Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 07.03'- ‰. 19.39’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 6 ∏ÌÂÚÒÓ

www.e-thessalia.gr

ΔÂÙ·ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.116

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ

40 ™ÂÏ›‰Â˜

£ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÔÛ., ∂˘·Óı›·˜ Ì¿ÚÙ.

ηÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø

+ º¶∞.

º¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÙÔÓ 37¯ÚÔÓÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹

§ËÛÙ¤˜ ÔÈ ÈÛÙÔϤÚÔ ™ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂§Δ∞ Δ·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ √ÌÔÏÔÁ›· 27¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË

ÛÙË ¡Â¿ÔÏË

Ë ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ‰È¤Ú·Í·Ó ÛÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 37¯ÚÔÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ Body Building ª·ÓÒÏË ∫·Ú·Ì·ÓÏ¿ÎË. ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ ÙË ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó” Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ∞ÓÙˆÓ. ∫·Û¿Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË Û ‹ÚÂÌË „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·, ÔÏÔ¯ÚËÛ›·, ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ (‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜) Î·È ÏËÛÙ›·. ■ ÛÂÏ. 13

Δ

∂›ÁÔÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘

§¿ıÔ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ π∫∞... ■ ÛÂÏ. 9

§ÔÁÈÛÙ¤˜-«Ì·˚ÌÔ‡» Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

■ ÛÂÏ. 12

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Î·È ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

Δ· Û¯ÔÏ›· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÁÈ· Ó·... ÎÏ›ÛÔ˘Ó ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ·Ê› ‰¿ÓÂÈ· 1,5 ÂÎ. ú ■ ÛÂÏ. 12

ŒÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô μ¿ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 12

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ

·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. °È· Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ë ¢√∂ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ÙËÓ √§ª∂. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÂÓı‹ÌÂÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·fi ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ÂÚÁ›· ÛÙȘ 16 Î·È 17 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Î·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ∫ÏÂÈÛÙ¿, Â›Û˘, Â›Ó·È ∞∂π Î·È Δ∂π, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔ› ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 10, 11, 14

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚÔÓ‹È· ÂÎÙfi˜ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÒÚˆÓ ■ ÛÂÏ. 15

¶√π√Δ∏Δ∞ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ™π√ ª¡∞ À ° Δπ∫√ π¢πø

π¢πø Δπ∫√ §À∫∂ π√

™’ ÂÌ¿˜ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ñ √˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË - ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ¯Ú¤ˆÛË ñ ∞fiÎÙËÛË ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ Ù˘¯›ˆÓ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ñ ª·ı‹Ì·Ù· ÛοÎÈ - ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ ñ ÃÔÚˆ‰›· - ÂÎÌ¿ıËÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ñ ∞ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ȉÈfiÎÙËÙÔ Á‹Â‰Ô 5Ã5 ñ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ - ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ñ ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ - ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ

∞¡∞∫√π¡ø™∏ °È· ÙÔ ™¯ÔÏÈÎfi ŒÙÔ˜ 2013-2014 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ - ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ÁÈ· Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ √È ∂°°ƒ∞º∂™ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È (Ô‰fi˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢. ÷Ù˙‹). ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 2421064888 Î·È fax 2421064887 site www.promitheas.edu.gr & e-mail: info@promitheas.edu.gr

¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛË ¯·Û›˜ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 13

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú· ■ ÛÂÏ. 17

∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ■ ÛÂÏ. 25

∏ ¡›ÎË ·›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì °¿˙ˆÚÔ ■ ÛÂÏ. 24


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

μ¿ÈÔ˜ Δ·ÎÔ‡Ì˘, ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜

A¶√æ∂π™

«∞˜ Á¢Ùԇ̠ÙË ¯·Ú¿ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ»

¢ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Δ˘ Ãπ™Δπ¡∞™ ∫√æπ¡∏ À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÙÚ‚ψı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ “Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ” . °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Î¿ı ̋ӷ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÔÏ˘ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ì¤ÛË Î‡ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Á‹Ú·ÙÔ˜, (921,15 ¢ÚÒ) ı· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ÌÈ· ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ. ∫È fï˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÔÛfi Â›Ó·È (ÛÙ·ÙÈÛÙÈο) ÎÚ˘Ì̤ӷ ÔÛ¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È Ù· 2.500 ¢ÚÒ. ÀÂÚ‚ÔÏÈο, fi¯È ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËηÓ, ›Ù Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘„ËϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó Â›Ù ÂϤˆ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÛÙË ¢∞∫∂ ‹ ÙËÓ ¶∞™∫∂ (ÔÏϤ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ¢∂∏ Î·È Û ¿ÏϘ ¢∂∫√) ›Ù ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ¤Ó· 24ˆÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, Û ı¤ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ÂÚ‹ÏÈÎˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ì Âȉ‹ÛÂȘ, Û¯fiÏÈ· Î·È Ï·˚ÎÈÛÙÈΤ˜ ÎÔϷΛ˜ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ. ™Â Îϛ̷ ÊÙËÓÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÌÔ˘ Ô˘ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÂÌ›˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂ, Ô˘‰Â›˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ·ÔÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ∫·Ù¿ ‚¿ıÔ˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚ÔÏÂ˘Ù‹Î·Ì ›Ûˆ ·fi ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. °È·Ù› Â¿Ó ÙÔ PSI η٤ÛÙÚ„ ηٿ 50% Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ÙÔ ¿ÏÏÔ 50% ›¯Â ‹‰Ë ηٷÛÙÚ·Ê› ·fi ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ì·˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔÔ 1997 Ô‰ËÁ‹Û·Ì ÛÙËÓ ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ™Ú¿Ô Î·È Δ‹ÓÈÔ fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÎÓ˘·Ó ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛˆÙËÚ›·˜ (ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘Ó˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÛÙ›). ªÂÙ¿ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ °È·ÓÓ›ÙÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ· Î·È Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋. º˘ÛÈο, ÙfiÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Î·È ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ı· Ù˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Á‹Ú·ÓÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ; ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È Â‰Ò: Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‹ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· οÓÂÈ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ; ŸÔÈÔ˜ ›¯Â ‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ (·¯Ú›·ÛÙË) Â·Ê‹ Ì ٷ ȉȈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÁÂÚÓ¿ÂÈ Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ¢ÈfiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ·ÓÂÓÂÚÁfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 30%, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ¤ÊÙÂÈ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ 199Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏϘ 220 ¯ÒÚ˜ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ 29% ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Δ·Ì›·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

F

·ıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ· Ì·˜ Ì›· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Û˘ ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ùˆ¯Ô‡˜ Î·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ·ÏÏË ÏÂÁÁ‡Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙˆÓ · Á·ıÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠È· Ó· ÈÛ¯˘ÚÈ ˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ‹ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ fiÙÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·È‰È¿ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÙÔ μfiÏÔ ˙Ô˘Ó Ì¤Û· Û ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜, ¯ˆ Ú›˜ ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ı·ÏˆÚ‹. ŸÙÈ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ˘ÔÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ ·˜” . Δ· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ - fiˆ˜ Î·È ÔÏ Ï¿ ¿ÏÏ· Ô˘ ϤÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ - ·Ó‹ ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ΔڇʈÓÔ˜, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡Â· fiψ˜ μfiÏÔ˘, . μ¿ÈÔ Δ·ÎÔ‡ÌË.

“∫

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÎÎÏËÛ›· Â‰Ò Î·È 26 ¯ÚfiÓÈ·. ÀËÚÂÙ› ÙËÓ ÈÂÚÔÛ‡ÓË Û˘ÓÔÏÈο 32 ¯ÚfiÓÈ·. “∏ ÂÓÔÚ›· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰È·ÈÛو̤ÓÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ϥˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Δڇʈӷ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË” . ΔÒÚ· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜, ηıÒ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. “ŸÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·˜ ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ Ì ̛· ˙ÂÛÙ‹ ·ÁηÏÈ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ fiÏˆÓ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Δڇʈӷ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÈÂÚ¤·˜. ∏ Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Â›Ó·È Ì›· Û˘ÓÔÈΛ· Ì ÏËı˘ÛÌfi ̤Û˘ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ∫·ÙÔÈÎÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∂›Û˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÚÔο̷ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÓÔÈΛ· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â¤ÊÂÚ Ì›ˆÛË ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ô . μ¿ÈÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜. “∏ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜. ∏ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ı› Ó· ÙȘ ηχ„ÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ó‡̷ ·˘Ùfi Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™ °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ πfiÓÈÔ, ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ÚԂϤÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ-·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ¯ÒÚ·.

ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÙÔÏÌÒ ˆ˜ ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ΔڇʈÓÔ˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ·fi fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÙ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÂÓÔÚÈÙÒÓ Ì·˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô . μ¿ÈÔ˜. √ ÈÂÚ¤·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ∏ ÂÓÔÚ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Δڇʈӷ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ÛÈÙ›˙ÂÈ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ·fiÚˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÈ ÚˆÈÓfi Û 20 Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔË ‰ÈÂÙ›· 2012-13 Ë ÂÓÔÚ›· ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÓÔÚÈÙÒÓ. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· Ï‹ÚˆÛ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ› ÙÔ Ú‡̷ Û ÊÙˆ¯¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÂÓÒ Î·Ù¤‚·ÏÂ Î·È “¯·Ú¿ÙÛÈ·” ÁÈ· ¿ÏϘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯·ı› ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. “Ÿ,ÙÈ ÌÔÚԇ̠οÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Ì·˙¤„ˆ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙ· “ÊÈÏ¿ÓıÚˆ·, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ÛÙ·ıԇ̠‰›Ï· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ·È‰› ¯ˆÚ›˜ Û¯ÔÏÈο, ¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi. ∫·Ì›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔ˜ ÂÈ‚›ˆÛË Ú¿ÁÌ·Ù·. ªÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ˙ËÙÒ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ. ¡· ÛÙ·ı›Ù Ï¿È Ì·˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ ÎÔÈÓˆÓÔ› ÙÔ˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· Á¢Ù›Ù ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ΔڇʈÓÔ˜.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...32ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 22...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...33ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 20...33ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...32ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 17...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...32ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...32ÔC.

FINANCIAL ADVISORS

§ÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ºÔÚÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ∂ÏÂÁÎÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ∂Î·›‰Â˘ÛË - ∞ÓıÚÒÈÓÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi>>> Larissa Startup Center>>>

6999394929 ·fi 17.00 ¤ˆ˜ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 4 ΔËÏ. & Fax: 2410 536004 Δ.∫. 412 22 §∞ƒπ™∞ ∫ÈÓ.: 6972 264223 e-mail: mariosstagiannis@yahoo.gr

ª¶√Δ™∞ƒ∏ 10 ñ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π μ√§√™

™Ã√§∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ Ã∂πƒπ™Δø¡ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ ™∫∞ºø¡ ∏§π√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ giliopboat@yahoo.gr

™∫√Àº∞ 9, ¡∂∞¶√§∏ ñ Δ.∫. 383 34, μ√§√™ ∫π¡.: 6972 917764 - 6981 278742


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∞ÁˆÓ›·

™ÙÔÓ “·¤Ú·”

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ 300 Î·È ϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 1650 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞∂π Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ó ı· Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ̤۷. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù·¿Ù˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·È Ó¤Ô Î‡Ì· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ı· ¤ÚıÂÈ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÙfiÙ ÙÔ ¶.£. Èı·Ófiٷٷ Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜.

ªÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ó· ¯Ù˘¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÚԤ΢„·Ó Ù· ÚÒÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∂Á·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓÈ·›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ, °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ. ™˘Ó¤ÂÈ· ı· Â›Ó·È Ù· Ó‹È· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ÔÏ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ψÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ· ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÁηÈÚ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ¯Ù˘¿ Û‹ÌÂÚ·...

º.™.

ΔÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ·fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”

Èڛ˜ ۯ‰ȷÛÌfi Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. √È ·ÔÛ¿ÛÂȘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó, ¤ÁÈÓ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›·. √È ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ Â›Û˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο. ∞ÎfiÌË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ʤÙÔ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙÂ-‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· Â›Ó·È fiÏ· ¤ÙÔÈÌ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜. º.™.

™Â ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ™Â ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ÂÚÁ›Â˜, ÂÓÒ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÌË ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ΔÒÚ· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‚·ı‡ ˘Ú‹Ó· Ù˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ̤ÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Â‰Ò ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔÌËÓ‡ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ˜.

ªÂÈÔ„ËÊÈο

√Ì¿‰Â˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘

ªÂÈÔ„ËÊÈο „‹ÊÈÛÂ Ë ∂§ª∂ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÂÓı‹ÌÂÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∞ÎÔ‡Û·Ì ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ μ¤Ú·, Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ì·˜ ÚÔͤÓËÛ ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ‚¤‚·È· Ë Ù·ÂÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁ›ٷÈ. ™Â Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ì ÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ fiÙ·Ó „ËÊ›ÛÙËΠÌfiÓÔ ·fi 146 ¿ÙÔÌ·, › ˆ˜ Ë Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ›, ̤ÏË Ù˘ √§ª∂. ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜! ¢ËÏ·‰‹ ˘‹ÚÍ ÌÈ· Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË - fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ›Â, 500 ·fi Ù· 1.700 ̤ÏË - Ë ÔÔ›· Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÌË “ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΔ Û „‹ÊÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο, Ì ÌÈ· Ê·ÓÙ·Ûȷ΋ ̤ıÔ‰Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì·Ó, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÓı‹ÌÂÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜. ŸÙ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ì ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¯·ı›. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠ·ÓÔȯٿ Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ó¤Ô Á‡ÚÔ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÚÔÊ·Ó¤ÛÙÂÚË ¤Î‚·ÛË Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫¿ÏÂÛÌ· Á›ÓÂÙ·È ‰Â Û fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜. ¶fiÏÂÌÔ˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÈ·˜ ¿ÚÚˆÛÙ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ë ÔÔ›· ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ù· ¯¿ÏÈ· Ù˘, Á˘Ú‡ÂÈ Î·È Û˘ÓÂÓfi¯Ô˘˜.

∞ÎfiÌË Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›· Ë ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ∫·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÂÂÙ‡¯ıË.

∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ª∞ƒ¡∂§§√À

¶ÏÂfiÓ·ÛÌ· ·ÛÙÔ¯›·˜ ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î¿ı ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¤ÍÙÚ· ÊÔÚÙ›Ô ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ·ÊÔ‡ Ô ‰È·Ì‹Î˘ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÂÓÒÓÂÈ ÎÔÌ‚Èο ΤÓÙÚ· ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. √È ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ù· Û˘Ó‰Èοٷ, ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È ÔÈ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Ì ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ (ˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Î·È ˆ˜ ηٷÛÙÔÏ›˜) ¿Ó ÛÙËÓ ∂ÎıÂÛË ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ, fi¯È ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ȤÛˆÓ. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ÛÙÔ ‰È·Ì‹ÎË Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙȘ Ì›˙ÂÚ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ·ÎfiÌË ÂÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ· ‡ÊÂÛ˘, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È -ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·Ú·ÌÈÏÒÓÙ·˜- Ù· ηڷ‚¿ÓÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ô‰ÂηÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘, Ì ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ı˘Û›Â˜ Î·È „˘¯ÔÊıfiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, ¿Ó ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·È‰È¿ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Û˘ÚÚÈÎӈ̤ÓÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜. ŒÓ· ÙÔ›Ô ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÎÔÈÌÔًوÓ, Ô˘ ÛÙ‹ıËΠٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· fi¯È ÁÈ· Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÛٛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË Ì›· ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ï˂›ÔÈ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË Î·È ·ÓÒÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ÍÂÔ˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙȘ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ. ∫¿ÙÈ Û·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Î·È ·ÔÙÂÏ› ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛˆÓ. (∞fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”)

º.™.

μ.∫.

ΔÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó... ªÔÚ› Ó· Û˘ÌʈÓ› ηÓ›˜ Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ·ÏÏ¿ Ò˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Ó· ÌË ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ-̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ∫˘ÚȷΤ˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË “§Â˘Î‹ ¡‡¯Ù·” ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘... ª· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ¤Ó·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ, Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο; ¡· ÌËÓ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÁÁڿʈ˜, ·Ó Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ‹ fi¯È Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜; ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÚıÒ˜ ˙ËÙ› ·fi fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ·Ó ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ı¤Ì·, ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÚÂȘ Î·È Ô ÎÔ‡ÎÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ .¯. ÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ó ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È fi¯È ̤۷ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ·Ó Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ‹ fi¯È Ì ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË; ¢∏ª√.™.

¶È¤ÛÂȘ

™˘ÓÙ¿ÍÂȘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜

ªÂ ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ̋ψÓ. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 35% ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜, Ô˘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ¯Ù˘¿ ÙÔÓ Î·Úfi, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˆ˜ ÌË ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ȤÛÂȘ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂§°∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. øÛÙfiÛÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂§°∞ Ë ·ÒÏÂÈ· ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚÔηÚ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ô˙ËÌÈÒÛÈÌÔ ·›ÙÈÔ. ∞ÒÏÂÈ· ·fi ÌÈÎÚÔηÚ›· ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒıËΠٷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ¤Ú ¿ÊıÔÓÔ Î·È Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ ı· ·Ô˙ËÌȈı› Û‹ÌÂÚ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ȤÛÂȘ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó Î·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔ·„ÂÈ...

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ·fiÌ·¯ˆÓ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·›ÚÓÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 660.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î‡ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË 371,44 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, fiˆ˜ ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ Â›Ó·È Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÙfiÛÔ Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÈ Ó· ÚˆÙÔÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ì 370 ¢ÚÒ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÙÔ ÓÂÚfi, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘; ∫¿ÔÙÂ, Ù¤ÙÔÈ· ÔÛ¿ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ª·Î¿ÚÈ Ë Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙË ¢∂£ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË....

μ.∫.

°. ΔÛ.

ªÂ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ∂∞∫ ÛÙËÓ ¶∞∂, η٤ıÂÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶ÚÔ¯ı¤˜, Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÏÔÁÈο, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ·, ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË. ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ϤÔÓ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ¯·ÚÙ› ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÚÈÓ ·ÔÊ·Óı› Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ

∞fi ÂÊ¿·Í, ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ· ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ¿ÂÈ Ì ÙË Û˘Ó¯‹ Ì›ˆÛË, ÙÔ ÂÊ¿·Í ı· ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó Â›Ó·È ¤Ó· ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·. £· ‚Á·›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 2000-3000 ¢ÚÒ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÚÁ›· ÙÔÚÈÏ›˙ÂÈ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. √ ηı¤Ó·˜ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fi,ÙÈ ÌÔÚ› ·fi ÙË ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË, ı· ‚¿ÏÂÈ ¯¤ÚÈ ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È ÙÔ ÂÊ¿·Í. º.™.

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 -2 Î·È 10 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

§·˚΋ ·ÁÔÚ¿

ıÂÙÈ΋˜ χÛ˘ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙË” .

√ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ·ÏÈfi˜ μfiÏÔ˜ ›¯Â Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ. ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÌË, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·˜ ÎÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·ÌÚ¿ÎË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ÏfiÁˆ ηٿÚÚÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. ª¤ÓÂÈ fï˜ Ë ı‡ÌËÛ‹ ÙÔ˘. ¡· fï˜ Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 65 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÚÔ¸‹ÚÍÂ Ë ·ÏÈ¿ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÌÈ·˜ ÌfiÓÈÌ˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ì fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÌÈ· fiÏË Û·Ó ÙË ‰È΋ Ì·˜. 濯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ·fi fi,ÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÂÈÒıËΠfiÙÈ Ôχ ı· Ù·›ÚÈ·˙Â Û·Ó ¯ÒÚÔ˜ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ÂÚ›ÈÔ Ù˘ π∞™ø¡ ÎÔÓÙ¿ Î·È Ï¿È ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿. ∂›Û˘ ›¯· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ Ù¤ˆ˜ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÌÈ·˜ ÁÂÓÓ·›·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô fï˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ȉ¤Â˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ ÏÔÁÈο Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó (ÏfiÁˆ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛˆÓ) ÛÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ „ˆÓ›ÛÂÈ Û ·ÁÔÚ¤˜ ÎÔÓÙÈÓÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ‡ÎÔÏË ÌÂٷΛÓËÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ∂Âȉ‹ fï˜ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ˘ԉ›¯ıËÎÂ Û·Ó ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ „·Ú·ÁÔÚ¿ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Ï·˚΋˜, ÂÂȉ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÌË ÏˆÊÔÚÂȷΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ŸÌˆ˜ ·’ fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ˆ fiÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰¤Â˜, ÛΤ„ÂȘ Î·È ÁÓÒ̘ ÔÏÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ıÂÙÈ΋ χÛË ÁÈ·Ù› ÂÌ›ÙÔ˘Ó Î·È ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÊÂÓfi˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Î·È ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÌÔÚÒ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·ÏÂ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÌfiÓÈÌ˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, Ô˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙȘ ‚Ú›ÛΈ Î·È ÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ÁÈ·Ù› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È ˆ˜ ‰ËÌfiÙ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÌ·È ÌÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ŒÓ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì fiÏ· Ù· ¯¤ÁÁ˘· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˘ Î·È Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ôϛ٘ ÌÈ·˜ fiÏ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰È·‚›ˆÛ˘. ªÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ ·ÚÔ‡Û˜ ÛΤ„ÂȘ, ÁÓÒ̘ Î·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜

ÃÂÈÌÒÓ·˜ ÂÓ fi„ÂÈ... √ Î. μ·Û. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Á˘ÌÓÔ‡˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ ÛÈÓı‹Ú·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÈÓ·¯ıÔ‡Ó fiÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ·ÊÔ‡ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÚÔ‰Èο˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È fiÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ô͇ÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ηÏ¿˙ÂÈ, Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿, ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, fiˆ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ fiˆ˜ Ì·˜ ϤÓ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ‚ÔÏÔ‰¤ÚÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙË ÚÂÌԇϷ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙÒÚ· ÌÈ· ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ ı· ÂȉÂÈÓˆı› ÛÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜ ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂȉfiÌ·Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Î·È ¿ÏÏ·. √È ÂÓ¤ÛÂȘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜, ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “Ú¿ÊÈ” , ·ÊÔ‡ ÏËıÒÚ· ÊfiÚˆÓ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∫·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Û·È Ì¿ÓÙ˘ ÁÈ· Ù· ¿Û¯ËÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÒÚ· ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÊÔÚÔ΢ÓËÁËÙfi, Ù· ηٷÚÁËı¤ÓÙ· Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÛfiÎÏÂÈÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Ô ∂√¶ÀÀ Ô˘ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ¯Ú¤Ë, Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰Ú¿Ì· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ·, ·Ó·ÙÈÓ¿˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙÒÚ· ÛÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘˜ ÙË... ıˆ›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‚Ô‡Ú‰Ô˘Ï·. ÃÂÈÌÒÓ·˜ ÂÓ fi„ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÛÙÔ Î¿Ùˆ-οو ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙÔÓ ·Ïfi Ï·fi, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ, ı· ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÔ˘ Ë ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Ì·˘Ú›Ï· ı· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô, ·ÊÔ‡ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ¿ÌÂÛ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤Ó· ÊfiÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ (¯·Ú¿ÙÛÈ ¢∂∏, ÊfiÚÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ∂Δ∞∫, ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÊfiÚÔ˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î.¿.) Î·È Î·Ï¿ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, fï˜ ÔÈ ÔÏÏÔ›, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔÈ, Ì ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙÛ¤˜, Ô‡ Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó; ∏ ı‡ÂÏÏ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ô˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È ı· ‰Â›ÍÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘, Ì Ô͇ÙÂÚË ÌÔÚÊ‹, ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚ›Á˘ÚÔ, ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ªÂ Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, Ó· ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ‰‡Û‚·ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÚ›· Ì·˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÛΤÙÂÙ·È Ó¤· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Ì·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË, ·ÏÏ¿ ·ÔÛ¿ıÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÎÚËÍË ›Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÌÈ· ¤ÚÔ˘-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ÕÓÙÚ·˜ ·fi ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ ¤Î·Ó 19 Ï·ÛÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ™Ô‡ÂÚÌ·Ó √ äÚÌÂÚÙ ΔÛ¿‚˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÔÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ™Ô‡ÂÚÌ·Ó. ∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙÔÓ ÎfiÌÈÎ ‹Úˆ·, Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ï·ÛÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Á›ÓÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ ÈÓ‰¿ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. √ ΔÛ¿‚˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û 19 Ï·ÛÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÚÈÓÔÏ·ÛÙÈ΋, χηÓÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÏÈÔ·Ó·ÚÚfiÊËÛË, ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÛÙÔ Û·ÁfiÓÈ, ÂÓÒ ÙÔÔı¤ÙËÛ ıˆÚ·ÎÈο ÂÌÊ˘Ù‡̷ٷ Î·È ÎÔÈÏȷο ÂÌÊ˘Ù‡̷ٷ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÍÔ‰¤„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÚÈÔ˘Û›· Â¿Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ÙË ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Ô‡ÂÚÌ·Ó Î·È ÂÚ·Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ∫·Ï¿-

Û· ˘ÔÛ¯ÂÛÈÔÏÔÁ›·, Û›ÁÔ˘Ú· ‰È·„¢‰fiÌÂÓË, fiˆ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. √ ηًÊÔÚÔ˜ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ¿Û¯ËÌÔ˘˜ ·ÙÚ·Ô‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘. £· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ӷ ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ; ∏ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ô‡Ù ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020, ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË 70 ‰ÈÛ. ÁÈ· Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘ÌÂ. ÃÂÈÌÒÓ·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ë ¿ÓÔÈÍË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ôχ” .

¢∂£: ∞ӤΉÔÙ· ÊıÈÓÔÒÚÔ˘! (ÂÚ› Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÓËÊfiÚ·˜ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ plan b) √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Ú‰·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓËÊfiÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹” . ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙË ¢∂£, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ›ÛÙ¢·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ÔÈ ∫¿ÎηÏÔ˜, Bovi Î·È Boissonas, fiÙ·Ó Î·ÙÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1913. ªfiÏȘ fï˜ ÛÎfiÚÈÛ·Ó Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Á‡Úˆ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ οÙÈ ‰Âο‰Â˜ ̤ÙÚ· ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿! ªÂ 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2013 ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ì ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ 2014 Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì Èı·Ófi ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, Ô˘ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ı· ηχ„ÂȘ ÙÔ 1/10 ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2014 ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜, ‡ÏÔÁ· Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÂÚÒÙËÌ·: ª‹ˆ˜ fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ·ÓËÊfiÚ· ‰Â ‚ϤÔ˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ “Û‡ÓÓÂÊ·” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘, ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜; “√‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ˘‹Ú¯Â plan b Î·È fiÔÈÔ˜ ÙÔ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ‹ ϤÂÈ „¤Ì·Ù·” . ∞˘Ù¿ ÂÚ›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô Î. ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â plan b, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÓ‰ÔÙÈÎÔ› ÔÈ ÔÏ˘Ú¿ÁÌÔÓ˜ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜ ÛÙ· fiÛ· ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ë ÙÚfiÈη, ÌÈ·˜ Î·È Ë ¿Ù·¯ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÎÙfi˜ ¢ÚÒ, ı· ÚÔηÏÔ‡Û ‰˘ÛıÂfiÚ·Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË; ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ Plan B, ÙfiÙ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ¿ÁÓÔÈ·, ‰ÂÈÏ›· Î·È ÁÈ· η΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÂÓfi˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ - ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ì ·fiË¯Ô ÛÙ· fiÛ· Ì ÙfiÛÔ Â˘ÎÔÏ›· ‰Â¯ı‹Î·ÌÂ! √fiÙÂ, ÁÈ·Ù› ˘¤ÁÚ·„·Ó Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÌÓËÌfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿, ÂÊfiÛÔÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÙÔ fiÔÈÔ plan b ‹Ù·Ó ̇ıÔ˜; ∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fï˜ ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (fiˆ˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛٷٷÈ) plan b, Ô˘ ı· ÛÙÔ›¯È˙ ÛÙËÓ

Ì·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ηÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· οÓÂÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·. “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û·Ó ÛÔ‡ÂÚ ‹Úˆ·˜ fiÔÙ ÊÔÚ¿ˆ ÙË ÛÙÔÏ‹. ™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÛÒÛˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔ˘ Î·È Ó· οӈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó” ‰ËÏÒÓÂÈ. º˘ÛÈο, ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÔÏϤ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ıˆÚÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÔÈ¿ÛÂÈ Û οÙÈ “Ù¤ÏÂÈÔ” Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. “∂¿Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÛÔ‡ÂÚ ‹ÚˆÂ˜, ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔÈ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÁÒÓÔÓÙ·È, fiÙÈ ‰ÂÓ Âı·›ÓÔ˘Ó. ™·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚԇ̠ÌfiÓÔ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜” ‰ËÏÒÓÂÈ. √ äÚÌÂÚÙ ΔÛ¿‚˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. “ŸÌˆ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ‹ fiÙ·Ó Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÔ˘ ÌÔ‡ ÂÈ fiÙÈ ÙÔ

ÛÒÌ· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ÙfiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ” ‰ËÏÒÓÂÈ.

¢¿ÓÂÈ· Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·... ™·Ó¤Ï ‰›ÓÂÈ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ ∂Ù·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓ˘fiıËÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ‰¿ÓÂÈ·, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙȘ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÏ¿Ù˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ Gucci, Chanel, Hermes ‹ Louis Vuitton Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÂÙÚËÙ¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·Í›· Ù˘ ÙÛ¿ÓÙ·˜. ª¤Û· Û ÌÈÛ‹ ÒÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· Yes Lady Finance ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 4%. ∂¿Ó Ô ÂÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ÙfiÙÂ Ë ÙÛ¿ÓÙ· ˆÏÂ›Ù·È Û ηٿÛÙËÌ· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÂȉÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Û‡‰Ô˘Ó ‚¤‚·È· Ó·

∂˘Úˆ˙ÒÓË 1 ÙÚÈÛ. ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ, ÚÈÓ ÙÔ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ (IIF) ÙÔ˘ Î. Δ. ¡Ù·Ï¿Ú·. Δ¤ÙÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÌÂϤÙ˜ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·Ï¿ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜-ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ¿ÏÏ· οÔÈÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¢ËÏÒÛÂȘ Â›Û˘, ÙˆÓ °ÈÔ‡ÁÎÂÚ, ™fiÈÌÏÂ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ï¿ÓˆÓ. ¶·ÚfiÌÔȘ ı¤ÛÂȘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Î·È Û ÌÂϤÙ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ (.¯. IFO °ÂÚÌ·Ó›·˜), Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó ‹ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ΤÓÙÚÔ ÂÚ¢ÓÒÓ ‹ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂∂, Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È ÌË ıˆÚ› ˆ˜ ¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ plan b ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û ¤ÎÙ·ÛË ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. TÈ Â¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ Ì ÙȘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÓÂΉȋÁËÙË ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ˘Ê¤ÚÔ˘Û·˜ ·ÂÈÏ‹˜ ÁÈ· ¤Ó· plan b; ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ χÛ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏÔ È· ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË (‰ËÏÒÛÂȘ ™fiÈÌÏÂ) Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi È· ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È È· ‰Â̤ÓË ¯ÂÈÚÔfi‰·Ú· Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È Ë ∂∂ Ôχ ÈÔ ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÙÔ fiÔÈÔ plan b ıˆÚÂ›Ù·È „¤Ì· ‹ ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÙ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2009 ÂÈÂÈÎÒ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÂÓfi ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛΤ„˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó ·˘ÙÔ› Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜!” .

“∫‡Ì·Ù· Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ” “™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·... ·̷ٷ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ „˘¯‹˜ ÌÔ˘. ÕÏÏÔÙ ‹ÚÂÌ· ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ¿ÏÈ ÔÚÌËÙÈο... ÔÚÌËÙÈο Î·È Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÈ·›·... ηٷÎχ˙Ô˘Ó, ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›Ó·È ÌÔ˘ ·Ù›ı·Û· ·̷ٷ Ô˘ ÌÔ˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÓËÓÂÌ›·... ·Ù¿Ú·¯Ë ı¿Ï·ÛÛ·... ÎÈ fï˜ Ô ı˘ıfi˜ Ù˘, ‚Ú¿˙ÂÈ... Û·Ó Ï¿‚· ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ÛÙ· ¤Áηٷ Ù˘ Á˘ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ‰›Ô‰Ô, Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ ÙÔ ıÂÚÈfi Ô˘ ’¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Û ӿÚÎË, Ó· ÙÔ Ù·Ú¿ÍÂÈ... Î·È Ó· ͯÂÈÏ›ÛÂÈ Ì’ ÔÚÌ‹ Î·È Ó· ο„ÂÈ fi,ÙÈ ‚ÚÂÈ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘. ΔÔ‡Ù· Ù· ·̷ٷ ‚·ıÈ¿ ÂÁη‡Ì·Ù· ÎÈ Ë ·Ï̇ڷ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÙ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÁÏ˘Îfi˜ ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˜ fiÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÏÈÛ¿¯ÓË Ô˘ ¯¿Ú·Í·Ó ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ù· ·̷ٷ. Δ· ·̷ٷ ÙÔ‡Ù·, Ù· Ï¿ÙÚ„· fiÏ· ÎÈ Â˘¯‹ıËη ÛÙËÓ ¿ÌˆÙË Ì· Î·È ÛÙËÓ ÏËÌÌ˘Ú›‰· Ó· Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·Ù›ı·Û·... Ó· Ù· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ÎÈ ·˜ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘”. ∫·ÙÂÚ›Ó· μÂÚÁÂÙ¿ÎË

·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙȘ ÔχÙÈ̘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙȘ ‰ÒÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·” ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. “ŒÙÛÈ, ÛÎÂÊًηÌ ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ˘ËÚÂÛ›·” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. Δ· ‰¿ÓÂÈ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 200 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÙÛ¿ÓÙ·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ÂÏ¿Ù˘ ¤ÊÂÚ ̛· ÙÛ¿ÓÙ· ·fi ‰¤ÚÌ· ÎÚÔÎԉ›ÏÔ˘ Î·È ¤Ï·‚ ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 32.200 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· οı ÙÛ¿ÓÙ·˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È Â¿Ó Ë ÙÛ¿ÓÙ· ·Ô‰Âȯı› „‡ÙÈÎË -οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿- ÙfiÙ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÌË Ê¤ÚÂÈ Û ·Ì˯·Ó›· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ; ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌˆÓ ΔÛÔ˘Ïԇʷ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙›, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

/5

∞ÚÈıÌË̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ª¿Á„ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” , ˆÛÙfiÛÔ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·ÚÈıÌË̤ӷ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·ÚÈıÌË̤Ó˜ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÚÈıÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· ÌÔÚ› Ô Î¿ı ·ÎÚÔ·Ù‹˜-ı·ً˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, Ó· ÌË ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÂÙ·È Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Û¿ÏÙ·, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ó· ηı›ÛÂÈ... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û οıÂ Û˘Ó·˘Ï›· ‹ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ-ı·ÙÒÓ, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚˆÙfiÁÔÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË ÌË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛˆÓ. ¢∏ª√.™.

°ÈÒÚÁÔ˜ ΔÂÙÚÈÌ›‰·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ë ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· ı· Ù· ¿ÂÈ Î·Ï¿. ÕÏψÛÙÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ï›ÁË ¯·Ú¿” .

§·ÎÎÔ‡‚· Û ‰ÚfiÌÔ ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÎÎÔ‡‚· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒÔ˙Ô‡-¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜.

Δ۷ϷΈ̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜

º.™.

¡¤Â˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

μ·Û›Ï˘ ∫Ô‡ÎÈÔ˜ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜

“¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ·Ó¿ÏÔÁ·”.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂٷ͇ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ·Ú¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ԯϋÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·, ÚÈÓ ·fi 3-4 Ë̤Ú˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È °·Ì‚¤Ù·, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Û·Û·Ó ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ‰ÂÓ ÓÈÒıÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·ÛÊ·Ï›˜. °. ΔÛ.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹

ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘ ª·Ú›ÁÎÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· Ì ϛÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∂›Ì·ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Î·È ÛÔ‚·ÚÔ›” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ Ë ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠̠ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, Â›Ó·È ˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ï›ÊÙÈÓÁÎ. ª‹ˆ˜ Î·È ÛÙÚÒÛÂÈ... ÂȉÂÚÌ›‰· ÏÈÁ¿ÎÈ, ÁÈ·Ù› Ì ٤ÙÔÈ· ¯¿ÏÈ·, οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Î·È Ó· Ê¿ÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ‹ ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô.

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Ô‰ËÁÔ› Î·È ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ ‡ÎÔÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› οÔÈ· ̤ÚÈÌÓ· ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÌ‚Ô˘.

°. ΔÛ.

∞ÎÚ›‚ÂÈ·

ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶∂μ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· “Û·Ì·Ú¿ÎÈ·” ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÔÏÏ¿, Â›Ó·È Î·È ÂÈΛӉ˘Ó·. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ∂›Ó·È Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó

¶·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂȉÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¤˜. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›·, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√È ÁÈ·ÙÚÔ› ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ “√È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ (8 Ì.Ì.) ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ Ó¤Ô ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” . ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ Î·È ¤Ó·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· “ªÂ ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÁÈ·ÛÌfi ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ª¤Û˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ¢¯¤˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: ŸÛ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· Û¯ÔÏ›ˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ‹ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ ı· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜. Δ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ·ÔÎÏÂÈÔ̤Ó˘ οı ¿ÏÏ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜” .

Ú·Ù›ÓÂÙ·È fi¯È ÁÈ·Ù› Ô Î·ÈÚfi˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ïfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ Û ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜, ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ÂÚÁ·Û›· ÙÚÈÒÓ, ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÔ Ôχ ÌËÓÒÓ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ì ΤډԘ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ªÂ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi˜ Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘... μ.∫.

11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1983

∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙÔ “√Úʇ˜” ÛÙÔ μfiÏÔ “™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ η٤Ï¢Û ¯ı˜ ÙÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙË £¿ÛÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “√Úʇ˜” Ì 264 °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÂÚÈËÁËÙ¤˜. √È Í¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ “√Úʇ˜” Ô˘ ·¤Ï¢Û ÁÈ· ÙË ª‡ÎÔÓÔ” . ¢ËÌÔÙÈο ¤ÚÁ· 86 ÂÎ. ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √∞∂¢ “ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ 86 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·Ó¤ÚÁˆÓ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÙÒÓ. ª¤Û· ÛÙÔ 1983 ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÈÛÙÒÛÂȘ 39 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ” .

ΔÔ ¶ÔÏÈÎfi μfiÚÂÈÔ ™¤Ï·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ı¤ÛÂȘ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ “ΔÔ μfiÚÂÈÔ ¶ÔÏÈÎfi ™¤Ï·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ı¤ÛÂȘ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙËÓ π·ÎÔ˘Ù›·-·˘ÙfiÓÔÌË ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙË ™È‚ËÚ›·. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ Û¯‹Ì·, ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘ ™¤Ï·˜ ÂÍ·ÚÙÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· Ì·ÁÓËÙÈο, ËÏÂÎÙÚÈο Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ Á˘, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1611... ∂·Ó·Ûٿ٘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ μ’ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ·. √È √ıˆÌ·ÓÔ› ·ÓÙÂÈÙ›ıÂÓÙ·È, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á‰¤ÚÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡Ó Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Ô˘ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ 1430 Ô ™ÈÓ¿Ó ·Û¿˜. 1906... √ ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ fiÚÔ “Satyagraha” ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÌË ‚›·ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘

ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Ù˘ πÓ‰›·˜. 1922... ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, °ÔÓ·Ù¿ Î·È ºˆÎ¿ ÛÙË Ã›Ô Î·È ÙË §¤Û‚Ô, ·fi Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ô˘ ‰È¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÓËÛÈ¿. 1964... ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ÂχıÂÚË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Â› Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™E¶TEMBPIOY 2013

™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· ÁÈ· ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜

™Ù· ÙÚ›· ‰ÈÛ. ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ªÂȈ̤ӷ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ηٿ 713 ÂηÙ. Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 10.

Δ·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÓÓ¤· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 10.

¢π∂ÀƒÀ¡™∏ ÛÙ· 9,041 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 6,371 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, η٤ÁÚ·„ ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2012. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 28.767 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi 30.593 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 38.824 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi 36.810 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012.

√È ‰·¿Ó˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 10.

ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘

ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙ· ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ οÓÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 4.632 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ŸÌˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÙˆÓ 4,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ οÓÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

Δ

Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ı· ›¯Â ʤÙÔ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ë ‡ÊÂÛË, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÊfiÚˆÓ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÌËÓÈ·›Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ·‡ÍËÛË ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi ÂÌ̤ÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ηχÊıËΠ̤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ Ù˘ “Ì·‡Ú˘ ÙÚ‡·˜” ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ·fi 1,1 ‰ÈÛ. Ô˘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Û 713 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÊÂÙÈÓfi ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ ÛÙÔ 1,6% ÙÔ˘ ∞∂¶. ªfiÓÔ ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‹Ù·Ó 367 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ˘‹ÚÍ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 0,7% ÙÔ˘ ∞∂¶. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ (ª¶¢™), ‹Ù·Ó ÁÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (SMPs), Ù· ÔÔ›· Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ ÛÙÔ 0,8% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ Î·Ù¿ 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 7,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔËÓ ·ÓÙ›-

ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2012 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‹Ù·Ó 12,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ, Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰·, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2012 fiÛÔ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ● Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ-

¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ó‹Ïı·Ó Û 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 5,6% ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È 5,9% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ÁÈ· ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ (SMPs), Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ● Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ-

¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ó‹Ïı·Ó Û 31 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1,1% ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È 3,9% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ÁÈ· ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ● Δ· ¤ÛÔ‰· ÚÔ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÊfiÚˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 32 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÚ›Ô˘ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯Â ÙÂı›. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ: ● Δ· ¤ÛÔ‰· ÚÔ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÙÔ˘ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ó‹Ïı·Ó Û 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ ηٿ 10,2% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘. ● Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 4,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 421 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ ηٿ 11,4% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘. ● Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù¿ 158 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 8,6% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, ÛÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ● √È ¤ÌÌÂÛÔÈ ÊfiÚÔÈ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 494 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ ηٿ 26,5% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘. °È· fiÏÔ ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ Â›Ó·È 328 ÂηÙ. ¢ÚÒ ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 15% Û ۯ¤ÛË ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2012, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ΔÙ∂

°È· “ÔÊı·ÏÌ·¿ÙË” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 10.

°π∞ “ÔÊı·ÏÌ·¿ÙË” οÓÂÈ Ïfi-

ÁÔ Ô ™Àƒπ∑∞ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‡„Ô˘˜ 2,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ. “ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ: - 683 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚˆÓ Û Ôϛ٘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂™¶∞). —ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶¢∂, ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηٿ 1,3 ‰È˜ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi-

¯Ô˘. ªfiÓÔ ·fi ÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙÔ˘ ¶¢∂, ÙÔ À. √ÈÎÔÓÔÌÈ-

ÎÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

ª∏Ã∞¡√Àƒ°∂π√ Ã√À§π∞ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜ Δ∂

- ∂ÈÛ΢¤˜ ˙·ÓÙÒÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ¶ÚÔÂÏÒÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ - ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ - ∂ȉÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ¢/ÓÛË: ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 3 - ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-66997.

- 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ‰·¿Ó˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô. “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ fï˜ Û ·˘Ù¿. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÔÛÔ‡ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ¢ÈfiÙÈ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ’ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup Ù˘ 21˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ... ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜

Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ.” (ÛÂÏ. 7, ªÓËÌfiÓÈÔ ÛÙȘ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜). √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó¯Ҙ ÂÁηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· “ÌÈÎÚÔ„˘¯›·” , ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·. ªfiÓÔ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Â·›ÓÔ˘˜. ∞Ó ‹ıÂÏ ÙÔ ÚÒÙÔ, ‰ÂÓ ı· ıfiψÓ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ¤ıÂÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙË ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚˆÓ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫∞ƒ¢∞™∏ ª∞ƒπ∞

°∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ - ∏¶∞Δ√§√°√™ ÚÒËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛÔÎ. μfiÏÔ˘ ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ¢∂ÀΔ. - ¶∞ƒ. 8 .Ì. - 12 Ì. ∞¶√°∂Àª∞: Δ∂Δ∞ƒ. & ¶∞ƒ. 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. ∞§√¡¡∏™√À 1 & π∞™√¡√™ 3Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§.: 24210 35464 ∫π¡.: 6973046825


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™E¶TEMBPIOY 2013

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ™·Ì·Ú¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ

∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ·fi ª·Í›ÌÔ˘ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞£∏¡∞, 10.

Δ

Ô ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ 78Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ·Ô¯ÒÚËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÙ›‰·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·Ú·ÙËÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÂÚÁȷ΋ ηٷÈÁ›‰·.

ΔËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· η˘Ùfi. ◊‰Ë, ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi Îϛ̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ë ËÁÂÛ›· Ó· ÛÙÚ›„ÂÈ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, fiÙÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÌÈ· ÔÌ¿‰· 15 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ˙‹ÙËÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ηıÒ˜ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ‰È·›ÛÙˆÛÂ, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, οÙÈ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÓÔÈÎÔ› ÙÔ˘, Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fï˜ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó fiÛÔ˘˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÌ·

ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Â›‰ÔÌ·. ∏ ÁÎÚ›ÓÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Û ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “∫·Ïfi ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ·ÏÏ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Î·È ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó. ªÂ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‰ÂÓ ı· ıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó” ¤ÏÂÁ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚÒÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ·fi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫.√. Ù˘ ¡¢, ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ·fi ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë, fiˆ˜ .¯. Ô Î. ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ì ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÌÔÈ¿-

˙ÂÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË, ÂÓÒ Ù· Îfiμμ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÎÙ˘‹Ì·Ù·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÎÔÚ˘Ê·›· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, Â›Ó·È ·Ó Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ϤÂÈ ·Ì¤ÚÈÌÓË ÚÔ˜ ÙËÓ “Ù¤ÏÂÈ· ηٷÈÁ›‰·” Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÎÚÂÌÈÛÙ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ› Ì ÎfiÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË Ï‹„Ë Ó¤Ô˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2015-2016. “∏ ¯ÒÚ· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ” ϤÓÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜, ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Û˘Ó‰Èοٷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¡¢, ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÈÛÙ‡ÂÈ, Û‡Ìʈӷ

Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μ¤ÛÔ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì‹Ó˜, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔÈ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈËı› fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÓÒ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ͉ÈÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÚ› ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ Â›Ó·È Â‡ıÚ·˘ÛÙË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Â˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÚÎÂÙÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ÂÁ›ÚÔ˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ success story, ÂÓÒ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ·ÚÓËÙÈο Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÂÚ› “‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿˜” ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·„‹ÊÈÛ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. °È· Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ ÙȘ fiÔȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ó· ·Ú·ÙÂı› Ë ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋, ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Ì ԉËÁfi Î·È ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢∂£, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ∫ÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 2014 ı· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi Ù· ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Â¿Ó ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Ȥ˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı› Ë ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·, Ì ÙÔ fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

∞Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ «∂ÚÁ¿ÓË»

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ∞£∏¡∞, 10.

™Δπ™ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Ë-

ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “∂ÚÁ¿ÓË” . ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛË ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ μ·Û›ÏË ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, ÙË ÁÁ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÓÓ· ™ÙÚ·ÙÈÓ¿ÎË Î·È ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ √∞∂¢ £fi‰ˆÚÔ ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. μÚÔ‡ÙÛ˘, “ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ “·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·” ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·: ¶fiÛÔÈ, ÔÈÔÈ Î·È

Ô‡ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ì ÙÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Ì ÙÈ Ù‡Ô Û‡Ì‚·Û˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÁÈ· ÌÈ· “˘Í›-

ª∞ƒπ∞ §À∫√ª∏Δƒ√À M.Sc. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÛÛ·¯Ô˘Û¤Ù˘ ∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· - ¢È·ÙÚÔÊ‹ ÕÚˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ 17562, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ./Fax: +30 210 7299 353 °ÎÏ·‚¿ÓË 44 & ∂ÚÌÔ‡, μfiÏÔ˜, 38221, ΔËÏ./Fax: +30 24210 21086 ∫ÈÓËÙfi: 6977 300 007 marialik@hol.gr

‰·” Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ, ϤÔÓ, Ó· ·ÛÎԇ̠ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·-

·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ‚¿ÛË Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È fi¯È “ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿” Ì ·Ϥ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ” , ÚfiÛıÂÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘ Ì ÙÔ ‚‹Ì· ·˘Ùfi “ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰ÈÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” .

ª¿ÚÌ·Ú· ñ °Ú·Ó›Ù˜

ªÓËÌ›· ∫ÂÚ·ÌÈο ¢·¤‰Ô˘ñ § Ô ˘ Ù Ú Ô ‡ñ ∂›‰Ë ÀÁÈÂÈÓ‹˜

™Δ∞ºÀ§∞™ Δ¤ÚÌ· Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ΔËÏ. & fax: 24210 59359 ñ ΔËÏ.: 24210 62896 ñ ∫ÈÓ.: 6972 832295

¶¿ÁηÏÔ˜

«¡· η٤‚Ô˘Ó Ì·˙› ¡¢ - ¶∞™√∫» ∞£∏¡∞, 10.

∫√π¡∏ οıÔ‰Ô Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô £. ¶¿ÁηÏÔ˜. “∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· η٤‚Ô˘Ó Ì·˙›. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ·Ó ‚¿˙ÂÙ ے ·˘Ù‹ ÙË ÛΤ„Ë ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. Ì·˙›. ™·˜ Ϥˆ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ‰ÂÓ Ï¤Ó ÌÈ· ̤۷, ÌÈ· ¤Íˆ, ÌÈ· ·fi Â‰Ò Î·È ÌÈ· ·fi ÂΛ Î·È Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ÌÈÎÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÂÚ› ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì·˙›” › ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· Fm. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. “∂›Ì·ÛÙ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÓÙ·Û˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤ˆ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ ÁÔ˘Ó·Ú¿‰Èη Î·È Ê˘ÛÂÎÏ›ÎÈ·. ∂ÓÓÔÒ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ÙÚfiÔ Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›. §›ÁÔ ÙÔ ‚Ô˘ÏÒÛ·ÓÂ Î·È Â›‰·Ù Ò˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ η›Ó ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ô˘ ηı¿ÚÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘... °Ú¿ÊÔ˘Ó “∫·Ì›ÓË, ÙÔ›¯Ô˜ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ” . §¤Ó fiÙÈ ı· ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ ı¤Ì·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Ì·˜”.

∂ÈÚˆÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ¶∞™√∫ ÕÌÂÛË Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÚˆÓÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ οıÔ‰Ô Ì ÙË ¡¢ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ̤ۈ Twitter ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÔÈÓ‹˜ ηıfi‰Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó ı· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚËı› Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ¤ÚıÂÈ. “§¤Ù ӷ ÛÙÂÓ·¯ˆÚËı› Ôχ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· η٤‚Ô˘Ì Ì ÙË ¡¢ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜; ∏ Ó¤· ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË ∫›Ó·” ¤ÁÚ·„Â Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Twitter.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À

§√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561

➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TETAPTH 11 ™E¶TEMBPIOY 2013

∂ͤÊÚ·Û ÙË ÚÈ˙È΋ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ™YPIZA ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ۈ̷Ù›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘

ΔÛ›Ú·˜: Ÿ¯È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ §∞ƒ∫√ ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ∞£∏¡∞, 10.

ËÓ ÚÈ˙È΋ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ §∞ƒ∫√ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ۈ̷Ù›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÚÈ˙Èο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ §∞ƒ∫√, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿ - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÁÈ·Ù› ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÍÂÔ˘ÏÈ¤Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂıÓÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÛÙËÓ ∂.∂. Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÓÈΤÏÈÔ ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ‰Èο Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

Δ

∂›ıÂÛË Ì ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙÔÓ ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∞£∏¡∞, 10.

£Àª∞ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚ-

Á·˙fiÌÂÓˆÓ Ù˘ §∞ƒ∫√, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, ¤ÂÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤‚·ÈÓ Ì ٷ fi‰È· ÙË μ. ™ÔÊ›·˜, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÊÒÓ·Í·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎÙÔ͇ıËÎ·Ó ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· Ì ÓÂÚfi, ÔÏÏ¿ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔÓ ¤Ù˘¯·Ó ηٷ‚Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘. √ Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ ÙÔ Ô,Ùȉ‹ÔÙÂ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ §∞ƒ∫√ ›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ‰È·‰‹ÏˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ· fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË.

Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚfiÛıÂÛÂ, Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ §∞ƒ∫√ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ 6 ÓÔÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÂÚ›Ô˘ 6.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ̛· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Ì·˜ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ §∞ƒ∫√ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘ Î·È ıˆÚ› fiÙÈ Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.

∞ÂÈÏÔ‡Ó Ì ÌÏfiη ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË §∞ƒ∫√, Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË §∞ƒ∫√ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰.Û. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÔÏ›ÙË Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë “ÌÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈ¿ÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο

·Ó·¯ÒÌ·Ù·, Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È·, Ó· ÙÔ˘˜ ηı˘ÛÙÂÚ› Î·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ §∞ƒ∫√ ∂˘‚Ô›·˜ Δ¿ÛÔ˜ £ˆÌ¿˜ Ì›ÏËÛ ۋÌÂÚ· ÁÈ· “ÙÔ ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ ÛÙË ¯ÒÚ·” Î·È ÁÈ· “ÍÂÔ‡ÏËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÈӷΛԢ ʷ΋˜” √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘,

ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÂÈÏËÙÈο ÛÙË μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó Î·È ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÓÂÚfi. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË §∞ƒ∫√ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ϤÂÈ “fi¯È” ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ §∞ƒ∫√ Î·È ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È ∫∫∂. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ù· ÂıÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÌÂÙ·ÏÏ›· Ù˘ §∞ƒ∫√ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÂÏÏËÓÈο ¯¤ÚÈ· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Ì·˙È΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ Ó· ‰È·Ï˘ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ë ¯ÒÚ·, Ó· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ fiÏ· Î·È ˘ÚÔÌ·¯Èο Î·È Ó· ÌËÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ù· ΢ÚÈ·Ú¯Èο Ù˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ΔÔ ∫∫∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ˆ˜ “·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙË §∞ƒ∫√, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·fi ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ∂∂, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ Â‡Ë¯Ô plan b’ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, Ì·˙ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ, ÂÙÛfiÎÔÌÌ· ÌÈÛıÒÓ, ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆӔ

Ãı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ™˘ÌÂÒÓ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ £·Ó¿ÛË ¶·Ê›ÏË ∞·ÁfiÚ¢ÛË ÂÎÔ›ËÛ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ¿ÓÂÚÁ˘

ÕÁÚÈ· ÎfiÓÙÚ· ÌÂ ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ “902”

∞£∏¡∞, 10.

∏ ¶ø§∏™∏ ÙÔ˘ 902 ‹Ù·Ó ·-

Δ√ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ÌÂ

·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ··ÁfiÚ¢Û ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ 37¯ÚÔÓ˘ ÔÊÂÈϤÙÚÈ·˜, ¿ÓÂÚÁ˘ ·fi ÙÔ 2009. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÌˉÂÓÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ‡„Ô˘˜ 93.517,98 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÙÒÙÚÈ· ÙÚ¿Â˙· ̤¯ÚÈ ÙȘ 13-2-2014, fiÔÙ Û Ӥ· ‰ÈοÛÈÌÔ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÌˉÂÓÈÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ, ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3869/2010 ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿.

∞£∏¡∞, 10.

ÊÔÚÌ‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘, Ì ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ™˘ÌÂÒÓ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∫∫∂ £·Ó¿ÛË ¶·Ê›ÏË. ΔÔ Îϛ̷ ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠfiÙ·Ó Ô Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙÔ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚÈÁÓ‡ÂÈ Ù· ÈÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ Ô‡ÏËÛ Û “ÔÊ ÛÔÚ” ÙÔÓ 902 Î·È ·¤Ï˘Û ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶·Ê›ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ Ô‡ÏËÛ ÙÔÓ 902 ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÈÛ¯Úfi ÙÔÓ Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. “√ Ï·fi˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÎÚ›ÓÂÈ ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÙ ٷ ÈÌ¿ÙÈ· Û·˜ ·fi ÙËÓ ÌÈ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ·ÔχÂÙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›ÛÙ ı‡Ì· ·ÏÏ¿ ı‡Ù˘. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹Î·Ù ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ÈÔ ÁÎÚ›˙Ô ÙÚfiÔ. ¶Ô˘Ï‹Û·Ù ÙÔÓ 902 Û ÔÊ ÛÔÚ, ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ÔÔ›·˜ „¿¯ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ¶·Úı¤ÓÔ˘˜ ¡‹ÛÔ˘˜” ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È

¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶·Ê›ÏË. “∂Ì›˜ ÙÔÓ 902 ÙÔÓ Ô˘Ï‹Û·Ì ÓfiÌÈÌ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ΔÔÏÌ¿Ù ÂÛ›˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· Ì·˜ ÂÁηϤÛÂÙ ÁÈ·Ù› ÙÔÓ Ô˘Ï‹Û·ÌÂ;” ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô Î. ¶·Ê›Ï˘ ÂÓÒ Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜: “Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ù· ÏÂÊÙ¿ Ó· Ù· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜; Œ¯ÂÙ ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ÌÈÏ¿Ù ÂÛ›˜ ÁÈ·

ÔÊ ÛÔÚ; ∂Û›˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ›ÛÙ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÊ ÛÔÚ; ∂Ì›˜ fiÏ· Ê·ÓÂÚ¿ Ù· οӷÌÂ. Δ›ÔÙ· ÎÚ˘Êfi ‰ÂÓ Î¿Ó·ÌÂ. ∂›ÛÙ ·Ó›Î·ÓÔ˜ Î·È ·ÈÛ¯Úfi˜. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÛÙÔȯ›· Ó· Ù· ηٷı¤ÛÂÙÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ¶∞™√∫ Ì ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ËıÈÎfi ·ÚÔ˜. Δ· ÌÈÛ¿ Û·˜ ÛÙÂϤ¯Ë ı· ¿ÓÂ Ê˘Ï·Î‹” . √ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¢ÚÈ‚ÂϤÁη˜, ˙‹ÙËÛ ӷ ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ “·ÈÛ¯Úfi˜ Î·È ·Ó›Î·ÓÔ˜” , ˆÛÙfiÛÔ Ô Î. ¶·Ê›Ï˘

Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘. “Ÿ¯È ·˘ÚÈ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¯Ù˘‹Ì·Ù· οو ·fi ̤ÛË. ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›ӷÈ. ∞Ó ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ó· ¤ÚıÂÈ Â‰Ò Î·È Ó· Ù· ηٷı¤ÛÂÈ. ∂Ì›˜ οÓÔ˘Ì ÔÏÈÙÈ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. ¢ÂÓ ·Ó¯fiÌ·ÛÙ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙË Ì›˙· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù·. ¡ÙÚÔ‹. ¡· ÌËÓ ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο. ∂›Ó·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ Î·È ·ÈÛ¯Úfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶·Ê›Ï˘. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ ÁÈ· Ì›˙˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫. •¤Úˆ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ù ÙȘ ÈÔ ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, οÔ˘ ÛÙȘ ¶·Úı¤ÓÔ˘˜ ¡‹ÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ 902. μÁ›Ù ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Û·˜ Î·È ÚˆÙ‹ÛÙ ·Ó ·˘Ù‹ Ë Ú¿ÍË Û·˜ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙÔ ËıÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· È·” ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÚÂÌ·ÛÙÈÓfi˜, ·fi ÙÔ ¤‰Ú·ÓÔ ÙÔ˘, ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫∫∂, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÌÌ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™E¶TEMBPIOY 2013

∂›ÁÔÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ

§¿ıÔ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ π∫∞ ™ÙÔ 1.492.704 ¢ÚÒ Ë ÌËÓÈ·›· ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ∞£∏¡∞, 10.

¿ıÔ˜ ÔÛ¿ ÂÚÈÎfiËÎ·Ó ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ π∫∞, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÁÔÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ “∂χıÂÚÔ Δ‡Ô” Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ù· Ï¿ıË ‹Ù·Ó Î·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÚÈÎfiËÎ·Ó Î·Ù¿ 12% fiϘ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.300 ¢ÚÒ - ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ - ÂÓÒ ¿ÏϘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi fiÛÔ ¤ÚÂÂ.

§

¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜

™·Ì·Ú¿˜ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ›·Ó „¤Ì·Ù· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË μÔϤ˜ Û ΔÛ›Ú· Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ π∫∞ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· Ï¿ıË Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÈÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÔÈÔÈ... ÂÈϤÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚfi ÔÛfi ı· Á›ÓÂÈ Û ̛· ‰fiÛË, ÂÓÒ ·Ó Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· Ï¿ıË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ π∫∞ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Û ·˘Ù¿ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È Ù˘ ¢∂∏. √ Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ì·˙Èο ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÎÈ ÂΛ ı· Ê·Ó› ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ, ÔfiÙÂ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÔÛ¿, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂÂȉ‹ Ù· Δ·Ì›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ô-

ÛÙ›ÏÂÈ Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËڈ̋˜ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ù˘ ∏¢π∫∞.

√È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ™ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.492.704,99 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÌËÓÈ·›· ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ fiÛˆÓ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÈÒÛÂÈ. Δ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ÌËÓÈ·›· ‰·¿ÓË Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û ٤ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÏËı› ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2013 Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙË μÔ˘Ï‹ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ∏Ï›· ¶·-

Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˘ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹, ÌÂÙ¿ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙·. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· Î·È ÔÈÔ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ÂÈÙÚfiÔ˘. √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ ˙ËÙÔ‡Û Â›Û˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Ù· Ù¤ÎÓ· ÙˆÓ ·Ôı·ÓfiÓÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘-

ÓÙ¿ÍÂȘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ô˘‰ÂÌ›· ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹. Ÿˆ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÔÈ ÂÍ È‰›Ô˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È 475 Î·È Ë ÌËÓÈ·›· ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.037.148,79. √È ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Û‡˙˘ÁÔÈ Â›Ó·È 233 Î·È Ë ÌËÓÈ·›· ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 386.706,75 ¢ÚÒ. Δ· Ù¤ÎÓ· Â›Ó·È 42 Î·È Ë ÌËÓÈ·›· ‰·¿ÓË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 68.849,45. ™˘ÓÔÏÈο, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 750 Î·È Ë ÌËÓÈ·›· ‰·¿ÓË Û 1.492.704,99 ¢ÚÒ.

ª·›ÓÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜

™Â Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÔχÛÂˆÓ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ ∞£∏¡∞, 10.

™Δ√ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì·›ÓÔ˘Ó

Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ, fiÔ˘ Ë ÙÚfiÈη ˙ËÙ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ·ÔχÛÂȘ 700 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ŒıÓÔ˜. ΔÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙȘ 2.000 ·ÔχÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 300 Â›ÔÚÎÔ˘˜. ™ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· ÌÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiϘ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ù¯ÓÈÎÔ› Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ŒıÓÔ˜ ˆ˜ ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó·

ÌÂÈ ÏԢΤÙÔ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ ·ÏÏ¿ Ó· Â͢ÁÈ·ÓıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ìԇη˜ ¶∞π¢π∞Δƒ√™ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶·È‰. ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 89, μfiÏÔ˜ nik.kalaboukas@gmail.com

6947616399/ÎÈÓ. 2421105999/ÙËÏ.

Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. Δ· ‰ËÌÔÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔ-

Ú›· ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· 4.000 ·ÔχÛÂȘ ˆ˜ ÙÔ 2013 Î·È 11.000 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ™∫∞´, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ √Δ∞. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÚÒÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂› Â›Û˘ fiÙÈ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ∂™¶∞ Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ 3800 Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· 2234. ΔÔ 10% ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

£∂™™∞§√¡π∫∏, 10.

“¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Èı·Ófi-

ÙËÙ· Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο Ì ÌÓËÌÔÓȷο ÎfiÌÌ·Ù·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢∂£. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ ·Ó ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÛÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ “Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌÔ˘ ϤÙ ӷ ·ÓÙÚ¢ÙÒ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô” . √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÁÎÏ›ÛÂˆÓ Ì ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” , ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ fiÙÈ Â›·Ó “„¤Ì·Ù·” ÛÙË ¢∂£ Î·È Â› fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ¿ÏÏ·Í ı¤ÛË Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙÒÚ· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚfiÙÂÈÓ ÌˉÂÓÈÎfi º¶∞ ÛÙ· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, ÊfiÚÔ 1% ÛÙȘ ÁÔÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ οو ·fi ÙÔ 8% ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ, fiˆ˜ ›Â, ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ¤Ó· ¢ÚÒ.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ªπ∫ƒ√μπ√§√°π∫√ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ√

¢∞¡∞∏ ¶√ÀΔ∞∫π¢√À- ™Δ∞ª¶√À§√°§√À °ÎÏ·‚¿ÓË 188 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (¶∂ƒπ√Ã∏ ∞¡∞§∏æ∏) ΔËÏ.: 24210 45553, ÎÈÓ.: 6942 777 981 ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ Ì ∂√¶ÀÀ


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ƒÂÔ‡ÛË

“∫¿ı ٿÍË ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Ù˘, οı ۯÔÏÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘”

¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ

Non paper ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ∞£∏¡∞, 10.

∞£∏¡∞, 10.

£¤Ì· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÙÈÓÈÎÒÓ ¤ıÂÛÂ Ë ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ª·Ú›· ƒÂÔ‡ÛË ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ μ’ £ÂÚÈÓfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜, ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ë Î. ƒÂÔ‡ÛË ÚfiÙÂÈÓ ٷ ·Ú¯·›· Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÏ·ÛÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì¿ıËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂÈÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌËÙÚÔÔϛ٘ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û¯ÔÏ›Ô. ŸÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› ÔÚıfi‰ÔÍË Î·Ù‹¯ËÛË ·˜ ¿ÂÈ ÛÙÔ Î·Ù˯ËÙÈÎfi. ∂›Ó·È Ô˘‰ÂÙÂÚfiıÚËÛÎÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ , ÛËÌ›ˆÛÂ. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÙ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ·Ú¯·›· ÛÙËÓ °’ §˘Î›Ԣ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. “Δ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÂÎÚ‹ ÁÏÒÛÛ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ Ï·ÙÈÓÈο Î·È Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÁÓÒÛË Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ηÏfi, ȉÂÔÏÔÁÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù· Ó· Ù· ¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÌÈÏ¿ ·fi ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÓ›ÛÙÚ·” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜.

 non paper Ì ٛÙÏÔ “∫¿ı ٿÍË ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Ù˘ οı ۯÔÏÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘” ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ “ÙÔ›Ô” ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È: To ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘, Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÒÛÙ οı ٿÍË Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Ù˘, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ·Ó¿ıÂÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘.

ª

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÎÂÓ¿ Î·È ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ·: ™ÙËÓ A-μ¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË (¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·) ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 70.243 ¢¿ÛηÏÔÈ, ¡ËÈ·ÁˆÁÔ› Î·È ∫·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ∞ÁÁÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, °·ÏÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ. √È ¢¿ÛηÏÔÈ - ÂÍ·ÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¤ÓˆÓ - Â›Ó·È 41.458, ÂÓÒ Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È 33.363 Î·È Ù· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ÙˆÓ √ÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ 4.309. √È ¡ËÈ·ÁˆÁÔ› - ÂÍ·ÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¤ÓˆÓ - Â›Ó·È 12.182 ÂÓÒ Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È 8.711 Î·È Ù· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ÙˆÓ √ÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ 3.503. ™ÙË μ-μ¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË (°˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ) ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 73.533 ηıËÁËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÚÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ· - ÂÍ·ÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¤ÓˆÓ - Â›Ó·È ÔÈ 62.543, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 60.847 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÙˆÓ

ÛÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 300 ÂÎ. ¢ÚÒ.

∞ÔÛ¿ÛÂȘ ·fi Û¯ÔÏ›· Û ºÔÚ›˜ Î·È ÀËÚÂۛ˜ ∫·Ù¿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013-2014 ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ Û ºÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·È ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁˆ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜, ·Ó‹Ïı·Ó Û 1.400 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÓÒ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ 5.000. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 3.500 Î·È ϤÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜.

∞fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ¤¯ÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:

∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ,

ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013-2014, ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 2.000 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Û¯ÔÏÈο ¤ÙË ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ 12.000 ÂÙËÛ›ˆ˜ Ì Îfi-

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ï‡ÎÂÈÔ ∞£∏¡∞, 10.

™Â Û‡ÓÔÏÔ 98 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ, Ì „‹ÊÔ˘˜ 52 ˘¤Ú ¤Ó·ÓÙÈ 45 ηٿ ¤Ú·Û ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ “∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ”. √ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ¡¢, ∫·Û·›‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜, „‹ÊÈÛ ·ÚÒÓ.

À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fiÛ·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û ¿ÏÏË. ∂ÙËÛ›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È ·ÔÛ¿ÛÂȘ ·fi “Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏ›Ԕ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙȘ 7.000 fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ó¤· ÎÂÓ¿ Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜. ∂ʤÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÂÓÒÓ 1.600 ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ‹ Û˘Ó˘ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È 1.500 ·ÔÛ¿ÛÂȘ Ì ·˘ÛÙËÚ‹ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÌfiÓÔÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ “Î¿Ï˘Ù·Ó” ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È.

∫·Ù·Ù¤ıËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ∫Δ∂§ ∞£∏¡∞, 10.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

∫·Ù·Ù¤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¢ËÌfiÛȘ ˘ÂÚ·ÛÙÈΤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ- ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂È‚·ÙÈÎÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ∫Δ∂§. ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿ıÂÛ˘, Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂∂ 1370, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2019 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ∫Δ∂§. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ ‚ÈÒÛÈÌ· ÂÙ·ÈÚÈο Û¯‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚԂϤÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÚ·ÌÌÒÓ: - √È ÁÚ·Ì̤˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÂΛӘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∂‰Ò, Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù’ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Û fiϘ

ÙȘ ˘ÂÚ·ÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÈ·˜ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÁÚ·ÌÌÒÓ, ηÙfiÈÓ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. - √È ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂΛӘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· -ÏfiÁˆ ÌÈÎÚÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜- Î·È ÂȉfiÙËÛË (·Ô˙ËÌ›ˆÛË). ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹, fiÔ˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÈÔ ÌÂȈ̤ÓÔ, ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË (ÂȉfiÙËÛË) Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ηÙfiÈÓ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ù˘ ·ÂÚÔÏÔ˝·˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ÂÌ›ÙÔ˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

- √È ÁÚ·Ì̤˜ ÂχıÂÚ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, fiÔ˘, ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÙËÚ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ‹ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÎÙÂÏ› Ó¤· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏ› ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ “ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂È‚·ÙÈÎÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ (ƒ∞∂ª)” , Ë ÔÔ›· ı· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ ı· ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÛfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™E¶TEMBPIOY 2013

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √§ª∂ ÁÈ· ÂÓı‹ÌÂÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·

“∫·˙¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ” Ë ¶·È‰Â›· ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜: ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ-∫·ÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 10.

‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ϤÓÂ, ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ͯˆÚÈÛÙfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· √ÌfiÓÔÈ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó Ì ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 21.00. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈÓfiÙ·Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ï‡ÎÂÈÔ, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘, ηıÒ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜. §fiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ Ë ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, Ë ∫·Ú·ÁÈÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜, Ë ∞Ì·Ï›·˜ Î·È Ë μ. ™ÔÊ›·˜.

¶Úfi‰ÚÔ˜ √§ª∂: ™ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· “™ÙȘ 16 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÍÂÎÈÓ¿Ì ‰˘Ó·ÌÈο. £· Â›Ó·È ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ

Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √§ª∂ £¤Ì˘ ∫ÔÙÛ˘Ê¿Î˘, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â, fiÙÈ: “£· οÓÔ˘Ì ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. °›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. °›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ªÂÁ¿ÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ √§ª∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÓı‹ÌÂÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜, ·fi ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ı· Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi οı ÂÓı‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›·. ΔË “Û‡ÌÏ¢ÛË” ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢√∂, Ù˘ √§ª∂ Î·È Ù˘ √π∂§∂. √È È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ÛÙȘ 16 Î·È 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Û ·ÂÚÁÈ·Îfi ˘ÚÂÙfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ∞∂π Î·È Δ∂π fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó·

¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ™Â٤̂ÚË.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ΔËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ “ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ” , ÂͤÊÚ·Û ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ 2.100 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È 925 ÂÍ ·˘ÙÒÓ ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· π∂∫. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. “¢›ÓÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Î¿ı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ȉڇ̷ٷ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Î·È Ì ·˘Ù¤˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ȉڇ̷ٷ.

˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŒÍˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰¿ÛηÏÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¤ÊÙ·Û ϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 20:25 ÙÔ ¶∞ª∂, Ô˘ ÂÓÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ΔÔ ¶∞ª∂ ·Ô¯ÒÚËÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 21.00 fiˆ˜ Î·È ÙÔ ™Àƒπ∑∞. ∂› ÙfiÔ˘ ‚Ú¤ıËη Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ ÎÏÔ‡‚˜ ÙˆÓ ª∞Δ Â›¯·Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÊÚ·ÁÌfi ÛÙ· “ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿‰Èη” . ∂ÎÙfi˜ ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜ (¢√∂) Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ̤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (√§ª∂), ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÌÏÔÎ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ·ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÔÚ›· ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √§ª∂ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·Ófi Î·È Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ, Ô˘ ı· Ô-

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (37Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 19623. ŒÁÈÓÂ Î·È Ó¤Ô (∂¶Δ∞¶§√) Δ∑∞∫¶√Δ. ¶ÔÛfi 2.781.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 59520 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 75436 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 2181 7520 11563 14347 24218 28596 30315 35493 42380 46597 49746 55053 62421 66667 71429 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 4294 5748 9453 9630 16080 17399 21875 25630 31587 33600 37656 39328 41257 44814 52009 57927 60979 65225 69541 74253 77670 79302 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1610 2762 3513 4815 4896 5177 6579 7971 8722 10391 11102 12284 12765 13436 14998 15469 16631 18262 19613 20373 21124 22626 23397 25009 26581 27302 27974 29018 29610 29634 31106 32198 32889 34281 34812 36264 37075 38547 40115 40546 41468 42139 43301 43852 44403 45305 45976 47518 48759 50517 51298 52670 53501 54302 55764 56515 57246 57978 59489 59667 60408 61590 62962 63693 64474 65976 67418 68299 68930 70618 72290 72621 73442 75004 75565 75817 76288 77009 78421 79849 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 23, ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 3, Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 19000 ¤ˆ˜ 19999, ·fi 59000 ¤ˆ˜ 59999 Î·È ·fi 75000 ¤ˆ˜ 75999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 17 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013.

ªÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ¡ËÈ·ÁˆÁ›·-¢ËÌÔÙÈο ™Δ∏¡ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ Î·È fi-

ÛˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂, ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÙÔ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ڛ·Û ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 2Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ÷ÛÈÒÙË ™Ù¤ÏÏ·, °·˚Ù·Ó¿ ¢‹ÌËÙÚ·, 4Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ™ÁÔÏfiÌË ∞ÔÛÙÔÏ›·, ª·ÓÒÏÔÁÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, 5Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ •ËÚ¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 7Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿ ∂ÈÚ‹ÓË, ÷ڷÙ˙‹ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, ΔÛÈÙÛÈÎÏ‹ πˆ¿ÓÓ·, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¶ËÓÂÏfiË, 11Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫¤ÏÏ· μÈÚÁÈÓ›·, ∫Ú·‚·Ú›ÙË ÃÚ˘ÛԇϷ (¶∂06), 12Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ºÔ‡ÓÙ·-ª¿ÓÔ˘ ∂ϤÓË, 13Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫Ô˚Ó¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘∫Ô˘ÚÂÏ¿ ∂ϤÓË, 14Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ª·Ú›·-∞ÔÛÙÔÏ›·, 17Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ºÈÏÈ›‰Ë ™Ù·˘ÚԇϷ, 18Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ Δ·ÛÔ‡‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 20Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ §È·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÏÏÈfiË, 21Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫ÏÂÈÙÛÈÓ¿ÚË ∑ËÓÔ‚›·, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™È¿Ê˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ª¿ÏÏ· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ¶Ôχ˙Ô˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∫·ÏÈÁ¤ÚË ™ÔÊ›·, 22Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ΔÛ·Ï›ÎË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë ™Ù·˘ÚԇϷ, μ·Ï·ÛÛ¿ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿, μ·˝Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋, 27Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∑·¯·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 30Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ª·ÎÚ‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, 31Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ¶·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô ¢.™ ¡. πˆÓ›·˜ μ·Ï‰Ô‡Ì· πÛÌ‹ÓË, μÂÚ‚¤Ú· ª·Ú›·, 3Ô ¢.™ ¡. πˆÓ›·˜ ™fiÎÔÏÔ˜ °ÚËÁfiÚ˘, 4Ô ¢.™ ¡. πˆÓ›·˜ μ·Ú‰·ÎÒÛÙ· ∂˘·ÁÁÂÏ›·, 5Ô ¢.™ ¡. πˆÓ›·˜ ¡¿Î·˜ ∏Ï›·˜, 6Ô ¢.™ ¡. πˆÓ›·˜ ΔÛ·ÁηÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞˘ÁԇϷ, ™Ù¿ÌÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, 2Ô ¢.™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª¿ÓË ∞ÛËÌÒ, ¢.™ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡Ô-

Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ∂˘Ù˘¯›·, ¡Ù·ÁÔ˘ÏÔ‡‰Ë˜ ªÈ¯·‹Ï, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 4Ô ¢.™ ºÂÚÒÓ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ¶Ôχ˙Ô˘ ª·Ú›·, 2Ô ¢.™ ™ËÈ¿‰Ô˜ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ ¶ÂÚ‰›Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¢.™ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘-•Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘-ΔÛ·Áηڿ‰·˜ £ÂÔ¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ¢.™ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜ ªÚ¤Ù· ∫ˆÓ/Ó·, 2Ô ¢.™. ∞ÁÚÈ¿˜ °Ô˘ÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ (¶∂11). μ’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 1Ô ¢.™ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¶¿ÚÓÔ˘ ∞ıËÓ¿, 1Ô ¢.™ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ æ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË. ¢È¿ıÂÛË ∫·Ú¿Ù˙ÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ∞’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 4Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ™ÔÊ›·, 6Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ª·Ú·˚‰ÒÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 13Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ª·ÙÈ·ÛÙ‹ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 14Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¶·¯ÈÔ‡ ™ÂÚ·˝Ó·, 15Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ™˘ÚȉԇϷ, 17Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ªÔ˘ÚÏÈ¿ÎÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·, 19Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¶·‹ ª·Ú›·, 24Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 25Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ μ·˝ÙÛË ¢‹ÌËÙÚ·, 26Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¢È·ÓÓ¤ÏÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·, 31Ô

¡Ë/ÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿, 12Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ ∞ÛËÌ¿ÎË ª·Ú›·°·Ú‰ÈÎÈÒÙË ™ÔÊ›·, 13Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ μÏ¿¯Ô˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, 2Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô ∞ÈÛˆÓ›·˜-¢ÈÌËÓ›Ô˘ °ÎÔÚÙÛ·Ï‹ ™Ù·˘ÚԇϷ, 3Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô πˆÏÎÔ‡ ΔÛ›ÁÎÚ· ™Ù·˘ÚԇϷ, ¡Ë/ÁÂ›Ô μÚ‡Ó·ÈÓ·˜ ™Ù·ÓÈÔ‡ ∂ϤÓË, 1Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ £¤Ô˘ ∞ÁÔÚ›ÙÛ·, ª·ÙÚ¿ÎË ∞ıËÓ¿, 3Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∑‹ÛË Ã·˚‰Ô‡Ï·, 2Ô ¡Ë/ÁÂ›Ô ∫¿ÚÏ·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶∂70 ‰È¿ıÂÛ˘ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ’ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 1Ô ¢.™ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ™›ÌÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô ¢.™ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜ ºÈÏ›ÙÛ·. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶∂06 13Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ΔÛ¿Ú· πˆ¿ÓÓ·, ¢.™. ∞ÊÂÙÒÓ ¢ÂÏ˯¿ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 5Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ª·Ó¤Ù· °ÂˆÚÁ›·, 10Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ §ÂÈ‚·‰›ÙË ¢‹ÌËÙÚ·, 11Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫Ú·‚·Ú›ÙË ÃÚ˘ÛԇϷ, 12Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫·Ú·‚·Ù¿ÎË ¶·Ú·Û΢‹, 13Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫ÔÛÎÈÓ¿ ∂ϤÓË. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶∂11 28Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫Ô˘ÙÌ¿Ó˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 14Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, 2Ô ¢.™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ΔÛ·Ì›Ú·˜ ¡¤ÛÙÔÚ·˜, 5Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ §È¿Î·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, 10Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, 11Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ §¿ÌÚÔ˜, 12Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ª·Ú·ı¿ ∂˘Ù˘¯›·, 13Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ª·ÎÚ‹ μ·ÛÈÏÈ΋, 21Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ¡¿ÓÔ˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, 32Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ªÂÏÂÙÈ¿‰Ë ÕÙ˙ÂÏ·, 2Ô ¢.™ ¡. πˆÓ›·˜ ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ∞ı·Ó·Û›·, 2Ô ¢.™ ∞ÁÚÈ¿˜ °Ô˘ÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, 2Ô ∂ȉÈÎfi μfiÏÔ˘ ¡È˙¿Ì˘ ÷ڿϷÌÔ˜, 1Ô ¢.™. ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ª·˙¤Ú· °ÂˆÚÁ›·. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶∂16 (ªÔ˘ÛÈ΋˜) 3Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 31Ô ¢.™ μfiÏÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÈηӋ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜.

°È· Ì·ıËÙ¤˜ ∞ & μ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ¢øƒ∂∞¡ Ì·ı‹Ì·Ù· PRE-JUNIOR

∏ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ¤Ó· ·È‰› ËÏÈΛ·˜ 7-8 ¯ÚfiÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¤Ó· ÊÔÚÙ›Ô Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÏÔÁÈÎfi, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È Ì ƒÀ£ª√À™ Ô˘ ∂¶πΔƒ∂¶√À¡ ÛÙÔÓ ∂°∫∂º∞§√ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ∂¶∂•∂ƒ°∞™Δ∂π, Ó· ∫∞Δ∞¡√∏™∂π, Ó· Δ∞•π¡√ª∏™∂π Î·È ÙÂÏÈο Ó· ∞¶√£∏∫∂À™∂π ˆ˜ ÁÓÒÛË ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û‡ÌÙ˘Í˘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “∞ Î·È μ Junior Ì·˙›” μ√ªμ∞ƒ¢π∑∂Δ∞π ·fi ÏËıÒÚ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó‹ÌÔÚÔ Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ, ͯˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·˘Ù¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∂¿Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û‡ÌÙ˘Í˘ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Û ÂfiÌÂÓ˜ SENIOR Ù¿ÍÂȘ, ÙfiÙ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÙÔ ·È‰› ı· ˘ÔÛÙ› Δƒ∞Àª∞ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·È‰›, ÌÔÈÚ·›·, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ∫∂¡∞ Î·È ∞¡∞™º∞§∂π∂™ ÙfiÛÔ ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô ÁÓÒÛ˘. ∏ Ú¿ÍË ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂÚÈÎÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Â›Ó·È ∫∞Δ∞™Δƒ√ºπ∫∏ ÁÈ· ÙÔ Ì·ıËÙ‹, ‰ÈfiÙÈ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÌÈÛ‹ ‡ÏË ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË. ∏ ˘fiÛ¯ÂÛË ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘¯›Ô˘ Û ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÊÔ›ÙËÛ˘ Â›Ó·È ∞¢π∞¡√∏Δ∏, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì Úfi‚ÏÂ„Ë Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ª∏¶ø™ Δ∂§π∫∞ ¶∞ƒ∞¶§∞¡ø¡Δ∞π √ °√¡∂∞™ ∫∞π √ ª∞£∏Δ∏™, ™À°Ã∂√¡Δ∞™ Δ∏ ™Ã√§π∫∏ ª∂ Δ∏¡ ∏ª∂ƒ√§√°π∞∫∏ Ã√¡π∞; ∏ ¶ƒ√√¢√™ ÙÔ˘ οı ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·fi ÌÈ· Ù¿ÍË Â›Ó·È ™Δ∂¡∞ ™À¡¢∂¢∂ª∂¡√ ª∂ Δ∏ ¡√∏ª√™À¡∏, Δ∏ ª¡∏ª∏, Δ∏¡ ∫ƒπ™∏, Δ∏¡ øƒπª√Δ∏Δ∞ ∫∞π ∂ƒ°∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ Δ√À ª∞£∏Δ∏. ∂Ì›˜ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ˆ˜ ÔÓÙfiÙËÙ·. ø˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ì·ÛÙ οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì fiÔÈ· Û‡ÌÙ˘ÍË Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÈ¤‰ˆÓ.

∂ÁÁڷʤ˜ ·fi 2-27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘


M·ÁÓËÛ›· 12

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

™Ù·‰È·Î¿ Ë ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË Î·È ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ·

£· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· Û ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜

¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÌÂÚȉ›ˆÓ ÛÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎfi-·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË. ™˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ›Ûˆ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·Èfi Ù˘, ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ù˘ ‰ËÏÒıËΠ·‰˘Ó·Ì›· Ó· Ù˘ ÂÈÛÙÚ·Ê› ·˘Ùfi. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÈÙÔ‡Û· ÛÙ·‰È·Î¿, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ë ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Û ̤ÏË Ù˘ Ë ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË, ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¯ˆÚ›˜ Ù·ÌÂȷο ·Ôı¤Ì·Ù·, Èηӿ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘. ªÈ· 45¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ·, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ 2006, ˙‹ÙËÛ ÛÙȘ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ·›ÙËÛ‹ Ù˘, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 15.900 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ¿ÙÔÌÔ Ì ·Ó·ËÚ›· 67% Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË. ∞Ú¯Èο ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 50.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·‰È·Î¿ ›¯Â ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È·, ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÛÙȘ 15.900 ¢ÚÒ. ∏ μÔÏÈÒÙÈÛÛ·, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁË, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ̤ÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2012. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘ Î. ¢ËÌ. ∫·fiÙÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÈÙÔ‡Û· Î·È Ù˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÈ ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÛÙ·‰È·Î¿, ·ÊÔ‡ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÚÒÙ· Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ, Ô˘

¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ 2014. √ Î. ∫·fiÙÛ˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙË “£” , ˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÚÈÓ ÙËÓ 45¯ÚÔÓË. ¶¿ÓÙˆ˜ 50 ÂÚ›Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ... °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù¿ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013 ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÔÈÔÙÈο, ÙfiÛÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÎÚ›Û˘. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ‹Ù·Ó

Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ‰·Ó›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÎÚ›Û˘, ηı˘ÛÙÂÚ› ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÎˆÏ‡Ì·Ù· Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛ¢ÛÙ› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ, Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È Ù·ÌÂȷο Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ Î·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¡ÔÌfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∏ ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi Î·È ¤ÓÙÔη ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜, Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘, Ì οı ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ. ¢∏ª√.™.

● ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ·fi ÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ™¢√∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜

§ÔÁÈÛÙ¤˜-«Ì·˚ÌÔ‡» Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ● √ ¿Ù˘¯Ô˜ μ¿ÈÔ˜ ΔÛȿη˜

ŒÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô μ¿ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂› 20 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÔÚ¤· ∏Δ∞¡ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜

ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÷ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜, ¤ÙÚ¯ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ·. √ μ¿ÈÔ˜ ΔÛȿη˜, Ô Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·. ŒÊ˘Á ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹, Û ËÏÈΛ· 51 ¯ÚfiÓˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÈÁfiÌËÓË Ì¿¯Ë Ì ·Ó›·ÙË ·Ûı¤ÓÂÈ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ Á˘Ó·›Î· Î·È ·È‰È¿. ™·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜ ¤ÂÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. √ μ¿ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÏËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ŸÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi, Ù›ÌÈÔ, ÛÔ‚·Úfi. ªÂ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË Î·È ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‹Ù·Ó Î·È ÛˆÛÙfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘. ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∂ϤÓË ÛÔ‡‰·Û ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ÂÓÒ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˜ Â›Ó·È Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ. ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ª·Ú›· Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. √ μ¿ÈÔ˜ ΔÛȿη˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ 1993 ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ·Ú¯Èο ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ˆ˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. •Â¯ÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÌÔ›Ú· Â¤ÏÂÍ ӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÓˆÚ›˜. ¶¤ı·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÈÁfiÌËÓË Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ. ∫ˉ‡ÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘. æËÊ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ “£” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¡∂∞ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¯ˆÚ›˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹Úı·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ “Ì·˚ÌÔ‡” , Ô˘ Â›Ó·È 20 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜... ∂›ÎÔÛÈ Â›Ó·È ÔÈ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ (√∂∂). ™˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 66 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 30 ÛÙË §¿ÚÈÛ·, 20 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, 10 ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È ¤ÍÈ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∂∂ Î. ™. μ·ÏÈÒÙ˘, “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜, ›Ù ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ √∂∂ ÔÙ¤ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ” . ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. μ·ÏÈÒÙË, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ “Ì·˚ÌÔ‡” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ √∂∂. Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ™¢√∂, Ô˘ ˙‹ÙËÛ ٷ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·¿ÙË Î·È ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ‹ ·fi ÙÔ

● ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÔÈ 20 ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜, ηıÒ˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ „¢‰‹ ÛÙÔȯ›·, ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈÔ›ËÛË Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Î·È Ù˘¯fiÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ∂›Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙ‹-ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹ ÙÔ˘ ™¢√∂, ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ “Ì·˚ÌÔ‡” , “¿ÙËÛ·Ó” ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÛÎÔfi ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Î¤Ú‰Ô˜. Èڛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, η٤ıÂÙ·Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ taxisnet. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ √∂∂ ‰È‹ÚÎÂÛÂ

ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ì ٷ ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ Taxis, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ. ¢È·ÈÛÙÒıËΠ¤ÙÛÈ ÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ, ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› Î·È ÈÛÙÔÔÈËı› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.

ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ Ë ¿‰ÂÈ· ∏ ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙ‹-ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·fi ÙÔ √∂∂. ™ÙÔ ¶.¢. 475/91 “ÂÚ› ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Û΋ÛÂÒ˜ ÙÔ˘” ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ›ӷÈ: -∞Ó¿Ï˘ÛË, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÚÌËÓ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÌÂÁÂıÒÓ, Ë Û‡ÓÙ·ÍË

Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈο ÊÔÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. -¶·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Â› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ, ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ, Ù·ÌÈ¢ÙÈÎÒÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ, ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÊÔÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. -¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. -¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‰È‡ı˘ÓÛ˘, ÂÔÙ›·˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ۯ‰ȷÛÌfi˜ ηٿÚÙÈÛË Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. -¶·ÚÔ¯‹ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÁÚ·Ê›ˆÓ

Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. -™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ÂÚ¢ÓÒÓ, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·Ó¿Ï˘ÛË, ÂÚÌËÓ›· Î·È ÁÂÓÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·. -ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ÊÔÚ¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ. -¢È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ, ·Ú¯ÒÓ, ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Û΋Ûˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√∂∂) ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 1100/1980 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∏ ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫¢ ‹ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ΔÔÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∂∂, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

º¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÙÔÓ 37¯ÚÔÓÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ Body Building ª·ÓÒÏË ∫·Ú·Ì·ÓÏ¿ÎË

§ËÛÙ¤˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ Δ·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ë ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ‰È¤Ú·Í·Ó ÛÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 37¯ÚÔÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ Body Building ª·ÓÒÏË ∫·Ú·Ì·ÓÏ¿ÎË. ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ ÙË ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó” Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ∞ÓÙˆÓ. ∫·Û¿Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË Û ‹ÚÂÌË „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·, ÔÏÔ¯ÚËÛ›·, ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ (‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜) Î·È ÏËÛÙ›·. Δ· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·, ËÏÈΛ·˜ 33 Î·È 27 ÂÙÒÓ, ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ∑‹ÙËÛ·Ó Î·È ¤Ï·‚·Ó ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ı· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

Δ

ÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¿ÛÎËÛ Â›Û˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰›ˆÍË ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ - ÌÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚË ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË - Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ·Ú·‰¤¯ıËΠÙËÓ Ú¿ÍË Ô 27¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËΠϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔÓ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÂÂȉ‹ ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ ʤÚıËΠ·ÚÂÒ˜. “ªÂ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈÛÂ, Ì ÚfiÛ‚·ÏÂ Î·È Ì ¤‰ÈˆÍ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙›” fiÙ·Ó Â›¯·Ó Ì›· ‰È·ÊˆÓ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜. Δ· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î. ∞ı·Ó. ÷ÚÌ¿ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ‚·ÛÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÙË - ¤ÙÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË - Â›Ó·È fiÙÈ Âı›ÁË ·fi ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘, Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜. º¤ÚÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ı‡Ì· ÙÔÓ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈÛÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÍfiÚÁÈÛÂ. ÕÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÁÈ· “ÂÓ›Û¯˘ÛË” , ·ÏÏ¿ ›¯Â Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˙› ÙÔ˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ 37¯ÚÔÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¤‚Ë Û η̛· ÔÌÔÏÔÁ›· Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘. Δ· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ì ηڷÌ›Ó· ÂÓ „˘¯ÚÒ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ 37¯ÚÔÓÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ Body Building Ô˘ ›¯Â Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘. ™ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó “ÂÓ ‚Ú·ÛÌÒ” ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ ı‡Ì· Î·È ÙÔ “¯·ÛÙÔ‡ÎÈ Ô˘ ¤Ê·Á” , ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰›ˆÍË Ô˘ ·Û΋ıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È “Û ‹ÚÂÌË „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË” . Δ· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ, ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡-

μÚ¤ıËÎÂ Ë Î·Ú·Ì›Ó·

● √ÌÔÏfiÁËÛÂ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ª·ÓÒÏË ∫·Ú·Ì·ÓÏ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙ· ∂§Δ∞ ¡¤·ÔÏ˘

¯Ô˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÈηÏÂ›Ù·È “ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜” ˆ˜ ΛÓËÙÚÔ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· ‹Û·Ó ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ∫·Ú·Ì·ÓÏ¿ÎË Î·È ·ÁfiÚ·˙·Ó ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· Û΢¿ÛÌ·Ù· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙfi¯Â˘·Ó Ó· “ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ·ıÏËÙÈÎfi ÛÒÌ·” .

∞ÔÏÔÁÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ Ì·¯·›ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Δ∏¡ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· Ô 23¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÙ‡ËÛÂ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ì ̷¯·›ÚÈ, ̤۷ ÛÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. Ãı˜ Ô Ó·Úfi˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ˆÍË ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·. √ Ó·Úfi˜ ·Ú·¤ÌÊıËΠӷ ·ÔÏÔÁËı› ÛÙËÓ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘. ∑‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ı· ·ÔÏÔÁËı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. √ Ó·Úfi˜ ʤÚÂÙ·È Û Ôχ η΋ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· ˙ËÙËı› Î·È È·ÙÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ 23¯ÚÔÓÔ˘. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ Ì·¯·›ÚˆÛ ÙÔÓ 59¯ÚÔÓÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÛÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ô, ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ‰È·ÏËÎÙÈÛÙ› ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÌ·. √ Ó·Úfi˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÏËÎÙÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ Ì ̷¯·›ÚÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ ıÒڷη. ™Ô‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. √ Ó·Úfi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌfiÏȘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ·ÈÌ·ÙËÚfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. μÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜.

∏ ÏËÛÙ›· ÛÙ· ∂§Δ∞ ∏ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ 37¯ÚÔÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 12.15 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ ¤ÁÈÓ ۯ‰fiÓ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 12.40. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ Û ÛÙÔȯ›· Ô˘

ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡Ó - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· - ˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ¡Â¿ÔÏ˘. ∏ ÏËÛÙ›· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ 25˘ πÔ˘Ï›Ô˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ì ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È Î·Ú·Ì›Ó·, ·›ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ¤Ó·Ó Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Î·È ‹Ú·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 7.200 ¢ÚÒ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ʤÚÔÓÙ·È Ó· Ù· Ífi‰Â˘·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÌÈ-

∞ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Û ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È ¯ÒÌ·Ù· ÙÔ fiÏÔ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÏÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 20 Ê˘Û›ÁÁÈ· Î·È ‰‡Ô ÎÔ˘ÎԇϘ “ÊÔ˘Ï Ê¤È˜” , Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ¡Â·fiψ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ 37¯ÚÔÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÏ›ÛÂÈ, ηıÒ˜ Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ∫·Ú·Ì·ÓÏ¿ÎË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ·‰È΋ ÔÏÈÙ›· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÈ fi¯È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ÛÎÔfi˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÔÎÔÁχʈÓ. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ‡¯ÂÙ·È fiÏ· Ó· ¿Ó ηْ ¢¯‹Ó ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÓÒÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ˘ÁÈ‹˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘” .

™Ù·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ 37¯ÚÔÓÔ˘ ª·ÓÒÏË ∫·Ú·Ì·ÓÏ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ˜ Î·È Û ηٷÛÙÔÏ‹ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·Ó Î·È ÎÚ›ÛÈÌË ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘.

™‡ÏÏË„Ë ÂÙ¿ ·ÙfïÓ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎˆÓ Ì·ıËÙÚÈÒÓ

ŒÎ·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ¯·Û›˜ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∂¶Δ∞ ¿ÙÔÌ·, Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜ - ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈη ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ì·ı‹ÙÚȘ - Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ (¯·Û›˜) Û ۯÔÏÈÎfi ÚÔ·‡ÏÈÔ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. Δ· ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚÈÔÏ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈΘ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‰‡Ô ·ÁfiÚÈ· ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÚ›· ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·, ÂÓ‹ÏÈη. ™ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙ Ë̉·Ô‡˜, ÙÚÂȘ 19¯ÚÔÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ‰‡Ô 15¯ÚÔÓ˜ Ì·ı‹ÙÚȘ Ï˘Î›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ¿ÓÙÚ˜, ˘ËÎfiÔ˘˜ ∞Ï‚·Ó›·˜, ËÏÈΛ·˜ 24 Î·È 27 ÂÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ηÙÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Û¯ÔÏ›Ԣ (°˘ÌÓ·Û›Ô˘) Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì›· ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ì οÓÓ·‚Ë, ‚¿ÚÔ˘˜ 1,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ÚÔÌËı‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË 32¯ÚÔÓË ÁÈ· ÎÏÔ‹ ¯·ÏÎÔ‡ ™À¡∂§∏º£∏ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ›

● Δ· ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚÈÔÏ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ·ÎfiÌË Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì οÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 3,3 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ηÙ›¯·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

∞ÔÏÔÁÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ¯·Û›˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô 39¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ οÓÓ·‚˘ Ì ˘-

‰ÚÔÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. √ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ı· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ¯·ÛÈÛÔÊ˘Ù›·, fiÔ˘ Ô Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÚÔËÁ̤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 39¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤ıÂÛ·Ó ˘fi ÔÏ˘‹ÌÂÚË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ÔÈΛ· fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ˘‰ÚÔÔÓÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. Δ. ∫.

ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ì›· 32¯ÚÔÓË Ë̉·‹ ÁÈ· ÎÏÔ‹, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏËÊı› ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Ë̉·fi˜ Û˘ÓÂÚÁfi˜ Ù˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ 48¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ ÛÙÔ μfiÏÔ, Û¿˙ÔÓÙ·˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi ˘·ÏÔ›Ó·Î· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯¿ÏÎÈÓÔ Û‡ÚÌ· ÂÚÈÂϛ͈Ó, ‚¿ÚÔ˘˜ 18,5 ÎÈÏÒÓ. ∏ 32¯ÚÔÓË Î·ÙÂÏ‹ÊıË Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÏÔ‡ÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ¯¿ÏÎÈÓÔ Û‡ÚÌ· ÂÚÈÂϛ͈Ó, ‰È·ÚÚËÎÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ “air condition” , Ù· ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËηÓ. Δ· ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ Û˘ÏÏËÊı›۷ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘.


14 M·ÁÓËÛ›·

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ª·˙È΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∫ÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ fiÚÙ˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ

ÏÂÈÛÙ¤˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηӤӷ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÓÙ·¯ıԇ̠۠οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Î‡Ì· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜.

™˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘

● √È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶.£. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ı¤ÙÔÓÙ·˜ “ÎfiÎÎÈÓ˜” ÁÚ·Ì̤˜.” ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “·Ó ¿ÚÔ˘Ì ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ›̷ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙȘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ

ÊÔÈÙËÙÒÓ” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞∂π Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÛÔÚ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ¤ÓÙ fiÏÂȘ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ›Ûˆ˜ ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÓÙ·¯ı› Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜. √ Î. ¢Ú›ÙÛ·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ·Ó ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÒÚ·, Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ˆ˜ ı· Â-

™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÂÚÁԇ̠∞Á·ËÙ¤ ÂÈÛΤÙË/Û˘ÌÔÏ›ÙË. ñ ◊ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Ô˘ Ì·˙› Ì ٷ Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ñ Δ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë Û ÔÚȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ñ 1700 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ 15 ™Â٤̂ÚË. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¿‰ÂÈ· ÁÚ·Ê›· Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ñ √ ‰ÈˆÁÌfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‚fiÌ‚· ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. √‡Ù ¤Ú¢ӷ, Ô‡Ù ‰È‰·Ûηϛ· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹-

ÏÔ˘˜. ñ ™Â ηÏԇ̠ӷ ÛÙËÚ›ÍÂȘ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÁÒÓ·˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÔ˘. ñ ÀÂÚ·Û›ÛÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ™¯ÔÏ›·, ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ∂›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ Î·È ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘ÌÂ, fi¯È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘ÌÂ! ñ ∫ϛ۠ٷ ·˘ÙÈ¿ ÛÙȘ ÛÂÈÚ‹Ó˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. ñ ¶¿Ï„ ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ñ μÔ‹ı· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ı· ˘ÂÚ·Û›ÛÂÈ Î·È ı· ÚÔˆı› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ì·˜, Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ‰Èο Ì·˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÎfiÓÙÚ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì” .

√È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘, Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó Î·È ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ, Ë μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÔÈ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 1.651 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞∂π ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Û fiÏ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‹ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ∞∂π Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜.

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿, ÂÓÒ ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË 48ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› ·fi ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “‹Ù·Ó ·Ó¤ÏÈÛÙ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ë ÚÒÙË Ë̤ڷ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ηıÒ˜ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙȘ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì·˙Èο Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ηӤӷ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï„Â. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ·Ó¿ ΔÌ‹Ì· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÚÈÒÓ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ·ÙfïӔ . √ Î. ¢Ú›ÙÛ·˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “·ÓÙȉÚԇ̠ÛÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·-

∞ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂§ª∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›·

™ıÂÓ·Úfi «fi¯È» ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂

°π∞ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÓı‹ÌÂÚˆÓ Â·-

«√Ãπ» ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ Â› ¯ı˜ ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷÁÁ¤ÏıËÎÂ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ “ÂÎÊ˘Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ı¤ÛË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ͉ȿÓÙÚÔ· ÌfiÓÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È fi¯È Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ Î·È ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ó¤Ô˜ ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜” ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ë Î. º¤ÓÈ· ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ΔÔ ¶∞ª∂ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÂÌÔ‡Ó Î·È ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ‰È·Û¿ÛÂȘ, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ÁÈÁ¿ÓÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡. “¶›Ûˆ ·fi Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ù‡Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˙›” ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó Ù· ·›Û¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ¶∞™∫∂, ¢∞∫∂, ™Àƒπ∑∞, ∞¡Δ∞ƒ™À∞, Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ªÂ ·ÂÚÁ›Â˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÚÁÔÛ·Û›· Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∞fi ÙÔ ¶∞ª∂ ÚÔÙ¿ıËΠÂÓÈ·›Ô ‰ˆ‰Âο¯ÚÔÓÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Â›Ù ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Âȉ›Î¢Û˘ ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ“ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ “Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ” ı· ÂÎÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙ· ‡„Ë ÙË Û¯ÔÏÈ΋

Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ˆ˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂§ª∂. ™Â ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √§ª∂ ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂§ª∂, fiÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ¶·-

∂ÂÚÒÙËÛË Ã·Ú. ∑¿¯Ô˘ ∂¶∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË Ù˘

∞ÁÚÈ¿˜ η٤ıÂÛÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ÷Ú. ∑¿¯Ô˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÙÂı› ÛÙË ¢∂À∞ªμ ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ¢∂À∞∫¶ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È ªËÏÂÒÓ, ·Í›·˜ 800.000 ¢ÚÒ Î·È ÏËÚÒıËΠÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙfiÙ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ‡ ∂¶¶∂ƒƒ∞ Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ηıfiÙÈ ÏËÚÔ‡Û ٷ ÏËı˘ÛÌȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ Ô‰ËÁ›·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› Û˘ÓÔÏÈο Ë ÌÂϤÙË ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ï‹Ú˘ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÛÙ¤ÚÈ·.

● ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂§ª∂ ·¤ÛÙÂÈÏ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ì 16.000 ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜; ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ì 27¿ÚÈ· Î·È 30¿ÚÈ· ÙÌ‹Ì·Ù·, Ì ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ; ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ¯ˆÚ›˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞§ Î·È ∂¶∞™ (ÂÚ›Ô˘ 15.000) Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÊÔÈÙÔ‡ÛÂ Î·È ı· ‹ıÂÏ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔÈÙ¿; ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Û ÔÈ· Î·È fiÛ· Û¯ÔÏ›· ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó, Û ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÎÈ ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·; ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 60%, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤ÚÌ·ÓÛË; ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î¿ı Ë̤ڷ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ô‡ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÚÔ˘Ï¤Ù·; Èڛ˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂϤÙË Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÈ· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÏÏ·Á‹; ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο - ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ӷ - Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ù¿ÎÙˆ˜ ÂÚÚÈÌ̤Ó˜ ·ÓÙ› Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û ‚¿ıÔ˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ;” . ∞ÎfiÌË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ‡ÙÔ

ÙÔ ™Â٤̂ÚË ÏÔÈfiÓ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È È· ÙÔ ›‰ÈÔ. ∞˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë ‹ ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÙËÓ ˘ËÚÂÙ› Î·È ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Âڋ̈ÛË Î·È ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· ‹ ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÂχıÂÚË ˙ˆ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∂Ì›˜, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁ‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘, ÛÔ˘ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÛÙ·ı›˜ ÛÙÔ Ï¿È Ì·˜, Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ Î·È Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÙ·ÌÈÔ‡ Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ÓÈ΋ÛÂÈ!” .

¡¤· Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 5, ·Ú. 1 ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ °’ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂, ∂˘·Óı›· ∑ˆ˚ÙÔÔ‡ÏÔ˘, ηÙfiÈÓ Ù˘ ÌÂٿٷ͋˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ΔË ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ η٤Ϸ‚Â Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ª·Ú›· °È·ÓÓÔ˘Ï‹. ∫·ÙfiÈÓ, ÙÔ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Û˘ÓÙ¤ıËΠ̠‚¿ÛË ÙÔ ÕÚıÚÔ 18, ·Ú. 3 ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∂’ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜, Úfi‰ÚÔ˜, ª·Ú›· °È·ÓÓÔ˘Ï‹, Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷ÚÌ¿Ó˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §·Áfi˜, ̤ÏË: ¢È·Ï¯ً ΔÛÈÙÔ‡ÌË, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ƒÔ˘ÛÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

● ΔÔ ¶∞ª∂ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÂÌÔ‡Ó Î·È ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ‰È·Û¿ÛÂȘ, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ÁÈÁ¿ÓÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡

‰È·ÚÚÔ‹ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÂÊË‚Èο ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ fiÏÔ Û·›˙ÂÈ, Á˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÚÈÓ ·fi ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, Ù· οÙÂÚÁ·” . “∞˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ Ù·ÍÈÎÒÓ ÊÚ·ÁÌÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ ÊÙËÓÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ·ÔχÛÂȘ. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘, Ì ÂÈı·Ú¯Èο ‰›Î·È· Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ì ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ·ÔχÛÂȘ, Ì ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· ˘ÏÈο, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‚·„›Ì·Ù· Î·È ı· Ù· ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó fiÏ· “ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi” . ∂Λ ·ÔÛÎÔ› Î·È Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ı· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÛÂÈ. ∫·Ïԇ̠·fi ·˘Ùfi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜,

Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Û οı ۯÔÏ›Ô, Ó· οÓÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜. ¡· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ‹ ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· fiÏ· Ù· ÎÂÓ¿ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, fiϘ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, Û ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· Ï›ÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙȘ Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ ∞¡Δ∞ƒ™À∞, Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙfiÏÈ˙·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘” .


ª·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

™‹ÌÂÚ· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›·

∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· 30.000 Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· 30.000 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Úˆ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ù· ‚È‚Ï›·.

ÚÔÊÔڛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ̤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÓ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∂›Û˘ ¯ı˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÔÏfi-

● ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔًوÓ

ÎÏËÚˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ·fi Ù· ∂¶∞§. π‰›ˆ˜ ÛÙÔ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÍÂÚÈ˙ÒıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ˘Á›·˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ, ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó.

∂›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ·fi ʤÙÔ˜. ™ÙÔ ‰È‰·ÎÙËÚÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ·

¢È·ÓÔÌ‹ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ Û ̷ıËÙ¤˜ ·fi ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÙÚÔ¯·›·˜ ı· ‰È·Ó›ÌÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ, Û ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· - Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· - ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. Δ· Ê˘ÏÏ¿‰È· ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ·fi ¤ÓÛÙÔÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜, Û ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ï‡ÎÂÈ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Û ı¤Ì·Ù· Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ȉ›ˆ˜ ηٿ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ‰È·ÓÔÌ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· Û¯ÔÏ›·: - 3Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘: °·ÏÏ›·˜ 88, - 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ & §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘: ∫‡ÚÔ˘ 9 Î·È - 1Ô & 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3.

·ÏÏ·Á‹ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÛÙ¤Á·Û˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹ ÔÈ ÎˉÂÌfiÓ˜ Ì·ıËÙÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÓÈÛ¯˘ÙÈ΋˜ ¢È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ·, ‰ÔÌ‹ Ù˘ ∞ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜/ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2015. ∂›Û˘ ʤÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔًوÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‰È·ÎÔÒÓ ı· ÎÙ˘‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, fiÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Î·È Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi˜. ªÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÌ·Ï‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÚ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÙÔ Úˆ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 30.000, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÈÛÔ› ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÛÙ· §‡ÎÂÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ Û˘Ó‰ڛ·˙·Ó ÙÔ ¶À™¢∂ Î·È ÙÔ ¶À™¶∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ë Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· 7Ô Î·È 22Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ë Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Î·È °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô‡Ù ·ÔÛ¿ÛÂȘ ‰·ÛοψÓ. √È ÏË-

§fiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ηٿÏÏËÏˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó

∂ÎÙfi˜ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ÔÏÏ¿ ÚÔÓ‹È· ÛÙÔ μfiÏÔ ∂∫Δ√™ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÏÏ¿ ÚÔÓ‹È·, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Â·ÚÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔÓ‹È·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËΠηӤӷ ·›ÙËÌ·. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÓË›ˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ë ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó Ù· ÚÔÓ‹È· ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∂Âȉ‹, fï˜, ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ·fi Ù· ‰›‰·ÎÙÚ·, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÂȉ‹ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜, Û ÔÏÏ¿ ÓËÈ·ÁˆÁ›· ¤ÁÈÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÚÔÓ‹È· ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÓËÈ·ÁˆÁÔ›, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ¤-

●ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËΠηӤӷ ·›ÙËÌ·

Ú˘ÛÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· Ó‹È· Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈ-

ıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔÓ‹È·, ¿ÓÙ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi fiÙÈ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ 11Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ηӤӷ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·ÔÚÚfiÊËÛË ÚÔÓË›Ô˘. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È Î·È ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÁÁڷʤ˜ ÓË›ˆÓ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 13Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ, ʤÙÔ˜ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó 30 ÂÚ›Ô˘ Ó‹È·, ‰¤Î· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. §fiÁˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÚÔÓË›ˆÓ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 22. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›¯·Ó ·ÔÚÚÔÊËı› ¤ÍÈ ÚÔÓ‹È·. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÓËÈ·ÁˆÁÔ›, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÚÔÓ‹È· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û ۯÔÏ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ϤÔÓ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ·˘ÙÔ› ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶ÚˆÙȤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫.∂.∫.¶.∞.¢.π.∂.∫. Δ∏¡ ÚÒÙË ı¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‹Ú·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ∫.∂.∫.¶.∞.¢.π.∂.∫. ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ 3 ∫∏º∏ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∞ÌÂ∞. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ۇÓÔÏÔ 41 ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ 8 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ™‡ÁÎÏÈÛ˘ ÁÈ· Ù· 3 ∫∏º∏ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ë ∫.∂.∫.¶.∞.-¢.π.∂.∫. ‹Ú ÙËÓ 1Ë, 3Ë Î·È 4Ë ı¤ÛË ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÂÓÒ Û ۇÓÔÏÔ 15 ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ 8 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ™‡ÁÎÏÈÛ˘ Ë ∫.∂.∫.¶.∞.¢.π.∂.∫. ηٷٿ¯ÙËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∞ÌÂ∞ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ∫.∂.∫.¶.∞.¢.π.∂.∫. Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Â›Û˘ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, Ù· ∫¢∞¶ Î·È Ù· ∫¢∞¶ - ÌÂ∞. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2012-13, ηٿ ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ 159 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ 756 ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ‰‡Ô °Ú·Ê›· ™Ù‹ÚÈ͢ ƒOMA Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ƒOMA ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.

ª·ı‹Ì·Ù· ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ∫ÔÈÓˆÓÈο ∫¤ÓÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ª∞£∏ª∞Δ∞ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·Ó‹˜, ÏÂ̷͛ÙÔ˜ (Ì ‚ÂÏfiÓ˜ ‹ ‚ÂÏÔÓ¿ÎÈ), Ï·Û¤, Ì·Îڷ̤, ·ÚÁ·ÏÈÔ‡, Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· ∫ÔÈÓˆÓÈο ∫¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÂÓfiÙËÙ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ μfiÏÔ˘, Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ‹ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ “ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ʇÛË” ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· Î. πˆ¿ÓÓ· ∫¯·ÁÈ¿, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16/9 ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 17/9 ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18/9 Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19/9 ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20/9 ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6977085137.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∞¶√ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ™Â-

ÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. ∂›Û˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2425350225. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·.

√ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ™ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘§˘Î›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· ·Ú¢ÚÂı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ·˙¿ÚÈ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó, ·ÁfiÚ·Û·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Á‡ÙËÎ·Ó Ù· fiÌÔÚÊ· ‰¤ÛÌ·Ù· ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ·˙¿ÚÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

™Â μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ªÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ‰¤Î· NËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ʤÙÔ˜

ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È 10 ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Û μfiÏÔ Î·È ¡¤· πˆÓ›·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 6 ·fi ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, Ù· 2 ·fi ‰ËÌfiÛÈ· Û ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· 2 Û ÓÂfi‰ÌËÙ· ÎÙ›ÚÈ·. ∏ ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ 7 ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙȘ 182 Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∞fi ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηٷ‚Ï‹ıËΠÚÔÛ¿ıÂÈ· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÛ΢ÒÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·Ú¿ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ·ÊÂÓfi˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √È Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙȘ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¤ÚÁ· ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2012, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 650.000 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏÈ-

● ∏ ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ 7 ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜

ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜ ·‡ÏÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 400.000ú, Ù· ÔÔ›· ı· ηχ„Ô˘Ó Â›Û˘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÔÛ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ù Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·, ›Ù Ì ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜.

¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰È·Ú΋˜, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ¶ÚˆÙÔ-

‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÎÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 12.9.2013 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13.9.2013 Ù· 4Ô Î·È 17Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›· μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ

ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ Û Ӥ· ÎÙ›ÚÈ·. ΔÔ 4Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÎÙ›ÚÈÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·ı¿ 62, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, Û ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ 32Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ Ô‰fi μÏ·¯¿‚· 155-°. ¢‹ÌÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ 17Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Î·È μ. ∫·ÙÚ¿ÎË. ∂›Û˘, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÔÈ ‰‡Ô Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 7Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ªÂ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰˘Ô ·˘ÙÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.

°È· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2013 - 2014

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË πÁÓ¿ÙÈÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∞°∞¶∏Δ∞ ÌÔ˘ ·È‰È¿. “Δ› ’Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ;” , ÚˆÙ¿ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘Óı¤Ù˘ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Û·˜. ∫·È ÙÔ ¤ÊÙÈ·Í ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜, ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‚ϤÔ˘Ó Ì ÈÔ Î·ı·Úfi Ì¿ÙÈ “fi,ÙÈ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÎÈ fi,ÙÈ Ì·˜ ÏËÁÒÓÂÈ” . ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÏËÁˆÌ¤ÓË ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ∂›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜, Ô˘ ÔÈ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÌfiÓˆÛ·Ó. ∂›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙȘ ‰È¤Ï˘ÛÂ. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÓ¿ÂÈ ÈÔ Ôχ ·fi ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÁÈ· Û·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ıÔÏfi ÙÔ›Ô, ·fi ‰È·ÚΛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÍÂÙ·ÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. •¤Úˆ ˆ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ‰›ÓÂÙ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Û·˜, fiˆ˜ οӷÙ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ªËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ fï˜, fiϘ Û·˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Íԉ¢ÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡. ∂›Û·ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÒÚÈÌÔÈ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ› Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·: ΔËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ù¿ ¤ÏÂÈ„·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È fi¯È ÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ. ∂Í·ÈÙ›·˜ Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘, Û‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ. ŸÛÔ ı· ÎÔÈ¿˙ÂÙ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, ÌËÓ Í¯ӿÙÂ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙÔ ÂÓ-

‰È·Ê¤ÚÔÓ Û·˜. ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë, ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ· Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ∞Ó ¤ÙÛÈ ‚·‰›ÛÂÙÂ, ı· Á¢Ù›Ù ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı· Á›ÓÂÙÂ Ë ÂÏ›‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∂ÁÒ, ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ Û·˜ ¶·Ù¤Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏË Ë ΔÔÈ΋ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·, ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰È·ÚÎÒ˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ª·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ı· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ηχÙÔ˘Ì ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ. ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· ·ԉ›ÍÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Î·È ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. ª·˙› ı· ‚Úԇ̠“·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ” . ∞˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› Î·È ∞˘ÙfiÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ. ΔÔÓ ∞Ú¯ËÁfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ¶ËÁ‹ Ù˘ ·Á¿˘, ÙÔÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜, πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙfi. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÏÔÈfiÓ! ªÂ ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë fiÏˆÓ Ì·˜! ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓË!

°È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ∞Á·ËÙ¿ ÌÔ˘ ·È‰È¿, ∞Á·ËÙÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ù· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚ· Î·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi, fï˜, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁfiÓÈÌË,

ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ, Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· χÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì›· Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ - Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· - ı¤ÙÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ - ʈӷ¯Ù¿ ‹ ·fi ̤۷ Ì·˜ - ÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË: ¶¿ÏÈ Û¯ÔÏ›Ô; ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô; ∂ÚÒÙËÌ· Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. £· Û·˜ ı˘Ì›Ûˆ ¤Ó· Ï·˚Îfi ̇ıÔ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ: ª›· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ „·Ú¿˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ „¿Ú¢ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ›ӷ ÙÔ˘, Ó· Ì·ÏÒÛÂÈ ÙË ‚¿Úη Î·È ÙËÓ Î·Ï‡‚· ÙÔ˘. ª›· ̤ڷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÂÈ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È Ó· Ú›ÍÂÈ Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ÛÙÔ fiÓÔ-

Ì· ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ¶ÚÔÛ¢¯‹ıËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Î·È ¤ÚÈÍ ٷ ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. ∫ÔÈÌ‹ıËΠ̤۷ ÛÙË ‚¿Úη Î·È ÙÔ Úˆ› Ù· ۋΈÛÂ. ∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. Δ· ‰›¯Ù˘· ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈ·. ªÂ ͤ¯·Û ÎÈ Ô £Âfi˜, › ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜. °‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ηÈ, ηıÒ˜ ηı¿ÚÈ˙ ٷ ‰›¯Ù˘· ·fi Ù· ʇÎÈ·, ‚ڋΠ̤۷ ¤Ó· Û‚ÒÏÔ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ¯Ú˘Ûfi˜. ÿÚËÎÂ Ô Î·ÎÔÌÔ›Ú˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ Î·È ¯fiÚ¢ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿. - ¶ÂÚÓ¿ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜: ΔÈ ÁÂÏ¿˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ ¿ÓıÚˆÂ; ΔÔÓ ÚÒÙËÛÂ. - √ „·Ú¿˜ ÙÔ˘ › ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. - Ÿ,ÙÈ „¿Ú„˜ ÛÙÔ ·ÁÔÚ¿˙ˆ, ÙÔ˘ ϤÂÈ, Ó· ¿Úˆ ÎÈ ÂÁÒ ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ¢ÏÔÁ›· Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶fiÛÔ ÙÔ Ô˘Ï¿˜; •¤Úˆ Áˆ ªÂÁ·ÏÂÈfiÙ·ÙÂ; ºÙˆ¯fi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ›̷È. ∞, ÙÔ ‰›Óˆ Ì ÙÔ

‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÚfiÛÙ·ÍÂ Î·È ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ·Ó Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ Ì ‰˘Ô Ù¿ÛÈ·, Ì›· Ì·Ï¿ÓÙ˙· ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜, Ô˘ ˙‡ÁÈ˙·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ οı ÂÌÔÚ‡̷ÙÔ˜. ™ÙÔ ¤Ó· Ù¿ÛÈ ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ Â‡ÚËÌ· ÙÔ˘ „·Ú¿, ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ‰˘Ô ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ. ΔÔ Â‡ÚËÌ· ‚¿Ú·ÈÓ ÈÔ Ôχ ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚÔ‡ÏÈ. μ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙ ϛÚ˜. ΔÔ Â‡ÚËÌ· ‚·Ú‡ÙÂÚÔ, ‚¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Ô˘ÁΛ ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ›‰ÈÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ı·‡Ì·, ÊÒÓ·ÍÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ „¿Ú„˜; º¤Ú·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙˘Á·ÚÈ¿. ŒÓ·, ‰˘Ô ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ· ϛژ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi Û‚ˆÏ·Ú¿ÎÈ ¤‚Á·ÈÓ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ. ¶¤Ú·Û ÎÈ ¤Ó·˜ ÛÔÊfi˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰Â Ó· ·ÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó. ¶‹Ú Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Ï›ÁÔ ¯ÒÌ· ·fi οو Î·È ÙÔ ¤ÚÈÍ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Û‚ˆÏ·Ú¿ÎÈ. - ∞̤ۈ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ϙ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ οıÈÛ Ì ıfiÚ˘‚Ô: “ª¶∞ª” ÂΛ Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÔÚو̤ÓË Ì ٷ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ· ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ. - ΔÈ ¤Î·Ó˜; ΔÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó fiÏÔÈ. ΔÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ˙‡ÁÈ˙ ÙfiÛÔ Ôχ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ ÛΤ·Û ϛÁÔ ¯ÒÌ· ÙÔ ¤Î·Ó ӷ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘; ∞¯, ·¿ÓÙËÛ ·˘Ùfi˜. ∞˘Ùfi Ô˘ „¿Ú„˜, „·Ú¿, ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì¿ÙÈ, ¤Ó· Ì¿ÙÈ ·fi οÔÈÔ Ù¿Ì· ‹ Ê˘Ï·¯Ùfi. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¿ÙÈ Â›Ó·È ·¯fiÚÙ·ÁÔ ÎÈ ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ‚·ÚȤ˜. ŸÛ· ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ, ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ó· Ù· οÓÂÈ ‰Èο ÙÔ˘. ŸÛÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ Î·È Ó· ¤‚·˙˜, ÙÔ Ì¿ÙÈ ı· ‹ıÂÏ ÎÈ ¿ÏÏÔ. ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÛÎÂ·ÛÙ› Ì ¯ÒÌ·, fiÙ·Ó Âı¿ÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë Â-

Èı˘Ì›·. ∂‰Ò Â›Ó·È ·È‰È¿ ÌÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. ∞Ó ÛÎÂ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ, fi¯È ·fi ¯ÒÌ· ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó: ∑‹ÛÙÂ Û·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÙÚÔÊ‹ ‹ ÏÂÊÙ¿, ÎÈ fï˜ Ù· ÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ù· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ô £Âfi˜ ‹ ¿ÏϘ ÛÂÏ›‰Â˜, Ô˘ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÂÓ‹, ÙfiÙ ¿ÏÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ‰Â ı· ‚¿Ú·ÈÓÂ. Ÿ,ÙÈ ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ ÙÔ ı¤ÏÂÈ: ¶·È¯Ó›‰È·, Ù¿ÌÏÂÙ, ·ÁˆÙ¿, ÁÏ˘Î¿, ÚÔ‡¯·. ŸÛ· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ, ‰ÂÓ ¯ÔÚÙ·›ÓÂÈ. ªfiÓÔ ÙÔ ™¯ÔÏ›Ô, Ë ∂ÎÎÏËÛ›·, Ë ¶·È‰Â›·, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó Ó· Á˘ÚÓ¿ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ó· ‚ϤÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ó· ‚¿˙ÂÈ ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ ÛÙÔ ¿ÁÚÈÔ ¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÙÔ˘, Ó· ¯ÔÚÙ·›ÓÂÈ Ì fiÛ· ¤¯ÂÈ Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘. ¡· Ì¿ıÂÈ Ó· ˙ËÙ› Î·È Ó· ·Û¯›˙ÂÈ Î·È Ó· ÎÔÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· fiÛ· ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙÔ ·¯fiÚÙ·ÁÔ ÙÔ Ì¿ÙÈ, fiÛ· Â›Ó·È ·fiÚ·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∞fiÚ·ÙË Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë. ∞fiÚ·ÙË Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË. ∞fiÚ·ÙË Â›Ó·È Ë ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ë ÛÔÊ›·. ∞fiÚ·ÙË Â›Ó·È Î·È Ë ¯·Ú¿. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ·È‰È¿ ÌÔ˘. ∫·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Û·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜. √ £Âfi˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ̷˙› Û·˜. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓË! √ ª∏Δƒ√¶√§πΔ∏™ ™∞™ √ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π°¡∞Δπ√™


ª·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ı˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ôϛ٘

™˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·

ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Î. ¡›ÎÔ Ã·˘ÙÔ‡Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ·ÚÁ›·. ∞fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Ô Î. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ Â›Ó·È ·ıÒÔ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› Ôϛ٘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Î. ¡›ÎÔ˜ ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÓÙ› Ó· Â›Ì·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ Î·È Ó· ÚÔÛʤڈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÔ˘, fiˆ˜ ¤Î·Ó· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ¢ÈÒÎÔÌ·È ·‰›Îˆ˜. ∫·È Â›Ó·È ·Ó‹ıÈÎË, ·Ú¿ÓÔÌË, ·˘ı·›ÚÂÙË Ë ‰›ˆÍ‹ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÂÓÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÊÔ‚ËıÒ Ù›ÔÙ·. ∞ÏÏ¿, ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ ÂÓԯϋÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ··Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÌ·È Î·È ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÒ. £· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Ì fiÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ·Ó Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ŒÙÛÈ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ı· οӈ” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ·˘Ùfi ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ı¿ÚÚÔ˜. ∫·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÓ¿ˆ ÂÁÒ,

ÌÂÛ·. ∞·ÈÙԇ̠·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÒÚ·. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙ‹ÚÈ˙ ·ÓÔÌ›· Î·È ·Ú·ÓÔÌ›·. ∞ÏÏ¿ 100% Ó· ·ıˆˆıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο ÎÈ ÔÈ ·ıÒÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÌËÚ›·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ù·Ì›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Î. £ÂfiÊÈÏÔ˜ ™¿ÏÙ˘ › ˆ˜ “‚ÚÂı‹Î·Ì Û ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ¡›ÎÔ Ã·˘ÙÔ‡Ú·. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. £· ›̷ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ ¡›ÎÔ Ã·˘ÙÔ‡Ú· Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. °È·Ù› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ΔÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Î·È ··Ú·Èًو˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ”. ● ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Î. ¡›ÎÔ Ã·˘ÙÔ‡Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ·ÚÁ›·

ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÚ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ·˘Ùfi˜. ¢›ˆÍË ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ˙ԇ̠۠ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÓıÚˆÔÊ·Á›·˜ Î·È Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “Ì·˙Â˘Ù‹Î·Ì ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ì·˜ ¡›ÎÔ Ã·˘-

ÙÔ‡Ú· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌϤÍÂÈ Ì ÙȘ ·˘ÙÔ‰›Î·È˜ ·ÚÁ›Â˜. ∂Âȉ‹ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È ·ıÒÔ˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ıˆˆı› Î·È ÛÙÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·›ÚÂÙË, ÙÔ ÓÈÒıÔ˘Ì ˆ˜ ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ¿-

ΔÔ ¶∞ª∂ ∞fi ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ Ó· Ù›ıÂÓÙ·È Û ·ÚÁ›· ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙËÓ ˘Ô„›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì¤ÙÚÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ “ÓfiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË” Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, Ó· Â΂ȿÛÂÈ, Ó· ηٷÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ fiÔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

§fiÁˆ ÂÓÈ·›ˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜

™ÙÔÓ «·¤Ú·» Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ Û ∑·ÁÔÚ¿ - ªÔ‡ÚÂÛÈ ™Δ√¡ “·¤Ú·” Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. øÛÙfiÛÔ, Ù· Ó‹È· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¯Èο ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓÈ·›ˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ÔÔ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓÈ·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. øÛÙfiÛÔ, Ù· Ó‹È· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· Û¯ÔÏ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜.

● ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¯Èο ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜

∏ ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” , Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· Ó‹È·, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Ú˜ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô.

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÙËÚËı› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ. ª¤¯ÚÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û¯ÂÙÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ù· Ó‹È· ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “ªÂ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∞. ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˜ “ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓÈ·›ˆÓ

‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓÈ·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Δ· Ó‹È· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ÔÏ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· Ó‹È· ‰˘fiÌÈÛÈ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÒÚ˜. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó·˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ¢‹ÌÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· Ó‹È· Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ê¤ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÏˆÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ì” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ÏfiÁˆ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ù· ÚÂfi ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

º·Ó¿ÚÈ· Û ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ πˆÏÎÔ‡, ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ∂ƒ°∞™π∂™ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË

ʈÙÂÈÓ‹˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁÔÏ·‚›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô Î. ∞ÓÙ. ™‚ÂÚÒÓË Î·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 28.130,00 ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·ÏÏfiÌÂÓ· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο Û‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È¿Ù·ÍË ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·fi ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ¿Ԅ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È Ã·˚‰·Ú›Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Â˙ԉȿ‚·ÛË, Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ʈÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ À¶√.ª∂.¢π., ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ Û˘Û΢¤˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ∂ȉÈÎÒÓ ¢È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· Ù˘ÊÏÔ‡˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘” ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο, ηıÒ˜ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 9.8.13 ·¤‚Ë ¿ÁÔÓÔ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· Â·Ó·‰ËÌÔÚ·ÙËı› Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙȘ 17.9.13 Î·È Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 19.557,00ú. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ÙȘ Ô‰Ô‡˜ °ÎÏ·‚¿ÓË, ™˘Ú›‰Ë, ∫ÔÚ·‹. ∂›Û˘ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, §·Ú›Û˘ - ¡Â·fiψ˜ Î·È 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜.

√ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· π‰ÈˆÙÈο ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· «¶ÚÔÌËı¤·˜» Δ∞ π‰ÈˆÙÈο ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· μfiÏÔ˘ “¶ÚÔÌËı¤·˜” Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013-14 Î·È Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÙÂÏÔ‡Ó ∞ÁÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÒÚ· 11:30 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ (Ô‰fi˜: ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢. ÷Ù˙‹, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421064888). ΔÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ı· ÙÂϤÛÂÈ Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.


18 Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ À¶∂ƒ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ 2013-2014

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013


ª·ÁÓËÛ›· 19

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∞fi Ù· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

¢ˆÚÂ¿Ó Û˘ÛÛ›ÙÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û 2.000 ¿ÔÚÔ˘˜ ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÚˆÈÓfi Û 200 Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ

√ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶.

Ú¯ÈÛÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ™ÈÙÈÒÓ °·Ï‹Ó˘ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó È‰Ú˘ı› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ù· ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 27. Ãı˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Ó¿Ï˄˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÙÂϤÛÙËÎÂ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÛÛÈÙ›ˆÓ Û 2000 ¿ÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÈÓÔ‡ Û 200 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ.

Õ

● ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 400 ÂıÂÏfiÓÙÚȘ Á˘Ó·›Î˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ı¤ÚÌË ÛÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÛÈÙ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÈ·ÛÌfi Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó¿Ï˄˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ¤ÁÈÓ ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿

∞fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙȘ ∂ÓÔڛ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÛÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÛÙ· ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 400 ÂıÂÏfiÓÙÚȘ Á˘Ó·›Î˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ı¤ÚÌË ÛÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÛÈÙ›Ô˘. ∫·È ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÈ·ÛÌfi Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó¿Ï˄˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ¤ÁÈÓ ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿.

√ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ™ÈÙÈÒÓ °·Ï‹Ó˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÚÈÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∫·È ÂÌ›˜ ·˘Ùfi ı¤Ï·Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡, Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Ì ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÛÛ›ÙÈ· ·fi fiÏ· Ù· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘. °‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 2.000 Â›Ó·È ÔÈ ¿ÔÚÔÈ Ô˘ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÛÛ›ÙÈ·. ŸÌˆ˜ ÈÔ Î·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÛÙ·

Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, fiÔ˘ ı· ‰Ô‡Ì ·Ó ÌÂÈÒıËΠ‹ ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜. ª¿ÏÈÛÙ· fiÏ· Ù· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ Á˘Ó·›Î˜ ¤Ï·‚·Ó ÈÛÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ó ÙÚfiÊÈÌ·. √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘ÔÛÈÙÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· › ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· οı ۯÔÏÂ›Ô ¤Ó·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÈÂÚ¤·˜ Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ, fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÂÈ ˙‹ÙËÌ· ˘ÔÛÈÙÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÍÂΛÓËÛ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηÓÔÓÈο Î·È Ê¤ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ¯ÔÚË-

∂ÚÒÙËÛË ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ

ÁÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÈÓfi Û 200 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞ÎfiÌË Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ. ∞ÎfiÌË Ë ªËÙÚfiÔÏË ·¤ÛÙÂÈÏ fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÒÛÙ ÁÈ· οı ¿ÔÚÔ Ë ∂ÓÔÚ›· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· ̤۷ ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘.

ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Û ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ŒÓ· ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ·ÓÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ì ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¿ÓÂÚÁÔ˘ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ‰Â›ÎÙË ·ÓÂÚÁ›·˜ Ù˘ ∂§™Δ∞Δ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚‚·›ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ (Ù¯ÓÈο ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, È·ÙÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, Î.¿.) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜, ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜ ‹ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÎÙË ·ÓÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›: 1. ∂›Ó·È ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó Ó·È Û ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ηٿ Â¿ÁÁÂÏÌ·; °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·Ó¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÎÏ¿‰Ô; 2. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Â͇ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó Ó·È, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηٿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ 2009 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·;” .

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶ƒ∞Δ∏ƒπ√ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ §π¶∞¡Δπ∫∞ - ∞•∂™√À∞ƒ

ºπ§π¶¶√™ ¶∞ƒπ™∏™ ∫π¡. 6972 12 83 04 ñ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞, μ√§√™

°Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

x §. ∞ıËÓÒÓ 17, μfiÏÔ˜ 24210 63904 ¢π∞¡√ª∏ ¶∂Δƒ∂§∞π√À £∂ƒª∞¡™∏™


ª·ÁÓËÛ›· 20 ∂∫¶√§

¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ËÌÂÚ›‰·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫¶√§ ηÈ

Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ECTN Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜, ηÏ› ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË - ËÌÂÚ›‰· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ËÏÈÔÚÂÈÙÒÓ Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ΔËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ı· οÓÂÈ Ô Î. ™ÎÚÈ¿·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÂÚÚ·È‚›·. ∂›Û˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· Û˘˙ËÙËı› Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ §Â˘Î‹˜ ¡‡¯Ù·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂∫¶√§ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

«μÚÔ¯‹» ÌÂÙÂÒÚˆÓ ¤„ÈÏÔÓ ¶ÂÚÛ›‰Â˜ ∞¡ Î·È Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ù˘Èο ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ¯ˆÚ›˜ οÔÈ· ÌÂÙˆÚÈ΋ ‚ÚÔ¯‹, Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ¿ÓˆÛË ªÂÙÂÒÚˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· Î·È Û¯ÂÙÈο ·‰‡Ó·ÌË “‚ÚÔ¯‹ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ” , Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤„ÈÏÔÓ ¶ÂÚÛ›‰Â˜. ∏ ‚ÚÔ¯‹ ·˘Ù‹, ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ·, ¤‰ˆÛ ¤Ó·Ó ηÏfi ·ÚÈıÌfi ·fi ÂÊÙ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ 2008, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ¤·. º¤ÙÔ˜, Ë “‚ÚÔ¯‹” Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ∏ ηχÙÂÚË ÒÚ· ı¤·Û˘ Â›Ó·È ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ï˘Î·˘ÁÔ‡˜, fiÙ·Ó Ô ¶ÂÚÛ¤·˜ ı· Â›Ó·È „ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. √ ̤ÁÈÛÙÔ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌÒÓ ÌÂÙÂÒÚˆÓ Â›Ó·È 5, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ Í·ÊÓÈÎfi “ͤÛ·ÛÌ·”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

£· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜

Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων στο Ν. Πήλιο ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ›ڈÛ˘ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ‰Ú¿ÛË ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÎÙËÓÈ¿ÙÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ· ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò· ÌÂÙ¿ ÙË ÛÙ›ڈÛË Î·È ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ı· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÂχıÂÚ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ·fi ÙȘ ÊfiϘ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò·, ΢ڛˆ˜ Ì ÙȘ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÊfiϘ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ë ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘, ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ›ڈÛ˘ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÎÙËÓÈ¿ÙÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘, Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÎÙËÓÈ¿ÙÚˆÓ ı· Â›Ó·È 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÛÙ›ڈÛË Î·È ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ οı ·‰¤ÛÔÙÔ˘ ˙ÒÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· ۇ̂·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·ÊÔ‡ Ù· ˙Ò· ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜ ı· ÛÙÂÈÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ı· ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ı· Á›ÓÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜.

● ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ·fi ÙȘ ÊfiϘ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÛÎ‡ÏˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÈڈ̤ӷ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ӷ. “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “ÙÔ Ô-

Ô›Ô ÚÔηÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· ȉÈÔÎً٘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ȉÈÔÎً٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ, ÙÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Â›Ù ÙÔ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÔ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ·, ÚÔ¯ˆÚԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ›ڈ-

Û˘ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ¤¯Ô˘Ì ۇ̂·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÚÁ›· Ô˘ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, Â›Û˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘, ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ı· Ù· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜ ÁÈ· ÛÙ›ڈÛË Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi Î·È ı· Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› Ë Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ªÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ·fi ÙȘ ÊfiϘ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È. ∞¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Ù· ηÙÔÈΛ‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÂÈڈ̤ӷ Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙfiÛÔ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ›ڈÛ˘ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ì ‰·¿Ó˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. μ·Á. ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò· ı· ÛÙÂÈÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ı· ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÂχıÂÚ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘

°Â˘ÛÈÁÓˆÛ›· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ·fi 10 ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ‹Ù·Ó ÙÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÙÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Î·È ‰fiıËΠ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙË-

Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ú¢ڤıËΠÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ “√ ∞ƒΔ√™, √ √π¡√™ ∫∞π Δ√ ∂§∞π√¡” Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÏ·ÈfiÏ·‰· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ì ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈ-

ÎÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ ÙÔ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ŸÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ (e-mail: pilionins@gmail.com).

● ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ ÙÔ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô

∫∞Δ∞ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù· 3 ηϿ Ù˘ Á˘ “√ ¿ÚÙÔ˜, Ô Ô›ÓÔ˜ Î·È ÙÔ ¤Ï·ÈÔÓ” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶¿Ô˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ

¿ÏÏˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· Û ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¢fiıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· Î·È Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘. ŒÁÈÓ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂°°ƒ∞º∂™ - ∂∫¶∞π¢∂ÀΔ∏ƒπ∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ 128 (∞¡∞ª∂™∞ πø§∫√À - ∞¡Δø¡√¶√À§√À) μ√§√™ Δ∏§.: 24210 - 20118


ª·ÁÓËÛ›· 21

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∞ÈÙ›· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹

ªÂȈ̤ÓË 35% Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Ì‹ÏˆÓ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÂȈ̤ÓË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 35%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Ì‹ÏˆÓ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ηÚÔ› ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ÌË ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔÈ. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÁˆfiÓˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ„›· ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ªÂ ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 35% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ï‹ÙÙÂÈ ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÌÈÎÚÔηÚ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ηÚÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈÎÚfi˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÌË ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ù· ¯Ù˘Ë̤ӷ ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ Ì‹Ï· Ó· Ù· ÂÙÔ‡Ó ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙ· Î·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰È-

ÔÈ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Û·Ó›ˆ˜ Ù· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÁˆfiÓÔÈ, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ Ù· ÌÈÎÚfiηÚ· Ì‹Ï· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Á‡ÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ ˆ˜ ηÚfi˜ Ù· ηıÈÛÙ¿ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ˆ˜ ÌË ÂÌÔÚ‡ÛÈÌ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· Ù· ÂÙÔ‡Ó ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 35% ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ó· ÎÈÓ› ‹‰Ë fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·Ó Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚÔηÚ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ ∂§°∞ ·Ô˙ËÌÈÒÛÈÌÔ ·›ÙÈÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÁˆfiÓˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ·˘ÙÔ„›· ÛÙȘ ÏËÁ›Û˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚÔηÚ›·

ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂§°∞ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. “∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ̋ψӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿ “·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ fi¯È Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 35%, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜, Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì‹ÏˆÓ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÌÈÎÚfiηÚ· Ì‹Ï· ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ÌË ÂÌÔÚ‡ÛÈÌ·, Ì ·ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. Δ· ÌÈÎÚfiηÚ-

● ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 35% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô

· Ì‹Ï· ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÌÈÎÚÔηÚ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ô˙ËÌÈÒÛÈÌÔ ·›ÙÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂§°∞. øÛÙfiÛÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ì ȤÛÂȘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙÔÓ ∂§°∞ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ·-

°È· ˙ËÌȤ˜ Û ÁˆÚÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·fi ıÂÔÌËӛ˜

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ √ ∂§°∞ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂ-

ÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÌÂ Û˘ÓËÌ̤ӷ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¶¤ÌÙË 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ·ÏÈ›·˜ Î·È Ù˘ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ˙ËÌÈÒıËÎ·Ó ·fi ıÂÔÌËӛ˜ (ÏËÌ̇Ú˜, ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ) Î·È ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ·, ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ·ÁÂÙfi˜, ¯·Ï¿˙È) ηٿ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ˙ËÌÈ¿˜ ÂÈϤÍÈ̘ ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ∫ÔÈÓ‹ À-

Ô˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, Ù· ¤ÓÙ˘· Î·È Ô ›Ó·Î·˜ Ì ÙȘ ÂÈϤÍÈ̘ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂§°∞ (www.elga.gr). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î. μ·Û›ÏË ŒÍ·Ú¯Ô˘ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2013 ·ÒÏÂÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·fi ˘ÚηÁȤ˜, ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜ Î·È ÏËÌ̇Ú˜. ◊‰Ë Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂§°∞ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ıÂÔÌËÓÈÒÓ.

∫√À¶√¡π ∂∫¶Δø™∏™ 10ú Ì ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ

Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ›. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÁˆfiÓˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ó· ·ÈÙËıԇ̠ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔÓ ∂§°∞” ηٷϋÁÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

°È· Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶∞¡¢√π∫√ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Δ√ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (¶∞¡¢√π∫√), ÛÂ

Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂¢∂), ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ 23Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈfi ÙÔ˘ ÛÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ (™ÎÈ¿ıÔ˜ ¶·ÏÏ¿˜) ·fi 20-22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Ì ı¤Ì·: “√Δ∞-∞¶√ƒƒπªª∞Δ∞-∞¡∞∫À∫§ø™∏” . ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ë ÁfiÓÈÌË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÙˆÓ √Δ∞ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÌË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¶∂¢, ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ º√¢™∞, Î·È ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ Î·È Ôϛ٘. Δ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ϤÔÓ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ √Δ∞ Î·È ··ÈÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ● √ ∂§°∞ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÌÂ Û˘ÓËÌ̤ӷ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¶¤ÌÙË 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘


∂¶™£

T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

√È ÎÏËÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÂÏ. 26

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∫ø¶∏§∞™π∞

∂ÈÙ˘¯›Â˜ μÔÏȈÙÒÓ ÛÙÔ μ·ÏηÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÂÏ. 24

∞ÔÎÙ¿ ªÔ˘¤ÓÁÎÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., Ì ¶·Ó·¯·˚΋ ÂÓÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ

ÛÂÏ. 25

¶∂ƒ¶∂ƒ√°§√À

“ªfiÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ë ÔÎÙ¿‰·” ÛÂÏ. 27

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ºÈÁÎÂÚfi· ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÛÂÏ. 23

ªÂ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ı· ·›ÍÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÛÂÏ. 24


T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ª∂ °∫√§ Δ√À ™∞§¶π°°π¢∏ ∫∂ƒ¢π™∂ 1-0 Δ∏ §∂Δ√¡π∞ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∞ Δ√À ª√À¡Δπ∞§

ŒÎ·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ §ÂÙÔÓ›· ÙËÓ ÔÔ›· ΤډÈÛ Ì 1-0 ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë. ŸÌˆ˜ Ë ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ù˘ μÔÛÓ›·˜ Â› Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ 7Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÏfiÁˆ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË μÔÛÓ›·. ªfiÓÔ ÛÂ... ı·‡Ì· ÂÏ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Ë 2Ë Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠ¯ı˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο.

∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ 5Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ¤ÎÏ„ ÙË Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ ΔÛ¿Ô˘Ó·, ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï¿Û·Ú ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ∫fiÏÈÓÎÔ. Δ¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· (9’) Ô ™·Ì·Ú¿˜ ¤ÎÏ„ ÙË Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ °Î¿ÌÔ‚˜, Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫fiÏÈÓÎÔ. ∏ ∂ıÓÈ΋ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ 14’ Ô ¡›Ó˘ ·fi ¿Û· ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ‚Á‹Î ‰ÂÍÈ¿, ¤Î·Ó ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ÛÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ∫fiÏÈÓÎÔ. ™ÙÔ 19’ Ô ¡›Ó˘ ¤‚Á·Ï ÌÈ· ˆÚ·›· Ì·ÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿, ·˘Ùfi˜ Ì‹Î ̤¯ÚÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Ô˘Ù. ŒÓ· ÏÂÙfi ÂÚÁfiÙÂÚ· (20’) Ô ∫fiÏÈÓÎÔ Â›Â Î·È ¿ÏÈ “fi¯È” ÛÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 26’ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ƒfiÌ· ÛÙÔ 28’ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ô ¡›Ó˘ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÛÚÒÍÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ì ∫fiÏÈÓÎÔ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï·. ™ÙÔ 32’ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜, ¤¯·Û ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· fiÙ·Ó Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ¤‚Á·Ï ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ÛÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ¿Ô˘Ù. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·.

23

¶ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” •ÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . ∏ Ó·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Û ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÚÔfiÓËÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.45 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ηÏÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

ª¶∞™∫∂Δ

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÕÚ¯ÈÛÂ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙȘ ·Î·‰Ë√ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Ì‹ÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ì fiÚÂÍË Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ηٿÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· Î·È Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 20.000 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ º·ÏËÚÈÎfi Á‹‰Ô. ™ÙÔ 58’ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ú ÙËÓ Ì¿Ï· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¤ÊÙ·Û ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ §ÂÙÔÓÒÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Û¤Ú‚ÈÚ ÛÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÁÈ· ÙÔ 10. ∞fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÂÛ Ì ÙÔ˘˜ §ÂÙÔÓÔ‡˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ∫·ÚÓ¤˙Ë Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â› Î·È È‰È·›ÙÂÚ·. ™ÙÔ 82’ Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â ÌÈ· ·ÎfiÌË Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿. ŒÓ· ÏÂÙfi ÚÈÓ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ˆÚ·›· ÏfiÌ· Ì ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ ÙˆÓ §ÂÙÔÓÒÓ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ Ì ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË Û ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ۠ηϋ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ÛÔ‡Ù·Ú ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜.

√È ÔÌ¿‰Â˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì 10 ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÔÈ ƒÔ‡ÁÎÈÓ˜ (86’) Î·È ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (93’). ∂§§∞™: ∫·ÚÓ¤˙˘, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ (73’ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘), ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ™Èfi‚·˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ª·ÓÈ¿Ù˘, ¡›Ó˘, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (65’ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜), ™·Ì·Ú¿˜ (89’ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜), ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. §∂Δ√¡π∞: ∫ÔÏ›ÓÎÔ, °Î¿ÌÔ‚˜, ªÔ˘Ï‚›ÙȘ, °ÎÔÚΘ, ª·ÍÈ̤ÓÎÔ, §¿˙ÓÙÈÓ˜ (62’ ™ÈÂÏÓ›ÎÔ‚ÈÙ˜), §¿È˙·Ó˜, ƒÔ‡ÁÎÈÓ˜, ∑ÈÔ‡˙ÈÓ˜ (68’ ∫·Ú·ÛÎ¿Ô˘Î˜), ΔÛ¿Ô˘Ó·, μÂÚ·Îfi‚ÛÎȘ (79’ ƒ¿ÎÂϘ).

“∞ÁηÏÈ¿” Ì ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ë μÔÛÓ›· “∞ÁηÏÈ¿” Ì ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ 7Ô fiÌÈÏÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Â›Ó·È Ë μÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” Â› Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜ Ì ÛÎÔÚ 2-1. √È μfiÛÓÈÔÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ôχ ηχÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌfiÓÔ ·Ó “·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó” ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ηıÒ˜

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙȘ Û·ÊÒ˜ ˘ԉ¤ÛÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ Î·È Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ¤Í·ÏÏ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›·. √È ™ÏÔ‚¿ÎÔÈ, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÌfiÓÔ ÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ μfiÛÓÈÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË 2Ë ı¤ÛË, ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ Ã¿ÌÙÛÈÎ ÛÙÔ 42Ô ÏÂÙfi. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ì ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ª›Û·ÎÙÛÈÙ˜ ÛÙÔ 70’ Î·È Ã¿ÈÚÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ 78’. ∂›Û˘, Û ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi Ì·Ù˜ Ë §ÈıÔ˘·Ó›· Ó›ÎËÛ 2-0 ÙÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ. Δ· ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ª·ÙÔ˘Ï‚›ÛÈÔ˘˜ ÛÙÔ 18’ Î·È ∫ÈÁÈ¿ÛÔ˘Ûη˜ ÛÙÔ 40’.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 8 ·ÁÒÓ˜) 1. μÔÛÓ›· . . . . . . . . . . . . . . .25-5 2. ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . 9-4 3. ™ÏÔ‚·Î›· . . . . . . . . . . . . . 9-7 4. §ÈıÔ˘·Ó›· . . . . . . . . . . . . 7-10 5. §ÂÙÔÓ›· . . . . . . . . . . . . . .8-16 6. §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ . . . . . . . . . .3-19

. . . . 19 . . . . 19 . . . . 12 .....8 . . . . .7 .....2

√ ∞ƒ°∂¡Δπ¡√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ À¶√°ƒ∞æ∂π ™Àªμ√§∞π√ ™Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√

◊Úı ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Ô ºÈÁÎÂÚfi· ∞

fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ºÈÁÎÂÚfi·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 17:30 ¿ÙËÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ - ̤ۈ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ - ÎÈ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û¯ÔÏ›·Û ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤ÁηÈÚ·: “ΔÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ı¤Ïˆ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÓۈ̷وıÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· Ìˆ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. Œ¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì οÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ¤¯ˆ ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢ÂÓ ÓÈÒıˆ Û·Ó ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ηıÒ˜ Â‰Ò ¤·È˙· Î·È ¤Ú˘ÛÈ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘Ó¯›˙ˆ” .

√ “§Ô‡ÙÛÔ” , Ô˘ ¤ÊÙ·Û Ì ÔÏϤ˜ ·ÔÛ΢¤˜, ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ fiÙÈ Ù·Í›‰Â„ ÁÈ·... ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â›Ì·È Â‰Ò, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ Ë ÚfiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Â›Ó·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·˘Ùfi ‹Úı·” , ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· ÛÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜”

∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋, ·ÚfiÙÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›¯Â ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ “ÛÎÏËÚ‹”

“濯ÓÔÓÙ·È” ÛÙÔÓ ¶∞√

ÁÏÒÛÛ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ „¿¯ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÈ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. √È ·›ÎÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· χÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜, ¡›ÎÔ˜ ¡Ù·Ì›˙·˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ “∞‹ÏÈÔÓ” Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. √ °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ 4-33 Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ì˘ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ó· οÓÂÈ ÈÔ ÛÊÈÎÙfi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ô ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ı· ‰ÈηȈı› Î·È ı· ·ÔʤÚÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

̛˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “•ÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ ÛÙÔ μfiÏÔ fiÔ˘ ‰Âο‰Â˜ ·È‰È¿ Ï·ÈÛ›ˆÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. Δ· ·È‰È¿ ¤·ÈÍ·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰ÈÏfi, ÂÓÒ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË, ¶¤Ë ™·ÙÚ·˙¤ÌË, ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È °È¿ÓÓ· ƒ¿ÌÌÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ì›ˆÙÔ Ú˘ıÌfi ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·È ·ıÏËÙÒÓ ·fi 6-16 ÂÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ŸÛ· ·È‰È¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ·Î·‰ËÌ›· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ªÈ¯¿ÏË (6981200088), ƒ¿ÌÌÔ˘ °È¿ÓÓ· (6978189788), ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∂ϤÓË (6945411031), ™·ÙÚ·Ù˙¤ÌË ¶¤Ë (6978182584), οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜” .

¶√¢√™º∞πƒ√

ª·ÚÁ·Ú›ÙË Î·È ∫fiÓÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ

Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÁÈ· Ó· “ÙÛÂοÚÂÈ” ... ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫·›ÓÔ, ¡›ÎÔ ∫·Ú¤ÏË Î·È Δ¿ÛÔ §·Áfi Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Î˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËηÓ.

∏ ∂ıÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ÊÈÏÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ÛÙȘ 14 Î·È 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÒÚ· 18:00) ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿. √È ·ÁÒÓ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ elite round (2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜) ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √ √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ô˘ÙÛ¿Î˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ 20 ·›ÎÙÚȘ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ÙËÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·ÚÁ·Ú›ÙË ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ∂˘Ù˘¯›· ∫fiÓÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . ∂›Û˘, ÙËÓ ÕÓÓ· °·Á¿Ú· Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙȘ ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∞¡Δ1 22.00 §ÈıÔ˘·Ó›·-°·ÏÏ›· -∑- (∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ) √Δ∂ SPORT 2 22.30 ∫fiÚÓÙÔÌ·-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 3 15.30 §ÂÙÔÓ›·-√˘ÎÚ·Ó›· -∑- (∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ) 18.45 μ¤ÏÁÈÔ-™ÂÚ‚›· -∑- (∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ) 22.00 §ÈıÔ˘·Ó›·-°·ÏÏ›· -∑- (∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ)

∏ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 5-0 ÙË ª¿ÏÙ· ∫∞¡∂¡∞ ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ∂Ï›‰ˆÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2015, ηıÒ˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÂÌÊ·ÙÈÎfi 5-0. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ∫·Ú¤Ï˘ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ٷ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ 5’ Î·È ÛÙÔ 13’. ™ÙÔ 72’ Ô ∫›ÙÛÈÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ 30, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙÔÓ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë. ™ÙÔ 78’ Ô ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜ ·Ó¤‚·Û ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 4-0, Ì ÙÔÓ °È·ÓÓÈÒÙ· ÛÙÔ 90’ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂§§∞¢∞: ∫·›ÓÔ, ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜ (80’ §˘ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘), ªÔ˘Á·˝‰Ë˜, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, §·Áfi˜, ∫ÔÏÔ‚fi˜ (76’ ª·Î·Û¤Ù·˜), ªÔ˘¯·Ï¿Î˘, μ¤ÏÏÈÔ˜ (76’ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜), ∫·Ú¤Ï˘, °È·ÓÓÈÒÙ·˜, ∫›ÙÛÈÔ˘. ª∞§Δ∞: ªÔÚÁÎ, Δ·ÌfiÓÂ, °ÎÚ¯, ª›Î·ÏÂÊ (34’ ¶ÈÛ¿ÓÈ), º·Ï˙fiÓ, ªÂÙÛ›Ó· (46’ º·ÚÔ‡Ù˙È·), ªÔÚÁÎ, ªÔÚÁÎ, ¶πÛ¿ÓÈ (79’ ªÔ˘Û¿Ù), ∫·ÌÂÓ˙Ô‡ÏÈ, ™ÈÎÏÔ‡Ó·.

¢√∂

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô ª·¯ √ ΔfiÌ·˜ ª·¯ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∑·Î ƒÔÁÎ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ 125Ë Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. √ 59¯ÚÔÓÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, √Ï˘ÌÈÔӛ΢ Ù˘ ÍÈÊ·ÛΛ·˜ ÙÔ 1976 Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔÓ “·ı¿Ó·ÙˆÓ” Ù˘ ¢√∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ‹Ù·Ó ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∑·Î ƒÔÁÎ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· (·’ Ù· Û˘ÓÔÏÈο 12 Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘), ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

ΔÌ‹Ì·Ù· Ú˘ıÌÈ΋˜ Î·È ÂÓfiÚÁ·Ó˘ ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ú˘ıÌÈ΋˜ Î·È ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ 2013-2014. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈΛ·˜ 414 ÂÙÒÓ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 18.0020.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, πˆÏÎÔ‡ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔÚȘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-40703 Î·È 6936635565.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË Â›Ó·È 1, 12, 16, 28, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 7, 11, 14, 25, 26.

∏ ¡π∫∏ £∞ ¶∞π•∂π ª∂ Δ∏ ™∂ƒƒ∞´∫∏ √ª∞¢∞ ™∂ “¡√∫ ∞√ÀΔ” ∞°ø¡∞ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢∞™

∞ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘ Δ

∞οÛÔ˘ Î·È ÕÚ˘ ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ Î·È ÏÔÁÈο ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘. √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ‹Ù·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑Ô˘ÏÈÒ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ fi‰È. * ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ª·ÎÚ‹˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ ÎÏËÚÒıËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂¶√. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó, ÙfiÙ ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi Û ‰ÈÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÏfi˜: ∞ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ‹Ù·Ó 50-50, ·ÏÏ¿ Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· ‰ÂÓ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÛÙË ¡›ÎË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛΤÏÔ˜. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘, Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ›Ù ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ›Ù ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∞˘Ùfi ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ Â¿Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÌÂÙ·‰Ôı› ÙËÏÂÔÙÈο ‹ fi¯È. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙfiÙ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 16.30. √ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‚·Ùfi˜. √ ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘ ÌfiÓÔ ˆ˜ Êfi‚ËÙÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÚÛÈ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì›· Ó›ÎË (1-0 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· (1-1 ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜). ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÊfiÓÙ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Û ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‚¿Ó˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂¿Ó Ë ¡›ÎË Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘, ÙfiÙ ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. √È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ Â›Ó·È ‰ÈÏÔ› Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 25-26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 30-31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ™¶√ƒ FM ª·ÁÓËÛ›·˜ 89.5. ∂Λ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ¡›ÎË ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ı· ·›ÍÂÈ Ì·ÎÚÈ¿

∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘: “™›ÁÔ˘Ú· ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·fi ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fï˜ ¤¯Ô˘Ì ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È ıˆÚÒ Ò˜ ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÛΤÊÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·¿ÓÙËÛÂ: “™ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÚÒÙ· Â›Ó·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘. £· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı·

‰Ô‡Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì” . Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ‰ÂÓ ‚ÚÂı‹Î·Ì Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ. ∫¿ÔÈÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ›Ûˆ ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ¯ı˜ ÔÈ ∑·Ó

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014. ŸÛÔÈ ÚfiÏ·‚·Ó ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ Û’ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ÙÈÌ‹. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÏ›Ù˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Blue Star FM ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 1000. “Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ¯›ÏÈ· Ì·˙› Ì ٷ Ì·ıËÙÈο. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ηϿ Î·È ‰ÂÓ È¿Û·Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. ∫·È ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÛÙfi¯Ô, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ Ô˘ Ô˘Ï¿Ó 300 ‰È·ÚΛ·˜” . ∂›Û˘ Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿Ù·ÛË ı· Â›Ó·È Ù· ÔÌ·‰Èο ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È fi¯È Ù· ȉȈÙÈο.

™∏ª∂ƒ∞ ∏ ¶ƒøΔ∏ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ™Δ∏ ¡π∫∏

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” Ô˘ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÂÈ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∏ ·Î·‰ËÌ›· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ú·‰ÔÛȷο ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜, ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â·Ó‰ÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ó· ¯Ù›ÛÂÈ Û ÁÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂÎÚÔÛˆ› ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00, ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙË Ó¤·

¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ £·Ó¿Û˘ ∫·Û·›‰Ë˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË ™‡ÚÔ˜ ™ÙÚ·Ù›Î˘, Ô ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ Δ.∂.º.∞.∞. °ÈÒÚÁÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Δ.∂.º.∞.∞. Î·È Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ £ˆÌ¿˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ô Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘. Δ¤ÏÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· Ù· ¤ÙË 1998-2007. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 Ì ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ 2421060320, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ·Î·‰ËÌÈÒÓ £·Ó¿ÛË ∫·Û·›‰Ë (ÙËÏ. 6947303850).

∫∞Δ∂∫Δ∏™∞¡ ∂¶Δ∞ ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√ μ∞§∫∞¡π∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ√À μ∂§π°ƒ∞¢π√À

¢È¤Ú„·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ΈËÏ¿Ù˜ È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· ‚ÔÏÈÒÙÈη ÎÔ˘È¿ ‰È¤Ú„·Ó. ™ÙÔ μ·ÏηÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ∂Ê‹‚ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ Î·È ¶·›‰ˆÓ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √∂∞/¡∞μ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ η٤ÎÙËÛ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Î·È ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·Ó‰·Ú›‰Ë˜ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªËÙÚÔÌ¿Ú·˜ ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ·. ∂›Û˘, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ §ÂÌÔÓ¿˜ Î·È §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÎÚ¤Ì·Û·Ó ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ™˘ÓÔÏÈο, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯Ú˘Û¿, ‰¤Î· ·ÛË̤ÓÈ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ‹Ù·Ó Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ΈËÏ·Û›·˜ ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· η٤Ϸ‚ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ƒÔ˘Ì·Ó›· Û ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ͯÒÚÈÛ ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜

°

∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ ÙÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ ·›‰ˆÓ ÎÔ‡ÚÛ˜ Û fiÏ· Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÃÚ˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·: ™ÎÈÊ ¡Â·Ó›‰ˆÓ (∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ıËÓ¿), ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ ·›‰ˆÓ (™·Î¿˜-

°È¿ÓÓ·Ù˙˘), ¢›ÎˆÔ˜ ¿Ó¢ ·›‰ˆÓ (÷Ù˙ËÛÙÚ·Ù‹˜-ƒ›˙Ô˜), ∫·ΔÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ ·›‰ˆÓ (∫ Ï · Ó ‰ · Ú › ‰ Ë ˜ -™·Î¿˜-°È¿ÓÓ·¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘). Ù˙˘-¶ ∞ÛË̤ÓÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·: ™ÎÈÊ ÂÊ‹‚ˆÓ (μ·ÁÂÓ¿˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜), ™ÎÈÊ

·›‰ˆÓ (¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜), ™ÎÈÊ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ (∑¤Ú‚· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË), ¢›ÎˆÔ˜ ¿Ó¢ Ó·ӛ‰ˆÓ (ΔÛÈfiÏ·-∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ô˘), ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ Ó·ӛ‰ˆÓ (ª¿Ì·ÏÔ˘-∫ÔÏÙÛ›‰·), ΔÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ (°È¿ÓÓÔ˘-∫˘Ú›‰Ô˘-∑¤Ú‚·-÷ÏÎÈ¿),

ΔÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢ Ó·ӛ‰ˆÓ (ΔÛÈ¿‚Ô˘-∑˘ÁÔ‡Ú·-ΔÛÈÒÏ· ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏÈ‰Ô˘), ΔÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢ ·›‰ˆÓ (μ·Ú‰¿Î·˜-¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘-μÏ¿¯Ô˜-ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜), √ÎٿΈÔ˜ ·›‰ˆÓ (¡Ù·Ï·Ì¿ÓÁη˜-∞ÓÙÒÓ˘÷Ù˙ËÛÙÚ·Ù‹˜-ƒ›˙Ô˜-μ·Ú‰¿Î·˜-¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘-μÏ¿¯Ô˜ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜ -ªÔ‡ÁÈ·˜), ΔÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ Ó·ӛ‰ˆÓ (ª¿Ì·ÏÔ˘μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘-∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘∫ÔÏÙÛ›‰·) ÿÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·: ΔÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢ ÂÊ‹‚ˆÓ (ÃÚ˘ÛfiÔ˘ª Ë Ù Ú Ô Ì ¿ Ú · ˜ -∞ÏÔ˜-∑‹Û˘-ª ı·Ó·Û›Ô˘), ΔÂÙÚ·Ïfi ÛÎÈÊ ÂÊ‹‚ˆÓ (¶¤ÙÚÔ˘-¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘-μ·ÁÂÓ¿˜-¢ËÌËÙÚ›Ô˘) √ÎٿΈÔ˜ ÂÊ‹‚ˆÓ (∞ı·Ó·§ÂÌÔÓ¿˜Û›Ô˘-ÃÚ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜-§ §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ -∑‹Û˘-ª ªËÙÚÔ Ì ¿ Ú · ˜ -∫·ÎÔ‡Ú˘-∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ˜-ªÔ‡ÁÈ·˜), ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ (∫˘Ú›‰Ô˘-°È¿ÓÓÔ˘). 4Ë ı¤ÛË: ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÊ‹‚ˆÓ (¶¤ÙÚÔ˘-¢ËÌËÙÚ›Ô˘), ¢›ÎˆÔ˜ ¿Ó¢ ÂÊ‹‚ˆÓ (∫·ÎÔ‡Ú˘∫·Ú·Ì‹ÙÚÔ˜).


T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

25

√ 33Ã√¡√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ ∞¶√ Δ∏¡ ∞°∫√§∞ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ À¶√°ƒ∞æ∂π ™Àªμ√§∞π√ ™À¡∂ƒ°∞™π∞™

¶·›ÚÓÂÈ ªÔ˘¤ÓÁÎÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ. °È· Ì·˜ Ë ÚfiÎÚÈÛË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ¶·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ¿ÓÙ· ÔÈ ÚÂÌȤÚ˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·Á›‰Â˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ı· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈı› Ë ÔÌ¿‰· ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. ¶¿Ì ‚‹Ì·-‚‹Ì· Î·È ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì οı ·È¯Ó›‰È ͯˆÚÈÛÙ¿” .

ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ô ª¿ÚÈÔ °ÎÔ‡ÚÌ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÚ¤ Δ›ÙÈ ªÔ˘¤ÓÁÎÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 33¯ÚÔÓÔ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ (ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 11/2/1980 ÛÙË §Ô˘¿ÓÙ· Ù˘ ∞ÁÎfiÏ·) Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘.

“¡Ù¤ÚÌÈ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ªÔ˘¤ÓÁÎÔ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ¡·Û·Ù¤Ï •·Ì¿Í. º·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012 (ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë ΔÔ˘Ú), ηıÒ˜ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯¿ıËÎ·Ó Î¿Ô˘ ÛÙË ª·Ï·ÈÛ›·, fiÔ˘ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Û ÔÌ¿‰· Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. √ ªÔ˘¤ÓÁÎÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÎfiÏ·, ÂÓÒ Â›¯Â ÎÏËı› Î·È ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 2006 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1.91Ì. Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Ë ΔÔ˘Ú ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤·ÈÍ ·fi ÙÔ 2010 ¤ˆ˜ ÙÔ 2012. ΔË ÛÂ˙fiÓ 2010-11 ›¯Â 27 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ 7 ÁÎÔÏ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË 19 ·ÁÒÓ˜ Î·È 5 Ù¤ÚÌ·Ù·. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô ∞ÓÙÚ¤ Δ›ÙÈ ªÔ˘¤ÓÁÎÔ Â›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ™·ÙÔÚÔ‡ (27 Ì·Ù˜, 13 ÁÎÔÏ), ÂÓÒ Ë ‰ÈÂÙ›· 2008-10 ÙÔÓ Â›¯Â ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ΔÚÔ˘¿ (27 Ì·Ù˜, 11 ÁÎÔÏ ÙÔ 2008-09 Î·È 10 ·ÁÒÓ˜, Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2009-10). ŸÏË ÙÔ˘ Ë Î·ÚȤڷ, fï˜ Â›Ó·È ÛÙË °·ÏÏ›·. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 2000 ÛÙËÓ √Ï˘Ì›Î ™ÂÓÙ ∫ÂÓÙ›Ó Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Û μ·ÛοÏ, ∫ÚÂÙ¤ÈÁ, °ÎÚÂÓfiÌÏ. ΔÔ 2005 ¤·ÈÍ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ì ÙËÓ ¡ÂÛ·Ù¤Ï •·Ì¿Í (12 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ¤Ó· ÁÎÔÏ) Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ Û ∫ÏÂÚÌfiÓ, ∞ÌÈ¿Ó. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÊfiÛÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÙfiÙ ı·

˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” .

ªÂ ¶·Ó·¯·˚΋ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ªÂ ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ÎÏËÚÒıËΠÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ·È¯Ó›‰È ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ›Ù ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ›Ù ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15/9. √È ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· Î·Ï˘Êı› ÙËÏÂÔÙÈο.

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٷʤÚÂÈ Î·È ÚÔÎÚÈı› ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÚË. √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ‰ÈÏÔ› Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 2526/9 Î·È ÛÙȘ 30/31/10. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯Ô˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ √Ï˘-

¶¤Ú·Û·Ó ·fi ÂÚÁÔÌÂÙÚÈο

ºÈÏÈÎfi ·ÓıÚˆÈ¿˜ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Ô ÙÔÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È (ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 5 ¢ÚÒ) ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” . √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ê›Ï·ıÏÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ı· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” . ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡, ÂÓÒ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜ Î·È ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂›Û˘, ı· ÙÈÌËı› Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘

º

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Û ÌÔÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 14-15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ˙¢Á¿ÚÈ·: 1. ºˆÎÈÎfi˜-∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜ 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·Ó·¯·˚΋ 3. °Ï˘Ê¿‰·-∫·ÏÏÈı¤· 4. μ‡˙·˜-÷ÓÈ¿ 5. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-ºˆÛÙ‹Ú·˜ 6. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 7. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á.-∂ÈÛÎÔ‹ 8. ∫¤Ú΢ڷ-¢fiÍ· ¢Ú. 9. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 10. °È·ÓÓÈÙÛ¿-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·¯·˚΋ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ˙¢Á¿ÚÈ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó... ÂΉ›ÎËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¶·ÙÚÈÓÔ‡˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ÛÙ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ. ™ÙÔ μfiÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ËÙÙËı› Ì 10 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÂÓÒ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á˘È¿˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·Ó·‰Âȯı› ÈÛfi·Ï˜ 11.

√È Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, ·¿ÓÙËÛ·Ó Û ÎÔÈÓ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· flnews.gr ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ¤ÊÂÚ ·ÓÙÈ̤و˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¶·Ó·¯·˚΋ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ı· ¤¯ÂÈ ¿ÚˆÌ· ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ŒÓ· Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË; ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘: “ªÂ ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó 90 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ Á‹‰Ô, fiˆ˜ ›¯· ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Football League Î·È ÙÔÔıÂÙËı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ. ∏ ¶·Ó·¯·˚΋ ı· Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜” .

∫Ô‡ÁÈ·˜: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ù˘¯ÂÚ¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ı· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ıÂÛÌfi Î·È ı· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Û·Ó ›ÛÔ ÚÔ˜ ›ÛÔ” . ¶fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ¿Ù Ì ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È; ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘: “¢ÂÓ Â›¯· ÛÎÂÊÙ› ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı¤Ïˆ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‰Ô˘Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·È¯Ó›‰È” . ∫Ô‡ÁÈ·˜: “™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÚfiÛÙÂÚ, ÈÛÙÔÚ›·˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ı· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League, Ô˘ Â›Ó·È Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô” . ™Â ÙÈ ‚·ıÌfi ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰·; ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘: “∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ›̷ÛÙ οÔ˘ ÛÙÔ 70-80%” . ∫Ô‡ÁÈ·˜: “¢ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈ̘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi. ŸÔÈ· ‚ÚÂı› ÛÙË Ì¤Ú· Ù˘ Î·È Â›Ó·È Î·È ÈÔ Ù˘¯ÂÚ‹ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ fiÛÔÈ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ı· ¯·ÚÔ‡Ó ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ ·fi ÔÏÏ¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË Super League. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· Ù‡¯Ô˘Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂٷ͇ Ì·˜ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” .

ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-11, fiÙ·Ó Î·È ¤ÊÙ·Û ӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜.

∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó·... Û¿Ó ٷ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚ·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó·... ÙÚ›‚Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ÈÔ ¯·Ï·Ú¿, ÂÓÒ ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ª¿ÚÈÔ °ÎÔ‡ÚÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ∏ ∫§∏ƒø™∏ Δø¡ ¢À√ ¶ƒøΔø¡ º∞™∂ø¡ Δ∏™ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏™

Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 11. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-¡›ÎË 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-∑¿Î˘ÓıÔ˜ 13. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∫·‚¿Ï· 14. ¶ÈÂÚÈÎfi˜-μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜

∏ ‚’ Ê¿ÛË ∏ ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·È¯Ó›‰È· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ Football League Ô˘ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞Ó·-

Ï˘ÙÈο Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 25-26/09 Î·È 30-31/10. 15. ¶∞√∫-¡ÈÎËÙ‹˜ 13 (∞Ó·Á¤ÓËÛË ∫·Ú‰. ‹ ∫·‚¿Ï·) 16. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 17. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡ÈÎËÙ‹˜ 1 (ºˆÎÈÎfi˜ ‹ ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜) 18. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¡ÈÎËÙ‹˜ 4 (μ‡˙·˜ ‹ ÷ÓÈ¿) 19. ¡ÈÎËÙ‹˜ 11 (∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. ‹ ¡›ÎË )-

¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 20. ¡ÈÎËÙ‹˜ 3 (°Ï˘Ê¿‰· ‹ ∫·ÏÏÈı¤·)√º∏ 21. ¡ÈÎËÙ‹˜ 9 (Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ‹ ∏Ú·ÎÏ‹˜)•¿ÓıË 22. ¡ÈÎËÙ‹˜ 2 (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‹ ¶·Ó·¯·˚΋)-ÕÚ˘ 23. ¡ÈÎËÙ‹˜ 7 (∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á. ‹ ∂ÈÛÎÔ‹)-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 24. ¡ÈÎËÙ‹˜ 6 (∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. ‹ ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜)-μ¤ÚÔÈ·

25. ¡ÈÎËÙ‹˜ 5 (¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ‹ ºˆÛÙ‹Ú·˜)-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 26. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. 27. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¡ÈÎËÙ‹˜10 (°È·ÓÓÈÙÛ¿ ‹ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜) 28. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¡ÈÎËÙ˘ 12 (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ‹ ∑¿Î˘ÓıÔ˜) 29. ¡ÈÎËÙ‹˜ 8 (∫¤Ú΢ڷ ‹ ¢fiÍ· ¢Ú.)-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 30. ¡ÈÎËÙ‹˜ 14 (¶ÈÂÚÈÎfi˜ ‹ μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜)-∫·ÏÏÔÓ‹


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

™Δπ™ 21-22 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À ∞ƒÃπ∑∂π Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£ ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 16 √ª∞¢ø¡

™·Ú·ÎËÓfi˜-°™∞ Î·È £ËÛ¤·˜¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¢¿ÊÓË °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-£ËÛ¤·˜ ∞ÎÚfiÔÏË-ÕÚ˘ ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞›·˜ ™.

Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 21-22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· “Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó” Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ô £ËÛ¤·˜ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂˘¯‹ıËΠ̛· ¯ÚÔÓÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ‚›· ÛÙ· Á‹‰· Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÈÛfiÙËÙ· Î·È ÈÛÔÓÔÌ›·. ∂›Û˘, ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·fi Ù·ÍȉȈÙÈÎfi Ú¿ÎÙÔÚ· ÁÈ· ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ‡„Ô˘˜ 40%. ∏ ∞’ ÙÔÈ΋ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 21-22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 16 ÔÌ¿‰ˆÓ. £· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜ (30 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜) Î·È ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ, ÂÓÒ ı· ¤ÛÂÈ Î·È ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ·Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ› Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·fi ÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ̤ۈ ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë ∂¶√. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞ÎÚfiÔÏË-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞Á¯›·ÏÔ˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ ∞›·˜ ™.-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÕÚ˘-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ £ËÛ¤·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ¢¿ÊÓË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¢‹ÌËÙÚ·-∞ÛÙ¤Ú·˜

12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-™·Ú·ÎËÓfi˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-™ÎÈ¿ıÔ˜ ¢‹ÌËÙÚ·-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞ÛÙ¤Ú·˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢¿ÊÓË-∞ÎÚfiÔÏË £ËÛ¤·˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ ÕÚ˘-∞›·˜ ™.

2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÎÚfiÔÏË-™·Ú·ÎËÓfi˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞›·˜ ™. ™ÎÈ¿ıÔ˜-ÕÚ˘ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-£ËÛ¤·˜ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¢¿ÊÓË ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-¢‹ÌËÙÚ·

13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¶‡Ú·ÛÔ˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ∞ÎÚfiÔÏË-¢‹ÌËÙÚ· ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ. ∞›·˜ ™.-¢¿ÊÓË ÕÚ˘-£ËÛ¤·˜

3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞›·˜ ™.-∞ÎÚfiÔÏË ÕÚ˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ £ËÛ¤·˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¢¿ÊÓË-™ÎÈ¿ıÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¢‹ÌËÙÚ·-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¶‡Ú·ÛÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ

4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞›·˜ ™.-™·Ú·ÎËÓfi˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜-ÕÚ˘ ∞ÎÚfiÔÏË-£ËÛ¤·˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¢¿ÊÓË ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜-¢‹ÌËÙÚ· ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¶‡Ú·ÛÔ˜

5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-ÕÚ˘ £ËÛ¤·˜-∞›·˜ ™. ¢¿ÊÓË-∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞ÎÚfiÔÏË ¢‹ÌËÙÚ·-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶‡Ú·ÛÔ˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹

6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ £ËÛ¤·˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ ÕÚ˘-¢¿ÊÓË ∞›·˜ ™.-∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢‹ÌËÙÚ· ∞ÎÚfiÔÏË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ™ÎÈ¿ıÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞ÎÚfiÔÏË ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™ÎÈ¿ıÔ˜

8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÛÙ¤Ú·˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ ¢¿ÊÓË-¢‹ÌËÙÚ· £ËÛ¤·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ÕÚ˘-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞›·˜ ™.- ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞Á¯›·ÏÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∞ÎÚfiÔÏË-™ÎÈ¿ıÔ˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-¢¿ÊÓË ∞ÛÙ¤Ú·˜-£ËÛ¤·˜ ¢‹ÌËÙÚ·-ÕÚ˘ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞›·˜ ™. ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞Á¯›·ÏÔ˜

9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-¢‹ÌËÙÚ· ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜-¢¿ÊÓË ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-£ËÛ¤·˜

ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ÕÚ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞›·˜ ™. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞Á¯›·ÏÔ˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞ÎÚfiÔÏË

10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-™·Ú·ÎËÓfi˜ ¢‹ÌËÙÚ·-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¢¿ÊÓË-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ £ËÛ¤·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ ÕÚ˘-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞›·˜ ™.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞ÎÚfiÔÏË

11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¢‹ÌËÙÚ·

™ÎÈ¿ıÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞ÎÚfiÔÏË ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢‹ÌËÙÚ·-∞›·˜ ™. ∞ÛÙ¤Ú·˜-ÕÚ˘ ¢¿ÊÓË-£ËÛ¤·˜

15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-™ÎÈ¿ıÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞›·˜ ™.-¶‡Ú·ÛÔ˜ ÕÚ˘-¶ÚˆÙÂۛϷԘ £ËÛ¤·˜-¢‹ÌËÙÚ· ¢¿ÊÓË-∞ÛÙ¤Ú·˜ * ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜.

Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ £∞ ¢π∂•∞ã∂π ™∂ ¢À√ √ªπ§√À™ ∫∞π ∞¡∂μ∞π¡√À¡ √π ªπ™∂™ √ª∞¢∂™

∏ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 5-6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· ‰ÈÂÍ·¯ı› ʤÙÔ˜ Ì 24 ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ 12. √È ¤ÍÈ ÚÒÙÔÈ ·fi οı ÁÎÚÔ˘ (Û‡ÓÔÏÔ 12) ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ηٿٷ͢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞Ó Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ÙfiÙ ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È Ì›· ·ÎfiÌË ÔÌ¿‰· ·fi ÙË μ’ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·Ú¿˙ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¤‚‰Ô̈Ó.

ΔÔÍfiÙ˘-¢È·ÁfiÚ·˜ ∞.∂. 2002-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. π¿ÛˆÓ ∞.ª.-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ¡.∞ ¡›Î˘-™ÎfiÂÏÔ˜

™ÎfiÂÏÔ˜-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ∞.∂. 2002-¢È·ÁfiÚ·˜ ΔÔÍfiÙ˘-πˆÏÎfi˜

3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-πˆÏÎfi˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-ΔÔÍfiÙ˘ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-∞.∂. 2002 ¡.∞ ¡›Î˘-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª.

8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™ÎfiÂÏÔ˜-∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ ¡.∞ ¡›Î˘-π¿ÛˆÓ ∞.ª. ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-∞.∂. 2002 ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-ΔÔÍfiÙ˘ ¢È·ÁfiÚ·˜-πˆÏÎfi˜

4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. πˆÏÎfi˜-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ΔÔÍfiÙ˘-¡.∞. ¡›Î˘ ∞.∂. 2002-™ÎfiÂÏÔ˜ π¿ÛˆÓ ∞.ª.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜ ∞.∂. 2002-¡.∞. ¡›Î˘ ΔÔÍfiÙ˘-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ πˆÏÎfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ¢È·ÁfiÚ·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ¡.∞ ¡›Î˘-¢È·ÁfiÚ·˜ ™ÎfiÂÏÔ˜-πˆÏÎfi˜ π¿ÛˆÓ ∞.ª.-ΔÔÍfiÙ˘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞.∂. 2002

1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜-ΔÔÍfiÙ˘ πˆÏÎfi˜-∞.∂. 2002 ¢È·ÁfiÚ·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-π¿ÛˆÓ ∞.ª. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-™ÎfiÂÏÔ˜ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-¡.∞. ¡›Î˘

6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-¡.∞. ¡›Î˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. πˆÏÎfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ΔÔÍfiÙ˘-∞.∂. 2002

2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ πˆÏÎfi˜-∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜

7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜-¡.∞. ¡›Î˘

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÎÏ‹ÚˆÛË:

10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞.∂. 2002 ™ÎfiÂÏÔ˜-ΔÔÍfiÙ˘ ¡.∞. ¡›Î˘-πˆÏÎfi˜ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞.∂. 2002-∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ ΔÔÍfiÙ˘-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ πˆÏÎfi˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. ¢È·ÁfiÚ·˜-™ÎfiÂÏÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¡.∞. ¡›Î˘ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ * ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜.

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¯ÈÏϤ·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ∞ÂÙfi˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜- ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜-ÕıÏÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.- ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËϤ·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÂÙfi˜-∞¯ÈÏϤ·˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.- ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ÕıÏÔ˜-¶ËϤ·˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¯ÈÏϤ·˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞ÂÙfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ¶ËϤ·˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.- ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-ÕıÏÔ˜ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞¯ÈÏϤ·˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ∞ÂÙfi˜-¶ËϤ·˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.- ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÕıÏÔ˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¯ÈÏϤ·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ¶ËϤ·˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞ÂÙfi˜ ÕıÏÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜

6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ËϤ·˜-∞¯ÈÏϤ·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ªÈÎÚÔı‹‚˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ª˘ÚÌȉfiÓ˜-ÕıÏÔ˜ ∞ÂÙfi˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¯ÈÏϤ·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¶ËϤ·˜ ÕıÏÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∞ÂÙfi˜ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞¯ÈÏϤ·˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ-ÕıÏÔ˜ ¶ËϤ·˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞ÂÙfi˜

9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¯ÈÏϤ·˜-ÕıÏÔ˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-¶ËϤ·˜ ∞ÂÙfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ª˘ÚÌȉfiÓ˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-∞¯ÈÏϤ·˜ ÕıÏÔ˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞ÂÙfi˜ ¶ËϤ·˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ªÈÎÚÔı‹‚˜ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢ËÌËÙÚÈ¿˜- ∞¯ÈÏϤ·˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞ÂÙfi˜- ÕıÏÔ˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-¶ËϤ·˜ * ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

27

∂Àƒøª¶∞™∫∂Δ

ª¿ı ·È‰› ÌÔ˘... ¿Ì˘Ó· ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋. ∏ ∂ıÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· (ÂÈıÂÙÈο) Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ (·Ì˘ÓÙÈο), Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ªÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ;

∏ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ô ÓÙfiÚÔ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·’ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·. ™Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· ‹Ì·ÛÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤·È˙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙÔÓ ΔÔ˘ ÈÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÙÂμ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ ¯ÓÈÎfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‹ÙÙ˜ ·fi πÙ·Ï›· Î·È ºÈÓÏ·Ó‰›· Ì·˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ¤Ó· ηÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÚÔÔÓËÙ‹. √È ›‰ÈÔÈ Ô˘ ·Ôı¤ˆÓ·Ó ÙÔÓ ΔÚÈÓÎȤÚÈ Î·È “˘Ô¯Ú¤ˆÓ·Ó” ÙÔÓ Δ¿ÓÈ‚ÈÙ˜ Ó· ·Ú·‰Â¯ı› ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÒÚ· ¯Ï¢¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ πÙ·Ïfi Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘. 줂·È· Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¯¿ÓÂÈ, ¿ÓÙ· ÊÙ·›ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È fiÛÔÈ... ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó. ∏ ·Ï‹ıÂÈ·, fï˜, Â›Ó·È ·Ï‹. √ ∞ÓÙÚ¤· ΔÚÈÓÎȤÚÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ›¯Â ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ·Ù¿Î· ÙÔ˘ “Î·È Ô ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÈıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ·›˙Ô˘ÌÂ Î·È Î·Ï‹ ¿Ì˘Ó·” ›¯Â ÂÈˆı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÚÒÙ· ÊÈÏÈο. μϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ô πÙ·Ïfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi Á‹Â‰Ô Î·È ÛÙȘ ÔÏϤ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. §ÔÁÈÎfi ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ë Â›ıÂÛË Îfi‚ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, fï˜ Ë ¿Ì˘Ó· ‰›ÓÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ï„ ÙÔ “Í˘Ï›ÎÈ” Ô˘ ı· ¤ÂÊÙ Û οı ̷٘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› Ë... ÈÛ·ÓÈ΋ ÌÔÓÔÙÔÓ›·

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 6Ô˘ √Ì›ÏÔ˘ ΔȘ ÒÚ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ

ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ë FIBA ¤‰ˆÛ ԉËÁ›· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÂÎÙÈÎÔ›. ¢ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜ Ò˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ú¤ÊÂÚÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È “¢·›ÛıËÙÔÈ” ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ̤۷ Û’ ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ ¿ÏÏ·Í·Ó ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù·. ÿÛˆ˜ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÌÊ›ÚÚÔÔ, ¿Ú· Î·È ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ ÓfiËÌ· Ì‹Î·Ó ÚÒÙÔÈ ·’ fiÏÔ˘˜ ÔÈ πÛ·ÓÔ›. √ √Ú¤ÓÁη ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÙÂÏ›ˆ˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¶. °Î·ÛfiÏ Î·È ¡·‚¿ÚÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ì ÙËÓ πÛ·Ó›· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ·fi ÛÔ‡ÂÚ ÂÈıÂÙÈ΋ “Ì˯·Ó‹” Û ·Ì˘ÓÙÈÎfi “ÔÁÎfiÏÈıÔ” . (‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÏȘ 53,8 fiÓÙÔ˘˜ Ì.Ô.). ∞˘Ùfi ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ, ηıÒ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ... ÌÈÌËı› ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂˘ÚÒ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ. øÛÙfiÛÔ ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ... ͇ÏÔ Ù· Û¯¤‰È¿ Ì·˜ ·Ó·ÙÚ¿ËηÓ. ΔfiÛÔ Ì ÙËÓ πÙ·Ï›·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙË ºÈÓÏ·Ó-

‰›· ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ê¿ÓËΠӷ Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ì¤Ó·. √È ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ¤·È˙·Ó ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ Ê¿Ô˘Ï Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·Ó‹ÌÔÚÔÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ∏ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ∫·Ï¿ıË Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ‰È¿Û·Û˘ ÌÈ·˜ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ¿Ì˘Ó·˜, ÂÓÒ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™·ÓÔ‡ÏË ·ÔÛ˘ÓÙfiÓÈÛ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋. ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ ΔÚÈÓÎȤÚÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ “„ËÏÔ›” Ì·˜ (ÏËÓ ÙÔ˘ ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ Ô˘ ˘ÛÙÂÚ› fï˜ Û ‡„Ô˜) ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ¿ÏψÛÙ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ “ÎfiËΔ Ô μÔ˘ÁÈԇη˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì‹ÎÂ Ô ∫·‚‚·‰¿˜. øÛÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ‡ÎÈ Û ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó Ô ¿ÂÈÚÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ì ÙÔÓ ªÔ˘ÚÔ‡ÛË Ó· ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “Ú¤ÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ͇ÏÔ” . ∂‰Ò ÁÂÓÓ¿Ù·È ÙÔ ÂÍ‹˜ ˙‹ÙËÌ·: ªÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ Û ϛÁ· 24ˆÚ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÔÌ¿‰·; ªÔÚ› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ “ÙÛÈ” , ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ-

‚ÈÙ˜; ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Â›Ó·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔÓ Ì·ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ “ÂÁˆÈÛÌfi” . ∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· Ï‹ÁˆÛ ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ·. √Ê›ÏÂÈ Ó· ·ÔÙ˘ˆı› Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ¿Ì˘Ó·. ŒÓ· ·ÎfiÌË ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ πÛ·Ó›· ÙË ı¤Ï·Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ӷ ¤¯ÂÈ “ηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘Á¿‰·” . ΔÒÚ·, fï˜, ÙËÓ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ ËıÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ó· ηٷÚڷΈı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ı›, Ó· ‰ÂÈ ÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∂›Ó·È Îڛ̷ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÙfiÛÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ó· ÌËÓ ÊÙ¿ÛÂÈ Ô‡Ù ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÎÙ¿‰·. ∏ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Î·ÙfiÚıˆÙË...

ÙÔ˘ 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÙËÏÂÔÙÈο ·˘ÙÔ› Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ 22:00 ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞˘Ùfi fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÂËÚ¿˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ πÛ·Ó›· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË (12/9) ÛÙȘ 18:45 (·ÓÙ› ÁÈ· 15:30 Ô˘ ›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›), ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (14/9) ÛÙȘ 22:00 (·ÓÙ› ÁÈ· 18:45) Î·È ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (16/9) ÛÙȘ 15:30 (·ÓÙ› ÁÈ· 22:00). ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘: ¶¤ÌÙË 12/9 15:30 ºÈÓÏ·Ó‰›·-∫ÚÔ·Ù›· 18:45 ∂ÏÏ¿‰·-πÛ·Ó›· 22:00 ™ÏÔ‚ÂÓ›·-πÙ·Ï›· ™¿‚‚·ÙÔ 14/9 15:30 ∫ÚÔ·Ù›·-πÙ·Ï›· 18:45 πÛ·Ó›·-ºÈÓÏ·Ó‰›· 22:00 ∂ÏÏ¿‰·-™ÏÔ‚ÂÓ›· ¢Â˘Ù¤Ú· 16/9 15:30 ∫ÚÔ·Ù›·-∂ÏÏ¿‰· 18:45 πÙ·Ï›·-πÛ·Ó›· 22:00 ºÈÓÏ·Ó‰›·- ™ÏÔ‚ÂÓ›·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. πÙ·Ï›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. πÛ·Ó›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3. ™ÏÔ‚ÂÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4. ∫ÚÔ·Ù›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5. ºÈÓÏ·Ó‰›· . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 6. ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

∞Ú¯‹ Û‹ÌÂÚ· Ì 5Ô ŸÌÈÏÔ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ú¯›˙ÂÈ Ë μ’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ 5Ô˘ √Ì›ÏÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: 15.30 §ÂÙÔÓ›·-√˘ÎÚ·Ó›· 18.45 μ¤ÏÁÈÔ-™ÂÚ‚›· 22.00 §ÈıÔ˘·Ó›·-°·ÏÏ›·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. °·ÏÏ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. ™ÂÚ‚›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. √˘ÎÚ·Ó›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4. §ÈıÔ˘·Ó›· . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5. μ¤ÏÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 6. §ÂÙÔÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

§∞∫√μπΔ™

À¶√°ƒ∞ªªπ™∂ √ °∫∞ƒ¡Δ-º√ƒ°√À√ƒ¡Δ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ª¶∞™∫∂Δ ™Δƒ∞Δ√™ ¶∂ƒ¶∂ƒ√°§√À

“√ ÌfiÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÔÎÙ¿‰·” À

Ô¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜, Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë ∂ıÓÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘. √È ‹ÙÙ˜ ·fi πÙ·Ï›· Î·È ºÈÓÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ·Ó ÂÈı˘Ì› Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙȘ ӛΘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó. ∂›Û˘, Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ª›Ú˙· ª¤ÁÎÈÙ˜ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜, Ô˘ ı· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì·›ÎÙË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ›Â Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜: “¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı¤Ï·ÌÂ.

√È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ·fi πÙ·Ï›· Î·È ºÈÓÏ·Ó‰›· Ì·˜ Ï‹ÁˆÛ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ̷˙› Ì·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÛÙË §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·. ªÂ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ÂΛ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ÙȘ ӛΘ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜. Œ¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Î¿Ó·Ì ϿıÔ˜. ∫·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘Ú· ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞‡ÚÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. £· ·›ÍÔ˘Ì Ì Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ∏ πÛ·Ó›· Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ̤ӷ Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∏ ™ÏÔ-

‚ÂÓ›· ·›˙ÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. £· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜. ∫·È Ë ∫ÚÔ·Ù›· Â›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Î·Ï¤˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ . Œ¯Ô˘Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ӛΘ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, ¤ÚÂ ӷ ·›ÍÔ˘Ì ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ·È¯Ó›‰È· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ™·ÓÔ‡ÏË. ∂›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ ·›ÎÙ˘ Ì·˜, Â›Ó·È Ô ËÁ¤Ù˘ Ì·˜. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·›˙Ô˘Ì ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ. Œ·ÈÍ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˘ÁÈ‹˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‰›ÓÂÈ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi. À‹ÚÍ·Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔÓ fiÌÈÏfi Ì·˜, fiÔ˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È Ë ƒˆÛ›· ‹Á·Ó Û›ÙÈ, ÂÓÒ Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∫¿ı Ô-

Ì¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ʤÙÔ˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. √È ÛˆÌ·ÙÈο Î·È „˘¯Èο ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ ı· Ì·˜ ‚ÚÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ì ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ª›Ú˙· ª¤ÁÎÈÙ˜, ÙÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Û˘Ì·›ÎÙË ÌÔ˘ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ. £· ›̷ÛÙ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÁÈ· 40 ÏÂÙ¿. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ŸÌˆ˜ ›̷ÛÙ ¯ıÚÔ› ÌfiÓÔ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ì ÔÈÔ˘˜ ·›˙Ô˘ÌÂ, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ “8” . ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·Ó ›̷ÛÙ ÚÒÙÔÈ ‹ ٤ٷÚÙÔÈ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, Ô ÌfiÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ 8. ∫·È ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¤Ó· “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·È¯Ó›‰È. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ·˜ ÛÙÔ ËÌÈÙÂÏÈο Î·È ·Ó ¯¿ÛÂȘ Â›Û·È ÂÎÙfi˜. ∂Ì›˜ ·Ï¿ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ı¤ÛË Ì·˜” .

“ŒÎÏËÍË ÔÈ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” √È ÌfiÏȘ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì·›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙÔÓ °È¿Î· §¿ÎÔ‚ÈÙ˜. √ ÁηÚÓÙ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌ¿ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋. “ŸÏÔÈ ÂÚÈ̤ӷÌÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó ¤ÎÏËÍË ÁÈ· Ì·˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ì ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ŸÌˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Ú· Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· οı ÔÌ¿‰·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜, Ô ¿ÏÏÔÙ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ›Â: “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÚÒÙ· ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∂›¯·Ì ·›ÍÂÈ Ì·˙› Ù˘ ÛÙÔ ∫fiÂÚ Û ÊÈÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ·Ô˘Û›·˙Â Ô ¡Ù·ÙfiÌÂ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi˜ Î·È Ô ªÂÏÈÓ¤ÏÈ Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ·›˙Ô˘Ó Î·Ï‹ ¿Ì˘Ó· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÎÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. √È ºÈÓÏ·Ó‰Ô› ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ·›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ηϋ ÔÌ¿‰·” .


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Δ¤¯Ó˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙË º§√°∞: £¤·ÙÚÔ - ƒÂÌ¤ÙÈÎË μÚ·‰È¿ “Ì ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ °ÏˆÛÛÈÎfi π‰›ˆÌ·” ÛÙÔ “∞ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8:30 Ì.Ì. ™ÂÓ¿ÚÈÔ - ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú¿Ù˙ÈÔ˜. ™ÙÔ ™·Ó›‰È: ∞Ú¯ÔÓÙ›· ∫fiÌ‚Ô˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· μÂÚÁÂÙ¿ÎË, ∫ÔÛÌ¿˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙¿Ú·˜, ™ÔÊ›· ∏ÏÈ¿‰Ë, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·Ó›Î·˜. ™ÙÔ ¶¿ÏÎÔ: ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˘ÊÏ›Ù˘. ∫Èı¿Ú·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú¿Ù˙ÈÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¶·ÁÒÓ˘, πˆ¿ÓÓ˘ ™·Ï·‰‹ÌÔ˜. ∞ÎÔÚÓÙÂfiÓ: ™Ù¿ı˘ ∫·Ú·‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÔ‰‹ÌÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ™Î·Ì¿Á΢, ∫·ÙÂÚ›Ó· °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË, Δ¿ÓÈ· ™Î·Ì¿ÁÎË & °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú¿Ù˙ÈÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¶·ÁÒÓ˘. ∂È̤ÏÂÈ· Ì·ÎÈÁÈ¿˙: ª·Ú›Ó· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË “ºÏfiÁ·” .

∂∫£∂™∂π™ —∏ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚ› ˘Ê·ÓÙÈ΋˜...” , Ì ¤ÚÁ· ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÂÚÏ›‰Ô˘, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘.

Δ∂á∂™

— √ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·Ù· (ÂÓËϛΈÓ, ·È‰ÈÎfi, ÂÊË‚ÈÎfi Î·È ÔÌ¿‰· ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ) ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· οÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Úfi‚˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Δ˘ÊÏÒÓ “√È ª¿ÁÓËÙ˜” (πÛȉÒÚÔ˘ 44 - ¡¤· πˆÓ›·) οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi 21.15 ¤ˆ˜ 23.00. Δ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‰È‰·Ûηϛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·fi Ù· Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °È¿ÓÓË ¢‹Ì· Î·È ÙË ¯ÔÚԉȉ·ÛοÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂˘·ÁÂÏ›· °ÂˆÚÁԇϷ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜. √È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ™ÙÔ ·È‰ÈÎfi Î·È ÂÊË‚ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÔÚÔ› οı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ √È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹¡·Ô‡ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙË ¡. Ì· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiπˆÓ›·. °È· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÁÔ˘ “¢È·Ù‹ÚËÛË Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÛÙÔ 6937160060, 69722244837, ƒˆÌ˘Ï›·˜ μfiÏÔ˘” ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›6974754363 ‹ ÛÙÔ e-mail ÛÂÈ. Δ· ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 info@vlachoivolou.gr Î·È ÛÙÔ f/b ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ¯ÔμÏ¿¯ÔÈ μfiÏÔ˘. ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ¿ÚÔ‡˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È Ë ‰ÈÙË μfiÚÂÈ· £Ú¿ÎË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰·Ûηϛ· ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi Â›Ó·È ¿Ó¢ ‰ÈÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ 3Ô˘ Î·È ‰¿ÎÙÚˆÓ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ 9Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¡. πˆÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. Ó›·˜. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È — ∞fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËÏ. £Ú·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È 6947 001360, 6936 913434, fiÙÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› 6944 202423. ŒÓ·ÚÍË ∫˘Úȷ΋ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ȉȷ›ÙÂÚË 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ £Ú¿Î˘, οı ΔÂÙ¿ÚÙË 19.00 ¤ˆ˜ 21.30 (2 ÙÌ‹Ì·Ù·) (·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜) Î·È Î¿ı ™¿‚‚··ÙÔ 4.30 - 5.30 (·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì·) ÛÙÔ 3Ô - 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜, Ô‰fi˜ ÃÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ Ì ∞Ó··‡Ûˆ˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2/10 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 5/10/2013. ΔËÏ. ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ 6974335978, 6974303098, 6973082611.

¢π∞º√ƒ∞ — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ Û ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013-2014 Û fiÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ™ÔÊ¿‰Â˜ Î·È ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421048988 ‹ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 6945173417.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: ∫˘Úȷ΋ 15/9: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜ ÛÙ·˘Úfi˜-ΔÚ·Ófi ›ÛˆÌ·ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 22/9: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-·Ï‹ Â˙ÔÔÚ›·-Ì¿ÓÈÔ, •ÈÓfi‚Ú˘ÛË-¶ÔÙÈÛÙÈο. ø.¶.: 2-μ.¢.: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 28, 29/9: ∞ÁÚÈfiϢΘ ¶ËÏ›Ô˘-Â˙ÔÔÚÈ΋, 2Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ. ∫˘Úȷ΋: ∞ÁÚÈfiϢΘ-ÎÔÚ˘Ê‹ ™ÎÈÙ˙Ô˘Ú¿‚ÏÈ-∞ÁÚÈfiϢΘ. ø.¶.: 6μ.¢.: 2/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™fiψÓÔ˜ 2, μ18, ÙËÏ. 24210 24290, 6976 904236, ¢Â˘Ù¤Ú· Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹: 10 .Ì. - 12 Ì. Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹: 18.00-20.00. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ÛÙȘ 15-16-17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ, Ô¯˘Úfi ƒÔ‡ÂÏ-π.ª. ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘-§›ÌÓË ∫ÂÚΛÓË-π.ª. ∂ÈÎÔÛÈÊfiÓÈÛÛ·˜-™‹Ï·ÈÔ ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘. 2. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹, Â›ÛÎÂ„Ë ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›· ∂ÏÂÔ‡Û·˜ •ÂÓÈ¿‰·˜ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1) 2122/9: ™¤ÚÚ˜ - ∞ÏÈÛÙÚ¿ÙË - √¯˘Ú¿ ƒÔ‡ÂÏ, 2) 6/10: ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. —√ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¡¤· ∑ˆ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÛÛ·˜-∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3, ÙËϤʈÓÔ 2421035915, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6944862804 (ÂÊfiÚÔ˘ ÂΉÚÔÌÒÓ), 6944368171.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·ıËÙÒÓ - ηıËÁËÙÒÓ °5 ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘

™ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·›ıÔ˘Û· 22 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ T

Ô ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ¯Ù‡ËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ °5 ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 199091. ŒÙÛÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00, ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ì·ıËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·›ıÔ˘Û·, ·Ó·ÔÏÒÓÙ·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌÒÓ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÊËÁ‹ÛˆÓ.

◊Ù·Ó ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÁÂÌ¿ÙË ¯·Ú¿ Î·È Û˘ÁΛÓËÛË Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒıËΠfiÙ·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ï·‚·Ó Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÍ‹Ú·Ó ÙÔÓ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ ˙‹ÏÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÛË ÛÙ· “·È‰È¿ ÙÔ˘˜” . π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ fï˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¢·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ, ÙË Ï‹„Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· Â·Ó·ÏËÊı› Î·È ı· ηıÈÂÚˆı› ˆ˜ ıÂÛÌfi˜. ∏ ‚Ú·‰È¿ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ Û ÁÓˆÛÙfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

● ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ì·ıËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·›ıÔ˘Û·, ·Ó·ÔÏÒÓÙ·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌÒÓ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÊËÁ‹ÛˆÓ

● ∏ ‚Ú·‰È¿ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ Û ÁÓˆÛÙfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

∞fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· μfiÏÔ˘ “∞Ó¿(ÌÂ)Û·” Î·È ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ

“Spoon River”ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ∏ £∂∞Δƒπ∫∏ ÔÌ¿‰· μfiÏÔ˘ “∞Ó¿(ÌÂ)Û·” Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Spoon River” ÙÔ˘ Edgar Lee Masters ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (8.30 Ì.Ì.) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡. √ ŒÓÙÁÎ·Ú §È ª¿ÛÙÂÚ˜ (1869 - 1950), ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ “™Ô˘Ó ƒ›‚ÂÚ ∞ÓıÔÏÔÁ›·” . ΔÔ “™Ô˘Ó ƒ›‚ÂÚ” , Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ Û·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∏ ̇ËÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ô›ËÛË, ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ William Marion Reedy. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ª¿ÛÙÂÚ˜ Ë È‰¤· Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ÌÂÚÈο, ·ÚfiÌÔÈ· Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÈÙ¿ÊÈ· ÔÈ‹Ì·Ù· Û ÂχıÂÚÔ ÛÙ›¯Ô. ∫¿ı Ô›ËÌ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È (·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ) ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Ô˘Ó ƒ›‚ÂÚ, ÂÓfi˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô ÔÈËÙ‹˜. ∏ ∞ÓıÔÏÔÁ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Û·Ó “¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÔÙ¤” . ΔÔ “™Ô˘Ó ƒ›‚ÂÚ” ÙÔ˘ ª¿ÛÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÚÒÙ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, ÔÔ‡ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ̤۷ ·fi Ù· ÂÈÙ¿ÊÈ· ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. √ ÔÈËÙ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤Ú·Û ÂΛ Ù· ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·.

™Â ÙÔ‡ÙË ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙ›·, fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ‹ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô ª¿ÛÙÂÚ˜, ϤÂÈ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ΔÔ ™Ô˘Ó ƒ›‚ÂÚ Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ - ÌÈ· ∞ÓıÚÒÈÓË ∫ˆÌˆ‰›·, ηٿÏËÍË ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÁÂÌ¿Ù˘ ·fi ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ˜. ªÂ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘, fiˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹Ù·Ó ·Ú¿ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ›‰Â Ô ÎfiÛÌÔ˜. £· ϤÁ·Ì ̿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ª¿ÛÙÂÚ˜, fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ¤Ó·˜ ÓÂ˘Ì·Ù҉˘ ÚÔÛˆÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÚÔÚÌ‹ÛˆÓ. ™Â ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÏÔ‡ÙÔ ·fi Ú˘ıÌÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ˜, ηı·ÚÔ‡˜ Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, fiˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÓÙÔÙÂ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ÙÔ ‰Ú¿Ì·.ªÂ ·ÏfiÙËÙ· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ Î·È Ì ÔÈËÙÈ΋ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÂÙ¤‚·Ï Û ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛ Û ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ οÙÈ Û·Ó ÌÈ· Ô˘Û›· ÔÈËÙÈ΋˜ ·ı·Ó·Û›·˜. £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ “∞Ó¿(ÌÂ)Û·” ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ë £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ “∞Ó¿(ÌÂ)Û·” , Ë ÔÔ›· ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ·ÎÏÔ ı·ÙÚÈÎÒÓ, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ï·ÈÛÈˆÌ¤ÓˆÓ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜ (¯ÔÚfi, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋). ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓÔÈ ı·ÙÚÈÎÔ› ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÔÈËÙ¤˜. ΔËÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÛÎËÓÔ-

● ∏ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ‰Ôı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË (8.30 Ì.Ì.) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡

ıÂÛ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜. ¶È¿ÓÔ-ÙÚ·ÁÔ‡‰È: μ¿Ûˆ ∑·ÁfiÚË. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ: ∫·ÛÛÈ·Ó‹ μ·Ú‰·Ï‹, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μÏ·¯¿‚·˜, ƒ¿ÓÈ· £ÂÔ¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, √ϛӷ ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘, ºÚÂȉÂÚ›ÎË ªÂΛÚË, ∂ÈÚ‹ÓË ª˘ÏˆÓ¿, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª¿Úı· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ª·Ï‚›Ó· ¶·¿, ª·Ú›· ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘, μ¿ÛÈ· ™Ù¿ÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· Δ›Áη, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜, ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË

ΔÈÌËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °Î¤ÛÎÔ

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

● ™ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ∫ÒÛÙ· °Î¤ÛÎÔ, Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Ë ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂

Î·È ı· ‰È·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·. ™ÙÔ μfiÏÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛË ÔÚÙÚ·›ÙˆÓ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ μÔÏȈÙÒÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ. £· Â›Ó·È Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ¡È΋ٷ °Ú‡ÛÔ, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÚÙÚ·›Ù· ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. £· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ¿-

ÊËÛË ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ •ÂÓÈ¿˜. ªÂ ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ μÈÙˆÚfiÔ˘ÏÔ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ 1926 ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ›¯Â ȉڇÛÂÈ Ô ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ “™‡ÏÏÔÁÔ˜ ºÈÏÔÙ¤¯ÓˆÓ” μfiÏÔ˘. ¶·ÚÔ˘Û›·˙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ 1922 Î·È ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÙÔ˘ 1938 Î·È 1939 ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ.

√È Xana Zoo ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÔÊÈÏ‹˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ μ·ÊÂÈ¿‰Ë Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ™ÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ë ΔÂÚ¤˙·, Ô μ·Û›Ï˘ Î·È Ë ª·Ú›· - Ì·˙› Ì ÙËÓ “∞ÁÂÏ¿‰·” , ÙÔÓ ëº·Ù·Ô‡Ï·” , ÙÔÓ “¶··Á¿ÏÔ” Î·È fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ıÂfiÙÚÂÏË ·Ú¤·. ™¿‚‚·ÙÔ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Ì·˙› fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜! ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ Xana Zoo “ÎϤ‚Ô˘Ó” ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ηډȤ˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ, ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ μ·ÊÂÈ¿‰Ë, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì·˜ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Î·È Ì·˜ „˘¯·ÁˆÁ› Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜. OÈ Xana Zoo ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜, ·ÏÈ¿ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙËÓ “∫·Ï‡ÙÂÚË ª·Ì¿ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” , ÛÙÔÓ ª·Ì¿, ÛÙÔÓ ¶·Ô‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË °È·ÁÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ¯›ÈÛÛ·! º˘ÛÈο ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Ô Í¤ÊÚÂÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Ì ÙËÓ “∫·Ùۛη” , ÙËÓ “∫·Ì‹Ï·” , ÙÔÓ “∞ÛÙ·Îfi” Î·È ÙËÓ “∞ÁÂÏ¿‰·” . ªÂÁ¿ÏÔ ÛԢͤ Î·È Ô “μ¿ÙÚ·¯Ô˜” Ô˘ ˙ËÙ› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ·fi ÙËÓ ΔÂÚ¤˙· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÊÈÏ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¶Ú›ÁÎÈ·˜! ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ‰›ÓÂÙ·È Î·È fiÏ· Ù· ·È‰È¿

Á›ÓÔÓÙ·È ÌÈ· ·Á·Ë̤ÓË ·Ú¤·. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·È¯Ó›‰È Î·È ¯ÔÚfi. ªÈ· Ôχ ‰ÚÔÛÂÚ‹, ÎÂÊ¿ÙË Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· Ï·ÙÚ¤„ÂÙÂ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÙÂ. °È· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ·È‰È¿! ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ˙ˆËÚ¿ ÊÒÙ· Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ¯ÔÚÔÁڷʛ˜, Ô˘ ÔÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÙÔ˘˜ Xana Zoo ı· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó. √È ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·! ∂›Û˘, interactive ·È¯Ó›‰È· Ì ٷ ‚·ÛÈο ·È‰·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ flamenco Î·È Ù˘ disco Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌfi, fiÙ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› “Ì·ÏÒÓÔ˘Ó” ÙÔÓ “º·Ù·Ô‡Ï·” Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ...“·Ú¿¯ÙÚ˜” . •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·. √ μ·Û›Ï˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Ë ª·Ú›· Ù· ·ÁfiÚÈ·. ∏ ¤ÎÏËÍË ¤Ú¯ÂÙ·È, fï˜, ·fi ÙËÓ ΔÂÚ¤˙·, fiÙ·Ó ÚÔÛ·ı› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜! ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÚˆÙ‹ÛÙ ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ - ı· ͤÚÂÈ. OÈ Xana Zoo ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ μ·ÊÂÈ¿‰Ë, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ·Á·‹ıËΠ·fi ÙÔ

·È‰ÈÎfi - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- ÎÔÈÓfi, ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ÓÔÈÎÙfi £¤·ÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” . ¶fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó 19:00 (¤Ó·ÚÍË ÛÙȘ 8 Ì.Ì.) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ : 6972205007/ ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙ‹ÚȈÓ: 9 ¢ÚÒ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ..fiÏ· Ù· ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ/ ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: -¶·È˙ˆÓ·‡Ù˜, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 64 ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ (·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi 10 .Ì. ̤¯ÚÈ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘). -¢›·˘ÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ (ΔÔ¿ÏË Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). -μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). -Public store (∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ Î·È √ÁÏ). - √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ù¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô (∞ÁÚÈ¿). -e-ticket: www.viva.gr.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 20-9-2013: 19.30 ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ - ∫·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ªÈÎÚ‹ ‰ÂÍ›ˆÛË. ™¿‚‚·ÙÔ 21-9-2013: 09.30 ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ - ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË. 11.30 ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÁÈ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. 13.00 ªÈÎÚfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ Î·È Á‡̷ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Û ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. 15.30 ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÁÈ· μfiÏÔ. ∞fiÁÂ˘Ì· ÂχıÂÚÔ. 21.00 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” , Â›ÛËÌÔ ‰Â›ÓÔ. ∫˘Úȷ΋ 22-9-2013: 09.00 ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ÕÊÈÍË ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. °Â‡Ì· Û „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ·. 18.00 ÕÊÈÍË ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫fiÛÙÔ˜: °Â‡Ì· ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 15 ¢ÚÒ, Â›ÛËÌÔ ‰Â›ÓÔ 30 ¢ÚÒ, ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ 40 ¢ÚÒ, Á‡̷ ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÍÂÓԉԯ›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: ∏Ôtel ∫˘„¤ÏË ÙËÏ. 2421024420, fax: 24210-26020, Park Hotel ÙËÏ. 24210-36511, ÎÈÓ. 6945155600, Domotel •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ ÙËÏ. 2310-647410, fax: 2310647485.

ª·ı‹Ì·Ù· ÀÔÎÚÈÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ·fi ÙÔ μ. ªËÙÛ¿ÎË ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ

√π ¶·È˙ˆÓ·‡Ù˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó: ∏ ‰Ë-

ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 20 - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. “º›Ï˜ Û·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ӷ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÙ ̷˙› Ì·˜ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì·˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiϘ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̷̠˙› ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ì ÁÈ· Ù· fiÛ· ηÙÔÚıÒÛ·Ì ÛÙ· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì·˜, Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ì ·ÏȤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ÊÈϛ˜ Î·È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ì·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

√ ∫ÒÛÙ·˜ °Î¤ÛÎÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ∫Ú·ÓÈ¿ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÙÔ 1875. ∏ ‡ÔÚË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÊÂÛË Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÔÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ “™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ” ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ §‡ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ ªfiÓ·¯Ô. √ Â·Ú¯ÈÒÙ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ‚Ú·‚›·. ∏ ¤ÊÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë ÒıËÛË ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘, ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, μ¤ÏÁÈÔ Î·È πÙ·Ï›·. £· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ∑Ô˘ÏÏÈ¿Ó ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Û¯ÔÏ›· ·fi fiÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ÚÔÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Î·‰ËÌ·ÈΤ˜ ÙÔ˘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· ‚Ú·‚¢Ù› ÙÔ 1909 ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÙ‹ÛÈÔ “ºıÈÓÔˆÚÈÓfi ™·ÏfiÓ” ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜” , ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ˆÚ¿ ȉÈÒÙË ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹ μfiÏÔ˘. •·ÊÓÈο fï˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ 1912 ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ·ÔÚÚÔÊ¿ Ë fiÏË, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÔÈ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. £· Ù·Íȉ¤„ÂÈ

29

∂∫¢∏§ø™∂π™ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 50

ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ∫ÒÛÙ· °Î¤ÛÎÔ, Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Ë ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, fiˆ˜ Â›Û˘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞Ï. ∫. ¢¿ÌÙÛ· Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·ÙÛ›ÁÚ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. °È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ó· Ù· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ¤ÎıÂÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÔÙ¤ ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙȘ ÊËÌÈṲ̂Ó˜ ∞η‰Ë̛˜ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È Â›¯Â ‰È·ÎÚÈı› ÔÏÏ·ÏÒ˜. √ °Î¤ÛÎÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÛÙÔ ÌÂÛÔfiÏÂÌÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙË “¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹” Ù˘ fiÏ˘, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ¤ÎÚË͢. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, “ÙÔ Î‡ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ· ÙÔ˘” fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ 1951. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì 63 ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∫ÂÓÙÚÈÎfi” Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

Δ∞ ª·ı‹Ì·Ù· ÀÔÎÚÈÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Ì ÙÔ

● √È Xana Zoo “ÎϤ‚Ô˘Ó” ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ηډȤ˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ, ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ μ·ÊÂÈ¿‰Ë, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì·˜ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Î·È Ì·˜ „˘¯·ÁˆÁ› Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‹ÚˆÂ˜

™˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙË Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ª√À™π∫∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· Á›ÓÂÙ·È ¯¿ÚË ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∞°∞ƒ, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÓÙ¯ÓË Î·È ÚÔÎ ÛÎËÓ‹. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ™ÔÊ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ· (ʈӋ), μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ÎÈı¿Ú·) Î·È ™‡ÚÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ (cajon/η¯fiÓ).

μ·Û›ÏË ªËÙÛ¿ÎË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰Ôı› ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. √ μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Â›Ó·È ËıÔÔÈfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ - ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ∞fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ∫Ô˘Ó. ΔÔ 1982 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ı›·ÛÔ ÙÔ˘˜ “£∂∞Δ∂™” ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ fiÔ˘ ÁÈ· ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤‚·Û ٷ ı·ÙÚÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ· Î·È ÙËÓ ∞ÓÙÈÁfiÓË ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ÛÙË ƒˆÌ·˚΋ ∞ÁÔÚ¿. ΔÔ 1992 ÂȯÂÈÚ› ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ 1994 ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ ƒÔ‡ÌÂÏ˘. ŒÎÙÔÙ ˙ÂÈ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÌÂٷ͇ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ Î·È μfiÏÔ˘. ŒÁÚ·„Â, ¤·ÈÍÂ Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “Δ· ¶·È‰È¿ Ù˘ ∫·Ù·Îf, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈ·˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¢¿ÛηÏÔ ∫¿ÚÔÏÔ ∫Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 6909127982, ÒÚ˜: 6 - 9 Ì.Ì., e-mail: info@foudoulis.gr.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 10∏™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞¢∞∫ ¢∞∫∂Δ30 ∞™∫√ ∞§∞¶π™ ∞Δ∂ƒª ∞¡¢ƒ√ ∞Δƒ∞™Δ ∞™Δ∞∫ ∞§º∞ ∞§º∞Δ¶ ∞§™π¡ ∞§Δ∂∫ ∞§Δπ ∞ΔΔπ∫∞ √Δ√∂§ μÀΔ∂ ™∂¡Δƒ ∂∂∂∫ ∫√ª¶ ™¶π ™∞π∫§ §∞π∫∏ ¢π√¡ √ƒ∞√ƒ∞ ∂¡μπ ∂¶™π§ ∂Àƒøμ ∂À¶ƒ√ ∂¢ƒπ¶ ∂Àƒ√ª ∂à ∂ºΔ∑π ∫Àƒª μ√à ª∂ƒ∫√ º§∂•√ º√ƒ£ ºƒ§∫ ºƒπ°√ ∏√§ ∫√À∂™ §À∫ ∞μ∞• ª¶∂§∞ ∫§∂ª §∞ª¢∞ §∞μπ §√°√™ ªπ° ª∂¡Δπ ª∂μ∞ ª§∞¡Δ ªπ°ƒ∂ ª§™ ª√¡Δ∞ ∞§∫∞Δ √§∫∞Δ ¶¶∞∫ ¶∞™∞§ ¶∂ƒº ¶∞¶ ¶ƒ√º ¶ƒ√ ∫√À∞§ ∫∞ª¶ ƒπ§∫∂ ∞ƒμ∞ ™∞Δ√∫ ™¶∂π™ ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ∂¡∫§ø °∂¢ À∞§∫√ ∏ƒ∞∫ ∞Δ∂ ∞∂°∂∫ ∞ƒ∞π° ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§Δ∂ƒ ∞°∫ƒπ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞™∞™∫ ∞™Δ∏ƒ ∞ΔΔπ∫ ∞Δ∂∫ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ°

ETF FTASE ETF GREECE & TURKEY 30 A.S. ∞.∂. (∫√) ALAPIS ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞ ALPHA TRUST ∞∂ ∂¶∂¡¢.À¶∏ƒ∂™πø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ Warrant ALSINCO ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ AUTOHELLAS BYTE COMPUTER CENTRIC ∞.∂ COCA COLA HELLENIC COMPUCON CPI ∞. ∂. CYCLON ∂§§∞™ CYPRUS POPULAR BANK DIONIC AEBE DIVERSA ∞∂ ENVITEC ∞∂ (KO) EPSILON NET ∞μ∂E (KO) EUROBANK ERGASIAS ∞∂ EUROBANK PROPERTIES EURODRIP EUROMEDICA ∞.∂. EUROXX F.G. EUROPE ∞.∂. F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ FASHION BOX FHL MERMEREN FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) FORTHnet A.E. (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ FRIGOGLASS HELLAS ON LINE Info-Quest INFORM ¶. §À∫√™ J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. JUMBO KLEEMAN HELLAS LAMDA DEVELOPMENT LAVIPHARM Logismos MARFIN I.G. MEDICON MEVACO MICROLAND MIG REAL ESTATE MLS MODA BAGNO NEXANS OLYMPIC CATERING PAPERPACK PASAL ∞∂ PERFORMANCE PLIAS PROFILE PROTON BANK QUALITY AND RELIABILITY REDS RILKEN S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. SATO A.E. SPACE HELLAS SPIDER SPRIDER UNITED TEXTILES VELL GROUP YALCO ∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞∂°∂∫ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞£∏¡∞ ∞.Δ.∂. ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ ∞§Δ∂ƒ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞¡∂∫ ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞Ã√¡ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ μ∞ƒ∞°∫∏™

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

-0,89% 4,52% 0,31%

137 5 250

116 1 4.790

100 13.500

27 945

7.900

6.952

57.407

661.586

784 18 104.077 600 1.771

1.568 6 794.569 85 2.779

992,83 1,5849 3,39 7,7 0,338

19,97 7,32 6,56 0,57 1,13 0,019 0,044

1,80% 3,22% 0,60%

6,73% 0,00% 0,00% 0,00% 2,73% 12,82%

0,304 2,3 0,461 0,24

0,44% 1,32% 0,84%

0,09 0,15 0,51

-3,23% 10,15%

0,075 2,29 1,5 0,56 0,63 7,07 0,32 3 0,53 0,932 4,03 3,55 1 2,71 5,19 0,405 1,15 1,2 1,67 8,73 1,55 4,16 0,14 0,5 0,324 0,588 1,39 1,92 3,05 0,279 2,19

1,35%

-3,37% 1,00%

1,92% -0,43% -0,98% -7,31% 4,38% 2,26% 2,37% 1,25% 0,88% -0,83% 1,21% 5,18% -3,13% 2,21% -3,45% 2,21% 8,09% -0,71%

0,00% 0,00%

0,719 0,205 2,52 0,513 1,03

1,99%

-18,05% 3,41%

1,87 0,504

-0,53% 1,00%

0,102 2,19 0,04 0,031

0,00% -20,00%

0,038 0,126 1,35

-7,32% -7,35% 0,00%

0,088 4 0,33 1,02 0,22 0,406 0,577

0,00% 0,25%

0,225 0,087 1,43 0,3 3,63 0,036 0,549 0,07 0,19 0,78

0,00% 7,32% -2,17% 0,35%

-1,14% 0,00% 4,01% 0,00% 0,00%

7,6% -8,4% -14,4% 0,0% 0,0% 1,0% 68,0% 4,0% 11,0% -22,1% -89,7% 29,4% 0,0% -0,3% 27,8% -10,7% -26,2% 0,0% -4,3% -42,1% -5,2% 0,0% -65,9% -21,1% 1,3% -88,2% 44,3% 0,0% -37,3% -15,5% -22,1% 1,3% 0,0% -22,2% 17,6% 10,0% 37,6% -1,5% -34,9% 0,9% -10,5% 16,8% 46,2% 0,7% 3,5% -20,0% -18,0% -24,5% -36,2% 1,5% 0,0% 25,5% 14,2% -23,1% -9,5% 0,0% -8,4% -27,8% 3,2% 30,9% 0,0% 306,5% -23,8% 0,0% 0,0% 240,0% 69,8% -51,2% -22,5% 0,0% -49,3% -18,2% 8,0% 0,0% -31,8% 100,0% 73,7% 2,5% -25,4% -23,0% -14,9% 0,0% 11,4% -51,7% -19,7% -2,0% 0,0% 4,0% 80,0% -21,6% -49,3% -44,9% 61,8%

2,49 6,88 0,22 0,04 0,12 13,20 3,73 3,56 0,16 0,24 0,01 0,02

3,99 10,11 0,49 0,04 0,12 25,41 8,88 7,20 0,86 1,14 0,29 0,06

0,12 1,12 0,32 0,13 13,93 0,02 0,13 0,29 0,03 0,07 2,29 0,98 0,45 0,56 4,11 1,01 0,27 2,28 0,42 0,63 1,30 3,73 1,90 0,35 1,05 3,84 0,27 0,69 0,82 0,94 4,08 0,69 2,18 0,09 0,24 0,18 0,45 0,88 0,63 1,07 2,00 0,24 1,52 0,15 0,26 0,12 2,52 0,20 0,43 0,18 0,24 0,42 3,27 4,62 0,02 1,00 0,02 0,03 0,05 0,03 0,09 1,01 0,15 0,09 1,34 0,09 0,70 0,14 0,16 0,22

0,59 2,30 0,62 0,44 22,97 0,10 0,40 0,70 0,07 0,26 2,29 1,95 0,56 11,42 7,75 1,59 0,61 3,80 0,95 1,04 1,30 5,19 5,00 1,43 2,95 6,26 0,80 1,39 1,75 1,90 9,07 1,88 6,48 0,27 1,23 0,56 1,18 1,58 0,67 1,92 3,05 0,52 3,11 1,50 1,06 0,41 2,52 0,75 1,26 0,20 1,97 0,95 3,90 6,08 0,12 2,20 0,10 0,07 0,05 0,12 0,21 1,80 0,19 0,19 4,07 0,34 1,17 0,52 0,66 0,74

0,08 0,05 1,43 0,30

0,33 0,27 1,79 0,77

3,17 0,02 0,48 0,05 0,16 0,21

4,95 0,09 1,45 0,19 0,44 0,84

269 52 600

917 390 202

115 2.211 25 183 20 131 22.268.835 13.194.775 7.098.958 8.072.881 10.900

479

52.699 220 10.105

121.170 101 2.382

1.660 13.968

249 6.755

81.840

6.143

2.212.448 1.440.360 53.251 375.016

6.179 894

3.159 832

24 97 10.180 36.181 20.295 20.308 131.213 353.270 114.194 583.087 1.200 486 11.503 13.204 4.135 4.984 55.591 92.059 467.903 3.949.862 22.251 34.749 18.583 76.357 200 28 2.394.673 10 1.201

779.186 5 1.540

4.957

14.982

250

547

3.170

2.252

846 16.130

490 16.252

12.150 1.300

22.407 654

2.000

204

4.750

190

18.180 1.910 600

677 240 810

15.108 25.421

1.328 101.426

750 20 14.192 1.570

765 4 5.682 883

13.550

1.183

1 22.369 2.717

81.282 97

9.000

630

μ∞ƒ¡∏ μ∂Δ∞¡ μπ√∫∞ μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ™ μ√™À™ °∞§∞• °∂∫Δ∂ƒ¡∞ ¶ƒ∂∑Δ °∂μ∫∞ °Δ∂ ∂Àμƒ∫ ¢√§ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∂∏ ¢πã ¢π∂∫∞ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ∂À¢∞¶ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂Δ∂Δ¶ ∂Δ∂ ¡π√À™ π∫√¡∞ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂μ∑ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§∫∞ ∂§¶∂ ∂Ã∞∂ ∂§πã ∂§Àº ∂§Δ√¡ ∂§Δ∫ ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶π§∫ ∞μ∂ μπ¡Δ∞ ∂À∞¶™ ∂Δ∂ª ∂À¶π∫ ∂™Àªμ ∑∞ª¶∞ ∞μ∂¡πƒ ∫∞£∏ ¡∞ÀΔ ∏§∂∞£ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ π∞™ø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π√¡∞ π¶¶∫ ∫§ª ∂§™Δƒ ∫∞¡∞∫ ∫ª√§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ºº°∫ƒ¶ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∫∂∫ƒ ∫∂ƒ∞§ ¡∞À¶ ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ μ∂Δ∞¡∂Δ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂. μπ√™ø§ μπ√Δ∂ƒ μπ√Ã∞§∫√ μπ™ ∞.∂. μ√°π∞Δ∑√°§√À °∞§∞•π¢π °∂∫ ∞.∂. °∂∫∂ ∞.∂. °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ¢.√. §∞ª¶ƒ∞∫∏ ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ¢∞∫ °¢ ¢∂∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ¢π∂∫∞Δ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ¢√Àƒ√™ ¢ƒ√ª∂∞™ ∂.À¢.∞.¶. ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∂¢ƒ∞™∏ ∂£¡π∫∏ warrant ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞§ ∞.∂ ∂§μ∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∂§°∂∫∞ ∂§π¡√π§ ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À & ∂π∫√¡√™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∂Δ∂ª ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (∫∞) π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (¶∞) π∞™ø ∞.∂. π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ π∫Δπ¡√™ π§À¢∞ πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø π¡Δ∂∞§ π¡Δ∂ƒΔ∂∫ π¡Δƒ∞∫√ª π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ π¡Δƒ∞§√Δ π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. ∫.§.ª. ∞.∂. ∫∞§¶π¡∏™ - ™πª√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∫∞Δ™∂§∏ ∫∂∫ƒ√æ ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√ƒ¢∂§§√À ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª¶∞™ ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ ∫ƒπ-∫ƒπ

0,038 0,65 0,249 0,167 4,49 0,82 0,973 0,29 2,22 6,68 0,342 1,8 0,052 0,64 3,67 11 7,88 0,839 0,538 0,97 0,383 6,5 0,318

0,00%

-1,58% -0,60% 1,35% 2,37% 0,00% 0,00%

0,00%

2,04% 2,60%

0,52% -0,76%

1,01 3,34 0,332

1,41% 4,37%

0,501 1,93 0,518 3 0,53 1,19 0,925 2,25 1,64 7,62 6,19 0,1 0,298 1,14 1,84

2,24% 1,58% 5,71%

1,32 0,279 0,237 3,49 5,74 0,411 1,18 3,08

6,00% 1,65% -0,44% -2,38% 1,60% 0,16%

0,00% 8,88%

-0,36% -0,84% 0,35% 0,24% 0,00%

0,99 0,18

17,44%

0,057 0,024 1,05 0,81 1,54 0,559

18,75%

0,709 0,295 0,45 0,749 1,61 8,95

-1,53% -4,53% 0,45% 1,63% -0,62% 0,00%

0,6 0,69 1,71 1,25 4,57

-1,48% -1,29% 5,56% 5,04% -0,44%

204,55 17,26 0,049 1,94

-0,22% 1,17%

1,94% 0,25% 0,00%

-0,51%

0,4

0,213 3,09 0,252 0,598 1,04 2,17

-1,90%

-0,17% 1,88%

-79,0% 0,0% 24,1% 38,3% 11,3% 14,5% 17,1% 8,1% -41,5% 11,0% 1,4% -14,9% -71,9% -77,3% 0,8% -23,9% 15,8% 33,8% 49,8% 0,0% -3,4% 51,1% 34,9% 25,0% -11,7% 0,0% -85,2% -48,6% -35,3% 0,0% -8,7% 2,7% -15,1% -16,2% -11,7% -29,2% -32,0% 17,2% -11,8% 3,0% 42,3% 26,6% 10,4% 25,3% 12,2% 0,0% 0,0% -17,5% -37,4% 141,8% -4,4% -5,1% -22,0% 20,9% 16,7% 0,0% 0,0% 80,0% -44,4% 0,0% -20,8% -85,7% -22,2% 0,5% 19,4% -14,0% 0,0% 68,2% -32,3% -27,1% -29,3% -15,7% -31,2% 0,0% -1,2% -17,2% 46,8% -27,3% 79,9% 0,0% 70,6% 33,6% -50,0% -27,3% 0,0% -20,0% 0,0% 0,0% -39,8% -22,8% 0,0% -42,7% -7,3% 3,0% 41,8%

0,03

0,36

0,29 0,12 0,06 2,38 0,39 0,78 0,27 1,05 6,59 0,25 1,51 0,04 0,24 3,34 7,52 3,15 0,42

0,85 0,41 0,19 5,70 1,01 1,21 0,64 2,80 8,37 0,55 1050,00 0,33 0,76 5,50 11,75 8,49 0,85

0,31 0,12 0,13 3,81 0,21 0,08 0,42 1,83 0,23 0,07 0,33 1,00 0,41 3,00 0,21 0,65 0,75 1,19 1,01 5,80 3,06 0,04 0,18 0,51 1,08 0,08 0,13 1,32 0,23 0,03 3,01 3,90 0,21 0,47 2,12 4,12 0,05 0,32 0,15 0,48 0,04 0,02 0,58 0,31 0,70 0,27 0,03 0,16 0,22 0,20 0,52 1,03 8,40 0,34 0,33 0,44 0,86 0,75 1,72 0,13 90,00 7,39 0,04 1,54 0,09 0,23 0,04 0,08 0,20 2,66 0,13 0,14 0,31 0,88 0,75

0,80 0,97 0,63 6,64 0,54 0,15 2,00 12,68 0,59 0,07 0,70 2,38 0,72 3,58 0,78 1,89 1,74 2,50 2,32 9,30 6,97 0,14 0,35 1,25 1,90 0,08 0,14 1,76 0,59 0,48 3,49 6,82 0,83 1,62 3,08 5,50 0,05 1,43 0,36 0,48 0,13 0,20 1,58 0,99 1,80 0,68 0,03 1,29 0,60 0,75 1,22 2,41 14,00 0,43 0,88 0,97 1,90 2,00 4,90 0,15 210,00 19,00 0,11 3,79 0,09 0,68 0,04 0,08 0,43 4,87 0,13 0,58 0,80 1,05 2,20

1.010

38

15.162 3.350 140.771 1.000

3.698 560 628.700 820

2.700 360.278

783 808.872

1.372

71

2 22 499.944 3.903.505

27.400 10.361 230.074 1.501.644

4.006.047 4.069.737 6.604.807 21.796.413

10.210 25.674 10

5.046 49.658 5

700

352

3.047 2.786 283.672 637.555 14.994 24.465 208.652 1.585.867 363.299 2.239.822

3.003 6.041

3.392 10.650

2.082 2.550

539 551

22.612 7.071 11.306

130.182 2.925 13.242

105

103

7.159

405

14.171 29.500 67.419

14.752 23.760 101.451

20 2.898 340.879 19.403 611.473 26

14 853 155.025 14.327 990.522 232

18.890 5.590 1.602 10 1.980

11.574 3.788 2.605 12 8.994

80 16.363 196.380 3.412.078 261

497

1.315

4.089

4.010

2.390

21.577

46.572

∫Àƒπ√ ∫Δ∏§∞ §∞ªæ∞

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏ §∞ªæ∞

0,892 0,324 19,16

§∞¡∞∫ §∞¡∂Δ §πμ∞¡ ª∞£π√ ª∞π∫ ª∞•πª ª∞ƒ∞∫ ª∞™√¶ ª∂™√à ª∂Δ∫ ª∏Ã∫ ª∏ö ªπ¡ ªπ¡√∞ ª√Δ√ ª√∏ ª√À∑∫ ª√ç μøμ√™ ª¶Δ∫ ∫∂¶∂¡ §√À§∏ ªÀΔπ§ §∂μ∫ §∂μ¶ ¡∞∫∞™ ¡∂§ ¡∂øƒ™ ¡∏ƒ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ¢ƒ√À∫ •À§¶ •À§∫ √¶∞¶ √¶Δƒ√¡ √§£ √§¶ √Δ∂ ¶∞πƒ ¶∞ƒ¡ Δƒ∞™Δ√ƒ ¶∂ƒ™ ¶∂Δ∑∫ ¶∂Δƒ√ ¶∏°∞™ ¶§∞π™ ¶§∞£ ¶§∞∫ƒ ¶ƒ∞•∫ ¶ƒ∞•¶ ¶ƒ¢ ƒ∂μ√π§ ƒπ¡Δ∂ ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ ™∞ƒ∞¡ ™∂§ª∫ ™∂§√ ™π¢∂ ™π¢ª∞ ™¶Àƒ ¶™À™Δ ™º∞ ™ø§∫ ΔΔ Δ∂°√ Δ∂•Δ Δ∂¡∂ƒ° Δ∂∫¢√ √§Àª¶ Δ∑∫∞ Δ∏§∂Δ ΔπΔ∫ ΔπΔ¶ ∞ΔΔ

§∞¡∞∫∞ª §∞¡-¡∂Δ §πμ∞¡∏ ª∞£π√™ ª∞´§§∏™ ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ª∞ƒ∞∫ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ª∂Δ∫∞ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√) ªπ¡∂ƒμ∞ ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ª√Δ√ƒ √´§ ª√À∑∞∫∏™ ª√ç√™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ª¶∏Δƒ√™ ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π §√À§∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A) ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A) ¡∞∫∞™ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À ¡∂øƒπ√¡ ¡∏ƒ∂À™ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡ ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ •À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶∞) •À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫∞) √¶∞¶ ∞∂ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂. √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™ √Δ∂ ∞.∂. (∫√) ¶∞πƒ∏™ ¶∞ƒ¡∞™™√™ ¶∂πƒ∞πø™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶∂ƒ™∂À™ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∏°∞™√™ ¶§∞π™π√ ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂. ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶ ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂. ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ™∂§ª∞¡ ™∂§√¡Δ∞ ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂. ™π¢ª∞ ™¶Àƒ√À ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ Δ∂°√¶√À§√™ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂. Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂. ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂.

0,639

∫À¶ƒ ¶∂πƒ ∂§§ ∞∞∞∫ ∞∞∞¶ À°∂π∞ ºπ∂ƒ ºπ¡Δ√ º√À¡Δ§ Ã∞π¢∂ Ã∞∫√ƒ Ã∞§Àμ Ã∞Δ∑∫ Ã∫ƒ∞¡

Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) À°∂π∞ ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏ ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂. Ã∞π¢∂ª∂¡√™ Ã∞§∫√ƒ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏

0,229 0,27 0,07

14,89% 7,69%

0,17 0,88

0,00%

11,72 0,1 0,096 0,776 2 0,341 7,7 0,14 1,59 0,621 1,27 2,86 4,68 0,249 0,448 0,8 0,028 0,419 0,26 1,36 1,56 0,22 0,113 7,79 1,34 23,91 17,48 7,74 0,306 0,076 0,765 0,223

2,81%

0,00% -9,79% 1,32% -9,09% -1,85%

4,38% 0,43% -9,78% 9,74% 3,70% -1,18%

2,77% -1,65% 2,10% 1,84% -3,80% 0,26%

1,54 0,154 5,17 1,3 5,17

1,32% 19,38% 0,39% 4,00% 2,17%

0,137 0,83

1,48% -0,12%

5,1 0,9 0,13 0,15 1,73 0,385 0,319 0,064 0,55 2,12

1,80%

3,14 0,006 1,29 2,38 0,228 16,19 6,55 0,272 0,207 1,34 13,24 2,81 0,952 0,399 0,14 1,5 0,549 0,92 0,13 0,026

-3,23% 5,49% -3,27% 0,31% -18,99% 0,00%

1,29% 3,20% 9,68% 7,04% -0,37% 1,39% 1,87% 0,75% -0,08%

4,72% 3,70% 0,00% 2,00% -2,26%

11,5% -19,0% 6,4%

0,43 0,18 15,00

1,49 0,49 19,30

3,6% 0,0% -3,0% -47,1% 9,4% 0,0% -58,4% 18,4% 0,0% 19,7% -69,9% -50,5% 4,0% 0,0% -41,6% -7,2% -38,3% 44,6% 0,0% 2,0% -7,3% 7,1% 4,7% -22,2% 39,6% 99,5% -75,0% 0,0% -39,4% -50,9% -9,9% -35,5% -6,8% -27,6% 44,3% 0,0% 4,9% 3,3% 51,8% -7,3% -87,2% 22,4% 575,8% 0,0% 10,8% -74,8% 41,6% 4,8% 1,4% 0,0% 0,0% 6,2% 33,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,0% 15,4% -53,6% -67,8% -1,1% -48,0% -37,5% -54,3% 37,5% -1,4% 0,0% 0,0% 0,0% -1,8% -98,3% -10,4% -28,5% 15,2% 16,0% -0,5% -66,5%

0,50

0,87

0,14 0,15 0,05 0,09 0,07 0,67

0,36 0,51 0,15 0,11 0,41 0,90

6,10 0,09 0,07 0,23 1,52 0,21 5,41 0,11 0,57 0,30 0,34 0,56 1,13 2,57 0,20 0,31 0,30 0,01 0,13 0,36 0,23 1,35 0,81 0,20 0,10 3,77 1,33 13,64 11,20 2,86 0,19 0,07 0,43 0,03 0,24 1,20 0,04 1,96 0,65 3,93 0,39 0,54 0,05 0,35 0,03 0,02

12,78 0,37 0,27 0,95 2,10 0,64 9,37 0,33 2,60 0,32 0,75 1,69 3,76 5,65 0,66 0,80 1,04 0,18 0,13 0,84 0,60 1,36 2,64 0,32 0,19 8,27 1,34 25,20 21,68 7,80 0,61 0,70 0,83 0,33 0,33 1,74 0,61 6,25 1,64 5,65 0,39 0,54 0,22 1,20 0,03 0,02

2,21 0,63 0,10 0,12 0,66 0,40 0,20 0,06 0,35 0,90 0,17 0,04 0,08 1,46 0,01 1,13 0,90 0,12 11,31 5,40 0,17

5,45 1,16 0,35 0,60 2,39 1,00 0,56 0,18 1,31 2,59 0,17 0,04 0,08 3,62 0,28 2,71 3,33 0,80 16,48 7,27 1,07

0,18 0,83 10,70 1,30 0,35 0,19 0,07 0,33 1,12 0,35 0,42 0,13

0,40 6,30 19,19 4,70 1,93 0,80 0,40 0,33 1,64 0,92 1,42 0,71

0,02

0,09

-18,8% -54,8% -0,5% -40,2% 49,2% -35,7% -17,7% 0,0% 15,9% -9,4% 5,5% -74,0% 0,0% -31,6%

10.540 29.469 339.383 1.575.881 1.913 479 281 17.237

224 482

59.288

25.402

1.140.621 8.789.726 355 8.490 8.028 139.179 2.229.836 17.281.100 21.316 19.155

1.613 14.705

3.135 9 2.159 59.041 9.378

4.710 1 11.059 76.834 48.358

1.600 52.014

215 42.824

3.041.235 14.613.653

12.313 156.215 2.200 200 800

1.846 266.333 847 64 51

126.045

268.183

81.275

253.679

15.977 5 1.223 39.023 150 2.500.005

19.957 11 279 627.865 1.002 692.421

19.556.103 26.891.277 18.807 251.719

284.949 2.200

112.328 305

350

525

37.626 10.002

34.242 1.300


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 9∏™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ALLIANZ ∞.∂.¢.∞.∫. ALLIANZ ∞/∫ ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALLIANZ ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ EMEA ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. (Unit Linked) ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

4377417,58 9880244,66 1543169,13 8464838,96 27012730,89 8598109,06 12708284,64

680755,62 4025983,31 247200,05 1940677,82 6581789,88 1051240,43 2552807,78

6,4302 2,4541 6,2426 4,3618 4,1042 8,179 4,9782

0,02 2,86 1,47 3,04 1,82 2,42 0,46

6,4302 2,54 6,4611 4,5145 4,3094 8,4653 5,0529

6,3659 2,4296 6,1802 4,3182 4,0632 8,0972 4,9409

2,66 10,56 -8,67 14,8 8,25 12,65 6,44

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA Bancassurance EE100 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Bancassurance EE101 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Best of Strategies ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ALPHA Blue Chips A/K ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Energy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global Allocation ªÈÎÙfi ALPHA Global Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈Ù. ALPHA Select ¡ÔÙÈÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∞¡ø ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALPHA ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ.∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ. ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ¡·˘ÙÈÏ›· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

25157817,96 13362085,87 21364727,76 215683672 9096194,46 19548253,37 9600172,14 13647554,48 33839616,8 34849924,4 23746111,86 38015441,62 26739332,27 3844059,33 14485339,36 26642812,25 161941370,9 33818436,08 82206999,24 21780769,22 52094571,2 7169391,91 76922253,49

2624216,26 1434953,35 2158813,11 25155864,24 850366,74 5848618 1582012,01 1661008,43 2918902,75 2054840,24 2329183,9 2978886,13 2304951,39 481469,5 1557979,55 2716227,89 12665002,69 3416059,48 15633757,3 2811305,01 8102845,17 1427711,6 12511888,67

9,5868 9,3119 9,8965 8,5739 10,6968 3,3424 6,0683 8,2164 11,5933 16,9599 10,195 12,7616 11,6008 7,984 9,2975 9,8088 12,7865 9,8998 5,2583 7,7476 6,4292 5,0216 6,1479

-0,02 0,3 0,01 3,16 -0,04 3,92 -0,62 0,6 0,12 0,61 0,09 0,05 -0,15 0,4 2,55 -0,04 0,01 3,82 0,02 -0,05 1,62 1,24 0,02

9,8744 9,5913 10,1934 8,6596 10,8038 3,3457 6,129 8,2986 11,7092 17,1295 10,297 12,8892 11,7168 8,0239 9,3905 10,2992 12,7865 9,9988 5,2846 7,7863 6,4935 5,0718 6,1786

9,5389 9,1257 9,7975 8,4882 10,5898 3,3357 6,0076 8,1342 11,4774 16,7903 10,0931 12,634 11,4848 7,9241 9,2045 9,6126 12,7865 9,8008 5,2189 7,6895 6,3649 4,9714 6,1018

14,69 17,34 10,12 19,59 7,48 8,13 -4,77 -6,98 11,57 -3,63 17,14 5,62 3,8 -8 -11,42 7,3 2,93 20,06 0,78 0,65 20,25 19,3 15,36

ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST EUROSTAR ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Alpha Trust Global Leaders ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERLIFE ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ Global Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

1608007,43 9196671,05 3976741,72 71410355,71 24596692,68 5601497,94 4402856,77 17247728,91 7531254,83 8676322,92 8279892,51 9795255,45

313747,02 905408,66 1431851,76 6083267,45 4522577,45 1227416,31 774278,56 2566301,09 778803,38 714601,04 826933,38 855675,23

5,1252 10,1575 2,7773 11,7388 5,4386 4,5636 5,6864 6,7209 9,6703 12,1415 10,0128 11,4474

0,7 1,25 0,38 3,44 1,6 -0,03 0 0,15 1,46 0,51 0,28 0,44

5,2277 10,2845 2,8328 11,9736 5,5474 4,6206 5,6864 6,7713 9,7912 12,3843 10,0128 11,5905

5,0739 10,0559 2,7495 11,6214 5,3842 4,518 5,6295 6,6537 9,5736 12,0201 10,0128 11,3329

-8,12 14,14 4,23 11,44 14 2,89 0,86 15,97 16,31 7,9 0 13,96

AMUNDI ∂§§∞™ ∞.∂.¢.∞.∫. ∂ƒª∏™ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ƒª∏™ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢ÈÂıÓ¤˜ (∂˘ÚÒ)

8209833,43 56013237,24 26453267,76

2409899,96 6223750,76 8073798,69

3,4067 8,9999 3,2764

0,02 3,09 0,56

3,4067 9,2699 3,3092

3,4067 8,9099 3,26

0,94 10,66 6,02

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds MÈÎÙfi Attica Real Estate ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

2022613,09 1177997,75 2685585,53 22520584,33 19125751,75 8907496,7 6222903,67

808532,34 132462,62 742105,54 8301457,77 6627322,83 11217516,32 1791422,84

2,5016 8,8931 3,6189 2,7128 2,8859 0,7941 3,4737

0,16 1,05 0,02 -0,04 0 3,3 0,73

2,5391 9,0265 3,6225 2,7535 2,9032 0,806 3,4945

2,4766 8,8042 3,6044 2,6857 2,8628 0,7862 3,4459

0,55 -0,84 2,43 1,74 -0,48 10,55 15,48

CPB ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. MARFIN Emerging EMEA ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN Global Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN Global ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Premium Selection Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Smart Cash ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ MARFIN Universal Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN USD Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN £ÂÛÌÈÎÒÓ Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

581786,24 4467395,02 717361,48 3113114,12 3752762,14 31505653,75 1002375,24 148130,49 34360643,75 3685179,72

237531,6 1370131,15 3869710 1941299,61 1170193,99 7189270,45 5686053 43377,62 18964445,6 997337,41

2,4493 3,2606 0,1854 1,6036 3,207 4,3823 0,1763 3,4149 1,8118 3,695

2,7 0,13 0,11 -0,22 0,55 0,01 0,46 -0,5 3,52 0,05

2,5228 3,3584 0,191 1,6517 3,3032 4,4042 0,1816 3,5173 1,8662 3,8059

2,3758 3,1628 0,1798 1,5555 3,1108 4,3604 0,171 3,3125 1,7574 3,5842

-12,26 2,23 -1,33 2,16 8,72 2,2 -2,11 -2,59 14,35 1,85

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula ? Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

7561936,84 38607970,66 58974853,14 153516,61 115735,22 12577018,88 1258292,99 301148,33 6857000,54 9135199,28 14485453,39 1289933,35 36677,56 39211950,68 16436917,66 4971755,16 2810099,14 1056156,95 37769918,47 1671306,69 6882161,12 14615426,36 27410241,31 64480518,73 1508712,1 100944,86 5219208,85 25002588,96 50990906,88 97713855,64 3386589,85 12640293,92 597343,73

3061289,45 30637528,91 42755842,76 104978,89 87515,88 9065434,73 105218,87 24555,59 7756380,89 10842497,66 49447176,33 4173553,22 3307,26 33718755,61 22429252,26 416190,22 231980,09 87105,11 39994486,24 162189,43 666522,02 1194676,26 30239395,37 6420105,74 161059,03 10868,44 566047,49 3064640,4 4661597,76 8733544,83 373857,8 1283716,82 59491,74

2,4702 1,2602 1,3793 1,4624 1,3224 1,3874 11,9588 12,2639 0,884 0,8425 0,2929 0,3091 11,09 1,1629 0,7328 11,9459 12,1135 12,1251 0,9444 10,3047 10,3255 12,2338 0,9065 10,0435 9,3674 9,2879 9,2204 8,1584 10,9385 11,1883 9,0585 9,8466 10,0408

0,02 0,01 0,02 2,44 0,02 3,35 3,73 3,73 1,54 0,21 3,57 3,62 -0,7 0,14 0,88 0,1 0,65 0,65 0,59 -0,14 0,08 0,13 -0,59 0 -0,01 -0,03 0 -0,58 0,01 0,16 0,07 0,15 -0,01

2,4702 1,2602 1,3793 1,4624 1,3224 1,3874 11,9588 12,2639 0,884 0,8425 0,2929 0,3091 11,09 1,1629 0,7328 11,9459 12,1135 12,1251 0,9444 10,3047 10,3255 12,2338 0,9065 10,0937 9,3674 9,2879 9,2204 8,1584 10,9385 11,1883 9,0585 9,8466 10,0408

2,4702 1,2507 1,3793 1,4478 1,3092 1,3735 11,8392 12,1413 0,8752 0,8341 0,29 0,306 10,8682 1,1513 0,7181 11,707 11,9318 11,9432 0,935 10,2274 10,2481 12,142 0,9065 10,0435 9,1801 9,195 9,036 7,9952 10,7197 10,9645 8,8773 9,6497 9,84

6,08 3,59 5,28 -3,8 4,94 16,63 -22,4 -22,4 -8,04 9,12 13,88 16,82 10,25 4,85 -6,99 6,61 -1,27 -1,26 12,15 0,64 0 16,27 1,41 -0,04 2,71 2,41 1,22 3,65 4,36 3,22 4,41 3,63 -0,2

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds ªÈÎÙfi EUROBANK Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Dollar Plus ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ EUROBANK Double Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Emerging Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Equity Blend Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi EUROBANK Global Bond √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Global Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Greek Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ∞Ó·Ù˘Û. ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ¯. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click ™‡ÓıÂÙÔ INTERAMERICAN ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERAMERICAN ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi INTERAMERICAN ¢˘Ó·ÌÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ. INTERAMERICAN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÈÎÙfi Interamerican ¡¤· ∂˘ÚÒË ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ™Ù·ıÂÚfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

313260,72 3468194,94 365297,19 465655,01 939623,56 34214366,35 19693248,81 101679398,7 9859745,45 46907368,06 2567813,03 26800906,52 52241263,08 29633004,86 30633567,1 338401,98 38907407,44 3497133,41 1739179,26 71418,08 7488928,66 2506830,24 1456916,98 592049,66 1310037,55 2159985,85 7710020,65 14325,01 5192525,4 5017079,46 23875611,05 11709037,27 15935051,54 585946,67 55673,78 12771542,59 260721,67 34304353,5 3994122,54 14527220,68 10006343,99 35054090,49 1415810,89 2451596,61 830024,22 2175922,86 1676465,34 13020713,29 2007839,6 13587808,9 42148564,99 7991664,19 87318513 23153138,31 21409645,9 118084972,8 364891,52 1989724,66 1148544,86

371442,71 2982873,47 498490,28 493078,08 78691,25 3046978,94 5268421,69 25287823,3 1028756,63 3636988,7 180821,05 8027535,74 14223681,75 18578872,81 4871616,41 240384,71 4207822,27 2765027,21 1211413,21 6000 8272845,23 2821480,63 4922861,19 53930,37 131839,09 1810654,58 9904954,3 14335,12 502294,34 406728,62 2269388,05 1309451,89 1718091,26 58587,46 4698,62 1406050,92 24447,05 2960858,09 1913423,4 19821884,29 612656,51 9046395,29 1601619,74 2910198,6 70091,19 182100 138400,41 1296360,13 199936,07 1106875,29 4563800,01 266409,16 6156290,83 1751276,48 2044495,59 7226235,12 161546,88 221487,17 124753,76

0,8433 1,1627 0,7328 0,9444 11,9407 11,2289 3,738 4,0209 9,5841 12,8973 14,2009 3,3386 3,6728 1,595 6,2882 1,4078 9,2464 1,2648 1,4357 11,903 0,9052 0,8885 0,2959 10,978 9,9366 1,1929 0,7784 0,9993 10,3376 12,3352 10,5207 8,9419 9,2749 10,0012 11,849 9,0833 10,6647 11,5859 2,0874 0,7329 16,3327 3,8749 0,884 0,8424 11,8421 11,9491 12,1132 10,0441 10,0424 12,2758 9,2354 29,9977 14,1836 13,2207 10,4718 16,3411 2,2587 8,9835 9,2065

0,21 0,14 0,88 0,59 0,1 0 0,15 0,1 -0,58 0,02 1,7 0,54 -0,09 0,2 3,58 0,03 0,31 0,01 3,35 3,79 1,55 0,24 3,61 -0,69 -0,33 0,14 0,89 0,58 0,08 0,14 -0,2 -0,08 -0,03 -0,01 0,16 -0,07 0 0,07 3,58 0,88 0,16 3,57 1,55 0,21 3,74 0,1 0,65 0 -0,01 0,02 0,02 -0,52 3,61 2,23 1,64 0,81 0,52 0,03 0,04

0,8433 1,1627 0,7328 0,9444 11,9407 11,2289 3,738 4,1214 9,5841 13,1552 14,2009 3,3386 3,6728 1,595 6,2882 1,4078 9,2464 1,2648 1,4357 11,903 0,9052 0,8885 0,2959 10,978 9,9366 1,1929 0,7784 0,9993 10,3376 12,3352 10,5207 8,9419 9,2749 10,0012 11,849 9,0833 10,6647 11,8176 2,0874 0,7402 16,496 3,9136 0,8928 0,8508 11,9605 12,0686 12,2343 10,0441 10,2432 12,5213 9,2446 30,1477 14,3254 13,3529 10,5765 16,4228 2,3265 8,9835 9,2065

0,8264 1,1453 0,7182 0,9302 11,7018 11,0043 3,7006 3,9405 9,5841 12,6394 14,0589 3,3052 3,6453 1,5791 6,2253 1,4078 9,1539 1,2648 1,4357 11,903 0,9052 0,8885 0,2959 10,978 9,9366 1,1929 0,7784 0,9993 10,3376 12,3352 10,3103 8,8525 9,1822 10,0012 11,849 8,9925 10,6647 11,3542 2,0665 0,7256 16,1694 3,8362 0,884 0,8424 11,8421 11,9491 11,9921 10,0441 9,8416 12,0303 9,1892 29,7727 14,0418 13,0885 10,3671 16,2185 2,2136 8,9835 9,2065

9,12 4,85 -6,99 12,13 6,61 3,65 5,63 5,48 1,59 2,98 -9,2 11,85 1,83 9,79 15,16 5,71 2,73 3,75 17,1 0 -7,38 10,03 14,69 9,57 -0,57 5,2 -6,34 12,85 0 17,04 5,36 -1,43 2,44 3 3,27 0,02 0,81 3,68 18,04 -6,99 9,69 13,55 -8,03 9,13 -22,43 6,61 -1,27 -0,04 -0,2 2,28 3,13 -2,03 13,01 17,49 -8,6 17,57 -5,06 1,18 1,87

ING ∞.∂.¢.∞.∫. ING ∞/∫ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ING ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ING ∞/∫ ªÈÎÙfi

4485047,04 60233850,31 8156940,88

835825,98 8971395,72 3477590,23

5,366 6,714 2,3456

-0,01 3,48 2,07

5,366 6,8483 2,3808

5,366 6,714 2,3456

-0,45 20,04 12,93

870682,68 7656418,41 4080264,07 3655489,6

126429,99 4336391,41 855058,93 1723111,66

6,8867 1,7656 4,7719 2,1214

0,02 2 0,35 1,26

6,8867 1,8539 4,8673 2,2275

6,8867 1,7479 4,7242 2,1002

1,55 -2,3 -11,52 -5,23

1299557,54 10887444,18 8078737,79 22817634,91 3703461,1 38964798,14 6922707,77 1250777,35 25025072,31 15880341,7 3639409,08 2691714,89 1084412,14 18164487,85 2399615,83 1412261,37 116547,08 6725192,53 141120,63 4483355,48

110730,99 2722257,52 590052 1651105,04 1053767,68 2250350,67 456330,66 340613,21 3307791,41 896064,58 322832,08 417204,22 151313,68 9122021,41 451891,26 148937,44 9520,43 5697188,59 95606,5 359432,59

11,7362 3,9994 13,6916 13,8196 3,5145 17,315 15,1704 3,6721 7,5655 17,7223 11,2734 6,4518 7,1666 1,9913 5,3102 9,4822 12,2418 1,1804 1,4761 12,4734

0,29 0,87 0,02 -0,04 0 -0,11 0,43 1,49 2,36 0,13 -0,47 0,14 0,16 3,37 2,45 0,04 0,43 2,63 2,23 0,01

12,323 4,1994 13,8285 14,096 3,5496 17,6613 15,9289 3,8557 7,9438 18,6084 11,4989 6,5808 7,3099 2,0909 5,5226 9,6244 12,8539 1,2394 1,5351 13,0971

11,6188 3,9594 13,5547 13,6814 3,4794 17,1419 15,0187 3,6354 7,4898 17,5451 11,1607 6,3873 7,0591 1,9714 5,2571 9,3874 11,997 1,1214 1,4613 12,2239

-6,21 13,33 2,39 0,23 -0,04 -2,05 13,37 -8,89 16,1 2,81 -3,97 4,76 13,23 12,88 14,36 16,22 2,13 15,86 14,05 1,65

INTERNATIONAL ∞.∂.¢.∞.∫. INTERNATIONAL ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERNATIONAL ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi INTERNATIONAL ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ INTERNATIONAL ªÈÎÙfi MetLife Alico ∞.∂.¢.∞.∫. ALICO Fund of Funds ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ ALICO Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALICO ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Alico ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÛ·›·˜ & ªÈÎÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ALICO ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi BETA GLOBAL ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ CitiFund √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ MetLife Alico ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢Â›ÎÙË À„ËÏ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÃÚËÌ·Ù. ∞ıËÓÒÓ PROTON Greek Recovery Fund ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROTON √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÁ¿Ï˘ & ªÂÛ·›·˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ MILLENNIUM ∞.∂.¢.∞.∫. Millennium America US ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Blue Chips ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium China Growth ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Euro Plus ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Millennium Eurozone ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Fund of Funds ªÈÎÙfi Millennium Mid Cap ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium Value Plus ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi Millennium ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - ªÂÙÔ¯ÈÎfi NBGAM ETF °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Ã.∞. - ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ Small Cap (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏ. ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ DELTA Bonus - ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢∏§√™ Eurobond - √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ GLOBAL TITANS (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢È·¯.¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ USD Bond (√ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘-ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ΔÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ- ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™˘ÏÏÔÁÈÎfi (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡)

506738,08 28508426,71 405830,33 53500312,84 2009468,28 24280198,82 2917073,88 3198273,45 46519061,82 95372069,24 69570370,82 47635071,98 248806423,7 150681709,3 23796238,15 19584761,5 7821236,28 63639534,12 20472971,75 26850539,11 20295805,17 5493263,6 14316716,83 8955983,95 891887,94 26634571,53 35072164,09

468,17 26271,11 291,18 37710,04 1656,64 19487,8 388550 294878 35865657,74 19467250,05 6964385,95 4757069,83 27466018,39 22265087,89 7830744,03 1569578,17 718986,38 6408583,53 1999365,43 2761471,07 3513476,81 610015,6 1257640,02 3018568,09 152425,02 2295351,73 5902634,25

1082,38 1085,16 1393,74 1418,73 1212,98 1245,92 7,5076 10,8461 1,297 4,8991 9,9894 10,0135 9,0587 6,7676 3,0388 12,4777 10,8781 9,9304 10,2397 9,7233 5,7766 9,0051 11,3838 2,967 5,8513 11,6037 5,9418

0,97 0,97 0,14 0,14 0,06 0,06 4,17 3,95 3,13 3,89 1,08 2,28 -0,02 0,08 0,27 0,02 0 0,04 0,06 0,01 -0,39 -0,55 1,15 1,24 -0,08 -0,06 1,33

1082,38 1085,16 1393,74 1418,73 1212,98 1245,92 7,5076 10,8461 1,297 4,8991 9,9894 10,0135 9,5116 6,7676 3,0388 12,4777 10,8781 9,9304 10,2397 9,7233 5,7766 9,0051 11,3838 2,967 5,8513 11,6037 5,9418

1082,38 1085,16 1393,74 1418,73 1212,98 1245,92 7,5076 10,8461 1,284 4,8501 9,9894 9,9134 9,0587 6,7676 3,0084 12,4777 10,7693 9,8311 10,1373 9,6261 5,7766 9,0051 11,27 2,9373 5,7928 11,5457 5,8824

8,58 8,61 13,85 13,87 1,7 1,71 -10,58 15,15 7,94 13,85 17,8 15,33 6,33 4,79 7,93 2,46 0,91 4,72 14,15 6,84 -0,79 0,95 10,95 9,85 28,32 5,76 12,04

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ∂˘Úˆ·˚΋ ¶›ÛÙË Eurobond ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞Ó·Ù. ÈÚÒÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROINVEST ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ European Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ Global Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ High Yield ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Investment Grade Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û EUR

8029340,74 1560178,27 2620169,13 6713064,13 9158901,24 3234169,02 14032707,96 1401927,59

1641162,35 1117959,24 1892834,69 3398404,14 2688111,62 877819,94 3451166,56 168433,16

4,8925 1,3956 1,3843 1,9754 3,4072 3,6843 4,0661 8,3233

2,65 -0,04 1,76 0,21 0,27 0,14 0,03 -0,04

5,0393 1,5072 1,495 2,0347 3,4924 3,7396 4,1271 8,4481

4,8436 1,3956 1,3843 1,9556 3,3731 3,6843 4,0661 8,3233

21,86 -1,45 21,31 12,16 14,44 4,06 0,8 -0,7

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∫À¶ƒ√À Euro Balanced Premium ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À Euro Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À Euro Equity Premium ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫À¶ƒ√À Fund of Funds ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À USD Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

3556005,12 3561072,35 1903356,43 1319732,88 1871631,28 1019497,97 13308925,87

2298298,99 1757967,44 555107,49 377176,56 484482,14 196321,25 7659042,1

1,5472 2,0257 3,4288 3,499 3,8632 5,193 1,7377

-0,18 -0,01 -0,31 0,09 -0,47 0,02 2,96

1,5472 2,0257 3,4288 3,499 3,8632 5,193 1,7377

1,5395 2,0156 3,4117 3,4815 3,8439 5,167 1,729

2,74 0,63 6,34 4,63 -0,86 2,38 15,27

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ∞Δ∂ EUROZONE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Euro ∞Δ∂ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ (ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§.) ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Global Fund of Funds ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ªÈÎÙfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ A/K √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÈÎÙfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (∂Àƒø) ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢˘Ó·ÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

6156877,6 2978824,24 4487717,81 9816737,8 3033897,25 9529495,8 6300301,3 1800695,88 5034894,56 44318444,03 39623128,66 19829502,35 11680519,16 12033292,03 3211481,2 3417160,35 1635482,95 15157937,18 631550,02 3875002,02 4838022,59 506100,47 17916886,99 5676722,84

30922,33 9644,98 1955904,63 1469978,85 397163,94 2234158,83 2042941,54 1853237,66 1266087,04 13360642,83 5767197,55 8504938,29 1573182,66 1935004,22 292569,74 305083,26 147846,35 1404292,83 150492,23 804769,86 8109220,8 120000 3661912,12 3008272,96

199,11 308,85 2,2945 6,6782 7,6389 4,2654 3,0839 0,9717 3,9767 3,3171 6,8704 2,3315 7,4248 6,2187 10,9768 11,2008 11,062 10,794 4,1966 4,815 0,5966 4,2175 4,8928 1,887

0,14 0,55 -0,19 0,46 0,02 0,09 0,13 2,3 0,35 3,27 0,04 0,61 -0,1 0,6 0,53 0,19 -0,11 0,02 1,28 0,02 3,21 1,34 3,48 2,64

200,1056 311,9385 2,3346 6,795 7,6389 4,3081 3,1147 0,9886 4,0364 3,3751 6,9391 2,3548 7,499 6,2809 11,1415 11,3407 11,1726 10,794 4,2386 4,815 0,6071 4,2597 4,9784 1,9059

199,11 308,85 2,2485 6,5445 7,6389 4,2227 3,0531 0,9522 3,9469 3,2509 6,8017 2,3082 7,3506 6,1565 10,8945 11,1167 10,979 10,794 4,1546 4,815 0,5847 4,1753 4,7949 1,8681

-2,11 7,48 5,68 10,09 2,08 1,52 0,43 -2 7,35 15,67 4,86 5,59 0,78 11,01 13,47 6,03 -0,15 2,54 10,3 2,26 10,07 10,63 14,77 13,08

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞.∂.¢.∞.∫. Δ.Δ. - ∂§Δ∞ Europlus √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ High Yield √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (USD) Δ.Δ. - ∂§Δ∞ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (EUR)

3707685,52 21258942,72 4102157,46 846126,01 5968012,35 14437953,02 1441898,46 14025733,99 298324266

1001587,49 5745469,8 735908,23 120000 9220284,17 7090766,31 319065,12 5530057,35 104825542,4

3,7018 3,7001 5,5743 7,0511 0,6473 2,0362 4,5191 2,5363 2,8459

-0,02 0,06 -0,57 1,16 2,4 1,22 1,9 0,07 0,03

3,7111 3,7131 5,5743 7,0511 0,6505 2,0413 4,5417 2,5363 2,8459

3,6925 3,6908 5,5743 7,0511 0,6441 2,0311 4,4965 2,53 2,8459

0,3 7,99 0 12,35 7,06 9,76 21,52 11,99 3,92

¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ ™˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ √È ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ̤¯ÚÈ ÔÛÔ‡ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ÙˆÓ 15000 ¢ÚÒ. πÛÔÙÈ̛˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ¡√ªπ™ª∞

3722261,66 10782451,28 1812758,12 3143134,22 5315561,62 11235078,87 9977028,48 1837799,39 933648,92

1396945,18 11293950,11 582615,89 353097,27 2741864,57 4687712,87 6454341,98 733335,74 431193,19

2,6646 0,9547 3,1114 8,9016 1,9387 2,3967 1,5458 2,5061 2,1653

0,38 4,1 1,26 0,01 -0,34 1,63 3,57 0,55 1,6

2,7978 1,0024 3,267 9,0796 2,0356 2,5165 1,6231 2,5562 2,2736

2,6113 0,9452 3,0492 8,7236 1,8999 2,3488 1,5149 2,456 2,122

13,14 13,63 -7,07 2,33 5,93 8,84 10,12 16,47 -9,4

912142,72 8491472,01 8100739,06 7604644,17

507687,54 4169821,45 1967703,07 1834576,46

1,7967 2,0364 4,1169 4,1452

2,58 3,64 -0,04 0,02

1,8057 2,0364 4,1169 4,1452

1,7895 2,016 4,086 4,1245

21,79 15,72 14,88 2,59

TRITON ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. Triton American ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂˘ÚÒ μÚ·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜ Triton ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂˘ÚÒ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ XˆÚÒÓ Triton ªÈÎÙfi Triton √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏÏ·Ú›Ô˘ Triton ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

9688530,15 6413078,46 37311630,33 41823192,39 6466811,56 12874813,79 3988998,93 8399732,11

2888659,11 1443576,52 1402576,35 20343989,93 1095501,81 1786209,31 949933,13 2379921,81

3,354 4,4425 26,6022 2,0558 5,9031 7,2079 4,1992 3,5294

0,29 1,66 2,51 0,02 0,04 0,2 -0,42 0,15

3,4462 4,5647 27,3338 2,0661 5,9769 7,3521 4,2517 3,6265

3,354 4,4425 26,6022 2,0558 5,9031 7,2079 4,1992 3,5294

22,15 -10,52 8,89 1,83 1,25 8,05 -2,21 17,43

∞.∂.¢.∞.∫. ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

175846852,3 513540095,3

107941823,3 146435751,6

1,6291 3,5069

0,38 1,89

1,6291 3,5069

1,6291 3,5069

6,45 18,18

PROBANK ∞.∂.¢.∞.∫. N.P. Insurance, ¡¤Ô˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ∂§§∞™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

¢√§§∞ƒπ√ ∏¶∞(USD) ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™(CHF) ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞(CAD) ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™(SEK) ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™(NOK) ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™(DKK) §πƒ∞ Δ√Àƒ∫π∞™(TRY) °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™(JPY) ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™(AUD) §πƒ∞ ∞°°§π∞™(GBP) ƒ∞¡Δ ¡√Δ.∞ºƒπ∫∏™(ZAR) ¢√§§∞ƒπ√ Ã√¡°∫-∫√¡°∫(HKD) º√ƒπ¡Δ √À°°∞ƒπ∞™(HUF) ∑§√ΔÀ ¶√§ø¡π∞™(PLN) §πƒ∞ °πμƒ∞§Δ∞ƒ(GIP) ¢√§§∞ƒπ√ ™π°∫∞¶√Àƒ∏™(SGD) ¢√§§∞ƒπ√ ¡.∑∏§∞¡¢π∞™(NZD) §πΔ∞ §π£√À∞¡π∞™(LTL) §∞Δ §∂ΔΔ√¡π∞™(LVL) ∫√ƒø¡∞ Δ™∂Ãπ∞™(CZK) ¢∏¡∞ƒπ√ π√ƒ¢∞¡π∞™(JOD) ¢∏¡∞ƒπ√ ª¶∞Ã∂π¡(BHD) §πƒ∞ ∞π°À¶Δ√À(EGP) ¡ΔπƒÃ∞ª ∏¡.∞ƒ∞μ.∂ªπƒ∞Δø¡(AED) ƒπ∞§ ∫∞Δ∞ƒ(QAR) ƒπ∞§ √ª∞¡(OMR) ƒπ∞§ ™∞√À¢π∫∏™ ∞ƒ∞μπ∞™(SAR) ™∂∫∂§ / ™∂∫∞§πª π™ƒ∞∏§(ILS)

•∂¡∞ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπ∞ ∞°√ƒ∞ ¶ø§∏™∏ 1,34386 1,25779 1,38893 8,81903 7,97892 7,57038 2,78366 134,79200 1,44688 0,85646 13,76783 10,67778 320,22960 4,55767 0,90287 1,79696 1,75822 3,69450 0,75168 27,63810 0,99992 0,53222 9,73475 5,18543 5,13835 0,54356 5,29500 5,11535

1,30811 1,22433 1,35198 8,58444 7,76667 7,36900 2,62307 131,20640 1,40839 0,83367 12,97353 10,06176 284,31600 4,04653 0,80161 1,59543 1,56104 3,28016 0,66738 24,53850 0,88778 0,47253 8,64301 4,60389 4,56209 0,48260 4,70117 4,54167

™À¡∞§§∞°ª∞ ∞°√ƒ∞ ¶ø§∏™∏ 1,34386 1,25779 1,38893 8,81903 7,97892 7,57038 2,73682 134,79200 1,44688 0,85646 13,53616 10,49811

1,30414 1,22061 1,34787 8,55837 7,74309 7,34662 2,61638 130,80800 1,40412 0,83114 12,94044 10,03609

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 32 √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ 4Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ™Δπ™ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂÏÂÛÙ›

Û‹ÌÂÚ· Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ 4Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÁÈ· ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∫¡∂-√‰ËÁËÙ‹ √π ¡Ô̷گȷΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∞∂π Ù˘ ∫¡∂ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 39Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂ - √‰ËÁËÙ‹, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™Â٤̂ÚË ÛÙȘ 12.30 Ì.Ì. ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ 65-°·ÏÏ›·˜.

∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ Δ∏¡ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ú-

ÁËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂˘‚Ô›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û 700 ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ. ∂›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ, Â¿Ó ·ÔÏ˘ı› ¤Ó·˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ› ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ̷ڷÛÌfi Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û “ÎÏ›ÛÈÌÔ” . ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂™∏∂£™Ù∂ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶√∂™À, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È „‡¯Ú·ÈÌ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·˘Á¤˜ ÛÙË ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Â¿Ó Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¢ԉˆıÔ‡Ó ·˘Ùfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ηٿ ÙÔ˘ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ “Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ” Î·È Ù˘ ∂ƒΔ. £· ÚfiÎÂÈÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ʛ̈ÛË Î¿ı ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ʈӋ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÒÚ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· “·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÏfiÁˆ Â͢Á›·ÓÛ˘” . ∏ ¶√∂™À ··ÈÙ› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο Ù˘ Û¯¤‰È·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ηÏ› ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∂¢∂) Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÒÓ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË Î·È Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó Î¿ı ·fiÂÈÚ· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ú·‰ÈÔʈӛ·˜” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ οÌÔ˘

¢ÈËÌÂÚ›‰· Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ªfi‰ÂÛÙÔ §¿ÚÈÛ·˜ ËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ “1˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ¡¤Ô˘ ∞ÁÚfiÙË” , Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ 14 Î·È 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ªfi‰ÂÛÙÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÈÏÂϤÚ.

Δ

ªÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “√ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ οÌÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÛÙËÓ ˘Ú·Ì›‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ø˜ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Ì Û‚·ÛÌfi Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÂÙڤϷÈÔ, ÂÊfi‰È·, ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÎÏÔ¤˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÒÓ Î.¿.). ΔÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ÂıÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ‰Â fiÙÈ Ô ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ χÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜” . Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ì ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ

ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ 1Ë ÁÈÔÚÙ‹, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ¿Óˆ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ∫∞¶, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: 10:00 ÕÓÔÈÁÌ· ÁÈÔÚÙ‹˜ - ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›.. 11:00 ™‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜.. 11:30 ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜.. 12:00 ¡¤· ∫∞¶.. 12:30 ∂›‰ÂÈÍË ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ∫˘Úȷ΋ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: 10:00 √Úı‹ ¯Ú‹ÛË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ.. 10:30 ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· - ¶ÚfiÎÏËÛË Î·È Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜.. 11:00 ∏ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Û·Ó ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· (̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ó¤ˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ)). 11:30 ¡¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. 12:00 ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ √ÚÁÒÌ·ÙÔ˜.

ŒÓˆÛË ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∂ȉÒÓ ŒÓ‰˘Û˘, Àfi‰ËÛ˘ Î·È √ÈÎȷ΋˜ ÃÚ‹Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂ÓÈ·›Ô ̤وÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÂÙÒÔ˘ ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٷı¤ÙÂÈ Ë ŒÓˆÛË ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∂ȉÒÓ ŒÓ‰˘Û˘, Àfi‰ËÛ˘ Î·È √ÈÎȷ΋˜ ÃÚ‹Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “°fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜” . “∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, Â·Ó·ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ó¤· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ √∞∂∂ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›·, ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Âӈ̤ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û ÎÔÈÓfi Ï·›ÛÈÔ, ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·fi„ÂˆÓ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘ÌÂ, Î·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÎÏËÚ‹, ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÊÔÚ¤· (√∞∂∂), Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ›ӷÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜

Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÏÏ·¯Ù› Û Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ, ˘ÂÚÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ù¤ÏÔ˜! ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÛÊÔÚÔ-ÊÔÚԉȷʇÁÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ÎÚ›ÛË Î·È Ë Û˘Á΢ڛ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ (‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˙›ÚÔ˘), Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÂÙÒÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ¤Ú· ·fi ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ÂÚÁ·Ï›Ô, fiÏÔ! °È· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜. ∏ ŒÓˆÛË ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ ÛÙ· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘ Î·È ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ “°fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜” Â‰Ò Î·È ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂıÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi, ·Ú’ fiÏË ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÔÈ

ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ Â›‰Ô, Ë ·ÊÔÚÌ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ÂÓÈ·›Ô Ï·›ÛÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰›Ó·Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÛÙ›ÁÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛˆÙËÚ›·˜ Î·È ÂÍ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿. ∂Ófi„ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÎÏÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÔÊ›ÏÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ ÙÒÚ·! Ó· Ú¿ÍÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·! ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ˜ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ (ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÂÙÒÔ˘). ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ԇ̠fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È ÎÚ›ÛË, Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ ÙˆÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı¤ÓÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ.

∞˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ·› ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ŒÛÙˆ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋, Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ªÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÈÛÊÔÚÔ-ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-

›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÊˆÚË ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜!”. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ √∂μ∂ª Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘.

∫·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ

¡· ÌËÓ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ™∂ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· °.™. ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜. ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ “‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·” Û›ÁÔ˘Ú· Ó›‚ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ

ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ‰È·Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ·Ï‹Úˆ-

ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘Û˘- ˘fi‰ËÛ˘ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ∫È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ “¢¯·ÚÈÛÙÒ” Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌfi Ì·˜, Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ “Â˘Ê˘ÔÏfiÁËÌ·” Ù˘

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË “§Â˘Î‹ ¡‡¯Ù·” , ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ “ÙÔÓˆÙÈ΋˜ ¤ÓÂÛ˘” ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·, Ì ÙÈ̤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÈÔ “ÚÔÛÈÙ¤˜” ÚÔ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÏÔÈfiÓ ·ÌÊfiÙÂÚÔ˘˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÙ ÙfiÛÔ ıÂÚÌ¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì “‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù·” Î·È “Â˘Ê˘ÔÏÔÁ‹Ì·Ù·” ÙÔ˘ ·›Û¯Ô˘˜, Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÛÔ ÈÛÙ¿ Â͢ËÚÂÙ›Ù - ›Ûˆ˜ Î·È ¿ıÂÏ¿ Û·˜ - ÙȘ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¯Ù˘¿Ó ·ÓÂϤËÙ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÓÙ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÙ ÛÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ‚·Û·Ó›-

˙Ô˘Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÛηÚÊ›˙ÂÛÙ ·Ú·Ï·ÓËÙÈο ÙÚÈÎ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÙ ˆ˜ ›ÛÙ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û·˜. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, ηÏ› ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚÔ˚ηӤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¡ÔÌfi, Ó· ÌË ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË “§Â˘Î‹ ¡‡¯Ù·” ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, Î·È Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ï·›ÛÈÔ ·ÁÒÓ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÌÓËÌfiÓÈ· Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜” .


ª·ÁÓËÛ›· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™E¶TEMBPIOY 2013

¢ÂÓ ÙÔ ıˆÚ› ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ °∂ª∏ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘

∞ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ...

˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ‡·Ú͢ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÌË ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ Δ∂∂, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÙÂÚÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ (ÂÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi).

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ıˆÚ› ÈÛfiÙÈÌ· Ù· ‰‡Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ °∂ª∏... ™¯ÂÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· ¤Î·Ó ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ™›ÚÙ˙Ë, Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂ Î. °ÈÒÚÁÔ ƒˆÌÔÛÈfi, Ù˘ ¶∂™∂¢∂ Î. °ÈÒÚÁÔ °¿Á·ÏË, ÙÔ˘ ™Δ∞ Î. °ÈÒÚÁÔ μÏ¿¯Ô Î·È ÙÔ˘ ™Δ∂∞Δ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫Ô˘‚·Ú¿. Ÿˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, “ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ °∂.ª∏. ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛÙÔ °∂ª∏. Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ, ÛÙ¿‰ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ °∂ª∏ Â›Ó·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ· ªËÙÚÒ· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ Δ∂∂, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ªËÙÚÒÔ ªÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıfiÛÔÓ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ¿ÏÏÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ı¤Ì· Ù¤ıËΠÚÔ˜ ÙÔ ÂÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ °∂ª∏, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi

● ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ıˆÚ› ÈÛfiÙÈÌ· Ù· ‰‡Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ °∂ª∏...

¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ “Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ›ÙÂ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎÒ˜, ›Ù ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈΤ˜ ·Ï¿ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È

ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÈfiÙÈ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·...” . ∞ÎfiÌË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ “ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ °∂ª∏ ̤ۈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ∞∂, ∂¶∂, √∂, ∂∂. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÊfiÛÔÓ Ë

ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ∞∂ ‹ ∂¶∂, ˘Ô¯ÚˆÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó Â›Ó·È √∂ ‹ ∂∂ Î·È ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ (·Ú. 5, ¿Úı. 4, Ó. 1089/80 Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠ̠ÙËÓ ·Ú. 4, ¿ÚıÚ. 1, Ó. 2941/0001), ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÎÔfi Ù˘, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ¿ÛÎËÛË ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ı· ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ (·¿ÓÙËÛË Ë ÔÔ›· Â͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÌÈÁ‹ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ‹ÙÔÈ Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È Û ·˘Ù¿ Ù˘ ƒÔ‰fi˘, ηıfiÛÔÓ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÌÂÈÎÙ¿)” . ¶ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Û·˜ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔ˘Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÔÚıˆı› Ë ·‚Ï„›·, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ٷ ∂ÌÔÚÈο Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Δ∂∂, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ °∂ª∏” .

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ 304 ¶∂μ ¢πøƒ∏ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ 304 ¶∂μ. ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ 304 ¶∂μ Âͤ‰ˆÛ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∂Ì›˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ 304 ¶∂μ, ηÙfiÈÓ Û‡ÛÛˆÌ˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· 10-9-2013 (Û.Û. ¯ı˜)

ÛÙË ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔًوÓ, ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Â˘Ï·‚Èο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∑ËÙ¿ÌÂ: - ¡· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Û ηӤӷ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ÂȉÈ-

ο ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÕÌ˘Ó·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. - ∞·ÈÙԇ̠·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο. - ¡· ·Ó·‰Âȯı› Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ À.∂£.∞. ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∏ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ ˘fiıÂÛË Î·È fi¯È ÙÚÔ˚ηӋ” .

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ 304 ¶∂μ

ΔÔÓ›ÛÙËΠÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ¢∂£

∞˘Í¿ÓÂÈ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ΔÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ∂¶∞ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘ Δ∏ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙfiÛÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÛÔ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Roberte Kesteman ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ¶·ÚÔ¯‹˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √È ∂¶∞ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÚ›· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Î. Kesteman, ηıÒ˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ 1.000 ·Ó¿ Ì‹Ó· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ˘˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ›ˆÛ ¿Óˆ ·fi 600.000 οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¿Óˆ ·fi 180.000 οÙÔÈÎÔÈ

● ∏ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Roberte Kesteman ÂÓÒ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË ¢∂£ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ªÈ¯¿ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ (·ÚÈÛÙÂÚ¿). √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘ Î·È Ô ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ıÈÔ˘‰¿Î˘ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰· ª·ÎÔ‡Ú· (‰ÂÍÈ¿)

ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÔÛÔÛÙfi 45% Î·È ϤÔÓ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ Î. Kesteman ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÎfiÌË ÛÙËÓ Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2013 - 2016 Ë ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-

΢ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 104 ¯ÏÌ. ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 35 ¯ÏÌ. ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2013, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 96 ¯ÏÌ. ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 32 ¯ÏÌ. ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2013. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ï¿ÓÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013 - 2016 ÚÔ-

‚ϤÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 38,9 ÂηÙ. ú, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È 23 ÂηÙ. ú ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. Δ¤ÏÔ˜ Ë Î. Kesteman ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·fi ʤÙÔ˜ ÔÈ ∂¶∞ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÎfiÛÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “relax- ÛÔ‡ÂÚ ·Ïfi, ÛÙ·ıÂÚ‹ ÌËÓÈ·›· ¯Ú¤ˆÛË” , Î·È ÛÙË Ó¤· ÚÔÛÊÔÚ¿ “¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÏÒÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘” Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÙ›ÚÈ· Ì ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈΤ˜ ÛًϘ ‹ Û˘ÛÙÔȯ›Â˜. ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙˆÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘. √ Î. ª·ÓÈ¿Ù˘ (Ô˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î. ∫ÒÛÙ· ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË) ›¯Â ÙËÓ Â˘-

ηÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ‰È›ۉ˘Û˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰· ª·ÎÔ‡Ú·, Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ÙˆÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ∞ı·Ó. ∫·˝Û˘ (·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ۇÓÙÔÌË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘), Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛ·Ì·ÛÏ‹˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ - ªÂÓÂ̤Ó˘ Î. §¿˙·ÚÔ˜ ∫˘Ú›˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ∫ÈÏÂÏ¤Ú Î. ƒ›˙Ô˜ ∫ÔÌ‹ÙÛ·˜.

ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

∫·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÔÈfiÙËÙ· Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Δπ™ ¢¯¤˜ Ù˘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ οıÔÓÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ıÚ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂͤÊÚ·Û Ì ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÁÈ· Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. “∂‡¯ÔÌ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·! ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‡¯ÔÌ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ó·ÌË Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·È‰Â›·˜! ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ¤Î·Ó· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜. ∏ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ‡ ¯ı˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ӥ·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ. ∂›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Ù¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜! ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Û·ÛÙ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û fiÛ˜ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÈ˙‹ÌȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó, Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÍÂοı·Ú· ·¤Ó·ÓÙÈ! §‡ÛÂȘ Ï·ÙÂÈ¿˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÒ˜ ÔÈ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË.

∂ÎϤ¯ÙËÎÂ Ë Ó¤· °Ú·ÌÌ·Ù›· fiÏ˘ Ù˘ ¢∞¶-¡¢º∫ ™Δπ™ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ-

Τ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô fiÏ˘ Ù˘ ¢∞¶¡¢º∫ μfiÏÔ˘ ÂÎϤ¯ÙËΠӤ· ÁÚ·ÌÌ·Ù›· fiÏ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: À‡ı˘ÓÔ˜ fiÏ˘: ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ £Ô‰ˆÚ‹˜. ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ fiÏ˘: ª·Ú›ÁÎÔ˜ μ·Ï¿ÓÙ˘. À‡ı˘ÓÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: ºÏˆÚ¿ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. À‡ı˘ÓÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡: ÷Ù˙ËÂÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï. À‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÌÔ‡: ∫·Ú·Û‹ÏÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ª¤ÏÔ˜: ™¯ÔÈÓ¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ª¤ÏÔ˜: ∫·Ú·¿ÓÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·Ê›Ԣ fiÏ˘ Â›Ó·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ì Ûı¤ÓÔ˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Ù˘ ¢∞¶-¡¢º∫ ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·.


ª·ÁÓËÛ›· 34 ™‡ÏÏË„Ë ÔÊÂÈϤÙË ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·-

‚Ô §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ ¤Ó·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô 50¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÚÔÛ‹Ïı ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‡„Ô˘˜ 485.011,53 ¢ÚÒ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡.3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” .

™˘ÏÏ‹„ÂȘ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙË §¿ÚÈÛ·,

·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ “¢π.∞™” , ¤Ó·˜ 41¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ “ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È “ÂÚ› ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ, ʈÙÔ‚ÔÏ›‰ˆÓ” , Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ Î·È ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 150 ¢ÚÒ. ™ÙÔ μfiÏÔ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ì›· 34¯ÚÔÓË Ë̉·‹ ‰ÈfiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ‰‡Ô ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÂÈÙ·ÁÒÓ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 2.500 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·Ï·Ì¿Î·˜, Ì›· 35¯ÚÔÓË ·ÏÏÔ‰·‹, ˘‹ÎÔÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘, Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 150 ¢ÚÒ.

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ÌÂÙ¿ ·fi η˘Á¿ Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 10.

ªÂ ¤Ó· ÊÚÈÎÙfi ÙÚfiÔ ¤‰ˆÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ 27¯ÚÔÓÔ˜ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. √ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¤Ú·Û ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ Î·È ÎÚÂÌ¿ÛÙËΠ̤۷ ÛÙË ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÌÌÔ˘‰¿Ú·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Ó·Úfi˜ ·fi ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÏÈṲ̂ÓË ·˘Ù‹ Ú¿ÍË Â›¯Â Ù۷Έı› Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ Î·˘Á¿ Î·È Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÓÙ·Û˘ ¤Ú·Û ÙËÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ıËÏÈ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ Î·È Í„‡¯ËÛÂ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙȘ 00.30 ÙË Ó‡¯Ù· ÔfiÙÂ Î·È ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·ÔηχÊıËΠ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ηٿ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

¢ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘

Οδηγός για την εξοικονόμηση ενέργειας ‰ËÁfi ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ (∂¡∫∞). ªÂ Û‡ÓıËÌ·, 139 ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ∂¡∫∞ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: ™‚‹ÓÔ˘Ì ‹ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ (ÙÔ 90% Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó, Á›ÓÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ·). ŒÓ· ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÌfiÓˆÛË Î·È ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È “˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È” ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔÔıÂÙԇ̠‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ· ÂȉÈο ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· (fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·). ∫ÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ: 20%- 30% ·fi ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (·fiÛ‚ÂÛË 3-5 ¯ÚfiÓÈ·). ªÔÓÒÓÔ˘Ì Â͈ÙÂÚÈο ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜.

∞Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù· ‚¿ÊÔ˘Ì Ì ·ÓÔȯٿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ¶ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi fiÚÙ˜, ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·ÂÚÔÛÙÂÁ·ÓˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ™ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÒÔÚÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙȘ ÂȉÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ - ‚Ô‡ÚÙÛ˜. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Ù˘ ηÓÔ‰fi¯Ô˘ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ΔÔÔıÂÙԇ̠·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌ˜ Ù¤ÓÙ˜ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Î·È ‰˘ÙÈο ·Ú¿ı˘Ú·. ŒÙÛÈ Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 75%. ªÔÓÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘˜ ۈϋÓ˜ (ηÏÔÚÈÊ¤Ú ‹ ıÂÚÌÔۛʈӷ) Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ÛÙÔ Û›ÙÈ. ƒ˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙÔ˘˜ 18-19ÔC ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË „ËÏfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÷ÌËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÌfiÏȘ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ̤¯ÚÈ Î·È 10% ·fi ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ì·˜. ™˘¯Ó¤˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ŸÙ·Ó ‚Á·›ÓÔ˘Ì ¤Íˆ, Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙÔ˘˜ 16ÔC. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ٷ ηÏÔÚÈÊ¤Ú ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ‰È·ÙËÚԇ̠ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ì ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜ Û οı ÛÒÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· μ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ΔÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ›Ûˆ ·fi Ù· ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈΤ˜ ϿΘ ‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∂Í·ÂÚÒÓÔ˘Ì ٷ ÛÒÌ·Ù· οı ÊıÈÓfiˆÚÔ. √ ·¤Ú·˜ Ô˘ ·Áȉ‡ÂÙ·È ÛÙ· ÛÒÌ·Ù·, ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›. ∞ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ٷ ·ÏÈ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ӤԢ Ù‡Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈο (.¯. Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘). ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·˘ÛÙ‹ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿ 30% Ì ¯ÚfiÓÔ ·fiÛ‚ÂÛ˘ Ù· 3 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ϥ‚ËÙ· Î·È ÙÔ˘ η˘ÛÙ‹Ú· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ¯Ú‹Û˘ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ Î·È ¯·ÌËÏ‹ Ú‡·ÓÛË. ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· ‹ ·ÂÚfiıÂÚÌ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó¿Á΢. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ıÂÚÌ¿ÛÙÚ˜ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘. ¢ÈÂÚ¢Óԇ̠ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ fiˆ˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ ‹ η˘ÛÙ‹Ú· Î·È ÛfiÌ· ¤ÏÂÙ. ∂ÈϤÁÔ˘Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ∞ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ƒ˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙÔ˘˜ 26-27Ô C. ∂›Ó·È ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚÔ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓfi Ó· ¤¯Ô˘Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∫¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ Î·È Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜

● √‰ËÁfi ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ (∂¡∫∞)

ÌÔÓ¿‰·˜ οı 2-3 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·ı·Ú›˙Ô˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ Ù· Ê›ÏÙÚ·, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈο. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, Ì fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·‡ÛˆÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiÛË Î·È ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ʈÙÈÛÌÔ‡. √È ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜ ÔÚÔÊ‹˜ μÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔÛ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· μ¤ÛÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·Ù¿ ÙÚÂȘ ‚·ıμÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È „‡ÍË.

∏ÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË “economy” ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË (ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó). ∫Ï›ÓÔ˘Ì ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË (ON/OFF), fi¯È ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (stand-by). ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔχÌÚÈ˙· Ì ‰È·ÎfiÙË Î·È ÙÔÓ ÎÏ›ÓÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙȘ Û˘Û΢¤˜. ¢ÂÓ Í¯ӿÌ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÌÔӛ̈˜ ÛÙËÓ Ú›˙·. •Ô‰Â‡Ô˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚËÙ¤˜ Ì·˜ Û˘Û΢¤˜. ∂ÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ¶ÚÈÓ ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ¯·Ï·Ṳ̂ÓË Û˘Û΢‹ ‰ÈÂÚ¢Óԇ̠ÚÒÙ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛ΢‹˜. ŸÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ӥ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÂÈϤÁÔ˘Ì ˘„ËÏ‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÏ¿ÛË (∞++, ∞+, ∞). ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÓÙ› Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜, fiÔÙ ·˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ΔÔÔıÂÙԇ̠¤Ó· ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÛȉÂÚÒÛÙÚ·˜, ÒÛÙÂ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™ÙÂÁÓÒÓÔ˘ÌÂ Ê˘ÛÈο Ù· Ï˘Ì¤Ó· ÚÔ‡¯· Ì·˜ (‹ÏÈÔ - ·¤Ú·) Î·È fi¯È ÛÙÔ ÛÙÂÁÓˆÙ‹ÚÈÔ. ª·˙‡ԢÌ ·ÚÎÂÙ¿ ¿Ï˘Ù· ÚÔ‡¯· ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ϤÓÔ˘Ì (ηٷӿψÛË 280 watt/ÒÚ·). ƒ˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó Â›Ó·È ÌÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ. ¶Ï¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ 40ÔC ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ 20% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Δ· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ ÛÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ 40% ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÏ˘ÛË ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. μ¿˙Ô˘Ì Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó Ù· È¿Ù· ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ·ÓÙ› Ó· Ù· ıÂÚÌ¿ÓÔ˘ÌÂ. ∂ÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ Ï˘-

ÓÙ‹ÚÈÔ Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ Î·È Ú‡̷ÙÔ˜, ÂÈϤÁÔ˘Ì ˘„ËÏ‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÏ¿ÛË (∞++, ∞+, ∞). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ¯‡ÙÚ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 30%-60%. ª·ÁÂÈÚ‡ԢÌ Ì ÛÎÂ·Ṳ̂ÓË ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·. ÷ÌËÏÒÓÔ˘Ì ÙË ÊˆÙÈ¿ fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú¿˙ÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÒÛÙ ·Ï¿ Ó· Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Ô ‚Ú·ÛÌfi˜. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÚÔηÏ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û·Ù¿ÏË ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÔʤÏË. ™‚‹ÓÔ˘Ì ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ‹ ÙËÓ ÂÛÙ›· 5-10 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ Á›ÓÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ηıÒ˜ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÌ·ÁȤ ÛÎÂ‡Ë Ô˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·. ª·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ¤Í˘Ó· Û ÛÎÂ‡Ë Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÛٛ˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÁÂıÔ˜ Ì·ÙÈÔ‡ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û·Ԙ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ∞Ó Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ Û·Ԣ˜ Â›Ó·È 1-2 ÂηÙÔÛÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· Û·Ù·Ï¿Ì 20 - 30% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∞ÍÈÔÔÈԇ̠ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ‹ ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘Ì ¿ÏÏ· Ê·ÁËÙ¿. ∫·ı·Ú›˙Ô˘Ì ٷÎÙÈο Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¢ÂÓ ÙÔÔıÂÙԇ̠·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌË ÏÂÚÒÓÂÙ·È. ªÔÓÒÓÂÈ ÙËÓ Î¿Ùˆ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Î·È ¤¯Ô˘Ì ·ÒÏÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ¿ÛÎÔ˜ ÚÔıÂÚÌ¿ÓÛÂȘ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ¯¿ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 20% Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ıÂÚÌfi ·¤Ú· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê·ÁËÙ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÎÔ˘˙›Ó˜ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘. ∂›Ó·È ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ó· ‚Ú·ÛÙ‹Ú· ÓÂÚÔ‡. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ú‡̷ ·fi ÙËÓ ËÏ. ∫Ô˘˙›Ó·. ΔÔ „˘ÁÂ›Ô Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÔ Î·ÏÔÚÈʤÚ, ÁÈ·Ù› ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÎÔÏÏË̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ÒÛÙ ӷ ·ÂÚ›˙ÂÙ·È Î·Ï¿ Ë Ï¿ÙË ÙÔ˘. ƒ˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ 7ÔC ÛÙË ÌÂÛ·›· ÛοϷ „‡Í˘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·„‡ÎÙË ÛÙÔ˘˜ -18ÔC. ¢ÂÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÎÚ·Ù¿Ì ·ÓÔȯÙfi. ŸÙ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ì ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·, ÙÔ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ

fiÚÙ· ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙ‹. ¢ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ì ˙ÂÛÙ¿ Ê·ÁËÙ¿ ÛÙÔ „˘Á›Ô. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÚÒÙ· Ó· ÎÚ˘ÒÛÔ˘Ó. ∞Ô„‡¯Ô˘Ì ٷ ηÙ„˘Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ· ·ÚÁ¿ ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔ „˘Á›Ô. ∞ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ıÂÚÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ı¿Ï·ÌÔ „‡Í˘ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫Ï›ÓÔ˘Ì Û ·ÂÚÔÛÙÂÁ‹ ‰Ô¯Â›· Ù· Ê·ÁËÙ¿ ÚÈÓ Ù· ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔ „˘Á›Ô. ŒÙÛÈ ·Áȉ‡ÂÙ·È Ë fiÔÈ· ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Î·È Ô ·¤Ú·˜ ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÍÂÚfi˜. ∞Ó ÙÔ „˘ÁÂ›Ô Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·fi„˘ÍË, οÓÔ˘Ì ٷÎÙÈο ·fi„˘ÍË. ŒÓ· ÛÙÚÒÌ· ¿ÁÔ˘ ¿¯Ô˘˜ 5 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ Î·Ù¿ 30% ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜. ∞Ô„‡¯Ô˘Ì ٷÎÙÈο ÙÔ˘˜ „˘ÁÂÈÔηٷ„‡ÎÙ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ô ¿ÁÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÊÚ¤Ûη Î·È fi¯È ηÙ„˘Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·. °È· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È 10 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. μ‚·ÈˆÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÙÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Ù˘ fiÚÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓÔ Î·È Ë fiÚÙ· Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÂÚÌËÙÈο. ∞Ó¿‚Ô˘Ì ÙÔ ıÂÚÌÔۛʈӷ ÌfiÓÔ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ı› ÙÔ ÓÂÚfi. ƒ˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙÔ˘˜ 40-50 ‚·ıÌÔ‡˜ ÎÂÏÛ›Ô˘. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ÓÙÔ˘˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Û ÁÂÌ¿ÙË Ì·ÓȤڷ. ŒÙÛÈ Íԉ‡ԢÌ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi. ªÂÈÒÓÔ˘Ì ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ηٿ ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. ¶Ï¤ÓÔ˘Ì ٷ È¿Ù· Û ÌÈÎÚ‹ ÏÂοÓË Î·È fi¯È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯً ÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, ·Ó ¤¯Ô˘ÌÂ, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ Ô˘ Íԉ‡ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۈÛÙ¿ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‚Ú·ÛÙ‹Ú·, ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È fi¯È fiÛÔ ¯ˆÚ¿ÂÈ. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ·fi ÙÔ Ï¤‚ËÙ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ó ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ ·fi ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì “ÙËϤʈӷ” ÓÙÔ˘˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘, Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ì ·¤Ú· Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ηٿ 40% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∂ÁηıÈÛÙԇ̠ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ. ™Â ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·fiÛ‚ÂÛË.

ºˆÙÈÛÌfi˜

∂ÈϤÁÔ˘Ì ϿÌ˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ·Ù› ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó 80% ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ (8-12 ¯ÚfiÓÈ·), ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ (12 ¢ÚÒ/Ï¿Ì·). ŒÓ·˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ LED 7 Watt ·Ô‰›‰ÂÈ fiÛÔ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ 60 Watt. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ÁÂÓÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÈÎfi ʈÙÈÛÌfi fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. μ¿ÊÔ˘Ì Ì ·ÓÔÈÎÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÁÈ·Ù› οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÊˆÙÂÈÓfiÙÂÚÔ. °È· ÙÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÚÔÔÛٿ٘ ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· fiÙ·Ó ÙÔ Ôχ ʈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÚÔÙÈÌԇ̠ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì·˜ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ·Î¿Ú· ÛÎfiÓ˘. ΔÔÔıÂÙԇ̠ϷÌÙ‹Ú˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Û ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘¯Ó¿. °È· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙËÓ Ó‡¯Ù· ÚÔÙÈÌ¿Ì ÙÔ˘˜ ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Ù· ÊÒÙ·, ·ÓÙ› Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ٷ Â͈ÙÂÚÈο ÊÒÙ· ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÓÔÈÎÙ¿. ™Â Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ô Î‹Ô˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ʈÙÔËÏÂÎÙÚÈο ÊÒÙ· Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ʈÙÂÈÓ‹ ÙË Ó‡¯Ù·.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ 15 Ì 25 Watt Û ۯ¤ÛË Ì 400 Watt ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (93% ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·). ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â›Â‰Ë ÔıfiÓË. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 79% ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿ 70% ÎÈ ÂÛ›˜ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓƠ̂٠8 - 12 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ∫Ï›ÓÂÙ ÙÔ router Û·˜ fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÙ ÙÔ ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ·. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi Ú‡̷ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ online.

∫∏¢∂π∞ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

£∂∞¡ø ¡π∫. ∫∞™™∞¡¢ƒπ¡√À Δ√ °∂¡√™ μ∞§∏ ∂ÙÒÓ 81 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ Δ∞º∏ £∞ °π¡∂π ™Δ√ ∫√πª∏Δ∏ƒπ√ Δ∏™ ∫∞π™∞ƒπ∞¡∏™ ¡√ª√À ∞ΔΔπ∫∏™. μfiÏÔ˜ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∏ ÎfiÚË: ∫˘Úȷ΋ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: £ˆÌ¿˜ μ·Ï‹˜, ™Ù·Ì·Ù›· ¯· ™Ù. ªˆÚ·˝ÙË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 61 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946964520 Î·È 6944249875. (848) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1 ÁηÚÛÔÓȤڷ Î·È 1 ‰˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfiٷٷ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ∂ÚÌÔ‡ Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6944-623816 Î·È 6977-468751. (547)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ·Ú·Ï›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987115641. (550)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ Ì ·Ôı‹ÎË, a/c Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ÛڈÓÔ˜ 10 Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-322190. (862)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (907)

ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª¿Ú·ıÔ˜ (ª∞ªπ¢∞∫∏) 300 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ë ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6988 974983. (584)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ (2 ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, WC) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ô‰fi˜ ∂ÚÌÔ‡ 247-∞Ê‹ÛÔ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, a/c Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-27915 Î·È 6937054042. (719)

¶ø§OYNTAI ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™:

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË, 30 Ù.Ì., ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, ·ÈÚ-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 155. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24280-99004 Î·È 6977-231857. (864)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (577)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 3¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 14, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÚÔÛfi„ˆ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-21901 Î·È 6981059073. (866)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: ·) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ, ÈÛfiÁÂÈÔ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 37 Î·È ‚) √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 100 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, Û·ÏfiÓÈ ÌÂÁ¿ÏÔ, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·/ı. ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 152. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-21971 Î·È 6973956041. (772)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 93 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 171 ∞-√ÁÏ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· 2 ÊÔÈÙËÙ¤˜-ÙÚȘ, 3 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-94180, 2421087644, 6979-321351, 6945815371. (779)

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49,75 Ù.Ì., 1 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚ., 5 ÂÙÒÓ, ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2421020008, ¶·Û¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∫ÈÓ› Ù· ·Î›ÓËÙ·!!! www.ioannispasakos.gr RE/MAX ¢√ª∏ (880)

OPEN HOUSE - ¢øƒ∂∞¡ ∂¶π¢∂π•∏ ∞∫π¡∏Δ√À ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14/9/2013 (11:00 ¤ˆ˜ 14:00) ÛÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 138 Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 118 Ù.Ì. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2421020008, ¶·Û¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∫ÈÓ› Ù· ·Î›ÓËÙ·!!! www.ioannispasakos.gr RE/MAX ¢ÔÌ‹ (874)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¤Ó· Û›ÙÈ Î·È ¤Ó· ÔÈÎfi‰Ô. ™ÙËÓ ¶¿ÏÙÛË ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ˆÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì 80 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ∫Ô˘ÎÔ‡ÚÈ §·‡ÎÔ˘ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì 50 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· Î·È ¤Ó· ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ, ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ÎÙ›ÛÌ·. ™ÙË ı¤ÛË ¶·Á·ÓÈ¿ ÃfiÚÙÔ˘ ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ì·Ífi‰ÚÔÌÔ 1 ÛÙÚ., Ì ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÙ·È. ™ÙÔ ˆÚ·›Ô ªÂÙfi¯È, ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ˆÏÔ‡ÓÙ·È: 1) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. 2) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÎÙ›ÛÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. 3) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1/2 ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 4) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·, 7 ÂÚ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 5) ŒÓ· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙË ı¤ÛË ÃfiÚÙÔ 8 ÛÙÚ., Ì 120 ‰¤ÓÙÚ·, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24230 54282 Î·È 24230 54011. (441)

¶ø§∂πΔ∞π Û‡ÓıÂÙÔ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ 3Ê˘ÏÏÔ 80ÓÙ¿ÚÈ·, 1,90 ‡„Ô˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÌfiÓÔ 330 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-21971 Î·È 6973956041. (771)

¶∂ƒπ√Ã∏ ¢πª∏¡π√À ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¤Î·ÛÙÔ, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ 75 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· (2 ÂÙÒÓ) Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛ›ÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6983-702467. (125)

¶ø§∂πΔ∞π ªËϛӷ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Û ı¿Ï·ÛÛ· & ‚Ô˘Ófi, 500 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ∞Ó‰Ú¤· ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ‰·Û·Ú¯Â›Ô, Ó¤Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜, Û ηϋ ÙÈÌ‹. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2421020008, ¶·Û¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∫ÈÓ› Ù· ·Î›ÓËÙ·!!! www.ioannispasakos.gr RE/MAX ¢√ª∏ (881)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ Ì ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ ÎÙ›ÛÌ·. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¯Ù›˙ÂÙ·È. 3) ™ÙÔ ªÂÙfi¯È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 6 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙËÓ ¶¿ÏÙÛË ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 7 ÛÙÚ., Ì 80 ÂÚ›Ô˘ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24230-54011. (377)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 59 Ù.Ì. Û 183 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 90.000 ∂, 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÁˆÓȷ΋ 99 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 90.000 ∂, 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 402 Ù.Ì. 85.000 ∂ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 4) ∫Ù‹Ì· 5 ÛÙÚ. Ì 170 ‰¤ÓÙÚ· ÂÏȤ˜ 15 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 45.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 42 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì. Ì 4 ¯ÒÚÔ˘˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr (576)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‹ ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi, ¿ÓÂÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., ·’ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ì Ï‹ÚË ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË, ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓ· ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, Ì ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î.Ï. ƒÔ˙Ô‡ 106-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6944-442529. (783)

(583)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr SUPER ∂À∫∞πƒπ∂™: 1. ™ÙË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔÈ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ‹ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 600ÙÌ. - 300ÙÌ. Î·È 150ÙÌ. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (ΔÈÌ‹ ™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) ∞7 2. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. Û 1.100ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ = ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) (¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∞8 3. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· = 160.000∂ ƒ10 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 8 20. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 21. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 22. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 23. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 24. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 25. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑ 25 26. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑ 26 27. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º 4 28. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 29. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 30. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 31. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 32. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43 33. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ. Û 513ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏69 34. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 135ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ ∏26 35. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 65ÙÌ. Î·È 61ÙÌ. ÂÈψ̤Ó˜, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· °10 36. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ‰›·ÙË 70ÙÌ. Û 98ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •14 37. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 86ÙÌ. Û 288ÙÌ. ÔÈÎ. Ì Áηڿ˙ Î·È ·Ôı‹ÎË ª8 38. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 75ÙÌ. Û 100ÙÌ. ÔÈÎ. ª11 39. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÔÈΛ· 79ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ ƒ16 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 20. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 21. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 22. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 23. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 24. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 25. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 26. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢71 27. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 28. μÏ·¯¿‚· 2¿ÚÈ 52ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢31 29. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 30. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 31. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 32. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 33. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 90ÙÌ., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ °10 34. ∂ÚÌÔ‡ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∏ 32

35. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¡3 36. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ƒ11 37. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ƒ14 38. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 65ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ + parking ƒ15 39. ¡. πˆÓ›· 75ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ‰È·ÌÂÚ¤˜ £11 40. ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫16 41. ∑¿¯Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫14 42. ∞Ï·Ì¿Ó·˜ 52ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10 ÂÙÒÓ ¡4 43. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 71ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫11 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 6. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 10. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 12. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 13. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 15. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 17. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 19. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 20. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 21. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 22. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 23. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 24. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 25. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 26. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 27. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 28. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 32. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 33. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 34. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 35. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 36. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 37. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 38. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 39. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 40. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 41. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 42. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 43. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 44. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 45. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 46. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28 47. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ. ∂17 48. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24 49. ¶·Ï·È¿ 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎ. °10 50. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÁˆÓÈ·Îfi 453ÙÌ. ¢17 51. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 7.500ÙÌ. ÊÏ·Ù, 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Δ3 52. §·‡ÎÔ 1.600ÙÌ. Ì ÎÙ›ÛÌ· ∫22 53. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 54. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ - ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ø1 55. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 900ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ª7 56. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.115ÙÌ. Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ¶2 57. ∞Ï˘Î¤˜ 4.300ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫13 58. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Ã8 59. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4.000ÙÌ. ∫22 60. ªËϛӷ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∫22 61. ÕÊËÛÛÔ˜ 1.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 2) •16 62. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 862ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 2) •16 63. ∞Ṳ́ÓÈÔ §·Ú›Û˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi 1.000ÙÌ.Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ƒ17 64. ∞Ṳ́ÓÈÔ §·Ú›Û˘ 6.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ƒ17 65. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 3.000ÙÌ., 1.200ÙÌ. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· •16 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 12. ªËϛӷ 900ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ ∫22 13. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 14.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫22 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14

4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 17. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 18. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 19. °·ÏÏ›·˜ 70ÙÌ. Ì 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑28 20. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 2.500ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 7.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 4. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 5. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 6. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 10. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ + 100ÙÌ. ÚÔ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ §1 12. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 13. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 14. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 15. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 16. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 18. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 19. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 20. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 21. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 22. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 23. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 24. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 25. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 26. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 27. ¡. πˆÓ›· ∞‚¤ÚˆÊ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 28. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 29. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50 30. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3 31. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·¤ÚÈÔ °9 32. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 33. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 34. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢63 35. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 35ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏70 36. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 160ÙÌ. ∏34 37. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 44ÙÌ. + 44ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ + 44ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑29 38. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ °11 39. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 109ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ + 100ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 40. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 120ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∂21 41. πˆÏÎÔ‡ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ .+ 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 42. ™˘Ú›‰Ë ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ƒ9 43. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 213ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi º8 44. ∫ÔÚ·‹ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË, ÁˆÓÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ã1 45. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 46. º˘ÙfiÎÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ. ÂÈψ̤ÓË Û 2.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª6 47. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (¶·Ú·Ï›·) ηٿÛÙËÌ· 175ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ∫19 48. ¡. πˆÓ›· 75ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ‰È·ÌÂÚ¤˜ £11 49. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 97ÙÌ. Ì ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∫17 50. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 69ÙÌ. + 69ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫15 51. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÔÈΛ· 79ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ ƒ16 52. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ. Ì 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫12 53. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. 3 ÂÙÒÓ ‚ϤÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ¶4

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

54. ¢ÈÌ‹ÓÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500ÙÌ. Ì 80 ‰¤Ó‰Ú· ÂÏȤ˜ ∫23 55. ∫·Ó¿ÚË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ., 3Ô˘ Ì ·¤ÚÈÔ ¶4 56. μÏ·¯¿‚· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •17 57. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 107ÙÌ. ¡11 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ· ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (601)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛڈÓÔ˜ 2ÂÙ‹˜ 37.000 ∂ 4Ô˜ fiÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜ 23 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (™¤ÊÂÏ) 28 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 23.000 ∂. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) 24 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 23.000 ∂. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 27 Ù.Ì. 3ÂÙ‹˜ 40.000 ∂. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ 27.000 ∂. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 47.000 ∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. (¢Ë̷گ›Ô) 3Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. 60.000∂. 11. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›· + ¿ÚÎÈÓ 87.000 ∂. 13. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 47 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ı¤· 57.000 ∂. 14. ¢˘¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 50 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 37.000 ∂. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfi 90 Ù.Ì. 80.000 ∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ + ¿ÚÎÈÓ. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. + ¿ÚÎÈÓ. 18. ∫·Ó¿ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. °·ÏÏ›·˜ ηÈÓ. 20. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 110.000 ∂. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ 105 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 22. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ + ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı‹ÎË. 23. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 124 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 24. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 130 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ. (•ÂÓ›·). 25. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ÁˆÓÈ·Îfi. 26. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË. 27. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 28. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ΔÚÈÎÔ‡Ë 1Ô˜ fiÚ. ÏÔ˘Í ÙÈÌ‹ 78.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ 158 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 280 Ù.Ì. 2. ™ˆÚfi˜ 600, 580, 650 Ù.Ì. ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 3. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ∫ËÊÈÛÈ¿ 317 Ù.Ì. Ì ı¤·. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 .Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 48.000 ∂. 8. √ÁÏ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 90.000 ∂. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 10. ∞ÁÚÈ¿ 350 Î·È 280 Ù.Ì. 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 12. ∞Ï˘Î¤˜ 454 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 13. ¡. πˆÓ›· (ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜) ÌÔÓ·‰Èο ÙڛʷÙÛ· ÔÈÎfi‰· 900 Ù.Ì., 754 Ù.Ì., 715 Ù.Ì., 560 Ù.Ì., 320 Ù.Ì. Î·È 248 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì. 90.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. 70.000 ∂. 3. ∫Ù‹Ì· ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ‰¤ÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. 500 Ù.Ì. Ì ı¤·. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 4.100 Ù.Ì. 65.000 ∂. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. 8. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 75Ù.Ì. Ì ı¤· (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·). 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì. 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯· ı¤· 50.000 ∂. 11. ÕÁ. °È¿ÓÓ˘ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ. ÂÈψ̤ÓÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÙÚÈÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈΛ· 73 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 140 Ù.Ì. ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 139 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 7. °·˙‹ - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 197 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Î·È 2,5 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi 30.000 ∂. 2. ª. μÂÏ·Óȉȿ 500 Ù.Ì. 600 Ù.Ì. 1.000Ù.Ì. 3. ∂Ï·ÈÒÓ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªԇʷ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 4. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 5 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜ 6.000 ∂. 5. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 15 ÛÙÚ. 20ÛÙÚ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 1.000 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi 7.000 ∂.

7. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ. 3 ÛÙÚ. Î·È 5 ÛÙÚ. 9. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 10. ª·Ï¿ÎÈ 4.500 Ù.Ì. Î·È 4.600 Ù.Ì. 11. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 7 ÛÙÚ. 35.000 ∂. 12. ª. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 20 ÛÙÚ. 28.000 ∂. 13. ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi. ‰ÚfiÌÔ. 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 90 Ù.Ì. 250 ∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 200 ∂ ÂÈψ̤ÓÔ. 3. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì. Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 4. 4 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. (603)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (609)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 28 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ∞/£ º/∞, 30.000∂ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 34 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 1Ô˜ fiÚ., 27.000∂ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., 23.000∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰ÒÌ· 12 Ù.Ì. 7.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 30.000∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 35 Ù.Ì., 32.000∂, 1Ô˜ fiÚ. Î·È ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 6.000∂ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 33 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 20.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ 10 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 36.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 50 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 19.000∂ ∫. °·Ù˙¤· 30 Ù.Ì. ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 30 Ù.Ì. 38.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 33.000∂ ÃÔÚ¢Ùfi 25 Ù.Ì., 30 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·, 24.000∂ ¢À∞ƒπ∞ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 55 Ù.Ì.., 4Ô˜ fiÚ., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 32.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 55 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 55.000∂ μÔ˘Ù˙¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚ., 52 Ù.Ì., 43.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ 10 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· 42 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. 36.000∂ ¡. πˆÓ›· 52 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., 46.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 52.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 30 Ì. ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ 65 Ù.Ì., 55.000∂ ÃÔÚ¢Ùfi ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 45 Ù.Ì. 46.000∂ Δƒπ∞ƒπ∞ °ÎÏ·‚¿ÓË 82 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 42.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿ÚÎÈÓ, 20ÂÙ›·˜, 67.000∂ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 80.000∂ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 110.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, 81 Ù.Ì., 80.000∂ ∫·Ó¿ÚË, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 143.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì. 112.000∂ °·Ì‚¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 82 Ù.Ì., 17 ÂÙÒÓ, ¿ÚÈÛÙ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1Ô˜ fiÚ., 60.000∂ ¡. πˆÓ›· 83 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 90 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 110.000∂ £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ., 110.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 145.000∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 105 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 20ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 70.000∂ ∑¿¯Ô˘ 4Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 110 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, 2 WC, 150.000∂ £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., 12ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 115.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙÔ 150.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ 130.000∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4Ô˜ fiÚ., 128.000∂ ¶·Ú·Ï›· ÕÓ·˘ÚÔ˜ 118 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 320.000∂ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 132 Ù.Ì. 300.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 135.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 60 Ù.Ì. 100.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· 60.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ηÈÚ›· ‚›Ï· 110 Ù.Ì. Ì 5.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 155.000∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 30 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 180.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 82 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·˘Ï‹ 35.000∂

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

¡. πˆÓ›· ¤ÙÚÈÓË 78 Ù.Ì. Ì 180 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 68.000∂ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 120.000∂ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 175.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 80 Ù.Ì. Û 2.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 55.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 110.000∂ ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 70 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 70.000∂ §·‡ÎÔ˜ 50 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 70.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 33.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 6.600 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 100.000∂ ªÂÏÈÛÈ¿ÙÈη - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 9.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¢ηÈÚ›· 100.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 270 Ù.Ì. 70.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.020 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1,2 570.000∂ πˆÏÎÔ‡ - ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ 530 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 180.000∂ ™ˆÚfi˜ 620 Ù.Ì., ı¤·, 60.000∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 135.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 250 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 2,1, 90.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ ¿ÚÎÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì. 25.000∂ ªËϛӷ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·Ú·ıÈ¿˜, 75.000∂ ªËϛӷ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 7.700 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·, 200.000∂ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 700 Ù.Ì., ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 70.000∂ μÏ·¯¿‚· 240 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 185.000∂ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 350 Ù.Ì., 110.000∂ ¡. πˆÓ›·, Á‹Â‰Ô ¡›Î˘, 157 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 186 Ù.Ì. 50.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 156 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· 60.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ •ÂÓ›· 720 Ù.Ì., ı¤·, 72.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›· 630 Ù.Ì., ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, 250.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 135 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 25.000∂ ¡Â¿ÔÏË 15.000 Ù.Ì. 170.000∂ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ 8.800 Ù.Ì., ı¤·, 73.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 88.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 310 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÊËÛÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. 300 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 22.000∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 630 Ù.Ì. 150 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000∂ ¡Â¿ÔÏË 380 Ù.Ì. 12.000∂ °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 630 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 15.000∂ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 220 Ù.Ì. 23.000∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ 500 Ù.Ì. 35.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 5.500 Ù.Ì. ·Ì¤ÏÈ 28.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2.700 Ù.Ì. (27Ã100) Ì ÔÈΛ· 85 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 55.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 2.000 Ù.Ì. 25.000∂ ªÂÙfi¯È 4.200 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 100.000∂ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 2.150 Ù.Ì. 18.000∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 2.150 Ù.Ì. 18.000∂ º˘ÙfiÎÔ 1.800 Ù.Ì. 9.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ÎÏ·‚¿ÓË 38 Ù.Ì. 26.000∂ °·˙‹ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 84 Ù.Ì. + 43 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 56.000∂ §·Ú›Û˘ 85 Ù.Ì. 120.000∂ ∞ıËÓÒÓ 200 Ù.Ì. 180.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 45 Ù.Ì. 55.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ 45 Ù.Ì. + 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 55.000∂ ¶·Á·ÛÒÓ 104 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 400∂, 110.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 90 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ. (610)

-----------------------------------ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (615)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· £ÂÛÛ·Ï›· οı ¶·Ú·Û΢‹. (616)

Ã∏ªπ∫√™ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜-ÃËÌ›·˜-ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·). ΔËÏ. 6981801208. (536) ∫§∞™π∫∏ ºπ§√§√°√™, ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£. (‚·ıÌfi˜ Ù˘¯›Ô˘: 9,04), Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6976-505112. (592) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ∞°°§π∫ø¡ Ì ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û fiÏ· Ù· Â›‰·. À‡ı˘ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· F.C, Advanced, Proficiency. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËϤʈÓÔ: 6932-913719. (734)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ΔËÏ. 6976 603940. (435)

ºÀ™π∫√™ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£., Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ §˘Î›Ԣ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜. ΔËÏ. 6934-558907. (733)

ºπ§√§√°√™ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Û ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ̷ıËÙ¤˜ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘Î›Ԣ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6949-003753. (700)

MA£HMATA ∫§∞™π∫∏ ºπ§√§√°√™ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, Ì 15ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘‡ı˘Ó· Î·È ÌÂıÔ‰Èο ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °Àª¡∞™π√À - §À∫∂π√À - ∫∞Δ∂À£À¡™∏™ Û fiÏ· Ù· ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ™∏ª∂πø™∂π™-¢π∞°ø¡π™ª∞Δ∞. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ.: 6909088701. (847) ¢∞™∫∞§∞ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Û ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∂ÌÂÈÚ›· Û ̷ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ΔÈÌ‹ Ôχ ÚÔÛÈÙ‹. ΔËÏ. 6944-568554. (865) √π∫√¡√ª√§√°√™, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ Û √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ΔËÏ. 6985899330. (877) ºπ§√§√°√™ Ì 10ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ¯·ÌËϤ˜. ΔËÏ. 24210-77223, 6972-400419. (891)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6932-678717. (313)

°ƒ∞ªªπ∫√ ™Ã∂¢π√ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∞ӷη›ÓÈÛ˘ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÁÎÚÔ˘. ΔËÏ. 6978-285870. (593)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6936-792007. (753)

∞°°§π∫∞ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£. ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ. ΔÈ̤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘. ΔËϤʈÓÔ 6978-099247. (332)

°ƒ∞ªªπ∫√ ™Ã∂¢π√ ∂§∂À£∂ƒ√ ™Ã∂¢π√ ∫·ıËÁËÙ¤˜ Ì Ôχ¯ÚÔÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· À‡ı˘ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È Û ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ Δ∂π, ÁÈ· ∫·Ù·Ù·ÎÙ‹ÚȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¡¤· ·È‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù·.

∞¡¡∂§À ∏§π∞ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯. ∂ª¶ ΔËÏ. 2421053916- 6976684549

∫ø™Δ∞™ ∫√ª¡∏¡√™ ¶Ù˘¯. ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔËÏ. 2421035660-6946992408 (650)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ºπ§√§√°√™ Ì ‰ÂηÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6949492826. (842)

Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ π¢π∞πΔ∂ƒ∞ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ, ∂¶∞§, ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-854508. (710)

ZHTOYNTAI ∞fi μÈÔÌ˯·Ó›· ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ∑∏Δ∂πΔ∞π °ÂˆfiÓÔ˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ‹ Δ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ 30-40 ÂÙÒÓ Ì ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. √È ¤¯ÔÓÙ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ·. μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·: ∂mail:3psalads@otenet.gr (672) ∑∏Δ√À¡Δ∞π Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜-Á˘ÌÓ¿ÛÙÚȘ, ÚÂÛ„ÈfiÓ ·fi ·Ï˘Û›‰· Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ¤ÓÛËÌ·. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210-97377. flÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 8:00-12:00. À‡ı. ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ §Ô˘›˙·. (878)

¶ø§∏Δ∏™-¶ø§∏Δƒπ∞ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, Ì ÂÌÂÈÚ›· Û ˆÏ‹ÛÂȘ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÔ‡/·Ú·Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Û ʷÚ̷Λ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·: ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘. Δ.£. 3, Δ.∫. 38500, ∞’ μπ.¶∂. (331)

∑∏Δ√Àª∂ Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È: ªÈÛıfi˜, π∫∞, bonus. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-°ÎÏ·‚¿ÓË, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210-33150. (841)

∑∏Δ∂πΔ∞π ∫˘Ú›· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ Ì ηϋ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫∂º∞§∞π√” Î·È ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ô˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘. ΔËÏ. 2421045698. (867)

™YNOIKE™IA

ª∏Ã∞¡π∫√™ ∏/À Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·. ΔËÏ. 6980800050 Î·È 6936-936440. (781)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™

¢∞™∫∞§∞

ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Â›Â‰Ô Proficiency), ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. §ÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. ÎÈÓËÙfi: 6984-497236 Î·È ÛÙ·ıÂÚfi: 24210-45166. (875)

°∂ƒª∞¡π∫∞ ¢∞™∫∞§∞ Ì ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡-°˘ÌÓ·Û›Ô˘. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈÎÚ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ (3-4 ·È‰ÈÒÓ). ΔÈ̤˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-70446 Î·È 6983884733. (876)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·, ·fiÊÔÈÙÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£., Ì ÂÌÂÈÚ›· ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ù˘¯›· Goethe Î·È ∫Ú·ÙÈÎÔ‡. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 697 80 11 730. (892)

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 39¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ‹ÈˆÓ ÙfiÓˆÓ, ·Î›ÓËÙ·. 53¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ÛÔ‚·Úfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜. 57¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. 48¯ÚÔÓÔ˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜-ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜. 55¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯/Îfi˜, Û˘Ó/¯Ô˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 54¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Û˘Ó/¯Ô˜, ‰È·˙/ÓÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘: 2410-549797, 6944518366. (964)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∂§√¶√¡¡∏™√À

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∏§π∞™ º∞Δø§π∞™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÛË̤ÓÈ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª˘ÚÁÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ¶Úfi·Ó ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ¢∏ª∏Δƒ∞ ∑∞º∂πƒπ√À ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË Î·È Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (571)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (573)

∞¡π∂§ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜, ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·ÚÒ, ‰È‰. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¶·Ó›Û¯˘ÚË ÛÙË Ì·Á›·, χÛÈÌÔ, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÏÏ·Á‹ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÚˆÙÈο Ê˘Ï·¯Ù¿, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ›ڷ ÌÔ˘ ÂÁÁ‡ËÛË, ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜ Δ·ÚÒ ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 6974-456215, www.aniel.gr. (594)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (575)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (572)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ º∂∫ Ì ·ÚÈıÌ. 951/27-8-2013 Ù. °’, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ì›· (1) ı¤ÛË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢∂¶) ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δª∏ª∞ £∂∞Δƒπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ (¢/ÓÛË: μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ΔÂÚ˙¿ÎË, 21100, ¡·‡ÏÈÔ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ô˘, ÙËÏ. 27520-96129). - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›· - ΔÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· - ¢ÚÒÌÂÓ·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 13.11.2013. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ º∂∫ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ www.uop.gr (∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ/£¤ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜) Î·È ÛÙȘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ΔÚ›ÔÏË 5-9-2013 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ª·ÛÛ¤ÏÔ˜

°›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (591)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√ ª∞°¡∏™π∞™ ∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (879)

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™: ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (910)

∂∞™ μ√§√À ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ ∂.∞.™. μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÙȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ÃÏfiË, ∞ÂÚÈÓfi, ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ Î·È ∫ÔÎΛӷ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ Î·È 16/09/2013 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂μ√§ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ı· ÚÔÙÈÌËıÔ‡Ó Î·Ù·Ú¯‹Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ı· ÚÔηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂοÛÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËÏ. 24210/95095 Î. ª·ÓˆÏ¿ÎË.

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, Δ.∫. 382 21 μfiÏÔ˜ ΔËÏÂʈÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ 24210 94700 Fax: 24210 31211 e-mail: info@c-magnesia.gr, www.c-magnesia.gr

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÒÚ· 10:30, Û˘Ó‹Ïı Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

μ∞´√À Δ™π∞∫∞ Î·È Âͤ‰ˆÛ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ æ‹ÊÈÛÌ· 1. ¡· ·Ó·ÚÙËı› ÌÂÛ›ÛÙÈ· Ë ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. 2. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢.™. Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÍfi‰ÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›·. 3. ¡· ηٷÙÂı› ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. 5. ¡· ÂȉÔı› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ª¶∞™¢∞¡∏™

√ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ¶§∞™Δ∞ƒ∞™

™À§§√°√™ À¶∞§§∏§ø¡ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπø¡ ∫. ∂§§∞¢√™ æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘:

μ∞´√À Δ™π∞∫∞ ™˘Ó‹Ïı Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û‹ÌÂÚ· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 8:30 .Ì., Î·È ·ÊÔ‡ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· ÙÔÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi ıÂÛÌfi, ∞¶√º∞™π™∂ √ª√ºø¡∞ 1. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘. 2. ¡· ·Ú·ÛÙ› ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙËÓ Îˉ›·. 3. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ó· ÂȉÔı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙ·. 4. ¡· ηٷÙÂı› ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Û ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì·. 5. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ∫·Ú‰›ÙÛ· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂§¶π¢∞ ¶∞¶∞μ∞™π§∂π√À

∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ™øΔ∏ƒπ∞ ª∏Δƒ∞Δ∑√À§∏

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ¢π∫√°ƒ∞º√À

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ˘Èfi, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

ªÂ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi 6.399 ∂’μ Î·È ·fi 9-9-2013 ¤ÎıÂÛË Â›‰ÔÛ˘, ÂȉfiıËΠÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ηı’ ˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ARGO ∞¡ø¡Àª∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞” , Ô˘ ›¯Â ¤‰Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô‰fi˜ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 16 Î·È ‹‰Ë ¿ÁÓˆÛÙ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÈÛÙfi ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 144 Î·È ·fi 4-7-2013 ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ (Ù·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·), Ù˘ ÂÓ¿ÁÔ˘Û·˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ISS ASRIS SECURITY π¢πøΔπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∞™º∞§∂π∞™ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒπ∞” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ë ·Ô‡Û· ηı’ ˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ¿ÁÔ˘Û· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 28.222,53 ∂, ÓÔÌÈÌÔÙfiΈ˜ ÁÈ· οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛfi, fiˆ˜ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 13.000,00 ∂, ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Î·ı’ ˘ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÂÎ 1.300,00 ¢ÚÒ Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÂÚËÌÔ‰ÈΛ·˜ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150,00 ∂. μfiÏÔ˜ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ªÈ¯·‹Ï ¢ÚÔÛÈÓfi˜ √ ÂȉÒÛ·˜ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºÒÙÈÔ˜ ∫ÔÙÚˆÓÈ¿˜

μ∞´√ Δ™π∞∫∞ ∂ÙÒÓ 51 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ΔÚ›ÙË 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ μfiÏÔ˘. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. μfiÏÔ˜ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›· Δ· ·È‰È¿: §¿ÌÚÔ˜, ∂ϤÓË √È ÁÔÓ›˜: πÂÚ¤·˜ §¿ÌÚÔ˜ Î·È ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· ∂ϤÓË ΔÛȿη, ∂ϤÓË μ·Û. ™ÙÂÚÁÈÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÁÁÂÏÈ΋ Î·È ™‡ÚÔ˜ ª›ÓÙ·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

11

£ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÔÛ›·˜, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓÔ˘ ÔÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·Á›ÚÔ˘ “¶¤ÔÈı·˜ Û·˘ÙfiÓ Ô‰ËÁfiÓ Â›Ó·È Ù˘ÊÏÒÓ, ʈ˜ ÙˆÓ ÂÓ ÛÎfiÙÂÈ. √ Ô˘Ó ‰È‰¿ÛÎˆÓ ¤ÙÂÚÔÓ, Û·˘ÙfiÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂȘ;” (ƒˆÌ. ‚’ 19, 21). ¶ÔÏÏÔ› Ê·›ÓÔÓÙ·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂȘ ÙÔ Î·ÏfiÓ. √ÌÈÏÔ‡Ó ‰È¿ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹Ó Î·È ‰È¿ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÁÓÒÌ·˜ Ì ‡ÊÔ˜ ÛÔÊÔ‡ ‰È‰·ÛοÏÔ˘. ∞ÔÚÔ‡Ó ‰È¿ Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ Î·È ÙÔÓ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ì ÔÏÏ‹Ó ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛÈÓ, fiÙÈ Â›Ó·È Ô‰ËÁÔ› Ù˘ÊÏÒÓ, ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ʈÙÂÈÓ¿ ‰È’ fiÛÔ˘˜ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÂȘ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ¶·Ú’ fiÏ· fï˜ ·˘Ù¿ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÂÈÙ· Î·È ·˘ÙÔ› ¤ÓÔ¯ÔÈ ÂȘ Ù· ›‰È· ‹ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∂ÓÒ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÌÂÏÔ‡Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÙˆÓ. ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ù·˜ ͤӷ˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¿˜ Î·È ‰ÂÓ ‰›‰Ô˘Ó ÚÔÛÔ¯‹Ó ÂȘ Ù·˜ ȉÈο˜ ÙˆÓ. ∞ÏÏ’ ·Ó ÂӉȷʤÚÂÛ·È, ÃÚÈÛÙÈ·Ó¤, ‰È¿ ÙËÓ ‰ÈfiÚıˆÛÈÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, Ú¤ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ Ó· ÂӉȷÊÂÚı‹˜ ‰È¿ ÙËÓ È‰ÈÎ‹Ó ÛÔ˘ ‰ÈfiÚıˆÛÈÓ. £· Â›Û·È ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ˆÊÂÏË̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Â¿Ó ‰È‰¿Û΢ ÚÔ ¿ÓÙˆÓ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÛÔ˘, ·Ú¿ Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ù·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¿˜ ÛÔ˘.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ ™ÙÔ º∂∫ 940/27-8-13 (Ù. °’) ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·ÚÈıÌ. 14170/5-6-2013 ÚÔ΋ڢÍË Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ π∞Δƒπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ (ΔËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù. 26510-07924 Î·È 07201) Δ√ª∂∞™ §∂πΔ√Àƒ°π∫√™-∫§π¡π∫√∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ∞∫√™ -ª›· (1) ı¤ÛË ∫·ıËÁËÙ‹ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∞Ó·ÙÔÌ›·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30-10-2013. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 26510-07924 Î·È 07201 (¢È‡ı˘ÓÛË: ¶·Ó/ÔÏË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 45110). πˆ¿ÓÓÈÓ· 30-8-2013 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∞§ª¶∞¡∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À Δª∏ª∞ ¢∏ª√Δπ∫∏™ & ∞™Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Δ·¯. ¢/ÓÛË: ΔÔ¿ÏË 12 - Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 38221 ¶ÏËÚ.: ∫ˆÓ/ÓÙ›· ∫Ô˝ı· ΔËÏ: 242102553 - FAX: 2421034454 μfiÏÔ˜ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.11346 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ô˘ (ÂÒÓ˘ÌÔ) ∞ÈηÙÂÚ›ÓË (Î. fiÓÔÌ·) ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÔÊ›·˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙËÓ 21-7-1973 ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Û· ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·, Â¿ÁÁÂÏÌ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜ ·›ÙËÛË ÂÚ› ·ÏÏ·Á‹˜ ÂˆÓ‡ÌÔ˘ ·fi ΔÛÔÔÚ›‰Ô˘ Û ¶ÈÓ-ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ô˘. ∫·ÏÂ›Ù·È fiÔÈÔ˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·Á‹, fiˆ˜ ̤۷ Û ‰Âη¤ÓÙ (15) Ë̤Ú˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ (ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ Î·È ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘, ΔÔ¿ÏË 12) ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·Á‹. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ∫∞π ª∂ ∂¡Δ√§∏ Δ√À ∏ ¶ƒ√´™Δ∞ª∂¡∏ ¢∏ª√Δπ∫∏™ ∫∞π ∞™Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ªπÃ√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏

∫∏¢∂π∞ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

ª∞ƒπ∞ Ã∞Δ∑∏μ∞™π§∂π√À ∂ÙÒÓ 84 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 4.30 Ì.Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 4 ª.ª. ¡¤· πˆÓ›· 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: ¶·Ú¿Û¯Ô˜-∂ϛӷ ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ, ∂˘ı˘Ì›·-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑›ÊÎÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜, ª·Ú›·-°ÈÒÚÁÔ˜, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜-ª˘ÚÛ›ÓË, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·Ê¤ “∂§§∏™¶√¡Δ√™” ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Ì ™·ÁÁ·Ú›Ô˘.


38 / °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™E¶TEMBPIOY 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ˜ πˆÏÎÔ‡ 188 ÙËÏ. 24210-42642, ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª. ªfiÙÛ·ÚË 36 - ÕÛÙÚÔ˘˜ ÙËÏ. 24210-80781, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÙËÏ. 2421029947 Î·È ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139 - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-24904. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÎÚÈο ¶·Ú·Û΢‹˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 170 - μÏ·¯¿‚· ÙËÏ. 24210-70127. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179 (∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜) ÙËÏ. 24210-61444. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ∫ÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ·fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ™ÈÓÒ˘. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ΔÚÔ›·˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Â› Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi μÚ˘Ô‡ÏˆÓ ¤ˆ˜ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025535 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45,

18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45,11:35, 13:45, 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 11:35, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 9:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 8:30*, 9:30*, 10:30*, 17:30@, 18:45§. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 18:15@, 19:10§. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. § ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00 ,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 9/9-31/10/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, °ÏÒÛÛ·. * ŒÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” : ™¿‚‚·ÙÔ 14/9, ™¿‚‚·ÙÔ 21/9 & ™¿‚‚·ÙÔ 28/9: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ: VIS TRAVEL 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∞¶√ 9-15/9/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 20.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064744

YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ............................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: .........................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ..........................................24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” , ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 4. ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600 5. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ fiÏ˘ ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô - ∞ÓÂ›Î·ÈÚ·. 2. ªÓ‹ÌË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ - £Âfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÂ˘Û›ÓÈˆÓ ª˘ÛÙËÚ›ˆÓ (Ì˘ı.) - ™ÙË Ì¤ÛË Ù˘... ̤Û˘. 3. Δ· ‚ϤÔ˘Ó... fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤ÎÛÙ·ÛË - ¶·ÏÈ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ‹ ÎÚ·Ì¿ÙˆÓ. 4. ¶ÚÒÙ· ÛÙËÓ... πÙ·Ï›· - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ...ÙÔ˘ √ - £ÂÚ·‡ÛÈÌÔÈ. 5. ∞Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ¿‰È - °·ÏÏÈ΋ fiÏË - ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· (·Ú¯Èο). 6. ∞ÚÛÂÓÈÎfi ·È‰› - ∞¿Ù˜, ÎÔÌ›Ó˜. 7. ∂ÍÈψ̤ÓÔ - π¿ˆÓ·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. 8. ∞Ú¯Èο ÁÈ· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ›‰Ë - ¶fiÏË ÙˆÓ ∏¶∞ - ª¤Û· ÛÙËÓ... ›ÛÛ·. 9. ª˘ıÈÎfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ μ·‚˘ÏÒÓ·˜ - ...∂̤: °·ÏÏ›‰· ËıÔÔÈfi˜. 10. ªÂ ÙÔ ·Ú’ Ù·... ·›˙ÂÙ·È - ¶·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· - ¶ÔψÓfi˜ ÏfiÁÈÔ˜. 11. ª¤Û· ÛÙÔ... ‰¤Ì· - ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ∫·Ó¤ÏÏË - ¢‡Ô ¤¯ÂÈ Ë... Ì·Ì¿. 12. ∫È ¤ÙÛÈ Ù· Ú·‰Èfiʈӷ - ™Ô‚·ÓÙ›˙ˆ. 13. °Î¤ÌÈ·, ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ· - ÷ÚÙÔ·ÈÎÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ÕÁÁÏÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. √ ‹¯Ô˜ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ - °›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ì ÙÔ ÓÔ˘. 2. ∏̤ڷ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ª¿ÚÈ...: ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜. 3. ∫˘ÓÈο (ÌÙÊ.) - ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ª·¯Ú¤ÈÓ - ∞Ú¯‹... ‰›Î˘. 4. °ÂÚÌ·Ófi˜ ¯ËÌÈÎfi˜ - ÷˚‰Â̤ÓË... ∂˘·ÁÁÂÏ›·. 5. ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘ (ηı.) - Δ· ’¯ÂÈ Ô... ÎfiÛÌÔ˜ - £Ú˘ÏÈÎfi... ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘. 6. ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ηӿÏÈ - ∫·Ù¿ÏÏËÏ·. 7. ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜... ÂÓ¤ÚÁÂȘ - °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂÏÏËÓÈÛÙ‹˜. 8. ∞Ú¯‹... ·¯·ÚÈÛÙ›·˜ - ÷˚‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÕÏÌÂÚÙ - ªÔ˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ (‰‡Ô ϤÍÂȘ). 9. °¿ÏÏÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - √ Ï·fi˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ - ∞Ú¯‹ Ù˘... ÈÛÙÔÚ›·˜. 10. ª¿Ù·ÈÔ, ·ÓÒÊÂÏÔ - ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜... ‰fiÎÙˆÚ - ∞ıfiÚ˘‚Ë... Ì¿¯Ë. 11. ∂˘ÙÂϤ˜ ÓfiÌÈÛÌ· - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

12. ...°·Ï·Ó¿ÎË: ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ™¯ÂÙÈÎfi Ì ٷ Ì¿ÙÈ· - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙËÓ ...ÿÚÌ·. 13. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ∞Ú¯Èο ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ...Δ›Î˘: ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À Oƒπ∑√¡Δπ∞: 1. £∂øƒ√™ - ∞∫∞πƒ∞ 2. ƒ√ª - π∞∫Ã√™ - ∂™ 3. √ƒ∞ª∞Δ∞ - ™∫ƒ∞¶ 4. πΔ - ¶• - π∞Δ√π 5. ™∏ª∞ - ∞ƒ§ - ¶∞√ 6. ∞°√ƒπ - ∫√§¶∞ 7. ∞°¡π™ª∂¡√ - πΔ√ 8. ∫∞∂ - √™Δπ¡ - π™ 9. ¡∂ªƒø¢ - ∞¡√À∫ 10. √§∞ - ƒπ™∫√ - ∫√Δ 11. ∂ª - §π∞¡∞ - ª∞ 12. ƒ∞¢π∞ - ∂¶πÃπø 13. ∏¡π∞ - º§√™ - ∞ƒ¡. ∫∞£∂Δ∞: 1. £ƒ√´™ª∞ - ¡√∂ƒ∏ 2. ∂√ƒΔ∏ - °∫∂§ª∞¡ 3. øª∞ - ª∞¡∞ª∞ - ¢π 4. ª¶∞°π∂ƒ - §π∞ 5. √π∞™ - √™ - øƒπ∞ 6. ™∞Δ - ∞ƒª√¢π∞ 7. ∫∞πƒπ∂™ - ™¡∂§ 8. ∞à - ∞§ - ¡Δ∞∫∞¶√ 9. ∫√™Δ - ∫√π¡√ - π™ 10. ∞™∫√¶√ - ¡√ - ªÃ 11. ƒπ∞§π - À∫∞ƒ∞ 12. ƒ∂∞ - √¶Δπ∫√ - πƒ 13. ∞™¶∞ - ∞√™ - Δ∑ø¡.

∫ƒπ√™ ∞ԉ¯Ù›Ù ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‚Á›ÙÂ Î·È Î¿ÓÙ ÁÓˆÚÈ̛˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë Û¯¤ÛË Û·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰Èο Û·˜ ÚfiÙ˘· Û·˜ ¤¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-34-5-6. Δ∞Àƒ√™ ªÂ ÔÏÏ¿ Î·È ·ÚfiÛÌÂÓ· ¤ÍÔ‰· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 39-20-22-1-23-4. ¢π¢Àª√π ªËÓ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ·Û‹Ì·ÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·È‰È¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ Û‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∫¿ÓÙ οÙÈ Ô˘ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ˘ÔÛ¯Âı›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-2212-34-54. ∫∞ƒ∫π¡√™ ΔÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ù˘ ÁÓÒÌ˘ Û·˜ Î·È ÂÓ›ÔÙ ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ۷˜ ˆıÔ‡Ó Û ÙÔÏÌËÚ¤˜ Ú¿ÍÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ‰Â›ÍÙ ÙÔ˘ ·Á¿Ë Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔÓÒÛÂÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 49-30-22-12-34-21. §∂ø¡ ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÙ ηٷÓfiËÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Û·˜ οÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘Ì·ı›˜. ª¿ıÂÙ ӷ ›ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÌËÓ Ó›ÁÂÛÙ Û ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÓÂÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-40-39-33-23-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ÓÈÒıÂÙ ӷ ‚·‰›˙ÂÙ ÛÙÔ Ô˘ıÂÓ¿, ·ÏÏ¿ Ì ϛÁË ˘ÔÌÔÓ‹ ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı›Ù ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∂ÈÛ¤Ú¯ÂÛÙ Û ÌÈ· ¢ÓÔ˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-40-22-13-28-1.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛ˘ ‹ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï¿ıË ‹ ÌÂÚ‰¤Ì·Ù·. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÈÔ Â›ÌÔÓ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-11-12-34-57-3. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ÎÙËÙÈ΋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ٷ ›‰È· ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 81-23-43-1229-7. Δ√•√Δ∏™ ªËÓ ÂËÚ¿˙ÂÛÙ ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰›Ï· Û·˜ Î·È Ûٷ̷ٿ٠ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜. ∞Ó ·ÓÙÈÏËÊı›Ù fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ Û·˜ ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· ·Ï¿ ·Ú·Ì›ÓÂÙ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-10-44-34-5-31. ∞π°√∫∂ƒø™ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÚÔ˜ ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ë ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ Û·˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ¤ÚıÂÈ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∫¿ÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó, ··ÈÙÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 84-30-22-1234-5. À¢ƒ√Ã√√™ ΔÔÏÌ‹ÛÙ ӷ ¤ÚıÂÙ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∫¿ÓÙ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ Î·È Î˘ÓËÁ‹ÛÙ Ӥ˜ ÂÌÂÈڛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-34-56-7. πãÀ∂™ ∂›ÛÙ ͷӿ Û fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï‹ Ê¿ÛË Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘, οÓÙ ÙÔÓ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-4-34-56-43.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ™E¶TEMBPIOY 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÔ ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.20 08.20 08.45 09.10

Royal pains ºª live (∂) Duck dodgers Tom and Jerry kids ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ Baby looney tunes Xiaolin showdown ¶fiÎÂÌÔÓ ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó Scooby Doo ª¿ÙÌ·Ó: ¡¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Sylvester and Tweety mysteries Ben 10: Alien force Generator rex Road runner show ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ” √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air Mike & Molly ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Christine Joey ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ NCIS “∞ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚” The closer Supernatural “À¤Ú‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜” “∞fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿”

09.40 10.20 10.45 11.10 11.40 12.10 12.40 13.00 13.30 14.00 14.30 16.00 16.30 17.30 17.45 18.45 19.45 20.00 20.50 20.55 21.00 22.00 00.00 01.00 02.00 03.45

06.00 07.00 11.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 16.30 17.30 18.45 20.30 21.30 22.15 23.00 24.00 00.45 01.45 03.45 04.45 05.15

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Face to face (∂) ŸÏÔ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

05.45 06.45 10.00 12.00 13.10 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 17.50 18.40 20.00 21.15 22.30 23.40 00.50 01.00 03.00 04.00 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ Ã¿È ÚÔÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÙÈÚ¤ £·Ó¿ÛÈÌË ÔÌÔÚÊÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞˘ı·›ÚÂÙÔÈ ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 50-50 Drop dead diva ∂ȉ‹ÛÂȘ “£¿Ï·ÛÛ· „˘¯ÒÓ: √ȈÓfi˜” ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

06.00 07.00 07.45 08.00 09.30 09.45 10.45 11.00 12.00 12.50 14.00 15.00 17.25 17.30 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00

111111111111111111111111111 111111111111111111111111111

06.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 17.50 18.45 20.55 22.15 23.15 01.15 02.15

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

°È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 FTHIS TV TV Quiz ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Quiz ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ TV Quiz ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Karadayi ∂ȉ‹ÛÂȘ μ¤ÏÁÈÔ-™ÂÚ‚›· ∂ȉ‹ÛÂȘ °È¿ÓÓ˘ Ô fiÌÔÚÊÔ˜ ÃÙ˘Ôοډȷ ÛÙÔ Seferly Hills X-Factor audition ΔÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÛÙÔÓ ∞¡Δ1 Entourage ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ °È· ÙËÓ ÕÓÓ·

¶H§IO 48 UHF

03.00 03.45 04.45

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Magazino Top chef: Just desserts America’s next top model Live ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈڤ̷ٷ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ÚÒÙÔ ÚfiÛˆÔ ΔÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ™∫∞´ Three rivers ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· America’s next top model ¶ÚfiÛˆ· Î·È ·fi„ÂȘ ΔÈ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ Ô Á›ÙÔÓ·˜

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10

23.00 24.00

μ’ ΔÌ‹Ì· ¢È·ÎÔ‹˜ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ̇ıÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙˆÓ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓˆÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ∑·Ó-ªÈÛ¤Ï ¶·ÛÎÈ¿ π¿ÓÓ˘ •ÂÓ¿Î˘

01.15 02.15 03.15 03.30 04.30 05.15

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.30

111111111111111111111111111

24.00

06.20 07.15 08.30 12.35 13.15 13.55 14.00 18.00 18.40 18.45 19.45 20.50 22.00 23.00 24.00 03.30 04.00

∂Èı˘Ì›Â˜ 3-2-1 ¢ËÌÔڷۛ˜ ∞ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë ∑¢Á¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÈÓfi˜ ηʤ˜ Ciao ΔÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ∂Èı˘Ì›Â˜ ΔÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¢ËÌÔڷۛ˜ Birth stories ∑¢Á¿ÚÈ·

Frasier Macgyver £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ∑Ô˘˙Ô‡ÓÈ· £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Avenida Brazil ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ ı· Ê¿Ì ۋÌÂÚ· Ì·Ì¿; (∂) Glee ¶¤‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Avenida Brasil Two and a half men Glee ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ CSI Miami £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ÕÏϷͤ ÙÔ Patras aller retour ∂ÈÎfiÓ˜

16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 21.00 21.30 23.00 24.00 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ “ŒÓ·˜ ÎϤÊÙ˘ Ì ÊÈÏfiÙÈÌÔ” ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË °ÂÁÔÓfiÙ· “ΔÔ Ù˘¯ÂÚfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Balboa” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚ¿È·Ó ¡›ÛÂÓ, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ƒÈÙ˜.

ŒÓ· ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ, Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ fiÔÙ ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÊÙÂÚfi ÛÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ Ì·ÁÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ Î·È ÂÓfi˜ ·ÌfiÓËÚÔ˘ ÔÓÙÈÎÔ‡, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Î·È ÙÚ›· ¿ÏÏ· ÔÚÊ·Ó¿ ·fi Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Û¯¤‰È· ÂÓfi˜ ηÎÔÔÈÔ‡... À¤ÚÔ¯· ¯ÚÒÌ·Ù· Û ÌÈ· ÁÏ·Ê˘Ú‹ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¡·ı¿ÓÈÂÏ ÃfiıÔÚÓ. STAR 14.30

∏ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ÚÒÙÔ ÚfiÛˆÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¡ational Geographic.

ΔËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001, Ë Ë̤ڷ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¤Û· Û ηٿÛÙ·ÛË ÛÔÎ Î·È ¯¿Ô˘˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∫¿ÔÈÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Ÿˆ˜ fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ¤Ó· Ù·¯‡Ù·ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÎΤӈÛ˘ ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó. ™∫∞´ 22.15

£¿Ï·ÛÛ· „˘¯ÒÓ: √ȈÓfi˜ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÔÚ›˜ º›ÏÈ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÈÏ ¶¿ÙÂÚÛÔÓ, ¡ÙÔÓ ™ÙÈÏ, ª¿ÚÌ·Ú· ºÏÈÓ.

√ ‰Ú. ªfiÓ·¯·Ó ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ÂηӤ· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ªÏ¿ÎÌÔÚ, fiÙÈ ‚ϤÂÈ ÔÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ∞fi ÙÂÛÙ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ô ªfiÓ·¯·Ó, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ô ªÏ¿ÎÌÔÚ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ú·Ê˘ÛÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ „˘¯›·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Ë ˘fiıÂÛË ÂÚÈϤÎÂÙ·È fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ Ô ªÏ¿ÎÌÔÚ ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ú· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙË μÔÛÓ›·. MEGA 01.00

£Â¿Ì·Ù·

Su - Doku §À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 5-11/9/13

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞I£√À™∞ 1

TËÏ.:24210 30303

www.exoraistiki.gr www.facebook.com/exoraistiki

√π∫√°∂¡∂π∞ ªπ§∂ƒ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:45. ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00-19:15-21:30.

“∏ Ãπ√¡∞Δ∏”

ELYSIUM (¶∂ƒ/Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:00-00:10. ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√):

∞ÎfiÌ· ÌÈ· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Î·È ‚ˆ‚‹ Ù·ÈÓ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ “The Artist”

¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30-19:45.

∞π£√À™∞ 2 ¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

EYKO§O

∏̤Ú˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ 10, 11 Î·È 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ™Δπ™ 21.30

∞π£√À™∞ 3

√ ¶∂ƒ™π Δ∑∞∫™√¡ & ∏ £∞§∞™™∞ Δø¡ Δ∂ƒ∞Δø¡ (¶∂ƒ/Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-21:15-23:30.

∞∂ƒ√¶§∞¡∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:10. ∞π£√À™∞ 4

∏ ¶√§∏ Δø¡ √™Δø¡ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:30-00:00. ∞∂ƒ√¶§∞¡∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:40. ONE DIRECTION: THIS IS US 3D (ª√À™π∫∏): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30.


40

EÎÙÔ˘Û‡ÓÂÁÁ˘˜

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ •˘ÓÔ‡, xinos@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013

∫Ú·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΔÔ˘ ¡π∫√À ºƒ∞¡Δ∑∏

¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ô‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ηٷϋÍÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ‰›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 2.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ˘„ËϤ˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ı· Â͢ËÚÂÙ› Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ˘·ÚÎÙ¤˜ ·Ó¿ÁΘ. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ì ÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó, fï˜ Ë ·ÂÈÏ‹ ‰È·ÎÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È Ë ÈÔ Èı·Ó‹ χÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋. ŸÔ˘ Î·È ·Ó ·Ó·˙ËÙËı› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ fiÙÈ Ô √™∂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ‚·ÚÈ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘‰¤ÔÙ ÚÔÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, fiÔ˘ ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔ Ôχ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÚÔÛ·ı› Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ fiÔ˘ ÔÈ ÌÔÓÔˆÏȷΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÔÙ˘¯›·˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ›¯Â ¿ÓÙ· ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ï¿ıËÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜, ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÛΤË ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ Ô˘ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ۷ʤ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞fi ÂΛ ÂÎÎÈÓÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› fiÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙȘ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë Î·Î‹ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. (∞fi ÙË “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋”)

ªfiÓÔ ως ελπιδοφόρα προοπτική μπορεί να χαρακτηριστεί η ανακοίνωση Αμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι προχωρούν στις πρώτες κλινικές δοκιμές ενός νέου εμβολίου - εμφυτεύματος κατά του καρκίνου του δέρματος. Πρόκειται για ερευνητές του Ινστιτούτου “Wyss” του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου “DanaFarber” , με επικεφαλής τον καθηγητή Ρόμπερτ Μούνι, που ευελπιστούν ότι το εμβόλιο θα φέρει επανάσταση όχι μόνο στη θεραπεία του μελανώματος, της πιο επιθετικής μορφής καρκίνου του δέρματος, αλλά θα ανοίξει το δρόμο της θεραπείας και άλλων καρκίνων και φλεγμονωδών νόσων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το νέο εμβόλιο σε εμφυτεύσιμη μορφή καθοδηγεί τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να εξοντώσουν τα καρκινικά. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι ότι τα περισσότερα υπάρχοντα εμβόλια κατά του καρκίνου απαιτούν από τους γιατρούς να αφαιρέσουν ανοσοποιητικά κύτταρα του ασθενούς και, αφού τα επαναπρογραμματίσουν, να τα εισάγουν και πάλι στον οργανισμό του για να στραφούν πλέον πιο αποτελεσματικά κατά των όγκων. Όμως το νέο εμβόλιο, που δοκιμάστηκε με επιτυ-

χία σε ποντίκια το 2009, βασίζεται σε ένα εμφυτεύσιμο δίσκο από πολυμερές υλικό, που εισάγεται κάτω από το δέρμα του ασθενούς και αναλαμβάνει να αναπρογραμματίσει επί τόπου τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματός του. Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές στα πειραματόζωα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς έδειξαν ότι τα μισά από αυτά, στα οποία έγιναν δύο δόσεις του εμβολίου, αντί να πεθάνουν από μελάνωμα μέσα σε ένα μήνα περίπου, εμφάνισαν πλήρη υποχώρηση των καρκινικών όγκων τους. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς ερευνητές η πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών στους ανθρώπους αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015 και έχει ως κύριο στόχο να αξιολογήσει την ασφάλεια του εμβολίου, ενώ όπως επισημαίνουν, στη συνέχεια θα χρειαστούν περαιτέρω δοκιμές προτού το εμβόλιο κριθεί όντως αξιόπιστο για να χρησιμοποιηθεί στην ευρεία κλινική πρακτική. Και σε χώρες όπως η Ελλάδα, που ο πληθυσμός της εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία τις περισσότερες ημέρες του χρόνου με τους καρκίνους του δέρματος να “θερίζουν”, αυτού του είδους οι θεραπείες αξίζει να στέφονται με επιτυχία για να δίνουν ελπιδοφόρα μηνύματα στην ανθρωπότητα...

π‰È·›ÙÂÚ· ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΤΟΕΒ Κάρλας σχετικά με το υδατικό αποθεματικό της λίμνης, καθώς μέσα σε χρονικό διάστημα 3,5 μηνών ο όγκος του νερού μειώθηκε κατά 16,7 εκ. κυβικά μέτρα. Μάλιστα, από τον ΤΟΕΒ επισημαίνεται με έμφαση ότι η στάθμη, ο όγκος, η έκταση και το μέσο βάθος της λίμνης Κάρλας μειώνονται συνεχώς, τη στιγμή που μεγάλες ποσότητες νερού που οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα θα μπορούσαν να αποθηκευτούν στη λίμνη, χώρια που δεν υπήρξε κανένας εμπλουτισμός της κατά την περίοδο της άνοιξης. Όλα τα προαναφερόμενα προκαλούν έντονο προβληματισμό στις τάξεις των αγροτών της περιοχής και όχι μόνο και θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το θέμα, για να δώσουν λύσεις. Γιατί διαφορετικά θα βλέπουμε να βόσκουν παντού πρόβατα σε μια λίμνη που θα έχει “στεγνώσει” ...

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

°È· ÔÏÏÔ‡˜ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È ËÏÈÔıÂÚ·›·. ªÂ ¤Ó· ηϿÌÈ Î·È ÌfiÏÈÎË ˘ÔÌÔÓ‹ Ô ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ „·Ú¿˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÁÎÈÛÙÚˆı› ÛÙÔ ‰fiψ̿ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÌÂ˙¤˜, ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË, Ô˘ ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˜ ͤÚÂÈ...

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ΔÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ¶. ª·ÏÔ‡¯Ô˘

•Â¯¿ÛÙ ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ: ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÔÏÏ·Ï¿ ‚·Ú‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ¿. ΔfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ÚËÙÔÚ›˜ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÂÙ·È (·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔÓ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÈÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ), fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·ÏËıÈÓ¿ È· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁԇ̠ÁÈ· Ù· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·. ŸÌˆ˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ì›·˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·Ï¯ËÌ›·˜ ÛÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÒ¯Â˘ÛË, Ë ÚÔÂÍfiÊÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÏıÔ˘Ó, ‹ ÔÈ ÂÚÂÙ·›Úˆ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∂, ¿Ì· ÓÂÎÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, Ó·È, ı· ¤¯Ô˘Ì ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ÛÂ... ÛÊÂÓÙfiÓ˜. ∂›Û˘, ÌÔÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ fiÙÈ Ù· “Ó¤· ̤ÙÚ·” ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, fï˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ԢΠÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ¤ÙÛÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ó ›ıÂÈ

οÔÈÔÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ - ÎÈ ·˘Ùfi Ì ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. Δ· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· Ù· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÙfiÛÔ Ô ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, ÂÈۋ̈˜, fiÛÔ Î·È Ô ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ μfiÊÏÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ·ÓÂÈۋ̈˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ϤÔÓ “ÛÙÔ ıÂfi” Î·È Ô Â˘Û‚‹˜ fiıÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ì οÔÈÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÓÒÌË ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ı· ÙÔ “ÎÔ˘Ú¤„Ô˘Ó” ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÂΛÓÔÈ Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î‡ÚÈ· ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: Ë Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï¿ÓË, ÁÈ·Ù› ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ. ∫˘Ú›ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞Ó ˘ÔÙÂı› fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ (fiÙ·Ó Ë Ó¤· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÂÈÏ› Ì ıÂÔ‡˜ Î·È ‰·›ÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ô˘ ‹‰Ë ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È), Ú¿ÁÌ· Ï›·Ó ·ÌÊ›‚ÔÏÔ È‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ηٷÈÁ›‰·, ÙfiÙ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙȘ “‰ÈϤ˜” ÂÎÏÔÁ¤˜: Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜. ∂Λ, ı· ηٷÁÚ·Ê› ·˘Ùfi Ô˘ ·fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ·ÏÏ¿, Î·È ¿ÏÈ, ‰ÂÓ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó: Û‡Ìʈӷ Ì ԢΠÔÏ›Á˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Â›Ó·È ÛÊfi‰Ú· Èı·Ófi Ó· ÂÎÙÔ-

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ∞ÎÚ›‚ÂÈ· ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ✒∂£¡√™: ¡¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ƒ‹ÍË Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Û¯ÔÏ›·. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™:§¿ıÔ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ✒H AÀ°∏: ¶·È‰Â›· SOS. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ∂º∞ƒ¶∞• - ΔÛÂÎÔ˘ÚÒÓÔ˘Ó. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· χÛË ÛÙË ™˘Ú›·. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¡· Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ✒Δ∞ ¡∂∞: ∏ ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙÔ‡ Ó· Â›Û·È ŒÏÏËÓ·˜... ✒HMEPH™IA: ™ÙÔ›¯ËÌ· ÛÙÔ Ã.∞. ÔÈ 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜.

Í¢ı› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂȉÈο ÛÙȘ “·ÓÒ‰˘Ó˜” Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·È fiÔÈÔ˜ οÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂÈ - ηْ ȉ›·Ó fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘ Ï¿Ó˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·È Â‰Ò - ·ÏÒ˜ ‚ÔËı¿ Ó· ¤ÚıÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÂΛÓË Ë Ë̤ڷ. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË Ù· fiÛ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ‹ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ „ÂÏÏ›˙ÂÈ: Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›. ΔÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·ÔʇÁÂÈ È·. ∂›Ù ηٷʇÁÂÈ Û “ÙÚÈϤ˜” ÂÎÏÔÁ¤˜, ›Ù ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙȘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ “‰ÈϤ˜”. ∂› ¤Ó· Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ fiÏ· fiÛ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ÏÂÁÂ, ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÂȉÔı› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÒÙÔ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ - Î·È ÔÚıÒ˜ - ›¯Â ηٷÁÁ›ÏÂÈ ˆ˜ ηٷÛÙÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ΔÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ô‡Ù ÂΛÓÔ˜, Ô‡Ù ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∫È ¤ÙÛÈ, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‰ÂÓ ı· ʇÁÂÈ fiÙ·Ó ı· ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙfiÙ ı· ÍÂÎÈÓ¿. ∫·È Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ fiÙÂ Î·È Ò˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. (∞fi ΔÔ μ‹Ì·online)

11-09-13  
11-09-13  
Advertisement