Page 1

«£» TV

™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ £∂™™∞§π∞™

(e-thessalia.gr) K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ŒÙÔ˜ 119ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.41- ‰. 17.27’

∞fi ÙÔ 1898

¶AN™E§HNO™

¶ÂÌÙË 12 I·ÓÔ˘·ÚÈÔ˘ 2017

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

32 ™ÂÏ›‰Â˜

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 36.114 T·ÙÈ·Ó‹˜, E˘ı·Û›·˜, MÂÚÙ›Ô˘, ¶¤ÙÚÔ˘ & ÂÙ. 8 Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜

¶ÏËÌÌ˘Ú›‰· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û μfiÏÔ Î·È ¡ÔÌfi

™ÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ✓ªÂ

‰˘ÛÎÔÏ›· Ë Î›ÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·‰È¿‚·ÙÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘

™Â ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ

«ª¿¯Ë» ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï¢΋˜ ÔÏÈÔÚΛ·˜ ●

™Ù·‰È·Î‹ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘-˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ™ˆÙ‹ÚÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ■ ÛÂÏ. 15

✓¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ¯ı˜

∫¿ËΠÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ ■ ÛÂÏ. 11

✓∫ÏÂÈÛÙ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ·

Û¯ÔÏ›·-·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›

ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡

✓Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§-ÙÚ¤ÓˆÓ ∫·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·

¢. ¡. ∫√ÀΔ√À¶∏™

ª∂ ∞°∞¶∏ °π∞ Δ√ ∂¶π¶§√ ∂‰Ò Î·È 61 ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ٷ ¤ÈÏ¿ Û·˜ Ì ¤ÌÓ¢ÛË & ·ÈÛıËÙÈ΋, Ô˘ Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· Ù· Ï·ÙÚ‡ÂÙÂ. ™·ÏfiÓÈ·, ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜, ∫Ú‚·ÙÔο̷Ú˜, ™˘Óı¤ÛÂȘ, ¶·È‰Èο & ¡Â·ÓÈο ŒÈÏ·, ŒÈÏ· ∫‹Ô˘ & μÂÚ¿ÓÙ·˜, ŒÈÏ· °Ú·Ê›Ԣ, ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜ ∫Ô˘˙›Ó·˜, ªÈÎÚÔ¤ÈÏ·, ™ÙÚÒÌ·Ù· ⁄ÓÔ˘. ™Â ÂÌ¿˜ οı ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û·˜ ··›ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ χÛË.

∫ÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘ (¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÕÏÏË ªÂÚÈ¿) ΔËÏ. 24 21 21 49 49 necvolos@gmail.com

Δ¿ÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÊÙÂÚˆÙÔ‡˜ «ÂÈÛΤÙ˜» Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜...

■ ÛÂÏ. 12, 13, 14

∞ÏÌ˘Úfi˜ 12¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÂÛ Û ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÓÂÚfi ªÂÙ¿ ·fi ·ÙÈÓ¿˙ ÛÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ ■ ÛÂÏ. 16

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Ì £ÂÛÚˆÙfi ■ ÛÂÏ. 18

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ Î˘ÓËÁÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ■ ÛÂÏ. 2, 10

¡›ÎË ∞Ó·‚ÔÏ‹ Û˘Ó¤Ï¢Û˘

AÓ·ÎÔ›ÓˆÛË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

∞Ó¿ÁÎË Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÈÔ‡ Ù˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ ÛÂÏ. 17 ■

■ ÛÂÏ. 19

¶ÚÔÛÊÔÚ¿

∫√À¶√¡π

Ù˘ «£» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ· °ÂˆÚÁ›Ô˘

«ΔÔ ıÂÛ¤ÛÈÔ Ù·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË» ªfiÓÔ Ì 2 ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È 5 ¢ÚÒ ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

£∂™™∞§π∞

◆◆

ΔÔ˘ XPI™TOºOPOY ™EMEP°E§H

¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017

√ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫·‚Ô‡Ú˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ Î˘ÓËÁÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

«ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·» μfiÏÔ˜-¡¤· πˆÓ›·, ¶‹ÏÈÔ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ «ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, 2005»

ª∂ƒ√™ ¶ƒøΔ√ ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· IV. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ

6. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ ∂›¯·Ì ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙË “¢È¿ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜” . ∂Λ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÁÈ· ¯·Ì¤Ó· ¿ÙÔÌ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ª¤Û· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ù˘ Ê˘Á‹˜ ‹ Ù˘ ÂÈ‚›‚·Û˘ Û οÔÈÔ ÏÔ›Ô, ¯¿ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂÚÈο ·fi Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÔÓfiÌ·Ù· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™Ù·¯˘ÔÏÔÁԇ̠ÌÂÚÈΤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: - “√ ÁÓˆÚ›˙ˆÓ ÂÚ› Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª·Ï‹, Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÈ¿Ó·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù¤ÎÓˆÓ Ù˘ ª·Ú›ÙÛ·˜, °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ·˜ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚ› ÙÔ‡ÙˆÓ ÂȘ ÙÔÓ Î. ªÈ¯. ∞ÁÁÂÏ›‰ËÓ, ÎÔ˘Ú¤·” (“∏ £∂™™∞§π∞” 27-09-1922). - “∏ ÂÎ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ∞Ï¿-™Â¯‹Ú ÚfiÛÊ˘Í ª·Ú›· ÃÚÈÛÙÔÊ›‰Ô˘, ‰È·Ì¤ÓÔ˘Û· ÂȘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ˙ËÙ› ÙËÓ ı˘Á·Ù¤Ú· Ù˘ ŒÏÏË ÃÚÈÛÙÔÊ›‰Ô˘, ·Ô‚È‚·Ûı›۷ ˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ÂȘ μfiÏÔÓ” (∏ £∂™™∞§π∞” 27-09-1922). - “∏ ª·Ú›· ∫·Ú·ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÎ ™Ì‡ÚÓ˘ ˙ËÙ› ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ù˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔÓ, ¡ÈÎfiÏ·ÔÓ, π¿Îˆ‚ÔÓ, °ÂÒÚÁÈÔÓ Î·È ÙÔÓ Á·Ì‚ÚfiÓ Ù˘ £Âfi‰ˆÚÔÓ ∫Ô˘Ì·ÚÈ·ÓfiÓ. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·È ÂȘ Ù·˜ ·Ôı‹Î·˜ °ÎÏ·‚¿ÓË” (“∏ £∂™™∞§π∞” , 4-10-1922). ∂‰Ò ¤Ú· ·fi ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ¤ÌÂÓ “ÂȘ Ù·˜ ·Ôı‹Î·˜ °ÎÏ·‚¿ÓË” . - “∏ ª·ÚÈfiÁη ™‡ÚÔ˘ ¶ÂÚÁ¿Ì·ÏË ˙ËÙ› Ù· Ù¤ÎÓ· Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙËÓ, ÛÙÚ·ÙÈÒÙËÓ, ÙËÓ ∞ÁÁ¤Ï· Î·È ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·È ÂȘ ÙÔ ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂӷگ›ÔÓ” (“∏ £∂™™∞§π∞” , 4-10-1922). ÕÏÏË ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰Ò. ∏ Ì¿Ó· Ô˘ ˙ËÙ› Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ηÙÔÈΛ Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛʇÁˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó οÙÈ ¿ıÏÈ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂӷگ›Ô, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ. - “√ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Δ›ÎÔÁÏÔ˘ ªÈ¯·‹Ï 30Ô‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡, 10Ô˘ §fi¯Ô˘, ˙ËÙ› ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚ› Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ™ÊÂÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, ηٷÁÔ̤Ó˘ ÂÎ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ‰È·ÌÂÓÔ‡Û˘ ̤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ ÂÓ ™Ì‡ÚÓË, Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, Ô‰fi˜ ΔÔÔ‡˙ 48” (“∏ £∂™™∞§π∞” 6-101922). √ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ·˘Ùfi˜, ªÈ¯·‹Ï Δ›ÎÔÁÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (·fi 21-6-1952 ̤¯ÚÈ 21-11955). º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÓÒÚÈÛ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· (!), Ô˘ ¤ÌÂÓ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÒÚ· ÙËÓ ·Ó·˙ËÙ›. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È

Δ¿ÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÊÙÂÚˆÙÔ‡˜ «ÂÈÛΤÙ˜» Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÔÏÏÒÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, Ô˘ ο ÓÔ˘Ó Ì›· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∏ ÚÔ ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÙËÓÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂÁ›ÚÂÈ ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ó·ÙÒÓÔÓÙ·È ·fi Ï·ıÚÔı‹Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÓfi˜ Â· Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. øÛÙfiÛÔ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

H

ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ Ù· ·Ô‰ËÌËÙÈο Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÌË ıËÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÂÚ›Ô‰Ô ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡, ÔÈ ™ÎÈ·ı›Ù˜ ΢ÓËÁÔ› ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ Ù¿ÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÙËÓÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ™ÙÚÔÊÈÏÈ¿˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Ô‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘ÁÚÔÙfiÔ˘˜ ʈÏÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ·Í›· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∫ÔÚÌÔÚ¿ÓÔÈ, ÂÚˆ‰ÈÔ›, ÂÏ·ÚÁÔ›, ·ÁÚÈfi¯ËÓ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÊÏ·Ì›ÓÁÎÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÙÂÚˆÙÔ‡˜ “ÂÈÛΤÙ˜” Ó· ¯·Ú›˙Ô˘Ó Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÓfiÙ· ÛÙÔ ÓËÛ›. ΔÔ ı¤Ì· ·Ó¤‰ÂÈÍ ¯ı˜ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Skiathos Life, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ۯÂÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙, ηıÒ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ ∫·‚Ô‡ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË ∞Ú·Ì·Ù˙‹ Î·È °È¿ÓÓË °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ΢ÓËÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ‡ÚË ΔÛÈÌÏÈ·Ú¿ÎË Î·È ∫ÒÛÙ· ª·ÓÙ·Ï¿Ú·, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙÔ ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÓËÛ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Â¤Ï·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿, ÔÈ ¤ÓÙ ΢ÓËÁÔ› ›¯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÙȘ ‰È¤ÛÂÈÚ·Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ ÁÈ· Ù· ˘‰Úfi‚È· ÙËÓ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË, ÔÈ Î˘ÓËÁÔ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ê‡ÛË Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ, ·ÚfiÙÈ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ë ·Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÂÙ·È ¿ÌÔÏϘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. “∞ӤηıÂÓ Ô ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‚ÔËıÔ‡Û Û ٤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ Skiathos Life o Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫·‚Ô‡Ú˘

● ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·Û›ÚÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ ÙˆÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ

΢ÓËÁÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫·‚Ô‡Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË: “ŸÙ·Ó ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È. ŒÙÛÈ, Ï¿‚·Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ó· ¤ÚıÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Î·È Ó· Ú›ÍÔ˘Ì ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ÙËÓ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙ¿ÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿Ș, ÔÈ ¯‹Ó˜, ÔÈ ÎÔÚÌÔÚ¿ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÂÚˆ‰ÈÔ›. ƒ›Í·Ì ÎÚÈı¿ÚÈ, Ô˘ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ Ù· Ô˘ÏÈ¿, ηıÒ˜ Î·È ·Ó¿ÌÈÎÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ Ì ÛÈÙ¿ÚÈ. ¶¿ÓÙÔÙ Û ٤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ›̷ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Z’ ∫˘ÓËÁÂÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¡‹ÛˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ª·Ï·ÙÛfi” .

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ı· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÙÔÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÚfiÛηÈÚ˜ ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ¶·ÁÂÙfi˜ ı· ÂΉËψı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ› 5 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Î·È ÙÔÈο ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. μ·ıÌÈ·›· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -08...04ÔC. ™ÙÔÓ μfiÏÔ -02...04ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. μ·ıÌÈ·›· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -10...-02ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· -06...-02ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -11...-01ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ -05...-01ÔC.

Antonopoulou 126-128 Plateia Eleftherias, Volos tel.: 2421033021 f: Mio Nido espresso bar

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -09...-02ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· -04...-02ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

£∂™™∞§π∞

3

¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

ŒÁÚ·„ ÈÛÙÔÚ›·... Ô °·Ï¿Ù˘

ªÔÚ› ¯ı˜ ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ ˆ˜ Ë ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηÓÔÓÈ΋ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ›¯·Ó ¿ÏÏË ÁÓÒÌË. °È·Ù› ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Û ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ, ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜. ∫·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÙËÏÂʈÓÔ‡Û·Ó ÛÙË “£” ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ μÏ·‚ÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ.

£· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ -ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ - Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi fi¯È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ·ÏÏ¿ “ÓÙ¿Ï·” ¯ÂÈÌÒÓ·. ∫·È ·ÓÙ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÓÒÌË, ‹Ú ۂ¿ÚÓ· Ù· Ú·‰Èfiʈӷ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂı› Û fiÛÔ˘˜, ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ › ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÈfiÓÈ, Ô˘ ÙÔ “·ÊÂÓÙÈÎfi” ÙÔ˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÚˆÙ‡ÛÈÌÔ” , Â›Ó·È “ÂÚˆÙ‡ÛÈÌÔ” Î·È ÙÔ Ó· ˙ԇ̠¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi... °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¿ÊËÛ ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÓÂÚfi ›¯·ÌÂ. ∫∞Δ. Δ∞™

°.•.

ΔÈ “¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ” Ë ∞ÚÁÒ...

ÕÚÁËÛ·Ó ∞Ï·ÏÔ‡Ì ¯ı˜ Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ∞Ï·ÏÔ‡Ì ¯ı˜ Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ™Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙȘ 2 Ì.Ì., ÂÓÒ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiÙ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó. ÕÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜... °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ϛÁÔ ¯ÈfiÓÈ, Ô‡Ù 20 fiÓÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤Êı·ÛÂ, ·Ú¤Ï˘Û ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. Δ¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Ù· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ·Ó ‰ÂÓ ÂÓÛ΋„ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ¯ÈÔÓÈ¿˜. μÚ¤ÍÂÈ-¯ÈÔÓ›ÛÂÈ Ô ÌÈÛıfi˜ ı· ¤ÛÂÈ... ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ı˜, ÌÂٷ͇ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÓÂÚÔ‡, Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∞Ó ·Ú·Ù·ı› Ë Î·ÎÔηÈÚ›· Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù˙›ÚÔ, Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ¢∂∫√. ∞fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÓÙˆ˜ Ô‡Ù ӇÍË ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ηٷ‚ÔÏ‹ ÊfiÚˆÓ, ÙÂÏÒÓ Î·È ÏËڈ̋ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ¢∂∫√ ÂÓ Ì¤Ûˆ ¯ÈÔÓÈ¿.

¢ËÌfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ͇ÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙȘ 6, ›‰·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÚÎÂÙÔ› Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, Ù· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Î·È ÔÈ ·Ï·ÙȤÚ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 7 .Ì. Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó, ‹Ù·Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ·ÓÔȯÙÔ› ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ·Ú¿Ï¢ÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÔÈ˘, Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜... °.•.

ª·˙› ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ, Ì·˙› ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ!

ÃÈfiÓÈ· ÛÙË μπ¶∂

“∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ. ™‹ÌÂÚ·, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2015-2016. “Œ¯ÂÈ Â‰Ú·Èˆı› ˆ˜ Ô ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·È ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÔÙ¤. ø˜ ¤ıÓÔ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷοÓÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ø˜ ·Ú¿Ù·ÍË, ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. £· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Á›ÓÂÈ Í·Ó¿ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi fiÚ·Ì· ˘ËÚÂÙÒ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Û ı¤Ïˆ Ì·˙› ÌÔ˘. ª·˙› ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ª·˙› ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ÚÒÙ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” , ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ‚¿˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÔ ·’ fiÏ· ı· ÙÔ˘ ‚ÁÂÈ.

™Â ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ·Ó·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔÓ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì·, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ μπ¶∂ πˆ¿ÓÓ· ∫ÈÓÙ¿. Ÿˆ˜ ›Â, “ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜, ÂÎÙÈÌÒ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙË μπ¶∂ ÎÈ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜” . ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È, Â›Ó·È Û ÔÈÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ μπ¶∂. ™ÙÔÓ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ Ù˘ ‹ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ; ∞Ó ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ÙfiÙ ÔÚıÒ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Ë Î. ∫ÈÓÙ¿. ∞Ó fï˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ºÔÚ¤·˜...

¢∏ª√.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ... ΔÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ªfiÚÈ·˜ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜

AÓÙÈÊ¿ÛÂȘ

ªÔÚ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· Ô˘ “¯Ù‡ËÛ” ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‹Ù·Ó ·ÎÚ·›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›· ÁÈ· Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÈÓ ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Î‡Ì· ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √˘‰Â›˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ‹ ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÛΤÊÙËΠfï˜ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÛÎËÓ¤˜,fiˆ˜ ‚¤‚·È· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ›¯Â ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ë ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·. Ÿ¯È fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ‚·Ú‡ ·˘Ùfi ηÎÔηÈÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ,Ô‡Ùˆ˜ ‹ ·Ïψ˜,¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ó· ‰È·ÔÌ¢Ù› ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·ÔÙ˘ˆÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ªfiÚÈ·˜. ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠοÔÈÔÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Í‡ÓËÛ·Ó ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó fï˜ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋,Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ,ÁÈ· Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙÔ ¯¿Ô˜ . ΔÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı¤˜,ÙÚ›˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·,¤ÚÂÂ, fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÙÔ Â›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î.ªÔ˘˙¿Ï·˜.¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤ Ì ÙȘ Û˘ÁÁÓÒ̘ ‰ÂÓ ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·È Ù· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· Û·˜. ∂›Û·ÛÙ ÂΛ ÁÈ· Ó· ÚԂϤÂÙÂ, Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙÂ, Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›ÙÂ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÂÙ ,·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û·˜, ÔÊ›ÏÂÙ ӷ ·Ú·ÈÙËı›ÙÂ. ∏ fiÔÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û·˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÙˆÚÈÓ¤˜ ¢ı‡Ó˜ Û·˜. (∞fi ÙÔ «μ‹Ì·»)

∂ÓÒ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ·fi οı ¿ÏÏÔ ∂˘Úˆ·›Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· οı ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Ì¤Û˜ ÂÙ‹ÛȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÙÔ 2015 Û 25.211 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙÔÓ √√™∞ ‹Ù·Ó 41.253 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ̤ÛË ·ÌÔÈ‚‹ ·Ó¿ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 12,34 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÛÙÔ ÌÈÛfi ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ (ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ √√™∞), ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ 23,36 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ™ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË Ì¤ÛË ·ÌÔÈ‚‹ ·Ó¿ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜ (40 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÂÚ›Ô˘) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ∂Ï‚ÂÙ›· (Ì 36,73 ‰ÔÏ.), Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· (Ì 35,75 ‰ÔÏ.), Ë ¢·Ó›· (34,33 ‰ÔÏ.), ÔÈ ∏¶∞ (32,8 ‰ÔÏ.), Ë °ÂÚÌ·Ó›· (32,77 ‰ÔÏ.), ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ (30,95 ‰ÔÏ.), Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· (30,13 ‰ÔÏ.) Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›· (Ì 28,36 ‰ÔÏ¿ÚÈ·).

ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ∞ÚÁÒ Û·Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÚ·ÍÈfiÓ. ∂ÓÒ fï˜ Ë ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ‹ÍÂÚ·Ó ·fi ̤Ú˜ fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÊÔ‰Ú‹ ηÎÔηÈÚ›·, ηӤӷ˜ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ó· ÂӉȷÊÂÚı› Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ “„·Úfi‚·Úη” fiˆ˜ ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο ÙËÓ ¤ÏÂÁ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ŒÙÛÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ “Ù·Ï·ÈˆÚ›ٷȔ ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ ÙÒÚ· ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÏfiÁÔ, ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ∫∞Δ. Δ∞™

§Â›„·Ó ¯ıÚÔ›, Ù· ‚¿Ï·Ó Ì Ôϛ٘ ª· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ η̛· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·; ª·, η̛·; √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ì ÔÈÔÓ Ó· Ù۷Έı› Î·È Ì¿ÏˆÛ ÁÂÓÈÎÒ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ŸÏÔ˘˜. ∂ͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÏÔÁÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ¤‚·Ï ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ÛÙ¿ıÌ¢·Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÂÌfi‰È˙·Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡. √È Ôϛ٘ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËÎ·Ó fiˆ˜ οı ̤ڷ, fiÔ˘ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ·ÚοÚÔ˘Ó fiÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È. Ãı˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fï˜ Ì οÔÈÔÓ ¤ÚÂ ӷ Ù۷Έı›... ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓˆı›. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜ ∂›Ó·È ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË... ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠÛÙ· ¯ÈfiÓÈ· Î·È Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

“¶·ÁˆÌ¤ÓË” ·ÁÔÚ¿ æ˘¯‹ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ¯ı˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. ÕÏψÛÙÂ, Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Â›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·Á›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ·ÊÔ‡ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ·ÁÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È Û ¿ÏϘ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ˜ Ô‡ Ó· ·Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ Ôχ ¯ÈfiÓÈ. “¶·ÁˆÌ¤ÓË” ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·... °.•.

¢∏ª√.™.


∞fi„ÂȘ 4

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞fiÂÈÚ· ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §¿ÌÓÈ·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÁÚ¿ÊÂÈ: “√È ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηÈ, ȉȷ›ÙÂÚ·, ÙȘ ·fiÂÈÚ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÌÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‹, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜, “·ÚÈÛÙÂÚ‹” Î·È Ï·˚ÎÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔϘ Ô‡Ù ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙ˜. ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Â‡ÎÔÏˆÓ Î·È, Û˘Ó‹ıˆ˜, ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÒÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ (Ì·ÚÍÈÛÌfi˜, ÓÂÔÌ·ÚÍÈÛÌfi˜ / ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ / ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜) ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ. øÛÙfiÛÔ, οÔȘ ÛΤ„ÂȘ, ¤ÛÙˆ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó. √ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ˙ÔÊÂÚ‹˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. √È ¿ÏϘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ fiÚÔ “·ÚÈÛÙÂÚ‹” Ì ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË “ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” , Ë ÔÔ›· ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ŸÌˆ˜ Â‰Ò ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈΛϷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì Ì ‚¿ÛË, ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÔÚ·Ù¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. μϤÔ˘ÌÂ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁԇ̠ÔÚı¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ; Œ¯Ô˘Ì ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ; Œ¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ΔÛ›Ú· fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Â›¯·Ó ·˘Ù·¿Ù˜, Â›Ó·È ı·ÚڷϤ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∏ ·Ú·‰Ô¯‹ Ù˘ ÌË ÔÚı‹˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔÓ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÛÙȘ ÛÎȤ˜ ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘, fiÔ˘ ÔÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ÛÎȤ˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ϤÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ. ŸÌˆ˜, Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÓÙfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÎÈÒÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó. ∂‰Ò ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ¿ÏÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ªfiÚÂÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ª‹ˆ˜ ÔÈ ÔÏÏÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ȤÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚ϤÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› ÛÙȘ ÛÎȤ˜ Ù˘; ª‹ˆ˜ Î·È ÔÈ ÔÚ·Ù¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ÛÎȤ˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛËÏ·›Ô˘; Œ¯Ô˘Ì ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ó· Ì·˜ ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÔÚı¿ ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ‰¤¯ÂÙ·È. ∏ Û‡ÓÙÔÌË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ÂȯÂÈÚԇ̠‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ıԇ̠۠ۇÓıÂÙ˜ ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‹ Ë ÛÎÈ¿ Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ‹ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ÌÂϤÙË Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘ÌÂ Î·È ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ù˘, ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. √È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÓfiÓˆÓ, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿. ™Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂.∂. Â›Ó·È ÔÚıÔ›, ‹ ·Ó Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Î·È ‰›Î·ÈË, ··ÓÙԇ̠¢ı¤ˆ˜ fi¯È. ŸÌˆ˜, ÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂.∂. ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Ì ¢ηÈÚȷο “ÁÈÔ˘ÚÔ‡ÛÈ·” Ô˘ ÁÂÏÔÈÔÔÈÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ fiÔÈ· ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘. ∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ··ÈÙ› ÁÓÒÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ Ô˘ ·˘ÙÔ› ·Ê‹ÓÔ˘Ó, ηıÒ˜ Î·È ¿ÚÈÛÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ∏ fiÔÈ· ·Û¿ÊÂÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‹ fi¯È, Â͢ËÚÂÙ› ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙Ô˘Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‹ÙÙ˜, ÙȘ Ôԛ˜, ÌÈÎÚfiÙÂ-

Ú˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› fiϘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÙ·ÂÙ›·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. √È ·ÔÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ˘ÔÓfiÌ¢Û˘ ·fi ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ∂.∂., ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Â·ÚÎÒ˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ Ù˘. √ ηÏfi˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¯Ù›˙ÂÈ Â˘ÓÔ˚ÎÔ‡˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜, Ó· ‰ÈÂΉÈΛ fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ÙÔÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó Î·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ›, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ·ÍÈÔÚÂÒ˜ Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ∂.∂. ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ôχ ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √È ˘ÂÚÊ›·Ï˜ ·fi„ÂȘ, fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Û ÎÚÈÙÈ΋. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏÔÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Δ· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙȘ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏÔÁÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. √ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋-Ú·ÎÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋, Ë ÔÔ›· ·ÍÈÒÓÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂‰Ò ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ‡ÛÙÂÚÔ˜ Marx, οو ·fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ Engels, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È Ù˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜-ÂÚÁ·ÏÂȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜ (Ù˘ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜), Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ú·ÌÂÏ›ٷÈ, ›Ù ·fi ¿ÁÓÔÈ·, ›Ù ·fi Ï·˚ÎÈÛÌfi. √ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜-ÂÚÁ·ÏÂȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ·ÍÈÒÓÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌfiÓÔ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ΢ڛˆ˜ Ô ÛΤÙÔ˜ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜, ·ÍÈÔÔÈ› Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ËıÈ΋˜-Ú·ÎÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ·, ·Ó ÙÔ Ì›ÁÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍÈÛÔÚÚÔËı›, ›Ûˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο. √ ÓÂÔÌ·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÏÔÁÈÎÒÓ ‚¿ÛˆÓ. ™ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÈ ËÁÂۛ˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÁ·Ï›·, οو ·fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οÔÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ¿ÌËÓË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÛÎȤ˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ¤Î·Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (“ı· ÛΛۈ Ù· ÌÓËÌfiÓÈ·” , “ı· ·›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜ Î·È ı· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜” , “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·). ΔȘ Ï·˚ÎÈÛÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙȘ ‚ڋΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ¢ı‡Ó˜. μÈ¿ÛÙËΠӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ηÈ, fiÓÙ·˜ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˜, Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠ÔϤıÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ï¿ıË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ËıÈ΋˜-Ú·ÎÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÎÈÒÓ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ’15, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂.∂. Ì “Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” Ù˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜-ÂÚÁ·ÏÂȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. ∞fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ ’15, ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‚ÔÏÔ‰¤ÚÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ôχ ηı·Úfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È Ì ¢ηÈÚȷΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ. ∂ÚˆÙÔÙÚÔ› Ì ÙË ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ Î·È ÙȘ Ï·˚ÎÈÛÙÈΤ˜ ·˘Ù·¿Ù˜ ÙÔ˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ŸÌˆ˜, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÔÚı‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¯¿ÓÂÈ ·’ fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜. ∏ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È, ΢ڛˆ˜, ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜-ÂÚÁ·ÏÂȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜, ·ÍÈÔÔÈ› ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ËıÈ΋˜-Ú·ÎÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û οÔÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜, ·Ó ‰ÂÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ¤Ó· ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ, ÁÈ· ÙË Û˘Á΢ڛ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ì›ÁÌ· ÏÔÁÈÎÒÓ, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Û‡ÓÙÔÌË ·Ú¤ÓıÂÛË. Δ· ÌÈÎÚ¿ È· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Í·Ó¿ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÊÔÚ¤· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿-

ÎÚË ›ÛÌ·Ù· Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó, ÙÔ ÌÔÚÔ‡Ó. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fiÏÔÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó: ¡· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ù¿¯ÈÛÙ·, Ì Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¡· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÍÔÓ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (ÚˆÙÔÁÂÓ‹, ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ Î·È ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹). ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ··ÈÙ› ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÏÈÁÔÌÂÏÒÓ Î·È ¤ÌÂÈÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ۷Ê›˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¡· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ: °È· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÂÓfi˜ ¢¤ÏÈÎÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ôχ ÁÂÓÓ·›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ÔÏ˘ÓÔÌ›·, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏË Ï›· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂÈÙ‹‰ÂȈÓ. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ‰›Î·ÈÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ·ıԇ̠̠·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ì·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. °È· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙË ‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›· Î.Ï. √È ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û˘Ó·ÈÓÂÙÈο ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÚfiÙ·ÛË ÁÂÓÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ··ÈÙ› ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‹ Î·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ È·. √È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ” .

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌËÓ¿˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ: “¶¿ÓÙÔÙ ηٿ ÙË ‰‡ÛË ‹ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ô ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ οÓÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÙȘ ¯·Ú¤˜ Î·È Ù· ηϿ ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÂÛÂ, ÛÙÔ ‰Â ·ıËÙÈÎfi ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜, ÙȘ χ˜, ÙȘ η˘ Î·È ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ. Œ¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÔÓÙfiÙËÙ· ˙ÂÈ Ì¤Û· Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ·, Ô˘ Û·Ó Â›ÁÂÈ· ‡·ÚÍË Ê¤ÚÂÈ Ì¤Û· Ù˘ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜. ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÂÓÓ¿ ÙÔÓ Êfi‚Ô Î·È ÙËÓ ˘·ÚÍȷ΋ ·ÁˆÓ›·, ÁÈ· ÙË Ï‡ÙÚˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› χÛÂȘ ·fi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙË ıÚËÛΛ·. ∏ ÓˆÙÂÚÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Î·È ıÂÔÏfiÁÔ˘ ÿÈÓÙÂÁÎÂÚ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ıÂ˚ÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ˘·ÚÍÈÛÙÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ™·ÚÙÚ, °È¿ÛÂÚ Î.Ï., ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· ‚·ı‡ÙÂÚ· ˘·ÚÍȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·Ú·¤ÌÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Û ¤Ó· ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfi ÎÂÓfi ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·‚Ô‹ıËÙÔ. ∏ ıÚËÛΛ· ·ÓÙ›ıÂÙ· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ˘Ô‚ÔËı¿ ÙÔÓ ˙ÒÓÙ· ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ¿ÓıÚˆÔ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Î¿ı ̤ÚÈÌÓ· Î·È ·ÁˆÓ›· Ì ÙË Û‡Ó·„Ë ÚÔÛˆÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔÓ ·ÈÒÓÈÔ £Âfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ˜ Î·È ˙ÂÈ Û ¤Ó· ‰È·ÚΤ˜ ·ÚfiÓ, ηıfiÛÔÓ Â›Ó·È “Ô ÒÓ Î·È Ô ‹Ó Î·È Ô ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜” (∞ÔÎ. 4,8). √ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ·Ó Î·È ˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙË ÁË, ÌÔÚ› Ù·˘Ùfi¯ÚÈÓ· Ó· ˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ·ÈˆÓ›Ô˘ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È “¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚÔÓ Ô ·˘Ùfi˜ Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ·˜” (∂‚Ú. 13,8). ∏ ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. “∏ ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÂÓÙfi˜ ËÌÒÓ ÂÛÙ›” (§Ô˘Î. 17, 21). √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙÔ˜, ÂÚÓ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ›Ûˆ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù˘ fiÔȘ ηϤ˜ ‹ ηΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ “Δ· ÎÂÚÈ¿” , Ô ÔÈËÙ‹˜ ∫. ∫·‚¿Ê˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Û·Ó “ÌÈ· ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÂÚÈÒÓ Û‚ËṲ̂ӈÓ... ÎÚ‡ˆÓ ÎÂÚÈÒÓ, ÏÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È Î˘ÚÙÒÓ... ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ÌË ‰ˆ Î·È Êڛ͈, ÂÌÚfi˜ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ù· ·Ó·Ì̤ӷ ÌÔ˘ ÎÂÚÈ¿” . ŸÓÙ·˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘Á-

¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ·‚¤‚·ÈÔ˘ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ô £Âfi˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ¤ÚÁ· ·Á¿˘, ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·ÚÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Ì·˜ ηϋ ·ÔÏÔÁ›· Â› ÙÔ˘ ‚‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÔ‰fiÙË πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡” .

⁄ÌÓÔ˜ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· √ Î. μ·Û›Ï˘ ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: “ŒÓ·˜ ‡ÌÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ̤۷ ÛÙË ˙ˆ‹, Â›Ó·È ÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ÔÈËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ¶ÔϤÌ˘ (1862 - 1924), ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ¢·Ó¿Ë ∞‰. ∫‡ÚÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ “§Â˘ÎÒÌ·ÙÔ˜” ·fi ÙËÓ ÂΉfiÙÚÈ·. ∏ ¢·Ó¿Ë ∞‰. ∫‡ÚÔ˘ (1878 - 1967) ˘‹ÚÍ “ÚfiÛˆÔ ÎÏÂȉ›” ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ “∂ÛÙ›·˜” . ¶ÈÛÙ‹ Û‡˙˘ÁÔ˜, ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙȘ, ¤ÁÚ·Ê ̤¯ÚÈ ‚·ı›·˜ Ó˘ÎÙfi˜, ηı’ ˘·ÁfiÚ¢ÛÈÓ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘. ∂› Ì›· ‚‰ÔÌËÎÔÓÙ·ÂÙ›· ÂÚ›Ô˘ ˘‹ÚÍ “ʇϷη˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜” Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ™˘ÌÌÂÚÈ˙fiÙ·Ó fiϘ ÙȘ ̤ÚÈÌÓ˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÛˆ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·ÙÔÈΛ· Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∞ÎÔ›ÌËÙÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜, ·ÊÈÂÚÒıËΠÔÏfi„˘¯· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ∞¯ÈÏϤ·, ∫‡ÚÔ, ∞ϤÍË, ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ÙȘ ¤ÁÓÔȘ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ‚›ˆÛ ÙȘ ÈÎڛ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢È¯·ÛÌÔ‡. ŸÙ·Ó Ô Õ‰ˆÓȘ ¤Ê˘Á ÚfiˆÚ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ (1918), Ë ¢·Ó¿Ë ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 40 ÂÙÒÓ. ∞Ó·ÛÎÔ˘ÌÒıËÎÂ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ٷ ËÓ›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∞¯ÈÏϤ·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˜ ∫‡ÚÔ˘. ∏ ·Ó‹Û˘¯Ë, ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË Î·È ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ˜ ·˘Ù‹ Á˘Ó·›Î· ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÈÛ¯˘Úfi “·ÚÒÓ” ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. √ ÔÈËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ¶ÔϤÌ˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙË ¢·Ó¿Ë ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ “§Â‡ÎˆÌ¿” Ù˘: Δ˘ Ì¿Ó·˜ Ë Î·Ú‰È¿ “∞’ fiÏ· οÙÈ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ: ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ, ʈ˜, ˙ˆ‹. ∞fi ÙË Ó‡ÎÙ· ÔÓ›ڷٷ. ∞fi ÙË ÁË ·ÙÚ›‰·. ∞fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ·ÚËÁÔÚÈ¿. ∞’ ÙÔÓ ·Á¤Ú· ·Ó¿·˘ÛË. ∞fi ÙÔÓ fiÓÔ ˘ÔÌÔÓ‹. ∞fi ÙÔÓ fiıÔ ÂÏ›‰·. ∞’ fiÏ· οÙÈ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. ŸÌˆ˜ ÎÈ ·Ó fiÏ· Ï›„Ô˘Ó. ªË ÊÔ‚Ëı›Ù ·fi ¯·Ìfi, ηÏfiÙ˘¯· Ù˘ Á˘ ·È‰È¿: £Â Ó· Ù· ‚Ú›Ù fiÏ· Ì·˙› ÌÂÛ’ ÛÙ˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿” ” .

ŒÍˆ ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÚÒÓÂÈ Î·Ï¿ ŒÍˆ ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÚÒÓÂÈ Î·Ï¿ ¤Ó‰Âη ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË, ÏÂ˘Î¿ Ì·˜ ¯·ÈÚÂÙ¿. ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ¯ÒÌ· Î·È ÛÎÂ¤˜ ÂÓÒ ¤Íˆ ¤ÊÙÔ˘Ó ‚·Ì‚·ÎԇϘ Ï¢Τ˜. √È ‰ÚfiÌÔÈ Í·Ó·ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿, fiÛÔ Ó·ÚıÔ‡Ó ¿ÏÈ Ù· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο. √ μfiÏÔ˜ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È Û ¤ÏÔ Ï¢Îfi, ÂÓÒ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ¯ÈfiÓÈ ˯Ùfi. ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Ôχ ‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡Ó, ̤۷ Û ÙÚ›· ̤ÙÚ· ¯ÈfiÓÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆıÔ‡Ó. º¤ÙÔ˜ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ·Ï‡ËÙ· ¯Ù˘¿ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ™ˆÏ‹Ó˜ ·ÁÒÓÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· η‡ÛÈÌ· ÛÙ· ‡„Ë ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÙÔ‡Ó! ŒÓ‰Âη ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ôχ ‰Â ı· ‚·ÛÙ‹ÍÂÈ Ó· Ì·˜ Ù˘Ú·ÓÓ›! °ÈÒÚÁÔ˜ ¢. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜


ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

H ZøH ™THN ¶O§H

¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

/5

∫·Ì¤ÓË Ï¿Ì· ™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™, ηıÒ˜ Ë Ï¿Ì· ÙÔ˘ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Â› Â‰Ò Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜. √È ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÈÏËÊı› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙË Ó‡ÎÙ· ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. °.•.

ŒÙÚˆÁ·Ó Û΢ÏÔÙÚÔÊ‹ “∂ȉÚÔÌ‹” ÛÙË Û΢ÏÔÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Ù· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ ÁÏ·ÚÔÔ‡ÏÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ·ÏÏÔ‡ ÙÚÔÊ‹. ΔË ÛÎËÓ‹ η٤ÁÚ·„Â Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ Ì ÓÙÂÎfiÚ ÙÔ ˘ÎÓfi ¯ÈfiÓÈ... °.•.

∂ÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ √ ¿ÁÔ˜ οÓÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È·. Ÿˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Ì ÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Û ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙ·Ï·ÎÙ›Ù˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯ÒÚ· Ù˘ ∞ÚÎÙÈ΋˜...

ªÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÈÔÓÈ¿ √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ∞ÁÁÏÔÛ¿ÍÔÓ˜. ∂ÓÒ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È Ë̤Ú˜ ˆ˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÔÏÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÚԂϤ„·Ì ӷ ·ÔıË·ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi Û ÎÔ˘‚¿‰Â˜. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡„·Ì ÙȘ ‚¿Ó˜ ÙˆÓ ‚Ú˘ÛÒÓ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ì ¯ÔÓÙÚfi ·Ï¿ÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ Ì·˜. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ì ¤Ó· ÊÙ˘¿ÚÈ ÂȉÈÎfi ÁÈ· ¯ÈfiÓÈ· (fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ), ÁÈ· Ó· ·Ô¯ÈÔÓ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ¿ Ì·˜. ∞Ϥ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ¤ÁηÈÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÁÏÈÛÙÚ¿Ì ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜... ¡· ÙÚ·˘Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô...

Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÂÓfi˜ ÔÏ›ÙË Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ, ·ÊÔ‡ ÁÈ·... ηÏfi ۯ‰fiÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙË ¢.√.À. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi Ì·ÚÙ˘Ú¿ Ë ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ ·fi ÙÔ ÁÎÈÛ¤, Ô˘ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË ÚÔηÏ› Á¤ÏÈÔ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÂΛ. “§ÈÌÂÓÈÎfi Î·È Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ 14 ÛÙȘ Ï·˙ Ó· ÌËÓ ÓÈÁ› ηÓ›˜. ÃÚˆÛÙ¿Ó ∂¡ºπ∞, ÊfiÚÔ˘˜, Ù¤ÏË, ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ‰fiÛÂȘ Î.Ï., Î.Ï. ’¡Ù¿ÍÂÈ;” , Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ϤÂÈ Ô ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÛΛÙÛÔ, ‰È·ÎˆÌˆ‰ÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜...

Δ

Ã.™.

¢∏ª√.™.

∫ÔÈÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, οÔÈÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì·˜ ÂͤÏËÍ·Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ∫ÏÂÈṲ̂ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Î·È ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ ÙÔ˘˜. §›ÁÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ∫¿ÙÈ Ô˘ Û fiÏË ÙË μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıË Ú·ÎÙÈ΋, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.

¢∏ª√.™.

∫∞Δ. Δ∞™.

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÂȉËÌ›· ÁÚ›˘

Ó· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ “ÁÚ›˘ ÙÔ˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁΔ (Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ∏3¡2), Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ó· ÌÈÏ¿ÓÂ, ÁÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· “fiÚÈ· ÂȉËÌ›·˜” . ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÁÚ›˘ Ù‡Ô˘ ∞, ∏3¡2 Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ¿ÌÂÛÔ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ¤¯ÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∏3¡2 Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿Ï˘„Ë Î·È ÚÔÛÙ·Û›· 50-60%. ∏ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÁÚ›˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È ÂȉÈÎÔ› Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ó· ÙËÚÔ‡Ó Â˘Ï·‚Èο Ù· ̤ÙÚ· ÚÔÛˆÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, Ó· ·ÂÚ›˙Ô˘Ó Ù·ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÎÚ˘ÔÏfiÁËÌ· ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó. ¢∏ª√.™.

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ ·fi Ù· Û˘Ó¯fiÌÂ-

∞ÓÔÚıÔÁڷʛ˜ ∞ÓÙÈ·ÚÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·ÓÂÁΤʷÏÔ˜ Á¤ÌÈÛ Ì ÛÚ¤È ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ 1Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ. ÕÏψÛÙÂ, ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› ÔÏÏ¿ÎȘ fiÙÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ¯¿ıËΠÚÔ ÔÏÏÔ‡ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ·È Ì ٛÔÙ· Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÔÚıÔÁڷʛ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. “™Î‡ÙÔÌ·È” ¤ÁÚ·„ Ô... ‰Ú¿ÛÙ˘, ·ÓÙ› ÁÈ· “ÛΤÊÙÔÌ·È” Î·È Ì·˜ “fiÓÂÛ ٷ Ì¿ÙÈ·” . ◊Ì·ÚÙÔÓ. Ã.™.

£∂™™∞§π∞ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË £∏Δ∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∂¶∂ I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∂ÊÔÚÈ·ÎÔ› Ì ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ μfiÏÔ˘ “ªÂ ÔÛfi 8,702 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· 35 ÂÏÏËÓÈο ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁˆÚÁÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ (ÙÌ‹Ì· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ 1986 ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ 355/77 Î·È 1943/81. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Â¤Ó‰˘Û˘ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÙ¿ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÔıËÎÒÓ ÛfiÚˆÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ”.

°IøP°O™ K. T™I°K§IºY™H™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 + T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 + °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™˘ÌʈÓÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ “£ÂÙÈΤ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ıˆÚ› Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ - Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ - Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ∫. ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Û˘ÌʈӋıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË Ì 100 ¤ÓÛËÌ·, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÓÙ› ÙˆÓ 125 Ô˘ ›Û¯˘·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∂›Û˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ó ı· ¿Ó ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË ‹ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ·” .

∫·Ó·¤˜ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù·... ΔÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¤˙ËÛ·Ó μÔÏÈÒÙ˜ ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÓÂÚfi, ÂÓÒ Û ÌË ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô‡Ù ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ‰Â›ÁÌ·. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ·, ·ÏÏ¿ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ∫·È Ôϛ٘ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ› Ó· η٤‚Ô˘Ó Û ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ó· ͯÈÔÓ›ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù·... ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·È‰Â›· Ì·˜ ‹ÁÂ... ÂÚ›·ÙÔ Î·È fiÏ· Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. §.∞.

£∂™™∞§π∞ 12 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1987

¢È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ “¢È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∞ÓÙ. ΔÚ›ÙÛ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ̷ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ı· ÂÂÎÙ·ı› ‚·ıÌÈ·›· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. Ÿˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ - Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ” .

¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ, Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙ· ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È “‰Â̤ӷ” Î·È Ù· ÁÚÈ-ÁÚÈ, Ù· ÔÔ›· ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· „¿ÚÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë „·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÏ›˙ÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ·, Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ó’ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÔÌ·ÏfiÙËÙ·” .

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È Âԯȷ΋ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë „·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ “¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È Î·ı·Ú¿ Âԯȷ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÔÙ›· ∞ÏÈ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë „·ÚÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ‰È-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1822... ª¿¯Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙ· ™Ù‡Ú· Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ∏Ï›·˜ ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘. 1833...∏ ∞ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›· Û˘Ó¿ÙÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ 60 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÊÚ¿ÁÎˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ƒfiÙÛÈÏÓÙ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ. 1899... √ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™∂°∞™ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓË-

ÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¡ÂÁÚÂfiÓÙ˘, ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË “ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÁÒÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” . 1913...√ ƒÒÛÔ˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ πˆÛ‹Ê μÈÛ·ÚÈfiÓÔ‚ÈÙ˜ Δ˙Ô˘Áηۂ›ÏÈ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “¶Ú¿‚ÓÙ·” , Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ “™Ù¿ÏÈÓ” (·ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜).


6 ¶ÔÏÈÙÈ΋

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

ΔÔ ‰ÈÏfi ¯·Ú¿ÙÛÈ ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ Ó¤ˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

¡¤· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË ● ™ÙÔ site ÙÔ˘ √∞∂¢ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÔÈ ›Ó·Î˜

√∞∂¢ ¶ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ›Ó·Î˜ ÁÈ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¤ÚÁˆÓ 4.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 11.

A¡∞ƒΔ∏£∏∫∂

Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ›Ó·Î·˜ ηٿٷ͢ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· 4.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ “∂ȉÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜” , ηıÒ˜ Î·È Ô ›Ó·Î·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ›Ó·Î·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· 12 Ì‹Ó˜ Ì Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·›ÙËÛË Î·È ÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ eServices IIS ÛÙËÓ Î·Ú٤Ϸ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ηٿٷ͢ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËηÓ, ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ·ÔÎÏÂÈṲ̂ӈÓ. √È ›Ó·Î˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ site ÙÔ˘ √∞∂¢, ÂÓÒ Ù˘¯fiÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

√¢¢∏Ã

∞ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó 812,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ∞£∏¡∞, 11.

Δ√ ÔÛfi ÙˆÓ 812,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¿ÓÙÏËÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÙÚ›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 2,70%, ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ΔÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi ˘ÂÚÎ¿Ï˘„ ηٿ 1,30 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ÙˆÓ 625 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ NfiÌÔ˘ ∫·ÙÚÔ‡ÁηÏÔ˘ ·fi ʤÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 650.000 ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √°∞ ·ÁÚÔÙÒÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ∞£∏¡∞, 11.

ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‚¿ÚË. ∏‰Ë ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÌÏfiη ·fi ÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Δ· ¡¤·, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·fi 1/1/2017 ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ·ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿, ¤ˆ˜ ÙÔ 2022, ÛÙÔ 20% Î·È ÁÈ· ˘Á›· ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 6,95% Â› ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜.

ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, fiÏÔÈ ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ (·ÁÚfiÙ˜, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜) ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ·fi Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ 2017 Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2016. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ∫·ÙÚÔ‡ÁηÏÔ˘ (¡. 4387/2016), ·fi ÙÔ 2017 ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 650.000 ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √°∞ ·ÁÚÔÙÒÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ 2017 ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ 14% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÛÊÔÚ¿ ˘¤Ú Û‡ÓÙ·Í˘, ÙÔ 2018 ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ 17% Î·È ·fi ÙÔ 2019 Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 20%. ΔÔÓÈ˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤Ï·‚·Ó ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Ì ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ‰Ú·Ì·ÙÈο ·˘ÍË̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔË-

● √È ·ÁÚfiÙ˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙÔ˘˜... ÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi +23,2% ¤ˆ˜ Î·È +27,3%.

Δ· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2016 Î·È ¤ÚÂ ӷ ÏË-

ÚˆıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2016. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ 2017 Î·È Ù·

ÔÔ›· ıÂÛ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Îϛ̷η ÌÈÛıˆÙÒÓ - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Ì ÙÔ ¤ÌÌÂÛÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙˆÓ 8.636-9.545 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ë ÂȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∏ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 13% ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ. ¶Ú·ÎÙÈο, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ı· ʤÚÔ˘Ó ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ·ÁÚfiÙ˜ Ì ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 21.500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Û ÂÈÛfi‰ËÌ· 5.000 ¢ÚÒ, Ô ÊfiÚÔ˜ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈÎfi˜ (¤Ó·ÓÙÈ 650 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2015), ÛÙ· 10.000 ¢ÚÒ Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 1.100 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙ· 30.000 ¢ÚÒ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 1.756 ¢ÚÒ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Î·È Ì ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ Ë ÔÔ›· ·˘Í‹ıËΠ·fi ÙÔ 75% ÛÙÔ 100% ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÊfiÚÔ˘.

¶·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2016 Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙÒÛË 0,8% Û ̤۷ Â›‰·

ŒÛ·Û ÙÔ 45ÌËÓÔ ÛÂÚ› ·ÔÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 11.

∞ª∂Δ∞μ§∏Δ√™ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔÓ

ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi 45 Ì‹Ó˜ Û˘Ó¯ԇ˜ Ì›ˆÛ˘, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2016 Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙÒÛË 0,8% Û ̤۷ Â›‰·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂§™Δ∞Δ, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2016 ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ·fi Ì›ˆÛË 0,9% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2016 Î·È ÙÒÛË 0,2% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2015. ∏ ÌˉÂÓÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÚÔ‹Ïı ΢ڛˆ˜ ·fi Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∞fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ: -∫·Ù¿ 0,8% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿” , ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· Óˆ¿ „¿ÚÈ·, ÎÚ¤·Ù· ÁÂÓÈο, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È ·˘Á¿, „ˆÌ› Î·È ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ÛÙ· ·ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÍËÚÔ› ηÚÔ›. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· Óˆ¿ ÊÚÔ‡Ù·, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÛÙȘ ·Ù¿Ù˜. -∫·Ù¿ 1,2% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “ŒÓ‰˘ÛË Î·È Àfi‰ËÛË” , ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘. -∫·Ù¿ 2,8% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢È·Ú΋

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

·Á·ı¿- ∂›‰Ë ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Î·È ˘ËÚÂۛ˜” , ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‹ ÌË, ›‰Ë ¿ÌÂÛ˘ ηٷӿψÛ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜-˘ËÚÂۛ˜ ÔÈÎȷ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜. -∫·Ù¿ 0,1% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “ÀÁ›·” , ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÓÔÛÔÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ·Ú·˚·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜.

ª¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· Ê·Ú̷΢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. -∫·Ù¿ 1,5% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞Ó·„˘¯‹- ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” , ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi- ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ∂ƒΔ- Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

-∫·Ù¿ 0,4% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∂Î·›‰Â˘ÛË” , ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. -∫·Ù¿ 1,8% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “’∞ÏÏ· ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜” , ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ›‰Ë ·ÙÔÌÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÛÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. 2. ∞fi ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ: -∫·Ù¿ 2% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Î·È Î·Ófi˜” , ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ (ÌË ÛÂÚ‚ÈÚÈ˙fiÌÂÓ·) Î·È ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú·. -∫·Ù¿ 1,8% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “™Ù¤Á·ÛË” , ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì›ˆÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi. -∫·Ù¿ 1,2% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜” , ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (‚ÂÓ˙›ÓË), ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ·ÚÎfiÌÂÙÚ·, Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ.

-∫·Ù¿ 0,7% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∂ÈÎÔÈӈӛ˜,” ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. -∫·Ù¿ 1,3% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “•ÂÓԉԯ›·- ∫·Ê¤- ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ·” , ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·- ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·- ηÊÂÓ›·- ΢ÏÈΛ·. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2016 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2016 ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 1%, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 0,1% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √ ̤ÛÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ‰ˆ‰Âη̋ÓÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2016- ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2016 ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 0,8% ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 1,7%, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 2015. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ·˘Ùfi˜ ·˘Í‹ıËΠ0,3% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ·fi Ì›ˆÛË 0,2% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 0,4% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2015. ™Â ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, Ô ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 0,4% ¤Ó·ÓÙÈ ÌˉÂÓÈ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ 2015. ™Â ̤۷ Â›‰· ¤Ú˘ÛÈ, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 1,1% Û ̤۷ Â›‰· ÙÔ 2015.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

°È· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜

¢∂∏

«∫fiÊÙË» ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞¢ª∏∂

¢ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓÙfi˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

∞£∏¡∞, 11. ∞£∏¡∞, 11.

Δ∏¡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·-

ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓÙfi˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¡¤Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚfiÛËÌÔ Â›Ó·È Ë 20‹ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Î·È Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Eurogroup. ™ÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ “ÎfiÊÙË” ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

ÎÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞¢ª∏∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ™ÙÔ “Ê¿ÎÂÏÔ” Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹, Ë ÔÔ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 891 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 1,03 ‰È˜. ‹, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, 964,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ 24 % ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∞¢ª∏∂ ÛÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ State Grid ¤Ó·ÓÙÈ 320 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ù›ÌËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·ÔÙ›ÌËÛË ‡„Ô˘˜ 1,33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, Ë ¢∂∏ ı· ÂÈÛʤÚÂÈ ÙÔ 51% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∞¢ª∏∂ Û ∂Ù·ÈÚ›· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ (Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜) Û 491,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢∂∏ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÔÛË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ¢∂∏ Ì Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ì ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¢∂∏ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ Δ∞π¶∂¢ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ 51% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¢∂∏, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ∞¢ª∏∂ ̤ۈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∏ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ” fiˆ˜ Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Â›Û˘ ·‡ÚÈÔ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ∂ÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ¢∂∏ Ì ÙË §∞ƒ∫√ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

ΔÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi

● ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞ÔÙÂÏ›, ˆÛÙfiÛÔ, Ì›· ΛÓËÛË “ηϋ˜ ıÂÏ‹Ûˆ˜” ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÒÛÙ ӷ “ÍÂ·ÁÒÛÔ˘Ó” ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÓÔÌÔı¤ÙËÛË Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ ˙ËÙ› ÙÔ Δ·Ì›Ô, ÂÓÒ

ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Eurogroup, Î. °. ¡Ù¿ÈÛÂÏÌÏÔ˘Ì, fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ·fi ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Euroworking Group (EWG) Ë ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∫·È ηْ Â¤ÎÙ·ÛÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó

ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ ÂÓÙfi˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¡¤Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚfiÛËÌÔ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë 20‹ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Î·È Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Eurogroup. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù·¯‡ÙÂÚ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. ∂˘ÎÏ. Δ۷ηÏÒÙÔ˘, Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Î. ª. ™·¤Ó, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Â›ÙÚÔÔ, Î. ¶. ªÔÛÎÔ‚ÈÛ›, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô‡Ù ÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÓÔÌÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ˙ËÙ› ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (¢¡Δ). ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ “ÎfiÊÙË” ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2018. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÚԂϤÂÈ: 1. ΔËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “ÎfiÊÙË” Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2018. 2. ΔË ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ “ÎfiÊÙË” ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÌÈÛıÒÓ. 3. ¢ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ, fï˜, ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ÙÚˆÓ, Ô‡Ù ÓÔÌÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ··ÈÙ› ÙÔ ¢¡Δ. 4. £· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, Â›Û˘, Î·È Ì¤ÙÚ· ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ¢ËÏ·‰‹, ·‡ÍËÛ˘ ÊfiÚˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞. 5. £· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· ‰È·‰Èηۛ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ “ÎfiÊÙË” .

∂˘Úˆ˙ÒÓË: ∂ÊÈÎÙfi ˘fi fiÚÔ˘˜ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 11.

∏ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·-

Ù‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ıÂÛÌÒÓ Î·È Ë Â›Ù¢ÍË ÚÔfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ò˜ ÙÔ Eurogroup Ù˘ 26˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ (¶¤ÌÙË) Euroworking Group Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. øÛÙfiÛÔ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¯Ҙ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Û‡ÓıÂÙÔ Úfi‚ÏËÌ· (Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ·ÛÙ¿ıÌËÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ) Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ó· ÙÚ·‚Ô‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘ÎÏ›‰Ë Δ۷ηÏÒÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›-

● ∂·Ê¤˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˘ Ì ™·¤Ó Î·È ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› ÛÈ Ì ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, ªÈÛ¤Ï ™·¤Ó Î·È Ì ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ¶ÈÂÚ ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÍ·Ú-

πˆÏÎÔ‡ 7 & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26436, Email: themiskalatzis@yahoo.com øÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú·: 10.00 - 16.00, ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00 - 15.00 ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË: 09.00 - 14.00 / 17.00 - 21.00 ¶·Ú·Û΢‹: 09.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 8.30 - 17.00

Ù¿Ù·È ·fi fiϘ ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶¿ÓÙˆ˜, ËÁ¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ë ∞ı‹Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ

Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF) Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢ (ESM) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 5˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, “¿ÁˆÛ·Ó” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÓ·Ì¿ ΔÛ›Ú·, Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ Δ۷ηÏÒÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙ¤˜ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‚’ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi ÙÔ˘ 2018, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ô̤ÓÂÈ Ë Î¿Ï˘„Ë Ì Ӥ· ̤ÙÚ· ÂÓfi˜ ÔÛÔ‡ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ ‹Ù·Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi ‡„Ô˘˜ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë “ÙÚ‡·” ÙˆÓ 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ̤ÙÚ· fiˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÎÔ‹ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÛÙȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (fiˆ˜ Ë airbnb). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ηٿ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ “ÎÔÏÏ¿Ó” ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Â›Ó·È ‰‡Ô: ● ∏ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2018. ● ∏ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢¡Δ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù·. ∞Ó ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù·, ÙfiÙ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ fiÙÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÂÓÂÚÁÂȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÊ˘ÚˆıÔ‡Ó.


8 ¶ÔÏÈÙÈ΋

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

°È· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ô ΔÔ‡ÚÎˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ

∫·È ‰Â‡ÙÂÚÔ “fi¯È” Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ● ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

°ÂÓÓËÌ·Ù¿

¶ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi “¡· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ” ∞£∏¡∞, 11.

¶ƒ√ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ˙ËÙ¿, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ¡›ÎÔ μÔ‡ÙÛË, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿Ù·Í˘, ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ÙÔ Ì›ÁÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÔÈ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˙ËÙ¿ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛÙÚ·Ê› Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ù˘ ÔÚ›·, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ.

∂›‰ÔÌ· Á¿ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· Ì ۇÌʈÓo Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ∞£∏¡∞, 11.

√π Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ Ì ۇÌ-

ʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› Â›‰ÔÌ· Á¿ÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¢È·‡ÁÂÈ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÁÁ¿ÌÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ οı ‰Èη›ˆÌ·, ·ÚÔ¯‹, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜, ÚÔÓÔȷ΋˜ Î·È ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Á¿ÌÔ˘, ¿‰ÂÈ·˜ Á¿ÌÔ˘, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Î·Ù¿Ù·Í˘ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î.Ï.

✔ ∞fi ÙÔÓ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÷ڿϷÌÔ μÔ˘ÚÏÈÒÙË ✔ “∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Â¯ıÚÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó” ∞£∏¡∞, 11.

·È ‰Â‡ÙÂÚÔ “fi¯È” ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ÙÔ‡ÚÎˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î·È ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î. ÷ڿϷÌÔ μÔ˘ÚÏÈÒÙË.

∞ÚÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó ¯ı˜, ΔÚ›ÙË, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ÙÔ‡ÚÎˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ë ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ΢ڛ· μ·ÛÈÏÈ΋ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÂÓÒ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, Ì ¿ÏÏË ‰ÈηÛÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ñ Û˘ÓÔÏÈο Â›Ó·È ÔÎÙÒ. √ Î. μÔ˘ÚÏÈÒÙ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Û ̛· ÊÚ¿ÛË: “∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Â¯ıÚÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó” . √ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·È ÌfiÓÔÓ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌË ¤Î‰ÔÛË, ÂÓÒ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ‰ÈηÛÙ¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ‰ÈfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ‹ ÂÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˆ˜ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈÒÓ, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ fiÔÈÔÈ Î·È ·Ó ›ӷÈ, fi,ÙÈ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ, ÚÔ¤¯ÂÈ fiÙÈ ‹Ïı·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ˆ˜ ÈΤÙ˜. “√È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Â›Ó·È Â¯ıÚÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜, ›Â: “ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ fi¯È ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Û ¤Ó· ͤÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ñ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ. ∫·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù‡¯ÂÈ ·fiÏ·˘Û˘ ‰ÈηȈ̿وÓ, Û οı ¯ÒÚ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÙ·È. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ó·ÍÈÔÏÔÁ› Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ, ·Ó Â›Ó·È ‚¿ÛÈÌÔ˜ Ô Êfi‚Ô˜ ‰›ˆÍ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ¢ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ Ë ·›ÙËÛË ·Û‡ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Êfi‚Ô˜. ∫·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò; ∞Ï‹ıÂÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰›Î·ÈË ‰›ÎË; ª‹ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·Ô Ù· ¿ÚıÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘; ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ìÓ›Ùˆ Ù·˜ ¯Â›Ú·˜î Î·È ¿ÚÙ ÙÔÓ”.

∏ ŒÓˆÛË ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∞£∏¡∞, 11.

● ∞fi ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ

∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “£· ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Ì·˜ ·Ó ϤÁ·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜. ∫·È ÌfiÓÔÓ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Î·È ÌfiÓÔÓ Ë Èı·ÓfiÙËÙ·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË (ÂÁÒ Ô‰ËÁÔ‡Ì·È ÛÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ·), ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. √È Ú¿ÍÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛÙ›. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Â¯ıÚÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â¯ıÚÔ›, ·ÏÏ¿ ‹Úı·Ó Â‰Ò ˆ˜ ÈΤÙ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÓÔÌÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. √È ¤ÏÏËÓ˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Á›Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÂΉÔıÔ‡Ó. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Â¯ıÚÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”.

“£· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÓÂÎÚÔ› ·Ó ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” “¢ÂÓ Ê‡Á·Ì (ÂÂȉ‹ ı¤Ï·ÌÂ) ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. º‡Á·Ì ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙÔ ÏÈÓÙÛ¿ÚÈÛÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÓÂÎÚÔ›, ‹ Û Ôχ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑ËÙÔ‡Û·Ì ¤Ó·Ó ÙfiÔ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠¿Û˘ÏÔ, fi¯È ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ì” ÛËÌ›ˆÛ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÎ˙ËÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯·Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ì ‚·ıÌfi ÏÔ¯·ÁÔ‡ - ¤Ó·˜, ‰Â, ‹Ù·Ó Î·È ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Ô˘ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ı· ÂΉÔı› ÛÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÔfiÙ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ (Û.Û. ΔÚ›ÙË) ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô “ÚÒÙˆÓ” ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ.

™Ã∂Δπ∫∞ Ì ÙËÓ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ‹ ÌË ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ë ∂ÓˆÛË ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È: “∂Í ·ÊÔÚÌ‹˜ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔÓ ¤ÓÙ˘Ô Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù‡Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ÔÈÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ë ÌË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ë ŒÓˆÛË ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiˆ˜ ηْÂ·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÈÛÙ‹˜ Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ··Ú¤ÁÎÏÈÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÓfïÓ, ¯ˆÚ›˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÎÂÓ¤˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜, ÛÙËÓ ·‰È·ÓfiËÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ¤Ú·Ó Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘˜ ı· Ù‡¯Ô˘Ó Î·È Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ÙˆÓ ·Ó·ÈÚ¤ÛÂˆÓ Â› ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ 8 ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, ˙ËÙ› Ó· Ì›ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ë ÂͤٷÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰›Î·È˘ ‰›Î˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘”.

∂ÚÒÙËÛË 28 “Á·Ï¿˙ȈӔ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ì ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚ› ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

¡¢: ∂Ì·ÈÁÌfi˜ Ì ٷ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÁÈ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ∞£∏¡∞, 11.

°π∞ ÂÌ·ÈÁÌfi ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ

ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ˆÚÈÌ¿ÓÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁÒÓ, ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË 28 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Ì ÚÒÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ· ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Õ‰ˆÓË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ªÂ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÔÈ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ù˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ˘-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜

ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙËÚ› “ÛÈÁ‹ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘” ÁÈ· ÙÔ ÙÈ

̤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È. √È ÂÚˆÙÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó

∂ÁÁ˘Ë̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘ ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Δ¯ÓÈÎfi˜ ÀÁÚ·ÂÚÈÔΛÓËÛ˘, ΔËÏ.: 6945 440 965

ª√Δ√ƒ μ∂Δ∂ƒ∞¡√π ∂¶∂ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ∞ - ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ - ™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¢ƒ∞: ¢∂ƒμ∂¡∞∫πø¡ 11 - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 66473 FAX 24210-85592 E∫£∂™∏: §∂øº. ∞£∏¡ø¡ 144 - 148 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 86200 FAX: 24210 90129 e-mail: motorveterani@motorveterani.gr

ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÎÚfiıÂÛÌ·, Ë Â‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2017 Î·È ÔÙ¤ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ 28 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ “¿ÁˆÌ·” Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi 1/1/2017 ¤ˆ˜ 31/12/2018 ‰ÂÓ ı· ›Û¯˘Â ÌfiÓÔ Â¿Ó Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ˘Ô˘ÚÁ›· ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2016 ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜

·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˘ ηı·Ú‹˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ‰··ÓÒÓ ÌfiÓÈÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Û˘Ì‚Â›. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰Â fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÔÚʈı› Ô‡Ù ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 2012. “ΔÂÏÈο ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ¤ˆÏ˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÚ› ‰‹ıÂÓ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂.¢ Î·È ™.∞” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì·

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ΔÛ›Ú· Ì °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ™ÙÔ “ÙÚ·¤˙È” Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·

¶ƒ√∫∞Δ∞ƒ∫Δπ∫∏ ÂͤٷÛË ÚÔ-

ÓÙ·ÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ˙˘ÌÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞ı‹Ó· - ÕÁ΢ڷ - °ÂÓ‡Ë. ªÂ ı¤Ì· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ.

™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ηٿ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍ¢ÚÂı› ‰›Î·ÈË Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ΔÔÓ›ÛÙËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ Â˘ÚˆÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. “À¿Ú¯ÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Â‰·ÊÈÎfi, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1974 Î·È ÌÂÙ¿, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤Ó· ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¯·ÚÙÒÓ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, ηٿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 3ÌÌ ÛÙË °ÂÓ‡Ë. √ Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ fiÙÈ ÛÙȘ 17.45 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ Î·È Ô ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∞ÎÈÓÙ˙› Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Â‰·ÊÈÎfi Î·È ·Ó Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó, ÙfiÙ οı ÏÂ˘Ú¿ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¯¿ÚÙË Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓfïÓ˜ ·Ó ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó¿ÊÂÚ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Â›Û˘ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·.

● √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Ó‡ı˘Ó˜ ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Ô˘ ›‰·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÏÔÁÈ΋ Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÒÚ·. “∂Âȉ‹ οÔÈÔÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ·Ó‡ı˘Ó·, ÂÂȉ‹ οÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ò˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” , ‰‹ÏˆÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜

Ô ¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜. ™ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÙ˙È¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ÙÔ‡ÚÎÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ªÂ‚ÏÔ‡Ù ΔÛ·‚Ô‡ÛÔÁÏÔ˘.

™˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂıÓÒÓ Â·ÊÒÓ ΔȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤-

Ó·ÚÍË Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÚÔ‡˜ ‰È¿Û΄˘ ÛÙËÓ °ÂÓ‡Ë. ∂›¯Â ‹‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ÙËÓ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔ¤‚Ë Û ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. ™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÚÔۋψÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË ‰›Î·È˘ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂. ¡· ·Ó·‰Âȯı› ̤ۈ ∂∂ ÌÈ· Û·Ê‹˜ Â˘Úˆ·˚΋ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ¯ÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ˙‹ÙËÛ ӈڛÙÂÚ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ηٿ ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›‰· ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ¶Úfi‰ÚÔ. ∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË °ÂÓ‡Ë, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·Ê·Ó› οÔÈ· χÛË ÛÙË ‰È¿Û΄Ë, ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÂȂ‚·›ˆÛ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ªfiÚȘ Δ˙fiÓÛÔÓ.

ÿÚÙË ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ù˘ °ÂÓ‡˘ η٤ıÂÛÂ Ë ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿

28,2% ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô N. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˘˜ °∂¡∂À∏, 11.

ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ η٤ıÂÛ ¯¿ÚÙË ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ù˘ °ÂÓ‡˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ˘fi ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÌ‹Ì· Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ 28,2% ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÌÈÛ‹ ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó. √ ¯¿ÚÙ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ªfiÚÊÔ˘, ∫˘ıÚ¤·, ÕÛÛÈ·, μ·Ù˘Ï‹, §‡ÛË Î·È ∫ÔÓÙ¤·. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË, 12 ‹ 5 ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ∫·Ú·Û›·˜ Ó· Â›Ó·È ˘fi ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ, ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fi ÙÔ˘ÚÎÔ΢-

∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·fiÂÈÚ· Â΂›·Û˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 11.

∞£∏¡∞, 11.

∞‡ÚÈÔ Ë ‰›ÎË ∫Ô˘ÚÙ¿ÎË Î·È Δ˙¤ÓÔ˘

Úȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜, fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 90 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÂÙԛ̷Û ¯¿ÚÙË Ì 29,2% Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ¿ÁÓˆÛÙÔ Â¿Ó Û ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‹ fi¯È Ë ªfiÚÊÔ˘.

∂Ófi¯ÏËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹

● √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¡›ÎÔ˜ ∞ÓaÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Palais des Nations ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜

√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜,

¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÔÈÔ˘˜ “ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Â·Ó¤ÓˆÛ˘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜” . √ Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ·Ó‡ı˘Ó· Î·È ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË. “¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ›̷ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÛÔ‚·ÚÔ›” ÛËÌ›ˆÛÂ. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢∏™À, ¡›ÎÔ˘ ΔÔÚÓ·Ú›ÙË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË.

ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ù˘¯fiÓ ·fiÂÈÚ· Â΂›·Û˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ “¶·Ú·ÔÏÈÙÈο” °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÙ¿ÎË Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙¤ÓÔ, ‰È¤Ù·ÍÂ Ô ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∏Ï›·˜ ∑·ÁÔÚ·›Ô˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ÚÂÙ‹ ™Î·Ê›‰·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ÙËÓ ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· fiÛˆÓ ÂÎı¤ÙÂÈ ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ó· ·ÔÊ·Óı› ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ Â΂›·Û˘. √È ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË , ·‰›ÎËÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··ÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÌÂÙ¿ ÙË Ì‹Ó˘ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˘. ∏ ‰›ÎË ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÌÔÓÔÌÂϤ˜ ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛÔ. √È ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ.

™‹ÌÂÚ· ÂΉÈο˙ÂÙ·È Ë ·ÁˆÁ‹ ∫·Ì̤ÓÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ∞£∏¡∞, 1.

∞Àƒπ√ (Û‹ÌÂÚ·), ÂΉÈο˙ÂÙ·È Ë ˘-

fiıÂÛË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ AÌ˘Ó·˜ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË Î·È Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Protagon, ÁÈ· ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜, Ì ٛÙÏÔ “¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜. ∂¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó” . ΔÔ ¿ÚıÚÔ ·ÛÎÔ‡Û ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ·Ì˘Óı›, fi¯È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ŒÙÛÈ, ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ‰Â¯ı› ‹ fi¯È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‡„Ô˘˜ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ıˆڋıËΠÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ¯Ù‡ËÌ· ηٿ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ΛÓËÌ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË, Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ¿Óˆ ÙˆÓ 4.000 ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ı¤Ì· ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Δ‡Ô˘ ˆ˜ ¢ı›· Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘.


10 ∂ÈηÈÚfiÙËÙ·

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

°È· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·

∫·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡ ● ™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔȯ›·

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜

ªÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ∞£∏¡•∞, 11.

ª∂πøª∂¡∂™ ηٿ 95.000

ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2014,ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û˘ÓÔÏÈο Û 160.551. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÊ¿·Í. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2017 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó· ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂º∫∞ Ì ÂÚ›Ô˘ 100 ÂÎ. ¢ÚÒ ·Ó¿ Ì‹Ó·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÊ¿·Í Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi 31-8-2013 ¤ˆ˜ 31-62016 ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ·ÔÓÔÌ‹ ÁÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÙÂı›, ÂÓÒ ·fi 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2016 ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2016 ÂΉfiıËÎ·Ó 14.374 ÂÊ¿·Í. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È, Â›Û˘, fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÊ¿·Í ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û 24.500. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠85 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÂÍfiÊÏËÛ 23.850 ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. Δ· ÛÙÔȯ›· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Â›Û˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ: “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÂÓÙ·ÙÈο ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÏ˘ı› ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜”.

∞Û˘Ó›‰ËÙÔÈ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙË Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 11.

ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂¡, ™ˆÎÚ¿Ù˘ º¿ÌÂÏÏÔ˜. Ÿˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë Ì›· ·fiÊ·ÛË Ô‰Â‡ÂÈ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, ı· ·ÔÛÙ·Ï› ¿ÌÂÛ· Û ‰·Û·Ú¯Â›· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜.

Ÿˆ˜ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ, ÚÒÙË, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ë √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Ù˘ ı‹Ú·˜ ÏfiÁˆ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ‹ ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ¯ÚÔÓÈο ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ¯ÈÔÓfiÏËÎÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È fi¯È Û ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ù· Ô˘ÏÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷʇÁÂÈ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù· Ô˘ÏÈ¿ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· Ì·˙ÈÎfi ΢ӋÁÈ, ηıÒ˜ ÔÈ Î˘ÓËÁÔ› ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â‡ÎÔÏË Î·È ¿ÊıÔÓË Ï›·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· Ô˘ÏÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ËÚÂÌ›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô ¯ÈÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤-

● ÀÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡

¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘ÏÈÒÓ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ··ÓÙÔ‡Ó Û ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÛʷϤ˜ ηٷʇÁÈÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ô˘ÏÈÒÓ ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈ· ›‰Ë ·ÈÒÓ Î·È ÛÙÚÔ˘ıÈfiÌÔÚÊˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ôχ ‚fiÚÂȘ ¤ˆ˜ Î·È ·ÚÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ù·Ï·ÈˆÚËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Ô˘ÏÈÒÓ, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ï·ıÚÔıËÚ›·˜, ·fi ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙË Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘˜.

Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ·˘ÍË̤Ó˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√

∞ÓÔ¯‡ÚˆÙ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÓÒ Ë ÁÚ›Ë ıÂÚ›˙ÂÈ ∞£∏¡∞, 11.

™∂ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘ÍË̤Ó˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÁÚ›Ë ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√, ηıÒ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ·ÛıÂÓ›˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ (¶√∂¢∏¡) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈο Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÛÙË ÁÚ›Ë” . “∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈο Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÛÙË ÁÚ›Ë, fiˆ˜ „¢‰Ò˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÀÔ˘ÚÁÔ› ÀÁ›·˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ϤÓ ıÏÈ‚ÂÚ¿ „¤Ì·Ù·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ” , ϤÂÈ Ë ¶√∂¢∏¡. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ì ڿÓÙ˙· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Î·È fiÔ˘ Ù· Ú¿ÓÙ˙· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ÎÏÈÓÈΤ˜. ∂›Û˘,

● ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÛÙË ÁÚ›Ë ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¶√∂¢∏¡

ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, fiˆ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ΔÌ‹Ì·Ù· §ÔÈ̈‰ÒÓ ¡fiÛˆÓ Î·È ÂΛ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ·-

ÛıÂÓ›˜ Ì ÁÚ›Ë. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· 150 ÎϛӘ ª∂£ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË Ï›-

ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂∫∞μ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó 70 ·ÛıÂÓ›˜, Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜ ‹ Ù· Ú¿ÓÙ˙·. “ÕÏÏÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ª∂£ ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜. ∞Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ¿ıËÛË Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÈÔ˜ ı· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË ª∂£. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈÔ˜ ı· ˙‹ÛÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ı· Âı¿ÓÂÈ. ™Ô‚·Ú¤˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÎÏ›ÓË ª∂£ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô. ∂ȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Û ¤Í·ÚÛË Ë ÁÚ›Ë” , ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ¤ÚÛÈ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ¶·‡ÏÔ˘ ¶ÔÏ¿ÎË 500 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ Î·È È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ª∂£ ̤ۈ ∫∂∂§¶¡√, Ì ÙËÓ ¶√∂¢∏¡ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·Î‡ÚˆÛË ¤ÁÈÓ “ÂÂȉ‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ Î. ¶ÔÏ¿ÎË. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ˙ˆ¤˜ ·ÛıÂÓÒÓ”.

∞fi ÙËÓ “√Ì¿‰· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÂ›ıÂÛ˘” Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó¿ÚÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·

∞Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÔÊÒÓ ∞£∏¡∞, 11.

∏ “√Ì¿‰· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÂ›ıÂÛ˘”

·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ™¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠ۠ÈÛÙÔÛÂÏ›-

‰· ÙÔ˘ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. √ ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˜ ¢. ªÔ‡ÚÏÔ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “ÂÈÙÚÔ‹˜ ÛÔÊÒÓ” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∏ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ›¯Â ÛËÌÂȈı› ÛÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ Â›¯Â ÚÔËÁËı› (ÛÙȘ

3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) Â›ıÂÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ΢ڛ·˜ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ó¿. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2015 Ô Î. ªÔ‡ÚÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ›¯Â ηٷÁÁ›ÏÂÈ fiÙÈ Ì¤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ˘‚ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 124-°·ÏÏ›·˜, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ¶·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ: 24210 30883 facebook.com/caffecentralvolos

flÚ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜ ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË-™¿‚‚·ÙÔ 07.00-15.00 ΔÚ›ÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹ 07.00-15.00 & 17.30-21.00

·fi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Â›¯·Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘Ú›·˜ ÕÓÓ· §ÈÁˆÌ¤ÓÔ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÛÊ·›Ú· Î·È ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ·ÂÈÏËÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

™ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Û‹ÌÂÚ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ

∏ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ù˘ ¤ÁÈÓ ·Ú·Ó¿ÏˆÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜

√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤ÌÂÈÓ ¿ÛÙÂÁË ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ·fi ʈÙÈ¿ ∏Δ∞¡ ÛÙÚ·‚fi ÙÔ ÎÏ‹Ì·, ÙÔ ¤Ê·ÁÂ

Î·È Ô Á¿È‰·ÚÔ˜. ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ¤ÌÂÈÓ ¿ÛÙÂÁË ¯ı˜, fiÙ·Ó Ë ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ù˘ ¤ÁÈÓ ·Ú·Ó¿ÏˆÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜. √È ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜, Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∏ ʈÙÈ¿ ͤÛ·Û ¯ı˜ ÛÙȘ 4.10 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›· ÛÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ °˘ÊÙfiÚÂÌ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ¤Ó·

˙¢Á¿ÚÈ Ì ‰‡Ô ·È‰È¿, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Ì ÔÎÙÒ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜. °È· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·fi Ù· ·Ôη˝‰È·.

™Δπ™ 9 ÙÔ Úˆ› ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹-

ºˆÙfi ·fi ÙÔ Skopelonews

¡ÙfiÌÈÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜ ÛÙÔÓ ¢ÔÌÔÎfi

£Ú›ÏÂÚ Ì ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ· ÙÚ¤Ó· ∞£∏¡∞, 11.

¡

ÙfiÌÈÓÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ √™∂ ÚÔηÏ› ÙÒÚ· Ô ÔχˆÚÔ˜ ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ Ì 300 ÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ ¢ÔÌÔÎfi. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Intercity Ô˘ ¤Î·Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¢ÔÌÔÎfi. ΔÒÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÁ¿ Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÌÔÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹: ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÚ¤Ó· ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÛÙˆ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È.

∞ÊÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ Ì 300 ÂÈ‚¿Ù˜ Â› ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ·ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠ̠ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰‡Ô Ì˯·ÓÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ. ∞ÊÔ‡ ‰È‹Ó˘Û ϛÁ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì ÙȘ ÂʉÚÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙÔ ¢ÔÌÔÎfi ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ, ¯¿Ï·Û·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô. ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ, Ô˘ Ù·Í›‰Â˘Â ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ √™∂ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÎÈÓËı› ÙÚ›ÙË Ì˯·Ó‹ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ ÙÚ¤ÓÔ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ·fi ÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È. ªÂÙ¿ ÎfiˆÓ Î·È ‚·Û¿ÓˆÓ Ë Ì˯·Ó‹ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ ÙÚ¤ÓÔ Î·È ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ÙÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÂ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·, Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫·Ú˘¿˜ . ŸÌˆ˜, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·, Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÌÔÓ‹: Œ¯ÂÈ ¤Ó· Ú‡̷. ŒÙÛÈ, ÙÔ Intercity 52 ¤¯ÂÈ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 300 ÂÈ‚¿Ù˜. °È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fï˜, Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ô˘ ›¯Â ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ÔÌÔÎfi! ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ Intercity 55 Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Â›Ó·È ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, fï˜, ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶Ï·Ù‡ ∏Ì·ı›·˜ Î·È ÙÂÏÈο ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢Ú·Ì·ÙÈÎfi SOS ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ∂È‚¿Ù˜ Ù˘ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÛÙÔ ¢ÔÌÔÎfi, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔ protothema.gr, ηٷÁÁ¤ÏÔ˘Ó ·‰È·ÊÔÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÚÔÊ‹ ‹ ı¤Ú-

Ì·ÓÛË, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÓÂÚfi! “∂›Ì·ÛÙ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿. ŒÍˆ Â›Ó·È fiÏ· ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì Ô˘ıÂÓ¿, ›̷ÛÙ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ¯ˆÚ›˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÓÂÚfi, ÙÚÔÊ‹. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Â›Ó·È ·fiÓÙ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û ϛÁÔ ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ” ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ̈Úfi, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È ·fi ÂΛ ÛÙÔ ¶·›‰ˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı›. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ̈Úfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı›, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫ÂÓÙÚÒˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛÈ·ÓÙÒÓ˘. §¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ: “À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ... ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ·ÛʷϤ˜ ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. ◊Ì·ÚÙÔÓ È·!”. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ∫·-

ÛÂÈ Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì “·›Ì·” ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜.... ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô˘Ï¿Ó “·¤Ú·” Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·;”.

Δƒ∞π¡√™∂: ªÂ›ˆÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ “∞ı‹Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∞ı‹Ó·”

ÙÛÈ·ÓÙÒÓË: “•˘Ó‹ÛÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·ÚÈÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜!! ∫¿ÓÙ οÙÈ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂.... ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿ÛÚË Ì¤Ú·... ∂ÏÏ¿‰· 2017; ∏ Ì‹ˆ˜...1817; ¶fiÛË ÓÙÚÔ‹ È·; ¶·Ú¤Ï˘ÛÂ Ë ¯ÒÚ· ·fi Ï›ÁÔ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ ¤ÂÛÂ; ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÒÚ˜ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿... Î·È Ë Δƒ∞π¡√™Œ “Ê¿ÓÙ·ÛÌ·”! √‡Ù ÛÙ· ÙËϤʈӷ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ·

Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ... ˆ˜ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÍÂ·ÁÈ¿˙ÂÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·... Ô˘ fiˆ˜ Ì·ı·›Óˆ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÏfiÁˆ η΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘... À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ... ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ·ÛʷϤ˜ ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. ◊Ì·ÚÙÔÓ È·! ª¤¯ÚÈ Ô˘ ı· ÊÙ¿-

πÛ¯˘Ú¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ π™ÃÀƒ∂™ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Ï‹Ù-

ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ◊‰Ë ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÕÚÙ·˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 30 fiÓÙÔ˘˜. Δ· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ fï˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·˜ Ù· Ô‰fiÛÙڈ̷ ̤۷ Ï›Á· ÏÂÙ¿ Í·Ó·ÁÂÌ›˙ÂÈ ¯ÈfiÓÈ. ∏ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ¯ı˜ ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ ·Ï¿ÙÈ Û ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÂȉÈο ¤Íˆ ·fi Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ™ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ·Ó¿ÏÔÁË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ¤¯ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ·fi ÙÔ 1987.

∞fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √È ‰‹ÌÔÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Â˜ Î·È Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÁÂÙÔ‡. ∏ ¤ÓÙÔÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¤ÓÙ˘Û ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ ‰Âο‰Â˜ ¯ˆÚÈ¿ ÛÙÔ §Ô‡ÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ∑¿ÏÔÁÁÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∑ËÚÔ‡. ªÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi ™ÙÂÊ¿ÓË Ì¤¯ÚÈ £ÂÛÚˆÙÈÎfi. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∑·ÏfiÁ-

ÁÔ˘, ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫·Ó·Ï·Î›Ô˘, ÂÓÒ Û ∫·Ì·Ú›Ó·, ∫Ú˘ÔËÁ‹, ª˘ÚÛ›ÓË, ªÂÁ·‰¤ÓÙÚÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·˝ÏË ÎÏÂÈÛÙ¿ ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ù· Û¯ÔÏ›· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ™·Ì„Ô‡ÓÙ·. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È £ÂÛÚˆÙ›·˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜.

™Â Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∞ıËÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë Δƒ∞π¡√™∂ ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ (ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÛÙ·ıÌÔ‡˜) ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· §·Ì›· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂›Û˘, ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ Û˘ÚÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - §¿ÚÈÛ· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ Δƒ∞π¡√™∂ ˙ËÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ›, ¯ˆÚ›˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ›‰È·. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ Â›Ó·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ·Ï›. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË ˆ˜ οÓÂÈ ÌfiÓÔ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÂÓÒ Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ (˘Ô‰ÔÌ‹˜) Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Î·È Â˘ı‡ÓË ¿ÏÏÔ˘ ÊÔÚ¤·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ Ô˘ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·ÛÙ·ÏÔ‡Ó Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: Ô ¶¤ÌÙË 12/1/2017 ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∞ı‹Ó·: 50, 51, 56, 55, 60 Î·È 61 √È ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· §¿ÚÈÛ· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - §¿ÚÈÛ·: 1592, 1593, 1594, 1595, 2592, 2591, 2598 Î·È 2597 ∂›Û˘, ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ §¿ÚÈÛ·˜ - ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÌÔÚ› Ó· ηÏ› ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 14511.

ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Û˘ fiϘ ÔÈ ‰›Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, ı· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó (‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó) Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰È¿‰ÈÎÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ó¤Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.

¢ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯ÈÔÓÈ¿ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μfiÚ. ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞£∏¡∞, 11.

∏ “∞ÚÈ¿‰ÓË” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰Ô-

ÎÈÌ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È “Ï¢Îfi” Î·È ÙÔ ÎÚ‡Ô ÔÏÈÎfi, Ì ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ -Û ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·- ·̷ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÈÔÓÈ¿, Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ η٤‚·ÏÏ·Ó ÔÏÔÓ‡ÎÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË Ë̤ڷ Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶˘ÎÓfi ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, ·Ó Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ 24ˆÚÔ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ -4 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∫·ÓÔÓÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” . ™ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ·Ï˘Û›‰Â˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ã·ÏÎȉÈ΋˜, ∫ÈÏΛ˜ Î·È ™ÂÚÚÒÓ, Î·È Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ -΢ڛˆ˜- Â·Ú¯È·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∏Ì·ı›·˜, Ù˘ ¶¤ÏÏ·˜ Î·È Ù˘ ¶ÈÂÚ›·˜. ™ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋, Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ¢Ú·ÁÔ˘ÓÙ¤ÏÈ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ª·ÚÌ·Ú¿. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙ· ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘.

IˆÏÎÔ‡ 261 BO§O™

DELIVERY TËÏ.:24210-52005


12 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

ºÈÏÔÍÂÓ›· 37 ·ÛÙ¤ÁˆÓ Û •ÂÓÒÓ·-∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ

¡¤· Ì›ˆÛË ›ÂÛ˘ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ηÓÔÓÈ΋ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË

™Δ√ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Á›ˆÓ

§∞ƒπ™∞, 11.

Δ√ ̤وÔ Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙË fiÏË, Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘˜ 30 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î‡Ì· ·ÁÂÙÔ‡ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔÈ. √ ‰‹ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÈÔÓÈ¿” ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. “Δ· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ̤۷ ÛÙË fiÏË Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ Ó· ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ·ÓÔȯ٤˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Â›Ó·È Ôχ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÏÙ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ 30 ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÂȯÂÈÚÔ‡Ó fiÏË Ì¤Ú· ̤۷ ÛÙË fiÏË ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜. ∏ ΛÓËÛË ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ. Δ· ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ·Î˘Úˆı› fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ ÚÔ˜ ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ μÂϛη˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÈ¿˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ ¯ÈÔÓÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ ∞¶∂ª¶∂, ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ‚Ú¤ıËΠfi¯ËÌ· Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿.

● ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¯ı˜ Û ÔÏϤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘

¢∂À∞ªμ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. £· ¤ÚÂÂ Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÎÔÒÓ ·Ó¿ ÒÚ˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›·” ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÔÏÏ¿ ‹Ù·Ó ¯ı˜ Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· ηٷӷψÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ “ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ›¯·Ó ÓÂÚfi ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰˘Ô ÌfiÓÔ ÒÚ˜” .

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηٷӷψÙÒÓ Î·È ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ “Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó” . ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÂÈÛ‹-

Ì·Ó·Ó ˆ˜ “·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 ¿Ú¯ÈÛ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ıÔÏfi”. ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤Ó˜ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ Ë̤Ú˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· “Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó Ì ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜, Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Î·ı·Ú¿ ÁÈ· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· Ï˘ı› Ì ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ fiÙ·Ó ·Ó¤‚ÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, ‹‰Ë Ë ¢∂À∞ªμ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ› ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ŸÛÔÈ ·ÎfiÌË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·-

˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ‚Ô‹ıÂÈ·” .

¡¤· Ì›ˆÛË ›ÂÛ˘ ¶¿ÓÙˆ˜, Ì Ӥ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÓË̤ڈÓ ¯ı˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 2.40 Ì.Ì. ˆ˜ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ¢∂À∞ªμ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û Û Ì›ˆÛË Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ˘ÂÚηٷӿψÛ˘ ÓÂÚÔ‡ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ Ë ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û Ì›ˆÛË Ù˘ ȤÛˆ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ. ∑ËÙԇ̠ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÒÛÙÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› fiÛÔ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Á›ÓÂÙ·È, ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™Â Ï¢Îfi ÎÏÔÈfi Î·È Ë §¿ÚÈÛ·

˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¯ı˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÔÏϤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ú¯Èο Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈ˙ ˆ˜ Ë ¢∂À∞ªμ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁË ÒÚ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÓË̤ڈÓ ˆ˜ Ë ¢∂À∞ªμ ı· ¿Ú¯È˙ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ӥ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Δ· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ì ÔχˆÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ŒÓÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó Î·È ¯ı˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηٷӷψÙÒÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔχˆÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ “¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ù˘

™ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ·fi ÙÔÓ ¯ÈÔÓÈ¿, fiÔ˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Δ∞§∞π¶øƒπ∞ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘

ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ı˜, ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙfiÛÔ ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, fiÛÔ Î·È ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. §fiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ÌÂٷ͇ 10 Î·È 12.30’ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηıÒ˜ Ë ΔÚÔ¯·›· ‰È¤ÎÔÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ

ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÓfi˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· Î·È ‰‡Ô ÚÔ˜ μfiÏÔ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 13.30’ Î·È 15.30’ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·˜ Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. ΔÂÏÈο Ë Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ·-

ÔηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· §¿ÚÈÛ·, ∞ÏÌ˘Úfi, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ∫ÔÚfiË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ¯ı˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡.

∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È 12 ¿ÛÙÂÁÔÈ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 25 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó 30 ÌÂÚ›‰Â˜ Ê·ÁËÙÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ μÈÔϤٷ ∫·ÓÙfiÏ· “·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙÔ ∫∞¶∏ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ” .

™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¯ı˜ Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚ›Ô˘ 60 μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ

ŒÍ·ÚÛË ÙˆÓ ÈÒÛÂˆÓ Î·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ÔÏϤ˜ ηÎÒÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «ª¿¯Ë» ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ÛÙÔ «∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ» ¶√§πΔ∂™ Ì ÈÒÛÂȘ Î·È Î·ÎÒÛÂȘ

·fi ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ ‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÓÒ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·fi ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ “Ì¿¯Ë” Ì ٷ ¯ÈfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ·ÛıÂÓÒÓ ·fi ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ ÙÔ º˘ÙfiÎÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” , ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 60 ¿ÙÔÌ· Ì ÈÒÛÂȘ Î·È Î·ÎÒÛÂȘ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÈÒıËΠÛË-

Ì·ÓÙÈο Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ηıÒ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÏfiÁˆ ·ÁÂÙÔ‡ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ΔÔ ÎÚ‡Ô, ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, Ë ˘ÁÚ·Û›· Î·È Ô Û˘Á¯ÚˆÙÈÛÌfi˜ ¢ÓfiËÛ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÈÔÁÂÓÒÓ ÏÔÈÌÒ͈Ó. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. ªÈ¯. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ ÈÒÛÂˆÓ Ì ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi, Ì ‚‹¯·, ηٷÚÚÔ‹, ÔÓfiÏ·ÈÌÔ, Ì˘·ÏÁ›Â˜ (ÏÔÈÌÒÍÂȘ ·fi ÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ-

Îfi) ‹ ·fi ÙÔ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi Ì ÎÔÈÏÈ·Îfi ¿ÏÁÔ˜, ‰È¿ÚÚÔȘ, ¤ÌÂÙÔÈ (ÈÔÁÂÓ›˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ˜). ∞ÎfiÌË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi, fiÛÔ ·fi ÙÔ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÈÒÛÂȘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ‹ÈÔ ÙÚfiÔ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ìو̷ÙÈο ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ¢¿ÏˆÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈο, ۷ί·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, ¿ÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

● ™ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ·fi ÙÔ Úˆ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ

● ªÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÔÈ Ôϛ٘

● ™Ù· ÏÂ˘Î¿ “ÓÙ‡ıËΔ Î·È Ë ·Ú·Ï›·

∞‰È¿‚·ÙÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜

¶ÏËÌÌ˘Ú›‰· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô ¯ÈÔÓÈ¿ ∫ÏÂÈÛÙ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÔÈ ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ·Ú·‰fiıËΠ¯ı˜ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ηıÒ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë Ó¤· ¤ÓÙÔÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÂÓÒ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ÙË “£” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ¤ÁηÈÚÔ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ™·ÊÒ˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‹Ù·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ë̤ڷ ¯ı˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·‰È¿‚·ÙÔÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Î·È ·Ï·ÙȤÚ˜. ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Û ∞˚‰›ÓÈ, ªÈÎÚÔı‹‚˜, ηıÒ˜ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 20 ÂηÙÔÛÙ¿, ÂÓÒ Ë ¤ÓÙÔÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ¿Ú¯ÈÛ Á‡Úˆ ÛÙȘ 6 .Ì. Î·È ‰È‹ÚÎÂÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô‰ËÁÒÓ Ù·Í› “¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·Ô¯ÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ·Ï·ÙȤÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ë Î›ÓËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›·” . √È ›‰ÈÔÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 7 .Ì., ÂÓÒ ‹‰Ë ˘‹Ú¯Â ¯ÈÔÓfiÛÙÚˆÛË ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÛÙÒÓ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ μÈÔϤٷ ∫·ÓÙfiÏ· “‰fiıËΠ̿¯Ë ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ·ÓÔȯÙÔ› ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÚÔ˜ ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, §Ô˘Ì¿Ú‰· Î·È ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη” . ∞ÓÔÈÎÙfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔ˜ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿Ï¢ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, fiÔ˘ ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ·Ï·ÙȤÚ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ô‡Ù Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë Ó¤· ¤ÓÙÔÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË Ë Î. ∫·ÓÙfiÏ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰fiıËΠÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi

Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, Ù· Ù·Í›, Ù· ψÊÔÚ›·. ∏ Ó¤· ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘. £· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë ›‰È·. ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ηıÒ˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ 20 ÂηÙÔÛÙ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÈÛıÒÛÔ˘Ó Ì˯¿ÓËÌ· ȉÈÒÙË ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÚfiÙÚ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ¿ÛÎÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÏfiÎÏËÚË Ë fiÏË ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ï‡ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë Â›‰ÂÈÍË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÏÔÁÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ ˆÓ ԢΠ¿Ó¢! ∫·ÏÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ¿ÛÎÔˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ¤Íˆ ·fi οı ÏÔÁÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ ¤Ú·Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÌfi‰È· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÒÚ˜ ·˜ ÛÎÂÊÙԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È, Î·È fi¯È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘!” .

∞‰È¿‚·ÙÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ¶ÔÏϤ˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

Áˆ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÁÈ· ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Â›ÛËÌ·.

Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§

● ∫·ÓÔÓÈο ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ fi¯È ÚÔ˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘

‰ËÌÔÙÒÓ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó “fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·‰È¿‚·ÙÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ԯ‹Ì·Ù· Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ô‡ÙÂ Î·È 4Ã4. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ” ÙfiÓÈ˙·Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ∫·ÓÙfiÏ· ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ˘‹ÚÍ ¯ı˜ Û ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È ∞˚‰›ÓÈ, ηıÒ˜ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¤ÊÙ·Û Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. À‹ÚÍ ı¤Ì· Î·È Ì ÙÔ ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶.∂.√. μfiÏÔ˘ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

∞ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔÓ ÕÁ. Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë º˘ÙfiÎÔ˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ

13 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë º˘ÙfiÎÔ˘, ηıÒ˜ Ù· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ “ÔÈ 13 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·” , ÂÓÒ ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔ ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·ÁÔ‰ÚfiÌÈ· ¶ÔÏϤ˜ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‰ËÌÔÙÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó Î·Ï˘ÊÙ› ·fi ¿ÁÔ Î·È ¯ÈfiÓÈ. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÒÛÂȘ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó, ÁÏ›ÛÙÚËÛ·Ó Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. Èڛ˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Ë ¢√À ¡. πˆÓ›·˜ Ïfi-

Î˘Ú¿ ∂ϤÓË ∂ȉÈÔÚıÒÛÂȘ ÚÔ‡¯ˆÓ ƒ·Ê‹ ÎÔ˘ÚÙÈÓÒÓ ∂ÌÂÈÚ›· 28 ¯ÚfiÓÈ· ΔËÏ. 2 4 2 1 0 - 5 7 7 2 0 ¢/ÓÛË: °. ¢‹ÌÔ˘ 89 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË

√Ú¤ÛÙË 3‚ ¶¿ÚÎÔ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - μfiÏÔ˜

2421 21 2288

∫·ÓÔÓÈο ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¶·Ó. °ÈfiÏ·, ÏËÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÚÔ˜ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ÙÔ ¡Ô 49 ÚÔ˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. “¢ÂÓ Â›¯·Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi ÚÔ˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¤ÁÈÓ·Ó Î·ÓÔÓÈο” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¶·Ó. °ÈfiÏ·˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: “™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ¤ÓÙ·ÛË, Ë ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ ·ÓÔȯ٤˜ fiϘ ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÌË ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ù· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ȉȈÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο. §fiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô‡Ù ·‡ÚÈÔ, ¶¤ÌÙË, 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ¢‹-

ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¤Û· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔÈÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›·, ÙËϤʈӷ 24210 80959 Î·È 80920 ‹ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24213 50173-4, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¿ÌÂÛË ‚Ô‹ıÂÈ·. °È· fiÛÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙË Ì›˙ÂÚË Î·È ¿‰ÈÎË ÎÚÈÙÈ΋, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÙȘ “¢¯¤˜” ÁÈ· Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ó· ÎÚ·ÙËı› Ë fiÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Â›Ó·È ·‰È¿ÎÔÔ˜, Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ·Ú¤Ï˘Û·Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ôχ ËÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √È Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë, Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ” .

μÂÏÙ›ˆÛË Î·ÈÚÔ‡ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ „‡¯Ô˜ ı· Â›Ó·È ‰ÚÈ̇ Î·È ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙËÓ fiÏË ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ·fi -3 ¤ˆ˜ -6 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™¯ÂÙÈο ηχÙÂÚ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi -2 ¤ˆ˜ 5 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.


14 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

™ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ - ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - ªÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Û ۯÔÏ›·

¶‡ÎÓˆÛ·Ó ·fi ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË Ë̤ڷ Ë ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ +3 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. √ ¡ÔÌfi˜ ‚Ú¤ıËΠ“΢Îψ̤ÓÔ˜” ·fi ÙÔÓ ¯ÈÔÓÈ¿ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÎÔηÈÚ›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2001, ÂÓÒ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·ÛıÂÓ‹˜ ‚ÚÔ¯‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· Â›Ó·È Ù· Û¯ÔÏ›· Û ∞ÏÌ˘Úfi, ∑·ÁÔÚ¿ - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ™ÔÚ¿‰Â˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. Ãı˜ Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ· ÿÓÈ· ‹Ù·Ó -10 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ŸÏÔ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜.

∞ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ∫ÂÚ·Ì›‰È, μ¤ÓÂÙÔ, Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ Î·È ÛÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 50 ÂηÙÔÛÙ¿. ∂ÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó Û ÃÏfiË, ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ Î·È ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ˘‹ÚÍ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, º˘Ï¿ÎË, μÚ‡Ó·ÈÓ· Î·È ¶ÙÂÏÂfi. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ” “ʈӿ˙Ô˘Ó” ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ Ô‡Ù ¤Ó· ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ̤۷ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. ∏ ¤ÓÙÔÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË “¯Ù‡ËÛ” ¯ı˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·fi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÚÔ˜ μfiÏÔ fiÔ˘ ÂΛ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È Û ∞ÏÌ˘Úfi, ™Ô‡ÚË, ¶ÙÂÏÂfi, ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜. ™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÛΛ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹, ·fi Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ̤¯ÚÈ Ù· ‰ÈÓ¿ Î·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ¯ˆÚÈ¿, ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. √ ¯ÈÔÓÈ¿˜ η٤‰ÂÈÍ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ï·ÙÈÔ‡, ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, Î.Ï.) Î·È ÌË ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ˙ˆÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ΔÂÏÈο ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ô-

‰Â›¯ÙËΠ“·ÓÔ¯‡ÚˆÙË” fiÏË, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. ™ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ÌÂÁ¿ÏË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ·fi ÙȘ 4 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ˜ ∞Ó¿‚Ú·, μÚ‡Ó·ÈÓ·, ¶ÙÂÏÂfi, ∞¯›ÏÏÂÈÔ, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·ÁÂÙfi˜. ŸÏÔ ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂ÛÂÚ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ΢Úȷگ› Ô ·ÁÂÙfi˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë ˘‰ÚÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜, ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Û ∫ÚfiÎÈÔ Î·È ¶Ï¿Ù·ÓÔ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·ÓÙÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Ì 4Ã4 Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ∞Ó¿‚Ú· Î·È ¤ÊÙÂÈ ·Ï¿ÙÈ, ÂÓÒ ‰È·ÓÔ›ÁÂÙ·È Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ μÚ‡Ó·ÈÓ·. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ‰Â ıÂÙÈÎfi Ô˘ ηӤӷ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi ÏfiÁÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯Â Î·È ·fi ÙËÓ 111 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ ‹ÈÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ô ¿ÁÔ˜ Î·È fi¯È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ‰›ÓË ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·˜ ηÈ

ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙËÓ fiÏË ¤ÊÙ·Û ٷ 15 ÂηÙÔÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó Ô ¿ÁÔ˜ ηıÒ˜ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤‰ÂȯÓ -4.

∞ÓÔȯÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ “·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ” ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ÓÔȯÙÔ› Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ÂÓÒ Û fiÏÔ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ΢Úȷگ› Ô ¿ÁÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ̤¯ÚÈ ÙÔ “¢¤ÏÙ·” ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜, ÂÓÒ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ï˘Û›‰Â˜ ÚÔ˜ §·‡ÎÔ, ¶ÚÔ̇ÚÈ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Î·È ΔÚ›ÎÂÚÈ, fiˆ˜ Î·È ·fi “¢¤ÏÙ·” ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÚÔ˜ ªËÏȤ˜ Î·È ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. ¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Ù· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο π·ÙÚ›·.

™ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÚÔÛ¤ıÂÛ 15 ÂηÙÔÛÙ¿ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÙÔÓ Î. ¶. ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙË Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ·Ï¿ÙÈ. ∂ÛˆÙÂÚÈο ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¤ÁÈÓ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ›Â Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÍÂΛÓËÛ ӤԘ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √ Î. ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙ˘ ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‡‰Ú¢Û˘, ‰ÈfiÙÈ ¤Û·Û ·ÁˆÁfi˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· 4 ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ‚Ï¿‚Ë.

ªÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÂÙfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. “Œ¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ Ù· ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈ·, Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¯ÈfiÓÈ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ṳ̂ÓÔÈ Ûˆ-

μÚ¤ıËΠÛÒÔ˜ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È μƒ∂£∏∫∂ ÙÂÏÈο ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÒÔ˜ Î·È ·‚Ï·‚‹˜ Ô 24¯ÚÔ-

ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, Ô˘ ›¯·Ó ¯·ı› Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ¯ı˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ë Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¡ÈÎÔÏÔ‡ÏË... ŒÚ¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·fi ÙËÓ ·Ôı‹ÎË Í˘Ï›·˜, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·.

Ï‹Ó˜ ‡‰Ú¢Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ Ù· η˙·Ó¿ÎÈ· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Î·È ÔÈ ‚Ú‡Û˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. “√È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. Δ· Û¯ÔÏ›· fï˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· 20 Î·È ϤÔÓ Ë̤Ú˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ∂ÈϤÔÓ Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó. ∞fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

∫ÏÂÈÛÙ¿ Î·È Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ºÚÔÓÙÈÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó fiˆ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ Î¿ı ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.

∞·ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ™Â ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÔ-

ÏÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘, ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›·: ∂.√. μfiÏÔ˘-∑·ÁÔÚ¿˜ (ÕÓˆ ÎÏ¿‰Ô˜) ·fi 2Ô (∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜) ¤ˆ˜ 51Ô ¯ÏÌ. (∑·ÁÔÚ¿). ∂.√. μfiÏÔ˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜ (∫¿Ùˆ ÎÏ¿‰Ô˜), ·fi 20fi (‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ªËϤˆÓ) ¤ˆ˜ 55Ô ¯ÏÌ. (ΔÛ·Áηڿ‰·). ∂.√. μfiÏÔ˘ - º·ÚۿψÓ, ·fi 13Ô (ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÃÚ˘Û‹˜ ∞ÎÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈ¿˜) ¤ˆ˜ 40fi ¯ÏÌ. (fiÚÈ· Ì ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜). §ÔÈfi ∂·Ú¯È·Îfi √‰ÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô. ™ÎfiÂÏÔ˜: ™Â fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ™Â fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ:

∫·ÓÔÓÈο Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∫Δ∂§ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - §¿ÚÈÛ·- μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ªԇʷ ªfiÓÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, §¿ÚÈÛ· - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ - ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ªԇʷ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ 13.30 ÁÈ· ∞ı‹Ó· “ÎfiÏÏËÛ” ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÛÊÔ‰Ú‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘.


M·ÁÓËÛ›· 15

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

ªÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Û ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ - ™ˆÙ‹ÚÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡

“ª¿¯Ë” Ì ٷ ·̷ٷ Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ∂

›‰·Ó “ʈ˜” ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ Û ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È ™ÎfiÂÏÔ. Ãı˜ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂∏ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ·Ó Ì Ú‡̷ ÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™Ù· ÓËÛÈ¿ ˆÛÙfiÛÔ ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ˘ÔÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÊÔ‰Ú‹˜ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ôχ ¯ÈfiÓÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ·fi ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·. ΔfiÛÔ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, fiÛÔ Î·È Ë ™ÎfiÂÏÔ˜, Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ê·Ï¿ÙˆÛ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ‹ ·ÁÒÛÂÈ Ù· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘. ∞fi ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ¤ÓÙ·Û˘ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ· ÂÏ‹ÁË Î·È Ë ™ÎfiÂÏÔ˜, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË Ë Ô‰È΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÃÒÚ·˜ Î·È °ÏÒÛÛ·˜. ™ÙË ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ì¤Û· ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÛÔοÎÈ· ¤¯ÂÈ ÛÎÂ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÍÂÂÚÓ¿ Î·È ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ. ™ÙÔ ÓËÛ› ‰fiıËΠ¯ı˜ Ú‡̷ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂∏ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÍÂΛÓËÛ ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ú‡̷ Û Û›ÙÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ‚Ï¿‚Ë ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙËı› Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Ì Ú‡̷. ∫·Ï҉ȷ, ÂṲ̂ӷ ‰¤ÓÙÚ· Î·È ¯ÈfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Î·È ÔÈ ÂÓ·ÂÚ›Ù˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÚÁ·˙fi-

·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ· ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù·. Δ·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ì Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ ¤Î·Ó ÂfiÙ¢ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·¤ÛÙÂÈÏ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ˘ÏÈο Ì ÙÔÓ “¶ÚˆÙ¤·” .

¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ù‹ÛÂȘ

ÌÂÓÔÈ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÏÈÎÔ‡ „‡¯Ô˘˜.

“¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì” “ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ı·„ ÙÔ ÓËÛ›. Œ¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÙÚ›· ̤ÙÚ· Î·È Û οÔÈ· ÛËÌ›· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ‰Â¯ı› ÙÚ›· ·̷ٷ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‹Ù·Ó Ë ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ô¯ÈÔÓ›ÛÔ˘Ì Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì” . √ ›‰ÈÔ˜ › fiÙÈ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ˘‹ÚÍ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘

Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ 30 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› οÓÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” , ›Â Ô Î. μ·Ê›Ó˘. √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ™ÙÂÓ‹ μ¿Ï·, πÛÈÒÌ·Ù· Î·È °¤Ú·Î·, ˆÛÙfiÛÔ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÓÂÚfi. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ı· Ì·˜ ÛÙ›ÏÂÈ ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ Î·È ¤Ó·Ó ÊÔÚوً Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂∏” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤¯ÂÈ ÛÎÂ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È Û ·ÁÚÔÈ˘ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰Âη¤ÓÙÂ

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú‡̷.

∞ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ·ÓıÚÒˆÓ ∞ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ™ÎÔÂϛ٘ Ô˘ ·Ô‚›‚·Û ÛÙÔÓ ∞ÁÓÒÓÙ· ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi “¶ÚˆÙ‡˜” Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÊÔ‰Ú‹˜ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ó· ‰¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. “∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ

¢ÂÓ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ Ù‹ÛË Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∞Ó Î·È Ë ·ÔÁ›ˆÛË ¤ÁÈÓ ηÓÔÓÈο Ô ¿ÁÔ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔÓ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ·ÊÔ‡ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î¿Ï˘„ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ΔÂÏÈο Ë √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ Ù‹ÛË ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ë ÂÓË̤ڈÛË ‹Ù·Ó ˆ˜ Ô ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ı· ηı·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘.

ªÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÛÙ‹ıËΠÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÈfiÓÈ˙ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ˙ËÌÈÒÓ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¯ı˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› Î·È Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË. Ãı˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ·ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ΔÔ ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ -¤Ó·˜ ·Ô‡˜ 100 ÂÙÒÓ Î·È ¤Ó· ·È‰› - ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚ›ı·Ï„Ë. ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ù· 2,5 ̤ÙÚ· Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Ò˜ ÂΛ. ∞ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ª·ÚÔ‡ÓÙ·, ™ÙÂÓ‹ μ¿Ï·, °¤Ú·Î·˜ Î·È ∫·Ï·Ì¿ÎÈ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘ ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚ·-ÊÔÚو٤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹-

™Â Ô‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ - ªÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∂ıÓÈ΋ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË

∞·ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ ∞¶∞°√ƒ∂À™∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Û ԉÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ, ÏfiÁˆ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∂ıÓÈ΋ μfiÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÏfiÁˆ ·ÁÂÙÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ˘‹ÚÍ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô‰È΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: -ªÂ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ¯ı˜ 11-012017 Î·È ÒÚ· 09.00 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 12-01-2017 Î·È ÒÚ· 09.00 ÛÙË ¡.∂.√. ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (¶.∞.£.∂.) ·fi ÙË ¯/ı 259+500 ¤ˆ˜ ¯/ı 393+300 Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ΢ÎÏÔ-

ÊÔÚ›·˜. -ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·fi ¯ı˜ (11-01-2017) Î·È ÒÚ· 11.00 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 12-01-2017 Î·È ÒÚ· 11.00 Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜: ‘™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ·fi ÙÔ 28Ô ¯ÏÌ. (ÎfiÌ‚Ô˜ ªÔ˘ÚÁηӛԢ) ¤ˆ˜ ÙÔ 65Ô ¯ÏÌ. (ÎfiÌ‚Ô˜ ¶·Ó·Á›·˜-›ÛÔ‰Ô˜ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡). ‘™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ, ·fi ÙÔ 1Ô ¯ÏÌ. (ÎfiÌ‚Ô˜ ªÔ˘ÚÁηӛԢ) ¤ˆ˜ ÙÔ 24Ô ¯ÏÌ. -ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÊÔÚÙ›Ô ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Û fiÏÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·fi ¯ı˜ 11-01-2017 Î·È ÒÚ· 14.00’ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 12-012017 Î·È ÒÚ· 14.00. ∂ÈϤÔÓ, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ - ·ÁÂÙÔ‡, Û fiÏÔ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ∂·Ú¯È·Îfi √‰ÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

ªÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì fi¯ËÌ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ §√°ø Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ ¯ı˜ ÌÂٷʤÚıËΠÌÂ

fi¯ËÌ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÛıÂÓ‹˜ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ô˘ ¤¯ÚË˙ ¿ÌÂÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘.

£ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfïÓ. ∂ÈϤÔÓ, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ÚËÛÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜: ● ºÚÔÓÙ›˙ˆ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÌÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ● ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ¿ÓÙ· ÙȘ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (·ÁÂÙfi˜, Î.Ï.). ● ºÔÚÒ ¿ÓÙ· ÙË ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜. ● ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÌ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ. ● ∂ϤÁ¯ˆ ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔ˘.

● ºÚÔÓÙ›˙ˆ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ·ÚÎÂÙ¿ η‡ÛÈÌ·. ● ªÂÈÒÓˆ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ·Ê‹Óˆ ·ÚÎÂÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ● ¢Â ÊÚÂÓ¿Úˆ ·fiÙÔÌ· ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÎÙÚ·Ò Ù˘ ÔÚ›·˜ ÌÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒ Î·È fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÙ·¯‡Óˆ ‹ Ó· ÛÙÚ›„ˆ. ● Œ¯ˆ ·Ó·Ì̤ӷ Ù· ÊÒÙ· ÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔÌ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi˜, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. ● ¢È·ÙËÚÒ Ù· ÊÒÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÌÔ˘ ¿ÓÙ· ηı·ÚÔ‡˜. ● √‰ËÁÒ Ì ¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÌÔ˘. ● ∂›Ì·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ fiÙ·Ó ‰È·Û¯›˙ˆ Á¤Ê˘Ú˜, ·ÓÈÛfi‰˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔÈ. ● ∞Ó Ô‰ËÁÒ Û Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÔʇÁˆ ÙÔ˘˜ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜.

Œ¯ˆ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘ fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÌÔ˘ fiÙ·Ó Ô‰ËÁÒ Û ·ÁˆÌ¤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ∂¿Ó ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÌÔ˘: ● ¢ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· “Áη˙ÒÛˆ” ÁÈ· Ó· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÒ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÚÔ¯Ô› ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÂȉÈο Û Ôχ ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ÛËÌ›·. ● ªÂÙ·ÎÈÓÒ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÒ͈ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ● ∂ȉÔÔÈÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ● ¶·Ú·Ì¤Óˆ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÌÔ˘ Î·È Ó· ·Ó¿‚ˆ ÙË Ì˯·Ó‹ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ÒÚ·, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ ·fi ¯ÈfiÓÈ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ì·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜: ●

● ºÚÔÓÙ›˙ˆ, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ● ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ˆ ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ● ∂ϤÁ¯ˆ ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔ˘. ● μ‚·ÈÒÓÔÌ·È fiÙÈ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ Î·‡ÛÈÌ·. ● ºÚÔÓÙ›˙ˆ Ó· ¤¯ˆ Ì·˙› ÌÔ˘ ÎÔ˘Ù› ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ì·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË: ● ¶ÚÔÙÈÌÒ Ù· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ● ∫ÈÓÔ‡Ì·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ΔÚÔ¯ÔÓfïÓ. ∞ÔʇÁˆ ÙȘ ¿ÛÎÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ.

XPONIA ¶O§§A & KA§H XPONIA


16 M·ÁÓËÛ›· ∞ÏÌ˘Úfi˜

ŒÎ·Ó ·ÙÈÓ¿˙ ÛÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ 12¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ¤ÂÛ Û ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÓÂÚfi ∞¶ƒ√μ§∂¶Δ∏ ÂͤÏÈÍË Â›¯·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¤· Ó·ÚÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· ·È‰È¿ ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ¯ÈÔÓÔfiÏÂÌÔ, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ·ÙÈÓ¿˙... ÛÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ 12¯ÚÔÓÔ˜ Ó· ‚ÚÂı› Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙ· ÎÚ‡· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÔ‡, ·ÊÔ‡ Ô ¿ÁÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ·ÔÎÔÏÏ‹ıËΠ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. √ Ó·Úfi˜, ·Ú¿ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÔÎ, ηٿÊÂÚ ӷ ‚ÁÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi Ù· ·ÁˆÌ¤Ó· ÓÂÚ¿, ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ó· ¿ıÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi.

ƒ‹Á·˜ Î·È ÚˆÛÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· “ƒ∏°∞™ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Î·È ÚˆÛÈ΋

ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·” Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰Ú. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙË ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ “ÛÏÈ· ¯ÚfiÓÈ· ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ: πÛÙÔÚ›· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2017 (∞ı‹Ó·, ∫Ù›ÚÈÔ ª·Ú·ÛÏ›Ԣ ∞η‰ËÌ›·˜). √ ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ ›¯Â ÙÔ 1797 ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ Ú·ÁÈ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ μ·ÏηÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ∂›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÎfiËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ¤ÌÔÚÔ Ù˘ ΔÂÚÁ¤ÛÙ˘. ¢ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ μ’ Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ƒˆÛÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ (17681774 Î·È 1787-1792) ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á·.

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

ΔÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2017, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ

ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

¶fiÙ ¯¿ÓÂÙ·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ 100 ‰fiÛˆÓ

ÕÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË À∂£∞ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

fi 1/1/2017 Î·È ¤ˆ˜ 31/12/2017, Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ 100 ‰fiÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, Â¿Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ 15 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ·˘Ù¤˜ ηٷÛÙÔ‡Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÙËÓ 1/1/2017 ¤ˆ˜ ÙËÓ 31/12/2017, Ë Ú‡ıÌÈÛË ¯¿ÓÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ Ó¤ˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 15Ë̤ÚÔ˘. ∞fi 1/1/2018, Ë Ú‡ıÌÈÛË ¯¿ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ·, fiÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ηı›ÛÙ·Ù·È ÏËÍÈÚfiıÂÛÌË. ªÂ ÙËÓ ¶√§. 1273/2015 ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, Â¿Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÔÊÂÈϤ˜ ˘·¯ıÔ‡Ó Û ڇıÌÈÛË, Ì ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ÚÈÓ Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏ‹˜ ÚÈÓ Î·Ù·ÛÙ› ÏËÍÈÚfiıÂÛÌË, Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ¢.√.À., ‰ÈfiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ηٷÛÙ› ÏËÍÈÚfiıÂÛÌË. ∂›Û˘ Ë Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, Â¿Ó ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘, ÂÎÙfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, ÔÊÂÈϤ˜ ÙÂÏÔ‡Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ›Ûڷ͢. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: - ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ›¯Â ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Û ڇıÌÈÛË ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ 100 ‰fiÛÂˆÓ Î·È ·ÔÏËÚÒÓÂÈ ÂÌÚfiıÂÛÌ· Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰fiÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. ™ÙȘ 31.1.2017 ÂÎÓ¤ÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÏËڈ̋˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ∂¡.º.π.∞. √ ÔÊÂÈϤÙ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰fiÛË ÛÙËÓ ¿ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ÛÙȘ 26.1.2017 (ÂÌÚfiıÂÛÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ÙȘ 31.1.2017). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ‰È·ÙËÚ› Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ 100 ‰fiÛˆÓ, ÂÂȉ‹ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ¤ÁÈÓ ÂÌÚfiıÂÛÌ· (Û.Û. ÚÈÓ ÙȘ 31.1.2017). -ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ›¯Â ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Û ڇıÌÈÛË ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ 100 ‰fiÛÂˆÓ Î·È ·ÔÏËÚÒÓÂÈ ÂÌÚfiıÂÛÌ· Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰fiÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È fiϘ ÙȘ Ù˘¯fiÓ Ó¤Â˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË ÙÔ˘ ∂¡.º.π.∞ Ô˘ ¤ÏËÁ ÙËÓ 31.1.2017, ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÚÒÓÂÈ ÂÎÚfiıÂÛÌ·

ª∂Δ∞ ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ηÎÔηÈ-

● ªÂ ÙËÓ ¶√§.1273/2015 ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, Â¿Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÔÊÂÈϤ˜ ˘·¯ıÔ‡Ó Û ڇıÌÈÛË, Ì ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ÚÈÓ Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘

ÛÙȘ 7.2.2017 ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁ‹ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ 100 ‰fiÛÂˆÓ (Ë ÂÍfiÊÏËÛË ¤ÁÈÓ ÂÓÙfi˜ 15ÓıË̤ÚÔ˘ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜). √ ›‰ÈÔ˜ ÔÊÂÈϤÙ˘ fï˜, ÏËÚÒÓÂÈ ÂÎÚfiıÂÛÌ· ÛÙȘ 11.4.2017 ÊfiÚÔ ÌÈÛıˆÙÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ¤ÏËÁ ÛÙȘ 31.3.2017 ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ 100 ‰fiÛÂˆÓ ‰ÈfiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 6ÌËÓÔ Â›¯Â Î·È ¿ÏÏË ÂÎÚfiıÂÛÌË ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏ‹˜ (¤ÛÙˆ Î·È ÂÓÙfi˜ 15ÓıË̤ÚÔ˘ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ∂¡.º.π.∞.). -ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ›¯Â ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Û ڇıÌÈÛË ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ 100 ‰fiÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ η̛· ÔÊÂÈÏ‹ Î·È Î·Ì›· ‰fiÛË. ™ÙȘ 31.7.2017 Ï‹ÁÂÈ ‰fiÛË ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÂÎÚfiıÂÛÌ· ÛÙȘ 3.8.2017 ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁ‹ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ 100 ‰fiÛÂˆÓ (ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ¤ÁÈÓ ÂÓÙfi˜ 15ÓıË̤ÚÔ˘). √ ›‰ÈÔ˜ ÔÊÂÈϤÙ˘ fï˜, ÏËÚÒÓÂÈ ÂÎÚfiıÂÛÌ· ÛÙȘ 4.11.2017 ÙÔ º.¶.∞. Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÏËÁ ÛÙȘ 30.10.2017 ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ 100 ‰fiÛÂˆÓ ‰ÈfiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 6ÌËÓÔ Â›¯Â Î·È ¿ÏÏË ÂÎÚfiıÂÛÌË ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏ‹˜ (¤ÛÙˆ

Î·È ÂÓÙfi˜ 15ÓıË̤ÚÔ˘ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜). ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, ÚÈÓ Î¿ÔÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ› ÏËÍÈÚfiıÂÛÌË, Â¿Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· (·fi 1.1.2017) ›¯·Ó οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 15ÓıË̤ÚÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ οÔÈ· ÔÊÂÈÏ‹. ∂¿Ó ÙÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ‹ Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÚÈÓ Á›ÓÂÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌË.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Ì ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-5275975.

Ú›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ë Ù¤ˆ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î.Î. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë Î·È μ·Ê›ÓË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿. “ªÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Â·Ê¤˜ ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ Î. ¶. ∫·Ì̤ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. π. ∫·¿ÎË, fiÛÔ Î·È Ì ٷ ÂÈÙÂÏ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ °∂∂£∞ Î·È ÙÔ˘ °∂™, Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˘ Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ (16:00) ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi “¶ÚˆÙ¤·˜” ‚·Ú¤· Ô¯‹Ì·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô, ı· ÛÙ·Ï› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ·‡ÚÈÔ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

«¶ÚˆÙ‡˜»

ΔÚÔÔÔ›ËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ - Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “¶ÚˆÙ‡˜” ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∞ÏfiÓÓËÛÔ 5.45’ Î·È ¿ÊÈÍË ÛÙÔÓ μfiÏÔ 10.45’ Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Û °ÏÒÛÛ· Î·È ™ÎÈ¿ıÔ. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ 11.30’ Î·È ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ 16.30’ Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Û ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ™ÎfiÂÏÔ. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∞ÏfiÓÓËÛÔ 17.00 Î·È ¿ÊÈÍË ÛÙÔÓ μfiÏÔ 21.45’ Ì ÛÙ¿ÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ.

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Â›Ó·È Ë ª√¡∞¢π∫∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “£Ù¢”


M·ÁÓËÛ›· 17

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

ª¤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÈÔ‡ ÁÚ›˘ ÙËÓÒÓ

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂¢∞ £∂™™ Î·È ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

Δ

Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 09-01-2017 Î·È ÒÚ· 12.00 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂¢∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞.∂, Î. ª·ÎÔ‡Ú·˜ §ÂˆÓ›‰·˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Î. ¡·Û›Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Â›ÛËÌ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ë ÔÔ›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2017 ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2018. ªÂ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, Î. ¶·ÏÏËοÚ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, Î. °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Î. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, Î. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ¢∂À∞ƒº, Î. ∫Ô˘‚¿Ù·˜ ªÈ¯¿Ï˘.

√ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ª·ÎÔ‡Ú·˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠۯÂÙÈο: “°È· ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ

ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ∫·Ï·Ì¿Î·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2017 ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ∞ÁÈ¿˜, ¢‹ÌÔ˘ ΔÂÌÒÓ, ¶·Ï·Ì¿, ™ÔÊ¿‰ˆÓ, ªÔ˘˙·Î›Ô˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È º·Ï¿Ó˘ ¤ˆ˜ ÙÔ 2021 Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· Ó· ·ÁÁ›-

˙ÂÈ Ù· 32,1 ÂÎ·Ù Â˘ÚÒ. ΔÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÂÈϤ¯ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô, Î. ¡·Û›Î· ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ÙȘ ·‰È¿ÎÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ μ’μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. °È· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ‰ÈfiÙÈ Ë ∂¢∞ £∂™™ ·Ú¤¯ÂÈ 100% ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· Ù¤ÏË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ΔÔ ÌfiÓÔ ÎfiÛÙÔ˜, ı· Â›Ó·È Ù· ¤ÍÔ‰· ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ η˘ÛÙ‹Ú·”. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Î. ¡·Û›Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó “£· ‹ıÂÏ· Ó· ηψÛÔÚ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂¢∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞.∂ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ªÂÙ¿

·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ì·˜, ηÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ›̷ÛÙ ̛· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÏÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2017 ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2018. ªÂ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ì·˜ ·˘Ù‹ ÂÓÙ·¯ı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ¯¿ÚÙË Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ì·˜, ϤÔÓ, Û ÙÚԯȿ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∫·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ¢›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ ¤Ó· η‡ÛÈÌÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· 2017 ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘” . √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘.

ΔÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘ÏˆÓ

μ√§√™: ∞¡∞§∏æ∂ø™ 303 & ∫∞™™∞μ∂Δ∏

ΔËÏ. 24210 72510-11-12, Fax: 24210 72513, E-mail: volos@stager.gr

∞£∏¡∞ - ∫√ƒø¶π - £∂™™∞§√¡π∫∏ - ∫∞§∞ª∞Δ∞ - πΔ∂∞ www.stager.gr

www.facebook.com/stager.gr

twitter.com/@StagerGR

Δ√ ∫∫∂ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ŒÚ¢ӷ˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì·: °È· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘ÏˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 22.000 ·È‰È¿, Ì ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‚·ÛÈÎfi ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. H ΢‚¤ÚÓËÛË, Ì ÏÔÁÈ΋ ÊȤÛÙ·˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ 2016, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÿ‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ¢fiÌˆÓ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÚÔÛʇÁˆÓ Ì ∫À∞ ÛÙȘ 19.9.2016. (ÀÔ˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ªÂÙ, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÀÁ›·˜). √ ·Ú¯ÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· 800 ÙÌ‹Ì·Ù· Û 46 ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÔÈ ¢À∂¶ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ·È‰ÈÒÓ. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 1.000. ∫·Ì›· ¢À∂¶ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4-6 ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÓÒ ÁÈ· ÙȘ ËÏÈ˘ 13-15 ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 3-5 ‰Ô̤˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë, Û›ÙÈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÙÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ·: * ¡· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÒÚ·, Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, fiϘ ÔÈ ¢Ô̤˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÒÛÙ ηӤӷ ·È‰› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙÔ‡: ·) ∫·Ù·Ú¯‹Ó ÙˆÓ ¢∂À¶, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ·ÊÔ‡ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ù· ÚÔÛÊ˘ÁÔԇϷ, ‚) ÌfiÓÈÌˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÙȘ ¢À∂¶. * ¡· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ∞˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ª∫√ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. * ÕÌÂÛ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰Ô̤˜ ÀÁ›·˜ (ÂÌ‚fiÏÈ·, ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î.Ù.Ï.) ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÚfiÛ‚·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË”.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ȉÈÔÎً٘ ÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÓÈıÒÓˆÓ ª∂Δ∞ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË

ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÚ›˘ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ (˘fiÙ˘Ô˜ ∏5¡8) ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÚÔ‡ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÓÈıÒÓˆÓ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ· ‚ÈÔ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÛÙ· ÂÎÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÙËÓ¿: ● ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ Û ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ·ÎÙ›Ó· 2 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘˜, ÔÙ·ÌÔ‡˜, Ï›ÌÓ˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ¤˜. ● Δ· Ô˘ÏÂÚÈο Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÛÙ¤ÁË Î·È ÂÚ›ÊÚ·ÍË ·fi Û‹Ù· Î·È Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÚÓÈıÒÓˆÓ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ηٿÏÏËÏ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÁÚÈ· ÙËÓ¿. ● ∞·ÈÙÂ›Ù·È Î·Ïfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÚÓÈıÒÓ·. ¡· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯‡‰ËÓ ÛfiÚÔÈ ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó Ù· ¿ÁÚÈ· ÙËÓ¿. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ÙÔÓ ˘fiÙ˘Ô ∏5¡8 Ù˘ ÁÚ›˘ Ù‡Ô˘ ∞.

™∞§Δ∏™ ∏§. £∂√ºπ§√™ °ÂÓÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ M.D. π·ÙÚ›Ô: ™. ™˘Ú›‰Ë 3 ΔËÏ.: 24210 32426 ∫ÈÓ.: 6946 227328 saltistheofilos@gmail.com øÚ¿ÚÈÔ π·ÙÚ›Ԣ ¶Úˆ›: ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 10.00-13.30 ΔÂÙ¿ÚÙË 09.00-11.00 ∞ÔÁ‡̷ٷ, ÂÎÙfi˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 18.00-21.00

À¶∂À£À¡√™ π∞Δƒ√™ ¡. ª∞°¡∏™π∞™


¶∂ª¶Δ∏ 12 I∞¡√À∞ƒπ√À 2017 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ·fi Ù· Ï¤È ÔÊ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ

∏ ∂¶√ √ƒπ™∂ ™Δπ™ 16/1 Δ∏¡ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ª∂ Δ∏¡ √ª∞¢∞ Δ∏™ ∏°√Àª∂¡πΔ™∞™ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

∏ ȉ¤· Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ¤ÊÙÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ë •¿ÓıË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Nova Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Live Sport” ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Ì›· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ·‚·ÓÙ¿˙.

È· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ì›· ̤ڷ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ªÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·.

À¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ ∞∂§ Ô °ÎÔ˘ÏÔ˘˙¿ÓÙ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∏™ Ù˘ ∞∂§ Â›Ó·È Î·È Â›ÛËÌ· Ô ∞˙¤ÚÔ˜ ̤ÛÔ˜, ∞̛٠°ÎÔ˘ÏÔ˘˙¿ÓÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 2,5 ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ∞∂§ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 2,5 ÂÙÒÓ Ì ÙÔÓ ∞˙¤ÚÔ ‰ÈÂıÓ‹ ̤ÛÔ, ∞̛٠°ÎÔ˘ÏÔ˘˙¿ÓÙÂ. √ °ÎÔ˘ÏÔ˘˙¿ÓÙÂ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1992 ÛÙÔ ª·ÎÔ‡ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÚȤڷ ÙÔ˘ ÙÔ 2009 ·fi ÙË ¡¤ÊÙÛÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÁˆÓ›ÛıËΠÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ∂ÚÛ›ÁÂÛÔÚ, ÛÙË ƒ·‚¿Ó ª·ÎÔ‡, ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ï·, fiÔ˘ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ì·›ÎÙ˘ Ì ÙÔÓ ¡ÙÔÓÙfi, ÛÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ∞ÙϤÙÈÎÔ ∫ÏÔ˘Ì, ÂÓÒ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2015 ·Ó‹Î ÛÙËÓ ™Ô˘ÌÁοÈÙ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· η٤ÁÚ·„ ʤÙÔ˜ 13 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ 1 ÁÎÔÏ. ∞fi ÙÔ 2007 ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛı› Û fiϘ ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È 3 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘” .

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ‰›ÎË ¶ÂÚ¤ÈÚ·∫·Û¿ÌÈ §√°ø Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·˚Ù›Ì ∫·Û¿ÌÈ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙÔ °’ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ∂Ï‚ÂÙÔ‡ ¯·Ê Î·È ÙÔ˘ μ›ÙÔÚ ¶ÂÚ¤ÈÚ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÂÎÚÔÛˆ› Ô μ·Û›Ï˘ ¢ËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· ·ÈÙËı› ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰›Î˘, ÂÂȉ‹ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·ÛÙ›, ηıÒ˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. TÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ∫·Û¿ÌÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ô˘Û›·˙Â Î·È ÂΛÓÔ˜ Î·È Ë ‰›ÎË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤۷ ÛÙÔ 2018! ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ∫·Û¿ÌÈ Î·È Ô ¶ÂÚ¤ÈÚ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·ÚfiÎÏËÙË Â͇‚ÚÈÛË Î·È ˘ÔΛÓËÛË Û ·ıÏËÙÈ΋ ‚›·, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞∂∫√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2015. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙȘ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÂΉÈο˙ÂÙ·È ¿ÏÏË Ì‹Ó˘ÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ηٿ ÙÔ˘ ¶ÂÚ¤ÈÚ· Î·È ÙÔ˘ ∫·Û¿ÌÈ ·fi ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ “ŒÓˆÛË” , ÂÓÒ ÛÙȘ 8/2 ÂΉÈο˙ÂÙ·È ÎÈ ·ÁˆÁ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜.

¢Â˘Ù¤Ú· Ì £ÂÛÚˆÙfi ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, fï˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›˙ÂÈ ÛÙ· “ÊÙÂÚ¿” . Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ, Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û·, fï˜ Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÁÎÔÏ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î¿ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. “∞˘Ùfi, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô˘¿Ó˘.

°

Δ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ηÎÔηÈÚ›· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ¯ı˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ¯ÈÔÓfiÙˆÛË Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ. ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ӷ ·fi ÛÙÚÒÌ· ¯ÈÔÓÈÔ‡, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È fiÏ· Ù· Á‹‰· ÙË ÂÚÈÔ¯‹˜. √ Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÚÂfi ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫, ·›˙ÔÓÙ·˜ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û¿Ï·˜. ∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Î·ÎÔηÈÚ›·, ıˆÚÂ›Ù·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÚfiÙÈ Ë ∂¶√ fiÚÈÛ ηÓÔÓÈο Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÙÔ Î‡Ì· ηÎÔηÈÚ›·˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Á‹‰·, Ù· ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ Î·È ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi ÔÚ›-

ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÈÛÙ‡ÂÙ·È ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ı· ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √È ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. μ¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔfiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË, ‚¤‚·È·, Ó· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÚÒÙ˘ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂¶√, ÛÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ (Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ¶ÂÙÚÈÙ‹). ª›· ̤ڷ, ‰ËÏ·‰‹, ÚÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ∞ÔÎÚÈÒÓ. ∂ΛÓË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜.

°È· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Í›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ 18/12. ŒÎÙÔÙÂ, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰È·ÎfiËΠÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ ‹ÚıÂ Î·È Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¿Ú·Á˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. £· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, ˆ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ú˘ıÌÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. √ Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· Ù·ÎÙÈ΋˜, ÂÓÒ ‰fiıËΠ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È Ó· “‰¤-

ÛÔ˘Ó” Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Û‡ÓÔÏÔ ÔÈ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ∂Ú‚¤Ó ªÔ˘Î¿Ì ÚÔÔÓÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ª·Û¿ÓÙÔ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô ªfiÁÈ·Ó ¡ÙfiÈÎÈÙ˜. ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô - ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô˘¿Ó˘, ¿Ú¯ÈÛ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË. ∂›Ó·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ‚·ÛÈÎfi˜ Ì ÙËÓ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÚÈÓ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÚÙ˜ Î·È ÂÎÙ›ÂÈ ÔÈÓ‹ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ÛÙȘ 22/1. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÛÙË “£” , ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÓÈÒıÂÈ ÈÔ ÒÚÈÌÔ˜, ÈÔ ÈηÓfi˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÔÙ¤.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ (ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜), ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ԇÙ ¯ı˜ οÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ∏ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó·... „ˆÓ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¿Óˆ Ú¿ÊÈ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÌÏÔ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·›ÎÙË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ Û ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ·, Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ˘fi„Ë.

√ §ÂˆÓ›‰·˜ «ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ» Ì £ÂÛÚˆÙfi ∞fi ÙËÓ ∫∂¢/∂¶√ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ £ÂÛÚˆÙfi ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ª¿Ï· Î·È ∫ˆÛ ÓÙ·ÓÙ›ÓÔ ™Ù·Ê˘Ï¿ ·fi ÙËÓ ›‰È· ŒÓˆÛË. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ì›¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜. √ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô˘ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ◊Ù·Ó Ô “¿Ú¯ˆÓ” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙȘ 2/10/2016 ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¢È·ÁfiÚ·˜ ™Â‚·ÛÙ‹˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶ÂÙÚÈÙ‹ 1-0.

ª∂ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ∏™ ∞¡∞º∂ƒ£∏∫∂ ™Δ∞ ª∂Δƒ∞ ¶√À ∂§∞μ∂ °π∞ ¡∞ ª∏¡ Δ∞§∞π¶øƒ∏£√À¡ √π √ª∞¢∂™

∏ ∂¶√ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ∏

ÂÏÏËÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚Â, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· •¿ÓıË-√º∏ Î·È ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞™.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶√: “⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ªª∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù˘ 3˘ Ê¿Û˘ •¿ÓıË-√º∏, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶¤ÌÙË, 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2017, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û fi-

Ϙ ÙȘ ηÓÔÓÈÛÙÈο ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ 88 ·ÁÒÓˆÓ 7 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ‰È΋˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ·Ó·‚Ï‹ıËηÓ: ΔÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›ÎÔÛÈ ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. Δ¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ. ¶¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ μ’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ. ¢ÂηÙÚ›˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘, 4Ô˘, 5Ô˘ Î·È 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ °’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ. ∂›ÎÔÛÈ ·ÁÒÓ˜ 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘, 4Ô˘, 5Ô˘ Î·È 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ

¡¤ˆÓ. ∂›ÎÔÛÈ ·ÁÒÓ˜ 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘, 4Ô˘, 5Ô˘ Î·È 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ ¶·›‰ˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 6 Ë̤Ú˜, Ù· ·ÚÌfi‰È· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ‰È·Ú΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜

·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (.¯. ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ·‰˘Ó·Ì›· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·‰˘Ó·Ì›· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ). Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ë ∂¶√ ÚÔ¤‚Ë, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∂¶√, Û ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, ·¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ¿ÛÎÔË Ù·Ï·ÈˆÚ›· 176 ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, 257 ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ‚ÔËıÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, 29 ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È, Ê˘ÛÈο, ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ı·ÙÒÓ ÙˆÓ ·-

ÁÒÓˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ªª∂ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Á‹‰·. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ·ÁÒÓˆÓ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ‹ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈΛÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰È΋˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ Ì ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ •¿ÓıË-√º∏, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·”.


¶∂ª¶Δ∏ 12 I∞¡√À∞ƒπ√À 2017

19

§√°ø Δ∏™ ™À¡∂Ãπ∑√ª∂¡∏™ ∫∞∫√∫∞πƒπ∞™ ∞¡∞μ§∏£∏∫∂ °π∞ Δ∏¡ ∂ƒÃ√ª∂¡∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞

™ÙÔÓ... ¿ÁÔ Ë °.™. Ù˘ ¡›Î˘ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Δ˙‹Ì· Ì‹Î ÛÙÔÓ... ¿ÁÔ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜. Δ· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î. Δ˙‹Ì· Â͉‹ÏˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ 40.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› ¿Î˘ÚË.

›Ûˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ‰Ë ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¯ı˜ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Ù· Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì¤ÏË Ù˘. ∞˘Ù¿ ı· ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÔ˘Ó Ì›· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ‹ fi¯È ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Δ˙‹Ì· ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ 50 ̤ÏË ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” Î·È ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ fiÚÈÛ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋

∫˘Úȷ΋ Ì ∞fiÏψӷ, «ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ» Ô ªÏÔ‡Ó·˜ °È· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ fiÚÈÛÂ Ë ∂¶√ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÚfiÙÈ ·Ú¯Èο ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì›· Ë̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. °ÈÒÚÁÔ ªÏÔ‡Ó·˜ Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ™Ù¤ÏÈÔ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓË ΔÛÈÔ‡Ú· Ù˘ ∂¶™ ºˆÎ›‰·˜, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜. √ Î. ªÏÔ‡Ó·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙË ¡›ÎË ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. º¤ÙÔ˜ “ÛʇÚÈÍ” Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Football League Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÌÂÙÚ¿ 48 ·ÚÔ˘Û›Â˜ Û ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÈÒÓ (23 ÛÙË Football League Î·È 25 ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋).

√ £. Δ˙‹Ì·˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÙ¿ ËÌÂÚÒÓ. ŸÌˆ˜ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ: “∞Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ΔÂÙ¿ÚÙË, ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” . ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÁÈ· Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÏfiÁˆÓ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2017 ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜

ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·” .

∞ÓÙȉڿ Ô £. Δ˙‹Ì·˜ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô £·Ó¿Û˘ Δ˙‹Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·‚ϤÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈfiÙÈ ıˆÚ› ¿Î˘ÚË ÙËÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËı› ¯ÚËÌ·ÙÈο. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ‰‡Ô ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó Û ̤ÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ facebook. ™ÙËÓ ÚÒÙË ¤¯ÂÈ Ì›· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “°È· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙȘ ·Ú·Ù˘›Â˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‹ ̤ÏÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ·ÎfiÌË

Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÌÊ‹˜. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ë ∂.∂.” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: “∞˘ÙÔ› Ô˘ ۯ‰›·˙·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ!. ªÂ ·›ÙËÛË ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ 40.000 ¢ÚÒ Î·È ϤÔÓ ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ Δ˙‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ηٿ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2017 ·fi ÙÔ ¢.™. ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2016 Î·È ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Ù˘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ªª∂ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ÛÙËÏÈÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∏ ¡›ÎË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· «¡ÈÎËÙ‹ÚÈ·» ΔÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 13 ¤ˆ˜ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· 7· ¡ÈÎËÙ‹ÚÈ·. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ÙË ¡›ÎË. £· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1.200 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 34 ۈ̷Ù›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ô ¶∞√∫, Ô ÕÚ˘, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ πÏÈÛ›ˆÓ, ÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ, Ë ∫Ô˙¿ÓË Î·È Ë Ã·ÏΛ‰·. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ¡›ÎË, √.À.∫.μ., ¡√μ∞, √∂∞/¡∞μ, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., À‰¿ÙÈÓÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜ Î·È ¢ÂÏÊ›ÓÈ·. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 17.00, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›.

™Àªºø¡∞ ª∂ πΔ∞§π∫√ ¢∏ª√™π∂Àª∞ ∏ π ¡Δ∂ƒ ∂¡¢π∞º∂ƒ∂Δ∞π °π∞ Δ√¡ E§§∏¡∞ ∞™√

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ª·ÓˆÏ¿ ª

ÂÁ¿ÏË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÿÓÙÂÚ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·ÓˆÏ¿ ·ÔÎ¿Ï˘„ ¯ı˜ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Corriere dello Sport. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ë ÿÓÙÂÚ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ ∫·ÏÓÙ¿Ú· Ù˘ ∞Ù·Ï¿ÓÙ·, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, Ë Suning ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÛÙÚ·Ê› Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·Ì˘ÓÙÈÎfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÔ “‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi” ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘.

“√ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ƒfiÌ·, ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹ Ù˘, ÙfiÛÔ ·fi Ù¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë fiÛÔ Î·È ÚÔÔÙÈ΋. √ ŒÏÏËÓ·˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi˜, ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Î·È ¤Í˘ÓÔ˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ȉ·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÌÈ· ¿Ì˘Ó· Ô˘

Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, fiˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ô ¶ÈfiÏÈ, Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ È‰·ÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ªÈÚ¿ÓÙ·.

√ ª·ÓˆÏ¿˜, ı· Á›ÓÂÈ 26 ÛÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÒÚÈÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂È-

ϤÔÓ, Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó,” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÂÊËÌÂ-

Ú›‰·. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÓˆÏ¿, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, ΔÛ¤ÏÛÈ, Œ‚ÂÚÙÔÓ, ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù˘ πÓÙÂÚ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÂΛӷ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ª›Ï·Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ƒfiÌ·, ª¿Ô˘ÚÔ ª·ÏÓÙÈÛfiÓÈ, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î¿ÔÈ·˜ Â›ÛËÌ˘ ÚfiÙ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·ÓˆÏ¿ ÛÙË ƒfiÌ· Ì›ÏËÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. “√ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙË ƒÒÌË Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2019. £¤ÏÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ Ù˙È·ÏÔÚfiÛÈ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ οÙÈ...” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ “tuttomercatoweb.com” .

¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ΔËÏ.: 24210 24187 email plateia_cafe@yahoo.gr Plateia-Espresso-Bar-Athletic-Screen/

TV ΔÔ Plateia Espresso bar ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂ƒΔ 1-HD 22.15 ™Â‚›ÏÏË-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑(∫‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜) ∂ƒΔ 2 22.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) COSMOTE SPORT 1 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi˜ ∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) COSMOTE SPORT 4 22.00 ¡Ù¤Ó‚ÂÚ-πÓÙÈ¿Ó· -∑- (¡μ∞) 03.00 ¡¤· ÀfiÚÎË-™ÈοÁÔ -∑(¡μ∞) COSMOTE SPORT 6 21.00 μÔÏÂÚfi-¡ÙÈÓ·Ìfi ª. -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó.) COSMOTE SPORT 7 21.30 ΔÛÈ‚ÈÙ·Ófi‚·-∫·Ï¿ÌÚÈ· ∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) NOVASPORTS 1 19.00 ¡Ù·ÚÔ˘Û¿Ê·Î·-ª·ÛÎfiÓÈ· -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 22.00 ª›Ï·Ó-ΔÔÚ›ÓÔ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) NOVASPORTS 2 18.00 √‡ÓÈÍ ∫·˙¿Ó-ª¿ÌÂÚÁÎ ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.45 ∂Ú. ∞ÛÙ¤Ú·˜-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη)

μ’ ∂™∫∞£

∂Ó›Û¯˘ÛË Ì ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙËÓ ¢‹ÌËÙÚ· M ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ‹Ú ...·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË Ì ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÎÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 1-2, ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¤·ÈÍ ÁÈ· οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ. ¶Ï¤ÔÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÛÙË μ’ ∫·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂™∫∞£. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Û ÂÓÓÈ¿ ·ÁÒÓ˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó ¤ÍÈ Ó›Î˜ Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜: ÔÈ Ó›Î˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÿηÚÔ 44-39, ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ∞Ṳ́ÓÈÔ 57-61, Õ‰ÌËÙÔ 47-48, ∫¤ÏÙ˜ 33-57, º·Ï¿ÓË 48-59, ª. ∞ÓÙ‡· 35-49, ÂÓÒ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯·Û ‹Ù·Ó fiÏ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 54-62 ·fi ÙËÓ πˆÏΛ·, 60-62 ·fi ÙÔÓ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi Î·È 51-62 ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÿÏ΢.


20

¶∂ª¶Δ∏ 12 I∞¡√À∞ƒπ√À 2017

SHINKYOKUSHINKAI

ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ηÌ ÛÙ· ÿÓÈ· Δ√ 6Ô winter camp 2017 (¯ÂÈÌÂÚÈÓfi οÌÈÓÁÎ) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Shinkyokushinkai ∫·Ú¿Ù ·fi 20 ¤ˆ˜ ÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ‡ ηڿÙ (Full Contact). ∏ ÚÒÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ 2017 ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Δ·Û›·” , fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ, ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ Shinkyokushinkai. ∞fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ Sensei ΔÛÈ¿Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¡›ÎÔ˜ °È·ÓÓ¿Î˘ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ™Î·‹, ·fi ÙËÓ ƒfi‰Ô ÔÈ Sensei ∂˘·ÁÁÂÏȉ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™Â˝Ù˘ ª¿ÓÔ˜ Î·È ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ¡›ÎÔ˜ Î·È Ô Sempai E˘·ÁÁÂÏȉ¿Î˘ ÕÁÁÂÏÔ˜, ·fi Ù· ÷ÓÈ¿ ÔÈ Sempai ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á·Ú·ÛÙ¿Î˘ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÈÁ·Ï¿Î˘, ·fi ÙËÓ •¿ÓıË Ô Sempai ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ·fi ÙÔ ¶ÔχηÛÙÚÔ Ô Sempai KÂÛ›‰Ë˜ μÈ¿ÙÛÂÛÏ·‚, ·fi ÙÔ KÈÏΛ˜ Ô Sempai ªÂÏÈÎÈ¿‰Ë˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ·fi ÙËÓ ¡¤· ™¿ÓÙ· Ô Sempai ¶··ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ º›ÏÈÔ˜, ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·Ì¿ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Shihan °·ÏÏÈfi˜ ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ÔÈ Sensei Δ˙›Ú·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ï·Ì¿Áη˜, ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ô Sempai ∫Ú›ÛÈÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ·fi ÙËÓ ΔÛ·ÁÁ·Ú¿‰· Ô Sempai ¶Ô˙··Ï›‰Ë˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Ë Sempai ºÈÏÈfiÓË ª·Ú›·, ·fi ÙÔ ∞Ṳ́ÓÈÔ Ô Sempai ÃÔÓ‰Úfi˜ ÿÚ˘ Î·È ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ÔÈ Sempai μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ¡›ÎÔ˜, ¶·˚Ù‹Ú˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ °È¿ÓÓ˘, °ÂÚ·Ì›Ó˘ μ·ÁÁ¤Ï˘, Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Δ˙¿ÏÏ·˜ ªÈ¯¿Ï˘, ™ÈÔ‡Ú·˜ μ›ÎÙˆÚ Î·È ·‰ÂÏÊÔ› ª˘ÙÈÏÈÔ›. ™ÙÔ 6o winter camp ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜-ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ Shinkyokushinkai Shihan °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ Î·È o μranch Chief ∞Ú¯ËÁfi˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Shihan MÂÏÈÎÈ¿‰Ë˜ √Ù¿ÚÈÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Shinkyokushinkai Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ∫∞Δ∞, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜, ∫π∏√¡ ,·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ∫√ÀªπΔ∂ ,ÂÓÒ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· 1Ô, 2Ô Î·È 3Ô DAN, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Î·È Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ fï˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, fiÔ˘ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ Full Contact °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ÎÚÈÙÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Kyokushinkai ηڿÙÂ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ŒÓˆÛË Û Â›Â‰Ô ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, Ì ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ karategi ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ. ΔÔ winter camp Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ÙÔ˘ Shinkyokushinkai ÙÔ 2012 Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ·Ì›ˆÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ù˘, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ıÂÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÌËÙ¤˜ ·fi ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ camp Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ Sempai μ›Î˘ KoÛÌ›‰Ô˘ Î·È ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ Shihan °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë Î·È MÂÏÈÎÈ¿‰Ë √Ù¿ÚÈÔ.

¢∏§ø™∂ ™Δ∏ «£» √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À §∞∫∏™ ª¶∞∫∞§∏™

«∞˘Ùfi˜ Ô ¯ÈÔÓÈ¿˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ fiÏ· Ù· Û¯¤‰È·» ηÎÔηÈÚ›· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ·. ΔÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› ·fi ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “΢·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ” ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. “∞˘Ùfi˜ Ô ¯ÈÔÓÈ¿˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ fiÏ· Ù· Û¯¤‰È·. ∫¿ı ̤ڷ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ٷ ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘.

∂˘¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ÁÈ· ÷Ù˙‹

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ·Ú¯Èο ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰È·ÎfiËΠ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ 14˘ Ë̤ڷ˜. £ÂˆÚËÙÈο ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·fi ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Î·ÎÔηÈÚ›· (Û.Û. ¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∫∂¢/∂¶√). ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô ƒ‹Á·˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi Ó· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ª·‡ÚÔ˘˜ ∞ÂÙÔ‡˜, ηÈÚÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙÔ˜ Ê˘ÛÈο... ™ÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ˘ÎÓfi ÛÙÚÒÌ· ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô §. ª·Î¿Ï˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÚÔfiÓËÛË Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi. Ãı˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔfiÓËÛË Û ·ÓÔȯÙfi ¯ÒÚÔ Î·È ¤ÙÛÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ÎÏÂÈÛÙfi. º˘ÛÈο fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ... ·Ï·ÏÔ‡Ì ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË “£” : “∞˘Ùfi˜ Ô ¯ÈÔÓÈ¿˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ fiÏ· Ù· Û¯¤‰È·. ∞Ú¯Èο ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·-

̤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘˜ ª·‡ÚÔ˘˜ ∞ÂÙÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Î·È Â‰Ò Ó· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 20 fiÓÙÔ˘˜ ¯ÈfiÓÈ. ∫¿ı ̤ڷ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ٷ ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·Ó ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ÚÔfiÓËÛË Î·È Û ÔÈÔ ¯ÒÚÔ. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Î·È Ù˘ ‹‰Ë ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ô¯‹˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, ıˆÚÒ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‚ÚÂıԇ̠fiÔÙ ·Ú¯›ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. º˘ÛÈο ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ∂Ï›˙ˆ Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÌÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿” .

ª¤Û· Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ô ¯ÈÔÓÈ¿˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÷Ù˙‹. √ ÔχÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÔÏÈÁfiÏÂÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™Â‚·ÛÙ‹˜ Î·È ÙË ¡›ÎË. Δ·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠÔχ ·fi ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Ì¤ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ıÂÚ·›˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·Ó Î·È ·ÎfiÌË Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘. ™Ù· ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ı‹˜, fiÛÔ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì›· ›ˆÛË ÙÔ˘˜ ηı‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ·ÎÚ·›ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ƒ‹Á· ı· ¤¯·Ó·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·Ó ·˘Ùfi ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋.

¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ¶··ÚÁ˘Ú›Ô˘ √ Î. §¿ÌÚÔ˜ ¶··ÚÁ˘Ú›Ô˘ Ù˘ ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ› ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ ªËÓÔ‡‰Ë˜ Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï‡‚·˜ Ù˘ ∂¶™ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. √ Î. ¶··ÚÁ˘Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” ÙÔÓ ƒ‹Á· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ Û ¤ÓÙ ̷٘ Ù˘ Football League Î·È 38 Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜.

ª∂ ∞¶√¡Δ∞ Δ√¡ Δƒ∞Àª∞Δπ∞ ™¶∞¡√À§∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡ ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ °π∞ Δ∏¡ ∂Àƒø§π°∫∞

Èڛ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ™ ÙÔ “¶·Ï¿Ô˘ ªÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi„ ÛÙȘ 22.00 (∂ƒΔ 2) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ 17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ∫fiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ª·ÚÙ˙Òη ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ™·ÓÔ‡ÏË.

√È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔÓ μ·Û›ÏË ™·ÓÔ‡ÏË ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ “¶·Ï¿Ô˘ ªÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” . √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô “Kill Bill” ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 2016 ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú„ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔıÂÚ·›· Î·È ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ¯ı˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯Ô˘Ó 11 ӛΘ ηÈ

√ μ·Û›Ï˘ ™·ÓÔ‡Ï˘ ¤ÓÙ ‹ÙÙ˜ Î·È ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ Ì ÙȘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ª·ÛÎfiÓÈ·, ÂÓÒ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Ì›·˜ ӛ΢ Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ª¿ÌÂÚÁÎ ÛÙÔ 7-9 Î·È ÙËÓ 10Ë ı¤ÛË. ¢Â‰Ô̤ÓË Â›Ó·È Ë ›ÂÛË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘:“∫¿ı ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙfi, ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙÔ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ·›˙ÂÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹Â‰Ô Î·È ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi. Œ¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û¯Â‰fiÓ

fiÏÔÈ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ô˘ ›¯Â, Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·fi ÚÈÓ, ·›˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ηϿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜. √ μ·Û›Ï˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÔfiÙ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ›ÙÂ Â›Ó·È Â›Ù fi¯È Ô μ·Û›Ï˘ Ì·˙›, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó fiÛÔ Î·Ï¿ ÌÔÚÔ‡Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ì›˜, fiÛÔ Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ, Ë ›ÂÛË ı· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙȘ ӛΘ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÂÛË Î·È Â›Ù ›̷ÛÙ „ËÏ¿ ›Ù ¯·ÌËÏ¿, fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›-

ÛÂÈ ·˘Ùfi”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ›‰È· ÌÔ›Ú· Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Á fiˆ˜ ‹ÁÂ, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÈÙ¿Ì ÂΛÓÔ ÙÔ Ì·Ù˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ Ì¿Ï˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È 50-50, Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. §›Á· Ï¿ıË, ¿Ì ÂΛ ÛˆÛÙ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜. ª¤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, fi¯È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙË ÊÔÚ¿, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ. ŒÙÛÈ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. •¤ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ™·ÓÔ‡Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È fiÛÔ ÙË ‚ÔËı¿ÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÈÎÙÒÓ, ÔÌ¿‰ˆÓ ‹ ·ˆÏÂÈÒÓ, ¿Ì ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ·Ï‡ԢÌÂ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ηÏfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. £· ‹Ù·Ó ¢ÏÔÁ›· Ó· ‹Ù·Ó Ô μ·Û›Ï˘ Ì·˙› Ì·˜, ÙÒÚ·, ·˘ÙÔ› ÔÈ 12 Ô˘ ¿Ì ÂΛ, ¿Ì ӷ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ, ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ”.

∞ÒÓ ·fi ÙË ª¿ÚÙÛ· Ô ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ٷ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· “fiÏ·” Ù˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÙ˙Òη. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.


¶∂ª¶Δ∏ 12 I∞¡√À∞ƒπ√À 2017

..

21

√ ¶∞¡∞£∏¡∞π∫√™ ∫π¡∂πΔ∞π °π∞ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À 28Ã√¡√À ƒ√Àª∞¡√À ∂•Δƒ∂ª

ª¶∂ƒΔ√ª∂√À

«¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ» Û ¶fi·

«¢ÂÓ Ê‡ÁÂÈ ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË» ∫¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ·ÏÏ·-

∞∂∫

μÚ¤ıËΠχÛË Ì ¡Ù›·˜ ∞›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ÙÔ Û›ÚÈ·Ï ÙÔ˘ ¶ÂÚ¤ÈÚ· ¡Ù›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ - ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› ·fi ÙËÓ Δ˙Ô¯fiÚ - Ë “ŒÓˆÛË” ¤Ì·ı ٷ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· Ô˘ ÙfiÛÔ ÂÚ›ÌÂÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “flÚ· ÙˆÓ ÛÔÚ”, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â·Ê‹ Ô˘ ›¯Â Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ϤÔÓ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜. ªÂ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ‰˘Ô ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó, Ô ¡Ù›·˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ∫¿ÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ¿ÌÂÛ·, Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ “ŒÓˆÛË” Ó· ÎÏ›ÓÂÈ, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ̤وÔ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ηÙËÁÔÚËÙÈ΋ ‰È¿„¢ÛË ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÂÚ› Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ‰È¤„¢ÛÂ Ë ∞∂∫. ∂›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ‹ıÂÏ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ (ÎÈ ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· “ÎÏÂȉȿ” Û ͤÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÂ... fiÚ·Ì·). øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ê‹Ì˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ‚¿ÛË ÂÓÒ ÍÂηı·Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.

¡¤Ô Úfi‚ÏËÌ· Ì ΔÛÈÁÎÚ›ÓÛÎÈ ™Ù·... ÈÙ˜ Ì‹Î ͷӿ ¯ı˜ Ô ¡ÙÌ›ÙÚÔ ΔÛÈÁÎÚ›ÓÛÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÈÛı¿ÓıËΠÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∞∂∫. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √˘ÎÚ·ÓÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô μÚ¿ÓȘ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ì›·˜ ÙÈ̈ڛ·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ô μfiÛÓÈÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Î·È Ô ¡Ù›ÓÙ·Î μÈÏ¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ¤Î·Ó·Ó Î·È ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο. Δ¤ÏÔ˜, “ÛÊÚ·Á›ÛÙËΔ Î·È Â›ÛËÌ· Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÚÌ·ÏÈ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫. ∏ ŒÓˆÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ÔχÂÈÚÔ ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÚÌ·ÏÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÎ¿Ô˘ÙÈÓÁÎ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÏÈ¿˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜ ÊÔ›ÙËÛ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÚÔÔÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ §›ÏÂÛ¯ÔÏ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ·fi ÙÔ 2008 ›¯Â ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÎ¿Ô˘Ù ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” .

˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ “ÊÏÂÚÙ” ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ÕÓÙÚÈ·Ó ¶fi·, Ì ÙËÓ “gazeta Sporturilor” Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÙÚ¤Ì ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ”.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì 300.000 ¢ÚÒ ÛÙË ™ÙÂ¿Ô˘· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·›ÎÙË ·fi ÙÒÚ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÙÔÓ “ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó” ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ÕÏψÛÙ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘ ¿ÛÔ˘ Ì ÙË Ó˘Ó ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÎÓ¤ÂÈ Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ‚¿ÛË Ù·... ÙÚÂÏ¿ ÂÚ› “ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘” Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÙÂ¿Ô˘·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÂÚ› ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ ÂÍÙÚ¤Ì ÁÈ· 3ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜... Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ Ó· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ˆ˜ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ÕÏψÛÙÂ, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ª·Ú›ÓÔ˜ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜

›¯Â ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÊÏÂÚÙ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶fi·, ‰Â›ÁÌ· Î·È ÙÔ˘ fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË Â›Ó·È Ë ˘fiıÂÛË.

ÛÙÔÓ §¤ÙÔ ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ·›ÍÂÈ Î·È ÙÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓԯϋÛÂˆÓ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

§¤ÙÔ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¶∞√

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜

√À∂º∞

ªÂ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔÓ ª·Ú› ÓÔ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ™Ù¿ı˘ Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜. ª›· ΛÓËÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·Ì˘ÓÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ “Ú¿ÛÈÓ˘” ¶∞∂, ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Live Sport” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÛÙfiÂÚ ·¤ÚÚÈ„Â ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÚfiÙ·ÛË ‡„Ô˘˜ 100.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ô˘ ‰¤ıËΠ·fi ÙÔÓ ÕÚË. ¶Ï¤ÔÓ Ô ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÂΛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ¤ÓȈÛ ¤Ó· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜, fï˜ οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÛÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ÙÂı› ηÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë.

∂ÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¶·ÚÙÈ˙¿Ó

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. √È ÚÒÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙ· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â‰›ˆÍ·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· “ı¤Ïˆ” Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ˆ˜ Ô §¤ÙÔ ı¤ÏÂÈ ¤Ó· ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 500.000 ¢ÚÒ (οÔÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· 700.000 ¢ÚÒ), fï˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓÔÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ԄÈfiÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ·. ŸÏ· ϤÔÓ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô §¤ÙÔ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ Ù˘ “Ú¿ÛÈÓ˘” ¶∞∂, fiÙÈ Ô √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ

√ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ Δ∏™ A™Δ√¡ μπ§∞ ∂ƒÃ∂Δ∞π ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√

™ÈÛÔÎfi ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ™  ̛· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ÔÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó. ¶¿ÓÙÔÙ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ï¿ÓÔ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤ÏÂÁ ÂÍ ·Ú¯‹˜ (Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÔ ¿ÓÙ·) fiÙÈ ÙÔ Ôχ-Ôχ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î.

√ ¶¿Ô˘ÏÔ ª¤ÓÙÔ ‹Ù·Ó οıÂÙÔ˜. ªfiÓÔ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ¶∞∂ Ì ÙÔÓ ∞Ï› ™ÈÛÔÎfi Ù˘ ÕÛÙÔÓ μ›Ï· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› Î·È ÂÒ˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ fï˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™ÈÛÔÎfi; ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜

Á‹˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ Ê¿ÈÓÏ· ÊÔÚ ‰È¤ÎÔ„Â Ô Δ˙fiÚÓÙÈ ªÂÚÙÔÌ¤Ô˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ۷ʤ˜ ˆ˜ ·Ú¿ Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ì ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. “¢ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ı· Â›Ó·È Ù· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ó ·Úı› ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. Œ¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÔÏÏ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÛÙÔ Euro, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÒÚ· ¤˙ËÛ ̛· ·›ÛÙ¢ÙË Â›ıÂÛË (Û.Û. ª·Ù·ÎÏ¿Ó) ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÂȉ‹ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ·ÏÏÔ‡ ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜.

ªÈÏÈ‚fiÁ‚ÈÙ˜, πÓÙ¤ÁÈÂ Î·È ∫·ÚÓÙfiÛÔ; ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ” ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ. ÿÛˆ˜ ·Ó οÔÈÔ˜ ʤÚÂÈ ÚfiÙ·ÛË, ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ô ªÈÏÈ‚fiÁ‚ÈÙ˜. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› Ì›· ÊËÌÔÏÔÁ›· fiÙÈ ›Ûˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ô ºÂÏ› ¶¿ÚÓÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË

∂ÎÙfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¶·ÚÙÈ˙¿Ó. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙËÓ √À∂º Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÈÓ‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ı¤Ì·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ, ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ¯Ú¤Ë 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∞˘Ù‹ Ë ÊÔÚ¿, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë ¶·ÚÙÈ˙¿Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ı¤Ì·Ù· Î·È ϤÔÓ Ë... ηÌ¿Ó· ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË.

¶¤ı·ÓÂ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ μ¤ÏÁÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ μ·Ó ÓÙÂÚ ∂ÏÛÙ ™Â ËÏÈΛ· 62 ÂÙÒÓ ¤Ê˘Á ·fi

¡·ÓÙ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÔ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ÿÛ·-›Û· Ô˘ ÙÔ˘ χÓÔÓÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ª·Óı¿ÙË, ÂÓÒ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ϤÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈÎfiٷٷ Î·È Ô ª¿ÚÎÔ ª¿ÚÈÓ. √ ∂Ï·ÌÓÙÂÏ·Ô˘› ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ηÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÎfiÌ· Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ã·Ï, °Ô˘¤Û٠÷Ì, ªfiÚÓÌÔ˘ı Î·È °Ô˘fiÙÊÔÚÓÙ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ÚfiÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ‰Â¯Ù› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. £· ¿ÚÂÈ ·›ÎÙË ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ∂Ï·ÌÓÙÂÏ·Ô˘›; ∞Ó ·ÔÎÙËı› Ô ™ÈÛÔÎfi, Èı·Ófiٷٷ ı· ‚ÔÏ¢Ù› Ô ª¤ÓÙÔ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ì ÙÔ˘˜ ºÈÁΤÈÚ·˜, ƒ¤ÙÛÔ, ¡Ù §· ª¤ÁÈ· Î·È ™ÈÛÔÎfi. ∫·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô μÔ‡ÚÔ˜ Ô˘ ·ÎfiÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ.

ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ô ÚÒËÓ ‰ÈÂıÓ‹˜ μ¤ÏÁÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ μ·Ó ÓÙÂÚ ∂ÏÛÙ. μÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Ù¯ÓËÙfi ÎÒÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. √ μ·Ó ÓÙÂÚ ŒÏÛÙ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙȘ ÕÓÙÂÚϯ٠(19721980), NewYorkCosmos (1980-1981), °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì (1981-1983) Î·È §fiÎÂÚÂÓ (1983-1985). ªÂ ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯ٠η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ∫‡ÂÏÏ· ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ (1976, 1978), ‰‡Ô Â˘Úˆ·˚ο ™Ô‡ÂÚ ∫· (1976 Î·È 1978) Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ∫‡ÂÏÏ· ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ (1972, 1973, 1975 Î·È 1976). ◊Ù·Ó 44 ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ μÂÏÁ›Ô˘ Î·È ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Euro 1980 ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ¤¯·Û 2-1 ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·.


22

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ —∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞Í/ÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡/¶·Ú¿ÚÙËÌ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú›ÛÙÂ˘Û·Ó ÛÙȘ μ’ Î·È °’ Δ¿ÍÂȘ §˘Î›Ԣ, ηٿ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2015/16, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14.1.2017. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ °Ú·Ê›Ô. °È· Ù˘¯fiÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210-28902 (°Ú·Ê., 10.30-12.30), 6977331098 (Ù·Ì›·) Î·È 6974126672 (ÁÚ·Ì.). —ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ŒÎıÂÛË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫fiÚ‰Ë, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi˜ - ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜”, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔÓ ÃÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ “‰”. —™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Paschalis art house cafe ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Ë ¤ÎıÂÛË ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÏÏË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ARTVIOMA.gr. ª¤Ú˜ & ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¶¤ÌÙË - ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 12.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21:00. ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ∞ÚÁ›Â˜ ·fi ÙȘ 11:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00. ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24280 90054, 6933411998, www.paschalishouse.com/.

∞¡∞μ√§∂™

—∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. —§fiÁˆ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “First Position” , Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘, ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È. ∏ Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‡ÓÙÔÌ·.

¶πΔ∂™

—√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙȘ ʛϘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (6.30 Ì.Ì.), ÛÙÔ Volos Palace. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ “¶·‡ÏÔ˜ ªÂÏ¿˜” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 6941560100. —√ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡¤· ∑ˆ‹ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¶·Ú¿ÏÈÔ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12 Ì. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙›. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ›Ù· Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210 26144. —∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ηÏ› ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ù˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29/1 ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶·Ú¿ÏÈÔ” ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡, ÔÙ¿ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· 5 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ¯Ú˘Ûfi ÊÏÔ˘Ú› ÛÙË ‚·ÛÈÏfiÈÙ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È Î¿ÚÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 38 ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 23935 ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 10 .Ì. - 12 Ì. —ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù·È” ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ï˘ÎÒÓ (∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ - μ¿Î¯Ô˘). ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ. —ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏȈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË “∫Ô‹ Ù˘ μ·ÛÈÏfiÈÙ·˜” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÒÚ· 19.00, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. —∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÿˆÓ˜” ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÂ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÒÚ· 7.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›· μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰Èο Î·È ÂÊË‚Èο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜. ∫¿ÚÙ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· °Ú·Ê›· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ (°. ™›Ó· 16 ¡. πˆÓ›·, ÙËÏ. 24210 60900 Î·È 2428094457) ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 9/1 ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 12/1,6-8 Ì.Ì. —∏ √Ì¿‰· Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÒÚ· 18:30 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ƒfi˙˘ §·ÛηڿÎË. —ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2017 (7 Ì.Ì.) ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ. ∏ ‚Ú·‰È¿ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÂÙÂÈ·Îfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· “™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μfiÏÔ˘ 1977- 2017” . —∏ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË (∫ÔÈÓ.™.∂.) “∞ÏfiÙÔÔ˜” ÚÔÛηÏ› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (8 Ì.Ì.) ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘, ÛÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘ 22, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ‰›Ï· ÛÙ· ∫Δ∂§ - “∞Ôı‹ÎË ∞Ï·ÙÔÛÙÚ¿Ù·˜” . ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓ.™.∂. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ” Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. —ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ “¢·›‰·ÏÔ˜” Ô ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ™Ù¤ÏÈÔ˘ ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ë ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ Â›Ó·È 10 ú (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÙÒÓ). ∫¿ÚÙ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ™Ù·ıÂÚ¿: 2428078130 - 242878131 - 2428078647. ∫ÈÓËÙ¿: 6939728733 - 6980277004 6976508441 What’s Up. —∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ʤ‰ÚˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ & ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ŒÓ· ΔÚ›ÙÔ 1/3” , ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË 12 - °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜. £· ÚÔËÁËı› ‰Â›ÓÔ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÔÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ 14ú. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30/1/2017 ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ¢Â˘Ù¤Ú· & ¶¤ÌÙË 6-8, ·’ fiÔ˘ Î·È ı· ÚÔÌËı‡ÂÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 14 ú ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ªÔÚ›Ù ӷ ʤÚÂÙ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ Û·˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù›ÌËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·‰‹Ì· 6980203223. —√ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË 1.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô ºÒÙ˘ ΔÚ¿ÛÈ·˜ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜. ∫Ï·Ú›ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ºÒÙ˘ ∫·Ú·‚ÈÒÙ˘, Û ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ. ΔËÏ. ÂÈÎ. 6981015767, 6974000733, 6931161420 (what’s up).

∂∫¢ƒ√ª∂™

—∏ √Ì¿‰· Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ - ™fiÊÈ· ª¤ÏÓÈÎ 20-22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 34712. —O º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶·Ó” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ 2017 Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∫˘Úȷ΋ 15/1/2017: §fiÁˆ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29/1/2017. ™Â ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÔÚ›· ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜ - ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (ø.¶. 3.00). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÒÚ· 9.00 ÛÙȘ ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜. ∞Ú¯ËÁfi˜: ¢. ¶·ÙÛÈ·Ï›‰Ë˜ (6976904236). ∫˘Úȷ΋ 22/1/2017 - Â˙ÔÔÚÈ΋: ∞ÏÌ˘Úfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ - §›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ·- ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›. ø.¶.: 3.00 - μ.¢: 1/5. ∞Ú¯ËÁfi˜: ∫. ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ (6974539376). ∫˘Úȷ΋ 22/1/2017: ÕÁÚ·Ê· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ - ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ¡Âڿȉ·-μÔ˘ÙÛÈοÎÈ-¡Âڿȉ·. ø.¶.: 8 - μ.¢: 4/5. ∞Ú¯ËÁfi˜: ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ μÏ¿¯Ô˜. ∞fiÎÚȘ 25, 26 & 27/2/2017 ¶¤ÏÏ· - ¶fi˙·Ú - Œ‰ÂÛÛ·: (ÏÂÙÔ̤ÚÂȘÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô). ∞Ú¯ËÁfi˜: °. ÷ڷϷÌ›‰Ô˘ (6977806329). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔËÏ.: 24210-24290 Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: 6976904236. ¶Úˆ› ÏfiÁˆ ηÈÚÔ‡ ÎÏÂÈÛÙ¿. ∞fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù., ΔÂÙ·Ú.¶·Ú·Û. 6.00-8.00 Ì.Ì.

¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

£∂™™∞§π∞

ªÂ Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Lab Art

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ™ˆÎÚ¿ÙË ª¿Ï·Ì· ∫

¿ıÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ª¿Ï·Ì· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ̛· ÔχˆÚË Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›· - Ì›· Ù¤ÙÔÈ· Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›· ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 °ÂÓ¿ÚË 2017 ÛÙÔ Lab Art ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·. ∫ÔÈÓfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÓÔËÙ‹ ·ÁηÏÈ¿ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÁÈ· ͈ÙÈο Î·È ÓÂڿȉ˜, ÁÂψÙÔÔÈÔ‡˜ Î·È Ì¿ÁÔ˘˜, ÁÈ· ·Ì·Úٛ˜ Ô˘ ‰Â ÍÂϤÓÔÓÙ·È Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Î·È Á¤Ú·Û·Ó fiÌÔÚÊ·. ∂Λ, Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ¿ÏÏÔÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ ·Ï¿ “‰·ÓÂÈο” ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Ù· ·Á·¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÊÚ·Á›‰· ÛÙË live ·fi‰ÔÛË. O ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ı· Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ, ‚Á·Ï̤ӷ ·fi ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡Ì·Ó Ô˘ Â‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ 30 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÙfiÊȘ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Lab ∞rt, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÌË Í¯¿ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙ›ÚÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ “ˆ˜ ‚Á¿˙ÂÈ Ë ¤ÚËÌÔ˜ ηÚfi” . ª·˙› ÙÔ˘: §·ÌÚÈÓ‹ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· - ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

¡›ÎÔ˜ ª·ÁÓ‹Û·Ï˘ - Ù‡Ì·Ó·. °È¿ÓÓ˘ ¶··ÙÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ. ºÒÙ˘ ™ÈÒÙ·˜ - ‚ÈÔÏ›, ‚ÈfiÏ·. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Δ·¿Î˘ - Ï·Ô‡ÙÔ, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. OÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó - 21:00, ¤Ó·ÚÍË - 22:30. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: 11 ¢ÚÒ - ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ (50 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·). 13 ¢ÚÒ - °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜. ∏ ÚÔÒÏËÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ÚÔÓÔ‹ÛÂÙ ÁÈ· ¤ÁηÈÚË ·ÁÔÚ¿, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂˆÓ Û Èı·Ó‹ sold out ÂÍ¿ÓÙÏËÛË! √È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÍ·ÓÙÏËı› ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›·. √È ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2421 40 3454 (ÒÚ˜ 10:00-14:00 17:00-21:00). ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: -Viva.gr, ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙÔ 11876 Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·: -Public μfiÏÔ˘ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ -Seven Spots (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ıÒ˜

Î·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË) -Illusion RT (Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË ÌÂ

∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ÁÈ· Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘

AÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiÏÂˆÓ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiÏÂˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· Ì Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ, ‰Ú¿ÛˆÓ, ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂӉ›ÍÂˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ. ∏ ÚÒÙË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ¢.™, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ‹Ù·Ó Ë ¤Î‰ÔÛË Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ “∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ 2017” . ∏ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙȘ ¶·È‰ÔfiÏÂȘ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ì ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û ·˘Ù¤˜. ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ̠ÌÂÚ¿ÎÈ, ·Á¿Ë Î·È ‰È¿ıÂÛË, ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ù· ·Í¤¯·ÛÙ· ¿ÁÔ˘Ú· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ∞fiÊÔÈÙÔÈ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û οı ¯ÒÚ· Ù˘ Á˘, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ∞fiÊÔÈÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ ·fi ηӤӷ Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘ ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiψÓ. ∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ηϷ›ÛıËÙÔ˘ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Â›Ó·È 3 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· “10 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜” , Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÚÔÌËı¢Ù› Ô Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘: info@paidopÔlis.gr, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÓÔÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ·Ú·¿Óˆ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2017 ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÔÈΛÏÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÔÏÏ·Ϥ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Î·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ Ù· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÔfiψÓ, Ô˘ ÙfiÛ· ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ, ÁÈ· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Â› Ù¤ÏÔ˘˜ Û ¤Ó· ™‡ÏÏÔÁÔ, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ.

10 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2007 ¤ÁÈÓ ÁÂÁÔÓfi˜ Ë ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÓÔÌÈ΋˜ ˘fiÛÙ·Û˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙˆÓ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiψÓ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ÒÚÔ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiÏÂˆÓ ·˘Ù¿ Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ·, Á¤ÌÈÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ·Ó¿Û˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì ÙË ÛΤ„Ë ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È ÛÎÔÔ› Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 2007 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ “∞Á›· ™ÔÊ›·” , ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÓÔÈ·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ, ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Â›Ù¢͋ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ, ÚÔÛÂÁÁ›ÛÙËΠ·fi fiÏ· Ù· ¢.™. Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜, Ì ηϋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Û˘Ó¯‹ ‰Ú¿ÛË, ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, ÚÔ‚ÔϤ˜, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ‰È·Ï¤ÍÂȘ Î·È ÌÂ Û˘Ó¯‹ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ. ∞ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÈÌ· ÁÚ·Ê›·, ¯¿ÚȘ ÛÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ Û˘Ó‡·Ú͢ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Ê›ÏˆÓ, ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜, Â͢ËÚÂÙÈÎfi˜, Ì ȉ·ÓÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ô˘, ÂÈϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ŸÏ· fiÛ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÂÓÓÔ‹ıËηÓ, ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ï·ÈÒÓ Ê›ÏˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ÔÈ ÊÈϛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËηÓ, ÔÈ ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi “ÙÔ ÙÚ·¤˙È” , fiÏ· Ì· fiÏ·, ı· Ê˘Ï·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Û·Ó ‰ÒÚ· ·ÎÚÈ‚¿ Î·È ÔχÙÈÌ·.

∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) -Classic (∂ÚÌÔ‡ 187).

¢˘Ó·ÌÈÎÔ› ÚÔÎ ‹¯ÔÈ ÛÙÔ Lab Art ª∂ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ rock ‚Ú·‰È¿ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÏ‹„ÂȘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı· Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·! ∫·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ 1000 ªods live ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ª·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Line up ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Dendrites Î·È ÔÈ Hidden in the Basement ·Ô ÙË §¿ÚÈÛ· Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤Ô˘ ‰›ÛÎÔ˘! √È 1000 Mods ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ Repeated exposure to... ÛÙÔ Lab Art Î·È Ì·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ó· ȉÚÒÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜, Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ÙfiÛÔ ·Á·ËÙfi ÙÔ „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi/heavy desert rock ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ Ì·˙› fiÏ· fiÛ· Â›Ó·È ÔÈ 1000 Mods. ∫ÔÊÙÂÚ¿ riffs, ‰‡Ó·ÌË, ȉÚÒÙ·, 9ÏÂÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ Û fiÛÔ˘˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÓÙÈ-Ú·‰ÈÔʈÓÈο, refrain ÁÂÓÓË̤ӷ Ó· Á›ÓÔ˘Ó sing-along, vintage ·ÈÛıËÙÈ΋. OÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó - 21:00 Ì.Ì. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·: 9 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ¶ÚÔÒÏËÛË Î·È 12 ¢ÚÒ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: -Viva.gr, ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙÔ 11876 Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·: -Public μfiÏÔ˘ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. -Seven Spots (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·ıÒ˜ Î·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË). -Illusion RT (Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË Ì ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). -Classic (∂ÚÌÔ‡ 187).


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 23

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

°È· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √°∞

ªË ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ π∫∞

¢

ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ √°∞ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ π∫∞. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó¤ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ √°∞ Î·È ¤Ï·‚·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙÔ π∫∞ ˆ˜ ÌÈÛıˆÙÔ›, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ™‡ÓÙ·Í˘ Î·È ∞Ûı¤ÓÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ √°∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜.

∂Ô̤ӈ˜ ηٷگ¿˜, ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÌÈÛıˆÙÔ›, ˘¿ÁÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ π∫∞. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √°∞, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙÔ π∫∞, ÛÙȘ Ôԛ˜ ηÏfiÈÛÙ· ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù¤‚·ÏÏ·Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ √°∞ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙÔ π∫∞ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ÂÔ›ıËÛË, fiÙÈ Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ √°∞ ‹Ù·Ó ÓfiÌÈÌË. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ¿ÍÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÓÒ ‰Â Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, Ô˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙÔ π∫∞, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ √°∞, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ù˘È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÁÈ· ÙÔÓ √°∞ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ™Â fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ·Ê› ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Ú¤ÂÈ ·˘Ù¤˜ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ √°∞, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙË ÂÈ-

‚¿Ú˘ÓÛË, ÚÔÛ·‡ÍËÛË ‹ ÙfiÎÔ. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÌÈÛıˆÙÔ›, ηٿ ÙȘ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ π∫∞.? °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √°∞, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙÔ π∫∞ Î·È ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √°∞.

¡¤Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 80 ÙÔ˘ Ó. 4387/2016 ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 30 ÙÔ˘ Ó. 4415/2016 Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfi-

ÓÙˆÓ/ηıËÁËÙÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ “∫·Ù¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁÈÒÓ Î·È ‰È·ÎÔÒÓ ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ / ηıËÁËÙ¤˜ Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Î¤ÓÙÚ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ·˘ÍË̤Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·.” ÕÚ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 30, ÙÔ˘ ¡. 4415/2016 (∞’ 159/6-9-2016), ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: “ΔÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ˆÚ¿ÚÈÔ Ï‹ÚÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· ΤÓÙÚ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ›ÎÔÛÈ Ì›· ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜.

∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¤ÓÛËÌ· ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·” . °È· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ÂÚÌËÓ›· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ‰È¿Ù·Í˘ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ô‰ËÁ›Â˜: -ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˆÚÔÌÈÛı›Ô˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ/ηıËÁËÙÒÓ Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Î¤ÓÙÚ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ: ΔÔ ÓfiÌÈÌÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ›ÎÔÛÈ Ì›· ÒÚ˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˆÚÔÌÈÛı›Ô˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: øÚÔÌ›ÛıÈÔ = ¡fiÌÈÌÔ˜ ‹ ™˘ÌʈÓË̤ÓÔ˜ ªÈÛıfi˜ /25 à 6 / 21. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂοÛÙÔÙ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ˘ÂÚˆÚȷ΋. √È ÌÈÛıˆÙÔ› Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ˘ÂÚˆÚȷο, ¤Ú·Ó ÙˆÓ 21 ˆÚÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› Ë ˘ÂÚˆÚȷ΋ ·˘Ù‹ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘, ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi μÈ‚Ï›Ô ÀÂÚˆÚÈÒÓ, Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ

ÂÚÁÔ‰fiÙË, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· οı ÒÚ· ÓfiÌÈÌ˘ ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 120 ˆÚÒÓ ÂÙËÛ›ˆ˜, ·ÌÔÈ‚‹ ›ÛË Ì ÙÔ Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 40% ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë “‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·” ·ÓÙÈÛÙÔȯ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÔÈΛ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ŒÚ¢ӷ˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Û ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ Ù˘ ÒÚ·˜. -™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ‰È·ÎÔÒÓ Î·È ·ÚÁ›·˜, ÁÈ· Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË ÃÒÚ·, ·˘Ù¤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. ¢5/5500/4.11.1983 (º∂∫ μ’652) ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ˆ˜ ÂÍ‹˜: -∏̤Ú˜ ¢È·ÎÔÒÓ: ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·fi ÙËÓ 24Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 7Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¶¿Û¯·, ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿. -∏̤Ú˜ ∞ÚÁ›·˜: ŸÏ˜ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜. √È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. √È ÂıÓÈΤ˜ Â¤ÙÂÈÔÈ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ 17Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ 1Ë ª·˝Ô˘. ∏ ηٿ ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ë̤ڷ ·ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤‰Ú· οı ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÔÈ΋˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ‹ ÂıÓÈ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘.

∞.¶.√.¢Ú¿Û˘: ∫·È fï˜ ÔÈ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi... ∞¶√ ÙËÓ ∞.¶.√.¢Ú¿Û˘ ™Ù·ÁÈ·-

ÙÒÓ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ “ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ̤۷ Û ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ Í¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÏÈÎÔ‡ „‡¯Ô˘˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ 2015 ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ Ë ËÁ‹ ¿ÁˆÛÂ(!) Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ·‰˘Ó·Ì›· Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó 4 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ‚Ï¿‚Ë ÌÂÙ¿ ·fi 8 ÒÚ˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ì ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ôχ οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ ÓÂÚfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ¯ÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜.

ªÂÙ¿ ·fi ·ÎÚÈ‚Ò˜ 2 ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙȘ 7/1/2017 ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÍÂ̤ÓÂÈ ¿ÏÈ ·fi ÓÂÚfi Î·È ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ‹ÏıÂ, ›‰Â, › fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ...·‹ÏıÂ!” . ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂Ì›˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ÊÙÈ¿Í·Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â‰Ò Î·È ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÙÔ Û˘ÓÙËÚ‹Û·Ì Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ·, ›̷ÛÙ ı·٤˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ÙˆÚÈÓfi, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÓ „˘¯ÚÒ ÔÈÔÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÏÔÈfiÓ: 1. ΔÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ

ËÁ‹ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓÔ ÔÛÔÙÈο ÁÈ·Ù› οÔ˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ê˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÚÔ‹. 2. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙÂÚÂ›Ù·È Û ̤Ú˜ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Î·È ·ÁˆÓÈ¿˜ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÁÒÓÂÈ Î·È Ë ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÔ¯‹˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. 3. ∏ ‰‹ÏˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÏfiÁˆ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÓÔÌÈο. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÏfiÁˆ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ 20 Î·È 30 fiÓÙˆÓ. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Î¿-

ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ¤ÁηÈÚ· ·ÎfiÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™ˆÛÙ¿, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ™Ù·ÁÈ·ÙÈÒÙ˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi ÙÔ˘ ÚfiÛÙÈÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ, ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 10 ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÔÛÙ¤ıËΠ‹‰Ë ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ÛÔ‚·Úfi˜. ∂›Ó·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÈÔÓÈ¿, Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈ¿. ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ‹‰Ë ¤ÓÙ ̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ·ÔʇÁÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ÎÚËÓÒÓ Û ÙÚ›· ÛËÌ›· ̤۷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ¢ÈηÈÒÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÎÔ‡ÛÙË-

Π- ÙÔÓ πÔ‡ÏË 2011 - ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÙ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ fiÙÈ “Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÛȘ ‚Ú‡Û˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ı· ÙȘ ÎÏ›ÛÔ˘Ì” ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·! ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÂÍ·ÓÙÏ›ٷÈ. ∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ٷ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ì¤Û· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô˘ Ë ›‰È· Ë Ê‡ÛË Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ıËΠÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ì ˆ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÎfiÌË Î·È Û ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ·Ó›Î·ÓÔÈ. ∂͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁ› ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ·”.

◊È· ¿ÓÔ‰Ô 0,43% ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 11.

™∂ ÛÙÂÓfi ‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘, ÂÓ

̤ۈ ¯·ÌËÏ‹˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο Ì ÌÈÎÚ¿ ΤډË. OÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ù‹ÚËÛ·Ó ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È μڢͤÏϘ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Euroworking Group. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 663,37 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜

ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô 0,43%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ¤¯ÂÈ ÎÈÓËı› Û ÛÙÂÓfi ‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ 4,42 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∫·Ù¤ÁÚ·„ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 663,45 ÌÔÓ¿‰Â˜ (+0,44%) Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÛÙȘ 659,03 ÌÔÓ¿‰Â˜ (-0,23%). ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 28,484 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 39.933.016 ÌÂÙÔ¯¤˜. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,48%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ۠ÔÛÔÛÙfi 0,18%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·-

Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Eurobank (+3,01% ÛÙ· 0,684 ¢ÚÒ), Ù˘ Viohalco (+2,84% ÛÙ· 1,45 ¢ÚÒ), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+2,77% ÛÙ· 0,260 ¢ÚÒ), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+2,74% ÛÙ· 0,225 ¢ÚÒ), Ù˘ Grivalia Properties (+2,26% ÛÙ· 8,13 ¢ÚÒ) Î·È Ù˘ Folli Follie (+1,73% ÛÙ· 19,38 ¢ÚÒ). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Motor Oil (-2,75% ÛÙ· 13,43 ¢ÚÒ), Ù˘ Jumbo (-1,88% ÛÙ· 14,58 ¢ÚÒ), Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (-1,68% ÛÙ· 21,63 ¢ÚÒ), Ù˘ Lamda Development (-1,23% ÛÙ·

4,81 ¢ÚÒ) Î·È Ù˘ ™·Ú¿ÓÙ˘ (0,83% ÛÙ· 10,73 ¢ÚÒ). ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ (+2,05%) Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (+1,73%), ÂÓÒ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (-1,75%) Î·È ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (1,60%). ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ë ∂ıÓÈ΋ Î·È Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‰È·ÎÈÓÒÓÙ·˜ 19.141.972 Î·È 8.162.881 ÌÂÙÔ¯¤˜, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ë ∂ıÓÈ΋ Ì 4,892 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ë Motor Oil Ì 4,168 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 57 ÌÂÙÔ¯¤˜, 41 ÙˆÙÈο Î·È 19 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ +19,89%, μ·Ú‚·Ú¤ÛÔ˜ +19,23%, °.∂. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ +18,52% Î·È Frigoglass +17,32%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Forthnet -14,58%, ¶‹Á·ÛÔ˜ -13,33%, ª‡ÏÔÈ §Ô‡ÏË 9,64% Î·È πÓÙڷο٠-6,98%.

™Â ·ÚÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô ÙÔ˘ ¶¡ 500 ÚfiÛÊ˘Á˜ Ù˘ ªfiÚÈ·˜ ªÀΔπ§∏¡∏, 11.

™Δ√ ·ÚÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô ÙÔ˘

¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ “§¤Û‚Ô˜” , Ô˘ η٤Ï¢Û ÛÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 500 ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi Ù˘ ªfiÚÈ·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ٷ ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Î·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, Î·È ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘˙¿Ï·˜. ∏ ÂÈ‚›‚·ÛË fiÛˆÓ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. “¶È·ÛًηÌ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔÈ... ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙË ªfiÚÈ·, Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁԇ̷ÛÙ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ’∞Ì˘Ó·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ›ÙÛ·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi.ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ªfiÚÈ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜, ›Â: “¶È·ÛًηÌ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ... ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ ¯ÈÔÓÈ¿, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. “¢ÂÓ „¿¯Óˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. √‡Ù ÂÁÒ Ô‡ÙÂ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘˙¿Ï·˜ ı¤Ï·Ì ӷ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·” ÚfiÛıÂÛÂ.

∫·Ù¤ÚÚ¢ÛÂ Ë ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ó·ÁÓˆÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÁÈ¿ÛÔ˘ ªÀΔπ§∏¡∏, 11.

∏ ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘-Îfi-

ÛÌËÌ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ó·ÁÓˆÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÁÈ¿ÛÔ˘ η٤ÚÚ¢Û ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. ∫·Ï҉ȷ, ۈϋÓ˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡, ÛÔ‚¿‰Â˜, Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, ÌÂÙ·ÏÏÈο ÈÎÚÈÒÌ·Ù·, fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÌÈ· ¿ÌÔÚÊË Ì¿˙·. ∫ÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÛÎÂ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÎÔÏÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. “ΔÔ ∞Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢. ∂›Ó·È ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ, ¤ÚÌ·ÈÔ Ù˘ Ì·Ó›·˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ fiÏÂıÚÔ˜. ∫¿ÓÔ˘Ì Â›ÁÔ˘Û· ¤ÎÎÏËÛË ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‚ÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ! ™‡Ûۈ̘ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÛÎÔ˘ÌˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ÛÒ˙ÂÙ·È” ‰‹ÏˆÛ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ÛÙÔ ∞¶∂ª¶∂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÙÛÎÔ˘‰‹˜.


24 ¢ÈÂıÓ‹

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

μÚÂÙ·Ó›·

∂Ù¿ ÌfiÓÔ ¤ı·Ó·Ó ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·

ŒÊË‚Ë Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÙ¿¯ÚÔÓ˘

∫‡Ì· „‡¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ‰Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜

§√¡¢π¡√, 11.

™À°∫§√¡π∑∂π ÙË μÚÂÙ·Ó›· Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Ì›· 15¯ÚÔÓË. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‚Ú¤ıËΠ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ Û Á‹Â‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ °Ô‡ÓÙıÔÚ ÙÔ˘ °ÈÔÚÎ Î·È ÂͤÓ¢Û ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ ¤ÊË‚Ë, ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Â›Û˘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ fiÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ÙÔ˘ °ÈÔÚÎ. ΔËÓ ÂÙ¿¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· “¢ÁÂÓÈÎfi Î·È Î·ÏfiÎ·Ú‰Ô ·È‰›” , ‚Ú‹ÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. °Â›ÙÔÓ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›‰Â ¤Ó· ÙÒÌ· ÂṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ¿ÎÔ˘Û ÛÂÈÚ‹Ó˜ Î·È Â›‰Â Ì›· Á˘Ó·›Î·, ÙË ÌËÙ¤Ú·, Ó· ʈӿ˙ÂÈ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÙ·Ó ¤Êı·ÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ ÂͤÓ¢Û ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ BBC, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ¡ÔÚı °ÈfiÚÎÛ·˚Ú ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ̛· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ∫¤ÈÙÈ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹ Ì ÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ÛÙÔÏ‹ Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ›. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜.

™Â ı¿Ó·ÙÔ Î·Ù·‰ÈοÛÙËÎÂ Ô Ì·ÎÂÏ¿Ú˘ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÂÛÙÔÓ Δ™∞ƒ§∂™Δ√¡, 11.

™Δ∏¡ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Î·Ù·‰È-

οÛÙËÎÂ Ô ¡Ù›Ï·Ó ƒÔ˘Ê ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË Û ÂÎÎÏËÛ›·ÛÌ· ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÔ ΔÛ¿ÚÏÂÛÙÔÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2015, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ·. √ ƒÔ˘Ê ηٷ‰ÈοÛÙËΠ̠ÙÔ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì›ÛÔ˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÂÎÎÏËÛ›·ÛÌ· ÂÌÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ù˘ “·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ï¢΋˜ Ê˘Ï‹˜” . ŸÙ·Ó ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ ·Ó¤ÁÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹, Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ƒÔ˘Ê ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ù˘ ‰›Î˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, Ô ƒÔ˘Ê ›¯Â ·Ú·ÈÙËı› ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ -οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚·Ú‡ÓÂÈ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ¤ÊÂÛË. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô ƒÔ˘Ê ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙËÓ Â›ıÂÛË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰›Î˘, ·fi ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹. ΔÔ ·Ó Ô ƒÔ˘Ê ›¯Â Â·ÚÎÒ˜ ÛÒ·˜ Ù·˜ ÊÚ¤Ó·˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˘Ôı¤Û˘: ∞Ó ·ÛÎËı› ¤ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÈÓ‹, ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ› ÙÔ˘ (ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰›Î˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·, ›¯Â ÓÔÌÈ΋ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË), Ë Î·Ù·‰›ÎË ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı›. ™ÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2015, Ô ¡Ù›Ï·Ó ƒÔ˘Ê ‹Á Û ÌÂϤÙË Ù˘ μ›‚ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÒÓ ÌÂıÔ‰ÈÛÙÒÓ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï (Ë ·ÏÈfiÙÂÚË ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÓfiÙȘ ∏¶∞) Î·È ·ÊÔ‡ οıÈÛ ÁÈ· 40 ÏÂÙ¿ Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÂÎÎÏËÛ›·ÛÌ· ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ÛÎÔÙÒÓÙ·˜ ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ· Î·È Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ 75 ÛÊ·›Ú˜.

∞£∏¡∞, 11.

ÊÈ·, ¤Û·Û ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 20 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ΔÂÌÂÓÔ‡˙η ¶¤ÙÎÔ‚·. ΔÔ Î‡Ì· „‡¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· Ï‹ÙÙÂÈ Â‰Ò Î·È Ë̤Ú˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ù· μ·ÏοÓÈ· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·.

Δ

Ô Î‡Ì· ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ ˙ˆ‹ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 7 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÓÂfiÙÂÚÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·fi Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 65 ÓÂÎÚÔ‡˜. Δ· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ „‡¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ 6Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 2 πÚ·ÎÈÓÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Û ÌÈ· ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·, ‹Ù·Ó ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÙÒÓ Ô˘ ˘¤ÛÙË ¯ı˜ ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË ·fi ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ô˘ ÂÈÛ¤ÓÂ˘Û·Ó ·fi ÌÈ· ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ ͢ÏfiÛÔÌ·, Û ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ

∂ȉËÌ›· ÁÚ›˘ ÛÙË °·ÏÏ›· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 65 Û ‰È¿-

ÛÙËÌ· Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. ∏ μÔ˘ÏÁ·Ú›·, fiÔ˘ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤Êı·Û ÛÙÔ˘˜ -18 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ™fi-

ÕÎÚˆ˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·›ÚÓÂÈ Ë ÂȉËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘ ÛÙË °·ÏÏ›·, Ë ÔÔ›· ͤÛ·Û ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·Ó Ì‹Ó· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔڇʈۋ Ù˘. Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· “‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ

fiÚÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜” , fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ª·ÚÈ˙fiÏ ΔÔ˘Ú¤Ó, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· Ì›· Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 2015, fiÔ˘ ۯ‰fiÓ 2,9 ÂηÙ. ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ¯Ù˘Ëı› ·fi ÙË ÁÚ›Ë. ∞Ó Î·È ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÌÈÏÔ‡Ó Î·È Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ˘ÂÚÏ‹ÚË ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·fi ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÁÚ›Ë. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û٤ϯԘ H3N2 ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ ÁÚ›˘ Ù‡Ô˘ ∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂËÚ¿˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ. ◊‰Ë ‰ÂηÙÚ›˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·Ó Û ÁËÚÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙË §˘ÒÓ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÁÚ›Ë.

ŒÍ·ÏÏÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ AÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜, ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ‰¤¯ıËΠȤÛÂȘ ·fi ÙË ƒˆÛ›·

μ¤ÏË ΔÚ·Ì ηٿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ √À∞™π°∫Δ√¡, 11.

ºøΔπ∞ ·›ÚÓÂÈ ÛÙȘ ∏¶∞ Ë Â˘-

Ú‡ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “ÚˆÛÈÎÔ‡ ¯¿ÎÈÓÁΔ : √È ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ΔÚ·Ì ÁÈ· ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ (ηٿ Ì›· ÂÎÙ›ÌËÛË, “·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˘˜” ) ˆ˜ ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ΔÚ·Ì ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ΢ӋÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ Î·È “fake news” -ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ë ªfiÛ¯·. ΔËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ηϿ ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ CNN, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÔ Reuters ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √Ì¿Ì· Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì Û˘ÓÔÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· (¤ÎÙ·Û˘ ‰‡Ô ÛÂÏ›‰ˆÓ) ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÚfiÌÂÓË ÚˆÛÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ‡·ÚÍË ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ˆ˜ ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó “ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›·” ÁÈ· ÙÔÓ ΔÚ·Ì, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ

ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚˆÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÚ·Ì, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Â·Ê¤˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ì ÙË ªfiÛ¯·.

√ÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ΔÚ·Ì √ÚÁÈṲ̂ÓÔ˜, Ô ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ Ë ƒˆÛ›· ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ÔÙ¤ Ó· ÙÔÓ ȤÛÂÈ Î·È Â¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô fiÙÈ Ë ªfiÛ¯· ›¯Â ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ ÂÎı¤ÛÂÈ. ™Â ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Twitter ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi

ÙËÓ ÚÒÙË Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ, Ô ΔÚ·Ì ηÙËÁfiÚËÛ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· “ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚ÔÏ‹” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. “∑ԇ̠ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙˆÓ ¡·˙›;” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ. √ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ Û ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜, Î·È Ô ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÚÔÛˆ¿Ú¯Ë˜ ÙÔ˘, ƒ¿ÈÓ˜ ¶Ú›ÌÔ˘˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “„¢‰Â›˜ Âȉ‹ÛÂȘ” ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ CNN Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·‚·ıÌÈṲ̂ӷ ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ΔÚ·Ì Û ÌÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÒÛˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙË-

Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ. “∏ ƒˆÛ›· ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ÔÙ¤ Ó· Ì ȤÛÂÈ. ¢∂¡ ∂Ãø ∫∞ªπ∞ ™Ã∂™∏ ª∂ Δ∏ ƒø™π∞ - √ÀΔ∂ ™Àªºø¡π∂™, √ÀΔ∂ ¢∞¡∂π∞, √ÀΔ∂ Δπ¶√Δ∞!” ¤ÁÚ·„Â Ô ΔÚ·Ì Û ̛· ·fi ÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Twitter. ∞ӷʤÚıËΠÛÙȘ ‰È·„‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÚÁ¿ ¯ı˜, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ “∏ ƒˆÛ›· ÌfiÏȘ › ˆ˜ Ë ÌË ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÏËÚÒıËΠ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Â›Ó·È “ÌÈ· Ï‹Ú˘ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÛ΢‹, ÌÈ· ·fiÏ˘ÙË ·ÓÔËÛ›·”. ΔÂÏ›ˆ˜ ·ı¤ÌÈÙÔ!” . ∞ÎfiÌ· Î·È ÚÈÓ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹, Ë ƒˆÛ›· ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó fiÙÈ ı· ηٷϿ̂·Ó ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ΔÚ·Ì Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 8˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

°È· «Î˘Ó‹ÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ» ÌÈÏ¿ Ë ƒˆÛ›· ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Î·È Û ÂÈıÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ, fiˆ˜ ›¯Â οÓÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Î·È Ô ΔÚ·Ì, ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘

·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. “∂ÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Ë ˘ÛÙÂÚ›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ΢ӋÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ̇ıÂ˘Ì· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ÿ‰È· ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ΢ӋÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ, ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ΔÚ·Ì. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· ÙË ÊÂÚfiÌÂÓË ÚˆÛÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. O ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ¶ÂÛÎfiÊ, ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙÈ Ë ƒˆÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô‡Ù Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì Ô‡Ù Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ. “Δ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ƒˆÛ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ΔÚ·Ì Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Û΢ˆÚ›·˜ Î·È ·fiÂÈÚ· Ó· ÏËÁÔ‡Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ∏¶∞” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶¤ÛÎÔÊ. ∂Ófi„ÂÈ Â›Û˘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ƒÂÍ Δ›ÏÂÚÛÔÓ, Ô ÚÒÛÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ªfiÛ¯· ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ô Δ›ÏÂÚÛÔÓ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ “·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚ‹ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ƒˆÛ›·” . √ ÚÒÛÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ ˆ˜ Â¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, Ë ªfiÛ¯· ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤·.

∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ 44Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ

ªËӇ̷ٷ ÙÔ˘ ª. √Ì¿Ì· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· √À∞™π°∫Δ√¡, 11.

“∏ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û¿˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È”,

‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ (44Ô˜) Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ·. “∏ ∞ÌÂÚÈ΋ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·fi οı ¿Ô„Ë Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚·Ì” ÙfiÓÈÛÂ. ŒÛ¢Û fï˜ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙËÓ ıˆÚԇ̠‰Â‰Ô̤ÓË. ∏ ÔÌÈÏ›· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ ÙËÓ fiÏË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ÙÔ 2008, fiÙ·Ó ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ.

ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ÊÒÓ·˙Â Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜ “¿ÏÏ· 4 ¯ÚfiÓÈ·” ÛÙÔÓ √Ì¿Ì· Î·È ÂΛÓÔ˜ ··ÓÙÔ‡Û fiÙÈ “·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È” . ∂› fï˜ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fï˜ Î·È ÙÚÂȘ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·: ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ·, ÙȘ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÙÔ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ (¤Ó· “Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ” ), fiÔ˘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ¤˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·. “Œ¯ˆ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯¿ÚË Ó· Û·˜ ˙ËÙ‹Ûˆ: ¡· ÈÛÙ¤„ÂÙÂ. Ÿ¯È ÛÙË

‰È΋ ÌÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ʤڈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰È΋ Û·˜.” °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ › fiÙÈ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ “ÂΛ Ô˘ fiÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó” :

“¡¤Ô˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ηٷϿ‚ˆ Î·È Ó· Ì¿ıˆ ÔÈÔ˜ Â›Ì·È Î·È ÙÈ ı¤Ïˆ Ó· οӈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ∂‰Ò Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Â›‰· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂‰Ò Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Â›‰· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜, Ò˜ ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ.” °È· ÙËÓ ªÈÛ¤Ï √Ì¿Ì·, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÔ‡Û·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ›Â: “Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó ·Ï¿ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÌÔ˘ Ê›ÏË. ∞ӤϷ‚˜ ¤Ó· ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ˜ Î·È ¤‰ˆÛ˜ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ¯¿ÚË Û ·˘ÙfiÓ, ÛÙ˘Ï Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ŒÎ·Ó˜ ÙÔÓ §Â˘Îfi

√›ÎÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÏÔ˘˜.” √ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ‰‡ÛÎÔÏ· ÌfiÚÂÛ ӷ ÎÚ‡„ÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤ÂÛ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙfiÛÔ Ù˘ ªÈÛ¤Ï, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ. √È ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ıÂÛÌfi˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. √ √Ì¿Ì· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ·Í›ˆÌ· Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ 57%, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 25

£∂™™∞§π∞

K§EI™IMO TH™ 11H™ IANOYAƒπ√À

¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

663,37

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,43

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√)

AEGEAN ∞∂

6,36

-0,16

6,35

6,42

17372

μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

-3,37

0,085

0,088

14100

0,175

0,00

0,169

0,177

0,9

0,00

0

0

0

¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂

1,05

0,00

0

0

0

1,34

0,00

0

0

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√)

0,58

0,00

0

0

0 1576

2

1,01

1,96

°.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞.∂.∂.

0,032

18,52

0,032

0,032

100

17,72

1,19

17,72

17,72

1

°∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO)

0,379

0,00

0

0

0

ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ∫∞π √ƒ°∞¡π™ªø¡

14,96

0,00

0

0

0

°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡

2,37

0,00

2,35

2,37

56563

ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂Ã

13,04

0,00

13,04

14,42

1344

3,85

-1,28

3,85

3,85

600

4,77

0,21

4,77

4,77

80

0,336

0,00

0

0

0

ATTICA GROUP ∞∂(∫√)

0,872

-3,00

0,85

0,895

1778

AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√)

12,13

0,25

12,13

12,2

20

BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√)

0,297

0,00

0

0

0

CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

0,101

-1,94

0,101

0,103

38208

ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√)

2,01 1616715

°∂∫∂ ∞.∂(∫∞) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√)

0,01

0,00

0

0

0

10,73

-0,83

10,56

10,88

5989

2,92

0,00

0

0

0

2,98

-0,67

2,98

3,01

66041

0,29

0,00

0

0

0

0,4

0,00

0

0

0

¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√)

13,34

0,30

13,21

13,37

√ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√)

0,814

10,00

0,741

0,814

1953

8,8

0,57

8,6

8,8

201659

√¶∞¶ ∞∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

1,77

0,00

0

0

0

√ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√)

9,03

-0,33

9,03

9,11

127619

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

19

2,93

18,6

19,2

6638

¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√)

4,29

0,47

4,27

4,3

593

¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√)

0,11

0,00

0

0

0

0,176

0,57

0,172

0,183

518

¶∞¶∞√ÀΔ™∞¡∏™ ∞μ∂∂

20,65

0,29

20,51

20,72

3745

COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂

0,006

0,00

0

0

0

¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√)

CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√)

0,161

0,00

0

0

0

¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√)

0,114

0,00

0,114

0,114

DIONIC ∞∂μ∂

0,483

-0,41

0,483

0,483

329

∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√)

0,175

0,00

0

0

0

DIVERSA ∂ª¶. μπ√Δ. ∂π™∞°. Δ∂á. ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶. ∞∂

2,29

0,00

0

0

0

∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√)

0,33

-2,65

0,33

0,33

31

ENVITEC AE

1,95

0,00

0

0

0

∂£¡π∫∏ ¶∞¡°∞π∞ ∞.∂.∂.∞.¶

4,05

0,00

4,05

4,05

17

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√)

0,5

0,00

0

0

0

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√)

0,26

2,77

0,251

0,008

0,00

0

0

0

∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏

0,008

0,00

0

0

0

2,06

0,00

0

0

0

∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√)

0,45

0,00

0,43

0,457

14674

EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À.

355

0,26 19141972

0,532

0,00

0

0

0

∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞)

0,168

0,00

0

0

0

F.H.L ∏. ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª∞ƒª∞ƒ∞ °ƒ∞¡πΔ∂™ ∞μ∂∂(∫√)

3,13

0,00

0

0

0

∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√)

0,759

1,34

0,715

0,769

67

FLEXOPACK AEBEP(∫√)

3,03

0,00

3,02

3,08

597

1,97

0,00

0

0

4,7

0,00

0

0,144

0,00

0

F.G EUROPE ∞∂ (∫√)

FOLLI-FOLLIE ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫∏ μπ√Δ. & Δ∂áπ∫∏ ∫√

19,38

1,73

19,05

19,49

48483

FORTHNET AE(∫√)

0,252

-14,58

0,252

0,252

9

FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√)

4,05

0,00

4,05

4,09

26581

0,149

17,32

0,144

0,152

329884

∂§μ∂ ∞.∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√)

¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√)

3,79

-0,79

3,75

3,87

9115

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O)

2,41

1,69

2,34

2,41

25734

5,06

1,20

5

5,1

10000

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√)

0,048

0,00

0

0

0

™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂

0,219

0,00

0

0

0

™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂

2,46

0,41

2,46

2,46

50

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√)

25

0,434

0

0

0

0

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂

2,89

0,35

2,86

2,89

12360

0

0

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

1

-3,85

0,99

1

2670

0

0

ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√)

21,63

-1,68

21,53

21,96

26005

ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√)

13,87

-0,22

13,7

13,9

1938

Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS A.E.(∫√)

0,684

3,01

0,658

0,684 3047254

Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√)

0,041

-2,38

0,041

0,043 2276975

Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√)

12,73

4,43

11,9

Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√)

0,225

2,74

0,218

Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√)

2,59

0,00

0

0

Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√)

1,63

0,00

0

0

0

À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE 0,154

-1,28

0,151

0,155

104929

Àπ√π ∂.Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏-∞§∂Àƒ/¡π∞ ΔÀƒ¡∞μ√À ∞∂(∫√) 0,061

0,00

0

0

0

ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√)

0,058

0,00

0

0

0

0,958

0,958

1500

1

0,00

0

0

0

1,2

0,84

1,19

1,21

71247

8,24

10878

∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√)

4,5

1,12

4,45

4,53

33654

0,53

22366

∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞

4,89

0,00

4,85

4,9

50939

5,58

0,90

5,58

5,58

30

∂§§∏¡π∫∏ Δ∂á√¢√ªπ∫∏ ∞¡∂ª√™ ∞.∂. ¶∞ƒ∞°ø°∏

1,02

-0,97

1

1,04

27628

INTRAKAT ∞∂

0,4

-6,98

0,4

0,499

3657

∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O)

0,94

0,32

0,919

0,958

2002

INTRALOT (∫√)

1,12

0,00

1,11

1,14

50091

∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O)

1,27

0,00

0

0

0

J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.

0,44

0,00

0,439

0,445

12458

∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ¢πΔƒ√Ãø¡

0,457

0,44

0,454

0,457

2000

1,23

0,00

0

0

0

14,58

-1,88

14,43

14,68

99209

∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂

2,02

1,00

1,96

2,04

324299

∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√)

0,15

0,00

0,145

0,15

5000

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂

0,08

1,27

0,08

0,08

5

∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√)

5,45

-1,27

5,41

5,48

3188

º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

0,958

9,99

4,81

-1,23

4,8

4,89

4700

0,092

13,58

0,092

0,093

800

LOGISMOS ∞∂

0,26

0,00

0

0

0

MARFIN INVESTMENT GROUP

0,16

1,91

0,157

LAVIPHARM ∞∂(∫√)

0 18

0,434

7,91

LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√)

0 0,026

0,00

0,505

KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√)

0 0,026

19,89

0,40

JUMBO ∞.∂.(∫√)

0,00 -13,33

0,08

2,26

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ∞.∂.∂.∞.¶.

0,25 0,026

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√)

0,434

8,13

INFORM ¶.§À∫√™(∫√)

¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√

™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞)

0,506

GRIVALIA PROPERTIES ∞∂∂∞¶

0,162 1893641

∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√)

37300

√§¶ ∞∂

COCA COLA HBC AG

EPSILON NET AE

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,086

ALPHA ETF FTSE ATHEX Large Cap ª∂Δ√Ãπ∫√

ALPHA BANK ∞∂(∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

12,9

16020

0,225 8162881 0

3,7

0,82

3,6

3,7

5810

Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,25

-3,85

0,25

0,265

5000

2,04

0,49

2,03

2,04

4137

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,48

1,05

0,465

0,485

18221 40680

MEDICON HELLAS ∞.∂.

0,32

0,00

0

0

0

∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™

0,53

8,16

0,53

0,535

15

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,47

-0,63

0,463

0,485

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

6,89

0,00

0

0

0

π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞)

0,059

0,00

0

0

0

Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,28

0,00

0

0

0

MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√)

0,96

0,00

0

0

0

π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A)

0,066

0,00

0

0

0

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,391

-6,68

0,391

0,415

16847

π∞™ø ∞.∂.(∫√)

0,409

2,25

0,394

0,41

48259

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,424

3,67

0,411

0,429

33085

0,6

-4,61

0,568

0,6

5047 8667

MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏

4,12

0,49

4,05

4,14

6880

NBGAM ETF GREECE &TURKEY 30-ª∂Δ√Ãπ∫√

4,89

-2,32

4,89

4,89

2

π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√)

0,792

-0,25

0,774

0,838

π§À¢∞ ∞∂

0,433

0,00

0

0

NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,77

0,65

7,77

7,77

2

0,263

7,35

0,263

0,263

20

0

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√)

1,04

0,00

0

0

0

π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√)

0,061

0,00

0

0

0

ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√)

0,043

PAPERPACK ∞.μ.∂.∂.(∫√)

1,46

0,00

0

0

0

π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√)

0,081

0,00

0

0

0

ALTEC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞μ∂∂ (∫√)

0,012

0,188

0,00

0

0

0

π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√)

0,189

0,00

0

0

0

2,27

0,00

0

0

0

π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

0,327

-0,30

0,325

0,333

27485

NEWSPHONE HELLAS SA

PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√)

9,5

0,00

0

0

0

0,176

-1,12

0,161

0,176

711

255

-1,54

255

255

18

PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

0,487

0,21

0,471

0,488

13902

QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√)

0,329

0,00

0,329

0,329

55

6,71

-0,59

6,5

6,75

1116

∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A)

0,408

0,74

0,405

0,408

2110

∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√)

0,4

11,11

0,36

0,4

15536

∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√)

0,356

0,00

0

0

0

0,109

0,00

0

0

0

∫§ª ∞∂

0,256

-1,92

0,251

0,268

10011

0

∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞)

0,212

0,00

0

0

0

QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂. REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ SATO ∞∂(∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

0,601

0,00

0

0

0

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√)

0,449

-0,22

0,449

0,449

20

∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞)

0,002

24275

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂

0,36

0,00

0

0

0

∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√)

0,007

31330

∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂

1,82

-1,62

1,82

1,85

280

∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O)

0

0

0

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√)

0,265

1,92

0,265

0,265

151

∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O)

0,05

0

0

0

∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O)

0,63

0,00

0

0

0

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√)

0,48

1,34

0,65

0,68

5500

∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√)

1,5

-9,64

1,5

1,64

1495

0,00

0

0

0

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√)

0,594

0,00

0

0

0

∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE

0,088

§∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O)

1,45

WARRANT ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞

0,002

0,00

0,001

WARRANT ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™

0,007

0,00

0,005

WARRANT Δƒ∞¶∂∑∞™ ¶∂πƒ∞πø™

0,001

0,00

YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞)

0,04

0,00

∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√)

0,68

∞.∂.∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ Δ∏§.Δ∂á√§√°π∞™

3,95 0,63

0,00

0

0

0

0,474

15,33

0,421

0,493

41

0,56

-2,78

0,54

0,56

558

0,171

0,00

0

0

0

0,21

-1,87

0,21

0,217

603

∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂

0,031

0,00

0

0

0

∞¡∂∫ ∞∂(∫√)

0,058

-3,33

0,058

0,059

16999

∞¡∂∫ ∞∂(¶√)

0,422

0,00

0

0

0

∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√)

∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√)

0,07 0,117

0,14

17

0,00

0

0

0

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√)

0,096

0,589

0,00

0

0

0

ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏

0,304

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O)

0,209

0,00

0

0

0

ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂

0,298

0,00

0

0

0

ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ª∂Δ∫∞ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏-∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∞∂(∫√) ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√)

0,55

0,00

0

0

0

6,5

-0,15

6,44

6,53

58998

0,044

0,00

0

0

0

2,39

-4,02

2,39

2,39

2980

0,056

0,00

0

0

0

ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™

13,43

-2,75

13,43

13,89

150975

2

0,00

0

0

0

ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√)

0,195

0,00

0

0

0

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√)

0,07

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂.

0,39

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√)

0,54

™∞√™ º∂ƒƒÀ™

1,56

™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√)

0,006

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂

0,168

5,37

0,19

5,36

5,37

20314

1,5

0,00

1,5

1,5

999

0,00

0

0

0

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√)

6,32

0,32

6,26

6,32

72600

∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫√)

0,345

0,00

0

0

0

¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√)

0,125

0,00

0

0

0

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√)

∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√)

0,007

0,00

0,007

0,007

1590

¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A)

0,198

0,00

0

0

0

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√)

0,22

0,00

0

0

0

¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞)

0,3

0,00

0

0

0

Δƒ√¶∞π∞ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞.∂.μ.∂.

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞)

0,062

19,23

0,062

0,062

100

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,75

0,00

0,75

0,75

30

μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√)

0,319

0,00

0

0

0

0,037

0,00

0

0

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√)

0,07 0,125

¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√)

0,649

μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√)

0,15 0,075

§∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√)

∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√)

∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√)

1,8 0,05

121147

1,41

∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O)

¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√)

0,19

0

2,84

∞¡∂∫ ∞∂(¶√)

μπ√π∞Δƒπ∫∏ ∫∞π ƒ√ª¶√Δπ∫∏ Δ∂á√§√°π∞ ∞∂∂

3,64

1,45

∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√)

μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O)

0,18 0,012

0

366

80

∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√)

3,6

2054

0,149

∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√)

380

0,043

∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√)

1,11

0,831

0,149

∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√)

4,1

0,048

∞∂°∂∫ ∞∂(∫√)

0,00

0,831

0,68

∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√)

4,1

T BANK ∞¡ø¡Àª∏ Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞

3,64

9,34

0,149

∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√)

0,00

0,008

0,102

0,831

UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√)

∫√ƒƒ∂™ ∞.∂

4,1

0,64

SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√)

∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√)

TRASTOR ∞∂∂

VIOHALCO SA/NV

πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√)

MICROLAND COMPUTERS(∫√)

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

0,08 0,006 0,06 2 0,12 0,026


26

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜

£∂™™∞§π∞

27

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 50 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ¿ÚÎÈÓ, ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ì °·ÏÏ›·˜. ΔËÏ. 6973041200. (941) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ 2015 ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 47 Ì ∂ÚÌÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ 35 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. Î·È wc ÛÙÔÓ ÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24213 08403, ÎÈÓ. 6947953888. (015)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ-ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §Ô˘Ì¿Ú‰· º˘ÙfiÎÔ˘, 3.300 Ù.Ì., Ì 50 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ΔÈÌ‹ 19.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6936730607. (060)

¶ø§√À¡Δ∞π ·) μfiÏÔ˜ ÙÂÛ/ÚÈ 103 Ù.Ì., 4Ô˜, 2000, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 wc , ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 87.000∂. ‚) ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, ·Ôı. ¿ÚÎÈÓÁÎ, 112.000∂. Á) ¢˘¿ÚÈ 2004 ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 48.000∂. ‰) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎ., 55.000∂. Â) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. 23.000∂. ÛÙ) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, πˆÏÎÔ‡ 80 μfiÏÔ˜, ª¤ÙÚÔÓ π.∫.∂. ÙËÏ. 6977615627. www.euroktimarealestate.gr (060)

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 91 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ Ê.·., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÔÏÏ¿ extra. ΔËÏ. 6972691669. (159)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien ΔËÏ. °Ú·Ê›Ԣ: +3024230 - 22795 ΔËÏ. √ÈΛ·˜: +302421 - 401470 ∫ÈÓËÙfi: 6973022534

ÔÈÎfi‰Ô, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·, Ì ı¤·. 6. μÀ∑πΔ™∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÍÂÓÒÓ·˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜, ¤ÙÚÈÓÔ˜, 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· (145.000∂). 7. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì., 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (85.000∂). √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 600 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡∏§∂π∞™. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ·fi 500 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫. §∂Ãø¡π∞. 3. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50.000∂. 4. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Â›‰Ô, ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·. 5. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. μÀ∑πΔ™∞: ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ì ȉȈÙÈ΋ ËÁ‹. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, §∂º√∫∞™Δƒ√. 8. ∫. °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì., 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÕÓˆ °·Ù˙¤·: √ÈΛ· 90 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË, Ì ·ÚÎÂÙfi ÔÈÎfi‰Ô. ª∞§∞∫π: √È˘ 140 Ù.Ì. Î·È 100 Ù.Ì. ÂÈψ̤Ó˜, Ì ÔÈÎfi‰Ô. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÔÈÎfi‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ÔÈ˘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‹ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. °π∞ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ª¶ƒ√À™∞§∏™ (024)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (026)

-----------------------------------¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ AGENT Δƒ∞∫∞™ ∞. ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32, 2Ô˜ √ƒ. ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√À ΔËÏ. ÁÚ·Ê›Ԣ: 24210 22142 ∫ÈÓ. 693 777 5383 Stathistrakas83@gmail.com °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 30 Ù.Ì. 12ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2Ô˜ fiÚ. 32.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 30 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 3Ô˜ fiÚ. 32.000 ∂. μÏ·¯¿‚· 32 Ù.Ì. 8ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 3Ô˜ fiÚ. 33.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 34 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ‹˜ 3Ô˜ fiÚ. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 30.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 23.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 35 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 25.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 27 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÈÛfiÁÂÈ· ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 14.000 ∂. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 20 Ù.Ì. ∞/C ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÌ¤ÓË 15.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 32 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 10.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 28 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ÈÛfiÁÂÈÔ 21 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 12.000 ∂. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ÏËÛ›ÔÓ Δ˙¿ÌÔ, 42 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 24.000 ∂. ∫Ô˘-

ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ‰ÒÌ· 17 Ù.Ì. 6.500 ∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰ÒÌ· 12 Ù.Ì. 6.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ˘fiÁÂÈÔ 26 Ù.Ì. 5.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ˘fiÁÂÈÔ 26 Ù.Ì. 6.500 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. ‰˘¿ÚÈ 1Ô˜ fiÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 19.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 52 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 12ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 59.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ¿ÚÎÈÓ 65.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. 70 Ù.Ì. Î·È 60 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 2 ˘Ó/ÙÈ· Û·ÏfiÓÈ 48.000 ∂. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 35.000 ∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 65 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ÚÂÙÈÚ¤ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 45.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë 72 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 38.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 4Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 72 Ù.Ì. 2 ˘Ó/ÙÈ· ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 30.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 44 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 3Ô˜ fiÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 33.000 ∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. 45.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ 52 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 43.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 19.000 ∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 54 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1Ô˜ fiÚ. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 65 Ù.Ì. 60.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙ· ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ 60 Ù.Ì. Ì 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 35.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. 28.000 ∂. ∫·˙·Ó¿ÎÈ Ôχ ηÏfi ‰˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 10ÂÙÈ·˜ 5Ô˜ fiÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ù¤ÓÙ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ º/∞ ∞/£, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 43.000 ∂. μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 53 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 49.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 77,5 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 3Ô˜ fiÚ., ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹ ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ 57.000 ∂. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ÏËÛ›ÔÓ Δ˙¿ÌÔ, 42 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 24.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ˘fiÁÂÈÔ 55 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 100 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 22.000 ∂. Δ¤ÚÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 15.000 ∂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. π. ∫·ÚÙ¿ÏË ˘fiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 50 Ù.Ì. 10.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. Ì 60 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 49.000 ∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 65 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 45.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 30.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 85 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ οو Ù˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË 45.000 ∂. μ·ÛÛ¿ÓË 90 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 44.000 ∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 93 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 16 ÂÙÒÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ 87.000 ∂. πˆÏÎÔ‡ 76 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 10ÂÙ›·˜ 95.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 80 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹ 17 ÂÙÒÓ ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 80.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 85 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 68.000 ∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 93 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· ¿ÚÎÔ-ı¿Ï·ÛÛ·, ηϋ ηٷÛ΢‹ 170.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ˙¿ÌÔ 85 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ fiÚ. 55.000 ∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 120 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 65.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 78 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. Ì 65 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 49.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 46.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜-°·ÏÏ›·˜ 88 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‚ϤÂÈ Ï·Ù›·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 75 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 47.000 ∂. πˆÏÎÔ‡ 75 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ 45.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 88 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 112.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 74 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ 56.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 20ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 47.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞

www.pelion-estate.gr e-mail: info@pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·: √ÈΛ· 80 Ù.Ì., 50 ̤ÙÚ· ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ∫√ƒ√¶∏: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 31.000∂. μπ§∂™-√π∫π∂™ 1. √ÈΛ· 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í, Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 3. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈΛ· 70 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000∂. 4. √ÈΛ· 60 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 80 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫√ƒ√¶∏. 5. ∞º∏™™√™ ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Û 700 Ù.Ì.

ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 93 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· ¿ÚÎÔ, ı¿Ï·ÛÛ· 170.000 ∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 132 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 20ÂÙ›·˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 3 ˘Ó/ÙÈ· ηϋ ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 250.000 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 112 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 3 ˘Ó/ÙÈ· ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË 165.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 105 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ 135.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˜ fiÚ. 102 Ù.Ì. ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 175.000 ∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· 118 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË 140.000 ∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˜ fiÚ. ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 65.000 ∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 97 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹ 3 ˘Ó/ÙÈ· ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ı¤· 175.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˜ - 5Ô˜ fiÚ. 115 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ· 95.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Û 2.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 190.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 29.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 55.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 35.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 70 Ù.Ì. Û 120 ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 35.000 ∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 55.000 ∂. ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 35.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· Ì 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 100 Ù.Ì. Û 204 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 100 Ù.Ì. Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 135.000 ∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜-ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 120 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 10ÂÙ›·˜ 120 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 150.000 ∂. √‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 110 Ù.Ì. Ì 35 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 600 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ 135.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· 250.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 100 Ù.Ì. + 70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 185.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Û 2.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 15ÂÙ›·˜ 110.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì., Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, 200 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÈΛ· 115 Ù.Ì. 1985 Û 1000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ‰›ÎË ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË 70.000 ∂. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÈÎÚ‹ ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 35.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 110 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 50 Ì. 150.000 ∂. ªËϛӷ 72 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 55.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì., Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, Ì 60 ÂÏȤ˜, 600 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 35.000 ∂. ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 160 Ù.Ì. Ì 75 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 790.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 65 Ù.Ì. Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 1200∂ 280.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. 60.000 ∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. + 45 ·Ù¿ÚÈ 57.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 85 Ù.Ì. 90.000 ∂. ¶¿ÚÎÔ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 50 Ù.Ì. + 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 20.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¿ÚÎÔ ∂ÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ԣ 85 Ù.Ì., Ì 120 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· - ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô - Ô˘˙ÂÚ› - Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Î.Ï. 80.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 630 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· 63.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.020 Ù.Ì., Â›Â‰Ô Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ 98.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· ΔÚÈÎÔ‡Ë ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 55.000 ∂.

™ˆÚfi˜ 530 Ù.Ì. 25.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi 230 Ù.Ì. 20.000 ∂. ¡. πˆÓ›· £Ú¿Î˘ 200 Ù.Ì. 24.000 ∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÚÌ· ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ˘ 350 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì Â˙fi‰ÚÔÌÔ 65.000 ∂. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 6.800 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ 42.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 670 Ù.Ì. ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· 45.000 ∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ-Ï·Ù›· 900 Ù.Ì. ı¤· ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· μfiÏÔ ‹ ∞ı‹Ó·. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 550 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 690 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 35.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 240 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 2.300 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ¿Óˆ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, 32.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 34.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ-§Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ Ì ÂÏȤ˜ Î·È ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ 22.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-¶Ú. ∏Ï›· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.600 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ʈ˜, ÓÂÚfi, ÁÂÒÙÚËÛË, Ú‡̷, Ì ·Ôı‹ÎË, Ì 50 ÂÏȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ·, Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 34.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ÁÂÒÙÚËÛË, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ Î·È 60 ÂÏȤ˜ 35.000 ∂. ªԇʷ 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ÁÂÒÙÚËÛË ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ 35.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.400 Ù.Ì. ÌÈÎÚ¤˜ ÂÏȤ˜ 22.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ¶Ú. ∏Ï›· 4000 Ù.Ì. Ì ÂÚÈÔÈË̤Ó˜ ÂÏȤ˜ Ì ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, ÂÚ›ÊÚ·ÍË 43.000 ∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 610 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 15.000 ∂. (027)

------------------------------------

∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ΔËÏ. 6980321766 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ, 55Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·Ê›Ô, 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ·/ı, Ê/·, a/c, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - ΔÚÈ¿ÚÈ, 8ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı, Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. - ¶·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. - 800 Ù.Ì. ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. - ¢˘¿ÚÈ 6ÂÙ›·˜, ÛÙËÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 160 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. - ΔÚÈ¿ÚÈ, 7ÂÙ›·˜, 82 Ù.Ì. ÛÙËÓ °·Ì‚¤Ù·, ·/ı, Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ μfiÏÔ˘. - ÈڿÊÈ, 28 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - √ÈÎfi‰·, 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ΔÚÈ¿ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô ÁÚ·Ê›·, 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - °Ú·Ê›Ô, 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ∞Ôı‹ÎË, 100 Ù.Ì. ÛÙËÓ π. Δ˙¿ÓÔ˘. - °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜, ‰˘¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ·, ÙÂÛÛ¿ÚÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (029)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Mercedes-Benz 200 Elegance 1.800cc, ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 4/2008, ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· 60.000, ¯ÚÒÌ· Ì·‡ÚÔ, ¿ÚÎÈÓ ÌfiÓÔ Û Áηڿ˙ ȉȈÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ·ÙڷοÚÈÛÙÔ, ˘ÂÚ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÏËڈ̤ӷ Ù· Ù¤ÏË 2016. ΔÈÌ‹ 21.500∂. ΔËÏ. 6976292001. (011)

§‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

(002)

6958/624835 (102)

∞°√ƒ∞∑ø ŒÌÔÚÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Û ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-639755, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 8:00 - 16:00. (008)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈÎfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙÔÓ μfiÏÔ, 2 Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, 2 ·ÈÛıËÙÈÎÔ›, 2 ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔÈ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ dimitriadospharmacy@gmail.com. (135) ∞fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰ËÁfi Euretirio.gr ∑∏Δ∂πΔ∞π Â͈ÙÂÚÈ΋ ˆÏ‹ÙÚÈ· 27-35 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈı˘ÌËÙ‹. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÌÈÛıfi˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ mail skylogiannischris@yahoo.gr ‹ ÛÙÔ 6972275695. (119) Àfi Û‡ÛÙ·ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÊÔÏÈ·ÙÔÂȉÒÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ¶ƒ√™§∞μ∂π ¿ÌÂÛ· 1. Ù¯ÓÔÏfiÁÔ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹ ·fiÊÔÈÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÁÈ· ˘‡ı˘ÓÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, 2. ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ ab.zervas@gmail.com. (825)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· £·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜ ∑∏Δ∂π ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ˆÏ‹ÙÚȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ù˘ ÒÏËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi: volos@thalassioskosmos.gr ‹ ·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 40, μfiÏÔ˜. (064)

MA£HMATA ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÚÙÈÛË (ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ), ·Ú·‰›‰ÂÈ ª∞£∏ª∞Δ∞ Û ̷ıËÙ¤˜ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ - ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∂›Û˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘Ó· Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6973566992. (464) ¢∞™∫∞§∞ - ∂ȉÈ΋ ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂϤÙË Î·È Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 6978355831. (068)

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜

¡∏¶π∞°ø°√™ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934715209. (031)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 28

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017


¶∂ª¶Δ∏ 12 IANOYAƒπ√À 2017

MA£HMATA

º√πΔ∏Δƒπ∞ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ (fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·), °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù·). ΔÈ̤˜ ¯·ÌËϤ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6949459911. (000)

¢IAºOPA

∞¡π∂§ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·Úfi, ‰Ú. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÍÂÌÏÔοÚÈÛÌ·, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·‡Ú·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜. 100% ÂÈÙ˘¯›·, ¯Â̇ıÂÈ·. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974456215. (010)

£∂™™∞§π∞

π¢πøΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∂Àƒ∂™∂ø™ ∂ƒ°∞™π∞™ √È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ Û·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ÓÔÛÔÎfi̘. 2. ºÚÔÓÙ›‰· ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. 3. ºÚÔÓÙ›‰· ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. 4. °ËÚÔÎfiÌÔÈ. °È· fiϘ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂۛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙËı›Ù Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. BABY SITER. ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ʇϷÍË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ-‚ÚÂÊÒÓ ÌÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∞ÓÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜, ›Ù Ì ‚¿ÛË ˆÚ·Ú›Ô˘, ›ÙÂ Û·Ó ÂÛˆÙÂÚÈ΋. ªÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Î˘Ú›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ΔËÏ. ÁÚ·Ê›Ԣ 24210 39367, ÎÈÓ. 6972458855, ‰È‡ı˘ÓÛË ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68, ¡¤· πˆÓ›·. (006)

¶ø§∂πΔ∞π È¿ÓÔ KAWAI π·ˆÓ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ΔËÏ. 6944594440 Î·È 6980139827. (723)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (007)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 65¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ¢ÁÂÓÈ΋, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. 60¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 55¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. 48¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 58¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 37¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·˙/ÓË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, Ôχ ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË. 53¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, „ËÏ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ - Û˘Ì‚›ˆÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2410 549797, 6944518366. (125)

IANOYAPIO™ ◊Û·ÛÙ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ Û ÂÈÏÔÁ¤˜ Û˘ÓÙÚfiʈÓ; ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜; ™·Ù·Ï¿Ù ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Û ¿ÛÎÔ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜; ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Î·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô “∂¶∞º∏” ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È·. ™ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô °ÓˆÚÈÌÈÒÓ & °¿ÌÔ˘ “∂¶∞º∏” Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË. §¤ÓÂ: “ªfiÓÔ˜ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ” . ªÂ Û‡ÓÙÚÔÊÔ; ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68, ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421039367, 6972552567. (005)

¢øƒ∂∞ ™ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ ∞Á¿˘ μfiÏÔ˘” ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞¯ÈÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 500 ¢ÚÒ, ·Ú. ·fi‰ÂÈ͢ ¡Ô 10.

£∂™™∞§π∞ ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

∂Ô¯È΋ ÁÚ›Ë: ¶Ò˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛٷ٢ٛ٠∞£∏¡∞, 11.,

∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÁÚ›˘ √ Èfi˜ Ù˘ ÁÚ›˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ› ÈÔ›, ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ Ì ÙȘ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›·, ÙÔ ‚‹¯· Î·È ÙÔ ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ·. √È ÂÈÊ¿ÓÂȘ (¯¤ÚÈ·, fiÌÔÏ·, ·È¯Ó›‰È·, ÙËϤʈӷ, ÁÚ·Ê›· Î.¿.) Ô˘ ÌÔχÓÔÓÙ·È ·fi ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ Èfi ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ÈηÓfi Ó· ÌÔχÓÂÈ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜. √ Èfi˜ Ù˘ ÁÚ›˘ fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ› ÈÔ› ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÛÙ·ÁÔÓ›‰È·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Â› ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·, Î·È ‰ÂÓ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ Ô˘ ‚‹¯ÂÈ (·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜), ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÚ›Ë, o ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÂΉËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÁÈ· 5-7 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È

ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÔ. Δ· ·È‰È¿ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó 2-3 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ Î·È ¤ˆ˜ 8-10 ÌÂÙ¿, Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÚ›Ë, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘, Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Èfi Û Èfi. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi 1-4 ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÂΉËÏÒÛÂÈ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÁÚ›˘ Â›Ó·È ·fiÙÔÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘ÚÂÙÔ‡ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÎÚ˘¿‰Â˜ Î·È Ú›ÁÔ˜, ηÎÔ˘¯›·, ÔÓÔΤʷÏÔ, Ì˘˚ÎÔ‡˜ fiÓÔ˘˜ Î·È ÍËÚfi ‚‹¯·. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô ‚‹¯·˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ fiÓÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ıÒڷη Î·È Ë ·Ú¯È΋ ÚÈÓ›Ùȉ· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È. ™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ó·˘Ù›·, ¤ÌÂÙÔ˜, ÎÔÈÏÈ·Îfi˜ fiÓÔ˜, ‰È¿ÚÚÔÈ·. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÈÔ ‹È· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi Èfi ÁÚ›˘. √È ÂÈÏÔΤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ˘ÁÈ›˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Ì ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·È‰È¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ. √È ÂÈÏÔΤ˜, fiÙ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Â›Ó·È Ë Ï·Ú˘ÁÁ›Ùȉ·, Ë Ì¤ÛË ˆÙ›Ùȉ· Î·È Ë Ó¢ÌÔÓ›·. °ÂÓÈο, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ÁÚ›Ë Â›Ó·È Ì›· ıÔÚ˘‚҉˘ ÓfiÛÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÏÔΤ˜ Û ¿ÙÔÌ· Ì ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·È‰È¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ.

√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ - ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ¤Í·ÚÛ˘ Ù˘ ÁÚ›˘ ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ¿ÛÎÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È΋˜

12

Δ·ÙÈ·Ó‹˜, ªÂÚÙ›Ô˘ Î·È ∂˘ı·Û›·˜, Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “√ ÓfiÌÔ˜ ∫˘Ú›Ô˘ ¿ÌˆÌÔ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊˆÓ „˘¯¿˜. ∏ ÂÓÙÔÏ‹ ∫˘Ú›Ô˘ ÙËÏ·˘Á‹˜, ʈٛ˙Ô˘Û· ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ (æ·ÏÌ. ÈË’ 8, 9). ¢È¿ Ù· ·È‰È¿ ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ˘·ÎÔ‹ ÂȘ fiÛ· ηϿ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ó. ∫·È ‰È¿ οı ¿ÓıÚˆÔÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ˜ ¢ÂÚÁÂÛ›· Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÓÙÔÏ·› ÙÔ˘. √ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â›Ó·È Ô Ê¿ÚÔ˜ Ô ÊˆÙÂÈÓfi˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂȘ Ù· ÏÔ›· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÔÚ›·Ó Î·È ÙÔÓ ÏÈ̤ӷ. ÕÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‚·‰›˙ÂÈ Ì ٷ˜ ȉÈο˜ ÙÔ˘ ȉ¤·˜, Ì ȉÈο ÙÔ˘ ıÂÏ‹Ì·Ù· Î·È ˘Ô¯ˆÚ› ÂȘ Ù·˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÒÓ Î·È Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜, ‚·‰›˙ÂÈ ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·Ó, ÙËÓ ‰˘ÛÙ˘¯›·Ó, ÙÔÓ fiÏÂıÚÔÓ. ªfiÓË ·ÛÊ·Ï‹˜ ÔÚ›· Â›Ó·È ÂΛÓË, Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ¢ÈfiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛȘ Ù˘ ÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ì·˜, ÂÔ̤ӈ˜ Ô Ê˘ÛÈÎÒÙÂÚÔ˜ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÒÙÂÚÔ˜ ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ Ì·˜ ÂȘ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó’ ·Á·‹ÛˆÌÂÓ ÙÔÓ ÓfiÌÔÓ ΔÔ˘, Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛˆÌÂÓ ÂȘ fiÏ·˜ Ù·˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛˆÌÂÓ Ì Ï‹ÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÓ.

E§§∏¡π∫∞ Δ∞ÃÀ¢ƒ√ª∂π∞ ∞.∂. ¶∂ƒ/∫∏ ¢/¡™∏ £∂™™∞§π∞™ ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢√™ 411 01 §∞ƒπ™∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

∏ ÂÔ¯È΋ ÁÚ›Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ Û٤ϯfi˜ Ù˘ ∞(∏3¡2) Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. √È ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÁÚ›˘, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÁÚ›Ë ÂʤÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӈڛÙÂÚ· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ¤ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· Ù˘ ÁÚ›˘, ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÁÚ›Ë Â›Ó·È ÔÍ›· ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜ Ù˘ ÁÚ›˘ (∞, μ) Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ôχ ‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ªÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·fi ‹È· ¤ˆ˜ Î·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ÓfiÛËÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÁÈ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙË ÁÚ›Ë ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÏÔΤ˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ fï˜, fiˆ˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÏÔΤ˜ ·fi ÙË ÁÚ›Ë. √ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ηÓ›˜ ·fi ÙË ÁÚ›Ë Â›Ó·È Ô ¤ÁηÈÚÔ˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√, Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ñ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÚ›˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘ÍË̤Ó˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ ÁÚ›˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë ¤ÁηÈÚË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈ-ÈÈÎÒÓ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÛÔ‚·Ú‹ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÈÏÔΤ˜ ·fi ÙË ÁÚ›Ë, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÁÚ›˘.

29

ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. - ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ. - ™Â ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· χÓÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜, ·ÔʇÁÂÙ ӷ È¿ÓÂÙ ٷ fiÌÔÏ·, ·Ï˘Û›‰Â˜ ‹ ÎÔÚ‰fiÓÈ· Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÚ¿Â˙˜, Ï·‚¤˜ ψÊÔÚ›ˆÓ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ. Δ· ¯¿ÚÙÈÓ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ·›ÚÓÂÙÂ. - ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÎÂ¿˙ÂÙ ÛÙfiÌ·-̇ÙË Î·Ù¿ ÙÔ ‚‹¯· ‹ ÙÔ ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ· Ì ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙËÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ· Âٿ٠۠ηϿıÈ Î·È ϤÓÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙËÏÔ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ·Ï¿ÌË Û·˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤Ûˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ·. - ¶Ï¤ÓÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì ۷Ô‡ÓÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ· 15’’ - 20’’ ‹ Ì ÂȉÈÎfi ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ‰È¿Ï˘Ì· ‹ Ì·ÓÙËÏ¿ÎÈ· ÂÌÔÙÈṲ̂ӷ Ì ·ÏÎÔfiÏË. - ΔÔ χÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ̤ÙÚÔ fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ οÔÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›ÛÙ Û Â·Ê‹, Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È ÚÈÓ È¿ÛÂÙ ÛÎÂ‡Ë Ê·ÁËÙÔ‡. - ¡· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ ¤¯ÂÙ ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÂÏ·ÊÚfi Ê·ÁËÙfi (ÊÚÔ‡Ù·, Û·Ï¿Ù˜), ¿ÛÎËÛË Î·È Â·Ú΋ ‡ÓÔ. - ¢È‰¿ÍÙ ÛÙ· ·È‰È¿ Û·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÚfiÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡.

¶ƒ√™∫§∏™∏™ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ °π∞ ªπ™£ø™∏ ∞∫π¡∏Δ√À 1/2017 ∏ ∂Ù·ÈÚ›· “∂§§∏¡π∫∞ Δ∞ÃÀ¢ƒ√ª∂π∞” ∞.∂. ÂÈı˘Ì› Ó· ÌÈÛıÒÛÂÈ ÁÈ· ‰Ò‰Âη (12) ¯ÚfiÓÈ·, ¤Ó· Ô›ÎËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ··ÈÙ‹ÛÂȘ: -¡· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. - ¡· Â›Ó·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‹ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 45 ¤ˆ˜ 100 Ù.Ì. (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 45 Ù.Ì. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈÛfiÁÂÈÔ). Δ˘¯fiÓ ˘fiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È ÛÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. - ¡· Â›Ó·È ÊˆÙÂÈÓfi Î·È ÈηӋ˜ ÚfiÛԄ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜. -¡· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ï¤˜ ÚÔÛÂÏ¿ÛÂȘ ÁÈ· Â˙Ô‡˜, ∞ª∂∞. - ¡· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÓÂfi‰ÌËÙÔ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ 27-01-2017 Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 10.00 ¤ˆ˜ 12.00, ·fi ∂ÈÙÚÔ‹ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ì ¤‰Ú· ÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‹ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ› ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ¤ÁÁڷʘ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ô˘ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÁÈ· ¤Ó· 3ÌËÓÔ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ·) √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ΔËϤʈÓÔ π‰ÈÔÎÙ‹ÙË. ‚) ¢È‡ı˘ÓÛË, ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. Á) ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÓÔ›ÎÈÔ, Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘. ‰) ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. Â) ™¯Â‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηÙfi„ˆ˜ (2), ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ fi„ˆ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210-60103 Î·È 24210-90640 ηı’ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ·fi ÒÚ· 08:00 ¤ˆ˜ 14:00. ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ô‡Ù ·fi ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË. ∂›Û˘ ‰È·ÙËÚ› ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÂͤÏÈÍ‹˜ Ù˘. √ ¢π∂À£À¡Δ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ °∂øƒ°π√À

∫∏¢∂π∞ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

∞Ãπ§§∂∞ ª√À™Δ∞∫∞ ∂ÙÒÓ 94 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ¡›ÎÔ˜ - ∞ÔÛÙÔÏ›·, μ·ÁÁ¤Ï˘ - ¢¤ÛÔÈÓ·, ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∏Ï›·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞¯ÈÏϤ·˜, ÷ÚԇϷ, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∂ϤÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜


30 / °È· οı ÒÚ·

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∂˘ı˘Ì›·˜ ªfiÙÛ·ÚË 36 ÙËÏ. 24210-80781, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙËÏ. 24210-29947, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229 (ÌÂٷ͇ √ÁÏ Î·È ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘) ÙËÏ. 2421024904, ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ˜ πˆÏÎÔ‡ 201 ÙËÏ. 24210-42642 Î·È ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 115 (Ê·Ó¿ÚÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) ÙËÏ. 24210-23508. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÏÈÌ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 ÙËÏ. 24210-78708. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. ÙÔ Ê·Ú̷Λ·: ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 142 ÙËÏ. 24210-61444. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13 ÙËÏ. 24210-60266. ºAPMAKEIøN: 1434

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ À¶√¢∏™∏: ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ¤ˆ˜ ΔÚÔ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ¤ˆ˜ ºÈÏÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:25 ·Ó¿ 60Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 15Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:15, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15 Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:457:30, 11:00, 13:55, 16:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:30, 20:10, 21:30 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:24, 8:00, 8:36, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:45, 21:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:10, 20:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 40 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 9:00, 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ:7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋:-8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 22:00 [™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ] °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45, 9:00, 11:00, 13:55, 16:30, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 14:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:25, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05, 19:15, 21:15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 §ÈÌ¿ÓÈ - ∞ÏÈ‚¤ÚÈ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹: ŒÓ·ÚÍË 7:15 (∫. ∞ÊÂÙËÚ›·) ·Ó¿ Ì›· ÒÚ· ¤ˆ˜ 15:05 Î·È ¤ÂÈÙ· 16:30, 18:00, 19:30, 21:20 ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:20. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 16:15@, 17:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ -∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:30 . ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 49 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:25, 11:00, 14:05, 16:20, 18:20, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞:5.30-7.30-10.25-15.25-17.25-23.25. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 8.30-11.20-13.40. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-μ√§√™:4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-

18.30-20.18. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 9.50-12.30-15.20. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:6.00-7.23-8.27-9.41-10.43-I.C. 11.20-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.45-I.C. 18.24-19.00I.C. 20.17-21.09-I.C. 22.19-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.13-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-I.C. 10.04-10.22 12.58-14.25-I.C. 15.04-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26- I.C. 16.26I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 14.18-I.C. 16.1623.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (17/6-11/9/2016) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ / ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: 2421033254, 2421025527 ∞£∏¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 04.30, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 Express. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07:00, 10:30, 13.30, 16:30, & 21.00 ̤ۈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ª√¡√ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. £∂™™∞§√¡π∫∏: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-μfiÏÔ˘ express. Δƒπ∫∞§∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.30 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:30. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË:

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ 24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ 24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . .24210 39061 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . . . .24210 91439 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . 24210 76957 Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . 24210 76969 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . . . .24210 39065 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ μπ¶∂ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 24870, 24871 EKAB:166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353800 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi)

IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 OAE¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11320 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . .24280 99973, 6938060539 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 EKTAKTH E¶EMBA™H E¶A £E™™A§IA™ 10302 (24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: . . . . . . . . . . . . .24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: . . . . . . . . . . .2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777

PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 ∞∏¢√¡√ºø§π∂™: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70787

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡-T˙·‚¤ÏÏ· ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 49, ÙËÏ. 24210 69609 (ÎÂÓÙÚÈÎfi) AÁÚÈ¿ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 ÙËÏ. 2428091717 (˘ÔηٿÛÙËÌ·), ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552,ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251 Î·È °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 49561 ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη”, ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂È‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ıÈ·Û¿Ú¯Ë. 2. ∞Ú¯·›Ô˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜. 3. πÙ·Ïfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÒÙÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. 4. ∫·Ù¿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ· ¢ԛˆÓÔ˜ (ÁÂÓ.) - ΔÔ˘ “°” ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ. 5. ∏ “¶·ıËÙÈ΋” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ·ÚÈıÌËÙÈο (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ΔÔ Ôχ... ‚Ï¿ÙÂÈ. 6. ¶·È‰È¿ Ù˘ ÔÈ §¤·Ú¯Ô˜ Î·È ªÂÏÈΤÚÙ˘. 7. ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “£¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙË μÂÓÂÙ›·”. 8. ∂›‰Ô˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. 9. ∞Ú·Í›·˜ Û˘Ó¤ÂÈ· - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ΔÔ˘ ÂÓÙÔ˙¿ÏË Ù·... ˙¿Ï·. 2. “∑ËÙ›ٷÈ...” , Ù›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ÎË - ¶fiÏË Ù˘ ∞Ó. ΔÔ˘ÚΛ·˜. 3. ∞Ú¯·›· ·ÈÁ˘Ùȷ΋ fiÏË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ºÙÂÚˆÙ‹ ‹... Ôχ¯ÚˆÌË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ºÙÂÚˆÙ‹ ‹... Ôχ¯ÚˆÌË (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. Δ›ÙÏÔ˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÌÔ‡˙ÔÊ - Δ· ·Ú¯Èο ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. 5. ∂›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì·˜. 6. ÀÔÓÔ› Î·È ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi Âȯ›ÚËÌ· - ¶ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÍÂÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ fiÚÔ˘. 7. ™·ÈÍËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - Δ›ÙÏÔ˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË. 8. ªËÙ¤Ú· ÙÔ˘ flÚÔ˘ - ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ¿ÚıÚÔ˘.

07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. §∞ªπ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00 17.15 (¶·Ú·Û΢‹). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00, 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ∞°ƒπ¡π√: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ¶∞Δƒ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15:00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15:30 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏: ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15, 19.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.30.

9. §·Ù›ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. μ∂™Δπ∞ƒπ√ 2. ∏§π∞™Δ∏™ 3. ª¶∞¡Δ√§π√ 4. ∞π™π√À - ¢μ 5. ™Δ - ∞ƒ - º°∞π 6. π¡ø 7. μπ™∫√¡Δπ 8. º∞ƒª∞∫∂π√ 9. ∞¡π∞ - ™™™. ∫∞£∂Δ∞: 1. μ∏ª∞Δ∞ - º∞ 2. ∂§¶π™ - μ∞¡ 3. ™∞π™ πƒπ™ 4. Δ∞¡π∞ - ™ª∞ 5. π™Δ√ƒπ∫∞ 6. ∞Δ√À - ¡√∫ 7. §∏ƒ - ºø¡∂™ 8. π™π¢∞ - Δπ™ 9. √μπ¢π√™.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-3011-2-34-5. Δ∞Àƒ√™ ∞Û¿ÊÂÈ· Î·È ÌÏÂ̷͛ٷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Û·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ‰Â›ÍÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-10-29-33-3-22. ¢π¢Àª√π ∏ ÂÈı˘Ì›· Û·˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Óˆ¯ÂÏÈÎfi ·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-2044-34-56-7. ∫∞ƒ∫π¡√™ £· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Â›Ù οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔÛ¯ÙÈο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-22-12-3-45. §∂ø¡ ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰Â›ÍÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 40-39-3-23-18-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™ÙËÚȯı›Ù ÛÙÔÓ Ú·ÏÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-20-33-23-45-18.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ £· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó ÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-2011-23-4-17. ™∫√ƒ¶π√™ ¶ÏËÛÈ¿ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-40-33-23-4-16. Δ√•√Δ∏™ Œ¯ÂÙ ÌÈ· Ù¿ÛË Ê˘Á‹˜ ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-2212-3-11. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞Ó ·‰˘Ó·Ù›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ οÔȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· οÔÈÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-44-34-5-2. À¢ƒ√Ã√√™ ÿÛˆ˜ ¿ÚÂÙ οÔÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4210-44-34-5-4. πãÀ∂™ ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚Ú›Ù χÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Û·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-34-5-65.


TËÏÂfiÚ·ÛË 31

£∂™™∞§π∞ ¶∂ª¶Δ∏ 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2017

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 06.00 07.00 07.30 08.05 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.00 18.15 19.45 20.55 22.00 22.15 00.15 00.45 01.45 03.15 05.15

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 16.40 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 23.00 00.00 01.30

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¢ÂÏÙ›Ô euronews ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË 10 ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ú¯·›· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ∏ Ì˘ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù¿ÛË ∂ƒΔ ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ¡Ù¤ÙÂÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ™Â‚›ÏÏË - ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜: ∏ ÈÛÙÔÚ›· fiÏˆÓ Ì·˜ ™Ù¿ÛË ∂ƒΔ ∞›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ∏ Ì˘ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ

™·ÌÚ›Ó· ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ ™ÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· Ben 10 Power rangers Marsupilami Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ™·ÌÚ›Ó· Horseland ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Diamadino ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Diamadino Ben 10 ™ÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ∂·ÓÂÏÏ‹ÓÈÛ˘ ∞fiÎÚ˘ÊË ·ÚÌÔÓ›· ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

06.00 06.45 07.10 07.35 08.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.25 17.30 17.45 18.50 19.50 20.45 20.50 21.00 22.00 00.30 01.30 02.30 04.15 05.15

07.00 07.30 08.00 08.30 09.30 10.30 11.30 12.20 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 22.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Transformers: Robots in disguise Max Steel ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Á¿˘ Live U ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ∑ˆ‹ ÌÔ˘... Shopping star Blind taste ∂ȉ‹ÛÂȘ 9 Ì‹Ó˜ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ NCIS “ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· The Mentalist “§¿ıÔ˜ ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜” Fringe Suburgatory

¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù ŸÏÈ: ¶ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ‚˘ıfi ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∏ Â˘Ù˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ È¿ÙÔ ∏ ÕÓÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ √È ·Ó·È‰¤ÛÙ·ÙÔÈ “ΔÚÂȘ ÙÚÂÏÔ› ÁÈ· ‰¤ÛÈÌÔ” √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ °È¿Î·ÚÈ ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ ∏ ÕÓÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ÕÛÚÔ - Ì·‡ÚÔ: ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ ª·ÚÛÂÏfiÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Euroleague show Greeks H Â˘Ù˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ È¿ÙÔ ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ˙ˆ‹˜ √È ·Ó·È‰¤ÛÙ·ÙÔÈ ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.30 14.00 14.50 16.50 17.00 19.20 20.20 21.20 22.00 23.00 00.00 01.50 02.40 03.30 04.20 04.40 05.30

£E™™A§IA TV 07.00 08.00 09.30 10.30 12.10 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.00 04.30

07.00 07.30 08.00 18.00 18.30 20.30 21.00 22.00 23.00 00.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÂÚ› Ù¤¯Ó˘ ¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ÌÔ˘ (∂) Go active (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Cedar cove •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ (∂) ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Cedar cove (∂) ª›Ï· ÌÔ˘ (∂)

08.00 10.00 14.00 15.00 17.00 18.00 20.00 23.30 00.30 01.30 03.00 06.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ASTRA market ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ASTRA market ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ (∂) ASTRA market

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ æ›ı˘ÚÔÈ Î·Ú‰È¿˜ ΔÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ΔËÏÂÌfiÚ· ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ∂Ì›˜ Î·È ÂÌ›˜ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¶ÂÓ‹ÓÙ· - ÂÓ‹ÓÙ· √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ù‡ËÌ·” Lost girl Pan Am Til Death Breaking in ∞ÊÚÈη ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ

°ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·Ú¤ ηڤ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛΛÙÛÔ˘ “∏ ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ η‚·Ï¿ÚË” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “Half past dead” “Beyond ragoon”

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.10 15.10 17.30 17.45 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 01.30 02.30 03.15 04.15 05.00

06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 11.30 12.20 12.30 13.00 16.00 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 23.50 02.00 03.15 03.45

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.57 21.55 21.58

09.00 09.30 23.00 00.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ μÔ˘Ï‹˜ ‚‹Ì· ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›·

22.00 01.00 02.00 03.00 03.45 04.30 05.15

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Play & fun ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢›‰˘Ì· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Lucky room ªÚÔ‡ÛÎÔ Daddy cool The 2night show Vice ΔÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Vice ŒÚˆÙ·˜

£˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ TV Mall ªÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜ Happy day ÛÙÔÓ Alpha TV Mall ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) Eurodata ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË •·Ó·‰¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ·¯Ô‡Ï·˜ ∏ ϤÍË Ô˘ ‰Â Ϙ World Party √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ÕÏϷͤ ÙÔ

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚÔ‰Ôۛ˜ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™∫∞´ ÛÙȘ 6 “√ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ Î·È Ë Ô˘Ú¿ ÙÔ˘” Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ECO news ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ-¶ƒ√Δ√ The voice of Greece Game of thrones Perception ¶ÚÔ‰Ôۛ˜ America’s next top model Happy traveller Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú·

Su - Doku

√ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ 17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Euroleague Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÎÈ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘, ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ “¶·Ï¿Ô˘ ªÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ı· Â›Ó·È Ë ¿Ì˘Ó·. ∂ƒΔ2 22.00

ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ £Ú›ÏÂÚ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2014 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÎÔÙ ºÚ·ÓÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: §›·Ì ¡›ÛÔÓ, ¡Ù·Ó ™Ù›‚ÂÓ˜, ¡Ù¤È‚ÈÓ٠ÿÚÌÔÚ, ÕÓÙ·Ì ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ΔfiÌÛÔÓ, ªfiÈÓÙ ÃfiÏÌÚÔ˘Î.

√ ª·Ù ‹Ù·Ó οÔÙ ¤Ó·˜ ÔχÙÈÌÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ fï˜ ÙÒÚ· È· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ·Ú¿ÓÔÌ·, ˆ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ÓÙÂÓÙ¤ÎÙÈ‚. ¶·ÚfiÙÈ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi˜, ·Ú¯Èο, Ô ÓÙÂÓÙ¤ÎÙÈ‚ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÈ ∫Ú›ÛÙÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÔÚ›·, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ Î·È ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ·, Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ô ™Î¿ÓÙÂÚ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ʷ›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ∏ ¤Ú¢ӷ ı· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÚÈÓ ÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ Í·Ó·¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó... STAR 22.00

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ù‡ËÌ· ∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÂÚÎ °Ô˘fiÓÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª·ÚÎ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, §Ô˘ ¡Ù¿È·ÌÔÓÙ º›ÏÈ˜, ∫ÚÈÛÙ›Ó· ÕÏÂÁÎÂ˚Ù.

ΔÚÂȘ ··ÙÂÒÓ˜ Î·È ÁÓÒÛÙ˜ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ··Á¿ÁÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜. £Â·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ Î·È ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ì ‰Ú¿ÛË, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÔÏÂÌÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ª·ÚÎ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙȘ “•¤ÊÚÂÓ˜ Ó‡¯Ù˜” Î·È ÙÔ˘˜ “ΔÚÂȘ ‹ÚˆÂ˜” ... MEGA 00.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 5/1-12/1/17 ∞I£√À™∞ 1 PASSENGERS (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:30 ∏ ƒ√∑∞ Δ∏™ ™ªÀƒ¡∏™ (‰Ú¿Ì·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-20:10 ∞I£√À™∞ 2

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

ASSASSIN’S CREED (ÂÔ¯‹˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:20-20:50-23:15

∏ ª¶∞§∞ƒπ¡∞ ∫∞π √ ªπ∫ƒ√™ ∂º∂Àƒ∂Δ∏™ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 16:20

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∞I£√À™∞ 3

Δ√ ™π¡π∫√ Δ∂πÃ√™ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¢Y™KO§O

¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30- 21:45 EYKO§O

EYKO§O

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 17˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Euroleague Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·.

VAIANA (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:10 ∞I£√À™∞ 4

SILENCE (ÂÔ¯‹˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-22:10 Δƒ∞°√À¢∞ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 16:40


32

ºˆÙÔEÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ

EÈ̤ÏÂÈ·: XPI™TOºOPO™ ™EMEP°E§H™

¶¤ÌÙË 12 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2017

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋ Apple °È· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ Ë Apple Â¤ÏÂÍ ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ˆTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÚÈfi, fiÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ P¿ÏÏË ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ ‹‰Ë ηٷÎχ˙ÂÈ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ iPhone ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ, ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ ¤Ó·˜ “ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎfi˜ ÎÚÈfi˜” ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∞fi ÙÔ Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, Ï·Û¿ÚÔÓÙ·È, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·È¯Ì‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Û¯¤‰È·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È fï˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ıÂÌÂÏÈ҉˘. ªÂ ‚¿ÛË ·˘ÙfiÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ¤Ó·˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘ Î·È Û οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› ‹ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ŸÙ·Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Î¤Ú‰Ë, ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÂÙ·È Û ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÛ·È Û ·ıËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï· ‚‹Ì·Ù·, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÔ‰Ô Î·È ÂͤÏÈÍË, ÚÔ¯ˆÚ› ÌÚÔÛÙ¿. √ ̤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ó· ˙ÂÈ, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓË ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÁÈ· Á¤ÓÓËÛË Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ŸÌˆ˜ ϤÔÓ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È ˆ˜ Ï·fi˜ Î·È ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÚÔÊ‹ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∞Ó Ô ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Ó· ÙÂı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ Apple. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛıÂÓ·Ú¿, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÛËÌ¿‰È· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ·ÓÔ‰È΋˜ ÔÚ›·˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Â›Û˘ ·ÓÔȯÙfi Ì˘·Ïfi, ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

rallis@e-thessalia.gr

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ™Ùfi¯ÔÈ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜! ∞›ÛıËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ¶fiÏ·˜ ƒÔ‡·, ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜. μÚ›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ∫. ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜. ✒∂£¡√™: §›ÛÙ· ƒÔ‡· Ì 70 ÛÙfi¯Ô˘˜ ™˘ÓÔÏÈο 70 ÚfiÛˆ· Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ›¯Â ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¶fiÏ·˜ ƒÔ‡·. ™ÙË “Ï›ÛÙ·” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ıÂÛÌÈÎÒ˜ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÚ·Â˙›Ù˜. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: 21 ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÚ›ÊÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ªÂ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2015 ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔ˘ÛΈ̤Ó˜ ÂÈÛÊÔ-

Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ∞Ó Î·È Ï‹ÊıËΠÚÈÓ ÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿, Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ª·Ú›·˜ ¡¿ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ì›· ¿Ô„Ë Ù˘ fiÏ˘, “ÓÙ˘Ì¤Ó˘” Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·.

∫ÂÚ·ÌȉfiÛ΢ÏÔ˜... ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙÔ˘˜ ÎÂÚ·ÌȉfiÁ·ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̛· Ó¤· Ú¿ÙÛ· ˙ÒÔ˘, Ô ÎÂÚ·ÌȉfiÛ΢ÏÔ˜. ΔÔ ÙÔÏÌËÚfi ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËΠ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÛÎÂ‹˜ Î·È ÛηÚʿψÛ Â¿Óˆ ÛÙ· ÎÂÚ·Ì›‰È·, ·ÔÙ‡ˆÛ Ì ÙÔÓ Ê·Îfi ÙÔ˘ Ô ∑¿¯Ô˜ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘.

Ú¤˜. ∫ÏÈ̷ΈÙfi ÌËÓÈ·›Ô ¯·Ú¿ÙÛÈ ·fi 87 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 222 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 7.033 ¢ÚÒ. μfiÌ‚· Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· Ù· “ÌÏÔοÎÈ·” , ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ··Û¯fiÏËÛË.

T‡Ô˜

✒H AÀ°∏: ÃÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· Novartis ŒÚ¢ӷ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜. ∫·Ù·ÈÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi Èı·Ó‹ ÂÌÏÔ΋ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡:∏ “Novartis ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԕ ¡¤· ¤Ú¢ӷ ‰È¤Ù·ÍÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶. ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ‚¿ıÔ˜ 10ÂÙ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛÙ› Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ‹

ÿÚËÎ·Ó ÙÔ ¯ÈfiÓÈ √È ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÓÙ‡ıËÎ·Ó ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ ¯·ÚÔ‡Ó. ŒÙÛÈ, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ¯ÈÔÓÔfiÏÂÌÔ, ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔÈ, fiˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ „ËÏ¿ ÛÙËÓ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™.

ª¤ÏË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ∞˘ÙÔ¿Ì˘Ó·” , Ô˘ ›¯·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2014, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÈ Èı·ÓfiÙÂÚÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Â›ıÂÛ˘ ÛÙË ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ ÛÙË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ∂›ÁÔÓÙ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ∫∫∂” ªÂ ∂›Î·ÈÚË ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙË ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿, ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ∫∫∂.

ÙÔ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ◊ıÂÏ·Ó ÓÂÎÚfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi

✒Δ∞ ¡∂∞: ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞Ó Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈۋ̈˜ ÍÔÚΛ˙ÂÈ Î¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ

·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ∂ΛÓÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· Û›ÁÔ˘Ú· Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ¤ÛÔ‰·. ✒KONTRANEWS: ŒÚ¯ÔÓÙ·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙË Novartis ¢fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ¶. ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· °. ¢Ú·Á¿ÙÛË, Ó· οÓÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Í¤Ï˘Ì· Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÔÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ¤¯Ô˘Ó Ï·‰ˆı›. ✒H NAYTEM¶OPIKH: ∂ȯ›ÚËÛË “Ï·ÛÙÈÎfi” ¯Ú‹Ì· Δ˙›ÚÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì “Ï·ÛÙÈÎfi” ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ʤÙÔ˜, ·fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ٷ ÔÔ›· ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 2016.

12-01-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you