟ, ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΙΛΤΟ, διά την επιτυχή έκβαση της υγείας μου. Την προϊσταμένη της Ορθοπεδικής κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΝΗ, τον φυσιοθεραπευτή κ. ΠΡΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, καθώς επίσης και όλο το Νοσηλευτικό Προσωπικό διά τη συνεχή φροντίδα που μου παρείχαν. Ο ευχαριστών Νικόλαος Καραγκούνης Σαμπάναγα Διμηνίου Βόλου

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου ευχαριστεί θερμά τη Ã√ƒø¢π∞ ÙˆÓ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫ø¡ Ν. Μαγνησίας για την οικονομική της ενίσχυση προς το σωματείο με το ποσό των 720Ε, από τη διάθεση εισιτηρίων της συναυλίας, που δόθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ. Δημητριάδος, στις 4/6/11. Η Πρόεδρος ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΩΜΕΝΟΥ


42

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

¢π∫∞™Δπ∫√ ¢∏ª√™π∂Àª∞ Απόσπασμα Της υπ ’αριθμόν 2.338/5-1-2011 κατασχετήριας έκθεσής μου ακίνητης περιουσίας. Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Γεώργιος Στ. Μπαλλούς, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 158, Κάνω γνωστό ότι Στις 29-6-2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Βόλο και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία της Συμ/φου Βόλου Γραμματής Φείδα - Βούλγαρη, που εδρεύει στο Βόλο και στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 119 και που ορίστηκε επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά η ακίνητη περιουσία που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 2.338/5-1-2011 κατασχετήρια έκθεσή μου, ιδιοκτησίας των οφειλετών 1) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” , που εδρεύει στο Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Φερών του Ν. Μαγνησίας, 2) Τριαντάφυλλου Αγγελούση του Δημητρίου και της Μαρίας και 3) Αργυρώς συζ. Τριαντάφυλλου Αγγελούση, το γένος Αθανασίου και Παναγιώτας Γκουτζιανούλη, κατοίκων Βόλου, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 25, με επίσπευση της δανείστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας” με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Α) Ένας αγρός αρδευόμενος με τα υπάρχοντα σ’ αυτόν κτίσματα, ο οποίος βρίσκεται στη θέση “Σουβαλίτσα” της κτηματικής περιφέρειας Αγίου Γεωργίου Φερών Μαγνησίας, του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου Φερών του Δήμου Φερών του Ν. Μαγνησίας, του Υποθ/κείου Φερών, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 15.604,83 και είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, συνορεύει γύρω νοτιοανατολικά με πλευρά μέτρων 77,80 με Δημοτικό δρόμο (ασφαλτοστρωμένο), βορειοανατολικά με πλευρά Β-Γ μέτρων 198,05 με ιδιοκτησίες Αποστολίας Παναγιώτου, Βορειοδυτικά με πλευρά Γ-Δ μέτρων 73,90 μερικώς με ιδιοκτησία Δημητρίου Πρασσά και μερικώς με ιδιοκτησία Μαργαριτόπουλου και Νοτιοδυτικά με μέτρων 226,70 με ιδιοκτησία Χρυσούλας Κατσαούνη. Εντός του αγροτεμαχίου αυτού έχουν ανεγερθεί α) ένα κτίσμα που χρησιμοποιείται ως γραφείο, εμβαδού 33,75 τετραγωνικών μέτρων και β) ένα βιοτεχνικό κτίριο (ξηραντήριο βαμβακόσπορου) από σιδηροκατασκευή με θεμέλια, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 2.750,78, με τα συστατικά, παραρτήματα και λοιπές εγκαταστάσεις του. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι στρωμένος με πίσσα. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστη-

ριασμού ευρώ 995.461,29. Β) Η υπό στοιχεία Άλφα κεφαλαίο (Α) διηρημένη ιδιοκτησία, ήτοι μία διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο, επί του υπό στοιχείο Α διακεκριμένου τμήματος του ενιαίου οικοπέδου, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Αγίου Γεωργίου Ιωλκού του Δήμου Βόλου, εμβαδού (του ενιαίου αυτού οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών 2.037, ή όσων και αν είναι, συνορευομένου βορειοανατολικώς επί πλευράς μέτρων 6,80 και 45 με ιδιοκτησία Μαρίας - Αμαλίας Παπαντωνίου, προς νοτιοανατολάς και νότο επί τεθλασμένης πλευράς μέτρων 94,60 με Δημοτική οδό Αγίου Γεωργίου και βορειοδυτικώς επί πλευράς μέτρων 30,00 με Νικήτα Παπαντωνίου και 6,60 και 31,80 με ιδιοκτησία Μαρίας - Αμαλίας Παπαντωνίου. Η υπό στοιχεία Άλφα κεφαλαίο (Α) διηρημένη ιδιοκτησία, ήτοι η διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο, επί του υπό στοιχείο Α διακεκριμένου τμήματος του ενιαίου οικοπέδου, έχοντος του τμήματος τούτου εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 352 και συνορευομένου γύρωθεν βορειοανατολικώς επί πλευράς μέτρων 45 με ιδιοκτησία Παπαντωνίου, βορειοανατολικώς επί πλευράς μέτρων 11,50 με το υπό στοιχεία Α.Β διακεκριμένο τμήμα του οικοπέδου, νοτιοδυτικώς επί πλευράς μέτρων 30,50 με το υπό στοιχείο Β. διακεκριμένο τμήμα του οικοπέδου και βορειοδυτικώς επί πλευράς μέτρων 11,50 με ιδιοκτησία Παπαντωνίου. Η κατοικία που έχει ανεγερθεί επί του τμήματος αυτού είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη διώροφη οικία, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 135, περιλαμβανόμενα στο συντελεστή δομήσεως και συνεπώς μη περιλαμβάνοντα το υπόγειο, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου 197/1000 εξ’ αδιαιρέτου και έχει στην αποκλειστική αυτής χρήση ολόκληρο το προπεριγραφέν υπό στοιχεία Α διακεκριμένο τμήμα του όλου οικοπέδου. Η ως άνω κατοικία είναι κεραμοσκεπής, το ισόγειο με τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα, ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι στρωμένος εν μέρει με πλάκα Πηλίου, ενώ ένα τμήμα του είναι καλυμμένο με γκαζόν και υπάρχει σ’ αυτό πέτρινο μπάρμπεκιου. Η ως άνω αναγκαστικώς κατασχεμένη υπό στοιχείο Α διηρημένη ιδιοκτησία, αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διηρημένη κατ’ έκταση ιδιοκτησία. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ευρώ 113.333,33. Γίνεται μνεία ότι στο Α ακίνητο είναι γραμμένες τέσσερις (4) προσημειώσεις υποθηκών, ενώ στο Β ακίνητο είναι γραμμένες μία (1) υποθήκη και δύο (2) προσημειώσεις υποθηκών. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου, σήμερα στις 11-6-2011. Ο Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΛΛΟΥΣ

EYXAPI™THPIA Όλους εσάς που συμμετείχατε στο πένθος μας για τον χαμό του αγαπημένου μας

¢∏ª∏Δƒπ√À ™∞μ. ™∫√¶∂§πΔ∏ θερμά σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τη συμπαράστασή σας. Τα παιδιά: Σάββας-Βούλα Σκοπελίτη, Νίκος-Γεωργία Μανίνη Τα εγγόνια: Μαρία, Δημήτρης, Γιώργος, Δημήτρης

Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ ∫ø¡. ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 12 Ιουνίου 2011 Η οικογένειά της

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα και παππού

¡π∫√§∞√ ∫√¡Δ√À§∏ Ετών 63 Εκτελωνιστή που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 1.30 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Γιαννοπούλου 4 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ. Βόλος 12 Ιουνίου 2011 Η σύζυγος: Στυλιανή Τα παιδιά: Σπυρίδων, Έλμα-Σπυρίδων Ο εγγονός: Νικόλαος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

Την πολυαγαπημένη μας θεία και εξαδέλφη Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

°π∞¡¡√À§∞™ μ∞™. •∏ƒ√ºøΔ√À θερμά ευχαριστούμε. Ο σύζυγος: Βασίλειος Τα παιδιά: Στέφανος-Εύα Ξηροφώτου, Ευαγγελία Ξηροφώτου, Μάρθα Ξηροφώτου, Δήμητρα-Δημήτριος Γελασάκης Η εγγονή: Ιωάννα

∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ∫∞π ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ∞¡∞¶∏ƒø¡ ¶∞π¢ø¡ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ: Παιδόπολη Αγριάς, τ.κ. 373 00, τηλ. & fax: 24280 97030 e-mail: elepap-vol@hotmail.com

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στην ΕΛΕΠΑΠ Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: - Το Δ.Σ. Φιλολόγων Ν. Μαγνησίας στη μνήμη Γιάννη Αποστολίδη το ποσό των πενήντα ευρώ (Αρ. Απόδ. 112) .....................................50Ε - Ο κ. Courtney Bauder (Απ. Εισπρ. 115) .....................................200Ε - Η κ. Μαλιάκη Πόπη στη μνήμη Δημητριάδη Κλεάνθη το ποσό των είκοσι ευρώ (Απ. Εισπρ. 117) ...................................20Ε Στη μνήμη Χρυσούλας Κοζανίτη προσέφεραν: - Ο Ροταριανός Όμιλος Βόλου (Απ. Εισπρ. 118) ........................100Ε - Οι Μύλοι ΛΟΥΛΗ (Απ. Εισπρ. 120) ...........................................100Ε - Η Οικ. Δημητρίου και Κατερίνας Βούλγαρη (Απ. Εισπρ. 122) ..100Ε - Η κ. Μαίρη Μομπίλου (Απ. Εισπρ. 125)....................................... 50Ε - Η κ. Γούλη Παπακωνσταντίνου (Απ. Εισπρ. 126) .......................50Ε Επίσης ευχαριστούμε θερμά το φαρμακείο του Κωνσταντίνου Τσαρνά (Αναπαύσεως με Δορυλαίου) που προσέφερε το υλικό για τον εξοπλισμό του φαρμακείου του παρ/τός μας. Η Πρόεδρος Ευτ. Μαργαρίτη-Παπανδρέου

Η Γραμματέας Μένια Παπαρήγα

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™ - Στην Ελληνική Μέριμνα Βόλου προσέφεραν: Η κ. Δαφερέρα Ελένη 30 Ε, η κ. Μαρμαγκιόλη Μαίρη 50 Ε, Ανώνυμος 50 Ε, η κ. Γαλανάκη Φιλίτσα 25 Ε. - Στο Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου προσέφερε η κυρία Χαρούλα Φράγγου το ποσό των 200 Ε στη μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Φράγγου για τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του. - Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: Ανώνυμος 100 Ε (536), Μαλαμούλη Καλλιόπη 50 Ε αντί στεφάνου στη μνήμη Κων/νου Τοπαλίδη (537), Μιχαλοπούλου Μαίρη 50 Ε (539), Παπαγεωργίου Παρασκευή 30 Ε (540), Νάκος Αθανάσιος 60 Ε (541), Αποστολέρη Ηρώ 50 Ε αντί στεφάνου στη μνήμη Κερατσούλας Δουμπιώτου (542), Όμιλος Ιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Γαλλίας 55) 50 Ε αντί στεφάνου στη μνήμη Μαρίας Καπή (543), Κέντρο Ποδολογίας ΑΚΡΩΝ ΙΑΣΙΣ (Σπυρίδη 80Δ-Τ. Οικονομάκη) για την προσφορά του σε άπορο συνάνθρωπο, η κ. Γαλανάκη Φιλίτσα προσέφερε 30 Ε εις μνήμη Ευαγγέλου και αδελφών. - Υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του περιφερειακού τμήματος Βόλου προσέφεραν: Η κ. Αναγνώστου Αργυρώ διά ενίσχυ-

ση του τμήματος 20 Ε, η κ. Φιλοκώστα Ζωή διά ενίσχυση του τμήματος 10 Ε, η κ. Αλπάκη Κων/νιά διά ενίσχυση του τμήματος 10 Ε, η κ. Κάππα Πελαγία διά ενίσχυση του τμήματος 12 Ε, ο κ. Κλητοράκης Κων/νος διά ενίσχυση του τμήματος 10 Ε, ο κ. Παπανικολάου Σπύρος διά ενίσχυση του τμήματος 20 Ε, ο κ. Καλοστύπης Γεώργιος διά ενίσχυση του τμήματος 40 Ε, ο κ. Ακάσογλου Ιορδάνης διά ενίσχυση του τμήματος 10 Ε, ο κ. Θεοδώρου Ιωάννης διά ενίσχυση του τμήματος 15 Ε, ο κ. Κασιμάτης Μιχαήλ διά ενίσχυση του τμήματος 15 Ε, ο κ. Κοττάς Ιωάννης διά ενίσχυση του τμήματος 20 Ε. - Στη μνήμη της μικρής μαθήτριας Βαγγελίτσας Πύλιο προσφέρθηκαν στη ΦΛΟΓΑ 150 Ε, από την έκθεση βιβλίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού. - Στη μνήμη Δημητρίου Σκοπελίτη, η οικ. Κων/νου Τσαρδακά πρόσφερε στη ΦΛΟΓΑ 100 Ε. - Στη μνήμη του πολυαγαπημένου συζύγου και πατρός Ιωάννου Τσοβάρα η σύζυγος Άννα και η κόρη του Ένη πρόσφεραν ένα χρηματικό ποσό. Επικοινωνία με Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Καρκίνο, Βόλος Κονταράτου - Αφήσσου 6. Τηλ.: 24210-24628. Κιν.: 6977001396. Καθημερινά πρωινά 10 π.μ. - 12 μ. και Τρίτη - Πέμπτη απόγευμα 6 μ.μ.

∞£∏¡∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ Ετών 86 κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Άνω Βόλου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Άνω Βόλος 12 Ιουνίου 2011 Τα ανίψια: Αφροδίτη-Νικόλαος Ράπτης Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

μ∞™π§π∫∏ £∂√¢øƒ√À Ετών 89 κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 12.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Ν. Παγασαί 12 Ιουνίου 2011 Τα παιδιά: Πέπη-Ανδρέας, Σοφία-Βασίλης Τα εγγόνια: Ιόλη, Άγης, Λήδα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

Γηροκομείου 59-τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210 789-10, 789-20, FAX 24210-789-17 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προσέφεραν: 1) Ανώνυμη είκοσι ευρώ (724) .......................................................20Ε 2) Οι κυρίες: Άννα Πολυκανδριώτη, Τούλα Μπαντάκα, Σούλα Αναστασοπούλου, Θεοδώρα Κατσαρού, Γιάννα Παπαδημητρίου, Ελένη Φλώρου, Χριστίνα Ζιάκα, Ελένη Αμπατζή, Ελευθερία Ασπρούδη, Ελένη Λαγοδόντη και Καίτη Ευσταθίου προσέφεραν πλήρες γεύμα στις 11/6/2011 (730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739) 3) Ανώνυμος τριάντα ευρώ (747) ..................................................30Ε 4) Ο κ. Παύλος Γεωργόπουλος εκατό ευρώ εις μνήμη Αποστόλου Ανεμούλη (748) ........................................................100Ε 5) Ο κ. Πέτρος Χατζηιωάννου εκατό ευρώ εις μνήμην Αποστόλου Ανεμούλη (749) ........................................................100Ε 6) Ανώνυμος προσέφερε ρουχισμό εις μνήμην Χριστίνας Μπρούζου (266) 7) Ανώνυμος προσέφερε 30 κιλά ψάρια (272) 8) Η κ. Αθηνά Παπαευαγγέλου προσέφερε διάφορα τρόφιμα, ρουχισμό και παραϊατρικό υλικό εις μνήμην της μητέρας της Ευαγγελίας Γούναρη (273) 9) Η κ. Βασιλική Πολύζου προσέφερε ρουχισμό εις μνήμην Παναγιώτου Πολύζου (274) 10) Η κ. Πηνελόπη Σαμαρά προσέφερε ρουχισμό εις μνήμην μητρός της (275) 11) Η κ. Θάλεια Στούκα προσέφερε τον απογευματινό καφέ και πίτα εις μνήμην του συζύγου της Χρήστου Στούκα αντί ετησίου μνημοσύνου (278) 12) Η κ. Σουλτάνα Κοτζικλίδου προσέφερε τον απογευματινό καφέ και ρουχισμό εις μνήμην του αδελφού της Άνθιμου Κοτζικλίδη (281) 13) Ο κ. Γεώργιος Κουτσουνούρης προσέφερε 32 κιλά κρέας εις μνήμην της γιαγιάς του Ασημώς Κουτσουνούρη (282) 14) Ανώνυμοι προσέφεραν διάφορα είδη (267, 268, 269, 270, 271, 276, 277, 279, 280) Οι Ηλικιωμένοι, το Προσωπικό που εργάζεται και το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστούν όλους θερμά. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ

Ο Ταμίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ


43

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ 48ˆÚ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

∞fi ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏ ∞£∏¡∞, 11.

™ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë °∂¡√¶ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ 48ˆÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹.

∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ °∂¡√¶ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ¤ˆ˜ 17% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¢∂∏ ̤ۈ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ‹ ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ

(ÌÔÓ¿‰ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜), Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ Ù˘. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂϤÁ¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 51 % ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¢∂∏ ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 49% ¤¯ÂÈ Ô˘ÏËı› ̤ۈ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012.

πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È Ì¿ÚÙ˘˜ - ¶ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·ÔÏÔÁËÙ·› ÙÔ˘ 2Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓÔ˜ Î·È ÙÈ Âȉ›ˆÍ·Ó - ∏ ¿ÁÈ· ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ - §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÈÔ Î·È ÛÔÊfi πÔ˘ÛÙ›ÓÔ, Ô˘ Ë ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙfi ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÛÂÙfi ˘¤Ú ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ - ∫·È Ë ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜: “∂Ï¿Ù ӷ ÌÔÚʈı›Ù ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο. °›ÓÂÙ fiˆ˜ ÎÈ ÂÁÒ, ÁÈ·Ù› ÎÈ ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó fiˆ˜ ÎÈ ÂÛ›˜!” ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È Ì¿ÚÙ˘˜! ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓÔ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÔÓfiÌ·Û ·ÔÏÔÁËÙ¤˜. ∞ÁˆÓÈÛÙ¿˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ ıÂÒÚËÛ·Ó ÈÂÚfi ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ΢ڛˆ˜, ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï·fi ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÔ‚ÂÚ¿ Î·È ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·-ı·Ó·ÙÈΤ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ, Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Ô›ÎÙÔ. ¡· ı˘ÌËıԇ̠ÏÔÈfiÓ ÌÂÚÈο ¿ÁÈ· ÔÓfiÌ·Ù·. 1) ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠӷ Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ΔÔ ¤ÙÔ˜ 131 Ì.Ã. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘Ó¤ÁÚ·„ ‰È·ÙÚÈ‚‹ “·ÔÏÔÁ›· ˘¤Ú ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡” . ∞˘ÙfiÓ ÌÈÌ‹ıËÎÂ Ô ÕÁÈÔ˜ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜. 2) ∞Ú›ÛÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¶¤ÏÏ· Ù˘ ¢Âηfiψ˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. ∞˘Ùfi˜ ¤ÁÚ·„ ·ÔÏÔÁ›· ηٿ ÙÔ˘ πÔ˘‰·˚ÛÌÔ‡. “∂Ó Ùˆ πËÛÔ‡” ¤ÏÂÁ “ÂÏËÚÒıËÛ·Ó ¿·Û·È ·È ÚÔÊËÙ›·È!” ΔÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ·ˆÏ¤ÛıËÎÂ. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ï›Á· ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∫Ï‹ÌÂÓÙ· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¤· Î·È ÙÔÓ øÚÈÁ¤ÓË. 3) ∫Ï·‡‰ÈÔ˜ ∞ÔÏÏÈÓ¿ÚÈÔ˜ Â›ÛÎÔÔ˜ πÂÚ·fiψ˜ Ù˘ ºÚ˘Á›·˜. °ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ŒÁÚ·„ Â› ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘Û‚ԇ˜ (138-161) Î·È ª¿ÚÎÔ˘ ∞˘ÚËÏ›Ô˘ (161-177): “¶ÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, ¶ÂÚ› ·ÏËı›·˜” ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜. ∫·È ÚÔ˜ “πÔ˘‰·›Ô˘˜” ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜. 4) ∞ıËÓ·ÁfiÚ·˜ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜, ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ·ÔÏÔÁËÙ‹˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ μ’ ·ÈÒÓÔ˜ Ì.Ã. ÕÎÌ·Û Â› ª. ∞˘ÚËÏ›Ô˘, ¤ÁÚ·„ “¶ÚÂۂ›·Ó ÂÚ› ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ” Î·È “¶ÂÚ› ∞Ó·ÛÙ¿-

Ûˆ˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ” . ¶Ú¤Û‚¢Â: “∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ¢‡Ó·ÌȘ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô ∞ÈÒÓÈÔ˜ ÂÓ Ùˆ £ÂÒ §fiÁÔ˜” ! ΔËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ “ÚÂۂ›· ÂÚ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ” ¤ÁÚ·„ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 176-180. ™ÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ: “ΔÚ›· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ì·˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÔÈ Â¯ıÚÔ› Ù˘ ›ÛÙÂÒ˜ Ì·˜” . ∞ıÂfiÙËÙ·, £˘¤ÛÙÂÈ· ‰Â›Ó· (ηٿ Ù· ÔÔ›· ·Ú¤ıÂÛ Á‡̷ Ô £˘¤ÛÙȘ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ∞ÙÚ¤·, ·fi ÙȘ Û¿ÚΘ ÙˆÓ ÊÔÓ¢ı¤ÓÙˆÓ ˘ÈÒÓ ÙÔ˘) Î·È √ȉÈԉ›Ԣ˜ Ì›ÍÂȘ (Ô √ȉ›Ô˘˜, Ô˘ ·fi ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘ Ó˘ÌʇıËΠÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘). ∞Ó Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, ¤ÏÂÁÂ, Ùˆ fiÓÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ï›„ÂÙ ·fi ÚÔÛÒÔ˘ Á˘. ∂¿Ó fï˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È „¢‰Â›˜ Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó˘fiÛٷ٘, ı· ÙÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ £Â›Ô ¡fiÌÔ ÔÈ Â¯ıÚÔ› Ì·˜...” . (∏ ·ÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ª¿ÚÎÔ ∞˘Ú‹ÏÈÔ (161-180) Î·È ∫fiÌÔ‰Ô. ∫·È 5) ∂ÚÌ›·˜ (Î·È ∂ÚÌ›·˜) Ô˘ Â›Ó·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ Ì 5Ô˘ ·ÈÒÓÔ˜ Ì.Ã. ¤ÁÚ·„ “¢È·Û˘ÚÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ºÈÏÔÛfiʈӔ . ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÛÙȘ ıˆڛ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ› „˘¯‹˜, ÂÚ› ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÂÚ› ÙÔ˘ ¶ÚÒÙÔ˘ ∞ÈÙ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÏÔÈfiÓ, Ó· Ô‡ÌÂ Î·È Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ (110-167 Ì.Ã.). °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ºÏ·‚›· ¡Â¿ÔÏË, ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ™˘¯¤Ì Ù˘ ™·Ì¿ÚÂÈ·˜, ·fi ÁÔÓ›˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜. ™Ô‡‰·Û Û ÔÏϤ˜ ºÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ ÛÙËÓ ŒÊÂÛÛÔ ·Û¿ÛÙËΠÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ‰È¿‚·˙ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î¿ÔÈÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ÂÚ·ÙÔ‡Û ·Ó‹Û˘¯·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛΠ̤۷ ÙÔ˘ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È¿‚·˙Â. ∂Λ ηٿ ı›· Û‡ÌÙˆÛË ·Óٿ̈Û ¤Ó· Á¤ÚÔÓÙ·. ŒÈ·ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘. ∫·È Ô ÛÔÊfi˜ Á¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓÂ: “Œ¯ˆ ÂÁÒ ¤Ó· ÛÔÊfi ‚È‚Ï›Ô Ì·˙› ÌÔ˘. ¡· ÛÔ˘ ÙÔ ‰ÒÛˆ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂȘ!...” . √ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ÂÍÂÏ¿ÁË ·fi ÙË ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹ ·Û¿ÛÙËΠÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. μ·Ù›ÛÙËΠ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜! ∂›Ó·È fï˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·ÎÈÓËı› ¤ÂÈÙ· Ó· ‰È·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘! ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· οÔ˘, Û οÔÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, Ô˘ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó ÌfiÓÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi οÔÈÔ ÙfiÔ ‚·ıÈ¿ ÌÂÛ¿-

Ó˘¯Ù· Î·È ¤ÊÙ·Ó·Ó Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜! ∫·È ı· ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚÔ› ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù¤Êı·ÓÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ÈÂÚ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ fiÛÔ˘˜ Ù˘¯fiÓ Â¤ÌÂÓ·Ó Ó·... η˘¯ÒÓÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. “∫·È ÙË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ÏÂÁÔ̤ÓË Ë̤ڷ - ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›, fiÛÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ ‹ ÛÙȘ fiÏÂȘ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Â› ÙÔ ·˘Ùfi Î·È Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÙˆÓ ·ÔÛÙfiÏˆÓ ‹ Ù· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÊËÙÒÓ ·Ó·ÁÈÓÒÛÎÔÓÙ·È, fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∫È fiÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, Ô ÚÔÂÛÙÒ˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ‰È¿ ÙÔ˘ ÎËÚ‡ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙËηÓ. ŒÂÈÙ· fiÏÔÈ Ì·˙› ÛËΈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Â˘¯¿˜ ·Ó·¤ÌÔÌÂ Î·È fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ¢¯¤˜, ¿ÚÙÔ˜ Î·È Ô›ÓÔ˜ Î·È ‡‰ˆÚ ÚÔÛʤÚÂÙ·È. ∫·È Ô ÚÔÂÛÙÒ˜ ¢¯¿˜ ·Ó·¤ÌÂÈ Î·È Ô Ï·fi˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ï¤ÁˆÓ: ∞Ì‹Ó!...” . ∞˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô ¿ÁÈfi˜ Ì·˜, ÛÙÔ ƒˆÌ·›Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∞ÓÙˆÓ›ÓÔ, ÙÔÓ ˘Èfi ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ ∞˘Ú‹ÏÈÔ Î·È ÙË ÚˆÌ·˚΋ ™‡ÁÎÏËÙÔ. (™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘, fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ηٿ ∫˘ÚÈ·Î‹Ó ÈÂÚ¿ ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜, fiÔ˘ Ô ÚÔÂÛÙÒ˜ (Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜) ·Ó¤ÂÌÂ, ÙfiÙÂ, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ÚÔÛ¢¯¤˜). ∞fi Ù· ÔÏÏ¿ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘, ÌfiÓÔÓ ÔÈ ‰‡Ô ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ì·˜ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Î·È Ì›· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ οÔÈÔÓ πÔ˘‰·›Ô Δڇʈӷ. √ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ÂÚÈ‹Ïı ÔÏϤ˜ ÙfiÙ fiÏÂȘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÂÚ› ÙÔ 167 η٤ÏËÍ ÛÙË ƒÒÌË, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û ۯÔÏ‹. ¶¿ÓÙÔÙ ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÙÚ›‚ˆÓ·! ¢È·Î‹Ú˘ÙÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ȉ›ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, fiÛÔ Î·È Ë ÂÍ ·Ôηχ„ˆ˜ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘, ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÈÒÓÈÔ˘ §fiÁÔ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÊ‹Ù„·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÛÔÊÔ›, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘! ¶·Ú·‰¤¯ÂÙÔ fï˜ Ë ˆ˜ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·ÔÎ¿Ï˘Ù ÌÂÚÈ-

ÎÒ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· (™ÂÚÌ·ÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜). ∂ÓÒ Ë Ï‹Ú˘ ·Ï‹ıÂÈ· ·ÔηχÙÂÙ·È Ù¤ÏÂÈ· ‰È¿ Ù˘ ∞Á. °Ú·Ê‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘. ¶·Ú·‰¤¯ÂÙÔ ˆ˜ Î·È ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ ˘‹ÚÍ·Ó ‰›Î·ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÓfiÌ·˙ “ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜” , fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤Û‚Â˘Â Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ¶. ¢È·ı‹Î˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÊ‹Ù˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙÔ ˆ˜ ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜! ∫·È Ù¤ÏÔ˜ Ú¤Û‚Â˘Â fiÙÈ Ô ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë Ï‹Ú˘ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∞ÔÎ¿Ï˘„Ș ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÂÚ› ·˘Ù‹˜! Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 167 Ô ÕÁÈÔ˜ Â› ª¿ÚÎÔ˘ ∞˘ÚËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÂÛÙÂÌ̤ÓÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘, Ô‰ËÁ‹ıËΠ̷˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÛÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ï›ÁÔ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔ ƒˆÌ·›Ô ÔÏÈÙ¿Ú¯Ë πÔ‡ÓÈÔ ƒÔ˘ÛÙÈÎfi, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٷ‰›ÎË. - “ÕÎÔ˘Â Î·È ‰ÒÛ ÌÔ˘ ·fiÎÚÈÛË” ›ÂÓ Ô ¿Ú¯ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ, “Ò˜ ÂÛ‡ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÏfiÁÈÔ˜, ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â¿Ó ‰È·Ù¿Íˆ Î·È Û ·ÔÎÂÊ·Ï›ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Û ̷ÛÙÈÁÒÛÔ˘Ó, ı· ·Ó·ÛÙËı›˜ Î·È ı· ·Ó¤‚ÂȘ ÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜; ¶Ò˜ ˘ÔÓÔ›˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ·;” . ∫·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜: “√˘¯ ˘ÔÓÔÒ (‰ÂÓ ˘Ô„È¿˙ÔÌ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ) “·ÏÏ¿ Â›ÛÙ·Ì·È Î·È ÂÏËÚÔÊfiÚËÌ·È” (ÁÓˆÚ›˙ˆ Ôχ ηϿ Î·È ¤¯ˆ Ï‹ÚË ‚‚·ÈfiÙËÙ·). (∞fi ÙÔ ª·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘, ÷ڛوÓÔ˜ Î.¿.). ∫·È ÙÂÏÂÈÒÓˆ Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÚÔ˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜: “ŒÏıÂÙÂ, ·È‰Â‡ıËÙÂ, ÁÂÓ¤Ûı·È ˆ˜ ηÁÒ, fiÙÈ Î·ÁÒ ‹ÌËÓ ˆ˜ ˘Ì›˜” (“¶ÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜” ). ∂›ı Ì ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ “ˆ˜ ¿ÁÈÔÈ ÂÓ Ùˆ ∫fiÛ̈” Î·È Ó· Ì·˜ Ï˘Ëı› Ô £Âfi˜! ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

π√À¡π√™

12

√ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ Î·È ¶¤ÙÚÔ˘ ÔÛ›ˆÓ, ∞ÓÙˆÓ›Ó˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “√ £Âfi˜ ÎÚÈÙ‹˜ ‰›Î·ÈÔ˜ Î·È ÈÛ¯˘Úfi˜ Î·È Ì·ÎÚfiı˘ÌÔ˜ Î·È ÌË ÔÚÁ‹Ó Â¿ÁˆÓ ηı’ ÂοÛÙËÓ Ë̤ڷӔ (æ·ÏÌ. ˙’ 12). Όπου δύναμις και εξουσία, εκεί δύσκολα συμβιβάζεται η δικαιοσύνη, η μακροθυμία και η πραότης. Και όμως ο Θεός, ο άπειρος εις πάσαν τελειότητα και αγιότητα, συνδυάζει εις μίαν υπέροχον αρμονίαν την άπειρον δύναμίν του με μίαν μακροθυμίαν αξιοθαύμαστον. Είναι Αυτός κριτής δίκαιος και ισχυρός. Κανείς δεν είναι δυνατόν να αποφύγη το δικαστήριον του Θεού, όταν πράττη το κακόν και την ανομίαν. Εν τούτοις η δύναμις του Θεού και η επέμβασίς του προς τιμωρίαν δεν εκδηλώνεται εις κάθε ώραν και στιγμήν εναντίον των αμαρτιών των ανθρώπων. Είναι μακρόθυμος ο Θεός. Δεν εξάπτεται και δεν βιάζεται να δείξη την δικαίαν οργήν του. Άλλως θα έπρεπε να οργίζεται και να τιμωρή καθημερινώς, εις κάθε ώραν και στιγμήν, τας παρανομίας και τα εγκλήματα των ανθρώπων. Ανέχεται, περιμένει, εργάζεται διά την μετάνοιαν όλων. Είναι περισσότερον έτοιμος να συγχωρήση και σώση, παρά να καταδικάση και τιμωρήση. Είναι Θεός του ελέους, και το έλεός του συντροφεύει πάντοτε την δικαιοσύνην του.

ΔËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÎË¢ÙÈÎÒÓ ˙ËÙ› Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ “™Â ·fiÁÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÊÔ‡ ̤ÓÔ˘Ó ·Ô‡ÏËÙ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Ì ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ E.coli ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÔ‚›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜” . ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÎË¢ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “√ ·ÓÈÎfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎË¢ÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›·, ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Î¿ıÂÙË ÙÒÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÎË¢ÙÈÎÒÓ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ̤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ˜ ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÌÈ· ¿‰ÈÎË Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ‹ Ù˘” . √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌÈ¿. (◊‰Ë Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ∂.∂, ÚfiÙÂÈÓ ÙË ‰È¿ıÂÛË 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ). √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÎË¢ÙÈο Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿, ÙËÚÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÔÚı‹˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ë Î·Ï‹ Ê‹ÌË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÛÙ· ª.ª.∂ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÎË¢ÙÈÎÒÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË, ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÎË¢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û fiÏË ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·.

∫Ô‹ Ï·Ù¿ÓˆÓ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ™ÙËÓ ÎÔ‹ ÂÓfi˜ Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È ÎÏ·‰ÈÒÓ ·fi ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ ȉÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. ªfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ȉÈÒÙË Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ù· ‰¤Ó‰Ú· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ȉÈÒÙË, ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ‰·Û·Ú¯Â›Ô. øÛÙfiÛÔ ÂÌ›˜ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ›¯Â Îfi„ÂÈ ¤Ó· Ï¿Ù·ÓÔ Î·È Ù· ÎÏ·‰È¿ ·fi ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ Â·Ó·Ï‹ÊıËΠ¤ÎÙÔÙÂ.

∫∏¢∂π∞ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

μ∞™π§π∫∏ ∂À™Δ. ¶∞¡∞°πøΔ√À Ετών 72 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 1.30 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Αγ. Αθανασίου αρ. 8 - Αστέρια Αγριάς στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Αγριά 12 Ιουνίου 2011 Τα παιδιά: Ελένη - Ιωάννης Εξαμηλιώτης, Γιώργος - Δήμητρα Παναγιώτου Οι εγγονές: Μαρία, Βασιλική Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι.


∞¶√æ∂π™

44

KYPIAKH 12 π√À¡π√À 2011

∏ «¿ÏÏË» ∂ÏÏ¿‰· ͢Ó¿ Û ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ Δ˘

™Δ∂º∞¡π∞™ •À¢π∞, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜

ª¤Û· ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛË ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ÙÚÈÒÓ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓˆÓ, ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ Î›∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ ˆ˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ‚‹ÓËÌ· ÙˆÓ “∞ Ì· ÌÈ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘. ªÈ· Ì·˙È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ô˘ Ì ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ì¤Û· ·fi ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·: ¿ÚÓËÛË - ·Ô‰Ô¯‹ - ·ÏÏ·Á‹. 1: Aƒ¡∏™∏: ΔÔ fiÙÈ ÙfiÛ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ·¿ıÂÈ· Î·È ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ηӷ¤ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ fï˜ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ∞ƒ¡∏™∏™: ¢ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ, ‰ÂÓ Ô˘ Ï¿ˆ, ‰ÂÓ ÙÔ ÎÔ˘Ó¿ˆ Î·È Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜. ŸÌˆ˜ Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÙÔ ‚ÚÈÛ›‰È ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ªÔÚ› Ô ·ÙÚȉÔ-Á‹Â‰Ô Ù˙ÂÚÙ˙ÂϤ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ “¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ·” Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ “group therapy” ȉÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜, fï˜ Ú¤ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·Úı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿, ÛÔ‚·Ú¿, ÍÂοı·Ú· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. “∏ μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È Ô Î·ıÚ¤Ù˘ Ì·˜” › ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜. ªÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÎÏ›ÛÂȘ, Ó· ÙËÓ Î¿„ÂȘ, fï˜ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Û ·˘Ù‹Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰È·‚ڈ̤ÓÔ Â›‰ˆÏÔ Ô˘ ÙfiÛÔ Ì·˜ ÏËÁÒÓÂÈ. 2: ∞¶√¢√Ã∏: ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ˘fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ∞ƒ¡∏™∏™ ÛÙËÓ ∞¶√¢√Ã∏ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Ô˘ “‰Â ÛËÎÒÓÂÈ” Ô‡Ù ·˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô‡Ù ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ, Ô‡Ù ÁÂÓÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜, Ô‡Ù ¿ÏϘ ·ÊÂÏ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù·-

ÎÙÈο ÛÙÔ “οو ‰È¿˙ˆÌ·” ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ô˙ËÙԇ̠¢ËÌÂÚ›· Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÔÓÂÈÚ¢fiÌÂÓÔÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Ô̤˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜! ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Û·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ì ÌfiÓÔ fï˜ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ, “‰Â ‚Á·›ÓÔ˘Ì” . ∏ ·Ô‰Ô¯‹, ÏÔÈfiÓ, ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË, Ì ٷ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË ÙfiÛÔ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi, fiÛÔ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô: ÂÁÒ ÙÈ ¤Î·Ó· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·, ÙÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·, ÔÈÔÓ „‹ÊÈÛ·; 3: A§§∞°∏: ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÏ˘fiıËÙ˘ ∞§§∞°∏™. ªÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ˆ˜ ¤ıÓÔ˜ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ·fi ηӤӷ ÎfiÌÌ·, ηӤӷ ËÁ¤ÙË, η̛· ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ìʈӛ· ‹ “·Î¤ÙÔ” . ∫·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘: ™À¡∂ƒ°∞™π∞ Î·È ∞¡Δ∞°ø¡π™ª√™. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ˘ ∂ª∂π™, ı˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ‚ˆÌfi ÂÓfi˜ ˘ÂÚÙÚÔÊÈÎÔ‡ ∂°ø. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÌÊ·Ó›˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË (Land Rover ÂÛ‡ Cayenne ÂÁÒ! Prada ·˘Ù‹ - Louis Vuitton ÂÁÒ!). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ··ÍÈÒıËÎÂ, ÂÓÒ ·ÁÈÒıËÎÂ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ë ÂÓ‰ËÌÈ΋ ÎÏÂÙÔÎÚ·Ù›·, Î·È Ì·˙› Ë ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜.

¶Ï¤ÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (ËÏÈÎȷο ‹ „˘¯Èο) Ó¤ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ì ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÁÓÒÛˆÓ, ȉÂÒÓ, Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ¶ÔÏÏÔ› ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¿ÏÏÔÈ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ¤ÌÌÂÛ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ÂÍÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. Œ˙ËÛ· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó Â¿Ó ˘‹Ú¯Â ÛÔ‚·Ú‹ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫È ÂÁÒ ÂÍÔÚÁ›˙ÔÌ·È Ì ٷ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ Û·Ù·Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·, ÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ÙˆÓ Ôχ ÁÓˆÛÙÒÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ÌÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÛÙ·ıÒ ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘. ŸÌˆ˜ fiÛÔ ·Á·Ó·ÎÙÒ Ì ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ·Á·Ó·ÎÙÒ Ì ÙÔ˘˜ “Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓfiÌ˘·ÏÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓÈÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ŸÛÔ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÔ˘ÌÂ, fiÛÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÎÈ ·Ó ÎÚÈı› “·¯ı¤˜” , Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Ì˘·Ï¿ Î·È ‰Ô̤˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Û ·ÚfiÌÔÈ· ·‰È¤ÍÔ‰·. Œ¯ˆ ·ԉ¯ı› ϤÔÓ fiÙÈ ı· ˙‹Ûˆ Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘, fï˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÌ·È ÔÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ 5-10 ÂÙÒÓ Ó· ÌËÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ‰Èο ÌÔ˘ ·È‰È¿ ÌÈ· ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¤Ó·Ó ÂÓ‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi. ∏ ÌËÙ¤Ú· ʇÛË ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ¯·Ú·ÌÔʿˉˆÓ Ô˘ Ú‹Ì·Í ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ, Ó· ·Ê·ÓÈÛÙ› ÂÓÙfi˜ 20-30 ÂÙÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› 20¿Úˉ˜ Î·È 30¿Úˉ˜ Ó· ÚÔÛٷ٢Ùԇ̠·fi ÙË Û·›Ï· Ô˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Î·È Ó· ¯Ù›ÛÔ˘ÌÂ, Ì (ÚˆÙfi-

ÁÓˆÚÔ ›Ûˆ˜) ·›ÛıËÌ· ÔÏÈÙÂȷ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ÚÔÛˆÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi, ÂıÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ŸÛÔ Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ 300, Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ϤÔÓ fiÙÈ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ¤ÛÂÈ Î·È fiÙÈ ÔÈ Á·Ï·˙ÔÚ·ÛÈÓÔÎfiÎÎÈÓ˜ Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ô‡Ù ¿ÌÂÛ˜, Ô‡Ù ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ∂Ì›˜, ˆ˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Î·È ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ Ôϛ٘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ·fi„ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓÔ‡˜ Ï‹ıÔ˘˜ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Â›Ó·È Â›ÁÔÓ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÍÂοı·Ú˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ: ∫·Ù¿ÚÁËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜, ·ÏÏ·Á‹ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ·Ó·ıÂÒÚËÛË ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È fiϘ ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. ∂›Ó·È Îڛ̷ ÙfiÛÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ·ÚÎÂ›Ù·È Û ˘‚ÚÈÛÙÈο ÌËӇ̷ٷ, Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ‚ϤÂÈ ˆ˜ ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÂÓÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ¶ÚÔÛˆÈο, ÂÏ›˙ˆ Ë Ì·˙È΋ ‰›„· ÁÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ·Ó fi¯È Ì›· (ÏfiÁˆ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·˜ ·fi„ˆÓ), ·ÏÏ¿ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ Ӥ˜, “ηı·Ú¤˜” ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÂÓfi Î·È Ì ‹È· ÈÛ¯‡ ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ªÂ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ Ì ÌÈ· Ó¤·, ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÈÛÙÔÚÈ΋ ηÌ‹, ‡¯ÔÌ·È Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ó· Ì·˜ ÂÎÏ‹ÍÂÈ. (∞fi ÙÔ Nooz.gr)

ª’ ¤Ó· ÎÏÈÎ, ÛÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ fiÏ˘! ™ÙË Ó¤· Ì·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.e-thessalia.gr ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ £ week, Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ Î·È Ó· ¤ÚıÂÙ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ì·˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›!


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

45

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·

•ËÚÔÊı·ÏÌ›· Δ√ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÍËÚÔ‡ Ô-

∏ ÓÈÎÔÙ›ÓË ÚÔηÏ› ÂıÈÛÌfi ›ÛÔ Ì ÂΛÓÔ Ù˘ ËÚˆ›Ó˘ ∞£∏¡∞, 11.

ÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡ È·ÙÚÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. ¶Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÈÂıÓÒ˜, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰··ÓËÚfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·: √È Î·ÓÈÛÙ¤˜ ·ı·›ÓÔ˘Ó 4-5 ÊÔÚ¤˜ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Ô͇ ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ Ì˘Ôηډ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌË Î·ÓÈÛÙ¤˜. ™Â ÚÔÔÙÈ΋ ‰ÂηÂÙ›·˜, Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ Î·È ÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ ÛÙȘ ËÏÈ˘ οو ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ·. √È Î·ÓÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÈÏ¿ÛȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÌË ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 70 ¯ÚfiÓÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌË Î·ÓÈÛÙ¤˜. ∏ ÓÈÎÔÙ›ÓË ÚÔηÏ› ÂıÈÛÌfi ›ÛÔ Ì ÂΛÓÔ Ù˘ ËÚˆ›Ó˘. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ·Ú·Ù¤ıËÎ·Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ (31 ª·˝Ô˘), ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (∂.∫.∂.), ηıËÁËÙ‹˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·Ú¯·Ú›‰Ë˜, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂.∫.∂., Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °.¡.∞. “πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ” , πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÏÏÈο˙·ÚÔ˜ Î·È ÙÔÓ Ù. Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂.∫.∂., ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ °.¡.∞. “°ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜” , μÏ¿ÛÈÔ˜ ¶˘ÚÁ¿Î˘. √ Î. ¶·Ú¯·Ú›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: - ºÔÚÔÏÔÁ›·: Œ¯ÂÈ ‚ÚÂı› fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ηٿ 25% ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ 10-15%. - ∞·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰ËÌfi-

ÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜: Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ 5-10%. - ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘: Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ 6%. - ∂ÎÛÙÚ·Ù›· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘: Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ 5-10%. ŒÓ· Âȯ›ÚËÌ· ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·¯˘Û·ÚΛ· ‰È·ÚΛ ÌfiÓÔ 6-12 Ì‹Ó˜ ηÈ, ÂÈϤÔÓ, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.∫.∂. ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ı¤-

ÏËÛË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ, ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ. ∂¿Ó, fï˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙ· ÂȉÈο È·ÙÚ›· ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·ÙÔÌÈο ‹ ÔÌ·‰Èο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹ÛË Ê·Ú̿ΈÓ. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.∫.∂. ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Î·È Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ, fï˜, Ê·›ÓÂÙ·È

Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. √È ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ÔÏÏÔ› ÛÙȘ ËÏÈ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ì ¯·ÌËÏ‹ ÌfiÚʈÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘˜ ‹ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜. ™Â ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ηÓ›˙Ô˘Ó. ∫·È Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. Œ¯ÂÈ Ê·Ó› fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÈÎÔÙ›Ó˘ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û΢¿ÛÌ·Ù· ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (fiˆ˜ ÔÈ ÙÛ›ÎϘ ÓÈÎÔÙ›Ó˘ ‹ Ù· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·), ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË, ·Ó·ÈÚÒÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ, ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ ·˘Ùfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ıÚÔÌ‚ÒÛÂˆÓ fiÙ·Ó Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ϋ„Ë ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈÎÒÓ. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ηډÈÔ·ı›˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ô Ù. Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.∫.∂., μÏ¿ÛÈÔ˜ ¶˘ÚÁ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË (™¢) Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·Óı˘ÁÈÂÈÓÔ‡ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô Î. ¶˘ÚÁ¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ¿Ó‰Ú˜ ¤¯Ô˘Ó 2-3 ÊÔÚ¤˜, Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ 3-5 ÊÔÚ¤˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ™¢ ·fi ÙÔ˘˜ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ‚¤ÏÙÈÛÙË ‰È· ‚›Ô˘ ÊÚÔÓÙ›‰·, ‰ËÏ·‰‹ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÁÏ˘Îfi˙˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ Û˘Ó˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ۈ̷ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ηÈ, Ê˘ÛÈο, ‰›·ÈÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙfiÛÔ Ë Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Â·Ó·ÈÌ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ Ì˘Ôηډ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ÂӉ›ÍÂȘ Û ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ηډÈÔ·ı›˜.

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯·ÌfiÌËÏÔ˘ (Compositae) ∞•π∑∂π Ì ÔÏÏ‹ Û˘ÓÙÔÌ›·, ¤ÛÙˆ Î·È Ô-

ÓÔÌ·ÛÙÈÎÒ˜, Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘Ù¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙˆÓ ™˘Óı¤ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈο - Ï·˚΋˜ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜, ›Ù ˆ˜ ηÏψÈÛÙÈο, Ô˘ Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ „˘¯‹ Ì ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ı¤· ÙÔ˘˜! 1) Tussilago farfara, Ê˘Ùfi ÁÓˆÛÙfi Ì ٷ Ï·˚ο ÔÓfiÌ·Ù·: ¯·ÌÔχη, ‚‹¯ÈÔ Î.¿. ∂›Ó·È ÔÏ˘ÂÙ¤˜, Ô҉˜ Ê˘Ùfi Ì ̷ÎÚfiÌÈÛ¯· ηډÈfiÛ¯ËÌ· ‹ ÓÂÊÚÔÂȉ‹ ʇÏÏ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ú›˙·, ·Ú¿ÚÚÈ˙·. Œ¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· fiÚıÈÔ ‚Ï·ÛÙfi Ô˘ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈÎÚ¿ ÏÂȉÔÂȉ‹ ʇÏÏ·. ¡ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ·Óı›˙ÂÈ ÚÈÓ ÂÎÙ‡ÍÂÈ (·Ó·Ù‡ÍÂÈ) Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘. º‡ÂÙ·È Û ˘ÁÚ¿ Î·È ·ÚÁÈÏÒ‰Ë Â‰¿ÊË ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ‰·ÛÈο ‰¤ÓÙÚ·. ™˘ÏϤÁÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ù· ¿ÓıË Î·È ¤ÂÈÙ· ÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù· ʇÏÏ· (ª¿ÈÔ-πÔ‡ÓÈÔ). Δ· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÁÏ˘Û¯Ú·Ì·ÙÒ‰ÂȘ (‚ÏÂÓÒ‰ÂȘ) Ô˘Û›Â˜ Î·È Ï›ÁË πÓÔ˘Ï›ÓË. Δ· ΛÙÚÈÓ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏÏ‹ Í·ÓıÔʇÏÏË Î·È ‚ϤÓÓ·, Ë ÔÔ›· ˘‰Ú˘Ï˘Ô̤ÓË Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÙfi˙Ë Î·È Á·Ï·ÎÙÔ˙¿¯·ÚÔ. ø˜ ¤Á¯˘Ì· ‹ ˆ˜ ÛÈÚfiÈ Â›Ó·È Ê¿ÚÌ·ÎÔ ·ÓÙȂ˯ÈÎfi, ·Ô¯ÚÂÌÙÈÎfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ˜, ÙÚ·¯Â˝Ùȉ˜ Î.Ï. ∫·È Â͈ÙÂÚÈÎÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ‰ÔıÈ‹ÓˆÓ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ηٷÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. 2) ∞¯ÈÏϤ· Ë ¯ÈÏÈfiÊ˘ÏÏÔ˜ (Achilea milefolium). ∂›‰Ô˜ ÓÔÌ¢ÙÈÎfi Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi. ŸÙ·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ √ÌËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜, ¯Ù˘‹ıËΠ̠‚¤ÏÔ˜ ÛÙË ÊÙ¤ÚÓ· ÙÔ˘, ηٿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ì·˜, Ë ı¿ ∞ıËÓ¿ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ӷ ÈÂÈ ¯˘Ìfi ·fi ÙÔ Ê˘Ùfi ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ηٷÚ·˛ÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ. ∂Í Ô˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡.

¶·ÎÂÚ¤ÙÙ·

μ‹¯ÈÔÓ ‹ ÷ÌÔχÎË

3) ∞ÓıÂÌ›˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi fiÓÔÌ· ÔÏÏÒÓ Ê˘ÙÒÓ, Ô˘ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ̷ÚÁ·Ú›Ù˜. º˘Ù¿ ÔÒ‰Ë, ÔÏ˘ÂÙ‹, ‚·Ú‡ÔÛÌ·, Ì ¿ÛÚ· ‹ ΛÙÚÈÓ· Âȉ›ÛÎÈ· ¿ÓıË. ¢È·ÎÔÛÌËÙÈο, Ê·Ú̷΢ÙÈο Ê˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈο ˙È˙¿ÓÈ·. ∫ÔÈÓ¿ ›‰Ë ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ӷʤÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο: ∞ÓıÂÌ›˜ Ë ∫ÔÙԇϷ, ∞ÓıÂÌ›˜ Ë μ·ÊÈ΋ (A. Tinctoria) Î·È ∞ÓıÂÌ›˜ Ë Ã›· (A. Chia). ∂›‰Ô˜ Ô˘ ··ÓÙ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÎÔÈÓ‹ Ì·ÚÁ·Ú›Ù·. 4) μÂÏ›˜ Ë ÔÏ˘ÂÙ‹˜. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ¶·ÎÂÚ¤ÙÙ· (Paquerette vivace). ∂›‰Ô˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù·˜ Ô˘ ··ÓÙ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙȘ

ÕÏÂȘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ∂ÓÙÂÏ‚¿È˜! ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ› Ù· ‰¤Î· ›‰Ë ¶·ÎÂÚ¤ÙÙ·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÎÔÓÙ‹ Ì·ÚÁ·Ú›Ù·, ‡„Ô˘˜ ̤¯ÚÈ 10 cm. Δ· ʇÏÏ· Ù˘, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Úfi‰·Î· Á‡Úˆ ·fi ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ (·Ú¿ÚÚÈ˙·). Δ· ÌÈÎÚ¿ ·Óı›‰È· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi Â›Û˘ ¿ÓıÔ˜ Ù˘ ¶·ÎÂÚ¤ÙÙ·˜ (Û‡ÓıÂÙÔ ¿ÓıÔ˜) Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏÂ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÚÔ‰›˙ÔÓÙ· ‹ ÔÚÊ˘Ú›˙ÔÓÙ·. ∞·ÓÙ¿ ÙÔ Ê˘Ùfi ÛÙ· ÏÂÈ‚¿‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¿Úη ˆ˜ gazon (¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜), fiˆ˜ Î·È Ë ∞¯ÈÏϤ· Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ. ∂Ô¯‹ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜: ∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ò˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. Δ· ¿ÓıË ÙÔ˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó

Û·ˆÓ›ÓË, ·Èı¤ÚÈÔ ¤Ï·ÈÔ, Ù·Ó›ÓË, ÁÏ˘Û¯Ú·Ì·ÙÒ‰Ë Ô˘Û›· Î·È ÌÈ· ÈÎÚ‹ Ô˘Û›·. ∏ Ï·˚΋ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ¿ÓıË Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ·ÓÙȂ˯ÈÎfi, ·Ô¯ÚÂÌÙÈÎfi, ÁÈ· Ë·ÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ›ÎÙÂÚÔ˘. ∂›Û˘, ÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÊÚ¤Ûη ʇÏÏ· ÛÙ· η„›Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÏËÁ¤˜ (Paul Shaunberg/Guide Des Plantes Medicinales, ÛÂÏ. 234/243). 5) ÃÚ˘Û¿ÓıÂÌ·. ∫·ÙÂÍÔ¯‹Ó ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Ê˘Ù¿. ÃÚ˘Û¿ÓıÂÌÔÓ Ô ËÏ›·ÓıÔ˜ - (ËÏÈÔÙÚfiÈÔ, ‹ÏÈÔ˜, ËÏÈÔ‰ÚfiÌÈ, ËÏÈÔÛÙÚfiÊÈ Î.Ï.) (Helianthus annuus, o ÂÙ‹ÛÈÔ˜), Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÏ·›Ô˘ 25%-40%. ΔÔ ËÏȤϷÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÒÓ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·›Ô˘, Ì οÔÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηÙÂÚÁ·Û›· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ï·ÎÔ‡ÓÙ˜, ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. 6) ÃÚ˘Û¿ÓıÂÌÔ ÙÔ ÎÈÓÂÓ·ÚÈfiÊ˘ÏÏÔ, ÙÔ ‡ÚÂıÚÔ - ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓÔ˜ ÛÎfiÓË. 7) ∏ ∫·Ï¤ÓÙÔ˘Ï·. º·Ú̷΢ÙÈÎÒ˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ê˘Ùfi. ∞·ÓÙ¿ ˆ˜ ÎË·›ÔÓ Â›‰Ô˜ (Galendula officinalis), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ - Ë ¿ÁÚÈ· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ (C. arvensis). ∞ÍÈfiÏÔÁÔ Ê˘Ùfi, Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ì·Ï·ÎÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. °ÓˆÛÙfi Ì ٷ Ï·˚ο ÔÓfiÌ·Ù· ÓÂÎÚÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô, Ì·ÚÁ·Ú›Ù·, ηÎÈ¿ ÂıÂÚ¿! Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ΛÙÚÈÓ·, ÔÚÙÔηϛ. ∫·È ·Óı›˙ÂÈ Ù¤ÏË ¯ÂÈÌÒÓ·, ¿ÓÔÈÍË, ·Ú¯‹ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ŸÙ·Ó Ô Î‹Ô˜ ÔÙ›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ë ·ÓıÔÊÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞ÏÏ¿ ÂÚ› ·˘ÙÔ‡, ÚÔÛ¯Ҙ. ∫·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÌÂ Ê˘Ù¿ Ê¿Ú̷η, Ô˘ Ù· ÙÚÒÌ ˆ˜ Û·Ï¿Ù˜. ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

Êı·ÏÌÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ·ıÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÈÔ Û˘¯Ó‹ ·’ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ. √È ‚·ÛÈÎÔ› ·ıÔÁÂÓÂÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Â›Ù Û ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰·ÎÚ‡ˆÓ, ›Ù Û ·ÒÏÂÈ· ÏfiÁˆ ÂÍ·Ừۈ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Sjorgen Î·È ÔÈ ¿ÏϘ Û˘Ó‹ıÂȘ Â›ÎÙËÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰·ÎÚ‡ˆÓ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ı‹ÛÂȘ ÌÂ˚‚ÔÌÈ·ÓÒÓ ·‰¤ÓˆÓ, ¯Ú‹ÛË Ê·ÎÒÓ, Î.Ï. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ¿ıËÛ˘; 1. ·›ÛıËÛË Í¤ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, 2. ¤ÓÙÔÓË Ê·ÁÔ‡Ú·, 3. ο„ÈÌÔ ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô ÎÂÚ·ÙÔÂȉ‹˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙÈÎÙ‹ ÂÈıËÏÈÔ¿ıÂÈ·, ‰ËÏ. ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Û·Ó ÛËÌÂȷο Á‰·Ú̷ۛٷ. ™Â ÈÔ ‚·ÚȤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›, ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË (ÎÂÚ·Ù›Ùȉ·) ‹ Ù‹ÍË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰·ÎÚ‡ˆÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ıÂÚ·›·; ÀÔηٿÛٷٷ ‰·ÎÚ‡ˆÓ: ∂ȉÈο Ù¯ÓÈο ‰¿ÎÚ˘· Û ÌÔÚÊ‹ ÎÔÏÏ˘Ú›ˆÓ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ıÂÚ·›·˜. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∂ÂÌ‚·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜: ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ù¯ÓËÙ‹ ·fiÊÚ·ÍË Ù˘ ·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÙˆÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘ÁÚfi ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ÕÏϘ ̤ıÔ‰ÔÈ: √ ·ÛıÂÓ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ıÂÚÌ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂȉÈÎÔ‡˜ ˘ÁÚ·ÓÙ¤˜ ·¤Ú· Î·È Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÂȉÈο Á˘·ÏÈ¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì Ôχ ·¤Ú·. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ·ÏÔÈÊ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÏÈÛË ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ΔÛÈԇ̷˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √Êı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜, ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ web site: www.iator.gr

ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ª›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î·ÏÔ‹ıÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›·, οÔȘ ¿ÏϘ fï˜ ÂȉÈο fiÙ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÎÈ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘. √Úıfi ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¿ÔÈ·˜ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì·˜ ‹ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ οÔÈ·˜ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜. ∏ ÚÈ˙È΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘ Â› ˘ÁÈÒÓ ÔÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ‰ÂÚÌ·ÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ¿ÏÏÔÙ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Ó˘ÛÙ¤ÚÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÙÂ, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó, Ì Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎfi fiÓÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ Laser Î·È RF. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Û ·Ú·ÌÂÏË̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ fiÁÎˆÓ Û˘¯Ó¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ÈÔ ÂÈÛٷ̤ÓÔ˜ ·Ú·ÎÏÈÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªËÙÚfi··˜ °ÂÓÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ web site: www.iator.gr


°È· οı ÒÚ· 46 º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫‡ÚÎÔ˘ - ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 93 - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421024560, ™Ô‡Ì·ÛË ∞ÚÙÂÌÈÛ›·˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 38, ÙËÏ. 2421032622, ¶·ÓÙÔÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ڿ˜, ΔÔ¿ÏË 69 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421027807. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªϤÙÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 69· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ. 2421052200. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶ÂϤÎÔ˘ ∞ıËÓ¿˜, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 79, ÙËÏ. 24210-69938. ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 215 - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ. 2421048888, ¢È‰¿ÁÁÂÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 25 (¤Ó·ÓÙÈ ∑∞ƒ∞), ÙËÏ. 2421023325, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡¤ÛÙˆÚ, πˆÏÎÔ‡ 133 (™Ù¿ÛË ºfiÚÔ˜), ÙËÏ. 2421071375. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÎÚÈο ¶·Ú·Û΢‹˜, °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 170 - μÏ·¯¿‚·, ÙËÏ. 2421070127. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 90, ÙËÏ. 2421066644. ªÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: Δ˙È·ÌÙ˙‹ - ∫ÔÓÙÔ‡ ™˘ÓÔ‰‹˜, ∂ÚÌÔ‡ - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 2421023320, ∞Ú‚·Ó›ÙÔ˘ - ∞‰·Ì¿ÎË ∂ϤÓ˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 83, ÙËÏ. 2421035092, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ - ∫fiÎηÏË ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 39 (ÌÂٷ͇ °·˙‹ - °·ÏÏ›·˜), ÙËÏ. 2421035598. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 192 (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘), ÙËÏ. 2421047859. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 2421060038. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434 ∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∞∫∂™ø” . ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ªÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. . T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257 T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114 §∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ªÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë Î·È ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∫˘Úȷ΋ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011:™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216, ºÔ˘Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ¢ÈÌ‹ÓÈ, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ªÈ¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ £. ∞Ï˘Î¤˜, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. & ¶. πˆÏÎÔ‡ 151, ΔÛ·ÓٛϷ˜ ¡. - ª·˙¿Î·˜ ∫. √∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 152, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 20, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ™·ÚÚ‹˜ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜-∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™-ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· 13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011:™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·Ú›Û˘ 255, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· √∂ π¿ÛÔÓÔ˜ 136, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ - °¤Ê˘Ú·, °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·. - ÛڈÓÔ˜, ÷ÚÈÛÌ·›‰Ë˜ ∫fiÛÌ·˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ ∫·ÏÏÈfiË §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ÷ς·Ù˙‹˜ ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô‡Û˘ - ™·Ú¿ÓÙ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢ËÌ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. ™Δ√ ¡√Δπ√ ¶∏§π√ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ - ¡·Ô‡Ì §·‡ÎÔ˜, ∞ÎÚ›‚Ô˘ ∂ÏÂÔÓÒÚ·. ΔÚ›ÙË 14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011:™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): Δڛη˜ - ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56,

∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚfiı˂˜, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ μ¿ÈÔ˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶Ú·ÛÛ¿ ∫˘ÚÈ·ÎԇϷ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∑¿Ú·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ª·ÎÚ‹˜ - ∫·Ï·Ì·Ï›Î˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜ ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ‹ ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ›¯ÙÈ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ °·Ù˙¤·, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔ̇ÚÈ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30 ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00. ¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00. ¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ 10-13/6/11 “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” 11/6: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 12/6: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. 13/6: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 14-30/6/11 “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂ-

∫∞£∂Δ∞ 1. ¶ÔÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ô ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ - ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ (Í.Ï.). 2. ∞Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ¿ıËÛË - ∂ÈÊ·ÓÂȷΤ˜... Û¯¤ÛÂȘ. 3. μÔ˘‚‹... Ó›ÎË - ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú... ̈ÚÔ‡ - ...÷Ó: Ù›ÙÏÔ˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ ̈·ÌÂı·ÓÒÓ. 4. ∏Úˆ›‰· ÙÔ˘ √˘ÁÎfi - Δ›ÙÏÔ˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ ∫Ô˙¿ÎˆÓ. 5. √ ŒÎÙÔÚ·˜ ÛÙËÓ... πÙ·Ï›· - ŒÓ‰ÂÈÍË ˙ˆ‹˜. 6. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓÂÁÚÔ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÚÔ¤Ï¢Û˘ - ∞Ú¯·›· fiÏË ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ. 7. ∫ÂÓÙÚÈο ÛÙÔ... ‰¤Ô˜ - ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Ù˘ ÎÔΤٷ˜ - ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó... ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘˜ (·Ú¯Èο). 8. °Ô‡Ó· ·fi ‰¤ÚÌ· ·ÏÂÔ‡˜ - μ·Û›Ï˘...: ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜. 9. ¢ÈÂıÓ‹˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ - ª·Ú›·...: ·Í¤¯·ÛÙË ËıÔÔÈfi˜ - ªÂ ÙË Û¿Úη... ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÏÔÔ›ËÛË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 10/6-4/9/11 Δ·¯‡ÏÔˆÓ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ˜ 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ·fi 10-13/6/11 ∂/°-√/°-Δ/à “∞§∫À√¡∏” 11/6: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. 13/6: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 14/6-7/7/11 ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060. Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ........................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .....................................................2421070931 - 2421071022 ..........................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ............................................2421070931 - 2421075319 .........................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ....................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ......................... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .................................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ......................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................................. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ..................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .......................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ...........................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ........................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ .........................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ...............................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ............................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ..........................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ................................................ 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ...................................................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ............................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. ....................................... 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ............................................... 24210 70967-24210 75369

¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ........................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ .........................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ......................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .....................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ........................ 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ......................................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ............................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .............................................. 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ............................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .........................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ..................................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ............................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ...........................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H .......................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..............................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ..............................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ....................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.............................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .........................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ........................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ...............................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ .....................................................................................199 EKAB: ....................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ....................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ ................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ......................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜........................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ........................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô..............................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ........................................................................10400 EXPRESS SERVICE ...............................................................................1154 HELLAS SERVICE ................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜.......................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ........................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· .............................................................................6948475814 MËϛ˜ .....................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY .................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ............................................ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY ..........................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO .....................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ......................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ...............................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .........................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..............................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ..............................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ...............................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ....2410 237811 ¶I§OTO™ .................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .......................24210 24628 TA•I PA¢IOTA•I ............................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™......................................................... 24210 61000 A°PIA™....................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY ...........................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN.......................................................................24280 93389 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË - ¶Ô҉˜ Ê˘Ùfi. 2. ª¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÁÚÒÓ - ÕÛÎËÛË ›ÂÛ˘ - ∞Ú¯Èο ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ. 3. Δ· ¤¯ÂÈ Ô... fiÚıÈÔ˜ - ¶·ÏÈ¿ Ù¿ÁÌ·Ù· ÂıÓÔÊ˘Ï·Î‹˜ (·Ú¯Èο) - ∂›‰Ô˜ ÁÔ˘Ó·ÚÈÎÔ‡. 4. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ - ∫·Ù¿Ú˜ (·Ú¯.). 5. μÔ˘Ófi Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - ∫ϛη (ÌÙÊ.). 6. Œ¯·Û ٷ ÏÔÁÈο ÙÔ˘ - ∞ÓÒÙÂÚÔ fiÚÁ·ÓÔ ÛˆÌ·Ù›Ԣ (·Ú¯Èο). 7. ™‡ÌʈÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ - ¢ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· - ÷ÌËÏ¿, ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. 8. Δ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÏÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË - ∫·È Ì ٷ fiÛÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È - ™‡ÓıÂÛ ÙÔ “∫˘‚¤ÚÓ· μÚÂÙ·Ó›·” . 9. ΔÈ̈ÚÒ ·˘ÛÙËÚ¿ - √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ (·Ú¯Èο). 10. ™˘Ó‰¤ÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ - ∫¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿... ÛÔ‚·Úfi˜ Â›Ó·È ∞ıfiÚ˘‚Ë... ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 11. ª˘ıÈÎfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ - πÛÙÔÚÈ΋ ΈÌfiÔÏË Ù˘ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜. 12. ∞ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ (·Ú¯Èο) - ∂›Â‰Ô Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. 13. ªÂÁ¿ÏË ‹ÏÈÓË ȷ٤Ϸ - ¶¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 123 ÂÙÒÓ ÛÙÔ fiÚÔ˜ øÚ.

ÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

10. ¶Ô˘Ï› Ô˘ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌÈÏ›· - √ ¿˙˘ÌÔ˜ ¿ÚÙÔ˜ Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜. 11. ∞Ú¯‹ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ - ∞ÛÊ¿ÏÈ˙Â Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ (·Ú¯Èο) - ∂ÒÓ˘ÌÔ˜ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ƒ·Ú›Ô˘ ‰›Ô˘. 12. ÷˚‰Â̤ÓË... ∂ÈÚ‹ÓË - ¢Âο˙ˆ, ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ˆ. 13. ¶ÚÔÊ‹Ù˘... Á·Ì‹ÏÈ·˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ - √ ÓÈÎËÙ‹˜ Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ ÙÔ˘ ΔÚ·Ê¿ÏÁηÚ. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞¡Δ√Δ∂-ºΔ∂ƒ∏ 2. ∞™∫π-∑√ƒπ-°∂™ 3. ƒ£-Δ∂∞-∂ƒªπ¡∞ 4. ∞ª¶πΔ∑∞¡-∞ƒ∞π 5. ¶∞π∫√-ª∞ºπ∞ 6. ¶∞ƒ∞ºƒø¡-¢™ 7. ¡Δπ-∂ªπ-∫∞Δø 8. ∞À§∞-π∂ƒ∞-∞ƒ¡ 9. ¶∞Δ∞™™ø-√Δ√∂ 10. ∫π-∞¡√∏Δ√™-¢§ 11. ∞∫∞ª∞™-∞™Δƒ√™ 12. ™∂°∞™-∂™Δπ∞∫√ 13. Δ™∞¡∞∫∞-∞∞ƒø¡. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∞ƒ∞¶√¡∞-∫∞™Δ 2. ∞™£ª∞-ΔÀ¶π∫∂™ 3. ¡∫-¶π¶π§∞-∞°∞ 4. ΔπΔπ∫∞-∞Δ∞ª∞¡ 5. ∂Δ√ƒ∂-∞¡∞™∞ 6. Δ∑∞∑-∞ªπ™√™ 7. ∂√-∞ªºπ∂™∏-∂∞ 8. ƒ∂¡∞ƒ-ƒøΔ∞™ 9. ºπƒ-ºø∫∞-√™Δ∞ 10. ª∞π¡∞-√™Δπ∞ 11. ∂°πƒ∞-Δ∞Δ-ƒ∞ƒ 12. ƒ∂¡∞-¢øƒ√¢√∫ø 13. ∏™∞π∞™-¡∂§™√¡.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜, Î·È ÁÂÓÈο Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ Î·È ÙÔ˘ Ù· ¤¯ÂÙ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-22-12-34-5. Δ∞Àƒ√™ ™‹ÌÂÚ· ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ٛÔÙ· ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÛ›˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙȘ ·Í›Â˜ Û·˜, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÙÔ ‰Ô‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÙ ηχÙÂÚ· Û¯fiÏÈ· Î·È ı· ÈηÓÔÔÈËı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-5-567-67. ¢π¢Àª√π ™‹ÌÂÚ· Û ¤Ó· οÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ¿Ù ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ οÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ οÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÙÂ, ·Í›˙ÂÈ Î¿ı ۷˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-55-45-6-22. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∞Úfi‚ÏÂÙ· fiÌÔÚÊ· ÍËÌÂÚÒÓÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÌÔÚÊË, ·ÚΛ Ó· ‚Á›Ù ӷ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ¿Ú· Ôχ ηϿ, ͯ¿ÛÙ ÁÈ· Ì›· ̤ڷ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ fiÏ· Ù· fiÌÔÚÊ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-2-34-35-5-6. §∂ø¡ √˘‰¤ÙÂÚË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ, ı· Â›Ó·È fiÏ· Ù¤ÏÂÈ·, ÌÈÏ‹ÛÙ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ fiÓÂÈÚ· Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-44-34-5-6. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÔÏÏ¿ Ù·Í›‰È·, ÔÏϤ˜ ·Ú¤Â˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ¤¯ÂÙÂ, ·ÚΛ Ó· ‚Á›Ù ϛÁÔ ·fi ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ· Û·˜ . Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-55-45-34-33.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¶Ôχ ηϋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ó· οÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜ Î·È Ó· οÓÂÙ ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Û¯¤‰È·, ÌÈÏ‹ÛÙ ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-38-3-22. ™∫√ƒ¶π√™ ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ Û·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·, ›Ûˆ˜ Ó· ‚Ú›Ù χÛÂȘ Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛηÙ χÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-22-34-5-4. Δ√•√Δ∏™ °È· ·ÎfiÌË Ì›· ̤ڷ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ¤¯ÂÈ ‚·Ïı› ÙÔ ™‡Ì·Ó Ó· Û·˜ ‰›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¯·Ú¤˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜, ÚÔÛÔ¯‹ ÌË ¯¿ÛÂÙ η̛·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-3-5-7. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ï¿Ó· Û·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì Ôχ ηÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ë ¯·Ú¿ Û·˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, Û˘Ó¯›ÛÙ ӷ ›ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ·Ù› Û·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-4-34-5-6. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ÔʇÁÂÙ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÎÔ‡Ú·ÛË Û‹ÌÂÚ·, ‹‰Ë ›ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ „˘¯Èο, ‰ÂÓ Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋. •ÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ›ÙÂ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiϘ Û·˜ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-22-12-34-2. πãÀ∂™ ¶Ôχ ηϋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ fiÏ· Û·˜ Ù· Û¯¤‰È· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ Û·˜, ‚¿ÏÙ ¤Ó· ÛˆÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ÈÛÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-56-7-22.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

KYPIAKH 12 IOYNIOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ §›˙· Î·È Ë ¿ÏÏË

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00

∫fiÎÎÈÓÔ - ∫›ÙÚÈÓÔ - ªÏ (∂) £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ (∂) ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË (∂) ªÂÙ¿-ÌÔ˘ÛÂ›Ô ªÔ˘ÛÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ™˘Ó¿ÓÙËÛ· ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ “√È ÌfiÌÈÚ˜ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·” À‰¿ÙÈÓÔ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ™˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Orient Express ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· (∂) ªÈÎÚ‹ ÔıfiÓË-ªÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ªÂÙ¿-ªÔ˘ÛÂ›Ô (∂) Orient Express (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

07.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15 01.00

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ·ÓÙÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ·Ú¤Â˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÈÛÙÔÚ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈο ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ∂ÏÏ¿‰·-πÛ·Ó›· ∞ÁÒÓ·˜ ‚fiÏÂ˚ ∞Ó‰ÚÒÓ. ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ΔÛfiÎÏË ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ΔÛfiÎÏË (™) ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (E)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 10.20 11.00 12.00 13.15 14.00 14.50 17.28 17.30 18.15 19.00 20.00 21.00 23.10 00.30 00.45 01.45 03.00 04.00 04.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Mommy ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ Traction ∂ȉ‹ÛÂȘ “πÛ·ÁÁÏÈο” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 50-50 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫Ô˘ÓÁÎ ºÔ˘... ∑›Ô” ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ· ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ¶·Ï›ÚÚÔÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.30 17.45 17.50 20.00 21.00 01.00 01.40 01.45 03.15 04.15 04.50 05.20

º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ §›ÊÙÈÓÁÎ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ §›ÙÛ·.com “∫·ÂÙ¿Ó º¿ÓÙ˘ ª·ÛÙÔ‡ÓÈ” ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “∑¢˜ Î·È ƒˆÍ¿ÓË” ∫ÈṲ̂٠∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ÏÔ‡Ó· ·ÚΔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Dancing with the stars “ŒÙÔÈÌË ÁÈ· fiÏ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∫Ú˘Ê¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 01.00 01.30 03.00 03.30 04.00

ΔfiÔÈ ˙ˆ‹˜ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ηٷÊÂÚÙ˙‹˜” ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi (™) Balkan express ºÂÛÙÈ‚¿Ï °¤ÏÈÔ˘ “ªÂÙfi‚ÂÓ Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÛÔ‚·Úfi˜ ·ÚÈÔ˜ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ˜” Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (∂) ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› (∂) ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· ŒÎÙË ·›ÛıËÛË (∂) Balkan express (∂)

06.25 06.55 07.05 07.15 07.45 07.55 08.25 08.40 08.55 09.00 09.30 11.15 12.00 12.15 12.45 13.00 16.15 18.45 21.00 23.00 01.15 05.00

§¿ÛÈ Roary the racing car ™·Ì Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ Hot wheels battle force 5 Little people ª¿ÚÓÈ ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ªÈÎÚfi ÌÔ˘ fiÓÈ “ª¿ÚÌÈ Ê·ÛÈÔÓ›ÛÙ·˜” Winx club ª¿ÚÌÈ Kid songs ¡fiÓÙÈ Gormiti ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ “™¤ÍÈ Î·Ù¿‰ÈÎÔ˜” “¡¤· ÈÛÙfiÏÈ· 2” “ŸÛÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ˜” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

06.45 07.45 08.45 10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 19.00

21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.00 03.00 04.00 04.30

111111111111111111111111111

07.00 08.05 09.30 10.35 11.00 11.45 12.45 15.00 17.10 18.00 19.00 19.35 21.00 21.30 23.30 24.00 02.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· °Ë Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·... Â‰Ò ∂ÏÏ¿‰· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) ∂Ó Ï¢ÎÒ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙË Û¤ÓÙÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

√È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Planet science ¶ÚfiÛˆ· Î·È ·fi„ÂȘ (∂) ∫˘Úȷ΋ Ì ‰Ú¿ÛË £¤Ì· ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ °˘Ú›ÛÌ·Ù· Δ· ·È‰›· ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Moto GP Live: ª. μÚÂÙ·Ó›· ¶ÚfiÛˆ· Î·È ·fi„ÂȘ √È Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (∂) μuild it bigger ΔÔ ÓËÛ› Ì ÙȘ Ê¿Ï·ÈÓ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Whale wars Top year ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ· Is it real: Life on Mars Sockwave Lockdown The Extremists The Oprah Winfrey Show

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 15.10 18.00 19.00 22.00 24.00 01.00 03.00 04.00 04.30

O‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘, 7 (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) º‡Á ÂÛ‡, ¤Ï· ÂÛ‡ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Star System Greek Idol (E) ∂ȉ‹ÛÂȘ Formula 1 -∫·Ó·‰¿˜ (∑) Chart show-Your Countdown (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ·Ú›Â˜ Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ √‰Ô‡” ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ٷÈӛ˜ Î·È ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.15 07.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 01.30 03.45

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙¤Û Δ˙fiÓÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒÔ˜ ª·Î ∫·Ï, °ÎÚ¿¯·Ì ª·Î Δ¿‚Ș. ªÂÙ¿ ·fi Ù· ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, ÔÏÏ¿ ̤ÏË ·fi ÙȘ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ù˘ °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì Î·È ª›ÏÁÔ˘ÔÏ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. √È “¶·Ú›Â˜ Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ √‰Ô‡” ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ‚›· ›Ûˆ ·fi Ù· Û›‰ÂÚ· Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ôχ ηχÙÂÚ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ª›ÏÁÔ˘ÔÏ... ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓË ·ÁÁÏÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ¿Óˆ ÛÙË ÛÙ¤Ú· ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ docudrama, ÂȯÂÈÚ› ÌÈ· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌÔ‡.

ALPHA 01.00

09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 18.15 21.00 21.15 22.00 23.00 23.15 00.15 02.30

∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∞¯, ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ (∂) “Ÿ,ÙÈ Ê¿ÌÂ, fi,ÙÈ ÈÔ‡ÌÂ...” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super sport K˘ÚȷοÙÈÎË ·Ú¤Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫˘ÚȷοÙÈÎË ·Ú¤Ó· (™) Super sport (E) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.30 11.30 12.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 21.30 22.30 00.30 01.30 03.30 04.30 05.00

¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ÎÎÏËÛ›· π·ÙÚÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ °Ë Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide Dolce vita £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ˘ÚÈÛÙfiÚ·Ì· Astra Spor ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °Î·˜ μ·Ó ™·ÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡ÈÎfiÏ ∫›ÓÙÌ·Ó, ª·Ù ¡Ù›ÏÔÓ, °ÈÔ·Î›Ó º›ÓÈÍ, ∫¤ÈÛÈ ÕÊÏÂÎ. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔϤÁÈÔ, Ë fiÌÔÚÊË Â·Ú¯ÈˆÙÔԇϷ ™Ô˘˙¿Ó ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙÔ §¿ÚÈ ª·Ú¤ÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ̤ڷ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍË, Ë ™Ô˘˙¿Ó ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÎÔfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÛËÌË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ªfiÏȘ È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û’ ¤Ó· ÙÔÈÎfi ηψ‰È·Îfi ηӿÏÈ, ¤ÊÙÂÈ Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. Δ· ‚·ÛÈο ÚfiÛˆ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ù˘ Ù· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Û’ ¤Ó· χÎÂÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜: Â›Ó·È Ô Δ˙›ÌÈ, Ô ƒ¿ÛÂÏ Î·È Ë §›ÓÙÈ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ›Ó‰·ÏÌ¿ ÙÔ˘˜. ∞¡Δ1 01.00

£Â¿Ì·Ù·

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 9-15/6/11

11.30 13.00 14.00

20.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

ŒÙÔÈÌË ÁÈ· fiÏ·

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

18.00 19.00

07.00 08.00

Office: An american workplace ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ Lazy Town Tutenstein: ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ· √ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ben 10: Alien force √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª·Í ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Speed racer” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Two and a half men ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ §›˙· Î·È Ë ¿ÏÏË” “Doomsday” “∂Ú·ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó‡¯Ù·” “◊Úˆ·˜... ·fi ̤ٷÏÏÔ”

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

15.00 16.00 17.00

08.15

£E™™A§IA TV

√È ·Ú›Â˜ Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ √‰Ô‡

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF 111111111111111111111111111

20.00 ¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

∏ ª‹ÙÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔ¤Ï·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌfi Ì ¤Ó· ÊÙˆ¯fi Ó·Úfi. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ë ÎÔ¤Ï· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ··ÁˆÁ‹. ŸÌˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, Ô˘ ͤÚÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË §›˙·, ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ ÎÔ¤Ï·, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈο ÛÙË ª‹ÙÛË Î·È ÙËÓ ›ıÂÈ Ó· ˘ÔÎÚÈı› ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ÌÂÚ‰¤Ì·Ù·... STAR 21.00

21.00 22.00

√ Δ˙ÔÓ ¡¤ÛÏÈÓÁÎ ‰È¢ı‡ÓÂÈ flÚ· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜: ÔÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ÙˆÓ ıÂÒÓ ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ΔÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· ∞ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ √È ÌÂÁ¿Ï˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ “πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÂÓ ∞˘Ï›‰È”

∞π£√À™∞ 1 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 23.15. KUNG FU PANDA ÌÂÙ/ÓÔ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30. ∞π£√À™∞ 2 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.30. KUNG FU PANDA 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. ∞π£√À™∞ 3 HANGOVER 2 (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.30. RIO ÌÂÙ/ÓÔ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15. ∞π£√À™∞ 4 X-MEN ∏ ¶ƒøΔ∏ °∂¡π∞ (ÂÈÛÙ. Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.45, 21.30, 00.15.

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

07.15 08.00 11.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

¢Y™KO§O

¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1961, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù›ÓÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï›ÎË μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË, §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·˜.


A¶√æ∂π™

48

KYPIAKH 12 IOYNI√À 2011

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

υχαριστημένοι πρέπει νάναι οι ξενοδόχοι μας από τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα καταλύματα της περιοχής για το τριήμερο που ξεκίνησε από χθες, αν κρίνουμε από το γεγονός, ότι μόνοι τους έστειλαν στον Τύπο τα στοιχεία με τις πληρότητες ανά περιοχή. Νωρίς-νωρίς, T˘ ∂§∂¡∏™ από την Πέμπτη. ™Δ∞ª√À§∏ Καθόλου άσχημα λοιπόν. Από την Αμαλιάπολη ώς το Χορευτό και από τα Χάνια ώς τον Πλατανιά, οι πληρότητες δεν πέφτουν κάτω από το 50%. Αλλά μην πάει ο νους σας στο πονηρό, δεν είναι οι Έλληνες που εκδράμουν να συναντήσουν το Άγιο Πνεύμα και καταλύουν στα ξενοδοχεία του Πηλίου. Ξένοι είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι επισκέπτες, τουρίστες που κάνουν τις διακοπές τους και βρίσκονται, κατά κύριο λόγο, στα παραθαλάσσια μέρη της περιοχής μας. Οι Έλληνες πού είναι θα αναρωτηθούμε; Προφανώς και θα

Ε

μετακινηθούν πολλοί από μας αυτές τις μέρες, γιατί δεν είναι απλώς ανάγκη, στις παρούσες συνθήκες, μια εκδρομή. Είναι κάτι σαν... φάρμακο σε αρρώστια, να βρίσκουμε δρόμους διαφυγής. Μπορεί νάναι πιο κοντινοί, αλλά νάναι δρόμοι, που θα αφήνουν πίσω τους, αυτό το αλάφιασμα που ζούμε. Σαν φάρμακο λοιπόν μια εξόρμηση, στο μέτρο του καθένα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Μπορεί νάναι ένα ωραίο μπάνιο στο Ανατολικό Πήλιο - πείτε μου, υπάρχουν ωραιότερες παραλίες;- ή στη νότια πλευρά, περί ορέξεως... Θέλω να πω, πως πια, μόνο από προσωπικές, μικρές δα, όχι τίποτε σπουδαίο, χαρές, μπορούμε να ελπίζουμε να γελάσει το χειλάκι μας. Ας τις αναζητήσουμε ο καθένας, με περισσότερη ζέση απ’ ό,τι μπορεί να κάναμε μέχρι τώρα. Ας τις ψάξουμε με παραπανίσια φαντασία, ας σηκώσουμε δηλαδή καμιά πέτρα παραπάνω να δούμε από κάτω της, ναι, από αυτές τις πέτρες που τώρα κλωτσούσαμε μακριά με το παπούτσι μας. Και να μη σας πω, ότι ήδη το κάνουμε. Αίφνης, γέμισε η παραλία περιπατητές, βολιώτες περιπατητές που είχαμε ξεχάσει πώς είναι αυτή η μικρή απόλαυση. Τα τελευταία χρόνια, την καλοκαιρινή παραλία και τη ροματζάδα της, απολάμβαναν σχεδόν αποκλειστικά οικονομικοί μετανάστες και λίγοι παπούδες που έρχονταν από τα παλιά.

Τώρα ξανά η παραλία ζωντανεύει, όχι μόνο από τους αγανακτισμένους, αλλά από τους... σαλταρισμένους βολιώτες. Και τα πεζούλια της γέμισαν πάλι από νεολαίους, λίγο τσαπατσούληδες με τα σκουπίδια, αλλά νέους. Με τον ίδιο τρόπο θα γεμίσουν και οι κοντινές παραλίες το καλοκαίρι. Η παραλία του Αναύρου με τα ουζάκια της Αύρας, η παραλία των Αλυκών, του Σουτραλί, η παραλία στις Πλάκες. Οι παραλίες του Βόλου δηλαδή, αυτές που ξέραμε, αλλά σνομπάραμε, ξινίζαμε όταν τις ακούγαμε. Οι ειδικοί που αυτό τον καιρό έχουν να κάνουν με τα ψυχολογικά μας προβλήματα, ημών των θιγομένων από την οικονομική κρίση, λένε πως θα πρέπει να αρχίσουμε να ασχολιόμαστε με την καθημερινή μας ευτυχία. Και ευτυχία δεν είναι τα χρήματα και οι όποιες δυνατότητες σου δίνουν αυτά. Ψευδαίσθηση λένε ότι είναι, σύμβαση που μας επιβάλλεται από μια κυρίαρχη άποψη που μας βάζει στη λογική να υπολογίζουμε στο χρήμα και σ’ αυτό να εστιάζουμε την ευτυχία μας. Δεν ξέρω αν αυτή η άποψη ακουμπάει όλους τους ανθρώπους. Θάλεγα όμως με βιωματική παρόρμηση, ότι πως και η ευτυχία μας, επιλογή είναι, δεν σερβίρεται σε ασημένιο δίσκο και δεν έχει συνταγή. Τι θα σας έκανε να αισθανθείτε ευτυχείς τώρα; Ε... κάντε το.

T· K˘ÚȷοÙÈη λοι ομιλούν για τη μεγάλη κρίση, που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Κι όλοι εύχονται να περάσει, ωσάν να ήταν κάποια γρίπη, γρήγορα. Αυτό, που υφιστάμεθα ως κοινωνία δεν είTÔ˘ °IANNH ναι κρίση. Και τούτο διότι η λέ§OBEP¢OY ξη κρίση εμπεριέχει την έννοια του εφήμερου, του προσωρινού. Αυτό όμως δεν ισχύει. Τούτο που ισχύει είναι ότι κατέρρευσε το μοντέλο ζωής, που είχαμε οικοδομήσει με δανεικά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτοί, που πιστεύουν ότι η “κρίση” θα ξεπεραστεί σε κάποιο διάστημα και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη γνωστή ευδαιμονία με δανεικά, πλανώνται πλάνην οικτρά. Ακόμα κι αν μπορούμε να δανειζόμαστε σχετικά τα επόμενα χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν περίσσια για να πέφτουν στην κατανάλωση, για να δίνονται στους αγρότες, που κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ, να γίνονται προσλήψεις δημόσιων υπαλλήλων ή να αυξάνονται τα λαμόγια κι οι επιτήδειοι προμηθευτές του Δημοσίου. Τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι μόνιμα. Κι η χήνα με τα χρυσά αυγά, που νομίζαμε ότι είναι το κράτος επί 30 χρόνια, ψόψησε. Ο μόνος τρόπος να ξαναγνωρίσουμε ανάπτυξη στον τόπο μας είναι μόνον μέσα από την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, που δεν θα εξαρτάται από το Δημόσιο, και μέσα από τη δημιουργία πλούτου. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να επιστρέψουμε στις παραδοσιακές αξίες. Στην αναζήτηση της μόρφωσης, στην δημιουργικότητα, στην εργασία. Όλα αυτά, που έχουμε εγκαταλείψει εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα να έχουμε φθάσει στο σημείο να μην παράγουμε το παραμικρό, θα είναι η μοναδική μας διέξοδος στο εγγύς και στο απώτερο μέλλον. Για να καταστεί όμως εφικτό, πρέπει να αλλάξουμε συνολικά νοοτροπία. Να μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Να μη θεωρούμε ότι υπάρχουν “κεκτημένα” και βολέματα. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα του διεστραμμένου τρόπου σκέψης, που επικράτησε τα τελευταία 30 χρόνια. Το 1981, η Ελλάδα ήταν αυτάρκης σε παραγωγή τροφίμων. Οι αγρότες παρήγαγαν για την αγορά και τον καταναλωτή. Από το 1981, οι επιδοτήσεις προκάλεσαν μια στρεβλή κι άκρως διεφθαρμένη άποψη, που επικράτησε στους αγρότες. Απέκτησαν μια ιδιότυπη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Κι έπαψαν να παράγουν για τον καταναλωτή, αλλά παρήγαγαν, κατά βάση, άχρηστα προϊόντα, που τα έθαβαν στις αλήστου μνήμης χωματερές, για να παίρνουν τις

Ό

πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις, που τις σπαταλούσαν σε μια ιδιότυπη συβαρίτικη συμπεριφορά, τζόγος, μπουζούκια, Ρωσίδες. Ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα για να τραφεί άρχισε να εισάγει μαζικά τρόφιμα από το εξωτερικό. Μέχρι πατάτες από την Αίγυπτο, λεμόνια από το Ισραήλ, ντομάτες από την Τουρκία κ.ο.κ. Άλλο μείζον παράδειγμα: Η μισθοδοσία των δημόσιων υπαλλήλων με την αλόγιστη κι επικίνδυνη πολιτική όλων των κυβερνήσεων εκτοξεύθηκε για πελατειακούς και μόνον λόγους στο ιλιγγιώδες ποσό των 30 δισ. ευρώ, ενώ το ανάλογο ποσό στην Ευρώπη είναι 15 δισ. ευρώ το έτος για μια χώρα, όπως η Ελλάδα. Κι αυτός είναι ο λόγος, που σήμερα υποφέρουμε και αναζητούμε σκληρούς τρόπους περιορισμού αυτής της μεγάλης δαπάνης. Μπορούμε τώρα να αλλάξουμε και να προσαρμοσθούμε στη νέα πραγματικότητα; Αν τα καταφέρουμε θα εισέλθουμε σε μια νέα δύσκολη αλλά παραγωγική εποχή. Αν όχι, τότε θα εγκλωβιστούμε στο φαύλο κύκλο της ύφεσης και της υπανάπτυξης. κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έχει αποτύχει παταγωδώς. Αλλά δεν είναι η μόνη. Μαζί της απέτυχε το πολιτικό σύστημα, που δεν μπορεί να αντιληφθεί τις μεγάλες αλλαγές, που πλέον επέρχονται στην ελληνική κοινωνία, όπως και το κίνημα των “α-

Η

γανακτισμένων” καταδεικνύει. Εν ενεργεία υπουργός της κυβέρνησης μας έλεγε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εκτόνωση της κρίσης, που διαπερνά την κοινωνία μας αν δεν γίνουν εκλογές. Έστω κι αν αυτό δεν είναι μέσα στις άμεσες προθέσεις του πρωθυπουργού. Εκείνο που είναι βέβαιο ότι οι εκλογές αποτελούν μια κάποια λύση. Χωρίς όμως ουσιαστικές συνέπειες μακροπρόθεσμα. Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη εκτόνωση, αλλά μέχρις εκεί. Όμως συγχρόνως, κι ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο, η κυβέρνηση, αλλά και κανείς άλλος δεν δείχνει να διαθέτει αναπτυξιακό όραμα, που θα μπορούσε να μεταλαμπαδεύσει σε μια κοινωνία, που φοβάται κι έχει μεγάλη ανάγκη να νιώσει ότι υπάρχει έξοδος από την τραγική αυτή κατάσταση στην οποίαν βρισκόμαστε σήμερα. Η κατάσταση όμως αυτή μοιραία προκαλεί έντονους τριγμούς εντός κι εκτός της κυβέρνησης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι υπουργοί, που καθώς βλέπουν τον κυβερνητικό Τιτανικό να βυθίζεται, να προτιμούν να γίνει ανασχηματισμός και να μείνουν εκτός κυβερνήσεως φοβούμενοι ότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να αντέξουν το πολιτικό κόστος από τη λαϊκή δυσαρέσκεια κι αντίδραση. Όπως μας έλεγε κορυφαίος υπουργός, “η γυναίκα μου ήδη με πιέζει και μου λέει να βρω τρόπο μέχρι τον Ιούνιο να βρίσκομαι εκτός κυβερνήσεως” . Πού μπορεί όμως να

οδηγήσει την κυβέρνηση αυτή η εξέλιξη. Ο πρωθυπουργός όταν ρωτάται από τους συνεργάτες του αν πρόκειται να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες απάντησε σιβυλλικά ότι δεν είναι μέσα στις προθέσεις του. Κι ασφαλώς δεν είναι. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υποχρεωθεί να πάει σε πρόωρες εκλογές εάν κι εφόσον η κοινωνική αναταραχή επεκταθεί εξαιτίας των εξαιρετικά δυσάρεστων μέτρων περιστολής των δημόσιων δαπανών, που θα αναγκαστεί να λάβει η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα. Και κυρίως υπό την ασφυκτική πίεση των δανειστών μας, που όπως είδαμε τις προηγούμενες μέρες κλιμάκωσαν τις πιέσεις τους. Πώς θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε εκλογές, έστω κι αν ο Παπανδρέου δεν τις θέλει; Με την τυχόν καταψήφιση ενός νομοσχεδίου ή μιας ρύθμισης, που η τρόικα θα θεωρούσε ως απαραίτητη για τη λειτουργία του μνημονίου. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αν όχι η πλειοψηφία τους, βρίσκονται “στα κάγκελα” , θεωρούν ότι οι πιέσεις, που δέχονται από την κομματική τους βάση, είναι τρομακτικές κι ασήκωτες, κι αν ενταθούν μετά και τη λήψη νέων επώδυνων μέτρων, δεν αποκλείεται κάποιοι να επιχειρήσουν “ηρωική έξοδο” , όπως στο παρελθόν είχαν κάνει ο Γιάννης Δημαράς η Σοφία Σακοράφα. Όπως είπε δημοσίως ο Γιώργος Φλωρίδης προσφάτως ήδη η μίση κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πρωτοφανές σταυροδρόμι. Ήλθε η ώρα να αντιληφθούμε ότι η ζωή, που ξέραμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν μπορεί να συνεχισθεί. Οι αλλαγές, όσο οδυνηρές κι αν φαίνονται σήμερα, είναι απαραίτητες. Κι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων, που προβλέπονται από το μνημόνιο, είναι η μόνη μας ελπίδα να ξεφύγουμε από το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Όμως ενώπιον αυτής της πραγματικότητας διαπιστώνουμε ότι εκτός των πολιτικών αντιστέκονται κι οι δημόσιοι υπάλληλοι κι οι συνδικαλιστές ακολουθώντας την ίδια ξεπερασμένη λογική, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να διατηρηθεί το ίδιο καθεστώς της λούφας, της διαφθοράς, των πιέσεων προς την εκάστοτε εξουσία, που οδηγούσε σε μεγαλύτερα επιδόματα, σε μεγαλύτερους μισθούς, σε περισσότερους διορισμούς, σε περισσότερες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις κ.ο.κ. Δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι αυτό το μοντέλο ψευδούς, τεχνητής ανάπτυξης, που δανειζόμαστε για να καταναλώνουμε απροκάλυπτα, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται. Το μοντέλο αυτό κατέρρευσε οριστικά. Και πρέπει να αναζητήσουμε νέους δρόμους ανάπτυξης ως κοινωνία.

12-6-11  

h theta ths kiriakis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you