Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.18'- ‰. 20.25ã

™ÂÏ‹ÓË 21 ∏ÌÂÚÒÓ

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 11 ª·˚Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.717

† ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ & ªÂıÔ‰›Ô˘ ·., ¢ÈÔÛÎfiÚÔ˘ Ì., √Ï˘Ì›·˜ ÔÛ.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ªÂٷ͇ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË ÁÈ· √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋

¶ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∂È˙ËÙÂ›Ù·È Âη٤ڈıÂÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ✓ ∞Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡¢ ÁÈ· ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ✓ ™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ΔÛ›Ú·

¢ËÌÔÛÎfiËÛË

∫˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó 2 ÛÙÔ˘˜ 3 ŒÏÏËÓ˜ ¡¤· ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

■ ÛÂÏ. 10

¯ÓË Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ê¿ÓËΠˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ º. ∫Ô˘‚¤ÏË Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ “Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÔȈÓfi˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ º. ∫Ô˘‚¤ÏË Û¯Â‰fiÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÈ˙ËÙÂ›Ù·È Âη٤ڈıÂÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ, ÂÓÒ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡¢ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ͤÛ·Û ¯ı˜ ÌÂٷ͇ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ΔÛ›Ú·. ■ ÛÂÏ. 7, 8, 9

ÿ

¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· fiÏ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™fiÈÌÏÂ

™ÙË ¡. πˆÓ›·

«∫Ô˘ÚÂ̤ÓË» ‰fiÛË Î·È Ó¤Â˜ ȤÛÂȘ ∂˘Úˆ˙ÒÓË: ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ■ ÛÂÏ. 6 60 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ∂§™Δ∞Δ ¡¤Ô ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ì ÔÛÔÛÙfi 21,7%

∞‡ÍËÛË ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π - Δ∂π °‡Úˆ ÛÙÔ 2% ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈ-

Û·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 20122013, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 60 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È 25%, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÚÈÛÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 1.530 ¿ÙÔÌ·, fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 1.470. ™ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 1.215. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó 76.094, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 74.440. ■ ÛÂÏ. 17

■ ÛÂÏ. 11

§ÈÁfiÙÂÚ· 20% Ù· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 21

∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· «ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ» Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

«ª·Ï¿ÎÈ» Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ·-∞ÁÚÈ¿ ¶ÚÔ˜ ηٷÛ΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ «•ËÚÈ¿» ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ■ ÛÂÏ. 19 ∫∫∂: ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ηٷ¿ÙËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ■ ÛÂÏ. 20 ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ÙÚ›· ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª¿Ó·, ÁÈÔ˜ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ■ ÛÂÏ. 15

™ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “Ì·Ï¿ÎÈ”

¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ‰˘fiÌÈÛË Ì‹Ó˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÈ¿”, Ô˘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ‰ÂÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈ‹ıËΠfï˜, ·Ó Î·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ‹Ù·Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ΔÔ ı¤Ì· ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î.

√ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÂÛÙ¿ÏË Î·È ¿ÏÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤ÏÂÈ·Ó. ■ ÛÂÏ. 13

¶ÂÚÈÔÏÈÎfi ÚÔοÏÂÛ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù· ■ ÛÂÏ. 14 ª·ıËÙ¤˜ Ì ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ΢ÏÈΛ· ■ ÛÂÏ. 16 ª·ÁÓËÛ›·: ŒÊÔ‰ÔÈ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 14

∫·ÈÚÈÎfi £· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ■ ÛÂÏ. 12


K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.18'- ‰. 20.25ã

™ÂÏ‹ÓË 21 ∏ÌÂÚÒÓ

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 11 ª·˚Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.717

† ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ & ªÂıÔ‰›Ô˘ ·., ¢ÈÔÛÎfiÚÔ˘ Ì., √Ï˘Ì›·˜ ÔÛ.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ªÂٷ͇ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË ÁÈ· √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋

¶ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∂È˙ËÙÂ›Ù·È Âη٤ڈıÂÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ✓ ∞Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡¢ ÁÈ· ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ✓ ™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ΔÛ›Ú·

¢ËÌÔÛÎfiËÛË

∫˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó 2 ÛÙÔ˘˜ 3 ŒÏÏËÓ˜ ¡¤· ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

■ ÛÂÏ. 10

¯ÓË Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ê¿ÓËΠˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ º. ∫Ô˘‚¤ÏË Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ “Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÔȈÓfi˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ º. ∫Ô˘‚¤ÏË Û¯Â‰fiÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÈ˙ËÙÂ›Ù·È Âη٤ڈıÂÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ, ÂÓÒ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡¢ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ͤÛ·Û ¯ı˜ ÌÂٷ͇ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ΔÛ›Ú·. ■ ÛÂÏ. 7, 8, 9

ÿ

¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· fiÏ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™fiÈÌÏÂ

™ÙË ¡. πˆÓ›·

«∫Ô˘ÚÂ̤ÓË» ‰fiÛË Î·È Ó¤Â˜ ȤÛÂȘ ∂˘Úˆ˙ÒÓË: ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ■ ÛÂÏ. 6 60 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ∂§™Δ∞Δ ¡¤Ô ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ì ÔÛÔÛÙfi 21,7%

∞‡ÍËÛË ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π - Δ∂π °‡Úˆ ÛÙÔ 2% ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈ-

Û·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 20122013, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 60 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È 25%, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÚÈÛÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 1.530 ¿ÙÔÌ·, fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 1.470. ™ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 1.215. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó 76.094, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 74.440. ■ ÛÂÏ. 17

■ ÛÂÏ. 11

§ÈÁfiÙÂÚ· 20% Ù· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 21

∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· «ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ» Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

«ª·Ï¿ÎÈ» Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ·-∞ÁÚÈ¿ ¶ÚÔ˜ ηٷÛ΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ «•ËÚÈ¿» ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ■ ÛÂÏ. 19 ∫∫∂: ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ηٷ¿ÙËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ■ ÛÂÏ. 20 ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ÙÚ›· ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª¿Ó·, ÁÈÔ˜ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ■ ÛÂÏ. 15

™ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “Ì·Ï¿ÎÈ”

¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ‰˘fiÌÈÛË Ì‹Ó˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÈ¿”, Ô˘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ‰ÂÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈ‹ıËΠfï˜, ·Ó Î·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ‹Ù·Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ΔÔ ı¤Ì· ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î.

√ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÂÛÙ¿ÏË Î·È ¿ÏÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤ÏÂÈ·Ó. ■ ÛÂÏ. 13

¶ÂÚÈÔÏÈÎfi ÚÔοÏÂÛ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù· ■ ÛÂÏ. 14 ª·ıËÙ¤˜ Ì ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ΢ÏÈΛ· ■ ÛÂÏ. 16 ª·ÁÓËÛ›·: ŒÊÔ‰ÔÈ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 14

∫·ÈÚÈÎfi £· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

A¶√æ∂π™ ∂ÎÏÔÁÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ù· Û¿ÚˆÛ fiÏ·

∂ϤÓË ºÔ˘ÛÙÔ‡ÎÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

«™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙË ¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·»

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¢∂§∞™Δπ∫ ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· fi¯È ·ÏÒ˜ ·fi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ·fi ÙÔÓ ÙÚÔÌÂÚfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÂÈÛÌfi Ô˘ Û¿ÚˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ٛÔÙ· fiÚıÈÔ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ Ô˘ÛȈ‰ÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙ·ı›, ·Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. √È ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ›ÏÈÁÁÔ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢, ̤۷ ÛÙ· ‰˘fiÌÈÛÈ ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, ¤¯·Û·Ó... 3.300.000 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜! ΔÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·›ÛÙ¢ÙÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ·ÏËıÈÓfi. ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯·Û 2.200.000 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ - ·fi 3.000.000 Ô˘ ›¯Â ‹Ú ÌfiÓÔ 830.000. ∏ ¡¢ ¤¯·Û 1.100.000 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ∂›¯Â ÙÔ 2009 ÂÚ›Ô˘ 2.300.000 Î·È ‹Ú ÙÒÚ· ÌfiÏȘ 1.200.000. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË „‹ÊˆÓ Ì ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ! ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Ì ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi 77,4% ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Ì ÔÛÔÛÙfi... 32% (!) ÙÔ 2012 Â›Ó·È ÌÈ· ÔÈÎÙÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Û Â›Â‰Ô Ï·˚΋˜ ·‹¯ËÛ˘, Ë ÔÔ›· ηْ Ô˘‰¤Ó· ÙÚfiÔ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¢‡Ô ·Ú¯ËÁÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔ Ó·‰›Ú Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÚÚÔ‹˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ËÁÔ‡ÓÙ·È. ªÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ϤÔÓ Û‚·ÛÌfi ‹ ‰¤Ô˜. Œ¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ .¯. ÛÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ Ë ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÂÓÙÔÏ‹ Ë ÔÔ›· ›¯Â ‰Ôı› ÙÔ 1989 ÛÙÔÓ ÙfiÙ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∫∫∂ Ã·Ú›Ï·Ô ºÏˆÚ¿ÎË; ¶ÔÛÔÛÙfi 13,13% ›¯Â ÙfiÙÂ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÔÛÔÛÙfi 13,18% ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞™√∫! ¢ËÏ·‰‹... 0,05% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ! ∞Ôı¤ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂› ÌÈÛfiÓ ·ÈÒÓ· Î·È ϤÔÓ Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û˘Ó›ÛÙ·ÙÔ ÛÙÔ 24,4% Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ë ∂¢∞ ÙÔ 1958. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ fï˜ Ù· ÙÚ›· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ¤ˆ˜ ÙË ÚÔ˙ ÂΉԯ‹ Ù˘, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi-ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘... 31,37%! √ ™Àƒπ∑∞ ‹Ú 16,78%, ÙÔ ∫∫∂ 8,48% Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ 6,11%. √‡Ù ÛÙ· ÈÔ ÁÏ˘Î¿ Ù˘ fiÓÂÈÚ· Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ù¤ÙÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘... 2.000.000 „ËÊÔÊfiÚˆÓ! ¢‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „‹ÊÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, fiÙ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ÌfiÏȘ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ 800.000 Î·È Ë ÚÒÙË ¡¢ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÙȘ 1.200.000, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÔÏÈÙÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÚÚÔ‹. ™Ô‚·Úfiٷ٘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ›¯·ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ηٿ 4%, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 220.000 „‹ÊÔ˘˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ∂ÓÒ fï˜ ÙÔ 2009 ˘ÂÚÙÂÚÔ‡ÛÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈο Ë ‹È· ¤ÎÊÚ·Û‹ Ù˘ (Ô §∞√™ ›¯Â 5,63% Î·È 386.000 „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÌfiÏȘ 0,29% Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 20.000 „‹ÊÔ˘˜), ÙÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á‡ÚÈÛ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¿Ô‰·. √ ÌÂÓ §∞√™ ¤¯·Û ÙÔ ÌÈÛfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÔÚȷο ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ Ì 2,93% Î·È 185.000 „‹ÊÔ˘˜, Ë ‰Â ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹... ˘ÂÚÂÈÎÔÛ·Ï·Û›·Û (!!!) ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Î·È ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘! ¶‹Ú 6,97% Î·È 440.000 „‹ÊÔ˘˜. ƒÈ˙È΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÓ‰Ô·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡ ‰˘Ó¿ÌˆÓ: ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ Ô §∞√™! (∞fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”)

¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÂÚԇΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÈÓÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‚ڋΠ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜, ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›·, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÂÚԇη˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∂ϤÓË ºÔ˘ÛÙÔ‡ÎÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì οı ‰˘Ó·Ùfi ̤ÛÔ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ̤ÏË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó Ì›· ÂÚԇη Î·È Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË ¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∂ϤÓË ºÔ˘ÛÙÔ‡ÎÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛÂ Ù˘¯·›·. ª›· ΢ڛ· ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÌÈ· ÂÚԇη, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·fi οÔÈÔÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë È‰¤· ÁÈ· ÙË ¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ÕÏψÛÙÂ, ÛÎÂÊًηÌ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Î˘Ú›Â˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÙËÓ ÂÚԇη ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ›·ÌÂ, ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÌËÓ ÎÚ·Ù¿Ì ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ϤÔÓ ÙȘ ÂÚԇΘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÙȘ ‰·Ó›ÛÔ˘Ì Û fiÛÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÙȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È” . ª›· ÂÚԇη ·fi Ê˘ÛÈ΋ ÙÚ›¯· ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ·fi 400 ¤ˆ˜ 1.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘. “Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â·ÚΛ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. “ΔÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ ¯Ù‡ËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚԇΘ ÙÔ˘˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ›ٷȔ ϤÂÈ Ë Î. ºÔ˘ÛÙÔ‡ÎÔ˘.

O ∫∞πƒ√™ [∂§§∞¢∞] [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...26ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 18...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 17...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...28ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...28ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 15...28ÔC.

∫¿ÓÙ ÙÒÚ· Ù· ·ÏÈ¿ Û·˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·

∏ ›‰È· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ì›· Á˘Ó·›Î· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·ÂÈÒÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÙÔ ‰Â¯Ù›. “∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÂÚÓ¿ ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· οÔÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Ùԇʘ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘. ŒÙÛÈ, ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ó· ÚÔÌËı¢Ù› Ì›· ÂÚԇη, ı· ÓÈÒÛÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, fï˜ ΢ڛˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·” . √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÚÈıÌ› ÂÚ›Ô˘ 150 ¿ÙÔÌ·, fï˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ηÚΛÓÔ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‰ÈfiÙÈ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ÌÂÚ›‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó, ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó Ù·ÌÔ‡. ÕÏÏÔÈ, ‰ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡‚Ô˘Ó, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘” . √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚԇη ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Î¿ı ̤ڷ (11.00 13.00) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ √ÁÎÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‹ οı ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∫∞¶∏ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ (™ÎÔ˘Ê¿ - ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜).

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈÎÔ› fiÌ‚ÚÔÈ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜, ΢ڛˆ˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Èı·ÓÒ˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·-™ÔÚ¿‰Â˜, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿∂‡‚ÔÈ· Î·È ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ 6 Ì 7 ÌÔÊfiÚ ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

°ËÚ¿ÛÎÔ˘Ó

™ÙÔ ‚ÚfiÓÙÔ

√ ™Àƒπ∑∞ Û¿ÚˆÛ ÛÙȘ ËÏÈ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ë ¡.¢., ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛ¯ÒÚËÛË ÛÙȘ ËÏÈ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ¶Ò˜ fï˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÒÌ·; Œ¯Ô˘Ó fiÚ·Ì·, Û¯¤‰ÈÔ; ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÏ›‰·; √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘˜ ÁËÚ¿ÛÎÔ˘Ó Î·È Ì·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ù· ›‰È·.

ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ™Ê·Á›·. √È ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤·Ó fiÓÙˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Â¤Ó‰˘ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰··Ó‹ıËÎ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ÔÏϤ˜ ·Ôڛ˜ ı· Ï˘ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ fiÚÈÛÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù˘¯·›· ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËηÓ. ªÈ· ...·˘ÙÔ„›· ›¯Â ÚÔËÁËı› ÚÈÓ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ηٷÙÂı› Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜, fiÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ “‚ÚfiÓÙÔ” ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ∫∞Δ. Δ∞™

º.™.

£ÂˆÚ›Â˜... ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ÂÚÌÂÓÙ˙fiÁÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ “∂χıÂÚÔ Δ‡Ô”

∞ÏÏ·Á‹ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ºÔÈÙËÙÈÎfi ƒÂ‡Ì·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ¶∞™¶ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ı· η٤ÏıÂÈ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ΛÓËÛË ¤ÁÈÓÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ∞∂π. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¶∞™¶ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ, fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, ÛÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·˘ÙfiÓÔÌ·, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈ˙·Ó, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ¶∞™¶ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. º.™.

∏ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÓÈÔÚÙÔÔ›ËÛË

™ÙÔ μfiÏÔ ‰fiıËΠÙÂÏÈο Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿, ·Ó Î·È ·Ú¯Èο ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ˆ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ∂Èۋ̈˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ ˆ˜ ¤ÁÈÓ ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ οÔÈˆÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÚfiÓÔ˘. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛÂ Î·È Ôχ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÊÔ‡ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó “ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜” ... °.•.

∏ ÎÔÓÈÔÚÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó˘ÔÏË„›· ı· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔ Îϛ̷ Ô˘ ı· ÎÈÓËı› Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ηٷÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ ¶∞™√∫ Û “·‰‡Ó·ÌÔ ÎÚ›ÎÔ” ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ μ’ ∞ıËÓÒÓ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ 2009, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Îϛ̷. £· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ, ηıÒ˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¤ˆ˜ 30% Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ·Ó·ÊÂÚı› Ë ¡¤· πˆÓ›· fiÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ “¯¿ıËΔ . ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ì ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ¶··ÙfiÏÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ “Îfi„ÈÌfi” ÙÔ˘ ·fi ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ›. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È Û ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·Ó Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜ ı· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÁÂÓÈÎÒ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ·ÏÏËÏÔ¸ÔÓÔ̇ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ˆÛÙfiÛÔ ı· ÂÈˆıÔ‡Ó ÔÏÏ¿. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó ·ÓÔȯٿ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ›‰ÈÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∞ÏÏ·Á‹ Ï¿ÓÔ˘

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

ÀÔÎÚÈۛ˜ ∞˜ ÌËÓ ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ ›Ûˆ ·fi Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ì·˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÓfi˜ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙÔ˜ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÂÓ Ï‡ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó χÛË. ∫·È ÙÒÚ· ·ÏÒ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· - ÏËÓ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ù˘ ∞ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ı¤ÏÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ - ·›˙Ô˘Ó ı¤·ÙÚÔ. ΔÔ Î·ı¤Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ¡¢ ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÁÂÛ›· Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ·Ó Â›Ó·È ˘¤Ú ‹ ηٿ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂ÙÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ: Ó· ·ÔÛ˘Óı¤ÛÂÈ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË! √ ™Àƒπ∑∞, ˉÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ‰¿ÊÓ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰‡Ó·Ì˘, ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ¶·Ú·Î¿ÌÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ 17% Â›Ó·È ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋˜ - Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋˜ - „‹ÊÔ˘. ΔÔ ¶∞™√∫ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÙÂÈ fiÚÔ˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·fiıÂÌ· ·Ï·˙ÔÓ›·˜ ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÛıËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó ÎÚÈı› ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘. √ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ı¤ÙÂÈ ÌÂÓ ˆ˜ ˘¤ÚÙ·ÙË Âȉ›ˆÍË ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ʤÚÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. °È· ÙÔÓ ∫·Ì̤ÓÔ ·˜ ÌË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ - ÙÔ ¯Ô‡È Ó· ‚ϤÂȘ ·ÓÙÔ‡ ‰ˆÛ›ÏÔÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Îfi‚ÂÙ·È. (∞fi “Δ· ¡¤·”)

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ΛÓËÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÔÈ ÙÚÂȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù· §ÈÌÂÓÈο ÙÔ˘˜ Δ·Ì›·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ¡ÔÌÔıÂÛ›·, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÓ¤ÂÈ Û ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÂÓÒ fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ›. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ, Î. ¶. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿ÎË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ó· Û˘ÛÙ·ı› Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Óı›. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ì ٷ ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÛÙÂÓÂ‡Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ϤÔÓ... μ.∫.

“H ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈı¤ÛÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ηٷÚÚ¤ÔÓÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ª.ª.∂. Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜. √ ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηÙËÁÔÚËıԇ̠ÂÂȉ‹ ̤ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™À¡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÔÏfiÎÏËÚË Û ¿ÏϘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ¿Ô„Ë, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹. ŸÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛË ÛÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 18 ÛÙÔ˘˜ 100 ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ (ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·Ù ÎÈfiÏ·˜). ∂›Ó·È ÌÈ· ıˆڛ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ fiˆ˜ Ô ΔÚ¿Áη˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÎfiÔ˘Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ¤Ó· “ÔÓÙ›ÎÈ” Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Ï¤ÓÂ. Δ· ÙÚ·ÁÎfiÔ˘Ï· ‚‚·›ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È Ë ...·Ó·ÓˆÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô˘ ϤÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Ú‡̷ٷ Ô˘ ÙËÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· “˘ÂÚÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜” , ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ “ı¤Ì·” ›¯·Ó ÛÙÔ ™À¡ Î·È fiÙ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó Û ¯·ÌËÏ¿ ÓÔ‡ÌÂÚ·.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ªÔÚ› ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ·Ú¤Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜, Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Û οı ÚfiÛÊÔÚÔ ÙÔ›¯Ô. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓË ‰È·Î›ÓËÛË ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÌÈ¿ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË fiˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ŒÙÛÈ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì¿˙„·Ó ÙȘ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û ͇ÏÈÓ· Ï·›ÛÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÌÈ· ηı·Ú‹ fiÏË. Δ· Ù·ÌÏfi ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÚfiÛηÈÚ· Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ηÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›. ∫∞Δ. Δ∞™

∂˘¯·ÚÈÛٛ˜ ªÔÚ› ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È Ô ∫ˆÓ. ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ó· ÌËÓ ÂÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ¤Û¢Û ¯ı˜ Ó· ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÏÂÍ. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 21,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿. “√Ê›ψ Ó· ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ Ë ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û οÔÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ÔÏ˘¿ÚÂÛÂ... °.•.

∞fi ÙÔ 1995... ∞fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi 1995 ÍÂΛÓËÛ ӷ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¤Ú·Û·Ó 17 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙ’ ·˘Ï¿ÎÈ Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞Ï¿ Ó· ¢¯Ëıԇ̠ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÌfi‰È· Ô˘ ı· ¿Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi, ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ˘‰Ú¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ¿ÏÏ· ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ... °.•. ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

To ı·‡Ì· Ù˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ √ Î. ∞ÓÙÚ¤·˜ ∑·Ìԇη˜, ηıËÁËÙ‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ë Á¤ÓÓËÛË Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Ê‡ÛË Ë ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘ÓÙËÚ› ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ˙ˆ‹ Î·È ‰›ÓÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ÓfiËÌ· ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∞Ó Â›¯·Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÛÔÊ›· Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Á‡Úˆ Ì·˜, ı· ‚Ϥ·Ì fiÙÈ fiÏ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰Ú¿Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ËÌÔÎڷٛ˜, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ·ÊÔ‡ Ë Î·Ù¿ıÂÛË Ó¤ˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ΔËÓ 6Ë ª·˝Ô˘ Ë “¢∏ªπ√Àƒ°π∞, •∞¡∞” , ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÂηÙfiÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 2,15%. ∏ È‰Ú˘ÙÈ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 Î·È ·fi ÙfiÙ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘. ŸÔÈÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· Ì›ÓÙÈ· ı· ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ˘‹ÚÍ ۯ‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙË ‹ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋. ªfiÓÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ £¿ÓÔ˜ Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. 줂·È·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ó¤¯ÙËΠÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· ‹ ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÔÏÏÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÎÚÈÓÂ Ë ·Ï·˙ÔÓ›· Ù˘ ηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÍÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ı‡ÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰Ô‡Ï„ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·fi ˘Ú‹Ó˜ ·ÓıÚÒˆÓ, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì fiÚÂÍË, ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· οÙÈ Ê·ÓÂÚ¿ Ô˘ÛÈ҉˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ª¤Û· Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜” ¤ÂÈÛ·Ó ÙfiÛÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ‹¯Ô ÛÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÛÙË ÏÔÁÈ΋, ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ŸÔÈÔ˜ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ¤ÁÈÓÂ Î·È „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·, Íԉ‡ÙËÎ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 60.000 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ η̛· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∏ Â›ÎÏËÛË Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÌÔÚ›, ÍÂοı·Ú·, Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÁÈ·Ù› Ë “¢∏ªπ√Àƒ°π∞, •∞¡∞” Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· ·˘Ùfi ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ È‰¤· ÂÓfi˜ “ηÓÔÓÈÎÔ‡” ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡, Ô˘ οÏÂÛ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì ·ÚÔÚÌËÙÈÛÌfi Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. √ £¿ÓÔ˜ Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˜ Ô˘ ‚·Ú¤ıËΠÙÔ ¯Ú‹Ì· Î·È Âȉ›ˆÍ ÙË ‰fiÍ·. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰È¢ڇÓıËΠ·fi ÙÔ facebook Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ “·Ì‹¯·ÓˆÓ” ·ÓıÚÒˆÓ. •ÂΛÓËÛ ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ·fiÏ˘Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È Û οı ÁÓ‹ÛÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ŒÙÛÈ, ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, fi¯È ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙ·ÁÌ· Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ˘Ú‹Ó˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ “ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜” Ô˘ ‰È·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ‰Ú· Û˘ÏÏÔÁÈο, Ù·¯‡Ù·Ù· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌfi Ô˘ ηٷ‰˘Ó·ÛÙ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·˘Ù·¿ÙË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÔ˘ÌÂ. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› fï˜ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ¯ÂÈÚ·ÊÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜, ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ¿ÛÙԯ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ. ∏ “¢∏ªπ√Àƒ°π∞, •∞¡∞” ÍÂ‹‰ËÛ ·fi ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ “Ù›ÔÙ·” ! ™ÙÂϯÒıËΠ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi “Ù›ÔÙ·” , ÚÔ¯ˆÚ› ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ·fi “Ù›ÔÙ·” Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ “¤ÍˆıÂÓ” ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ì ٛÔÙ·! ∞˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ “¯¿Ô˜” Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓËı› ¤Ó· ı·‡Ì· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ Ì‹ÙÚ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Ÿ¯È ·˘Ù‹˜ Ô˘ ϤÓÂ, Û˘¯Ó¿, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù¤˜. ŸÛÔÈ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ̤ÏË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÌÈ·˜ 11¯ÚÔÓ˘ ∏ ™Ù¤ÏÏ· ∑ÂÎÈ¿È, Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ∫¿ÌÂÏÔÙ fiÔ˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜, ÂÂȉ‹ ¿ÎÔ˘Á ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ∏ ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ· ‹Ù·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ı· ‚ÁÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ, Ó·È ÌÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, ·ÏÏ¿ ‹ıÂÏ ӷ η٤‚ÂÈ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ¶ÚÒÙ· Ì›ÏËÛÂ Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘: - ∂Â! ∂Û‡ Ì ÙË Û·ı¿Ú· ÛÔ˘ Î·È Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Û›‰·, ÙÈ Á˘Ú‡ÂȘ ‰Ò; - ∂ÁÒ Â›Ì·È Ô ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó’ ·ÔÊ·Û›Ûˆ, ÂÛ‡ ÔÈÔ˜ Â›Û·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯ÂÚÔ‡ÎÏ·; - ∂ÁÒ Â›Ì·È Ô ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· „ËÊ›-

¤¯Ô˘Ó ȉÂÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊfiÚ̘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ›, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ› Ô‡Ù ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ›, ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿, Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔ. ™›ÁÔ˘Ú· ˙ԇ̠¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È fi¯È ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ›. Œ‚·Ï·Ó Û ÛΤ„ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ. ™ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ¿ÓÙ·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô ÓfiËÌ·. √ ·˘ÚÈ·Ófi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜. °Ú‹ÁÔÚ·, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ŸÏÔÈ Ì·˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi. ŸÏÔÈ, οÔ˘ ͢Ó‹Û·Ì ÌÂÙ¿ ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘, ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ÛÙÔ ·ÙÂÏȤ, ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì·˜. ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ·Ó·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ó· Ì·Ú·˙ÒÛÂÈ Î·È Ó· ¯·ı›. ∂Ì›˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ì ÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Â›Ó·È Ó· Â›Û·È ŒÏÏËÓ·˜, ‰Â ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰·! ªfiÓÔ ı· Û›ÚÔ˘Ì fiÌÔÚÊ·, ·ÈÛı·ÓÙÈο Î·È Ì ۯ¤‰ÈÔ, ÙÔ ÛfiÚÔ Ù˘ “¤ÌÚ·ÎÙ˘” ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ó· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂Ì›˜, ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ·Ì‹¯·ÓÔÈ Î·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ, ·fi ·ÓÙÔ‡, ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ “ı·‡Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜””.

¡· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÙÂÏÈο ı·٤˜ ‹ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜; √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ (Ì-Ï), ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÔÏÏÔ›, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ·ÁˆÓ›· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: £· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘; £· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ; £· ÏËÚˆıԇ̠ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó·; ∫·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·... ª·... ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô Ï·fi˜ Ì›ÏËÛÂ! ∫·È ÍÂοı·Ú· ÁÎÚ¤ÌÈÛ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÏÈÙÈο ‚·ÛÈÎÔ›

Ûˆ ÙÔ Âӈ̤ÓÔ, ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÙÔ ¤Ó·, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¶∞™√∫. •·ÊÓÈο ›‰·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÙËÓ ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ· Î·È Ô ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ›Â: - μÚÂ Û˘ ÎÔÂÏÈ¿, ¿Ì· η٤‚ˆ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ı· Ì „ËÊ›ÛÂȘ; - ΔÈ Ï˜ ηË̤ÓÂ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· „Ëʛۈ ÙË ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. - ∫·È ‰Â ÌÔ˘ ϤÙÂ, ÔÈÔ˜ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ∫∫∂; ›Â Ô ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜. - ∫·Ó¤Ó·˜, ·¿ÓÙËÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÓ‹ÓÙ· ÌÏ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·, ‰ËÏ. Ù· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·. - √˘˜, Ô‡ ‚Á‹Î·Ì ‚Ú ·È‰È¿; ∂ÁÒ ÓfiÌÈ˙· ˆ˜ ı· ‚Á·›Ó·Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ™ÎÔ˘ÓÙÔ‡ÊÏË. - ¢Â ÌÔ˘ ϤÙ ÂÛ›˜ ·ıÒ·, ÌÈÎÚ¿ ·È‰¿ÎÈ·, ÂÛ›˜ ÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÙÂ; - º˘ÛÈο ™ÙÚÔ˘ÌÊÔηÌ̤ÓÔ, ›·Ó Ì ÌÈ· ʈӋ Ù· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·. - ªÚ¿‚Ô ·È‰È¿ ÌÔ˘! ªÚ¿‚Ô, ›Â Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘. - ∞·! °È· Ó· Ìˆ Î·È Áˆ Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ηϤ, ÙÔ ™·Ì·Ú¿ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ; - ∂ Î·È ÙÈ; ªË ÌÔ˘ ÂȘ fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Á˘·Ï¿ÎÈ·; ∂›·Ó Ù· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·.

˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÛÙ›. æ‹ÊÈÛ ‚¤‚·È· Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜” (ÓÂÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô fiÚÔ˜) ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ù·˙·Ó Î·È Ù¿˙Ô˘Ó fiÛ· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó, ‰‡ÛÎÔÏ· fï˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∫·È ÙÒÚ·; ΔÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; æËÊ›˙Ô˘Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜; ª·, ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ, fiÙ·Ó „ËÊ›˙Ô˘Ì ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜; ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ ›ӷÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÚÓËÙÈ΋. ŸÙ·Ó „ËÊ›˙Ô˘ÌÂ, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, ‰›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜. £· ʤڈ ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· Û·˜ ›ۈ: ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˙ԇ̠ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜: £· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ‹ ı· ¿Ì ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜; ¢ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›· Î·È fi¯È ÙÔ Ï·fi. ◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ Ê·ÓÂÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÚËÙÔÚ›˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÎÈ ¿ÏϘ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÌÈ· ·¯Ó‹ ·È‰È΋ ·Ó¿ÌÓËÛË: ΔÔ Û‡ÓıËÌ· “¶∞™√∫-Ï·fi˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” ÙÔ˘ 1981, fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯·ÈÚfiÙ·Ó fiÙÈ Ë Â¿Ú·ÙË ‰ÂÍÈ¿ Ì‹Î ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ΔÔ ¶∞™√∫ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÙ ›¯Â ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ ΔÛ›Ú· Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·È‰› Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. ¶Ô‡ η٤ÏËÍ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›·; ™Â fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ªÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜; ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÚÁ·Óˆıԇ̠۠¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙË ˙ˆ‹. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Û΋ÛÔ˘Ì ›ÂÛË Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË ‹ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ʈӋ, ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·ÁˆÓ›Â˜. ¢Â ÓÔÌ›˙ÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ ÔϤÌËÛÂ Ô Ï·fi˜ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ; ¢Â ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ·Ô‰fiÌËÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙËÓ Î¿ÏË ÌÂÙ¿; ΔÈ Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· οÓÔ˘ÌÂ; ¡· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÛÙËıÔ‡Ó (fiÔÙÂ Î·È ·Ó ÛÙËıÔ‡Ó) ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ οÏ˜ ‹ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÏË Ì·˜; ¡· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô “∞Ó‰Ú¤·” ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù·¿Ù˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ·ÁÌfi ÛÙË Ï·›Ï·· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ;”.

- ¡·È, ÁÈ·Ù›; ΔÈ ¤¯ÂÈ; ªË ÛÔ˘ ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. - ∂! ¶·ÙÚÈÒÙ˜, ͤÚÂÙ Ô‡ „ËÊ›˙Ô˘ÌÂ; - ∞·¯, Ô Ê›ÏÔ˜ Ì·˜, ηϤ, Ô ¶·Ô˘Ùۈ̤ÓÔ˜ °¿ÙÔ˜, ›·Ó Ù· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·. - ∫·Ï¤, Ôχ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËη ÙÒÚ·! ªÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· ÎÏ¿„ˆ, ›Â Ô ™ÈÚÙÔ‡Ï˘. ∞ÏÏ¿ ÚÒÙ·, ı· Û·˜ ‰È·‚¿Ûˆ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ “™ÙÚÔ˘ÌÊÔ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ” . - øˆ¯! ∂›·Ó Ì ÌÈ· ʈӋ fiÏÔÈ. - °ÂÈ· Û·˜ Ê›ÏÔÈ Î·È Ê›Ï˜. ∂›Ì·È Ô ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘, Ô˘ ÌfiÏȘ η٤‚Ëη ·fi ÙÔÓ ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ, ÁÈ· Ó· Û·˜ ˆ ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ›‰ËÛË. - °È· ˜ Ì·˜, ÁÈ· ˜ Ì·˜, ›·Ó fiÏÔÈ. - §ÔÈfiÓ, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·‚Ï‹ıËηÓ. - ΔÈÈÈÈ...; - ∂Â, ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ! ∂Ì›˜ Ó· ›̷ÛÙ ηϿ Î·È Ó· ’¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ Ê·ÁËÙ¿! ›Â Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘. - §ÔÈfiÓ ·È‰È¿, Û·˜ ÎÂÚÓ¿ˆ fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·! º‡Á·ÌÂ; ›Â Ô ¶·Ô˘Ùۈ̤ÓÔ˜ °¿ÙÔ˜. - °ÈÔ‡È! ÊÒÓ·ÍÂ Ë ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ·! ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È fiÏÔÈ ÁϤÓÙËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·!” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙÂ; º·Ó‹ ΔÛÂÎÔ‡Ú· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“ŸÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ó· Û˘ÁÎÚ›Óˆ ÙȘ ÙÈ̤˜, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠È· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ı¤Ï·ÌÂ. ÕÏψÛÙÂ, ¿ÏϘ ÙÈ̤˜ ‚ϤÂȘ ÙË Ì›· ̤ڷ, ¿ÏϘ ÙÈ̤˜ ‚ϤÂȘ ÙËÓ ¿ÏÏË” .

ª·›ÚË μÂÚ‹ÏË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›Óˆ ÙȘ ÙÈ̤˜, fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ. ™˘Ó‹ıˆ˜ fiÙ·Ó ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ·ÎÚÈ‚fi Î·È ÌÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· οӈ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙ˆ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

/5

∫·Ó¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ fiÚ˘ÁÌ·; ¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ™˘Ú›‰Ë-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Óı›, ·ÔÙÂÏ› ·Á›‰· ÁÈ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·, ‰›Î˘ÎÏ· Î·È Â˙Ô‡˜, ηıÒ˜ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÚÈÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È Á›ÓÂÈ ‚·ı‡ ÙÔ fiÚ˘ÁÌ·. ¢∏ª√.™.

ºfiϘ ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÊfiϘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó ·‰¤ÛÔÙ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ˙Ò·. ™Â ÌÈ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÚ›ÙˆÛË, ¤Ó· ÔÈÎfiÛÈÙÔ ÛÎ˘Ï› ¤Ê·Á ÌÈ· ·fi ÙȘ ÊfiϘ, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÚfiÏ·‚Â Î·È ÙÔ ‹Á ÛÙÔÓ ÎÙËÓ›·ÙÚÔ, ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÛÙÈÁÌ‹. √È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ôχ ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ·›˙Ô˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÁÓÔÈ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙȘ ÊfiϘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Ù· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜ Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÔÈ ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹...

Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ Ó·˜ ο‰Ô˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ¢ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ï·ÛÙÈÎfi, ¯·ÚÙ› ‹ Á˘·Ï›, ·ÏÏ¿ ·ÏÈ¿ ÚÔ‡¯·, ÛÂÓÙfiÓÈ·, ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜, ÏÔ‡ÙÚÈÓ· ·È¯Ó›‰È·, ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÏ˘ÊÔÚÂ̤Ó˜ οÏÙÛ˜. Δ›ÔÙ· ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¿ÂÈ ...¯·Ì¤ÓÔ.

Œ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

°.•.

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ‹˜ ºÈÏ›ÙÛ· §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË Ì·ı‹ÙÚÈ·

“¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÏÔÈ Ï›ÁÔ-Ôχ ¤¯Ô˘Ì ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ·fi Ù· ÔÔ›· „ˆÓ›˙Ô˘ÌÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ ÙÈÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·” .

∞·Ú¿‰ÂÎÙË ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ô‰fi˜ ™. ™˘Ú›‰Ë, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. Δ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Ù· Ú›ıÚ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÂṲ̂ӷ ʇÏÏ·, ÂȉÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Î·ÙÔ›ÎËÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ ϤÓ ÂÚÈÔ›ÎÔÈ, ¤¯ÂÈ Î·ÈÚfi Ó· Ê·Ó› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÏÔ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ. °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó·Ó Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ‹. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. °. ΔÛ.

“§ÈÒÌ·” ̤ڷ-ÌÂÛË̤ÚÈ ∂‚Âϛӷ ªˆÚ·˝ÙË Ì·ı‹ÙÚÈ·

“∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Û ·˘Ùfi. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ¿ÓÙ· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÈ̤˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∂›Ó·È Ï˘ËÚfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì¤Ú·-ÌÂÛË̤ÚÈ

Ó· ‚ϤÂȘ Û ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Ù‡ÊÏ· ÛÙÔ ÌÂı‡ÛÈ... ∏ ÂÈÎfiÓ· ‹Ù·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, fiÙ·Ó ‰‡Ô Ó¤· ·È‰È¿, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi 30 ¯ÚfiÓˆÓ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ‹Ù·Ó “ÏÈÒÌ·” . Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÛÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. ¢∏ª√.™.

∞ÎÙ¤˜ ΔË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Û ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÏÔ˘fiÌÂÓÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È· Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√ ªÈÙÙÂÚ¿Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·; “√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÙÂÚ¿Ó ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. √ Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ›ӷÈ, Ê˘ÛÈο, ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ - ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ “∏ ¯Ú‹ÛË Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ò˜ ÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ¡√μ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÓÔ̿گ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠӷ ¯ÂÈÚÈÛı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚ›Ûˆ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ψڛ‰· ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ̤ÙÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¯ÂÚÛ·›· ˙ÒÓË” . ÀÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÔÚıÌÂȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ “∂ÓÒ Ë ÔÚıÌÂȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-™˘Ú›·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô “∂ÏÏ¿˜” Ó·˘ÏÒıËΠÁÈ· ‰˘fiÌÈÛË Ì‹Ó˜ Û ‚ÚÂÙ·ÓÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ΔÔ “∂ÏÏ¿˜” ı· ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÌÂٷ͇ μÚÂÙ·ÓÓ›·˜-°·ÏÏ›·˜ ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ÂÂȉ‹ ÔÏÏ¿ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ºfiÎÏ·ÓÙ” . ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÛηÌÌ¤ÓˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ “∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË À‰Ú‡Ûˆ˜ ∞Ô¯ÂÙ‡Ûˆ˜ (¢∂À∞ªμ) ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ

ÛˆÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙÔÔıÂÙËı› Î·È Ù· ηϷı¿ÎÈ· Ó· Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÓÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Û˘ÓÙËÚËı›, Ì ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ó· ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÌÈ· ·ÔηډȈÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÎfiÛÌÔ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ΢ڛˆ˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ... μ.∫.

11 ª·˝Ô˘ 1982

¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ¯ı¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈηχ„ˆ˜ Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÛηÊ› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ fiÏ˘” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÛηÊ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆı› ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 37 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·” .

Û¯ÔϤ˜ ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 1982-83: 1) ™ÙȘ ∞ÓÒٷ٘ ™¯ÔϤ˜ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó 16.375. 2) ™ÙËÓ ∂∞™∞, ÛÙȘ ¶·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ Û¯ÔϤ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó 3.400” .

33.375 ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ∞ÓÒٷ٘ Î·È ∞ÓÒÙÂÚ˜ ™¯ÔϤ˜ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÚ˘‚¿Î˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ›Ó·Î· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ·ÓÒٷ٘ Î·È ·ÓÒÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 1982-83 ¤Î·Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ËÏÒÛÂȘ: ÀÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓÒٷ٘ Î·È ·ÓÒÙÂÚ˜

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1940... Δ· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ fiÏ˘ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ §Ô˘ÊÙ‚¿ÊÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó 1.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ 80.000 Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ. 1941... ∂ÎÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ªÔÚ›˜ ªÔ‚fiÓÙ, ÂÂȉ‹ ۯ‰›·Û ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞‰fiÏÊÔ˘ ÛÙÏÂÚ ÙÔ 1938. 1955... ∏ ΔÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·, Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·, Ë √˘ÁÁ·Ú›·, Ë ¶Ôψӛ·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË, Ë ∞Ï‚·Ó›· Î·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ Ù˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜, ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. 1962... √ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ ∞’ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ™ÔÊ›·

Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ∫·ıÔÏÈÎfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞ıËÓÒÓ. 1982... ∫ˉ‡ÂÙ·È Ì ÙÈ̤˜ ÂıÓÈ΋˜ ËÚˆ›‰·˜ ÛÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô Ë ÁÂÓÓ·›· ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ· ¢¤ÛÔÈÓ· ∞¯Ï·‰ÈÒÙË (∏ ∫˘Ú¿ Ù˘ ƒˆ), Ô˘ ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ· ‡„ˆÓ ÙË Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ÛÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ ÓËÛ›‰· Ù˘ ƒˆ, fiÔ˘ ›¯Â ÂÁηٷÛÙ·ı› Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ·fi ÙÔ 1924. ∏ ÛÔÚfi˜ Ù˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË ƒˆ Î·È ı· Ù·Ê› οو ·fi ÙÔÓ ÈÛÙfi, fiÔ˘ ‡„ˆÓ ÙË ÛËÌ·›·. 1992... ∏ μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÏÔ˘ÙÒÓÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

ΔËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â˘ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 “‚ϤÂÈ” ÁοÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ

“∫Ô˘ÚÂ̤ÓË” ηٿ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ë ‰fiÛË ·fi ÙÔ EFSF, ı· ·ÔÏËÚˆı› ÔÌfiÏÔÁÔ Ù˘ ∂∫Δ

∞£∏¡∞, 10.

∂˘Úˆ˙ÒÓË: ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË

∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘

·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” ˆÛÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Reuters ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ fiÙ ı· Û˘Ì‚Â›. ∏ ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ 35 ÛÙÔ˘˜ 64- ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÚÔ¤‚Ï„·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯¿Ô˜, ·Ú¿ ÙË ‰‡Ó·ÌË ˘Úfi˜ ‡„Ô˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.

∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚԂϤÂÈ Ë Goldman Sachs ∞£∏¡∞, 10.

∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫∂™ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚԂϤÂÈ Ë

Goldman Sachs ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ ›Ù ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ˆ˜ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰Â ı· ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È Ë ¯ÒÚ· ı· ¤Ì·ÈÓ ¿ÏÈ Û ÙÚԯȿ ÂÎÏÔÁÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË, Ë ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ë ·ÂÈÏ‹ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜” . ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â¿Ó Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηÓÔÓÈο Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·›ı·ÓÔ, ÂÓÒ ÈÔ Èı·Ófi Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· “·ÁÒÛÂÈ” Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ‰Â ıˆÚ› Èı·Ófi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÔÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· Â›Ó·È ÛÊÔ‰Ú¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ‹ ı· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË. “ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·fi ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÚÔ˜ ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË.

4,2 ‰ÈÛ. ú ÛÙÔÓ ∂ȉÈÎfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ∞£∏¡∞, 10.

Ô °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) fiÙÈ ÂÈÛ¤ÚÚ¢Û ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ‡„Ô˘˜ 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÙÂÏÈÎÒ˜ ¯ı˜(ÚÔ¯ı¤˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF) ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ÂÂÈÛԉȷ΋ ÙËωȿÛÎÂ„Ë Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Eurogroup Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘ÌʈÓË̤Ó˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 5,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ∏ ‰fiÛË ÙˆÓ 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÙfiΈÓ.

Δ

¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF), ∫Ï¿Ô˘˜ ƒ¤ÁÎÏÈÓÁÎ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ·Ô‰ÂÛ̇ÙËÎÂ Ë ‰fiÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÏϘ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ó¤· Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Ó Î·È Ë ‰fiÛË ‹Ù·Ó ‡„Ô˘˜ 5,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û Û ̤ÙÚ· Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ÏËÊı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙÂÏÈÎÒ˜ Ë ÙÚfiÈη ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ (°ÂÚÌ·Ó›·˜, ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, √ÏÏ·Ó‰›·˜ Î·È ∞˘ÛÙÚ›·˜), Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ “¿ÁˆÌ·” Ù˘ ‰fiÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ Î·È Ô ™ÂÚ‚¿˜ ¡ÙÂÚÔ‡˙ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ηٷ‚ÏËı› ηÓÔÓÈο Ë ‰fiÛË ÂÊfiÛÔÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·ÈÊÓȉȿÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ∞ÏψÛÙÂ Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ √ÏÈ ƒÂÓ, ‰‹ÏˆÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (ÚÔ¯ı¤˜) fiÙÈ Ë ‰fiÛË ı· ηٷ‚ÏËı› ηÓÔÓÈο. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ¯ÒÚ·, ›Ù ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ›Ù ·fi Ó¤· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ Reuters. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ

ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘. “Œ¯Ô˘Ì ٷ ̤۷ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ı· ·Ú¿Û¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÚıÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË”. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘, Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì›· ·Ó‡·ÚÎÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓfiÌÔ˘˜”. “¢ÂÓ ˆÊÂÏ› Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ¯Ù˜ [ÛÛ. ΔÂÙ¿ÚÙË ÔfiÙÂ Î·È Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ EFSF]: Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ fiÚıÈ· Î·È Ó· ÌËÓ Ê¤ÚÔ˘-

μπ∂¡¡∏, 10.

ªπ∞ Èı·Ó‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ

∂˘Úˆ˙ÒÓË ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηıÒ˜ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ÂÚ›ÏÔÎË Î·È ‰··ÓËÚ‹, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞˘ÛÙÚȷ΋ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª·Ú›· º¤ÎÙÂÚ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·˘ÛÙÚȷ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Ÿˆ˜ ›Â Ë Î. º¤ÎÙÂÚ, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ›‰È· ̤ÙÚ· Ì ۋÌÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂ÊfiÛÔÓ ı· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÎÙ›ÌËÛÂ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·.

∂ÎÏÔÁ¤˜ Î·È ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ “‚ϤÂÈ” Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Δ‡Ô˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Î·È ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ “‚ϤÔ˘Ó” ˆ˜ Èı·ÓfiÙÂÚË Ï‡ÛË ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· “fiÏÂÌÔ Ó‡ڈӔ ÌÂٷ͇ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ∞ı‹Ó·˜, Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. “√ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó” ‹Ù·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ Reuters, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÈ-

«∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ», ›Â Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¡¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ™fiÈÌÏ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ŒÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 “‚ϤÂÈ” ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Bloomberg ¤¯ÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÔÚ›·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ ÛÙË Deutsche Welle.

μ∂ƒ√§π¡√, 10.

∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ· ϤÂÈ Ë º¤ÎÙÂÚ

Ì ¯¿Ô˜ Ì ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ı· ·Ôı¿ÚÚ˘Ó ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ë’ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ı· Ì·˜ ÛÒÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ∂∂”.

ÏÔ‡Ó Â›Û˘ Ë Daily Telegraph ÙÔ BBC Î·È ÔÈ New York Times. ΔÔ Reuters “‚ϤÂÈ” ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÓÙfi˜ 34 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Ë ∞ı‹Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ·. “√È Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Èı·Ó¤˜” ¤ÁÚ·Ê ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë Wall Street Journal, ÂÓÒ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Spiegel ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎfi “΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¯¿Ô˜” Î·È ÚÔÛ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ οÏ˜. ∏ Frankfurter Allgemeine ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·ÂÈÏ› ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜” “ΔÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î¿ı ‚Ô‹ıÂÈ·˜;”, ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “∫È ·Ó ‰ÂÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË ÛˆÙËÚ›·, ÙfiÙ ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ ·Ú¿ ÙÔ ¯¿Ô˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Î·È Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Suddeutsche Zeitung. √È ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ› Financial Times ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 90%, ÂÓÒ Ô Guardian ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÚ›· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ·˘Ùfi Ù˘ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ∏ Á·ÏÏÈ΋ Les Echos ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ” ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿“ ∏ Le Monde ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ‡„Ô˘˜ 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· Û‚·ÛÙ› ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·.

™∂ Ó¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ “ÂÏ-

ÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·” ÚÔ¤‚Ë ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ÂÓfiÛˆ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ” ‰È·Ì‹Ó˘ÛÂ Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ ÁÂÚÌ·Ófi˜ À¶√π∫ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ù· ·›ÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È” . ∏ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÛËÌ›ˆ-

ΔÔ Bloomberg

Û ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â¿Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ‹ fi¯È” , Û¯ÔÏ›·Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™fiÈÌÏÂ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ Û‹ÌÂÚ·. “∂˘¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ı·

ŒÍÔ‰Ô ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 ÚԂϤÔ˘Ó ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Bloomberg. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Î·È ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÏÈÙfiÙËÙ·, ÙÔ 57% ·fi ‰Â›ÁÌ· 1.253 ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ Bloomberg, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ¯ÒÚ· ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

¤ÙÔ˘˜ (·fi 11% ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011), ÂÓÒ ÙÔ 80% ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ıˆÚ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˆ˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙÈ Ë πÛ·Ó›· ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Á·ÏÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÛÙËÓ Á·ÏÏÈ΋ ÚÔ‰ڛ·. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÌÊÈ‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂÁ›ÚÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È¿ÛˆÛ‹˜ Ù˘ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÌÈ· χÛË ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ.

ΔÔ 84% ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. ΔÔ 55% › ˆ˜ ÙÔ “ηÙڷ·ÏÈÛÌ·” Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂÓ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ 47% ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë πÛ·Ó›· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ÔÛÔÛÙfi ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Û ۯ¤ÛË ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. ΔÔ 63% ıˆÚ› ˆ˜ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘, ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 25% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú· ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ªfiÏȘ 1% ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ. ∂ÓÒ ÙÔ 90% ·Ó·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ °·ÏÏ›· ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË √ÏÏ¿ÓÙ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Î·È ÙÔ 71% › fiÙÈ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Á·ÏÏÈο ÔÌfiÏÔÁ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶APA™KEYH 11 ª∞´√À 2012

ªÂٷ͇ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ∫Ô˘‚¤ÏË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜

¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‹ÌÂÚ· Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ™·Ì·Ú¿ - “¶˘Ú¿” ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηٿ ΔÛ›Ú·

“√

ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÔÏÈÙÈο ÊÂÚ¤ÁÁ˘· ÚfiÛˆ·, Ô˘ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î·È ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·˜” ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, º. ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2014 Î·È ‰ÈÏfi ÂȉÈÎfi ÛÎÔfi: ¡· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ··ÁΛÛÙÚˆÛË ·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈο Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù›ÔÙ·. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ∫Ô˘‚¤ÏË “Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·È ˘‡ı˘ÓË” ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ۯ‰fiÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ì·˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Û 4 ¯ÚfiÓÈ·.” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ” ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi ÔȈÓfi˜. £· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ“ °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (Û‹ÌÂÚ·) Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÔÓ ∞. ™·Ì·Ú¿, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú· Î·È Ì fiÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ ÂÈı˘Ì›. °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ∞Ϥη. ¶··Ú‹Á·, ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ΔËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ÚfiÛÎÏËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜. ∞ÚÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û¯ÔÏ›·˙·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹

‰È·Ù‡ˆÛ ÌÈ· ηı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹. Δ› ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÔÈfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ” “√È ÂÎÏÔÁ¤˜ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ” ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û “Úfi‚ÏËÌ· ÂıÓÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜” ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¯·ÛÌfi” Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ “Ë μÔ˘Ï‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË. ª¤Û· Û ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì „ËÏ¿ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ” ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: fiÙÈ “‰È΋ Ì·˜ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· μÔ˘Ï‹, ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Âȉ›ÍÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË”

ÌÂÓÔ ÂÊÈÎÙfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ -fiˆ˜ ›“Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· ·¢ı˘Óı› Û fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ¡¢, ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙË ¢∏ª∞ƒ. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ “ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡” ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ÙfiÓÈÛ fï˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ “˘ËÚÂÙ› ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ”.

∏ ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ ∫√ “√ Ï·fi˜ ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ŒıÂÛ ٤ÚÌ· ÛÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi. ∫·Ù·Ï¿‚·Ì Ôχ ηϿ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ›·Ó. √ Ï·fi˜ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫, ÁÈ·Ù› ÙÔ ıÂÒÚËÛ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ (·ÓÂÚÁ›·, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ‡ÊÂÛË, ··ÈÛÈÔ‰Ô-

Í›·, ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·)” ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ı¤ÏÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· - ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤·” ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, “Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ÂÒ‰˘Ó· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ·” Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ fï˜ “Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ·Ï‹ıÂȘ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙȘ ‰ÈÂΉÈΛ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰‡Ô” ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ “‰ÂÓ Ì·˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÌ›˜ ıˆÚԇ̠ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÙÚ›‰· fiÚıÈ· ̤۷ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÂÂÙÚ¿Ë Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ

“¶Ò˜ Î·È ·fi ÔÈÔ˘˜ ı· ΢‚ÂÚÓËı› Ô ÙfiÔ˜;” “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: Ò˜ Î·È ·fi ÔÈÔ‡˜ ı· ΢‚ÂÚÓËı› Ô ÙfiÔ˜;”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈ-ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜” Î·È Ï¤ÂÈ “fi¯È Û ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜” √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “¯¿Û·Ì ÔχÙÈÌÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿” ÕÛÎËÛ Â›Û˘ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ӕ.

“£· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· “΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fi-

™Â ΢‚¤ÚÓËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂÈ̤ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ Δ∏ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ·

Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. “√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ. Ÿˆ˜ ͤÚÂÙÂ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË Â˘Ú›·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘. “∏ ‰È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÙˆÓ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó” ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·¢ı˘Óı› ·Ú¯Èο ÛÙË ¡¢, ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. “¢ÂÓ ‰ËÏÒÓˆ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ·ÏÏ¿ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”, ÚfiÛıÂÛÂ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ÚÒÙË ÔÌÈÏ›·

∞Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ §√¡¢π¡√, 10.

∞£∏¡∞, 10.

∞£∏¡∞, 10.

Guardian

ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙË Ó¤· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ̠‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ̛· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ó¤· ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ “¯ˆÚ›˜ Ù·ÌÔ‡, Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ‚·Ú›‰È·”, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ˆ˜ χÛË ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¡¢, ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙÔ Â˘ÚÒ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ηχÙÂÚË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÁÈ·Ù› ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢-

‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌfiÓÔ ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜: “◊ıÂÏ ӷ ·ÁÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∂›·Ì fi¯È ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ÌÈÎÚÔÌÂÁ·ÏÈÛÌfi Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÚ·ÁÈ΋ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔ ı¤Ì·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙËı› Î·È ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ó· ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù¤ÙÔȘ Â-

ÈÛÙÔϤ˜, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ηıÒ˜ ·fi ÂΛӘ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó Ë ÔÌ·Ï‹ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ‹ıÂÏ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙfi¯Ô˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·” ÛËÌ›ˆ-

ÛÂ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ̿ÏÏÔÓ Ì ÈÎÚ›·, fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·ÚfiÙÈ ÙË ˙ËÙ¿. “√È Ôϛ٘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂȘ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ÚfiÛıÂÛ Ì ÓfiËÌ· Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ı¤ÏÂÈ ‰‡Ô. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤Û·Û Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Ï›˙ˆ Ó· ‚ÚÂı› Í·Ó¿ ÁÚ‹ÁÔÚ·” . ∫·ÙËÁfiÚËÛ Â›Û˘ fiÙÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ¤ÏıÂÈ ·Î·ÚÈ·›· ·ÓÙÈ̤وË Ì ̛· ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓËı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· οÓÂÈ fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹ Ù˘, “¯ˆÚ›˜ Ù·ÌÔ‡, ‚·Ú›‰È· Î·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜”. ∞ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÛ· ÛÙÂϤ¯Ë ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ¯ˆÚ›˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜.

“∂¶∞¡∞™Δ∞™∏ ηٿ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜” ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Guardian. ªÂ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û °·ÏÏ›· Î·È ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÍÂοı·ÚË ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ·, ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÚÔ‡ÚÁÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜, fiˆ˜ ÔÈ μڢͤÏϘ Î·È ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ۯ‰fiÓ Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙË ¯ÒÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· √ÏÏ·Ó‰›· ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ÊÙˆ¯‹ ƒÔ˘Ì·Ó›· “ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó” ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. ªÂ ÙË ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘Óı‹Î˘ Î·È ÙˆÓ ·›ı·ÓˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È¿ÛˆÛ˘, “Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Guardian, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜: “√È ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· “ηٷÈÔ‡Ó” fiÔȘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ” . ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô˘ ÙÔ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó. “∏ Ì›ˆÛË Û ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë. μ·ı·›ÓÂÈ ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ÎÏ›ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Û fiÏË ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ηٷÛÙÚÔÊÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· - ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ “Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË”. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Guardian “·Ó Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙÔ 7% ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ˆÊÂÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ·¤Û·Û ÙÔ 17% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ (...) ∏ fiψÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ Î·È Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ˆ˜ “¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ” ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Ù›ÔÙ ÙÔ “·ÎÚ·›Ô” Û ¤Ó·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi fiˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ·fi οı ¿Ô„Ë Â›Ó·È “·ÎÚ·›Ô” - Î·È Î·Ï› Û ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó ÙÂÏÈο Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, Ô Ó¤Ô˜ Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ, ̤۷ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË Ó· “ÂÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ” ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜: ÌfiÓÔ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ΛÓËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›‚·ÚÔ. “∞Ó Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋, ¿ÏÏÔÈ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó - Ì ¿Û¯Ë̘ Û˘Ó¤ÂȘ” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ª¿ÓÔ Î·È ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜

™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ë ¡¢ ∞ÓÙȉڿÛÂȘ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ‰ËÏÒÛÂȘ, ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ∞£∏¡∞, 10.

∫·Ì̤ÓÔ˜

ªfiÓÔ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÛËÌ·Û›· ∞£∏¡∞, 10.

T∏¡ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·-

ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶.∫·Ì̤ÓÔ˜. MÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ∞¡Δ1, o Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ̤Ú˜. “ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ϤÔÓ Â›Ó·È Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ÂÍ‹ÁËÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ˘fiÁڷʘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∂˘.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∞.™·Ì·Ú¿˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· „‹ÊÔ ·ÓÔ¯‹˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ¤‰Ú˜ ™Àƒπ∑∞, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ¢∏ª∞ƒ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ 120 Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Ô˘ ı· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù¿¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜. “À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ - Î·È fi¯È ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË - ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Real FM. ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. “™ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÌÈ·˜ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Â·¯ı‹˜. £· οÓÔ˘Ì ηٷگ‹Ó ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ë ÔÔ›· ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÁÂÏı› ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ªÓËÌfiÓÈÔ” . ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È fi¯È ÚÔÛÒˆÓ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÊÔ‡ › fiÙÈ “ı· ‚¿ÏÔ˘Ì ÚÒÙ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∞Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ ı· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì Û ηӤӷ fiÓÔÌ·” . ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ı· ·ԉ¯fiÙ·Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÙ·ÛË ÏËÓ ÙÔ˘ Ó· ËÁËıÔ‡Ó ·˘Ù‹˜ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ¶∞™√∫ Î·È ¡¢.

ÓÙÔÏ‹ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡¢ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÙÚÂȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó¤· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙȘ οÏ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Δ· ¡¤·, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ô˘ ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÎÏÈ̿ΈÛ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Î·È ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ÂÈÙÂÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¢, Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

™ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ˆ˜ “ÚˆÈÓfi˜ ηʤ˜” , ·ÏÏ¿ ı· ÂÍÂÏȯı› Û ÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÚÔ‡Û˘ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Ì¿Ù˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Real, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È fi¯È ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. £· Á›ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ. ÕÏψÛÙÂ, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο ›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ·¤Ê˘Á ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÁÎÚ›ÓȘ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ, fï˜, Û˘˙‹ÙËÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “¢ÂÓ ÂÙ‡¯·Ì ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ›¯Â ÎfiÛÙÔ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘. “ªÂ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ¯ÒÚ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÈÂÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÔÈ ÌÈÛıÔ›, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. “Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘˜, Ë ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙ.™·Ì·Ú¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍÂ. ª‹Î·Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ̤ÓÂÈ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ›Ûˆ ·fi Ì›· ı¤ÛË, ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ô-

Ù¤ÏÂÛÌ·” ÙfiÓÈÛÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ §∞√™ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· Ï¿‚ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÈÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó. √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·¤ÚÚÈ„Â Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ™·Ì·Ú¿, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÙÂÚÙ›È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ” . ∞Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ̿ÏÈÛÙ· fiÛÔ ·ÍÈfiÈÛÙË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿, fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ -fiˆ˜ ›Â- ÙË ‰È¤Ï˘ÛÂ, ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÂϤ¯Ë. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘,

Ë ¢Ú¿ÛË Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ “ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡, ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘” , ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ “ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ ª¿ÓÔ, Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡, ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ Î·È ÊÈÏÂ˘Úˆ·˚ÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ì ̷¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏË-

Ó›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ·Ô˙ËÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ̤۷ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Á·Ï‹ÓË, Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο” . ΔËÓ ¶¤ÌÙË, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ™Î¿È, Ô Î. ª¿ÓÔ˜ Â·Ó‹ÏıÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·ÏÏ¿ Ë Ï‹Ú˘ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∂ÎÙ›ÌËÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. “∏ ¢Ú¿ÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ̤وÔ Ì ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Â¯ı› Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹” ›Â. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Í·Ó¿!” £¿ÓÔ˜ Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ ·¤ÚÚÈ„Â Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ Ì ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·. “∏ ’‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Í·Ó¿!’ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Û·Ê‹ ÛÙfi¯Ô. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ∞Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο, Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, Ó· ÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ÙfiÙ ı· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì” ›Â, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·˜ ‚ÚÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. °È· ÂÌ¿˜ ÔÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÁÎÏ›ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ” . ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Ì ¿ÏÏÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ô Î. Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ȉÂÔÏÔÁÈο Û ÂÌ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¢Ú¿ÛË ÙÔ˘ Î. ª¿ÓÔ˘ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ۷ʤ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· ·ÎfiÌ·” .

∞‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ıÔÏfi ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ›Ô «‚ϤÂÈ» ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ

IIF: ¶Èı·Ó¤˜ Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 10.

Δ∏¡ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎÔ‡

ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ (IIF) Û ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ˆ˜ Èı·Ó‹ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™Â ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ IIF ıˆÚ› ˆ˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÈ·˜ “ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È fiÙÈ ÌÈ· Èı·Ó‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÙȘ Èı·Ó¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ÙÔ IIF ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û·Ê‹ÓÂÈ·˜” Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ

ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Î·È fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘) ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 7,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ 2013 Î·È 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2014. ΔÔ IIF, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÙÚ¤-

¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ·›ı·ÓÔ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÁÎÚÈı›, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ¤Ó·˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∂›Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÏËÚÔÊÔ-

ڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÂÈˆı› ·Ó ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÙÚԯȿÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÂÚ› “ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È fiÙÈ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ï·˚΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. ∫·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘ÍË̤ÓË ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ȉ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û °·ÏÏ›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

«æ¿¯ÓÔ˘Ó ·ÚÈÛÙÂÚfi ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ», ›Â

ΔÛ›Ú·˜ ηٿ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ∂ÈÛÙÔÏ‹ Û ª·Úfi˙Ô, μ·Ó ƒÔÌ¿È, ™Ô˘ÏÙ˜, ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ∞£∏¡∞, 10.

Δ

ËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· “‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û “·Ó·˙‹ÙËÛË “∞ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Î. ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó fiÛ· ηٷ‰›Î·ÛÂ Ô Ï·fi˜”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ȥ˙ÂÙ·È Ô Î. ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ ·Ú¿ ÙȘ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·„‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ.

Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. μڋηÌ ¢Ú›· ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™·˜ ÂÈÛÙڤʈ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› Û˘Ì‚·Ù‹ χÛË Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡”.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ΔÛ›Ú· ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ΔÛ›Ú· ÚÔ˜ ª·Úfi˙Ô, μ·Ó ƒÔÌ¿È, ™Ô˘ÏÙ˜, ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Î·È °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ∞Á·ËÙ¤ ·ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ,

™·˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ô˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤‰ˆÛ Û ̤ӷ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚÈ‚ÒÛˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ Ì·˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, Ô˘ ›¯· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙȘ 21 ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˘. ∏ „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ·ÔÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÔÏÈÙÈο ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ / ªÓËÌfiÓÈÔ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÈ-

∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ “ÂÍ·ÓÙÏ‹Û·Ì οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ Ï·˚΋ ‚Ô‡ÏËÛË. ∞ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·Úfiı˘Ì· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ı· ›¯Â ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜” ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. £· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ˆ˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Û ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙËÓ Ï·˚΋ ‚Ô‡ÏËÛË” . ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˘ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú·, Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÙÔ˘ ›Â: “°fiÚ‰ÈÔ˜ ‰ÂÛÌfi˜”. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·¿ÓÙËÛÂ: “§˘¿Ì·È ·ÚÈ Úfi‰Ú ے ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï‡ÛË, fiˆ˜ ϤÙÂ, Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂Í·ÓÙÏ‹Û·Ì οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ì‚·Ù‹˜ Ì ÙË

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È

√ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ χÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¢∏ª∞ƒ Ô Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘.

∞£∏¡∞, 10.

∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ·-

ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ χÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ “ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙË Ó¤· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢∏ª.∞ƒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ χÛË. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì Èı·Ófi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË. √È ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ú‹ÍË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ∏ ‰È·Ù‡ˆÛË Ì·ÍÈÌ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ χÛË. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘

“∂ÎÙڈ̷ÙÈÎfi” ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡¢-¶∞™√∫- ¢∏ª∞ƒ

™Àƒπ∑∞ ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙË Ó¤· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ¢∏ª∞ƒ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ··ÁΛÛÙÚˆÛ˘ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì¤Û· ·fi ÛÎÏËÚ‹ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ÛÙÔ twetter ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë Í·ÊÓÈ΋ Â›ıÂÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞, ‰‡Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ “Ó·È” ∫Ô˘‚¤ÏË ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ. “Δ› ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘;” ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ

” £· ‹Ù·Ó ÂÎÙڈ̷ÙÈÎfi Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ηٷ„ËÊ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ËÌÒÓ, Ô˘ ¿Ì ӷ Ìԇ̠۠ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ‰›ÓË. ∂ÁÒ Â›· fiÙÈ Â›Ì·È ˘¤Ú ·˘Ù‹˜ Ù˘ χÛ˘, Ì ·˘ÙÔÓÔ‹Ùˆ˜ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ̤۷“‰‹ÏˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ °È¿ÓÓ˘ ¶·ÓÔ‡Û˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡¢- ¶∞™√∫¢∏ª∞ƒ. √ °È¿ÓÓ˘ ¶·ÓÔ‡Û˘ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ: ” Œ¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜; ŸÙÈ Ô Ï·fi˜ ÙÈÌÒÚËÛÂ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì·˜;”. ∂ͤÊÚ·Û ‰Â ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ “ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ˘‡ı˘Ó·, ‰ÈfiÙÈ ÂΛ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ¿ÓÂ. ∫·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ı· ¯ÚÂÒÛÂÈ Û ÔÈÔÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂΛ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·... ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÎfiÏ·...”.

ÛÙˆÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó˘¤ÁÚ·„·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ Î·È ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂΛӢ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÎfiÌÌ·Ù· η٤ÁÚ·„·Ó ·ÒÏÂÈ·, ÂÚ›Ô˘, 3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈˆÓ „‹ÊˆÓ, ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 33,5% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ „‹ÊˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ, ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi, ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ / ª√ö ›¯Â ‹‰Ë ·ÔÓÔÌÈÌÔÔÈËı› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ / ª√ö ·¤Ù˘¯Â ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙÔ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ∂›Ó·È, Â›Û˘, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Î·È ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ™Àƒπ∑∞ ÂÂÛ‹Ì·ÈÓ fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ŸÏ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÁÓfiËÛ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛËÌÂÈÒÛÙ Â›Û˘ fiÙÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘/ ª√ö, Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· Û ηÈÚfi ÂÈÚ‹Ó˘ Ë ÔÔ›· ÙÔ 2012 ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ ¤ÌÙÔ ‰È·‰Ô¯ÈÎfi ¤ÙÔ˜ ‚·ıÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ √ÌÔÏfiÁˆÓ (PSI) ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÙÚfiÔ ÙË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‚Ȉ-

ÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÏÈÙfiÙËÙ· ‰Â ÌÔÚ› Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ Ó· Â›Ó·È Ë ıÂÚ·›· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ¿ÌÂÛË, ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË, ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ηıÔ‰È΋˜ Ù¿Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË. °È·Ù› ¤Ú·Ó Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘, Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿Î·Ì„˘. ∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù›ÓÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÎÚ›ÛË ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ› ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Î·È ËÁ‹ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ΔÔ ÎÔÈÓfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. ∂›Ó·È ‚·ıÈ¿ Ë ›ÛÙË Ì·˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚Îfi, Î·È ¿Ú· ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë Ï‡ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶APA™KEYH 11 ª∞´√À 2012

¶ÚÒÙË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Marc ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Alpha

¢‡Ô ÛÙÔ˘˜ 3 ˙ËÙÔ‡Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡¤· ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 10.

¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÔÓ-ªÂÓÙ›Ù

∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ı· Á›ÓÂÈ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ∏ Âȉ›ӈÛË ı· ‹Ù·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μƒÀ•∂§§∂™, 10.

∫∞Δ∞ƒƒ∂À™∏ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÔÓ-ªÂÓÙ›Ù, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ı· ÂȉÂÈÓˆÓfiÙ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ı· ˘‹Ú¯Â Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜” ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙfiÓÈÛÂ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. “∂¿Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÊÂıÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜” › ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ Monde. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Û ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, “Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì Ӥ˜ ‰Ú·¯Ì¤˜” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô Î. ∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› “Ì›· fiÚÙ· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘” , Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Ûˆ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Â·ÊÒÓ Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÒÓ. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÔÈ ∞ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·.

∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜

ªfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Ì›· ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 10.

“∏ ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi (¡¢, ™Àƒπ∑∞, ¶∞™√∫, ¢∏ª∞ƒ Î.¿.)”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã¿Ú˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ıËÙ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ı· Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ı· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜: -¡· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜, Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È -¡· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, “ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . √ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·Ó ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ıËÙ›· Ù˘ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·ÎÏÔ, ÂÓÒ ·Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Óı› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘Ìʈӛ·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜.

ÎÙfiÍ¢ÛË ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Ï›Á· 24ˆÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Marc ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Alpha. ™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË „‹ÊÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ (Ì ·Ó·ÁˆÁ‹), Ô ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì 27,7%, ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÔÛÔÛÙfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 16,8% Ô˘ ¤Ï·‚ ÛÙËÓ Î¿ÏË Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘.

∏ ¡¢ η٤گÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ì 20,3%, ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ηıÒ˜ Ë ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÛÙÔ 12,6%. ™Ù· ›‰È· Â›‰· ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì 10,2%. ΔÔ ∫∫∂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 7%, ÔÛÔÛÙfi ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÔÚ. ªÂȈ̤ÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ì 5,7%. ∏ ¢∏ª∞ƒ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 4,9%, Ì ÙÒÛË Â›Û˘. ∂ÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ -‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘- ̤ÓÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘, Ô §∞√™ (2,3%). ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ (1.7%), Ë ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, •·Ó¿! (1,8%), Ë ¢∏™À (1,5%) Î·È Ë ¢Ú¿ÛË (1,3%) ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ™Àƒπ∑∞: 27,7% ¡¢: 20,3% ¶∞™√∫: 12,6% ∞Ó. ŒÏÏËÓ˜: 10,2% ∫∫∂: 7% ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹: 5,7% ¢∏ª∞ƒ: 4,9% §∞√™: 2,3% ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, •·Ó¿!: 1,8% √ÈÎÔÏfiÁÔÈ: 1,7% ¢∏™À: 1,5% ¢Ú¿ÛË: 1,3% ÕÏÏÔ ÎfiÌÌ·: 3%

Δ· Â› ̤ÚÔ˘˜ Â˘Ú‹Ì·Ù· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó 2 ÛÙÔ˘˜ 3 ŒÏÏËÓ˜ (62,7%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ 32% ˙ËÙ› Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Í fiÛˆÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ 30,4% ÂÈϤÁÂÈ “√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ÙÔ 28,1% “΢‚¤ÚÓËÛË ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” ÙÔ 24,7% “΢‚¤ÚÓËÛË ¡¢, ™Àƒπ∑∞, ¶∞™√∫, ¢∏ª∞ƒ” ÂÓÒ ÙÔ 16,7% ‰ÂÓ ‰È·Ù‡ˆÛ ¿Ô„Ë. ¢È¯·Ṳ̂ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ fiÛˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·-

ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ 53,2% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ 44,8% Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ. √È ϤÔÓ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ 77,8% ¤‰ˆÛ·Ó ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÔ 82,8% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢, ÙÔ 83,2% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ·›ÛıËÛË ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (52%) ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “·Ó ÁÓˆÚ›˙·Ù ٷ ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ” ÙÔ 85,9% ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· „‹ÊÈ˙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÌÌ·, ÂÓÒ ÙÔ 12,8% ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, “ÔÈÔ ÎfiÌÌ· ı· „ËÊ›˙·ÙÂ Â¿Ó Í¤Ú·Ù ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™Àƒπ∑∞: 23,2% ¡¢: 19,6% ¶∞™√∫: 12,5% ∞Ó. ŒÏÏËÓ˜: 10,4% ∫∫∂: 6,9% ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹: 5,9% ¢∏ª∞ƒ: 5,6% √ÈÎÔÏfiÁÔÈ: 2,7% ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, •·Ó¿!: 2,5% §∞√™: 2% ¢∏™À: 2% ¢Ú¿ÛË: 1,6% *ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ * ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙË Marc ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Alpha. ◊Ù·Ó ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Î·È ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË (8/5) ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (9/5).

ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Dow Jones Newswires ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· 24ˆÚ·

ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ˆ˜ ›‰ËÛË ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Dow Jones Newswires, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ËÌÔÛȇÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¤¯ÂÈ ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 25%, οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 7 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 16,8% Ô˘ ¤Ï·‚ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔÔ nooz ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙȘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Î·ıÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÍÈfiÈÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ªª∂, Ì fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “parapolitiki.com” Ë ¡¢ -ÛÙËÓ ›‰È· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË- ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 21%, ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÔ 11,5%. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¢∏ª∞ƒ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ 4%, ÂÓÒ ÊıÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 4,5%. ¶ÙÒÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ 6%. ∫¿Ùˆ ·fi 2% Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ¢Ú¿ÛË, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È §∞√™, ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 10-14% ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ. ∞Ó, ¿ÓÙˆ˜, ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Èı·Ó¤˜ Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘) ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÂÈÛÌfi Û ۯ¤ÛË Ì ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ Î¿Ï˜ Ó· ÛÙËıÔ‡Ó Û ÛÎËÓÈÎfi fiψÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û “Ê›ÏÔ-Â˘Úˆ·˚Τ˜” Î·È “·ÓÙ›-Â˘Úˆ·˚Τ˜” ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ ‹‰Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜.

∫¿ÏÂÛÌ· ¶··Ú‹Á· ÛÙÔ Ï·fi Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙÔ ∫∫∂ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË, ÏÈÙfiÙËÙ· ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌÓËÌfiÓÈÔ ‹ ·ÓÙÈÌÓËÌfiÓÈÔ” ∞£∏¡∞, 10.

Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ÚÔ-

ÛÊ˘Á‹˜ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Â·Ó¤Ï·‚Â Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï·fi “Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘” . “∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Â›Ó·È Ì›· ‰È·‰Èηۛ· ÂÌ·ÈÁÌÔ‡ Î·È ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ™Ùfi¯Ô˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ¿Ì Û Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ·ÊÔÏÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Ï·fi, ¤ÚÌ·ÈÔ Ó¤ˆÓ, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰ÈÏËÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ·ÏÈ¿” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. “°È·Ù› ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ‹ıÂÏ ÂÎÏÔÁ¤˜; ¡· ¿ÚÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ì ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ 50 ‰ÚÒÓ; ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ. °È· ·˘Ùfi ÚÔÙ›ӷÌ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÔÚÔ˚‰›·. ¡· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Ï·fi˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘” , ›Â.

∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Â·Ó¤Ï·‚Â Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. “∫·Ïԇ̠ÙÔ Ï·fi Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫ÚÈÙÈ΋ ¿ÛÎËÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “°È·Ù› ‰ÂÓ ¤ÏÂÁÂ

·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ‹ıÂÏ ÂÎÏÔÁ¤˜; ¡· ¿ÚÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ì ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ 50 ‰ÚÒÓ; ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ. ∂Ì›˜ ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È Â›¯·Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ı· οӷÌÂ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛËÌ·›ÓÂÈ Û‡ÓıÂÛË. °È· ·˘Ùfi ÚÔÙ›ӷÌ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÔÚÔ˚‰›·. ¡· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Ï·fi˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘.”

™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·Ù› ˙ËÙ¿ ÙË “‰ÈfiÚıˆÛË” Ù˘ Ï·˚΋˜ „‹ÊÔ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Ï·˚΋ „‹ÊÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹ Î·È ı· ÙËÓ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. “ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ „ËÊ›˙ÂÈ Ô Ï·fi˜;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÚÒÙËÛ ¿Ó, fiÙ·Ó Ô Ï·fi˜ „‹ÊÈ˙ ÙÔ 2009 ÙÔ ¶∞™√∫, ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Ë „‹ÊÔ˜. ∂› ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÂÓfi¯ÏËÛÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “·Ó Ì·›Ó·ÌÂ, ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ¿ÏÏ·˙ ÙÔ Îϛ̷ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·” , Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ “fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ Ì·ÓÙÚÒıËÎÂ Â›Ó·È ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ „‹ÊÔ˘” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ Îϛ̷, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ï·fi ı·

ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ¢ÚÒ ‹ ‰Ú·¯Ì‹, ÂÏÏËÓÈ΋ ‹ Â˘Úˆ·˚΋ χÛË. “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË, ÏÈÙfiÙËÙ· ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌÓËÌfiÓÈÔ ‹ ·ÓÙÈÌÓËÌfiÓÈÔ” . °È· ÙË “ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” › fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ: “∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ „‹ÊÈÛ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ, Ô‡Ù ӷ˙ÈÛÙ¤˜, Ô‡Ù ʷۛÛÙ˜ Î·È ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi, ̤۷ ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË „‹ÊÔ˘ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ∫∫∂ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·” . Δ¤ÏÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, › fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ı· οÓÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì ¿ÏÏË Ù·ÎÙÈ΋, Ô‡Ù Ì ¿ÏÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. “£· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ó¤· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·” .


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

∫·Ù¿ 6,5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ

¡¤Ô ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ì 21,7% ΔÔ 2015 Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 10.

ÙÔ 21,7% ÛηÚʿψÛ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 21,3% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Ë ∂§™Δ∞Δ. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 15,2%. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 318.435 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 (+42,3%) Î·È Î·Ù¿ 14.237 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 (+1,3%) Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 1.070.724 ¿ÙÔÌ·.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¤ˆ˜ 24 ÂÙÒÓ, Ë ·ÓÂÚÁ›· “ıÂÚ›˙ÂÈ” , ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (53,8%) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 40,3%. ™ÙȘ ËÏÈ˘ 25-34, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛηÚʿψÛ ÛÙÔ 29,1% ·fi 20,4%. √È ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 336.589 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 (-8%) Î·È Î·Ù¿ 19.729 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 (-0,5%) Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 3.872.243 ¿ÙÔÌ·. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁÔ›, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·, ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 25.930 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 (+0,8%) Î·È Î·Ù¿ 7.824 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 (+0,2%). ∫·Ù¿ ÂÚÈʤÚÂÈ· (·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË), Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È Û ª·Î‰ÔÓ›· - £Ú¿ÎË (23,3%), ∞ÙÙÈ΋ (23%), ◊ÂÈÚÔ˜ ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (22,3%) Î·È £ÂÛÛ·Ï›· - ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (21,1%). ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÙÔ 2015 ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ï‹Ú˘ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ı¤Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ΋ڢÍ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ú¤¯ÂÈ Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ì ÙÔ ¡.3919/2011 ÁÈ· ÙËÓ “∫·Ù¿ÚÁËÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ” . √ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȉÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ı· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÒÓ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡.3919/2011 Î·È ÏÔÈÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıË-

ÛË Ó¤ˆÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ, fiÔ˘ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 18 Ì‹Ó˜ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈΤ˜ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ ÙÔ˘

¡.3919/2011 ·fi Ù· ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤·, ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ¡. 3919/2011 ·Ó¿ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ·Ó·ıˆÚË̤ӷ Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ,

∂ȉ›ӈÛË Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 10.

¡∂∞ ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô ¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì·˙› Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 2 ÛÙȘ 69 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ Î·È Î·Ù¿ 4 ÛÙȘ 44 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ôχ ÚÈÓ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ·fi Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ë ·ÚÔ¯‹ ηÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô.

ηÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·Ó¿ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· ‰È·ÙËÚ› ÁÈ· οÔÈ· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3919/2011 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÊÚ·ÁÌÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ÂχıÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ÓfiÌÔ 4038/2012 “∂›ÁÔ˘Û˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 2012-2015” Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¡.3919/2011 Ì ÙËÓ ÚËÙ‹ ÁÂÓÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, ηÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÒÓ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ 3919/2011. øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡.3919/2011, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, fiÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÓÒ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÔÈ ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞£∏¡∞, 10.

¶ƒ√ºÀ§∞∫π™Δ∂√π ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô-

ÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ 27Ô˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ·fi ÙÔ 2009. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ¤Ó·˜ 58¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Ì›· 56¯ÚÔÓË Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ Â΂›·Û˘ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â΂›·˙·Ó ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ 10% Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ÂÁÎÚÈı›

·fi ÙÔ 2009 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˙¿ÚÈ· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¤‚ËΠ·fi ÙȘ 300.000 ÛÙȘ 120.000 ¢ÚÒ. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊıËΠfiÙ·Ó Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙË Ó¤· °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘Ó-

ÛË π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Âȯ›ÚËÛË Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ·Ú¤Ï·‚·Ó Ù· ÚÔÛËÌÂȈ̤ӷ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 10.000 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó. √È ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜

ÙÔ˘˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· fiÛ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚfi Ù˘, Ë 56¯ÚÔÓË Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË ·ÚÓÂ›Ù·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ Ù˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È fiÙÈ Â›¯Â ‰·Ó›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ù˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Ù˘ Ù· Â¤ÛÙÚ„Â, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ›‰È· ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÚÔÛËÌÂȈ̤ӷ. √ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓfi˜ Ù˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ٛÔÙ· ÂÚ› ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √ 58¯ÚÔÓÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛʤÚıËΠӷ οÓÂÈ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ÏËڈ̋˜.

∂˘¯·ÚÈÛٛ˜ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·Ú›·˜ ∫·¿ÓË ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆ-

ÛÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¡.¢., Î. ª·Ú›· ∫·¿ÓË, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘, Ô˘ Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ·Ó·ÙÚÔ‹˜. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÙÔ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÔÏfi„˘¯· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÌÔ˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÁÈ· ̤ӷ ·ÔÎÙ¿ ·˘ÍË̤ÓË ÛËÌ·Û›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ. ¢›Óˆ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙› ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. Δ¤ÏÔ˜, ı¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔÓ ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ Î·È Ó· ÙÔ˘ ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜”.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ∏/À ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫∂∫ °™∂μ∂∂ Δ√ ∫∂∫ °™∂μ∂∂ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Â-

ȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Û ‚·ÛÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ¯Ú‹Û˘ ∏/À. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∂ȯÔÚ‹ÁËÛË ·Ó¤ÚÁˆÓ Ì ÂÈÙ·Á¤˜ ηٿÚÙÈÛ˘ (training voucher) ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Û ‚·ÛÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ¯Ú‹Û˘ Δ¶∂”. øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· 500 ¢ÚÒ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ‹ fi¯È. √È ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ̤ۈ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÊÔ‡ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤ۈ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘: http://www.voucher.gov.gr, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·˝Ô˘ 2012. °È· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ∫∂∫ °™∂μ∂∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 2·, §¿ÚÈÛ·, ÛÙÔ ÙËÏ. 2410-579876, Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ΔÛ›ÚÔ.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË ÙÔ˘ Δ. ¶ÔÏ›ÙË ∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÛË Û ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Δ¿ÎË ¶ÔÏ›ÙË. ∏ ÂͤٷÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 183 ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη (“fiÔÈÔ˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÚÔηÏ› ‹ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Û ·›ıÂÈ· ηٿ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ”), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ηٿÏÔÈÔ Ù˘ ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÎÏ‹ÛË Û ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ Δ. ¶ÔÏ›ÙË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ Û ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂™¢∂¶, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£, fiˆ˜ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∫Ú‹Ù˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÔχÌÔÚÊÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡. 4009/2011. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΛÓËÛË ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Δ. ¶ÔÏ›ÙË.


M·ÁÓËÛ›· 12 ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª∂™∞ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ë-

ÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿¯ıËΠÙÂÏÈο Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 635.000 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÂÓÙ¿¯ıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ϤÔÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ϤÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ì ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - “ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ ƒ‹Á·” ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiÔ˘ Ë ¤ÌÊ·ÛË ı· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈ΋ Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ϤÔÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÒÛÙÂ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∂Ì›˜ ̤ÓÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚÔ› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ̤ۈ Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û‡ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È¿ÓÔÈ͢ Ù˘ ÈÛfi‰˘ ‰È¿‚·Û˘ ÙÔ˘ √™∂ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ 304 ¶∂μ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Û ÂÚ›Ô˘ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÈÛfiÂ‰Ë ‰È¿‚·ÛË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯Ú‹ÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË. ∏ ÈÛfiÂ‰Ë ‰È¿‚·ÛË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›.

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ™Δπ™ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·¿ÓÙËÛ ¯ı˜ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û·˜ ÂÚ› “ÂÈÛfi‰Ô˘ ÓÂÔÓ·˙› ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ” ‰È¯¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È Ì·˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ Û ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ï›ÁÔ Î·È Ì ÙÔ ÂÒÓ˘Ìfi Û·˜... ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜. ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Â›Ó·È ¤Ó· ∂ıÓÈÎÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ì ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜. ∞Ó ˙Ô‡Û ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ì·˜ ÙÔ 1940 ı· ÔÏÂÌÔ‡Û ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ã›ÙÏÂÚ, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ªÂÙ·Í¿. £· ‹ıÂÏ· ÏÔÈfiÓ Ó· ÌÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÙÈ ¤Î·Ó·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∫∂ fiÙ·Ó ÔÈ πÙ·ÏÔ› Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ª‹ˆ˜ ÂÂȉ‹ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ƒ›ÌÂÓÙÚÔ - ªÔÏfiÙÔÊ, Ô ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˘ ¤ÁÚ·Ê fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿ Â›Ó·È ÂÂÎÙ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÈÔÙ·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó; ŸÙ·Ó ‚¤‚·È· Ô Ã›ÙÏÂÚ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË ƒˆÛ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿... °È· ÂÍËÁ‹ÛÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ “·ÓÙÂıÓÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜” ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Ô˘ Û·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÏÂÁ›Ù ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÁÈ· Ù· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·... ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈÔ˜ οÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È ÔÈÔ˜ ÙËÓ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›...”.

¶APA™KEYH 11 ª∞´√À 2012

μÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿

£· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi

·ÛÙ¿ıÂÈ· Ô˘ ›¯·Ì ¯ı˜ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ›Ûˆ˜ ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∏ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ı· Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÓÂÊÒÛÂȘ ÌfiÓÔÓ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, fiÔ˘ ›Ûˆ˜ ‚Ú¤ÍÂÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16 ̤¯ÚÈ 27 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ 15 ̤¯ÚÈ 25, ÛÙ· ËÌÈÔÚÂÈÓ¿ 13 ̤¯ÚÈ 20 Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·fi 10 ̤¯ÚÈ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ¡ÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, Ì ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ˘˜ 29 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÛÙÔ˘˜ 27, ÛÙ· ËÌÈÔÚÂÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ 22 Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ·. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ‰ÈfiÙÈ, fiÙ·Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔȘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ηٷÈÁ›‰ˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù˘¯·›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (ı¿Ï·ÛÛ·, ‚Ô˘Ó¿, ‰¿ÛË), Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó·

● ∏ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ı· Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛËÌÂȈı› ˆ˜, ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ú‡̷ (Úfi‰ÚÔÌÔ˜-ÚÒÈÌÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ) ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Ó¤ÂÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ·ÏÏ¿ fi¯È Û ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ‰È·ÙËÚËı› Û ·Ó¿ÏÔÁ· Â›‰· Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Î·È Ë

ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô, È¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 30¿ÚÈ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ηÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›Ó·È, ÙÔ ª¿ÈÔ, Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 18 Ì 21 ‚·ıÌÔ‡˜

∫ÂÏÛ›Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∫·Ù¿ ÙË Ï·˚΋ Ú‹ÛË Ë ÚÒÙË Ì·˜ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ, ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı’ ·Ó¤‚ÂÈ Î·Ù¿ 2 ¤ˆ˜ 3 ‚·ıÌÔ‡˜, ı’ ·˘-

ÍËı› ‰Â ·ÈÛıËÙ¿ Î·È Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· Ì¿ÓÈ·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ıÂÚÌfiÌÂÙÚ·, Ë Ï·˚΋ ÚÔÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ Ôχ ÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 3,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡: -ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Û ·ÛıÂÓ›˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, ‹ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ Â›‰·. -¡· ¤¯Ô˘Ì Â›ÛÎÂ„Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹˜, Ô˘ ı· ÎÈÓËı› ·fi ÙȘ ÕÏÂȘ Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· πÙ·Ï›· ÚÔ˜ ÙË μ·ÏηÓÈ΋, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Û ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο, ÚfiÛηÈÚË ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ÎÂÓÙÚÈο Î·È ÓfiÙÈ· Î·È ÙÒÛË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ¯ÒÚ·. ¢∏ª√.™.

ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

∑ËÙ› ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Áηڿ˙ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Δ√ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi “Ì¿¯·ÏÔ” ·fi ÙËÓ

ηٿÚÁËÛË ÔÏÏÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. •Âηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, fï˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ı¤ÙÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ “·ÁˆÌ¤ÓÔ” ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Áηڿ˙ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÔÏÏÒÓ Ô‰ÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Û ԉԇ˜ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˜ ÛÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Δ∂∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜, ·ÚΛ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù¤ÙÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ Δ∂∂ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ·Ê·ÈÚ› ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î¿ı ̤ڷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÈÂÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‡ÚÂÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·Ó·Ú¯›· (·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ‰ÈÏÔ·ÚηڛÛÌ·Ù·,

● ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Áηڿ˙ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ˙ËÙ› ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘

ηÙÂÈÏËÌ̤ӷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î.Ï.). ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â, Â‰Ò Î·È 11 ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. ªÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ Û·˜ ›¯·Ì ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 (∞. ¶ÚˆÙ. 1141) Û·˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ì ӷ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÙÂ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Û ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ ÚԂ›Ù ÒÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ·Ú·Í›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ·Ì·ÙË̤Ó˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ

Â›Ó·È ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ˆÊ¤ÏÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Î·Ù·Û΢‹ ı· ÂÈχÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ÂӉ‰ÂÈÁ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ¤¯Ô˘Ì Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Û·˜”.

∑ËÙÔ‡Ó ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Δ∂∂ Î. ÃÚ. ™›ÚÙ˙Ë ˙ËÙ› ÙÔ ÙÔÈÎfi Δ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ˘Á›·˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ). √È Ì˯·ÓÈÎÔ› ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘

2012. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 44, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 14, ̤¯ÚÈ ÙȘ 31.12.2012 Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ù·Ì›·, ÙÔÌ›˜ Î·È ÎÏ¿‰ÔÈ ˘Á›·˜ Ô˘ ˘‹¯ıËÛ·Ó Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ‰‡Ó·ÓÙ·È Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ٷÌ›Ԣ ‹ ÙÔ̤· ‹ ÎÏ¿‰Ô Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ÌÂÙ·ÙÚÂfiÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ‰›Î·È· Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ (¡.¶.π.¢.) ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηٿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· ¿ÚıÚ· 7 Î·È 8 ÙÔ˘ Ó. 3029/2002 (∞ 160). ªÂ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ¡.¶.π.¢. ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· οı ‰˘Ó·Ù‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÒÛÙ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È ÙÔ ÚÒËÓ Ù·ÌÂ›Ô Ì·˜ (Δ™ª∂¢∂) Ó· ÌËÓ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ∂√¶¶À, ηıÒ˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂίÒÚËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ Û ¤Ó· ‹‰Ë ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì·˜ Ô˘‰¤ÔÙ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ‡„Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ ·˘Ù¤˜ Û·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Ì οı ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ” .


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· «ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ» Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

«ª·Ï¿ÎÈ» Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ °ÔÚ›ÙÛ·-∞ÁÚÈ¿ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ‚ڋΠÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û ¤Ó· Ôχ·ıÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. ™ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, “Ì·Ï¿ÎÈ” ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ‰˘fiÌÈÛË Ì‹Ó˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ· - ∞ÁÚÈ¿” Ô˘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ‰ÂÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈ‹ıËΠfï˜, ·Ó Î·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ‹Ù·Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·.

ΔÔ ı¤Ì· ·Ó¤‰ÂÈÍ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÛÙ¿ÏË Î·È ¿ÏÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤ÏÂÈ·Ó. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı· ‰ÒÛÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ù›ıÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Δ∂∂, Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÛÙȘ 30/4/2012, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·, ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÕÊËÛÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Ô‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ °° ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· - ›ÛÔ‰Ô˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ô‰ÔÔÈ›·˜ Ì ÙȘ Û˘ÓÔ‰¤˜ ÌÂϤÙ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÁˆÙÂ-

¯ÓÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. °È· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ∞ÁÚÈ¿˜ fiÙÈ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ô‰ÔÔÈ›·˜ ·Ú¿Ï¢ÚÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÈÛfi‰ˆÓ ÎfiÌ‚ˆÓ, Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ë ÌÂϤÙË Û‹Ì·ÓÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰fi Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛfi‰Ԣ˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜. ∞ÎfiÌË, ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ Î·È Ë ÚÔÌÂϤÙË Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË. ∞ÎfiÌË, ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂϤÙ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. °È· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë §Â¯ˆÓ›ˆÓ fiÙÈ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ Î·È Ë ÚÔÌÂϤÙË Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË, ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂϤÙ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. °È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫ÔÚfiË - ∞ʤÙ˜, Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ˘Ô‚¿ıÚˆÓ Î·È Ë ·¢ı›·˜ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ÚÔ˜ ÕÊËÛÔ, ÂÓÒ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË. ™˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ë ÌÂϤÙË Û‹Ì·ÓÛ˘ ηÈ

● ∏ ÂÚÁÔÏ·‚›· °ÔÚ›ÙÛ·˜ - ∞ÁÚÈ¿˜ ¤ÚÂ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·

·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰fi Î·È ÙÔÓ ÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô, Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫ÔÚfiË-∞ʤÙ˜, ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚÔ˜ ÙÔ Δ∂∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÌÂٷ͇ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·Ó·‰fi¯Ô˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù¤ıËÎ·Ó Û ÈÛ¯‡ ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÂÎfiÓËÛ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ıˆڋıËΠ··Ú·›ÙËÙË Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘

¯¿Ú·Í˘ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ. ◊‰Ë ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ª¶∂ Î·È ÂÎÎÚÂÌ› Ë ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘. ™ÙÔ Ô‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·Ú¿Î·Ì„Ë ∞ÁÚÈ¿˜ - §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÚԤ΢„Â Ë ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÏfiÁˆ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔÈ ·Ú¿Ï¢ÚÔÈ Ô‰Ô› Ó· ÂËÚ¿-

ÛÔ˘Ó Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÓÂÁÂÚı›Û˜ ηÙÔÈ˘ Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ˘Ô‚Ï‹ıËΠʿÎÂÏÔ˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ›. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ÛÙ¿‰È· ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË” .

μÏ¿‚Ë Û ·ÁˆÁfi ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ °π∞ ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ¤Û·Û ·ÁˆÁfi˜

Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó 16 ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi Ë ¡Â¿ÔÏË, ÔÈ ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·È ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∏ ‚Ï¿‚Ë ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÓÂÚfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∏ ‚Ï¿‚Ë ÛËÌÂÈÒıËΠ۠ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi ·ÁˆÁfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷÛÙ› ·Ó·Áη›· Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ú‡̷ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁˆÁfi ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¡Â¿ÔÏ˘, ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ë ˙ËÌÈ¿ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. øÛÙfiÛÔ, ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ù· Á‡Úˆ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ªÂ ÙÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Ù¯ӛÙ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, Ì 7 ¿ÙÔÌ·, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‚Ï¿‚˘, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰È·ÎfiËÎÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ªË¯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙË ‚Ï¿‚Ë Û ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

™·Ï¿ÚÂÈ Ë ∞ÚÁÒ ÏfiÁˆ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “∞ÚÁÔÓ·‡-

¢ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘Ì·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ™ˆÚfi

«√‡Ù ı¿ÌÓÔ˜ ‰ÂÓ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ Î·È ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ» Δ∏ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓË-

Û›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙÔ ™ˆÚfi, Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· “ÊÚ¤ÓÔ” Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Ì ٤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ¤ÚÁ·” . ∫·È ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ˆÚfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÛÈ΋, Ô‡Ù ı¿ÌÓÔ˜ ‰ÂÓ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ...” . ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ, ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈχÛˆ˜ ¢·ÛÈÎÒÓ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ §·Ú›Û˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™ˆÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÂΉËψı› ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ ‰·ÛÈ΋ Î·È fi¯È ˆ˜ ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰È΋, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ - ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ۯ‰›Ô˘ Â¤Ó‰˘Û˘. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ‰·ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰È΋ ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ¢‹ÌÔ˘˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ Û ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ÂÓÒ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ-

● ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û fiÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ™ˆÚÔ‡

ÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∂ʤ‰ÚˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰È΋. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ∑ÒÓ˜ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ŒÏÂÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡

™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¢Â Û˘ÌʈÓԇ̠ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ Δ12 Î·È Ù˘ Δ13. √È ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂Âȉ‹ ·˘Ù‹ Ë ˙ÒÓË (Δ12 Î·È Δ13) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯ÒÚÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fi-

̈˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ·˘ÙfiÓ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ∑ÒÓË ∂ÎÙfiÓˆÛ˘ ∞ÛÙÈÎÒÓ ∂È‚· Ú‡ÓÛÂˆÓ (fiÚÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¶¢ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ·fi ÙÔ À¶∂∫∞) Î·È Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ¯Ú‹ÛÂȘ: ∫ÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ - ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ¯ÒÚÔÈ, ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ¯Ú‹ÛË ·ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ, ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ΋Ô˘ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘fi ÙËÓ ·›ÚÂÛË Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ·fiÛÙ·ÛË 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·” . ∫·È Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ηٷϋÁÂÈ: “ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Û·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û fiÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË Ó· ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ‰·ÛÈ΋ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¤ÚÁ·. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÚ·ÁÈÎfi ÌÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·fi ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜” .

Ù˜ 2008” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÙÔ 2008 ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÛηÚÈÔ‡ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÒÛÙÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ: - ™ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 15Óı‹ÌÂÚÔ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 2-3 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ΈËÏ¿Ù˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ (ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ·ÍÈfiÏÔÔ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ï‡Û˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ Í·Ó·χÛÂÈ Ë ∞ÚÁÒ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi (μμC) Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 8-11 πÔ˘Ó›Ô˘. “∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ۇ̂ÔÏÔ - Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÒÚ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÚÔÔÓËÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙȘ 26 Î·È 27 ª·˝Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ 2 Î·È 3 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ™ÙÔÓ π. ¡. ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÈÂÚfi Ï›„·ÓÔ ÙÔ˘ ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·

™Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜

ŒÊÔ‰ÔÈ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞

™Δ√ μfiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

̤ӷ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ª·˝Ô˘ ÙÔ Ï›„·ÓÔ ÙÔ˘ ÕÁÈÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·˝Ô˘. ∞fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ, fiÔ˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÈÂÚÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÏÂÈ„¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 18.00, ˘Ô‰Ô¯‹ ÈÂÚÔ‡ ÏÂÈ„¿ÓÔ˘ ΔÈÌ›·˜ ÃÂÈÚfi˜ ∞Á›Ô˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ï·Ù›·˜ π.¡. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. flÚ· 18.30, ̤Á·˜ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. flÚ· 21.00-1.00, ÈÂÚ¿ ·ÁÚ˘Ó›·. ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 07.00-09.30, fiÚıÚÔ˜, £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. flÚ· 18.30, ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ÈÂÚ¿ ·Ú¿ÎÏËÛȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜. √ÌÈÏËÙ‹˜: ¶ÚˆÙ. ÷ڛϷԘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ∫˘Úȷ΋ 20 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 07.00-10.00, fiÚıÚÔ˜ - £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∫·Ù’ ·˘Ù‹Ó ı· „¿ÏÏÂÈ Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ ∫ÂÚ·ڷ˜. flÚ· 19.00, ̤Á·˜ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. flÚ· 21.00, ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÂÈÎfiÓÔ˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘. flÚ· 22.00-01.00, ÈÂÚ¿ ·ÁÚ˘Ó›·. ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 07.00-10.00, fiÚıÚÔ˜ - ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. flÚ· 18.30, ÌÂı¤ÔÚÙÔ˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ - ÈÂÚ¿ ·Ú¿ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘. √ÌÈÏËÙ‹˜: ∞Ú¯ÈÌ. πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜, ÈÂÚÔ΋ڢη˜ ÈÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ∫ÂÚ·ڷ˜. ΔÚ›ÙË 22 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 07.0009.30, fiÚıÚÔ˜ - £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. √ÌÈÏËÙ‹˜: ∞Ú¯ÈÌ. ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. flÚ· 18.30, ÈÂÚ¿ ·Ú¿ÎÏËÛȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜. √ÌÈÏËÙ‹˜: ∞Ú¯ÈÌ. ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÈÂÚÔ΋ڢη˜ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. flÚ· 22.00-01.00, ÈÂÚ¿ ·ÁÚ˘Ó›· (˘¤Ú ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ). ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 07.00-09.30, fiÚıÚÔ˜ - £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. flÚ· 18.00, ÈÂÚ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ·Ô‰fiÛˆ˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. flÚ· 18.30, ∂ÛÂÚÈÓfi˜. ¶¤ÌÙË 24 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 07.00-09.30, fiÚıÚÔ˜ - £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞Ó·¯ÒÚËÛË πÂÚÔ‡ §ÂÈ„¿ÓÔ˘ ΔÈÌ›·˜ ÃÂÈÚfi˜ ∞Á›Ô˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Î¿ı ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›· fiÚˆÓ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ȉ›ˆ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ “·Ó·ÌÔ˘ÌԇϷ” , Â›Ó·È Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó¤Ô Á‡ÚÔ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

“™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂∫μ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ó· ·Ôı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ¡fiÌˆÓ Ô˘ ÂÎËÁ¿˙Ô˘Ó ·’ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÎÙË̤ӈÓ, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ∫Ï·‰ÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÌÔÈ‚‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÌÂÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔ˘ ™∂¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∫√¡Δπ. ™ÙÔ “ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ” Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ηٷÁÚ¿ÊËηÓ: ª›· ÂÚ›ÙˆÛË ‰›ÌËÓ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ (Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘), ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È Ë ÌË Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ, Ô˘ ÂÎÙÂÏ› Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔÔ ∂∫μ, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ı· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÙËÚÔ‡Ó ·ıËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜, ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ™˘ÏÏÔÁÈο ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο Î·È ∂ÔÙÈο ŸÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” .

ÃÂÈÚÈÛÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ‰›ψ̷ ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Û ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‹Ù·Ó Ë ¯Ú‹ÛË ÂÎÛηÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù›¯Â ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ fiÛÔ Î·È ‰ÈÂÚ¯Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ∂ÈıˆÚËÙ¤˜, ÚԤ΢„ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ. ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 500 ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÁÈ· ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞fi ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ™.∂¶.∂. ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û˘ÓÔÏÈο 60.203 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Â¤‚·Ï·Ó Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜- ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ 11.616 ΢ÚÒÛÂȘ (6.336 ÌËÓ‡ÛÂȘ, 4.469 ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 14.402.529 ú Î·È 811 ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ). ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÔÈ ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙȘ ·Èٛ˜ 5.203 ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ ™.∂¶.∂., ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 70 ‹Ù·Ó ı·-

● ªÂÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔ˘ ™∂¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈÛΤÊÙËΠÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (ºˆÙfi ∞Ú¯Â›Ô˘)

Ó·ÙËÊfiÚ·. ∞fi Ù· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, Ù· 31 ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËηÓ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ˆ˜ “·ıÔÏÔÁÈο” , ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. Δ· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·Ó‹Ïı·Ó Û 39. √È ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó 21.345 ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈχıËÎ·Ó ÔÈ 9.843 Î·È Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 19.875.087 ú. ∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ À-

ËÚÂۛ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 28.150 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Â¤‚·Ï·Ó 2.171 ΢ÚÒÛÂȘ (775 ÌËÓ‡ÛÂȘ, 590 ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1.704.111 ú Î·È 806 ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ (28.150), ·˘ÙÔ› ÍÂ¤Ú·Û·Ó ηٿ 3,86% ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› (27.103) ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011, ÂÓÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 11,4%.

∂ÎÏÔÁÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ™À¡ ª·ÁÓËÛ›·˜

«¢ÂÓ ı· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÙË Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘»

™∂ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ™À¡ ÛÙË

ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∏ Ï›ÛÙ· ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¤‰Ú· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ô Î. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™À¡ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÙË ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÎÔÛÌÔÁÔÓÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∏ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ fï˜ Ó¤· ÔÏÈÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ë ·Î‡ÚˆÛË Î·È fi¯È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈı¤ÛÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ηٷÚÚ¤ÔÓÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ª.ª.∂. Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜.

√ ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηÙËÁÔÚËıԇ̠ÂÂȉ‹ ̤ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. √È Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÙË Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ™ÙË Û‡Á¯˘ÛË Á‡Úˆ ·fi ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ì·˜ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ó‡·ÚÎÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˆ˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ì·˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ì ϛÛÙ· Î·È fi¯È Ì ÛÙ·˘Úfi ÚÔÙ›ÌËÛ˘, Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙË Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· ÌÈ·˜ ·ÎfiÌ· Ì¿¯Ë˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜, ηıÒ˜ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ôχو˜ ÂÊÈÎÙ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó ‰È·ı¤Ù·Ì ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ı¤Ì·Ù·. ªÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÏËÌ¿ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÓÈÎËÊfiÚ· ¤Î‚·ÛË ÛÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. °È· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒıËΠÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Û ÌfiÓÈÌË Û˘ÌfiÚ¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘. °È· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘”, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

Δ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

¶ÂÚÈÔÏÈÎfi ÚÔοÏÂÛ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù· ∫∞ƒ∞ª¶√§∞ ÙÚÈÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ‰‡Ô πÃ Î·È ÂÓfi˜ ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿-

ÙÔ˘, ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙȘ 3.50 ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ¶ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤ÂÛ ·Ú¯Èο Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÙ‡ËÛ ÛÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Î·È ÛÙÔ ›Ûˆ ·fi ·˘Ùfi ¿ÏÏÔ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ πÃ. √È ·ıfiÓÙ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ηڷÌfiÏ·˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë, ÂÓÒ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌÈ¿ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. μ·˚Ú¿Ì˘ ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ¤ÂÛ Û ϷÎÎÔ‡‚· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È μÂÚÔ›·˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô Ô‰ËÁfi˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ π.Ã., ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Â¤ÂÛ Û ‰›Î˘ÎÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Óˆ Û ¿ÏÏÔ π.Ã. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¤‚Ë ¿ÌÂÛ· Ë ΔÚÔ¯·›·, ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›¯·Ó ÚÔÎÏËı› ÌfiÓÔ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·˘ÙÔ„›· Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ηٷ‰›ˆÍË ˘fiÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ÊˆÙÈ¿ Û ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔÎÏ‹ıËΠÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

¡Â·Ú‹ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó‹˜ ¯Ù‡ËÛ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¡∂∞ƒ√ ˙¢Á¿ÚÈ, ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó·ÚΈ-

ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ·ÈÌ·ÙËÚfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ, ··Û¯fiÏËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ¯ı˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Û ‰›ÎË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ, ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì¤Û· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë, ·›ıÂÈ· Î·È Î·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ë 30¯ÚÔÓË ÂÈÛΤÊıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ‰ÈÛΛÔ, ¿ÁÓˆÛÙ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘. ŒÁÈÓ fï˜ ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔ ÊÚÔ˘Úfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi. ŸÙ·Ó Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙË Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Ë Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÈΛӉ˘ÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë. ∂›Û˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ 30¯ÚÔÓ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 50 Ó·ÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ·.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ™À¡∂§∏º£∏™∞¡ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢π.∞™. ‰‡Ô Ë̉·Ô› ËÏÈΛ·˜ 23 Î·È 36 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ·ÔÍËڷ̤ÓË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 3,9 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÈÛΛ· ÙÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ HIPNOSEDON, Ù· ÔÔ›· ηÙ›¯·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ∂›Û˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ∫ËÔı¤·ÙÚÔ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢π.∞™. ÙÚÂȘ Ë̉·Ô› ËÏÈΛ·˜ 48, 48 Î·È 38 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·) ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë 38¯ÚÔÓË ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÂÎÛÊÂÓ‰fiÓÈÛ ̛· (1) Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ·ÔÍËڷ̤ÓË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 4,8 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ηÙ›¯·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.

™›ڷ ¤ÎÏ‚ ÁˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›· ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ∞¶√ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÔÎÙÒ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ˘ËÎfiˆÓ ∞Ï‚·Ó›·˜ ËÏÈΛ·˜ 35, 29, 22, 42, 43, 30, 32, 43 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ˘ËÎfiˆÓ ∞Ï‚·Ó›·˜ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÓfi˜ 53¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ÁÈ· Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ - ‰È¿ıÂÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÏÏÔ‰·Ô› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ›¯·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ·Ôı‹ÎË (͢ÏÔ˘ÚÁ›Ô) ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 44¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ ÛÙÔ ¶·Ï·ÈÔÎÎÏ‹ÛÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (͢ÏÔ˘ÚÁÈο Î·È ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Î.¿.).

™ÙÔ μfiÏÔ Ë 21Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ √‰ÔÓÙÔÛÙÔÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜

™Ù· 24 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012

™Ù· 3,5 ÂηÙ. ú ÔÈ ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙȘ 83 ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ ·Í›·˜ 3,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ΔÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011 ›¯·Ó ÂΉÔı› 80 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ϤÔÓ Î·È ‰¿ÓÂÈ· ηٷӷψÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘, fiˆ˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜.

™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó È‰ÈÒÙ˜ ηٿ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈÒÙ˜ ηٿ ¿ÏÏˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ. ∞fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ‰È·Ù·Á‹ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. ÕÏ‚·ÚÂ˙, ηٿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÔÛfi 50.000 ¢ÚÒ. π‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ʇϷ͢ Âͤ‰ˆÛ ‰È·Ù·Á‹ ÏËڈ̋˜ ÔÛÔ‡ 300.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÊÔÚ›˜, ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Âͤ‰ˆÛ·Ó ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ÔÛ¿ (45.000, 72.000, 60.000 ¢ÚÒ). ∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ. ∞fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ 425 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ. ∏ ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÔÛ¿ 12.000 ¢ÚÒ, 33.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. ¢È·Ù·Á‹ ÏËڈ̋˜ Âͤ‰ˆÛ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÁÈ· ÔÛfi 26.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ¢È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó Î·È È‰ÈÒÙ˜ ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·Î¿ıÂÎÙ· ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÊÔÚ›˜ (fiˆ˜ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓÔÈΛˆÓ ·fi ·Î›ÓËÙ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4.248.000 ¢ÚÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ 99 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ 2012 ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌË ÂÍÔÊÏË̤ӷ ‰¿ÓÂÈ·, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È “ÎÏ›ÛÈÌÔ” Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì‹Ó·, ÂΉfiıËÎ·Ó 99 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, ÂÓÒ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011 ÂΉfiıËÎ·Ó 114. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂΉfiıËÎ·Ó 363 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi 304. øÛÙfiÛÔ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ ÙÒÚ·

● ™ÙÔ›‚· ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Ì ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

ϤÔÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. ΔÔ 2011 ηٷÁÚ¿ÊËΠ·ÚÈıÌfi˜ ÚÂÎfiÚ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂΉfiıËÎ·Ó 91 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ Û 9,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô “·ÎÏÔ˜” ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·È ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, Î·È “¿ÓÔÈÍÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜” ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. √È ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2012 ·ÊÔÚÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÂÈÙ·Á¤˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2012 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 24 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÙÔ 2011 ÂΉfiıËÎ·Ó 1223 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 85 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ΔÔ 2010 ÂΉfiıËÎ·Ó 1080, ÙÔ 2009 ÂΉfiıËÎ·Ó 911, ÙÔ 2008 649 Î·È ÙÔ 2007 437. ∞Í›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıÒ˜ ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Î·È ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ·ÈÙ‹ÛˆÓ

‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Á›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ‹Ù·Ó ÔÌ·‰È΋. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Ó· ȤÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ (΢ڛˆ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· ‰¿ÓÂÈ·) ,ηıÒ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Û Û Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›· ·ÔÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ÂΉfiıËÎ·Ó 500 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, ·ÚÈıÌfi˜ ۯ‰fiÓ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ÔÈ ‰È·Ù·Á¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÛ¿ ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë ·Í›· ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ·ÊÔÚ¿ Û 400.000 ¤ˆ˜ 450.000 ¢ÚÒ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ·ÊÔÚ¿ Û ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ‰¿ÓÂÈ· (΢ڛˆ˜ ηٷӷψÙÈο) Î·È ÂÈÙ·Á¤˜. ∞fi ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ 2011 ÂΉfiıËÎ·Ó 1640 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ 30 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ÙÔ 2010 ›¯·Ó ÂΉÔı› 1400. ∞‡ÍËÛË, 30% ÂÚ›Ô˘, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÂΉÔı›Û˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ª¿Ó·, ÁÈÔ˜ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ¤ÛÙËÛ·Ó Âȯ›ÚËÛË ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ÙÚ›· ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ¡∂∞ ˘fiıÂÛË ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·Ú-

ΈÙÈÎÒÓ ÂÍȯӛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì›· 44¯ÚÔÓË, Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ Ù˘ Î·È Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Ù˘. ™Ù· ‰‡Ô Û›ÙÈ· fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÓÓ¤· ÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÚÈÒÓ ÎÈÏÒÓ Î·È 176 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 740 ¢ÚÒ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∞ÎfiÌË Û ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 15 ÌÈÎÚ¿ ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· ¯·Û›˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ∞Ï‚·ÓÔ› ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ¯·Û›˜ Ô˘ ÛÙË Û˘-

Ó¤¯ÂÈ· ¤Î·Ó·Ó ‰È·ÓÔÌ‹. ™˘ÁÎÚÈ̤ӷ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤ÊÔ‰Ô ÛÙ· ‰‡Ô Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ ·Ó›¯Ó¢Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· Ó·ÚΈÙÈο ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÚÔ‡¯· Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÛËÌ›·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ›¯·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ï‚·ÓÔ› ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó Ó·ÚΈÙÈο Û ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ ÙÔ˘˜ ¤ıÂÛ·Ó ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó “ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ” Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. º¤ÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌÌÔÚ›· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÒÏËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ¢¤¯ÔÓÙ·Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙËÏÂʈÓÈο - ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È Ù·

ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ - Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· Ó·ÚΈÙÈο ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÎÓ˘·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·ÎfiÌË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÙÚÂȘ ∞Ï‚·ÓÔ› ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÓfiÌÈÌ·. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ¿ÏÏ· ·‰È΋̷ٷ, ÂÓÒ Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·Ú-

ΈÙÈÎÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∫Ú·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∂Λ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ (·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜ ·fi ÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Î·È Ô Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË §·Ì›·), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ ËÚˆ›Ó˘, Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 200.000 ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ËÚˆ›ÓË ¤ÊÂÚÂ Ô ·ı›ÁÁ·ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ §·Ì›·, ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Î·È ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÒÏËÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ù· ΤډË. √È ÙÚÂȘ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ·ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È - ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó - Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. Δ. ∫.

™Δ∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÚÁ·Ú›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎÔÙÒıËΠ۠ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, fiÙ·Ó ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Ë 21Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ √‰ÔÓÙÔÛÙÔÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ™ÙÔÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂‰Ò Î·È 21 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›·, ¯¿ÚË ÛÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó. ∏ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Domotel Xenia Volou ·fi ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·˝Ô˘ 2012.

¢Ú¿ÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ 33Ô ƒ¿ÏÈ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 12-13 ª·˝Ô˘ 2012, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰Ú¿ÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·ÁÒÓˆÓ ∞ÓÙÒÓË °ÈÔ‚¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙÚ¿ ÔÏϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ·ÁÒÓ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÓÙ‡ıËΠ̠ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÚΛÓÔ 20112015. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ηٿ ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ú¿ÏÈ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” -ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ∞ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÙÔ˘ 48Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ƒ¿ÏÈ- ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ó· ‰È·‰Ôı› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ƒ¿ÏÈ.


M·ÁÓËÛ›· 16 √Ì¿‰· ÛηÎÈÔ‡ ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ √ª∞¢∞ ÛηÎÈÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ¤Ó· ¯fiÌÈ Ô˘ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛηÎÈÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞ÚÁ‡ÚË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ÂÓÒ ˘‹Ú¯Â Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. μ·Û›ÏË ΔÛ¤ÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ. ◊‰Ë ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó 35 Ì·ıËÙ¤˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ¿ÏϘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛηÎÈÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÛÙÔ ÛοÎÈ, Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜. √ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ÛηÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Á· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ÛοÎÈ. “√ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛηÎȤڷ˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÈÔÓÈÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·È‰Â›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ôχ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Î·È Û ¿ÏϘ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó ÙË ÛΤ„Ë, ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛοÎÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوӔ . º.™.

∂ÓË̤ڈÛË Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙË ª√Δ√§∂μ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·-

Û›·˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ Ì ٛÙÏÔ: “ªÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ì·È Ì Ì˯·Ó‹” ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙË ª√Δ√.§∂μ, ÛÙȘ 9/5/2012, ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË- ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌËÙ¤˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ Î. ÃÔ˘Ù˙Ô‡ÌË ¢ËÌ‹ÙÚË, Î. ΔÛ·ÏÔ‡¯· ∞ϤͷӉÚÔ, Î. ΔÛ·ÓÙ›ÏË ∫ˆÓ/ÓÔ. ∏ ÂÓË̤ڈÛË- ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó video Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÚÔ˘Û›·ÛË PowerPoint Î·È Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹. √ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹˜/Ô‰ËÁfi˜ ‰È·ÎÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î›ÓËÛË-‰Ú¿ÛË- ˙ˆ‹. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi, ¢ΛÓËÙÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ¢ÎÔÏÔÛÙ¿ıÌ¢ÙÔ, „˘¯·ÁˆÁÈÎfi Î·È ·ıÏËÙÈÎfi ̤ÛÔ. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ›Ûˆ˜ ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∞ÍÈÔÔÈ› Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ÙÔ˘ ̤۷ Û οı ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (fiÏË, ¯ˆÚÈfi, ‰ÚfiÌÔ, ‰¿ÛÔ˜, ·ÁÚfi).

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

¢˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·

√È Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ΢ÏÈΛ· «

À

¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì¿˜ ϤÓ ӷ Îfi„Ô˘Ì ÙÔ ÙÔÛÙ ÛÙË Ì¤ÛË, ÒÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÌÈÛ¿ Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘˜, 0,50 ÏÂÙ¿ Î·È fi¯È ¤Ó· ¢ÚÒ” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈÛıˆÙ¤˜ ΢ÏÈΛˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÈÔ ÁÏ·Ê˘Úfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÌÂÚ›‰·˜ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ê·ÁÒÛÈÌÔ ·fi ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î˘ÏÈΛˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ΔÔ ÌfiÓÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ó¤Ô Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È 20%, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿Û·” ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚË ÙËÓ ·ÛÊ˘Í›· ·fi ÙÔ ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Δ∂μ∂. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î˘ÏÈΛˆÓ Î. ¢ÒÚ· ∫·Ó·‚ÈÙÛ¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ “¤ÏËÍ Ì ˙ËÌȤ˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏÈο ΢ÏÈΛ·, ·ÊÔ‡ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÒÛË Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 30%. √È Ì·ıËÙ¤˜ „ˆÓ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ΢ÏÈÎÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤Ó· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÎÔÏ·ÙÛÈfi ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ‚ÂÚÂÛ¤. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‰ÈÔÏ›Ûı·ÈÓ ‰È·ÚÎÒ˜” . ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÈÛıˆÙ¤˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÔ˘ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÔÏfi-

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

ÎÏËÚÔ ÙÔ ÙÔÛÙ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¤Ó· ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ Îfi„ÂÈ Ô Î˘ÏÈÎÂȿگ˘ ÛÙË Ì¤ÛË ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ 0,50 ÏÂÙ¿, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó¤¯ÂÈ· ı· ʤÚÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰Ú·Ì·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ȉ›ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ¯ÒÚ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ΢ÏÈΛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔ-

Ï·ÙÛÈfi Ì ÌÈ· ηϋ ÙÈÌ‹, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·Î¤Ù· ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ì›· Ù˘ÚfiÈÙ· Î·È ¤Ó·˜ ¯˘Ìfi˜, fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 1,5 ¢ÚÒ, ‹ ¤Ó· ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Î·È ¤Ó·˜ ¯˘Ìfi˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ 1,20. “¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·Î¤Ù· ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ 1,5 ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ Ù˘ÚfiÈÙ· Î·È ÓÂÚfi, ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Î·È ¯˘Ìfi˜, Á¿Ï· Î·È ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Á‡Úˆ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹. ∫·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ 80% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∫Ú·Ù‹Û·Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ôχ ¯·ÌËÏ¿,

ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡” ›Â Ë Úfi‰ÚÔ˜. ΔÔ ÌfiÓÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ ηٿ 20%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ˆ˜ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÁÈ· οı ̷ıËÙ‹. ∏ Î. ∫·Ó·‚ÈÙÛ¿ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ „ËÊ›ÛÙËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·. “∞¢ı˘Óı‹Î·Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍ ıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î.Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·, ª·ÚÙ˙ÈÒη, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∏ Ì›ˆÛË ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ◊‰Ë ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ, ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë Ì›ˆÛË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ∫·Ó·‚ÈÙÛ¿ ʤÙÔ˜ Ô‡Ù ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó Ó¤· Û¯ÔÏÈο ΢ÏÈΛ·. “√È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÙÔ ·Ï‡ԢÓ, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î˘ÏÈΛÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ. °È· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÔfiÙ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆӔ.

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ

º˘ÙÂ‡Ô˘Ó ‰¤ÓÙÚ· Ì ϛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÂ˘Ì· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜. ∂›Û˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ì›· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” .

™Δ∏ ʇÙ¢ÛË ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ‰¤-

ÓÙÚˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¯ı˜ Î·È ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙ‹˜, ÒÛÙ ·fi Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Ï›·ÛÌ· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘, ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ‰‡Ô ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¶¿ÙÚ·, °È¿ÓÓË ∫·Ú·Ê¤ÚË Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î. ∞Ú¯ÔÓÙ›· ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. Ãı˜ ÏÔÈfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓÙÚÔʇÙ¢ÛË. “º˘Ù‡ÙËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· ‰¤Î· ‰¤Ó‰Ú· Ù· ÔÔ›· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹Û·ÌÂ, ·ÊÔ‡ Ì·˜ Ù· ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÂÓÒ ¿ÏÏ· Ù· ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏË ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ·fi ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 40 ‰¤Ó‰Ú·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¯ı˜ Î·È ¤Ó·˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙ‹˜. “ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· Û˘-

ª˘ıÔÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÙÏ·ÓÙ·˜

Û΢‹ ÎÔÌfiÛÙ Ë ÔÔ›·, fï˜ ›¯Â ·‰Ú·ÓÔÔÈËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ. ΔËÓ Î·ı·Ú›Û·ÌÂ, ‚ڋηÌ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ı· ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ οÔÈ· ˘ÏÈο ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·ÙÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ï›·ÛÌ· ÁÈ· Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Δ· ˘ÏÈο ı· Â›Ó·È Ê˘ÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ΢ڛˆ˜, fiˆ˜ ÊÏÔ‡‰Â˜ ·fi ÊÚÔ‡Ù·, Ï·¯·ÓÈο, ÙÛfiÊÏÈ· ·fi ·˘Á¿. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ʤÚÓÔ˘Ì ˘ÏÈο ˙ˆÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, fiˆ˜ ÎfiÎηϷ, ÎÚ¤·Ù·, ÁÈ·Ù› ı· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÔÓÙ›ÎÈ·” ›Â Ô Î. ∫·Ú·Ê¤Ú˘.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ¢‡Ô ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 130 ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, fiÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Ì›· ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, ∂ϤÓË ÃÚËÛÙ›‰Ë, ∞ı·Ó·Û›· ∫ÈÓ‰·Ï‹, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ë‚·ÏÈÒÙË. ∏ ÚÒÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· 130 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fi-

∂›Û˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÙÏ·ÓÙ·˜ ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ºÔ˘ÚÓ·Ú¿ÎÔ˘ Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËΠÙÔ 1992, Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™ÙÔÓ ¿ÙÏ·ÓÙ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰‡Ô ̤ÙÚˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È ÂÓfi˜ Ï¿ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ·ÏÔÁÈο ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙ‹ıËΠ۠ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¯Ú‹ÛË.

ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ› ÚÔ‚ÔÏ›˜ ∂›Û˘ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰ˆÚ¿ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÔ‚ÔϤˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ı· ÊÔÚÙ›˙ÂÈ Ë Ì·Ù·Ú›· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ʈÙÔ·ÈÛıËÙ‹Ú· ı· ·Ó¿‚ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

¶APA™KEYH 11 ª∞´√À 2012

™Ù· ›‰È· Â›‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞‡ÍËÛË ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π - Δ∂π

°

‡Úˆ ÛÙÔ 2% ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2012-2013, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 60 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÚÈÛÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 1.530 ¿ÙÔÌ·, fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 1.470. ™ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 1.215. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó 76.094, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 74.440.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È 25%, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÂÈÛ·ÎÙ¤ÔÈ ·Ó¿ ΔÌ‹Ì· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 80, μÈÔ¯ËÌ›·˜-μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ 80, °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 100, °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 70, Δ∂º∞∞ 120, π·ÙÚÈ΋˜ 65, πÛÙÔÚ›·˜ - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ - ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ 110, ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ 50, ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À - ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ 120, ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 70, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 85, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ 150, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ 135, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 100, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ 120, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 75. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Â‰ÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ηıfiÚÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ 329.

¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 76.094, ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞ÓÒٷٷ π‰Ú‡Ì·Ù· ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 20122013. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ‹Ù·Ó 74.440. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ -Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÙȘ ∞ÓÒٷ٘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜, Ù· Δ∂π, ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∞.™.¶∞π.Δ.∂.) Î·È ÙȘ ∞™Δ∂- ÎÚ›ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı›, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛı› Û ÂÚ›Ô‰Ô ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ∞∂π. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È, ÂÏ‹ÊıË Ì¤ÚÈÌÓ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ÚfiÛıÂÙ˜ ·Ó¿ÁΘ ·›ÚÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ

fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (ÔÏ˘ÙÂÎÓ›·˜, ÙÚÈÙÂÎÓ›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î.¿.). ∂›Û˘, ÚԂϤÂÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏËÚÔ‡Ó ‹ ÏËÚÔ‡Û·Ó Ù· Ó¤· ·˘Ù¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηٿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2011. °È· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ 3% ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Ì ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ 10% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: ∞) ™ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Î·È ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰. ¤ÙÔ˜ 2011-2012. μ) ™ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Î·È ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. °) ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ fiÔ˘ ·˘Ù¤˜ ˘‹Ú¯·Ó. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÙÌ‹Ì·Ù· Δ∂π. ™ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ: 1. °È· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. 2. °È· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜. 3. °È· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. 4. ∞ÓÒÙÂÚË ™¯ÔÏ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ƒfi‰Ô˘ (∞™Δ∂ƒ). 5. ∞ÓÒÙÂÚË ™¯ÔÏ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (∞™Δ∂∞¡). ∞fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 76.094 ı¤ÛÂˆÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È: 1) ¶ÔÛÔÛÙfi 90% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¶·-

ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÓÒÙ·ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Î·È ÔÛÔÛÙfi 69% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Δ∂π, Ù˘ ∞.™.¶∞π.Δ.∂. Î·È ÙˆÓ ∞ÓÒÙÂÚˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ∂¶∞§ (√ª∞¢∞ μ’) Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ §˘Î›ˆÓ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. °È· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔÛÙ¿ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó 87.491 ÂÚ›Ô˘ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 72.035 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ °∂§ Î·È ÙÔ˘˜ 375 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ∂¶∞§ (√ª∞¢∞ μ’) ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Î·È ÔÈ 15.081 ·fiÊÔÈÙÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. 2) ¶ÔÛÔÛÙfi 10% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÙˆÓ Δ∂π, ÙˆÓ ∞ÓÒÙ·ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ, Ù˘ ∞.™.¶∞π.Δ.∂. Î·È ÙˆÓ ∞ÓÒÙÂÚˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Û ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ‹ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ∂¶∞§ (√Ì¿‰· μ) Ù· ¤ÙË 2010 ‹ 2011. °È· ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔÛÙ¿ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 12.000 Ì 15.000 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. √

·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ. 3) ¶ÔÛÔÛÙfi 20% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Δ.∂.π., Ù˘ ∞.™.¶∞π.Δ.∂., ÙˆÓ ∞ÓÒÙÂÚˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ∂¶∞§ (√ª∞¢∞ ∞’) Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙȘ ∞ÓÒÙÂÚ˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∞ÛÙ˘Ê˘Ï¿ÎˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó 21.141 ÂÚ›Ô˘ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ∂¶∞§ (√Ì¿‰· ∞’). 4) ¶ÔÛÔÛÙfi 1% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Δ.∂.π., Ù˘ ∞™¶∞πΔ∂ Î·È ÙˆÓ ∞ÓÒÙÂÚˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§ (√ª∞¢∞ ∞’) Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. 5) ¶ÔÛÔÛÙfi 1% ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ ∂¶∞§ (√ª∞¢∞ μ’) Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢’ Δ¿Í˘ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∂ȉÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ: √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ı¤ÛÂˆÓ (ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·) ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 15,9% ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 10,8% ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ê¤ÙÔ˜.

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

∞fi ÙÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÔÈ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™À¡√§π∫∞ ÔÎÙÒ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Â¤ÏÂÍÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· “§ÔÓ‰›ÓÔ 2012” , ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ·˘Ù‹ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌˆÓ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘

¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶-¢∏.¶∂.£∂. Î. ¶. ª·‚›‰Ë Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. ¡.ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤ÁÈÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù·. §·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: °·ÏÔÁ·‡ÚÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °ÂÏ·ÁÒÙ˘ πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›Ï˘, ∫·ÚηÏÈ¿˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫ÔÓ‰Ú¿ÎË ∂˘‰ÔÍ›·, §¿Îη˜ ™‡ÚÔ˜, §ÂÏÔ‡‰Ë˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, ªÔ‡ÙÛÈÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ë √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 15 ª·˝Ô˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ΔÂÏÂÙ‹ ÀÔ‰Ô¯‹˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 4:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ (Ï·Ù›· Δ¿ÛÛÔ˘). √È μÔÏÈÒÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ȉ¤·˜, Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜, Ù˘ ÊÈÏ›·˜, Î·È Ù˘ ÂÈÚËÓÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ - Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ú¤Û‚ÂȘ Î·È ÊÔÚ›˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ȉÂÒÓ - ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·˘Ù‹ ÂÌÂÈÚ›·.

ΔÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ºˆ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ 4.21 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË ºÏfiÁ· ›ӷÈ: ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ™fiψÓÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ 4.39 Ì.Ì. ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ¿ÛÛÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ ‚ˆÌfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Û ÂȉÈ΋ Âͤ‰Ú·.

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ •∂∫π¡∞ ¿ÌÂÛ· Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “μÂÏÙ›ˆÛË ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘” , ηıÒ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “μ. ∫˘Ú›ÙÛ˘ Î·È ™π∞ ∂Δ∂” Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 88.400,00ú (ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÂϤÙ˘ 170.000ú) Î·È ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÌÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “LIFE” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÌfiÓˆÛË ‰ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 2Ô & 3Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ (Ù· ÔÔ›· Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ √ÁÏ) Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¡ËÈ·Îfi ™Ù·ıÌfi “¡ÂʤÏË” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °. ¢‹ÌÔ˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜. ∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· ı· Á›ÓÂÈ ·Ô͋ψÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ 2Ô˘ & 3Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ·Ô͋ψÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÌfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘, Ë ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ¿Óˆ ·fi ·˘Ù‹ ı· ÂÈÎÔÏÏËı› Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·). ∂›Û˘, ÛÙÔ ‰ÒÌ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ fiÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁ›· ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ó¤· ÌfiÓˆÛË ŸÏ· Ù· ·ÏÈ¿ Â͈ÙÂÚÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡ÓÙ·È Ì Ӥ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ™Ù· Â͈ÙÂÚÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰ÈÏÔ› ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈÎÔ› Î·È Ë¯ÔÌÔÓˆÙÈÎÔ›, ‰È·Ê·Ó›˜ ˘·ÏÔ›Ó·Î˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¿¯Ô˘˜ ¿¯Ô˘˜ 18 mm. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ÂÈʤÚÂÈ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏÈÛÎfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÔ̤ӈ˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÒÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 3 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘.

“ ÕÌÂÏÔ˜ Ë ÔÈÓÔÊfiÚÔ˜” Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 20.15, ·fi ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÛÙÔ Î‹Ô Ì ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜ ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ “¶·ÓÛ¤ÏÔÈÓÔ˜”. ™ÙËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹, ·fi ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÂ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ Ó¤Ô ¢. ™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ∫·Ù˯ˆÚ›ÙË ÁÈ·ÙÚfi Î. °ÂˆÚÁ·‰¿ÎË °ÈÒÚÁÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞η‰ËÌ›·, Û˘ÌÔÏ›ÙË ÁˆfiÓÔ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ‹ Î. πˆ¿ÓÓË ƒÔ‡ÌÔ, Ì ı¤Ì·: “ÕÌÂÏÔ˜ Ë ÔÈÓÔÊfiÚÔ˜: πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ - ™ÙÔȯ›· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ó¤Ô˘ ·ÌÂÏÒÓ·” . ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·Ê¿ÓÂȘ, Ô Î. ƒÔ‡ÌÔ˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ôڛ˜ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ∏ ÚÔۤϢÛË ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ÂχıÂÚË.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

ÕÓÂÚÁÔ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜

Õ ● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. ª·Û‰¿Ó˘ (‰ÂÍÈ¿), Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ∂¶∞™ Î. ∫ÔÏÔ‚fi˜ (ÛÙË Ì¤ÛË) Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿)

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

¡· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ∂¶∞™ ª·ıËÙ›·˜ μfiÏÔ˘ ¡∂∂™ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, Ù¯ÓÈÎfi˜ ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ, ÂȉÈÎfi˜ ‰·ÛÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂¶∞™ ª·ıËÙ›·˜ μfiÏÔ˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ™¯ÔϤ˜. ΔȘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.Î. ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘ Î·È ∂˘Û. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ∂¶∞™ ª·ıËÙ›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡·ÔϤˆÓ ∫ÔÏÔ‚fi˜, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ª·ıËÙ›·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂¶∞™ ª·ıËÙ›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013. ΔfiÛÔ Ô Î. ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘ fiÛÔ Î·È Ô Î. ∂˘Û. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ª·ıËÙ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ӤԢ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ó· Â›Ó·È ·ÚˆÁfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, ‰È‡ڢÓÛ˘ Ì ÂÈϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ª·ıËÙ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ ÙÚÔʛ̈Ó, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÍÔ‰È΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ıˆÚ› fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂¶∞™ ª·ıËÙ›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÒÓ, Ù¯ÓÈÎfi˜ ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ, ÂȉÈÎfi˜ ‰·ÛÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Û˘ÓÔ‰fi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡, ÂıÓÈÎÒÓ ‰Ú˘ÌÒÓ Î·È ‚ÈÔÙfiˆÓ, Ù¯ÓÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ, Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛȉËÚÔηٷÛ΢ÒÓ - ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙÒÓ - Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙÒÓ-ÂÓ·ÂÚ›Ù˜, ÙÔÚÓÂ˘Ù¤˜-ÊÚÂ˙Ô‰fiÚÔÈ, ‚ÔËıfi˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ‚ÔËıfi˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ‚ÔËıfi˜ ·ÚÙÔÔÈÔ‡ - ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙË, ‚ÔËıfi˜ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, Ù¯ӛÙ˘ ¤ÙÚ·˜ Î·È Ù¯ӛÙ˘ ͢ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋˜.

ÓÂÚÁÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Á‡Úˆ ÛÙ· 500-600 ¢ÚÒ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ¡Ù·ÁÈ¿ÓÓ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §·˝ÙÛ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ËÌÂÚ›‰· ›¯Â ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ›Û˘. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ 23-28 ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 50%. ŒÓ·˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÏÔÁÈÛÙÈο, Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. 줂·È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ¶ÔÏÏÔ› ηٷʇ-

ÁÔ˘Ó ÛÙË Ï‡ÛË Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜, Á‡Úˆ ÛÙ· 500-600 ¢ÚÒ” . ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Ô ÊÔÈÙËÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Î·È Û ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. √ Î. ¡Ù·ÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο ˆ˜ “ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛ-

Û·Ï›·˜ ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 5.000. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Úfi‚ÏËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˘‹Ú¯Â ·ÔÚÚfiÊËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∞ÏÏ¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÚԂϤÔÓÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·, ηıÒ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

∂›Û˘ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ËÁ‹ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ, ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÔÈ Ó¤ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 500. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ 50% Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ.

√ Î. ¡Ù·ÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó Î·È Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó, › fiÙÈ “ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÊfi‰È· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜. ∞ÏÏ¿, fiÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙ› Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û·Ó ÎfiÛÌÔ, ÙÒÚ· Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂™¶∞, ÒÛÙ ·ÓÙ› Ó· ÂȉÔÙԇ̠ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ó· ÂȉÔÙԇ̠ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·” . ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈÛıfi Á‡Úˆ ÛÙ· 500600 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Δ·Ì›Ԣ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ.

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜

√∂μ∂ª: Œ¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË Û‡Û΄˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘, ˙ËÙ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË Û fiϘ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª). ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ “··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·‰ÂÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÈÛÙfi, ‰È·Ï·ÏÒÓÙ·˜ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٿ ÙÔ˘˜. ∂‡ÏÔÁÔ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·Ù‡ÛηÏÔ ÙÔ˘ ÏԢΤÙÔ˘, Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηٷÁÁÂÏı› ·˘Ù‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÓÔÌ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÂÌ¿˜ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ Î·È Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ . ∏ √∂μ∂ª ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “◊ fiÏÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ‹ fiÏÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ. ™·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, fiÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ ÚfiÎÏËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ô

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi˜, Ì ÚfiÛÙÈÌ·, Ì ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜, ·‡ÍËÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢∂∫√, ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘ Î·È Û˘Ó¯›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ú·‚¿ÛˆÓ. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·ÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ‚¤‚·ÈÔ, fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎfi ÏԢΤÙÔ Î·È ı· ˘ÔıË·ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÓfiÌÈÌË Âȯ›ÚËÛË, Ô˘ ··Û¯ÔÏ› Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÌÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ó· Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ̤ÙÚ· Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿˜ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Î·È Ó· Â›Ó·È ÛÙË̤Ó˜ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” . ∏ √∂μ∂ª ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÛÙ·ı› ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ï·›Ï·· ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘. °È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Î·ÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ·Û‡‰ÔÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. °È· Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ·Û›‰· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È, ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÈÌË ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙfiÛÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È ŒÏÏËÓ˜ Ï·Ófi‰ÈÔÈ Á˘ÚÔÏfiÁÔÈ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ÌÈ· ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· Ì ÌÈÎÚ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ Û ٤ÙÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Ì ˘ÁÈ›˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘. ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ Î·È Ê›Ï˜, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Ë ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ˘ÂÚÎÔÚÂṲ̂ÓË Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ì·˜ ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ ÂÏÏԯ‡ÂÈ, ÒÛÙ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡. ŸÛÔ ÔÈ ºÔÚ›˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ̤ÙÚ· ÙfiÛÔ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ fiÛÔ Î·È ÂϤÁ¯ˆÓ, ı· ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ˘ÁÈ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ·’ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, Ì ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, Ì ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· Ó¤· ÂÈÛÚÔ‹ ÂÛfi‰ˆÓ, Ì ¤Ó· ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ, Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ˘ÂÚ¯ÚÂÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈ-

¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ˘ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ, Ì ÌÈÎÚ‹ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ·Ó·˙‹ÙËÛË Ú¢ÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ÂÏÏԯ‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ªª∂, Â›Ó·È Ô ·Ê·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Î·È Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ “Δ∂πƒ∂™π∞ ∞.∂.” Â›Ó·È Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ” . ∫·È ηٷϋÁÂÈ Ë √∂μ∂ª: “°È· ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÁÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∑ËÙԇ̠ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓ‰Âϯ‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∑ËÙԇ̠ӷ ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â¿Ó ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ Ù· Û˘Óԉ‡ԢÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ıÒ·˜ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿Ì ÛÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÎÔÈÓÔڷ͛˜, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÔÌ›ÏÔ˘˜, ›‰Ú˘ÛË ∂Ù·ÈÚ›·˜ §·˚΋˜ μ¿Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡”.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

°È· Î¿Ï˘„Ë ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶ÚÔ˜ ηٷÛ΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ “•ËÚÈ¿” ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ “•ËÚÈ¿” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 3,8 ÂÎ. ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ı· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÙȘ ˘‰Ú¢ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 16.641.176 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ı· Î·Ï˘ÊÙ› ηٿ 95% ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÏÂÍ. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” Î·È 5% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ·ÔÚÚÔÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË 6.400 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂÏÏÔÓÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁˆÓ ˘‰ÚÔÏË„›·˜ Â› ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿, ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡ ‰ÈÒÚ˘Á·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ̤¯ÚÈ ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, Ì‹ÎÔ˘˜ 1.720 ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ Û΢ÚÔ‰¤ÙËÛ˘ Ô‰Ô‡ ȉ›Ô˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È Ï¿ÙÔ˘˜ 5 ̤ÙÚˆÓ, Â͈ÔÙ¿ÌÈ·˜ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÌÈÎÙÔ‡ fiÁÎÔ˘ 3.824.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ˘‰·ÙfiÚÂÌ· “∫Ú·ÓfiÚÂÌ·” Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ·˘Ù‹˜ ¤ÚÁˆÓ Î·È ·ÁˆÁÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡, Ì‹ÎÔ˘˜ 4.875 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙÔ ‰›Ô ¿Ú‰Â˘Û˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘.

∫‡ÚÈ· Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ΔÔ 1Ô ˘Ô¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ˘‰ÚÔÏË„›·˜ Â› Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿ ‡„Ô˘˜ 3 ̤ÙÚˆÓ Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ 100 ̤ÙÚˆÓ, ÚÔÛ·ÁˆÁfi ‰ÈÒÚ˘Á· (·ÓÔÈÎÙ‹, ÙÚ·Â˙ÔÂȉԇ˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓË ·fi Û΢Úfi‰ÂÌ· Ì‹ÎÔ˘˜ 1.720 ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘, Â͈ÔÙ¿ÌÈ· ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (ηٷÛ΢‹ ·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜ ̤ÁÈÛÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ 15 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÂÎÛηʋ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ· Ê˘ÛÈο Ú·Ó‹). ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ·ÓÒÙ·ÙË

ÛÙ¿ıÌË ‡‰·ÙÔ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È Ù· 177 ̤ÙÚ·, Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ù· 164 ̤ÙÚ·, Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Â›Ó·È 3.824.0000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÓÂÙ·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 550 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‡‰·ÙÔ˜ ÛÙË ÛÙ¿ıÌË ÛÙ¤„˘ ÙÔ˘ ˘ÂÚ¯ÂÈÏÈÛÙ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 365 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË 2Ô˘ ˘Ô¤ÚÁÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 4.595 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙËÓ ÚÔ˜ ¿Ú‰Â˘ÛË ÂÚÈÔ¯‹ (¤ˆ˜ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi fiÚÈÔ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘), ηıÒ˜ Î·È ·ÁˆÁfi˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 280 ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÎfiÌ‚Ô ¤ˆ˜ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›-

ËÛË ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡- ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 4.590.823 ¢ÚÒ. ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂȂϤÔ˘Û· Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜, ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ˘‰Ú¢ÙÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ 1995 Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Û ÌÈ· ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÏÂÍ. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó, Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ· Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ ·fiÏ˘Ù· ÒÚÈÌÔ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì›· ÛÔ˘‰·›· ·ÏÏ¿ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÂͤÏÈÍË Û ̛· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿-

ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. Ÿˆ˜ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔ˜ ¿Ú‰Â˘ÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ¤Ú·Û ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙ¿‰È· ÒÛÔ˘ ÙÂÏÈο Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÂÊfiÛÔÓ Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰È¢ıÂÙ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÂÔÓ·˙fiÓÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÎÛηÊÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ÙÔÓ›Ûˆ, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿, ·ԉ›ͷÌ ˆ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÒÚÈ̘ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ÌÂϤÙ˜, ÙfiÙ ٷ ¤ÚÁ· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ·. £¤Ïˆ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ ˆ˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, Û ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”.

∑ËÌÈ¿ ÛÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·fi ¯ÚÒÌ·Ù· “∞ΔÀÃ∏ª∞Δ∞” Ô˘ ı· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚԤ΢„·Ó ·fi ÂÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 6˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÈηÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ “F.A.C.E. Fine Arts Contemporary Exhibitions”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú¿ÛË ÙÔ SQUART ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ™Â ÌÈ· ηٷÛ΢‹ ÙÔ›¯Ô˘ ·fi ÎÔÌÌ¿ÙÈ· MDF, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 30ÂÎÃ30 ÂÎ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 25 ̤ÙÚˆÓ, ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÈӤϷ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ·Á·Ë̤Ó˜ ÁˆÓȤ˜ Î·È Û‡Ì‚ÔÏ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÚԤ΢„·Ó “·˘ıfiÚÌËÙ·” Î·È “Û˘ÏÏÔÁÈο” ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·, Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ÌÔÁȤ˜ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ÔÈ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Á¤ÌÈÛ ·fi ¯ÚÒÌ·Ù·. ∏ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÍÂÂÚÓ¿ Ù· 4.000 ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ ı· ··ÈÙËı› ·ÌÌÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Ë Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ··ÈÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜.

∂›ÛÎÂ„Ë πÁÓ·Ù›Ô˘ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Δ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ηÙfiÈÓ ÚÔÛÎÏ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿ÎË Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ÚÔÛÊÒÓËÛÂ Ô Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔÛˆÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘, ÂÂÙ‡¯ıË Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÒÛÙÂ Ë ΔÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˘‡ı˘ÓÔÈ Û οı ۯÔÏ›Ô. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÈÛΤ„ˆ˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ∂ÎÎÏËÛ›·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙË ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·‚Ϥ„ÂÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙÔ˜ Î·È ıÚËÛ·̷ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ: “™ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏԇ̠‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚԇ̠ηӤӷӔ.


M·ÁÓËÛ›· 20

¶APA™KEYH 11 M∞´√À 2012

ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∫ÔÌÌ·ÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË μ¿Û˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ÓËÛ›

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·Ù·¿ÙËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¢‹ÌÔ˜: À¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·¿ÙËÛË, ¤¯ÂÈ ÂÈÏËÊı› Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·

Δ

ËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ˘ μÚˆÌfiÏÈÌÓÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∫ÔÌÌ·ÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË μ¿Û˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÌÔÚÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ù·¿ÙËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÏËÊı› Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

“∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫ÔÌÌ·ÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μ¿Û˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂, “Î·È Û οı Â›ÛËÌÔ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÎÚ·ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ “ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜” , ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù·¿ÙËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ˘ μÚˆÌfiÏÈÌÓÔ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∏ ÚfiıÂÛË Ó· ˘ÔÙÈÌËı›, Ó· ˘ÔÓÔÌ¢Ù› Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈËı› Î·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜, ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓfiÏ¢ÚË ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ·ÔʇÁÂÙ·È Ó· ηÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ, Î·È ›Ûˆ˜ ÈÛÙÔÚÈο ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ÙÔ fiÓÔÌ· “∞ÚÁ˘ÚfiÏÈÌÓÔ˜” , Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰È‹ÁËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘. ŒÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ë Î·Ù·¿ÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˘, ÚÒËÓ ‰Ë-

● ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘, ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ μÚˆÌfiÏÈÌÓÔ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘

Ì¿Ú¯Ô˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. Œ¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ë ·Ó¿ÁÎË ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÛÈÒ-

ËÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ηٷ¿ÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÚ·ÙÈο ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ‹Úı·Ó Ó· “ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘ ηٷ¿ÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜, ·ÊÔ‡ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì „¢‰Â›˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ¤ÁÈÓ ηÙÔÚıˆÙfi Ó· ·ÔÊ·Óı› ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ fiÙÈ Ë Ù¿¯· Ë Ï›ÌÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤-

¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ ·ÏÈ›·. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÂΛ ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÏÈ›·, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ·Û˘Ï›· ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌÔ‡, ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·˘Ù‹˜, Ì ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ô¯¤Ù¢ÛË Ï˘Ì¿ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ·fi ÙÔ 1980, Ì ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Û fiÏÔ˘˜ ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, Ô˘ ηٷ¿ÙËÛ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·˘Ù‹ ÁË, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, ÒÛÙ ӷ “ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È” Ë ¤ÓÔ¯Ë “·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·” ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ, ηٿ ÚÒÙÔ ‰Â ÏfiÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. Ÿˆ˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË Î¿ÔÈˆÓ ÔÌfiÏÔÁˆÓ “ۈ̷Ù›ˆÓ” , Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËı› ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜, fiÙ·Ó Î·È ·˘Ù¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ Ù˘ “ȉȈÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜” . ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› ¿ÌÂÛ· ÙÚfiÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜

·˘Ù‹˜ Ù˘ Á˘ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ù˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔ Ï·fi, Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·¤ÙÚ„·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÏÔ‹, ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ı¤ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ ÎÏÔ‹˜ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÛÎÈ·ı›ÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËı› ¿ÌÂÛ·. ∫¿Ùˆ Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙË ÁË Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù·¿ÙËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÏËÊı› Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “fiÙÈ fiÌÔÚÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ù·¿ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ˘ μÚˆÌfiÏÈÌÓÔ˘. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ÚËÙ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÓ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ. ∂ÈÏ‹ÊıËΠ‹‰Ë ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÙÔ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ” ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜

μ. ™ÔÚ¿‰Â˜: ∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· Ù· §ÈÌÂÓÈο Δ·Ì›· ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ͤÛ·Û ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ¶. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ï˘Û˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ô-

ÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ¶. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿Î˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ηٷÓÔÒ fiÙÈ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤¯ÂÙ οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ οÔÈ· ·‰È¤ÍÔ‰·, Ë ÔÏÈÙÈ΋

·Ú¤Ó· fï˜ ÁÈ· Ó· Ù· χÛÂÙÂ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ Î·È fi¯È ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∞ӷʤڈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ú‡ıÌÈÛË: ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3, Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· §ÈÌÂÓÈο Δ·Ì›·, ÙfiÙÂ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞˘Ù¿ ϤÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜, ·˘Ù¿ ÌÔ˘ ›·Ó Î·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ¿Ú· ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ¢ÈÂΉÈΛ٠ӷ ¤¯ÂÙ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ·ÊÔ‡ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ Ó¤ˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ¿Ú· ¤ÍÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙÚÈÒÓ ÂÌÌ›ÛıˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ·˘Ù¿ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÙÒÚ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ¤Ó·Ó ¿ÌÈÛıÔ Úfi‰ÚÔ. ∏ıÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ù· ˙Ëٿ٠fiÏ· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ “Ó· ÚËÌ¿ÍÔ˘Ó” . ∏ ¶ÔÏÈÙ›· fiˆ˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, ¤‰ˆÛ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Î·È Î·Ï¿ ¤Î·ÓÂ, ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ Ó· ̤ÓÔ˘Ó Ôχ ›Ûˆ. ∂·Ó¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û·˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛˆ Ì ¤ÎÏËÍË fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤¯ˆ ÙfiÛË ÂÍÔ˘Û›· ÒÛÙ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ “Ó· ¯·ÓÙ·ÎÒ-

ÛÔ˘Ó” ‹ Ó· “ÓÂÎÚÒÛÔ˘Ó” Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ıˆÚÒ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ, ÂÈϤÔÓ 100.000,00 ú ÂÚ›Ô˘, ·ÏÒ˜ ı· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È ı· “¯·ÓÙ·ÎÒÛÂÈ Î·È ÓÂÎÚÒÛÂÈ” Ù· ÙÚ›· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ΢ڛˆ˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ Ì ٷ Ï›Á· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ı· ηχÙÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. ΔÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ Â›‰· Ó· ‰ÈÂΉÈΛ٠ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÈ̤ӷ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ η̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÂÂȉ‹ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ÓÔÌÈο ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ‰¤ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛοÊÔ˜, Ô‡Ù ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ψ٤˜ Âͤ‰Ú˜, ˙‹ÙËÛ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·-

Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ‰¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· Ù· ÛοÊË, Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈ̘ ÔÈ ψ٤˜ Âͤ‰Ú˜ Î·È ÓfiÌÈÌ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô. ∞˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‹Ù·Ó ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È fi¯È ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿Î˘.

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ “ŒÚÂ ӷ ›¯·Ù ÚԂ› ÛÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ “Î·È ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· §ÈÌÂÓÈο Δ·Ì›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. Œ¯ÂÙ ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ ÁÈ·Ù› ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÙ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∂›ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ˘fiÏÔÁÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Â¿Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ë

ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ‰È·Ù·ÛÛfiÌÂÓ· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜. ∂›Û˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Ôχ ηϿ fiÙÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È “Ó¤ÎÚˆÛ·Ó” ÙfiÛÔ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÏÈ̤ӷ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - Ì·Ú›Ó·, Ù· 2/3 ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ë Û·ıÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡ ÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎÂ, fiˆ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ÙÔ˘ ∞ÁÓÒÓÙ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ ÂÚ› ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ¿Î·ÈÚË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·, ‰ÈfiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â’ ·˘ÙÒÓ Â›ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı›ÙÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙÂ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ Ï˘ËÚfi Î·È ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Û¯ÂÙÔ. ∂¿Ó ›ÛÙ ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜ Î·È Ú¿ÙÙÂÙ ¤¯ÔÓÙ·˜ “ÛËÌ·›·” ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ·˘ÙÒÓ, ÔÊ›ÏÂÙ ÙÒÚ· ÏÔÈfiÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ӷ Û˘ÛÙ·ı› Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÂÛ¿˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 21

¶APA™KEYH 11 M∞´√À 2012

∞Èٛ˜ Ë Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘

∂ÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡

§

ÈÁfiÙÂÚ· ηٿ 20%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È Ù· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ Ô˘ Û¿ÚıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Èٛ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÒÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ‹ÚÈ·. ∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÛÈÙËÚ¿ Î·È ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡, ηıÒ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û·Úı› 20% ÏÈÁfiÙÂÚ·, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÛÔÚ¿˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· Î·È Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÛfiÚÔÈ, Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ÙÔ˘˜ Ô¯‹Ì·Ù·. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏ-

● §ÈÁfiÙÂÚ· ηٿ 20% Â›Ó·È Ù· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ Ô˘ Û¿ÚıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜

ıÔ˘Ó ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ ·fi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î¤Ú‰Ô˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘, fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÒÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ‹ÚÈ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ 2010 Ë ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 0,78 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÛËÌ›ˆÛ οıÂÙË ÙÒÛË ÛÙÔ 0,48 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ fiÛÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË ÛÔÚ¿ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ Â˘ÂÏÈ-

ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,80 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ê¤ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘. “º¤ÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘ “Û¿ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ

ª·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 31Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙË “£” Δπ™ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜”

ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂’ Î·È ™Δ’ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ 31Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÏÊÔ‡Ù˙Ô Î·È ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª·Ú›· μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ª·Ú›· ÷¯ÔÔ‡ÏÔ˘.

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ “£” , ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤Î‰ÔÛ‹˜ Ù˘. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ʇÏÏÔ.

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

6970460214

Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ 20% ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ. ¢ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ ϤÔÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ηٷÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË Î·È Ë ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 0,48 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙÔ 0,78 Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2010. ∞˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ, ÙˆÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ, Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘. ¶Ò˜ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜; ∞Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ‹ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ó· ϤÌ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. º¤ÙÔ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ¿ÂÈ Ôχ ηϿ ÁÈ· ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ Ë ÙÈÌ‹ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÙÔ 0,80. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ï‹ÚË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. “√È ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘ “ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Û ¿ÏϘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÛÈÙËÚ¿ Î·È ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÔʤÚÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fï˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi ÎÔÛÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÂÊfi‰È·. ∂›Ó·È, Û˘ÓÂÒ˜, Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÛÈÙËÚÒÓ Î·È Î·Ï·ÌÔÎÈÔ‡. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ÂÎÙÈÌÒ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ. ™¿ÚıËÎ·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÛÔ‰ÂÈ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÛfiÙËÙ·˜. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ ¿Ó fiÏ· ηϿ Î·È Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 0,80. ∞Ó ¿ÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ı· ηٷÛÙ› ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘.

£· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ√ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 19 Î·È 20 ª·˝Ô˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Ôϛ٘, Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∞ÁÚÈ¿˜, ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫·Ù˯ËÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, Ë ∞η‰ËÌ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘, Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ “∞£§√™” , ÔÈ ¡·˘ÙÔÚfiÛÎÔÔÈ ∞ÁÚÈ¿˜, ‰›ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” , ¯¤ÚÈ - ¯¤ÚÈ Û fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·fi ·Ϥ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ˆ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÂÎΛÓËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (›Ûˆ ·fi ÙÔ ∏ÚÒˆÓ). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6977706219.

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞πª√¢√™π∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜-™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 11-5-2012 ·fi 9:00 ¤ˆ˜ 12:30. ∏ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 111, §¿ÚÈÛ·. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2413503590, 2413503568.

∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÚÔÍÂÓ›Ԣ ÛÙË §¿ÚÈÛ· √ ∂ÏÏËÓÔ-∞ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˜ & ∫·Ó·‰ÈÎfi˜

™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÛοÏÂÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÚÔÍÂÓ›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÍÂÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ Î.Ù.Ï. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Grand, ¶Ï. Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 11 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 - 13.00 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë ÛÙÔ ÎÈÓ. 6945212446.


¶§∂´ √º

¡›Î˜ ÁÈ· ¶∞√∫ Î·È ∞∂∫ Â› ¶AO Î·È AÙÚÔÌ‹ÙÔ˘

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

ÛÂÏ. 24

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

™ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ı· ·Ú·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¶∞∂ ÛÂÏ. 23

∏ ¶ƒ√™√Ã∏ √§ø¡ ™Δƒ∂º∂Δ∞π ™Δ√ ∫Àƒπ∞∫∞Δπ∫√ ¡Δ∂ƒª¶π ∫√ƒÀº∏™ ª∂ Δ√¡ ∂£¡π∫√ °∞∑øƒ√À

Δ¤ÏÔ˜ Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÛÙË ¡›ÎË °√À√ƒ§¡Δ §π°∫

¶ÚÂÌȤڷ Ì ӛÎË ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ fiÏÔ, 7-4 ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÛÂÏ. 25

¶√§√

™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô √.À.∫.μ. ÛÂÏ. 26

ª

ÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌfiÓË ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ·ÓËÁ‡ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , fiÔ˘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ӛΘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ‰›Î·È· ÛÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÛÎÔÚ 2-0, ÂÓÒ ·Ó ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÚÌ·Ù·. 줂·È·, Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È ˆ˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎ·Ó ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¤Ó· fiÓÙÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ “¶fiÓÙÈÔ˘˜” , οÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ·’ ¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ› Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÙÔÓ ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÛÙË ¡›ÎË ¤Ï·‚·Ó ÚfiˆÚÔ Ù¤ÏÔ˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó Î·È Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ˙‹ÙËÛ ·fi fiÏÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó Ù· ...Ì˘·Ï¿ ÙÔ˘˜ ·¤Ú·, ·ÊÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙÔ Î·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È ‰ÈÏfi. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÌÈ· Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. º˘ÛÈο, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ “fiÏÔ” Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘”

, ÙˆÓ Blue Angels Î·È Ù˘ £‡Ú·˜ 3-Volos Club ¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·fi ÙÔÓ Î. ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Í·Ó¿ ÛÙȘ ...Â¿ÏÍÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ 20 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ô˘ ı· ηٷÚÙÈÛÙ›. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂¿Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÙfiÙ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÔÈ 20 Ù˘¯ÂÚÔ› ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ¤Ó· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ̛· ÚÔfiÓËÛË ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë. ŸÛÔÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÈÔ ¯·Ï·Úfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠ¿‰Èη ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, ÂÓÒ ÂÙ¿ οÚÙ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó.

√ ª·ÎÚ˘fi‰Ë˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ √ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª·ÎÚ˘fi‰Ë˜ Ù˘ ∂¶™ ∞¯·˝·˜ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∫∂¢/∂¶√ Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¡›ÎË Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ª‹ÙÚ˘ Ù˘ ∂¶™ §·ÎˆÓ›·˜ Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ™·Ófi˜ Ù˘ ∂¶™ ∞¯·˝·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ºÒÙ˘ ·fi ÙËÓ ∂‡-

‚ÔÈ·, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ΔÛÈ·ÎÌ¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¡›Î˘ ÙÔÓ Ó¤Ô È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ¶∞∂ Î. ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ: “√ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¡›Î˘ ÙÔÓ Î. ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ¢¯fiÌÂÓÔÈ ÔÏfi„˘¯· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜. ∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ¶∞∂” .

∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ¶∞∂ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ∫ÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó ¶∞∂ Î·È ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Â˘¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÒÚ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ ¡›ÎË-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì¤ÛÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ì ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: √ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” Î·È Ë ¶∞∂ Ó›ÎË μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ∫·Ùۛη Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÒÚ·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÙË ∫˘Úȷ΋ 13/05/2012. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó Ù·¯‡Ù·Ù· Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÒÓ (Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ÙÚfiÔ” .


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

23

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞ Δ∏™ ¶∞∂ £∞ ¶∞ƒ∞™Δ∂π ™∏ª∂ƒ∞ ™Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ Δ∏™ √ª√™¶√¡¢π∞™

TV

∂ÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂¶√ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ™

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 18.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-Δ™™∫∞ -∑(∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜) 21.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜) NOVASPORTS 1 18.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-Δ™™∫∞ -∑(∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜) 21.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜) √Δ∂ SPORT 1 21.30 °È·Ó ƒ¤ÁÎÂÓÛÌÚÔ˘Î-∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë -∑- (ª·Ú¿˙ μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 2 21.45 ª¿ÚÈ-ªÚ¤ÛÈ· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜)

ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙ› ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, fiÔ˘ Î·È ı· Û˘˙ËÙËı› - ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ - ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞fi ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ∂¶√ ı· Ê·Ó› ηٿ fiÛÔ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÂÈı˘Ì› Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ̤ۈ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· (ÂÏ›˙Ô˘Ì ÚÔÛˆÚÈÓ¿) ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË - Î·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ¶∞∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ·fi ÙËÓ ∂¶√ Î·È ı· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜. ¶·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∫·‚¿Ï·, Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Î. °ÈÒÚÁÔ ΔÛÔÎÙÔ˘Ú›‰Ë Î·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶∞∂. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ηÙfiÈÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ∂¶√, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ·ÎÚfi·ÛË ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∫È ·˘Ùfi, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ʷΤÏÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘ Î·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ı· Â›Ó·È ‰ÈÂ-

∂¶™£

ºÈ¤ÛÙ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô

Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, fi¯È ÌfiÓÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √È ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ ı· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂¶√ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· - Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ - fiˆ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó - ÂÓ Ì¤ÚÂÈ - ÛÙȘ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011 ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. μ¿ÛÂȘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ı· ¤ÚÂ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ̤ۈ Ù˘ ∂∂∞, Ì ÙËÓ ∂¶√ Ó· ÌËÓ ·ÓÙȉڿ Î·È Ó· ÌËÓ ÙËÚ› ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ Ó¤Ô˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘-

Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂¶√ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Î·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ Ë ∂∂∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÎÚ›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ¶∞∂. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ë ∂¶√ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ∂¶√, Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‹‰Ë Ë ∂∂∞ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂¶√ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ∂∂∞ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 15

ª·˝Ô˘. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¿ÓÙˆ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ª¿ÈÔ, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ù· fiÛ· ‰ÂÛ̇ÙËΠ(ÚÔÂÎÏÔÁÈο) Ë °°∞ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï·. ΔÔ fiÙ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂∂∞ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ (ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜) ÂÓ Û˘Ó¯›· Ë ∂¶√ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ÓÔÌÈ΋ ÊfiÚÌÔ˘Ï· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ∂¶√ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·fi 16 Û 18, ηÙfiÈÓ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ı· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ §›Áη˜, ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÈÛ¯‡ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 201213.

■ √ ™∞√À¢∞ƒ∞μ∞™ À¶√™Δ∏ƒπ•∂ √Δπ ™∫√¶∂À∂π ¡∞ μ∞§∂π 70 ∂∫∞Δ. ∂Àƒø ™Δ√¡ ¶∞√ ™∂ ¢À√ Ã√¡π∞

¶·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ºÂ˚˙¿Ï Ô Δۿη˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Û˘ÌÔÚ¢Ù› Ì·˙› ÙÔ˘.

ÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÂÈÛԉȷ΋ ·Ú¯‹ Î·È Â›ıÂÛË ÌÂ... ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ºÂÈ˙¿Ï ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

ª

Δ˙›ÁÎÂÚ: √ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ

™’ ·˘Ù‹ Ô ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ - Ì¿ÏÈÛÙ· - ·fi ÙȘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ... ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ºÂ˚˙¿Ï ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÚÔÛ‡ÌʈÓÔ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ¿ÏÏ·Í ÛÙ¿ÛË ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ Ë Î›ÓËÛË ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ¿ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡.

ΔÔ... Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô ¤Ù·ÍÂ Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ºÂÈ˙¿Ï Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜. ¢È·„‡‰Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Δ˙›ÁÎÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÙˆÓ 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô Δۿη˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÙÂı› ·fi ÙÔÓ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¯·ÚÙ› Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶∞∂. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Δ˙›ÁÎÂÚ Ï¤Ó fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË Û·ÊÒ˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡.

√ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 70 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ

ÌÔÚ› Ó· “·ÓȯÓ¢Ù›” ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Ú›ÁÎÈ·˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜ ηÈ

∞Àƒπ√ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. Î·È Ê˘ÛÈο ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÛÙ· ÔÔ›· ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, ·ÊÔ‡ ı· οÓÂÈ ÙË ÊȤÛÙ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ ¤ÂÈÙ· ·fi 31 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢/∂¶™£ Î. ™‡ÚÔ˜ ∫·ÓÔ‡Ï˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. μ. ÷ڂ¿Ï·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›ÙË Î·È μ. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›ÙË. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ηÏ› fiÏÔ ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 20 ª·˝Ô˘.

™ÙȘ 28 ª·˝Ô˘ Ë °.™. Ù˘ ∂¶™£ Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ (2013). ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ (ƒÔ˙Ô‡ 17-∂ÚÌÔ‡ ) ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ∏ ÂÎÚÔÛÒËÛË Î¿ı ۈ̷Ù›Ԣ ı· Á›ÓÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ª·˝Ô˘.

∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 14/5 Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, 2. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-12, 3. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

√ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ª∂ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô 6Ô˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÙˆÓ 64 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙȘ 13 ª·˝Ô˘ 2012. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È 70 ·ıÏËÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì “ÌÂÁ¿Ï˜” ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ◊‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ “ÕıÏÔ˜” , Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ∫ÒÛÙ· ΔÛ·ÓÙfi, ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ ƒ¿ÈÔ Î·È ¡›ÎÔ ª·ÁÁ›ÙÛË. √ ‚·Ú‡˜ Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚·ÚȤ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, ¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿ ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ‰¿ÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ¯ÈfiÓÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ™¯ÈÓÙ˙Ô˘Ú¿‚ÏÈ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ (¤Ú˘ÛÈ ˘‹Ú¯·Ó ‚ÔËıËÙÈο Û¯ÔÈÓÈ¿, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜) ÛÙÔ 33Ô ¯ÏÌ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ °ÔÏÁÔı¿˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∞ÁÚÈfiϢΘ ÛÙÔ 36Ô ¯ÏÌ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿‚·ÛË ÛÙÔ ∞˚‰ÔÓ¿ÎÈ (∞fi ÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ËϤ·˜” ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ “¶·Ófi˜” Î·È ÙÔ “™·Ó·ÙfiÚÈÔ” . √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ı· Â›Ó·È ÛÙ· ÿÓÈ· Î·È ¿ÏÈ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ã¿ÓÈ ÙÔ˘ “∑‹ÛË” Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÂÚÈÎÒ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘. ∂›Û˘, Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ¤¯ÂÈ Û ÌÂÚÈο ÛËÌ›· ·fi Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ ·ÚÎÂÙfi ¯ÈfiÓÈ. Δ¤ÏÔ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÈÛıËÙ¿ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ˜, ÈÔ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi˜ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿. °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¢∂√¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ 1Ô Û‡ÛÙËÌ· ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔÓ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ “¶∞¡” , ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ 100 Î·È ϤÔÓ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÔ‰Ô›, fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›· 13 ª·˝Ô˘ ÛÙ· ÿÓÈ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Ú¿ÏÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Ì ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ (·ıÏËÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÔ‰Ô›) Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ¤ÁηÈÚ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 12/5 12.00-19.00: ¶·Ú·Ï·‚‹ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜. 20.00-20.30: ∫·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ·ıÏËÙÒÓ Î·È Ù¯ÓÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ 20.30-21.30: Pasta Party (¢Â›ÓÔ Ì ˙˘Ì·ÚÈο) Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜. ∫˘Úȷ΋ 13/5 06.00: ∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ 13.00: ΔÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ 17.00: ∞ÔÓÔ̤˜ ÙˆÓ Â¿ıÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ 20.00: ΔÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ 20.30: §‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘

¡π∫∏™∂ 1-0 Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ ∫∞π ∞¡∂μ∏∫∂ ¶ƒøΔ√™ ™Δ∏ μ∞£ª√§√°π∞ Δø¡ ¶§∂´ √º

μϤÂÈ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ô ¶∞√∫ ª  ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ÛÙÔ 32’ Ô ¶∞√∫ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ Ôχ ηÎfi ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÛÙË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Â›¯·Ó ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ. √ ÌÂÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¤¯·Û ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Ô ‰Â ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ËÙÙ‹ıËΠÌÂ... ηÙ‚·Ṳ̂ӷ ¯¤ÚÈ· ·fi ÙËÓ ∞∂∫. ΔÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ·Ù‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ √∞∫∞ (∞∂∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 3-2). ™›ÁÔ˘Ú·, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ı¿̷ÙÔ˜ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ ı· ͯ·ÛÙ› ÁÚ‹ÁÔÚ·, ηıÒ˜ Ô ¶∞√∫ ¯ˆÚ›˜ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÔ˘‰·›· ·fi‰ÔÛË Â›‰Â ÙÔ... ÛÂÓÙfiÓÈ Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ, ¯¿ÚË ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë ÛÙÔ 32’. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó Î·È Â›¯Â ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ‰ÂÓ ·›ÏËÛ ۯ‰fiÓ... ÔÙ¤ (·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ), ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛΠÙÚfiÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿ Î·È ·fi ÂΛ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì 4 fiÓÙÔ˘˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 3Ô˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √ §¿˙ÏÔ ªfiÏÔÓÈ ·Ú¤Ù·Í ÙÔÓ ¶∞√∫ Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·¤-

Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë Ô˘ ¤ÓȈÛ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì·. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ›¯·Ó ηχÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ¶∞√∫ ·›ÏËÛ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ 7’, Ì ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ó· ÛÂÓÙÚ¿ÚÂÈ, ÙÔÓ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ Î·È Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ›ÂÛË ÙÔ˘ μÈÙfiÏÔ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ‹Úı ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿. ΔÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ·ÚfiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›¯Â

ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹, Ô ¶∞√∫ ¤‰ÂȯÓ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜, ΢ڛˆ˜ Ì ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ì ¤Ó·Ó ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ó· οÓÂÈ Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ, ÙfiÛÔ ·Ì˘ÓÙÈο, fiÛÔ Î·È ÂÈıÂÙÈο. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ÛÙÔ 23’. √ §·˙¿Ú Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi ‰ÂÍÈ¿, Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È Ô ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙË ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ŒÓ· ÏÂÙfi ÌÂÙ¿ Ô ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Ì ̷ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù Î·È ÛÙÔ 32’ ‹Úı ÙÔ 1-0. √ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÏ›¯ıËΠ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÛÔ‡Ù·Ú ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜

Ô˘ ÂÙ¿¯ÙËΠÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∫fiÓÙÚ· ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ô ¶∞√∫ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ê¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ 36’ Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÛÔ‡Ù·Ú ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 40’ ÛˆÛÙ¿ ·Î˘ÚÒıËΠÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ÂÓÒ ÛÙÔ 43’ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·›ÏËÛ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÚÒÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, Ì ÙÔÓ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë Ó· Îfi‚ÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÚÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘›ÓÛÈ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 45ÏÂÙÔ Ô ¶∞√∫ ¤‰ˆÛ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Â-

›ıÂÛË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈΛӉ˘ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿ ÛÙÔ 76’. ∏ Ì›ˆÛË Ú˘ıÌÔ‡ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” , ηıÒ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÛÎÔÚ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‚ÏÂ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ - Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹... ∏ ηχÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ‹Úı ÛÙÔ 82’ Ì ÙÔÓ ÓÂÔÂÈÛÂÏıfiÓÙ· ºˆÙ¿ÎË Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ Û ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È ÙÔÓ ∫·ÚÓ¤˙Ë Ó· ·Ú·¯ˆÚ› ÎfiÚÓÂÚ, ÂÓÒ ÛÙÔ 85’ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¯·Ê ÙÔ˘ ¶∞√∫ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Û ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fiÎÚÔ˘ÛË... ™ÙÔ 93’, ¿ÓÙˆ˜, Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘... Ï·¯Ù¿ÚËÛ ÙËÓ ΔÔ‡Ì· ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿ Ô˘ ÂÂÓ¤‚Ë Ì ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶∞√∫: ÷ÏÎÈ¿˜, ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜, ª·ÏÂ˙¿˜, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ∂ÙÔ, °Î·ÚÛ›·, §¿˙·Ú, π‚ÈÙ˜ (ºˆÙ¿Î˘ 77’), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (¡ÈÌ·Ó› 84’), ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ 90’), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ∫·ÚÓ¤˙˘, ª·Ú›ÓÔ˜ (ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ 61’), μ‡ÓÙÚ·, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤, μÈÙfiÏÔ, ™ÈÌ¿Ô (ΔÔÙÛ¤ 69’), ∑¤Î·, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∫Ô˘›ÓÛÈ, ∫ϤÈÙÔÓ (∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ 80’).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¶∞√∫ ......................................7 ∞∂∫ ...........................................6 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ .......................5 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ .............................2

∂¶πμ§∏£∏∫∂ 3-2 Δ√À ∞Δƒ√ª∏Δ√À ∞¡ ∫∞π μƒ∂£∏∫∂ ¶π™ø ™Δ√ ™∫√ƒ

¡›ÎË Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫  ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Ì·Ù˜, Ì ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, Ë ∞∂∫ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ì 3-2 Î·È Ì‹Î ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô ¡›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ÁÎÔÏ.

ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· ·ÈÊÓȉȿÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞∂∫. ªÈ· ∞∂∫ Ô˘ η٤‚ËΠ̠ÂÚ›ÂÚÁÔ Û¯‹Ì· ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏËÛ ӷ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™ÙÔ 9’ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¤¯·Û ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ô˘ Ï¿Û·Ú ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 14’ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÂÓ¤‚Ë ÚÈÓ Û˘Ì‚Ô‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ÚÔ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 20’ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ù›ÔÙ·. √ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ‰ÂÍÈ¿ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞∂∫, ¤‚Á·Ï ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙÔÓ ÔÏÔÌfiÓ·¯Ô ∂ÛÙ¿ÈÓ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘Á·˝‰Ë, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, 0-1 . ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 45’ √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ı· È¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÎÂÚ·˘Ófi ·fi Ù· 35 ̤ÙÚ·, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ πÙ¿Ó˙ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙË ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Û ÎfiÚÓÂÚ. ¶ÚÈÓ Ï‹ÍË fï˜ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¤¯·Û ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›·. √ ªÔ˘Á·˝‰Ë˜

¤¯·Û ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ ı· Ï·Û¿ÚÂÈ „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, Ë ∞∂∫ ›ÂÛ Ôχ „ËÏ¿ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘. √ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ŒÓˆÛË ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋, ¤Ú·Û Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ ∫¿ÚÏÔ˜ Î·È ∫ψӷڛ‰Ë. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜... ÙÔ‡Ì·.

∫fiÚÓÂÚ Ë ∞∂∫ Ì ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÛÙÔ 50’, Ë Ì¿Ï· ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÒÍÈÌÔ ÙÔ˘ ™ÎfiÓ‰Ú·, ¤Ú·Û ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ∫¿ÚÏÔ˜, Ô πÛ·Ófi˜ ¤Î·Ó ÚÔÛÔ›ËÛË, ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ Î·È Ì Ï·Û¤ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ πÙ¿Ó˙, ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û·. ™ÙÔ 54’ Ë ŒÓˆÛË ‚Á‹Î ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÊÔ‚ÂÚfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ∫¿ÚÏÔ˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∫·Ú¿-

ÌÂÏ·, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ∫·Ê¤˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ πÙ¿Ó˙ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Û ÎfiÚÓÂÚ. ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÁÈÓÂ, Ë Ì¿Ï· ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÒÍÈÌÔ ¤Ú·Û ¿ÏÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ, Ì ÙÔÓ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ Ó· οÓÂÈ... Û·ÁοÙÔ ÁÈ· Ó· ÎÔÓÙÚÔÏ¿ÚÂÈ, Ó· ¤ÊÙÂÈ Î¿Ùˆ, Î·È ÂṲ̂ÓÔ˜ Ï¿Û·Ú ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÔÚÙȤÚÔ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ Á¿Ì· Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2-1 Ë ∞∂∫. ΔÔ Á‹Â‰Ô ÛËÎÒıËΠÛÙÔ fi‰È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ϤÍË. •·Ó¿ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ∫¿ÚÏÔ˜ ÛËÎÒÓÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÁÈ· ÙÔÓ ∫ψӷڛ‰Ë, Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Îfi‚ÂÈ, Ô ¡›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ fï˜ Ô˘ ·Ú·ÌfiÓ¢Â, ·fi ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÈÓ ¤ÛÂÈ Ë Ì¿Ï· οو È¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÁÎÔÏ ÛÙÔ 62’ (3-1). ™ÙÔ 68’ Ô ΔfiÌ·˜ Ì ηÚʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì›ˆÛ Û 3-2, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÎÔÚ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞∂∫: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÓÙÔ¤˜ (46’ ∫¿ÚÏÔ˜), ª·ÓˆÏ¿˜, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∫·Ê¤˜, ªÔ˘Á·˝‰Ë˜, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿ÎÔ˜, ∂ÁÁϤ˙Ô˘ (46’ ∫ψӷڛ‰Ë˜), ºÔ‡ÓÙ·˜ (56’ °ÂˆÚÁ¤·˜). ∞Δƒ√ª∏Δ√™: πÙ¿Ó˙, ™ÎfiÓ‰Ú·˜ (63’ °Î·ÚÛ›·), º˘Ù·Ó›‰Ë˜, ΔfiÌ·˜, ¡¿ÛÙÔ˜, ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜, ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ (73’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜), ªÚ›ÙÔ, ∂ÛÙ¿ÈÓ, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜ (54’ ª¿Ï·˜).


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

¶Àƒ∞™√™

∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Ô ™ÙÂÊ·Ó‹˜ √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÙÂÊ·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Û ۯÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (pyrasos.gr) ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÈηÓfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi: “æ˘¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ¿Ù˘¯Ô˜ ʤÙÔ˜ Ì ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ηı’ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠÌfiÓÔ ÁÈ· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹˜ ¤ÓÂÎÂÓ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó‹˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 ÎÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‚·ÛÈÎfi ÎÈ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· ·Ófi‰Ô˘ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ªÂ 72 ·È¯Ó›‰È·, Â›Ó·È 5Ô˜ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ı· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â¿Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ‰ÂÓ Â›¯Â ¤Ó· ·ÚfiÔÙÔ ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ Û˘Ì‚¿Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓ‰Âϯ›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, ‰ÈÂÈÛÙÒıË fiÙÈ Â›¯Â ˘ÔÛÙ› ıÚfiÌ‚ˆÛË Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, οÔÈÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ” . ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ pyrasos.gr, Ô ™ÙÂÊ·Ó‹˜ › ٷ ÂÍ‹˜: “∏ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ¤Ú·Û ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÁÈ· Â̤ӷ ÙfiÛÔ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È Û ÔÌ·‰ÈÎfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Á›·˜, Â›Ì·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, Û˘Ó¯›˙ˆ ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Í·Ó¿ ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ı· Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· Û˘Ì‚¿Ïˆ ÎÈ ÂÁÒ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û ·˘Ùfi” .

∏ ∂£¡π∫∏ °À¡∞π∫ø¡ ¡π∫∏™∂ 7-4 Δ∏¡ √§§∞¡¢π∞ °π∞ Δ√ °√À√ƒ§¡Δ §π°∫

™√À¶∂ƒ §π°∫

•ÂΛÓËÌ· Ì ÙÔ ‰ÂÍ›...

ÃÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Û ¶∞√∫ Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ

Ó Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” .

ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΤډÈÛ 7-4 ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ¤Î·Ó ηχÙÂÚÔ ÍÂΛÓËÌ· Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔËÁ‹ıËΠ3-1 Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ ΔÛÔ˘Î·Ï¿ Î·È ¤Ó· Ù˘ ∞ÛËÌ¿ÎË, ÂÓÒ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÎٷϤÙÔ˘ Ë ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ +3 (4-1). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ οو ·fi Ù· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù·, ÂÓÒ Ì ‰‡Ô ÛÂÚ› ÂÏÏËÓÈο ÁÎÔÏ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙȘ ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ Î·È ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ÙÔ ÛÎÔÚ ¤ÁÈÓ 7-3 Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ÔÈ “ÙÔ˘Ï›˜” ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 7-4 Ì ÙËÓ ƒ¤ÌÂÚ˜ 29 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: §ÈÙÏÙ˙fiÓ (μÚÂÙ·Ó›·), μ·ÚÈ‚fiÙÛÎÈ (ƒˆÛ›·). Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 3-1, 1-1, 1-1, 2-1. ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË: 1-0 ∞ÛËÌ¿ÎË (ÊÔ˘ÓÙ.), 2-0 ΔÛÔ˘Î·Ï¿ (ÂÚÈÊ.), 2-1 ∫Ï¿·ÛÂÓ (ÂÚÈÊ.), 3-1 ΔÛÔ˘Î·Ï¿ (ÂÓ.), 4-1 ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ (ÂÚÈÊ.), 4-2 º·Ó ª¤ÏÎÔ˘Ì (ÂÓ.), 5-2 ∞ÛËÌ¿ÎË (ÊÔ˘ÓÙ.), 5-3 º¤ÂÚÌÂÚ (ÂÚÈÊ.), 6-3 ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ (ÂÚÈÊ.), 7-3 ΔÛÔ˘Î·Ï¿ (..), 7-4 ƒ¤ÌÂÚ˜ (ÂÚÈÊ.). ∂§§∞¢∞ (ªÔÚʤÛ˘): ∫Ô‡‚‰Ô˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿ 3, ∫fiÙÛÈ·, æÔ‡ÓË, ™Ù. ÷ڷϷÌ›‰Ô˘, ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ 2, ∞ÛËÌ¿ÎË 2, π. ÷ڷϷÌ›‰Ô˘, ª›ÛÌ·, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË, ª·ÚÁ. ¶Ï¢ڛÙÔ˘, ∞ÏÎ. ªÂÓ¤ÎÔ˘, °Ô‡Ï·.

Δπ™ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ŸÏ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 12.000 ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÔÈÓ¤˜: 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞) ¶∞∂ ¶∞√∫: °È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ˘‚ÚÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘: Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰Ò‰Âη ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞) ¶∞∂ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı.: °È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘: Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ.

EURO 2012 ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

√§§∞¡¢π∞ (ª·Ô˘Ù˙¤ÚÈ): º·Ó ¡ÙÂÚ ª¤ÈÓÙÂÓ, ™ÌÈÙ, ª. ∫·Ì¿Ô˘Ù, ÷΂¤ÚÓÙÈ·Ó, º·Ó ¡ÙÂÚ ™ÏÔ˘Ù, ™ÙfiÌʯÔÚÛÙ, º·Ó ª¤ÏÎÔ˘Ì 1, ƒ¤ÌÂÚ˜ 1, ™¤‚ÂÓȯ, º¤ÚÌÂÂÚ 1, ∫Ï¿·ÛÛÂÓ 1, Ã. ∫·Ì¿Ô˘Ù, ÿÈÓȘ. * ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ë ƒˆÛ›· Ù· ‚ڋΠÛÎÔ‡Ú· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ·ÏÏ¿ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 9-8.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ∂ÏÏ¿‰· .................................7-4 ......3 2. ƒˆÛ›· ....................................9-8 ......3 3. μÚÂÙ·Ó›· ..............................8-9 ......0 4. √ÏÏ·Ó‰›· .............................4-7 ......0

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 11/5: 10.30 ƒˆÛ›·-√ÏÏ·Ó‰›·, 12.15 ∂ÏÏ¿‰·-μÚÂÙ·Ó›·, 18.30 √ÏÏ·Ó‰›·-μÚÂÙ·Ó›·, 20.15 ∂ÏÏ¿‰·-ƒˆÛ›·.

™¿‚‚·ÙÔ 12/5: 10.30 ƒˆÛ›·-μÚÂÙ·Ó›·, 12.15 ∂ÏÏ¿‰·-√ÏÏ·Ó‰›·, 18.30 ƒˆÛ›·-√ÏÏ·Ó‰›·, 20.15 ∂ÏÏ¿‰·μÚÂÙ·Ó›·. ∫˘Úȷ΋ 13/5: 10.30 √ÏÏ·Ó‰›·-μÚÂÙ·Ó›·, 12.15 ∂ÏÏ¿‰·-ƒˆÛ›·

ÕÏÏË ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2012 Ô μfiÏÔ˜. ΔËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤Î·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∫√∂, ‰‹ÏˆÛÂ: “Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·ÏËÊı› ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫√∂ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” .

™Â Ú˘ıÌÔ‡˜ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ÎÈÓÂ›Ù·È Ô μfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ μ’ √Ì›ÏÔ˘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ˙ÂÈ ·fi ¯ı˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô μfiÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ··ÍÈÒÓÂÙ·È Î·È ÏÔȉÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, Ì ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ˯ËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ï‡ÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ԕ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ô μfiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È” . √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

√ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ÔʤÏË, Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ “fiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ˆ˜ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È μfiÏÔ˜. ∫·È ·ÊÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜, ÌÔÚ› Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜”. ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶fiÏÔ ·ˇı˘ÓÂ Ô Î. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜. “ªÂÙ¿ ÙÔ ·fiÏ˘Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011, Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÎÔ-

“ŸÏÔÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋” Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ Amstel

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÔ ¡Â·Ó›‰ˆÓ;

■ ∞¶√ ã∂™ ∫∞π ª∂Ãπ Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ ºπ§√•∂¡∂π ªπ∞ ™∏ª∞¡Δπ∫∏ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏ °π∞ Δ√ °À¡∞π∫∂π√ ¶√§√

™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¢. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î. ¶. ª·‚›‰Ë, ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ FINA Î. ¡ÈÎÔÏ¿È ºÈÚfiÁÈÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶fiÏÔ Î. °. ªÔÚʤÛË, ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. “∂ȉÈο Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο

25

Ú˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜, ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ™·Áο˘, ÙË ¯Ú˘Û‹ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘ √ÏÏ·Ó‰›·, ÙËÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·. ∞˘Ù‹ Ë fiÏË, Á›ÓÂÙ·È ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù¿ Ì·˜, fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ó·ӛ‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó·ӛ‰ˆÓ fiÏÔ ÙÔ 2013” . °È· ÙË ˙ÂÛÙ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È Èı˘ÓfiÓÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Î. ºÈÚfiÁÈÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È fiÏË Ë ∂˘ÚÒË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ¤ÏÔ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚʤÛ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ë ÂıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ fiÏÔ Â›Ó·È ·Ó·Óˆ̤ÓË Î·Ù¿ 60% Ì Ӥ˜ Û ËÏÈΛ· ·ıÏ‹ÙÚȘ, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ›̷ÛÙ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› Á›ÓÂÙ·È” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ô˘ οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· οÓÂÈ Âȉ›ÍÂȘ, ÚÈÓ ·fi οı ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ fiÏÔ.

ª∂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ŸÏÔÈ Ì·˙›, ¤Ó· Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋” , Ë Amstel, ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë Amstel ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ª¤Û· ·fi Ì›· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Ï·ÙÊfiÚÌ· ÛÙÔ site www.amstel.gr, Ë Amstel ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Amstel, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÓÔËÙ¿, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜. ªÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ¢ËÌ‹ÙÚË ™·ÏÈÁÁ›‰Ë, °È¿ÓÓË ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë, ÙÔ Ó¤Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi spot Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ¤Ó· Á‹Â‰Ô Ì ¿‰ÂȘ ÎÂÚΛ‰Â˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·‰fi͈˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰˘Ó·Ù¿ Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ∏ ·ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ ÚÔfiÓËÛ˘, χÓÂÙ·È fiÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ú˘ıÌÈο ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ™ÙËÚ›ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Û·˜ ÛÙÔ www.amstel.gr. °È·Ù› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó›ÎË Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ “ŸÏÔÈ Ì·˙›, ¤Ó· Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋”.


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

√ √.À.∫. μ√§√À ª∂Δ∂Ã∂π ™Δ√¡ μ’ °Àƒ√ Δ∏™ ∞2 ¶√§√ ¶√À £∞ ¢π∂•∞ã∂π ™Δ√ ∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπ√ Δ∏™ §∞ƒπ™∞™

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙË §¿ÚÈÛ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ‚’ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ fiÏÔ, Ì ÙÔÓ √.À.∫.μ. Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ∫¤Ú΢ڷ, ΔÚ›ÙˆÓ· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Î·È ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜ fiÏÔ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Û ٤ÛÛÂÚ· ÙÚÈ‹ÌÂÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ Ù˘ ∫√∂. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ, ·ÊÔ‡ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiÔ˘ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ‰›ÓÂÈ ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Â›Ó·È Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË. √ √.À.∫.μ. ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ù· ‹Á ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ. ™ËÌ›ˆÛ ÙÚÂȘ ӛΘ Â› ÙˆÓ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ΔÚ›ÙˆÓ· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Î·È ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ·fi ∏Ú·ÎÏ‹ ηÈ

∫¤Ú΢ڷ. ŒÙÛÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì ...Úԛη ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ, Ì·˙› Ì ÂΛӘ Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (ı¤ÛÂȘ 1-6), fiÔ˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞1. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ οı ÁÎÚÔ˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù (ı¤ÛÂȘ 7-12) Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ 11Ë Î·È 12Ë ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. √È ‰‡Ô Á‡ÚÔÈ Û Ï¤È ÔÊ Î·È Ï¤È ¿Ô˘Ù ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 22-24 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È 13-15 πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ‰ÈfiÙÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹, οÙÈ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ̛· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ” ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ∑· Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “§ÔÁÈο ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÈÎÚÔ‡˜ ËÏȷο ·›ÎÙ˜ Ì·˜ ÌÈ· Î·È Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ “ÎÔÏ˘ÌË̤ÓÔÈ”, ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. º˘ÛÈο ı·

17.30 √.À.∫.μ.-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 18.30 ∏Ú·ÎÏ‹˜-ΔÚ›ÙˆÓ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ∫¤Ú΢ڷ ...............50-29 ..15 2. √.À.∫.μ. ................39-31 ....9 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ..............41-40 ....7 4. ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ..... 48-46 ....7 5. ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ .......36-55 ....3 6. ΔÚ›ÙˆÓ .................. 39-52 ....3

√ ÓfiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜

‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡. °È· Ì·˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘ ÍÂʇÁÔ˘Ì ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÌ›˜ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ‰ÈfiÙÈ Ë ÌÂÓ ∫¤Ú΢ڷ ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ Ôχ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, Ë ‰Â §¿ÚÈÛ· ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, οÙÈ Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· Ù· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ fiÏ·” ™Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫.μ. ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·ÚÈ-

Ó¿ÁË ÌÈ· Î·È Ô Ó·Úfi˜ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Ì›· ›ˆÛË ‚·ÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Â¤ÏÂÍ 16 ÔÏ›ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: Δ¤Ï˘ ΔÔ˘ ÚÈfiÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ ΢, ¡›ÎÔ˜ °Ï‡Î·˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÎοϷ˜, μ·Û›Ï˘ μ·Ì‚Ô˘ Ó¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ £¤Ô˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜, °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, ™‡ÚÔ˜ ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘, ª¿ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ª·ÓÒÏ˘, ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, °È¿ÓÓ˘ πˆ·Ó Ó›‰Ë˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2Ô˘ Á‡ÚÔ˘

ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 fiÏÔ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 11/5 19.00 √.À.∫.μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 20.00 ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 21.00 ΔÚ›ÙˆÓ-∫¤Ú΢ڷ ™¿‚‚·ÙÔ 12/5 10.30 ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜-√.À.∫.μ. 11.30 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-ΔÚ›ÙˆÓ 12.30 ∫¤Ú΢ڷ-∏Ú·ÎÏ‹˜ 19.00 ΔÚ›ÙˆÓ-¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ 20.00 √.À.∫.μ.-∫¤Ú΢ڷ 21.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 13/5 09.30 ΔÚ›ÙˆÓ-√.À.∫.μ. 10.30 ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 11.30 ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-∫¤Ú΢ڷ 16.30 ∫¤Ú΢ڷ-§¿ÚÈÛ·

™ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ “∞ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ: ¶·Ú·Û΢‹ 11/5 19.30 ™‡ÚÔ˜-°Ï˘Ê¿‰· 20.30 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-√º∏ 21.30 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∫√¶π ™¿‚‚·ÙÔ 12/5 10.00 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-™‡ÚÔ˜ 11.00 √º∏-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 12.00 ∫√¶π-°Ï˘Ê¿‰· 18.30 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 19.30 ™‡ÚÔ˜-∫√¶π 20.30 °Ï˘Ê¿‰·-√º∏ ∫˘Úȷ΋ 13/5 10.00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-™‡ÚÔ˜ 11.00 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-°Ï˘Ê¿‰· 12.00 √º∏-∫√¶π 17.30 °Ï˘Ê¿‰·-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 18.30 ™‡ÚÔ˜-√º∏ 19.30 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∫√¶π

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ..........55-26 ..13 2. °Ï˘Ê¿‰· ...............47-28 ..12 3. √º∏ .....................34-44 ....7 4. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜........... 36-51 ....6 5. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ .........30-38 ....3 6. ∫√¶π .................... 37-52 ....2

¢∞º¡∏ ∫∞π ∞∫ƒ√¶√§∏ “™À°∫ƒ√À√¡Δ∞π” ∞Àƒπ√ ™Δ√ ™Δ∞¢π√ Δ∏™ ¡∂∞¶√§∏™, ∂§¶π∑√¡Δ∞™ ™∂ ∞¡√¢√

™ÙËÓ “·˘Ï·›·” ı· ÎÚÈı› Ë 3Ë ı¤ÛË ÛÙË μ’ ∂¶™£ ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 3˘ ı¤Û˘, Ô˘ ›Ûˆ˜ ·Ô‰Âȯı› ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ¢¿ÊÓË Î·È ∞ÎÚfiÔÏË Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ∂›Û˘, ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ π¿ÛÔÓ· ∞.ª., ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÈ· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ·Ó·‰Âȯı› Î·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ μ’

∂¶™£. ∂ÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô ÕÚ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ·Ú·¿Óˆ Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÂÓÒ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂.ª.∞. Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘. ªÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË, Ô˘ ›Ûˆ˜ ·Ô‰Âȯı› ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜ ·Ó Ô ƒ‹Á·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¢¿ÊÓË Ì 60 ‚·ıÌÔ‡˜, ÙÚÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ŸÌˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” ·‡ÚÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Û ¤Ó· Ì·Ù˜ ‰›¯ˆ˜ ·‡ÚÈÔ, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¢ÓÔÂ›Ù·È Î·È Ì ÈÛÔ·Ï›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ οو ·fi ÙË ˙ÒÓË Â›Ó·È Ë πˆÏÎfi˜, ·ÏÏ¿ ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ÙÔÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÌÈ· Î·È ı· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÓÈ΋ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ʤÙÔ˜. ¶Èı·Ófiٷٷ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Â-

∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫·Ï·Ù˙‹˜, ∞ıËÓ·›Ô˜ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘). ¡Â·fiψ˜, 17.00, ¢¿ÊÓË-∞ÎÚfiÔÏË: ∫·¤ÛÈÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ΔÛ·Ì·‰È¿˜ (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ∫˘Úȷ΋ 13/5 ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.30, ™ÎfiÂÏÔ˜¶ËϤ·˜: ¢·Ïԇη˜, ∫fiÎηÏ˘, ∑‹ÛÈÔ˜. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 17.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ª·ÙÛԇη˜, ™Ê˘Ú‹˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ∂.ª.∞.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ƒÔ‡Û˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 17.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-πˆÏÎfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜).

°’ ∂¶™£ ÊfiÛÔÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È ∂.ª.∞. ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¶ËϤ· Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ÛˆıÔ‡Ó. ™ÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· 27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÂÙfi ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË ı¤ÏÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞¶√μ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜

ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ:

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 12/5 °Ë. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞Á¯›·ÏÔ˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ¶. ™·Îο˜, ¢. ™·Îο˜. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 17.00, ¡.∞. ¡›Î˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.: £ÂÔ¯¿Ú˘, μ·˙Ô‡Ú·˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.:

∫˘Úȷ΋ 13/5 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞ÂÙfi˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ºÏÒÚÔ˜ (·Ú. ƒÔ‡Û˘). ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 17.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ÕıÏÔ˜: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ (·Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜). ¡Â·fiψ˜, 17.00, ΔÔÍfiÙ˘∞¶√μ: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘Ú‹, °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ (·Ú. μڿη˜). ƒÂfi: ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ * Δ· ʇÏÏ· ·ÁÒÓÔ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·fi ÒÚ· 18.00 ¤ˆ˜ 20.00.

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ μ’ ∂¶™£ (29Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ÕÚ˘ ªÂÏ. .........63-22 ....71 2. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ..........84-19 ....69 3. ¢¿ÊÓË .................71-37 ....60 4. ∞ÎÚfiÔÏË ..........72-33 ....57 5. ¡.∞. ¡›Î˘ .........54-28 ....56 6. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ..............47-26 ....53 7. ∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ...46-46 ....36 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· .......32-43 ....36 9. ¶ËϤ·˜ ................37-54 ....34 10. ¢È·ÁfiÚ·˜ ..........46-71 ....32 11. ∂.ª.∞. ...............41-51 ....31 12. ™ÎfiÂÏÔ˜ .........44-67 ....31 13. πˆÏÎfi˜ ...............37-54 ....29 14. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ....40-68 ....26 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ .......35-91 ....17 16. π¿ÛˆÓ ∞.ª. ......30-66 ....10 * √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -6 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì -2. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ë ∂.ª.∞. ¤Ó·Ó.

°’ ∂¶™£ (26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 58-33 ....45 2. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. .....59-41 ....43 3. ΔÔÍfiÙ˘ ..............37-28 ....37 4. ÕıÏÔ˜ ..................40-35 ....30 5. ∞¶√μ ..................39-34 ....23 6. ∞ÂÙfi˜ ...................36-52 ....21 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ...20-65...... 9 * √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ¤¯ÂÈ -6 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ ∞¶√μ Î·È ∞ÂÙfi˜ -2. ** ƒÂfi ÛÙÔÓ 4Ô Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

¶∞√-Δ™™∫∞ ∫∞π √§Àª¶π∞∫√™-ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ ∫√¡Δƒ∞ƒ√¡Δ∞π ™Δ√À™ ∏ªπΔ∂§π∫√À™ Δ∏™ ∂Àƒø§π°∫∞

Δ˙¿ÌÔÏ ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú›¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Ô˘ ʤÙÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ¶ÚÒÙÔÈ ¯ÚÔÓÈο ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ô˘ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜, ÂÓÒ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Δ· ·È¯Ó›‰È· ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÙËÏÂÔÙÈο ·fi ÙËÓ ∂Δ1 Î·È ÙÔ Novasports 1.

¶·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙȘ Ì¿¯Â˜ ÌÂ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ™·ÓÔ‡Ï˘, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ. ¶ÚÒÙÔÈ ·ˇı˘Ó·Ó ¤Ó·Ó Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Δ˙fiÚÓÙÈ ªÂÚÙÔÌ¤Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ΔÔ˘ÚÁÎ¿È ¡ÙÂÌÈÚ¤Ï, ηıÒ˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ∫·ÓÙ›Ú ΔÔÙÌ¿˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂˘ÚÒ˘, ‹Ù·Ó Ô ÎfiÔ˘Ù˜ Ù˘ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜, °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜: “∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ô˘ ›̷ÛÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. £· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì” . ΔÔÓ §ÈıÔ˘·Ófi Ù¯ÓÈÎfi, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ΔÛ¿‚È ¶·ÛÎÔ˘¿Ï Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∂›Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ô˘ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ¶fiÏË. ∞ÁˆÓÈÛًηÌ Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰Ò. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. £· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜” . √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ›Â: “£¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞¶√ ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

™¿‚‚·ÙÔ 12/5

Û fiÏÔ˘˜. £¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰Ò. ∂›Ó·È ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰· Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜” . ŒÂÈÙ· Ì›ÏËÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ ‚ÈÙ˜ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∂›Ó·È ¯·Ú¿ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰Ò. ∂Ì›˜ ı· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜. ŒÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜” . √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¢Ë Ì‹ÙÚ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰Ò. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜. £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ 100% ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÁηÚÓÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, μ·Û›Ï˘ ™·ÓÔ‡Ï˘ ›Â: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰Ò. £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ̛· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÌ¿‰· Ô˘ Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ı· οÓÔ˘Ì fiÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì” . √ ∂Ú¿˙ÂÌ §fiÚÌÂÎ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ‰‹ÏˆÛÂ: “ª·˜ ¤‰ˆÛ ¤ÌÓ¢ÛË Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó›ÎË Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi

ÙÔ 2010 ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ” . √ ∞ÓÙÚ¤È ∫ÈÚÈϤÓÎÔ Ù˘ Δ™™∫∞ ÚfiÛıÂÛÂ: “∞Í›˙Ô˘Ì Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰Ò. ∫¿Ó·Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿” . √ ™·ÓÔ‡Ï˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ·Ó ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó·Ó Î·È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi: “£· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·”. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Û¯ÔÏ›·Û ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ·fi ÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜: “ÿ۷ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÈ ‹Á ϿıÔ˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ï¿ıÔ˜ οӷÌÂ. ¡· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì οı ÙÈ Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÙÔ Ï‡ÛÔ˘Ì” “. √ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï-ÊÔÚ: “À¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÛÎÏËÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·,

fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ë Δ™™∫∞. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” , ÂÓÒ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ï¿ÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÒÛÂÈ: “ŸÓÙˆ˜, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘ÙÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô. ◊Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¯·Ú¿ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜“ °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, Ô √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰Ò. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “√ ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ Ô·‰Ô› Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ó· Ì·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó” .

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ™Δ√ ∫§∂π™Δ√ °Àª¡∞™Δ∏ƒπ√ Δ∏™ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™ ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ ∂•∏¡Δ∞ ∞£§∏Δø¡ ∞¶√ Δ∞ Δª∏ª∞Δ∞ À¶√¢√ª∏™

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ B.C. Volos Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÙÔ 3Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ B.C. Volos Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

∂Í‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó Î·È ¤Ú·Û·Ó fiÌÔÚÊ· ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ̤۷ Û ¤Ó· Ôχ ηÏfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì Ì·ÏfiÓÈ·, ·Ófi Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¿ÏÏÔ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ë ÔÔ›· ÛÙ¤ÊÙËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. ™Â fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ˘‹Ú¯Â ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·È Î¿Ï˘„Ë Ì οÌÂÚ·, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ΔÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ÿÚ˘ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ∞1 Î. ¢ÂÛÏ‹˜ £·Ó¿Û˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù›ÌËÛ ÁÈ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÙËÓ Î. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ∂ϤÓË Î·È ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·›ÎÙÚȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ

27

Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ Ì Ô‡ÏÌ·Ó. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ B.C. Volos ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Î. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ∂ϤÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÙËÓ Î. ∂˘Ù˘¯›· ∫Ú˘ÔÓÂÚ›ÙË (¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜), ÙÔ˘˜ Î. Î. μÏ¿¯Ô πˆ¿ÓÓË Î·È μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÙÔ˘˜ ‰È·È-

ÙËÙ¤˜ Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË Ã¿ÚË Î·È ¢ÂÛÏ‹ £·Ó¿ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÊË‚È΋˜-·È‰È΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· ∫ , Δ˙ÈÒÏ· ∞ , °È·Ï·Ì¿ ™ ,ΔÛÔ˘Ïԇʷ °. Î·È ¢¤ÚË °. , Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·’ fiϘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ ÚÔ-

Û¿ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: §ÈÔÓÙ¿ÚÈ·-¢ÂÏÊ›ÓÈ· 24-22 ∂ϤʷÓÙ˜-∂Ï¿ÊÈ· 16-18 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜: ∂ϤʷÓÙ˜-¢ÂÏÊ›ÓÈ· 16-28 ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜: §ÈÔÓÙ¿ÚÈ·-∂Ï¿ÊÈ· 18-23. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: §ÈÔÓÙ¿ÚÈ·: ª·ÓÙ˙›Ú˘, ΔÛÔÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, §˘¯Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¡È·ÒÙË, §ˆÚȉfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÚÙ¤Û˘, ∫·ÚÔ‡Ï˘, ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ª¿ÓÔ˜, æ‹ÊÔ˘. ¢ÂÏÊ›ÓÈ·: °Ô˘ÓÙ˙Ô‡ÏÈ·˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜, ™Î·Ì·Ú‰ÒÓ˘, ƒÔ˘Ṳ̂Ó˘, ∫Ô˘ÙÔ‡Ë, ¶·ÙÛ·Ï‹, ¶Ú›ÊÙ˘, ¶ÂÙÚÔ‡ÏÈ·˜ °., ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ÷ڛÛ˘, ª·ÛÙ·ÎÔ‡Ï˘ ∞., ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜. ∂ϤʷÓÙ˜: ∫Ô˘ÙÛÈÌ¿Ó·˜, ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ £., £¿ÓÔ˜, §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜, ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË, ¡Ù¿ÓÙÔ˜, ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, μ·ÛÈÏÔ‡Ï˘, ¶ÂÙÚÔ‡ÏÈ·˜ ª., ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞¯., °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÔ˜, ª·ÛÙ·ÎÔ‡Ï˘ Ã., ∫Ô˘Ï¤Ú·. ∂Ï¿ÊÈ·: ΔÔ˘Ú‚¿Ï˘, ™·Ú·Ê›‰Ë˜, ¶·Ù·ÎÈÔ‡Ù˘, ª¤ÏÏÔ˜, ÃÔ‡Ù· μ., ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˜, ¶·ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘.

¶·Ì·›‰Â˜ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 14.30, B.C. Volos-¡›ÎË. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÔ‡ÁÏÔ˜, °·‚Ú·Ó‹. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, 15.00, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘∞η‰. °.™. μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη. ª›ÓÈ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 10.00, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÓÙÂÚÙ¤˜, ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . 13.30, B.C. Volos-¡›ÎË. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÔ‡ÁÏÔ˜, °·‚Ú·Ó‹. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, 14.00, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘∞η‰ËÌ›· °.™. μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη.

∫˘Úȷ΋ 13/5 ¶·Ì·›‰Â˜ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 15.00, °.™. μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÂÛËÌ‚ÚËÓfi˜, μ·Ú‰Ô˘ÓÈÒÙ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. ª›ÓÈ ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 14.00, °.™. μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÂÛËÌ‚ÚËÓfi˜, μ·Ú‰Ô˘ÓÈÒÙ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 10.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.¡.∞. ¡›Î˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÓÙÂÚ¤˜, ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ΔÛÈÚÁԇϷ. ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, 14.00, ¡›ÎË-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (μ’ ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ). °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 18.00, °.™. μfiÏÔ˘-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ (°’ ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ). °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ÚÔÙÛ¿ÎË, ¶Ôχ˙Ô˜.

ªπ∫Δ∏ ∂¶™£

∞‡ÚÈÔ ÔÈ ¶ÚÔ·›‰Â˜ ·›˙Ô˘Ó Ì ٷ ΔڛηϷ °π∞ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÚÔ·›‰ˆÓ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÌÈÎÙ‹ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ¢. ƒÔ‡Û˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë Î·È ΔÛÈ¿.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 1, 19, 24, 33, 34. Δ˙fiÎÂÚ: 1.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 5 7 2 6 1 1 0.

ΔÔ EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4, 13, 28, 34, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 1, 5, 15, 21, 32.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

K§EI™IMO TH™ 9H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.070.042,98 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.598.915,87 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 17.367.481,67 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.862.248,66 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 6.282.003,42 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.231.791,93 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.027.751,41

MEPI¢IA

2.573.489,50 1.123.761,51 6.466.021,49 800.720,13 4.158.482,74 351.950,14 1.962.257,12

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.981.635,88 12.172.390,81 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.861.030,90 18.797.998,03 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 23.751.096,41 3.207.448,36 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.410.335,09 665.212,86 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.673.167,41 2.926.866,84 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.348.875,74 2.921.949,13 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 7.367.578,73 1.595.017,43 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.117.708,93 2.742.645,12 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.203.566,81 6.726.250,42 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 5.775.932,49 1.517.226,92 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.790.113,46 2.914.296,10 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.785.417,92 1.393.362,55 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 127.032.285,06 10.534.172,68 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 125.500.838,20 26.370.743,41 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 6.611.713,38 2.703.924,63 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.137.878,07 1.436.122,77 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.975.843,07 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.010.229,48 700.075,81 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.164.620,95 990.323,20 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.997.346,92 2.707.795,71 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 8.953.406,24 948.717,57 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.049.837,96 2.098.689,60 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 20.036.950,40 2.365.774,25 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.965.138,21 2.444.103,94 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 22.072.168,11 2.558.199,65 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.727.754,17 3.635.520,17 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 43.101.565,56 2.632.495,22

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 3,9130 4,9823 2,6860 6,0723 1,5106 6,3412 2,5622

2,4631 4,8335 7,4050 8,1332 6,7216 6,2797 4,6191 6,2413 2,8550 3,8069 11,5946 7,0229 12,0591 4,7591 2,4452 4,9702 2,3284 4,2999 10,2639 11,0781 9,4374 3,8356 8,4695 6,5321 8,6280 9,2773 16,3729

-0,72% -0,43% -0,79% -0,14% -0,72% -1,08% -0,73%

3,9717 5,1567 2,8203 6,0723 1,5635 6,5631 2,6519

3,8837 -17,83% 4,9325 -15,04% 2,6591 -21,06% 6,0116 2,91% 1,4955 -5,75% 6,2778 5,56% 2,5366 -13,97%

-1,52% 2,4754 2,4446 -38,98% -0,48% 4,8577 4,7972 5,91% -0,15% 7,4420 7,3495 2,79% -0,17% 8,1739 8,0722 5,25% -1,30% 7,0577 6,5872 -0,50% -1,62% 6,4681 6,1541 -4,04% -1,43% 4,7577 4,5267 -0,71% -1,22% 6,4285 6,1789 2,62% -1,00% 2,8836 2,8265 -23,96% -1,01% 3,8450 3,7688 -28,24% -0,20% 11,7105 11,4787 2,72% -1,19% 7,0931 6,9527 10,29% 0,01% 12,0591 12,0591 1,64% -0,60% 4,8067 4,7115 -8,80% -0,86% 2,4697 2,4207 -9,32% -0,70% 5,0199 4,9205 -8,46% -0,82% 2,3307 2,3237 -12,86% -1,28% 4,3429 4,2569 13,43% -0,93% 10,3665 10,1613 -3,95% -0,26% 11,1889 10,9673 0,56% -1,61% 9,5318 9,3430 7,37% -0,21% 3,8740 3,7972 4,36% -1,04% 8,5542 8,3848 4,83% -0,26% 6,5974 6,4668 -3,43% -0,21% 8,7143 8,5417 5,96% -1,18% 9,3701 9,1845 5,22% -0,74% 16,5366 16,2092 7,49%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.155.272,45 1.100.978,57 16,4901 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.943.771,27 2.976.964,63 6,6994 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.247.183,13 4.891.965,92 3,5256 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.448.831,89 472.544,88 5,1822 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.541.104,77 1.744.339,98 2,6033 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.191.116,89 962.745,55 6,4307 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.806.846,17 747.513,40 6,4304 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.798.791,71 656.105,84 5,7899 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.591.658,00 1.629.698,08 2,8175 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.956.911,90 1.240.942,26 3,9945 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 7.283.501,78 1.297.607,29 5,6130 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.466.701,07 599.867,01 10,7802

-1,34% 16,8199 -0,63% 6,8334 -0,14% 3,5961 -1,22% 5,2858 -0,31% 2,6554 -0,36% 6,5432 -0,70% 6,5429 -0,57% 5,8912 -1,35% 2,8668 -0,43% 4,0644 0,00% 5,6130 -0,57% 10,9958

16,3252 6,6324 3,4903 5,1304 2,5773 6,3664 6,3661 5,7320 2,7893 3,9546 5,5569 10,6724

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 38.804.294,26 6.574.848,22 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.255.681,70 3.145.145,13 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.858.227,00 5.005.270,00 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 15.249.807,62 4.539.158,74

5,9019 2,6249 2,5689 3,3596

-0,58% -0,55% -0,53% -0,01%

6,0790 2,7036 2,5946 3,3596

5,8429 -11,45% 2,5987 -15,67% 2,5561 -26,88% 3,3596 0,25%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.664.178,71 9.697.475,01 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 433.332,74 154.662,88 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.027.258,57 124.316,61 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.535.373,16 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.510.994,73 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.731.125,58 8.386.090,89 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.761.110,40 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.769.416,99 733.979,71

0,4810 2,8018 8,2632 1,4198 3,4223 2,4721 2,8309 2,4107

-0,48% 0,11% -0,40% -1,64% -0,01% -0,08% -0,37% -0,10%

0,4882 2,8438 8,3871 1,4283 3,4257 2,5092 2,8479 2,4469

0,4762 -3,47% 2,7738 -0,93% 8,1806 9,24% 1,4084 -46,23% 3,4086 -1,54% 2,4474 3,11% 2,8083 -0,36% 2,3866 -4,34%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 256.008.887,27 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 132.976.241,39 107.941.823,29

1,7483 1,2319

-0,63% -0,50%

1,7483 1,2319

1,7483 -18,86% 1,2319 -26,17%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9003 1,9158 0,5890 1,7240 6,0063 1,9295 2,8545 7,3209 6,2819 7,2295 3,6111

-0,36% -0,16% 0,02% -0,54% 0,05% -0,51% -0,33% 0,01% -0,10% -0,06% 0,01%

3,9003 1,9158 0,5890 1,7240 6,0063 1,9295 2,8545 7,3209 6,2819 7,2295 3,6111

3,8710 -24,62% 1,8966 -10,93% 0,5831 -5,64% 1,7068 -15,57% 5,9462 5,98% 1,9102 -2,28% 2,8331 -23,61% 7,3209 1,28% 6,2191 1,69% 7,1753 2,57% 3,5750 2,20%

4.557.783,32 28.061.652,66 304.425,06 5.302.942,69 18.267.080,44 30.672.067,93 4.560.739,77 1.182.171,90 4.438.849,76 2.000.706,73 1.475.396,09 8.566.844,80 3.643.163,92 1.998.898,10 6.594.873,09 9.600.579,46 334.497,97 752.197,10 2.797.554,88 12.463.218,95 7.862.376,34

9,7490 1,3563 13,4559 3,3290 3,4075 3,3906 11,1997 10,8637 9,7486 1,0427 12,2006 6,0809 8,4688 6,2637 7,9214 1,9626 31,0994 13,8775 9,8795 2,8698 3,2704

-1,44% -0,26% -1,37% -0,43% -0,09% -1,88% -1,54% -1,53% -1,34% -0,34% -0,15% -2,37% -0,66% -1,46% -0,38% -0,10% 0,60% -0,25% -1,39% -0,24% -0,17%

9,9440 9,5540 6,35% 1,3563 1,3427 1,10% 13,4559 13,3213 1,82% 3,3290 3,2957 -12,70% 3,4075 3,3819 4,39% 3,4754 3,3228 4,52% 11,4237 10,9757 4,14% 11,0810 10,6464 3,73% 9,7486 9,5536 4,59% 1,0427 1,0323 -8,11% 12,2006 12,2006 2,25% 6,1113 6,0353 -27,10% 8,4773 8,4265 6,70% 6,3263 6,2011 -19,01% 8,0006 7,8422 -12,50% 1,9822 1,9430 -10,72% 31,2549 30,8662 0,12% 14,0163 13,7387 1,19% 9,9783 9,7807 1,66% 2,8698 2,8411 4,72% 3,2704 3,2377 5,33%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.285.656,67 10.156.274,71 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.770.904,60 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 144.942,56 155.875,58 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.288.968,79 11.161.448,24 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.583.783,62 14.975.363,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 8.218.868,36 52.996.317,06 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 534.541,07 3.389.354,14 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.784.085,61 231.404,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 881.747,92 55.164,08 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 28.830.236,27 24.408.536,02 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 21.468.697,37 18.714.067,14 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 801.136,88 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.715.479,49 342.587,88 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 608.547,65 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.566.252,06 545.925,20 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 647.794,61 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.325.980,25 157.722,76 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 520.847,40 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 112.904.046,47 14.506.048,47 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 629.865,56 76.476,19 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 31.809.328,29 5.124.966,39 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 724.497,87 108.520,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 60.556.977,77 9.086.036,34 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 35.132.027,77 5.719.916,54

0,7174 0,7446 0,9299 0,8322 0,8403 0,1551 0,1577 12,0312 15,9841 1,1812 1,1472 1,1483 7,9264 8,2803 8,3642 8,7827 8,4070 8,8901 7,7832 8,2361 6,2067 6,6761 6,6648 6,1421

-0,24% -0,24% -0,82% -1,33% -1,33% -0,39% -0,32% -2,03% -2,59% -0,40% -0,49% -0,50% -1,65% -1,65% -1,47% -1,47% -1,28% -1,27% -1,94% -1,93% -1,86% -2,10% -2,10% -1,86%

0,7174 0,7446 0,9299 0,8322 0,8403 0,1551 0,1577 12,0312 15,9841 1,1812 1,1472 1,1483 7,9264 8,2803 8,3642 8,7827 8,4070 8,8901 7,7832 8,2361 6,2067 6,6761 6,6648 6,1421

8.974.521,61 2.300.992,20 26.543.468,45 13.855.013,09 1.095.107,92 1.859.201,37 14.670.648,29 8.509.731,05 9.020.580,05 1.501.854,51 3.787.554,77 1.962.956,81 6.047.160,10 2.118.496,75 4.167.271,37 569.230,48 36.557.319,91 5.819.510,11 11.674.941,97 1.614.892,77 4.625.341,21 1.280.880,26

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 44.434.029,44 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.060.690,42 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.096.327,66 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.653.363,96 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 62.245.630,61 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 103.996.268,70 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 51.079.077,20 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.842.763,86 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 43.272.677,73 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.086.212,74 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 18.000.686,83 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 52.093.995,03 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 30.853.257,50 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.520.402,38 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 52.240.746,38 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 18.842.446,53 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.402.700,71 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.438.636,98 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.638.530,99 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 35.766.369,92 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 25.713.132,54

0,7102 0,7446 0,9113 0,8239 0,8403 0,1535 0,1561 11,9109 15,8243 1,1812 1,1386 1,1483 7,7679 8,2803 8,1969 8,7827 8,2389 8,8901 7,6275 8,2361 6,1446 6,6093 6,5982 6,0807

-7,51% -7,20% -4,16% 2,61% 5,68% 0,74% 0,20% -1,38% -6,63% 8,94% 0,10% 4,64%

1,14% 1,56% 1,21% 2,94% 3,33% -11,83% -9,37% 24,80% 24,94% 3,31% 3,56% 3,63% 1,18% 1,37% 0,44% 0,64% 2,99% 3,38% 3,85% 3,86% 1,92% 2,32% 2,34% 4,31%

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

32.169.973,89 31.070.147,56 10.562.978,09 509.477,05 37.173.454,54 125.690,20 9.776,45 26.268.678,64 13.701.500,93 182.007,54 21.208.367,96 32.876.945,59 26.074.757,77 29.858.037,60 1.913.180,92 427.886,05 57.032.773,42 3.432.108,94 414.807,51 461.166,93 187.255,02 1.556.398,59 2.986.517,12 260.075,53 173.560,19 1.146.264,64 843.729,68 790.525,15 642.492,69 126.093,74 1.614.642,01 875.357,48 5.917.774,07 22.117.613,50 22.192.166,72 2.021.109,14 203.398,94 1.738.784,95 712.762,36 539.772,50 27.071.367,04 19.226.065,31 1.160.963,78 1.001,10

4.501.100,31 3.189.706,34 1.055.126,77 50.372,92 45.640.115,85 119.165,46 11.483,39 34.513.989,53 17.179.946,88 184.667,71 27.863.242,35 3.043.662,76 2.468.379,19 28.788.942,97 1.810.121,03 318.631,64 48.409.056,08 4.855.313,61 572.375,25 66.966,57 26.105,36 225.969,51 670.928,96 199.878,20 140.009,12 441.442,69 71.283,98 51.529,34 54.286,84 100.073,63 189.418,06 101.414,63 619.221,56 2.322.659,44 2.331.294,11 182.195,49 14.165,70 2.089.389,76 59.295,22 48.645,18 2.696.521,58 1.915.070,95 1.618.579,77 100,00

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 7,1471 9,7408 10,0111 10,1141 0,8145 1,0548 0,8514 0,7611 0,7975 0,9856 0,7612 10,8018 10,5635 1,0371 1,0569 1,3429 1,1781 0,7069 0,7247 6,8865 7,1730 6,8876 4,4513 1,3012 1,2396 2,5966 11,8362 15,3413 11,8351 1,2600 8,5242 8,6315 9,5568 9,5225 9,5192 11,0931 14,3586 0,8322 12,0206 11,0961 10,0394 10,0393 0,7173 10,0110

-1,94% -1,35% -0,90% -0,90% -0,35% -0,93% -0,35% -0,86% -0,86% -1,43% -0,86% -0,06% -0,07% -0,25% -0,25% -0,82% -0,72% -0,80% -0,79% -1,24% -1,24% -1,24% -2,12% -1,77% -1,77% -0,58% 0,06% -0,52% 0,06% -0,67% 0,21% 0,21% 0,01% -0,21% -0,03% -0,21% -0,78% -1,33% -2,02% -0,21% 0,00% 0,00% -0,24% 0,00%

7,1471 7,0756 6,35% 9,7408 9,5460 3,65% 10,0111 9,9360 4,25% 10,1141 10,1141 4,32% 0,8145 0,8064 4,80% 1,0548 1,0390 4,88% 0,8514 0,8514 5,15% 0,7611 0,7459 4,97% 0,7975 0,7975 5,35% 0,9856 0,9659 5,05% 0,7688 0,7536 4,98% 10,8018 10,5858 4,78% 10,5635 10,3522 3,65% 1,0371 1,0267 4,27% 1,0569 1,0569 4,46% 1,3429 1,3228 4,36% 1,1781 1,1781 7,44% 0,7069 0,6998 -5,01% 0,7247 0,7247 -4,76% 6,8865 6,7488 0,04% 7,1730 7,1730 0,56% 7,0254 6,7498 0,04% 4,4513 4,4179 -7,68% 1,3012 1,3012 11,03% 1,2396 1,2272 10,61% 2,5966 2,5966 7,28% 11,8362 11,6587 11,78% 15,3413 15,1112 11,88% 11,9535 11,7167 11,78% 1,2600 1,2474 8,44% 8,5242 8,5242 5,30% 8,6315 8,6315 5,66% 9,5568 9,5568 1,35% 9,8082 9,3321 -0,47% 9,5192 9,3288 -0,04% 11,0931 10,8712 7,75% 14,3586 14,0714 7,84% 0,8405 0,8322 2,94% 12,1408 12,0206 25,61% 11,2071 11,0961 7,75% 10,0394 10,0394 0,20% 10,0393 10,0393 0,20% 0,7245 0,7173 1,13% 10,0110 9,9359 0,11%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 40.905.647,37 10.971.231,82 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 48.115.463,81 17.282.509,80 ¢∏§√™ TOP-30 4.763.877,63 10.721.143,20 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.863.722,07 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 20.762.983,06 4.574.261,38 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 20.729.341,88 5.912.007,40 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.316.515,08 1.257.640,02 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.298.923,61 819.005,83 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 15.925.397,05 5.549.846,91 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 283.812.208,59 48.558.008,32 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.195.688,98 7.790.705,56 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 680.768,80 135.111,47 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.348.473,71 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 36.370.935,03 6.657.350,97 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 88.055.898,72 11.794.869,90 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 25.605.009,63 37.539.671,58 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.696.265,44 3.106.092,06 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.566.710,13 3.114.580,60 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 25.028.622,92 2.099.084,58 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.891.974,90 799.448,32 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 6.139.742,90 1.030.157,92 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.663.690,76 633.448,13 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.170.064,66 6.651.412,91 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.969.643,43 2.984.898,66 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.008.385,74 1.744.353,72

3,7284 2,7841 0,4443 6,3203 4,5391 3,5063 6,6128 5,2490 2,8695 5,8448 2,8490 5,0386 6,0442 5,4633 7,4656 0,6821 2,1558 9,8141 11,9236 11,1226 5,9600 10,5197 9,1966 8,7003 8,6040

-2,12% -0,68% -0,58% -0,80% -1,58% -1,20% -0,59% -0,69% -0,30% -0,45% -0,48% -0,45% -1,34% 0,37% -0,49% -0,31% -0,48% -0,36% -0,12% -0,11% -0,51% -0,16% -0,16% -0,17% -0,21%

3,7284 2,7841 0,4443 6,3203 4,5391 3,5063 6,6128 5,2490 2,8695 5,8448 2,8490 5,0386 6,0442 5,4633 7,8389 0,6821 2,1558 9,8141 11,9236 11,1226 5,9600 10,5197 9,1966 8,7003 8,6040

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 180.438,81 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.046.779,02 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.611.710,94 1.370,26 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.483.165,48 10.337,02 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 348.842,37 302,94 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 35.235.000,75 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 412.496,58 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 35.014.992,41 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 8.270,29 20,55 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.516.352,85 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 37.374,39 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.069.570,94 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 826.430,29 853,01 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.388.839,08 1.351,11

1.211,8900 1.207,5700 1.176,2100 1.207,6200 1.151,5400 1.171,6800 852,6300 854,4400 402,4700 403,2400 849,5500 851,4800 968,8400 1.027,9200

-0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,76% -0,76% -2,12% -2,12% 0,00% -0,01% -1,67% -1,67% -0,02% -0,02%

1.211,8900 1.207,5700 1.176,2100 1.207,6200 1.151,5400 1.171,6800 852,6300 854,4400 402,4700 403,2400 849,5500 851,4800 968,8400 1.027,9200

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.820.134,98 225.242,10 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 1.674.617,53 1.168.245,58 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.289.326,55 1.388.545,11 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.497.110,87 3.021.579,85 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.732.145,55 706.225,36 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.305.724,73 1.601.500,76 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.800.612,19 603.664,52 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.996.643,95 3.454.743,30 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.220.069,20 691.638,01 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.237.765,84 1.797.558,51

8,0808 1,4334 2,3689 1,4883 2,4527 2,6886 2,9828 3,7620 3,2099 0,6886

-0,26% -0,57% -0,47% -0,32% -0,77% -0,20% -0,09% -0,30% -0,52% -0,33%

8,2020 1,5481 2,4400 1,5329 2,5263 2,7558 3,0723 3,8184 3,2580 0,7437

3,7284 -24,23% 2,7563 -12,17% 0,4399 -15,06% 6,3203 -9,21% 4,4937 -26,31% 3,4712 -7,24% 6,5467 -7,93% 5,2490 -14,76% 2,8408 0,00% 5,8448 10,34% 2,8205 -1,60% 4,9882 -4,67% 6,0442 14,22% 5,4633 9,45% 7,4656 7,43% 0,6753 -9,61% 2,1342 -4,97% 9,7650 5,87% 11,9236 0,62% 11,1226 9,17% 5,9600 8,14% 10,4145 2,35% 9,1046 3,09% 8,6133 3,34% 8,5180 5,59%

1.211,8900 1.207,5700 1.176,2100 1.207,6200 1.151,5400 1.171,6800 852,6300 854,4400 402,4700 403,2400 849,5500 851,4800 968,8400 1.027,9200

5,04% 5,06% 4,41% 4,42% 4,67% 4,68% -0,08% -0,07% 5,30% 5,30% -0,43% -0,41% 8,48% 8,49%

8,0808 1,91% 1,4334 -29,47% 2,3452 -7,24% 1,4734 2,53% 2,4282 5,75% 2,6617 3,89% 2,9530 5,54% 3,7620 5,21% 3,2099 6,92% 0,6886 -15,45%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.200.541,08 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 35.760.742,92 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 26.716.534,61 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 9.984.281,30 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 9.600.496,40 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.176.629,92 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.233.975,58 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.391.596,32

954.559,55 5,4481 17.795.501,26 2,0095 1.368.422,18 19,5236 3.663.210,61 2,7256 2.078.121,79 4,6198 2.951.359,56 2,7705 759.034,95 4,2606 1.630.897,08 6,3717

0,03% 5,5162 5,4481 3,75% 0,00% 2,0195 2,0095 0,25% 0,10% 20,0605 19,5236 -3,95% 0,21% 2,8006 2,7256 8,89% -1,58% 4,7468 4,6198 5,67% -0,18% 2,8467 2,7705 4,55% 0,52% 4,3139 4,2606 2,78% -0,03% 6,4991 6,3717 2,65%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 35.242.075,93 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 6.605.651,19 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.171.396,40

9.598.321,65 4.021.247,37 1.140.277,38

3,6717 1,6427 5,4122

-0,88% -0,47% 0,00%

3,7451 1,6673 5,4122

3,6717 -12,12% 1,6427 -5,01% 5,4122 -0,12%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 2.710.139,31 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.677.399,20 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.635.066,02 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.642.767,00 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 764.034,32 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 931.293,32

635.244,22 1.531.193,23 248.543,55 3.774.714,01 1.023.346,83 264.238,93

4,2663 1,7486 6,5786 1,2300 0,7466 3,5244

-1,31% -0,53% 0,01% -0,25% -0,84% -0,26%

4,3516 1,8360 6,5950 1,2915 0,7839 3,6654

4,2236 -41,22% 1,7311 -25,93% 6,5456 1,81% 1,2178 -11,98% 0,7391 -10,92% 3,4892 8,04%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 2.574.239,98 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 364.875,29 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 232.634,07 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.738.396,10

1.333.233,46 152.138,89 78.447,62 747.538,82

1,9308 2,3983 2,9655 5,0009

-1,13% -0,07% -0,71% 0,00%

1,9308 2,4463 2,9655 5,0009

1,9211 -27,34% 2,3863 -6,87% 2,9507 4,69% 4,9759 4,56%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.938.260,64 8.468.695,61 3.949.039,33 663.657,79 1.062.018,17 2.590.772,36

389.723,89 8.598.676,70 2.804.982,75 206.736,11 331.811,06 917.302,36

4,9734 0,9849 1,4079 3,2102 3,2007 2,8243

0,01% -0,64% -0,80% -0,02% -0,12% 0,06%

4,9734 0,9849 1,4079 3,2102 3,2007 2,8243

4,9485 1,12% 0,9800 -11,24% 1,4009 -14,38% 3,1941 4,19% 3,1847 4,46% 2,8102 -5,86%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 908.791,17 712.721,72 1,2751 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.619.246,43 1.538.492,90 2,3525 MARFIN √§Àª¶π∞ ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.618.278,02 3.646.172,51 4,2835 MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.207.426,39 5.382.735,31 0,9674 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.934.104,62 2.871.183,36 2,4151 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.593.899,31 3.087.567,12 3,4311 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 818.693,27 309.902,36 2,6418 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.818.486,34 4.054.321,08 1,4351 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 77.599.375,92 18.620.639,05 4,1674 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.050.257,86 2.102.336,82 2,8779 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 17.903.647,81 6.592.993,02 2,7156 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.580.943,15 639.051,12 2,4739 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 957.468,50 318.177,35 3,0092 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.384.116,28 549.052,54 4,3422

-0,54% 0,17% -0,95% -0,41% -0,15% -0,15% -0,11% -0,23% 0,01% -0,16% -1,05% -1,18% -0,24% -0,18%

1,3134 2,4231 4,4120 0,9964 2,4876 3,5340 2,7211 1,4782 4,1882 2,9642 2,7971 2,5481 3,0995 4,4725

1,2368 -22,63% 2,2819 4,39% 4,1550 -13,52% 0,9384 -6,24% 2,3426 -1,63% 3,3282 2,51% 2,5625 -0,23% 1,3920 1,23% 4,1466 1,80% 2,7916 5,40% 2,6341 5,28% 2,3997 -4,67% 2,9189 4,23% 4,2119 4,22%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 75.402.631,49 4.474.555,65 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.748.425,77 752.499,58 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.791.497,33 2.124.991,34 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.932.876,16 1.579.395,43 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.923.940,41 985.707,42 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.187.885,24 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 759.647,54 72.732,94 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.879.141,82 353.762,47 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.194.724,11 2.311.338,51 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.357.146,16 280.742,03 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.081.161,52 876.721,38 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.535.384,50 716.196,75 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 10.819.611,60 8.571.075,49 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 573.414,60 204.279,00 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.556.368,14 5.576.278,26 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.421.264,30 377.889,59 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.232.085,05 3.030.120,01 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 3.883.930,34 308.660,69 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 836.841,38 85.321,15

16,8514 12,9547 5,5490 13,2537 16,1548 11,6514 10,4443 5,3119 13,0637 11,9581 3,5144 3,5401 1,2623 2,8070 0,6378 3,7611 3,3768 12,5832 9,8081

-0,23% 0,01% -0,61% -0,17% -0,13% 0,12% -0,07% -0,59% -0,23% 0,56% -0,01% -0,58% -0,86% -0,80% -0,69% -1,04% -0,74% -0,45% -0,32%

17,1884 13,0842 5,8265 13,9164 16,9625 12,2340 10,9665 5,4181 13,3250 12,1973 3,5495 3,7171 1,3254 2,8491 0,6601 3,9492 3,5456 13,2124 10,2985

16,6829 2,62% 12,8252 0,60% 5,4935 -15,13% 13,1212 3,28% 15,9933 3,99% 11,4184 1,36% 10,2354 -2,76% 5,2588 5,53% 12,9331 4,65% 11,8385 0,56% 3,4793 0,16% 3,5047 -4,14% 1,2497 -13,82% 2,8070 -39,65% 0,6378 -14,25% 3,7235 -1,76% 3,3430 5,47% 12,4574 -4,00% 9,7100 4,94%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.061.662,55 467.853,43 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 1.062.461,58 1.117.903,37 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 6.301.101,72 11.883.621,26 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.565.122,34 2.873.686,96 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.107.827,13 7.034.946,61 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.933.564,47 2.079.241,91 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.049.398,99 997.519,91 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 7.848.017,32 5.946.393,01 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.446.635,27 641.075,28

8,6815 0,9504 0,5302 1,5886 0,7261 2,3728 3,0570 1,3198 2,2566

-0,01% -0,22% -0,80% -0,33% -0,15% -0,11% -1,14% -1,04% -0,50%

8,8551 0,9694 0,5567 1,6680 0,7624 2,4914 3,2099 1,3858 2,3694

8,5079 -0,02% 0,9314 -46,70% 0,5249 -16,05% 1,5568 -4,22% 0,7116 -11,17% 2,3253 3,75% 2,9959 2,57% 1,2934 -9,57% 2,2115 3,61%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 61.492.941,04 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.815.931,90 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.669.019,67 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 359.626,75

15.684.176,63 2.189.333,45 3.739.456,52 520.819,14

3,9207 1,7430 1,2486 0,6905

0,01% -1,03% -0,43% -0,76%

3,9207 1,7430 1,2486 0,6940

3,9011 1,85% 1,7299 -24,02% 1,2361 -3,52% 0,6877 -19,03%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 634.112,19 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 639.540,54 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.384.045,20 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 83.164,77

300.530,50 165.285,61 484.167,09 95.606,50

2,1100 3,8693 2,8586 0,8699

-1,08% -0,95% -0,86% -0,91%

2,1733 3,9273 2,9729 0,9047

2,0678 -16,77% 3,8306 -41,71% 2,8300 -9,62% 0,8612 -9,64%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.497.310,45 3.583.967,91 2,6499 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.608.040,09 8.180.475,26 0,3188 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.353.297,75 4.194.461,74 1,0379 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.629.065,34 1.222.985,67 4,6027 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.538.617,89 2.782.697,01 10,2557 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.775.103,93 2.462.526,36 2,7513 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 307.777,76 120.000,00 2,5648 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 388.868,02 150.492,23 2,5840 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.709.494,75 289.687,83 9,3532 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.143.155,04 404.899,02 10,2326 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.744.658,01 163.106,79 10,6964

-0,43% 2,6963 2,5969 -11,09% -0,16% 0,3244 0,3124 -3,04% -0,75% 1,0483 1,0275 -12,41% 0,01% 4,6027 4,6027 -7,54% 0,01% 10,2557 10,2557 1,49% -1,87% 2,7788 2,7238 -18,10% -0,56% 2,5904 2,5392 -11,26% -0,62% 2,6098 2,5582 -13,18% -0,68% 9,4935 9,2831 5,92% -0,29% 10,3605 10,1559 4,86% 0,06% 10,8034 10,6162 3,38%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.176.107,79 12.019,26 264,2500 -1,31% 269,5350 264,2500 -0,47% 0,01% 205,0602 204,0400 -0,10% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.405.497,61 31.393,56 204,0400 T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 580.512,85 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 10.774.642,33 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.959.633,58 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 2.812.881,59

264.270,16 5.654.220,92 1.266.443,79 2.889.793,52

2,1967 1,9056 5,4954 0,9734

-0,53% -0,64% -0,01% -0,59%

2,3065 1,9437 5,5064 1,0221

2,1747 -12,36% 1,8675 -26,91% 5,3855 -7,09% 0,9539 -10,64%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 245.488.354,65 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.893.900,65 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.474.162,74 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 734.191,08 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.938.773,11 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.254.370,96 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 879.068,88

93.546.049,14 5.439.093,68 6.561.916,58 1.792.746,20 852.941,49 327.802,25 252.189,43

2,6243 1,0836 1,2914 0,4095 3,4455 3,8266 3,4857

0,02% -2,01% -1,24% -0,34% -0,05% -0,08% -0,39%

2,6243 1,0836 1,2946 0,4115 3,4541 3,8457 3,4857

2,6243 2,70% 1,0809 -17,14% 1,2882 -10,91% 0,4075 -12,85% 3,4369 2,55% 3,8075 5,40% 3,4857 -19,70%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,2961 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8018 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4335 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9448 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .103,31 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2013 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,5575 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,2945 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,2801

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6709 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2993

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,78576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2545

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,297 .........................................................1,2952 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80236 .......................................................0,80124 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4387 .........................................................7,4283 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9511 .........................................................8,9385 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,38 .........................................................103,24 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2021 .........................................................1,2005 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5628 .........................................................7,5522 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2954 .........................................................1,2936 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,281 .........................................................1,2792

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 M∞´√À 2012

K§EI™IMO TH™ 10H™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

640,91

4,19

0,245 0,832 0,247 0,07 1,07 0,05 0,325 0,134 13,80 0,28 0,328 0,164 0,106 0,557 3,75 0,70 0,429 2,93 1,13 4,20 0,764 0,14 0,456 0,683 3,60 0,70 2,30 0,15 0,27 0,26 2,33 4,73 1,05 1,15 0,972 2,21 1,58 0,10 0,366 0,525 0,18 0,515 0,708 0,434 3,40 5,01 1,20 0,119 0,529 0,03 0,179 1,28 0,80 0,237 0,30 0,23 0,163 0,092 2,20 0,45 0,67 0,55 0,24 0,40 0,439 2,64 1,00 1,15 0,304 0,143 0,51 0,622 0,359 4,99 2,15 1,06 0,51 0,218 0,298 1,57 0,229 0,34 0,629 0,581 1,00 0,598 0,228 0,669 11,48 1,01 1,09 5,35 2,28 0,597 1,79 0,53 0,186 3,67 3,48 0,50 0,55 0,217 0,71 0,30 0,397 0,256 0,157 0,381

7,46 15,24 9,29 0,00 -11,57 -9,09 0,00 -2,90 -0,14 0,00 -0,30 8,61 1,92 14,14 0,27 7,69 0,00 1,03 3,67 2,19 -2,05 5,26 6,54 3,80 0,28 0,00 0,00 -5,66 0,00 10,64 0,00 5,11 0,00 0,00 0,00 -0,90 -1,25 5,26 7,33 3,96 0,00 0,00 9,94 3,33 0,00 -2,53 7,14 0,00 4,75 0,00 6,55 0,79 -0,37 0,00 0,00 -11,54 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 2,57 -5,85 9,14 0,00 6,25 11,22 6,81 12,14 -7,66 0,00 9,58 29,40 0,00 0,00 8,57 0,00 0,79 5,10 9,11 3,68 3,64 0,00 0,00 0,76 -1,59 8,58 5,78 1,83 1,29 1,40 -2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√)

92 6.252.082 37.572 0 4.670 21.930 0 2.405 253.472 0 25.199 2.748.465 44.638 3.518.994 17.310 900 0 365 63.508 117.122 600 341.743 17.405 24.984 170.010 0 1.100 13.840 0 1.091.439 0 6 1.345 465 0 12.220 649 5.250 9 2.196 0 0 34.953 2.550 1.350 700 110 0 1.210 0 374.594 17.260 700 0 0 5.950 0 27.287 0 0 0 0 2.000 0 0 70.115 0 0 0 0 0 267.449 1.065 97 614.392 25.884 250 100 100 5.047.619 3.180 0 2.765 2.560 22.642 0 7.000 0 12.280 400.494 24.340 57.390 365.225 0 100 10.100 2.020 15.120 112.230 3.979 4.001 20.019 4.560 0 3.779 0 0 0

0,20 0,74 0,233 0,00 1,07 0,05 0,00 0,125 13,80 0,00 0,328 0,154 0,10 0,50 3,75 0,678 0,00 2,93 1,09 4,00 0,764 0,13 0,416 0,66 3,58 0,00 2,30 0,141 0,00 0,24 0,00 4,73 1,05 1,15 0,00 2,15 1,58 0,096 0,366 0,471 0,00 0,00 0,653 0,411 3,30 5,00 1,04 0,00 0,502 0,00 0,17 1,23 0,80 0,00 0,00 0,23 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,574 0,33 4,77 1,99 1,05 0,49 0,218 0,297 1,42 0,224 0,00 0,501 0,44 0,96 0,00 0,225 0,00 11,27 0,951 1,00 5,12 2,20 0,00 1,79 0,529 0,163 3,40 3,17 0,40 0,545 0,201 0,71 0,00 0,397 0,00 0,00 0,00

0,25 0,90 0,25 0,00 1,20 0,057 0,00 0,149 14,00 0,00 0,33 0,168 0,106 0,60 3,87 0,70 0,00 2,93 1,15 4,20 0,764 0,143 0,457 0,849 3,62 0,00 2,30 0,16 0,00 0,261 0,00 4,73 1,05 1,15 0,00 2,23 1,58 0,113 0,366 0,54 0,00 0,00 0,708 0,438 3,40 5,01 1,20 0,00 0,53 0,00 0,183 1,30 0,80 0,00 0,00 0,255 0,00 0,092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,626 0,38 5,30 2,17 1,06 0,51 0,218 0,298 1,65 0,24 0,00 0,655 0,583 1,04 0,00 0,228 0,00 11,60 1,05 1,12 5,35 2,31 0,00 1,79 0,53 0,193 3,69 3,74 0,50 0,55 0,219 0,779 0,00 0,397 0,00 0,00 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,74 5,77 0,57 1,24 0,689 1,96 2,89 0,75 0,30 0,362 0,30 3,70 0,231 0,314 0,66 0,209 0,39 0,68 0,532 0,661 0,385 0,879 0,316 1,30 0,225 7,00 0,31 5,97 0,234 0,64 0,404 2,02 1,02 0,27 0,361 0,23 10,56 10,69 6,30 2,13 0,454 0,289 0,244 1,76 2,00 0,465 4,50 0,126 1,98 1,15 0,23 0,759 0,379 0,525 0,048 0,37 1,38 1,10 0,235 15,00 5,50 0,163 0,40 0,255 0,725 0,373 0,079 0,715

2,78 3,78 0,00 0,00 4,39 0,00 7,43 0,00 -3,23 9,04 0,00 2,78 0,00 8,28 10,00 1,46 14,37 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,04 9,15 4,74 0,00 0,00 0,00 6,88 0,00 0,00 -2,17 -6,12 -1,49 11,47 5,00 5,45 0,00 2,85 14,55 0,00 0,00 4,26 -0,22 0,00 -1,00 0,00 -9,45 3,97 0,00 9,38 0,00 9,14 2,22 0,00 0,00 4,09 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 5,97 0,00 8,33

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

304.670 67.297 0 0 50 0 2.934 0 1.800 748 0 60 0 64.500 2.580 210 6.253.785 2.885 0 0 0 0 0 0 0 47.178 210 30.227 0 4.000 0 461.485 0 0 32.123 350 6.429 10.698 633.168 838.643 0 5.555 5.194.697 0 11 8.292 2.570 0 8.111 0 10.151 46.325 0 69.297 0 533.532 128.374 2.630 0 32.415 0 45.875 0 0 0 10.349 0 50

0,711 5,50 0,00 0,00 0,689 0,00 2,42 0,00 0,30 0,234 0,00 3,65 0,00 0,284 0,65 0,191 0,35 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 0,256 5,68 0,00 0,62 0,00 1,90 0,00 0,00 0,359 0,23 10,56 9,22 6,08 2,06 0,00 0,27 0,214 0,00 2,00 0,446 4,47 0,00 1,96 0,00 0,23 0,732 0,00 0,484 0,00 0,339 1,35 1,09 0,00 14,41 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,353 0,00 0,715

0,74 5,78 0,00 0,00 0,689 0,00 2,94 0,00 0,31 0,369 0,00 3,70 0,00 0,315 0,66 0,22 0,395 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 0,31 5,97 0,00 0,64 0,00 2,09 0,00 0,00 0,377 0,23 10,92 10,80 6,40 2,19 0,00 0,296 0,254 0,00 2,00 0,47 4,50 0,00 2,02 0,00 0,262 0,769 0,00 0,528 0,00 0,379 1,40 1,10 0,00 15,00 0,00 0,169 0,00 0,00 0,00 0,378 0,00 0,715

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,01 1,48 3,94

1 2 4.057

2,47 6,16 6,52

2,47 6,16 6,60

7,60 0,212 0,135 0,35 0,10 2,52 7,02 0,207 1,73 14,00 96,00 17,30 0,12 0,12 2,00 0,121

0,00 19,77 0,00 0,00 0,00 -2,33 0,00 4,02 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 -9,09 0,00

50 1.000 0 0 0 7.134 0 6.433 6.289 0 33 100 0 0 5 0

7,60 0,212 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,206 1,73 0,00 96,00 17,30 0,00 0,00 2,00 0,00

7,60 0,212 0,00 0,00 0,00 2,58 0,00 0,21 1,73 0,00 96,00 17,30 0,00 0,00 2,00 0,00

0,041 0,30 0,036 1,07 0,117 0,06 0,095 1,41 0,443 1,30 0,093 0,495 1,12 0,64 0,106 0,96 0,077

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,79

0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 18.600 1 0 0 0 160 2.050

0,00 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,085 0,495 0,00 0,00 0,00 0,96 0,077

0,00 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,096 0,495 0,00 0,00 0,00 0,96 0,077

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PC SYSTEMS (∫√)

RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,032 0,079 0,201 0,081 0,223 0,121 0,30 0,12 0,08 0,043 0,41 0,199 0,088 0,15 0,10 0,144 0,835 0,062 0,072 3,70 0,76 0,055 0,28 0,08 0,14 0,05 2,80 0,529 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,132 0,075 0,10 0,174 0,141 0,12 0,088 0,34 0,048 0,135 0,67 0,639 0,26 0,316 0,39 0,54 0,02 0,78 0,075 0,96 0,82 0,038 0,08 0,245 0,26 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,37 0,00 0,00 -19,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 5,47 0,00 0,00 0,00 -19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,20 0,00 0,00 19,51 0,00 0,00

0 700 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.218 0 0 21.005 11.000 300 0 0 1.050 0 15.600 0 20 0 0 0 0 0 0 465 0 0 10 0 0

0,00 0,079 0,00 0,00 0,00 0,121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,088 0,00 0,00 0,144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,073 0,00 0,00 0,14 0,12 0,088 0,00 0,00 0,124 0,00 0,639 0,00 0,316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,245 0,00 0,00

0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,088 0,00 0,00 0,144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,081 0,00 0,00 0,142 0,12 0,088 0,00 0,00 0,135 0,00 0,639 0,00 0,316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,245 0,00 0,00

0,035 0,048 4,41 9,95 3,03

0,00 20,00 5,00 0,00 0,00

0 3.200 156 0 0

0,00 0,048 4,30 0,00 0,00

0,00 0,048 4,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

2,47 6,16 6,60

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,78 2,86 1,95 0,49 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,03 1,51 1,22 4,12


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔÛˆÔÔÈÒ” . ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È ¤ˆ˜ 15 ª·˝Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ΔÚ›ÙË ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 10:00-13:00 Î·È 18:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:00-13:00. — ΔËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË “50 ¯ÚfiÓÈ· ∞ÛÙÂÚ›Í. √ °·Ï¿Ù˘ ‹Úˆ·˜ ÛÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ∏ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ÙÈÌ¿ÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· Ì ÌÈ· fiÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë π°’ ∂ÊÔÌÔÚÊË ÂΉ‹ÏˆÛË Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9:30 .Ì. Ú›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È Ì 12:00 Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹(ÚÒËÓ ¶·È‰fiÔÏË ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘), ÛÂ Û˘ÓÂÚÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Á·Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂȶÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈηıÒ˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ ÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∫¿Ùˆ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· §Â¯ˆÓ›ˆÓ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁȉȷÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 Τ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÙÔ˘˜. ª·˝Ô˘. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ Ë ¤ÎıÂÛË “ÕÓÔÈÍË ...·ÈÛı‹ÛˆÓ!” Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Î·Ê¤ “∑ÒÁÈ·” .

Δπª∏Δπ∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™ — ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ∫˘ÚÈ·˙‹ (∑¿¯Ô˘) ¡ÈÎÔϤÚË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ æ˘Á›ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì., ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î. §È¿˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ô Î. ªÏ¿Ó·˜ ¶¤ÙÚÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎÔϤÚË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›·, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ∑¿¯Ô˘ ¡ÈÎÔϤÚË. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ οÓÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 75 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ. — ∏ Ã.∂.¡. ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Û ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹-‡ÌÓÔ ÛÙË ÌËÙ¤Ú·, ‡ÌÓÔ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹, ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17).

¢π∞º√ƒ∞ — ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 19 Î·È 20 ª·˝Ô˘ Û ª¤ÙÛÔ‚Ô - πˆ¿ÓÓÈÓ· - ªÔÓÔ‰¤Ó‰ÚÈ, Ì ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ 5* ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ◊ÂÈÚÔ˜ ¶·ÏÏ¿˜. ™ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ 65 ¢ÚÒ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó, Ë ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Î·È Ë ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂΉÚÔÌ‹˜ °ÈÒÚÁÔ ∂Ï·ÊÚÔ¿ÙË, ÙËÏ. 6977 895770 Î·È ÛÙÔ ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ¿ÚÎÔ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË, ·fi 19.00 ¤ˆ˜ 21.00. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi 23-27 πÔ˘Ó›Ô˘ (4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î. º›Ï· ∑Ë̤ÚË, ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 30121 Î·È ÎÈÓ. 6944410944. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ÂΉÚÔÌ‹ Û √ÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›·- ¢ÂÏÊÔ‡˜ - ∞Ú¿¯ˆ‚·, ·fi 11 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 13 ª·˝Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 24210 23935, 10 .Ì. - 12 Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™‡ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-33863. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∞Δ∂ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·fi 31/5 ¤ˆ˜ Î·È 4/6. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ RAPOS TRAVEL, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 45· (πˆÏÎÔ‡), ÙËÏ. 24210 35865 Î·È ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ºÈÏÔı¤Ë ¶··Ú¿ÓÙ˙·-°Ô˘‰Ô˘Ï¿ÎË, ÙËÏ. 24210 52484 (ÙÈÌ‹ ÂΉÚÔÌ‹˜ 229 ¢ÚÒ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹). — ∏ ∏ÂÈÚÒÙÈÎË ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/5 ÛÙÔ °·Ï·Í›‰È. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421058768 Î·È 2421055808. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔÓ ŸÛÈÔ ¢·˘›‰ Î·È ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ƒÒÛÔ ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÙËÏ.: 2421044944, 6977619917 Î·È 6944501184. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ 13 ª·˝Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ •ÂÓÈ¿˜, fiÔ˘ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÚÙÔÎÏ·Û›·-Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ Î¿Ùˆ πÂÚ¿ ªÔÓ‹-¶ËÁ¿‰È (Á‡̷) - ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· ηʤ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ΉÚÔÌÒÓ (Î. ∂ÛÂÚ›‰Ë ÙËÏ. 6977 400384, Î. ∫·ÌÔ‡ÚË ÙËÏ. 6944 368171, Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ô˘ ÙËÏ. 6944 862804 Î·È Î. ∫Ô¿ÓÔ˘ ÙËÏ. 6973 175029). — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1) √ÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›· 11-13/5, 2) ¡¿ÍÔ˜ (ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜) 2-5/6 Î·È 3) √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË - πÂÚÈÛÛfi˜ - ÕÁ. ŸÚÔ˜ 30/6-1/7. — ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ - μ¤ÚÔÈ· - ¡¿Ô˘Û· ÛÙȘ 20 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 2421029650 (Î. ª·Ú›·), 6930397892 Î·È 24210-34065. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/5: ∫›ÛÛ·‚Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫fiÎÎÈÓÔ ÓÂÚfi-Ê·Ú¿ÁÁÈ ∫·Ï˘„Ò˜, ø.¶.: 6.00μ.¢.: 2/5. °Ú·Ê›· Û˘ÏÏfiÁÔ˘: ™fiψÓÔ˜ 2-ÙËÏ.: 24210 24290, ÒÚ˜: Úˆ› ¢Â˘Ù¤Ú·-¶¤ÌÙË: 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 6.00-8.00. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 10/5, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙÔ ∞Ṳ́ÓÈÔ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 2. ¶¤ÌÙË 31/5, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ∞ÁÈ¿˜. 3. ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ™¿‚‚·ÙÔ∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 16, 16, 18 πÔ˘Ó›Ô˘. 4. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ¶·Ú·Û΢‹ 29/6. 5. ¶Ú¤‚Â˙·-§Â˘Î¿‰·: 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹, ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 20, 21, 22, 23 πÔ˘Ï›Ô˘. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ÚÔ Î¿ı ÂΉÚÔÌ‹˜, ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

“ª¤¯ÚÈ Ó· Û ‚Úˆ” ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ

∏ ÌËÙÚfiÙËÙ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË

Δ

Ô ı¤Ì· Ù˘ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› “ª¤¯ÚÈ Ó· Û ‚Úˆ” ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓË Ì ¢·ÈÛıËÛ›· ·fi ÙÔ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ °Î·ÚÛ›·, Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì.

ΔÚ›˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ı¤Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ, ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÚˆ›‰ˆÓ, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙÚÈÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚ˘ÊÂÚ‹˜, Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ °Î·ÚÛ›· (“∂È‚¿Ù˜”, “∂ÓÓ¤· ˙ˆ¤˜”). ∏ Ì›·, Ë ∫¿ÚÂÓ (∞Ó¤Ù ª¤ÓÈÓÁÎ), Â›Ó·È ÌÈ· 50¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË 14 ¯ÚÔÓÒÓ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ù˘ ÁÈ· ˘ÈÔıÂÛ›·, Î·È ÂÚ›Ô˘ 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ. ∏ ¿ÏÏË, Ë ∂Ï›˙·ÌÂı (¡·fiÌÈ °Ô˘fiÙ˜), Â›Ó·È Ë “¯·Ì¤ÓË” ÎfiÚË Ù˘ Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ Î·È Ô˘ Ë ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi Ù˘ Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÌËÙÚÈ΋˜ ÂÁηٿÏÂȄ˘. ∏ ÙÚ›ÙË Â›Ó·È Ë §Ô‡ÛÈ (∫¤ÚÈ °Ô˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ), ÌÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË, ·ÓÙÚÂ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ „¿¯ÓÂÈ Ì ¿ıÔ˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·È‰›. ¶Ï¿È ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÚfiÛˆ·, ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∂-

Ï›˙·ÌÂı (™¿ÌÈÔ˘ÂÏ §. Δ˙¿ÎÛÔÓ), ÙËÓ ¤ÁÎ˘Ô ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈοӷ ƒ¤È, Ô˘ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë §Ô‡ÛÈ, ÙË ™ÔÊ›·, ·Ú·‰Ô˘Ï‡ÙÚ· Ù˘ ∫¿ÚÂÓ, Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Δ˙Ô¿Ó, ÌÈ· ηÏfiÁÚÈ· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË §Ô‡ÛÈ. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ 7˘ Ù¤¯Ó˘. ΔÔ ı¤Ì· ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙÔ, Ô˘ fï˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì Û‚·ÛÌfi, ¿Óˆ ·fi fiÏ·, Î·È ·Ï¿. ΔÚÂȘ ËÚˆ›‰Â˜, Ë ∞Ó¤Ù ª¤ÓÈÓÁÎ, Ë ¡·fiÌÈ °Ô˘fiÙ˜ Î·È Ë ∫¤ÚÈ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ¿Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ¿Óˆ. √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛˆÛÙ¿ ‰ÔÌË̤ÓÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·Á·ËÙÔ› ̤۷

·fi ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô˘ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·‚›·ÛÙ· Î·È Ê˘ÛÈο ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ·ÏÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙȘ ˙ˆ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÚÈÒÓ Ê›ÏˆÓ ÛÔ˘. ŒÍ˘ÓÔ Î·È ·ÛÙÂ›Ô Û ÔÏÏ¿ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·‚›·ÛÙ· ÛÂ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì·. √ °Î·ÚÛ›· ‰¤ÓÂÈ Ì ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, Û ¤Ó· ηÏÔÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ì ÙÔ ‰Ú¿Ì·, ÙÔ ÏÂÙfi Û˘¯Ó¿ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó. ¶Ôχ ηϤ˜ ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ °Ô˘fiÙ˜, ª¤ÓÈÓÁÎ Î·È °Ô˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Ô˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÔ˘Ó Ì ‰‡Ó·ÌË ÙȘ ÙÚÂȘ ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÂËÚ·Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ ·È‰› (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó), Á˘Ó·›Î˜. ∏¶∞, 2010. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ °Î·ÚÛ›·. ∏ıÔÔÈÔ›: ∞Ó¤Ù ª¤ÓÈÓÁÎ, ¡·fiÌÈ °Ô˘fiÙ˜, ∫¤ÚÈ °Ô˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Δ˙›ÌÈ ™Ì›ÙÂ, ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ §. Δ˙¿ÎÛÔÓ. 126’.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ”

∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ 1940 ¤ˆ˜ ÙÔ 1970 √§√∫§∏ƒø¡√¡Δ∞π Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÔÎÙÒ

ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË, Ë ÛÂÈÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Ì ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ: “∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ̤۷ ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ʈÙÔÁڿʈӔ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÕÓÔÈÍË” Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢Ë.¶Â.£Â. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›

ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1940 ¤ˆ˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970. ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Î. §¤ÔÓÙ·˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜ (ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜). ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ (ΔÔ¿ÏË 14 ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ).

™ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¶ÚÔÌÈÚ›Ô˘

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ Ó¿ÚıËη ΔÔ˘ °πøƒ°√À £øª∞ °Àƒø ÛÙ· 80 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ‰È·È-

ˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÌÈ· ηÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· - ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ¶ÚÔÌÈÚÈÔ‡, ηıÒ˜ οÔÈ· ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ¯ÙÈṲ̂Ó˘ ÙÔ 1767 ·fi ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜. ¶‹Á·Ó Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙȘ ϿΘ ÙÔ˘ Ó¿ÚıËη Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ÎÂÚ·Ì›‰È·. Ÿ¯È ÓÙfiÈ· ¤ÛÙˆ, ·ÏÏ¿ Á·ÏÏÈο ÎÂÚ·Ì›‰È·, ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ·

● √ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ›ÚÈÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù· Ó¿ÚıËο ÙÔ˘ (·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ∞Ó‰Ú¤· ΔÔ˘Ì·˙¿ÙÔ˘)

ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ Ï·ÎÔÛΤ·ÛÙ˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÒÚ· fï˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ∏ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌÈÚÈÔ‡ Ì ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ £fi‰ˆÚ· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ ™Ù¿ıË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ¿ÛÙÔÚ· £·Ó¿ÛË ¶ÂÙÛÒÙË Î·È ‚¤‚·È· Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ı¤ÛË ÙÔ˘ ··°È¿ÓÓË, ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ó¿ÚıËη. ∞Ê·›ÚÂÛ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ù· Á·ÏÏÈο ÎÂÚ·Ì›‰È· Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ϿΘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞ÎfiÌ· ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ÙȘ ·ÏÏÔȈ̤-

Ó˜ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Í‡ÏÈÓ˜ ÎÔÏÒÓ˜ ÙÔ˘ Ó¿ÚıËη Ì Ӥ˜ ·fi ÌÔ˘ÚÂÛÈÒÙÈΘ ηÛÙ·ÓȤ˜ Ì·˙› Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ͢ÏÔηٷÛ΢‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯¿Ú·Í·Ó Î·È Î¿ÔȘ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ˘¤Úı˘ÚÔ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Ó¿ÚıËη. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¶ÚÔÌÈÚÈÒÙ˜, ·ÊÔ‡ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó·fi ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔ› ÙÔ˘. ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ÌË ‰ÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ‡ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘;


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

ªÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ∞ÁÚÈ¿ £Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∑·Ó ¶ÔÏ ™·ÚÙÚ ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔÓ” Δƒ∂π™ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÌÂ-

ٷ͇ ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °Î·ÚÛ¤Ó, Ë °·ÏÏ›‰· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ πÓ¤˜ Î·È Ë Ó·ڋ ¶·ÚÈ˙È¿Ó· ¯‹Ú· ∂ÛÙ¤Ï, Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ·Ôηχ„ÂȘ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÎfiÏ·ÛË Î·È ˆ˜ fi,ÙÈ Î·È Ó· Û˘Ì‚Â›, ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ, Ì·˙›, ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ∞fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∑·Ó ¶ÔÏ ™·ÚÙÚ “∏ ÎfiÏ·ÛË Â›Ó·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” ‰È·ÔÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ “∫ÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ” Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ÙÔ 1944. ∏ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔÓ” (∞›ıÔ˘Û· “πÊÈÁ¤ÓÂÈ· μ’”) ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜” (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, Δ·‡ÚÔ˜) Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Èη›Ù˘ ∫ÔÓÙÔ‡ÚË Ì ÙÔ §¿˙·ÚÔ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÙË ª·Ú›· ∫·ÙÛÈ·‰¿ÎË, ÙËÓ ÕÓÓ· ª¿Û¯· Î·È ÙÔ ƒˆÌ·Ófi ∫·ÏÔ·ÚË. ΔË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Â¿ÛÙ·˜, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È Ë ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶¿ÙÛ·, Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÛÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ë ªÂϛӷ ª¿Û¯·. μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë ∂ϤÓË ªÔϤÛÎË. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯ÔÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ÛÎËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û·Ó ¤Ó· ÎÔ˘Ù› (12 à 12 ̤ÙÚ· Î·È 4 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∫·ıÈṲ̂ÓÔÈ Û ÌÈ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÛηψÛÈ¿, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ÔÈ ı·٤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¿ÓÔÈÁÌ·. “¶fiÛÔ ÚÔÎÏËÙÈο ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™·ÚÙÚ, ÂȉˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚfiÙÚ˘·;”, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ë ÛÎËÓÔı¤ÙȘ. ∂›ÎÏËÛË ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ı‡ÓË ·ÔÙÂÏ› ÔÏfiÎÏËÚË Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™·ÚÙÚ. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ˘·ÚÍÈÛÙ‹˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘, ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ϤÍÂȘ. μÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÙË Û˘Ó¯‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ª¿Ë ÙÔ˘ ’68 ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ò˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.15. ∏ ÚÂÌȤڷ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ª·˝Ô˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

¶ÚÒÙÔ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘

‡ÚÈÔ, ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ 1Ô ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÕÓÔÈÍË” ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ë 17Ë ÃÔÚˆ‰È·Î‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ë 14Ë ÃÔÚˆ‰È·Î‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÁÚÈ¿˜.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÒÛÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ¯ÔÚˆ‰È·ÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜, ÎÔÈÓfi Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜, Î·Ù¤Ù·Í·Ó ÙÔ ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÙÈfiÙÂÚ· Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ̤ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ: ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙȘ 20.00: ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤Ó˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Â›Ó·È Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÛÛ·Ó‰Ú›·˜ “ ∏ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·” , Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2003, ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÙÂÙڿʈÓË ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›·, Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙË ƒÂ‚‚¤Î· ºÂÏÂΛ‰Ô˘ Î·È ·ÚÈıÌ› 45 ̤ÏË Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›· Î·È ª·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù· “ø‰Â›Ô˘ ¡·Ô‡Û˘” ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ™ˆÌ·Ù›· Ù˘ ¡¿Ô˘Û·˜ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ 1932 fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‰ËÌÈÔ‡Ú-

ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ∞ÁÚÈ¿˜

ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·ÓÂ›ÛËÌË ¯ÔÚˆ‰›·. ∂›ÛËÌ· ȉڇıËΠÙÔ 1952 Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÚfiÏ·˜. ΔË ‚Ú·‰È¿ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÎÏ›ÓÂÈ Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ 1994. ∂›Ó·È ÌÈÎÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 50 ̤ÏË Ì ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¯ÔÚˆ‰È·Î¿ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔË ÃÔÚˆ‰›· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ 1995 Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿: ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙȘ 19:30: ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤Ó˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ›-

Ó·È Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÂÌÒÓ, Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 2003 Î·È Ì·¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∂‚Ù·ÏÈÙÛ›‰Ë. ΔË ¯ÔÚˆ‰›· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ 2006 ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ Δ·Ì‚·Î¿˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ 1976, Â›Ó·È ÌÈÎÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ “√ ∞ÛÎÏËÈfi˜” . ΔËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ¤¯ÂÈ Ë Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Î. ∂ϤÓË ∑ȿη. ΔË ‚Ú·‰È¿ ÎÏ›ÓÂÈ Ë ÌÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ∞ÁÚÈ¿˜ Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ 1995 ·fi ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ Ë ·Á¿Ë

ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ªÂ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î. μÏ¿ÛË ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·fi‰ÔÛ‹˜ Ù˘. ªÂ ÙȘ ÃÔÚˆ‰È·Î¤˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∞˘Ï·›· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ “ŸÏ· ∞Ó¿Ô‰·” ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”

∫ˆÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ “¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹” Δ∂™™∂ƒ∞ ÌÔÓfiÚ·ÎÙ·, ΈÌÈ-

Τ˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ì ı¤Ì·Ù· Â›Î·ÈÚ· ·Ṳ́ӷ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ¤ÍÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ μȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙˆÓ ÌÔÓfiÚ·ÎÙˆÓ “∏ °˘¿Ï·” Ù˘ ª·Ú›˙·˜ ∫ÂÏÂÛ›‰Ô˘, “ΔÔ °È·ÙÚÈÎfi” ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ¢ÂÏËηÙÂÚ›ÓË, “∏ ¶·ÏËfiÁψÛÛ·” ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ §¿ÛηÚË, Î·È “√ ¢¤Î·ÙÔ˜ ٤ٷÚÙÔ˜” ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∑ÒÚ·. Δ¤ÛÛÂÚ˜ ΈÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ı¤Ì·Ù· ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚ·, ·Ṳ́ӷ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙȘ ÌÈÎÚfiÙËÙ˜, ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›·, ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ οıÂ

ÂÔ¯‹˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ›‰È˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο °ÂˆÚÁ›·˜ ∫·Ï‡ÚË, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· μ·Û›ÏË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ª·Ú›˙·˜ ∫ÂÏÂÛ›‰Ô˘, ŸÏÈ· ∞Ú¿ÌÔÁÏÔ˘, ª·Ú›·˜ ªÔ˘Ú-

ÌÔ‡ÏÈ·, ÷ÚԇϷ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¢ËÌ‹ÙÚË ¡Ùԇη, °·Ú˘Ê·ÏÈ¿˜ ¶·ÓÙ·˙‹, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ª·Ú›˙·˜ ∫ÂÏÂÛ›‰Ô˘, ʈÙÔÁڷʛ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫Ô˘˙ÈÒη BestInk, ÎÔÌÌÒÛÂȘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∑·Áη‚ȤÚÔ˘. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (ÌÂ

ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: ª·Ú›· ∫˘‰ˆÓ¿ÎË, ∫·ÙÂÚ›Ó· μ·˚Ú¿ÌË, ª·›ÚË °È·Ù·Á¿Ó·, ∂‡Ë ™·Ì·Ú¿, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡Ùԇη˜, °ÂˆÚÁ›· ∫·Ï‡ÚË, μ·Û›Ï˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, °·Ú˘Ê·ÏÈ¿ ¶·ÓÙ·˙‹, ÷ÚԇϷ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ª·Ú›· ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·, ŸÏÈ· ∞Ú¿ÌÔÁÏÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÷ڛÙÔ˘, ª·Ú›· ∫ÔÏ›ÙÛ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ¤ÍË ÌfiÓÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™‹ÌÂÚ·, ¶·Ú·Û΢‹ 11, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì., ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 1). ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 5 ú. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

31

ΔÔ “ªÂÁ¿ÏÔ ΔÛ›ÚÎÔ” ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶.£. ™∏ª∂ƒ∞, ¶·Ú·Û΢‹ 11, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÙÛ›ÚÎÔ” ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ∫·Ì·Ó¤ÏÏË Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ™ÙfiÁÈ· Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ Ë £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Istanbul Kultur ÛÙÔ 3o ¢ÈÂıÓ¤˜ “Prof. Cuneyt Gokcer” ºÂÛÙÈ‚·Ï £Â·ÙÚÔ˘ fiÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓÒ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚȷگ›Ô. ∂fiÌÂÓÔ˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· Â›Ó·È Ë §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 14/5 ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı· “·ÓÔ›ÍÂÈ” ÛÙȘ 21:00 (·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ 6Ô˘ §˘Î›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, ¡Â¿ÔÏË) ÙÔ 9Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶.£. Ì ۇÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú· ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÙÈÌ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ì ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “¢ÈÏÔÂÓȤ˜” Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘. ∏ fiÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂∫¶√§-¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÂÈ·). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/5 ÛÙȘ 19:00. TËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú· ı· οÓÂÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó¤ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¤ÎıÂÛË ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi πˆÏÎÔ‡ “ΔÔ Úfi‰È” . ΔÔÓ ·ÓıԉȿÎÔÛÌÔ ı· ÂÈÌÂÏËı› Ë Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ª¿Ú‰· ·fi ÙÔ ·ÓıÔˆÏÂ›Ô Art & fiori.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÂÈψ̤Ó˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, air condition, ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ·fi 170 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-87051 Î·È 6947-605445. (701)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ηڤÎϘ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Á¿ÌÔ˘˜, ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984 668025, Î. ∫ÒÛÙ·˜. (939) (528)

™∫π∞£√™ ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π, ·Ú·Ï›· ÛÙËÓ ÈÔ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ 650 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì., ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÛÙ¤Á·ÛË Û ÏËÛ›ÔÓ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ΔËÏ. 693/7445001. (260)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË+Áηڿ˙, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 w.c., ηıÈÛÙÈÎfi+ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ı˘ÚÔÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·¤ÚÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË. ÕÏÂÙË ı¤· ¶‹ÏÈÔ+μfiÏÔ˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ƒÔÛÙÒ‚ Î·È ∞Ï΋ÛÙȉԘ. ΔËÏ. 6974 802758. (487)

¶ø§∂πΔ∞π ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› ÈÏÔÙ‹˜ Ì ÙÚ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 80 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· (ÙÈÌ‹ 180.000 ¢ÚÒ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6970-615580, ȉÈÒÙ˘. (742)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 84 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì Ϥ‚ËÙ· Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 146 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. ªÈÛıˆÌ¤ÓË 400 ¢ÚÒ. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 μfiÏÔ˜ ΔËÏ./fax 24210-54087 ∫ÈÓ. 6979609697, 6977411883 www.papadimitriou.gr (537)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 μfiÏÔ˜ ΔËÏ./fax 24210-54087 ∫ÈÓ. 6979609697, 6977411883 www.papadimitriou.gr (539)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

™Â ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4. ∏ ÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·-ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ˘fiÁÂÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (513)

°ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì., Ì ÚfiÛˆÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì., ÁÈ· ηÙÔÈ˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (512)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ˆÚ·›· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ï›ÁˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÚÈ¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ì¿ÓÈÔ-w.c., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (514)

¶ø§∂πΔ∞π ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 212 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 262 Ù.Ì., Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ fiÏË, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, playroom, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (515)

¶ø§∂πΔ∞π ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ‚›Ï· 86 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î‹Ô. ∏ ÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ηıÈÛÙÈÎfi, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿ÓÈÔ. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ™.¢. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (516)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

ª∂°∞§∂™

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·Î›ÓËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·Ï·È¿ - ηÈÓÔ‡ÚÈ·). ªÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜. ∫Ù‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ¯ÂÚÛ·›·. À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ›ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. (520)

·) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎ. 1.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤·, 117.000 ∂Àƒø. ‚) ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 164.000 ∂Àƒø. Á) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 68.000 ∂Àƒø. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (646)

ÎÔÌً̈ÚÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÏfiÁˆ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. ΔÈÌ‹ ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯·ÌËÏ‹. ∂À∫∞πƒπ∞, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6985928618. (719)

∂À∫∞πƒπ∞ μfiÏÔ˜, ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Ì ·Ú¿ı˘ÚÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 126.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (643)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ·) ¢˘·Ú¿ÎÈ 42 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ 55.000 ∂. ‚)¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5ÂÙ›·˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 75.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (647)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚÈ·, Ì 3 À/¢, ÙÚÈ¿ÚÈ· Ì 2 À/¢, ‰˘¿ÚÈ·. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (645)

¶ø§√À¡Δ∞π ∫·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 3 À/¢ ‹ 4 À/¢, 3 WC, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ΔÈ̤˜ ·fi 168.000∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (644)

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 65 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. (550)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00.

∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (557)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞Ï˘Î¤˜. √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· ·fi 180ÙÌ ¤ˆ˜ 1650ÙÌ ∫¿Ú·Á·Ù˜. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125 & 114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿. ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ. 1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ.7100ÙÌ. §Â¯ÒÓÈ·. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ (‹‰Ë ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Û ηϋ ÙÈÌ‹). °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ·Ú·Ï›·. ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi. 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ. 605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ,ÔÈÎ 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤·. ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ,72ÙÌ 1Ô˜ & 25ÙÌ ‰ÔÌ. ∞Ï˘Î¤˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ.150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›·. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú. 75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ &¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ √ÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›·. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡. √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜. √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212,1408 &1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ. √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. √ÈÎfi‰· 303ÙÌ & 367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘. √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¡Â¿ÔÏË. ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘. √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ·. ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ.370ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ.ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜.

¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜. °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ. °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜. ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹. ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ·. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜. ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË. √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡). √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ. √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È). ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·). ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ™˘Î‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È·. ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜. √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜. °Î·ÚÛ. 35ÙÌηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ¢˘¿ÚÈ 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ μfiÏÔ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ2Ô˘ ÔÚfiÊ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ μfiÏÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜. (552)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞§À∫∂™. ∑. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈÔ 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. (547)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (548)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ˘fi ηٷÛ΢‹.

¢À∞ƒπ∞ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 54 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 9ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 40 Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˘ ÔÚ., 132 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫π∂™ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 109 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 2 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿Ú-

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

ÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 65 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 6ÂÙ›·˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (560)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (558)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ π¿ÛÔÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 6% ·fi‰ÔÛË Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË. ñ ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Ì ·Ù¿ÚÈ. 290.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. ñ ∞ıËÓÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1500∂. ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 72 Ù.Ì. 120.000∂ ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 10ÂÙ›·˜

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1860 Ù.Ì. (˘fiÁÂÈÔ 340 Ù.Ì.) Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÊfiÚÔ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘. ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 45.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË : ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 75.000∂ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 32 Ù.Ì. 82.000∂ ñ ¢›Ï· ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 1Ô 34 Ù.Ì. Ì WC. 30.000∂ √ÈÎfi‰· ñ ¶Â˘Î¿ÎÈ· - ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË. 210.000∂ ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 82.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 70.000∂ ñ ™ˆÚfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 63.000∂ ñ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 451 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. 95.000∂ ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 728 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¯Ù›˙ÂÈ 365 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. √È˘ ñ ¢›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂ ·fi‰ÔÛË 7% ΔÈÌ‹ 49.000∂ ñ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 164 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. 175.000∂ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. 69.000∂ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ƒÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ Ù˙¿ÎÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. 140.000∂ ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 2 ı¤ÛÂȘ parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 100 Ù.Ì. Ì Ê/·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 88.000∂ ∞°ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000 ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 295 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 160.000∂ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°ƒπ∞ ñ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 162 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 162Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ·Ï·È¤˜ ÔÈ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ·Î›ÓËÙ· 70.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. 230.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 4 studio ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ

125 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÈÛıˆÌ¤Ó· ·Ó¿ ÛÂ˙fiÓ. ªÂ 6% ·fi‰ÔÛË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈ˘ 56 Ù.Ì. & 58 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 130.000∂ & 135.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 85.000∂ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. 200.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 85.000∂ ñ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4070 Ù.Ì. Ì ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì., ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 50.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 90 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù·, W.C., ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. 350∂ ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, Áη˙fiÓ Î·È ·¤Ú·ÓÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi & ı¿Ï·ÛÛ·. 440∂ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· mini-market, delicatessen. ñ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 102 Ù.Ì. Ì 2 w/c. ªÂ ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 480∂ (556)

μ√§√™ ∑∏Δ∂πΔ∞π ÎÔÌÌÒÙÚÈ· Ì ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. À„ËϤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∫·È Ó¤· ÁÈ· Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú, ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú ¤ÌÂÈÚË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-646633. (740)

∫·Ù·ÍȈ̤ÓË ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·˙ËÙ¿ ˘‡ı˘Ó·, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· & ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ Ù˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976750686. (693)

ZHTOYN EP°A™IA

∫˘Ú›· ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (540)

MA£HMATA

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (741)

ZHTOYNTAI ¢IAºOPA

∑∏Δ√À¡Δ∞π Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˆÏËÙ¤˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ & ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘. °Ú‹ÁÔÚÔ & ˘„ËÏfi ÂÌÔÚÈÎfi ΤډԘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6983-904094. (692)

¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (523)

FIAT SEICENTO 900cc, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 2.200 ∂Àƒø.

CITROEN C2, 1400cc AYTOMATO, ™∂πƒπ∞∫√ F1, 2004 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA 5.200 ∂Àƒø.

MINI COUPER 1600cc, ’03 ª√¡Δ∂§√, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ∫√∫∫π¡√ ¢∂ƒª∞Δπ¡√ ™∞§√¡π, ∑∞¡Δ∂™ 17’, FULL EXTRA, Δπª∏ 6.900 ∂Àƒø.

SEAT IBIZA, 1.400cc, 101 PS, 2005 ª√¡Δ∂§√, 77.000KM, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, ∞ÀΔ√ª∞Δ√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, Δπª∏ 4.500 ∂Àƒø.

AUDI A3 1600cc, 2003, Δ√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ª√¡Δ∂§√, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, FULL EXTRA, TIMH 6.950 ∂Àƒø.

SUZUKI GRAND VITARA, 4Ã4, 1.600cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2008, Ì 60.000 ¯ÏÌ., 1Ô Ã∂ƒπ ∂§§∏¡π∫√, ¢∂ƒª∞Δπ¡√ ™∞§√¡π, ªULTIMEDIA, ∞π™£∏Δ∏ƒ∂™ ¶∞ƒ∫∞ƒπ™ª∞Δ√™, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH 11.000 EYƒø.

CHEVROLET MATIZ, 1.000cc, 2008 MONTE§√, 5£Àƒ√, μπμ§π∞ SERVICE, ABS, A/C, FULL EXTRA, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

NISSAN NAVARA DIESEL, 133 PS, 4X4, ª√¡√∫∞ª¶π¡√, 2011 MONTE§√, 7.000 KM, FULL EXTRA, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

OPEL CORSA, 1200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª, FULL EXTRA, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

FORD FIESTA, 1400cc, 2004 ª√¡Δ∂§√, 5£Àƒ√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ ABS, 4 ∞∂ƒ√™∞∫√À™, A/C, FULL EXTRA, 53.000∫ª, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

YAMAHA FAZER S2, 600cc, 2007 ª√¡Δ∂§√, 17.000 çª, ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, ™À¡∞°∂ƒª√™, ∫∞ƒπ¡∞, ª∞¡πΔ∞ƒπ∞, ∞°ƒ∞Δ™√À¡π™Δ√, √§√™øª∏ ∂•∞Δªπ™∏ REMUS, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

SUZUKI V-STROM 650, 2008 ª√¡Δ∂§√, ∞μS - ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ - ∂§§∏¡π∫√ - ª¶∞ƒ∂™ - ª¶∞°∞∑π∂ƒ∞ - ZE§∞Δπ¡∞ ERMAX À¶∂ƒÀæøª∂¡∏ -ª∂Δ∞§§π∫∏ ∫∞ƒπ¡∞ - Ã√ÀºΔ∂™, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (524)


35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø

∞°√ƒ∞∑ø

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (517)

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (529)

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÓËÁ‡ÚÈ·, Á¿ÌÔ˘˜, Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi: Δ¤ÓÙ˜, ÊÔÚÙËÁfi „˘Á›Ô, ηڤÎϘ, ÙÚ·¤˙È·, „ËÛÙ·ÚȤ˜ Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976 862007, 24210-88238, Î. £¤Ì˘. (940)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞ ÷ÚÙÔÌ·ÓÙ›·: .........25 ¢ÚÒ ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·: ............25 ¢ÚÒ ∫·ÊÂÌ·ÓÙ›·: ..........15 ¢ÚÒ ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏÔÌ·ÓÙ›·: ..35 ¢ÚÒ ∂ÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË: ..55 ¢ÚÒ √Ú·Ì·ÙÈÛÌfi˜: ..........35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989-176612 (536)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (521)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (518)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (527)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 48¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÏÂÙ‹, ·Î›ÓËÙ·. 45¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. 44¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 39¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È·˙/ÓË, ÏÂÙ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π. 41¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ÂÏ΢ÛÙÈ΋. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797 Î·È 6944-518366. (530)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ ™Ù. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 FAX: 2424023992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ Δ·¯. ∫Ò‰.: 37003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 2-8-2011 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 2010/14171/10 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË Ù˘ ∫√∫∫π¡∏ ªπ§Δ. ∂§π™∞μ∂Δ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 2010/184171/10/2-82011 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 5.439,09 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “§∞À∫√À ™Ã√π¡√™” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞-1-¢-∂-∑-∏-2-3-¡-•-√-¶-ƒ-™-ΔÀ-º-Ã-æ-ø-∞1-∞ ÂÌ‚·‰Ô‡ 3.901,58 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ N. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ‚) ÙÔ ÙÌ‹Ì· μ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞-μ-°-¢-1-∞ ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.072,39 Ù.Ì., ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, Á) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ° ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· £-π-∫-§-ª-¡-3-2-£ ÂÌ‚·‰Ô‡ 465,12 Ù.Ì., ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê·ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi ∞’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ ∂ƒ°ø¡ Δª∏ª∞ ¢√ªø¡ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ ∏Ï. ¢/ÓÛË: e.tsianaka@thessaly.gov.gr ¶ÏËÚ.: ΔÛȷӿη ∂. μfiÏÔ˜ 8-5-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 3884

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ 1. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞¡∂°∂ƒ™∏ ¢∏ª√Δπ∫√À ™Ã√§∂π√À ∫∞§ø¡ ¡∂ƒø¡” Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2.200.000,00 ∂Àƒø. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ·) ∫·ÙËÁÔÚ›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.567.902,74 ∂, ‚) ηÙËÁÔÚ›· ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 184.610,17 ∂ (‰·¿ÓË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, °∂ Î·È √∂ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ·). 2. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (¢È·Î‹Ú˘ÍË, ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î.Ï.) ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÛÙË ÁˆÓ›· ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È πˆÏÎÔ‡, ̤¯ÚÈ ÙȘ 21-6-2012 (Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË). ∏ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ηٿ ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ ˘fi‰ÂÈÁÌ· Ù‡Ô˘ μ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 75263, FAX ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 48224, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™‰Ú¿Î·˜. 3. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 26-6-2012 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË, Ì ÒÚ· Ï‹Í˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙËÓ 10:00 .Ì. Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙ¿ ¤ÎÙˆÛ˘ Û ·Î¤Ú·È˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ηٿ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (·Ú. 4‚ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¡. 1418/84 Î·È ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¶.¢. 609/85). 4. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ›: ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ·. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªËÙÚÒÔ ª∂∂¶ ÙÔ˘ À.¶∂.Ãø.¢.∂., ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ 3Ë ¤ˆ˜ Î·È 4Ë Ù¿ÍË ÁÈ· ¤ÚÁ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο Î·È ∞2 ¤ˆ˜ Î·È 2Ë Ù¿ÍË ÁÈ· ¤ÚÁ· ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈο. ‚. ¶ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (∂.√.Ã.) ‹ ·fi ÎÚ¿ÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ (™.¢.™.) ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (¶.√.∂.), ÛÙ· ÔÔ›· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛËÌÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Û ٿÍË Î·È Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙȘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ª.∂.∂.¶. Á. ¶ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‚’ ÎÚ¿ÙË, ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛËÌÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤ÚÁ· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·fi ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·, ‚ Î·È Á Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ·Ú. 7 ÙÔ˘ .‰. 609/85 (∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·) Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ Î¿ı ∂ÚÁÔÏËÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÔÛÔÛÙfi fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 25% Ù˘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ÌÂٷ͇ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¡ÔÌ·Ú. ªËÙÚÒ· Î·È ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªËÙÚÒÔ ª∂∂¶. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: ·1. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªËÙÚÒÔ ª∂∂¶ ÙÔ˘ À.¶∂.Ãø.¢.∂. ÌÂ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ 2Ë ¤ˆ˜ Î·È 4Ë Ù¿ÍË ÁÈ· ¤ÚÁ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο Î·È ∞2 ¤ˆ˜ Î·È 2Ë Ù¿ÍË ÁÈ· ¤ÚÁ· ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈο. ∫¿ı ÂÚÁÔÏËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Ù ÌÂÌÔӈ̤ӷ ›Ù ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ. 5. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‡„Ô˘˜ 35.126,26 ∂Àƒø Î·È ÈÛ¯‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ (6) ÌËÓÒÓ Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. √È ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ›Ù ÛÙÔ ÊÔÚ¤· ηٷÛ΢‹˜, ›Ù ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓ¤˜ ˘¤Ú fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. 6. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÚÈıÌË̤ӷ, Ì ÂÓÈ·›· Û˘Ó¯‹ ·Ú›ıÌËÛË ·Ó¿ ÛÂÏ›‰· (οو ‰ÂÍÈ¿) Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÂÏ›‰·˜. 7. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ¯ÔÚËÁËı› ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. 8. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂Δ¶∞ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂.¶. £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢√™-∏¶∂πƒ√À 2007-2013 ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ 6 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 27 ·Ú. 34-37 ÙÔ˘ ¡. 2166/93 (º.∂.∫. 137 ∞’ /24-8-93). 9. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ı· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ø¡/¡√™ ∞°√ƒ∞™Δ√™

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∫∞Δ™∞ª¶∂∫∞ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ π·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘: Î. §π√À¶∏, Î. ∂•∞ƒ Ã√, Î. ™∫√À§∏, Î. ∫√ÀΔ∞ƒ∂§√, Î. °π√μ∞¡∏, Î. ƒ√À™√°π∞¡¡∏, Î. ∑π∞ª∞, Î. æ∞ƒπ∞¡√, Î. ™∞§Δ∏, Î. °∂øƒ °π∞¢∏, Î. ª¶∞ªπÃ∞, Î. ™π∞ª¶∞§∏, Î. ∞¶√™Δ√§√À, Î. ª¶π∫√ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹.

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô πø∞¡¡∏™ £∂√¢øƒ√À ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μÏ¿ÈÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë Ãƒ∏™Δπ¡∞ ª√™Ã√À§∏ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. -----------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô Ãƒπ™Δ√™ ¶∞ƒ∞μ∞¡Δ∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È Ë ™√À§Δ∞¡∞ °∫π¡π¢∏ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∑‹ÁÚ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∂¡ø™∏ ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ªø¡ ¶∏§π√À - μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ™À¡.¶.∂. ¶ƒ√∂¢ƒ√™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™ Δ∏§.: 24280 93572 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ Δ∏§.: 24280 93963, 93009 FAX: 24280 94654, 94379 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 240 ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·: 20/4/2012

∂∞™ ¶∏§π√À - μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 128/19-3-2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫∂°∂ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙȘ 13/5/2012, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 19:30, Ì ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜: 1. ŒÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡. 2. ŒÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ۇ̂·Û˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘. 3. √ÚÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó¤· ÚfiÛÎÏËÛË, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÒÚ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ Î·È Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. °›ÓÂÙ·È ÌÓ›· fiÙÈ ÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Ó¤· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ÔÈ ·Ï·ÈÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ. §Â¯ÒÓÈ· 20/4/2012 °È· ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢∞¡. ™¶∞¡√™

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ ™Àªμ√À§π√ §¿ÚÈÛ· 8 ª·˝Ô˘ 2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 813

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞¶√º∞™∏™ ∂°∫ƒπ™∏™ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δπ∫ø¡ √ƒø¡ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ∞fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fiÊ·ÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “ÀÔÛÙ·ıÌfi˜ ·Ó‡„ˆÛ˘ Ù¿Û˘ 20 kV/150 kV, ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ QUEST SOLAR ∞§ªÀƒ√À ∂.¶.∂., Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ 11.110 Ù.Ì. Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙË ı¤ÛË “ªfi˙·ÏÔ” , ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2413 - 506220. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ã∏™Δ√™ μ. §π∞¶∏™

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∫√πª∏™∂ø™ £∂√Δ√∫√À ª∞∫ƒπ¡πΔ™∏™ ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ΔÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ: ∂ÎÙ›ıÂÙ·È Û ʷÓÂÚ‹ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ 13-5-2012, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 11.00 ¤ˆ˜ 12.00 Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ ÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙË ı¤ÛË ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 5.423,24 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ Î·È Ë ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 10% Â› ÙÔ˘ ÂÏ·¯›ÛÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·‚ÏËÙ¤· ÛÙËÓ Â› Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÂÈÙÚÔ‹ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ‹ Ì ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÚ·¤˙˘ ‹ Ì ÙÚ·Â˙È΋ ÂÈÙ·Á‹ ÓƠ̂̈˜ ÔÈÛıÔÁÚ·ÊË̤ÓË. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛȇۈ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. Δ· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈfiÓ fiÚˆÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ªÈ¯·‹Ï μ·ÛÈÏÈÎÔ‡, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·Ú. 123, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421044274. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ + ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡∏ Δƒπ∫πø¡∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.00 .Ì. ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∫·Ó¿ÏÈ· 11 ª·˝Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ÿȉˆ - μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ªˆÚ·˝Ù˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ - £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·Ì¿Ó˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ŸÏÁ· ™ÙÂÚ. ΔÚÈÎÈÒÓË, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ - °·Ú˘Ê·ÏÈ¿ ΔÚÈÎÈÒÓË, ∂ϤÓË ¢ËÌ. ΔÚÈÎÈÒÓË, ∫ˆÓ/ÓÔ˜ - ÿȉˆ ΔÚÈÎÈÒÓË, ª·Ú›· - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÁÎÏ¿Ú·˜, μ·ÛÈÏÈ΋ °ÂˆÚ. μÔÁÈ·Ù˙‹, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∞Ó·ÛÙ·Û›· μÔÁÈ·Ù˙‹, ª·Ú›· ∞. μÔÁÈ·Ù˙‹ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ “∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·ÊÂÓ›Ԕ .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÁÈÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¡π∫√§∞√À ºøΔ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: μÈÔϤٷ ∏ ÌËÙ¤Ú·: ∂ϤÓË ∫›ÙÛÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ºÒÙ˘, πˆ¿ÓÓ˘ - ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫›ÙÛÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “ªÒÏÔ˜” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

°∂øƒ°π√À ª¶∞§∞º∞ ™À¡Δ/Ã√À √Δ∂ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞ÚÙÂÌ›Ô˘ Î·È ∫ÔÛÌ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÙˆÏÔ‡ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: πˆ¿ÓÓ· Δ· ·È‰È¿: ÷ڛÎÏÂÈ· ª·Ï¿Ê· - Marc Smalley, πˆ¿ÓÓ˘ - ª·Ú›Ó· ª·Ï¿Ê· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: Isabella Smalley & ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ï¿Ê· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Ï¿Ê·˜, °Ï˘ÎÂÚ›· - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛÈ·ÎÔ‚‹˜, ∂˘ÛÙ·ı›· ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˘, ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÓÙÔ̤ÚÎÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›· Δ· ·È‰È¿: ∞ÁÏ·˝·, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÓıÈfiË ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ™˘Ú·ÁÒ - ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ™·ÎÂÏ¿Ú˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ - ºÈÏ›ÙÛ· ΔÛÈÒÏ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “™·ÚÚ‹” .

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 12 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶π∞Δ√À ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 11 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞Û·Û›· Δ· ·È‰È¿: μ¿ÈÔ˜ - ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ª·Ú›· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÕÛ·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫∂ºº√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫¤ÊÊÔ˘, ∞Û·Û›· - ¢‹ÌÔ˜ ∞ÎÚÈÙ›‰Ë˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘ÁÂÓ›· ¯· ¢ËÌ. ªÔÛ¯›‰Ë, ™ÔÊ›· ¯· ÃÚ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¡ÈÎÔϤٷ, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “ªÒÏÔ˜” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

¢∂™¶√π¡∞™ μ∞™. ∫∞ƒ∞ª¶∂§π∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¢ÈÌ‹ÓÈ 11 ª·˝Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ∂ÈÚ‹ÓË - ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ª∞ƒπ∞™ ∫∞§∞ª¶∞∫∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ¶¿ÚȘ - ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·Ï·Ì¿Î·, ¢¤ÛÔÈÓ· - πˆ¿ÓÓ˘ º·ÓÙÚ›‰Ë˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞¯ÈÏϤ·˜, πˆ¿ÓÓ˘, ÕÓÓ·, ª·Ú›·, ¢‹ÌËÙÚ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “ΔÔ ¶¿ÚÎÔ” , ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ °∂øƒ°√À¢∏ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ÕÓÓ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÕÓÓ· - πˆ¿ÓÓ˘, ∞ÔÛÙÔÏ›· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜, £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ “ŒÚˆÙ·” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√À Î·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ÃÀ™∞¡£∏™ Δ™∂§π√À

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À πø∞¡. ∫√ª¡∏¡√À

ÙÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: Dr ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÛ¤ÏÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ¢¤ÛÔÈÓ· - ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ∫›ÙÛÈÔ˜, ∫ÂÚ·Û›· - °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ù·Ó›Ù˘, ∫·ÚÔϛӷ ΔÛ¤ÏÈÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚ˘Û¿ÓıË, ªËÓ¿˜, ª·Ú›·, ∞‚¿ÙÈÛÙÔ √ ·‰ÂÏÊfi˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ μÂÏ›Î˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹.

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ºˆÙÂÈÓ‹ Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ª·Ú›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ∂ϤÓË ∫ÔÌÓËÓÔ‡, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫ˆÓ. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙË “º˘ÎÈ¿‰·” , °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ - πˆÏÎÔ‡.

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

°∂øƒ°π√À ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ∂ϤÓË ª¿ÚÙ˙Ô˘ Δ· ·Ó›„È·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ºˆÙÂÈÓ‹ ª¿ÚÙ˙Ô˘ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

μ∞™π§∂π√À ™Δ. ∫√Àª§∞∫∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ™Ù·‡ÚÔ˜-ÃÚ‡Û· ∫Ô˘ÌÏ¿ÎË, √˘Ú·Ó›· ∫Ô˘ÌÏ¿ÎË, ∂˘·ÁÁÂÏ›·-∫ÒÛÙ·˜ ªÔ‡Ú˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫·ÏÏÈfiË, ™›ÛÛË-¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜, °È¿ÓÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ¡∞Δ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ £∂™™∞§π∞™ “√ ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™” ¢/ÓÛË: ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 12 - Δ.∫. 38333 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & FAX: 24210 21102

ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÂÚÈËÁËÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙȘ 2-3 Î·È 4 πÔ˘Ó›Ô˘ (™.∫.¢.) ·fi μfiÏÔ ÂȘ πÛıÌfi - ∫·Ï·Ì¿Ù· - ¶‡ÏÔ - °È¿ÏÔ‚· - ªÂıÒÓË ∫ÔÚÒÓË - ∑·¯¿Úˆ - §. ∫·˚Ê¿ - ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›· - ∫·Ù¿ÎÔÏÔ - °·Ï·Í›‰È - μfiÏÔ. ∏ ∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ NAT ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ £∂™™∞§π∞™ “√ ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™” ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂÚÈËÁËÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ψÊÔÚÂ›Ô Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. 2. ¢‡Ô (2) ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μÀ∑∞¡Δπ√” 3* (ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜) Û ‰›ÎÏÈÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. 3. ¢‡Ô (2) ÚÔÁ‡̷ٷ Û ÌÔ˘Ê¤. 4. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. 5. º¶∞. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È: ∂ηÙfi ¢ÚÒ (100,00). °È· ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·˝Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¢ÚÒ (25,00) ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 12, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, οı Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 09:00 ¤ˆ˜ 11:00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËÏ.: 24210 21102, ÎÈÓ. 697 354 2472. ∏ ÂÈ‚›‚·ÛË ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÔȯÙfi ¯ÒÚÔ, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ó¤·˜ æ·Ú·ÁÔÚ¿˜ ÒÚ· 07:00 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞™π∞™ πø∞¡¡∏™

√ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ §∞ƒ∏™ °∞ƒÀº∞§§√À °∞ƒÀº∞§§√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∂. ¡¤ÙÛÈη˜ ΔËÏ.: 24210 26271 - 39163 FAX: 24210 39162

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ ™Ù. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 FAX: 2424023992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ Δ·¯. ∫Ò‰.: 37003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 22-2-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 898/83454/11 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞¡∞°¡ø™Δ√À ¡π∫√§∞√À ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 898/83454/11/22-22012 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.007,66 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “ª∂°∞ ¡∂ƒ√-∞°π√™ ∞¡¢ƒ∂∞™” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓÒÙÂÚˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

¢∂¢¢∏∂ ¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:

μfiÏÔ˜ 08-05-2012 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 1905/80402

∫Àƒπ∞∫∏ 13 ª∞´√À 2012

√ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘ •˘Ú¿ÊË Î·ÙÔ›ÎÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 6.936,36 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∫ÔÌÓËÓ¿” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ “∞ÊÂÙÒÓ” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ “∞ÊÂÙÒÓ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ “¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ·Ú·Á. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡π∫√§∞√™ ¡ΔπΔ√ƒ∞™ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

∞¶√ øƒ∞ 08:00 - 15:00 ¢∏ª√™ μ√§√À: Δ∂ƒª∞ πø§∫√À - ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ - ¶∂ƒπ√Ã∏ °∏ƒ√∫√ª∂π√À - °∏ƒ√∫√ª∂π√ - ∞°. °∂øƒ°π√™ πø§∫√À - ∞™∫§∏¶π∂π√ ª¶π™∞∫√™ - ∞∏¢√¡√ºø§π∂™. ∞¶√ øƒ∞ 09:30 - 11:00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ¶∞§∞π∞ ∂£¡π∫∏ √¢√™ μ√§√À - §∞ƒπ™∏™ - ¶∂ƒπ√Ã∏ °∂øƒ°√¶∞¶∞¢∞∫√À. ∞¶√ øƒ∞ 10:30 - 14:00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ª∂Δ∞•À Δø¡ √¢ø¡ ¡. ¶§∞™Δ∏ƒ∞ - ™Δƒ∞Δ. ™∞ƒ∞º∏ - ™∞ƒ∞Δ™∏ - ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏. ∞¶√ øƒ∞ 08:00 - 11:00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ª∂Δ∞•À Δø¡ √¢ø¡ ™∞ƒ∞Δ™∏ - ™Δƒ. ™∞ƒ∞º∏ - °∞§§π∞™ - ∫∞¡∞ƒ∏. ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ∞¶√ Δ√ ¢∂¢¢∏∂

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜)

Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÏÌ˘Úfi˜ Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37100 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶·Ó. ∫Ú¿‚·ÚË ΔËϤʈÓÔ: 24220 21273 FAX: 24220-22204

∞ÏÌ˘Úfi˜ 15-2-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 246/25729

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ Quest Solar ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂¶∂ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 54.406,85 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “ÕÓˆ ∞ÚÁÈÏÔ¯ÒÚÈ - ªÂÚÈ¿” ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁÈÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ 3208/03 Î·È 3818/10 Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™¶Àƒ√™ ∞¡¢ƒπ∞¡√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÏÌ˘Úfi˜ Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37100 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶·Ó. ∫Ú¿‚·ÚË ΔËϤʈÓÔ: 24220 21273 FAX: 24220-22204 ∞ÏÌ˘Úfi˜ 20-9-2011 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 1774/106125

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂˘Ú˘‰›Î˘ ∫ÔÛÌ¿, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 24.000,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∫·ÛÙÚ¿ÎÈ” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ 3208/03 Î·È 3818/10 Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™¶Àƒ√™ ∞¡¢ƒπ∞¡√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

MA´√™

11

∂Áη›ÓÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. ªˆÎ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “£˘Ìfi˜ Î·È ÔÚÁ‹, ıÏ›„Ș Î·È ÛÙÂÓ·¯ˆÚ›· Â› ¿Û·Ó „˘¯‹Ó ·ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ηÙÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ Î·ÎfiÓ” (ƒˆÌ. ‚’ 8, 9). ¶Ú¿ÙÙÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ Î·ÎfiÓ Ì ÙËÓ È‰¤·Ó fiÙÈ ı· ‡ÚË ÂȘ ·˘Ùfi ¢¯·Ú›ÛÙËÛÈÓ ‹ ˆÊ¤ÏÂÈ·Ó Î·È ÂÈÙ˘¯›·Ó. ΔÈ fï˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡; ∂ΛÓÔ, Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ Ë ‰ÔÎÈÌ‹ Î·È Ë ›ڷ, fiÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, ·fi ÙÔ Î·ÎfiÓ ÌfiÓÔÓ Î·Î¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∏ ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ·‰ÈΛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂȘ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ÙfiÛ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·, ÒÛÙ ÙÂÏÈÎfiÓ ÙÔ˘ ΤډԘ Â›Ó·È Ë ıÏ›„Ș Î·È Ë ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·. ∏ ·Ì·ÚÙ›· ˘fiÛ¯ÂÙ·È Â˘Ù˘¯›·Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ÔÙ¤ Â˘Ù˘¯›·Ó. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ¯·Ú¿Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂȘ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ÈÎÚ›·Ó Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÈÓ Î·È Ô‰‡ÓËÓ. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ù· Ê˘ÛÈο Â·ÎfiÏÔ˘ı·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ‚›Ô˜ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜. √ ‚›Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ‰Èη›·Ó ÔÚÁ‹Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ŸÙ·Ó ηٷ·Ù‹Ù·È Ô ÓfiÌÔ˜ ΔÔ˘ Ì ıÚ·Û‡ÙËÙ·, fiÙ·Ó ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ·È ·È ÂÓÙÔÏ·› ΔÔ˘, fiÙ·Ó Ô ·Ì·ÚÙˆÏfi˜ ‰ÂÓ ı¤ÏË Ì ηӤӷ ÙÚfiÔÓ Ó· Û˘Ó¤ÏıË, Ó· ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛË Î·È Ó· ‰ÈÔÚıˆı‹, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛË Ô ¿ÁÈÔ˜ £Âfi˜. ∏ ‰Èη›· ÔÚÁ‹ ΔÔ˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfiÓ Ó· ¤ÛË ‚·Ú›· ÂȘ fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ Î·ÎfiÓ.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ πø∞¡. ∫∞ƒμ∂§∏ ∂ÙÒÓ 65 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ¶¤ÌÙË 10 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.00 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÚÈı¤ˆ˜ ·Ú. 15 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜, ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. μfiÏÔ˜ 11 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, ª·Ú›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - √˘Ú·Ó›· ∫·Ú‚¤ÏË, £ˆÌ¿˜ - ºÚÂȉÂÚ›ÎË ™‡ÚÔ˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - √Ï˘Ì›· ∞ÁÏ·˝ÓË, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞ÁÏ·˝ÓË, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∞ÁÏ·˝ÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

KH¢EIE™ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi, ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ Î·È ı›Ô

πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À ∂ÙÒÓ 71 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 11 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√ ¡∞√ ™Δπ™ 10.30 ¶.ª. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™ÔÊ›· √ ÂÁÁÔÓfi˜: ∞ÚÁ‡Ú˘-πˆ¿ÓÓ˘ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

§∞ª¶ƒ√ ™∫∞ª∞°∫√À§∏ ∂ÙÒÓ 84 Ô˘ ¤ı·Ó ¯ı˜, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 11 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 4.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 68 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¡. πˆÓ›· 11 ª·˝Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ™ÂÚ·ÊÂ›Ì - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ™Î·Ì·ÁÎÔ‡ÏË, ∞¯ÈÏϤ·˜ - ∂˘ı˘Ì›· ™Î·Ì·ÁÎÔ‡ÏË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ÕÚÙÂÌȘ ™Î·Ì·ÁÎÔ‡ÏË, ™ˆÙ‹Ú˘ - °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì·ÁÎÔ‡ÏË, °ÂˆÚÁ›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ªÚÔ‡Û· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: §¿ÌÚÔ˜, ºÒÙ˘, ∂ϤÓË, ∞Ì·Ï›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.


38 / °È· οı ÒÚ· ¶APA™KEYH 11 ª∞´√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 11 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜, ∂ÚÌÔ‡ 158-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ. 24210 23530, ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·Û›ÏÂÈÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜), ÙËÏ. 24210 37633, ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿), ÙËÏ. 24210 23394, ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138-∫. ¶·Ï·Ì¿, ÙËÏ. 24210 71321. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181-°·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 58580. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 36-§ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ. 24210 60306. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00,

12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψ-

ÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ·

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154

HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY 24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 2421024070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶fiÏË Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¢·Ó›·˜ - ∫·Ù¯fiÌÂÓÔ ·fi Êfi‚Ô. 2. ¶Ï¤ÔÓ, ‹‰Ë - ¶ÚÔÊËÙÈο ÛËÌ¿‰È· - ∞ÚÈÛÙ‡ÂÈ... ÔÙÈο. 3. ™ÙÂÓ¿ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ - °˘·Ï›. 4. ª¤Û· ÛÙË Ìfi‰· - ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - √ ÎÔÚÌfi˜ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜. 5. §ÈÒÛÈÌÔ - ∞ı¤ÏËÙË Ì˘È΋ Û‡Û·ÛË - ÷˚‰Â̤ÓË... §Ô˘Î›·. 6. ™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ - ∂ÈÙ·ÎÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ. 7. ∂Ï‚ÂÙfi˜ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜ - °¿ÏÏÔ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ πÛ·Ó›·˜. 8. •ÂÓÈ΋... ÎÔÌ„fiÙËÙ· - Δ· ¤¯ÂÈ Ë... ʇÛË - ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. 9. ∂›ÌÔÓÔ - ™ÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÔÈΛ·˜. 10. ∫È ¤ÙÛÈ Ë ÿÔ˜ - ªÂÚÈÎÔ› ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó... ÙÚȯȿ - Δ›ÙÏÔ˜ ·ÏÈÔ‡ Á˘Ó·ÈΛԢ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. 11. ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ΔÛ·ÚϘ...: ÕÁÁÏÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ - ÕʈÓÔ... Ó‹ÈÔ. 12. ƒfiÌÂÚÙ...: μÚÂÙ·Ófi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹˜ - ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· 2 ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜. 13. ÿ‰È˜ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ - ∞Ú¯·›Ô˜ ·ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜ - °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜.

∫∞£∂Δ∞ 1. ™ÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡ - ªÂÚÈÎÔ› (ηı.). 2. ªËÙ¤Ú· Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ (Ì˘ı.) - ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ fiÛÌÈÔ. 3. °Ï˘Î‡... Û’ ¤Ó·Ó „·ÏÌfi - §·Ó¿ÚÈÛÌ· - ∞Û‡ÌʈÓÔÈ... χÙ˜. 4. ªÂ ÙÔ˘˜ ÿ‚ËÚ˜ Û¯ÂÙÈÎfi - ¶ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. 5. ÈÓ¢ÙÈÎfi ÔÙfi - °Ú¿ÌÌ·Ù· Ù˘... ÛÂÈÚ¿˜ - “√ ◊ÚÂÌÔ˜...” : ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÔÏfi¯ÔÊ. 6. ∞Ú¯Èο ȉڇ̷ÙÔ˜ ÂÚ¢ÓÒÓ - ÕÚıÚÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ - ...°Ô˘¤Úı: fiÏË ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ Δ¤Í·˜. 7. øıËÙÈΤ˜ - ΔËÓ ·Á¿ËÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜. 8. ª¤Û· ÛÙÔ... ÎÂÓfi - °ÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÔ‰›Ê˘ - £·Ìfi˜, ıÔÏfi˜. 9. ¡Ù¤ÌÈ...: ‰È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜ - ∏ÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· - √ ·ÚÈıÌfi˜ 21. 10. ¶·Ù·Á҉˘ ·ÔÙ˘¯›· - ∞Ú¯‹... ËÚˆÈÛÌÔ‡ - ™‡Ìʈӷ ÙˆÓ... ·ÓÙÚÒÓ. 11. ª›ÚÓ·...: ·ÏÈ¿ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi˜ - ΔÛ›ÌËÌ·. 12. √ ÏÔ‡ÙÔ˜, Ë ÂÚÈÔ˘Û›· - ∫ÂÓÔ› - Δ· ¤¯ÂÈ ÙÔ... ‰¤ÚÌ·. 13. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (·Ú¯Èο) - ∂ÈÛ¿ÁÂÈ

(∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· - ªÂ۷ȈÓÈÎfi ·ÂÏÏÔ.

∏ §À™∏ Δ√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. √¢∂¡™∂-∂ªº√μ√ 2. ¶π∞-√πø¡√π-π√ 3. §øƒπ¢∂™-À∞§√™ 4. π¡-μ∞-Δ√ƒ™√ 5. Δ∏•∏-Δπ∫-∫π∞ 6. ∞ƒ™∞∫∂π√-¢∞ 7. ™√™πƒ-∂¡√-Δ∂ƒ 8. ™π∫º™-¡∏™π∞ 9. ∂ªª√¡√-∞Δƒπ√ 10. ¡π√-ΔƒπÃ∞-ªπ∞ 11. π∫-§√Δ√¡-¡¶ 12. √√À∂¡-§√∫ƒπ¢∞ 13. π™∂™-μ∏™∞-∞ª¶. ∫∞£∂Δ∞: 1. √¶§πΔ∏™-∂¡π√π 2. ¢πø¡∏-√™ªπ∫√™ 3. ∂∞ƒ-•∞™πª√-À∂ 4. πμ∏ƒπ∫√-§∂™ 5. ™√¢∞-™ƒ-¡Δ√¡ 6. ∂π∂-Δ∞-º√ƒΔ 7. ø™Δπ∫∂™-π√§∏ 8. ∂¡-√∫∂¡-∞á√™ 9. ª√Àƒ-π√¡Δ∞-∫∞ 10. ºπ∞™∫√-∏ƒ-¡ƒ 11. §√π-Δ™πª¶π∞ 12. μπ√-∞¢∂π√π-¢ª 13. √√™∞-∞ƒ∞-∞¡∞¶.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı›Ù Û ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ÚÈÓ ÂΛÓÔ Û·˜ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ÍÙ ٷ Ï¿Ó· Û·˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-322-34-5. Δ∞Àƒ√™ ∞ÎÔ‡ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Ӥ˜ ȉ¤Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-11-23-45-8. ¢π¢Àª√π À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Û‹ÌÂÚ· Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ οÓÂÙ ӷ ÌËÓ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-5-6-11. ∫∞ƒ∫π¡√™ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÛÂÙ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-29-44-5-6. §∂ø¡ ¶ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÙÚ¤ÍÈÌÔ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ë ÔÔ›· ··ÈÙ› ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È ÂÁˆÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ê·ÓÊ¿Ú˜, ‰Ô˘Ï¤„Ù ۈÛÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-55-67-8-2. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∫·Ï¿ ı· ‹Ù·Ó Ó· Ì›ÓÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È fi¯È Ì ·Ú¤Â˜ ÁÈ·Ù› ı· ÎÔÏÏ¿ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-20-55-43-2-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜ Ó· ‚Á›ÙÂ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ó· οÓÂÙ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı›Ù ÔÈ ‰˘Ô Û·˜ Û ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2640-39-55-6-7. ™∫√ƒ¶π√™ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ı· ¤¯ÂÙ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÌÈÎÚÔÙ·Íȉ¿ÎÈ·, ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ‚fiÏÙ˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯Ҙ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ‚Ú›Ù ηϋ ·Ú¤· Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-44-34-56-6. Δ√•√Δ∏™ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ı· οÓÂÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ, ·ÔÏ·‡ÛÙ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ Î·È ÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· ˙‹ÛÂÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-40-39-33-23-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ™ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· ··ÈÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-29-44-5-3. À¢ƒ√Ã√√™ ¢È·ı¤ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜. ∞Û¯ÔÏËı›Ù Â›Û˘ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-44-567-22. πãÀ∂™ ªÂ Ôχ ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ¤ÙÛÈ. ŒÓ· ÚfiÛˆÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· Û·˜ οÓÂÈ ¤ÎÏËÍË ·fi„Â. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-34-5-21.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶APA™KEYH 11 ª∞´√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 21.00 23.00 01.00 01.05 02.05 03.00 04.00

ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ÕÚıÚÔ˘Ú √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ƒ¿ÛÙ· ª¿Ô˘˜ Δ· ÁÂʇÚÈ· ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰· ‰¤Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ΔÔ ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ∏ ÁχÙÚÈ· ¡·Ù·Ï›· ªÂÏ¿ ªÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ÎÈ‚ˆÙfi˜ √‰ËÛÛfi˜, ÌÈ· ͯ·Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÚ›‰· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ¡Ù¤ÓȘ Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË Euroleague ª¿ÛÎÂÙFinal Four-Pre game Δ™™∫∞-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Euroleague ª¿ÛÎÂÙFinal Four √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Euroleague ª¿ÛÎÂÙFinal Four √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ·§·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (∂) ™ËÌÂ›Ô art (∂) Greeks (∂) Δ· ÁÂʇÚÈ· ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30 08.00 09.50 11.30 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 24.00 01.45 03.30

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

™ÈÁ¿ ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 3000 ¶fiÎÂÌÔÓ Angel’s friends ºÒÙ˘-ª·Ú›· live (∂) ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙËÓ ¡Ù›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ªÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The closer “§¤ÌÔÓÈ ™Ó›ÎÂÙ: ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ù˘¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙ·” “∂È‚¿Ù˘ 57” “ª·‡ÚÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜” “ÕÚıÔ˘Ú”

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 21.00 22.00 24.00 00.30 01.15 03.15 05.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2012√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2012√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2012√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2012√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ Diamond League-™Ù›‚Ô˜ (ª) Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25 18.45 19.30 21.15 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30 02.30 03.00 03.30 04.30

√È ÊÙÂÚˆÙÔ› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ª˘ıÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Èڛ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ŒÓ·˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¶·˘Û·Ó›·˜ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “∂Ù·ÈÚ›· ı·˘Ì¿ÙˆÓ” ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›; ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 14.40

16.05 16.10 17.10 17.15 ¶ 18.00 ªËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ 19.00 ÎfiÛÌÔ˘: ƒÒÌË 19.05 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 20.00 ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· 21.00

Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ fiψÓ: ¶fiÏË ÙÔ˘ ªÂÍÈÎfi ™Î¿ÚÏÂÙ ¶›ÌÂÚÓÂÏ ΔÔ ‚ÈÔÏ› Î·È ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

21.30 23.00 23.50 01.25 01.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

05.45 06.45 10.00 13.00 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 01.00 01.15 03.15 04.15 05.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË “∏ ÂÌÌÔÓ‹” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÈ· ηı·Ú‹ ̤ڷ” √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.00 07.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 05.00 05.20

111111111111111111111111111

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.20 00.20 01.20 02.20 03.20 04.20 05.00 05.15

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Frasier √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) “√ÓÂÈÚÂ̤ÓË ˙ˆ‹” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· CSI ¡¤· ÀfiÚÎË πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

111111111111111111111111111

11.30 15.00 17.00 18.00 19.15 20.00 20.55 22.30 23.05

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Haakers ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ™˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ America’s next top model ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· Top chef ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO News CSI §·˜ μ¤Áη˜ ∞ÏËıÈÓ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Age of terror ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ∞ÂÚÔÌ·¯›Â˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó πÛÙÔÚ›· She’s got the look •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45

07.00 08.00 10.00

ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out (∂) ¶Ï¿Î· οÓÂȘ (∂) ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Gallileo Laugh attack Blackout μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ì·Ì¿ Lost in Austen ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Cheek to cheek

09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó¿‚·Û˘ Calla4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Û ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿ Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (1994, 1995, 2009) ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ›¯·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. √ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ ı· οÓÂÈ Ù˙¿ÌÔÏ ÛÙȘ 18:00, ÂÓÒ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙȘ 21:00. ™Â Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Δ™™∫∞ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙËı› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘Ù¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ 1997. ∂Λ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ó›ÎËÛ·Ó 73-58 ÙÔ˘˜ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ.

∂Δ1 18.00 ∂Δ1 21.00

∏ ÂÌÌÔÓ‹ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fi˙ÂÊ ƒÔ‡ÌÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ªÔ˘Ú, °Î¿ÚÈ ™ÈÓ›˙, ¡ÙfiÌÈÓÈÎ °Ô˘¤ÛÙ. ∏ Δ¤ÏÈ ¶·Ú¤Ù· ηٷʇÁÂÈ Û „˘¯È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ 8¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ Û’ ¤Ó· ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·. ¶ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ¤ÎÏËÍË, Ô „˘¯›·ÙÚÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ Î·È fiÙÈ Ù· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·Ô·ËÌ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ù˘! ∏ Δ¤ÏÈ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·Ù¤Ú· Ì ·ÚfiÌÔÈ· ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ì·˙› ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜...

MEGA 23.10

√ÓÂÈÚÂ̤ÓË ˙ˆ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚÂÙ ƒ¿ÙÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, Δ›· §ÂfiÓÈ, ¡ÙÔÓ ΔÛÈÓÙÏ. ŒÓ·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ¤ÓÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û Ï‹ÚË ·ÚÌÔÓ›· ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ Ù›ÔÙ·. ŒÓ· Úˆ› ͢Ó¿ÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· ˙ˆ‹, Û ¿ÏÏÔ ¯ˆÚfi¯ÚÔÓÔ, fiÔ˘ Â›Ó·È È· ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ Ê›Ï˘ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â ·Ú·Ù‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÊÔÈÙËÙ‹˜. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÔÎ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚ› ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Â˘Ù˘¯›·...

ALPHA 21.00

§¤ÌÔÓÈ ™Ó›ÎÂÙ: ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ù˘¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· ∫ˆÌˆ‰›· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚ·ÓÙ ™›ÏÌÂÚÏÈÓÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÈÌ ∫¿ÚÂ˚, §›·Ì ÕÈÎÂÓ, ª¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, Δ˙Ô˘ÓÙ §Ô. ŸÙ·Ó Ë μ¿ÈÔÏÂÙ, Ô ∫Ï¿Ô˘˜ Î·È Ë ™¿ÓÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Û ˘ÚηÁÈ¿, Ô ÎfiÌ˘ ŸÏ·Ê, Ì·ÎÚÈÓfi˜ ı›Ԙ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ·‰¤ÏÊÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı›Ԙ ÙÔ˘˜, ÚÒËÓ... ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ËıÔÔÈfi˜, ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÔfi Ó· “‚¿ÏÂÈ ¯¤ÚÈ” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο ÂȯÂÈÚ› Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÛË, Ù· ÙÚ›· ·‰¤ÏÊÈ· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎˉÂÌfiÓ˜. STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 10-16/5/2012

∞π£√À™∞ 1 21 JUMP STREET : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË:17:45-20:00-22:15-00:30.

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

∞π£√À™∞ 2 GHOST RIDER : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-20:00-22:00-00:15.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜-¶∞√ √™º¶-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·

∞π£√À™∞ 3 POKER FACE : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:45-00:00. LORAX (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:00. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. ∞π£√À™∞ 4 √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È· ): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:15. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 22:30. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ : ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:30. ΔπΔ∞¡π∫√™ 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶·Ú·Û΢‹ 11 M·˝Ô˘ 2012

∞NTI§O°O™

¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ¶·È‰Â›· Δ· ı·‡Ì·Ù· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Ôχ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ÿÛˆ˜, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ı·‡Ì· Ó· ‰È‹ÚÎËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ¯ı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈΔÔ˘ °IøP°OY Û·ÎÙ¤ˆÓ ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔΔ™π°∫§πºÀ™∏ ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ŒÙÛÈ Î·È ÂÓÒ Â›¯Â ηÏÏÈÂÚÁËı› Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙÂÏÈο ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ı· ÌÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 2,2% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‹Ú ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË. °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fï˜, fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜- ̤¯ÚÈ Î·È 40% ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ªfiÏȘ Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ¤ÎÚÔ˘Û·Ó ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ΔÈ Ú˘Ù¿Ó¢ÛÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ; ∫·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ 15 ÂÚ›Ô˘ ÙÌ‹Ì·Ù· (¤Ó· ∞∂π Î·È 14 Δ∂π), Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜, ʤÙÔ˜ ı· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Í·Ó¿ ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜; ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰›Î·ÈÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Í·Ó·ÛÙËıÔ‡Ó Î¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹... ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ fï˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô‡Ù ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ (ÛÙË Ï›ÛÙ· ηٿٷ͢ ÙˆÓ 400 ηχÙÂÚˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ), Ô‡Ù ٷ ›‰È· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û οÔÈ· ¯·ÌËÏfi‚·ıÌË Û¯ÔÏ‹, Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ‚ÔËı¿ÂÈ. ÿÛˆ˜, ·Ï¿, Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ· ›‰È· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÈηÓÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÒÚ· Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ηÏ¿˙ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ √∞∂¢. ∏ ‰È·Î‹Ú˘ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ··›ÙËÛË, ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ó· Ì›ÓÂÈ Ë ¶·È‰Â›· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÔÏÈÙÈο ·È¯Ó›‰È·, Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ԉ›¯ıËΠÎÂÓfi ÁÚ¿ÌÌ·... tsiglifisis@e-thessalia.gr

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

¢ÂÓ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÎÏËÍË ·Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ·Ó·‰ÂȯÙ› ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· ª¤ÚÎÂÏ - √Ï¿ÓÙ. Œ¯ÂÈ Â·Ó·ÏËÊı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂٷ͇ ∫ÔÏ Î·È ªÈÙÂÚ¿Ó, ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ¿ÚÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË °ÂÚÌ·ÓÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ì ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜: £· ‚ÚÂı› ÙfiÙ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ. ∏ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È Èı·Ó‹. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ›Ûˆ˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ÙfiÙ ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌfi, ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ Ì¿ıËÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: °È· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ȉÂÔÏÔÁÈο ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÊÂÙËڛ˜, ·ÏÏ¿ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó.

™‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi È·ÙÚÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÂÚÓ¿ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ¿‰È·: ÕÚÓËÛË, ı˘-

Ìfi˜, ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ηٿıÏÈ„Ë, ·Ô‰Ô¯‹. ∞Ó ˘Ôı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÏ-

ÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÎÔÈÓ‹ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ Ù˘ η΋˜ ηٿÛÙ·Û‹˜ Ù˘ (ÙÔ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË” ·ÏÈfiÙÂÚ·). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÈÛÙ¢Ùfi fiÙÈ Ë Â›Ï·ÛÙË Â˘ËÌÂÚ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. Δ· ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ¿‰È· ›¯·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ˘ÂÎÊ˘Á¤˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·¤Ê¢Á·Ó Ó· Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ı˘Ìfi˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÕÏÏÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó Û ÛȈËÚ‹ ηٿıÏÈ„Ë, ·Ó ÚÔÛÙÂı› ÎÈ Ë ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ οÏ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ¤ˆ˜ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋, ÔÚı‹ ÎÚ›ÛË Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

√È ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ‹Ù·Ó ÈÔ ÔÏϤ˜ ·fi ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Ó· Â›Ó·È ˘ÎÓ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÈÓ¿. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ˘‹ÚÍ ÙfiÛË ÒÛÙÂ, ·ÎfiÌË Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ, Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ¯fiÚÙ·.

∫˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, fi¯È ÂÎÏÔÁ¤˜ TÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™Ù¿ÁÎÔ˘

∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë Î¿ÏË ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο “ÁηÛÙڈ̤ÓË” , ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ºÏˆÚ¿ÎË. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ “ÁÂÓÓ‹ıËΔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ̛· ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ·, Ô˘ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ̤ÁÈÛÙË Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏ›‰· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. √ Ï·fi˜ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÂͤÊÚ·˙Â Î·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Ë ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Ô„Ë fiÙÈ „‹ÊÈÛ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ Ù· ÚÒËÓ ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜. √ EÏÏËÓ·˜ Â›Ó·È ÈÔ ÔÓËÚfi˜. æ‹ÊÈÛ ÁÈ· Ó· ÂÈ-

‚¿ÏÂÈ Ì›· Ê·ÓÙ·Ûȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ fiÚÔ˘˜, ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ì ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ó· Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ·Ó¤ÌÂÏ˘ ηٷӿψÛ˘, ‰›¯ˆ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. £¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È “E˘Úˆ·›Ô˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÙÈΤٷ Î·È Ù· ÔʤÏË, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ “ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÔ - ·Ú·‚Ô - ‚·ÏηÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ‰È·ÙËÚ› ·fi ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ Ó¤Ô˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‹ ‰‹ıÂÓ “ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ EÏÏËÓ˜” Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÓfiÓ˜ ϤÔÓ. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÛ· ϤÂÈ Î·È ÚÂۂ‡ÂÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Èı·Ófiٷٷ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÎÚ˘Êfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘. ∏ Ê·ÓÂÚ‹ Âȉ›ˆÍ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ Â·Ó·Û˘Û›ڈÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ‰ÈÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∞ÏψÛÙÂ, Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ¿‰Ú·Í ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· Ôψı› Ì ¿ÁÓˆÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ.

✒∞Àƒπ∞¡∏: ΔÚ¤ÌÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ÙÚfiÈη Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÏËڈ̤ÓË ¡¢. ✒∂£¡√™: ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ‹ ÂÎÏÔÁ¤˜. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·fiÂÈÚ· ÁÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ✒∂™Δπ∞: √ ÙfiÔ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. ✒∏ ∞À°∏: ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: ∑ËÙÂ›Ù·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ∏ ∂˘ÚÒË ÚÔÂȉÔÔÈ›. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ∫∫∂: ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÙÒÚ·! ✒Δ∞ ¡∂∞: ¢ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ·fi ÙËÓ... ÙÚfiÈη! ∫fi‚ÂÈ Î·Ù¿ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ª·˝Ô˘.

√Ï· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È·, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ “·ÌÊÈÛ‚Ëٛ˜” ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È fiÙÈ ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ¿Ù·ÎÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜. ∞ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÚˆÙËı› ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ·Ó ‰¤¯ÔÓÙ·È ¤ÛÙˆ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ; ∞ÊÔ‡ Ë ¯ÒÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÈÔ ¯·Ï·ÚÔ› fiÚÔÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· ·‡ÍËÛË Î·È ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ¶ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›¯·Ó ‹‰Ë ÛȈËÚ¿ ‰Â¯Ù› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó. ∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È fi¯È Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞ÏÏ¿ fiÛÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fi¯È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ “Ù·ÁÒÓ” ÚÈÓ Î·È ÙÒÚ·. (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)


¢ÈÂıÓ‹ 32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞´√À 2012

∂›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ 11 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ 1997 ∞°∫Àƒ∞, 10.

ŒÓ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ ‰È¤Ù·Í ۋÌÂÚ· ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ¤ÍÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ¤ÓÙ ·fiÛÙÚ·ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ 1997 ÌÈ· ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∞Ó·ÙÔÏ‹. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛıËÎ·Ó Â›Ó·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ªÂÚÎ¿È ΔÔ˘ÚÁÎÔ‡Ù, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¢ÂοÍÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ‹ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÚÈıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ‹ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡ÂÙ˙ÌÂÙ›Ó ∂ÚÌ·Î¿Ó ÙÔ 1997. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ‰‡Ô ÂÍ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÏÏÔÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î‡Ì· Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ 1997 ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 30 ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË ÊÈÏÂχıÂÚË ÂÊËÌÂÚ›‰· “ƒ·ÓÙÈοϔ , ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ΔÔ‡ÚÎˆÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·Ù·. ΔÔ 67,7% ÙˆÓ 1.209 ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Metropoll ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·˘ÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È “‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ Î·È ··Ú·›ÙËÙ˜” , ¤Ó·ÓÙÈ 27,1% Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È 5,2% Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÁÓÒÌË. ªfiÓÔÓ 22,7% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÌÈ· Ú¿ÍË ÂΉ›ÎËÛ˘” ÙˆÓ ÈÛÏ·ÌÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.

¡ÂÎÚÔ› Â›Ó·È Î·È ÔÈ 45 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜

μÚ¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· Δ∑∞∫∞ƒΔ∞, 10.

√Ì¿‰· ‰È·ÛˆÛÙÒÓ ¤Êı·Û ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Superjet 100, ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ™Ô˘¯fiÈ, Û ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ Δ˙·Î¿ÚÙ·˜ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó 45 ¿ÙÔÌ·, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÂÈ˙ÒÓÙ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ÂÈ˙ÒÓÙ˜” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ ÈÓ‰ÔÓËÛÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi Metro TV Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ °Î·Áο¯ ¶Ú·ÎfiÛÔ. Ÿˆ˜ ›Â Ô ›‰ÈÔ˜, ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÒÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ™Ô˘¯fiÈ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶ÚÈÛÈ·˙ÓÈÔ‡Î, ÔÎÙÒ ƒÒÛÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ, ¤Ó·˜ °¿ÏÏÔ˜, ¤Ó·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜, ‰‡Ô πÙ·Ï›‰Â˜ Î·È 33 πÓ‰ÔÓ‹ÛÈÔÈ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Interfax. ΔÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Super Puma Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ӈڛÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· Ô ÈÓ‰ÔÓËÛÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÓÙfiÈÛ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÁÎÚÂÌÔ‡ ‚¿ıÔ˘˜ 1.650 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ™·Ï¿Î. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ Ú·ÓÙ¿Ú ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÙÔÌË ·ÒÏÂÈ· ‡„Ô˘˜ ·fi Ù· 10.000 fi‰È· ÛÙ· 6.000 fi‰È· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù‹Û˘ Â›‰ÂÈ͢. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ‰˘Ô Ù‹ÛÂȘ ¯ı˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ã·Ï›Ì ¶ÂÚÓÙ·Ó·ÎÔ˘Ûԇ̷ ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÈÓ‰ÔÓËÛȷ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ Î·È Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ∏ ™Ô˘¯fiÈ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· 170 ·ÂÚÔÛοÊË Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 Superjet ÁÈ· ÙȘ ͤÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ΢ڛˆ˜. ™ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ 42 Ù¤ÙÔÈ· ·ÂÚÔÛοÊË. ΔÔ Superjet 100, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi 63 ˆ˜ 103 ÂÈ‚¿Ù˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ ∞ÂÚÔÊÏfiÙ Î·È ÙËÓ ·ÚÌÂÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ∞ÚÌ¿‚È·.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÏÌ˘Úfi˜ Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37100 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶·Ó. ∫Ú¿‚·ÚË ΔËϤʈÓÔ: 24220 21273 FAX: 24220-22204

∞ÏÌ˘Úfi˜ 20-9-2011 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 1812/107547

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ªÂÏÈη˝‰Ë, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 15.276,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “¡Ù·ÁÈ¿˜” ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ 3208/03 Î·È 3818/10 Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™¶Àƒ√™ ∞¡¢ƒπ∞¡√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

°È· ªÂÙ·ÓÎÔ‡Ú Î·È ˘Ô‚Ú‡¯È· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙÔ˘

∞ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Ô ¡. ™·ÚÎÔ˙› ¶∞ƒπ™π, 10.

·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÚ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛοӉ·Ï· Ô˘ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ηıÒ˜ Ï‹ÁÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Û˘Ï›·˜ Ô˘ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. ΔÔ Á·ÏÏÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏËı› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ, ‹ Ó· ‰È·Ù·¯ı› ¤Ú¢ӷ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÙÔ‡ ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·-ÚÔÓfiÌÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙›, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ √Ï¿ÓÙ ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙› ÁÈ· ηٿıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙȘ Ì›˙˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÓfi˜ ˘Ô‚Ú˘¯›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ηÈ, Û ̛· ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË, ÙȘ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙›, ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, Ù˘ §ÈÏÈ¿Ó ªÂÙ·ÓÎÔ‡Ú, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ L’Oreal. √ ™·ÚÎÔ˙› ¤¯ÂÈ ·ÚÓËı› οı ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ï·‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ì›ÍÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‡ÔÚÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘.

∞Û‡ÌÊÔÚ˜ ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ·fi ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ √ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿

√Ï¿ÓÙ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Û‡ÌÊÔÚ˜ ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ·fi ˘ÁÈ›˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ı· “ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ” ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, fiˆ˜ Ë General Motors ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ “ËıÈ΋” ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ı¤Ì·, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ Û‡Ì‚Ô˘Ïfi˜ ÙÔ˘. √ √Ï¿ÓÙ, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÚÔÙÔ‡ ÂÎÏÂÁ› fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÛÙȘ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂ Ì·˙ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Carrefour, General Motors (GM) Î·È PSA Peugeot-Citroen, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï¿ÓÙ ªÈÛ¤Ï ™·¤Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Û‡-

ÓÙÔÌ· ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘. √ ™·¤Ó, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi France Inter fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· “Á›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÎÚÈ‚fi” ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ·ÔÏ‡Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ GM ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, Ë Carrefour ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ ı· ÂÚÈÎfi„ÂÈ 3.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë PSA Peugeot-Citroen Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË GM Ô ™·¤Ó ‰‹ÏˆÛÂ: “£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÚ·ÓÙÂÊ¤Ú Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË (...) ÒÛÙ ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ›‰Ô˜ ËıÈ΋˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹, fiÙÈ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜” . √ √Ï¿Ó٠̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Standard & Poor’s Ì›ˆÛ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™·¤Ó, ·Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔχÛÂȘ, ÙfiÙ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï¿ÓÙ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ Ò˜ Ë Ó¤· Á·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· ‹ ΢ÚÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜.

μ›· ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ™˘Ú›·, ·Ú¿ ÙËÓ ÂίÂÈÚ›· Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎÂ

ª·ÎÂÏÂÈfi Ì 55 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi ¢∞ª∞™∫√™, 10.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 55 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È 372 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó Û ‰˘Ô ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÂ Û˘ÓÔÈΛ· ÛÙË ÓfiÙÈ· ¢·Ì·ÛÎfi, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛÌ· ÛÙË Û˘Úȷ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·ÏÕÛ·ÓÙ, Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. ∫·Ù·‰Èο˙ÂÈ Ô ÂȉÈÎfi˜ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÂίÂÈÚ›· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹... √È ÚÒÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ë Û˘Úȷ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÌÂÏÈṲ̂Ó˜ ÛÔÚÔ‡˜, ‰Âο‰Â˜ η̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ··ÓıڷΈ̤Ó˜ ÛÔÚÔ›, ‰¤ÓÙÚ· ÂṲ̂ӷ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚ·Ù‹Ú· Û ‰ÚfiÌÔ.

™‡Ìʈӷ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, ÔÈ ‰˘Ô ÂÎÚ‹ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 08:00 ÙÔÈ΋ ÒÚ·, ¤ÏËÍ·Ó Û˘ÓÔÈΛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË, ‰‡Ô ÛًϘ ηÓÔ‡ ·Ó˘„ÒıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙË Û˘Úȷ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ë ÔÔ›· Ï‹ÙÙÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ·fi ÛÂÈÚ¿ ·ÈÌ·ÙËÚÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Δ·ÓÙ·ÌÔ‡Ó Ù˘ fiÏ˘. √ ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó Î¿ÏÂÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÕÛ·ÓÙ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂίÂÈÚ›· -Ô ∞Ó¿Ó ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÛËÌ›ˆÓ Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ‚˘ıÈÛÙ› Û ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ™˘Ú›· ÂÚ›Ô˘ 30 ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô-

ŒÚ¢Ó˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ª¤ÏÊ·ÛÙ

μÚ¤ÊÔ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ ¤ÂÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ʤÚÈ ÌfiÔ˘Ù §√¡¢π¡√, 10.

™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ª¤ÏÊ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÂÓfi˜ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ¤Ó· ʤÚÈ ÌfiÔ˘Ù Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Stena Line, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›·-™ÎˆÙ›·. ∂ÏÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ Ó‡¯Ù·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜, Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÌfiÓÔ ËÌÂÚÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Ë ÔÔ›· ¤ÂÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Ê¤ÚÈ ÌfiÔ˘Ù Ù˘ Stena Line ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ª¤ÏÊ·ÛÙ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ∫¿ÈÚÓÚÈ·Ó, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› οو ·fi ηΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ‰È·ÛÒıËÎÂ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Royal

‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË Ù˘ ‚›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. √È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ÃÔ̘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ηٿ·˘ÛË ˘Úfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÎÚËÍË ¤ÏËÍÂ Û˘ÚÈ·Îfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi fi¯ËÌ· Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙËÓ fiÏË ¡ÙÂÚ·¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜. §›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙË ™˘Ú›·, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ƒfiÌÂÚÙ ªÔ˘ÓÙ, ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‚›· ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔËÓ ¤ÎÎÏËÛË ·˘Ù‹ ·ˇı˘ÓÂ Ô ªÔ˘ÓÙ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi . “∂Ì›˜, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ›̷ÛÙÂ Â‰Ò Ì·˙› Ì ÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi Ï·fi Î·È Î·ÏÒ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‚›·”,

ÙfiÓÈÛÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ªÔ˘ÓÙ. °È· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Î·ıÂÛÙÒ˜. “ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ‰‡Ô ÌËӇ̷ٷ: ÙÔ ¤Ó· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤ÓÔϘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë ∞Ï-∫¿ÈÓÙ· ‰ÚÔ˘Ó ÛÙË ™˘Ú›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™·Ì›Ú ¡·Û¿Ú, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÚÈ·ÎÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “∂¿Ó Ë ∞Ï-∫¿ÈÓÙ· Î·È ¿ÏϘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î¿ÔÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û’ ·˘Ù¤˜;” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡·Û¿Ú. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· ‰›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ó· ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¡·Û¿Ú.

Victoria ÙÔ˘ ª¤ÏÊ·ÛÙ. Œ¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˘ÔıÂÚÌ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. ∂ÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÛοÊÔ˜ 15 ÏÂÙ¿ ·ÊÔ‡ Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙÔ Ê¤ÚÈ ÌfiÔ˘Ù.ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ª¤ÏÊ·ÛÙ §·Ê, ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 6.10 ÌÌ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·).

¢‡Ô ÓÂÎÚÔ›, 14 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜

ªÈ· ∫ÈÓ¤˙· ·Ó·ÙÈÓ¿¯ıËΠÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ¶∂∫π¡√, 10.

ªÈ· Á˘Ó·›Î· ·Ó·ÙÈÓ¿¯ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÂÓÒ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ›‰È·, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÏ· 14. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∫›Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÈÓÂ˙ÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡¤· ∫›Ó·. √È ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÂÎÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ı¤Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ, ‚›·ÈˆÓ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, ÛÙËÓ ∫›Ó·.

11-05-2012  

11-05-2012

11-05-2012  

11-05-2012

Advertisement