Page 27

ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜

£∂™™∞§π∞

27

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 50 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ¿ÚÎÈÓ, ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ì °·ÏÏ›·˜. ΔËÏ. 6973041200. (941) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ 2015 ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 47 Ì ∂ÚÌÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ 35 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. Î·È wc ÛÙÔÓ ÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24213 08403, ÎÈÓ. 6947953888. (015)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ-ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §Ô˘Ì¿Ú‰· º˘ÙfiÎÔ˘, 3.300 Ù.Ì., Ì 50 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ΔÈÌ‹ 19.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6936730607. (060)

¶ø§√À¡Δ∞π ·) μfiÏÔ˜ ÙÂÛ/ÚÈ 103 Ù.Ì., 4Ô˜, 2000, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 wc , ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 87.000∂. ‚) ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, ·Ôı. ¿ÚÎÈÓÁÎ, 112.000∂. Á) ¢˘¿ÚÈ 2004 ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 48.000∂. ‰) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎ., 55.000∂. Â) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. 23.000∂. ÛÙ) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, πˆÏÎÔ‡ 80 μfiÏÔ˜, ª¤ÙÚÔÓ π.∫.∂. ÙËÏ. 6977615627. www.euroktimarealestate.gr (060)

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 91 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ Ê.·., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÔÏÏ¿ extra. ΔËÏ. 6972691669. (159)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien ΔËÏ. °Ú·Ê›Ԣ: +3024230 - 22795 ΔËÏ. √ÈΛ·˜: +302421 - 401470 ∫ÈÓËÙfi: 6973022534

ÔÈÎfi‰Ô, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·, Ì ı¤·. 6. μÀ∑πΔ™∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÍÂÓÒÓ·˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜, ¤ÙÚÈÓÔ˜, 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· (145.000∂). 7. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì., 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (85.000∂). √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 600 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡∏§∂π∞™. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ·fi 500 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫. §∂Ãø¡π∞. 3. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50.000∂. 4. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Â›‰Ô, ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·. 5. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. μÀ∑πΔ™∞: ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ì ȉȈÙÈ΋ ËÁ‹. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, §∂º√∫∞™Δƒ√. 8. ∫. °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì., 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÕÓˆ °·Ù˙¤·: √ÈΛ· 90 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË, Ì ·ÚÎÂÙfi ÔÈÎfi‰Ô. ª∞§∞∫π: √È˘ 140 Ù.Ì. Î·È 100 Ù.Ì. ÂÈψ̤Ó˜, Ì ÔÈÎfi‰Ô. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÔÈÎfi‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ÔÈ˘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‹ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. °π∞ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ª¶ƒ√À™∞§∏™ (024)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (026)

-----------------------------------¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ AGENT Δƒ∞∫∞™ ∞. ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32, 2Ô˜ √ƒ. ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√À ΔËÏ. ÁÚ·Ê›Ԣ: 24210 22142 ∫ÈÓ. 693 777 5383 Stathistrakas83@gmail.com °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 30 Ù.Ì. 12ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2Ô˜ fiÚ. 32.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 30 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 3Ô˜ fiÚ. 32.000 ∂. μÏ·¯¿‚· 32 Ù.Ì. 8ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 3Ô˜ fiÚ. 33.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 34 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ‹˜ 3Ô˜ fiÚ. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 30.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 23.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 35 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 25.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 27 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÈÛfiÁÂÈ· ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 14.000 ∂. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 20 Ù.Ì. ∞/C ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÌ¤ÓË 15.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 32 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 10.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 28 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ÈÛfiÁÂÈÔ 21 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 12.000 ∂. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ÏËÛ›ÔÓ Δ˙¿ÌÔ, 42 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 24.000 ∂. ∫Ô˘-

ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ‰ÒÌ· 17 Ù.Ì. 6.500 ∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰ÒÌ· 12 Ù.Ì. 6.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ˘fiÁÂÈÔ 26 Ù.Ì. 5.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ˘fiÁÂÈÔ 26 Ù.Ì. 6.500 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. ‰˘¿ÚÈ 1Ô˜ fiÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 19.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 52 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 12ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 59.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ¿ÚÎÈÓ 65.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. 70 Ù.Ì. Î·È 60 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 2 ˘Ó/ÙÈ· Û·ÏfiÓÈ 48.000 ∂. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 35.000 ∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 65 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ÚÂÙÈÚ¤ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 45.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë 72 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 38.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 4Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 72 Ù.Ì. 2 ˘Ó/ÙÈ· ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 30.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 44 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 3Ô˜ fiÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 33.000 ∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. 45.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ 52 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 43.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 19.000 ∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 54 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1Ô˜ fiÚ. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 65 Ù.Ì. 60.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙ· ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ 60 Ù.Ì. Ì 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 35.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. 28.000 ∂. ∫·˙·Ó¿ÎÈ Ôχ ηÏfi ‰˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 10ÂÙÈ·˜ 5Ô˜ fiÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ù¤ÓÙ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ º/∞ ∞/£, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 43.000 ∂. μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 53 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 49.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 77,5 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 3Ô˜ fiÚ., ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹ ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ 57.000 ∂. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ÏËÛ›ÔÓ Δ˙¿ÌÔ, 42 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 24.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ˘fiÁÂÈÔ 55 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 100 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 22.000 ∂. Δ¤ÚÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 15.000 ∂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. π. ∫·ÚÙ¿ÏË ˘fiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 50 Ù.Ì. 10.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. Ì 60 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 49.000 ∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 65 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 45.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 30.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 85 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ οو Ù˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË 45.000 ∂. μ·ÛÛ¿ÓË 90 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 44.000 ∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 93 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 16 ÂÙÒÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ 87.000 ∂. πˆÏÎÔ‡ 76 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 10ÂÙ›·˜ 95.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 80 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹ 17 ÂÙÒÓ ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 80.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 85 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 68.000 ∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 93 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· ¿ÚÎÔ-ı¿Ï·ÛÛ·, ηϋ ηٷÛ΢‹ 170.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ˙¿ÌÔ 85 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ fiÚ. 55.000 ∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 120 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 65.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 78 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. Ì 65 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 49.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 46.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜-°·ÏÏ›·˜ 88 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‚ϤÂÈ Ï·Ù›·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 75 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 47.000 ∂. πˆÏÎÔ‡ 75 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 45.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 88 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 112.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 74 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ 56.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 20ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 47.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞

www.pelion-estate.gr e-mail: info@pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·: √ÈΛ· 80 Ù.Ì., 50 ̤ÙÚ· ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ∫√ƒ√¶∏: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 31.000∂. μπ§∂™-√π∫π∂™ 1. √ÈΛ· 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í, Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 3. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈΛ· 70 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000∂. 4. √ÈΛ· 60 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 80 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫√ƒ√¶∏. 5. ∞º∏™™√™ ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Û 700 Ù.Ì.

ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 93 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· ¿ÚÎÔ, ı¿Ï·ÛÛ· 170.000 ∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 132 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 20ÂÙ›·˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 3 ˘Ó/ÙÈ· ηϋ ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 250.000 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 112 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 3 ˘Ó/ÙÈ· ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË 165.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 105 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ 135.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˜ fiÚ. 102 Ù.Ì. ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 175.000 ∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· 118 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË 140.000 ∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˜ fiÚ. ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 65.000 ∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 97 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹ 3 ˘Ó/ÙÈ· ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ı¤· 175.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˜ - 5Ô˜ fiÚ. 115 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ· 95.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Û 2.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 190.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 29.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 55.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 35.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 70 Ù.Ì. Û 120 ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 35.000 ∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 55.000 ∂. ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 35.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· Ì 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 100 Ù.Ì. Û 204 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 100 Ù.Ì. Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 135.000 ∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜-ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 120 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 10ÂÙ›·˜ 120 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 150.000 ∂. √‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 110 Ù.Ì. Ì 35 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 600 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ 135.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· 250.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 100 Ù.Ì. + 70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 185.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Û 2.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 15ÂÙ›·˜ 110.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì., Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, 200 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÈΛ· 115 Ù.Ì. 1985 Û 1000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ‰›ÎË ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË 70.000 ∂. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÈÎÚ‹ ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 35.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 110 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 50 Ì. 150.000 ∂. ªËϛӷ 72 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 55.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì., Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, Ì 60 ÂÏȤ˜, 600 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 35.000 ∂. ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 160 Ù.Ì. Ì 75 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 790.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 65 Ù.Ì. Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 1200∂ 280.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. 60.000 ∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. + 45 ·Ù¿ÚÈ 57.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 85 Ù.Ì. 90.000 ∂. ¶¿ÚÎÔ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 50 Ù.Ì. + 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 20.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¿ÚÎÔ ∂ÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ԣ 85 Ù.Ì., Ì 120 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· - ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô - Ô˘˙ÂÚ› - Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Î.Ï. 80.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 630 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· 63.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.020 Ù.Ì., Â›Â‰Ô Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ 98.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· ΔÚÈÎÔ‡Ë ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 55.000 ∂.

™ˆÚfi˜ 530 Ù.Ì. 25.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi 230 Ù.Ì. 20.000 ∂. ¡. πˆÓ›· £Ú¿Î˘ 200 Ù.Ì. 24.000 ∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÚÌ· ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ˘ 350 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì Â˙fi‰ÚÔÌÔ 65.000 ∂. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 6.800 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ 42.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 670 Ù.Ì. ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· 45.000 ∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ-Ï·Ù›· 900 Ù.Ì. ı¤· ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· μfiÏÔ ‹ ∞ı‹Ó·. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 550 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 690 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 35.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 240 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 2.300 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ¿Óˆ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, 32.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 34.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ-§Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ Ì ÂÏȤ˜ Î·È ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ 22.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-¶Ú. ∏Ï›· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.600 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ʈ˜, ÓÂÚfi, ÁÂÒÙÚËÛË, Ú‡̷, Ì ·Ôı‹ÎË, Ì 50 ÂÏȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ·, Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 34.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ÁÂÒÙÚËÛË, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ Î·È 60 ÂÏȤ˜ 35.000 ∂. ªԇʷ 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ÁÂÒÙÚËÛË ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ 35.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.400 Ù.Ì. ÌÈÎÚ¤˜ ÂÏȤ˜ 22.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ¶Ú. ∏Ï›· 4000 Ù.Ì. Ì ÂÚÈÔÈË̤Ó˜ ÂÏȤ˜ Ì ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, ÂÚ›ÊÚ·ÍË 43.000 ∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 610 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 15.000 ∂. (027)

------------------------------------

∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ΔËÏ. 6980321766 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ, 55Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·Ê›Ô, 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ·/ı, Ê/·, a/c, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - ΔÚÈ¿ÚÈ, 8ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı, Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. - ¶·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. - 800 Ù.Ì. ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. - ¢˘¿ÚÈ 6ÂÙ›·˜, ÛÙËÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 160 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. - ΔÚÈ¿ÚÈ, 7ÂÙ›·˜, 82 Ù.Ì. ÛÙËÓ °·Ì‚¤Ù·, ·/ı, Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ μfiÏÔ˘. - ÈڿÊÈ, 28 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - √ÈÎfi‰·, 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ΔÚÈ¿ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô ÁÚ·Ê›·, 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - °Ú·Ê›Ô, 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ∞Ôı‹ÎË, 100 Ù.Ì. ÛÙËÓ π. Δ˙¿ÓÔ˘. - °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜, ‰˘¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ·, ÙÂÛÛ¿ÚÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (029)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Mercedes-Benz 200 Elegance 1.800cc, ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 4/2008, ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· 60.000, ¯ÚÒÌ· Ì·‡ÚÔ, ¿ÚÎÈÓ ÌfiÓÔ Û Áηڿ˙ ȉȈÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ·ÙڷοÚÈÛÙÔ, ˘ÂÚ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÏËڈ̤ӷ Ù· Ù¤ÏË 2016. ΔÈÌ‹ 21.500∂. ΔËÏ. 6976292001. (011)

§‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

(002)

6958/624835 (102)

∞°√ƒ∞∑ø ŒÌÔÚÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Û ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-639755, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 8:00 - 16:00. (008)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈÎfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙÔÓ μfiÏÔ, 2 Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, 2 ·ÈÛıËÙÈÎÔ›, 2 ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔÈ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ dimitriadospharmacy@gmail.com. (135) ∞fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰ËÁfi Euretirio.gr ∑∏Δ∂πΔ∞π Â͈ÙÂÚÈ΋ ˆÏ‹ÙÚÈ· 27-35 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈı˘ÌËÙ‹. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÌÈÛıfi˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ mail skylogiannischris@yahoo.gr ‹ ÛÙÔ 6972275695. (119) Àfi Û‡ÛÙ·ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÊÔÏÈ·ÙÔÂȉÒÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ¶ƒ√™§∞μ∂π ¿ÌÂÛ· 1. Ù¯ÓÔÏfiÁÔ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹ ·fiÊÔÈÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÁÈ· ˘‡ı˘ÓÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, 2. ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ ab.zervas@gmail.com. (825)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· £·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜ ∑∏Δ∂π ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ˆÏ‹ÙÚȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ù˘ ÒÏËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi: volos@thalassioskosmos.gr ‹ ·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 40, μfiÏÔ˜. (064)

MA£HMATA ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÚÙÈÛË (ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ), ·Ú·‰›‰ÂÈ ª∞£∏ª∞Δ∞ Û ̷ıËÙ¤˜ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ - ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∂›Û˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘Ó· Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6973566992. (464) ¢∞™∫∞§∞ - ∂ȉÈ΋ ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂϤÙË Î·È Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 6978355831. (068)

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜

¡∏¶π∞°ø°√™ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934715209. (031)

12-01-2017  
12-01-2017  
Advertisement