Page 1

2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, ˘‡ı˘ÓË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

A¶√æ∂π™

«™ÙÔ˘˜ 5.850 ÔÈ ¿ÔÚÔÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ·»

√È ·ÌÓÔ› ÔÈ ÌË ¿ÌˆÌÔÈ TÔ˘ ¶∞¡Δ∂§∏ ª¶√À∫∞§∞ ∏ ÎÚ›ÛË ·fi ÙË ÌÈ·, Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤‚·Ï·Ó ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÚԤ΢„ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘ÔÙÔÓÈ΋ Ë ÂıÈÌÈ΋ ÌÂÁ·ÏÔ‚‰ÔÌ·‰È¿ÙÈÎË Û˘˙‹ÙËÛË, Ë ÎfiÓÙÚ· Ì¿ÏÏÔÓ. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ Î·È ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÁÂˆÌ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ÚÔ˘ÏÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ οı ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›Ù ˘‹Ú¯·Ó ÂÎ ·Ú·‰fiÛˆ˜ ÛÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È Â›Ù ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Û·Ó ‰Â›ÁÌ· Î·È ·˘Ù¿ Ù˘ Â˘Ì¿ÚÂÈ¿˜ Ì·˜ ÂΛӢ Ô˘, fiˆ˜ Ì·˜ Ù· „¤ÏÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜, ÍÂÂÚÓÔ‡Û ηٿ Ôχ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. √È ˙ËÏfiÊıÔÓ˜, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Û ÔÈÔÓ› ÏÔÁÈÛÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ‚¤‚·È· οˆ˜ ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ó· ÂÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙË Ú›˙· ÙˆÓ ·ÌÓÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰Âο‰Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤډË. ∂›Ó·È ·Û˘ÓÂ¤˜ Ó· ÂÁ›ÚÂÙ·È ı¤Ì· ÁÈ· ÙË Ê‡ÙÚ· Î·È ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û·Ó·ÎÈÔ‡ fiÙ·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ï›Á· ¢ÚÒ, Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÊÙËÓfiÙÂÚ· ÙËÓ Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ÊÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ ‹ ·ÏÒ˜ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉҘ Ï·˚ÎÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ó· ÂÈηÏԇ̷ÛÙ ÙËÓ ÈÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ÙË ı¤ÛÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÛÎÈ·Ì·¯ÈÒÓ, fiÙ·Ó Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛÔÚ, fiÔ˘ Ù· ¿ıË, fiˆ˜ ηϿ ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‚·ı‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜. ∂¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô‡Ùˆ ÂÈÂ›Ó ·ÁÔÚ·›· ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë ÔÈÛıÔÊ˘Ï·ÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ §·ÌÚ‹˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·Ó·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓË Î·È Â͈ڷ˚Ṳ̂ÓË ·fi ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ì·˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜, ˆ˜ ·˘Ù‹ÎÔÔÈ Î·È ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ˆ˜ Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ, fiÙÈ Î·È ·˘Ù‹ ·ÎfiÌ· Ë ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Ù›ÓÂÈ Ó· ·ÔÌ›ÓÂÈ ¤Ó· Î¤Ï˘ÊÔ˜, Û·Ó ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘, ‰È·ÊÈÏÔÓÈÎÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›· Î·È ÙˆÓ Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘. ∫È ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, ı· ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Ê˘ÛÈÎÔÌ·ıËÙÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Ù· ‰Èο Ì·˜ ·ÚÓ¿ÎÈ· Î·È Î·ÙÛÈοÎÈ· Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚ·, ¢ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È -·˘Ùfi ÚÔ¿ÓÙˆÓÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi Ù· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο, Ù· ·Ï‚·ÓÈο ‹ Ù· “‚ÚÔÌÔÛÎÔÈ·Ó¿” , ‹ fi,ÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÌˆÌÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î.Ô.Î. ∫·È Ù¤ÏÔ˜, ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÛÒ˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ, ÙfiÙ ٷ ¿ÓÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ·Ï¿. πÛˆ˜ Î·È ÈÔ ÓfiÛÙÈÌ·. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 5.850 ¿ÙÔÌ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È 850 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ “‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ÌfiÓÔ ¶¿Û¯· ‹ ÁÈÔÚÙ¤˜. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·È¯Ó›‰È·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË.

ª

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙÚÔÊ‹, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ. ÕÓÂÚÁÔÈ, ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· -Ô˘ ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 5.000 ¢ÚÒ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿, οÔÈÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, Â›Ó·È Î¿ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÙÚfiÊÈÌ·, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ˙˘Ì·ÚÈο, fiÛÚÈ·, Ï¿‰È, ˙¿¯·ÚË, Á¿Ï·, ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·È¯Ó›‰È·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Û ÂÌ¿˜ ̤ۈ Ù˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ∫·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ë ¶ÚfiÓÔÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÂÌ¿˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË. ΔËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜, ˆ˜ οÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê·ÁËÙfi, fiÛ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·; √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· “¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÙÚÔ‹. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Î˘Ï¿ ÔÌ·Ï¿ Ë ·ÁÔÚ¿” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË. ∏ ›‰È· ıˆÚ› ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È Û ηχÙÂÚ· Â›‰· ·’ fi,ÙÈ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, η-

O ∫∞πƒ√™

ıÒ˜ “ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÛÙˆ ¤Ó·Ó ΋Ô Î·È ÌÔÚ› οÙÈ Ó· Ê˘Ù¤„ÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜. √È ÎÔÈӈӛ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·”. ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. “ΔÔ ˙‹Û·Ì ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙÔ ˙‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·. √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜. μÔËıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ó¿ÏÁËÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜” ϤÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂‡¯ÔÌ·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Ì‹Ó˘Ì· Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜, Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜, Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì fiÛ· ηϿ ¤¯Ô˘Ì ̤۷ Ì·˜” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÔÏÏÔ› Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Î·È Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ.

[∂§§∞¢∞]

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 08...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...20ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 09...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...18ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 08...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...18ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 09...18ÔC.

™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙÂ Î·È Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ∞¡¡∞ ¡Δ∂§∫√À

÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 39 ∞ ñ μ√§√™

✆24210 23291

°È· Û‹ÌÂÚ· ª. ¶¤ÌÙË ÚԂϤÂÙ·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ì ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Î·È Èı·ÓfiÓ Ï›Á˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ΔȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4 ¤ˆ˜ 20 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿-

‰·, ·fi 10 ¤ˆ˜ 22 ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 7 ¤ˆ˜ 22 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 9 ¤ˆ˜ 24 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi 13 ¤ˆ˜ 24 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ™¯Â‰fiÓ Ì¤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ ÓÔÙ›ˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¢ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËηÓ

ªÂÙ·ÁÚ·Ê‹

∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ· Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘, ȉ›ˆ˜ ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËηÓ. ŒÙÛÈ 60 ‰fiıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û ¿ÔÚÔ˘˜ 110. ∫·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·, Î·È ·˘Ù¿ ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ.

∏ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙË μ’ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ıËÓÒÓ fiÔ˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ·. ∞fi ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÚfiÛˆË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÿÛˆ˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛÂ Î·È fi¯È ¿‰Èη, ÂÓÒ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ Î·È Ë ›‰È· ÎÔ‡Ú·Û ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï¿Ì‚·Ó ÌËӇ̷ٷ ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘. À‹ÚÍÂ Ë Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Èı·Ófiٷٷ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Î·È Â›Ì·È ¿ÓÙ· ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ›‰È·” , ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞’ ∞ıËÓÒÓ ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÎÔÏ›ÎÔ˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·.

º.™.

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

∞ÏÏ·Á¤˜...

ŒÓÙ·ÛË “ÕÓ·„·Ó Ù· ·›Ì·Ù·” ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Î. ª·Ó. ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ™ÒÌ· fiÙÈ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Î·È Ë ÙfiÙ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ‰ÂÓ ¤Ï˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ‰Â¯Ù› ÙË ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË, Ì ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. §·ÁÔ˘‰¿ÎË. ¶ÚÔÎÏ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË, ‰È·ÎfiËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ΔË ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù·‰›Î·ÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜, Ì ÙÔÓ Î. §·ÁÔ˘‰¿ÎË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ó· ˙ËÙ› ¯ı˜ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ê˘ÛÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ·¤‰ˆÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ›ÂÛË. ŸÏÔÈ ˙Ô˘Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˘fi ›ÂÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· fiÚÈ·. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â, ·Ú·‰¤¯ÙËΠÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·Û˘Ì‚Â›. μ.∫.

™·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ÌÈ· ̤ڷ... ªÂ ÌÈ· ÔχÙÈÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÙË ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2000, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û¯¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÎÔÚ˘ÊÒıËΠ̠ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∞Ó¿ÏÔÁÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ¤¯ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙‹ÙËÛ·Ó, fiˆ˜ ÙfiÙ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ԇÙ ÌÈ· ̤ڷ. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù·. √ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¡∞ª, ÂÍ‹Ú ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· Î·È Â› ˆ˜ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚ·Î›ÛÂÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ıÂÛÌfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ·ÙÂÏÂÈÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ £∞¡∞™∏ §ÀƒΔ™√°π∞¡¡∏

∏ Ì˘ˆ›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ∞ÂÈϤ˜ ¢ı›˜ Î·È Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤Ó˜. ∂΂ȷÛÌÔ› ¤ÌÌÂÛÔÈ Î·È ¿ÌÂÛÔÈ. ¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. √ÏÔ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì ӷ ͉ÈÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô›ÎÔ˘˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Â›Ó·È ·Ó ÌÔÚ› ‹ fi¯È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ì ÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÔÈ· Û‡ÓıÂÛË. ¶fiÛË Ì˘ˆ›·! §Â˜ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È fi¯È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. √ÏfiÎÏËÚË Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô Ï·fi˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÚÔ͢ÛÌÔ‡, ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË, Î·È ·˘ÙÔ› ÂΛ, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÛÙ· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂¯·Û·Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚˆÙ‡ÔÓ ·fi ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ (ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó οÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÍ˘Ê·›ÓÔ˘Ó). ∞ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ, ÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ë ‡ÊÂÛË, (ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ô Ó¤Ô˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ô ∞Ì¤Ì ™ÂÏ·ÛȤ, ‹‰Ë ÙÔ ¤ıÂÛÂ) ·˘ÙÔ› ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ϙ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì›˙ÔÓ Î·È fi¯È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÔÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÈ ÛÙÔ Î·Ïfi ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 3% ÂÈÙ˘Á¯·ÓfiÙ·Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·; ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ (ΔfiÌÛÂÓ, ªÔÚ˜ Î·È ™›·) Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ∫·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·˜ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·È ÂÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔfiÛË ·ÓÈηÓfiÙËÙ· È·! (∞fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”)

∫∞Δ. Δ∞™

∞ÏÏ·Á‹ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∫. ¶··Ì·ÚοÎË. √ ÚÒÙÔ˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÂÈ Ó¤Ô Úfi‰Úfi ÙÔ˘ ÙÔÓ Î. ¶··Ì·ÚοÎË, Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Ó· ·ÛΛ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· fi¯È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·. √ ›‰ÈÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο Û ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜... μ.∫.

™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡ÏÔ ª·ÚοÎË, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÚÂÏıÔ˘ÛÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË, Ô §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ §∞√™ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ, Ô‡ÙÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ... ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ” Û¯ÔÏ›·Û Ì ÓfiËÌ· Ô ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٷı¤ÛÂÈ Â›Î·ÈÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ.

ŒÓ·ÚÍË ∫·È ÂÈۋ̈˜ Ì‹Î·Ì ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›Ûˆ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó. π‰›ˆ˜ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÓÙ› Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÚ› ¿ÏÏˆÓ Ù˘Ú‚¿˙Ô˘Ó. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË, ÂÓÒ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˙ËÙ› ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. ΔËÓ ÒÚ· ‚¤‚·È· Ô˘ Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ...

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÎfiÌË ÂÓÓ¤· ¡ÔÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·‰Â›¯ıËΠηı·Ú¿ Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ‰fiıËΠ۷ʤÛÙ·ÙÔ... ™ÙË §¿ÚÈÛ· ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ·ÚfiÙÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Â›Ó·È ÂÙ¿ Î·È fi¯È ¤ÓÙÂη, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÌÈÛ¿. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È· ¡¤Ô Ì·Ú¿˙ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È·. ∏ ∞ÓÔȯً ™˘Ó¤Ï¢ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· Ï‹ÚË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ı· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏ› Ô ¡fiÌÔ˜ 4070/2012 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ “Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¢ÚfiÌÔ˘˜ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ó¤· ‰Èfi‰È·, ·ÎfiÌË Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·, Î·È ˘ÔÙÌ‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ, ÙÈ̈Ú› Ì ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 3 ¤ˆ˜ 6 Ì‹Ó˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ù· ‰Èfi‰È·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÂχıÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË, ÓÔÌÈÌÔÔÈ› οı ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ̤ۈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ȉȈÙÈΤ˜ οÌÂÚ˜ Î·È ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ú¿Í˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ú¿‚·Û˘, ·fi ÔÚ·ÙÔ‡˜ Î·È ·fiÚ·ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔÈ› fiÏ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯ˆÓ, ‰ˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ” . ∫∞Δ. Δ∞™

∞‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ∞ÓıÔˆÏ›Ô, ΢ÏÈΛÔ, ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ Ù‡Ô˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÎÔ˘Ú›Ô. ¶Ô‡; ª· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. √È ¯ÒÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· 10.000 ¢ÚÒ. £· ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ; º.™.

∞¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË, Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Û‹ÌÂÚ· ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Û ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÌË ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÕÚıÚÔ 68, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·Ó¿Û· Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ∑¤ÙÙ· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÈʤÚÔ˘Ó, ÙÂÏÈο, ηÚÔ‡˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹.

º.™. ΔÔ˘ ∏Ï›· ª·ÎÚ‹ ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”


∞fi„ÂȘ 4

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ √ Î. º¿Ú˘ ¡Â˙¿ÓÙ, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÈ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÊfiÚÔ˘, Ó· Â›Û·È ¤Ó· ˘‡ı˘ÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ ‹ ¤Ó· ‰‡ÛÔÛÌÔ „¿ÚÈ; ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÒ Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ·Û¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‹ÌÔ˘Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ·‰fiıËÛ·Ó Î·ÏÒ˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÌÔ˘, ›Ù ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ù· ÂͤÊÚ·Û· ÛˆÛÙ¿, ›ÙÂ Ô ÂÚˆÙÒÓ Â¤ÏÂÍ ٷ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÛËÌ›· ÙˆÓ Ï¯ı¤ÓÙˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÔ˘ ÚÔηÏ› ·Á·Ó¿ÎÙËÛË fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Û·˜. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ ‚ڋη ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÌÔ˘ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛΤ„ÂȘ ÙȘ Ôԛ˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‹ ÌË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ‹ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›ˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜, ÔÈ ÓÔÌÔı¤Ù˜ Â¤Ù˘¯·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰›ˆÎ·Ó. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ, Â¿Ó Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ˙ËÙÔ‡Û˜ ·fi‰ÂÈÍË ı· ÚÔηÏÔ‡Û˜ ·ÓÈÎfi Î·È Â›Ù ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Û ÌÂÙ·›ÛÔ˘Ó, ›Ù ı· ÛÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊfiÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ›¯Â˜ Ê¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙÔ ÂÈÛÙÚ¤„ÂȘ. ∞˘Ùfi ϤÔÓ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ∂‰Ò ¤ÁÎÂÈÙ·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÌfiÓÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. √ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘. ∂›Ó·È Â›Û˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ۯ‰ȷÛÌfi, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡, ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÌÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ¯ˆÚ›˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›·, ÂÓ ÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÔÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŒÓ· Ì‹Ó· ÚÈÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÌÔ˘ ›¯Â ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· ÎÔ› ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Á›ÙÔÓÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌfi‰È˙ ÙË ı¤· ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÙÈ ı· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ˘fiÁÂÈÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ Û˘Ì‚¿Ó. ∞Á·Ó·ÎÙÔ‡ÌÂ Î·È ·ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ·Ú¿Û¯Ô˘Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì-

ʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ì·˜, ÔÏÏÔ› ·fi Ì·˜ ‡ÎÔÏ· ηÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›·. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È fiÏ· ·fiÚÈÛÙ· Î·È ıÔÏ¿. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ηχÙÂÚ· Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ˘fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Í¤ÓˆÓ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È ˆ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·fi ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ÌË ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ·Ú¯ËÁfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ì ٛÔÙ·, ·ÏÏ¿ ıˆÚÂ›Ù·È ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·. ∫¿ÔÙ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· “ÙÔ „¿ÚÈ ‚ڈ̿ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ” . ™‹ÌÂÚ·, ›Ûˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜, “ÙÔ Ê˘Ùfi Û·›˙ÂÈ ·fi ÙË Ú›˙· ÙÔ˘” . ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ¤Ó· ˘‡ı˘ÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·Ú¿ ¤Ó· ‰‡ÛÔÛÌÔ „¿ÚÈ” .

√È ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢Â ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÙÔ Ò˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· Ó· Ê˘Ù¤„ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÛΤ„Ë fï˜ ‰È¯¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ηÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛ‹ ÙÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂṲ̂ÓÔ˘˜ ηÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Î·È Â˘ÌÂÁ¤ıÂȘ. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· Ì·˙‡ÂÈ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù· ÓÂÚ¿ÓÙ˙È· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ÊÙÔ˘Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Úfi‚ÏËÌ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·ÏψÈÛÙÈο Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹! ªÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ٷ ÔÚÙÔοÏÈ·, ·ÏÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Á‡ÛË ÛÙË Û¿Úη Î·È ÙÔ ÊÏÔÈfi. ™ÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ ϤÁÔÓÙ·È Î·È ¯Ú˘ÛÔÌËÏÈ¿ Î·È ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ fiÏ· Ù· ÂÓÙfi˜ fiψ˜ ‰¤ÓÙÚ· Â›Ó·È ¤ÌÊÔÚÙ· ·fi ηÚfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ÔÈ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ‚·ı‡ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ ÔÚÙÔηϛ ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ϤÔÓ Î·ÚÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Î·ÏψÈÛÌfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙË Ê‡ÛË. ∂ÈϤÔÓ Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ì ٷ ÏÂ˘Î¿ ÙÔ˘ ¿ÓıË Î·È ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ Ì’ ·˘Ùfi ‰È·¯¤Ô˘Ó ÙËÓ ‹‰Ë ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi Ù·

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙· ÚÔÛÔÈ‹ıËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ÚΛÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ªÈ· ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙·, Ë ÔÔ›· ۯ‰›·˙ ӷ ·ÓÙÚ¢Ù›, ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÚÔÛÔÈ‹ıËΠˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·ÚΛÓÔ Û ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi fiÛÔ˘˜ ı· ÙË Ï˘Ô‡ÓÙ·Ó Î·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹. ∏ Á˘Ó·›Î· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·¿ÙË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜. ∏ 25¯ÚÔÓË Δ˙¤ÛÈη μ¤Áη ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ‹ıÂÏ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ Ó· οÓÂÈ ¤Ó·Ó ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ Á¿ÌÔ. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ŒÚÈÎ ™Ó¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë μ¤Áη Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ϤÁÔÓÙ·˜ „¤Ì·Ù· Î·È Ì ·˘Ù¿ Ï‹ÚˆÛ ٷ ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ù˘, ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÔ‡Ì·. ŸÙ·Ó ‰È·‰fiıËÎÂ Ë „¢‰‹˜ ›‰ËÛË ÂÚ› ηÚΛÓÔ˘, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ó˘ÊÈÎÒÓ Î·È ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‰ÒÚÈÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË μ¤Áη. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë μ¤Áη ›¯Â ÂÈ „¤Ì·Ù·. ªÈ· ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë Δimes Herald-Record, ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ μ¤Áη ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·¿ÙË. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ¯ÒÚÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›-

η˘Û·¤ÚÈ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¡·, fï˜, Ô˘ οÔÈÔ˜ Ôχ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊË̤ÓÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ¤ÚÈÍ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ȉ¤· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηÚÔ‡, ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋. ¡ÔÌ›˙ˆ Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ. ™‹ÌÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ, ÌÔÚ› Ô Î·Úfi˜ Ù˘ ÓÂÚ·ÓÙ˙È¿˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ˜ Î·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤډԘ. ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ·ÓÒÚÈÌÔ ÓÂÚ·ÓÙ˙¿ÎÈ Á›ÓÂÙ·È ÁÏ˘Îfi ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÒÚÈÌÔ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û·ÚÎÒ‰Ë ÊÏÔ‡‰· ÙÔ˘ Â›Û˘ ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ Ì Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË Á‡ÛË. ∂ÈϤÔÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ηÚfi˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÔÙÔÔÈ›·. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ∞ÁÚÈ¿ Î·È Ù· §Â¯ÒÓÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏÍÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ¿ÊıÔÓ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ Ù˘ÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ Î·Úfi Ù˘ ÓÂÚ·ÓÙ˙È¿˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ‰‡Ô ÛÙfi¯ÔÈ. ŒÙÛÈ Ë fiÏË ·ÊÂÓfi˜ ı· ηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤډԘ ı· ÂÈʤÚÂÈ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ˆ˜ ȉ¤· Î·È ÛΤ„Ë, ·ÏÏ¿ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ù¤¯Ó˜ ηÙÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. √È ÂÔ¯¤˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıԇ̠·˘Ùfi ÙÔ ·Á·ıfi ÂÓfi˜ ηÚÔ‡ Ô˘ ·Ïfi¯ÂÚ· Ë Â˘ÏÔÁË̤ÓË ÁË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Ì¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ. ∫·È ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÌ¿˜ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ò˜ Î·È Ô‡ Ó· ÙÔÓ ÂÙ¿ÍÔ˘ÌÂ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·fiÚÚÈ„Ë ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ÿÛˆ˜ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·˘ÙÔÛÎÔfi. ¡·, fï˜, Ô˘ Û ηÈÚÔ‡˜ ¯·ÏÂÔ‡˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· χÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΤډԢ˜ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ΔÂÏÈο, Â›Ó·È ÌÈ· ÛΤ„Ë Î·È ÌÈ· ȉ¤· Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ÈÔ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó” .

ªÈ· ·¿ÓÙËÛË Û ۯfiÏÈÔ ∞fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï¿‚·Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ·¿ÓÙËÛË Û¯ÔÏ›Ô˘:

“¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Û·˜ Ù˘ 6˘-4-2012 Û¯fiÏÈÔ Ì ٛÙÏÔ ∞ӤΉÔÙÔ, Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ∫∞Δ.Δ∞™, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ·ÔÚ›· Ì·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁ‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “Û˘-

‰· Ô ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ μ¤Áη, ª¿ÈÎÏ √’ ∫fiÓÂÏ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ·Û΋ıËΠ‰›ˆÍË. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ì·˙›. ∂Ó·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ μ¤Áη ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜. ∏ μ¤Áη ‰‹ÏˆÛ ·ıÒ·. √È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó Ì¤ÁÈÛÙË ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ.

ΔÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ù˘ ¢fiÍ·˜ ·¤ÎÙËÛÂ Ô ª·Î¿ÚÙÓÂ˚ √ ¶ÔÏ ª·Î¿ÚÙÓÂ˚ ·¤ÎÙËÛ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ù˘ ¢fiÍ·˜ ÛÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· “Ûηı¿ÚÈ·” Ô˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. “™ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï, fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ·È‰È¿ Î·È ·ÎÔ‡Á·Ì ÙÔÓ ª¿ÓÙÈ ÃfiÏÈ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ, ‰ÂÓ ı· Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ı· ·ÔÎÙÔ‡Û· ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ù˘ ¢fiÍ·˜. £ÂˆÚÔ‡Û· fiÙÈ ‹Ù·Ó οÙÈ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û˘Ì‚Â›. ∞ÏÏ¿ Ó· Ô˘ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò Û‹ÌÂÚ·” , ›Â Ô 69¯ÚÔÓÔ˜ ª·Î¿ÚÙÓÂ˚. “¢ÂÓ ı· Ù· ηٿÊÂÚÓ· ¯ˆÚ›˜ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ·, ÂÔ̤ӈ˜ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, ÙÔÓ Δ˙ÔÓ, ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ Î·È ÙÔ ƒ›ÓÁÎÔ” , ›Â. ΔÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ª·Î¿ÚÙÓÂ˚ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Capitol Records Ì·˙› Ì ÂΛӷ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ Δ˙ÔÓ §¤ÓÔÓ, Δ˙ÔÚÙ˙ ÿÚÈÛÔÓ Î·È ƒ›ÓÁÎÔ ™Ù·Ú.

ÁηÏ› Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÔÌÔÂıÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·” Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ͤÓÔ ÚÔ˜ ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂÙ¿ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÚԇ̠Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ “∞ӤΉÔÙÔ”, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ fi¯È ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿” .

Δ· ·Ú¿ÍÂÓ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË √ Î. μ·Û. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi. Δ· ·Ú¿‰ÔÍ· Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ٷ Û·ıÚ¿ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù¿ Ù˘ Î·È Ù· ·Î·Ù·ÓfiËÙ· ÛÙË ‰È¿ÚıÚˆÛ‹ Ù˘. ΔÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ›Ûˆ˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÚÒÙ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ‹‰Ë ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ΔÚ·Â˙Èο ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È fi¯È ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞Δ∂ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ fiÔ˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∂ÚÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §·Ú›Û˘ Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ º·ÚۿψÓ. ∞Ï·ÏÔ‡Ì ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙËÓ ∞Δ∂, ı· ¿ÚÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ı· ¿ÚÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ‚·ÚÒÓ ·fi ÙÔ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·ÎÂ›Ô º·ÚۿψÓ, ı· Û˘Ó¿„Ô˘Ó ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÛÙÔ ÀÔηٿÛÙËÌ· ∞Δ∂ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘Ôı‹Î˘. ŒÓ· ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Î·È ÌÈ· Ù·Ï·ÈˆÚ›· ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ÕÏÏ· ·Ú¿ÍÂÓ·, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·ÎÂ›Ô §·Ú›Û˘ Î·È fi¯È ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, ·ÊÔ‡ ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Û˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË §·Ú›Û˘. ∫·È ÂÓÒ ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi §·Ú›Û˘, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÙÚ·Â˙ÈÎÒ˜ ·fi ÙËÓ ∞Δ∂ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∫·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÌÔÓ·‰Èο. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÛË ·Î·Ù·ÛÙ·Û›· Î·È ÙÈ ·Ï·ÏÔ‡Ì ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·” .

ΔÔ 1998, ÔÈ Beatles ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ù˘ ¢fiÍ·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È §¤ÓÔÓ Î·È Ã¿ÚÈÛÔÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜, ÙÔ 1980 Î·È ÙÔ 2001 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ô ™Ù·Ú ·¤ÎÙËÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ 2010. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ª·Î¿ÚÙÓÂ˚ Ó· ‚Ú·‚‡ÂÙ·È ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

∫ÔÓÛfiϘ Ù˘ ¡ÈÓÙ¤ÓÙÔ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÚËÙÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÍÂÓ·ÁÔ‡˜ ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ ¶·È¯Ó›‰È - ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· - ı· Â›Ó·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÔÚËÙÔ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÍÂÓ·ÁÔ› Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÂÎı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ÎÔÓÛfiϘ Ù˘ ¡ÈÓÙ¤ÓÙÔ. √È ÎÔÓÛfiϘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì·˙› Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Û¯fiÏÈ· Û ÂÙ¿ ÁÏÒÛÛ˜. ∏ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ 5.000 ÎÔÓÛfiϘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¤ÓÙ ¢ÚÒ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· ÂÚÈÎfi„ÂÙ ʤÙÔ˜ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È; ∫·ÙÂÚ›Ó· §˘Ì¤ÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ηٿ Ôχ. ÿÛˆ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ 50% ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜. ªÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÓ¿ÎÈ, ÏÈÁfiÙÂÚ· ÁÏ˘Î¿, ηıfiÏÔ˘ ‰ÒÚ·, Ì›ˆÛË Û fiÏ·” .

∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ηıËÁËÙ‹˜

“£· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· οӈ οÔȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ̤ڷ ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙËıÔ‡ÌÂ. ŸÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ô ÌÈÛıfi˜ Ì·˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÚÔÛ·ı›˜ ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂȘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÈÙÙ‹ ‰·¿ÓË” .

μ·Û›Ï˘ ∫˘Ú›ÙÛ˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ π∫∞

“∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ı· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È. ∫·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÓ¿ÎÈ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰ÒÚ· ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. ŸÙ·Ó ·›ÚÓÔ˘Ì ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· 180 ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ô‡Ù ÛÙÔ ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ ÛÔ˘ Ó· Â›Û·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ” .

∂ϤÓË ª·Ï·¯È¿ ¿ÓÂÚÁË

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ªÈ· fiÏË Î·Ú·ÁÎÈÔ˙-ÌÂÚÓÙ¤ ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË Ì·Á·˙ÈÒÓ Î·È Ô μfiÏÔ˜ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ·Ù¤ÏÂȈÙË “Ù·ÂÙÛ·Ú›·” . °ÓˆÛÙ¿ Ù· Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È, ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. ÕÁÓˆÛÙÔ Â¿Ó Ì‹Î·Ó ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ·Ó ÂÈÛÚ¿¯ıËηÓ. ΔÔ ¯¿Ô˜ Ì ÙËÓ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ∫∞Δ. Δ∞™

“•ÂʇÙÚˆÛ·Ó” ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ¶ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ·, ¤ÁÈÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∫·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂͤÏÂÈ ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ. Δ· ¯ÚfiÓÈ·, fï˜, ¤Ú·Û·Ó Î·È Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÌÂÙ¿ ÙË ÊıÔÚ¿ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ “ͷӷʇÙÚˆÛ·Ó” ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Û οÔÈ· ÛËÌ›·, Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂Âȉ‹ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ˜ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, ÌÈ·˜ Î·È ‰¤¯ÂÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· “ÎÏ›ÛÔ˘Ó” Ù· ÛËÌ›·, Ô˘ ÔÈ Úfi‰Â˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÓÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜.

À·›ıÚÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ §·ÌÚ¿ÎË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂√Δ. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë fiÏË Ì·˜. ∫·Ïfi Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ...ÎÔ˘Ê¿ÚÈ·, ·ÊÔ‡ Ì ٤ÙÔÈ· ¯¿ÏÈ·, ·ÌÊÈ‚¿ÏÔ˘Ì Ôχ ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ϤÔÓ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È Û ̛· ¯ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. ∫·È fiÙ·Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi ‚Áԇ̠ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÙfiÙ ‚¿˙Ô˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·...

¢

°. ΔÛ.

∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ›

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ·‰¤ÛÔÙ· ‹ ÌË Û΢ÏÈ¿ Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔʇÁÔ˘Ó. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ Ì·˜ ηٷÁÁ¤ÏıËÎÂ, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ. ŒÓ· ÛÎ˘Ï› ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÂÈÏËÙÈο ÚÔ˜ Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ‹ Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÌË ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙ÒÔ. ∞˘Ùfi, fï˜, ÂÂȉ‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÁÈÓ ·Ù‡¯ËÌ·, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÌfiÓÔ Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù·. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ·Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï› Â›Ó·È ·‰¤ÛÔÙÔ ‹ ÔÈÎfiÛÈÙÔ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ·, ›ÙÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘, ›ÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï› ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÌË ÛËÌÂȈı› οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÛÔ‚·Úfi. °. ΔÛ.

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÈÔ ¿‰ÂÈÔ. ∞Ó·ÁηÛÙÈο „ˆÓ›Û·Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù›ÔÙ· ¤Ú· ·fi ·˘Ùfi. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È ı· Â›Ó·È Ôχ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ” .

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘... ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Û¯ÂÙÈο

Ì ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜. √È ›‰ÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ Â˙fi‰ÚÔÌˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·‰È¿‚·ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÓfiÌÈÌ· Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙ· Û˘Ó¿Ì·, ÛÙ·ı̇ÔÓÙ·˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›·. √È ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ› Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‚‚·›ˆÛË ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó È· Ù· ÓfiÌÈÌ· Î·È Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ¿ÓÂÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙ· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·Ù·. μ.∫.

Δ· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔÈΛ‰ÈˆÓ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ËÌfiÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˙‹ÙËÌ· Ó· ÌËÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ηÙÔÈΛ‰ÈˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∏ ¤ÌÙË ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÒÚ· ÛÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· “ΔË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi Â› Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ÛÔ‡ÂÚ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÔÚ¿˜. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1982” . ¡¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ “ªÂ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, 27 ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. √È 27 ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙÔÓ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜: ∫ˆÓ. ∞ÓıfiÔ˘ÏÔ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∞Ó‰Ú·‰¿ÎË, °. ∫·Ú˘ÒÙË, μ¿Ó· ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘, °ÂÒÚÁ. £·ÓfiÔ˘ÏÔ, ¢ËÌ. §ÒÏË Î·È ™ÔÊ›· ∫·ÚÔ‡˙·” . ∫ÔÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ “ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ‰fiıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ 11.15 ÙÔ Úˆ˝ Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ÃÔÚˆ-

Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÈÏÔÙ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ÊÈÏfi˙ˆÔÈ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ηÏfi Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ, fiÙ·Ó ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰ÈÔ ‚fiÏÙ·, Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ê·Ú¿ÛÈ Î·È ÌÈ· Û·ÎÔ˘Ï›ÙÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÙو̿وÓ. ∂›Ó·È ı¤Ì· Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. º.™.

Δ· ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ·ÎÈÓËÛ›· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÔ˘ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰È·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËηÓ. ∫·È ÛÙÔ μfiÏÔ, Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÈӷΛ‰Â˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÂÛٛ˜ Ú‡·ÓÛ˘. °. ΔÛ.

12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1982

‰›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §·ÚÈÛÛ·˚΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜. √È ‰‡Ô ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ª·¤ÛÙÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·ÚοϷ˜. ∏ ÎÔÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ ¯·ÈÚÂÙ›ÛıËΠ̠ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, Ë ÔÔ›Ô ÌÈÏÒÓÙ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ › fiÙÈ ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ˘Ô‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .

ı·›ÚÂÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È fiÙÈ ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ηٷ·ÙËÙ¤˜ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÚÔÛ¤Ï·Û˘ Û ·˘Ù¤˜ Ì ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ú·ÓfiÌˆÓ ÂÚÈÊڿ͈Ӕ .

£· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·È ·ÎÙÒÓ “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜: “Œ¯Ô˘Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ηÙ‰·Ê›˙ÔÓÙ·Ó fiÏ· Ù· ·˘-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1204... √È ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ, Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¢’ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÕψÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. 1820... √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ À„ËÏ¿ÓÙ˘ ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ “ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜” . 1877.... ∏ ƒˆÛ›· ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È Êı¿ÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. 1941... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: μ˘ı›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ψÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÙÙÈ΋” , ÌÂÙ¿ ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi, ·Ó Î·È ¤ÏÂÂ

ηٿʈÙÔ Ì ÂÌÊ·Ó‹ Ù· Û‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ΔÔ “∞ÙÙÈ΋” ›¯Â ·ÔχÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙË £¿ÛÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÓÔÛÔÎfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ™˘ÓÔÏÈο Ó›ÁËÎ·Ó 22 ¿ÙÔÌ· Î·È ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 28, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂÏÂÙfiÔ˘ÏÔ˜. 1961... √ ÚÒÛÔ˜ ÎÔÛÌÔÓ·‡Ù˘ °ÈÔ‡ÚÈ °Î·ÁοÚÈÓ Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Û ÙÚԯȿ Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë, Ì ÙÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ “μÔÛÙfiÎ 1”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

M. ¶EM¶TH 12 A¶PI§I√À 2012

¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì·ÎÚÔ˙ˆ›· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜

¡¤Â˜ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ “∫·Ì·Ó¿ÎÈ” ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ‚ÈfiÙËÙ·˜, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ, ‹ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ù¤ÚÌÔÓÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› Ë Ï‡ÛË ÛÙÔ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ı¤Ì·” ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Â¿Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ˙ÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÙÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, ı· ·˘ÍËı› ηٿ 50% ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Á‹Ú·ÓÛ˘. ∞˘Ùfi ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ηٿ 50% ÙÔ˘ ∞∂¶ Û ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ 2010, ‹ Û ‰Âο‰Â˜ ÙÚȘ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∞˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û οÔÈ· ÎÚ¿ÙËÛ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¿Óˆ ·fi 50% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∞ÂÈÏÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ Ó· “˘ÔÓÔÌ¢ı› Ë ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¿ Ù· ÚÔÛ¯‹ ¤ÙË Î·È ‰ÂηÂٛ˜, ÂÚÈϤÎÔÓÙ·˜ ÙȘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” .

∞£∏¡∞, 11.

¡ ∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ∞£∏¡∞, 11.

Δ√ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÒÛÙ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ó· ˘ԉ¯ı› Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ ‰Â Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌ· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ¤Î·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈϤÔÓ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ PSI ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ 96,6% Î·È ·ÊÔÚ¿ 205,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 13 ª·˝Ô˘, ÒÛÙÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ¿ÓÙ· ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÎÂÙÈÎfi, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤Ì· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰˘ÓËÙÈο, οÙÈ Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰È·ÊˆÓ›Â˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ηٿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ٷ ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘.

∞ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù·ÌÂÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ‘12

¤Â˜ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¢¡Δ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Global Financial Stability Report ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜). ∫ÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÎÚ¿ÙË Û·Ó Î·È ·˘Ù‹, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÛ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÚÈÁÌÔ› ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ (ÛËÌ. Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘). ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢¡Δ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜... ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·fiÙÔÌË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜ (.¯. ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›·˜ ·Úfi‚ÏÂÙ˘ È·ÙÚÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Èı·ÓÒ˜ “˘ÔÙÈÌË̤ÓÔ˜” Î·È ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ôχ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ™Â ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ÂÍ·ÌËÓÈ·›· ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜” ÙÔ ¢¡Δ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ˙ˆ‹˜ Û˘¯Ó¿ ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ Â›ÛË̘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ, “οÙÈ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙÒÚ·” “√È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÛˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. “’∂¿Ó, ÏÔÈfiÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2050 ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·˘ÍËı› ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙÚÈÂÙ›·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙË Á‹Ú·ÓÛË, Ô˘ ‹‰Ë Â›Ó·È ˘„ËÏfi, ı· ·Ó·ÙÈÌËı› Û ÔÛÔÛÙfi 50%”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ Ë ¤ÎıÂÛË. ™Â ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ “‰Âο‰Â˜ ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈο ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÂÈϤÔÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜“ ∏ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ Ì›· ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÛÙȘ ÌÂϤÙ˜ ˆ˜ ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, fï˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ·ԉ›¯ıËΠ“ ηÙÒÙÂÚË

∏ ª∂πø™∏ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ-

Û ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÌÂÈÒıËΠ۠1.318 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 4.254 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 11.413 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi 11.184 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û 13.575 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 15.048 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ª·ÚÙ›Ô˘ 2011.

Ô˘˜. ΔÔ ¢¡Δ οÓÂÈ ‰‡Ô ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘: ÚÒÙÔÓ, Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÂÈÓÔÒÓÙ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘ Ì ÙÚfiÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ˙ˆ‹˜. “ ∏ ‚¤ÏÙÈÛÙË ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ì·ÎÚÔ-

ŒÚ¢ӷ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ∞£∏¡∞ , 11.

∏ ∞À•∏™∏ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙˆÓ “ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘” ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ηıÈÛÙ¿ ÌË ·Ó·Áη›· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ (IW), ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ·fi ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ (dpa). ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈÎfi ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë πÛ·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÙ·Ï›· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi fi,ÙÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·È Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20082011, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ¤Ù˘¯·Ó ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ 7% Î·È 9% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

Independent: ÃÚˆÛÙ¿Ì ÌÈ· Û˘ÁÓÒÌË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÂÓfi˜ ·ÓfiËÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Independent, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ÂÓÙ¤ ÂÙÒÓ ‡ÊÂÛ˘. “ΔÈ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ™˘Ì¿ıÂÈ·, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË, ·Ó ‹Û·ÛÙ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ÚÒ” ÁÚ¿ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. O ›‰ÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚ˘Û ÛÙË ¯ÒÚ·, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 77¯ÚÔÓÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÌÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ‡ÊÂÛ˘ Î·È fiˆ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¶›ÙÂÚ ŸÌÔÚÓ, ÛÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ∫Ú›ÛË ÙÔ˘ 1930, Ë μÚÂÙ·Ó›· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (∞∂¶). * ∞fi ÙÔ 2008, Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 13% Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ı· ¤ÛÂÈ ·ÎfiÌ· 10% ÌfiÓÔ Ê¤ÙÔ˜.” √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ô˘ ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “°È· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” ηٷϋÁÂÈ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÒÚ·˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹

¢Èη›ˆÌ· ·˘Ù·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Û ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¢∂∫√ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ ∞£∏¡∞, 11.

Δ√ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ù·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ̤A£∏¡∞ ,11.

Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢“ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. “ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÎÔÈ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ·˜ ı· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË Î·Ù¿ Ù· ÂÚ¯fiÌÂÓ· ¤ÙË Î·È ‰ÂηÂٛ˜, ÂÚÈϤÎÔÓÙ·˜ Ôχ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó Í·Ó¿ Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ‹‰Ë, fï˜, ·ÓÙÈ̤وˆÓ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤-

¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Û fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¢∂∫√ ‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÒÚ·˜ Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ª. ΔÚ›Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ∏ ηٿıÂÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ¢∂∫√ fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi Û˘Ì‚¿ÛÂȘ “ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜” , ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û‡‰ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÎÂÓfi Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙ· Δ·Ì›· Î·È ÙËÓ ÂÚ›-

ı·Ï„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ۯ‰›ˆÓ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ̷˙ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂›Û˘, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó, ‰›ÓÂÈ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ¢∂∫√ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· “¤¯·Û·Ó” (Ì ÙÔ Ó¤Ô ªÓËÌfiÓÈÔ) ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È Ù· Δ·Ì›· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª. ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË „ËÊ›ÛÙËΠ¯ı˜ Î·È ÚԂϤÂÈ fiÙÈ “·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Û ÊÔÚ›˜ ‹ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5 ÙÔ˘ Ó. 3029/2002 ηÈ

ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ Ó. 3655/2008 (‰ËÏ·‰‹ ∏™∞¶, ∂Δ∂, ∞Δ∂, ΔÙ∂, ÚÒËÓ ∂Δμ∞ Î.·.) ÌÔÚÔ‡Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ηı’ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÊÔÚ¤· ·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ˘fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú. 41 ÙÔ˘ ·.Ó. 1846/1951 ˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ” . √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ‚¿ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó· ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Û¯¤Û˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈ-

Û˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ï‹-

„˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÂÊ¿·Í fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

§. ¶··‰‹ÌÔ˜: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ

ΔÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË ∞£∏¡∞, 11.

Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ 6 ª·›Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi:

ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·. ™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ● ∞Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ● ∂ÎÔÓ‹ıËÎÂ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú‡ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ● ¢ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ● •ÂΛÓËÛ·Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ● æËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi

ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞˘Ùfi˜ ¿ÏψÛÙ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ŸÌˆ˜ ıˆÚÒ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË: ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ, ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÌÔÚԇ̠ÙÂÏÈο Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÂÚÓ¿Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ Î·È ¯ÚfiÓȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÚÓÔ˘Ì ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· ÂÏ›‰·˜ Î·È Â˘Î·ÈÚÈÒÓ. ™Â ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ οÏ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈfi ‰ÚfiÌÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÌÈ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ‚·Ú‡. ∏ ÎfiˆÛË, Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ Î·È ÂÓ›ÔÙ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó Ù· ‚¿ÚË ‰ÂÓ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰›Î·È·. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÈÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÈÂÛÙ› ¤ÓÙÔÓ· Î·È ·ÓÙȉڿ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. £¤Ïˆ Ó· ˆ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ fiÙÈ ·ÓÒ‰˘Ó· ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ŸÙÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ‹Ù·Ó Û˘Óı‹Î˜ Â›Ï·ÛÙ˘ ¢ËÌÂ-

“∂ÏÏËÓ›‰Â˜, ŒÏÏËÓ˜, ™‹ÌÂÚ· ÂÈÛΤÊıËη ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘. ∏ ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Ù˘ ›¯Â ·Ó·ÙÂı›. ªÈ· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ì ӈ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹, ı· ÎÏËı› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤Ï·‚· ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ›¯Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ê¤Ú·Ì Û ¤Ú·˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·: ● ∫·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È Â›ÔÓ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÙÔ Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2012-2014, ÙÔ ÔÔ›Ô „ËÊ›ÛÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ● ∂ÁÎÚ›ıËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‡„Ô˘˜ 130 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˆ˜ ÙÔ 2015. ● ∂ÈÙ‡¯ıËÎÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ηٿ ÂÚ›Ô˘ 100 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔʇÁ·Ì ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ì ‰ÈÙÙfi ÛÎÔfi: ● ¶ÚÒÙÔÓ, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Î·È ● ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·-

Ú›·˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚ÈÒÛÈ̘, ‹Ù·Ó ¿‰ÈΘ, ‹Ù·Ó ‰È·‚ÚˆÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ··ÈÙ› ÛÎÏËÚ‹, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì fiÚ·Ì· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ fi,ÙÈ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. √È ı˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·Ô‰fiÌËÛË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Û ‚ÈÒÛÈÌË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∞fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì ‰ÂÓ ı· ÎÚÈı› ÌfiÓÔ ÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. £· ÎÚÈı› Ë ÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ¯ı˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ. ™ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ˘„ËÏ‹˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¢ı‡ÓË Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË. √ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û Ó‡̷ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÎÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ıÂÛ›ÛÂÈ ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ÂχıÂÚ· fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ∫È ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÒÛÙÂ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÈ Ì ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘. ∞˘Ùfi ı· οÓÔ˘ÌÂ. ∂‡¯ÔÌ·È Û fiϘ Î·È fiÏÔ˘˜ ∫·Ïfi ¶¿Û¯·.”

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË §. ¶··‰‹ÌÔ˘ - ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘, ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È Â›ÛËÌ· ∞£∏¡∞, 11.

∂∫§√°∂™ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ÂÈÛËÁ‹-

ıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. §. ¶··‰‹ÌÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ùfi Î·È Î·Ù’ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 41 ·Ú. 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ë ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÛÙȘ 17 ª·˝Ô˘. √ Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ¤Î·Ó ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ PSI ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “º¿ÓËΠfiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Ó· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ì ·fi„ÂȘ, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi. °È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂ-

Ù¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ › fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞Ó¤ÊÂÚ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È „‹ÊÈÛË ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2016, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ӈ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ fiÙÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÂÓfi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ. “£· ¤¯ÂÙ ӷ ÂÎÏËÚÒÛÂÙ ‰‡Ô ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: ¡· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›Ù ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ˆ˜ ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤Ú-

ÓËÛ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜” . √ Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “°ÓˆÚ›˙ÂÙ Ôχ ηϿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ԇÙ ÌÈ· ̤ڷ. ∏ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” . ∂Ófi„ÂÈ ·˘ÙÒÓ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˆ˜ ÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ï‹„Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ë μÔ˘Ï‹. ∂‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ô‡ÏÈ· ¶··‰‹ÌÔ˘ Èڛ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ‰È¿Ï˘-

ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘. √È Î.Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Î·È ¶··‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Ù˘ÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ηıÒ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı˘ÚÔÎÔÏÏ‹ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó “ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·” ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÂÎÏÔÁÈο ˘Ô˘ÚÁ›· -ÙÔ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÙÔ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜.

∂Ó Ì¤Ûˆ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ ¤Ú·ÛÂ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ∞£∏¡∞, 11.

ª∂ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, 117 ˘¤Ú Î·È 37 ηٿ, ¤Ú·Û ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë Â›Ì·¯Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô›‰Ë Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ı· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù¿. ŒÓÙÔÓË ÎfiÓÙÚ· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¤Ì· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·. √ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜, Û ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Â›Ó·È Û ΛӉ˘ÓÔ ϤÔÓ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ” ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “fiÔÈÔ˜ ÂȯÂÈÚ› ̤۷ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÙÔ ·Ó¿ÁÂÈ Û Û¤ÎÔ˘Ï· ‹ Û ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ‹ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ıˆڛ˜ Ù˘ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÚ·Ì· ‹ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÏÒ˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÌfiÓÔ, ı· ˆ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·Ó›˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ó· ·ÁÓÔ› ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “ÂȯÂÈÚ› Ì ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ï›Á˜ „‹ÊÔ˘˜” “°È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Î¿Ó·Ù ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÚÈ̤ӷÙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ·;... ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›·, ÙÔ Ê·ÚÈÛ·˚ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÚ·Ù›” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ ı¤Ì· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÙË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “ŒÏÂÁ· fiÙÈ Ë Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Â›Ó·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜... μÚ›Ù ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ÍÂÙ ¤Íˆ, Ó· ¿Ó ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÒÌÔ˘˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘

™·Ì·Ú¿˜: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ ∑ËÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÈÛ¯˘Ú‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏ· ∞£∏¡∞, 11.

√ °. ª‹ÙÚÔ˜ ÛÙÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ™ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ∞£∏¡∞ 11.

ΔÔÓ ÔÌfiÙÈÌÔ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. °. ª‹ÙÚÔ “ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û” Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜. ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÊÈÏÂχıÂÚÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤Î·Ó Ì ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ Ô˘ Ù¤ıËΠÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Û˘ÌÌ¿¯ËÛÂ Î·È Ì ÂÒÓ˘Ì· ÊÈÏÂχıÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë. ªÂ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ϤÔÓ Û˘Ì·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ºÈÏÂχıÂÚ˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÔÈ ÎÎ. º. ¶ÂÚÏÈÎfi˜ Î·È °. ™·ÚËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î. ¢. ™Î¿ÏÎÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ΢ڛ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. “°È· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‰ÈfiÙÈ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ô Î. ª‹ÙÚÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ÊÈÏÂχıÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î˘Ú›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Î·È ÙˆÓ ÎÎ. ¶ÂÚÏÈÎÔ‡, ™·ÚËÁÈ·ÓÓ›‰Ë Î·È ™Î¿ÏÎÔ˘, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ˘ “ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ËÁÂ›Ù·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞Ó‰Ú. ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÛÙ›Ú¢Ù˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó. “ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” ›Â Ô Î. ª‹ÙÚÔ˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ı¤ÚÌË ÛÙËÓ Î˘Ú›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ Âӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ fï˜ Î·È ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ı› Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹, Ô Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Î·È ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Â›Ó·È ·‰È¤Íԉ˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙȘ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏ· ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘, ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ. §›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·fi ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. “√ Ï·fi˜, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, „‹ÊÈÛ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÎÔ‡ÊȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ΔÔ Ï‹ÚˆÛ ·ÎÚÈ‚¿. ∫·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÛÔÊfiÙÂÚÔ˜. ΔÔ˘ ›·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÙÔÓ “¤ÛˆÛ·Ó” . ∫·È ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Úfi‚ÏËÌ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ϤÔÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÔÙ¤ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiˆ˜ ›Â, ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ.

ª

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ϤÔÓ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ηıÒ˜ οÔÈÔÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ fiÏ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Â›Ó·È... ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘. “ªËÓ ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„ÂÙ” , ˙‹ÙËÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ Â›ıÂÛË Û °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ. “∂›¯·Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ Â‰Ò Ô˘ ‚ÚÂı‹Î·Ì ·fi Ù· ·›ÛÙÂ˘Ù· Ï¿ıË, ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ªÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù·˘Ù›ÛÙËΠ·fiÏ˘Ù· Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” , ‰‹ÏˆÛ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ οÔÈÔÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÙÈ fiÏ· È· Â›Ó·È Ì¿Ù·È· Î·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰· Ó· ÛËΈı› ÛÙ· fi‰È· Ù˘. “ªË ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„ÂÙÂ. ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ·fi ÙË ‰È΋ Û·˜ ·ÁˆÓ›·. ¶·›˙Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÈÁÓ›‰È· Ì ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ! ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï·fi Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∫·È ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ¶Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. ∂·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÂ

ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ·Ù› “·fi ÙÔ 2009 ÂÍ·¿ÙËÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” , Â¤ÛÙËÛ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÈÛ¯˘Ú‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏ·. “ªÂ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÛÂÏ›-

‰· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” , ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∫¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫È ·˘ÙÔ› Û‹ÌÂÚ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜...” .

∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡

·ÁÒÓ· Ù˘ ¡¢ Î·È ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ·ÛԇϷ˜, ÔÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ˘Ú¿ ηٿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, °. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. “ŒÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿, Ô ÚÒËÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î. ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·›ÚÓÂÈ, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ª·ÓÙ¤ÏË Î·È ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÔηχÙÂÙ·È. ∫·È ·ÔηχÙÂÈ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó Â› ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” , ÚfiÛıÂÛÂ.

∞ˇı˘Ó ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜

¶··Ú‹Á·: ΔÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ∞£∏¡∞,11.

¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ˇı˘ÓÂ Ë °° ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Û ‰ËÌfiÛÈÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· “¿ÏÌ·” Ì ÙË Ì·˙È΋ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫∫∂ Û fiÏË ¯ÒÚ·. “∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÙÔ Ó¤Ô Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” ·Ó¤ÊÂÚ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ Ô Ï·fi˜ ı· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙË Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ì›· Ï·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›·, ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÈÔ ÔÚÌËÙÈ΋ Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Úı› ˆ˜ ÙÒÚ·” ÛËÌ›ˆÛÂ. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, ÚfiÙ·ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜”. “¶¿Óˆ ·fi fiÏ· ·¤‰ÂÈÍÂ

fiÙÈ Í¤ÚÂÈ Ó· Ì¿¯ÂÙ·È Ó· ·Ï‡ÂÈ Û fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¿ÓÙ· ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi. “∫·Ïԇ̠ٷ ÂÚÁ·ÙÈο Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ó· ÌËÓ ÛÎÔÓÙ¿„Ô˘Ó Û „¢‰Â›Áڷʘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Û fiÏË ÙËÓ ∂∂ ı· ‚·ı‡ÓÂÈ. “√ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ·ÊÂÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∂∂, Ì ÌÚÔÛÙ¿Úˉ˜ Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ›Â, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ÚfiÛÎÏËÛË ‰Ú¿Û˘ “ÁÂÌ¿ÙË ·˘ÙÔı˘Û›·” ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂. “√ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÓÈÎËÙ‹˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜” η٤ÏËÍÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ï·fi “ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ” ÒÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·.

¶ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿

æ‹ÊÔ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ∞ƒ°√™Δ√§π, 11.

√ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ “Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿” , ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, fiÔ˘ ÂÚÈԉ‡ÂÈ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜” , ›Â Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, “ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ‰˘Û·ÚÌÔÓ›·˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Ì ÙȘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜” . √È ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰‹ÏˆÛÂ,

ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Î·È ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›, Ó· ÂÈϤÍÂÈ. “∫·È ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜. ◊ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ‹ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÈÛ¯˘Úfi˜ ™Àƒπ∑∞, ‰˘Ó·Ù‹ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ì ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Î·È Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ

ÌÓËÌfiÓÈÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Â›Ó·È È· ÒÚÈÌÔ˜ Î·È ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ. “∞˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Ì·˜ Í·Ó·‰Ôı›, Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· Î·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ª‹Ó˘Ì· Û˘Û›ڈÛ˘ Î·È Ó›Î˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ª ∞£∏¡∞, 11.

‹Ó˘Ì· Û˘Û›ڈÛ˘ Î·È Ó›Î˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë “ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈ΋”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.

Ô˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÂ› Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ - ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ - ·ÔÙÂ-

Ï› ·Ï·È¿ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È Û˘Ó¿‰ÂÈ, fiˆ˜ ›Â, Ì fiÛ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜.

¶ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηχÙÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂›Û˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÏÂÁ¯ı› ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο, ÂÓÒ ı· Û˘ÛÙ·ı› Î·È ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙÂϯÒÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ Î·È fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÙ·ÈÚ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÙËı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ∫›ÓËÌ·. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î˘Úȷگ› Ë ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÈ· ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ›Ûˆ˜ ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈ-

ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÊÙ·›ÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È fi¯È ÔÈ Ôϛ٘. ∞ӷʤÚıËΠ‰Â ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ 1974 ¤Î·Ó ӛΘ, ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ï¿ıË Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¢ı‡ÓÂÙ·È. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙË ¡¢ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ηÏÒÓÙ·˜ “Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË ¡¢ Î·È ÙË ÊÂÓ¿ÎË Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘” “¶Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜, ÚfiÛıÂÛÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·ÏÏ¿ Ô ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ıÓÔ˜. ∫·È η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ ·˘Ùfi, ÙÔ Û‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ” ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·”.

∂ÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, (Û.Û.. Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Û ‰‡Ô ÂÚÈʤÚÂȘ) ÂÓÒ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ∞¯·˝·˜. ¶ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ‰Â fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¤‰ÚÈÔ “·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘” ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È “Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi” fiˆ˜ ›Â. “ΔÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÎfiÌÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ·ÓÔȯÙfi, Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi, ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓÔ, ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi, Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔ, ÛÔ‚·Úfi Î·È ˘‡ı˘ÓÔ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Î·È fi¯È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ‚·ÚfiÓÔ˘˜” ÛËÌ›ˆÛÂ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, Ô ÔÔ›-

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È

§›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 11.

√¡√ª∞Δ∞ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢-

ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û 46 ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó “ÎÏ›ÛÂÈ” Û fiϘ, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ 15Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ÀÔ„ËÊ›ˆÓ, μ·Û›ÏË °ÂÚ·Ó›‰Ë. √ Î. °ÂÚ·Ó›‰Ë˜ › fiÙÈ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 60% Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û ËÏÈΛ· -οو ÙˆÓ 40- ·ÓıÚÒˆÓ. ∞’ ∞£∏¡∞ ∞§∂Àƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ °∂ƒ√À§∞¡√™ ¶∞À§√™ ¢π∞ª∞¡Δ√¶√À§√À ∞¡¡∞ ¢π∞ª∞¡Δ√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∑∞∫√§π∫√™ Ã∏™Δ√™ ∑∞ƒ∫∞¢√À§∞ ∂§∂¡∏ ∑∞Ã∞ƒ√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∫∞§∞ª¶√∫∏ ∞™∏ªπ¡∞ ¡π∫√§∞∫√¶√À§√À ∂§¶π¡π∫∏ √π∫√¡√ª√À ¶∞¡Δ∂§∂∏ªø¡ ¶∞¶√ÀΔ™∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∞À§∂∞ ƒ√∏ ™∫∞¡¢∞§π¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Ã∂πªø¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ μ’ ∞£∏¡∞ ∞∫ƒπΔ∞™ £øª∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∞¡¢ƒ√À§∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∞¶√™Δ√§∞∫∏ ªπ§∂¡∞ μ∞§∞μ∞¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∞ μ∂ƒ√À§∏ ∞¡¡∞ μπ¢∞§∏ ª∞πƒ∏ μ√Àƒ√™ πø∞¡¡∏™ ¢√¡Δ∞ ∂§∂¡∏ ¢ƒ∂Δ∞ ∞£∏¡∞ ∂À£Àªπ√À ¶∂Δƒ√™ ∑∂ƒμ∞ °∫π√ÀƒΔ™π∞¡ ∂§∂¡∏ ∑∏™∏ ƒ√¢√À§∞ ∑π¢ƒ√¶√À§√À ∞°§∞´∞ ∫∞∫§∞ª∞¡∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ∫∞¡Δ∞ƒ∂§∏™ °∂øƒ°√™ ∫∞™Δƒπ¡∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∫∞Δƒπμ∞¡√™ °∂øƒ°π√™ ∫√¡Δ√°π∞¡¡∞Δ√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫√ÀΔƒ√Àª∞¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∫π√À™∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ §√μ∂ƒ¢√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ªπÃ∞∏§-¶∞À§π¢∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ª√À™Δ√À ª∞ƒπ∑∞ ª¶∂∫√À ∂º∏

ªøƒ∞´Δ∏ ∂À°∂¡π∞ ¡Δ∞§∞ƒ∞ πø∞¡¡∞ •∂¡√°π∞¡¡∞∫√¶√À§√À ª∞ƒπ§π∑∞ ¶√§À∑√™ ¡π∫√§∞√™ ¶ƒøΔ√¶∞¶¶∞™ Ã∏™Δ√™ ƒ∞°∫√À™∏™ πø∞¡¡∏™ ƒ∂¶¶∞™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã∞§∞ƒ∏™ ªπÃ∞∏§ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ñ∂ƒ¡∂™Δ√™ ÃÀ™√Ã√´¢∏™ ªπÃ∞∏§ ÃÀΔ∏ƒ∏™ Δ∏§∂ª∞Ã√™ ∞’ ¶∂πƒ∞π∞ ∫∞ƒÀ¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫∞Δ™∞º∞¢√™ μ∞™π§∏™ ¶∞§§∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂ΔƒπΔ∏™ ¶∂Δƒ√™ ¢∞ƒ™π¡√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ μ’ ¶∂πƒ∞π∞ ¢π∞ª∞¡Δπ¢∏™ πø∞¡¡∏™ §À¡Δ∑∂ƒ∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞°π∞Δ∏™ πø∞¡¡∏™ ª∞¡Δ√Àμ∞§√™ ∫Àƒπ∞∫√™ ªÀƒ°π∞§∏ ÃÀ™√À§∞ ¡πøΔ∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∞ΔΔπ∫∏ ∞™∏ª∞∫√¶√À§√™ ¡π∫√™ ∞™¶ƒ∞¢∞∫∏™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ªø¡ ∞º∂¡Δ√À§∏ ¢∂™¶√π¡∞ μƒ∂ΔΔ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °ƒ∞æ∞ ∂§π™™∞μ∂Δ ∫√∫√§π√À ∂§§∏ §π∞ƒ√™ ∞¡Δø¡π√™ ¶∞¶∞£∂√¢øƒ√À Ãπ™Δπ¡∞ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À °∂øƒ°π√™ ƒ∞¶Δ∏™ °π∞¡¡∏™ Ãπ™Δ√ºπ§√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞’ £∂™™∞§√¡π∫∏ μ∂¡π∑∂§√™ ∂À∞°°∂§√™ ∞μƒ∞ªπ¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞ƒ∞¶√°§√À ÃÀ™∏ °√À¡∞ƒ∏™ °π∞¡¡∏™ ∂•∞¢∞ÃΔÀ§√À ∂À™Δ∞£π∞ ∫∞π§∏ ∂À∞ ∫∞§¶∞∑π¢∏™ ™∂ƒ°π√™ ∫∂¢π∫√°§√À √Àƒ∞¡π∞ ∫Àƒπ∞∫√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ª∞°∫ƒπøΔ∏™ πø∞¡¡∏™ •À§√Àƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À Ã∏™Δ√™ ¶π°°√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ™∞√À§π¢∏™ ∞¡Δø¡π√™ ™π¡∞¡∞ ª∞ƒ£∞ μ’ £∂™™∞§√¡π∫∏ ∞∫∞§π¢∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ∞ƒμ∞¡πΔπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∫∞°∫∂§π¢∏ ª∞ƒπ∞

∫√À∫√À§∂∫π¢∏™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ª¶∞§∞™∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ªÀƒø¡∏ μ∂¡∂Δπ∞ Δ™π√∫∞™ £∂√Ã∞ƒ∏™ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞ °π∞¡¡∞∫∞ ™√ºπ∞ ª∞∫ƒÀ¶π¢∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ªøƒ∞πΔ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ μ∂ƒ∂§∏™ Ã∏™Δ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δ√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∞¶∞™ °∂øƒ°π√™ ƒ√À™∏ ∞°°∂§π∫∏ ∫Àƒπ∞∫√¶√À§√™ °πøƒ°√™ ª¶∞§∞Δ™√À∫∞™ ∏§π∞™ ∞ƒΔ∞ °∫√∫∞™ Ã∏™Δ√™ Δ™πƒø¡∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¡Δ∂ƒ∂∫∞™ £∞¡∞™∏™ Ã∞ª¶πª¶∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ™¶∞∫∞ Ãπ™Δπ¡∞ ∞Ã∞´∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À °∂øƒ°π√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ™¶∏§π√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∞°°∂§∞ ∫∞¡π™Δƒ∞ ª∞ƒπ§π∞ §∞∑∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∞¶∞¡Δø¡√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ∫Àƒπ∞∫√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ƒ√À¶∞™ ∏ƒ∞∫§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™∫√Àƒ§∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ μ√πøΔπ∞ ∞°°∂§√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ °∂¡Δπ∫∏ ¡∞À™π∫∞ ™øΔ∏ƒπ√À °π∞¡¡∏™ Δ™√¡√°§√À μ∞™π§π∫∏ °ƒ∂μ∂¡∞ ¶∞§∞¡Δ∑∞™ §∞ª¶ƒ√™ Δ∞Δ∞ƒπ¢∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ¢ƒ∞ª∞ ∞∏¢√¡∏™ Ã∏™Δ√™ ∫∂º∞§π¢√À √§°∞ ∑√Àƒ¡∞Δ∑∏™ §∞∑∞ƒ√™ ¢ø¢∂∫∞¡∏™∞ ∫ƒ∂ª∞™Δπ¡√™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¡π∫∏Δπ∞¢∏™ °πøƒ°√™ ∑øπ¢∏™ ¡π∫√™ Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞¡Δø¡∏™ ºΔ∞∫§∞∫∏ §πΔ™∞ ¢π∞∫√™Δ∞ª∞Δπ√À ™∞μμ∞™ °∞μ∞§∞ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ∂μƒ√™ °∂øƒ°√À§∏™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ £∂√¢øƒ√À ∂À∞°°∂§√™ ¡Δ√§π√™ °∂øƒ°π√™ ƒ∂¡Δ∞ƒ∏ ñ Δ∂¡Δ∂ √§°∞ Δ∞ƒΔ∞™ ∂ƒƒπ∫√™

Δ™π∞√À™∏ ∂§∂¡∏ ∂Àμ√π∞ ∞§∂•π√À °∂øƒ°π√™ ∫∂¢π∫√°§√À ™Àª∂ø¡ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À °∂øƒ°π√™ ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À ∞™∏ªπ¡∞ ¶∂ƒ§∂¶∂ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞ ∫∞ƒ∞¡π∫∞™ ∏§π∞™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ °π∞¡¡∏™ ∑∞∫À¡£√™ ∫§∞À¢π∞¡√À ª∞ƒπ∞ °π∞¡¡∞Δ√™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ª¶√Δø¡∏™ ¢π√¡À™π√™ ∏§∂π∞ ∞¡Δø¡∞∫√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫∞Δƒπ¡∏™ ªπÃ∞§∏™ ∫√ÀΔ™√À∫√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂Δƒ∞§π∞ ª∞ƒπ∞ ¶√§À∑ø°√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏ æ∞ƒƒ√À ª∂°¢∞§π¡∏ μ√ÀƒΔ™∏™ ∞¡Δø¡∏™ ∏ª∞£π∞ °π∫√¡√°§√À ∞£∞¡∞™π√™ ∫∞ƒ∞¡π∫√¶√À§√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π∞ ™π¢∏ƒ√¶√À§√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ™π¢∏ƒ√¶√À§√À ÃÀ™∞¡£∏ Δ√§∫∞™ ∞°°∂§√™ ∏ƒ∞∫§∂π√ μ∂¡π∑∂§√™ ∂À∞°°∂§√™ μ°√¡Δ∑∞™ ∞¡Δø¡π√™ ∫∂°∫∂ƒ√°§√À μ∞™π§∂π√™ •À§√Àƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∞ƒ∞™Àƒ∏™ ºƒ∞°∫π™∫√™ ™∫ƒ∞º¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ™À°°∂§∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ ™Ã√π¡∞ƒ∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ¶√§πΔ∞∫∏™ ª∞Δ£∞π√™ π¡πøΔ∞∫∏ ∂§∂¡∏ °π∞§πΔ∞∫∏™ ¡π∫√™ £∂™¶ƒøΔπ∞ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ Ã∏™Δ√™ °√°√§√™ πø∞¡¡∏™ ∫√§π√°π∞¡¡∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ πø∞¡¡π¡∞ √π∫√¡√ª√À ∞£∞¡∞™π√™ ¶∞¡Δ√À§∞™ ªπÃ∞§∏™ ∫∞™™∏™ ªπÃ∞§∏™ ºπ§∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ Ã∞Δ∑∏∂ºƒ∞πªπ¢∏™ ¶ƒ√¢ƒ√ª√™ (ª∞∫∏™) ∫πΔ™∞¡√À ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ¡Δ√À§π∞ ¶∂ƒ™∏ ∫∞μ∞§∞ ∂ªπ¡π¢∏™ ™∞μμ∞™ ∫∂μƒ∂∫∞∫∏™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ ¡Δ√ƒ§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∞¶√ÀΔ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Δπª√™π¢∏™ ªπÃ∞§∏™

∫∞ƒ¢πΔ™∞ £∂√Ã∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∞§∂•∞∫√™ ºøΔ∏™ ¶∂Δ™∞ ∞£∏¡∞ °∂¡¡∞¢π√™ °π∞¡¡∏™ Δ™√À∫¡π¢∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∫∞™Δ√ƒπ∞ ∑∏™∏™ £∂√¢øƒ√™ ª∞Δ™√À§π∞¢∏™ ¶∞™Ã∞§∏™ ¡Δπ¡∞ ™√ºπ∞ ¶∂Δ™∞§¡π∫√™ ºπ§π¶¶√™ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ °∫∂ƒ∂∫√À ∞°°∂§π∫∏ ª¶√À∫∞™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ ∫∞ƒÀ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∫∞ƒμ√À¡∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ∫√À§√Àƒ∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∫π§∫π™ ∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√™ ¢√•∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∏™ §∂ø¡π¢∞™ πø∞¡¡π¢√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∞ƒ∞™Δ∞Δπ¢∏™ £∂√¢øƒ√™ ºƒ∞°∫π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∫√ƒπ¡£√™ °∫π§πΔ™∏™ Ã∏™Δ√™ ª¶∂°§πΔ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∞Δ™π√°π∞¡¡∏™ °πøƒ°√™ ƒ√Δ∑πø∫√™ πø∞¡¡∏™ º∞ƒª∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫À∫§∞¢∂™ ƒ∏°∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ μ§∞™∂ƒ√™ πø∞¡¡∏™ ∏§π∞∫∏™ ¶∂Δƒ√™ ª∞ƒπ¡∞∫∏ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ §∞ƒπ™∞ ∂•∞ƒÃ√™ μ∞™π§∏™ ™∞Ãπ¡π¢∏™ ºπ§π¶¶√™ ∞§∂•∞¡¢ƒπ¢√À μ∞™ø μ∞°∂¡∞ ∞°°∂§π∫∏ ¶∞¶∞§π∞°∫∞™ £øª∞™ °ƒ∞ªª∂¡√™ ∂À∞°°∂§√™ °∂øƒ°π√À ∞£∏¡∞ §∞∫ø¡π∞ ∞¡Δø¡∞∫√™ ∂ªª∞¡√À∏§ °ƒ∏°√ƒ∞∫√™ §∂ø¡π¢∞™ ∫√¡Δ√°π∞¡¡∞Δ√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ §∞™π£π ∞£∞¡∞Δ√™ °∂øƒ°π√™ °√À§π¢∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞Δ™∏™ °π∞¡¡π∫√™ ∫∞ƒÃπª∞∫∏™ ªπÃ∞∏§ §∂™μ√™ ™∏º√À¡∞∫∏™ ¡π∫√™ æ∞ƒƒ√À ª∞ƒπ∞ ∫∞¶∞ƒ∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ §∂À∫∞¢∞ ∫∞ƒ∞μπ∞ μ∞™π§π∫∏ (§π§∏) ƒ∞¶Δ∏™ °∂øƒ°π√™ ∫∞ƒμ√À¡∏™ ™¶Àƒ√™ ª∂™™∏¡π∞

∞¡¢ƒ∂∞∫√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞¶√™Δ√§√¶√À§√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ (¡∞¡Δπ∞) ∫∞§√°∂ƒ∂∞™ ∂À™Δƒ∞Δπ√™ ∫√À™∂§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ºπ§π¶¶√¶√À§√™ §∂ø¡π¢∞™ ºø∫π¢∞ ª∞¡∞¡∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∞¶∞£∞¡∞™∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏ Δ™π§π∫∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂§§∞ ∞§∂•∞¡¢ƒπ¢√À ƒ∞Ã∏§ °π√Àª∞Δ∑π¢∏™ μ∞™π§∏™ ∫∂Ã∞°π∞™ ™øΔ∏ƒ∏™ ª√ÀªΔ™π¢∂§∏™ £øª∞™ ¶∞ƒ√ÀΔ√°§√À ¡π∫√™ Δ∑∞∫ƒ∏ £∂√¢øƒ∞ ¶π∂ƒπ∞ ª∞§Δ∑∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ªπÃ√À ª∞ƒπ∞ ¡∂ƒ√§∞¢∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ √ºπ¢∏™ ∞§∂•∞¢ƒ√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞£∞¡∞™π√™ ¶ƒ∂μ∂∑∞ πø∞¡¡√À μ∞™π§∏™ μ∞™π§∞∫∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ™ª¶√¡π∞ ∞°¡∏ ∫∞Δ™π¶∞¡∂§∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ƒ∂£Àª¡√ √£ø¡∞™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δ∏™ °∂øƒ°π√™ ∂§∂À£∂ƒπ∞¢√À ∞¡¡∞ ™∞ª√™ μ∞ƒ¢π∫√™ ¶À£∞°√ƒ∞™ ™∂ƒƒ∂™ °∞¢√™ ¡π∫√§∞√™ ∑∞ƒ√Δπ∞¢∏™ °ƒ∏°√ƒ∏™ ∫√ÀΔª∂ƒπ¢∏™ ∂À™Δ∞£π√™ ª¶√§∞ƒ∏™ ª∞ƒ∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ™√ºπ∞ ¶∞¶∞ºøΔπ√À ∞ƒπ∞¢¡∏ ¶∂Δ∫√°§√À πø∞¡¡∏™ Δ∑∂§∂¶∏™ ªπÃ∞§∏™ Δƒπ∫∞§∞ ¶∞Δ∞μ√À∫∞™ ∫ø™Δ∞™ √π∫√¡√ª√À °∂øƒ°π√™ μ∞§∫∞º√À∫∏ ÃÀ™∞¡£∏ ª∞°∫√Àº∏™ Ã∏™Δ√™ ¡Δπ¡Δ∏ ÃÀ™∞ °∞Δ™∂§∏™ Ã∏™Δ√™ Ã∞§∫π¢π∫∏ ¢ƒπμ∂§∂°∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∫∞Δ™∞ƒ√À ∞¡¡∞ ¶∞¡∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ™∞∫∂§§∞ƒ∏™ ∑∞º∂πƒ∏™ Ã∞¡π∞ μ∞§Àƒ∞∫∏™ πø™∏º ¢∞ªπ∞¡∞∫∏™ ∂ÀΔÃπ√™ ∫√Àƒ√À¶∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

∞ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

¶¿Û¯· ÛÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Ô Õ΢

“∞˘ÙfiÓÔÌË” οıÔ‰Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÕÚÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ ∞£∏¡∞, 11.

Δ√ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÕÚÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ (¶∞¶)

Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙfiÓÔÌË Î¿ıÔ‰Ô ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Δ‡Ô˘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÏËıÈÓfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ” Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ·Ù›·˜ Î·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ۈϋӷ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· Ó· ˙Ô˘Ó ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÔ› Î·È Ó· ˘ÔʤÚÂÈ Ô Ï·fi˜” . ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞¶ “·¤ÚÚÈ„Â ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔʤÏË” . μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û‡ÌÏ¢ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È “Ë ÙÈ̈ڛ· fiÛˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” . ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ ÕÚÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·Ï› “fiÛÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” , ηıÒ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ οıÔÓÙ·È ÛÙ· ¤‰Ú·Ó·, ÁÈ·Ù› Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ·Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘” .

¶‹Ú ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› - ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ‰¤Î· ϿΘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È Ï›Ú˜ ∞£∏¡∞ 11.

Ô‚·Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÚԤ΢„·Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔχÌËÓË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁËÛÂ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fiÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜.

ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎÂ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ 15 Ë̤Ú˜, ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛÙ› (ͤÏ˘Ì· ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·) ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‡ÔÙÔ˘˜ Ê˘Á‹˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Âͤ‰ˆÛ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·’ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ë Ú¿ÍË Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù‹, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ Û·ÊÒ˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Û ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ˘Ô¤ÛÂÈ Û ·Ú·ÁÚ·Ê‹, fï˜ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ÙÔ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰È·ÚΤ˜ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Óı› Î·È Ù· ·ÓÒٷٷ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ‹Ú ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ Î·Ì›· ‰‹ÏˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ›Â: “¶›ÛÙ¢· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ Ì˘·Ïfi. •¤ÚÂÙ ÔÈÔÈ ÂÓÓÔÒ” ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·, ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Âͤ‰ˆÛ ‰È¿Ù·ÍË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â͉fiıË ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ: -∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ -¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·‡ÏÔ˜ ∑‹ÁÚ·˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ -∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙË Û‡ÏÏË„Ë, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ „¢‰‹ ‰È‡ı˘ÓÛË.

-∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∏Ï›·. -°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™·¯·Ù˙›‰Ë˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. √ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÂÚÔ·Á›ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ Ô˘ ÂΉfiıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ÙÔ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fiÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ. °È· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰˘Ô ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Ë ÚÒËÓ ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Û ∫ÔψӿÎÈ Î·È ¡¤Ô æ˘¯ÈÎfi ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ‰¤Î· ϿΘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È Ï›Ú˜. ŒÚ¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi √Ì‹ÚÔ˘, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÌÓ¿ Δڿη, ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË. √ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ °·ÏËÓfi˜ ªÚ˘, ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿-

ÙˆÓ ÁÈ· ·Ó·ÏËıË ‰‹ÏˆÛË fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2009.

∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ∞fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Â͉fiıË Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ’‰ÒÚÔ’ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·” ÙËÓ Ë̤ڷ ÚÔ΋ڢ͢ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙËÓ “ı·̷ÙÈ΋” ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ∞ıËÓÒÓ, °. ª·ÏÏ‹. “∏ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· -·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜- Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡ÛÂ Î·È ÂÍÂÙ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010, ¿Óˆ ·fi 20 Ì‹Ó˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ¿„ÔÁ· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›, Ù· ¤Î·Ó·Ó ’ϷοÎÈ·’, ÙÔ˘˜ › ·Ú¯ËÁfi˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Î·È ÛÙË Û΢ˆÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ù˘ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-

ˆÓ” “∂›¯·Ó ÛÎÔfi -ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜- Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ¤ÓÔ¯Ô, Â̤ӷ, ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2001, ÂÓÒ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ’214’ ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ›‰È·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ۇ̂·Û˘. Ÿˆ˜ ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·ÂÊ¿ÓıË ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2011 fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·Ó˘fiÛÙ·ÙË Ë Û ‚¿ÚÔ˜ ÌÔ˘ ηÙËÁÔÚ›· ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·, ¤ÙÛÈ, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜, fiÙÈ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ı· Ï¿Ì„ÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Ë Û ‚¿ÚÔ˜ ÌÔ˘ Û΢ˆÚ›·” “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ù‹ ÂÓÒ ÂÍ˘Ê¿ÓıË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, Û˘Ì·Ú¤Û˘Ú ÛÎfiÈÌ· Î·È Â΂ȷÛÙÈο Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ıÒÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Ô˘ Ô˘‰ÂÌ›· ¢ı‡ÓË Î·È Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì fiÛ· Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÌÔ˘ ÚÔÛ¿„Ô˘Ó. £Ï›‚ÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ∂̤ӷ ·ÊÔÚ¿, Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ë ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ Î·È Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¢ËÏÒÓˆ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÌÔ˘, Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û΢ˆÚ›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ Ì ÓÔÌÈÎfi Ì·Ó‰‡·, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ·›ÚÓÂÈ ÌÔÚʤ˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜, Û›ÏˆÛ˘, ËıÈ΋˜ ··Í›ˆÛ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙ·. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ·, Î·È ·˘Ùfi ηÏÒ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó, Ì ÙÔÓ ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi, ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ Î·È ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ·ÔÛ¿ıÚˆÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ÿˆ˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ, 40 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù›ÔÙ· ‰Â ÌÂ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÔÙ¤ Ì ¤ÎÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‹ ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ” “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ı· Ï¿Ì„ÂÈ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡.

§·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 8Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 86 Î·È 125. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 125566 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 86337 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 86359 Î·È 125588 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 86070 86302 86324 125299 125531 Î·È 125553 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ú. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 86253 86298 86422 86932 86956 125161 125185 125482 125527 125651 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 86015 86030 86032 86083 86093 86094 86107 86116 86122 86124 86127 86163 86171 86172 86204 86232 86236 86240 86248 86271 86274 86299 86304 86329 86345 86365 86367 86377 86418 86436 86454 86459 86462 86469 86480 86481 86486 86490 86491 86498 86504 86508 86511 86527 86540 86556 86557 86564 86587 86592 86601 86607 86611 86642 86653 86656 86669 86689 86739 86741 86768 86777 86778 86825 86828 86838 86843 86845 86858 86876 86891 86898 86900 86925 86928 86937 86968 86971 86979 86987 125006 125007 125054 125057 125067 125072 125074 125087 125105 125120 125127 125129 125154 125157 125166 125197 125200 125208 125216 125244 125259 125261 125312 125322 125323 125336 125345 125351 125353 125356 125392 125400 125401 125433 125461 125465 125469 125477 125500 125503 125528 125533 125558 125574 125594 125596 125606 125647 125665 125683 125688 125691 125698 125709 125710 125715 125719 125720 125727 125733 125737 125740 125756 125769 125785 125786 125793 125816 125821 125830 125836 125840 125871 125882 125885 125898 125918 125968 125970 125997 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 86000 ¤ˆ˜ 86999 Î·È ·fi 125000 ¤ˆ˜ 125999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 11.

“∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÂÚ›-

Û·ÛÙË ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘” Û¯ÔÏ›·Û·Ó ËÁ¤˜ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó fiÙÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË “ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·” √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿, Ô ÚÒËÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ¢ÈηÛÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ª·ÓÙ¤ÏË Î·È ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ, Â›Û˘ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÔηχÙÂÙ·È. ∫·È ·ÔηχÙÂÈ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó Â› ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” ¡· ÌËÓ ·ÁÈ‰Â˘ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ·fi ÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. “√ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ Û fi,ÙÈ ÙÔ˘ Ô˘Ó ÂÚ› ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Î¿ı·ÚÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηËÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ˘·ÚÎÙfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·

ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi” “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÈ‰Â˘ÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›Â˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù˘ ¡¢ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚfiıÂÛË Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÓÔÛËÚ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÛÙ· ÛοӉ·Ï· ÙÈ̈ÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “ŒÁÈÓ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î¿ÙÈ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô §∞√™ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ Ô Õ΢. Δ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ì·›ÓÔ˘Ó ’·Û›‰Â˜’ ÛÙ· ·ÓÔÌ‹Ì·Ù· ÔÏÏÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜” °È· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ 4 ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ··ÈÙ› fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÙËÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ì ̛˙˜ ‡„Ô˘˜

ÔÏÏÒÓ ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÛοӉ·ÏÔ, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ’¿ÁˆÌ·’ Î·È ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ‰ÈηÛÙÈο Ë ˘fiıÂÛË. ∏ ¤ÌÚ·ÎÙË Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÎÏËÚ‹˜ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÌÔÓfiÏ¢Ú˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ··ÈÙ› ¤ÌÚ·ÎÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ “Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢Â ‰›ÓÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ·Û˘Ï›· ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·’ fiÛÔ˘˜ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÏÔËÁÒÓÙ·˜ ˘Ô‚Ú‡¯È· Ô˘ Á¤ÚÓÔ˘Ó Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· ı· ‰Ôı› ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏËÏÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ı· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ÛοӉ·Ï· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÈ· Û‡ÏÏË„Ë Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ Â‰Ò Î·È 14 ¯Úfi-

ÓÈ·. £· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÔÈÓÈΤ˜ Î·È ·ÛÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. √È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ Û˘Ìʈӛ· fiˆ˜ ÔÈ Û˘Á΢‚ÂÚÓÔ‡ÓÙ˜. ŸÛÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÚÔ¤Ù·ÛÌ· ηÓÔ‡ Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÈ̈ڛ· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ Ô˘ ÂΉfiıËΠۋÌÂÚ·” “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ fiÙ·Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÚÔ΋ڢ͢ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Êfi‚Ô˜ Ó· ÂÎÏËÊı› ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ¤Ó·˜ ÊÂÚÂÙ˙¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·ıÒˆÛ ÙË Siemens” ÙfiÓÈÛ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. “Δo ı¤·ÙÚÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ‰›¯ˆ˜ fï˜ ı·٤˜” Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÕÚÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “Ãı˜, Ì ÙÔ ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ Ù˘ ÔχÎÚÔÙ˘ „‹ÊÈÛ˘ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù·, Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘ÂÚ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÛÂÏÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ μÔ˘Ï‹, Û‡Ìʈӷ Ì ‰˘Ô Ӥ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ

∂ÎÏÔÁ¤˜ ·fiÏ˘Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ¶ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË Ë ¡¢, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ “„·Ï›‰·” Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ∞£∏¡∞, 11.

Δ

ÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Û ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ Public Issue, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ™∫∞π, ηıÒ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·ıÚÔÈÛÙÈο Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. ∏ Ó¤· μÔ˘Ï‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÓÓÈ·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·Ô¯‹ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ȉȷÈÙ¤Úˆ˜, Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ̤ÙÚËÛË, ÙÔ 89% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, ÂÓÒ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È -‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÛÔÛÙÒÓ- Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì·˙› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó 33,5%, Û˘ÓÂÒ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. ∂›Ó·È, ‰Â, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, fiÙÈ ÙÔ 52% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 17% Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ 8% ˙ËÙ› ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ 7% ΢‚¤ÚÓËÛË Ì “¡¤· ¶ÚfiÛˆ·/¡¤· ∫fiÌÌ·Ù·” Î·È ÙÔ 3% ˙ËÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ. ∞’ fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó “΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ÙÔ 26% ÚÔÙÈÌ¿ “΢‚¤ÚÓËÛË ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” ÂÓÒ ÙÔ 10% ΢‚¤ÚÓËÛË ¡¢- ¶∞™√∫. ∞’ fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó “·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË” ÙÔ 9% ÚÔÙÈÌ¿ ÙË ¡¢, ÙÔ 2% ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ 1% ∫∫∂. ™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ›ӷÈ: ¡¢: 19% ¶∞™√∫: 14,5% ™Àƒπ∑∞: 13%

ıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Ì ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÙËÓ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‹Ù·Ó ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û ‰Â›ÁÌ· 1.226 ·ÙfïÓ.

∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

¢∏ª∞ƒ: 12% ∫∫∂: 11% ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜: 11% ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹: 5% §∞√™: 3% √ÈÎÔÏfiÁÔÈ-¶Ú¿ÛÈÓÔÈ: 3% ¢∏™À: 2% ¢Ú¿ÛË: 2% ∞¡Δ∞ƒ™À∞: 1% §ÔÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù·: 3,5% ∞Ô¯‹/§Â˘Îfi/Õ΢ÚÔ: 19% ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ “ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜” ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì 18%, ÂÓÒ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 15%, fiÛÔ Î·È Ô

∞. ΔÛ›Ú·˜. “∫·Ó¤Ó·˜” ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ 34%. ™ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Ì 54% ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ΔÛ›Ú·˜ 41%, ∫·Ì̤ÓÔ˜ 37%, ™·Ì·Ú¿˜ 27%, ¶··Ú‹Á· 27%, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ 27%, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 20% Î·È ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ 19%. ™ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ™Àƒπ∑∞ Ì 35% ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ∫∫∂ Ì 26%, Ë ¡¢ Ì 25%, Ô §∞√™ Ì 19% Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ 17%. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·Ó ÂȂ‚·Èˆ-

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (29/3 - 8/4 Û ‰Â›ÁÌ· 1.731 ÔÏÈÙÒÓ), Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘, ηıÒ˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, Â¿Ó ·‡ÚÈÔ Â›¯·Ì ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÈ ı· „ËÊ›˙·ÙÂ, ÚÔ·ÙÂÈ: -¡¢, 15,3% -¶∞™√∫,14,6% -™Àƒπ∑∞,10,4% -∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√π ∂§§∏¡∂™, 9,8% -∫∫∂, 8,1% -¢∏ª∞ƒ, 5,6% -ÃÀ™∏ ∞À°∏, 4,9% -√π∫√§√°√π, 4,3% -§∞√™, 1,7% -¢∏™À, 1,7% -∞ƒª∞ ¶√§πΔø¡, 1,2% -∫√π¡ø¡π∫∏ ™Àªª∞Ãπ∞, 0,6%. -§∂À∫√, 5,3% -¢∂¡ ∂Ãø ∞¶√º∞™π™∂π, 8,6% -∞§§√ ∫√ªª∞, 3,6%.

H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· ÁÈ· ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ

∂Í·ÚıÚÒıËΠ·Îψ̷ ÓÔı›·˜ Î·È Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ ∞£∏¡∞, 11.

¡√£∂À∞¡ ÂÙڤϷÈÔ Ó·˘ÙÈ-

Ï›·˜ Ì ÂȉÈο Ê›ÏÙÚ· Î·È ¯ËÌÈο ÚfiÛıÂÙ· Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚÂ·Ó Û ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ΔÔ Î‡Îψ̷ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ÓÔı›·˜ Î·È Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ ÂÍ·ÚıÚÒıËÎÂ, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ∞ÙÙÈ΋˜, ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜. μÚ¤ıËÎ·Ó ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ η˘Û›ÌˆÓ, Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È Ê›ÏÙÚ· ‰È‹ıËÛ˘, ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ·Ó¿ÌÂÈ͢ Î·È ÊÔÚÙËÁ¿ Ô¯‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 37, 50, 27 Î·È 21 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¿ÙÔÌÔ. ΔÔ Î‡Îψ̷ ›¯Â ‰È·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ï·ıÚ·›ˆÓ Î·È ÓÔıÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÌÂٷ͇ 18.000 ñ 30.000 Ï›ÙÚ· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ¢Ë-

ÌfiÛÈÔ Ó· ÍÂÂÚÓ¿, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 4ÌËÓÔ, ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ.

ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ô 37¯ÚÔÓÔ˜, ˆ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÒÏËÛ˘ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¶¤Ú·Ì· ∞ÙÙÈ΋˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ 50¯ÚÔÓÔ, ·fi 4Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ∞ÙÙÈ΋˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ófiı¢Û˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÔ¤‚·ÈÓ·Ó Û ·Ó¿ÌÂÈÍË ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, fiˆ˜ ·ÚÁÔ‡, ΛÓËÛ˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÁÚÒÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘¤‚·ÏÏ·Ó Û ‰È‹ıËÛË Ì¤Ûˆ ÂȉÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê›ÏÙÚˆÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ù· Û ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤ıÂÙ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ófiı¢Û˘ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰‡Ô ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ - ·Ôı‹Î˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ófiı¢Û˘ Î·È ÂÂÍÂÚ-

Á·Û›·˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ. ∫ÔÓÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜, ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜, ‚Ú¤ıËηÓ: ● ¢¤Î· ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë Î·ıÂÌ›· Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ η˘Û›ÌˆÓ ÂÓÙfi˜. ● ¶Ï‹ıÔ˜ Ê›ÏÙÚˆÓ ‰È‹ıËÛ˘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ η˘Û›ÌˆÓ. ● ΔÚ›· ‰Ô¯Â›· Ì ‰ÈÂÚ¢ÓÒÌÂÓ˘ ¯ËÌÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ˘ÁÚfi. ● ŒÓ· π.Ã.º ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ, ¤ÌÊÔÚÙÔ Ì 5.000 Ï›ÙÚ· η˘Û›ÌˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘: ● ¢‡Ô ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ÔÛfiÙËÙ· 1.000 Ï›ÙÚˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ● ŒÓ· ¢.Ã.º. ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ Ì ڢÌÔ˘ÏÎfi ‚˘Ù›Ô. ● ŒÓ· π.Ã.∂. ·˘Ù/ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡.

● ΔÈÌÔÏfiÁÈ·, ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È ÏÔÈ¿ ¤ÁÁÚ·Ê·. ● ™ÙȘ ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó Û ÎÔÓÙÈÓfi ÛËÌ›Ô: ● ™·Ú¿ÓÙ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ (Ï·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜) ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ˆ˜ Î·È 12.000 Ï›ÙÚˆÓ Ë Î·ıÂÌ›·. ● ¶Ï‹ıÔ˜ ·ÓÙÏÈÒÓ. ● ∫È‚ÒÙÈ· Ì ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ê›ÏÙÚ·. ● ¢È¿ÊÔÚ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ η˘Û›ÌˆÓ. ● ¶Ï‹ıÔ˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ ÙˆÓ 20 Ï›ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈ›¯·Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ˘ÁÚÒÓ, ‰ÈÂÚ¢ÓÒÌÂÓ˘ ¯ËÌÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÒ Ô 37¯ÚÔÓÔ˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ·‰È΋̷ٷ.ΔȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ™.¢.√.∂. ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ‰·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

™ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ì·›ÓÔ˘Ó “¢Ú¿ÛË” Î·È “ºÈÏÂχıÂÚË ™˘ÌÌ·¯›·” ∞£∏¡∞, 11.

∏ “¢Ú¿ÛË” ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ª¿-

ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· “ηÙ‚·›ÓÂÈ” ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙË ºÈÏÂχıÂÚË ™˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˆ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ıˆÚ› ÂÊÈÎÙfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 3% ÁÈ· ›ÛÔ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Ô‰Ô‡ ‚·Û. ™ÔÊ›·˜, fiÔ˘ ‰Ú‡ÂÈ Ô Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, Ë ÔÔ›· ı· ‚·ÛÈÛÙ› ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ÛÙ· ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ £.μÂÚ¤Ì˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙËÓ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ó· η٤ÏıÔ˘Ó Ô °Ú.μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ™ÙÚ. ªÔ‡ÁÂÚ Î·È Ô ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˜ °. §ËÍÔ˘ÚÈÒÙ˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ª. •·Ê¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó Â›Û˘, Ô ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ¢∏ª∞ƒ ηıËÁËÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ π. ¶ÚÔÎÔ¿Î˘, Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Δ. ∞‚Ú·ÓÙ›Ó˘, Ô Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ §. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢.°Ô˘Û¤Ù˘. À¤Ú Ù˘ ¢Ú¿Û˘ ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Δ‡Ô Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜, ÂÓÒ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ô ∞Ú›ÛÙÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜, È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜” . “∏ ¢Ú¿ÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÚÔ˘ÛʤÙÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ·fi ÙȘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ’Ôϛ٘ fi¯È ÂÏ¿Ù˜’” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢Ú¿Û˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘ÔÙÈÌËı› ·fi Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘.


M·ÁÓËÛ›· 12

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™ÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ ˘Ô„‹ÊÈ· Ë ƒ. Z‹ÛË ¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞ÀΔ∂™ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÔÈ

ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÎÚÈı› ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó fiÏÔÈ Ì·˜, ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ‚·ıÈ¿ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹ ·Ó Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ı· ‚˘ıÈÛÙ› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·. ∞fi ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ÎÚÈı› ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ‹ ·Ó ı· ÌÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ‚Á·›ÓÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë. °È· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ˘ËÚÂÙÔ‡ÌÂ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηȈı› ·fiÏ˘Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÈηӋ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÏÏ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ΔÔ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜.

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜

¢Âη¤ÍÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™∂ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ù¤ıËηÓ

ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· 16 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞ÏÂ͛Ԣ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ¢·Ì¿Ï·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, ∫·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ∫Ô›ÏÈ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ∫fiÎηÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ª¤ÙÙ˘ °È¿ÓÓ·, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ªfiÙÛÈη˜ ª·Ú›ÓÔ˜, Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜, ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ¡¤ÛÙÔÚ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˜, ÌÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜, ¶·ÓÙ·˙‹ •¤ÓÈ·, ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ¶Ôχ˙Ô˘ ª·Ú›·, ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÃÚËÛÙ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Â.¿., ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ª·Ú›Ó·, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜. ∞fi Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ˙ËÙÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜, Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ù˘¯fiÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô: ypopsifiotites@anexartitoiellines.gr.

ÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Û ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÂÏÈο Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ.

∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∂˘·Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘, Ë Î. ∑‹ÛË ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ó· Ì ı¤ÛÂÈ ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ ¤¯ˆ ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ì·È ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ·fi οı ÌÂÙÂÚ›˙È ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÌ·È fiÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÔ˘ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙfiÓÈÛ· fiÙÈ Â›Ì·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔ ¶∞™√∫ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÛÙË Ó›ÎË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘” . ∞fi ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ Â-

● ∞ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ó· Ì ı¤ÛÂÈ ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ∑‹ÛË

ÎÏÔÁÒÓ, ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ∏ ·Ó·Ó¤ˆÛË Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ, ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·Ó¤ˆÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 60% Î·È Â›Û˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ. ∂Èı˘Ì›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÔÛÔÙÈο ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ˘ 1/3, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο Ó· Â›Ó·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘

¶∞™√∫: “Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ıÂÌÂÏÈÒÛÂȘ ·Ú¯¤˜: ∂ÓfiÙËÙ·. ∞Ó·Ó¤ˆÛË. ∞ÍÈÔÎÚ·Ù›·. ∫·È Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ì¿¯Ë˜. ª›ÏËÛ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì·˜ Ô˘ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ˘˜ ·¢ı‡Óˆ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÒ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ·fi ı¤ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÔ̷گȷÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì·˜ ʇÁÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Â˘‰fiÎÈÌ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ªÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÂÚÈÙÒ-

ÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈʤÚÂȘ, Ô˘ ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ·˘Ùfi Ô˘ ›·: ∂›Ó·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ë ÚÔۋψۋ Ì·˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛˆ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. ∫·È ı· ÙÔ Î¿Óˆ, Ì fiÛ· ̤۷ ‰È·ı¤Ùˆ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” . ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ Î. ∑‹ÛË ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙÔÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·, ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ÙËÓ Â›Û˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, ÙË ‰ÈÎËÁfiÚÔ ∫·ÙÂÚ›Ó· °·ÚÁ¿Ï·, ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÔÛ˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ‹, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ ¢ËÌ. ™·Ófi, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·.

™ÙË ¡.¢. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Â›ÛËÌ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î.Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ªÔÓÙfi˜, ™‡ÚÔ˜ ¢ÂÛ‡ÏÏ·˜, ª·Ú›· ∫·¿ÓË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘ÎÒÚÔ˜. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

™˘˙‹ÙËÛ·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· Ô ÚÒËÓ ÓÔ̿گ˘, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÂÓÒ Â›¯Â Â›Û˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Î·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂÚȤÁÚ·„ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·: °È· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ∫∞¶ ηٿ 26,6% ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÚÈÎÔ‹ Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 600.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ó¤ˆÓ ηÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·-

Ù¿ÍÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ηχÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÂÏÏÈ‹ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ √Δ∞, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˘Ô‰¤¯ıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ Ó¤ˆÓ Î·È Û‡ÓıÂÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔ-

ًوÓ, ¯ˆÚ›˜ η̛· ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ οÔÈ· ¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô” , ÙfiÓÈÛÂ, “fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2012-2015 ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 685 ÂÎ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÚÔ·ÙÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 285 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∂¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Û fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ηٿ 400 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Ì›ˆ-

Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Û ÔÈÔ ˙ÔÊÂÚfi ÙÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ›. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û¯¤ÛË ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ‰È΋ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·, ıˆÚ·Î›˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ıÂÛÌfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ̤۷ ·fi ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ·ÙÂÏÂÈÒÓ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ”. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, Â›Û˘, ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ∂™¶∞ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›·. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÍ‹Ú ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ ÙÔ˘ “K·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”.

“∫·ÙËÁÔÚÒ” ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∞¶√ ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶·‡ÏÔ ª·ÚοÎË, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “¢ÚÈ̇ “ηÙËÁÔÚÒ” ηٿ Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ·¿ıÂÈ·˜ Î·È ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ̿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÒÚ· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, ‹Ù·Ó Ï¿‚ÚÔ˜ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÌË ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢. ΔÂÏÈο, Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù· Û ΤÓÙÚ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, „ËÊ›ÛÙËΠ̠117 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 37 ηٿ, ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÙË ¡¢ Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÂÁοÏÂÛ ÙÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ÂÈÛ‹ÁÂ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â¿Ó Â›¯Â ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ› fiÙ·Ó ÂÁη›Úˆ˜, ÚÈÓ ·fi 11 ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÁÈÁ·ÓÙˆı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚·ıÌfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÙfiÓÈÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¿ÎÚ·Ù˘ ÂÈÛÚÔ‹˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ, Ë ÔÚÓ›·, Ë ÁÎÂÙÔÔ›ËÛË ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· Î·È Ó· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó fiÛÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∫·ÙËÁfiÚËÛÂ, ‰Â, ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ù· ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ „ËÊÔıËÚÈÎfi˜. “∂›ÛÙ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÙ·›¯Ù˜! ∫·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ı· Û·˜ ··ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “ηÙËÁÔÚÒ” Ô˘ ηٷÛÙÚ¤„·Ù ÌÈ· ¯ÒÚ·! ¶·Ú·Ï¿‚·Ù ÌÈ· ¯ÒÚ· ˘ÁÈ‹ ÛÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË. ∫·È ›¯·Ì fiÓÂÈÚ· Î·È ÂÏ›‰Â˜! ¶Ô‡ ‹Á·Ó ·˘Ù¿ Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜; ∂Λ Ô˘ ʤڷÙ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜; ∂Λ Ô˘ ʤڷÙ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ; ¡ÙÚÔ‹ Û·˜ Î·È ¿ÏÈ ÓÙÚÔ‹ Û·˜!” , η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.


ª·ÁÓËÛ›· 13

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ¤ÓÙ Û›ÙÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ

™‡ÏÏË„Ë Û›ڷ˜ Ô˘ ¤ÎÏ‚ ¯Ú˘Û·ÊÈο ¤· ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ¤ÎÏ‚·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο οÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û Û›ÙÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. √È ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤ÍÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ Û Û›ÙÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ‰‡Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ηٷ‰›ˆÍË ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ¶∞£∂, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÛÙȘ ·Ú¿ÁΘ fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ Î·È ·Í›·˜ 40.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 33.435 ¢ÚÒ. ∞ÎfiÌË Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÙÚ›· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜, ‰È·Ï‡Ù˜ Î·È “¤ÙÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜”, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Í›· Û ηڿÙÈ· ÙˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ.

¡

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫·Ùۛη˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Î. °È¿Ó. ΔfiÏÈ·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÚÔ‡Û·Ó ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ËÏÈΛ·˜ 24, 27, 30 Î·È 35 ÂÙÒÓ. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¡¤· §ÈfiÛÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË Î·È ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. √È ·ıËÓ·›ÔÈ ‹Úı·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ÙˆÓ ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Ô˘ ›¯·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¤ıÂÛ·Ó Û ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ηٷ‰›ˆÍË ÛÙËÓ ¶∞£∂. ∫Ú˘Ì̤ӷ ÛÙÔ Ë¯Â›Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Ô˘ ›¯·Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú¤ıËΠÔÛfi 24.900 ¢ÚÒ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Â›Û˘ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·ıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi. ∂›Û˘ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯Ú˘Û·ÊÈο Ù· Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ¿ÏÏ· Ù· ¤ÏȈӷÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈ-

∞ÏÏÔ‰·fi˜ Ì Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ™À¡∂§∏º£∏ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Ò-

Ú˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ∫Ú·ÙÈÎfi ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤Ó·˜ 22¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ °Ô˘ÈÓ¤·˜, ‰ÈfiÙÈ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì Ï·ÛÙ¿ Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚·ÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ù‹Û˘ Ù˘ RYANAIR Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ μڢͤϘ μÂÏÁ›Ô˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÁÈ·Ù› ηÙ›¯Â Î·È ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÒÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÏfiÁˆ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·¤Ï·Û˘.

∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˜ Ï‹ÛÙ„ ËÏÈÎȈ̤ÓË ÛÙË §¿ÚÈÛ· ¶ƒøπ¡∂™ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ

● Δ· ÎÏÔÈÌ·›· Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Ù· ¯Ú˘Û·ÊÈο ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

ÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ηٷ‰›ˆÍ·Ó, ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤Ú¢ӷ Û π.Ã.∂. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ‰‡Ô Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 35 Î·È 27 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û ÂȉÈ΋ ÎÚ‡ÙË (˯ÔÛ‡ÛÙËÌ·) ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÈÌÂÏÒ˜ ÎÚ˘Ì̤ӷ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ, ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 8.535 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯Ú˘Û·ÊÈο-ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 24.900 ¢ÚÒ, ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Ë̉·Ô‡˜, ËÏÈΛ·˜ 30 Î·È 24 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. √È ‰‡Ô ·ıËÓ·›ÔÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÂΛ, fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó

ÁÈ· ¤Ó· ‰›ˆÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ (Ì¿Úη˜ BMW cabrio) ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ª›· ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·‰›ˆÍ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, ÂÓÒ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ π.Ã.º. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ‚Ú¤ıËΠÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 24.900 ¢ÚÒ, Ô˘ ·Ú¤Ï·‚·Ó ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ-ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 30 Î·È 24 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰È¤Ú·Í·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 2412-2011 ¤ˆ˜ 02-04-2012 ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏÔ¤˜-‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ: * ¶ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 24-122011 ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÈΛ· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 200 ¢ÚÒ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¯Ú˘Û·ÊÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 1.000 ¢ÚÒ.

* ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 2802-2012 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÈΛ· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ıÔ‡Û·. * ΔËÓ 03-03-2012 ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÈΛ· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯Ú˘Û·ÊÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 12.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Â›Û˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1.000 ¢ÚÒ. * ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 0303-2012 ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯Ú˘Û·ÊÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 14.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Â›Û˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1.000 ¢ÚÒ. * ªÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 0204-2012 ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÔÈΛ· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 2.500 ¢ÚÒ. ŸÏ· Ù· ÎÏÔÈÌ·›·, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù· ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηٷۯ¤ıËηÓ. ∂›Û˘, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ˘ÏÈο ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ (˘ÁÚ¿

Î·È Ï›ıÔÈ), Ì ٷ ÔÔ›· ÚÔ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ (ηڿÙÈ·). ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·È Û ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ·‰È΋̷ٷ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ, ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ΔfiÏÈ·˜, ‹‰Ë ÌÂÚÈο ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙ· ÎÏÔÈÌ·›· Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ï› fiÛÔ˘˜ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÎÏÔ‹˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË.

¡ÈÁËÚÈ·ÓÔ› “ͤÌÂÈÓ·Ó” ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Ó·ÚΈÙÈο

¶È¿ÛÙËΠ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ Ì ¯·Û›˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

● ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¡ÈÁËÚÈ·ÓÒÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈο ÔÛfiÙËÙ· 119 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ¯·Û›˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 230 ¢ÚÒ

Δƒ∂π™ ¡ÈÁËÚÈ·ÓÔ› ˘‹ÎÔÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó·˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ËÏÈΛ·˜ 16 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈο ÔÛfiÙËÙ· 119 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ¯·Û›˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 230 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÔÈ ¡ÈÁËÚÈ·ÓÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÛËÌ›ˆÌ· (ÚÔ˙ οÚÙ·) Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ÒÏËÛË 100 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ¯·Û›˜ ¤Ó·ÓÙÈ

ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· Ë ÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ ‹Ù·Ó Û 20 ÌÈÎÚ¤˜ Û˘Û΢·Û›Â˜. ™Â ηْ Ô›ÎÔÓ ¤Ú¢ӷ ‚Ú¤ıËΠ̛· ·ÎfiÌË ÔÛfiÙËÙ· 16 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ηٷۯ¤ıËÎÂ Î·È ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ Ô˘ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ηıÒ˜ Ë Î·ÙÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi 50 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜ Â›Ó·È Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ú¿ÍË.

§Ô˘ÙÚfi §¿ÚÈÛ·˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Ì ÔÏÔÚfiÛˆË ÎÔ˘ÎԇϷ, ÂÈÛ‹Ïı ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÔÈΛ· 69¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÛÙÈϤÙÔ˘ ·Ê·›ÚÂÛ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÛÙ·˘Úfi, Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ Ë ·ıÔ‡Û·. ∏ 69¯ÚÔÓË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·Ì˘Óı›, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ Û ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ù˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο Î·È fiÏ· ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·,

·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¤Ó·˜ 26¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó, ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Û·ÏÔ˘, ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ·, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: √ÎÙÒ ·ÓÈÛÔ‚·Ú›˜ Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ËÚˆ›ÓË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 13,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 460 ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 43¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÂÂȉ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· Ì ·ÔÍËڷ̤ÓË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 1,6 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 27¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› fiψÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ì·¯·›ÚÈ· Ì ̋ÎÔ˜ ÏÂ›‰·˜ 9 ÂηÙÔÛÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·.


M·ÁÓËÛ›· 14 ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢π∂∫ μfiÏÔ˘ ™∂πƒ∞ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ηχ-

ÙÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÚÒÙÔ 10ËÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ 2012, Ì ÛÎÔfi fiÏÔÈ fiÛÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‹ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÚÔÂÁÁÚ·ÊÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∫.∂.∫.¶.∞.-¢.π.∂.∫., ÂÓÒ ˆ˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë 7Ë ª·˝Ô˘ 2012. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÎÙˆÛË 50% ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÂÁÁڷʤ˜, ÂÁÁڷʤ˜ ‹ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (¢Â˘Ù¤Ú· Ì ¶·Ú·Û΢‹) Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 10.00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 15.00. ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56446 ‹ 24210 56389 ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢π∂∫, Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ª¿ÈÔ˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÔÌ›˜: ΔÔ̤·˜ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 30 ÒÚ˜. Δ¯ÓÈΤ˜ Studio ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (Still Life Photography), ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 18 ÒÚ˜. ™¯¤‰ÈÔ ªfi‰·˜, ÃÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 16 ÒÚ˜. Δ¯ÓÈΤ˜ ª·ÎÈÁÈ¿˙, ÃÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 16 ÒÚ˜. Styling, ÃÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 12 ÒÚ˜. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ª·Î¤Ù·˜ (CorelDraw), ÃÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 20 ÒÚ˜. ¡ÂÎÚ‹ ʇÛË (Ù¤¯ÓË Î·È ÂÈηÛÙÈο ÛÙÔȯ›· (·Ó¿Ï˘ÛË, Û‡ÓıÂÛË) ÌÔÚÊ‹˜), ÃÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 12 ÒÚ˜. ∫·Ù·Û΢‹ ÌÈ˙Ô‡ - ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰Â̷ۛٷ ¯·ÓÙÚÒÓ ÎÔÏȤ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·, ηÚÊ›ÙÛ˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ˘ÏÈο, ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 24 ÒÚ˜. ¶˘ÚÔÁÚ·Ê›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ Ì ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο - ÎÔÚÓ›˙˜, η‰Ú¿ÎÈ·, ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈ·, ÎÔ˘ÙÈ¿, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο, ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 24 ÒÚ˜ (3 ÒÚ˜ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·) √È ÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ Î·È Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘˜ - ȉÈfiÙËÙ˜, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÃÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 20 ÒÚ˜ (2 ÒÚ˜ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·). AUTOCAD 2D, ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 24 ÒÚ˜. ΔÔ̤·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 15 ÒÚ˜. ™·ÏÈÁηÚÔÙÚÔÊ›·, ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘: 24 ÒÚ˜.

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

«¡·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, fi¯È Û ¢ηÈÚȷΤ˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ»

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫∂ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î. ¶·ÓÙ. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. Δ· ÂÙ¿ ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ªª∂ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÚ¤Ûη˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î.Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ °·Ú‰ÈÎÏ‹ - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ∂‡Ë ¢ÂÏË¤ÙÚÔ˘ - ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ºÒÙË §·ÌÚÈÓ›‰Ë - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ μfiÏÔ˘, ¶·ÓÙÂÏ‹ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË - ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫.∂. Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÚÒËÓ ÓÔ̷گȷÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ - ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô πˆÏÎÔ‡, ÁˆfiÓÔ - ÙÚ·Â˙Ô¸¿ÏÏËÏÔ Î·È ∂ϤÓË ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù·- ‰ÈÎËÁfiÚÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ “∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ” , ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶·ÓÙ. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÙ¿ ¿ÍÔÓ˜. ΔËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙË̤ӈÓ, ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÚıÈ·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË ˆ˜ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÔ‡, ÙË Ó¤· Û¯¤ÛË ÁÂÓÂÒÓ, ·ÓÔÈÎÙfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·, ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ı· ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∏ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÂÓfi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·-

Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û˘Û›ڈÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ. ∏ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ªÂ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜, ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·Ï› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. ªÂ ·˘Ùfi ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ Ô Ï·fi˜ ÁÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∂›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È fi¯È ¢ηÈÚȷΤ˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‹ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÏÏÔıÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· Á›ÓÂÈ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË

● √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ °·Ú‰ÈÎÏ‹˜, ∂‡Ë ¢ÂÏË¤ÙÚÔ˘, ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È ∂ϤÓË ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù·

Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚·ıÈ¿ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ı· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹. √ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·Ï‡ÙË ÁÈ· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Û ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ӥ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ù‹ ‚ÁÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·ÁηṲ̂ӷ ı· Â›Ó·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË

‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ¤Ó· ¿ÌÂÛÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. °È’ ·˘Ùfi Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÌÂٷΛÓËÛË Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∏ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÛËÌ·›ÓÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ ¿ÌÂÛÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙË ¯¿Ú·ÍË

∞fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ó·Úfi Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜

¢È·„‡‰ÂÙ·È Ë ·˘ıfiÚÌËÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¢π∞æ∂À¢∂π Ù· ÂÚ› “ÂÌÊ¿ÓÈ-

Û‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙԂԇψ˜” ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô Ó·Úfi˜ Ô‰ËÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ì ı‡Ì· ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÚÁ·Ú›ÙË 55 ÂÙÒÓ, Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫·Ùۛη˜. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ΔÚÔ¯·›· Î·È ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, “ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Î·È ‰‹ÏˆÛ ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ Û ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜” . ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ‰Â ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ùۛη, ¤ÁÈÓ fiÙ·Ó Ô Ó·Úfi˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ˆ˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆ˜ ˘·ÈÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘. ŸÙ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· ·‰È¿ÛÂÈÛÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· - ·Ó Î·È ÂΛÓÔ˜ ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ÁÓÔÈ· - ÔÌÔÏfiÁËÛÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙË “£” fiÙÈ “Ô Ó·Úfi˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË

● O ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ∫·Ùۛη˜

·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ¤ıÂÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ” . ¢‹ÏˆÛË fï˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Î·È fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ¤Î·Ó ¯ı˜ - ̤ۈ ÙÔ˘ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ù˘ Î. °. ¶··Ú›˙Ô˘ - Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. ™ÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙË “£” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ˆ˜ ˘·ÈÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 06.04.2012 Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ

Ù· ÂÍ‹˜: ∏ Û˘ÁÓÒÌË Î·È Ë ÌÂٷ̤ÏÂÈ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È fi¯È Ì ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ì Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ú¿ÍÂȘ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ˘·ÈÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙ› Ó· ÛȈ¿, Û‚fiÌÂÓÔ˜ ÙË ıÏ›„Ë ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛ Û fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ·‚Ô‹ıËÙÔ ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘, ÚÔÛ·ı›, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È Óˆfi ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ, Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Û΢¿ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∫·Ù·Ú¯‹Ó, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ı¤ÛË Â› ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ ı¤Ì· ‰ÈfiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ô‡Ù ̷˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· Ù˘, Ë ‰Â ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· ·ÔÊ·Óı› fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘ ÎÚ›Ûˆ˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ·Ó·ÏfiÁÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡-

ÌÂÓÔ, Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙ¿ıËΠηÙÒÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ fiÚÎÔ˘ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ˘·›ÙÈÔ˜ È·ÙÚfi˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı›. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛı›. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·Ó·˙ËÙ‹ıËΠÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fi¯ËÌ· ÒÛÙ ӷ ÂÏÂÁ¯ı›. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÙ·Ó ÚÔÛ‹Ïı ‰ÂÓ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘” . ∫·È Ë ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ηٷϋÁÂÈ: “∂Âȉ‹ ÔÈ ÌӋ̘ Â›Ó·È Óˆ¤˜ Î·È Ô fiÓÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ Í¯Óԇ̠fiÙÈ ÕÁÂÈ ‰Â ÚÔ˜ ʈ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·Ó ¯ÚfiÓÔ˜ (Ô ÃÚfiÓÔ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·) Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎÚ›ÙÙÔÓ ÛȈ¿Ó ¤ÛÙÈÓ ‹ Ï·ÏÂ›Ó Ì¿ÙËÓ (Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÛȈ¿˜, ·Ú¿ Ó· ÔÌÈÏ›˜ ¿ÛÎÔ·)” .

ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ì·ÎÚ¿˜ ÓÔ‹˜, Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ χÛÂˆÓ Û ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜, ÊÂÚ¤ÁÁ˘Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ·ÍÈfiÈÛÙ· ÚfiÛˆ·. ∏ ¢∏ª∞ƒ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ÙȘ ‰ÒÛÂÈ Ô Ï·fi˜ ÁÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ›Ù ·fi ı¤ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ›Ù ·fi ı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÌÈ· ΢‚ÂÚÓÒÛ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∂›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È fi¯È ¢ηÈÚȷΤ˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‹ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∏ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÚËÙÔÚÈ΋ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÙ›ÓÂÈ ¿ÌÂÛË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹, ÂÓÒ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÚfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Û˘ÌÙÒÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÙÂÚfiÎÏËÙ· ·ÎÚ·›· ÔÏÈÙÈο Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο Ú‡̷ٷ” .

ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ∞ƒÃπ™∂ ¯ı˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ, Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÌËÓˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ 100 ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ∞™∂¶, ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È: ∞) °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ “∞ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ” , Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 34 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ 23Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ 34 ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘. μ) °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ∞·Û¯fiÏËÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÛÙËÓ ∂·Ú¯›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”, Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ “™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ 2/£ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È º›ÏˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” “∏ ™Δ√ƒ°∏”, 10 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ 23Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ 10 ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘. °) °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ “μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÛfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ¢∂À∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 5 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ 23Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ 5 ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 15

M. ¶EM¶TH 12 A¶PI§I√À 2012

¶¿Û¯· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ Ù˘ Arcelor Mittal

£· „‹ÛÔ˘Ó ·ÚÓÈ¿ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫√¡Δπ ¿Û¯· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ (Arcelor Mittal) ÛÙË μ’ μπ¶∂ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙÔÓ ¤Ó·ÙÔ Ì‹Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ Î·È ·fi ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ‰ˆÚ¤˜ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È, Ô˘ ı· ÛÙËı› ‰›Ï· ÛÙ· Ó¿ÈÏÔÓ ÙÛ·Ú‰¿ÎÈ·, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. “∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ‰Èη›ˆÛË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÎÈ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ¶¿Ì ÁÈ· ÙȘ 270 Ë̤Ú˜ ·ÁÒÓ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ԇÙ ÙË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·. ∂‰Ò ı· οÓÔ˘Ì ¶¿Û¯·, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Ì‹Ó˘Ì· Ó· ʈٛÛÂÈ ÙȘ „˘¯¤˜ οÔȈӔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î. ΔÚÈ·ÓÙ. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘. ∂›Û˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∞∂¢, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. “∞ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ˆ˜ ı· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ı· ηٷʷÓ› Ô ÂÌ·ÈÁÌfi˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

¿ÏÏ· ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·Ó Î·È ÙÂÏÈο ¿ÏÏ· Á›ÓÔÓÙ·È. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Û· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘. √È ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Ù˘ ∫√¡Δπ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ó· “·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û·„Ô˘Ó” ¿Óˆ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÈÙ¿ÓÈÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó - Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î¿ı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ıÚ¤„Ô˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿ ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ Ì·˜. ΔÔ ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÁÓfiËÛ·Ó ÙȘ ÚÔ-

● ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ‰ˆÚ¤˜ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È

Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈ˙‹ÌÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔ ··Í›ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÓÙfiÈ· Î·È ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘ Î·È Î·Ï› fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó·

‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ÙË μ’ μπ¶∂, ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ.

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ K. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ 1,9 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Δ∏¡ ¤ÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ªÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, Ô¯‹Ì·Ù·, ·ÏÎÔfiÌÂÙÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ Ú¿ÍË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ “∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ΔÚÔ¯·›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ √‰ÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.925.000,00 ú (Ì º¶∞). “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™Â ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÀÔ¤ÚÁ· - ̤ÚË ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ˘fi„Ë ¤ÚÁÔ Î·È Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ΔÚÔ¯·›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›ӷÈ: 25 Ô¯‹Ì·Ù· 4Ã4, Ù¤ÛÛÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù‡Ô˘ “van” , 25 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο Ô¯‹Ì·Ù·, 10 ‰›Î˘ÎϘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, 20 ·ÏÎÔÔÏÔ̤ÙÚˆÓ ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÀÔ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· “¶ÔÌÔ‰ÂÎÙÒÓ” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 74.800 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı›. ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË / ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¢È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â›Ó·È ÂÓÈ·›ÔÈ Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜, ηıfiÛÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÈ·›ˆÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜

¯ÏÌ, Δ√∂μ ΔÈÚÓ¿‚Ô˘ ÚÔ¸. 238.000 ú Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ 5,5 ¯ÏÌ, Δ√∂μ ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘ ÚÔ¸. 332.000 ú Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ 7,5 ¯ÏÌ, Δ√∂μ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÚÔ¸. 1.450.000 ú Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ 28,8 ¯ÏÌ, Δ√∂μ ¢·Ì·Û›Ô˘ ÚÔ¸. 1.370.000 ú Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ 30,1 ¯ÏÌ

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·

● ªÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, Ô¯‹Ì·Ù·, ·ÏÎÔÔÏfiÌÂÙÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Δ¢¯ÒÓ Î·È ¢È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔÓ 9Ô/2011.

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ¤ÚÁ· ¿Ú‰Â˘Û˘ ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ¤ÓÙ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ˘ÔÁ›ˆÛ˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ¿Ú‰Â˘Û˘ ‡„Ô˘˜ 4.223.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Δ√∂μ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ §¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ÂÓÙ·ı› ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ª¤ÙÚÔ 125∞1 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Í›·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∏ ˘-

ÔÁ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ¿Ú‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 88 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 4,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ›¯·Ó ÂÚÈÎÔ› ‰Ú·ÛÙÈο” . √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. “Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË, οÙÈ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ¤ÓÙ ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· ›ӷÈ: ∫·Ù·Û΢‹ ÀfiÁÂÈˆÓ ∞ÁˆÁÒÓ Δ√∂μ Δ·Ô˘Û¿Ó˘ ÚÔ¸. 833.000 ú Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ 16,3

Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫·ıËÁËÙ‹ Î. πˆ¿ÓÓË ªÂÛÛ‹ÓË Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÀÁ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ (¶°¡§). Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªÂÛÛ‹Ó˘ ÙÔ ¶°¡§ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. “À¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÈϤÔÓ fiÚÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘. ∏ §¿ÚÈÛ· ˆ˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÚ›Ô˘ 400 Ì 500 ÎϛӘ ÂÈϤÔÓ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiˆ˜ Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ı¤ÛË” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶.°.¡.§. ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Îϛ̷η˜ Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÀËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. √È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ fiÔ˘ Î·È fiÔÙ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯÙ› ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜” . √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ó· ‰ÚÔ˘Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” .

∂ÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ™Δ∏¡ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ‹‰Ë ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÚÁÔÏ·‚›·, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÈÔÚıÒÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ π.Ã. Î·È ‰È·ÎψÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Â˙ÒÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. §fiÁˆ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î·ÎÔÙ¯ÓÈÒÓ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÍÂΛÓËÛÂ, ηıÒ˜ ϤÔÓ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘ÙÂÚ¤„ÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ Â˘ÓÔÂ›Ù·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫·È ‹‰Ë Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓË. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘, “ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì·˜. ŒÙÛÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚË Û‹Ì·ÓÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi Ù· ¯fiÚÙ· Î·È Ù· Ú·Ó‹ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ Ë Û‹Ì·ÓÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÎÚÈÓ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ŒÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Î·È ϤÔÓ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿ÚÈ °ÎÚ·ÓÙ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ‡ÚÁÔ˜ ¡ÂÌfiÈÛ·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ Ô ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜.


16

M·ÁÓËÛ›·

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ:

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Û ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤-

ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› “ηı›˙ËÛË” Ë ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ˙ËÙ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Û ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÔÙÂÏ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Â¿Ó Î·Ù·ÚÁËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛÔ Î·È Ô͇ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ ¿ÁÈÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÊÂÓfi˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤Ó· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÓÈ·›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2 ÂÎ. ¢ÚÒ Û ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ 2011, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙË È‰¤· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· Ì ٤ÙÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÏ·Ïfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ı¤Ì·, ·ÓÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi º¶∞, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÊfiÚÔ˘˜. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ì ÙÔ ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ˆÊ¤ÏÂÈ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ (·fi ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ), fiÛÔ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi. £ÂˆÚԇ̠·‰È·ÓfiËÙÔ fiÙ·Ó ¿ÏϘ ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂȉÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ·fi ÙËÓ ∂.∂., ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ “ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË Î·Ú‰›·” Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ٤ÙÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ΈÊ‡ÂÈ ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜ Ë ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Û fiÏË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙԇ̠¿ÌÂÛ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ· Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ÒÛÙ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ·ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıËÏÈ¿” Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ” .

M. ¶EM¶TH 12 A¶PI§I√À 2012

∂ÓÒ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Ù˘ fiÏ˘

¢ÈÏ¿ÛÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÂÓÔڛ˜

ª

Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ, £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›·, ∂˘¯¤Ï·È· ÔÈ ÈÛÙÔ› ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙȘ ÂÓÔڛ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ‰¤Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ¯ı˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó 110 ‰¤Ì·Ù· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÙÚfiÊÈÌ· ·fi ÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ‰fiıËÎ·Ó 60 ‰¤Ì·Ù·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ªÂ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¶¿ıÔ˘˜ fiÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÂÓÔڛ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË, £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, fiˆ˜ Ù· ‰¤Ì·Ù· Ì ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù·. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ˆı› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙȘ ÂÓÔڛ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Î·È „˘¯ÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÏÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ΔÔ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË” ÙfiÓÈÛÂ Ô . ª¿ÍÈÌÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. Ãı˜ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 110 ‰¤Ì·Ù· Ì ÎÚ¤·˜, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, fiÛÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ô Ó·fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÎÙ·ı›. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™ÈÙÈÔ‡ °·Ï‹Ó˘ . ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛÈÊfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó 110 ‰¤Ì·Ù·, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 60. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÔÈ ‰ˆÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ . ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ÔÏÏ¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÍÔÌÔÏÔÁԇ̠ÔÏÏÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÛÙÔ Ó·fi. ŸÏÔÈ ÔÈ ÈÂÚ›˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·. ÕÏÏÔÈ ÂÍÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó, ¿ÏÏÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›·. ∂›Û˘ ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙ· Û›ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÙÂϤÛÔ˘Ì ٷ ∂˘¯¤Ï·È·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙË £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛÙÔ› Ô˘ ÏfiÁˆ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ó· ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘

Ô ÈÛÙfi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ˙‹ÛÂÈ ·fi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ù· £Â›· ¶¿ıË” . √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜, ʤÙÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁ›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÓÔڛ˜” .

∏ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ∞¯Ú¿ÓÙˆÓ ¶·ıÒÓ ™‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ∞¯Ú¿ÓÙˆÓ ¶·ıÒÓ.

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ “Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· Ì·˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙË ™Ù·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘. √ πËÛÔ‡˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó’ ·Ó¤‚Ô˘Ì ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ΔÔ ÊÔ‚ÂÚfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÚÊ˘ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿¯Ú·ÓÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ï¿‚·ÚÔ Ó›Î˘, ÚÔÌ‹Ó˘Ì· ·ÈÒÓÈ·˜ ˙ˆ‹˜, ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈÚËÓ‡ÂÈ Ì ÙÔ £Âfi Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙË ÁÂÌ¿ÙË ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ - ¶·Ù¤Ú·”. ∫·Ù¿ ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ∞¯Ú¿ÓÙˆÓ ¶·ıÒÓ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ ÛÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ∞‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 8.30

.Ì. ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ı· „·ÏÔ‡Ó ÔÈ ªÂÁ¿Ï˜ Î·È μ·ÛÈÏÈΤ˜ flÚ˜ Î·È ÛÙȘ 10.30 Ô ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ∞ÔηıËÏÒÛˆ˜. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ ΔÂÏÂÙ‹ Ù˘ ∞ÔηıËÏÒÛˆ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ •ÂÓÈ¿˜, ÛÙȘ 3 Ì.Ì., ·fi ÙÔ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ Ô πÂÚfi˜ ∫Ï‹ÚÔ˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ∞ÔηıËÏÒÛˆ˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 11 Ì. ™ÙȘ 12 Ì. ı· „·ÏÔ‡Ó Ù· ∂ÁÎÒÌÈ· Î·È ÛÙȘ 1.30 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÏÈÙ¿Ó¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘.

∫·Ù·Ï‡Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ TÔ˘ ºøΔ∏ §∞ª¶ƒπ¡π¢∏*

“...·Ó ›¯·Ì ۋÌÂÚ· ÌÈ· ¿ÏÏË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ·ÏÏÈÒÙÈη. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· η΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹” . ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ¶ÂÂÏ¿Û˘ - 2012 ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÙÚԯȿ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ·˘Ù¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙȘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ¶∞™√∫ - ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ §∞√™, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ: “¶ÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜;” . μ‚·›ˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi οÔÈÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿, ›Ù ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ›Ù ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‹ ¿ÏϘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ŸÌˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù·

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ··ÈÙÔ‡Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ΔÒÚ·, fi¯È οÔÙÂ! ∏ ¢∏ª∞ƒ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÌÈ· ΢‚ÂÚÓÒÛ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ηı·ÚÔ›: ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶∞™√∫ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·ÏÏ·Á‹,

ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘, ı· Ô͇ÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Û˘ÓÔÏÈο. Δ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· “ÙÚfiÌÔ˘” ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙȘ οÏ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ: ªÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·fi ‚·ıÈ¿ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·‰È¤ÍÔ‰Ë Û ÚÔԉ¢ÙÈ΋, Ì ÙË ¯ÒÚ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÚıÈ·; ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌfi, ÙË ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁ›· Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó·ÓˆÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆԇ̠¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. ∏ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∂Ì›˜, ˆ˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘ÌÂ Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ·fi Û‹ÌÂÚ·, ¿Óˆ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, Ì ·ÍÈfiÈ-

ÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÚÁÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÚıÈ·. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘” ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, Ë ¢∏ª∞ƒ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ¡¤ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÈÛÙÔ‡Ó Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. μ·ÛÈ΋ Û˘Óı‹ÎË Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ÙfiÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηٷı¤Û·Ì ‹‰Ë ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ¤Ó· ¿ÌÂÛÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÈ·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ›Ù ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ ı· ·Û΋ÛÔ˘ÌÂ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. * ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜


M·ÁÓËÛ›· 17

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ª¤Ûˆ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ΢ÏÈΛÔ, ·ÓıÔˆÏÂ›Ô Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ «A¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ»

¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô: ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ¤ÛÔ‰·

ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiˆ˜ ÁÈ· ΢ÏÈΛÔ, ·ÓıÔˆÏ›Ô, ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù‡Ô, ·ÎfiÌË ›Ûˆ˜ Î·È ÁÈ· ÎÔ˘Ú›Ô, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ Ù· ¶¿Û¯· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘”, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· 10.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

◊‰Ë ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ 65 ÂÚ›Ô˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 125, Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ï·È¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ °.¡. μfiÏÔ˘. °È· ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ·ÚÈıÌfi ÎÏ‹Û˘ 2421-352173. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 - 43734 ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¡ÙfiÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÌ‚·‰Ô‡ ÂÚ›Ô˘ 8090 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÌÔÚ› Ó· ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi Ù· ·Î›ÓËÙ·, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¡ÙfiÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “̤ۈ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ-

ÛˆÈÎÔ‡ ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ‰È·‰Èηۛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ô‚Ô‡Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÙÚÂȘ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ΢ÏÈΛÔ, ·ÓıÔˆÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù‡Ô - ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÔÓËı› ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ì fiϘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ˘Á›·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 7.500 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÔˆÏÂ›Ô ÛÙ· 1.500 ¢ÚÒ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù‡Ô ÛÙ· ¯›ÏÈ· ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ 2007 ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ . ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË ¯ÒÚÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔ˘Ú›Ԣ-ÎÔÌ̈ÙËÚ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô‡ÙÂ Î·È ¯ı˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ì ÙËÓ -ηْ ¢ÊËÌÈÛÌfi- ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÈÌÒÓ, ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· ·ÓÂ›ÙÚÂÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô‰ËÁ›· ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÁÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ, fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó¤ÊÈÎÙË ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ™˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘” .

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·‚fiÏÔ˘ ηٿ 50% ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â-

ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ¤ÎÏËÍË Ì·˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, È·ÙÚÔ› ·ıÔÏfiÁÔÈ, ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ, Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 50% ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·ÛıÂÓÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÚÔ˜ ÂͤٷÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÌ‚fiÏÈÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ ÙÔ˘˜,

Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È, ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÛˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¢ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ·ÌÔÈ‚‹ ·fi ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷı¤ÙÂÈ Û ÙÚ¿Â˙· ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ Û ·Í›·. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·ÌÂÈ‚fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Â›Û΄˘, ‰ËÏ·‰‹ 20 ¢ÚÒ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù· ÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ŒÚ¯ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ÙÒÚ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÛÙ· ‰¤Î· ¢ÚÒ ·Ó¿ Â›Û΄Ë, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË, ηÌÈ¿ ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÓÔÌ· ηٷÚÁ› ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‹‰Ë ˘ÔÙÈÌË̤ÓÔ. ∂›Ó·È ¿ÏÏË Ì›· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û fiÛ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Ú¿Í˘ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÁÈ·ÙÚÔ‡. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Û ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ¤Ú· ·fi ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÚÔÒıËÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ı· ›̷ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ˘fiÛÙ·Û˘”.

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÂÓÒ ı· ÚÔÙ·ı› Ô ∫. ¶··Ì·Úο΢

∂ÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ¢.™. ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Δ∏¡ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË

ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô Î. ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ™ÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ı· ÚÔÙ·ı› ÁÈ· Úfi‰ÚÔ˜ Ô Ó˘Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∫. ¶··Ì·Úο΢, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ, ·Ó Î·È ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÔÏÈÙ¢Ù› ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜, ÂÎÙÈÌ¿, fiÙÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ·Ú·ÈÙËı›˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. £¤ÛÂȘ Î·È Î·ı‹ÎÔÓÙ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î.Î. ∫. ¶··Ì·Úο΢ Î·È ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË

ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ı· ÚÔÙ·ı› Ô Ó˘Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∫. ¶··Ì·Úο΢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô ÚÔÙ·ı›˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË „ËÊÔÊÔÚ›· Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ı· ÂÎÏÂÁ› Ì ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· “ÂÓ‰Ô·Ú·Ù·Íȷ΋ ·ÏÏ·Á‹” , ηıÒ˜ Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÔÏÈÙ¢Ù› fi¯È ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ·. “∫·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÌÈ·˜ ÂÓ‰Ô·Ú·Ù·Íȷ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË

‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘” Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, Ô Ó˘Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı·

‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. “¶ÚfiÙÂÈÓ· ÚÔÛˆÈο ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. ¶··Ì·Úο΢ “ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘. ∂›Ó·È „˘¯ÔÊıfiÚÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. £· ÚÔÙ·ıÒ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ı· ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË, Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÙÔÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î. ¶·-

·‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤Ïˆ Î·È ÂÈı˘ÌÒ. ¢È·„‡‰ˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. À‹ÚÍ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫. ΔË ÛΤÊÙËη ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ·ÚÓ‹ıËη Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞Ê‹Óˆ, fï˜, ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜, ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ì·ÚοÎË. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ı¤ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·ıfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ı¤ÛË, fï˜, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏË, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô ·Ú·ÈÙËı›˜ Úfi‰ÚÔ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

πˆÏÎfi˜: ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈ-

ÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÙfïÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘, ıÂÒÚËÛ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ, fiÔ˘ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹. “ªÂ ÙË ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹, Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ, fiÙÈ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ Û˘Á΢ڛ·˜ ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ οÔÈÔÈ Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜. º˘ÛÈο Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ, Ô‡Ù ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·˘Ù·¿ÙË fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·˘Ù‹ ı· χÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÌÈ· Ú¿ÍË Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Ì·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜”.

√ ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ °π∞ “·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi” Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÔÁÎfiÏÈıˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·„˘¯‹˜ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô ™ÙÚ·Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÎÛηÊ›˜ Î·È ÊÔÚÙËÁ¿ ÙÔÔı¤ÙËÛ οıÂÙ· ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·„˘¯‹˜ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ÔÁÎfiÏÈıÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ∫. §ÂÁ·ÓÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·. £¤ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô.


18

M·ÁÓËÛ›· M. ¶EM¶TH 12 A¶PI§I√À 2012

∞Ô¯ÒÚËÛÂ Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜

™ÎfiÂÏÔ˜: ŒÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ ¢.™. ÓÙ·ÛË Î·È ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. °. §·ÁÔ˘‰¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Î. ª·Ó. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ΔÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î. §·ÁÔ˘‰¿ÎË Î·Ù·‰›Î·ÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ Ó· ˙ËÙ› ¯ı˜ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ı¤Ì· ıˆÚÂ›Ù·È Ï‹Í·Ó Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ fi¯È Û ÔÏÈÙÈÎfi.

Œ

∂ӉȷʤÚÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÏÈ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ √ ¢∏ª√™ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·, ˆ˜ ÂÎı¤Ù˘, ÛÙËÓ 4Ë ¤ÎıÂÛË ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Î·È ÂÏÈ¿˜, ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜, ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6/4/2012 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8/4/2012. ∏ ‰Ú¿ÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ̤۷ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘˜, Û ÙÔÌ›˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË, ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÏÈ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ÁˆÁÔ› - ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ∂Ï·ÈÔÙÚȂ›· ¶ËÏ›Ô˘ ∫·ÓÙ›ÎÔ˜ ∞∂μ∂, ∂Ï·ÈÒÓ·˜ ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË-μÈÔÏÔÁÈΤ˜ ∫·ÏÏȤÚÁÂȘ, ™·Ô˘Ó¿˜ & ™π∞ ∞.∂., ™ÈÔ‡Ú·˜ ∞.∂., ¢fi‚·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Pelion Natural Soap. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Î·È ÂÏÈ¿˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ù· Ì‹Ï· ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ÏÈÎ¤Ú Î.¿. ÙÔ˘ °˘Ó·ÈΛԢ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ °˘Ó·ÈΛԢ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ πˆÏÎÔ‡ “ΔÔ ƒfi‰È” . √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙË ƒˆÛ›·, Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ıÂÚÌfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó Â›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ πÔÚ‰·ÓÔ› ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7/4, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “ªËÏÔÛÔÊ›·” ·fi ÙÔÓ ∂˘Ù‡¯Ë ªϤÙÛ·, ÙËÏÂÔÙÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ “∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜” Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ª·ÁÂÈÚÈ΋ ªËÏÔÛÔÊ›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û “ÌËÏÔ˚ÛÙÔڛ˜” Î·È “ªËÏÔÛÔÊË̤Ó˜” Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙÔ ÌËÏ·Ú¿ÎÈ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Ù· Ì‹Ï· “zagorin” ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

karamanis@e-thessalia.gr ΔÔ ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Î. ª·Ó. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË, fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ™ÒÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ʤÚÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ó·˜ ¯ˆÚÔʇϷη˜ ÂÚÈÔÏÔ‡Û ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È Â¤‚·Ï ÚfiÛÙÈÌ·, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‰Ôı› Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ë ™ÎfiÂÏÔ˜. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. §·ÁÔ˘‰¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È fiÛˆÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â. ¶ÚÔÎÏ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË, Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰È·ÎfiËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô Î. §·ÁÔ˘‰¿Î˘ ˙‹ÙËÛ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ Î. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÙÔ ı¤Ì· ıˆÚÂ›Ù·È Ï‹Í·Ó Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ fi¯È Û ÔÏÈÙÈÎfi. “∑ËÙÒ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ Î. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °. §·ÁÔ˘‰¿Î˘ “‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˙› ÙÔ˘. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ˘fi ›ÂÛË. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ù˘¯‹˜ ÛÙÈÁÌ‹, ¤Ó· Ï¿ıÔ˜” Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ª·Ó. ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ Û ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È fi¯È Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô.

¢ÂÓ ‹Ù·Ó οÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‹ ÌÈ· ·Ù˘¯‹˜ ÛÙÈÁÌ‹˜. ŒÎ·Ó· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓıËη ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ. ∞ӷʤÚıËη ÛÙ· ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ¤Î·Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È ÙfiÙ Â¤‚·Ï·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛÙÈÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ï‡ıËÎÂ. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÌÔ˘ Î·È ‰¤¯ÙËη ÙË ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ˆÚ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ÓË Â›ıÂÛË. ∂›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË ÙÔ˘ Î. §·ÁÔ˘‰¿ÎË Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô. ΔÔ ı¤Ì· ıˆÚÂ›Ù·È Ï‹Í·Ó Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ fi¯È Û ÔÏÈÙÈÎfi” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “‹Ù·Ó ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ Î. §·ÁÔ˘‰¿ÎË, ‹Ù·Ó ·ÚÂ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. ∫·Ù·‰Èο˙ˆ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Î·È Â›Ì·È Ôχ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·Ù˘¯¤˜ Û˘Ì‚¿Ó Î·È ‰ÂÓ ı·

Û˘Ì‚Â› Í·Ó¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ “ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿” ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 30 ̤¯ÚÈ Î·È 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. “∂›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. £· ÂΉÔı› Û‡ÓÙÔÌ· Û¯¤‰ÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜” ÂÈÛ‹Ì·Ó ۯÂÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡. ∫Ï‹Ì· - Δ˙ÈÏ·Ï‹ ÃÀΔ∞, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

2.060.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÃÀΔ∞ ‰ÂÓ ı· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ì¤Û· ·fi ÙË ™ÎfiÂÏÔ. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙ· ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ˘¤‚·Ï ÙÚÂȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÔ‰Ú›Ô. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ∂º∂Δ ÔÛfiÙËÙ·˜ 1.700 Û˘Û΢·ÛÈÒÓ Ì›Ú·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ, ÚˆÙÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ·. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙË ÌË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ Ì ‰‡Ô „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ Ô ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘.

∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘

™ÎÈ¿ıÔ˜: ¢ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ™Δ∏¡ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔ-

ÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÈÔ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 225.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÚˆÁÌ‹ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÚˆÁÌ‹ Û ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛηÊÒÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÏfiÁˆ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜.

¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰È¤ıÂÛ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 35.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Úfi¯ÂÈÚ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÏÈÌÂÓÔÏfiÁÔ Ì˯·ÓÈÎfi, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 191.000 Ì ÙȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ, ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÂϤÙË Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿-

‚Ô˘, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 225.000 ¢ÚÒ Ì º¶∞, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ Ô˘ ı· ‰Ôı› ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ηٷ-

Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ‹‰Ë ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ôηٿ-

ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÈÔ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Ï‹Ú˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ Ì “ÂÓ¤ÛÂȘ” ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ï·ÎÒÓ Ô‰fi˜ ÛÙÔ ‚˘ıfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ı· Á›ÓÂÈ Ï‹Ú˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. £· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ì·ÎÚ¿˜ ÓÔ‹˜ Î·È ¿ÚÈÛÙÔ ÔÈÔÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÂÈ‚·ÙËÁ¿ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 19

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

∞Ï˘Î¤˜: ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ·... πÃ Î·È ‰›Î˘ÎÏ· ÔÓÙÂ‡Ô˘Ó ‰‡Ô ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Úfi¯ÂÈÚË, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋, Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∏ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ Ì¿Ú·˜ Î·È ÛËÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙÚÔ‹˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¤¯Ô˘Ó ·ԉ¯ı› ÙËÓ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË. ¢ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fï˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó·˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û “›ÛÙ·” ÁÈ· ÎfiÓÙÚ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË.

ŒÁÁÚ·ÊÔ Ì 80 ˘ÔÁڷʤ˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂı› χÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ‰‡Ô ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È Ì ·›ÙËÌ· οÔÈ· ˘ÔÙ˘Ò‰Ë ¤ÚÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ú·ÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010. ∏ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘), Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Ì›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi μ¿Î¯Ô˘, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¿ÚÎÔ. ∏ ȉ¤· Ù˘ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ηْ ·Ú¯‹Ó, Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ η΋. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηϋ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛ˘ ÌfiÓÔ Î·Î¿ Û¯fiÏÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ ÂÌ‰ÒıËÎÂ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û˘Ó‹ıÈÛ·Ó Î·È ÙÒÚ· ϤÔÓ ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ οÔÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›¯·Ó ÚÔÛʇÁÂÈ Î·È ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ì ·›ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô‰Ô-

Ì‹ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ∏ ΛÓËÛË fï˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì fiÚÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË ı· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË Î·È Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012, ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, ÔÈ 80 ˘ÔÁÚ¿ÊÔ-

ÓÙ˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “£· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√Δ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. ∞Ó Î·È Û·˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤-

Ó· ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÎfiÓÙÚ˜ ·fi ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Âȉ›ÍÂÈ Ò˜ ÙÒÚ· ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26/3/2012, Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÒÛÙ ӷ ÚԂ›Ù ˆ˜ Â›ÛËÌË ·Ú¯‹ Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” . Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÔıËÙfi˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. “Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ‰È·ÏËÎÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· Û‹Ì·Ù· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ∂ÈÙÚÔ‹ ηÙÔ›ÎˆÓ Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î.Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë Î·È ªfiÛ¯Ô - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶ÔıËÙ‹˜ - Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÌÔÓ‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰··ÓËı› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, fï˜ Ì ÏÈÁÔÛÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ‰Èψ̷ÙÈÎfi ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ Δ√ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ

™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ‰Èψ̷ÙÈÎfi˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. Abdul Fatah Zainal, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î. Alex Rudini Sulaiman, Û٤ϯԘ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜, Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·. ¶·ÚÔ‡Û· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. √È πÓ‰ÔÓ‹ÛÈÔÈ ‰Èψ̿Ù˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ μfiÏÔ - Ë ÚÒÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “ƒÂÁοٷ 2010” - Î·È Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ٷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. π‰È·›ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÛÊÈ͢ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ Â·Ú¯›· ∞ÙÛ¤¯.


M·ÁÓËÛ›· 20

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

™Â ‰‡Ô ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

¶ÏËÚfiÙËÙ· 65% ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ¶¿Û¯·

¢

È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¶¿Û¯·. √È ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÙÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‚Ú¿‰È· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î¿ÓÂÈ ÈÔ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜.§›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈı›. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ˘ÔÙÔÓÈο.

Δ· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘, fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·ÎÙÔÏÔ˚ο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û¯Â‰fiÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ¶¿Û¯·, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ôχ ÊÂȉˆÏÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ̤ÚË Ù˘. √È ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÎÚ›ÛË ·›˙ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “η-

Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ 65%. ¶ÈÔ ÂȉÈο ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ˘„ËÏ‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 80%, ÂÓÒ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÌÂÛ·›·˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 50%. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÎÚ·Ù‹ÛˆӔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ 90% ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ªfiÏȘ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ÛÙȘ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ “ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ·˘Ù¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÛÔ ÛÙ· 60-65 ¢ÚÒ. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ì ¤Ó· Î·È ‰‡Ô ·ÛÙ¤ÚÈ·, fiÔ˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· 25 ¢ÚÒ. “√È ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î·Ù¤‚·Ï·Ó οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ ¤Î·Ó·Ó” ›Â Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. ∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ, ÒÛÙ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· Ó·

ηχ„ÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Ú‡̷ÙÔ˜. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 50% Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ fiÙÈ Ù· ηχÙÂÚ· ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÍÂÓԉԯ›· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, οÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ¶Ôχ ˘ÔÙÔÓÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ¤Ó·˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

•ÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ

∂ÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ™Δ∏ ‰È¿ÛÙÚˆÛË ·ÛÊ·ÏÙÔÌ›ÁÌ·-

ÙÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ӷηÛÈ¿˜, ÂÓÒ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Û fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· Á›ÓÂÈ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û ¿ÌÂÛË

ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ηıÈ˙‹ÛÂˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜, ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ, ÂÎfiÓËÛË ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ¤Ó·ÚÍË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ

¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ Ë Ô‰È΋ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ◊‰Ë ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, fiˆ˜ Â·Ú¯È·ÎÔ› Ô‰Ô› ∞ÏÌ˘Úfi˜ - μÚ‡Ó·ÈÓ·, ¡. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ - ∫ÔÎΈÙÔ›, ∞ÏÌ˘Úfi˜ - ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ, ∫ÔÎΛӷ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ∑·ÁÔÚ¿, ªËÏȤ˜, ¶ÈӷοÙ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ΔÚ›ÎÂÚÈ. Ãı˜ ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛÙÚˆÛË ·ÛÊ·ÏÙÔÌ›ÁÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú›„Ë Ù¿ËÙ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ηٿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ӷηÛÈ¿˜. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Âȯ›ÚËÛË ÂԇψÛ˘ ÙˆÓ ÏËÁÒÓ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ

ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ·Û˘ÓÙ‹ÚËÙÔ. À¿Ú¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· ÛËÌ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ·Ï‡ԢÌ ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ‚·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·

ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜” .

ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ŒÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ı· ÂÎÔÓËıÔ‡Ó ÁˆÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È Û ‰‡Ô ÛËÌ›· ηıÈ˙‹ÛÂˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿. ∂›Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ·ÛÊ·ÏÙÈο ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÛÙ· fiÚÈ·

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Î·È ·ÚÙËڛ˜, Ô˘ ÂȂϤÂÙ·È Î·È ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ √‰ÔÔÈ›·˜. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ÔÁÚ·Ê› ۇ̂·ÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ô‰Èο ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋ ™Δ∂°¡√∫∞£∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞

°ÂˆÚÁ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¢Â˘Ù.-¶·Ú.: 08.00-21.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 08.00-15.00 πˆÏÎÔ‡ 21, μfiÏÔ˜, 24210 25303 & 6974076147 ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3, ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ô˘ÙÚ·Ï›), μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24280 91.005

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË


M·ÁÓËÛ›· 21

M. ¶EM¶TH 12 A¶PI§I√À 2012

ªÂȈ̤ÓË ¤ˆ˜ Î·È 40% Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÏfiÁˆ ÂÎÙ›Ó·Í˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘

“ÃÂÈÚfiÊÚÂÓÔ” ÛÙ· πà ·fi μÔÏÈÒÙ˜... ∏

ÂÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ٷ π.Ã. ÛÙÔ μfiÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ̤¯ÚÈ Î·È 40%. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·ı·Ú¿ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ·‡ÍËÛ ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ·‚¤˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÍÂ¤Ú·Û ٷ ‰‡Ô ¢ÚÒ ÛÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Á‡Úˆ ÛÙ· 1,850 ¢ÚÒ. §fiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÎÈÓ› ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ 40%, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ 5-20 ¢ÚÒ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘; ∏ ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ϤÔÓ ÂÙڤϷÈÔ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·˙ËÙ› ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ∂ÏÏ¿‰· Î¿Ï˘„ ÙÔ 35% ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ Û ÂÙڤϷÈÔ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ·fi ƒˆÛ›·, §È‚‡Ë, πÚ¿Î, ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· οı ¯ÚfiÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ 10-12 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 120 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. √ Î. ΔÛ·‚¤˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, fiÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ· 103 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ·ÏÏ¿ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÌÚÂÓÙ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· 130 ¢ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ fiÛÔ ·ÎfiÌË ı· ·˘ÍËı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. øÛÙfiÛÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ χÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› Ô ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ηٷӿψÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 66%. “£· Ú¤ÂÈ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ∞Óı. °·˙‹ 161-ΔËÏ.: 20819 μfiÏÔ˜

Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Û ٤ÙÔÈ· Â›‰·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ›” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∞ÂÚ›Ô˘ ÚÔˆı› ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓÙÏÈÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·Ú¯Èο Û ‰Ò‰Âη Ú·Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÏÏË-

ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÏÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ (‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘).

Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ΔÚ›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ù· ÙÚ›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ›, ÛÙȘ 3 ÙÔ

ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂›Û˘ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ı· Ú·Á-

Ì·ÙÔÔÈËı› ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ μfiÏÔ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ›. ∫·ÓÔÓÈο ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÌÂÙ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ·‡ÍËÛ ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. ∞ÏÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ π.Ã. Î·È ϤÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌËı›. øÛÙfiÛÔ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÂÚ˘ÛÈÓÔ› ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ô˘ ʤÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ˆı› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙË

¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Ì ÙÔ π.Ã. ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜ Ì ٷ ‰Èfi‰È· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 150 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜ ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È 47 ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ì ÙÔ π.Ã. Â›Ó·È 100 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô 32 ¢ÚÒ.

ΔÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ªÂ ·˘ÍË̤ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂȯÂÈÚ› ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηӤӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. Δڇʈӷ˜ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·˘ÍË̤ÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. 줂·È· ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÒÚ·. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚ›ٷȔ .


¶√§√

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

¶¤ÌÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô √.À.∫.μ. ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÕÓ‰Ú˜ ÛÂÏ. 26

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ Ë ¶∞∂ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂∂∞ ÛÂÏ. 23

√ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∞ª∞¡∞Δπ¢∏™ ¶π™Δ∂À∂π √Δπ ∏ ¡π∫∏ ª¶√ƒ∂π ¡∞ ¶∂ΔÀÃ∂π Δ∏¡ ∞¡√¢√

“¶ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô”

¶∞§∏

ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∂Ê‹‚ˆÓ Ô £. μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ÛÂÏ. 27

∂¶™£

¢ÈÂÎfiË Ô ·ÁÒÓ·˜ ∞Óı. °·˙‹˜-ƒ‹Á·˜, ÏfiÁˆ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÂÏ. 25

ËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Football League ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∞ıÏËÙÈÎfi ¶ÂÚÈÛÎfiÈÔ” ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛ›· SportFM. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Î·È ¤‰ÂÈÍ ӷ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ·Ófi‰Ô˘. √ Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË ÁÈ· ÙË ¡›ÎË: “∞fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ™Î‡‰Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‚Á¿Ïˆ ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ◊Ù·Ó ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ¤ˆ˜ ηÎfi Ì·Ù˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÂÓÒ Ê˘ÛÔ‡ÛÂ Î·È Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹Úı· ÛÙË ¡›ÎË. ™’ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ı· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· Û˘Ì‚¿Ïψ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¡›ÎË Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ·¢ı›·˜ ·Ó οÓÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ (·ÚfiÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó ı·‡Ì·), Ó· ‚ÁÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·. 줂·È· ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì·, fï˜, Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ‰Èο Ì·˜ ...fi‰È·. ∞’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ¤¯ˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÈηÓfi ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·Ó Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Î·È ÚÔÛËψıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fï˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘” . °È· ÙÔ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜: “∞˜ ÌËÓ ÁÂÏÈfiÌ·ÛÙÂ. √ ·Ú¿ÁˆÓ ¤‰Ú· Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·. ∫¿Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÈÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ™ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂȉÈο, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi, ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÂÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi. √È ·›ÎÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ›ÂÛË ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È fiÙÈ ÛÙ· ·È-

¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÂÌ¿˜. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ›¯·Ì ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ı· ·›˙Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜. √fiÙÂ Î·È ·˘ÙÔ› ÌÔÚ› Ó· ΤډÈ˙·Ó Î·È Ó· ÌËÓ ¿ÏÏ·˙Â Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠۠ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË. °È· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: “∏ ‰È·ÎÔ‹ Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÔÓËÙ‹ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛËψıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÈηÓfi ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ó·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ‰Èο ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·Ù· Û ٷÎÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Á›ÓÂÙ·È “ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁΔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∂Âȉ‹ ¤¯ˆ ͷӷοÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· 7-8 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹, Ó· Ì·›Óˆ ‰ËÏ·‰‹ Û ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ¿ÓÙ· ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ·ÔÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿Á¯Ô˜ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ó, Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ÂȉÈο fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÛÔ˘ fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÂȘ ÈÔ ÂÈıÂÙÈο Î·È Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·Ó ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ ¤¯ˆ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÌÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›Íˆ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛÙ‡ˆ. ∞Ó Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔÓ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó, ÙfiÙ ‰ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì οÙÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ Î¿ÙÈ ¿Ï-

ÏÔ ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ÚÔÔÓËÙ‹˜, ‰ÂÓ Â›Ì·È Ì¿ÁÔ˜” . °È· ÙÔ ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Â͈·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ¡›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙ·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ó· χÛÂÈ ¤Ó· ı¤Ì· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Û οÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂÙ¿ ‹Úı·Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛËψıԇ̠ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô. ∂ÁÒ ı· ÛÙËÚȯıÒ ÌfiÓÔ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· χۈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ¡›Î˘. ªÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ·Ó ÌÔÚ› ·˘Ùfi Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÁÒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· οӈ. ∂‡¯ÔÌ·È Ù¤ÙÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÎfiÛÌÔ Ó· χÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· Û·Ê‹˜, ͤڈ Ô‡ ¤¯ˆ ¤ÚıÂÈ” .

¢ÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ º›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ΛÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ º›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ‹Ú·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó 27 ·ÚÓÈ¿ Î·È ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÈÓÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÒÚ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶¤ÌÙ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÂfi ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÈ º›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙfiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë, fiÛÔ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· fiÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È.


M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

º∞∫∂§√ ™Δ∏¡ ∂¶πΔƒ√¶∏ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√À ∞£§∏Δπ™ª√À ∂Δ√πª∞∑∂Δ∞π ¡∞ ∫∞Δ∞£∂™∂π ∏ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο

Ú·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: OTE SPORT 1 21.45 ªÔÏfiÓÈ·-∫¿ÏÈ·ÚÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) OTE SPORT 2 21.00 μÈÁÈ·Ú¿Ï-ª¿Ï·Á· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 ™Â‚›ÏÏË-™·Ú·ÁfiÛ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 3 03.00 ™ÈοÁÔ-ª·˚¿ÌÈ -∑- (¡μ∞) EUROSPORT 17.30 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ, 63Î. Á˘Ó·ÈÎÒÓ -∑20.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ, 77Î. ·Ó‰ÚÒÓ -∑EUROSPORT 2 21.30 ∞ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ -∑-

Δ

∫ÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹.

™. ∂ÌÈÓ›‰Ë˜: ∫ÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Î·È ∫·‚¿Ï· √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫·‚¿Ï·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î. ™¿‚‚·˜ ∂ÌÈÓ›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔÓ Sport Fm 89.5 Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “·ıÏËÙÈÎfi ÂÚÈÛÎfiÈÔ” , ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ë ¶∞∂ ∫·‚¿Ï· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡: “◊‰Ë Ë ∫·‚¿Ï· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂∂∞ Ó· ÙÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘. √È ‰‡Ô fiÏÂȘ, ∫·‚¿Ï· Î·È μfiÏÔ˜, ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÈÛÙ›, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú·. ª·˙› Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù·ı¤Û·Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19, Ë ÔÔ›· Ì‹Î ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡” . °È· ÙÔ ·Ó Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂∂∞, Ô Î. ∂ÌÈÓ›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “ΔÔ 55% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ∫·‚·ÏÈÒÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÂÓÒ ÙÔ 45% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂÈ Ô ∂Ú·-

ÛÈÙ¤¯Ó˘. ŒÙÛÈ Ì “ηı·Ú‹” ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Û˘ÌÏËÚÒıËÎÂ Î·È Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ, ϤÔÓ, Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∫·ÙfiÈÓ, Ë ∂¶√ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔ ·Ó Ë ∂¶√ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ÙȘ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó, ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∏ ∂¶√ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, fiˆ˜ Î·È Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. £· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¿Ó ÛÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. μ·‰›˙Ô˘Ì ‚‹Ì·-‚‹Ì·. ¶ÚÒÙÔ Ì·˜ ̤ÏËÌ· ‹Ù·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ æˆÌÈ¿‰Ë ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷı¤Û·Ì ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂∂∞, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” .

™Â ÂÚÒÙËÛË, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ∫·‚¿Ï·˜-√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ô Î. ∂ÌÈÓ›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. Œ¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·ÓÂ Ë ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·Úı› Ë ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· Î·È ı· ÙȘ ‰Ô‡Ì ͷӿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys ∞fi ÙÔ˘˜ Austrian Boys Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 2:00ÌÌ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ. £· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ì·˜ ¡›ÎÔ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂÏÂÛÙ›. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” , Ó· ·Ó¿„Ô˘Ì ¤Ó· ÎÂÚ¿ÎÈ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯Ëıԇ̠‰›Ï· ÛÙÔ ¡ÈÎfiÏ· Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ Ì·˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜...” .

∞∂§ ∫∞π μ∂ƒ√π∞ ∞¡∞¢∂πã∏∫∞¡ π™√¶∞§√π 2-2 ™∂ ∂• ∞¡∞μ√§∏™ ¶∞πáπ¢π °π∞ Δ∏ FOOTBALL LEAGUE

“ÃÔÚÙ·ÛÙÈÎfi” ·È¯Ó›‰È ÛÙË §¿ÚÈÛ·  ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÔÏϤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ, ∞∂§ Î·È μ¤ÚÔÈ· ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 2-2 Û ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ 21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League. ∞Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ‰ÔοÚÈ·, ¤Ó·ÏÙÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë ›¯Â ÙÔ... ÌÂÓÔ‡ ÛÙÔ “AEL FC Arena” . √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ 13’ Ì ÙÔÓ ∫·Ô‡ÓÔ, fï˜ ›‰·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∫·ÓÙ›. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 41’ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÂÊ·ÏÈ¿-„·Ú¿ÎÈ Î·È ÛÙÔ 53’ Ì ˆÚ·›Ô ÛÔ˘Ù ¤‚·Ï ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∑ÈÒÁ·, fï˜, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ·Îfi-

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfi-

ÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. øÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ηٷÙÂı› Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÛÙËÓ ∂∂∞. ΔÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¶∞∂ ı· ÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·Ó ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¶∞∂ ̤۷ ÛÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ Î·È ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ.

√È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·È Ë ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·. ¡· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· “ηı·Ú‹” ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË ÛÙËÓ ¶∞∂ (ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ) ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÙÂı› ¤Ó·˜ Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙfiÛÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂∞. ΔÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜, ÙfiÛÔ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ë ¶∞∂ ∫·‚¿Ï· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂∂∞, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∂¶√ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ∫·‚¿Ï·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂∂∞, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ôχ Èı·Ófi Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿-

23

ÌË ÌÈ· ‹ÙÙ· - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ - ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙÂÏÈο ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ 2-2 Ì ÌÈ· ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë Ê¿ÛË. ™ÙÔ 65’ ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∑ÂΛÓÈ·, Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¡ÙȤ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ˘¤‰ÂÈÍ ¤Ó·ÏÙÈ, fï˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, ÛˆÚÈ¿ÛÙËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔÓ ‚ڋΠ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ªÂÙ¿ ·fi ÂÓÙ¿ÏÂÙË ‰È·ÎÔ‹, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∑ÂΛÓÈ· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Â˘ÛÙÔ¯ÒÓÙ·˜, ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. ∏ ∞∂§ ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË, fï˜ ÛÙÔ 82’ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· Ê¿ÛË Â›‰Â ÙÔ ‰ÔοÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ¡ÂÌÂÁϤڷ Î·È ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˘. §∞ƒπ™∞: ™ˆÙËÚ›Ô˘, ∫·Ú·Ó›Î·˜, ∫·-

ÙÛÈ·Úfi˜ (49’ ºˆÙÈ¿˜), ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, æˆÌ¿˜, ÷Ù˙‹˜, ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, ¶›Ó· (57’ ÷ÛÔ̤Ú˘), ªϤÓÙÈ, ∑ÂΛÓÈ· (83’ §·˙ÈÌ¿Ó), ∫·Ô‡ÓÔ˜. μ∂ƒ√π∞: ∫·ÓÙÈÌÔ›Ú˘, ∫·Ï›, ™·Ì·Ú¿˜, ª¿ÚÌ·˜, ª·ÚÁÎ¿Ó (81’ μÂÚÁÒÓ˘), §·ÓÁÎϤ (84’ §·Ó·Ú‹˜), ¡ÙȤ, √Ï·˚Ù¿Ó, ∫·ÓÙ›, ∫·ÏÔÁ¤Ú˘, ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ë˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 25 ·ÁÒÓ˜) 1. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . 36-16 2. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . 28-12 3. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . 38-23 4. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . 28-23 5. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . .25-12 6. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . .27-20 7. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . .26-17

. . . .50 . . . .48 . . . .41 . . . . 41 . . . .41 . . . .39 . . . . 38

8. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . .34-27 9. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . 27-20 10. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . .22-20 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . 11-12 12. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . .12-26 13. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . .15-24 14. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . .16-29 15. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . 20-29 16. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . .12-25 17. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . 8-29 18. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . .3-26

. . . .36 . . . .35 . . . .28 . . . . 27 . . . .25 . . . .24 . . . .23 . . . .22 . . . .22 . . . . 15 . . . . .3

™ËÌ: √ μ‡˙·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÏÈÁfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ÔÈ μ¤ÚÔÈ·, ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ¶·Ó·¯·˚΋, ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ., ºˆÎÈÎfi˜, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∫ÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÔȯً Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ club ÙˆÓ Austrian. £¤Ì· Ì·˜ Ë Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÒÛÙ ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó· Î·È Ì ¿ıÔ˜ Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ‰È¤Ï˘Û ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, ªÈÙÛ·Í‹ Î·È ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë, ·ÊÔ‡ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ οÔȘ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ì ÛÙfi¯Ô Î·È ‰fiÏÔ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ „¢ÙÔοı·ÚÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡. ¶ÂÈı·Ú¯‹Û·Ì ηÈ... ÊÈ̈ı‹Î·Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, Ì ηϋ ı¤ÏËÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË, Ì‹ˆ˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È Û˘ÁÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·ÓÔÛÈÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ - ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ - ÛȈÔ‡Ó Î·È Ì·˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÌ›˜ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó fiÚÙ·-fiÚÙ· Û fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ê›Û˜ ı· ÙÔÓ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤Á· ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È Ó· ÌË ‚ÁÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. º›ÏÔÈ Ì·˜, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯· ı· Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ‚·Ú‡ Î·È ·Û‹ÎˆÙÔ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¶∞™√∫ ¯ÚÂÔÎfiËÛ ÙË ¯ÒÚ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ 1.200.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ô‰‹ÁËÛ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ·Ê·ÓÈÛÌfi, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË - ·ÊÔ‡ ¤‚·Ï·Ó ¯¤ÚÈ Î·È ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Û ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ - ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ¤‚Ï·„ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì·˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fï˜, fiÙÈ ÓÔÌÈο Î·È ·ıÏËÙÈο ı· ‰ÈηȈıԇ̠ۇÓÙÔÌ·, ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ Ì·˜, ηıÒ˜ ÔÏÈÙÈο ‰Èˆ¯ı‹Î·ÌÂ Î·È ÙÈ̈ÚËı‹Î·ÌÂ. ŸÏÔÈ ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ÂΉ›ÎËÛË Î·È ÙË ÌÂıfi‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì·˜ ÛÙ· ÓfiÌÈÌ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ” .


24

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

∞∂∫

√ ª∞ƒ∫√ ¶∞¡Δ∂§πΔ™ ∞¶√∫∞§Àæ∂ √Δπ ∂Ã∂π ™Àªºø¡∏™∂π ª∂ Δ√¡ μ∞°°∂§∏ ª∞ƒπ¡∞∫∏

“ª¿ÙÈ·” Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ Û ª·ÓˆÏ¿ Î·È ª¿ÎÔ

“ª¤Óˆ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi”

∞¶∂™Δ∞§ª∂¡√™ Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·ÓˆÏ¿ Î·È ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË ª¿ÎÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ √∞∫∞, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∑·Ó-ºÈÏ› ¡ÙÈÚ¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ “ÓÔ‡ÌÂÚÔ” ‰˘Ô ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÎ¿Ô˘ÙÈÓÁÎ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ‰ÈÂıÓ›˜ ¿ÛÔ˘˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ª·ÚÛ¤ÈÁ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏ› Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓˆÏ¿˜, ηıÒ˜ ÔÈ ª·ÚÛÂÁ¤˙ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ô Ó·Úfi˜ ¿ÛÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÂÍÂÏ›ÍÈÌÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÎÔ, Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ...ıÂÏÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ Ô˘ ›‰Â ¤ÓÙ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶fiÙ ÔÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÙÈ̈ڛ˜ ÏfiÁˆ ηÚÙÒÓ, fiÙ ÔÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›, Ô ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ۯ‰fiÓ Û οı ̷٘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. 줂·È· Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙÔ¤˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È·ÏÌ¿˜ ¤Î·Ó·Ó Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·, Ì ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ, Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜, Ô º·ÌÈ¿Ó μ¿ÚÁη˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ›Îη ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙ·˙‹. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô °ÎÔ‡ÓÙÁÈÔÓÛÂÓ Ô˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙÔ ...ı·‡Ì·, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

¶∞¡∞πΔø§π∫√™

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô §ÂÌÔÓ‹˜ ∞¡ Î·È Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Δ¿ÎË §ÂÌÔÓ‹. ªÂÙ¿ Ù· ¿Û¯ËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔÓ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη- ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÂͤÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ). ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ºÒÙ˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Δ¿Î˘ §ÂÌÔÓ‹˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯·ÚÈÛٛ˜ ÁÈ· ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡Ù·Ï·ÎÔ‡Ú·” .

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ∞∂∫. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÙÂÏÈο Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‹Á ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ∞Ï ∞˝Ó ÙˆÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ. ΔÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ¡Ù¿ÚÎÔ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜ “ÙۤηÚ” ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ȤÛÂÈ Ï›ÁÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÚÂϤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, fï˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·Ó Ë ∞∂∫ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. øÛÙfiÛÔ, ÂΛÓÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â·Ê‹ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· “·›ÍÂÈ” ‰˘Ó·Ù¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

· Ù˘Èο ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Sportski Zurnal” . √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ˆ˜ “ı· Ì›ӈ Î·È ı· οӈ Ì›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·” .

Δ

ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â Ô ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ÛÙË ÛÂÚ‚È΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·: “Œ¯Ô˘Ì Ôχ ηÈÚfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ì·˜. ∂ÁÒ ¤¯ˆ ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ fiÙÈ ı· Ì›ӈ Î·È ı· οӈ Ì›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ŸÏË Ë ∂˘ÚÒË Í¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ì·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Î¿Óˆ Û fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ¤ÙÛÈ Î¿Óˆ Î·È ÙÒÚ·. ∫·È fiÛÔ ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛΤÊÙËη Ó· ʇÁˆ. Œ‰ˆÛ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ fiÙÈ ı· Ì›ӈ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ¤Î·Ó· ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Â›¯· ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ʇÁˆ” , ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÈÛÙ‡ˆ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ª·ÚÈÓ¿ÎË, Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û fiÏ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ŸÙ·Ó Á˘Ú›Ûˆ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiÏ· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó. ΔÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ŸÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ͤÚÂÈ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙËÚ› ÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ·. “Ÿ,ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ¤ÁÈÓ” , ÌÔ˘ › ÙfiÙÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜. ∂›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È fiÙ ı· Ì ηϤÛÂÈ. ∂ÁÒ Â›Ì·È ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÌ·È Ô‡Ù ÛΤÊÙËη οÙÈ ¿Ï-

∞Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ºπº∞ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

ÏÔ” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “Œ¯ˆ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ¿ÓÙ· ‰›Óˆ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi Ô˘ ›· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ‹Úı· ÛÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·˘Ùfi οӈ Î·È ·˘Ùfi ı· οӈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ∫‡ÂÏÏ· Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ·fi ÙÔ ÓÙ·ÌÏ” .

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ™ÎfiÎÔ; ™ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ·fi ·ÎÏÔ˘˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ·›ÎÙË Î·È ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÛÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ›¯·Ó ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ÙÔÓ

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ Â›Ó·È ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ë ºπº∞ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ 39Ô Ù›ÙÏÔ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ. ™˘ÁÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ٷ Û˘ÓÔÙÈο Ó¤· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ η٤ÎÙËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ù˘Èο, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ, ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ‹Ú·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ “Ô £Ú‡ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ 13 ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ” , ÂÓÒ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ™¤ÏÙÈÎ, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ™ÎˆÙ›·.

¡∞ ∞º∏™√À¡ Δ√À™ ∂°øπ™ª√À™ μ∞ƒ¢π¡√°π∞¡¡∏™ ∫∞π μ°∂¡√¶√À§√™ ™À¡∂™Δ∏™∂ √ μ. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

“¡¤Ô ·›Ì· ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ ¶∞√” √ §¤ÙÔ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó fiÏ· Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÈÛı·Óı› Î·È ¿ÏÈ ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È fiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÁÔÓ·Ù›‰· ÙfiÙÂ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô.

fiÓÔ ·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ı· ÍÂıÔÏÒÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “ŒÊÂÛË” ÙÔ˘ ™∫∞´ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ¶·Ï·›Ì·¯ˆÓ μ·Û›Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› χÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙfiÛÔ Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ fiÛÔ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜.

ª

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “√ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÁˆÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ô˘ıÂÓ¿. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ·›Ì· Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈË̤ÓË ÂÙ·ÈÚÈ΋ ‚¿ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ

™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ °ÎÂÓÎ Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜

ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” .

™ÙËÓ ¶·È·Ó›· Ô §¤ÙÔ ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Ô ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿ÙËÛ ...¶·È·Ó›·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÚfiÏ·‚ ϛÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘-

Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ªÂ fiÛÔ˘˜ ÚfiÏ·‚ ›¯Â ÂÁοډȷ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô §¤ÙÔ Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ È·ÙÚfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÏÔ˘Ì¤ÓÙ·. ΔÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·.

™ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ °ÎÂÓΠʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¡›ÎÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î -ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¡›ÓË Î·È ™ÈÌ¿Ô- ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶·È·Ó›·, ·ÊÔ‡ Ë ÙˆÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· „¿¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÁÈ·

ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Â›¯Â ÂΉËÏÒÛÂÈ Î·È Ë ∫Ȥ‚Ô μÂÚfiÓ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË. ¶·Ú¿ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Á·ÏÏÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ̤ÛÔ, ª¿ÈÎÏ ¡Ù·Í ª·Î ∫¿ÚÙÈ. ∂Âȉ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ƒÂÓ Ì ÙËÓ §ÔÚÈ¿Ó, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ ...·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· ͯÚÂÒÛÔ˘Ó Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ √À∂º∞ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, Â›Ó·È ·ÛÈÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ‰fiÛË ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡, Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 1,5 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô Ã·Ó˜ ª¿ÎÂ. ¶Èı·ÓÒ˜, οˆ˜ ¤ÙÛÈ Ì‹Î ...ÛÊ‹Ó· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ƒÂÓ, §ÔÚÈ¿Ó, ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ, Δ˙¤ÓÔ· Î·È μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È.


M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

√ ¢π∞πΔ∏Δ∏™ ∫ƒ∏Δπ∫√™ ¢π∂∫√æ∂ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ∞. °∞∑∏™-ƒ∏°∞™ ∂π™ μ∞ƒ√™ Δø¡ °∏¶∂¢√ÀÃø¡

∂ÂÈÛfi‰È· ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· * ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ó›ÎËÛ 3-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ›¯·Ì ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ 28Ë Ì ÙÔ˘˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∞. °·˙‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÎfiË ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ∫ÚËÙÈÎfi ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ΤډÈÛ 3-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ ¤‚Á·Ï “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘.

6. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . 61-35 . . .49 7. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . . 42-32 . . .41 8. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . .46-51 . . .40 9. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . .27-37 . . . 37 10. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . 39-45 . . .35 12. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . 38-49 . . .34 11. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . .51-57 . . . 34 13. ∞. °·˙‹˜ . . . . . . . .35-63 . . . 29 14. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . .33-54 . . . 27 15. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . .38-68 . . .19 16. ∞.∂. ºÂÚÒÓ . . . . . . . . . .- . . . . .* ∏ ∞.∂. ºÂÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ™ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó›ÎË ÙÔ˘ ƒ‹Á· Â› ÙÔ˘ ∞. °·˙‹

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

¶√¢√™º∞πƒ√

¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞.∂. 2002-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ™ÎÈ¿ıÔ˜-¢‹ÌËÙÚ· ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-™·Ú·ÎËÓfi˜ ƒ‹Á·˜-£ËÛ¤·˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞›·˜ ™.-∞Óı. °·˙‹˜ ∂ıÓÈÎfi˜-∞.∂. ºÂÚÒÓ 3-0 ·.·.

√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi

1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ . . .52-21 2. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . .58-24 3. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . 64-24 4. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . 60-37 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . 51-32

. . . 62 . . .61 . . .58 . . .52 . . .50

√ Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™ Δ√À ¶∞√∫ º∂ƒ∂Δ∞π ¡∞ ∂ª¶§∂∫∂Δ∞π ™Δ∏¡ À¶√£∂™∏ Δ™√Ã∞Δ∑√¶√À§√À

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô °. ™·¯·Ù˙›‰Ë˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ ¶∞√∫, °ÈÒÚÁÔ˜ ™·¯·Ù˙›‰Ë˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·Èˆı›, Ô ÂÎ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÌϤÎÂÙ·È Û ˘fiıÂÛË off shore ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÏÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È Ô Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ·fi fiÔ˘ ÚԤ΢„ ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ›‰ËÛË. ∞ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ıËÙ›·˜ Ù˘ Ó˘Ó ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ™ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ıËÙ›· Ù˘ Ó˘Ó

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ

¢‹ÌËÙÚ·-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . 1-1 (53’ ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘-64’ ¡ÙÔÁοÓÈ) ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞.∂. 2002 . . . . . . .2-2 (73’, 79’ ΔÛÈÁÈ¿ÓÓ˘-25’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜, 36’ ∫Ô‡ÚÙÈ) £ËÛ¤·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . 5-0 (38’ ™ÈÒÌÔ˜, 60’, 68’, 73’, 82’ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜) ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . .3-0 (24’, 43’ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, 91’ °Î›Î·) ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-ƒ‹Á·˜ 0-1 (‰È·Î.) (7’ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘) ∞›·˜ ™.-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . 2-1 (11’ ∫ˆÛÙԇϷ˜, 67’ ªÈÚÙÛ¿È-44’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘) ∞.∂. ºÂÚÒÓ-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . .0-3 ·.·.

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

Ϸη˜ ¶Ï·Î·Úfi˜ ÎÚ¿ÙËÛ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ Ó›ÎËÛ 2-1 ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. √ £ËÛ¤·˜ Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚· (¤ÊÙ·Û ٷ 30 ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) ÂÈ‚Ï‹ıËΠ5-0 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¤ÊÂÚ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 1-1, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ¢·Ïԇη Î·È ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ Î. μÏ¿¯Ô. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÛˆÙËÚ›·. Δ¤ÏÔ˜, Û ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·ÁÒÓ˜ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ‹Ïı ÈÛfi·ÏÔ˜ 2-2 Ì ÙËÓ ∞.∂. 2002 Î·È Ô ¶ÚˆÙÂÛ› Ï·Ô˜/∞¯ÈÏϤ·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-1 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . .1-3 (75’ ¡. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜-7’, 80’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, 89’ ∞Ú·›ÙÛ·˜)

ª¶∞™∫∂Δ

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙȘ 18 ̤¯ÚÈ ÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ∂√∫ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 14 ¿ÙÔÌ· Ë Î¿ı ̛· Î·È ı· ηٷχÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” . ΔË ÊÈÏÔÍÂÓ›· (‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹) ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂√∫. √È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ μfiÏÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ÂÓÒ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÂÓÙfi˜ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (20.30) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Park” . ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÙÔ ∞Úο‰È, ÔÈ ∂ÛÂÚ›‰Â˜, Ô ∞ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ì›ÓÈ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÂÙ¿ÚÙË 18/4 16.00 ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∂ÛÂÚ›‰Â˜ 18.00 ∞Úο‰È-∞ıËÓ·˚Îfi˜ 19.30 ΔÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ 20.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ¶¤ÌÙË 19/4 16.00 ∞Úο‰È-∏Ú·ÎÏ‹˜ 18.00 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. 20.00 ∂ÛÂÚ›‰Â˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ¶·Ú·Û΢‹ 20/4 16.00 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∞ıËÓ·˚Îfi˜ 18.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∂ÛÂÚ›‰Â˜ 20.00 ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∞Úο‰È ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 16.00 ∞Úο‰È-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 18.00 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-∂ÛÂÚ›‰Â˜ 20.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. ∫˘Úȷ΋ 22/4 10.00 ∂ÛÂÚ›‰Â˜-∞Úο‰È 12.00 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∞Ú›ˆÓ ¶Ù. 14.00 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 15.30 ΔÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘, ·ÔÓÔ̤˜

ªÔÚ› ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∂ıÓÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ÂÈÛÎÈ¿ÛÙËΠ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ fiÔ˘ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÂÂÈÛfi‰È· Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ÙÔ ‰È¤ÎÔ„Â ÛÙÔ 83’ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô˘ ϤÔÓ ¯¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ Ï›Á˜ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô ƒ‹Á·˜ ›¯Â ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 1-0 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ ÛÙÔ 7’. ΔÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ô ·’ ‚ÔËıfi˜ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ‰ÈfiÙÈ Ô Î. ∫ÚËÙÈÎfi˜ ÂÈηϤÛÙËΠ˙¿ÏË, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ÁË‰ԇ¯Ô ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ‚·ÚÈ¿ “ηÌ¿Ó·” ·fi ÙËÓ ∂¶™£. ™Â ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙÔ 82Ô ÏÂÙfi ·‚ϋıË (2Ë Î›ÙÚÈÓË) Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘ ÁÈ· ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÈfiÙÈ ÚÔοÏÂÛ Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔ 83’ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ º¿ÏÎÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈÂ Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ΔfiÙÂ Ô ‰Ëψ̤ÓÔ˜ ˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ªÈ¯·‹Ï ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ¤‚ÚÈÛ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ (Û.Û. ÛÙÔ º.∞. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ), ÂÓÒ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔÓ ¤Ûڈ͠‚›·È· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. ∂ÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ¯Ù‡ËÛ Ì ÌÔ˘ÓÈ¿ Î·È ÛÊ·ÏÈ¿Ú· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˙·ÏÈÛÙ› Î·È Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› fiÚıÈÔ˜. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” . ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ °·˙‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¤ÙÛÈ Î·È fiÙÈ Ô Î. ∫ÚËÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÙÔÓ Î. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË, fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‹Á ӷ ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ô ƒ‹Á·˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ô˘ ΤډÈÛ 3-0 ÙÔÓ ∂ıÓÈ Îfi. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÚ¿ÙÛÔ˘ ¤ÊÙ·Û ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÈÛ¿ÚÈıÌ· Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ °Î›Î·, ÂÓÒ fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇ-

25

‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ·Ó·Óˆı› Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ô ¶∞√∫ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ÌËÓ Ì›ÓÂÈ Ô‡Ù ̤ڷ - ‚‰ÔÌ¿‰· ·Î¤Ê·ÏË Ë ¶∞∂, ÂȉÈο ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∑‹ÛË μÚ‡˙· Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∂›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ÂÓÒ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ΔÔ‡Ì· ∂¶∂” Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿˙ÂÈ ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘. Δ¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ·Û¯ÔÏ›·ÛÙÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™·¯·Ù˙›‰Ë fï˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

™ÙÔ √∞∫∞ ÛÙȘ 28/4 Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28/4 ÛÙÔ √∞∫∞ ÛÙȘ 20.30 ı· Á›ÓÂÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ∏ Û‡Û΄‹ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚfiÛˆˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ, Ù˘ ∂¶√, Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ √∞∫∞. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, Ô Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÂÚ›Ô˘ 12.500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ô Ù˘Èο ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 33.000. ∂›Û˘, ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ∫ÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ófi˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓˆÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·.


26

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

∫√§Àªμ∏™∏

™ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· °È·ÓÓÈÒÙ˘ Î·È ∞Ú·Ô‡˙Ô˘ ™Δ√ μfiÏÔ Ì fiÏ· Ù˘ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ë ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” , ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ™‡ÚÔ˜ °È·ÓÓÈÒÙ˘ Î·È ∫¤ÏÏ˘ ∞Ú·Ô‡˙Ô˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘, Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙ· 10 ¯ÏÌ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ™‡ÚÔ˜ °È·ÓÓÈÒÙ˘, ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ sport-fm.gr: “∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÌÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚Á¿Ïˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó· ÙÔ Î¿Óˆ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‚Úˆ Î·È ¤Ó·Ó Ú˘ıÌfi Ô˘ ‰Â ı· Ì ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ. ΔÔ ¶¿Û¯· Â›Ó·È Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ fiÔ˘ fiÏÔÈ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ¯·Ï·Úfi˜, ·ÏÏ¿ ηϿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜. °È· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ӷ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ı· ÛËÎÒÛÂÈ ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ÊÏfiÁ·, Ô °È·ÓÓÈÒÙ˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÈÌ‹. “¢ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ ·ÏÒ˜ ˆ˜ Ì›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ªÂ ÙÈÌ¿ÂÈ Î·È Ì οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıˆ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜, ÂÓÒ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÒıËÛË Î·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Ú¤„ˆ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÌË ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŒÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Û √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÓÙ· fiÓÂÈÚÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ¤¯ˆ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ÒÛÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ̛· ı¤ÛË Î·È Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤¯ˆ ÂÏ›‰Â˜ ˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ηٷʤڈ” .

¶√¢√™º∞πƒ√

ºÈÏÈÎfi ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ºπ§π∫√™ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 10, 20, 29, 30, 44, 49 Bonus: 40.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 4, 23, 28, 34, 42. Δ˙fiÎÂÚ: 7.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 8 6 8 7 6 2 7.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4, 5, 10, 11, 20 Î·È ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 8, 11, 20, 26, 27.

√§√∫§∏ƒø™∂ ∂¶πΔÀÃ∏ª∂¡∞ Δ∏¡ ¶∞ƒ√À™π∞ Δ√À ™Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶√§√ ¡∂ø¡ ∞¡¢ƒø¡

¶¤ÌÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô √.À.∫.μ. ª

 ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Ô √.À.∫.μ. ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1994 Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ), ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ Û ·ÁÒÓ· ηٿٷ͢ ÙÔÓ ¡.√. ÷ӛˆÓ Ì 8-7 Î·È Î·ÙÂÙ¿ÁË ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ “∞ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜” Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ μÔÏÈÒÙˆÓ Û ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰‡Ô ӛΘ Î·È ÈÛ¿ÚÈı̘ ‹ÙÙ˜. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô √.À.∫.μ. Ó›ÎËÛ Ì 8-7 ÙÔÓ ¡.√. ÷ӛˆÓ ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 5-6 ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ¡¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÔÏϤ˜ ı·̷ÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÂÓÒ ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 2-1 ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (4-3). ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ Δ¿ÛÔ˘ Î·È ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË Ê¿ÓËÎ·Ó ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ. ∂›¯·Ó ηχÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÛÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ŒÙÛÈ, Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 3-1, ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì 6-5. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ӛ΢. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ù˘¯·Ó ·fi ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È Ì ÛÎÔÚ 8-7 Ô √.À.∫.μ. ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‹Ù·Ó: 1-2, 2-2, 3-1, 2-2, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÚ›· ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜ Î·È °ÈÒÚ ÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Î·È ·fi ¤Ó· ÔÈ ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÏË -

∏ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘

Ì‹ÙÚ·˜. ∏ ηٿÎÙËÛË Ù˘ 5˘ ı¤Û˘ Û·ÊÒ˜ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ̛· Ó¤· ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙ· ÙÂÏÈο ·Ú·Ù¿¯ıËÎÂ Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ·ÊÔ‡ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1994 (°Ú·Ì̤ÓÔ˜, ∫Ô‡ÙÚ·˜, μ·Ú‰¿Î˘, ¡ÈÎÔϤÚ˘), ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÌÈ· Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ ‚’ fiÌÈÏÔ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ô √.À.∫.μ. ‹Ú ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ΤډÈÛ Ì 6-5 ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ª. ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙËÓ ª. ΔÚ›ÙË ËÙÙ‹ıËΠ·fi ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË Ì 135 Î·È 14-3 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û ·È¯Ó›‰È· ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚˆÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ

··Û¯ÔÏ› ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔÓ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (7 Ì.Ì.), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ·Ó‰ÚÒÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ô √.À.∫.μ. ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi 20 ¤ˆ˜ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. ¢Âη¤ÍÈ ÔÏ›ÛÙ˜ ÊfiÚÂÛ·Ó ÙÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛȷӿη˜, ª¿ÓÔ˜ ¶¿ÎÔ˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ª·ÚÙ˙Ô‡¯Ô˜, (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, π¿ ÛˆÓ ª¿ÚÎÔ˘, ¡›ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘ı‡Ì˘ ¢ËÌË ÙÚ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛȷӿη˜, (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ™Ù¤Ú ÁÈÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›).

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ô ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ √ ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ì 7-5, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 12-9 Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. ™ÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ô ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ¿ÓÂÙ· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ Ì 133, ÂÓÒ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 8-6 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢: £¤ÛÂȘ 1-4: μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-°Ï˘Ê¿‰· 13-3 £¤ÛÂȘ 1-4: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 8-6 £¤ÛÂȘ 7-8: ¶∞√∫-¶. º¿ÏËÚÔ 10-8 £¤ÛÂȘ 5-6: √.À.∫.μ.-¡.√. ÷ӛˆÓ 87 £¤ÛÂȘ 3-4: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-°Ï˘Ê¿‰· 12-9 £¤ÛÂȘ 1-2: μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 7-5 ∏ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË: 1. μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 2. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, 3. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, 4. °Ï˘Ê¿‰·, 5. √.À.∫.μ., 6. ¡.√. ÷ӛˆÓ, 7. ¶∞√∫, 8. ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ.

∫∞Δ∞ Δ∏™ ∞¶√º∞™∏™ Δ∏™ ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏™ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫ ¡∞ ™À¡∂Ãπ™Δ∂π √ ∞°ø¡∞™ ∞ ƒ∏™-∞™Δ∂ƒ∞™ Δƒ.

ŒÊÂÛË ·fi ÙÔÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË “Û¤ÚÓÔ˘Ó ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ı· ıÂÚ›ÛÔ˘Ó ı‡ÂÏϘ” , ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË.

™Δ√ ·fiÏ˘ÙÔ Û‹ÚÈ·Ï Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÏȯı› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· Ó· ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞Ú¯Èο ˘‹ÚÍÂ Ë Ú›„Ë ÌԢηÏÈÔ‡ ·fi ¤Ó· Ô·‰fi ÙÔ˘ ÕÚË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‚ÔËıÔ‡ ÃÚ‡Û·˜ ∫Ô˘ÚÔÌ‡ÏÈ· ÛÙÔ 42’, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ΔÚÈÙÛÒÓ˘ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·fi ÙÔ 42’ Î·È Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔÓ ÕÚË Ì ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È 55.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜, ˘‹ÚÍ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ™ÂÈÚ¿ ‹ÚÂ Ô ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÚÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÌÈ· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË, ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ¶∞∂ ÕÚ˘ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·-

∞ÂÈÏ› ¢ı¤ˆ˜ ÙËÓ ∂¶√ Ô ªÈÙÛ·Í‹˜

ÓÙÂ›ıÂÛË, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. “¢ÂÓ ¿ÚÂÛ Û ÔÏÏÔ‡˜ fiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜, Ô˘ ·Ï¿ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· Î·È fi¯È ηْ ··›ÙËÛË ·˘ÙÒÓ

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - Ë ¶∞∂ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ì η˘ÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ∞Úο‰Â˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜

¢‹ÏˆÛË Û ÛÎÏËÚfi ÙfiÓÔ Î·Ù¿ Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤Î·ÓÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ Î¿ı ʷӷÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂¶√ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °°∞: “ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ù˘ ÂÎΈʷÓÙÈ΋˜ ÛȈ‹˜, ÙfiÛÔ Ù˘ ›‰È·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÛÎÈÒ‰Ô˘˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ οı ʷӷÙÈÎÔ‡ Ó· ‚È·ÈÔÚ·Á›, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Êfi‚Ô Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜. ΔÔ

“ηχÙÂÚÔ” Â›Ó·È Ë ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Ù˘. ∞Ó Í·Ó·Û˘Ì‚Â› ·‡ÚÈÔ, ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÔÈfi˜ ı· Â›Ó·È Ô ËıÈÎfi˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜; ¡ÔÌ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·Î˘‚¤ÚÓËÙË ¶ÔÏÈÙ›·, ÂÂȉ‹ ËÁ·›ÓÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Ê¿ÏÏÔ˘Ó. ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·È ıÂÛÌÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ·Ì˘ÓÙÈο ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÔÌ›·˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ı· ÏËÊıÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ıÏÈ‚ÂÚ‹˜ ·˘Ù‹˜ ˘fiıÂÛ˘, ›Ù ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ›Ù ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ·Ó·‰Âȯı› ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ŒÓ· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂.¶.√. ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔ” .


M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 A¶ƒπ§π√À 2012

√ ∞£§∏Δ∏™ Δ√À ¶∞√μ ¶ƒøΔ∂À™∂ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶∞§∏™ ∂º∏μø¡

“ÃÚ˘Ûfi˜” Ô μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ¿ÏË. √ μÔÏÈÒÙ˘ ·ıÏËÙ‹˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ÂÓÒ Ô ¶∞√μ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ·›‰ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ŒÓ· ·ÎfiÌË ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÚfiÛıÂÛ ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÙÚÔ·ÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Ô ¶·Ï·ÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ “‰Ú¿ÛÙ˘” ‹Ù·Ó Ô £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·Ïη ÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 55 ÎÈÏÒÓ, fiÔ˘ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚ¿Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ∞˘Ùfi ›¯Â ‰È·Ê·Ó› ·fi Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο. √ £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ. ŒÏ·‚ ̤ÚÔ˜ Û ÙÚ›· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ οÓÂÈ ÌfiÓÔ Ó›Î˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ™ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÊÔ‡ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·Ï·ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ Ô £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ηٿÊÂÚÂ. ªÂ ÙÔ “ηÏË̤ڷ” Ê·Ó¤ÚˆÛ ÙȘ ...¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ó›ÎËÛ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ·fi ÙÔ ∫·ÏϤÚÁÂÈÔ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Ì 4-1. ªÂ ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 3-0 ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ŒÙÛÈ ‹Ú Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ÙÔ

√ £. μ·ÏηÓÈÒÙ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ¢. Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∂Λ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ·ıÏËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ∞Úο‰È, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÌÂÙÚÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ. √ μ·ÏηÓÈÒÙ˘, fï˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· “ÎψÙÛ‹ÛÂÈ” ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ. √ ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜. √È ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ‹Ù·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 3-3, Ì ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ·ıÏËÙ‹ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ηıÒ˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ù· ÙÚ›· ÛËÌ›· Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜. ŸÏ· ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, fiÔ˘ ÛÙÔ Ù·› ˘‹Ú¯Â ÌfiÓÔ Ô ...μ·ÏηÓÈÒÙ˘. ∫·È ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Ó›ÎËÛ ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Ì 7-0 ÛÙ· ÛËÌ›·. ŒÙÛÈ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ·ÓËÁ˘ÚÈο ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 55 ÎÈÏÒÓ. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜

ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰›, Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi Â›‰Ô: “£· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔÓ £ÂÔ‰fiÛË μ·ÏηÓÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô Â›Ù¢ÁÌ· Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ›¯· ÂÈ fiÙÈ ÈÛÙ‡ˆ Ôχ Û’ ·˘ÙfiÓ. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ٛÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÎÏ¿ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¿ÓÂÛË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ™Ù¿-

ıË Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù·Ï¤ÓÙ· Î·È Ù· ηٷÍÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. “√ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Û’ fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜. ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, fiÔ˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ Î·È ÌÂıÔ‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛË μ·ÏηÓÈÒÙË Â‰Ú·ÈÒÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘. ∂›Û˘ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë Î·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, fiÔ˘ ı· Û˘ÏϤÍÂÈ ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 21-22/4 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·›‰ˆÓ. ∂Λ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 63 ÎÈÏÒÓ Ô ºÒÙ˘ Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜, ÛÙ· 100 ÎÈÏ¿ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·˘Ú›‰Ë˜ Î·È ÛÙ· 59 ÎÈÏ¿ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ §È‚Ô ÁÈ¿ÓÓ˘., Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞√μ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¢ËÌ‹ÙÚË (ÙËÏ. 6976411995) Î·È ™Ù¿ıË Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹ (ÙËÏ. 6932799048), ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-90188 Î·È 24210-69657.

∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ 12 ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√À™ ∞°ø¡∂™ ∫√§Àªμ∏™∏™ “30∞ ¡π√μ∂π∞” ™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞ ™

ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 7 Î·È 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ¡√μ∞ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 532 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 54 ۈ̷Ù›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ∫‡ÚÔ, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ™ÎfiÈ·, ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Î·È ∫fiÛÛÔ‚Ô.

√È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Û Â›Â‰Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Û˘ÓÔÏÈο 12 ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÂÓÓ¤· ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ™Ù¿ÌÔ ÛÙ· 50 Î·È 100 ̤ÙÚ· ÂχıÂÚÔ, °ÈÒÚÁÔ μÂÏÈ¿‰Ë ÛÙ· 100 ÂχıÂÚÔ Î·È 100 ‡ÙÈÔ, ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ª·ÚÌ·Ú¿ ÛÙ· 200 Î·È 400 ÂχıÂÚÔ, °È¿ÓÓË ∫·iÛ·ÚÏ‹ ÛÙ· 100 ÚfiÛıÈÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛ·ÚÙÛ¿ÏË ÛÙ· 50 ÂÙ·ÏÔ‡‰· Î·È ¡ÈÎÔϤٷ ∫·iÛ·ÚÏ‹ ÛÙ· 100 ÂχıÂÚÔ

∞ÛË̤ÓÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ‹Ú·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ÛÙ· 100 ‡ÙÈÔ Î·È Ë ∫·iÛ·ÚÏ‹ ¡ÈÎÔϤٷ ÛÙ· 400 ÂχıÂÚÔ. ∂›Û˘ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Ì¿ÚÎÔ˜ ÛÙ· 50 ÂχıÂÚÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÛ·ÚÙÛ¿ÏË ÛÙ· 200 ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋

ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂›Û˘ Û Â›Â‰Ô OPEN (°˘Ó·ÈÎÒÓ), Ë ™ÙÂÏϛӷ ∞Ï·ÓÙ‹ η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· 400 Î·È 800 ÂχıÂÚÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Â›‰ÔÛË Ù˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ ∞Ï·ÓÙ‹ ÛÙ· 800 ÂχıÂÚÔ ÌÂ

¯ÚfiÓÔ 9.15.81 Î·È Ë Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·iÛ·ÚÏ‹ ÛÙ· 100 ÚfiÛıÈÔ Ì ¯ÚfiÓÔ 1.09.29, Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ·ÙÔÌÈο ÚÂÎfiÚ ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â

27

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙÚ›ÙË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙˆÓ πÏÈÛ›ˆÓ (ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ) Ì 83-57 ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ...·fiÏ·˘Û ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫∞√¢ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ·fi ÙÔÓ ∞°√ƒ Ì 98-67 Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ “ÎϤ‚ÂÈ” ÛÙÔ Ó‹Ì· ÙËÓ fiÁ‰ÔË ı¤ÛË. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi Ì 100-57 ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ì ÙÔÓ ÕÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓÒÚÈÛ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ (›¯Â ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·ÛÙ›) Ì 78-63 Î·È ¤¯·Û οı ÂÏ›‰· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ∫·Ï·Ì›ÙÛ·˜ Ì 75-68 Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ∫ÔÏÔÛÛfi. ™ÙÔ ϤÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi 14 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÓÒÚÈÛ ̛· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË Û ¤ÎÙ·ÛË ‹ÙÙ·, Ì 104-79 ·fi ÙÔÓ ÿηÚÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜. Δ· Ï¤È ÔÊ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË (ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ‰‡Ô ӛΘ Ì ۇÛÙËÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 1-1-1) ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰‡Ô ̤Ú˜. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ÕÚ˘, ∫ÔÏÔÛÛfi˜-∫·‚¿Ï·, ∞°√ƒ-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË (ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙÚÂȘ ӛΘ Ì ۇÛÙËÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 2-2-1). ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜:

¶∞√-∫ÔÏÔÛÛfi˜ . . . . . . . . . . . . . .100-57 ∫·‚¿Ï·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . 75-68 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . .78-63 ƒ¤ı˘ÌÓÔ-∫∞√¢ . . . . . . . . . . . . . . . .98-67 ª·ÚÔ‡ÛÈ-ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. . . . . . . . . .79-104 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . .57-83 ƒÂfi: ¶∞√∫

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ¶ÔÏ˘ÂıÓ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂Ê‹‚ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· √ °È¿ÓÓ˘ ∫·iÛ·ÚÏ‹˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ηÙÂÙ¿ÁË 4Ô˜ ÛÙ· 400 ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ Ì ¯ÚfiÓÔ 4.43.35, 4Ô˜ ÛÙ· 100 ÂÙ·ÏÔ‡‰· Ì ¯ÚfiÓÔ 57.28, 3Ô˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜ 4Ã100 ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· 200 ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ÛËÌ›ˆÛ ¯ÚfiÓÔ 2.12.41 Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚÓ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Â›Û˘. ∏ ™ÙÂÏϛӷ ∞Ï·ÓÙ‹ ÛÙËÓ ∫Ô˝ÌÚ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ηÙÂÙ¿ÁË 8Ë ÛÙ· 400 ÂχıÂÚÔ Ì ¯ÚfiÓÔ 4.34.29, 4Ë Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜ 4 à 200 ÂχıÂÚÔ, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· 200 ÂχıÂÚÔ ÛËÌ›ˆÛ ¯ÚfiÓÔ 2.11.84 Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚÓ ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë ÂÊÔÚ›· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û˘Á¯·›ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ù˘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜.

1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 3. ∫ÔÏÔÛÛfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 4. ƒ¤ı˘ÌÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 6. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 7. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 8. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 9. ∫∞√¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 10. ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 11. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 12. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 13. ª·ÚÔ‡ÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ-ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi-Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. √È “·ÈÒÓÈÔÈ” , Ô˘ ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Û ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ӛΘ (Ì ۇÛÙËÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 1-1-1-1-1), ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ÚÈÓ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ∞˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ, ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙË ÙËÓ ∂√∫, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÛÂ˙fiÓ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ (2-8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·).


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 10H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.345.887,83 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.211.480,16 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 19.247.419,93 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 5.018.604,19 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.311.363,28 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.341.321,68 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.126.198,79

MEPI¢IA

2.621.811,09 1.140.351,81 6.413.177,73 827.582,06 4.165.630,88 352.397,14 1.965.419,68

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 3,9461 5,4470 3,0012 6,0642 1,7552 6,6440 3,1170

-0,11% 1,13% 1,64% 0,00% 1,72% -2,54% 2,85%

4,0053 5,6376 3,1513 6,0642 1,8166 6,8765 3,2261

3,9165 -17,13% 5,3925 -7,12% 2,9712 -11,79% 6,0036 2,77% 1,7376 9,52% 6,5776 10,60% 3,0858 4,66%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 31.655.298,23 12.101.041,62 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 91.679.600,56 18.981.161,82 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 23.815.415,95 3.240.727,67 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.326.511,09 662.270,18 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.128.496,77 2.929.253,83 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.682.290,20 2.939.978,58 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 7.616.135,11 1.595.477,37 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.477.873,53 2.758.266,21 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.429.940,76 6.750.694,31 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.335.308,66 1.527.555,18 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.773.075,99 2.919.704,68 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.925.781,52 1.409.946,32 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 128.091.154,87 10.660.525,16 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 147.449.627,31 26.490.910,31 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.830.522,04 2.706.722,94 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.649.604,29 1.440.405,50 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.174.467,47 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.107.192,74 712.527,32 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.381.092,10 1.000.159,02 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.253.006,48 2.718.548,28 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.483.982,34 954.347,23 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.539.405,21 2.220.229,85 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 21.221.816,96 2.389.100,86 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 16.459.964,56 2.455.322,42 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 22.372.645,29 2.580.879,25 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.325.353,93 3.668.567,65 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 45.032.758,91 2.684.931,14

2,6159 4,8300 7,3488 8,0428 6,8715 6,3546 4,7736 6,3365 3,1745 4,1474 11,5673 7,0398 12,0155 5,5660 2,8930 6,0050 2,9024 4,3608 10,3794 11,1284 9,9377 3,8462 8,8828 6,7038 8,6686 9,3566 16,7724

-0,91% 2,6290 2,5963 -35,19% -0,22% 4,8542 4,7938 5,83% -0,09% 7,3855 7,2937 2,01% 0,01% 8,0830 7,9825 4,08% -0,51% 7,2151 6,7341 1,72% -1,66% 6,5452 6,2275 -2,89% -0,90% 4,9168 4,6781 2,62% -0,26% 6,5266 6,2731 4,18% 1,30% 3,2062 3,1428 -15,45% 0,74% 4,1889 4,1059 -21,83% -0,69% 11,6830 11,4516 2,48% -0,28% 7,1102 6,9694 10,55% 0,02% 12,0155 12,0155 1,27% 2,53% 5,6217 5,5103 6,66% 3,21% 2,9219 2,8641 7,29% 2,49% 6,0651 5,9450 10,60% 6,47% 2,9053 2,8966 8,62% -2,17% 4,4044 4,3172 15,03% -2,49% 10,4832 10,2756 -2,87% -1,58% 11,2397 11,0171 1,01% -0,40% 10,0371 9,8383 13,07% -0,77% 3,8847 3,8077 4,65% -1,02% 8,9716 8,7940 9,95% -1,28% 6,7708 6,6368 -0,89% -2,09% 8,7553 8,5819 6,46% -1,13% 9,4502 9,2630 6,11% -1,41% 16,9401 16,6047 10,11%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.711.617,59 1.112.626,19 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.981.888,92 3.007.063,07 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.970.295,70 4.897.829,35 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.513.954,92 470.615,55 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.563.223,99 1.744.200,34 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.624.966,28 966.202,58 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.766.838,58 715.336,30 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.115.839,24 656.100,93 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.779.991,51 1.662.843,46 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.866.913,05 1.229.207,83 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.646.197,28 1.006.578,35 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.564.179,09 599.815,51

18,6151 7,6426 3,8732 5,3418 2,6162 6,8567 6,6638 6,2732 2,8746 3,9594 5,6093 10,9437

0,57% 1,38% 0,30% -0,70% -1,41% 0,16% 0,05% 0,07% -0,33% -0,71% 0,00% -1,44%

18,9874 7,7955 3,9507 5,4486 2,6685 6,9767 6,7804 6,3830 2,9249 4,0287 5,6093 11,1626

18,4289 7,5662 3,8345 5,2884 2,5900 6,7881 6,5972 6,2105 2,8459 3,9198 5,5532 10,8343

4,41% 5,87% 5,29% 5,77% 6,21% 7,41% 3,83% 6,86% -4,74% 7,98% 0,03% 6,23%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.641.102,85 6.626.464,65 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.065.714,57 3.146.389,97 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.026.996,45 5.012.277,29 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 17.198.814,36 5.123.147,34

6,8877 2,8813 2,5990 3,3571

3,05% 1,86% 0,00% 0,01%

7,0943 2,9677 2,6250 3,3571

6,8188 2,8525 2,5860 3,3571

3,34% -7,43% -26,03% 0,18%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.434.537,92 9.695.590,97 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 489.425,30 154.616,90 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 990.024,83 124.310,53 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.476.519,65 1.622.080,92 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.507.166,51 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.945.195,36 8.386.010,49 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.706.317,41 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.776.569,13 737.916,12

0,5605 3,1654 7,9641 1,5268 3,4137 2,4976 2,8226 2,4075

3,18% 1,63% -1,55% -1,11% 0,00% -1,44% -0,06% -0,79%

0,5689 3,2129 8,0836 1,5360 3,4171 2,5351 2,8395 2,4436

0,5549 12,48% 3,1337 11,93% 7,8845 5,29% 1,5146 -42,18% 3,4000 -1,79% 2,4726 4,17% 2,8000 -0,65% 2,3834 -4,47%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 280.802.785,16 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 135.251.880,29 107.941.823,29

1,9176 1,2530

1,65% 0,12%

1,9176 1,2530

1,9176 -11,01% 1,2530 -24,90%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9477 2,2584 0,6801 1,8704 5,8621 1,9859 2,8511 7,3008 6,2645 7,2139 3,6366

-0,02% 3,28% 1,81% 1,50% -1,24% -2,18% -0,19% 0,01% -0,83% -0,08% -0,80%

3,9477 2,2584 0,6801 1,8704 5,8621 1,9859 2,8511 7,3008 6,2645 7,2139 3,6366

3,9181 -23,71% 2,2358 5,00% 0,6733 8,96% 1,8517 -8,40% 5,8035 3,44% 1,9660 0,58% 2,8297 -23,70% 7,3008 1,00% 6,2019 1,41% 7,1598 2,35% 3,6002 2,92%

4.668.440,11 28.138.098,69 310.858,28 5.335.300,88 18.463.570,67 31.102.061,46 4.593.587,31 1.188.821,96 4.487.497,76 2.013.311,02 1.485.334,10 8.773.947,68 3.718.181,79 2.019.259,30 6.626.951,97 9.650.225,07 325.185,32 771.028,63 2.859.424,28 12.750.183,07 8.063.599,10

9,8820 1,3566 14,5261 4,1047 3,3909 3,4693 11,4625 11,0379 9,9941 1,2898 12,2061 6,3599 8,5400 7,1362 9,7671 2,4322 30,7006 13,8663 10,6718 2,9291 3,2749

-0,35% -2,26% -2,76% 2,09% 0,01% -0,55% -0,33% -0,31% -0,26% 2,90% -0,01% -0,65% -0,13% 0,22% 1,89% 1,74% -0,23% -2,23% -2,77% -1,40% -0,58%

10,0796 1,3566 14,5261 4,1047 3,3909 3,5560 11,6918 11,2587 9,9941 1,2898 12,2061 6,3917 8,5485 7,2076 9,8648 2,4565 30,8541 14,0050 10,7785 2,9291 3,2749

9,6844 7,80% 1,3430 1,13% 14,3808 9,92% 4,0637 7,64% 3,3655 3,88% 3,3999 6,94% 11,2333 6,58% 10,8171 5,39% 9,7942 7,22% 1,2769 13,67% 12,2061 2,29% 6,3122 -23,76% 8,4973 7,60% 7,0648 -7,73% 9,6694 7,88% 2,4079 10,65% 30,4703 -1,17% 13,7276 1,11% 10,5651 9,81% 2,8998 6,88% 3,2422 5,48%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.265.131,05 10.124.851,46 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.769.068,77 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 96.622,81 102.581,97 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 10.015.604,90 11.219.857,87 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.930.023,30 15.468.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.187.827,45 53.310.311,21 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 666.475,54 3.407.785,83 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.825.288,90 239.241,66 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 270.856,37 22.314,31 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 983.230,17 61.891,09 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 26.847.543,81 22.639.111,18 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 22.311.904,26 19.274.844,38 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 808.256,25 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.784.382,42 342.442,87 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 623.982,58 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.493.457,19 526.544,84 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 660.642,31 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.368.721,96 160.935,81 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 526.461,96 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 116.574.910,17 14.552.882,63 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 648.232,41 76.476,19 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 32.897.070,11 5.152.420,19 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 750.048,05 108.520,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 62.725.918,09 9.091.142,35

0,7176 0,7441 0,9419 0,8927 0,9006 0,1911 0,1956 11,8094 12,1382 15,8865 1,1859 1,1576 1,1585 8,1309 8,4903 8,5339 8,9569 8,5048 8,9859 8,0104 8,4763 6,3848 6,9116 6,8997

-2,86% -2,83% -2,52% -2,80% -2,78% 2,03% 2,95% -3,12% -3,14% -2,76% -0,12% -0,16% -0,17% -0,37% -0,36% -0,13% -0,12% -0,20% -0,18% -0,56% -0,56% -0,18% -0,35% -0,35%

0,7176 0,7441 0,9419 0,8927 0,9006 0,1911 0,1956 11,8094 12,1382 15,8865 1,1859 1,1576 1,1585 8,1309 8,4903 8,5339 8,9569 8,5048 8,9859 8,0104 8,4763 6,3848 6,9116 6,8997

9.100.161,78 2.305.182,59 31.350.578,68 13.881.481,89 1.263.366,54 1.857.665,29 15.916.347,95 8.509.426,93 8.861.607,38 1.511.665,78 3.897.716,35 1.962.675,71 6.074.964,75 2.130.733,55 4.326.003,36 592.536,10 36.469.959,68 5.821.649,71 11.634.276,55 1.612.754,46 4.658.038,17 1.280.876,86

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 46.133.508,13 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.172.215,11 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.515.545,00 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.899.562,35 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 62.608.347,18 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 107.903.523,18 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 52.654.173,29 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.122.138,09 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 44.848.570,80 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.596.754,24 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 18.130.079,15 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 55.801.671,54 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 31.753.100,40 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.409.784,48 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 64.726.287,69 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 23.470.982,72 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.983.387,16 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.691.298,52 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 30.515.345,49 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 37.346.214,15 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 26.407.252,48

0,7104 0,7441 0,9231 0,8838 0,9006 0,1892 0,1936 11,6913 12,1382 15,7276 1,1859 1,1489 1,1585 7,9683 8,4903 8,3632 8,9569 8,3347 8,9859 7,8502 8,4763 6,3210 6,8425 6,8307

1,17% 1,49% 2,51% 10,43% 10,75% 8,64% 12,41% 22,49% 22,75% 24,18% 3,72% 4,50% 4,55% 3,79% 3,95% 2,48% 2,63% 4,19% 4,49% 6,88% 6,89% 4,84% 5,93% 5,94%

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

36.268.957,70 33.159.495,39 32.219.970,62 10.872.326,24 514.025,19 38.303.791,55 119.572,60 9.852,97 28.259.743,45 14.471.238,15 145.943,55 22.552.098,06 32.772.523,81 25.980.078,45 30.764.536,66 1.921.583,81 362.151,73 55.107.995,74 3.987.661,80 480.071,02 469.635,47 190.473,03 1.610.228,88 3.312.698,71 262.191,75 174.185,75 1.154.321,68 784.709,18 849.531,93 419.071,12 132.847,08 1.590.734,86 879.696,52 13.616.409,87 22.254.764,34 22.215.576,83 1.452.496,57 116.529,18 1.736.087,25 629.844,43 472.861,88 24.491.215,99 18.342.608,90 1.040.213,05

5.725.801,94 4.503.679,14 3.210.578,93 1.076.254,66 50.372,92 46.081.986,73 109.696,01 11.348,82 35.126.340,35 17.179.806,87 138.333,75 28.029.725,70 3.044.725,19 2.471.569,39 29.521.896,86 1.810.121,03 265.040,64 46.316.845,05 4.871.265,63 572.375,25 66.966,57 26.105,36 229.569,51 698.594,31 199.878,20 139.263,25 441.442,69 69.546,18 57.362,83 37.143,91 102.093,76 185.559,81 101.414,63 1.427.496,01 2.328.748,45 2.334.780,64 131.862,66 8.070,81 1.944.919,94 53.625,83 42.916,40 2.440.152,63 1.827.552,01 1.449.833,04

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 6,3343 7,3628 10,0356 10,1020 10,2044 0,8312 1,0900 0,8682 0,8045 0,8423 1,0550 0,8046 10,7637 10,5116 1,0421 1,0616 1,3664 1,1898 0,8186 0,8387 7,0130 7,2963 7,0141 4,7419 1,3118 1,2508 2,6149 11,2833 14,8098 11,2824 1,3012 8,5726 8,6743 9,5387 9,5565 9,5151 11,0152 14,4384 0,8926 11,7452 11,0182 10,0368 10,0367 0,7175

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 43.202.147,74 11.039.001,76 3,9136 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 57.614.422,84 17.317.483,40 3,3270 ¢∏§√™ TOP-30 6.164.404,23 10.894.742,58 0,5658 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.209.094,42 294.878,00 7,4916 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 23.368.775,60 4.586.406,09 5,0952 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 21.569.232,10 5.792.977,65 3,7233 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.798.366,62 1.257.640,02 6,9959 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.513.328,60 819.407,91 5,5080 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 16.375.318,37 5.583.322,55 2,9329 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 283.609.344,84 48.596.276,39 5,8360 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 23.056.524,51 7.842.362,67 2,9400 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 715.911,97 135.111,47 5,2987 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.417.664,84 388.550,00 6,2223 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 36.037.860,06 6.658.987,87 5,4119 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 88.945.038,67 11.853.917,32 7,5034 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 30.526.034,92 37.566.438,83 0,8126 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.938.081,46 3.089.427,74 2,2457 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 31.121.187,00 3.127.352,02 9,9513 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 25.261.591,55 2.119.949,24 11,9161 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.000.178,91 809.674,82 11,1158 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 6.147.361,83 1.030.174,77 5,9673 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.656.148,39 634.221,94 10,4950 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.481.174,83 6.663.396,98 9,2267 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.254.631,53 2.995.181,93 8,7656 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.188.860,51 1.749.605,81 8,6813

-0,32% -0,33% -1,16% -0,25% -0,25% -2,13% -1,79% -2,12% -1,46% -1,45% -1,11% -1,46% -0,23% -0,30% -0,72% -0,72% -0,38% -0,24% 0,37% 0,37% -0,19% -0,17% -0,19% -0,23% -1,49% -1,51% 0,05% -1,82% -1,47% -1,82% -1,46% -0,20% -0,19% 0,07% -0,45% -0,10% -1,21% -0,86% -2,80% -2,96% -1,21% 0,01% 0,01% -2,86%

6,3343 7,3628 10,0356 10,1020 10,2044 0,8312 1,0900 0,8682 0,8045 0,8423 1,0550 0,8126 10,7637 10,5116 1,0421 1,0616 1,3664 1,1898 0,8186 0,8387 7,0130 7,2963 7,1544 4,7419 1,3118 1,2508 2,6149 11,2833 14,8098 11,3952 1,3012 8,5726 8,6743 9,5387 9,8432 9,5151 11,0152 14,4384 0,9015 11,8627 11,1284 10,0368 10,0367 0,7247

-0,07% 3,9136 2,27% 3,3270 4,84% 0,5658 3,29% 7,4916 1,35% 5,0952 0,55% 3,7233 0,49% 6,9959 0,90% 5,5080 -2,78% 2,9329 -0,12% 5,8360 -3,07% 2,9400 -1,17% 5,2987 -2,86% 6,2223 -0,36% 5,4119 -0,65% 7,8786 1,79% 0,8126 -0,04% 2,2457 -1,33% 9,9513 0,01% 11,9161 -0,06% 11,1158 -0,34% 5,9673 -0,07% 10,4950 -0,73% 9,2267 -1,16% 8,7656 -1,80% 8,6813

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 179.192,68 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.018.701,48 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.564.839,59 1.327,82 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.507.067,22 10.337,02 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 357.112,98 302,94 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 36.069.231,16 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 435.991,29 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 37.008.182,80 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 8.287,01 20,55 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.527.311,71 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 38.774,80 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.221.920,97 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 827.172,49 853,01 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.390.041,57 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) 814.751,79 831,59

1.203,5200 1.199,1900 1.178,5000 1.209,9300 1.178,8400 1.199,4200 901,1900 903,0800 403,2800 404,0500 881,3900 883,3600 969,7100 1.028,8100 979,7600

0,03% 0,03% -0,03% -0,03% -0,36% -0,35% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,05% -0,05% -0,14% -0,13% -2,13%

1.203,5200 1.199,1900 1.178,5000 1.209,9300 1.178,8400 1.199,4200 901,1900 903,0800 403,2800 404,0500 881,3900 883,3600 969,7100 1.028,8100 979,7600

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.812.197,55 225.631,89 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 1.702.579,94 1.173.832,06 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.855.365,69 1.393.437,69 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.523.171,48 3.003.975,33 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.760.737,78 702.932,98 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.370.344,32 1.600.645,43 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.813.694,75 605.914,49 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.992.050,27 3.455.033,83 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.203.550,15 690.185,67 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.348.165,24 1.795.991,70

8,0317 1,4504 2,7668 1,5057 2,5048 2,7304 2,9933 3,7603 3,1927 0,7507

-0,07% -0,20% 2,28% -2,00% -1,86% -1,63% -1,43% -0,05% -0,65% 1,35%

8,1522 1,5664 2,8498 1,5509 2,5799 2,7987 3,0831 3,8167 3,2406 0,8108

6,2710 7,2892 9,8349 10,0262 10,2044 0,8229 1,0737 0,8682 0,7884 0,8423 1,0339 0,7966 10,5484 10,3014 1,0317 1,0616 1,3459 1,1898 0,8104 0,8387 6,8727 7,2963 6,8738 4,7063 1,3118 1,2383 2,6149 11,1141 14,5877 11,1696 1,2882 8,5726 8,6743 9,5387 9,3654 9,3248 10,7949 14,1496 0,8926 11,7452 11,0182 10,0368 10,0367 0,7175

7,57% 9,55% 6,78% 5,19% 5,25% 6,95% 8,38% 7,23% 10,95% 11,27% 12,45% 10,96% 4,41% 3,14% 4,78% 4,92% 6,19% 8,51% 10,00% 10,23% 1,88% 2,29% 1,88% -1,65% 11,94% 11,61% 8,04% 6,56% 8,00% 6,56% 11,99% 5,90% 6,18% 1,16% -0,11% -0,09% 6,99% 8,44% 10,42% 22,73% 6,99% 0,18% 0,17% 1,16%

3,9136 -20,47% 3,2937 4,96% 0,5601 8,16% 7,4916 7,62% 5,0442 -17,29% 3,6861 -1,50% 6,9259 -2,59% 5,5080 -10,55% 2,9036 2,21% 5,8360 10,18% 2,9106 1,54% 5,2457 0,25% 6,2223 17,59% 5,4119 8,42% 7,5034 7,97% 0,8045 7,69% 2,2232 -1,01% 9,9015 7,35% 11,9161 0,55% 11,1158 9,10% 5,9673 8,27% 10,3901 2,11% 9,1344 3,43% 8,6779 4,11% 8,5945 6,54%

1.203,5200 4,31% 1.199,1900 4,33% 1.178,5000 4,61% 1.209,9300 4,62% 1.178,8400 7,15% 1.199,4200 7,16% 901,1900 5,61% 903,0800 5,62% 403,2800 5,51% 404,0500 5,51% 881,3900 3,30% 883,3600 3,31% 969,7100 8,57% 1.028,8100 8,58% 979,7600 -2,13%

8,0317 1,4504 2,7391 1,4906 2,4798 2,7031 2,9634 3,7603 3,1927 0,7507

1,29% -28,63% 8,34% 3,73% 8,00% 5,51% 5,92% 5,16% 6,35% -7,82%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.144.782,62 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 38.221.342,36 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 29.851.128,31 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 9.861.424,44 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 10.210.005,06 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.512.202,89 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.163.021,86 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.440.208,60

954.559,55 5,3897 19.036.671,85 2,0078 1.390.013,12 21,4754 3.666.187,13 2,6898 2.103.149,74 4,8546 3.049.798,95 2,7911 759.034,95 4,1672 1.636.404,53 6,3800

0,05% 5,4571 5,3897 2,64% 0,00% 2,0178 2,0078 0,16% 0,22% 22,0660 21,4754 5,65% -1,82% 2,7638 2,6898 7,46% -1,72% 4,9881 4,8546 11,04% -2,26% 2,8679 2,7911 5,33% -0,14% 4,2193 4,1672 0,53% -1,07% 6,5076 6,3800 2,79%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 40.534.227,92 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.080.282,07 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.248.048,94

9.659.785,45 4.063.540,10 1.154.015,96

4,1962 1,7424 5,4142

0,72% 0,54% 0,00%

4,2801 1,7685 5,4142

4,1962 0,43% 1,7424 0,76% 5,4142 -0,08%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.141.917,30 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.127.964,49 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.660.167,79 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.472.004,12 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 911.616,62 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.017.958,57

1.217.562,92 1.534.907,12 252.723,15 3.780.819,79 1.024.293,20 287.695,47

5,0444 2,0379 6,5691 1,4473 0,8900 3,5383

-0,20% 1,53% 0,01% 2,26% 2,22% -1,62%

5,1453 2,1398 6,5855 1,5197 0,9345 3,6798

4,9940 -30,50% 2,0175 -13,67% 6,5363 1,66% 1,4328 3,57% 0,8811 6,19% 3,5029 8,47%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 2.633.645,22 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 365.463,79 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 234.635,75 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 4.877.088,36

1.326.965,35 152.138,89 78.447,62 979.360,68

1,9847 2,4022 2,9910 4,9799

-0,30% 0,41% -0,30% -0,05%

1,9847 2,4502 2,9910 4,9799

1,9748 -25,31% 2,3902 -6,72% 2,9760 5,59% 4,9550 4,12%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.975.680,85 11.425.393,63 4.403.975,27 740.416,44 1.068.961,76 2.018.141,70

398.232,39 9.679.536,37 2.808.390,00 228.363,59 334.358,21 705.249,47

4,9611 1,1804 1,5681 3,2423 3,1971 2,8616

0,01% 2,47% 1,14% -1,77% -1,08% -2,06%

4,9611 1,1804 1,5681 3,2423 3,1971 2,8616

4,9363 1,1745 1,5603 3,2261 3,1811 2,8473

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 985.777,98 748.214,12 1,3175 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.832.475,77 1.638.530,25 2,3390 MARFIN √§Àª¶π∞ ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 19.392.538,63 3.797.008,26 5,1073 MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.243.355,41 6.289.054,09 1,1517 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.338.207,87 3.043.741,88 2,4109 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.671.576,59 3.130.203,26 3,4092 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 839.936,86 317.700,21 2,6438 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.381.890,71 4.426.548,29 1,4417 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 76.456.912,94 18.419.712,50 4,1508 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.267.633,06 2.147.650,03 2,9184 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.463.099,85 6.592.993,02 2,8004 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.680.917,79 647.724,55 2,5951 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 976.040,36 326.434,02 2,9900 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.366.954,08 550.235,30 4,3017

-0,23% -0,92% 2,31% 1,35% -0,04% -0,39% -2,31% -2,30% 0,01% -1,79% -1,13% 0,00% -0,29% -0,01%

1,3570 2,4092 5,2605 1,1863 2,4832 3,5115 2,7231 1,4850 4,1716 3,0060 2,8844 2,6730 3,0797 4,4308

1,2780 -20,06% 2,2688 3,79% 4,9541 3,11% 1,1171 11,62% 2,3386 -1,80% 3,3069 1,86% 2,5645 -0,16% 1,3984 1,70% 4,1300 1,40% 2,8308 6,89% 2,7164 8,57% 2,5172 0,00% 2,9003 3,56% 4,1726 3,25%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 75.525.617,05 4.518.430,84 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.823.180,43 760.872,80 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.679.393,51 2.132.128,64 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.918.575,37 1.580.811,44 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.453.154,73 1.004.229,00 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.202.210,72 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 891.584,81 82.058,43 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.909.602,04 352.485,16 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.482.874,40 2.339.665,83 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.339.202,77 283.666,77 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.989.837,63 851.350,47 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.974.014,21 715.781,00 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 13.310.440,53 8.411.739,85 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 621.099,53 206.345,19 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.366.515,09 5.574.272,62 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.475.172,43 371.589,21 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.483.292,17 3.034.906,00 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.065.042,13 311.808,17 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 838.492,79 85.016,26

16,7150 12,9104 6,8849 13,2328 16,3839 11,6912 10,8652 5,4175 13,0287 11,7716 3,5119 4,1549 1,5824 3,0100 0,7833 3,9699 3,4542 13,0370 9,8627

-0,36% 0,01% 2,80% -2,00% -0,71% -0,27% -0,29% -0,74% -0,19% -0,12% -0,06% 1,58% 6,48% -0,01% 2,61% -1,82% -0,99% -0,96% -0,71%

17,0493 13,0395 7,2291 13,8944 17,2031 12,2758 11,4085 5,5259 13,2893 12,0070 3,5470 4,3626 1,6615 3,0552 0,8107 4,1684 3,6269 13,6889 10,3558

16,5479 1,79% 12,7813 0,25% 6,8161 5,31% 13,1005 3,12% 16,2201 5,46% 11,4574 1,71% 10,6479 1,16% 5,3633 7,62% 12,8984 4,37% 11,6539 -1,00% 3,4768 0,09% 4,1134 12,51% 1,5666 8,04% 3,0100 -35,29% 0,7833 5,31% 3,9302 3,69% 3,4197 7,88% 12,9066 -0,54% 9,7641 5,53%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.981.523,30 458.714,85 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 1.148.018,63 1.136.388,56 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.818.788,52 11.897.315,89 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.711.424,63 2.867.136,70 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.385.719,96 7.048.794,22 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.861.442,72 2.079.445,06 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.219.839,55 1.037.194,95 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 8.695.067,24 6.003.655,15 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.488.468,79 639.640,29

8,6797 1,0102 0,6572 1,6433 0,9059 2,3379 3,1044 1,4483 2,3270

0,01% -1,15% 4,25% -2,61% 1,70% -1,93% -1,66% 0,43% -2,54%

8,8533 1,0304 0,6901 1,7255 0,9512 2,4548 3,2596 1,5207 2,4434

8,5061 -0,04% 0,9900 -43,35% 0,6506 4,05% 1,6104 -0,92% 0,8878 10,83% 2,2911 2,23% 3,0423 4,16% 1,4193 -0,76% 2,2805 6,84%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 61.865.186,04 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.966.556,86 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.403.304,21 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 413.660,17

15.834.398,65 2.189.333,45 3.745.108,65 513.013,76

3,9070 1,8118 1,4428 0,8063

0,01% -0,26% 1,31% 1,10%

3,9070 1,8118 1,4428 0,8103

3,8875 1,50% 1,7982 -21,02% 1,4284 11,49% 0,8031 -5,45%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 731.153,71 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 665.416,75 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.632.255,21 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 96.625,79

300.530,50 165.988,10 486.849,70 95.606,50

2,4329 4,0088 3,3527 1,0107

0,98% -0,40% 1,36% 1,44%

2,5059 4,0689 3,4868 1,0511

2,3842 -4,04% 3,9687 -39,61% 3,3192 6,01% 1,0006 4,99%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.734.274,59 3.605.822,83 3,2543 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.069.334,23 8.202.668,81 0,3742 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.799.447,25 4.205.247,83 1,1413 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.700.165,27 1.241.822,38 4,5902 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.403.221,59 2.778.612,33 10,2221 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.141.322,44 2.473.758,78 2,8868 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 330.809,99 120.000,00 2,7567 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 417.259,37 150.492,23 2,7726 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.734.631,32 289.549,59 9,4444 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.225.112,99 414.373,43 10,1964 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.741.725,85 164.464,76 10,5903

0,87% 6,38% -4,64% 5,24% 4,35% -4,61%

4,16% 3,3113 3,1892 9,19% 1,71% 0,3807 0,3667 13,81% 1,47% 1,1527 1,1299 -3,68% 0,01% 4,5902 4,5902 -7,79% 0,01% 10,2221 10,2221 1,15% -0,37% 2,9157 2,8579 -14,07% 0,66% 2,7843 2,7291 -4,62% 0,77% 2,8003 2,7449 -6,84% -2,02% 9,5861 9,3736 6,95% -1,39% 10,3239 10,1199 4,49% -0,10% 10,6962 10,5109 2,35%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,01% 275,8998 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.254.894,93 12.033,26 270,4900 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.223.146,14 30.543,69 203,7500 0,00% 204,7688

270,4900 1,88% 203,7500 -0,24%

T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 622.829,08 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 11.009.106,18 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 7.041.971,53 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.224.304,59

264.720,82 5.658.153,85 1.279.039,21 2.893.758,94

2,3528 1,9457 5,5057 1,1142

0,42% -0,28% -0,02% 1,74%

2,4704 1,9846 5,5167 1,1699

2,3293 -6,13% 1,9068 -25,37% 5,3956 -6,92% 1,0919 2,29%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 246.402.484,44 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.143.901,13 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.149.579,23 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 856.046,93 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.097.974,23 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.260.418,83 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 980.058,77

94.387.222,36 5.439.093,68 6.564.975,79 1.780.675,50 903.984,87 331.636,34 252.189,43

2,6105 1,1296 1,3937 0,4807 3,4270 3,8006 3,8862

0,02% -0,41% 2,35% 6,02% -0,18% -1,52% 4,18%

2,6105 1,1296 1,3972 0,4831 3,4356 3,8196 3,8862

2,6105 2,16% 1,1268 -13,63% 1,3902 -3,86% 0,4783 2,30% 3,4184 2,00% 3,7816 4,68% 3,8862 -10,47%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3131 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,82595 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4379 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,907 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .106,18 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2011 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,604 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3166 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2743

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2934

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2488

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,314 .........................................................1,3122 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82653 .......................................................0,82537 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4431 .........................................................7,4327 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9132 .........................................................8,9008 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,25 .........................................................106,11 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2019 .........................................................1,2003 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6093 .........................................................7,5987 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3175 .........................................................1,3157 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2752 .........................................................1,2734

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 11H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

723,61

-0,88

0,279 1,08 0,243 0,068 1,36 0,065 0,353 0,135 13,55 0,28 0,341 0,114 0,68 3,75 0,76 0,451 4,08 1,35 5,30 0,799 0,195 0,545 0,92 3,80 0,771 2,40 0,181 0,26 0,29 0,233 2,43 5,20 1,12 1,14 1,12 2,25 1,81 0,10 0,243 0,596 0,18 0,37 0,668 0,532 3,40 4,90 1,37 0,119 0,663 0,038 0,22 1,37 0,80 0,243 0,30 0,26 0,15 0,097 2,20 0,50 0,67 1,36 0,218 0,40 0,474 3,23 0,699 1,12 0,304 0,08 0,51 0,966 0,395 5,00 3,17 1,04 0,455 0,18 0,30 1,84 0,277 0,32 0,77 0,535 1,12 0,566 0,26 0,565 13,90 1,26 1,26 6,10 3,02 0,57 1,64 0,546 0,225 4,11 4,00 0,45 0,59 0,245 0,705 0,329 0,441 0,315 0,161 0,381

-8,82 0,93 -10,00 -2,86 -0,73 4,84 0,00 0,00 -0,95 0,00 -4,75 7,55 1,64 0,00 0,00 8,41 -29,53 -1,46 -2,75 7,97 -1,02 -3,54 -0,97 0,26 -3,50 -4,00 -8,59 0,00 -6,15 -10,38 -10,00 0,19 0,00 0,00 0,00 1,81 0,00 14,94 0,00 -0,67 0,00 0,00 -4,02 -3,27 0,00 4,03 0,00 0,00 -2,36 5,56 -11,65 0,74 6,67 9,95 -3,23 0,00 0,00 -1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 2,75 0,00 -9,09 0,00 -1,83 9,72 0,00 -1,86 -2,80 -3,19 -5,26 0,00 -10,24 0,00 0,00 -4,11 1,71 -1,75 0,00 0,00 0,00 -3,47 0,00 -4,55 1,67 -1,95 7,14 0,00 0,92 -3,85 0,74 -2,44 0,00 -0,67 3,38 3,68 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√)

2.864 9.467.190 55.609 22.200 3.549 7.105 0 10.320 212.490 0 1.259 51.873 5.611.207 772 0 1.390 4.225 8.991 46.070 100 181.224 3.130 2.804 49.379 10.073 500 30.914 2.300 951.313 2.618.106 4 547 0 0 0 4.750 545 3.190 0 1.454 0 0 2.455 2.210 0 1.118 0 0 7.389 3.910 717.739 13.915 450 980 2.801 300 0 32.640 0 0 0 0 2.325 0 0 40.153 0 30 0 1.100 0 69.857 2.000 1.236 394.817 2.075 174 7.118 0 7.324.889 0 4.425 2.102 1.420 3.582 0 2.200 0 2.700 133.772 9.730 119.249 95.327 266 580 5.325 630 14.252 3.291 258 10.930 4.240 150 0 0 0 3 0

0,279 1,03 0,241 0,064 1,35 0,059 0,00 0,135 13,43 0,00 0,341 0,104 0,65 3,70 0,00 0,438 4,06 1,33 5,30 0,799 0,192 0,536 0,90 3,72 0,725 2,40 0,18 0,26 0,285 0,232 2,43 4,86 0,00 0,00 0,00 2,20 1,81 0,084 0,00 0,59 0,00 0,00 0,66 0,532 0,00 4,75 0,00 0,00 0,639 0,038 0,22 1,34 0,78 0,243 0,30 0,26 0,00 0,089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,205 0,00 0,00 3,13 0,00 1,03 0,00 0,08 0,00 0,945 0,395 4,50 3,17 1,04 0,45 0,177 0,00 1,84 0,00 0,302 0,77 0,517 1,12 0,00 0,26 0,00 13,90 1,24 1,25 5,83 3,00 0,534 1,64 0,519 0,222 3,91 3,96 0,415 0,58 0,234 0,705 0,00 0,00 0,00 0,161 0,00

0,319 1,19 0,281 0,088 1,40 0,067 0,00 0,135 13,93 0,00 0,36 0,114 0,749 3,75 0,00 0,454 5,96 1,37 5,65 0,799 0,203 0,569 0,92 3,83 0,80 2,40 0,206 0,26 0,31 0,264 2,43 5,34 0,00 0,00 0,00 2,25 1,81 0,107 0,00 0,596 0,00 0,00 0,673 0,559 0,00 4,90 0,00 0,00 0,68 0,038 0,263 1,40 0,80 0,243 0,32 0,26 0,00 0,097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,218 0,00 0,00 3,27 0,00 1,12 0,00 0,08 0,00 0,99 0,395 5,00 3,30 1,04 0,455 0,189 0,00 2,13 0,00 0,32 0,787 0,568 1,17 0,00 0,27 0,00 14,40 1,30 1,30 6,10 3,10 0,573 1,64 0,559 0,226 4,11 4,07 0,45 0,596 0,254 0,714 0,00 0,00 0,00 0,161 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,72 7,94 0,651 1,39 0,64 1,89 3,63 0,84 0,30 0,35 0,353 3,67 0,245 0,402 0,69 0,234 0,503 0,584 0,49 0,661 0,385 0,879 0,307 1,40 0,26 7,42 0,313 6,16 0,269 0,799 0,448 2,91 1,02 0,30 0,492 0,245 11,90 10,97 6,74 3,15 0,417 0,309 0,307 1,75 2,15 0,538 4,37 0,118 0,00 2,10 1,15 0,341 1,04 0,388 0,665 0,048 0,438 1,75 1,23 0,235 15,40 5,90 0,222 0,277 0,255 0,85 0,442 0,079 0,60

-2,57 -1,00 -8,95 -2,11 -1,54 0,00 9,67 0,00 -1,64 0,00 -9,95 0,00 -2,00 -4,74 0,00 0,00 -5,09 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 -2,10 4,00 1,92 0,00 1,82 0,00 13,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 1,97 3,28 0,00 -1,28 -7,25 0,00 7,50 -2,18 -0,91 24,21 0,00 5,00 0,00 -5,28 -1,89 -1,27 -1,34 0,00 -12,22 -1,69 3,36 0,00 2,67 0,00 -0,89 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

183.237 17.962 70 10 1.230 0 899 0 7.250 0 110 0 1.270 8.326 0 0 5.554.690 2.050 0 0 0 0 250 100 100 10.608 0 55.835 0 1 0 232.722 0 100 1.278 0 4.850 230 355.928 482.472 0 8.030 6.426.485 0 122 6.640 2.470 200 0 9.885 0 770 12.699 200 22.011 0 1.414.041 26.769 1.140 0 27.984 0 76.699 0 0 0 1.400 0 0

0,72 7,85 0,65 1,39 0,64 0,00 3,36 0,00 0,30 0,00 0,353 0,00 0,245 0,40 0,00 0,00 0,495 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,286 1,40 0,26 7,27 0,00 5,97 0,00 0,799 0,00 2,83 0,00 0,30 0,472 0,00 11,75 10,97 6,61 3,01 0,00 0,293 0,307 0,00 2,00 0,533 4,37 0,118 0,00 2,04 0,00 0,34 1,01 0,388 0,659 0,00 0,438 1,74 1,19 0,00 14,50 0,00 0,216 0,00 0,00 0,00 0,441 0,00 0,00

0,743 8,04 0,651 1,39 0,64 0,00 3,64 0,00 0,31 0,00 0,353 0,00 0,245 0,422 0,00 0,00 0,538 0,659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,307 1,40 0,26 7,48 0,00 6,16 0,00 0,799 0,00 2,98 0,00 0,30 0,493 0,00 11,90 10,98 6,80 3,15 0,00 0,31 0,354 0,00 2,15 0,564 4,41 0,118 0,00 2,15 0,00 0,379 1,07 0,40 0,708 0,00 0,525 1,79 1,23 0,00 15,40 0,00 0,228 0,00 0,00 0,00 0,451 0,00 0,00

2,85 6,25 7,40

-2,06 -0,32 -1,86

11 2 2

2,85 6,25 7,40

2,87 6,25 7,40

7,60 0,238 0,135 0,359 0,111 2,50 7,00 0,24 1,81 14,00 95,00 17,26 0,12 0,12 2,23 0,121

0,00 -17,65 0,00 0,00 0,00 9,65 0,00 0,00 -4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,38

900 810 0 0 0 100 0 12.000 260 0 0 200 0 0 0 1

7,60 0,232 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,24 1,81 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00 0,00 0,121

7,60 0,28 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,24 1,81 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00 0,00 0,121

0,041 0,30 0,041 1,07 0,105 0,06 0,08 1,41 0,41 1,30 0,093 0,658 1,12 0,64 0,066 0,24

0,00 0,00 -10,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

0 0 7.000 0 0 0 0 0 1.050 0 0 0 0 0 1.206 0

0,00 0,00 0,041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,066 0,00

0,00 0,00 0,041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,066 0,00

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,098 0,032 0,10 0,188 0,098 0,19 0,087 0,28 0,12 0,08 0,029 0,43 0,106 0,108 0,175 0,10 0,182 0,835 0,121 0,072 3,70 0,76 0,073 0,285 0,08 0,14 0,05 2,69 0,529 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,132 0,09 0,10 0,174 0,122 0,08 0,097 0,34 0,058 0,199 0,629 0,588 0,26 0,394 0,39 0,54 0,02 0,78 0,08 1,00 0,832 0,038 0,08 0,074 0,30 0,12

-10,91 0,00 7,53 0,00 4,26 7,34 -2,25 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,86 5,26 0,00 0,00 18,37 0,00 -1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 19,35 0,00 0,00

6.249 0 506 0 1.179 1.400 1.426 0 0 0 450 0 25 28.936 0 0 12.650 0 0 0 0 0 0 1.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 0 4.300 13.398 0 0 1.500 0 50 0 0 0 0 0 0 0 4.700 0 400 0 0 2.000 0 0

0,088 0,00 0,10 0,00 0,091 0,142 0,081 0,00 0,00 0,00 0,029 0,00 0,106 0,102 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,117 0,08 0,00 0,00 0,058 0,00 0,629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,832 0,00 0,00 0,074 0,00 0,00

0,10 0,00 0,108 0,00 0,103 0,209 0,09 0,00 0,00 0,00 0,029 0,00 0,108 0,126 0,00 0,00 0,188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,13 0,08 0,00 0,00 0,058 0,00 0,629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,832 0,00 0,00 0,074 0,00 0,00

0,048 0,036 4,08 9,95 3,03

-20,00 0,00 2,00 0,00 0,00

5.198 0 2.550 0 0

0,048 0,00 4,05 0,00 0,00

0,048 0,00 4,08 0,00 0,00

6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,80 2,86 2,08 0,49 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,03 1,51 1,22 4,00


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË “Alice” , Ì ı¤Ì· ÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÂıÓÔًوÓ. ¢Âη¤ÓÙÂ, ·fi Ù· 80 ̤ÏË, Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ̤۷ ·fi ¤Ó· ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ.∏ ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 25/4. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∏ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È Ô ™‡ÏÂÎıÂÙËÚ›Ô˘: ¢Â˘Ù¤Ú· ÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 17:00·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË 21:00, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÚªËÙÛ¿ÎË “Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ∫·Ù·Îf ÙËÓ ΔÂÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. Ù¿ÚÙË 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.30 ÛÙÔ ∞¯›Ï— ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎÏÂÈÔ. £· ÚÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ú›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ªËÏ›ÙÛ· ∑·ÚÏ‹¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌË™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ™Ù·Ê˘Ï¿˜. °È· ÙÔ ‚ÈÙÚÈ¿‰Ô˜, ¤ÎıÂÛË ·‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈËÙ‹˜ Î·È Û˘Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÁڷʤ·˜ μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Ï·Ô΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ‰Ú·ÁÚ¿ÊÔ˜- Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘ Î·È Ô ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÔÈËÙ‹˜- Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª¿ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘. ∞ÓÙÚÔ. ™ÙË ¤ÎıÂÛË ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ı· ·Ô‰ÒÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÔ˘Ó Ë ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ μ·Û›ÙÔ˘˜ 15 ̤ÏË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜. Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘. £· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ô™ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ·ÚÔ˘Ï‡˙Ô˜. ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 56 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘: “Ÿ„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ - ∫Ù›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 10:00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 22:00. — ¶·Û¯·ÏÈÓfi Ì·˙¿Ú ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Û¯·ÏÈÓ¿, ÎÂÚÈ¿-Ï·Ì¿‰Â˜, ÎfiÛÌËÌ·, „ËÊȉˆÙ¿, ͇ÏÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ‡Ê·ÛÌ·felting, ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ: Heidi ™Ù·ı¿ÎË, ÷ÚԇϷ ∫fiÁη - ªÔ‡ÛÈ·, ŒÛÙÂÚ ∫·Ú·Ì›ÓË - ªÔ˘Ù·Ê›‰Ô˘, ∫·ÚÔϛӷ ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶·ÙÚÒÓË, ÃÚ‡Û· £ÂÌÂÏ‹, ª·Ú›· ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, ∫ÏÂÔÓ›ÎË ª·ÚÎÔ˙¿ÓË, ÕÓÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ™Ù·˘ÚԇϷ μ·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘. — ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÂÙÂȷ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ “ÕÓÔÈÍË... ·ÈÛı‹ÛˆÓ!” Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÁÈ· Ù· 100 Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Î·Ê¤ ∑ÒÁÈ·, ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 43, Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÃÚÒÌ·Ù· ¿ÓÔÈ͢ ·fi ·ÓıÈṲ̂ӷ ÙÔ›· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ··ÚÔ˘ÓfiηÌÔ˘˜ ı· Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯Ò¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ “™ÎÈ·ı›ÚÔ ÙÔ˘ ∑ÒÁÈ· ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÂÌÂÏÈ¿ Î·È ÙË Ù˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÛÙÔ ¤Á·Ï‹ÓË Ù˘ ʇÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘”. ∏ ¤ÎıÂÛË ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¿Óˆ Û ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î. ™Ù·‡ÚÔ˘ ΔÛÈÌÏÈ·Ú¿ÎË, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞∫¶™ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ Î.Î. ∞ÛË̛ӷ˜ ™Ô˘ÏÙ¿ÓË Î·È ª·Ú›·˜ §¿˙Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6-9 Ì.Ì. (ÎÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·). — ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ·, ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË º¤ÏÈÔ˘, ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. — ΔÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, ÙËÏ: 2421033250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË - ÂÁηٿÛÙ·ÛË “∂›Ó·È Ë Ô›ËÛË ¤Ó· ηÓÙ‹ÏÈ” ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ΔÚ›Ù˘, ¶¤ÌÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ 21/4/2012. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

Δ∂á∂™ — ™‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÎÚÔ‚¿ÙȘ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘” Î·È ÒÚ· 9:30 Ì.Ì. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ú 3,50. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∫·Ì·Ú¤ ÙˆÓ ¡ÂÎÚÒÓ” οı ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ª·ÓÈÙÔ‡ (°Ú·‚È¿˜ 16, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘). ∏ fiÚÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ 9:30 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û °Ú‚ÂÓ¿ Î·È μÏ·¯Ô¯ÒÚÈ· ÛÙȘ 28-29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Î. £ÂÔÏfiÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙËÏ. 2421076240 Î·È 6977483635 Î·È Δ˙ԇ̷ ¡ÈÎfiÏ·Ô 24210-77433 Î·È 6978092200. — ∞fi ÙÔ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ 13/4. ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 11.30 .Ì. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÙٛΔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ú›‰Ë 30, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935. — ™ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó: 1. ΔË ª. ¶¤ÌÙË 12/4 Î·È ÒÚ· 17.00 Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘, 2. ΔË ª. ¶·Ú·Û΢‹ 13/4 Î·È ÒÚ· 14.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ øÚÒÓ, Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ Î·È 3. ΔÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 14/4 Î·È ÒÚ· 20.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. — ΔÔ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ (∞Ï˘ÎÒÓ) ı· „¿ÏÏÂÈ Ù· ÂÁÎÒÌÈ·, ηٿ ÙÔ ÂÛ¤Ú·˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 13/4 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ, Ô˘ ¢ڛÛÎÂÙ·È fiÈÛıÂÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘.

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞fi ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË

ΔÔ ÔχÏ¢ÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ ¶Ú¤Î·

È ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜, ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ - ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 - fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‡„ÈÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙÂÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂϤÙË Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÒÛˆÓ.

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

¶¤Ú·Ó ·fi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÂÎÌËÚȈÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È ÙȘ ÔχÙÈ̘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ η٤¯Ô˘Ó ΢ڛ·Ú¯Ë ı¤ÛË ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, Ô˘ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ¿ÍÈÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È ¯·ÏΤÓÙÂÚÔ˘ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜, ¤¯ÂÈ ·Ó·¯ı› ÛÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÊÔÚ¤· ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂıÓÈ΋˜ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢Û˘. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÛÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÁÏ˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ ¶Ú¤Î·, ÂÓfi˜ ·ıfiÚ˘‚Ô˘ Î·È ÛÂÌÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 6 ª·˝Ô˘ 2012. √ ¶¿ÚȘ ¶Ú¤Î·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1926 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ™·ÓÙÔÚÈÓÈfi ·Ù¤Ú·, Ô˘ ¯ÚËÌ¿ÙÈÛÂ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘. ΔÔ 1944 ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Î·È ÂÎÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ∂Ï ¡Ù¿· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ·’ fiÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ 1945. ∞fi ÙÔ 1946 Ò˜ ÙÔ 1952 ÊÔÈÙ¿ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÛÙ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¢ËÌ‹ÙÚË ªÈÛΛÓË, ∞Ó‰Ú¤· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Î·È √˘Ì‚¤ÚÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÍ‹Ïı ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÒÛˆÓ. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û Ô-

Ì·‰ÈΤ˜ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ Ó· ηÏ¿ÛÂÈ. Δ· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Î·È ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ªÂ ˘ÔÙÚÔÊ›· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÊÔÈÙ¿ ÙÔ 1963 ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. ∞fi ’ÎÂÈ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ·, Ô ¶¿ÚȘ ¶Ú¤Î·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û fiÏ· Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û ªÈÂÓ¿ÏÏÂ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋. ΔËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1999 ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹, ·ÊÔ‡ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ ÚˆÙÔfiÚÔ. √ ¶¿ÚȘ ¶Ú¤Î·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÈÙ˘¯‹ ÙÚfiÔ Î·È ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ‰È¯·ÛÙÈ΋ ‰È-

ÁψÛÛ›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi. ™Â ·Ó¿ÌÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÂΉfiıËÎÂ Ô ÔÁÎ҉˘, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜-§Â‡ÎˆÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ ¶Ú¤Î·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙ· ‰ÔΛÌÈ· ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È πÛÙÔÚÈÎÒÓ Δ¤¯Ó˘ Ì ٷ ÔÔ›· Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘-ı·ً˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¶¿ÚȘ ¶Ú¤Î·˜-˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋” (¤Î‰ÔÛË ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË, ∞ı‹Ó· 2012, Û.Û. 564). ΔÔÓ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ‰Ú. πÛÙÔÚ›·˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™˘ÏÏÔÁÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ŸÏÁ· ªÂÓÙ˙·ÊÔ‡¶Ôχ˙Ô˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ ¶Ú¤Î· ˘‹Ú-

Í ÔχÏ¢ÚÔ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋, Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Ë ¤ÎıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· Î·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ. Δ· ÂÎÙÈı¤ÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜ Î·È Û¯¤‰È·, ηıÒ˜ Î·È ÁÏ˘Ù¿ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∞ÊÂÙËÚ›· Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, fiˆ˜ “Δ· ¿ÏÔÁ·” , “√È ‚›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ” , “Δ· ÏÂ˘Î¿ ·ÓÈ¿” , “Δ· Ù¿ÓÎÂÚ˜” Î·È ÔÈ “◊ڈ˜ ÙÔ˘ ƒÈ¿ÙÛ” . π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ӷ Û ͇ÏÔ, Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ÔÚ›¯·ÏÎÔ Î·È Û›‰ËÚÔ. ™Ô˘‰·›· ı¤ÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ú¤Î· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ë ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë Ì˘ıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó. √È ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È˘Ï›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. Δ· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ¶Ú¤Î· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi π‰Ú‡Ì·Ù· Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. √ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ‰›ÁψÛÛË ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, Ô˘ ÙËÓ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ŸÏÁ· ªÂÓÙ˙·ÊÔ‡¶Ôχ˙Ô˘, ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈηÛÙÈο ‰ÔΛÌÈ·, Ô˘ Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ ¶Ú¤Î· Î·È Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÂÏÔ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿, ÃÚ‡Û·ÓıÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·Ú›·Ó §·ÌÚ¿Î˶Ͽη, ™Ù¤ÏÈÔ §˘‰¿ÎË Î·È ¡ÙfiÚ· ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘-ƒÔÁοÓ, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Ï‹Ú˜ ¯ÚÔÓÔÏfiÁÈÔ Î·È ·Ó¤Î‰ÔÙ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ʈÙÔÁڷʛ˜.

“¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜” ·fi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ “¶∞™Ã∞§π¡∂™ ∂ÈÎfiÓ˜” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘

·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡ ¶·Û¯·ÏÈÓÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓÔ˘Î¿ÎË, Ô˘ ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ·fi ÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ (100,7 & 101,2 ÛÙ· FM Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô www.ert.gr) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÿˆÓ ¡Ù·˚Ê¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ª·Ú›Î· ∫Ú‚‚·Ù¿, °ÈÒÚÁÔ˜ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ •ÂÓ›‰Ë˜, ∫›· ªfi˙Ô˘, ÕÓÓ· ∫·ÏÔ˘Ù¿, ª·Ú›· ∫·ÏÔ˘Ù¿, ™·ÊÒ ¡ÔÙ·Ú¿, °È¿ÓÓ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, Δ¿Î˘ ªËÏÈ¿‰Ë˜, §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ƒÔ˙¿Ó, μԇϷ ÷ÚÈÏ¿Ô˘, °È¿ÓÓ˘ °ÎȈӿ΢, μ¤Ù· ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ∫Ô˘Ì·ÚÈ·ÓÔ‡, ª·›ÚË Ã·ÏÎÈ¿, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·ÚÁ·Ú›Ù· §·ÌÚÈÓÔ‡, ª¿Ì˘ ∞ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ª¤Ù˘ ªÔÛ¯ÔÓ¿, ¡›ÎÔ˜ ∫·˙‹˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛ˘: °È¿ÓÓË ™¿ÚÙ·ÎÔ˘ Î·È §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ª·ÚΤ·. ∂È̤ÏÂÈ· ‹¯ˆÓ: ¢·Ó¿Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ô˘.

Δ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: μ·Û›Ï˘ ∫·ÚÚ¿˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘Ú·Ì¿˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· 52’.00’’ ∏ Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙË ·ÚÁ›· Î·È Ë ¯¿ÚË ÙÔ˘ ∞Ú›-

ÏË ÙÔ˘˜ ·ÚÁÔ‡˜ ÚˆÙ¢ԢÛÈ¿ÓÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ. ¢ËÏ·‰‹ ·ÊÔ‡ ÁÂÌ›Û·Ó Ì ‚ÂÓ˙›ÓË Ù· ÓÙÂfi ÙÔ˘˜. ∂ÙÚ·‚‹Í·Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ú·¯Ô‡Ï˜ ÙÔ ÚÂÒ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙË ªÂÁ¿ÏË Ì¤Û· Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ô‡Ù ·Ì¿ÍÈ Ô‡Ù ÛÎÔ‡ÙÂÚ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·Ù›ÓÈ... ∫È ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ‚ϤÂȘ ϤÔÓ ·ÚÁÈ¿ Î·È Ô˘ Î·È Î¿Ô˘ ÎÈ ¤Ó·Ó ÛÙË Ï·Ù›· ∞Á¿ÌˆÓ ¤Ó·Ó ÛÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘, fiÏÔ˘˜ È· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¿ıÔ˜ ÁÈ· Ê˘Á‹ ÁÈ· ÍÂfiÚÙÈÛÌ· ÌÈ· ÙڤϷ ÌÈ· Ì·Ó›· ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹. ∫È ¿Ó¢ ÂȉÈ΋˜ ·ÈÙ›·˜... ™¤ÚÓÔ˘Ó È¿ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÂȘ ÔÏÏ¿˜ ÂÚÈÂÙ›·˜. £¤ÏÔ˘Ó ¶¿Û¯· Ì Ï·Ù¿ÓÈ, Ì ÎÚ·Û› Î·È Ô‚ÂÏ›·. ∫·È ÙÔ Ú¿ÁÌ· fiÙ fiÙ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÓˆÌ·Ï›·. ∫·È ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙfiÙ ¿ÓıÚˆÔ› ÌÔ˘ ·Á·ıÔ›... £· ÙÔ ‰Â›Ù ÙÒÚ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›...


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· Ӥ˜ ÈӷΛ‰Â˜ °Ú·ÌÌÈ΋˜ μ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ μfiÏÔ˘

“Δ· ÌÈÎÚ¿ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÌÔ˘” ÛÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

¢π∞§∂•∏ Ì ı¤Ì·: “¢‡Ô Ӥ˜ ÈӷΛ‰Â˜ °Ú·ÌÌÈ΋˜ μ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ⁄ÛÙÂÚ˘ ∂Ô¯‹˜ ÷ÏÎÔ‡ ÛÙÔ “∫¿ÛÙÚÔ-¶·Ï·È¿” μfiÏÔ˘: ·fi ÙȘ ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ. £ÂÔ¯¿ÚË ÛÙ· Ó¤· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜”, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 22. √ÌÈÏËÙ¤˜: ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Î·Êȉ¿ - ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ π° ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘. Jean-Pierre Olivier - Â›ÙÈÌÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ F.N.R.S. μÂÏÁ›Ô˘. ÕÚÙÂÌȘ ∫·ÚÓ·‚¿ - ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶·Ï·ÈÔ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ & ™ËÏ·ÈÔÏÔÁ›·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

Δ

£Â·ÙÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ∂¡∞™ ÔÚÊ·Ófi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·Ó·˙ËÙ›

ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘, ÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi μÚÂÊÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ·fi ÙÔ 1872 Ò˜ ÙÔ 1975. √ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51 (Ï·Ù›· ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘) ·ÓÔ›ÁÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “§Â›˜”, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “Ÿ¯È ·›˙Ô˘Ì”. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™·¯›ÓË Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·˜ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. √ÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, ¤ÙÛÈ, ÌÈ· “‚Ú·‰È¿ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘”, ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ ˆÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ›Ô. ∏ 60ÏÂÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ò˜ ÙȘ 20 ª·˝Ô˘, ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 21.00. °È· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¶ÈÎÚÔ‡ “™·Ó ı· Á›ÓÔ˘Ì ¿ÓıÚˆÔÈ” (1924). ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞Ó·Ûηʋ Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË”, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ fiÏ˘ ÌÂ Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô ™·¯›Ó˘ Î·È Ë ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÂ͛Ԣ, ÙË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ƒ¤· ∑¤ÎÎÔ˘ Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ë πˆ¿ÓÓ· ΔÛ¿ÌË. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ “πÌ¿Ì Ì·˚ÏÓÙ›” Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ ÙˆÓ ¶·‡ÏÔ˘ ΔÛÈ·ÓÙÔ‡ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. √È ÊˆÙÈÛÌÔ› Â›Ó·È Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ £·Ó¿ÛÔ˘Ï·. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÎÏÔ “∂Ï›˜ - §Â›˜”, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ “∂Ï›˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰fiıËΠÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ “∂Ï›˜”, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

M. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

31

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·Û΢‹ ÎfiÌÈÎ ËÓ ΔÚ›ÙË 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Ë Ù·ÈÓ›· “Δ· ÌÈÎÚ¿ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÌÔ˘” (9:30 Ì.Ì. Ì ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ú 3,50). μ¤ÏÁÈÔ, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›· (2010). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™·Ì °Î·ÚÌ¿ÚÛÎÈ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ÛÚÔ Δ·ÓÈÁÎÔ‡ÙÛÈ, ºÈÏ› ªÏ·ÛÌ¿ÓÙ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ· ª·Ú›· §¿Ú·, ¶·ÛÎ¿Ï °ÎÚÂÁÎÔÚ›, Δ˙fiÓ·ı·Ó ∑·Î¿È, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ· ª·Ú›· §¿Ú·, §¤Ô §ÂÁÎÚ¿Ó.

ŒÓ·˜ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ 50¯ÚÔÓÔ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È. ∫·Ù¿ Ï¿ıÔ˜, ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·fi ÂΛÓË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘, 40 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ∂Λ ÓÈÒıÂÈ ¤ÓÙÔÓË ˙·Ï¿‰· Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ. ÕÚ·Á ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È... ‹ Ì‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ; ªÔÚ› ›Ûˆ˜, ˆ˜ ·È‰› Î·È ¿ÏÈ, Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘; ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û’ ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÁÈ·ˆ-

∂§∂¶∞¶: √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ì ÂÈ-

Ó¤˙ÈÎÔ manga ÎfiÌÈÎ, Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û’ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ °·ÏÏ›·˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. ∏ Ù·ÈÓ›· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˘, Â-

“¢ˆ‰¤Î·ÙË Ó‡¯Ù·” ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹

͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÈÎ manga, Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÎÔÛÌË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ Air. √ ™·Ì °Î·ÚÌ¿ÚÛÎÈ, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ (ÌfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ μÚ˘-

ÍÂÏÏÒÓ) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “Irina Palm” (“∂Ó ÙË ·Ï¿ÌË Î·È Ô‡Ùˆ ‚Ô‹ÛˆÌÂÓ”), ÛÎËÓÔıÂÙ› ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ‰Ú¿Ì·, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi manga ÙÔ˘ ÛÚÔ Δ·ÓÈÁÎÔ‡ÙÛÈ.

™ÙË ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘

™ÙÔÓ “ÙÚÂÏfi ÎfiÛÌÔ” Ù˘ Û·ÈÍËÚÈ΋˜ Έ̈‰›·˜

“°ÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜” ÙÔ˘ ∏Ï. ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË

∞¶√ ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ηٷÈÂ-

¶§√À™π√™ Â·Ú¯ÈÒÙ˘, Ô

Ṳ̂ÓÔ˘ ˘ËÚ¤ÙË ª·Ï‚fiÏÈÔ È‰ˆÌ¤ÓË, Ë “¢ˆ‰¤Î·ÙË Ó‡¯Ù·” ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÍÂηډÈÛÙÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÈÎÚfi ηÙÛ¿‰È·ÛÌ· ÂÓfi˜ “ηٿʈڷ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˘ ¿Ó‰Ú·”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ΔÈÌ ∫Ú¿Ô˘Ù˜ “∂ÁÒ, Ô ª·Ï‚fiÏÈÔ” (“I, Malvolio”), Ô˘ ¤Î·Ó ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ªÚ¿ÈÙÔÓ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, ‹Ú ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Î·È ·fi ÙfiÙ ٷÍȉ‡ÂÈ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “BIOS” ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 Î·È 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “BIOS” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. º¤ÙÔ˜, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ∫Ú¿Ô˘Ù˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÔÌ› Ì ȉÈÔÊ˘‹ ÙÚfiÔ. √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 2003 ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ÁËÚ·È¿˜ ∞Ï‚ÈfiÓ·˜. “∏ ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, Ë ÛÂÌÓÔÙ˘Ê›·, Ù· ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉ‹ ·ÛÙ›· Î·È Ù· ·Ù¤ÏÂȈٷ ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔ-

§¿ÌÚÔ˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˙ˆ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. °È’ ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔÔÓ fiıÔ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÏfiË, Ô˘ Â›Û˘ ÚÔۂϤÂÈ Û ÌÈ· ˘„ËÏfi‚·ıÌË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ∫È fiÛÔ ÂΛÓÔ˜ ı· “‰È·ϤÎÂÙ·È” ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂΛÓË ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È Ì ¯¿ÚË ÛÙ· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈο Û·ÏfiÓÈ·. °Ú·Ì̤ÓË ÙÔ 1893, Ë “Έ̈‰›· ÌÂÙ’ ·ÛÌ¿ÙˆÓ” Û ÙÚÂȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∏Ï›· ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË, “√ °ÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜”, η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÊıÔÚ¿, Û·ÙÈÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÓÂϤËÙ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÈÙÔÂÙ›˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 35) Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÚÁ·Ú›ÙË. ΔËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹ ÔÈ Ó·ÚÔ› ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £¤·ÙÚÔ˘ “ΔÈ Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜;”. “∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·Ôχو˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓıÔ˘Û›·Û ٷ ·È‰È¿. ªÂ ·›ÛÙ¢ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È ‰È¿ıÂÛË ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ë ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, Ô Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÔÈ ÌÂψ‰ÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û fiÏË ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ È-

ÓfiÚ·ÎÙÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ï¯ËÌ›·˜, Ô˘ Ì·˜ ‚˘ı›˙ÂÈ ÛÙÔÓ “ÙÚÂÏfi ÎfiÛÌÔ” Ù˘ Û·ÈÍËÚÈ΋˜ Έ̈‰›·˜”, Ì·˜ ϤÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. “∞›ÛÙÂ˘Ù· ·ÛÙ›Ô, ¿ÎÚˆ˜ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi, ‚·ıÈ¿ ÓÂ˘Ì·Ù҉˜, Û·ÁËÓ¢ÙÈο ·Ïfi, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÂÚ›ÏÔÎÔ”, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ ı¿ÙÚÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ äÈÓÙÔÓ, ÂÓÒ Ë §›ÌÈ ¶¤Ú‚˜ ÙˆÓ Times ¤ÁÚ·„ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È “¤Ó·˜ ıËÛ·˘Úfi˜, ÂÎÏËÎÙÈÎfi, Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi, ·ÛÙÂ›Ô Î·È ÛÔÊfi”. ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Total theatre” ÙÔ ·ÔηÏ› “·ÏËıÈÓ‹ Ì·Á›·”. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (¤Ó·ÚÍË 21.00) ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

ÛÙÔÚ›·. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÏÔ΋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÙËΠ120 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÂÓ¿ÚÁÂÈ· Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ë ª·Ú›· ∫ÔÓÔÌ‹, ÔÈ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ºˆÎ¿ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi, ÂÓÒ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰È·Û··ÛÂ Ë ªÂϛӷ ¶·ÈÔÓ›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· μÏ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ °ÈÒÚÁÔ μÔ˘Ú‰·Ì‹, ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘, ÙË ™ÔÊ›· ∫fiÎηÏË, ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁË, ÙÔ §¿ÌÚÔ ∫ÙÂÓ·‚fi, ÙÔÓ ÕÚË ª·Ï‹, ÙÔ ªÈ¯¿ÏË ¶·Ó¿‰Ë, ÙÔ ¡ÈÎfiÏ· ¶··‰ÔÌȯÂÏ¿ÎË Î·È ÙËÓ ∞ı·Ó·Û›· ™È‰¤ÚË. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 20.30 Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

Ù˘¯›· Ë ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ΔÔÈ΋ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ·Û¯·ÏÈÓÒÓ ·˘ÁÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ ÛËÌ›ˆÛ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË fiÏˆÓ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·Á¿˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ”.

“√ ¶·Ó”: ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 22/4: ÿÛÈ· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·): ∫·ÎÔχÚÈ-Ê·Ú¿ÁÁÈ •ËÚÔοÌÔ˘, ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 29/4: ¶‹ÏÈÔ (ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋): ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¶Ô˘Ú›, ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 3/5. ∫˘Úȷ΋ 6/5: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ (È·Û›·). ∫˘Úȷ΋ 6/5: ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ (Â˙ÔÔÚÈ΋): ¶ÚÔ̇ÚÈ-§Â›ÚÈ-∫·ÙËÁÈÒÚÁ˘, ø.¶.: 3.00, μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 13/5: ∫›ÛÛ·‚Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜ (Â˙ÔÔÚÈ΋): ∫fiÎÎÈÓÔ ÓÂÚfi-Ê·Ú¿ÁÁÈ ∫·Ï˘„Ò˜, ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 19-20/5: ∫ÈÏΛ˜-ª¤Ï˜-¢Ô˚Ú¿ÓË (Â˙ÔÔÚÈ΋, ÂÚÈËÁËÙÈ΋, ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·), ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5, ÛÙÔ ª¤Ï˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÚ›·: ∫ÚÔ‡ÛÛÈ·, (ø.¶.: 3.00, μ.¢.: 1/5), Â›ÛÎÂ„Ë Û ÌÔ˘Û›·, ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ, ÛÙË Ï›ÌÓË ¢Ô˚Ú¿ÓË, ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi ΋Ô Î.Ï.). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 26-27/5: ªÔ‡ÚÈÓÔ˜ ∫Ô˙¿Ó˘ (ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·-‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ), ø.¶.: 6.00, μ.¢.: 2/5.

H μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·fi ª. ¶¤ÌÙË (11/9) ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (16/4). ΔËϤʈÓÔ ·Ó¿Á΢: 6979 862067.


32

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¢HMO™ BO§OY ¢IEY£YN™H OIKONOMIKøN Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶.∂. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À

¶ÏËÚ.: ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ΔËϤʈÓÔ: 2421 0 92103 FAX: 2421 0 92107 Email: k.fotou@volos-city.gr BfiÏÔ˜, 10-4-2012 AÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 21460/°¶4976

Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 66 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37500 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: §¿ÌÚÔ˜ ∞ı. ªfiη˜ ΔËÏ.: 2425031488, 2425350225 FAX: 2425031201, 2425022870

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À “¶ƒ√ª∏£∂π∞ ∂•√¶§π™ª√À ™Ã√§π∫ø¡ ª√¡∞¢ø¡ ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ ∫∞π ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ (™.ª.∂.∞.∂.) °π∞ ∞ÌÂ∞ ¢∏ª√À ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À” √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·: “¶ƒ√ª∏£∂π∞ ∂•√¶§π™ª√À ™Ã√§π∫ø¡ ª√¡∞¢ø¡ ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ ∫∞π ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ (™.ª.∂.∞.∂.) °π∞ ∞ÌÂ∞ ¢∏ª√À ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À” . √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 20.370,03 ¢ÚÒ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞ 23%. H ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 3 ª·˝Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. (ÒÚ· Ï‹Í˘ Â›‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ) ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 66, Δ.∫. 37 500 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ· Â›Ó·È ÂÎÚfiıÂÛ̘, ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ (3) Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘. √È ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ, ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ fï˜ ÚÔÎËÚ˘¯ı›۷ ÔÛfiÙËÙ· οı ·Î¤ÙÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÓfi˜ ·Î¤ÙˆÓ, ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·˘ÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Û Í¯ˆÚÈÛÙfi ˘ÔÊ¿ÎÂÏÔ. ¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÔÛfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ 5% Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ‰·¿Ó˘ Ì º.¶.∞. ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‹ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

1

2 3 4

5 6

∞’- ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ - ªË¯·Ó¤˜ °Ú·Ê›Ԣ - ™˘Û΢¤˜ ◊¯Ô˘ - ∂ÈÎfiÓ·˜. μ’ - ŒÈÏ·. °’- ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ º˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜. ¢’- ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ∞ıÏÔ·È‰ÈÒÓ - æ˘¯ÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ∂’ - §ÔÈfi˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜. °È· ÙÔ ™‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¶·Î¤ÙˆÓ

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô μ∞™π§∂π√™ ∫∞§√°π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÛÙ¿ÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ™π™∫√À ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛÔ˘Î·Ó¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¶EPI§HæH ¢IAKHPY•H™ ∞¡√π∫Δ√À ¢∏ª√™π√À ª∂π√¢√Δπ∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: 11/04/2012 ∞ÚÈıÌ. ÚˆÙ.: 7125

∞/∞ ¶∞∫∂Δ√

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

¢·¿ÓË ú) Ì º¶∞ (ú 14.440,2

∂°°À∏™∏ 5% ú) (ú 722,01

2.313,63 393,60

115,68 19,68

2.078,7

103,935

1.143,9 20.370,03

57,195 1.018,5

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù˘ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ú. 66 - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ∫ 37500, Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2425350226, 2425031488, 2425031201. FAX: 2425022870, 2425031201. ∏ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ∂§∂¡∏ ¡π∫. §∞´Δ™√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÏÌ˘Úfi˜ Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37100 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶·Ó. ∫Ú¿‚·ÚË ΔËϤʈÓÔ: 24220-21273 FAX: 24220-22204

∞ÏÌ˘Úfi˜ 19-3-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 470/52051

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ ¡ÈÎÔ‚ÈÒÙË Î·ÙÔ›ÎÔ˘ ∫·Ó·‰¿ ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.407,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “§˘ÎÔ˘Ú˜” Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ 3208/03 Î·È 3818/10 Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™‡ÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

√ ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÂÓÛÊÚ¿ÁÈÛÙ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙËÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ˘’ ·ÚÈı. 11389/23-3-93 ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘/ºEK ‚’ 185/93 ENIAIO™ KANONI™MO™ ¶POMH£EIøN OP°ANI™MøN TO¶IKH™ AYTO¢IOIKH™H™ (E.K.¶.O.T.A.), ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ “§·ÌÙ‹ÚˆÓ & ʈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ∂μ¢√ª∏¡Δ∞ ∂•π Ãπ§π∞¢ø¡ ¢π∞∫√™πø¡ ∂Àƒø 76.200.00 ∂), Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ì ∫.∞. 30-7135.101 ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. 23%. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 24-04-2012 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. (¤Ó·ÚÍË - ·Ú·Ï·‚‹ ÚÔÛÊÔÚÒÓ) ¤ˆ˜ 12.00 Ì. (Ï‹ÍË Â›‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ) ÛÙÔ ¢Ë̷گȷÎfi K·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ EÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÈ˙fiÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‹ ·Î‡ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Í·ÊÓÈÎÔ‡ Έχ̷ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› fiÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ÙfiÙÂ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 27/ 04/ 2012 Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂȉÒÓ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ (3.810,00 ∂ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÎÙ·ÎfiÛÈˆÓ ‰¤Î· ¢ÚÒ), Ë ÔÔ›· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ 5% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ‰·¿Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. Û ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ Δ.¶.&¢. ‹ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË Î·Ù¿ ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· Ù‡Ô ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ï‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛÔÛÙfi 10% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ‰›¯ˆ˜ ÙÔ º.¶.∞. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ( ¶Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Δ. ∫ 38001- μ√§√™) ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ÙËÏ. 2421350103 & Fax 2421097610 ∂-mail: k.fotou@volos-city.gr). √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË - ÂÚ›ÏË„Ë Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ www.volos-city.gr. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù¢¯ÒÓ ÚÔ΋ڢ͢ Î·È ÌÂϤÙ˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¤ÁÁÚ·Ê·: 20- 04-2011 Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ·ÎfiÌË ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜: 1) “°ÓÒÌË” ÛÙȘ 14-4-2012 Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ. 2) “£ÂÛÛ·Ï›·” ÛÙȘ 12-4-2012 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË. 3) “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ” ÛÙȘ 12-4-2012 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË. 4) “°ÂÓÈ΋ ¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ” ÛÙȘ 12- 4-20112, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË. 5) “¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ & ¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ” ÛÙȘ 12-4-2012 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÏË„Ë ı· ·ÔÛÙ·Ï› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ “Ù‡¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12-4-2012 ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ù˘¯ÒÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô - ÌÂÈÔ‰fiÙË ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 46 ÙÔ˘ ¡. 3801/2009 & ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡. 3861/2010 & Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 3469/2006 (¶ÂÚ. Èı’ Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 Î·È ÙËÓ ·Ú. 10 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7) & ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 16820/29-2010 ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √ ¢HMAPXO™ BO§OY ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: I. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ΔËÏ.: 24210-39163-26271 FAX: 24210-39162 μfiÏÔ˜ 18-7-2011 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. 2963/78179

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 10003,00 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË “∫ÔÎΛÓ˜” ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰˘Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À - √π∫√¡√ªπ∫√À ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Δ·¯. ∫Ò‰.: 38001 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™Ù·ÛÈÓfi˜ ΔËϤʈÓÔ: 2421352568 Fax: 2421070944 μfiÏÔ˜, 11/04/2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 2455

¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ‡Ï˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ∫∞§√Àª∂ ΔÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 14:00. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÁÚ·Ê›· 303, 305) ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ (πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 38001, μfiÏÔ˜). √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÒÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ¿ÌÂÛË. ∏ ‰·¿ÓË Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∂.¶. √ ¶ƒ√´™Δ∞ª∂¡√™ ¢/¡™∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ™√ÀƒΔ∑∏™ ∞·Ú·›ÙËÙ· ›‰Ë ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ∞/∞ ∂π¢√™ ¶√™√Δ∏Δ∞ 1 ∫Ï›ıÚ· (ÏÔ˘Î¤Ù·) ‰È·ÊfiÚÔ˘ Ù‡Ô˘, .........................720 Ì ‰‡Ô ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó·, ·Ó¿ ‰‡Ô ÁÈ· οı οÏË 2 ™ÊÚ·Á›‰Â˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ .............................10 3 ™ÊÚ·Á›‰Â˜ ÂÎÏÔÁÒÓ ......................................................8 4 Δ·ÌfiÓ ÛÊÚ·Á›‰·˜......................................................360 5 ºÈ·Ï›‰È· ÌÈÎÚ¿ ÌÂÏ¿Ó˘ Ù·ÌfiÓ, ÌÏÂ........................360 6 ªÔχ‚È· ‰È·ÚΛ·˜ BIC ÌÏ .....................................2000 7 ¢ÈÏ¿ ʇÏÏ· ÁÚ·Ê‹˜ (·Ó·ÊÔÚ¿˜) ÚÈÁ¤ 10¿ÚÈ· .........6000 8 ∫Ô˘‚·Ú›ÛÙÚ˜ Û¿ÁÎÔ˘ (ÌÂÁ¿Ï˜) ............................2000 9 πÛ·ÓÈÎfi˜ ÎËÚfi˜ (ÙÂÌ¿¯È·) ..........................................400 10 ºÈ·Ï›‰È· ÁfiÌ·˜ ÌÈÎÚ¿ (ÎfiÏÏ·) 25cc.............................360 11 ¢·ÎÙ˘ÏÔ‚ÚÂÎÙ‹Ú˜......................................................360 12 ™˘ÚÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ No 10...........................................360 13 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Û˘ÚÚ·ÙÈÎÒÓ No 10 (Î˘Ù›·)..................360 14 ¡¿˘ÏÔÓ Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ· (0,20 à 0,30) ..............................400 15 §¿ÛÙȯ· ΛÙÚÈÓ·, ηÏÙÛÔ‰¤Ù· Î·È ÌÂÛ·›Ô (ÎÈÏ¿) .......20+10 16 º¿ÎÂÏÔÈ ÌÏ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ· (25 à 35) ...........................50 17 º¿ÎÂÏÔÈ ÓÙÔÛȤ ÛÂÏÈÏfi˙·˜ ..........................................400 18 ∫·ÚÌfiÓ ¯ÂÈÚfi˜ (ʇÏÏ·)............................................1200 19 μ·Ú›‰È·.........................................................................400 20 ™‡ÚÌ· (ÎÔ˘ÏÔ‡Ú·) .........................................................1 21 ¡ÙÔÛȤ ¶ÙÂÚ˘Á›ˆÓ ......................................................1000 22 ΔÛÔ˘‚¿ÏÈ· ÏÂ˘Î¿ 75 à 120 .........................................400

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ∏ ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ Δª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ì›·˜ (1) ı¤Û˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞¡∞¶§∏ƒøΔ∏ ∫∞£∏°∏Δ∏ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶√™√Δπ∫∂™ ª∂£√¢√π ª∂ ∂ªº∞™∏ ™Δπ™ √π∫√¡√ªπ∫∂™ ◊ ¶√§πΔπ∫∂™ ∂¶π™Δ∏ª∂™” . ∏ ÚÔ΋ڢÍË ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫ 343/28-3-2012 Ù. °’. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (∂ÁÓ·Ù›· 156 Δ.∫. 54006 £ÂÛ/Ó›ÎË) ·›ÙËÛË Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ̤¯ÚÈ ÙȘ 12-6-2012. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 7:30 ¤ˆ˜ 14:30 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2310 891-454, 891-452, fax: 2310 891285. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ πø∞¡¡∏™ Ã∞Δ∑∏¢∏ª∏Δƒπ√À


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ENOIKIAZONTAI ™Â ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi §·Ú›Û˘

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜, ηı·ÚÈfiÙËÙ·. ΔËÏ. 210-8258010, www.centrotel.gr. (982)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Âȯ›ÚËÛË - ∫√ªªøΔ∏ƒπ√ “∞Óı›Ë” Ì 35 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓË ÂÏ·Ù›·, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 215, ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ πÂÚfi ¡·fi. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421045341, 2421056844, 6946309767. ∫· ∞Óı›Ë ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ - ∫·Ï·Ìԇη. (120)

ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤ ÂÛÙ›·Û˘ Û ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. ¢ÂÎÙfi˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜, ‰ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ›‰Ô˜ ÂÛÙ›·Û˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-642010. (151)

™∫π∞£√™, ·Ú·Ï›·

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÙÔ ÌfiÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, 650 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì., ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÛÙ¤Á·ÛË Û ÏËÛ›ÔÓ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ΔËÏ. 6937-445001. (022)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2¿ÚÈ ™Δ’ ÔÚfiÊÔ˘, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 25, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 9 .Ì. - 3 Ì.Ì., ∂§∂À£∂ƒ√ ·fi 1/4/2012. ΔËÏ. 6936-850192. (776)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì 3 À/¢, + 1 master room, 200 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, 550 ¢ÚÒ. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì 2 À/¢, ·Ôı., ·Ù¿ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·, 380 ¢ÚÒ. Á) ¢˘¿ÚÈ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 60 Ù.Ì., ·fi 235 ¢ÚÒ. ‰) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 160 ¢ÚÒ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (088)

¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 Î·È 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·fi 15.000 ∂ ¤Î·ÛÙÔ. ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, ÓÂÚfi, 2,5 ¯ÏÌ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972898828. (132)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1975 ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 204 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-025537. (131)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 À/¢, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·. ΔÈÌ‹ 173.000 ¢ÚÒ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (087)

¶ø§∂πΔ∞π Û¿ÓÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 639 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ·ÓÔÈÎÙfi Û ı¤· ÙËÓ fiÏË Î·È ¶‹ÏÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‹ ‰‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (913)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 212 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 262 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, playroom, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (916)

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 119 Ù.Ì., Ì ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ¿ÓÂÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È w.c., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤· ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË Î·È ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (915)

¶ø§∂πΔ∞π Û ¿ÚÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ‹˜ fi¯ÏËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ‰ÈÒÚÔÊË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 215 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ì ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (912)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ·) ¢˘·Ú¿ÎÈ 42 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ 55.000 ∂. ‚) ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5ÂÙ›·˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 75.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (123)

ÏËÛ›ÔÓ ¶·Á·ÛÒÓ Î·È 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 81 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi, ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (914)

∂À∫∞πƒπ∞ μfiÏÔ˜, ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Ì ·Ú¿ı˘ÚÔ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 126.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (122)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚÈ·, Ì 3 À/¢, ÙÚÈ¿ÚÈ· Ì 2 À/¢, ‰˘¿ÚÈ·. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (086)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿ÓÔÈÁÌ· 15 Ì., Ì‹ÎÔ˜ 40 Ì., ‡„Ô˜ ·ÎÚÈ·Ó‹˜ ÎÔÏÒÓ·˜ 5.600, ‡„Ô˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 7 Ì. ªÂ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚fiÏÔ˘˜, ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ¿Ó¢ ÎÔÏÒÓ·˜. ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ› Úfi‚ÔÏÔÈ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶Ï‹Ú˘ ‚ȉˆÙ‹ ηٷÛ΢‹ Ì fiÏ· Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·fi ·Î˘ÚˆÌ¤ÓË ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ∫ÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘ 30.000. ∞ÙÔÔı¤ÙËÙÔ 0,85/ÎÈÏfi, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û˘Ó 0,10 ÏÂÙ¿. ªfiÓÔ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210-62220, ÎÈÓ. 6972098740. (938)

∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556 e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ Ì 1 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2ÂÙ›·˜, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 85.000∂ (μ√167022) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 127ÙÌ, ·fi ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc.ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√194762) ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 67ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’03, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1 ˘/‰, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-224464) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ 2Ô˜ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ ÂÓÈ·›· Ì ÙÔ Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Î·È Û¯ÔÏ›·, ηٷÛ΢‹˜ ’04.ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√221395) Ãπ§π∞¢√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 6ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ 110ÙÌ 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Î·È ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ·Ôı‹ÎË, parking, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 160.000∂.(μ√-199307)

¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘Ï‹, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√227838)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3ÂÙ›·˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ΋Ô, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-171171) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ º/∞, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ú¿ÙÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√-221129) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 2 fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÙÈÌ‹ 131.000∂ (μ√170778) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2ÂÙ›·˜, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÙÈÌ‹ 131.000∂ (μ√170778) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ’11, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 215.000 (μ√-215552) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30, 5 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2011, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000 (μ√-215553) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 74ÙÌ, Ì ˘ÏÈο ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-223787) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ͇ÏÈÓ˜ fiÚÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, º/∞. ΔÈÌ‹ 98.000 (μ√-187522) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ ’78, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ì 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 72.000 (μ√-225144) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, 2 ˘/‰, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-213034) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ·˘ÙfiÓÔÌË 120ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ.ΔÈÌ‹ 255.000∂(μ√199432) ∞¡∞∫∞™π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 80ÙÌ ‰˘Ô ÂÈ¤‰ˆÓ, ηٷÛ΢‹˜ 2007, 2 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ·˘Ï‹ 40ÙÌ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË. ΔÈÌ‹ 125.000 (μ√-180831) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ, 1 ˘/‰, º/∞, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-211822) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 102ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰+ÁÚ·Ê›Ô, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√211826) ¢πª∏¡π. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 300ÙÌ, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÌfiÓˆÛË, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 380.000 (μ√-188576) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167164) ∫∞§§π£∂∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٷÛ΢‹˜ 2005, Ì º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 62.000 (μ√-216114) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ, Ì 2 ˘/‰, Î/ı ÂÙڤϷÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹, ΋Ô, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√219692) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, 3ÂÙ›·˜, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÈÙ·ÏÈο ϷοÎÈ·, ÙÚ›ÏÂÍ Ù˙¿ÌÈ·, ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, 2 ·Ôı‹Î˜ Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√200827) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٷÛ΢‹˜ ’78. ΔÈÌ‹ 48.000 (μ√-227378) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, fiÚÙ· ·ÛÊ·-

Ï›·˜, 7ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ΔÈÌ‹ 75.000 (μ√-226620) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞, 2 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-224874) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2007, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ∞/C, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√-224470) ∫∂¡Δƒ√. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 111ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 325.000 (μ√201524) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’03, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, parking, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÂÈψ̤ÓÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-177872) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2 À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 79.000∂ (μ√191496) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005, 2 Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞ (¡∂∞ ∫∞§§π£∂∞).¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86, 5ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, Ù¤ÓÙ˜, ÂÓÂÚÁÂȷο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√215771) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 86ÙÌ, 20ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, parking, 2 ˘/‰, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ٤ÓÙ˜ Î·È ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√-221713) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù¤ÓÙ˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-180496) ¡∂∞ πø¡π∞. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26, 26ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005. ΔÈÌ‹ 30.000 (μ√208178) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, A/C. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√184746) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81, 5ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤·, 4ÂÙ›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√-170173) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√202807) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ù¤ÓÙ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙ¿Û˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ, Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ·ÁÔÚ¿˜. ΔÈÌ‹ 95.000 (μ√-198778) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167 ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 135ÙÌ, 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ËÏÈ·Îfi˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 255.000∂ (μ√171165) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. πÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 140ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√-214530) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ΔÈÌ‹ 178.000 (μ√-165403) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 128ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηٷÛ΢‹˜ 1996, ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√176349) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 46ÙÌ, 1 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔÈÌ‹ 78.000 (μ√-191756) √•À°√¡√. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ ’10, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞. ΔÈÌ‹ 152.000 (μ√-191757) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 98ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 20ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ·Ôı‹ÎË, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Û Ôχ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-227379) Ãπ§π∞¢√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 36ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’10, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔÈÌ‹ 64.000 (μ√182927)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 125ÙÌ, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ™.¢ 2,4. ΔÈÌ‹ 95.000 (μ√225331) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 600ÙÌ, ™.¢ 0,8, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√223006) ∞°π√™ ™Δ∂º∞¡√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ôχ ÎÔÓÙ¿, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ‰ÚfiÌÔ 10Ì, Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√-224871) ∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 2,4, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-223617) ∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 210ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ™.¢ 2,1. ΔÈÌ‹ 180.000 (μ√-216915)

∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ™.¢ 2,1. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-225113) ∞§À∫∂™ (20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∂˘Î·ÈÚ›·-√ÈÎfiÂ‰Ô 293ÙÌ, ™.¢ 0, 8, ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√210415) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ™.¢ 0,4 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰·Û¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√201044) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 278ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ¿‰ÂÈ· ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√202815) ∞§À∫∂™(∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹). √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ™.¢ 0,8, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-218957) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 290ÙÌ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÈÌ‹ 110.000 (μ√170650) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞, √ÈÎfi‰Ô, 403ÙÌ, ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ™.¢. 0,8, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÈÌ‹ 150.000 (μ√170651) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 520ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√223618) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢ 0,8, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ‰ÈÏ·Ófi ÔÈÎfiÂ‰Ô È‰›ˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-213631) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ.™.¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206182) ∫∞Δ∏Ãøƒπ. √ÈÎfiÂ‰Ô 720ÙÌ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 73.000 (μ√-221225) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 105ÙÌ, Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 87.000 (μ√-199198) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 507ÙÌ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∂√ μfiÏÔ˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 (μ√201156) ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 524ÙÌ, Â›Â‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ™.¢ 0,8, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ 8 Î·È 10 ̤ÙÚˆÓ. ΔÈÌ‹ 168.000 (μ√-223015) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446, 40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 300.000∂ (μ√195259) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 210ÙÌ, ™.∫ 2%, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√-183595) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ Ì ™.¢. 0,8, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√199989) ºÀΔ√∫√. √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ™.¢ 0,8. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-197678) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396, 98ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-204906)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55ÙÌ Ì 1 ˘/‰, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (μ√167018) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 145, 5ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÓÂfi‰ÌËÙË, ·fi ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, A/C. ΔÈÌ‹ 280.000 (μ√-194759) ∞º∏™™√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√-194784) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-224999) ª∏§π∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ , ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÙÔ 2006, ÂÈψ̤ÓË Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙÈÏ, ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ë ¤ÙÚ·, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-225727) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 138ÙÌ, 3À/¢, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√192822)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 65ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ˘fiÁÂÈ· ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-223619) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 60ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√201529) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√201530) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 81,28ÙÌ Î·È Ì ˘fiÁÂÈÔ 72ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’09 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 190.000 (μ√-207009)

∂¡√π∫π∞ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125ÙÌ, Ì 3 ˘/‰, 10ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 480 (μ√-224921) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 29ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1999 Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 43.000 (μ√-208172) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4ÂÙ›·˜, 65ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, fiÌÔÚÊ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ. ΔÈÌ‹ 360 (μ√-225503) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú· º/∞. £ÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 400∂ (μ√-222413) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 35ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Ì·ÏÎfiÓÈ, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000 (μ√-217224) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 144ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, ∫/£, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 400∂(μ√213070) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ 2.550 ÙÌ. ΔÈÌ‹ 1.600∂ (μ√199435)

(926)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556

e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (945)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (947)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. 2¿ÚÈ 52 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ºÂÚ·›Ô˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٷÛÎ. 01, ·˘Ù. Ê/·, ·Ôı‹ÎË, 60.000 ∂. 2. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,

·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 2. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 3. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 4. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 5. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 40.000∂. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 8. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 9. ª·Ï¿ÎÈ ·ÁÚfiÎÙËÌ· 3.200 Ù.Ì., ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ÁˆÓ›· 70.000 ∂. 10. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 150.000∂. 11. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 12. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 13. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (°·ÏÏ›·˜) 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, º/∞, ÌfiÓÔ 59.000∂. 14. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 15. Parking ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 7.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, μÏ·¯¿‚·, 200∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÓÙ› 38.000∂. 2. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 3. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 75.000∂. 4. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. ÕÓˆıÂÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 4¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 121 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Ú¿‰ÔÛË 8/12 ·ÓÙ› 240.000∂. 8. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 2. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 80.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 6. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 7. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 8. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. parking Ê/·, 130.000 ∂ 9. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, ı¤· Ï·Ù›·, 150.000∂. 10. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, ηٷÛÎ. 1999, ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110, PARKING, ηÏÔÚÈʤÚ, 140.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ηٷÛÎ. 2005, ÁˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 185.000∂. 3. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 200.000 ∂. 4. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÁˆÓ›·, 90 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 90.000∂. 5. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 210.000∂ Î·È 150.000∂. 2. ŸÈÛıÂÓ ¶∂∑√ (§·Ú›Û˘) ‚ÈÔÙ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 85.000 ∂ 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (951)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞Ï˘Î¤˜. √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· ·fi 180ÙÌ ¤ˆ˜ 1650ÙÌ ∫·Ú·Á¿Ù˜.

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125 & 114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ. 1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ.7100ÙÌ. §Â¯ÒÓÈ· °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 & 116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù‹ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ÕÁ. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ. ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ(ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ

¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 √ÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ °Î·ÚÛ. 35ÙÌηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ (952)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (957)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (958)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢À∞ƒπ∞ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 54 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 9ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 40 Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˘ ÔÚ., 132 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫π∂™ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 109 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 2 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 65 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 6ÂÙ›·˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (960)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (959)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì.

Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., 400Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· - ÂÏȤ˜, 20.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜ 240 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 58.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡-μ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 28.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 24.000∂. ªËϛӷ 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜-ηχ‚È 200Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ 205 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 36.000 Ù.Ì., Ì ı¤· μfiÏÔ. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 9.000 ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 360.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 700 Ù.Ì., ™.¢. 1, 185.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 500 Ù.Ì., ™.¢. 1, 160.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, 32.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1.850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 13.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, ¿Óˆ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 3.400 Ù.Ì., ÂÏȤ˜ Û ÏfiÊÔ, 38.000. º˘ÙfiÎÔ ∫Ï‹Ì· 1.200 Ù.Ì., 45 ÂÏȤ˜, 12.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 16.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 35.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÏȤ˜, ı¤·, 20.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ı¤·, 25.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò· ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 19.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (961)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

μπ√Δ∂áπ∫∞ ∫∞π μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Δπƒπ∞

√π∫√¶∂¢∞

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™

01. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ 1500Ù.Ì. Û 7.500Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-53 02. ¢‡Ô μÈÔÙ¯ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· 540Ù.Ì.+540Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÛÙÚ. ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∫ˆ‰.02

01. √ÈÎfiÂ‰Ô 1019,66 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 02. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 190Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 03. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Ì ™.¢.0,8 ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 04. √ÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. Ì 2 ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 120Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 05. √ÈÎfiÂ‰Ô 590Ù.Ì. Û ™.¢. 0,4 ÛÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. ¶·Û¿ÎÔ˜¶··‰¿ÎË 27-104 06. √ÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. ™.¢.0,8 ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë.27 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 07. √ÈÎfiÂ‰Ô 1053,74 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 09. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 522Ù.Ì Ì 23 ̤ÙÚ· ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 420Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 134 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

01. ¡¤Ô ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 105Ù.Ì. (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 02. ¡¤· ΔÈÌ‹ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 126 Ù.Ì., Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., (¶Ï·Ù·Ó›‰È·). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¡¤Ô ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 89Ù.Ì. (¶¿ÚÎÔ ªÂÊÛÔ‡Ù.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 104 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 17,5Ù.Ì., Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 454Ù.Ì. (∞ÁÚÈ¿). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 05. ¡¤o! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 57Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. 06. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157,65 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 07. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 184Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ù.Ì. 5 ÂÙÒÓ Ì parking ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ (∂ÈÛÎÔ‹), Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4, ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-105 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 30Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì., ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-62 11. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 53Ù.Ì. Ì 20Ù.Ì ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 12. ¶·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 59Ù.Ì Û 102Ù.Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,4 ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 13. √ÈΛ· 179Ù.Ì. Û 3 Â›‰· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 112Ù.Ì Â› Ù˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 200Ù.Ì.(ËÌÈÙÂÏ‹)+108Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470Ù.Ì. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘ Û 3 ÔÚÔÊ/ÛÌ·Ù· 3 ˘/‰, Ì ΋Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 01. ¡∂√¢ª∏Δ∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ·fi 56Ù.Ì. ¤ˆ˜ 120Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (π∫∞, ∂ÊÔÚ›·, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ¢Ë̷گ›Ô). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË & ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. Èڛ˜ ªÂÛÈÙÈ΋ ∞ÌÔÈ‚‹. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 01. ΔÚÈ¿ÚÈ 11 ÂÙÒÓ, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-96 02. ¢˘¿ÚÈ 10 ÂÙÒÓ, 57Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 40-57 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 03. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ, 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ·˘Ù. Ϥ‚ËÙ· Ê.·. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ 49.000 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-51 04. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). ªÈ¯¿Ï˘ ¡›ÓÙÔ˜ 05. 3¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 06. 2¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 56Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 07. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 08. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢/ÛÌ· 52Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 09. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫ˆ‰.45 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 75Ù.Ì 10ÂÙ›·˜ Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ì ı¤·. ∑¿¯Ô˘-°. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.45 11. ¢˘¿ÚÈ 48Ù.Ì. 1Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ΔÈÌ‹: 40.000∂. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 12. ΔÚÈ¿ÚÈ , 89Ù.Ì. 5 ÂÙÒÓ 3Ô˘, ·/ı-Ê/·, ¿ÚÎÈÓ (ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-¢ÂÏËÁÈÒÚÁË) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 13. ∂˘Î·ÈÚ›·! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì 6 ÂÙÒÓ 1Ô˘ ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹:85.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 14. ∂˘Î·ÈÚ›·! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì 6 ÂÙÒÓ 2Ô˘ ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹: 90.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 15. ΔÚÈ¿ÚÈ, 75 Ù.Ì 2Ô˘ ·/ı-Ê/· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 16. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 22,5Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·/ı-Ê/·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 6ÂÙ›·˜. ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì Î¤ÓÙÚÔ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ,3Ô˜, ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ - μÂÓ¤Ù˘ 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86Ù.Ì. 3Ô˜, 10ÂÙ›·˜, 2˘/‰, ·/ı-Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96Ù.Ì 10ÂÙ›·˜ ,2À/¢, 3Ô˜, ∞/£- º/∞, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›· . °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 20. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115Ù.Ì, 30ÂÙ›·˜, 2 À/¢, 1Ô˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 85000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54Ù.Ì 10ÂÙ›·˜,1À/¢,1Ô˜,∞/£-º/∞ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 22. ªÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ 65Ù.Ì, 2Ô˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 23. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32Ù.Ì, 30ÂÙ›·˜, 3Ô˜ ·Î·Ï‡ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 24. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ 59Ù.Ì, 2Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 66.000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 25. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ 41Ù.Ì, 4Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 48.000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 26. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83Ù.Ì.3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 7ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, parking Î·È ·Ôı‹ÎË, ∫·Ú·Á¿·Ù˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 27. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 1ÔÂÙ›·˜, 3˘/‰, parking Î·È ·Ôı‹ÎË, ¡. πˆÓ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 28. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì, 7ÂÙ›·˜, 2Ô˜, ∞/£-º/∞ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª.μÂÓ¤Ù˘ 29. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64 Ù.Ì. 1Ô˘, 20ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 31. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2 ˘/‰, ·/ı ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫ˆ‰.47

∂¡√π∫π∞™∂π™ 01. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 75Ù.Ì+30Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-°·˙‹ ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 02. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂·Á/ÎË ™Ù¤ÁË 63Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-1 03. ¢˘¿ÚÈ 6ÂÙ›·˜, 40Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 4055 04. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., Ê.·. ÛÙËÓ ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-63 04. ¡¤Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™Ù¤ÁË 168Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 61-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2Ô˜ ÔÚ. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. 90Ù.Ì. - 78Ù.Ì. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 05. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 135Ù.Ì., ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÔ›ÎÈÔ 650∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 06. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ·/ı-Ê/· ÂÓÔ›ÎÈÔ 170∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 07. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 180Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 Ì π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 08. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 120Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 300 ∂ ∫ˆ‰.02 09. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., 2 ˘/‰, π·ÙÚ›‰Ë 35 ÕÓˆ μfiÏÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ·˘Ï‹˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 85Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, w/c. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 11. ∫ÂÓÙÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 48Ù.Ì. 2Ô˜ , Â› Ù˘ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 12. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 40Ù.Ì, 1Ô˜ ∞/£-º/∞ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 13. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ˘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 56 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 4Ô˜ Ì ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡. IˆÓ›·. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 16. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ °·Ì‚¤Ù· Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·) 45Ù.Ì. ‚) 75Ù.Ì. (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 17. ¡¤Ô ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 01. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 2 ÔÚfiÊˆÓ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 3Ã193=580Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 02. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 77Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 03. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 51Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 25Ù.Ì ∫ˆ‰.02 04. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 63Ù.Ì, 3Ô˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 05. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 115Ù.Ì. Ì 100Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ Î·È 95Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 17.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 06. 3 °Ú·Ê›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ 80Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ 01. ∂˘Î·ÈÚ›·: ∫. °·Ù˙¤·. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 40-17 ΔÈÌ‹ 70.000 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 02. √ÈÎfiÂ‰Ô 475Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¢ÈÒÚÔÊË ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 90Ù.Ì. 85.000 ∂. ∫ˆ‰.02 05. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 4.778Ù.Ì. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.02 06. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ªËϛӷ 18 ÛÙÚ. 95.000 ∂. ∫ˆ‰.02 07. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ÕÊËÛÛÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4.390Ù.Ì. 200.000 ∂. ∫ˆ‰.02 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 175Ù.Ì. ÛÙË ªËϛӷ 22.000 ∂. ∫ˆ‰.02 09. √ÈÎfiÂ‰Ô 443Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.02

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 01. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂˘Î·ÈÚ›·! ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 02. •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ηÊÂÙ¤ÚÈ· 140Ù.Ì. ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (3Ã140=420Ù.Ì.) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. (∫Ù›ÚÈÔ Î·È ∂ȯ›ÚËÛË). ŸÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜. ∫ˆ‰.02 03. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (ÎÙ›ÚÈÔ-Âȯ›ÚËÛË) 140Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1044Ù.Ì. Ì 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ 100Ù.Ì. ∫ˆ‰.02 04. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË Ì ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ- ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ parking. ∫ˆ‰.02 05. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· - ∂ȯ›ÚËÛË ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¶Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ªÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ªÂ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Î·È ÈÛ›Ó·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. ∫ˆ‰. 02 06. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË Ì ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 07. ¡¤Ô Cafe-Bar Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Û ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹! ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 08. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË-μÈÔÙ¯ӛ· Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ›Ù˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜, ›ÙÛ˜, Â˚ÓÂÚÏ›, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î.Ï. Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÏ·Ù›· ¤ÙÔÈÌË. ∫ˆ‰.02

∑∏Δ√À¡Δ∞π ÁÈ· ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ¿ÙÔÌ·: ·) ¶ˆÏËÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı›,

‚) ȉÈÔÎً٘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

(919)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 °∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210 23742 ∫π¡. 6977 639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 27.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ (3ÂÙ›·˜) 40.000. 3. °·˙‹ 30 Ù.Ì., 1Ô˜ (7 ÂÙÒÓ), 54.000. 4. ™¤ÊÂÏ 28 Ù.Ì., 2Ô˜, 26.000. 5. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 90.000. 2. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 65 Ù.Ì., 3Ô˜, 65.000. 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ (7 ÂÙÒÓ), 68.000. 4. ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˜, 58.000. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ (ı¤· ı¿Ï·Û.), 60.000. 6. ∏ÌÈ˘fiÁ. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 55 Ù.Ì., 28.000. 7. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ËÌÈ˘fiÁ. 60 Ù.Ì., 30.000. 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 50 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 240.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜, 75 Ù.Ì. 70.000. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 175.000. 3. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., ÁˆÓ., 90.000. 4. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 102 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 495.000. 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106 Ù.Ì, 1Ô˜, (15 ÂÙÒÓ), 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı., 400.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 535.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 128 Ù.Ì., 4Ô˜, 88.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, 175.000. 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ., 78.000. 6. ∫·Ó¿ÚË 3Ô˜, 135 Ù.Ì. (ı¿Ï·ÛÛ·), 380.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ·Ó·Î·ÈÓ., 170.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 128 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏ., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 250.000. 2. ¡. πˆÓ›· (‰ÈÒÚÔÊ.) (50+40 Ù.Ì.), 58.000. 3. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 4. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ., 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì., ÚÒÙË 940.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 175.000. 6. ∫ԇ̷ 72 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 123 Ù.Ì., 70.000. 7. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (‰ÈÒÚ.) 179 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 102 Ù.Ì., 150.000. 8. ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 71.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 150.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ¶ËÁ¿‰È (¶ÙÂÏÂfi˜) 105 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 80 Ù.Ì.), 30Ì. ·fi ·̷, 25.000. 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 125 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 75.000. 2. ÕÁ. °ÂÚ·Û. 125 Ù.Ì., ÁˆÓ., 65.000. 3. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 611 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÎfi‰· 85 Ù.Ì., 100, 120, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 310, 320, 410, 480 Ù.Ì. 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 80.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ‰È·Ì., 365.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÎfi‰· 350, 450, 528, 740, 1.440 Ù.Ì. 9. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 10. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 18.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 11. ªËϛӷ (Ù¤ÚÌ·) 2 ÔÈÎfi. 210 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 75.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 12. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 590.000.

13. ªԇʷ (∫ÔÚfiÈ) 27 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÚÒÙÔ (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 3.250.000. 14. ¶·Ï·È¿ 1/2 ·fi 322 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 70.000. 15. ∞ÁÚÈ¿ 600 Ù.Ì., ÁˆÓ., 150.000. 16. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 5 ÛÙÚ¤Ì., 24.000. 17. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 18.000. 18. ÕÊËÛÛÔ˜ (∞ÌÔ‚fi˜) 880 Ù.Ì., 350.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. (·Ù.) 150.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., 190.000. 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. (ËÌÈÈÛfiÁ.), ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 4. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù. (ÂÓÔÈÎ. 200), 69.000. 5. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (¡. πˆÓ›·) ÁˆÓ., 65 Ù.Ì. 6. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (¡. πˆÓ›·), 45 Ù.Ì. 7. °¿ÙÛÔ˘-ªÈÎÚ·Û., ÁˆÓ., 70 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ª·Á·˙› ÁˆÓ., °¿ÙÛÔ˘, 70 Ù.Ì., 250∂. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË, 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 450∂. 3. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ, ÁˆÓ., 1.150 Ù.Ì. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ√À¡ ¶§∏£√™ ∞∫√ª∏ ∞∫π¡∏Δø¡ ™∂ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ (964)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 52 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 60.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 91 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 50.000 ∂. 3) μfiÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi), 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 110.000 ∂. 4) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 5) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi Ì Û.‰. 2, 80.000 ∂. 2) ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 4) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 150.000 ∂. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ∂. 2) ª¿Ú·ıÔ˜, 326 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ∂. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡-

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 65.000 ∂. 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 60.000 ∂. 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ∂. 6) ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 7) μfiÏÔ˜ (∫·Ú·Á¿Ù˜), ˆÏÂ›Ù·È Ô ·¤Ú·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 93 Ù.Ì., 30.000 ∂. 8) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, 1.094 Ù.Ì. Î·È 501 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 38.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË (Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ) Û 442 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 7) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈfiÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (941)

ZHTOYNTAI ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

¯Ô˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ·. 32¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 30¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. 33¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 36¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797, 6944-518366. (937)

¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (923)

MA£HMATA

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (917)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (934)

∑∏Δ∂π ηıËÁËÙ¤˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, μÈÔÏÔÁ›·˜, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421054657, 6946-382784. (011)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ª∂ ∂¢ƒ∞ Δ√ μ√§√ ∑∏Δ∂π: 1) ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ ‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ªË¯·ÓÈÎfi ∞∂π. 2) ™˘ÓÙËÚËÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ (¶Ù˘¯›Ô Δ∂π ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë). 3) ∏ÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜. 4) ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜. ∫·Ù¿ıÂÛË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ 27/4/2012. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ £˘Ú›‰· 1019 Δ∫ 38010 μfiÏÔ˜. (147)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 59¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡-

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

∞°√ƒ∞∑ø

ELIN ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηْ Ô›ÎÔÓ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934-010182. (927)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (929)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø ∞°√ƒ∞∑ø

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ ÙÔ˘ ∞¶£, Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421070284, 6934-616565. (009)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (921)

¢IAºOPA

∂ÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

Î·È ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂȘ ÌÈÎÚÒÓ ÔÈÎÔÛ˘Û΢ÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜. ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6948-983909, Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜.

ª∂Δ∞º√ƒ∂™ ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (918)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (931)

(935)

ÂÈÛ΢¤˜ ·ÓÙfi˜ Â›ÏÔ˘. ∂›Û˘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Â›ψÓ. Δπª∂™ §√°π∫∂™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6993-098552. (936)

∞¡π∂§ ¢π¶§øª∞Δ√ÀÃ√™ ∞™Δƒ√§√°√™ - ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ¯¤Ì˘ı·, ÂÈÙ˘¯›· 100%, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, χÛÈÌÔ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, ¤Ï·È·, Ê˘Ï·¯Ùfi. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ. ΔËÏ. 6974456215, 6943-248751. (202)

¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™ ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ηْ Ô›ÎÔÓ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ΔËÏ. 24210-63904. (928)

BMW 316 ∂30, 1.600, ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∫Δ∂√, ¯ˆÚ›˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FIAT SEICENTO, 900cc, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

ROVER 25, 1400cc, 105 PS, 2001 ª√¡Δ∂§√, 73.500 ∫ª, μ√√∫ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

OPEL CORSA 1200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FIAT DOBLO 1.900 DIESEL, 2002 MONΔ∂§√, ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

AUDI A3, 1.600cc, 2003, Δ√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ª√¡Δ∂§√, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

TOYOTA COROLLA, 1400cc, 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2007, FULL EXTRA, 52.000 X§ª, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FORD FOCUS C-MAX, 1.600, 2007 ª√¡Δ∂§√, ¢π∑ø¡π∫√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

HONDA MT-X 50, 2Ã√¡√, 5 Δ∞ÃÀΔ∏Δ∂™, ENDURO, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

YAMAHA FAZER S2, 600cc, 2007 MONTE§√, 17.000 çª., ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, ™À¡∞°∂ƒª√™, ∫∞ƒπ¡∞, ª∞¡πΔ∞ƒπ∞, ∞°ƒ∞Δ™√À¡π™Δ√, √§√™øª∏ ∂•∞Δªπ™∏ REMUS, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

SUZUKI V-STROM 650, 2008 MONTE§√, ∞μS ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ - ∂§§∏¡π∫√ -ª¶∞ƒ∂™ - ª¶∞°∞∑π∂ƒ∞ ZE§∞Δπ¡∞ ERMAX À¶∂ƒÀæøª∂¡∏ -ª∂Δ∞§§π∫∏ ∫∞ƒπ¡∞ Ã√ÀºΔ∂™, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (925)


37

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ °È· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ı¤Û˘ ¢∂¶ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÂÍ‹˜ ı¤Û˘ ¢∂¶: Δª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Ãøƒ√Δ∞•π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ª∂ ∂¢ƒ∞ Δ∏ μ∂ƒ√π∞ (ÙËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ 2310 994179). - ªÈ·˜ (1) ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘” . ∏ ÚÔ΋ڢÍË ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫ 350/28-3-2012 Ù. °’ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙËϤʈÓÔ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 06-04-2012 ∏ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢/ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∂§∂¡∏ ¶∂ƒ™π¢√À - ∞¡∞¡π∞¢√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ °È· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ı¤Û˘ ¢∂¶ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÂÍ‹˜ ı¤Û˘ ¢∂¶: Δª∏ª∞ ¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∞™ ∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (ÙËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ 2310 992063). - ªÈ·˜ (1) ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ-ΔËÏÂfiÚ·ÛË). ∏ ÚÔ΋ڢÍË ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫ 335/26-3-2012 Ù. °’ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙËϤʈÓÔ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 06-04-2012 ∏ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢/ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∂§∂¡∏ ¶∂ƒ™π¢√À - ∞¡∞¡π∞¢√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: I. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 FAX: 24210-39162 μfiÏÔ˜ 9-2-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. 595/22390

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ™∞§ 10 ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∂.¶.∂., Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (18∞ çª. £∂™/¡π∫∏™ - ∞°. ∞£∞¡∞™π√À Δ.∫. 57003), ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3147/2003, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 24252,36 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË “¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ·” ‹ “¶ÂÚÈʤÚÂÈ·” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ºÂÚÒÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi - ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79 Î·È ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈ∂ȉÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi Ú›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, ˆ˜ ÂÌ›ÙÔ˘Û· ÛÙȘ ‰È·Ù¿“º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ÍÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 6 ‰¿ÊÈÔ ‚’ ÙÔ˘ ΔÔ¿ÏË 86 - °·ÏÏ›·˜ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡. 3147/2003, Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ·Ú·ÁÚ. 3 ΔËÏ. 24210-34065 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 15 ÙÔ˘ ¡. 1734/1987 (∂ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ). ∞ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ·ÏÏ·Á‹ £ÂÚÌfiÙ·ÙË ·Ú¿ÎÏËÛË ÁÈ· ÌÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘, Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ۈ̷‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù›Ԣ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ (¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏ¢∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡) Ù˘ ¶ÂÚÈʤٷ›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ÏfiÁˆ ÁÂÓÈ΋˜ ÔÈÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, ÚÔÎÂÈÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· Â̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌËÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÓÈ·›Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ “∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Á¿˘” Î·È ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÔÈÎÔÓÔƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰›√È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ‰Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ·Ó¿ËÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÍÈÔÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘¢Â¯fiÌ·ÛÙ Â›Û˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ·È‰È¿), ÙÚfiÊÈÌ·. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ “º›ÏˆÓ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘

¶√§ÀΔ∂á∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ ΔÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¶Ú‡Ù·ÓË ·ÚÈıÌ. 1739/17-02-2012 Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫ ·ÚÈıÌ. 374/04-04-2012/Ù.°’, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ì›· (1) ı¤ÛË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢∂¶) ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ΔÔ̤·˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÙˆÓ ∞ÔÊ¿ÛÂˆÓ ª›· (1) ı¤ÛË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢∂¶) ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: “™ÙÔ¯·ÛÙÈ΋ μÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 11/06/2012. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∫Ú‹Ù˘ ÙËÏ. 28210 37255. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ °È¿ÓÓ˘ ∞. º›Ï˘

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΔËÏ.: 24210-78910-20 √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™·˜ ‡¯ÔÓÙ·È

∫∞§√ ¶∞™Ã∞

∞¶ƒπ§π√™

12

μ·ÛÈÏ›Ԣ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡, ∞Ú٤̈ÓÔ˜ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “¢Ô˘Ï‡۷Ù و ∫˘Ú›ˆ ÂÓ Êfi‚ˆ Î·È ·Á·ÏÏÈ¿Ûı ·˘ÙÒ ÂÓ ÙÚfï” (æ·ÏÌ. ‚’ 11). ΔÔ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ë Î·Ó›˜ ÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ Î·È ·‰›ÎÔ˘˜, Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔÓ Î·È ÈÂÛÙÈÎfiÓ. ΔÔ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ë fï˜ ÂȘ ÙÔÓ ¿ÂÈÚÔÓ £ÂfiÓ, ÙÔÓ £ÂfiÓ Ù˘ ·Á¿˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙÈÌ‹ Î·È Â˘Ù˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋. ∏ ‰Ô˘Ï›· ·˘Ù‹, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÙÂÏ›· ˘ÔÙ·Á‹ ÂȘ fiÛ· Ô £Âfi˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÈ, Â›Ó·È Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ‰Ô˘Ï›· ÂȘ ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ Ì·˜, ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ì·˜. ¢ÈfiÙÈ Ì·˜ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ·fi ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓÈÎ‹Ó ·Ì·ÚÙ›·Ó Î·È Ì·˜ ·Ó··‡ÂÈ Î·È Ì·˜ ·ÚËÁÔÚ› Î·È Ì·˜ οÌÓÂÈ Â˘Ù˘¯Â›˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ‰Ô˘Ï›· ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ª‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ô ⁄„ÈÛÙÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎËÓ Ì·˜; ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ fi¯È ‰Ô˘Ï›·, ·ÏÏ¿ ·ÔχÙÚˆÛȘ ÙÔ Ó· ˘·ÎÔ‡ˆÌÂÓ ÂȘ ÙÔ ı¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘. ∫·È Ô Êfi‚Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ £ÂfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Êfi‚Ô˜ ‰Ô˘ÏÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Â˘Ï¿‚ÂÈ·, Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÂȘ ÙÔÓ ¿ÂÈÚÔÓ Î·È ¿ÁÈÔÓ £ÂfiÓ. ∏ ˘ÔÙ·Á‹ ÂȘ ∞˘ÙfiÓ, Ë Â˘Ï·‚È΋ Î·È Úfiı˘ÌÔ˜ Î·È ÙÂÏ›·, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ›·Ó Î·È ıÏ›„ÈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ Ì ·Á·ÏÏÈ¿ÛÈÓ Î·È ¯·Ú¿Ó, Ô˘ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹Ó.

π∂ƒ∂™ ∞∫√§√À£π∂™ ™Δ√ °∏ƒ√∫√ª∂π√ ·) ∏ ™Δ∞Àƒø™∏ Δ√À ∫Àƒπ√À ‚) ∏ ∞¶√∫∞£∏§ø™∏ ∫∞π ¶∂ƒπº√ƒ∞ Δ√À ∂¶πΔ∞ºπ√À Á) ∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ Δ√À ∫Àƒπ√À ™‹ÌÂÚ· ª. ¶¤ÌÙË 12/4/2012 Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘, ·‡ÚÈÔ ª. ¶·Ú·Û΢‹ 13/4/12 Î·È ÒÚ· 2 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ øÚÒÓ, Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ Î·È ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 14/4/12 Î·È ÒÚ· 20.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘.

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 24210-66150 Î·È 24210-65776 Fax: 24210-83420 http://asprespetaloudes.blogspot.com email: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏ Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” Û·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ Î·È ˘ÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ̤۷ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˙ԇ̠fiÏÔÈ Ì·˜.

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

∫∂ƒ∞™π∞ Δ™√°∫∞ ∂ÙÒÓ 81 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3.30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿, Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ

KH¢EIE™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘ Î·È ı›Ô

Ã∏™Δ√ £∂√¢øƒ√À ∂ÙÒÓ 83 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ª. ¶¤ÌÙË 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 2 Ì.Ì., ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 248-∫·Ú·˚ÛοÎË, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¶∞ƒ∞∫§∏™∏ Δ∏™ √π∫√°∂¡∂π∞™ ∞¡Δπ ™Δ∂º∞¡ø¡ Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Δ∂£√À¡ ™Δ√ °∏ƒ√∫√ª∂π√ μ√§√À. μfiÏÔ˜ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¶ËÓÂÏfiË Δ· ·È‰È¿: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-°ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÔÚÁ›Ï˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜-∂ϤÓË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·-£ÂÔ‰fiÛ˘ ™ÂÏ¿Ì˘, ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜-ºˆÙÂÈÓ‹ ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘, ∂ÈÚ‹ÓË-∞ÚÁ‡Ú˘ ª·ÎÚ‹˜, ¢‹ÌËÙÚ· ¯· μ. ∑¤·, ∂Ï¢ıÂÚ›· ¯· ¢. ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ºˆÙÂÈÓ‹ ¯· ÃÚ. ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ë, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ¯· ∫. ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ë Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-°ÂˆÚÁ›·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜-ƒ¤ÓÈ·, ¶ËÓÂÏfiË Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

¤ÓıÔ˜ Ì·˜. ∏ ·‰ÂÏÊ‹: ∞ÔÛÙÔÏ›· ¯· ¶¤ÙÚÔ˘ ∫·ÙÛ¿ÓË Δ· ·Ó›„È·: °È¿ÓÓ˘ - ƒÔ‡Ï· μÔ˘Ú‰·Ì‹ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

¢øƒ∂∂™ ™ÙË ÌÓ‹ÌË ¡›Î˘ ∫ÔÙÛÒÓË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ª¿ÚÙÔ˘. ∂›Û˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Δ·ÛÈÔÔ‡ÏÔ˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫ÔÙÛÒÓË Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞˚‚·ÏÈÒÙË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·fi 50 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ˜.

ª∞°¢∞§π¡∏ ª¶√Àƒª¶√À§π∞ ∂ÙÒÓ 83 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ª. ¶¤ÌÙË 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ §·‡ÎÔ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi °ÂÓ¤Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ - §·‡ÎÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. §·‡ÎÔ˜ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ¡›ÎÔ˜, ™ÔÊ›· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™Ù¿ı˘, §¤Ó·, ™Ù¿ı˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È ª·Ú›·, ª·Ú›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

∂∫∫§∏™∏

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¶∞¡∞°πøΔ∏ £∂√¢øƒπ¢∏ ∂ÙÒÓ 80 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ª. ¶¤ÌÙË 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ú. 199 - ΔÚÈÎÔ‡Ë ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞Û·Û›· Δ· ·È‰È¿: ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ Î·È ∞ÓÙˆÓ›· £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: §ÂˆÓ›‰·˜ Î·È μ·ÛÈÏÈ΋ ƒÈ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯· πˆ¿ÓÓÔ˘ ƒÈ˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.


38 / °È· οı ÒÚ· M. ¶EM¶TH 12 A¶PI§I√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ¶¤ÌÙË 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ªÂÙÛÔ‚›ÙÔ˘ ™˘ÓÔ‰‹˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂) ÙËÏ. 24210-21773, ª·Ù˙ȿη ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 233 - √ÁÏ ÙËÏ. 24210-39659 Î·È ª·ÙÛÈfiÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 76 - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23669. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: §Ô˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔ‡ÛÎË ™ÔÊ›·˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 80 (ÌÂٷ͇ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË) ÙËÏ. 2421022677. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÚ·ÈÒÙË ¡. ∂˘·Óı›·˜ ÚÒËÓ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 51 - ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÏ. 24210-61720. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· M. ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ M. ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË-∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ M. ¶¤ÌÙË 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘-°¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, §˘ÎÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· π¿ÛÔÓÔ˜ 136. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô‡Û˘ - ™·Ú¿ÓÙ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ - ¡·Ô‡Ì §·‡ÎÔ˜, ∞ÎÚ›‚Ô˘ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ™˘Î‹.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10,

·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.-¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂-

ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.4517.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.344.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.4723.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 email: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ¶∞™Ã∞ ª. ¶¤ÌÙË 12/4/12 ̤¯ÚÈ ΔÚ›ÙË 17/4/12 ª. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ª. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¶∞™Ã∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ 17/4: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. * ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞™Ã∞ 15/4: ¢∂¡ £∞ ∂∫Δ∂§∂™Δ∂π ¢ƒ√ª√§√°π√. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ·fi ¶∂ª¶Δ∏ 22/3/12 ¤ˆ˜ 5/4/12 ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421076987

A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑ø˚∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. 4.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ‹ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ıÒڷη ·˘Ù¤˜. 2. ΔÚ·Â˙Èο ·Ú¯Èο - ∫·ÓÔÓÈΤ˜, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ - §›ÁÔ... ηÎfi. 3. ∞¯ıÔÊfiÚÔ˜, ‚·ÛÙ¿˙Ô˜ - ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 4. √ ·ÚÈıÌfi˜ 108 - Δ· ¤¯ÂÈ Ë... ¢¯‹ - √ÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ∫·Ú·ı›ˆÓ. 5. ¶·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ - ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ù· §Â˘Î¿ - π¿ˆÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. 6. ΔÔ ¿ÓıÔ˜ - ª¿Ï·ÍË ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ÛÎÔfi. 7. ∞‰È¿ÓÙÚÔÔÈ - μ·‚˘ÏÒÓÈÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÓfïÓ. 8. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ - °¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ - ...¡›ÓÈÔ: ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. 9. ™‡ÌʈÓË Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÔÚı‹˜ ÛΤ„˘ - ªÈÎÚfi˜ ıÚfiÓÔ˜, οıÈÛÌ·. 10. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È... ·‚Ï·‚‹ - Œ¯Ô˘Ó ˙ˆ‹, ÔÚÁ·ÓÈο ¶·Ú¿Ù·, ¿ÊËÛÂ. 11. ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ... ÙÌ‹Ì· - ™¿ÓÈ·, ÏÈÁÔÛÙ¿ - Δ· ¤¯ÂÈ... Ë Í‡ÛÙÚ·. 12. °ÈÔÚÙ‹ - ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Û fi˙ÔÓ. 13. ªÔÚ› Ó· ›ӷÈ... ‚Ô˘Ófi - ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ (ηı.) - ∞Ú¯Èο ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. Ãڈ̷ÙÈÛÙ¿ - √ ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. 2. æ¢ÙÔ·ÏÈηڿ˜ - ª·Ú›·...: ËıÔÔÈfi˜. 3. ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÊԉȷÛÌÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ (·Ú¯Èο) - ¢¤ÓÙÚ·... ¯ˆÚ›˜ ʇÏÏ· Δ· ¤¯ÂÈ ÙÔ... Ú·¯¿ÙÈ. 4. º·ÁËÙfi... ÛÙÔÓ ·ÙÌfi - ∞˘Ù‹ Ë ›‰È· (ȉȈÌ.). 5. £·Ì‹, ÛÎÔÙÂÈÓÈ·Ṳ̂ÓË - °Ú¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘... ÓfiÙÔ˘ - ™ÙÂÚ‹, ·ÓıÂÎÙÈ΋. 6. ∫˘ÓÈ΋ (ÌÙÊ.) - °ÂÁÔÓfiÙ·... Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÊÂÙËÚ›· Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÍÂϛ͈Ó. 7. πÙ·Ïfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ô˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚfiÌËÛ ÛÙË ƒˆÛ›· - ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ... ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘. 8. ...∫·fiÓÂ: ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ - ªÈ· ‰›ÊıÔÁÁÔ˜ - ™Ù‹Óˆ οÙÈ fiÚıÈÔ. 9. ∫ÔÌËÙ›· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ - ∞οı·ÚÙ·, ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ - ⁄·ÚÍË, Ï¿ÛÌ·. 10. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ - ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· (·Ú¯Èο) - ÕʈÓË... •¤ÓÈ·. 11. °ÂÓÈ¿, Ê˘Ï‹ - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi.

∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

12. ∞Ú¯Èο ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ - ∞Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó... Û ÂÚ‹ÌÔ˘˜ - ™‡Ìʈӷ... ˙ˆ‰›ˆÓ. 13. ¶ÔÙfi ·fi Ú‡˙È - ...¡Ù·Û¤Ó: ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ - ª˘ıÈÎfi˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ (ηı.). ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. EN¢√£øƒ∞∫π∫∂™ 2. °Δ∂ - √ª∞§∂™ - ∫∞ 3. Ã∞ª∞§∏™ - ¡Δƒ∞∫ 4. ƒ∏ - Ã∏ - Δ∞Δƒ∞ 5. ø™∞¡ - √ƒ∏ - πΔ√ 6. ºπ√ƒ∂ - ª∞™∞∑ 7. ∞™À™Δ√§√π - ∞™π 8. √§Δ - ™πƒ∞∫ - ∂§ 9. ∂§§√°∏ - £ƒ√¡π 10. ™ø∞ - ∂ªμπ∞ - ∞™∂ 11. Δª - ∞ƒ∞π∞ - •™ 12. ∂√ƒΔ∏ - √∑√¡π∑ø 13. ΔÀÃ∏ - ¢πø¡ - ∞¢™. ∫∞£∂Δ∞: 1. E°Ãƒøª∞ - ∂™Δ∂Δ 2. ¡Δ∞∏™ - ™√§øª√À 3. ¢∂ª - ∞ºÀ§§∞ - ƒÃ 4. ∞áπ™Δ√ - ∞Δ∏ 5. £√§∏ - √Δ - °∂ƒ∏ 6. øª∏ - √ƒ√™∏ª∞ 7. ƒ∞™Δƒ∂§π - μπ√π 8. ∞§ - ∞∏ - √ƒ£π∞∑ø 9. ∫∂¡Δ - ªπ∞ƒ∞ - √¡ 10. π™Δƒπ∞ - ∫√ - •¡ 11. ƒ∞Δ™∞ ¡∞™π∞ 12. ∂∫∞ - √∞™∂π™ - ∑¢ 13. ™∞∫∂ - ∑π§ - ∂ƒø™.

∫ƒπ√™ ªfiÓÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È· Û‹ÌÂÚ·. B¿ÏÙ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-21-23-4-9-8. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÎÂÊÙ›Ù ˆ˜ ›Ûˆ˜ ÊÙ·›Ù ÂÛ›˜ Ô˘ οÔÈÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÎÔÓÙ¿ Û·˜. °È· Ó· Û·˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5320-12-34-5-7. ¢π¢Àª√π ∞ÔʇÁÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Û·˜ Ú›ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·Ê‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-20-44-39-22-12. ∫∞ƒ∫π¡√™ √ ∂ÚÌ‹˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ‚ÔËı¿ ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Û·˜ Î·È ı· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· fiÚÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-3-22-12-34. §∂ø¡ ¢Â›Ù ʛÏÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ, ÌÈÏ‹ÛÙÂ, ÁÂÏ¿ÛÙÂ, ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ Î·È ÌËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ ӷ οÓÂÙ ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-22-12-34-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÊÈÏÈο ÚfiÛˆ· ı· Û·˜ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏË Û·˜ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·ÔÏ·‡ÛÙ fiÏ· Ù· ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-30-29-33-21-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÂÌfi‰È· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Û·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ªËÓ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-30-29-39-21-1. ™∫√ƒ¶π√™ μÚ›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÙ ¿ÌÂÛ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ ̤ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-2-1-33-38-29. Δ√•√Δ∏™ ŸÛÔ ÈÔ Î·Ï¿ ÔÚÁ·Óˆı›Ù ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ı· Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÙ‡¯ÂÙÂ. ªfiÓÔ ÌËÓ Â›ÛÙ ‚È·ÛÙÈÎÔ› ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3-20-12-34-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ªÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· οÓÂÙ ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ı· Û·˜ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-22-12-34-5. À¢ƒ√Ã√√™ Δ· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ‹ÈÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÌËÓ ‚Á¿ÏÂÙ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2-10-38-9-11-7. πãÀ∂™ ÿÛˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û·˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-9-44-32-12-8.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

M. ¶EM¶TH 12 A¶PI§I√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Quo Vadis ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.20 16.45 17.30 18.00 18.45 19.00 22.45 23.15 01.10

ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ (∂) ¡›ÎÔ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ª¿ÓÙÏÈÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÏfiÁÈÔÈ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË (∂) ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÙ¿ (∂) √ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¡›ÎÔ˜ ™Î·ÏÎÒÙ·˜-ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó·ÏfiÁÈÔ (∂) √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÀfiıÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜: ΔÚfiÔÈ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ∞ÁÁ¤ÏˆÓ ‹¯ÔÈ-∞ÓıÚÒˆÓ ÛÙ›¯ÔÈ ∂ӈ̤ÓÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ∂ÈÎÚ¿ÓıË ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ¶·ıÒÓ ∞ÎÚfi·ÛȘ “√ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ „˘¯‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁˆÓ›·” ™ËÌÂ›Ô Art (∂)

06.00 10.00 12.00 13.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ËÌÂ›Ô Art ƒÈ̤ÈÎ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙȘ ·Ú·ÁÎÔ˘fiÏÂȘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÂÌÈÛÙ‹” ∂ȉ‹ÛÂȘ “The getaway” Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· (∂)

15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.30 04.00 05.30

07.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 21.45 22.00 23.00 01.00 01.30

∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· (∂) ∏ √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÛÙË ƒˆÛ›· πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÌÈ· ·Î›ÓËÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ 2010 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ∞ÁÈÔٷʛ٘ ∏ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶·ıÒÓ ·fi ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™Ù¤ÏÏ·” ¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· 2010 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ (∂)

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Call4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

10.00 11.15 13.00 14.00 15.00 15.50 17.10 17.15 19.10 20.00 21.00 23.40 01.00 01.15 04.00 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA “√ ¶ÔÓÙÈÎÔÌÈÎÚÔ‡Ï˘ 3” “ª›ÓÁÎÔ” °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ̇ıÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘” ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ª·ÓÙ›ÏÓÙ·” ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂Ù¿ ˙ˆ¤˜” ∂ÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂Ù¿ ˙ˆ¤˜” (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.00 07.00 09.00 10.40 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 01.10 01.20 03.10

Project runway “√È ÌÈÎÚ¤˜ Ì·Ï·Ú›Ó˜” “∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ª¿Úı· ™ÙÈÔ‡·ÚÙ” “∞ÓÂÌÔ‰·Ṳ́ӷ ‡„Ë” ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out ¶Ï¿Î· οÓÂȘ ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù “Freedom writers” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ª¤ÚÈÏÈÓ Î·È ÂÁÒ” ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ø! °Ï˘Î‡ ÌÔ˘ Œ·Ú ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ›

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

10.30 12.00 12.50 13.30 14.45 16.30 19.45 21.00 00.30 03.00

™ÈÁ¿ ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 3000 ¶fiÎÂÌÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‹ÚˆÂ˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ªÔ‡ÙÛ· §Ô‡ÙÛ·: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∂Ï ª·Ï¤ÊÈÎÔ ª·Ú›· ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ: ∂Ó·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ” “Ace Ventura: ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ˙ÒÔÓ” “Quo Vadis” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ‰¤Î· ÂÓÙÔϤ˜” “∫·Ù·ÈÁ›‰·” “ŸÙ·Ó οÔÈÔÓ ·Á·¿˜”

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 13.05

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

05.45 07.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

04.10 05.20

06.00 06.45 07.10 07.30

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

14.00 14.10 14.30 14.40 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 19.15 23.00 23.50 01.25 01.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) √Û›· ª·Ú›· ∞ÈÁ˘Ù›· ⁄ÌÓÔÈ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔ ø‰Â›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓıË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ æ¿ÏÂÈ Ô ∫ˆÓ. •ÂÓÔÊÒ˜. ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‹ÌÂÚÔÓ ÎÚÂÌ¿Ù·È Â› ͇ÏÔ˘∞ÔÏÏÒÓÈÔ˜ ÃÔÚˆ‰›· ¡. πˆÓ›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‡ÌÓÔÈ ª. ¶¤ÌÙ˘ ∏ ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 04.50 05.15

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Frasier √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ (∂) CSI §·˜ μ¤Áη˜ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.50 20.30 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

18.30 21.45 23.00 23.30

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ America’s next top model ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· °Â‡ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË (∂) ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI §·˜ μ¤Áη˜ Secrets of the cross: ¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ πËÛÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ μ›‚ÏÔ˘: ™fi‰ÔÌ· Î·È °fiÌÔÚÚ· Secrets of the cross: ª·Ú›· ª·Á‰·ÏËÓ‹ Õıˆ˜: ΔÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

17.00 18.00 19.15 20.00 21.35 22.30 23.05

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

∂Ù¿ ˙ˆ¤˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °Î¿ÌÚÈÂÏ ªÔ˘ÙÛ›ÓÔ. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ô˘›Ï ™ÌÈı, °Ô‡ÓÙÈ Ã¿ÚÂÏÛÔÓ, ƒÔ˙¿ÚÈÔ ¡ÙfiÛÔÓ.

√ £Âfi˜ ¤Ï·Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ªÂÓ ΔfiÌ·˜, η٤ÛÙÚ„ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û ÂÙ¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÎfiÓËÛ ¤Ó· ÂÚ›ÏÔÎÔ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ: ªÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ó· ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘, Ô ªÂÓ ΔfiÌ·˜ ÂÈϤÁÂÈ ÂÙ¿ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÈψı›. ΔÔ ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ÙËÓ ÔÚ›·, fï˜, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈ˙Â.

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ›ÎÙÔÚ ™¿Ï‚·. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÎÔÙ ª¤ÎÏÔ‚ÈÙ˜, ¡ÈÎ ¡fiÏÙÂ, ŒÈÌÈ ™Ì·ÚÙ.

√ ¡Ù·Ó Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Ó¤Ô˜ Ì fiÓÂÈÚÔ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. Δ· ¤¯ÂÈ fiÏ·: ∂ÈÙ˘¯›Â˜, Ê›ÏÔ˘˜, ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, ÎÔÚ›ÙÛÈ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘, fï˜ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÂÈ, fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Í¤ÓÔ, Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ™ˆÎÚ¿Ù˘, ¤Ó· ÛÔÊfi ¿ÓÙÚ· Ì ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È Ù˘ Δ˙fiÈ, Ô ¡Ù·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ó· Ì¿ıÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ô ÂÈÚËÓÈÎfi˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Î·È ‚ÚÂÈ ÙÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘.

¡∂Δ 22.00

Secrets of the cross: ¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ πËÛÔ‡ ∏ μ›‚ÏÔ˜ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÍÂοı·Ú·: √È πÛÚ·Ëϛ٘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ··›ÙËÛ·Ó ÙË ı·Ó¿ÙˆÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ Î·È Ô ¶fiÓÙÈÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜, Ô ƒˆÌ·›Ô˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙË ¯¿ÚË Ó· ÙÔÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi. ªÔÚԇ̠fï˜ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ¿ÎÚÈÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉԯ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; ◊Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ¶fiÓÙÈÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ Ô ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ·; ∞˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËΠÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÈÔ ‰È¿ÛËÌË ‰›ÎË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ∂›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ·›Ì· ΔÔ˘ πËÛÔ‡;

™∫∞´ 23.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 12-18/4/2012 ∞π£√À™∞ 2

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

STAR 16.30

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00

∏ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ‰È·‚¿˙ÂÈ Î›ÌÂÓ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ª. ¶¤ÌÙË: ªÂ ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ∞ıËÓÒÓ “Δ· ∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓË ¶¿ıË” ÙÔ˘ ÕÚ‚Ô ¶ÂÚÙ ª·¯: ™Ô˘›Ù· ÁÈ· ÙÛ¤ÏÔ ·Ú. 3 ∏ ªÂÁ¿ÏË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ÛÈ ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ÙÔ˘ ª·¯

ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÚ·Ù·È‹ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ƒÒÌË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó fiÙÈ ı· ˘‹Ú¯Â οÔÈ· ‰‡Ó·ÌË, ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ó›Û¯˘ÚË ÚˆÌ·˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ fï˜ ‹Ù·Ó Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ıÚËÛΛ· Ô˘ ΋ڢÙÙ ÙËÓ ·Á¿Ë ‹Ù·Ó ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÍ·¯Ú›ˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ ª¿ÚÎÔ˘˜ μÈÓ›ÛÈÔ˘˜, ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙȘ ÏÂÁÂÒÓ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÈÒÓÈ· fiÏË ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ.

MEGA 21.00

111111111111111111111111111

18.00

πÛÙÔÚÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1951, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¤Ú‚ÈÓ §ÈÚfiÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒfiÌÂÚÙ Δ¤ÈÏÔÚ, ¡Ù¤ÌÔÚ· ∫ÂÚ, ¶›ÙÂÚ √˘ÛÙ›ÓÔÊ.

∏ √ƒ°∏ Δø¡ ΔπΔ∞¡ø¡ : ª. ¶¤ÌÙË: 20.00, 22.00, 00.00. LORAX (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ª. ¶¤ÌÙË: 18.00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00, 18.00, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 16.30, 18.15. ™¶πΔπ ™Δ√ ¢∞™√™ : ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.15. ∞π£√À™∞ 2 TITANIC 3D : ª. ¶¤ÌÙË: 18.15, 22.00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 17.00, ∫˘Úȷ΋-ΔÚ›ÙË: 19.00. √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ 3D : (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00. ∏ √ƒ°∏ Δø¡ ΔπΔ∞¡ø¡ : ∫˘Úȷ΋-ΔÚ›ÙË: 00.30, ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 00.00. ∏ √ƒ°∏ Δø¡ ΔπΔ∞¡ø¡ 3D : ∫˘Úȷ΋-ΔÚ›ÙË: 22.30.

∞π£√À™∞ 3: √π ∫∞§√∫∞πƒπ¡∂™ ª√À ¢π∞∫√¶∂™ : ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.00, 00.00. Δ√ ∫ƒ∏™ºÀ°∂Δ√ : ª. ¶¤ÌÙË: 17.45, 20.30, 23.00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 17.45. √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. ∞π£√À™∞ 4 ∏ √ƒ°∏ Δø¡ ΔπΔ∞¡ø¡ 3D : ª. ¶¤ÌÙË: 19.00, 21.15, 23.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 19.00. LORAX 3D (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ª. ¶¤ÌÙË: 17.00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 15.00, 17.00, ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. ∫∞£ƒ∂ºΔ∏ ∫∞£ƒ∂ºΔ∞∫π ª√À : ∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45. ª∂°∞§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 13/4 √ ∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™ £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∫§∂π™Δ√™


40

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜

M. ¶¤ÌÙË 12 AÚÈÏ›Ô˘ 2012

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË, tsiglifisis@e-thessalia.gr

∏ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ıÂÙÈο Ù˘.

M NÔ˘ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ “‚Ô˘ÏÁ·ÚÔÔ›ËÛË” ∞fi ÙË “ÁÂÚÌ·ÓÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜, Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ΢ڛˆ˜ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÊÙ¿Û·Ì ӷ Á›ÓÂÙ·È Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ “‚Ô˘ÏÁ·ÚÔÔ›ËÛË” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÌÂÈTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ. P¿ÏÏË √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ›¯Â ÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· fiÙÈ “Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¿Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·” . ∏ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÈ ·ÏÏÔ‡: ™ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË, ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. À¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÔÈ ¯·ÌËÏÔ› ÌÈÛıÔ› ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∂›Ó·È fï˜ ÛÙÚ‚ϋ, ·ÊÔ‡ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÂΛ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÓÔÌ›·, ‰È·ÊıÔÚ¿. ∂ȉÈο Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‚·ÏηÓÈÎfi ÂÚ›Á˘ÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηχÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ˘„ËÏfi Â›‰Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ٷ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÌÂÚÔο̷ٷ Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ªÂ ÙË ÌÈÛ‹ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Úfi ÓfiÌÈÛÌ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ٷ ˘„ËÏ¿ ÌÂÚÔο̷ٷ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Û΋ÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ‚·ıÌfi ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜. °È· Ó· ηٷÔÏÂÌËı› ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰¿ÎÙ˘Ïfi Ù˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÎϤÊÙ˘, Â΂ȷÛÙ‹˜, ··ÙÂÒÓ·˜. °È· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÁÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹. ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÎÈ Ë ·ÁÔÚ¿. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ “‚Ô˘ÏÁ·ÚÔÔ›ËÛ˘” ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. À·ÚÎÙ‹ Â›Ó·È Ë “Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿” ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ‹ ‰ÚfiÌˆÓ Ù›ıÂÙ·È Û ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ Ë Î¿Ï˘„Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ÂÚ·Í›· ÛÙË ¯ÒÚ·. rallis@e-thessalia.gr

ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÁÔÚ¿ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ú·Á‰·›·. √È ŒÏÏËÓ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Í·Ó¿ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜. ∫·Ù¿ ÚÒÙÔ ·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·fi„ˆ˜. ΔÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ú˘·›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ÂÓÒ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜. ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ “Ô‰ËÏ·Ù¿‰ÈΈӔ , ¿Ú· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. √ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Î¿ÔÙ Ô‰ËÏ·ÙÔ‡ÔÏË. ™’ ·˘Ùfi ‚¤‚·È· ‚Ô‹ıËÛ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ¢ÓÔÂ›Ù·È Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ (¯ˆÚ›˜ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÓËÊÔÚȤ˜), ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, fiÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ›Ù ·fi ÊÔÚ›˜, ›Ù ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ, Ó· ‰È·‰Ôı› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÈ. ∫·È Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ fiÙÈ Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ôϛ٘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÙË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∂Í ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ fiÏË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Û˘ÌʈÓ› ‹ ‰È·ÊˆÓ› ηÓ›˜ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÌÈ· Ô‰ËÏ·ÙÔ‡ÔÏË, ÁÈ·Ù› Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ fiÏË ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

ªfiÏȘ 615,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ·fi Ù· 8,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈηÛÙ› ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-

Û›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÙËı› ÙÔ 7,48% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ·Ú·‰¤¯ıËΠ¯ı˜ Î·È Â›ÛËÌ· Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÏÔÁ›· ·Ô-

Ù˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÔÚ‚·Ó¿, ÙÈ Â›Ó·È; ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠӷ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÔÛ¿ Ì ÌÈ· ÔÏÈÁfiÏÔÁË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ∞¤Ê˘Á ӷ ·Ó·ÊÂÚı› ÁÈ·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ·Ù› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ‰·ÁοÓ˜ Ù˘ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÙÂÏ›, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ¶ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙȘ “ÂÈÙ˘¯›Â˜” ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ‹ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ. ªfiÓÔ Ô˘, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È fi¯È ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∫·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÏfiÁÈ· ¯ÔÚÙ¿Û·ÌÂ. ∞fi Ú¿ÍÂȘ ˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂ...

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

√È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÓfiÙ·. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›· ¤ÛÙˆ ·fi‰Ú·ÛË Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜, Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ Ï·Ù¤ÚÓ·˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ. ¢.ƒ.

√‰Â‡Ô˘Ì ÚÔ˜ “ÎÈÓÂ˙ÔÔ›ËÛË” Ù˘ ∂˘ÚÒ˘; ΔÔ˘ ∫. §Ô˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘

¶ƒ∂¶∂π Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜ ÁÈ·Ù› Ó· ı¤ÏÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô Î. ™fiÈÌÏ ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Ë ∂˘ÚÒË Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ›. °È·Ù› ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ¿ıÔ˜ Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó, Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‡ÊÂÛ˘; ∂›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ‹ Ì‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ; ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚÂÏÔ›. ΔfiÙ ı· ‚Úԇ̠ÔÏϤ˜ ÂΉԯ¤˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË (˘ÔÙ›ÌËÛË) ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· Ì›· ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi ʈ˜ ·Ó¿Ï˘-

Û˘ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜ ËÌÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ª›· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‡ÊÂÛ˘, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î. ™fiÈÌÏÂ Î·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ËÁÂÛ›· ‚ϤÔ˘Ó (‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Â›Û˘) ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ (ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ) ˆÊÂÏ› ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ηÈÙ·ÏÈÛÌfi (ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ) ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ˘˜ BRICS Û˘Ó ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È ÌÂÚÈο ·ÎfiÌË ÎÚ¿ÙË). ∫·ÙfiÈÓ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·Ì˘ÓÙÈο Î·È ÂÈıÂÙÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “ÎÈÓÂ˙ÔÔ›ËÛ˘” Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔ “outsourcing” ÍÂΛÓËÛÂ Â‰Ò Î·È 10-15 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Î·È ÔÈ ∏¶∞ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ “¢˘ÙÈÎÔ›” ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó Û ÎÈÓÂ˙Èο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ -ϤÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÛÙ¤˜- ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı›

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: 712.076 Â›Ó·È ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘! (ÂÎÙfi˜ ¢∂∫√). ✒∞Àƒπ∞¡∏: ¶·›ÚÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ∫Ô›Ù· ÔÈÔÈ ÌÈÏ¿ÓÂ. ✒∂£¡√™: ∞ÊÂÙËÚ›· Ì ηÌ·Ó¿ÎÈ ¶··‰‹ÌÔ˘. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ∫ÔÌ›Ó· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÂȉfiÌ·Ù·. ✒∂™Δπ∞: ∞ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ✒∏ ∞À°∏: ª·‡ÚÔ ÛÙÔ ¯¿Ô˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ™ÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ✒√ §√°√™: μ¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ... Ô‚ÂÏ›· Ù· η‡ÛÈÌ·. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ∂ÈΛӉ˘Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·.

Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ı· Ì·˜ “Ù· ¿ÚÔ˘Ó” fiÏ· Î·È ÁÈ· ¿ÓÙ·. Δ¤ÏÔ˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ηٷӷψÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. √È Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÁˆÁÚ·Ê›· “ÛÙÚ›‚Ô˘Ó” . ∏ ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ. ™‡ÓÙÔÌ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ Ë ∂˘ÚÒË Î·È ÔÈ ∏¶∞. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ BRICS. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ∂˘ÚÒË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ›‰È· ÛÓfiÌ·Ú ӷ ·Ú¿ÁÂÈ. °›ÓÂÙ·È; ∞Ó ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ˙‹ÙËÛË ÛÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË ÙˆÓ BRICS ÁÈ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÌfiÓË Ù˘. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÙÚÒÂÈ ÙȘ Û¿ÚΘ Ù˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜ ˆ˜ ¯ÒÚ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ì›· ÎÚ›ÛË Ó· ÌËÓ Â›¯·ÌÂ, ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÔ‡. ΔÈ Ì·˜ ϤÓ fï˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÏ˜; ƒˆÙ‹ÛÙ ٷ ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. (∞fi ÙËÓ «∂•¶ƒ∂™»)

12-04-2012  

12-04-2012