Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.55'- ‰. 19.58ã

™ÂÏ‹ÓË 20 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.693

ª. ΔÂÙ·ÚÙË 11 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † ª. ΔÂÙ¿ÚÙË, ∞ÓÙ‡· ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘, ΔÚ˘Ê·›Ó˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

™Â ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ΔÈÌÒÓ

«ºˆÙÈ¿» Ù· η‡ÛÈÌ· ¡¤Ô «ÊÚ¤ÓÔ» ÁÈ· ÂΉÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó Î·È Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√ ¤ÛÙÚ„ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û ¯ÂÚÛ·›Ô˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜  ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Û ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√ ¤ÛÙÚ„ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂΉÚÔÌ›˜ Û ¯ÂÚÛ·›Ô˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 1,849 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 2,05 ¢ÚÒ. ™Â Â›Â‰Ô ∂∂, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (2 ∞ÚÈÏ›Ô˘), Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë, ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó √ÏÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›· Î·È ™Ô˘Ë‰›·. ºıËÓfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô fiÙÈ „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÙÔ˘ «◊Ê·ÈÛÙÔ˘». ■ ÛÂÏ. 33

ª

∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· Ë ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË «∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙË ª·ÁÓËÛ›·» ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ■ ÛÂÏ. 11

ªÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿

∂ÎÏÔÁ¤˜, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ∂ÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË ■ ÛÂÏ. 7, 8, 9, 10 ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ■ ÛÂÏ. 19

ª·ÁÓËÛ›· ∞ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ■ ÛÂÏ. 15 ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14

5,50 Î·È 6 ú ÙÔ ÎÈÏfi ˆÏÔ‡Ó ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ·ÚÓÈ¿-ηÙÛ›ÎÈ·

ªÂ›ˆÛË 30% ÛÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›·

™˘Ìʈӛ· Ì ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ■ ÛÂÏ. 7 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÀÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· - «ÛÎÔ‡·» ■ ÛÂÏ. 12

§ÈÁfiÙÂÚ˜ ηٿ 30%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË

ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. §fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Ê¤ÙÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ó· ÛÊ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ 5,50 Î·È 6 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Û ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·˙¿ÚÈ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ˆÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ˙ˆÓÙ·Ó¿, Û ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÊ·Á‹˜. ■ ÛÂÏ. 20

ÀÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ Ì ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ 1.973.677ú ■ ÛÂÏ. 13 ∂Ή‹ÏˆÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·ÂÚÁÒÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ■ ÛÂÏ. 14

ÕÛÙ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜

ªÂ ηÏfi ηÈÚfi ÙÔ ¶¿Û¯·

■ ÛÂÏ. 21

∞¡√πÃΔ∞

∫˘Úȷ΋ & ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÂÓÔ‡... ∂Ï¿Ù ӷ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› ÛÙËÓ ÈÔ fiÌÔÚÊË ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘


K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.55'- ‰. 19.58ã

™ÂÏ‹ÓË 20 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.693

ª. ΔÂÙ·ÚÙË 11 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † ª. ΔÂÙ¿ÚÙË, ∞ÓÙ‡· ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘, ΔÚ˘Ê·›Ó˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

™Â ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ΔÈÌÒÓ

«ºˆÙÈ¿» Ù· η‡ÛÈÌ· ¡¤Ô «ÊÚ¤ÓÔ» ÁÈ· ÂΉÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó Î·È Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√ ¤ÛÙÚ„ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û ¯ÂÚÛ·›Ô˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜  ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Û ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√ ¤ÛÙÚ„ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂΉÚÔÌ›˜ Û ¯ÂÚÛ·›Ô˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 1,849 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 2,05 ¢ÚÒ. ™Â Â›Â‰Ô ∂∂, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (2 ∞ÚÈÏ›Ô˘), Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë, ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó √ÏÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›· Î·È ™Ô˘Ë‰›·. ºıËÓfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô fiÙÈ „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÙÔ˘ «◊Ê·ÈÛÙÔ˘». ■ ÛÂÏ. 33

ª

∞ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· Ë ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË «∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙË ª·ÁÓËÛ›·» ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ■ ÛÂÏ. 11

ªÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿

∂ÎÏÔÁ¤˜, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ∂ÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË ■ ÛÂÏ. 7, 8, 9, 10 ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ■ ÛÂÏ. 19

ª·ÁÓËÛ›· ∞ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ■ ÛÂÏ. 15 ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14

5,50 Î·È 6 ú ÙÔ ÎÈÏfi ˆÏÔ‡Ó ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ·ÚÓÈ¿-ηÙÛ›ÎÈ·

ªÂ›ˆÛË 30% ÛÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›·

™˘Ìʈӛ· Ì ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ■ ÛÂÏ. 7 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÀÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· - «ÛÎÔ‡·» ■ ÛÂÏ. 12

§ÈÁfiÙÂÚ˜ ηٿ 30%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË

ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. §fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Ê¤ÙÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ó· ÛÊ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ 5,50 Î·È 6 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Û ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·˙¿ÚÈ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ˆÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ˙ˆÓÙ·Ó¿, Û ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÊ·Á‹˜. ■ ÛÂÏ. 20

ÀÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ Ì ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ 1.973.677ú ■ ÛÂÏ. 13 ∂Ή‹ÏˆÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·ÂÚÁÒÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ■ ÛÂÏ. 14

ÕÛÙ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜

ªÂ ηÏfi ηÈÚfi ÙÔ ¶¿Û¯·

■ ÛÂÏ. 21

∞¡√πÃΔ∞

∫˘Úȷ΋ & ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÂÓÔ‡... ∂Ï¿Ù ӷ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› ÛÙËÓ ÈÔ fiÌÔÚÊË ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘, Úfi‰ÚÔ˜ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘

«ªÂȈ̤ÓÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Û¯·ÏÈÓÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ʤÙÔ˜»

A¶√æ∂π™ ∫·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ ΔÔ˘ ¶∞¡√À ∫∞∫√Àƒ∏ ∏ ÎÚ›ÛË Î·È Ë Î·ı›˙ËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘, ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ 30% ‹ 35% ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ªÂÈÒÓÂÙ·È ·ÏÏ¿ ÔÚȷο Î·È Ì ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙Ô˘Ó fï˜, ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ‚·ÛÈο ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ∏ ∂§™Δ∞Δ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ‹Ù·Ó 1,7%, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011. ∫·Ó¤Ó· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ‚È·›ˆ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ·˘Í‹ıËΠÌfiÓÔ Î·Ù¿ 1,7%. ∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ·ÈÛıËÙ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, Ôχ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘, Ô˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ∂˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌË ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋; ∂˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÙ¤ ηٷӷψÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË; ∂˘ı‡ÓÂÙ·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÔÙ›·˜ Î·È ·Ú¤Ì‚·Û˘; √È ·ÚÌfi‰È˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û¿ÓÈ· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Á·ÏÔԇϷ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ ÙËÓ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙÔ˘ ·ÚÓÈÔ‡ ÙÔ ¶¿Û¯·. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË -Ë ÔÔ›· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘- ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. °È· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·Ï¿ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ “ÙÈÌÒÚËÛ” Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ŒÓ· ·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô Î·Ê¤˜ ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·, Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË. ¶Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ‹ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜. ¶ÔÈÔ˜ ͯӿÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ·›ÚÓ·Ì ڤÛÙ· Û ΤÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËÎÂ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ó· Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÂȉÈ΋ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ·. ™˘ÓÂÒ˜, ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, fiÏÔÈ ÊÙ·›ÌÂ, Î·È fiÏÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. (∞fi ÙË “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋”)

ÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ë ·ÁÔÚ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ “¿ÚÂÈ Ù· ¿Óˆ” Ù˘. ◊‰Ë, Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÙÔ “‚¿ÚÔ˜” Ó· ÛËÎÒÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÓÔÓÔ› Î·È ÔÈ ÓÔÓ¤˜ ÁÈ· Ù· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ·È‰Èο ÚÔ‡¯· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË. ∏ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ·ÚÈ· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ›‰Ë, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó.

ª

¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ífi‰Â˘·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ıˆÚËÙÈο ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ı· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó “ı‡Ì·Ù·” fiÛˆÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “√È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, ηıÒ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·. £· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ηϋ ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·ÁÔÚ¤˜. ∞ÎfiÌË, Ó· ÌËÓ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·È Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ï·Ì¿‰Â˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÓÔÓÔ› ÁÈ· Ù· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Û ÂΛӘ Ô˘ ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ·È¯Ó›‰È· Ì ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÙ˘· ‚›·˜. ™ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÙ ٷ ·È‰È¿ Û·˜ ˘fi ¿ÌÂÛË ÂÈÙ‹ÚËÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ï·Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ ·fi ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο” . ∞‡ÚÈÔ Â›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘ ‚¿ÊÔ˘Ì ٷ ·˘Á¿ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Ê¿Ì οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î¿ÔÈ· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ˜ ŒÙÛÈ, “·Ó ÔÈ ‚·Ê¤˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÁÔ‡, ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘ÌÂ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ‚·Ê¤˜ ·fi ·ÓÙ˙¿ÚÈ·, ÎÚÂÌ̇‰È·, ÎfiÎÎÈÓÔ Ï¿¯·ÓÔ ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‚·Ê¤˜. μÁ¿˙Ô˘Ì ٷ ·˘Á¿ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô 24 Ò-

Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ú·Á›ÛÔ˘Ó. ∞ÎfiÌË, ·ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ¤ÙÔÈÌ· ‚·Ì̤ӷ ·˘Á¿, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ô‡ÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô‡ÙÂ Ë ‚·Ê‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘. √È Ì¤Ú˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›Ô˘. ∫¿ı ÛÊ¿ÁÈÔ (ηÙÛ›ÎÈ ‹ ·ÚÓ›), ˘Ô¯ÚˆÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÊÚ·Á›‰Â˜, ÛÙȘ ‰‡Ô ˆÌÔÏ¿Ù˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ÌËÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. √ Î. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ù· ÓÙfiÈ· Î·È Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ·, ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜), ¤¯Ô˘Ó ÛÊÚ·Á›‰· Ì ¯ÚÒÌ· ÙÈÚÎÔ˘¿˙ fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÂÏÏËÓÈο ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û‹Ì· HELLAS ‹ EL ‹ GR. Δ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ÛÊÚ·Á›‰· Ì ¯ÚÒÌ· ηÛÙ·Ófi fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. √ Î. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ Û ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 10% ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Î·È ÙÔ˘ 10% ÛÙ· Ï·¯·ÓÈο, fï˜ “Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÂÓÈο ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Û ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ Ù· ÊÚÔ‡Ù·, Ô Î·Ê¤˜, Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÙË ¢∂∏, Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 3%-13% ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. “∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Û¯·ÏÈÓÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 10% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ” ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘.

O ∫∞πƒ√™ [∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ª. ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÓfiÙÈÔÈ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚fiÚÂÈÔÈ 3 Ì 5 Î·È ÙÔÈο ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· 6 ÌÔÊfiÚ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ÓfiÙÈÔ˘˜ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ . ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ¿ÓÔ‰Ô.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...20ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...21ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 09...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...19ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 08...19ÔC.

∫¿ÓÙ ÙÒÚ· Ù· ·ÏÈ¿ Û·˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...20ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 09...20ÔC.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Â›Ó·È Û·Ê¤˜: √È ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙȘ ÓÙfiȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË. £· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó; ªfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ÂÚ›Ô˘ 300 ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó. ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ, Ӥ˜ ¯·Ì¤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¤Ó· ‚‹Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÂÌfiÚˆÓ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ë ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË. º.™.

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”

ª¤ÙˆÔ ¡¤Ô ̤وÔ ¿ÓÔÈÍ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜. ΔÔ Δ∂∂ ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· “¢Ú›·” ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÂÁοÏÂÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ·ÚΤÛÙËΠÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ οÔÈˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ, Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¤Ê˘Á Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Û ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û ȉȈÙÈÎfi ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡, ¤ÏÂÁÍ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ηٿÊÂÚ ԢÛÈ·ÛÙÈο Ó· Â·Ó·‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÛÙËÚȯı› ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÌÂÏÂÙËÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, Î·È ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ó¤·˜ ÌÂϤÙ˘. ∫·È ÙÒÚ·, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ··ÓÙËı›, ηÙËÁÔÚ› ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ¢Ú›· ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜, ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ οÓÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ, Û fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ù· Û¯fiÏÈ· ÂÚÈÙÙ‡ԢÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ϤÔÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Ë ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

§Ô‡Ê· ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ “Î¿Ï˘„Ë” ÙÔ˘ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯·, ηÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ, ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. Ãı˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ·Ù› Û ÌÈ· Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ Â› ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Ù˘, ÁÈ· ·ÚÂ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∞Ó Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙȘ ÂÂÈÛԉȷΤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ‰ÂÓ Â›¯Â „˘¯Ú·ÈÌ›·, ı· ¤ÚÂ ¯ı˜ Ó· ·Ú·¤Ì„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ “·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ” ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ·ÚÂ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ‚ÚÔ¯‹. ¢ÂÓ ÙÔ ¤Ú·ÍÂ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙËÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ·Ó·ÏÁËÛ›·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ ¡fiÌÔ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÈÛÔÓÔÌ›· ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ı· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Û›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Ïԇʷ. ∫∞Δ. Δ∞™

™¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì Ôϛ٘, ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¡.¢. ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ, ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Ë Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹. ÕÏψÛÙÂ, ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÛˆÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢., Ô £. ¡¿ÎÔ˜ ÙË ‰›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, οÙÈ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. °.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘

∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ “Â·Ó·Ï‹„ÂȘ” ¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ “ÂÚ› ¢ı‡Ó˘”, “ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜”, “ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” Î.Ï. ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ, Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ Û η̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È. §fiÁÔ˘ ¯¿ÚË, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰‹ÏˆÛ “Ôχ ‡ÎÔÏ·” ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÚÔ¯ı¤˜, “‰ÂÓ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒ Ì ÙÔ ¶∞™√∫, ı¤Ïˆ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·” Î·È ÂÂÙ¤ıË ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ. ΔÔ ÈÛÙ‡ÂÈ; ªÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο; ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Ê›‰ÂÙ·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿. ŸÌˆ˜ ÌÈ· “Ù¯ÓËÙ‹ fiψÛË” ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ “ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡” ÛÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜; ∫·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜; ∂ÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ “ÚÔÓÔÌȷ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” Î·È “ÎÏ›ÓÔ˘Ó” Ì’ ¤Ó·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ Siemens. ªÂÙ¿, ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È... ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ‹ ·ÓÂÍ‹ÁËÙ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó “ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·” ÁÈ· Ó· ÌË ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È Ó· ÌË ÌÂȈı› ÙÔ ‹‰Ë ÂÓȯÚfi Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜! ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ¶¡√ ·ÂÈÏ› Ì 48ˆÚË “Ù˘ÊÏ‹” ·ÂÚÁ›· ÌÂÁ·ÏÔ‚‰ÔÌ·‰È¿ÙÈη... ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·Ó·ÛÙ·Ï› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ˙ËÌÈ¿ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ÕÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈο, ‰›Î·È· Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ, Î·È ¿ÏÏÔ ÌÈ· “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·” Ì ·Ó‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ Ó· “˘ÔÓÔ̇ÂÈ” ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛÌÂÙÚ¿ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ Ù˘. (∞fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”)

¶ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔÓ ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎfi ÙÔ̤·, ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ‚ÈÒÛÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi ıˆÚ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙȘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ ‰Â Û˘Ó¯Ҙ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·Î˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ˘Ô‰Ô̤˜.

ÀÂÚ¿Óˆ ÎÚÈÙÈ΋˜ ™Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛˆ· ˘ÂÚ¿Óˆ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜. ¢ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û’ ¤Ó·Ó ·ÈÚÂÙfi. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÂÌϤÎÂÈ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂϤÁË. ∫·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ·‰˘Ó·Ì›·, ÂÏÏ›„ÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ó· ÂȯÂÈÚ› Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÊÈÌÒÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ¿ÂÈ Ôχ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙfi.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ªÂ ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ οÏ˜, ·ÏÏ¿ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯٿ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ¿ÓÔÈÍ ¯ı˜ ı¤Ì· ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∏ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ›‰È·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙ· ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ¤‰Ú·Ó·, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ fiÔ˘ Ù˘ ˙ËÙËı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Â›ÛËÌ· Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. “∂›¯·, ¤¯ˆ Î·È ı· ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ˘„ËÏfi ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ·fi fiÔÈÔ ÌÂÙÂÚ›˙È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÔ˘, ÔÚ›ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∏ ÔÚ›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· Ì ÎÚ›ÓÂÙ ·˘ÛÙËÚ¿. √È Û¯¤ÛÂȘ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜, ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ηٷÍȈ̤Ó˜ Î·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜. ∂›Ì·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔ ¶∞™√∫ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ›Â Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÛÙË Ó›ÎË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘” ‹Ù·Ó Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ¯ı˜ Ù˘ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∂¿Ó Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ - οÙÈ Ô˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫ ·‡¯ÔÓÙ·È - Ô “¯¿ÚÙ˘” ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Û Â›Â‰Ô ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ë ›‰È· Î·È ı· ÙËÓ ÂÈ Â›ÛËÌ· Û‹ÌÂÚ·. ∫∞Δ. Δ∞™

™ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ë ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ∏ Ó¤· ›ÛÔ‰Ô˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ù˘ ∂‡Ë˜ Δ˙·‚¤ÏÏ· - ∞‰·Ì¿ÎË. ∏ ÚÒÙË Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ı· Â›Ó·È ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË Â› ÙÔ “Ó·È” ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÙËÓ ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÚÔˆı› Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ºÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ¯ı˜ ÁÈ· Ì›· ÒÚ· Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ MEGA “∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· Ìˉ¤Ó” , ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ηٿÏË„Ë. ∏ Î. ª·ÎÚ‹ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ù˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â, ‚¤‚·È·, Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛˆÈ΋˜ Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ¤ÌÚ·ÎÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó, Ù¤ÏÔ˜, Î·È Ë ·ÁˆÓ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ∑¤ÙÙ·, ·ÔÙÂÏ› “‚fiÌ‚·” ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ‹‰Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

°. ΔÛ. ΔÔ˘ ∏Ï›· ª·ÎÚ‹ ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”


∞fi„ÂȘ 4

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ô‰ËÁÔ› Î·È ÂÈ‚¿Ù˜ √ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂‰Ò Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜, Îfi‚ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ë Û˘Ó‹ı˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÚÔ˜ μfiÏÔ ÎÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ·fi ¿ÏÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ fï˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó‡ı˘Ó·, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· Î·È ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿‰Èη ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, οÓÔÓÙ·˜ ¿ÛÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂÌfi‰È· ·fi fiÁÎÔ˘˜ Ì¿˙ˆÓ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ú·ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÏ·ÊÚ¿ Ï·ÛÙÈο ÂÌfi‰È·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ 304 ¶∂μ, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜. ŒÙÛÈ Í¤ÓÔÈ·ÛÙÔ˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ªfiÏȘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÊfiÚ· Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Î·È ¿Óˆ ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹, Û˘Ó·ÓÙ¿ Í·ÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘˜ ·fi ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛηÌ̤ÓÔ˘ ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ˘. ΔÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÈÁÌ‹ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Ú¿ÁÌ· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙË Ó‡¯Ù· ‰›¯ˆ˜ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi. ∞˜ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ˘‡ı˘Ó· ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ, ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿, ¤ÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÎÈ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÊÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ÔÚ·Ù¿ ÛËÌ›· fi¯È Ì Ï·ÛÙÈο ÂÌfi‰È·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÁÈ· Ó· ÌË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÈ ·˘Ù‹ ¢ı‡ÓË, ·˜ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ηϋ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ÚÈÓ ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ı‡Ì·Ù·” .

ΔÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“ª‹Î·Ì ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·. ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∂Λ Ô˘ ÎÔÚ˘-

ÊÒÓÂÙ·È ÙÔ £Â›Ô ¢Ú¿Ì·. ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. Δ˘ ªÂÁ¿Ï˘ ™‡ÓԄ˘. Δ· ̤ÁÈÛÙ· ۇ̂ÔÏ·. ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ∂›ÛÔ‰Ô ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. Δ· ˆÛ·ÓÓ¿. ΔËÓ “ÌÂÙ¿ ‚·˝ˆÓ Î·È ÎÏ¿‰ˆÓ” ˘Ô‰Ô¯‹. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ÙÔÓ ÛÙ·‡ÚˆÓ·Ó. °È· Ó· ·Ó·ÛÙËı›. Δ· “ˆÛ·ÓÓ¿” ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Û “¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ÛÙ·‡ÚˆÛÔÓ ·˘ÙfiÓ” . ΔȘ ¿ÁȘ ·˘Ù¤˜ ̤Ú˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ Â‰Ú·›· ›ÛÙË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ŒÛÙˆ Î·È ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ·. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘ÓÂȉËÙfi Ì·˜. £¤Ïˆ Ó· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹Ûˆ Í·Ó¿, fiˆ˜ ÙfiÙ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó· ÙfiÛÔ ‰· ·È‰¿ÎÈ, ÁÈ· Ù· ¿ıË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ÏË. ΔfiÙ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡Á·Ì ÙÔ “Û‹ÌÂÚÔÓ ÎÚÂÌ¿Ù·È Â› ͇ÏÔ˘...” Î·È ‰¿ÎÚ˘· ·Ó¤‚Ï˘˙·Ó ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. ŸÙ·Ó ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ Ù· ¿ıË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›·, ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘, ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ΔfiÙ Á›ÓÂÙ·È ¿ÏÈ ·È‰› ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ÎÈ ·˜ Â›Ó·È Á¤ÚÔÓÙ·˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ıˆÚËÙÈο ‹ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ Ú·ÎÙÈο, ‚ÈÔÙÈο. °È·Ù› ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ›ٷÈ. ∫·È ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·‰ÈΛ·, ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›·, ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Î·ÓÂÓfi˜ ·ıÒÔ˘. ∫È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˘, ÙÔ˘ ‰ÈˆÁ̤ÓÔ˘, ÙÔ˘ ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ˘... ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ó· ¿Û¯ÂÈ. ΔË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È Ë ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ·Î¿ÚÔ˘ Û˘Î‹˜. ΔËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÙËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, “ÌËΤÙÈ ÂÎ ÛÔ˘ ηÚfi˜ Á¤ÓËÙ·È ÂȘ ÙÔÓ ·ÈÒÓ·. ∫·È ÂÍËÚ¿ÓıË ·Ú·¯Ú‹Ì· Ë Û˘Î‹” (ª·Ùı. ∫·’ 18-28), ÁÈ·Ù› ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÚ›·, ÙËÓ ÏËÛ›·ÛÂ Î·È ‰Â ‚ڋΠٛÔÙ·. √ ª¿ÚÎÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ “Ô˘ Á·Ú ËÓ Î·ÈÚfi˜ ۇΈӔ , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ¿Óˆ ÙÔ˘ ۇη, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ›¯Â ÌfiÓÔ Ê‡ÏÏ·. ∞ÎÔ‡˜ ÂΛ Ó· ı˘ÌÒÛÂÈ Î·È Ó· ηٷڷÛÙ› ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ! ¶¿ÓÙÔÙ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ·˘Ù‹ Ë ÛÎËÓ‹. ªÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·È Ï›ÁÔ -ıÔ˘ ∫‡ÚÈÂ Ê˘Ï·Î‹Ó Ùˆ ÛÙfiÌ·Ù› ÌÔ˘- ·ÛÙ›·. º·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ £Âfi Ó· ÂÈÙÈÌ¿ Î·È Ó· ηٷÚÈ¤Ù·È ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ! ŸÌˆ˜, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î·Ó›˜ ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë ÁÈ· Ó· ÂÓÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. √ ÃÚÈÛÙfi˜ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ Ù˘ ʇÛ˘. ¢È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ·. ∫È fiˆ˜ ¢ÏÔÁ›, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÈ̈Ú›. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ¤Ó·˜ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ˜ Û ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û ٛÔÙ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÛÙËÓ Ô‰ÔÈÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∂ÓÒ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÎÈfiÏ·˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ¿Î·ÚÔ ‰¤ÓÙÚÔ, Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫È fiˆ˜ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î¿ÓÂÈ Î·ÚÔ‡˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô-

Ê›ÏÂÈ ÎÈ ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ʤÚÂÈ Î·ÚÔ‡˜, ηÚÔ‡˜ “ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜” , ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÂÙ¤˜. ¶ÔȘ ·ÚÂÙ¤˜; ΔȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜. ∞Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔ˜ °·Ï·Ù¿˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ (ÎÂÊ. 5, ÛÙ›¯. 22), ı· ‰Ô‡Ì ÂΛ ÂÓÓ¤· ηÚÔ‡˜: ¶ÚÒÙÔ˜ Ë ·Á¿Ë, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¯·Ú¿, ÂÈÚ‹ÓË, Ì·ÎÚÔı˘Ì›·, ¯ÚËÛÙfiÙ˘, ·Á·ıÔÛ‡ÓË, ›ÛÙ˘, Ú·fiÙ˘, ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ·. ∞˘Ù¿ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜. ŒÙÛÈ, Ë Û˘ÎÈ¿ Ô˘ Í‹Ú·ÓÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Â›Ó·È Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∫È fiˆ˜ ÂΛÓË ÍÂÚ¿ıËÎÂ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ı· ÙÈ̈ÚËı›. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÈÔ˘‰·˚ÛÌfi˜ ÙˆÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ŒÙÛÈ Ë ·ÏÏËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Ì·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Û ·ÁÒÓ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ. °È· ÙËÓ Î·ÚÔÊÔÚ›·. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÍËÚ·Óı›Û˘ Û˘Î‹˜. ∏ ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ΢ڛˆ˜, ·fi ÙÔ ΔÚÔ¿ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› οÓÔ˘Ó Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ‹ ·ÚÂÚÌËÓ›˜. ∞ÛÙÂȇÔÓÙ·È Î¿ÔÙ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ˜, ·Ú·Ï›ÁÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜, ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÌÔÓ·¯‹˜ Î·È ÛÔ˘‰·›·˜ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ϤÁÂÈ: “∫‡ÚÈÂ Ë ÂÓ ÔÏϤ˜ ·Ì·Úٛ˜ ÂÚÈÂÛÔ‡Û· Á˘Ó‹...” Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÔÈ· ·Á›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ ·Á›·ÛÂ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‹Ù·Ó fiÚÓË. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÎÈ ·˘Ù‹ Ë Û‡Á¯˘ÛË Â›Ó·È Â˘ÏÔÁË̤ÓË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, ÙÔ ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌˆÚÒÓ ·Úı¤ÓˆÓ, ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¡˘ÌÊ›Ô˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ (ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Á¿ÌÔ Ù˘ ›ÛÙ˘) Î·È ·ÎfiÌ· ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ú¿ÍË ÌÂٷ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ fiÚÓ˘ Ô˘ ¿ÏÂÈ„Â Ì ÔχÙÈÌÔ Ì‡ÚÔ Î·È Ì ٷ Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÙÔ˘˜ fi‰·˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡, “ÚÔ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌÔ‡” . Δ›ıÂÙ·È Â‰Ò ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·: ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë fiÚÓË Ô˘ ¿ÏÂÈ„Â Ù· fi‰È· ÙÔ˘ πËÛÔ‡; ∂ÈfiÏ·ÈÔÈ Î·È ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÈ‹ÙÚÈ· - ˘ÌÓÔÁÚ¿ÊÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ¿ Ù˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È·, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·Ì·Úوϋ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË. ∫·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÚÓË ‚Ú›ÛÎÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. §¿ıÔ˜. ∏ ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ‹ ∫·ÛÛ›· ‹ ∂Èηۛ· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÛ›· ÌÔÓ·¯‹ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË Ì ηٷÏËÎÙÈÎfi ÔÈËÙÈÎfi ٷϤÓÙÔ. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ‰fiÍ· ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ Ù·ÂÈÓfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÌÔÓ·¯‹˜ Î·È ¤ÁÚ·„ ÔÏÏÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜. ∫·È Ô ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ‡ÌÓÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È Ô ·Ô„ÈÓfi˜, ÁÓˆÛÙfi˜ Û·Ó ÙÚÔ¿ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜.

ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ô›ËÌ· Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ª·Ú›· ÙË ª·Á‰·ÏËÓ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó -ηْ ·˘ÙÔ‡˜- fiÚÓË. ª· Ë ª·Ú›· Ë ª·Á‰·ÏËÓ‹ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ fiÚÓË. ◊Ù·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤·Û¯Â, Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊÂÚ ÙË ıÂÚ·›· Ô ÃÚÈÛÙfi˜ (§Ô˘Î. 8, 2). ∫È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Ë ª·Ú›· Ë ª·Á‰·ÏËÓ‹ ‹Ù·Ó Î·È ·Úı¤ÓÔ˜. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÌfiÓË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÒÓ˘ÌË, ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË fiÚÓË ÙÔ˘ ¢·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ §Ô˘Î¿ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. “∫·È ȉԇ Á˘Ó‹ ÂÓ ÙË fiÏÂÈ, ‹ÙȘ ËÓ ·Ì·ÚÙˆÏfi˜” (§Ô˘Î. 7, 37), ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ∫·È ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈο, ÁÈ·Ù› ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ÙË ‰È·ÔÌ‡ÛÂÈ, ‰Â ı¤ÏÂÈ ÙÔ ‰È·Û˘ÚÌfi Ù˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiÙÈ ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ù¤ÏÂȘ Î·È ÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÓÔÔ‡Ó, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÔÌ‡ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ Ô‡Ù ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ fiÚÓ˘ Ô˘ ¿ÏÂÈ„Â Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ô‡Ù ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÌÔȯ·Ï›‰·˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó ÔÈ Ê·ÚÈÛ·›ÔÈ Ó· ÙËÓ ÏÈıÔ‚ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ô‡Ù ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÈÌÔÌ›ÎÙË ÛÙËÓ ÚÒÙË ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, Î·È ÚÈÓ ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜, Ù· “·Ú·ÛÙÚ·ÙË̤ӷ” ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË, ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ÎÈ ÂΛ ¤„ÂÏÓ·Ó ÙÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜, Î·È Â›¯·Ó ÁÈ· ÚÔÛÙ¿Ùȉ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ “ÂÓ ÔÏÏ·›˜ ·Ì·Úٛ˜ ÂÚÈÂÛÔ‡Û· Á˘Ó‹””.

¶¿Û¯· 2012 √ Î. ¢. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯·. ΔÈ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ ¶¿Û¯·; ∂›Ó·È Ë ·Ó‹Á˘ÚȘ ÙˆÓ ·ÓËÁ‡ÚˆÓ! ∂›Ó·È Ë ¯·Ú¿, Ë Â˘ÊÚÔÛ‡ÓË, Ë ÂÈÚ‹ÓË, Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ·ıÒÓ, Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÁÒ, Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·ÏÏÔ›ˆÛË, Ë ¤ÓˆÛË Ì ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙfi! ∏ ¿ÎÚ· Ù·›ӈÛȘ! ¶¿Û¯· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿, ÛÔ˘‚ÏÈÛÙfi ·ÚÓ›, Ê·ÁÔfiÙÈ, ͤÊÚÂÓÔÈ ¯ÔÚÔ› Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ ̤ÙÚÔ. ¶¿Û¯· Â›Ó·È Ë ÂÈÚ‹ÓË ·ÓıÚÒˆÓ - £ÂÔ‡! ¶¿Û¯· Û‚¿ÛÌÈÔÓ! ¶¿Û¯· Ï·ÌÚfiÓ! ¶¿Û¯·, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿Û¯·!” .

∫·Ó·‰‹ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÙÔ˘ ÕÏÂÎ ªfiÏÓÙÔ˘ÈÓ

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Ù· e-mail ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ËıÔÔÈfi “·ÓËÛ˘¯›·, fi¯ÏËÛË Î·È Êfi‚Ô” ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘.

Ì ·ÁÎfiÛÌȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 5,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ Ô “μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ §ÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” ¤¯ÂÈ 4,8 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·.

∫·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ÕÏÂÎ ªfiÏÓÙÔ˘ÈÓ ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ¯ı˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ηӷ‰‹˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi e-mail Î·È ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ Û οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û ۇ˙˘Áfi Ù˘. ∏ 40¯ÚÔÓË ∑ÂÓ‚Ȥ‚ ™·ÌÔ˘Ú›Ó ·fi ÙÔ ªfiÓÙÚÂ·Ï Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Î·È ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚË Ì ÂÁÁ‡ËÛË. √ ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ √˘¿ÈÓÌÂÚÁΠοÏÂÛ Â›Û˘ ÙË ™·ÌÔ˘Ú›Ó Ó· Ì›ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ªfiÏÓÙÔ˘ÈÓ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ “η̛· Â·Ê‹, ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË” Ì·˙› ÙÔ˘. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ Î·È Ë Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ™·ÌÔ˘Ú›Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ Î·È e-mail Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ËıÔÔÈfi ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2010 Ô˘ ›¯·Ó ‚ÁÂÈ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ªfiÏÓÙÔ˘ÈÓ Â› fiÙÈ Ô ËıÔÔÈfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ÒÓ· ÙÔ˘ Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ÃÈÏ¿ÚÈ· ΔfiÌ·˜, ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ Ì ÙË ™·ÌÔ˘Ú›Ó ˆ˜ ¯¿ÚË Û ¤Ó· Ê›ÏÔ ÙÔ˘. ∞Ú¯Èο Ù· ÌËӇ̷ٷ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ “ÂÓÔ¯ÏËÙÈο” ÁÈ· ÙÔÓ ËıÔÔÈfi Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË ™·ÌÔ˘Ú›Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ŸÌˆ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·˘Í‹ıËÎÂ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ÙË Ó¤· ÌÔ˘ ˙ˆ‹ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ fiÓÔÌ·... ÛÙË Ó¤· ÌÔ˘ ¯ÒÚ·, Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ Û‡˙˘ÁÔ, ÂÛ¤Ó·!” .

√ “μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ §ÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘Â˚

∂ÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘

ΔÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘Â˚ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ËÁ¤ÙË Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· “√ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ §ÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” . ΔÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÂÎÙfiÈÛ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÛÙÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘Â˚ ÙËÓ Â› Ì·ÎÚfiÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· “ΔÔ º¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ŸÂÚ·˜” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡Ù›ÛÓÂ˚. “√ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ §ÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘Â˚ 853.800.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ “º¿ÓÙ·ÛÌ·” , ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤Û·Û ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 853.100.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. “√ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ §ÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” , Ô˘ Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ¡Ù›ÛÓÂ˚ ÙÔ˘ 1994 Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù›ÙÏÔ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ™›Ì·, ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ Ì ‚·ÛÈÏÈÎfi ·›Ì·. ŸÙ·Ó Ô ™›Ì· ÂÍÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· ·fi ÙÔ Û·Ù·ÓÈÎfi ıÂ›Ô ÙÔ˘, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ΔÔ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ŒÏÙÔÓ Δ˙ÔÓ Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ΔÈÌ ƒ¿È˜, ¤¯ÂÈ ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë Δ˙Ô‡ÏÈ Δ¤ÈÌÔÚ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1997. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·fi ÙÔ 1999 ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ √˘¤ÛÙ ∂ÓÙ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ΔÔ “º¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ŸÂÚ·˜” ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ Ù· Û΋ÙÚ· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

ŒÓ·˜ ¤ÊË‚Ô˜ ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ¤Íˆ ·fi ¤Ó· Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘, ‚ÔÚ›ˆ˜ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘, ‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ Ù· ∞Ó¿ÎÙÔÚ·. √ ºÂÏ› ÃÔ˘¿Ó ºÚÔ˚Ï¿Ó, Ô 13¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, πÓÊ¿ÓÙ· ∂Ϥӷ, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∑ÂÌ ÓÙ ª·ÚÈÛ·Ï¿Ú ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ™fiÚÈ· fiÙ·Ó ·fi Ï¿ıÔ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ fi‰È. √ ºÂÏ›Â, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÁÁfiÓÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Santa Barbara Ù˘ ™fiÚÈ·, fiÔ˘ ‰¤¯ÙËΠÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ∫Ô˘ÈÚfiÓ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ıÂÚ·›·, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∞Ó·ÎÙfiÚˆÓ. ∏ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ABC ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Ô ºÂÏ› ÂÚ·ÙÔ‡Û Ì ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ fiÙ·Ó ÂÎ˘ÚÛÔÎÚfiÙËÛÂ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ı‡ÌÈÛ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· Ì ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜: ÙÔ 1956 Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜, ∞ÏÊfiÓÛÔ, ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÂÎ˘ÚÛÔÎÚfiÙËÛ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Î·ı¿ÚÈ˙Â, Û Û›ÙÈ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂΉԯ‹. ∂ÓÒ Ù· ∞Ó¿ÎÙÔÚ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂΉԯ‹, ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £ÂˆÚ›Ù ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ· 300 ¢ÚÒ ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ; ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜

“¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÓËÌÂÚˆı› Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ıˆÚÒ ˆ˜ Ù· 300 ¢ÚÒ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÔÊÂÈÏ‹ Î·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ηٿۯÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·fi Ù¤ÙÔÈ· ÔÛ¿” .

ª¿Ì˘ ΔÛ·Ì¿˙˘ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜

“£ÂˆÚÒ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ÔÛfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÈÎÚfi Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ʤÙÔ˜ ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó Ôχ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ÕÏψÛÙÂ, ηٷۯ¤ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó” .

°ÈÒÚÁÔ˜ ™¿Ô˜ ÂÚÁ¿Ù˘

“∂›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÁÈ· 300 ¢ÚÒ. ∂‰Ò, ۯ‰fiÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ Ê¿ÌÂ, Ò˜ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ì·˜; ÕÏψÛÙÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ” .

ª·Ú›· μÂÏfiÓÁÎÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û η̛· ηٿۯÂÛË fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ÔÊÂÈÏ‹, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂχıÂÚ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¶·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ù·Û΢‹˜ ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚȉȷ‚·›ÓÔ˘Ó ·‰¤ÛÔÙÔÈ Û·ÏÔÈ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔÈ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰Â ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ¿Úη Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜ ‹ ÎÔ‡ÓȘ Î·È ÙÚ·Ì¿Ï˜ ÁÈ· Ó· ·›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ, ÒÛÙ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ì¤ÚÈÌÓÔÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó. º.™.

ŸÏÔÈ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó; ™ËÌ¿‰È· ηٿÚÚ¢Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ô ∂√¶ÀÀ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∫·È ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ Δ·Ì›· Ì ÔÏÏ¿ ‹‰Ë ¯Ú¤Ë, fiˆ˜ Ô √¶∞¢. º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔÈ, ÎÏÈÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi Δ·Ì›Ô. ◊‰Ë ÔÈ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÎÏÈÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ ÛΤÙÔÓÙ·È. ΔÂÏÈο ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›· ‹ ÌfiÓÔ Ù‡ÔȘ;

ŸÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ¤Ó· η¿ÎÈ fi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ Ù˘ ™¤ÊÂÏ ÂÚ›Ô˘. ∂Λ, Ô˘ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ‰˘Ô ηÚʈ̤Ó˜ Ù¿‚Ϙ, ·ÊfiÙÔ˘ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi η¿ÎÈ ¤Î·Ó ÊÙÂÚ¿, ÂÓÒ ¯ı˜, ÚfiÛıÂÛ·Ó ¤Ó· ηʿÛÈ Î·È ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ¿Ú·Á ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Û ÙÈ ‡„Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ·ÙÔ‡ÚÁËÌ· ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘, ˆÛfiÙÔ˘ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËı› ÙÔ Î·¿ÎÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘;

º.™.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

™·ÏfiÓÈ... ¶ÂÚ›ÔÈÎÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜, ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ·¤ÎÙËÛ ʷ›ÓÂÙ·È ÚfiÛÊ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ ·ÏÈfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ Î¿‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·Ù·ÎχÛÙËΠ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Î·È ÙÔÓ Î·Ó·¤, Ì ÙÔÓ ÂÚ›ÔÈÎÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ Ù· ÔÁÎÒ‰Ë ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÂ ÌÈ· ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ ·ÏÈfi Û·ÏfiÓÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi οÔÈÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ∞Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·˜ Û‡ÛÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ì ÂȉÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ “ÎÔÛÌ›” ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈη. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜, Ô ÚÒËÓ ϤÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Û·ÏÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜. ÿÛˆ˜ Ó· ·ÁÓÔ› fiÙÈ Ì ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì ÂȉÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ¿¯ÚËÛÙ· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÁÎÒ‰Ë ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, fï˜, Ó· ·ÁÓÔ› fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ Û·ÏfiÓÈ ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ì ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÂÓ·ÔÙ›ıÂÙ·È ‰›Ï· Û ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ... μ.∫.

∞Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â˘ÚÒ ·Ó¿ ˙ÒÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 68. √È ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÕÏψÛÙÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· ‚ڋΠ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. £· ‚ÚÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· ÔÛ¿ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ... μ.∫.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ªÂ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

™Â Ó¤· ‚¿ÛË Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ “√ ¡Ô̿گ˘ μ·Û. ªڷηÙÛԇϷ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ¡¶¢¢, Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È °ÂˆÚÁÈÎÔ‡˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›·, ÙÔ˘˜ ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜” . ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ “√ ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ “™›ÙÈ Ù˘ √‰ËÁÔ‡” , ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÌ¿‰· √‰ËÁÒÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘, ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ Ӥ˜ ª·ÎÚÈÓÈÙÛÈÒÙÈÛÛ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË Ô ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔ΋ڢÍ ‚‰ÔÌ¿‰· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ò˜ ÙȘ 15 ∞Ú›ÏË” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ “ª›· ÚÒÙË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· Â› 20ÂÙ›· Î·È ϤÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÎÏÂÎÙ‹ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘ ª·›ÚË ªÔ˘ÚÙ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, Ì·˙› Ì ٷ ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓ· ٷϤÓÙ· Ô˘

‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚÈÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ 300 ÊÈ·ÏÒÓ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ·ÁÂÏ·‰ÈÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ∂μ√§ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. °È· ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Á¿Ï· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Û fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· ·È‰È¿, ›Ù ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘, ›Ù fi¯È. ∏ ·ÍȤ·ÈÓË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ›‰Â ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ¯¿ÚË Û ÁÔÓ›˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ fiÏË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ·¤Ê˘Á ¢ÁÂÓÈο Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ‰‹ÏˆÛË. ∏ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î·Ï‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∞˜ ÌËÓ Â›Ó·È, fï˜, ÌfiÓË. ª·Î¿ÚÈ Ë Ú¿ÍË Ù˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈÌËÙ¤˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ‹ Î·È ÙÔ ¡ÔÌfi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηÏfiÓ ı· Â›Ó·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘Á΢ڛ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘. £· Â›Ó·È ÁÈ· ηÏfi... μ.∫.

11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1982

ÂΛÓË Î·ıÔ‰ËÁ› Î·È ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ, ¯¿ÚÈÛ·Ó fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ӛ· ÛÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙ·ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο η٤ÎÏ˘Û ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “¶∞ƒ∫” , ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ù˘ ·Û¯·ÏÈÓ‹˜ ÂΉËÏÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “√È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ μfiÏÔ˘”.

¿Á. ∞ÁÁ¤Ï˘ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ¢ËÌ. Ù¿ÌÔ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, £Âfi‰. ºÚ¿ÁÎÔ˜ Ù·Ì›·˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶Ô˘Ì¤ÚË-∫·ÌËÏ¿ÎË ¤ÊÔÚÔ˜, ŸÏÁ· ¶Ôχ˙Ô˘-ªÂÙ˙ÂÊÔ‡ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÂÊfiÚÔ˘” .

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. Ù˘ §·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ “™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ πÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ˆ˜ ÂÍ‹˜: §¿˙. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Úfi‰ÚÔ˜, ¢. ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂˘-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1727... ¶ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘ ÙÔ˘ ª·¯ “Δ· ∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ ¶¿ıË” ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ ÛÙË §ÂÈ„›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ◊Ù·Ó ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹. 1890... ΔÔ ÓËÛ› ŒÏȘ, ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó, Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÚÔÙÔ‡ ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË “°Ë Ù˘ ∂·ÁÁÂÏ›·˜” . ∂Λ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ‹ fi¯È Ë Â›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞. 1955... ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∞ıÏËÙÈÎfi ºˆ˜” , Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û “ºˆ˜ ÙˆÓ ™ÔÚ” Î·È ÂΉ›‰ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. 1967... ™ÙÔ “ª·ÚΠäÏÈÁÎÂÚ £›·ÙÂÚ” Ù˘

¡¤·˜ ÀfiÚ΢ οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∑ÈÏ ¡Ù·Û¤Ó “ÿÏÈ· ¡Ù¿ÚÏÈÓÁΔ (ı·ÙÚÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “¶ÔÙ¤ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋” ) Ì ÙË ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜. £· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÁÈ· 320 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. 1990... ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÔÚΛ˙ÂÙ·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¢∏.∞¡∞. 1996... √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ηٷÎÙ¿ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ™ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÓÈο 67-66 ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∂ȯÂÈÚ› Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ Î¿ÏË

NÙ·Ï¿Ú·: ∂˘ı‡ÓË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” μƒÀ•∂§§∂™, 10.

¢¡Δ

“∫Ô‡ÚÂÌ·” Î·È ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë √À∞™π°∫Δ√¡, 10.

ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÔÚÌ‹ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì “ÙÔÏÌËÚ¿ Î·È Î·Ï¿ ۯ‰ȷṲ̂ӷ” ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ¢¡Δ Û ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÓ˘fiıËÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÙÈÌÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜, ·ÍÈÔÔÈ› fï˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ⁄ÊÂÛË ÙÔ˘ 1929. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ -Ì ˘Ôı‹Î˜, ÚÔÛˆÈο ‰¿ÓÂÈ· ‹ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜- ÙfiÛÔ ‚·ı‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË ‡ÊÂÛË Î·È ÙfiÛÔ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ (Î·È ¿Ú· “˘ÔÙ›ÌËÛË” Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ) ·ÏÏ¿ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ Ì ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎÂ Ë ªÂÁ¿ÏË ⁄ÊÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÈÌÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Û‹ÌÂÚ·, ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ÙÔ 1999, Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990, Ë ÌÂϤÙË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ “ÊÔ‡Ûη˜” ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. “ΔÔÏÌËÚ¿ Î·È Î·Ï¿ ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ∏¶∞ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30 Î·È ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· Û‹ÌÂÚ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ ¢¡Δ, “ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›Â˜ Î·È ÙȘ ηٷۯ¤ÛÂȘ” .

“√

È ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜” . ªÂ ÙËÓ ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ o ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Charles Dallara, ÂȯÂÈÚ› Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ñۯ‰fiÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο- Ù· fiÛ· ÙÔ˘ ·Ô‰fiıËÎ·Ó Û ÚfiÛÊ·ÙË ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ™Î¿È.

∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ Ê·ÓÂÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ÂȉÈο ·fi ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ (ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ ÂÚÈÏËÙÈÎfi voice over Î·È fi¯È ÈÛÙ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË) ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ: “·Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. °È·Ù›; °È·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‡ÊÂÛË, ·ÏÏ¿ Ì ٷ Ó¤· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÂȉÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ì ٷ ÔʤÏË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÊfiÚˆÓ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ. ∏ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÈÛÙ‡ԢӔ . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, Ô Charles Dallara ÙÔÓ›˙ÂÈ: “¢ÂÓ ‚Ϥˆ ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ó· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·‰È¿ÚıˆÛË, Ô Charles Dallara, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Èı·ÓfiÙËÙ·, ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∞˘Ù¿ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. Dallara ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ù‡Ô˘

Ô˘ ‰fiıËΠÛÙËÓ Washington Î·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ IIF, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ÓÔ 2 ÙÔ˘ IIF, Î. Hung Tran, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. Philip Suttle. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÙÔ IIF ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ÂÓfi˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ŒÓ· Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ÃÚËÌ·-

ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘ÍË̤Ó˘ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë μÚ·˙ÈÏ›·, Ë ∫›Ó· Î·È Ë πÓ‰›·. √È ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ IIF, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ÒÚÈ̘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, fiˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ªÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ IIF, ÔÊ›ÏÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛËÌ›·, ÛÙËÓ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÙˆÓ Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘

ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Î·È ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÎÔ‡ÛÈˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô Charles Dallara, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·˘ÍË̤ÓË ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·fiÙÔÌË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ ÈÔ ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Û˘ÓÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. √ Charles Dallara ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂΛÓË ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ˙ÒÓ˘ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÓÈÛÔًوÓ. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ Â›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Î. Dallara Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ë ¤ÁηÈÚË Î·È ‰È·Ê·Ó‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ (·˘ÍË̤ӈÓ) ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜” . Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. Dallara ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ IIF ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· (ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË) ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ¯Ú¤Ô˘˜.

¶·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,4%

°ÂÚÌ·Ó›·: ∞‡ÍËÛË 1,6% ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 10.

∞ÚÔÛ‰fiÎËÙË ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1.6% ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ηٿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0.4%. ∏ ·‡ÍËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô, ηٿ 13,4%, Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÒÏËÛ·Ó ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ·Á·ı¿ ·Í›·˜ 91,3 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 8.6% ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·Ù¿ 3.9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ·‡ÍËÛË ‡„Ô˘˜ ÌfiÏȘ 0.4%. ™ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ 13,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Ë ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ¤Êı·Û ٷ 76,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÚfiÛÎÏËÛË Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È πÛ·Ó›· Ó· “ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó” Ù· ÔʤÏË Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·Óı› ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ˘Ô˘Ú-

Áfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ÊÔÓ ÓÙÂÓ §¿ÈÂÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô DPA. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ “˙ËÙÔ‡Ó” ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÂȉÈο ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ

ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË fiÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. “√È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË

°ÂÚÌ·Ó›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ÊÔÓ ÓÙÂÓ §¿ÈÂÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. “ŸÙ·Ó οÔÈ· Ë̤ڷ Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ˘¤Ú Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ÙfiÓÈÛÂ. ÀÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ (ÂÚ›Ô˘ 8%) Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È πÛ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 50%. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ·Í›˙Ô˘Ó.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶PI§I√À 2012

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

™ÙȘ 6 ª·˝Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ΔÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ô‡ÏÈ·-¶··‰‹ÌÔ˘

™˘Ìʈӛ· Ì ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿

Financial Times: ™ÙÔ Ó·‰›Ú Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 10.

°

È· ÙȘ 6 ª·˝Ô˘ “ÎÏ›‰ˆÛ·Ó” , ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙfiÛÔ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ë ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔËÓ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ªÂÁ¿ÚÔ˘ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ. √ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ô‡ÏÈ· - ¶··‰‹ÌÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È fiÙÈ Ë Ó¤· ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ∏ ·ÚÔ‡Û· μÔ˘Ï‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ Î·È Ì ÙÔ Î·Ïfi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Â‰Ò ÙË Ó¤· μÔ˘Ï‹, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. “£· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÙÒÚ· Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È Ì ÙÔ Î·Ïfi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Â‰Ò ÙË Ó¤· μÔ˘Ï‹” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ıËÙ›· ÙÔ˘, Ô Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “ŸÙ·Ó Ì ÂÎϤͷÙ ›¯· ˘ÔÛ¯Âı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¡· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∫·È η٤‚·Ï· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË. °È·Ù› fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÂÈÚ›· ÂÙÒÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·˘Ùfi ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ‹Ù·Ó, ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜”

√È Financial Times ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È

ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÔÈ Financial Times Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘˜ Ô˘ οÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË, ÛÙËÓ

ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. “∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ›-

™‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜

∏ ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÓÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ∞£∏¡∞ ,10.

™Δπ™ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ¿ÚÂÈ Ë Â-

fiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 11 ‰È˜ ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÂÊ fiÛÔÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ‰··ÓÒÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÊ’ fiÛÔÓ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” . ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì·, Ô‡Ù Á›ÓÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi, Ì›ˆÛË ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ‹ ηٿÚÁËÛË ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·‰Â›·˜” . ∂Í‹ÁËÛ ˆ˜ “‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰¤ÛÌË Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ” ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ʤÚÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ “Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›ÁÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” .

Ó·È Û ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô Ô˘ Î·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ·˘Ùfi Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” ϤÂÈ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “ÎϤÊÙ˜” Î·È “ÚÔ‰fiÙ˜” Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ· ˆ˜ ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú¿ÍÂȘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·Ï·Èfi Û٤ϯԘ Ù˘ ¡¢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÓÒÓ˘Ì·: “∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ’ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ’ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· - ÂȉÈο ÛÙËÓ Â·Ú¯›·. ΔfiÛÔ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, fiÛÔ Î·È ·Ï·ÈÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· η٤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÙ›‚Ô” ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘ÌʈÓ› fiÙÈ “fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ” ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Û fiÛ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ò˜ 41% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÚÔۂϤÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÛÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ “Û˘ÌÌ·¯›·” ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙË ÛÙÂÓˆfi Á‡Úˆ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013. øÛÙfiÛÔ “Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÓÒ Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘Ëı› ÛÎÏËÚ¿ ·fi ÙËÓ ’ÏÈÔÙ·Í›·’ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ˆ˜ Î·È ÙÔ 10% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ” fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ. ΔÔ ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ 45% ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÂÓÒ “Â›Ó·È ·ÎfiÌË Èı·Ófi fiÙÈ ı· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ οÏ˘” Û‡Ìʈӷ Ì Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ FT, ÙÔ fiÔÈÔ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÚÔ·„ÂÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi Î·È ¤ÙÛÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÔıËÙ‹ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·.

∫¿ÏÂÛÌ· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÁÈ· „‹ÊÈÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜

ÕÁÚȘ ÎfiÓÙÚ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ∞£∏¡∞, 10.

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ·

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ™˘Óı‹ÎË ™¤ÓÁÎÂÓ ·ˇı˘Ó ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ›Â, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ë ÔÔ›· Ù›ıÂÙ·È Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ §∞√™, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ë ¯ÒÚ· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙË Û˘Óı‹ÎË ™¤ÓÁÎÂÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ “ΤÓÙÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜” ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ¤ıÂÛ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: “∂›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ·ÏËÙ‡ÂÈ Î·È Ó· ‰È·Û›ÚÂÈ ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù· ‹ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂΛ ̤۷;” . ™ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ·˘Ù¿ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠÂ›Û˘: “°È·Ù›; ∂Âȉ‹ ı· ›ӷÈ

οÔ˘ 100-200 ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˜ fiÏ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ··ÁÁÂÏı› η̛· ηÙËÁÔÚ›·, ÂÈÚËÓÈο;” . √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó 450.000 ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â·Ó·ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 50.000 ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ “Â›Ó·È Â‰Ò Á‡Úˆ” , fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚·. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÂÈ: “∞Ó ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÁÈ·Ù› ÂÚÈ̤ӷÙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ê¤ÚÂÙÂ;” Î·È Ó· ÙÔ˘ ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È Ê·ÚÈÛ·˚ÛÌfi. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÙÈ Î·Ù¿ÓÙËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È

ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Û ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ¿ÊÚÔÓ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ʤÚÓÂÈ Ó·˙ÈÛÙ¤˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Â› ˆ˜ ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙfiÙ ٷ ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠÎfiÓÙÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞. ƒÔÓÙÔ‡ÏË fiÙ·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Â¤ÌÂÈÓ ӷ ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙË ‰·¿ÓË ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙËÓ ·Ó·‰¤¯ÂÙ·È Î·È Î·Ù·ÓÔ› fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ ¤Ó· ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÛÔÈ ı· ‰È·Ì›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ. “∂›ÛÙ ·Ó›Î·ÓÔÈ. ªfiÓÔ Ì ̷˙ÈΤ˜ ·ÂÏ¿ÛÂȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ı· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” , ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ̤ÓÔÓÙ·˜, fiˆ˜ ›Â, ÂÓÂfi˜ Ì ÙËÓ ÔÌÔÏÔ-

Á›· Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. “∂›ÛÙ Ô͇˜” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ΔÈ Û˘ÌʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ¡· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ÓÔÛÒÓ Ì›· ıÂÚ·›· ‹ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·‰¤ÛÔÙÔ˜ ÓÔÛÒÓ ·fi ÏÔÈÌ҉˜ ÓfiÛËÌ· Î·È Ó· ÙÔ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ›ÛÙÂ Î·È Ì ÙÔÓ ¯ˆÚÔÊ‡Ï·Í Î·È Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Í” . M ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ‰È·ÊÒÓËÛÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¡Ù›ÓÔ˜ μÚÂÙÙfi˜ ÂÂȉ‹ fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È Úfi¯ÂÈÚË, ‡ÎÔÏË Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ™. ÷ς·Ù˙‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘. √ Î. ÷ς·Ù˙‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÂÓÒ Ô Î. §·Ê·˙¿Ó˘ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÙÚÔÌÔÏÔÁ›·” Î·È “fiÓÂȉԘ” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

∞£∏¡∞, 10.

™Àªºø¡π∞ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ

Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ∫·ıÒ˜ fï˜ Ë μÔ˘Ï‹ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Û¯ÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ÂÓÒ Ì¤ÓÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‚ԇϢÛË ∂∫Δ Î·È ΔÙ∂, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ›¯·Ó ηٷÙÂı› ˆ˜ ¿ÚıÚ· ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó fï˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ‡„Ô˘˜ ̤¯ÚÈ 2.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷۯÂıÔ‡Ó ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Î·È ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ. “∂›Ì·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÙÔ ™ÒÌ· fiÙÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÔ˘ Ì ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ˘‹ÚÍ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛËÁËı›” ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ª. ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· “ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·Ì ӷ ηٷÙÂı› Î·È Ó· „ËÊÈÛÙ›”, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ù˘ ∂∫Δ Ì ÙËÓ ΔÙ∂ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) “Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹” . “∂Âȉ‹ fï˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ë μÔ˘Ï‹, ¤¯ˆ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘” η٤ÏËÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.

ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ∞£∏¡∞, 10.

∞¶√™Δ∂§§∂Δ∞π ‰È¿ Ù˘ ‰Èψ-

Ì·ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ·Ú›¯·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ (ÏËÓ Ù˘ ∫√ Ù˘ ¡¢) ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·fi ÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜. ∂ÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¡¢ ‰ÂÓ Û˘Ó¤Ú·Í ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫. Δ·ÛԇϷ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙË ıÂÒÚËÛ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë μÔ˘Ï‹.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë

™·Ì·Ú¿˜: ∞Á·Ó¿ÎÙËÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË “∂Ï›˙Ô˘Ì Û ¤Ó· ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”

∞£∏¡∞, 10.

“∏

ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ̤Á· ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ËıÈ΋˜ ٿ͈˜ ı¤Ì·, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ΔÔÌ¿گ˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘, Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ̤Á· ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ËıÈ΋˜ ٿ͈˜ ı¤Ì·, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ (30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘ÚÒ), ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ¶¤Ú·Ó fï˜ ·˘ÙÔ‡ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Â˘ı¤ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ì Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ (√Ï∞¶ 40/1998, ∞¶ 1400/200) ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ. ∂›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, ÁÈ·Ù› Ì ·˘Ù‹ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ·ÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ì ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÂίˆÚËı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ °’ ΔÚ›ÌËÓÔ˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙˆÓ ∞’ Î·È μ’ ÙÚ›ÌËÓÔ˘ ÙÔ˘ 2012, ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÙÈ Ë ÂίÒÚËÛË, ˆ˜ ÂÓÔ¯È΋ Û¯¤ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙÈÎfi ∫Ò‰Èη, ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Ù˘ ÂίˆÚË̤Ó˘ ··›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ‰ÈηÈÔ‡¯Ô. Δ¤ÙÔÈÔ ‰Èη›ˆÌ· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ÂΉԯ¤·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ·Ó ÈÛfiÔÛ· ‰¿ÓÂÈ· Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË. ∏ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 2 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ·Í›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ (∂™¢∞), Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÈÛ¯‡, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛٷهÂÙ·È ÂȉÈο Ë ÂÚÈÔ˘Û›·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÛÙ¤ÚËÛË ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ˆÊ¤ÏÂÈ· ‹ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. ŒÙÛÈ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3023/2002 ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·¢ı›·˜ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂίÒÚËÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ. √ ΔÔ̤·˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ı· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË Â˘ı‡˜ ˆ˜ ÂΉÔı›, Ì ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ, Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ÊˆÚ· ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚÔÔÏÔÁ›·.”

ª

 ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙÔ º·Ó¿ÚÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. “¶ÚԂϤÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË fiÏË ÚÔ˜ Ì›· ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î.™·Ì·Ú¿˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô. Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘.

“À¿Ú¯ÂÈ ı˘Ìfi˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜” ÚfiÛıÂÛÂ. Àԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢, Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ›Â: “∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Î.™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, οı ηÏfi. ∫·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ηχÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢” . “∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË” ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ “‹Úı·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ Â˘¯‹ Û·˜ ÛÙȘ ¿ÁȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·” . ∞ӷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ÎÚ›ÛË Ô˘ ˙ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. “∞ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ™Ù·‡ÚˆÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÂÏ›‰·” ›Â Ô Î.™·Ì·Ú¿˜ “√ ¶ˆÏ ∫ÏÔÓÙ¤Ï Â› fiÙÈ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·

∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¡¢ Î·È Ô ‰È·ÁÚ·Ê›˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ ŒÓ· ‚‹Ì· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ‰È·ÁÚ·Ê›˜ ·fi ÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÙÙÈ΋˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. μÏ¿¯Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 10.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫‡ÚÙÛÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ §∞√™

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË-¶·Ô‡ÏÈ· ∞£∏¡∞, 10.

Δ√¡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ˘ËÚÂÛÈ·-

΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫·ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ª. ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÂÈηϤÛÙËΠÙÔ Ú¢ÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi

Îϛ̷ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, “Ù· ˘Ô˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ 500 ۯ‰fiÓ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·Ûı› Ë „‹ÊÔ˜

ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ȤÛÂȘ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫‡ÚÙÛÔ˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ∂›Û˘, Ô Î. ∫‡ÚÙÛÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÌfiÏȘ ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜.

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ̤وÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

ΔÛ›Ú·˜: ªfiÓË Ï‡ÛË ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ∞£∏¡∞, 10.

Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡

΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ¤Ó· Ó¤Ô Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ÂÍÔ˘Û›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ˆ˜ ·Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ “ηٿÛÙ·ÛË ¯¿Ô˘˜” . ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·, fi¯È ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, Ó¤· ÂÒ‰˘Ó· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÔÚÁ‹ Î·È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ Ï·fi, ηٷÛÙÔÏ‹, ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, ¯ËÌÈο. £· ¤¯Ô˘ÌÂ

ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ¯¿Ô˘˜, Ô˘ ı· ÂÈÙ›ÓÂÙ·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Ô˘ ı· ÚÔηÏ› Ë ‚›·ÈË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô˘ ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÚfiÛıÂ-

ÛÂ. À’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, Ô ™Àƒπ∑∞ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› ÌÈ· ÌÓËÌÔÓȷ΋ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË, Û ‰È·Ú΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ ÔÈ Î¿Ï˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ï‡ÛË Î·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ

ÂÎÏÔÁÒÓ, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÌÈ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÂÏ›‰· Î·È ÚÔÔÙÈ΋. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫∫∂ ÙË ¢∏ª∞ƒ Î·È ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÛÔ‚·Ú¿ ·ÓÙÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·fi fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙËÓ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó. ŒÎ·Ó ‰Â ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ì‹¯·Ó˜ Î·È ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÎÙÒ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞: 1. ÀÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. 2. ∏ ηıȤڈÛË Ú‹ÙÚ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. 3. ∏ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜. 4. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 5. ∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 99 ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ˆ˜ ÚÔı¿Ï·ÌÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. 6. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÓÔÌÔıÂÙÈο Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. 7. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ. ∫·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ·ÔχÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. 8. ∫·Ì›· ·fiÏ˘ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: √ ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËÎÂ, ÎÚ‡ÊÙËΠ›Ûˆ ·fi Â̤ӷ

™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ¶∞™√∫ - ¡¢ ∂ÂÛ‹Ì·Ó «ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡» ∞£∏¡∞, 10.

ËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Â¿Ó ı· “È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠ̠ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¡¢ Î·È ÛÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËΠ̠ÙËÓ ÙÚfiÈη ·ÏÏ¿ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ›Ûˆ ·fi Â̤ӷ Î·È ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ” ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ “˙ËÙ¿ Ó›ÎË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÂÓÒ ·ÚÔ˘Û›·Û 5 ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÈÔ “ÊÈÏÈÎfi” ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ “ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢” ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ.

Δ

∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ: “Œ¯Ô˘Ì ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2/3 Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘” ÂÈÛ‹Ì·Ó fï˜ fiÙÈ “·Ú¿ Ù·‡Ù· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ...” . ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë „ËÊÈÛÙ› Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÚÔÙ›ӈ 5 ÛËÌ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ” : -¡· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì Â¤ÎÙ·ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 (·fi Ù¤ÏÔ˜ 2014) -¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ PSI -¡· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ›Ûˆ˜ ·fi ÂΛ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÙÚ¿ÙÔ -∂ÈÎÔÈÓˆÓÒ Ì ª·Úfi˙Ô Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Û˘˙ËÙԇ̠̠ÙÚ¿Â˙· ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ì ∂™¶∞, ¤¯Ô˘Ì ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™Ù¤ÏÓˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ª·Úfi˙Ô ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË -∞fiÏ˘ÙË Î·ı·Ú‹ ÚÔÛÙ·Û›· ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ. ¢›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÓÈÒıÂÈ Î·Ó›˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˜. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢. ¡· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¿ÛÎËÛ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¡¢ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ “Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ: “∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ Ó· Â›Ó·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜. ∏ χÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ¡¢ ÌfiÓË, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓ-

‰‡ÓˆÓ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÎÚ‡ÊÙËΠ›Ûˆ ·fi Â̤ӷ fiÙ·Ó ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹Ûˆ ÙËÓ ¯ÒÚ·” . ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ̤ÙÚˆÓ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. “ŸÙ·Ó ·Ó·˙ËÙ‹Û·Ì 325 ÂηÙ. Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ›Ûˆ ·fi Â̤ӷ › ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·fi 1/5 Ó· Á›ÓÔ˘Ó 1/10 Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ fiÊÂÏÔ˜ ·fi Ù· ̤ÙÚ· ‹Ù·Ó Ù˙›ÊÔ˜ Î·È Ë ¡¢ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË” ∂ÓÒ ÁÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ › fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È “¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜. ∫fiÌÌ·Ù· ÌÂ Ù˘ÊϤ˜ ·fi„ÂȘ Ì ‰ËÌ·ÁˆÁ›· Î·È ·‰È¤ÍÔ‰·. ¢˘Ó¿ÌÂȘ ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ‰‹ıÂÓ Â˘Úˆ·˚Τ˜” . ø˜ ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó “ÊÚÔ‡‰Â˜ ÂÏ›‰Â˜” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¤ÚÂ ӷ ÎÈÓËı› ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·. ŸÌˆ˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ ¯ÒÚ· “ηٷ¯Úˆ̤ÓË Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÈÓÁÎ ÔÓÁΠ¢ı˘ÓÒÓ ÌÂٷ͇ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·” .

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ¡¢ ø˜ “·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Ë ¡¢ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ˘ Î.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·Ó Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì·˙› ÙÔ˘” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜. “¢ÂÓ ÂÎÙ›ÌËÛ ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È Ù˘ ¡¢, ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ï·ıÒÓ ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘” ›Â Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˆ˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ÁÓÒÌË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ Â›Ó·È ÙÔ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì·˙› ÙÔ˘. “¢ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ¶∞™√∫ Î·È Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Â‰Ò Û‹ÌÂÚ· ·Ó Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ë ¡¢ ‰ÂÓ Â›¯Â ‚¿ÏÂÈ Ï¿ÙË ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¡Ô¤Ì-

‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ›Â. √ Î. ™·ÏÌ¿˜ ηٷÏfiÁÈÛ ıÚ¿ÛÔ˜ ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ ÁÈ· ·ÁÂÚ‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¡¢ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ‰ËÌÔÛÎÔÈο ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ “ÁÈ·Ù› ¤‚·Ï Ï¿ÙË ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” . “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ï‹ÊıËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÍ·Ó¤ÌÈÛ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¶‹Ú 24 ‰ÈÛ. ̤ÙÚ· ÙÔ 2001 ÂÓÒ ÌfiÓÔ 1 ‰ÈÛ. ¤È·Û ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi” ·Ó¤ÊÂÚÂ. √ Î. ™·ÏÌ¿˜ ·ÓÙÈ·Ú¤‚·Ï ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ›Â, ÚÔ¤‚Ï„ ÔÚıÒ˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ˘¤‰ÂÈÍ ÙȘ χÛÂȘ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È fiÙÈ “‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ fiÙ·Ó ¤ÚÂÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó fiÙ·Ó ÌÔÚÔ‡Û” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ PSI, Ô Î. ™·ÏÌ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô Î.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ “ÔÈÔ˜ ÎÔ‡Ú„ ٷ ÔÌfiÏÔÁ· ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ Î·È ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ, ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ” . “∏ ∂˘ÚÒË ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞Ó ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı· ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ ÙfiÙ Ô˘ Â¤‚ÏÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ԇÙ Ô˘ ÛΤÊÙËΠӷ ÎÔ˘Ú¤„ÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ” ›Â. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô Î.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·ÌÓfi˜ Ô˘ ·›ÚÂÈ ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·›ÚÂÈ ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ó· ͷӷη٤‚ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” Î·È ÚÒÙËÛ “·ÊÔ‡ Ù· οӷÙ ηϿ, ÁÈ·Ù› ‰ÈÒÍ·Ù ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘;” . “ΔÔ ¶∞™√∫ ·Ú¤‰ˆÛ ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·fiÁÓˆÛ˘ ÎÈ Ë Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ ¤¯ÂÈ

̤ÏÏÔÓ. ∏ ¡¢ ¤¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÚfiÙ·ÛË Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÔÈÔ˜ ı· ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ™·ÏÌ¿˜. ™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “√ Î.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‚·ÛÈÎfi˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ-ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿-ˆ˜, ÂΛ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Ë ÓÙÚÔ‹, ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015. ¢ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‹‰Ë ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚·ı‡ÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘. ∫·È ÔÌÔÏÔÁ›, ¤ÙÛÈ, ˆ˜ ·¤Ù˘¯Â Û fiÛ· Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ” ‰‹ÏˆÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û fiÛ· ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ∂˘.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ“ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù· ¤Î·Ó·Ó ·˘Ù¿ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙ· ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù· ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ “ÙÛ¿ÚÔ˜” Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜” . “√ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË ¡¢ ÁÈ· fiÛ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î.ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ͯӿ fiÙÈ ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ì·˙› Ì ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤ÏÂÁ “fi¯È Û fiÏ·” Î·È ÌÔ›Ú·˙ ‰ËÌ·ÁˆÁÈο ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ˆ˜ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” •Â¯Ó¿ fiÙÈ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È fiÚıÈÔ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û ÙËÓ ÔϤıÚÈ· ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™Èˆ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ fiÙÈ, Ì ٷ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢”. “∂ÓÒ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ì ¤Ó· fiÚÈÛÌ·-ÔÂÚ¤Ù·, ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÓÂÈ fiÏ· fiÛ· ‰È¤Ú·Í·Ó Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘.

°È· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ‰‹ÏˆÛ˘ «fiıÂÓ ¤Û¯Â˜» ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010

∂‰ÒÏÈÔ... ‰Â›¯ÓÂÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÛÙÔÓ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ ∞£∏¡∞, 10.

™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ Î. °·ÏËÓfi˜ ªÚ‹˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ‰‹ÏˆÛ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 (¯Ú‹ÛË 2009). ªÂ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙ËÙ› ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Û ‰›ÎË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı›. ¢ËÏ·‰‹, ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ‡„Ô˘˜

150.000 ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÏfiÁˆ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ‰‹ÏˆÛ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Ù· ¤ÙË 1998-2005. ΔÔ Â›Ì·¯Ô ·Î›ÓËÙÔ, ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Û›ÙÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Ëψı› ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-

ÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‰‹ÏˆÛË “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙ËÙ› ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÛÂ

‰›ÎË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÎÚ›ıËΠˆ˜ ·ÓÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÚÁ‡Ú˘, Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· 250.955, 87 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 150.000 ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ˆ˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰‡Ô ‰¿ÓÂÈ·. ™ÙË ‰‹ÏˆÛË ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘

ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ‰ËÏÒıËΠÛÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙÔ˘ 2011, ηıÒ˜ ·ÔÎÙ‹ıËΠÙÔ 2010 Î·È Â›Û˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÛÙÂÈÏ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô˘, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ÎÂÓfi Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ.

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË ¢∏ª∞ƒ ·fi ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 10.

ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ª. ΔÚ›ÙË ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË “¡¤· ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ìʈӛ·” . Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÛˆÓ. √È °È¿ÓÓ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª·Ó›Î·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó ˆ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¢∏ª∞ƒ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ηψÛÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∫·Ó¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ·ÏÏ¿ ı· ÙËÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ·ÁÒÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ÔÈ ÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔ‰ÚfïÓ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠ·fi ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi “ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘, Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ χÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜” . √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª·Ó›Î·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ›Â- ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ª·Ó›Ó·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ¢∏ª∞ƒ, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™Â Û‡ÓÙÔÌË ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ΛÓËÛ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡. ™ÙË ¡¤· ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ìʈӛ·, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ª·Ó›Î· Î·È °È¿ÓÓË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ: ¢·ÛηϿ΢ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ∫ÒÛÙ·˜, ∫fiÎη˜ μ·Û›Ï˘, ∫ÚËÙÈÎfi˜ ª·ÓÒÏ˘, ª·Ï¤ÛÈÔ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘, ™Î·ÚÙÛÔÏÈ¿˜ Δ¿Î˘, ™Ù·˘Ú·Î¿Î˘ ªËÓ¿˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (15Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 50129. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 2.214.000,00 ú ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 10026 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25942 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ú. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 252 5559 12927 17173 21935 32687 38026 42069 44853 54724 59102 60821 65999 72886 77103 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 2515 8433 11485 15731 20047 24759 28176 29808 34800 36254 39959 40136 46586 47905 52381 56136 62093 64106 68162 69834 71763 75320 ∞fi 350 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1023 1804 3176 4007 4808 6270 7021 7752 8484 9995 10173 10914 12096 13468 14199 14980 16482 17924 18805 19436 21124 22796 23127 23948 25510 26071 26323 26794 27515 28927 30355 32116 33268 34019 35321 35402 35683 37085 38477 39228 40897 41608 42790 43271 43942 45504 45975 47137 48768 50119 50879 51630 53132 53903 55515 57087 57808 58480 59524 60116 60140 61612 62704 63395 64787 65318 66770 67581 69053 70621 71052 71974 72645 73807 74358 74909 75811 76482 78024 79265 ·) ∞fi 40,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 29 ‚) ∞fi 20,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 9 Á) ∞fi 10,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 50000 ¤ˆ˜ 50999, ·fi 10000 ¤ˆ˜ 10999 Î·È ·fi 25000 ¤ˆ˜ 25999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ú. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√ ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 17 ∞¶ƒπ§π√À 2012.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 10.

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·-

¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 7Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 46 Î·È 126. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 46420 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 126293 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 46442 Î·È 126315 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ú. √È ·ÚÈıÌÔ› 46153 46385 46407 126026 126258 Î·È 126280 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000 ú. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 46015 46039 46336 46381 46505 126209 126254 126378 126888 126912 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 46008 46011 46020 46051 46054 46062 46070 46098 46113 46115 46166 46176 46177 46190 46199 46205 46207 46210 46246 46254 46255 46287 46315 46319 46323 46331 46354 46357 46382 46387 46412 46428 46448 46450 46460 46501 46519 46537 46542 46545 46552 46563 46564 46569 46573 46574 46581 46587 46591 46594 46610 46623 46639 46640 46647 46670 46675 46684 46690 46694 46725 46736 46739 46752 46772 46822 46824 46851 46860 46861 46908 46911 46921 46926 46928 46941 46959 46974 46981 46983 126039 126049 126050 126063 126072 126078 126080 126083 126119 126127 126128 126160 126188 126192 126196 126204 126227 126230 126255 126260 126285 126301 126321 126323 126333 126374 126392 126410 126415 126418 126425 126436 126437 126442 126446 126447 126454 126460 126464 126467 126483 126496 126512 126513 126520 126543 126548 126557 126563 126567 126598 126609 126612 126625 126645 126695 126697 126724 126733 126734 126781 126784 126794 126799 126801 126814 126832 126847 126854 126856 126881 126884 126893 126924 126927 126935 126943 126971 126986 126988 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 46000 ¤ˆ˜ 46999 Î·È ·fi 126000 ¤ˆ˜ 126999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

™ÙÔ˘˜ 712.000 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

“¶·Ú¿ı˘ÚÔ” ƒ¤· ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 10.

· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙȘ ¢∂∫√ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ·ÔχÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛ ÙË ª. ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Î. ¢ËÌ. ƒ¤·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘ ªÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. “∞˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.

Δ

√ Î. ƒ¤·˜ › fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û η΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÍ‹Ú ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. π. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë ‚¿ÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙÔÈÓ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. √ˆ˜ ›Â, ·˘Ù‹ Ë Ó¤· ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ªËÙÚÒÔ ªÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÂÈηÈÚÔÔÈÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÛÔÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙˆÓ √Δ∞, ÂÓÒ Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ „ËÊÈ·Îfi ÚÔÊ›Ï, Ì ÂÚ›Ô˘ 75 ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ (ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://apografi.gov.gr) ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ƒ¤·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔ˜ ‰ÈfiÚıˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÎϛۈÓ. √ Î. ƒ¤·˜ ¤‰ˆÛ ٷ ‡ÛËÌ· Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÂÎÙfi˜ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ‰›¯ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹, ·ÎfiÌË Î·È ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ¤Î·Ó ÙÈÌËÙÈ΋ ÌÓ›· Î·È ÛÙÔÓ Î. £. ∫·ÚÔ‡ÓÔ, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· “ÂÍËÏÂÎÙÚÔÓÈÛÌÔ‡” ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÙÔ ªËÙÚÒÔ ªÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÁÈÓ ÂÎ ÙˆÓ ÂÓfiÓÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ¤ÍÔ‰· Î·È Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘.

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Δ· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘

Ù‡ı˘ÓÛË” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.

“ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·” ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. π. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ô Î. ƒ¤·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ ¶·™Ô∫ Â›Ó·È ¤Ó· ΛÓËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ÔÚ›· Î·È ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÁÈ· Ó· Ï¿Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ”. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÏfiÁˆ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ù˘ ¡¢. “™¤‚ÔÌ·È ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· οӈ Û¯fiÏÈÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÎÂÎÙË̤ÓÔ, Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË” ‰‹ÏˆÛÂ. 2012 ÙËÓ ‡·ÚÍË 636.188 Ù·ÎÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ (ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) Î·È fiˆ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ “ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Û οı ˘ËÚÂÛ›· Ù· ÛÙÔȯ›· οı ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘, fiˆ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ÁÏÒÛÛ˜, ÒÛÙÂ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ: - Δ·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi 636.188 - ∂ÎÙ·ÎÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi 49.546 - (ªÂÙ·ÎÏËÙÔ›, ·ÈÚÂÙÔ› ÎÙÏ) 20.242 ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ë ÚÒÙË ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ 2010 ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ 768.009 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ·Ó Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤Ó· 5% ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔÁÚ·Ê›. ∂ÙÛÈ, ÙÔ 2010 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤ÊÙ·Ó ÙȘ 790.000, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 712.000 (ÏËÓ ¢∂∫√). √ˆ˜ ÂÈÒıËÎÂ, ÙÔ 2010 ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó 53.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - Î·È ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó 22.000 ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶ 2007-2008-,

ÂÓÒ ÙÔ 2011 ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¿ÏϘ 40.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù¿ 150.000 ¤ˆ˜ ÙÔ 2015, Ô Î. ƒ¤·˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¯ˆÚ›˜ ·ÔχÛÂȘ, fï˜ ·¤Ê˘Á ӷ ÔÛÔÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ “Ú‡̷” ÙˆÓ ·Ô¯ˆÚÔ‡ÓÙˆÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· “·Ú¿ı˘ÚÔ” ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏԇ̠̠ٛÌÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Ó· ԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ƒ¤·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÌË ·ÔχÛÂˆÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›. øÛÙfiÛÔ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, fï˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ “Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô” . “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ∞˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·-

∏ ·ÓÔȯً ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Î. ¶·ÓÙ. Δ˙ˆÚÙ˙¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Open Government Parternship (OGP), Ì›· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √∏∂. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ: - ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È·‡ÁÂÈ· - ΔÔ ∞Ú¯Â›Ô ¶ÔÏ›ÙË/ MyFile - ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË - Δ· ·ÓÔȯٿ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ - √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ √ Î. Δ˙ˆÚÙ˙¿Î˘ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ‰ËÌfiÛÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì›·˜ Ó¤·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. “Δ· ·ÓÔȯٿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ.

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ ∞Ï. ¶··Ú‹Á· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË

∫∫∂: ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ı· ʤÚÂÈ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∞£∏¡∞, 10.

Ó¤· ·˘Ù‹ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË” Î·È “Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ∫∫∂ Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡”.

∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ

Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÈÔ ·˘Ù·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ¤ÚıÂÈ ÁÈ· „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹. °È· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ, ÂÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ Ó¤Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηı˘ÔÙ¿ÍÂÈ. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ηًÁÁÂÈÏ ˆ˜ “‰‡Ó·ÌË ˘Úfi˜” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¶∞™√∫, ¡¢, §∞√™, “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ∂ÏÏËÓ˜” Î·È “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·”. °È· ÙË ¢∏ª∞ƒ Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ›Â

“¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·”

fiÙÈ “‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ∂˘ÚˆÂÓˆÛÈ·Îfi ˘Ú‹Ó· Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ”. ∏ ηıÔÏÈ΋ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫∫∂, Â’ Ô˘‰ÂÓ› ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘

ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á· Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ¡¢ ÁÈ· “Ù· ¯¿ÏÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘”. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ∫∫∂ ηÏ› fiÏ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· “Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË

∞·Ú¿‰ÂÎÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ∫∫∂ ÙÔ Ó¤Ô Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ ∫∫∂ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∂∂ Ô˘ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÙË ‚·ÚÈ¿ ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ó¤· ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∂ÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫

ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË: ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯٿ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ‹ ÌË. “∂›¯·, ¤¯ˆ Î·È ı· ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ˘„ËÏfi ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ·fi fiÔÈÔ ÌÂÙÂÚ›˙È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÔ˘, ÔÚ›ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·” ›Â Ë Î. ∑‹ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2012 Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘.

∏ Î. ∑‹ÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÁΛÓËÛË, ·Ó Ë ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÚÔÓÔËÙÈ΋ Ì·˜ ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÛË Ì ԉ‹ÁËÛ·Ó Ó· Û·˜ ÌÈÏ‹Ûˆ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ˆ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ۷˜, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ fi,ÙÈ ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÈ, ·ÏÏ¿ fi,ÙÈ ÓÈÒıÂÈ Î·È fiÙ·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·Ú·ÏÏ¿ÍÂÈ. £¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ. ŸÌˆ˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ˆ ˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‚·ÚÈ¿ Î·È Û˘Ì·Á‹˜ ¢ı‡ÓË Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËη Ì·˙› Û·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ˆı› Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fi ηډȿ˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ŸÌˆ˜, ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÛˆ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Ì ٛÌËÛ·Ó Û ¤ÍÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ - Â›Ì·È ‰ÂηÔÎÙÒÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ - Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔÈ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‚‹Ì·, ÙËÓ ¤‰Ú· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹Ûˆ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÂÁÒ Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘. ∫·È ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘. ∂›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÌÔ˘, ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜. ∏ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÈÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ıÒ ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ÙÔ˘˜ οӈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ̤ӷ” . “£¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ ÙÈ ÌÔ˘ ‰È‰¿Í·ÙÂ Î·È ·˘Ùfi Ó· ÙÔ ˆ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. £¤Ïˆ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÙÈ ÂÌ›˜ Â‰Ò ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·, ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ, ÂÌ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜

·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ fiÚÎÔ Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÏ›‰· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù·Û˘ ˆ˜ Ù·ÁÔ› Ù˘ ·‹¯ËÛ‹˜ Ì·˜ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, fiÙÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Û˘ÓÂȉËÛȷ΋˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ì·˜” . ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË Â›Â: “£¤Ïˆ, ·ÏÒ˜, Ó· Û·˜ ˆ ¤Ó· Êfi‚Ô ÌÔ˘. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·Á›‰Â˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ı· Â›Ó·È Ô ¿ÎÚ·ÙÔ˜ ÌÔÓÂÙ·ÚÈÛÙÈÎfi˜, ÛÎÏËÚfi˜ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙË Ì›· Î·È Ë ·Ó‡ı˘ÓË ‰ËÌ·ÁˆÁ›· Î·È Ô ·Ó¤ÍÔ‰Ô˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹” .

∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∑ԇ̠ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Û ÌÈ· Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Û ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÔÈ ıÂÛÌÔ› Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È Ì ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· Î·È ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. ∏ ÚfiÎÏËÛË, ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È ÚfiÔ‰Ô˜ ‹ ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·, Â›Ó·È ÚÔˆıËÙÈ΋ ΛÓËÛË ‹ ÛÙ·ÙÈÎfi ‚fiÏÂÌ·. ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ı˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ó· Ì·˜ ·Ú¿ÍÔ˘Ó, ˆ˜ ‰›‰˘ÌÔÈ ÎϤÊÙ˜, ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘. °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË

ı· Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú· fiÏˆÓ Ì·˜. ∂›¯·, ¤¯ˆ Î·È ı· ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ˘„ËÏfi ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ·fi fiÔÈÔ ÌÂÙÂÚ›˙È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÔ˘, ÔÚ›ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∏ ÔÚ›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· Ì ÎÚ›ÓÂÙ ·˘ÛÙËÚ¿. √È Û¯¤ÛÂȘ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜, ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ηٷÍȈ̤Ó˜ Î·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜. ∂›Ì·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔ ¶∞™√∫ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÛÙË Ó›ÎË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ η٤ÏËÍÂ: “£¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¢¯ËıÒ Ó· ›ÛÙ ÂÛ›˜ Ô˘ ı· ÂÌÓ‡ÛÂÙÂ, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ªÚ¯Ù, ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÙÂ, ı· ·ÏÏ¿Í·Ù ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÙ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™·˜ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·, ηÏfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Ù˘, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂÌ›˜, fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ, fiˆ˜ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ı· ¿„Ô˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ ÌÂÙÂÚ›˙È ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ı· Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË, ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô Î·È ÁÈ· ÚÔÎÔ‹. ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ı· Í·Ó·‚ÚÂıԇ̠ÛÙÔ˘˜ Ì·Í¤‰Â˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘”.

ΔÔ ¶∞™√∫ ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘

™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜: “¡·È” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ∞£∏¡∞, 10.

À¶∂ƒ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÊÈÏÔ-

Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ù¿¯ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó·‰Âȯı› ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙfiÙ “ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” Î·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, “ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ¢ڇÙÂÚË Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ‰˘Ó¿ÌˆӔ . “ΔÔ ¶∞™√∫ ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË” ›Â, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “√ Ï·fi˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ. ∂¿Ó Ô Ï·fi˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË “ηÏfi ı·

Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ηÈ

ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘”. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ÂÌ-

¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô μ. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∞£∏¡∞, 10.

Δ∏¡ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô Á’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÚÁ‡Ú˘. √ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ηÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚‹Ì· Â› ÙÔ˘

Ê·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ “ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜”, ηıÒ˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ¡¢ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÒÛË. √ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ¿ÛÎËÛ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ϤÁÔÓÙ·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Mega, fiÙÈ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ‚Â˙›ÚË π˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ “Ô˘ ¤ÏÂÁ ’ı· Á›Óˆ ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË’”.

ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª ÙËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ª·Ú›· ∫fiÏÏÈ· ΔÛ·ÚÔ˘¯¿, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “£· ı˘Ì¿Ì·È fiÙÈ Â›ÛÙÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔ ÏfiÁÔ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú·”. ¶ÚÈÓ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÚÒÙËÛ ÙÔÓ Î. ∞ÚÁ‡ÚË “‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ı· ›ÛÙ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜;” ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “¡·È, ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜”.

“√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÛ¯¿Ùˆ˜, ¿Ú· Ôχ ¤ÓÙÔÓ·, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙÔ˜. ΔË ÌÈ· ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙËÓ ¿ÏÏË ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË [...] ‚Á·›ÓÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ì›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË Ô˘ Ôχ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ‚ϤÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÈÛÙ›· Ô ÎfiÛÌÔ˜”.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ŒÓˆÛË ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ - ·ÛÎÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ - ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ·fi ÙÔ Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶.À. £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ı¤ÙÂÈ Î·È ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·›ÙËÛË. ∏ ŒÓˆÛË À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚˆÙ¿ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ - ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ Â˙ÔfiÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯ˆÚ›˜ ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘- ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·›ÙËÛË; ∂ÈϤÔÓ Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ¶. ¢. ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ Â˙ÔfiÚˆÓ, Ô˘ ϤÂÈ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂοÛÙÔÙ ¤‰Ú· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜; °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÂÊ’ fiÛÔÓ ÙÔ Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ·ÔÛÒÓÙ·È ¿ÙÔÌ· ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ fiÌÔÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓÙfi˜ 60 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (¡. §¿ÚÈÛ·˜) fiÔ˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜; ¶Ò˜ fiÙ·Ó Î¿ı ̛· ‚¿Ú‰È· ÛÙËÓ ¶.À. μfiÏÔ˘ ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È ·fi 12 ¿ÙÔÌ·, ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ë ·fiÛ·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ 1/3 Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ì›·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ‚¿Ú‰È·˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘; ¶ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶.À. μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó Û ˘ËÚÂۛ˜, ‰ÂÓ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙË ·ÌÔÈ‚‹; √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶.À. μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶.À. μfiÏÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹. ∑ËÙÂ›Ù·È Ë ¿ÚÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ‰Èη›Ô˘ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Î.Î. ºÈÏ›Ô˘ Î·È ∫·Ú·‚·Û›ÏË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁ›Ԣ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· - ·‰È˘, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.


ª·ÁÓËÛ›· 12 ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔ-

ÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÛÙȘ ˆÊ¤ÏÂȘ Ù˘ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ˘ ·Ó¿Ù·Í˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 12 Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ¯ı˜ ΔÚ›ÙË ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ¡¢, ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ¢∏ª∞ƒ ıˆÚ› fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘˜, Î·È fi¯È Ë ˘Ô‰·‡ÏÈÛË ÂÓfi˜ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ: ¡· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ “™˘Óı‹Î˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ II” Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ¯ÒÚÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ·ÏÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ¤Ú·ÛÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¡· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÈ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘ Û ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ¡· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ fiÛˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ¿Û˘ÏÔ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο, fiˆ˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ¿Û˘ÏÔ Û fiÛÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· Û˘Ó·Ê‹ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¡· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¤Á·Û˘ ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ì ÛÎÔfi ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ οı ÂÚ›ÙˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘ ‹ Ù˘ Â·Ó·ÚÔÒıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ¡· Â·Ó·ÚÔˆı› ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ¡· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘. ¡· Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÒÛÙ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ¢∏ª∞ƒ ıˆÚ› fiÙÈ, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.

ñ

ñ

ñ

ñ ñ ñ

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

°È· ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›·-“ÛÎÔ‡·” ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡

ÀÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ¯ı˜ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ (ÂÚÁÔÏ·‚›·-“ÛÎÔ‡·” ) ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 6,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÚ‹ ÛÙÚÒÛË ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ·, ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈΤ˜ Ù¿ÊÚÔÈ, ·Ú¿Ï¢ÚÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú˜ Î·È ·ÓÙÈıÔÚ˘‚Èο ÂÙ¿ÛÌ·Ù·.

À

√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞/∫ §¿ÚÈÛ·˜ - °ÔÚ›ÙÛ·˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 6,8 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¶¢∂ Î·È ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, Î·È Ì ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ· - ∞ÁÚÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2012 ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 13,6 ÂÎ. ¢ÚÒ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¤Ó· Ôχ·ıÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜ - °ÔÚ›ÙÛ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∏ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 6,8 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞/∫ §·Ú›Û˘ - °ÔÚ›ÙÛ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ªÂ ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›·-“ÛÎÔ‡·” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ Ó· ηٷÛÙ› ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÍ·-

● £ÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›·-“ÛÎÔ‡·” ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜ - ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 13,6 ÂÎ. ¢ÚÒ, ·ÔÙÂÏ› ηÚfi ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ·Û΋ıËÎ·Ó fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ôχ·ıÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜“ÛÎÔ‡·˜” .

∞˘ÙfiʈÚÔ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘

ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ ¢ÒÚÔ ¶¿Û¯· ª∂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ˆ˜ Î·È 6 Ì‹Ó˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi 25% ¤ˆ˜ Î·È 50% ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó, ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙÔ ¢ÒÚÔ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ (‰ÒÚÔ˘) ¶¿Û¯·. ÕÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏËı› Ì ÂÍËÚÙË̤ÓË Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÚÁÔ‰fiÙË ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· (‰ÒÚÔ) ¶¿Û¯·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ οو ·fi ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ ÙȘ οوıÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ: 1. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ 19040/1991 ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ (Ó˘Ó ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘) (º∂∫ 742/μ/9-12-1981) “∂ȉfiÌ·Ù· (‰ÒÚ·) ÂÔÚÙÒÓ” fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ۯ¤ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ÌÈÛıfi ‹ Ì ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜. ∂›‰ÔÌ· (‰ÒÚÔ) ÂÔÚÙÒÓ ¶¿Û¯·, ›ÛÔ Ì ÌÈÛfi ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÌÈÛıfi Î·È Ì 15 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ. ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ Â›‰ÔÌ· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÂÊfiÛÔÓ Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È‹ÚÎËÛÂ

● ∂ÎÓ¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÚÔıÂÛÌ›·

ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯·

ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÔÚÙÒÓ ¶¿Û¯· ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜. 2. ∞fi ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ (‰ÒÚÔ˘) ¶¿Û¯· ÂÚÁÔ‰fiÙË ‰ÂÓ ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁ›·. ¢ËÏ·‰‹: ·) ™·Ó Â›‰ÔÌ· ¶¿Û¯· ÔÛfiÓ ›ÛÔ Ì 1/15 ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ‹ ¤Ó· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÁÈ· οı 8 ËÌÂÚÔÏÔÁȷΤ˜ Ë̤Ú˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Û¯¤Û˘ ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜. °È· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 8Ë̤ÚÔ˘, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎÏ¿ÛÌ·. 3. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 Ù˘ À.∞. 19040/1991, ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ·, ¢ËÌÔÙÈο Î·È ∫ÔÈÓÔÙÈο ŒÚÁ·, ÙȘ Âԯȷο ÂÎÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ¶¿Û¯· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È:

¢‡Ô (2) ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· οı ‰ÂηÙÚ›· (13) Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜ Û·Ó Â›‰ÔÌ· ¶¿Û¯· Î.Ï. ‹ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÁÈ· οو ·fi ÔÎÙÒ (8) ‹ ·fi ‰ÂηÙÚ›· (13) ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ Â›‰ÔÌ· ¶¿Û¯· ˘fiÎÂÈÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Û fiϘ ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (¿ÚıÚÔ 9 À∞ 18040/1981). 4. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ 19040/1981 Â›‰ÔÌ· ¶¿Û¯· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ù·‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÌÈÛıÒÓ ‹ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÙËÓ 15Ë Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· ‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· χÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Û¯¤Û˘. 5. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 Ù˘ À∞ 19040/1981 ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ¶¿Û¯·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ÌÈÛıfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi Î·È Ù· 15 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 3 Î·È 4 Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘. 6. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 Ù˘ À∞ 19040/1981 ÙÔ Â›‰ÔÌ· (‰ÒÚÔ) ¶¿Û¯· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› Û ›‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Û ¯Ú‹Ì· ÌfiÓÔ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË. 7. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 8 ÙÔ˘ ¡. 3846/2010 “∂ÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” (º∂∫ 66/∞/11-5-2010), ηٿ Ù· ÏÔÈ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÚÈÎÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ï‹ÚË Û ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÚıÚÔ, Ì ¤ÁÁÚ·ÊË ·ÙÔÌÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¤Á΢ÚË, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ› ÓÔÌfiÙ˘·. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

™Â ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔ·¤ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ™∂ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ Î·È ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∫∞¶∂) ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔ·¤ÚÈÔ ·Ú¢ڤıËÎÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ΔÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ŒÚÁˆÓ μÈÔ·ÂÚ›Ô˘” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫∞¶∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 10-11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‚ÈÔ·¤ÚÈÔ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÙÔ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‚Èo·ÂÚ›Ô˘ Û ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ÁˆÚÁÔ-ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·) ÛÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ‚) ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ˘ÁÚ¿ Î·È ÛÙÂÚ¿ ÔÚÁ·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Î·È ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ Â‰¿ÊÔ˘˜ Û ˘ÁÚ‹ Î·È ÛÙÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÚÔÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Ë ‰È΋ Ì·˜, Â›Ó·È Ô ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘. ŒÓ·˜ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÔÚÚ‡·ÓÛË, Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ӤԢ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÁÓÒÛË Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹” .

√ ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ À¶.∂™., ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫¡¢ Í·Ó·¯Ù˘¿, ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ ∫∞¶, ·fi ÙÔ˘˜ ‹‰Ë “ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ˘˜” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ôχو˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÁÈ· ‰‹ıÂÓ “ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” , Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Î¿ı ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ›¯·Ì ÂÁη›Úˆ˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ô ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ οÔÙ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó “ÊÔ‡Ûη” , ·ÊÔ‡ ·¤‚ÏÂ ÌfiÓÔ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·. ªÂ ÙË ‰È·Ú΋ ·Ê·›ÚÂÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È fiÚˆÓ, Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ “ÎÂÓfi ÁÚ¿ÌÌ·” , ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Ó·Ù˘Íȷ΋, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜” .


ª·ÁÓËÛ›· 13

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2012

ÀÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ Ì ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012 ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙË ™∞Δ∞, Ë ÔÔ›· ·Ô‰fiıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2011. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2012 ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ë ÙÚ›ÙË Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË ™∞Δ∞, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

● ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ™∞Δ∞ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1.973.677ú

Τ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ‡„Ô˘˜ 500.000ú, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ‡„Ô˘˜ 800.000ú, ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜, ‡„Ô˘˜ 500.000ú, ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÏËÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ‡„Ô˘˜ 70.000ú, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¯ÚfiÓÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ fiˆ˜

Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Ù·‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÈÛfi‰˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ √™∂ Ì ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ∑¿¯Ô˘ Î·È ªfiÙÛ·ÚË, ‡„Ô˘˜ 100.000ú ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ú‰Â˘ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›·, ‡„Ô˘˜ 80.000ú. º˘ÛÈο Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¤ÚÁ· ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï·ÙÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ fiˆ˜ ÙÔ ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο:

™‡Ìʈӷ Ì ٷ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ™∞Δ∞ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1.973.677ú Î·È ¤ÙÛÈ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÈÂÚ·Ú¯Ë̤Ó˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ¤ÚÁˆÓ, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ηٿ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ٷ ÙÔÈο ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó·, Ù· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ù˘¯fiÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÈÎÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ ıÂÛÌfi, ηıÒ˜ ϤÔÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·fi ÙËÓ ∫∂¢∂ Î·È ¤Ó· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘. √È ‰‹ÌÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó” . Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯o˘ÛÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈ-

£· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 440.000 ¢ÚÒ

ΔÔÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜ ªπ∞ ·ÎfiÌË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

μfiÏÔ˘, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “¶ÚÔÒıËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ” Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ Δ√¶-∂∫√ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ì 440.000 ¢ÚÒ, ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ŒÓÙ·ÍË Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ (ANEBO ∞.∂.), ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∫∂∫¶∞¢π∂∫, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ & ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫∂Δ∂∞£) Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÍÂ-

● ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 24 Ì‹Ó˜

ÎÈÓ¿ ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 24 Ì‹Ó˜. ™Ùԯ‡ÂÈ ‰Â, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi 80 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈϤ¯ıËΠˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Â˘-

·ıÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢. ŒÙÛÈ, ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ÙÔÈ΋ Îϛ̷η, fiÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ‰Ú¿ÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›·, ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙ˜, ÚÒËÓ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘-

ÛÈÒÓ) ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓˆÓ Û ·ÚÈıÌfi ¢¿ÏˆÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (¿ÙÔÌ· Ì ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ·Ú¯ËÁÔ› ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ - ÚfiÛÊ˘Á˜, Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ ¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ Ì ¯·ÌËÏ¿ Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ¿ÙÔÌ· ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÊÙÒ¯ÂÈ·). ™ÙÔ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È, Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ϤÔÓ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ, ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ÊÙÒ¯ÂÈ·. √È ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ¿ÁˆÌ· οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÒËÓ ¢√À∫, ¢√∫¶À, “πˆÓ›·” , Ô˘ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÓ¢ı› ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊÔÚ¤· ∫∂∫¶∞¢π∂∫, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙfi¯Ô˘ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ.

¢ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞™ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ Â-

Ú·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·fi ÙË ¡√.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ Ì ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ΔÔÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡” ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙË ¢∞¶-¡¢º∫ Î·È ÙËÓ √¡¡∂¢, ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ΔÔÌÂ¿Ú¯Ë √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ Î. •¤ÓÈ·˜ ∫Ú·Û·‰¿ÎË. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠Ôχ ηÏfi Îϛ̷, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰Â ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢È¿¯˘ÙË ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ¤Ó·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. Δ˘ ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÚÔ‹‰Ú¢ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Î. °ÂˆÚ. ∫›ÙÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ Î. °ÂˆÚ. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∞™ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ∞¡∞μ√§∏ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘

ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û ™ÒÌ·, ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢∞™ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ‰‡Ô ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È ‰˘Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ıˆÚ› ȉ·ÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∞™ √Δ∞ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂÎϤÍÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ‚ÚÒÌÈ΢ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Û˘Ó‹ıÂÈÔ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ı· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢∞™ fiÏÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ë Û˘ÌfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜. ™Ù‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ ÙÂÚ·ÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ∂›Ó·È Ôχ ÏÂڈ̤ÓË Ë ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ıÚ¿ÛÔ˜ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞¢∏ª∞ƒ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¶∞™∫∂-¢∞∫∂ ÛÙËÓ ÚÔ¯ÙÂÛÈÓ‹ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ...ÊÈÏÂÚÁ·ÙÈ΋ ÈÓÂÏÈ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈ-¶∞ª∂ Ô¯ÂÙfi ÙÔ˘˜” . ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· “¯ˆÓ¤„Ô˘Ó” fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Á‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï¿ÙË Î·È Â¤ÏÂÍ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¢∞™ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù·ÍÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ, Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ¢.∞.™. - √Δ∞. ŸÛ· ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó ÏÔÈfiÓ, ÚÈÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÛÎÔfi: ΔÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ¢∞™ ·fi ÙÔ ÚÔ‰Ú›Ô. √È Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ 47% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú¿ÍÔ˘Ó Î·Ú¤ÎϘ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡ Ì οı ÙÚfiÔ. ™·˜ ηÏԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ Í‰ȿÓÙÚÔË ÎÔÏÂÁÈ¿ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¢.™.” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜.

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶PI§I√À 2012

∞fi ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª. ¶··Ú‹Á·˜”

∂Ή‹ÏˆÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·ÂÚÁÒÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ¤Â˜ ÂÁÁڷʤ˜ ·fi οı ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙÔ Ù·ÍÈÎfi ™˘Ó‰ÈοÙÔ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” Î·È Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ï› ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘.

¡

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ì·Ú¿Ù·Í˘ Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ §ÂÌÔÓÈ¿, Ô Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ οÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ “Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ¤ÎÙÔ Ì‹Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ù›ÌÈ·˜, ÛÎÏËÚ‹˜ Î·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ˘ ÛÙ¿Û˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÏÔÎ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ¤‚Á·Ï ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·Í›Â˜, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ¤‚·Ï ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·: “ŸÏÔÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” . ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·ÂÚÁÒÓ ÙÔ˘ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì·˜. ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Ì·˜ οÓÂÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÙÂ. Δ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ¿Óˆ Û·˜. μ·Ûٿ٠ÁÂÚ¿! ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ‰ÒÛÙ ÙÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ οو. ∂›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË! ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜, ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∫ÈÔϽ‰Ë fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ

™˘Ó‰ÈοÙÔ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ, ÛÙËÓ ∫√¡Δπ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ·: √ ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÛ¿ÎÈÛÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË ÙÔ Û‡ÓıËÌ·: “∫¿ı هÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÈ· Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·” . π‰È·›ÙÂÚ· ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÊÒÓ §ÂÌÔÓÈ¿ Ô˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì‹Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· 5Óı‹ÌÂÚÔ, 8ˆÚÔ, 40ˆÚÔ, Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›·˜. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ §ÂÌÔÓÈ¿˜ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ª∂∫, μ∂∫, ª.∂.∫.ª∞ƒª, SYMBRO Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ‰ˆÚ¿Ó, Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÓ¿ÓÂ, ·Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ·Ó ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Ì ¤ÍˆÛË. √ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÊÒÓ §ÂÌÔÓÈ¿ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ˘ÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·

● ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙÚfiÊÈÌ·, ¯Ú‹Ì·Ù·, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‚ڋΠÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË. √È ·ÂÚÁÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ §ÂÌÔÓÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó! £· Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ¤Ó· ηÚÊ› ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜. πÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ Û·˜, ÙÔ Ù·ÍÈÎfi ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” . ¢ÒÛÙ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ Û·˜! ªÂ Ӥ˜ ÂÁÁڷʤ˜ ·fi οı ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Î¿ı ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿Ù˘. ªÂ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÙÔ‡ ̤۷ ·fi ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Ì·˜. ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi, ÈÛ¯˘Úfi, Ù·ÍÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. ª‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ-

ÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜” , η٤ÏËÍÂ. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ï·ÈÛÈÒıËΠÌÔ˘ÛÈο ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘, ·ˇı˘Ó·Ó Ô Î. ¡¿ÛÔ˜ ¶·˘Ï¿Î˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘ Î·È Ô Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ §ÂÌÔÓÈ¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ §ÂÌÔÓÈ¿ ÛÙË μ’ μπ¶∂, ÛËÌÂÈÒıËΠ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÌÈÎÚÔÂÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ SYNPRO Î·È ·ÂÚÁÒÓ ·fi ÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˘, ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” . ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ·ÂÚÁÔ› Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘‹ÚÍ·Ó ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ› Î·È ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÚÈÓ ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÔÈ „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚÔÈ Î·È Ï‹ÍÔ˘Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È·. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

∂ÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ª∂ ÙË Û˘Óԉ›· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÛ˘Úı› ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ Â¤‚·Ï ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÛÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· - ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂- ¢¤ÛÔÈÓ· ∫Ô˘ÚÙ¤ÛË - ÁÈ· ·ÚÂ‹ Î·È ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. °È¿ÓÓË ∫·Ô˘Ó¿. ΔÔ ∫∫∂ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· ÏfiÁˆ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô “ÙÈ̈ڋıËΔ Ì ÚfiÛÙÈÌÔ ÙÔ˘ 1/6 ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Ù˘. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ¡fiÌÔ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ó· ÌËÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¶¿Û¯·, ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Î·ÏÔη›ÚÈ Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ¯ı˜ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ºˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ̤ÏË Ù˘ ¢∞™ √Δ∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÂÚ›Ô˘ 20 ηı·Ú›ÛÙÚȘ, ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ··ÈÙÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÊı› ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË” . ∑ËÙÔ‡Û·Ó Â›Û˘ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fiÙÈ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Â˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ηı·Ú›ÛÙÚȘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ Ì ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÍ‹-

● √È 20 ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ··ÈÙÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÊı› ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË”

ÁËÛ fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË Î·È ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Ì¤ÏÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÈÓ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∂›Û˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. ΔfiÛÔ Ë Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· Î. ∫Ô˘ÚÙ¤ÛË, fiÛÔ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο Ó· ÏËÊı› ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ‡„ˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ù˘ Î·È Â¤ÌÂÈÓ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ›¯·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ·. “ª·‡ÚË ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙËÓ

ÔÈÓ‹ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ Î. ∫Ô˘ÚÙ¤ÛË.

¶·Ú·ÙÒÌ·Ù· ÁÈ· ·Ó·ÍÈÔÚÂ›˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ “ηٷÁÁÂÏ›·” Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ۠ηı·Ú›ÛÙÚÈ·-˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ‰‹ÏˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “ŸÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ٷ ›‰È· ̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÎÚÈÙ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ˆ˜

ÚÔ˜ Ù· ˘ËÚÂÛȷο ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Â›Ó·È ·ÛÙ›· Ù· ÂÚ› ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∞Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚ› ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ Ù˘ ÔÈÓ‹, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ó· ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÓÓÔ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿Ù·ÍË, fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË Î·È Û “Ì·‡ÚË ÛÂÏ›‰·” ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ √.Δ.∞. Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Î·È Ô‡Ù ›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÒÙË Ë ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù· ÂÈÛ‹Á·Á ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ›ÂÛ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË”

√ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ¡fiÌÔ ∏ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ú·-

‰¤¯ÙËΠ̠ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ¡fiÌÔ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ó· ÌËÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯· Î·È Î·ÏÔη›ÚÈ fiˆ˜ fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ηı·Ú›ÛÙÚȘ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ¡fiÌÔ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. “∞Ó·ÊÔÚÈο, ‰Â, Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ˆ˜ ·Ú¯‹ Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÚÔ‚‹Î·Ì ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Û ¿ÏϘ ÀËÚÂۛ˜, ηٿ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ (ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯·, ηÏÔη›ÚÈ). ∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙÔ ÊfiÚÙÔ Î·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, οÔȘ ·fi ÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÂÓÈ΋ ηı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. øÛÙfiÛÔ, Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙË Ë ·Í›ˆÛË Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·‰ÈΛ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. £· ‹Ù·Ó ηÏfi, ÏÔÈfiÓ, Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Û ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÔÙÂÏ› Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË” .


M·ÁÓËÛ›· 15

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶PI§I√À 2012

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘

∞˘ÙԂԇψ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Ô Ó·Úfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ∞À£√ƒª∏Δø™ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ

ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ô Ó·Úfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ì ı‡Ì· ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÚÁ·Ú›ÙË, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ª·ÓÒÏ˘ ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ¤ÁÈÓ ̿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ: “ª·˙› Ì ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ §¿ÚÈÛ·˜ º›ÏÈÔ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ˘ÂÚ·Û›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ˆ˜ ˘·ÈÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ 06.04.2012, ÙÔ ÔÔ›Ô ··Û¯fiÏËÛ ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡ÌÂ, ÚÈÓ Î·È ¤Ú· ·fi οı ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÚÔÛˆÈÎÒ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÓÙÔϤ· Ì·˜, ÙËÓ ‹‰Ë ‰Ëψı›۷ Ô‰‡ÓË Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÂÓfi˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙÔ‡ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜. £ÂˆÚԇ̠ηı‹ÎÔÓ Ì·˜, Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 10.04.2012, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ‰È’ ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜. ∂Ș ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Û·˜, Ô ÂÓÙÔϤ·˜ Ì·˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› ·fi fiÚÁ·Ó· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfiÈÛ·Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó. ΔÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·ÏËı¤˜, ˆ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ·Ôχو˜ ·Ó·ÏËı¤˜ fiÙÈ fiÚÁ·Ó· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‰‹ıÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. √ ÂÓÙÔϤ·˜ Ì·˜, ‰ÂÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙ‹ıËΠӷ Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÔÈ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠ·˘ıÔÚÌ‹Ùˆ˜ Î·È ·˘ÙԂԇψ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÙË ‰ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔÓ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÎÚ·Ù‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙËÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÊÔ‡ ¿ÛÎËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙË ‰¤Ô˘Û· ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË, ‰È¤Ù·Í ӷ ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˘¤‰ÂÈÍ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ fi¯ËÌ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Ù·˘ÙÔÔÈËı› ·˘Ùfi Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. ∑‹ÙËÌ· Û˘ÓÂÒ˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˘ Û˘ÏÏ‹„ÂÒ˜ ÙÔ˘, Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍÂ. ŸÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ¿ÏψÛÙÂ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ Û·˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi, ÔÈ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ‹˜ Û·˜, Û·ÊÒ˜ Î·È Â˘ı¤ˆ˜ ·‰›¯ıËÛ·Ó ·‚¿ÛÈ̘ Î·È ·ÚÂÏ¿ÓËÛ·Ó ÙËÓ Î·ıfiÏ· ¤ÁÎÚÈÙË ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜” . (™ËÌ›ˆÛË Û˘ÓÙ¿ÎÙË: ∏ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘, ̤ۈ ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÓÙ·ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Î·È fi¯È ÁÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ·˘ÙԂԇψ˜).

√È ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ

∞ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜

 ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ 2011, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¿ÌÂÛ· ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ó’ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÙË ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ·fi ÙË ÌË ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û ·fiÁÓˆÛË. Δ¤ÏÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. ™Â ηٷÁÁÂÏ›· - „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÔÏÏÒÓ ·fiÌ·ÎÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi, Ë Â› Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ·Ԃ› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ı¤ÛÈÛ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ‡ÚÔ˘˜ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ‚·›ÓÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. ÀÈÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó ›ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ›. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË °ÈÒÚÁÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ∂ÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÔÈ fiÚÔÈ ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, Ó· Ù· ÂÎÙ·ÌȇÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÛÙ›Ԣ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó. ∞Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·‰˘Ó·Ì›· ÁÓÒÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘, ‹Á·ÈÓ·Ó Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇

√ ÃÚ. ªÔ˘ÎÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ● ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ı‹Ó·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù·ÌÂ›Ô Ô˘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙÔÓ √.∞.∂.¢. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜. ∞ÊÔ‡ ·¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜-ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ›Û¯˘Â Ë ıËÙ›· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜) ηٿÊÂÚ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·ÙÚ·Ô‡˜ ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √‰ËÁÒÓÙ·˜ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ô ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹˜-‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·Ú’ ∞Ú›ˆ ¶¿Áˆ ™Î·Ú›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (2 Û 1 ‰ËÏ·‰‹) ›¯Â ÙË Ê·ÂÈÓ‹ ȉ¤· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÁÚ·Ê›· Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ıˆÚÒÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ “Ë ·ÏÏ·Á‹ Îϛ̷ÙÔ˜” ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÏËڈ̋ ̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ·fi ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, ÂÚÓ¿ÂÈ Û ·ÔÏËڈ̋ ÂÈÎÚ·Ù›·˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÔÏËڈ̋, Ô˘ ı· È‰Ú˘ı› ·fi ÙÔÓ √.∞.∂.¢. Î·È ÂÓfi˜ ÂÈÙÚfiÔ˘ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Âη-

ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù·. ∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘, Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ χÛÂȘ ÂÊÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ 2011. ¢ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ: -ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÔÛÔ‡ 2.000.000,00 ú Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. - ΔËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÚfiÛÎÔÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·. - ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÙË ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜-‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ·fi ÙË ÌË ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û ·fiÁÓˆÛË. - ∞fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ οÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” .

∞fiÊ·ÛË Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

Ÿ¯È Û ΤÓÙÚÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ √ ¢∏ª√™ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›

ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¯ı˜ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· “ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ” ÙËÓ ÚÔÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË. °È· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë Î¿ı ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ı· ÂΉÔı› Î·È „‹ÊÈÛÌ·. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ù· ΤÓÙÚ·, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÔȯÙÒÓ ¯ÒÚˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ ΤÓÙÚ· “·Ôı‹Î˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û ·fiÁÓˆÛË” , ÂÓÒ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ȉڇ̷ٷ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ Î. £ˆÌ¿˜ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘” ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ “·Ú¿ÍÂÓ˘ ·˘Ù‹˜ ΢-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ μfiÏÔ˘ ‚¤ÚÓËÛ˘” Â›Ó·È Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û “ÔÈΛ· ÂÈÎfiÓ·” ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·Ù›·. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î¤ÓÙÚˆÓ ·ÓÔȯً˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ·ÚÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, ‰È·ÌÔÓ‹˜,

ÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ·Û‡ÏÔ˘ Î.¿. ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ӷ ηٷÚÁËı› Ë Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘ ππ . ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËϛ٢۠ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÁÈ· χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ 3907/11 Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ›-

‰Ú˘ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Û‡ÏÔ˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜. √ Î. πÁÁϤ˙˘ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ۈÛÙ¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·, ÂÓÒ Ô Î. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ¯Ù˘¿ ·Ï‡ËÙ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÔȯÙÒÓ ¯ÒÚˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, Ì ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Û›ÙÈÛ˘, ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÓÔÌÈ΋˜ ·ÚˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿. Δ¤ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ¤Ó· ‰Ôı› ¿Û˘ÏÔ Û fiÛÔ˘˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ Ì ÂÌÊ˘Ï›Ô˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ™¤ÓÁÎÂÓ Î·È ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ππ.

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ı· ›ӷÈ

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î. ÃÚ. ªÔ˘ÎÒÚÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË: “∏ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Ì ·Ê·ÓÈÛÌfi ÔÏfiÎÏËÚ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ȉÈÔÎً٘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ȉÈÔÎً٘ Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘), ‰È·Î·Ù¤¯ÔÌ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ‚·ı‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ ·Û˘˙ËÙËÙ› ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∂ ‰Ú¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È “ʤÛÈ” -ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜- ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÃÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ·fi ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·Û˘ÓÂ¤ÛÙÂÚÔÈ fiψÓ. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÙÔ “ÙÔÚÈÏ›˙Ô˘Ó” οı ̤ڷ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘˜. Δ· 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙË ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ì ÔÏÈÙÈοÓÙÈη Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ÙË ıËÏÈ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó “·ÈÌÔ‰fiÙ˜” Ù˘ “ηٿÎÔÈÙ˘” ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏ· ÙÂÚÙ›È· Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 ŒÓ·ÚÍË Â›Ûڷ͢ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ¢∂À∞ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ •∂∫π¡∏™∂ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ›ÛÚ·ÍË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ‰ËÌfiÙ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (¢∂À∞ƒº), ÂÓÒ ‹‰Ë Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË. √È ÔÊÂÈϤ˜ ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· 200.000 ¢ÚÒ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Âȯ›ÚËÛË Ó· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· Ë Â›ÛÚ·Í‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË ¢∂À∞ƒº ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ fiÊÂÈÏ·Ó, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘‹Ú¯Â Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 50 ¢ÚÒ Î·È ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· 2.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ “‹‰Ë ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙË ¢∂À∞ƒº Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙ‹ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ ÔÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ‚¤‚·È· Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â›ÛÚ·ÍË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢∂À∞ƒº Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙÒÓ, ¯ÏˆÚȈÙÒÓ, Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÈϤÔÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ª¤Û· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ƒº Â›Ó·È Ë ·ÓfiÚ˘ÍË ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Jessica Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ô˘ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∂›Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Δ√¶∂∫√ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ‰Âο‰ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Û οÔÈ· Âȯ›ÚËÛË. √È ΔÔÈΤ˜ ¢Ú¿ÛÂȘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ŒÓÙ·Í˘ ÁÈ· ¢¿ÏˆÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜, ÙfiÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¿ÚÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ.

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

§fiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ì ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›·

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ª

ÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ì ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ·fi ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È·ÙÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÏËı› Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜. ∞Ó fï˜ Î·È ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÍÂÙ·˙Ô̤ӈÓ, ÙfiÙ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ‰¤Î· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÙ·Á‹. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÿԘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ¯ı˜ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÊÔ‡ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› Ì ٷ ÁÂÓfiÛËÌ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô ÙÈÌÒÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î¿ÔȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ó· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ó¿ÁÔ˜ › ˆ˜ “Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê˘ Û˘ÓÙ·Á‹˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Î·È ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ›, ·Ó ›¯·Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÍÂÙ·˙Ô̤ӈÓ, ı· ¤ÚÂ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó ‰¤Î· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÙ·Á‹” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ › ˆ˜ “Î·È ¯ı˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›·, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Ô-

ÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Û΢¿ÛÌ·ÙÔ˜. ∫·È ÙȘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ¯¿Ô˜ Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ¯ı˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÏÏ·Á‹” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· Î·È ÙÔ ÁÂÓfiÛËÌÔ, ÂÈϤÔÓ Î·È ÙÔ Û··ÛÌ· Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ê¿ÚÌ·ÎÔ, ı· ÏËÚÒÓÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ô˘ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È 25% ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ·fi ÙÔ ÈÔ ÊıËÓfi ÁÂÓfiÛËÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· οı ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ÙÔ ÈÔ ÊıËÓfi ÁÂÓfiÛËÌÔ ÁÈ· οıÂ Ô˘Û›·, Î˘Ì·›ÓÂ-

Ù·È ÌÂٷ͇ 0,50 Î·È 5 ¢ÚÒ. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ “ÈÏÔÙÈο” ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÁÈ· ‰¤Î· ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È 400 Û΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙȘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ÌÂٷ͇ ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ Î·È ÁÂÓÔÛ‹ÌˆÓ Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜.

§‹ÍË Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ŒÏËÍ ¯ı˜ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂȉÈ΢fiÌÂÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ›¯·Ó ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ ¤ÍÙÚ· ÂÊËÌÂڛ˜, ¤Ú· ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÊËÌÂ-

ÚÈÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÔÈ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤Ù˘¯·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÂÍÔÊÏËı› ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏfiÁÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ηχÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. √ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ §Ô˘Î¿˜ ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÁÈ· ÙÔ 2011 ÔÈ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘˜. ¶Ï¤ÔÓ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘” .

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ϤÓ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌË ΔÂÛÙ Â˘Ê˘˝·˜ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜

MÂÈÒıËΠÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ MENSA ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ

∂¡Δ√¡∏ Â›Ó·È Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·fi

Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Â˘Ê˘˝·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÂÛÙ IQ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË MENSA, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 12:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÙÂÛÙ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜, π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ¡. πˆÓ›· (¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘). ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 30 ú (ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ 20 ú). ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·›ÙËÛË, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ∏ ·›ÙËÛË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Â› ÙfiÔ˘. ΔÔ ÙÂÛÙ ·ÊÔÚ¿ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 14Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ¤Ó· ÁÔÓ¤· ‹ ÎˉÂÌfiÓ·.

ÙÔ˘˜ ·ıÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ·fi Ù· 20 ¢ÚÒ ÛÙ· ‰¤Î· ¢ÚÒ. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ó¿ÁÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 20 ¢ÚÒ. ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì›ˆÛ ÙÂÏÈο ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÛÙ· ‰¤Î· ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ Ì›ˆÛË 50% Î·È Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌË Ì ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Â¤Ú¯ÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· Ì›ˆÛË Û ¤Ó·

ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ø˜ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÓÙȉÚԇ̠¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Î·È ı· ·ÔÙ·ıԇ̠ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙËÓ ÂͤٷÛË ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 11 ª·˝Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Û‡Ó·„Ë ‰ÈÂÙÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì 5.000 ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ 5.000 ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÔÈ 2.000 ı· ›ӷÈ

·ıÔÏfiÁÔÈ ‹ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜, ÔÈ 1.000 ·È‰›·ÙÚÔÈ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔÈ, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ, Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔÈ, øƒ§, ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ, ·ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏfiÁÔÈ, ÔÚıÔ‰ÈÎÔ›, Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔÈ, Ô˘ÚÔÏfiÁÔÈ, Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔÈ, ÚÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔÈ, Ó¢ÚÔÏfiÁÔÈ, ÁÂÓÈÎÔ› ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›, „˘¯›·ÙÚÔÈ, ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔÈ, ·ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔÈ, ÓÂÊÚÔÏfiÁÔÈ, Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›, ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔÈ, Ï·ÛÙÈÎÔ› ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› ıÒÚ·ÎÔ˜, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› ·›‰ˆÓ, ·ÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›, ·ÈÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙ· ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›· Û ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÔÈ 1.250 ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÂÓÙfi˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ∂›Û˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ 242 ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ

ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Û 114 ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηıÒ˜ Î·È ‰¤Î· ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ∂∫∞μ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛÂˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ıÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜, Ù˘ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ·È‰È·ÙÚÈ΋˜, Ù˘ ηډÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈ΋˜. ∂›Û˘ ¿Óˆ ·fi 4.500 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 350 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÔÏÏÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ◊‰Ë ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÂȉÈ΋ ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶PI§I√À 2012

™Â 350 ¿ÙÔÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘

∞˘ÍË̤ÓË Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Û ¿ÔÚÔ˘˜ ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ 850 ¿ÙÔÌ· ¤Ï·‚·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·, ‰ËÏ·‰‹ 350 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì fiÛÔ˘˜ ‚ÔËı‹ıËÎ·Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜. ªÔÓ·¯ÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜, ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ηٿ ‰Âο‰Â˜ ÚÔÛ¤ÙÚ¯·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. ∞fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÔÏÏÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ Î. ¡¿ÓÙÈ· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ˆ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 850 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó, fiÙ·Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‹Ù·Ó 500 ÂÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ›¯·Ì ·‡ÍËÛË ÂÚ›Ô˘ 350 ¿ÙÔÌ·. ∫·È Â‰Ò ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÌÔÓ·¯ÈÎÔ›, ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔχÙÂÎÓÔÈ. ª¤Û· Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÚfiÛıÂÛ· Î·È Ó¤Ô ÓÙÔÛȤ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ·” . ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÔÛfi ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi Ù· 20 ¢ÚÒ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Ù· 100 ¢ÚÒ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, ‚ÔËıÈÔ‡ÓÙ·È Î·È 35 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 50 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Î·È ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿-

ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ŒÙÛÈ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Î·È 150-200 ¢ÚÒ. “ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˙ËÙ› ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.

√È ·È‰ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ º¤ÙÔ˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ·È‰ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ ÁÈ· ‚Ú¤ÊË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿Ú·ÛÙ˜ ·fi ÙȘ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∏ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∂Ì›˜ ÚˆÙÔ‡Û·Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ¯Ú‹Ì·Ù·, Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â¤ÏÂÁ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÓÔڛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ·. ∞fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ‰È·Ù¤-

ıËÎ·Ó fï˜ Î·È ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ ˙˘Ì·ÚÈο, fiÛÚÈ·, Á¿Ï·Ù·, ·È‰ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜, Û fiÛÔ˘˜ ‹ıÂÏ·Ó. ΔÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜. ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ‹Úı ÌÈ· ÌËÙ¤Ú· Ì ٤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û Á¿Ï·Ù· Î·È ÙÚÔʤ˜ ÁÈ· Ó· Ù·˝ÛÂÈ Ù· ‚Ú¤ÊË Ù˘” . ¶Ï¤ÔÓ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∂›Û˘ ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÂÓÔڛ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘-

‡ı˘ÓË Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Á‡Úˆ ÛÙ· 5.850 ¿ÙÔÌ· ı· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ ˙˘Ì·ÚÈο, fiÛÚÈ·, Ï¿‰È, ˙¿¯·ÚË, Á¿Ï·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ·fi ÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Î·È Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂μ√§: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È 300 ÊȿϘ Û ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ¢ËÌÔÙÈο

¢ˆÚÂ¿Ó ÊÚ¤ÛÎÔ Á¿Ï· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ™Δ∏ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË 300 ÊÈ·ÏÒÓ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ·ÁÂÏ·‰ÈÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ∂μ√§ Û ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔ¯ˆÚ› Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Û ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘, Â›Ó·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· Î·È Ì οıÂ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÙËÓ ¤Î·ÓÂ Ê˘ÛÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹. ªÂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÍÂΛÓËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË 300 ÊÈ·ÏÒÓ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ·ÁÂÏ·‰ÈÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÚfiıÂÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó, Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, Ó· ÌËÓ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·.

∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌÔ ÁÈ· ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ÊȿϘ Ì ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Á¿Ï· Ó· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤ÙÔ˘˜, ›Ù ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘, ›Ù fi¯È. ∫·ıÔÚ›ÛÙËΠÂÈϤÔÓ ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ì ÛÎÔfi Ó· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È ‰›Î·È· Ë ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∂μ√§ ÔÛfiÙËÙ˜, ÔÈ 300 ÊȿϘ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ Î¿ı ̋ӷ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙ·

˘fiÏÔÈ·. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ·ÁÂÏ·‰ÈÓfi Á¿Ï· fiÏ· Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ 300 ÊÈ·ÏÒÓ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ Ó· ÌË ‰Ôı› ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì˘ÛÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ¤ÚıÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ‰È¤ÚÚ¢Û ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ ÙÔÈ΋ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ·ÁÂÏ·‰ÈÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë̤ڷ˜, fiˆ˜ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÛÙË ÊÈ¿ÏË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ·ÚÓ‹ıËΠ¢ÁÂÓÈο Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ‰‹ÏˆÛË. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¢ÂÏÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ı· ‚ÚÂÈ ÌÈÌËÙ¤˜, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·È ¿ÏϘ ÙÔÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

√¶∞¶: ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Δ√ ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô √¶∞¶ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Centaurus ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙË ÊfiÚÌÔ˘Ï· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Class 3. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ™Ù¤Ê·ÓÔ, μÂÓÙÔ‡Ú· ∞fiÛÙÔÏÔ, ∂ÈÛÎfiÔ˘ ¶¤ÙÚÔ, ª›˙· §¿ÌÚÔ, °È·ÎÔ˘Ì‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, §Â‚ÂÓÙ¿ÎË ∞Ó‰Ú¤·, ª·ÓÈfi ™Ù¤Ê·ÓÔ, ΔÛ·ÂÚÏ‹ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ Î·È ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿ÛË ÃÚ‹ÛÙÔ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ Ï¤ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ϤÍË ∫ÂÚÌ·Ó›‰Ë - Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔ Â›Â‰Ô Class 3 Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂϤÙË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο 4 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·fi πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·, πÓ‰›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Formula Student SAE ÛÙÔ Â›Â‰Ô Class 3 ÛÙËÓ ›ÛÙ· ·ÁÒÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ Varano Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ™ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Formula Student SAE Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂϤÙË, ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÎÚÈÙ‹ÚÈ· fiˆ˜ Ë ÚˆÙÔÙ˘›·, ηÈÓÔÙfi̘ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Û ÛÙ·ÙÈΤ˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û οÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ◊‰Ë ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË. ∞fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ·ÏÏ¿ Û ¯·ÏÂÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÈÚÔ‡˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ΔÂÏÈο ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ fiÙÈ Ô √¶∞¶ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ ªÔÓÙfi˙ÔÁÏÔ˘: “∂ÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› Ì·˜ Ô √¶∞¶ Î·È Ì·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi οÔȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ¢¤¯ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ fi¯ËÌ·, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÈϤÔÓ ‚Ô‹ıÂÈ·. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ √¶∞¶, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜” .

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 18 ¶·Ú·Ï·‚‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ √™¢∂ ·fi ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ Δ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÚÈÒÓ Û˘ÓÔÏÈο Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̤ÏË Ù˘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î¿ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̤ÏË Ù˘ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÚ›· Û˘ÓÂÚÁ›·, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÚÈԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ¶ÚÒÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ŒÓˆÛË (ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·): √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: ¢Ú¿ÎÂÈ·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 17, 18, 19/4, ∫·Ù˯ÒÚÈ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, πˆÏÎfi˜, ∞ÁÚÈ¿, ¡. πˆÓ›· 20, 23, 24/4, ÕÓˆ, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 25, 26, 27/4, ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜, ¶ÈӷοÙ˜ 28, 30/4, μ˘˙›ÙÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 2, 3/5, ªËÏȤ˜, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4, 7, 8, 9, 10/5, ÀfiÏÔÈÔÈ 11,12,14,15/5. ¢Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ¶ËÏ›Ô˘: √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ¶ËÏ›Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: ÕÊËÛÛÔ˜ 17/4, ∞ʤÙ˜ 18/4, ™˘Î‹ 19/4, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, §·ÌÈÓÔ‡ 20, 23/4, ΔÚ›ÎÂÚÈ 24/4, ªËϛӷ 25/4, ¶ÚÔ̇ÚÈ 26,27/4, §·‡ÎÔ˜ 28, 30/4, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •ÈÓfi‚Ú˘ÛË, ªÂÙfi¯È 2, 3, 4, 7/5, ∞Ó‹ÏÈÔ, ∫ÈÛÛfi˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 8/5, ΔÛ·Áηڿ‰·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, •Ô˘Ú›¯ÙÈ 8/5, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë 9/5, ¶Ô˘Ú› 9/5, ∑·ÁÔÚ¿ 10, 11, 12, 14, 15/5. ΔÚ›ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÓËÛÈ¿: √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ (™ÎÈ¿ıÔ˜, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ· , ∫Ï‹Ì·) ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17, 18, 19 ,20, 21/4, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 23, 24, 25/4, ™ÎfiÂÏÔ˜ 26, 27, 28, 29, 30/4, °ÏÒÛÛ· 3, 4, 5/5, ∫Ï‹Ì· 2/5. °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ·›ÙËÛ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο : °È· ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË √™¢∂ ÙÔ 2011: - ∂9 (ÁÈ· Ù· ȉÈfiÎÙËÙ·). -∂ÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· (ÁÈ· Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·). -μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÚ·¤˙˘. - Δ·˘ÙfiÙËÙ· - μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ √°∞ (Â¿Ó Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˘). °È· fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜: - μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÚ·¤˙˘. - Δ·˘ÙfiÙËÙ·. - ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi. - μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ √°∞ (Â¿Ó Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˘). - ∞ª∫∞. - ∂9 (ÁÈ· Ù· ȉÈfiÎÙËÙ·). -∂ÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· (ÁÈ· Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·). °È· fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È Û ÚfiÁÚ·ÌÌ·: - ∞fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. - μ‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ∞Δ∂ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. °È· Ù· ÛÈÙËÚ¿ ˘Ô¯ÚˆÙÈο: - ∫·Ú٤Ϙ Î·È ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. °È· ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜: - ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ. - μ‚·›ˆÛË ÁÈ· ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‚ÔÛÎfiÙÔÔ. - μ‚·›ˆÛË ·fi ÙÔ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÂ›Ô (·ÈÁÔÚfi‚·Ù· - ¿ÏÔÁ·). °È· fiÛÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË: - μ‚·›ˆÛË ÌÔÓ›ÌÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ (Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ̤¯ÚÈ 15-05/2012 Î·È ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ). - À‡ı˘ÓË ¢‹ÏˆÛË ·fi ÙË ¢.√.À (Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi). - ∂¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi. ŸÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ʈÙÔÙ˘›Â˜.

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ∂§ª∂

Αλόννησος: Κατάργηση του εξεταστικού κέντρου Ù· 21 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¯·ÌËÏfi ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ∂§ª∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÎÂÓ¿ Û ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜.

ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ™˘ÓÔÏÈο ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 21, fiˆ˜ °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·: 1Ô, 2Ô, 3Ô, 4Ô, 5Ô, 6Ô, 7Ô, μfiÏÔ˘, 1Ô Î·È 2Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™Ô‡Ú˘, ∑·ÁÔÚ¿˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 1Ô Î·È 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. øÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËψı› ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ÂΛ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. º¤ÙÔ˜ fï˜ ÔÈ ¤ÍÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. √È ÁÔÓ›˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μ·Ê›Ó˘ › fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ͢ÓÔ‡Ó ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÙ¤Ú˘ÁÔ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Á‡Úˆ ÛÙȘ 6.30, ÂÓÒ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏË ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÂΛ, ·ÊÔ‡ ı· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› οÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ˘‰ÚÔÙ¤Ú˘ÁÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜. “ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı‹Î·Ì ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ˆ˜ “ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›-

√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ

● √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜

‰Â˘ÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ·ÊÔ‡ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. √ ÏfiÁÔ˜, ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜: √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· “‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË Ì‡Á· Í›ÁÎÈ” ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‹ Ó· ̤ÓÔ˘Ó Û ÍÂÓԉԯ›·. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î¿ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÏÏ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·Ù‹ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ò˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁ› Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ

Ì·ıËÙÒÓ, Ò˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∞ÎfiÌË, ‰ÂÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ¿ÓÙ· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙË ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË ·ÊÔ‡, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ›Û˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·Û·Ï‡ÂÈ ÙÔ ‹ÚÂÌÔ Îϛ̷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ̤ÁÁÂÓË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì·, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ Ì·-

™ÙÔ 16% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi Ô˘ ÙÂÏÈο ÈηÓÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·, ηıÒ˜ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 25% ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ÔÈ Î¿Ô˘ 50 ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÔÌfi Ì ÙfiÛ˜ ‰·ÊÈΤ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ȉÈÔÌÔÚʛ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ï›Á˜. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Û οı ÓÔÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. º¤ÙÔ˜ ˙‹Û·Ì ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ì›· ¿Ó¢ fiÚˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ‰ÂÈÓ¿. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÁηٷÏÂÈÊı›. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ, Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ›, Ê˘ÛÈÎÔ›, ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· ‰Ò‰Âη, ÂÓÒ ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ‰ÂηÙÚ›˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¢‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÊÈÏfiÏÔÁÔ ÛÙÔ ÓÔÌfi. ∞ÎfiÌË Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ Î·È ¤ÚÂ ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜” .

ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 10,8 ÂÎ. ¢ÚÒ

™‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ™Δ∏¡ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·-

ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÓËÛ›, Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, fiˆ˜ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™ÒÌ· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÔ˘ÚÙÂÚfi, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÚÈÒÓ ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÙÂı› ÙÔ 1976 Û ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ΔËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞), Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10.850.000 ¢ÚÒ, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜.

● ΔËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË, ηıÒ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··È-

ÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ›‰È· ÙËÓ Â›‚Ï„Ë, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘. “¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜

˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. Œ¯Ô˘Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹. ∂ÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÂÈۋ̈˜ fiÙÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÓÔ‹˜, ÎfiÛÙÔ˘˜ 10.850.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ ÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÔ˘ÚÙÂÚfi, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞. “∂›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. μ·Ê›Ó˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ Ó·

˘Ô‚ÏËı› ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÚÈÒÓ ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚ›· ÔÈ΋̷ٷ, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡¤Ô √ÈÎÈÛÌfi Î·È ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ· ÙÔ 1976 Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙÔ˘˜. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÎÙ‹Û˘, ηıÒ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·‚›ˆÛ·Ó. Δ· ÙÚ›· ÔÈ΋̷ٷ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ· Î·È Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˙ËÙ› Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ›‰Ú˘ÛË ∫∞¶∏, ∫∏º∏ ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ Â›Û˘ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 50.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ·¤‚Ë ¿Î·ÚÔ˜ Ô ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 19

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ ª¿ÈÔ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Jessica

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης Βόλου - Λάρισας Ô ª¿ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Jessica. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Ó· ÚÔˆıËı› Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜-¶·Ï·ÈÔÊ·ÚۿψÓ-∫·Ï·Ì¿Î·˜. ∏ ÔÌfiʈÓË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √È fiÚÔÈ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 28,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· JESSICA Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (Δ∞∞) £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ΔÔ JESSICA Â›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂Δ∂) Î·È ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ¤ÚÁ· Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (Δ∞∞) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ JESSICA. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô 20 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È 8,5 ÂÎ. ¢ÚÒ Ë ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÚ›Ù˜ ËÁ¤˜. ªÂ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ηχÙÂÙ·È ÙÔ 70% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Â¤Ó‰˘-

Δ

● ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Jessica Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

Û˘. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ 30% ηχÙÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 10% ·fi ȉȈÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, 10% ·fi ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ›‰Ô˜, fiˆ˜ ÁË Î·È 10% ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰¿ÓÂÈÔ. ΔÔ Δ∞∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÂΉÒÛÂÈ ¶ÚfiÛÎÏËÛË ∂Ή‹ÏˆÛ˘ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÙÔ ª¿ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÊÔÚ›˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Δ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÚÔˆıËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂı› ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·ÎfiÌË Ë Δƒ∞π¡√™∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›·-ηψÛfiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·-

Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÚÔˆı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (§¿ÚÈÛ·-μfiÏÔ˜-¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜-∫·Ï·Ì¿Î·) Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÈÍ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ™ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ˘ÏÔÔÈԇ̠¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ì›· ÂÈÏÔÁ‹: ¡· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË “£ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ™˘Ó›‰ËÛ˘” ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ·˘Ù‹, ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ˘Ô Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (Δ∞∞) Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÔÌfiʈÓ˘

ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘. ∞’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ “£ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˘” , ηıÒ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ı· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ: ∫·ıËÁËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Real Estate Î·È Ì¤ÏÔ˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Δ·Ì›Ԣ ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ∏Ï›·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Local Holding Fund Officer, JESSICA Task Force, ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˜, Manager, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Real Estate, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ Green Banking μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó· ™ÔÊÔÏfiÁË, ¶Ú/ÓË ªÔÓ¿‰·˜ μ’ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∑. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ: §·ÚÈÛ·›ˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘, μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¶··Ïfi˜, ∞ÁÈ¿˜ ∞ÓÙÒÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·˜, º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÕÚ˘ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜, ªÔ˘˙·Î›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÙÛfi˜, ∫·Ï·Ì¿Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘, ¶·Ï·Ì¿ ∫ÒÛÙ·˜ ¶·ÙÛÈ·Ï‹˜, ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÈÔ˘, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ §›ÌÓ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· μ. •ËÚÔÊÒÙÔ˘ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÚÈÎη›ˆÓ ∞. ∫ÔÏfiÙÛÈÔ˜. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ̤ÏË ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ °∞π√™∂, ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜.

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ Δ√ ÚÒÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈ-

ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “Dolphin” Î·È ÛËÌ·›· ·fi ÙȘ ª·¯¿Ì˜, η٤Ï¢Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 229 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È 211 ¿ÙÔÌ· ϋڈ̷. ΔÔ “Dolphin” ¤Êı·Û ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙË ª‡ÎÔÓÔ Î·È ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ʤÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·Ê›ÍÂˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÁη›Úˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹, ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂΉÚÔÌÈο ·Î¤Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÌÔ˘Û›·, ·Ú·Ï›Â˜, ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î.Ï. ÒÛÙ ӷ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ μfiÏÔ fi¯È ¢ηÈÚȷο, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¯¿ÚÙË ÂȉÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ô˘ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ó· ÂÚÈËÁËı› ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Û‡ÓÙÔ̘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓ¿ ·ÍÈÔı¤·Ù· ÂÎÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘.


M·ÁÓËÛ›· 20 ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ™Δ√¡ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ∞È-

ηÙÂÚ›Ó˘ μfiÏÔ˘ ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙȘ 5 Ì.Ì. Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¡·Ô‡˜ Ù˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ πÂÚfi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂˘¯ÂÏ·›Ô˘. ∂ȉÈο ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂˘¯ÂÏ·›Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 9.30 .Ì. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, “ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Ì·˜ „¿ÏÏÂÙ·È Ô ŸÚıÚÔ˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶¤ÌÙ˘, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ª˘ÛÙÈÎfi ¢Â›ÓÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ª·ıËÙ¤˜ Î·È ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜ ΔÔ˘ ÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £Â›·˜ ∂˘¯·ÚÈÛÙ›·˜. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÓÔ›, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜, ·˘Ùfi˜ ·ÍÈÒÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓ·˜ ÛÙÔ £Â˚Îfi ÙÚ·¤˙È. ∞˘Ùfi˜ ·ÍÈÒÓÂÙ·È Ó· ÙÚ·Ê› Ì ÙÔ ™ÒÌ· Î·È ÙÔ ∞›Ì· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ¡· ÎÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰›„·. ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ı·Ó·Û›·˜, Ù˘ ·Êı·ÚÛ›·˜, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ·È‰› ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ηٿ ¯¿ÚÈÓ ıÂfi˜. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰ÒÚ· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ™Ù·˘Úfi Î·È ÙÔ ÎÂÓfi ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘”. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ πÂÚfi·È‰Â˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ë Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘, ÛÙÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô . £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ù¿Î·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜”.

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ 24 ¤ÚÁ· ‰È¿ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 1,5 ÂÎ. ¢ÚÒ

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ‰È¿ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ͤÛ·Û ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·fi ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ̤ÏË Ì·˜, ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ η٤ıÂÛ ÚÔ˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, 24 ¤ÚÁ· ‰È’ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜, ‡„Ô˘˜ 1.500.000,00 ú.

ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ÂÈıÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ºÒÙË §·ÌÚÈÓ›‰Ë, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔ˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ¤ÚÁÔ˘, ‡„Ô˘˜ 250.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ‹Úı Û ÁÓÒÛË Ì·˜ ·fi ÙË ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÂͤٷÛ ÙÔ ı¤Ì·, ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ˘‹ÚÍ ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ‰È’ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: * ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηٿÙÌËÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· (·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ηٿ οÙÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ) - ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. * ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ¡ÔÌÔıÂÛ›· Î·È ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ μ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 58 ÙÔ˘ ¶¢ 609/85. * √È ªÂϤÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Â-

È‚¿ÏÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· ‰È’ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜. * £· ¤ÚÂ Ì ̤ÚÈÌÓ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ οı ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. £· ¤ÚÂ ӷ Û˘ÓÙ·¯ı› Â›Û˘ ÚÔ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› Ô ·ÚÈıÌfi˜, ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. * √ ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰È’ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηٿ ·ÔÎÔ‹ ÙÈÌ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì Ï‹ÚË ·Û¿ÊÂÈ· - ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô˘ ηٷÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹ ÔÛfi - ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó ··ÈÙËıÔ‡Ó ÌÈÛıÔ›, ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Î·È fiÛ·, ‹ ‰·¿Ó˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ‹ ·Í›· ˘ÏÈÎÒÓ ‹ ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‹ Ù˘¯fiÓ ˘ÂÚÁÔÏ·‚È΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ μ ˘ÏÈο ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘ÏÈο. * ∏ ·Û¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰È’ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· η΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÁÈ· ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ - ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓԇ̠ÛÙÔ

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ٷ ¤ÚÁ· ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜, ·ÚΛ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ. ∏ ¢Ú›· ¯Ú‹ÛË fï˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› fiÙÈ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÈ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·˘ÙÂ-

ÈÛÙ·Û›·˜, ÒÛÙ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÌË Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÓıÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡.

∞¿ÓÙËÛË ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™Â Û¯fiÏÈÔ - ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÂÁοÏÂÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ·ÚΤ-

ÛÙËΠÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ οÔÈˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ, Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¤Ê˘Á Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Û ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û ȉȈÙÈÎfi ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡, ¤ÏÂÁÍ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ηٿÊÂÚ ԢÛÈ·ÛÙÈο Ó· Â·Ó·‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÛÙËÚȯı› ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÌÂÏÂÙËÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, Î·È ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ó¤·˜ ÌÂϤÙ˘. ∫·È ÙÒÚ·, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ··ÓÙËı›, ηÙËÁÔÚ› ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ¢Ú›· ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜, ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ οÓÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ, Û fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ù· Û¯fiÏÈ· ÂÚÈÙÙ‡ԢÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ϤÔÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Ë ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂”.

5,50 Î·È 6 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ˆÏÔ‡Ó ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÙÔ ·ÚÓ› Î·È ÙÔ Î·ÙÛ›ÎÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

ªÂ›ˆÛË 30% ÛÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Û¯·ÏÈÓfi Ô‚ÂÏ›· §π°√Δ∂ƒ∂™ ηٿ 30%, Û˘ÁÎÚÈ-

ÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. §fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Ê¤ÙÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ó· ÛÊ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ 5,50 Î·È 6 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Û ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·˙¿ÚÈ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ˆÏËıÔ‡Ó ·fi

ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ˙ˆÓÙ·Ó¿, Û ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÊ·Á‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, ηıÒ˜ ηı˘ÛÙÂÚ› Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 68 ÁÈ· ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ô‚ÂÏ›· ı· οÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ηٷӷψ٤˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ηٷӷψÙÒÓ Ó· ÌËÓ ÂÈϤÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ô‚ÂÏ›·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÚÂÔÒϘ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ˆ˜ Ù· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ηٿ ‰‡Ô ¢ÚÒ ÊÙËÓfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË, ηıÒ˜ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÎÚÂÔÒϘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÛÊ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ 5,50 Î·È ÙˆÓ 6 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ì ÙË ˙‹ÙËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚÂÔÒϘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·.

TÔ ÕÚıÚÔ 68

“∏ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊˆÓ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ÷ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË “Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂȈ̤ÓË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. √È ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Û ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÎÚÂÔÒϘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ô‚ÂÏ›·. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú¢ÛÙfi Î·È ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ˙‹ÙËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ·ÈÛıËÙ¿. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·. ™Ê¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙ· 5,50 Î·È Ù· 6 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ

ηٷӷψÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ı·̷ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊˆÓ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Û ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·˙¿ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ. √ ·ÎÚÈ‚‹˜ ÙfiÔ˜ Î·È Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. ™ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Û ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÊ·Á‹˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó Î·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ Ë ˙‹ÙËÛË ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË.

∞Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ë ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 68. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‡„Ô˘˜ 3 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ˙ÒÔ, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ηٷÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¯ı˜. øÛÙfiÛÔ, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯·. “∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÓÙÔÓË” ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î. ÷ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË “ηıÒ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙÔ ÕÚıÚÔ 68 ÙËÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÈο Ì ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 3 ¢ÚÒ ÙÔ ˙ÒÔ, ¯Ú‹Ì·Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ‰ÂÓ ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈӔ ηٷϋÁÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊˆÓ ∞ÈÛˆÓ›·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 21

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ÀÔÙÔÓÈ΋ Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¿ÛÙ·ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

ªÂ ‹ÏÈÔ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›·

∞‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜

Ô ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÂËÚ¿˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ˘ÔÙÔÓÈο, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÁÈ· Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿Û·” ÏfiÁˆ ¶¿Û¯·. ∞Ó Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ Ë̤ڷ - Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì· - ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿ÎÙ˘Ï· Î·È Ù· Ù·Ì›· ۯ‰fiÓ ÌÈÛÔ¿‰ÂÈ·. “∫¿ÓÔ˘Ì ÚÔÛ¢¯¤˜ Ó· Ì·˜ Ï˘Ëı› Ô £Âfi˜. Œ¯Ô˘Ì fiÏÔÈ “ÙÚÂϤ˜” ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ηχ„Ô˘ÌÂ. ¶Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô” ÙfiÓÈ˙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ΔÛ¤ÏÈÔ˜.

Δ

ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ‹Ù·Ó ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. Δ· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Á‹Î·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙ· 15 ÂηÙÔÛÙ¿. √È ÛfiÌ˜ ¿Ó·„·Ó Î·È ¿ÏÈ, ÂȉÈο ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù· ˙ÂÛÙ¿ ÚÔ‡¯· ‚Á‹Î·Ó Í·Ó¿ ·fi ÙȘ ÓÙÔ˘Ï¿˜. ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘ Î. £ÂÔÊ¿ÓË Δ·ÎÔ‡‰Ë ÁÈ· ¿ÛÙ·ÙÔ Î·ÈÚfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÚԂϤ„ÂȘ, ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·Ïfi˜ ηÈÚfi˜ Ì ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 20-21 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ·, ª. ΔÂÙ¿ÚÙË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ™ÙË ª·-

̤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ·, ÂÓÒ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ 1920 ‚·ıÌÔ‡˜.

ªÂ ‹ÏÈÔ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›·

● ∞fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂӉ›ÍÂȘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜

ÁÓËÛ›· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜. ∫·Ïfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ª. ¶¤ÌÙË Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 17-18 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·Ó·-

̤ÓÂÙ·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ª. ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ ‚ÚÔ¯‹. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÓÔÙÈ¿‰Â˜. °È· ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ ·Ó·-

∞fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂӉ›ÍÂȘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜. ¶Èı·ÓfiÙËÙ· ‚ÚÔ¯‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ μ.∞. ¶‹ÏÈÔ fiÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó Ï›Á· ÙÔÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË, fiˆ˜ Î·È Ë ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Î·È Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÔÓ٤Ϸ ÚÔÁÓÒÛÂˆÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÌÈÎÚ¤˜... ‰È·ÊˆÓ›Â˜.

∏ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô ·Ó¿ÁηÛ ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó “¿ÏÏÔıÈ” ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ‹ Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘¯fiÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘˜. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ΛÓËÛË Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·Ì¿‰ˆÓ. √È ¤ÌÔÚÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ΛÓËÛË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜. ¢È·ÙËÚÔ‡Ó fï˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· (Û fiÛÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÙÔ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ™Ù· ‰ÈÓ¿ ‚Ú¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ (6-9 ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ), ÂÓÒ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÂÚ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi... ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È fi¯È ¶¿Û¯·. ∂Ï·ÊÚ¿ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛËÌÂÈÒıËΠӈڛ˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

∞fi ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡

∂ÓÙ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ fi„ÂÈ ¶¿Û¯· ªπ∫Δ∞ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘

Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ∂ÌÔÚ›Ô˘, ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Û¯·ÏÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, fiˆ˜ ÎÚÂÔˆÏ›·, ÔˆÚÔˆÏ›·, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ·Ú·‚¿ÛÂȘ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›·

ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiˆ˜ ÎÚÂÔˆÏ›·, ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÔˆÚÔˆÏ›·, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· Î.Ï. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Â›Ó·È Ë Â‡Ú˘ıÌË Î·È ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ÈӷΛ‰Â˜, ÙË ÌË Î·ÓÔÓÈ΋ ›ÛÚ·ÍË ·Í›·˜ ·Á·ıÒÓ, ÙË ÌË ¤Î‰ÔÛË Î·È Ï‹„Ë ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ οı ·ı¤ÌÈÙ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·, ÛÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÛÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ η-

ٷӷψً Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. ∂ÈϤÔÓ, ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎÚÂ¿ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ˆ˜ ÂÁ¯ÒÚȈÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÓˆÒÓ ÎÚ¿وÓ, Ù· ÔÔ›· ‰Â ı· ʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙȘ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. •¤¯ˆÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔÈ Î·È Î·ıÈÂڈ̤ÓÔÈ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜, Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ˘ÁÈ›˜ Î·È ÔÈÔÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜

·ÓÂÏÏ·‰Èο. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì·˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ¶ÚÔÙÚ¤ˆ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ηıÒ˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ì οı ¢ÚÒ Ô˘ Íԉ‡ԢÌ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”.

¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ·fi ∂∫¶√§ ™ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ʷΤÏÔ˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ

ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ∂∫¶√§, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠ¯¿ÚË ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫¶√§ Î. ∫ÒÛÙ· ÷Ϥ‚· Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ∏ ∂∫¶√§ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ̤ÏËÌ¿ Ù˘ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› ̤ıÔ‰ÔÈ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

√π ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·˘ÙËÚ›·Û·Ó ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ˘fi ÙÔ Êfi‚Ô, fiˆ˜ ›·Ó, Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ì‚Â› οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ·. ¢Â›¯ÓÂÈ ·‚ÂÏÙÂÚ›· Ë ÌË ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘ ‰Âο‰Â˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÂÚÁ·Û›·˜ ÙfiÛÔ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, fiÛÔ Î·È Ô Î. ¡›ÎÔ˘ ·fi ÙË §·˚΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË, ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙ· ·Úˆ¯Ë̤ӷ fiÚÈ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 75 ÒÚ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. “£ÂˆÚÔ‡ÌÂ, fiÙÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ÒÚ˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ¢·›ÛıËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, fiˆ˜ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ” , ÙfiÓÈÛ·Ó. ΔÂÏÈο Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 20.000 ¢ÚÒ.


°È· ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ô √.À.∫.μ. ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ fiÏÔ ÛÂÏ. 26

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

¡π∫∏ μ.

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ Ô ¢. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÛÂÏ. 23

Eƒπ•∂ √ ¶. °∂ƒ√À§∞¡√™ √™√¡ ∞º√ƒ∞ ™∂ ¶√π∞ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ £∞ ∞°ø¡π™Δ∂π Δ∏ ¡∂∞ Ã√¡π∞ √ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

ΔÔ... Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ∂¶√ ™∫√¶√μ√§∏

ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂∂∞

“™¿ÚˆÛ” Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∂Ê‹‚ˆÓ-¡Â·Ó›‰ˆÓ Ô ™.™. μfiÏÔ˘ ÛÂÏ. 27

∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘∂ıÓÈÎfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÛÂÏ. 25

Ô Ì·Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ∂¶√ ¤ÚÈÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “¢›ÎË” ÛÙÔÓ ™∫∞´. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ˆ˜ ÙfiÛÔ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂, fiÛÔ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ë ∂¶√ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ΔfiÓÈÛÂ, ˆ˜ Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ô˘ ˘‹ÚÍ Ì ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ¶∞∂ (ÛËÌ. Â› ÂÔ¯‹˜ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘). √ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ∂∂∞ ¤Ú·Í ηÏÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞∂∫ Î·È ¤‰ˆÛ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏfi Ù˘, ¯ÔÚËÁÒÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. °È· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¿ÚıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰fiıËΠÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂, ›Â, fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÚÒÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂, ·Ó ÂÌ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó ÛÙËÓ ∂∂∞ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‹Ú·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋. ∞˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Ì¤Á· „¤Ì·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶∞∂ ÂÁÁڿʈ˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂∂∞ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÛÙȘ 19 Î·È 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011) Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ - ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ʋ̘ - ‰›¯ˆ˜ Ë ¶∞∂ Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·Ì›· ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Û ÂÚÒÙËÛË, ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ú·ÎÙÈο Ù˘ ∂∂∞ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 15˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Î·È fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ·¤Ê˘Á Ù¯ÓˤÓÙˆ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛÂ, ˆ˜ ‰ÂÓ ‰fiıËΠÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¶∞∂ ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ·fi ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ÈÛfi‚ÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi οı ·ıÏËÙÈ΋ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜: ∂›Ì·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ΔÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ, ¿ÓÙˆ˜, ·fi fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ë ∫·‚¿Ï·, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ∂¶√ Â›Ó·È ·˘Ù‹, ‚¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ηٿıÂÛË Ê·Î¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· “ηı·Ú‹” ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∂∂∞ Ó· ÌËÓ ‚ÚÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ¿ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó Î·È fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ó· Â›Ó·È Ï‹Ú˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÊËÌÔÏÔÁ›· fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·Ù¤ıÂÛ ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Â͢Á›·ÓÛ˘ (¿ÚıÚÔ 99) Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Û’ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂∂∞. øÛÙfiÛÔ, Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú¿‰ÈÔ “∞ÎÚfi·Ì·” Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ë “ΔÚfiÈη ÙˆÓ ™ÔÚ” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·›ÙËÛË Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘: “¢ÂÓ Â›Ó·È ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99. ∂›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ·, fiˆ˜ Ì ÂÓË̤ڈ۷Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘” . √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÊÂȉˆÏfi˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·¤Ê˘Á ÂÈÌÂÏÒ˜ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ

ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂: “∂Ó fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Ì·¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛȈÔ‡ÌÂ. °È·Ù› ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Á·Ô‡Ó ÌÔÚ› Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ԇ̔ . ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∂¶√: “∂›Ì·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. À¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì οÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·” . °È· Ù· fiÛ· ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “¢›ÎË” ÛÙÔÓ ™∫∞´ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ʷΤÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂∞, Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “ÕÎÔ˘Û· ÙÔ ÙÈ Â›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ηı¤Ó·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi Ô˘ ¤ıÂÛÂ. ¡· ¿ÚÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ∂¶√ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰·. ΔÔ ı¤Ì· ›ӷÈ, ˆ˜ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. Δ· ¿ÏÏ· ı· Ù· ‚ÚÔ‡ÌÂ. ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ Ó· ÚԂԇ̠۠·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ...” . √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, ›¯Â ¯ı˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶∞∂, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÛÙÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√, ÛÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘.


M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ ™Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ ∞¶√ Δ√¡ ¶. ∞ª∞¡∞Δπ¢∏ ¶√À ∑∏Δ∏™∂ ∞∫√ª∏ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ¶ƒ√™¶∞£∂π∞

“ªÔÚ›ÙÂ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·” * ∫·È Â›ÛËÌ· Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô ¢. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÚÂfi ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÌÔ›Ú·ÛÂ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙË ™Î‡‰Ú·. øÛÙfiÛÔ ˙‹ÙËÛ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó. ∫·È Ù˘Èο Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ηıÒ˜ ¯ı˜ Û˘ÛÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ •ÂΛÓËÛ ¿ÏÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÁÈ· ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë Ó· ÌÈÏ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÌÂÙ¿ ·fi Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ú¯Èο ÌÔ›Ú·ÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏ·ÙÂ. ª¤Û· Û ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ηٷʤڷÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ. ¢Â›Í·Ù „˘¯‹ Î·È ÌÚ¿‚Ô Û·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜. øÛÙfiÛÔ Ô ª·Î‰fiÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϋ. ∑‹ÙËÛ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› “ͤڈ fiÙÈ Û·Ó ·›ÎÙ˜ Î·È Û·Ó ÔÌ¿‰· ÌÔÚ›Ù ӷ ·›ÍÂÙ Ôχ ηχÙÂÚ·. ∫·Ù·ÓÔÒ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÙ ے ·˘Ùfi. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ë °’ ∂ıÓÈ΋. ªÔÚ›ÙÂ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˜” ÚÔÔÓËÙ‹˜. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ‚Ú‹Î·Ó Û‡ÌʈÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ Ô-

Ô›ÔÈ Ó·È ÌÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË ÈÔ „ËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ¯ı˜, Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ‰ÈÏ‹ ÚÔfiÓËÛË. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó ÌÔÓfi ÙÔ

·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ‰ÈÏ‹ ÚÔfiÓËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË. ΔÔ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ. √ ÈηÓfi˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ·Ù› ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ›ˆÛË Î·È ·Ó¤‚·Û ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi. Ãı˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ·fi ÁÈ·ÙÚfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÚÚÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜. ∞˘Ùfi ÛË-

™˘ÛÙ‹ıËΠ¯ı˜ Û ÛÒÌ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ Â·Ó‹ÏıÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È ¤ÚÛÈ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ΔÂÏÈο Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ÔÎÙ·ÌÂÏ‹˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÙÂÏÈο Ô Î. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁԇϷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÂÊfiÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∂›Û˘ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô °ÚËÁfiÚ˘ ∑¿Áη˜, ÂÓÒ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜, η٤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ô˘ ›¯Â Î·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. Ãı˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÂÍ‹˜: “∞fi ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡Ù·‚Ï·Ì¿ÓÔ˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ∑¿Áη˜, °ÂÓÈÎfi˜ ∞Ú¯ËÁfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ŒÊÔÚÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ: °ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜, ª¤ÏË: ªˆ˘Û›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶ÚÔ‚›‰·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜” .

∞¡∞∑∏Δ√À¡Δ∞π 250.000 ∂Àƒø °π∞ ¡∞ ∂•√º§∏£√À¡ ¶ƒø∏¡ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™ Δ∏™ √ª∞¢∞™

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞∂∫ · ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞∂∫ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ Â›Ó·È Ë Â͇ÚÂÛË 250.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

Δ

“∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· “ÎÏÈΔ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Â›Ó·È Ë Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ª¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ˆ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·Ó ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ 250.000 ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. Œ¯ˆ οÓÂÈ Î¿ÔȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Î·È ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‰ˆ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ªÂ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ¤¯ˆ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, “ÙÚ¤¯ÂÈ” Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì οÙÈ ÓÂfiÙÂÚÔ”. °È· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤Ô˘ ‰·Ó›Ԣ ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ¿ÏÏÔ ‰¿ÓÂÈÔ. ªÈÏ¿Ì fiÏÔÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È „¿¯ÓÔ˘Ì χÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛΤ„Ë ÁÈ· Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ” . °È· Ù· fiÛ· › ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂: “∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· Û˘Ì‚Â›. ŸÓÙˆ˜ ›¯·Ì ̛· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ· fiÙÈ ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÏËڈ̤˜. ΔÔ˘˜ ÂÓË̤ڈ۷ ÁÈ· ÙÔ Ù› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Î·È ÁÈ·

ÙÔ fiÙ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” . ΔÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ Â›Ó·È ÙÔ Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ÂÚ›Ô˘ 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (1,2 ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 44, 600.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÙ› ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜, ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ·˘Ù‹ Î·È 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ) Î·È Ë ˙ˆËÚ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ó¤· ÔÊÂÈÏ‹ ÙˆÓ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘.

£ÂÙÈ΋ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ “∫Ô˘Ù›” ‹Úı ÛÙËÓ ∞∂∫ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ë ÌÂÙ¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∫È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ (fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·) ‰ÂÓ ‚ϤÂÙ·È ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∞ÏÏ¿ ÎÈ ÂÂȉ‹ ÂÊfiÛÔÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Ô ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ı· ¤ÚÂ Ӓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ “ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜” . ∂›Ù ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ˘‹Ú¯·Ó, ›Ù ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞™, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ̤ÙÚËÛ ¤ÍÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ ∞. ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜ ¢¤ÏÏ· Î·È ƒ›Îη (Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Î·È ÙÔ˘ ™È·ÏÌ¿ (Ô˘ Â›Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ·ÔıÂÚ·›·˜), ·fiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ô ∫ÔÓÙÔ¤˜

(Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›· ÏfiÁˆ ÌÈ· ÙÂÓÔÓÙ›Ùȉ·˜ ÂÈÁÔÓ·ÙȉÈÎÔ‡), Ô ∫·Ê¤˜ (Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ›ˆÛË) Î·È Ô μ¿ÚÁη˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

23

μÔÏÈÒÙ˜ ΈËÏ¿Ù˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÚÂÁÁ¿Ù· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ΈËÏ·Û›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÚÂÁÁ¿Ù· ÛÙÔ ¶ÈÂÓÙÈÏÔ‡ÎÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÚÔ‡Û· ÛÙË ‰ÈÏ‹ ‰ÈÂıÓ‹ ÚÂÁÁ¿Ù· ÛÙÔ ¶ÈÂÓÙÈÏÔ‡ÎÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ (1415/4). ¢ÂηÙÚ›˜ ŒÏÏËÓ˜ ΈËÏ¿Ù˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˙› Ì ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 26 ¯ÒÚ˜. £· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜: ª. ™¿‚‚·ÙÔ ∫. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘-∂. ¢È·Ì¿ÓÙË (‰ÈÏfi ÛÎÈÊ) ¢. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (ÛÎÈÊ) ∞. °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜-∞. §·ÌÚ›‰Ë˜ (‰›ÎˆÔ˜ ¿Ó¢) °. ÃÚ‹ÛÙÔ˘-°. Δ˙È¿ÏÏ·˜-∫. ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜-∞. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ (ÙÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢) °. ∫fiÓÛÔÏ·˜-¶. ª·Á‰·Ó‹˜ (‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ) μ. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜-∞. ¢·ÊÓ‹˜ (‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÊ‹‚ˆÓ) ¶¿Û¯· ∫. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ (ÛÎÈÊ), ∂. ¢È·Ì¿ÓÙË (ÛÎÈÊ) ¢. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜-∞. ¢·ÊÓ‹˜ (‰ÈÏfi ÛÎÈÊ) °. ÃÚ‹ÛÙÔ˘-°. Δ˙È¿ÏÏ·˜-∫. ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜-∞. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ (ÙÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢) ∞. °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜-∞. §·ÌÚ›‰Ë˜ (‰›ÎˆÔ˜ ¿Ó¢) °. ∫fiÓÛÔÏ·˜ -¶. ª·Á‰·Ó‹˜ (‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ) ™. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜ (ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ) ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜-μ. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÊ‹‚ˆÓ) ∫. μ·ÁÂÓ¿˜ (ÛÎÈÊ ÂÊ‹‚ˆÓ)

μ∂∑Àƒπ¢∏™

“∂ÁÒ Î¿ÓÈÛ· Ì›· ›·” √ÔÈ·‰‹ÔÙ ËıÂÏË̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÎÔη˝Ó˘ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ô ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘ μÂ˙˘Ú›‰Ë˜. ™ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ √º∏ ¤‰ˆÛ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ô μÂ˙˘Ú›‰Ë˜ › ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘: “™˘ÓÂȉËÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ ÔÙ¤ η̛· Ô˘Û›·. ¢ÂÓ ı· Ú›Ûηڷ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ÚÈÓ Ù· Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫, ›¯· ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì Ô·‰Ô‡˜. ªÂ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛˆ ʷӤϷ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯· ÂΛ Î·È ÙÔ˘˜ ›· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛˆ. ◊Úı·Ó, ·Ó¤‚ËηÓ, ·Ú‹ÁÁÂÈÏ· Ì‡Ú˜ Î·È Ê·ÁÒÛÈÌ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯· οÙÈ Ó· ÎÂÚ¿Ûˆ. Œ‚Á·Ï·Ó Ó· ηÓ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ›· fiÙÈ ÂÁÒ ÌfiÓÔ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÙÔ Î¿Óˆ. ∫¿ÓÈÛ· ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ¤Ó· ·È‰›, Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó ÌÈ· ›· Ì ηÓfi, ÌÔ˘ ϤÂÈ “‰ÔΛ̷Û” . ªÔ˘ ÙËÓ ¿Ó·„Â, ¤Î·Ó· Ì›·-‰‡Ô ηϤ˜ Ù˙Ô‡Ú˜ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÓȈ۷ ÂÚ›ÂÚÁ·. ¡fiÌÈ˙·, fï˜, fiÙÈ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ Ì‡Ú˜, ÙÔÓ Î·Ófi ‹ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË. ŒÓȈ۷ ÌÈ· Ù·¯˘·ÏÌ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛ· ÙÈ ‹Ù·Ó. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÌÔ˘. ÿÛˆ˜ ›¯Â οÔÈ· Ô˘Û›· οو ·fi ÙÔÓ Î·Ófi. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎÂÊÙÒ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi” . ∏ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ μÂ˙˘Ú›‰Ë ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË -Ë Î. μ¿Ûˆ ¶·ÓÙ·˙‹- ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÓÙfiÈÓÁÎ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠÎÔη˝ÓË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·‚Ôϛ٘ Ù˘.


24

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

™√À¶∂ƒ §π°∫

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÕÚ˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ √ ∞°ø¡∞™ ÕÚ˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Ô˘ ‰È·ÎfiËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ 42Ô ÏÂÙfi ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∏ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË ÙˆÓ “ΛÙÚÈÓˆÓ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 55.000 ¢˘ÚÒ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë ¶∞∂ ÕÚ˘, Ë ÔÔ›· ‰‹ÏˆÛ ·ıÒ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ‚ÔËıfi˜ ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫fiÓÙ˘ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶∞∂ μ·Û›ÏË ∫ÔÓÙÔ‚·˙·ÈÓ›ÙË, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‚ÔËıÔ‡ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ‰È·ÎÔ›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÊËÛ·Ó ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‚ÔËıÔ‡ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ∫Ô˘ÚÔÌ‡ÏÈ·, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¶¿ÓÔ ªÈÙÛ·Í‹. “ΔÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ¯Ù‡ËÛ ÙË ‚ÔËıfi ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÎÔÈÏȷ΋ ¯ÒÚ· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· È¿ÓÂÈ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ. ∏ ‚ÔËıfi˜ ÚÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ¿Á¯Ô˜. √ Î. ΔÚÈÙÛÒÓ˘ Ì·˜ › ӷ ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Âͤ‰Ú· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂfiÙÚÈ·, ÂΛÓË ‰ÂÓ ¤Î·Ó ӇÍË fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, Û ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ¿‰ÂÈ·ÛÂ Ë Âͤ‰Ú· Î·È ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·ÎfiËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋” , › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂. √ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË, °È¿ÓÓ˘ ∫fiÓÙ˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›¯·Ì ¿ÚÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‚Ú¤ıËΠ¤Ó·˜ ËÏ›ıÈÔ˜ 60 ¯ÚÔÓÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·Ó ·Ó Â›Ó·È Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ ÕÚË Î·È ¤Ù·Í ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈÔ. °È· Ó· ‰È·ÎÔ› ÙÔ Ì·Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. ∞Ó ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ·Ê·›ÚÂÛË ‚·ıÌÒÓ Î·È ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ¤‰Ú·˜. ¶·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‰ËÏ·‰‹ 30.000 ¢ÚÒ. ∂›Ì·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜. ¡ÈÒıˆ fiÙÈ Ì·˜ ÎÔÚfiÈ‰Â„Â Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ì·˜ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √‡ÙÂ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ∫Ô˘ÚÔÌ‡ÏÈ· ‹Ù·Ó ·ıÒ·” . °È· ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ‹ÚÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, ›Â: “£ÂˆÚÒ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ‰Èο˙ÂÈ Ì›· ·fiÊ·ÛË. ∂›Ó·È ·Ú¤Ì‚·ÛË. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ¤ÛÂ˘Û·Ó. ¡· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÕÚË ı· Ê¿Ó “Ì·‡ÚÔ” . ª¤ÓÔ˘Ó 10 ̤Ú˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ô ÕÚ˘ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÎfiÌÌ·, ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ÚÒÙÔ. ¢ÂÓ ·ÔÙ›ÓÔÓÙ·È Û ËÏ›ıÈÔ˘˜ Î·È ·ÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ ı˘Ì¿Ù·È. √ ÕÚ˘ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ‡ÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘” .

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 10 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ¡. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ (∞¶√μ). 6 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: μ·˝ÙÛ˘ (∂ıÓÈÎfi˜). 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ª‹ÙÚÔ˘ (¢ËÌËÙÚÈ¿˜) 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ (∂ıÓÈÎfi˜), º. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.) 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: Δ˙ԇ̷˜ (∞. °·˙‹˜), ∫fiÏ· (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (¢ËÌËÙÚÈ¿˜).

™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ £∂§√À¡ ¡∞ •∂∫∞£∞ƒπ™∂π °ƒ∏°√ƒ∞ ∏ ¶∞ƒ∞ª√¡∏ Δ√À ∂ƒ¡∂™Δ√ μ∞§μ∂ƒ¢∂

¡· ÌË Á›ÓÂÈ Û‹ÚÈ·Ï ÓÈÛÙ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (18/4) ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞™, ηıÒ˜ Ë ¶∞∂ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ 800 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi (Û.Û. ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ Skoda •¿ÓıË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·), Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¶∞∂ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ 800 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ŒÙÛÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔÔ ›‰ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ (22/4), ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·.

ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ... Û›ÚÈ·Ï Ë ˘fiıÂÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Ù¯ÓÈÎfi Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞™ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·.

√È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¶∞∂ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ...Û¤ÚÓÂÙ·È ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Î·È Û ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Ó· ÂÈ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ˆ˜ ı· Ú¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Èı·ÓfiÙÂÚÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ μ·Ï‚¤Ú‰Â Â›Ó·È Ë ™Â‚›ÏÏË, Ë ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô Î·È ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È (·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·›ı·ÓÔ) Ë μ·Ï¤ÓıÈ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È¿ÊÔÚÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ·fi Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ‹ ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Â›Ó·È ÙÔ˘ √˘Ó¿È ŒÌÂÚÈ (40 ÂÙÒÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ·), ÙÔ˘ ÃÔ·Î›Ó ∫··Úfi˜ (56 ÂÙÒÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ª·ÁÈfiÚη), ÙÔ˘ ∫›Î ºÏfiÚ˜ (48 ÂÙÒÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Ï ∞¯Ï› ÙˆÓ ∏∞∂), ÙÔ˘ ÃÔÛ¤ ªÂÓÙÈÏ›Ì·Ú (51 ÂÙÒÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ √Û·ÛÔ‡Ó·), ÙÔ˘ ªÈÁÎ¤Ï °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (49 ÂÙÒÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ™Â‚›ÏÏË), ÙÔ˘ °ÎÚÂÁÎfiÚÈÔ ª·Óı¿ÓÔ (56 ÂÙÒÓ, ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜, fiÙ·Ó ·ÔχıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘) Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÛÂÏ›ÓÔ (46 ÂÙÒÓ, ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜, fiÙ·Ó Î·È ·ÔχıËΠ·fi ÙËÓ ™Â‚›ÏÏË). ÀÔÌÔÓ‹ Û˘Ó¤ÛÙËÛÂ Ô πÓÈ¿ÎÈ πÌ¿ÓÈÂı ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. “∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ô

¶ÚfiÛÊÂÚ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Û ›‰Ú˘Ì·

∂ÚÓ¤ÛÙÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. £· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó. ªÔ˘ ϤÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ ı· ʇÁÂÈ. £˘Ì¿ÛÙ ÙÈ ÌÔ˘ ›¯·Ù ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ¤Ú˘ÛÈ; ΔÔ ›‰ÈÔ. £˘Ì¿ÛÙ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο; °È’ ·˘Ùfi ÌË ‚È¿˙ÂÛÙÂ. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÚÒÙ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √˘Ó¿È ŒÌÂÚÈ, Ô πÌ¿ÓÈÂı ·¿ÓÙËÛÂ: “√ √˘Ó¿È ›ӷÈ, Â›Û˘, Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Î·È ÌËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ë μ·Ï¤ÓıÈ· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ËÌÈÙÂÏÈο. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË, Ô‡Ù ÁÓˆÚ›˙ˆ ÂÁÒ Î¿ÙÈ ·fi ·˘Ù¿

Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ. ¡·È, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” .

¢È·„‡‰Ô˘Ó ÁÈ· ÃÔϤÌ·˜, ™ÈÌ¿Ô ¢È·„‡‰Ô˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔÓ ÃÔϤÌ·˜ Î·È ÙÔÓ ™ÈÌ¿Ô. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ η٤ÛÙËÛ·Ó Û·Ê¤˜ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ªÚÈ˙ ÁÈ· ÙÔÓ ÃÔÛ¤ ÃÔϤÌ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ™ÈÌ¿Ô Û ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi fiÛ· ‰ËÌÔÛȇÙËηӔ . °È· ÙÔÓ ÃÔϤÌ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ‚ÂÏÁÈ΋ ªÚÈ˙, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ªÔ˙·Ì‚ÈηÓfi ̤ÛÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÚ¿ÊÙËΠˆ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË.

ªÂ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ªÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ı· ·Áˆ-

ΔȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ΔË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ›Ú·Û ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¡Èη›·˜. Ãı˜ ÛÂÈÚ¿ ›¯Â ÙÔ ›‰Ú˘Ì· “∫·Ïfi˜ ¶ÔÈÌ‹Ó” ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· Î·È Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿, fiÔ˘ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ π‚¿Ó ª·ÚοÓÔ. √ °È¿ÓÓ˘ ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜ Î·È Ô π‚¿Ó ª·ÚοÓÔ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÛÙÔ ÊÏÔ˘Ú› Ô˘ ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ Û 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· “∫·Ïfi˜ ¶ÔÈÌ‹Ó” (5.000 ¢ÚÒ), ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› ·È‰È¿ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ (5.000 ¢ÚÒ) ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ·Ú¤ÛÙË ÛÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÚ·‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜.

EÃ∂π ∞¶∂§¶π™Δ∂π ∞¶√ Δ∞ ™√μ∞ƒ∞ ¢π√π∫∏Δπ∫∞ ¶ƒ√μ§∏ª∞Δ∞ ™Δ∏¡ ¶∞∂ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

ŒÓÙÔÓ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ™ ÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Î¿ÔÈˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ¶∞∂. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “Goal” , Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÁÎÚÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ, Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÌÂÙ¿ ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË.

Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. “∂Ì›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Î·È Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ÕÏÏÔÈ ı· ÙÔÓ Û‚·ÛÙÔ‡Ó;” , Â›Ó·È Ë ·ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÂÏÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿Ô˜ ÛÙËÓ ¶∞∂.

√ 66¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜ Î·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ηÎfiÎÂÊÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” . ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Ì ٷ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û Â͈·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ù· ·Ú·Ù‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÙÔ˘˜-Â›Û˘ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜-·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ Â›-

Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·˙ËÙ› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ “ʈ˜” ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

∂Í¿ÏÏÔ˘ Ù›ÔÙ· ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› οÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶∞∂ ÚÈÓ ÙË ÁÂ-

“∫·ı·Ú›˙ÂÈ” Ì ÙÈ̈ڛ˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ï¤È ÔÊ ÃˆÚ›˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›-

ÔÏË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (18/4) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 29˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ™ÈÌ¿Ô, ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ Î·È μ‡ÓÙÚ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Î¿ÚÙ˜ Î·È ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È Ï‹Ú˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È fi¯È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̈ڛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ̤ÛÔÈ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ ‰¤Î· ΛÙÚÈÓ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ‰‡Ô ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È·. √ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Ï›„Ô˘Ó ÙÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi (√∞∫∞) ·Ú¿ ÌÂÙ¿. ∂›Û˘, Î·È ÔÈ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ, μ‡ÓÙÚ· Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ŒÙÛÈ, ·ÓÙ› Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÓ¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ Ê·Ó› Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ÚÔÙ›ÌËÛ ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ‰ÚfiÌÔ. ¡· ÍÂÌÂډ‡ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.


M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

∏ Δ√¶π∫∏ √ª∞¢∞ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ Δ√¡ ∂£¡π∫√ °π∞ Δ∏¡ 28∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

¡Ù¤ÚÌÈ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ * ∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 28˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ. ∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· ÂȯÂÈÚ› Î·È Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· Ó· Ûˆı›.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ “ºˆÙÈ¿” ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜ Ì 59 ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ÓÈÒıÂÈ “η˘Ù‹” ÙËÓ ·Ó¿Û· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ ÏËÛ›·Û·Ó ÛÙÔÓ fiÓÙÔ. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÏÔÁÈο Ë ËÙÙË̤ÓË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· ÙÂı› “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘. ™Â ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ∂ıÓÈÎfi ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË “£” Î·È Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ı·̷ÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. √ ∫ÒÛÙ·˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ›Â: “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Â›Ó·È fiÏË Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞Ê‹Û·Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ϤÔÓ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ÌfiÓÔ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. °ÂÓÈο, ÙfiÛÔ ÂÌ›˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ·›˙Ô˘Ì fiÌÔÚÊÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·. ŸÔÈ· ÔÌ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ ı· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÎÚÈı› ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ª›· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó ‰·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ·›˙Ô˘Ì fiÏË ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‰ÈfiÙÈ Ì ӛÎË ‚Á¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜ ÂÎÙfi˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á·, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÈÔ ‚·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. 줂·È· fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Ì ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·›˙Ô˘Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ô˘ ÏÔÁÈο ı· Â›Ó·È ‚·Ú‡. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ¿ıÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË. º˘ÛÈο ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜, ÌÈ· Î·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË Î·È ¯¿Û·Ì ÔχÙÈÌÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ô º·Ú·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ μ·˝ÙÛ˘ Î·È ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿Ó Ó˘, Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ΔȘ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯·Û·Ó ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÊÔ‡ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ·. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÚÒÙÔÈ Ú¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. £ÂˆÚËÙÈο Ô ƒ‹Á·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹, ηıÒ˜ Ô °·˙‹˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ “ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¯·ÚÙ›” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ·ÒÏÂÛ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ ›-

Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÙȘ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË. ΔÚÂȘ ·ÎfiÌË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ™ÙË ™Ô‡Ú˘ Ô ∞›·˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË ÌÈ· Î·È Ë ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ·fi ¤‰Ú˜. ∫·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” Â› ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ Ú‹Á· Ù· ϤÂÈ fiÏ·... ™ÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ë ¢‹ÌËÙÚ· Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ” ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ·›ÍÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ¢ÂÓÂÏ¿‚· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ (Ô ÈηÓfi˜ ÊÔÚ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ 26 ÁÎÔÏ, ¤Ó·ÓÙÈ 24 ÙÔ˘ ¡Ô‡ÛÈ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡). ™·Ú·ÎËÓfi˜ Î·È ∞.∂. 2002 ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù›ÔÙ·, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·. Δ¤ÏÔ˜, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞.∂. ºÂÚÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ŸÏ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙȘ 17.00, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó

ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫Ô˘‚¿Ù· (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ¢‹ÌËÙÚ·-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¢·Ïԇη˜, μÏ¿¯Ô˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞.∂. 2002: ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÙÛԇη˜ (·Ú. μڿη˜). °·Ù˙¤·˜, £ËÛ¤·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ™ÎÔ˘Ï¿˜, °Î¿Áη˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∂ıÓÈÎfi˜: ƒÔ‡Û˘, ∑‹ÛÈÔ˜, °È¿ÓÓ˘ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘). §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ∫ÚËÙÈÎfi˜, £ÂÔ¯¿Ú˘, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜ (·Ú. ƒÔ‡Û˘). ™Ô‡Ú˘, ∞›·˜ ™.-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ∫·¤ÛÈÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ¶. ™·Îο˜. ∞.∂. ºÂÚÒÓ-™ÎÈ¿ıÔ˜ 0-3 ·.·.

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (∂√∫) Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi 18 ¤ˆ˜ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ - ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜ ∂˘ı‡Ì˘ ƒÂÙ˙È¿˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı¤Û·Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁ-

Ì‹ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙfi¯Ô. ∂›Û˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‹Ù·Ó ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· ·˘Ùfi. ∂›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·-

ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÙȘ 2 ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ì·ÛÎÂÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ËÏÈ˘, ÌÈ·˜ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¶·›‰ˆÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı›” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘.

. . . 59 . . . 58 . . . 58 . . . 52 . . . 47 . . . 46 . . .40 . . .37 . . . 36 . . . 33 . . . 33 . . .32 . . . 29 . . .27 . . .19 ....-

* ∏ ∞.∂. ºÂÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ Δ∂§π∫∏ º∞™∏ £∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∂π ∞¶√ 18 ∂ø™ 22 ∞¶ƒπ§π√À

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 16.30 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 1 21.45 °Ô˘›ÁηÓ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-°Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 21.45 °Ô˘Ï‚˜-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) √Δ∂ SPORT 1 15.00 §¿ÚÈÛ·-μ¤ÚÔÈ· -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) 21.00 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ª¿ÁÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 23.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 2 18.30 ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ.-ÿÁÎÔÏÛÙ·ÓÙ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 21.45 °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-§¿ÙÛÈÔ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 23.45 ƒfiÌ·-√˘ÓÙÈÓ¤˙ -ª- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) √Δ∂ SPORT 3 17.00 ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó-ƒÔÛÙfiÊ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ƒˆÛ›·˜) 19.00 ¡ÙÈÓ·Ìfi ªfiÛ¯·˜-μfiÏÁ· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ƒˆÛ›·˜) 21.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-ƒ¿ÁÈÔ μ·ÁÈÂοÓÔ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ -ª(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) EUROSPORT 17.30 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ, 58 Î. Á˘Ó·ÈÎÒÓ -∑20.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ, 69 Î. ·Ó‰ÚÒÓ -∑-

FOOTBALL LEAGUE

ΔË μ¤ÚÔÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ› Û‹ÌÂÚ· Ë §¿ÚÈÛ· Û ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ AEL FC Arena ı·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ . . .49-21 2. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . 64-21 3. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . .55-24 4. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . 59-35 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . 48-32 6. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . .56-35 7. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . . 40-30 8. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . 43-50 9. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . .25-35 10. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . 50-56 11. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ .37-48 12. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . .37-44 13. ∞. °·˙‹˜ . . . . . . . .35-60 14. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . .33-49 15. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . .37-65 16. ∞.∂. ºÂÚÒÓ . . . . . . . . . .-

25

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ (√Δ∂ SPORT 1). √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì ·Ô˘Û›Â˜. √ ªÈ¯¿Ï˘ ∑ÈÒÁ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÈ̈ÚËÌ¤ÓˆÓ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °ÎÚÔ‡ÌÈÂÛÈÙ˜, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ¶fiÙÛÈ Î·È °ÎÔÓ˙¿ÏÂ˙. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜ ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÏfiÁˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¡¤ˆÓ, ÂÓÒ Ô μÂÓÂÙ›‰Ë˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ¶›Ó· Î·È Ã·ÛÔ̤Ú˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Î·È Ô ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠÏfiÁˆ ›ˆÛ˘ ¯ı˜, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ·. °È· ÙË μ¤ÚÔÈ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Î·È ÙÔÓ √ÏÈ˙·ÓÙ¤ÌÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÓȈÛ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÈÛ¯›Ô Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞∂§ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ∞·Ú¿Ì Î·È ∞Ú·Ì·Ù˙‹ Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ‚˘ÛÛÈÓ› ¶∞∂. ∏ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§ Ô˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ¤‚ÏÂ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fï˜ fiˆ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë Î·Î‹ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ‚˘ÛÛÈÓ› ¶∞∂. ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ Î·È ∞·Ú¿Ì ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜, Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ª¤ÓÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÛÂ˙fiÓ ÏÔÈfiÓ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ.


26

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

ª¶∞™∫∂Δ

¶∞π∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ ª∂ Δ∞ Ã∞¡π∞ °π∞ Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶√§√ ¡∂ø¡ ∞¡¢ƒø¡

¶ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ë 5Ë ı¤ÛË

ª∂ ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 50 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ë ∫∞∂ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. √È “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ Ù· fiÛ· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ∞ÚÙ¿Î˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤Ù·Í·Ó Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ̤۷ ÛÙÔ ·ÚΤ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ - ÏËÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ - Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·... ‚·Ú‡.

π™¶∞¡π∞

¢ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘

Ô Î·Ïfi ÍÂΛÓËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1994 Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ) Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ “∞ÓÙÒÓ˘ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜” . ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Δ¿ÛÔ˘ Î·È ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË Â›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘ Ì 6-5 ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ‚’ ÔÌ›ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ¯ı˜ ˘¤ÛÙË ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ì 13-5 Î·È ÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË Ì 14-3. ŒÙÛÈ Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 13.30 ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¡.√. ÷ӛˆÓ.

ÏËÚÔ 6-5. ª. ΔÚ›ÙË (2Ë Î·È 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋): ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√.À.∫.μ. 13-5, ¶. º¿ÏËÚÔ-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË 3-7, ¶. º¿ÏËÚÔ-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 68, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-√.À.∫.μ 14-3.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· Ô √.À.∫.μ. ¤Î·Ó ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 6-5 ÚÔοÏÂÛ ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÏÔ, ·ÏÏ¿ ¯ı˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ· Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ËÙÙ‹ıËΠ̠13-5 ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È 14-3 ·fi ÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 1.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¡.√. ÷ӛˆÓ Û ·ÁÒÓ· ηٿٷ͢ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 5-6. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ μÔÏÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÚȯٿ ·Ú¿ÔÓ· ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, fiÛÔ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË . . . . . . . . . . . . . . . .9 2. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4. ¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·›‰ˆÓ

Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÚˆÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ˆ˜ “ÚÔÎÏËÙÈο ··Ú¿‰ÂÎÙË” . ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô √.À.∫.μ. Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¡.√. ÷ӛˆÓ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙfi˜ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ Â›Û˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙÂÙÚ¿‰·˜ ·fi ÙÔÓ ·’ fiÌÈÏÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √.À.∫.μ., ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ù· ÔÎÙ¿ÏÂÙ· ‹Ù·Ó 1-3, 1-4, 1-3, 2-3, Ì ÙÔ˘˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·, ÷Ù˙ËÁԇϷ, ª·Ú·ÛÏ‹ Î·È °. ª·ÚÈÓ¿ÁË Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó Ù· ‚ÔÏÈÒÙÈη ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ·ÁÒÓ· Ù· ÔÎÙ¿ÏÂÙ· ‹Ù·Ó 2-4, 0-2, 1-4, 0-4. ™ÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫.μ. ‹Ù·Ó ÔÈ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ª·Ú·ÛÏ‹˜ Î·È Ã·Ù˙ËÁԇϷ˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ··Û¯ÔÏ› ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘

ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔÓ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ 18/4, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ·Ó‰ÚÒÓ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô √.À.∫.μ. ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi 20 ¤ˆ˜ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∫. ΔÛȷӿη˜, ¶¿ÎÔ˜, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ª·Ú·ÛÏ‹˜, ª·ÚÙ˙Ô‡¯Ô˜, °. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ª¿ÚÎÔ˘, πˆ¿ÓÓÔ˘, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¢. ΔÛȷӿη˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚’ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜: ª. ¢Â˘Ù¤Ú· (1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋): ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË 5-7, √.À.∫.μ.-¶. º¿-

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫√∂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ μ’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi 27-29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √ √.À.∫.μ. ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ¡.√. ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ∂ıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÚÔ˘: ∞’ ∞ÙÙÈ΋˜: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ, ¡.√. ÷ӛˆÓ, ¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î· μ’ ∞ÙÙÈ΋˜: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ¡.√. Ã›Ô˘, °.™. ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘, °Ï˘Ê¿‰·. °’ ∞ÙÙÈ΋˜: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, √.À.∫. μfiÏÔ˘, ¡.√. ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ∂ıÓÈÎfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: Õıˆ˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶∞√∫, ¶∞™ ºÔ›‚Ô˜, ¡∞√ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∫.∂. ∫Ô˙¿Ó˘ °È· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (20-22 πÔ˘Ï›Ô˘), Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 13 πÔ˘Ó›Ô˘, ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ 2 ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ οı ÔÌ›ÏÔ˘ (Û‡ÓÔÏÔ 8).

∏ √ª∞¢∞ Δø¡ ¶∞ª¶∞π¢ø¡ ¡π∫∏™∂ ª∂ 36-13 Δ∏¡ º£π∞ °π∞ Δ√ Δ√Àƒ¡√À∞ À¶√¢√ªø¡ Ã∞¡Δª¶√§ ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÌÂÈÒıËΠηٿ Ôχ Î·È ϤÔÓ Ë ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚ÈÛÈfiÓ ·›ÚÓÂÈ “ʈÙÈ¿” ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÔÎ ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙ¿ Û‡ÓÙÔÌ·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙȘ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜” Î·È Û‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙÔ “μÈı¤ÓÙ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ 33Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. º˘ÛÈο Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· Ó¤·˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·ÒÏÂÈ·˜ Û ÌÈ· ¤‰Ú· fï˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÊÈÏfiÍÂÓË ÁÈ· οı ·ÓÙ›·ÏÔ Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ. √È “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ӛΘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó οı ÏfiÁÔ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘˜. 줂·È· Ë ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ƒÂ¿Ï. √È ª·‰ÚÈϤÓÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, Ì ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ “¿ÛÔ” ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ·fi ÙÔ 1999. ™‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· οوıÈ ·È¯Ó›‰È·:

ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 21.00 °Ú·Ó¿‰·-∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô 21.00 ÃȯfiÓ-§Â‚¿ÓÙ 21.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-ƒ¿ÁÈÔ μ·ÁÈÂοÓÔ 23.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.

ª. ¶¤ÌÙË 21.00 μÈÁÈ·Ú¿Ï-ª¿Ï·Á· 22.00 ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú-ª·ÁÈfiÚη 23.00 ™Â‚›ÏÏË-™·Ú·ÁfiÛ·

¶Ô‰·ÚÈÎfi Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Ô‰·ÚÈÎfi Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ¤Î·ÓÂ Ë ÔÌ¿‰· ·Ì·›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ¤Ù˘¯Â ÌÈ· ¢Ú›· Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 36-13 (206 ËÌ›¯ÚÔÓÔ) Â› Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ºı›·˜ §·Ì›·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·Ì·›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ª›ÓÈ, ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·¤‰ˆÛ ¿Ú· Ôχ ηÏfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ·ÚÎÂÙÒÓ Ó·ÚÒÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È ÁÔÓÈÒÓ Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¿Ú· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÚÔÔÓ› Ô °È¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó·Û·Ú¿Î˘, Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂϯÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ÚÈÓ Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Û ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑·ÊÂÈÚ¿ÎË ¡¿Ô˘Û·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºı›·˜ §·Ì›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ·ÚfiÏË ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ¤‰ÂÈÍ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ

∏ ÔÌ¿‰· ·Ì·›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ˙‹ÏÔ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ¶·Ì·›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 15Óı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∞°ƒπ∞™ (∞ı·Ó·Û·Ú¿Î˘ °È¿ÓÓ˘): ∫·Ú·ÙÔÛ›‰Ë˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ™‰ÚÔ‡ÏÈ·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ μ·Û›Ï˘ (1), ª¿ÓÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (4), ™Îԇη ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ (1), ΔÛÔ˘Ú¤˜ ¡›ÎÔ˜ (5), ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (1), ΔÛÔ˘Ú¤˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (3), Δ˙‹Ì·˜ ¡›ÎÔ˜ (1), ¶Ï¿¯· ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ (4), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ·˜ ªÈ¯¿Ï˘ (2), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ª·ÏÈÒÙ·˜ ™‡ÚÔ˜ (1), ∞ÚÏ›ÓÙ ™¤¯Ô˘ (13). ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı‹Î·Ó Î·È ·ÁÒÓ˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì›ÓÈ Î·È ÚÔÌ›ÓÈ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ºı›·˜ §·Ì›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ª›ÓÈ ∞ÁÔÚÈÒÓ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ·, ΤډÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ºı›·˜ Ì ÛÎÔÚ 17-13. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ, ·ÁˆÓ›ÛıËΠ̠ÙÔ˘˜: ™Îԇη ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ (4), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ· ∫ˆÓ/ÓÔ (4), ºÒÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË (3), ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ (1), ¢Ô˘Ï¿ °È¿ÓÓË (2), ∫·Ùۛη ¡ÈÎfiÏ·Ô (1), ™ÈÒÌÔ °È¿ÓÓË (1), ∫ÔÚÔÌËÓ¿ ∫ˆÓ/ÓÔ,

÷ÏÎÈ¿ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ, ª·ÎÚ‹ °ÈÒÚÁÔ (1). ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ª›ÓÈ ∫ÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠ÛÎÔÚ 54 Ù˘ ºı›·˜ Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÁˆÓ›ÛıËΠ̠ÙȘ: ∞‚ÓÙfiÏË ª·Ú›· (4), ŒÚÛ· ™Îԇη, ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ÃÚ‡Û·, ∞ı·Ó·Û¿ÎË ™ÙÂÊ·Ó›·, ¡ÙfiÙÛÈ· ÷ڿ, ∞Á·ıÔ˘Ï¤ÛË ∞Ì·Ï›·, §·ÁÎfi˙È §›Ú·, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ª·Ú›·, ª¿Ì·ÏË ÃÚÈÛÙ›Ó· (1), ¢ËÌ¿ÎË ∞ηÙÂÚ›ÓË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ· ηÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔÌ›ÓÈ, ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· ÙÔ 2002 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. √È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ºı›·˜ §·Ì›·˜

ΤډÈÛ·Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÈÛٷ̤ӈÓ, Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ ̤۷ Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ·, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΤډÈÛÂ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ºı›·˜ §·Ì›·˜ Ì ÛÎÔÚ 65. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÁˆÓ›ÛıËΠ̠ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·È‰È¿: ∞Á·ıÔ˘Ï¤ÛË £ÂÔ‰ˆÚ‹, ¶ÈÓÈ¿ÚË π¿ÛÔÓ·, ¢ËÌ¿ÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¢ËÌ¿ÎË ¡ÈÎfiÏ·Ô, §·ÁÎfi˙È §›Ú·, ∫ÔÚÔÌËÓ¿ ∫ˆÓ/ÓÔ , ª·ÎÚ‹ °ÈÒÚÁÔ, ª·ÎÚ‹ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ, °È·ÓÓ·ÎԇϷ √Ú¤ÛÙË, ÷ÏÎÈ¿ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ, ™¤¯Ô˘ §¤ÓÙ˙È. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ ºı›·˜ §·Ì›·˜, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ∂æ∞, Ô˘ ‰ÚfiÛÈÛ Ì ·Ó·„˘ÎÙÈο ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË §·Ì›·. ∂›Û˘ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.


M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

27

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

“∫·ÙÔÛÙ¿Ú·” Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ∫ÔÏÔÛÛfi ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ

∏ ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È Ë ª·ÓÙÒÏ· (ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ) ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ ÙˆÓ 3Ã20 Ó·ӛ‰ˆÓ

√È ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ™ÈÔ‡Ú·˜ (‰ÂÍÈ¿) Ô˙¿ÚÔ˘Ó Ì ٷ ÌÂÙ¿ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚËÓˉfiÓ ÂÊ‹‚ˆÓ

√ ™.™. μ√§√À ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ 13 ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ™∫√¶√μ√§∏™ ∂º∏μø¡-¡∂∞¡π¢ø¡

√ÏÔÙ·¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘Ï¿ÚÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô ™ÎÔ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ΤډÈÛ 13 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÊ‹‚ˆÓ-Ó·ӛ‰ˆÓ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË, Ì ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Ó· ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

º

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √È ˘„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ›¯Â Ô ™ÎÔ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÊ‹‚ˆÓ-Ó·ӛ‰ˆÓ ÂÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ï‹Úˆ˜. ™ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÊ‹‚ˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ηٷÎÙÒÓÙ·˜ 13 ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ڷ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿٷ͢ ÎÈ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‰‡Ô ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈ·. ™ÙË ª·Ï·Î¿Û· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 25 ̤ÙÚˆÓ. ∂Λ Ô ™ÎÔ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ú¤Ù·Í ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹, ·ÊÔ‡ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÚÔÙ›ÌËÛ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ó· ÚȯıÔ‡Ó ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔÓ ¤‚Á·Ï ·ÛÚÔÚfiÛˆÔ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¤ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô

ÌÂÙ¿ÏÏÈ·: ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ì 512 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÛÙÔ ÈÛÙfiÏÈ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì 647 ‚·ıÌÔ‡˜. ∂›Û˘ ‹Ù·Ó ٤ٷÚÙÔ˜ ÛÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÔÚ Ì 508. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ·Ó Î·È ÌfiÓÔ˜, η٤‚·Ï ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ ¯¿ÚÈÛ ÔχÙÈÌ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁfi ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ ™™μ Â¤ÏÂÍ ӷ Ú›ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μ‡ÚˆÓ· Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·ԉ›¯ıËΠ‡ÛÙÔ¯Ë. ∞‰È¿„¢ÛÙÔ Ì¿ÚÙ˘Ú· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· 12 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Ë ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÚËÓˉfiÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ô ¡›ÎÔ˜ ™·ÎÂÏ Ï·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ú ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ì 559+101,6 (660 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ), ÂÓÒ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ú›¯ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· ...‚·ıÈ¿ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ Â¿ÍÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁfi ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ˘„ËÏ¿ ·ÙÔÌÈο ÚÂÎfiÚ. √ °È¿ÓÓ˘ ™ÈÔ‡Ú·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 557+100,9 ‚·ıÌÔ‡˜ (657, 9 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ) Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ¶·Ï¿Ûη˜ 489+92,2 (581,2 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ), ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ™™μ ÚÒÙ¢Û ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì 1605 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ›‰È· Û‡ÓıÂÛË Ù· ‹Á ÂÚ›ÊËÌ· Î·È ÛÙ· 3Ã40 ÂÊ‹‚ˆÓ. 줂·È· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ (¯¿ÏÎÈÓÔ) η٤ÎÙËÛ ÌfiÓÔ Ô °È¿ÓÓ˘ ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì 1035+84,6 (1119,6 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ), ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰‡Ô ›¯·Ó ηϋ ·ÚÔ˘Û›·. √ °È¿ÓÓ˘ ™ÈÔ‡Ú·˜ ηÙÂÙ¿ÁË ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ì 1031+83 (1114 Û‡ÓÔÏÔ) Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ¶·Ï¿Ûη˜ ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ì 904+69,7 (973,7). øÛÙfiÛÔ ÔÈ

·Ú·¿Óˆ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÔÈ 2970 fiÓÙÔÈ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÔÌ·‰Èο ÛÙȘ Ó¿Óȉ˜. ∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘, Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª·ÓÙÒÏ· Î·È Ë ÃÚ‡Û· ºÔ‡ÓÙ· ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ·¯Ù‡ËÙË ÙÚÈϤٷ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÚËÓˉfiÓ Ó·ӛ‰ˆÓ Ì 1685 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÒÙË Ì 575, Ë ª·ÓÙÒÏ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì 571 Î·È Ë ºÔ‡ÓÙ· ٤ٷÚÙË Ì 539. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ª·ÓÙÒÏ· Î·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ Û˘Ó·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ 3Ã20 Ó·ӛ‰ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο, fiÔ˘ ÚÒÙ¢Û Ì 562 ‚·ıÌÔ‡˜ ¤Ó·ÓÙÈ 548 Ù˘ ª·ÓÙÒÏ·. øÛÙfiÛÔ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ηχÙÂÚË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∂Λ ¤Î·Ó 98,3 Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ 81,2 fiÓÙÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ª·ÓÙÒÏ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠ¯Ú˘Û‹ ·ÓÂÏÏËÓÈÔӛ΢. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ë ÃÚ‡Û· ºÔ‡ÓÙ· η٤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Ù˘ ÚÂÎfiÚ Ì 533 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο, ÂÓÒ ‹Ú ¿ÏÏÔ˘˜ 78,1 ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi (Û‡ÓÔÏÔ 611,1) ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË. º˘ÛÈο ÔÈ ÙÚÂȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ì 1643 ‚·ıÌÔ‡˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ...600 fiÓÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙÔÓ ™ÎÔ¢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ·ÎfiÌË ÈÔ „ËÏ¿. ◊‰Ë ÚÔÔÚ¢fiÙ·Ó ÛÙË ‚·ıÌÔ-

ÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 80 ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ ™ÎÔ¢ÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™ÎÔ¢ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. ¢‡Ô ·ÎfiÌË ·ÁÒÓ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ¢’ Ê¿ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ¿ÓÙ·Ú Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ÚÔ‰fiÙËÛË ·Ó‰ÚÒÓ, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ‹ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi ÙÔ˘Ê¤ÎÈ 300 ̤ÙÚˆÓ. ∂Λ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™™μ ı· Â›Ó·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË Ù›ÙÏÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ª›¯·˜: “∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ·È‰È¿. ªÂÚÈο ·’ ·˘Ù¿ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ Ù· ‹Á·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ (Û.Û. ›¯Â ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›·), ÙfiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ηÙ‚¿ÛÔ˘Ì ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙ· 25 ̤ÙÚ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Û μ‡ÚˆÓ· Î·È ª·Ï·Î¿Û·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∞ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, fï˜, ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ÊfiÓÙ· Ó· ·Ó·‰Âȯıԇ̠ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· “ηÙ‚¿ÛÔ˘Ì” ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” ...

ÃÀ™√ ∏ ∫√™ªπ¢√À ∫∞π Ã∞§∫π¡√ √ ∫ƒπ™π§∞™ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ KYOKUSHINKAI ∫∞ƒ∞Δ∂

¢‡Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ª ÂÁ¿ÏË Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∞ Î · ‰ Ë Ì › · ˜ Kyokushinkai ∫·Ú¿Ù μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηڿÙ ∞Ó‰ÚÒÓ-°˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8/4 ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶¿Ï˘ ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹ Ë ∞η‰ËÌ›· η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi (1Ë ı¤ÛË) Ì ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹-

ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ÛÙ· -50 ÎÈÏ¿ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ (3Ë ı¤ÛË) Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫Ú›ÛÈÏ· ÛÙ· -60 ÎÈÏ¿ ·Ó‰ÚÒÓ. ¶Ôχ ηϋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ë ÔÔ›· η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÛÎÔÚ 8-0 ÙÔÓ Î¿ı ·ÁÒÓ· ·-

Ó·‰Â›¯ıËΠÁÈ· 14Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ôχ ˘„ËÏfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ Â›‰Ô. ∂fiÌÂÓË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηڿÙÂ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ΔÂÓÂÚ›ÊË Ù˘ πÛ·Ó›·˜, fiÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ.

¡Ù¤È‚ÈÓÙ §fiÁÎ·Ó Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ™¿ÙÔ Î·È ª¿ÚÈÙ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi ÛÙÔ √∞∫∞ Ì 100-57, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 26˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÚfiÛıÂÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ∑Ô‡ÌÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ÂχıÂÚË ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÙËÓ 100¿Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ¤·ÈÍ·Ó Î·Ï¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ‹Ù·Ó ·Ï¿Óı·ÛÙÔÈ ÂÓÒ Â›¯·Ó Î·È Ôχ ηÏfi ÔÛÔÛÙfi ·fi Ù· 6,75 Ì. (4/6, 67%) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ì 18 fiÓÙÔ˘˜ (30-12). √È ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ÔÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÊÔÚÙÛ¿ÙÔÈ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ +24 (36-12). ∫¿Ô˘ ÂΛ fï˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó. ∏ ηϋ ¿Ì˘Ó· Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‹Á·Ó... ÂÚ›·ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ ÔÈ “ı·Ï·ÛÛ›” . √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ... Ì ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÙÔÓ ΔÛ¿ÌË ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛ·Ó Ù· ÂÙ¿ Ï¿ıË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ 171 Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ì›ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ (37-29). √ “∑ÔÙ˜” ¿ÙËÛ Áο˙È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Û ٿÈÌ ¿Ô˘Ù Ô˘ οÏÂÛ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Û 43-31. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‹ÍÂÚ·Ó ÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ Î·È ¤¯·Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ™Ô‚·Ú‡ÙËηÓ, ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜ (·fi 7 Û 4) Î·È Ì ÙÔÓ §fiÁÎ·Ó Ó· Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÙÔÓ μÔ˘ÁÈԇη Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Í·Ó·¤¯ÙÈÛ·Ó ‰È·ÊÔÚ¿ Ë ÔÔ›· ¿ÁÁÈÍÂ Î·È ÙÔ˘˜ 24 fiÓÙÔ˘˜ (65-41). ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 18 Ì ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi οÚʈ̷ ÙÔ˘ ÃfiÛÔÓ ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi (6745). ¢ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ·›ÚÓÂÈ ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √ ∫ÔÏÔÛÛfi˜... Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËΠ̠ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó ÛÙÔ ·ÚΤ. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ 27-7 ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙÔ˘˜ 43 fiÓÙÔ˘˜ (100-57). Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 30-12, 43-31, 67-45, 100-57. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (√ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜): ∑Ô‡ÌÔ˜ 6 (1), ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 3 (1), ª·Ù›ÛÙ 2, §fiÁÎ·Ó 22 (4), ¶. ∫·Ï¿ı˘ 12 (2), ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 3, μÔ˘ÁÈԇη˜ 14, ¡. ∫·Ï¿ı˘ 9 (1), ∫˘Ú›ÙÛ˘ 10, ™ÌÈı 15 (11 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 1, °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ 3 (1) ∫√§√™™√™ (ºÚ·ÁÎÈ¿˜): §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 7, ÿÙÂÓ, ∫·Ï·˚Ù˙‹˜, ¶¿ÓÔ˜ 7, ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ªfiÈÎÈÓ 2, ÷ڛÛ˘ 7 (1), ΔÛ¿Ì˘ 14 (2), ÃfiÛÔÓ 16 (2), ∫ÔÌԉȤٷ˜, ¢·Ó¿˜, ∞˘ÁÂÓÈÎfi˜.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ™‹ÌÂÚ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ì ٷ ÂÍ‹˜ ·È¯Ó›‰È· (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 16.30): ∫·‚¿Ï·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-ÕÚ˘ ∞°√ƒ-∫∞√¢ ª·ÚÔ‡ÛÈ-ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ƒÂfi: ¶∞√∫

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4, 8, 10, 13, 21 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 6, 17, 18, 22, 35.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 9H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.357.633,37 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.142.040,50 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 18.935.942,78 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 5.018.703,08 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.187.622,52 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.402.382,58 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.956.633,09

MEPI¢IA

2.621.811,09 1.140.351,81 6.413.177,73 827.582,06 4.165.630,88 352.397,14 1.965.419,68

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 3,9506 5,3861 2,9527 6,0643 1,7255 6,8173 3,0307

0,01% 0,01% -0,02% 0,05% 0,01% -0,08% -0,02%

4,0099 5,5746 3,1003 6,0643 1,7859 7,0559 3,1368

3,9210 -17,04% 5,3322 -8,15% 2,9232 -13,22% 6,0037 2,77% 1,7082 7,66% 6,7491 13,48% 3,0004 1,76%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 31.945.724,02 12.101.097,78 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 92.072.224,43 19.019.955,49 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 23.838.046,77 3.240.943,51 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.324.755,16 662.106,14 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.244.753,01 2.931.089,98 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.997.762,59 2.939.978,58 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 7.685.366,06 1.595.477,37 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.527.107,65 2.758.849,04 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.154.661,15 6.750.375,89 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.282.076,35 1.525.950,29 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.969.215,82 2.916.323,34 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.963.197,48 1.411.322,56 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 128.344.151,72 10.684.100,23 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 143.797.158,83 26.487.529,61 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.581.564,23 2.704.719,01 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.434.194,31 1.439.499,62 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.191.740,83 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.179.751,90 713.370,32 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.639.723,09 999.592,07 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.735.110,75 2.718.283,23 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.536.796,63 955.829,89 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.604.542,98 2.219.974,18 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 21.458.461,29 2.391.114,13 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 16.678.629,17 2.456.125,70 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 22.847.093,34 2.580.626,87 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.708.140,08 3.667.589,79 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 45.738.620,60 2.688.637,56

2,6399 4,8408 7,3553 8,0421 6,9069 6,4619 4,8170 6,3531 3,1338 4,1168 11,6480 7,0595 12,0126 5,4289 2,8031 5,8591 2,7261 4,4574 10,6441 11,3068 9,9775 3,8760 8,9743 6,7906 8,8533 9,4635 17,0118

0,05% 0,08% 0,01% 0,26% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% -0,09% -0,72% 0,03% -0,06% -0,01% -0,02% 0,00% -1,32% -1,02% -0,49% -0,55% 0,04% -0,12% -0,07% -0,19% -0,01% -0,14%

2,6531 2,6201 -34,59% 4,8650 4,8045 6,07% 7,3921 7,3001 2,10% 8,0823 7,9818 4,08% 7,2522 6,7688 2,25% 6,6558 6,3327 -1,26% 4,9615 4,7207 3,55% 6,5437 6,2896 4,46% 3,1651 3,1025 -16,53% 4,1580 4,0756 -22,40% 11,7645 11,5315 3,19% 7,1301 6,9889 10,86% 12,0126 12,0126 1,24% 5,4832 5,3746 4,04% 2,8311 2,7751 3,96% 5,9177 5,8005 7,91% 2,7288 2,7206 2,02% 4,5020 4,4128 17,58% 10,7505 10,5377 -0,39% 11,4199 11,1937 2,63% 10,0773 9,8777 13,52% 3,9148 3,8372 5,46% 9,0640 8,8846 11,08% 6,8585 6,7227 0,40% 8,9418 8,7648 8,73% 9,5581 9,3689 7,33% 17,1819 16,8417 11,69%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.594.301,30 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.670.068,71 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.914.623,59 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.531.694,03 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.628.411,64 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.614.450,08 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.764.665,91 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.112.749,51 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.795.601,54 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.902.015,75 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.646.100,48 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.660.114,37

1.112.626,19 3.007.063,07 4.897.829,35 470.615,55 1.744.200,34 966.202,58 715.336,30 656.100,93 1.662.843,46 1.229.207,83 1.006.578,35 599.815,51

18,5096 7,5389 3,8618 5,3795 2,6536 6,8458 6,6607 6,2685 2,8840 3,9879 5,6092 11,1036

-0,02% -0,07% -0,03% -0,05% -0,45% -0,02% 0,02% -0,02% 0,03% 0,06% 0,01% -0,02%

18,8798 7,6897 3,9390 5,4871 2,7067 6,9656 6,7773 6,3782 2,9345 4,0577 5,6092 11,3257

18,3245 7,4635 3,8232 5,3257 2,6271 6,7773 6,5941 6,2058 2,8552 3,9480 5,5531 10,9926

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.290.552,28 6.626.464,65 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.899.781,34 3.146.389,97 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.026.814,29 5.012.277,29 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 17.197.070,16 5.123.147,34

6,6839 2,8286 2,5990 3,3567

-0,02% -0,01% 0,01% 0,01%

6,8844 2,9135 2,6250 3,3567

6,6171 0,29% 2,8003 -9,13% 2,5860 -26,03% 3,3567 0,16%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.266.796,51 9.695.590,97 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 481.576,11 154.616,90 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.005.631,80 124.310,53 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.504.422,20 1.622.080,92 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.507.154,47 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.250.038,80 8.386.010,49 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.716.992,40 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.790.672,75 737.916,12

0,5432 3,1146 8,0897 1,5440 3,4136 2,5340 2,8242 2,4267

-0,02% 0,02% -0,42% 0,93% 0,04% -0,07% 0,01% -0,05%

0,5513 3,1613 8,2110 1,5533 3,4170 2,5720 2,8411 2,4631

0,5378 9,01% 3,0835 10,13% 8,0088 6,95% 1,5316 -41,52% 3,3999 -1,79% 2,5087 5,69% 2,8016 -0,60% 2,4024 -3,71%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 276.232.708,40 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 135.089.884,52 107.941.823,29

1,8864 1,2515

0,02% 0,02%

1,8864 1,2515

1,8864 -12,46% 1,2515 -24,99%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9483 2,1867 0,6680 1,8428 5,9359 2,0302 2,8566 7,3001 6,3167 7,2199 3,6658

-0,77% 0,00% -0,02% -0,50% -0,88% -0,02% 0,03% 0,03% -0,41% 0,01% -0,37%

3,9483 2,1867 0,6680 1,8428 5,9359 2,0302 2,8566 7,3001 6,3167 7,2199 3,6658

3,9187 -23,70% 2,1648 1,67% 0,6613 7,02% 1,8244 -9,76% 5,8765 4,74% 2,0099 2,82% 2,8352 -23,55% 7,3001 0,99% 6,2535 2,26% 7,1658 2,44% 3,6291 3,75%

9.101.485,97 2.305.182,59 30.354.523,84 13.881.481,89 1.240.978,36 1.857.665,29 15.681.239,35 8.509.426,93 8.973.093,07 1.511.665,78 3.984.684,42 1.962.675,71 6.086.684,99 2.130.733,55 4.325.601,80 592.536,10 36.773.385,93 5.821.649,71 11.643.974,48 1.612.754,46 4.695.489,54 1.280.876,86

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 46.296.745,63 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 39.054.528,76 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.643.624,25 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.451.120,17 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 62.603.190,55 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 108.503.741,81 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 52.827.332,16 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.162.350,74 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 44.965.019,09 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.523.602,78 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 18.131.533,74 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 56.166.096,27 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 31.795.374,99 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.377.596,37 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 63.524.768,00 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 23.071.093,36 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.005.997,96 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.934.884,78 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 31.386.026,66 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 37.877.963,10 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 26.562.615,53

4.668.440,11 28.138.098,69 310.858,28 5.335.300,88 18.463.570,67 31.102.061,46 4.593.587,31 1.188.821,96 4.487.497,76 2.013.311,02 1.485.334,10 8.773.947,68 3.718.181,79 2.019.259,30 6.626.951,97 9.650.225,07 325.185,32 771.028,63 2.859.424,28 12.750.183,07 8.063.599,10

9,9170 1,3880 14,9381 4,0206 3,3906 3,4886 11,5002 11,0718 10,0201 1,2535 12,2070 6,4015 8,5513 7,1202 9,5858 2,3907 30,7701 14,1822 10,9763 2,9708 3,2941

0,05% -0,63% -0,21% -0,02% -0,04% 0,03% 0,05% 0,04% 0,06% -0,02% 0,03% 0,09% 0,06% 0,01% -0,02% -0,03% -0,04% -0,63% -0,22% -0,30% -0,04%

10,1153 1,3880 14,9381 4,0206 3,3906 3,5758 11,7302 11,2932 10,0201 1,2535 12,2070 6,4335 8,5599 7,1914 9,6817 2,4146 30,9240 14,3240 11,0861 2,9708 3,2941

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND(2) 7.476.317,87 10.121.331,76 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND(2) 2.850.089,92 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES(2) 91.698,83 94.904,05 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND(2) 10.296.772,65 11.211.935,55 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND(2) 14.329.132,71 15.468.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND(2) 9.985.198,46 53.306.186,55 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR(2) 647.405,76 3.407.785,83 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND(2) 2.916.159,40 239.241,66 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND(2) 279.648,80 22.314,31 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $(2) 1.011.110,81 61.891,09 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $(2) 26.885.292,27 22.645.007,60 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR(2) 22.349.980,09 19.274.844,38 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR(2) 809.614,27 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR(2) 2.794.577,00 342.442,87 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR(2) 626.220,30 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR(2) 4.499.281,40 526.544,84 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR(2) 661.449,01 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR(2) 1.371.434,86 160.935,81 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR(2) 527.429,30 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR(2) 117.218.364,02 14.551.483,74 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR(2) 651.869,57 76.476,19 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR(2) 32.955.431,03 5.152.420,19 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND(2) 752.665,65 108.520,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR(2) 62.944.482,74 9.091.142,35

0,7387 0,7658 0,9662 0,9184 0,9264 0,1873 0,1900 12,1892 12,5323 16,3369 1,1873 1,1595 1,1605 8,1607 8,5207 8,5449 8,9678 8,5216 9,0024 8,0554 8,5238 6,3961 6,9357 6,9237

-

0,7387 0,7658 0,9662 0,9184 0,9264 0,1873 0,1900 12,1892 12,5323 16,3369 1,1873 1,1595 1,1605 8,1607 8,5207 8,5449 8,9678 8,5216 9,0024 8,0554 8,5238 6,3961 6,9357 6,9237

3,82% 4,43% 4,98% 6,51% 7,73% 7,24% 3,79% 6,78% -4,42% 8,76% 0,03% 7,78%

9,7187 8,18% 1,3741 3,47% 14,7887 13,04% 3,9804 5,43% 3,3652 3,87% 3,4188 7,54% 11,2702 6,93% 10,8504 5,71% 9,8197 7,50% 1,2410 10,47% 12,2070 2,30% 6,3535 -23,26% 8,5085 7,74% 7,0490 -7,93% 9,4899 5,88% 2,3668 8,76% 30,5393 -0,94% 14,0404 3,41% 10,8665 12,94% 2,9411 8,40% 3,2612 6,09%

0,7313 0,7658 0,9469 0,9092 0,9264 0,1854 0,1881 12,0673 12,5323 16,1735 1,1873 1,1508 1,1605 7,9975 8,5207 8,3740 8,9678 8,3512 9,0024 7,8943 8,5238 6,3321 6,8663 6,8545

4,15% 4,45% 5,16% 13,61% 13,92% 6,48% 9,20% 26,43% 26,74% 27,70% 3,84% 4,67% 4,73% 4,17% 4,32% 2,61% 2,76% 4,39% 4,68% 7,48% 7,49% 5,03% 6,30% 6,31%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR(2) EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT(2) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30(2) EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR(2) EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR(2) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR(2) EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND(2) EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR(2) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(2) EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(2) EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC(2) INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(2) EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR(2) EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $(2) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR(2) EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR(2) EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND(2) EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR(2) EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE(2) EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE(2) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND(2) EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50(2) INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50(2) EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND(2) EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND(2) EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND(2) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)(2) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(2) EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(2) INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(2) EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND(2) PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN(2) PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN(2) BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON)(2) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA(2) EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ?(2) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS(2) EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS(2) INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND(2) INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND(2) INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS(2) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE(2) INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE(2) INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND(2)

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

36.384.665,00 5.725.801,94 6,3545 33.270.853,33 4.503.679,14 7,3875 32.633.465,96 3.214.076,09 10,1533 10.919.307,76 1.078.158,55 10,1277 515.321,22 50.372,92 10,2301 39.193.961,87 46.148.357,92 0,8493 115.746,94 104.290,12 1,1099 10.066,18 11.348,82 0,8870 28.680.822,78 35.130.500,41 0,8164 14.683.076,37 17.179.806,87 0,8547 147.581,11 138.333,75 1,0668 22.881.201,77 28.024.557,87 0,8165 32.847.770,22 3.044.725,19 10,7884 26.054.544,36 2.471.284,84 10,5429 30.989.005,97 29.520.395,57 1,0497 1.935.572,75 1.810.121,03 1,0693 339.260,28 247.343,93 1,3716 55.015.619,27 46.127.862,14 1,1927 3.973.192,25 4.871.265,63 0,8156 478.276,57 572.375,25 0,8356 470.541,06 66.966,57 7,0265 190.802,13 26.105,36 7,3089 1.613.333,77 229.569,51 7,0276 3.365.067,20 708.028,74 4,7527 266.182,19 199.878,20 1,3317 176.862,31 139.263,25 1,2700 1.153.749,52 441.442,69 2,6136 799.177,86 69.540,95 11,4922 862.225,73 57.362,83 15,0311 426.830,14 37.143,91 11,4913 134.813,49 102.093,76 1,3205 1.593.979,46 185.559,81 8,5901 881.371,83 101.414,63 8,6908 19.706.849,67 2.067.339,42 9,5325 22.354.808,16 2.328.748,45 9,5995 22.237.439,34 2.334.780,64 9,5244 1.463.173,56 131.228,57 11,1498 112.739,28 7.741,22 14,5635 1.817.028,42 1.978.616,01 0,9183 649.082,12 53.625,83 12,1039 478.639,44 42.916,40 11,1528 24.713.344,62 2.462.433,25 10,0361 18.350.162,57 1.828.415,14 10,0361 1.167.009,06 1.580.061,81 0,7386

6,3545 6,2910 7,91% 7,3875 7,3136 9,92% - 10,1533 9,9502 8,04% - 10,1277 10,0517 5,46% - 10,2301 10,2301 5,51% 0,8493 0,8408 9,28% 1,1099 1,0933 10,36% 0,8870 0,8870 9,55% - 0,8164 0,8001 12,59% - 0,8547 0,8547 12,91% - 1,0668 1,0455 13,71% - 0,8247 0,8083 12,61% - 10,7884 10,5726 4,65% - 10,5429 10,3320 3,45% 1,0497 1,0392 5,54% 1,0693 1,0693 5,68% - 1,3716 1,3510 6,59% - 1,1927 1,1927 8,77% - 0,8156 0,8074 9,59% - 0,8356 0,8356 9,82% 7,0265 6,8860 2,07% - 7,3089 7,3089 2,47% - 7,1682 6,8870 2,07% - 4,7527 4,7171 -1,43% 1,3317 1,3317 13,64% 1,2700 1,2573 13,32% 2,6136 2,6136 7,99% - 11,4922 11,3198 8,53% - 15,0311 14,8056 9,62% - 11,6062 11,3764 8,53% - 1,3205 1,3073 13,65% - 8,5901 8,5901 6,11% - 8,6908 8,6908 6,38% - 9,5325 9,5325 1,09% 9,8875 9,4075 0,34% - 9,5244 9,3339 0,01% - 11,1498 10,9268 8,30% - 14,5635 14,2722 9,38% 0,9275 0,9183 13,60% - 12,2249 12,1039 26,48% - 11,2643 11,1528 8,30% - 10,0361 10,0361 0,17% - 10,0361 10,0361 0,17% - 0,7460 0,7386 4,13%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 43.232.205,43 11.039.001,76 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 56.333.360,50 17.317.483,40 ¢∏§√™ TOP-30 5.880.233,84 10.894.742,58 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.138.847,85 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 23.058.288,02 4.586.406,09 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 21.450.419,68 5.792.977,65 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.755.608,50 1.257.640,02 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.473.048,44 819.407,91 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 16.843.732,18 5.583.322,55 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 283.942.161,71 48.596.276,39 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 23.787.262,88 7.842.362,67 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 724.392,24 135.111,47 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.488.816,75 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 36.166.996,06 6.658.987,87 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 89.526.092,59 11.853.917,32 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 29.990.819,28 37.566.438,83 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.940.708,86 3.089.427,74 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 31.540.331,82 3.127.352,02 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 25.257.822,30 2.119.949,24 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.005.695,75 809.674,82 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 6.168.098,60 1.030.174,77 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.660.589,01 634.221,94 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.933.716,88 6.663.396,98 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.563.496,01 2.995.181,93 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.467.423,76 1.749.605,81

3,9163 3,2530 0,5397 7,2533 5,0275 3,7028 6,9619 5,4589 3,0168 5,8429 3,0332 5,3614 6,4054 5,4313 7,5524 0,7983 2,2466 10,0853 11,9144 11,1226 5,9874 10,5020 9,2946 8,8687 8,8405

0,06% -0,07% -0,04% -0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% -0,41% 0,04% -0,03% -1,07% 0,04% -0,07% 0,14% -0,04% 0,00% -0,02% 0,02% -0,01% 0,02% -0,01% -0,02% -0,03% -0,03%

3,9163 3,2530 0,5397 7,2533 5,0275 3,7028 6,9619 5,4589 3,0168 5,8429 3,0332 5,3614 6,4054 5,4313 7,9300 0,7983 2,2466 10,0853 11,9144 11,1226 5,9874 10,5020 9,2946 8,8687 8,8405

3,9163 -20,41% 3,2205 2,63% 0,5343 3,17% 7,2533 4,20% 4,9772 -18,38% 3,6658 -2,04% 6,8923 -3,06% 5,4589 -11,35% 2,9866 5,14% 5,8429 10,31% 3,0029 4,76% 5,3078 1,44% 6,4054 21,05% 5,4313 8,81% 7,5524 8,68% 0,7903 5,79% 2,2241 -0,97% 10,0349 8,79% 11,9144 0,54% 11,1226 9,17% 5,9874 8,64% 10,3970 2,18% 9,2017 4,19% 8,7800 5,34% 8,7521 8,50%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR)(2) 179.142,85 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR)(2) 4.017.561,56 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR)(2) 1.565.309,02 1.327,82 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR)(2) 12.510.749,68 10.337,02 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR)(2) 358.385,68 302,94 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR)(2) 36.197.575,63 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR)(2) 436.138,97 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)(2) 37.020.718,39 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR)(2) 8.289,36 20,55 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR)(2) 5.528.844,63 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR)(2) 38.795,37 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR)(2) 4.224.138,63 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR)(2) 828.292,85 853,01 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR)(2) 1.391.916,57 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) 814.751,79 831,59

1.203,1900 1.198,8500 1.178,8600 1.210,2900 1.183,0400 1.203,6900 901,5000 903,3800 403,3900 404,1600 881,8500 883,8200 971,0300 1.030,2000 979,7600

-

1.203,1900 1.198,8500 1.178,8600 1.210,2900 1.183,0400 1.203,6900 901,5000 903,3800 403,3900 404,1600 881,8500 883,8200 971,0300 1.030,2000 979,7600

1.203,1900 4,29% 1.198,8500 4,30% 1.178,8600 4,64% 1.210,2900 4,65% 1.183,0400 7,53% 1.203,6900 7,54% 901,5000 5,64% 903,3800 5,65% 403,3900 5,54% 404,1600 5,54% 881,8500 3,36% 883,8200 3,37% 971,0300 8,72% 1.030,2000 8,73% 979,7600 -2,13%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.813.421,73 225.631,89 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 1.705.921,19 1.173.832,06 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.769.449,29 1.393.437,69 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.615.652,10 3.003.975,33 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.793.991,25 702.932,98 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.442.796,82 1.600.645,43 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.839.975,65 605.914,49 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.997.979,46 3.455.033,83 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.217.884,83 690.185,67 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.330.276,67 1.795.991,70

8,0371 1,4533 2,7051 1,5365 2,5522 2,7756 3,0367 3,7620 3,2135 0,7407

0,18% 0,01% -0,03% -0,03% -0,57% -0,57% -0,96% -0,02% -0,05% -0,01%

8,1577 1,5696 2,7863 1,5826 2,6288 2,8450 3,1278 3,8184 3,2617 0,8000

8,0371 1,4533 2,6780 1,5211 2,5267 2,7478 3,0063 3,7620 3,2135 0,7407

1,36% -28,49% 5,92% 5,85% 10,04% 7,25% 7,45% 5,21% 7,04% -9,05%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.141.993,54 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 38.356.632,63 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 29.784.342,01 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 10.049.475,90 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 10.388.223,50 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.714.025,27 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.167.419,15 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.567.693,54

954.559,55 5,3868 19.104.430,42 2,0077 1.390.013,12 21,4274 3.668.004,65 2,7398 2.103.149,74 4,9394 3.051.529,41 2,8556 759.034,95 4,1730 1.638.646,49 6,4490

-0,14% 5,4541 5,3868 2,59% 0,01% 2,0177 2,0077 0,16% -0,01% 22,0167 21,4274 5,42% -1,00% 2,8151 2,7398 9,46% -0,56% 5,0752 4,9394 12,98% -0,01% 2,9341 2,8556 7,76% 0,42% 4,2252 4,1730 0,67% -0,04% 6,5780 6,4490 3,90%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 40.244.085,56 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.042.044,85 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.247.984,74

9.659.785,45 4.063.540,10 1.154.015,96

4,1661 1,7330 5,4141

-0,11% -0,01% 0,00%

4,2494 1,7590 5,4141

4,1661 -0,29% 1,7330 0,21% 5,4141 -0,08%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.154.264,85 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.080.880,87 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.660.074,93 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.351.114,52 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 891.865,03 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.034.731,31

1.217.562,92 1.534.907,12 252.723,15 3.780.819,79 1.024.293,20 287.695,47

5,0546 2,0072 6,5687 1,4153 0,8707 3,5966

-0,18% 0,01% 0,02% -0,04% -0,05% -0,07%

5,1557 2,1076 6,5851 1,4861 0,9142 3,7405

5,0041 -30,35% 1,9871 -14,97% 6,5359 1,65% 1,4011 1,28% 0,8620 3,89% 3,5606 10,25%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 2.641.435,94 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 363.993,92 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 235.332,01 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 4.879.615,68

1.326.965,35 152.138,89 78.447,62 979.360,68

1,9906 2,3925 2,9999 4,9825

0,04% 0,03% -0,08% 0,05%

1,9906 2,4404 2,9999 4,9825

1,9806 -25,09% 2,3805 -7,10% 2,9849 5,91% 4,9576 4,17%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.975.513,27 11.149.388,22 4.354.242,93 753.757,97 1.080.661,27 2.060.531,38

398.232,39 9.679.536,37 2.808.390,00 228.363,59 334.358,21 705.249,47

4,9607 1,1519 1,5504 3,3007 3,2320 2,9217

0,03% -0,03% -0,03% -0,55% -0,34% -0,02%

4,9607 1,1519 1,5504 3,3007 3,2320 2,9217

4,9359 1,1461 1,5426 3,2842 3,2158 2,9071

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 988.018,67 748.214,12 1,3205 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.868.230,49 1.638.530,25 2,3608 MARFIN √§Àª¶π∞ ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 18.954.046,13 3.797.008,26 4,9918 MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.146.970,41 6.289.054,09 1,1364 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.341.250,85 3.043.741,88 2,4119 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.713.455,87 3.130.203,26 3,4226 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 859.757,67 317.700,21 2,7062 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.531.934,72 4.426.548,29 1,4756 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 76.446.323,72 18.419.712,50 4,1502 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.382.057,58 2.147.650,03 2,9716 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.674.298,04 6.592.993,02 2,8324 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.718.087,62 647.724,55 2,6525 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 978.832,78 326.434,02 2,9986 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.367.270,58 550.235,30 4,3023

0,02% 0,03% -0,02% -0,03% 0,07% 0,18% -0,02% -0,50% 0,04% -0,18% -0,01% -0,21% -0,02% 0,03%

1,3601 2,4316 5,1416 1,1705 2,4843 3,5253 2,7874 1,5199 4,1710 3,0607 2,9174 2,7321 3,0886 4,4314

1,2809 -19,87% 2,2900 4,76% 4,8420 0,78% 1,1023 10,14% 2,3395 -1,76% 3,3199 2,26% 2,6250 2,20% 1,4313 4,09% 4,1294 1,38% 2,8825 8,83% 2,7474 9,81% 2,5729 9,29% 2,9086 3,86% 4,1732 3,26%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 75.797.399,05 4.518.430,84 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.821.824,21 760.872,80 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.279.634,83 2.132.128,64 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.345.166,85 1.580.811,44 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.571.100,78 1.004.229,00 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.213.404,41 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 894.181,36 82.058,43 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.923.863,69 352.485,16 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.539.412,58 2.339.665,83 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.343.085,23 283.666,77 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.991.547,91 851.350,47 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.927.803,62 715.781,00 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 12.500.877,21 8.411.739,85 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 621.151,66 206.345,19 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.255.321,67 5.574.272,62 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.502.461,75 371.589,21 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.587.464,57 3.034.906,00 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.104.622,71 311.808,17 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 844.504,48 85.016,26

16,7752 12,9086 6,6974 13,5027 16,5013 11,7224 10,8969 5,4580 13,0529 11,7853 3,5139 4,0904 1,4861 3,0103 0,7634 4,0433 3,4886 13,1639 9,9334

0,31% 0,04% -0,03% -0,81% 0,00% 0,14% 0,04% -0,14% 0,07% 0,01% 0,00% -0,03% -0,01% 0,04% -0,03% -0,43% -0,30% -0,34% -0,15%

17,1107 13,0377 7,0323 14,1778 17,3264 12,3085 11,4417 5,5672 13,3140 12,0210 3,5490 4,2949 1,5604 3,0555 0,7901 4,2455 3,6630 13,8221 10,4301

16,6074 2,16% 12,7795 0,24% 6,6304 2,44% 13,3677 5,22% 16,3363 6,22% 11,4880 1,98% 10,6790 1,46% 5,4034 8,43% 12,9224 4,57% 11,6674 -0,89% 3,4788 0,15% 4,0495 10,77% 1,4712 1,46% 3,0103 -35,28% 0,7634 2,64% 4,0029 5,61% 3,4537 8,96% 13,0323 0,43% 9,8341 6,28%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.981.013,91 458.714,85 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 1.161.250,65 1.136.388,56 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.499.985,67 11.897.315,89 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.838.016,55 2.867.136,70 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.279.329,52 7.048.794,22 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.957.195,59 2.079.445,06 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.274.160,90 1.037.194,95 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 8.658.112,73 6.003.655,15 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.527.252,15 639.640,29

8,6786 1,0219 0,6304 1,6874 0,8908 2,3839 3,1567 1,4421 2,3877

0,00% 0,07% -0,03% -0,03% -0,03% -0,97% -0,03% -0,08% -0,12%

8,8522 1,0423 0,6619 1,7718 0,9353 2,5031 3,3145 1,5142 2,5071

8,5050 -0,06% 1,0015 -42,69% 0,6241 -0,19% 1,6537 1,74% 0,8730 8,98% 2,3362 4,24% 3,0936 5,92% 1,4133 -1,19% 2,3399 9,63%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 61.858.366,56 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.976.934,36 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.333.854,99 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 409.139,06

15.834.398,65 2.189.333,45 3.745.108,65 513.013,76

3,9066 1,8165 1,4242 0,7975

0,04% 0,23% -0,03% 0,06%

3,9066 1,8165 1,4242 0,8015

3,8871 1,49% 1,8029 -20,82% 1,4100 10,05% 0,7943 -6,48%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 724.069,14 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 668.088,48 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.610.315,48 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 95.265,90

300.530,50 165.988,10 486.849,70 95.606,50

2,4093 4,0249 3,3076 0,9964

0,00% 0,02% -0,01% -0,02%

2,4816 4,0853 3,4399 1,0363

2,3611 -4,97% 3,9847 -39,37% 3,2745 4,58% 0,9864 3,50%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.266.091,57 3.605.822,83 3,1244 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.017.423,30 8.202.668,81 0,3679 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.729.892,92 4.205.247,83 1,1248 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.699.654,71 1.241.822,38 4,5898 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.399.991,62 2.778.612,33 10,2209 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.167.887,43 2.473.758,78 2,8976 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 328.615,02 120.000,00 2,7385 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 414.056,43 150.492,23 2,7513 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.790.876,18 289.549,59 9,6387 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.284.804,22 414.373,43 10,3404 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.743.453,54 164.464,76 10,6008

0,86% 3,81% -5,72% 7,13% 5,49% -2,61%

-0,03% 3,1791 3,0619 4,83% -0,03% 0,3743 0,3605 11,89% 0,00% 1,1360 1,1136 -5,07% 0,03% 4,5898 4,5898 -7,80% 0,03% 10,2209 10,2209 1,14% 0,06% 2,9266 2,8686 -13,75% 0,00% 2,7659 2,7111 -5,25% -0,01% 2,7788 2,7238 -7,56% -0,01% 9,7833 9,5664 9,15% -0,01% 10,4697 10,2628 5,96% 0,00% 10,7068 10,5213 2,46%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.254.359,21 12.033,26 270,4500 0,00% 275,8590 270,4500 1,86% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.222.908,53 30.543,69 203,7400 0,00% 204,7587 203,7400 -0,24% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 620.252,83 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 11.040.061,15 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 7.043.101,83 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.169.171,89

264.720,82 5.658.153,85 1.279.039,21 2.893.758,94

2,3430 1,9512 5,5066 1,0952

-0,01% 0,02% 0,02% -0,02%

2,4602 1,9902 5,5176 1,1500

2,3196 -6,52% 1,9122 -25,16% 5,3965 -6,90% 1,0733 0,54%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 246.203.666,11 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.170.862,61 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.939.317,66 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 807.442,03 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.103.672,58 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.279.809,35 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 940.761,81

94.327.043,97 5.440.580,99 6.564.975,79 1.780.675,50 903.984,87 331.636,34 252.189,43

2,6101 1,1342 1,3617 0,4534 3,4333 3,8591 3,7304

0,05% 0,09% 0,01% -0,02% 0,02% -0,75% 0,01%

2,6101 1,1342 1,3651 0,4557 3,4419 3,8784 3,7304

2,6101 2,14% 1,1314 -13,27% 1,3583 -6,06% 0,4511 -3,51% 3,4247 2,19% 3,8398 6,29% 3,7304 -14,06%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3114 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8269 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4395 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,873 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .106,48 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2027 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,5815 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3092 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2741

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2932

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2486

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3123 .........................................................1,3105 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82748 .......................................................0,82632 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4447 .........................................................7,4343 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8792 .........................................................8,8668 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,55 .........................................................106,41 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2035 .........................................................1,2019 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5868 .........................................................7,5762 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3101 .........................................................1,3083 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,275 .........................................................1,2732

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

K§EI™IMO TH™ 10H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

730,03

3,17

0,306 1,07 0,27 0,07 1,37 0,062 0,353 0,135 13,68 0,28 0,358 0,106 0,669 3,75 0,76 0,416 5,79 1,37 5,45 0,74 0,197 0,565 0,929 3,79 0,799 2,50 0,198 0,26 0,309 0,26 2,70 5,19 1,12 1,14 1,12 2,21 1,81 0,087 0,243 0,60 0,18 0,37 0,696 0,55 3,40 4,71 1,37 0,119 0,679 0,036 0,249 1,36 0,75 0,221 0,31 0,26 0,15 0,098 2,20 0,50 0,67 1,36 0,218 0,40 0,474 3,17 0,699 1,09 0,304 0,088 0,51 0,984 0,36 5,00 3,23 1,07 0,47 0,19 0,30 2,05 0,277 0,32 0,803 0,526 1,14 0,566 0,26 0,565 14,40 1,26 1,32 6,00 3,08 0,532 1,64 0,541 0,234 4,08 4,10 0,45 0,594 0,237 0,68 0,329 0,441 0,315 0,16 0,381

5,15 27,08 26,17 -21,35 2,24 24,00 0,00 8,00 -3,32 0,00 -5,29 0,00 28,65 0,27 0,00 -8,57 -17,40 0,00 6,24 0,68 5,91 2,91 -0,11 -0,26 5,13 0,40 -1,00 -7,14 14,44 19,82 0,00 -1,33 0,00 0,00 0,00 4,74 9,70 -15,53 -10,00 0,84 0,00 5,11 7,74 7,21 0,00 -3,68 -4,20 0,00 1,95 0,00 25,13 0,74 1,49 9,95 -1,27 4,84 3,45 -1,01 -0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,55 0,00 -9,17 0,00 0,00 -0,78 3,36 2,86 0,20 -0,31 2,88 2,17 -1,04 7,14 24,24 9,92 -5,04 1,90 1,15 1,79 -1,05 0,78 0,00 3,97 5,00 5,60 3,09 1,32 -7,80 -1,80 -2,70 -1,27 3,03 2,50 0,22 -0,17 1,28 -5,42 9,67 1,15 0,00 -5,88 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√)

2.700 7.231.392 73.644 68.494 4.686 500 0 5.280 215.522 0 8.106 81.515 4.053.963 2.045 1.500 1.940 4.121 17.161 43.928 120 119.469 8.380 5.300 48.754 65 1.500 20.060 3.000 2.133.340 3.859.714 0 435 0 1.020 0 31.950 2.133 2.740 1.980 4.988 0 2.688 1.150 2.600 144 23 150 0 2.620 6.000 830.775 1.566 6.330 310 1.400 50 500 44.040 5 0 0 0 0 0 0 61.902 0 110 0 0 15 150.977 100 1.114 531.486 51.850 100 200 25 9.233.248 4.899 2.925 8.140 8.460 14.947 4.753 510 0 8.000 90.327 12.893 44.613 240.873 1.344 600 8.951 2.800 4.022 6.723 7.177 10.822 14.619 6.860 2 193 0 1.000 0

0,27 0,859 0,205 0,063 1,33 0,062 0,00 0,125 13,56 0,00 0,358 0,104 0,54 3,70 0,76 0,41 5,52 1,34 4,99 0,74 0,186 0,521 0,915 3,73 0,79 2,49 0,18 0,26 0,266 0,217 0,00 4,83 0,00 1,14 0,00 2,08 1,63 0,08 0,243 0,557 0,00 0,355 0,648 0,50 3,40 4,66 1,37 0,00 0,66 0,032 0,194 1,34 0,75 0,221 0,31 0,26 0,14 0,09 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 0,00 1,08 0,00 0,00 0,51 0,94 0,36 4,51 3,21 1,03 0,465 0,173 0,28 1,67 0,25 0,304 0,782 0,51 1,10 0,54 0,211 0,00 13,65 1,20 1,26 5,71 3,01 0,525 1,64 0,511 0,228 4,00 4,00 0,44 0,592 0,231 0,661 0,329 0,441 0,00 0,16 0,00

0,308 1,09 0,275 0,099 1,40 0,062 0,00 0,136 14,00 0,00 0,388 0,11 0,676 3,75 0,76 0,45 7,34 1,39 5,45 0,79 0,198 0,57 0,93 3,82 0,799 2,51 0,202 0,26 0,321 0,272 0,00 5,41 0,00 1,15 0,00 2,23 1,81 0,109 0,259 0,60 0,00 0,45 0,70 0,55 3,40 5,04 1,37 0,00 0,685 0,036 0,255 1,39 0,80 0,221 0,314 0,26 0,15 0,098 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 0,00 1,09 0,00 0,00 0,51 0,998 0,36 5,08 3,34 1,07 0,47 0,19 0,30 2,14 0,277 0,322 0,82 0,542 1,16 0,617 0,26 0,00 14,50 1,27 1,35 6,00 3,15 0,574 1,64 0,559 0,235 4,08 4,10 0,45 0,612 0,24 0,692 0,329 0,441 0,00 0,16 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,739 8,02 0,715 1,42 0,65 1,89 3,31 0,84 0,305 0,35 0,392 3,67 0,25 0,422 0,69 0,234 0,53 0,583 0,49 0,661 0,385 0,879 0,286 1,43 0,25 7,28 0,313 6,05 0,269 0,701 0,448 2,91 1,02 0,30 0,488 0,245 11,90 10,97 6,61 3,05 0,417 0,313 0,331 1,75 2,00 0,55 4,41 0,095 0,00 2,00 1,15 0,36 1,06 0,393 0,674 0,048 0,499 1,78 1,19 0,235 15,00 5,90 0,224 0,277 0,255 0,85 0,451 0,079 0,60

-1,07 1,01 -9,72 2,16 0,00 0,00 1,22 0,00 -0,33 0,00 -9,89 -3,42 0,40 8,76 1,47 4,93 7,72 0,00 19,51 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 -1,62 5,03 1,68 0,00 -3,97 3,46 4,30 0,00 0,00 0,62 0,00 2,23 0,83 -1,93 2,69 0,00 3,30 27,31 0,00 -2,44 3,38 0,23 -5,00 0,00 5,26 0,00 2,86 -0,93 0,00 6,48 0,00 25,38 0,57 -1,65 0,00 2,74 4,42 4,19 0,00 0,00 0,00 5,62 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

277.602 21.590 20 1 0 0 2.093 0 2.240 0 1 135 4.800 22.000 3.227 50 10.145.458 0 348 0 0 0 5 0 0 14.997 50 71.171 0 19 750 261.441 0 0 13.482 0 1.699 2.152 768.454 483.868 0 33.958 11.018.547 0 6.098 3.640 3.570 1.401 0 2.292 0 228 18.661 0 78.899 0 2.004.490 31.340 1.843 0 41.163 639 36.067 0 0 0 23.760 0 0

0,732 7,82 0,713 1,42 0,00 0,00 3,20 0,00 0,305 0,00 0,392 3,52 0,245 0,395 0,67 0,23 0,493 0,00 0,292 0,00 0,00 0,00 0,286 0,00 0,00 7,28 0,313 5,90 0,00 0,701 0,448 2,74 0,00 0,00 0,464 0,00 11,38 10,40 6,61 2,95 0,00 0,30 0,267 0,00 2,00 0,534 4,25 0,07 0,00 1,95 0,00 0,36 1,05 0,00 0,64 0,00 0,398 1,74 1,09 0,00 14,33 5,52 0,211 0,00 0,00 0,00 0,418 0,00 0,00

0,747 8,05 0,715 1,42 0,00 0,00 3,35 0,00 0,305 0,00 0,392 3,85 0,25 0,428 0,69 0,234 0,548 0,00 0,532 0,00 0,00 0,00 0,286 0,00 0,00 7,65 0,313 6,09 0,00 0,701 0,448 2,91 0,00 0,00 0,49 0,00 11,94 11,05 6,91 3,14 0,00 0,315 0,338 0,00 2,05 0,555 4,43 0,113 0,00 2,00 0,00 0,369 1,09 0,00 0,679 0,00 0,517 1,80 1,21 0,00 15,00 5,90 0,23 0,00 0,00 0,00 0,455 0,00 0,00

2,91 6,27 7,54

6,59 -1,57 3,86

53 2 2

2,87 6,27 7,54

2,97 6,27 7,54

7,60 0,289 0,135 0,359 0,111 2,28 7,00 0,24 1,89 14,00 95,00 17,26 0,12 0,12 2,23 0,143

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000 727 0 0 0 3.416 0 26.229 0 0 0 350 0 0 337 0

7,60 0,289 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00 2,23 0,00

7,60 0,289 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,241 0,00 0,00 0,00 17,27 0,00 0,00 2,23 0,00

0,041 0,30 0,046 1,07 0,105 0,06 0,08 1,41 0,40 1,30 0,093 0,658 1,12 0,64 0,055 0,24

0,00 0,00 0,00 0,00 -13,93 0,00 0,00 0,00 -4,76 0,00 10,71 19,85 0,00 0,00 10,00 0,00

0 0 0 0 14.988 0 0 0 5.000 0 42.639 1 0 0 92 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,104 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,084 0,658 0,00 0,00 0,055 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,106 0,00 0,00 0,00 0,419 0,00 0,099 0,658 0,00 0,00 0,055 0,00

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,11 0,032 0,093 0,188 0,094 0,177 0,089 0,28 0,12 0,08 0,027 0,43 0,106 0,12 0,175 0,10 0,177 0,835 0,121 0,072 3,70 0,76 0,073 0,289 0,08 0,14 0,05 2,69 0,529 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,132 0,09 0,10 0,174 0,145 0,076 0,097 0,34 0,049 0,199 0,639 0,588 0,26 0,394 0,39 0,54 0,02 0,78 0,08 1,00 1,04 0,038 0,08 0,062 0,30 0,12

0,00 0,00 19,23 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,10 -12,41 0,00 0,00 -4,32 0,00 -11,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,17 0,00 0,00 -3,33 1,33 15,48 0,00 -7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,76 0,00 0,00 0,00 19,23 0,00 0,00

1.000 0 1 0 0 0 3.565 0 0 0 5.405 0 10 37.700 0 0 40.055 0 345 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.850 0 0 10.940 15.415 3.254 0 2.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 500 10 0 0 1.019 0 0

0,11 0,00 0,093 0,00 0,00 0,00 0,082 0,00 0,00 0,00 0,027 0,00 0,106 0,111 0,00 0,00 0,173 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,122 0,076 0,078 0,00 0,049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,00 1,04 0,00 0,00 0,062 0,00 0,00

0,11 0,00 0,093 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,027 0,00 0,106 0,137 0,00 0,00 0,18 0,00 0,137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,148 0,077 0,10 0,00 0,049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,00 1,04 0,00 0,00 0,062 0,00 0,00

0,06 0,036 4,00 9,95 3,03

0,00 0,00 -4,08 0,00 0,00

0 0 600 0 0

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,02 0,00 0,00

-7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,11

200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990

0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,75 2,86 2,08 0,49 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,03 1,51 1,22 4,00


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ¶·Û¯·ÏÈÓfi Ì·˙¿Ú ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Û¯·ÏÈÓ¿, ÎÂÚÈ¿-Ï·Ì¿‰Â˜, ÎfiÛÌËÌ·, „ËÊȉˆÙ¿, ͇ÏÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ‡Ê·ÛÌ·felting, ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ: Heidi ™Ù·ı¿ÎË, ÷ÚԇϷ ∫fiÁη - ªÔ‡ÛÈ·, ŒÛÙÂÚ ∫·Ú·Ì›ÓË - ªÔ˘Ù·Ê›‰Ô˘, ∫·ÚÔϛӷ ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶·ÙÚÒÓË, ÃÚ‡Û· £ÂÌÂÏ‹, ª·Ú›· ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, ∫ÏÂÔÓ›ÎË ª·Ú™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÚÔ˘ÎÔ˙¿ÓË, ÕÓÓ· °ÂˆÚÁ›ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË “Alice”, Ì ı¤Ì· ÙË Á˘Ó·›Ô˘, ™Ù·˘ÚԇϷ μ·Î·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘. ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÂıÓÔًوÓ. ¢Âη¤ÓÙÂ, ·fi Ù· 80 ̤ÏË, — ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÙ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ ˙Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ Û‹ÌÂÚ·, ̤۷ ·fi ¤Ó· ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ. ∂ÂÙÂȷ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ∂∏ ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¢ËÌÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ô˘ÚÁÒÓ ÁÈ· Ù· 100 ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 25/4. ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ “™ÎÈ·Ú·Û΢‹, 17:00-21:00, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ı›Ù˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÛÙÔ ¶¿Û¯·. ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘”. ∏ ¤ÎıÂÛË ÔÚÁ·ÓÒıËΠ¿Óˆ Û ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î. ™Ù·‡ÚÔ˘ ΔÛÈÌÏÈ·Ú¿ÎË, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞∫¶™ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ Î.Î. ∞ÛË̛ӷ˜ ™Ô˘ÏÙ¿ÓË Î·È ª·Ú›·˜ §¿˙Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6-9 Ì.Ì. (ÎÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·). — “ÕÓÔÈÍË... ·ÈÛı‹ÛˆÓ!” Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Î·Ê¤ ∑ÒÁÈ·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 43, Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ÃÚÒÌ·Ù· ¿ÓÔÈ͢ ·fi ·ÓıÈṲ̂ӷ ÙÔ›· Î·È ··ÚÔ˘ÓfiηÌÔ˘˜ ı· Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∑ÒÁÈ· ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÂÌÂÏÈ¿ Î·È ÙË Á·Ï‹ÓË Ù˘ ʇÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. — ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ·, ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË º¤ÏÈÔ˘, ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ. ™ÙË ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ 15 ̤ÏË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜. ™ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 56 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “Ÿ„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ - ∫Ù›ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 10:00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 22:00.

— ΔÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Î·ÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, ÙËÏ: 2421033250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË - ÂÁηٿÛÙ·ÛË “∂›Ó·È Ë Ô›ËÛË ¤Ó· ηÓÙ‹ÏÈ” ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ΔÚ›Ù˘, ¶¤ÌÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ 21/4/2012. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

Δ∂á∂™ — °È· ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÎÚÔ‚¿ÙȘ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘” ·‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 9:30 Ì.Ì. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ú 3,50. — ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7:30, ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ ∞Ï›ÓÙ·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ “Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‚·Û·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿Û˘. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∫·Ì·Ú¤ ÙˆÓ ¡ÂÎÚÒÓ” οı ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ª·ÓÈÙÔ‡ (°Ú·‚È¿˜ 16, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘). ∏ fiÚÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ 9Ì.Ì. Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ 9:30Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û °Ú‚ÂÓ¿ Î·È μÏ·¯Ô¯ÒÚÈ· ÛÙȘ 28-29 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Î. £ÂÔÏfiÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙËÏ. 2421076240 Î·È 6977483635 Î·È Δ˙ԇ̷ ¡ÈÎfiÏ·Ô 24210-77433 Î·È 6978092200. — ∞fi ÙÔ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ 13/4. ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 11.30 .Ì. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÙٛΔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ú›‰Ë 30, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935. — ™ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó: 1. ΔË ª. ¶¤ÌÙË 12/4 Î·È ÒÚ· 17.00 Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘, 2. ΔË ª. ¶·Ú·Û΢‹ 13/4 Î·È ÒÚ· 14.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ øÚÒÓ, Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ Î·È 3. ΔÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 14/4 Î·È ÒÚ· 20.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘.

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞fi Ó¤· ı·ÙÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË

ΔÔ “ŸÓÂÈÚÔ ÛÙÔ Î‡Ì·” ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Œ

Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‚ÔÛÎfi˜ ¤˙ËÛ Û ÌÈ· Ó‡ÎÙ· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ·Ôı¤ˆÛË. ™Î·Úʷψ̤ÓÔ˜ Û ¤Ó· ·fiÎÚËÌÓÔ ‚Ú¿¯Ô ›‰Â ÙË ÏÔ˘fiÌÂÓË ªÔۯԇϷ Ó· ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ªÂ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË “ŸÓÂÈÚÔ ÛÙÔ Î‡Ì·” ÚÔ‚¿ÏÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÙÔ Á˘ÌÓfi. Û ÁÎÚÂÌfi, ÙfiÔ Ù˘ ÔÓÂÈÚÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ∂‡·˜ ª·Óȉ¿ÎË, ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô §¿ÌÚÔ˜ ¶ËÁÔ‡Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ۯ‰›·ÛÂ Î·È ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫Ô‡ÚÙ˘. £· ‰ÔıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ 23 Î·È 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 7 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 20.30. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260) ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ™ÎÈ·ı›ÙË Û˘ÁÁڷʤ·, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞ÎÚÔfiÏ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· “∏ıÈÎfiÓ ·ÎÌ·ÈfiÙ·ÙÔÓ” ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÌÔÓfiÏÔÁÔ “ŸÓÂÈÚÔ ÛÙÔ Î‡Ì·” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £·Ó¿ÛË ™·Ú¿ÓÙÔ˘. √ ™·Ú¿ÓÙÔ˜ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹-‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ÂÓÒ Ù· ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÚfiÛˆ·, Ô ‚ÔÛÎfi˜ Î·È Ë ªÔۯԇϷ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÚÔ‚ÔÏÒÓ. ΔÔ˘˜ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ Î·È Ë ∫·ÏÏÈfiË ™›ÌÔ˘. √ ÛÎËÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ı¿Ï·ÛÛ·,

¢. ª·Ú›ÙÛ·

“™¿Ù· - μÂÚÔ‡¯Ô - ™‡ÓÙÔÌË Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ¯ı˜” ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

™ÂÏ›‰Â˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞¯·˝·˜ Δ˘ μ∞™π§∂π∞™ °π∞™πƒ∞¡∏ - ∫ÀƒπΔ™∏ √ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÔ‡‰·ÛÂ

ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ‰›‰·Í ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ™.∂.§.∂.Δ.∂ - Û‹ÌÂÚ· ∞.™.¶∞π.Δ∂. - ÁÈ· 26 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ŒÁÚ·„ 12 ‚È‚Ï›· Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 5 Û¯ÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È 3 ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÁÂÓ›‰ÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi μÂÚÔ‡¯Ô (ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜) ∞¯·˝·˜ ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ÙfiÔ Î·È ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ì “ÁÓˆÛÙÈο ‰›· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘. ¢·Ó›ÛÙËΠ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ο̷ÙÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·È ÙfiÏÌËÛ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ‰˘Ô ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ μÂÚÔ‡¯Ô˘ Î·È Ó· ÍÂÌϤÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·ÛÙÔ¯ÈÒÓ” . √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ ËÁ¤˜, ÂÈÛΤÊÙËΠËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¿ÎÔ˘ÛÂ, ‹Ú ̷ÚÙ˘Ú›Â˜, η٤ÁÚ·„ ˘ÏÈÎfi, ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È Û˘Ó¤ıÂÛ ÓÔÂÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘. ªÂ ‡ÊÔ˜ ÛÔ‚·Úfi Î·È Ì ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ η٤ÁÚ·„ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰› ·Ófiı¢ÙÔ, ·Î¤Ú·ÈÔ, ·ÎÔÌÌ¿ÙÈ·ÛÙÔ. •ÂÙ‡ÏÈÍ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì·ÛÙÔÚÈ¿ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘, ÙË ‰ÔÌ‹, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ‡ ¯ı˜. •ÂΛÓËÛ Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ™¿Ù· - μÂÚÔ‡¯Ô Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›·, ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, Ì ÙÔÓ §¿ÚÈÛÔ ÔÙ·Ìfi, ÙȘ ËÁ¤˜

Î·È ÙËÓ ·fiÏËÍ‹ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ, Ù· ƒˆÌ·˚ο Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Î¿Ï˘„·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ ÛÙË μ¢ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· 18211828, ÛÙ· ÔÏÂÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï˘Û Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ›·, ÙȘ ÂÎÎÏËÛȤ˜, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √È ÔÈÎÈÛÌÔ› ÂÍÂÏ›¯ÙËηÓ, Úfi‚·ÏÏ·Ó Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ÙȘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ô ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÏÏ¿ ÂÚËÌÔÎÏ‹ÛÈ·. π‰È·›ÙÂÚ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂÈÎfiÓ˜ ¿Êı·ÚÙ˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ‚Ú‡ÛË Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÈÙËÚ¿ÎÈ... Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· È¿Ù·, Ó· Á›ÓÂÈ Ë Ï¿ÙÚ· Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. §ÂÙÔÌÂÚ›˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ì ÂÏÂÎËÙ‹ ¤ÙÚ· Î·È ¿„ÔÁË ‰fiÌËÛË, ÙÔ ÛÊ¿ÍÈÌÔ ÙÔ˘ ÎfiÎÔÚ· ÁÈ· ÛÙ¤ÚȈ̷ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÎÔ‡, Ù· ·¯Ó¿ÚÈ· ·fi ÙÔ ¯¿ÓÈ Î·È Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ̇ÏÔ˘, ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î¿Ï˘„ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÔÏÏÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙËÓ ÔÈÌÂÓÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¶ÂÚȉȿ‚ËΠٷ ÛÙÂÓ¿ Î·È ÔÌȯÏÒ‰Ë ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Á¿Ë ¤¯ÙÈÛ Á¤Ê˘Ú˜ ÌÓ‹Ì˘. ∂ÈÎfiÓ˜ ¯·Ì¤Ó˜ ÛÙË Ï‹ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÛÙÈÁ̤˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤Û‚ËÛ·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Ó·‚›ˆÛ·Ó ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÛÔÚ¿, Ô ıÂÚÈÛÌfi˜, ÙÔ ·ÏÒÓÈÛÌ·, ÙÔ Ï›¯ÓÈÛÌ·, Ô ÙÚ‡ÁÔ˜, ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· Ù˘ ÂÏÈ¿˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ Î·È Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Í·Ó·˙ˆÓÙ¿Ó„·Ó. √È ÌӋ̘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ê‹ÁËÛË Î·È ·Ó¤ÛÙËÛ·Ó ÙȘ

ÂÈÎfiÓ˜ ¤Ú· ·fi ÙË ÊıÔÚ¿. ™˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √ ·ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ì ٷ ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘, Ù˘ ‚¿ÊÙÈÛ˘, ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ë ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·ÁÚfiÙÈÛÛ·˜ Ô˘ ÔÏËÌÂÚ›˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Â¤ÛÙÚÂÊ ˙·ÏÈΈ̤ÓË Ì ٷ ÏÈfiÎÏ·Ú· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ù˘: ¡· ·Ó·È¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˙‡ÌÈ ÁÈ· ÙËÓ Â·‡ÚÈÔ, Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÈ, Ó· ˘Ê¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÚÁ·ÏÂÈfi Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜, Ù· ÛÙÚˆÛ›‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔÈÎÈ¿ ÁÈ· ÙË “ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹” . √È ¿ÓıÚˆÔÈ fï˜ ›¯·Ó ¿ÏϘ ·ÓÙÔ¯¤˜, ¿ÏÏË ÓÔÔÙÚÔ›·. ◊ÍÂÚ·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ηϿ Î·È Ù· ¿Û¯ËÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË ˘‹Ú¯·Ó ¯·Ï·Ú¤˜ ÛÙÈÁ̤˜, ·Ú·È¤˜ Ì· ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. Δ· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î·È ÔÈ Á¿ÌÔÈ ‹Ù·Ó ·Óٿ̷̈, Ì¿˙ˆÍË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÍÂÊ¿Óو̷. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ›¯·Ó ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ›ÛÙË ÛÙÔ £Âfi Î·È ÂÏ›‰· ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∞˘ÙÔ› ¤˙ËÛ·Ó Ì ÚˆÙfiÁÔÓ· ̤۷, Ì ϛÁ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·˘Ù¿ÚÎÂȘ ·ÓÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜, ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ “·ÙÚÒ·˜” Á˘ Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·fiÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù·, Ó· ·Á·Ô‡Ó Î·È Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·, ÙËÓ ¶›ÛÙË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË. •ÂÓ·ÁÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ Û ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·, Ì·˜ ¤Î·Ó ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. Δ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· - ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ - ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙ›‰ˆÚÔ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ -Ë ªˆÚ·˚ÙÈÎË ÁË- Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¡¤Ô ¢.™. Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ™Δπ™ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ

Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÍÂϤÁË Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛfi˜, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ ·ÂÏıfiÓÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜. ø˜ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó Ë ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, Ë ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, Ô °ÚËÁfiÚ˘ ∫·ÚÙ·¿Ó˘, Ô ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ™Ô˘‚·Ù˙‹˜, Ë μ¿ÛÛ· ¶·Ú·Û΢¿ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫··ÓÈ¿Ú˘ Î·È ˆ˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜, Ë ª·Ú›· ¡¿ÓÔ˘ Î·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ÙÛÈ¿˜. °È· ÙËÓ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜ Î·È Ë ŒÊË ¶·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙȘ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û˘Ó‹Ïı·Ó ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù· ÂÈÏÂÁ¤ÓÙ· ˆ˜ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Û ÛÒÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ë ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô °ÚËÁfiÚ˘ ∫·ÚÙ·¿Ó˘, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È Ì ÂȉÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Ë ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, Ù·Ì›·˜ Ô ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ™Ô˘‚·Ù˙‹˜ Î·È Ì¤ÏË Ë μ¿ÛÛ· ¶·Ú·Û΢¿ Ì ÂȉÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫··ÓÈ¿Ú˘ Ì ÂȉÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÙȘ ¡¤Â˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜.

™ÙË “ªË¯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” ÙÔ ‡„ˆÌ· 731 √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏfi-

Ô˘ÏÔ˜ Î·È Ë ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Ë “ªË¯·Ó‹ ÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Ì·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· ·fi ÙÔ ÙË ¡∂Δ. ∏ “ªË¯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤ÌÂÈÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ Î. ÃÚ›ÛÙÔ˘ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ù·Í›‰Â„ Û ÌӋ̘ Î·È ‚ÈÒÌ·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó ÛÙÔ ∞Ï‚·ÓÈÎfi ª¤ÙˆÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٿ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔÈÙ·ÏÈÎfi fiÏÂÌÔ fiÔ˘ ÔÈ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˜ Î·È ΔÚȷηÏÈÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡ ηٿÊÂÚ·Ó ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜... ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ §ÂÔÓÙ¿Ú˘ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈÚfiË ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ‰È¤ÛˆÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÚ·ÁÈ΋ ÌÔ›Ú· ÌfiÏȘ ÁÈ· Ì›· ̤ڷ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ Ù· ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ê·Îfi Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜. √ 95¯ÚÔÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÓӤϷ˜ ·fi ÙËÓ ¶‡ÏË ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË ÂÍÈÛÙfiÚËÛ ٷ fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Ô˘ ·fi ı·‡Ì· ÁϛوÛÂ. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª·ÚԇϷ ∫ÏÈ¿Ê· ·fi Ù· ΔڛηϷ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º.π.§.√.™. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¡ËÌ¿˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Â›Û˘ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰›Ô ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ. À‹ÚÍ ̿ÏÈÛÙ· Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ ΔÚÈηÏÈÓÔ‡˜ ÊÈÏ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ·ÊÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚȤϷ‚Â Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÙÏÔ˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ∫ËÚ‹ıÚ˜ Ô˘ ηٷÎχÛÙËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ó·Ù‡¯ıËΠ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È ÚÔÏfiÁÈÛÂ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ƒfiÛÛÈÔ˜. ª·Ú›· ª·ÎÏ·‚¿-™ÙÚ·Ù›ÎË

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

31

∞fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÁÈ· ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· °. ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË

Δ

ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.00 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÊÈÂڈ̷ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ·ÓÙÈÚfi‰Úfi ÙÔ˘ Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û˘ÁÁڷʤ· °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ “™Ù· ÙÚ›ÛÙÚ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡”. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∫·ÙfiÈÓ ÚÔÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ªÈÏÙ. ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜: ∏ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜, ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ¢.™. Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË, ÔχÏ¢ÚË Î·È Ï‹Úˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ “ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ ‰ˆÚ¿ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∏ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ‰‡Ô ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘, Ë ÌÂÁ¿ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Î·È ·˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ΔËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÈÌËÙÈ΋˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ

·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ· °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜

π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ∞Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ªÈÏÙ. ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È “™Ù· ÙÚ›ÛÙÚ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË, ·fi ÙÔ˘˜: -ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ μÈ·Ó¤ÏÏÔ, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “Insieme” Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË. -μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. -ªËÏ›ÙÛ· ∑·ÚÏ‹ - ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, Â›ÙÈÌË ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. -μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - ÎÚÈÙÈÎfi˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ·ÔÓÂÌËı› ÛÙÔÓ ÙÈÌÒÌÂÓÔ Û˘ÁÁڷʤ·, ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ Û ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÔχÏÂ˘ÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Î·È Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ٷ “ÁÚ¿ÌÌ·Ù·” Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞ÎÚÔfiÏ”

“∏Ï›ıÈÔ˜” ÙÔ˘ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ ·fi ÙÔ ™Ù¿ıË §È‚·ıËÓfi Y™Δ∂ƒ∞ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ıÂÚ·›· ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, Ô ¶Ú›ÁÎÈ·˜ ª›ÛÎÈÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ ÎÏËÚÔÓÔÌ› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›·. μÚ›ÛÎÂÙ·È, ¤ÙÛÈ, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ Û’ ·˘ÙfiÓ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘. √È ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙËÓ ¿‰ÔÏË Î·È ·ÁÓ‹ ʇÛË ÙÔ˘, ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “ËÏ›ıÈÔ”, ÂÓÒ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, Û˘ÓÂ·Ṳ́Ó˜ ·fi Ù· ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È ·Ú¿ÊÔÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ºÈfiÓÙÔÚ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ “√ ËÏ›ıÈÔ˜”, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞ÎÚÔfiÏ” (πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 9-11) Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¿ıË §È‚·ıËÓÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÕÚË ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ 2007 ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. º¤ÙÔ˜, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ÙfiÙ ıÈ¿ÛÔ˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜, ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ ÕÚË ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ë ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ™¿‚‚· ∫˘ÚȷΛ‰Ë Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÈÌÂÏ‹ıËΠ¿ÏÈ Ë ∂ϤÓË ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞Ì·˙‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: μ·Û›Ï˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ªÂϤÙ˘ ∏Ï›·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ◊ÌÂÏÏÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜, ∫fiÚ· ∫·Ú‚Ô‡ÓË, ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú‰ÒÓ˘, ¡ÂʤÏË ∫Ô˘Ú‹, ¢·˘›‰ ª·ÏÙ¤˙Â, ¶ËÓÂÏfiË ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘ÏˆÓ¿˜, ª·Ú›· ¡·˘ÏÈÒÙÔ˘,

ª·Ú›· ™·‚‚›‰Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ô˘Á¿Ú˘, ºˆÙÂÈÓ‹ ΔÈÌÔı¤Ô˘, ∞Ú˘ ΔÚÔ˘¿Î˘, ™‡ÚÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ™ÔÊ›· ΔÛÈÓ¿ÚË, °ÈÒÙ· º¤ÛÙ· Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. “∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ë ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË, Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÓfi˜ ·ıÒÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤۷ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜, Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ì Ì ÈÔ ÒÚÈÌÔ ‚ϤÌÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. ∂›Î·ÈÚÔ˜ fiÛÔ ÔÙ¤, Ô “∏Ï›ıÈÔ˜” Â›Ó·È ÙÔ Êˆ˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯È΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ›ÛÙË ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ÛˆÙ‹ÚÈ· Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ˙‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹. °È· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘”, Ì·˜ ϤÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘.

∏ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ‰Ôı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 17.00 ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÙȘ 21.00 ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, οı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 20.30 ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 20.30 ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 15.00 ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÙȘ 19.00 ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÒÚÈÌ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ, Ô “∏Ï›ıÈÔ˜” ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1868, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·” Î·È ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ “¢·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜”. Δ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Î‡ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ· ÙÔ˘ “√È ·‰ÂÏÊÔ› ∫·Ú·Ì·˙ÒÊ” ÙÔÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ™Ù· Ó·ÓÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ˘˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ê˘Ï·Î›ÛÙËΠÛÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ¶ÂÙÚÔ·˘ÏfiÊÛÎ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Û ı¿Ó·ÙÔ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ·. ΔÔ˘˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ¢ÁÂÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÍÈ Ì¤ÙÚ·. ΔÔÓ „˘¯ÈÎfi ‚·Û·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÔΛ̷Û ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “√ ËÏ›ıÈÔ˜” Î·È ÙÔ “∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·” (1973). ¶Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ÚıÂ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ 1878, fiÙ·Ó ÂÍÂϤÁË ·ÓÙÂÈÛÙ¤ÏÏÔÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

∫¿Ï˘„Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ·fi ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¢π∂∫ μfiÏÔ˘ ∞ƒΔπ√ Î·È ¿ÎÚˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ∫∂∫¶∞ ¢π∂∫, ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ “Δ¯ÓÈÎfi˜ Ï‹„˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Marketing & Branding ΔfiÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μ’ Î·È ¢’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ “Δ¯ÓÈÎfi˜ §‹„˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜” ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∫.∂.∫.¶.∞ ¢.π.∂.∫., Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· πdeatopos Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù¤ıËΠӷ ηχ„Ô˘Ó ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο, ˆ˜ Â›ÛËÌÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÙȘ Ë̤Ú˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ڛԢ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiˆ˜ Ô ¢›·˘ÏÔ˜, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡, Ë ÂÚÈÔ¯‹ “æ·Ú¿‰Èη” ÛÙ· ¶·Ï·È¿, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ·˜, Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˆ˜ Ì›· ÂÓÈ·›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·¤ÎÙËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηχ„Ô˘Ó Î·È Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ workshop parkour Î·È ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¤ˆ˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· graphiti Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘.

πÛÙÔڛ˜ Ì·ÍÈÏ·ÚÈÒÓ: ∫ÂÓÙË̤ӷ ·Ú·Ì‡ıÈ· ª·›Ú˘ °·Ï¿ÓË ∫ÚËÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· ™Δ√ πÛÙÔÚÈÎfi Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘-

ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞›ÁÈÓ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Ë ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ª·›Ú˘ °·Ï¿ÓË-∫ÚËÙÈÎÔ‡ Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÎÂÓÙË̤Ó˜ Û ̷ÍÈÏ¿ÚÈ·. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12/4 ÛÙȘ 12.30 Ì.Ì. ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›· Ì ·Ú¯È΋ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ Û¯¤‰È·, ÌÔÙ›‚· Î·È ÈÛÙÔڛ˜ Â¿Óˆ Û ̷ÍÈÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÎÂÓÙËÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù·ÈÛÂÚ› ÙÔ›¯Ô˘ fiÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·›˙ÂÈ Ë ÂχıÂÚË Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌӋ̘ Î·È ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ, Ë ª·›ÚË °·Ï¿ÓË-∫ÚËÙÈÎÔ‡ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÒÚ· ¤ÚÁ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈο Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì Â›ÔÓË ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· Ôχ ÔÈΛ· Ù˘ ÚfiÛˆ·.


M·ÁÓËÛ›· 32

M. T∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶ƒπ§π√À 2012

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·

Èڛ˜ ·Ù˙¤ÓÙ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ∫·˘ÛÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ μÔÏÈÒÙË √ “ºˆÎ›ˆÓ·˜” Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Δ√ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô

Ó·Úfi˜ “ºˆÎ›ˆÓ·˜”, Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ™‡ÚÔ ÛÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂÙ¿ ·fi ۯ‰fiÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ Ù˘ MOm ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Ô “ºˆÎ›ˆÓ·˜” ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ˘ÁÈ‹˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ŸÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ, ·‰‡Ó·ÌÔ˜, ·ıËÙÈÎfi˜, Ôχ ·Ê˘‰·ÙˆÌ¤ÓÔ˜, Û η΋ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ˙‡ÁÈ˙ ÌfiÏȘ 23 ÎÈÏ¿. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ∂·Ó¤ÓÙ·Í˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ºÒÎÈ·˜ Ù˘ MOm ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ù˘ MOm Î·È ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ˘‡ı˘Ó˘ ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘, Ô “ºˆÎ›ˆÓ·˜” ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚ›ı·Ï„˘, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙË Ïԛ̈ÍË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤·Û¯Â Î·È Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi Ù· ·Ú¿ÛÈÙ· Ô˘ ›¯Â ÚÔÛ‚ÏËı›. ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈfiÏ·˜ ̤Ú˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠıÂÙÈο ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ¤ÙÚˆÁ ÔÏfiÎÏËÚ· „¿ÚÈ· ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË Ê‡ÛË Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ Â›¯Â Ì¿ıÂÈ Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. √ “ºˆÎ›ˆÓ·˜” ¤ÊÙ·Û ٷ 58 ÎÈÏ¿ Î·È fiϘ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ∂·Ó¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

∫·Ù·‰›ÎË ÁÈ· ÎÚÔÙ›‰Â˜ ™Δ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ ˘¢ı‡-

ÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ‚Ú¤ıËΠӷ η٤¯ÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· 515 ÎÚÔÙ›‰Â˜. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú¿ÓÔÌ˘ ηÙÔ¯‹˜ ÎÚÔÙ›‰ˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ı› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ, Ô˘ ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹.

ˆÚ›˜ ·Ù˙¤ÓÙ· Î·È Ì Î›ÌÂÓÔ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ... 2005 ¤ÁÈÓ - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Î·˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘ - Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË √ÏÔ̤ÏÂÈ· ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·. √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ (Úfi‰ÚÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ı‹Ó·˜) Ì ÙËÓ ÔÔ›· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوӔ .

Ã

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙË, Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Î·Ù·ÓfiËÙË ÚÔÛˆÈο ·fi ̤ӷ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÂÚ› ·Ô¯ÒÓ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËη Û ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ì η̛· ÂÓË̤ڈÛË ·Ó ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‹ ¤ÛÙˆ ·fi ÙÔ ¢™∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. •·ÊÓÈο Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ì ηϤÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÛΤ„ÂȘ - ·fi„ÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη ÂÚ› ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÙÔ Úˆ› Ù˘ 2.4.2012 ·Ú·Ï¿‚·Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ 210 ÛÂÏ›‰ˆÓ ·ÁÓÒ-

ÛÙÔ˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÚ‹Û·Ì Ì ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔ‡ ηı’ fiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ô˘‰Â›˜ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯·Ì ÏËÚÔÊfiÚËÛË fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙË ÌË ÚÔÒıËÛË ı¤ÛÂÒÓ Ì·˜. ŒÙÛÈ Á›Ó·Ì ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¿Ô„Ë ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi. (∞ÏÏ¿ ÁÈ· ÌËÓ ÓÔÌ›ÛÂÙ fiÙÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™μ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ fi‰·˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ·Ú·ı¤ÙÔÌ ۯfiÏÈ· Â› ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ‚Ú›Ù ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ·). ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2005 (ÂÔ¯‹˜ ¶·ÍÈÓÔ‡) Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰Â ÌÔÚ› Ó· ·-

∞ÈÛ›ˆ˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË, ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜. ¶‹Ú·ÌÂ Î·È ÙÔ “‰ÒÚÔ” , 163 ú ÂÚÈÔ˘Û›·, ̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈÎÔ ‰ÒÚÔ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ì·˜ - ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ϤÂÈ, Ó· “ÛËΈı›” Ë ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∫·È ÂÎÏÔÁ¤˜ fi¯È, ‰ÂÓ ÚÔÎËÚ‡¯ÙËÎ·Ó ·ÎfiÌË, ›Ûˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ٷ Ì·Óٿٷ, ÁÈ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Ì·˜. ¢ÈfiÙÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ӷ „ËÊ›ÛÔ˘ÌÂ, ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÙÛÈ Ô˘ οı ÛΤ„Ë ·Ô¯‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. £· Í·Ó·‚Úԇ̠¢ηÈÚ›· Ó· ԇ̠‰˘Ô ÏÔÁ¿ÎÈ· ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì·. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· οˆ˜ Ù¿ ëÊÂÚÂ Ë ˙ˆ‹ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ·Ó Î¿ı ̤ڷ μfiÏÔ-§¿ÚÈÛ·, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ηÏfi ÏfiÁÔ. ∫·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÏÏÈÒ˜, ¤ÚÂ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. §ÔÈfiÓ, ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ¤Ï·¯Â Ó· ˙Ô‡ÌÂ, ·ÎfiÌË Ì›· ·fi‰ÂÈÍË ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡. √ ÔÔ›Ô˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜, ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ηÈ... ¿‰ÂÈ-

ÔÙÂÏ› ˘ÏÈÎfi “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘” . ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ì ¢ı‡ÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰È΋ Û·˜, ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜, ÛÙÂÚÂ›Ù·È Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û·ÊÔ‡˜ ÛÙfi¯Â˘Û˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Â› ÙˆÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη

Ô˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ¿‰ÂÈÔ˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û’ ·˘ÙfiÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜: Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ‰Èfi‰È·. °È’ ·˘Ùfi Ϥˆ, Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘. ∂›‰·ÌÂ Î·È ¿ı·Ì ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÂȉ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁ· ·ÎÚÈ‚‹. √‡Ù ÂÁÒ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·, ÂÁÒ Ô Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ô˘ Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‰ÒÛ·Ì “Ì¿¯Â˜” ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ÂÁÒ Ô ÔÏÏ¿ÎȘ ‰Ëψ̤ÓÔ˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂ÍËÁԇ̷È: √‰ËÁÒ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 1800 Î.Â. ·fi ÙÔ 2002, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· 10,9 Ï›ÙÚ· ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·Ó¿ 100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ΔÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·ÎÚÈ‚¤˜, ‰ÈfiÙÈ ¤¯ˆ,

ÂÚ› ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È (Ë ‰È·‰Èηۛ·) Ó· ·ÁÓÔ› ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÈÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ·Ù¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ μ’ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ª¤Û· ÛÙȘ 40 ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ μ’ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: ∞˘Ù‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË

ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ÙËÓ ÙڤϷ Ó· ηٷÁڿʈ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚¿˙ˆ ‚ÂÓ˙›ÓË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÙËÓ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË, ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ, ÙËÓ Ì¿Úη Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÙÔ ÔÛfiÓ Ô˘ ÏËÚÒÓˆ. ∞˘Ùfi ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ·fi ÙÔ 1986, ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·! Œ¯ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û ¤Ó· ·Ïfi ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ʇÏÏÔ Ì›· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÎfiÛÙË, ̤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ù· ¿ÓÙ·, ·fi ÂΛ Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 10,9 Ï/100 ¯ÏÌ. ¶¿Ì ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∞fiÛÙ·ÛË μfiÏÔ˜-§¿ÚÈÛ· 60 ¯ÏÌ, Ì 10,9 Ï/100 ¯ÏÌ, ηٷӿψÛË 6,54 Ï›ÙÚ· ‚ÂÓ˙›ÓË. ªÂ ÙËÓ (Â›Û˘ Â͈ÊÚÂÓÈ΋) ÙÈÌ‹ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 1,80 ú ¤¯Ô˘Ì 11,77 ú ÛÙËÓ ·Ï‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ªÂ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 23,54 ú. Δ· ‰Èfi‰È· ÛÙÔ ªÔÛ¯Ô¯ÒÚÈ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 3,00 ú, ¿Ú· Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 6,00 ú. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ 25,48% (ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ, ‰ËÏ·‰‹) Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 29,54 ú. ªÂ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ë ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÏfiÁˆ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ μfiÏÔ˜£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (216 ¯ÏÌ) Â›Ó·È 28,08%, μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· (324 ¯ÏÌ) Â›Ó·È 17,85% Î·È ∞ı‹Ó·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (515 ¯ÏÌ) Â›Ó·È 23,01%. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÚÂÏ¿ ÓÔ‡ÌÂÚ· ·˘Ù¿ Î·È È‰›ˆ˜ ·Ó Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿! ∂›Ó·È Ô˘ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È Î·ı·Ú¿ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¿Óˆ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ηÈ... ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ¶Ôχ ·Ï¿. ŒÙÛÈ Í·Ó·ı˘Ì‹ıËη ÎÈ ÂÁÒ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ οÌÔ˘, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, §ÔÊ›ÛÎÔ˜, ÿÏÎË, ∞Ṳ́ÓÈÔ, Û˘Ó¿ÓÙËÛ· fiϘ ÙȘ ÓٷϛΘ Â-

¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÚÔηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓ· ÔÛ¿ ÁÈ· οı ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ (ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔηٷ‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÔÛÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ “ÔÛfi ·Ó·ÊÔÚ¿˜” ). ∞˘Ù‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ (Ù˘¯fiÓ) ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘, ·Ú¤ÌÂÈÓ ı·ً˜ ÙÂÏÈο ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ √ÏÔÌÂÏ›·˜, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÛËÌ›ˆÛÂ, ˆ˜ Ù¿¯ÈÛÙ· Ô ¢™ μfiÏÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ΛÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ 2005...

ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ), Î·È Ï›Á·, ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÙÚ·ÎÙ¤Ú, “¯¿ÚËη” ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ¢ı›˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ·Ú. 6 Î·È “·Ó·Î¿Ï˘„·” ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÚÓ¿ˆ ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·’ ÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ∫fiÛÌÔ˜ Î·È Ï·fi˜ Û˘ÌÔÚ‡ÔÓÙ·Ó Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ‰›Ï· Ô ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ¤ÚÌÔ˜ Î·È ÌÔÓ·¯fi˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ô‰È΋˜ ÌÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ì ۷ʤÛÙ·ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÌÔ˘. ∫È ÂΛ Ô˘ ‹Á·ÈÓ·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ‰ÂÓ ‚ڋη Ô‡Ù ¤Ó·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi Ô˘ Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ Û˘¯Ó¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂÈ ·’ ¤Íˆ ÎÈ ·Ó·Î·ÙˆÙ¿ Ò˜ Ó· ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÁÂÓÈÎÒ˜. ªÚ¿‚Ô ÙÔ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ·Ó¤Í˘ÓÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ì·˜. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ¿¯ÚËÛÙÔ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰·¿ÓËÛ ÔÏÏ¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú·¯Ì¤˜ ÚÈÓ ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ‰ÒÚÔ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È (ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ) Ó· „ËÊ›˙ÂÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ì ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ È‰ÈfiÙ˘Ô ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·ÏÏÈÒ˜, Ó· Û˘ÓÙËÚ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÓ¿ÂÈ, ϤÔÓ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. √ÌÔ›ˆ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯‡ÓÂÈ ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· ÁÈ· ÙËÓ √‰È΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ì¤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 50% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020 - ͤÚÂÙ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÂÁÒ ·˘Ù‹ ÙË Ì›ˆÛË Û “‡ÏÔÁÔ” ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚȷο; ŒÙÛÈ ÎÈ fi¯È ·ÏÏÈÒ˜, Ô˘ ëÏÂÁ ÎÈ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÚÚËÛË, ∫Ú¿ÙÔ˜, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ·, ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË, ·˜ οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ôχ “ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi” Î·È Ôχ ·Ïfi: Ì›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì¤ÙÚËÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘. ∂˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ ÚÔÛʤÚÔÌ·È Ó· ÙËÓ Û˘ÓÙÔÓ›Ûˆ. ªÂ ÙÔ Î·Ïfi Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ÕÁÈÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶¿Û¯·. °ÂÈ· Û·˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 33

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶PI§I√À 2012

∞ÎÚÈ‚¿ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜

™Â ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ∞£∏¡∞, 10.

ª

 ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Û ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¡√ ¤ÛÙÚ„ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂΉÚÔÌ›˜ Û ¯ÂÚÛ·›Ô˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 1,849 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 2,05 ¢ÚÒ. √È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔÈ ÓÔÌÔ› Â›Ó·È ÙÔ §·Û›ıÈ, Ë ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, Ù· ÷ÓÈ¿, ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, Ë ∂˘Ú˘Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ fiÔ˘ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 1,955 ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÊıËÓfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∏Ì·ı›·, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÙÙÈ΋, ™¤ÚÚ˜ Î·È ∞ı‹Ó· fiÔ˘ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 1,822 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚‡ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¿ 20 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ (Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó 1,652 ¢ÚÒ). ∏ ·‡ÍËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ (Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ÍÂ¤Ú·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ Ù· 1200 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ó¿ ÌÂÙÚÈÎfi ÙfiÓÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 980 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘). ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ Î›ÓËÛ˘ Ì ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ (̤ÛË ÙÈÌ‹ ¤ˆ˜ 1,68 ¢ÚÒ) Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· (·fi 1,559 ¢ÚÒ). ™Â Â›Â‰Ô ∂∂, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (2 ∞ÚÈÏ›Ô˘) Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë, ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó √ÏÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›· Î·È ™Ô˘Ë‰›·. ºıËÓfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô fiÙÈ „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÙÔ˘ “∏Ê·ÈÛÙÔ˘” . “¶·ÚfiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙÂÏÈο fiϘ ÙȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰›Î·È˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ·‰ÈΛ ÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ, ÁÂÓÈο Ú¤ÂÈ Ó· Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ·Ù› ‰È¢ıÂÙ› Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó, ÂÍ·Ï›ÊÂÈ Ù· ÂÍÔÓÙˆÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ‰‹ıÂÓ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·È Ì·-

˙› ÂÍ·Ï›ÊÂÈ ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌfiÚÔ˘ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √μ∂. ∫·Ï› ‰Â fiÛÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ë “·Ú¿‚·ÛË” ÔÊ›ÏÂÙ·È fi¯È Û ·˘ÙÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∏º∞π™Δ√À, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿, Ù· ‰Â ¿ÏÏ· Ó· Ù· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ.

ªÂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÔÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ˘·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ª¿ÎË μÔÚ›‰Ë, ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÂٷ͇ Ú·ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÛÔ‡ÂÚ - Ì¿ÚÎÂÙ, οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ - ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ.

∏ ¶√¶∂∫ ÚÔÂȉÔÔÈ› Â›Û˘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ (Δ∂∞¶À∫). “¶·Ú¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ª¿ÎË μÔÚ›‰Ë ÚÔ˜ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ì·˜ ÁÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÂٷ͇ Ú·ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÛÔ‡ÂÚ - Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙ· 40 ̤ÙÚ·, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙÂÏÈο ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· 30 ̤ÙÚ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·. ∫·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ôı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÍ‹ÁËÛË. ΔÔ ¢™ Ù˘ ¶√¶∂∫ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.

“ƒ¿ÏÈ” ·Ófi‰Ô˘ Ì ԉËÁfi ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÓ fi„ÂÈ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘

ÕÏÌ· 3,17% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ 6,00, ∂£¡π∫∏: 2,05, ∂UROBANK: 0,67, ∫À¶ƒ√À: 0,53, JUMBO: 3,79, Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√:0,50, ªÀΔπ§∏¡∞π√™: 2,91, MOTOR OIL: 6,05, √¶∞¶:6,61, √Δ∂: 3,05, ¶∂πƒ∞πø™: 0,33, ΔπΔ∞¡: 15,00, MARFIN POPULAR BANK:0,26, MARFIN INVESTMENT GROUP:0,31.

∞£∏¡∞, 10.

™∂ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ú¿ÏÈ ÂȉfiıËÎ·Ó Û‹ÌÂ-

Ú· ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÈÛ¯˘Ú‹ ¿ÓÔ‰Ô. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ‚·Û›ÛıËΠÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÂÍÔÊÏËı› Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 730,03 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 22,43 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 3,17%. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 60,590 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 288,03 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 6,58%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 728,01 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,56%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 168,49 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,20%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Eurobank (+28,65%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+27,31%) Ù˘ Alpha Bank (+27,08%), ÙÔ˘ Δ.Δ (+25,38%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+24,24%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Coca Cola3E (3,32%), ÙÔ˘ √¶∞¶(-1,93%) Î·È Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (-1,55%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜:2.646,98 -0,22%, ∂ÌfiÚÈÔ:1.145,95 +0,99%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο:1.713,33 +2,88%, ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘: 595,04 +10,00%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ:2.174,85 +2,55%, ¶ÚÔÛˆÈ-

™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÏfiÁˆ πÛ·Ó›·˜

ο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·:1.871,26 +0,15%, ¶ÚÒÙ˜ ⁄Ϙ: 1.398,07 +3,71%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹:1.108,99 -1,84%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·:330,29 +4,98%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜:839,53 +2,69%, ΔÚ¿Â˙˜:329,79 +21,05%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿:5.030,00 3,22%, ÀÁ›·:121,56 +3,10%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜:1.182,68 +0,61%, ÃËÌÈο:5.451,74 -2,44%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:929,28 +7,99%. ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 96 ÌÂÙÔ¯¤˜, 52 ÙˆÙÈο Î·È 15 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Eurobank +28,65%, Q&R+27,84%, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ +27,31% Î·È Alpha Bank +27,08%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:Audiovisual -21,35%, ∂‰Ú·ÛË -19,71%, Flexopack -17,40% Î·È ∞-

Ã√¡ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ -14,75%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 11.018.547 ÙÂÌ¿¯È·, ∫‡ÚÔ˘ Ì 10,145.458, ∂ıÓÈ΋ Ì 9.233.248 Î·È Alpha Bank Ì 7.231.392 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 18,244 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Alpha Bank Ì 7,401, ∫‡ÚÔ˘ Ì 5,352 Î·È √¶∞¶ Ì 5,189 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 28,797 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ALPHA BANK: 1,07, FOLLIFOLLIE:8,02, μπ√Ã∞§∫√: 3,17, ∂§§∞∫Δøƒ: 1,26 ¢∂∏: 3,23, COCA COLA: 13,68, ∂§¶∂:

∂Í·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó ÛÙÈ· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2%. “∏¯ËÚ‹” ‹Ù·Ó Ë ÙÒÛË Û ª·‰Ú›ÙË Î·È ªÈÏ¿ÓÔ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ -Ì ÙÔÓ ÎÏ·‰ÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÛÙÔÓ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi StoxxEurope600 Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ 4%- Ì ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË “‚Ô˘ÙÈ¿” . ™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ô FTSE100 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÒÛË 2,24%, ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜%. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô CAC40 ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3,08%. ™ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Ô DAX η٤ÁÚ·„ ÙÒÛË 2,5%. ™ÙË ª·‰Ú›ÙË, Ô IBEX ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3% ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÂÓÒ, ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ô ªπμ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ¤ÎÏÂÈÛ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ηٿ 5%.

¢ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ∂.∂. ÂÚ› Ùˆ¯Â‡ÛÂˆÓ √ ™À¡¢∂™ª√™ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™.μ.£.∫.∂.), ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Enterprise Europe Network -Hellas ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÁηÈÓ›·Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ∂∂ ÂÚ› Ùˆ¯Â‡ÛˆÓ. √È ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ (ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÚ› ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =CELEX:32000R1346:el:NOT, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 2000 Î·È Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÈ· ÙÒ¯Â˘ÛË - ›Ù ÂÙ·ÈÚ›·˜ ›ÙÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ - Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛı› ηٿ fiÛÔÓ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚËı› Ô ÈÛ¯‡ˆÓ ηÓÔÓÈÛÌfi˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÙÔÓˆı› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı› Ë ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂∂. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∂∂ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë, ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, fiˆ˜ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ “∂˘ÚÒË 2020” . √È Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋, Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ ‹ÌÈÛ˘ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ¤ÓÙ ¤ÙË. ΔÔ 2010, 220.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ıËÎ·Ó ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË ÛÙËÓ ∂∂. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ˘‹Ú¯·Ó 600 ÂÚ›Ô˘ Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔ 2011. ∂Ô̤ӈ˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈηÓfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙfiÈÛÌ· Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Î·È Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÈ· “‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·” . √ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2000 ÂÚ› ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ Â¤ÊÂÚ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Â¤ÏıÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÂıÓÈο Ùˆ¯Â˘ÙÈο ‰›Î·È· ηıÒ˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ· ¿ÙÔÌ·, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜, ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›ڷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ‰È·Û˘ÓÔÚȷΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Î·È Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛı› ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯً ̤¯ÚÈ ÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË Â›Ó·È ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂∂ : http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/ opinion/120326_en.htm.

™ÙÔ 4,55% ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ

∫ÂÊ¿Ï·È· 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¿ÓÙÏËÛ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÍ¿ÌËÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ∞£∏¡∞, 10.

ª∂πø™∏ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡

ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÂÍ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ·, ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √¢¢∏Ã, Ë ·fi‰ÔÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 4,55% ¤Ó·ÓÙÈ 4,8% ηٿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÂÍ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ‡„Ô˘˜ 875 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 6 ª·ÚÙ›Ô˘. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 2,620 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô‡ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ηٿ 2,62 ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ¿ÓÙÏËÛ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó‹Ïı Û 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


¢ÈÂıÓ‹ 34 ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏

17 ÓÂÎÚÔ› ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷÈÁ›‰·

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ ÌÓ‹Ì˘ ·fi ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ÚÔ˜ ¡. ÀfiÚÎË Ì ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Balmoral

ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜, ¤Ó·˜ ·ÈÒÓ·˜ ·fi ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ù·Í›‰È ∫ ¡. À√ƒ∫∏, 10.

ª¶√À∂¡√™ ∞´ƒ∂™, 10.

∏ ηٷÈÁ›‰· Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 17 ·ÓıÚÒˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÕÓÂÌÔÈ Ô˘ ¤ÓÂ·Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 150 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙËÓ ÒÚ· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ Î·È Ù· ÂÚ›¯ˆÚ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ 30.000 Û›ÙÈ· ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ·ÓÙÔ‡ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ ÔÈ ˙ËÌȤ˜: ÛÙ¤Á˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Û˘Úı›, Û·Ṳ̂ӷ Ù˙¿ÌÈ·, ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤Ó· ‰¤ÓÙÚ·, ÂṲ̂ÓÔÈ ˘ÏÒÓ˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘.

∏¶∞

∞Ô¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· Ô ƒÈÎ ™·ÓÙfiÚÔ˘Ì √À∞™π°∫Δ√¡, 10.

ΔËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ƒÈÎ ™·ÓÙfiÚÔ˘Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·Ú¯Èο fiÙÈ ı· ηÏÔ‡Û Û ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ªÈÙ ƒfiÌÓÂ˚, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Û ÂÎϤÎÙÔÚ˜ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ˆ˜ Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ÚÒËÓ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜, ·Ú¿ ÙȘ ӛΘ Û 11 ÔÏÈÙ›˜, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ƒfiÌÓÂ˚ Û ·ÚÈıÌfi ÂÎÏÂÎÙfiÚˆÓ ·Ó Î·È Ù˘Èο Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Associated Press, Ô ™·ÓÙfiÚÔ˘Ì Â›¯Â 285 ÂÎϤÎÙÔÚ˜ Î·È Ô ƒfiÌÓÂ˚ 661 ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË ºÏfiÚÈÓÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 1.144 ÂÎϤÎÙÔÚ˜.

°∂ƒª∞¡π∞

ΔÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ· ÔÈ «¶ÂÈÚ·Ù¤˜» Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË μ∂ƒ√§π¡√, 10.

ΔÚ›ÙË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ “¶ÂÈÚ·Ù¤˜” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Forsa ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Stern. ™Ù·ıÂÚ¿ ÚÒÙÔÈ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ Ì 36%, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ì 24% Î·È ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ¶ÂÈÚ·ÙÒÓ Ì 13%. √È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ¤ÂÛ·Ó ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ì 11%, ÂÓÒ ÔÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Ì 5%. √È ¶ÂÈÚ·Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¤‰Ú˜ ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÎÚ·Ùȉ›ˆÓ Û ‰‡Ô ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘.

·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙfiÔ˜ ‰ÂÓ ˘¤ÊÂÚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ “ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡” , ηıÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 540 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·˘Ù‹ fiÏË. ™ÙÔ ·ÏÈfi ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 44 Ù·ÊfiϷΘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ٿÊÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ʤÚÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 14˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1912. ¶ÔÏϤ˜ ÊÙˆ¯¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â·Ó··ÙÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔÚÔ‡˜ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ÛÔÚÔ› ‰ÂÓ ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó ÔÙ¤ ·fi Ù· ·ÁˆÌ¤Ó· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ŒÓ·Ó ·ÈÒÓ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ, Ë fiÏË ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÈËÁËı› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÔ Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ıˆÚ›ÙÔ ÌÂÁ¿ÏË Ù‡¯Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ fiÏ˘: ·˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓ ÙÚ›· Á‡̷ٷ ÙË Ì¤Ú· Î·È Î·Ù¿Ï˘Ì· ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ôχ ÛÎÏËÚ‹. ∏ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓıڷΈڇ¯ˆÓ Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁËı› ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŸÙ·Ó Ë White Star Line ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ˙ËÙ¿ ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ¤Î·Ó·Ó Ô˘Ú¿ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ÏÔ›Ô. √È ÊˆÓ¤˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÎÚ·˘Á¤˜ ıÏ›„˘. “∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ Â›Ó·È Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈˆı› Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” ϤÂÈ Ë ª·Ú›· ¡ÈÔ‡ÌÂÚÈ, ˘‡ı˘ÓË ÌÔ˘Û›Ԣ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ΔÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› ·fi Û‹ÌÂÚ·, ΔÚ›ÙË 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓÌ›· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ fiˆ˜ ÙË ‚›ˆÛ ÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ·ÚΛ Ó· Ú›ÍÂÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: * ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¡fiÚı·Ì, 120 ·fi ÙÔ˘˜ 250 Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, * ∞fi Ù· 900 ¿ÙÔÌ· ÂÓÂÚÁfi ϋڈ̷, Â-

● √ “ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜” ηٿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ÙÔ 1912 Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË

ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 720 ¿ÙÔÌ· ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË. ŸÏÔÈ -ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÚÂȘ- ‹Ù·Ó ¿Ó‰Ú˜. ªfiÓÔ 124 Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ fiÏË. * ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó Ô 60¯ÚÔÓÔ˜ ÕÚıÔ˘Ú ª¤È Î·È Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Î·È ·˘Ùfi˜ ÕÚıÔ˘Ú. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Ì·˙›. * ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ·fi ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ fiÓÔÌ· Δ˙·Î ¡ÙfiÛÔÓ. ΔÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Δ˙¤È̘ ∫¿ÌÂÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜. ∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÌÈ·˜ ÙÔÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ„Â. “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÏÔ›Ô” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ΔÛ·ÚϘ ªfiÚÁÎ·Ó Ô˘ ÙÔ 1912 ‹Ù·Ó ÂÓÓ¤· ÂÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú¯Â›· Ù˘ fiÏ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ, fiÔ˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤ÚÂ ӷ ·Ï¤„Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙË ıÏ›„Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. √È ‰ˆÚ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó Û ÂȉÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1994. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ˙ÒÓÙ˜ ·Ó·ÁοÛÙË-

Î·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ›¯ÂÈˆÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ΔÈÙ·ÓÈÎfi. √ ¡Ù¤È‚ ºÚ¤ÓÙÂÚÈΘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘, °Ô˘fiÏÙÂÚ: “ªÂÚÈÎÔ› (ÂÈ˙ÒÓÙ˜) Á‡ÚÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· ÏÔ›·. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. √ °Ô˘fiÏÙÂÚ Â›¯Â ÌfiÏȘ οÓÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÔfiÙÂ, fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·” . Δ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÛËÌ¿‰È· ‹Ù·Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ºÚÂÓÙ ºÏÈÙ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂȉÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘, ˘¤ÊÂÚ ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ΔÔ 1965, fiÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

“∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ” ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡; ΔÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ô˘ ͷӷοÓÂÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜, ÌÂÙ¿ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ χÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ÂÈ‚¿Ù˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ηډȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ Balmoral ÌÂٷʤÚÂÈ 1.309 ÂÈ‚¿Ù˜, Â-

Ú›Ô˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi fiˆ˜ Î·È Ô ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ›. ∏ ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ ªÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÈÙ·ÓÈÎfi ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÛÙÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚˘ı›ÛÙËΠÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ˘ÂڈοÓÈÔ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ 14˘ ÚÔ˜ 15Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ Balmoral ·¤Ï¢Û ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫ÔÌ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ¤Ï ̠ηÎÔηÈÚ›· fiÙ·Ó Ô ∫·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ƒfiÌÂÚÙ ª¿ÌÂÚÁÎ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ›Ûˆ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÂÈ‚¿Ù˘. √ ª¿ÈϘ ªfiÚÁÎ·Ó ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Miles Morgan Travel Ô˘ Ó·‡ÏˆÛ ÙÔ Ù·Í›‰È, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ ÂÚ›Ô˘ 20 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ. “∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÙË ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘” ÛËÌ›ˆÛÂ. √ ªfiÚÁÎ·Ó ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÂÈ ·Ó Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚˘ı›ÛÙËΠÙÔ 1912 Ô ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë Î·ÎÔηÈÚ›· Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ ÏÔ›Ô Î·ıÒ˜ ¤Ï ·fi ÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ ªÚ¿ÈÙÔÓ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÛfiÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ·˘Ù‹˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë Ì ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋. ™ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi 28 ¯ÒÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 2.600 ¤ˆ˜ 8.000 ÛÙÂÚϛӘ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ù· ‰¤ÛÌ·Ù· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ΔÈÙ·ÓÈÎfi ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰È·Ï¤ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÏÔ›Ô.

¢Âο‰Â˜ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi Ù· ˘Ú¿ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ

™Ê·ÁÒÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ™˘Ú›·, ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙË Ë ÂίÂÈÚ›· ¢∞ª∞™∫√™, 10.

∞Ó‹Û˘¯Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÌʇÏÈ·˜ ÛÊ·Á‹˜ ÛÙË ™˘Ú›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ‰‡ÛÈÛÙË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ fiÙÈ ı· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ Ù˘ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜. Δ˘Èο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ı· ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·Ó Ò˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· fiÔ˘ Ì‹Ó˜ ‚ÔÌ‚¿Ú‰È˙·Ó Î·È ‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡Û·Ó ·Ì¿¯Ô˘˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Úfi‚ÏÂ fiÙÈ Û ¿ÏϘ 48 ÒÚ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó Ï‹Ú˘ ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÓÙ¿ÚÙ˜. √È ‰Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ› ÌfiÓÔ ÙËÓ ΔÚ›-

˙·Ó ƒ¿È˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÎÏËı› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ‹ fi¯È ÙËÓ ›ÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÕÛ·ÓÙ. ∏ Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË “‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ηӤӷ ÛËÌ¿‰È” fiÙÈ ÙËÚ› Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· ›Â Î·È Ô ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· fiÔ˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ‰Ú¿Ì· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ™‡ÚˆÓ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÔÛ‡ÚıËΠÏ‹Úˆ˜ ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Û ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù›¯Â Ò˜ ÙÒÚ·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ∂ÎÙ›ÌËÛ ‰Â fiÙÈ “Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙË Î·È ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌʈӋıËΠÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó·Îˆ¯‹˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÁÏ˘Ê·, ηٿ ÙË ¢‡ÛË, fiÙÈ Ë ¢·Ì·ÛÎfi˜ ‰ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡Û ηıfiÏÔ˘ fiÛ· ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ.

«ΔÚÂÏ¿ıËλ Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ª∂§μ√Àƒ¡∏, 10.

“ΔÚÂÏ¿ıËΔ ÙÂÏ›ˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ù˘ μÈÎÙfiÚÈ·˜, fiÔ˘ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ì‹Î ·fiÙÔÌ·

Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ‚·ıÈ¿ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ™Ô‡-

Î·È ·ÂÈÏËÙÈο. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃfiÙ·Ô˘Ó Ù˘ μÈÎÙfiÚÈ·˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ·fi 35 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ 3 ‚·ıÌÔ‡˜ Û ¤Ó· 24ˆÚÔ! ΔÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ۠fiÏË ÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙËÓ ›‰È· ¤ÎÙ·ÛË. ™Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÂÓÒ ¯·Ï¿˙È, ‚ÚÔ¯¤˜, ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙË ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË, fiÔ˘ Ë ·ÓÒÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙËÓ ΔÚ›ÙË ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 12 ‚·ıÌÔ›.

ÁÈ· Ó· ԇ̠fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·¤Ù˘¯Â. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó ˙‹ÙËÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ó· ηٷ‚ÏËı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 52 ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ 28 ¿Ì·¯ÔÈ, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·fi ˘Ú¿ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ηÙÔÈÎËÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙË ÃÔ̘, ÙËÓ Â·Ú¯›· Ù˘ ÿ̷ Î·È Ù˘ ¡ÙÂÚ¿·.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô μ∞™π§∂π√™ ª∏Δ∑πμ∏ƒ∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞Û·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛ·ÓÙÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ¢∂™¶√π¡∞ ∫√§π∞Δ√À ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÈ¿‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¢È‰˘ÌfiÙÂÈ¯Ô Œ‚ÚÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË §·Ì›·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ù˘Ï›‰·˜. --------------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞¡¢ƒ∂∞™ ¢√À§∞∫∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔ˙·Ó‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙȘ º¤Ú˜ ¡. Œ‚ÚÔ˘ Î·È Ë ÃƒÀ™√À§∞ °∞§∂¡Δ∂ƒπ¢√À ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π Û¿ÓÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 639 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ·ÓÔÈÎÙfi Û ı¤· ÙËÓ fiÏË Î·È ¶‹ÏÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‹ ‰‡Ô ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (913)

™Â ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi §·Ú›Û˘

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜, ηı·ÚÈfiÙËÙ·. ΔËÏ. 210-8258010, www.centrotel.gr. (982)

™∫π∞£√™, ·Ú·Ï›· (930)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÙÔ ÌfiÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, 650 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì., ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÛÙ¤Á·ÛË Û ÏËÛ›ÔÓ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ΔËÏ. 6937-445001. (022)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2¿ÚÈ ™Δ’ ÔÚfiÊÔ˘, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 25, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 9 .Ì. - 3 Ì.Ì., ∂§∂À£∂ƒ√ ·fi 1/4/2012. ΔËÏ. 6936-850192. (776)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì 3 À/¢, + 1 master room, 200 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, 550 ¢ÚÒ. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì 2 À/¢, ·Ôı., ·Ù¿ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·, 380 ¢ÚÒ. Á) ¢˘¿ÚÈ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 60 Ù.Ì., ·fi 235 ¢ÚÒ. ‰) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 160 ¢ÚÒ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (088)

¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 Î·È 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·fi 15.000 ∂ ¤Î·ÛÙÔ. ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, ÓÂÚfi, 2,5 ¯ÏÌ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972898828. (132)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1975 ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 204 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-025537. (131)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 À/¢, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·. ΔÈÌ‹ 173.000 ¢ÚÒ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (087)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” M·Î·ÚÒÓ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫∞¡∞ƒ∏ 8 ÙËÏ.-Fax 24210-22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr

¶ø§EITAI ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. (932)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË - ∫√ªªøΔ∏ƒπ√ “∞Óı›Ë” Ì 35 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓË ÂÏ·Ù›·, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 215, ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ πÂÚfi ¡·fi. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421045341, 2421056844, 6946309767. ∫· ∞Óı›Ë ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ - ∫·Ï·Ìԇη. (120)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” M·Î·ÚÒÓ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫∞¡∞ƒ∏ 8 ÙËÏ.-Fax 24210-22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr

¶ø§EITAI ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 155.000 ¢ÚÒ, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (924)

∂À∫∞πƒπ∞ μfiÏÔ˜, ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Ì ·Ú¿ı˘ÚÔ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 126.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (122)

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 119 Ù.Ì., Ì ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ¿ÓÂÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È w.c., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤· ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË Î·È ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (915)

¶ø§∂πΔ∞π Û ¿ÚÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ‹˜ fi¯ÏËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ‰ÈÒÚÔÊË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 215 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ì ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (912)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿ÓÔÈÁÌ· 15 Ì., Ì‹ÎÔ˜ 40 Ì., ‡„Ô˜ ·ÎÚÈ·Ó‹˜ ÎÔÏÒÓ·˜ 5.600, ‡„Ô˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 7 Ì. ªÂ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚fiÏÔ˘˜, ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ¿Ó¢ ÎÔÏÒÓ·˜. ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ› Úfi‚ÔÏÔÈ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶Ï‹Ú˘ ‚ȉˆÙ‹ ηٷÛ΢‹ Ì fiÏ· Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·fi ·Î˘ÚˆÌ¤ÓË ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ∫ÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘ 30.000. ∞ÙÔÔı¤ÙËÙÔ 0,85/ÎÈÏfi, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û˘Ó 0,10 ÏÂÙ¿. ªfiÓÔ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210-62220, ÎÈÓ. 6972098740. (938)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 212 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 262 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, playroom, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (916)

¶ø§∂πΔ∞π ÏËÛ›ÔÓ ¶·Á·ÛÒÓ Î·È 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 81 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi, ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (914)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚÈ·, Ì 3 À/¢, ÙÚÈ¿ÚÈ· Ì 2 À/¢, ‰˘¿ÚÈ·. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (086)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·Î›ÓËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·Ï·È¿ - ηÈÓÔ‡ÚÈ·). ªÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜. ∫Ù‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ¯ÂÚÛ·›·. À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ›ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. (920)

¶ˆÏÂ›Ù·È μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ·) ¢˘·Ú¿ÎÈ 42 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ 55.000 ∂. ‚) ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5ÂÙ›·˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 75.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (123)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (947)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í + ¿ÚÎÈÓ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜, 28 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, 23.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 4ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 25 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 28.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 70.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓÈ·Îfi) 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (ÚÂÙÈÚ¤) ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 60.000∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤· Û Ï·Ù›·, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 11. ¢˘¿ÚÈ 72 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 73.000∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÙÈÌ‹ 48.00∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈ΋ 1Ô˘+2Ô˘ fiÚ., 85.000∂.

14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ.+¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜ fiÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚ., ı¤· Ï·Ù›·. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓ., 1Ô˜ fiÚ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, Ì ı¤·. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 400.000∂, 124 Ù.Ì. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ó¿ÚË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏÔ˘Í, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. 22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÔÚ/ÛÌ· (ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›·) ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600 Î·È 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000∂. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 100.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 800 Ù.Ì., ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 25 Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 2. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000∂. 3. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 6. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 9. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 3 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 10. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 11. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 12. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000∂. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 660 Ù.Ì., 450 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., Ì ÓÂÚfi. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ∞˚‰›ÓÈ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 22 ÛÙÚ. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 9. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, 8.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ì¤ÏÈ 8.200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ‹Ì· 15 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, 60.000∂. 13. ∫. §Â¯ÒÓÈ· (ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·) 4.100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì ·˘Ï‹, 320∂. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚ., ÙÚÈÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 70 Ù.Ì., 230∂. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 270∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 34 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 230∂. 8. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ÏÔ˘Í Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (949)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120,

125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 65 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. (950)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞Ï˘Î¤˜. √ÈΛ· 60Ù.Ì. Û ÔÈÎ.100Ù.Ì. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· ·fi 180Ù.Ì. ¤ˆ˜ 1650Ù.Ì. ∫¿Ú·Á·Ù˜. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122Ù.Ì. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ∫Ù›ÚÈÔ 1000Ù.Ì., ÔÈÎ. 1.700Ù.Ì., 600Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫Ù›ÚÈÔ 700Ù.Ì., ÔÈÎ.7100Ù.Ì. §Â¯ÒÓÈ· °Ú·ÊÂ›Ô 50Ù.Ì. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ·Ú·Ï›· ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi 50ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140Ù.Ì. Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 235Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120Ù.Ì. & 122Ù.Ì., ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240Ù.Ì. ÔÈÎ. 605Ù.Ì. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70Ù.Ì. Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21Ù.Ì., ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75Ù.Ì., √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì., ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105Ù.Ì., ÔÈÎ. 180Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76Ù.Ì., ÔÈÎ. 120Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130Ù.Ì. ÔÈÎ. 335Ù.Ì. ÕÁ.°ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 130Ù.Ì. ÔÈÎ. 335Ù.Ì. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100Ù.Ì., ÔÈÎ. 230Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 207Ù.Ì., ÔÈÎ. 260Ù.Ì., ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400Ù.Ì., ¡.∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100Ù.Ì. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 150Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85Ù.Ì., ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170Ù.Ì., ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140Ù.Ì., ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25Ù.Ì. & ‰È·Ì¤Ú.75Ù.Ì. Ì ÛÔÊ. 50Ù.Ì. ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243Ù.Ì., Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35Ù.Ì. √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 48Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 80Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82Ù.Ì. (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88Ù.Ì., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 98Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1.212, 1.408 & 1.650Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300Ù.Ì., ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223Ù.Ì., ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì. ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270Ù.Ì., ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303Ù.Ì. & 367Ù.Ì. (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85Ù.Ì., 170Ù.Ì., 220Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570Ù.Ì. Î·È 860Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322Ù.Ì., ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181Ù.Ì., ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 432Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300Ù.Ì. Î·È 925Ù.Ì., ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240Ù.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120Ù.Ì.) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850Ù.Ì., 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2380Ù.Ì. ª·Ìȉ¿ÎË ÕÁ. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 650Ù.Ì., ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400Ù.Ì. ÔÈÎ. 2400Ù.Ì., Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1800Ù.Ì. ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 540Ù.Ì. (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800Ù.Ì., ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774Ù.Ì., μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300Ù.Ì. Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232Ù.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850Ù.Ì., Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356Ù.Ì., §·Ú›Û˘ √ÈÎ. 496Ù.Ì. ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) √ÈÎfiÂ‰Ô 4150Ù.Ì., Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 700Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100Ù.Ì., §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 370Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000Ù.Ì. ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78Ù.Ì., ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95Ù.Ì., ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50Ù.Ì., ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50Ù.Ì., ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ.ÔÈΛ· 60 & 40Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 680Ù.Ì., ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120Ù.Ì., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270Ù.Ì., ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135Ù.Ì., ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.000Ù.Ì., ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220Ù.Ì., ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78Ù.Ì., ÔÈÎ. 108Ù.Ì., ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70Ù.Ì., §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102Ù.Ì., ÔÈÎfi. 825Ù.Ì., ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170Ù.Ì. & 2770Ù.Ì., ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500Ù.Ì., ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5.900Ù.Ì. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650Ù.Ì., 10.7Ù.Ì., 4,5Ù.Ì., 1.000Ù.Ì., 1.500Ù.Ì. & 2.770Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 1177Ù.Ì., ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı·Ï.) ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60Ù.Ì. ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600Ù.Ì. ¤ˆ˜ 8.000Ù.Ì. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90Ù.Ì. ¤ˆ˜110Ù.Ì., ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 204Ù.Ì., ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.200Ù.Ì., ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ °Î·ÚÛ. 35Ù.Ì.ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69Ù.Ì. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ (952)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

¡∂∞ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Ì ·Ù¿ÚÈ. 290.000∂ ñ π¿ÛÔÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È 6% ·fi‰ÔÛË Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË. ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. ¶Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË 4%. ñ ∞ıËÓÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1500∂. ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 72 Ù.Ì. 120.000∂ √ÈÎfi‰· ñ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 451 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. 95.000∂ ñ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 90.000∂

ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 728 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¯Ù›˙ÂÈ 365 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. √È˘ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. 69.000∂ ñ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 1Ô Î·È ÙÔÓ 2Ô ·fi 46 ¤ˆ˜ 56 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Ê/· Î·È ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ñ ¶¿ÚÎÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 80 Ù.Ì. & ÛÙÔÓ 2Ô, 95 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 65.000∂ ·Ó¿ fiÚÔÊÔ. ∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°ƒπ∞ ñ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 162 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 162Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 85.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 45.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 75.000∂ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 32 Ù.Ì. 82.000∂ √È˘ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ƒÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ Ù˙¿ÎÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. 140.000∂ ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 2 ı¤ÛÂȘ parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 100 Ù.Ì. Ì Ê/·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 88.000∂ ñ √ÁÏ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 97 Ù.Ì. Ì a/c, Ù¤ÓÙ˜, ı¤ÛË parking. 105.000∂ ñ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 69 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì Ê/·, ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. 60.000∂. ªÂ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¡.πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. 130.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 85.000∂ ñ °·Ì‚¤Ù·: √ÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 8,5 Ì. ™.¢. 2,1. 88.000∂ ñ ™Ù·ı¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ·. 75.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 295 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. 160.000∂ ∞°ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000 ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ª¶√Àº∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 1457 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 615 Ì. 55.000∂ ™√ÀΔƒ∞§π ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 558 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 446 Ì. 150.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, Áη˙fiÓ Î·È ·¤Ú·ÓÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi & ı¿Ï·ÛÛ·. 440∂ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ §∂øº√ƒ√™ ∞£∏¡ø¡: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· mini-market, delicatessen. ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 45.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 75.000∂ ñ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 102 Ù.Ì. Ì 2 w/c. 480∂ ñ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ì 1,5∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. (956)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (958)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂.

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

- ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (959)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢À∞ƒπ∞ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 54 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 9ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 40 Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˘ ÔÚ., 132 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫π∂™ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 109 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 2 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 65 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 6ÂÙ›·˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (960)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂.

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., 400Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· - ÂÏȤ˜, 20.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜ 240 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 58.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡-μ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 28.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 24.000∂. ªËϛӷ 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜-ηχ‚È 200Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ 205 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 36.000 Ù.Ì., Ì ı¤· μfiÏÔ. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 9.000 ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 360.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 700 Ù.Ì., ™.¢. 1, 185.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 500 Ù.Ì., ™.¢. 1, 160.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, 32.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1.850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 13.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, ¿Óˆ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 3.400 Ù.Ì., ÂÏȤ˜ Û ÏfiÊÔ, 38.000. º˘ÙfiÎÔ ∫Ï‹Ì· 1.200 Ù.Ì., 45 ÂÏȤ˜, 12.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 16.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 35.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÏȤ˜, ı¤·, 20.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ı¤·, 25.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò· ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 19.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (961)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª 1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 20. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 21. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 22. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 23. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 26. ∞Ï˘Î¤˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ 127ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· ∏63 27. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 28. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 29. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 30. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º 5 31. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 21. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 22. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 23. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 24. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 25. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã 22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52

27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 14. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 15. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 16. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 5. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 6. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 7. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 8. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 9. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 10. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 11. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 13. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 16. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 18. ƒÔ˙Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì parking •8 19. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 20. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 21. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 22. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 23. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37


37

ª. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 ∞¶ƒπ§π√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

24. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏15 25. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 26. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 27. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 28. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 29. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 30. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 31. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 32. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 33. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 34. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 35. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ƒ5 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (942)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. 110.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 67.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì., Ì ‰ÒÌ·, 70.000. ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì., 95.000. ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 110 Ù.Ì., 90.000. °ÂˆÔÓÈ΋, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘. 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 228 Ù.Ì. 85.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 80.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 120.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (944)

¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797, 6944-518366. (937)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (934)

¢IAºOPA

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (917)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (918)

∂ÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜

ª∂Δ∞º√ƒ∂™ Î·È ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂȘ ÌÈÎÚÒÓ ÔÈÎÔÛ˘Û΢ÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜. ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6948-983909, Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜. (935)

¢π¶§øª∞Δ√ÀÃ√™ ∞™Δƒ√§√°√™ - ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ¯¤Ì˘ı·, ÂÈÙ˘¯›· 100%, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, χÛÈÌÔ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, ¤Ï·È·, Ê˘Ï·¯Ùfi. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ. ΔËÏ. 6974456215, 6943-248751. (202)

£ÂÚÌfiÙ·ÙË ·Ú¿ÎÏËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ÏfiÁˆ ÁÂÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ “∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞Á¿˘” Î·È ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰›‰Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ·Ó¿ËÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ Â›Û˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ·È‰È¿), ÙÚfiÊÈÌ·. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ “º›ÏˆÓ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘

ELIN ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηْ Ô›ÎÔÓ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934-010182. (927)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™ Δ√¶π∫∏ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™

∂Àƒø

1.987,80 ú

μ. ∂•√¢∞ ¤ÙÔ˘˜ 2011 0,20 ºfiÚÔ˜ Â› ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2011 ÔÛÔ‡ ∂ÊËÌÂÚ›‰· “£∂™™∞§π∞” (‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2010) ÔÛÔ‡ 88,56 ™‡ÌÚ·ÍË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÚÒËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ¿ÁÔÓ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜ ÔÛÔ‡ 300,00 °∂¡π∫√ ™À¡√§√ ∂•√¢ø¡ 388,76

ú ú ú ú

∂™√¢∞ ∂•√¢∞ Ã∏ª∞Δπ∫√ À¶√§√π¶√ ∂Àƒø

1.987,80 ú 388,76 ú 1.599,04 ú ∂ÁÎÚ›ıËΠ̠ÙËÓ ·ÚÈı. .................. ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (921)

∫∂Δ∂ƒ

¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (929)

∞ÓÙ›· ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ΔÚ˘Ê·›Ó˘ ÔÛ›·˜ “∂È ‰‡Ó·Û·È ÈÛÙ‡۷È, ¿ÓÙ· ‰˘Ó·Ù¿ Ùˆ ÈÛÙ‡ÔÓÙÈ” (ª¿ÚÎ. ı’ 23). ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌȘ Ù˘ ›ÛÙˆ˜. ªÂ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÙÔÓ £ÂfiÓ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÂÚ› ∞˘ÙÔ‡ ·È ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜. ªÂ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÌÂÓ ÂȘ ÙÔ ı¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ fiÏÔÓ ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ Ì·˜, Ù· ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· ıÂÏ‹Ì·Ù¿ Î·È Ù· ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜, Ù· ÏfiÁÈ· Ì·˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Î·È fiÏËÓ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó Ì·˜. ªÂ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ‚·‰›˙ÔÌÂÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔÓ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Ì ·˘Ù‹Ó ·Ú¯›˙ÔÌÂÓ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓˆÌÂÓ Ù· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ¢ÈfiÙÈ Ô £Âfi˜ ÂÎÙÈÌ¿ Î·È ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ. μÚ·‚‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÔ›ıËÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ·Á·ıfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ‰‡Ó·Ì›Ó ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ·fi ∞˘ÙfiÓ ÂÍ·ÚÙÔ‡Ó ¿Û·Ó ÂÈÙ˘¯›·Ó Î·È Â˘Ù˘¯›·Ó. ¢È’ ·˘Ùfi Ë ›ÛÙȘ ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ·Á¿ËÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·fi‰ÔÛÈÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ‰È’ ·˘Ùfi Ô £Âfi˜ ÙËÓ ‚Ú·‚‡ÂÈ. ∂¿Ó ËÌÔÚ‹˜ Ó· ÈÛÙ‡Û˘, ϤÁÂÈ ÂȘ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô ∫‡ÚÈÔ˜, ÙfiÙ ı· Ì¿ı˘ ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· ı· Ï›„Ô˘Ó, fiÏ·È ·È ‰˘ÛÎÔÏ›·È ı· ˘ÂÚÎÈÓËıÔ‡Ó, ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ·‰‡Ó·Ù· ‰˘Ó·Ù¿. ∏ ›ÛÙȘ ·ÓÔ›ÁÂÈ fiÏ·˜ Ù· ·Ôı‹Î·˜ ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√À §√°π™Δ∏ƒπ√À ∫∞𠶃√ª∏£∂πø¡ ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ∞§ªÀƒ√À ¢È·ÎËÚ‡ÙÙÂÈ fiÙÈ ∂ÎÙ›ıÂÙ·È Û Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿, Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ “¶ƒ√ª∏£∂π∞ ∫∞¢ø¡ ∞¶√ƒƒπªª∞Δø¡” (¤ÙÔ˘˜ 2012) Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ο‰ˆÓ, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1.100 Ï›ÙÚˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 35.000,00 ¢ÚÒ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞ 23%), Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 23 ·Ú. 4 Ù˘ ·ÚÈıÌ. 11389/23-3-1993 ÙÔ˘ ∂∫¶√Δ∞, ÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 209 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 46 ÙÔ˘ ¡. 3801/2009 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰·¿ÓË ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ™∞Δ∞ 2012. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117) ÙËÓ 25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙËÓ 11.00 .Ì. Î·È Ï‹Í˘ ÙËÓ 11.30 .Ì. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ì ȉ›· ·ÚÔ˘Û›· ‹ Ì ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÙËÓ Î·ı’ ÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ¤ÁηÈÚË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 5% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ º.¶.∞., ‰ËÏ·‰‹ 1.423 ¢ÚÒ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24223-50249, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Î. μÂÏ¿Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜) ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ www.almyros-city.gr. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 24210-66150 Î·È 24210-65776 Fax: 24210-83420 http://asprespetaloudes.blogspot.com email: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø

11

∞ÏÌ˘Úfi˜ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 ∞ÚÈı.: 7012

∫§∏ƒ√¢√Δ∏ª∞ (∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∞˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘) Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¢ƒ∞∫√À ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘” ∞¶√§√°π™ª√™ ∂Δ√À™ 2011 ∞ÚÌfi‰È·: Î. ∫·ÚÔ‡ÙÛÔ˘ ƒÔ‡Ï· °∂¡π∫∏ ∞¡∞∫∂º∞§∞πø™∏ ∞. ∂™√¢∞ 2,00 ú ΔfiÎÔÈ ¤ÙÔ˘˜ 2011 1.985,80 ú ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ÔÛfi °∂¡π∫√ ™À¡√§√ ∂™√¢ø¡

∞¶ƒπ§π√™

∂∫∫§∏™∏

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ηْ Ô›ÎÔÓ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ΔËÏ. 24210-63904. (928)

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 59¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ·. 32¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 30¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. 33¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 36¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜,

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (931)

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi - ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ∂ȉÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ΔÔ¿ÏË 86 - °·ÏÏ›·˜ ΔËÏ. 24210-34065

∞°√ƒ∞∑ø

ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

™YNOIKE™IA

∞°√ƒ∞∑ø

∞¡π∂§

¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (923)

¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™

∑∏Δ∂π

ÂÈÛ΢¤˜ ·ÓÙfi˜ Â›ÏÔ˘. ∂›Û˘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Â›ψÓ. Δπª∂™ §√°π∫∂™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6993-098552. (936)

ºπ§√§√°√™

ZHTOYNTAI

ηıËÁËÙ¤˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, μÈÔÏÔÁ›·˜, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421054657, 6946-382784. (011)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø

Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” Û·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ Î·È ˘ÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ̤۷ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˙ԇ̠fiÏÔÈ Ì·˜.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΔËÏ.: 24210-78910-20 √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™·˜ ‡¯ÔÓÙ·È

∫∞§√ ¶∞™Ã∞

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

™ΔÀ§π∞¡∏ ∫∞À∫√À ∂ÙÒÓ 90 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ª. ΔÚ›ÙË 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ªËÏÂÒÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. ªËÏȤ˜ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∏Ï›·˜ - ŸÏÁ· ∫·‡ÎÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∂ϤÓË πˆ¿ÓÓÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ™˘ÚȉԇϷ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·


38 / °È· οı ÒÚ· M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶PI§I√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·ÚοÎË ¢¤ÛÔÈÓ·˜ - ª·ÚοÎË ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 1 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ. 24210-35919, ∫·˚Ù·Ó›‰Ë πˆ¿ÓÓË ™. ™˘Ú›‰Ë 86 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË ÙËÏ. 24210-30495 Î·È μÔÁÈ·Ù˙‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 149 - ™ÔψÌÔ‡ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÙËÏ. 2421042992. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷Ù˙ËÛÙ·ÌÔ‡ÏË ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 288 - ¢Ú·Î›·˜ (4Ô˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ÙËÏ. 24210-55797. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13 ÙËÏ. 24210-60266. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ §∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™:™‹ÌÂÚ· M. ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ M. ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ M. ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012: ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·.-ÛڈÓÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216, ΔÛ·ÓÙ›Ï˘ ¡.-ª·˙¿Î·˜ ∫. √∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 152, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜-∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢ËÌ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.-¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·.

*** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.4517.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.344.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.4723.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00,

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 email: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 26/3/12 ¤ˆ˜ ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 11/4/12 ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË - ¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ. ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔÚ›ÙË: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎfiÂÏÔ. ¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ·fi ¶∂ª¶Δ∏ 22/3/12 ¤ˆ˜ 5/4/12 ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . .2421085401

¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑ø˚∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. 4.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∞‰‡Ó·ÙÔÈ, ÏÂÙÔη̤̈ÓÔÈ - πÛÙÔÚÈ΋ ΈÌfiÔÏË Ù˘ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜. 2. æ¿ÏÙ˘... ÙÔ ÎÚ·Ù¿ - ΔÔ Û¯‹Ì· ıfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi - ¢‡Ô... ¤ÌÙ·. 3. ¶·Ú·Ì¤Óˆ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ (ÌÙÊ.) - μÚ·‰˘Î›ÓËÙÔ˜. 4. ª¤Û· ÛÙ·... ʇÎÈ· - ∞·Û¯fiÏËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ - ...∫¿ÏÓÙ·: Ô ÂıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ‰Ú˘Ìfi˜. 5. ¶·ÏÈfi fiÓÔÌ· ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔ‡ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ Á˘ - ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ (·Ú¯Èο) - ™¤Ú‚Ô˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. 6. ∞fiÍÂÛÌ· - ¢È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹. 7. ∞Ú·ÈÔÏÂÁ̤ÓÔ - ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ - ∞Ó Ù˘¯fiÓ (ȉȈÌ.). 8. ∂›Ì·È οÙÔ¯Ô˜ ÂÓfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ - ¶fiÏË Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ - √ÙÈο... ‰ÔοÚÈ·. 9. ÕÓˆ...: ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ - ∞Û‡Ìʈӷ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜. 10. √ ·ÚÈıÌfi˜ 13 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ª¤Û· ÛÙÔÓ... ηʤ - √Ú·Ùfi. 11. ∞Û¿Ï¢ÙÔÈ - °·ÏÏ›‰·... ∂ÈÚ‹ÓË. 12. ∞Ï‚¤ÚÙÔ˜...: Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ¶¿Ó Ì ٷ... ̤· - ∞ÁηıˆÙÔ› ı¿ÌÓÔÈ. 13. ¢˘Û¿ÚÂÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· - ¶·ÏÈ¿ ·Ú¯Èο Ù˘ ƒˆÛ›·˜ - ¶ÚfiıÂÛË... ·fiÊ·Û˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ μÈı˘Ó›·˜ - ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ∫·Ó¤ÏÏË. 2. §›Ô...: π¿ˆÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ - ƒfiÓ·ÏÓÙ...: ·ÏÈfi˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. 3. ¶·‡ÏÔ˜... ·ÏÏÔ‰·fi˜ - Èڛ˜ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ·˘Ùfi (ÌÙÊ.) - §›ÌÓË Ù˘ μ. ∞ÌÂÚÈ΋˜. 4. ŒÏÛ·...: ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· - ™·Ó. 5. μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ηı.) - §›Á·... Á¤ÏÈ· - ª˘ıÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜. 6. ∏ÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ¿ÙÔÌÔ - Œ¯Ô˘Ó ˙ˆ‹, ÔÚÁ·ÓÈο - ∞Ú¯Èο Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. 7. §ÂÚ‹ - μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ Δ·˘Ú›‰·˜ (Ì˘ı.). 8. ™˘Ì‚ÔÏÈο, Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ - ∞ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· (·Ú¯Èο) - ∞Ȉӛˆ˜. 9. °ÂÚÌ·Ófi˜ ¯ËÌÈÎfi˜ - ... ŒÎÌÂÚÁÎ: ËıÔÔÈfi˜ - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ... ÙÔ˘ °. 10. ∂›‰Ô˜ ·Ï·Ì›‰·˜, Ë Ï·Î¤Ú‰· - ŒÁ¯ÔÚ‰· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. 11. ªÈÎÚ‹ ÌÔÓfi͢ÏË ‚¿Úη - ΔË ‰Â›¯ÓÔ˘ÌÂ... Û’ fiÔÈÔÓ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘ÌÂ. 12. πÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ÿÏÎÈÓ· Ù·„È¿ - ∞Ú¯Èο ÔÌÔÛÔÓ-

11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

‰›·˜ ˘ÁÌ·¯›·˜. 13. ∫ÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ - ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο ·Ú¯Èο - ...ªÔÚÈÎfiÓÂ: IÙ·Ïfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. §∂¶Δ√π - ∞™Δƒ√™ 2. π™√ - £√§øΔ√ - ¶∂ 3. μ∞§Δø¡ø - ∞ƒ°√™ 4. À∫ - √¡ - μ∞§π∞ 5. ™π∞§ - ∂π∂ - ∫π™ 6. æ∏°ª∞ - ∞πΔπ∞ 7. ∞ƒÀ - ∂μƒ∂¡ - ∞¡∂ 8. ∂Ãø - π∞™π√ - ππ 9. §π√™π∞ - ∞ΔÀ¶∞ 10. π° - ∞º - £∂∞Δ√ 11. ∞∫π¡∏Δ√π - πƒ∂¡ 12. ¡∞ƒ - ™∂∞ - μ∞Δ√π 13. ∞¡π∞ - ∂™™¢ - ∞¶√. ∫∞£∂Δ∞: 1. §πμÀ™™∞ - §π∞¡∞ 2. ∂™∞∫π - ƒ∂π°∫∞¡ 3. ¶√§ - ∞æÀÃ√ - πƒπ 4. Δ√§∏ - ø™∞¡ 5. √£ø¡ - °∂ - πº∏™ 6. π√¡ - ∂ªμπ∞ - Δ∂∂ 7. §øμπ∞ƒ∞ - £√∞™ 8. ∞ø - ∞∂ - ∂™∞∂π 9. ™Δ∞§ - ∞¡πΔ∞ - μ¢ 10. Δ√ƒπ∫π - √ÀΔπ∞ 11. °∞πΔ∞ - ¶√ƒΔ∞ 12. √¶√ - ™π¡π∞ - ∂√¶ 13. ™∂™π - ∞∂π - ∂¡π√.

∫ƒπ√™ ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷȤ˙ÂÛÙ ·fi ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ªÈÏ‹ÛÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ¿ÚÙ ̷˙› ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-12-3-9. Δ∞Àƒ√™ °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ Û ۈÛÙ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÂÍÂÙ¿ÛÙ ÚÒÙ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ¿ÚÙ fiϘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-20-55-49-21-2. ¢π¢Àª√π ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ·Ó ÂÂÎÙ›ÓÂÙ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜, οÓÙ ÁÓˆÚÈ̛˜ Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· Û·˜ Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-22-12-34-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ̤ڷ ÁÂÓÓ¿ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ·ÈÛٛ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÏfiÁÔ ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· Û fi,ÙÈ Ï¤ÙÂ Î·È Î¿ÓÂÙÂ. ªËÓ ÚÔÛ·ı›Ù Ì ÙÔ ˙fiÚÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-1-20-11-27-3. §∂ø¡ ¡· ›ÛÙ ÍÂοı·ÚÔÈ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Á·¿Ù ۋÌÂÚ·, ÔÙȉ‹ÔÙ „¤Ì· ›Ù ·˘Ùfi ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ı· Û·˜ ÂÎı¤ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-4430-4-12. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªËÓ ·Ú·Û˘Úı›Ù Û ¤ÍÔ‰· Û‹ÌÂÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÙ ‹ Ó· ÚÔ‚ÏËı›ÙÂ, ÚÔÛ¤ÍÙ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜, ÌËÓ ÍÂʇÁÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-39-22-29-21.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ¿ÚÙÂ Î·È ¿ÏϘ ÁÓÒ̘ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ Î·È ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-12-30-29-4-32. ™∫√ƒ¶π√™ ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-10-33-29-4-2. Δ√•√Δ∏™ £· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚËı›Ù ۋÌÂÚ· ·fi οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ·fi οÔÈÔ Ê›ÏÔ Û·˜. ∂ϤÁÍÙ ٷ ÚÈÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÚÈÓ ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-44-56-78-21. ∞π°√∫∂ƒø™ ŒÓÙÔÓ· ı· Â›Ó·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. ∂ΉËÏÒÛÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÙ ̷˙› ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-33-21-23. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ̤ڷ ı· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ Û·˜, ‚Á›Ù ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ, ÂÚ¿ÛÙ fiÌÔÚÊ· Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙȘ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-33-12-34-9. πãÀ∂™ ¢È·ÛΉ¿ÛÙ ۋÌÂÚ· Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ Ì·˙› ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-34-5-22.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

M. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 11 A¶PI§I√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ÎÈ‚ˆÙfi˜ ÙÔ˘ ¡Ò ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 18.30 21.00 22.00 22.30 24.00 01.00 02.15

ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ (∂) ¡›ÎÔ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡›ÎÔÏ·˜ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ª¿ÓÙÏÈÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÏfiÁÈÔÈ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË (∂) ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÙ¿ (∂) √ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È (∂) ∏ ªÔÓ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜ ™ÈÓ¿ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ Carousel (∂) ∂›‰· ÙË °Ë Ó’ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ªÂÙ¤ˆÚ·, 600 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ¡ÈÙ‹ÚÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞ÎÚfi·ÛȘ “¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ” ∏ 5Ë ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ª¿ÏÂÚ ™ËÌÂ›Ô art (∂) ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÛΤ„˘

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 18.30 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.30 02.30 04.00 05.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (∂) ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ™ËÌÂ›Ô Art ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ∞ÓÙÚ¤È ∑·¯¿ÚˆÊ, ¤Ó·˜ ÂχıÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏̤Ú˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘” Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ™·Ó Û‹ÌÂÚ· (∂)

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 24.00 00.15 01.20 03.30 04.30 05.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÔ‰Ô˜: ƒ›Ù· äÈÁÔ˘ÔÚı” ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ˙ÔÈ Î·È ª·Í: ¶˘ÁÌ¿¯ÔÈ ‰˘Ô ÎfiÛ̈Ӕ √È Ì¿ÁÈÛÛ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

07.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.10 01.20 03.20 04.20 04.50 05.20

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25 19.00 21.00 21.45 22.00 23.00 01.00 01.30 02.30 03.00

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Δ¿ÈÁÈη ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· ∏ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÓ·˜ ‹Úˆ·˜ Ì ·ÓÙÔ‡ÊϘ” ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ¡ÈÙ‹ÚÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ª˘ÛÙÈÎÔ‡ ¢Â›ÓÔ˘ πÂÚ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ÌÏfiÎÔ” ¶Ô‡ ›ÛÙÂ; °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Calla4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.45 07.10 07.30 10.15 11.15 12.50 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00 00.15 03.15

™Ô‡ÂÚÌ·Ó, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 3000 ¶fiÎÂÌÔÓ ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙËÓ ¡Ù›Ó· ª·Ú›· ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Made in STAR ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÎÈ‚ˆÙfi˜ ÙÔ˘ ¡Ò” “∏ Â·Ê‹” “μÚÂÙ·ÓÈÎfi˜”

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.05 20.00 20.30 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ÕÁÈÔ˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜π.ª. ∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ¤ˆÚ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‡ÌÓÔÈ ª. ΔÂÙ¿ÚÙ˘ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Fantasy mission force” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

Extreme makeover: Home edition ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out ¶Ï¿Î· οÓÂȘ (∂) ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· Private practice ∂ȉ‹ÛÂȘ Live quiz ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¢·ÓÂÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 24.00 01.00 03.00 04.00 04.40 05.00

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Frasier √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë §¿ÏÂ, ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË “√ ÂÏ¿Ù˘” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· “√ ÂÏ¿Ù˘” (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.15 14.00 14.15 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30

111111111111111111111111111

18.00 18.30

20.30 21.45 22.45 00.30

∏ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ‰È·‚¿˙ÂÈ Î›ÌÂÓ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ª. ΔÂÙ¿ÚÙË: ªÂ ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ∞ıËÓÒÓ ªÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È: ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ªfiÛ¯Ô˜ “Te Deum” ÙÔ˘ ªÂÚÏÈfi˙ “√È ∞fiÚ·ÙÔÈ” ∏ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ‰È·‚¿˙ÂÈ Î›ÌÂÓ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ (∂)

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ America’s next top model ¶Ò˜ ı· Í·Ó·‚Ú›Ù ÙÔ ÛÙÈÏ Û·˜ ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· °Â‡ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË (∂) ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO News CSI §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ™∫∞´ goal ∂ȉ‹ÛÂȘ Secrets of the cross: ¡·˝Ù˜∏ ª˘ÛÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· Oprah’s big give 13: Fear is real Janice Dickinson modeling agency

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.15 20.00 20.55 22.30 23.05

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Haakers ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ™˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

√ £Âfi˜ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ ¡Ò ÁÈ· ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi, Ô˘ ̤ÏÏÂÈ Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜. ŒÙÛÈ, Ô ¡ÒÂ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, ™ÈÌ, Ã·Ì Î·È π¿ÊÂı, ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∫È‚ˆÙfi Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Ì¤Û· Ù˘, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·fi οı ›‰Ô˘˜ Ï¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ £ÂÔ‡... ∂È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Ì ı¤Ì· ÙË ‚È‚ÏÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¡ÒÂ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ‡. √ Δ˙ÔÓ ÿÚ‚ÈÓÁÎ, ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ıÂ˚ÎÒÓ... ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. STAR 21.00

¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŸÏÈ‚ÂÚ ÃÈÚÛÌ›ÁÎÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: §›·Ì ¡›ÛÔÓ, Δ˙¤È̘ ¡¤ÛÌÈÙ, ÕÓÓ· ª·Ú›· ª·Ú›Óη.

ΔÔ 1975, Ô 11¯ÚÔÓÔ˜ ∫·ıÔÏÈÎfi˜ Δ˙Ô °ÎÚ›ÊÈÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ¤Ó· Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ Ulster, ÙÔÓ ÕÏÈÛÙÂÚ §ÈÙÏ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘ Δ˙Ô Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÙ¤ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒÔ˘. ΔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û fï˜ Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÙÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, Ô Δ˙Ô Î·È Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ ÙÔ˘, ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ; ∂Δ1 22.30

Δ˙Ô Î·È ª·Í: ¶˘ÁÌ¿¯ÔÈ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÈ‚ Δ˙¤È̘. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ƒ¿Ô˘ÓÙÚÈ, ¶¤Ù· °Ô˘›ÏÛÔÓ, §¤ÔÓ·ÚÓÙ ƒfiÌÂÚÙ˜.

ΔÔ ¡·˙ÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ıˆÚ› ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ‚·Ú¤ˆÓ ‚·ÚÒÓ ª·Í ™Ì¤ÏÈÓÁÎ, ȉ·ÓÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ∞Ú›·˜ Ê˘Ï‹˜ ·Ú¿ ÙȘ ÊÈÏÂχıÂÚ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ∞ÊÚÔ-·ÌÂÚÈοÓÔ˜ ˘ÁÌ¿¯Ô˜ Δ˙Ô §Ô‡È˜, ÌÂÙÚ¿ 27 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÛÙË ¡·˙ÈÛÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÒÛÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. MEGA 00.15

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 5/4-11/4/2012

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

∞π£√À™∞ 1: ∏ √ƒ°∏ Δø¡ ΔπΔ∞¡ø¡: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.15 LORAX (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. ∞π£√À™∞ 2:

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∂È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ ÿÚ‚ÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÔÓ μfiÈÙ, ª¤ÚÈ ™ÙÈÓÌ¤ÚÁÎÂÓ, ª¿ÚÂ˚ ŒÈÌÚ·¯·Ì.

TITANIC 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 22.00. ∞π£√À™∞ 3: ∞°ø¡∂™ ¶∂π¡∞™ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.15. Δ√ ∫ƒ∏™ºÀ°∂Δ√: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.00. ∞π£√À™∞ 4:

∏ √ƒ°∏ Δø¡ ΔπΔ∞¡ø¡ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45. LORAX 3D (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË: ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15.


40

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜

M. TÂÙ¿ÚÙË 11 AÚÈÏ›Ô˘ 2012

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË, tsiglifisis@e-thessalia.gr

∞ÎfiÌË ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Â›Ó·È ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛÊ·-

M NÔ˘ ¢È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ √È Î¿Ï˜ ı· ÛÙËıÔ‡Ó Û ÂÔ¯‹ ÈÛ¯ÓÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ Ô „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ··ÈÙ› ·fi Ù· TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ··ÓÙ‹P¿ÏÏË ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û ÔÈÔÓ ÙÂÏÈο ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· ·Ó Â›Ó·È Ì ‹ ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ªfiÓÔ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ·Û›ÛÙˆÓ ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¡· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ fiÛˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Î·È ¤ÓÙÈÌÔ˘, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¡· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·fi„ÂȘ: °È· ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ·ÓÂÚÁ›· ‹ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÂÚ›ı·Ï„Ë ‹ Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. Ÿˆ˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·‰ÈÎÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÙËÓ Âȉ›ˆÍË ·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ fiÔÈ· ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÔÎÏÔ‹˜ Ù˘ „‹ÊÔ˘ Ì ÁÂÓÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁ›Â˜, Ì ·Ó¤Íԉ˜ Î·È ÌË ‰˘Ó¿ÌÂÓ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ηٷÛÙÚÔÊÈ΋. ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È Û·Ê›˜, ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ‹ıÂÏ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ∏ ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Â˘ı‡ÙËÙ· Û ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ¡· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ. rallis@e-thessalia.gr

ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿, Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û 20.246 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó 66.615 ¿ÙÔÌ·, ÔÈ 19.968 ‰Ô‡Ï¢·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 11,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Î·È ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ. ∞fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰Âο‰Â˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ô˘ ÂÓÒ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ùˆ¯Â˘Ì¤Ó˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú·Ófï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰Âο‰Â˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ˘fiÁÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ì ÎÏÂȉˆÌ¤Ó˜ fiÚÙ˜. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Á˘Ó·›Î˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ÓÔÛÔÎfi̘. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ı·Ï¿ÌÔ˘. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ı· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Û‡ÓÙÔÌ·. √È ›‰ÈÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙË “Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·” ·ÊÔ‡ ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ºÚ¤ÓÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÎÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √Ê›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ·. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‚ÔχÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ Û Ôϛ٘ Ô˘ ‚·‰›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ΔÔ

Úfi‚ÏËÌ· ·›ÚÓÂÈ ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó ›¯·Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, Ì ·ıfiÓÙ· ¤Ó· Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜, Ô˘ ›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÁ¯Â›ÚËÛË Î·Ú‰È¿˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÔÁ¢-

Ì·ÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∏ÚÒÔ fiÙ·Ó ‰¤¯ıËΠÙËÓ Â›ıÂÛË ·fi ·Á¤ÏË ·‰¤ÛÔÙˆÓ, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ. ∫·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ, Û›ÁÔ˘Ú· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ΔfiÛË ‹Ù·Ó Ë ÙÚÔÌ¿Ú· Ô˘ ‹ÚÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿, ÙÔ ¿ıËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο. “¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ϤÔÓ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘” ¤ÏÂÁÂ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ -fiˆ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë ÎfiÚË Ù˘- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, fiÛÔ Ô μfiÏÔ˜; ∂Λ Ò˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ;

T‡Ô˜ ✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∑Ô‡ÁÎÏ· Ë ∂ÏÏ¿‰·!”. ✒∞Àƒπ∞¡∏: “∫·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÈÛıÒÓ Î·È Î·Ù·ı¤ÛˆӔ. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: “¡¤· ÚÔ˘Î¤Ù· ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·”. ✒∂£¡√™: “μfiÌ‚· ‚˘ıÔ‡ ·fi ÙËÓ ¶¡√ Û ÙÔ˘ÚÈÛÌfi-ÓËÛÈ¿”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ΔÚÂȘ Ì¿ÁÔÈ Ì ÚÔÂÎÏÔÁÈο... ‰ÒÚ·”. ✒∂™Δπ∞: “ÿÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”. ✒∏ ∞À°∏: “ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹....”.

∂ÓÒ ÙÔ ΔÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‹‰Ë ÁÈ· ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ ‹ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‚¤‚·È· ÚÔÛÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÏÔÊÙÈ·Á̤Ó˜ Á¤Ê˘Ú˜ Î·È Ì ı¤· ÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘. ¢.ƒ.

∏ °ÂÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ TÔ˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë

°È·Ù› οÔÈ· ·È‰È¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·; ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ¿Óˆ ·fi 20 Ó¤ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ¤Ó·˜ - ‰‡Ô Ô˘ ÂÓÒ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› Ë Ê‹ÌË fiÙÈ ı· ÔÏÈÙ¢ÙÔ‡Ó, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÓ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ˆ˜ ·Ó·Áη›ÔÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘... ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ·ÛΛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ô Ó¤Ô˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ÛÙȘ

ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ “ÚԂ‚ÏË̤ÓÔ” Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ô ÁÈÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ (·ÏÏ¿ Î·È Ë ı˘Á·Ù¤Ú·) ‰È·Ï¤ÁÂÈ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ·ÚÔ˘˜. ∏ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ. ∂ȉÈÎÔ› (Trice, A. D., & Tillapaugh, P. «Children’s estimates of their parents’ job satisfaction», ÛÙÔ Psychological Reports), ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Èı·Ófiٷٷ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÂÊfiÛÔÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫·È ÂÈϤÔÓ fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ıÂÙÈ΋ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË (·Ô‰Ô¯‹) ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ (Seligman, L., Weinstock, L., & HeXin, E.N. (1991), «The career development of 10-year-olds»). ΔÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. Δ· ·È‰È¿ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ! À¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ù¤Ú· ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ï›ÁÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ì ·Ù¤-

✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∏ ˙ËÌÈ¿ ¤ÁÈÓÂ, Ë ¶¡√ ÂÈ̤ÓÂÈ”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “™‹ÌÂÚ· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “™ÙËÓ Ú›˙· ·fi ÙË ¢∂∏”.

Ú· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, ÌÂÚÈÎÔ› ËıÔÔÈÔ› ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜! ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ Ôϛ٘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÎÈ ·ÊÔ‡ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ χÛË. ¡· Û˘ÛÙ·ı› οÙÈ Û·Ó ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §fiÚ‰ˆÓ ‹ °ÂÚÔ˘Û›·! ™’ ·˘Ù‹Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·fiÁÔÓÔÈ ÂÈÊ·ÓÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ó· ÙÈÌÒÓÙ·È Ì ÈÛfi‚È· ı¤ÛË ÔÏÈÙÈÎÔ› fiˆ˜ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ η٤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ’60, ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ‹ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ ·Ï·È¿˜ ÎÔ‹˜, Ì·˙› Ì “Ì·˚ÓÙ·ÓÔ‡˜” Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ‹ ·ÏÒ˜ ˆ˜ ÎÔÛÌÈÎÔ›, Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·. ∏ ÔÏÈÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ·. ΔfiÛÔÈ ÂÚ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)

11-04-12  

11-04-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you