Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 112√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.02'- ¢. 20.48’ ™∂§∏¡∏ 18 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.846 μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ Î·È μ·ÚÓ¿‚· ÙˆÓ ·ÔÛÙfiψÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∂›ıÂÛË ÊÈÏ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÔÓfiÌ¢Û˘

√ ·Á·ËÙÈÎfi˜ Ù˘ ¡.¢.

Èڛ˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ‰È·˙‡ÁÈÔ

¶··Ú‹Á·

√ §∞√™ ÂÎÙÂÏ› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ √ §∞√™ ÂÎÙÂÏ› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·-

ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÂÓÒ ¿ÛÎËÛ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ Û fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ■ ÛÂÏ. 8

™Â ÙÚԯȿ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÛÙÔ ™À¡

∫˘‚¤ÚÓËÛË: √ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì·˜ Û ·ÔÛÙ·Û›·

¤ÎÏÂÈÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ §∞√™, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÊfiÙÔ˘ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §∞√™”. “∞˘Ù‹ Ë ÚfiÛÎÏËÛË, fï˜, ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ˆÛÙfiÛÔ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·: “∏ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÂÁ̤ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ §∞√™. ŒÓ· ‹ıÔ˜ Ô˘ ·Ï¿ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ ·ÁÂʇڈÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È §∞√™”. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÓÙ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ §∞√™: “∏ Û‡Á¯˘ÛË ÂÓ ÎÚ·Ó›ˆ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ, Ô‡Ù ÛÔ‚·Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, Ô‡Ù ÛÔ‚·Úfi˜ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ Ì·˜. ∂Ì›˜ ›·ÌÂ Î·È ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ıËÙ›·. ∂Ì›˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ, ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÙÔ˘ ’65 ‰ÂÓ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ”. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô Á·Ï¿˙ÈÔ˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Â˘ÚˆÎ¿Ï˘. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‚¿ÏÏÔ˘Ó ϤÔÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘. “∞ÓÙ› Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙȘ ‚·ÏÂÚÈ¿Ó˜ ÁÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °. ª·ÓÒÏ˘. ■ ÛÂÏ. 6

«ÕÓÔÈÍË» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 12

¶Ô‡ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶Δø™∏ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û ¤ÍÈ ΔÌ‹Ì·Ù·, ¿ÓÔ‰Ô Û ÂÙ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ÈÛÔÚ-

ÚÔ›· ÛÙ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· Û ¤Ó· ΔÌ‹Ì· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ■ ÛÂÏ. 17

£Â·Ì·ÙÈ΋ «Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË» ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ∫√¡Δƒ∂™ ÛÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜”. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, fï˜, ÔÈ ∞Ó·ÓˆÙÈÎÔ› ›¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· “·Ó¿ÁÎË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÚÔÊ‹˜”. ■ ÛÂÏ. 8

∞fi‚·ÛË Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ∂§§∏¡∂™ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Û ·Ú·Ï›·

Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ·ÌÊ›‚È· Ô¯‹Ì·Ù·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Ì ·Ô‚È‚¿ÛÂȘ, ·Ó·ÚÚȯ‹ÛÂȘ, ‚ÔϤ˜ Î·È Âȉ›ÍÂȘ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Ù˘ 22˘ ∂ÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ Û˘ÓÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ‰¤Î· Ë̤Ú˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷχÛÂÈ ÙÚ›· ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜, ÂÓÒ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â˙ÔÓ·‡Ù˜. ■ ÛÂÏ. 14

¡¤· ʈÙÈ¿ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ¡∂∞ ʈÙÈ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ‰‡Û‚·ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ™‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ “∫·Ó·ÓÙ¤Ú” Û‚‹ÛÙËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘. ■ ÛÂÏ. 9

ªÂÁ¿ÏË Ì·ıËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ

°ÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË

∫È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙› ÌÂÛË̤ÚÈ - ‚Ú¿‰˘

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ̤۷ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¯ÔÚfi Î·È ‰ÚÒÌÂÓ·. ■ ÛÂÏ. 12

ª¿ÛÙÂÚ Ì·˙› Ì ÙÔ Ù˘¯›Ô ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ■ ÛÂÏ. 17 ¶ÚfiÛÙÈÌ· Û ηÓ›˙ÔÓÙ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 20 30¯ÚÔÓË ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ

■ ÛÂÏ. 20

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·Ù¿ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ■ ÛÂÏ. 13 ∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·Ú›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ■ ÛÂÏ. 19


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

A¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞

“£· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜”

ªÂÙÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ΔÚÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ: ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÙÔ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Û˘ÛÂÈÚÒÛˆÓ. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ›¯·Ó ۯ‰fiÓ ÚÔÂÍÔÊÏËı›: Ë ‹ÙÙ· Ù˘ ¡.¢., Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, Ë ÛÙ·ÛÈÌfiÙËΔÔ˘ Ù· ÙÔ˘ ∫∫∂, Ë Ù·›ӈÛË ÙÔ˘ ™À¡ / ™Δ∞Àƒ√À ∫√Δ™πƒ∞ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ë ¤‰Ú· ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓskotsiras@yahoo.gr ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ô¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÙÔ Â›ÛËÌÔ 47,3%, ·ÏÏ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ 2/3 (·fi ¿Ô„Ë ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜), fï˜ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ, ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ϤÔÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ¶ÔÈΛϷ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ·Ô¯‹˜. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ·›ÙÈÔ Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ·¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ϤÔÓ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜. ÕÎÚˆ˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, Ô˘ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘. ∏ ı·̷ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ §∞√™ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‹¯ËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∞Ó Ù· ‰˘Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ ‰ÂÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÙfiÙ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ı· ·ÊÂı› ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÂÎÏÔÁÈο ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶Ù˘¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ, ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ÌË. ∏ ·Ïfi¯ÂÚË ‰È·ÛÔÚ¿ „‹ÊˆÓ Û ٤ÙÔÈÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÏÒÓÂÈ, Ê˘ÛÈο, ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ª·˙› Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ Ë „‹ÊÔ˜ ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÙ› ˆ˜ ÌÈ· ˯ËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÓÔ¯‹˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÔÚÈÛÙÈο. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¡.¢. ÛÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ, Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙÔ˘˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÚÔ˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ fiÊÂÏÔ˜ Ô §∞√™, Ó· ÙÔÓ ‰ÈÂÌ‚ÔÏ›ÛÂÈ Î·È Ó· Â·Ó··ÙÚ›ÛÂÈ “·Ú·ÛÙÚ·ÙË̤ÓÔ˘˜” „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÍfi¯ˆ˜ ‰‡ÛÎÔϘ, ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË “ÊÈÏÔÏ·˚΋˜” ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ‚¿ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂.∂.. ∂ÈϤÔÓ, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi Ù˘ ¯·ÚÙ›, ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙÔ˜. ∫¿Ùˆ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, Â›Ó·È Ôχ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ¶∞™√∫ ΤډÈÛ ÌÈ· Ì¿¯Ë, fi¯È fï˜ Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. Ÿ¯È ·ÎfiÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. √ Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË. √È ÔȈÓÔ› Â›Ó·È Î·ÏÔ› ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ŸÌˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍÂÏȯÙÔ‡Ó ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο, ‰›ÎËÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛı› Ô Ï·fi˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. ΔÔ ∫∫∂, Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘, Ì¿¯ÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ Â¯ıÚÒÓ. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ¿Óˆ-οو, ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È, ·ÊÔ‡ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ÙÚ›ÙË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ΔË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ™À¡ / ™Àƒπ∑∞ ÙËÓ ÚԂϤ„·Ì Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¿ÚıÚ· Ì·˜. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ “‡‚ÚÈÓ” (·Ï·˙ÔÓ›·) ÙÔ˘, ‹ÏıÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Ë Ù·›ӈۋ ÙÔ˘. ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË Î·È Ô ·ÎÚ·›Ô˜ ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ‡ÊÔ˜. “∫·ÈÚfi˜ ÙÔ˘ Û›ÚÂÈÓ, ηÈÚfi˜ ÙÔ˘ ıÂÚ›˙ÂÈÓ” , ÚÔÂȉÔÔÈ› ·fi ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‡Ì·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ϤÂÈ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· ÙÔ˘ “Ÿˆ˜ ¤ÛÂÈÚ˜, ı· ıÂÚ›ÛÂȘ. ŒÛÂÈÚ˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, ı· ıÂÚ›ÛÂȘ ı‡ÂÏϘ” . ∂Ó Ù¤ÏÂÈ, ÌÂÙÚ‹ıËΠÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÌfiÈ Î·È Ë ÌÂ˙Ô‡Ú· ¤‰ÂÈÍ ÙÔ 4,7%. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ʛϠ∫ÒÛÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Ô˘ ÙÔ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ¯·ÈÚÂηΛ· ‹ ÂÌ¿ıÂÈ·... ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ªÈ· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ·ÁÎÔÌ·¯¿ÂÈ Ó· ÙË Ê¤ÚÂÈ ‚fiÏÙ·. £· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·; ∞Ó fi¯È, ÙfiÙ ı· ‰ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (™Àƒπ∑∞) ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ï¿ıË, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· “·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·” Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Â›‰Ô. “£· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜.

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ô ™Àƒπ∑∞. “∞Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜ “ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·˘Í‹ıËÎÂ. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2007 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 0,3%. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÒÏÂÛ 140.000 „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ™Àƒπ∑∞ ÌfiÏȘ 15.000. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›¯·Ì ı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ηٷʤڷÌ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËηÓ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ¿ÓÙ·. ¶ÚԤ΢„ ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·ÌÂ Î·È ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù·. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Ï·˚ο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ù¿” ÂÎÙÈÌ¿ Ô Î. ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ËÁÂÛ›·˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. “∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ËÁÂÛ›·˜ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÛÂÈ-

Ú¿˜ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰¿ÛË, ÙË ÌË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·Ó·Ê¤Úˆ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ËÁÂÛ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙ· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, Ó· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· Î·È ÛÙËÓ Î¿ÏË. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›¯·Ì ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Â›‰Ô. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÁÈ· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜ Î·È ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. “∫·ÏfiÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Ó· ÌË ı›ÁÂÙ·È ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Ì ÈÛÙÔÚ›·. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ fiÚÁ·Ó· Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” , ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¿ÏË. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú·, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Âӈ̤ÓÔÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜.

O ∫∞πƒ√™

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÚԂϤÂÙ·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜. ΔȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË Î·È Èı·ÓfiÓ ÚfiÛηÈÚ· Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 Î·È ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

[£∂™™∞§π∞]

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...30ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...31ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...31ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...32ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...32ÔC. ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”


3 ¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

“ÃÚ˘Û‹ ÙÔÌ‹”

∞ϯËÌ›˜

¶ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ı· ηÏ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢. Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘; “™˘Ó·ÁÂÚÌfi” ‚¿ÚÂÛ ÛÙË ¡.¢. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓÔ Ï·ÁÈÔÎfiËÌ· ·fi ÙÔ §∞√™. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ ı· ·Ú¿ÍÂÈ Ô §∞√™, ‹ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ∞Ó ı¤ÏÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ¿ÏÈ Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” , ÒÛÙ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÌË ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·› ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷.

∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÌÈ· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∞ıÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ. ΔÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. ÷ÚÙÈ¿ Â›ÛËÌ· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÈÏËÙfi. √ Â›ÙÚÔÔ˜ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ·Ù› Ô ÎÒ‰Èη˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. Δ· Û˘ÓÔÈÎȷο ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜. ∞fi ·Ï¯ËÌ›·, Û ·Ï¯ËÌ›·. ∫∞Δ. Δ∞™

º.™.

ΔÔ ‹Ú·Ó ›Ûˆ... ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ °. ™Ô‡ÚÏ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ¡Ë˜ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ, ÌÈ·˜ Î·È ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ù¤ÙÔÈÔ ˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ ··Ï›ÊıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ·fi ÙÔ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. ŒÊÙ·Û·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó. ∞Ï¿ ı· Ì›ÓÂÈ Ë ·ÔÚ›·, ÁÈ·Ù› ÂΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÚÒÙ· Ó· “Îfi„Ô˘Ó” ΛÓËÛË Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÌËÓ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙȘ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ οÔÈÔÈ ı· ͤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·...

∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ.... ΔÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ô Ì‹Ó·˜ 10 Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·ÎfiÌË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÏÔÁÈο Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÍ‹ÁËÛË. ΔËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛÂ, ¯ı˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¡ÈÎ. ¡Ù›ÙÔÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ˆ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ì·˙› Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡∞ª. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ËıÈÎfi ˙‹ÙËÌ·” , Ϙ Î·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ηıfiÏÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂϤÁ¯ˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠοÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ٷ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Î. ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔ˚fiÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙfiÙ ӷ ·ÔÏÔÁËı›Ù ÂÛ›˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡.

μÏ¿ÙÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜... ∞fi 50 ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È, ϤÂÈ, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ “Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó” Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ÂÓ ÒÚ· ÁÚ·Ê›Ԣ, ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ıÂÚÈ·ÎÏ‹‰Â˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔÈ. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÛ¤Ë. °.•.

ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ·... ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÔÙ˘ÒıËΠÏ‹Úˆ˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË. √È ·ÁÚfiÙ˜, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·, ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ Áοʘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Î¿ÏË ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÔÈ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √°∞, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ 80% ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÏÈÛÙÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· “··ÓÙÔ‡Ó” Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔËÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ·, ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜... μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

¢∂¡ ∂¶∞£∂ Ù›ÔÙ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜. ªÈ· ¯·Ú¿ ÔÚ‡ÙËΠÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ΔÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÏËÛ›·Û ÙÔ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ì ÙËÓ fiψÛË Ô˘ ı· ÚÔÎÏËı›, ›Ûˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ Ó· ÛËÌÂȈı›. ∏ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË Î·È Ë ÔÚÁ‹, ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ Ë ·Ú·Ï›· Ë Î·Ï‹, ‚fiÏ„·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙË ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋. ŒÙÛÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ „·Ï›‰· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ÙÚ›· ÙÔȘ ÂηÙfi. ∫È ¤ÙÛÈ Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ¿ÏÏÔ Ì·ÓÙÚ›, Ë ¡¤· ¢˘ÛÙ˘¯›· ÂÍËÁ› ÙËÓ ‹ÙÙ· ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹. °È· Ó· ϤÌ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ∏ Ê˘Á‹, ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙË ıÔÏÔ‡Ú· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋. °È·Ù› Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ÌÈ· Ó· ÌÔ˘ÓÙ˙ÒÓÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎÔÏ˘Ì¿˜ ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜, ÚÈÌÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ì ÙË ÏÈÔÙ·Í›· ÛÔ˘ ÙÔÓ Â¯ıÚfi Î·È ÙË Ì›˙ÂÚË ˙ˆ‹ ÛÔ˘; ¶Ôχ ηÏÒ˜ Ô ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¤‚Á·Ï ÊÈÚÌ¿ÓÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Δ· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂϤËÙÔ˘ ÊÔÚÔÌ˯ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡! (Δ∞ ¡∂∞)

Δ· Ì·¯·›ÚÈ· μÁ‹Î·Ó Ù· Ì·¯·›ÚÈ· Î·È ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. 濯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙȘ ·Èٛ˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈ· ı¤Ì·Ù· Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ù· ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¤Ó· fiÚÈÔ. ΔÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÁÁÈÍÂ, fiÛÔ ¤ÚÂÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÛÙÔ ∫∫∂. ∫·È ¤ÙÛÈ ‚Ú¤ıËΠӷ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007. ¶¿ÓÙˆ˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞ÚΛ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÓÂ... º.™.

∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‰ÂÓÙÚˆ‰ÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, Ì fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞), Ë ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠ۠ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÈÛÙ¿ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜. ∏ ·›ÛıËÛË Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ù›ÔÙ· ϤÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ¤·„ ϤÔÓ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ¿ÛÙԯ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. μ.∫.

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ Δ·ÂÈÓˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫‡ÚÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙ› ·ÏÏ·Á‹ χۈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ˙‹ÙËÛ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ™À¡. ¶Ò˜ ÙÔÏÌÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋; ¶Ò˜ ÙÔÏÌÔ‡Ó Î·È ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ‚Ï·¯ÔÌ·ÚfiÎ ¿Ô„‹ ÙÔ˘;

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

¶ÏËÚÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ù· ¯Ú¤Ë ÔÌ¿‰·˜ ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ı· ‰ÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi √Ï˘ÌÈ·Îfi ˆ˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË. ÃÚ‹Ì·Ù· ı· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·›¯Ù˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·›¯Ù˜ ÚÈÓ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Ù· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi - √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ¢‹ÌÔ˜, ‰ËÏ·‰‹, ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜, Ì ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ¤Ó·˜ ȉÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ. πÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ·ÁÚ›Ô˘˜.

“ª¤Ùˆ·” ¢‡Ô ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Û ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ∞°∂Δ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙȘ ˘Âڈڛ˜. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ “‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘” ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, η٤ıÂÛ ÂÂÚÒÙËÛË, ÂÓÒ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˙‹ÙËÛ ӷ “ÎÔÔ‡Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó” . √ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Î·È ·ÚΤÛÙËΠӷ ÁÂÏ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Î. ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡ “ÂÈΛӉ˘Ó˜” . √ ÚÒÙÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ‹Ù·Ó Ô Î. ∑ȿη˜. °È· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ Ô Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ı¤ÏËÛ ӷ “‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ” ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÂÈÛÂ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ı· ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηıÒ˜ ϤÔÓ Ù· “̤و·” ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ı¤ÛË “Ì¿¯Ë˜” .

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜. √ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ˘Âڈڛ˜ Ú¤ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªÂ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÛÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Û ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ. ∫ÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌËÓ ··ÓÙËı› ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÙÂı› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜.

∂·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙË °ÂˆÚÁ›· Ù¤ıËΠÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ƒˆÙÔ‡ÛÂ Î·È Í·Ó·ÚˆÙÔ‡ÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·¿˜ Â¿Ó ÙÔ Î·Ú¿‚È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Î·È ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ηÓ›˜. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó·Ó ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÁÈ·Ù› Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ η̛· ¢ı‡ÓË ÁÈ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢∞™ “Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ” . “∞ÚÓ›ÛÙ ӷ ›Ù ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û Ӥ˜ Ê·ÚÛÔΈ̈‰›Â˜” ›Â Î·È ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙÔ˘ Î. ™Ô‡ÚÏ· Î·È ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ Î. ∫Ô‡ÚÙË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô Ù·Í›‰È ÛÙË °ÂˆÚÁ›·. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

¢È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ π·ÙÚÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ∫ˆÓ. ¡. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞ÍÈfiÙÈÌ ·ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, Δ· ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈÎÒ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹Ó ˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÚÔÂοÏÂÛ·Ó ·ÓËÛ˘¯›·Ó Î·È Û‡Á¯˘ÛÈÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ËÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛÈÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ÙÈÌÔÏfiÁËÛȘ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ıÂÚ·ÂÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ¶.¢. 157/1991, ¶.¢. 427/1991, ¶.¢. 98/1993, ¶.¢. 65/1996 ·ÔÙÂÏ› ÓfiÌÔÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚÔÓ, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛÈÓ ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ∂› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, Ë ÁÂÓÈ΋ ÂͤٷÛȘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙÈÌ¿Ù·È 2,88∂, Ë ·Ï‹ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ 4,05∂, Ë Û˘Ó‹ı˘ ÈÛÙÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛȘ 4,05∂, Ë Û˘Ó‹ı˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈ΋ 6,66∂, Ë ÎÈÓËÛÈÔıÂÚ·›· 1,41∂ Î.Ù.Ï. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¶.¢. Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Â¤‚·Ï ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹Ó Ó¤ˆÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ıÂÚ·ÂÈÒÓ ·È ÙÈÌ·› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓÂÎÚ›ıËÛ·Ó ˘fi ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÁ›·˜ (∫Â.™.À.) ·ÏÏ’ Ô˘‰¤ÔÙ Â͉fiıËÛ·Ó ¶.¢. ÚÔ˜ ÂÈ·ڈÛÈÓ ·˘ÙÒÓ. ∂› ϤÔÓ ÙÔ ∫Â.™.À. ‰È’ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÒÚÈ˙ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛÈÓ ÙˆÓ ‹‰Ë ‰È·ÙÂÙÈÌËÌ¤ÓˆÓ ˘fi ÙˆÓ ¶.¢. ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ıÂÚ·ÂÈÒÓ ÚÔ˜ ÒÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ηıÒÚÈ˙Â, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, fiÙÈ Ô ËÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔÓ ÌfiÓÔÓ 20 ÎÈÓËÛÈÔıÂÚ·›·˜. ∞Ú¯ÈÎÒ˜, ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ıÂÙ ÙÔ ∫Â.™.À. ÂȘ Ù·˜

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

ª‹Ó˘Ì· Î·È ·Ú·Ï‹Ù˜... ΔÔ˘ ™√º√∫§∏ °. ª∏Δƒ√À

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤Ú·Û·Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ÕÊËÛ·Ó ›Ûˆ ıÏ›„Ë, Á¤ÏÈÔ, ·ÁˆÓ›·, ¤ÓÙ·ÛË Î·È ·Ôڛ˜... ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù¤˜, ÁÈ·Ù› ÙfiÛÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘, ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ¿ÂÈ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ ‹ Ó· ‚ÁÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ‹ Ó· ¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‹ Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿, ·Ú¿ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ; º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¿ÏÏË ·È‰È΋ ¯·Ú¿, ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ÂÓ ÙÔÓ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÛÂ... ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ Ê·È‰ÚÒÓ Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙÔ˜, Ë ·ÔÚ›· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È “ÁÈ·Ù› ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ „‹ÊÔ Û’ ÂÌ¿˜;” ... ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘. ¢ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È fï˜, ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜; √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜... ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÛˆÚˉfiÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔÓ ·Ïfi ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÙÔ ÊÔÈÙËÙ‹, ÙÔ ÓÈfi·ÓÙÚÔ ˙¢Á¿ÚÈ, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô, fiˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ ÚÔοÏÂÛ ٷ ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÎÈ ·ÏÏÔ‡... ¢ÂÓ ı· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ηı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·›¯·Ó, ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ... ŸÌˆ˜ fiÏÔÈ ÍÂοı·Ú· ʈӿ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÎÚ·˘Á·Ï¤· ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ “∫‡ÚÈÔÈ Â›ÛÙ ηÙÒÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ ! ∫·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ·Ó›Î·ÓÔ Î·È Í¯·Ú‚·ÏˆÌ¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙËÓ ·-

‹‰Ë ‰È·ÙÂÙÈÌË̤ӷ˜ È·ÙÚÈο˜ Ú¿ÍÂȘ, Â¤ÊÂÚÔÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎ‹Ó ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛÈÓ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÁηÈÚ›·˜ Î·È ÚÔ˜ ÂÚÈÎÔ‹Ó ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ÙÔ °ÂÓÈÎfiÓ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÓÂÎ¿Ï˘„ÂÓ fiÙÈ ÙÔ ∫Â.™.À. Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfiÓ fiÚÁ·ÓÔÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜, ¤¯ÔÓ ·ÏÒ˜

∏ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ΢ڛ· Ì ÙË Ó·˙È¿ÚÈÎË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ Î·È Ô ·‰¤ÛÔÙÔ˜ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ˜ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú·

ŒÓ· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ‚Á‹Î· ÂÚ›·ÙÔ Î·È Î¿ıËÛ· Û’ ¤Ó· ·ÁοÎÈ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁË ÒÚ·, ›‰· ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ˆÚ·›·, „ËÏ‹ Î·È Ì·ÎÚÔÌ¿ÏÏ· ΢ڛ· Î·È ›Ûˆ Ù˘ ¤ÛÂÚÓ ̒ ¤Ó· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÈÌ¿ÓÙ· ÙËÓ Î·ÏÔıÚÂÌ̤ÓË Ó·˙È¿Ú· ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛηÏ› ¯·˚‰Â˘ÙÈο: ŒÏ· - ¤Ï· §›˙· ÌÔ˘. ¶ÚÔ¯ÒÚÂÈ - ÚÔ¯ÒÚÂÈ. ∏ Ó·˙È¿Ú· ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Î˘Ú›· Ù˘ ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙË ÊÔ˘Óوً Ô˘Ú¿ Ù˘ Û·Ó Ó· ëÙ·Ó ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· οÓÂÈ Ù· ÙÛ›ÛÈ· Ù˘. ™Ù·Ì¿ÙËÛ ·fiÙÔÌ·, ÛهψÛ ٷ fi‰È· ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ Î˘Ú›· Ù˘. ∏ ΢ڛ· Ù˘ Á‡ÚÈÛÂ Î·È ÎÔ›Ù·Í ›Ûˆ Ù˘ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ªÂ ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· Ù˘ ΢ڛ·˜ Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ Ù· ÙÛ›ÛÈ· Ù˘. ¶ÚÈÓ ÚÔÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘, ¤ÊÙ·Û ›Ûˆ Ù˘ ¤Ó·˜ ·‰¤ÛÔÙÔ˜ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ˜. ªfiÏȘ ÙËÓ ÏËÛ›·ÛÂ Î·È ÙË Ì‡ÚÈÛÂ, ÌÂÚ·ÎÏÒıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ. ŸÚÌÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ¿Óˆ ÛÙË Ú¿¯Ë Ù˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÛÊȯÙÔη‚·Ï›Î¢ÛÂ, ¿Ú¯ÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ, ›Ûˆ ÌÚÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· Ì·˙› Ù˘. ∏ Ó·˙È¿Ú· Ì·˜ ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ·ÓÙȉÚÔ‡Û ¤ÓÙÔÓ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏ·„Ô˘Ú›˙ÂÈ ÁÔÂÚ¿, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· Ì·˙› ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ Ô Â›‰ÔÍÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ‰ÂÓ Ù˘ ¿ÚÂÛ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ

ÓÂÚÁ›· Ó· ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô, ·Û˘‰ÔÛ›· ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È Î˘ÓËÁËÙfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÒÓ˘Ì˜ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˜ ·Ú¯¤˜, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙÔ Û¿Ù·ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ÂÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ... ∏ ˙ˆ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰‡ÛÎÔÏË, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ ·ÎfiÌË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó¯ıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔ‡ÙÔ Û ¯¤ÚÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·ÙÈ̈ÚËÙ›, ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌ· ̤۷... ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË, ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ·ÏÒ˜ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜... “ºÙ¿ÓÂÈ È·” , ÙÔ Í¤Û·ÛÌ·, “Ò˜ Â‰Ò Î·È ÌË ·Ú¤ÎÂÈ”. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ Â›¯·ÌÂ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ˘. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, οÙÈ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÎÔ˘Û· Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È. ŸÌˆ˜ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó... °ÓˆÚ›˙ÂÈ, ¿ÎÔ˘ÛÂ, ‰È¿‚·ÛÂ Î·È Â›‰Â fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙÚ·ÓÔ› fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô‡Ù ‹Ú·Ó ›‰ËÛË fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ÂÚ¯fiÙ·Ó ‹ ‹Úı ÛÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜, Ô‡Ù ‹Ú·Ó ηӤӷ ̤ÙÚÔ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘. ∏ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔ Ï·fi Ì·˜, Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙËÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ˙ÔÊÂÚfi. ∂¿Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜, ÙÔ Ù›ÌËÌ· ı· Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi!

Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎ‹Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·Ó ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ·›, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÓfiÌÔÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔfiÙÂ Ë Ù‹ÚËÛ›˜ ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó·Î·Ï‡„ˆ˜ Ù·‡Ù˘ ·È ÓÂÒÙÂÚ·È Î·È ϤÔÓ ‰··ÓËÚ·› ‰È·ÁÓˆÛÙÈη› ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·ÊÔÚÒÛ·È Î˘Ú›ˆ˜ ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁÈο˜, ÔÚÌÔÓÔÏÔÁÈο˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˘fi ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ.

ΔÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ‡ÙÔ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÍ È‰›ˆÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·È ÔÔ›·È ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˘fi ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ¶·Ú·Ïϋψ˜ ·Ó·‰‡ÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ‰È¿ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, ·ÏÏ¿ ‰È¿ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹Ó ÙˆÓ „ȯ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È¿ ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹Ó ÂÚ›ı·Ï„ÈÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘” .

‰ÂÓ ‹Ù·Ó οÔÈÔ˜ ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂Ó˘ Ú¿ÙÛ·˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÎÈ Ë ›‰È·. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ̷ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ˜ Î·È ·ÂÚÈÔ›ËÙÔ˜... ∏ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ΢ڛ·, ÌfiÏȘ ›‰Â ÂΛÓË ÙËÓ ·ÚfiÛÌÂÓË Î·È ‚›·ÈË ÂÚˆÙÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÔÚÁ›ÛÙËÎÂ. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ‚Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÙÚ·‚Ô‡ÛÂ Î·È ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Ù˘, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ··ÁÎÈÛÙÚÒÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛÊȯٷÁοÏÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ Â›‰ÔÍÔ˘ ÂÚˆÙÈ¿ÚË Á·ÌÚÔ‡. ª¿Ù·È· fï˜ ·È‰Â˘fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÍÂÁ·ÓÙ˙ÒÛÂÈ. √ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ˜ ÙËÓ Â›¯Â ηÏÔÁ·ÓÙ˙ˆÌ¤ÓË Î·È ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘ÁÂ Î·Ó ÙȘ ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙ˜ ‚ÚÈÛȤ˜ Ù˘ ΢ڛ·˜. ∞˘Ùfi˜ Û˘Ó¤¯È˙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘... ∏ ΢ڛ· ¿Ó·„ ·fi ÙÔ ı˘Ìfi Ù˘. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÎÏ·„Ô˘Ú›˙ÂÈ Î·È Ó· ‚Ú›˙ÂÈ ÌÂÁ·Ïfiʈӷ ÙÔ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ: μÚÂ, ‚Ú ‚ÚÔÌfiÛ΢ÏÔ, ˆ˜ ÛÔ˘ ¤Ú·ÛÂ Ë È‰¤· fiÙÈ Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·, ı· ηٷ‰Â¯fiÙ·Ó ӷ οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· Ì·˙› ÛÔ˘; ¢ÂÓ ÙËÓ Â›‰Â˜ fiÙÈ Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ·˜ ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂Ó˘ Ú¿ÙÛ·˜; ∂Û‡ fï˜ ¤Ê˘Á˜ ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÔÌ¿ÓÙÚÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÔ˘ Î·È ‹Úı˜ Û‹ÌÂÚ· Â‰Ò ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È Ì·˜ οÓÂȘ Î·È ÙÔ Á·ÌÚfi; ∏ ΢ڛ· fï˜ ›‰Â fiÙÈ Ô Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á ÙȘ ‚ÚÈÛȤ˜ Ù˘ ·ÏÏ¿ Û˘Ó¤¯È˙ ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·ÈÓ ·fi ÙË Ú¿¯Ë Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜, ¿Ó·„ ·fi ÙÔ ı˘Ìfi Ù˘, ¤Û΢„ ·Ú¿ÌÂÚ· Î·È ·ÊÔ‡ ‚ڋΠÌÈ· ¤Ú· ÙÔÓ ÂÙÚÔ‚fiÏËÛÂ Î·È Î·Ù¿ Ù‡¯Ë, ÙÔÓ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. √ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓıËΠٛÔÙ· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘... ∞ÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÛ ÙË ÊÏÔÁÂÚ‹ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì›·, ÙfiÙ ‹Á ÈÔ ¤Ú· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ οو ·fi ¤Ó· Ê·ÓÔÛÙ¿ÙË, ۋΈÛ ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ fi‰È, fiÚıˆÛ ÙËÓ ÙÛÔ˘ÙÛÔ‡Ó· ÙÔ˘ Î·È „¤Î·Û ÙË ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ê·ÓÔÛÙ¿ÙË Ì ْ ·ÓÙÈÛÎÔÚȷο ÙÛ›ÛÈ· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙÔ ÚÔ‚·ÙÔÌ¿ÓÙÚÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ηÙ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ¤ÚˆÙ· Ì ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂Ó˘ Ú¿ÙÛ·˜...

πÛÙÔڛ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙڤϷ˜ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ Á›ÙÔÓ¿˜ ÌÔ˘ ·ÚÈÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Â›Ó·È 75 ÂÙÒÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ¤Ó· ηÚÙÔÎÈÓËÙfi Î·È ·fi ÙfiÙÂ... ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∞Á¯ÒÓÂÙ·È ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÙÔ Í¯ӿÂÈ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô‡ ÙÔ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÛ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÌÈÏ›·˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙËϤʈÓÔ, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ï¿ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó. √ οı Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ˙ÂÈ ‰›Ï· Ì·˜, Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì·˜, Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ì·˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÊÈÏȈı›. Ÿˆ˜ οÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ¶ÔÏÏÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi ·Ó¿ÁÎË. ∫·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤·. ª¤Û· ÙÔ˘˜ ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È. °È·Ù› ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ “·¿ÎÈ” , Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ʛÏÔ˜, Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È·, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ›· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÌÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙڤϷ˜. πÛÙÔڛ˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÙ·¯ı› ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. Δ· “¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿” , ϤÔÓ Ù· ϤÌ Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È Ù· Û’ ·Á·Ò Ì email. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÔÈ “ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÈ˘” Ì ٷ “ηÌÒÌ·Ù·” ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ” .

∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë Î˘Ú›· ηٷÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ù˘ ·fi ÙË “Ì·Á·ÚÛÈ¿...” ÙÔ˘ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ˘. ÕÓ·„ ·fi ÙÔ ı˘Ìfi Ù˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÎÛÙÔÌ›˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙ ‚ÚÈÛȤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜: ¢ËÌ·Ú¯›·˜, ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÌ·˙Â‡Ô˘Ó Ù’ ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿, Ó· Ù· Ì·ÓÙÚÒÛÔ˘Ó Û οÔÈÔ “΢ÓÔÙÚÔÊ›Ԕ , ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ Î·È ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Ó· ÌËÓ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ÙÔ ‰¿ÁΈ̷ ηÓÂÓfi˜ ÔÏ›ÙË, ·fi ηӤӷ Ï˘ÛÛ·Ṳ̂ÓÔ ·‰¤ÛÔÙÔ Û·ÏÔ. ªÂ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ù˘ ΢ڛ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ·Ú¯ÒÓ Û˘ÌʈÓÒ Î·È ëÁˆ, ‰ÈfiÙÈ Ì ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ Û·È˙fiÓ Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Í¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, fiÙ·Ó È‰Ô‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÁÂÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì ٷ ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ¿Úη Î·È Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ı· Â›Ó·È fiÙÈ, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ›Ûˆ˜ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ÎÔ› ΋ڢΘ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·Î‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ (ÔfiÙÂ, Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ı· ÌÂȈı› Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ). ¢È·ÊˆÓÒ, fï˜, Ì ÙËÓ ÂÁˆÈÛÙÈ΋ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÈÛÙ¤„ˆ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹.


¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ;

™Ù¤ÏÏ· ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fi¯È. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ú·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ˆÛÙfiÛÔ ıˆÚÒ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ̤˜” .

/5

“∫Ú˘Ì̤ÓÔ˜” ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ ¶˘ÎÓfiÊ˘ÏÏ· ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚÔ˘ “ÎÚ‡‚Ô˘Ó” ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÌË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‡ÏÔÁ· ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ê˘ÛÈο, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ··ÈÙ›ٷÈ. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛËÌÂȈı› ·ÚÎÂÙ¿ ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. μ.∫.

ΔÔ ÎÈÓËÙfi ∫Δ∂√ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∑ȷʤÙ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜

“∏ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘, ‰ÈfiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È È·” .

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªϤÙÛ·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ú ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·ÏÏ·Á¤˜” .

∫ÒÛÙ·˜ ªÔ‡ÙÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜

“∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ú·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ϤÔÓ Â›Ó·È ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙ› ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜” .

∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ÎÈÓËÙ‹ ªÔÓ¿‰· ∫Δ∂√ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ù¯ÓÈο Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Î·È fiÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ 3,5 ÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ∫Δ∂√. Ÿ¯È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, Ì· ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂˆÓ Î·È Ù· Ô‰ËÁÔ‡Ó ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ¶Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Û ٛÔÙ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ... °.•.

√È “Ì¿ÁΘ” Î·È Ù· ÎÔÚfiȉ· ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÙȘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ›‰·Ó fiÙÈ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ∫˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ‰È·Ï·ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ÛÂÈ, fiˆ˜ ̤ÙÚËÛ·Ó, ¿Óˆ ·fi 15 ¿ÁÎÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∂Âȉ‹ Ô ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ›Ûˆ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈ΋ ·Ú¯‹, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ Î·È ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÎÔÚfiȉ·. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ √§μ, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙÔÓ √∞∂∂, ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÛ˜ ·ÎfiÌË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÁÈ· Ó·

¶fiÏË ...Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ô μfiÏÔ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ªÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ï‡ÛÂȘ ÛÙË §·Ú›Û˘ ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛÂˆÓ ÛÙË ÓËÛ›‰· Ù˘ §·Ú›Û˘, ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔÓ •ËÚÈ¿, ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Â˘ÚÂÈÛÌfi Ù˘ ÓËÛ›‰·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ Ù¿ÍË Î·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ù˘ Ô‰Ô‡. “∞Ó ‰ÂÓ Î·ı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ú‡̷ٷ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘, ‰›Ï· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·fi ͯ·Ṳ̂ӷ Û·Ú¿‚·Ï·, ÂÚÁ·Ï›·, Ì˯·Ó¤˜ Î.Ô.Î., ‰ÂÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó¿Û˜ ÛÙ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ÌÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù·” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÛÙÔ Ú‡̷ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ∞ıËÓÒÓ ¤ˆ˜ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ.

∞.º.

¤¯Ô˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ¿‰ÂȘ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ “Ì¿ÁΘ” Î·È Ô˘Ï¿Ó ¯ˆÚ›˜ η̛· ¿‰ÂÈ·. ¢∏ª.™.

Δ· ÛÎÔ˘›‰È· ·fi ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‹ ÙÔ Ôχ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ Úˆ› ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· Û¯ÔÏ›· Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·fi ÙÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÈ Ì ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È Ù· ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó; ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·-

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

º.™.

∞ηı¿ÚÈÛÙ· ∞‰È·ÊÔÚ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈÒÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ·fi ÍËÚ¿ ¯fiÚÙ·. √ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ™Â οı ۇÛÎÂ„Ë Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÍËÚÒÓ ¯fiÚÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. √‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. √ÛÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·ÈÚfi˜ Î·È ÚÈÓ ·Ó¤‚ÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ηÏfiÓ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ŒÓ· ·Ó·Ì̤ÓÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜, ‡ÎÔÏ· ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿ Û ÍËÚ¿ ¯fiÚÙ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È -·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ʈÙȤ˜ Î·È ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡-fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¿Ì˘·ÏÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó’ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ο„Ô˘Ó ¯fiÚÙ· Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ÿÛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔϛ˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· fiÛˆÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó¿‚Ô˘Ó ÊˆÙȤ˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. Δ. ∫.

11 π√À¡π√À 1979 √È ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ “√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı¤˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∫‡ÚÔ˘ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ fiˆ˜ Û˘ÁÎÚÔÙËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “§‹‰Ú· ¶¿Ï·˜” Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜” .

AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

ı·ÚÈfiÙËÙ·. ΔÂÏÈο Û ϛÁ· Û¯ÔÏ›· Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ™Â ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·Ó Ì ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÂÏÈο ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ·ÊÂȉҘ ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË;

¡¤Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÔÙÔÔÈ›·˜ “ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈıˆڋÛˆ˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜, ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÔÙÔÔÈ˝·˜ - ·ÔÛÙ·ÁÌ·ÙÔÔÈ›Ԣ ÛÙÔ μfiÏÔ (Ô‰fi˜ §·¯·Ó¿ 1), ÛÙÔ fiÓÔÌ· ∂¶∂ “√ÈÓÔÔÈËÙÈ΋ ŒÓˆÛË £ÂÛÛ·ÏÒÓ” ÎÈÓËÙËÚ›Ô˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ 42,50 ›ˆÓ Î·È ·Í›·˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ 4.750.000 ‰Ú¯.” ∫›ÓËÛË ÛηÊÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ μfiÏÔ˘ “∫·Ù¤Ï¢Û ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ˝ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ê¤ÚÚ˘ ÌÒÙ “¶ÚÔÁÎÚ¤˜” Ì 90 ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞¤Ï¢Û ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙË ™˘Ú›· Ì 91 ÊÔÚÙËÁ¿. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·Ù¤ÏÂ˘Û·Ó Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· “ΔÛÈÌÂÓÙÈ¿˜”

ÁÈ· Ó· ÍÂÊÔÚÙÒÛÂÈ 4.300 ÙfiÓÓÔ˘˜ ıËÚ·˚΋ ÁË Î·È “£ËÛ‡˜” ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ 6.000 ÙfiÓÓÔ˘˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ” . ™˘Ó‰¤ıËÎ·Ó “™ÔÁÈÔ‡˙” Î·È “™·ÏÈÔ‡Ù” “∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠfiˆ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÌË Â·Ó‰ÚÔ̤ÓÔ˘ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›Ô˘ “™ÔÁÈÔ‡˙ 34” Ì ÙÔÓ ÙÚԯȷÎfi ÛÙ·ıÌfi “™·ÏÈÔ‡Ù 6” , fiÔ˘ ‰‡Ô ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ› ÎÔÛÌÔÓ·‡Ù˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ‹‰Ë ÙȘ 100 Ë̤Ú˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” .

·ÏËfi πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ÚÔ·ÛÙ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ∫Ú·ÎÔ‚›·˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔψÓÔ› η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔÓ ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ·. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› Ô˘ Ô ¶¿·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛıËΠ15 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ó·fi” .

∂ÓıÔ˘ÛÈ҉˘ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¶¿· ÛÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›· “√ ¶¿·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶·‡ÏÔ˜ μ’, ‚‹¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ ηٿ ÙËÓ fiÁ‰ÔË ÎÔÈ·ÛÙÈ΋ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, ¤Ù˘¯Â Û‹ÌÂÚ· Ó¤·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙÔÓ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·ÓÂ, Û ËÏÈΛ· 72 ÂÙÒÓ, Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜, Δ˙ÔÓ °Ô˘¤ÈÓ, Ô˘ ÙÔ 1969 ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∞ÏËıÈÓfi £Ú¿ÛÔ˜” . ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÂÚ›Ô˘

14.000 ‹Ù·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ÙË ‰ÈÔÍ›ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ηٿÏÔÁÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¤‰ˆÛÂ Ë ‚ÂÏÁÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶EM¶TH 11 IOYNIOY 2009

¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢. ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿Ó·„ ʈÙȤ˜

«¶fiÏÂÌÔ˜» ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - §∞.√.™. √ ...¤ÓÔÈÎÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ - ™˘Ó¿ÓÙËÛË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘-ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ∞£∏¡∞ 10.

΢‚¤ÚÓËÛË ·¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ Î¿ı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ §·˚Îfi √Úıfi‰ÔÍÔ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÊfiÙÔ˘ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §∞√™.

“∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ ¿ÓÙ· ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î‡ÚÈ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ·fi ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙȘ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Âȯ›ÚËÛË ÛÎÔ‡· ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· “ÁÈ· ÙË ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘” -ÎÔ˘ÎԇϘ, ηÚÙÔÎÈÓËÙ¿ ÎÏ. ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fiÙÈ ·Ó Ù· ·Ó‚¿ÛÂÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË, Ô Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ›¯Â ·ÔʇÁÂÈ Ó· οÓÂÈ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ “ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ” ÙÔ˘ Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÚÔ˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ›¯Â ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ·Ú¯Ë-

ÁÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ “Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫√ Ù˘ ¡¢ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ”

§. ∑·ÁÔÚ›Ù˘ “√È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì Â¿ÚÎÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ §Â˘Ù¤Ú˘ ∑·ÁÔÚ›Ù˘, ηÙfiÈÓ ÂÚÒÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ “ÚfiÛÎÏËÛË” ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ì ۷ʋÓÂÈ· ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ∏ ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ §∞√™ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ· Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È Ë ¡¢ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ·”

°. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¤Ú·Ó Ù˘ ÚfiÛÎÏË-

Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ οÏÂÛ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Â› fiÙÈ “Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÙÔ ¶∞™√∫” ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ô §∞√™ ¿ÏÏ·Í ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ¿ÏÏ·Í ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÔÈÎÔÈ Î·Ù·ÏË„›Â˜ Î·È ÙÚˆÎÙÈο” ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ˘Ô‰¤¯ıËηÓ, ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ۈÊÚÔÛ‡ÓË Î·È Û˘ÛÙÔÏ‹, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “˙ԇ̠ÎÔÌ‚ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜” Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ‹ Î·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ó· Û˘ÓËÁÔÚ› ÛÙÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·”

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘-ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂÈÌ·Ú¿Î˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿Ú-

ÙË (¯ı˜) ÛÙÔ Ã›ÏÙÔÓ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· fiÏ·. √È ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ì ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Î.Î. μ·ÁÁ¤ÏË ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˘ Î·È §Â˘Ù¤ÚË ∑·ÁÔÚ›ÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ ÌÂÓ Î. ªÂÈÌ·Ú¿Î˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ fiÙÈ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙËÓ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ÎfiÌÌ·. √ ‰Â Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰Â ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÚÂÌÔ‡Ú· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘. ª¿ÏÏÔÓ ı· ¤‚ÏÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÚfiÏÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ªª∂ Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ªÂÈÌ·Ú¿ÎË- ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˘.. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô˘ÊÏÈ¿. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ı· ¤¯ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ˘„ËÏfi ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ì ÙËÓ Î˘Ú›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È ·¤Íˆ. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Í·Ó·Ì› ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÁÁÚ¿„ÂÈ ˘Ôı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙȘ ηڷÌfiϘ Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜. √È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ Ì ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ô˘ ÂÈı˘Ì› ·ÏÒ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ªÂ ÙÔÓ Î. ªÂÈÌ·Ú¿ÎË ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ·˙Ï ÂÓÒ Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¿ÏÏÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌÔÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô Á·Ï¿˙ÈÔ˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Â˘ÚˆÎ¿Ï˘. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‚¿ÏÏÔ˘Ó ϤÔÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘. “∞ÓÙ› Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙȘ ‚·ÏÂÚÈ¿Ó˜ ÁÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘.

“∞˘Ù‹ Ë ÚfiÛÎÏËÛË, fï˜, ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ˆÛÙfiÛÔ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∂˘·ÁÁ. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·: “∏ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÂÁ̤ÓË ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ §∞√™. ŒÓ· ‹ıÔ˜ Ô˘ ·Ï¿ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ ·ÁÂʇڈÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È §∞√™” ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÓÙ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ §∞√™: “∏ Û‡Á¯˘ÛË ÂÓ ÎÚ·Ó›ˆ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ, Ô‡Ù ÛÔ‚·Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, Ô‡Ù ÛÔ‚·Úfi˜ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ Ì·˜. ∂Ì›˜ ›·ÌÂ Î·È ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó μÔ˘ÏÂ˘Ù‹, fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ıËÙ›·” ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fï˜ fiÙÈ, fiÙ·Ó ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¯·ıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÈÛ¯˘Ú¿ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜. Ÿ¯È fï˜ fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ıËÙ›·. ∂Ì›˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ, ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÙÔ˘ ’65 ‰ÂÓ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ” ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ∂˘. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡¢ Ì ÙÔ §∞√™ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ù· fiÛ· ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÔËÙ¤˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜” ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ·fi ¿ÏÏË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ¿ÁȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù›ÔÙ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îfi” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ §∞√™ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÒÚ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘.

∑ËÙ¿ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË ™Ô˘Ë‰›·

∫ÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ™Δ√∫Ã√§ª∏, 10.

“ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ·Ó-

ıÚˆÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·fi ÙË ™ÙÔίfiÏÌË ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙȘ 11 ª·›Ô˘.

ªÂÙ·ÊÔÚ¿ π·ÙÚ›Ԣ ¡¿ÓÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·È‰›·ÙÚÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120∞ - ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ΔËÏ. 24210 22265 6932 - 916386

“ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È Ë Û‡Ó·„Ë Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ì ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È Â‰Ò Î·È ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·” ›Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Û˘Ìʈӛ˜ Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹˜ ˆ˜ ∂∂, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÈ·›· Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· fï˜ ¿ÓÙ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ò˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛԢˉÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 13 ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂∂ ·fi

ÙË ™Ô˘Ë‰›· ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¿Ù˘Ô ‰Â›ÓÔ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ

∫·ÚÏ ªÈÏÓÙ, Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜ Â›Ó·È “ÎÚ›ÛÈÌÔ, fi¯È ÌfiÓÔÓ Û ıÂÛÌÈÎfi Â›-

‰Ô, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ı¤Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜” . ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ‰˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂, ÂÓÒ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “˙ËÙ¿Ì ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Û˘Ìʈӛ˜ Â·ÓÂÈÛ‰Ô¯‹˜ ˆ˜ ∂∂” , ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· “ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·” ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ì ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. “¶ÂÚÈıÒÚÈ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , η٤ÏËÍÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

Δ· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

∞ÓÙÂ›ıÂÛË Ì fiÏÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ªÂ ÂÓÈ·›· Î·È ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔÈË̤ÓË Îϛ̷η fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ∞£∏¡∞, 10.

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÏËı› Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜), Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ‰Â›ÓÔ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ¶Â‡Î˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ Î·È ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ΔËÓ ÚÒÙË ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ˘ÔÛÙ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÊıÔÚ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙÔ ÌË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ó¤· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ·, Ì ÚÒÙ· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Î·È fi¯È Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙ· Û˘ÏÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ٤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÔÌÊ·ÏÔÛÎfiËÛË, ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÚÌfi‰È˜ ËÁ¤˜.

“∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·” “∂‰Ò, ·’ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ¢›ÛÙÔÌÔ, ÙÈÌԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ÙfiˆÓ Î·È fiÏÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ·Ó¤ÊÂÚ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™Ê·ÁÈ·Ûı¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜, ÛÙÔÓ πÂÚfi

¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ª·˘ÛˆÏ›Ô. “ΔÈÌԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ¿Ï„·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ó·˙ÈÛÌfi, ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÙfiÓÈÛ “‰ÂÓ Í¯ӿÌ” ÁÈ·Ù› “Ì·˜ ‰›‰·Í·Ó Î·È Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Í·Ó·‰Ô‡Ì ·ÚfiÌÔÈ· ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ‚›·, ··ÓıÚˆÈ¿, Ú·ÙÛÈÛÌfi Î·È ÔϤÌÔ˘˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ¢Èη›Ô˘, Î·È fi¯È ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡, Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜, Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. °È· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ª·Î·ÚȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î.Î. πÂÚˆÓ‡ÌÔ˘, ˆ˜ ∂›ÙÈÌÔ˘ ¢ËÌfiÙË ¢ÈÛÙfiÌÔ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ¤ÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿-

ÙˆÓ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫, Ô˘ ˙ËÙ¿ Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó “ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ” Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ΔÔ̤· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ΢ڛ· §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ë ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ì›· “ÂÓÈ·›·, ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔÈË̤ÓË, ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È” . μ¿˙ÂÈ ¤ÙÛÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ “›Ù ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›·, ‹ ·fi ÂÓÔ›ÎÈ·, ‹ ·fi ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È, ‹ ·fi Ô,Ùȉ‹ÔÙ” ... “£· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜. ∂·ÓÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô-

ı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·” ÙfiÓÈÛÂ. ΔÔ ¶∞™√∫ ÚÔÙ›ÓÂÈ Â›Û˘: - ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ Î·È ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ì ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó·˜ Ô‡ÙÂ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÁÈ· Ù· ÂÌÔÚÈο Ù˘ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌ· ·Î›ÓËÙ·. - Ì›ˆÛË Î·È Â˘ÓÔ˚΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ Â·ÓÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ - ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔÈË̤ÓÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ Î·È Ó¤Â˜ Îϛ̷Θ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÛ·›· Î·È Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∏ ΢ڛ· ∫·ÙÛ¤ÏË Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·ıÒ˜ “fiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙ· ÌÂÛ·›· Î·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ” , ÂÂȉ‹ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ˙‹ÙËÛË Î·È, ÙÂÏÈο, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ¤ÛÔ‰· - ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ∫¿ÏÂÛ Â›Û˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ¤Ó· ∞Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ‰ÈfiÙÈ “ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔÈ Î·È ı· ‚ÚÂı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹, Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ, Ó· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì›· ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ‹ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ‹ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ” . ŒÎ·Ó Â›Û˘ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚ›· ÛΤÏË: ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‰··ÓÒÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfi-

ÌËÛË fiÚˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Â›Ó·È ÈηӋ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ̤۷ Û ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÚfiÙÂÈÓ Â›Û˘ ηχÙÂÚË ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙËÓ Â·Ó·ÚÚ‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜, Ô‡ÙÂ Î·È ‰ËÌfiÛȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ” . Δ¤ÏÔ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ∂Ï›‰· ΔÛÔ˘Ú‹, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÚÔ΋ڢÍË ÁÚ·ÌÌÒÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ·fi ÙÔ À∂¡∞¡¶, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: ∫¿ı ¤ÓÓÔÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù¿Í˘ ÛÙÔ ·ÎÙÔÏÔ˚Îfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ¯·ı›. ΔÔ “ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘” , Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ À∂¡∞¡¶. ª¤Û· πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÁÚ·ÌÌÒÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, Ì ϋÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙËÓ 31Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, ‰ËÏ·‰‹, fiÙ·Ó Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ, fiÙÈ Ë Ï‹ÍË Ù˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ı· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡! ∏ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, ÙÔ ¯¿Ô˜ Î·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË, ı· ›ӷÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.

ΔfiÓÈÛÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ

∫·ı·Ú‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 10.

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙÔÓ ƒ/™ ¡∂Δ 105,8 Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯‹, ÙËÓ ·Í›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÙË Ó›ÎË °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¶∞™√∫. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: ñ ∞ÚÎÂÙ¿ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÓÒ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ. ∫·È ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ñ ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ı¤ÏËÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È „ËÊ›˙Ô˘Ó. ∞ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ‚‚·›ˆ˜ Ë Ù¿ÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË,

Ë ÁÓÒÌË, Ë ı¤ÏËÛË Î·È Ë „‹ÊÔ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ∫·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Û·Ê¤˜. ñ ◊Ù·Ó Ì›· ηı·Ú‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‹Ù·Ó Ì›· ηı·Ú‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÛˆÈο Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ΔÔ ÙÔÓ›˙ˆ ÙÔ “ÚÔÛˆÈο” ÁÈ·Ù› ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÂÁÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ó· ›¯Â ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÙfiÛ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ fiÛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó

ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ñ À¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì›· ηı·Ú‹ ÚÔÛˆÈ΋ Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. °È·Ù› ηο Ù· „¤Ì·Ù·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Â˘Ù˘¯Â›˜ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰fiıËΠÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜, ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ì·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÌ›˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Î¿Ó·Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì·˜, Ì ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È Î·ÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜. ∫·ÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·fi„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, Â›Ó·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ñ °È· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ §∞√™, ÂÈÙÚ¤„ÙÂ

ÌÔ˘ Ó· οӈ Ì›· Úfi‚Ï„Ë, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÚÔÊ‹ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. ∫·È ‰ÈfiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‰ÈfiÙÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È „‹ÊÔ˜ Ì ¿ÏÏÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÙÒÚ· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ñ ∂Ì¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∫·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ fiÙÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ›Ù ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì Ì ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ›Ù fi¯È, ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì fiÛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÚÔfi‰Ô˘, Û ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ì ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi.

¢ÂÎÙ¤˜ fiϘ ÔÈ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶EM¶TH 11 IOYNIOY 2009

ŒÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ Û fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∫∫∂

Œ‚‰ÔÌÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ·ÓȯÓ‡ıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 10.

¶··Ú‹Á·: √ §∞√™ ÂÎÙÂÏ› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ «ŒÚ¯ÂÙ·È Î·Ù·ÈÁ›‰· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋» ∞£∏¡∞, 10.

¡¤Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ (∏1¡1) -ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ÛÙË ¯ÒÚ·- ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ËÏÈΛ·˜ 28 ÂÙÒÓ, Ë ÔÔ›· Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË μÔÛÙfiÓË. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÂÏ› οو ·fi È·ÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÙÔ ∂∫∂¶À Î·È ÙÔ ∫∂∂§¶¡√ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÙÔ̤·˜ ÀÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È Ó¤Ô ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ ÁÚ›˘ Û 24¯ÚÔÓÔ ¿Ó‰Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÛÙÚ„ ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. √ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ·Ó‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘.

∂Ó „˘¯ÚÒ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· 35¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ

ΔÚԯȿ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÛÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ Â˘ÚˆÎ¿Ï˘

∞£∏¡∞, 10.

∞£∏¡∞, 10.

∂Ó¤‰Ú· ı·Ó¿ÙÔ˘ ¤ÛÙËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û ¤Ó·Ó 35¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‚Á·ÈÓ ·fi ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ μ½ÎÔ˘ ÛÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ı‡Ì· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÓÔÓfi˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ªfiÏȘ ‚Á‹Î ·fi ηÊÂÙ¤ÚÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ ÙÔÓ ÏËÛ›·Û·Ó Î·È ÙÔÓ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ı·Ó¿ÛÈÌ·. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 35¯ÚÔÓÔ˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ·fiÂÈÚ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ΔÔ ı‡Ì· ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÌ¿‰Â˜ Â΂ȷÛÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2000 ›¯Â ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È Â›¯Â ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰ˆÓ Â΂ȷÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÂÓ „˘¯ÚÒ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 35¯ÚÔÓÔ˘ Û ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ŒÚ¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ∑ˆ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜.

§∞√™ ÂÎÙÂÏ› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÂÓÒ ¿ÛÎËÛ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ Û fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ∂›Û˘, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÂÓ fi„ÂÈ “Ù˘ ηٷÈÁ›‰·˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” .

ΔÔ ∫∫∂, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÎÏËÚfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ·ÁÒÓ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·. ∂› fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ∫∫∂ Â›Ó·È ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ¿ÌÂÛË Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÚÈÓ ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚·Ú‡ ¤ÓÙ·ÏÌ·, ÙÔ ·Î¤ÙÔ ˘Á›·˜ Î·È ÚfiÓÔÈ·˜, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó¤· ηٷÈÁ›‰· Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔÙÂ Î·È ·Ó Á›ÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·, ·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ‰ÂÓ ÔÚıÒÛÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÚÚÈÊıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

∂›ıÂÛË ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á·, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ∞ÎfiÌË Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ·Û‡ÛÙÔÏË ‰ËÌ·ÁˆÁÈ΋ Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ηÏÔ‡ Î·È Î·ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ì›· χÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜.∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ §∞√™ › fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·‰Â›-

ÍÂÈ ˆ˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ fiÙÈ ÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. √ §∞√™, ÚfiÛıÂÛÂ, ÂÎÙÂÏ› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡.™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ô §∞√™ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÙÔ˘˜ ÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. °È· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ › fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ì›· χÛË Ì ٷ ˘·ÚÍȷο

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ, ÂÓÒ Â›Ó·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË. ∞ÎfiÌË Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ÙÔ ˘·ÚÎÙfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÂı› Û ª∫√ ‹ ÔÏÈÙÈο ÌÔÚÊÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ù· ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ô¯‹˜, ÁÈ·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·.

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ›Â, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡˙¢ÍË ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜.∂ͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û Ï‹ÚË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜, ÒÛÙ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ó· Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi. ∂·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÈÛfiÙÈÌË ‰ˆÚÂ¿Ó ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂ ÁÈ· Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ Û˘˙ËÙ¿Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÔÌÊ·ÏÔÛÎÔÔ‡ÌÂ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ÛÎÏËÚfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË, Ù¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜, Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ Ë ıËÙ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷ‰›ÎË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ.

ŸÔ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋ ...ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÁÎÚ›ÓÈ· ΔÚԯȿ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÛÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, fï˜, ÔÈ ∞Ó·ÓˆÙÈÎÔ› ›¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· “·Ó¿ÁÎË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÚÔÊ‹˜”. √ Î. ΔÛ›Ú·˜, ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, › fiÙÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ‰˘ÛÔ›ˆÓË ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËηÓ.√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ›ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™À¡ Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. øÛÙfiÛÔ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ.¡ˆÚ›ÙÂÚ·, fï˜, Ë ∞Ó·ÓˆÙÈ΋ ¶Ù¤Ú˘Á· ۠ΛÌÂÓfi Ù˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ηı·Ú‹ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ™À¡” , ÙËÓ ÔÔ›· ·¤‰ˆÛ Û ÛÂÈÚ¿ Ï·ıÒÓ Î·È “ÔÏÈÙÈ΋ ·Ï·˙ÔÓ›·”, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “·Ó¿ÁÎË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÚÔÊ‹˜” Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi “·ÚÈÛÙÂÚ›ÛÙÈΘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Û˘ÌÌ·¯›Â˜”, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi Ì·˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜

Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ï·˙ÔÓ›· Ô˘ Âȉ›ͷÌ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋˜ ¤ÎÚË͢, Ù· Ï¿ıË Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜, ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘, ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ ·Ó·ÓˆÙÈÎfi, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, ·ÚÈÛÙÂÚfi Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì·˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È.“√ ™À¡ Î·È Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÚÔÊ‹˜. ª·ÎÚ˘¿ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ›ÛÙÈΘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Û˘ÌÌ·¯›Â˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∞Ó·ÓˆÙÈ΋ ¶Ù¤Ú˘Á·, Ë ÔÔ›· Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜-¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜.

√È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó›˜ Î·È ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË: √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·Ú›Ù˙˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘, ›Â: “ªÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ó·˙ËÙԇ̠·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜”. √ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫‡ÚÎÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ “Ù·ÂÈÓˆÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” Û ϿıË Ô˘ fiˆ˜ ϤÂÈ ‚¿Ú˘Ó·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ “ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈο Ï¿ıË Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜”. √ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “ÏÂËÏ·Ù‹ıËÎÂ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡” Î·È ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ì ÙËÓ

ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Ô˘ ÔϤÌËÛ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÔϤÌËÛ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌfiÓÈÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·”. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٷÔÓÙÈÛÌfi Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ™À¡ Î·È Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ.√ ™. §˘ÎÔ‡‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “™Ô‚·Ú¿ ÔÏÈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘. º·›ÓÂÙ·È, fï˜, Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙȘ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ë ÔÔ›· Î·È ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘”. √ ¢. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “™˘˙ËÙ‹Û·Ì ۋÌÂÚ· Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ÌË ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ì·˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ· fiÏ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”. √ £.ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™À¡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÈ fiÙÈ ’‹Ú·Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· ÔÏÈÙÈ΋. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÈÔÚıˆÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 11 IOYNI√À 2009

ƒ›¯ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∫¿· Research ÁÈ· ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜

ºˆ˜ ÛÙ· ·›ÙÈ· Ù˘ ·Ô¯‹˜ O ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ Ù¿Û˘ Î·È Ë ÚԉȿıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∞£∏¡∞, 10.

Δ

ËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ¤Û·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 47% ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ô¯‹˜ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004, Ô˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 45%.

∏ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∫¿· Research ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ô¯‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ·›ÙÈ·, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚԉȿıÂÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007. ∏ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û˘Á΢ÚÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·: ΔÔ 58,8% ÙˆÓ ÂÚˆÙË-

ı¤ÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ›Ù ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ Â›Ù ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÂΛÓÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· (68% ¤Ó·ÓÙÈ 56%). ∏ ·Ô¯‹ ·˘Í‹ıËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ·Ô˘Û›· ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Âȉ›ӈÛ ÙËÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·Ô¯‹ (74,4% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ).

øÛÙfiÛÔ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens ‚¿Ú˘Ó·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ (21,3% ¤Ó·ÓÙÈ 12,1% ÁÈ· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢). ø˜ ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ·›ÙÈÔ Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (65,2% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ). °È· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ô¯‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (30,5%), ÂÓÒ ÔÏÏÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹-

ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘ (23,4%). ∂›Û˘, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ÔÏÈÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë ∂˘ÚÒË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ (17% ÁÈ· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È 3,4% ÁÈ· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢). ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·›¯·Ó, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ οÏ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ¿Ó ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ

ÂfiÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (10,6%) ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ (5,1%). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ¡¢ Û ÔÛÔÛÙfi 61%, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. ŒÌÌÂÛ·, ‰ËÏ·‰‹, ÌÂÙ·ÓÈÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. øÛÙfiÛÔ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 42,5% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ËÏÒÓÂÈ ÌË ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ·¿ÙË Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·

∞‡ÚÈÔ Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Siemens ¢ËÏÒÛÂȘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿ Ì ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ∫·Ú·‚¤Ï· ∞£∏¡∞, 10.

Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) ı· ·Ô-

ÏÔÁËı› Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Siemens, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ΔÔ ÚÒËÓ Û٤ϯԘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÚÔıÂÛÌ›·. Œˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÎÚ·Ù›ٷÈ. √ ¢. ¢ÂÓ‰ÚÈÓfi˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·¿ÙË Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Saic ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ C4I, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004. ΔÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂΉfiıËÎÂ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ¤Êı·Û·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔ¤‚Ë Û ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÚȉ›ˆÓ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ıˆڋıËΠÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ·fi ÙËÓ Siemens Î·È ÙËÓ Saic, ·fi ÙÔ 2002 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003, ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙfiÛÔ

Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÚÔÌËı‡ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Saic fiÛÔ Î·È Ë ˘fi ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· Siemens, ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· C4I ÔÏ˘Ìȷ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ï‹ÚË ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ë ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÚÔÍÂÓ‹ıËΠ‹ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·ÂÈÏ‹ıËΠÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi 255 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Ù›ÌËÌ· Ô˘ ÂÎÙ·ÌȇıËΠ˘¤Ú ÙˆÓ ‰˘Ô ·Ú·¿Óˆ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘, ∏Ï›·˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª·Ú›· ∫‚Á¿, η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ·›ÙËÌ· ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û‡ÏÏ˄˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌË ÓfiÌÈÌÔ. √È ›‰ÈÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ÂÓÙÔϤ·˜ ÙÔ˘˜, Ô‡Ù ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰È·ı¤ÙÂÈ, Ô‡Ù off-shore ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÂÈϤÔÓ fiÔÙ ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÓÔÓÈο. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ¢ÂÓ‰ÚÈÓfi˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î˘ÚÈ·Îfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ·.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Î. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ÂΉfiÛÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ· ÁÈ· ÂÙ¿ ÚfiÛˆ·, Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û‡Ì‚·ÛË „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ C-4I. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √¶∂, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¡¤ÁÚË, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ··ÁÔÚ‡ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î. ∞ϤͷӉÚÔ §¤ÙÛ·, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ Î. ™¿‚‚· °È·ÓӷοÎË, ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î. °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú˙‹, ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÎÙÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Maretechnic Bunkering, Î. μ·Û›ÏË Δ˘ÚÔÁ·Ï¿, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Î. ¡›ÎÔ ¢Â‚ϤÙÔÁÏÔ˘ Î·È Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ƒ¿ÌÔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓË Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¡¢ ª·ÚȤٷ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ÚˆÙ‹ıËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿ Ù˘ Ì ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ∫·Ú·‚¤Ï· Î·È ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ Ì ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË ª¿Úı· ∫·Ú·‚¤Ï·. ∏ Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ:“∫·Ó¤Ó· ı¤Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ¤¯ˆ ··ÓÙ‹ÛÂÈ” Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Â¿Ó Â›Ó·È ÂÈÏ‹„ÈÌË Ë ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi 22

¯ÚfiÓÈ· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜ ÎÈÙÚÈÓÈÛÌfi˜ Î·È ·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁ›· Ó· ·Ó·ÎÈÓÂ›Ù·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿˜ Ù˘ Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·¤Ê˘Á ӷ ÙÔ ·Ó·ÎÈÓ‹ÛÂÈ. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¡¢ Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ۇÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ˘fi ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ∑·ÁÔÚ›ÙË ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ §∞√™ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ· Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È Ë ¡¢ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ·.

™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ë ¡¢ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ §∞√™, Ë Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ › fiÙÈ “ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙÔ ı¤Ì· fï˜ Â›Ó·È Ò˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó” ∂ÚˆÙËı›۷ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ›‰Â ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ·¿ÓÙËÛ “‰ÂÓ ı· ÎÚ›Óˆ ÂÁÒ fiÛ· ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì” ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ¤ÚÂÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á¤˜, Ë Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ›Â, fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ ̤۷ Û ¤Ó· 24ˆÚÔ.

ºˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ £∞ª¡√π Î·È Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·

Û ¤ÎÙ·ÛË 300 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î¿ËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ˘ÚηÁÈ¿, Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ‰‡Û‚·ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. “∏ ʈÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î. ¶·Ó·Á. °¿ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ¿Ó·„ ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ο„ÂÈ ¯fiÚÙ· Î·È ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· ‹ ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ʈÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠÛÙË ı¤ÛË “∫ÔÏÔÚ›˙È·” , ÌÂٷ͇ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ¶Ô˘Ú›Ô˘, Û Ôχ ‰‡Û‚·ÙË ÂÚÈÔ¯‹. ∫·È ¿ÏÈ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË. Δ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙËÓ “Ì¿¯Ë” Ù˘ ηٿۂÂÛË Ú›¯ıËÎ·Ó 25 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ·fi ÙÔ Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÂÚ¿ÙËÛ·Ó Ì›· ·fiÛÙ·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿۂÂÛ˘ Û˘Ó¤‰Ú·ÌÂ Î·È ¤Ó· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ô˘ ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Ã·ÏΛ‰·. ŒÊÙ·Û Á‡Úˆ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ŒÎ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ú›„ÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¿Ï¢·Ó Ì ÙËÓ ÊˆÙÈ¿. ΔÂÏÈο ¤Û‚ËÛÂ, ·ÊÔ‡ ¤Î·„ ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Û ¤ÎÙ·ÛË 300 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÊˆÙÈ¿ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ 24ˆÚÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ë Î·Ù¿Û‚ÂÛË ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. √È ˘ÚηÁȤ˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 10

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ·›ÏËÛ Ì ·Ô¯ÒÚËÛË Î·ıÒ˜ Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, ı¤Ì· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Û ȉÈÒÙË, Ì ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi.. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∫·Ú·Á·Ù˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘,, Â›Ó·È 5.582 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ . ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ·fi ÙÔ ÌÈÛıˆÙ‹ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ÁË¤‰Ô˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁË¤‰ˆÓ 5Ã5 Î·È ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰·¿Ó˜. √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Û ¤Ó·Ó ȉÈÒÙË ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ Î·È ·›ÏËÛ fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ÚÔ¤ÙÚ„ ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ “£ËÛ¤·” ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ.

∏ ȯı˘fiÛηϷ ∂˘ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÁηÈÚË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ȯı˘fiÛηϷ˜ Â¤ÚÚÈ„Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÔÏÈÁˆÚ›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÂ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜, Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÂÈηϤÛÙËΠ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜, ÂÓÒ Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ “‡ÊÔ˜ 100 ηډÈÓ·Ï›ˆÓ” Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó Ì›˙ÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì fiÛ· Ì·˜ ηٷ٤ıËηӔ , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› fiϘ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

∫ÚÈÙÈ΋ μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ

ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ›: «∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘

ÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÂÁηٿÏÂȄ˘ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, ¿ÛÎËÛ ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ .√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞. ™·Ì·Ú¿˜.√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÛÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔۯ‰›Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ™ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÔÏϤ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·Ì. “ªÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ › fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙȘ fiÚÙ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ‰ÈÂÚˆÙÒÌ·È Ò˜ ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÌÔÚ› Ó· ϤÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∂ÁÒ ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ÛÙËıÒ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ӈ fiÙ ı· ‚ÁÂÈ”, ›Â Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª‹ÙÚÔ˘ ¢¯‹ıËΠfiÏ· Ó· ¿Ó ηϿ Î·È Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ù· ηχÙÂÚ· ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ.

ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÒ ∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÁÎÚ›ıËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙÔ ¶fiÙÈ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ηıÒ˜ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË, ˆÛÙfiÛÔ ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Î.Î. ∞. ¶·¿ Î·È ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿.√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¡·˘‰fiÌÔ˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∞ÚÁÒ ‰ÂÓ ı· ʇÁÂÈ ·fi Ù· ¶Â˘Î¿ÎÈ·, Â¿Ó ‰ÂÓ ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ›. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ 160.000 ¢ÚÒ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î.

ª‹ÙÚÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È Ì ٷ ÀÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·.√ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·¿˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ù·Í›‰È “Ì·˚ÌÔ‡” , ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó Ô ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡. “º·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· fiÙÈ Ë ∞ÚÁÒ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¡·˘‰fiÌÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙËÓ Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ∏ ∞ÚÁÒ ı· ¿ÂÈ ÛÙË °ÂˆÚÁ›· Ì ÏÔ›Ô “·ÓÙfiÊÏ·” . ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ Ó· Ù·Í›‰Â„ Ì “·ÓÙfiÊÏ·” Ô π¿ÛÔÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ôϯ›‰·” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Â¤ÌÂÈÓ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ï‹ÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

¢È¿ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·¿ÓÙËÛË μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË ¶ÂÏÂοÓÔ˘ ™ÙȘ ηϤӉ˜ ·Ú¤ÂÌ„Â Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ̤ۈ ·¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰Ôı› ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘, ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∞°∂Δ, ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Î. ¶ÂϷοÓÔ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·.

√ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ˙‹ÙËÛ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û·Ó ˘ÔÚÔ˚fiÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞°∂Δ.√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰·¿ÓË ÎfiÛÙÔ˘˜ 5-6 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È “·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋” . √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ Ô˘‰¤ÔÙ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ı¤Ì· ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·›ÙËÌ·, ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ Ï‡Ì· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞°∂Δ, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. øÛÙfiÛÔ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÂÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¯·›ÚÂÙ·È Ô˘ ¤Ó· Û٤ϯԘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ ‰fiıËΠÔÙ¤ ¤Ó·˘ÛÌ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ∂ȯ›ÚËÛË.

∏ ¢∂À∞ªμ ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ë ¢∂À∞ªμ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞°∂Δ ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ¿ÚÎˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÙfiÛÔ Ù¯ÓÈ-

Τ˜ (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜) fiÛÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·˘ÙÒÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛΤ„Ë ÁÈ· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ χ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ı¤ÛË Û ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ. £· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› Â¿Ó ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ Ï‡Ì· ı· ηχÙÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÂÓÒ Â¿Ó Ë ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË, ÙfiÙ ÁÈ· Ù· 1,8 ÂÎ. ΢‚Èο ̤ÙÚ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 225 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙËÓ ÒÚ·. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó 2.660 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎfiÛÙÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ‚Ï·‚ÒÓ ÙˆÓ ∂∂§, ÔfiÙ ÁÈ· ¤Ó· 5% ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ›Ù ̛· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ËÁ‹ ›Ù ̛· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô 5 ËÌÂÚÒÓ. “ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ıˆÚÒ fiÙÈ Ë ‰·¿ÓË ÙˆÓ 5-6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ χ̷ÙÔ˜, Â›Ó·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎË” ηٷϋÁÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Â¿Ó Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ÂÏÏԯ‡ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ.

ΔÔ ¿ÚÎÈÓ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÂÚÒÙËÛ˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ó-ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô Î. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÛÙ· ÛÊ·Á›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿‰ÂÈÔ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ.√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËı› ÙËÓ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ.√ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î›ÓËÛË Î·È Ô ™Ù·ıÌfi˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢∂ª∂∫∞μ ÛÙËÓ Ô‰fi §·¯·Ó¿.

∞›ÏËÛ Ì ·Ô¯ÒÚËÛË Ë ·Ú¿Ù·ÍË ª‹ÙÚÔ˘

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ πà ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘

™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÔÚÙ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ì¤ÓË «MÂÚÛÂÓÙ¤˜» ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ...ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ë̷گȷ΋ ÌÂÚÛÂÓÙ¤˜ Ô˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Î·„·Ó ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋.™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÛÔ˘‰‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ¤ÁÈÓÂ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÔÌfiʈӷ „‹ÊÈÛ·Ó ıÂÙÈο ˘¤Ú Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó¤Ô˘.√ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ “ÌÂÏfi ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ” Î·È fiÙÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ì›· ·ÍÈÔÚÂ‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘.ΔÂÏÈο Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ˘·Ó·¯ÒÚËÛÂ Î·È ı· ·ÁÔÚ·ÛÙ› Ó¤Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù˙È.√ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù·‰›Î·Û·Ó Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ Î¿„ÈÌÔ Ù˘ ‰Ë̷گȷ΋˜ ÌÂÚÛÂÓÙ¤˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜,.√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÌÓËÌfiÓ¢Û ÙËÓ ‰‹Ïˆ-

ÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηٷ‰›Î·Û ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜, Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ÊÔÚ¤·˜, ·Ú¿Ù·ÍË, ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ Ô˘ η٤ÛÙÚ„ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜.“¶Ô‡ ‹Á·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ È‰ÂÒÓ; μÚ¤ıËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙË ÊˆÓ‹ ÂÓfi˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.μϤˆ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ fiÙÈ “ÙÚ¤¯ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÂÚÛÂÓÙ¤˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÁÓˆÚ›˙ˆ ηϿ Ò˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÎÈÓÔ‡Ì·È Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ¤Î·Ó· ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿Úˆ Ù¤ÙÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ”, ›Â Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “°È· ̤ӷ ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯ÈÏ›ÎÈ Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· fi¯È Â¿ÁÁÂÏÌ·”. “™˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜” Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ οËΠ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. “¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ·fi ̤-

Ó·, Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ 120,000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Â›¯· Û˘Ó‰Âı› Ì·˙› ÙÔ˘”, ›Â Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiÏÔÈ ÂÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì‹Î ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË “£ÂˆÚÒ ·‰È·ÓfiËÙÔ, οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ó· οÓÂÙ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÌË ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÚÔÛˆÈÎfi Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ٷÎÙÈ΋”, › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢∞™ ∞ÓÙ. ¶·¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ÂÎÚÔÛˆ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ïfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ fi¯È ÁÈ· Ó· ÌÔÛÙÚ¿ÚÂÙ·È ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ . ∫·ÙËÁfiÚËÛ Â›Û˘ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· Ï·˚ÎÈÛÌfi. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜ Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ˘ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛ fiϘ ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

ªÈ· ·ÓÙÈÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, Ì· ÔÈ ·Ê›Û˜ ̤ÓÔ˘Ó... ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ó· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ·fi ÙË ¯·ÚÙÔ‡Ú· Î·È ÙȘ ·Ê›Û˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ ÓÂÔÏ·›Â˜

ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ô¯‹, Ë ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ηӤӷ ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ó· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ·fi ÙË ¯·ÚÙÔ‡Ú· Î·È ÙȘ ·Ê›Û˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ ÓÂÔÏ·›Â˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ‰fiıËΠ·fi fiÏÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

ªÈ· ·ÓÙÈÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ú’ fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ¤‚·Ï ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ·Ófi. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ηӤӷ˜ Î·È ÔÈ ·Ê›Û˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Û‹ÎˆÛ·Ó ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÂȉÔıÔ‡Ó Û ÌÈ· ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË. ™ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÎÔÏÒÓ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÛÎÈṲ̂Ó˜ ·Ê›Û˜, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ·ÔηıËψıÔ‡Ó, Ì ÙÔÓ ·¤Ú· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯‹ ı· ‚Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÊÚ¿ÙÈ·. Δ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË Ù˘ fiÏ˘, ·Ú’ fiÙÈ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 1.475 ¢ÚÒ. ΔÔ ¶∞™√∫ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔηıËÏÒÓÂÈ ·Ê›Û˜, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ·Ó‹ÚÙËÛ ̤¯ÚÈ Î·È ·ÂÚÔ·Ófi, ·Ú¿ ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘. ™ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙ‡ÏÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ΔÔ ¶∞™√∫ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÙËÓ ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË Î·È ÙË Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔηÏ›. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ¡.¢. Ô˘ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ·Ê›Û˜ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘. “flÚ· ¢ı‡Ó˘” ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ∂ÓÙÔÏ‹ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ôηı‹ÏˆÛË ‰fiıËΠ·fi ÙË ¡√¢∂ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ “ηı·Ú›˙ÂÈ” ·fi ¯ı˜ Ë Ô‰fi˜ π¿ÛÔÓÔ˜. Ÿˆ˜ Û οı ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ıˆÚÔ‡Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ∫∫∂ “ÎÔÎΛÓÈÛ” ÙËÓ fiÏË Î·È Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰·.¶¿ÓÙˆ˜, ¿ÌÂÛ· ı· ‰Ôı› Â-

∞ʛۘ Ô˘ Ì ÙÔÓ ·¤Ú· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯‹ ı· ‚Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÊÚ¿ÙÈ·

ÓÙÔÏ‹ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ·Ê›Û˜ Î·È Ù·ÌÏfi. “ÿÛ ¤Ó· Ì¿ÓÈÔ, Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜”, Ì·˜ ÚÔ¤ÙÚÂ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È Ë ·Ê›Û· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó· „ËÊ›˙ÂÈ ›Ûˆ ·fi ·Ú·‚¿Ó Ì ٷ ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏ·, ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜. ªÂ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ʤÈÁ - ‚ÔÏ¿Ó Á¤ÌÈÛ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ “Ë ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË”, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™. “√È ŒÏÏËÓ˜ „ËÊ›˙Ô˘Ó ·ÙÚȈÙÈο” Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ·Ófi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ “¤Ó·” Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó

ͯ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘. ΔË “‰È·ÎfiÛÌËÛË” Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¶‹ÏÈÔ (Ô‰fi˜ ™Ù·‰›Ô˘) ·Ó¤Ï·‚ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ŸÛÔ “ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜” ›۷È, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Û·È Ó· Ú˘·›ÓÂȘ...Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¶·Ó̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘.ª¤¯ÚÈ Î·È ·Ófi Ì ÙË ÊˆÙfi ÙÔ˘ Î. ¶··ıÂÌÂÏ‹ Á¤ÌÈÛÂ Ô μfiÏÔ˜.∞ʛۘ Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ Û ÙÔ›¯Ô˘˜, ÛÙ‡ÏÔ˘˜ Î·È fiÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‚¿˙ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. •Â¤Ú·Û·Ó Û ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡.¢. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ·ÎfiÌ· ʤÈÁ‚ÔÏ¿Ó

Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ-¶··ÓÈÎfiÏ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ·Ê›Û˜ ÙˆÓ ΔÚÔÙÛÎÈÛÙÒÓ Î·È Ù˘ √.∞ ∫∫∂ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ΔÔ 2002 ›¯Â „ËÊÈÛÙ› ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· “ηı·Úfi” Î·È ÊıËÓfi ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â¿Ó Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· ‹ ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó. √ ¡fiÌÔ˜ ¤‚·˙ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ·Ófi, ·ÏÏ¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜.

Ÿˆ˜ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

Δ· ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ¢ËÌÔÛȇıËΠ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiˆ˜ ‹‰Ë ÂÁÚ¿ÊË, fiÙÈ ·fi ÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÈÎÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Û οÔÈ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û·Ó Ù· ÂΉÔı¤ÓÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 7˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∞ÚÈıÌfi˜ ÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ 178.668 ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó 99.088 ∞ÚÈıÌfi˜ ¿Î˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ 1.565 ∞ÚÈıÌfi˜ Ï¢ÎÒÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ 907

∞ÚÈıÌfi˜ ¿Î˘ÚˆÓ Î·È Ï¢ÎÒÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ 2.472 ∞ÚÈıÌfi˜ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ 96.616 √È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ó·ÛÈÛÌÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¤Ï·‚·Ó (·ÚÈıÌfi˜ ÂÁÎ‡ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ): 1. ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· 32.453 2. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· (¶∞™√∫) 33.483 3. ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∫∂) 8.934 4. ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (™Àƒπ∑∞) 4.674 5. §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ (§∞√™) 6.973 6. √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 3.692 7. ¢Ú¿ÛË 475 8. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ª¤ÙˆÔ 981 9. ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∂ÏÏ¿‰·˜ 99 10. ∫fiÌÌ· ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ 78 11. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ μÂÚÁ‹˜- ŒÏÏËÓ˜ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ 601 12. ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· (∂∂∫-ΔÚÔÙÛÎÈÛÙ¤˜) 119 13. ºÈÏÂχıÂÚË ™˘ÌÌ·¯›· 70

14. ŒÓˆÛË ∫ÂÓÙÚÒˆÓ 325 15. §·˚Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ 381 16. ∫ÔÈÓˆÓ›· 90 17. ª·ÚÍÈÛÙÈÎfi-§ÂÓÈÓÈÛÙÈÎfi ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∂ÏÏ¿‰·˜ (ª-§ ∫∫∂) 278 18. ∂˘Úˆ·˚΋ ∂χıÂÚË ™˘ÌÌ·¯›· - √˘Ú¿ÓÈÔ ΔfiÍÔ 55 19. ∫fiÌÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∫˘ÓËÁÒÓ 1048 20. ∞ÓÙÈηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹ (∞¡Δ.∞ƒ.™À.∞) 391 21. √∞∫∫∂-√ÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ 54 22. √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ 686 23. ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· 36 24. ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫›ÓËÌ· ÕÌÂÛ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 153 25. §Â˘Îfi 438 26. ¶·ÙÚȈÙÈÎfi ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· (¶∞.¡∞.∫) 0 27. ∫fiÌÌ· ¡¤ˆÓ 49. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Î·ÓÔÓÈο fiϘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ “º›ÏÔÈ ÙˆÓ ∑ÒˆÓ” , ·˘ÙfiÓÔÌ· Û¯‹Ì·Ù·, Î·È ÊÈÏfi˙ˆÔÈ μÔÏÈÒÙ˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ “ÂÂȉ‹ ıˆÚÔ‡Ó ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò· “American Show” ‹ “Alex Hamar” ‹ “Massimo” , ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò· ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢ı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô fiÌÔÚÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë. ΔfiÛÔ Ë ·Ú·‚·ÙÈ΋ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÈ‚ÏËı¤Ó ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, Ô˘ ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· ˙Ò· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ô ·Ó·›ÙÈÔ˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi˜ ‰È·‰Ëψً ·fi ÙÔ˘˜ ÌÚ¿‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ, fiÛÔ Î·È Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ·fi fiϘ ÙȘ ÊÈÏÔ˙ˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂϤʷÓÙ·, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ¿ÚÂÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ· ‰Èη›Ô˘. ∑ËÙ¿Ì Â›Û˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› ·fi ÙȘ ÊÈÏÔ˙ˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò·. ∞˜ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ʈӤ˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ™Â‚fiÌÂÓÔÈ Ù· ˙Ò·, Û‚fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ì·˜” .


M·ÁÓËÛ›· 12 ∑∂ΔΔ∞ ª∞∫ƒ∏

∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯Â Ë Î· ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Î. ªÈ¯¿ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ë Î· ª·ÎÚ‹ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ ¡¤Ô ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3 ¯ÚfiÓˆÓ (2009 - 2011) ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2009 Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 478.633ú. ∫·Ù¿ Ù· ¤ÙË 2010 - 2011 ÙÔ ÔÛfi ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ 4,1 Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ı· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙȘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÍÂÎÈÓ¿ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ª·ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010. ™ÙȘ 53 Û˘ÓÔÏÈο ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ (∂¶∞™) ÙÔ˘ √∞∂¢ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó 8.298 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û 32 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. √È ∂¶∞™ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ì·ıËÙ›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂ, ÂÚÁ·Û›· Ì ·ÌÔÈ‚‹ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ·fi ÙÔ 160 ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ¶Ù˘¯›Ô ∂ȉÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÈ¤‰Ô˘ πππ. ¢ËÏ·‰‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‚È‚Ï›· Î·È ‚ÔËı‹Ì·Ù·, Â›‰ÔÌ· ÛÙ¤Á·Û˘ Î·È Û›ÙÈÛ˘, ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙÚ¿Ù¢Û˘. ΔÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞™, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 32 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∂¶∞™ ¿ÌÂÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞›ÙËÛË ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙȘ ∂¶∞™ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› Ù· ¤ÙË 1986 ¤ˆ˜ Î·È 1993 Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ∞’ Δ¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ.

ΔÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ªËÏÂÒÓ ΔÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ªËÏÂÒÓ-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ÎÏ›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· 11/6/09, Î·È ÒÚ· 08.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜,. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Quarteto ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ “Concerto Picollo” , Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û˘Óԉ›· Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ “πø¡π∞” , ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ - ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ - ∫·Ê¤ - ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ˆÓ •ÂÓԉԯ›ˆÓ Î.Ï. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Úfi‰ÚÔ˜: ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜ ∂˘¿Á., ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ π., ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ™ÂÚ¤Ù˘ ∏Ï., ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ∫ÚÔÌ̇‰·˜ ∫ˆÓ., ·Ó·Ï. ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ∫·ÏÏÈ·Ófi˜ ¶·Ó., Ù·Ì›·˜: §¤ÚÁÈÔ˜ ∂˘·Á., ¤ÊÔÚÔ˜: ÷Ù˙ËÏ¿Î˘ ¢ËÌ., ̤ÏÔ˜: ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿Á. ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÛÙÔ ∂.∫.μ. ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ: ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜ ∂˘¿Á., ∫ÚÔÌ̇‰·˜ ∫ˆÓ., ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ π. ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÛÙËÓ ¶.√.∂.∂.-À.Δ.∂. ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ: ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜ ∂˘¿Á., ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ π.

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ η٤ÁÚ·„ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô ª¿ÈÔ˜

«ÕÓÔÈÍË» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ π.Ã. ™ ËÌ·ÓÙÈ΋ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÚÔηÏ› Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Δ¤ÏÔ˘˜ Δ·ÍÈÓfiÌËÛ˘, ηıÒ˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηٷÁÚ¿ÊËΠ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ πà ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 12,2% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2008.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ -50% ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ Û +12,2% ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·Ó¤ÙÚ„ ÙË Û˘Ó¯Ҙ Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ·Ó¤ÛÙÂÈÏÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∞fi ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Ò˜ Ù· 1.600cc, ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÏψÛÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 71% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ 1.600 Î·È 1.800cc. Δ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÂÈÒıËηÓ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Δ¤ÏÔ˘˜ Δ·ÍÈÓfiÌËÛ˘ (ΔΔ). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ‰›¯ˆ˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ¤ÛÔ‰· ·fi ΔΔ Î·È º¶∞ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ·Ó Ù· 85 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ΔΔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â¤ÊÂÚ ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 120 ÂηÙ. ¢ÚÒ (+35 - 40%). ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο Ë ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ·Ó‹Ïı Û 5,5% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008 ηıÒ˜ ˆÏ‹ıËÎ·Ó 25.997 Ô¯‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Δ√À√Δ∞ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì 2.446 Ô¯‹Ì·Ù· (9,4%), ‰Â‡ÙÂÚË ÙË VW Ì 2.147 Ô¯‹Ì·Ù· (8,3%) Î·È ΔÚ›ÙË ÙËÓ √PEL Ì 1634 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ 6,3%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌfiÚˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο 14.376 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· πÃ, ¤Ó·ÓÙÈ 28.036 Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 13.660 ÏÈÁfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· (48,7%). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘ - ª·˝Ô˘ 2009 Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 11 Hummer ¤Ó·ÓÙÈ 5 ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘-ª·ÚÙ›Ô˘, 85 Porche ¤Ó·ÓÙÈ 45, 84 Land Rover ¤Ó·ÓÙÈ 28, 1973 Mescedes ¤Ó·ÓÙÈ 1064, 1780 BMW ¤Ó·ÓÙÈ 577, 702 Chrysler ¤Ó·ÓÙÈ 280 Î.Ô.Î. ™Â Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó 1384 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· πà Ì ÙËÓ Ford Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì 140 ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÔÛÔÛÙfi 10,1%, ÙËÓ Δoyota Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰Â‡ÙÂÚË Ì 119 Ô¯‹Ì·Ù· (8,6%) Î·È ÙË Nissan Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· Ì 87 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÛÔÛÙfi 6,3% Â› ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ª¿ÈÔ ˆÏ‹ıËÎ·Ó 348 πÃ∂ ·˘ÙÔΛÓËÙ· fiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-

¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2008 ›¯·Ó ˆÏËı› 310. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ, ˆÏ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 1220 Ô¯‹Ì·Ù· ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 ›¯·Ó ˆÏËı› 1735. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (™∂∞∞), Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: -π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 259 Ô¯‹Ì·Ù· -ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 240 -ª¿ÚÙÈÔ˜ 182 -∞Ú›ÏÈÔ˜ 191 - ª¿ÈÔ˜ 348 ∞fi Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂∞∞ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÔÈ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ÔÚȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: Toyota ÚÒÙË Ì 26 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÛÔÛÙfi 7,47%, Nissan 25 Ô¯‹Ì·Ù· (7,18%), Hyundai 24 Ô¯‹Ì·Ù· (6,9%), Ford 23 (6,6%), Mazda 23 (6,6%), Peugeot 21 (6,03%), Fiat Î·È √pel ·fi 20 Ô¯‹Ì·Ù· (5,75%), BMW, Skoda,

Suzuki ·fi 18 Ô¯‹Ì·Ù· (5,17%), Daihatsu 16 (4,6%), Honda 13 (3,74%), VW 11 (3,16%), Subaru 10 Ô¯‹Ì·Ù· (2,87%), Chrysler Î·È Seat Ì 9 Ô¯‹Ì·Ù· οı ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ 2,59% ÁÈ· οı ̛·, Citroen Î·È Mercedes ·fi 8 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÛÔÛÙfi 2,3%, Kia Ì 7 Ô¯‹Ì·Ù· (2%), Volvo Ì 5 Ô¯‹Ì·Ù·, Audi, Mitsubishi Î·È Renault ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù·, Alfa Romeo, Lancia, Land Rover Î·È Smart ·fi ¤Ó· fi¯ËÌ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÓÙ·Ì‹ÓÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÚÒÙË Â›Ó·È Ë Ford Ì 132 ÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÛÔÛÙfi 10,82% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Toyota Ì 98 (8%) Î·È Opel Ì 87 ÙÂÌ¿¯È· (7,13%). ΔÔ ÂÚÛÈÓfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÓÙ¿ÌËÓÔ Â›¯Â ÚÒÙË ÙË Hyundai Ì 173 ÙÂÌ¿¯È· (9,97%), ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ Toyota Ì 150 (8,65%) Î·È ÙÚ›ÙË ÙËÓ Ford Ì 137 (7,9%) ÂÓÒ Ô ª¿ÈÔ˜ ÙÔ˘ 2008 Ô˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Ì 310 Ô¯‹Ì·Ù·, ›¯Â ÚÒÙË ÙË Hyundai Ì 31 ÙÂÌ¿¯È· (10%), ‰Â‡ÙÂÚË ÙË Ford Ì 30 (9,68%) Î·È ÙÚ›ÙË ÙËÓ Toyota Ì 28 ÙÂÌ¿¯È· (9%).

ªÂÁ¿ÏË Ì·ıËÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ™Â ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ̤۷ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¯ÔÚfi Î·È ‰ÚÒÌÂÓ·. ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ΔÔ ¯ıÂÛÈÓfi “Ì¿ıËÌ·” Ô˘ ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ӷ·ÎψÛ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘, ÙÔÓ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ª·ÁÓË-

∞fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ΔÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Á¤ÌÈÛ ¯ı˜ ·fi ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ʈӤ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ·È‰È¿ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÌËӇ̷ٷ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÎÔfi. “√ÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÎÈ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ̛· Û˘-

Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· fiÊÂÏÔ˜ fiÏ˘ Ù˘ fiÏ˘”, ›Â.∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ÃÚ˘ÛԇϷ μ·˝Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È ÙÔ ·Ï‡ԢÌ Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Û˘Ó›‰ËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. •ÂÎÈÓ¿ ÚÒÙ· ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ·fi ÙË ¡. πˆÓ›·” . √ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ¢. ¶·Ù·‚¿Ï˘ ¢¯‹ıËÎÂ Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, “¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ

ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· fiÏË Î·ı·Ú‹ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜”, ÂÓÒ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘Ó¯¿ÚË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË “ÀÔÛ¯Âı‹Î·Ì Û 600 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ‰ÂÓ ı· Ï›ÂÈ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ı· Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿”. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î. ™. ª·ÚÙ˙ÈÒη ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË, “Ë fiÏË ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™˘Á¯·›Úˆ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ŒÙÛÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ô Ó¤ÔÈ Ì·˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏ· - ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ·Á·¿Ì ÙË ÁË Ì·˜, ·Á·¿Ì ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜”.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 11 IOYNI√À 2009

∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜

‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂) ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2009. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË 319 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Â·Ó¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 33 ΢ÚÒÛÂȘ ÂÓÒ Â›¯·Ì 57 ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÂÔÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ 976 ÂϤÁ¯Ô˘˜ - Â·ÓÂϤÁ¯Ô˘˜, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ 175 ΢ÚÒÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, η٤ÁÚ·„ ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ∞‡ÍËÛË Â›Û˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ fiˆ˜ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ¤ÚÁÔ˘ ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηٿ ÌÔÓ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ (Ê·ÛfiÓ) Î.¿. ™ÙÔ ÓÔÌfi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 319 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ “ÂÚ›Ô˘ 20% - 25% ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ™ÒÌ· ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î· ª¿Á‰· ∏Ïȉ¿ÎË. “ªÂ 4 ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ۯ‰fiÓ 64 ÂϤÁ¯Ô˘˜ οı ̋ӷ Î·È fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 33 ΢ÚÒÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 15 ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ΢ڛˆ˜ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, 8 ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 13.000 ¢ÚÒ Î·È 10 ÌËÓ‡ÛÂȘ ‹ ÌËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 57 ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ Û ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó ‰‡Ô ı¿Ó·ÙÔÈ Û ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜, ¤Ó·˜ ·fi ·Ó·ÎÔ‹ ηډȿ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô.” ™Â ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, Â¤‚·Ï ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 3,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ (∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË) ·fi ÙÔ ™∂¶∂ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 2,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË 807 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ™˘ÓÔÏÈο Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ 10.385 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ñ Â·Ó¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ΢ÚÒÛÂȘ: 651 ÌËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜,

635 ÌËÓ‡ÛÂȘ, 1.422 ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 2.866.300 ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 6.599 ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÈχıËÎ·Ó ÔÈ 3.115 Î·È Ù· ηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ·Ó‹Ïı·Ó Û 5,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Â›¯·Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· 976 ÂϤÁ¯ˆÓ Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó 121 ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È 4 ÌËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÓÒ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÓ‹ÓÙ· ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 110.000 ¢ÚÒ. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó Â›Û˘ 368 ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÎÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÈχıËÎ·Ó ÔÈ 156 ÂÓÒ Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó 183.822 ¢ÚÒ. ∞fi ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Δ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 7.842 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 335 ÌËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 308 ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 807.500 ¢ÚÒ. ™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ 2008, ÙÔ ™∂¶∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2007 ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ 64.000 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· 35.805 Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË

Î·È 27.895 Ë Δ¯ÓÈ΋ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋. ΔËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· (¤ÏÂÁ¯ÔÈ ñ ΢ÚÒÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘) η٤ÁÚ·„Â Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ∂ΉfiÛÂȘ Î·È ∂ÎÙ˘ÒÛÂȘ Ì 45,5% (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ∫·Ù·Û΢¤˜ 39,5% Î·È ÔÈ æ˘¯·ÁˆÁÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 33%. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˆÛÙfiÛÔ Î˘ÚÒÛÂȘ (1872 Û 7077 ÂϤÁ¯Ô˘˜) ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÙÔ 2007 ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÍÂÓԉԯ›· ñ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· (26,45% ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ì 1478 ΢ÚÒÛÂȘ Û ۇÓÔÏÔ 9844 ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È Â·ÓÂϤÁ¯ˆÓ (·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· 15%). ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ 66,27% ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ñ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ Δ¯ÓÈÎÔ› Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ› ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏ-

Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó, Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ 13.498 ·fi ÙÔ˘˜ 27.895 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ηٷÛ΢¤˜ Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È 2.299 ÂϤÁ¯Ô˘˜ ñ Â·ÓÂϤÁ¯Ô˘˜. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ηٷÛ΢ÒÓ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ 3.204 ·fi ÙȘ 4.648 ΢ÚÒÛÂȘ, ÔÈ 408 ·fi ÙȘ 1132 ÌËÓ‡ÛÂȘ ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ 2.082 ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ۇÓÔÏÔ 2.201. ∂›Û˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù· 714 ·fi 1315 ÚfiÛÙÈÌ·, ‡„Ô˘˜ 1,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۇÓÔÏÔ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ·‡ÍËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ 2007 ›¯·Ì ·ÓÂÏÏ·‰Èο 282.255 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (‹Ù·Ó 238.637 ÙÔ 2005), 47.275 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (¤Ó·ÓÙÈ 37.154 ÙÔ 2006), 62.537 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (34.342 ÙÔ 2004) Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 392.817 fiÙ·Ó ÙÔ 2005 ‹Ù·Ó ηٿ 70.000 ÏÈÁfiÙÂÚ˜.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÊÔÚ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¶. §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ¡Â¿ÔÏ˘, ¶·Ï·ÈÒÓ, ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ηٿ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ Î·È ÔÚ›· ‰È·-

Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› Ë ÊfiÚÙˆÛË-ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÊÔÚ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂӷگ›Ô, ¶·Ï·ÈÒÓ, ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·Ï·ÈÒÓ. ΔË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ·, Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ù· ™˘ÓÔÈÎȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¶·Ï·ÈÒÓ, ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙÈ “·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘, Ë Ú‡·ÓÛË ·fi ÙË ÊfiÚÙˆÛË-ÂÎÊfiÚÙˆÛË ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ fiˆ˜ ÛÎÚ·, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘ Î·È ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰Â fiÙÈ “Ù·

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ηÚΛÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” . Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÙÒÛÂȘ-ÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÛÎÚ· Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤Ó˜ Û˘Û΢·Û›Â˜, οÙÈ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚ› ÂÊÈÎÙfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ. ™ÙË ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ‚ÚÂ͢ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ ÚÈÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Ûȉ‹ÚÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë Ú‡·ÓÛË fiÙ·Ó Ó¤Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙ· ·ÈÙ‹-

Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓıڷΛÙË, Ô˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÂÓÒ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘¤Ú‚·Ú· Î·È Ó· ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ηχÌÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ Ù· ̤ÙÚ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·ÓÂ·Ú΋, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú‡·ÓÛË. ™ÙË ÌÂϤÙË Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. °È· Ù· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›· Ë ÌÂϤÙË ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ì ٷ ÔÔ›· Ë ÛÎfiÓË ı· ÚÔÛÎÔÏÏ¿Ù·È ÛÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ οı ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË. °È· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¯Ú‹˙ÂÈ

‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÊfiÚÙˆÛ˘-ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÙÔ ™ÈÏfi, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÛÎfiÓË, Èı·ÓÒ˜ Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÔÚÚÔÊËÙ‹ÚˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÙ ÎÔÎ, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ù· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›· Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ‚·Ì‚·ÎfiÛÔÚÔ, ÙË ˙¿¯·ÚË Î.¿Ï. √ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÎÊfiÚÙˆÛË Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÂÓÒ ÙÔ Î·Ù¿‚ÚÂÁÌ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û οı ÂÎÊfiÚÙˆÛË ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙËÓ 2Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·. Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ˙ÒÓË Ë ÌÂϤÙË ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÌÌÔ‚ÔÏ‹˜ ‹ ÙÔÍÈÎÒÓ ‚·ÊÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ù¯ӛÙ˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂΛ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ. ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ™∂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹

¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∂ÈÛËÁËÙ‹ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ °. πˆ·ÓÓ›‰Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠfiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “ŒÛÙˆ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯¿ıËΠ̠·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¶∞™√∫, ı· οÓÔ˘Ì ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ·Ù¤ÏÂȘ Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÎÂÈ·. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚ›ÏÔη, fiˆ˜ ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ” . ∂›Û˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞fi ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ï˘Ìȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· „ËÊÈÛı› ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ 1Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∫·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î. ™‡ÚÔ˜ Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· Û˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È È‰›ˆ˜ ÌÂ: * ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ù˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ * ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈ΋ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ * ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹, ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ * Â›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, fiˆ˜ Û ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ˆ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, Û ÊÔÚ›˜ ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È §·˚΋˜ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. √ Î. Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂÈχÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “ΔÔ À¶∂¶£ ·fi ÙÔ 2004, ¤ıÂÛ Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÌÂıÔ‰Èο ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¤Î‰ÔÛ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Û ÔÌËÚ›· ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ”.

μÚ¿‚¢ÛË Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008-09, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ΉÔÙÈÎÔ‡ √›ÎÔ˘ “™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜” ı· οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›· Î·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô, ÂÓÒ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› οÓÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÓÙ˘· ÙÔ˘. £· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ¯ÔÚˆ‰›· ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ 13Ô˘ Î·È 22Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Û˘ÓÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞fi‚·ÛË Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ

Œ

ÏÏËÓ˜ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Û ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ·ÌÊ›‚È· Ô¯‹Ì·Ù·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Ì ·Ô‚È‚¿ÛÂȘ, ·Ó·ÚÚȯ‹ÛÂȘ, ‚ÔϤ˜ Î·È Âȉ›ÍÂȘ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr ºˆÙfi: ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Ù˘ 22˘ ∂ÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ Û˘ÓÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ‰¤Î· Ë̤Ú˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷχÛÂÈ ÙÚ›· ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÔ›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Â˙ÔÓ·‡Ù˜, ¤Ó· ÂÏÈÎÔÙÂÚÔÊfiÚÔ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ 1400 Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ô˘ ·Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ·ÌÊ›‚È· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ·ÂÚfiÛÙÚˆÌÓ·, Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ¤Î·ÛÙÔ 600 Â˙ÔÓ·‡Ù˜. ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Û˘Ó··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÓÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û ٷÎÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì¿¯Ë˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜, ÂÓÒ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â˙ÔÓ·‡Ù˜. 줂·È· ·fi ÙË Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È È‰¤Â˜-ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙˆÓ ·ÌÊÈ‚›ˆÓ ÙÂıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ AV, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È ‰¤Î· Ì›ÏÈ· ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ŒÏÏËÓ˜ Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÌÊ›‚ÈˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÎÙ‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó Î·È ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù· ·ÌÊ›‚È· Ô¯‹Ì·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Â˙ÔÓ·‡Ù˜, Ù· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ÂÓÒ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û’ ·˘Ù¿ 22 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 15 ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÂÙ¿ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›. ∏ Â›‰ÂÈÍË ¤ÁÈÓÂ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ٷ ·ÌÊ›‚È· Ô¯‹Ì·Ù·, 60

∞fi‚·ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ

·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·‰È¿ıÂÙ· Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÌÊ›‚È· Ô¯‹Ì·Ù· Ù‡Ô˘ AV, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ Ô¯‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (Δ√ª¶) ª 113 Î·È μªƒ ÚÒÛÈ΢ ηٷÛ΢‹˜. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ·ÌÊ›‚ÈÔ fi¯ËÌ· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 22 ·ÙfïÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 10 Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ª 113, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ∞V, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi fiÏ· 7,62 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Î·È 0,50 Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔ‡ ‚ÁÂÈ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ì˯·ÓÔΛÓËÙË ‰‡Ó·ÌË. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ ·ÌÊ›‚ÈÔ fi¯ËÌ· ʤÚÂÈ ˘ÚÔ‚fiÏÔ ÙˆÓ 20 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î¿Ï˘„˘ (ηÓÔÁfiÓ· Î.¿Ï.) “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È ÔÈ Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Ì·˜ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·ÌÊ›‚ÈÔ fi¯ËÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Î¿ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ‰ÈÌÔÈÚ›· Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÈÔ Ï‹Úˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌÔ-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¿ÛÎËÛË

Ú› Ó· ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô Û ·fiÛÙ·ÛË ¤ÍÈ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ÍËÚ¿” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ¶Â˙ÈÎÔ‡ ∫. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™ÙË Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ, ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ·ÂÚÔÛοÊË Ù˘ 111 ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ª¿¯Ë˜. √È 1000 ÂÚ›Ô˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÔÏÈÛÌfi 5,56 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ, ‚Ô̂ȉԂfiÏ·, ‰ÈfiÙÚ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ÛÎfi¢Û˘ Î.¿Ï. “∏ Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÈ· Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÌÊ›‚È· Ô¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù·. ΔÔ Â›Â‰Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÔÎƠ̂۷Ì ‹Ù·Ó ıÂÙÈΤ˜ Î·È ÁÈ· Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ì·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÏÔ¯·Áfi˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡ §. ƒ·ÏÏ¿Î˘”. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â˙ÔÓ·‡-

Ù˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÏÔ¯·Áfi˜ ª. ∫¿ÚÔÏ. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ 22˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË), fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ, Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ¯ıÚfi. ∂›Û˘ ‰‹ÏˆÛ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡μ∞, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ §¤ÈÎÂÚ˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ °∂∂£∞ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ÷Ú. §·ÏÔ‡Û˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÛÎÔfi˜ Ù˘ Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛ˘, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ë ·ÏÏËÏÔÂÓË̤ڈÛË Û Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Û ٷÎÙÈÎfi Î·È ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Â›‰Ԕ.

∏ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ∫Δ∂√ ÛÙȘ μfiÚ. ™ÔÚ¿‰Â˜ •ÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ, Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ‰›Ï· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˘ ∫ÈÓËÙ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∫Δ∂√, Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÎÈÓËÙfi ∫Δ∂√ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ∫Δ∂√ ı· Â›Ó·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜.∏ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ∫Δ∂√ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ¤ÍÈ Ô˘ ı· ·Ú·‰fiıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÎÈÓËÙfi ∫Δ∂√ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÊÔÚÙËÁÒÓ ¤ˆ˜ 3,5 ÙfiÓˆÓ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Û Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì ‰Èο ÙÔ˘ ̤۷.∂›Û˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ∫Δ∂√ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÙÚÂȘ Û˘ÓÔÏÈο ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ¡∞ª, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫Δ∂√ Ù˘ ¡∞ª ∂˘ÛÙ. ªÏ¿Ó·, “Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿-

‰· ı· ÂϤÁÍÂÈ fiÏ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 4.000, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÌÈÛ¿ ÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ·fi Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰Ôı› ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ (‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô). ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÂÎÚfiıÂÛÌ· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÊÔ‡ ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÙËÏÂʈÓÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ fi¯ËÌ· ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÈÓËÙ‹Ú·.Δ· Ô¯‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘˜ ‹ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ì ٷ ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: Õ‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·Ú¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ∫Δ∂√, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Δ™∞ (·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fi¯ËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘), ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¢ÂÏÙ›Ô Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ) Î·È ∫¿ÚÙ· ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫·˘Û·ÂÚ›ˆÓ (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ).¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ∫ÈÓËÙfi ∫Δ∂√ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ 25 ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, ÂÓÒ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› ÙËÏÂʈÓÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421354817.

“∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô πà ·fi ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË.Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓËÙÔ‡ ∫Δ∂√, ÂÓÒ Ë ¡∞ª ·Ó¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÍË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÔ‡ Ï¿ÎÎÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡.

∫fiÛÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:°È· ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÌÚfiıÂÛÌˆÓ ∂πÃ, ∂¢Ã, ÓÂÎÚÔÊfiÚˆÓ, ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Î·È ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È 40 ¢ÚÒ, ÁÈ· Ù· ÂÎÚfiıÂÛÌ· ̤¯ÚÈ 15 Ë̤Ú˜ Ù· 57 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÎÚfiıÂÛÌ· ¿Óˆ ·fi 15 Ë̤Ú˜ Ù· 74 ¢ÚÒ. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿ ¤ˆ˜ 3,5 ÙfiÓÔ˘˜, Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙ· Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÊÔÚÙËÁ¿ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 52, 74 Î·È 96 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.°È· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ∫¿ÚÙ·˜ ∫·˘Û·ÂÚ›ˆÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛ·‡ÍËÛË 10 Î·È 13 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °πøƒ°√™ •À¡√™


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·

ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË: ¢ÂÈ ‰Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ... ∞ÓÔÈÎÙ‹ ÚfiÛÎÏËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 16.000.000 ¢ÚÒ

·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘ ı· Â›Ó·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. £· ÚÔÙ·ı› Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 16.000.000 ¢ÚÒ, “ÒÛÙ ӷ ,‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ΔÚ¿Â˙¿ Ì·˜”.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ¤ÙÔ˜ 1994 ȉڇıËÎÂ Ô ¶ÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙÔÓ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË” , ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ›ÛÙË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· οÙÈ Î·ÏÏ›ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ - ̤ÏË Ù˘ . μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÌÂÚ›‰·˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÏÔ˜. ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Û·È “ȉÈÔÎÙ‹Ù˘” ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ , ̤۷ Û ¤Ó· Ôχ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÔ˘, Ì Ôχ ηÏÏ›ÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ù·Ìȷο Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ,·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ¿Ú· Ôχ ηÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi ηٷÛÙ·ÙÈÎfi, Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Ë ÔÔ›· ·Ú¯Èο ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Î·È Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ fï˜ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ∂™À Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÏÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó· ÙfiÓ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ ÔÛfi Î·È Ó· ÏËÊı› ÂÓ Û˘Ó¯›· Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ÂÔÙ‡ÂÙ·È ϤÔÓ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ¶ÈÛÙˆÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ ΔÚ¿Â˙· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÔÚ›: ¡· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ηÏÏ›ÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÒÚ· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ¡· ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË, ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ¡· ÚÔÛʤÚÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ-

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ªÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ∫·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ∫¤Ú‰Ë Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Î‹ ·fi‰ÔÛË (̤ÚÈÛÌ·) Ë Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÂÚ›‰·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· οıÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÂÚ›‰· ¤¯ÂÈ ·fi‰ÔÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ¿Óˆ ·fi 8,5% , ÂÙËÛ›ˆ˜ , ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. ªÂ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Û ΔÚ¿Â˙·, ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛË ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘ ÏÔÈfiÓ Â› Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ·Ù›: √ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÙÒÚ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ΔÚ¿Â˙·, ·Ó‹ÎÂÈ ÈÛfiÙÈÌ· Û fiÏÔ˘˜ Î·È fi¯È Û ϛÁÔ˘˜, ·ÊÔ‡ οı ̤ÏÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ ¤¯ÂÈ ›Û· ‰ÈηÈÒ Ì·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ªπ∞ ÌfiÓÔ „‹ÊÔ. ¢ÈÔÈÎÂ›Ù·È ÙÔÈο, Ì Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· , ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ ÂÛ›˜ Î·È fi¯È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ. £· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· Û·˜, Û οı ·Ó¿ÁÎË Î·È Û οı ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ . Œ¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÎÔÈÓfi Û˘Ìʤ ÚÔÓ, ÔÈ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ Ì·˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ó, Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· Â·ÓÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈ Ó‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· ÚÔ ˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË · Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘. ∂Ì›˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ›ÛÙË, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ÛË Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È Ù· ̤ÏË Ì·˜, Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô: ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ªÂÙ¿ Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÚÔÙ·ı› ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ ú 16.000.000. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ› ÎÔ˘˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈ Ô˘ÚÁËı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ΔÚ¿ Â˙¿ Ì·˜. ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘Êı› ˆ˜ ÂÍ‹˜ : °È· Ù· ̤ÏË ÚÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008 (Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤¯ÚÈ 31.12.2007) Ë Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ÌÂÚ›‰· ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ÚÔÓÔÌȷ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 150. °È· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

2003 954.810 ∑∏ªπ∂™ ∑∏ªπ∂™ -0-

2004 1.967.923 423.949 254.213 53.213

(¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¢‹ÌÔÈ, ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ , ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÏÔÈÔ› ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÁÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ë ÌÂÚ›‰· ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ÚÔÓÔÌȷ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 180.√È ·Ú·¿Óˆ ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ËÌ ÚÔÌËÓ›· Ë ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÚ›‰·˜ ı· Â›Ó·È ú 220, fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ ÌÂÚ·. ∏ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ÔÚÈÛı› ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 150.- Î·È ú 180.- ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ˘ÂÚ·Í›· οı ÌÂÚ›‰·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Û ÈÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÂȉȈÎfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∂›Û˘, οıÂ Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Î·È Ì ÂÊ¿·Í ÔÛfi ú 60 ˆ˜ ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ , (ϤÔÓ Ù˘ Ù·Ìȷ΋˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, fiˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·) ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜( ·Ó¿ıÂÛË Û ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎfiÓËÛ˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ‹ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ , ÂÓÔ›ÎÈ· ‹ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ¤ÍÔ‰· ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ·‡ÍËÛ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î.Ï..). √ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ , Ù· ÙÂÏ¢ Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔ ÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ η Ù·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· Ù·Ìȷ΋˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ , ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›·, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜ , ¯ˆÚ›˜ ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ ›ӷÈ, ̤۷ ÛÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì , ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù·ÌÈ·ÎÒÓ ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ, ¤Ú·Ó ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ,

2005 2.486.134 352.111 260.654 194.848

‰ËÏ·‰‹ : ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 9-12 Ó¤ˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ, ϤÔÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ ‹‰Ë, ÌÔÚ› Ô Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˜ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ù·Ìȷο Ì ÔÛfi ̤¯ÚÈ ú 10.000 ,ηٿ ÂÈÙ·Á‹ , Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔ Î·È Ì ̤ÛË ÔÚÔÊ‹ (fiÚÈÔ) Ù·ú Ìȷ΋˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË 50.000.( ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶∏§π√ 2009” ) ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 13-15 Ó¤ˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ, ϤÔÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ ‹‰Ë, ÌÔÚ› Ô Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˜ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ù·Ìȷο Ì ÔÛfi ̤¯ÚÈ ú 15.000 , ηٿ ÂÈÙ·Á‹ , Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔ Î·È Ì ̤ÛË ÔÚÔÊ‹( fiÚÈÔ) Ù·ú Ìȷ΋˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ 70.000.- (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ ∞ƒ °ø 2009 ” ) ∂›Û˘ ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ‰¿-

2006 2.533.455 371.807 296.405 200.841

2007 2.401.969 361.102 268.216 175.099

ÓÂÈ· Î·Ï˘ÙfiÌÂÓ· Ì ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ , Ì ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ ÂÍfiÊÏËÛ˘ , ̤¯ÚÈ ÔÛÔ‡ ú 50.000.(¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ 2009 “) ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙÔ · Ú·¿Óˆ ÚÔÓfiÌÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi‰ÔÛË ÌÂÚ›‰·˜ ˘ÂÚ‰È Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ , ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ìȷ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·Ù¿ Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ , ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ ‚¿ÏÏÔÓ, ÌˉÂÓÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ìʤ ÚÔÓ fiÏˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓ Û˘Ó¯›· Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜

ΔÚ¿Â˙·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ë fiÏË Ì·˜, Ô μfiÏÔ˜ Ì·˜ , Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ¿ÏϘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ΔÚ¿Â˙·. °È· οıÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘¿ÏÏËÏÔ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ∫·ÎÏÈ¿-¢fiÏÁ˘Ú· , ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210//36911. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 19:00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÙ‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘ ӤϢÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ.∂.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ , (2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜). ™’·˘Ù‹ ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó fi ÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÒÛÙ ·ÊÔ‡ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜: ΔÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›· ΔÔ˘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ΔÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ¡· ÌË Ï›„ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ,ÓÓ· › ÛÙ fiÏÔÈ ·ÚfiÓÙ˜”.


M·ÁÓËÛ›· 16

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

ΔÈ ¤‰ÂÈÍ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÓÙ›Ó ÁÈ· ÙË ‰›·ÈÙ· Ù˘ «ªonachus-monachus»

ÃÙ·fi‰È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÂ˙¤˜ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜

Δ

Ô ¯Ù·fi‰È Â›Ó·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÂ˙¤˜ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ “ªonachus-monachus”, Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔÔ 50% ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ Â›Ó·È Ù· ¯Ù·fi‰È·, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% „¿ÚÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Û¿ÚÔ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÌÂÚÓÙ›Ó Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ºÒÎÈ·˜ ª√m. Δ· ¯Ù·fi‰È· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡, ÂÓÒ Ù· „¿ÚÈ· Ô˘ ÙÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Î·È Ù· 11 ÎÈÏ¿...

™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ó·Ï‡ıËΠÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·fi 27 ÛÙÔÌ¿¯È· ʈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ÙË ‰ˆ‰ÂηÂÙ›· 1997 - 2008 Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·fi ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. À‹Ú¯·Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÊÒÎÈ· ͯˆÚÈÛÙ¿, Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ‡ÚÂÛ‹˜ Ù˘, ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹, ÙËÓ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘, ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘ Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ Ù˘. Δ· ÛÙÔÌ¿¯È· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÊÒÎȘ ·Ó‹ÏÈΘ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó 529 ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 71 ›‰Ë ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û Â›Â‰Ô Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ 74%, ÂÓÒ ÌfiÓÔÓ ÙÔ 2,8% ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù¿Í˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ‹Ù·Ó „¿ÚÈ· ‹ ÎÂÊ·ÏfiÔ‰·. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 266 ÎÂÊ·ÏÔfi‰ˆÓ (ÔÛÔÛÙfi 50%) Î·È 253 ‰Â›ÁÌ·Ù· „·ÚÈÒÓ (ÔÛÔÛÙfi 48%), ηıÒ˜ Î·È Ï›Á· Ì·Ï¿ÎÈ· (1,6%) Î·È Î·ÚÎÈÓÔÂȉ‹ (0,4%). ∂›Û˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ú¿ÛÈÙ· ÛÙÔ 26% ÙˆÓ ÛÙÔÌ·¯ÈÒÓ. ∞ÎfiÌË ÛÙ· 14 ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÈÙÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËηÓ, ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÚÔÊ‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MOFI, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ÊÒÎȘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ¢ڇ ‰›Ô ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ, Ù· ¯Ù·fi‰È· Ê¿ÓËΠӷ Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÙˆÓ ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¯Ù·Ô‰ÈÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, ÙÔ ÎÔÈÓfi ¯Ù·fi‰È (Octopus vulgaris) ‚Ú¤ıËÎÂ

Û ÔÛÔÛÙfi 34% Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜, ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¯Ù·fi‰È Eledone cirrhosa, 11% Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜.

∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ·fi Ù· „¿ÚÈ· Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÊÒÎȘ, Û ÔÛÔÛÙfi 28% ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤-

ÓÂÈ· ÙˆÓ Sparidae (Û¿ÚÔÈ) Î·È ÌfiÏȘ 3% ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ Scorpaenidae. ™Â ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ Congridae 2,5% Î·È 2,5 ·fi ÙȘ Atherinidae (·ıÂÚ›Ó·). ∏ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ¤‰ÂÈÍ ·ÎfiÌË, fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÌ·¯ÈÔ‡ ‰È¤ÊÂÚ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ Â‹ÏıÂ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ ª√m “πÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÊÒÎȘ”, “‰ÂÓ ÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠοÔÈÔ˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ ÊÒÎÈ·˜. ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·ÚÛÂÓÈο ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÌÈ· ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÂÊ·ÏfiÔ‰·, ÂÓÒ Ù· ÂÓ‹ÏÈη ·ÚÛÂÓÈο ¤Ê·Á·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „¿ÚÈ·. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¿Ï˘ÛË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ù· ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Û¿ÚˆÓ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÈÔ Û˘¯Ó¿ Û ˙Ò·, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÛÎÔÙˆı›, ·Ú¿ Û ÂΛӷ Ô˘ ›¯·Ó Âı¿ÓÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο”. ∞ÎfiÌË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‚¿ÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÊˆÎÒÓ. ΔÔ 93% ÙˆÓ 133 ÎÔÈÓÒÓ ¯Ù·Ô‰ÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Ê¿ÂÈ Ù· ˙Ò· Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËηÓ, ˙‡ÁÈ˙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÎÈÏfi, ÂÓÒ ÌfiÓÔÓ 4 (2,7%) ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ÎÈÏ¿. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÛ¯Ô¯Ù¿Ô‰Ô˘ (Eledone cirrhosa) ÙÔ 96% ˙‡ÁÈ˙·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 500 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. Δ· „¿ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó Ê¿ÂÈ ÔÈ ÊÒÎȘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËηÓ, Ù· ‚¿ÚË Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ‰‡Ô ̤¯ÚÈ Î·È 11 ÎÈÏ¿... √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚÈ·Îfi˜ ıËÚÂ˘Ù‹˜, ‰È·ÙÚÂÊfiÌÂÓË Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ.

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰›·ÈÙ¿˜ Ù˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÎÂÊ·ÏfiÔ‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ¯Ù·fi‰È·. ∂›Û˘ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ÊˆÎÒÓ ‚Ú¤ıËΠӷ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·Ê› Ì ÂÌÔÚ‡ÛÈÌ· „¿ÚÈ·, ȉ›ˆ˜ Û¿ÚÔ˘˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÊÒÎÈ·˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ™‹ÌÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó 400-500 ¿ÙÔÌ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ “monachus-monachus”. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· 2/3 ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜. ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· Â›Ó·È ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ›‰Ë ʈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 2-3 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 250 Kg. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ·ÏÏ¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 35-40 ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ¤Ó· ̤ÙÚÔ Î·È ˙˘Á›˙Ô˘Ó 15-20 ÎÈÏ¿. ªÈ· ÂÓ‹ÏÈÎË ÊÒÎÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÙÔ 5-10% ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ‚¿ÚÔ˘˜. °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Û ‰›¯Ù˘·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó „·Úfi‚·ÚΘ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ›‰Ë „·ÚÈÒÓ. √È Î‡ÚȘ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· ›ӷÈ, ÚÒÙÔÓ, Ë ·˘ÍË̤ÓË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ Î·È ·Ó‹ÏÈˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÛÎfiÈÌˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ·˘ÍË̤ÓË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ηٿÏÏËÏˆÓ ‚ÈÔÙfiˆÓ, ÙÚ›ÙÔÓ, Ë ·˘ÍË̤ÓË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ Î·È ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÌÏÔ΋˜ Û ‰›¯Ù˘·. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

¶¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ªÈÎÙÔ‡ √ÚΈÙÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· ηı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· - Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·- οÙÔÈÎÔÈ ΔÚÈοψÓ, ƒfi‰Ô˘ Î·È Ã·ÏΛ‰·˜, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ fiÙÈ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌÌÔÚ›· Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÙÚÂȘ Ó·ڤ˜ ÚˆÛ›‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤ۈ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ¢ڤÛˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ¤ÓÙ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi forum Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙÔ Soryana music club, ∞ÈÔÏ›‰Ô˜ 2, Ù¤ÚÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 27322. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜: º˘ÙÈο ηÏÏ˘ÓÙÈο Yves Rocher, ÍÂÓÒÓ·˜ “ª˘ÚÔ‚fiÏÈ” ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘, Soryana Productions ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛˆÓ, ∞ÓıÔ΋ÂÈ· “ÃÚfiÓË”, ∂›‰Ë ª¿ÚÎÂÙ °·˚Ù·Ó›‰Ë, æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ª·Ú›˙· ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘, Secret Diet ‰È·ÈÙËÙÈο ÌÂÓÔ‡, ∂ÎÙ˘ÒÛÂȘ ª·ÁÁÈÒÚ˘ Printview, Restaurant-Tavern ¶·Ú¿ÏÈÔ, ∫·Ú·Ï‹˜ °ÂˆÚÁÈο ªË¯·Ó‹Ì·Ù·-∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, ∫·Ú·Ï‹˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ μfiÏÔ˘.

∂›ÛÔ‰Ô˜ 2 ú ηْ ¿ÙÔÌÔ Ì ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ‹ ηʤ. ŸÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ·Á¿˘” ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.

Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ Â›Ó·È ÔÁÎ҉˘ Î·È ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÂÎÙÂÓ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÙËÓ fiÏË Âȯ›ÚËÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ̛· 55¯ÚÔÓË ·fi Ù· ΔڛηϷ. ΔȘ Ó·ڤ˜ ÚˆÛ›‰Â˜, ËÏÈΛ·˜ 23 ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ, ʤÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó Û ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, Ó· ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ù· Ù·ÍȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È Ì ·ÂÈϤ˜ Ó· ÙȘ ÂÍ·Ó¿Áη˙·Ó Û ÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜. ∏ fiÏË Âȯ›ÚËÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ›¯Â ÛÙËı› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ù· ΔڛηϷ, ÙË ƒfi‰Ô, ÙË Ã·ÏΛ‰· Î·È ÙËÓ §È‚·‰ÂÈ¿. ∞ÔηχÊıËΠÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ∏ ˘fiıÂÛË ·Ú·¤ÌÂÙ·È Û ‰›ÎË Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ΔÚÈοψÓ. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛıËΠӷ ‰ÈηÛÙ› ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·‚ÔÏ‹. ∂›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó· ÂΉÈηÛÙ› ÛÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. Δ· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· : ™‡ÛÙ·ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ (Û˘ÌÌÔÚ›·), ۈ̷ÙÂÌÔÚ›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Ì ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·-

ÌÔÓ‹ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, ˘Ê·Ú·Á‹ Ï·ÛÙ‹˜ ‚‚·›ˆÛ˘ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓË Î·È Û ·fiÂÈÚ·, Â΂›·ÛË ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓË Î·È Û ·fiÂÈÚ· ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∂›Û˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· : ÕÌÂÛË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û ۈ̷ÙÂÌÔÚ›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Ì ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·ÌÔÓ‹ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÔÈ ÙÚÂȘ ÚˆÛ›‰Â˜ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2003 ̤ۈ ÁÚ·Ê›Ԣ ¢ڤÛˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·Ú¿ÓÔÌ· Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. √È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ‰‹ıÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ·. Δ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó fï˜ Ì ‚›· Î·È ·ÂÈϤ˜ Û ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Ù· Ù·ÍȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ ¤ÁÁÚ·Ê·. º¤ÚÔÓÙ·È Ó· ÙȘ ÂÍ·Ó¿Áη˙·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂÚˆÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÂÏ¿Ù˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜ 100 ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ. ∏ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÙÂϤÛÙËΠÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2003 - 2006 Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ∞ı‹Ó·, ƒfi‰Ô, ΔڛηϷ. Δ. ∫.

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ √ ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ 2Ô ∂ÓÈ·›Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞ÓËÏ›Ô˘ - ∫ÈÛÛÔ‡ Î·È ÙËÓ ™Ù’ Δ¿ÍË ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ô, ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ - •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘, ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∞Á. πˆ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓË Ô “∞ÈÁ¤·˜”, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¶ÂÚ›·ÙÔ - ÂÍfiÚÌËÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ (∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË - ¶·¿ ¡ÂÚfi) ÙËÓ ΔÚ›ÙË 9/6/09. √È ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜, Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÍfiÚÌËÛ˘, ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ·Ó·„˘ÎÙÈο ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ë̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¤Î·ÓÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªfiÏÏ·˜.∂›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ· ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ.


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÔÈ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË

√È ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û ¤ÍÈ ΔÌ‹Ì·Ù·, ¿ÓÔ‰Ô Û ÂÙ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· Û ¤Ó· ΔÌ‹Ì· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÒÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 500 ÌfiÚÈ·, ÛÙÔ 2Ô ¶Â‰›Ô ¿ÓÔ‰Ô˜ ̤¯ÚÈ 500 ÌfiÚÈ·, ÛÙÔ 4Ô ¶Â‰›Ô ¿ÓÔ‰Ô˜ ̤¯ÚÈ 500 ÌfiÚÈ· Î·È ÛÙÔ 5Ô ¶Â‰›Ô ¿ÓÔ‰Ô˜ ̤¯ÚÈ 700 ÌfiÚÈ·. ™ÙÔ 3Ô ¶Â‰›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÒÛË ÌÔÚ›ˆÓ ¤ˆ˜ 250 ÌfiÚÈ· ÁÈ· Ù· ∞∂π Î·È ¿ÓÔ‰Ô˜ ¤ˆ˜ 500 ÌfiÚÈ· ÁÈ· Ù· Δ∂π.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶ÙˆÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ‚¿ÛË Ù· 14.969 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ ÙÔ Â›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÙ›ÌËÛË 48 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 99. ¶ÙˆÙÈ΋ ı· Â›Ó·È Î·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ‚¿Û˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ¤Ú˘ÛÈ ¿ÁÁÈÍ ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· 18.895 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ 37 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙËÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÚÒÙË ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô. ∞fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 63. ¶ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· 18.216 ÌfiÚÈ· Ì 22 ÚÒÙ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 45. ™Ù· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· ÌÂ Û˘Ó-ÏËÓ ÂÚ›Ô˘ 50 ÌfiÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› ʤÙÔ˜ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ¶¤Ú˘ÛÈ Ë ‚¿ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 18.294 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ 50 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙÔ ΔÌ‹Ì· ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÙ›ÌËÛË. ∂›Û˘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 72. °È· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÂÎÎÚÂÌ› Ë ÂͤٷÛË ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ¶¿-

ÓÙˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó Ù· 21.181 ÌfiÚÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜ 32 ÚÒÙ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ˘˜ 72 ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ™ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜. ¶¤Ú˘ÛÈ Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 16.742 ÌfiÚÈ·, 41 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ Â›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÙ›ÌËÛË. º¤ÙÔ˜ ı· ‰Â¯ı› 108 ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ÕÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÛÙË ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿-

Ù˘Í˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· 16.971 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ 24 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÚÒÙÔ ΔÌ‹Ì· ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô. ∂›Û˘ ʤÙÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ 63 ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ∞ÓÔ‰È΋ ı· Â›Ó·È Ë Ù¿ÛË Î·È ÁÈ· Ù· ÌfiÚÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â 17.618 ÌfiÚÈ· Ì 20 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô. ∂›Û˘ ʤÙÔ˜ 81 ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ÕÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈı› Î·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ˆ˜ ‚¿ÛË Ù·

15.847 ÌfiÚÈ· Ì 102 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi. °È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 153. ¶ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· 18.447 ÌfiÚÈ·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÙÔ 2008 317 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 135. ¶ÙˆÙÈο ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ù· ÌfiÚÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ¿ÁÁÈÛÂ

∞Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜

ª¿ÛÙÂÚ ÙÔ ¤ÌÙÔ ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¢›ψ̷ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÊÔ›ÙËÛ˘, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ì¿ÛÙÂÚ, ı· ¯ÔÚËÁ› ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÌËÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÓÙ·ÂÙ›˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì¿ÛÙÂÚ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Ì¤Û· Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù˘¯›Ô Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù˘¯›Ô ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™‡ÓÔÏÔ ‰ËÏ·‰‹ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ‰‡Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ·-

fiÊÔÈÙÔ˜ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÷ÓÈ¿. ∂Λ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ¯ÔÚËÁ› ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ì·˙› Ì ÙÔ Ù˘¯›Ô, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ 5ÂÙ›˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ. √ ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ-

΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∑‹Û˘ ∫ÔÙÈÒÓ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ∫·È ÂÌ›˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ˆ˜ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÏÈÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÔÚΈÌÔÛ›· Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ, Ó· ¯ÔÚËÁԇ̠ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰›ψ̷, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ù˘¯›Ô, Î·È ¤Ó· ·Ú¿ÚÙËÌ· ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ı· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂ-

Ù·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Û ¿ÏÏ· Â˘Úˆ·˚ο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ™ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·fiÊÔÈÙÔ ÂÓÈ·›Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÊÔ›ÙËÛ˘ Ì ÂÎÔÓËı›۷ ÂÍ·ÌËÓÈ·›· ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Î·È Ì ̿ÛÙÂÚ. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰›ψ̷, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ù˘¯›Ô, ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ì¿ÛÙÂÚ. ΔÔ ‰›ψ̷ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· fiÔ˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜ fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó Î·È Ì¿ÛÙÂÚ. √ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ì ̿ÛÙÂÚ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·fi ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ı· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· 17.059 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 117. ∂›Û˘ ÙÒÛË ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â 17.147 ÌfiÚÈ·. ΔÔ 2008 227 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ˆ˜ ÚÒÙÔ ΔÌ‹Ì· ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 99. ™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ Δ∂º∞∞ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ Δ∂º∞∞ ‹Ù·Ó Ù· 13.675 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 108. ÕÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ™ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë ‚¿ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙ· 13.508 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ 33 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ΔÌ‹Ì· ˆ˜ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô. ™ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙ· 12.344 ÌfiÚÈ· Î·È ¤ÓÙ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÚÒÙÔ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô. Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· μÈÔ¯ËÌ›·˜, fiÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ Ë ‚¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó Ù· 16.872 ÌfiÚÈ·. √È ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 72, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ 44 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÚÒÙÔ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi.

™ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Δ∏¡ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÔÈ ›‰È˜ Î·È fi¯È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. “¶ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË Ë ÂÈÎfiÓ· Û ۯÔÏ›· ‹Ù·Ó ·ÔηډȈÙÈ΋ Ì ٷ ¯·ÚÙÈ¿, ÙÔ˘˜ ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ∫Ô˘ÚÙ¤ÛË. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÔÈ Ôԛ˜ ÙÂÏÈο ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ¿ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. “™Â ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù· ηı¿ÚÈÛ·Ó. ™Â ¿ÏÏ· fï˜ fi¯È, Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ∫Ô˘ÚÙ¤ÛË. ∏ ›‰È· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜ Î·È ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Ó· Ù· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó, fiˆ˜ Ù· ›¯·Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ. ∂›Ó·È ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÁÈ·Ù› Û Ë̤Ú˜ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ·, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì η̛· ·Ó¿ÌÂÈÍË Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ì·˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔ› ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁÈÎfi Â›‰ÔÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ·˜ ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ·˜ ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË” . ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™


M·ÁÓËÛ›· 18 ª¤Û· ÛÙÔ Ì‹Ó· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ °‡Úˆ ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞™∂¶ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂›Û˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞™∂¶ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞™∂¶ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ıËÓ·˚Îfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ∞™∂¶, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË -Î·È ¤ˆ˜ ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘- ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜: ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ (·Ó·ÏÔÁ›· “1:03”), º˘ÛÈÎÒÓ (“1:21”), ÃËÌÈÎÒÓ (“1:21”), °ÂˆÏfiÁˆÓ (“1:25”) Î·È μÈÔÏfiÁˆÓ ( “1:20”). ∂›Û˘, ¤ˆ˜ ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ (·Ó·ÏÔÁ›· “1:151”) Î·È ¡ÔÌÈ΋˜ (“1:37”). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ºÈÏfiÏÔÁÔÈ (·Ó·ÏÔÁ›· “1:39”) Î·È ÔÈ ¡ËÈ·ÁˆÁÔ› (“1:14”). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, Â›Ó·È ˆ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰ÈÔÚÈÛÙ¤Ô˘˜ ı· ÂڷȈı› ¤ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ “Ù¯ÓÈΤ˜” ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ 4¶/2008 Î·È 5¶/2008) ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙ ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ οı ÂͤٷÛ˘. ŸÛÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ (10.30 .Ì.) ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙÔ› ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Û ‰‡Ô ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô: ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·-·È‰·ÁˆÁÈο (μ’ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·) Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ (∞’ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·). °È· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ‹ ¿ÏÏÔ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ·fi Ù· ∫∂¶. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ‚¿ÛË ¤Ú¢ӷ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Û ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·

ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 706,8 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ·ı‹ÛÂȘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ Î·È ÈÛ¯·ÈÌÈ΋˜ ηډÈÔ¿ıÂÈ·˜, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi Ù· ηÎÔ‹ıË ÓÂÔÏ¿ÛÌ·Ù·. “ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ë Î·Î‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ë ·¯˘Û·ÚΛ·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ΔÔ‡ÓÙ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Δ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ YÁ›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ MÂÏÂÙÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ YÁ›·˜ ÙÔ˘ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ YÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È EȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ I·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ AıËÓÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ E™YE, ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË TÔ‡ÓÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·Ó‹Ïı·Ó ηٿ ̤ÛÔ ÌfiÚÔ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2000-2002 ÛÙÔ˘˜ 706,8 ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, Ì ÚÒÙË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, fiÔ˘ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 768,3 ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈʤÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ì 704,6 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ∞ı‹Ó·˜ Ì 693,4 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì 684 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì 671,8 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ì 668 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙˆÓ πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ Ì 666,7 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì 664,4 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì 635,2 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ì 622,5 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Ì 620,3 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ Ô˘ Â‹Ïı·Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó‹Ïı·Ó ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2000-2002, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ˘˜ 350,6 ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë £ÂÛÛ·Ï›· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·fi ηÎÔ‹ıË ÓÂÔÏ¿ÛÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi

ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓfiÛÔ ·Ó‹Ïı·Ó ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2000-2002 ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ˘˜ 168,2 ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi Ì ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. √ Î. ΔÔ‡ÓÙ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÒÛÙ ÛÙË μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¡fiÙÈÔ ∂ÏÏ¿‰·.

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈÎfi-ηÎÔ‹ıË ÓÂÔÏ¿ÛÌ·Ù· TÔ 2004, ÙÔ 48% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· ηÎÔ‹ıË ÓÂÔÏ¿ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙÔ 25% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ, Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Èٛ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚ¿ ÔÛÔÛÙ¿. ™ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· 0-14 ÂÙÒÓ Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ›ӷÈ

ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¯ÚˆÌÔÛˆÌÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‚Ú¤ÊË, ËÏÈΛ·˜ Ò˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. °È· ·È‰È¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·ÚÈ· ·ÈÙ›· ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂȘ ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·Èٛ˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. T· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· η٤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ·Èٛ˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ, 15-29 Î·È 30-44 ÂÙÒÓ. ™ÙȘ ËÏÈ˘ 4559 ÂÙÒÓ ÚÒÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÎÔ‹ıÂȘ ÓÂÔϷۛ˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 60 Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎÔ‡ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Û ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. AÓ Î·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·˘Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ë ÚÒÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘. TÔ 2004 Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó 313,97 ·Ó¿ 100.000 ¿ÙÔÌ·. OÈ ¿Ó‰Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÂ

Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ (343,3 ¤Ó·ÓÙÈ 284,4 ·Ó¿ 100.000) Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘. Afi Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘¯ÓfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ·ı‹ÛÂȘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÈÛ¯·ÈÌÈ΋ ηډÈÔ¿ıÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ 35,2% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ηډȷÁÁÂȷο ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ¿ÏϘ ·Èٛ˜. MÂٷ͇ ÈÛ¯·ÈÌÈ΋˜ ηډÈÔ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·ı‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ, ¿ÓÙˆ˜, Ë ÚÒÙË Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚË Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 75 ÂÙÒÓ, fiÔ˘ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈ· Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÈÛ¯·ÈÌÈ΋ ηډÈÔ¿ıÂÈ·. H ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ηÎÔ‹ıË ÓÂÔÏ¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ E.E. Î·È ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ 2004 Û 161,9 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 182,43 ÛÙËÓ E.E. øÛÙfiÛÔ, Ô Ú˘ıÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E.E. Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi fiÙÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ηÎÔ‹ıË ÓÂÔÏ¿ÛÌ·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ (161,14 ÙÔ 1985 Î·È 161,9 ·Ó¿ 100.000 ÙÔ 2004). MÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ηٿ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›ˆÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ËÏÈ˘ ˆ˜ 75 ÂÙÒÓ Î·È ÌÈ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·‡ÍËÛË ·fi Ù· 75 ¤ÙË Î·È ÌÂÙ¿. OÈ ¿ÓÙÚ˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ηÎÔ‹ıË ÓÂÔÏ¿ÛÌ·Ù· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÎÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ 218,84 ·Ó¿ 100.000 Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ 114,7. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· 30-44 ÂÙÒÓ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ Â›ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡.

ΔÔ Î·˘Ùfi ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ

¶ÚÔ˜ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ ¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Î·È Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÁÈ· ‰‡Ô ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜.∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û οÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÓÙˆ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ʿÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. £ÂfiÊÈÏÔ˜ ªÂÚ›‰Ë˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰‡Ô Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ¤Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ο-

ÔÈÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ˘‹ÚÍ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ô˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ

ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Î·È Ò˜ ı· Ï˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·-

ÙÚÒÓ. ŒÙÛÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∂Ì›˜ ˘Ô‚¿Ï·Ì ηÓÔÓÈο Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·. ∞Ó ‰Ô‡Ì fï˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÙfiÙ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ԢÌ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ÕÏψÛÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Îϛ̷ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÏËÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ 2.000 ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi 10ËÌÂÚÔ. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 11 IOYNI√À 2009

•ÂÎÈÓ¿ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·Ú›· ™

ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‰ÂÓÙÚˆ‰ÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ·fi ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂȈ̤ÓË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Â›Ó·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÂÔ¯‹˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÒÚËÛË. ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¶·Ú¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂§°∞ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ›̷ÛÙ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ı· ÛËÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, Á›ÓÔÓÙ·È ·ÚÁ¿ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜. “∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ∂§°∞ Â›Ó·È ÚËÙ‹” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. °. ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ “ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ·ÊÔÚ›·˜ ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı›” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ΔÛ·ÎÓ¿Î˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™Ù¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙËÚÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓÙÚˆ‰ÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·. √È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, Ì fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·˝Ô˘ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤ıÂÛ ˆ˜ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù·, Ì ٷ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ÁˆfiÓˆÓ ÂÎÙÈÌËÙÒÓ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. øÛÙfiÛÔ, ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‰ÂÓÙÚˆ‰ÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·

√È ÙÈ̤˜

¯Ú‹Ì·Ù·. “™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓË̤ڈÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔÓ ∂§°∞” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜ “Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘-

Ù¤Ú·. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ‰ÂÓÙÚˆ‰ÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ì·ÛÙ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¤ÍÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎÂ

ªÂ›ˆÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÂÔ¯‹˜ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Î·Ú›·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi 0,50 ̤¯ÚÈ Î·È 1,50 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÛÈÔ‡ ÊÚ¿Ô˘Ï· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ

0,60 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·Á·ÓÔ‡ ÛÙÔ 1,50 ¢ÚÒ. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÂÔ¯‹˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÎÂÚ¿ÛÈ·, Ù· ÎÔÚfiÌËÏ·, Ù· ‚ÂÚ›ÎÔη Î·È Ù· ÚÔ‰¿ÎÈÓ·, ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹, Ë ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ê¤ÙÔ˜ Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. “∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. °È¿Ó. ¢È·ÓÂÏÏ¿Î˘ “Ï‹ÙÙÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ Ó· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË. √È ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ª›· ÂÈϤÔÓ ·ÈÙ›· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ıÚfi˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ÓÙfiÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ϤÔÓ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Î·Ú›·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ù·‚ÏËı› ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¢È·ÓÂÏÏ¿Î˘.

∞fi ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ,Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ·Ú¿ÓÔÌË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞¡Δπ¶∞ƒ∞£∂™∏ ͤÛ·Û ÛÙÔ

¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙË Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. £. ªÚ›˙Ë Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Û ¤ÎÙ·ÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ·fi ˙ËÌȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. øÛÙfiÛÔ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÓÔÌË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘, Ì ٷ Ì¿˙· Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞) ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, fiˆ˜ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ

·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û ¤ÎÙ·ÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ˙ËÌȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ·Ú¿ÓÔÌË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ “·ÏÏ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Û ¤ÎÙ·ÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, η̛· ÂÎÛηʋ, η̛· ÂȯˆÌ¿ÙˆÛË. √È ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ‚¿ÛË” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. £. ªÚ›˙˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Û ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ·Ú¿ÓÔÌË

‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘, Ì ٷ Ì¿˙· Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∫·Ù·ÁÁ›ϷÌ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ªÚ›˙˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÂÓÙ·Á̤-

ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞) ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, fiˆ˜ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, fiˆ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È Ì˯·ÓÈÎfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÚÔ¯ˆÚ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÔ˘Û›Ԣ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È ÎÙÈÚ›ˆÓ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ʷΤÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 850.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ¯ÏˆÚȈÙÒÓ ÛÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ‰ËÌfiÙ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ËÁ‹ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ “ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ” . μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

“μÔÁοÂÈ” Ë ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ Δ∏¡ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ˙ËÙ› Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. “°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ “ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. Ÿˆ˜ Û·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ‰˘ÛÚÔÛ¤Ï·ÛÙË ·ÎfiÌË Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·fiÙÔÌˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÂÌÚfi˜ ·fi ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÙÔ μÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ™Ù·ıÌfi. Ÿˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÔ‰Ô‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÛÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ‰¤ÎÙ˜ ·Ú·fiÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ÔÁΈ‰ÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÔÈÎÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ¶ÚÔηÏÂ›Ù·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ¿ÓÙ· ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∑ËÙԇ̠ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜.


M·ÁÓËÛ›· 20 ¶ÚfiÛÙÈÌ· 50-500 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ηÓ›˙ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ‰ÂÓ ı· ‚Ï¿ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘Á›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔÈ “Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó” Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ÂÓ ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›·˜, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 50 Î·È 500 ¢ÚÒ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Û fiϘ Ù˘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ √Δ∞ ∞’ ‚·ıÌÔ‡. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 50 ¤ˆ˜ 500 ¢ÚÒ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÎÏ¿‰Ô˘, ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‚·ıÌÔ‡, fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ fiÙÈ Ë ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÒÎÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¤· (˘·ÏÏËÏÈÎfi ÎÒ‰Èη, ÎÒ‰Èη ηٿÛÙ·Û˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÎÏ). ∂ÊÂÍ‹˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉÔı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, ÒÛÙ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” . ™ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡ÈÎ. ¡Ù›ÙÔÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ı· ··ÁÔÚ¢Ù› ÚËÙ¿. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÚfiÛÙÈÌ·”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

«∞·Ï›ÊÙËΠ·fi ÙÔ Ó/Û ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ» ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

«Ÿ¯È» Û ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ

ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÔÌfiʈӷ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘ ÙÔ ˘fi ηٿıÂÛË Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. “™‡ÛÛˆÌË Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™Ô‡Ú˘ ı· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛıÂÓ·Ú¿ Î·È Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÛÙȘ ¡Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ °. ™Ô‡ÚÏ·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ, ηıÒ˜ ··Ï›ÊıËΠ·fi ÙÔ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·Ú›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ·fi Ù· ¡.¶.π.¢. ‹ ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

™ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ù˘ 9˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2009, ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ “√ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ -μfiÏÔ˜ 2013 Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ”, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‹ Ë Û‡ÛÙ·ÛË Â’ ·˘ÙÒÓ ÂÌÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, Â›Ó·È Â˘ı¤ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘, ηıfiÛÔÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ηٷÛÙ› ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ı· ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 17 ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÛÎÔfi ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈÌË ÂÚ›ÙˆÛË Î‹Ú˘Í‹˜ Ù˘, ηıfiÛÔÓ Ì ٷ ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ȉȈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜”, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™‡ÛÛˆÌË Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™Ô‡Ú˘ ı· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛıÂÓ·Ú¿ Î·È Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ ÛÙË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31 ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ۯ‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÛÙȘ ¡‹Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË È‰Èˆ-

ÙÈÎÒÓ Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ”. ∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘ Î. ¶·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”. H ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™Ô‡Ú˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜, ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ™Ô‡ÚÏ· “∞·Ï›ÊıËΠ·fi ÙÔ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·Ú›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ·fi Ù· ¡.¶.π.¢. ‹ ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·” . ∞˘Ùfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ë-

ÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ °. ™Ô‡ÚÏ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “πηÓÔÔÈÂ›Ù·È ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ· ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ¡Ë˜ fiÔ˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ARISTO DEVELOPERS ∞∂ . ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, fiÙ·Ó ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔÓ Î. ™Ô‡ÚÏ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ¤ıÂÛ·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ·˘Ù‹ ‰È¿Ù·ÍË Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·¿ÏÂÈ„‹ ÙÔ˘, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ¤Î·Ó Ì ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË. ŒÙÛÈ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ô˘ ‰›‰ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÙȘ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ‰È· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, fiÙÈ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏϘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ 31 ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ (·¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘) ‰Â ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ Û ·˘Ù‹.∂Ô̤ӈ˜ ‰Â Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘

ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” .

ŒÓÙ·ÛË Î·È ‰È·ÎÔ‹ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™Ô‡Ú˘, ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠfiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ¿ÙÔÌ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ “∫›ÓËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ™Ô‡Ú˘”, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ˘fi „‹ÊÈÛË Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ, Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰È·ÎfiËΠÁÈ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜. ŸÙ·Ó Í·Ó¿Ú¯ÈÛ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÓÙ·ÛË Ì Ôϛ٘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ, “·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË”. ΔÂÏÈο, Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰È·ÎfiËΠÔÚÈÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘.

∞ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ

£ÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·

ª›· Ó¤· Á˘Ó·›Î·, 30 ÂÙÒÓ, ¯·ÚÔ·Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÂÈÚ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜, ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ∏ Á˘Ó·›Î·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ›¯Â ÏÔÁÔÌ·¯‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi ·fi ‡„Ô˜ ÔÎÙÒ ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ì›· ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ¯ı˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ë 30¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú·ÁˆÁfi˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÏÔÁÔÌ·¯›· Ì ÙÔÓ ËÏÈΛ·˜ 37 ÂÙÒÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ¶‹Ú ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ù˘ Î·È ¤Î·Ó ̛· ‚fiÏÙ·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓˆı› ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·˘Á¿. ∂¤ÛÙÚ„ fï˜ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ‹‰ËÍ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÎÙ‡ËÛ ÛÙËÓ Ù¤ÓÙ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ó·ÎfiËΠοˆ˜ Ë Ù·¯‡ÙËÙ·. ∏ Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ‹Ù·Ó ‰‡Ô Ó·ڿ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· οıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ΔËÓ ÛÎËÓ‹ ÂÚȤÁÚ·„·Ó Î·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Δ. ∫.

¶¤ÓÙ ıÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÎÔÒÓ Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÔÈÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ¶ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì·: ∞Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 15Ë πÔ˘Ï›Ô˘. ¢Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·: ∞Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ 16Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 31Ë πÔ˘Ï›Ô˘. ΔÚ›ÙÔ ÙÌ‹Ì·: ∞Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 15Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Δ¤Ù·ÚÙÔ ÙÌ‹Ì·: ∞Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ 16Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 31Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¶¤ÌÙÔ ÙÌ‹Ì·: ∞Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 15Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ıÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂΉ›Î·Û˘ ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ (Ù·ÎÙÈÎÒÓ). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ: 8 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, 22 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË. √È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ı· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. ΔÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ: 10 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË. √È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ı· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÔÈ Ë̤Ú˜ ÂΉ›Î·Û˘ ›ӷÈ: Δ˘ Δ·ÎÙÈ΋˜ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜, ∂ÎÔ˘Û›·˜ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜, Δ·ÎÙÈ΋˜ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜, ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¢È·ÙÚÔÊÒÓ, ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ù›ÙψÓ, ªÈÛıˆÙÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÂΉ›Î·ÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜: 2 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, 16 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË.


¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009

ƒÂ¿Ï: Δ· ‰›ÓÂÈ fiÏ· ÁÈ· ∫Ú. ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÂÏ. 28

¶∞∂ ¡›ÎË: ¶ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ “¡·È” ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·ÛÂÏ. 25

°π∞

Δ∏ ∞¶√∫Δ∏™∏ √∫Δø ¶√¢√™º∞πƒπ™Δø¡ ∫π¡∂πΔ∞π √

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

§Â›Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ ·˙Ï ¶ÚÔ˜ “‰È·˙‡ÁÈÔ” Ô‰Â‡Ô˘Ó ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ ÛÂÏ. 26

∂ȉ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 22

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ϤÔÓ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˙Ï. √‡Ù ¯ı˜ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ÂͤÏÈÍË ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÔÎÙÒ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¤ÍÈ Â›Ó·È ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÂÈı˘Ì› Ë ÔÌ¿‰· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÈÛ¿ÍÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û οı ı¤ÛË Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ •¿ÓıË Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜ Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ™ˆÙ‹Ú¯Ô (ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ), °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î· (¤·È˙ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi). ∂›Û˘, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô £¤Ì˘ °Ô˘ÛÔ‡Ï˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ). °È· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¶¤ÙÚÔ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, μ·Û›ÏË §ÈfiÏÈÔ, ™Ù¤ÏÈÔ ∞Ó‰Ú›ÎÔ (ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ·fi ÙÔÓ ∞‹ÙÙËÙÔ ™¿ÙˆÓ), ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·ÙÛÈο, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” . ∂›Û˘, ˆ˜ ÛÙfiÂÚ ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Ô ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜, fiˆ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ √º∏, ·Ó Î·È Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜ (·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê), °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ‚¿Î˘ (·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ̤ÛÔ˜), Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¿ÏÏˆÓ ¤ÓÙ ¯·Ê. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÁÎÈÔ‡Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ, fï˜ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜

ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ∫·ÁÎÈÔ‡Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÓ˜ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ (ı· ·ÔÎÙËı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘) Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ϤÔÓ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔÚÈ‚¿Ï ¡ÙÔÚ›‚· ·fi ÙËÓ •¿ÓıË, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (‚Ϥ °È·ÓfiÙÛÎÔ) ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¯ı˜ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ̤ÛÔÈ. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÈÔ ™ÙÂÊ·Ó¿ÙÔ “Ó·˘·Á›” Î·È Ô ·›ÎÙ˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η”. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÷‚Ȥ √Ú¿ÛÈÔ √˘Ì›ÓÙ˜ Ù˘ √Ï ªfiȘ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó· ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ Δ˙›ÌÈ ΔÛ¿Ó· ·fi ÙËÓ Ô˘ÁÁÚÈ΋ ¡ÙÈÔÛÁÎÈfiÚ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜ ·fi ÙÔÓ πˆÓÈÎfi. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ô §¿ÌÚÔ˜ ÷ÓÈÒÙ˘ Î·È Ô Ó·Úfi˜ ÕÚ˘ ªÈ¯¿Ï˘. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· £·Ó¿Û˘ ΔÛ›Áη˜. √ 27¯ÚÔÓÔ˜

ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜. ∏ ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ˆÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ôχ ηϋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË, Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ÂÈı˘Ì› ‰È·Î·Ò˜ ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤·È˙ ÛÙËÓ ∞ÚÌ›ÓÈ· ª›ÏÂÊÂÏÓÙ), ˆÛÙfiÛÔ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·.“º˘ÛÈο Î·È Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ô Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi˜, ÙfiÛÔ ÁÈ·Ù› ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, fiÛÔ Î·È ÂÂȉ‹ ı¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ fï˜ η̛· Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ·fi οÔÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ¢È·‚¿˙ˆ ÎÈ ÂÁÒ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ô Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ì ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· οÔÈ· ÎÚÔ‡ÛË. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ΤډÈÛ· ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ¤·ÈÍ· Û ˆÚ·›· Á‹‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËη fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ·. ΔÒÚ· ‰È„¿ˆ Ó· ·›Íˆ Ì¿Ï·”. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ‰‡Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ. √ ¤Ó·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ Δ·Î›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ºˆÎÈÎfi. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ™˘Ìˆӛ‰Ë (¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ), ÂÓÒ “‚ϤÂÈ” Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô˘ÏÔÁ¿ÓË, ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘ ÔÚÙȤÚÔ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi.


22

¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ 56Ô˘ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ ∞¡√π°∂π Û‹ÌÂÚ· (20.30), Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÛÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, Ë “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ 56Ô˘ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 12-14 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ 7Ô ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¤ÓÙ ÂȉÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ. ∏ ÚÒÙË ÂȉÈ΋ ÙÔ˘ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ Â›Ó·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ “÷ڂ¿ÙÈ” (ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 08:48), ÂÓÒ Ë “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· ¤ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (14:30), ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ “ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ 2” . ™ÙÔ 55Ô ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó 47 ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ù· ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙȘ 16 ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 349,99 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ™ÙÔ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 11 ÂÏÏËÓÈο Î·È 36 ͤӷ ÏËÚÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· “ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù·” ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §ÂÌ, ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÛÙË ™·Ú‰ËÓ›· (Û.Û. ÚÈÓ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÂÙÚÔ‡Û ¤ÓÙ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜), ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ “‰ÈˆÎÙÒÓ” ÙÔ˘. ¶Ôχ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂʤÙÔ˜ Î·È Ô ª›ÎÔ ÃÈÚ‚fiÓÂÓ (ºÔÚÓÙ), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ºÈÓÏ·Ó‰fi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ™ÈÙÚÔ¤Ó, Ô πÛ·Ófi˜ ¡Ù¿ÓÈ ™fiÚÓÙÔ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ C4. √È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ƒ¿ÏÈ (WRC), ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

μ·ıÌÔÏÔÁ›· Ô‰ËÁÒÓ 1. ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §ÂÌ (°·ÏÏ›·) 55 2. ª›ÎÔ ÃÈÚ‚fiÓÂÓ (ºÈÓÏ·Ó‰›·) 38 3. ¡Ù¿ÓÈ ™fiÚÓÙÔ (πÛ·Ó›·) 31 4. äÓÈÓÁÎ ™fiÏÌÂÚÁÎ (¡ÔÚ‚ËÁ›·) 21 5. ¶¤ÙÂÚ ™fiÏÌÂÚÁÎ (¡ÔÚ‚ËÁ›·) 20 6. °È¿ÚÈ-ª¿ÙÈ §¿Ù‚·Ï· (ºÈÓÏ·Ó‰›·) 19 7. ª¿ıÈÔ˘ °Ô˘›ÏÛÔÓ (μÚÂÙ·Ó›·) 15 8. ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ μÈÁÈ¿ÁÎÚ· (∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹) 9 9. ª·ÓÙ˜ ŒÛÙÌÂÚÁÎ (¡ÔÚ‚ËÁ›·) 5 10. ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó √˙Ȥ (°·ÏÏ›·) 5 11. ∫ÚȘ ÕÙÎÈÓÛÔÓ (∞˘ÛÙÚ·Ï›·) 4 12. ∂‚ÁΤÓÈ ¡Ô‚›ÎÔÊ (ƒˆÛ›·) 4 13. ∫fiÓÚ·ÓÙ ƒ¿Ô˘ÙÂÓÌ·¯ (∑ÈÌ¿ÌÔ˘Â) 3 14. ÷ϛÓÙ ∞Ï ∫·Û›ÌÈ (∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·) 3 15. √‡ÚÌÔ Õ·‚· (∂ÛıÔÓ›·) 1 16. ¡·Û¤Ú ∞Ï-∞ÙÈÁÈ¿¯ (∫·Ù¿Ú) 1

μ·ıÌÔÏÔÁ›· ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ 1. ™ÈÙÚÔ¤Ó Total WRT 90 2. ºÔÚÓÙ 61 3. Stobart ºÔÚÓÙ 44 4. ™ÈÙÚÔ¤Ó Junior Rally Team 19 5. Munchi’s ºÔÚÓÙ 12

ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 11 ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ŒÙÛÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÈ· Î·È ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. ™ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ μ. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È £. ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘ ÚÔÛÂÏ‹ÊıË ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Ô ∏. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÚ›Ô‰Ô. £· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì·” . Δ¤ÏÔ˜, Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘, Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ŸÏÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ Û˘ÛÂÈÚÒıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙË Ó¤· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·›˙ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£. ª¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ ¤Ú˘ÛÈ, fiÛÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË, ·›˙ÔÓÙ·˜ ı·̷ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Â›ıÂÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ë ÈÎÚ›· Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∫·È ·Ó ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ʤÙÔ˜ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ı· “Îfi„ÂÈ ÙÔ Ó‹Ì·” Î·È ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ™ÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ¤‰ÂȯÓ ·¯Ù‡ËÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ 11 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ‰Â‡ÙÂÚË Ù˘ ηٿٷ͢ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. “™ÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ·Ó” ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ¤¯·Û·Ó ...Ù˙¿Ì· ÔÏÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·. ∫·È ‚¤‚·È· fiÙ·Ó Ù˘ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÚÔÛ¤Ú·Û ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤‰ÂÈÍ ӷ ÌËÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÚÔ‹, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÔÎÙÒ fiÓÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÓÙÈÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ·˘Ùfi Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ó· ÊÔÚÙÛ¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÈ·

Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ë Î·Ï‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ¤¯ÂÈ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. £· ·Ó·Ï˘ı› Ë ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ù· fiÔÈ· Ï¿ıË ¤ÁÈÓ·Ó, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÚfiÛˆ·, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ™Ù¿ı˘ ¢·ÁÚ¤˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜: “ªÂÙ¿ ·fi 11 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ı¤Ûˆ ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·” ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· ı· ÌÂÙ·ÙÂı› ηٿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ·.

ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 11Ë ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋, ı¤ÛË Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÌÈ· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ·˘Ù‹ ÔÏÏ¿ Ó¤· ·È‰È¿ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∞˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜. ∂ÈϤÔÓ Î·Ï‹ ÔÚ›· ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ¤Î·ÓÂ Ë ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ (‹Ú ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË), ÂÓÒ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ·-

Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ. ∂›Û˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ë ÔÔ›· ›¯Â ·ÍÈfiÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›· ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ó· ÔÚ¢Ù› Ì ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô μ·Û›Ï˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·Ìfi Ú·˜, ÌÈ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ıËΠ·Ôχو˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ. ∞ÏÏ·Á‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∏Ï›· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÛÙÔ. “∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ô ª·-

ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·È‰È¿ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÓÂ Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ „ËÏ¿” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ °È¿ÓÓ˘ 淯ԇϷ˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ŒÙÛÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÂÚ›Ô˘ 10 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÂΛ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÈÛ¿ÚÈıÌÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂›Û˘ Ë Î·Ï‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ Á˘Ó·ÈΛ· Ì·˜ ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË

∏ ∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¶∞√∫ ı· ‰ÒÛÂÈ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÁÂÓÓËı¤ÓÙˆÓ 1995-96. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÌÈ· Î·È ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Á‹Â‰Ô Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¡›ÎÔ˜ ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ ÕÚ˘ °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˜. √È ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6973557023, 6947812500 Î·È 6948275503.

ºÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ‰›ÓÂÈ Ô ∂ÚÌ‹˜ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ ηٿ ËÏÈΛ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞∂§, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ∂ÚÌ‹˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶∞√ §Ô˘ÙڷΛԢ.

∞ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ∞∫√ª∏ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∑Ï¿ÓÙ·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ‹ÚıÂ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. ¶Ï¤ÔÓ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™·ÌÔ˘¤Ï ∂Ùfi Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. √ ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ “∫·Ì ¡fiÔ˘” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “El Mundo Deportivo” , ÔÈ ªÈÏ·Ó¤˙ÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÊÔÚ. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ª¿ÛÈÌÔ ªÔÚ¿ÙÈ (Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ) ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∑Ô¿Ó §·fiÚÙ· (Úfi‰ÚÔ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·) ÙÔÓ ∂Ùfi Î·È 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fï˜ Ë Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â‹Ïı Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·. √ πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÂÏÂ˘Ù·›· fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÂÂȉ‹ ı· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∂Ùfi ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ı¤ÏÂÈ ÔÈ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Ù· 65 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·.


¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009

ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ “¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™” , ∫√§∂°π√À ¡π∫∏™, ∞∫∞¢∏ªπ∞™ ∞π™ø¡π∞™, ª∞°¡∏™π∞∫√À ∫∞π ∞ ƒ∏ ª∂§.

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·›‰ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ªËÙÚfiÔÏË Î·È ∞√¡∞ª ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 1Ô ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·›‰ˆÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘.

ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 5x5 Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 13 Î·È 14 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞.™. “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ. ™ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞√¡∞ª ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜, ¤ÁÈÓÂ Ô Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ “¢ËÌËÙÚÈ¿˜ π” , ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, ÂÓÒ ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ë “¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ππ” , ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë

™ÙÔ 1Ô ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ “¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜” (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘) ∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ οı ÔÌ›ÏÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È fiÔÈ· ı· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ı· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi, ÂÓÒ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 3-4 ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi. ∫¿ı ·È¯Ó›‰È ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 40 ÏÂÙ¿ (‰‡Ô ËÌ›¯ÚÔÓ· ÙˆÓ 20’ ¤Î·ÛÙÔ), ÂÓÒ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó “¤ÍÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¤ÍÈ” . ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞.™. ¢ËÌË-

ÙÚÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 10 Ì, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÙÂϤÛÂÈ ·ÁÈ·ÛÌfi. ∏ “·˘Ï·›·” Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 14/6 Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 20:00. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ FIFA Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™¢¶£ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞fi-

ÛÙÔÏÔ˘ ∫·Ó·‚Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ™¢¶£, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·, ÂÓÒ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ‰È·ÈÙËÙ¤˜-̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙÔÓ ™¢¶£ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÙÈfiÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿:

™¿‚‚·ÙÔ 13/6 09:00-10:00: ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ π-ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ 10:00: ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ 10:30-11:30: ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ππ-¡›ÎË μfiÏÔ˘ 19:00-20:00: ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 20:00-21:00: ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ∫˘Úȷ΋ 14/6 10:00-11:00: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ π 11:00-12:00: ∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ππ 19:00-20:00: ÌÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ 20:00-21:00: ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞ÔÓÔ̤˜-ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÚÈÒÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ·Ó·¯ˆÚ› ÛÙȘ 18/6 ÁÈ· ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Ë ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· ÎÔχ̂ËÛ˘ ·›‰ˆÓ (93-94) Î·È ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ (95-96) ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ COMEN (·ÁÒÓ˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ). ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ë ª·Ú›· ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ∫ÒÛÙ· ∞¸Ê·ÓÙ‹ Î·È ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙË fiÏË Ì·˜.

ª

°Ú¿ÊÂÈ Ô §∂ÀΔ∂ƒ∏™ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª√™ ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ °·ÏÏ›·˜ - πÛ·Ó›·˜ Ô˘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁˆ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ıÒ˜ Â›Û˘ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ë ™ÂÚ‚›·, Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ηıÒ˜ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ∞ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ·È‰È¿... * ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂È-

ÙÚÔ‹ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13/6 ÛÙȘ 10.00. ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ∂∞∫. * ΔËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î·È ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ∞˜ Ù˘ ¢¯Ëıԇ̠ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. 줂·È·, ÌÔÚ› Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ··ÈÙÔ‡Ó Ó¤· Ì˘·Ï¿ Î·È Ôχ ηϋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ fï˜ Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÌ‹Ì·Ù·; ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ô ∞√¢¡π. * ¶ÔÏϤ˜ ÊıÔÚ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ¿ÚÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·. ªÔÚ› ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÏÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ʇϷ͢, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿„ÔÁ· . √ÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‹Ù·Ó Ôχ ηϤ˜ Î·È Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÚÔÛÂÁ̤ÓË ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÏÈÁÔÛÙÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ηÎÔÏÔÁÔ‡ÌÂ. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û οÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˙Ë-

ÙÔ‡Ó ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚Ú¤ıËΠ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ÊıÔÚ¤˜ ÛÙ· ÓÙÔ˘˜, Ë Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÎÚÂÌ·ÛÙÚÒÓ, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÛÂÛÔ˘¿Ú, ·ÎfiÌË Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Û fiÚÙ˜ ÛÙȘ ηÌ›Ó˜ ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË ·È‰Â›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ, ·Ú¿ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ʇϷ͢ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. ªÔÚ› Ë ÂÊ˂›· Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌfiÓÈÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜. H ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ˘, ÙÔ˘ ‰Â ‚·ÚȤ۷È, ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘, ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÌÈÏ¿˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ·È‰› ÌÔ˘, ÙÔ˘ ÔÈÔ˜ Â›Û·È ÂÛ‡ Ô˘ ı· ÙÔ ÙÈ̈ڋÛÂȘ, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, ÛÙË ÓÔ˘ıÂÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÙÈ̈ڛ· ·Ó ¯ÚÂÈ·Ûı›. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÚÒÙÔÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È Ó· ÂÈÙËÚÂ›Ù·È Ô ¯ÒÚÔ˜. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÂÈı·Ú¯›· ηÈ

23

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚ ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË °È· 9Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ʤÙÔ˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ beach volley ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∫ÔÚÒ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ ∞ıÏËÙÈÎÔ› √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞√¡∞ª) Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÈÛÙ‹Ì˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ (Δ∂º∞∞) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 27 Î·È 28 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÎÂÙÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 9Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ beach volley ªËÏÂÒÓ, ı· Â›Ó·È ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÌÂÈÎÙfi. ™ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ı· ·ÔÓÂÌËı› ·ÂÏÏÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ηٿٷ͢ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. ∂›Û˘, fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È ‰ÈÏÒÌ·Ù·. °È· ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÙËϤʈӷ: 6936-260660 Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °ÈÔ‚¿ÓË Î·È 24230-23000 Î. ¶¤ÙÚÔ ª¤ÏÔ-¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi 09:00-14:00 (∫∂¶ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ).

ªπ§∞¡

ª·ÏÓÙ›ÓÈ: √˘ÙÔ›· Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ∫·Î¿ ∞ȯÌËÚfi˜ ‹Ù·Ó Ô ¶¿ÔÏÔ

ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ (Ó· ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Ó· ÍÂÓÙ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ· Î.·.) √È ŒÊÔÚÔÈ, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÓÔ˘ıÂÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿

Î·È Ó· ÂȂϤÔ˘Ó Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ...

* √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ › Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

ª·ÏÓÙ›ÓÈ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ª›Ï·Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫·Î¿ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. √ 41¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ-Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜-ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ıˆÚ› ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘ ·Ô‰˘Ó·ÌÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο. “√ ∫·Î¿ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ª›Ï·Ó. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â Î·Ó Ë ÛΤ„Ë ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÎÔÈÙ¿˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ı¤ÙÂȘ Î·È ÂÊÈÎÙÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∫·È ÙÔ Ó· Ϙ ˆ˜ ı¤ÏÂȘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ Champions League ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ∫·Î¿ Â›Ó·È Ô˘ÙÔÈÎfi” , ›Â Ô ª·ÏÓÙ›ÓÈ. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ, ÙfiÓÈÛÂ: “√ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Â›Ó·È ¤Ó· Ú›ÛÎÔ, ·ÏÏ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó¤Ô ·›Ì· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ı¿ÚÚÔ˜” .


24

¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009

∞∂∫

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ∫·Ú¿ÌÂÏ· Δ∏¡ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞∂∫. √ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ “ŒÓˆÛË” ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫. “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ fiˆ˜ Ë ∞∂∫. √È ÚÔÛˆÈÎÔ› ÌÔ˘ ÛÙfi¯ÔÈ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· ÛÙÔ Europa League. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∫·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ fiÛÔ Ôχ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Â›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Û ·˘Ù‹Ó” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ ™ÔÚÂÓÙ›ÓÔ Â›Ó·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi Δ‡Ô, Ë ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Δ˙¤ÓÔ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ƒÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÂÌÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ. “∂Ï›˙ˆ Ô ƒÔ˘Ì›ÓÈÔ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ‰‡Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ˙¤ÓÔ·, ∂ÓÚ›ÎÔ ¶ÚÂÙÛÈfi˙È, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ô ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ô ¿ÛÔ˜ Ù˘ ∞∂∫, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∫Ȥ‚Ô. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ μÂÚfiÓ· ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Ô„ÈfiÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·ˆÏ‹ÛÂÈ. ∞Ó Ë Δ˙¤ÓÔ· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ™ÔÚÂÓÙ›ÓÔ, ÙfiÙ ı· ·ÓÙ·ÌÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙÂ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫, ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ.

∏ƒ∞∫§∏™

À¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¶ÈÏfiÙÔ ™Δ√¡ ∏Ú·ÎÏ‹ ·Ó‹ÎÂÈ ·fi ¯ı˜ Ô ¡Ô‡ÓÔ ΔfiÚ˜ ¶ÈÏfiÙÔ. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›ˆÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙËÓ ª›ÎÚ·, Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Î·È ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ “°ËÚ·Èfi” Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞牤ÌÈη (Û.Û. ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂ˙fiÓ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú¯ËÁfi˜), ÃÔÛ¤ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ™ÈÌfi˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ¢ÂÓ ı¤ÏËÛÂ, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈο. ¶ÚÔıÂÛÌ›·, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó ÁÈ· ‰ÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤˜ √ÂÚ. √ ∂ÛıÔÓfi˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 48ˆÚÔ ¤ıÂÛ fiÚÔ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¯Èο Ë Û˘Ìʈӛ· ‹Ù·Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Î·È ·Í›ˆÛÂ Î·È ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÙÚ·¤˙˘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂÙ›·. ∂ÊfiÛÔÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

∞ƒ¡∏Δπ∫∞ ∞¶∞¡Δ∏™∞¡ √π π™¶∞¡√π ™Δ∏¡ ¶ƒ√Δ∞™∏ Δ√À ¶∞√ °π∞ ¢∞¡∂π™ª√ Δ√À ¶∞π∫Δ∏

“Ÿ¯È” Ù˘ ƒÂ¿Ï ÁÈ· ¡ÙÚ¤ÓÙ ÚÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒfiÈÛÙÔÓ ¡ÙÚ¤ÓÙ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î-¯·Ê ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÌ¿‰ˆÓ fiˆ˜ Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È Ë ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹.

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙÚ¤ÓÙÂ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Â·Ê¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ıÂÛ·Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ∞˘Ù‹ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚ¿ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ˘fi ·Ú·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ¤˜ πÛ·Ó›·˜, fiˆ˜ ÔÈ ª¤ÙÛÂÏÓÙÂÚ, ™·‚ÈfiÏ· Î·È Ã¿ÈÓÙÛÂ.

ª¿¯Ë ÁÈ· √ÏÈ‚¤ÈÚ· √ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ¿‰ÂÈ· Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒÈοÚÓÙÔ √ÏÈ‚¤ÈÚ· ·fi ÙËÓ ª¤ÙȘ, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÛfi Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 50% ÙˆÓ

‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÊÔÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ‹ÌÈÛ˘ (50%) ÛÙË ™·Ú·ÁfiÛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÈ· ›‰ËÛË Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¤ÌÌÂÛ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ·ÊÔ‡ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” , ª¿ÛÈÌÔ ªÔÚ¿ÙÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ô ÃÔ‡ÏÈÔ ∫ÚÔ˘˙, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” , ı· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ πÙ·Ï›·˜. “√ ∫ÚÔ˘˙ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÔÏϤ˜ χÛÂȘ. ¶·›ÎÙ˜ Û·Ó ÎÈ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›

ÎÈ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Ó· ‚ÚÂÈ ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜” , ›Â Ô ªÔÚ¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÊÔÚ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙÔÓ ∫ÚÔ˘˙ Ó· ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ” , ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ϤÔÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ... H ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫· ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¤¯ÂÈ “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ·ÈÙ›· Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ªÂÓʛη, Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜ ˙ËÙ¿ÂÈ 300.000 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “Record” , ÔÈ “·ÂÙÔ›” ı¤ÏÔ˘Ó 3 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚÔ ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, ÒÛÙ ·˘Ùfi˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÚÔÛʤÚÔ˘Ó 2,7 ÂÎ. ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

√∫Δø ∏ª∂ƒ∂™ ¶ƒπ¡ Δ∏¡ ∂¡∞ƒ•∏ Δ∏™ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À

¶ÔÏÏ¿ Ù· ·ÓÔȯٿ ̤و· ÎÙÒ Ë̤Ú˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ “̤و·” ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Ï‹Ú˘ Î·È ¤ÙÔÈÌË Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∑·Ô˘¿ÓÙ ∑·˚Ú› Î·È √‡ÚÎÔ ¶¿ÚÓÙÔ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔÛı‹Î˜. ∏ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔÈÌÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, Â›Ó·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ÛÙfi¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ›, ϤÁÂÙ·È... ÿ‚ÈÙÛ· ¡ÙÚ·ÁÎÔ˘Ù›ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ. ∂› Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙ› 1,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÛʤÚÂÈ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÎÂÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÂÚÈϤÎÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, ·Ó·Áη›Ô Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. √ ¡ÙÈfiÁÔ Î·È Ô ª‹-

Î·È Ó· ÙÔÓ Â·ÓÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·, ·ÏÏ¿ οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ì ¤Ó· ÔÛfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ¿ÛÔ.

¶ÚÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛË Ô §ÂÓÙ¤ÛÌ·;

ÙÚÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ì›· ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘. √ ªÔÌfi Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ªÂÛ›ÎÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË ÛÂ˙fiÓ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÊÔÚ ¤¯Ô˘Ó “·ÁÒÛÂÈ” ÙËÓ ˘fiıÂÛË. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È 8-10 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ·ÏÏ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ¿Óˆ ·fi Ù· 3-4. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ª·Ù ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú, fiÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ù· ÙÂÚÙ›È· Ù˘ ªÏ¿ÎÌÂÚÓ. √È “Úfi‚ÂÚ˜” ˙Ë-

ÙÔ‡Ó 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ·ÁÁÏÈο ªª∂ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·˙¿ÚÈ· ·Ó ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ƒfiΠ™¿ÓÙ· ∫ÚÔ˘˙ Î·È ª¤ÓÈ ª·Î∫¿ÚıÈ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ (fi¯È ¿Óˆ ·fi 2,5-3 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÂÓÒ ÙÔ ÂÈΛÌÂÓÔ Ì¿ÛÈÌÔ Ù˘ °Ô˘Ï‚˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ·ÏÏ¿ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó §ÂÓÙ¤ÛÌ· ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ̤ÛÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ “η›ÁÂÙ·È” Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË, ÂȉÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ó· ˆÏËı›. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ™ÙÔÏÙ›‰Ë Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ‹ ı· ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ÚÔÛı‹ÎË (Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿). ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÏÏ¿... ·ÓÔȯٿ ̤و· ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ °·ÏÏ›· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÓÙ›Ï ƒ·Ì› ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. √ Ó·Úfi˜ °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ªª∂ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.

¶∞√∫

ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë Ï›ÛÙ· ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë 6Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ªÚÔ‡ÓÔ ΔÛÈÚ›ÏÔ. √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÎÂÓfi ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙȘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı· οÓÂÈ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ñ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. ¢˘Ô ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô ÛÙ· ¿ÎÚ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ‰ÂÓ ‚È¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √ ∑‹Û˘ μÚ‡˙·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ fiÛ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. £ÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ º¤ÏÈÍ §ÂÁÎÈÛ·ÌfiÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫. 줂·È· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÍÈÒÓÂÈ Ë ∞ÚÛÂÓ·Ï ™·Ú·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ÊÔÚ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ ¶¿ÌÏÔ ∫¤ÓÈÔ, Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘˜ μÚ‡˙· Î·È °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ◊Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ηıÔ‰ËÁÔ‡Û ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ Û ÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. μÚ‡˙·˜ Î·È ∫¤ÓÈÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ. √ ¢ÈΤʷÏÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› ÂÈıÂÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙÂÏÈÎfi ̤ÛÔ Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÈÔ Ó· ηٷı¤ÙÂÈ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÈÎÙÒÓ. ™ÙËÓ Ï›ÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙÔ §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ô˘ Ì ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ¯ˆÚ›˜ Ë ¶∞∂ Ó· ‰··Ó‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, η̛· ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ›ÎÙÔÚ μÈÙfiÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó. √ πÛ·Ófi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË ƒ¿ÛÈÓÁÎ ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú Î¿ÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ·. Δ· 2016 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ¶∞∂ ¶∞√∫ Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

§∞ƒπ™∞

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô ∫ÔÙÛfiÏ˘ ∂¶∂πΔ∞ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ȉȷ›ÙÂÚ· “ÁfiÓÈÌ·” ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ Ô “ʇϷη˜-¿ÁÁÂÏÔ˜” ÙˆÓ ‰ÔηÚÈÒÓ Ù˘ ∞∂§, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫ÔÙÛfiÏË Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó... √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÙȤÚÔ Â›¯Â Â·Ê‹ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶ËÏ·‰¿ÎË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ï›Á˜ ·ÎfiÌË Ì¤Ú˜ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı›. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ¶∞∂, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÎÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ô‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” . ◊‰Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ™¤ÚÙ˙È·Ó ªÏ¿˙ÈÙ˜ ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ô √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ ™ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √˘Ì›Ù ∫·Ú¿Ó, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞∂§ Î·È ÙÔÓ ·›ÎÙË, fï˜ ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ͷÊÓÈο Ë “°·Ï·Ù¿” ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ “ÂÏ¢ı¤Ú·˜” ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ›Ûˆ˜ ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹.


¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009

™Δ√ ¢∏ª√æ∏ºπ™ª∞ °π∞ ∞¶√ƒƒ√º∏™∏ ∞§§∏™ √ª∞¢∞™ μ’ ∂£¡π∫∏™, ™Àªºø¡∞ ª∂ Δ∏¡ ¶∞∂ ¡π∫∏

¶ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ “Ó·È” È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈÎÔ› ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÚÚfiÊËÛË ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ¶∞∂, fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ÙÂÏÈο Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÂÈ ÙÔ “Ó·È” Î·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∂˘ÓÔ˚ο Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ÌËӇ̷ٷ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÚÌ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ÔÌ¿‰· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË, ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË 950 ʛϷıÏÔÈ Î·È Ë ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· Á¤ÚÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ “Ó·È” . Δ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÛÔÛÙ¿ ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Ë „‹ÊÔ˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙË ‰Ô˘Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi Î·È ·˘Ùfi ËÁ¿˙ÂÈ ·fi Ù· ÌËÓ‡-

Ó· ·fi Ù· ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ù˘ “ÎÔÌÌ¿ÙÈ·” ¤¯·ÛÂ Ë ∞∂∫. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Î¢ÔʇϷη˜ (·Ï·›Ì·¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1961-73) ¿Ï„Â, ·ÏÏ¿ ÓÈ΋ıËΠÛÙË “Ì¿¯Ë” Ì ÙËÓ Â¿Ú·ÙÔ ÓfiÛÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ÂÎÏÈÒÓ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1996-1997 ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·.

Œ

£ÚËÓ› Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (¡¤· πˆÓ›·) ÙÔ 1940. •ÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏË, fiÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô ΔÚ‡ÊˆÓ Δ˙·ÓÂÙ‹˜. ΔÔ 1960 ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ∞∂∫, ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù›ÌËÛ ÁÈ· 13 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ›¯Â 339 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 19 Ù¤ÚÌ·Ù·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ “ŒÓˆÛË” ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ªÂ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ú›ıÌËÛ 15 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ʤÙÔ˜ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙˆÓ μÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi ÍÂÓԉԯ›Ô. ŒÌÂÈÓ·Ó fiÏÔÈ ¤ÎÏËÎÙÔÈ, ÂÂȉ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È ÂÓÒ Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜

Ì·Ù· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·fi ÙÒÚ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ “΢·ÓÔχΈӔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜. ∞˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ˘¤Ú Ù˘ ÌÈ·˜ ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¿Ԅ˘ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ‰È·ÎÔ› Ë „ËÊÔÊÔ-

Ú›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Mediatel” , ÂÓÒ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Â›Ù Ì ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ Â›Ù Ì ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (sms) ·fi ÎÈÓËÙfi. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fi ÎÈÓËÙfi Ì sms - °È· Ó· „ËÊ›ÛÂÙ ¡∞π ÛÙ›ÏÙ ¡μ¡∞π ÛÙÔ 19000, Mediatel 1,19ú/sms. - °È· Ó· „ËÊ›ÛÂÙ √Ãπ ÛÙ›ÏÙ ¡μ√Ãπ ÛÙÔ 19000, Mediatel

1,19ú/sms. ∞fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ - °È· Ó· „ËÊ›ÛÂÙ ¡∞π ηϤÛÙ ÛÙÔ 9011 405 205 , Mediatel 1,19ú/ÎÏ‹ÛË. - °È· Ó· „ËÊ›ÛÂÙ √Ãπ ηϤÛÙ ÛÙÔ 9011 405 206, Mediatel 1,19ú/ÎÏ‹ÛË.

¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÃÚfiÓË ŒÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙË ¡›ÎË ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÃÚfiÓË. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ·fi ÙË ¡›ÎË, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢-

ÛË Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÊ·ÛÈÛı›۷- ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ÃÚfiÓË Î·È ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·ÛÙ›˜” . √ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” Ù˘ ¶∞∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÚÎÂÙfi ηÎfi ¤Î·ÓÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙË ¡›ÎË Ì ٷ ¯Ú¤Ë Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ‡ÔÙË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ô Î. ÃÚfiÓ˘ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô Î. ÃÚfiÓ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÙfiÛÔ Â˘·›ÛıËÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ÙËÓ ÒÚ· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ˆ˜ Ì ٤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

ºÈÏÈÎfi ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ì ÙË Ã·ÏΛ‰· ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 18.00 ÔÈ ¶·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ‰‡Ô ËÌ›¯ÚÔÓ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ÏÂÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË.

“ŒÊ˘Á” Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Î¢ÔʇϷη˜

A‚›ˆÛ ¯ı˜ Ô ™Ù. ™Î¢ÔʇϷη˜ (‰ÂÍÈ¿) Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜, ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ “·fi ÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ Ì·˜ ÁÈÔÚÙ‹ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÒÓ Â›Ó·È Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Î¢ÔʇϷη˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜” . ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘Ô‚·ÛÙ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó¤‚ËΠÛÙÔ ¿ÏÎÔ, ¯·ÈÚ¤ÙËÛ fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ú›ÁË Û˘ÁÎÈÓ‹Ûˆ˜, ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ›Ù· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ Ë ∞∂∫ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Á‹‰Ô. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ı· „·Ï› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 13:00 ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞ÓÙÒÓÈÔ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡ (Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Á‹Â-

‰Ô Ù˘ ƒÈ˙Ô‡ÔÏ˘). ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·Ú·Î·Ï› ·ÓÙ› ÁÈ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È º›ÏˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ªÂ ∞Ó·ËÚ›·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÂÎÏÈÒÓ ‹Ù·Ó ·fi Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË, ÛÙËÓ ALPHABAN∫ Î·È ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi 1490-021-010-44030. ™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¶∞√∫ Î·È ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, √º∏, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘, ∞ÈÁ¿Ïˆ, ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜...

√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Î¢ÔʇϷη˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞∂∫. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÙ˙‹˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞∂∫, Ì›ÏËÛ ÛÙÔ sport-fm.gr Î·È Â›¯Â ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· Ó· ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ·›ÎÙË Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ›Â Ô Î. ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÙ˙‹˜: “√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¤·Û¯Â ·fi ηÚΛÓÔ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ˙ˆ‹˜ (Û.Û.: ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007), ·ÏÏ¿ ηٿÊÂÚÂ Î·È ¤˙ËÛ 18 Ì‹Ó˜, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó Ì·¯ËÙ‹˜! ÷ڷÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ìÌ˯·Ó¿ÎÈî, ‹Ú ÙÚ›· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ∞∂∫, ‰‡Ô ∫‡ÂÏÏ· Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ¿‰ÔÍ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ªÚ¿ÓÎÔ ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. £˘Ì¿Ì·È fiÙÈ Â›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ ›¯Â οÓÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ƒÈ˙Ô‡ÔÏ˘ ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1961, ÛÙË Ó›ÎË Ì 8-0 Ù˘ ∞∂∫ Â› ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ, fiÙ·Ó Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙÚÂȘ ·Û›ÛÙ ÛÙ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡ÂÛÙÔÚ›‰Ë ÛÙÔ 40’, 43’ Î·È ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ™Ù·Ì·-

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂ-

£ƒ∏¡∂π ∏ ¶√¢√™º∞πƒπ∫∏ √π∫√°∂¡∂π∞ Δ∏™ ∞∂∫ °π∞ Δ∏¡ ∞¶ø§∂π∞ Δ√À

“ÿıËΠ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·ıÏËÙ‹˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜”

25

ÙÈ¿‰Ë ÛÙÔ 65’. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ˆ Â›Ó·È Ï›ÁÔ... ∂›¯Â οÓÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚ. Œ¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. Œ¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÔÈ ϿΘ Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô °È¤Ó ΔÛ¿ÎÓ·ÓÙÈ (√‡ÁÁÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜), Ì ÙÔÓ ™Î¢ÔʇϷη Ó· Â›Ó·È ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ “ÂÚÁ·Ï›·” ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ‹ÚÂ Ë ∞∂∫. ∂›¯Â οÓÂÈ ÊÔ‚ÂÚfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ªÚ¿Áη, ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›¯Â ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‹ÚÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ë ∞∂∫ Ì ÙË ™¿ÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ªÂÓʛη, ÛÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1966. °È· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÁÈ· ÒÚ˜... ™˘ÁÎÈÓ‹ıËη ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔÓ Â›‰· Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜. ŒÌÂÈÓ·Ó fiÏÔÈ ¤ÎÏËÎÙÔÈ, ÂÂȉ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ, ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Î¢ÔʇϷη˜ ÚÔοÏÂÛ ڛÁË Û˘ÁÎÈÓ‹Ûˆ˜. ŒÎÔ„Â ÙËÓ ›Ù· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ Ë ∞∂∫ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Á‹‰Ô, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ, fiˆ˜ ›Â, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. “ŒÊ˘Á” ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·ıÏËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜” .

fiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 18.00 √ÚÏ¿ÓÙÔ-§.∞. §¤ÈÎÂÚ˜ -ª(3Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ¡μ∞) 24.00 Δ·Ô‡-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -ª- (1Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜) 04.00 √ÚÏ¿ÓÙÔ-§.∞. §¤ÈÎÂÚ˜ -∑(4Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ¡μ∞) ™¶√ƒ+ 21.15 Δ·Ô‡-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (1Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1 18.00 μÚ·˙ÈÏ›·-¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë -ª(¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010) 22.00 μÚ·˙ÈÏ›·-∫›Ó· -∑- (ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‚fiÏÂ˚ ªÔÓÙÚ¤) NOVASPORTS 3 17.30 °ÂÚÌ·Ó›·-¶Ôψӛ· -∑- (ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‚fiÏÂ˚ ªÔÓÙÚ¤) 19.30 πÙ·Ï›·-√ÏÏ·Ó‰›· -∑- (ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‚fiÏÂ˚ ªÔÓÙÚ¤)

¡μ∞

ªÂ›ˆÛ·Ó Û 2-1 ÔÈ ª¿Ù˙ÈÎ √È ª¿Ù˙ÈÎ ¤Û·Û·Ó ÙÔ... Úfi‰È ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙˆÓ §¤ÈÎÂÚ˜ (108-104) Ì›ˆÛ·Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ Û 2-1. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÎÈ Ë ÚÒÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ηıÒ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÛÂÈÚ¿ ÙÂÏÈÎÒÓ, ÙÔ 1995 ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ Ì 4-0 ·fi ÙÔ˘˜ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ ƒfiÎÂÙ˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ›ıËΠÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. √ ªÈη¤Ï ¶ÈÂÙÚÔ‡˜ ¤ÎÏ„ ÙË Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ ∫fiÌÈ ªÚ¿È·ÓÙ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” ÙË Ó›ÎË. √È §¤ÈÎÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· “Á˘Ú›ÛÔ˘Ó” ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ηÙÔ¯‹, Ô˘ ·ÚfiÙÈ ‹Ú·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÈıÂÙÈο ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÛÙÔ¯· ÙÚ›ÔÓÙ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ì ‰›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ªÚ¿È·ÓÙ 0.05’’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ §ÈԇȘ Ô˘ ¢ÛÙfi¯ËÛ ÛÙȘ ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. °È· ÙÔ √ÚÏ¿ÓÙÔ, Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ͯÒÚÈÛÂ Ô ¡ÙÔ˘¿ÈÙ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ Ì 21 fiÓÙÔ˘˜ Î·È 14 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ. √ “™Ô‡ÂÚÌ·Ó” Ù¤ÏÂȈÛ ʿÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ Î·È ¤ÊıÂÈÚ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· 11/16 ‚ÔϤ˜. ¢È„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ fiÓÙˆÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ §ÈԇȘ (21), ÕÏÛÙÔÓ (20), ΔÔ‡ÚÎÔÁÏÔ˘ (18) Î·È ¶ÈÂÙÚÔ‡˜ (18). ∞fi ÙÔ˘˜ §¤ÈÎÂÚ˜ Ô ∫fiÌÈ ªÚ¿È·ÓÙ ¤Ù˘¯Â 31 fiÓÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ԉ›¯ÙËΠ...ÌÔÈÚ·›Ô˜ ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. ™˘ÓÔÏÈο Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Ù·Ó μ·Ó °Î¿ÓÙÈ ÛÔ‡Ù·Ú Ì Ôχ ηϿ ÔÛÔÛÙ¿. ŒÎ·Ó·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÂÎfiÚ ÙÂÏÈÎÒÓ Ì 62% ÂÓÙfi˜ ‰ȿ˜ Î·È 75% ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. “ŸÙ·Ó Ë Ì¿Ï· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ∂›Ó·È Ë Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· È¿ÓÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ª¿Ù˙ÈÎ. “ÿ۷Ì ٷ ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ·Ú·Ù‹Û·ÌÂ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÊÙ¿ ·È¯ÓȉÈÒÓ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Û¤ÓÙÂÚ ÙÔ˘ √ÚÏ¿ÓÙÔ, ¡ÙÔ˘¿ÈÙ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ. “∂›Ó·È ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ∂›Ó·È Ôχ ηϿ ÚÔÔÓË̤ÓË, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Î·Ï¿ Î·È ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∫fiÌÈ ªÚ¿È·ÓÙ. ª∞Δ∑π∫: ΔÔ‡ÚÎÔÁÏÔ˘ 18, §ÈԇȘ 21, Ã¿Ô˘·ÚÓÙ 21, §È 4, ÕÏÛÙÔÓ 20, ¶ÈÂÙÚÔ‡˜ 18, ª·Ù› 4, ¡¤ÏÛÔÓ 2, °ÎfiÚÙ·Ù. §∂´∫∂ƒ™: ∞Ú›˙· 13, °Î·ÛfiÏ 23, ª¿ÈÓÔ˘Ì 4, ªÚ¿È·ÓÙ 31, º›ÛÂÚ 9, ŸÓÙÔÌ 11, º¿ÚÌ·Ú 11, ªÂÓ˙¿, μÔ‡ÁÈ·ÛÈÙ˜, √˘fiÏÙÔÓ 2.


26 ª¶∞™∫∂Δ

ªÂÈÒÓÔÓÙ·È Û 12 ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂√∫ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÈ·Ô‡Ï˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, ªÈ¯¿Ï˘ μÈÓÙ˙ËÏ·›Ô˜, Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™., ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ °ÔϤÌ˘. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi 14 Û 12, ̤ÙÚÔ, fï˜, Ô˘ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙË ÛÂ˙fiÓ 2010-11. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ͤÓ˜, ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂÈÙÚ·› Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ï¤È ÔÊ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Û ÚÔÛ¯¤˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂√∫. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ¯ÔÚËÁÒÓ Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡, Ô˘ ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

ƒ∂∞§

£¤ÏÂÈ ∑‹ÛË Ô ªÂÛ›Ó· ªfiÓÔ ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ ŒÙÔÚ ªÂÛ›Ó· Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ô πÙ·Ïfi˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› ÛÙÔÓ πÙ·Ïfi ÎfiÔ˘Ù˜ fiÙÈ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂÈÛËÁËı›. ™ÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ “ŒÎÙÔÚ·” ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ª·Ù›·˜ ™ÌfiÓÙȘ (Δ™™∫∞), ƒÔ̤ÈÓ ™¿ÙÔ, ƒÈÌ¿ÓÙ·˜ ∫·Ô˘Î¤Ó·˜ (™È¤Ó·) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑‹ÛË (Δ™™∫∞) Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ʤÙÔ˜ (¤·È˙ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη), ¯·›ÚÂÈ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÛ›Ó·. √È ™¿ÙÔ Î·È ∫·Ô˘Î¤Ó·˜ ̤ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ ·fi ÙË ªÔÓÙÂ¿ÛÎÈ Ê¤ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô ™ÌfiÓÙȘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ Δ™™∫∞.

Δ™™∫∞

∞¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ™ÔÎfiÏÔÊ √ Û¤ÓÙÂÚ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ™ÔÎfiÏÔÊ (2.14Ì.) ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜, ηıÒ˜ “‰ÂÛ̇ÙËΔ Ì ÙËÓ ÚˆÛÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ¤Ú·Û ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ì ÙËÓ √‡ÓÈÍ ∫·˙¿Ó, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Â›¯Â ̤ÛÔ fiÚÔ 8,1 fiÓÙÔ˘˜ Î·È 4,6 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™ÔÎfiÏÔÊ, √‡ÓÈÍ ∫·˙¿Ó, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·fi ÙË “ıËÙ›·” ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ª·ÚÎ Δ˙¿ÎÛÔÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 5,9 fiÓÙÔ˘˜ Î·È 3,2 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ·Ó¿ ·ÁÒÓ·.

¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009

™∞ƒ∞¡Δ∏™, Δ™∞¶ƒ∞´§∏™ ∫∞π Δ™∞ª¶∞§∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√À¡ Δ∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë Ï›ÛÙ·... ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û ηϋ Ì·ÛÎÂÙÈο ËÏÈΛ· Î·È Ì ›ڷ ·fi ÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ۯ‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¡›ÎÔ˜ £ÂÔ¯¿Ú˘. √ Ó·Úfi˜ Û¤ÓÙÂÚ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÏÒÓ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‚ϤÂÈ Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ Î·È ÙÔÓ μ·Û›ÏË ª›¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ·’ fiÔ˘ fï˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÎfiÌË ·ÌÊ›‚ÔÏË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¡Ù›Î·. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÎÚÔ‡ÛË ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤· ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ.

 ÔÏÏ¿ ̤و· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ™ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ™·Ú¿ÓÙ˘, ΔÛ·Ú·˝Ï˘, ηıÒ˜ Î·È Ô Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·˘ÓÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜, ΔÛ·Ì·Ï‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ªÈ¯¿Ï˘ ™·Ú¿ÓÙ˘ ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ™Â ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi “˘ÚÂÙfi” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ μÏÈÒÚ·, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÔÌ¿‰· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ıÔ‡Ó ÛÙ· “ΛÙÚÈÓ·”, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fï˜ Ó· ÌËÓ ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Û˘Ìʈӛ˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ó ÚÒÙ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Ó·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ™·Ú¿ÓÙ˘. ∂›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1983 Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ. Δ· ‰È-

ηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ Õ‰ÌËÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ ¤·ÈÍ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ôχ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. √ ™·Ú¿ÓÙ˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ·ÊÔ‡ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘ ÿˆÓ·. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ›Ù Ì ÂÏ¢ı¤Ú·˜, ›Ù ¤ÛÙˆ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ¿ÊËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘. ∂›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ 26 ÂÙÒÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙfiÛÔ ˆ˜ “ÙÚÈ¿ÚÈ”, fiÛÔ Î·È ˆ˜ “ÙÂÛÛ¿ÚÈ”, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, fï˜, ¤ÌÊ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ. Œ¯ÂÈ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ

ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ï‹ χÛË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË Ï›ÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ “fiÈÓÙ ÁηÚÓÙ”, ΔÛ·Ì·Ï‹˜, Ô˘ ¤ÚÛÈ ¤Î·Ó ηϋ ÛÂ˙fiÓ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Ì ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi. 줂·È· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È “ıÔÏfi”. ™ÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú· Ì ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ¶ÔÏ›ÙË ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· μÔÏÈÒÙ˜

™ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ô ™¿Î˘ ¢¤ÏÏÈÔ˜ Δ¤ÏÔ˜, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ÛÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ı· Â›Ó·È Ô ™¿Î˘ ¢¤ÏÏÈÔ˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È ¤ÚÛÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. ∂›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¢¤ÏÏÈÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, οÙÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ ı· ÚÔÛÏËÊı› ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜.

■ ¢∂¡ ∂º∂ƒ∂ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞ Δ√ ƒ∞¡Δ∂μ√À ∞¡∞ª∂™∞ ™Δ√¡ ª∞¡∞Δ∑∂ƒ Δ√À §π£√À∞¡√À ∫∞π Δ√¡ ¶∞√

™ÙÔÓ “·¤Ú·” Ô °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ ŒÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ™·ÚÔ‡Ó·˜ °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ (Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Â‰Ô̤ӷ) ‚·‰›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” ! √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ §ÈıÔ˘·ÓÔ‡ ¿ÛÔ˘, ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ª·ÏÙÔ‡ÙÛÈ, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û˘˙‹ÙËÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (Î·È ‰Ë ıÂÙÈÎfi) ‰ÂÓ ‚Á‹ÎÂ, Ì ÙÔÓ “™¿Ú·˜” Ó· Â›Ó·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ϤÔÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿Î·ÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰‡ÛÎÔÏË. ™ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ...‰È·„‡‰Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ڷÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ª·ÏÙÔ‡ÙÛÈ, fï˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ·›ÎÙË. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 1,8 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÌÔÓÔÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌfiÓÔ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û “1+1”, ÂÓÒ Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ “™¿Ú·˜” ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÁÂÊ˘Úˆı›. ¶Ï¤ÔÓ, ÌÂÙ¿ ÙË ÌË Â‡ÚÂÛË Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ ÙÔÌ‹˜”, Ô °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·”. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚfiÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ “Ì·Ï¿ÎÈ” ÛÙÔÓ ·›ÎÙË.

“∏ ηıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ Ô £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. “™˘˙ËÙ‹Û·Ì Û Îϛ̷ ηϋ˜ ı¤ÏËÛ˘ fiˆ˜ ¿ÓÙ· Î·È Â›¯·Ì ٷ‡ÙÈÛË ·fi„ˆӔ, ÙfiÓÈÛÂ Ô £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤Î·Ó ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ‰Â¯ı‹Î·ÌÂ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” . “À‹ÚÍ ٷ‡ÙÈÛË ·fi„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË”, ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. “∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ªÈϤÓÎÔ Δ¤ÈÙ˜ Î·È ¡ÈÎ ∫·Ï¿ıË. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ¯ˆÚ›˜ ‚È·Û‡ÓË, Ì ËÚÂÌ›·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ∫·Ù·ÎÙ‹Û·Ì ÙÚÂȘ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¡· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Ì›ÓÂÈ „ËÏ¿ Ë ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡”.

™˘Ó¿ÓÙËÛË √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Ì £. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ

¶ÚfiÛÙÈÌÔ Û ¶∞√ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη

√ ™·ÚÔ‡Ó·˜ °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë‚Ú¤ÙÙ·˜ Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ, Ì ÙÔÓ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË πÙÔ‡‰Ë, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔÓ £·Ó¿ÛË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ (·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ª¿ÓÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘), Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ó· ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ Î·È Ã·Ù˙Ë‚Ú¤ÙÙ·, Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Î·È ·Ó ·˘Ù¿ ı· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó.

√ “∑ÔÙ˜” ÏÔÈfiÓ ¿Ó·„ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ, fï˜ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ... ∂ȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· “™¿Ú·˜”, ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Â›Ó·È ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ “Û‹ÚÈ·Ï” Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ›Ù ıÂÙÈο, ›Ù ·ÚÓËÙÈο, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ Ã·Ù˙Ë‚Ú¤ÙÙ·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ıÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, fï˜ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó... ∏ ∫∞∂, ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈۋ Ù˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:

ªÂ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙÈÌÒÚËÛÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ÎÚ›ıËΠ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 150.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË “Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘”, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ¤ÊÂÛ˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §Ô˙¿Ó˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë Δ™™∫∞ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘.


¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009

∂¡ø ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ 24ˆÚÔ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘, Ô “ÂÌʇÏÈÔ˜” ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο Ù˘ ¡›Î˘ ηϿ ÎÚ·Ù›. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ì T˘ ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ ·fi„ÂȘ, E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ¶∞∂ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ “fiÏÂÌÔ” ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ͤÛ·Û ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù. ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ÃÚfiÓË. √ Î. ÃÚfiÓ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ηÏ› ÙËÓ ¶∞∂ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ë ÔÔ›· ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ·fi ÙË ¡›ÎË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·ÛÙ›˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ÃÚfiÓË Î·È ÙÔÓ ÂÁηÏ› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ¿ÊËÛ ÙË ¡›ÎË Ì ¯Ú¤Ë. ª‡ÏÔ˜ ‰ËÏ·‰‹... 줂·È·, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ ÌÔÚ› Ô Î. ÃÚfiÓ˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ‹Ù·Ó ·ÒÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ¿ÊËÛ ÙË ¡›ÎË Ì ¯Ú¤Ë, fï˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ÏÔÈfiÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ıËÙ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ. ÕÚ· Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Û˘, ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ (·Ï‹ıÂÈ· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘;) fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ÃÚfiÓ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ Èı·Ó‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı›. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÏËÓ ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘‰Â›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡›ÎË Û fiÏ· Ù· Â›‰·. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, fi¯È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·. ŸÏÔÈ Ê˘ÛÈο ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘. ªÈ·˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ô˘ fiÔÈÔ˜ „ËÊ›˙ÂÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ Û ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ (Ì ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·) Û˘ÓËÁÔÚ› ‹ ÙÈ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡›Î˘ ··ÈÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. √ ʛϷıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË. ∫·È οÙÈ ·ÎfiÌË. √È ¶∞∂ Â›Ó·È ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙȘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¢.™. Î·È Ê˘ÛÈο Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÓ¿ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ... ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ¡›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ª·Î¿ÚÈ fiÏ· Ó· ¿Ó ηϿ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÙÂÏÈο Ë ¡›ÎË Ó· ÌËÓ ÌϤÍÂÈ Û Ӥ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ.... papathanasiou@e-thessalia.gr

27

ŒÚ¯ÂÙ·È Î·È Ô ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ; √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÚÈ‚¿Ï ¡ÙÔÚ›‚· ·fi ÙËÓ •¿ÓıË, ˆÛÙfiÛÔ, ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ô ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ §¤ÈÙÂ, Â›Û˘ Ù˘ •¿Óı˘. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ηıÒ˜ ›¯Â ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , fï˜ Ô Δ˙ÈÔ˘˙¤ ª·ÙÂÚ¿ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó¿„ÂÈ ÙfiÙ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‹ÁÂ, ÙfiÙÂ, ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ...¤‚Á·Ï ̿ÙÈ·. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠14 ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ “ª·‡ÚË £‡ÂÏÏ·” ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÂÙ¿ ÁÎÔÏ, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ¶¿ÓÙˆ˜, ηÓ›˜ ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ •¿ÓıË Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, ·Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, μfiÏÊÁηÓÁÎ μÔÏÊ.

∞˘ÍË̤ÓË Ë ˙‹ÙËÛË ª∂°∞§∏ ˙‹ÙËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ VIP (Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ Â›Ó·È 750 ¢ÚÒ). πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ (Special 250 ¢ÚÒ Î·È ∂›ÛËÌÔÈ Silver 400 ¢ÚÒ). ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë Î›ÓËÛË ı· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ηϿ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙ· ‡„Ë.

∂ÓÒıËΠ̠ٷ “‰ÂÛÌ¿” ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ √ ∏Ï›·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÓÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ì ٷ “‰ÂÛÌ¿” ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ fiÌÔÚÊË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ¢ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ (ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ¢ËÌ‹ÙÚ˘). ™ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÔÏÏÔ› ÚÒËÓ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡ÈÓÈ¿‰Ë˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, ηÓ›˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ˜ ı· ›ӷÈ. ¶ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ “ÌÓËÛÙ‹Ú˜” .

H

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ‰··ÓÒÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ “·ÛÙÂÚÈÒÓ” (‚Ϥ ∫·Î¿) ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î¿ı ÏÔÁÈ΋. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Û‡ÏÏËÙ·. ∫È ÂÓÒ Û Â›Â‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÔÈ ‰ÔÛÔÏË„›Â˜ Â›Ó·È ...ÚÔÎÏËÙÈΤ˜, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË. ¶ÔÏÏÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ùˆ¯Â‡ÛˆÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¯¿ÛÂÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ. ∫·È Ê˘ÛÈο Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÔÌ·‰Èο ·ıÏ‹Ì·Ù·. ÕÏψÛÙÂ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ŸÙ·Ó ·˘Ù‹ “Ï‹ÙÙÂÙ·È” , ÂfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜” Ù˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹‰Ë ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. √È Û˘Ó¤ÂȘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜. ∂.∞.¶.

̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ 670 ¿ÙÔÌ·.

“·Ì·Úٛ˜” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜...

¶ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ·

∂.Ã.

°È·Ù› Â¤ÏÂÍ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹; ∞¶√ ÙÔ ...Ô˘ıÂÓ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚfiÓ˘. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ˙‹ÙËÛ ¿ÌÂÛ· ÙË Û‡ÁÎÏÈÛË ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Ô Î. ÃÚfiÓ˘ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: °È·Ù› Â¤ÏÂÍ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ “η›ÁÂÙ·È” Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ·Ï·›Ô Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ÂÙ·ÈÚ›·˜; ª‹ˆ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ¿ÏÈ Ó· ÂÌϷΛ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ; ∞Ï¿ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË Î¿ÓÔ˘ÌÂ...

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ªπ∞ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞.°.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1937” ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È Ì ÙÔÓ Δ¿ÎË ™Ù·˘Ú›‰Ë. μ·ÛÈ΋ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ∂ıÓÈÎÔ‡/√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‚¿ÏÂÈ “ÏԢΤÙÔ” ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. √ Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ôηχ„ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ‹Ù·Ó ¢¯‹˜ ¤ÚÁÔÓ Ó· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ô Ó˘Ó ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì‡ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ó¤Ô “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” Û‡ÏÏÔÁÔ ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ÙȘ

∏ ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∞ Ù˘ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ƒÒÛÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˘˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÙÚfi·È· Û ٤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ∂˘ÚˆÏ›Áη. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ, fï˜, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô Ë Δ™™∫∞ ÂÙÔ‡Û ٷ ¢ÚÒ Û·Ó ...ÛÙÚ·Á¿ÏÈ·, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, fï˜, Ù· ηۤ ÙˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó ÛÙ· ‡„Ë Î·È ϤÔÓ ÔÈ “·ÛÙ¤Ú˜” ˙ËÙÔ‡Ó ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘- ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ∞˘Ùfi Á‡ÚÈÛ “ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁΔ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Δ™™∫∞, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ¤Ó·˜-¤Ó·˜ (Ì ÚÒÙÔ ÙÔÓ ªÂÛ›Ó·) ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ªfiÛ¯·. ∏ Δ™™∫∞ ÂÓ‹ÚÁËÛÂ Û·Ó ...ÓÂfiÏÔ˘ÙË Î·È ÙÒÚ· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ·...줂·È· ·˘Ùfi Ô˘‰fiψ˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ› ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ... μ.∫.

∂ÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÔÌ¿‰· Î·È Úfi‰ÚÔ ∞¡ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔ› ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ fiÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “™Â ÔÈ· ı¤ÛË ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10” , ÙÔ 61% ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ 1Ë Î·È ÙÔ 29,9% ÛÙËÓ 2Ë-3Ë, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 90,9% ıˆÚ› fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ·ÚfiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi, ηıÒ˜

√È Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ...·È¯Ó›‰È “ºøΔπ∞” ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· Ê·Í fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶∞∂ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ¢È¿ÊÔÚÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ›Ù ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ›Ù ·Ï¿ ÁÈ· Ó· “ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ” ¿ÏÏÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ó· ·Ó‚› ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ...·È¯Ó›‰È. ∫·È ‚¤‚·È· ·˘ÙÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ¶∞∂ (·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜) Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈο οı ÚfiÙ·ÛË Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· οı ·›ÎÙË ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó “ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÛÙÔ Û·Î›” , fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Ï·fi˜.

∞ÓÙ›·ÏÔ˜ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ∂¡∞™ ÁÓÒÚÈÌÔ˜ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ ∞.√. ΔڛηϷ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ï·Èfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î·, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ô ∞√Δ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ΔÚÈηÏÈÓÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ. Œ¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÎÚÔ‡ÛÂȘ Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∞Ó Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ·›ÍÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ̤ۈ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ¿ÏÏ˘ ¶∞∂, ÙfiÙ ̿ÏÏÔÓ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. °.¶.


28

¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009

¢È·„‡‰ÂÈ Ë μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ ÁÈ· Δ˙¤ÎÔ Î·È ª›Ï·Ó

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ú› ™.∑. Ô Ã¿ÈÓÙÛ ∫√¡Δ∞ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·Ó ÂÈÙ¢¯ı› ı· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ı‡ÂÏÏ· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì Á·ÏÏÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ÔÈ ¶·ÚÈ˙È¿ÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔÓ °Î¿ÌÚÈÂÏ Ã¿ÈÓÙÛ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚·ÛÈο Ï¿Ó· Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ∂Èı˘Ì›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.

Δ∂§√™ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ μfiÔÏÛÊÌÔ˘ÚÁÎ, ŒÓÙÈÓ Δ˙¤ÎÔ, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ª›Ï·Ó ¤‚·Ï Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ª¿ÚÌ·¯. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙˆÓ “χΈӔ . øÛÙfiÛÔ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÔÈ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” η٤ıÂÛ·Ó Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. “... ı· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô μfiÛÓÈÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ Ù· ¤¯ÂÈ “‚ÚÂÈ” Û fiÏ· Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Ì·˜ ¯ÒÚ·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ª¶∂¡πΔ∂£

“∏ §›‚ÂÚÔ˘Ï ‰ÂÓ ·Ú·¯ˆÚ› ÙÔÓ ª·ÛÎÂÚ¿ÓÔ” Δ∏¡ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÌÂÈ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ ª·ÛÎÂÚ¿ÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı. ¶·Ú¿ Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÛÎÂÚ¿ÓÔ, ηӤӷ ÔÛfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÎfiÌ· Î·È Ù· 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ ‰›ÓÂÈ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ÕÏψÛÙÂ, Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ‰Ҕ , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÂÓ›ÙÂı.

ª√À¡Δπ∞§ 2010

∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ë ¡. ∫ÔÚ¤· Δ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿ (1986-2010) Û ÙÂÏÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ¡fiÙÈÔ˜ ∫ÔÚ¤·. √È “Ù›ÁÚÂȘ” Ù˘ ∞Û›·˜ ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 0-0 Ì ÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· ÛÙË ™ÂÔ‡Ï ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ŒÙÛÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ 2002 ¤ÁÈÓ·Ó Ë ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Û›·˜ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋, ÌÂÙ¿ ÙȘ π·ˆÓ›· Î·È ∞˘ÛÙÚ·Ï›·.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 9, 14, 15, 22, 26, 33. Bonus: 42.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 9, 18, 24, 27, 32.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3 2 6, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 8 8 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 5 5 9.

∏ ƒ∂∞§ ∂π¡∞π ∂Δ√πª∏ ¡∞ ∞¶√∫Δ∏™∂π Δ√¡ ∞™√ Δ∏™ ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

Δ· ‰›ÓÂÈ fiÏ· ÁÈ· ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛ‡ÌʈÓÔ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ƒ·ÌfiÓ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÚÔ¤‚ÏÂ fiÙÈ Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ʤÙÔ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 89 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ.

Œ

√È ª·‰ÚÈϤÓÔÈ, fï˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË. ∏ “AS” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¶¤ÚÂı ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ Δ˙ÈÏ,

Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È¿‚ÔψӔ , ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. √ ¶¤ÚÂı, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ, ‰È·ÙËÚ› ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙË °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi Δ‡Ô ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ¿ÛÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË.

¶¤ÚÂı: ∏ ª¿ÁÂÚÓ ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ ÙÔÓ ƒÈÌÂÚ› ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ¯Ù‡ËÛ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ÁÈ· ÙÔÓ ºÚ·ÓÎ ƒÈÌÂÚ›, ·ÏÏ¿ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‚·˘·ÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔÓ ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÂ. “√ ƒÈÌÂÚ› ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÓÒÌË, ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ...” , ‰‹ÏˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ô ¶¤ÚÂı.

ŸÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ∑Ô¿Ó §·fiÚÙ·, ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ·fi ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ƒÂ¿Ï, ›Â: “∂›Ó·È ¤Í˘ÓÔ Ó· ϤÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ η٤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ù›ÙÏÔ˘˜ ʤÙÔ˜. ΔÔ˘ ‡¯ÔÌ·È ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∏ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ƒÂ¿Ï, ÂÂȉ‹ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ” . ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÓÈ¿ ·›ÎÙ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ƒÂ¿Ï, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı: “ΔÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÓÓÈ¿ ·›ÎÙ˜ ı· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ·ÊÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Û 25” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶¤ÚÂı, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Û ÔÓfiÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·. “∂›Ó·È Îڛ̷ Ó· ‚ϤÂȘ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÂÌ¿˜, Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ fiˆ˜ Ô ∞Ï‚¿ÚÔ ¡ÂÁÚ¤‰Ô Î·È Ô ÃÔ˘¿Ó ª¿Ù· ›¯·Ó ÛÔ˘‰·›· ÂͤÏÈÍË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ª·‰Ú›ÙË” .

ª∂Δ∞•À √§Àª¶π∞∫√À ∫∞π ∂∫¶ƒ√™ø¶√À Δ√À ª¶√Àƒ√À™∏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ãøƒπ™ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÚÔ‡ÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤ıÂÛ·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ó· ηٷı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Û¤ÓÙÂÚ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘. ™˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ÂÂÙ‡¯ıË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚ¿, ˆÛÙfiÛÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. √ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ “ÁÏ˘Î·ı›” ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ™·Ó ÕÓÙÔÓÈÔ ™ÂÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ı· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi fiÏ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ, ›Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ, ¿Óˆ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÚÔ‡ÛË Î·È ·fi ÂΛ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ʤÙÔ˜. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Û¤ÓÙÂÚ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ˆ˜ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·È ·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ. ÕÏψÛÙ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë “·ÂÈÏËÙÈ΋” ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÂÚÓ¿ ÎÚ›ÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ‰··ÓËıÔ‡Ó Â͈ÊÚÂÓÈο ÔÛ¿ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·›ÎÙË, ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÔ‡ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ Δ˙¤È ∞Ú

ÃfiÏÓÙÂÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Ì ڈÛÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁηÚÓÙ Ù˘ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Î·È Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘

“ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. Ÿˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‹ fi¯È ÙÔ˘ Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ¢ËÌÔÛȇ̷ٷ, fï˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈË ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ “ΔÛ›ÏÈ” ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÈηÏÂ›Ù·È ËÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “ Œ¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÏ· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. √ Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Œ¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ı· ÂÈ ÙÔ ìÓ·Èî ÓˆÚ›ÙÂÚ·”. ∞Ó Â˘ÛÙ·ı› ·˘Ù‹ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÙfiÙ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓÓ¿ÎË. √ “¢Ú¿ÎÔ˜” ı¤ÏÂÈ Ó· ͤÚÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙˆÓ ∞ÙÏ¿ÓÙ· ÃÔΘ ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙÚÒÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ∞Ó Ì›ÓÂÈ Ô ΔÛ›ÏÓÙÚ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ∞ÌÂÚÈηÓfi. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ÌË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ.

£¤ÏÂÈ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ Î·È Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ∂¡∞ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰··Ó‹ÛÂÈ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Î·È ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. °È· ÙÔÓ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” Î·È ÔÈ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ÿÓÙÂÚ, Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ Ê˘Á¤˜ ÙˆÓ ∫¿ÚÏÔ˜ Δ¤‚Â˙ Î·È ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ª·‰ÚÈϤÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ Á‡Úˆ ÛÙ· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

¢ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÛÙË Ã¤ÚÙ· Ô ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ∞¡Δπ™Δƒ∞º∏∫∞¡ ÔÈ ÚfiÏÔÈ Î·È ϤÔÓ Ô ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË Ã¤ÚÙ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. √ ™¤Ú‚Ô˜ ÊÔÚ... ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘, Ô ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. “√ ª¿ÚÎÔ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ÌÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ·fi ÙÔ ÎÏ·Ì. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ πÙ·Ï›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ ÊÔÚ, μÏ¿ÓÙÔ μfiÚÔ˙·Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ºÔ‡Ï·Ì, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ Ï›ÛÙ·.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

∂·Ê‹ Ì ΔfiÓÈ ∞¡√π∫Δ√ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ¿ÊËÛÂ Ô §Ô‡Î· ΔfiÓÈ. √ πÙ·Ïfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ˆ˜ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË... Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÿ‚ÈÙÛ· ŸÏÈÙ˜ Î·È ª¿ÚÈÔ °ÎfiÌÂ˙. “∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÙÈÌ‹ ÌÔ˘ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì·˙› ÌÔ˘. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÌÔ˘ Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡, ·ÏÏ¿ ı· ¤ÚıÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ °ÎfiÌÂ˙ ·fi ÙË ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ӈ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ‚·ÛÈÎfi˜, Û fiÔÈ· ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÌ·È” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫£∂™∂π™, √ªπ§π∂™, ¶∞ƒ∞™Δ∞™∂π™ — ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ™Δ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 21Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ, ÙË ∑ÒÁÈ·, ÙÔ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ. ªÂ ٷϤÓÙÔ, ‰È¿ıÂÛË Î·È Ê·ÓÙ·Û›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó 100 ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ù· ÔÔ›· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ £ÂfiÊÈÏÔ˜, ∑ÒÁÈ·, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. — ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008-09, ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘: ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ›, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ΉÔÙÈÎÔ‡ √›ÎÔ˘ “™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜” (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›· Î·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô), Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› οÓÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÓÙ˘¿ ÙÔ˘˜, ¯ÔÚˆ‰›· ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ 13Ô˘ Î·È 22Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ - ∞ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ÃÚ. ªÔ˘ÎÒÚÔ˜. — ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Δ·ÎÙÈ΋ ∂Ù‹ÛÈ· °ÂÓ. ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ’09 ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. — ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932119479. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ, ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 πÔ˘Ó›Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ ÂÎÔ˘, ÛÙȘ 9 Ì.Ì, ÛÙÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” ÁÈ· ÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ªÂı·‡ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 ÚÈÔ‡. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ì.Ì. ı· „·Ï› ª¤Á·˜ ∫·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi˜ 2421025225, 24210 22065, 6977 ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ì ∞ÚÙÔÎÏ·Û›· ˘fi ÙÔ˘ 946010. . ∞Ú¯ÈÌ. Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ ·ÙÚfi˜ ∂ÈÊ·Ó›Ԣ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ·fi ÒÚ· 7.30 .Ì. - 10 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ¶·— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ “¡¤· ∑ˆ‹” ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘fi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÔÙ¿ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ 1) 14Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÙÚfi˜ ª·Í›ÌÔ˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 ÁÚ·ÊÂ›Ô ¶··˚ÒÓÓÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈ∞3), ÙËϤʈÓÔ 24210 35915. ∂›ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÛ˘, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÙËÓ 28Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÁÎÏÂ˙ÔÓËÛ›ˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÌ ηڷ‚¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÚÔ‡˜ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °ËÚÔÙ· ̤ÏË Ù˘. ∂Λ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Ì·˜ ÎÔÌ›Ԣ. ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÙÔ ¢‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈΤڈÓ, ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜: 28-29/6/09: ∞Úȉ·›· Î·È 4-6/7/09: √ÚÂÈÓ‹ ∞Ú牛·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™˘Ú›‰Ë 30, ÛÙȘ ÒÚ˜ 1100-1300 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¶·Ú·Û΢‹ 18.30-20.30. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ÏÔ˘ÙÚfiÔÏË μ¤ÏÈÁÎÚ·ÓÙ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô dvoretsa 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ì SPA) - ºÈÏÈÔ‡ÔÏË - ª¿ÓÛÎÔ ÛÙȘ 19-21 πÔ˘Ó›Ô˘. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 21607 Î·È 24210 34213. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ (¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋) 19-20-21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ •¿ÓıË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙÔ 2Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ∞Óٿ̷̈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Õ‚‰ËÚ· - ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜ - º·Ó¿ÚÈ ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· - ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË. ΔÈÌ‹ Ì ÚˆÈÓfi 135∂ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ •¿Óı˘. ¶ÏËÚ: ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ˘ ¡·Ù¿Û·- ŒÏÂÓ· 6937 344859, 6973 082611. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ - ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 25/6 ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. 2. ΔËÓ 6Ë πÔ˘Ï›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ 10 .Ì.- 12Ì. — √È “ÿˆÓ˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· (¡. ∫ÈÏΛ˜) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∂›ÛÎÂ„Ë - ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ (∞ÍÈÔ‡ÔÏË), √ÈÓÔÔÈÂ›Ô ªÔ˘Ù¿ÚË (°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·) Î·È ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ƒ·Ê·‹Ï (¯ˆÚÈfi °Ú›‚·). ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 18 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210 60900, ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹, ÒÚ˜ 7.00-9.30. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚȈÙÒÓ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 27 Î·È 28 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË ¢Ú¿Ì· Î·È ™¤ÚÚ˜, Ì ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Elpida. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÌË Ì¤ÏË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24954, 29974, 61172, 50226, 27254 Î·È 64418. — ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √È ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ ÛÙÔ ∫ÔÛÌÔı¤·ÙÚÔ, Ù· ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ, Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ÚÔÛÔÌÔȈً Î·È Ù· Ê¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 7 .Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ηٿ ÙȘ 9 Ì.Ì. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 2421046253, 51061 Î·È 53244.

ΔÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ

∂∫¢ƒ√ª∂™

T

o 2008 ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·, ‰ÈfiÙÈ Û˘ÌÏËÚÒıËΠ̛· ÂηÙÔÓÙ·ÂÙ›· ·fi ÙÔ 1908, ¤ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÔ˘‰·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ fiÏË, fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÒÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ԣ Î.¿., Ù· ÔÔ›· ˘‹ÚÍ·Ó ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÔÏfiÎÏËÚË Î·È ÙÔÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∞Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ‰Â ÙÔ μfiÏÔ ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È fiÏË ÚˆÙÔfiÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. °È· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÚfiÛËÌÔ - 1908 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ (8 Ì.Ì.) ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰‡Ô Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ, Ô ÂÂÙÂÈ·Îfi˜ 17Ô˜ ÙfiÌÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˘ “◊ fiÏÈ Ùn˜ ÁηÚÓÙ¤ÓÈ·˜” . ™ÙÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÈÌËÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÂÂÙ›Ԣ Ë ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ı¤ÏËÛ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Ì ̛· ÛÂÈÚ¿ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂΉfiÛˆÓ. ŒÙÛÈ Â›‰Â ÚÒÙ· ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔ›ÙË Î·ıËÁËÙ‹ ÷ڿϷÌÔ˘ ÷ڛÙÔ˘ “™ÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ (1907-1918)” , ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‹‰Ë ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 17Ô˘ ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘, Ô oÔ›Ô˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÂÂÙÂÈ·Îfi˜, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ηı’ ÔÏÔÎÏËÚ›·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ 1908, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ·˘ıÂÓÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ó’ ·Ó·‰Âȯı› Ë ÚˆÙÔÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤ÁÈÛÙ˘ ·ÎÌ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÌÔÚʈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. √ ÙfiÌÔ˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‰¤Î· ÙÚÂȘ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂϤÙ˜, ÚÔ˚fiÓÙ· Â›ÔÓ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ‰fiÎÈÌˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ fiÏË ÚÈÓ ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÙȘ ı˘Û›Â˜ Î·È Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂Ù·ÈÚ›· Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˘ Ì ٛÙÏÔ Ë “◊ fiÏÈ Ùn˜ ÁηÚÓÙ¤ÓÈ·˜” , ¤Ó· ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ fi-

Ï˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ηٿ ÙÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ 1908. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙfiÌÔ ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڛÙÔ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ 17Ô˘ ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘). ΔËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڛÙÔ˜. °È· Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, ™˘ÁÁڷʤ·˜, ™ÔÊ›· ∏ÏÈ¿‰Ô˘ - Δ¿¯Ô˘, ∂›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. £· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ªËÏ›ÙÛ· ∑·ÚÏ‹- ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘.

¢ÈÂıÓ¤˜ Û˘ÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ “∞Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜” ¢π∂£¡∂™ Û˘ÌfiÛÈÔ Ì ٛÙÏÔ “∞Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) ·fi 13-14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÛÙÔ μfiÏÔ. √ fiÚÔ˜ “·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜” ·Ô‰›‰ÂÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¤ÚÁ· ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ô˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‰˘Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ÓÔ‡ÓÙ·È Ì Ư̂Ϙ, Ú¿Û˜ Î·È Ï¿-

̘. ∞Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ηٷÛ΢‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ì ÙȘ ÊÔÚËÙ¤˜ ·fi ͇ÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ Ó·fi Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ηٿ ÌfiÓ·˜ ÚÔÛ¢¯‹˜. ΔÔ Û˘ÌfiÛÈÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¤ÓÙ ·Ó¿ÁÏ˘ÊˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈ-

ÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ ªÈ¯·‹Ï Î·È ÙËÓ ¶·Ó·Á›· Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔ ÌÈÎÚfi ÃÚÈÛÙfi ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ùԉȉ¿ÛηÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ √Í›·˜ ∂›Û΄˘ ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ó·fi Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ À··ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ª·ÎÚÈÓÈÙ›ÛÛ˘ Î·È Ë ÂʤÛÙÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ Ù˘ √Ï˘ÌÈÒÙÈÛÛ·˜ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ “π¿ÛˆÓ” ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ Ì¿ÓÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ó‚·Ṳ̂Ó˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ Ì¿ÓȈÓ. ŒÙÛÈ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÂÏ› £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ¡·fi Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·’ ÙË ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ͯÓÔ‡ÌÂ.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÂΉfiÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 1908 ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ

¢Y™KO§O

√È ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜

29

¡¤· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÚfiÛËÌÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶EM¶TH 11 I√À¡π√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

“πÛÙÔڛ˜ Ì Á¿ÙÔ˘˜” ÛÙÔ Public T√∫·Ù¿ÛÙËÌ· æ˘¯·ÁˆÁ›·˜

Public (KÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ Î·È OÁÏ) Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 12.00 Ì. Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ªÔ˘ÏÒÙË πÛÙÔڛ˜ Ì Á¿ÙÔ˘˜, ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·” . ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Â›Ó·È Á¿ÙÔÈ Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·ıfiÏÔ˘ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·Ó Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· „·ÚÔÎfiηϷ. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÚfiÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ, ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È Û˘¯Ó¿ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi. ™’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›·: “√ ªËÙÛfiÁ·ÙÔ˜ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿” , “√ Á¿ÙÔ˜ §ÂÔfiωԘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ” Î·È “√ Á¿ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÌÔϤÓÛÎË” Î.¿. Δ· ‚È‚Ï›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 6 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ΔËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔÈ μ·Û›Ï˘ ¶··ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ Î·È ºˆÙÂÈÓ‹ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ οı ÊÔÚ¿, ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ÂÈÌÂÏËı› Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˜ ∂ϤÓË ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·›ı·ÓÔ˘˜ Á¿ÙÔ˘˜ Ì·˜.

∏ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ μfiÏÔ˘ √ Î. ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, Â›ÙÈ-

ÌÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “¢ÚÔÌÔ-ÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ - ªÓ‹Ì˜ Î·È ΔÈ̤˜” ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ¢’, ∂’ Î·È ™Δ’, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÒÚ· 13.00. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë Î. ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË - °·‚·Ï¿.

ŒÎıÂÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ √ °À¡∞π∫∂π√™ ºÔÚ¤·˜ ∫ÔÈ-

ÓˆÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË °˘Ó·ÈΛ·˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔÓ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “VALIS” (Ô‰fi˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÁˆÓ›· Ì §ÂˆÊfiÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜) ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi 10 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24280 92249 Î·È 6946793208.

¶EM¶TH 11 I√À¡π√À 2009

MÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

ÃÔÚÔ›, ‰ÚÒÌÂÓ· ∞Ó·ÙÔÏ. ƒˆÌ˘Ï›·˜

H

∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂∫¶√§ ¡∞ª), Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ (¶√¢¡π) Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ∂Í ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¡.ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ “¶∞¡£∂™™∞§π∫√ º∂™Δπμ∞§ Ã√ƒø¡ & ¢ƒøª∂¡ø¡ ∞¡∞Δ√§π∫∏™ ƒøªÀ§π∞™” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÎÈ ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÌÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ó·‚›ˆÛË ËıÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ, Ë ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÛÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓ¤˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜. ŒÓ· ÁϤÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÁοÈÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ô˘ ı· ÛÙËı› ÁÈ· οıÂ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜ ÎÈ ÂÈÛΤÙË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜” ÙÔ˘ ¶√¢¡π Î·È ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂∫¶√§, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ∂Í ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ¡¤Ô˘ ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ºıÈÒÙȉ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏

¢È¿Ï·ÛË” ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ ªÔÚʈÙÈ΋ §¤Û¯Ë ºÈÏÈÔ‡ÔÏ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·” ªÂÁ¿ÏÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “ª¤Á·˜ ∞Ϥ-

Í·Ó‰ÚÔ˜” ∞Ó·‡Ú·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·” ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

∞fi ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

°ÈÔÚÙ‹ Ì “ª‡ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘” ªÂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Ì ı¤Ì· “ª‡ıÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 11 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ. √È Ì‡ıÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ô˘ ·Ó¤Ï·-

‚·Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ı¤Ì· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÁÈ·Ù› Û˘ÓÔ„›˙Ô˘Ó ›ڷ ÁÈ· ˙ˆ‹ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÚ›· Ù˘ ‹ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ¿ Ù˘. Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ μ’ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Ì‡ıÔ “√ Ï·Áfi˜ Î·È Ë ¯ÂÏÒÓ·” , Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô‡ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ÂËṲ́ÓÔ Ï·Áfi Ë ·Ï·˙ÔÓ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë Û˘Ì·ı‹˜ ¯ÂÏÒÓ· Ì ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ

ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›, ı· ¤¯ÂÈ fï˜ ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ™ÙÔ Ì‡ıÔ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∞’ ·È‰ÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, Ô Î˘Ú-ÎfiÎÔÚ·˜ ı· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ë ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÂÚÈÛ΄›· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ∏ ÔÓËÚ‹ ·ÏÂÔ‡ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Áȉ¤„ÂÈ ·ÏÏ¿ Ô ÈÛÙfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ô Û·ÏÔ˜, ı· ·Ô‰Âȯı› ÔχÙÈÌÔ˜

Û‡ÌÌ·¯Ô˜. Δ¤ÏÔ˜, Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÛΤ„˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ “√ Ù˙›Ù˙Èη˜ Î·È Ô Ì¤ÚÌËÁη˜” Ô˘ ı· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ °’ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡. ∏ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÚÌËÁη ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙÔ ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÂÈfiÏ·ÈÔ Ù˙›Ù˙Èη, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ͤÓÔÈ·ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢ÂÎÔ˘Ï¿ÎÔ˘ ÛÙȘ “¡¤Â˜ ÌÔÚʤ˜

∞ÛÙ›Ú¢ÙË ¯·Ú¿ ÁÈ· ˙ˆ‹ ¶∏°∂ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙË

ª¿ÓË, Û ËÏÈΛ· 29 ÂÙÒÓ. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÏÈ¿ ‚ÂÓ٤ٷ, Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ÙfiÔ. ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Ô ∏Ï›·˜ ¢ÂÎÔ˘Ï¿ÎÔ˜, ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙË §¿ÁÈ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª¿Ó˘, Ù˘ “ÚÔÛËÏȷ΋˜” , fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. “√ Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜” , ÁÚ¿ÊÂÈ, “¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÎÙÈÛÙ› ÙÔ ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ ·˘Ùfi, ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÂχıÂÚË ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Ô˘ ·Ó·ÙÔÏÈο ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ‡ÎÔÏ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈ̘ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏfiÙÂÏ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘” . √ ¢ÂÎÔ˘Ï¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ÌfiÓÔ Ì ٷ ÈӤϷ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi. §›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ (1999) ¤‰ˆÛ ԉËÁ›Â˜ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ, Ô˘ ›¯Â ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙËÓ 20ÂÙ›· 1960-1980. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ı·ً˜ ÌÔÚ› ÙÒÚ· Ó· ‰ÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “¡¤Â˜ ÌÔÚʤ˜” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

(μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9∞) ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·¿ÓıÈÛÌ· ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛÂ Ô ™‡ÚÔ˜ ¶··ÏÔ˘Î¿˜. “™ÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ, ‹Á·ÈÓ· Î·È ‰Ô‡Ï¢· οو ·fi ÙȘ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙË Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË” , ¤ÏÂÁÂ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ “·ÓÂ›ÛËÌÔ” ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘. °È·Ù› Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞™∫Δ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ “·Ó ÙÔ ¤·ÈÚÓ ¯·Ì¿ÚÈ, ‰ÂÓ ı· ¤·ÈÚÓ· ÔÙ¤ Ù˘¯›Ô” . √È ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ fï˜ ›¯·Ó Î·È ¿ÏÏ· ...·ÚfiÔÙ·. ∞Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙȘ ‰È·Îfi„ÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›·, ÔfiÙ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ù˘ ª·ÎÚÔÓ‹ÛÔ˘. ∞˘Ù¿ Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¿ÊËÛ·Ó “ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È ‚·ÚÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÌÊ·Ó‹ ÛÙ· ·ÊËÚË̤ӷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ “∏Ï›·˜ ¢ÂÎÔ˘Ï¿ÎÔ˜ - ºˆÙÔÁڷʛ˜ (1960-1980)” , Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ΔÔ 1961, Ô ¯·Ú¿ÎÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜

ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. ¢Ô‡Ï„ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1968. ∂Λ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Î·È Î·ÏÏȤÚÁËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋, Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ 1981 ÛÙÔ μ’ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞™∫Δ. °fiÓÈÌË Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹Ù·Ó Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¢ÔÍÈ¿‰Ë, ÏÔ‡ÛȘ ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ, ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ›‰Ú˘Û·Ó Î·È ÛÙÂϤ¯ˆÛ·Ó Ù· ÁÚ·ÊÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¢ÂÎÔ˘Ï¿ÎÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ʈٛ˙ÂÈ Ô ÙfiÌÔ˜, ηıÒ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·fi ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. μÔËı¿ÂÈ, ¤ÙÛÈ, ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓfi˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·„‹ÊÈÛ ٷ ‚¿Û·Ó· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ó· ‰È·Ê˘-

Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ¶·ÓÙÔ‡ ¯ÚÒÌ· Î·È Êˆ˜, Û˘Óı¤ÛÂȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘. ∂›¯Â ·ÛÙ›Ú¢ÙË ¯·Ú¿ ÁÈ· ˙ˆ‹, ‹Ù·Ó, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ, “ÂȉˆÏÔ¯·Ú‹˜ Î·È ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˘” . ŸÏ· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ê·ÎÔ‡. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Ï‹„ÂȘ ‹Ù·Ó ÛÙË̤Ó˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: ¡ÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙȘ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÙȘ ۯ‰ȿÛÔ˘Ó. “¢ÂÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ·Á·¿ˆ” , ÂÍËÁ› Ô ›‰ÈÔ˜. “ªÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ÂÈÎfiÓ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÊÔÔÈ‹Ûˆ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÌÔ˘” . ¢∞¡∞∏ ª∞ƒπΔ™∞

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ∞£∏¡∞ 10. ∏ “ÕÏÎËÛÙË” ÙÔ˘ °ÎÏÔ˘Î Î·È Ô “ÃÔÚfi˜ ÙˆÓ ªÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ӈӔ ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ, Ë Ì¤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ μ¿ÏÙÚ·Ô˘ÓÙ ª¿ÁÈÂÚ, ÙÔ ª·Ï¤ÙÔ Ù˘ ŸÂÚ·˜ Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë 4Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ô ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ Δ˙fiÛÔ˘· ªÂÏ, Ô ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ °ÈÔ‡ÚÈ ΔÂÌÈÚοÓÔÊ Ì ÙË ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ Û ¤ÚÁ· ƒ·¯Ì¿ÓÈÓÔÊ Î·È ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÔÏÔÓ‡ÎÙÈÔ ¿ÚÙÈ Ì ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎË Ù˙·˙, Ë ¡ÙÈ ¡ÙÈ ªÚ›Ù˙ÁÔ˘fiÙÂÚ Û ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ª›ÏÈ ÃfiÏÈÓÙÂ˚, ÌÈ· “Á¤Ê˘Ú·” ÚÔ˜ ÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘, Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ, ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ, ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ π¿ˆÓ· Û˘Óı¤ÙË °ÈfiÚÈ ∞Λ ª·ÙÛÔ˘ÓÙ¿ÈÚ· Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ∫¤ÓÁÎÔ ∫ԇ̷, ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010. Ÿˆ˜ Â›Û˘, Ë ‰È·Û΢‹ Û ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂ηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜” ÙÔ˘ ª¤ÚÓ·Ú ™ˆ, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ˆÙ‹ÚË Ã·Ù˙¿ÎË, Ì ÙË ¡fiÓÈη °·ÏËÓ¤· Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ª¤˙Ô. ¶ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈ΋ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·ÏÒÓÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, Û fiÂÚ· ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ Î·È ÛÙÔ ÁηϿ ¯ÔÚÔ‡, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ƒ·‚¤Ï Î·È ™ÙÚ¿Ô˘˜ Ì ÛÔÏ›ÛÙ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, › ۋÌÂÚ· Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Î·È ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÔ‡¯ÏÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ fiÂÚ·˜ “∞ÏÎËÛÙË” , ÙÔ˘ °ÎÏÔ˘Î, Û ÛÎËÓÈο ¡›ÎÔ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÕÓÓ· ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÓÙÔÓ¿ÙÛÈ, ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ. ¡¤ÔÈ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi “¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ÃÚÈÛÙ›Ó· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜” Î·È ÙÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi °Î¤˙· ∞ÓÙ· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ Î·È Ó¤ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· οÓÔ˘Ó ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ “ΔÔ ª¤Á·ÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜” . ∞ÎfiÌ·, Ë Ó¤· fiÂÚ· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘Ô‡ “∏ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ” , ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÈÓÙÂṲ́‰ÈÔ ÙÔ˘ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ·ÁÁ¤ÏË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ÙÂÓfiÚÔ ∞ÓÙÒÓË ∫ÔÚˆÓ·›Ô Î·È ÙÔÓ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ Δ¿ÛË ÃÚÈÛÙÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ı¿̷ٷ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ó¤· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜.

§‹ÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ “ÕÁÈÔ ∞fiÛÙÔÏÔ” Δ√ π‰ÈˆÙÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯Ô-

ÏÂ›Ô “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ NEWSWEEK

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ŒÏÁÈÓ ∞£∏¡∞ 10. Δ· ª¿ÚÌ·Ú· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û fiÏÔ˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Newsweek” , ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÂȯÂÈÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ “·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·È Î·˘Ùfi” , fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ÂÚÒÙËÌ·: “¶Ú¤ÂÈ ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ù· ª¿ÚÌ·Ú· ›Ûˆ, ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï·›ÛÈÔ;” . ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÔfiÙÂ Ô §fiÚ‰Ô˜ ŒÏÁÈÓ ·¤Û·Û ٷ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡, ÔÏÏÔ› μÚÂÙ·ÓÔ› ¤‚ÏÂ·Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ŒÏÁÈÓ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. “ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ˆ˜ Âȯ›ÚËÌ·, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ª·ÚÌ¿ÚˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ. “ΔÔ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Û˘ÓËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ª·ÚÌ¿ÚˆÓ, ηıÒ˜ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 1000 Ô‰ÒÓ” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ë ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ù· ª¿ÚÌ·Ú· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ıÔÏ‹, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ¤ÓıÂÓ Î·Î›ıÂÓ” , ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ fiÙÈ ·fi ÙÔ 1816 Ô˘ Ù· ª¿ÚÌ·Ú· ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·˘Ù¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È fiÙÈ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·fi fi,ÙÈ ı· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÓÈÁ̤ÓË ÛÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ∞ı‹Ó·, Ì ÙȘ ÂÓȯڤ˜ ÌÔ˘ÛÂȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿: “√È μÚÂÙ·ÓÔ› ¤ÏÂÁ·Ó: ‰ÂÓ Ù· ·Í›˙ÂÙÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÌÔ˘Û›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó” . ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÏ›‰· Ù· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ª¿ÚÌ·Ú· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Ó· Â·ÓÂÓˆıÔ‡Ó ÙÂÏÈο, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ηıÒ˜ “Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰·Ó›ÛÂÈ Ù· ª¿ÚÌ·Ú· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÌÔ˘Û›Ԣ Â› ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ” . ™ÙËÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ·Í›ˆÛË, ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, fiÙÈ “ÔÈ ıËÛ·˘ÚÔ› ·˘ÙÔ› ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË fiÙ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˘fi ¯ıÚÈ΋ ηÙÔ¯‹” .

¶EM¶TH 11 I√À¡π√À 2009

31

∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ·

∞Óٿ̷̈ ÛÙÔÓ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ”

°

È· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ˘‹ÚÍ·Ó ¶ÚfiÛÎÔÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· - ÁÈ· Ï›ÁÔ ‹ ÁÈ· Ôχ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·Û›· - Ë Ï¤ÍË “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ¤ÓÓÔÈ·, ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË... ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi Ì·˜ “ηٷʇÁÈÔ” , ÛÙ· ÿÓÈ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ·Ïfi¯ÂÚ· ÂÈÎfiÓ˜, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÌÂÈڛ˜... ÃÒÚÔ ÁÈ· ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÛηÓÙ·ÏȤ˜ ÎÈ ·Ù¤ÏÂȈٷ ·È¯Ó›‰È·, ‰ÚÔÛÈ¿ οو ·fi ÙȘ ÔÍȤ˜ ÛÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘ ʇÛ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ÙËÓ Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ η̤ÓÔ˘ ͇ÏÔ˘ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ... √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ fï˜ ¤ÁÈÓ ‹‰Ë 53 ÂÙÒÓ... ∫È ·Ó ÛÙ¤ÎÂÈ ·ÎfiÌ· ·Á¤Úˆ¯Ô˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ì›ÏÈÎÙÔ˜ Î·È Ù· ¯ÈfiÓÈ· οı ¯ÂÈÌÒÓ·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ʤÚÓÔ˘Ó ÊıÔÚ¿ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·... ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó¿Û· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ” , ÌÈ· ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÚÈ˙È΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋. Δ· “̤و·” ÔÏÏ¿, Ù· ̤۷ ÁÓˆÛÙ¿, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜, ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ, ÙÔ ÓÈÒıÂÙ fiÏÔÈ. ªÂ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ʛψÓ, ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ∂.∫.™., ηٷʤڷÌ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÛfi ηÈ, ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ª¿ÈÔ, Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘... ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏÔ˘ÙÚ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó·, Ó¤· ÛÎÂ‹ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, Ó¤· ÂÚ›ÊÚ·ÍË, Ó¤Ô ¯ÚÒÌ·, ·¤Ú·˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜... ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›... Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ Î·È Ô “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË, ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ, ÛÙÈÁ̤˜ ͯˆÚÈÛÙ¤˜, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜... ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÙËÓ ∫˘Úȷ΋

14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙ· ÿÓÈ·, Û ¤Ó· ·Óٿ̷̈ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ “∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘”, Ì ηÏfi Ê·ÁËÙfi Î·È Ôχ ΤÊÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙË ÛÎÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÍȤ˜, Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ʛÏÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÏÈ¿, Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ

ÛÙÈÁ̤˜ ÚÔÛÎÔÈΤ˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÏ›‰È ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·! √ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ! °È· ÏfiÁÔ˘˜ ηχÙÂÚ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘

ÂȉÔÔÈ‹ÛÙ ̷˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙ· 6974 772444 (¡›ÎÔ˜ ÷ÏÈ¿ÛÔ˜), 6932 494315 (£Ô‰ˆÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï¿˜) 6937 054041 (¡›ÎÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘) ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ pemagnis@otenet.gr.

™ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ∫.¢.∞.¶. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ

“¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ” Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·È¯Ó›‰È· Ãøª∞ Î·È ¿ÚˆÌ· ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‰fiıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¡Èη›·˜ Î·È ∑¤Ú‚· ÛÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ∫.¢.∞.¶. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ÙÔ˘ ¢.√.∫.¶.À. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. °ˆÓȤ˜ ·ÓÔȯÙÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì η‚·Ï¤Ù·, ÈӤϷ, ÌÔÁȤ˜, ¯¿ÓÙÚ˜, ËÏfi Î·È ¿ÏÏ· ˘ÏÈο ÛÙfiÏÈÛ·Ó ÙËÓ Ï·Ù›·, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ∫.¢.∞.¶. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ. ŒÙÛÈ, ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙ· ·È‰È¿, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¤ÓÈˆÛ·Ó ·È‰È¿, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂχıÂÚ· ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ·È¯Ó›‰È ÁÓˆÚÈÌ›·˜, fiÔ˘ οı ·È‰›, ÌÈÎÚfi Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ “super” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤ÏÂÁ·Ó Ù·

·È‰È¿. ∞˘Ù‹ Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÙËΠ·’ ÙÔ Î¿ı ·È‰› ‚Ô˘ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘ Û ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ·-˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ “ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ” , ¤Ó· ÙÂ-

Ú¿ÛÙÈÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ (ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘, ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ

·È¯ÓȉÈÒÓ), fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ¤·ÈÍ·Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· (ÙÛÔ˘‚·ÏÔ‰ÚƠ̂˜ Î·È Ì‹Ï·). ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ù· ·È‰È¿ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ÎÈ Â˘¯‹ıËÎ·Ó Î·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ Ì ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Û‡ÓıËÌ· Ï‹Í˘ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. §¿˙Ô˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÁÔÓÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑‹ÛË ƒÔ‰Ô‡Ï· Î·È ÎÔ˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô˘ ÏfiÁˆ ·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∫.¢.∞.¶. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ!

∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞£∏¡∞ 10 (∞¶∂). ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÓÂÔÏÈıÈ΋ ÂÔ¯‹ ¤ˆ˜ Î·È Ù· ÚÒÈÌ· ڈ̷˚ο ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ù· ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‹ÎÌ·ÛÂ Ë ·Ú¯·›· ¶¤ÏÏÈÓ·, Ì›· ·fi Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÙÂÙÚ¿‰·˜ ∂ÛÙÈ·ÈÒÙȉ·˜, ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Ûη¿ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. §ÂˆÓ›‰· ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ §¢’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ.

™ÙÔÓ ΔÔ̤· ∞ Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È Ï›Á·. ∞ÔηχÊıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ, ‰‡Ô Úfi¯ÂÈÚ· ÙÔȯ›·, ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÏÈıfiÛÙÚˆÙÔ˘ Î·È Î¿ÔÈ· ÂÓÈ·›· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÙË̤ÓÔ˘ ËÏÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÌÈÎÚ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ›ıÔ Ô˘ ·ÔηχÊıËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·ÚÎÂÙÔ› Ï·ÎÎÔÂȉ›˜ Ù¿ÊÔÈ, Ì ÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi Û ÛÙ¿ÛË ÂÎÙÂÙ·-

̤ÓË ‹ Û˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓË, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È ÏËıÒÚ· ÎÈÓËÙÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. ™ÙÔÓ ΔÔ̤· μ ‰ÂÓ ·ÔηχÊıËΠοÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ÏËÓ ËÌÈ΢ÎÏÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù·ÊÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋-΢ÚÙ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ËÌÈ΢ÎÏÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÔηχÊıËΠ·È‰ÈÎfi ÎÚ·Ó›Ô Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÚ·Ó›Ô ÂÓ‹ÏÈη, ·ÔÛ·ıڈ̤ÓÔ. ™Â fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ÙÔ ¯ÒÌ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› η‡ÛË.

¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ O’ Connor Ì·˙› ÛÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ∞£∏¡∞ 10. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·Ô˘Û›·˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “ª·Ï·Ú›Ó˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È” . ª·˙› ÙÔ˘ Â› ÛÎËÓ‹˜ Ë ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ·, Sinead O’ Connor. ∏ Û˘Ó·˘Ï›·, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÈÔ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ·˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Û‹ÌÂÚ·. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜ Ì ÙËÓ Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Maraveyas Illegal, ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÏËıˆÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÔ¤ÌÈÎË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, fiÛÔ Î·È Ì ÙË ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË. ∞ÎÚÔ‚·ÙÒÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Manu Chao Î·È ÙÔ˘ Ï˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Δonino Carotone, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ˘fiıÂÛË. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Â¿ÍÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ı¤ÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ line up. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ù· ÊÒÙ· ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ stage ı· ÏËÌ˘Ú›ÛÂÈ ÌÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È Û˘ÁΛÓËÛË, ·fi ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ʈӋ Ù˘ Sinead O’Connor. ∞Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ·, Ë Sinead ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û’fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë90 ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÔÏÈÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ fiÙ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ηٿ Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È fiÙ Ì ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈÎÒÓ Ù˘ Û¯¤ÛˆÓ. ŸÛÔ fï˜ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÛȈ‹ÛÂÈ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘, ÙfiÛÔ Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÛÂÈÚÔÓÒÙ·Ó Á‡Úˆ Ù˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ‰‡Ó·ÌË Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ U2, ÙÔÓ Prince, ÙÔÓ Elton John, ÙÔ˘˜ Roger Walters Î·È Richard Wright (Pink Floyd), ÙÔÓ Wycleaf Jean, ÙÔÓ Peter Gabriel, ÙÔ˘˜ Massive Attack, Î·È ÙfiÛÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ “Nothing compares to you” , “Troy” Î·È “The Emperor’s new clothes” ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90.


32

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

K§EI™IMO TH™ 10∏™ I√À¡π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.376,11

2,43

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,76 1,07 8,8 14,7 7,23 15,46 1,86 9,9 6,52 1,96 4,9 2,93 8,18 5,69 3,76 2,43 5,2 31,4 0,95 2,58 1,6 1,77 5,31 5,79 4,57 2,4 15,15 20,2 1,69 5,84 7,52 8,8 7,34 6,84 4,99 1,8 1,74 6,99 8,89 2,1 1,64 8,5 3,96 6,82 21,17 11,8 15,9 5,44 6 2,27 5,96 5,06 21,5 15 8,37 4,36 7,65 2,35

-0,21 1,91 5,39 -0,07 1,12 2,11 2,76 5,54 1,88 2,08 2,94 0,69 4,87 2,52 3,87 4,74 2,56 -1,84 4,40 0,00 0,00 6,63 5,78 3,39 6,78 3,90 -3,50 5,65 1,81 4,29 1,90 8,11 2,23 2,40 0,20 -4,26 1,75 -0,71 4,47 5,00 2,50 1,80 2,06 4,92 1,39 -0,67 0,13 3,23 9,29 5,09 2,76 1,61 1,42 1,35 3,33 2,83 2,27 2,17

45825 3497376 1112729 524068 3665 27470 611228 57844 164705 286491 894367 44439 352601 42009 502371 3239770 7913 1522 345021 0 0 1043808 111066 242373 246742 34695 957852 1821387 21981 359673 307529 345715 41407 71496 43877 537316 379827 8745 88704 305636 60745 203471 370631 501290 637953 1732571 5502 4365 153979 229158 432597 48387 175739 465 664790 6755054 1182384 80947

4,59 1,06 8,41 14,65 7,11 14,84 1,78 9,4 6,22 1,96 4,86 2,86 7,96 5,32 3,68 2,37 5,05 31,4 0,93 2,58 1,6 1,69 5,16 5,6 4,36 2,3 15,12 19,36 1,65 5,67 7,47 8,19 7,25 6,64 4,94 1,8 1,71 6,94 8,72 2,04 1,6 8,26 3,92 6,63 20,8 11,73 15,05 5,16 5,55 2,14 5,86 4,99 20,9 14,8 8,2 4,26 7,5 2,34

4,8 1,08 8,99 15,13 7,23 15,49 1,86 9,92 6,6 2,06 5,01 2,99 8,26 5,69 3,76 2,47 5,27 31,51 0,96 2,58 1,6 1,78 5,35 5,79 4,64 2,42 16,02 20,3 1,76 5,85 7,6 8,93 7,43 6,88 5,1 1,94 1,77 7,11 8,9 2,12 1,65 8,51 4,16 6,92 21,24 11,98 16,25 5,44 6 2,34 6,03 5,09 21,56 15,5 8,64 4,48 7,88 2,41

0,00 0,00 1,55 0,50 0,75 2,13 -4,65 2,44 1,82 2,26 1,16 0,00 1,10 1,36 11,32 1,70 3,57 0,13 0,00 0,63 1,03 5,77 1,25 1,94 4,00 0,00 2,77 -2,03 -0,63 2,30 0,00 3,14 2,08 4,94 2,29 1,00 4,21 -0,89 4,17 2,82 3,64 0,00 4,07

3903 3985 174126 11850 4385 155723 5800 13779 51748 11051 33042 0 12720 12668 25960 1210 165 10350 9200 41890 10200 15395 129733 11404 300363 200 20 6803 99180 18251 5237 30552 14804 521053 12624 49500 29465 6535 51643 60499 19482 0 162352

1,3 1,16 1,3 1,95 1,31 1,4 0,4 0,83 0,56 6,27 0,84 1,35 5,45 1,47 0,54 1,77 4,32 7,39 2,02 1,59 1,97 0,52 0,8 2,06 1,53 0,57 3,34 1,43 1,52 0,87 3,84 1,9 0,95 1,65 1,3 1,94 0,96 4,26 0,72 0,71 2,17 0,68 1,7

1,31 1,35 1,36 2,01 1,35 1,46 0,44 0,86 0,57 6,42 0,89 1,35 5,54 1,57 0,6 1,8 4,4 7,5 2,07 1,63 2 0,55 0,84 2,12 1,61 0,57 3,34 1,48 1,61 0,9 4,04 2 1,01 1,74 1,35 2,04 1 4,57 0,76 0,74 2,3 0,68 1,8

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EMPORIKI BANK S.A(∫√) EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FHL MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP FLEXOPACK AEBEP(∫√) HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SINGULARLOGIC S.A. SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂.

1,3 1,24 1,31 2 1,35 1,44 0,41 0,84 0,56 6,33 0,87 1,35 5,51 1,49 0,59 1,8 4,35 7,5 2,03 1,6 1,97 0,55 0,81 2,1 1,56 0,57 3,34 1,45 1,57 0,89 4,02 1,97 0,98 1,7 1,34 2,03 0,99 4,45 0,75 0,73 2,28 0,68 1,79

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§-ªÀ§ø¡∞™ μπ√ª.∞∂(∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) Àπ√π Ã.∫∞Δ™∂§∏ ∞μ∂∂(∫O) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

1,6 0,67 0,7 1,07 0,84 2,19 0,86 0,7 1,39 1,63 1,23 1,76 1,46 0,54 1,93 0,81 1,4 0,84 0,9 1,11 0,43 1,85 2,56 0,67 0,51 5 0,62 1,98 1,24 0,73 1,15 0,93 0,73 1,11 0,56 0,58 0,97 0,78 0,86 1,42 1,11 3,05 3 1,59 2,14 0,57 0,73 2,97 0,66 2 0,47 2,07 0,94 0,94 1,7 10 3,13 0,58 1,17 0,93 1,28 0,93 0,75 4,88 1,53 2,82 0,38 6,59 1,1 7,38 1,82 0,78 3,52 1,67 1,11 1,48 0,78 0,53 1,98 1,36 1,03 0,8 0,69 0,66 1,81 1,01 0,85 1,04 0,72 0,62 14,99 4,59 2,28 2,52 0,8 4 0,6 0,41 0,62 2,18 1,71 0,39 1,74 0,68 0,66 5,48 2,57 42,39 0,68 0,55 0,35 3,26 1,77

-2,44 1,52 1,45 -0,93 -1,18 2,82 4,88 2,94 4,51 4,49 -2,38 2,33 -1,35 1,89 0,00 2,53 5,26 1,21 2,27 1,84 0,00 0,00 5,35 -1,47 -1,92 3,52 1,64 0,51 0,00 0,00 -4,17 5,68 5,80 8,82 9,80 0,00 -2,02 1,30 1,18 -1,39 0,00 1,67 -0,33 1,92 1,91 -1,72 2,82 -5,41 1,54 -1,96 -2,08 0,00 3,30 1,08 -0,59 -2,34 0,32 1,75 2,63 -5,10 1,59 4,49 1,35 -2,40 1,33 8,88 5,56 1,39 1,85 -0,14 0,55 1,30 -2,49 1,83 3,74 8,03 2,63 3,92 0,00 2,26 -0,96 1,27 7,81 4,76 0,00 0,00 1,19 1,96 0,00 0,00 0,94 -2,75 1,33 0,40 3,90 -0,25 0,00 2,50 10,71 2,35 0,59 5,41 0,58 -1,45 0,00 -0,36 1,18 0,62 0,00 0,00 0,00 -0,31 -0,56

706 47691 12490 7200 3340 2325 367 43076 24190 8010 1842 6145 560 534160 0 29299 143366 5 6573 1360 337420 10 1200 28128 35321 2301 105810 32286 1726 2465 4775 61566 852 11842 110200 16919 43015 2500 121570 32267 56825 250 5100 34610 11485 12203 18674 658 1570 2601 36104 4790 5720 39409 1910 60 17508 27559 66250 59484 21080 44680 96025 2335 2660 90534 3930 1480 7705 1320 21890 7049 500 7500 1380 6925 916 120 0 1449 1920 4580 12000 410 1290 2880 2551 383352 90 0 7730 2940 56230 35431 15441 1750 0 33410 250904 17110 1787 9450 12994 8020 61228 15 28302 12111 19905 20 4500 740 562

1,57 0,6 0,68 1,06 0,78 1,92 0,78 0,67 1,35 1,59 1,19 1,73 1,46 0,53 1,93 0,78 1,38 0,84 0,85 1,07 0,43 1,85 2,4 0,63 0,5 4,8 0,61 1,9 1,12 0,7 1,15 0,88 0,73 1,03 0,51 0,57 0,97 0,73 0,81 1,4 1,07 2,86 3 1,56 2,1 0,57 0,71 2,88 0,62 1,98 0,46 1,97 0,91 0,92 1,66 10 2,97 0,56 1,15 0,92 1,24 0,91 0,73 4,8 1,51 2,62 0,35 6,3 1,1 7,32 1,81 0,77 3,52 1,63 1,09 1,24 0,75 0,53 1,98 1,35 1,03 0,78 0,65 0,61 1,8 0,97 0,78 1,03 0,72 0,62 14,66 4,47 2,26 2,49 0,77 3,95 0,6 0,4 0,56 2,15 1,7 0,38 1,72 0,63 0,64 5,48 2,51 42,13 0,65 0,55 0,32 3,11 1,77

1,7 0,68 0,71 1,09 0,86 2,19 0,88 0,71 1,4 1,63 1,33 1,78 1,48 0,57 1,93 0,82 1,43 0,84 0,9 1,12 0,45 1,85 2,59 0,7 0,52 5 0,64 2,04 1,29 0,74 1,3 0,96 0,73 1,12 0,6 0,6 1 0,8 0,87 1,49 1,16 3,05 3 1,61 2,19 0,59 0,73 3,14 0,7 2,04 0,49 2,18 0,94 0,98 1,74 10 3,17 0,58 1,24 0,99 1,29 0,93 0,77 4,9 1,54 2,84 0,39 6,6 1,15 7,48 1,84 0,79 3,52 1,68 1,15 1,49 0,78 0,53 1,98 1,37 1,05 0,81 0,7 0,66 1,87 1,01 0,89 1,06 0,72 0,62 15,2 4,68 2,34 2,55 0,8 4 0,6 0,43 0,64 2,21 1,73 0,39 1,81 0,68 0,68 5,48 2,62 43 0,68 0,55 0,35 3,27 1,79

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

1,74 0,61 0,51

2,35 3,39 -1,92

100120 173133 8280

1,72 0,59 0,49

1,78 0,62 0,52

0,00 470 -0,49 8614 3,01 100 -2,78 1970 -6,11 1300 0,00 0 -3,55 6722 1,90 1000 3,23 6487 -5,88 10380 2,22 9530 6,90 66889 0,55 361 -0,92 8945 -2,08 27330 -0,79 3892 1,37 28720 0,00 3000 0,00 10 0,00 20030 7,25 10 2,45 300 3,45 1011 0,00 0 10,38 11539958 0,00 90 5,46 195 4,19 1892 0,00 300 0,00 29436 7,41 143983 0,00 7200 0,00 0 0,00 0 5,24 31 0,00 0 3,45 3910 0,00 0

7,7 2,02 8,9 0,65 2,12 0,7 3,5 2,11 0,31 0,31 0,45 0,3 20,2 1,05 0,46 3,72 1,46 0,27 7,98 0,24 0,74 6,7 0,29 0,31 1,1 15,8 67 5,41 22 0,21 0,28 0,82 1,91 0,26 11,45 6,82 0,58 0,88

7,7 2,05 8,9 0,76 2,27 0,7 3,62 2,19 0,33 0,34 0,47 0,32 20,2 1,1 0,48 3,8 1,5 0,27 7,98 0,25 0,74 6,7 0,31 0,31 1,18 15,8 69 5,88 22 0,24 0,31 0,85 1,91 0,26 11,45 6,82 0,6 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

7,7 2,04 8,9 0,7 2,15 0,7 3,53 2,15 0,32 0,32 0,46 0,31 20,2 1,08 0,47 3,76 1,48 0,27 7,98 0,24 0,74 6,7 0,3 0,31 1,17 15,8 68,55 5,72 22 0,23 0,29 0,82 1,91 0,26 11,45 6,82 0,6 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) MULTIRAMA AN.EM.BIOM.ET Δ∏§∂¶/∫√À ∏§∂∫Δ (∫√ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏(∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

0,24 0,18 0,75 2,23 0,22 0,27 0,32 0,7 2,97 0,25 0,16 0,15 0,14 0,33 0,76 0,37 0,84 0,21 0,21 0,49 0,36 1,35 8,26 0,46 0,31 0,46 0,88 0,33 0,52

14,29 -14,29 0,00 0,00 -8,33 -3,57 14,29 -2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 10,00 1,33 0,00 0,00 5,00 5,00 6,52 5,88 -9,40 0,00 2,22 0,00 15,00 0,00 -5,71 8,33

392770 216981 520 5870 36830 49356 2256265 1210 0 48430 21500 0 1008761 1550 550 400 0 180505 57300 38464 57738 5100 0 10 29375 14850 0 89700 335998

0,23 0,17 0,75 2,23 0,22 0,26 0,3 0,7 2,97 0,25 0,15 0,15 0,13 0,32 0,75 0,37 0,84 0,18 0,2 0,47 0,35 1,35 8,26 0,46 0,29 0,44 0,88 0,32 0,51

0,25 0,2 0,8 2,23 0,24 0,27 0,33 0,7 2,97 0,26 0,16 0,15 0,14 0,33 0,77 0,37 0,84 0,22 0,21 0,5 0,37 1,36 8,26 0,46 0,31 0,48 0,88 0,35 0,56

0,93 4,46 2,33 3,58 0,9 2,4 3,55 1,4 2,1 2,25 2,51

-7,00 0,00 0,00 0,00 8,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 0 582 0 20 15598 0 0 0 0 0

0,93 4,46 2,33 3,58 0,9 2,4 3,55 1,4 2,1 2,25 2,51

0,93 4,46 2,33 3,58 0,9 2,4 3,55 1,4 2,1 2,25 2,51

1,07 0,06 0,62 2,19 1,2 0,67 0,12 1,05 0,1 0,14 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 2,19 1,2 0,67 0,12 1,05 0,1 0,14 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12

1,07 0,06 0,62 2,19 1,2 0,67 0,12 1,05 0,1 0,14 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) °ƒ∏°√ƒ∏™ ªπ∫ƒ√°∂Àª∞Δ∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂ƒ°∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(¶√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

K§EI™IMO TH™ 9H™ I√À¡π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¶&∫ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

30.306.125,27 24.637.468,43 133.771.004,64 16.005.425,54 357.768.519,98 31.733.628,55 19.268.844,31 7.818.342,58 14.139.010,14 125.435.599,11 975.823,10 58.819.291,32 1.576.136,70 6.503.302,05 517.748,95 220.851.506,09 15.635.720,87 3.868.087,11 9.677.621,89 3.918.830,43 8.383.542,24 17.768.302,45 34.998.496,41 10.584.355,04 4.325.227,57

5.867.487,79 2.991.711,44 15.261.779,61 2.300.998,63 100.390.221,52 3.556.607,01 2.733.863,90 1.470.300,88 1.850.141,25 14.866.475,70 186.781,68 7.426.909,90 395.215,24 628.655,21 50.000,00 14.636.385,40 915.879,95 659.551,34 1.872.093,69 1.032.191,58 2.346.192,26 2.352.637,06 3.551.737,19 5.438.697,67 294.394,51

5,1651 8,2352 8,7651 6,9559 3,5638 8,9224 7,0482 5,3175 7,6421 8,4375 5,2244 7,9198 3,9880 10,3448 10,3550 15,0892 17,0718 5,8647 5,1694 3,7966 3,5733 7,5525 9,8539 1,9461 14,6919

-0,20% -0,06% -0,10% -0,14% -0,25% -0,09% -0,06% -0,08% -0,14% -0,19% -0,11% -0,17% 0,07% -0,13% -0,12% -0,08% 0,27% -0,01% -0,11% -0,16% 0,02% -0,07% 0,03% -0,06% -0,10%

5,2684 8,3587 8,7651 7,0776 3,5638 8,9224 7,0482 5,4239 7,7567 8,4375 5,2244 7,9990 4,3070 10,3448 10,3550 15,1646 17,4132 5,9820 5,1694 3,8725 3,5733 7,6280 9,9278 1,9461 14,9123

5,0618 3,16% 8,1734 2,34% 8,6994 4,57% 6,8863 3,11% 3,5638 4,98% 8,8555 1,19% 6,9953 2,69% 5,2112 1,76% 7,6421 2,99% 8,4375 1,05% 5,2244 2,89% 7,8802 0,90% 3,9880 2,35% 10,2672 3,45% 10,3550 3,55% 14,9760 3,28% 16,9011 10,92% 5,8061 1,97% 5,1436 3,63% 3,7207 2,44% 3,5465 2,12% 7,5525 2,98% 9,7554 2,67% 1,9412 0,53% 14,5450 2,58%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢π∂£¡∂™ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

59.368.805,06 17.204.783,70 24.537.982,28 4.147.755,12 186.834.789,44 36.616.093,15 1.612.692,53 30.393.830,72 36.398.886,10 2.006.804,41 117.657.338,03 7.069.868,86 1.598.065,35 10.337.625,52 20.464.184,33 26.076.760,08 98.753.035,48 145.422.664,62 28.350.983,55 28.470.954,79 70.339.350,37 131.702.857,02 59.295.543,76 1.240.886,35 17.240.616,55 129.333,61 5.529.705,30 741.993,39 15.311.896,19 1.220.616,80 1.245.359,33 32.657.463,94 13.635.742,31 4.597.720,43 6.233.289,76 2.397.852,03 4.366.169,48 127.631.667,78 60.718.536,70 14.647.487,17 65.850.378,39 115.420.952,98 8.384.087,25 115.424.128,37 42.244.075,86 11.500.656,77 648.207,16 6.304.679,30 15.384.386,29 12.173.144,47 2.830.846,62 4.407.563,20 1.807.850,82

3.774.017,62 1.493.866,33 2.707.271,18 812.023,57 42.414.400,13 5.511.586,81 260.099,86 3.657.951,31 3.898.299,58 200.000,00 11.341.661,84 1.990.326,02 409.889,33 1.598.707,52 6.627.322,82 6.447.330,67 10.362.259,16 29.465.928,16 3.587.288,55 3.197.687,90 6.871.387,60 15.948.031,97 6.028.415,40 120.000,00 1.794.440,46 110,73 4.756,47 650,70 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.866,22 14.100,00 1.094.788,94 1.927.521,94 803.662,75 558.564,30 40.108.522,75 5.821.869,60 1.428.833,92 6.511.971,13 38.159.562,43 313.410,70 106.083.972,01 4.093.090,00 3.779.007,00 224.149,26 1.376.335,98 5.686.323,41 3.841.405,77 767.246,52 21.267,47 572.620,36

15,7309 11,5169 9,0637 5,1079 4,4050 6,6435 6,2003 8,3090 9,3371 10,0340 10,3739 3,5521 3,8988 6,4662 3,0879 4,0446 9,5301 4,9353 7,9032 8,9036 10,2366 8,2583 9,8360 10,3407 9,6078 1.168,0200 1.162,5600 1.140,3000 1.169,3700 869,7300 921,7300 964,3100 967,0700 4,1996 3,2338 2,9837 7,8168 3,1822 10,4294 10,2514 10,1122 3,0247 26,7511 1,0880 10,3208 3,0433 2,8919 4,5808 2,7055 3,1689 3,6896 207,2400 3,1572

0,32% 0,15% 1,58% 1,45% 0,02% 0,24% -0,11% 0,04% 0,36% 0,09% -0,02% 0,29% 1,57% 0,37% 0,50% 2,19% 0,36% 0,29% 0,03% 0,05% 0,10% 0,14% -0,10% -0,18% 1,20% -0,02% -0,02% 0,06% 0,06% 0,27% 0,27% -0,60% -0,60% 0,19% 1,08% 0,17% 0,37% 0,53% 0,71% 0,72% 0,59% 0,10% 1,59% 0,13% 0,10% 0,29% 0,13% 0,18% 0,11% 0,31% 0,41% 0,00% 0,13%

16,0455 11,7472 9,2450 5,1079 4,4050 6,6435 6,2003 8,7245 9,6172 10,2347 10,5814 3,6143 3,9670 6,4662 3,1497 4,0446 9,5301 4,9353 7,9032 9,3488 10,7484 8,6712 10,3278 10,8577 9,6078 1.168,0200 1.162,5600 1.140,3000 1.169,3700 869,7300 921,7300 964,3100 967,0700 4,2206 3,2823 3,0285 7,9341 3,2618 10,6380 10,4564 10,1122 3,0247 26,8849 1,0989 10,3208 3,1042 2,8919 4,5808 2,7326 3,2640 3,7265 208,2762 3,2519

15,5736 11,4017 8,9731 5,0696 4,3720 6,5937 6,1538 8,1428 9,1504 9,8333 10,3739 3,5166 3,8598 6,4177 3,0261 4,0446 9,5301 4,9353 7,9032 8,8591 10,1854 8,1964 9,7376 10,3407 9,6078 1.168,0200 1.162,5600 1.140,3000 1.169,3700 869,7300 921,7300 964,3100 967,0700 4,1681 3,2338 2,9837 7,8168 3,1186 10,2208 10,0464 9,9100 3,0020 26,5505 1,0798 10,2434 2,9977 2,8774 4,5579 2,6784 3,0738 3,6896 207,2400 3,0941

1,22% 6,33% -0,38% -4,39% 1,45% 0,54% 7,25% -0,27% 1,83% -0,71% 0,06% 8,52% -1,73% 3,63% 1,07% -0,39% -0,21% 0,19% -3,94% 0,01% 0,90% 0,90% 4,18% 3,37% 0,85% 9,54% 9,56% 3,88% 3,90% -4,56% -4,54% 0,58% 0,60% 6,95% 3,75% 5,27% 0,45% 2,15% 2,16% 1,56% -3,96% -0,66% -4,56% 2,40% 0,97% 0,81% 3,13% 4,83% 0,73% 1,81% -3,16% -0,47% 3,57%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

11.955.836,36 5.338.466,45 25.140.016,65 45.299.040,72 21.189.739,08 20.109.900,57 210.396.640,42 201.519.833,82 22.154.324,58 22.000.151,11 70.307.564,05 45.665.702,85 51.672.372,30 36.491.664,69 1.447.440,96 2.130.568,02 19.554.017,49 82.888.451,12 1.573.086,70 12.567.972,11 909.004,75 88.378.748,89 196.327.264,55 30.828.828,60 337.369,09 21.917.468,24 1.499.896,78 136.208.030,88 11.755.179,76 10.345.038,16 66.267.340,52

3.622.577,23 3,3004 530.388,97 10,0652 4.253.422,19 5,9105 2.248.625,80 20,1452 5.903.896,15 3,5891 2.348.998,52 8,5611 16.145.851,42 13,0310 15.379.723,78 13,1030 2.601.981,53 8,5144 1.472.877,03 14,9369 5.770.917,00 12,1831 1.137.777,66 40,1359 3.480.520,60 14,8462 6.038.916,60 6,0428 224.361,83 6,4514 301.406,45 7,0688 8.518.981,09 2,2953 14.585.690,59 5,6829 1.263.000,29 1,2455 9.272.526,10 1,3554 128.805,06 7,0572 42.086.596,36 2,0999 19.688.682,54 9,9716 17.816.873,10 1,7303 286,10 1.179,1800 18.567,30 1.180,4300 351.932,89 4,2619 7.163.560,40 19,0140 4.392.614,22 2,6761 1.474.925,62 7,0139 6.386.916,78 10,3755

-1,97% 3,4654 3,2344 22,43% -1,92% 10,5685 9,9645 47,85% -2,42% 6,2060 5,8514 27,10% -2,10% 21,1525 19,9437 36,48% -1,80% 3,7147 3,5532 29,03% -1,90% 8,8607 8,4755 32,39% -1,97% 13,1613 12,9007 24,99% -1,99% 13,2340 12,9720 25,44% -2,20% 8,5995 8,4293 30,76% -2,00% 15,0863 14,7875 34,00% -2,44% 12,2440 12,0856 28,64% -1,83% 40,9386 39,7345 17,54% -1,60% 15,1431 14,6977 16,04% -1,51% 6,1637 5,9824 22,46% -1,43% 6,5804 6,3869 15,45% -1,14% 7,2102 6,9981 22,48% -2,03% 2,3756 2,2953 36,57% -1,54% 5,6829 5,6261 17,81% -0,73% 1,2455 1,2330 35,44% -1,56% 1,3961 1,3147 18,03% -0,75% 7,2689 6,8455 26,41% -1,26% 2,0999 2,0789 29,88% -1,91% 9,9716 9,8719 23,93% -1,67% 1,7303 1,7130 32,53% -0,01% 1.179,1800 1.179,1800 26,39% -0,01% 1.180,4300 1.180,4300 26,42% -1,98% 4,3045 4,1767 34,51% -2,05% 19,5844 18,8239 23,57% -0,74% 2,7564 2,6493 35,81% -1,76% 7,2243 6,9438 29,07% -2,06% 10,3755 10,2717 15,65%

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ING INTERNATIONAL GREECE EQUITY X CAP (EUR)(1) ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

8.001.967,10 213.559.908,00 75.571.567,82 24.399.077,15 1.968.101,07 90.570.621,43 56.242.504,82 49.760.976,32 1.327.267,26 1.291.720,20 3.041.624,57 18.550.608,15 2.957.168,00 19.469.597,57 11.849.420,81 63.298.730,02 14.582.900,91 89.807.043,74 5.880.416,08 8.429.281,32 17.281.789,39 57.063.387,29 4.926.012,26 8.555.511,83 36.100.670,53 8.322.103,46 23.935.706,40 17.504.840,94 864.226,20 635.629,94 4.847.703,54

2.332.390,30 8.517.442,40 12.991.481,00 51.429.836,30 3.602.083,31 10.695.583,18 6.612.996,95 5.521.903,28 924.245,38 116.956,43 275.366,51 4.300.499,89 1.177.590,10 6.440.800,60 5.190.073,57 4.277.422,13 5.848.002,14 1.850.860,75 564.933,49 1.899.601,95 18.067.652,98 5.340.091,66 1.783.513,07 9.657.391,38 3.528.404,66 2.492.993,30 10.497.240,18 6.819.398,84 725.990,48 216.455,27 504.298,07

3,4308 25,0732 5,8170 0,4744 0,5464 8,4680 8,5048 9,0116 1,4361 11,0445 11,0457 4,3136 2,5112 3,0229 2,2831 14,7983 2,4937 48,5218 10,4090 4,4374 0,9565 10,6858 2,7600 0,8859 10,2314 3,3382 2,2802 2,5669 1,1904 2,9365 9,6128

-2,09% -1,94% -1,14% -1,96% -2,10% -0,17% -0,31% -0,38% -1,26% -0,31% -0,31% -1,76% -1,83% -2,08% -1,23% -1,60% -0,63% -1,03% -2,01% -0,64% -0,98% -2,11% 0,00% -0,93% -1,94% -2,08% -1,63% -0,66% -1,47% -1,66% -1,72%

3,4308 25,3239 5,8752 0,4744 0,5464 8,4680 8,5048 9,0116 1,4361 11,2654 11,2666 4,5293 2,6368 3,0229 2,2831 14,9463 2,5186 49,7348 10,6692 4,5483 0,9756 10,8995 2,8152 0,9014 10,4104 3,3382 2,3942 2,6952 1,2142 3,0540 9,9973

3,3965 24,8225 5,7588 0,4697 0,5409 8,3833 8,5048 9,0116 1,4217 10,8236 10,8248 4,2705 2,4861 3,0078 2,2717 14,5023 2,4438 48,5218 10,4090 4,4374 0,9565 10,6858 2,7600 0,8682 10,0268 3,3048 2,2574 2,5156 1,1785 2,9071 9,5167

26,20% 24,93% 32,04% 10,92% 27,87% 5,21% 7,17% 7,18% 52,45% 12,09% 12,10% 22,80% 25,51% 24,71% 32,45% 29,67% 42,91% 24,01% 21,62% 28,24% 36,60% 30,81% 34,14% 35,03% 26,82% 25,81% 19,10% 37,61% 24,27% 25,45% 24,50%

2.112.129,39 1.655.174,88 10.470.779,92 1.865.291,02 6.562.117,84 2.870.253,35 741.614,24 18.071.579,82 31.887.758,39 597.167,52 25.598.930,44 581.316,24 39.992.241,30 38.626,16 4.201.040,97 4.931.136,05 1.741.602,81 3.462.253,28 1.200.484,27 3.547.528,25 1.210.150,09 53.778.907,72 7.722.340,14 12.554.764,44 35.526.473,21 8.087.301,91 8.339.174,26 3.824.407,91 3.783.069,02 1.571.895,14 174.966.822,13 46.835.298,44 21.834.723,28 19.059.178,00 2.884.466,94 2.128.297,40 6.701.495,91 928.304,65 9.839.901,10 7.514.774,79 8.920.035,33 28.189.448,80 6.207.350,48 1.046.041,58 3.602.118,10 1.319.370,09

421.200,37 357.060,81 1.072.196,06 414.010,02 1.499.290,14 1.404.865,01 121.042,85 5.980.211,70 9.650.541,09 608,91 25.683,02 618,09 42.480,16 43,99 4.779,40 1.225.823,09 410.308,34 2.788.544,41 608.665,41 1.745.613,38 600.163,45 48.476.262,54 708.150,19 1.103.628,11 4.454.743,89 14.071.024,19 12.808.136,42 424.154,58 418.928,97 166.884,12 19.025.758,82 6.361.043,41 2.171.499,49 1.893.582,46 1.438.847,73 1.256.250,31 5.316.266,66 681.880,38 4.292.846,86 1.847.739,97 3.599.758,80 15.585.754,72 5.061,41 85.000,00 15.444,73 260.364,15

5,0145 4,6356 9,7657 4,5054 4,3768 2,0431 6,1269 3,0219 3,3042 980,7100 996,7300 940,5000 941,4300 878,0100 878,9900 4,0227 4,2446 1,2416 1,9723 2,0323 2,0164 1,1094 10,9049 11,3759 7,9750 0,5747 0,6511 9,0165 9,0303 9,4191 9,1963 7,3628 10,0551 10,0651 2,0047 1,6942 1,2606 1,3614 2,2922 4,0670 2,4780 1,8087 154,3100 12,3064 233,2300 5,0674

-0,50% 0,57% -2,49% 1,51% 1,11% -0,68% -0,88% -0,60% -0,67% 0,06% 0,06% -1,05% -1,05% -0,53% -0,53% -1,90% -1,31% -0,85% -0,38% 0,79% 2,30% 0,45% -0,65% -0,29% -0,70% 0,26% -0,75% 0,48% 0,66% 0,56% 0,49% 1,00% 0,01% 0,00% -0,79% 1,15% 0,41% -1,46% 0,96% -0,21% 0,11% 1,11% -1,17% -1,98% -0,26% 1,76%

5,1900 4,7283 9,8634 4,5955 4,3768 2,0431 6,3107 3,0219 3,3042 980,7100 996,7300 940,5000 941,4300 878,0100 878,9900 4,0629 4,2870 1,2788 2,0315 2,0831 2,0769 1,1094 10,9049 11,4897 8,0548 0,5747 0,6511 9,2419 9,2109 9,4191 9,1963 7,3628 10,0551 10,0651 2,1049 1,7789 1,2732 1,3750 2,3495 4,1687 2,5400 1,8449 157,3962 12,4295 237,8946 5,2194

4,9644 4,5892 9,6680 4,4603 4,3330 2,0227 5,9431 2,9917 3,2712 980,7100 996,7300 940,5000 941,4300 878,0100 878,9900 3,9422 4,1597 1,2292 1,9526 2,0120 1,9962 1,0983 10,7959 11,2621 7,8953 0,5690 0,6446 8,8362 8,8497 9,2307 9,0124 7,2892 10,0551 9,8638 1,9646 1,6603 1,2354 1,3342 2,2922 4,0670 2,4780 1,8087 154,3100 12,0603 233,2300 4,9661

15,42% 17,61% 24,84% 9,84% -1,93% 1,05% 2,23% 4,90% 0,62% 7,34% 7,36% 3,12% 3,14% 7,47% 7,49% 8,82% 23,10% 1,05% 24,42% 9,58% 7,11% 1,63% 31,79% 0,48% 27,76% 1,65% 34,11% 2,71% 3,12% -3,57% -3,87% 0,22% 26,82% 23,43% 1,36% -1,95% 5,69% 20,71% 3,78% 27,23% 2,85% -0,90% 18,65% 23,81% 0,80% 12,20%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EMERGING MKTS EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ING (L) INVEST BALKAN XCAP (EUR)(1) OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

15.368.401,94 25.800.843,16 7.301.076,44 66.098.633,30 14.213.293,77 3.596.776,25 5.212.086,44 10.492.077,33 2.055.062,49 129.317.361,48 344.353.588,65 284.181.173,44 3.779.198,44 14.213.761,26 35.717.661,50 12.699.960,66 8.753.812,57 307.222,33 9.937.544,50

2.358.887,90 2.121.352,67 1.269.324,63 6.024.537,96 2.102.044,21 1.001.680,07 784.365,10 1.917.146,35 365.116,36 39.818.478,05 89.584.219,43 151.627.171,53 823.675,92 2.684.114,63 6.728.081,30 3.643.590,75 1.086.914,09 82.649,07 4.365.314,00

6,5151 12,1624 5,7519 10,9716 6,7617 3,5907 6,6450 5,4728 5,6285 3,2477 3,8439 1,8742 4,5882 5,2955 5,3087 3,4856 8,0538 3,7172 2,2765

0,02% 0,02% -0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,04% 0,00% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,05% 0,02% 0,01% -0,02% 0,04%

6,5281 12,2840 5,7519 10,9716 6,7617 3,6266 6,6450 5,4728 5,6426 3,2477 3,8631 1,8742 4,5882 5,2955 5,3087 3,4856 8,2149 3,7544 2,2765

6,3848 12,0408 5,6944 10,9716 6,7617 3,5548 6,6450 5,4181 5,6004 3,2477 3,8247 1,8742 4,5653 5,2955 5,3087 3,4682 7,8927 3,5313 2,2765

1,49% 1,97% 1,37% 0,83% -0,02% 0,65% 1,86% 0,98% 2,89% 0,09% 2,73% 1,75% 1,45% 1,52% 0,94% 0,79% 1,71% 0,47% 2,02%

313.501.022,05 345.620.247,11 44.605.448,86 23.489.556,18 38.270.601,10 69.395.981,75

44.615.786,15 29.754.190,18 3.864.541,31 21.467.252,93 36.827.447,17 9.478.276,29

7,0267 11,6159 11,5422 1,0942 1,0392 7,3216

0,01% 0,01% 0,07% 0,01% 0,04% 0,02%

7,0267 11,6159 11,5422 1,0942 1,0392 7,3289

7,0267 11,6159 11,5422 1,0942 1,0392 7,2850

1,20% 0,35% 1,09% 1,17% 2,25% 1,19%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•.

ENEP°HTIKO

∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

304.586,55 173.244,42 1.401.000,32 5.597.104,25

76.791.776,78 6.994.101,68 44.995.330,34 13.745.643,75 3.040.835,93 2.897.601,66 544.247.987,76 32.822.487,01 6.244.543,30 79.193.103,87 26.884.638,83 13.420.802,95 13.613.435,45 9.418.699,92 28.166.042,70 5.026.687,60 54.442.017,20 11.852.400,54 55.999.940,14 18.555.541,27 17.075.166,94 1.038.962,92 1.337.262,07 12.199.570,53 2.431.825,68 1.028.446,87 16.429.693,83 1.201.622,63

8.295.202,73 608.748,01 4.758.325,45 1.329.274,34 307.077,68 298.484,78 112.128.158,60 9.163.171,91 900.761,63 5.258.334,93 5.010.411,78 1.262.688,27 1.324.048,76 2.873.316,72 3.603.209,44 2.452.262,93 3.285.094,92 2.020.040,44 6.315.942,16 5.295.450,66 5.060.721,63 120.000,00 150.492,23 3.352.713,04 329.599,59 429.335,30 7.060.030,69 120.000,00

9,2574 11,4893 9,4561 10,3407 9,9025 9,7077 4,8538 3,5820 6,9325 15,0605 5,3658 10,6288 10,2817 3,2780 7,8169 2,0498 16,5724 5,8674 8,8664 3,5041 3,3741 8,6580 8,8859 3,6387 7,3781 2,3954 2,3271 10,0135

-1,03% -0,28% -0,12% -0,90% -1,00% -0,73% -0,74% -0,56% -0,67% -1,09% -0,47% -0,73% -0,23% -0,65% -1,19% -1,14% -1,55% -0,39% 0,01% -1,61% -0,91% -1,00% -1,00% -1,29% -1,15% -1,54% -0,97% 0,01%

9,3500 11,6042 9,6452 10,5217 10,0758 9,8290 4,8538 3,5820 7,1405 15,0605 5,3658 10,6288 10,2817 3,2780 8,0514 2,2138 16,7381 6,1608 9,0216 3,5567 3,4078 8,7446 8,9748 3,6387 7,5994 2,4074 2,3271 10,0135

9,1648 11,3744 9,4561 10,2373 9,8035 9,6106 4,8538 3,5462 6,7245 14,9099 5,3121 10,5225 10,2817 3,2452 7,7387 2,0498 16,4067 5,8087 8,8664 3,5041 3,3404 8,5714 8,7970 3,6205 7,2305 2,3858 2,3213 10,0135

13,81% 5,44% 0,10% 12,45% 5,04% 15,67% 13,09% 7,32% 10,00% 9,01% 6,75% 6,62% 6,48% 5,57% 15,16% 13,83% 11,26% 9,15% 5,67% 16,90% 11,93% 9,53% 8,96% 12,69% 12,09% 15,68% 9,12% 0,14%

21.491.751,57 6.199.956,94 2.848.908,01 2.476.703,32 1.419.290,67 34.745.011,53 12.639.547,14 2.211.093,89 33.416.786,09 21.306.561,70 33.937.281,49 58.385.044,39 1.616.502,85 7.190.538,13 1.476.105,71

1.320.660,27 577.347,31 266.471,99 244.980,54 309.176,15 4.548.427,56 2.113.449,58 230.485,02 5.930.172,15 8.263.095,46 3.770.203,46 6.350.281,19 555.853,89 2.796.036,36 600.124,59

16,2735 10,7387 10,6912 10,1098 4,5906 7,6389 5,9805 9,5932 5,6350 2,5785 9,0014 9,1941 2,9081 2,5717 2,4597

-0,41% -0,56% -0,46% -0,38% -0,17% 0,32% -0,45% -1,12% 0,29% -0,62% -0,03% 0,01% 0,09% -0,12% 0,14%

17,0872 11,2756 11,2258 10,6153 4,6824 7,8681 6,0403 9,6891 5,6350 2,6559 9,0014 9,3780 3,0244 2,5974 2,5089

16,1108 10,5239 10,4774 9,9076 4,5447 7,4097 5,9207 9,4973 5,5787 2,5011 8,9564 9,0102 2,8790 2,5460 2,4105

26,85% 21,77% 21,93% 29,96% 3,54% 0,59% 28,21% 17,27% 2,22% 3,45% 0,18% 1,27% 13,21% 1,02% -1,44%

2,9747 11,4710 7,4487 5,8029 7,2383 12,2211 2,2830 2,9737 6,9481 2,1831 0,6288 0,5997 0,6059 2,2301 1,5344

14,15% 15,87% 8,75% 6,17% 6,82% 38,62% 6,58% 9,32% 6,44% 10,78% 11,07% 43,81% 43,83% 8,15% 7,08%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. EUROBANK WIN-WIN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PROTON STRATEGY ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 100 ª∂Δ√Ãπ∫√

14.495.452,81 2.518.851,83 4.932.235,02 14.627.501,71 45.065.847,51 43.522.572,99 5.177.265,91 3.830.046,14 15.043.149,67 50.827.870,23 48.624.357,99 14.883.058,39 12.055.232,08 33.909.735,97 7.442.431,91

4.824.196,01 217.387,86 655.540,51 2.495.506,11 6.163.791,32 3.525.671,59 2.245.005,04 1.275.110,10 2.143.431,81 23.048.891,99 76.555.006,94 24.320.756,37 19.698.503,47 14.445.320,88 4.704.859,96

3,0047 11,5869 7,5239 5,8615 7,3114 12,3445 2,3061 3,0037 7,0183 2,2052 0,6352 0,6119 0,6120 2,3475 1,5819

-0,41% 0,49% 0,08% 0,97% -0,81% -0,80% -0,49% 0,13% -0,46% 0,23% 0,22% -0,79% -0,79% 0,44% 0,30%

3,1549 12,1662 7,5991 5,9201 7,3845 12,4679 2,3522 3,0037 7,0183 2,2052 0,6352 0,6119 0,6181 2,4649 1,6294

11.320.545,82 2.214.258,77 3.195.027,99 67.887.103,89 29.081.801,53 3.740.414,78 3.086.740,81 791.449,93 6.115.294,70 64.843.109,65 68.672.986,07 12.955.878,95 33.710.497,08 4.248.564,11 3.706.716,82 5.379.281,74 1.796.385,60

3.822.893,30 442.631,38 381.321,53 8.199.115,95 3.711.926,05 954.596,60 1.003.730,46 286.149,51 1.140.540,89 23.402.259,11 75.366.674,47 1.396.921,06 13.166.972,64 1.501.798,62 497.566,65 651.476,36 207.015,55

2,9613 5,0025 8,3788 8,2798 7,8347 3,9183 3,0753 2,7659 5,3617 2,7708 0,9112 9,2746 2,5602 2,8290 7,4497 8,2571 8,6775

0,06% 0,50% 0,10% -0,08% -0,27% 0,04% 0,14% 0,24% -0,15% 0,06% 0,18% 0,00% -0,18% -0,05% -0,34% -0,20% -0,06%

2,9909 5,0525 8,7977 8,2798 7,8347 4,0358 3,1676 2,8489 5,5226 2,7708 0,9112 9,4601 2,6882 2,9705 7,5056 8,3190 8,7426

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 15 ªπ∫Δ√ MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 30 ªπ∫Δ√ MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 50 ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

2,9317 3,09% 4,9525 3,31% 8,2950 12,33% 8,1970 1,51% 7,7564 2,60% 3,8008 3,58% 2,9830 4,72% 2,6829 6,06% 5,2008 5,54% 2,7431 2,75% 0,9021 3,60% 9,2746 3,23% 2,5090 6,18% 2,7724 2,57% 7,3938 3,85% 8,1952 3,50% 8,6124 2,16%

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8)

14.484.434,07 10.073.997,75 24.578,86 13.850.305,43

1.551.531,27 9,3356 1.012.257,42 9,9520 21,30 1.154,2100 12.048,18 1.149,5800

-0,08% 9,3356 9,2889 -0,01% 9,9520 9,8525 - 1.154,2100 1.154,2100 - 1.149,5800 1.149,5800

0,89% 0,54% 8,96% 2,38%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4102 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8583 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . .7,4462 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,7296 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .138,03 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . .1,5158 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,843 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . .1,55 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . .1,7387

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5058 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,8154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7526

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,5687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7126

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.996.556,68 2.205.321,75 16.609.342,15 50.828.530,21

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)

MEPI¢IA

6,5550 12,7295 11,8553 9,0812

-1,55% -1,62% -0,93% -1,08%

6,8828 13,3660 12,2702 9,5353

6,4895 12,6022 11,7367 8,9904

11,63% 18,34% 12,79% 10,63%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4112 .........................................................1,4092 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8589 .........................................................0,8577 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4514 ...........................................................7,441 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,7371 .......................................................10,7221 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138,13 .........................................................137,93 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5169 .........................................................1,5147 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8492 .........................................................8,8368 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5511 .........................................................1,5489 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7399 .........................................................1,7375

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

35


¢ÈÂıÓ‹ 36 μÚÂÙ·Ó›·

™Â ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ¤ÍÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ÂÈÎÔÓÈÎfi ÓÈÁÌfi ˘fiÙˆÓ §√¡¢π¡√, 10.

ŒÍÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ˘¤‚·Ï·Ó ˘fiÙÔ˘˜ Û ÂÈÎÔÓÈÎfi ÓÈÁÌfi (waterboarding), Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÂÎÙÂÓÒ˜ Ë CIA ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û ˘fiÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÔηχÙÔ˘Ó ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· The Daily Mail ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ˘¤‚·Ï·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘fiÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ̤ıÔ‰Ô Û ¤ÊÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ʤÚÔÓÙ·È Ó· ‚‡ıÈÛ·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ ÓÂÚfi. ¶·ÚfiÌÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ The Times. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·¤Ê˘Á ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ “Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜” . √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ηı‹ÎÔÓÙ·. ∏ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂ÈÙÚÔ‹ ŒÚ¢ӷ˜ ∫·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ∫·Ù¿ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ (IPCC) ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÂÚÂ˘Ó¿ ηÙËÁÔڛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó Û ÂÊfi‰Ô˘˜ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ∏ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‹‰Ë ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ G20 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Δπƒ∞¡∞, 10.

ΔfiÛÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ™·Ï› ªÂÚ›Û·, fiÛÔ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ŒÓÙÈ ƒ¿Ì·, ·Ó¤‚·Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 28˘ πÔ˘Ó›Ô˘. √ ™·Ï› ªÂÚ›Û·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË §ÈÌÚ¿˙ÓÙ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∂ÏÌ·Û¿Ó, ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ŒÓÙÈ ƒ¿Ì· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Î·È ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ “ηӤӷ˜ ÔÙ·Ìfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÍÂχÓÂÈ ·fi ÙË ‚ÚÒÌ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ŒÓÙÈ ƒ¿Ì· ΋ڢÍ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ™Îfi‰Ú·, ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο „ËÊ›˙ÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ 11 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ô Î. ƒ¿Ì· ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ™·Ï› ªÂÚ›Û· fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ ∂Ó‚¤Ú ÃfiÙ˙· Î·È fiÙÈ ÛÎfiÈÌ· ‰È·ÙËÚ› Îϛ̷ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙȘ 6 ·fi ÙȘ 11 ¤‰Ú˜ ÛÙË ™Îfi‰Ú·.

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ı· ‚ÚÂı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘

πÛÙÔÚÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ƒøª∏, 10.

Δ

ËÓ ÚÒÙË, ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô ªÔ·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Û ÈÛ¯˘Ú‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙˆÓ Ù·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ 30ÂÙÔ‡˜ ÂÔ›ÎÈÛ˘ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ·¤Ï·Û˘ 20.000 πÙ·ÏÒÓ ·fi ÙÔÓ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË. ΔÔÓ ªÔ·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ˘Ô‰¤¯ıËΠÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ΔÛÈ·Ì›ÓÔ Ù˘ ƒÒÌ˘ Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ì›· ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜.

™ÙË ÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ƒÒÌË Â›¯Â ηÚÊÈÙۈ̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ §›‚˘Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ËÁ¤ÙË √Ì¿Ú ·Ï ªÔ˘ÎÙ¿Ú ·fi ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ 1931. √ ªÔ·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ı· ÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ¡ÙfiÚÈ· ¶·ÌÊ›ÏÈ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ƒÒÌ˘, fiÔ˘ Î·È ı· ‰Â¯ı› ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· §›‚˘ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.∏ ÙÚÈ‹ÌÂÚË Â›ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È “ÁÂÌ¿ÙË” Ì ÔÌÈϛ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È Â·Ê¤˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ §›‚˘Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë Ì πÙ·ÏÔ‡˜ Ô˘ ÂΉ›ˆÍ ·fi ÙË §È‚‡Ë ÙÔ 1970 Û ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ (1911-1942). √ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙË °ÂÚÔ˘Û›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÂÓÒ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ ÚÈÓ ¤ÏıÂÈ ÂÓÒÈÔ˜ ÂÓˆ›ˆ Ì ÙÔÓ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. ΔËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ “Ë ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÚÒËÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. “∏ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ Î·È ÌÈ· Ó¤· ÛÂÏ›‰· ÊÈÏ›·˜ ¿ÓÔÈÍ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi Úfi‰ÚÔ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ. “÷ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Ë ÔÔ›· Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ı¿ÚÚÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈχÛÂÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÊÈÏ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ §È‚‡Ë”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„ÈÓ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·ÊÔ‡ ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋ πÙ·Ï›· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ŸÌˆ˜ Ë Û˘Óı‹ÎË ÊÈÏ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ¿‰È fiÙÈ Ë πÙ·Ï›· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·,

¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÌÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ¤Ïıˆ Â‰Ò Û‹ÌÂÚ·” , ‰‹ÏˆÛ ٤ÏÔ˜ Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Â›Û΄˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ºÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ Ù˘ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ (Ì ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ §È‚‡Ë˜) ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·¤Ï·ÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ‰È¿ ı·Ï¿ÛÛ˘. √ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÒıËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·Ú¿ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ηٷÎÚ·˘Á‹ Î·È ÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË. Δ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Â›Ó·È ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜.

√ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÌÈÏ¿ Û 700 πÙ·Ï›‰Â˜ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË ƒÒÌË Ô ªÔ·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì 700 πÙ·Ï›‰Â˜ ·fi ÙÔ

¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÂÈÙÂÏÂ›Ô ·fi ۈ̷ÙÔʇϷΘ Î·È Â›¯Â Ì›· ·ÚfiÌÔÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 2007. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û 1.000 °·ÏÏ›‰Â˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤Ó˜ ÙÔ˘, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· “ÛÒÛÂÈ ÙȘ ∂˘Úˆ·›Â˜”. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙȘ πÙ·Ï›‰Â˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ªÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ πÛfiÙËÙ·˜ ª¿Ú· ∫·ÚÊ¿ÓÈ·, Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔοÏÂÛ ۿÏÔ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÚÒËÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ÊϤÚÙ·Ú ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Ì ÙÔÓ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ù˘ ÂÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ ϤÔÓ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. ∏ ∫·ÚÊ¿ÓÈ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ Ansa fiÙÈ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋.

∞Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ªÔ·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·-

Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2008, ÌÈ·˜ ™˘Óı‹Î˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ “ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›” ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙË §È‚‡Ë, Ë ÔÔ›· ‰È‹ÚÎÂÛ ·fi ÙÔ 1911 ˆ˜ ÙÔ 1942. ∏ ƒÒÌË ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ηٷ‚¿ÏÂÈ 5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙË §È‚‡Ë Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙ· 25 ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙË §È‚‡Ë ·fi ÙË ¢‡ÛË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·fi ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· Ò˜ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ™Â ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ë ΔÚ›ÔÏË ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ηıÒ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. √È §›‚˘ÔÈ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ 500 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·¯·ÈÙÈÛÙ› ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù· ·fi ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi. ΔÔ fiÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, fï˜, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. √È ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ù˘ “πÙ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∞ÍÈÒÓ” ÙÔ˘ ¡ÙÈ ¶È¤ÙÚÔ Î·È ÙˆÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÒÓ, ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ·Ó fiÙÈ ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, “Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘”, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ “·ˆı‹ÛÂȘ” Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÓÒ Ù· ÏÂÔ‡ÌÂÓ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÈÂıÓ‹ ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, fiÙ·Ó ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË §È‚‡Ë, ÔÈ Ï·ıÚ·›ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ‰ÂÓ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ù˘ Ú¤Ô˘Û·˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ §›‚˘Ô Úfi‰ÚÔ, Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ª¿ÛÛÈÌÔ ¡Ù’ ∞Ϥ̷.

÷ÔÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË

∞ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛÌ· Û ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ πÚ¿Î μ∞°¢∞Δ∏, 10.

ŒÎÚËÍË ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË ˘·›ıÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Û ÛÈÈÙÈ΋ fiÏË ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ πÚ¿Î Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 19 ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ‰Âο‰ˆÓ ¿ÏψÓ. ∏ Â›ıÂÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ fiÏË ∞Ï-ª¿ı·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡·ÛÈÚ›ÁÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı¤·ÙÚÔ ÛÊÔ‰ÚÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÛÈÈÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÔχÓÂÎÚˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÁ›ÚÔ˘Ó Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· Ó¤· ¤Í·ÚÛË Ù˘ ‚›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ πÚ¿Î ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘.√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ¯·ÔÙÈÎfi ·fiË¯Ô ÙˆÓ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Î. ΔÂÏÈÎÒ˜, Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó·ıˆڋıËΠÚÔ˜ Ù· οو Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 19 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È 56 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· 35 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È 45 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿. ∏ ‚fiÌ‚· Ô˘ ¤ÛÂÈÚ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Â›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ª¿ı· ·‡ıËÎÂ Î·È ‰È·Ù¿¯ıËΠ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ¡·-

ÛÈÚ›ÁÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ› Ù· 375 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘. √ ª¿ÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ì‹Ó·˜ Ì ٷ ÏÈÁfiÙÂÚ· ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ πÚ¿Î ÙÔ 2003. ™ÎÔÙÒıËÎ·Ó 155 ¿Ì·¯ÔÈ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÈÚ·ÎÈÓÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ.

™ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ∞ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÂÁÎψ‚ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘

Ô˘ η٤ÚÚ¢Û ÌÂÙ¿ ·fi Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜, ÛÙËÓ fiÏË ¶ÂÛ·‚¿Ú ÙÔ˘ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Û˘Úı› 18 ÓÂÎÚÔ›, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 60 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √∏∂, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ¤Ó·˜ ™¤Ú‚Ô˜ Î·È Ì›· ºÈÏÈÈÓ¤˙·, Ë ÔÔ›· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Unicef. ∞ÚÎÂÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ √∏∂ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ηıÒ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· ÚÔÛʇÁˆÓ. ∏ ¶ÂÛ·‚¿Ú ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô-

χ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ™Ô˘¿Ù, fiÔ˘ Ì·›ÓÂÙ·È Ë Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÚÂȘ ¤ÓÔÏÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶ÂÚÏ ∫ÔÓÙÈÓ¤ÓÙ·Ï Ì fi¯ËÌ·, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ì¿Ú· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ˘Ú ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∫·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ù›Ó·Í·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ 500 ÎÈÏ¿ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ. ŒÓ· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÚÎÂÙÔ› ¤ÓÔÈÎÔÈ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ı·ÊÙÔ‡Ó ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ù‡¯Ë ·ÁÓÔ›ٷÈ, Â›Ó·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ΔËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù·‰›Î·Û·Ó Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË, ηıÒ˜ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ƒ·˙¿ °ÎÈÏ¿ÓÈ. “MÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È.“ªfiÓÔÓ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÍ·Ï›„ÂÈ”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ∫·Ú˙¿È.¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 37

¶∂ª¶Δ∏ 11 IOYNI√À 2009

∏ ƒø™π∞

¡¤· Âȯ›ÚËÛË Û ÂͤÏÈÍË ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿Û˘ÚÛË و̿وÓ

°·ÏÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ·Ó·˙ËÙ¿ Ù· Ì·‡Ú· ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ Airbus Ù˘ Air France ¶∞ƒπ™π, 10.

Δ

Ô Á·ÏÏÈÎfi ˘ÚËÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ Emeraude ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ÎÔ˘ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ù˘ Air France ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÂÛ ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Ì 228 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Û˘ÚÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ô˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Airbus Ù˘ Air France, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ì·‡Ú· ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ: “ΔÔ Emeraude ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ηχÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· ˙ÒÓË 20 x 20 Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ ÙËÓ Ë̤ڷ” .

“∫¿ı Ë̤ڷ ı· ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È Û ¿ÏÏË ˙ÒÓË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∂ÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ÙÔ Mistral. ΔÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ ı· ÛÙ›ÏÂÈ Â›Û˘, ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜, ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˯ËÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù· Û‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· Ì·‡Ú· ÎÔ˘ÙÈ¿, ·ÎfiÌ· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 6.000 ̤ÙÚˆÓ. ∞Ó ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ì·‡Ú· ÎÔ˘ÙÈ¿, ÙÚ›· ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ÚÔÌfiÙ Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÛοÊÔ˜ Pourquoi Pas, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ù· ·Ó·Û‡ÚÔ˘Ó. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ·Ó¤Û˘Ú·Ó Î·È ¿ÏϘ ÛÔÚÔ‡˜ ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ù˘ Air France Ô˘ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙÔ˘˜ 228 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ·˘Ùfi, ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ. ™˘ÓÔÏÈο 41 ÙÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Û˘Úı› ·fi ÙË “ı¿Ï·ÛÛ· Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ” ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÚȤÁÚ·„ ¤Ó· Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 1.000 ¯ÏÌ. ·fi ÙȘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·Ù·ϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛοÊÔ˜ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ì ٤ÛÛÂÚ· ÌÈÎÚ¿ ‚·ı˘-

ÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ. √È ÈÏfiÙÔÈ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËı› Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Ì ٷ ·ÂÚÔÛοÊË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ï˘ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Ù‹ÛË AF 447 ˘‹ÚÍÂ Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙËÓ 75¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ë ÈÔ ÔχÓÂÎÚË ‰ÈÂıÓÒ˜ ·fi ÙÔ 2001. √È ÛÔÚÔ› ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÎÙÈ· fiÏË ƒÂÛ›Ê Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ DNA ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Interpol, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Â¤‚·ÈÓ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ 32 ÂıÓÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈο. ÛοÊË. ∂Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ Î·È ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ - Ô˘ ›Ûˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È 6.000 ̤ÙÚˆÓ - ı· ʈٛÛÔ˘Ó Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ 1˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ·fi Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ η٤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰¿ÊÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ Î·È fiÙÈ Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ Airbus, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û Ù‹ÛË ·fi ÙÔ ƒ›Ô ÓÙ ∑·Ó¤ÈÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ›¯Â ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›, ÂÓÒ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Î·È ÈÛ¯‡Ô˜ Â›Û˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. Δ· ÌËӇ̷ٷ ·˘Ù¿ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÂȉÈÎÔ‡˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÚ·-

Áˆ‰›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡˜” ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È Û ¿ÏÏ· A330 Î·È A340. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ™ˆÏ‹Ó˜ Pitot, ÌÔÚ› Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ¿ÁÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÊÔ‰Ú‹˜ ηٷÈÁ›‰·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· Ì ÔÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó. ∂¿Ó ÂÈ‚Ú¿‰˘Ó·Ó Ôχ, ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘Û›·Û ·ÒÏÂÈ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ó· ¤ÂÛÂ, ÂÓÒ Â¿Ó ÂÈÙ¿¯˘Ó·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, ÙÔ Airbus ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¿ÓÙÂÍÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜. ∏ Air France ÂÈÙ¿¯˘Ó ÙÔ Úfi-

∂›ÁÔ˘Û˜ ÚÔÛÁÂÈÒÛÂȘ Û πÛ·Ó›· Î·È ∫·Ó·‰¿

ŒÓ· Airbus Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ 180 ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· Â›ÁÔ˘Û· ÚÔÛÁ›ˆÛË ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∫·Ó¿ÚÈÔ, fiÙ·Ó ÂΉËÏÒıËΠʈÙÈ¿ ÛÙÔÓ ¤Ó· ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÂÈ‚¿Ù˜. “§›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ §·˜ ¶¿ÏÌ·˜, ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ·Ó·ÁοÛıËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂӉ›ÍÂˆÓ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ‚Ï¿‚Ë” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó °ÎÚ¤ÓÏÈ, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ving. ¶ÔÏÏÔ› ÂÈ‚¿Ù˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙ·

ÓÔÚ‚ËÁÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ fiÙÈ Â›‰·Ó ¤Ó·Ó ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ Î·È ¿ÎÔ˘Û·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. “◊Ù·Ó Ôχ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi. ºÏfiÁ˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∞ÎÔ‡Û·Ì ÔÏÏ¿ “Ì·ÓÁΔ , ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ΔÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù‹ÛË §·˜ ¶¿ÏÌ·˜ - ŸÛÏÔ, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Iber World. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ American Airlines Ì 206 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Â›ÁÔ˘Û· ÚÔÛÁ›ˆÛË ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ʈÙÈ¿˜, Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÙÔ˘, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ù‡Ô˘ Boeing 767-300, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ Ù‹ÛË ¡¤· ÀfiÚÎË-∑˘Ú›¯Ë ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Á·›ÓÂÈ Î·Ófi˜ ·fi Ì›· ·fi ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ CTV. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠ̠·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ Ã¿ÏÈÊ·Í Ù˘ ¡¤·˜ ™ÎˆÙ›·˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ŒÓ· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿. ŒÓ· ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¤Ó·Ó ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛ‹ Ù˘. ∏ American Airlines ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ 194 ÂÈ‚¿Ù˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ì ¿ÏÏÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÎÙÒ ˆÚÒÓ.

ΔÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ·fi ÙË ¢. Ÿ¯ıË Δ˙ÔÚÙ˙ ª›ÙÛÂÏ

ªÔÓ·‰È΋ χÛË Ù· ‰‡Ô ÎÚ¿ÙË ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ ƒ∞ª∞§∞, 10.

Δ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙË Ï‡ÛË

ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô ÂȉÈÎfi˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ª›ÙÛÂÏ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ ËÁ¤ÙË ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ ÛÙË ƒ·Ì¿Ï· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘. √ Δ˙ÔÚÙ˙ ª›ÙÛÂÏ Î¿ÏÂÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ Î·È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” ÙÔ˘ 2003, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi Î·È ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‚›·. “√ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË Û ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â›Ó·È Ó· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ì¤Ûˆ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ” ›Â Ô ÂȉÈÎfi˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚Ë ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ËÁÂÛ›· ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ª›ÙÛÂÏ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÂÈ˙ËÙ¿ ÙËÓ “¿ÌÂÛË Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË” ÙˆÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó·

˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” ›Â Ô ª›ÙÛÂÏ ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ §›‚·ÓÔ, ÙË ™˘Ú›· Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. √ ÂȉÈÎfi˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ›¯Â ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÂÙÚ¿ˆÚË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘. ΔÔ ÁÚ·Ê›Ô

ÙÔ˘ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ì›· ÏÈÙ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó “ÊÈÏÈ΋, ıÂÙÈ΋ Î·È Î¿Ï˘„ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ıÂÌ¿ÙˆÓ” . ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ª›ÙÛÂÏ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ

·‰È¿ÚÚËÎÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÎÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi Î·È ·fi ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Ó· ‰ÂÛÌ¢ı› ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÙȘ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È. √È ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÚ‹Ó¢ÛË ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁÒÛÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï οı ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ, Ë Ó¤· ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÎÚ¿ÙË Î·È Â›Û˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›, ı· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ó· ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ù˘ 4˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔ ∫¿ÈÚÔ, Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ·ԉ¯Ù› ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Ó· ·ÁÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi.

∞ӷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘

¶È¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ›-

‰Ú˘Û˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÛΛ Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ ∂¯Ô‡ÓÙ ª·Ú¿Î ÛÙÔÓ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ô˘ ı· ÂÎʈӋÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ “ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” , fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ̠ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ı· Û‚·ÛÙ› ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ›¯·Ó ηٷϋÍÂÈ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ’Ô‰ÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË’, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ı› Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ‰‡Ô Ï·Ô‡˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ª·Ú¿Î ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. “∞Ó ·˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ÛÙË ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ πÔÚ‰¿ÓË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·: ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ‚ڷ˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰‡Ô ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ··ÚÙ¯¿ÈÓÙ” ›Â Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ∂¯Ô‡ÓÙ ª·Ú¿Î, Ô ÔÔ›Ô˜ ËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ›¯Â ÙËÓ ΔÚ›ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ª›ÙÛÂÏ.

∂ÁηٷÏ›ÂÈ Ù· ˘ÚËÓÈο ·Ó ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ª√™Ã∞, 10.

∏ ƒø™π∞ Â›Ó·È Úfiı˘ÌË Ó· Â-

ÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó ÔÈ ∏¶∞ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ. “∞Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÙËÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ñfiˆ˜ ÂÏ›˙ˆ Î·È ¿ÏϘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó Â›ÛËÌ· Î·È ·ÓÂ›ÛËÌ·ñ Ê˘ÛÈο Î·È ı· ηψÛÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô μÏ. ¶Ô‡ÙÈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô RIA Novosti. ∂ÓÒ Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙË ªË ¢È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ¶˘ÚËÓÈÎÒÓ ŸψÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Ú¿ÍÂÈ: ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ë πÓ‰›· Î·È ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó (·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ) Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ô˘ ·Á›ˆ˜ Ô‡Ù ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô‡Ù ‰È·„‡‰ÂÈ ÙÔ ·Ó ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘ÚËÓÈο fiÏ·. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ºÚ¿ÓÎ-μ¿ÏÙÂÚ ™Ù¿ÈÓÌ·ÁÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¿¯ÙËΠ˘¤Ú Ì›·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ηٿÚÁËÛ˘ ·Ú¿ ÂÓfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ fiÏˆÓ √ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÌˉÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ˘ÚËÓÈÎÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ÙÔÈÎfi˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Â›¯·Ó Ù·¯Ù› ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÔÏÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜, Û ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ·ÊÔÏÈÛÌfi. ¢Èψ̿Ù˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙËÓ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ·ÊÔÏÈÛÌfi ÛÙË ªfiÛ¯·, ÛÙȘ 6-8 πÔ˘Ï›Ô˘. √È ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Óı‹Î˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ START, Ë ÔÔ›· ÂÎÓ¤ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹, Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ªfiÛ¯· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·˘Ù¤˜ Ì ٷ ·ÌÂÚÈηÓÈο Û¯¤‰È·, ÛÙ· ÔÔ›· ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈ΋ ·Û›‰· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∏ ƒˆÛ›· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2.000 ˘ÚËÓÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜, Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞, ·Ó Î·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ·fiÚÚËÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ƒˆÛ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.500 ˘ÚËÓÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ηٿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ù˘ Ì ÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ. “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û˘Óı‹Î˘ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ë ƒˆÛ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 1.500 ˘ÚËÓÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜, fï˜ ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡ÈÎÔÏ¿È ™ÔÏÔ‚ÙÛfiÊ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ √Δ∂ ∞£∏¡∞, 10.

Δ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ˘

ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ì ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ οÚÙ·, ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ √Δ∂, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ, ÂÓ fi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÒÓ, ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ fiˆ˜ ÙÔ “Îfi„ÈÌÔ” Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ “1305” , ‡ÎÔÏ· & ·Ï¿, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Δ∂, Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· VISA ‹ MASTERCARD. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ “1305” , ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ ‹ ÎÈÓËÙfi COSMOTE, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘. ΔÔ “1305” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹, ·fi ÙȘ 09:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21:00 Î·È Ë ÎÏ‹ÛË ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛ˘ ∞£∏¡∞, 10.

√¢∏°π∂™ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÁÈ·

ÙÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛ˘ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÔÈ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË 2007 Î·È 2008, ‰›ÓÂÈ Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. £· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ Ì ∞ºª Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 19, 39, 49, 59 Î·È 79 Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Ëψı¤ÓÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ¯Ú‹ÛÂȘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 70.000 ¢ÚÒ.

¶∂ª¶Δ∏ 11 IOYNI√À 2009

™ÙÔȯ›· ˆ˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ

¶ÙÒÛË Î·È ¿ÓÔÈÁÌ· „·Ï›‰·˜ ÌÂٷ͇ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ-ηٷı¤ÛÂˆÓ ∂ıÓÈ΋: ∞fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010 Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜ ∞£∏¡∞, 10.

À

Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ‰È¢ڇÓıËΠˆÛÙfiÛÔ ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ „·Ï›‰·˜” ÌÂٷ͇ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·Ù¿ 0,41% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 2,84%. øÛÙfiÛÔ ÈÔ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Û’ fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È¢ڢÓı› ÙÔ ÂÈÙÔÎÈ·Îfi ÂÚÈıÒÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ - ηٷı¤ÛˆÓ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ŒÙÛÈ, ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÔ˘ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷӷψÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ηٿ 0,39%, ÙÔ ÂÈÙÔÎÈ·Îfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È¢ڇÓıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙÔ 11,65% ·fi 9,47% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 6,11% ·fi 7,13%, fï˜ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙÔ 3,27% ·fi 1,77%. ™Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ¤ˆ˜ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ‹ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 1,52% ·fi 0,82%, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 4,36% ·fi 6,185% ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· fï˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È¢ڇÓıËΠÛÙÔ 0,955 ·fi 0,29% Î·È ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 3,795 ·fi 5,07%. ™ÙË ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋ ›ÛÙË ÙÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 3,64% ·fi 4,92%, fï˜ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠۯ‰fiÓ ÛÙÔ 0,8% ·fi ÙÔ 0,44%. °È· Ù· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ¤ÙË ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 2,29% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi, -0,17%. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 5,13% ·fi 5,53%. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ‰·Ó›ˆÓ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÙ∂ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 2 ¤ÙË, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÒÛË Î·Ù¿ 0,52% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ 3,86% Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 0,34% ÛÙÔ 3,02%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈ-

§πμπΔ™∞¡√™ ºƒ∞°∫π™∫√™ √π∫√¡√ª√§√°√™ - §√°π™Δ∏™ ∞’ Δ∞•∏™ ª∂§∂Δ∂™ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫ø¡ ¡√ªø¡

∂™¶∞ 2007 - 2013 ∂ª¶√ƒπ√ - Δ√Àƒπ™ª√™ ª∂Δ∞¶√π∏™∏ - À¶∏ƒ∂™π∂™

∂ȉfiÙËÛË 65% ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 61 - μ√§√™ ΔËÏ. 2421033563 - 33691

ÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ ÌÂÈÒıËΠÙÔ Ì‹Ó· ·˘Ùfi ηٿ 0,18% ÛÙÔ 4,36%, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 0,27% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 5,05%.

∏ ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜ ∞fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È - ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 1,5 ¯ÚfiÓÔ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ʿÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ηÙÔÈ˘ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 29% ÙÔ 2008, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Û·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÛËÌ·ÓÙÈ-

Τ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜ Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· (ÌÂϤÙË ÁÈ· 18 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √√™∞, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2008). ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘, Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÚ·Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∂Δ∂. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·‰È¿ıÂÙÔ˘ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ÓÂfi‰ÌËÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ù˘. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜

Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ÓÂfi‰ÌËÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 200-250 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÁ›ÚÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈfiÚıˆÛ˘. ∏ ˙‹ÙËÛË Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ·Ó‹Ïı Û 112.000 ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1998-2007, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ó·Ó 25ÂÙ‹ ̤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 93.000 ηÙÔÈÎÈÒÓ. ∏ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1999-2002, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ˙‹ÙËÛ˘ Ë ÔÔ›· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ıËΠÛÙ·‰È·Î¿ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2005, ÔfiÙÂ Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠ۠ÈÛÔÚÚÔ›·. √È ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÂÍÒıËÛ Û ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ‡„Ë ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙÔ 2005 (80% ¿Óˆ ·fi ÙÔ 10ÂÙ‹ ÙÔ˘˜ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ). ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Í‹ıËΠ̠ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏfi Ú˘ıÌfi ηٿ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2006-2007, ÂÓÒ Â›¯·Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê·›ÓÔ-

ÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ο̄˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2006. ΔÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÂȉÈο Ë ¤Í·ÚÛË Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, Â¤ÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ·fiıÂÌ· ÙˆÓ ·‰È¿ıÂÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ 137.000 ηÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ 2008. ΔÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi, ·Ó Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏfi, ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 2,3% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ, Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ Â›‰· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 4% Î·È 9% ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ·Ô‡ÏËÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Û πÛ·Ó›· Î·È πÚÏ·Ó‰›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ϤÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋. μ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ˘Ôı¤ÙÂÈ Î¿Ì„Ë ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ıÂÛ›ÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (1,2% ÙÔ 2009 Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË) Î·È ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ 1% ÙÔ 2010, ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ Â›‰· Î·È ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 0,50% ÙÔ 2010 Î·È ÛˆÚ¢ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·Ù¿ 10% ÙË ‰ÈÂÙ›· 2009-2010, ÙÔ ·fiıÂÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 70.000 ηÙÔÈÎÈÒÓ, ÂÚ›Ô˘, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009. ™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010 ı· ÌÂȈı› ÛÙȘ 40.000 ηÙÔÈ˘, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Î·È ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÙˆÙÈ΋˜ ÙÚԯȿ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ·’ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ 1,6% ·fi ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ 2009 Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÔÚȷο ıÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ 2010, ÂÓÒ Ë ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ı· ÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٿ 34.000 ¿ÙÔÌ·.

°È· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÌÈÏ¿ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘

√∞∂¢: £ÂÙÈÎfi ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ ª¿ÈÔ ∞£∏¡∞. 10.

Δ√ ª¿ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË-

Î·Ó 52.394 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢, Ô˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ıÂÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ·ÓÂÚÁ›·˜. °È· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÌÈÏ¿ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ º. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ

ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ - ·ÔχÛÂȘ ÙÔ ª¿ÈÔ, ¤ÁÈÓ·Ó 125.173 ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚfiÛÏ˄˘, ¤Ó·ÓÙÈ 45.492 ηٷÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È

27.287 ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ÙÂÏÈÎÒ˜, ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ¤¯Ô˘Ì 52.394 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜.

Δ· ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √∞∂¢ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‚¿ÛÈ̘ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ·ÓÂÚÁ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ º. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ - ·ÔχÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ ‹Ù·Ó ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. ΔËÓ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ª¿ÈÔ” . ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ Â›Ó·È - ÌÂ

ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ‹‰Ë ˘ÏÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ - Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÂÌ¿˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÔ›ıËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Í›‰· ‰Ú¿Û˘” .


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

¶∂ª¶Δ∏ 11 IOYNI√À 2009

£ÂÚÈÓfi ·Î¤ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Û η‡ÛÈÌ· Î·È ÎÈÓËÙ¿, Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ∞£∏¡∞, 10.

£

ÂÚÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ 3 - 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÒÛÙ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 3,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 10% Ò˜ 20% ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ºfiÚˆÓ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Î·È ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÈÌ‹˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ȉÈÔÎً٘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. ∞ÎfiÌË, ı· ÂÈ‚ÏËı› ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ Î·È ÛÙ· ηÚÙÔÎÈÓËÙ¿, ·ÏÏ¿ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ùfi˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ∂›Û˘, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛË Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Û ·˘Ù‹Ó, ·fi ÙȘ 300.000 ÛÙȘ 500.000-600.000 ¢ÚÒ Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2007. ™Â ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ‹ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÎÏÈ̷ΈÙÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÊfiÚÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ. ™¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÏËÓ ÙÔ˘ √°∞, Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. Δ¤ÏÔ˜, ·ÓÔÈÎÙfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘” ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔΛ ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. *** ªÂ›ˆÛË 9% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÃÔÓ‰ÚÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2009 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂™À∂). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÃÔÓ‰ÚÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2009 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ (‰’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2008) ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 16,4%.

∂™À∂: ¶ÙÒÛË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

Alpha Bank ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô, ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙˆÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. √È ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ ηıÒ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙȘ ÂÙ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2008 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ πà ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 4,9 ÂηÙ.. ¤Ó·ÓÙÈ 4,7 ÂηÙ. ÙÔ 2007, 3,1 ÂηÙ. ÙÔ 2000, 1,7 ÂηÙ. ÙÔ 1990 Î·È 1, 2 ÂηÙ. ÙÔ 1985. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009ÛÙ· 763,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1.310,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ πà ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ 38,7% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009.

ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2009 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ·˘ÙÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2009 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2008 ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 35,5%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ πà ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂™À∂, ·Ó‹Ïı ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙȘ 28.015 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô +3,6%, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ -48,7% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È -16,5% ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘

™∂Δ∂: ªÂ›ˆÛË 8,85% ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙ· ·ÚÈ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞£∏¡∞, 10.

∫∞Δ∞ 8,85% ÌÂȈ̤Ó˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙ· 13 ΢ÚÈfi-

ÙÂÚ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ª·˝Ô˘ 2009, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ™∂Δ∂. ŒÙÛÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ·Ó‹Ïı·Ó Û 2.366.453 Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 95% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ÙÔ 74% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·Ê›ÍÂ-

ˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008, ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ·Ó‹Ïı·Ó Û 1.210.132, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 11,08%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ·Ê›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi ª¿ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ Ì ˘Ô¯ÒÚËÛË 41,66%. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ (Û ·ÚÈıÌfi ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 313.398) ·Ó‹Ïı Û 12%, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 14,69%, ÛÙË ƒfi‰Ô 3,67%, ÛÙËÓ ∫ˆ 9,05%, ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ 10,13%, ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘ 10,72%, ÛÙ· ÷ÓÈ¿ 10,99%, ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ 7,97%, ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ 21,57%, ÛÙË ™¿ÌÔ 15,04%, ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË 6,23% Î·È ÛÙË Ã›Ô 19,12%.

ªÂ›ˆÛË 30,7% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰Â›-

™Â ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘

∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ∞£∏¡∞, 10.

ª∂ ÔÛfi 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÈÛ¯‡Ô-

ÓÙ·È ÔÈ ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙ËÁ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. √È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ›ӷÈ: - μÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ¢ÂÓ‰ÚÒ‰ÂȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ·Ì¤ÏÈ· 1.700 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ¶ÔÛfi 1.500 ¢ÚÒ ÛÙ· Ê˘Ù¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (‰ËÌËÙÚȷο, ‚·Ì‚¿ÎÈ, ÎÏ) Î·È 1800 ¢ÚÒ ÛÙȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ (·ÈÁÔÚfi‚·Ù·, ‚ÔÔÂȉ‹, ¯Ô›ÚÔÈ, Ô˘ÏÂÚÈο). - ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘

‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, fiϘ ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ 1.400 ¢ÚÒ, ·Ó¿ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. - °È· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜ 3.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁˆÚÁÔ› Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ηıÂÛÙÒ˜ ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘˜. “∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘, ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔηÏÏÈÂÚÁÂÈ-

ÒÓ, ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·“™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ °ÂˆÚÁÒÓ Û ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ¶ÔÈfiÙËÙ· ΔÚÔʛ̈Ӕ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 2007-2013 “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·˙Ù‹˜” , Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ̤۷ ·fi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ë Â›Ù¢ÍË ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÁÈ· Ù· ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂›Û˘, Ì ٷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ηıÒ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ Î·È ·-

ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÊÈÌ·” . √ Î. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË μÈÔÏÔÁÈ΋ Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ 2000 ¤ˆ˜ ÙÔ 2007 Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚÂÓÙ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙË μÈÔ-

ÏÔÁÈ΋ ˙ˆÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2007 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 72%. “¢›ÓÔ˘Ì Ì ÂÈÌÔÓ‹ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÈ· Ì¿¯Ë Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÚ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·” , η٤ÏËÍ Ô

ÕÏÌ· 2,43% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ Ã.∞.∞. ∞£∏¡∞, 10.

™∂ ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ Â·Ó‹Ïı Ë

¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÔ‰Èο. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.376,11 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.319,69 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 56,42 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,43%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.216,72 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,91%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.943,65 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,73%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 505,11 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,00%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.770,75 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,97%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.232,89 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 3,00 %. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Atebank(+6,63%), Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+5,78%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋(+5,65%), Ù˘ Alpha Bank(+5,39%) Î·È Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜(+4,92%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ 3,50% ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∂∏. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 2.018,13 +2,33%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜:3.801,82 +3,81%, ∂ÌfiÚÈÔ: 4.058,58 +1,14%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.672,21 +2,53%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 3.825,71 +3,76%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.796,10 +1,87%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.072,32 +4,25%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.923,06 +5,40%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.808,99 +1,56%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.600,18 +2,29%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.248,03 -0,67%, ΔÚ¿Â˙˜: 2.678,63 +4,51%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.012,26 +0,05%, ÀÁ›·: 7.732,40 +1,52%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.383,32 2,28%, ÃËÌÈο: 8.556,52 +2,63%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 5.930,32 +4,28%. ∞fi ÙȘ 271 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË,180 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 55 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 36 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ӈ̤ÓË ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·+16,67%, ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÂÈÔ £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ(ÎÔ)+15,00%, ∞∂°∂∫(ÎÔ)+14,29%, Altec+14,29%, FHL ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜+11,32%, ™¤ÏÌ·Ó(ÎÔ) +10,71%,πª∞∫√+10,38%, ∂˘ÚˆÛ˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜+10,00%, ∂‰Ú·ÛË-æ·ÏÏ›‰·˜ +9,80% Î·È ™È‰ÂÓfiÚ+9,29%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Compucon-14,29%, πÓÙ¿Ï(ÎÔ) -9,40%, Plias -8,33%, Alpha Trust -7,00%, Elmec6,11%, Q&R-5,88%, ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ -5,71%, ∂ÏÙÚ¿Î-5,41%, Imperio-5,10% Î·È CPI-4,65%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 230,617 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 23,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40 ∑ËÙ› Ë ∂.∂.

∂›Û¢ÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÂÔÙ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ∞£∏¡∞, 10.

√È ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂E ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ηٿ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ 18-19 πÔ˘Ó›Ô˘, Û ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Û¢Û˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó¤ˆÓ ηÓfiÓˆÓ ÂÔÙ›·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› ÌÈ· Ó¤· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ 27 ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ› Èı·Ó¤˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÂÓÒ fiÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ı· ÂΉ›‰ÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È, Â›Û˘, Ë ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÔÙ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â˘ÚˆÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∏ ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ó· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ÙÔ 2010.Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ Reuters, “Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fi ›ÂÛË Î·È ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜” . “√È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜.

¶EM¶TH 11 IOYNI√À 2009

ÕÏÌ· 100% Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2009

¶¿Óˆ ·fi Ù· 71 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ §√¡¢π¡√, 10.

ÙÒÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¿Óˆ ·fi Ù· 71 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÚÁÔ‡ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ٷ 6 ÂηÙ. ‚·Ú¤ÏÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó 400.000 ‚·Ú¤ÏÈ·. ΔÔ ·ÚÁfi ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ¤ˆ˜ 1,7% ÛÙ· 71,18 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. Ãı˜, ΔÚ›ÙË, ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· 70,01 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ÙÚÂÏ·›Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ì ÙËÓ ∫›Ó· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ù¿Û˘, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 260.000 ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÒÛË Î·Ù¿ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ η٤ÁÚ·„Â Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË ÙÔ˘ √√™∞, Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË -ηٿ 1,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ- Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞, ÙËÓ ÈÔ ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·˘Í‹ıËÎÂ, ÙÔ 2008, ηٿ 380.000 ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ·Ó‹Ïı Û 81,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô √¶∂∫ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2008, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 990.000 ‚·Ú¤ÏÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2007. ∏ ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· ·Ú‹Á·ÁÂ, ¤Ú˘ÛÈ, 400.000 ‚·Ú¤ÏÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 90.000 ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÒÛË ·fi ÙÔ 1998.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2008, ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘„ËÏfi ÙˆÓ 147,27 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ (11 πÔ˘Ï›Ô˘) η٤ÚÚ¢Û ÛÙ· 32,40 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› ηٿ 100%, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂӉ›ÍÂˆÓ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ “‚·ıÈ¿” fiÛÔ ÔÏÏÔ› ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó. “¢ÂÓ ı· ¤ÓȈı· ¤ÎÏËÍË Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙·Ì ٷ 80 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û ̛·, ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜” › ÛÙÔ Associated Press ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ Fuel First Consulting. “∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.

ªÂ›ˆÛË ÛÙ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· Δ· ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó· ·Ôı¤Ì·Ù· ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ 2008 ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1998, ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∂ÈÛÎfiËÛË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› οı ¯ÚfiÓÔ Ë BP Plc. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎÙÈÌ¿ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË, “Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â·Ú΋ ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÏÈı¿Óıڷη ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ” . “√È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ηχ„ÂÈ ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ [...] Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓ˜, fi¯È ÁˆÏÔÁÈΤ˜” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ΔfiÓÈ Ã¤ÈÔ˘·ÚÓÙ, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ BP. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √√™∞ ÙÔ 2008 ‹Ù·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘

∫›Ó·˜. ∏ ÙÒÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ 2008 ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ 1982. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È·ÈÛو̤ӷ ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 3% ÛÙ· 1,258 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2008, ·fi Ù· 1,261 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2007 (Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ 2007 ·Ó·ıˆڋıËΠÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ). ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μÈÂÙÓ¿Ì, ÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ƒˆÛ›·, Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È Ë ∫›Ó·. Δ· ‰È·ÈÛو̤ӷ ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ Îfi-

ÛÌÔ, ·Ó‹Ïı·Ó Û 264,1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ·, ÔÚȷο οو ·fi Ù· 264,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2007. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ - ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÙÔ 60% ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ‰È·ÈÛÙˆÌ¤ÓˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ - Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ·Ó‹Ïı·Ó Û 754,1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ·, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì 755 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·.. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷӿψÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ η٤ÁÚ·„Â, ¤Ú˘ÛÈ, ÙÒÛË Î·Ù¿ 420.000 ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ 1982. ∏ ηٷӿψÛË Â-

ª¤¯ÚÈ 90 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ BP ΔfiÓÈ Ã¤ÈÁÔ˘ÔÚÓÙ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Â›Ó·È Ù· 60 Ì 90 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. √È ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜, ›Â, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÁ› Ë ˙‹ÙËÛË. ¶ÚÔ¤‚Ë, Ù¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ù· ÊÔÚÙ›· ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ (LNG) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·ÁÔÚ¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤Ó· Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·.

™ˆÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó Û ÙÒ¯Â˘ÛË

ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Fiat Ì ÙËÓ Chrysler ªπ§∞¡√, 10.

¢ÂÓ ¤¯·Û ηıfiÏÔ˘ ¯ÚfiÓÔ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Fiat: flÚ˜ ÌfiÏȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ¤ÎÏÂÈÛ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· Ù˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ 20% Ù˘ Chrysler, ϤÔÓ

Chrysler Group LLC. ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ™¤ÚÙ˙ÈÔ ª·ÚÎÈfiÓ Ù˘ Fiat. ª¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Â›Ó·È Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Î·È Ë Î·Ó·‰È΋ ΢‚¤ÚÓË-

∞fi ÙËÓ Groupama ºÔ›ÓÈÍ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ

AÂÚÈfiÚÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ H Groupama ºÔ›ÓÈÍ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È Ï‹ÚË È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Ì ÙÔ “Safe Life Pass” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ. ªÂ ¤Ó· ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ 60 ú, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ú¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ, ηıÒ˜ Î·È Û ȷÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘Á›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ “Safe Life Pass” ÚÔÛʤÚÂÈ: ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÙˆÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ, Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ¶·ıÔÏfiÁÔ˘, ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˘, √ÚıÔ‰ÈÎÔ‡, ¶·È‰›·ÙÚÔ˘ Î·È ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙ· Ù·ÎÙÈο Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ η-

ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ú20 ·Ó¿ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: °˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘, √Êı·ÏÌÈ¿ÙÚÔ˘, ¶Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘, øƒ§, ¶·È‰Ô¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ¤ÎÙˆÛË 30% Â› ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ οı ıÂÚ·¢ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û 7 ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∞ıËÓÒÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (π·ÙÚÈÎfi ∞ıËÓÒÓ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ıËÓÒÓ, π·ÙÚÈÎfi ∞ıËÓÒÓ- ∫ÏÈÓÈ΋ æ˘¯ÈÎÔ‡, π·ÙÚÈÎfi ∞ıËÓÒÓ- ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘, π·ÙÚÈÎfi ∞ıËÓÒÓ- ∫ÏÈÓÈ΋ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, π·ÙÚÈÎfi ∞ıËÓÒÓ∫ÏÈÓÈ΋ ¢¿ÊÓ˘, π·ÙÚÈÎfi ¢È·‚·ÏηÓÈÎfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢). ΔÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂÈϤÔÓ Ù˘ οÚÙ·˜ “ÀÁ›·˜ ¢ÒÚÔÓ”, Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹‰Ë ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Groupama ºÔ›ÓÈÍ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋.

ÛË, ÂÓÒ ÙÔ 55% η٤¯ÂÈ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ UAW. μ·ıÌÈ·›·, ÍÂÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Fiat ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 35%. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤„·¯Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Fiat ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Ë Chrysler ıˆÚÂ›Ù·È “ÙÔÍÈ΋” ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ˘„ËÏfi Ú›ÛÎÔ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘.H Fiat-Chrysler ı· Â›Ó·È Ô ¤ÎÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ ÙË Volkswagen. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙ· 7,79 ηٿ 4,85% ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ¢ÓÔ˚΋˜ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘. √ Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ “¡¤·˜ ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ”, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “º›·Ù” ™¤ÚÙ˙ÈÔ ª·ÚÙÛÈfiÓÂ, Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó ۋÌÂÚ· ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÁÚ·ÙÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ fiÙÈ “Ô fiÌÈÏÔ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ” , fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÊÔ‡ fï˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2004. “∞Ó Î·È ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÚ· Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ, ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È ı· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ...∏ ∫Ú¿˚ÛÏÂÚ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ‰ÚÈÌ›·...·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ì ηÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô-

̤ÓÔ˘˜ Ù˘” (...) “¶ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ¤ÙË, ‚Ú¤ıËη ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë “∫Ú¿˚ÛÏÂÚ” ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ “º›·Ù” ...ΔfiÙÂ, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÛÙË º›·Ù ›¯Â ¤ÛÂÈ Ï‹ı·ÚÁÔ˜, ÂÈϤÔÓ Ù˘ ÂÈÛÂÈfiÌÂÓ˘, ÙfiÙÂ, ÙÒ¯Â˘Û˘”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “∏ ÔÈfiÙËÙ· ›¯Â ¤ÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο, Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ›¯Â ·˘ÍËı› ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰‡ÛÎÔϘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ë º›·Ù Í·Ó¿ÁÈÓ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ·, fiˆ˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È Â‰Ò”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, Ô Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. -” ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋, ıÂÙÈ΋ Î·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓË” Â›Ó·È Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·ڈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ “º›·Ù” Î·È “∫Ú¿ÈÛÏÂÚ” ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ. ∏ “Chrysler” ˘¤ÁÚ·„ ӈڛÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· ÙË Û˘Ìʈӛ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· “Fiat” ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ Ù˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÓÒ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÒ¯Â˘Û˘, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CNBC. ∏ Û˘Ìʈӛ· ˘ÂÁÚ¿ÊË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÂΉÈοÛÂÈ ¤ÊÂÛË ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘ Chrysler, Ô˘ ‹ÏÈ˙·Ó Ó· “ÌÏÔοÚÔ˘Ó” ÙË Û˘Ìʈӛ·.

Ÿˆ˜ Û¯ÔÏ›·Û·Ó ËÁ¤˜ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ìʈӛ·, Ë “¡¤· ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ” fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Â›Ó·È Ì›· “·Ôχو˜ ‚ÈÒÛÈÌË Âȯ›ÚËÛË”: ¢È·ı¤ÙÂÈ Ù· ϤÔÓ ˘ÁÈ‹ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·Ï·È¿˜, ··ÏÏ·Á̤ӷ Ì¿ÏÈÛÙ· - ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË - ·fi ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ Ù˘ ·Ï·È¿˜. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂˆÓ˘Ì›·, ·˜ ÛËÌÂȈı›, Â›Ó·È “Chrysler Group LLC” , Ë ‰Â ÙÂÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Â›Ó·È 20%. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Î·È Î·ıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÂÍÔ̷χÓÂÙ·È, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 35%. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰ÂÓ ÂÈÛʤÚÂÈ - ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ - ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ “ÎÔÈÓfi Ù·Ì›Ԕ, ·ÏÏ’ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ì¿ÚΘ Ù˘ “∫Ú¿ÈÛÏÂÚ”. ∏ “ÎÂʷϷȷ΋ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË” Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, Ë ÔÔ›· ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Êı¿ÓÂÈ Î·È Ù· ¤ÍÈ ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ...μ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹˜ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·ÔÎÙ¿ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 8% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Κατάστημα υπό κατασκευή 100 τ.μ. με 130 τ.μ. υπόγειο (επικοινωνία με εσωτερική σκάλα), Κουντουριώτου με Κωνσταντά γωνιακό με σκεπαστό πεζοδρόμιο. Δεκτές προτάσεις για τοποθέτηση υλικών κατασκευής ή θέσεις ηλεκτρολογικών υδραυλικών παροχών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (778) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμπερές τριάρι 83 τ.μ. 4ου ορόφου επί της οδού Γαμβέτα 83 με απεριόριστη θέα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24280-93976. (958)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È διαμερίσματα καινούρια στη Χρυσή Ακτή Παναγίας (Καντήραγας) μπροστά στο κύμα. Πληρ. τηλ. 6975-363673. (954)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία κεντρική, σχέδιο Παρασκευόπουλου 100 τ.μ., με καλοριφέρ, αυλή και κήπο σε οικόπεδο 185 τ.μ. διαμπερές και σ.δ. 2,4. Κτίζεις 4 διαμερίσματα των 100 τ.μ. και ένα των 43 τ.μ., φάτσα 17 μ., έναντι 253.000 Ε. Πληρ. τηλ. 2421049512. (061)

¶ø§∂πΔ∞π γκαρσονιέρα 22 τ.μ., 1ος όροφος, με μπαλκόνι στην όψη, καινούρια έτοιμη για κατοίκηση. Τιμή 28.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972-254646. (878)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∏§π√ Καλά Νερά, 2 μεζονέτες 90 τ.μ. και 120 τ.μ., 3 επίπεδα, επένδυση πέτρας, τζάκι, κεντρική θέρμανση, κήπος, πάρκινγκ, 200 μ. από παραλία, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ. Τηλ. 6932-551386. (956)

¶ˆÏÂ›Ù·È στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. σ.δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 ευρώ τ.μ. πληροφορίες 6972254646. (880)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ΥΠΕΡΛΟΥΞ εμβαδού 180 τ.μ., εμβαδόν οικοπέδου 140 τ.μ., βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο, τζάκι, aircondition, θέρμανση, αέριο, (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκινγκ (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6977-615627, 6972254646. (881)

¶ˆÏÂ›Ù·È καινούρια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. με κήπο στην Αγία Παρασκευή στο Βόλο με τζάκι, (2) λουτρά, (3) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκινγκ. Τιμή 148.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6942432500 ή 6972-254646. (882)

∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (επίπεδο με μικρή κλίση) 11.000 τ.μ. σε 10 λεπτά από Ν. Παγασές με θέα τη θάλασσα. Τιμή 50.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6977-615627, 6972254646. (883)

μ√§√™

ταβέρνα λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6974-364659. (784)

πωλείται αγροτεμάχιο 7,5 στρεμμάτων στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου - Λάρισας δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis ΒΜW, κατάλληλο για βιοτεχνική ή επαγγελματική χρήση, περιοχή Λατομείο ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6945-488523. (369)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Αγ. Νικολάου σε νεόδμητη πολυκατοικία άριστης κατασκευής, γωνιακό διαμέρισμα 66 τ.μ. στον 3ο όροφο, 2 υ/δ, καθιστικό, λουτρό, 38 τ.μ. βεράντες. Τηλ. 6977-776665. (990)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται κομμωτήριο με εξασφαλισμένη πελατεία και με όλο τον εξοπλισμό του. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 6946373361. (929)

¶ø§∂πΔ∞π στην είσοδο της πόλης ακίνητο μοναδικής προβολής, αποτελούμενο από καταστήματα 374 τ.μ. + πατάρια και γραφεία 1ου και 2ου ορόφου 170 τ.μ. έκαστος Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (757)

¶ø§∂πΔ∞π αυτόνομο γωνιακό κατάστημα 230 τ.μ. ιδανικό για επιχείρηση club, bar ή εστιατορίου αλλά κατάλληλο και για άλλη επαγγελματική ανάπτυξη, παραδίδεται ελεύθερο, πολύ καλή επενδυτική πρόταση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (762)

¶ø§∂πΔ∞π καινούριο τριάρι 76 τ.μ., α’ όροφος, διαμπερές, ανατολικό στην Κ. Καρτάλη 274, με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή 98.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972-254646, 2421035132. (879)

¶ˆÏ›ٷÈ

¶ø§√À¡Δ∞π στη Ν. Ιωνία νεόδμητα 2άρια 1ου και 2ου ορ., 45 τ.μ. και 3άρι διαμπερές 4ου ορ. 73 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (758)

¶ø§√À¡Δ∞π σε ποιοτικής κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων 2άρι 1ου ορόφου και ευρύχωρο τριάρι 94 τ.μ., 2ου ορ. με ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (759)

¶ø§∂πΔ∞π αξιόλογη μεζονέτα διετίας 1ου-2ου ορόφου 120 τ.μ. στο κέντρο της Αγριάς, άνετοι χώροι, 3 υ/δ, 2 μπάνια, με αποθήκη 17 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (760)

¶ø§∂πΔ∞π διπλοκατοικία στους Αγ. Αναργύρους αποτελούμενη από ισόγεια οικία 92 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη, διαμέρισμα ορόφου 76 τ.μ. σε εξαιρετική κατάσταση και ταράτσα με δώμα, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (761)

1588/

¶ø§√À¡Δ∞π

Στο Δέλτα Ν.Ι. δύο (2) συνεχόμενα πολύ καλά οικόπεδα από 333 τ.μ. έκαστο. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (080)

1649/

¶ø§∂πΔ∞π

Προς το Σέσκλο και κοντά στο γήπεδο ελαιοπερίβολο έξι (6) στρεμμάτων. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (081)

1182/

¶ø§∂πΔ∞π

Στα Άνω Λεχώνια και κοντά στη θάλασσα πολυτελής, πανέμορφη, διώροφη βίλα συνολικής έκτασης 260 τ.μ., πλέον βοηθητικοί χώροι και σε 1.200 τ.μ. οικόπεδο. Σπίρι ονειρώδες. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (082)

1644/

¶ø§∂πΔ∞π

Στις Σταγιάτες Πηλίου διώροφη, πολυτελής βίλα 270 πολλών υ/δ κ.λπ. χώρων, σε οικόπεδο 820 τ.μ. Μαγευτική η θέα του. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (084)

¶ø§∂πΔ∞π

4/

Στη Νέα (Δορυλαίου) διώροφη οικοδομή 110 τ.μ. (μεζονέτα) ανακαινισμένο σπίτι, αντί 160 χ. ευρώ. Δεκτά δάνεια. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (085)

1335/

¶ø§∂πΔ∞π

Στα Χάνια Πηλίου κτήμα 11,5 στρεμμάτων εφαπτόμενο της ασφάλτου και αριστερά ανεβαίνοντας με δύο σπίτια, καρποφόρα δέντρα, δικό του νερό, μαγευτική θέα. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (086)

1638/

ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα άψογης κατασκευής, γκαρσονιέρες ή τριάρια Μαγνήτων 110 και Κοραή. Δυάρι ή τεσσάρι Κοραή 89. Διαθέσιμες θέσεις parking. Γίνονται ευκολίες πληρωμής. Τηλ. πληροφοριών 6936-856653. (909)

∂À∫∞πƒπ∞ πωλείται μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc στην Αγ. Παρασκευή καινούρια κατασκευή 148.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977-615627. (926)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (992)

¶ø§∂πΔ∞π

Σε πάροδο της Αθανασίου Διάκου, πολύ κάτω από τη Λεωφόρο Αναλήψεως παλιό διώροφο 140 τ.μ. και σε καλή τιμή. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (083)

1514/

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È

¶ø§∂πΔ∞π

Ένα παλαιό ανακαινισμένο, ηλιόλουστο διαμέρισμα στην Αλεξάνδρας, 3ου ορόφου, 80 τ.μ., έναντι Δημοτικού Σχολείου, αντί 85.000Ε. Δεκτά δάνεια. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (087)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞

Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π: Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (775)

∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 1Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 98.000∂. 2. ∞¡∞§∏æ∂ø™ 2¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 1Ô˜, 77.000∂, ÚÔÛfi„ˆ˜. 3. ∞´μ∞§πøΔπ∫∞ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 80 Ù.Ì., Ì 20 Ù.Ì. ·Ôı. 2 À/¢, 118.000∂. 4. ∞£∏¡ø¡ 2,3 ÛÙÚ. Ì ÎÙ›ÚÈÔ 65+200 Ù.Ì. Ó¤Ô Â˘Î·ÈÚ. 220.000∂. 5. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 3 À/¢, 2 W.C., 148.000∂. 6. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ, 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂ 7. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ 130 Ù.Ì. 3. ∑∞Ã√À ÙÚÈ¿ÚÈ 91 Ù.Ì., Ì ı¿. 4. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞

1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì. 80 Ù.Ì. 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ· 95 Ù.Ì. 100 Ù.Ì. 120 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. μ√§√™ §∞ƒπ™∏™ 1.260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 1.500∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 2.000 Ù.Ì. 3. μ√§√™ ∞∏¢√¡√ºø§π∂™ 3.000 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 300∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 2.400 Ù.Ì. 4. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 τ.μ. οικ. ανατολικό, με άδεια οικοδομής 145.000Ε. 5. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 6. ∞§À∫∂™ 489 Ù.Ì., 270.000∂, 560 Ù.Ì. 160.000∂, 107 Ù.Ì. 60.000∂, 4 ÛÙÚ. Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· 165.000∂. 7. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ ·) 610 Ù.Ì. 85.000∂ ‚) 613 Ù.Ì. 120.000∂. 8. ¡. ∂£¡π∫∏ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 164.000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. 9. §∞ƒπ™∏™ 50 ÛÙÚ. 70Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏. 10. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 170.000 Ù.Ì. ÛÙÚ. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 11. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 550 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 13. Ã∞¡π∞ ¶∏§π√ 1.200 Ù.. Ì 90 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 14. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 15. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 16. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 17. ∞π°∞π√ 15 ÛÙÚ. 20.000∂/ÛÙÚ. 18. ∫ƒπ£∞ƒπ∞, 250 Ù.Ì. 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 ∂/Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 2. ∞¡. °∞∑∏ 130 Ù.Ì. 165.000∂. 3. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì. 3 À/¢ 3 W.C., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ ¡∂∞. 4. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 110 Ù.Ì. 3 À/¢ 150 Ù.Ì. ÔÈÎ. 2 W.C., 160.000∂ Ó¤·. 5. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 148 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· £∂∞ 320.000∂. 6. ∞°ƒπ∞ 120 Ù.Ì. £∂∞ ı¿Ï·ÛÛ· ¶∏§π√ ÔÈfiÙËÙ· 210.000∂ ¡∂∞. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 À/¢ ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 9. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì. 85 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 10. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 11. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 12. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì. + 104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 13. √ÈΛ· 80 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÂÚ¿ÓÙ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 550 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. (846)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) Βόλος, 27 τ.μ., σε μονοκατοικία τριετίας. 2) Βόλος, 28 τ.μ., 1ος όροφος 6ετίας. 3) Βόλος, 51 τ.μ., 2ος και 3ος όροφος. 4) Βόλος, 81 τ.μ., 2ος όροφος σε καλή κατάσταση. 5) Βόλος 85 τ.μ., 1ος και 3ος όροφος. 6) Βόλος, 113 τ.μ., 2ος και 3ος όροφος γωνιακό. 7) Ν. Ιωνία, 64 τ.μ., 1ος και 2ος όροφος. 8) Ν. Ιωνία, 82 τ.μ. 1ος όροφος με πάρκιν, αποθήκη και τζάκι γωνιακό. 9) Ν. Ιωνία, 87 τ.μ., 1ος και 3ος όροφος με αποθήκη, πάρκιν και τζάκι, διαμπερή. 10) Βόλος, 113 τ.μ. 1ος, 2ος και 3ος όροφος. 11) Ν. Ιωνία 110 τ.μ., 2ος όροφος οροφοδιαμέρισμα με τζάκι και αποθήκη √π∫π∂™ 1) Βόλος, οικία (μεζονέτα) 170 τ.μ. σε 164 τ.μ. οικόπεδο 3ετίας πολυτελούς κατασκευής. 2) Βόλος, οικία 90 τ.μ., το ισόγειο και 35 τ.μ. 1ος όροφος σε 107 τ.μ., οικόπεδο ανακαινισμένη. 3) Ανακασιά, οικία (μεζονέτα) 116 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικόπεδο πηλιορείτικη κατασκευή με θέα το Βόλο. 4) Βόλος, οικία 60 τ.μ., σε 163 τ.μ. οικόπεδο. 5) Βόλος, διώροφη οικία κεντρική (πέτρινη) 148 τ.μ. σε 115 τ.μ. οικόπεδο. 6) Αργαλαστή, οικία (μεζονέτα) 161 τ.μ. οικόπεδο (επιδοτούμενη για ξενώνα). √π∫√¶∂¢∞ 1)Πορταριά οικόπεδο 480 τ.μ. με 88 τ.μ. παλιά οικία 2) Άνω Λεχώνια 2 στρέμματα εντός σχεδίου (πωλείται και ανά ένα στρέμμα). 3) Βόλος, 104 τ.μ. (με παλιό κτίσμα), κεντρικό. 4) Βόλος, (Αγ. Γεώργιος), 478 τ.μ. εντός σχεδίου. 5) Βόλος, (περιοχή Οξυγόνου), 208 τ.μ. εντός σχεδίου (δίδεται μόνο αντιπαροχή). 6) Κ. Λεχώνια 1509 τ.μ. 1008 τ.μ., 1220 τ.μ., 1339 τ.μ. και 1279 τ.μ. εντός σχεδίου. 7) Κορώπη, (Μπούφα) 4.159 τ.μ. με δέντρα, γεώτρηση και ρεύμα. 8) Ανήλιο Πηλίου, 2030 τ.μ. εντός ζώνης. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1) Βόλος, γραφείο 32 τ.μ. 2ος όροφος πλατεία Ελευθερίας. 2) Ν. Ιωνία, κατάστημα 50,50 τ.μ. με ύψος 5,50 μ. καινούργιο 3) Ν. Ιωνία, 97 τ.μ. γωνιακό με 97 τ.μ. υπόγειο καινούργιο. 4) Βόλος, κατάστημα 270 τ.μ. με 80 τ.μ. υπόγειο 9ετίας. (817)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 º·Í 2421030845 Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr ¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115Ù.Ì, Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹: 195.000 ∂. 2. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 100Ù.Ì., 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹: 100.000 ∂. 3. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· - ƒÂÙÈÚ¤ ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ, 92Ù.Ì., Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓÁÎ, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹: 125.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒ ºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 7. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∞°π√À ∫ø¡™Δ∞ ¡Δπ¡√À: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ÕÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 125.000 ∂. 8. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √ ¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 9. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË (fi¯È ÌÂÛÔÙÔȯ›·), Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 200.000 ∂. 10. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. μÂÚ¿ÓÙ· 90Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ·fiÛÙ·ÛË 250Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 145.000 ∂. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 12. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. 13. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈÎfi‰·, ¿ÚÙÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, 300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 2. μ√§√™: ∂ÓÔÈΛ·ÛË ÁÚ·Ê›Ԣ 45Ù.Ì. ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜. ΔÈÌ‹: 350 ∂. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (815)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ ÙËÏ. 24210-22142 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ΔÛ·Ï·¿Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 42.000 ¢ÚÒ ¶ÏËÛ›ÔÓ Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 31 Ù.Ì. 46.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 30 Ù.Ì. 45.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ °¿ÙÛÔ˘ 42 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ 48.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 58 Ù.Ì. Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÎÚfi ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 72.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 52 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∫Ú·˘Û›Ó‰ˆÓ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 4Ô˜ ÔÚ. ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ 83.000 ∂ μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 63 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ 3Ô˜ ÔÚ. 100.000 ∂ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 5Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 60 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 53 Ù.Ì. 73.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 43 Ù.Ì. 65.000 ∂ ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 3Ô˜ ÔÚ. 45 Ù.Ì. 99.000 ∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 46 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ÙÔ ¤Ó· Ì·ÏÎfiÓÈ ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ· Δƒπ∞ƒπ∞ √͢ÁfiÓÔ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 96.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 90 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË 125.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 76 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 122.000 ∂ μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 63 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 100.000 ∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 83 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 135.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 4ÂÙ›·˜ 91 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿ÚÎÈÓ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 74 Ù.Ì. 100.000 ∂ ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 143.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 93 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ 135.000 ∂ ¶·Úfi¯ıÈÔ˜ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ. ı¤·, ‰‡Ô ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ ÎÔ˘˙›Ó· ¤ÍÙÚ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ù¤ÓÙ˜ 250.000 ∂ ¶ÏËÛ›Ó ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 250.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 110 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 170.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 265.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 4Ô˜ ÔÚ. 135.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 189.000 ∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¢ÈÌ‹ÓÈ 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ı¤· 180.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ∂æ∞ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 135.000 ∂

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ ÙËÏ. 24210-22142 6937775383

√π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 105 Ù.Ì. 110.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi 425 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛÙÔ ¡¤Ô ™¯¤‰ÈÔ Û.‰. 0,8 220.000 ∂ ∂˘Ú˘›‰Ô˘ 160 Ù.Ì. 115.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 155 Ù.Ì., Û.‰. 2,7 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 160.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 190 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 155.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë Û.‰. 1,8 ∫·Ú·Á¿Ù˜ 900 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.800 Ù.Ì. 1.000.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 250.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 500.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 4.800 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 140 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 150.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 460.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ lead 500 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 170 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 8.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 190.000 ∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¢ηÈÚ›· 610 Ù.Ì. 55.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 35 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì· ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. 460.000 ∂ ªËϛӷ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 750 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ 6.500 Ù.Ì. ÛÙÔ Î‡Ì· 200.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÁÚ·Ê›· 1Ô˜ ÔÚ. ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì. 120.000 ∂ Î·È 80 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 114 Ù.Ì. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160.000 ∂ ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi 260.000 ∂ (819)

------------------------------------

EYES

REAL ESTATE SOLUTIONS °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Ì §·¯·Ó¿ 2 ΔËÏ :24210-38482 μ√§√™ e-mail:eyes@kolimitras.gr

¶ø§√À¡Δ∞π ∞™Δπ∫∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ∞∫-10 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 34,41ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-12 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 127,20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰, 2wc,‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-14 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 101,83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-15 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 86,82ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰,1wc, ·Ôı‹ÎË , ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-17 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 86,82ÙÌ, 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰, 1wc, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-60 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÂÓÈ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-62 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-65 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-66 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 100,94ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-67 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 103ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ›Ûˆ Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc,·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-71 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 99,08ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-72 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 103ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ›Ûˆ Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-73 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 108,87ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ‰ÂÍÈ¿, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-32 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 82,25ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞∫-34 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 78ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞∫-37 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 73,90ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘ ∞∫-178 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 80,85ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞∫-179 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 80,85ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞∫-180 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 120,90ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞∫-40 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 93ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-2wc, ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ & ηÌ›Ó· ÓÙÔ˘˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÏÂÈÛÙ‹, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÂÚÈÔ¯‹ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ∞∫-205 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 65,80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞∫-206 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 71,92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞∫-207 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ

71,92ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞∫-208 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 71,92ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞∫-196 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 121,39ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-198 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 105,57ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-199 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 95ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-182 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 64,07ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-185 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 83,80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-184 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 57,63ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-188 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 66,93ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-187 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 67,36ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-192 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 83,80ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-186 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-202 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145,54ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¡. πˆÓ›·. ∞∫-74 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ 65ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰1wc, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ· ¡. πˆÓ›·. ∞∫-149 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 145ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∞∫-204 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 239,86ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ‰È·ÌÂÚ‹˜ Î·È Ì ·˘Ï‹, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞∫-209 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 91,84ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÏÂÈÛÙ‹, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-210 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 91,84ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc,‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-211 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 37,35ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,1˘‰-1wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-212 ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 110,65ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∂•√Ãπ∫∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ª¶√Àº∞ ∂∫-80 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90ÙÌ Ì 50ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2˘-‰, 2w-c, Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-81 2 ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Ù‡Ô˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ·Ô 100ÙÌ Ë Î¿ı ̛·, Ì 200ÙÌ ·˘Ï‹, ÛÙË ı¤ÛË ªÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ∂∫-4 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ “¶·ÓfiÚ·Ì·” Ì ı¤·, 2˘‰-2wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-33 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ “¶·ÓfiÚ·Ì·” Ì ı¤·, 3˘‰-2wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. ª∏§π∂™ ∂∫-64 ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤ÙÚÈÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, Û ÌÈÎÚfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, 4¿ÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì 3˘‰-2wc, ·˘Ï‹ Î·È Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-65 ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤ÙÚÈÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, Û ÌÈÎÚfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, 4¿ÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì 3˘‰-2wc ,·˘Ï‹ Î·È Ù˙¿ÎÈ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¶∏§π√À ∂∫-28 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÙÔÈΛ· Ì ı¤·, 110ÙÌ 2ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ·Ù¿ÚÈ, 4˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ‹˜, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ∂∫-38 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65ÙÌ, 2˘‰-2wc,‰È·ÌÂÚ‹˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔÈÎÙ‹ ™√ÀΔƒ∞§π ∞°ƒπ∞™ ∂∫-35 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ 1˘‰-1wc, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-36 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2˘‰-2wc, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-37 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160ÙÌ, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-66 ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 308ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ ÌfiÏȘ 40Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 3˘‰-3wc, ‰È·ÌÂÚ‹˜, ·Ôı‹ÎË Î·È Ù˙¿ÎÈ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞-∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∂∫-55 πÛfiÁÂÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÛÔʛٷ 20ÙÌ, 2˘‰-2wc, ·˘Ï‹ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. √π∫√¶∂¢∞ ∂∫Δ√™ μ√§√À °∏-148 √ÈÎfi‰· 337,19ÙÌ -315,63ÙÌ Î·È 188,28ÙÌ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙËÓ ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. °∏-63 √ÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ, ı¤ÛË º˘ÏÒÚÈ· ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ °∏-62 √ÈÎfiÂ‰Ô 974,51ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. °∏-105 √ÈÎfiÂ‰Ô 3.314,12ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÙÛ¿ÁÎÏ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-104 √ÈÎfiÂ‰Ô 14.649,12ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §¿Îη-÷Ù˙ËΛη (¶¿ÏÙ˙Ë) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-41 √ÈÎfiÂ‰Ô 4.807,25ÙÌ, ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-52 √ÈÎfiÂ‰Ô 401,45ÙÌ, ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· °∏-65 √ÈÎfiÂ‰Ô 4.044,18ÙÌ,ÛÙËÓ ∞Á. ª·Ú›Ó· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-66 √ÈÎfiÂ‰Ô 10.394,48ÙÌ, ÛÙȘ ¡Ë¤˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-75 √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÏÈ¿Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ °∏-76 √ÈÎfiÂ‰Ô 420,00ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ŒÏËÔ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ °∏-77 √ÈÎfiÂ‰Ô 6.285,91ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô‡ÓÙÚÈ· ¶Ï·Î¿ÎÈ· ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

°∏-82 √ÈÎfiÂ‰Ô 5.000,00ÙÌ, ÛÙË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-94 √ÈÎfiÂ‰Ô 405,17ÙÌ, ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ ¶‹Ï›Ô˘, Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-95 √ÈÎfiÂ‰Ô 944,44ÙÌ ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-157 √ÈÎfiÂ‰Ô 7.670ÙÌ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ,ı¤ÛË ¶Ô‡ÓÙ·, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û ·fiÛÙ·ÛË ÌfiÏȘ 2¯ÏÌ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi. °∏-159 √ÈÎfiÂ‰Ô 20ÛÙÚ, ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ, Û ηϋ ı¤ÛË °∏-161 √ÈÎfiÂ‰Ô 6.389 Ù.Ì. ı¤ÛË “ªÂÁ¿ÏË ƒ¿¯Ë” §Ô˘˙›ÓÈÎÔ °∏-162 √ÈÎfiÂ‰Ô 341,17 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ù¤ˆ˜ ÎÏÈÓÈ΋ °¿ÙÔ˘ °∏-164 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.073,18 Ù.Ì. ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, ÛÙË ı¤ÛË “ª∂§√™ - ™∫∞μ∂¡Δ∑√À” ÚÈÓ ÙÔ ™Ù¿Ê˘ÏÔ, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. ∂¡Δ√™ μ√§√À °∏-74 √ÈÎfiÂ‰Ô 1.094,00ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. °∏-79 √ÈÎfiÂ‰Ô 280,00ÙÌ, ÛÙȘ ¡. ¶·Á·Û¤˜ °∏-129 √ÈÎfiÂ‰Ô 277,15ÙÌ, ÁˆÓ›· ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,4. °∏-163 √ÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ΔÔ˘ÚÔ‡˙È· - ∫ÔÚˆÓ›Ô˘, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ∂™-8 πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 83,30ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¶·Á·ÛÒÓ. ∂™-49 °Ú·ÊÂ›Ô 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂™-51 √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÂ›Ô 86ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‹ ˆ˜ Âȯ›ÚËÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ∂™-29 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100ÙÌ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (848)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂. ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 ΔËÏ. 24210-47963-4 ∫π¡ 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º.¶.∞.: ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής εμβ. 35 έως 106 τ.μ. μπροστά στο κύμα ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ μ√§√À: Βίλες, 142 - 165τ.μ. ανεξάρτητες αυτοτελείς με οικόπεδο 300 - 420 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο. ∑∏Δ∂πΔ∞π κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή (820)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π: √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 - 350 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 380 Ù.Ì. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 450 Ù.Ì. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 380 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞Ë °ÈÒÚÁË πˆÏÎÔ‡ 500 - 3.000 Ù.Ì. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 1.300 Ù.Ì. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 4000 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 4.000 Ù.Ì. Î·È 100.000 Ù.Ì. §·Ú›Û˘ 7.000 Ù.Ì. Ì 1.000 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 4.000 Ù.Ì. μÈÔÙ¯ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 20 ÛÙÚ. §·Ú›Û˘ 30 ÛÙÚ. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 70 ‹ 100 ÛÙÚ. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2.000 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ 320 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi √π∫π∂™ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË 170.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 190.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·› ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·› ∞ӷηÛÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊË Ó¤· ∞ӈ̷ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ™ˆÚfi ÙÚÈÒÚÔÊË 130.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 26 Ù.Ì. 31.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 32 Ù.Ì. Ó¤· ¢À∞ƒπ∞ μÏ·¯¿‚· 55 Ù.Ì. 65.000 ∂ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 61 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 45 Ù.Ì. 44.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· ÚÂÙÈÚ¤ 65.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 50 Ù.Ì. Ó¤Ô 85.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 55 Ù.Ì. Ó¤Ô 80.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 55 Ù.Ì. Ó¤Ô 70.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Á. μ·Û›ÏË 75 Ù.Ì. 75.000 ∂ ÕÓ·˘ÚÔ 90 Ù.Ì. 93.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 85 Ù.Ì. 118.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. 105.000 ∂ π. ∫·ÚÙ¿ÏË 90 Ù.Ì. Ó¤Ô 140.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 97 Ù.Ì. 100.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ °·Ì‚¤Ù· 105 Ù.Ì. 130.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 190 Ù.Ì. ÏÔ˘Í ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. 210.000 ∂ ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 175 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ 130 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· °·˙‹ 150 Ù.Ì. ÏÔ˘Í °ƒ∞º∂π∞ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 73 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜ •∂¡√¢√Ã∂π√ ™ÎÈ¿ıÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ Ì 16 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ πˆÏÎÔ‡ 120 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 250.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ™˘Ú›‰Ë 67 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 230 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 240 Ù.Ì. §·Ú›Û˘ 250 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 260 Ù.Ì. Ó¤Ô ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (823)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (824)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231, Fax 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 28.000 ∂ ∞1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì.65.000 ∂ ∞2 3. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 26 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∞3 4. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∫·ÚÙ¿ÏË 38 Ù.Ì. 57.000 ∂ μ2 3. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 62 Ù.Ì. 75.000 ∂ μ3 4. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 6. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 60 Ù.Ì. 57.000 ∂ μ8 7. ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. 83.000 ∂ μ9 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000 ∂ μ10 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000∂ °9 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 7. ™Ù·‰›Ô˘ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ °13 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 170.000 ∂ °15 10. ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÚÙ¿ÏË 87 Ù.Ì. 125.000 ∂ °17 11. ¶·Ú·Ï›· 78 Ù.Ì. 240.000 ∂ °19 12. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 13. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 110.000 ∂ °22 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 107 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË 250.000 ∂ ¢10 7. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000∂ ∑3 4. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∑5 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑9 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 9.∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000∂ ∑15 10. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000∂ ∑21 11. §·‡ÎÔ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 12. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 13. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000∂ ∑25 14. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000∂ ∑26 15. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂∑34 17. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000∂ ∏2

2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∏8 4. ∞Ï˘Î¤˜ 253 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∏10 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000∂ ∏11 6. ∞ÊËÛÔ˜ 1605,7 Ù.Ì. 320.000∂ ∏12 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000∂ ∏13 8. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000∂ ∏14 9. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4028 Ù.Ì. 300.000∂ ∏17 10. §·‡ÎÔ˜ 2000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 11. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 12. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 13. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏ 39 14. ∞Óˆ μfiÏÔ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 15. ΔÛ·Áηڿ‰· 4131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 16. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 17. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 300 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏43 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÊ›ÛÛÔ˘ 6491 Ù.Ì. 40.000 Δ8 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ¢ÚÒ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ 150.000 ∂ £3 3. ™˘Ú›‰Ë 62 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. 260.000 ∂ £ 5 4. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÚ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 5. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 £10 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 144 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (826)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 44 Ù.Ì. 55.000∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì. 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000 ∂ °·˙‹ 30 Ù.Ì. 35.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∏ÛÈfi‰Ô˘ 145 Ù.Ì. 250.000 ∂ πˆÏÎÔ‡ 61 Ù.Ì., ÁˆÓ., 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·ÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì. 65.000∂ ∫·ÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì. 84.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 320.000 ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì. 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ 70 Ù.Ì. 72.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 62 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 100.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔÛÙÒ‚ 125 Ù.Ì., 160.000 ∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì. 120.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ Δ˙¿ÓÔ˘ 74 Ù.Ì. 80.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì. 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. 2.700 Ù.Ì. 430.000∂ ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ 63 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 426 Ù.Ì. 65.000 ∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∫ÔÚfiË 240 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ. 220 Ù.Ì. 250.000∂ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 200 Ù.Ì. ÙÚÈfiÚ. 200.000 ∂. ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 190.000 ∂ Δ¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË 120 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 230.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì. 250.000∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì. 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 244 Ù.Ì. 78.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 293 Ù.Ì. 94.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ·ÛÛ¿ÓË 247 Ù.Ì., 150.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫. °·Ù˙¤· 1.050 Ù.Ì. ÁˆÓ. 190.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì. 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì. 180.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì. 250.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000∂

∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000 ∂ ∫ÔÚÒË 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì. 140.000∂ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ (827)

-----------------------------------£∂ªπ¢∞ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δø¡√¶√À§√À 15 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-28208 6944735545 ¶ø§√À¡Δ∞π Αξιόλογα ακίνητα - διαμερίσματα - οικόπεδα - αγροτεμάχια - εξοχικά στο Πήλιο - επαγγελματικά ακίνητα. Βόλος καινούρια διαμερίσματα με αποθήκη και πάρκινγκ Βόλος Δημητριάδος 1ος όροφος 83 τ.μ. Βόλος Σταθά 75 τ.μ. 2ος όροφος Βόλος Αχιλλέως διαμέρισμα 110 τ.μ. + 68 τ.μ. Βόλος διαμέρισμα κεντρικό 150 τ.μ. = 200 τ.μ. μπαλκόνια. Βόλος διαμέρισμα κεντρικό 105 τ.μ. = 30 τ.μ. βεράντα 4ου ορόφου. Βόλος, Εξωραϊστική το ισόγειο διωρόφου οικοδομή 100 τ.μ. Βόλος, κεντρικό κατάστημα, 100 τ.μ.+πατάρι, γωνιακό. Βόλος Δ. Γεωργιάδου 3όροφος οικοδομή, + βοηθ. χώροι , θέα Πήλιο. Βόλος Αγ. Ανάργυροι μεζονέτα 240 τ.μ. 4ου + 5ου ορόφου, αποθήκη 60 τ.μ. + πάρκινγκ, καινούριο. Βόλος Αλεξάνδρας, δυάρι 5ου ορόφου, υπέροχη θέα. Βόλος κεντρική οικία 110 τ.μ. Βόλος Αϊβαλιώτικα παλιά ισόγειος οικία σε 110 τ.μ. οικόπεδο. Βόλος Ν. Δημητριάς γωνιακό οικόπεδο 62 τ.μ. Αλυκές οικόπεδο 200 τ.μ. Βόλος 2 στρ. στον Περιφερειακό. ΒΟΛΟΣ, Πεδίον Άρεως 355 τ.μ. ισόγεια καταστήματα σε 600 τ.μ. οικόπεδο γωνιακό. ΒΟΛΟΣ, Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ, οροφοδιαμέρισμα 97 τ.μ., 1ου ορόφου. Ν. Ιωνία διαμέρισμα 2ου ορόφου 66 τ.μ. Κατηχώρι 4 στρ. εκτός σχεδίου, θέα πανοραμική Άλλη Μεριά, 4 στρ. εκτός σχεδίου, θέα πανοραμική ΠΗΛΙΟΝ, Άγ. Βλάσιος 5 στρ. οικοδομήσιμο, πάνω στον κεντρικό δρόμο, με ωραία θέα. Λεχώνια οικία 280 τ.μ. σε 950 τ.μ. οικόπεδο, κήπος. Πήλιο Άγιος Βλάσιος 5 στρ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα. Πήλιο Άγιος Βλάσιος παλαιά πέτρινη οικοδομή με 100 τ.μ. οικόπεδο. Πήλιο Κάτω Λεχώνια 4 στρ + 3 στρ. με καλό δρόμο κοντά στην θάλασσα Πήλιο παραθαλάσσιες μεζονέτες Πήλιο Κ. Λεχώνια 15 στρ. ακριβώς παραθαλάσσιο Πήλιο Κ. Λεχώνια 34 στρ. Πήλιο Πορταριά διώροφος οικία 160 τ.μ. ανακαινισμένο σε 300 τ.μ. οικόπεδο αυτονομία θέρμανσης. Πήλιο. Πινακάτες. Παλιό αρχοντικό σε 500 τ.μ. με θέα. Ν. Αγχίαλος 6.700 τ.μ. γωνιακό, παραθαλάσσιο Χρυσή Ακτή ελαιοπερίβολο 4.730 τ.μ. εκτός οικισμού με δρόμο, όχι παραθαλάσσιο., Πήλιο Άφησσος 2 στρ. παραθαλάσσιο οικοδομήσιμο. Πήλιο Άφησσος 2,5 στρ. εκτός οικισμού με δρόμο. Πήλιο Αφησσος Πυργάκι αγροτεμάχιο 6,5 στρ. με δρόμο, εκτός σχεδίου. Πήλιο Μετόχι οικόπεδο 1170 τ.μ. κεντρικό. Πήλιο Λαύκος καινούρια μεζονέτα 4 υπν/τια + 2 λουτρά και άνετος ημιϋπόγειος αποθηκευτικός χώρος σε 3 στρ. θέα πανοραμική. Πήλιο Αφέτες 1866 τ.μ. εντός οικισμού, θαυμάσια θέα, δρόμος. Πήλιο Αφέτες 4273 τ.μ. εντός οικισμού, θαυμάσια θέα, δρόμος. Πήλιο Αφέτες 1800 τ.μ. πάνω στο δρόμο. Πήλιο Χόρτο 12,5 στρ. ελαιώνας, εκτός σχεδίου, θέα πανοραμική. Πήλιο Τσαγκαράδα Αγ. Ταξιάρχης 897 τ.μ. εντός οικισμού. Πήλιο Ξουρίχτι οικόπεδο 1096 τ.μ. εντός οικισμού. Πήλιο Αγ. Ιωάννης καινούρια μεζονέτα 92 τ.μ. με τζάκι και θέα. Πήλιο Ξυνόβρυση Ποτιστικά 8 στρ. με πανοραμική θέα. Πήλιο Κάλαμος 2 στρ. ελαιοπερίβολο εκτός οικισμού, οικοδομήσιμο. Πήλιο Καλαμάκι 5 στρ. εκτός οικισμού θέα πανοραμική. Πήλιο Νεοχώρι παλιά πέτρινη οικία σε 1745 τ.μ. θέα πανοραμική, εντός σχεδίου. Πήλιο Νεοχώρι αγροτεμάχιο 1263 τ.μ. εντός σχεδίου, θέα πανοραμική. Πήλιο πολυτελής βίλα σε 4,5 στρ. πανοραμική θέα. Πήλιο ξενοδοχειακή επιχείρηση σε 5 στρ. θέα βουνό + θάλασσα. Δήμος Βελεστίνου Αερινό 930 στρ. χωράφι. Περίβλεπτο χωράφι 370 τ.μ. πρόσβαση στον Διεθνή Αθηνών - Θεσ/νίκης Φάρσαλα Βρυσά βοσκότοπος 1600 στρ. Αλόννησος - Χώρα παλιά οικία 75 τ.μ. Αλόννησος Πωλείται επιχείρηση τροφίμων με το ακίνητο 252 τ.μ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Μιτζέλα ο άνω όροφος 113 τ.μ. διωρόφου οικοδομής με πανοραμική θέα. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ £∂ªπ¢∞ ÙËÏ. 24210-28208, 6944-735545 ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ̷˜!!! (829)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 wwwtzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Κατάστημα 59 τ.μ., Ροζού-Αλεξάνδρας, ανάλογο πατάρι, 63.000Ε. 2. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 3. Οικόπεδο 134 τ.μ., κέντρο, Αγ. Παρασκευής, 10 φάτσα, 53.000Ε. 4. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος 2άρι, (πλησίον θαλάσσης), 1ου ορόφου, 45 τ.μ., πάρκιν, 83.000Ε. 2. 2άρι Μικρασιατών, όπισθεν ΜΑΡΚΕΤ (Α/Β), 50 μ. διαμπερές, ατομ. Φ/Α, A/C, 350Ε μισθωμένο 90.000. 3. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 4. Άναυρος (πλησίον θαλάσσης) 85 τ.μ., όροφος 3ος, θέα,parking, τζάκι, αποθήκη 170.000Ε. 5. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 6. Πλησίον Περραιβού-Μαγνήτων, 4άρι, 128 τ.μ., όροφος 2ος, αποθήκη, τζάκι, πάρκιν, 233.000Ε. 7. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, πάρκιν, από 1550Ε, 2άρια 56 τ.μ., 2ου και 3ου ορόφου, όλα πρόσοψη, 89500. 8. Ν. Ιωνία (κέντρο) 4άρι 112 τ.μ. όροφος 5ος, 2 W.C.τζάκι αποθήκη Α.Τ. Φ.Α., parking 165.000 Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Ροστώβ (Άναυρος) 4άρι κατασκ. ’95 όροφος 1ος γωνία Φ.Α., parking 130.000 Ε. 2. Πλησίον Κασσαβέτη - Μαγνήτων, κατασκ. ë98, 3άρι, 92 τ.μ., όροφος 5ος, πάρκιν, αποθήκη, 125.000Ε. 3. Μεταξύ (Δημητριάδος-Ιάσονος) οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, 121 τ.μ. και για γραφείο, 121.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 150.000Ε. 5. Πλησίον Κανάρη-Μαγνήτων, οροφοδιαμέρισμα,170 τ.μ. 2ου ορόφου, κατασκ. ’90, αυτονομία, 3 Υ/Δ, 2 W.C., 230.000Ε. 6. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Ανεξάρτητο ισόγειο διπλοκατοικίας (πλησίον Εξωραϊστικής) 105 τ.μ., οικόπεδο 155 τ.μ., καλοριφέρ, 145.000Ε. 2. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 3. Οικία διώροφη (135 τ.μ.), κατασκ. ’93, Ν. Δημητριάδα (Ν. Σχέδιο), καλοριφέρ, τζάκι, 3 Υ/Δ, υπόγειο 70 τ.μ., 205.000Ε. 4. Μεζονέτα, διώροφη, 142 τ.μ., Καραγάτς, τζάκι, κήπο, 90 τ.μ. υπόγειο, 3μ. ύψος, κλειστό πάρκιν, 275.000Ε. 5. Σωρός, καραγιαπί, 190 τ.μ., υπόγειο 40 μ., πάρκιν, οικόπεδο 624 τ.μ., ανατολικό, θέα, 220.000Ε. 6. Ν. Ιωνία (Ευαγγελίστρια) γωνία πεζόδρομο 3όροφο, 175 τ.μ., κατασκ. ë81, καλοριφέρ, ηλιακό, 205.000Ε. OIKO¶E¢A 1. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 228.000. 2. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 3. Αλυκές, οικόπεδα 267 και 394 τ.μ., από 255 ευρώ το τ.μ. 4. Αλυκές (άνωθεν ΠΛΑΖ) 168 τ.μ., φάτσα 11μ., αντί 65.000Ε. 5. Σωρός, οικόπεδα από 90.000 έως 150.000 Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 1.100.000Ε. 2. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 3. Πλησίον πλ. Ελευθερίας κατάστημα 115 τ.μ., πατάρι, ενοίκιο 1.300Ε, αντί 390.000Ε. 4. Γραφείο 33 τ.μ., πρόσοψης, 2ου ορόφου, Δημητριάδος-Τοπάλη, 43.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 2. Αγ. Τριάδα (Άνω Βόλο) 716 τ.μ. άδεια για 180 τ.μ., θέα 120.000Ε.και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (830)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. Μεζονέτα 50 τ.μ. 20 μ. από τη θάλασσα, ανεξάρτητη ∫ÔÚfiË 2. Μεζονέτα 105 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα, 135.000 Ε, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 4. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Μεζονέτα 80 τ.μ. + 40 τ.μ. υπόγειο 200 μέτρα από τη θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (169.000 Ε.). BI§E™-OIKIE™ 1. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 2. Διώροφη πέτρινη παλαιά οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· (65.000 Ε).

3. Βίλα 240 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ., ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. ΕΥΚΑΙΡΙΑ βίλα 340 τ.μ. με οικόπεδο 3 στρ. Καλαμάκι. 6. Διώροφη πέτρινη οικία 150 τ.μ. με οικόπεδο 1.700 τ.μ. με απεριόριστη θέα, επιπλωμένη, ªËÏȤ˜. 7. ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 2 πέτρινες οικίες, ημιτελείς, σε οικόπεδο 800 τ.μ., με θέα (90.000Ε), ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜. 8. Κατάστημα 90 τ.μ. με ενοίκιο 600 Ε 10ετίας επί της Κανάρη μεταξύ °·ÏÏ›·˜ με °·˙‹ 150.000 Ε. 9. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 10. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 11. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 12. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) OIKO¶E¢A 1. ΕΥΚΑΙΡΙΑ Οικόπεδο 2 στρ. ∞ÚÁ˘Ú¤Èη (45.000 Ε) 2. Οικόπεδο 320 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100 μ. από την θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.700 τ.μ. εντός οικισμού 200μ. από τη θάλασσα ∫ÔÚÒË. 8. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 9. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 10. 2 οικόπεδα 250 τ.μ. έκαστο, ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 30.000 Ε έκαστο. 11. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 12. Οικόπεδο 1.050 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜. 13. Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫. °·Ù˙¤· 14. Οικόπεδο 1.800 τ.μ. 200μ. από τη θάλασσα με άδεια ξενοδοχείου ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα ∫. °·Ù˙¤· 16. Οικόπεδο 4 στρ. με άδεια οικοδομής, 800 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Αγροτεμάχιο 5.300 τ.μ. º˘ÙfiÎÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο πλατεία Πινακατών °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (831)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª·Ï¿ÎÈ 37 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 410 Ù.Ì. 2,4 Û.‰. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ∂À∫∞πƒπ∞: ¡Â¿ÔÏË ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ 520 Ù.Ì. Ì ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 14 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. º˘ÙfiÎÔ 5,3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 1,8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 4,7 ÛÙÚ. Î·È 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ. Î·È 1,8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞. §Â¯ÒÓÈ· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. •˘Ófi‚Ú˘ÛË ¶ÔÙÈÛÙÈο 10 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫¤ÓÙÚÔ 2ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. (400 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· + 2ÔÚ. ÙˆÓ 400 Ù.Ì.) √π∫π∂™: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ., 110 Ù.Ì. ‚’ ÔÚ., 76 Ù.Ì.). ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ú›ÙÛÎË 90 Ù.Ì., Û 98 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 120 Ù.Ì. Û 169 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. Î·È 120 Ù.Ì. Û 4,5 ÛÙÚ. ÔÈÎ. Ì ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∫·Ù˯ÒÚÈ 182 Ù.Ì. ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ΋Ô Î·È ÈÛ›Ó· ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ - Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85

Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. °ÎÏ·‚¿ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 106 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/ÎË ÛÙ¤ÁË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 68 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2 À/¢. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 71 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 83 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ¡. ¢¤ÏÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ª∂∑√¡∂Δ∞ 240 Ù.Ì. ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 105 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, 15ÂÙ›·˜. ∫·Ó¿ÚË ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·ÈfiÙËÙ· ∑ÔÚÌ¿ 130 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 7ÂÙ›·˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛ΢‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 55 Ù.Ì. Î·È 108 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛ΢‹. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 78 Ù.Ì. Û 165 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (833)

------------------------------------

∫∞¶-¶∞ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 140 - °·ÏÏ›·˜ ΔËÏ. 24210 22611 FAX: 24210 22612 ∫ÈÓ. 6948 944194 www.k-realestate.gr info@k-realestate.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. Βερναρδάκη 25 τ.μ., 1ος, 65.000Ε Α1 2. Σταδίου 30 τ.μ., 1ος, 57.000Ε Α2 ¢À∞ƒπ∞ 1. Γαμβέτα 51 τ.μ., 2ος, 84.500Ε Β1 2. Γ. Δήμου 51 τ.μ., 3ος, 84.500Ε Β2 3. Ιερολοχιτών 45 τ.μ., 1ος, 65.000Ε Β3 4. Ψαρρών 50 τ.μ., 3ος, 72.500Ε Β4 5. Τσακάλωφ 50 τ.μ., 3ος, 72.500Ε Β4 6. Ψαρρών 50 τ.μ., 4ος, 72.500Ε Β4 7. Άναυρος 49 τ.μ., 3ος, 98.000Ε Β8 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. Θειρών 84 τ.μ., 3ος, 110.000Ε Γ1 2. Γ. Δήμου 81 τ.μ., 1ος, 120.000Ε Γ2 3. Σταδίου 80 τ.μ, 1ος, 144.000Ε Γ7 4. Τρικούπη 81 τ.μ., 2ος, 145.899Ε Γ4 5. Μ. Ασίας 78 τ.μ., 1ος, 110.000Ε Γ5 6. Σταδίου 72 τ.μ., 1ος, 129.00Ε Γ8 7. Άναυρος 82 τ.μ., 4ος, 147.600Ε Γ9 Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. Ν. Ιωνία 110 τ.μ., 2ος, 130.000Ε Δ1 2. Άναυρος 100 τ.μ., 1ος, 180.000Ε Δ15 3. Άναυρος 131 τ.μ., 4ος, 300.000Ε Δ16 4. Γαμβέτα 113 τ.μ., 3ος, 181.000Ε Δ5 5. Γ. Δήμου 96 τ.μ., 4ος, 158.500Ε Δ6 6. Τρικούπη 100 τ.μ., 3ος, 180.000Ε Δ9 7. Παγασών 101 τ.μ., 1ος, 160,000Ε Δ10 8. Ν. Ιωνία 98 τ.μ., 3ος, 145.000Ε Δ13 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μελισσάτικα βίλα 430 τ.μ., σε οικοπ. 540 τ.μ., πολυτελής με θέα 650.000Ε Ζ1 2. Καλά Νερά μεζονέτα, 115 τ.μ., παραθαλάσσια σε τρία επίπεδα, 185.000Ε Ζ2 3. Καλά Νερά μεζονέτα 147 τ.μ., παραθαλάσσια σε τρία επίπεδα 230.000Ε Ζ3 4. Κέντρο 2ος όροφος, διωρόφου, 145 τ.μ., με ιδιόκτητη την ταράτσα για κατασκευή 3ου ορόφου, 280.000Ε Ζ4. 5. Εθν. Αντ/σεως ισόγ. διώρ. 87 τ.μ., 68.000Ε 6. Χρυσοχοίδη 60+18 τ.μ. σε οικόπ. 150 τ.μ. 70.000 Ε Ζ7 √π∫√¶∂¢∞ 1. Αγ. Παρασκευή 746 τ.μ., 100.000Ε Η1 2. Αλυκές 1.845 τ.μ., 350.000Ε Η2 3. Αγ. Βλάσιος φάτσα δρόμο 1.467 τ.μ., 55.000 Ε Η11 4. Βυζίτσα 450 τ.μ., 205.000Ε Η4 5. Μηλιές 1.000 τ.μ., 230.000Ε Η5 6. Μηλιές 465 τ.μ., 60.000Ε Η6 7. Αφέτες φάτσα δρόμο με θέα θάλασσα 1.617 τ.μ. Η12 8. Τσαγκαράδα 3286 τ.μ. επίπεδο με θέα 164.000 Ε Η8 9. Αλυκές 600 τ.μ., 240.000 Ε Η13 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1.Κων/ντά 45 τ.μ., 35.000 Ε Θ3 2. Αναλήψεως 31 τ.μ.+υπόγειο, 31 τ.μ.+πατάρι, 31 τ.μ., 135.000Ε Θ2 3. Αντωνοπούλου ισόγ. 74 τ.μ., 71.000Ε Θ4 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1.Παπάγου αποθηκευτικός χώρος 120 τ.μ., 350 Ε. 2. Κέντρο γκαρσονιέρα διαμπερής με μεγάλη βεράντα, 4ος, 280Ε Κ3 √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ ∂À∫√§π∂™ ¶§∏ƒøª∏™-¢∞¡∂π∞ ¢∂∫Δ∞ (836)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË ™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 4. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. °. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34,5 Ù.Ì., ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË 83 Ì ·Ù¿ÚÈ.

2. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ¢. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 16 ÛÙÚÂÌ. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 4. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ∂. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∑. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì., Ì Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· Ì £·Ï‹ ÁˆÓ›· 73 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ∏. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÎÂÓÙÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ. (837)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (834)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂À∫∞πƒπ∂™: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË - ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 420ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 110ÙÌ., 1Ô˜ 110ÙÌ., 2Ô˜ 120ÙÌ.) Û 520ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §14 3. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 4. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 5. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈΛ· 85ÙÌ. Û 465ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §23 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 65ÙÌ. Û 175ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ3 9. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 10. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º 10 11. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 60 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfi Â‰Ô ∏20 14. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. º50 15. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 16. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂51 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (102ÙÌ.1Ô˘ÔÚfiÊÔ˘ - 116ÙÌ. 4Ô˘ÔÚfiÊÔ˘) ∂15 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 63ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË (ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô) ¢33 4. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 53ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡35 5. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏50 6. π¿ÛÔÓÔ˜ 95ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢18 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 8. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 9. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •4 10. °ÎÏ·‚¿ÓË 78ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂50 √π∫√¶∂¢∞: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.000ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Î·È ı¤· ∞22 3. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 4. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 5. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 6. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 698ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ª15 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 9. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 10. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 11. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 611ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ. •15 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 15. ∫¿Ú·Á·Ù˜ 521ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã3 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿-

Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 45 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 5. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 √§√∫§∏ƒ∞ ∫Δπƒπ∞: 1. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 330ÙÌ. ÚÔÔÙÈ΋ 392ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ. ∞38 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 5fiÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.250ÙÌ. Û 365ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢15 4. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 700ÙÌ. ¶10 5. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ∂ÚÌÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 150ÙÌ. Ì 80ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ •15 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π: 1. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 2. ∞’μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ƒ°√™Δ∞™π∞: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø10 ∂¡√π∫π∞™∂π™: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 130ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 130ÙÌ. 1Ô˜ ÔÚ., 80ÙÌ. 2Ô˜ ÔÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈ Ṳ̂ÓÔ ¶5 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 80ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (·Ú·Ï›·) ¡6 5. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑ 2 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡35 7. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ £12 8. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 11. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 12. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 13. ™˘Ú›‰Ë 3¿ÚÈ 75ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏50 14. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 105ÙÌ. Î·È 87ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ‹ ∫20 15. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑40 16. ¡Â¿ÔÏË 170ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ - ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢70 17. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 18. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 80ÙÌ.ÚfiÛÔ„Ë ¢50 19. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (839)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 theoharisg@windowslive.com

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. Αναλήψεως 27 τ.μ. ανακαιν. 28.500 1α. Γαζή 32 τ.μ. 5ος 38.000 2. Σπυρίδη 25 τ.μ. 1ος 5 ετών 36.000 3. Ι. Καρτάλη 28 τ.μ. καιν. 44.000 ¢À∞ƒπ∞ 1. Βυζαντίου 62 τ.μ. 2ος καιν. 63.000 2. Σαρακηνού 60 τ.μ. 1ος καιν. 80.000 3. Γαλλίας 55 τ.μ., 4ος, τζάκι, 8 ετών και 15 τ.μ. ημιυπ. κλειστό 125.000 4. Βλαχάβα 52 τ.μ. 1ος καιν. 94.000 5. Ν. Ιωνία 39 τ.μ. 2ος, πάρκιν, 56.500 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. Γαλλίας 100 τ.μ., 3ος γων. 8 ετών, τζάκι, πάρκιν, αποθ. 200.000 2. Κοραή 100 τ.μ. 2ος 90.000 3. Ρ. Φεραίου 72 τ.μ. 3ος 75.000 4. Αχιλλοπούλου 1ος 95 τ.μ., 95.000 και 2ος 75 τ.μ. 75.000 σε διώροφο 5. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 3ος καιν. 165.000 6. Ι. Καρτάλη 70 τ.μ. 1ος κομπλέ 112.000 7. Κρίτσκη 1ος σε διώροφο 75 τ.μ. 70.000 8. Ν. Ιωνία 88 τ.μ. ημιώροφος περιποιημένο, αυτ. θέρμανση, 88.000 9. Ν. Ιωνία 72 τ.μ. 2ος 70.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. Αθ. Διάκου 129 τ.μ. 1ος (1991) σε διώροφο και 25% οικόπεδο 159.000 1α. Γαζή 116 τ.μ. 5ος 116.000 2. Ν. Ιωνία 128 τ.μ. ανακαιν. γων. 128.000 3.Γαζή 148 τ.μ. 5ος διαμπ. 150.000 4. Γ. Καρτάλη 169 τ.μ. 4ος-5ος μεζονέτα, καιν., πάρκιν, τζάκι, αποθ. 290.000 5. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 4ος κομπλέ 170.000 6. Ναυαρίνου 104 τ.μ. 4ος κομπλέ 145.000 7. Ν. Ιωνία 100 τ.μ. 5ος κομπλέ 166.000 √π∫√¶∂¢∞ 1.Ιωλκού 740 τ.μ. διαμπ. κάνει για πολλές χρήσεις 580.000 1α. Ι. Καρτάλη 100 τ.μ. γων. 68.000 Ε 2. Νικοτσάρα (πάροδος), 202 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 150.000 3. Αλυκές: Αγ. Ειρήνη 130 τ.μ. 60.000, 260 τ.μ. 118.000, περ. ντομάτα 170 τ.μ. 80.000, 160 τ.μ. 95.000, 245 τ.μ. 120.000, 180 τ.μ. 88.000, 156 τ.μ. γων. 120.000, 246 τ.μ. 150.000 4. Ιωλκού 1150 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,4) 3.400.000 5. Ν. Ιωνία 370 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 280.000 6. Μάραθος επί του δρόμου 8 στρεμ. (50 μ. πρόσοψη) 185.000 7. Άφησσος 106 τ.μ. 35.000 8.Ξυνόβρυση οικοπ. 2,4,6,8,15 στρεμ. θέα (3 χιλ. έως 35 χιλ. ανά στρεμ.) 9. Λαύκος (με θέα Παγασητικό, Χόρτο, Μηλίνα) 13 στρ. επίπεδο 320.000 Ε ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ΠΙΠΙΚΑΚΗ μεζον. 3 επιπεδ. 47 τ.μ. καθένα, αυλή 65 τ.μ. γων. καιν. 210.000

2. Λ. Βύρων. 70 τ.μ. σε 153 τ.μ. 130.000 3. Ογλ 80 τ.μ. σε οικοπ. 180 τ.μ. 140.000 4. Ν. Ιωνία μεζονέτα 140 τ.μ. (1990) με πάρκιν διπλό και αποθήκη 168.000 5. Μηλιές (συγκρότημα) 82 τ.μ. σε οικοπ. 170 τ.μ. λουξ, θέα, 298.000 6. Κατηχώρι 70 τ.μ./350 τ.μ. θέα 165.000 7. Σταγιάτες, φανταστ. διώροφ. 170 τ.μ. οικοπ. 820 τ.μ. εκπληκτική θέα 465.000 8. Κ. Νερά, διώροφ. 150 τ.μ. οικοπ. 385 τ.μ. 50 μ. από θάλασσα 390.000 9. Αλυκές μεζον. 120 τ.μ. οικοπ. 150 τ.μ. και πάρκιν και ταράτσα βατή 245.000 10. Πινακάτες διώροφη 187 τ.μ. σε οικόπ. 181 τ.μ. σε δρόμο 90.000 11. Φιλ. Ιωάννου διώροφο παλιό (70+90) τ.μ. σε οικοπ. 125 τ.μ. 190.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. Ρ. Φεραίου ισογ. 180 τ.μ. + υπογ. 100 τ.μ. + πατ. 80 τ.μ. + πάρκο 350.000 2. Α. Γαζή ημιυπογ. ψηλό ανακαιν. 75.000 3. Ερμού γων. 50 τ.μ. ισογ. + 50 τ.μ. Α’ + 80 τ.μ. Β’ 2.800.000 4. Ν. Ιωνία μαγαζί (ουζερί) εν λειτουργία (ενοίκιο 700 ευρώ) 195.000 5. Νεάπολη (Πεδίον Άρεως) οικόπεδ. 600 τ.μ. με καταστηματ. 420 τ.μ. (σ.δ. 1,2) νοικιασμένα ή όχι 520.000 Ε πώληση και κομματιαστά. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1α. Πορταριά 28 τ.μ. καιν. θέα 90.000 1β. Αέρας υπάρχουσας διώροφης οικοδομής άδεια (2006) 2ος 105, 3ος 75, 4ος 42 τ.μ. 200.000. 1. Ν. Ιωνία μεζονέτα 140 τ.μ. (1990) με πάρκιν διπλό και αποθήκη 168.000 2.Ξενοδοχείο Σκόπελος 21 δωματίων, πισίνα, καφέ μπαρ, σαλόνι, πάρκιν 550.000 3. Ριζόμυλος στο δημόσιο δρόμο μαγαζιά 250 τ.μ. και στον όροφο 115 τ.μ. διαμέρισμα ημιτελές γωνία, πολλαπλών χρήσεων, καταπληκτική τιμή. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Ν. Δημητριάδα οροφοδ. 140 τ.μ. 1ος διαμπ. 10ετίας με πάρκιν 530 ευρώ. 2. Αλυκές, 2 δυάρια καιν. 400 ευρώ το καθένα πληρωμένη και η ΔΕΗ 4. Αγ. Κων/νος 92 τ.μ., 3ος θέα, 420 Ε. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (844)

-----------------------------------∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131 - ∞¡∞§∏æ∂ø™ μ√§√™ 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.athanasiourealestate.com

¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1613/ ™ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ·Ï·È¿ 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 185 Ù.Ì. 1645/ ™ÙË ¡. π. ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘ÔÁ. 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 228 Ù.Ì. 1644/ ¶·Ï·Èfi - ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ˜- (¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ı·Ó. ¢È¿ÎÔ˘) ·fi 70 Ù.Ì. Û 147 Ù.Ì. 1514/ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‚›Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊË 270 Ù.Ì. Û 820 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1623/ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ‰ÈÒÚ. Ì 5 ‰˘¿ÚÈ·/Ì›· ÁηÚÛÔÓȤڷ/ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÈÌ‹ 320 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. 4/ ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊË 110 Ù.Ì. Ôχ ηϋ 160 ¯. ¢ÚÒ. 1633/ ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ 105 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ‰ˆÌ. Î.Ï. 1639/ ™ÙË μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊ. ¶·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1610/ ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÈÎÚ¿ - ÌÂÁ¿Ï· Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ. 1436/ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (™Ù¿‰ÈÔ) 1Ô˘ ÔÚ. ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. / 4Ô˘ ÔÚ. 130 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË. 1548/ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË. 1555/ °ÂˆÚÁ. ∫·ÚÙ¿ÏË ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ÎÏ. 1556/ ƒÂÙÈÚ¤ ·Ï·Èfi, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 120 Ù.Ì. 3 ˘/‰ ÎÏ. 1638/ ™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ 80 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 85.000 ¯. ¢ÚÒ, Ôχ ηÏfi. ∂›Û˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÈÎÚ¿, ÌÂÛ·›· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ‹ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢ÂÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ· Ù·Ì›ˆÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1634/1635/ ™ÙËÓ ∫ÔÚfiË ÔÙÈÛÙÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 11,5 ÛÙÚÂÌ. Î·È ¤ÙÂÚÔ 6,5 ÛÙÚÂÌ. 1335/ ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 11,5 ÛÙÚÂÌ. ÔÙÈÛÙÈÎfi Ì ‰‡Ô Û›ÙÈ·, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ı¤· Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 1574/ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÊ¿. ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1646/™ÙË ¡. π. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 225 Ù.Ì. 1493/ ÈÚÈfi §·ÌÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚÂÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏfiÎÏËÚÔ, Û ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÔÈÎfi‰· ‹ ‰›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 1588/ ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ (Ó¤Ô ‰¤ÏÙ·) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰· ·fi 333 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. 1558/ ™¤ÛÎÏÔ 680 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 1394/ ΔÛ·Áηڿ‰· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 1596/ ΔÚ›ÎÂÚÈ 620 Ù.Ì. Ì ʿÙÛ· 50 Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÓÂÚfi ‡‰Ú¢Û˘. ¶Ôχ ηÏfi. 1640/ ÃÔÚ¢Ùfi ∑·ÁÔÚ¿˜ ÔÈÎ. 323 Ù.Ì. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131/∞¡∞§∏æ∂ø™/μ√§√™ 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.athanasiourealestate.com Email: info@athanasiourealestate.com (849)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π μηχανή KAWASAKI KLE 500, μοντ. 2008, χιλιόμετρα 2.300, extra συναγερμός - βαλιτσάκι. ΤΙΜΗ 4.600Ε. Τηλ. 24210 34644. (077)

¶ˆÏÂ›Ù·È αυτοκίνητο HONDA HRV, μοντέλο 2002, 80.000 χλμ. Τηλ. 6984-262150. (951)


44

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

ZHTOYNTAI ∑ËÙÂ›Ù·È πωλητής ή πωλήτρια με εμπειρία και δίπλωμα αυτοκινήτου για εταιρεία γενικού εμπορίου στη Σκιάθο. Μισθός 1.000 ευρώ μηνιαίως και δωμάτιο. Πληροφορίες τηλ. 2421035283, 24270-22293. (876) ∑∏Δ√À¡Δ∞π σερβιτόροι -ες για το cafe “Ίσαλος” . Πληρ. τηλ. 24210-27577. (497) ∂Ù·ÈÚ›· Πληροφορικής ζητά ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (γραμματέα). Απαραίτητα προσόντα η γνώση: * Πληροφορικής (ΜS OFFICE) * Λογιστικής και Προγραμμάτων Εμπορικής Διαχείρισης * Αγγλικών Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 2421021034, τηλ. 2421021034. (062)

∑∏Δ∂πΔ∞π αποκλειστικά μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος των ΑΕΙ. Πληροφορίες: ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, τηλ. 2425023001 & 2425024250. (433)

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞ αυτοκινήτων στο Βόλο ζητεί υπάλληλο γραφείου - πωλητή ανταλλακτικών. Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 3007, Λάρισα. (059)

∂¶∂π°√¡! Ατομα 7 ζητούνται από επιχείρηση στο Βόλο, για μερική ή πλήρη απασχόληση. (Ανάπτυξη - εποπτεία δικτύου, οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού, δημόσιες σχέσεις). Αποδοχές 450 ευρώ έως 2.500 ευρώ. Τηλέφωνο 210-6014446 κ. Κόλλιας, www.wellnessclub.gr (908)

Από τη βιομηχανία Χαρτοκιβωτίων Μ-PACK Α.Ε., στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου ζητείται

Ô‰ËÁfi˜

με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, ηλικίας έως 40 ετών. (Δρομολόγια προς Αθήνα - Θεσ/νίκη - Θεσσαλία). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24250 22794, 24250 24021. (088)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· KOFOS HOME STYLE ζητά πωλητές για το τμήμα κουζίνας - επίπλου. Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Τριανταφύλλου. Πληρ. τηλ. 2421063313 fax και 24210-67777 τηλέφωνο. (867)

∑∏Δ∂πΔ∞π ψήστης για εστιατόριο. Πληρ. τηλ. 24210-51043 και 6932-201329. (058)

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ στην Τσαγκαράδα Πηλίου ζητάει βοηθητικό προσωπικό για τη στελέχωση της κουζίνας του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24260-49380. (910)

ΔÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ª.∂. “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” ζητεί συνεργασία με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ και ΦΙΛΟΛΟΓΟ. Βιογραφικά καθημερινά 9-1 μ.μ. και 5-9 μ.μ. Αντωνοπούλου 74 - Βόλος ή με αποστολή στο e-mail: komnos@otenet.gr (952)

∏ ª∂´¢∞¡∏™ ∞.∂. (Όμιλος Electroinvest) ζητά για το κατάστημά της στο Βόλο πωλητή γνώστη κατά προτίμηση ηλεκτρολογικού υλικού. Αποστολή βιογραφικών στο fax 2410-550832, e-mail: larisa@electroinvest.gr, υπόψιν κ. Κουτσαμπέλα Κων/νο. (911)

MA£HMATA μπ√§√°√™ - Διδάκτορας Βιοχημείας παραδίδει μαθήματα: α) Βιολογίας Β’ κ’ Γ’ Λυκείου, β) Βιοχημείας Γ’ Λυκείου, γ) σε φοιτητές τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπεύθυνη προετοιμασία, σημειώσεις, διαγωνίσματα. Εμπειρία και μεταδοτικότητα στη διδασκαλία. Πληρ. τηλ. 6936124630. (368) ºπ§√§√°√™ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε Αγριά και Λεχώνια. Πληρ. τηλ. 6975 915781. (078)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΛΙΔΗΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης, το γένος Τσούτσουρη, που γεννήθηκε στην Στουτγάρδη Γερμανίας και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΝΟΥΔΗ του Χρήστου και της Αναστασίας, το γένος Αθανασιάδη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, το γένος Χαλδαίου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Κων/νου και της Βασιλικής, το γένος Φιλίππου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στις Γλαφυρές Ν. Μαγνησίας.

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (785) ¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932528388. (755)

Δ∂áπΔ∏™ Αναλαμβάνω την κατασκευή καλοριφέρ, τζάκια - τζάκια καλοριφέρ και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Πληρ. τηλ. 6998561920 κ. Φρέντυ. (991)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À Δª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√™√¢ø¡ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε προφορική, φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι ακτών του Δήμου Σκοπέλου: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΣΤΡΙ Τ.Δ. ΓΛΩΣΣΑΣ (δεύτερη παραλία στη δεξιά πλευρά προς την μεριά της Σκοπέλου)

ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ζητείται αρτεργάτης ή βοηθός. Τηλ. επικοινωνίας 24210-61194. (989)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∞. º√ƒ√À§∏™ Î·È Àπ√π ∞μ∂Δ∂

∑ËÙ¿

να προσλάβει ΠΩΛΗΤΗ - ΠΛΑΣΙΕ. Εμπειρία πωλήσεων, γνώσεις Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητα. Στείλτε βιογραφικό: Fax: 24210-95282, info@forulis.gr υπόψιν Κ.Σ. (998)

¢IAºOPA

150

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 300 Τ.Μ.

150

ΑΡΜΕΝΟΠΕΤΡΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 300 Τ.Μ.

300

ΒΕΛΑΝΙΟ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

(750)

∞ª∂™∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ ̤¯ÚÈ 80.000 ∂. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 09.00 - 22.00. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ΔËÏ. 6988338898, 6988888804. (749)

∂Δ∞πƒ∂π∞ ιδιωτικών ερευνών στη Θεσσαλία ζητεί αξιόπιστους και εχέμυθους συνεργάτες - συνεργάτιδες, έως 35 ετών, για εξωτερική ανεξάρτητη απασχόληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις: * Κατοχή αδειών οδήγησης και οχημάτων Α’ και Γ’ κατηγορίας * Γνώσεις Η/Υ και τεχνολογικών μέσων * Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και επαγγελματικών ταξιδιών. Αποστολή βιογραφικών στο: sotiriou_thessalia@yahoo.gr (057)

‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ΔËÏ. 6939590059 ÎÔ˜ §√À∫∞™, 6909985988 η μ¿Ûˆ.

¢∞¡∂π∞ αβάδιστα, άμεσα, παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000 - 100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908 594121, Λευτέρης. (079)

∞ª∂™∞ παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές σας κάρτες από 1.000 έως 100.000 Ε ακόμα και με υπέρβαση του πιστωτικού σας ορίου. Πληρωμή σε άτοκες δόσεις. Συνέπεια, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στις συναλλαγές. Εξυπηρέτηση στην πόλη σας χωρίς ταξίδια στην Αθήνα και χάσιμο χρόνου. Πληρ. τηλ. 6974-528893. (374)

∞μ∞™∞¡π™Δ∞ παίρνετε μετρητά άμεσα από πιστωτικές κάρτες από 1.000 50.000 Ε, ακόμα και με υπέρβαση ορίου, σε πολλές άτοκες δόσεις. Απόλυτη εμπιστοσύνη συνεργασίας. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, όλο το 24ωρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-8816084, 6958353301, 6958353230. (874)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 500 Τ.Μ.

6.000

ΕΛΗΟΣ-ΧΟΒΟΛΟ & ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ Τ.Δ. ΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 500 Τ.Μ.

3.000

ΚΑΛΥΒΕΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 150 Τ.Μ.

150

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΜΒ 500 Τ.Μ.

2.000

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΛΩΣΣΑΣ (όπισθεν δεξιού τμήματος λιμενοβραχίονα)

ΜΗΛΙΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 500 Τ.Μ.

12.000

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 300 Τ.Μ.

150

ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 500 Τ.Μ.

10.000

ΒΕΛΑΝΙΟ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 100Μ2

1.000

ΕΛΗΟΣ-ΧΟΒΟΛΟ & ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 100 Μ2

300

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ-ΕΛΚΗΘΡΟ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ κ.λπ.) 100 Μ2

1.500

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 100 Μ2

2.000

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 80 Μ2

1.700

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 100 Μ2

10

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 100 Μ2

300

∞ª∂™∞

¢∞¡∂π∞ καταναλωτικά έως 30.000 Ε ανεξάρτητα από υπερδανεισμό και Τειρεσία σε ιδιώτες - Δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελματίες εντός 4 ημερών. Συνεργασία με 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταμίευση στην πόλη σας. Τηλ. 2310-554514, Fax: 2310-554517, κιν. 6972-886998. (987)

ΕΥΡΩ/ΕΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 200 Τ.Μ.

ΜΗΛΙΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

∞fi ÙËÓ ·ÚÙÔÔÈ›·

ΧΡΗΣΗ

ΜΠΛΟ-ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου στις 22 Ιουνίου του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 13.00 μ. ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες. αφού προσκομίσουν: 1. Αίτηση για συμμετοχή στην δημοπρασία. 2. Γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στην διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπέρ του Δήμου. 3. Δημοτική ενημερότητα. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους όρους της διακήρυξης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου και ότι τους δέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Προσόδων του Δήμου Σκοπέλου(τηλ. 2424350116), των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ


45

¶∂ª¶Δ∏ 11 π√À¡π√À 2009

¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ∞. ªÔ‡ÛÈÔ˜ ™À°∫ƒ√Δ∏£∏∫∂ Û ÛÒÌ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ôχ˙Ô˜, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈÁ¿Ú·˜, Δ·Ì›·˜ ™Ô‡Ï· ƒÈ˙¿ÎË, √ÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈÁ¿Ú·˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Δ‡Ô˘ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ôχ˙Ô˜, ª¤ÏË º›ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÿÚ˘ ƒÔ‡ÛÛ˘, °Ï˘ÎÂÚ›· ¶¤ÙÚÔ˘.

¡ÂÎÚfi˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· ∂¡∞™ 29¯ÚÔÓÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘, ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠfï˜ Î·È ÙÔÍÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο. ™˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÙÔÓ Â›‰·Ó Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ô‡Ù ۇÓÂÚÁ· ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÂÁη›Úˆ˜ Î·È ÂÈۋ̈˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÁÈ· 40¯ÚÔÓÔ ·fi ÙË ¢·Ó›· Δ∂§∂ÀΔ∞π∂™ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó 40¯ÚÔÓÔ ˘‹ÎÔÔ ¢·Ó›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·‚›ˆÛ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ΔÔÓ ¿Ù˘¯Ô ¿Ó‰Ú· ‚ڋΠÓÂÎÚfi ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. ΔÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. ¢È·Ù¿¯ıËΠÓÂÎÚÔ„›·. ∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ 40¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÓÂÎÚÔ„›·˜.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ¯·Û›˜

¢.∂.À.∞.ª.μ

∂¡∞™ 31¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈ· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ô˘ ÂÚÈ›¯Â 14,8 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜, ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÛÈÁ·ÚÈÏ›ÎÈ Î·È ÙÚ›· ¯¿È· Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

ŒÓÔÏË Â›ıÂÛË Ì ¤Ó· ÓÂÎÚfi ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 10. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ηٿ ÙˆÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ı·Ó¿ÛÈÌ· ¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚÈÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ‹Ù·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÓÙÈÛËÌ›Ù˘. ¢‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ·fi ÙÔÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÏËÛ›·Û ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ªÓËÌ›Ԣ Á‡Úˆ ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) Î·È ¿ÓÔÈÍ ˘Ú Ì ηڷÌ›Ó· ηٿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·ÓÙ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· ˘Ú¿. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ˘ÚÒÓ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Î·È ¤Ó·˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓÒ Ô ÊÚÔ˘Úfi˜ ÌÂٷʤÚıËΠ۠Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂͤÓ¢ÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CNN, ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ‰È·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË. ΔÔ ªÔ˘Û›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∂ÈϤÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô NBC, Ô ¤ÓÔÏÔ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÓÙÈÛËÌ›Ù˘, ËÏÈΛ·˜ 89 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Ï¢΋˜ Ê˘Ï‹˜. ∂›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÎfiÌ· Ò˜, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, Ô ¿Ó‰Ú·˜ ¤Ú·Û ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ηıÒ˜ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷο ·˘ÛÙËÚ¿. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘ÚÔ‡, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÊÚÔ˘ÚÔ‡.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π√À √¡√Àºƒπ√À πø§∫√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶∞¡∏°Àƒ∂ø™ π∂ƒ√À ¡∞√À ∞°π√À √¡√Àºƒπ√À Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 - 7.30 μ.μ. Μέγας Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας προεξάρχοντος του Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΣΙΩΚΑ ο οποίος θα κηρύξει τον Θείον Λόγον. Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009 - 7 π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου πατρός ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο οποίος θα κηρύξει τον Θείον Λόγον. 7. μ.μ. Παράκλησις του Αγίου Ονουφρίου.

Τη ¢Â˘Ù¤Ú· 15/06/09 λόγω των εργασιών στις δεξαμενές του Σαρακινού Ν. Ιωνίας θα υπάρξει διακοπή ή πλημμελής υδροδότηση κατά το διάστημα 08:00-14:00 στις συνοικίες: ·) Αγίας Παρασκευής Βόλου, άνωθεν Νάξου, Εργατικά, Καστελόριζου, Γηροκομείου. ‚) Καλλιθέα Ιωνίας. Á) Δοξοπούλου, Βενιζέλου, Λαμψάκου, Σταδίου, Εργατικά Ξηροκάμπου και περιοχή Αλιβερίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Μαγνησίας σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 και ώρα 21.00 στην αίθουσα Forum (Δεληγιώργη - Πολυμέρη) με θέματα: - Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός. - Ανάλυση εισφορών και καθορισμός ετήσιας συνδρομής. - Διάφορα θέματα Ο γεν. γραμματέας Αντώνιος Κόπανος

π√À¡π√™

11

μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ Î·È μ·ÚÓ¿‚· ÙˆÓ ·ÔÛÙfiÏˆÓ “¶Ó‡̷ Ô £Âfi˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡ÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ ÂÓ Ó‡̷ÙÈ Î·È ·ÏËı›· ‰ÂÈ ÚÔÛ΢Ó›Ӕ . (ÿˆ. ‰’ 24).

Ο Θεός είναι πνεύμα, ουσία άυλος, προσωπικότης άφθαρτος και αθάνατος. Είναι βεβαίως αδύνατον να τον καταλάβωμεν, και μόνον με την ευλαβή πίστιν αναγνωρίζομεν και προσκυνούμεν το άπειρον μεγαλείον του. Φυσικόν λοιπόν και δίκαιον είναι να του προσφέρωμεν εκδήλωσιν της πίστεώς μας, της ευγνωμοσύνης μας, της αγάπης μας. Αλλά ποίαν λατρείαν θα του προσφέρωμεν; Όχι βέβαια θυσίας ζώων, όπως οι αρχαίοι λαοί και οι Ιουδαίοι. Περισσότερον από όλας τας υλικάς θυσίας ζητεί ο Θεός θυσίας πνευματικάς. Θέλει λατρείαν πνευματικήν, που να πηγάζη από τα βάθη της ψυχής μας. Θέλει λατρείαν αληθινήν, που να φωτίζεται από την πραγματικήν περί του Θεού ιδέαν. Κάθε πράξις και εκδήλωσις λατρείας προς τον Θεόν, όταν πηγάζη από το πνεύμα μας και φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιον και την αγάπην προς τον Θεόν, είναι λατρεία που αρμόζει εις τον άπειρον Θεός και Πατέρα. Η λατρεία αυτή ενώνει πράγματι το πλάσμα με τον Πλάστην και φέρει εις τον Χριστιανόν τας ευλογίας και τας δωρεάς του Θεού.

ª¡∏ª√™À¡√ Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Ã∏™Δ√À ∞¶. μ∞μÀ§∏ τέως Επιθεωρητή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συγγραφέα Τελούμε μεθαύριο Σάββατο 13 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 11 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Τα παιδιά: Απόστολος, Διονύσης - Σοφία Τα εγγόνια: Χρήστος, Θοδωρής Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα προσφερθεί στην κατακόμβη του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.

Το Εκκλησιαστικόν συμβούλιον

KH¢EIE™

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∂¡ø™∏ μ∂¡∑π¡√¶ø§ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

Ο πρόεδρος Άγγελος Τσαβές

™ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·fi ˘ÂÚ‹ÏÈη ·ÓÙÈÛËÌ›ÙË

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” π∂ƒ∞ £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ π∂ƒ√À ¡∞√À “∞°πø¡ ¶∞¡Δø¡” °∏ƒ√∫√ª∂π√À μ√§√À Την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 εορτή των “ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ” εορτάζει και πανηγυρίζει το φερώνυμο εκκλησάκι του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 και ώρα 8.00 μ.μ. θα ψαλεί Μέγας Κατανυκτικός Εσπερινός με Αρτοκλασία υπό του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού πατρός ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 και από ώρα 7.30 π. μ.10.00 π.μ. θα τελεστεί ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ υπό του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού πατρός ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ. Μετά τη Θεία Λειτουργία το χορευτικό του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΝΗΣΙΩΝ θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς στον αύλιο χώρο του Γηροκομείου. Παρακαλούνται οι φιλόθρησκοι και οι φίλοι του Γηροκομείου όπως με την παρουσία των τιμήσουν την Θρησκευτική Πανήγυρη.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞£∞¡∞™π√ ∂À£. ∞¡∞°¡ø™Δ√À Σμήναρχο ε.α. Ετών 78 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Τ. Οικονομάκη 51 - Γκλαβάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Κωνσταντίνα Τα παιδιά: Πολυξένη Αναγνώστου, Γεωργία - Αλέξης Αλεξίου Τα αδέλφια: Άννα χα Γ. Δέβρη, Βασιλική χα Χρ. Αναγνώστου, Καλλιόπη χα Τρ. Αναγνώστου, Ιωάννης - Μαρία Τολιοπούλου, Σπυρίδων Μαίρη Τολιοπούλου, Αλεξάνδρα - Αχιλλέας Κανταράκιας Η εγγονή: Μαριτίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¢∂∫¶∞∞ ∫√π¡øº∂§∏™ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∂ªπ¢∞™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ “μ√∏£∂π∞ ™Δ√ ™¶πΔπ” ΕΔΡΑ: ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αρτέμιδας, στο πλαίσιο της συνέχισης της Δομής “Βοήθεια στο Σπίτι” , πρόκειται να εφαρμόσει το νέο πρόγραμμα “Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοηθείας” . Καλούνται όσοι δημότες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις στα τηλέφωνα 24280-93249/93512. Υπεύθυνη προγράμματος κα Ευανθία Σταμάτη.

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ¡∞Δ £∂™™∞§π∞™ “√ ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™” ™À§§À¶∏Δ∏ƒπ√ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΝΑΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μας συμβούλου ΦΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που στήριξε την Ένωσή μας επάξια για περισσότερα από 30 χρόνια ανελλιπώς εκφράζει στην οικογένειά του θερμά συλλυπητήρια και εύχεται στον εκλιπόντα γαλήνιο ταξίδι και ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Επίσης καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να παραστούν στην κηδεία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΑΣ

¢∏ª∏Δƒπ√ º∞¶¶∞ Ετών 83 Καπετάνιο κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Αθαν. Διάκου 17 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Μαρίτσα Τα παιδιά: Στάθης - Νίτσα Φάππα, Λίλια Φάππα - Χρήστος Τσακαλέας Τα αδέλφια: Μαργίτσα χα Δημ. Πολίτου, Αθανάσιος - Παναγιώτα Τσιφλικιώτη, Ουρανία Καραγκούνη, Ελένη - Νικόλαος Παλιάς Τα εγγόνια: Δημήτρης, Σοφία, Μάρα, Χριστίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


46 / °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·˚Ù·Ó›‰Ë πˆ¿ÓÓË, ™. ™˘Ú›‰Ë 86 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÙËÏ. 2421030495, μÔÁÈ·Ù˙‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 149 - ™ÔψÌÔ‡ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡), ÙËÏ. 2421042992, ÷Ù˙ËÛÙ·ÌÔ‡ÏË ¢‹ÌËÙÚ·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 288 - 290, ÙËÏ. 2421055797. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÚοÎË ¢¤ÛÔÈÓ·˜ - ª·ÚοÎË -∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 1 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421035919. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¿ÙÛÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 53, ÙËÏ. 2421066333. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™:2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY:24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ - ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 11 Io˘Ó›Ô˘ 2009 ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™‡„·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 191, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª·Ú¿˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫·ÚÙ¿Ï˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™ - §∞ƒπ™∞: 05.40 - 06.20 - 07.03 - 08.22 - 09.28 - 10.39 - 12.27 - 13.12 -14.57 - 15.57 - 17.07 - 19.01 - 19.51 - 21.28 - 22.44 - 23.47 §∞ƒπ™∞ - μ√§√™: 05.26 - 05.55 - 07.06 - 08.03 - 9.30 - 11.06 - 12.07 - 13.52 - 14.38 - 16.02 - 17.22 - 18.44 - 19.44 - 20.25 21.40 22.47 μ√§√™ - ∞£∏¡∞:06.21 - 07.03 - 08.22 - 09.28 - 10.39 -13.13 - 15.03 - 17.04 - 19.01 - 23.43 ∞£∏¡∞ - μ√§√™:06.50 - 07.54 - 09.21 - 10.51 - 13.21 - 14.53 - 15.53 - 16.51 μ√§√™ - £∂™™∞§√¡π∫∏:05.40 - 07.03 - 09.28 - 12.27 - 13.13 - 15.57 - 17.04 - 19.51 - 21.28 - 22.42 £∂™™∞§√¡π∫∏ - μ√§√™:07.24 - 07.35 - 10.13 - 11.40 - 12.43 - 14.54 - 16.29 - 19.01 - 21.02 μ√§√™ - ∫∞§∞ª¶∞∫∞:05.40 - 08.22 - 13.13 - 17.04 ∫∞§∞ª¶∞∫∞ - μ√§√™: 07.42 - 08.53 - 11.55 - 17.36 - 21.00 μ√§√™ - ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏:09.28 - 19.51 - 22.42 ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏ - μ√§√™: 06.42 - 15.22 - 20.32 - 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·: 05.00* Express, 07.00, 09.00 Express, 10.30, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 21.00, 01.00 Express. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ: 06.30* E+xpress, 08.00, 09.30 Express, 11.00, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 20.00 Express, 22.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË: 04.30*, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30.∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ: 07.00*, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ∂ÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ** ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹-∫˘Úȷ΋ ̤ۈ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - μfiÏÔ˘ Express. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. Δƒπ∫∞§∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.00, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00,10.00, 12.00, 15.00, 19.00. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.00, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. TPIKA§A - BO§O™: O§E™ TI™ MEPE™:07.00,11.30,15.00,19.00. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ TڛηϷ-BfiÏÔ˜ 10.00 ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 12.00 TڛηϷ-BfiÏÔ˜ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ N. MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 21.30 BfiÏÔ˜-TڛηϷ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30,

¶∂ª¶Δ∏ 11 IOYNI√À 2009 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 08.30, 13.45, 18.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 10.45, 15.00, 20.00. ¶∞Δƒ∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ÒÚËÛË 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏ ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ: ·Ó·¯ÒÚËÛË 12.15 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 09.00. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 09.00, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 9-25/6/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞¶√ 26/6-27/8/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√ 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μ√§√, ÒÚ· 19.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. * ∫¿ı Δ∂Δ∞ƒΔ∏ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 10-24/6/09 ÙÔ ÏÔ›Ô ı· ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ, μfiÏÔ. ∂/°-Δ/Ã-À/° H.S.W./A.N.E. 5-18/6/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 07.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 8.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 8.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 19/6-31/8/09 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.30 & 18.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 9.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/° ∫∞Δ∞ª∞ƒ∞¡ SPEED CAT 1 π™Ã√À¡ ∞¶√ 11/6-6/9/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - ¶∂ª¶Δ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ - ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ π¶Δ∞ª∂¡ø¡ ¢∂§ºπ¡πø¡ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ π¶Δ∞ª∂¡√À ¢∂§ºπ¡π√À ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· F/cat ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: 07.00 & 14.30: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ∞¶√ ΔƒπΔ∏ ∂ø™ ™∞μμ∞Δ√: 08.00 & 14.30: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ∫Àƒπ∞∫∏: 08.00 & 16.00: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ & ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ ™Δ√ SPORADES TRAVEL ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 33 ΔËÏ.: 24210 2340023415 FAX: 24210 35846

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .........................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ..............................2421070931 - 2421075319 ..............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .............................2421070950 - 2421075318 ........................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì...................................2421070976 - 2421075528 .......................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ............................................2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜................. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ......................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ........................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ............................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ......................................................2421071161 ......................................................................................- 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ..............................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN............................2421070946 - 2421075301 ........................................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ....................................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E..................................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...................2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ....................................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ...........................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ..................................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ........................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .................................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘.............................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..............................................2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .....................................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ................................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜.........................................................2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ........2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ .................2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..................................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ................................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ.............................2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO.................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY.................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™......................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY...............................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY...........................................2421076968

TM. TOYP. A™TYN. BO§OY...........................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏............................................................................199 EKAB:..............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY......................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜.........................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...........................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜...................................................................................121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)..........................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..............................................................2421086815 §ÈÌÂӷگ›Ô....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE .......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·...................................................................6948475814 MËϛ˜............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™...............................2421080865 I¢IøTIKO KTEO......................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ...................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)......................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ 2410 237811 ¶I§OTO™ .......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ......24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ...........................................24210 61000 A°PIA™...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN...........................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702,K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ªÂÙÚÔ‡Û ÙÔ ¯ÚfiÓÔ - ºˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. 2. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ªÂÓÂÏ¿Ô˘ ŸÓÂÈÚÔ Ôχ... ·ÏÈfi.3. ∫¿ÔÙ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ô͢‚·Ú›· (Ì ¿ÚıÚÔ).4. ¶Ï·Ù˘Î¤Ê·ÏÔ „¿ÚÈ - ¶ÈοÓÙÈÎË Ë Á‡ÛË ÙÔ˘.5. ºˆÙÈÛÙÈο ̤۷.6. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ - °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÙÚÂÙÈο.7. ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ (Ì ¿ÚıÚÔ) ¢ˆÚÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ¿ÚıÚÔ˘.8. ∫·È ‰˘ÛÈÛÙ›· ÚÔ‰›‰ÂÈ - ŒÎÊÚ·ÛË ‰ÂÈÓÔÏÔÁ›·˜ - ƒ‹Ì·... ‚ÔËıËÙÈÎfi.9. ∏ ÏÂÙfiÙËÙ· ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ - ∫·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô (ηı.).10. ∞ÂÎ¿Ï˘„Â, ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ˘·Ù›·˜ ÙÔ˘, ÙË Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÙÔ˘ ∫·ÙÈϛӷ - ∏ “ÁÏ˘ÎÈ¿” ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÂÚ¤Ù·˜.11. √ÌËÚÈ΋ Û‡˙˘ÁÔ˜ - ∞fi Ù· ÔÁ‰fiÓÙ·... ÙÚ›· - ∞Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (ÏËı.).12. ∏ ÔÌËÚÈ΋ ÎÚÔÎfiÂÏÔ˜ - ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - ™ÙÔÓ ·ÈÒÓ· ·˘Ùfi ¤ı·ÓÂ Ô ¢¿ÓÙ˘. ∫∞£∂Δ∞: 1. ªÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜.2. ∂›Ó·È ‡ÂÙÔ˜ (·ÈÙ.)- ∞Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ÙˆÓ πÔ˘‰·›ˆÓ Ô˘ ηÙ‰›ˆÍ ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·‡ÏÔ (·ÈÙ.).3. ∞ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÚÔ˜... ¿ÏÏÔ˘˜ - ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌ›Ô.4. ªÔÏ˘ÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈ· - Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·.5. ΔÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ¯ÒÌ· - ΔfiÔ˜ ÂÍÔÚ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ (Ì ¿ÚıÚÔ).6. ∞˘ÙÔ›... ·ÌÊÈÚÚ¤Ô˘Ó (ÁÂÓ.).7. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚÂÎÙÈο - ÀÊ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô.8. Œ¯ÂÈ ÙȘ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ Ù˘ - ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ.9. ∂Ó¤Ó¢Û Û ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶¤ÙÂÚ μ¿È˜ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì› (¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ).10. ∞Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.11. ∞Ú·‚È΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· - ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜.12. ™Ùfi¯Ô˜ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›ˆÓ - ¢È·Ê˘Á‹ ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.).

ΔƒπΔ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ.

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞∫√¢∞πª√¡π∞ 2. ∞¡√ª√π∞-π√§∏ 3. ∫∞¶∞-∞°ø 4. √¶∂§-¡√ªπª√π 5. Δ√-ªπ™√-∞ª∞ 6. ∂º√¢π∞¡∞Δ√ 7. º∞™∏™-™π∫∞§∏ 8. ∂™-¡∞Δ√ 9. ™π°∞-∞§∞™∫∞™ 10. √™πƒπ™-ªπ-μ∞ 11. Δ√π∞-√ª∞¢∞™ 12. Ã√∫∞π¡Δ√-π™∞ ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞∫√-∂º∂™√ 2. ∞¡∞¶√º∞™π™Δ√ 3. ∫√¶∂Δ√™-¶√∫ 4. √ ª∞§-¢∏¡∞ƒπ∞ 5. ¢√-ªπ™∞-π∞π 6. ∞πø¡π∞Δ∞™ 7. π∞°√™-™√§-Δ√ 8. ∞ª√¡π-∞πª√ 9. √π-∞∫√™ª∞ 10. ¡√∏ª∞Δ∞-¢∞ 11. π§-√ ª√§¢∞μ∞™ 12. ∞∏¢π∞-™∞™π

∫ƒπ√™: ∫ÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Á‡Úˆ Û·˜, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Î·È Ù· Ó‡̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ËÚÂÌ‹ÛÂÈ, ¤ÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-44-2-20-11. Δ∞Àƒ√™: ¡¤Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ȉ¤Â˜ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÂÙ ÌÚÔ˜ Ó¤· ÍÂÎÈÓ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ÂÍÈÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È Û·˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ¯·Ú¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-11-23-9-7. ¢π¢Àª√π: ªËÓ Î¿ÓÂÙÂ Û·Ó Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ ·È‰› Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÙ ÂÈÛÌÒÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-9-5-44-8-55. ∫∞ƒ∫π¡√™: ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ Á‡Úˆ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· Ì·˙› Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-9. §∂ø¡: ∞Ó Â›ÛÙ ¢ÁÂÓÈÎÔ›, Ù˘ÈÎÔ› Î·È ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, fiÏ· ı· ¿Ó Ôχ ηχÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-22-13-4-2. ¶∞ƒ£∂¡√™: ∑ËÙ‹ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÌÈ· ·ÏÈ¿ Û¯¤ÛË ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-11-23-8-6.

∑À°√™: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰Â›Ù ÈÔ ıÂÙÈο Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Á‡Úˆ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-40-11-23-4-6. ™∫√ƒ¶π√™: √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Â·Ê¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔÓÒÛÂÙ ÙfiÛÔ ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Û·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-22-12-7-3. Δ√•√Δ∏™: ∫¿ÓÙ ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ οÔÈ· ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰· Î·È Ï¿ıË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-12-8-5. ∞π°√∫∂ƒø™: ¶¿ÚÙ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-13-29-8-6. À¢ƒ√Ã√√™: ªfiÓÔ Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙfiÛÔ ı¤ÏÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ì›Ù Û ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 28-40-33-12-9-4. πãÀ∂™: ™˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÙ Û ÌÈ· Ù¿ÍË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-30-22-12-4-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∂ª¶Δ∏ 11 IOYNI√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ ·Ú¯È„‡ٷÚÔ˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.30 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 21.10 22.00 23.00 24.00 01.15

√È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ª›Î˘ ª¿Ô˘˜ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì· “™ÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‰›¯ˆ˜ ÛÙÔÏ‹” Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ΔÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· √ ª›Î˘ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ΔÛÈÎÈÙ›Ù·˜ (∂) ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ΔÂÏÈÎfi˜ Ì¿ÛÎÂÙ ¡μ∞ ∫·Ù·‰‡ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. ∫Ï‹ÚˆÛË Δ˙fiÎÂÚ ¶ƒ√Δ√ ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºˆÓ‹ ∞ÈÁ·›Ô˘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

05.45 10.00 12.00 13.00 14.15 15.00 16.00 18.00 19.00 20.45 21.00 22.00 23.15 24.00 00.30

¶H§IO 35,55 - ™øPO™ 56 UHF

18.45 20.00 21.00 23.00

02.00 02.15

04.15

Alter Kids ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·›˙ÂÈ ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Showbiz news ∫ÔÈÙ¿ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ƒ¿ÓÈ· £Ú·ÛÎÈ¿. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· “√È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‹ÚˆÂ˜” ∑Ô‡ÁÎÏ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ ª¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ. Auto Alter •¤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· “∞ÚÛ¤Ó §Ô˘¤Ó: √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚÏ¿ÓÙÔ” •¤ÓË Ù·ÈÓ›· “∏ ÔÚÁ‹”

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 09.00 10.30 11.30 12.30 13.00 14.20 14.25 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 18.05 18.15 18.30 19.30

20.30 21.40 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 02.30 04.00 05.00

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ μÔÚÚ¿˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· Û·˜ ∞fi‰Ú·ÛË ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¢È¿ÛˆÛË ˙ÒˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ - ηÈÚfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ªÈÎÚfi˜ ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜: ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÔ‡ÎÔ˘ 濯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Δ˙fi·Ó ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· Ù· Ï›„·Ó· Ù˘ πˆ¿ÓÓ· Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘. ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ÈÚfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· Cinemania ¡›ÎÔÏ· Δ¤ÛÏ·√ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ΔÔ Û‡Ì·Ó Ô˘ ·Á¿ËÛ· (∂) ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ¡ËÛÙÈÎfi ·ÚÎÔ‡‰È ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ΈÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· “√ ·Ú¯È„‡ٷÚÔ˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰Â›˜ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜ The ™›ڷ - ™›ڷ Show ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Û‡Ì·Ó: ΔÔ ÛÂÍ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·

05.30 06.30 10.00 12.45 14.00 15.00 16.10 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 22.15 23.15 00.50 01.30 04.00 04.30

∞fi ÓˆÚ›˜ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· Mega ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ΋ڢÁÌ· (∂) ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifty fifty ª·˙› ÛÔ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ LAPD “À¤ÚÙ·ÙË ÚfiÎÏËÛË” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏... ™Â͈Á‹ÈÓË” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ °ÔÚÁfiÓ˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë. ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.45 08.30 09.15 09.55 12.35 15.45 16.00 16.10 17.10

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

¶H§IO 48 UHF

05.45 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 23.30 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

∫·ÏË̤ڷ Û·˜ ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜-∫Ô˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ™ÈÁ¿ ÌËÓ Î¿ÙÛˆ Ó· Ûοۈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÈÁ¿ ÌËÓ Î¿ÙÛˆ Ó· Ûοۈ (™) Fatus olus (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Sex and the city Èڛ˜ ·˘Ù¿... ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 (∂)

06.15 07.45 10.00 11.00 13.00 14.00 16.45 18.40 18.45 19.45 21.00 22.00 00.15 01.15 02.15

04.00 05.45

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∫‡ÏËÛÂ Ô Ù¤ÓÙ˙ÂÚ˘ ¶·Ú¤· Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ªÔÚÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √Ì¿‰· N.C.I.S. •¤ÓË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÁˆÓ›·˜ “Next” ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Supernatural •¤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· “™ÎÏËÚ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ΔfiÎÈÔ” •¤ÓË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· “£·Ó·ÙËÊfiÚ· ÔÌÔÚÊÈ¿” Office: An American ∫ˆÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿.

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

05.30 10.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15

17.40 17.45 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 02.10 03.10 03.45 04.20

111111111111111111111111111

07.00 09.00 10.00 10.55 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.00 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 00.00 01.00

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √∫ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ My space

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.35 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.15 18.00 19.00 19.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) “∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” (∂) “∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›·” ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Super book” “¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·” (∂) “ªË ÌÔ˘ ÂȘ” ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ “∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ ΈÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· “ªÈ· ÛÙ·Ú ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿” °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ ΈÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· “ƒfi‰·, ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ÎÔ¿Ó·” “∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›·” (∂) “ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

08.00 08.45 09.15 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Class 2B ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Press run” ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ¶ÚˆÈÓfi˜ ηʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ §fiÏ· (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ (∂) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ Δ·ÙÈ¿Ó· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. ∂ȉ‹ÛÂȘ Extreme makeoverHome edition ªÂ ·Á¿Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹. §fiÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ï›ÛÙ· ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· Grey’s anatomy π·ÙÚÈ΋ ÛÂÈÚ¿. Boston Legal ¢ÈηÛÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. §›ÙÛ·.com ªÂ ·Á¿Ë (∂) ™ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∫·ıÚ¤ÊÙË, ηıÚÂÊÙ¿ÎÈ ÌÔ˘

16.00 17.00 17.15 17.45 18.30 19.45 20.45 21.00 21.45 22.00 23.00 24.00 00.05 01.15 02.00 03.00 04.00 04.15

BBC@™∫∞´ The Oprah Winfrey Show ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ∞Ó¿Ï˘Û¤ ÙÔ ¶Ò˜ ı· Í·Ó·‚Ú›Ù ÙÔ ÛÙ˘Ï Û·˜ ∞ÏËıÈÓ¤˜ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Top chef ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ √ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· ™·ÛÔ‡ÎÈ °˘Ú›ÛÌ·Ù· Entertainment this week Planet news ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÈÎÔÓÔÌ›· 2009 Mission imposible: Man vs Wild Deadliest catch ∂ȉ‹ÛÂȘ √Ì·‰È΋ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ∂ÎÏËÎÙÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Δ·Í›‰È ÛÙË ÁÓÒÛË ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ House party

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 11-17/6 /09 ∞π£√À™∞ 1: ∞°°∂§√π ∫∞π ¢∞πª√¡∂™ - √π ¶∂ºøΔπ™ª∂¡√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.15 ∞π£√À™∞ 2: ∂ƒøΔ∞™ ∞§∞ ∂§§∏¡π∫∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 22.30 Δ√ Δ∂§∂ÀΔ∞π√ ™¶πΔπ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.30 ªπ∞ ¡ÀÃΔ∞ ™Δ√ ª√À™∂π√ 2: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30 ∞π£√À™∞ 3: Δ∞ º∞¡Δ∞™ª∞Δ∞ Δø¡ ¶ƒø∏¡: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.30 ∞π£√À™∞ 4: ∂•√§√£ƒ∂ÀΔ∏™ - ∏ ™øΔ∏ƒπ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00, 00.15

∫ˆÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1971, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂ÚÚ›ÎÔ˘ £·Ï·ÛÛÈÓÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·˜, ÕÓÓ· ºfiÓÛÔ˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ªÔ˘Ûٿη˜, ª·Ú›· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘.

√ ∞¯ÈÏϤ·˜, Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶·Ì›ÓÔ ÛÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiË, ÚÔÛ·ı› ‰È’·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ó¤· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢Ù› ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ fï˜ ·ÁÁÏÈο Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÂÎÙÂÏ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÌÈ· Ê›ÏË ÙÔ˘, Ë ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ª·Ú›Ó·, Ô˘ Â›Ó·È Î·È „ÈÏÔÙÛÈÌË̤ÓË Ì·˙› ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· ¢¿ÊÓË, ÎfiÚË ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡, Ì·˙› Ì ÙË ı›· Ù˘ ª¤ÙÙ˘, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙË ‚›Ï· ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ Ï¤È ÌfiÈ, ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηٷ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÙÚ›· ·‰¤ÏÊÈ· ÌÈ·˜ ÎÔ¤Ï·˜ ÁÈ· Ó· ÍÂ-χÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘. ∏ ¢¿ÊÓË, fï˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤ÁηÈÚ· Ì ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋.

¡∂Δ 19.00

濯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Δ˙fi·Ó øÚÈ·›Ô ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙. ™¿‚·Ù.

Δ· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ· Ï›„·Ó· Ù˘ “πˆ¿ÓÓ·˜ Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘” Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ̤ÁÈÛÙË ÚÔÛÔ¯‹. ∞ÏÏ¿ ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜: Â›Ó·È Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ï›„·Ó· Ù˘ “¶·Úı¤ÓÔ˘ Ù˘ √ÚÏ¿Ó˘” ; √ ̇ıÔ˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ ·ÁÚfiÙÈÛÛ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹. √ ¢Ú Charlier, ¤Ó·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÂȉÈÎfi˜ Ù˘ ·Ï·ÈÔ-·ıÔÏÔÁ›·˜, ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË: Ó· ·ԉ›ÍÂÈ Ù˘Èο ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ “πˆ¿ÓÓ·˜ Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘” . ŒÓ· ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¢Úfi, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ η̤Ó˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜... ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο, Ù· Ôχ ηϿ Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓ· Ï›„·Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ “πˆ¿ÓÓ·˜ Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘” , ·ÏÏ¿ ÌÈ·˜ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ÌÔ‡ÌÈ·˜...

∂Δ3 19.30

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¤Ê·Ó ƒÔ˘˙fiÊÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª·Ù §Â ªÏ¿ÓÎ, ŒÓÙÈ ÿ˙·ÚÓÙ, Δ˙¤È̘ ∫fiÛÌÔ, ¡ÈÎÔϤ٠∫Ú¤ÌÈÙ˜.

√ ™Ù›‚ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈηÓÔ‡˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙÈηٷÛÎÔ›·˜. ∏ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ fiÔ˘ Î·È ·fi ÂΛ ı· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ô˘ ı· ÂÎÏ‹ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜.

ALTER 21.00

Next ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÁˆÓ›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007 (·’ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §È Δ·Ì·¯fiÚÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ªÔ˘Ú, Δ˙¤ÛÈη ªÈÏ.

O ∫ÚȘ Δ˙fiÓÛÔÓ Â›Ó·È ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÓfiÚ·Û˘. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÏÂÙ¿. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· “‰ÈÔÚıÒÓÂÈ” ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ŒÓ· ·ÓÂϤËÙÔ Î˘ÓËÁËÙfi ·Ú¯›˙ÂÈ fiÙ·Ó Ë Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ FBI ∫¿ÏÈ º¤ÚȘ ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∫ÚȘ Î·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÌÈ·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ∫ÚȘ fï˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‚ϤÂÈ Â›ÌÔÓ· ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ù˘¯·›· Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ...

STAR 22.00

∏... ™Â͈Á‹ÈÓË ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Έ̈‰›· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1988, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ª¤Ó˙·ÌÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÈÌ ª¿ÛÈÓÙ˙ÂÚ, ¡Ù·Ó ∞ÎÚfiÈÓÙ, Δ˙ÔÓ §¿‚ÈÙ˜.

ªÈ· ·Èı¤ÚÈ· ‡·ÚÍË, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË °Ë ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Á·Ï·Í›·, ¯¿ÚË ÛÙ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ‰Ú ™Ù›‚ÂÓ ªÈϘ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ∞fi Ù· ÊÚ·ÓÎÂÓÛÙ·˚ÓÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¯‹˜ (Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰fiÎÙÔÚ· ªÈϘ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯ıÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘ (ÙÔ ÛΈÏËÎÔÂȉ¤˜ ÙÂÚ·Ù¿ÎÈ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ Ë ™Â͈Á‹ÈÓË Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·Á‹ Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜) Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·‰ÂÍÈfiÙËÙ· / ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¯·ÚÒÓ ÙÔ˘ ¤ÁÁ·ÌÔ˘ ‚›Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ·fi ÙË Â͈Á‹ÈÓË ™ÂϤÛÙ ª¿ÚÙÈÓ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ¢‰·ÈÌÔÓÈÎfi ·Ï¿ ÕÏÓÙÔ˘˜ ÿÍÏÂ˚ ÎfiÛÌÔ, fiÔ˘ Ô ¤ÚˆÙ·˜, Ë ÙÂÎÓÔÔÈ›· Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·.

MEGA 01.30


48/

¶∂ª¶Δ∏ 11 I√À¡π√À 2009 æËÊÔÊfiÚÔ˜ Ô˘ ‹Á ÛÙËÓ Î¿ÏË, ·ÔıÂÒÓÂÙ·È!

ª

¶¿ÏÈ Î·Ï¿... ∂π¡∞π ηÏfi Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋. ◊‰Ë fï˜ ‰‡Ô, ÔÈ ÂÈTÔ˘ Kø™TA ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏT™AM¶AZH Ù›ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ...ı· ¿Ó ̤¯ÚÈ μڢͤÏϘ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó - ¿Ú· ‹‰Ë Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ, fiˆ˜ ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ‹˜ ÚÔ Ù˘ οÏ˘. ◊Ù·Ó ¿ÓÙˆ˜ ÌÈ· ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ô˘ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ fiÓÙˆ˜ fiÏË Ë Ê·Û·Ú›· ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·ÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜, ‰ÈfiÙÈ... Ô‡Ù ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ô‡Ù ÔÈ ÂÎÏÔÁ›˜ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi. √È ÌÂÓ ÚÒÙÔÈ ·›¯·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ù· ‰Â ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹. ŸÏ· Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÌÈ·˜ ÙÂٷ̤Ó˘ ηٿÛÙ·Û˘. ªÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÙ·È Â¿Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·, Î·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ Ù˘ fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ “·Ó·Ù·Ú·¯¤˜”, fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Û ∂ÏÏ¿‰·, °·ÏÏ›· ÎÈ ·ÏÏÔ‡. ΔÔ fiÙÈ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ¿ÏψÛÙ ٷ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ∂˘ÚÒË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Â¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∫›Ó· Î·È ∏¶∞ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›. ∏ ¡À¡ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ fiÌÔÈ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30, Ë ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ Ì ٷ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, ÍÂÓÔÊÔ‚›·, Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈο ·‰È¤ÍÔ‰·. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿ ¿ÙËÛ·Ó Ù· Ê·ÛÈÛÙÈο ηıÂÛÙÒÙ· Î·È ¤ÁÈÓ fi,ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ ‚¤‚·È· ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÂӉ¯fiÌÂÓ·: ∫·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ıÂÛÌÒÓ, ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ Î·È Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜, ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ˘ÂÚ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ¿ÌÂÛË ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ¶Ô‡ ÂÔ̤ӈ˜ ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÈ· Î·È fiˆ˜ ÚÔϤÁÔ˘Ó ÔÈ Âȉ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ; √ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· - οÙÈ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË Ó¤· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ (;) ıˆڛ· fiÙÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ·ÏÈfi ‰¿ÛÔ˜ ηٷη› ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ·˘Ùfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÓ Û˘Ó¯›· ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. √ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ô ÂÌÚËÛÙ‹˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ Û ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ê¤ÏÂÈ·, ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ “·Ó·Á¤ÓÓËÛ·Ó” ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.

1062009

Δ· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù· ÔÔ›· ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Ë “ÁÚ·ÌÌ‹ Ï‡Û˘” Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∫∂πª∂¡√: ∫. Δ™∞ª¶∞∑∏™

(ºøΔ√: ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™)

¶§∂√¡, Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË ÁÈ· Ó· ÚÔÎfi„ÂÈ. ∫¿ı ‚Ú¿‰È. ∞fi ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙˆÓ Ô¯ÙÒ.

Δ· ‰¤ÓÙÚ· ¶§∞∫∞ ı· ¤¯ÂÈ: ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ! ™Δπ™ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ηÙÔÈΛ‰È· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·... ∫∞¶√Δ∂ Ô˘ „‹ÊÈ˙·Ó Î·È Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ‰ÂÓ Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÙÂÏÈο.

∏ ¢π∫∏ Ì·˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ÂÚ› ·ÈÙ›ˆÓ Ù˘ ‹ÙÙ·˜. ∞ÏÒ˜ ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ›¯Â ηÏfi ηÈÚfi, ¤Ó·˜ ...ÂÚˆÙÈÛÌfi˜ Ï·ÓÈfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ¤È·Û·Ó ‚Ú·¯¿ÎÈ· ÎÈ ·ÎÙ¤˜.

∂›Ó·È Ë Ï‡ÛË

™Δ∞ fiÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ï¿ıÔ˘˜ ÔÈ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ¡· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ¿Ú·˘Ù·.

μ∂μ∞π∞ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜: ™Ô˘ ϤÂÈ, ¤ÙÛÈ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ. (Δ¿Í ÙÔ˘˜ η̛· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ηӤӷ ‰ÈÔÚÈÛÌfi, Î·È ı· ÛÔ˘ ˆ Ò˜ ı· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜).

™Δ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˘, ∑·ÁÔÚ›ÙË. ΔÔ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó...

Δ√ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤ÂÛ - ÁÈ·Ù› Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ˘Ô¯ÒÚËÛ - fiÏÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Ì ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Œ¯·Û 849.000 „‹ÊÔ˘˜.

∏Û‡¯·ÛÂ

Δ˘ ıËÙ›·˜

Δ√ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÈηÈÒıËÎÂ, ¤ÛÙˆ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó, Ô ª›ÛÙ˘, fiˆ˜ ‰È·‚¿˙ˆ. “¢ÂÓ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈ۷ Ô˘ ¤Ê˘Á·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¡. ª. ª‹ˆ˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ; ªÂÙ¿ÓÈˆÛ·Ó Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ;

∞ÀΔ∏ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜, ÔÏÈÙÈο, ‰ÂÓ ÙËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ: ◊ ¿Ó ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ™Â٤̂ÚÈÔ, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ‹ ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ̷οΘ!

¢π√Δπ, ·fi fiÛÔ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ, Â› ÂÔ¯‹˜ ª›ÛÙË Ô ™À¡ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÍÂÎÔÏÏÔ‡Û ·fi ÙÔ 3%.

¶Ô‡ ‹Á·Ó; ∞¶√¢∂¢∂π°ª∂¡∞, Â› ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ™ËÌ›ÙË, ¤ÁÈÓ·Ó ÛοӉ·Ï·. ª¿ÏÈÛÙ· ‰Â fiÙ·Ó Ù· ‹ÚÂ Ô ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ˜ ·fi ÙË ∑›ÌÂÓ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ì·ı ηÓ›˜. ªfiÏȘ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ Â› ٛÔÙ· ÁÈ· Ù· ÛοӉ·Ï·. ΔÔ ·¤ÎÚ˘„Â. ™Ù· ÚÈÓ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È Ù· ÙˆÚÈÓ¿ Î·È ¿ÎÚË ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ. ΔÒÚ· ÙÈ „¿¯ÓÔ˘Ó; Δ›ÔÙ·. ∞ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ÛοӉ·Ï· Ù˘ ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ™ËÌ›ÙË ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê›, Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘. ∂πÃ∂ fï˜ Ͽη fiÙ·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ·Ó·ÚˆÙÈfiÓÙ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο: “¶Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿;” ¢ÂÓ ÚˆÙÔ‡Û ÙÔÓ ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ; ∫·È ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ΔÚÂÂÎÏ‹, ·¿ÓÙËÛ ÂÚ›Ô˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·˘Ù‹ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ¶Ò˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó, Ò˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹... Δøƒ∞ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, ‰ÂÓ ÙË ÁÏÈÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜. £· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ·˘ÙÔ› ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó ÙËÓ ¡ÙfiÚ· Ô˘ ‹ÁÂ Î·È „‹ÊÈÛÂ! Δøƒ∞ ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, Ë ·›ÛÙÂ˘Ù· ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È Ë ¯Ïȉ‹ ›¯·Ó ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯Ú‹Ì·; ¢‹ıÂÓ “ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ”.

∞ÀΔ∞ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ·È‰È¿, fi¯È ÌÂÙ¿.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ÊÙ·›Í·ÌÂ. ∂Ì›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚıˆıÔ‡ÌÂ. ∂Ì›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ›ÎÚ·Ó·Ó, Ô˘ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚËÛ·Ó, Ô˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÙËÛ·Ó, Ô˘ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” . ªÂ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ¯ı˜, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ηÌ·Ó¿ÎÈ”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È Ù· ηÚÙÔÎÈÓËÙ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ıÂÚÈÓfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯ı˜”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ηÏÏÈÂÚÁËı› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÚ› ¿ÌÂÛˆÓ

 ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ Ï¿È, ¤ÁÈÓÂ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ T˘ ∂§∂¡∏™ ·fi ȉÈÒÙ˜, Ô˘ ™Δ∞ª√À§∏ ı· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÌڤϘ, Í·ÏÒÛÙÚ˜ Î·È Î·ı›ÛÌ·Ù·, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÙ›Ó˜ ‹ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı·Ï¿ÛÛÈ· ·¯Ó›‰È· Î·È ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∫·È ·ÂÈϤ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÛ·ÌÔ˘Î¿‰Â˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‹Ù·Ó Ôχ. “ÕÈ·ÛÙ·” ÔÛ¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓÒ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ηٷ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰‹ÏˆÓÂ, “΢ڛ·Ú¯Ô ÁÈ· Ì·˜, ‹Ù·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜”. ΔÔ ÔÈÔ˜ ı· ÙȘ ÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÈ̤˜, Â›Ó·È ·ÏÏÔ˘ÓÔ‡ η¤ÏÔ, ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÏÔ˘fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË Ó‡ÊË, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ıˆÚËÙÈÎÒ˜, Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· Î·È ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ∂ΛÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ôχ ηÏfi ¤ÛÔ‰Ô, ·Ó¤ÏÈÛÙ· ηÏfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÙÔÓ ÈÔ “‚·Ú‡” ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· È·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·Ï›· ¯ˆÚ›˜ ÔÌڤϘ, Í·ÏÒÛÙÚ˜, Ì·Ú¿ÎÈ· ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈ· ·È¯Ó›‰È·. ∞ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÈÔ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜, fiÔ˘ Ì fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ “ÊfiÚو̷” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ, ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ËÈfiÙÂÚ·, ·Ó ÎÈ Â‰Ò ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÔÌڤϘ Ô˘ ÙȘ ·ÎÚÈ‚ÔÏËÚÒÓÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÈÔ ·›ı·Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi 8-10 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ· ›̷ÛÙ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ∫Ú‹ÙË Î·È ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ Î·È Â‰Ò, ÛÙ· ÔÌÚÂÏÔηı›ÛÌ·Ù·. ªÂ ÙË ÊfiÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ fï˜ Ô ‰‹ÌÔÈ ÛÙȘ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÌfiÓÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÂχıÂÚÔ˘ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘. ∞ÓÔȯÙÔ‡ Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÌڤϷ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È’ ·˘ÙÔ‡˜, ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÎÙ‹˜, ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο. ∂›‰Â˜ Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ò˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘; stamouli@e-thessalia.gr

ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ·Ó¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, ηٿ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Óԉ‡ÙËÎ·Ó ·fi ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ Ãøƒ∞ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÔÓÔΤʷÏÔ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÛÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘. √ ¯ÂÈÌ·ÚÚ҉˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÎÚ·›Â˜ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· 4,5 ÂηÙ. ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ οÏ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·¯Ú›Ԣ˜. ¢‹ÏˆÛÂ, Â›Û˘, ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÂÈ!”.

K. T™. ofis@e-thessalia.gr

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “£· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ›ÎÚ·Ó·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”. ΔÈ ‰ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ”. ∞Àƒπ∞¡∏: “∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂÏ›‰· Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡¢ Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË”. Δ√ μ∏ª∞: “∑ËÙÔ‡ÓÙ·È 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ◊ÏıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ªÂ Û·Ê›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘”. ∏ μƒ∞¢À¡∏: “∂Ì›˜ ÊÙ·›ÌÂ... ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ∞˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ”. ∂£¡√™: “ΔÚ¤ÌÔ˘Ó ÙÔ... ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ª¿Úı·˜. ™ÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Ù˘ ¡¢ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫·Ú·‚¤Ï·”. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “°Ú·ÌÌ‹ ·ÓÙÈ-§∞√™ Ì ·Ù˙¤ÓÙ· ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ÕÓ·„ ʈÙȤ˜ Ë... ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· - ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi”.

11-06-09  
11-06-09  

Το φύλλο της "Θεσσαλίας" στις 11-06-09

Advertisement