Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ΔÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ¤‰ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ “ÂÚÁ҉˔-fiˆ˜ ›ÂÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Œ‰ˆÛ Â›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰˘Ô ‰È˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ì›· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ.6,7

∞Ó·¯ÒÚËÛË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.03 - ¢. 19.40’ ™∂§∏¡∏ 3 ∏ª∂ƒø¡

™À¡: «∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì·» ηٿ ΔÛ›Ú· ■ ÛÂÏ.9

800-11-35000

¡¤· ̤ÙÚ·

Ì ÛÊÚ·Á›‰· ¶··‰‹ÌÔ˘! πηÓÔÔÈË̤Ó˜ ÔÈ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙËÓ «ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË» ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÙÚ·Â˙›ÙË ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

Δ

ÔÓ ÙÚfiÔ Î¿Ï˘„˘ Ù˘ «ÙÚ‡·˜» ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ - ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÈÛıËÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 8,1% ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· - ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙Ë-

Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË - ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ■ ÛÂÏ.8

∞ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ·Ú·‰fiÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

∫ÏÈ̿ΈÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ªÂ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ì ÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ Â›‰ÔÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο 27 ÊÔÚÙËÁ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÎÔÌ‚fiÈ, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. √È È‰ÈÔÎً٘, Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜, ı· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ Ú‹ÙÚ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ·Ó ÎÈÓËıÔ‡Ó ÓÔÌÈο Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Á›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ■ ÛÂÏ.15

∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ‰È·ÎÔ‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ √™∂ ■ ÛÂÏ.16

■ ÛÂÏ.16

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

°È· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ÙÚ‡· ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

■ ÛÂÏ.13

850 ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ 54 ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.220 £ÂÔ‰ÒÚ·˜ Î·È ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓÔ˘ ÔÛ›ˆÓ, ∂˘·Óı›·˜ Ì¿ÚÙ.

ÕÚ·Í·Ó Ù· Ù¿Ì·Ù· ·fi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ■ ÛÂÏ.10 ªÂȈ̤ÓÔÈ Ù˙›ÚÔÈ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ Ë Î›ÓËÛË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ.17 √È ·ÁˆÓ›Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ■ ÛÂÏ.14

∂ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜

¶ÈÙÛÈÒÚ˘

∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜

¢ÂÓ ı· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ■ ÛÂÏ.11

√È ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·˘ÙÔ„›Â˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ■ ÛÂÏ.15

™ÙÔ 11,6% ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È Ì›ˆÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٿ 3,1% ÛÂÏ.30 ■

·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ÂÎ. 2009 - ª·˝Ô˘ 2010

85%

ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙ· Ù˘¯›· Cambridge Michigan Proficiency


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

«Δ· ¿ÓÙ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È»

A¶√æ∂π™ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘ Δ˘ §øƒ∏™ ∫∂∑∞

∞˘ÙÔ› ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· fiÚÈ·. ∞ÎÔ‡˜ ÂΛ, Ó· ·Û¯ËÌÔÓÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Õ‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ˆÛ¿Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Á‹‰Ô. ∞ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ verbatim ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ μÔ˘Ï‹˜: “∂›Û·È ·Ï‹Ù˘. Œ¯ÂȘ Á›ÓÂÈ ÂÚ›ÁÂÏÔ˜ Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ù‡Ô˜” . °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¿ÎÚˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ·. “∏ ¢Á¤ÓÂÈ· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Û¿˜ ‰¤¯ÂÙ·È Â‰Ò Ì¤Û·, ÂÓÒ Ï¤Ù “·Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·” . ΔÈ ·‚ÚfiÙËÙ·, ÙÈ Î·ÏÔÛ‡ÓË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿Ó¢ ·ÛÙÈ΋˜ Ͽ̄˘. ∞˘Ù¿ Ù· ¤ÏÂÁÂ Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ˆ˜ ·Ïfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ΔÈ ı· ¤ÏÂÁ ·Ó η‚·ÏÔ‡Û ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÙÈ ı· ¤ÏÂÁ ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 13 Ì›ÓÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜; ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÙ¤. ¢ÂÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· Ê·‚ÔÚ› Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ‹¯Ë˜ Ì‹Î „ËÏ¿, οÔ˘ ÛÙÔ 15%. ∞˜ ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÚԂϤ„ÂȘ. ¡· ԇ̠ÌÔÓ¿¯· fiÙÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ·Ó‰ÚÒÓÂÙ·È Î·È ıÂÚȇÂÈ Ë ·ÛÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ ¤Ï·‚ ¤Ó· Ù·ÂÈÓfi 7,5%. ∂›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ ·‰fiÎÈÌÔ fiÚÔ “·ÛÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿” . ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ “∞ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿” ı· Ï¿‚ÂÈ ÂÍÒ‰ÈÎÔ. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ԉ¯Ù› ·ÎfiÌË ÙÔ Ò˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÚÔÛˆ›. ∞˜ ›̷ÛÙ fï˜ ‰›Î·ÈÔÈ. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ “·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜” fiÛÔ Ô Î. ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆ› Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÈÓ¤ÙÛ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ·. √ ¤Ó·˜ ÂÙ¿ÂÈ ·Ù¿Î˜, ·ÏÏ¿ Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. √ ¤Ó·˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÂÚÁ·Ï›· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÛ‡ÓË. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È Ô Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô Î. μÔÚ›‰Ë˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÊÈÏÔÛÔÊË̤ÓÔ˜. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÏÔÈfiÓ Ô˘ ÂÂϤÁË Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘: Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıfiÚ˘‚Ô ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ΔÔ fiÏÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜, Â˘Û‡ÓÔÙ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ 10 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, Â›Ó·È fï˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·˜ Ï·ÛȤ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∞˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÍÈÔÚÂ¤˜ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ÂÈÎÂÚ‰¤˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ Ì ÙfiÛÔ ¿ıÔ˜ ÚÔˆı›. ∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ˆ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÏÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ˘Ú·Ì›‰Â˜ ÛÙÔÓ ÕÚË, ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ÊÔ‡ÚÓ·ÚË Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘ Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÌÔÚ› Ó· ϤÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·, Ì ÂÏ·ÊÚ¤˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Â› Ì›· ÒÚ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÚÔÔÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ¤Ó· ÙÛÈÙ¿ÙÔ, Ì ڛ̷ Î·È Ú˘ıÌfi, ·Û·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∂›Ó·È ·Ôχو˜ ηٷÓÔËÙfi ÁÈ·Ù› Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔÓ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ·ÓÙ› ÙÔ˘ Î. μÔÚ›‰Ë. ¢ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ·Ó Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¿ÚÂÈ ÂÈϤÔÓ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜. £· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÛÂÈ Û ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÔÌ¤˜ Î·È ÏÔ‡ÌÂÓ ÎÔÛÌÈο ¤ÓÙ˘·. ÕÓÙ ӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ‰È·ÓÔËÙ¤˜. fl˜ ÂΛ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ô Î. μÔÚ›‰Ë˜ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ø˜ ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓÔ˜ “˘ÂÚÛ˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜” ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ·ÍÈÒÛÂȘ Û οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ªÂ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÓ ∂¶∂¡, Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Û ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi Û¯‹Ì·, Û·Ó Î·È ÂΛÓÔ Ù˘ ΢ڛ·˜ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ ·Ó Ô Î. μÔÚ›‰Ë˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÙÔ˘, Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ·ÏÒ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∞fi “Δ√ μ∏ª∞”

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

·˙È΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË. √È ·fiÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ¤Ó· Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi, fiˆ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ¯ÂÈÌÒÓ·. “Δ· ¿ÓÙ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ∫·Ùۛη˜.

ª

O ∫∞πƒ√™

ªÂ ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. “™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. £·Ó. ∫·Ùۛη˜ “Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì·˙Èο Î·È ÂÓˆÙÈο Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ΢ڛˆ˜ ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·ÛÙ οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ηıÒ˜ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔ›Ú· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Â›Û˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ‚¿Ó·˘Û· ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ∏ ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, ηıÒ˜ Ù· ¿ÓÙ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. Δ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢∂∫√ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ. ¶Ò˜, ÏÔÈfiÓ, Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ; ª·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ò˜ ÙÂÏÈο ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫·Ùۛη˜. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ·. “√È ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ

Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ Ì·˜. ∞ÓÙȉÚÔ‡ÌÂ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ∂ӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ù¿ÍÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ·. ¢È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙÂ, Â›Û˘, Î·È ÁÈ· ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ¢ÂÓ Ì·˜ ϤÂÈ, fï˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÔÈˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÌÂÈÒıËηÓ. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ï·ÙÈ¿˜ ηٷӿψÛ˘, ÙˆÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ‰ÂÓ ÌÂÈÒıËηÓ. √È ·fiÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ‰ÂÓ Â˘ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ·fiÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ıÂÚÌfi ¯ÂÈÌÒÓ·. “∫ÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì·˜ Ì ̷˙È΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiϘ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ¿ÓÙ· ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ∏ ‰Èη›ˆÛË ı· ¤ÚıÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, fiÛÔ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Î·È Ë ÂοÛÙÔÙ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. £·Ó. ∫·Ùۛη˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÙÔÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·Ú¯Èο ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ Î·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ™ÙÂÚ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿ Î·È ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16-26 ‚. ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 18-24 ‚. ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 20-24 ‚. ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 21-28 ‚. ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ·fi 21-29 ‚. ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÈÛ¯˘ÚÔ› ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ Î·È ÙÔÈο ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ 8 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ‰˘ÙÈÎÔ› - ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 18...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...25ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 16...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...24ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 15...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...25ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...25ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢‹ÏˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢

•Âοı·Ú· Ú¿ÁÌ·Ù·

ΔÔ ¤Ï˘Û ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜, ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. “∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÏÔÁ‹ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË, ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¶. ª·‚›‰Ë˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË.

∞¿ÓÙËÛË ÛÙË “£” ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. °. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ÁÈ· Û¯fiÏÈ· Ô˘ Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÌ·ÙÒÛÂÈ. ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì·˜ ‰È·ÊÒÙÈÛÂ... ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· › ˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. ΔÔ ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÛÙË Á˘¿ÏÈÓË ÛÊ·›Ú·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· Ù›ÔÙ·. ∞˘Ùfi Â˘Ù˘¯Ò˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

°.•.

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ √‡Ù ÎÔ˘‚¤ÓÙ· √ ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ Î·È Ë “£” ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË “£” ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ÚÔˆıÔ‡Û ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È fiÙÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∂·Ó¤Ï·‚ fiÏ· fiÛ· ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Û ÚfiÛÊ·ÙË ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì·˜. ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ·Ù› Ë “£” ÛÙȘ ·Ú·ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÛًϘ ·Ó¤ÊÂÚ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, fiÛÔ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ™Ù¿ÌÔ˜ ÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô ·Ó‰ÚÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∞Ó ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ·Ó ÛÙÔÓ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú¿ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Î.Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ™Ù¿ÌÔ˘. Œ¯ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, ÙÔÓ fiÔÈÔ ¿ÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ, ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌ¿. ∞Ó ¤ÙÛÈ Â›Ó·È, ÙfiÙ Èı·Ófiٷٷ ¤ÂÛ ı‡Ì· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·Ó¿Ô‰· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙ·Ó ÙËÓ ‰È¿‚·˙·Ó Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ï¿ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË: ∏ “£” ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ¤Î·Ó·Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ¶ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÌÂÙÚÈÔ·ıÒ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ‰˘Ô ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â›‰ËÛË fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. Ÿˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ, Ë Â›‰ËÛË ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚‹˜. Δ¤ÏÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ “Ô˘‰¤Ó Û¯fiÏÈÔÓ” . ¡· ¢¯Ëıԇ̠ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. ∞ÚΛ ‚‚·›ˆ˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Ë ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ó· ı˘ÌËı› ÙfiÙ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÔÚ‡ÙËΠ̠ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û·Ú¿ÓÙ· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È (Î·È ·˘Ùfi˜) ·¯¿ÚÈÛÙÔ˜. £.Ã.™.

À.°. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ·Ù› Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ÂÈηϤÛıËΠ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘ÌÔÚ‡ıËÎÂ Î·È Û˘ÌÔÚ‡ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÁÈ·Ù› ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔÓ ·‰›ÎËÛ ηٿʈڷ, ÙfiÛÔ ÙÔ 2002 Î·È 2006, fiÛÔ Î·È Û‹ÌÂÚ·.

ΔÔ ÂÊ¿·Í ª¤Û· ÛÙÔ 2015 ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÂÊ¿·Í ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. °È·Ù›, Ô‡ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜; 줂·È· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙÔ› ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ οÔÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜, ÂÓfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ‹ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ·ÎfiÌË ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∫·Ì›· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ÌÂٷ͇ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÚ› ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È Èı·Ó‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘. √ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·¤Ê˘Á ÂÈÌÂÏÒ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ı¤Ì·, ÂÓÒ Ô ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÌÈ· ÏÈÙ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÌÈ· Î·È ¤Íˆ, ÂÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ “Ì·Ï¿ÎÈ” ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô: “¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ԇÙ ¤ÌÌÂÛ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÂÚ› ‰È΋˜ ÌÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ‰È΋˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜. £· ‹Ù·Ó ¿ÎÔÌ„Ô ÁÈ· ̤ӷ Ó· ·Óԛ͈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ı· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¤Íˆ ·fi οı ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. ŸÙ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ ÂΛÓÔ˜ ı· ÙÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¢È¢ÎÚ›ÓÈÛË ªÂ ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È¤„¢ÛÂ, ¯ı˜, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÂÎÏÂÁ› ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ·Ï¿ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ μfiÏÔ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fi, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÂÈfiϷȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Î·È ı· ‰ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ·” . °.•.

ª¤Ú· ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ “ªÂÁ¿ÏË Ì¤Ú·” ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹. √ ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ·¤Û˘Ú ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ó˘Ó Î·È ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ηÏfi Îϛ̷ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ∂Èۋ̈˜ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.™ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÙËΠÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Î·È ¯ı˜ ÛÙËÓ TRT ‰ÂÓ ¿ÊËÛÂ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ˘ π. ∫. ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË

∫·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶√§À º√μ√Àª∞π fiÙÈ Ô ·ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ™˘Ì‚ԇϢ۠ηْ ·Ú¯¿˜ ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ԉ¯ı› ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜. ∞‰¤¯ıË, ΢ڛˆ˜, ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÏÔÁÈ΋ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ·ÌÊ›‚ÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË. ∫π¡¢À¡∂À∂π ¡∞ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÒÚ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡Ó ‹, ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÈ ¿ÏÏÔ ·fi ·ÓÈÎfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ë È‰¤· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ‚·ÛÈο ›‰Ë ηٷӿψÛ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘; ∏¢∏, ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∂ ÂÈۋ̈˜ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 3,7% - Ó· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¤‚ÏÂ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ‡ÊÂÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 0,3%! ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. √Δπ Δ∞ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿Ó ηϿ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙÔ. ∫·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Û ÔȘ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. (∞fi Δ· ¡¤·)

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÕÚÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‹‰Ë Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. ΔÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÚÔÛ·ı› ‹‰Ë Ó· “ÍÂÌÏÔοÚÂÈ” ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Â›Ó·È Ô˘ ı· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ì˯·Ó‹ Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·. ªÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ٷ ÛÎÏËÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ϤÔÓ Â›Ó·È fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ıˆڛ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË. μ.∫.

ΔÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· “ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ” ÁÈ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ∫·È ΢ڛˆ˜ ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. √ Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ÌfiÓÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, fiˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ë ı¤ÛË ı· “·È¯Ù›” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, Î·È ÛÙȘ Î.Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË Î·È ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∞Ó ı· ·È¯Ù› ÎÔ‡ÎÔ˜ ÌfiÓÔ˜ ‹ ÎÔ‡ÎÔ˜ ‰ÈÏfi˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ...

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹, ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË Î·È ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î.¡Ù›ÙÔÚ·, °·˚Ù¿ÓË, °. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ºÒÙË, •ËÚ·ÎÈ¿, ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ, ∫··ÓÈ¿ÚË, °Ô˘ÛÔ˘Ù›‰Ë, ∫·Ó·‚fi, ΔÛ·Ì¿˙Ë, ¡Ù›· μÔ˘‚·ÏÔ‡ÏË, ŒÊË ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·, ÕÓÓ· ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, ¢. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ. ∏ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î. ∑ȿη. ¶ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›, ÂÓÒ ‚ÔÏȉÔÛÎÔÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÚ›· ÚfiÛˆ· ·fi ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ “‰›ÓÔÓÙ·È” ·fi ÙË ÓÔÌ·Ú¯›·, Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË. °Ú¿ÊÔ˘Ó, Û‚‹ÓÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ∫∞Δ. Δ∞™

“£ÂÚÌfi˜” ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ¢˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ¤ÍÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. √È ›‰ÈÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ· Î·È ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó. √È ·fiÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì·˙Èο Î·È ‰˘Ó·ÌÈο ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó· “ıÂÚÌfi” ¯ÂÈÌÒÓ·.

∂·Ê¤˜ ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË. √È Â·Ê¤˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Û˘Ó¯›˜, ηıÒ˜ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. μ.∫.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¡· “Û¿ÛÂÈ” Ë “̤ÁÎÂÓË” Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙË ‰›ÓË ÙˆÓ Û·ÚˆÙÈÎÒÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Â¤ÊÂÚÂ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙȘ ˆÌ¤˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, “·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ” ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ̤ÁÎÂÓË ÙˆÓ Â΂ȷÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ∏ ··Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ··ÓˆÙÒÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘, ηıÒ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ÏÔÁÈÛÙÈο ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ· Î·È ·Û˘‰ÔÛ›·, Ô˘ ÙËÓ ·ÛÎÔ‡Ó ϤÔÓ Î·È Ì ÙË “‚ԇϷ” ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Â·¯ıÔ‡˜ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹! ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ “·ÚÈıÌÒÓ” , fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÈÔ Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓˆÓ Î·È ‰›¯ˆ˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ··ÚÙ›˙ÂÈ ÌfiÓÔÓ Ë “ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 590 ¢ÚÒ” , ·ÏÏ¿ ÙË Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Î·Ù·ÈÂṲ̂ÓÔÈ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Úˉ˜, ÔÈ ‰›¯ˆ˜ ˆÚ¿ÚÈ· Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ‰›¯ˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ù¯ӛÙ˜. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ‹ Û οÔÈÔ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓÔ ·ÊÚÈηÓÈÎfi ÔÚ˘¯Â›Ô. ™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· Ì·˜, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ›‰È· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ “¯Ù˘¿Ó οÚÙ·” ÔÈ Ê›ÏÔÈ, ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÓÙfiÈÔÈ ‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜! √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ۯ‰fiÓ ‚¿ÛË, ÔÏϤ˜ Î·È ··ÓˆÙ¤˜: ∏ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ηÓfiÓ˜ Û ¿ÌÔÏϘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fiÔ˘ Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ Î·È fiÔ˘ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È... ÂϤˆ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ ÔϤıÚȘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·ÎfiÌË ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ! ™Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ (√ÈÎÔ‰ÔÌ‹, ª¤Ù·ÏÏÔ, ΔÔ˘ÚÈÛÌfi) Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜

·˘ÙÔ‡ Ù›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·ÚˆÙÈ΋, Ì ÙË Ï¤ÍË “ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜” Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ “ÂÚÁ·Ï›Ԕ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ - ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘ - ‚¿Ú‰È˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î.Ù.Ï.! √È ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ı· ¿Ì‚Ï˘Ó·Ó -˘ÔÙ›ıÂÙ·È- ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·‰È˘ Î·È ·˘ı·ÈÚÂۛ˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÎÂÓ¤˜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ‰‹ıÂÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· Û˘Ó·ÚÙÔ‡Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÍÂ˙Ô˘Ì›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ! ΔÔ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ı·ً˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÏ· ·˘Ù¿. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌfiÓË ÈÛ¯˘Ú‹ ‰ÈÂÚÁ·Ûȷ΋ Û¯¤ÛË, ÙËÓ ·ÔÚÚ¤Ô˘Û· ·fi ÙȘ ÔÈΛ˜ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙȘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏ›·˜ Ù˘ Î·È ·ÍÈÒÓÂÈ ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi-∂ÔÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙË ıÂÛÌÈ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ¡fïÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Î·È, fiˆ˜ ı· ›ÛÙ¢·Ó οÔÈÔÈ, ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û˘Ó¤ÙÈÛË ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ. ∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘, Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Â›Ó·È Ë ‰›¯ˆ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó ›Ûˆ Ù· Â·›Û¯˘ÓÙ· ̤ÙÚ·, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ· ÙˆÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ” .

ΔÔ “¿Ï·˜ Ù˘ Á˘” ∏ Î. ◊Ú· ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

H ·Ú¿Î·Ì„Ë ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ √ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô fiÙÈ Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ “¶·Ú¿Î·Ì„Ë ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜” Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› fi¯ÏËÛË ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ Î·È ı· ÂËÚ·ÛÙ› ·È-

ºÔÚËÙfi Ù˙·Ì› ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ÈÌ¿ÌË ÂÊ¢ڤÙË

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ÛıËÙÈο ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÓËÌ›Ô. ª’ fiÏÔ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ·Ú·‰fiıËΠÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ Ë ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È, ‰ÈfiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. ∞˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÙ·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ıfiÚ˘‚Ô, ÌÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù·, ÙڷηڛÛÌ·Ù· Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ∞˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ì 100 Ì·ıËÙ¤˜, ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È Ô μÚÂÊÔÓËÈ·Îfi˜ ™Ù·ıÌfi˜. ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÔÈ ·Úfi‰ÈÔÈ. √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ··ı‹˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ì·Ù·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ◊‰Ë, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ .

ŒÓ·˜ ÈÌ¿Ì˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË, ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙȘ ÂÊ¢ڤÛÂȘ, ηٷÛ··Û ¤Ó· ÊÔÚËÙfi Ù¤ÌÂÓÔ˜ ÒÛÙ ÔÈ ÈÛÙÔ› Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Mihrbox, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ ‰‡Ô ̤ÙÚ· Ì ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ “mihrab” , Ì›·˜ ÎfiÁ¯Ë˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÂÚ‹ fiÏË ª¤Îη, ÂΛ fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹. “™˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ fiÙ·Ó Â›Ì·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÌÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÌÔ˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ŒÙÛÈ ÛΤÊÙËη Ó· ηٷÛ΢¿Ûˆ ¤Ó· mihrab, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηχÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Û ·ÔÌfiÓˆÛË” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Le Parisien Ô ÈÌ¿Ì˘ ÙÔ˘ √ÌÂÚ‚›Ï, Ã·Û¿Ó ªÔ˘Ó¿Ìη. ∂›Ó·È ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ¿Î·ÌÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ, Ï·ÛÙÈÎfi Î·È ÔÏ˘ÛÙ˘Ú¤ÓÈÔ, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Ì ‰‡Ô ÂÈÛÙÚÒÛÂȘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì·˙› Ì ¤Ó· ¯·Ï› ÚÔÛ¢¯‹˜. ∫ÔÛÙ›˙ÂÈ 450 ¢ÚÒ - Ë ÂΉԯ‹ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ, Î·È 69 ¢ÚÒ Ë ·È‰È΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÙÂ̤ÓÔ˘˜. √ ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯›ÏÈ· ÙÂÌ¿¯È· ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ù¤ÓÙ· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜.

ŒÓ· ÌÔÛ¯¿ÚÈ ÔÓfiÌ·ÙÈ... ¶¿ÚȘ ÛÏÙÔÓ √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ¤Ó· ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜ “‚¿ÊÙÈÛ·Ó” ¶¿ÚȘ ÛÏÙÔÓ ¤Ó· ÌÔÛ¯·Ú¿ÎÈ, ÌfiÏȘ Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ∫È Ô ÏfiÁÔ˜... ÙÔ fiÙÈ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ηÎÔ˘¯›Â˜. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ °Î¿‚ÈÓ √ÓÙÂÚÈÓÁÎ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ʇÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ The Press, fiÙÈ Ë “¶¿ÚȘ ÙÔ ÌÔÛ¯·Ú¿ÎÈ” Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·È-

“º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ “¿Ï·˜ Ù˘ °Ë˜” οÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË, Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ Û˘ÓÙËÚ›. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ (‚Ï. Û˘ÓËÌ̤ÓÔ), ÁÈ· ÙÔÓ ƒÒÛÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠ‚Ú·‚Â›Ô ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÁÈ· ÛÎÂÊÙ›Ù fiÛÔÈ ı· ¤Î·Ó·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó ·˘Ùfi˜ Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜-ÎÔÚ˘Ê‹, Ô˘ ¤Ï˘Û ÙËÓ ÂÈηۛ· ÙÔ˘ Poincare, ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ 1907; ∫¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ı· ÙÛ¤ˆÓ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚›Ô, ÙȘ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ı· ÙÔ ¤·È˙ ÛÙ·Ú, ı· ¤È·ÓÂ Î·È ÌÈ· ‚·Ú‚¿ÙË ¤‰Ú· Û ηӤӷ ÿڂ·ÚÓÙ, Î·È ı· Ì·ÈÓfi‚Á·ÈÓ ÛÙ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙ· Û·Ïfi-

‰› ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ Ù·‡ÚÔ˘ Ù˘ Ê¿ÚÌ·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÊÚÔÓÙ›‰·. “¢ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ôχ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÔÓfiÌ·Ù‹ Ù˘, Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È” , ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÌÔÛ¯·ÚÈÔ‡ ÛÎÔÙÒıËΠfiÙ·Ó ÔÁÎfiÏÈıÔÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù·Ï¿ÎˆÛ·Ó ¤Ó· ÎÔ¿‰È ·fi 150 ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· Δ¿ÛÔÎ ÃÈϘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÔÚÙ ÃÈϘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÈÛÙÛÂÚÙ˜ ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 7,1 ‚·ıÌÒÓ.

•ÂÓ¿ÁËÛË ÛÂ... ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· °È· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÚÂı› ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ¤Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi: ÌÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ∏ ÍÂÓ·Áfi˜ ÕÓÓ· ÿ·Û ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÚ›ÊËÌˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ∏ ÍÂÓ·Áfi˜ Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÙÔ˘˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ·Ô¯ˆÚËÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈ΋ ÂÔ¯‹ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ¿„ÔÁ· ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜. ∏ ÿ·Û ›¯Â ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊıËΠ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· “WC” ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∏̤ڷ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ •ÂÓ¿ÁËÛ˘ ÙÔ 2005, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó “Ô¿ÛÂȘ ËÚÂÌ›·˜” . “ ™ÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Û ¿Úη Î·È ÂÎÎÏËۛ˜, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‹ıÂÏ· Ó· Û¿Ûˆ ÙÔ Ù·ÌÔ‡ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Ã¿·ÛÂ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÍÂÓ¿ÁËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÈ· Â›Û΄Ë

ÓÈ·. £· ¤‚Á·˙ Ô‡ Î·È Ô‡ Î·È Î·Ó¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ó· Ù· ÎÔÓÔÌ¿ÂÈ ÎÈ ·fi ÂΛ. ∞˘Ùfi˜ Â‰Ò Ù· ·ÚÓ‹ıËΠfiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∫·È ‰ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ∂›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ, Î·È ·fi ·˘Ùfi ·ÓÙÏ› ˙ˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙË ¯·‚Ô‡˙· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÎÔÛÌÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ‰fiÍ·, ÏÂÊÙ¿, ‰È·ÏÔ΋ Î·È ¯Ïȉ‹. £¤Ï·Ù οÙÈ ˆÊ¤ÏÈÌÔ; π‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ. ™ÙË ˙ˆ‹ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ Ì·˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ. £· ÙÔ ¯¿ÛÔ˘Ì οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜. ∞ÏÏ¿ ÌÔÚԇ̠fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ïfi. ŒÓ· Ì¿ıËÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó Û ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Ì·˜ ÏËÚÒÛÂÈ, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Û ÌÈ· ÌÔÓ·¯È΋ ÁÈ·ÁÈԇϷ Û ¤Ó· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹ ÎÏÈÓÈ΋, Ó· ¿Ì ϛÁ· ÁÏ˘Î¿ Î·È Ì·˙› Ì ÌÈ· ηϋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ó· ··Ï‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ fiÓÔ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ·Ú·‰ÈÏ·Ófi Û›ÙÈ. ¡· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ϛÁÔ ·fi ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘˜, Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈÛfi˜, Î·È Ï›ÁË ·fi ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜, Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÈÏ‹. ¡· ˘ËÚÂÙԇ̠ÛÙÔ fiÛÙÔ Ì·˜ ÛˆÛÙ¿, Ó· ˘ËÚÂÙԇ̠ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ì·˜, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È £Â›ÔÓ. ∫·È ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ ·Ï¿ fiÙÈ Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο ‹ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÂÓÈο, ·Ó·هͷÌ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÊÙ¿Û·ÌÂ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, Â›Ó·È ·ÓÔ˘ÚÁ›· Î·È fi¯È ÛÔÊ›· (ÂÈÛÙ‹ÌË ¯ˆÚÈ˙Ô̤ÓË ·ÚÂÙ‹˜, ·ÓÔ˘ÚÁ›· Î·È Ô˘ ÛÔÊ›· Ê·›ÓÂÙ·È). ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi, Ë ÚfiÛ¯·ÚË ·Á¿Ë Î·È ÚÔı˘Ì›· Ì·˜ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿, ÁÈ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÌÔÚ› Ó· ·ÚÂÍËÁËı› ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂÁˆÈÛÙ¤˜, η¯‡ÔÙÔ˘˜ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙ› ÂÓfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ó· Ì·˜ ÂÚÈÏÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ì ‡‚ÚÂȘ Î·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Ì›ÛÔ˜. √ οı ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜-ı‡Ì· ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÌÂÈÚ›·, Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· fiÔ˘ Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ‡ÔÙË ¤ˆ˜ ‚Ï·Î҉˘. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ¡· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó·›ÛıËÙÔÈ, ÂÂȉ‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·. ∏ ‹Û˘¯Ë Û˘Ó›‰ËÛË ‰ÂÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·ÓÂÓfi˜ ÂÁˆÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù¿ Áڿʈ ÂÂȉ‹ οÔ˘ Ù· ·Ó·Î¿Ï˘„· Î·È ÂÁÒ, ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó Û·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È Ù· ıÂÒÚËÛ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· Ó· Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì·˙› Û·˜” .

Û’ ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ô¯ˆÚËÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÏÔ˘ÙÚfi ÙÔ˘ ∫¿È˙ÂÚ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶ÔÙÛÓÙ¿ÌÂÚ. ∏ ›‰È· Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÎÚÔ˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ∏ ÿ·Û ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÍÂÓ¿ÁËÛË ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.

™ÙȘ ÛÙÔ¤˜ ÙÔ˘ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘... ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ˘ √È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ηٷÛ··Û·Ó ¤Ó· Ï·‚‡ÚÈÓıÔ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÂÓfi˜ ÂÏÒÚÈÔ˘ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ “currywurst” , ‰ËÏ·‰‹ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ ÌÂ Î¿Ú˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÔÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ò˜ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ ·˘Ùfi ÂÚȉȷ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 2,5 ¯ÏÌ. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ï·‚‡ÚÈÓıÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ·fi Ê˘Ù¿ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· currywurst οı ¯ÚfiÓÔ, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞fi „ËÏ¿, Ô Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ “Currywurstfeld” , Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ ÌÂ Î¿Ú˘, ΤÙÛ·, Ì·ÁÈÔÓ¤˙· Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÛÈ˜. “√ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÙÚÔʤ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜” , › ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘. “√È ÂÈÛΤÙ˜ ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ Î·È ·Ó ‰ÒÛÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ ·¿ÓÙËÛË, Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ϿıÔ˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ·fi ·˘Ùfi” , ÚfiÛıÂÛÂ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜;

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÈÚÔ‡Ó˘ ÏËÚÔÊÔÚÈοÚÈÔ˜

“∂ÍÔÓÙÒÓÂÙ·È Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. ∂È‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì Â͈ۯÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ̇ıÔ˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

/5

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ŸÙ·Ó Ù· 15 ÊÔÚÙËÁ¿, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ‰‡Ô ÂÚÈÔÏÈο Î·È ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜, ·Ú¤Ï˘ÛÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÛÙ¿ıËÎÂ Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. μ.∫.

∞Ó·Ì̤ӷ ÊÒÙ· ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“Œ¯ˆ ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÁÈ·Ù› Ù· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù·. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Û¯ÔÏÈο Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·” .

flÚ· 11 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ™fiψÓÔ˜, ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ·Ó·Ì̤ÓÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÊÒÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ú·Û ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ·fi Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ, Ô˘‰Â›˜ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∫·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·˘ÍË̤ӷ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÈÚÔ‡˜, fiÙ·Ó ÔÈ ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ̤ڷ ÌÂÛË̤ÚÈ... °.•.

∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ê›‰·˜ ÈÂÚ¤·˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 25% Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÌÈÛıÒÓ. ΔÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰·” .

™Ù· ȉȈÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ fiÏ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û‡Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ÌËÓ Â·ÚΛ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· Û¯ÔÏ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓٷοı·Ú· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·. º.™.

À·›ıÚÈ· Û·ÏÔÓ¿ÎÈ· ÈÎfiÓ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË. Δ· Ú·ÎÙÔÚ›· ¶ƒ√¶√, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎÔÌً̈ÚÈ· ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÚÒÙÔÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó... Û·ÏÔÓ¿ÎÈ· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÁÈ· Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ÂΛ fiÛÔÈ ÂÏ¿Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ™Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ıÂÚÈ·ÎÏ‹‰Â˜, Û ·˘Ù¿ ηٷÙÚ¤¯Ô˘Ó ‚È·ÛÙÈΤ˜ Î·È Ì ʷÛÎȈ̤ӷ ÎÂÊ¿ÏÈ· ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÌ̈ÙËÚ›Ô˘, ÁÈ· Ì›· Ù˙Ô‡Ú· Î·È ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ηʤ...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∂›Ó·È ¯ÒÚÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÂΛ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡ÎÙ·˜ Ù· ÛÙÂÓ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¯ˆÚ›˜ ʈÙÈÛÌfi Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Ù· ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. Δ· ›‰È· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û·Ó ·ÊÔ‰Â˘Ù‹ÚÈ·, ÂÓÒ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Û·Ó ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔÈ. ŒÙÛÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›· ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÈÎfiÓ· Î·È Ú¤ÂÈ “Ó· ÎÚ·Ù¿˜ ÙË Ì‡ÙË ÛÔ˘” , Â¿Ó ıÂÏ‹ÛÂȘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÂÓ¿, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÌÔÏ›Ù˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó “ÁΤÙÔ” ... £. ∫. μ.

Δ· ÛÙÂÓ¿-“ÁΤÙÔ” ¡›ÎÔ˜ ª·Ùı·›Ô˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“√È ÙÈ̤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜, Ù· ·È‰È¿ ˙ËÙÔ‡Ó Ê›Ú̘ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ù· ÛÙÂÓ¿ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘.

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∏ Ô‰fi˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·fi ÙËÓ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√È ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “∂ÁÎÚ›ıËΠ̠·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÔ‰È΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 42.768 ÙÂÙÚ. Ì., ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·ÔıËÎÒÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 50.000 ÙÂÙÚ. ̤ÙÚˆÓ. ...¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ∂Δμ∞ Ù˘ ÔÈÎÔ‰È΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÚÔ˜ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·ÔıËÎÒÓ” . ¶ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ÙÔ ÓÂÚfi ·’ ÙÔ Á¿Ï· ϤÓ ÔÈ ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊÔÈ μfiÏÔ˘ “£· ÂÁηٷÏÂÈÊıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ·’ ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÔÈ 2.500 Á·Ï·ÎÙÔÊfiÚ˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·’ ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›ÛıËΠ¯ı˜ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755

™Ù¤Ó„ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

™‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÓÂÚfi ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˘‰Ú‡Ûˆ˜ μfiÏÔ˘ “™ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜ ı· ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÂÓÂÚÁfi ˘‰·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ ı· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛı› Î·È Ì ÙÔ ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ÓÂÚfi ÙˆÓ ¤ÍË ËÁÒÓ Ù˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜, ÔÈ Ô-

°ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ϤÓ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘, Ë Ô‰fi˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ “ÛÙ¤Ó„ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √È ›‰ÈÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·fi ÙË Ì›· “Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ·Ê·›ÚÂÛ ¤Ó· ·ÚÎÂÙfi ˆÊ¤ÏÈÌÔ ¯ÒÚÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Î·Ó¤Ó·Ó Ô‰ËÏ¿ÙË. ∂›Û˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚηÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘, ÏÈÁfiÛÙ„ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ” . ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È “ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·” Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ› ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ô͇ÓÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô...

£. ∫. μ.

11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

ԛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ, ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó 2000 ¤ˆ˜ 2500 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚfi ÛÙÔ 24ˆÚÔ” . √È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ “™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ·ÏÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ÏËÓ ∫˘Úȷ΋˜) ·fi 9 .Ì. ¤ˆ˜ 1 Ì.Ì. Î·È ·fi 5 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 8 Ì.Ì.(ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘). °È· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘” .

Ófi˜ fiÙÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο Ó· ÌÂȈı› ·ÍÈÔÛ‹Ì·ÓÙ·, ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·Ù¿ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÁÈ· ÙÔ 1980 ÛÙ· 2.3002.400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·, ·ÓÙ› ÁÈ· 2.600.000.000 Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊÙ›” .

ªÂÈÒıËΠÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ “¶Ú¤ÂÈ, ÔÌÔÏÔÁË̤ӷ, Ó· ıˆÚËı› ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ ÁÂÁÔ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... ‰È·Ï‡ıËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹, ‹ÚıË Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Î·È ÚÔÎËÚ‡¯ÙËÎ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. §›Á˜ ̤Ú˜, fï˜, ÚÈÓ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ¤ı·Ó ͷÊÓÈο Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ù˘ ƒÒÌ˘, Ë ∂™™¢ ΤډÈÛ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· (43 ¯Ú˘Û¿, 33 ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È 30 ¯¿ÏÎÈÓ·), ·ÏÏ¿ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο: ÙÔÓ ÛÙ›‚Ô Î·È ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË. √È ∏¶∞ ΤډÈÛ·Ó 34 ¯Ú˘Û¿, 21 ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È 16 ¯¿ÏÎÈÓ·. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ë-

ıÔÔÈfi˜ ª·Ù ¡Ù¤ÈÌÔÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Û ÔÏϤ˜ Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ Ô “•Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ °Ô˘›Ï ÿÓÙÈÓÁΔ (1997), ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ŸÛÎ·Ú ·’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘, “∏ ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ƒ¿È·Ó” (1998), “√ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ·ÚÈÔ˜ ƒ›ÏÂ˚” (1999), “™˘ÚÈ¿Ó·” (2005), “√ ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘” (2006) Î.¿. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË °·ÏÏ›·, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 1.700 ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi 180 ¯ÒÚ˜. √ °¿ÏÏÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §ÈÔÓ¤Ï ∑ÔÛ¤Ó, ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2000 ÂÓfi˜ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

“¶¿ÚÙ ڛÛη”

“¶Ú¿ÛÈÓÔ” ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡

ª‹Ó˘Ì· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

¢. ƒ¤·˜: √‡Ù ÌÈ· ·fiÏ˘ÛË ÛÙÔÓ √™∂

£∂™™∞§√¡π∫∏, 10.

M›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì 2.800 ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ

ª∏¡Àª∞ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó·

·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Û ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ΔÔ̤·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË “¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ‰˘ÛÙÔΛ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” ›Â Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ÀÔÛ¯¤ıËÎÂ, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂. ∂ÈϤÔÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ›Â, ‚ϤÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï‡ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ‰·ÈÌÔÓÔÔÈËı› ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ˆ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ›Ӕ. øÛÙfiÛÔ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηı·Ú¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ÛÙË ¯ÒÚ· Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Â› fiÙÈ “fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·ÍÈÔÈÛÙ›· fi,ÙÈ Î·È Ó· ÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ›ÛÂȘ”. ŒÊÂÚ ‰Â ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· οÔÈÔ˘ fiÙ·Ó ¿ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙÚ¿Â˙· Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi › fiÙÈ “Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿Ó ¿ÓÙ· ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·” Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Wall Street ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚ¿Û·Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË È‰È·›ÙÂÚ· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ 11 Ì‹Ó˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯Ù›˙ÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÈÁ¿ -ÛÈÁ¿ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞ÎfiÌË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù·¯ı› Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÈfiÙÈ Ì ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ˘„ËÏ¿ ΤډË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤ÏÏÔÓ Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ∫¿ÏÂÛ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏ· ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. Δ¤ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ Â›Û˘ Ó· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Û ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ıˆÚÔ‡Û·Ì ˆ˜ ‰Â‰Ô̤Ó˜.

£∂™™∞§√¡π∫∏, 10.

ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ¢.ƒ¤·˜ ÙfiÓÈÛ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ÌÂȈı› ηٿ 2.351 ¿ÙÔÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·fiÏ˘ÛË Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ·ÏÏ¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂٷٿÍÂȘ.

°È· fiÛÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚԂϤÂÙ·È ‚‚·›ˆ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ fiˆ˜ Ì›ˆÛË ˘ÂÚˆÚÈÒÓ. ∂›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ 10,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ÎfiÌÈÛÙÚ· ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÔÈ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó. “ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·˘Ù‹ ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √™∂ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Û ‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ‡„Ë” ÂÍ‹ÁËÛÂ. ΔÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ √™∂ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 10,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “∞ÚΛ Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÎÔ›” ÂÍ‹ÁËÛÂ. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ √™∂ -‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 10,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ- ÂÓÒ Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ √™∂ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∂›Û˘, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÚԂϤÂÈ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÔÌ›ÛÙÚˆÓ Î¿ÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. √ Î. ƒ¤·˜ › fiÙÈ Ë Â͢Á›·ÓÛË Â›Ó·È Ô ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ “ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ‚ÈÒÛÈÌÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ”. ¢È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô-

ÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜: “√‡Ù ̛· ·fiÏ˘ÛË, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∞ÎfiÌË, ÂÙ‡¯·Ì ӷ ÌËÓ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜.” ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ √™∂ ı· ÌÂȈı› ηٿ 2.800 ¿ÙÔÌ· ̤ۈ ÌÂٷٿÍÂˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ı· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· “Ì·‡Ú· ‚·ÁfiÓÈ·” Î·È ÛÙ· “Ì·‡Ú· ÎÙ›ÚÈ·” . “™Ù· ’Ì·‡Ú· ‚·ÁfiÓÈ·’ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È ÛÙ· ’Ì·‡Ú· ÎÙ›ÚÈ·’ Ô˘ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ¢›ÓÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ Û ÂÎÙÒÛÂȘ, ‡„Ô˘˜ 85% ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó¿·˘Û˘ ·ÓÙ› ÙˆÓ 24 ˆÚÒÓ Û 28 ÒÚ˜, ηıÒ˜ Î·È ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË.” “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È Ï‹Ú˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ, Ì ÛÙfi¯Ô˘˜, ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂӉȿÌÂÛ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.

∞fi ÙÔ 2011 Ô √™∂ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜ ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √™∂, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӈڛÙÂÚ· Î·È Ô Á.Á. ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ã. ΔÛÈfiη˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real fm. O Î. ΔÛÈfiη˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Ô

√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ - fiˆ˜ › - οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È Èı·Ó¤˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. “ŒÓ·˜ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ fiˆ˜ Ô √™∂, Ì 10 ‰ÈÛ. Î·È ϤÔÓ ¯Ú¤Ô˜, Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢ÁÈ·›ÓÂÙ·È. ¢ËÏ·‰‹ ̤۷ ÛÙÔ 2011 Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı· ¿„ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. √ √™∂ ı· Ì›ÓÂÈ fiÚıÈÔ˜ , ·ÓÔȯÙfi˜ Ì Â͢Á›·ÓÛË ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· Ì›ˆÛË ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi Ì ÙȘ ÙÚÈÂٛ˜, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›·

·fiÏ˘ÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ˆÓ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ÌÂÙ·Á¿ÁÂÈ Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ fiÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Î·È ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı· ¤·ÈÚÓ” ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 2.800 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √™∂ Ì ÙÔ˘˜ 1.000 Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ۇÓÙ·ÍË. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ ‰Â ı· ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ì›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÏÏ¿ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ √™∂, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÚԂϤÂÙ·È ÂȉfiÙËÛË 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÁÈ· ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ı· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛӷ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ.

∏ ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ΔË ı¤ÛË fiÙÈ Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË

ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÍÂΛÓËÛ Â› ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ¡¢ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ™. ∫·Ï·Ê¿Ù˘. “∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÙȘ “Ú¿Á˜” . ªÂ Ì˯·ÓÔ‰ËÁfi, fï˜, ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÙÚ·›ÓÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· “ÂÎÙÚԯȷÛÙ›” . ∫·È, ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ı· Â›Ó·È ˘fiÏÔÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∂ÈÎÚ›ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ √™∂ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô ÙÔ̤·Ú¯Ë˜ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚfiÈη Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. °È· ÙÔÓ √™∂, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008. ∂›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ °·ÏÏÈÎÔ‡˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, ›¯Â ÌÂÈ Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 33% ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ (...) ΔÔ ¤ÚÁÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2009 ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ıÂÒÚËÛ ·Ó¿ÏÁËÙÔ”, ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Real fm. ŒÎ·Ó ‰Â ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ô˘Û›· ¢ڇÙÂÚÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË.

∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

™Â ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ-ÂÍÚ¤˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË £∂™™∞§√¡π∫∏, 10.

Δ√ ÓÔÌÔÛ¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜

ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ - ÂÍÚ¤˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢. ™ÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ‹ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηۛˆÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· ÎÚÈı› ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÂϤÁË ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “™Ô‚·ÚÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÛÔ‚·ÚÔ› fiÌÈÏÔÈ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı¤ÏÔ˘Ó Î·ı·Ú¤˜, ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ï·›ÛÈÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÂÌÏÔ΋˜ ·fi ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Û˜ ηÈ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ı· ¤ÏÂÁ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ¿¯ÚËÛÙ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏϤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·fi ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ∏ Δ›Ó·

ªÈÚÌ›ÏË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. “¶Ú¤ÂÈ - › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - Ó· ‰Ô‡Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. √È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙËÓ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¶·ÌÔ‡ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “£·˘Ì¿˙ˆ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ Û·˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Û·˜, Ô˘ οÓÂÙ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ”. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô Î. ¶·Ìԇ΢, ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÂͤÊÚ·Û·Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ì·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓÔ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˜ ÙÔ Â›¯Â ÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ οӈ ÂÁÒ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfi” . ª›· ·fi ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘

Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” . ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ‰‹ÏˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿: “¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ÍÂÎÔÏÏ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ... ∂›Ó·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ŸÏ˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙȘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Î·È ÙȘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ì” . §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¶·ÌÔ‡ÎË ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi: §. ∫·ÙÛ¤ÏË: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÁÈ·Ù› Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “∂ÓÓÔ›˜ Ì ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, §Ô‡Î·, ÁÈ·Ù› ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” §. ∫·ÙÛ¤ÏË: “Ÿ¯È, Úfi‰ÚÂ, ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÓÓÔÒ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜

∂ÁÎÚ›ıËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ŒÓ· ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ¤Ó·

ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó ‹ Ó· Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ 200 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ ‹ Ó· Â›Ó·È 75 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ Ì 200 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Â͈ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∏ ۇ̂·ÛË ÁÈ· οı Â¤Ó‰˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ı· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹.

¢‡Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ÙÔ˘ ˘. ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ‰‡Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢›Î˘ Î·È Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›Î˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÔȘ ÔÈÓÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ‚›· Ó· ÌËÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È¤Ú·Í ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ £. ¶¿ÁηÏÔ

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ¢ÂÓ Û‹Ì·Ó ϋÍË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 10.

Δ

Ô ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ¤‰ˆÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ “ÂÚÁ҉˔ -fiˆ˜ ›Â- ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “™‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 11 Ì‹Ó˜ ηٷʤڷÌ ÔÏÏ¿, ηٷʤڷÌ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì fiÚıÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ÂÏ›‰· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ï‹Í˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂ÛÙ›·Û Â›Û˘ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηıÒ˜ fiˆ˜ ›Â Ë Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. “∞ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ Ù˘È΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ¢∂£ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ʤÙÔ˜ ‹Úı·ÌÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁÒ‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ ‹ ÈηÓfi˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ χÛÂȘ, ÂÓÒ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙË Ó¤· Ù˘ Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÂÈϤÔÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë Ó¤· ‰ÔÌ‹ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ·ÓÂ·Ú΋˜ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. “£· οÓÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ı· Â›Ó·È Ë ·È‰Â›·, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë “ηı·Ú‹” ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë Ó·˘ÙÈÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹. “™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÌËÓ Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ٷ ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ò˜ ı· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. Œ‰ˆÛ Â›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤Ï-

ÏÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰˘Ô ‰È˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ì›· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘.

¢‡Ô ¢È˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· £¤Ì·Ù· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· £¤Ì·Ù· ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ı· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ Û’ ·˘Ù‹Ó ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂£ £∂™™∞§√¡π∫∏, 10.

™À°∫∂¡Δƒø™∏ Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤ-

Ù˜, ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ Ì·‡Ú˜ ÛËÌ·›Â˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙË ÓfiÙÈ· ‡ÏË Ù˘ ¢∂£ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ √™∂, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. “∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ˙ËÙ¿Ì Â͢Á›·ÓÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ÌÂÛ·›ˆÓ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË. ∂›Ì·ÛÙ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ √™∂ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È 240 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ Ù·ÌÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È 2.144 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂Λ Ú¤ÂÈ Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™) ¡›ÎÔ˜ ∫ÈÔ˘ÙÛԇ΢. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î·È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ √™∂ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó “ÂÈÚËÓÈο” ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-

΢. ∫ÚÂÌÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ófi ÛÙÔ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÌÔ˘Û›Ô. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·ı’fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ΔÂÏÈο Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÍÂÎÚ¤Ì·Û·Ó ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ófi Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ.

ŒÓÙ·ÛË ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ -ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡- Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ˆı‹ÛÔ˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı› ¤ÓÙ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ¤ÎÙ·ÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ √™∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó Ì ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÔΛÓËÙË ÔÚ›·, ÎÔÚÓ¿ÚÔÓÙ·˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ Ì˯·Ó¤˜

ÙÔ˘˜ Ì·‡Ú˜ ÛËÌ·›Â˜, ·fi ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ Î·È ‰È¿ ̤ۈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÈÌÈÛ΋, ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÊÒÓ·Í·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ÌÈ· Î·È ÌÈÛ‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ √™∂, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ª∞∫∂¢√¡π∞ ¶∞§§∞™, fiÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì›ÏËÛ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.

¶fiÏË-“·ÛÙ·Îfi˜” Δ· ̤ÙÚ· Ù¿Í˘ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ μÂÏÏ›‰ÂÈÔ˘ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ı· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË. ™ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∂§.∞™. ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 3.500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÌÔÈڛ˜ ª∞Δ Î·È ª¤ÙÚˆÓ Δ¿Í˘ ı· ΢ÎÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰È·‰Ëψ٤˜, ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ “¢π∞™” Î·È “¢¤ÏÙ·” , Û ÎÔÌ‚Èο ÛËÌ›·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

Î·È ÀÁ›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Ôϛ٘, “‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ï¿ÙË” ÛÙËÓ ·ÓÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÓÒ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ô “‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ¯·Ï¿ÚˆÛË” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔÌˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ ÛÎfiÚÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. “∏ ‰È΋ Ì·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋” ›Â, ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ” , ÚfiÛıÂÛÂ, “fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÚfiÔ‰Ô ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Ó·È ı¤Ì· ˙ˆÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

Δ· Û¯fiÏÈ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ “¶Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Ó· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ Ó· ı¤ÏÂÈ, ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿, Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË” , Û¯ÔÏ›·Û ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. “°È· Ó· Îfi‚ÂÈ ÚÒÙ· ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ó· “‚˘ı›˙ÂÈ” ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÛÙ· ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ÛÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ “·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹” Î·È ÙÔÓ “ÚÔԉ¢ÙÈÎfi” “, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ÙÂÏÈο, ÔÈÔ ·fi Ù· ‰˘Ô ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∂›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi;” , ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜.

¢ËÎÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· fiÛ· ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “∂¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡Û ÙË ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË ÛÙ· Ï·˚ο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÂÙԛ̷˙ Ӥ· ¿ÁÚÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ Ï·fi ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË, ÙfiÙ ı· ¿ÍÈ˙ ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Ù· fiÛ· ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË Ó¤· ı·ÙÚÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” , Û¯ÔÏ›·Û Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. “∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∫·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘ÙÛ¿˜ fiÙ·Ó ·Ó‚·›ÓÂÈ ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ fiÏÔ ÙÔ ı›·ÛÔ” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘. √Í›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¿ÛÎËÛÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™À¡ Î. ¶. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· fiÚıÈ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤Ûڈ͠ÛÙÔÓ ∫·È¿‰· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘” , ·Ó¤ÊÂÚ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ “Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ¤ÓÔÓÙ·È, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· Ô˘ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Î·È Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È” . √ Î. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ˆ˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÙË “Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ Ï·ÙÈ¿˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” , ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ οÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

∂›Ì·ÛÙ ¤Ó· Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÌÌ· ∞£∏¡∞, 10.

“∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Êı·Ṳ́ӷ. ∞˘Ù‹ Ë ÊıÔÚ¿ ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ì ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ 6,8% Î·È ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ªª∂ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ›̷ÛÙ ¤Ó· Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÌÌ·”. ∞˘Ù¿ ÙfiÓÈÛ -ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ-105,8. ∂¤ÎÚÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ Î. ∞. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂› Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË ¡¢, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ “ÂÁÒ Â›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÈÏ¿ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘, Ó· ÏËÁÒÓÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘”. ∫·È ÚfiÛıÂÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡¢: “¶fiÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ Δ·ÙÔ‡ÏË Î·È fiÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¢Ú¿ÎÔ; ∂›Ó·È Î·È ı¤Ì· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜. Œ‰ˆÛ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ì ÎÔÈÓÔ‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ¡· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÌË Á›ÓÂÈ “Ú¿ÛÈÓÔ˜” Ô ¯¿ÚÙ˘. ¢ÂÓ Â΂ȿ۷ÌÂ, ‰ÂÓ Ȥ۷ÌÂ, ‰ÂÓ ˙ËÙ‹Û·Ì ·ÓÙÈ·ÚÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó”, ›Â. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‚ÚÒÌÈÎÔ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ æˆÌÈ¿‰Ë”. “√ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ™·Ì·Ú¿˜ Ì‹Î ÛÊ‹Ó· Î·È Ù· ‰È¤Ï˘ÛÂ. ¢ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜, ·ÏÏ¿ Ô μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÙfiÛ˜ ÁÂÓȤ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹”, ›Â. ∂¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ÙÔ §∞√™ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ı· ηÙ‚¿ÛÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ˘Ô„‹ÊÈÔ -Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË- ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ Î·È ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ∫ÈÏÙ›‰Ë. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫ÒÛÙ· ∫ÈÏÙ›‰Ë › fiÙÈ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª¿ÎË μÔÚ›‰Ë Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÚÔ¯ÒÚËÛ ¤Ó· ‚‹Ì· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜: “£¤Ïˆ Ó· ÚÔÛٷ٤„ˆ ÙÔÓ ª¿ÎË ·fi ÙËÓ ·Á˘ÚÙ›· Î·È ÙËÓ ·ÏËÙ›·. ΔÔÓ ‹Ú· ·fi ÙËÓ ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹, ‰¤¯ÙËη ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· “¿ÎÚ·”. ∫¤Ú‰ÈÛ fï˜ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ̤۷ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ŸÙ·Ó ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, οÔÈÔÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢ÂÓ ı· ·Ê‹Ûˆ Ó· “ı¿„Ô˘Ó” Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙÔÓ ª¿ÎË. ¢ÂÓ ı· ·Ê‹Ûˆ Ó· ÌÔ˘ ‚¿ÏÔ˘Ó Ù·Ì¤Ï· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ì·È Î·È ‚Ϥˆ ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· blogs...”.

™ABBATO 11 ™E¶TEMBPI√À 2010

£· Û˘˙ËÙËı› Ì ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

ª¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ÙÚ‡· ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ... Ì ÛÊÚ·Á›‰· ¶··‰‹ÌÔ˘!

Δ

ÔÓ ÙÚfiÔ Î¿Ï˘„˘ Ù˘ “ÙÚ‡·˜” ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ - ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÈÛıËÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 8,1% ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· - ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË - ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ· ‰ËÏ·‰‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÎÏÈÛË Î·È ÔÈ· Ú¤ÂÈ Ó· “ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó” ÛÙÔ 2011, ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ· Û ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË” ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË Î·Ù·ÓfiËÛË ˆ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚfiÛıÂÙ· - ‹ “ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ӷ”, ηٿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ̤ÙÚ· ÚÔ μƒÀ•∂§§∂™,10. ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, T˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÙÚÈ¿˜ Ì·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ∂ÈÚ‹Ó˘ ÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ∫·Ú·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ (Û.Û. Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ οı Ӥ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È “··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜” Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ). ¶ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó, fï˜, ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË Ï‹„Ë Î¿ÔÈˆÓ “·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ “̤ÙÚˆÓ” - fiˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ - ·ÓÙ› ÙÔ˘ 2011 - ‹ ÌÈ· Ó¤· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ı· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ 2011. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Â¤ÌÂÓ·Ó ˆ˜ Ë ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ 30% ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 11% ÛÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 23% Â›Ó·È Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Î·È ··Ú·›ÙËÙË, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· ÂÙڤϷȷ. ¢ÂÓ ·¤ÎÏÂÈ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‹ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉȿÌÂÛË Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿, ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ μڢͤÏϘ, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‹ÈÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈË Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 800 ÂÎ. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 400 ÂÎ. - Â‰Ò fï˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈ˙·Ó ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ Ôχ, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÂ·Ú΋ - ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô: ™ÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ 2009 - ÎÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â͈‰›Îˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÏËÚÔÊÔÚËı› ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ› ÁÈ· 13,7% ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ 14,1% (Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ¤-

ÓÙ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜). ¶Ú·ÎÙÈο ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 8,1% ÌÔÏÔÓfiÙÈ Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ë ‡ÊÂÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ - 4,5% ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

º˘ÛÈο, ÙÔ ÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÂÈ - ›Ù ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›Ù fi¯È. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· “ÂӉȿÌÂÛË” ·ÔÛÙÔÏ‹, Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ - ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∂¿Ó, ÏÔÈfiÓ, ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Î·È Ë ÔÏÈÁˆÚ›· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ë ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÈÔÔÈÂ›Ù·È - ¯ˆÚ›˜ ÚËÙ¤˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ - Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ó Ôχ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜, ˘„ËÏfi‚·ı̘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ Â›Ó·È “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÓfiËÙÔÈ” fiÛÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· “Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” Ì ÛÙfi¯Ô Ù· ËÈfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ - ¤ÏÂÁ·Ó, ı· ÚÔ¸¤ıÂÙÂ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› - οÙÈ Ô˘ ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ˘ÛÙÂÚ› ۯ‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·Ú¿ ÙÔÓ Î·Ïfi ‰ÚfiÌÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È - Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı›. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Û˘ ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒıËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, fiÙ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ - ÎÈ ÂÎÛÊÂÓ‰fiÓÈÛ·Ó ÛÙ· ‡„Ë Ù· spread Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ·ÎfiÌË ÎÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÕÍÂÏ μ¤ÌÂÚ - Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ∑·Ó - ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ - Ó· ˘ÂÚ·Ì˘Óı› ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ¯ÚÂÔÎÔ›· (ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ÚÔˆı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ “ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘). ™ÙȘ μڢͤÏϘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ “ı· ÂÈÛÙ› ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË” ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ·˘Ùfi, ¤ÏÂÁ·Ó, ÎÈ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ, §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ “fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ”. √È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ∞ı‹Ó·˜ - μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ‰ÈfiÙÈ “Â›Ó·È Î·È ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ∂˘Úˆ·›Ô˜”...

∂·Ê¤˜ Û ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ı· ¤¯ÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

∂›ÛËÌÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙȘ ∏¶∞ ∞£∏¡∞, 10.

∂›ÛËÌÔ Ù·Í›‰È ÛÙȘ ∏¶∞, ·fi ÙȘ 18 ¤ˆ˜ ÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ Û ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ °ÎÈÔ˘Ï, Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÙÔÓ °° ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó. ™ÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ. ∂›Û˘, ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ™Ùfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÃÈÏÈÂÙ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ 65˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ·ÌÂÚÈηÓÔ‚ڷ˚ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ™ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ÃÈÏÈÂÙ›· Î·È ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ·¤˙˘. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ, ı· ·Ú·Î·ı›ÛÂÈ Û Á‡̷ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ, fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜. ™ÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ηÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· Û˘Ó·-

ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ Î·È Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÎÙfi˜ ·fi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ͤÓÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜, ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÔÌÔÁÂÓ›˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÍ›ˆÛ˘ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ΔÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ÛÙË ‰ÂÍ›ˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ªÈÏ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘.ΔËÓ ¶¤ÌÙË Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ 65˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËÁ¤Ù˘. √ °° ÙÔ˘ √∏∂ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Á‡̷ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛˆÓ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ·ÙfïÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ∏¶∞.ΔÔ ‚Ú¿‰˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. √ÌÈÏËÙ‹˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘

¢ÚÔ‡ÙÛ·˜. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ͤÓÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Î·È ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË. ∂›Û˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¡∞Δ√, ∂∂ Ì ∏¶∞ Î·È ∂∂ Ì ƒˆÛ›·.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ¶·Ú¿ ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ª·Ó ∫ÈÌÔ˘Ó - ÃÚÈÛÙfiÊÈ· - ŒÚÔÁÏÔ˘. ∫·È ¤ÚÛÈ ÂȉÈÒ¯ıËΠӷ Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °.°. Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î. Δ·Ï¿Ù, ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· “Ó·˘¿ÁËÛ”, fiˆ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ÂÂȉ‹ Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÎÈ fi¯È ˆ˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. √ Î. ŒÚÔÁÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÌÂÙ¿ ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. ∂›Û˘, ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢È¿Û΄˘ Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂. ™ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛӘ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ °.°. ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¡Ù¿Ô˘ÓÂÚ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔÚÈÁÌÔ› Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜

™À¡: “∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì·” ηٿ ΔÛ›Ú· ∞£∏¡∞, 10.

Δ

Ô “∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì·”, Ù¿ÛË ÙÔ˘ ™À¡, Ì ̷ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ™À¡ Î·È ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ÂÈÙ›ıÂÙ·È ¤ÌÌÂÛ·, ·ÏÏ¿ Ì ۷ʋÓÂÈ· ηٿ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÂÓˆÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, Ì ÛÙfi¯Ô, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ›, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ™À¡, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È Ï·ıÂ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜. ∞ÔÎÔڇʈ̷ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì·” , ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ∫¶∂ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÔÈ Ôԛ˜ “Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™À¡-™Àƒπ∑∞ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ‹‰Ë ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È - Û ÙÚ·Áˆ‰›·, Ì ‰‡Ô „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Èı·Ó‹ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿Û·Û‹ ÙÔ˘”. √È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ¤ˆ˜ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·›Â˜ Ô‡Ù ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ “∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁfiÓÈ̘, Û˘ÓıÂÙÈΤ˜, ÚÔˆıËÙÈΤ˜ Î·È ÂÓˆÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ÂÊ’ fiÛÔÓ ˘‹Ú¯Â ‰È¿ıÂÛË ·’ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, ¿ÁÔÓ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙÂÓ¤˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ Î·È ÂÈηÏ›-

Ù·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ ¡¿ÓÙÈ·˜ μ·Ï·‚¿ÓË, Ô˘, fï˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ∫¶∂ ÙÔ˘ ™À¡. ∂›Û˘, ÙÔ “ƒÂ‡Ì·” Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. ΔÔ “∞ÚÈÛÙÂÚfi ƒÂ‡Ì·” ıˆÚ› fiÙÈ, ·Ú’ fiÏ· Ù· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜, ÔÈ ‰È¯·ÛÙÈΤ˜ ¤ˆ˜ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ·ÚΛ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ·›ÛıËÌ· ÂÓˆÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜, “Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™À¡ Ó· οÓÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚÒÙË ·˘Ù‹ ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË, Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi Ó‡̷ ÂÓˆÙÈ΋˜ ÚÔۋψÛ˘ Ô˘ ı· ‚ϤÂÈ ÌÚÔÛÙ¿”. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ “ƒÂ‡Ì·” ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘, fiˆ˜ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ì Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™À¡.

¢ËÏÒÛÂȘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘ ¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ηıÒ˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ì ÙÔ ™À¡, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙÔ˘, ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÎψÛÙ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·-

Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. √ ∞. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Ì ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ (¡∂Δ 105,8) ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “™ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰È¿Û·ÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ, fï˜, Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ....”, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·È ‰È·Ù‡ˆÛ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ˆ˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. øÛÙfiÛÔ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ™Î¿È, Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰Ô-

ÓÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂χıÂÚË ∞ÙÙÈ΋” . ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ › fiÙÈ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË “ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ™À¡ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞. ∞Ï·‚¿ÓÔ˘ ˆ˜ ΛÓËÛË Ô˘ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∫·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Áη›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜.

ÎÈÌ·Û›· Î·È fi¯È ‰È¿Û·ÛË, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·˘Ùfi ı· ÙÂı› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Î¿ı ÏÂ˘Ú¿ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â› ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ∂›Â, ·ÎfiÌË, ˆ˜ Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÁÈÓÂ, ·ÊÔ‡ ›‰Â ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·fi ÙË ÓÂÔÏ·›·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿-

“™˘ÁÁÓÒÌË” ·fi ¶··‰ËÌÔ‡ÏË ™˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›, ˙‹ÙËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ “¶ÚˆÈÓ‹ ∂ÓË̤ڈÛË” Ù˘ ¡∂Δ.

∂ȉfiÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÙ› Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™μμ∂ £∂™™∞§√¡π∫∏, 10.

Δ∏¡ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·-

ÓÂÚÁ›·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™μμ∂) ¡. ¶¤ÓÙ˙Ô˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ô ¡. ¶¤-

∞£∏¡∞, 10.

Δ√ Ï·›ÛÈÔ “ÎÔÈÓ‹˜ ¿Ï˘” ÁÈ·

ÙËÓ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙË ÊÙˆ¯‹ ·ÁÚÔÙÈ¿, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›·” ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ (¶·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ), Ù˘ ¶∞™∂μ∂ (¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ∞ÓÙÈÌÔÓÔˆÏȷ΋ ™˘Û›ڈÛË ∂ÌfiÚˆÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ), Ù˘ ¶∞™À (¶·Ó·ÁÚÔÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË), ÙÔ˘ ª∞™ (ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ) Î·È Ù˘ √°∂ (√ÌÔÛÔÓ‰›· °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜). “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ΛÓËÌ· ¿ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÂÈı·Ú¯›·˜ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ Ô Ï·fi˜ Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ΔËÓ ÎÚ›ÛË Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, Ë ÓÂÔÏ·›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜

ÓÙ˙Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ™μμ∂ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ “·ÓÙ›ıÂÙ· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘” . ΔfiÓÈÛ Â›Û˘ fiÙÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ¤‰Ú· ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂ-

ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ·ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÌËÓ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ¿ÌÂÛÔÈ Î·È ¤ÌÌÂÛÔÈ ÊfiÚÔÈ (fiˆ˜ Ë ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞) Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ΔfiÓÈÛ ˆ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·

Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù·, Ô ™μμ∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ¶∞ª∂, ¶∞™À, ¶∞™∂μ∂, ª∞™, √°∂

¶Ï·›ÛÈÔ “ÎÔÈÓ‹˜ ¿Ï˘” ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ô °. ¶¤ÚÚÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Â›Û˘ Î·È ‹Ú·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶∞™À Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ‡Ù·˜ Î·È Ù˘ ¶∞™∂μ∂ Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ÃÈfiÓ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √°∂ ∫·ÏÏÈfiË ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ª∞™ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ú·Û΢¿˜. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ “Ô Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘, Ô˘ Û˘ÓËÁfiÚËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜” , ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ “Û˘Ì‚È‚·ÛÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ËÁÂÛÈÒÓ” Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ÎÂÓÙÚÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· “ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ-

‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ” ÙÔ˘ “Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘” Î·È ÙÔ˘ “ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” , ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜, ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ, ·Ó¤ÚÁˆÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÊÙˆ¯ÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙË ÊÔÚÔÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, Î.Ù.Ï. “ªÂ ̤وÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÌÔÓÔÒÏÈ·, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Ù· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ∂.∂., ηÏԇ̠۠·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Û ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘, Û ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈ-

ÛÂȘ, ÛÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ı· ÎÏÈ̷Έı› Ì ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

Îfi Ï·›ÛÈÔ ‰Ú¿Û˘, Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ οÏÂÛ·Ó Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒ-

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ·ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· ∞£∏¡∞, 10.

√π ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ô

‚·ıÌfi˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î.Ï. ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË, ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ·ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ·, ÁÚ·Ê›· Î·È Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‹ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ, ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÒÚ˜: ·) ∞fi 19.00 - 22.00 ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ë̤ڷ. ‚) ∞fi 11.00-13.00 ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. Á) ª›· ÒÚ· Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ‰) ¢Âη¤ÓÙ ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ÒÚ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜. ∂›Û˘, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ·ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ Û ÂÚ›ÙÂÚ· ‹ ¿ÏϘ ηٷÛ΢¤˜, Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Û οÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ ¯ÔÚËÁËı› ¿‰ÂÈ· ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ∂›Û˘, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ·ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ·, ÁÚ·Ê›· Î·È Ô¯‹Ì·Ù· Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÂÊfiÛÔÓ ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ô›ÎÔ˘˜ ¢ÁËÚ›·˜ ‹ Û¯ÔÏ›·. ∞ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 70 D.B. ÛÙËÓ ËÁ‹ ÂÎÔÌ‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ·ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ·fi ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ·, ÁÚ·Ê›· Î·È Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

OGGI

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 201-205

Ã∂πª∂ƒπ¡∞

25/9

∂ø™ ∞¡¢ƒπ∫∞ ∫∞π °À¡∞π∫∂π∞ ∂¡¢Àª∞Δ∞

ª∂ ∂∫¶Δø™∏

50%


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 “æ·Ï›‰ÈÛÌ·” ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ¢∂∏ ·fi ƒ∞∂ ∞£∏¡∞, 10.

™∂ “„·Ï›‰ÈÛÌ·” ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂), Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ∞¶∂-ª¶∂, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ƒ∞∂, Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ˘fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ¡. μ·ÛÈÏ¿ÎÔ, ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂÛfi‰Ô˘, Ô˘ ˙ËÙ¿ Ë ¢∂∏ ηٿ 6 %, ·fi 74,5 Û 70 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ·, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÈÛËÁËı› Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÛˆÓ. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂÛfi‰Ô˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÔfiÙ ˘¤‚·ÏÂ Ë ¢∂∏ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ˆÊ¤ÏËÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÙ·ÛË, Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜, Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›, ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÌˉÂÓÈÛÙ›, Ë Ì›ˆÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· Ù· Û›ÙÈ· Ì ˘„ËϤ˜ ηٷӷÏÒÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ηٷӿψÛ˘. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷӷÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜. ∏ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È, Â›Û˘, Ó· ÂÈÛËÁËı› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¢∂∏ Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηÙËÁÔڛ˜ ηٷӷψÙÒÓ Û 13, ·fi 30 Î·È ϤÔÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·.

∏ ™˘Û›ڈÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ

ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Âͤ‰ˆÛÂ Ë ™˘Û›ڈÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “¶Ï·ÁÂÚ¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜”, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. √È ÙÚfiÔÈ Î·È ÔÈ ËÁ¤˜ ‡ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi, Ô˘ ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈÏÔÁ‹. ...∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¶∞™∫∂, ¢∞∫∂, ¢∞™, ·ÓÙ› Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁÒÓÙ·˜, ·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÚÈÓ ·’ fiÏ· ÛÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜”.

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

£Ú·Û‡Ù·ÙË ‰È¿ÚÚËÍË ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ

ÕÚ·Í·Ó Ù· Ù¿Ì·Ù· ·fi ÙËÓ IÂÚ¿ MÔÓ‹ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘

Δ

¿Ì·Ù·, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 100.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ¿Ú·Í·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤ÁÈÓ - ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ - ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó fiÏ· Ù· Ù¿Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ·ÁοÚÈ, Ô‡ÙÂ Î·È ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÏȤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ Â›Û˘ ·Í›·˜.

∏ ‰È¿ÚÚËÍË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ŒÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚ¤· . πˆÛ‹Ê ∫·ÙÛÔ‡Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· Ó· ÙÂϤÛÂÈ È‰ÈˆÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂›Ó·È Â›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÓ·¯Ô›, Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î¿ÔÈÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‡ÔÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡. ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Î·È ¤‰Ú·Û·Ó Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ŒÛ·Û·Ó ÙȘ ÚÔı‹Î˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ù¿Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ·ÊÔ‡ ‹Ú·Ó fiÏ· Ù· Ù¿Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. ¶Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ù·Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ ¯Ú˘Û¿ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È·, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·, ·Ï˘Û›‰Â˜, Ô˘ ¿ÊËÓ·Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ ‰È¿ÚÚËÍË ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·-

Ó¿ÎÚÈÛË. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Û‹Ì·ÓÛ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. √È ÌÔÓ·¯Ô›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙË ıÚ·Û‡Ù·ÙË ·˘Ù‹ Ú¿ÍË Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È - fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ¯ı˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - Ë ¶·Ó·Á›· “Ó· Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ Ù· Ù¿Ì·Ù¿ Ù˘” . ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÔÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1794 Î·È Â›Ó·È ·fi Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Û΢ÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È

ÔÏÏ¿ πÂÚ¿ ∫ÂÈÌ‹ÏÈ·, fiˆ˜ ÕÁÈ· ÔÙ‹ÚÈ· Â¿ÚÁ˘Ú·, ·ÚÙÔÊfiÚÈ·, ‰ÈÛοÚÈ· Î·È Ï·‚›‰·, ÂÍ·Ù¤Ú˘Á· Î·È ÙÚ›· ¢·ÁÁ¤ÏÈ·, Ô˘ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ - Â˘Ù˘¯Ò˜ - ‰ÂÓ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó. ™ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ¤¯Ô˘Ó ·ÔıËÛ·˘ÚÈÛı› ·ÙÚÈ·Ú¯Èο ÌÔÏ˘‚‰fi‚Ô˘Ï·, ÛÈÁ›ÏÏÈ· Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, 107 ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ¤ÓÙ˘· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ 17Ô˘ Î·È 18Ô˘ ·ÈÒÓÔ˜, ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔÚ›ÙÔ˘ Î.Ï.. ∏ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, fiÔ˘ ˘„ÒıËΠÙÔ 1807 ÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ Ë ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ¡ÂÒÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔÔ 1794 ÔÈ ·ÁÈÔÚ›Ù˜ ÌÔÓ·¯Ô› ¡‡Ìʈӷ˜ ÛԘ Î·È °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÛÙ·Ì¿Ù˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÙfiÙ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó “¡¤Ô ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ” ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. ΔÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1806, ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔÓ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ηٿ

ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ηٷʇÁÈÔ ¿ÔÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∂‰Ò ۯ‰ȿÛÙËÎÂ, ¢ÏÔÁ‹ıËÎÂ Î·È ˘„ÒıËÎÂ Ë ÚÒÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ¡ÂÒÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ‰fiıËÎÂ Ô fiÚÎÔ˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, °È¿ÓÓË ™Ù·ı¿, ¶··‚Ï·¯¿‚· Î·È ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1807. ™ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ıÈÌÔ, Ô ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÂÓÒ ÛÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¶·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Ù˘ ∂ÈÎÔÓ›ÛÙÚ·˜. Δ. ∫.

£· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔÓ √∞∂¢

•ÂÎÈÓ¿ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÔ¯ÈÎfi Â›‰ÔÌ· ∞£∏¡∞, 10.

Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ˘-

Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙÔÓ √∞∂¢, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ›Ù ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÚÔÒıËÛ˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ (∫¶∞2) Î·È ÙȘ ΔÔÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, ›Ù ̤ۈ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ

(∫∂¶), ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ. ∏ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô 15 ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÙËÁÔÚÈÒÓ: √ÈÎÔ‰fiÌÔÈ, Ï·ÙfiÌÔÈ, ·Û‚ÂÛÙÔÔÈÔ›, ÏÈÓıÔÔÈÔ›, ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙ˜, ‰·ÛÂÚÁ¿Ù˜, ÚËÙÈÓÔÛ˘ÏϤÎÙ˜, ηÓÂÚÁ¿Ù˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ˘Ô‰ËÌ·ÙÂÚÁ¿Ù˜, ÌÈÛıˆÙÔ› Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘, ¯ÂÈ-

ÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÛηÙÈÎÒÓ-·Ó˘„ˆÙÈÎÒÓ- Ô‰ÔÔÈËÙÈÎÒÓ-ÁˆÙÚËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ËıÔÔÈÔ›, Ù¯ÓÈÎÔ› ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ‚ÔËıÔ› ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ı¿ÙÚÔ˘, ٷ̛˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ı¿ÙÚÔ˘, ÌÈÛıˆÙÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÛÌ˘ÚȉÂÚÁ¿Ù˜. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙËÓ 10/9/2010, Ô˘ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ·ÛÎÔ‡Û·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÂÔ¯ÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· ÂÊ’ fi-

ÛÔÓ Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó (·ÚÈ· Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋) Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª Î·È Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 486,84 ¢ÚÒ. ŸÛÔÈ Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ·fi 11/9/10 Î·È ÌÂÙ¿, Î·È ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, www.oaed.gr.

“∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ì·ı‹Ù¢·Ó” ·ÂÊ¿ÓıË ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì stage ∞£∏¡∞, 10.

Δ√ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË

‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Ì stage ¿ÓÔÈÍ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ, Ë ÔÔ›· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ˘fi ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·” , ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, οÓÔÓÙ·˜ Û·Ê‹ ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙË Ì·ıËÙ›·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›¯Â ÛÎÔfi ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛ‹

ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ‹ ÙËÓ Â·ÓÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ Â› ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¢Îfiψ˜ ηٷÓÔËÙÔ‡. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ʇÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiϘ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ó¤ÂȘ (fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜)” . ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ¤Î·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ó· ÛÙÂϯÒÓÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ô √∞∂¢ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÏÒ˜

ÌÂÛÔÏ·‚› ÛÙË Û‡Ó·„Ë ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì·ıËÙ›·˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔÙÔ‡ ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (¢∂∫) Ù˘ 23˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009 Ô˘ ÂΉfiıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢∂∫ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘‹ÚÍ ηٿʈÚË Î·Ù¿¯ÚËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ì·ı‹Ù¢·Ó, ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ηٿ Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Î¿Ï˘Ù·Ó ¿ÁȘ ηÈ

‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ηı’ ˘¤Ú‚·ÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Î¿ı ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÌÂÚÒÓ ȤÛÂˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Î·È ÎÚ›ÓÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘˜” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÊÚ·ÁÌfi Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÌÔÓÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ı¤ÙÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó “˘ÂÚ-

‚¿ÏÏÔÓÙ· ˙‹ÏÔ” , ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ó¤Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ™Â ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °. ¡ÙfiÏÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÓÈÌÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ √Δ∞ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚÔÛˆÔ·ÁÒÓ ı¤ÛˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

∂·Ê¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

∂ÓË̤ڈÛË ·fi μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ª·‚›‰Ë

√ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÏfiÁÔ˘ Û ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi

ÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î.Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ¶. ª·‚›‰Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ¢‹ÌÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ›¯Â ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. √ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ô‡ÙÂ Î·È ¯ı˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌË ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶. ª·‚›‰Ë˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÏÔÁ‹ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË, ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘” . ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ·Ú¯Èο Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ √Δ∞ Ô˘ ı· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ıÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË. ∂›Û˘, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙËÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ·¤Ê˘Á ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· ‰ÒÛˆ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÌÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·ÎfiÌË, ·ÏÏ¿ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ÙËÓ ı¤ÛË ÌÔ˘. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Û·Ê‹˜” . øÛÙfiÛÔ, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰È¤ÚÚ¢Û ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË fiÙÈ ÙËÓ ÌÂı·‡ÚÈÔ

¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. “¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ԇÙ ¤ÌÌÂÛ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÂÚ› ‰È΋˜ ÌÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ‰È΋˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜. £· ‹Ù·Ó ¿ÎÔÌ„Ô ÁÈ· ̤ӷ Ó· ·Óԛ͈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ı· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¤Íˆ ·fi οı ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ

Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. ŸÙ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ ÂΛÓÔ˜ ı· ÙÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ. øÛÙfiÛÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÚˆÙ‹ıËΠηٿ fiÛÔ ¤ÁÈÓ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ. “√˘‰¤ÔÙ ٤ıËΠ˙‹ÙËÌ· ÚfiÙ·Û˘ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·” , ·¿ÓÙËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ:

“∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÙȘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ı· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó Â›Ì·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ı· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹Ûˆ fiÛÔ ÌÔÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ÕÚ· ÏÔÈfiÓ Ó· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ÚfiÏÔ˘˜ ·fi ÙÒÚ· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÓÙȉÂÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ Î·Ïfi Î·È ·Ó ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙfiÙ ı· ‰Ô‡Ì Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. °È·Ù› ÚÔ¸fiıÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ‚Ô‹ıÂÈ·. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ fiÛ· ÌfiÚÂÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Î·È ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÙËÓ ÁÓÒÛË, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿, ı· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó Î·È fiÙ·Ó ÂÎÏÂÁÒ” .

™Ù‹ÚÈÍË ª·‚›‰Ë Û ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë ›¯Â ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÙÔÓ›˙Ô-

ÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÏÔÁ‹ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË, ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÚÈ˙È΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰Ëı›. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔÓ 6Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ›. ™’ ·˘Ù‹, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÏÔÁ‹. √ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·fi ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ” .

™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹

¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ¢∂¡ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘. √ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤Î·Ó ›Ûˆ ¯ı˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ TRT Î·È ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ¶Ôχ˙Ô. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈÎÚ›· ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ‚¤‚·È· ηӤӷ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ˆ˜ ÈηÓfi, ÙfiÛÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ Î. ºÒÙË. ™ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ·¤‰ˆÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÍÔ˘Û›·, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÁΈÓÈÛÌfi Ù˘

‚¿Û˘...ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î. ΔÛÔ‡Ú·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÌÈ·˜ Î·È ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ¶∞™√∫. “ΔÔ ¶∞™√∫ ¤Î·Ó ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜. ∂ÁÒ Â›Ì·È Á¤ÓÓËÌ·- ıÚ¤ÌÌ· ¶∞™√∫. ¡· Ì·˜ Ô‡Ó ηı·Ú¿ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ Î·È ‰‡Ô ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË, Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ™À¡ ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” . ∂ÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Ô˘

ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â¿Ó ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÚfiÏÔ, ı· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ. ¶·Ú·‰¤¯ÙËΠÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ

Û·ÊÒ˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ı¤ÏËÛ ӷ “Â΂ȿÛÂÈ” ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÚԂ› Û ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, fiÙ·Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ¿Ú·˙ ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· Ô‰ËÁËı› Û ÌÈ· ÂÎÏÔÁ‹ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο” . ∂›Û˘ ¯ı˜ Ô Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ “¿‰ÂÈ·ÛÌ·” Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔÓ Î. ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË ‹Ù·Ó οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÎÔÌ„Ô, ˆÛÙfiÛÔ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎÂ Â¿Ó ÌÈÏ¿ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ η٤‚ÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “∂ΛÓÔ˜ ÌÈÏ¿ Ì·˙› ÌÔ˘....” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ...ÎÔÌ„‹ ‰‹ÏˆÛË ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË

ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê¿ÓËΠηı·Ú¿ fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· “‚‹Ì·Ù·” ÙÔ˘ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ı· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·. √ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ¿ÓÙˆÓ ÙÔÓ Ó˘Ó Ó· ÌËÓ Î·Ù¤‚ÂÈ “·ÓÙ¿ÚÙ˘” .

™Δ√¡ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈfi ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ·ÓÔȯٿ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·ÓÔȯً˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Î·È ÚfiÙ·Û‹˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÌÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ªÔ‡Ù· Î·È ∞ÛÙ¤ÚÈÔ ƒÔÓÙÔ‡ÏË. ªÔ˘ ÚÔÍÂÓ› fï˜ ÂÓÙ‡ˆÛË Ë “ÛÈÁ‹” ·Ó fi¯È Ë “Ê˘Á‹” , ÙÔ˘ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÌÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡! ™Â fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿, Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜, ··ÓÙÒ Â˘ı¤ˆ˜. ∞Ô‰¤¯ÔÌ·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ì ÙËÓ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡ÌÂ...fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È. μ‚·›ˆ˜ Ë ÂÓË̤ڈÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Î·Ù¿ ÌfiÓ·˜.... ∂ÈÛËÌ·›Óˆ, fï˜, ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛˆÓ: ∏ ÌÂÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÌÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔÓ ÁfiÓÈÌÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿, ÛÙÔ “‰È· Ù·‡Ù·” , ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ χÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ “ÛËÌÂȈÙfiÓ” Î·È ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ. ∞ÏÏÔ›ÌÔÓÔ fï˜ ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ·Ó·Î‡ÎψÛË ‰È·ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È ÌfiÓÔ!” .


M·ÁÓËÛ›· 12 ∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∂ȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ƒ∞°¢∞π∞ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÌÂ

ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÚԂϤÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ·fi ¯ı˜ Ë ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó fiÏ· Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· Î·È Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÊÚ¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ μfiÏÔ˘ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 18...25ÔC. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË ÙÔ˘ Î. £ÂÔÊ¿ÓË Δ·ÎÔ‡‰Ë, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 18...25ÔC. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ¿ÓÔ‰Ô (25-260C).

∫·ÎÔηÈÚ›· ·fi Ù· ‰˘ÙÈο

∂ȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ (11 Î·È 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘, ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÙË ‰˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ‰˘ÙÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙË ‰˘ÙÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜), ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô-™ÔÚ¿‰Â˜. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, Î·È ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó.

¶ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞. ¡¿ÓÔ˘ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ Û 7 ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 9-10 ™Â٤̂ÚË, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË ¡¿ÓÔ. “∏ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ·fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ 300 ·È‰È¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È 30 ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜. ™Â ·˘Ù¿ ‰Â Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ - ÛÙËn ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ˆÓ, ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜, ÌÂÙ·Ó·ÛÙfiÔ˘Ï·). ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” . √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡¿ÓÔ˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ÌË Û·„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó

∞Ô¯‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

Ҥ

¢΋ ·Ô¯‹” ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ï‚·ÓÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î. Δ·Ê¿È ∂‰Ô˘¿Ú‰, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 150 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” . ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. Δ. ∂‰Ô˘¿Ú‰ “˘‹ÚÍ ̛· ΛÓËÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ó· ÌËÓ ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì·˙Èο ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË Â›Ï˘Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “À‹Ú¯Â Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÁÈ· Ó· ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ¯¿ÛÂÈ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŒÙÛÈ, ·fi ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi 1000 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 150” . ∂›Û˘ Ô Î. Δ·Ê¿È ∂‰Ô˘¿Ú‰ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È “ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ô˘ ϤÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “§fiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÚÈıÌfi ÂÓÛ‹ÌˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÂȉ‹ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯Ô˘Ó Û›ÙÈ. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·È‰È¿ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, οÓÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ “·Ú¿ÓÔÌÔÈ” Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ: ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (∞Ï‚·ÓÔ›, μÔ‡Ï-

¶·Ú·‰fiıËÎÂ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ”

Á·ÚÔÈ Î.Ï.) ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· ¯ÔÚËÁËı› Ë “Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·” , ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÍ·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÛÙ· Δ›Ú·Ó· Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÈÔ ÔÏ˘¿ÚÈıÌË ÂıÓfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ·Ú¯È΋ ÂÍ·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ó·ÚÎÔıÂÙÔ‡Û ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·Ófï˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 500.000. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ì›·˜ ·ÓÙ› ‰‡Ô ηÚÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡ÓÙÌËÛË ÙˆÓ

ÚÔıÂÛÌÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ ı· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ (·›ÙËÛË Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ˘Á›·˜, ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ‰‹ÏˆÛË ¤Ó·Ú͢ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î.Ï.). ªÂ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ “ÂȉÈ΋ ‚‚·›ˆÛË” ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi fiÙÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ 5 - 6 ÌËÓÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‰›‰ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi Ë ÙÂÏÈ΋ “Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·” ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ˘fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (Ó· ÌËÓ ˘Ô¤ÛÂÈ Û ÔÈÓÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î.Ï.).

™Â Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘

ªÂı·‡ÚÈÔ ÔÈ ·ÁÈ·ÛÌÔ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¢À√ Ë̤Ú˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ‚È‚Ï›·. ™Â Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÛÙ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È 3Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 ÙÔ Úˆ›. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 2010 2011 ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 9:45.Ì. ™ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ

Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ 13Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 8.15 ÙÔ Úˆ›. ∞fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ó· ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›·. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÛÙ· ÂÍ‹˜ Û¯ÔÏ›·:

™ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ (ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ™‡ÚÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 130). ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ 3Ô Î·È 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ù· ÔÔ›· Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ 25 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ™ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ô ·ÁÈ·-

ÛÌfi˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›. ∂›Û˘ ÛÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ë Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ 10.30 ÙÔ Úˆ›. ∞fi ʤÙÔ˜ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙ›ÚÈÔ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ŒÎÙÔÚÔ˜. ∞fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ. ∂›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›·. ™ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ÂÛÂÚÈÓfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. Ãı˜ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶À™¶∂ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ÎÂÓ¿ ÔÈ 30 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ‹‰Ë ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘. º.™.

ª∂ ÂÏÏÈ‹ ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·Ú·‰fiıËÎÂ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÓÂÚfi, ·ÚfiÙÈ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Â›¯·Ó ‰È·ÙÂı› ·fi ÙÔ °’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢, Â›Ó·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Î·È ¯ı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘ËÚÂÛȷ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡∞ª Î·È ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÊÂÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› χÛË. Ãı˜ ηٷÁÁ¤ÏıËΠÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ٷ ‰›ÎÙ˘· Î·È ·˘Ùfi ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ì ÙȘ ıÂÔÌËӛ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Ãı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ÙËÓ ªԇʷ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÚÔ¯¤˜ ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∞ÌÔ‚Ô‡ Ì ÓÂÚfi. ∞Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÊËÛÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËηÓ, ˆÛÙfiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˘‰ÚÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÔÈÎÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. ∏ ÌÂϤÙË ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ ‰ÂηÂÓÙ¿ÌËÓÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠ¯ı˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜. “√ ‰‹ÌÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Î·È ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, Ì ‰Èο ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠100.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁˆÁfi Ô˘ ·ÔηχÊıËΠ·fi ÙȘ ıÂÔÌËӛ˜. √ ·ÁˆÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎ·Ï˘Êı› ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È¿‚ÚˆÛË. ∏ ÌÂϤÙË ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ÏÂ ¤ÚÁ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ì·ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‚Úԇ̠¯Ú‹Ì·Ù·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ

∫¿ÏÂÛÌ· ∂∫μ - ∞¢∂¢À ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË, ·¢ı‡ÓÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ӷ˘ÏˆÌ¤Ó· ψÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 2.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ªÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‹‰Ë ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù·ÊfiϷη ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ¢ËÌfiÛÈˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ Ô √™∂, ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙Èο Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û‹ÌÂÚ·

™¿‚‚·ÙÔ, Ë̤ڷ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi οÏÂÛÌ· Ì·˙È΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ·Ó¯Ù› ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÊfiÚو̷ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÌÂ

‚¿Ó·˘ÛË ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ÊÙËÓ¿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ò˜ Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù·, ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‚·ÛÈο ·Á·ı¿, ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·. ÃÚ¤Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÔÚ¢Ù› Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ Î·È ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜.

™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó fiÛ· Ì ·ÁÒÓ˜ Î·È Ì ı˘Û›Â˜ ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∏ ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· Á›ÓÂÈ Ì ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Ô‡ÏÌ·Ó Ô˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 2:30 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤-

ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ∞¢∂¢À ·ÔÊ¿ÛÈÛ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙȘ ¤ÍÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·ıÌfi Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜. ΔÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 2.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. Δ¤ÏÔ˜, ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙȘ ‰‡Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

ŒÓ·ÚÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ô¯‹

™ÙȘ 11.000 ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ªÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ∂ø™ Î·È 80 ˘Ôı¤ÛÂȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›-

˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË ÛÙ· ÈÓ¿ÎÈ· οı ‰ÈηۛÌÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙË Ó¤· ‰ÈηÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ “¤ÌÊÚ·ÁÌ·” ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ ÙÔ 2003 Î·È 2007, ÔfiÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηٿıÂÛ˘ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË Ê¤ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·‰È΋̷ٷ Ù· ÔÔ›· ʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ÙÔ 2005 Î·È ÌÂÙ¿, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ·Ó·‚ÔϤ˜. ŒÙÛÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÂΉ›Î·Û˘ ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·. ΔÔ Ó¤Ô fï˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ Ë̤ڷ, Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜. “Δ›ÔÙ ·Ôχو˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂȉÂÈÓˆı› ‰Ú·Ì·ÙÈο. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ fi-

ÁÎÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Ù·ıÂÚ‹ ·‡ÍËÛË ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ 2010 ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 13.000 ¤ˆ˜ 14.000 ÌËÓ‡ÛÂȘ. Œˆ˜ ÙÔ 2007 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ 12.000 ÂÙËÛ›ˆ˜, fï˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û˘Ó¯‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ·‡ÍËÛË. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌËÓ‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÎÏÔ¤˜ Î·È Ó·ÚΈÙÈο. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ‰ÈÂÙ›· ÔÏϤ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜-ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ·ÓÙȉÈ˘. π‰È·›ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂΉ›Î·Û˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÔÈÓÈο Î·È ·ÛÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘

μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ - Û οı ‰ÈοÛÈÌÔ - ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 35 ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ 110 ÛÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜. ∞fi ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ fï˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ◊‰Ë Û ÔÏÏ¿ ÈÓ¿ÎÈ·, Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ 84. ™ÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÍÂÂÚÓ¿

ÙȘ 120. ÀÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓ¿ÌÈÛË ¤ˆ˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛˆÓ, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶ÔχÌËÓ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ “¤ÌÊÚ·ÁÌ·” ÛÙ·

ÈÓ¿ÎÈ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂΉ›Î·Û˘ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ¿ÁÁÈ˙ ٷ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÒÚ·. ™Ù· ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙË ‰ÈÂÙ›·, fï˜ Ë Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ‰ÈηÛÙÒÓ) Ô‰ËÁ› Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Û ÂÓÙ·ÂÙ›·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ 2003 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÔÈ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜. º·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô Î·ı¤Ó·˜, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, 2.000 Î·È ϤÔÓ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. ΔÔ 2004-2005 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ÎÚ·Ù‹ıËΠÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 12.000, ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜. ΔÔ 2006 ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ 13.000, ÂÓÒ ÙÔ 2007 ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ 14.000. ΔÔ 2008 ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ̛· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ 14.000 ÌËÓ‡ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2010 ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÂÚ›Ô˘ 11.000 ÌËÓ‡ÛÂȘ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¡¤Ô ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË À¶∂°ƒ∞º∏ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú-

¯Â›Ô ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë Û‡Ì‚·ÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞, Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 540.000 ¢ÚÒ Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜ 2ı¤ÛÈÔ˘ ÓËÈÈ·ÁˆÁ›Ԣ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰‡Ô ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÌÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ·›ıÔ˘Û·˜ ‡ÓÔ˘ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ηٷÛ΢‹ 4 WC ÓË›ˆÓ, 1 WC ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ, 1WC ∞ª∂∞, ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰ÔÌË̤Ó˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 295 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ 106 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ÁÈ· ·Ôı‹Î˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 12 Ì‹Ó˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi Ù· Ó‹È· Î·È ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘. “∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ ∂™¶∞, ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ÂÍ‹ÓÙ· ·È‰È¿ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ Ó¤· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ÙÔÈ: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ §‡ÎÂÈÔ ÛÙË °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ÙÔ 17Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ 2Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘” . ΔÒÚ· Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÚȤگÂÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 O °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿‰ÂÈ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·›ÙËÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂Î ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ó¤Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ super market ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi„ÂȘ ȉ›ˆ˜ ÛÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ô˘ ‹ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È (ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÌ‚·‰Ô‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙˆÓ 300 ÙÂÙÚ. ̤ÙÚˆÓ ı· Û˘˙ËÙËı› Û ÂfiÌÂÓÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ë ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÚÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛıËÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÍÂοı·ÚË Î·È ¯ˆÚ›˜ ·Û¿ÊÂȘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Û·˜ ÎÔÈÓÔÔÈÒ ÙËÓ ¶’4795/14-9-09 ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¢/ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÚÔÛıËÎÒÓ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜, ¤Ú·Ó ·fi ÙÔÓ Î¿ı Ì˯·ÓÈÎfi ͯˆÚÈÛÙ¿, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÒÙÈÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ (¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ) ·fi ÙȘ “Ì˘ÏfiÂÙÚ˜” ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∞fi fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Í·Ó¿ÓÔÈÍÂ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ ı· ÙÔ “¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó” ÔÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ “ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ” .

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢.™. ¢∂À∞ªμ ™∂ ηıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (2.30Ì.Ì.). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ, Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 2009 Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2007- 2013 ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜” , Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,2 ÂÎ. ¢ÚÒ.

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ

√È ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∂Ê‹‚ˆÓ

ª

 ÏÔ‡ÛȘ ÂÌÂÈڛ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ϤÔÓ §˘Î›Ԣ Ô˘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ. ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, Ù· ÚfiÙ˘· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ù· ÙÚˆÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ë Î·ÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹Ù·Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂Ï›‰· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Î·È ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ, ‹Ù·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚È¿˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏÔ‡Û˘ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë £ÂÔ‰ÒÚ· °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù· §Â˚ÌÔÓ‹ ·fi ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Î·È ∂¶∞.§. Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜. °ÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ıÂÙÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ÂÓÒ ÂȉÈÎfi ÛÙfi¯Ô ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÌÈ·˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÁÚ·Ù‹˜ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ οı ̷ıËÙ‹ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ˙ÂÈ °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ” Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· “¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¢›Î·ÈÔ” Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ‰›ÓÂÙ·È ÂÈÚfiÛıÂÙÔ Î·È Â‡ÏËÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÙÔ Ì¿ıËÌ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚È¿˜ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË °’ Δ¿ÍË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ¤ÁÚ·„ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔ Ï·ıÂ̤ÓÔ ÚfiÙ˘Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. “ΔÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ›-

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚È¿˜

μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏÔ‡Û˘

ª·ÚÁ·Ú›Ù· §Â˚ÌÔÓ‹

£ÂÔ‰ÒÚ· °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË

Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ›. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÛˆÛÙfi ·˘Ùfi. °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ·, ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. Δ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÛÙÚ·Ê› Ô Ó¤Ô˜ Û ·˘Ù¿ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Î·È fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. ∞ÎfiÌË Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ Î¿ÔÈˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆӔ ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ Ì·ıËÙ‹ ı· ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚÂ

Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÔÈ›·, ¤Ó· ÙÔ̤· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ·ÊÔ‡ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏÔ‡Û˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ÂÌÂÈÚ›· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ, ηıÒ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· οÔȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. “ΔÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏ‹ıËη ÛÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ, ‹Ù·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÊ˂›·˜ Ù· ÔÔ›· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ·. ∞‚‚·ÈfiÙËÙ·, ¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ›Ûˆ˜ οÔÈÔÈ Î·È ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜.

ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÁÈ· Ó· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ; “¡·È” ··ÓÙ¿ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜.

™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∏ ª·ÚÁ·Ú›Ù· §Â˚ÌÔÓ‹ η٤ÁÚ·„ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiˆ˜ Ë ÌË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÛÙ›ڷ˜ ÁÓÒÛ˘, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌË Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ηıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜. “™ÙË μÔ˘Ï‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯· ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, fiÔ˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ·ÔÚÚ¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ·fi ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi.

√ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ∏ £ÂÔ‰ÒÚ· °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Δ¿Í˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. “◊Ù·Ó ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›·, ·ÊÔ‡ ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ ·fi‰ËÌÔ ÂÏÏËÓÈÛÌfi Î·È Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ‰ÔΛÌÈfi Ù˘ ÂÛÙ›·Û ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ. “√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› Ó¤ÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ‰ÂÓ Ï¤Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ı· ¤ÚÂÂ, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ” ÛËÌ›ˆÛÂ.

¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ô˘Û›· ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙË °’ §˘Î›Ԣ

∂ÏÏ›„ÂȘ Û ۯÔÏÈο ‚È‚Ï›· Èڛ˜ Ù· ‚È‚Ï›· Û ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ °’ §˘Î›Ԣ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ·, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙ·Ï› ÙÔ 15% ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÛÙ¿ÏË ÙÔ 91,5% ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ·fi Ù· 60 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ŒÎ‰ÔÛ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ (√∂¢μ), ÙÔ 87% Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ·

Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· fï˜ Â›Ó·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î. πˆ¿ÓÓÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· 15% Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Û °˘ÌÓ¿ÛÈ·, °ÂÓÈο Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂı› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. Δ¤ÙÔÈ· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë μÈÔÏÔÁ›· μ’ §˘Î›Ԣ, Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ù· ƒËÙÔÚÈο ∫›ÌÂÓ· μ’ §˘Î›Ԣ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ °’ §˘Î›Ԣ. √ ›‰ÈÔ˜ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙÔÓ √∂¢μ

ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ fiÙ ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‚È‚Ï›·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Á›ÓÂÙ·È Û ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î. ™. ¶·Ù·‚¿Ï˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ 91,5% ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∞fi Ù· 126 ›‰Ë ‚È‚Ï›ˆÓ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù· 115. Δ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙÂη ‚È‚Ï›· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù‡¯Ë ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È ÁÈ’ ·˘-

Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ù· ¢ËÌÔÙÈο Î·È Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ï›Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ÂÍ‹˜ Δ¿ÍˆÓ: μ’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡: Ï›Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. °’ Δ¿ÍË: °ÏÒÛÛ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¢’ Δ¿ÍË: ª·ıËÌ·ÙÈο ÙÚ›ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÂÙÚ·‰›ˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂’ Δ¿ÍË °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ΔÛÔÏ¿ÎË, °ÏÒÛÛ· ÙÚ›ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ‚È‚Ï›-

Ô˘ Ì·ıËÙ‹. ™Δ’ Δ¿ÍË: °ÏÒÛÛ· ÙÚ›ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. °È· ÙË °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘. øÛÙfiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ΔÛÔÏ¿ÎË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ø˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 21Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ªÂ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ·Ú·‰fiÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

∫ÏÈ̿ΈÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ª

 ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ì ÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ Â›‰ÔÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο 27 ÊÔÚÙËÁ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÎÔÌ‚fiÈ Î·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Á›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

√È È‰ÈÔÎً٘, Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜, ı· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ Ú‹ÙÚ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ·Ó ÎÈÓËıÔ‡Ó ÓÔÌÈο Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. √È È‰ÈÔÎً٘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ Û ÌÔÓ‹ Ê¿Ï·ÁÁ· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ 27 ÊÔÚÙËÁ¿. ªÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Û˘Óԉ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‰È‹Ïı·Ó ÎÔÚÓ¿ÚÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ §·Ú›Û˘, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË, π¿ÛÔÓÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, Ì ηٿÏËÍË ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡. ∏ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙË Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı› ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ, ‰ÈfiÙÈ Ë ΔÚÔ¯·›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘. √È È‰ÈÔÎً٘, Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË,

·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· ÌÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Î. ∑‹ÛË ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ “ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ™Â ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÚ›˜ Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë Â›Ù·ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Ó·ÎÏËı› Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ı· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.

™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· ÂÎÙfi˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “√ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ‰È¿ Ù˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÓÔÌÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ô ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÛÙ›, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ›¯·Ì ηٷϋÍÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ-‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË, ·ÔÙÂÏ› ÂÌ·ÈÁÌfi. ∞Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙÔÈ ‰›¯ˆ˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚԇ̠ηْ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ: -√È ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ¿‰ÂȘ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ·-

ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¯ÔÚËÁËı¤ÓÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Û οı Ӥ· ÂÙ·ÈÚ›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛʤÚÂÈ. -¶Úfi‚ÏÂ„Ë ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ÒÛÙ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. -ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ º.¢.Ã, Ó· Â›Ó·È Ù˘ ·˘Ù‹˜ Ù¿Í˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ÎÔÈÓÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ‚˘Ù›·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‚˘Ù›ˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50&. -°È· ÙȘ Ӥ˜ ÂΉȉfiÌÂÓ˜ ¿‰ÂȘ, ·ÈÙÔ‡ÌÂı· ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·, Ó· ηıÔÚÈÛı› Î·È Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ 35% Ù˘ ·Í›·˜ οı ηÙËÁÔÚ›·˜ ¿‰ÂÈ·˜ º.¢.Ã. -¡· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› fiÙÈ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· º.π.à ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 4.000 ¯ÈÏÈÔÁÚ·Ì̈Ó, ‹ÙÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ, ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÏÔÈÔ›. -¡· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ, ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. -ÕÌÂÛË ¿ÚÛË Ù˘ Â›Ù·Í˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛË ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ ‰È·‚ԇϢÛË. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜, ·Ú¯¤˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜. ªÂ ·ÁÒÓ˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ”.

∂ÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·˘ÙÔ„›Â˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ª√§À¡™∏ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ Ô-

Ú›˙ÔÓÙ· Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· η٤ÁÚ·„·Ó ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª Û ·˘ÙÔ„›Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ‡·ÚÍË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ì ‚ÔıÚÔχ̷ٷ, Ô˘ ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ “ª¿Ó·˜” Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ı· ÂÈ‚ÏËı› ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·fi Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÂÓÒ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË ı¤ÛË “∫·Ó·Ï¿ÎÈ”. “§fiÁˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â¤ÌÂÈÓ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î¿Ùˆ ·fi •ÂÓ›· Î·È ·fi ÂΛ Ù· χ̷ٷ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Ú¤Ì· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ú¤Ì· ª¿Ó·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Û˘ÏÏÂÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎÂ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi˜.

√È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “Δ·Íȿگ˔, ›Ûˆ ·fi ÙÔ •ÂÓ›·, fiÔ˘ ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÛÈÌÂÓÙÔÛÙڈ̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∂Λ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÚ›· ÊÚ¿ÙÈ·. ΔÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1970 , ÂÓÒ Ù· ‰‡Ô ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “Δ·Íȿگ˔ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ

ÏÔ‡ÎÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙ‹Ú·. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘ÏÏÂÎÙ‹Ú· Ô˘ ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ ‚ÔıÚÔχÌÌ·Ù· Î·È Ù˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÚÈÓ 250 ¯ÚfiÓÈ·. “ŒÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙË ÌË ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì οÙÔÈÎÔ Ô˘ Ì·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÂÚÓ¿ ڤ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚˆı› Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ê·Ú‰·›ÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fiÁÂÈÔ˜ Û˘ÏÏÂÎÙ‹Ú·˜ (‰ÂÍ·ÌÂÓ‹). ∂ÓÙÔ›Û·Ì ÙËÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È Ï¿‚·Ì ‰Â›ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Ï¿‚·Ì ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÎfiÌË ÛËÌ›·. ∞˘ÙÔ„›· ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ó·Ï¿ÎÈ fiÔ˘ ÂΛ ˘‹Ú¯Â ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡, ‰˘ÛÔÛÌ›· Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ·ÏÏÔȈ̤ÓÔ. ∂Λ ‚Ú¤ıËΠ·ÁˆÁfi˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 30 ÂηÙÔÛÙÒÓ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ì ·fi ‰‹Ì·Ú¯Ô Ú¤ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

ÓÔ ¤ÚÁÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·. μÚ¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Î·È ‰˘Ô Ï·ÛÙÈÎÔ› ۈϋÓ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ Ô˘ η٤ÏËÁ·Ó ÛÙÔ Ú¤Ì·. ¶‹Ú·ÌÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ‰Â›ÁÌ· Î·È ·fi Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿. ∂›Û˘ Ï¿‚·Ì ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Ú¤Ì· Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë Ì ÙÔ Ú¤Ì· ª·Ó·˜ ¿Óˆ ·fi ™Ù·ÁÈ¿Ù˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· fiÛ· ÏÔ‡ÎÈ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· ÎÔÔ‡Ó Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÒÛÙ ӷ ÂÎÏ›„ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚Â› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ¢π∞°ø¡π™ª√ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÀÔ„ËÊ›Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·, ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ Ӥ˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Î·È ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Î·È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.papatolias.gr ‹ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: yp.per.thessalias@gmail.com.

∫·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÛÙÔ π∂∫ ÙÔ˘ √∞∂¢ ∞¶√ ÙÔ π∂∫ √∞∂¢ μfiÏÔ˘

·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È, fiÙÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 20102011 Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û˘ÌÏËÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: 1. ∫ÔÌً̈˜-Δ¯ÓÈÎfi˜ ¶ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ∫fiÌ˘ (Á’ ÂÍ¿ÌËÓÔ) 2. Δ¯ÓÈÎfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ∂ÁÎ/ÛÂˆÓ (Á’ ÂÍ¿ÌËÓÔ) 3. Δ¯ÓÈÎfi˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ √¯ËÌ¿ÙˆÓ (Á’ ÂÍ¿ÌËÓÔ) 4. ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوӢËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ŒÎÊÚ·Û˘ (·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ) 5. ¢ÈÔ›ÎËÙÈÎfi Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ™Ù¤Ï¯Ԙ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ) 6. Δ¯ÓÈÎÔ˜ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì ¶ÔÏ˘Ì¤Û· (MULTIMEDIA) (Á’ ÂÍ¿ÌËÓÔ) √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ∞ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ §˘Î›Ԣ ‹ ¶Ù˘¯›Ô˘ Δ∂∂ μ’ ∫‡ÎÏÔ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ‹ ∂¶∞.™ ‹ ∂¶∞.§., ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÛÙ· π∂∫ ÙÔ˘ √∞∂¢ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ π∂∫, flÚ· 08:00-14:00, ¢/¡™∏: ∞ıËÓÒÓ 64 Δ∏§.: 24210-60744.


M·ÁÓËÛ›· 16 ΔÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Ì ÂÈϤÍÈÌÔ ÔÛfi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 155.830 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜ ÙÔ ™ÒÌ· ı· ÎÏËı› Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈηÈÚÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ∏ Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È ˙ˆÓÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 60 Ì‹Ó˜ Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2015. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 155.830 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi, ÔÈ 58.920 ¢ÚÒ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ∂™¶∞ ÂÓÙ¿¯ıËÎÂ Î·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¯ˆÚÈ΋˜ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÓÔȯÙÒÓ fiÏÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È ˙ˆÓÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 54 Ì‹Ó˜ Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2015. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 128.829 ¢ÚÒ.

∏ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ú¿Î·Ì„˘ ∞ÓÔȯÙfi ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ·Ú¿Î·Ì„˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ó· ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÁÎÏËı› ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

™ABBATO 11 ™E¶TEMBPI√À 2010

ŒÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›·, Û 20 ̤Ú˜ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÔÈ ›Ó·Î˜ Ì ÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË

850 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· 54 ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 850 ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Á· ÙȘ 54 ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Û 20 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÔÈ ›Ó·Î˜ Ì ÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ·ÏÏ¿ οÔÈÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ‰È¿ıÂÙ·Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢·ÚÈÒÙ˘ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ‚Á¿˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˆ˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·. ∂›ÁÂÈ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰‡Ô ‹ Î·È ÙÚÈÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÙÔ ∂∫∞μ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011. ™ÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ

™ÈÚÔ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜. ∂ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÚfiÏ˄˘ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. °È· ÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘“™ÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 10.000 ¿ÙÔÌ·. ∏ Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û οı ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ó·Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛ˘. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ı· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‚‚·›ˆÛË Ë ÔÔ›· ¤ÌÌÂÛ· ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Ó¢-

ÌÔÓÔÏfiÁÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ÙÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ. “√˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Ó· ÌÂÙ·‚› Û οÔÈÔÓ Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. ∫ÈÓËÙ‹ ªÔÓ¿‰· Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÙ¿ Ù·Ì›ˆÓ √¶∞¢ (¢ËÌÔÛ›Ô˘), ™ÙÚ·ÙÔ‡, ΔÀ¢∫À (‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ), ΔÀ¢∂ (‰ÈÎËÁfiÚˆÓ), Δ∞™ (Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁڿʈÓ), Δ™ª¢∂ (Ì˯·ÓÈÎÒÓ) Î·È ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ·Úı› ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ›·ÓÈ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ·fi Ù· Δ·Ì›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂȉfiÙËÛË Â›·Ó ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› Û ËÌÂÚ›‰·

∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ‰È·ÎÔ‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜

¢

˘ÛÔ›ˆÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Î·È ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÂȉfiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. Δ· Û¯¤‰È· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √™∂ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Û ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÈıÂÙÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ √™∂ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ .“ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ηٿ 2.200 Ì ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ı· ʤÚÂÈ ›Ûˆ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ, fï˜ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË fiÔ˘ Î·È ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ›¯Â ÔÈÎÙÚ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô È‰ÈÒÙ˘ ‰ÂÓ Â¤Ó‰˘Â ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·‡ÍËÛ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÚÔοÏÂÛ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÔ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ· Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË, ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Û fiÏÔ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô μfiÏÔ- §¿ÚÈÛ· Î·È ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·Ï· -∫·Ï·Ì¿Î·. ∞˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ μπ¶∂ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘”, ›Â.

∂ȉfiÙËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ √ Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √™∂,fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ. “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÒÓ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·Ï¿ Ó¤·. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ¶¿ÙÚ·- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË∞ı‹Ó·- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √È ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ¿ÏϘ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ı· ÂȉÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ∫·Ù¿ fiÛÔ fï˜ ı· ÌÔÚ› ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÂȉÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·Ï·- ∫·Ï·Ì¿Î·, ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈΤ˜, . ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˜- §¿ÚÈÛ·, ԉ‡ԢÌ ÚÔ˜ ÂȉfiÙËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·”, ‰‹ÏˆÛÂ.

√ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ √™∂ Î. °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· .“Δ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ù· ¯Ú¤Ë Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÚÈÔ˘˜ ·›ÙÈÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ·ÚÈ· ·ÈÙ›· ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ”, ›Â. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÊÙËÓ¤˜ Î·È Î·Ï¤˜ ˘ËÚÂۛ˜. “∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηıÒ˜ η̛· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Î·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ 2/3 ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. “Œ¯Ô˘Ó ÂÈ fiÙÈ fiÛ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ı· ÎÔÔ‡Ó Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiˆ˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ 2/3 ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘- §¿ÚÈÛ·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ôχ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ‹ ı· Ù· Îfi„Ô˘Ó”, ‰‹ÏˆÛÂ.√ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™Î¿ÁÈ·ÓÓ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈıÂÙÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋

·fi ÙÔÓ √™∂ Â¿Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ‰È·Ûˆı›. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √™∂ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›̷ÛÙ Û ÌÈ· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. ∏ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ 2011 ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ Â›Ì·È ˘¤Ú Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ‰›ÎÙ˘·, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂÏ·Ù›·”, ›Â. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙ› Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÂȉfiÙËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ÙÔÈ΋, ·ÛÙÈ΋-ÚÔ·ÛÙȷ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Îϛ̷η, Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ·ÈÚÂÙ¤˜ ϤÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ-

·Î¤˜ ·Ú¯¤˜ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ.

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡∞ª ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ: - ∫·Ï·Ì¿Î· - ™È¿ÙÈÛÙ· - ∫Ô˙¿ÓË Î·È ∫·ÛÙÔÚÈ¿ (Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ ∞Ï‚·Ó›·˜), Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 160 ¯ÏÌ. - (¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› 10 ÌÂϤÙ˜). -∫·Ï·Ì¿Î· - πˆ¿ÓÓÈÓ· - ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 160 ¯ÏÌ. - (¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› 8 ÌÂϤÙ˜). ª’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·Úı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÎfiÌ‚Ô ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¿Ô„Ë, Î·È ı· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Â›Û˘ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜ - ∞ÂÚÈÓfi, ·fi ÌÂÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Û ηÓÔÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ηıÒ˜ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ·fi μfiÏÔ - ∞ÂÚÈÓfi ÚÔ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (Ô˘ ı· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘). ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ϤÓ ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

ªÂȈ̤ÓÔÈ Ù˙›ÚÔÈ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ Ë Î›ÓËÛË ™

Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· Î˘Ì¿ÓıËΠʤÙÔ˜ Ë ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙo Ï·›ÛÈo Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (¢∂£), ÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (•∂∂). øÛÙfiÛÔ ·Ó Î·È Ë Î›ÓËÛË Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙ· ›‰È· Â›‰·, ÔÈ Ù˙›ÚÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 20%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ “ηٷÛÙÚÔÊ‹” ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Ù˘¯fiÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ º¶∞. ªÈ· ÚfiÛıÂÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÙȘ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηٿÚÚ¢ÛË, ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. “√ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞”, ηٷϋÁÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∏∞ΔΔ∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ªÂ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î‡ÏËÛÂ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ (+ ‹ - 5%), Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ •∂∂ ÛÙË ¢∂£. ∏ ̤ÛË ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÎÈÓ‹ıËΠÂ›Û˘ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ (+ ‹ - 5%), ˆÛÙfiÛÔ Ë Ì¤ÛË ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ÙÈÌ‹ ‰›ÎÏÈÓÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÂÚ›Ô‰Ô (πÔ‡ÏÈÔ˜, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜) ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓË (¯ÂÈÚfiÙÂÚË) 20%. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ù˙›ÚÔÈ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ-··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ •∂∂ ÔÈ Ì¤Û˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ‰›ÎÏÈÓÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·È¯Ì‹˜ (πÔ‡ÏÈÔ˜, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜) ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ 136-144 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 160 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô, 102-108 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 120 ¤Ú˘ÛÈ, 85-90 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÙÚÈÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 100 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ Î·È 72-68 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ηٷχ̷ٷ ‰‡Ô ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 80 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ë Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙ¿ ·fi 1015%. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ë ÙÈÌ‹ Û ‰›ÎÏÈÓÔ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ‹Ù·Ó 165 ¢ÚÒ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· 82 ¢ÚÒ (Ì›ˆÛË 50%).

“∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹” Ù˘¯fiÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ “∫·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì Ì›ˆÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· Â›Ó·È Ù· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¤ÛÙˆ Î·È Î·Ù¿ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ·‡ÍË-

∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·

ÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÙÈÌÔÏÔÁÈ·Îfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô º¶∞ ÁÈ· Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 4% Î·È 8% (πÛ·Ó›· 4%, ΔÔ˘ÚΛ· 8%, ∫‡ÚÔ˜ 5%, ª¿ÏÙ· 5%, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 5%)” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ (∏∞ΔΔ∞) Î. ª. ∫·Ì¤ÓÔ˜. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ, fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô º¶∞ Â›Ó·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰·, .¯. °ÂÚÌ·Ó›· 7%, √ÏÏ·Ó‰›· 8% Î·È °·ÏÏ›· 5,5%. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ì¤ÓÔ, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ÚÈ-

ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ù· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ 11%, ÂÓÒ Ù· Ú·ÎÙÔÚ›· ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ (ÚÔÌ‹ıÂÈ·) ÛÙÔ 23%. “ÀÔÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Û˘Ìʈӛ˜ ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì º¶∞ 11%. ∞Ó ·˘ÍËı› ÛÙÔ 15% ‹ ÛÙÔ 18% ‹ ·ÎfiÌË ÛÙÔ 23%, ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ÙÔ ÎÏ›ÓÔ˘Ì Ì 100 ¢ÚÒ Û˘Ó 11 ¢ÚÒ º¶∞, ı· ÙÔ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·. ∞Ó ·˘ÍËı›, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ÚÔηÏ› ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ∏ πÛ·Ó›· ·Ú’ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÎÚ›ÛË, Ì›ˆÛ ÙÔÓ º¶∞ ·fi 6% ÛÙÔ 4%. ∂Ì›˜ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Â›¯·Ì ÛÙÔ 8%, ÙÔ ‹Á·Ì 11% Î·È ÙÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ¿Ì ·Ú·¿Óˆ”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫·Ì¤ÓÔ˜.

∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·›ÛıËÙË ÛÙȘ ÙÈÌÔÏÔÁȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ΔfiÛÔ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, fiÛÔ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›·, ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Ô‰ËÁ› Û Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘, ¿Ú· Û Ì›ˆÛË ÂÛfi‰ˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. √È ÂÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ΢ڛˆ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ¤¯ÂÈ Î·Î‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 10%, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚıËηÓ, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÂÎ

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜) ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫. §Â‚¤ÓÙ˘, ÛÙo Ï·›ÛÈo Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Ù˘ ΔÛ¯›·˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ì¤ÓˆÓ μÔ‡ÚÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â¤Ó‰˘ÛË 5 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Camping ÙÔ˘ ∂.√.Δ., ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û “Monte Carlo” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ª·Ú›Ó· ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛηÊÒÓ, η˙›ÓÔ, ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì ȷ̷ÙÈο Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜, ·ÎfiÌË Î·È Disneyland ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ∞ÛÈ¿Ù˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∞ÎfiÌË ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È Î·Ù·Û΢‹ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ̤۷ ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙ· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·.

™ÙÔ ÛÈÏfi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ºÂÚÒÓ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,22 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·Ï·ÌÔÎÈÔ‡ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ •∂∫π¡∞ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ Ë ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ηϷÌÔÎÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ÛÈÏfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ºÂÚÒÓ. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,22 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ 0,08 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÈÙËÚÒÓ, Û Â›Û˘ ·˘ÍË̤ÓË ÙÈÌ‹ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ. ŒÎÏÂÈÛ ·fi ÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ ·Ú·Ï·‚‹˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ηϷÌÔÎÈÔ‡ ÛÙÔ 0,22 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, Ì ÙÔ˘˜ ·-

Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ÛÈÏfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ºÂÚÒÓ. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÔÈÔÙÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË μfiÏÔ˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 0,08 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÛÙÔ 0,22 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ ·Ú·Ï‹ÊıËΠ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ÛÙÔ 0,14 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó

··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi ˘ÁÚ·Û›·, ηıÒ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂȉÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ÍËÚ·ÓÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÏfi, Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Ó· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·Ú·Ï·‚‹˜. “•ÂÎÈÓ¿Ì ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Ï·‚‹˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ηϷÌÔÎÈÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ “Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,22 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Ó· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÈ΋ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. √È ÔÛfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Î·È ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ̤ÏË Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜

Ì‹Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÎËÚ˘¯Ù› ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË μfiÏÔ˘ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÈÙËÚÒÓ. ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÙÈÌ‹, ηıÒ˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 0,18 Ì 0,20 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ·ÈÛıËÙ¿ ·˘ÍË̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̤ÏË Ù˘ fiÙÈ ı· ηٷ‚ÏËı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ì ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ-

ÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ›¯Â ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10/9, Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ¢. ∫·ÓÙfiÏ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ∫·ÓÙfiÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ-·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¤¯ÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙȘ 12.15 ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÔ˘ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌfi Îϛ̷ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. ª·ÎÚ‹, ÛÙȘ 13.15 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ Â·ÈÓ¤ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏÔÁ‹˜ Ù˘, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘.

∫¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ™∂ Ó¤· Ë̤ڷ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È·

ÒÚ· Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ ÂÙ¿ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ·ÚοÎÈ ÙÔ˘ √™∂, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ È¯ı˘·ÁÔÚ¿. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Î¿ı ΔÚ›ÙË ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË.


M·ÁÓËÛ›· 18

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

∞‡ÍËÛË ·ÚÈıÌÔ‡ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ΔÔ˘ π∫∞ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ڇıÌÈÛË fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

∞À•∏™∏ ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·-

ıÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ 2010, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ·ÚÂfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ “ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Êı¿Û·Ì ÛÙÔ˘˜ 250 ÓÂÊÚÔ·ı›˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÈÌ· Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 40%, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌfiÚÂÛ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔÓ ‰‡Ô ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ Î·È Ë Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. √ ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ (∂√ª) ·‰Ú·Ó› Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÌÔۯ‡̷ٷ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ӥ˜ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ οÔÈˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ë‹ Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË fi͢Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” . ∂›Û˘ Ô Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Ï˘Û˘ οÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ “ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·ÈÌÔοı·ÚÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 21 ÓÔÛËχÙÚȘ, Û˘Ó ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ 16 ÓÔÛËχÙÚȘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ‚ÔËıÔ‡ ı·Ï¿ÌÔ˘ Î·È ÙÚ·Â˙ÔÎfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ‹Úı·Ó Ù· 10 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ’ ·˘Ù¿. ŒÙÛÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÏÈ¿ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ËÏÈΛ·˜ 10 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ∞ÎfiÌË, ÂÂȉ‹ Ë μ’ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÔÓ¿‰· ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÓÂÊÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÓÔÛËÏ›·˜” . £. ∫. μ.

∞¤¯Ô˘Ó Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ï¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ڇıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›‰ÂÙ·È Î·È Ì¤¯ÚÈ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂. Ÿˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È, Ë Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ó· ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙÒÛÂˆÓ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤Ú4ˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (√∞∂∂) Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ıÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

¶Ôχ ÌÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ π∫∞ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· ‰‡Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ 5.000 ÂÚ›Ô˘ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ π∫∞, ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20-30% ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ˘·¯ı› ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ı· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ π∫∞, ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, fiÛÔÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÌÈÎÚ¿ ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ê·ÓÙÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜. ΔÔ π∫∞ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ·ÙÔÌÈο ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Û ÔÊÂÈϤÙ˜, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜. “ªfiÏȘ ‚‚·Èˆı› Î·È ÎÔ› οÔÈ· Ú¿ÍË, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ̤¯ÚÈ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË, ÙfiÙ ¯¿ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘” , ·Ó¤ÊÂÚ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ π∫∞. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÚԂϤÂÈ ·ÚÔ¯‹ ¤ÎÙˆÛ˘ 80% Â› ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ‹ ¤ÎÙˆÛË 60% Â› ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ 36 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û È-

∞ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ √∞∂∂

Û¯‡ Ô ÓfiÌÔ˜ 3833, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ·ÚÔ¯‹ ¤ÎÙˆÛ˘ ÁÈ· ÌÂÓ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÊ¿·Í ÏËڈ̋ 40%, ÁÈ· ‰Â ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ‰fiÛÂȘ, 20%”, ÚfiÛıÂÛ ÙÔ ›‰ÈÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó, ηıÒ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ï¿‚ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. ∂›Û˘ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÔ-

ÊÂÈϤÙ˜. “√È ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ê·ÓÙÔÈ, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ π∫∞. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘·ÁˆÁ¤˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÔÊÂÈϤ˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹, ÂÓÒ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ ‰fiÛÂȘ. ∏ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ̤¯ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜ ›¯·Ó ˘·¯ı› ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË 214 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 10.000 ÂÚ›Ô˘ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì ‰fiÛÂȘ. ªÂ

ÂÊ¿·Í ‰ÂÓ ˘¿ÁÂÙ·È Ô‡Ù 5%” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ √∞∂∂. “ΔÔ 60% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ ¯ÚˆÛÙ¿Ó” , ÚfiÛıÂÛ ÙÔ ›‰ÈÔ Û٤ϯԘ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ڇıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ Ù· Δ·Ì›·, ÙfiÙ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì “ÏԢΤÙÔ” ‹ Î·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ π∫∞ Â›Ó·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘-

™ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ô √∞∂∂, ÂÓÒ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê›, ı· Ú¤ÂÈ ¤ˆ˜ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ٷ ¤ÓÙ˘· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ı· ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ·fi ÙȘ 26 ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ¢π∞™. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÚ·Ê›, ı· Ú¤ÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ٷ ¤ÓÙ˘· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙ· °Ú·Ê›·, ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ √∞∂∂, (2105285545, 210-5285539 Î·È 2105285622) Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

¶ÚfiÙ·ÛË °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ÂÍ·ÈÚÂı› ÙÔ ı¤Ì· ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ™Δ√ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ∞Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È ∂¤ÎÙ·Û˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (°¶™), ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô °¶™, ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÊÔÚ¤ˆÓ, Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÕÓÔÈÍË, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ›¯·Ó ÚÔÎÏËı› ÊÚ·ÛÙÈο ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı¤Ì· Ó· ·ÔÛ˘Úı›. ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ∞Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È ∂¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡

™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ 216.000 ÛÙÂÌÌ¿ÙˆÓ, 129.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È 6 ¢‹ÌÔ˘˜. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ·Ú·ÁˆÁÈ-

ÎÒÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. °È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÌÂϤÙË, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂϤÙ˜, ·˘ÙÒÓ Ù˘ °ÂˆÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜, Î·È Ù˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂È-

ÙÒÛÂˆÓ (™ª¶∂). ∏ ÌÂϤÙË °ÂˆÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °¶™, ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ™ª¶∂ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ¢È··Ú·Ù·Íȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˘, η٤ıÂÛ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË 26 ÛÂÏ›‰ˆÓ. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÌÔʈӛ· ‹Ù·Ó Ë ÚfiÙ·ÛË ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ °¶™ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂Âȉ‹ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶Ô-

ÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ μ1 ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, Ù˘ °ÂˆÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ™ª¶∂. °È· ÙÔ ÛËÌÂÈ·Îfi, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙÔ˘ °¶™, ı¤Ì· ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¢È··Ú·Ù·Íȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ı¤Ì· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ μ1 ÛÙ·‰›Ô˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


¡π∫∏ μ.

¶›ÛÙË ÁÈ· “‰ÈÏfi” ÛÙË ™Î‡‰Ú· ÛÂÏ. 22

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Δ· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∫20 Î·È ∫17 ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Û‹ÌÂÚ· Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫20 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÈÛÔ·Ï›· 1-1 Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °Ú·ÙÛ¿Ó˘ (∂¶™ ΔÚÈοψÓ) Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙËÓ Î. ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË ¡ÈÒÙË (∂¶™ ΔÚÈοψÓ) Î·È ÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ ¢›Ï·ÚË (∂¶™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜). ∂›Û˘, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫17 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 13.00 ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔÓ ÕÚË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μ·Ú‚¤Î˘, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·Ïfi ÍÂΛÓËÌ·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÕÚ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÚËÙÈÎfi˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ ¢·Ïԇη Î·È £ˆÌ¿ Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ (fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜).

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Ë ¶∞∂ Δ√ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ··Û¯ÔÏ› ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙË ÁˆfiÓÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Î. ƒ¿ÓÈ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ÛÔÚ¿ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯fiÚÙÔ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ù· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë ¶∞∂, Ù· ÔÔ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ì›ÛıˆÌ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ∏ ÙÂÏÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ηıÒ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ Î·È ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ fiÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ.

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ∞Àƒπ√ Δ√¡ ∂ƒ°√Δ∂§∏ ª∂ ™Δ√Ã√ Δ∏¡ ∫∞Δ∞∫Δ∏™∏ Δø¡ Δƒπø¡ μ∞£ªø¡

¶¿ÓÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË

Ÿ

ÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ °È· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Í›· ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› Ô˘ η٤ÎÙËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜, Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· Ï¿ıË Î·È Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ó Ù· ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ “ÔÓÔΤʷÏÔ” Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. √ ∫ÒÛÙ·˜ ™Î¿ÚÔ˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰ÔΛ̷Û ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ 4-42, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ 4-2-3-1. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “ÎÏÂÈṲ̂Ó˜” . ŒÙÛÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηı›ÛÂÈ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ Ô ™¤ÏÂ˙È. √ √‡ÁÁÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯·Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›¯Â ÎÏËı› ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ΔÛÈÒÏ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡. ø˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜, Ì ÙÔ˘˜ ™·Óηڤ Î·È ΔÔÌ¿˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›. √È ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ƒ›Îη ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê, ÂÓÒ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ¯·Ê ı· Â›Ó·È ÔÈ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ªfiӯ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), Ì ÙÔ˘˜ ª·ÚÙ›Ó Î·È ªÚ¤Ûη Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. ™ÙÔ 4-2-3-1 Ô ªÚ¤Ûη ı· ·›ÍÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ì ÙÔÓ √˘Ì›ÓÙ˜ Ó· ·›ÍÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ê. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹.

√ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ™ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·-

Îfi. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· °ÎÂfiÚÁÎÈ ™·ÛÈ·Û‚›ÏÈ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∫·‚·ÏÈÒÙË Ù¯ÓÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Ô ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ª¤ÙÔ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Ù¤ıËΠÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘. √ ª¿ÚÈÔ Ã›ÌÏÈÓÁÎÂÚ ·ÔıÂÚ·‡ÙËÎÂ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ §ÂÙÔÓfi˜ ª¿ÚȘ μÂÚÌ·ÎfiÊÛÎȘ ı· ËÁËı› Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∂ÚÁÔÙ¤ÏË •ÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜, Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: °ƒ∞º∂π∞ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηÚȉ˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÃÚÈÛÙ›Ó· μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), ÙËÏ: 24210 33514, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, 24210 41717, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24280 92953. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 7, 15, 20, 25 Î·È 50 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 7ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È 7 ¢ÚÒ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ £‡Ú˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË £‡Ú· ∂ÈÛ‹ÌˆÓ Î·È ÙË £‡Ú· 24 (ÎÂÚΛ‰· 110) ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ SILVER. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 15ú (¤Ù·ÏÔ) H ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 1-12 (¤Ù·ÏÔ), ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 15 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 20ú (¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜) H ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 14, 17 (ÎÂÚΛ‰· 206,207) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 26, 29 (ÎÂÚΛ‰· 211, 212) ÛÙÔ ¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ· Ù˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 20 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 25ú (οو ‰È¿˙ˆÌ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ -

‰·˜) H ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙË £‡Ú· 13 (ÎÂÚΛ‰· 106) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 28, 30 (∫ÂÚΛ‰· 111, 112) ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰È¿˙ˆÌ· Ù˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 25 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 50ú (ı¤ÛÂȘ SILVER VIP- οو ‰È¿˙ˆÌ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜) H ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ £‡Ú· 16 (ÎÂÚΛ‰· 108-SILVER) ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰È¿˙ˆÌ· Ù˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ∫ÂÚΛ‰·˜, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 50 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ 2010-11 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó¿ ∫·ÙËÁÔÚ›·, £‡Ú· Î·È ÎÂÚΛ‰·, ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: GOLD: £‡Ú· ÂÈÛ‹ÌˆÓ SILVER: £‡Ú· 24, ÎÂÚΛ‰· 110, £‡Ú· 16, ÎÂÚΛ‰· 108 SPECIA: £‡Ú· 15, ÎÂÚΛ‰· 107, £‡Ú· 27, ÎÂÚΛ‰· 111 RED: £‡Ú· 17-20, ÎÂÚΛ‰· 208, £‡Ú· 26, ÎÂÚΛ‰· 210 ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ıÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ·, Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-11.

ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÌÔ˘Ù›Î ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÌÔ˘Ù›Î “Fans Store” , ·fi ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ÚÒÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Super League Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. H ÌÔ˘Ù›Î ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ÔÌ¿‰· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ Ó· οÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Û ÌÈ· ·Ú¤Ó·, ÒÛÙ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ∫·Ïԇ̠fiÏ· Ù· ̤ÏË Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚfiÓ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¡· οÓÔ˘Ì ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ Û›ÙÈ Ì·˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ” .


20

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¶fiÛÙÔ ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô °Î·ÁοÙÛ˘ ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË Î·È ™ˆÎÚ¿ÙË ∫fiÎηÏË ¤‚Á·Ï ›‰ËÛË. Ÿˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”, fiÛÙÔ ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô μ·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √È ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙË “χÛË °Î·ÁοÙÛË”, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÂÈ ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÚfiÏÔ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. Ÿˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ı· ·Û¯ÔÏËı› ΢ڛˆ˜ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ UEFA, ·ÏÏ¿ ı· ÂÈÌÂÏËı› Î·È ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ “η›Ó” ÓÔÌÈο ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, fiˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ, Ë ‰È·ÊˆÓ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙÔÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ. √ °Î·ÁοÙÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î·Ó¤Ó· fiÛÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ Â›ÛËÌË ı¤ÛË ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È ˆ˜ Ô °Î·ÁοÙÛ˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË °Î·Ï¤ÙÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.

∂£¡π∫∏ ∂§¶π¢ø¡

ΔÛ¯›·-∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ EURO 2011 Δ√ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ΔÛ¯›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ U-21, Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¢·Ó›·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011. ¶ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Ú‚¿Ó˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ë UEFA. ∞‹ÙÙËÙÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· Ì·Ú¿˙ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙÔ 2012, οÙÈ Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› ÌfiÏȘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó· Â›Ó·È ÙÔ 2004, fiÙ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ, ∞ÁÁÏ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È Ë ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ηÙËÁÔÚ›·, πÙ·Ï›·, ÎÏËÚÒıËΠ̠ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. Δ· ÂÙ¿ ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Â›Ó·È: ∞ÁÁÏ›·-ƒÔ˘Ì·Ó›· √ÏÏ·Ó‰›·-√˘ÎÚ·Ó›· πÛ·Ó›·-∫ÚÔ·Ù›· ∂Ï‚ÂÙ›·-™Ô˘Ë‰›· πÛÏ·Ó‰›·-™ÎˆÙ›· ΔÛ¯›·-∂ÏÏ¿‰· πÙ·Ï›·-§Â˘ÎÔÚˆÛ›· √È ÓÈÎËÙ¤˜ Ì·˙› Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ¢·Ó›· ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÎÙ¿‰· ÙˆÓ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ.

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ√ “∫§. μπ∫∂§π¢∏™” Δ√¡ ∞ ƒ∏ °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ¶∞√  ٤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Î·È ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË, ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚Ϥ„ÂȘ, ·ÏÏ¿ ‚¤‚·È· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ...ΔÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” , Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 1-1 Ì ÙË •¿ÓıË.

Î·È ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ªÔڿ˜, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈο ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Ô˘ ¤¯·Û οÔȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÚÔ·Ù›·-∂ÏÏ¿‰·. √È 19 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ Â›Ó·È ÔÈ ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ªÔ˘Û·˚ÓÙ›, ª·ÏÂ˙¿˜, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, §›ÓÔ, μÈÙfiÏÔ, °Î·ÚÛ›·, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ÿ‚ÈÙ˜, μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ (Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰·), ÷ÏÎÈ¿˜, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ∑Ô˘¤Ï·, ºˆÙ¿Î˘, ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, ºÈÏÔ̤ÓÔ. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, ÔÈ ™·‚›ÓÈ, ª·Ï¿Ê·˜, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ∂Ï ∑·Ú, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘.

ª

™·ÊÒ˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ı· ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚÚ·˚ÎÔ‡ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” .

ÂÓ‰Âο‰· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Δ˙fiÚ‚·, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤, μ‡ÓÙÚ·, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, °ÎÔ‚Ô‡, §¤ÙÔ Î·È ™ÈÛ¤. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î (›Ûˆ˜ ·›ÍÂÈ ÂΛ Ô ∫·ÓÙ¤ Î·È Ô ™·ÚȤÁÎÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙfiÂÚ) Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ (∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È ¡›Ó˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ¤ÎÏËÍË Ì ÙÔÓ §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ).

ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-∫¤Ú΢ڷ

√ ªÂ¯ÓÙ› ¡·ÊÙ› Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” (19:30). √ °·ÏÏÔÙ˘Ó‹ÛÈÔ˜ ̤ÛÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ “„˘Á›Ԕ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜, ·Ó Î·È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ Δfi¯· Î·È ¶Ú›ÙÙ·. ∂ÎÙfi˜ 18·‰·˜ ¤ÌÂÈÓÂ-fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó-Ô ΔfiÓÈ ∫¿Ï‚Ô Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô ¡ÙÂ˚‚›ÓÙ·˜ ΔÛÂÛÓ¿Ô˘ÛÎȘ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯·Ê. ∏ Èı·ÓfiÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· ›ӷÈ: ™ËÊ¿Î˘, ¡¤ÙÔ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ, §·˙·Ú›‰Ë˜ (√ÚÈfiÏ), ª›ÛÂÏ, Δfi¯·, ¶Ú›ÙÙ·˜, ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜, ÷‚›ÙÔ, ∫fiÎÂ Î·È ƒÔ˘›˜. ŒÙÔÈÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ‰‡ÛÎÔÏ· fï˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi˜. ¢˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. √ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ٷ Ï¿Ó· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘ÚË ıˆÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ

ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ (17.15). √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘˜ º·›·Î˜ ÛÙÔ “¿‰ÂÈÔ” ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙË ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË, Ë ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÒıËÛË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ “Ì·Ú·ıˆÓ›Ô˘” , ÚÔۂϤÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ·fi ÙÔÓ ÕÚË. √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹: “∞fi fi,ÙÈ Â›‰· Î·È Ë ∫¤Ú΢ڷ Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ ¤Î·Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫. Œ¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·Ó Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜, ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì Ôχ ÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜ Ó· ηı›ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·. ªÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ Î·È Ô ÃÔϤÌ·˜ (ÂÎÙ›ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ· ÔÈÓ‹ Ô ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô). ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ªÔ˚Û¤˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÙÔÓ ƒÈ¤Ú·

Î·È ÙÔÓ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë (‹ Ô ƒfiÌÂÓÙ·Ï). ¶›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ºÔ˘ÛÙ¤Ú (‹ Ô ¡¤ÌÂı). ªÂ ÙÔÓ Δ¿ÛÔ μÂÓ¤ÙË Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›¯Â Î·È Ó· Ù›ıÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔÓ πÂÚÔÎÏ‹ ™ÙÔÏÙ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ 19ÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢.πˆ¿ÓÓÔ˘, μÂÓ¤Ù˘, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô, ÿÌÏ, ºÏ¿‚ÈÔ, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ª·ÎÚ‹˜, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ú·Û΢·›‰Ë˜, ∂ÛÙ¿ÈÓ, ª·ÎÚ˘‰ËÌ‹ÙÚ˘, ∏Ï.πˆ¿ÓÓÔ˘, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, °È¿ÓÙÛ˘, ΔÛ›ÁÁ·˜.

∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶∞√∫ ∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.15 ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·. ªÂ ÙÔÓ ƒÔ‡ÌÂÓ ¶Ô˘Ï›‰Ô Î·È ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÈÂÏ √ÚfiıÎÔ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÈ ª·ÛÙ›· Î·È √˘ÚÈÌ¿ÚÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙȘ ÙÈ̈ڛ˜ ÙÔ˘˜. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ μÏ¿¯Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜: ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ, ¡ÙÂÁÎÚ¿, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ƒÔ‡ÌÈÏ, ¶È›ÓË, √˘ÚÈÌ¿ÚÈ, º˘Ù·Ó›‰Ë, ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ, §·‰¿ÎË, ª·ÛÙ›·, ∫ÂÚ, ºÔÚÙÔ‡ÓË, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ƒ›Ô˜, √˘ÓÙfiÙ˙È, ∫·Ú¤Ú·, ∞Ú¿˜, ª·Î·Û¤Ù·˜ Î·È ƒÔÌ¤ÚÙÔ. ∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ı· Â›Ó·È Ô ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. ∂·Ó‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜

∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂ӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·˘Ùfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 17.15 ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘, Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ 18 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë˜, ™·ÁηÓfiÊÛÎÈ, ∫·Ì·Ú¿, ¶ÂÚfiÓÂ, ªÚ›ÙÔ, º·‚¿ÏÈ, ™·ÚÌȤÓÙÔ, √ÏÈ‚¤ÈÚ·, ™·ÌÔ‡, ª·˙›ÓÛÎÈ, ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ¡¿ÛÙÔ˜, ∫·Ú·Ï‹˜, ªÂÏÈÛÛ¿˜, ¡ÂÌÂÁϤڷ˜ Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜. ™ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÏËÓ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ∞ÏÂÙÛ¤Ó‚Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ª·Ú›ÓÔ˜ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. √È 20 Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ÔÈ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÓÙ‹˜, ∫·ÙÛ·Ì‹˜, ∫·ÙÛÈο˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜, §›Ì·, ÃÔÛ¤ÌÈ, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜, ∏ÏÈ¿‰Ë˜, ∫·ÚÏ›ÓÈÔ˜, ¡Ù¿ÓÈ, ª¿Ú·, ∫ÔÌ·ÁÈ¿ÛÈ, °Î·ÚÛ›·, ™›ÛÈÙ˜, ™ÔÏÙ¿ÓÈ, π¿ÎÔÌ, μ¤ÏÏÈÔ˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ 18¿‰· ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™¿‚‚·ÙÔ 17:15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘-¶∞√∫ 17:15 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17:15 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ 19:30 ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 16:00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 16:00 •¿ÓıË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 18:15 §¿ÚÈÛ·-∫·‚¿Ï· 20:30 ∞∂∫-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜

■ Δ√¡π™∂ √ °∂¡π∫√™ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ∞£§∏Δπ™ª√À ¶∞¡√™ ª¶πΔ™∞•∏™

“∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎψÙÛ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜” ™∂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “Nova™ÔÚ” , Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ı¤Ì· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ, ‹ÙÔÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ °Î¤Î·, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÙˆÓ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë, ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˘. “À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ·ıÏËÙÈÎfi ‹ıÔ˜. ∏ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Úfi Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·. Œ¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› Ì›· ÈÛÙÔÚ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ ÁÈ·

Ͽη Î·È Ì ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Ó· ÎψÙÛ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ªÈÙÛ·Í‹˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂Λ ¤ÁÎÂÈÙ·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ˘fi Û˘ÁÎÈÓËÛȷ΋ ÊfiÚÙÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ, Ì ÙÔ Ó· ‚Á·›ÓÂȘ Î·È Ó· ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·›˙ÂȘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ‰›ÓÂȘ Ôχ η΋ ·›ÛıËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ¢ÂÓ Ï¤ˆ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ ˙fiÚÈ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì¿˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̛· ı¤ÛË Ô˘ ÂÓ-

ÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ∞ÎfiÌË, Ô °°∞. ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: °È· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο: “¶‹Ú· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, ÙÔÓ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂√∫, ÙÔÓ Î. ΔÛ·ÁÎÚÒÓË, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌÔÛÔӉȷ΋ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ. ∂ÎÙÈÌԇ̠ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Í·Ó¿ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ·. ªÂ ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ

ηÓ›˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ¿ÂÈ ¤ÙÛÈÈ” . °È· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¶∞∂ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ Î·È ÙË ‚›·: “∂›·Ì fiÙÈ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √¶∞¶ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ù˘ ∂¶√ Î·È ˆ˜ ı· ‚¿ÏÔ˘Ì ڋÙÚ˜ ‚›·˜ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‹ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¶. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. √È Ú‹ÙÚ˜ ‚›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ì ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÎÈ fi¯È Ì ·ÓËÁ˘ÚÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ‚›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ¶∞∂, Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘” .


™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ET1 15.00 ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ 5-6 ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ -∑17.00 ¢Ô‡Î·˜-μÚÈÏ‹ÛÛÈ· -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ) 19.00 ∏¶∞-§ÈıÔ˘·Ó›· -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ) 21.30 ΔÔ˘ÚΛ·-™ÂÚ‚›· -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ) 00.30 ∫ÚÔ·Ù›·-πÙ·Ï›· -ª- (ΔÂÏÈÎfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ) ¡∂Δ 17.15 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) ™¶√ƒ+ 22.00 ∫ÚÔ·Ù›·-πÙ·Ï›· -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ) NOVASPORTS 1 14.45 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ª¿ÓÙÛÂÙÛÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ÕÚÛÂÓ·Ï-ªfiÏÙÔÓ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 22.00 §·Ó˜-§ÈÏ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) 00.30 ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜-°ÎÚ¤ÌÈÔ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) NOVASPORTS 2 14.15 ∑ÂÓ›Ù-ΔÔÌ ΔÔÛÎ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 17.15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-¶∞√∫ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) NOVASPORTS 3 17.15 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 22.20 ™·Ó §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô-μÂϤ˙ ™¿ÚÛÊÈÏÓÙ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 4 17.00 °Ô˘¤Û٠÷Ì-ΔÛ¤ÏÛÈ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6 17.00 ª¿ÓÙÛÂÙÛÂÚ ™›ÙÈ-ªÏ¿ÎÌÂÚÓ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) EUROSPORT 18.45 ∞ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ŸÂÓ -∑- (Δ¤ÓȘ, ËÌÈÙÂÏÈο ·Ó‰ÚÒÓ) 02.45 ∞ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ŸÂÓ -∑- (Δ¤ÓȘ, ÙÂÏÈÎfi˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) EUROSPORT 2 12.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˙Ô‡ÓÙÔ -∑CONN-X TV1 16.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ª¿ÁÂÚÓ-μ¤ÚÓÙÂÚ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV2 19.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-äÚÎÔ˘Ï˜ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-√Û·ÛÔ‡Ó· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X TV3 19.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜)

∫ˆËÏ·Û›·

£¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Î·È ∫·Ï·ÌÔο Δ∏¡ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ΈËÏ·Û›·˜ ∞Ó‰ÚÒÓ/°˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ÓÂfiÙ¢ÎÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓÙÂÌfiÚ √ μ¤ÏÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ‰‡Ô ·fi Ù· ÂÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ÏËÚÒÌ·Ù·. ΔÔ ÚÒÙÔ ϋڈ̷ Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙÂÏÈÎfi ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ù˘ ‰ÈÎÒÔ˘ ¿Ó¢. ◊Ù·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‚¿Úη Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ, fiÔ˘ ÔÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÛÈ¿‚Ô˘ Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó 11 ÔÏfiÎÏËÚ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ›Ûˆ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ‚¿Úη Î·È ‹Ú·Ó ·¢ı›·˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ™‹ÌÂÚ· ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ΈËÏ¿Ù˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Î·È ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ë ÙÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢ Ì ÙÔ˘˜ ΔÛ›ÏË-¶··¯Ú‹ÛÙÔ°ÎÔ˘ÓÙԇϷ ¡.-°ÎÔ˘ÓÙԇϷ ∞., Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó 4ÔÈ Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙȘ ∫·Ï·ÌÔο-¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘ Ô˘ Â›Û˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó 4˜.

21

∏ ∞Àƒπ∞¡∏ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ ª∂ Δ√¡ ∞∂Δ√ ∞¶∞™Ã√§∂π Δ∂áπ∫∏ ∏°∂™π∞, ¶∞π∫Δ∂™ ∫∞π ºπ§∞£§√À™ Δ∏™ ¡π∫∏™

™Â Ú˘ıÌfi ...™Î‡‰Ú·˜  ڢıÌfi ...™Î‡‰Ú·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¿·ÓÙ˜ ÛÙË ¡›ÎË. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ¶¤ÏÏ·˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 16.45 ÙÔÓ ∞ÂÙfi. ™ÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÓÒ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ™Î‡‰Ú·. Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ¯ı˜ ÂͤÓ¢ÛÂ Î·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ›¯Â ‰Ôı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ 2010-2011 ·Ú¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Football League 2 Î·È ÛÙË ¡›ÎË ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ó·È ˘„ËÏÔ›. √È ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ ‹Ù·Ó ˯ËÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. º¤ÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ë ·Ú¯‹ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙfi˜. ∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 16.45 Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ™Î‡‰Ú· ÙÔÓ ∞ÂÙfi Î·È ÎÔÈÓ‹ Â›Ó·È Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜. ªÔÚ› Ë ¡›ÎË ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌË, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú·. √ ∞ÂÙfi˜ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì ӛÎË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌË, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó·

● ™‹ÌÂÚ· ı· ÎÚÈı› ·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹

‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ÓÒÙ· Ù˘. ™ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÔΛ̷Û ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ¡›ÎË Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Î·È Ó· οÓÂÈ ÙË ...˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ∞ÂÙfi. ¶¿ÓÙˆ˜ ηÓ›˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ͤÚÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂÓ‰Âο‰·. ∂¿Ó ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·›ÍÂÈ Ì ÙÚÂȘ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î, ÙfiÙ ÙËÓ ÙÚÈϤٷ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ™ˆÙÚ›Ó˘, ¶··‰‹Ì·˜ (ÛÙfiÂÚ) Î·È ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ (Ï›ÌÂÚÔ). ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ “·›˙ÂÙ·È” Ë ı¤ÛË ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¢ÈÁÎfi˙Ë. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ı· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ (Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ˘Ô¯ÚˆÙÈο) Î·È “Ì¿¯Ë” ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È ¡¿ÛÙÔ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ë ¡›ÎË ı· ·›ÍÂÈ Ì ۇÛÙËÌ· 36-1, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È μÏ¿¯Ô (·ÚÈÛÙÂÚ¿) ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹. ∂ÎÙfi˜ “Ì¿¯Ë˜” Ù¤ıËÎÂ Ô ª·ÏÓÙÔÓ¿‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·È̿و̷ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ·fi ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Î·È Ë ÌÏ οÚÙ· ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯË

οÚÙ· ÙÔ˘ ª·Û›·˜ ¤ÊÙ·Û ηÓÔÓÈο, ÂÓÒ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ∫fiÛÔÁÏÔ˘ Î·È ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜. √ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÎÚÈı› ·Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ª·˚Ì¿ÎË, Ô˘ ˘¤ÛÙË ÂÏ·ÊÚ‡ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·. ™ÙËÓ ™Î‡‰Ú· Ë ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË “ÂÎÛÙÚ·Ù›·” . ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Ô‡ÏÌ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ʛϷıÏÔÈ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ¶¤ÏÏ·˜ Î·È Ì πà ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . Δ¤ÏÔ˜, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. À‹ÚÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔfiÛη Î·È ∫·Ú·Î·Ù·Û¿ÓË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙÔ “ÊÏÂÚÙ” ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ Û “Á¿ÌÔ” Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· ÔÚ¢Ù› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ˆ˜ ¤¯ÂÈ.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Δ¤ıËÎ·Ó Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. º¤ÙÔ˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ٤ÛÛÂÚ·

ÌÏÔÎ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 50 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÌÏÔÎ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 250, 200, 150 Î·È 100 ¢ÚÒ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ 2421066128 (ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) Î·È 6979492113. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¢ÂÏÈÛÙ› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ¡›Î˘ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙo ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘. ∏ ÎÔχ̂ËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÌÔÚÊ‹ ¿ıÏËÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÛ· ·È‰È¿ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ó· ÓÔÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯·Ú¿ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∞fi ʤÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60320 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 11:00-13:00 Î·È 19:0021:00, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶¤ÙÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ (ÙËÏ. 6936274020). Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ.

■ ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ Δ√ ÃÀ™√ ª∂Δ∞§§π√ ™Δ∞ -90 ∫π§∞ ™Δ√ Δ∑√À¡Δ√

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ô ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ™ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ Ù˙Ô‡ÓÙÔ, ÙËÓ π·ˆÓ›·, Ô ∏Ï›·˜ ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· ÛÙÂÊı› ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜. ŸÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÔ 2005 ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ Î·È ÙÔ 2007 ÛÙÔ ƒ›Ô ¡Ù Δ˙·Ó¤ÈÚÔ (Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ˜) ÙÔ ¤Ù˘¯Â ¯ı˜ ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ -90 ÎÈÏÒÓ, Û ̛· ÈÛÙÔÚÈ΋ ̤ڷ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù˙Ô‡ÓÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ “¯Ú˘Ûfi” √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

√ ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ù˙Ô˘ÓÙfiη Ô˘ ηٷÎÙ¿ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÒÓ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ (6.000

‰ÔÏ¿ÚÈ·) ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Î·È 500 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË Ë ÔÔ›· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙÔ 2012. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù˙Ô˘ÓÙfiη ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¿ÊËÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Ù·Ù¿ÌÈ. ™ËÌ›ˆÛ ¤ÍÈ

ӛΘ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ‰‡Ô Â› π·ÒÓˆÓ Ù˙Ô˘ÓÙfiη. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, fiÔ˘ ÛÙÔ golden score ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ù·›ÎÈ ¡ÈÛÈÁÈ¿Ì· ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù˙Ô‡ÓÙÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. “ŒÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÓÔÈÒıˆ Û·Ó Ó· ÂÙ¿ˆ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ·. ∏ ¯·Ú¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ. √ ÎfiÔ˜ ÌÔ˘ Î·È Ë ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ¯·Ì¤Ó·” √ ∏Ï›·˜ ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙfiÈÓÁÎ ÎÔÓÙÚfiÏ Î·È ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ¤ÊÂÚÓ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ “ÙÂÏÈÎÔ‡˜” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ÎfiÛÌÔ˘. “™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ÂͤÏÈÍË ¤·ÈÍÂ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì οı ·ÁÒÓ· Û·Ó ÙÂÏÈÎfi ηÈ

οı ·ÓÙ›·ÏÔ Û·Ó ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. ∫·È ·˘Ùfi ¤ÊÂÚ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ◊ÌÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ` ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓ· ηÈÚfi” ›Â Ô ∏Ï›·˜ ∏ÏÈ¿‰Ë˜. ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “√È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ›¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÌÔ˘ ·fi Ù· ٷٿÌÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·. ΔÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ· fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÁη٤ÏÂÈ„· ÙÔ Ù˙Ô‡ÓÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ ¤ÚÂ ӷ ÍÂÂÚ¿Ûˆ οÔÈÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÒÛÙ ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÒ Î·È ¿ÏÈ ‰˘Ó·Ùfi˜, fiˆ˜ ÙÔ 2004. ∏ ÛÎÏËÚ‹ ÚÔfiÓËÛË Î·È Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ¤Î·Ó· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂıÒ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ª·˙› Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ˘fiÛ¯ÔÌ·È fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· Â›Ì·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2012”.


22

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒI√À 2010

¶Àƒ∞™√™

∫∞π

ƒ∏°∞™ •∂∫π¡√À¡

∂¶™£

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë “ÚÒÙË” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ (ƒÔ˙Ô‡ 17) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Â›ÛËÌË ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ô ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞η‰ËÌÈÒÓ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙË ŒÓˆÛ˘. £· Û˘˙ËÙËı› Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔڛ˜ (¶·›‰ˆÓ, ¶ÚÔ·›‰ˆÓ, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ Î·È ¶ÚÔ-Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ).∏ ·ÚÔ˘Û›· Ùˆ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË.

ÀfiÏÔÈ· ÔÈÓÒÓ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÈÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ·fi ¤ÚÛÈ ÔÈ π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (¶ÚˆÙÂۛϷԘ) Î·È ¢. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜ (¶ÚˆÙÂۛϷԘ), ÂÓÒ Ì›· ÔÈ ª. ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ (∞ÎÚfiÔÏË),ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜ (£ËÛ¤·˜), ªÈ¯·‹Ï (∞ÁÈ· ¶·Ú·Û΢‹), ∫. ∫fiÚÎÔ˜ (¢‹ÌËÙÚ·), √. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (∞ÛÙ¤Ú·˜), ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ (∞. °·˙‹˜), °Î›Ó˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹).

OÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∂ÓfiÚÁ·ÓË °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ∞fi 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ˜ 6-9 ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ “∫·Ú·Á¿Ù˜” Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘. ∂›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ∂˘·Á. μ˘˙ÈÒÙË 6979989233 Î·È °ÂˆÚ. §¤ÙÛÈÔ˘ 6976868781.

∞η‰ËÌ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ∞fi ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Î·‰ËÌ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 1996 ¤ˆ˜ 2003. ∞˘Ù‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘, Ì ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ∫Ô‡ÎÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘ ¡›ÎÔ˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ¶ÂÚ‰›Ô˘ ∞ÓÙÒÓË (ÙËÏ. 6946666077).

Δπ™ À¶√Ã∂ø™∂π™ Δ√À™ ™Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂ƒ∞™πΔ∂áø¡

ªÂ ÙÔÓ “·¤Ú·” ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ·˜, ∑·Ú›Ê˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ªÔ‡ÙÏ·˜, ¡. ª·Û‰¿Ó˘, ¶. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∫›ÙÛÈÔ˜, Δ·Ê›Ï˘, °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜ Î·È ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘.

ÎÙÒ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¢’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶™£. √ ÌÂÓ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙȘ 15.45 ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi π¿ÛÔÓ·, Ô ‰Â ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔÓ ...ÁË‰ԇ¯Ô ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. º˘ÛÈο, ÙfiÛÔ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ “·¤Ú·” ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ›, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜.

√ ƒ‹Á·˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ªÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ·Ô˘Û›Â˜ Ô ÂÚÛÈÓfi˜ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÎÏfiÓËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÌÈ· Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋. §ÔÁÈο Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÔ¯‹, οÙÈ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘: “ΔÔ Î‡ÂÏÏÔ Â›Ó·È Ô ıÂ-

ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎϋ͈Ó. ªfiÏȘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘, ÔÌ¿‰· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿Ù˙ÂÙ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜. ªÔÚ›, ÏÔÈfiÓ, Ó· ›̷ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· Â·Ó··˘ÙÔ‡ÌÂ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Úfi‚ÏËÌ·”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, °Î¿Áη˜, ™‡ÚÔ˘ ηÈ

ƒÔ˘Î¿˜. √È ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È ı· ÚÔÊ˘Ï·¯ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÙËÓ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘. ∂›Û˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ™Ùԇη˜ Î·È º·ÛÔ˘Ú¿Î˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂΉfiıËÎ·Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘˜. √ Î. ª·Î¿Ï˘ Â¤ÏÂÍ 19 ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, μ·Ó ¡Ù °Ô˘›¯Â, ∫fiÎη˜, Δ·Ó¿-

√ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ◊Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· (2005, 2006 Î·È 2009), ÂÓÒ ¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Â›Ó·È Ë Ó›ÎËÚfiÎÚÈÛË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ÌÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ·ÚfiÙÈ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÁË‰ԇ¯ÔÈ. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· ÎÏËıԇ̠ӷ ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÕÚË ı· ÚÔÎÚÈıԇ̠¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ¤Ó· ηÏfi ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ì·˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋”, Û¯ÔÏ›·Û ÛÙË “£” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ƒ‹Á·. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ô ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜.

■ Δ√ ™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√ £∞ ¢π∂•∞ã√À¡ 12 ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∂π™ Δ∏™ ∞’ º∞™∏™

∞˘Ï·›· ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂¶™£ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞˚‰ÈÓ›Ô˘. √È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÁÈ· ÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÁÈ· ÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÁÈ· ÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2010-11 ·ÓÔ›ÁÂÈ Â›ÛËÌ· ÁÈ· Ù· ۈ̷Ù›· Ù˘ ∂¶™£ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ηıÒ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 12 “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ¿Ó¢ ·ÁÒÓÔ˜. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ™·Ú·ÎËÓfi˜-£ËÛ¤·˜, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÎÚfiÔÏË Î·È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ ÂÓÓ¤· ·È¯Ó›‰È· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·ÂÏÏÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË, ÂÓÒ ·Ó Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜, ÙfiÙ ÙË Ï‡ÛË ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ. ΔÔ Î‡ÂÏÏÔ Â›Ó·È ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎϋ͈Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ “16” , ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √ ÂÚÛÈÓfi˜ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi π¿ÛÔÓ·, Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘. ™ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ¤ÙÛÈ Èı·Ó‹ ÚfiÎÚÈÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ŸÛÔ ÁÈ·

ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÈÔ Î¿Ùˆ, ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜. √ ÕÚ˘ ÎÏËÚÒıËΠÁË‰ԇ¯Ô˜, ·ÏÏ¿ ÂÏÏ›„ÂÈ ÁË¤‰Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ۈ̷Ù›ˆÓ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Ë ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙ· ‰˘Ó·Ùfi £ËÛ¤·, ÂÓÒ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ∂›Û˘, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÚÁ·. ¶ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì·Ù˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó Î·È ÏfiÁˆ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ £ËÛ¤·˜, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. Δ· ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Ì·Ù˜ ›ӷÈ

ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ê·‚ÔÚ›. ÿÛˆ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ‰ÈfiÙÈ ı· Â›Ó·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ÂÓÒ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·, Ë ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ›· Ì·Ù˜ Ô˘ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ì›· ηÙËÁÔÚ›·. ∂‰Ò ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÃÏfiË, ·ÊÔ‡ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ı· Â›Ó·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ¶ËϤ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ∞.∂. 2002 ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜. Èڛ˜ ·ÁÒÓ· ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÚÈı› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜. √ ÏfiÁÔ˜

™¿‚‚·ÙÔ 11/9 °Ë. ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.45, ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-¢‹ÌËÙÚ·: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, £ÂÔ¯¿Ú˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.45, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¢È·ÁfiÚ·˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ª·˚Ú¿Ì˘, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.45, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÎÚfiÔÏË: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.45, ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¶Ï·Ù‹˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.45, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞›·˜ ™.: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ƒÔ‡Û˘, ¶Ú¤Ù˙·˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 15.45, ÕÚ˘ ªÂÏ.-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °Î¿Áη˜. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.45, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-¶‡Ú·ÛÔ˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÷ڂ¿Ï·˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.45, ™·Ú·ÎËÓfi˜-£ËÛ¤·˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘. μÔËıËÙÈÎfi ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 15.45, ∂ıÓÈÎfi˜ μ.-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ∫˘Úȷ΋ 12/9 ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÃÏfiË: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, 11.00, ∞.∂. 2002-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ª·ÙÛԇη˜, ª·Ï¿Ê·˜, μÏ¿¯Ô˜. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 11.30, ¶ËϤ·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ∞. ¢·Ïԇη˜, °È·ÓÓ‹˜.


™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

§·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ 8Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· §·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÒÚ· 20.30. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ∂.√.£∞. ∏ §·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “∞™Δ∂ƒπ∞” , ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ fiÔ˘ Î·È ı· ·Ó¿„ÂÈ Ô ‚ˆÌfi˜ Î·È ı· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÈ Ë ÊÏfiÁ·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. §·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ ı· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

√ ∫. ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞. ª˘ÚÈÙ˙‹ √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ ı· Â›Ó·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ Î·È ·fi ʤÙÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ fiÛÙÔ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ·›ÎÙË Ú·Î¤Ù·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ∞2 Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ∞.√. “ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË” Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ı· Á›ÓÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ì ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ºÔ›ÓÈη˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· ÛÙȘ 25 Î·È 26/9/2010. ∂›Û˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ fiˆ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫ÔÓÙ¿ÎË ÛÙȘ 2-3/10/2010 ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ÔÌ¿‰ˆÓ: º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜, ÿÏÈÔÓ §ÈÔÛ›ˆÓ, ΔÈÙ¿Ó˜ ¶·Ï·Ì¿, ÂÓÒ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜ (18/9/10) Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (19/9/10). ∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ŸÛ· ·È‰È¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ (ÙËÏ. 6972032720), ∫ÒÛÙ· ∫˘ÏÂÚÈÒÙË (ÙËÏ. 6944589779), £Âfi‰ˆÚÔ ΔÔ‡ÛÈ· (ÙËÏ. 6936485585) Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ (ÙËÏ. 6973031032).

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

ªÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷ ª∂°∞§√ ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ Ë “£” ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ù˘ ʇÏÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÈÎÙÒÓ, Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, ÂÓÒ ı· οÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

¡¤Ô fiÓÔÌ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi •¤ÚÂÙ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜; “ªÂÚÓ·...ª¤Ô˘” .

ÀÏÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ¡∞À∞°∏™∞¡ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ΔfiÛη Î·È ÙÔ˘ ΔÛ¤¯Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ı· ¤Î·Ó·Ó ÙË ¡›ÎË ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. ŸÌˆ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ. ∏ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ Î·ÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË.

∫¤Ú·ÛÂ Ô ª. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Δ∞ 26 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ŒÙÛÈ Î¤Ú·Û ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. Δ· ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Î·È ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ...ÁÏ˘Îfi ıÂÚÌȉÔÊfiÚÔ ÂÈÚ·ÛÌfi. μϤÂÙÂ Ë ...˙˘Á·ÚÈ¿ ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙË ¡›ÎË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‚ÔËı¿ Ôχ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ Û˘Ì·ÁÔ‡˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›..

ªÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ª∂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ı· ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÏϤ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£. ∞ÈÙ›· Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ∂¶√, ÙËÚÒÓÙ·˜ Â˘Ï·‚Èο ÙȘ ...ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, ¿ÚÁËÛ ӷ ÂΉÒÛÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¿ÏψÛÙÂ, fiÏ· Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÁÔ‡ÚÈ....

∫Ú‡‚ÂÈ “·Á›‰Â˜” ¢À√ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ó Ô ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ (Ì ÁË‰ԇ¯Ô ÙÔÓ ÕÚË!) ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂¶™£. ø˜ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ƒ‹Á·˜. ŸÌˆ˜, ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ Â›¯·Ó Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËı› ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, ÙÔ Ì·Ù˜ ›¯Â Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË (fiÔ˘ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘). °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ÎÚ‡‚ÂÈ “·Á›‰Â˜” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˘. ÕÛ Ô˘ ¯ı˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘...

°È·Ù› ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ¤‰Ú·; ∫Ô˘›˙: °È·Ù› ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·-

√ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ̤۷ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ŒÙÛÈ Î·È Ë ¶∞∂, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘, ı¤ÙÂÈ Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ 8Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ “Red News” .∏ “£” , Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ʇÏÏÔ Ù˘, ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ô˘ ı· Ù˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ë ¶∞∂. ΔÔ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ “Red News” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó¤ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ¿ÛÔ˘˜. Œ¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ÊȤÛÙ· ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Î¿ÓÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙȘ ÔÎÙÒ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋. ªÂ ÙË “£” ÏÔÈfiÓ ·‡ÚÈÔ, ÚÔÌËı¢Ù›ÙÂ Î·È ÙÔ “Red News” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ 4Ì.Ì. fiÏÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. Èڛ˜ ‚ˆÌÔÏÔ¯›Â˜, ¯ˆÚ›˜ ·ıÏÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÎ¤Ì„ÂÈ ‹ıÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ïfi fiÓÔÌ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ó· ηıÈÂÚˆı› ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· “Û·ÏfiÓÈ·” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ªÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚfiÙËÙ˜, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı›.

Δ

ÛÈ¿˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∂∞∫; ΔÂÏÈο Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡.

∫·ÎÔÌ·ıË̤ӷ ·È‰È¿ “À¶∞ƒÃ∂π οÙÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ·ıÏËÙÈÎfi ‹ıÔ˜. ∏ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Úfi Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·. Œ¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› Ì›· ÈÛÙÔÚ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ ÁÈ· Ͽη Î·È Ì ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·

Ó· ÎψÙÛ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô °.°.∞. Î. ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯Ú˘ÛÔÏËڈ̤ÓÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ fï˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ʤÚÔÓÙ·È Û·Ó Î·ÎÔÌ·ıË̤ӷ ·È‰È¿. °È·Ù› fi¯È ¿ÏψÛÙÂ, ·ÊÔ‡ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ú¤Ô˘Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠÔÙ¤ ηÓ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ “ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ·˘Ù›” . ºÙ·›Ì ÎÈ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ‚¤‚·È·, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ̤ÙÚÈÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ÎψÙÛ¿Ó ηϿ ÙË Ì¿Ï·, ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì “ËÌ›ıÂÔ˘˜” ...

•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ B.C.Volos Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 8-9-2010 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ Ï˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ . ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∂ÊË‚È΋˜-∞Ó‰ÚÈ΋˜, Ù˘ ¶·È‰È΋˜ ( 1Ô Î·È 2Ô ¶·È‰ÈÎfi) ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·Ì·›‰ˆÓ.

¶·ÚfiÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹Ù·Ó Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î ¡›ÎÔ˜ ºÈÏ›Ô˘ , Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Ë ¤ÊÔÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ì·›‰ˆÓ Î. ΔfiÓÈ· ™¯ÔÈÓ¿, ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜: Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË πˆ¿ÓÓË , ˘‡ı˘ÓÔ ÀÔ‰ÔÌ‹ Î. ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ∞ÓÙÒÓË ª¿ÓÔ Î·È ¡›ÎÔ °·Ï·Ó¿ÎË. ∞ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, Ô ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÊÈÏÔ-

ÛÔÊ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∞fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 11/9 fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì‹Î·Ó Û ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ.

∏ ÔÌ¿‰· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì’ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÙÔÓ Î. μÏÈÒÚ· °ÈÒÚÁÔ Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ˆ˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·›ÎÙÚȘ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ( ·ÁÔÚÈÒÓ ñÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ) Û’ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ê˘ÛÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ˘˜: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË πˆ¿ÓÓË 6946284232 , ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 6973881647 , ª¿ÓÔ ∞ÓÙÒÓË 6974890112 , μÏÈÒÚ· °ÈÒÚÁÔ 6946794350 Î·È °·Ï·Ó¿ÎË ¡›ÎÔ 6937014336 ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û·ÔÔ˘ÏÔ˜” °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ( ΔÚ›ÙË:16:30-18:00 , ¶¤ÌÙË:21:0022:30 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ:10:00-11:30).


24

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

À¢∞Δ√™º∞πƒπ™∏

EÃ∞™∂ 11-6 ∞¶√ Δ∏ ƒø™π∞ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À ∂Àƒø¶∞´∫√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√§√ ∫∞π ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ Δ√ ∞™∏ª∂¡π√ ª∂Δ∞§§π√

ŒÓ·ÙË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ

“§‡ÁÈÛ” Ë ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ª

Δ∏¡ ¤Ó·ÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ∑¿ÁÎÚÂÌ. ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó›ÎËÛ 10-7 ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Û ·ÁÒÓ· ηٿٷ͢ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 9-10, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ™·ÁοË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¤Ó·Ù˘ ı¤Û˘, Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤Ì·ı ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2012, Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁοډË. ŒÙÛÈ, Ë “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ 5Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û ‰ÈÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙË °ÂˆÚÁ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ô √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Δ¿ÛÔ˜ ¢Ô‡Ì·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ‰Ò. ◊Úı·Ì Ì ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÛÔ ı· ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Î¿ÙÈ Ì·˜ Ï›ÂÈ ·ÎfiÌ·, ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ë Ó›ÎË. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Â›Ó·È Â‰Ò, Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Ì·˜” . Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 4-2, 2-2, 1-1, 3-2. ∂§§∞¢∞ (¢Ô‡Ì·˜): ΔÛ·ÏοÓ˘, ª˘ÏˆÓ¿Î˘ 1, ¶··‰fiÁΈӷ˜, ª›Ú·Ï˘ 1, ¢ÂϷο˜ 1, ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ 1, ÃÚ. ∞ÊÚÔ˘‰¿Î˘ 1, ¡ÙfiÛη˜ 1, ªÔ˘Ú›Î˘ 1, ªÈÙÂÏÔ‡‰Ë˜, °Ô‡Ó·˜ 2, ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ 1, °·Ï·Ó›‰Ë˜.

Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Ù˘ “£” 352. ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË 445. ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ.μ¤ÚÓÙÂÚ 508. §¿ÙÛÈÔ-ªÔÏfiÓÈ· 531. §¿ÚÈÛ·-∫·‚¿Ï·

1

1.30

1 1 1

1.55 1.65 1.70

¢π¶§∞ 353. ∞Ófi‚ÂÚԧ‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ 469. Δ˙Â˙¤Ó·-ª›Ï·Ó 497. ªÚ¤ÛÈ·-¶·Ï¤ÚÌÔ 521. ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì§›‚ÂÚÔ˘Ï

2 2 2

1.85 1.40 2.15

2

2.15

à à à Ã

3.20 2.95 3.25 3.20

Ã2

1.26

Ã2 Ã2

1.29 1.25

1Ã 1Ã

1.26 1.46

π™√¶∞§π∂™ 358. °Ô˘¤ÛÙ ªÚÔÌΔfiÙÂÓ·Ì 522. ªÚÂÛÙ-§ÔÚÈ¿Ó 524. ™·Ú·ÁfiÛ·-ª¿Ï·Á· 591. ™ÙfiÔ˘Î-ÕÛÙÔÓ μ›Ï·

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· “χÁÈÛ” ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Î·È ‰›Î·È· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ƒˆÛ›· Ì ¤ÓÙ ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿. √ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ›‰È· ÂͤÏÈÍË Ì ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ, fiÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÈÛfi·Ï˜ 7-7. √È ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∫·Ì¿ÓÔÊ ‹Ú·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯·Û·Ó ÔÙ¤, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Û 1-1 Ì ÙËÓ °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ΢ÓËÁÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘ÍËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. ∏ ƒˆÛ›· ÚÔËÁ‹ıËΠ3-1 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÎٷϤÙÔ˘, 6-3 Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Î·È 8-4 ÛÙ· ÌÈÛ¿ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ÙȘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ›¯Â Û ¿Û¯ËÌË Ë̤ڷ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ΔÛÔ˘Ú‹, fiÛÔ Î·È

∏ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∞ÛËÌ¿ÎË ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ÙÂÏÈÎfi

·›ÎÙÚȘ fiˆ˜ ÙË ƒÔ˘Ì¤ÛË Î·È ÙËÓ ΔÛÔ˘Î·Ï¿. ŒÙÛÈ ¤ÏÂÈ„Â ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÔ˘Ù Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· Ù· ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏ· ·fi ÙË ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÛËÌ¿ÎË, Ô˘ η٤‚·ÏÂ

Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. ¢‡Ô ·ÎfiÌË ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯Â Ë °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘ (¤ÊÙ·Û ٷ 17 ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÎfiÚÂÚ), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚ-

∏ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ: 1. ƒˆÛ›· 2. ∂ÏÏ¿‰· 3. √ÏÏ·Ó‰›· 4. πÙ·Ï›· 5. √˘ÁÁ·Ú›· 6. πÛ·Ó›· 7. °ÂÚÌ·Ó›· 8. ∫ÚÔ·Ù›·

∞ƒ∫∂Δ∂™ √ª∞¢∂™ ∞¶√Δ∂§√À¡ ™Δ∏ƒπ°ª∞ ∞ÀΔ√ Δ√ ™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√ °π∞ Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ Δ√À ™Δ√πÃ∏ª∞Δ√™

™Δ∞¡Δ∞ƒ

¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 472. §·Ó˜-§ÈÏ 477. ªÈÏÌ¿Ô∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. 509. §¤ÙÛÂ-ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· 511. ª¿ÈÓÙ˙∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ 523. ¡È˜-ªÔÚÓÙfi

ÁÔ˘ ªÔÚʤÛË. ªÔÚ›, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ıËΠÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë 2Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ıÂÛÌfi. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-3, 3-3, 1-2, 1-3. ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË: 0-1 °ÎÏ›˙ÈÓ·, 1-1 °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘, 1-2 ™ÔÌfiÏ‚·, 1-3 Δ·ÓΛ‚·, 2-3 ∞ÛËÌ¿ÎË, 2-4 π‚¿ÓÔ‚·, 3-4 ∞ÛËÌ¿ÎË, 3-5 ∞ÓÙfiÓÔ‚·, 3-6 π‚¿ÓÔ‚·, 4-6 ∞ÛËÌ¿ÎË, 4-7 °ÎÏ›˙ÈÓ·, 4-8 ∫fiÓÔ˘Î, 5-8 °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘, 5-9 ™ÔÌfiÏ‚·, 5-10 ªÂÏȿ‚·, 6-10 ∞ÛËÌ¿ÎË, 6-11 ∫fiÓÔ˘Î. ∂§§∞¢∞ (ªÔÚʤÛ˘): ΔÛÔ˘Ú‹, ΔÛÔ˘Î·Ï¿, ªÂÏȉÒÓË, æÔ‡ÓË, §ÈfiÛË, ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ∞ÛËÌ¿ÎË 4, ƒÔ˘Ì¤ÛË, °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘ 2, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË, ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˘, §·Ú¿, ∫Ô‡‚‰Ô˘. ƒø™π∞ (∫·Ì¿ÓÔÊ): ¶ÚÔÙÛ¤ÓÎÔ, °ÎÏ›˙ÈÓ· 2, ¶ÚÔÎÔʛ‚·, ∫fiÓÔ˘¯ 2, ¶Ô˘ÛÙÈÓ›ÎÔ‚·, ƒ›˙Ô‚·-∞ÏÂÓ›ÙÛ‚·, Δ·ÓΤ‚· 1, ™ÔÌfiÏ‚· 2, ∞ÓÙfiÓÔ‚· 1, ªÂÏȿ‚· 1, π‚¿ÓÔ‚· 2, °Î¿Ô˘ÊÏÂÚ, ∫Ô‚ÙÔ˘ÓfiÊÛηÁÈ·. * ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ë √ÏÏ·Ó‰›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 14-12 Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

 ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∑¿ÁÎÚÂÌ Ë ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔÚʤÛË ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηıÒ˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠11-6 ·fi ÙË ƒˆÛ›·, Ë ÔÔ›· η٤ÎÙËÛ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘ Ì ٷ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¯ı˜ ¤ÊÙ·Û ٷ 17 Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙË ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 7, 15, 22, 29, 31.

To SUPER 3 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4 3 7, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 0 6 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 4 3 5.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú¿ÛË... ∏

·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÍÂΛÓËÛ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Ë “£” Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ô‰ËÁ› οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Ú˘ıÌÔ‡˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ·ÂÏÏ·. ™ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” fiÔ˘ Ô ÕÚ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη Ë ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ÓË ·Ì˘ÓÙÈο μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘, ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ “°ÎÔ‡ÙÈÛÔÓ ¶·ÚΔ Ì ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ, ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ì ÙË ƒÂ¿Ï (˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ √Û·ÛÔ‡Ó·), ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ™·ÌÓÙfiÚÈ·, ÂÓÒ ÛÙË °·ÏÏ›· Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÙ·È Ì ÙËÓ ªÔÓ·Îfi. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Û ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚȯıÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: ∂§§∞¢∞: ™ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ •¿Ó-

ıË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” ·fi ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ∞ÓÔȯÙfi ·È¯Ó›‰È Û ÚÔÁÓˆÛÙÈο, ˆÛÙfiÛÔ, ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ (Ã2). √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , ÂÓÒ ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ (Ã2). ¶Èı·Ó‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ •¿Óı˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ªÂ 1à ηχÙÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÂÓÒ Ë §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È ÈηӋ Ó· οÓÂÈ ÙÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” ÛÙÔ ∞Ïη˙¿Ú Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ¶ÚÂÌȤڷ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League (μ’ ∂ıÓÈ΋) Î·È ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì Û ÙÚÂȘ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ (Ì ∫·ÏÏÈı¤·), §Â‚·‰ÂÈ·Îfi (Ì ¢È·ÁfiÚ·) Î·È ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· (Ì ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi). °∂ƒª∞¡π∞: ¢‡ÛÎÔÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Úfi‚Ï„Ë. ∏ ª¿ÁÂÚÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙËÓ μ¤ÚÓÙÂÚ Ì ÎfiÓÙÚ· ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·, ηıÒ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿. ∂Ì›˜ ¿ÓÙˆ˜ ı· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” . ∏ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ∞Ófi‚ÂÚÔ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ¯¿ÓÂÈ (Ã2). ¢˘Ó·Ùfi˜ Ô ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË. ™˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi

Ì·Ù˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ª¿ÈÓÙ˙∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ (1Ã). ªÂ 1à ηχÙÂÙ·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ Ì ÙËÓ ™·Ó ¶¿Ô˘ÏÈ.

∞°°§π∞: ™ÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Œ‚ÂÚÙÔÓ Î·È ÔÈ “Ì¤Ìˉ˜” ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ “°ÎÔ‡ÓÙÈÛÔÓ ¶·ÚΔ (Ã2). ∫fiÓÙÚ· ÛÙË ™ÙfiԢΠı· οÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÕÛÙÔÓ μ›Ï· Ô ∑ÂÚ¿Ú √˘ÁȤ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ... Ôχ ÈÛÔ·Ï›·. °È· ηı·Ú¿ ÔÓÙ·Ú›ÛÌ·Ù· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÔÈ Ó›Î˜ ÙˆÓ °Ô˘›ÁηÓ, ¡ÈԇηÛÙÏ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ °Ô˘¤Û٠÷Ì. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì (Ã2), ÂÓÒ Èı·Ó‹ ÈÛÔ·Ï›· ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ °Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘˚Ù˜ Ì ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì. πΔ∞§π∞: ¢Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ §¿ÙÛÈÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ªÔÏfiÓÈ·. ∏ Δ˙¤ÓÔ· ¤Î·Ó ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙÔ √‡ÓÙÈÓ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÙËÓ ∫›Â‚Ô ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· (“¿ÛÔ˜” . º·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ë ª›Ï·Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Δ˙Â˙¤Ó· (“‰ÈÏfi” ), ÂÓÒ Ë ¶·Ï¤ÚÌÔ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ “fiÚıÈ·” ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ªÚ¤ÛÈ· (Ã2). ¢ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ƒfiÌ· Î·È ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· ·fi ÙȘ ∫¿ÏÈ·ÚÈ Î·È §¤ÙÛ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (Ã2).

π™¶∞¡π∞: ™ËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ·, Ë ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú fï˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÔÙ¤. √ ¿ÛÔ˜ Ì·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·. ™ÙËÓ ¤‰Ú· ÔÓÙ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ ™Â‚›ÏÏË-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ·. ∏ ∞ÙϤÙÈÎÔ ÌÔÚ› Ó· ʇÁÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì ӛÎË ·fi ÙÔ ªÈÏÌ¿Ô (Ã2). ∞ÓÒÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ë ÃÂÙ¿Ê ÏÔÁÈο ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË §Â‚¿ÓÙÂ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· fiÛÔ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¿ÛÔ˘. ∏ ∂Û·ÓÈfiÏ Â›Ó·È ÛÊȯً ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÌÔÚ› Ó· Îfi„ÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï (1Ã). ¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ª·ÁÈfiÚη ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÃȯfiÓ (1Ã).

(μÚÂÙ¿ÓË) Î·È ª·ÚÛ¤ÈÁ-ªÔÓ·Îfi (ÓfiÙÔ˜) Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Û·ÌÈÔÓ¿. £· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ §ÈÏ, ÂÓÒ Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ı· Ù· ηχ„Ô˘Ì Ì Ã2. ªÈÎÚfi˜, ·ÏÏ¿ ηÏfi˜ ¿ÛÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ¶·Ú› ™.∑ Ì ÙËÓ ∞ÚϤ, ÂÓÒ ÏÔÁÈο ı· ÓÈ΋ÛÂÈ Î·È Ë §ÈfiÓ ÙËÓ μ·ÏÂÓÛÈ¤Ó (“¿ÛÔ˜” ). ∏ ªÔÚÓÙfi ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηӋ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÛÙË ¡›Î·È· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ¡È˜ (1Ã). ∫·¤Ó Î·È ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ·fi ÙȘ √Û¤Ú Î·È ΔÔ˘ÏÔ‡˙ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÚfiÙÈ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ˆ˜ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ. ¢‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË ƒÂÓ, Ë ÔÔ›· ͤÌÂÈÓ ·fi ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ™ÔÛfi (Ã2). ∫∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Û fiÏÔ˘˜

°∞§§π∞: Δ· ÓÙ¤ÚÌÈ §·Ó˜-§ÈÏ (‚ÔÚÚ¿˜), ªÚÂÛÙ-§ÔÚÈ¿Ó

√ “∂À™Δ√Ã√™”


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ — ∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∂Ó¿ÏÈÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ - ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ & ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ - ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ & ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π.∂¡.∞.∂.). ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ (™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ FORUM - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 9) Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9 .Ì. — ŒÎıÂÛË ¶Ô›ËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ “Art Cafe” , ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi μ·ÙÛ·Ú¤· ª·˘Ú¿ÎË-∫.¶.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 12/9. — ∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 10.15 Ì 11.30 ÙÔ Úˆ› ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ƒ¿‰ÈÔ 1 ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (102,5 Fm) Ë Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ‚ȂϛԔ . ΔËÓ ÂÎÔÌ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηϿ ‚È‚Ï›· Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘Ù¿ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ·¤Ú· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ „˘¯‹˜. ΔËÏ.: 24210-62024 ∂È̤ÏÂÈ·-·ÚÔ˘Û›·ÛË: ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Í·Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 24/9, Ë̤ڷ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∏ÌÂÚÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ (Ì ı¤Ì·: ª¿ÁÔÈ, ÍfiÚÎÈ·, Ê˘Ï·¯Ù¿) ηÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ μÚ·‰È¿˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙ‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 24/9 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٷÛ΢‹˜ Ê˘Ï·¯ÙÒÓ, ÁÈ· ·È‰È¿ ¢-™Ù ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Ó·ÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ‡‚Ï· Î·È ÎÂÚ·Ì›‰È·” , Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù·-ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ “∏ ¢π∞¶§∞™∏” , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ∞ı. ªfiη, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. — √ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 15/9, ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ (μ¿Î¯Ô˘ & ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ∞Ï˘Î¤˜) ÒÚ· 19.00, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “æˆÚ›·ÛË Î·È Ó¤Â˜ ıÂÚ·›˜: æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ æˆÚÈ·ÛÈÎÒÓ ∞ÛıÂÓÒÓ “∫·Ï˘„Ò” ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ & ∞ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÌÂÚ›‰·˜: √ÌÈÏËÙ¤˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ÷˚‰Â̤ÓÔ˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢/ÓÙ‹˜ ¡∞¢¡ £ÂÛ/ӛ΢, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ æˆÚÈ·ÛÈÎÒÓ ∞ÛıÂÓÒÓ Î·È ·ÛıÂÓ‹˜, ¢Ú ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Óı‹ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ “∫·Ï˘„Ò” . — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ §∂μ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ 79, 10.00-13.00 Î·È 18.0020.00 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421033938.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 19/9: ∞ÓıÔ¯ÒÚÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜/ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·. ∞ÓıÔ¯ÒÚÈ9 μÚ‡Û˜-∞ÓıÔ¯ÒÚÈ: ø.¶.: 5-μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 26/9: μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘-Â˙ÔÔÚÈ΋. ÈÚÈfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈ-μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜-º·Ú¿ÁÁÈ ™ÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 1-2-3/10: μfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜-ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. 3‹ÌÂÚË ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ· Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿, ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌÓËÌ›· ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜, 6-8 Ì.Ì. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ™·ÌÔıÚ¿ÎË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· 17 ̤¯ÚÈ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 24-26 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÌËÓfi˜. °È· ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹ 10.30-12.30 Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·fi 19.00-20.00. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 2421035915. ∂›Û˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5° Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421044046. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÂ Δ‹ÓÔ - ™‡ÚÔ ·fi 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421034712. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 17-19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, Ù˘ 17˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932-222440. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 25-28/9/10: ¶Ú¤‚Â˙· ∫·ÛÙÚÔÛ˘ÎÈ¿. 15-17/10/10: ∞›ÁÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 23935. flÚ˜: ¢Â˘Ù. - ™¿‚.: 11-1, ¶·Ú·Û΢‹: 6.30-8.30 Ì.Ì. —- ∏ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “¢π√Δπª∞ ∫’ ª√À™∂™” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. μfiÏÔ˜-∫·Ú‰›ÙÛ· - ÈÚÈ¿ ªÂÛÈÓÈÎfiÏ· - ¶·Ó. ¶ÂÏÂÎÈÙ‹ - ºÚ¿ÁÌ· ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ΔÛ·Ú‰¿ÎÈ -º¿ÚÛ·Ï· - μfiÏÔ˜. ΔÈÌ‹ ηٿ ¿ÙÔÌÔ 20 ¢ÚÒ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘. ∫. ª·Ú›·˜ ∞Úʤ, ÙËϤʈÓÔ 6974168584. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô ¢›ÔÓ (∫·ÙÂÚ›ÓË) Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10 .Ì. - 12 Ì. ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÂÔÚÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 23789. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ “º›ÏˆÓ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘-μfiÏÔ˘” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÂÎ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ ÛÙÔ ªÂÙfi¯È Ù˘ ÛÙÔ ™Ô¯fi, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÂÌÚfi˜ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 20 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6994 854916, Î. ™·¯›ÓË Ã·Ú›ÙˆÓ·.

“£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹

ª

ÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ù·Í›‰È, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ì ٷ ·È‰È¿, ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ÁÈ· ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ Î·È Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡۷Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·” Ì·˜ Á¤ÌÈÛ ÁÓÒÛË Î·È fiÚÂÍË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ “£Â·ÙÚÔÙ·ÍȉÈÒÓ”.

Δ· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ú¤· Ì·˜ ·›˙Ô˘Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. º¤ÙÔ˜ ı· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ Ì ı·ÙÚÈο ·È¯Ó›‰È·, ·Û΋ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. ªÂ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ·Û΋ÛÂȘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ª·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó, Ó· ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ·ÓÙƠ̷̂ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈı·Ú¯›·. ªÂ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÙË

∞ƒÃπ™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ π∂∫

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ó¤ÔÈ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·: Δ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘, °Ú·Ê›ÛÙ·˜ ∂ÓÙ‡Ô˘ ÎÈ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ, Δ¯ÓÈÎfi˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ŒÚÁˆÓ Δ¤¯Ó˘, Δ¯ÓÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, Δ¯ÓÈÎfi˜ §‹„˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ∂ȉÈÎfi˜ ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ™¯Â‰›·Û˘ ªfi‰·˜, Δ¯ÓÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜, ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∞fi ÙÔ 2008, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢π∂∫, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ô ΔÔ̤·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì 3 Ӥ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: Δ¯ÓÈÎfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ , À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È μÔËıfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ - ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™Â fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ÂÍ·Ù·Í›Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ∂ÓÈ·›ˆÓ §˘Î›ˆÓ, Δ∂∂ B’ ·ÎÏÔ˘, ∂¶∞§ Î·È ∂¶∞™. ∏ ÊÔ›ÙËÛË Û fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ›-

‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù· ·È‰È¿ ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛˆÛÙ‹ ¿ÚıÚˆÛË Î·È ÔÚıÔʈӛ·. ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·ÊÔ‡ Û˘¯Ó¿ ÂÈ-

ÓÔÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ·fi ÂÈÎfiÓ˜, ‹¯Ô˘˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªÂ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Ù· ·È‰È¿ ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó, ı· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó, ı· Îfi„Ô˘Ó Î·È ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ¯ÚË-

ÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ËÏfi, ÙÔÓ Á‡„Ô, ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·, ÙÔ ¯·ÚÙ›. ŒÙÛÈ ı· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ì¿ÛΘ, η¤Ï·, Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· οÓÔ˘Ó Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ı· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÌ·‰Èο Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ¶·È‰È¿ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ! ∞·Ú·›ÙËÙ˜ ·ÔÛ΢¤˜ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÙ ̷˙› Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È Ë Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı· ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó Ë ·È‰·ÁˆÁfi˜ - ËıÔÔÈfi˜ μ¿Ûˆ ª¤ÏÈÔ˘ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6944388045 & 6944277939.

ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘

¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫: ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· “μÔËıfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ √∂∂∫ ÎÈ ·ÔÎÙÔ‡Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ‰›ψ̷. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹-

ÛÂȘ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ, ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÎfiÌË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 4/10. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 -11 ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÚÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢π∂∫. √È ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ηٿ ÙÔ Ó¤Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÙÔ˜, ÌÔÚÔ‡Ó

Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫, ·fi 15 ¤ˆ˜ Î·È 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 1 & ÛڈÓÔ˜, ÙËÏ. 2421056446 & 56389, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ·fi 9.00 ¤ˆ˜ 13.00 ÎÈ ·fi 18.30 21.00.

∞¡√πÃΔ∞ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ∂∫Δ√™ ∫Àƒπ∞∫∏™

™À°∫ƒ√Δ∏ª∞ Δ™∞§∞¶∞Δ∞ ñ mob. 6975 735 900

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ΔÔ “∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ” ŒÏÏ˘ ™·Ì·Ï›‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ̤¯ÚÈ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™ - ¢π∞º√ƒ∞

25

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™˘Ó·˘Ï›· ∞ÓÙÒÓË ƒ¤ÌÔ˘ ÛÙÔ Pantheon Plaza Δ√ Pantheon Plaza ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ! ΔËÓ ¶¤ÌÙË 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21:00 Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ¤ÌÔ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Pantheon Plaza ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ÁÂÌ¿ÙÔ ˘¤ÚÔ¯· ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È fiÏÔÈ, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. ª·˙› ÙÔ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1550 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ Ù· Ï‹ıË Ì ÙËÓ rock ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. ΔËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜, ÌÂٷ͇ 16:00 - 18:00 ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ Ú·‰ÈfiʈÓÔ “Polis FM” ı· ÂÎ¤ÌÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙÔ Pantheon Plaza Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ¤ÌÔ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ live. ΔÔ Pantheon Plaza ÍÂÎÈÓ¿ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÌÂψ‰Èο ÙË “Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿” Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·! ΔÒÚ· fiÏÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Pantheon Plaza, ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ƒ¤ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ 1550. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Parking 1 ÙÔ˘ Pantheon Plaza.

Δ· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ÛÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜ Δ∞ ÔÛÙ¿, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Ù¿ÊÔ Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ º›ÏÈÔ, ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È fi¯È ÛÙÔÓ ÂÙÂÚÔı·Ï‹ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘, ∞ÚÚȉ·›Ô. ∞˘Ùfi ÈÛÙÔÔÈ› Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ∫ÏÈÓÈ΋˜ ∞Ó·ÙÔÌ›·˜ ÛÙÔ ªÚ›ÛÙÔÏ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ‰Ú· ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, Δ˙fiÓ·ı·Ó ª·ÛÁÎڤȂ (Û.Û. ·ÎÏÔÈ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÒ˜), ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ηıËÁËÙ‹ ·Ó·Ûηʤ· Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜, ª·ÓfiÏË ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ª·ÛÁÎڤȂ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ È·ÙÚÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË “πnternational journal of medical sciences”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÛÎÂÏÂÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ, Ô˘ ·Ó¤Ûη„Â Ô ª·ÓfiÏ˘ ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜, ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÚÚȉ·›Ô˘.

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∏ ËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ªÔ˘Û›· Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜

ª

 ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 8 Î·È 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋˜ ËÌÂÚ›‰·˜ Ì ı¤Ì· “∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ªÔ˘Û›· Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ & ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ™¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

∏ ËÌÂÚ›‰· ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 37Ô˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ∂Ó μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÌÓËÌ›ˆÓ, ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ, ÂÓÒ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î›ÌÂÓ· ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ªÔ˘Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÚıÚ· (ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛΤ„ÂȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ) Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ: ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙Òη, ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∞’ ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, °È¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÎÈ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ∫Ô˘Ù‹, ÈÛÙÔÚÈÎfi, Ì ı¤Ì· “∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘”, °Ú·ÌÌ·Ù‹ ª·Î¤ÏË, ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ı¤Ì· “∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜”, πÔ˘Ï›· ¶ÂÓÙ¿˙Ô˘ Ì ı¤Ì· “∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û „ËÊÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ”, ∞ÈÌÈÏ›· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Ù˘ π°’ ∂¶∫∞ “ªÈ· Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ π°’ ∂¶∫∞ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜”, ŒÏÛ· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ “∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ: ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ¿ÏÏË ÛÎÔÈ¿”, ÷ڿϷÌÔ ª¿Ú‰·, ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ ÛÙËÓ ¶·È‰È΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ “∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: “¶¿Ì ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË...” . ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙȘ ¶·È‰ÈΤ˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ΔÛÈÌ¿, ÈÛÙÔÚÈÎfi - ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÔ “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡” ÙÔ˘ ∫.√.-¢∏.¶∂.£∂. Î·È ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ À‡ı˘ÓË ÛÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: “¶·›˙ˆ, Ì·ı·›Óˆ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ”. ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ›¯Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¢. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜.

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó fiÙÈ Û˘ÓÙÔÌfiٷٷ ı· ·ÔÛÙ·Ï› Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÓ μfiψ. √È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ·fi ʤÙÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û ı¤Ì·Ù· ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÙÔ 2013. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰›ˆÚ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi -΢ڛˆ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi- ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ·È‰È¿ ı· ÂÈϤÁÔ˘Ó ¤Ó· ı¤Ì· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ (ÏÈÌ¿ÓÈ, ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÛÂÈÛÌÔ›, ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ù‡Ô˜, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, Ìfi‰·, ÂÌfiÚÈÔ, Ê·ÁËÙfi, ‰È·ÛΤ‰·ÛË...), Ô˘ ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜. ªÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı· ʤÚÂÈ Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ

fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ¤‚ÏÂ·Ó ÌfiÓÔ Û ÂÈÎfiÓ·: (·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ¤ÁÁÚ·Ê·, ¿ÏÏ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·). ¶Èı·Ófiٷٷ ¤ÙÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘Û›Ô. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81, ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ, ÙËÏ. 2421039644, www.diki.gr). ∂›Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ٷ Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂʤÙÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô Ó¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: “∏ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ” , ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È “£¿Ï·ÛÛ· ›ӷÈ...” , ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ı¤Ì· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫¿ı ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 3 ÒÚ˜ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜: ∏ ÚÒÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÌ„‡¯ˆÛ˘, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ· Ù· ·È‰È¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·È ÂÈÎfiÓ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ· ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‹ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫¢∞¶ ¡Â¿ÔÏ˘, 2421064336, ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡, 2421031456).

Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡, ¡Â¿ÔÏË, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·

¡¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Û ΤÓÙÚ· ·È‰ÈÒÓ ¢. μfiÏÔ˘ Δ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010 - 2011 ÛÙÔ “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡” ÙÔ˘ ∫.√. ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·Ù·: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ™Î¿ÎÈ Î·È ∏/À. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 - 1 ÙÔ Úˆ›, ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË 6-9 ·fiÁÂ˘Ì·.

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¶·È‰È΋ ¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡: ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 11 Î·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙËÏ.: 24210 31456. OÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ” (¡Â·fiψ˜ 76, ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘) ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ›ӷÈ: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ∫ÂÚ·ÌÈ΋, £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È, ¶·Ú·Ì‡ıÈ, ªÔ˘ÛÈ΋ ¶ÚÔ·È-

‰Â›· Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì.- 2Ì.Ì. Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË 6 - 9 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210-64336. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ (¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡ 15, ÙËÏ. 54424) ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, 9-11 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÚÔ·È‰Â›·˜, Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ, ·ÚÌÔÓ›Ô˘, ÎÈı¿Ú·˜, ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ÊÏÔÁÂÚ¿˜, ¯ÔÚˆ‰›·˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÓËϛΈÓ), Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù·: ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ı¿ÙÚÔ˘, Ï¿ÙÈÓ ¯ÔÚÒÓ, ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘.

∑. ™·ÌÛ·Ú¤ÏÔ˘ ŒÊË ¶··ıˆÌ·˝‰Ë ÛÔÏ›ÛÙ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ™À¡∞À§π∞ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆ-

Ì·Ù›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00 ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ª˘ÎfiÓÔ˘ ÛÙÔ °Ú˘¿ÚÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ “¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˜”, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ¢Ú¿ÎÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ ÃÚ‹ÛÙÔ, fiÌÔÂ, °Î›ÓÔ ¡›ÎÔ, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, ∫ÔÏÔ‚fi ∏Ï›·, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, ™·ÌÔ˚ÏË ∫ÒÛÙ·, Ê·ÁÎfiÙÔ, ª·ÚÙ˙Ô‡ÎÔ ™Ù¿ıË, Ê·ÁÎfiÙÔ, ™ÎÔ‡Ú· μ·ÁÁ¤ÏË, ÎfiÚÓÔ, ªÈ¯·‹Ï ¶¤ÙÚÔ, ÎfiÚÓÔ. ™ÔÏ›ÛÙ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Â›Ó·È ÔÈ È·Ó›ÛÙÚȘ ∑ˆ‹ ™·ÌÛ·Ú¤ÏÔ˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ø‰Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ë ŒÊË ¶··ıˆÌ·˝‰Ë, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ √ÚÊÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¤ÚÁ·: ¡. ∫˘Ô˘ÚÁÔ‡: “Silent woman” (2009) ÁÈ· ÔÎÙ¤ÙÔ Ó¢ÛÙÒÓ Î·È È¿ÓÔ, Û ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË. Fr. Poulenc: ™ÂÍÙ¤ÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, fiÌÔÂ, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, Ê·ÁÎfiÙÔ, ÎfiÚÓÔ. L. Thuille: ™ÂÍÙ¤ÙÔ Op.6 ÁÈ· È¿ÓÔ, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, fiÌÔÂ, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, Ê·ÁÎfiÙÔ, ÎfiÚÓÔ Î·È Ch. Gounod: Petite Symphonie. ΔÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ “¡π∫√§∞√™ ª∞¡Δ∑∞ƒ√™”, ¤Ó· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ȉڇıËΠÙÔ 1979 ·fi Â›ÏÂÎÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ó¢ÛÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ˘ËÚÂÙ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ∂Ù·ÓËÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¯‹ 30ÂÙ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ¿Óˆ ·fi 1.000 Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ, ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ∏ ∑ˆ‹ ™·ÌÛ·Ú¤ÏÔ˘ ÛÔ‡‰·Û È¿ÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ø‰Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘. Œ¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·Ï›·, ª¿ÏÙ·, ∞›Á˘ÙÔ, ΔÔ˘ÚΛ·, ™˘Ú›· Î·È ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ˆ˜ ÛÔÏ›ÛÙ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜. ∞fi ÙÔ 2000 Â›Ó·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ùo˘ “ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¶ËÏ›Ô˘” ∏ ŒÊË ¶··ıˆÌ·˝‰Ë ÛÔ‡‰·Û È¿ÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙËÓ Ecole Normale Superieure de Musique ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. Œ¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, °·ÏÏ›·, πÙ·Ï›·, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 11 ™E¶TEMBPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 10H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.592,68

-1,13

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,93 5,45 19,1 5,18 6,07 15,3 0,71 6,06 9,13 0,66 1,33 5,01 4,03 0,95 1,64 1,12 3,97 1,06 2,21 3,87 3,25 4,19 2,8 11,7 1,04 9,4 1,31 2,9 6,03 5,4 4,25 5,3 2,19 0,71 3,09 4,87 4,1 8,65 0,5 0,43 8,16 4,59 12,32 13,7 12,06 5,98 4 4,88 3,95 2,68 4,58 3,43 15,1 9,45 0,85 0,75

-1,53 290.940 -2,33 1.382.425 -2,05 129.200 -3,36 1.427.565 2,02 2.939 -0,65 76.920 1,43 73.076 2,71 78.013 -0,33 7.000 157.854 -1,48 24.120 -0,6 133.370 2,03 10.039 -1,04 2.269.983 1,86 677.025 -0,88 82.544 2,32 2.051 1,92 192.719 -0,45 12.509 -0,51 49.806 -2,69 96.901 1,21 42.882 -2,1 49.580 -2,01 330.295 -1,89 21.643 -2,89 3.053.924 -5,76 18.185 -2,03 168.523 1,34 75.887 -2,17 7.833 1,19 7.997 -1,85 6.701 -0,45 1.350 27.388 -0,96 17.735 -0,2 1 -0,97 1.151.631 -1,37 9.615 39.489 2.272 0,74 29.878 -1,08 51.516 -2,22 746 0,74 5.483 -1,55 469.322 0,84 1.218.859 -1,48 971.021 0,62 180 1,8 1.592 79.285 -0,22 209.319 4,26 17.484 -2,58 182.329 -1,56 3.155 66.391 -1,32 45.320

1,93 5,36 19 5,17 5,84 15,26 0,69 5,98 9 0,65 1,33 4,95 3,95 0,92 1,59 1,12 3,88 1,03 2,18 3,77 3,24 4,04 2,8 11,66 1,01 9,35 1,3 2,89 5,91 5,4 4,18 5,28 2,14 0,69 3,09 4,87 4,03 8,65 0,48 0,41 8,05 4,53 12,1 13,31 12,02 5,87 3,93 4,88 3,9 2,6 4,5 3,3 14,98 9,45 0,83 0,73

1,99 5,6 19,56 5,45 6,08 15,4 0,72 6,11 9,17 0,67 1,36 5,04 4,04 0,96 1,65 1,16 3,99 1,06 2,23 3,9 3,4 4,21 2,87 11,94 1,04 9,74 1,36 2,99 6,03 5,54 4,26 5,4 2,19 0,71 3,14 4,87 4,17 8,79 0,51 0,43 8,28 4,65 12,5 13,8 12,35 6,13 4,13 4,88 3,98 2,72 4,63 3,43 15,81 9,65 0,88 0,76

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,76 16,59

-0,51 0,00

9.456 1

7,73 16,59

7,76 16,59

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√)

0,53 0,69 1,35 0,48 1,68 0,37 0,72 0,51 0,54 0,47 0,53 0,48 0,79 1,18 2,28 0,88 8,64 1,21 1,07 0,73 1,1 1,83 0,68 0,58 2,4 4,58 0,8 4 1,17 2,35 2,72 0,57 0,57 1,02 2,81 0,51 1,38 0,43 0,88 0,47

-3,64

1.100

-4

17.631 260

-13,95 1.152.251

-1,82 -2,08 -3,64 -2,04 1,28

3.100 12.851 600 5.551 41.753 11.500

0,88

100

0,12 -3,2 -1,83 2,82 -1,79 7,02 -2,86

5.445 11.938 1.884 1.091 28.468 740 19.364 4.300 240 4.759

-0,41 -7,66

100 0,86

6.160

-1,72

13.295

-0,97 -1,75 -5,56

810 191 14.750

-2,27 -3,3 -2,08

10.040 90 32.575

0,53 0,69 1,32 0,48 1,68 0,35 0,72 0,51 0,54 0,47 0,52 0,47 0,79 1,18 2,28 0,88 8,16 1,2 1,04 0,71 1,09 1,75 0,67 0,55 2,4 4,55 0,8 4 1,17 2,32 2,72 0,53 0,57 0,97 2,8 0,5 1,38 0,43 0,88 0,46

0,53 0,69 1,47 0,5 1,68 0,44 0,72 0,52 0,55 0,51 0,53 0,49 0,79 1,18 2,28 0,88 8,64 1,24 1,07 0,73 1,14 1,83 0,71 0,58 2,4 5,16 0,8 4 1,17 2,36 2,72 0,57 0,57 1,02 2,81 0,52 1,38 0,45 0,88 0,47

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,36 1,79 0,61 0,48 0,72 0,89 1,03 1,55 0,4 0,82 1,02 0,86 1,29 0,37 0,77 5,7 0,62 1,55 1,18 1,24 0,35 0,43 0,48 0,72 1,07 0,86 0,76 0,78 0,99 1,87 31,7 1,37 0,33 0,52 2,47 0,31 0,44 0,57 3,15 1,33 0,67 0,4 0,48 0,97 8,26 0,58 0,49 0,68 4,91 1,53 0,63 1,47 0,97 0,82 0,5 4,82 0,75 4,09 0,9 0,55 0,72 0,6 0,62 0,59 0,48 0,36 1,73 0,7 1,1 0,63 0,97 0,43 0,89 0,68 0,54 1,06 0,73 2,9 1,1 0,57 3,67 0,72 2,7 0,44 0,6 0,64 0,76 0,94 0,43 1,82 0,43 3,21 0,43 0,37 1,48

5,88

10 100

-0,67

1.350

0,36 1,79 0,61 0,46 0,71 0,89 1,03 1,55 0,4 0,81 1,02 0,86 1,23 0,36 0,77 5,7 0,61 1,55 1,15 1,24 0,34 0,42 0,46 0,72 1,07 0,86 0,75 0,77 0,9 1,75 31,4 1,34 0,32 0,5 2,41 0,31 0,43 0,55 3,15 1,33 0,61 0,4 0,46 0,97 8,26 0,58 0,49 0,64 4,91 1,5 0,63 1,36 0,97 0,82 0,48 4,82 0,72 4,01 0,9 0,53 0,71 0,6 0,62 0,56 0,48 0,34 1,65 0,67 0,99 0,63 0,97 0,43 0,85 0,67 0,53 1,05 0,73 2,9 1,06 0,56 3,67 0,71 2,7 0,44 0,6 0,61 0,76 0,92 0,42 1,79 0,43 3,21 0,43 0,37 1,39

-5,88 2,86

13.666 100

0,95

2.000

1,05

1,06

-9,52

1.620

0,51

0,58

-6,67 -4 -1,02

553 2.000 330

0,98 0,23 0,95

0,98 0,25 0,98

3.140 -4,76 2,5

30 225

-7,53 2,38 -2,63 5,48

25 355 6.145 5

-1,59 -1,27 2,61

6.000 43.400 1.020

-2,78 -8,51

84.650 37.760 2.500 2.330 200

-2,7 -4,46 -5 5,41 4,21 -0,72 -0,72 -5,71 -3,7 2,49 -3,13 -2,22 -1,72 -1,87 -3,62 1,52 -2,44 2,13 5,43

-9,26 3,03 -0,65 1,61 -1,34 -1,2 -5,66 -0,21 -2,6 -8,09 -2,17 -4

6.715 1.380 100 253 1.021 837 15.934 5.180 250 1.640 2.530 2.268 45.120 25 7.620 4.860 17.830 1

11.272 6.363 130 159 1 560 2.000 54.252 180 20.469 4.931 2.186 3.793 2.340

1.250

4,85 -5,41 1,85

3,49

-2,75

-2,65 0,55 2,86 2,33 -4,76 -4,48 -2,08 -2,27 0,55

18.450 4.200 20.434 55 1.000

1.050 10.000 1.205 80.069

2.104 7.330 390 2.869 15.100 7.420 4.610 161 62.670 60.600 69.933

0,36 1,79 0,61 0,5 0,72 0,89 1,07 1,55 0,4 0,82 1,02 0,86 1,29 0,37 0,77 5,7 0,62 1,55 1,18 1,24 0,36 0,49 0,48 0,74 1,07 0,86 0,79 0,78 0,99 1,87 31,92 1,41 0,33 0,55 2,47 0,32 0,45 0,6 3,22 1,33 0,69 0,41 0,48 0,97 8,26 0,58 0,58 0,7 4,91 1,59 0,63 1,47 0,97 0,82 0,52 4,82 0,77 4,18 0,92 0,55 0,75 0,6 0,62 0,59 0,48 0,39 1,8 0,74 1,1 0,63 0,97 0,43 0,9 0,68 0,54 1,13 0,73 2,9 1,12 0,57 3,67 0,72 2,7 0,45 0,64 0,64 0,77 0,97 0,44 1,88 0,43 3,21 0,43 0,37 1,48

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 1,06 7,8 0,57 0,55 0,46 0,45 0,98 0,24 0,97

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,27 0,24 0,76 0,21 0,18 0,12 15,35 0,58 0,53 0,27 3,36 1,7 2,76 0,55 7,29 0,32 2,57 7,19 4,68 14 0,16 65 4,14 0,32 19,2 0,38 0,13 0,14 0,4 1,26 0,21 0,19 0,41 0,38 16,75 6,35 0,24 0,15

500 3.000 3.188 50 80 7.017 289.360

0,2 0,18 0,11 15,34 0,58 0,53 0,26

0,21 0,18 0,12 15,4 0,58 0,53 0,27

34 2.000 50 1.950 12.121 50 5.862

2,76 0,54 7,28 0,31 2,56 7,19 4,63

2,76 0,55 7,3 0,32 2,59 7,19 4,8

7,69

12.000 18 1.695 6.132 200 169 30.765 30.000

0,16 65 4 0,28 19,2 0,38 0,13 0,14

0,16 65 4,23 0,35 19,2 0,38 0,14 0,14

5,56

10.100

0,18

0,19

-2,56

1.070

0,36

0,38

-6,25

23.000

0,15

0,16

13.050

0,11

0,12

2,94

6 2.000

1,43 0,7

1,43 0,7

-2,17 -5,26 -5,26

4.152 50 564.420

0,43 0,18 0,17

0,46 0,18 0,19

-7,5

14.608

0,36

0,39

7.036

0,11

0,11

6.895

0,07

0,08

10 -4,35 1,37 20 9,09 4,55

500 15.000 4.800 1.000 23.749 2.700

0,32 0,22 2,91 0,06 0,46 0,22

0,33 0,23 3,05 0,06 0,48 0,23

-10

400

1

1

-5,26 0,99 -8,62 -3,57

0,14 -5,88 -0,77 1,08 -5,88 -3,04 6,67 3,28 5,56

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,11 0,13 1,43 0,7 2,3 0,12 0,45 0,18 0,18 0,61 0,17 0,37 0,07 0,13 3,7 0,11 0,54 0,28 0,18 0,72 0,07 0,08 0,24 0,33 0,22 2,95 0,06 0,48 0,23 1,06 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,95 3,96 1,85 1,4 0,72 4,03 1,14 2,13 2,47 2,34 2,52 2,4 2,86 2,83

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 9H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 22.202.539,92 5.045.873,73 4,4001 ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.007.690,02 2.780.332,09 6,8365 ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 104.447.515,65 14.764.943,03 7,0740 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.727.845,43 2.169.617,19 5,8664 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 289.925.715,59 107.941.823,29 2,6859 ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 22.321.693,98 2.990.412,51 7,4644 ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. 14.030.906,59 2.492.069,97 5,6302 ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. 6.289.825,27 1.436.721,33 4,3779 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.589.940,59 1.472.372,83 6,5133 ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 104.652.436,31 13.077.629,17 8,0024 ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ 39.463.061,62 6.200.998,71 6,3640 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. 4.895.956,93 1.608.638,20 3,0435 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR 13.191.956,80 1.485.621,10 8,8798 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR 3.513.512,00 392.806,18 8,9446 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 160.735.882,86 12.750.993,28 12,6058 INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 8.506.108,94 693.178,56 12,2712 π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. 3.480.323,27 659.551,34 5,2768 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 8.645.583,56 1.911.544,07 4,5228 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 6.569.510,55 2.046.708,39 3,2098 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.260.975,60 2.400.230,49 3,4417 HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 9.699.392,14 1.430.025,70 6,7827 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 26.935.880,81 3.443.590,87 7,8220 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 9.920.126,56 5.440.360,42 1,8234 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.335.441,46 272.510,60 12,2397

0,36% 4,4881 4,3121 -12,62% 0,32% 6,9390 6,7852 -17,77% 0,32% 7,1094 7,0209 -21,74% 0,42% 5,9691 5,8077 -15,85% 0,49% 2,6859 2,6859 -24,40% 0,23% 7,4644 7,4084 -17,29% 0,39% 5,6302 5,5880 -21,41% 0,85% 4,4042 4,3429 -18,42% 0,28% 6,6110 6,5133 -14,59% 0,47% 8,0024 8,0024 -9,81% 0,36% 6,4276 6,3322 -19,83% 0,37% 3,2870 3,0435 -23,38% 0,56% 8,8798 8,8132 -14,65% 0,56% 8,9446 8,9446 -14,33% 0,41% 12,6688 12,5113 -16,97% 0,74% 12,5166 12,1485 -26,83% 0,38% 5,3823 5,2240 -10,51% 0,31% 4,5228 4,4776 -13,78% 0,36% 3,2740 3,1456 -16,33% 0,40% 3,4417 3,4159 -6,97% 0,21% 6,8675 6,7827 -11,34% 0,73% 7,9002 7,7438 -21,10% 0,05% 1,8234 1,8188 -5,51% 0,44% 12,4233 12,1173 -16,31%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

83.521.454,45 27.751.935,52 3.093.864,31 146.961.499,19 31.931.026,92 8.565.391,30 25.803.310,11 28.961.661,18 14.353.648,20 7.285.625,16 27.976.347,54 11.840.581,43 20.072.946,64 38.204.761,69 306.867.949,23 5.782.373,39 27.096.776,37 53.240.054,77 114.413.460,49 49.678.167,43 14.018.002,55 126.505,64 6.381.298,94 667.534,53 12.771.707,95 992.131,39 1.342.695,67 3.436.881,74 12.690.460,15 3.660.705,31 2.211.376,34 120.507.942,81 58.639.892,88 13.584.000,43 53.742.195,98 99.673.704,23 56.472.263,46 13.555.953,20 50.659.887,92 56.799.284,09 28.402.430,54 3.562.397,93 389.019,98 8.831.417,78 40.635.961,31 24.531.390,11 3.551.106,99 4.431.693,96 3.536.609,05

4.963.200,24 2.174.505,57 278.670,86 31.589.186,42 4.434.224,36 1.142.002,31 3.265.930,70 3.414.864,81 1.738.776,79 1.875.731,32 3.724.331,66 1.677.282,94 6.627.322,83 6.888.555,00 51.749.317,39 968.387,57 2.873.684,75 4.866.016,54 14.027.118,15 4.954.835,56 1.246.599,49 102,23 5.178,53 581,77 10.848,55 1.058,55 1.351,11 753.386,73 3.529.447,66 1.188.231,61 272.764,39 36.470.258,93 5.394.061,15 1.275.349,83 5.642.310,01 30.647.360,11 5.807.553,48 442.891,99 5.478.530,16 51.282.775,71 2.745.875,22 1.075.992,43 130.137,07 1.809.085,86 15.493.379,84 7.181.839,85 847.383,56 21.473,79 1.069.458,41

16,8281 12,7624 11,1022 4,6523 7,2010 7,5003 7,9008 8,4811 8,2550 3,8842 7,5118 7,0594 3,0288 5,5461 5,9299 5,9711 9,4293 10,9412 8,1566 10,0262 11,2450 1.237,4100 1.232,2600 1.147,4300 1.177,2700 937,2500 993,7700 4,5619 3,5956 3,0808 8,1073 3,3043 10,8712 10,6512 9,5249 3,2523 9,7239 30,6078 9,2470 1,1076 10,3437 3,3108 2,9893 4,8817 2,6228 3,4158 4,1907 206,3800 3,3069

-0,08% -0,11% -0,67% -0,18% -0,09% -0,10% 0,08% 0,36% 1,16% 0,07% 0,11% -0,09% -0,05% -0,09% -0,08% -0,05% 0,12% -0,20% 0,34% 0,07% 0,14% -0,09% -0,09% 0,00% 0,00% -0,13% -0,13% -0,31% -0,12% 0,00% -0,12% -0,07% -0,16% -0,12% -0,01% -0,13% -0,11% -0,43% -0,18% 0,02% -0,01% -0,09% -0,02% -0,04% 0,07% -0,17% -0,41% -0,09% -0,05%

17,1647 13,0176 11,3242 4,6756 7,2370 7,5378 8,2958 8,7355 8,5027 3,9522 7,7372 7,0594 3,0470 5,5461 5,9299 5,9711 9,9008 11,4883 8,5644 10,5275 11,2450 1.237,4100 1.232,2600 1.147,4300 1.177,2700 937,2500 993,7700 4,5847 3,6495 3,1270 8,2289 3,3869 11,0886 10,8642 9,5249 3,2523 9,9184 30,7608 9,2470 1,1076 10,3437 3,3770 2,9893 4,8817 2,6490 3,5183 4,2431 207,4119 3,4061

16,6598 12,6348 10,9912 4,6174 7,1470 7,4440 7,7428 8,3115 8,0899 3,8454 7,3616 7,0065 3,0046 5,5461 5,9299 5,9711 9,4293 10,9412 8,1566 10,0262 11,2450 1.237,4100 1.232,2600 1.147,4300 1.177,2700 937,2500 993,7700 4,5277 3,5956 3,0808 8,1073 3,2382 10,6538 10,4382 9,3344 3,2279 9,5294 30,3782 9,0621 1,0993 10,2661 3,2777 2,9594 4,8329 2,5966 3,3133 4,1907 206,3800 3,2408

3,42% 4,51% 20,68% 3,28% 4,24% 12,41% -7,23% -10,43% -15,22% -1,28% -8,13% 3,64% -4,03% 19,62% 3,86% 4,15% -0,09% 3,52% -5,78% -0,37% 4,39% 1,80% 1,83% -0,99% -0,96% -4,35% -4,32% 2,27% 2,63% -1,49% 0,35% 1,31% 2,01% 1,74% -1,31% 4,50% 0,76% 15,50% -5,43% -1,33% -3,65% 0,41% 0,79% 1,30% -8,83% 2,77% 14,07% -1,29% 0,67%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™.

6.860.657,64 3.911.265,98 21.361.593,30 31.448.708,53 12.950.625,71 13.431.073,94 150.411.812,91 145.994.524,35 16.853.299,34 17.638.028,46 48.251.704,07 37.041.193,93 39.345.552,94 27.240.707,11 1.087.363,72 13.339.082,04 65.849.133,99 1.847.920,39 10.314.559,32 817.875,54 61.023.875,97 134.997.091,61 22.458.493,80 4.666.358,86 151.928,11 11.480.683,03 1.081.037,78 95.840.697,05 8.514.801,23 7.364.488,36 47.804.696,44 6.159.092,19

3.124.857,10 564.252,23 5.238.179,07 2.167.074,37 4.622.921,61 2.088.836,44 15.110.770,49 14.610.336,05 2.747.955,02 1.613.699,25 6.151.800,00 1.204.291,29 3.294.805,11 5.846.730,44 218.769,31 8.065.583,22 14.601.930,60 1.948.065,52 9.655.047,94 151.822,96 40.215.846,58 18.682.799,42 17.079.089,95 279.525,00 181,31 13.679,93 344.126,69 6.884.090,92 4.347.277,87 1.464.722,50 5.810.338,12 2.328.075,14

2,1955 6,9318 4,0781 14,5121 2,8014 6,4299 9,9539 9,9926 6,1330 10,9302 7,8435 30,7577 11,9417 4,6591 4,9704 1,6538 4,5096 0,9486 1,0683 5,3870 1,5174 7,2257 1,3150 16,6939 837,9700 839,2400 3,1414 13,9221 1,9587 5,0279 8,2275 2,6456

0,89% 0,34% 1,74% 1,17% 0,89% 1,53% 1,44% 1,36% 1,53% 1,59% 1,74% 1,50% 0,73% 1,47% 1,46% 1,26% 1,31% 0,68% 1,47% 0,96% 0,84% 1,19% 1,59% 1,48% -1,44% -1,44% 1,10% 1,43% 0,75% 1,09% 1,41% 1,61%

2,3053 7,2784 4,2820 15,2377 2,8994 6,6549 10,0534 10,0925 6,1943 11,0395 7,8827 31,3729 12,1805 4,7523 5,0698 1,7117 4,5096 0,9486 1,0843 5,4678 1,5174 7,2257 1,3150 16,6939 837,9700 839,2400 3,1728 14,3398 2,0175 5,1787 8,2275 2,6456

2,1516 -25,43% 6,8625 -25,44% 4,0373 -28,56% 14,3670 -24,53% 2,7734 -18,06% 6,3656 -22,31% 9,8544 -22,07% 9,8927 -22,05% 6,0717 -24,76% 10,8209 -21,57% 7,7808 -28,38% 30,4501 -23,75% 11,8223 -16,36% 4,6125 -21,97% 4,9207 -22,24% 1,6538 -24,33% 4,4645 -19,87% 0,9391 -18,60% 1,0576 -18,71% 5,3331 -20,45% 1,5022 -23,06% 7,1534 -25,04% 1,3019 -22,82% 16,6939 -24,82% 837,9700 -24,84% 839,2400 -24,82% 3,0786 -24,64% 13,7829 -23,22% 1,9391 -23,31% 4,9776 -24,68% 8,1452 -20,63% 2,6191 -21,01%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 155.938.085,62 7.770.474,50 20,0680 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 52.185.313,75 11.557.187,04 4,5154 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 23.515.931,80 62.290.154,31 0,3775 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.542.731,20 3.650.425,87 0,4226 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 78.980.406,06 10.005.646,38 7,8936 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 46.407.842,68 6.212.020,96 7,4707 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 41.927.547,62 5.037.385,29 8,3233 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 4.551.653,51 3.652.275,23 1,2463 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 526.655,00 56.271,85 9,3591 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.406.434,19 257.084,51 9,3605 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.294.553,86 3.327.341,65 3,0939 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.903.029,90 1.070.096,45 1,7784 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 16.639.447,19 7.148.244,19 2,3278 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 8.630.675,17 5.178.865,10 1,6665 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.962.765,15 4.434.773,65 10,3642 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.308.007,75 6.447.246,99 1,7539 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 54.418.668,57 1.538.847,27 35,3633 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.270.540,40 460.056,45 7,1090 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 5.136.177,05 1.604.341,73 3,2014 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 11.262.348,17 17.321.423,32 0,6502 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 38.578.790,31 5.049.182,90 7,6406 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 5.529.246,83 8.864.067,00 0,6238 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 29.513.381,47 4.026.339,89 7,3301 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.768.331,48 2.573.145,30 2,6304 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 21.883.797,63 13.814.072,92 1,5842 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.601.344,68 8.073.262,58 1,6847 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.307.326,14 1.411.559,73 0,9262 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 379.929,00 173.565,74 2,1890 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.428.545,39 606.229,50 7,3051

1,36% 20,2687 19,8673 -20,43% 0,86% 4,5606 4,4702 -22,04% 1,40% 0,3775 0,3737 -20,63% 1,61% 0,4226 0,4184 -21,27% -0,03% 7,8936 7,8147 -6,53% -0,06% 7,4707 7,4707 -10,44% 0,16% 8,3233 8,3233 -7,84% 1,53% 1,2463 1,2338 -15,33% 0,36% 9,3591 9,1719 -14,69% 0,36% 9,3605 9,1733 -14,69% 0,95% 3,2486 3,0630 -22,84% 1,11% 1,8673 1,7606 -22,90% 1,38% 2,3278 2,3045 -20,57% 1,13% 1,6665 1,6498 -22,85% 1,15% 10,4678 10,1569 -25,13% 0,87% 1,7714 1,7188 -22,54% 0,65% 36,3358 35,3633 -24,54% 1,84% 7,3045 7,1090 -27,40% 0,42% 3,2894 3,2014 -24,86% 0,98% 0,6632 0,6502 -25,07% 1,41% 7,7934 7,6406 -25,10% 0,69% 0,6347 0,6113 -24,68% 1,59% 7,4584 7,1835 -24,91% 1,11% 2,6304 2,6041 -19,16% 1,56% 1,6634 1,5684 -23,98% 0,85% 1,7689 1,6510 -29,72% 1,56% 0,9447 0,9169 -16,49% 1,64% 2,2766 2,1671 -23,20% 1,66% 7,5973 7,2320 -22,00%

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

0,56% 0,81% -0,01% 0,59% 1,13% 0,34% 0,34% 0,82% -0,05% 0,79% 1,00% 0,12% 0,45% 0,45% 0,89% 0,89% 0,75% 0,75% -0,64% 0,84% 0,72% 0,41% 0,80% 0,42% 0,51% 0,76% 0,47% 0,76% 0,54% 0,78% -0,09% -0,18% -0,06% -0,01% -0,17% 0,79% 0,75% 0,34% 0,78% 0,10% 0,48% 0,81% 0,36% 0,01% 0,36% 0,55% 0,45% 0,38% 1,00% 0,59%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.376.328,04 1.292.081,28 12,6744 3.189.041,41 416.373,75 7,6591 7.363.288,77 1.421.007,87 5,1817 10.513.325,71 1.032.057,88 10,1868 16.211.170,52 1.251.996,89 12,9483 3.713.037,68 641.623,72 5,7869 8.041.938,87 1.542.071,15 5,2150 4.089.525,21 1.809.799,15 2,2597 1.146.304,80 144.627,91 7,9259 19.229.803,33 5.761.275,42 3,3378 29.039.331,60 8.298.446,63 3,4994 1.154.675,83 128.769,77 8,9670 618.568,82 540,29 1.144,8900 35.876.646,19 30.816,93 1.164,1900 722.685,46 701,30 1.030,5000 42.293.907,36 40.980,16 1.032,0600 41.853,69 43,99 951,3700 4.554.381,73 4.779,40 952,9200 2.418.953,80 713.337,03 3,3910 1.021.460,55 223.526,33 4,5698 4.364.834,05 2.876.299,53 1,5175 1.889.295,49 706.989,33 2,6723 3.865.961,68 1.487.757,01 2,5985 1.659.552,05 628.197,16 2,6418 50.772.658,06 38.187.325,48 1,3296 8.257.444,57 535.218,04 15,4282 15.200.244,72 1.122.498,06 13,5414 45.321.783,28 3.976.242,59 11,3981 9.221.267,04 13.103.957,56 0,7037 12.778.843,45 13.622.079,36 0,9381 3.036.554,35 352.055,08 8,6252 3.611.246,40 413.470,36 8,7340 1.375.207,15 156.800,67 8,7704 141.826.469,59 16.760.787,38 8,4618 44.120.854,31 5.932.600,55 7,4370 214.162,87 21.718,22 9,8610 1.312.292,50 414.660,27 3,1647 22.103.291,68 2.106.416,71 10,4933 6.180.687,00 3.009.243,44 2,0539 5.292.764,10 2.616.065,89 2,0232 2.803.629,10 758.331,99 3,6971 1.889.406,64 616.087,75 3,0668 9.382.669,12 6.316.597,33 1,4854 17.091.369,14 6.210.273,77 2,7521 19.246.457,51 3.662.217,56 5,2554 12.794.358,10 4.367.136,40 2,9297 30.703.159,82 14.285.784,68 2,1492 693.362,60 37.500,21 18,4896 3.578.584,07 12.594,37 284,1400 1.852.451,83 358.481,39 5,1675

13,3081 7,9272 5,2335 10,2887 13,0778 5,9026 5,2150 2,2597 8,0448 3,3378 3,4994 8,9670 1.144,8900 1.164,1900 1.030,5000 1.032,0600 951,3700 952,9200 3,4249 4,6155 1,5630 2,7525 2,6635 2,7211 1,3296 15,4282 13,6768 11,5121 0,7037 0,9381 8,6252 8,7340 8,7704 8,4618 7,4370 9,8610 3,1647 10,4933 2,1566 2,1244 3,8820 3,1588 1,5003 2,8278 5,3999 3,0103 2,1922 18,8132 289,8228 5,3225

12,5477 5,10% 7,5825 17,19% 5,1299 15,61% 10,0849 -0,30% 12,8188 4,66% 5,7290 4,68% 5,1629 8,40% 2,2371 -3,48% 7,8466 7,95% 3,3044 -2,91% 3,4644 -7,81% 8,8773 -10,33% 1.144,8900 2,70% 1.164,1900 2,73% 1.030,5000 -6,08% 1.032,0600 -6,05% 951,3700 -3,75% 952,9200 -3,72% 3,3232 -15,72% 4,4784 -5,46% 1,5023 2,98% 2,6456 13,55% 2,5725 9,16% 2,6154 10,34% 1,3163 5,60% 15,2739 15,11% 13,4060 3,64% 11,2841 14,69% 0,6967 5,95% 0,9287 13,97% 8,4527 -4,90% 8,5593 -4,00% 8,5950 -1,76% 8,2926 -4,25% 7,3626 -3,00% 9,8610 -1,39% 3,1331 2,69% 10,2834 -0,74% 2,0128 -7,74% 1,9827 8,49% 3,6232 -1,38% 2,9748 2,23% 1,4557 4,22% 2,7521 8,55% 5,2554 7,80% 2,9297 5,57% 2,1492 4,06% 18,1198 18,89% 284,1400 1,97% 5,0642 -5,23%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.771.615,38 25.289.619,72 6.592.489,94 210.325.349,11 9.199.290,90 9.131.724,29 5.960.134,33 50.718.082,07 4.319.044,09 63.426.380,87 76.333.551,14 182.359.096,66 5.358.234,63 11.740.117,95 22.762.587,59 165.573.867,20 7.563.248,06 189.068.719,81

1.939.778,50 6,5841 2.026.170,60 12,4815 1.155.105,80 5,7073 18.727.541,06 11,2308 1.331.193,01 6,9106 2.571.759,47 3,5508 1.095.785,26 5,4391 6.701.547,01 7,5681 709.327,80 6,0889 19.295.673,60 3,2871 19.794.717,97 3,8563 94.207.874,63 1,9357 1.132.328,13 4,7321 2.183.158,15 5,3776 4.263.488,15 5,3390 45.958.670,74 3,6027 913.345,22 8,2808 79.796.434,01 2,3694

-0,34% 6,5973 6,4524 1,16% 0,03% 12,6063 12,3567 1,28% 0,11% 5,7073 5,6502 -2,39% 0,03% 11,2308 11,2308 1,75% 0,01% 6,9106 6,9106 0,09% 0,03% 3,5544 3,5366 -1,79% 0,01% 5,4391 5,3847 -1,52% 0,03% 7,5757 7,5303 2,46% 0,04% 6,1041 6,0585 5,09% 0,01% 3,2871 3,2871 0,56% 0,02% 3,8756 3,8370 -0,94% 0,01% 1,9357 1,9357 2,08% 0,01% 4,7321 4,6848 1,97% 0,00% 5,3776 5,3776 0,72% 0,08% 5,3390 5,3390 0,07% 0,01% 3,6027 3,5847 1,54% 0,08% 8,4464 8,1152 1,54% 0,01% 2,3694 2,3694 2,71%

56.133.119,31 31.899.420,86 22.164.658,90 12.740.661,70 1.159.001,74

4.810.179,67 11,6697 2.732.578,84 11,6737 20.011.724,77 1,1076 11.984.806,08 1,0631 441.442,69 2,6255

0,00% 11,6697 11,6697 0,30% -0,01% 11,6737 11,6737 0,85% -0,01% 1,1076 1,1076 0,83% 0,04% 1,0631 1,0631 1,09% 0,34% 2,6255 2,6255 6,64%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

1.387.218,09 1.536.000,70 1.193.988,00 12.419.960,94

342.558,14 169.328,34 126.004,36 1.313.566,18

4,0496 9,0711 9,4758 9,4551

0,64% 1,30% 0,30% 0,56%

4,2521 9,5247 9,6653 9,7860

4,0091 -35,64% 8,9804 -26,92% 9,3810 -3,04% 9,3605 -17,95%

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

40.482.277,32 6.030.701,20 6,7127 69.429.052,04 9.534.876,61 7,2816 23.358.507,17 2.391.278,64 9,7682 10.690.757,67 1.227.835,18 8,7070 3.987.030,15 485.990,73 8,2039 5.366.684,88 656.340,44 8,1767 565.026.156,34 146.435.751,63 3,8585 28.115.008,09 9.113.989,16 3,0848 4.509.884,39 821.245,63 5,4915 61.022.365,37 5.008.620,21 12,1835 27.142.320,91 5.458.527,45 4,9725 12.265.755,16 1.262.688,27 9,7140 10.259.945,51 1.131.545,14 9,0672 8.830.334,94 2.947.443,72 2,9959 20.717.377,45 3.454.814,12 5,9967 3.302.217,43 2.160.783,65 1,5282 35.939.044,29 2.707.851,98 13,2722 6.886.484,03 1.559.405,39 4,4161 30.734.738,73 3.695.462,60 8,3169 12.355.224,53 4.870.629,80 2,5367 11.992.160,13 4.793.098,95 2,5020 818.703,51 120.000,00 6,8225 1.051.370,05 150.492,23 6,9862 11.706.255,21 3.934.481,68 2,9753 2.995.368,13 1.088.722,28 2,7513 2.772.344,72 493.247,57 5,6206 828.719,10 451.357,47 1,8361 14.632.320,24 6.825.117,94 2,1439 1.977.553,66 252.189,43 7,8415

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

19.668.950,97 6.430.523,09 4.144.091,56 2.718.019,32 1.855.174,03 14.028.648,90 57.006.456,65 37.748.037,60 22.690.477,13 37.193.566,05 2.013.344,97 11.906.200,77

1.145.548,78 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.049.171,66 5.379.598,73 5.965.807,48 8.417.331,69 3.594.919,19 558.981,84 4.504.595,28

17,1699 11,1380 11,5295 10,9091 5,4755 6,8460 10,5968 6,3274 2,6957 10,3461 3,6018 2,6431

0,91% 7,0483 6,6456 -22,26% 0,97% 7,3544 7,2088 -20,35% 0,69% 9,8659 9,6705 -14,83% 1,17% 8,8594 8,6199 -18,50% 1,01% 8,3475 8,1219 -17,97% 1,23% 8,2789 8,0949 -18,87% 0,96% 3,8585 3,8585 -19,21% 0,60% 3,0848 3,0540 -15,29% 1,47% 5,5739 5,4366 -19,13% 0,73% 12,1835 12,0617 -20,05% 0,48% 4,9725 4,9228 -8,20% 0,45% 9,7140 9,6169 -7,53% 0,53% 9,0672 9,0672 -11,58% 0,60% 2,9959 2,9659 -9,63% 0,94% 6,1766 5,9367 -20,98% 0,81% 1,6505 1,5282 -23,03% 0,92% 13,4049 13,1395 -19,85% 0,73% 4,6369 4,3720 -19,27% 0,41% 8,4832 8,3169 -7,12% 0,84% 2,5748 2,5367 -25,86% 1,09% 2,5270 2,4770 -24,38% 0,98% 6,8907 6,7543 -20,21% 0,89% 7,0561 6,9163 -20,09% 0,92% 2,9753 2,9455 -17,52% 0,50% 2,8338 2,6688 -8,29% 1,25% 5,7892 5,5082 -23,19% 0,98% 1,8453 1,8288 -21,50% 0,64% 2,1439 2,1385 -9,47% 1,07% 7,8415 7,8415 -18,11%

0,46% 0,22% 0,12% 0,41% 0,26% 0,96% 0,19% 0,31% 0,50% 0,27% 0,36% 0,33%

18,0284 11,6949 12,1060 11,4546 5,5850 6,9145 10,7028 6,3274 2,7361 10,3461 3,7459 2,6695

16,9982 10,9152 11,2989 10,6909 5,4207 6,7775 10,4908 6,2641 2,6687 10,2944 3,5658 2,6167

-3,49% -2,10% -0,36% 0,16% 0,68% 6,36% 1,84% 3,09% -4,33% 2,91% 11,19% -3,90%

0,76% 0,09% 0,42% 0,68% 0,96% -0,10% 0,40% 0,93% 0,74% 0,12% 0,86% 0,50% 0,45% 0,54% 0,56% 0,20% 0,75% 0,67% 0,58%

3,6428 13,7494 9,9824 7,6527 9,2674 6,5558 18,0661 2,7481 10,6499 3,6340 8,2055 2,8128 0,8031 0,8870 0,8960 10,3809 3,1647 3,0146 9,3746

3,4346 12,9638 9,7848 7,5011 9,0838 6,4260 17,7083 2,6673 10,3367 3,5977 8,1234 2,7847 0,7951 0,8693 0,8782 10,2252 3,1331 2,7275 9,1668

1,93% 2,58% 13,55% 11,91% 6,68% 5,78% 20,69% -0,16% 4,41% 6,90% 2,18% 10,46% 9,76% 14,72% 14,72% 3,81% 2,69% 7,71% 2,13%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.615.612,12 5.365.750,58 3.188.233,06 243.476,00 28.825.262,66 2.916.482,58 29.300.967,21 3.867.163,13 52.199.645,02 5.688.979,30 15.420.470,78 2.375.696,77 78.723.467,42 4.401.109,24 6.056.395,07 2.247.947,81 5.026.293,14 481.395,39 4.664.334,66 1.283.524,11 16.261.165,75 1.981.738,00 51.023.767,20 18.139.796,33 51.773.094,92 64.463.787,84 33.509.190,48 37.776.802,36 28.810.083,24 32.476.802,00 154.938,05 14.925,28 1.312.292,50 414.660,27 45.535.121,55 15.860.237,95 3.422.952,26 370.605,31

3,4693 13,0947 9,8836 7,5769 9,1756 6,4909 17,8872 2,6942 10,4411 3,6340 8,2055 2,8128 0,8031 0,8870 0,8871 10,3809 3,1647 2,8710 9,2361

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

15.893.572,47 4.441.785,22 3,5782 1.728.810,14 173.818,01 9,9461 71.496.240,68 7.846.914,14 9,1114 29.726.333,70 3.405.607,81 8,7286 5.147.699,31 884.720,41 5,8184 47.800.489,22 14.942.507,40 3,1990 52.059.066,43 49.964.826,47 1,0419 6.891.136,75 774.124,16 8,9018 4.029.586,65 1.300.969,64 3,0974 24.508.342,81 11.195.954,94 2,1890 3.024.859,38 1.173.481,80 2,5777 5.328.673,46 531.108,39 10,0331

0,24% 3,6140 0,38% 10,4434 0,18% 9,1114 0,35% 8,7286 0,28% 5,9930 0,21% 3,1990 0,12% 1,0419 0,21% 9,0798 0,31% 3,0974 0,48% 2,2985 0,26% 2,7066 0,30% 10,1585

3,5424 11,99% 9,8466 8,06% 9,0203 0,27% 8,6413 0,15% 5,6438 -1,35% 3,1670 6,68% 1,0315 6,20% 8,9018 -4,42% 3,0664 2,45% 2,1452 -11,07% 2,5261 -7,52% 9,9579 9,39%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.446.158,92 6.798,32 1.154.848,07 1.942.885,28

815.642,13 5,64 960,57 186.778,04

10,3552 1.206,0200 1.202,2600 10,4021

-0,11% -0,03%

10,3552 1.206,0200 1.202,2600 10,5061

10,2516 0,73% 1.206,0200 4,56% 1.202,2600 4,48% 10,3241 4,36%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2725 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8234 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4452 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,2019 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .106,84 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,302 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,876 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3118 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3739

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3849

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7579 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3533

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,275 .........................................................1,2598 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82505 .......................................................0,81517 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4601 .........................................................7,3707 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2203 .........................................................9,1099 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,05 .........................................................105,77 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3046 ...........................................................1,289 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8918 .........................................................7,7972 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3144 .........................................................1,2987 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3766 .........................................................1,3602

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

™ABBATO 11 ™E¶TEMBPI√À 2010

¢ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠ۠¤Ó· Ì‹Ó· Ë «ÙÚ‡·» ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ

¶Ôχ οو ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù· ¤ÛÔ‰· ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 10.

ª

fiÏȘ ηٿ 3,3% ¤Ó·ÓÙÈ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 13,7% ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È Ë Ì›ˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ÌËÓÈ·›· ÔÚ›· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙ· 14,49 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 21,38 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009 Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠηٿ 32,2%, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË 39,5%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ù· 18,69 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ÌËÓÈ·›· ÔÚ›· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 ÚÔ¤‚ÏÂ Ì›ˆÛË 26,5%. ∏ ÔÚ›· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÈ‚Ú·‰˘Óı› ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ ÙfiÎˆÓ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÏËÚˆÌÒÓ ÙfiΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 3,3%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÛÙ· 32,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 13,7%. Δ· ¤ÛÔ‰· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘ÛÙ¤ÚËÛË 2,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ˘ÛÙ¤ÚËÛË 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. “√È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô °ÔÏÁÔı¿˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¡· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÂÓ Ì¤Ûˆ ‡ÊÂÛ˘”, ›Â Ô °Î›Î·˜ ÷ډԇ‚ÂÏ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ Eurobank. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÊfiÚˆÓ, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ı· Ó›ÍÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ χÛË Â›Ó·È Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡”, ÚfiÛıÂÛÂ. √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 7,7%, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 5,5%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 12%, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ì›ˆÛ˘ ηٿ 5,8%, ÂÓÒ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 6,6% ¤Ó·ÓÙÈ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Úfi‚Ï„˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 5,6%.√È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٿ 32,8% Î·È Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘ ηٿ 1,9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009.

∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË: ∏ ‡ÊÂÛË Û˘Ó¯Ҙ ‚·ı·›ÓÂÈ √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰‹ÏˆÛÂ: “√È ÚԂϤ„ÂȘ Î·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó¯Ҙ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ıËÙ›· ۯ‰fiÓ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜,

¢ÂÓ ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ √ Ó¤Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÔ ÛÎÏËÚÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ “hard data”, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙ˘ˆı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, “ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙˆÓ 4 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ÂÈÛʷϤ˜, ηıÒ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘¯fiÓ Ó¤Â˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ”. £ÂˆÚÂ›Ù·È Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ¢√À “Â›Ó·È Ú›Ûη Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÂÛfi‰ˆÓ”. ™Â ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· “make or break” ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂urogroup. √È ÂӉ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÒıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ȤÛÂȘ ÛÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∂ÈÛËÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, ‰Â, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· “··Ú¤ÁÎÏÈÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘”, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ʋ̘ ÂÚ› ¯·Ï¿ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë, “Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ì¤ÙÚˆÓ Ì ¿ÏÏ· Î·È Ë Â͇ÚÂÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ŸÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜”.

Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ٷ ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ·˘Ù¿ Ù· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ”. ” Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ·ÔÎϛۈÓ. ∏ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó. ΔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÓÙ› Ó· Û˘ÁÎÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÁÈ· ÙË ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜”. √ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· “ÙÔ ∂™¶∞ Â›Ó·È ÎÔÏÏË̤ÓÔ, ÙÔ Δ∂ª¶ª∂ ‚Ô‡ÏÈ·ÍÂ, ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ™¢πΔ Î·ÚÎÈÓÔ‚·ÙÔ‡Ó, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Â›Ó·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ıˆڛ·˜, ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ÏÂÎÙÈÎfi Û¯‹Ì·”. “∏ ¡¢ Â›ÌÔÓ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜. ∑ËÙ¿ÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜. °È· ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÈÏ¿ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË-ÙÚfiÈη Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ÌÂÁ¿ÏË ‡ÊÂÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂËÏ·Û›·. √ ¶·Ó.§·Ê·˙¿Ó˘, ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰‹ÏˆÛÂ: “Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 8Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ·Ú¿ ÙÔÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ Ï·ÛÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÙÂı¤ÓÙ˜ (··Ú¿‰ÂÎÙÔ˘˜) ÛÙfi¯Ô˘˜.” ” √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘-ÙÚfiÈη ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÌfiÓÔ Û ÌÂÁ¿ÏË ‡ÊÂÛË,

Û ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Âڋ̈ÛË Î·È Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂËÏ·Û›·, ·ÏÏ¿ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ∏ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘-ÙÚfiÈη Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ù·Á҉˘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ”.“∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÏÏ¿ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Ù˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Ò˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜, ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï·˚Îfi Ú‡̷ Î·È Î›ÓËÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹, Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡, Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÔÚ›· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” η٤ÏËÍÂ Ô Î. §·Ê·˙¿Ó˘.

ºfi‚ÔÈ ÁÈ· «Ì·‡ÚË ÙÚ‡·» ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ¤ˆ˜ 3,5 ‰ÈÛ. ¢˘ÛÌÂÓ¤˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ʤÙÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Ù· 3,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ 2010. ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Ó¤· Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÎÙfi˜

·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ 2011, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ·˘Ùfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È Ì¤ÙÚ·. √È Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÙÚ‡·˜ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜: 1. ∏ ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ʤÚÂÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ º¶∞, ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ∏ ÙÚfiÈη Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË Ê¤ÙÔ˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô˘ ıˆڋıËΠfiÙÈ ı· ÂÓ›Û¯˘·Ó ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì›ˆÛË 15% ʤÙÔ˜. 2. √È ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·ÎfiÌ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. 3. ªfiÓÔ ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈΤ˜ ¢∂∫√ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È Ù˘ ∂∫Δ fiÙÈ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ 1,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. 4. ∏ Eurostat ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È Ȥ˙ÂÈ ÒÛÙ ӷ Ï¿‚ÂÈ Û·Ê‹ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ 2010. °È· ÙÔ 2009 ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ·˘ÍËı› ¤ˆ˜ Î·È 0,5% Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ¤ˆ˜ Î·È 7% ÙÔ˘ ∞∂¶. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ›¯Â ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2010 ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·.

∫Ú›ÛÈÌÔ˜ Ô ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÎÏÈÛË “‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ 2011”. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë Ú‹ÙÚ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË (extension) ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Û ÙÛÈÁ¿Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤·, fiˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 25% ·fi ÙÔ 23%, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ “Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË”. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ À¶√π√ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ˆ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ fiÚÔÈ, fï˜ Ë ÙÚfiÈη ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Â¿Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ŸÌˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ.

ŒÚ¯ÂÙ·È Û·ÚˆÙÈ΋ ÂÚ·›ˆÛË ·fi ÙÔ À¶√π∫ ∞£∏¡∞, 10.

™ÙÔ ÁÎÈÛ¤ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ 1 ÂηÙ. ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ì ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙ· ÛηÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û·ÚˆÙÈ΋ ÂÚ·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000 - 2006 Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007 - 2009. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Â›ÛÚ·ÍË 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ÎÔÈÓ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ô‡ÙÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô‡ÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù˘¯¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ì Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÛÙÔȯ›·, Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ú¿ÏÏËÏË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È Û ‰È·‰ÈηÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1. ¶Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο. À¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÚ·›ˆÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™˘Ó·ÓÙ¿ fï˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηıÒ˜ -fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiÛˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚ·ÈÒÛÂȘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÛÙÔȯ›·. 2. §ËÍÈÚfiıÂÛÌ·. ∞fi ÙÔ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÊıËÓÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÔ ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏË Ú‡ıÌÈÛË. ∏ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Ô„Ë Â›Ó·È ˆ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÌÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ŒÓˆÛË ΔÚ·Â˙ÒÓ ÒÛÙ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ‰¿ÓÂÈ· Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. 3. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙË “Ï˘ËÙÂÚ‹” . ™Ù· ·ÓÔȯٿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ “ÂÚ·›ˆÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛˆӔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ë °°¶™ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ı¤Ì· ÂÚ·›ˆÛË 2007 - 2009, ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ‰fiıËΠÚfiÛÊ·Ù·, ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ 2000 ¤ˆ˜ Î·È 2004 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û Ï·ÛÙ¿, ÂÈÎÔÓÈο ‹ ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì ηٷۯÂı¤ÓÙ· ·ÓÂ›ÛËÌ· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›· Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 30 ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· £∂™™∞§√¡π∫∏, 10.

ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ‰fiÛË ‡„Ô˘˜ 9 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 2,57 ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ó· ÂÈıˆڋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô Î. ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Èı·ÓfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ, ˆÛÙfiÛÔ Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Ì›·: “Ó· ʤÚÔ˘Ì Û ¤Ú·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·” . ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, fiˆ˜ ›Â Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ϋÍË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ·ÏÏ¿ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÈ·˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ·Ù› ‚¿˙ÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÒÛË 4,13% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 10.

ªÂ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.588,33 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 22,50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,40%. √È ȤÛÂȘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √È Ê‹Ì˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ·fi ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÔÏÔÛÛfi Deutsche Bank Â¤ÙÂÈÓ·Ó ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ȤÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÒÛË 4,13% ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ·ÒÏÂȘ 27,68%. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, 58 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 112 ÙˆÙÈο Î·È 35 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 87,395 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Atebank (+1,92%), Ù˘ Marfin Popular Bank (+1,86%) Î·È ÙˆÓ ∂§¶∂ (+1,34%). ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ (∂ıÓÈ΋ 2,89%, Alpha Bank -2,33%, Eurobank -3,36%).

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√È ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 582.364, ‰ËÏ·‰‹ 154.657 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ (36,2%)

™ÙÔ 11,6% ·ÔÁÂÈÒıËÎÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ∞£∏¡∞, 10.

ÙÔ 11,6% ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÂʤÙÔ˜, ηٿ 3 ÂηÙÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2009 (8,6%) Î·È Î·Ù¿ 4,3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2008 (7,3%). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ), ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó Û 582.364 ¿ÙÔÌ· Î·È ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 154.657 ¿ÙÔÌ· ‹ ηٿ 36,2% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2009. §fiÁˆ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜, ¿ÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 19.821 ¿ÙÔÌ· ‹ ηٿ 3,3% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ª¿ÈÔ 2010. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÂʤÙÔ˜ 4.429.823 ¿ÙÔÌ· Î·È ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 142.493 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2009 (Ì›ˆÛË 3,1%) Î·È Î·Ù¿ 1.503 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ª¿ÈÔ 2010 (Ì›ˆÛË 0,03%), ÂÓÒ, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó‹Ïı Û 4.292.452 ¿ÙÔÌ·. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ ÚÔ·ÙÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ (15,5% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2010 ·fi 12,4% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2009) Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂΛӢ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ (8,9% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2010 ·fi 5,8% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2009). ∏ÏÈÎȷο, Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ¿ÙÔÌ· 15- 24 ÂÙÒÓ (29,8% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2010 ·fi 22,9% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2009) Î·È 25- 34 ÂÙÒÓ (16,2% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2010 ·fi 11,8% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2009). ™Â Â›Â‰Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÌfiÓÔÓ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙȘ 13 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈʤÚÂȘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÔÓÔ„‹ÊÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›· ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (14,9%), ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜£Ú¿Î˘ (14,7%), ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (12,7%), ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (12,7%), £ÂÛÛ·Ï›·˜ (12,5%), ∏›ÚÔ˘ (12,3%), ∞ÙÙÈ΋˜ (11,4%), πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ (10,8%) Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (10,4%). ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÂʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (7,1%), μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ (9,1%), ∫Ú‹Ù˘ (9,3%) Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ (9,9%). Δ· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÔ¯Èο ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ë ÚfiÛηÈÚË ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 10% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Eurostat. √È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÚÔ¤‚Ï„·Ó Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. “∏ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȉÂÈÓˆı› Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfiı˘Ì˜ Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ΤډԢ˜” , Û¯ÔÏ›·Û ÛÙÔ Reuters ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡ÙȤÁÎÔ πÛοÚÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 87/6-9-2010 Α’ Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Αν. Γαλογαύρος, κάτοικος Βόλου, Τ. Οικονομάκη αρ. 2. Κάνω γνωστό ότι Στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010) ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Βόλου και ενώπιον του συμβολαιογράφου και κατοίκου Βόλου κ. Ιωάννη Κόνσουλα οδός Κ. Καρτάλη, αρ. 184, τηλ.: 2421053563 ως υπαλλήλου πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, με επίσπευση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” ,που εδρεύει στο Βόλο, οδός Παπακυριαζή αρ. 31 και εκπροσωπείται νόμιμα, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την αριθμό 59/2009 έκθεσή μου ακίνητης περιουσίας, ακίνητο της Ελένης Αποστολίνα του Γεωργίου, κατοίκου Μ. Περιβολακίου Ν. Μαγνησίας. Ένας αγρός τετραγωνικών μέτρων τριάντα χιλιάδων (30.000 τ.μ.) ή 30 στρεμμά-

ÊfiÚÔ˘˜, ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰·, ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË Î¿Ùˆ ·fi ÈÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›ÌËÓ·” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.

ªÂ›ˆÛË 10,2% ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ηٷχ̷ÙÔ˜ Î·È ÂÛÙ›·Û˘

ÛÙËÓ IHS Global Insight. “∂ÈϤÔÓ, Ë ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ΢-

‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. √È ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜

ªÂ›ˆÛË 10,2% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ηٷχ̷ÙÔ˜ Î·È ÂÛÙ›·Û˘ ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ‚’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 4,6% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. ™‡Ìʈӷ, Â›Û˘, Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘, ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2010, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 61,5% ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 85,1% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.

¢ËÌÔÚ·Û›· ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Î·È «Ï·˚ο ¤ÓÙÔη» ÙËÓ ΔÚ›ÙË ∞£∏¡∞, 10.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ¢ËÌÔÚ·Û›· ∂ÓÙfiÎˆÓ °Ú·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 26 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Û ¿˘ÏË ÌÔÚÊ‹, ÔÛÔ‡ 900 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ϋ͈˜ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (settlement) ı· Â›Ó·È Ë ¶·Ú·Û΢‹ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 (Δ+3). √È ÙfiÎÔÈ ÙˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ¯ÚÔÓÈ΋ ‚¿ÛË ACT/360. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ μ·ÛÈÎÔ‡˜ ¢È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù¤˜ ∞ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ∏.¢.∞.Δ., Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·-

‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ μ·ÛÈÎÒÓ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÒÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 2 ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÒÚ·˜ 12.00 Ì.Ì. Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜. √È ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· (cut-off price) ̤¯ÚÈ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 30% Â› ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡

ÁÈ· οı ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. °È· Ù· ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› η̛· ÚÔÌ‹ıÂÈ·.

∫·È “Ï·˚ο ¤ÓÙÔη” ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· (ȉÈÒÙ˜ ·ÔÙ·ÌÈÂ˘Ù¤˜) Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙË ·fi‰ÔÛË, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ‰È·ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ˘˜: 1. ª¤Ûˆ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΔÚ¿Â˙· ‹ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛfi ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÁÈ· οıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆ-

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA των περίπου, ή όσης εκτάσεως είναι, που βρίσκεται στη θέση “Κρανόρεμα” , της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας και νυν δημοτικού διαμερίσματος του Μ. Περιβολακίου του Δήμου Φερών Νομού Μαγνησίας, του Υποθηκοφυλακείου Φερών και συνορεύει γύρω, δυτικά με ιδιοκτησία Ντόντου, ανατολικά με ιδιοκτησία Γ. Τσουκαντάνα, νότια με αγροτικό δρόμο, και βόρεια με ιδιοκτησία Γ. Μπαλαμώτη. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού το ποσόν των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 Ε). Το παρόν έγινε στο Βόλο σήμερα στις 10-92010. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 85/28-7-2010 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Κινητής Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Αν. Γαλογαύρος, κάτοικος Βόλου, Τ. Οικονομάκη αρ. 2. Κάνω γνωστό ότι Στις είκοσι δύο (22) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χι-

λιάδες δέκα (2010) ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Βόλου και ενώπιον του συμβολαιογράφου και κατοίκου Βόλου κ. Ιωάννη Κόνσουλα οδός Κ. Καρτάλη, αρ. 184, τηλ.: 2421053563 ως υπαλλήλου πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, με επίσπευση του Μελέτιου Χρυσομαλλίδη του Λαζάρου, κατοίκου Διονύσου Αττικής, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την αριθμό 84/2010 έκθεσή μου κινητά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” , που εδρεύει στο Βόλο, επί της οδού Βελισαρίου αρ. 18 και εκπροσωπείται νόμιμα. Η κινητή αυτή περιουσία είναι η εξής: συστήματα φωτοβολταϊκών: Τρία (3) τεμάχια αναστροφείς (INVERTERS) μοντέλο SMA - SB 1700, μετά των καλωδιώσεών τους, είκοσι ένα (21) τεμάχια φωτοβαλταϊκών πάνελ τύπου IS4000p ISTARSOLAR S.r.l. ισχύος 230 Watt ιταλικής κατασκευής, μετά των αλουμινένιων βάσεών τους,

βιδών στήριξής τους και των καλωδιώσεών τους εκ των οποίων το ένα κατεστραμμένο (σπασμένο τζάμι). Τα είκοσι τεμάχια (πλην του ενός σπασμένου) βρίσκονται σε άρτια κατάσταση. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού το ποσόν των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 Ε). Το παρόν έγινε στο Βόλο σήμερα στις 10-9-2010. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι στις (29) Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα τέσσερις (4.00) μέχρι στις πέντε (5.00) το απόγευμα της ίδιας μέρας στην Αργαλαστή και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αργαλαστής και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Αργαλαστής Ερμιόνης Σατραζέμη, που εδρεύει στην Αργαλαστή Ν. Μαγνησίας και σε περίπτωση εμποδίου ή απουσίας της με την παρουσία οποιουδήποτε νόμιμου αναπλη-

Ô Ù· 15.000 ¢ÚÒ. ∏ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· (cut-off price). ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ¤ˆ˜ Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. 2. ∂ÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÁÈ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ÔÛ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙË ÙÈÌ‹ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ∂Ù·ÈÚ›˜.

ρωτή της, πλειστηριάζετια αναγκαστικά ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος Άννας Μαριανού του Ευσταθίου, συζύγου Γεωργίου Νάνου, κατοίκου Βόλου, με επίσπευση της Χρυσούλας Κατσιαούνη, κατοίκου Βόλου, οδός Κορώπης αριθμ. 2, δηλαδή: Μια ισόγεια οικία με κήπο (αυλή), που βρίσκεται μέσα στο χωριό Λαύκος του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαύκου, του Δήμου Σηπιάδος Μαγνησίας και Υποθηκοφυλακείου Αργαλαστής, έκτασης του υπ’ αυτήν και μη οικοπέδου κατά γενομένη με ακρίβεια επιμέτρηση από τον πολιτικό υπομηχανικό Τιμολέοντα Σχοινά 119,08 τετραγωνικών μέτρων, που συνορεύει ολόγυρα με πάροδο πλάτους (2,50) μέτρων και πέραν αυτού με Μαρ. Μαργιανού, με Λαμπαδάρη, με ιδιοκτησία Μαργιανού και με πάροδο πλάτους (1,65) μέτρων και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Ευάγγελου Αναγνώστου. Στο παραπάνω ακίνητο (μέχρι 15-03-2010) φαίνεται μόνο μία (1) Υποθήκη υπέρ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., εκτίθεται δε αυτό στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ. Βόλος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ


31

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ (29ΗΝ) του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο, με υπάλληλο του πλεισ/μού την Συμβολαιογράφο Σκιάθου κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, κατοικοεδρεύουσα στη Σκιάθο ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΜΙΝΕΡΒΑ - ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.” που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΥ του Αντωνίου και της Αρετής, κατοίκου Σκιάθου Ν. Μαγνησίας, ήτοι εκπλειστηριάζεται: Ένα Ακίνητο Ελαιώνας που βρίσκεται στη θέση “ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ” του Δήμου Σκιάθου Μαγνησίας, εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης, το οποίο έχει έκταση σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως τ.μ. (4.225,20) με αριθμό ΚΑΕΚ 350711616037/0/0 και εμβαδόν του ανωτέρω ακινήτου - ελαιώνα σύμφωνα με το ΚΑΕΚ (4.315,00) τετρ. μέτρα. Το ανωτέρω ακίνητο - ελαιώνας συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Αντωνίου Σταμέλου, νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Ιωάννου Κωσταρά, νότια επίσης με ιδιοκτησία Ιωάννου Κωσταρά και με παροδικό ρέμα και βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Αμυγδαλάκη. Εντός του ανωτέρω περιγραφομένου ακινήτου - ελαιώνα υπάρχει σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα ισογείου αγροικίας μετ’ υπογείου. Τιμή πρώτης προσφοράς του ως άνω ακινήτου για την έναρξη του πλειστηριασμού δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής Βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” , για ποσό 168.000,00 ευρώ. 2) Υποθήκη υπέρ της “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” , για ποσό 40.500,00 ευρώ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4740/08-06-2010 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος, 10-09-2010 H Δικαστική Επιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 86/29-7-2010 Α’ Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Αν. Γαλογαύρος, κάτοικος Βόλου, Τ. Οικονομάκη αρ. 2 Κάνω γνωστό ότι Στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010) ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Σούρπης κ. Γαρυφαλλιάς Σταυρή, τηλ.: 24220 31226 ως υπαλλήλου πλειστηριασμού ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, με επίσπευση του Μιχαήλ Κασώτη, κατοίκου Πειραιά, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν, σύμφωνα με την αριθμό 43/2009 έκθεσή μου ακίνητο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Ε.Π.Ε.” , που εδρεύει στην Αμαλιάπολη Ν. Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: Ένα ελαιοπερίβολο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500 τ.μ.), το οποίο βρίσκεται στη θέση “Σταυρός” , της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Αμαλιάπολης και νυν Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας του άλλοτε Υποθηκοφυλακείου Αχιλλείου και νυν Σούρπης, με σαράντα ελαιόδεντρα, το οποίο συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία κλήρου Γεωργίου Φράγγου, δυτικά με ιδιοκτησία κλήρου Γεωργίου Μακρυγιάννη, βόρεια με ιδιοκτησία Ν. Καράγγελου και νότια με αγροτικό δρόμο. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού το ποσόν των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ευρώ). Το παρόν έγινε στο Βόλο σήμερα στις 10-9-2010. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 81/7-7-2010 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Αν. Γαλογαύρος, κάτοικος Βόλου, Τ. Οικονομάκη αρ. 2. Κάνω γνωστό ότι Στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010) ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Βόλου και ενώπιον του συμβολαιογράφου και κατοίκου Βόλου κ. Ιωάννη Κόνσουλα οδός Κ. Καρτάλη, αρ. 184, τηλ.: 2421053563 ως υπαλλήλου πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός του, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, με επίσπευση του Θεόδωρου Ρηγάκη του Γεωργίου, κάτοικο Τσαγκαράδας Ν. Μαγνησίας, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την αριθμό 79/2010 έκθεσή μου ακίνητο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.” που εδρεύει στο Βόλο, οδός 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 18 και εκπροσωπείται νόμιμα. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: 1) Μια διώροφη με υπόγειο οικοδομή ξενώνας (συνολικού εμβαδού 145,8 τ.μ. με την αυλή και το όλο οικόπεδό της) που έχει έκταση 217,5 τ.μ. βρίσκεται στη θέση “Ράχη Μαχαλά” εντός των ορίων του οικισμού Πορταριάς της πρώην κοινότητας και νυν Δήμου Πορταριάς του υποθηκοφυλακείου Βόλου, η οποία εμφαίνεται με στοιχεία Θ - Η - Ζ -Ε - Θ στο από Μάιο 1989 διάγραμμα κάλυψης του αρχιτέκτονα μηχανικού Γιάννη Αλεξανδρίδη που προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 36508/31-102002 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Βόλου, Ιωάννη Πολυχρονάκη και συνορεύει γύρω, Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία, πλέον σήμερα, της ίδιας της καθ’ ην η εκτέλεση με πλευρά Θ - Η μέτρων 14,75, Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Κοσμά με πλευρά Η - Ζ μέτρων 9,50, Νοτιοδυτικά με κοινόχρηστη αυλή και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Χρυσάνθης Γιακουμάκη με πλευρά Ζ - Ε μέτρων 14,80 και Βορειοδυτικά με το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο με πλευρά Ε - Θ. Η παραπάνω αυτή διώροφη με υπόγειο οικοδομή - ξενώνας αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 72,50 τ.μ. που λειτουργεί ως εστιατόριο, ισόγειο εμβαδού 72,50 τ.μ., α’ όροφο εμβαδού 75,80 τ.μ. που αποτελείται από υπνοδωμάτια. 2) Μια τριώροφη με υπόγειο οικοδομή - ξενώνα (συνολικού εμβαδού 164,70 τ.μ. με την αυλή και το όλο οικόπεδό της) που έχει έκταση 181,70 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “Ράχη Μαχαλά” εντός των ορίων του οικισμού Πορταριάς της πρώην κοινότητας και νυν Δήμου Πορταριάς του υποθηκοφυλακείου Βόλου, η οποία εμφαίνεται με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-ΚΑ στο από Μάιο 1989 διάγραμμα κάλυψης του αρχιτέκτονα μηχανικού Γιάννη Αλεξανδρίδη που προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 36508/31-10-2002 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Βόλου, Ιωάννη Πολυχρονάκη και συνορεύει γύρω, Βορειοδυτικά με την

οδό Βόλου - Πορταριάς με πρόσωπο Α - Β μέτρων 13,30 τ.μ., Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία, πλέον σήμερα, της ίδιας της καθ’ ην η εκτέλεση με πλευρά Β - Γ μέτρων 12,35, Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία πλέον σήμερα, της ίδιας της καθ’ ην η εκτέλεση και με κοινόχρηστη αυλή με πλευρά Γ Δ μέτρων 13,10, Νοτιοδυτικά με κοινόχρηστο διάδρομο πλάτους μέτρων 1,50, με τον οποίο επικοινωνούν οι πιο μέσα ιδιοκτησίες με την οδό Βόλου - Πορταριάς και πέραν αυτού με ιδιοκτησία αγνώστου με πλευρά Δ -Κ -Α μέτρων 12,57. Η παραπάνω αυτή τριώροφη οικοδομή με υπόγειο - ξενώνας αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 25,96 τ.μ. που λειτουργεί ως κατάστημα, α’ όροφο εμβαδού 68,04 τ.μ. που αποτελείται από δωμάτια προς ενοικίαση και β’ όροφο 32,88 και ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 25,96 τ.μ. που αποτελείται από χώρο καφετέριας. 3) Σ’ ένα οικόπεδο εκτάσεως 575,75 τ.μ. που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Πορταριάς και Δήμου Πορταριάς του υποθηκοφυλακείου Βόλου στη συνοικία Αγίου Νικολάου με τα υπάρχοντα σε αυτό κτίσματα ήτοι: α) διώροφο κτίσμα που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 63,60 τ.μ. και α’ όροφο 63,60 τ.μ. ο οποίος όροφος αποτελείται από υπνοδωμάτια, β) ισόγειο κτίσμα εμβαδού περίπου 39,00 τ.μ. ή όσο αυτή είναι, γ) ισόγειο κτίσμα εμβαδού 49,82 τ.μ. που αποτελείται από υπνοδωμάτια, δ) τριώροφο κτίσμα που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 35,82 τ.μ. που λειτουργεί ως αποθήκη, ισόγειο εμβαδού 104,98 τ.μ. που αποτελείται από υπνοδωμάτια, α’ όροφο εμβαδού 83,58 τ.μ. που αποτελείται από υπνοδωμάτια και β’ όροφο εμβαδού 68,54 τ.μ. καθώς και ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 40 τ.μ. που αποτελείται από εστιατόριο και ανοικτή αίθουσα πρωινού, ε) ισόγειο κτίσμα εμβαδού 36,80 τ.μ. που λειτουργεί ως κατάστημα ζ) περιβάλλοντα χώρο διαμορφωμένο με πισίνα εξωτερική στο κέντρο των κτισμάτων. Γίνεται μνεία ότι τα παραπάνω περιγραφόμενα και κατασχεμένα αναγκαστικά ακίνητα με αριθμούς 1, 2 και 3 αποτελούν ενιαίο συγκρότημα - ξενώνα. Επί του ακινήτου αυτού, μέχρι την ημέρα εγγραφής της κατάσχεσης και σύμφωνα με το αριθμό 5056 πιστοποιητικό του υποθηκοφύλακα Βόλου υπήρχαν γραμμένα τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 3) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.. 4) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της Μαρίας Διάκου του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κατοίκου Βόλου. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού το ποσόν του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 Ε). Το παρόν έγινε στο Βόλο σήμερα στις 109-2010. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο υπογραφόμενος Δημήτριος Σπ. Κοντούρης, δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικος Βόλου, οδός Ιωλκού αριθμός 35 σας κάνω γνωστό ότι στις είκοσι εννέα (29) Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 το απόγευμα, της ίδιας ημέρας στο Βόλο Μαγνησίας και στον τόπο των δημοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασμών, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο Βόλου, ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Βόλου Σουζάνας Γεωργίου Ψαρογιώργου ή του νομίμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής πλειστηριάζεται αναγκαστικά η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Λάζαρου Τσελεπίδη του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, κατοίκου Βόλου, οδός Νοταρά αριθμός 33, με Α.Φ.Μ. 059115817 της Δ.Ο.Υ. Α’ Βόλου, που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμόν 1543/19-3-2010 κατασχετήρια έκθεση του Δικαστικού Επιμελητού στο Πρωτοδικείο Βόλου Δημητρίου Κοντούρη, με επίσπευση της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία “ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε.” , που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κνωσσού αριθμός 64 και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλαδή εκπλειστηριάζεται: Το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Βήτα δύο (Β-2) διαμερίσματος του δευτέρου (Β’) ορόφου της υπό στοιχεία Άλφα Κεφαλαίο (Α) πολυκατοικίας, ενός συγκροτήματος, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Βόλου, του Νομού Μαγνησίας, στην περιφέρεια του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου και επί της διασταυρώσεως των οδών Παγασών και Ζάχου και είναι κτισμένο σε οικόπεδο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών και 50/100 (4.523,50), όπως το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-ΕΖ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Α, στο τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονα μηχανικού Ουρανίας Γεροβασίλη, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ’ αριθμόν 22109/2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδοπούλου και επί του οποίου σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται υπεύθυνα από τον μηχανικό που το συνέταξε ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει και με πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων (26,18), συν Γ-Δ μέτρων (9,90) με ιδιοκτησία Τσαλή-Καραποστολάκη, εν μέρει και με πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων (23,36) με ιδιοκτησία Παρ. Καλαφατάκη, συν Ζ-Η μέτρων (2,43), συν Η-Θ μέτρων (6,26), συν Θ-Ι μέτρων (7,10), συν Ι-Κ μέτρων (9,92) με ιδιοκτησία Παπαγεωργίου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Κ-Λ μέτρων(6,10), συν Λ-Ξ μέτρων (37,55), συν Ξ-Ο μέτρων (37,42) με την οδό Παγασών, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε ελαφρώς τεθλασμένη πλευρά Ο-Π μέτρων (10,30), συν Π-Ρ μέτρων (2,54) με ιδιοκτησία Στέφανου Παύλου, συν Ρ-Σ μέτρων (5,37), συν Σ-Τ μέτρων (2,59), συν Τ-Υ μέτρων (6,86), συν Υ-Φ μέτρων (0,21), συν Φ-Α μέτρων (24,74) με ιδιοκτησία Τσαπουλάρη και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ εν μέρει και σε πλευρά Δ-Ε μέτρων (18,89) με ιδιοκτησία Παρ. Καλαφατάκη και εν μέρει και σε πλευρά Α-Β μέτρων (49,87) με την οδό Ζάχου. Το άνω υπό στοιχεία Βήτα δύο (Β2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) υπέρ το ισόγειο ορόφου της προαναφερόμενης με το στοιχεία Άλφα Κεφαλαίο (Α) οικοδομής, εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα κατόψεως και στον πίνακα αναλογιών που έχουν προσαρτηθεί στο υπ’ αριθμόν 23155/2002 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδοπούλου, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, ένα καθιστικό, κουζίνα και λουτρό, με εξώστη προς την οδό Παγασών, συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με το ΒΗ-Ι διαμέρισμα και με κοινόχρηστο διάδρομο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με το Β-3 διαμέρισμα, ΝΟΤΙΑ με την οδό Παγασών και ΔΥΤΙΚΑ με το Β-1 διαμέρισμα, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80,00), αναλογία κοινοχρήστων μέτρα τετραγωνικά έντεκα και 80/100 (11,80), όγκο μέτρα κυβικά διακόσια σαράντα (240,00), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά τριάντα πέντε και 40/100 (35,40), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εβδομήντα πέντε και 40/100 (275,40), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δώδεκα χιλιοστά (12/1000) εξ αδιαιρέτου, ψήφους συνιδιοκτησίας δώδεκα στις χίλιες (12/1000), ποσοστό δαπανών κοινοχρήστων σαράντα χιλιοστά και 50% (40,50/1000), ποσοστό δαπανών κοινοχρήστων περιβάλλοντος χώρου δεκατρία χιλιοστά (13/1000) και ποσοστό δαπανών για τον ανελκυστήρα σαράντα χιλιοστά (40/1000). Εξετιμήθη το ως άνω 1/2 εξ αδιαιρέτου του κατασχεθέντος ακινήτου (διαμερίσματος Β-2) αντί ποσού σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (40.824,00 ευρώ). Η αξία με αντικειμενικά κριτήρια ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ (27.216,00 ευρώ). Τιμή πρώτης προσφοράς για να αρχίσει ο πλειστηριασμός ορίζονται τα 2/3 της εκτίμησης, δηλαδή το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ

(27.216,00 ευρώ). Περιήλθε το ως άνω ακίνητο στον καθ’ ου οφειλέτη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με αγορά με το υπ’ αριθμόν 24305/1011-2003 πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδοπούλου, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 464 και με αριθμό 292, σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθμόν 22753/2001, 23155/2002 και 23286/2002 πράξεις του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Παπαδοπούλου, νόμιμα μεταγραμμένες. Γίνεται μνεία ότι στο άνω ακίνητο υφίστανται δύο (2) προσημειώσεις υποθηκών υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν, να προσέλθουν στον αναφερόμενο τόπο και χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν 1.545/17-5-2010 περίληψή μου κατασχετήριας έκθεσης και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος 10-9-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Σπ. Κοντούρης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Πιπίνας Γ. Καλομέρα, κατοίκου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 100 ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 82/27-11-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Κωνσταντίνου Δελημήτη του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Βόλου, οδός Μπότσαρη αρ. 75, με επίσπευση της Γαρυφαλλιάς Λιάντζουρα του Γεωργίου, ως ασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της Μάριου - Γεωργίου Δελημήτη, κατοίκου Βόλου και προσωρινώς διαμένουσας στο Καρπενήσι, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Η ψιλή κυριότητα του με στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας τριώροφης μετά υπογείου οικοδομής η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο το οποίο έχει έκταση 708,94 το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκριμένο σχέδιο της πόλης του Βόλου, του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου, στη συνοικία Αγίων Αναργύρων, επί της διασταυρώσεως της οδού Μπότσαρη, επί της οποίας φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 75 με την οδό Ν. Αξηλού (πρώην πάροδο) και στο Ο.Τ. 1262, συνορεύει γύρω με την οδό Ν. Αξηλού (πρώην πάροδο), ανατολικά μερικά με την οδό Μπότσαρη και μερικά με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Καλαβριώτη και ιδιοκτησία Αθανασίου Νικολούτσου, νότια με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Καλαβριώτη, νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Μιχαήλ Ασλάνογλου και ιδιοκτησία Ευάγγελου Γκόντα και δυτικά με ιδιοκτησία Αικατερίνης συζ. Γεωργίου Δελημήτη το γένος Βασιλείου και Γεωργίας Πανάγου. Το ως άνω με στοιχεία Α-2 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου το οποίο αποτελεί μια αυτοτελή, διαιρημένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, αποτελείται από χώρο εισόδου, καθιστικό, κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, λουτροαποχωρητήριο, διάδρομο και έναν εξώστη προς την οδό Ν. Αξηλού, συνορεύει βόρεια με την οδό Ν. Αξηλού, νότια με το Α-1 διαμέρισμα και τον κοινόχρηστο διάδρομο, ανατολικά με το Α-1 διαμέρισμα και δυτικά με το Α-3 διαμέρισμα, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και 95/100 (57,95), ύψος 3,15, όγκο διαμερίσματος μέτρα κυβικά 182,54, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικό-

πεδο 61,48/1000 εξ αδιαιρέτου, αναλογούν ιδιοκτησία επί οικοπέδου 43,59 τ.μ., αναλογούν όγκο κοινοχρήστων κυβικά μέτρα 35,66, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θερμάνσεως 61,48 και ψήφους 61/1000. Γίνεται μνεία ότι το εμπράγματο δικαίωμα της Επικαρπίας το παρακρατεί εφ’ όρου ζωής η μητέρα του άνω οφειλέτη Αικατερίνη συζ. Γεωργίου Δελημήτη, το γένος Βασιλείου και Γεωργίας Πανάγου, γεννηθείσα το έτος 1941. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ. Το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., 2) Υποθήκη υπέρ Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας ΛΙΜΙΤΕΔ. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθ. 126/14-7-2010 Β’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 10-9-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αργαλαστής, που βρίσκεται στην Αργαλαστή Ν. Μαγνησίας και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αργαλαστής κ. Ερμιόνης Ν. Σατραζέμη, κατοίκου Αργαλαστής Ν. Μαγνησίας ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 85/2-12-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΗΛΙΑ ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΥ του Δημητρίου και της Ζωής, κατοίκου Πορταριάς Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση της ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑ του Σταμούλη, κατοίκου Βόλου, οδός Ζάχου αρ. 20, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Ένα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξήντα ένα και 98/100 (61,98) ή όσης έκτασης είναι λιγότερο ή περισσότερο μετά της επ’ αυτού ισόγειας ερειπωμένης οικίας χωρίς στέγη, βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Αργαλαστής, του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Αργαλαστής Μαγνησίας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην οποία δεν φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης, συνορεύει γύρω βορειοανατολικά με δημοτικό δρόμο, νότια με ιδιοκτησία Γεωργίου Σκούλτσου, νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Γεωργίου Ζούνη και βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Νικολάου Σκούλτσου. Η παραπάνω ισόγεια ερειπωμένη οικία χωρίς στέγη, έχει εμβαδόν κατά το συμβόλαιο 50,30 τετραγωνικά μέτρα. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του ευρώ (10.666,66) σύμφωνα με την με αριθμό 289/2010 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Το άνω ακίνητο βαρύνεται με μία Προσημείωση Υποθήκης υπέρ του Θεοδώρου Ρηγάκη του Γεωργίου, κατοίκου Τσαγκαράδας Ν. Μαγνησίας. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθμό 124/30-6-2010 Γ’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 10-9-2010 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 21 τ.μ. στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976-266509, 6973-756726. (147) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχα γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 2421023367, 6977468751, 6944623816. (299) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, Αϊδινίου 13 κοντά στη φοιτητική λέσχη, με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, κλιματισμό, ψυγείο, κουζινάκι, πλυντήριο. Πληρ. τηλ.6978443037, 6937994854, 2421088569. (737) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π στις Πλάκες Μαράθου 2 γκαρσονιέρες και ένα δυάρι σε διώροφη πολυκατοικία, επιπλωμένα κομπλέ, με καταπληκτική θέα και μεγάλο κήπο. Πληρ. τηλ. 6932872045. (681)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∞£∏¡∞ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ενοικιάζεται τριάρι διαμπερές τρίτου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6934617044. (297) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 57 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, ασανσέρ στη Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-67855. (886) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) Κεντρικό διαμέρισμα 3 δωματίων κλπ.., ρετιρέ, διαμπερές επί της οδού Ιάσονος - Ογλ. 2) Γκαρσονιέρα επιπλωμένη έναντι ναού Αγ. Νικολάου. οδός Αγ. Νικολάου 33. 3) Κατάστημα επί της οδού Γκλαβάνη 80 και για μανάβικο. 4) Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ, 2 δωματίων, επί της οδού Σπ. Σπυρίδη 64. Πληρ. τηλ. 6937157940. (934) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 γκαρσονιέρες 33 τ.μ. και 30 τ.μ. αντίστοιχα καινούργιες με θέρμανση φυσικού αερίου χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972302661. (936) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 1ου ορόφου, στην οδό Μαυροκορδάτου 8, περιοχή Κύματα, 25 τ.μ., ενοίκιο 230 Ε. Πληρ. τηλ. 6958-001739. (938)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

οροφοδιαμέρισμα τριάρι 87 τ.μ. στον 1ο ή 4ο όροφος νεόδμητης οικοδομής, Μαυροκορδάτου 172, περιοχή Καραγάτς με αποθήκη και πάρκιν. Τηλ. 6977-912101 και 2421048909 το απόγευμα. (883)

γκαρσονιέρα κεντρική ανεξάρτητη με αυλή, ευρύχωρη, ημιεπιπλωμένη σε διώροφη οικοδομή πολύ κατάλληλη για φοιτητές, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 24210-32063. (937)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

γραφείο 28 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου. Τοπάλη με Δημητριάδος. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (739)

το κατάστημα που είναι στην οδό Ιάσονος 35 με Χατζηαργύρη γωνία. Είναι τυροπιτάδικο με την αναγκαίο εξοπλισμό για να λειτουργήσει. Μπορεί όμως να ενοικιαστεί και για άλλη επαγγελματική χρήση. Πληρ. τηλ. 24210-26109 και 6977269305. (884)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι καινούριο 2ου ορόφου πλήρως επιπλωμένο στην οδό Ν. Γάτσου σε φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6981464585. (834)

£∂™™∞§√¡π∫∏ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούργια, κεντρική επί της Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος: κος Ντίνος, κιν. 6977825299. (935)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 65 τ.μ. στον 3ο όροφο με αποθήκη και προαιρετικό πάρκιν, με αυτόνομη θέρμανση και a/c στην οδό Χείρωνος 10. Πληρ. τηλ. 6973322190 (851)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα καινούρια, πολυτελούς κατασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος κος Ισίδωρος, τηλ. 2310-220156, κιν. 6977225181. (396)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γωνιακό πεντάρι Γαζή - Κανάρη, 2ου ορόφου, λουξ, ευρύχωρη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, τζάκι, 3 υ/δ, 2 wc, πάρκινγκ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, Πληρ. τηλ. 2421058364 ή 6944624694, ώρες καταστημάτων. (838)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π φοιτητικές γκαρσονιέρες δυάρια, αυτόνομη θέρμανση, κοντά στο Πολυτεχνείο (Πολιτιστικό κέντρο Τσαλαπάτα, Παγασών 9Α), Παιδαγωγικό (Σπυρίδη - Γαζή, Κερασίας 3). Πληρ. τηλ. 24210-22511, 6973555470. (319)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 260 τ.μ. με πατάρι, υπερυψωμένο γραφείο και μεγάλο υπαίθριο χώρο στο δρόμο Μελισσατίκων 200 μ κάτω από τον περιφερειακό. Τηλ. επικ. 2421060757, 6978-449862. (885)

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93,84 και 56 τ.μ. στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκινγκ και αποθήκης. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (837)

¶ø§∂πΔ∞π ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (562)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (563)

¶ø§∂πΔ∞π τριάρι καινούργιο 94 τ.μ. 5ος όρ., 2 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, ανατολικό, κλασική κουζίνα, τζάκι, parking, θέα Πήλιο, Γορίτσα, κεντρικό, προσιτή τιμή, μεγάλη βεράντα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977-615627 24210-26032 (926)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏

οικόπεδο στο Μάραθο 261 τ.μ. εντός σχεδίου. Πληροφορίες τηλ. 6937-086385. (925)

Ημιυπόγειο, 66 τ.μ. με parking 40 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ με χρήση αποθήκης, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 60.000 Ε. καινούργιο. Τηλ. 6977-054597. (624)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τμ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948 078270. (588)

∞§À∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∞ Γωνιακή 30 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ, 121 τ.μ., συν 67 τ.μ. ημιυπόγειο, άριστη κατασκευή, parking, ταράτσα με φανταστική θέα, καινούργια, 133 τ.μ. οικόπεδο, τζάκι, 3 υ/δ, 2 wc, 240.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (589)

¶ø§√À¡Δ∞π ΘΕΣΕΙΣ στάθμευσης λόγω μετάθεσης: α) Ογλ-Κονταράτου, είσοδος από Κονταράτου, μηχανικό σύστημα, τιμή 11.000 Ε. β) Κασσαβέτη μεταξύ ΓαζήΓαλλίας υπόγειο, τιμή 10.000 Ε. β) Κουταρέλια μεταξύ Αναλήψεως-Δ. Γεωργιάδου υπόγειο, τιμή 11.000 Ε. Τηλ. 6944509385. (887)

με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μεζονέτα 270 τ.μ., 3 υ/δ, (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, a/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (564)

¡. °¿ÙÛÔ˘ 3 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828

διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (565)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 299 τ.μ.+πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (566)

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (580)

επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (567)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ Πωλείται στις Αλυκές 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, wc, τζάκι, αποθήκη, πολυτελείας, τιμή 115.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (590)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (586)

¶ø§∂πΔ∞π Νεόδμητη Μεζονέτα 130 τ.μ. στην Ευαγγελίστρια σε παρκάκι, με βοηθ. w.c., τζάκι και πάρκιν. Τιμή 155.000 Ε. Μεσίτης Σταύρος Κατσούρας Τηλ. 24210-67725. (625)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂.

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ £.-∞¡¢ƒπ∫√™ °.-æÀ§§√™ π.

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 94 τ.μ., Βασσάνη 39, 5ος όροφος. Νεόδμητο, διαμπερές με απεριόριστη θέα. Ετοιμοπαράδοτο με γκαράζ και πολλά extra. Τηλ. 6945549509, ιδιώτης. (850)

∞§À∫∂™ ¢À∞ƒπ

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (266)

πωλείται Αλυκές νέα vila με αίθριο 175 τ.μ. + 80 τ.μ. ημ/γειο σε 400 τ.μ. οικόπεδο, ανατολική με 3 υ/δ, 3 wc, 2 τζάκια, γκαζόν, πάρκινγκ, μέσα στο πράσινο, 275.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, τηλ. 2421026032 6977615627 (730)

¶ø§∂πΔ∞π νέα μεζονέτα α) 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ 155.000 Ε. β) 180 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ και 3 wc 225.000 Ε. γ) Παλαιά οικία 100 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. 108.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, τηλ. 2421026032 6977615627 (731)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (568)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

1679/

¶ø§∂πΔ∞π

Ισόγειο διαμέρισμα 108 τ.μ. πάρα πολύ καλό στην Αχιλλέως και κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 και κινητό 6974-707033. (888)

1670/

∂À∫∞πƒπ∞

ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤· (ÎÙ›˙ÂÈ 125 Ù.Ì.) 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (610)

¶ø§∂πΔ∞π

Στον Άγιο Στέφανο (Σωρό) ωραιότατο γωνιακό οικόπεδο 609 τ.μ. με απεριόριστη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (889)

1674/

¶ø§∂πΔ∞π

Πανέμορφο ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ αγροτεμάχιο (νερό Πορταριάς), στον Άγιο Γεώργιο Μπαξέδων, 1.850 τ.μ. με δύο παλαιά σπίτια και ωραία δέντρα (καρυδιές κ.λπ.) Δ.Ε.Η., νερό ΔΕΥΑΜΒ, Ο.Τ.Ε. Απεριόριστη θέα. Τιμή 150.000 Ε. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (890)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·-

¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 104 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 2 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. 10. 104 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 33


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 32

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr 13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 102 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (615)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™

∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (596)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (595)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (619)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (594)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.617 Ù.Ì. ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰. 23-65. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000ú ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-63. 5. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 15Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ ÛÙÔÓ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (75.000ú) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536ÙÌ, Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÔÈΛ· 87ÙÌ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-80 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-69 10. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï¿˙, ÙˆÓ 300ÙÌ-400ÙÌ-500ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 11. ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 350 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-69 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Ì 58 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-42 13. √ÈÎÔ. ÛÙË §·ÌÈÓÔ‡ 8.204 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫ˆ‰. 2317. 14. √ÈÎÔ. 2.364 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰. 23-1. 15. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi. ∫ˆ‰. 23-54.

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ Ó 2ˆÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 80ÙÌ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û˘Ó 80ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 90ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ, 3Â›‰· ·fi 80ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10

3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42

16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (602)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·-

5. ¢˘fiÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÓ Î·È 125ÙÌ, 100Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-54 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 103 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 108 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-81

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô . ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. §Â‡ÎË ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 110 Ù.Ì., ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-74 3. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (15-78) 4. ∂ÍÔ¯. ηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶ËÏ›Ô˘. ∫ˆ‰. 23-61.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 82,5ÙÌ, ÛÔı‹ÎË, parking, ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30

Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (597)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 7. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-70 8. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 9. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ΔÈÌ‹ 40.000ú. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 10. 2·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ Û·ÏfiÓÈ 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰. 23-53.

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ¡.πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. 6Ô ¯ÏÌ μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜, μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 5. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: °Ú·Ê›· 85 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 7. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚fiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 3. ŒÓ·ÓÙÈ •∂¡π∞. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ 180 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ •∂¡π∞ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ ΔÛÔÔÙÔ‡ 115 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ.

(577)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜) °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙËÓ μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘) 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2 ¿ÚÎÈÓÁÎ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì. ÛÙ· ∫‹È· 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏ›· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §·Ú›Û˘ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊÔ˜ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì.ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °·ÏÏ›·˜. π. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. (1Ô˜ ÔÚÔÊ.) ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ Ì Áηڿ˙ √ÁÏ - ÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 117 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ÛÙËÓ ™Ù·ı¿ - °·ÏÏ›·˜. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. (603)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·.

ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (604)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ηÈÚ›· 400 Ù.Ì. 18Ì. ÚfiÛÔ„Ë Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 45.000∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ¢ηÈÚ›· 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 28.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤-

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (606)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 FAX: 24210-21538

∑∏Δ∂πΔ∞π αρτεργάτης. Πληρ. τηλ. 6976-404221. (863)

º∞ƒª∞∫√¶√π√™ με άδεια άσκησης επαγγέλματος ενδιαφέρεται για συστέγαση. Πληρ. τηλ. 6956010761. (738)

ZHTOYN EP°A™IA

BABY SITTER Κυρία Ελληνίδα, με μεγάλη εμπειρία, γνώσεις παιδαγωγικής και νοσ/τικής, αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Συζητήσιμη τιμή. Τηλ. 6978546564. (933)

KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 230, 350, 850, 1.683 ηÈ1.900 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊ/ÎÔ‡. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫Ï‹Ì·Ù· º˘ÙfiÎÔ˘ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¢Ú¿ÎÂÈ· 6 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚÔ˜ ÿÓÈ· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓ/Λ· Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘ STUDIO 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 3¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚ., 15ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Î·È parking. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫‡ÚÔ˘ 28 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (621)

™YNOIKE™IA ∂ÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ νέοι άνδρες 30-40 ετών, σοβαροί, αποκατεστημένοι, ευκατάστατοι, επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (581)

∞°°§π∫∞ και ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ παραδίδονται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου από καθηγήτρια φιλολογίας. Πληρ. τηλ. 6944324340. (651) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ∞¶√º√πΔ√™ Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης με διετή εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6944628712. (835) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, απόφοιτος Α.Π.Θ. με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6986420674. (544) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει μαθηματικά και ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα και γκρουπ. Πληρλ τηλ. 24210-55960, 6972853903. (728) ∫·ıËÁËÙ‹˜ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με φροντιστηριακή πείρα, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Ενιαίου Λυκείου - ΕΠΑΛ σε Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πληρ. τηλ. 6977-046009. (891) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γερμανικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών, τιμές προσιτές. Τηλ. 24210-82181, κιν. 6938534908. (893) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου). Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6948254722. (896)

MA£HMATA º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Πλήρεις σημειώσεις θεωρίας, μεθοδολογίας, ασκήσεων. Ασκήσεις αυξημένου επιπέδου με σκοπό την εξοικείωση του μαθητή στα θέματα των εξετάσεων, έλεγχος προόδου με διαγωνίσματα, διαρκής ενημέρωση γονέων. Πληρ. τηλ. 6979776388. (546) √π∫√¡√ª√§√°√™, με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ λυκείου σε οικονομία και διοίκηση και παραδίδει μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6985899330. (547) Μαθήματα °∞§§π∫ø¡ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο. Άριστη προετοιμασία για πτυχία DELF και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, με σίγουρα αποτελέσματα. Τηλ. 6979 697069. (552) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΓΑΛΛΙΚΩΝ με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6947110070. (649) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ με σπουδές στην Ισπανία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 6985862005. (650)

Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210-71669 και 6934-442391. (578)

π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ª∞£∏ª∞Δ∞ ΦΥΣΙΚΟΣ με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Φυσικής - Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Παρέχονται επιπλέον σημειώσεις - τεστ! Δουλειά συστηματική και υπεύθυνη - τιμές λογικές! Πληρ. τηλ. 6993673343. (394)

ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976-269911. (172)

ZHTOYNTAI

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™

∑∏Δ√À¡Δ∞π κυρίες για πώληση επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών. Αμοιβή μόνο με ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (190) ∑∏Δ∂πΔ∞π Καθηγήτρια Αγγλικών από Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Αποστολή βιογραφικών Email: english.curriculum.vitae@yahoo.com (932)

Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων, σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 2421048904, 6944761882, e-mail: kariofillik@gmail.com. (660)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970738422. (733)

ºπ§√§√°√™ με μεταπτυχιακή ειδίκευση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945490763. (732)

¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ ™Ã∂¢π√À για υποψηφίους αρχιτεκτονικών σχολών ΤΕΙ και ανώτατης σχολής καλών τεχνών. Τμήματα τετραμελή. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΜΑΡΙΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, τηλ. 6932246076, Ζωγράφος εικαστικός (ΑΣΚΤ Αθήνας, London Institute). ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π., τηλ. 6972441736. (735)

ºπ§√§√°√™ με μεταπτυχιακές σπουδές, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6945-602877. (942)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ∞°°§π∫∞-°∞§§π∫∞ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε όλα τα επίπεδα και προετοιμασία πτυχίων. Τιμές καλές. Τηλ. 24210-27460, κιν. 6947512663. (895)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Αγγλικής Φιλολογίας, Βρετανικού Πανεπιστημίου με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Τηλ. 24210-72007, κιν. 6947049014. (892)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γερμανικών, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γερμανίας, κάτοχος του “GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM” και μεταπτυχιακό στη διδακτική και μεθοδολογία της γερμανικής γλώσσας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6934761621 και 6984-774858. (302) ª∏Ã∞¡π∫√™ Η/Υ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (Γ’ Λυκείου), Δομημένο προγραμματισμό (ΕΠΑΛ), Αλγόριθμοι, Pascal, C, μαθηματικά γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6946755222. (543)

ΕΜΠ με μεταπτυχιακό παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές καθώς και Φυσική σε μαθητές Γυμνασίου και Α’, Β’ Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977-796455. (930)

ºπ§√§√°√™ °∂ƒª∞¡π∫∞ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με μεγάλη διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα γερμανικών. Εκδίδονται αποδείξεις. Τηλ. επικοινωνίας 2421024474, 6946421739. (545)

με κλασική ειδίκευση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τηλ. 6942-950375, 24210-22514. (894)

Έμπειρη Καθηγήτρια ΒΟΛΟΣ Καθηγήτρια

ºπ§√§√°√™

με 12ετή φροντιστηριακή πείρα και ειδικότητα στην θεωρητική κατεύθυνση και την έκθεση, παραδίδει υπεύθυνα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. 6977 765888. (121)

°∞§§π∫ø¡ απόφοιτος του Α.Π.Θ. παραδίδει μαθήματα σε μαθητές όλων των βαθμίδων. Παροχή δωρεάν βιβλίων και πλούσιο υλικό ασκήσεων για κάθε μαθητή. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977-076199. (931)

∞°°§π∫∞

°∂ƒª∞¡π∫∞

παραδίδονται σε μαθητές και ενήλικες όλων των επιπέδων. Πολυετής εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων. Έξτρα εκπαιδευτικό υλικό. Προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 6946933189. (676)

Καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Α.Π.Θ., με πολυετή παραμονή στη Γερμανία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικής γλώσσας όλων των επιπέδων. τηλ. 6974-992547. (941)


35

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™Àª¶∞°∏ ολοκληρωμένα προγράμματα Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με ικανοποίηση αρκετών αιτημάτων. Τηλ. 6946-443326. (927)

ºÀ™π∫√™ με φροντιστηριακή πείρα διδάσκει Φυσική Λυκείου-Γυμνασίου και κατεύθυνσης, Ηλεκτρολογία κατεύθυνσης και Μαθηματικά-Χημεία Γυμνασίου. Τηλ. 6946-552003. (928)

°∞§§π∫∞ Καθηγήτρια με σπουδές στη Γαλλία “Faculte de lettres” προετοιμάζει μαθητές (Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου), σε γκρουπ 2-3 ατόμων ή μεμονωμένα, για την απόκτηση των diplomes: Delf A1A2-B1-B2-Dalf. (τιμές φροντιστηρίου). Τηλ. 6974065624. (929)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ του Βασιλείου και της Μαίρης, το γένος Κούκλη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ του Κωνσταντίνου και της Αργυρώς, το γένος Καλογήρου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ συναυλίες, λαϊκά πανηγύρια κ.λπ., διαθέτουμε φορτηγόψυγείο, κινητή καντίνα και πολυτελής τραπεζοκαθίσματα. Πληρ. τηλ. 6976-862007 και 6984-668025, 24210-88832 κος ΘΕΜΗΣ. (583)

Καθηγήτρια

ºπ§√§√°√™ με πείρα, υπομονή και διάθεση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές! Τηλ. 6977 258348. (510)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (570) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (579)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ αυθημερόν παίρνετε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός 5’’ λεπτών από 1.000-100.000 Ε μέσω των πιστωτικών σας καρτών με ή χωρίς υπόλοιπο - υπέρβαση η τρίμηνη καθυστέρηση ανεξάρτητα Τειρεσία και υπερδανεισμού από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη, καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Παπαδόπουλος τηλ. 69802608006983709760, ερχόμαστε και στο χώρο σας. (585)

(470)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ εντός 5’ λεπτών από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου, τηλ. 6988888860, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (584)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (582)

¢IKA™TIK∞ ¢HMO™IEYMAΔ∞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ (29ΗΝ) του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας ΣΤΟ ΒΟΛΟ και στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Βόλου στην Πλατεία Ελευθερίας Βόλου και στη διασταύρωση των οδών Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Ι. Καρτάλη με υπάλληλο του πλεισ/μού την Συμβολαιογράφο Βόλου κ. ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΣΚΟΥ, κατοικοεδρεύουσα στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμ. 120 ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” εδρεύοντος στην Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπούμενου, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΣΣΟΥ του Φωτίου και της Αθηνάς, εμπόρου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Πάριδος αρ. 65, ήτοι εκπλειστηριάζεται: Το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του με στοιχεία ΒΗΤΑ ΕΝΑ (Β - 1) διαμερίσματος του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας, ανεγερθείσης επί οικοπέδου ευρισκομένου μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Νέας Ιωνίας Βόλου Ν. Μαγνησίας, κειμένου του οικοπέδου επί της διασταυρώσεως των οδών Πάριδος και Ύδρας - Θράκης, έχοντος έκταση εννιακόσια πενήντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και 23/100 (954,23 τ.μ.) και συνορευόμενο γύρω, ανατολικά με την οδό Πάριδος, βόρεια με την οδό Ύδρας, δυτικά με την οδό Θράκης και εν μέρει με ιδιοκτησίες Μαρίας Καραβασάνη και Αγγελικής Αγνουσιώτη και νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Μαρίας Καραβασάνη και εν μέρει με ιδιοκτησία Ελένης Αλμπάνη. Το με στοιχεία ΒΗΤΑ ΕΝΑ (Β - 1) διαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, χολ, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο, με εξώστη προς την οδό Πάριδος, συνορεύει γύρω ανατολικά εν μέρει με την οδό Πάριδος και εν μέρει με το με στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του ορόφου αυτού, βόρεια εν μέρει με το με στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του ορόφου αυτού και μερικά με το κλιμακοστάσιο, δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο, εν μέρει με κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το με στοιχεία (Β4) διαμέρισμα του ορόφου αυτού και εν μέρει με φωταγωγό και νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Ελένης Αλμπάνη και εν μέρει με φωταγωγό και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 50/100 (66,50). Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (32.500,00) ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής Βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για ποσά 1) (2.500.000) ΔΡΑΧΜΩΝ, 2) (10.000.000) ΔΡΑΧΜΩΝ και 3)

(22.000,00) ΕΥΡΩ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4742/09-06-2010 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 10-09-2010 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ (29ΗΝ) του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ που βρίσκεται εντός της χώρας της Σκιάθου και στο τέρμα της οδού Παπαδιαμάντη με υπάλληλο του πλεισ/μού την Συμβολαιογράφο Σκιάθου Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ κατοικοεδρεύουσα στη Σκιάθο ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της HEIDEMARIE RITTENAUER (Χαϊντεμαρί Ριττενάουερ), κατοίκου Σκιάθου, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΟΥ του Αθανασίου, κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, ήτοι εκπλειστηριάζεται: Αγρό - οικόπεδο εξ αδιαιρέτου μετά των εντός αυτού κτισμάτων, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων εκτάσεως (8.411 τ.μ.), το οποίο βρίσκεται στη θέση “ΤΡΟΥΛΟΣ” της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκιάθου, και αποτελεί τμήμα αγρού - οικοπέδου που έχει συνολική έκταση (9.411 τ.μ.), συνορεύει νότια με ιδιοκτησία Ιωάννου Ζούχα, ανατολικά με ιδιοκτησία Σταύρου Θάνου και με ιδιοκτησία Σταύρου Θάνου και κατά ένα μέρος με ιδιοκτησία Σάιμον Κουκ, βόρεια με ιδιοκτησία Σταύρου Θάνου, δυτικά με ιδιοκτησία Γεωργίου Σταμέλου και με αγροτικό δρόμο. Το παραπάνω ακίνητο (αγρός - οικόπεδο) με τα κτίσματα, παραρτήματα και παρακολουθήματα αποτελεί ανεξάρτητη και διηρημένη ιδιοκτησία με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο (89,37/100) εξ αδιαιρέτου. Έχει έκταση (8.411 τ.μ.) και συνορεύει νότια με ιδιοκτησία Ιωάννου Ζούχα, και με ιδιοκτησία Μπέρναρντ Αλφόνς Σούλτε (Bernard Alfons Schulte) του Γιοσέφ (Joseph), ανατολικά με ιδιοκτησία Σταύρου Θάνου και κατά ένα μέρος με ιδιοκτησία Σταύρου Θάνου και κατά ένα μέρος με ιδιοκτησία Σάιμον Κουκ, βόρεια με ιδιοκτησία Σταύρου Θάνου, δυτικά με ιδιοκτησία Γεωργίου Σταμέλου και με ιδιοκτησία Μπέρναρντ Αλφόνς Σούλτε (Bernard Alfons Schulte) του Γιοσέφ (Joseph), νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Μπέρναρντ Αλφόνς Σούλτε (Bernard Alfons Schulte) του Γιοσέφ (Joseph). Στο παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο (αγρός - οικόπεδο) υπάρχει παλαιό - ερειπωμένο λιθασβεστόκτιστο κτίσμα. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω δεν έχει Βάρη. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Πολ. Δικονομίας. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4741/08-062010 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 10-09-2010 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Τ.Κ.: 37100 Πληρ.: Τηλιοπούλου Βασιλική Τηλ.: 24223-50230 Fax: 24220-29014

ΘΕΜΑ: 1η Ανάρτηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης και Κτηματολογικών Πινάκων της “Πολεοδομικής μελέτης Δ.Δ. Κωφών” του Δήμου Αλμυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται στον οικισμό Κωφών του Δήμου Αλμυρού, να λάβουν γνώση της 1ης Ανάρτησης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης και των Κτηματολογικών Πινάκων, της ανωτέρω μελέτης. Η υπ’ όψιν μελέτη θα παραμείνει αναρτημένη δεκαπέντε (15) ημέρες κατά το χρονικό διάστημα από 13-28 Σεπτεμβρίου 2010. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Πινάκων. Οι παραπάνω διαδικασίες θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος Αλμυρού Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κων. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση των ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΙΟΛΕTTAΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗ εκδόθηκε η με αριθμό 622/73712/31-8-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 5.075,00 τ.μ. στη θέση “ΒΟΥΡΛΙΔΙΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Με εντολή Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Σκοπέλου α.α. Αθανάσιος Παπαγιάννης Δασολόγος με βαθμό Α’

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΜΙΝΙΟΥ - ΔΙΟΣ - ΚΡΟΝΟΥ - ΡΟΣΤΩΒ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΣΤΗ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ - ΑΝΤΙΟΠΗΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΛΚΙΠΠΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-10.30 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΙΝ.

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ: ΠΗΓΑΔΙ - ΛΕΥΚΗ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΡΟΔΙΑ - ΚΑΡΑΒΟΤΣΑΚΙ - ΛΟΥΤΡΟ - ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


36

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

MNHMO™YNA Τελούμε αύριο 12 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού 40ήμερο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

∞¡¡∞™ ¶∞¶¶∞ - ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Τα αδέλφια: Μαρία και Γεώργιος Κοτρώτσος, Ευάγγελος και Διονυσία Μαργαρίτη, Ισμήνη και Μιχαήλ Μπίσδρας, Δημήτριος και Χρυσάνθη Μαργαρίτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Ο Αποστόλης” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞¡∞™Δ∞™π∞™ ∫√À∫§∞∫∏

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας γιου, αδελφού, εγγονού, ανιψιού και εξαδέλφου

ªπÃ∞∏§ °. ™Δ∞ª√À

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Οι γονείς: Γεώργιος - Σταματία Τα αδέλφια: Γιάννης και η μνηστή Χρυσούλα, Νίκος Η γιαγιά: Άννα χήρα Ν. Τέζα Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Σταύρος - Κωνσταντία Κουκλάκη, Σάββας - Χαρίκλεια Κουκλάκη Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, αδελφής και θείας

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ονουφρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Άγιος Ονούφριος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Χριστίνα Τα παιδιά: Γεώργιος - Χαρούλα Παπαγεωργίου, Αθανασία - Ανδρέας Λιάκος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο της πλατείας.

Τελούμε αύριο 12 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αμαλιάπολης (Μιτζέλα) 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞™∏ªπ¡∞™ ¢. Ã∞ƒª∞¡∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αμαλιάπολη (Μιτζέλα) 11 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά της: Γεωργία και Ελευθέριος, Ζήνα και Απόστολος Τα εγγόνια της: Κλεοπάτρα και Μαρία Η αδελφή της: Ελένη Ο ανιψιός της: Αχιλλέας Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Ραχιωτάκη” .

ª∏§πΔ™∞™ ™∞ƒ∏°π∞¡¡∏ - ª∞§∞∫√À

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αγριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 11 Σεπτεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Δημήτριος και Ευαγγελία Σαρηγιάννη, Θεοδώρα χήρα Κίμ. Μαλάκου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Βαρελά” Αγριάς.

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ ¶∞¡Δ∞∑π¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Σταύρος Τα παιδιά: Αργύρης - Μαρία Πανταζίδη, Αριστείδης - Γιούλα Πανταζίδη Τα εγγόνια: Σταύρος, Άννα, Ελένη, Αβάπτιστο Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

§∞∑∞ƒ√À ¶∞§∞¡Δ∑∞ τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 11 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Κατερίνα Τα παιδιά: Μαρίνα και ο μνηστήρ Σταμάτης Η μητέρα: Ροζαλία Αναστασίου Τα αδέλφια: Ηλίας - Κατερίνα Παλάντζα, Δημήτρης - Μαρία Αναστασίου, Σωτήρης - Κατερίνα Αναστασίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∞¡∞™Δ∞™π∞™ ¢. Ã∞§∫π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Ευστάθιος Τα παιδιά: Γεώργιος - Βασιλική Χαλκιά, Δημήτριος - Αλεξάνδρα Χαλκιά Ο εγγονός: Ευστάθιος Τα αδέλφια: Γεώργιος Αράπος, Καλλιόπη Αράπου, Κωνσταντίνος - Ελευθερία Αράπου, Νικόλαος - Αφεντούλα Χαλκιά, Ευμορφία χήρα Μπουράνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∞§∂•π√À τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Ξενοφών και Αμαλία Αλεξίου, Ελένη χήρα Γεωργίου Αλεξίου Τα εγγόνια: Δημήτρης, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος και Αντωνία, Αικατερίνη και Νικόλαος Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∞¶√™Δ√§√À °. ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

∏§∂∫Δƒ∞™ §√À∫∞

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 11 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Γιάννης - Αργυρούλα Λουκά, Βασιλική - Σπύρος Μαλντζιάνη, Ευανθία - Αχιλλέας Καρβουνιάρης, Βλάσης - Χρυσούλα Λουκά Τα εγγόνια: Ηλέκτρα, Ευαγγελία, Αναστασία, Αργύρης, Γιάννης, Θεοδώρα, Αθανάσιος, Γιώργος, Σωτήρης Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στου “Λεωνίδα” έναντι Βαμβακουργίας.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

°∂ƒ∞™πª√À ∫√À™π∞ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Φυτόκου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Φυτόκο 11 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Αικατερίνη Κουσιαρή Τα τέκνα: Χαράλαμπος Κουσιαρής, Αναστασία - Δημήτρης Πέτσης, Χρήστος Κουσιαρής, Βασίλειος Κουσιαρής Οι γονείς: Χαράλαμπος - Μηλίτσα Κουσιαρή, Αθηνά χήρα Χρ. Βομπρογιάννη Τα αδέλφια: Σταύρος - Στυλιανή Κουσιαρή, Δήμητρα - Αργύρης Θέος, Παναγιώτης - Μαρία Μαστροπαναγιώτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα Δεσπυλιό έναντι Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

∞Ãπ§§∂∞ ¢π¡Δ™∏

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 11 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ιλιάνα Τα παιδιά: Ορφέας - Σουζάνα Τα αδέλφια: Γεώργιος Δίντσης, Διονύσης - Ιωάννα Μορφή, Δημήτριος - Λούλα Κουμούτση, Ιωάννης - Ελένη Χαλκιά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∂§∂¡∏™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαγδαληνής Κουκουράβας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Άρης Τα παιδιά: Ευαγγελία - Γεώργιος Σκυριανός, Αικατερίνη - Σπύρος Τσαλούχος, Γεωργία χήρα Νικολάου Θανόπουλου, Ιωάννα - Στέργιος Τσούτσας Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι μας.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫∞¶∞Δ™∂§√À Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∫∞™ ª∞§∞£√À¡∏ - ∫√ºº∞

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Θεόδωρος Κόφφας Τα αδέλφια: Γεώργιος και Ευαγγελία Κόφφα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Volos Palace” .

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Καναλίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κανάλια 11 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Συνοδή Τα παιδιά: Αποστόλης και Ειρήνη Καπατσέλου, Ιωάννης και Ελένη Καπατσέλου, Ζήνα Καπατσέλου και Βαγγέλης Πριτσίνης Τα εγγόνια: Δημήτρης, Χριστίνα, Ιωάννα Τα αδέλφια: Ιωάννης και Αικατερίνη Καπατσέλου, Σοφία χήρα Αγησιλάου Καπατσέλου, Κωνσταντίνος και Ελένη Κουζιώκα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.


37

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Άνω Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Μαρία Καραγκούνη - Γεώργιος Λαλουδάκης, Αικατερίνη Καραγκούνη Τα αδέλφια: Αριστέα χήρα Ιωάν. Κούρτη, Ελένη χήρα Ιωάν. Σουκαγγελή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Το Στέκι” , του Απόστολου Άγα (διασταύρωση Σταγιατών).

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

£∂√¢øƒ√À πø∞¡. ∫ø™Δ∞ƒ∂§§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 11 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Δήμητρα Τα παιδιά: Ιωάννης - Ελένη Κωσταρέλλου, Βλάσης, Απόστολος Οι εγγονές: Θεοδώρα, Δήμητρα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Ρόδον.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ ∫ø¡. ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂§∂¡∏™ ∞ƒπ™Δ. °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοκκίνας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κοκκίνα 11 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Δημήτριος - Αικατερίνη, Αριστοτέλης - Θωμαή, Βασιλεία Τα εγγόνια: Απόστολος, Ελένη, Ελένη Η αδελφή: Ευαγγελία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Περίβλεπτο στο δημοτικό κατάστημα.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Τ.Κ.: 37100 Πληρ.: Τηλιοπούλου Βασιλική Τηλ.: 24223-50230 Fax: 24220-29014

11

£ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÔÛ›·˜, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓÔ˘ ÔÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·Á›ÚÔ˘ “¶¤ÔÈı·˜ Û·˘ÙfiÓ Ô‰ËÁfiÓ Â›Ó·È Ù˘ÊÏÒÓ, ʈ˜ ÙˆÓ ÂÓ ÛÎfiÙÂÈ. √ Ô˘Ó ‰È‰¿ÛÎˆÓ ¤ÙÂÚÔÓ, Û·˘ÙfiÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂȘ;” (ƒˆÌ. ‚’ 19, 21).

ΘΕΜΑ: 1η Ανάρτηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης και Κτηματολογικών Πινάκων της “Πολεοδομικής μελέτης Δ.Δ. Κοκκωτών” του Δήμου Αλμυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται στον οικισμό Κοκκωτών του Δήμου Αλμυρού, να λάβουν γνώση της 1ης Ανάρτησης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης και των Κτηματολογικών Πινάκων, της ανωτέρω μελέτης. Η υπ’ όψιν μελέτη θα παραμείνει αναρτημένη δεκαπέντε (15) ημέρες κατά το χρονικό διάστημα από 13-28 Σεπτεμβρίου 2010. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Πινάκων. Οι παραπάνω διαδικασίες θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος Αλμυρού Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

Πολλοί φαίνονται πρόθυμοι να διδάσκουν και να συμβουλεύουν εις το καλόν. Ομιλούν διά την αρετήν και διά το καθήκον και διατυπώνουν γνώμας με ύφος σοφού διδασκάλου. Απορούν διά τα ελαττώματα του πλησίον και τον ελέγχουν με πολλήν αυστηρότητα. Έχουν την πεποίθησιν, ότι είναι οδηγοί τυφλών, παραδείγματα φωτεινά δι’ όσους ευρίσκονται εις το σκοτάδι. Παρ’ όλα όμως αυτά συλλαμβάνονται έπειτα και αυτοί ένοχοι εις τα ίδια ή και χειρότερα αμαρτήματα. Ενώ διδάσκουν άλλους, αμελούν να διδάξουν τον εαυτόν των. Προσέχουν τας ξένας παρεκτροπάς και δεν δίδουν προσοχήν εις τας ιδικάς των. Αλλ’ αν ενδιαφέρεσαι, Χριστιανέ, διά την διόρθωσιν του άλλου, πρέπει πολύ περισσότερον να ενδιαφερθής διά την ιδικήν σου διόρθωσιν. Θα είσαι δε περισσότερον ωφελημένος, αλλά και περισσότερον ωφέλιμος εις τους άλλους, εάν διδάσκης προ πάντων με το παράδειγμά σου, παρά με τους λόγους σου και τας συμβουλάς σου.

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας σύζυγο και αδελφό

KH¢EI∞ Την προσφιλή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∫∞§§π√¶∏ §∞∫∫∞

Ετών 90 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην Κουκουράβα, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Κουκουράβα 11 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Δημήτριος & Ελένη Λάκκα Η αδελφή: Αικατερίνη χα Δ. Διπλάρη Τα εγγόνια: Σπύρος, Παναγιώτης, Ειρήνη, Καλλιόπη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς.

∞¡∞°°∂§π∞ £∞¡∞Δ√À °∂øƒ°π√™ ¢. Δ™√§∞∫∏™

Ετών 68 πέθανε στη Μελβούρνη Αυστραλίας χθες στις 10 Σεπτεμβρίου 2010. Η σύζυγος: Ευθυμία Γ. Τσολάκη Τα παιδιά: Δημήτριος και Άννα Τσολάκη, Μαρία Τσολάκη, Βίκυ Τσολάκη Τα αδέλφια: Κων/ντία χήρα Εμμ. Κανδύλα, Γιάννης Κανδήλας, Βασίλειος και Βασιλική Κανδήλα, Νικόλαος και Μαρία Κανδήλα, Παναγιώτης Κανδήλας Τα εγγόνια Τα ανίψια

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, θείας και γιαγιάς

¶π¶πΔ™∞™ ∫√π¡√¶√À§√À - ¶∂Δƒ∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου Νεκροταφείου Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. (Επίσης επιμνημόσυνη δέηση θα ψαλεί και επί του τάφου της) Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να έλθουν σ’ αυτό και να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Δημήτρης Τα παιδιά: Νικόλαος και Ευαγγελία Κοινοπούλου Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Βούλα και Σπύρος Σουίπας, Αλέκος και Ζαΐρα Πετράκη, Ανδρέας και Άννη Πετράκη, Ντίνα και Δημήτρης Καραμάσης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¡π∫√§∞√À º∞¶¶∞ τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Λαύκου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Λαύκος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Γεώργιος - Δήμητρα, Γιάννης - Βάλια, Μαρίνος - Ντανιέλα Τα εγγόνια: Νίκος - Μαίρη, Ελένη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κοινοτικό καφενείο Λαύκου.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

∂À∞°°∂§√ ƒ√À™Δ∞

Ετών 67 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άνω Βόλου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στο ναό στις 4 μ.μ. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Αθανασία Οι αδελφές: Ανθούλα Ρούστα, Βασιλική Ρούστα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ™√Àº∏

Ετών 74 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ιατρίδη 58. Η νεκρώσιμη Ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Μάχη Τα παιδιά: Γιώργος, Μιχάλης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τη λατρευτή μας γιαγιά, προγιαγιά, αδελφή και θεία

∂ÀΔÀÃπ∞ ªπÃ. ∫√Àƒ√Àª∞§√À

Ετών 81 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ αρ. 11 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Στυλιανή και Κωνσταντίνος Παναγιωτακόπουλος, Κωνσταντίνος και Έφη Κουρουμάλου Τα εγγόνια: Θεμιστοκλής, Ευφροσύνη και Φίλιππος, Μιχαήλ, Νικόλαος Η δισεγγονή: Ευτυχία Τα αδέλφια: Αικατερίνη χήρα Νικ. Καμινάρη, Χρήστος Μπομπότης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Νέου Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας αδελφή και θεία

Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∫∞ƒ∞¡∞™π√À ª∏§π¡∏

Ετών 83 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Κωνσταντά 133 (3ος όροφος), στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα αδέλφια: Σοφία χήρα Κων. Ζαφρακοπούλου - Μηλίνη, Λάμπρος - Ελευθερία Καρανάσιου, Απόστολος - Βασιλική Καρανάσιου Τα ανίψια: Βασίλης - Βιργινία Καρακατσάνη Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής και γιαγιάς

∞ª∞§π∞™ ∫√À∫√À™∞

τελούμε αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κ. Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Λεχώνια 11 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά Τα εγγόνια Η αδελφή Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Κουτσουνούρη” .

Τη λατρευτή μας θεία και γιαγιά

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ °∫π√À∑∂§∏

Ετών 97 που πέθανε κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Αργαλαστής. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα ανίψια: Στάθης - Λίτσα - Δήμητρα Τα εγγόνια: Φωτεινή - Άλκηστις - Άρτεμις - Καλλιάνθη Οι λοιποί συγγενείς Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 10.30 π.μ.


38/ °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏÈÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª·ÎÚ‹ ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

£∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ ΔËϤʈÓÔ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô˘: 24210 24232 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:45 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45 ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35, 21:12

™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40, 22:20 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 7:50, 8:30, 9:00, 9:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:20 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 10:00, 14:00, 17:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:00, 14:00 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00/16:45, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜:8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 17:30, 18:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ∞Ï΢fiÓË ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ΔÚ›ÙË 15.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶¤ÌÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ∫˘Úȷ΋ 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...............................................................2421070931 - 2421071022 ....................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .....................................................2421070931 - 2421075319 ..................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .............................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................................... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ................................................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .......................................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ....................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ..................................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ........................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ......................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ......................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ................................................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ....................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.................................................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ........................................................ 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .................................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .........................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ..............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ .................................................. 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ........................................ 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘........................................................ 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ..................................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ .............................................................................. 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ............................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ................................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .......................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .......................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .............................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY......................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..................................................................2421076968

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™ËÌ·ÓÙÈο, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ... Ù¤ÏÔ˜. ∫¿ÙÈ ¯ˆÚ›˜... οÙÈ. 2. √È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜. 3. π·ˆÓÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ ÓËÛ› ™ÈÎfiÎÔ˘. 4. ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚ. πÙ·Ï›·˜. - ¢‡Ô ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο. 5. æ¿ÚÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Î·È ·Ùٷη›Ô˜. - ™‡Ìʈӷ ·fi Ù·... Û‡Ìʈӷ. 6. ¶ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Ô ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. - ∂¯ıÚÔ› ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ì·˜. 7. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘. - “∂˜...” , ·Ú¯·›· ηٿڷ. 8. ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. - ŒÓ·˜ ÙÈÙÏÔ‡¯Ô˜ (ηı.). - ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. 9. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Â›ψÓ. - ∫·È ¤ÙÛÈ Ù· ·ÙÂÏ‹. 10. ∂›Ó·È ¢ı˘ÙÂÓ‹˜, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· (Ì ¿ÚıÚÔ) - √ÌËÚÈ΋ ϤÍË ÁÈ· ÙÔÓ ··Ú·‚›·ÛÙÔ. 11. ΔÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜. - ÕÁÁÏÔ˜ ¯ËÌÈÎfi˜ Ô˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ ÙÔ 1957 - ΔÔ˘ ª·Ï ÙÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ·. 12. Œ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÔÓ‹ μ·ÚÏ·¿Ì - ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚÈÙ˙. 2. ¶·Ú¿ÁÂÈ Î·È ÙÔ ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ. - √ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘. 3. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜. 4. §¤ÍË ˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ ÚËÙÔ‡. - ¢ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ... ÍÂÔ‡ÏËÌ·. - ∂˘·ı‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο.

5. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ô “¢Ú º¿Ô˘ÛÙÔ˘˜” (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∂˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· (ηı.). 6. ¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ πÔ‡˜. - ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·Ó¤ÌÔ˘. 7. ∂›‰Ô˜ ηÏÔ‡ ͇ÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∫·È ˯ËÙÈο ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ. 8. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÈÙ˘¯›·˜. 9. ºˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰›ÊıÔÁÁÔ. ¶ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Ô ¶ÈÂÚ ªÔ˘Ï¤˙. ¶ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È. 10. ∫·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ÊÚÔ‡Ù· (·ÓÙ›ÛÙ.). - ¢ÔοÚÈ... Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. 11. °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. - ∞ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·ıfiÚ˘‚Ô ÂÚ¿ÙËÌ· (ÁÂÓ.). 12. ¶ÚÒËÓ ı·Ï·ÛÛÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· - º·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∂Δƒπ√ºƒ√¡∂™, 2. ∂ƒπ√¡ ƒ√¢π√À, 3. ™ø - º∂¡∞∫∏™, 4. ∞™∫∏™∏™ - °Àƒø, 5. ∞ª - ™∂ - √ƒ∞¡, 6. ∞ƒ°ø - πø¢π√¡, 7. ¡∞π - º∞¡∏ - ™π∫, 8. √¡Δ∞ - ª√ - ™¡, 9. ∞™Δ√ - ™∫√¡∏, 10. π™Δπ√º√ƒ√À, 11. √ƒ¡∂∞ - ªøƒ∞, 12. ¡∂∞™ π√¡∂™∫√. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∂™∞πø¡ - ∞ƒ√¡, 2. ∂ƒø™ - ¶√™ - ƒ∂, 3. Δπ - ∫∞ƒ∞¡Δπ¡∞, 4. ƒ√º∏ª∞ - Δ√™∂™, 5. π¡∂™ - º∞ - Δ∞, 6. ¡∏™π∞ - ™π, 7. ºƒ∞™∂ø¡ - ∫√ª√, 8. ƒ√∫ - ¢∏ª√ºø¡, 9. √¢∏°√π - √¡√ƒ∂, 10. ¡π™Àƒ√™ - ∏ƒ∞™, 11. ∂√ - ƒ∞¡π™, 12. ™À∫ø¡ - ∫¡√ÀΔ√.

∫ƒπ√™ √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜, ÌËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ Ì ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜, ›Ûˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 11-1419-23-27-36. Δ∞Àƒ√™ Œ¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ Ì ¢ÎÔÏ›· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜. ªËÓ ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ ÚÈÛοÚÂÙÂ Î·È Ó· ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. π‰·ÓÈ΋ ̤ڷ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Û·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1-6-22-34-39-44. ¢π¢Àª√π ªËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜. Δ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ ÏfiÁÈ· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-21-32-43-44-46. ∫∞ƒ∫π¡√™ ™ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚Ú›Ù χÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ¤˜ Û·˜. ¡¤Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2-6-7-15-21-3. §∂ø¡ ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó, ·Ê‹ÛÙ ›Ûˆ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¡¤· ÍÂÎÈÓ‹Ì·Ù· ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ͯ¿ÛÂÙ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-5-9-18-24-35. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜, ¤¯ÂÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ ·ÓÔȯٿ. ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Í·Ó¿, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-9-16-26-33-10. ∑À°√™ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. ∞ÔʇÁÂÙ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·˜, ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-22-28-36-38. ™∫√ƒ¶π√™ ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜. μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ Ó’ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-7-19-20-25-31. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜, ¢ÓÔ˚΋ ̤ڷ ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 10-12-23-35-38-41. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‡ÓÂÛË ··ÈÙÔ‡Ó Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ÌËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÂÈϤÔÓ Â˘ı‡Ó˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Û·˜. ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-8-11-30-34-43. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛˆÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ·, ÌÈÏ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ı· ÓÈÒÛÂÙ ηχÙÂÚ·. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ÌËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ Ӥ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·Á›‰Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-15-24-27-38-45. πãÀ∂™ ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì Ӥ· ¿ÙÔÌ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÔÈ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÁÓˆÚÈÌ›·. ¢Â›ÍÙ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-13-16-29-39-40.

TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .................................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ........................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ..............................................................................................199 EKAB:..............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .............................................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ ...............................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ...............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .......................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .................................................................................10400 EXPRESS SERVICE.........................................................................................1154 HELLAS SERVICE ..........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ................................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..................................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.......................................................................................6948475814 MËϛ˜...............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™...................................................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ..............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ................................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ........................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.........................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .......................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .......................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ..........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ........................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ..........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ................................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .....................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™.................................................................. 24210 61000 A°PIA™ .............................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.....................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN................................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 2422023214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

ƒ∂μ∞¡™!

“∏ ÂΉ›ÎËÛË Â›Ó·È ¤Ó· È¿ÙÔ Ô˘ ÙÚÒÁÂÙ·È ÎÚ‡Ô” . √ ÌfiÏȘ 7 ÂÙÒÓ ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤Ë̘ º›ÛÂÚ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÙ›‰· ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÌË ÂÍ·ÈÚÂÙ¤Ô ªfiÚȘ ™¿ÛÎÈ. ◊Ù·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1950, ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ª·Ú °ÎÂÏ ¶Ï¿Ù· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ì‹ÁÂÈ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· Û· ÙËÓ... ª¿Úı· μÔ‡ÚÙÛË. ΔfiÙÂ, ۯ‰fiÓ Ì ·ÙÚÈ΋ ÛÙÔÚÁ‹, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÚÔÛÙ¿ÈÓ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·ÚÙ›‰·, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ó·Úfi º›ÛÂÚ Î·È ÙÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ: “∂ÁÒ ·Ó·ÁοÛÙËη Ó· ËÙÙËıÒ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ‰ÂÓ ¤ÎÏ·„·” ... √ º›ÛÂÚ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÚËÁÔÚÈ¿. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ fiıÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰›„· ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË. ∂›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔ 1972, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ º›ÛÂÚ Î·È ÙÔ˘ ™¿ÛÎÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. ◊Ù·Ó ÙÔ ÛηÎÈÛÙÈÎfi μ·ÙÂÚÏfi ÙÔ˘ ™¿ÛÎÈ... ªÂÙ¿ ÙȘ Â›ÌÔÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ·ÚΤÛÙËΠ۠ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË Î·È ÌfiÓÔ: “ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ º›ÛÂÚ, ÛÙfi¯Ô˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈ‚›ˆÛË” ...

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο “∏ Ó›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, fiÛÔ ÙÔ Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÙËÓ ·Í›˙ÂȘ” ¡Ù¤È‚ÈÓÙ πfiÓÔ‚ÈÙ˜ ªÚÔÓÛÙ¿ÈÓ 1924- 2006

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤Ë̘ º›ÛÂÚ (2785) ñ ªfiÚȘ ™¿ÛÎÈ (2660) 28Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒ¤ÈÎÈ·‚ÈÎ 27.07.1972 ™˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ·ÁÁÏÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· 1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.g3 g6 5.Bg2 Bg7 6.0ñ0 0ñ0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Bg5 Be6 11.Qf4 Qa5 12.Rac1 Rab8 13.b3 Rfc8 14.Qd2 a6 15.Be3 b5 16.Ba7 bxc4 17.Bxb8 Rxb8 18.bxc4 Bxc4 19.Rfd1 Nd7 20.Nd5 Qxd2 21.Nxe7+ ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; Kf8 22.Rxd2 Kxe7 23.Rxc4 Rb1+ 24.Bf1 Nc5 25.Kg2 a5 26.e4 Ba1 27.f4 f6 28.Re2 Ke6 29.Rec2 Bb2 30.Be2 h5 31.Rd2 Ba3 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

§Y™H 32.f5+! 32...gxf5 33.exf5+ Ke5 34.Rcd4 Kxf5 35.Rd5+ Ke6 36.Rxd6+ Ke7 37.Rc6 [37.Rc6 Ne4 38.Rc7+ Ke6 39.Bc4+ Kf5 40.Rd5+ Kg6 41.Bd3+-] 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: Δ˙È·ÌÙ˙‹ - ∫ÔÓÙÔ‡ ™˘ÓÔ‰‹˜, ∂ÚÌÔ‡ - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 2421023320, ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ. 2421023508, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ - ∫fiÎηÏË ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 39 (ÌÂٷ͇ °·˙‹ - °·ÏÏ›·˜), ÙËÏ. 2421035598. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 192 (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘), ÙËÏ. 2421047859. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï¿ÁÁ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 58, ÙËÏ. 2421062176. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 10.00

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË “HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜” Mediterraneo ∂ÏÏ¿‰·: √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ Δ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂) ∏ ÈÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘ ŒÏÏËÓ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ (∂) μ·ÏοÓÈÔ˜ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ 2010 Fiba World Championship ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª¿ÛÎÂÙ ∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ΔÂÏÈÎfi˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ¢Ô‡Î·˜ - μÚÈÏ‹ÛÛÈ· (∑) 2010 Fiba World Championship ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª¿ÛÎÂÙ ∏¶∞ - §ÈıÔ˘·Ó›· (∑) º‡ÛË Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ 2010 Fiba World Championship ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª¿ÛÎÂÙ ™ÂÚ‚›· - ΔÔ˘ÚΛ· (∑) “1000 Î·È 1... ηϿıÈ·” ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Water polo (ª) ΔÂÏÈÎfi˜ ·Ó‰ÚÒÓ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ “¢‡Ó·ÌË Î·Ù·‰›ˆÍ˘”

10.30 11.00 11.30 12.30

13.30 14.00 15.00

17.00 19.00

21.00 21.30

23.30 01.00 02.00

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

05.30

3Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ηχÙÂÚˆÓ ÙËÏ ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∑‹ÙËÌ· ˘Á›·˜ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ∞Ú·ÎÙÈο Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ΔÔ ¯ı˜, ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ¢∂£ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi “ΔÚ›ÙË Î·È 13” ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ÌÈÏ›· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢¤Î· ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ” ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ (ª) ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ (ª) ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (∂) ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

06.00 07.00 08.00 08.30 09.30 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 18.00 20.00

21.05 22.00 23.00 00.30 02.00 03.30 04.30 04.40 05.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 01.00 02.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· Outdoor & Sports ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Δ›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ Cinepolis ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 15.00 16.00 17.00 17.15 19.15 20.00

21.00 22.00 24.00 24.01

∏ ƒˆÛ›· ·ÔηχÙÂÙ·È ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ¡Ù·ÁÎ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ª›ÎÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ ∏ Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ Î·È Ô ¯·Ì¤ÓÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÓÙ¤ÚÓ· ı·‡Ì·Ù· (∂) Pre Game Super League ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ √™º¶ - ∫¤Ú΢ڷ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 75Ë ¢∂£ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÈ· ÙÚÂÏ‹ ÂÓËÏÈΛˆÛË” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù¤Ú·Ù· (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.20 07.00

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.30 16.45 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 23.15 01.00 03.15

¢ÚÔÛÔ˘Ï›Ù˜ (∂) ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (Yu-Gi-Oh, ¶fiÎÂÌÔÓ, ∏ ÌÈÎÚ‹ ¶Ô‡Î·, O §¿˙ÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË, √È ÌfiÌÈÚ˜ ÙÔ˘ 402, ¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, Δ˙Ô‡ÓÈÂÚ §È, ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÚ›ÙÛÈ) Lazy Town ™Ô‡ÂÚ Looney Tunes ªÂÓ 10: Alien force ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ √È ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ Ù˘ ª·‰·Á·ÛοÚ˘ Sylvester and Tweety Mysteries ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÈÙ˙¿Ì· ¿ÚÙÈ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Gossip girl ∂ȉ‹ÛÂȘ º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘” “Scary Movie 3” “°˘Ó·›Î· ·Á›‰·” “Proof”

¶H§IO 48 UHF

06.15 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.20 16.15 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15 05.00 05.50

“√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7” £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô º‡Á ÂÛ‡, ¤Ï· ÂÛ‡ ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) H ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ªÈ· Ó‡ÊË ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Extreme Sommer Formula 1 πÙ·Ï›· (¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο) Greek Idol Live (E) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Greek Idol Live (E) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ “B›‚· ƒ¤Ó·” “¢ÂηÙÚÈÒÓ” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË π·ÙÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ √È ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿Ó‰Ú˜

06.00 07.00 10.00 12.50 14.00 14.50 16.58 17.00 18.00 19.00 21.00 22.30 23.45 00.50 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ The twenty “Half light” ∂ȉ‹ÛÂȘ World series of poker ÕÁÚÈ· ·È‰È¿ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.00 04.00

Serious Amazon ∏ ʇÛË Á‡Úˆ ÌÔ˘ ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ¶ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ¶ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· (∂) Eco news 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ∞Ï‹ıÂÈ· - æ¤Ì·Ù· Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· American chopper Sports Science ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doctor Who Δ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Really big things ™˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ 11Ë ™Â٤̂ÚË: ∂ÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú ªÈÏÌ¿Ô - ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ πÛÙÔڛ˜ ÙÚfiÌÔ˘ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú º˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.05 21.00 21.25 23.00 23.50 24.30 02.30 03.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ Ë ‚·Ï›ÙÛ· (∂) “Love object” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00

§›ÊÙÈÓÁÎ (∂) √È ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰ÂÓ ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· (∂) ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ §›ÙÛ·.com ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Crease KYLE XY ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ ŸÏ· 10+ ∂ȉ‹ÛÂȘ πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ¢È$ M·‰È¿Ì (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿

10.00 11.00 12.00 13.00 13.25 14.40 16.50 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.30

Alter kids (Δ˙›ÓÈ, ™·Ì Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘, Little people, Spiderman, ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ, ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜) ¡fiÓÙÈ Winx club “∏ ª¿ÚÌÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÁÔÚÁfiÓ·˜” Kid songs ª¿ÎÔ˘ÁÎ·Ó ∞ÛÙÂÚ›Í Ô °·Ï¿Ù˘ Hit parade ΔV Weekend ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫›ÙÚÈÓÔ˜ Δ‡Ô˜ (∂) “∂ÁˆÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔηٿÏË„Ë” “∏ ‰˘Ó·ÛÙ›·” Black Donnellys

08.30 08.45 09.15 10.15 11.00 11.30 12.30 13.00 15.50 16.45 18.45 21.00 23.45 02.00 04.00

111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 9-15/9/10 ∞π£√À™∞ 1: KARATE KID: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.15, 00.00. ∞π£√À™∞ 2: STEP UP 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.30. SHREK 4 3D (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.15, 18.15.

12.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

∂ÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ “μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ” √ πÛ·ÓÔ-·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ªÂ ¤Ó· ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ∏ ¢‡Ó·ÌË Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÛÙÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘ÂË ¶¿Ì ™ÈÓÂÌ¿ √ ÕÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ¯¤ÚÈ

∞π£√À™∞ 3: SHREK (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00. ∞¶√ ª∞∫ƒπ∞ ∫∞π ∞°∞¶∏ª∂¡√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.15, 00.30. ∞π£√À™∞ 4: INCEPTION: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 23.00. Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À Ã∞ª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00.

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Disney, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Kurt Anderson, Toby Shelton.

∏ ÛÂÈÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ¡Ù·Î Î·È ÙˆÓ ÃÈÔ‡È, §ÈÔ‡È Î·È ¡ÙÈÔ‡È, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. Δ· ·ÓÈ„¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ, ¤ÊË‚ÔÈ È·, ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÊË‚ÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó·ÛٿوÛË. √ ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘˜ ™ÎÚÔ˘Ù˙ ª·Î ¡Ù·Î. ∏ ¡Ù·›˙Ë ¡Ù·Î, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÂfiÚÙÂÚ Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ.

¡∂Δ 13.00

Crease ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 1978, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ¿ÓÙ·Ï ∫Ï¿È˙ÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ·, √Ï›‚È· ¡ÈÔ‡ÙÔÓ Δ˙ÔÓ, ™ÙfiηÚÓÙ ΔÛ¿ÓÈÓÁÎ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ, Ô ¡Ù¿ÓÈ, “Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÈÙ›·” , ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙË ™¿ÓÙÈ, Ô˘ ÌfiÏȘ η٤Êı·Û ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. √È ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ó ¤Ó· ÊÏÔÁÂÚfi Âȉ‡ÏÏÈÔ, Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ fï˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ô ¡Ù¿ÓÈ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ˆ˜ Ë ™¿ÓÙÈ Â›Ó·È È· Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘! √ ¡Ù¿ÓÈ Â›Ó·È ·Ù›ı·ÛÔ˜ Ó¤Ô˜ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Δ-Birds Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌfiÓÔ ÌÈ· ÎÔ¤Ï·... ∂ÈϤÔÓ, Ë ™¿ÓÙÈ ıˆÚÂ›Ù·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο “ηıˆÛÚ¤ÂÈ” ÎÔÚ›ÙÛÈ ÎÈ Ô ¡Ù¿ÓÈ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Í·Ó¿. ÕÚ·ÁÂ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ‹ Ô ¡Ù¿ÓÈ ı· ··ÚÓËı› ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘;

∞¡Δ-1 14.40

∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÈ ∫¿ÓÙÈÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÓÙÈ ªÔ˘Ú, ª¿ıÈÔ˘ °ÎÔ˘ÓÙ, ª·ÚΠÿÚÌÔÓ, ∞Ó·Ì¤Ï· ™ÈfiÚ·, Δ˙¤ÚÂÌÈ ¶›‚ÂÓ.

∏ ÕÓÓ· ºfiÛÙÂÚ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó “Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹” . ª· Î·È ‚¤‚·È·, ·ÊÔ‡ Ë ÕÓÓ· Â›Ó·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞! ∞·˘‰ÈṲ̂ÓË ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘ÂÚÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ·Ù¤Ú· Ù˘, Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ “ÂÚÈ΢Îψ̤ÓË” ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜, Ë ÕÓÓ· οÓÂÈ ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì·˙› ÙÔ˘: ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›·, Ë Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ›ıÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Ó· Ù˘ ˘ÔÛ¯Âı› ˆ˜ ı· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ۈ̷ÙÔʇϷΘ. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ·ıÂÙ› ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘, Ë ÕÓÓ· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Î·È Ó· ÙÔ ÛοÛÂÈ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ ªÂÓ ∫¿ÏÓÙÂÚ, ¤Ó· Ó·Úfi ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ. ∏ ¤ÏÍË Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›· Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. 줂·È· Ë ÕÓÓ· ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÈ ÛÙÔÓ ªÂÓ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· fï˜ Ô‡ÙÂ Î·È Ô ªÂÓ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘...

STAR 21.00

ªÈ· ÙÚÂÏ‹ ÂÓËÏÈΛˆÛË √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 2006, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏¶∞, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÎÔÙ ª¿ÚÛ·Ï, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 86’. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¿ÚÈÏ Ã¿Ó·, °Î¿ÚÈ ª¿ÚÛ·Ï, Δ˙¤ÚÂÌÈ ¶›‚ÂÓ, ¡ÙfiÚȘ ƒfiÌÂÚÙ˜, §¿ÚÈ ª›ÏÂÚ, Δ˙¤ÈÌÈ °Î¤ÚÙ˙.

Δ· Á¤ÏÈ· Â›Ó·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Û ÌÈ· Έ̈‰›· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ·ÚfiÔÙ· Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. √È ÙÚÂȘ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ “º›ÓÙÏÂÚ˜” Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜.

¡∂Δ 22.00

Half light £Ú›ÏÂÚ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2006 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÚÂÁÎ ƒfi˙ÂÓÌÂÚÁÎ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 110’. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¤ÌÈ ªÔ˘Ú, äÓÚÈ ÿ·Ó ∫ÈÔ‡˙·Î.

∏ ƒ¤ÈÙÛÂÏ ∫¿ÚÏÛÔÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÏÏ¿ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ¯·Ìfi ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú¯‹, ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈfi Ù˘ Û ÌÈ· ·ÔÌÔӈ̤ÓË ·Ú·Ï›·, fiÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ’∞ÓÁÎÔ˘˜, ¤Ó·Ó ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ê·ÚÔʇϷη. ∏ ƒ¤ÈÙÛÂÏ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, fï˜ ·Ú·Ê˘ÛÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÙËÓ Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ËÚÂÌ›· Ù˘. ∂›Ó·È Èı·Ófi Ë ƒ¤ÈÙÛÂÏ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· fiÚÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ; √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÛÙÔ Ë̛ʈ˜...

ªEGA 23.45


40/

™∞μμ∞Δ√ 11 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™

¶πΔ™πƒπ∫∞™ ı˘Ì¿Ì·È ËÁ·›Ó·Ì ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂΉÚÔÌ‹, ÁÈ·Ù› ‚Ϥ·Ì ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ÍË, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. £˘Ì¿¢HMO¶OY§OY Ì·È Î¿ÔÙÂ, Ô˘ ›¯·Ì ¿ÂÈ Ì ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ ›¯Â οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË, fiÙÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Î·È Û˘ÓÂÓÓÔ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙfiÙ ÙÔ˘ ΔÛ·Ô˘Û¤ÛÎÔ˘. Δ∞ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¿ÏÏ·ÍÂ, ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÛÙË ¢∂£ ·Ó¤‚·ÈÓ· ϤÔÓ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·. ªfiÓÔ Ô˘ Ë ¢∂£ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË Î·Ù¤ÏËÍ ӷ ›ӷÈ. ∏ ¶§∂π√æ∏ºπ∞ ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 2008 Ô˘ ›¯· ¿ÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% ‹Ù·Ó ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ·ÎfiÌË Î·È ˘Ô˘ÚÁ›·... ∫∞π ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ›¯· ı¤ÛÂÈ ÙfiÙÂ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯Ô˘Ó Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢∂¡ ÌfiÚÂÛ· Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ›¯Â .¯. ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ‹ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ‰›Ï· ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ .¯. ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ... °π’ ·˘Ùfi Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, fiÙÈ Ë ¢∂£ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÙÔ ÓfiËÌ¿ Ù˘. Œ¯ÂÈ ÂÎÊ˘ÏÈÛÙ› Û ¤Ó· ·˙¿ÚÈ ·fi ÙË ÌÈ·, Ì ¿ÁÎÔ˘˜ ÏÈ·ÓÔˆÏËÙÒÓ (·ÎfiÌË Î·È ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ ˆÏÔ‡Ó) Î·È Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‚ÈÙÚ›Ó· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÔ˘ Ô ÂοÛÙÔÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ϤÓ fiÛ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó, Û· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‹ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó. ∞§§∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ófi‰Ô˘ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜, Ô Ï·fi˜, ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ›, ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜, ‰Âο‰Â˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ (ÙÔ˘˜ ·ıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô). √ ™∏ªπΔ∏™, Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ·Ô‡˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ô ·Ô‡˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. £ÂˆÚÒ ÏÔÈfiÓ ÛÎfiÈÌÔ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Úˆ‰›·. °π∞Δπ Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· ¤Ó· ηı·Ú¿ ÂÌÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈÎfi ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Û ÛÙÂÁÓ¿ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi, Ì ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÙ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈ· οı ÊÔÚ¿...

ˆÚ¤ ¤¯ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Á˘Ú›ÛÌ·Ù·. ∫·È ÙÈ Á˘Ú›ÛÌ·Ù·... °È·˘Ùfi Î·È ¿ÓÙ· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ì·˜ Ó¿Ó·È ÌÈT˘ E§ENH™ ÎÚfi, ÁÈ·Ù› ËÈfiÙÂÚË ı¿Ó·È Î·È Ë ™TAMOY§H ÎÚ˘¿‰· Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ. ªÂ η¯˘Ô„›·, ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ڷÙÛÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. π‰È·›ÙÂÚ·, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ó¿¯Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. Ÿ¯È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ‚¤‚·È·. ™ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ οÓÔ˘Ì ÙÂÌÂÓ¿‰Â˜, Ùfi¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÈÌ‹ Ì·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ· ·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ· Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∞Ó Â›Ó·È Î·Ó¤Ó·˜ μ·ÏοÓÈÔ˜, ηӤӷ˜ ∞ÛÈ¿Ù˘, ηӤӷ˜ ∞ÊÚÈηÓfi˜, ÂΛ Â›Ó·È Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ·Ó¿ԉ˜... ¢ÂÓ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜, ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı¿Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, ˙ËÙԇ̠‰ÈϤ˜ Î·È ÙÚÈϤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙ¤ÚÍÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘ ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·. ΔÒÚ· Ù· ÏÔ˘˙fiÌ·ÛÙÂ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηӷ·ԢÌ Ò˜ Î·È ÙÈ... ¡¤ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Ú¤ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó... ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ. √È È‰ÈÔÎً٘ ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Ô˘Ó ÊfiÚ· ·ÚÙ›‰·, ı· ÙÔ Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÓ¿Ì ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ Î·È ÙÈ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡Ó ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ “ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË” ∂˘ÚÒË... ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ·Ó Â›Û·È ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ı· Û ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ 4-5 ÂÓÔ›ÎÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ¤Ó·Ó ∂ÁÁϤ˙Ô ÁÈ· Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÁÈ· Û¤Ó· Î·È ÙËÓ ÙÈÌÈfiÙËÙ¿ ÛÔ˘, Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Û ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÂȘ ÙÔ ÓÔ›ÎÈ, ÎÈ ¿ÏÏ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ΤÊÈ· Î·È ÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. °ÓˆÚ›˙ˆ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ Ì ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ È‰ÈfiÙ˘Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi. ∫È ¤Ù˘¯Â Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·È ÂÚ›ÙˆÛË ‚ÔÏÈÒÙË Ì ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·, ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÓÔ›ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÙÔ˘˜ ∞ÊÚÈηÓÔ‡˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∫·È ÙfiÏÂÁÂ Û·Ó Î¿ÙÈ ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¡·, ÙÒÚ· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ̷˜, Ò˜ Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÚ·‚¿... stamouli@e-thessalia.gr

ª

Ÿ¯È ¿ÏÏË «¢∂£»

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™ ŸÙ·Ó ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È Ê·ÓÙ·Û›· Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó, fiÙ·Ó ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂȘ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ “Á˘ÌÓfi” Ì¿ÙÈ, ÙfiÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙfi. ŒÓ· ·ÏÈfi Ùڛ΢ÎÏÔ, ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔ, ¤ÁÈÓ ˙·ÚÓÙÈÓȤڷ Ô˘ ÊÔÚÙÒıËΠ̠Ú¿ÛÈÓÔ, ·˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™Â ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂§.™.

¢ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ªÔÚ› Ó· Âȯ›ÚËÛ ӷ “ıÔÏÒÛÂÈ” ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· ÓÂÚ¿ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· “¤ÛηÛ” Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ TRT. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· η٤ÏıÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. Ÿ¯È ‚¤‚·È·, ˆ˜ › οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Ú·ÌÂ...

¢È¤ÚÚ¢ÛÂ μ¤‚·È·, ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Â›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÂÓÔ› ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙ· ªª∂ ÚÈÓ ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË. °ÓÒÚÈ˙·Ó, ‰Â, ˆ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘...

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ΔÈ Â›Â Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜

μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎÂ, ¯ı˜, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÎÏÂÁ›; ª· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¶Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË- ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÍÂηı·ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ¤ÛÔ‰·.

«™˘ÓÙ·Á‹» ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› Ì “Û˘ÓÙ·Á‹” √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ó· ÍÂÌÏÔοÚÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÓÙ›‰ÔÙ· ÛÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ηÈÓÔÙfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ∞ÏÏÈÒ˜ ˆ˜ ı· ÌÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ۠ψÊfiÚÔ Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜;

«Fast track» ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆӔ, ÁÓˆÛÙfi Î·È Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi “fast track”, ı· ÂÁÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚԂϤÂÈ, ‰Â ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ‰È˘-

Ô˘ÚÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ˘fi ÙÔÓ Ã. ¶·ÌÔ‡ÎË, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ù·¯Â›·‰È·Ê·Ó‹ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ...

ŸÚÎÔ˜ ÛȈ‹˜ ŸÚÎÔ ÛȈ‹˜, ¤‰ˆÛ·Ó ϤÂÈ, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∫·Ï¿, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· ϤÓÂ, fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ, ÌÈ·˜ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ·ÚfiÔÙÔ Î·Ú·‰ÔΛ ¿ÓÙ· ÛÙË ÁˆÓ›·...

ΔÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ∞Ï. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ‹Ú ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜- Ì›ÓÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ “∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜”, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂı› “·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·”. §¤Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ¤ÓÔÏÔ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘; ªÂÁ·ÏfiÓÔ· ÔÚ¿Ì·Ù· ÁÈ·... “∂χıÂÚË ∞ÙÙÈ΋”. °.•.

dimopoulos@e-thessalia.gr

1092010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ World Economic Forum Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.

Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ: “√È ‰¤Î· ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÏÈÙfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ÙÚfiÈη ¤Ú¯ÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi”.∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “Ì 10 ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÙÔ 2011 Î·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Êı¿ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ÙÚfiÈη. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È ÙÔ “ÏÈÙfi ÎÚ¿ÙÔ˜” Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ¢∂∫√ Î·È Δ·Ì›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‡ÛÛˆÌË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”. ∏ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ì ı· ÎÚ˘ÒÛÔ˘ÌÂ. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘” .™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Û ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. £· ¯ÔÚËÁËı› fï˜ ÂȉÈÎfi Â›‰ÔÌ· Û ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ: ÂÈÛfi‰ËÌ·, ·ÚÈ· ηÙÔÈΛ·, Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÙfiÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜” .

™ÙËÓ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· οو Î·È ·fi ÙË ƒÔ˘¿ÓÙ·. ™Â ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜”.∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÌÂÁ¿ÏË Î¿Ì„Ë ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ ÛÙȘ ¯ÚfiÓȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ϤÔÓ ÙÔ Ô͇ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ë ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ World Economic Forum, Ë ∂ÏÏ¿‰· ηÙڷ·ÏËÛ ·fi ÙËÓ 71Ë ı¤ÛË ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ 83Ë Ê¤ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ 139 ¯ˆÚÒÓ”. Δ∞ ¡∂∞ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó: “¶ÂÚ·›ˆÛË-ÛÎÔ‡·! °È· ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. £· ·ÊÔÚ¿ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜”.™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÂÚ·›ˆÛË-ÛÎÔ‡· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ 2000-2009 ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÙÚ‡·˜. ∏ Ó¤· ÂÚ·›ˆÛË ı· ·ÊÔÚ¿ 1 ÂηÙ. Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔʤÚÂÈ ¤ÛÔ‰· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”.

∏ ∞À°∏: “ºÙˆ¯fi Û¯ÔÏÂÈfi... ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Îfi‚ÂÈ Î·È ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË”. ∂£¡√™: “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÍÚ¤˜. ™˘ÓÙ·Á‹ “2004” ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË”. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∂ÎÏÈ·Ú› ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋. √ÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙ˘¯›·˜ ·fi ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘”. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “ŒÎÔ„·Ó 220 È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÀÁ›·˜”. ∂•¶ƒ∂™: “∂ÈΛӉ˘ÓË Âȉ›ӈÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜”.

11-09-10  

∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ‰È·ÎÔ‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ √™∂ ■ ÛÂÏ.16 850 ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ 54 ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ˘ËÚ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you