Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÛÙË

800-11-35000

¢EYTEPA 10 ¢EKEMμƒπ√À 2012 ñ AP. ºY§§OY 788

∏ ¡›ÎË ÂÈ‚Ï‹ıËΠ1-0 ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ

Œ‚·Ï ÏÒÚË ÁÈ· ÎÔÚ˘Ê‹

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

™E§I¢E™ 32 ñ Tπª∏ ºÀ§§√À ú 0,50

£· Â›Ó·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ

∞ÓÔȯٿ 7 ∫˘ÚȷΤ˜ ■ ∫·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ,

Û‡Ìʈӷ Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ™Â ÂÙ¿, ·ÓÙ› ÁÈ· ¤ÍÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó‚¿˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ó· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. ∞˘Ùfi ı· ÚԂϤÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ £·Ó¿Û˘ ™ÎÔÚ‰¿˜ Î·È ·¶ÏÒÚË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Football League ¤‚·ÏÂ Ë ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ΤډÈÛ 1-0 Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ΔÔ ÛÎÔÚ ÌÔÈ¿˙ÂÈ “ÊÙˆ¯fi” Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ô˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ◆ÛÂÏ. 17, 18

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‹Úı 1-1 Ì ÙÔ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ

“∂ıÈṲ̂ÓÔ˜” Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·

ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÈÌÔ˘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜. ◆ÛÂÏ. 24

¶·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ;

ÛÂÏ. 32

∂Í·ÚÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ

∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ∏ ËÏÈΛ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿ ·fi Ù· 11 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË. ¢ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “∞ÛÊ·Ï‹˜ ÏÔ‹ÁËÛË Î·È ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (Δ√™¶¶∞) ÛÂ Û˘-

ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÚÈ¿‰ÓË” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Â˘Úˆ·˚΋ ÌÂϤÙË, ÙÔ 2012 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ËÏÈΛ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 11 ÂÙÒÓ. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù¿ÛË ·Ófi‰Ô˘ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›-

Â‰Ô ÁÔÓ¤ˆÓ. ΔÔ 63% ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ on-line, 9,3% ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¤‚Ï·„ (5,4% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜) Î·È 45,7% ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ, οÔÈÔÓ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (28,4% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜). ◆ÛÂÏ. 5

™ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ ÔÈ “¢È‰˘Ì›‰Â˜” ◆ÛÂÏ. 6

¢ÂÓ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Úı ԇÙ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ º˘Ï‹˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Û ·È¯Ó›‰È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙ ÛÙÔ 68’ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ Û 1-1, ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Ô ¶Ï·‚Ô‡ÎÔ˜, Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ 53’. ◆ÛÂÏ. 16

ΔÔ Ù˙¿ÎÈ ·ÈÙ›· Ó· η› ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ ◆ÛÂÏ. 3

ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ) ¤Ï·‚ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (¶º™). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È

∂Ή‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

“∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi”ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÈÓÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Domotel Xenia ÛÙÔ μfiÏÔ. ◆ÛÂÏ. 3

∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ - ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÚ·Û› 10ú

¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û · ÁÈ 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 Î·È 10-2 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 24

I‰¤Â˜, Ù¿ÛÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË

£HTA ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

■ ÛÂÏ. 31

ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, ̤¯ÚÈ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ (∂¢∂). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ‰È·ÚΛ·˜, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ 30.000 ȉÈÔÎً٘ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘. ◆ÛÂÏ. 27

TÔ˘ÚÎÈ΋ÊÚÂÁ¿Ù· ¤Êı·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ K‡ıÓÔ ◆ÛÂÏ. 25

√È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ◆ÛÂÏ. 26

∞fi ÙÔ 2013-2014 ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π ◆ÛÂÏ. 27


2

∏ £Ù¢ ¤¯ÂÈ ÕÔ„Ë

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

ÕÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ÎÔηÈÚ›·, ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ΔÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À ¢∏ª√¶√À§√À ∫√§§∞∂π ¿Óˆ ÛÔ˘ Î·È Ì˘Ú›˙ÂȘ, Û· Ó· οÓÈÛ˜ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÙÛÈÁ¿Ú·. √ ηÓfi˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ fiÏË, οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Ù· ‚Ú¿‰È·, Ô˘ ‰ÂÓ Ê˘Û¿ÂÈ Î·È Ë ˘ÁÚ·Û›· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· Ì ÙËÓ Î¿Ó·. √ ™Δ∞£ª√™ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¶.∂. ¤Ú¯ÂÙ·È, ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔÎÏ‹ıËΠÙfiÛÔ˜ ÓÙfiÚÔ˜, Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂΛ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ fiÏË ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú˘Óı› ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ Û Ù˙¿ÎÈ· Î·È ıÂÚÌ¿ÛÙÚ˜ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘. Δ√ ˙‹ÙËÌ· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ·Ó ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. ∂›Ó·È Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∫∞¶¡√™ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù· ‚Ú¿‰È·, ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Î·È Ù· ÚˆÈÓ¿ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ˘ÎÓfiÙÂÚÔ˜ ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ·ÚÁ›Â˜. ΔÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂȘ ¤Íˆ ÙË Ó‡¯Ù·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÔÈ Ì·¯·Ï¿Îˉ˜ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚·Ó... Δ∞ Ù˙¿ÎÈ· Î·È ÔÈ ıÂÚÌ¿ÛÙÚ˜ η›Ó ÎÈ ÂÌ›˜ ·Ó·Ó¤Ô˘Ì ٷ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. §‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜, ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ó· ˙ÂÛÙ·ı› Ì ͇Ϸ. ∏ À¶√μ∞£ªπ™∏ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ˘Ê›ÛٷٷÈ, ˆÛÙfiÛÔ ¿ÌÂ Î·È Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ¿ÏÏ· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ηı·Ú¿ η‡ÛÈÌ·, fiˆ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù· Ù˙¿ÎÈ· Î·È ÔÈ ıÂÚÌ¿ÛÙÚ˜, ı· η›Ó ¤ÏÂÙ˜, ͇Ϸ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. dimopoulos@e-thessalia.gr

°ÓÒÌË... TÔ˘ A. °IOYPMETAKH ª∂ ∂¡∞¡ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·Ú·ıÂÚ›˙·Ì ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· (ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù‹˜... ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·˜) ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ∏ fiÏË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÛ¿ Ì ÂÙ¿ ÌˉÂÓÈο, ·Ú¤ÂÌÂ: ¶ÏÔ‡ÛÈ· Á‡̷ٷ ÛÙÔ ÚÂÛÙÔÚ¿Ó ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ‹Á·ÈÓ ñ¤Ï· Ì ٷ¯‡ÏÔ· Û ÛοÊË Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ú·Á̤ӷ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ, ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔ‡¯· Î·È fi,ÙÈ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÈÙ·ÏÈÛÙ› ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È dolce vita Î·È ÂÏÏËÓÈÛÙ› “ÁÏ˘ÎÈ¿ ˙ˆ‹” ...

Ã∞ƒ∂™ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞. ¶¤Ú·Û 2,2% ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ÎfiÌÌ· ·fi ÙË ¡¢... ª·, Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ̤ÙÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛË ·ÓÂÚÁ›·, ÌÂÙ¿ ÙË Ï·›Ï·· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌfiÓÔ 2,2%... ΔÒÚ· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 40% Ì ‰È·ÊÔÚ¿...

¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜... √Δ∞¡ ‰È¿‚·Û· ÙËÓ Â›‰ËÛË ÂÚ› Ù˘ Û˘ÏÏ‹„ÂÒ˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤ÂÛ· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·... ŸÏÔÈ ϤÔÓ Â›Ì·ÛÙ ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘ÂÚ¤‚·ÏÏ·Ó, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜... ŒÂÛ· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· fï˜, fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ۠¤Ó·, ‰‡Ô ‹ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‹Ù·Ó ÂÙ·„‹ÊÈÔ Î·È ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ›, ˘Ôı¤Ùˆ, ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·... √fiÙ ‰Èη›ˆ˜, ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ, Ó· ·›ÚÓÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘

ÙÔ˘ -‰˘ÛıÂfiÚ·ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘; ªπ∞ ∞¶∞¡Δ∏™∏ Â›Ó·È Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ “Ú˘ı̛ۈӔ . ∞ÏÏ¿, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· “Ú‡ıÌÈÛË” , ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙË Û‡ÏÏË„Ë; ªÈ· ¿ÏÏË ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁfiÌÂÓË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤‰ÈÓ·Ó ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ Û ¿ÏÏÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÙÔȘ ¿ÛÈ fiÙÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÛÂ... Ÿ,ÙÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÈ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô‡Û·Ó “ÁÏ˘ÎÈ¿ ˙ˆ‹” Ì ¯ÔÚËÁfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ! ∫·È Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó,

›Ù ÂÎÙ·ÌȇÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ›Ù ÂÎÔÈÒÓÙ·˜ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·. ™Δ√ ª∂Δ∞•À, Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ. Ÿˆ˜ Î·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Î¿ı “·Ì¤ÏÂÈ·” ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ... √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ı· ¤ÚÂÂ, ηٿ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜, Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ, Ô˘ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂΉ›‰ÂÙ·È “‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ” ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ... ∞ÏÏ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ Ô˘ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ∞˘Ùfi ÌfiÓÔ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿ÔÈÔÈ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó

¶·Ú·ÔÏÈÙÈο

Î·È ¿ÏÏ·

O‡ Á¿Ú ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ...

¶√§À ÊÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ·Ó ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ·fi ÙÔ “·Î¤ÙÔ” , Ô ™·Ì·Ú¿˜ ı· Í·Ó·ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿... ∞Ó ‰ÔıÔ‡Ó, fiˆ˜ ϤÓÂ, ‰¤Î· ‰ÈÛ. ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ì ·ÔÏËڈ̤˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÎÏÈÓÈÎÒÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞, Û˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ı· ¿Ó ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¿ÏÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘, Ë ¡¢ ı· ÛËÎÒÛÂÈ ¿ÏÈ ÎÂÊ¿ÏÈ... ™∞¡ ÙË ÏÂÚÓ·›· ‡‰Ú· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ¡¢. ΔÔ ¶∞™√∫ ¤ÁÈÓ ∂¢∏∫, ·ÏÏ¿ Ë ¡¢ ÂΛ. °È· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Í·ÔÛÙ·›ÓÂÈ Î·È Í·Ó¿... ∫È ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ϤÔÓ Ù›ÔÙ·, ÙfiÙ ı· ÍÂÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ Î·È Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ “Ì·ÓÙÚ›” ÔÏÏÔ› ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜. ÕÏψÛÙÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· 25% Ôϛ٘, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ. ¶ƒ√™ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÂÓÙ·‡ı·: ∫‡ÚÈ ‰ÈÔÈÎË-

Δ√ √º∂π§∂π Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰È·ÓÔ‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤ Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ¤ÓȈı·Ó (̤ۈ ÙˆÓ “ÂÚ·ÈÒÛˆӔ ÎÏ), fiÙÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· fiÊÂÈÏ·Ó, ÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó fiÛÔÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÓ·Ó Û·Ì¿ÓȘ ÛÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘...

ÓË ÏËÚÒÓÂÈ 2.700 ¢ÚÒ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, Ô ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ 2.700 Â›Û˘ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, Ô ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 2.700 Û ÍÂÓԉԯ›Ô, Ô £. ¡¿ÎÔ˜ 1.000 Û Û›ÙÈ Î·È Ô ¶. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ 850 ¢ÚÒ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ. £∞ Á›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫È ÂÌ›˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÌÈ˙¤ÚÈ·... £· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ∫Ú‹Ù˜ Î·È ÔÈ £Ú¿Î˜... ∂, ƒ∂, ÁϤÓÙÈ·... ™Ù· 427 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÔÙÈÌ¿ Ë ¡ÙfiÈÙÛ ª·ÓÎ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÓfiÙÈ· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ΔÔ Î·ı·Úfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 214 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ... ¶fiÛÔ ·ÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ‰ÂÓ Ì·˜ ϤÓÂ. μ¿ÏÙ fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂΠʇÛˆ˜ Â›Ó·È ÔÏÈÁ·ÚΛ˜... ¶¿ÂÈ, χıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·˜. ªfiÓÔÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ∞ ¡∂∞”

Ù‹, fiÙ ı· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ë ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ÔÌÔÁÂÓ‹ Î. ΔÛÈÌ¿ ÁÈ· ÙÔ √ÁÎÔÏÔÁÈÎfi; ∏ ‰ˆÚ¿ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘... ™À¡Δ∞•π√ÀÃ√™ ¤·ÈÚÓ 800 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ∂∫∞™ Î·È Û‡˙˘ÁÔ ·ÛıÂÓ‹. ΔÔ˘ ¤ÎÔ„·Ó ÙÔ ∂∫∞™ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È 64 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÒÚ· ÌfiÏȘ 600 ¢ÚÒ... Δ· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘

Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 190 ¢ÚÒ... ªÂ 400 ¢ÚÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈÔ, ʈ˜, ÓÂÚfi, ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê·ÁËÙfi;

Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ Ù¯ÓËÙfi ¯ÈfiÓÈ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ... ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ë ·ÙÚ›‰· Ù˘, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ “ÍÂÓÈÙ¢Ù›” ...

∂Ãø ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤·: √ ¶. Δ·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ...

∏ ¢π∞º£√ƒ∞ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ 94Ë ı¤ÛË Ê¤ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ 80Ë ¤Ú˘ÛÈ, ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË. ™¿Û·Ì οı ÚÂÎfiÚ...

∂π¡∞π ¯ËÌÈÎfi˜ Î·È ¿ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙ· ...ΔڛηϷ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ˙ÂÈ. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ “ª‡ÏÔ ÙˆÓ •ˆÙÈÎÒÓ” , ·Ú·-

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ √ ∂ª. 2 ª¶πƒ ∂™ Pils !

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï·

οÔÈÔ˘˜ Ó· ˙Ô˘Ó ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯·, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ... ∫·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ı· “ÌÂÙÚËıÔ‡Ó” ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ı· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ, ı· οÓÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹.

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858 www.telecanto.gr

∞¶√ ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, Ì¿ı·Ì fiÛÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Û ÍÂÓԉԯ›·, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ô ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒ-

∫∞§∞, ¤¯ÂÈ Ͽη Ë ÎfiÓÙÚ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ∏ ¶.∂. ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ... ÕÏÏÔ ¿ÏÈ ÎÈ ·˘Ùfi. ¢ËÏ·‰‹, ·Ó ‹Ù·Ó, ı· ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·; ∂‰Ò οı ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Î·Ófi ÛÙËÓ fiÏË Ì ٷ Ù˙¿ÎÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ÙËÓ “ÏËÚÒÓÂÈ” ÔÏÈÙÈο Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ‰ÈfiÙÈ Ô˘‰Â›˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ÙËÓ ¶.∂. ™∏ª∂ƒ∞ Â›Ó·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜... √ÀΔ∂ Ó· Âı¿ÓÂÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› ϤÔÓ Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘. √È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Ù¿ÊÔÈ ÛÙÔÓ “∫Ô‡ÎÔ” Â›Ó·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô... ¢∏ª√.™.

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ | μfiÏÔ˜ | ΔËÏ.: 24210 20779

E S P R E S S O

B A R


ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË £Ù¢

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û‹ÌÂÚ· fiÛˆÓ Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fi™ÒÚ˜˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ Û‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™‡ÏÏÔÁÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ¢.™. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ π¢∞à ¢∂ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÛÙȘ 9:30 ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¢Ë̷گ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ-

Á·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™‡ÏÏÔÁÔ˘ ÙˆÓ √Δ∞.

™Â ı¤ÛÂȘ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ £¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È Ù· ∫∂¶ ı· Â·Ó‰ÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÎÂÓ¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ı· ‰Ô˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÂÍfi‰Ô˘, ›Ù ÏfiÁˆ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ›Ù ÂÂȉ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Ùˆ˜ ·fiÓÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈ-

Û˘ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: 3.000 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÛÙÔÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ 3.000 ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂§.∞™. (ΔÚÔ¯·›·, ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Î.¿.). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì¿¯È̘ ı¤ÛÂȘ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

™ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¡ÔÌ·Ú-

¯È·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 17.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Â›Ó·È ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ¤ÎıÂÛË ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¡.Δ. ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÚÔ¯ı¤˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ “∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi”

ΔÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ∂Ή‹ÏˆÛË ·fi ÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÈÓÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Domotel Xenia Volou ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÎfiÌË, Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

“£

¤ÏÔ˘ÌÂ Ô ÂÈÛΤÙ˘, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, Ó· ·ÔÎÙ¿ Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È” , ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· “∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi” , ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶›ÙÙ·˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ “∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi” . ΔÔ“∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi” (www.greekbreakfast.gr), ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∞ÔÛÎÔ› ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡, Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÍÂÓԉԯ›·, Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ οı ÙfiÔ˘ Î·È ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÚˆÈÓ‹ Á¢ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ οı ͤÓÔ˘ Î·È ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÂÈÛΤÙË Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È. “ΔÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÙȘ Á‡ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘, ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‹ ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· Î·È ı· ˙ËÙÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Î·È ÛÙÔ ÚˆÈÓfi. ∫·È ÙÂÏÈο Ë ÂÌÂÈÚ›· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Á¢ÛÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶›ÙÙ·˜. ™Ùfi¯Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, fiÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›, Î·È ·fi ÂΛ ı· ÌÔÚ› οı ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ó· ·ÓÙÏ› ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ÂÈϤÁÂÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜.

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ï·ÈÛÈÒıËΠ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi, ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ

ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÚˆÈÓÔ‡ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Domotel Xenia Volou. √ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢È·ÎÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘, ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Domotel Xenia Volou, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ Ë Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ù· ÙÛÈÙÛ›Ú·‚Ï·, ÙÔ Á·ÏÔÙ‡ÚÈ, Ù· Ì‹Ï· ∑·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ ÂÏÈfi„ˆÌÔ, Ù· ¯ˆÚÈ¿ÙÈη ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ÔÈ ÂÏȤ˜, fiÏ· ÙÔÈο. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚˆÈÓfi Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ”. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ Ù˘, Â¿Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, “ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË, Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ‰›ÓÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ Domotel Xenia Volou ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÁÚÔÙÈο, ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο Î·È Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ¤ÍÈ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È fiÏË Ë “οÚÙ·” ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¢È·ÎÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘ ηٷϋÁÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “οÓÔ˘Ì ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÍÂÓԉԯ›· Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙÔ Domotel Xenia Volou, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË fiÏÔ Î·È Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ï·ÈÛÈÒıËΠ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÚˆÈÓfi, ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ÙÔ Ì¤ÏÈ, Ù· ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜, ÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, Ù· Ì‹Ï·, Ù· ÊÈÚ›ÎÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏËıÒÚ· ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi

ÛËÌ›Ô, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ 2012. ª¿ÏÈÛÙ·, Û Â›Â‰Ô ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÓËÛÈ¿ ›¯·Ó ·ÒÏÂȘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 15% Û ·ÏÏÔ‰·¤˜ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· ›¯Â ·ÒÏÂȘ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ 30% ÛÙȘ Ë̉·¤˜ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤·ÈÍÂ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜” . °È· Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi ÛÙfi¯ˆÓ Ì›ÏËÛÂ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. “£· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÚÒÛÈÎË ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ì·˜ ·ÁÔÚ¤˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· οÓÂÈ fiÏ·. Œ¯Ô˘Ì ·ÍÈÔı¤·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ È· Ó· ÛÙ·ıԇ̠۠·˘Ù¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÔÚ¢Ùԇ̠ÛÙÔ 2013” .

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫·ÊÂÓ›Ԣ ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (6Ì.Ì.) ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (6Ì.Ì.) ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤Ô˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜.

∫¿ËΠ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·fi ʈÙÈ¿ Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi Ù˙¿ÎÈ ∂¡∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· οËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó Í¤Û·Û ʈÙÈ¿ ·fi ·Ó·Ì̤ÓÔ Ù˙¿ÎÈ. ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Û‹Ì·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 3.30 ÂÚ›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ‰¤¯ıËÎ·Ó ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ʈÙÈ¿ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫·Ú·˚ÛοÎË 20 Î·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÕÌÂÛ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ¶.À. Ì ¤ÓÙ ¿Ó‰Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ˘fi ÙÔÓ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÂÈ˘Ú·Áfi Î. μÏfiÓÙ˙Ô, ηٿÊÂÚ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi 90 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ Ì¿¯Ë˜ Ì ÙȘ ÊÏfiÁ˜, Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿, Ë ÔÔ›· η٤ÛÙÚ„ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÌÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ù˘ ÙÚÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∏ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿Û‚ÂÛ˘ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 5.10 ÙÔ Úˆ›. ΔË ÊˆÙÈ¿ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶.À.

3

¶ÚfiÛÏË„Ë 21 ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ™Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë 21 Û˘ÓÔÏÈο ·ÙfiÌˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ) ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙÔ ø‰Â›Ô, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡- ¢∏.¶∂.£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ·fi ÙȘ 8.30 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 1.30 Ì.Ì.

∂ÎÏÔÁ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∏ª∂ƒ∞ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÛÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÒÚ· 11:00 .Ì. ¤ˆ˜ 5:00 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ (πˆÏÎÔ‡ Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ÁˆfiÓÔÈ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2012, Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. ¢È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ¯Ú¤Ë ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™‡ÏÏÔÁÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÚÂÏıfiÓÙ· ÙÔ˘ 2010 ¤ÙË. ∏ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010-2012 ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û 5 ú ÂÙËÛ›ˆ˜.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ T∞ ·ÁÚÔÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘ÓÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÌÂı·‡ÚÈÔ TÂÙ¿ÚÙË 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

√ÌÈÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ “¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ıÔÏfiÁÔ˜-ÔÁÎÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. °. ƒ‹Á·˜.

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ‰È·ÙÚÔÊ‹ Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁˆÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.


4

∏ £Ù¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

Œˆ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √°∞ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π, ¤ˆ˜ ÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (√°∞), Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÏËÍ ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ӷ ·ÔÁÚ·Ê›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙÔ˘˜ 780.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, 40.000 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· “∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ º˘ÛÈ΋˜ ¶·ÚÔ˘Û›·˜” ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √°∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ‹ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ›ÛÙˆÛ˘ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ÂÓÒ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 14/12/2012, ı· ·Ó·ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ¿ÏÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ.

∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ÓÈfi-

·ÓÙÚ˜ ÎfiÚ˜ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, Ô˘ Ù¤ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ ·fi ÙËÓ 1-12011 Î·È ÌÂÙ¿, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Á·Ì‹ÏÈÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÛÙ›· ¡·˘ÙÈÎÒÓ. ∂›Û˘, Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ÂÏÏËÓÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È Î·Ù’ ÂÈÏÔÁ‹), Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÔ˘‰ÒÓ Ù˘ οı ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÔÎÙÒ ‹ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÔÎÙÒ Î·È ¿Óˆ, Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¡∞Δ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ŒÓˆÛË, ÛÙȘ 18 Î·È 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜” . °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 12, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, οı Úˆ› 9.0011.00, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 21102, ÎÈÓËÙfi 6973 542472.

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì. Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηÊÂÓ›Ԣ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: √ÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ∑·¯·Úfi, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, ‰È‰¿ÎÙÔÚ· £ÂÔÏÔÁ›·˜. ∫·Ê¤ Î·È ¯˘ÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ™ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·fi Ù· ·È‰È¿. ÕÊÈÍË

ÕË μ·Û›ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ‰ˆÚ¿ÎÈ·. ™ÙȘ 7 Ì.Ì. ÂÚ›Ô˘ ı· ·Ó¿„Ô˘Ó Ù· Ï·ÌÈfiÓÈ· ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÛÙËı› ÁϤÓÙÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ: Δ¤ÛÛÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ˯›· ı· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ dj, ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ˙ÂÛÙ¿ hot dogs, Ô˘ ı· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÎÚ·Û› ÚÔ˙¤ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ. ∞Ó Ë ∂.ª.À. ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙË 16Ë ÙÔ˘ Ì‹Ó·, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÂÙ·ÙÂı›. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔËÏ. ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ 2428094888 Î·È 6949780979.

∏ £∂™™∞§π∞ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ º∂∫ ∞Ú. º‡ÏÏÔ˘ 808/19 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012, Δ‡¯Ô˜ ¢Â‡ÙÂÚÔ.

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. EΉfiÙ˘

BA™I§H™ X. ¢ANO™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘: ™Δ∞Àƒ√™ ¢∏ª√¶√À§√™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡: ∂À£Àª∏™ Ã√ÀΔ∞™

Œ‰Ú·: π¿ÛÔÓÔ˜ - ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘ 2 Δ∫ 383 33 - BO§O™ TËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) Fax: 24210 32828, 24210 23470 www.e-thessalia.gr E-mail: info@e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ªÂ ·Î·‰ËÌ·˚ο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÛÙ· ∞∂π ªÂ ·Î·‰ËÌ·˚ο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ˙ËÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∞∂π ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ◊‰Ë, ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÛÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ˜ Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛË” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (www.uth.gr).

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¶‡ÏË-¶fiÏÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ª

¤¯ÚÈ Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰È·ÚıÚˆı› Ô ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ë Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞∂π. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ̤۷ ·fi ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 34 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Î·È Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ∞∂π Î·È Δ∂π. ™ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÓÓÈ¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘

ªÂ ·Î·‰ËÌ·˚ο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ˙ËÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∞∂π ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

‰fiÛ˘, ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ÔÛfi Á‡Úˆ ÛÙ· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. ∏ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ˆ˜ ¤ÍÙÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÎÙfi˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2013 Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘.

ª¤¯ÚÈ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·-

Ï›·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∑Ô‡ÌÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú. 16 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ÙÔ˘ ¡.4076/2012, (º∂∫ ∞’ 159), ·¢ı‡ÓÂÈ ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Û fiÛÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÚÒÙ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ∞∂π Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜, Ì ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· Î·È ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 2412-2012 (13.00). ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ¤Á΢Ú˜ ÂÊfiÛÔÓ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ï‹ÚÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ›ӷÈ: ∞›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜, ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘, Ï‹Ú˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ‰‹ÏˆÛË ÚÔı¤ÛˆÓ- Û˘ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ

ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı¤ÙÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ ¶‡ÏË-¶fiÏÔ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ·ÚˆÁ‹˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Œ‰Ú· Ù˘ ¶‡Ï˘-¶fiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ §·Ú›Û˘, ª·ÁÓËÛ›·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Â›Ó·È Ë §¿ÚÈÛ· ÂÓÒ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÌÂٷ͇ 10.00 ¤ˆ˜ 18.00 (ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “μπ√¶√§π™” , 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ¡¤Ô˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÀÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, 41 500 §¿ÚÈÛ· - ªÂ˙Ô‡ÚÏÔ, ÙËÏ. 2410-685744, fax: 2410-685520, e-mail: thessalia@eap.gr). ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶˘ÏÒÓ-¶fiÏˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηÈÓÔÙfiÌÔ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∂.∞.¶., Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂.∞.¶. (ˆ˜ ¶‡ÏË ÁÓÒÛ˘) ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙË ÁÓÒÛË (ˆ˜ ¶fiÏÔ˜). ™ÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· Â›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¶‡Ï˘-¶fiÏÔ˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∂.∞.¶. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔÈÎÔ‡ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ì ÙÚÂȘ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È ı¤Ì·: “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÀËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜” .

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·fi„ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ÀfiÁÂÈÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Â 43 Û˘ÓÔÏÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙËÓ Ëª ÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· (6Ì.Ì.) ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ 2011- 2014, Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ˘ÔÁ›ˆÓ ο‰ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÁÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ Î·È ¯ÒÚÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ∂Ó›Û¯˘ÛË Û ÚÔÛˆÈÎfi ¢.∂. ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ¿ÌÂÛˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ (∞¡.∂.μ√. ∞.∂.) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ηٿıÂÛ˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ JESSICA” , ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∫∂¶ μfiÏÔ˘, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘

ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÀËÚÂÛ›· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶∂ƒπμ∞§§√¡ ∫∞π ∞∂πº√ƒ√™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ 2007-2013” ÕÍÔÓ·˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1 “¶ÚÔÛÙ·Û›· ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ∞ÛÙÈΤ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ - ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ - ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜” Î·È ∫ˆ‰ÈÎfi˜ £ÂÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1 “∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ∞fi‰ÔÛË, ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹, ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜” ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ¶ƒ∞•∂ø¡: “¶Ú¿ÛÈÓ· ‰ÒÌ·Ù· Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·” , Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ‰‡Ô ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÒËÓ ¶·È‰fiÔÏ˘ “∞Á›· ™ÔÊ›·” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·fi ÙËÓ 5Ë À¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· “™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘” ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË, ¤ÁÎÚÈÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ - ‰ËÏÒÛÂˆÓ ¤Î‰ÔÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

μfiÏÔ˘ Î·È ÔÚÈÛÌfi˜ ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘ÓËÌÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2012, ÂͤٷÛË ¤ÓÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ∫/• “π. ΔÛÈÁÒÓÈ·-Ã. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘” ηٿ Ù˘ ·fi 10-102012 ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ·ÛÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô” Î·È Ù˘ 9˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÏËڈ̋˜ (ÙÂÏÈÎfi˜ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜), fiˆ˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÎÚ›ÛË Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∞Ó¿‰Ô¯Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∫·Ù·Û΢‹ Á¤Ê˘Ú·˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÂÈÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË ¢ÚfiÌˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2010” , Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “μÂÏÙ›ˆÛË Î·È ∞ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ √ÈÎÈÛÌÔ‡ ª·Ú¿ıÔ˘” ¢.¢. ¡¤·˜ ∞Á-

¯È¿ÏÔ˘, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÌÂϤÙ˘ Î·È ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ “∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· •ÂÓÒÓ· ∫·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ” , Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÌÂϤÙ˘ Î·È ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘” , Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·Ú¿Ù·Û˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜” , Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ (˘’ ·ÚÈı. 300/2012 ·fiÊ·ÛË ∂.¶.∑.), Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË 5˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012 Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ - ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∫.∂.∫.¶.∞.-¢.π.∂.∫.). Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ¢∂À∞ªμ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ (˘’ ·ÚÈı. 292/2012 ·fiÊ·ÛË ¢.™. ¢∂À∞ªμ).


∏ £Ù¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

¢ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ

ΔÔ 63% ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ∏ ËÏÈΛ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿ ·fi Ù· 11 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË. ¢ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “∞ÛÊ·Ï‹˜ ÏÔ‹ÁËÛË Î·È ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (Δ√™¶¶∞) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÚÈ¿‰ÓË” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È Ë Î. ∂ÈÚË¿ÓÓ· ¶ÂÎÔÔ‡ÏÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚÌ¿˜, È·ÙÚfi˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÚÈ¿‰ÓË” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Â˘Úˆ·˚΋ ÌÂϤÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô Î. ∫ÔÚÌ¿˜ ÙÔ 2012, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ËÏÈΛ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 11 ÂÙÒÓ. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù¿ÛË ·Ófi‰Ô˘ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÔÓ¤ˆÓ. ΔÔ 63% ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ on-line, 9,3% ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¤‚Ï·„ (5,4% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜) Î·È 45,7% ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ, οÔÈÔÓ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (28,4% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜). √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚÌ¿˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û‹ÌÂÚ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Ì·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜ ·fi ηÎfi‚Ô˘Ï˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ‚¤‚·È· Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Â›Ó·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘ ·ÔÏ¿ÓËÛ˘, ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÏÔ‹ Έ‰ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ” . ∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ‚ÔËı›·˜ ÀÔ™Δ∏ƒπ∑ø (80011 80015 - ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË) ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘-saferinternet, ÛÙËÓ ÔÔ›· ··ÓÙÔ‡Ó ·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔÈ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÊË‚È΋˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ¿Óˆ ·fi 3.000 ÎÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·Ù·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, Ô Î. ∫ÔÚÌ¿˜ ··ÓÙ¿: “ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. Δ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ‰ÂÓ

√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚÌ¿˜

∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ‚ÔËı›·˜ ÀÔ™Δ∏ƒπ∑ø (80011 80015 - ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË) ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘-saferinternet, ÛÙËÓ ÔÔ›· ··ÓÙÔ‡Ó ·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔÈ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÊË‚È΋˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ¿Óˆ ·fi 3.000 ÎÏ‹ÛÂȘ.

·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‰›Î˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ οÔȘ ¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ˜. ÿÓÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔ˜ ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÓıËÛË, Â›Ó·È ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÂÌfiÚÈÔ, ÌÈ·˜ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ¯¿ÚË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂›Û˘, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó, Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜, ·Ó ‚ÔËıËıÔ‡Ó ·fi ¯ÚËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ ·fi Ù· 300 ·È‰È¿ Ì ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂÈ, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÊË‚È΋˜ ÀÁ›·˜, ηӤӷ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ŒÚ¢Ó˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘. ∏ Î. ¶ÂÎÔÔ‡ÏÔ˘ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙȘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. Ÿˆ˜ Ë ›‰È· ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ¤¯ÂÈ Â·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Î·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ facebook. Δ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ Ë Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó¿Ù˘Í˘” . ∂Âȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Â›Ó·È Ë ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÛÙÂÚÓÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ (social media), Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ۯ‰fiÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. “™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ 93% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, 9-16 ÂÙÒÓ, Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ 59% ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 54% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ 9-16 ÂÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÊ›Ï ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ∂›Û˘, ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ 9-16 Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÊ›Ï ÛÙÔ facebooÎ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ „¢‰Ò˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ·. ŒÚ¢Ó˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi

Â›Â‰Ô ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. ¶ÂÎÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÚÈ¿‰ÓË” , 75 ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™ÙÂϤ¯Ë „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ÚfiÏ˄˘ ÙÔ˘ √∫∞¡∞, ÙÔ˘ ∫∂£∂∞, ÙˆÓ „˘¯È·ÙÚÈÎÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ù· ∫.∂.¢.À. ηıÒ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ›‰È· Ù· ·È‰È¿ Û ı¤Ì·Ù· ηٿ¯ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘, ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È Î˘‚ÂÚÓÔ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÚÈ¿‰ÓË” (ariadni.med.uoa.gr).

ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È 16 ˆÚÒÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÂÙÚ¿ˆÚ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ (¶ÈÏfiÙÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 27 Î·È ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Δ√™¶¶∞ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÚÈ¿‰ÓË” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Saferinternet. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜: ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ∫∂£∂∞ (¶ÈÏfiÙÔ˜), ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘Ó¿ÓÙËÛË 1Ë £¤Ì·Ù·: 1) μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ - ∫·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ - √ʤÏË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ °. ∫ÔÚÌ¿˜ (È·ÙÚfi˜) - ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÚÈ¿‰ÓË” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. 2) ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·È-

‰ÈÒÓ. ∂ÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ∂ÈÚË¿ÓÓ· ¶ÂÎÔÔ‡ÏÔ˘ („˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - ÎÔÈÓ. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜), Δ√™¶¶∞ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. 3) ∞Ó·˙‹ÙËÛË ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ - Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂ÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ∞Á¿Ë ∫Ô˘ÙÛÔÎÒÛÙ·, ÂÎ/Îfi˜ (2Ô ∂¶∞.§ ¡. πˆÓ›·˜ - 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘). ™˘Ó¿ÓÙËÛË 2Ë £¤Ì·Ù·: 1) ∏ıÈ΋ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô - ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂ÈÛËÁ‹ÙÚÈ· T˙Ô¿ÓÓÔ˘ ÕÓÓ·, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - Âȉ. ·È‰·ÁˆÁfi˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜). 2) ¢›ÎÙ˘· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ („˘¯ÔÏÔÁ›· ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ). ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ £·Ó¿Û˘ ∫ˆÙԇϷ˜ (¡ÔÛ. æ˘¯. ÀÁ›·˜) ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜. 3) ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ·ÈÁÓ›‰È· - ºfiÚÔ˘Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ - √ ÚfiÏÔ˜ ÛÙË „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ (¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘). ™˘Ó¿ÓÙËÛË 3Ë £¤Ì·Ù·: 1) Δ˙fiÁÔ˜ - ¶ÔÚÓÔÁÚ·Ê›· (ÂıÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ - ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ). ∂ÈÛËÁ‹ÙÚȘ ¢¤ÛÔÈÓ· ∞οÛÔÁÏÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ (∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜), ∂ÈÚ‹ÓË ª¿ÛÙ·, ÂÈÛΤÙÚÈ· ˘Á›·˜ (∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜). 2) ¡Â·ÓÈ΋ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· - ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË („˘¯ÔÏÔÁ›· ı‡ÙË-ı‡Ì·ÙÔ˜). ∂ÈÛËÁ‹ÙÚȘ ƒÔ‡Ï· ∫·Úηϋ, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ (∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜), §›Ó· ∑·¯·ÚÔ‡, ÓÔÛËχÙÚÈ· (∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜). ™˘Ó¿ÓÙËÛË 4Ë £¤Ì·Ù·: 1) ∞ÔÏ¿ÓËÛË - ∫˘‚ÂÚÓÔ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· (ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ). ∂ÈÛËÁ‹ÙÚȘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ (¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘), ¶ÂÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚË¿ÓÓ·, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ (Δ√™¶¶∞ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘). 2) ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂ÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ∂˘‰ÔΛ· ∑¿¯Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ (∫∂£∂∞ ¶ÈÏfiÙÔ˜). √È ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È 14 Î·È 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, 9 Î·È 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. 17.00-21.00. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, Ë ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˘˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜.

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÛÙÈ΋˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ∂.ª.¶., ∞.¶.£., Î·È ¶.£. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÛÙÈ΋˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ 14 Î·È 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, ÙȘ ™¤ÚÚ˜, ÙÔ ∂.ª.¶. ÙÔ ∞.¶.£ Î·È ÙÔ ¶.£., ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi, Ô ™.∞.™.£. Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ.

5

∏ÌÂÚ›‰· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘‰Ú·ÁˆÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙȘ ÓÂÔÂÓÙ·¯ı›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ, Â›Ó·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ì ı¤Ì· “À‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜” . ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 .Ì., ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁfiÓÈÌÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

ªÂÙ¿ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Û ·ÁÚfiÙ˜ ª∂Δ∞ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ôı› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2012 ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ‡„Ô˘˜ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û 2,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰Ôı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙËÓ ∂∂, Ó· ηٷ‚ÏËı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ 50% Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÈÛÙÒıËΠ۠ÂÚ›Ô˘ 680.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1,1 ‰ÈÛ., ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÈχÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ÂȉÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÏËڈ̋ Û 6.300 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜.

√È °È·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ °È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ı· ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘, ›Ù ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˜, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤Ó˜ ÛˆÛÙ¿, Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÏËÌÌÂÏÒ˜. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ È·ÙÚÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 147 (ÙËÏ. 24210 70039). ∞fi Û‹ÌÂÚ·, fiÛÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ °È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 20412 (˘‡ı˘ÓË Î. ∑ˆ‹ ™ÌfiÚÔ˘).

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ÊÏÒÓ ∞¡∞∫√π¡ø¡∂Δ∞π ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ÊÏÒÓ (Braille) fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙÔ ∫∂∞Δ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ϥۯ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ maty.gr, Â› Ù˘ πÛȉÒÚÔ˘ 43 Ì ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (·ÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ 1-ÛÙ¿ÛË πÛȉÒÚÔ˘). ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ó·ÚÙËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∫∂∞Δ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152, ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 13.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 10.00-13.00, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 27464.


6

∏ £Ù¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›· ∏ √Ì¿‰· ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ã∂¡ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¿‰ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ı¤Ì·: “¡Â˘ÚÈ΋ ∞ÓÔÚÂÍ›· Î·È ¡Â˘ÚÔÁÂÓ‹˜ μÔ˘ÏÈÌ›·” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: “ÀÁ›· ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ” .√ÌÈÏ‹ÙÚȘ ı· Â›Ó·È Ë Î. ¢‹ÌËÙÚ· °ÂˆÚÁÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ∞¶£, „˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· Gestalt Î·È ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ Ã∂¡ Î·È Ë Î. ∞Û·Û›· ∫ÔÓÙ·ÎÙÛ‹, ‰·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜, ‰·ÈÙÔÏfiÁÔ˜. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÕÓÓ·-ª·Ú›· ΔÛÈÎÚÈÎÒÓË-∫·ÙÛ·ÚÔ‡. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00, ÛÙÔ ∫.¶.¡. ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” (ΔÔ¿ÏË 14), ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˘” , ·fi ¶¤ÌÙË 13 ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ.

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÏfiÁˆ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∞°√ƒ∂À™∏ ÛÙ¿Û˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ, Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ∞fi ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∫˘Úȷ΋˜ ÚÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· (10/12/2012) ̤¯ÚÈ ¶¤ÌÙË 13/12/2012 Î·È ¤ˆ˜ 15:00 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË Î·È Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÚ¿ÁÎÔ˘ (‡„Ô˜ μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ∂ÚÌÔ‡).

™ÙÔ μfiÏÔ Ô ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˜ ∞Ï. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™Δπ™ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˜ Î. ∞Ï. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” .

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙËÓ ÕÓˆÛË ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ·fi ÙËÓ ∞¡ø™∏ μfiÏÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·: ¶ÔÚÙÔοÏÈ·, Ê·ÛfiÏÈ·, ʷΤ˜ Î·È Ú‚›ıÈ·. √È ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ̤ۈ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È ÙËÏÂʈÓÈο, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-20483 Î·È 6983633597 (6 ¤ˆ˜ 9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·). ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘” .

ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ÊıËÓfi ·Ï‡ÚÈ Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ·Ï‡ÚÈ Û οÙÔÈÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ·Ï‡ÚÈ ·fi ÂÏÏËÓÈο ̷Ϸο ÛÈÙ¿ÚÈ· (Ì·Ï·Îfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ) Î·È ·Ï‡ÚÈ ·fi ÂÏÏËÓÈο ÛÎÏËÚ¿ ÛÈÙ¿ÚÈ· (ÛÎÏËÚfi ÂÏ·ÊÚÒ˜ ΛÙÚÈÓÔ). °È· ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: www.koutsiaris.gr. °È· ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÛÙËÓ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË 6978525599, ·fi 6 ÌÌ Ì¤¯ÚÈ 9 ÌÌ.

√Ú·Ù‹ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ô˘Ú·Ófi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, Ì ¿ÁÓˆÛÙË ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜

∏ ‚ÚÔ¯‹ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ “¢È‰˘Ì›‰Â˜” ∏ ‚ÚÔ¯‹ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ ¢È‰˘Ì›‰Â˜ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞Ó Î·È Ë ÎÔڇʈۋ Ù˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ÚÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ¢È‰˘Ì›‰Â˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. °È· Ó· ͯˆÚ›ÛÂÙ ¤Ó· ÌÂÙ¤ˆÚÔ ÙˆÓ ¢È‰˘Ì›‰ˆÓ ·fi ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ۈ̷ٛ‰ÈÔ ÛÎfiÓ˘, Ô˘ η›ÁÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ °Ë˜, ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ˆÚÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ΔÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ÛËÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¢È‰‡ÌˆÓ.

ÂÙ‹ÛÈ· ‚ÚÔ¯‹ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ ¢È‰˘Ì›‰Â˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ô˘Ú·Ófi, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó. ΔÔ ıˆÚËÙÈο ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫¿ÛÙÔÚ· Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏ˘‰Â‡ÎË, ¿Óˆ ·fi ÙË ™ÂÏ‹ÓË. Δ· ÂÊÙ·ÛÙ¤ÚÈ·, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙfi ÙÔ˘˜ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘ ÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹, Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ıfiÏÔ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. °È· Ó· Ù· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›-

∞Ó Î·È Ë ÎÔڇʈۋ Ù˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ÚÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ¢È‰˘Ì›‰Â˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜

ÛÎÂÙ·È Û ÛÎÔÙÂÈÓfi ÛËÌ›Ô, ÂÎÙfi˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ÛÙÔ ™ˆÚfi, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙË °ÔÚ›ÙÛ·, ÂΛ ‰ËÏ·‰‹ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊˆÙÈÛÌfi˜ fiÏ˘. √È ¢È‰˘Ì›‰Â˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ı·̷ÙÈÎfiÙÂÚ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¤ÙÔ˜, ·Ó ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó. √ Ú˘ıÌfi˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó Ù· ÔÚ·Ù¿ ÌÂÙ¤ˆÚ· (ÂÊÙ·ÛÙ¤ÚÈ·), Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 50-60 ÙËÓ ÒÚ·, ÂÓÒ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÛÎÔÙ¿‰È ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È 100-120, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ 35 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÙÔ Î·ı¤Ó·. √È ¢È‰˘Ì›‰Â˜, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÂÌ-

Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 1800 Ì.Ã., ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¢È‰‡ÌˆÓ, ·fi fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∏ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ, ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ıÚ·‡ÛÌ·Ù· οÔÈÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË, ·ÏÏ¿ ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÛÒÌ·, Ì¿ÏÏÔÓ ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹, ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ “3200 º·¤ıˆÓ·” , Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙÔ 1983 ·fi ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ IRAS Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ¯ˆÚ›˜ “Ô˘Ú¿” , Ô˘ ÌÂÚÈÎÔ› ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ ıˆÚÔ‡Ó “ÓÂÎÚfi” È· ÎÔÌ‹-

ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ‹ ÛÎfiÓË ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÚԯȤ˜ ÙˆÓ ÌÂÙÂÒÚˆÓ ÙˆÓ ¢È‰˘Ì›‰ˆÓ, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ “3200 º·¤ıˆÓ·” , fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ›¯Â ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ôχ ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. √ “º·¤ıˆÓ” ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏÏÂÈÙÈ΋ ÙÚԯȿ, Ë ÔÔ›· οı 1,4 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∂ÚÌ‹ Î·È ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÛÙÚÔÓfïÓ, ·Ó¿ Ù·ÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· “„‹ÓÂÙ·È” ·fi ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Èı·ÓÒ˜ Ì Ӥ˜ ÂÎÚÔ¤˜ ÛÎfiÓ˘ ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙȘ ¢È‰˘Ì›‰Â˜, fiÙ·Ó Ù· ÌÂÙ¤ˆÚ· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Á‹ÈÓË ÙÚԯȿ Î·È Î·›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ÕÏÏÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, fï˜, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÛÎfiÓ˘, Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙË °Ë Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÂÙÂÒÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ ªÈÏ ∫ԢΠÙ˘ NASA, ·fi fiÏ· Ù· “Ú‡̷ٷ” ÛÎfiÓ˘ Î·È ıÚ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ οı ¯ÚfiÓÔ Ë ÙÚԯȿ Ù˘ °Ë˜, ÙÔ (ηٿ Ôχ Ì¿ÏÈÛÙ·) ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘˜ ¢È‰˘Ì›‰Â˜ ‰È¿ÙÙÔÓÙ˜. Ÿˆ˜ ›Â, fï˜, ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¢È‰˘Ì›‰ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ï˘ı› ÔÚÈÛÙÈο. ¢∏ª√.™.

¶Ï‹ıÔ˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÓfi„ÂÈ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ¤Ú·ÓÔ˜ Ù˘ ·Á¿˘ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ™ÛÙfi¯Ô Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, Ô ¤Ú·ÓÔ˜ ·Á¿˘ Ì ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ °ÂÓÈÎfi ºÈÏfiÙˆ¯Ô Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘. ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ηıÒ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢Âο‰Â˜ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¤Ú·ÓÔ Ù˘ ·Á¿˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓ˜ Ù· Û›ÙÈ·, fiÔ˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ·fi‰ÂÈÍË, Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÛÔ ÌÔÚ›. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÈÂÚ›˜, ·ÎfiÌË Î·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· Î·È ‰‡Ô ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤Ú·ÓÔ ·Á¿˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ˆ˜ Ê·ÁËÙfi ̤۷ ·fi Ù· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ¤Ú·ÓÔ ·Á¿˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ºÈÏfiÙˆ¯Ô Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙȘ ∂ÓÔڛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË, ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ÂÚÛÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÛ¿ Ô˘ ¿ÁÁÈÍ·Ó Ù· 90.000 ¢ÚÒ Î·È ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ӷ ·fi ÚfiÂÚÛÈ Î·Ù¿ 800 ¢ÚÒ. ∞fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, Ì 7.500 ¢ÚÒ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Ù· ∂ÓÔÚȷο ºÈÏfiÙˆ¯· Δ·Ì›·, Ì 21.500 ¢ÚÒ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ √ÈÎÔÁÂÓ›·˜, ÂÓÒ ÛÙ· 58.550 ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı·Ó Ù· ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ó. ŒÏÏËÓ˜ ™Â Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙȘ ÒÚ˜ 11-1 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ™ÂÈÚ¿ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Ó·È: 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 18:00: ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ “ΔÛÈ¿‚Ô˘ - ƒ¿ÙË” . 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 18:00: ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ “∞ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ -Hutton” . 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 18:30: ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘. 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 19:00: ™˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔ ø‰Â›Ô ¶·Ï¿Ûη. 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20:00: ÃÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ì ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÃÚ˘Û¿Óı˘ ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ∞Ï¿ μ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Bazaar Ì ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ¯ÂÈÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, fiÏ· ηٷÛ΢¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ï·‰ÈÔ‡ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ªÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì·˙ÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ÙÚfiÔ. ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ٷ ‰‡Ô

ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÙÔ˘ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ “¢∏ª∏Δƒ∞” Î·È Ù˘ ∫·. ™Ì·Ú¿Á‰·˜ ª·Ú·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘) ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î¿‰ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘, ÒÛÙ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó, Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Û οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. √È Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ‹Ú·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ›ӷÈ: ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ “¶Àƒ∞™√™” ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ŒÓˆÛË ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ “∂˘Á¤ÓÂÈÔ˘” 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ԣ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ “μ·ÚÓ¿ÏÂÈÔ˘” 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ԣ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √͢ˆÙÒÓ, ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ë √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÊÔÚ›˜ Î·È Û‡ÏÏÔÁÔ˘˜. Δ· ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ™ÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÛÙȘ 20- 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡.

ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ·˙¿ÚÈ ÛÙË Ã¿ÚÙ· ™‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆ-

Ï›Ԣ - ηÊÂÓ›Ԣ ÿÚÙ· (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421033250) ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ·˙¿ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Û‡ÏÏÔÁÔ˘ ∞ÌÂ∞ “∞ƒ°ø” . °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜: 1) ªÈ¯¿Ï˘ ¶fiÚÓ·Ï˘ - ʈÙÔÁڷʛ˜, 2) ¡·Ù¿Û· ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘ - Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, 3) ª·Ú›· ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ - ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÁÔ‡ÚÈ·, 4) ¢¿ÊÓË ºÈÏ›Ô˘ - ÂÚ›Ù¯ӷ ÎÔÚ‰fiÓÈ· Ì Ӌ̷ٷ Î·È ¯¿ÓÙÚ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÎÂÏÂÙÔ‡˜ Á˘·ÏÈÒÓ, 5) ∞ÛÙÂÚfiË ªÔ˘Ù·Ê›‰Ô˘-∫·Ú·Ì›ÓË - Úfi‰È· ·fi „˘¯Ú‹ ÔÚÛÂÏ¿ÓË-ηٷÛ΢¤˜ ·fi ¤ÙÚ· - ÁÔ‡ÚÈ· Î·È Î·ıÚ¤ÊÙ˜ Î·È 6) ÃÚ˘Û¿ÓıË ªÔ˘Ù·Ê›‰Ô˘ - ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÎÔÏ¿˙ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó. ∂›Û˘, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û‡ÏÏÔÁÔ˘ ∞ƒ°ø ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Î·È ˆÏÔ‡Ó ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÎÂÚÈ¿. ΔÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ·˙¿ÚÈ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ ∂∂∂∂∫ μfiÏÔ˘ ªÂı·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂.∂.∂.∂.∫) μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ Î·È ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ·˙¿ÚÈ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ηٷÛ··Û·Ó ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (™Ù. ª˘ÚÈ‚›ÏË 1 - º˘ÙfiÎÔ - ‰›Ï· ·fi ÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹). ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Â›Ó·È ÛÙȘ 6.00Ì.Ì. Î·È ÙÔ ·˙¿ÚÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 5.00 Ì.Ì. ΔÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂.∂.∂.∂.∫) μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ¢ËÌfiÛÈÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó 50 ¤ÊË‚ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ‹ ÂȉÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο ÙÌ‹Ì·Ù· °ÂˆÔÓ›·˜, ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜, ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ - ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ - ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘.


AıÏËÙÈ΋

Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÿÚÌ· ȉ¤Ûı·È Ë ¡›ÎË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÂÏ. 17, 18

∞. ¶∞Δ™∏™ “∫Ú‡‚ÔÓÙ·È ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡” ◆ ÛÂÏ.

18

ÕÏÏË ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË º˘Ï‹ (1-1) ÛÂÏ. 16

™√À¶∂ƒ §π°∫ πÛfi·ÏÔ 2-2 ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ÛÙÔ √∞∫∞ ◆ ÛÂÏ.

10

¢’ ∂£¡π∫∏ ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ Ô ƒ‹Á·˜, 1-0 ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ◆ ÛÂÏ.

11


8

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi √ §›ÓÔ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ¶∞√∫ Û ӛÎË 1-0 Â› ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡

√ ·ÏÈfi˜ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜... “¢ÈÏfi” ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· √ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ¤Ê˘Á Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙ¿ıËΠηχÙÂÚ· Û ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‚·Ú‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ (¿ÚÁËÛ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ‰È·ÎfiËÎÂ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘) Î·È ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 2-0. √È ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ›¯·Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ‚·Ú‡ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ Ô ‰˘Ó·Ùfi˜ ·¤Ú·˜, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÈ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ·fi ·˘ÙfiÓ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ, ¿ÏÏ·Í·Ó fï˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ë ‚ÚÔ¯‹ Ó· ‰˘Ó¿ÌˆÛÂ, fï˜ Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ¤‰ÂÈÍ ӷ ·Ù¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ Á‹‰Ô. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ 49’ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ §›Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ 01. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· (56’) Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ¤ÌÂÈÓ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÔ˘ Ì 2Ë Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. √̈˜ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË. ™ÙÔ 63’ Ô ¡Ù μÈÛ¤ÓÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡Á¯˘ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ‚ڋΠÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ó›ÎË. ™ÙÔ 68’ Ë ∫¤Ú΢ڷ ¤ÊÙ·Û ̛·... ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ, fiÙ·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·Ú·Ï‹, ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ¶∞™ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ì¿Ï· ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫ÔÌ›Ó˘ (£ÂÛÚˆÙ›·˜). ∫∂ƒ∫Àƒ∞: ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜, μÂÓ¤Ù˘, ∏ÏÈ¿‰Ë˜, ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, §ÂfiÓ (56’ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜), ŒÓÙÂÚ, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˜, ΔÛÔοÓ˘ (61’ ∫·Ú·Ï‹˜), ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘ (84’ ™›ÌˆÛ˘). ¶∞™ °π∞¡¡π¡∞: ºÂÁÎÚÔ‡˜, §›Ï·, ¶¿ÓÙÔ˜, ªÈ¯·‹Ï, Δ˙ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÿÏÈÙ˜ (54’ μ›Ï·), ¡Ù μÈÓÛ¤ÓÙÈ (90’ ∞˘ÁÂÓÈÎÔ‡), °ÂˆÚÁ›Ô˘ (64’ ∫Â˚Ù¿), ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, ∫ÔÚÔ‚¤Û˘.

√È ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÔÈ ·ÏÈÔ› “ηı·Ú›˙Ô˘Ó” fiÙ·Ó ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ˙fiÚÈ·. ªÂ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Î·È ÛÎfiÚÂÚ Ì ·’ ¢ı›·˜ ¯Ù‡ËÌ· Ê¿Ô˘Ï ÙÔÓ §›ÓÔ, Ô ¶∞√∫ Â¤ÛÙÚ„ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ ӛΘ, 1-0 ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ 6Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ Û ÂÙ¿ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ·‹ÙÙËÙË, ʤÙÔ˜, ΔÔ‡Ì·, ÁÈ· ÙË 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜.

È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ›Ûˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ÙfiÛÔ Î·Ï‹ ̤ڷ Ô Õς˜ §›ÓÔ Ó· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ μÔȈÙÒÓ. √È ÔÔ›ÔÈ, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ·Ì˘ÓÙÈο Î·È Ì ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ ∫˘ÚȷΛ‰Ë Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë̤ڷ. ∞fi‰ÂÈÍË ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ò˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË. √ §›ÓÔ ·Ú¤Û˘Ú ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, fï˜, Û’ ¤Ó· ÌÔÓfi·ÙÔ ÌÂÓ (·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿) ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ڋÁÌ·Ù· ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ. √ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÎÈ ¤¯·Û ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜. ™ÙÔ 5’ Ô ¶fiÈ Âȯ›ÚËÛ ÛÔ˘Ù ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ùfi, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 11’ ÔÈ μÔȈÙÔ› ·›ÏËÛ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· μ·ÛÈÏ›Ԣ, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Ó· ÌËÓ ‚Á¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi, ÌÈ· Î·È Ë ¿Û· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌË ·fi ÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ 20’ Î·È ÌÂÙ¿ Ô ¶∞√∫ ·Ó¤Î·Ì„Â Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú¿Û¯Ô˘. ªÂ ·ÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ §›ÓÔ, ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ¤¯·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ·fiÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ºˆÙ¿ÎË, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ۠ηϋ ı¤ÛË Ì· ‰ÂÓ

√ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ªÚ›ÙÔ... “χÙÚˆÛ” ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √º∏ Î·È ¯¿ÚÈÛ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·Á¯ˆÙÈ΋ Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿Á‚ÈÙ˜ Ì 3-2 Â› ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¯¿ÚÈÛ ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó √º∏ Ô˘ “Ï‹ÚˆÛ” ÙËÓ ·Ù˘¯›· ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÌË Ù‹ÚËÛË fair play ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜.

ÚfiÏ·‚ ӷ È¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ÁÎÔÏΛÂÚ ∫˘ÚȷΛ‰Ë. ™ÙÔ 25’, ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ §›ÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi, ºˆÙ¿Î˘ Î·È ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ 29’ Ô ∫¿ÙÛ “¤È·Û” ‰˘Ó·Ùfi Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù, Ì ÙÔÓ ∫˘ÚȷΛ‰Ë Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘. ™ÙÔ 39’ Ô ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ §›ÓÔ ¤‚Á·Ï Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë, fï˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηϿ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Ì¿Ï· Ó· ‚ÁÂÈ ¿Ô˘Ù. ŸÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÛÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÙË Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ §›ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Û ÙÂÏÈ΋

ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈ ∫Ô˘Ì¿ÏÔ Î·È ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛˆÛÙ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜.√ ¶∞√∫ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‡ÎÔÏÔ ÙÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 52’ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ¯¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë, ·fi ı¤ÛË ÙÂÙ-·-ÙÂÙ, ÌÂÙ¿ ·fi ¿Û· ÙÔ˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë. ∏ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ §fiÚÂÓ˜ ¤‰ˆÛ ·Ú·¿Óˆ ÒıËÛË ÛÙÔÓ ¶∞√∫, Ô˘ ÛÒıËΠ·fi ÙÔÓ ºˆÙ¿ÎË ÛÙÔ 64’, fiÙ·Ó ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ªÂÓÙ› ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÚÈÓ Ë Ì¿Ï· ηٷϋÍÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √ ηχÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ¯¿ÚÈ˙ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . ªÂ ‡ÛÙÔ¯Ô ¯Ù‡ËÌ· Ê¿Ô˘Ï, ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô

√ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ì ÁÎÔÏ ÛÙÔ 90’ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË Ì 3-2 Â› ÙÔ˘ √º∏

√ ªÚ›ÙÔ Ï‡ÙÚˆÛ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ

È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó ÊÔ˘ÚÈfi˙ÔÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯·Û·Ó ÌÈ· η√Ï‹ ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔÓ ∫Ô‡ÙÛÈ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ 12’. √ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜ Ì ‚·ıÈ¿ Ì·ÏÈ¿ ‚ڋΠÙÔÓ ™ÎfiÓ‰Ú· Ô˘ η٤‚·Û ÙË Ì¿Ï· Ì ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì ‰ÂÍ› ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ °Ô˘Ó·Ú›‰Ë. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¤Ù˘¯Â ÙÔ 3Ô ÙÔ˘ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ 60‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ 15’ Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ πÙ¿Ó˙. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÔÁ·Ì‚Ú¿ÎË Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ 21’ Ì ȉ·ÓÈÎfi ÙÂÏ›ˆÌ· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ˆÚ·›· οıÂÙË ¿Û· ÙÔ˘ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ô ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÚÈÍ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔÓ ∑·¯·Ú¿-

μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ·Ï¿Óı·ÛÙÔ, ˆ˜ ÙfiÙÂ, ∫˘ÚȷΛ‰Ë Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›ÂÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ¶∞√∫, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÛÎÔÚ Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ 2012, Ì ÂÈÙ˘¯›·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: μÔÛο΢ (ƒÂı‡ÌÓÔ˘). ¶∞√∫: ÷ÎfiÌÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘Ì¿ÏÔ, πÓÙ˙›‰Ë˜, §›ÓÔ (81’ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜), ∫¿ÙÛÂ, §¿˙·Ú, ºˆÙ¿Î˘, ƒÔÌ¤Ú (58’ §fiÚÂÓ˜), ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (87’ ¶fiÔ‚ÈÙ˜), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜. §∂μ∞¢∂π∞∫√™: ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÔÛ¤ÌÈ, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ªÂÓÙ›, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÚÌÔ˜, ¶fiÈ (54’ ƒÔÌ¤Ô˘), ∞ÎfiÛÙ· (83’ ª·¯·›Ú·˜), ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, μ·ÛÈÏ›Ԣ (79’ ª›ÏÈ‚ÈÙ˜).

ÎË ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‰¿ÎË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. √ √º∏ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Î·È ¤¯·Û ‰˘Ô ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÔÁ·Ì‚Ú¿ÎË Î·È §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ 50’ Î·È ÙÔ 62’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ª¿Á‚ÈÙ˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ ÙÔÓ ∫Ô‡ÙÛÈ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· Ì·Ù˜ Û Ú˯¿ ÓÂÚ¿ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ºÈÓÏ·Ó‰fi Ì ÙÔÓ ∫·Ú·-

Ì¿ÓÔ Î·È Ô Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔÓ ‰Èη›ˆÛÂ. ªÂÙ¿ ·fi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ªÚ›ÙÔ ÛÙÔ 63’ Ô ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜ ‹Ú ÙÔ “ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ” Î·È Ì ÛÔ˘Ù ·fi ‰È·ÁÒÓÈ· ı¤ÛË ¤‚·ÏÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ΔÔ ·È¯Ó›‰È, ‚¤‚·È·, ›¯Â ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ·ÎfiÌ·, fiˆ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ηϿ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √ “¡ÙÔ‡ÛÎÔ” ı¤ÏËÛ ӷ ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ï›ÁÔ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, Ô “∞Ó·ÛÙfi” ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ù· ·›ÍÂÈ fiÏ· ÁÈ· fiÏ·, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡ÏË Î·È ∑ÔÚÌ¿. √ “∫Ô‡ÙÛÈ·” ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÙÔ 87’ ÌÂÙ¿ ·fi ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿Û· ÙÔ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Ì Ï·Û¤ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ πÙ¿Ó˙, Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ¿ÛÙÔ¯Ë ¤ÍÔ‰Ô. √ √º∏ “·ÁοÏÈ·˙” ¤Ó·Ó ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi, ·ÏÏ¿ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ·ԉ›¯ıËΠÔχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ. ™ÙÔ 90’ Ô ª¤ÏÈÙ˜ ‚ڋΠÙÔÓ ªÚ›ÙÔ ¤Íˆ ·’ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·ÊÔ‡ ¢ÓÔ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÎfiÓÙÚ˜, ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔÓ °Ô˘Ó·Ú›‰Ë ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›· Î·È Ó· “ÁÚ¿„ÂÈ” ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-2, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÙËÓ 4Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √º∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÌË Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ fair play ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, Ì ÙÔÓ ªÔÓÈ¿ÎË Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· fiÚÈ· Î·È Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢ÂÏÊ¿ÎË. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ¢ÂÏÊ¿Î˘ (∞Ú牛·˜). ∞Δƒ√ª∏Δ√™: πÙ¿Ó˙, ™ÎfiÓ‰Ú·˜, º˘Ù·Ó›‰Ë˜, §·˙·Ú›‰Ë˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ™Ô˘Ì›ÓÈÔ (68’ πÁÎϤÛÈ·˜), ªÚ›ÙÔ, ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (77’ ª¤ÏÈÙ˜), ∂ÛÙ¿ÈÓ, ∫Ô‡ÙÛÈ (55’ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜). √º∏: °Ô˘Ó·Ú›‰Ë˜, ∫Ô˘Ú‰¿Î˘ (46’ ∫Ô˘Ú‰¿Î˘), ™fiÔ˘˙·, ™·Ú, ªÔÓÈ¿Î˘, μÂÚfiÓ (78’ ∑ÔÚÌ¿˜), πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ (67’ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘), §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÚÔÁ·Ì‚Ú¿Î˘, μÈÙÒÚÔ˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘.


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

9

∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ÕÚ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 1-1 ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ̤ÙÚÈÔ ·È¯Ó›‰È

¶‹Ú·Ó ·fi ¤Ó· ‚·ıÌfi ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ÕÚ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 11 ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ó· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó.

ÚÈ·Ófi˜ (80’ √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜), ∫·˙ӷʤÚ˘, ªÈÁΤÏ, ™Ô‡Ó·˜, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜ (64’ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜), °È·ÓÓÈÒÙ·˜ (87’ ¶··˙·¯·Ú›·˜).

ΔÛÈÒÏ˘: ¶‹Ú·Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ·Ó

∞ÛÙ¤Ú·˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ԇÙ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ÕÚ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ‰ÂÓ Ó›ÎËÛ ԇÙ ÙÒÚ·. ¢ÔοÚÈ Î·È ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔÓ ŒÁÎÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ΔÛÈÒÏË, Ë ÔÔ›· ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÌ¤ÏË ÛÙÔ 90’ ∫·ÎÔ› ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ™Â ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· οı ÔÌ¿‰·˜, ·˘Ùfi Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Â›Ó·È Ë ı¤ÏËÛË. √ ÕÚ˘ ¤‰ÂÈÍ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·È Ì‹Î ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∞Ïηڿı ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·Ó¤Ó·Ó... ∞ÁοÓıÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛÂ Î·È ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÁÎÔÏ Ô °È·ÓÓÈÒÙ·˜ ÛÙÔ 23’, ¤‚·Ï ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ·ÏÏ·Á¤˜, ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¡Ù ªÏ¿ÛȘ Î·È ¤‰ˆÛ ͷӿ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÓÙ˙‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fï˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ... “¿Ê·ÓÙÔ˜” . √È ∞Úο‰Â˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ

¤Î·Ó·Ó, ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔÓ °Î¿ÌÚÈÂÏ, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜. ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘ Î·È ¡Ù ªÏ¿ÛȘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ·Ù¤ÏÂȘ fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯·Û ÙÔÓ fiÔÈÔ Ú˘ıÌfi ›¯Â ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ Ê¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜ ‹Ù·Ó Ìˉ·ÌÈÓ¤˜, ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÚ›ÔÓÙÔ. ∂Λ Ô˘ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞Ïηڿı ÌÔÚ› Ó· “‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ” ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ì ÙË Ó›ÎË, Ô ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ οÓÂÈ ÌÈ· Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë Ì¿Ï· Îfi-

ÓÙÚ·Ú ÛÙÔÓ °È·ÓÓ›ÙÛË Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ¢ÈÔ‡‰Ë ÛÙÔ 78’, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ŒÁÎÔÓ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Î·È ¤¯·Û ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‚¿ÏıËΠӷ Á›ÓÂÈ Ô ÌÔÈÚ·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔ‡‰Ë, fï˜ ÂΛÓÔ˜ ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ 85’ ÙÔ 1-1 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∞™Δ∂ƒ∞™ Δƒ.: ºÔ‡ÏÔ, ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘, ºÔỨη, ∞Ï‚¿ÚÂ˙, ∫·Û٤Ϙ, ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘ (46’ ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘), ∫·ÚÓÙ¿ÛÈÔ (46’ ¡Ù ªÏ¿ÛȘ), ƒ¿ÁÈÔ˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, °Î¿ÌÚÈÂÏ (67’ ŒÁÎÔÓ), ¡·‚¿ÚÔ. ∞ƒ∏™: ¢ÈÔ‡‰Ë˜, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, °È·ÓÓ›ÙÛ˘, ¶·ÓÙ›‰Ô˜, ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜, ¶··ÛÙÂ-

ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “◊Ù·Ó ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÂÌ¿˜. ¢ÂÓ ÂÓÓÔÒ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·fi‰ÔÛ˘. ™Â Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ڢıÌfi Û·Ó ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ Û˘ÓÔ¯‹. ∂›¯·Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê¿ÛˆÓ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠ÁÈ· ¤Ó·ÏÙÈ, ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∂ÁÎfiÓ ÛÙËÓ ÂÍ Â·Ê‹˜ ÎÂÊ·ÏÈ¿ fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ·ÎfiÌ· Ó· ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ô˘ ›¯·ÌÂ, ‹Ú·Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ·Ó. £¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔÓ ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi. ∫·È Ó· ÙÔ˘ ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›¯·Ì ۋÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ. °È· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ì fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. √‡Ù ı· ÛÙ·ıÒ ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰·, ÛÙȘ 4-5 ·Ô˘Û›Â˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì·˜ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÔ-ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ì·˜. ∞˘Ù¿ ›¯· Ó· ˆ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È” .

ªÂ ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-0 ÙÔ˘˜ ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜

“™ÎfiÚÈÛ” ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ë •¿ÓıË ∏

•¿ÓıË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì 4-0 ÛÙÔ... ‰Â‡ÙÂÚÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Î·È ‹Ú ‚·ıÈ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û·. √ ª·Ú›ÓÔ˜ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∏ •¿ÓıË ¯ˆÚ›˜ Ó·... ȉÚÒÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÊÙ·Û ÛÙË Ó›ÎË Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Û ٷ¯Â›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ Ù˘ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ... ·˘Ùfi ÙÔ˘. •ÂΛÓËÛ Ôχ ηϿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤¯·Û ¢ηÈڛ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠԢÛÈ·ÛÙÈο... η٤ÚÚ¢ÛÂ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¿ÏψÛÙ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÏÂȉ› Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ ÙÔÓ ƒfi‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηӋ Ó· ÂÈÚÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. √È ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÈÊÓȉȿÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Î·È ¤¯·Ó·Ó ¢ηÈڛ˜.

√Ï· ·˘Ù¿ fï˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 25’. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ Î·È ¤ÂÈÙ·, Ë •¿ÓıË ‹Ú ٷ ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ‰ÂÓ ı· ¿ÊËÛ ÔÙ¤ Í·Ó¿. ∂ÙÛÈ ‹Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙÔÓ ª·Ú›Ó. ∫·È ÂΛ ÍÂΛÓËÛ ¤Ó· 9ÏÂÙÔ ÊˆÙ›·, Ô˘ ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ˘¤Ú Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. √ °Ô‡Ù·˜ Î·È Ô √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ÚfiÛıÂÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ÛÂÌÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜. ∏ •¿ÓıË ¤Î·Ó fiÙÈ ‹ıÂÏ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‹Ïı ÔÙ¤ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘, Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ªÂÓ‰ÚÈÓfi, ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÙÔ‡ÓË, ™¿Ì·ÚË, fï˜ Î·È ¿ÏÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ӷ ·ÓÙȉڿÂÈ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë •¿ÓıË ·Ï¿ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËΠÔÙ¤. ª¿ÏÈÛÙ· ηٿÊÂÚ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Û 4Ô ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‚Ú¤ıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û ¿‰ÂÈ· ÂÛÙ›· Î·È ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙËÓ Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. √È ÊÈÏÔ0ÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ η-

Ù¿ÊÂÚ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ·˘ÙÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‰ÔοÚÈ Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫Ô‡ÚÔ˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿. ∞fi Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·fi 8 ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ∞fi ÙËÓ •¿ÓıË ÔÈ ¤ÓÙ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÛÙ›· Î·È ÔÈ 4 ¤ÁÈÓ·Ó ÁÎÔÏ! ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ›¯Â ÌfiÏȘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ •¿Óı˘, ·ÏÏ¿ Ê˘ÛÈο ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÌˉÂÓÈÎfi Î·È ˆ˜ ÂÎ

ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ‰›Î·ÈÔ. •∞¡£∏: §ÔÓÙ›ÁÎÈÓ, ∫ÔÌÂÛ›‰Ë˜, μ¿ÏÏ·˜, °Ô‡Ù·˜, ª¤ÚÙÔ˜, μ·ÛÈϷο΢, ºÏ›Ûη˜, ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ (76’ ¶Ï·Ù¤ÏÏ·˜), ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ (88’ ΔÔÚÔÌ·Ó›‰Ë˜), ª·Ú›Ó, √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ¶∞¡πø¡π√™: °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô‡ÚÔ˜, ƒfiη˜, ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ™¿Ì·Ú˘ (46’ ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜), °Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿Î˘ (74’ √ÎfiÁÈÂ), ∫ÔÏÔ‚fi˜, ∞Ú·‚›‰Ë˜, ¡ÙÔ‡Ó˘ (46’ ∫·Ì¿Óٷ˘).

√ ∫ËÔ˘Úfi˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, 0-0 Ì μ¤ÚÔÈ· °π∞ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÚ› ·È¯Ó›‰È Ë μ¤ÚÔÈ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi ÙËÓ... ¿ÛÚË ‚ԇϷ - ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ∫ËÔ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ (80’) - Î·È “ÌÔÈÚ·›·” ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙˆÓ. ∫·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ηÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ˙ˆËÚÔ›. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ú·Ó ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ¤Ó· ‚·ıÌfi, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ... ¿ÙÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿, ÙfiÙ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó... ›Ûˆ Ó· Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙË Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. ªÂ ‰È¿ıÂÛË Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ∂ȉÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ 10’, Ô ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ Ù·... ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ˆÛÙfiÛÔ Â›¯Â Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û·. ™ÙÔ 25’ ›¯·ÌÂ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜ Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô √˘ÓÙfiÙ˙È ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, fï˜ Ô §fiÂ˙ ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fiÎÚÔ˘ÛË Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ Ìˉ¤Ó ÁÈ· ÙË μ¤ÚÔÈ·. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ Ã·ÓÈÒÙ˜ ›¯·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ. √ √˘Î¿Ú ‚Ú¤ıËΠ·Ê‡Ï·¯ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, fï˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿ÁÈ· Î·È Ô ÁÎÔÏΛÂÚ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ › ‰Â‡ÙÂÚÔ “fi¯È”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÂÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ê¿ÛÂȘ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 34’ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›· Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ¿„ÔÁ·, Ì ÙÔÓ ∫·Ê¤ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ª·ÚÁοÓ, fï˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜... Û¿ÛÙÈÛÂ Î·È ‰ÂÓ ¤È·Û ηϿ ÙÔ ÛÔ˘Ù, Ì ÙÔÓ ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ·Ú¯Èο Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ∫ËÔ˘Úfi Ó· Ì·˙‡ÂÈ ÙË Ì¿Ï·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ηÎfi. ∫·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ‰È¿ıÂÛË Î·È Î¿ÔȘ ¢ηÈڛ˜. Δ· ÏÂÙ¿ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È... Û‚ËÛÙ¿ ÛÙÔ 0-0. ∫È fï˜ ÛÙÔ 80’ Ë μ¤ÚÔÈ· ›¯Â ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. √ ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÓ πˆ¿ÓÓÔ˘, Ì ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ Ã·ÓÈÒÙ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ 90, Ì ÙÔÓ √Ï·˚Ù¿Ó Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ Î·Ï¿ Î·È ÙÔÓ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ Ó· ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ ÙË Ì¿Ï·, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ŒÙÛÈ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ú·Ó ·fi ¤Ó· ‚·ıÌfi (0-0), Ì ÙËÓ μ¤ÚÔÈ· Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ·fi ÙÔÓ... ¿ÙÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ¤Ó· Ì·Ù˜ Î·È Èı·ÓÒ˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ... ›Ûˆ. ¶§∞Δ∞¡π∞™: ∫ËÔ˘Úfi˜, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (64’ ¡·˙Ï›‰Ë˜), Δ˙·Ó‹˜, ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, °ÎÔÓ˙¿Ï˜, ∞ÁÎÈϤڷ, ∫·Ï¿˚Ù˙ÈÙ˜, √˘ÓÙfiÙ˙È, √˘Î¿Ú (75’ ª·ÚÙÛ¿Î˘), ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ (55’ ªÈÚÙÛ¤Ù·) μ∂ƒ√π∞: §fiÂ˙, ∫·Ï›, √Ú¤ÛÙ˜, ∫·ÏÔÁ¤Ú˘, °ÂˆÚÁ›·‰Ë˜, ∫·ÏÙÛ¿˜ (72’ °ÎÈÁȤÚÌÔ), ∫·Ê¤˜, ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ë˜, ª·ÚÁοÓ, √Ï·˚Ù¿Ó, πˆ¿ÓÓÔ˘ (82’ ∫fiÛÙÏÈ).


10

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

™√À¶∂ƒ §π°∫

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Úı·Ó 2-2 Û’ ¤Ó· “ÁÂÌ¿ÙÔ” ·È¯Ó›‰È Ì ÁÎÔÏ Î·È ı¤·Ì·

∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ¢∂¡ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ √∞∫∞. √È ‰‡Ô “·ÈÒÓÈÔÈ” ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 2-2, Û’ ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È. √ ¶∞√∫ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠1-0 ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙÔÓ ÕÚË, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ¯¿ÓÂÈ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 85’ Ì ÙÔÓ ∂ÁÎfiÓ. ∏ •¿ÓıË Ì ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-0 ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ÔÏϤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Î·Ì„ Ì 3-2 ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √º∏ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì 20. Δ¤ÏÔ˜, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ Î·È μ¤ÚÔÈ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 0-0 ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ì ÙÔÓ ∫ËÔ˘Úfi Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ∏Ï›· πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙÔ 80’. ∏ ·˘Ï·›· Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤ÊÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞∂∫ ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: ∫¤Ú΢ڷ-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ..0-2 (48’ §›Ï·, 63’ ¡Ù μÈÙÛ¤ÓÙÈ) ¶∞√∫-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ........1-0 (69’ §›ÓÔ) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-√º∏ .............3-2 (12’ ™ÎfiÓ‰Ú·˜, 63’ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜, 89’ ªÚ›ÙÔ-21’ ¶ÂÚÔÁ·Ì‚Ú¿Î˘, 87’ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘) ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-μ¤ÚÔÈ· ..........0-0 •¿ÓıË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ...........4-0 (31’ ª·Ú›Ó, 38’ °Ô‡Ù·˜, 41’, 80’ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-ÕÚ˘ ...........1-1 (78’ ·˘Ù. °È·ÓÓ›ÙÛ˘-23’ °È·ÓÓÈÒÙ·˜) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ....................2-2 (17’ ª·˘Ú›·˜, 67’ ΔÔÙÛ¤-22’, 34’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜∞∂∫ Û‹ÌÂÚ· ................19.30

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 14 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..........33-9 ........36 2. ¶∞√∫ ......................18-8 ........28 3. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ...........19-8 ........25 4. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ..........14-11 ........24 5. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ...........16-18 ........21 6. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· .....14-11 ........21 7. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ...16-12 ........20 8. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ .......10-12 ........18 9. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ...........13-17 ........16 10. √º∏ ....................14-18 ........14 11. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ...13-16 ........14 12. •¿ÓıË .................11-16 ........14 13. ÕÚ˘ ...................12-22 ........12 14. μ¤ÚÔÈ· ..................7-17 ........12 15. ∫¤Ú΢ڷ ..............7-17 ........12 16. ∞∂∫ ......................10-15 ........11 ™ËÌ: ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ Î·È ∞∂∫ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12 17.15 ∫¤Ú΢ڷ-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 17.15 √º∏-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 19.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 16/12 15.00 ÕÚ˘-•¿ÓıË 17.15 ∞∂∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 17.15 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 19.30 μ¤ÚÔÈ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 17/12 19.30 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¶∞√∫

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

πÛfi·ÏÔ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” “°ÂÌ¿ÙÔ” ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÈÛfi·ÏÔÈ Ì 2-2. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·›ÎÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜, ÿÚË ª·˘Ú›·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¿Óˆ-οو Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ΔÔÙÛ¤ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ƒ·ÌfiÓ ƒfiÙÛ· ›¯Â ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÚÔ‰fiıËΠ·fi ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿ıË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‹Ù·Ó ¿ÎÚˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙ· ÚÒÙ· 45’, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤‚·Û ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á Â›Û˘ Ù· Ï¿ıË, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÃÔϤ‚· Ô˘ Ù˘ ÎfiÛÙÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ.

ÙÔ 4-3-3 ÙÔ˘ ƒfiÙÛ·, Ô ∫·ÚÓ¤˙˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÛÙ›· Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÔÈ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ (‰ÂÍÈ¿), ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, μ‡ÓÙÚ· Î·È ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿). √ μÈÙfiÏÔ ‹Ù·Ó Ô “ηı·Úfi˜” ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ∑¤Î·, ™ÈÛÔÎfi ÂÛˆÙÂÚÈο ¯·Ê, ÙÔÓ ª·˘Ú›· ‰ÂÍÈ¿, ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÔÓ ΔÔÙÛ¤ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ªÂ 4-3-3 ·Ú¤Ù·ÍÂ Î·È Ô ∑·ÚÓÙ›Ì. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ›¯Â Ó· οÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê (ªÔÓÙÂÛÙfi, ª·ÓÈ¿Ù˘) Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ÚfiÏÔ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔÓ πÌ·Á¿Û·. √ ∫¿ÚÔÏ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· , ÔÈ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ (‰ÂÍÈ¿), ÃÔϤ‚·˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ì·Î Î·È ÔÈ ª·ÓˆÏ¿˜, ™Èfi‚·˜ ‰›‰˘ÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ∞ÌÓÙÔ‡Ó Î·È ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú. ªÂÙ¿ Ù· ÚÒÙ· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈο ÏÂÙ¿, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ê¿ÓËΠÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ÎÂÊ·ÏȤ˜ ÙˆÓ μ‡ÓÙÚ·, ∑¤Î· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Ï›ÁÔ ¿Ô˘Ù ÛÙÔ 11’ Î·È ÙÔ 12’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ ¤Î·Ó ÛÙÔ 17’. √ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¤ÓÙÚ· ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·ÊÔ‡ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ η٤ÏËÍ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙÔÓ ª·˘Ú›·, Ô˘ Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” . ∏ ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· Ôχ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· fi¯È ·Ú·¿Óˆ ·fi 5 ÏÂÙ¿.

™ÙÔ 22’ Ô ∞ÌÓÙÔ‡Ó ¿‰ÂÈ·Û ÙÔÓ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ, Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ 24’, fiÙ·Ó Ô ΔÔÙÛ¤ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ºÔ˘ÛÙ¤Ú Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹. √ ¤Ó·˜ πÛ·Ófi˜ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎÈ ÂΛ Ô˘ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Á·Ó Ó· ·Ó·ı·ÚÚ‹ÛÔ˘Ó, ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ ¿ÁˆÛ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™ÙÔ 34’ ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ºÔ˘ÛÙ¤Ú Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÔοÚÈ Î·È Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∞ÎfiÌË ÌÈ· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ΔÔÙÛ¤ ÛÙÔ 36’ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ‰˘Ó·Ù‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ηıÒ˜ Ô ™Èfi‚·˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ì¿Ï· ÛÙËÓ ÂÛÙ›·, ÂÓÒ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ 45’ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙÔ˘ Ì ٷ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·Ù¤‚·Û ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ¤ÏËÍ 2-1 ˘¤Ú ÙÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ù· ÔÔ›· ˘fi ›ÂÛ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È ¤‰ÂÈ-

¯Ó·Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ fiÊÂÈÏ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. Ÿˆ˜ Î·È ÙÔ ¤Î·ÓÂ. ∞Ú¯Èο ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ηڤ ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏ Î·È Ù· ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó ÔÈ μÈÙfiÏÔ Î·È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Íˆ ·’ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ 59’ Î·È ÙÔ 63’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÂÓ ·¤ÊÂÚ·Ó Î·ÚÔ‡˜, ·Ó Î·È ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ. ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ηٿÊÂÚ·Ó Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. √ ª·˘Ú›·˜ ÛÙÔ 67’ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÃÔϤ‚·, Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È Á‡ÚÈÛ ÛÙÔÓ ΔÔÙÛ¤ Ô˘ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∞fi ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ¿ÏÏ·ÍÂ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ¿ÏÏÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·¤ÎÙËÛ ¤Ó·Ó ͤÊÚÂÓÔ Ú˘ıÌfi Ì ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜. √È ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÙÔÓ ºÔ˘ÛÙ¤Ú ÛÙÔ 74’ Î·È ÙÔ 76’. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô πÛ·Ófi˜ ›‰Â ÙÔÓ ∫·ÚÓ¤˙Ë Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ô ºÔ˘ÛÙ¤Ú ÛÔ‡Ù·Ú ·fi ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·-

ÛË, Ì ÙÔÓ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë ÚÔ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ Û ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ó· ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô˘ ¤„·¯Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ӛ΢ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ. ∞˘ÙÔ‡˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ 87’ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹. √ ª·˘Ú›·˜ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ‰ÂÍÈ¿, Ì ÙÔÓ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ›¯Â ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ΔÔÙÛ¤ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÔοÚÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ï¿ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏ, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ª·˘Ú›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ·’ fiÙÈ Ë Û¤ÓÙÚ· ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Ô ∑¤Î· ¤ÛÙÂÈÏ ¿Ô˘Ù ÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ‰È·ÁÒÓÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ∫·ÚÓ¤˙˘, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ (84’ ª·Ú›ÓÔ˜), ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, μ‡ÓÙÚ·, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÈÙfiÏÔ, ∑¤Î·, ™ÈÛÔÎfi, ª·˘Ú›·˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (87’ ™Ô), ΔÔÙÛ¤ (83’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) √§Àª¶π∞∫√™: ∫¿ÚÔÏ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ™Èfi‚·˜ (90’ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜), ÃÔϤ‚·˜, ªÔÓÙÂÛÙfi (76’ °ÎÚ¤ÎÔ), ª·ÓÈ¿Ù˘, πÌ·Á¿Û· (62’ ª·Û¿ÓÙÔ), ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ∞ÌÓÙÔ‡Ó, Δ˙ÈÌÔ‡Ú

¢‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ÃÔ˘¿Ó ƒfiÙÛ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

“¢ÒÛ·Ì ÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡” fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ∞Ô ÃÔ˘¿Ó ƒ·ÌfiÓ ƒfiÙÛ· ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ‰˘Ó·Ùfi˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ›Â Ô ƒfiÙÛ· ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘: “ŒÙÛÈ fiˆ˜ ‹Á ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ó·È ·Í›˙·ÌÂ. £· ÛÙ·ıÒ, fï˜, ÚÒÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∂›¯· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰ˆ Ù¤ÙÔÈÔ fiÌÔÚÊÔ ·È¯Ó›‰È ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŸÙÈ ÌÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·È¯Ó›‰È ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ì·˜, οӷÌ ¤Ó· Ôχ ηÏfi

·È¯Ó›‰È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ‰ÒÛ·Ì ÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÁÈ·Ù› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ›ӷÈ. ∫¿Ó·Ì ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È” . °È· ÙÔ ·Ó ÓÈÒıÂÈ ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘: “™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·fi ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. • ¤Ú·Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙȘ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÙÔ Ì·Ù˜ ÎÚ›ıËΠÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∂Ì›˜ ‰ÒÛ·Ì Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ˘„ËÏÔ‡ Â›‰Ԣ. °˘Ú›Û·Ì ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ·Ó·ÁηÛًηÌ ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔfiÓËÛË Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. °È· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ

·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ¤¯Ô˘Ì Ôχ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂Ï›˙ˆ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈıԇ̠ے ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” .

∑·ÚÓÙ›Ì: ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ™Ù· ÔÏÏ¿ ·Ì˘ÓÙÈο Ï¿ıË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·¤‰ˆÛ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. “◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ·ÁÒÓ·˜, fiˆ˜ ͤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ‰Â›¯ÓÂÈ

Î·È Ó· ÚÔÛ·ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û’ ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÏfi ·È¯Ó›‰È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜. ∫¿Ó·Ì ÛËÌ·ÓÙÈο Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ô˘ Ì·˜ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÁÎÔÏ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Â›¯·Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌ” . °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·: “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ·Ù› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÛ·ı› Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı¤Ï·Ì ӷ ÚÈÛοÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜, fï˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô ™Èfi‚·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ Û ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È·, ηıÒ˜ ¤ÚÂ ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ¤Ó·Ó ̤ÛÔ” .


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

11

ªÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË ÛÙÔ 84’ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ (1-0) ÁÈ· ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋

¶‹Ú ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ™Ô˘‰·›·˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â ¯ı˜ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ˘¤Ù·Í Ì 1-0 ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ™ÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ ÛÙÔ 84’, Ô˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÏÂÙfi ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ................1-0 ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ .....1-0 ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-∞›ÔÏÔ˜ ∫·Ú. ............2-0 ¶˘ÚÁÂÙfi˜-§·Ì›· ....................................0-2 ¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜-∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú. ......0-0 ƒÂfi: ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. §·Ì›· ................................10-3 ...........19 2. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ................10-3 ...........15 3. ¢ˆÙȤ·˜ ...............................7-2 ...........13 4. ƒ‹Á·˜ ...................................5-4 ...........11 5. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ...........................6-5 ...........11 6. ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ ...................11-7 ...........10 7. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ................5-4 ...........10 8. ∂Ï·ÛÛfiÓ· ..........................6-8 .............9 9. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ .................3-6 .............8 10. ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ ............4-7 .............6 11. ∞›ÔÏÔ˜ ............................0-11 .............0 *ƒÂfi ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜, ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ Î·È ∂Ï·ÛÛfiÓ·. ** √ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ª

ÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi Î·È ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¢ÔÌÔÎÔ‡ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ÌfiÓÔ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞˘Ùfi ¿Á¯ˆÛ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ Ê¿ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ 84Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ ‚ڋΠÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Î·È Ì·˙› ÛÙ· ...Ô˘Ú¿ÓÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ Û‡ÓËı˜ 4-3-3, οÓÔÓÙ·˜ οÔȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ™·ı‹. ŒÙÛÈ, οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, Ô ∫fiÎη˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ÂÓÒ ÔÈ μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ Î·È °Ô‡ÙÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô Ã·Ù˙‹˜ ›¯Â ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê, ÂÓÒ ÔÈ ™. ª·Î¿Ï˘ Î·È ª›Î·˜ ¤·È˙·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ô °¿ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ô ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÓ‰Âο‰· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ οو ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤„·Í·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 7’ Ô ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ ¤Î·Ó ̛· ÂÈΛӉ˘ÓË Û¤ÓÙÚ·-ÛÔ˘Ù Î·È ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ¤‰ÈˆÍ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô Ã·Ù˙‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ·’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 23’ Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ· ‚Ú¤ıËΠÁÈ· ÚÒ-

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á·

ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì ÙÔÓ ™ÎÏ¿‚Ô Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È ÙÔÓ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ı·̷ÙÈο Û ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙÔ 37’ ¤ÁÈÓ ̛· Ê¿ÛË Ô˘ ÍÂۋΈÛ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. √ °¿ÚÔ˜ ¤Ê˘Á ·fi ηÓÔÓÈ΋ ı¤ÛË Î·È ‚Ú¤ıËΠÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ·ÏÏ¿ Ô ‚’ ‚ÔËıfi˜, Ô Î. ª·ÚÁÈÒÏ˘ ۋΈÛ ÙÔ ÛËÌ·È¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ÃÈÒÙ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË Ê¿ÛË. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ¿ÊËÛ Ì ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÙÔÓ ƒ‹Á·. ΔÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô (ÃÈÒÙ˘, ƒÔ‡ÛÛË, ª·ÚÁÈÒÏ˘ Ù˘ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ) ԢΠÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Î·Ó ϿıË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ô˘ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi ÂÎÓ¢ڛÛÙËÎ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÙÔ 0-0 ·Ú¤ÌÂÈÓÂ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 45’ Ô Ã·Ù˙‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙfi¯Ô. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¿ÏÈ Ô ƒ‹Á·˜ ¤¯·Û ÚÒÙÔ˜ ¢ηÈÚ›·. ªfiÏȘ ÛÙÔ 46’ Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ¯ı˜ °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ Âȯ›ÚËÛ ¤Ó· ηÏfi ÛÔ˘Ù. ŸÌˆ˜ Ë Ì¿Ï· ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÛÙÔ 17¯ÚÔÓÔ ·ÎÚ·›Ô ÔÈÛıÔʇϷη Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. ¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· “ÏËÚÒÛÔ˘Ó” ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó¿˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜

ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ º. °ÎÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹ Ë Ì¿Ï· ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÔηÚÈÔ‡ Î·È ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. √ ƒ‹Á·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÙ·Ó. ™ÙÔ 60’ Ô °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ °¿ÚÔ Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ·Ó Î·È Â›¯Â ηχÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ·Û¿ÚÂÈ Û οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ª›Î· Î·È ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË. ™ÙÔ 65’ ÙÔ Â’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ÷Ù˙‹ η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·›ÎÙË ÛÙÔ 81’ ÌÏfiηÚÂ Ô ¡Ô‡ÛÈ·˜. ™ÙÔ 84’ Ô °Ô‡ÙÛÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ Ê¿Ô˘Ï ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ÚÔÒıËÛ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ηڤ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ∂Λ ¤ÁÈÓ·Ó Î¿ÔȘ ÎfiÓÙÚ˜ Ô˘ ¢ÓfiËÛ·Ó ÙÔÓ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-0 ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤Í·ÏÏˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ. √ Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‚Á‹Î ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Î·È Ô Î. ÃÈÒÙ˘ ÙÔÓ ·¤‚·Ï Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. ŒÙÛÈ, ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ΔÔ 1-0 ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ Û ٤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ (¤¯ÂÈ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·), ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘

̤۷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ··Ú·‚›·ÛÙË. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ∫fiÎη˜, °Ô‡ÙÛÔ˜, ™. ª·Î¿Ï˘ (80’ ªϤÙÛ·˜), ÷Ù˙‹˜, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ (80’ μÔÁÈ·Ù˙‹˜), °¿ÚÔ˜ (63’ ƒËÁ›ÓÔ˜), ª›Î·˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘. ∂§∞™™√¡∞: ¡Ô‡ÛÈ·˜, §. °ÎÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜, ™Ù¿ı˘ (80’ £·Ó¿Û˘), ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, ƒ·ÁÎÔ‡Ó˘, º. °ÎÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ΔfiÏÈÔ˜, ™ÎÏ¿‚Ô˜, ºÏÒÚÔ˜.

§. ª·Î¿Ï˘: ∞Í›˙·Ì ÙË Ó›ÎË ∞Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£Ù¢” ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·: “◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ùfi Ì ÛÎÏËÚ¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›¯·Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ¤ÏÂÈÂ Ë ËÚÂÌ›· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û·. ∞Á¯ˆı‹Î·Ì ·ÚÎÂÙ¿, fï˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ηٷʤڷÌ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Í›˙·Ì ÙË Ó›ÎË ‰ÈfiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ¤·È˙·Ó Ôχ ÎÏÂÈÛÙ¿ ›Ûˆ” .

Œ¯·Û Ì 6-0 ·fi ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ

μ·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ì 6-0 ˘¤ÛÙË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∞‰ÚÈ·Ó‹˜ ¢Ú¿Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Ì·˙fiÓˆÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î¿Ùˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ·ÊÔ‡ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‚Ô‡ÚÎÔ ·fi ÙËÓ ‚ÚÔ¯‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ë “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ڋΠÔχ ¯ıÚÈÎfi Îϛ̷. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ÛÙ¿ıËΠηϿ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û √ηÈ√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 25’ fiÙ·Ó Ë √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ “ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ” ÙËÓ ŸÚ·. ŸÌˆ˜ Ë ƒÔ˘Ì¿Ó· ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ “‰È¿‚·Û” ÙË Ê¿ÛË Î·È ÌÏfiηÚ ÙË Ì¿Ï·. ™ÙÔ 35’ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘¤ÛÙË ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ·, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ̛· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ¤ÌÂÈÚ˜ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÈÚ‰¿ÓË, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‚¿Ó·˘ÛÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ· ·fi ·ÓÙ›·Ïfi

Ù˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ. ∏ ·Ô˘Û›· Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÈÛıËÙ‹. √È ∞Ì·˙fiÓ˜ ‹Ú·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔ 43’ ·fi ÙËÓ ªÈÚÙfiÁÈÔ˘ Ô˘ Ì ÛÔ˘Ù ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ 45’ fiÙ·Ó Û ʿÛË ‰È·ÚΛ·˜ Ë Ì¿Ï· ÎfiÏÏËÛ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë ΔÛÈÁÁÈÏ›‰Ô˘ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÎÚ›ıËΠÔÚÈÛÙÈο ˘¤Ú Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰· fiÙ·Ó ÛÙÔ 51’ ηÈ

ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ Ë ªÈÚÙfiÁÈÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ·Ê‡Ï·ÎÙË Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 3-0. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∞Ì·˙fiÓ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ·ÊÔ‡ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 6-0. ∏ ºˆÙÈ¿‰Ô˘ ÛÙÔ 71’ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 4-0 Î·È Ë ∞. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ 85’ ÙÔ 5-0, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ 88’ Ë ∫. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ∞ª∞∑√¡∂™ ¢ƒ.: ŸÚ·, ªÔÛ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÛÈÁÁÈÏ›‰Ô˘, ªÈÚÙfiÁÈÔ˘ (65’ ¢¿ÓÙË), ¢Ú·ÁΛÓË (34’ ª›ÙÎÔ˘), ∫·ÙÂÚ›ÓË (75’ ∫ˆÛÙ¿ÎË), ∫ÔοÎË, ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ∫. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. √§Àª¶π∞∫√™ μ. ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡ÚÌÔ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫ÔÓÙÔ‡, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∂Ï. ™¯Ô˘Ï‹, ΔÛÈÚ‰¿ÓË (35’ Ï.Ù. ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘), μ¤ÙÛÈη (58’ ∑·¯·Ú¿ÎË), ª. ™¯Ô˘Ï‹ (70’ ΔÛԇη), ∫ÏfiÓÙ˙·.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 7˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∫·‚¿Ï·-∫Ú‹ÛÛ˜ ..................................1-2 ¶∞√∫-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ..................................5-0 ÕÚ˘-°Ï˘Ê¿‰· .......................................1-2 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∂Ï›‰Â˜ ..............................0-2 ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ...........6-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 7 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞√∫ ...................................31-2 .........21 2. ∂Ï›‰Â˜ ................................20-5 .........18 3. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. .................19-10 .........13 4. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ......................16-12 .........13 5. °Ï˘Ê¿‰· ............................16-7 .........12 6. ∫Ú‹ÛÛ˜ ...........................13-19 .........12 7. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .................3-22 ...........6 8. ÕÚ˘ .....................................5-14 ...........3 9. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ..........................4-17 ...........3 10. ∫·‚¿Ï· ............................2-21 ...........0 * ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∫·‚¿Ï· (17/2)

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 16/12) ∞›ÔÏÔ˜ ∫·Ú.-∂Ï·ÛÛfiÓ· ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-§·Ì›· ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ƒÂfi: ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘

μ’ °À¡∞π∫ø¡

ŒÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙÔ˜ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Δ√ ·‹ÙÙËÙÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ì ٷ ΔڛηϷ 2011 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ ‚·Ú‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰˘ÛÎfiÏ„ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ›¯Â ·fi Ì›· ÌfiÏȘ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ™ÙÔ 25’ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ·›ÏËÛ Ì ÙËÓ ª‹Ù·, fiÙ·Ó ÙÔ Ï·Û¤ Ù˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ ·›ÎÙÚÈ·˜ ¤Ú·Û ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 42’ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ê¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜ fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ù˘ Ç̷ Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÔηÚÈÔ‡. “°È· Ì·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ó οÔÈ· ÔÌ¿‰· ¤ÚÂ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·ÙÔ¯‹ Ì¿Ï·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÓÒÙÂÚÔ˜” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜. Δƒπ∫∞§∞ 2011: ÷ڷÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∑ÈÒÁ·, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, μ·ÌÔ˘Ï¿, ∂. °È·ÓÓԇϷ, ∞. °È·ÓÓԇϷ (38’ Ç̷), §Ô˘Ï¤, §¿ÛÎÔ˘, ∫Ô˘Î, ¶··ÎÒÛÙ·, ΔÚ›Áη (65’ °Î¿ÙË). ª∞°¡∏™π∞∫√™: ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, °·Á¿Ú·, ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË, ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∫¤ÎÔ˘ (87’ ™È‰ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘), §È¿ÎÔ˘, ª‹Ù· (57’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿), ÷ڛÛË (46’ ™·Ó¯·˙·ÚÈ¿Ó). * ™ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ›¯·ÌÂ: ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋-ª¤ÓÙÂη˜ 2-2 Î·È ¶ÈÂÚ›‰Â˜ ªÔ‡Û˜-ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ 0-3

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 4 ·ÁÒÓ˜) 1. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ...............................5-2 ...........8 2. ΔڛηϷ 2011 ...............................5-2 ...........8 3. ª¤ÓÙÂη˜ .........................................6-5 ...........6 4. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ ...............................8-6 ...........4 5. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ ....................................7-7 ...........4 6. ¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ .............................2-11 ...........1 °.¶.


12

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

ƒÂÔÚÙ¿˙ A’ ∂¶™£: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ™∂ª∂ƒ°∂§∏™

∞ÎÚfiÔÏ˶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 0-2 O ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¤Ê˘Á ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, fiÔ˘ ˘¤Ù·Í 2-0 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ì›· ‰›Î·ÈË Ó›ÎË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ “ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ·fi ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∏ ηٿÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠˘fiıÂÛË ÂÙ¿ ÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ 2Ë ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÂÛÎÏÈÒÙ˜; ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ì›· ÂÓÙ¿‰· ·ÁÒÓˆÓ Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ Î·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª¤·˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÙÔÎÔÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ì ÙËÓ ·ÊÏÔÁÈÛÙ›· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÙȘ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤ÛÙ·ÙË, ÌÈ· Î·È ÔÈ “ÌÏ” ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ Ìˉ¤Ó ÁÈ· 4Ë ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·Ú¿ ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, fiÙ·Ó Ô ∫·„ÈÒÙ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È “¿ÁˆÛ” ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ. ∏ Ê¿ÛË ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ ¶·Û·Ï¿ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù ·fi ÎÔÓÙ¿. √ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ∫·„ÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ 0-1. ™ÙÔ 7Ô ÏÂÙfi Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤‰ˆÛ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙË... ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. √ μ·ÚÈ¿Ì˘ Ì ̛· Ì·ÎÚÈÓ‹ Ì·ÏÈ¿ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ¤‚Á·Ï ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ª›ÏÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÛÙfi¯ËÛ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË Î·È ¤Ù˘¯Â ÙÔ 0-2, ÛÎÔÚ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰È·Ê‡Ï·Í Ì ¿ÓÂÛË ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‹ÏÂÁÍ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÁÎÔÏ Â¿Ó Ô ª›ÏÙÔ˜ Î·È Ô ∫·Ú·Ì·ÓÈÒÏ·˜ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞∫ƒ√¶√§∏: ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘), ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ (80’ ¶·ÛÈ¿˜|), ∞. ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, º. ºÒÙÔ˘, ¶·ÁÒÓ˘ (52’ ÷Ù˙ËÎÒÛÙ·˜), ∞ÍÈÒÙ˘, Δ. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜, π. ªfiÛÈÔ˜, ¶Ô‡ÏÈÔ˜. ¶∞¡πø¡π√™: °Ú¿ÓÙ·˜, ¶·ÁÔ˘ÚÙ˙‹˜ (75’ Ï.Ù. °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜), μ·ÚÈ¿Ì˘, ∫Ô˘ÚÙ¤Ï˘ (60’ Ï.Ù. ∑·¯·Ú‹˜), ∫·ÓÙÂÚ¤˜, ∫·Ú·Ì·ÓÈÒÏ·˜, ªÔ‡ÚÓÙ·, ∫·„ÈÒÙ˘ (81’ ∫È΋˜), ¶·Û·Ï¿Ú˘, ª·ÚÌÔ‡Ù·˜, ª›ÏÙÔ˜.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ù˘ Â› Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì 3-0

¢‹ÌËÙÚ·-£ËÛ¤·˜ 4-1

ªfiÓË ÚÒÙË Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

ª∂ ÂÈÙ˘¯›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠4-1 ÙÔ˘ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ›¯Â Ô˘Û›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¤ÂÛ·Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, ·ÊÔ‡ ›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ì 4-0. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·›ÏËÛ·Ó ÚÒÙÔÈ Ì ÙÔÓ Ã·Ù˙¤Ï· ÛÙÔ 26Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Âȯ›ÚËÛ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ηٿÏËÍË Â›¯Â Î·È ¤Ó· ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫Ú·Ó¿ ÛÙÔ 33’. øÛÙfiÛÔ, ηٿÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ 39’ Ô ∫Ú·Ó¿˜ Ì·ÚηڛÛÙËΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÷ڂ¿Ï·˜ ηٷÏfiÁÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ Î·ÙfiÈÓ ˘fi‰ÂÈ͢ ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ∞ÁÚÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ÛÙ‹ıËΠÛÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ Ì ÙÔÓ Ã·Ù˙¤Ï· Ó· ¢ÛÙԯ› Î·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ (1-0). ¶ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 2-0. ™ÙÔ 43Ô ÏÂÙfi Ô ∂›ÛÎÔfi˜ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ªÂ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Ë ¢‹ÌËÙÚ· Ì‹Î ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ì ¿ÏÏÔ ...·¤Ú· Î·È Â‰›ˆÍÂ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· “ÛÊÚ¿ÁÈ˙” ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘. ∞˘Ùfi ‹Úı ÛÙÔ 65’ fiÙ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ê¿Ô˘Ï Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó Ì ...ÎÔÌ›Ó·. ∏ Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ Ã·Ù˙¤Ï· Ô˘ Ì ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Î·Ó ‰‡Ô Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·Ù·, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 3-0. ™ÙÔ 77’ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∂›ÛÎÔÔ˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÎÔÏ. √ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ¤Î·Ó ̛· ˆÚ·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÌfiÓÔ˜ ÙË Ê¿ÛË Ì ¿„ÔÁÔ Ï·Û¤, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 40. √ £ËÛ¤·˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ù·Ó Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi. ™ÎfiÚÂÚ ‹Ù·Ó Ô £. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘. ¢∏ª∏Δƒ∞: ª¿ÓÔ˜, °Î·ÚÓ›‰Ë˜ (80’ °Ô‰ÂÓfiÔ˘ÏÔ˜), ∂›ÛÎÔÔ˜, ¡ÙfiÌÔ˜, °ÚÔ‡Ó·˜, ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜, ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ (70’ •ËÚÔÌÂÚ‹ÛÈÔ˜), £ˆÌ·˝‰Ë˜, ÷Ù˙¤Ï·˜, ∫. ¶·˘Ï›‰Ë˜, ∫Ú·Ó¿˜ (48’ Ï.Ù. ΔÛÈ¿Ú·˜). £∏™∂∞™: ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜, ƒÂÓ¿ÙÔ, ∂. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (70’ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘), ∫fiÚÌ·˜, ¢·‚ÈÙ›‰Ë˜, £. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ™ÈÒÌÔ˜, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜ (46’ ª¿ÛÙÔÚ·˜), ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, ∫·ÙÛÈÒÙ˘ (70’ ΔÛÈÌ·ÓÔÁÈ¿ÓÓ˘).

ΔË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÚ¿ÙÛÔ˘ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙË Ó›ÎË ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜ (0-3), Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ” ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË.

˘Ùfi ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓË ÚÒÙË Ì 32 ‚·ıÌÔ‡˜, ‰‡Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ë... Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ” ÁÈ· ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜, ¤ÂÈÙ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ. ∏ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÛÔ‚·Ú¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡, ¿ÓÙÂÍ ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ “ŒÓˆÛË” . ∏ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∑¿Áη Ì ·’ ¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·’ ̤ÚÔ˘˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂËÚ¤·Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤Ù˘¯Â ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È “ηı¿ÚÈÛ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ 0-1 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 47Ô ÏÂÙfi. ∏ Ê¿ÛË ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ º¤È˙Ô. √ ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì ÙÔÓ ª·ÏÏÈ·Úfi Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó. øÛÙfiÛÔ, Ë Ì¿Ï· ‰ÂÓ

º¿ÛË ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (ËÁ‹ athlitikienwsidiminiou.blogspot.gr)

·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Î·È Ô ª·˘Ú›‰Ë˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. Δ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ¤Ù˘¯Â Ô ∏Ï›·˜ °Î›Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È Û˘Ó‰‡·Û ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÙËÓ 10Ë ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ 66Ô ÏÂÙfi Ô ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô °Î›Î· Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 0-2, ÂÓÒ ÛÙÔ 73’ Ô ™Ê¿Î·˜ Ì ˆÚ·›· ·Û›ÛÙ ‚ڋΠÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì ÙÔÓ Î·-

χÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙË Ê¿ÛË Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 0-3. ∏ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, Ë ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰›¯ˆ˜ Ó›ÎË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ÛÙÔ 68’ ˙‹ÙËÛ ¤Ó·ÏÙÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË Ì¿Ï· Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ›Ù·, ·ÏÏ¿ Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ª·ÏÏÈ·Úfi˜, μ·Ê›‰Ë˜, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ (60’ Ï.Ù. ¡Ù¿ÎÔ˜), ∞ÏÂÍÔ‡Ï˘, ™ÈÁ¿Ï·˜, ª¤Ù· (24’ Ï.Ù. ∑¿¯·Ú˘), ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (24’ Ï.Ù. ∑¿Áη˜), ∫·ÏÔ›Ù·˜, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, ª·ÁηÛÈ·Ófi˜.

∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ¶·Ô‡ÏÈ·˜, °. ÃÔÓ‰Úfi˜, ª·ÓÙ¿˜, ªÔڿϘ (55’ ∞Ó. ÃÔÓ‰Úfi˜), ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª·˘Ú›‰Ë˜, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ (46’ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜), ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, °Î›Î·, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, º¤È˙Ô (64’ ™Ê¿Î·˜). * ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Î. £·Ó¿ÛË ƒ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Û˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ Ù˘ Î·È ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∫ÒÛÙ· ª·ÓÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Î·È Â‡¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔÓ Î·È ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ∞Ϥη, οıÂ Â˘Ù˘¯›·.

™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 1-1

“ºˆÓ¿˙Ô˘Ó” ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ¤Ó· ‚·ıÌfi ‹Ú·Ó ™ÎÈ¿∞ÙÔ fiıÔ˜ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 1-1 ÛÙÔ “ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” . ŸÌˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô “ʈӿ˙Ô˘Ó” ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ∫·¤ÛÈÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÙÔ˘ ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ¤‰ˆÛ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓË ÛÙÔÓ °Î›ÓË, fiÙÈ ÙÔ˘˜ “ÊfiÚÙˆÛ” ·Ó·›ÙÈ· Ì οÚÙ˜ Î·È fiÙÈ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ÙȘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ Ô‡Ù ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ Î. ∫·¤ÛÈÔ. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÙ› ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ¿Óˆ ÛÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ·Î˘ÚÒıËΠˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÛÙÔ 54’. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È ÙËÓ ∂¶™£ ‹Ù·Ó Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£Ù¢” : “∞Ó Ë ∂¶™£ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙfiÙ ηχÙÂÚ· Ó· Ì·˜ ÙÔ ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÛ¿Ì· ¤ÍÔ‰·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ‰È·ÈÙËÙ‹ Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· Ë Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ “·›˙ÂÙ·È” . ∏ ‰È·ÈÙËÛ›· Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ‡ÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ Ìfi-

√ ∞Ú·›ÙÛ·˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÓÔ fiÙÈ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ. §˘¿Ì·È Ôχ...” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ °™∞ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜ ÙfiÓÈÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì·˜ Û¤‚ÔÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜, ı¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚· ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ˆÚ·›Ô ı¤·Ì· ·-

ÚfiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ (·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ¶·¿Ú·˜, §·Ó·Ú¿˜, ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘, ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, ¶Ï·‚fi˜, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘). ™ÙÔ 25’ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô ∫·Ú·Û·˝Ó˘ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ, ÂÓÒ ÙÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ì›·˜ ÒÚ·˜ ·ÁÒÓ·. √ ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ∞Ú·›ÙÛ·˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 0-1. ŸÌˆ˜ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ “·¿ÓÙËÛ” Û¯ÂÙÈο

ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ÎÙÒ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1. ™ÙÔ 73’ Ô Î. ∫·¤ÛÈÔ˜ ηٷÏfiÁÈÛ ÙËÓ “ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ” ÁÈ· ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ °Î›ÓË Î·È ·¤‚·Ï ÙÔÓ ·›ÎÙË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ›¯Â ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔËÁËı› Í·Ó¿ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤Ù·ÍÂ, ·ÊÔ‡ Ô ∫·Ú·Û·˝Ó˘ ‹Ù·Ó Ô “ÓÈÎËÙ‹˜” ÛÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· Ì ÙÔÓ ∞Ú·›ÙÛ·, ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. ™ÙÔ 75’ Ô ÃÂÈÏ¿˜ ‚Ú¤ıËΠ۠ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ·ÛÙfi¯ËÛÂ, ÂÓÒ ÛÙÔ 80’ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Ô ™Î¤ÌÈ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÛÙÔ 87’ fiÔ˘ Ë Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ™∫π∞£√™: ∫·Ú·Û·˝Ó˘, ¶Ú›ÊÙÈ (70’ Ï.Ù. ™·ÚÚ‹˜), °Î¿Áη˜, °Î›Ó˘, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, ª·ÓˆÏÈfi˜ (75’ ™·Óȉ¿˜), ™Î¤ÌÈ, ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ (88’ Ï.Ù. ºÂÚÂÙ˙¤Ï˘), ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. °.™. ∞§ªÀƒ√À: ÷ϿÙÛ˘, ªÔ‡Ú¯·˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, ™. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÃÂÈÏ¿˜ (72’ ∫ÏÔ˘ÎÔ˘Ù¿Ú·˜), ΔÛ›È (85’ μ. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜), ∞Ú·›ÙÛ·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ªÔ‡Û˘.


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi ∞›·˜-∞.∂. 2002 1-2 ∂¶ƒ∂¶∂ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Ë ∞.∂. 2002 ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·ÊÔ‡ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· Ì 2-1 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ™Ô‡Ú˘. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ “ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜” ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. 2002, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ô˘Ú·Áfi˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi Ù˘ ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ·ÁÓÔ› ÙË Ó›ÎË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÓÓ¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ∞.∂. 2002 ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Ù¯ÓÈÎfi ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ Δ˙Ô‚¿Ú· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì οÔÈÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· ...ηډȷÎÔ‡˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ› ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 16’ Ô Ã. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ, ÛÙÔ 28’ Ô ™Îڤη˜ ¤Î·Ó ÙÔ 0-1 Ì Ï·Û¤. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷο˜ ÙÔ˘˜ ªËÙÚ¿ÎÔ˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ªÈÚÙÛ¿È, ∫ˆÛÙԇϷ Î·È Ã·Ï¿ÙÛË, ÂÓÒ ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‡ÏË ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô. ™ÙÔ 47’ Ô ªÈÚÙÛ¿È Ï¿Û·Ú ‡ÛÙÔ¯· ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 11, ÂÓÒ ÛÙÔ 63’ Ô ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ. ¢ÔοÚÈ Â›¯Â Î·È Ô ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. 2002 Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ê¿Û˘ Ô ΔÛÈÚÁ‹˜ ¤Î·Ó ÙÔ 12. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ÛËÌ¿‰Â˘Â ÙÔ 90Ô ÏÂÙfi Î·È fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ 92’ Ô ∞›·˜ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÙÔ ÂÎÙÂϤÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÒÏÂÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ Ô ªËÙÚ¿ÎÔ˜ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ. ∞π∞™ ™.: §·Áfi˜, ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú¿ÎÔ˘ (46’ °Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜), μ¤ÚÁ·˜, ÷ϿÙÛ˘, ∫ÔÓÙÔ‡Ï˘, ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ªÈÚÙÛ¿È, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜. ∞.∂. 2002: ªËÙÚ¿ÎÔ˜, °Î¿ÏÈÔ˜, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÚÌ·˜, ΔÛÈÚÁ‹˜, ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ (75’ ∫. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘), μ¤ÚÁÔ˜, ™ÎÔ˘ÚÁÈ¿˜, Ã. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (60’ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘), ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ (70’ ™Ê¤ÙÛÔ˜), ™Îڤη˜.

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÙÔ ∂ıÓÈÎfi˜ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ·Ó·‚Ï‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂¶™£, ηıÒ˜ ÙÔ ∂∞∫ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ∞Ú¯‹ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∞¶√ ÙÔ˘˜ ∂ÓˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑ÔÚ‰ÔÌ¿ Î·È Δ¿ÎË ΔÛfiÁη ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 14.30 ÔÈ ·›‰Â˜ Î·È ÛÙȘ 15.45 ÔÈ Ó¤ÔÈ.

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

13

ªÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ΔÛ›ÚÔ˘ ÛÙÔ 89’ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ 1-1 ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞’ ∂¶™£

√ ÕÚ˘ “ÊÚ¤Ó·Ú” ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ √ ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ “ÊÚ¤Ó·Ú” ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 11 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ...ÁÎÚ¤ÌÈÛ ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·. ªÔÚ› Ô ·ÏÈfi˜ Ó· Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ı¤˜ Ô ÕÚ˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Î·È Ô Ó¤Ô˜ Â›Ó·È ˆÚ·›Ô˜.

È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ‰˘fiÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ ·‹ÙÙËÙÔÈ (Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÕÚË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙȘ 22/9 ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ) ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÂÙ¿ ӛΘ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÛÙËÓ 2Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÈÛÔ·Ï›· ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ó· ‚ϤÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ... Ï¿ÙË Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ΔÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∞ÚÛ¤ÓÔ˘ -11Ô ÊÂÙÈÓfi ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·- ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 84Ô ÏÂÙfi, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰¤¯ıËΠÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ΔÛ›ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÚ¿ÙËÛ ·‹ÙÙËÙË ÁÈ· 10Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , fiÏ· Ù·... ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 10ÏÂÙÔ, ·ÊÔ‡ ÙfiÙ ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÔÈ Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜ ‹Ù·Ó ÏÈÁÔÛÙ¤˜, Ì ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ›¯Â Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ ÛÙÔ 18’, Ì ÙÔÓ °ÎÔ‡ÚË Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ì ÁÚÔıȤ˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ™ÙÔ 23Ô ÏÂÙfi Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·ÓÙÈηÓÔÓÈο Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË Ì¿Ï· Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¢·Ïԇη˜ ˘¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” (ËÁ‹ pyrasos.gr)

Ó·ÏÙÈ. øÛÙfiÛÔ, ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ‚ÔËıfi˜ °ÔÚÁfiÚ˘ ›¯Â ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Û ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ŒÓ· ÏÂÙfi ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‚Ú¤ıËΠÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ™Ùԇη, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÒıËΠÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î·È Ë Ê¿ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™ÙÔ 50’ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∑¤ÚË ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔÓ °ÎÔ‡ÚË, ·ÊÔ‡ Ë Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ÕÛÙÔ¯Ô˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ Î·È Ô ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 63’, fiÙ·Ó ·fi ¿Û· ÙÔ˘ ¡Ô‡ÛÈ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¿Ô˘Ù ÙË Ì¿Ï·. ™ÙÔ 69’ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ μÔ‡Ï-

Á·ÚË ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ÛÙÔ 79’ Ô ¡Ô‡ÛÈ·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô. ΔÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 84Ô ÏÂÙfi. ∏ Ê¿ÛË ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶. ∫ÔÓÙÔ‚¿. √ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ∑¤ÚË ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ “¤Û·Û” ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ∞ÚÛ¤ÓÔ, Ô˘ ‚Á‹Î ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ÕÚË Î·È ÚÔÏ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ °ÎÔ‡ÚË, ÌfiÚÂÛ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ 0-1. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ· ‹Úı ÛÙÔ 89Ô ÏÂÙfi. √ ÕÚ˘ ΤډÈÛÂ Ê¿Ô˘Ï Û ηÏfi ÛËÌ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Â-

ÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ª·Û‰¿Ó˘ ÛÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Í˘Ó· ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ΔÛ›ÚÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÔ‡Ù·Ú Ì ·ÚÎÂÙ‹ ‰‡Ó·ÌË, Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ̤۷ ·fi ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ™Ùԇη, Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ 1-1 ‹Ù·Ó ÁÂÁÔÓfi˜. ∞ƒ∏™: °ÎÔ‡Ú˘, ™ÎÔÂÏ›Ù˘, ∫·Ú·ÁÁ¤Ï˘ (73’ ∫·Ú·Î¿Û˘), ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜, º·ÛԇϷ˜, ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, ª·Û‰¿Ó˘, ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (84’ ΔÛÈ¿Ì˘), ΔÛ›ÚÔ˜. ¶Àƒ∞™√™: ™Ùԇη˜, π. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ÿÓÔ˜, ª·Û‰¿Ó˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜ (46’ ™ÙÂÊ·Ó‹˜), ∑¤Ú˘, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ¶. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ (73’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ (46’ μ·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜), ¶ÂÙÚ›‰Ë˜.

√ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 3-2 ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË

¢È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ™

 ·fiÚıËÙÔ ...Ô¯˘Úfi ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ʤÙÔ˜ Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ·ÊÔ‡ ÔÈ “ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ΤډÈÛ·Ó 3-2 Î·È ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜, Ì ¤ÍÈ Ó›Î˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ “Ô ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ •ËÚÔÊÒÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓË ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ÎfiÛÙÈÛ ÙÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” Ì ÙÔÓ ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Ó¤· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘, ª·Ú›·˜ ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙˆÓ ¶ÙÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔÓ ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ “ÛÎÏËÚ‹” ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ °Î¿Áη Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘: “∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ۋÌÂÚ· (Û.Û. ÚÔ¯ı¤˜) ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ı· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· ¤ÁÎÏËÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‚Úˆ οÔÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ʤÙÔ˜ Ë ‰È-

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡

·ÈÙËÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜. K¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È Ù›ÔÙ·, o‡ÙÂ Î·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ‹Á ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙˆÓ ËÌȯÚfiÓˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ΔÔ 0-1 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 15Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Ô ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ ·ÓÂÙÚ¿Ë ·fi ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Î·È Ô °Î¿Áη˜ ÛʇÚÈÍ ¤Ó·ÏÙÈ. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ “Ó›ÎËÛ” ÙÔÓ Δ˙¤Î·.

√ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıÂÈ· ʤÙÔ˜ “ηı¿ÚÈÛ” ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. ∏ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙË ‚ԇϷ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ æ·ÚfiÌ· Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ηٷÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÁÈ· 2Ë ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ΔÛÈÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÛÙfi¯ËÛ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ 1-1 ‹Ù·Ó ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ 62’. ™ÙÔ 70fi ÏÂÙfi Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ¤Ú·Û ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √ §È¿ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙÔ 2-

1. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ, fï˜, ‰ÂÓ ·Ú¤‰ˆÛ ٷ fiÏ· Î·È ÛÙÔ 77’ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤Ù˘¯Â Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÎÈ ¤‰ˆÛ ¤ÙÛÈ Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ∏ “χÙÚˆÛË” ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi ‹Úı ÛÙÔ 84Ô ÏÂÙfi. √ ∫Ú‚·Ù¿˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿-¿Û· ‚ڋΠÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏ›ˆÛ ȉ·ÓÈο ÙË Ê¿ÛË Î·È Ì ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-2 Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÂ... ¯Ú˘Û‹ ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ •ËÚÔÊÒÙÔ. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ›¯·Ó Â›Û˘ ¤Ó· ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ¢ÂÓÂÏ¿‚· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‚’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 48Ô ÏÂÙfi. ™∞ƒ∞∫∏¡√™: Δ˙¤Î·˜, ™·Ì·Ú¿˜ (83’ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜), πˆ¿ÓÓÔ˘, ΔÛÈÁÈ¿ÓÓ˘, ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, §È¿ÚÔ˜, ∫Ú‚·Ù¿˜, ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘, ™·ÙÂÏÈ¿Ó (65’ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘), ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (15’ Ï.Ù. æ·ÚfiÌ·˜), £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜. ¶ƒøΔ∂™π§∞√™: ¶Ú¤˙·˜, ª·ÚÈÎϤÓ, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, §Â˚ÌÔÓ‹˜, ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (75’ £. ∫fiÚÎÔ˜), ∞Ú·›ÙÛ·˜ (80’ ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜), ∫fiÚ‰·, ∞Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (70’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜), ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, ∫. ∫fiÚÎÔ˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ (™Â 12 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ......22-3...32 2. ¶‡Ú·ÛÔ˜ ..............34-6...30 3. ™·Ú·ÎËÓfi˜........26-14...26 4. ÕÚ˘ ªÂÏ. ..........19-10...24 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ..............26-11...22 6. ¢‹ÌËÙÚ· ............30-29...16 7. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡....14-12...16 8. ∞ÎÚfiÔÏË .........15-18...15 9. £ËÛ¤·˜ ...............17-22...12 10. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ..21-23...12 11. ∂ıÓÈÎfi˜ ............12-27...11 12. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 15-20...10 13. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜.......13-22...10 14. ∞›·˜ ™. ..............10-25 .....8 15. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 13-32 .8 16. ∞.∂. 2002..........12-25 .....7 * √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÈÓ‹ -2 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∂ıÓÈÎfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÂۛϷԘª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™·Ú·ÎËÓfi˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∂ıÓÈÎfi˜ ∞.∂. 2002-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ £ËÛ¤·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞›·˜ ™. ¶‡Ú·ÛÔ˜-¢‹ÌËÙÚ· ÕÚ˘-∞ÎÚfiÔÏË


14

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∞Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÂÓÒ Ô ∞Óı. °·˙‹˜ ¤Ú·Û 3Ô˜ ÛÙË μ’ ∂¶™£

ÕÊËÛ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ¿ÊËÛ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô •ËÚÈ¿, fiÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ì ÙÔÓ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÂÓÒ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. “∫Ô˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓË” ‹Ù·Ó Ë 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ΔÔÍfiÙ˘-¢È·ÁfiÚ·˜ Î·È ¢¿ÊÓË-¶ËϤ·˜.

Ï¢ıÂÚ›Ô˘ (60’ æ·ÚfiÌ·˜), √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (80’ §Â‚¤ÓÙ˘), ∫·„¿Ï˘, £¿ÓÔ˜ (65’ ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜), ¢·Ì¿ÛÎÔ˜.

∞Á¯›·ÏÔ˜-πˆÏÎfi˜ 4-1

ƒÂÔÚÙ¿˙: Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ™∂ª∂ƒ°∂§∏™ ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ›¯·ÌÂ:

∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ 1-1 √ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¯ı˜ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË μ·Ù·Ì›‰Ë Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Û ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ŒÙÛÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË ÛÙÔÓ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜, ÙfiÙÂ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ... Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÛÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¿ÓÔÈÍ Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌÈÒÚÔ˘, Ì ÙÔÓ ∫·ÏfiÁËÚÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ 0-1, ¤ÂÈÙ· ·fi ¿Û· ÙÔ˘ ªÂÚÙ˙¤ÌË. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 39’ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠ·Ê‡Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÏÔ‡ÌË Î·È Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·fi ¤Ó· ‰ÔοÚÈ, Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓÙ. Δ·Ê›ÏË (75’) Î·È ª·Ùı·›Ô˘ (25’) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞.™. ¢∏ª∏Δƒπ∞™: ∑·Ú›Ê˘, ∞ÛËÌ¿Î˘, ™ÙÂÚÁ›Ô˘, º. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª‹ÙÚÔ˘, ªÔ˘ÚÓ¿Î˘, ƒ. ª¿Ê·˜ (60’ Δ۷ΛÚ˘), ¶. ª¿Ê·˜ (85’ ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜), ∞ÓÙ. Δ·Ê›Ï˘, ¡. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, §Ô˘Î¿˜ (55’ ¶. Δ·Ê›Ï˘). ∞™Δ∂ƒ∞™: °ÏÔ‡Ì˘, ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘, ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ (65’ ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜), ÃÔϤ‚·˜ (82’ §¿·˜), §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘, ™Ô‡‰Ë˜, ªÂÚÙ˙¤Ì˘, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, ª·Ùı·›Ô˘, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (70’ ¶··Ó›ÎÔ˜).

∞Óı. °·˙‹˜-ÕıÏÔ˜ 2-1 √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Ì 2-1 Â› ÙÔ˘ ÕıÏÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Δ¤ÏË ∫·˚Ì·Ï›‰Ë, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 2Ô ÏÂÙfi Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë. ™ÙÔ 15’ Ô ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞Óı. °·˙‹ Î·È Ô ÕıÏÔ˜ ÛÙÔ 60fi ÏÂÙfi Ì›ˆÛ 2-1 Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿

√È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ù˘ 9˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË °’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ÚˆÙÔfiÚÔÈ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 4-1 ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, “ηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜” ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ 4Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË 4¿Ú·!

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ (ʈÙfi) ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏË Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞ÛÙ¤Ú·

ÙÔ˘ ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ›¯·Ó Â›Û˘ ¤Ó· ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛÙÔ 68’, ÂÓÒ Ô ÕıÏÔ˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ 62’ ‰ÈfiÙÈ Â͇‚ÚÈÛ ٷ £Â›·. ∞¡£. °∞∑∏™: ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫ˆÛÙ¿Î˘, Δ˙ԇ̷˜, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, ™›ÌÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (70’ ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿Î˘), Ã. ª˘ÏˆÓ¿˜ (60’ ∂. ∫ÈfiÛÈ·), °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜ (85’ ™Ô˘ÊÏ¿Ú˘), ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ‡ÙÔ˜. ∞£§√™: ª¤ÌÔ˜, ∞. ∫ˆÙԇϷ˜, °. ∫ˆÙԇϷ˜, ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫·Î·Û‹˜, ∫·Ú·‰‹Ì·˜, ¡È¿Î·˜ (67’ Ï.Ù. ΔÛÈÁÎÒÓ˘), ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜ (67’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜), ªÔ˘Ù›Ó·˜, °Î¿Ì·˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (80’ ™¯Ô˘Ï‹˜).

∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. 1-0 Δ· ‡ÎÔÏ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Î·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ô ∞fiÏψӷ˜ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ 1-0 ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ, Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ΔÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ÛËÌ¿‰Â˘Â ÙÔ 89Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Ô Ã›ÓÙ· Âȯ›ÚËÛ ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿ÎË, ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤Í·ÏÏˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ. ∂Ù¿ ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ∫·Ú¿‚·˜ ›¯Â ‰ÔοÚÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ 15¯ÚÔÓÔÈ ¡›ÎÔ˜ ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ æ·ı¿˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÂÙ¿ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜, Ù·Í›‰Â„ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ‰›¯ˆ˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿ÎË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ¯Ú¤Ë ÚÔÔÓËÙ‹ ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, Ô˘ ›‰Â ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ·-

ΔËÓ ÚÒÙË ÈÛÔ·Ï›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·¤Û·ÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ›Ù ΤډÈ˙Â, ›Ù ¤¯·Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 11 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜. √È ∏Ú·ÎÏÂȉ›˜ ‹Ú·Ó ÙÔ “Ô ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , fiÔ˘ ·¤Û·Û·Ó ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ™ÙÔ 35Ô ÏÂÙfi Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·„¿Ï˘ ¤Î·Ó ÙÔ 0-1 ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÓÒ ÛÙÔ 37’ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ΔÛ·ÁÁ·Ú¿. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ó·ÚÔ› “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú¿ ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ›¯·Ó, ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ 52’ Ì ÙÔÓ ∫ÂÌ¿ÏÈ. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜ ·Î‡ÚˆÛ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ¢·Ì¿ÛÎÔ˘ Î·È √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÁÈ· ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÎÚ›ÓȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ¡.∞. ¡π∫∏™: ™Ù·Ì¤ÏÔ˜, ƒ¿Ù˘, ΔÛ·Ì·Ï‹˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ΔÛ·ÁÁ·Ú¿˜, ΔÛ·Ú‰·Î¿˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (62’ §˘Ú›ÙÛ˘), ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (84’ §ÈÓ¿Ú‰Ô˜), °È·ÓÓԇϷ˜, ∫ÂÌ¿ÏÈ. ∏ƒ∞∫§∏™: ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ∞Ú·¿Î˘, ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫fiÙÛη, ªfiÎÈ·˜, ∫›ÙÛÔ˜, ∂-

E.M.A.-M·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 3-2 ŒÂÈÙ· ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ·Ú·Í›·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ŒÓˆÛË ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ/∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ·ԉ›¯ıËΠÁÔ‡ÚÈÎË, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ 3-2 ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÂÙÈÓfi “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” ¤ÂÈÙ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜. H M·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ȉ·ÓÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÚÔËÁ‹ıËΠ0-2. ªfiÏȘ ÛÙÔ 3’ Ô ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ 15’ ‰ÈÏ·Û›·Û·Ó Ù· Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ªÂÙ·Í¿, ¤ÂÈÙ· ·fi ÔϤıÚÈÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ™·ÚÌ¿ÓË. ™ÙÔ 17Ô ÏÂÙfi Ô °È¿ÓÓ˘ μ¤ÙÛÈη˜ Ì›ˆÛ 1-2, ÛÎÔÚ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏËÍ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∏ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂.ª.∞. ‹Úı ÛÙÔ 60’ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÙ¿Ó, Û ̛· Ê¿ÛË Ô˘ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏÔ-

(™Â 12 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ....................................24-4................29 2. ¢È·ÁfiÚ·˜...............................27-14................26 3. ∞Óı. °·˙‹˜ ............................22-15................23 4. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó......................12-11................22 5. ∞Á¯›·ÏÔ˜................................22-11................21 6. ¡.∞. ¡›Î˘..............................20-18................20 7. πˆÏÎfi˜.....................................19-18................20 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ................................18-18................19 9. ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ...................21-18................15 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· .......................20-20................14 11. ¢¿ÊÓË..................................25-19................12 12. ÕıÏÔ˜....................................13-18................12 13. ∂.ª.∞.....................................12-18 ..................9 14. ¶ËϤ·˜.................................10-22 ..................7 15. ΔÔÍfiÙ˘ ..................................7-24 ..................4 16. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú........................8-32 ..................4 ™ËÌ.: ∂ÎÎÚÂÌÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ¢¿ÊÓË-∂.ª.∞. (9Ë ·ÁˆÓ.), ∂.ª.∞.-¶ËϤ·˜ (10Ë ·ÁˆÓ.), ÕıÏÔ˜-∂.ª.∞. (11Ë ·ÁˆÓ.), ¢¿ÊÓË-¶ËϤ·˜ Î·È ΔÔÍfiÙ˘ ¢È·ÁfiÚ·˜ (12Ë ·ÁˆÓ.).

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-¶ËϤ·˜ πˆÏÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ÕıÏÔ˜-¢¿ÊÓË ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞Á¯›·ÏÔ˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞Óı. °·˙‹˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-¡.∞. ¡›Î˘ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-∂.ª.∞. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ΔÔÍfiÙ˘

ŒÎÔ„·Ó... ٷڛʷ ÔÈ ª˘ÚÌȉfiÓ˜

ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÁÔ‡ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. √ π¿ÛˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ‰È¤Ï˘Û 6-1 ÙË ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡, ÂÓÒ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›¯·ÌÂ:

ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞ÂÙfi˜ 4-1

π¿ÛˆÓ ∞.ª.-¢fiÍ· ∞ÂÚ. 6-1

√È ª˘ÚÌȉfiÓ˜ Ì ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· “Á˘Ú›ÛÔ˘Ó” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË Ì 4-1. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÈ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ∫·Ú·‰‹ÌÔ ÛÙÔ 25Ô ÏÂÙfi Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ 0-1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 62’. øÛÙfiÛÔ, Ù· ‰È·‰Ô¯Èο Ï¿ıË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ËÌ›ˆÚÔ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÈ-

ªÈÛ‹ ÓÙÔ˘˙›Ó· ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯Â ÚÔ¯ı¤˜ Ô π¿ÛˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 6-1 ÙË ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ¤ÙÛÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °È· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ¯·Ù-ÙÚÈÎ ¤Ù˘¯Â Ô ª¿ÓıÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Ì ÙÔÓ ∫Ô˙·Ó›ÙË ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ 30’, 55’ Î·È 78’. ∞fi ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ∑˘ÁÔ‡-

È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·√ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÍÂ¤Ú·Û·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ Î·È ÙÔ

¡.∞. ¡›Î˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ 1-1

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

™˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó 4-1 ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÁÈ· ÙË °’ ∂¶™£ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ÁÈ· 4Ô ÛÂÚ› Ì·Ù˜

Û·Ó. ΔÔ 1-1 ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ §. ªÔ‡ÛË, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔ‡Ú¯·, Ô˘ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ Û 3-1. ™ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÛÎfiÚ·ÚÂ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ‡Ú¯·˜, Ì ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ·’ ¢ı›·˜ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1. ªÀƒªπ¢√¡∂™: ™¯Ô˘Ï‹˜, °. ªÔ‡Ú¯·˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ¶·Û¯·ÏÔ‡‰Ë˜, ∂. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, ¶¤ÙÔ‚·, ¶·Ó. ªÔ‡Ú¯·˜ (90’ ªfi˙Á·˜), ÃÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ (50’ §Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜), ∞ı. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, §. ªÔ‡Û˘ (83’ μ·Û›ÏÈ). ∞∂Δ√™: ∞ı. ∫·ÚÔ‡˙·˜, μÏ·¯¿‚·˜, ∫·Ùۛη˜, ∞Ï. ∫·ÚÔ‡˙·˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ (85’ ¶ÔÚÏÔ˘Ù˙‹˜), ΔÛÈÓ›‰Ë˜, ∞Ï·Ù¿˜, ÃÔ˘Û½Ó, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜, ª·ÚÔ‡Ê, ¶·Ù۷ڛη˜ (75’ ¡. ∑‹Û˘).

ƒÂÔÚÙ¿˙: Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ™∂ª∂ƒ°∂§∏™

ÏÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜... ∞¶√§§ø¡ ∫∞¡.: °È·ÓÙÛ›‰Ë˜, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¢. ªÈ·Ú›Ù˘, ªÚÈ¿˙Ó·˜, ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘, §Ô‡ÌÛÈ, μÂÏÏ›‰Ë˜, ÛÓÙ·, ∫·Ï·Ì›‰·˜ (75’ ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘), ¡. ªÈ·Ú›Ù˘ (70’ ∫·Ú¿‚·˜), ¶Ô˘ÚÁÈ·Ófi˜ (80’ æ·ı¿˜). A¶√§§ø¡ Kƒ.: ∞ı. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿Î˘, ª·Î·Ó›Î·˜, ∫·Ú·˙Ô‡˘, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, μ·Û. ∫ˆÙÛfi˜, ªÈ¯. ∫ˆÙÛfi˜, ¶ÚÈ¿ÎÔ˜, ™·Ófi˜, ™È·Ì¤Ù˘, ΔÛÈ·¿Ú·˜.

H... ÂχıÂÚË ÙÒÛË Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë 4-1 ·fi ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ϤÔÓ ÛÙȘ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Î·È ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË Ì ٤ÚÌ·Ù· 3-11. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÕÚË °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘ ·ÚfiÙÈ ÛÙÔ 5’ ‹Ú·Ó ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ŸÚÁÎÂÛÙ πÛ¿, Ô˘ Ï¿Û·Ú ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË. ™ÙÔ 6Ô ÏÂÙfi Ô μ¤ÙÛÈη˜ Ì Ï·Û¤ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ 1-1, ÂÓÒ ÛÙÔ 12’ Ô ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·’ ¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË ¤Î·Ó ÙÔ 2-1. ™ÙÔ 72’ Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜ ›¯Â ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ Δ۷ӿη Î·È ÛÙÔ 84’ Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ μ·Û›Ï˘ ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ Ì·˙¤„ÂÈ ÁÈ· 3Ë ÊÔÚ¿ ÙË Ì¿Ï· ·fi Ù· ‰›¯Ù˘¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Â‡ÛÙÔ¯Ô Ï·Û¤ ÙÔ˘ ∑ËÙÔ‡‰Ë. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1, Ô˘ ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ μ¤ÙÛÈη˜ ÛÙÔ 89’, Ì ÙÔÓ 17¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÙÛÈ Ù· ÚÔÛˆÈο Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘. A°Ãπ∞§√™: ƒˆÌ·Ófi˜, ∫›ÙÛÈÔ˜, ƒÔ‡Ï˘, °ÎfiÏÈ·˜, ΔÛ·ÌÔ‡Ú·˜ (80’ ¶‹ÏÔ˜), ™›ÌÔ˜, ∑ËÙÔ‡‰Ë˜, °ÎÈÓ›‰Ë˜, ∫ÔÏÒÓ˘ (62’ Δ۷ӿη˜), ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, μ¤ÙÛÈη˜. πø§∫√™: ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ™Ê¤ÙÛÔ˜ (55’ °ÈÒÚÁ˘), ™ÎÔÙ›‰·˜ (83’ π. ª·ÚÔ‡Áη˜), ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë˜, πÛ¿, ª·ÚÌ·Ú¿˜, ∞Ú. ª·ÚÔ‡Áη˜, ∫fiÎηÏ˘ (75’ ∫Ô¿Ó·˜), ∫·Ì¤Ú˘.

ÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ Ù˘ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤ÚÂ ӷ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÁÈ· ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ∏ “χÙÚˆÛË” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‹Úı ÛÙÔ 78’, Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ªÔ‡ÙÏ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì Ï·Û¤ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-2. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ∂.ª.∞., ηıÒ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” , ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Û ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ΔÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‚ڋΠÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Ó· Ù·... „¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È μ·˙Ô‡Ú·, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıÂÒÚËÛ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎË ‹ÙÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ∂.ª.∞.: ™·ÚÌ¿Ó˘, §·Ó¿È, ¶··Ó›ÎÔ˜ (75’ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜), ƒÔÌ¿ÚÈÔ, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞. μ¤ÙÛÈη˜ (65’ ΔÛÂÚÁ‹˜), π. μ¤ÙÛÈη˜, ªÔ‡ÙÏ·˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ªÔ˘ÛÙ¿Ó, ∫ˆÙԇϷ˜ (65’ ΔÚfiÌ·Ù˙˘). ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: ™·Ú·Ê›‰Ë˜, ∞Ú‚·Ó›Ù˘, μ·ÚÛ·Ì¿˜, ∫ÏÂÈÙÛÈÓ¿Ú˘, °ÂÚ. ª˘ÏˆÓ¿˜, °¿ÎÈ·˜, ª¤Óη (68’ Δ˙ÈfiÙ˙ÈÔ˜), ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (53’ μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜), ª·ÁÁÈÒÚÔ˜, ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (55’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜), ªÂÙ·Í¿˜.

Ú˘ (10’), ∫·Ú·ÛÈÒÙÔ˜ (15’) Î·È ª¿Ù˘ (83’). °È· ÙË ¢fiÍ· ›¯Â ÌÂÈÒÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û 3-1 Ô ∫·Ú·Û¿ÓÙ·ÏÔ˜ ÛÙÔ 49’ Ì ·’ ¢ı›·˜ ÎfiÚÓÂÚ. π∞™ø¡: Δ˙ÈÒÏ·˜ (80’ ∫·Ú·È¤Ú˘), ΔÛÈÙÛÈڛ΢, ªËÏ·Ú¿˜, ∑˘ÁÔ‡Ú˘, ª¿Ù˘, ∫ÔÚÙ¤Û˘, §¿ÛÎÔ˜, ∫·Ú·ÛÈÒÙÔ˜ (85’ ™ÂÚ·Ê›‰Ë˜), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ (65’ ¢·ÁÎÔ‡Ï˘), ¶Ô˘ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¢√•∞: ÷ÏÈÌÔ‡Ú‰·˜, ª·ÓÙ·‚¿ÓÔ˜, °È·ÓÓÔ˘Ï¿˜ (68’ ¶. ª·ÛÙÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜), ªÔ˘Ìԇ΢, ∞. ª·ÛÙÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜, ÃÚfiÓ˘, ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜, ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (60’ μ·Û¿ÏÔ˜), ∫·Ú·Û¿ÓÙ·ÏÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ΔÛÈÒÏ˘ (46’ °·Ï·Ó¿Î˘).

∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞¯ÈÏϤ·˜ 2-1 √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ÛÙËÓ 2Ë ÊÂÙÈÓ‹ ‹ÙÙ· Ù˘. √È ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 11’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ ‰ÈÏ·Û›·Û·Ó Ù· Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 60’ Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ÙÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚÂ, ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ 73’ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ §Ô‡˙È. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™: ΔÂÓÙ˙ÂÚ¿Î˘, ™Ù. ºÒÙ˘, ¶¿Ô˜, ¡ÙÂÓ›˜, ∂ÎÙ·Ú›‰Ë˜ (70’ §È¿ÓÙ˙Ô˘Ú·˜), ¡.

ºÒÙ˘ (60’ °Î›Î·˜), ™¿ÎÎÔ, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔËÓÈ·Îfi˜, ªÔÁ‰·Ó›‰Ë˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ (75’ ¶·ÙÈÛÙ‹˜). ∞Ãπ§§∂∞™: ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ (50’ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘), ∞. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ªfiÛ¯Ô˜, ÷ÛÈÒÙ˘, ªÂ˙¿Ù˘, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, π. ƒ·¯ÈÒÙ˘, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ (46’ ¡ÈÊÔÚfiÔ˘ÏÔ˜), °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, §Ô‡˙È.

∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 3-0 ÕÓÂÙË Ó›ÎË ‹Ú·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ì ÛÎÔÚ 3-0. ΔÔ ÛÎÔÚ ÛÙË ™Ô‡ÚË ¿ÓÔÈÍ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 32Ô˘ ÏÂÙÔ‡, fiÙ·Ó Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ∑¿Ú·˜ Ì ÛÔ˘Ù ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-0. √È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ‰ÈÏ·Û›·Û·Ó Ù· Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ΔËÁ·ÓfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ 39’, ÂÓÒ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∫·Ï·Ì¿˜ ¤Î·Ó ÙÔ 3-0, Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. √È ∏Ú·ÎÏÂȉ›˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó 11¿‰· ÛÙÔ 37’ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. ∂›Û˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô °ÂÚÔÁÈ¿ÎÔÌÔ˜, ·ÚfiÙÈ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¿ÏÏ·Í ı¤ÛË ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ Î·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô Ã. ™Ù¤Î·˜.

∞ƒ°√¡∞ÀΔ∂™: ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜ (46’ ƒÔ‰›Ù˘), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶·ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ƒ‹Á·˜, ∫·Ï·Ì¿˜, ªÔ‡Ú·˜, ∫ÔÏÔ‡Ì·Ú‰Ô˜ (46’ ÃÚ. ∑¿Ú·˜), μ. ∑¿Ú·˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ (57’ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˜), ΔËÁ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞£: °ÂÚÔÁÈ¿ÎÔÌÔ˜, √˘ÚÂ˚οÙ, Ã. ™Ù¤Î·˜, ∑Ô‡˘, ∞. ™Ù¤Î·˜, º˘Û¤Î˘, ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ¶·ÁÈ¿ÚÏ·˜, ∞Ï›Î˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 9 ·ÁÒÓ˜) 1. ª˘ÚÌȉfiÓ˜...........................26-8 ................22 2. ∞¯ÈÏϤ·˜................................16-14 ................16 3. ∞ÂÙfi˜.......................................18-13 ................14 4. π¿ÛˆÓ ∞.ª...............................11-8 ................14 5. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜.........................11-14 ................13 6. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ..................16-22 ................10 7. ¢fiÍ·........................................11-25...................8 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.......................12-16...................3 * √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ¤¯ÂÈ ÔÈÓ‹ -2 ‚·ıÌÔ‡˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ∞¯ÈÏϤ·˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ¢fiÍ· ∞ÂÚ.-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞£-ª˘ÚÌȉfiÓ˜


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

15

∞fiÏÏˆÓ ™Ì., ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. ¤¯·Û·Ó ¤‰·ÊÔ˜, Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ Football League

¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Ì¤Ú· ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ∞fiÏÏˆÓ ™Ì., ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. ¤¯·Û·Ó ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ë ¡›ÎË, Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-0 Â› ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ÂÓÒ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ £. ÛηÚʿψÛ ¤ÌÙÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 2-0 ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· ÛÙ· ª¤Á·Ú·. ∏ 13Ë Ë̤ڷ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (19.00 OTE TV) Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘. ¶·Ó·¯·˚΋¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 1-0 ∏ ¶·Ó·¯·˚΋ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÓÈ΋ÙÚÈ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ¢. ∂ÏÏ¿‰·˜ ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. √È ∞¯·ÈÔ› ·¤‰ÂÈÍ·Ó Û ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÓÙ¤ÚÌÈ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô‡ÙÛË ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· “ηӷڛÓÈ·” ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ‹ÙÙ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÎÙÒ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ªfiÏȘ ÛÙÔ 6’ Ô º·‚¿ÏÈ ·›ÏËÛÂ, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ·Ó¤‚·Û·Ó... ÛÙÚÔʤ˜, ·›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔÓ °ÎÔ‡ÚÙÛ· ÛÙÔ 38’ ÂÓÒ ÛÙÔ 43’ Î·È ¿ÏÈ Ô º·‚¿ÏÈ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¿ÓËΠÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙÔ˘˜ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” , Ô˘ ÛÙÔ 54’ ·›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ¡Ù›Ó·, ·ÏÏ¿ Ô Δ·Î›‰Ë˜ ¤‰ÈˆÍÂ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi, Ô ™›ÓÔ˘Ï·˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Ô ÔÚÙȤÚÔ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ۈÛÙ¿. ™ÙÔ 60’ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ¤¯·Û ̛· ·ÎfiÌ· ¢ηÈÚ›· Ì ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫ÔÈÏÈ¿Ú·, ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ۈÛÙ¿. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜ ¤ÊÂÚÂ... ηÚÔ‡˜ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ô √˘ÚÙ¿‰Ô ¤Î·Ó ÙËÓ Î¿ıÂÙË Ì·ÏÈ¿ Î·È Ô °ÎÔ‡ÚÙÛ·˜ Ì ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ï¿ÁÈ·, Ó›ÎËÛ ÙÔÓ Δ·Î›‰Ë ÁÈ· ÙÔ 1-0. ¶∞¡∞Ã∞´∫∏: ¶›Ùη˜, ™›ÓÔ˘Ï·˜, ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ∫ÔÈÏÈ¿Ú·˜, ÕÓÙÔÓÈ, μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜, °ÎÔ‡ÚÙÛ·˜ (89’ §›ÙÛ˘), √˘ÚÙ¿‰Ô (73’ μ·ÛÈÏ·ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜), ¡Ù›Ó·˜ (91’ ∫ÔÎΛÓ˘), √Ï›ÛÂ, ™·Ï·Ì·ÛÙÚ¿Î˘. ¶∞¡∞πΔø§π∫√™: Δ·Î›‰Ë˜, ∫Ô‡Û·˜, ∞ÎÔ˘¿ÚÔ, πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÎfiÏÈ·˜, ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ªÔÁÎÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (65’ ¢¿ÚÏ·˜), ª‡Á·˜ (58’ ª·Î¿Î˘), º·‚¿ÏÈ, ∫·Ì·Ú¿ (68’ ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ˜), ¶·Û¿˜.

¢fiÍ·-∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. 2-0 ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·, ‹ÚÂ Ë ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Ë ÔÔ›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-0 ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘. ªfiÏȘ ÛÙÔ 11’ Ô ∫¿ÂÏ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙË ¢Ú¿Ì· ÌÂÙ¿ ·fi ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÛÂÊ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔ-

º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫·ÏÏÈı¤·-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ

ÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 73’ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ fiÙ·Ó Ô ∫¿ÂÏ ÛÔ‡Ù·Ú Ì ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ Î·È ÙÔÓ £¿ÓÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ 2-0. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·È Â›¯·Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ fiÙ·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ. ¢√•∞ ¢ƒ.: ¢·‡ÎÔ˜, Δ·Ú·Ï›‰Ë˜, πÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ƒÔ‡ÛÂÊ (74’ ∫·ÛÛfi˜), ™Ô˚Ϥ‰Ë˜, ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ∫¿ÂÏ, ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ (66’ £¿ÓÔ˜), ™ÙÂÚÁÈ·Ófi˜, ª¿ÚÔ˜, ªÈϤÓÎÔ‚ÈÙ˜. ∂£¡π∫√™ °∞∑.: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, ¡‡ÚÏ·˜, ∫·ÙÛ·‚¿Î˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∫Ô˘ÎfiÏ˘, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚÔ‚ÈÙ˜, ™·‚‚›‰Ë˜ (53’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜), °ÎfiÁη˜ (84’ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏ˘), ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘, ªÂÎÈ¿Ú˘ (76’ ª·¯·ÈÚÔ‡‰Ë˜).

∫·ÏÏÈı¤·∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. 1-1 °ÎÔÏ Î·È ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ (1-1) Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·‹ÙÙËÙË Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ™ÈηÏÈ¿. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ηϋ ¢ηÈÚ›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜! ◊Ù·Ó ÙÔ 31’ fiÙ·Ó Ô °¤ÛÈÙ˜ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ™¤ÁÎÔ˜, Ì ·Ó¿Ô‰Ô „·Ï›‰È Ô˘ ı‡ÌÈÛÂ... πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜, ¤Ù˘¯Â Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∏ ¯·Ú¿ ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·˙¿Î· ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· Ôχ, ·ÊÔ‡ Ë ∫·ÏÏÈı¤· ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¿ÌÂÛ· ÎÈ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ª·ÚÔ˘Î¿ÎË ÛÙÔ 43’ Ó· ÓÈο ÙÔÓ ™ÈηÏÈ¿.

∫∞§§π£∂∞: ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, ¡Ù·ÎfiÏ, ªÔ˘ÛÙ·Ê›‰Ë˜, ∫·ÏÙÛ¿˜, ÃÚÈÛÙÔÊÈϤ·˜, ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ƒÔ˘Û¿Î˘, ª·ÚÔ˘Î¿Î˘, ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ (46’ ™Ù·‡ÚÔ˘), ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ (52’ ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ë˜), º·ÚÈÓfiÏ·. ∏ƒ∞∫§∏™ æ.: ™ÈηÏÈ¿˜, ƒÂÂÙÛ¿˜, ∫ÔÓ¤, Δ¿Ô˘ÂÚ, μ·ÓÁÎÂÏ› (72’ ¡ÙÂϤÎÔ˜), ª·ÎÔÌ‹ÙÚÔ˜, °¤ÛÈÙ˜, ƒÔ‡ÙÛ˘, ÷˚οÏ˘ (63’ ¶ÔÎfiÓÁÎ), ™¤ÁÎÔ˜, §ÈfiÛ˘.

Á›Ô˘, ƒ·Ù¿Î˘, ™ÎfiÓ‰Ú·˜, ¶·ÁÒÓ˘, ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, ΔÛÈ¿Ú·˜ (46’ ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜), ¶fiÓÛ (76’ ∫·Ú·Ó›Î·˜), ÷ÛÔ̤Ú˘, ∑ÂΛÓÈ·, ΔÛÈÌ¿Ì· (91’ °ÈÒÙ·˜). ∞¶√§§ø¡ ™ª.: ∫ÔÙÙ·Ú¿˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÃÈÓÙ˙›‰Ë˜, π·ÛˆÓ›‰Ë˜, ¢ÂÏË˙‹Û˘, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ∫·ÙÛ›Î˘ (75’ ∫‡ÚÁÈ·˜), ∫·Ì·Ú¿ (86’ §ÂÔÓÙ›Ô˘), ∫·Ú·Ì·Ï›Î˘, ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ª·ÓÈ¿˜.

§¿ÚÈÛ·-∞fiÏÏˆÓ 2-1

ºˆÎÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 1-0

™Â ¤Ó· Ì·Ù˜ ...·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηډȷÎÔ‡˜, Ë §¿ÚÈÛ· ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔ ÛÎÔÚ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È Ó›ÎËÛ Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷο Ù˘ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 95’ ™ÙÔ 26’ Ô ∞fiÏÏˆÓ ‹Ú ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¢ÂÏË˙‹ÛË. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹. ∏ ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∑ÈÒÁ· ηÚÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ 57’ Ì ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∑ÂΛÓÈ· Ó· ʤÚÓÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û·, ÂÓÒ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ÏÂÙ¿ Î·È Â›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ∞∂§ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ì ÙÔÓ ∑ÈÒÁ· Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ 40’ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “‚˘ÛÛÈÓ›” , ª›Ì˘ ΔÛ·Î̷Λ‰Ë˜ ÏfiÁˆ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. √ ∞fiÏÏˆÓ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‚ڋΠ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ‹Á ӷ οÓÂÈ... ÙË ˙ËÌÈ¿, Ì ÙÔÓ ™¤ÚÂÌÂÙ fï˜ Ó· ϤÂÈ “fi¯È” ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¢È·Ì¿ÓÙË ÛÙÔ 60’ Î·È ÙÔÓ ΔÛÈÌ¿Ì· Ó· ‚¿˙ÂÈ Û ÚfiÏÔ Ô‰ËÁÔ‡ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ 68’ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2-1 Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô ∞fiÏÏˆÓ Î¤Ú‰ÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔÓ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È. ªÂ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ, Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÁÈÓ ‰˘Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ÙÔÓ ¢ÂÏË˙‹ÛË, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÔÈÚ·›Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ™¤ÚÂÌÂÙ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ‹Úˆ· ·ÊÔ‡ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÔηÚÈÔ‡. §∞ƒπ™∞: ™¤ÚÂÌÂÙ, ¶··ÁˆÚ-

Δ· Ó¢ÌfiÓÈ· ÙÔ˘ Ì ·¤Ú·... ÛˆÙËÚ›·˜ Á¤ÌÈÛÂ Ô ºˆÎÈÎfi˜, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ‰‡ÛÎÔÏ· (1-0) ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡. ¢Ú¿ÛÙ˘ Ô °Îfi̘ ÛÙÔ 25’, ¤ÂÈÙ· ·fi ˆÚ·›· ÔÌ·‰È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. ºø∫π∫√™: °ÂˆÚÁ›Ô˘, £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, §›ÙÛÔ˜, ¶··˙Ô‡‰Ë˜, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, Δ·Ì¿Î˘ (66’ ∞ÌÓÙÔ˘Ú·¯Ì¿ÓÈ), £¤Ô˜ (72’ §Ô˘Î›Ó·˜), °Îfi̘ (87’ ™Î·Ú›Ì·˜), ∞ÚÁ˘Úfi˜, ∞ÏÌ¤ÚÙÔ. ¶π∂ƒπ∫√™: ΔfiÏÈÔ˜, °È·˙ÈÙ˙fiÁÏÔ˘, ¡ÙfiÈÎÈÙ˜, ¢‹ÌÔ˘, ÿÙÛÈÔ˜ (46’ ∫fiÈÙ˜), º·Ì›ÓÈÔ, ∫·ı¿ÚÈÔ˜ (56’ ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜), ¡Ù¿ÓÈ, §·˙·Ú›‰Ë˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (64’ ™Â¯ÔÏ¿ÚÈ), ¢ÂÛÔÙfiÊÛÎÈ.

μ‡˙·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 0-2 ¶ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi Ù· ª¤Á·Ú· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔÓ ÙÔÈÎfi μ‡˙·ÓÙ· Î·È ‚¿˙ÂÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÌÈ· ÌÂÛÙ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙ· ª¤Á·Ú· fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔ 28Ô ÏÂÙfi Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ◊Ù·Ó ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÁÎÔÏ Ì ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ô ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙË Û·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÚfiıÂÛË Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· “ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó” ÙË Ó›ÎË, οÙÈ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙÔ 73Ô ÏÂÙfi Ì ÙÔÓ ÃÈÔÓ›‰Ë Ô˘ ›¯Â

ÌfiÏȘ ÌÂÈ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ª·ÓÁÎÔ˘Ú¿. μÀ∑∞™: ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, £. μÏ¿¯Ô˜, ¶. μÏ¿¯Ô˜, °ÚÔÌÈÙÛ¿Ú˘, °ÎÂÌ›Û˘ (85’ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘), ∫ÚËÙÈÎfi˜, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ó‰‡Ï˘ (70’ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜), ¡ÙÈ·Ïfi, ƒÂÎÏ›Ù˘, μÂϤÙ˘ (70’ ∞ÚÓ·Ú¤Ï˘). ∏ƒ∞∫§∏™: ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ™·‚‚›‰Ë˜, §fiÂı, μ·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜, ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫ÚÈ‚fiηÈÙ˜ (82’ ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜), ™Ô˘Ï›‰Ë˜ (63’ §È·¿Î˘), ª·ÓÁÎÔ˘Ú¿ (73’ ÃÈÔÓ›‰Ë˜), ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜.

(62’ °ÎÔ‡ÚÙÛ·˜) μ‡˙·˜- ∏Ú·ÎÏ‹˜ 0-2 (29’ °ÂˆÚÁ›Ô˘, 78’ ÃÈÔÓ›‰Ë˜) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ B. 1-1 (53’ ¶Ï·‚Ô‡ÎÔ˜ - 68’ ∞ÓȤÙÂ) ºˆÎÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 1-0 (25’ °Îfi̘) ¡›ÎË-°È·ÓÓÈÙÛ¿ 1-0 (10’ ºÏ›ÁÎÔ˜) ∫·ÏÏÈı¤·-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. 1-1 (43’ ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ - 31’ ™¤ÁÎÔ˜) ¢Â˘Ù¤Ú· 10/12 19.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ƒÂfi: ∂·ÓÔÌ‹

∫·‚¿Ï·-∫·ÏÏÔÓ‹ 1-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . .13-5 24 2. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . .14-10 23 3. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . .10-5 22 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . . . .13-8 22 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . .15-8 21 6. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. . . . . . .15-10 20 7. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . .16-15 19 8. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . .9-6 18 9. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . .13-10 18 10. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . .11-11 17 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . .9-8 17 12. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . .7-8 16 13. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . .7-8 15 14. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . .16-18 14 15. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . .9-11 14 16. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . .10-13 13 17. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . .7-13 13 18. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . .11-13 12 19. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . .7-10 11 20. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . .7-15 7 21. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . .7-21 5 * ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∞fiÏÏˆÓ ™Ì., ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ., ∫·‚¿Ï·, ∫·ÏÏÔÓ‹, ºˆÎÈÎfi˜, μ‡˙·˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜, §¿ÚÈÛ·, ∫·ÏÏÈı¤·, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È ∂·ÓÔÌ‹. ** ŒÓ·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ‹ÚÂ Ë ∫·‚¿Ï· Ì 1-0 ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ οو ·fi ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. ™ÙÔ 17’ Ô §ÂÔ˙›ÓÈÔ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, fï˜ Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù. Δ¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ∂ÓÛ·Ï›‚· ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ªÔηΤ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ô Î·Îfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚ„ ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ïfi ı¤·Ì· Î·È ÔÈ Ê¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜ ¤ÏÂÈ„·Ó. ∫∞μ∞§∞: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∫·Ï·ÁοÓ˘, ΔÚÈÔÙÛ¤Ú˘, ª·Ú·ÁÎfi˜, ∂ÓÛ·Ï›‚·, ªÔηΤ (60’ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜), ¡ÙȤ, ÃψÚfi˜, ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜ (72’ ¶ÏÈ¿Áη˜), ¶·Î¿ÏÙÛ˘ (46’ ¶·ÁÒÓ˘), ªÚ·ÙÛÈ¿ÓÈ. ∫∞§§√¡∏: ª¿·˜, ÈÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÂÚÊ¿, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ª·ÚÛ¤ÏÔ, ™ÈÏÈÁ·Ú‰¿Î˘ (64’ ¡Ù¿ÌÔ˜), §ÂÔ˙›ÓÈÔ, °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (84’ ∫ÚÈÈÓÙ›Ú˘), ª·ÓÔ‡ÛÔ˜, ∫·˙¿Î˘ (55’ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘). * Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 13˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË Football League: §¿ÚÈÛ·- ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. 2-1 (57’ ∑ÂΛÓÈ·, 68’ ΔÛÈÌ¿Ì· - 28’ ¢ÂÏË˙‹Û˘) ¢fiÍ· ¢Ú.- ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. 2-0 (11’ ∫¿ÂÏ, 73’ £¿ÓÔ˜) ∫·‚¿Ï·- ∫·ÏÏÔÓ‹ 1-0 (21’ ªÔοÎÂ) ¶·Ó·¯·˚΋¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 1-0

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫·‚¿Ï·-¢fiÍ· ¢Ú. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-¶·Ó·¯·˚΋ ∫·ÏÏÔÓ‹-μ‡˙·˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-ºˆÎÈÎfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.- ¡›ÎË μ. ¶ÈÂÚÈÎfi˜-§¿ÚÈÛ· ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.-∫·ÏÏÈı¤· ∂·ÓÔÌ‹-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ƒÂfi: °È·ÓÓÈÙÛ¿


16

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙÔ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË º˘Ï‹ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË

“∫ÔÏÏË̤ÓÔ˜” Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Úı ԇÙ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ º˘Ï‹˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Û ·È¯Ó›‰È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ Û 1-1 ÛÙÔ 68’ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Ô ¶Ï·‚Ô‡ÎÔ˜, Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ 53’. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë fiÁ‰ÔË ÊÂÙÈÓ‹ ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û 13 ·È¯Ó›‰È·, fiÛ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ë Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¡Ù‚¿ÏȘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÛÙÔ 79’, fiÙ·Ó Î·È ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ·¢ı›·˜ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∞Ó‰ÚÔÓÈΛ‰Ë. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·¤Ù˘¯Â Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ. ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ï›ÂÈ Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ηıÒ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÁÎÔÏ. ∫·È ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ÙȘ Û·Ù¿ÏËÛÂ, fï˜, Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÛÎÔÚ¿ÚÂȘ, ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÚÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ∫·ÚÚ¿˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ∫·ÙÛÈ·ÚÔ‡ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ¶·¿˜, ∞ÓȤÙÂ. √ °Î›ÙÎÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠοو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, °fiÁÔÏÔ˜, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ∫·ÚÚ¿˜. √È ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ Î·È ªÔÏ¿ÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê, ÂÓÒ ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¶·¿˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È °ÂÓÁο (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ӷ ·›˙ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚÔˆıË̤ÓÔ ∫fi-

ÏÂÊ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ‰È¿ıÂÛË, ¤·ÈÍ·Ó ÂÈıÂÙÈο Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ∞Ó·ÛÙ·ÏÙÈο Ë ÔÌ¿‰· Ù· ‹Á ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ôχ ηϿ, ηıÒ˜ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·›ÏËÛ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ›ÂÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, ΤډÈÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ ÎfiÚÓÂÚ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ¤ÊÂÚ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË Ì¿Ï· ̤۷ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ 5’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫·ÚÚ¿ ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 20’ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ∫fiÏÂÊ. √ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ÔÊ, ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ °ÂÓÁο. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô °ÂÓÁο ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ·, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ô ¶·¿˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· Î·È Ó· ÙË ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 33’ fiÔ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ...ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √ °ÂÁÓο ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ¿Û·Ú ÛÙÔÓ ∞ÓȤÙ Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ •ÂÓÔ‰fi¯ÔÊ. ™ÙÔ 41’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˙‹ÙËÛ ¤Ó·ÏÙÈ, fiÙ·Ó Ô ∞ÓȤÙ ·Ó·ÙÚ¿ËΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë, Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∞Ó‰ÚÔÓÈΛ‰Ë Ó· ÌË Î·Ù·ÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ Î·ı·Úfi ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ª¿ÏÈÛÙ·, ¤‰ÂÈÍ ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔÓ ∞ÓȤÙ Ô˘ Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË Î·È ı· ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÔÛ¯‹ ·È¯Ó›‰È·.

¢‡Ô ÁÎÔÏ Â›¯Â ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô £Ú·-

√ ∞ÓȤÙ ÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ •ÂÓÔ‰fi¯ÔÊ ¯¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ

Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ó¤‚·Û ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÙÔ 50’ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ªÔÏ¿ÙÈ ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô (Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù), ÛÙÔ 53’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ. √ ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Âȯ›ÚËÛ ÙË Û¤ÓÙÚ·, ·‰Ú¿ÓËÛÂ Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ô ¶Ï·‚Ô‡ÎÔ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 1-0. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, ÛÙÔ 60’ Ô °·Ï¿Ó˘ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘ÛÙÂÚ‹Û·ÓÙ· ¶·¿, ÂÓÒ ÛÙÔ 64’ Ô ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡Ù‚¿ÏȘ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ Î·È ÛÙÔ 68’ ηٿÊÂÚ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Û 1-1. √ ¡Ù‚¿ÏȘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ, Ô ∫fiÏÂÊ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ∞ÓȤÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì Ï·Û¤ ¤Î·Ó ÙÔ 1-1. À‹Ú¯Â ÌÚÔÛÙ¿ Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Î·È Ó· ¿-

ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË, ˆÛÙfiÛÔ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ȤÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·, ‹ÚıÂ Ë ·„˘¯ÔÏfiÁËÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¡Ù‚¿ÏȘ Ó· ÎψÙÛ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi Ó· ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∞Ó‰ÚÔÓÈΛ‰Ë ÛÙÔ 79’. ªÂ ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 86’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ¤Ó· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙË ›‰È· Ù‡¯Ë ›¯Â ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· Ô˘ ‚Á‹Î ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, ηÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÁÈ· Ó· ÙË ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ 1-1.

™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜: ∞‰ÈÎԇ̠ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ™Δ√ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û οı ·È¯Ó›‰È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: “◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ·‰ÈÎԇ̠ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. ¶·›˙Ô˘Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠¢ηÈڛ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ¯¿ÓÔ˘Ì ÁÎÔÏ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ ÛÙËÓ ·Ù˘¯›·. ŸÙ·Ó fï˜ ‰ÂÓ ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ ÁÎÔÏ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È - Û˘Ó‹ıˆ˜ - Ô ¿ÁÚ·-

ÊÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. °È·Ù› Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ı· ÛÔ˘ οÓÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿ Î·È ÌÂÙ¿ Â›Û·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È Î¿Ó·Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÚfiÌÔÈ· Ì’ ÂΛÓË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ∂›¯·Ì ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÁÎÔÏ, ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ∫fiÏÂÊ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔÓ ∞ÓȤÙÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Â›Ó·È Ó· ÁÂÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÏËÚÒÛ·ÌÂ

ÌÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰˘Ó·ÌÒÛ·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘, fï˜ Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡Ù‚¿ÏȘ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ ÁÈ· Ì·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ. £· ÙÔ Í·Ó·Ò, ÂÌ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙÚfiÔ Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∞Ó ‰ÂÓ ÛÎÔÚ¿ÚÂȘ, ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ï›Á· ·È¯Ó›‰È· ʤÙÔ˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ·” .

£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ - OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ B. 67. •ÂÓÔ‰fi¯ÔÊ 4. μ·ÛÈÏ›Ԣ 6. ™‡ÚÔ˜ 7. ∞ÚÎÔ˘Ì¿Ó˘ 8. ª·Î¿Ï˘ 12. ™ÎfiÓ‰Ú·˜ (10. ªÂο 85’) 20. ¶Ï·‚Ô‡ÎÔ˜ (17. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ 94’) 22. ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë˜ 25. ¶¿ÓÔ˜ 32. ∫Â˚Ù¿ (24. ¶··Ó›ÎÔ˘ 72’) 90. ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘

1-1

1. °Î›ÙÎÔ˜ 72. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ 27. ∫·ÚÚ¿˜ 4. °fiÁÔÏÔ˜ 19. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ 34. ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ 23. ªÔÏ¿ÙÈ 17. ¶·¿˜ (15. °·Ï¿Ó˘ 60’) 77. °ÂÓÁο (11. ¡Ù‚¿ÏȘ 64’) 20. ∞ÓȤÙ (6. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ 77’) 9. ∫fiÏÂÊ

™ÎfiÚÂÚ : 53’ ¶Ï·‚Ô‡ÎÔ˜-68’ ∞ÓȤÙ K›ÙÚÈÓ˜ : ¶ÚÔ‚·Ù›‰Ë˜, ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘, ∫Â˚Ù¿-¶·¿˜, ∞ÓȤÙ KfiÎÎÈÓË : 79’ ¡Ù‚¿ÏȘ ¢È·ÈÙËÙ‹˜ : ∞Ó‰ÚÔÓÈΛ‰Ë˜ (¶ÂÈÚ·È¿) BÔËıÔ› : ™Á¿ÓÙ˙Ô˜, ∫ÔÙ˙·Ì·Ó›‰Ë˜ (¶ÂÈÚ·È¿)

™. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜: ∞fi ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¢π∫∞π∞ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‹ÏÂÁ¯Â ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘: “∞Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ - Ú¿ÁÌ·ÙÈ - Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁË-

Û ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂϤÁ¯·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È, fï˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠÙË Ì¿Ï· ÁÈ· Ó· ÙË ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ¢Â¯ı‹Î·Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ·fi ÌÈ· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË Î·È ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‡„Ô˘˜ - Û˘ÓÔÏÈο - ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, Ë Ì¿Ï· ‹Á Û „ËÏfiÙÂÚÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ê¿Û˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-1. £·

ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ‰Â¯ı› οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÙ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÈÔ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó, ÙfiÛÔ ÛÙ· ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙË μ¤ÚÔÈ·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ” .


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

17

ªÂÙ¿ ·fi ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÎÔÚ

“ ŒÎÚ˘„” ÙËÓ Ì¿Ï· Ë ¡›ÎË Ã¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ ‹Ù·Ó ¯ı˜ Ë ¡›ÎË Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠1-0 Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ¯ÂÈÌ·ÚÚÒ‰ÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¿ÍÈ˙·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÎÔÚ. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¤Ù˘¯Â Ô ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ›ÁÎÔ˜ ÛÙÔ 10’, ÂÓÒ Ë ·ÛÙÔ¯›· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È Ë Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη §·Ì¿ÎË ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ 1-0. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ‹Ù·Ó Ï˘ËÚfi Ô˘ Ï›ÁÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ı¤·Ì·. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó›ÎËÛ Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·’ fi,ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0 ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á·Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯·Û·Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜.

Δ· Ï¿Ó· ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ۯËÌ·ÙÈÛÌfi 4-23-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô μÔ‡Ú·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ æÈ¿ÓÔ, ™·Ì·Ú¿, μ¤ÚÙ˙Ô Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·), ™ÎԇʷÏ˘ (‰ÂÍÈ¿), Δ¿ÓÙÈÙ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Ó· ·›˙ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔÈÚfi˜-¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ Â¤ÏÂÍ ۇÛÙËÌ· 4-33. ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ù·Ó Ô §·Ì¿Î˘ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ™Î¤Ì˘ (‰ÂÍÈ¿), ªÔ˘Ù˙›ÎÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ™ÂÚ¤Ù˘ Î·È ™·ı¿Ú·˜ (ÛÙfiÂÚ). ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ¡Ù·Ù›‰Ë˜, Ì ÙÔ˘˜ ºÂÏ›Â Î·È πÔÚ‰·Ó›‰Ë Û ı¤ÛÂȘ ̤۷ ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ì¤Û· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔËÓ ÙÚÈϤٷ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ™ÙÂÚÁ›‰Ë˜ (‰ÂÍÈ¿), º¿ÌÈÔ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ (ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹).

•ÂΛÓËÌ· Ì ÁÎÔÏ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ∏ ¡›ÎË ÍÂΛÓËÛ Ì fiÚÂÍË ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌ·‰È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿ Ô˘ ͉ÈÏÒıËÎ·Ó ¿„ÔÁ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ Δ¿ÓÙÈÙ˜ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈÎfi “Ù·ÎÔ˘Ó¿ÎÈ” ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì‹Î ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ›ÂÛË ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ¤‚Á·Ï ۤÓÙÚ· ·ÎÚȂ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË Î·È Ì ηÚʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ §·Ì¿ÎË Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ...ÌÔÈÚ·›Ô (1-0). ™ÙÔ 19’ ¤ÁÈÓ ÌÈ· Ê¿ÛË Ô˘ ÍÂۋΈÛ ı‡ÂÏÏ· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡›Î˘. √ ™Î¤Ì˘ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ Ó· È¿ÛÂÈ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. øÛÙfiÛÔ Ô Î. ™ˆÛÒÓ˘ ‰ÂÓ Â›‰Â ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ‰È¤Ù·Í ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó Ô §·ÌÈÒÙ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ηٷÏfiÁÈ˙ ¤Ó·ÏÙÈ ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ô‚¿ÏÂÈ Î·È ÙÔÓ ™Î¤ÌË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ‹‰Ë ÙÈ̈ÚËı› Ì ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÂÂȉ‹ ÙÚ¿‚ËÍ ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ ·fi ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔÓ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓË ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ù˘ ¡›Î˘. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤Î·Ó·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û’ ¤Ó· ‰›ÏÂÙÔ. ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ 23’ fiÙ·Ó Ô μÔ‡Ú·˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ۤÓÙÚ·-ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÙÂÚÁ›‰Ë, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·¤ÎÚÔ˘Û Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ºÂÏ›Â. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‹Î ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙË ¡›ÎË Ë ÔÔ›· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·›ÏËÛ ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ™ÙÔ 26’ Ô ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ ÂÌ‚fiÏÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ì¿Ï·, ·ÏÏ¿ Ô ™·ı¿Ú·˜ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ. º¿ÛË “ηÚÌfiÓ” ÛÙÔ 30’ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ §·Ì¿ÎË Ó· ÌÏÔοÚÂÈ. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ºÏ›ÁÎÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ ·Ó·ÙÚ¿ËΠϛÁÔ ¤Íˆ ·’ ·˘Ù‹Ó ·fi ÙÔÓ ªÔ˘Ù˙›ÎÔ. ªÔÚ› Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Ó· ÙÈ̈ڋıËΠ̠ΛÙÚÈÓË ·ÏÏ¿ ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÁÎÔÏ, η-

√ ™ÎԇʷÏ˘ ÂȯÂÈÚ› ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ

ıÒ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 35’ ¯¿ıËΠÌÈ· Û¿ÓÈ· ¢ηÈÚ›·. Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È ºÏ›ÁÎÔ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ...ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, Ì ÙÔÓ ÈηÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 37’ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ È¿ÛÂÈ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô §·Ì¿Î˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ Ì ÁÚÔıȤ˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ê¿ÛË ÛÙÔ 39’. √ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ˆÚ·›· ΛÓËÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Î·È ‰¤¯ıËΠÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ. øÛÙfiÛÔ Ë Î·Úʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¤È·Û ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠۈًÚÈ· ·fi ÙÔÓ §·Ì¿ÎË ÎÈ ÂÓÒ Ë Ì¿Ï· ¤ÛηÛ ÚÒÙ· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠1-0.

™˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ê¿ÛÂȘ Ë ¡›ÎË ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÚÔ¤‚Ë Û ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ô-

Ì¿‰·˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ΔÛÈ¿Ì˘ Î·È ∫·Ú·Î¿ÛÔÁÏÔ˘ ‹Ú·Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ™Î¤ÌË Î·È ºÂÏ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ™Î¤Ì˘ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· fiÙÈ ÎÈÓ‰‡Ó¢ Ì ·Ô‚ÔÏ‹, ·ÊÔ‡ Û˘¯Ó¿ “ÊϤÚÙ·Ú” Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË, fï˜ Ô Î. ™ˆÛÒÓ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÂÏ·ÛÙÈÎfi˜ Ì·˙› ÙÔ˘. ∏ ¡›ÎË Ì‹Î ηϿ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Ó· ÂÎÙÂÏ› ·¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ 47’ Î·È ÙÔÓ §·Ì¿ÎË Ó· ÌÏÔοÚÂÈ. ™ÙÔ 51’ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Á‹Î·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·, ·ÏÏ¿ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Â›Ó·È Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË. ™ÙÔ 54’ Ô ™ÎԇʷÏ˘ ¤È·Û ı·̷ÙÈÎfi “„·Ï›‰È” , ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ §·Ì¿ÎË, ÂÓÒ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ Ô ºÏ›ÁÎÔ˜ ¤Ú·Û “·Û›ÛÙ” ÛÙÔÓ Δ¿ÓÙÈÙ˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙÂÙ·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. øÛÙfiÛÔ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηϋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰È¯Ù‡ˆÓ. ªÈ· ·ÎfiÌË ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· ¯¿ıËΠÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ 59Ô ÏÂÙfi. √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Û¤Ú‚ÈÚ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ ™ÎԇʷÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ê‡Ï·¯ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ï¿Û·Ú ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Â›¯Â Ó· Âȉ›ÍÂÈ ‰‡Ô ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™ÙÔ 52’ Ô πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜ ÛÔ‡Ù·Ú ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Ô μÔ‡Ú·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 60’ ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ πÔÚ‰·Ó›‰Ë Ô ™ÂÚ¤Ù˘ ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¤Ê˘Á ·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ.

™ÙÔ 62’ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ¤ÚÈÍ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙¿ ·ÓÙ› ÙÔ˘ Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· (70’) ÙÔÓ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ™ÎԇʷÏË. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ê¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ 71’ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙfi¯Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛÂ. √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì ÙÔÓ §·Ì¿ÎË Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ™ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÛÎfiÚ·Ú Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÏÏ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ˘Ô‰Âȯı› ÔÊÛ¿ÈÓÙ ·fi ÙÔÓ ·’ ‚ÔËıfi Î. ¢fiÛÎÔÚË. ™ÙÔ 73’ Ô ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ ÂÏ›¯ıËΠˆÚ·›· ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤È·Û Ï·Û·ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù. √ §·Ì¿Î˘ ¤ÌÂÈÓ “¿Á·ÏÌ·” , ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÊÒÓ·Í·Ó ...ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· η΋ Ù‡¯Ë Ù˘ ¡›Î˘ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Ô˘Ù. ΔÔ ÚÂÛÈÙ¿Ï ¯·Ì¤ÓˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ 79’. √ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ ¤‰ˆÛ ˆÚ·›· ¿Û· ÛÙÔÓ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÓÙÚÈÌÏ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔÓ

§·Ì¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ¤ÂÛ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ·ÔÛfi‚ËÛ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ¡¤· Â›ıÂÛË Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ 85’. √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¤‰ˆÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Û· ÛÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤Ê˘Á ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ÛÔ‡Ù·ÚÂ, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. √ ¯ıÂÛÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÈ ¿ÏÏÔ- Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¡›Î˘. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ÏÔÈfiÓ, Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ Ì ̷ÂÛÙÚ›· ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï, ·ÏÏ¿ Ô §·Ì¿Î˘ ·ÔÁÂÈÒıËΠÛÙÔ ‰ÂÍ› “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÛfi‚ËÛ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ΔÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ·fi ÙÔÓ Î. ™ˆÛÒÓË ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË...

¡›ÎË-°È·ÓÓÈÙÛ¿ 1-0 12. μÔ‡Ú·˜ 6. æÈ¿ÓÔ˜ 3. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (11. ª‹ÙÛ˘ 80’) 55. ™·Ì·Ú¿˜ 5. μ¤ÚÙ˙Ô˜ 14. ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ 23. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ 20. ™ÎԇʷÏ˘ (10. √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ 70’) 1. Δ¿ÓÙÈÙ˜ (4. ∫·Ú·Ù˙¿˜ 62’) 7. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 46. ºÏ›ÁÎÔ˜

15. §·Ì¿Î˘ 2. ™Î¤Ì˘ (5. ΔÛÈ¿Ì˘ 46’) 17. ªÔ˘Ù˙›ÎÔ˜ 6. ™ÂÚ¤Ù˘ 21. ™·ı¿Ú·˜ 13. ¡Ù·Ù›‰Ë˜ 23. ºÂÏ› (7. ∫·Ú·Î¿ÛÔÁÏÔ˘ 46’) 10. πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜ 32. ™ÙÂÚÁ›‰Ë˜ (22. ª·Í‚¿ÓÔ˜ 75’) 12. º¿ÌÈÔ 19. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜

™ÎfiÚÂÚ: 10’ ºÏ›ÁÎÔ˜ ∫›ÙÚÈÓ˜: ™Î¤Ì˘, ªÔ˘Ù˙›ÎÔ˜, ™ÂÚ¤Ù˘ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ™ˆÛÒÓ˘ (ºıÈÒÙȉ·˜) μÔËıÔ›: ¢fiÛÎÔÚ˘, ¢Ô˘‰Ô‡Ì˘ (ºıÈÒÙȉ·˜)


18

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

ÀÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ

“À¿Ú¯ÂÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡” ª‡‰ÚÔ˘˜ ηٿ ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÊÔÚ¤· °ÚËÁfiÚË ¢Ô‡ÓË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ¯ı˜ Ô Î. ¶¿ÙÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∞Ú¯Èο ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË: “∞Ó ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‚¿Ïˆ ¤Ó· Ù›ÙÏÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓ‹) Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ı· ¤ÏÂÁ· “·Ï‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù·” . Œ¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Ì ٷ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ΔÔ ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. Œ¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·È ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ¤‰Ú· Ô˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. √ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ηٿ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù›ÌËÛ·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο Î·È ·ıÏËÙÈο ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 15.00 ‹Ú·Ì ÂÍÒ‰ÈÎÔ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ÌË Ì·˜ ÂÈÙÚ·› Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿. ∞˘Ùfi ı· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¡›Î˘, Ó· ÌËÓ ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È Ó· ÌˉÂÓÈÛÙÔ‡ÌÂ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ ¤Ó· Û٤ϯԘ, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ fiÙÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ οÓÂÈ

ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ı· ¤ÚÂ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿. °È·Ù› ¤Ú· ·fi Ô,Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ›ÛÙË, ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¡›ÎË Â›¯Â ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ò˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔÓ ÒıËÛ·Ó Û’ ·˘Ùfi. ŸÙ·Ó ÂÙ¤ıË ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Football League Î. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â, ÏÔÈfiÓ, ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·. °È· ÙÔ fiÙÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÌÂÚ›ÌÓËÛÂ Ô Î. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ·ÚÂÓ¤‚Ë Î·Ù·Ï˘ÙÈο Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜” . √ Î. ¶¿ÙÛ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÓfiÌÈÌ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·˘Ùfi. √‡Ù ηٷ·ÙËÙ¤˜ ›̷ÛÙÂ, Ô‡Ù Â·›Ù˜, Ô‡Ù ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ¯¿Ú˜. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ·fi ÙȘ 13 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012, fiÔ˘ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÈÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î. ¢Ô‡ÓË ·Ú·¯ˆÚ› ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∂Ì›˜ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÌÈÛıÒÛÔ˘Ì ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠̠ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ȉȈÙÈ΋˜ Âȯ›ÚË-

Û˘, ÒÛÙ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ¢Ô‡ÓË. ª¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ÙfiÙ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ۇ̂·ÛË Ì·˜ › fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi, ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ӷ ‰È¢ıÂÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∂Ì›˜ ˙ËÙԇ̠ÌÂÙ¿ ÂÈÙ¿Ûˆ˜ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·Ó·ÁηÛًηÌ ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ì ˆ˜ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ Î. ¢Ô‡ÓË, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ Î·ÏÔ‡Û·Ì ηْ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ۇ̂·ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó‰ÂÈÍË Î·Ï‹˜ ı¤ÏËÛ˘ Ë ¶∞∂ η٤‚·Ï ÙfiÙ 10.000 ¢ÚÒ. ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ï¿‚·Ì η̛· ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙ›ϷÌ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ, fiÔ˘ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ì ·˘ıËÌÂÚfiÓ -‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11/9- Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÔ˘ ı· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ Î¿Ó·Ì ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ìԇ̠۠ηٿÛÙ·ÛË ÔÌËÚ›·˜, ‰ÈfiÙÈ Â›¯·Ì ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÚÔ ÂÓ¿Ú͈˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â˘‰ÔÎÈÌÔ‡Û·Ó ÔÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¿ÏÏË Ï‡ÛË. øÛÙfiÛÔ Ô‡Ù ÛÙȘ 11/9 Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó.

™Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̤ӷ, ÙÔÓ Î. ¢Ô‡ÓË Î·È ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î. ∫›ÓË, ÂÓÒ ÛÙȘ 29/9 ·ÔÛÙ›ϷÌ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ٷ ·ÚÈ· ÛËÌ›· Ù· ÔÔ›· Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ. ∂›¯Â Û˘ÌʈÓËı› fiÙÈ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ 10% Â› ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ -‹ıÂÏ·Ó Ó· Ì·˜ ‚¿ÏÔ˘Ó Â› ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ 15 ¢ÚÒ, ÂÌ›˜ ·ÓÙÈÚÔÙ›ӷÌ ÛÙ· 10 ¢ÚÒ- fiÙÈ ı· ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ Ì›ÛıˆÌ· ‡„Ô˘˜ 15.000 ¢ÚÒ Î·È Â›¯·Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ. ¢ÂÓ Â›¯·Ì η̛· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ™Ù· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÂÌÔ‡, ÙÔ˘ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, ÙÔ˘ Î. ¢Ô‡ÓË Î·È ÙÔ˘ Î. ∫›ÓË, fiÔ˘ Ì·˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ¢ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 15.000 ¢ÚÒ Û˘Ó ÙÔ 10% ÂÎÙÔÍ¢fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ 75.000, ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ·ԉ¯ıԇ̠ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ∂›Û˘ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ÂÁÁ˘‹Ûˆ˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙Ë̛˜, ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÙÔ Î˘ÏÈΛÔ, Ì·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì ٷ ¤ÍÔ‰· ·ÁÒÓ·, Ì fiϘ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂¶√. ∑ËÙ¿ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·Ù’ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ fiÔ˘ ·Ú¢ڛÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÎÈ fi¯È Ô Î. ¢Ô‡Ó˘ Î·È Ì·˜ › “›Ù ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ ›Ù ۷˜ ÂÙ¿ˆ ¤Íˆ” . ¶Ï¤ÔÓ ÙÔÓ Î. ¢Ô‡ÓË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ ‚Úԇ̠Ô˘ıÂÓ¿” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ϤÔÓ Ë ı¤ÛË ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Î·È Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË: “√ Î. ¢Ô‡Ó˘ Ì·˜ ›¯Â ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 500.000 fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi η̛· ÔÌ¿‰·. ŒÙÛÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi οӷÌ ÌÈ· ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË, Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÂÌ›˜ fiÏ· Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÍÔ‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ̛ÛıˆÌ·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ¢Ô‡Ó˘ ·¤ÚÚÈ„Â. ¢ËÏ·‰‹ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ¿ÚÂÈ ·fi Ì·˜ ÙȘ 75.000 Î·È fi¯È ÙȘ 500.000 Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜. ŒÙÛÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì·˜ ‹Úı ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ Ì·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Â΂ȷÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·Ú·¯ˆÚËÙ‹ÚÈÔ. °È· Ó· ‚Áԇ̠··ÈÙÂ›Ù·È ‰ÈηÛÙÈ΋ ·-

fiÊ·ÛË, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·Î˘ÚÒÛÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ú¿ÍË ·˘ÙÔ‰ÈΛ·˜. Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ¤Ó·Ó Î. ¢Ô‡ÓË Ô˘ Â΂ȿ˙ÂÈ, Ô˘ ·ÂÈÏ› ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ó· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÍÔ‰Ô, Ô˘ fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Î. ¢Ô‡Ó˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 500.000. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÁ›ÚÔ˘Ì ۈÚ›· ·ÍÈÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· ΤډË, ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Ù˘ ˘fiÏ˄˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜). ¢ÂÓ Â›Ì·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÚıÒ ›Ûˆ ·fi οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜” . ∫·ÙfiÈÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· ÙË Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi: “™ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ›̷ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÔÚԇ̠Ô‡ Íԉ‡ÔÓÙ·È ÔÈ 500.000 ¢ÚÒ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ø˜ ¡›ÎË ı· ‰ˆ, ı· ÎÚ›Óˆ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ı· ڿ͈” . °È· ÙÔ ÔÈÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Δ.∞.: “À¿Ú¯ÂÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· οӈ Û˘ÓˆÌÔÛÈÔÁ›Â˜. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÔÛÔÛÙfi Â› ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÚÔÙ›ӷÌ ÂÌ›˜ Û˘Ó Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶Ô‡ ı· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Á‹‰Ô; √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÙÔ 2009 ›¯Â ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈÔ 60.000 ¢ÚÒ. ΔÒÚ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Ò˜ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿;” . °È· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ: “Œ¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú·Î·Ï¿ˆ ηӤӷÓ. °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ¤¯ˆ ηı·Ú‹ ı¤ÛË Î·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰·, Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ˆ Ù· ̤ÙÚ· ÌÔ˘” . °È· ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜: “√ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ › ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. ¶¿Óˆ Û ÔÈ· ‚¿ÛË fï˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ ÍÂοı·Ú· fiÛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜, ·Ó Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ; ∂Ô̤ӈ˜ Ò˜ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯Ú¤Ë;” .

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ¡›Î˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜

“ΔÔ ÛÎÔÚ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ” ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ¡›Î˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ›¯·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, “∂ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó· ‚·ıÌfi ›Ûˆ ·fi Ì·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË. ∂›¯·Ì ¿Ú· Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜. Ÿˆ˜ ›Â Î·È Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ÙÔ ÎÚ·Ù‹Û·ÌÂ. £¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ÔÔ›· ¯·ÚÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠۠ηχÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. £· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ· Î·È ı· ¿Ì ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ô‰fi-

ÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ” ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: °È· ÙÔ ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡: “™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. øÛÙfiÛÔ ˙ԇ̠۠ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÌfiÓÔ ÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Û’ ·˘Ùfi” . °È· ÙÔ ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜: “™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, οӷÌ ¤ÍÈ-ÂÙ¿ ¢ηÈڛ˜ Î·È ‚¿Ï·Ì ÙÚ›· ÁÎÔÏ. ™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) οӷÌ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Î¿Ó·Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¿Ù˘¯Â˜ ÛÙÈÁ̤˜. √È ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, ÙÔ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ·˘Ùfi Î·È ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ·˘Ùfi Ó· Û˘Ì‚Â›, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, ·Ó fi¯È fiϘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· 30-40% Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÁÎÔÏ. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·Ó ‰ÂÓ ‚¿˙ÂȘ ÁÎÔÏ, Ë Ì¿Ï· ›Ûˆ˜ Û ÙÈ̈ڋÛÂÈ. ™›ÁÔ˘Ú· ›¯·-

Ì ¿Á¯Ô˜, ÂÓÒ Î¿Ó·ÌÂ Î·È Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜. μ¿Ï·Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙¿ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ÁÎÔÏ. ◊Ù·Ó Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ̷٘. £¤Ï·Ì Ôχ ·˘Ù‹ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ¿Ì „ËÏ¿, ÂÂȉ‹ ¤¯·ÛÂ Ô ∞fiÏψÓ. ΔÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. °È· ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ: “∂›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √È ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘Ì‚fiÏ·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ªÈÏ¿Ì Ì οÔÈ· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÈÏ¿˜ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi. £· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ›Ûˆ˜ Ì›ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ Î¿ÔÈÔÈ Î·ÏÔ› ·›ÎÙ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ Í¤ÓË ·ÁÔÚ¿ ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÂÈÚ¿Ì·Ù·. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÈÛ¯˘ıԇ̠̠οÔÈ· ·È‰È¿” . °È· ÙÔÓ °È¿ÎÔÌ: “Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË

¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜: ∞fiÏ˘Ù· ‰›Î·ÈÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙÔÓ ·Ú·‰ÒÛ·Ì ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ °È¿ÎÔÌ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· Ï¿Ó· Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ μ›ÎÙÔÚ·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ-¤ÓÙ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙȘ ηχ„Ô˘Ì” .

∂ÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¡›Î˘. “◊Úı·Ì ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙË ¡›ÎË, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· Ì·˜, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı¤Ï·Ì ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ‹ ¤ÛÙˆ ¤Ó·Ó fiÓÙÔ. °È· Ó· ¿ÚÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÓÙÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ·›ÎÙ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË. °›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ΔÔ ÛÎÔÚ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ÈÔ Â˘Ú‡. ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ §·Ì¿ÎË Î·È Ë ‰˘ÛÙÔΛ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 10” ›Â Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£ÂˆÚÒ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ‰›Î·ÈÔ. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂Ì›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¿ÏÈ ÙÔÓ Î·Ïfi Ì·˜ ·˘Ùfi” .


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

19

ΔÚ›ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 78-77 ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ πˆÓ›·˜

¡›ÎË ÛÙÔÓ fiÓÙÔ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ª·Ù˜ ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , fiÔ˘ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¿Ù·ÛË Ì 7877 ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ·Ó ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Î·ı‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Á·ÈÓ fiÓÙÔ-fiÓÙÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ¤ÏËÍ Ì 6666, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™

›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û fiÏÔ ÙÔ ... 45ÏÂÙÔ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ‰ÂÓ Í¤Ê˘Á ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Î·È ÌÔÈÚ·›· ÎÚ›ıËΠÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È ÈÔ ÈηÓÔ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ŒÙÛÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ÎfiÓÙÚ· Û ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ª·¯ËÙ¤˜ ¢fiÍ·˜ ¶Â‡ÎˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Ù˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· Â›Ó·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÁÎÚ·Ó-ÁÎÈÓÈfiÏ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ fiÓÙÔ, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ΤډÈÛ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì 84-83, ÂÓÒ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ∞›·ÓÙ· ∂˘fiÛÌÔ˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 98-100 Î·È 74-73 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ê¿ÓËÎÂ Ô ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ì ÙÔ ÛÎÔÚ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ›ӷÈ

ΔËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Û ¤ÎÙ·ÛË ‹ÙÙ· Ù˘, Ì 25 fiÓÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿, ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË μ. ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 92-67 Ù· ϤÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÎÔ› ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ì·Ù˜ ·Ì˘ÓÙÈο, ηıÒ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 90 fiÓÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™ ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿‰ÈÛ·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ∏ 1.30’ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË (4-4). ŸÌˆ˜ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ 2.43’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ÔÈ ∑ˆÁÚ·ÊÈÒÙ˜ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 21-3, ¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 25-7 Ì ηϿıÈ ÙÔ˘ £. ∞ÓÙÂÙÔÎÔ‡ÌÔ. √ Ôχ ·ÏÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ¤Ó· ÏÂÙfi ÂÚ›Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi οÚʈ̷ Û ¿Û· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. °È· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, ¤·ÈÍ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ›ÂÛË Û fiÏÔ ÙÔ Á‹‰Ô, fiÙ·Ó ·Ì‡ÓÔÓÙ·Ó, ·¤‰ˆÛ ηÚÔ‡˜. ªÂÙ¿ ÙÔ 25-7, Ë ¡›ÎË ¤‰ÂÈÍ ӷ ·ÓÙȉڿ. ªÂ ‰‡Ô ÙÚ›ÔÓÙ· ·fi ¶ÔÏ›ÙË Î·È £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ ÛÙÔ 8.52’ ¤ÁÈÓ ÙÔ 25-13, ·ÏÏ¿ Ô °Î›Î·˜ ÌÂ Ó¤Ô ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 28-13. √ ¶ÔÏ›Ù˘ fï˜, Ô˘ ¤‚·ÏÂ Î·È ÙÔ˘˜ 18 fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜, ›¯Â

20-19. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ... ·Ì›ˆÙ˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛÙÔ 16’ Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¯ÚÂÒıËΠÙÚ›ÙÔ Ê¿Ô˘Ï Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ‰¤¯ıËΠٯÓÈ΋ ÔÈÓ‹ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·. ŒÙÛÈ ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·ÏÏ¿ ηٿÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¤ÛÂÈ Û ¤ÌÙÔ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ó’ ·Ô‚ÏËı›. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ì›· ÔÌ¿‰· ηٿ fi‰·˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ·Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÚÔËÁËı› Ì ÙÚÂȘ fi-

ÓÙÔ˘˜ (54-41). ∞fi ÙÔ 30’ ̤¯ÚÈ ÙÔ 40’ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÂÈÎfiÓ·, Ì ÙÔÓ ª·Ú·›‰Ë 18’’ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 63-63, Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ 6366. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ, fï˜, ÛÙ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÁÎÔÏ-Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ¡¿ÓË, Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, ηıÒ˜ ¢ÛÙfi¯ËÛÂ Î·È ÛÙË ‚ÔÏ‹, ¤ÛÙÂÈÏ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ì 66-66. ∂›ÎÔÛÈ ‰Â‡ÙÂÚ· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÙÚÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓÂ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ °È·ÓÓÔ˘˙¿ÎÔ, Ô˘ ¤‚·Ï ÙȘ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ (75-77).

∫È ÂÓÒ ·¤ÌÂÓ·Ó 6’’, Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÌÈÌ‹ıËΠÙÔÓ ¡¿ÓË Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤Ù˘¯Â ÙÔ Î·Ï¿ıÈ, ΤډÈÛÂ Î·È ÙÔ Ê¿Ô˘Ï, fiÓÙ·˜ ‡ÛÙÔ¯Ô˜ ÛÙË ‚ÔÏ‹. ŒÙÛÈ ¤Î·Ó ÙÔ 78-77, Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎfiÚÓ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ·ÂÏÈÛ›·˜ ÙÔ˘ °È·ÓÓÔ˘˙¿ÎÔ˘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰Â ‚ڋΠÛÙfi¯Ô. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡, ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ∞ÁÁ¤ÏË, Ó· ÓÙÂÌÔ˘Ù¿ÚÂÈ Ì ӛÎË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¢È·‚·ÙÒÓ, ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÈÛfi‚·ıÌfi Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi/∞Ú¯¤Ï·Ô, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÙ·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ô ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ì 22 fiÓÙÔ˘˜ (12/15 ‚ÔϤ˜, 5/10 ‰›ÔÓÙ· Î·È 5 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ). ΔÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ΔÛÒÏ˘, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ 14 fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì 4/6 ‰›ÔÓÙ·, 3/6 ‚ÔϤ˜ Î·È 1/5 ÙÚ›ÔÓÙ·, ÂÓÒ Ôχ ηÏfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ¡¿Ó˘ Ì Â›Û˘ 14 fiÓÙÔ˘˜ (6/9 ‚ÔϤ˜, 4/7 ‰›ÔÓÙ·, 0/1 ÙÚ›ÔÓÙ· Î·È 4 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ). ™˘ÓÔÏÈο, Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÔ‡Ù·Ú 71% ÛÙȘ ‚ÔϤ˜ (22/31), 61% ÛÙ· ‰›ÔÓÙ· (22/36) Î·È 18% ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ· (4/22). ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜ ™Ù. - Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜ ∫. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-18, 40-39, 54-51, 66-66 (Î.·.), 78-77 (·Ú.). ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 6 (2), °È‰ÈÒÙ˘, ¡¿Ó˘ 14, °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜, £ÂÔÊÈÏ¿ÎÔ˜ 2, Δ¿ÛÛÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘ 11, ΔÔÔ‡˙˘ 2, ΔÛÒÏ˘ 14 (1), ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 22, ∫·Ê¿Û˘, ¶·Ú·Û΢¿˜ 7 (1).

πø¡π∫√™ πø¡π∞™ (∞ÁÁ¤Ï˘): °È·¯·Ó·Ù˙‹˜, ª·ÏÔ‡Ó·˜, ∫Ô˘ÚÎÔ˘Ó¿ÛÈÔ˜, ª·Ú·›‰Ë˜ 23 (3), ΔÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ 2, ª·Ù¿Î·˜ 4, Δ·Ó·Î›‰Ë˜ 14 (3), °È·Ìԇ΢ 1, ™·Ï··Û›‰Ë˜, °È·ÓÓÔ˘˙¿ÎÔ˜ 11 (2), ¡Ù·Ú¿Î˘ 20.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∏Ú·ÎÏ‹˜-πˆÓÈÎfi˜ ¡º..................73-72 ª·ÚÔ‡ÛÈ-ª∂¡Δ............................80-76 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-πˆÓÈÎfi˜ π.78-77 ·Ú. ∞Ó·ÙfiÏÈ·-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. ............54-46 º›ÏÈÔ˜ μ.-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ................67-51 ∞ÈÁ¿Ïˆ-ª·¯ËÙ¤˜ ¢¶ .................80-77 ƒÂfi: ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 9 ·ÁÒÓ˜) 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜............................................15 2. ª·ÚÔ‡ÛÈ ...........................................15 3. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ ...........................................14 4. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ .................................13 5. ª·¯ËÙ¤˜ ¢.¶. ...................................13 6. º›ÏÈÔ˜ μ¤Ú....................................13 7. ∞Ó·ÙfiÏÈ· ...........................................13 8. πˆÓÈÎfi˜ ¡.º. .....................................12 9. ∞ÈÁ¿Ïˆ.............................................12 10. ª∂¡Δ ...............................................11 11. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË.............................11 12. πˆÓÈÎfi˜ π. .........................................10 13. ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.................................10 * Œ¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÚÂfi ∞›·˜ ∂fiÛÌÔ˘, ª∂¡Δ, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ™ÙÚ·ÙÒÓÈ, º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜ , ∞ÈÁ¿Ïˆ, πˆÓÈÎfi˜ πˆÓ›·˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜ Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ª∂¡Δ-∞Ó·ÙfiÏÈ· πˆÓÈÎfi˜ π.-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-∞ÈÁ¿Ïˆ ª·¯ËÙ¤˜ ¢¶-∏Ú·ÎÏ‹˜ πˆÓÈÎfi˜ ¡º-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ƒÂfi: ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘

ªÂ ‰È·ÊÔÚ¿ 25 fiÓÙˆÓ (92-67) ¤¯·Û·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·fi ÙÔÓ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi ÛÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ

°ÓÒÚÈÛ ÙË ‚·Ú‡ÙÂÚË ‹ÙÙ· Ë ¡›ÎË ¿ÚÂÈ ÊfiÚ· Î·È Ì ‰‡Ô Ó¤· ÙÚ›ÔÓÙ· Ì›ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ (28-19). ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ¡›Î˘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ‹. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” , ÌÂÙ¿ ·fi ηϿıÈ ÙÔ˘ °. ∞ÓÙÂÙÔÎÔ‡ÌÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÙÔ 31-19, ¤ÙÚÂÍ·Ó ¤Ó· ÛÂÚ› 0-7 Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ‰›ÔÓÙ· ÙˆÓ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ∫Ô˘Ù›Ó·. ŒÙÛÈ Ì›ˆÛ·Ó 31-26, 6.57’ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ̤ÚÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹Ó ÂͤÏÈÍË Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¿ÚÂÈ Ù¿ÈÌ ¿Ô˘Ù, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ∫È ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ∑‹‚·˜ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ Ó· ¿Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÛÙÚÔʤ˜ Î·È Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 22-9 ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ +18 (53-35). ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÌÔÚ› ÁÈ· ‰‡Ô ÏÂÙ¿ Ó· ÌË ÛËÌÂÈÒıËΠfiÓÙÔ˜ Ô‡Ù ·fi ÙË Ì›· Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ÁÚ‹ÁÔÚ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 20 (58-37) 5.40’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û’ ·˘Ù¿ Ù· Â›‰· (70-49 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Á’ ‰ÂηϤÙÔ˘). √ ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë˜ Ì ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÙÚ›ÔÓÙ· ÛÙË ·Ú¯‹ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤‚·Û ÛÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÓÙ (70-55). ŸÌˆ˜ Î·È ¿ÏÈ Ë “Ì˯·Ó‹” ÙÔ˘ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ‹Ú ...ÌÚÔÛÙ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰¤Î· ·Ú·¿Óˆ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¡›ÎË (¤-

¯ÓÈÎÔ‡.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ ‹ÙÙ· ˘¤ÛÙË Ë ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ: ÿηÚÔÈ ™ÂÚ.-¡. ∫ËÊÈÛÈ¿.....76-74 ·Ú. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ -∂ÚÌ‹˜ §·ÁÎ................76-54 ΔڛηϷ-∫fiÚÔÈ‚Ô˜ .......................90-81 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ-√º∏ ...................97-94 ·Ú. §·‡ÚÈÔ-¢fiÍ· §Â˘Î. ......................80-65 ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜-¡›ÎË.......................92-67 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞Úη‰ÈÎfi˜.......84-77

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

√ ª·ÏÙ¤ÛÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·Ï¿ıÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜-¡›ÎË

‚·Ï 22 Î·È ‰¤¯ıËΠ12). ŒÙÛÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì ÙÔ Â˘Ú‡ 92-67. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 29-19, 53-35, 70-49, 92-67 ºπ§∞£§∏Δπ∫√™ (∑‹‚·˜): ∞ÓÙÂÙÔÎÔ‡ÌÔ °. 5 (1), ¶¤Ú‚È 15 (5), ∞ÓÙÂÙÔÎÔ‡ÌÔ £. 14 (2), °Î›Î·˜ 8 (2), æ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ™·ÌÔıÚ¿Î˘ 11 (1), ™·ÏÔ‡ÛÙÚÔ˜ 10 (1), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ 9 (1), ∞Ó‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ˜ 10, °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎÔ˜ 8. ¡π∫∏ μ. (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜): ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 9, ºˆÛÛ¤˜, ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 13 (1), ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 4, ™Ù¿ÌÔ˜ 2, ∫·Ú·-

ÁÎÈÔÏ›‰Ë˜ 6 (2), ª·ÏÙ¤ÛÈÔ˜ 8, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ˜ 7 (1), ¶ÔÏ›Ù˘ 18 (4).

°. ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜: ¢ÂÓ ·Ï¤„·Ì ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ: “ªÂ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ì ӷ ·Ï‡ԢÌ ٷ ·È¯Ó›‰È· Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿” , ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘” ÙÂ-

(Û 9 ·ÁÒÓ˜) 1. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿.........................................17 2. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜....................................17 3. §·‡ÚÈÔ................................................16 4. ΔڛηϷ ..............................................16 5. ∫fiÚÔÈ‚Ô˜ ...........................................15 6. ÿηÚÔÈ ™ÂÚ.........................................15 7. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ...............................14 8. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ............................................14 9. ∂ÚÌ‹˜ §·Áη‰¿...............................13 10. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ.........................................12 11. ∞Úη‰ÈÎfi˜ ......................................11 12. ¢fiÍ· §Â˘Î.......................................10 13. √º∏ ..................................................10 14. ¡›ÎË μ. ................................................9

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫fiÚÔÈ‚Ô˜-¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿-ΔڛηϷ ÿηÚÔÈ ™ÂÚ.-∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∂ÚÌ‹˜ §·ÁÎ.-§·‡ÚÈÔ ¢fiÍ· §Â˘Î.-ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ¡›ÎË-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ∞Úη‰ÈÎfi˜-√º∏


20

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ 75-52 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ

∫·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‹ÙÙ·... ªÂÙ¿ ·fi η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ì 75-52 ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ‹ÍÂÚ·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô Ì’ ·˘Ù¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ï·Û¿ÚÈÛÌ· Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù. ŒÙÛÈ, ›¯·Ó ÊÔÚÙˆı› Ì Ôχ ¿Á¯Ô˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ó›Î˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 23 fiÓÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿.

ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î·È ÁÈ·Ù› ÂΛÓÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÙÔ ¤Ì·ı·Ó Ù˘¯·›·, ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶Ï¤ÔÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ı· ˙ËÙËı› Î·È ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¢·ÚÏ·Ì‹ÙÛÔ˜-∫·Î·Û‹˜ Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 25-11, 39-29, 53-39, 75-52. ∫ƒ√¡√™ ∞°. ¢∏ª. (¶·¿˜): °ÎÔÙ˙‹ 12, ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ô˘ 6 (2), ∑Ô˘ÚÙÛ¿ÓÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4, ™ÌÈı 13 (1), ª›¯Ô˘ 4, °ÎÚÈÏ¿ÎË, •¿ÓıÔ˘ 20, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ 10 (15 ÚÈÌ.), μ·Ï·ÓÙ¿ÛË. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘): ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ 11 (2), ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË 3 (1), ∞Á·ÁÈÒÙË 2, ™Ô˘ÏÙ¿ÓË 10, ¶·‡ÏÔ˘, ÷‚·Ï¤ 7, ∑¤Ú‚· 17, ∑‹ÙË 2.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ΔÂÚ„Èı¤·-ÕÚ˘.................................57-34 ∫ÚfiÓÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .................75-52 ∂‡ÓÈÎÔ˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ .........................64-74 ¶∞√∫-ÿηÚÔ˜ ∫·Ï...........................60-52 ∂ÏÏËÓÈÎfi-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜..............59-68 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ∂Í..................70-51

ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™

fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ê¿ÓËÎÂ Ë ˘ÂÚÔÏ›· Ô˘ ›¯Â Ô ∫ÚfiÓÔ˜ οو ·fi Ù· ηϿıÈ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ‰‡Ô „ËϤ˜, •¿ÓıÔ˘ Î·È ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, ÛÎfiÚ·Ú·Ó Â‡ÎÔÏ· ̤۷ ·fi ڷΤٷ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ™’ ·˘Ùfi Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÌÂ Ì·Ó ÙÔ˘ Ì·Ó ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ™ÌÈı, οÙÈ Ô˘ ηٿÊÂÚÂ. ∞Ó·ÁηÛÙÈο fï˜ ÛÙ¤ÚËÛ ÙȘ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô “‡ÚÁˆÓ” ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‡„Ô˘˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙ· ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ (45-25), ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ¶·¿ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È ÁË‰ԇ¯Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ‰˘Ó·Ùfi ÍÂΛÓËÌ· Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 71, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ 14 fiÓÙˆÓ (25-11). ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 14-18 Î·È Ì ·ÏÈηڛÛÈ· ηϿıÈ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· Î·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ-Ê¿Ô˘Ï, ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓË „˘¯ÔÏÔ-

¢Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÚÔۋψÛË, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜78-64 ÙÔ˘ ∞°√ƒ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤‚·Ï·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ¤Ó· ‰ÂοÏÂÙÔ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜, √ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÿÈÓ˜ (15) Î·È ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë (13, 9Ú), ¤ÊÙ·Û·Ó Û ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Í·Ó·ÎÔ›Ù·Í·Ó ›Ûˆ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ¶¤ÙÁÔ˘Â˚ (16) Î·È ∫¿ÚÙÂÚ (13) ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞°√ƒ. ªÂ ÛÎÈṲ̂ÓÔ ÊÚ‡‰È ·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ÕÓÙÈÙ˜. Δ· ‚ڋΠ...Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ªÂ ¤Ó·Ó ÊÔ‚ÂÚfi ∫¿ÚÙÂÚ Î·È Ì ηϋ ¿Ì˘Ó· Ô˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ηΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ì‹Î ...ÊÔ˘ÚÈfi˙Ô ÛÙÔ ·ÚΤ! √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú·Î¤Ù· Ì ¶¿Ô˘ÂÏ Î·È ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 13-8 ÛÙÔ 7’. ªÂ ÊÔ‚ÂÚfi ÓÙÂÌ·Ú¿˙ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘, Ô ∞°√ƒ “¤ÙÚÂÍ” ¤Ó· 10-2 Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ18-15 ÛÙÔ 10’. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ï‹ÚˆÛ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. μÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿Ï· ΤÊÈ· ÙÔ˘˜ ÿÈÓ˜ Î·È §Ô, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ªÂ ηϿıÈ ÙÔ˘ ÿÈÓ˜ (11 fiÓÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ

Á›·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ 39-29 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜. ŸÌˆ˜, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ·˘Í‹ıËΠÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ‹Á ÛÙÔ˘˜ 14 fiÓÙÔ˘˜ (53-39). ™’ ·˘Ùfi ¤·ÈÍ·Ó ÚfiÏÔ Î·È Î¿ÔÈ· ...Ê·ÏÙÛÔÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù·, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÛÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” . ∫˘Ú›ˆ˜ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ù· ›¯Â Ì ÙÔÓ ∫·Î·Û‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·Ó‡·ÚÎÙ· Ê¿Ô˘Ï Ô˘ ¤‰ˆÛ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ÂÈÚˆÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ì ‰È·ÚΛ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∂›Û˘, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·Ó¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ 24’ Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ã·‚·Ï¤, Ô˘ ‰¤¯ÙËΠ¯Ù‡ËÌ· ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·Û¿ÓÂÈ. ªÔÈÚ·›· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘.

¶¤Ú· ·’ ·˘Ù¿ ·Ú·ÔÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ 14’ Ë °ÎÔÙ˙‹ ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘ ›¯Â ‹‰Ë ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ê¿Ô˘Ï, fiÙ·Ó Â·Ó‹Ïı ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ¤ÓÙÂη ÏÂÙ¿ ˘fi ÙËÓ ...˘„ËÏ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ¯Ú¤ˆÛ·Ó Î·È ¤ÌÙÔ Ê¿Ô˘Ï. ŒÙÛÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ ·Û¯ÔÏ›·ÛÙÔ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó 13/17 ‚ÔϤ˜, fiϘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÙȘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ì ¯¿ÓÙÈη ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ fiÓÙˆÓ, ¤Î·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Í·Ó·Ì› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ªÂ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÙÚ›ÔÓÙ· Ù˘ ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ Î·È ÂӉȿÌÂÛÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ì›ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 33’ Ë

›‰È· ·›ÎÙÚÈ· ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠¤ÓÙÂ Ê¿Ô˘Ï. Èڛ˜ ÷‚·Ï¤ Î·È ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÙËÎ·Ó Î·È ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‡ÎÔÏ· ηϿıÈ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÏÂÙ¿, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë „·Ï›‰· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Ó· Â›Ó·È ÙÔ 75-52. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ 30’ ¤ˆ˜ ÙÔ 40’ ¤Ù˘¯·Ó Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÙÔ˘˜ ÙÚ›· ÙÚ›ÔÓÙ· Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi 0/9 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô.

∞ÏÏ·Á‹ ‰È·ÈÙËÙ‹ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔÓ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· ‰Èˇı˘Ó ̷˙› Ì ÙÔÓ ¢·ÚÏ·Ì‹ÙÛÔ Ô ∫·Î·Û‹˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ∫∂¢ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ·ÔÚ›·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 10 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂ÏÏËÓÈÎfi...............................................19 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜....................................19 3. ∞ıËÓ·˚Îfi˜............................................19 4. ¶∞√∫.....................................................18 5. ÕÚ˘.......................................................16 6. ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏ. .......................................14 7. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∂Í...........................................14 8. ∫ÚfiÓÔ˜..................................................14 9. ΔÂÚ„Èı¤· ..............................................14 10.√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ..................................13 11.¶·ÓÈÒÓÈÔ˜...........................................11 12. ∂‡ÓÈÎÔ˜...............................................10

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12 ÿηÚÔ˜ ∫·Ï.-∂‡ÓÈÎÔ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∂Í.-ΔÂÚ„Èı¤· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 16/12 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫ÚfiÓÔ˜ ÕÚ˘-∂ÏÏËÓÈÎfi

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û “·ÏÒ‚ËÙÔ˜” Î·È ·fi ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 78-64 ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞°√ƒ ÛÙËÓ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ

ª¤Û· ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ‹ÚıÂ Ë Ó›ÎË ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô) ‹Ú·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 26-24 Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯·Û·Ó Í·Ó¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ΔÔ 29-37 ÙÔ˘ 20Ô˘ ÏÂÙÔ‡, ·ÔÙ‡ˆÓ ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ (11-22 ÙÔ Â› ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ). ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÙ˙Òη ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó Ôχ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ·›˙ÔÓÙ·˜ ηϋ ¿Ì˘Ó·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ¿ÁÁÈÍÂ Î·È ÙÔ +17 (33-50) ÌÂ Ï¤È · ÙÔ˘ ª¿ÓÙ˙·ÚË Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙÔ 42-56. ¶¤ÙÁÔ˘Â˚ Î·È ∫¿ÚÙÂÚ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ∂ȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‡ÛÙԯ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¤Íˆ ·fi Ù· 6.75, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È ÛÙÔ +20 (74-54). ªÂ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ™·ÓÔ‡ÏË ·fi ÙËÓ Ì›· Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ˘fiÙÔ˘˜ ¶¤ÙÁÔ˘Â˚ Î·È ∫¿ÚÙÂÚ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ· ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 78-64. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ 9/9, ÂÓÒ Ô ∞°√ƒ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ʤÙÔ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË Ì 14 ‚·ıÌÔ‡˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-15, 29-37, 42-56, 6478

15, §Ô 8, ÕÓÙÈÙ˜, ™·ÓÔ‡Ï˘ 11 (6·Û, 5ÎÏ), ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, ™Ïԇη˜ 7, ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ 1, ¶¿Ô˘ÂÏ 7, °ÎÂÙÛ‚›ÙÛÈÔ˘˜ 5, ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ 13 (9Ú), ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 6, ª¿ÓÙ˙·Ú˘ 5.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÕÚ˘-ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. ............................70-60 ∫·‚¿Ï·-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ..........................84-79 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶∞√∫ ...........................72-76 ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜-∞fiÏÏˆÓ ¶. ...68-69 ∫ÔÏÔÛÛfi˜-∫∞√¢ .............................82-76 ∞°√ƒ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..........................64-78 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ...........19/12

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

√ ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¶¤ÙÁÔ˘Â˚

∞°√ƒ (∫Ô˘Êfi˜): ÃÔÚÓ, ∫·ÏÏÈÓÈΛ‰Ë˜, ∫fiÏÈÌÔÓ 2, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 7, ΔÛ·ÚÔ‡¯·˜, ΔÛfi¯Ï·˜ 5, ¡ÙÔ‡‚ÓÈ·Î 7, ∫fiÌÌ·ÙÔ˜

11, ∫¿ÚÙÂÚ 13, §¿ÙÔ‚ÈÙ˜ 3, ¶¤ÙÁÔ˘Â˚ 16, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜. √§Àª¶π∞∫√™ (ª·ÚÙ˙Òη˜): ÿÈÓ˜

1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ........................................18 2. ¶∞√∫ .....................................................16 3. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ............................................15 4. ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. .........................................14 5. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ...................................14 6. ∞°√ƒ .....................................................14 7. ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ............................................13 9, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ .............................................12 10. ∫∞√¢ ..................................................12 11. ÕÚ˘ ....................................................12 12. ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜ ............................11 13. ∫·‚¿Ï· ..............................................11 14. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ .........................................10 * ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ.


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

21

√ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 80-69 Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ Û ·ÁÒÓ· Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ·ÚΤ

¡ÈÎËÙ‹˜ Ô °.™. μfiÏÔ˘, ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ

ΔÛ·‚¤˜ Î·È ∫˘ÚÏ›‰Ë˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· °™ μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë

ΔÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ·Ó¿ÌÂÛ· Û °.™ μfiÏÔ˘ Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë, Ô˘ ÂÎÙ˘ÏÈÛÛfiÙ·Ó Û ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ Ó›ÎËÛ Ì 80-69 ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ŸÌˆ˜, fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÚΤ ÙÔ˘ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Úˆ‰›· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.∞ÏÌ˘Úfi˜ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ (Èı·ÓfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ¶¤ÌÙË), ÂÓÒ ‹ÙÙ˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙfiÛÔ Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· fiÛÔ Î·È ÔÈ ¡.∞ ¡›Î˘ ·fi ∂ıÓÈÎfi Î·È ¡›Î·È· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™

°.™. μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë 80-69 ∏ ·fiÏ˘ÙË ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ‹Ù·Ó Ô ·ÁÒÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ °.™ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë. ¡ÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ÁË‰ԇ¯Ô˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ Ì 80-69, Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÒÏÂȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ ·ÚΤ, ÙÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °. ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °. μÏÈÒÚ·. √ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ fiÙÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰È·ÎfiËΠ1.04 ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi 40 ÏÂÙ¿, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ ›¯·Ó ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ‹ ›¯·Ó οÓÂÈ Ì¿ÓÈÔ Î·È Â›¯·Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜. √È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ 40ÏÂÙÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂™∫∞£ ¡›ÎÔ º·ÚÌ¿ÎË ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÎÚ›ıËΠۈÛÙfi Ó· ·È¯Ù› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 1.04’ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·ÓÔ-

ÓÈο ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞̤ۈ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ B.C. Volos Î·È ÙˆÓ ¡.∞ ¡›Î˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ·ÚΤ ·Ú·Ù¿¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ¤ÓÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ·›ÎÙ˜ (ÔÈ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÏÈÛÈÒ‚·˜, §Ô˘Î›‰Ë˜ ÁÈ· ÙÔÓ °.™.μ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ £. Î·È ºˆÙÈ¿‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë), Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· ÙÔ˘ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·Úˆ‰›· Ô˘ ÂÎÙ˘ÏÈÛÛfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Î·È ÂȉÈο Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰‡Ô Ú¤ÊÂÚÈ, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜ Î·È ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÈÂÎfiË 1.04’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÙ·È ÔÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·›ÎÙ˜ ÂÈÙ¤ıËηÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ˘ °.™.μ. Î·È ¶·Ï¿ÓÙ˙· Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘, οÙÈ Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ô °.™ μfiÏÔ˘ Ì ηϿ ÔÛÔÛÙ¿ ¤ÊÙ·Û ӷ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ¤ÓÙÂη fiÓÙÔ˘˜ (22-11), ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ΔÛ·‚¤ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏËÛ›·Û·Ó ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ (36-33), ·ÏÏ¿ ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔÈ ÂÓÓÈ¿ fiÓÙÔ˘˜. ∞ÈÙ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” , ‹Ù·Ó ÔÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¿Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, Ô ªËÙÚÔ˘Ï¿˜ ˘¤ÂÛ ÛÂ Ê¿Ô˘Ï ¿Óˆ ÛÙÔÓ ∫˘ÚÏ›‰Ë, Ô ·›ÎÙ˘ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ Î·È ‰¤¯ÙËΠٯÓÈ΋ ÔÈÓ‹, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ê¿Ô˘Ï. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ‰¤¯ıËΠٯÓÈ΋ ÔÈÓ‹ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ °. μÏÈÒÚ·˜ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Î·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤ÍÈ ‚ÔϤ˜, Ì ÙÔ Ù·ÌÏfi Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ 42-33. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÈÂÛÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¿ ‡ÎÔÏ· ηϿıÈ· ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ·fiÏ˘Ù·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·ÎfiÌË Î·È 26 fiÓÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙÔ +22 (63-41). Δ· ·›Ì·Ù· ¿Ó·„·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ

‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ηıÒ˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠ÓÙÈÛηÏÈÊȤ Ô ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ê¿Ô˘Ï Ô˘ ÙÔ˘ ηٷÏÔÁ›ÛÙËÎÂ. √ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ‹Ù·Ó ¤Íˆ ÊÚÂÓÒÓ Î·È Í¤Û·Û ÛÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ, ÚÔ˜ Ù· ÔÔ›· ηÙ¢ı‡ÓıËÎÂ, Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ó· ÙÔÓ ·Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÁÈ· Â͇‚ÚÈÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤‚ÏÂ·Ó Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ù¯ÓÈ΋ ÔÈÓ‹ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ΔfiÙ ‰È·ÎfiËΠÙÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì fiÏÔÓ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È. ∞˘Ù‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ˆ˜ ÙËÓ ÚÒÙË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. Δ· Ó‡̷ٷ Ê¿ÓËΠӷ ËÚÂÌÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÍÂΛÓËÛÂ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ °.™ μfiÏÔ˘ ¤ÊÂÚ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∏ ∞Ó¿ÏË„Ë Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ÛÙÔ¯›· ¤Íˆ ·fi Ù· 6.75, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ 30’ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ù˘¯Â Ù· ¤ÓÙ ·fi Ù· ÂÙ¿ ÙÚ›ÔÓÙ· Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÔÏÈο, ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ 1.47 ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË. ∫·È ÂÓÒ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ı¤·Ì·, ηıÒ˜ ·¤ÌÂÓ·Ó 1.04 ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ. √ ΔÛ·‚¤˜ ¯ÚÂÒıËÎÂ Ê¿Ô˘Ï ¿Óˆ ÛÙÔÓ ΔÛ·Ú·˝ÏË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤ÌÙÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ôχ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ·¤‚·Ï·Ó, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, Ì ÓÙÈÛηÏÈÊȤ ÙÔÓ °. μÏÈÒÚ·, ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi 40 ÏÂÙ¿ Ì ÙË ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÎÏ·˘Û›ÁÂÏÔ˜, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊËΠ·Ú·¿Óˆ. ªÂ 3/4 ‚ÔϤ˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤‚·Û ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÏÒ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ì¿Ï·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÔÈÔ Î·Ï¿ıÈ, Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Ó· Â›Ó·È ÙÔ 80-69. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÁÏÈÙÒÓÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· ›¯Â, ·Ó Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰È·ÎÔÙfiÙ·Ó ÔÚÈÛÙÈο Ì ˘·ÈÙÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ˘Ú Ì·Ó›· ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜. ∂ȉÈο ÛÙÔÓ ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÂÌ¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ Ô-

ªÂ ...ÊfiÚ̘ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ

Ì¿‰· ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ÙÔ ¤‰ÂÈÍ -fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó- Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡›Î·È·, ÂÓÒ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì ٷ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏ· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ Ì·Ù˜. ∏ ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ú¤ÊÂÚÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘, ÂÓÒ ı· οÓÂÈ Î·È ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 22-11, 42-33, 6341, 80-69 °.™. μ√§√À (∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜): ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 18 (1), ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 21 (4), ª·ÏÈÛÈfi‚·˜ 5, ™Ù·Ì¿Ù·˜ 2, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ 17 (1), ∞ÁÎÚ‹˜ 2, ∫˘ÚÏ›‰Ë˜ 6, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ 4, ¡¿ÓÔ˜ 5. ∞¡∞§∏æ∏ (μÏÈÒÚ·˜): °. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ 13 (2), ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ 7 (1), £. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ 16, ΔÛ·‚¤˜ 7, ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ 1, ºˆÙÈ¿‰Ë˜ 10 (1), ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ 5 (1), ªËÙÚÔ˘Ï¿˜ 10 (2).

∂ıÓÈÎfi˜ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 65-60 ∞ÎfiÌË ¤Ó· Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¯¿ıËΠÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ô˘ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ì 65-60. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ›¯Â Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ∫ÔÛÌ¿ Î·È ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË Ó· Â›Ó·È ·fiÓÙ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ù· ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‚·ıÌÔ›. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ·˘ÙÔ› ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ, οÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ fiÓÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ (21-22), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÈÛfi·ÏÔ 38-38 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ §Â¯ˆÓ›Ù˜ ‹Ú·Ó ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ (47-52) Î·È ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÈηÓÔ› ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ¤·ı·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi “ÌÏ·Î-¿Ô˘Ù” , ηıÒ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌfiÏȘ ÔÎÙÒ fiÓÙÔ˘˜ Î·È ‰¤¯ÙËÎ·Ó ‰ÂηÔÎÙÒ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ËÙÙËıÔ‡Ó Ì 65-60. ∏ ·ÊÏÔÁÈÛÙ›· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ 30’ ̤¯ÚÈ ÙÔ 40’ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÛÙË ˙ÒÓË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Ì ÙÔÓ ·Ó‡„ËÏÔ ™Ô˘ÏÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ¢Ú·Á·ÙÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Úfi-

ÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ÛÔ˘Ù ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ôχ ¿ÛÙÔ¯ÔÈ. √ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘ fiÙÈ Â›¯Â ÔχÙÈÌË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì ÂÈıÂÙÈÎfi ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, ÎÈ ÂÓÒ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 63-60, ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ê¿Ô˘Ï Î·È Ì ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 65-60. ™Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ¿ÓÙˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‰fiıËΠÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‚ÔϤ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ 28 Ê¿Ô˘Ï Ô˘ ΤډÈÛÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÌfiÏȘ 12 Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∂›Ó·È ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô °Îfi‚·Ú˘ “ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΔ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ “Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜”, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 18 ·fi ÙÔ˘˜ 28 fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÂΛ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-22, 38-38, 4752, 65-60. ∂£¡π∫√™: ÷¯fiÔ˘ÏÔ˜ 12 (1), ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ 8, °Îfi‚·Ú˘ 28 (1), ¢Ú·Á·ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ 9, ªÈÁÌ›˙Ô˜ 3 (1), ∫·Ï·Ìfiη˜, ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ 5 ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ (¶Ú¤Î·˜): ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜ 11, μ·Ú·Ï‹˜ 10, °·Ï·Ó¿Î˘ 9 (2), ƒÔ‰ÔÏ¿Î˘ 7, Δ˙ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ 3 (1), ∫Ï›ÙÛ·˜, ∫·ÙÛÈÎÏ‹˜ 16 (2), ∫¤ÙÔ˘Ï·˜ 2, ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˜ 2, ª¤Ù·˜, ΔÛ¿·˜

¡›Î·È·-¡∞ ¡›Î˘ 68-51 ¶·Ú¿ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 35’, ÔÈ ¡.∞ ¡›Î˘ η٤ÚÚÂ˘Û·Ó ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Î·È ¤¯·Û·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙË ¡›Î·È· Ì 68-51. √È ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÙÔ˘ °. ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 30’, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¿Ì˘Ó·, Ì 42-43, ÂÓÒ ÛÙÔ 35’ ‹Ù·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 50-50. ŸÌˆ˜ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, “ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηӔ ·fi ÙÔ ·ÚΤ Î·È ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ 18 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ Ì›· ‚ÔÏ‹ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 17 fiÓÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 17-13, 35-32, 4243, 68-51

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∂ıÓÈÎfi˜-§Â¯ÒÓÈ·....................65-60 °™ μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë..............80-69 ¡›Î·È·- ¡.∞ ¡›Î˘..................68-51 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ÏÌ˘Úfi˜ ................ ·Ó·‚ÔÏ‹ √χÌÈ·-ª‡ÙÈη˜..................11/12

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. °.™. μfiÏÔ˘ ..................................12 2. ¡›Î·È·..........................................11 3. ∂ıÓÈÎfi˜ §....................................10 4. ∞ÏÌ˘Úfi˜........................................9

5. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ............................8 6. ¡.∞. ¡›Î˘ .....................................8 7. ∞Ó¿ÏË„Ë.......................................8 8. §Â¯ÒÓÈ·.........................................7 9. √χÌÈ· ........................................6 10. ª‡ÙÈη˜.......................................5 * √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ∞ÏÌ˘Úfi˜, √χÌÈ· Î·È ª‡ÙÈη˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞Ó¿ÏË„Ë-√χÌÈ· ª‡ÙÈη˜-∂ıÓÈÎfi˜ ¡∞ ¡›Î˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜-°.™ μfiÏÔ˘ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-¡›Î·È·

∞2 ∂™∫∞£ 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞∂μ¢ ....................37-67 ¢›ÏÔÊÔ˜-™ÎÈ¿ıÔ˜...................75-65 ∞ÌÂÏÒÓ·˜-∂ÚÌ‹˜ ∞Á..........46-63 ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á.-∞ÂÙÔ› §. .....48-55 ƒÂfi: πˆÏΛ·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜...............................10 2. πˆÏΛ·.............................................9 3. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ ..................................9 4. AEB¢...............................................9 5. °.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘.................................8 6. ¢›ÏÔÊÔ˜.........................................8 7. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. ..........................7 8. ∞ÂÙÔ› §. .........................................7 9.Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ......................................5 * ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ πˆÏΛ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ¢›ÏÔÊÔ˜, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜, Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ Î·È ∞ÂÙÔ› §¿ÚÈÛ·˜

μ’ ∂™∫∞£ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫¤ÏÙ˜-™Ú›ÓÙÂÚ .....................36-56 πˆÓ·˜-∞η‰ËÌ›· °™μ............71-56 Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.-∞Ṳ́ÓÈÔ.........32-59 ∞Ó·Á. ∫·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘¡›Î·È· 2012.............................46-53

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ÿˆÓ·˜..............................................8 2. ∞η‰ËÌ›· °™μ .............................7 3. ∞Ṳ́ÓÈÔ.........................................7 4. ∫¤ÏÙ˜ .............................................6 5. ¡›Î·È· 2012 .................................6 6. ™Ú›ÓÙÂÚ........................................6 7. ∞Ó·Á. ∫·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘....................4 8. Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. ...............................4

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °˘Ó·ÈÎÒÓ (4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰.BC μfiÏÔ˜................................101-37 √Ï˘ÌÈ¿‰·πˆÓÈÎfi˜ ª·ÁÓ.....................20-0 ·.· ¡›ÎË μ.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ......29-65 ™·Ú·ÎËÓfi˜-¶Ú. °ˆÓÈ¿.........37-67 ƒÂfi: ∞Ó¿ÏË„Ë


22

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

ª∂™π

¡›ÎËÛ·Ó 9-5 ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ

ŒÎ·Ó ÚÂÎfiÚ, ¤ÊÙ·Û ٷ 86 ÁÎÔÏ √ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ÙÔ ¤Î·ÓÂ Î·È ·˘Ùfi! ΔÔ “οÛÙÚÔ” ÙˆÓ 85 ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÎÂÚÓÙ ª›ÏÂÚ ·fi ÙÔ 1972 Â›Ó·È Î·È Â›ÛËÌ·... ÈÛÙÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â› Ù˘ ª¤ÙȘ Ì 21 Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 7, 8, 13, 17, 21. Δ˙fiÎÂÚ: 16.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 2 8 8 6 2 0 8.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 2, 5, 6, 20, 25, 36. Bonus: 16.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3, 22, 25, 29, 32 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 1, 2, 15, 22, 33.

253 §Â‚¿ÓÙÂ-ª·ÁÈfiÚη ....................4-0 1 254 ∫fiÚ‰Ô‚·-ÃȯfiÓ .........................1-1 à 255 äÚÎÔ˘Ï˜-√˘¤Ï‚· ....................1-1 à 256 ΔÛÈÙ·Ó٤Ϸ-μ·Ú¤˙ ....................0-1 2 257 äÚÂÓÊÂÓ-ƒfiÓÙ· ........................4-4 à 258 ∫fiÙÌÔ˘˜-ÿÓÁÎÔÏÛÙ·ÓÙ .............1-1 à 259 ƒ¤ÁÎÂÓÛÌÔ˘ÚÁÎ-ªfiÓ·¯Ô 1860 .1-1 à 260 ™·Ó ¶¿Ô˘ÏÈ-ÕԢ ...................... 0-3 2 261 ¡Ù·ÓÙ›-¡Ù·ÓÙ› °ÈÔ˘Ó. ................0-3 2 262 ƒÂ̘-ªÔÚÓÙfi .......................... 0-0 à 263 ÃfiÚÛÂÓ˜-ª›ÓÙÈÏ·ÓÙ ...................0-2 2 264 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-μ¤ÚÔÈ· .....................0-0 à 265 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.... 2-3 2 266 °Î¤ÚÌÈÓ·Ï-∫Ï·Ì ªÚÈ˙ ............1-7 2 267 ªÚ¤ÓÙ·-º¤ÁÂÓÔÚÓÙ .................2-2 à 268 º¤ÓÏÔ-º›ÙÂÛ ...........................3-1 1 269 ∫¿ÏÈ·ÚÈ-∫›Â‚Ô ...........................0-2 2 270 ¶·Ï¤ÚÌÔ-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ...............0-1 2 271 ¶ÂÛοڷ-Δ˙¤ÓÔ· .......................2-0 1 272 ™È¤Ó·-∫·Ù¿ÓÈ· ...........................1-3 2 273 ΔÔÚ›ÓÔ-ª›Ï·Ó ...........................2-4 2 274 ΔÚ¿Ì˙ÔÓÛÔÚ-∫·˚Û¤ÚÈÛÔÚ ......1-1 à 275 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-ª¿ÈÓÙ˜ ..................2-0 1 276 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ΔfiÙÂÓ·Ì ......................2-1 1 277 ª¤ÚÙÔÓ-ÕÎÚÈÓÁÎÙÔÓ ................1-0 1 278 ƒ¿ÈÓÙ-μ¿ÎÂÚ ÿÓÛÌÔ˘ÚÁÎ ........ 2-1 1 279 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-ÕÚ˘ .....................1-1 à 280 •¿ÓıË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ......................4-0 1 281 ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ-Δ‚¤ÓÙ .....................3-0 1 282 °Ô˘¤Û٠÷Ì-§›‚ÂÚÔ˘Ï ..............2-3 2 283 ª·ÚÛ¤ÈÁ-§ÔÚÈ¿Ó........................ 0-3 2 285 ªÈÏÌ¿Ô-£¤ÏÙ· .......................1-0 1 286 μÈÁÈ·Ú¿Ï-∞ÏÎÔÚÎfiÓ .................4-0 1 287 ¶ÔÓÊÂÚ·‰›Ó·-ªÈÚ·ÓÙ¤˜............. 3-1 1 288 äÚÂı-ÃÈÚfiÓ·............................ 0-2 2 289 ∑ÈÏ μÈı¤ÓÙÂ-ª¤ÈÚ· ª·Ú ............1-2 2 290 ª·Ú›ÙÈÌÔ-ª·‰¤ÈÚ·.................... 2-0 1 291 ƒ›Ô Õ‚Â-¶¿ÎÔ˜ ºÂÚ¤ÈÚ· .............0-0 à 292 ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ-§Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ............. 3-2 1 293 °ÎÂÓÎ-§ÈÚ˜ ................................4-1 1 295 ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤-ªÔ˘ÁÈÔ˘ÎÛ¯›Ú 2-1 1 296 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .......2-2 à 297 ∫ÔÂÁ¯¿ÁË-¡fiÚÓÙ˙ÂÏ·ÓÙ ...........4-1 1 298 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· .... 6-0 1 299 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. μ’-™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú ..........4-0 1 300 ÿÓÙÂÚ-¡¿ÔÏÈ ............................2-1 1

¶ÚÒÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÈ ¡Â¿Óȉ˜ ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË ¤ÁÈÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¡Â·Ó›‰ˆÓ Ì 9-5 Â› Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÔ ¶ÂÚı.

¶·ÓÂ˘Ù˘¯‹˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚʤÛ˘ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·: “∂›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ˆ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ¯Ú˘Ûfi Û ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï„· Ì ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. Œ¯Ô˘Ó ٷϤÓÙÔ Î·È ÙÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ” . ΔÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÔ ‹ÚÂ Ë ƒˆÛ›· Ô˘ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÙˆÓ ∏¶∞ Ì 13-12.

¤Ú˘ÛÈ, ‹Ù·Ó Ë ™·ÁÎ¿Ë fiÔ˘ ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÁÔÚÁfiÓ˜, ηٷÎÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °˘Ó·ÈÎÒÓ. ¢ÂοÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿, Â›Ó·È Ù· ÎÔÚÈÙÛfiÔ˘Ï· οو ÙˆÓ 18, Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ıÏÔ. ª·˙› ÙÔ˘˜, ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜. √ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚʤÛ˘, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ›¯Â ‰›Ï· ÙÔ˘ ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ §¤·Ó‰ÚÔ. ª·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ·ÙÚ›‰·, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÏÏfiÙ·Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶ÂÚı Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜ Ì·˜ ¤˙ËÛ·Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ªÂ ¿Ì˘Ó· ·fi “ÁÚ·Ó›ÙË” , fi¯È ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Î·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·, ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 3-0, 4-1 Î·È 7-2 ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÎٷϤÙÔ˘, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ı·˘Ì¿ÛÈ· Î·È ÙËÓ ·›ÎÙÚÈ· ·Ú·¿Óˆ. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· 7.33’’ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, ¤ÁÈÓ ÙÔ 9-3 ˘¤Ú Ì·˜, Ô˘‰Â›˜ ¯¤ÊÚˆÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿-

™ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ

Ô‰· Î·È Ó· ¯·ı› ÙÔ ¯Ú˘Ûfi. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ‚ڋΠ¤Ó· ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· οو ·fi Ù· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›· Î·È ·ÓÙ·¤‰ˆÛ·Ó. ΔÔ ¯ıÂÛÈÓfi, Â›Ó·È ÙÔ 8Ô ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ 4Ô Û ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÃÚ‡Û· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ¶Ï¢ڛÙÔ˘ „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ¿‰·

Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-0, 4-2, 2-1, 1-2. ∂§§∞¢∞ (ªÔÚʤÛ˘): ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ªÂÓ¤ÎÔ˘ ∞. 1, ¶Ï¢ڛÙÔ˘ ∂Ï. 3, ªÂÓ¤ÎÔ˘ π., •ÂÓ¿ÎË, ÷ڷϷÌ›‰Ë π. 1, ∑¿ÓÙÔ˘ 1, ¶Ï¢ڛÙÔ˘ ª., ∫fiÙÛÈ·, ÷ڷϷÌ›‰Ë ™Ù. 3, ºÏÒÚÔ˘ ª., ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ΔÂÚÂÊÔ‡. √À°°∞ƒπ∞ (ª›¯ÔÎ) ÃfiÚ‚·Ù ∞., ∑›ÁÎÏÂÚ 1, °ÎÔ˘ÚÈ˙¿ÙÈ, ª›ÎÏÔ˙È 1, ∫fi‚ÂÛÓÙÈ, °Î¤Ì˜, °Î¿ÚÓÙ· 2, ™›ÎÙÂÚ, ∫¤ÏÂ, ÃfiÚ‚·Ù ªÚ. 1, ÿÁÈÔÚ, ¡ÙÔÚÔÛÏ¿È

¢ÂÓ Â›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Ó›ÎËÛ ‡ÎÔÏ· 145, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ú ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ (4-1, 7-4), ‰È‡ڢÓ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (12-4) Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤ÎÔ„Â ... Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜. √ ÔÏ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÚ›· ÁÎÔÏ. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 3-1, 4-3, 5-0, 2-1. ∂§§∞¢∞ (∫¯·ÁÈ¿˜): ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·˙¿˙˘, ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ¶Ú¤Î·˜, ÃÚ˘ÛÔÛ¿ı˘ 1, °Ô‡‚˘ 1, ¢ÂÚ‚›Û˘ 3, ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜ 1, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ 3, ∞Ï‚¤ÚÙ˘ 2, ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜, ™ÔÏ·Ó¿Î˘ 2, ∫Ô˘Ì‹˜. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë πÙ·Ï›· Ô˘ Ó›ÎËÛ 10-8 ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·ÙÂÙ¿ÁË Ë ™ÂÚ‚›· ÌÂÙ¿ ÙÔ 8-7 Â› Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi.

PÂÙÚfi... ¢∂∫∂ªμƒπ√™ 1982

Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ∫∞Δ. √§Àª¶π∞∫∏ √ª∞¢∞: ª·Ó›Î·˜ (46’ ¢ÔÍ¿Î˘), ªÈ¯·Ï›ÙÛÔ˜, ª·Ù˙ԇ΢, Δ·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ΔÛ·ÌÚ·ÛÏ‹˜), ™˘ÌÂÔÊÔÚ›‰Ë˜, ∞Ï·‚¿ÓÙ·˜ (25’ Ï.Ù. πÛ··Î›‰Ë˜), μ·Ï·ÒÚ·˜ (46’ ∫·Ó‰ËÏÈÒÙ˘), §Â˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ∫Ï˘), ∫ÔÙ›‰Ë˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, °ÂˆÚÁ·Ï‹˜. ∞¶√§§ø¡ ∞£.: μÏ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ™ÎÔ‡Ú·˜), ÷Ù˙‹˜ (46’ ∫ÔÙ·Ú¿˜), §Ô˘Î¿˜ (46’ ΔÛÈ‚fiÁÏÔ˘), ª·ÁÎÈÒÚ˘ (46’ ªfiÓÙ˙Ô˜), ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, °ÂˆÚÁ¿Ú·˜ (46’ ¢¿Ú·˜), ƒ¿ÌÌÔ˜, §Â‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (46’ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘), ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ™‚ÔÚÒÓÔ˜, ∫·ÛÙ·Ófi˜, ¶›ÛÛ·˜. (9/12)

∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 2-0 Ù˘ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ §ÈÁÎ ∫·. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍÂ Ô °ÎfiÚÓÙÔÓ ª·Î∫Ô˘‹Ó Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ÌÂÙ¿ ·fi 19 Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡fiÚÌ·Ó °Ô˘·˚ÙÛ¿ÈÓÙ. ∂›Û˘ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ‹ÚÂ Î·È Ë ¡fiÙÈÁ¯·Ì ºfiÚÂÛÙ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ‰›¯ˆ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ªÚ¤ÓÙÊÔÚÓÙ Ì 2-0. ™ÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÚ¿È·Ó ∫Ï·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ °Ô˘¿Ï·˜ Î·È ƒfiÌÂÚÙÛÔÓ. (4/12) *** ∞ÓÒÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË Î·È Î¤Ú‰ÈÛ Ì 20 ÙË ºÏÒÚÈÓ· ÛÙË ¡. πˆÓ›·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 10’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-0 ÛÙÔ 38’ Ô ºÏ¿ÌÔ˜. ¡π∫∏: ÷Ù˙‹˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (73’ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜), ƒ¿ÌÔ˜, ΔÛfiÁη˜, °›‰·ÚÔ˜, ºÏ¿ÌÔ˜, ΔÂϤÁη˜, ¢Ô˘˙¤Ó˘, ∫·ÙÛÈο˜, ∞ÛÙÂÚÈ¿‰Ë˜ (85’ ™Ù¤Î·˜), ∫·ÙÈ·Ófi˜. (7/12) *** £ÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÌÔÈÚ·›· ÁÓÒÚÈÛÂ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ì 4-0. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÏϤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ô ªfiÛ¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ (18’, 59’, 61’, 77’). √§Àª¶π∞∫√™ μ.: ∫ˆÛÙ›ÎÔ˜, μ‹Ù·˜, ª¿Ó‰·ÏÔ˜, °ÎÈÔ‡Á΢, Δ¿¯Ô˜, °·Ï¿Ù˘ (46’ ÷ۿ˘), °È·Î¿ÎÔÁÏÔ˘, μ·˚Ó¿˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ (65’ ΔÛ·‚·ÏÈ¿˜). (7/12)

***

√ ™‚ÂÓ °ÎfiÚ·Ó ŒÚÈÎÛÔÓ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙË ™Ô˘Ë‰›· ÙÔ 1982

*** √ ÁÎÔÏ΋ÂÚ ΔÛÈÚÒÓ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ Û ÈÛÔ·Ï›· 1-1 Ì ÙË ¡›Î·È· ÁÈ· ÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ΔÔ Ì·Ù˜ ÍÂΛÓËÛ ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó 0-1 ÌfiÏȘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi ÌÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô ª·ÁÔ˘Ï¿˜. √ ΔÔÍfiÙ˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 11 ÛÙÔ 65’ Ì ‡ÛÙÔ¯Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ∫. ΔÚȯȿ, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË Â˘Î·Èڛ˜, ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ΔÛÈÚÒÓ˘ ‚Ú¤ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË Ì¤Ú· Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ÙË ¡›Î·È·. Δ√•√Δ∏™: ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜, μ·Ï·ÚÔ‡ÙÛÔ˜, ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ì¤Ú˘, ™ÈÁ¿Ï·˜, £. ΔÚȯȿ˜, °. ΔÚȯȿ˜, ª. ΔÚȯȿ˜ (77’ ∫Ô˘Ï·Í‹˜), ∫. ΔÚȯȿ˜, ∫ÔÚÙ¤Û˘. (7/12) ***

∏ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ ‹Úı ÈÛfi·ÏË 0-0 Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Û ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∞˚‚·˙›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ·ÌÏ‹˜ Î·È μÔ˘Ù˘Ú›ÙÛ·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈÔ Û ÔÈfiÙËÙ·, Ì ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 54’ Ì ÙÔÓ ªÈϤÙÈ. (9/12) *** ∏ √Ï˘Ìȷ΋ ÔÌ¿‰· Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∞ıËÓÒÓ Ì 3-2 Û ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ƒÈ˙Ô‡ÔÏ˘. ¢‡Ô ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫Ï˘ (58’, 68’) Î·È ¤Ó· Ô °ÂˆÚÁ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ “∂Ï·ÊÚ¿ Δ·ÍÈ·Ú¯›·” ÛÎfiÚÂÚ ‹Ù·Ó Ô ¶›ÛÛ·˜ (67’, 80’). ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ¿Ù˘¯Ô˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘-

™ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ‰ˆ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤ÌÂÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂›Û˘ Ô ª¿ÓÔ˜ ª·˘ÚÔÎÔ˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ °ÈÒÚÁÔ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, ¿‰ÂÈ· ··ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. (9/12) *** ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ™‚ÂÓ °ÎfiÚ·Ó ŒÚÈÎÛÔÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √À∂º∞ ·fi ÙËÓ °Î¤ÙÂÌÔÚÁÎ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ôχ ηϋ˜ ÔÚ›·˜ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ªÂÓʛη. (10/12) ∂È̤ÏÂÈ·: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Δ· “Ù‡Ì·Ó·” ÙÔ˘ §ÂÊÔ‡ÛË Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ “√È Î˘ÓËÁË̤ÓÔÈ ÙÔ˘ 1909” √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∏Ï›· §ÂÊÔ‡ÛË “Δ· Ù‡Ì·Ó· ÙÔ˘ 1909” Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 21 ¤ÚÁ· ÌÂ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Î·È ÌÔχ‚È ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÂΛӢ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.

Δ

· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ - (8 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. £· ÙÔÔıÂÙËı› Ë Î. ª·›ÚË ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Δ¤¯Ó˘, Â›ÙÈÌË ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘ˆÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ (∫.π.¶√.∫∂.), ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚ¿, Â›ÔÓË Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ fiÔ˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Ó· ·›ÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Â›Ó·È fiÛÔ Î·È Ù· √ÙÂÚÙ›È· ÙÔ˘. ÕÂÈÚ·. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È, ¿ÓÙˆ˜, ˆ˜ ·’ fiÔÈ· ÂΉԯ‹ ÎÈ ·Ó ÙÔ ‰ÂȘ, ·’ fiÔÈ· ÔÙÈ΋ ηٷϋÍÂȘ -·Ó ÙÂÏÈο ηٷϋÍÂȘ- Û’ ¤Ó· TÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ¢. Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ë Á‡ÛË ∞¡Δø¡π√À* Ô˘ ÛÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙ· ¯Â›ÏË Â›Ó·È ‰ÈÏ‹, ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηٷÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· Î·È ÌfiÓÔ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˜ Î·È ·Î·Ù·¯ÒÚËÙÔ˜, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÙÔÍfiÙ˘ ÁÂÏ¿ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰›¯ˆ˜ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ fi,ÙÈ Ë Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÂÈÓfiËÛÂ: ΔÔ ¯¿Ô˜, ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. ŸÌˆ˜ Ì’ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜: ∏ ÏËÚfiÙËÙ·, Ë ÂÚ›ÛÛÂÈ·. °È· fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó, Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™·Ï›˙ÂÈ ÂÓÙfi˜ Ì·˜ ¤Ó· Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ê˘Ó›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·̷ٷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¤ÊÂÛ˘, ıËÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ˘! ∫ÔÈÓfiÙ˘Ô ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ı· ÌÔ˘ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ì˯·Ó›· Û’ fiÛÔ˘˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ Ô˘ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· Ûηϛ˙Ô˘Ì ÛÙ¿¯Ù˜ Î·È Ó’ ·Ó·„ËÏ·Êԇ̠ÛËÌ¿‰È· Î·È ÏËÁ¤˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ë‰‡ÈÎÚË ÎÔÌÂÓÙ› ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ ¶··Î·ÏÈ¿ÙË ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ·fiÂÈÚ· ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, Ì ÙÔÓ ÙÚÈÏfi Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÏÔ, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∞Ó” . ªÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ¤Ó· ‰ÈÏ¿ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ love story Ô˘ Î˘Ï¿ÂÈ Î·È Í‰ÈÏÒÓÂÙ·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ηÈÓÔÙfiÌ· ÛÂÓ·Úȷ΋ ÂΉԯ‹ Î·È Ë ÔÔ›· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ÙË ‰ÈÏËÌÌ·ÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ù˘¯·›Ô Î·È ÙÔ Û˘Á΢ÚÈ·Îfi. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï¿ÓˆÓ Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ÙÚfiÔ ı· ¤ÏÂÁ· ·ÚÎÂÙ¿ Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ·ÓÔȯً˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ì’ ¤Ó· ·Ïfi “∞Ó” . ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ ¶··Î·ÏÈ¿ÙË ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÌÈ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚˆÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó·, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·‰È¿-

Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

ÚÔ‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯÂÈÒÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ∫·Ù’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ı· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÎfi - ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ Ê˘-

ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ fiÚÔ˘˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÁÂÓÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ∞ÛÙÈ΋˜ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ∏ ¤‰Ú· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ∫ÂÚ·ÛÈ¿

¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¤ÌÊ·ÛË ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ë ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ˘‹ÚÍ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¤ÓÔÏ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ¿ÏψÛÙÂ, Ë ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· “ª·ÚÙ˘ÚÈÎfi ÈÚÈfi” , ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÚfiÏËÛ‹˜ Ù˘ Î·È Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ∫·ÙÔ¯‹˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1944. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ Ë ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÙfiÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÙËÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Î·È ¿ÏϘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ∫.π.¶√. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· οÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÷ڿϷÌÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.

“∞Ó”... ÁÏ˘Î¿ Í·ÊÓÈ·ÛÙ›˜ ÙˆÙÔ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, Ì ٷ ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘, ÙÔ˘ ˘·ÚÍÈ·ÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜, Ù˘ ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ˙‹ÏÈ·˜, Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÓıÔ˘˜, Ù· ÂÌfi‰È· Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ Ë ›‰È· Ë ÌÔ›Ú· ÚÔηÏ›. ΔfiÔ˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ë ∞ı‹Ó· Ì ٷ ÁÚ·ÊÈο Î·È ¿ÓÙÔÙ ÁÔËÙ¢ÙÈο ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÈ ˆ˜ ¤Ó·˜ ı·˘Ì¿ÛÈÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÊÈÏÌÈ΋ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ÁÓ‹ÛȘ Î·È “Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜” ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂΉԯ‹ ΢ڛ·Ú¯Ë ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ˙·‚¤ÏÏ· “∏ ‰Â Á˘Ó‹ Ó· ÊÔ‚‹Ù·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·” Ì ÙÔ ·Ì›ÌËÙÔ ÎÈ ·Á·Ë̤ÓÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ “∞ÓÙˆÓ¿ÎË Î·È ∂ÏÂÓ›ÙÛ·˜ ∫ÔÎÔ‚›ÎÔ˘” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ 47 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Û˘Ó·Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ì·˙›, ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, Â›Î·ÈÚÔÈ, η›ÚÈÔÈ fiÛÔ ÔÙ¤ Î·È Û ̷‡ÚÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÊfiÓÙÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÊËÁËÙÒÓ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ¶··Î·ÏÈ¿ÙË, ˆ˜ ¤Ó· Â˘Ê˘¤˜ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ‡ÚËÌ·. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ô ¶··Î·ÏÈ¿Ù˘ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÏ‹ ·˘Ù‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ “ÙÂÌ·¯›˙ÔÓÙ·˜” ÙfiÛÔ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÚfiÓÔ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ - ·ÈÛıËÙÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. √È ‰˘Ó·Ù¤˜ Î·È “‚›·È˜” ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ¿ÚÛË Î·È ı¤ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi fiÛÔ ÎÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎfi ÛÙÚÔ‚›ÏÈÛÌ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ı·ً, fiÔ˘ ÔÈ ·ÈÛıËÙÈο ·ÚÙȈ̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ë ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ê·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÈΛ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÎÂÓÙË̤ÓË ÎÈ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ Soundtrask Ù˘ (Universal) Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚÈÛÙ›‰Ë˜ - ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ ÎÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡˜ ‹ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ. ∏ Ù·ÈÓ›· ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÔȯ›·, ÌÈ·˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ì›ÏÈÎÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ Î·È Î·Ù·ÙÚÒÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜. ƒÔÌ·ÓÙÈ-

ÛÌfi˜, Û˘ÁΛÓËÛË, ÊÏÂÚÙ¿ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ·ÙfiÊȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÎÔÌÂÓÙ›, ÏÔͤ˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙȘ ˘·ÚÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÛÙÔȯ›· ıÚ›ÏÂÚ fiÛÔ Î·È Ì›ÁÌ· ·Ê¤ÏÂÈ·˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ, ÓfiÙ˜ Î·È Û¤ÚÌ·Ù· ·fi ÙȘ ·ı¿Ó·Ù˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÁÚ‹ÁÔÚË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÙÚԯȿ, Ì ÙȘ fiÔȘ -ÁÈ’ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜- ÊÏ˘·Ú›Â˜ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÈÌË Î·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ ·Ì˯·Ó›· Ù˘ ηٿ Ù’ ¿ÏÏ· ÂÈÛÙÈ΋˜ ª·Ú›Ó·˜ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, Ë Ù·ÈÓ›· “∞Ó” ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ ¶··Î·ÏÈ¿ÙË ·Ó·ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓË Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙȘ ÌÂÙÚË̤ÓÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰ÈÂΉÈΛ ‰¿ÊÓ˜ Î·È ÊÔ›ÓÈΘ, ˆÛÙfiÛÔ ¤Ú· ·fi ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ù˘ ‰ÈÏÂÛÙÈ·Îfi love story ηٷٿÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·ÌÈο ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÎÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Î·ÛÙ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, fiÔ˘ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘˜ ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·‡Ú· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ, ÔÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ ÙfiÛÔ Ë £¤ÌȘ ª·˙¿Î· ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Î·È Î·Ù·‰˘Ó·ÛÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ·ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ÊÈÁÔ‡Ú· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ì ÌÈ· ·Ú¯ÔÓÙÈ΋, ¢ÁÂÓÈ΋ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· fiÛÔ ÎÈ Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο º¿Ó˘ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ ‰›ÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙfiÓÔ. ∂Λ fï˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÔËÙ‡ÙËη ÎÈ ¤ÌÂÈÓ· ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎı·Ì‚ˆÙÈο ÒÚÈÌË Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙË ÂÚÛfiÓ· Ù˘ “Âڈ̤Ó˘” ª·Ú›·˜ ™ÔψÌÔ‡ Û’ ¤Ó· ÚfiÏÔ ÌÈÎÚfi ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÈÔ ÛٷοÙÔ, ÙÔÓ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, ÙÔÓ ÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ Î·È ÙÔÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÊÈÏÌÈο. ªÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë Û’ ¤Ó· ÛÊȯÙfi Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi

·›ÍÈÌÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎϤ‚ÂÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∞ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎÔ› ÙfiÓÔÈ Î·È Ì·‡Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ú‡ÌË Î·È ¿ÚıÚˆÛË ¿„ÔÁ·, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÏfiÁÔ˘, η‰Ú¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ·›ÍÈÌÔ Ù˘ ™ÔψÌÔ‡, ˆ˜ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ï·Ù›ÓÈÎÔÈ ·ÚÁÔ› Ú˘ıÌÔ›, ÔÈ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ÓfiÙ˜ Ù˘ ºÈÙ˙¤Ú·ÏÓÙ, Ù· passion blues Î·È Ù· ÚÂÙÚfi ·˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ Ï·Ófi‰È·˜ ·Ú¯ÂÙ˘È΋˜ Ï·Ù¤ÚÓ·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ fiÛÔ Î·È Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi ·˙Ï Ú˘ıÌÒÓ Î·È ÛÙ›¯ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ˆ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÙÔ‡ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, fiÔ˘ Ë ·ÙÂÏ›ˆÙË Î·È ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÊˆÓ‹ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ °·Ï¿ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ “∞Ó” ÛÔ˘ ʤÚÓÂÈ Ú›ÁË. ∞, Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË, ÂÓÒ ÙÔ “∞Ó” ÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˆÌ¿ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, Ù˘ χ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂ›ÛÙÚÔÊ˘ ·ÒÏÂÈ·˜, ˆ˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ÂÏ›‰· ˆ˜ ›Ûˆ˜ Û οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ›ÛÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ› ¤Ó· ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘Ù˘¯›·˜ Î·È Ë‰ÔÓÒÓ, ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ ÎÈ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙË ˘fiÛ¯ÂÛË, fiˆ˜ ÛÙÈÁÌÈ·›· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÎÈ fiˆ˜ Ô ·Ú¤ÓıÂÙÔ˜ ÛÎÏËÚfi˜ Ì· Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÚËÁÔÚËÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚfiÓË ª›ÛÛÈÔ˘! √ÚÈÛÙÈο ÎÏ›ӈ Ì ‰‡Ô ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË π. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ·fi ÙȘ “πÓ‰›Â˜” Ì ÓfiËÌ·: “∫‡ÚÈÂ! / ∫·ı’ ¤Ó·˜ ˘ÔʤÚÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ¿ / ÎÈ fiˆ˜ ϤÓ / ¤Ó·˜ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ / οÓÂÈ ˘ÔÊÂÚÙ‹ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜...” . *À‡ı˘ÓÔ˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Δ√ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú. ™ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Old City ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14/12, ÒÚ· 17.00-21.00, Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12, ·fi ÙȘ 10.00- 21.00. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6948485098 Î. °È¿ÓÓ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔÈÎfi˜ ¤ÊÔÚÔ˜ Î·È 6949328382 Î. ∞ÓÙ˙Âϛٷ ∫·ÌÔ‡ÚË ‚ÔËıfi˜ ÂÊfiÚÔ˘.

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

23

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ Ì ¤ıÈÌ· Î·È Î¿Ï·ÓÙ· Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜, Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” . Δ· ¤ıÈÌ· ı· ·ÊËÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î.Î. ∂ϤÓË ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘-ΔÛ¤ÚÁ· Î·È Œ‚Ë ™Ù·Ê˘Ï¿, ÂÓÒ Ù· οϷÓÙ· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û‡ÏÏÔÁÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈÎÚÔ‡ ‰ÚÒÌÂÓÔ˘.

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ªπ∞ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9.30 ÌÌ. ∏ ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›·, Ë ªÂÚfiË μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Î·È Ô ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ, ·›˙Ô˘Ó ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ˆ˜ ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ ÂÔ¯ÒÓ Î·È Ù¿ÛˆÓ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¡¤· ÂΉ‹ÏˆÛË Û‡ÏÏÔÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∏ Ó¤· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Û‡ÏÏÔÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ μfiÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:30 ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) “∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË” . ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: °È¿ÓÓ˘ Δ˙·ÌÙ˙‹˜. 2) “∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë” . ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞Ó¤ÛÙ˘. 3) ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: √ ¡›ÎÔ˜ ¡¤‚ÚÔ˜ ÛÙÔ È¿ÓÔ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÌÔ˘ÛÈο ı¤Ì·Ù·. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË - Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ· ÙÔ 2012 - Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ›‰Ô˜ Ô˘ ¤ÏÎÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˘˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏÔ˘˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ‰˘Ô ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ¿ÁÓˆÛÙ˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ¤ÎıÂÛË ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ¤ÎıÂÛË - Ì·˙¿Ú, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ΔÂψÓ›Ԣ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √È Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ô Î·ı¤Ó·˜ (·fi ¶·Ú·Û΢‹ Ò˜ ¶¤ÌÙË).

√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ∏ ¤ÎıÂÛË “∫Ô‡ÎϘ Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜. √È ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘, Ì ˘‡ı˘ÓË Î·È ‰·ÛοϷ ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, ËÏÈΛ·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¤ˆ˜ ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·fi ÎÔ‡ÎϘ Î·È ÛÎËÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ - ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙȘ ÎÔ‡ÎϘ - ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, “§ÈÏÈÔ‡ÔÏË” Î·È “√È ‰Ú·¤Ù˜ Ù˘ ÛηÎȤڷ˜” ̤۷ ·fi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ¶Ï·‚Ô‡. √È ÎÔ‡ÎϘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋, 5.00 ¤ˆ˜ 8.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶ÚˆÈÓ¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ·fi Û¯ÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 2428091320, 6947685136, 6979274988.


24

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂

¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂Ù¿ ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ

ÙÔ˘ ∫∫∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 94 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘.

™ÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ™Δπ™ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÂÓÒ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ë ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∫·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ∂™¶∞.

¢ÂÓ ÂÂÙÚ¿Ë Ô ·fiÏÔ˘˜ §√°ø ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ηٿ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘, ÙÔ ∂/°-Δ/à “F/C6” ¡.¶. 11345, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ - °ÏÒÛÛ· - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔ ÏÈ̤ӷ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ “F/C6” Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÏÈ̤ӷ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiÔ˘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ¯ı˜ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘. ™ÙÔ “F/C6” ‰ÂÓ Â¤‚·ÈÓ ηÓ›˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰È·ÎÔÌȉ‹ Ì ı·Ï·ÌËÁfi ÌÈ·˜ 51¯ÚÔÓ˘ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηıÒ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ¤·Û¯Â ·fi ÔÍ›· ÎÔÈÏ›· Î·È Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ∞fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

∞£∏¡∞, 10. ™Â ÂÙ¿, ·ÓÙ› ÁÈ· ¤ÍÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó‚¿˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ó· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. ∞˘Ùfi ı· ÚԂϤÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ £·Ó¿Û˘ ™ÎÔÚ‰¿˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÈÌÔ˘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÂÙ¿ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∏ Ì›· ÂÈϤÔÓ, ·fi ÙȘ ¤ÍÈ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· Â›Ó·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· (∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ). √È ¿ÏϘ ¤ÍÈ Â›Ó·È ‰‡Ô ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Î·È ·fi Ì›· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ӥ˜ ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú-

¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È: 1. ∫·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. ∏ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ı· Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· Â›Ó·È Ë ·ÓÔȯً “∫˘Úȷ΋” , ·Ó ı· Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ΔfiÙ ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. 2. £ÂÛ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. £· ¤¯Ô˘Ó ‰Âη‹ÌÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ·. £· Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, Ì ٷ Â-

∫·ıȤڈÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

ÌÔÚÈο Ó· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙˆÓ ‰ÂηË̤ڈÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ·fi ÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ıÂÚÈÓ¤˜ ·fi ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘-

ÁÔ‡ÛÙÔ˘. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ‰Âη‹ÌÂÚ˜ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô.

∏ “Ì¿¯Ë” Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂ-

Ù·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ̤۷ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Ì›· ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 23 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜. ¶ËÁ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ó· ıˆÚ› ÈÔ ÏÔÁÈ΋ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋, ÙË 16Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚÔ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÔÚȷο ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ıÂÛ›ÛÂÈ, Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ÙË 16Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÙËÓ 30‹ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜.

£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

“∫·È Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ı‡Ì· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘”  ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ª ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ À¶∂∫∞, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¿Ù·ÍË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ΔÔ À¶∂∫∞ - Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·Ù· ηٷÙÂı›۷ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ÂÎıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ·Ù¤ÏÂȘ, ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÂÓ·ÚÌÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Û ÂıÓÈÎfi, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ۯ‰›ˆÓ Û ·Ϥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·ÓÙ› ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÓÔÌÈο ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ·fiÏ˘ÙË Û¯ÂÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ‰fiÌËÛ˘ Î·È ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÛηӉ·Ïˆ‰ÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, ÂÓÒ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡/ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·ÂÈÊÔÚ›·˜. ¢È·ÎËÚ˘Á̤ÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Â›Ó·È Ë “ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î¿ÔÈˆÓ Ï›ÁˆÓ “ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ‹ÛÔ˘Ó Ì ÏËÛÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ì fiÛ· ‹‰Ë „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› Δ∞π¶∂¢ (¡. 3986/2011 ηÈ

4092/2012) Î·È ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Ï·›ÛÈÔ (¡. 4093/2012). ªÂ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ڢıÌ›ÛÂȘ fiˆ˜ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË, Ë ÛηӉ·Ï҉˘ ‡ÓÔÈ· ˘¤Ú ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙ· “ÊÈϤٷ” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ë ÂÍ·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜, Ë ı¤ÛÈÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ fasttrack Î·È Ë Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ fiÚˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ ÛÙȘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ Ù· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ·Ϥ˜ “ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÌ›˜ ‹ ηÙËÁÔڛ˜ ¯ÒÚÔ˘” , ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ˘fi ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·˘Ù¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ °¶™ Û ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ Û ‰ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ø˜ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ì ·Û΋ÛÂÈ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ· ÎÂÓ¿, ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋˜ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì Û οı ¢ηÈÚ›· Ù·¯ı› ˘¤Ú ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡, ÂÓÈ·›Ô˘, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¯ˆÚÔ-

Ù·ÍÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÔ‡, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Û ‚¿ıÔ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜. £ÂˆÚÔ‡ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ˘fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÚÓËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÍËÏÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ›¯·Ì ηٷÎÙ‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó¿ÁÎË, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, Ó· ÂÓ·ÓÙȈıԇ̠ˆ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì -ÙËÓ Û ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË- ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡˜, ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏÂˆÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ‚ÈÒÛÈ̈Ó, ·ÓıÚÒÈÓˆÓ, ηϷ›ÛıËÙˆÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÒÓ, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔχÏ¢ڷ Î·È Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó Ï‹ıÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÙÚ·ÓÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ “ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi Ù· Τډ˔.


∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

25

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎÂ μ·˘·Ú›· Î·È ∫‡ÚÔ

¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∏ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢Û ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ, “Ô‡Ù ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ “ŒıÓÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜”.

ÚfiÓÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘.

∞£∏¡∞, 10.

™ÙÔ ªfiÓ·¯Ô

·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο “‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔϘ” , fï˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë Û‡ÓıÂÛË ·fi„ÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜ Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ‹ ‰Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜” . “ŸÏÔÈ Ì·˜ -Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ Î·È Ô ºÒÙ˘ Î·È ÂÁÒ- ηٷÓÔԇ̠fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÙ¤ Î·È Ô˘ ÙȘ ›¯Â ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ· ·fi ¿ÓÙ·” ϤÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ‡ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· “ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı›, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ù·ÎÈÌÈ¿Û·Ì”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙȘ Ôԛ˜, ϤÂÈ, ‰ÂÓ ÙȘ ı¤ÏÂÈ Î·Ó›˜, Ô‡ÙÂ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÙȘ ˙ËÙÔ‡Ó. “ªfiÓÔ ˆ˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·ı›. ∞Ó ÚÔ·„ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∫·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· Â·Ó›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÙÒÚ· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ò˜ ı· Í·Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘. ª¤¯ÚÈ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Â›Ó·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘” ϤÂÈ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ Ó· ÙÂı› Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘. “ÕÏψÛÙÂ, ηٷʤÚÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ˆıËÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ‡„Ô˘Ì ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁÓ›ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ ÊˆÙÔÛ٤ʷÓÔ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘;” ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ù¤ÏÔ˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “ÙÔ 2013 ı· Â›Ó·È ¤ÙÔ˜ ηÌ‹˜” . “∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘” , ÂÍËÁ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¤Ú·Û·Ó ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ·‡ÚÈÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÂΛ Ô˘ ›̷ÛÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

A¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™YPIZA £Ú¿ÛÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘Ú-

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜

ÁÔ‡ fiÙÈ “ÙÔ 2013 ı· Â›Ó·È ¤ÙÔ˜ ηÌ‹˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘” , ÂȉÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ -fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË- Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ‡ÊÂÛË, ı· ·˘ÍËı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. “¢ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ÏfiÌÈ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. √ Ï·fi˜ ı· ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞.

™ÙËÓ ∫‡ÚÔ √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜, ¯ı˜ ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Δ¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ¤ÁÈÓ ÂıÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ” . ΔÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢Â˘ÙÂÚ¿˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηÙÔÈΛ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛοÏÂÛ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· “Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ËÁ¤Ù˜ Î·È Ô Δ¿ÛÛÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ʈٛ˙ÂÈ Ù· ‚‹Ì·Ù¿ Ì·˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ ÙÔ 2004 οÔÈÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Δ¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, fiÙÈ ·Ú¤Ï·‚ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ô Î. ™·-

Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ Ô Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∂ÂÛ‹Ì·Ó Â›Û˘ fiÙÈ, Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ Δ¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ë ∫‡ÚÔ˜ ¤ÁÈÓ Ï‹Ú˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ë ∫˘Úȷ΋ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∑ÒÓË Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ΛÓËÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¯ı˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ μ·˘·Ú›·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ °È·ÓÓ¿ÎË √Ì‹ÚÔ˘, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∞∫∂§ ÕÓÙÚÔ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢∏∫√ ª¿ÚÈÔ ∫·ÚÔÁÈ¿Ó. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ·Ú¤ıÂÛ ‰Â›ÓÔ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÛÙËÓ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘, ÛÙÔ ∫ÂÏÏ¿ÎÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §ÂÌÂÛfi. Δ· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ∫‡ÚÔ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∫∂§ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÕÓÙÚÔ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∞∫∂§ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈο ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó

£‡Ì· ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ 53¯ÚÔÓË §·ÚÈÛ·›· ∞£∏¡∞, 10. £‡Ì· ÙˆÓ ·Á›‰ˆÓ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ¤ÂÛ ÌÈ· 53¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ÔÔ›· ›ÛÙ„ ˆ˜ ¤Ù˘¯Â ÎÂÏÂÔ‡ÚÈ fiÙ·Ó Â›‰Â ÌÈ· ·ÁÁÂÏ›· Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ˘ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û Û Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÙÈÌ‹. ∞̤ۈ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˆ˜ ˆÏËÙ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ·Ó¤ÁÚ·ÊÂ Ë ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÂΛÓÔ˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ 8.000 ¢ÚÒ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÁÈ· Ó· Ù˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ 53¯ÚÔÓË Î·Ù¤ıÂÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÂÓ Â›‰Â, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÙÔÓ “ˆÏËÙ‹” ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË! ™ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘, Ë Á˘Ó·›Î· ¿ÎÔ˘Á ÌfiÓÔ ÙÔ Û‹Ì· fiÙÈ... Ë ÎÏ‹ÛË Ù˘ ÚÔˆı›ٷÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ··ÙÂÒÓ·˜ “η٤‚·Û” ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ͷӿ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜. ΔÔ ı‡Ì· Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.

ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢∏∫√ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ª¿ÚÈÔ˘ ∫·ÚÔÁÈ¿Ó Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÁÂÓÈο Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜. ∞ӷʤÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÎÔÈÓ¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂ-

™Â ıÂÚÌfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ Ù˘ μ·˘·Ú›·˜ ÃÔÚÛÙ ∑¯fiÊÂÚ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô Î. ∑¯fiÊÂÚ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ‚·˘·ÚÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÁÈ· Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. “ŒÚ¯ÔÌ·È ˆ˜ Ê›ÏÔ˜” ϤÂÈ ÛÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. “™·Ê‹˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. £¤ÏÔ˘Ì ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜ ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÎÏËÚfi˜ ·ÁÒÓ·˜. ∞ÏÏ¿ ı· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÂÈÙ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Â›Ó·È ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˜ Ó· ·Ô‰Âȯıԇ̠·fi οı ¿Ô„Ë ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ΔÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¡fiÙ˘ ªËÙ·Ú¿Î˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÚÈÓ ÌÂÙ·‚›, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ŸÛÏÔ.

ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫‡ıÓÔ ¤Êı·Û ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÊÚÂÁ¿Ù· ∞£∏¡∞, 10. ™Ù· ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·, ÌÂٷ͇ ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È ÕÓ‰ÚÔ˘, ÂÈÛ‹Ïı ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· “μ∂À∫√∑” Î·È ·ÊÔ‡ ÎÈÓ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫‡ıÓÔ, ÙÂÏÈÎÒ˜ ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °∂∂£∞: “∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· B∂À∫√∑, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ÂÈÛ‹Ïı ÙËÓ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (16:10) Û ∂ÏÏËÓÈο XˆÚÈο ⁄‰·Ù· ÌÂٷ͇ ∂‡‚ÔÈ·˜ - ÕÓ‰ÚÔ˘ Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÌÂٷ͇ ∫¤·˜ - ∫‡ıÓÔ˘, ÂÍ‹Ïı ÙËÓ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (19:32) ¡¢ ∫‡ıÓÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÈÓ‹ıËΠ۠¢ÈÂıÓ‹ ⁄‰·Ù· ¢˘ÙÈο ª‹ÏÔ˘, μfiÚÂÈ· ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙËÓ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÔÚ›· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·Ó·ÙÔÏÈο ∫Ú‹Ù˘. ¶ÏÔ›Ô Î·È Ì¤Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÛοÊÔ˜, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÏÔ˘ ÙÔ˘” .


26

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∞ӤΉÔÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ϤÂÈ Ô Õ‰ˆÓȘ... ∞£∏¡∞, 10. √ Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ twitter Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ Ôχ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜. ªÔÈ¿˙ÂÈ ‰Â Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·Ôχو˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÈÔ ·È¯ÓȉȿÚÈÎË ‰È¿ıÂÛË, fiˆ˜ ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ followers ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓÔ˜ ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ô Õ‰ˆÓȘ ¤ÁÚ·„ ԢÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ ÛÙÔ twitter ÙÔ˘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ: “∞ӤΉÔÙÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó: “-Ì·Ì¿ Ò˜ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ô ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ fiÏ· Ù· Û›ÙÈ·; -Ÿˆ˜ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ô Õ‰ˆÓȘ fiϘ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜” ...:ƒ” ‹Ù·Ó ÙÔ tweet ÙÔ˘ Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÔÏÏ¿ Û¯fiÏÈ· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

√ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 10. ΔÂÙÚ·‹ÌÂÚË, Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¡ÈϘ ªÔ‡È˙ÓÈÂΘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, Ô §ÂÙÔÓfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÈÛÎÂÊı› Ê˘Ï·Î¤˜, ·Ó·ÌÔÚʈًÚÈ· ·ÓËϛΈÓ, ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ¿Û˘ÏÔ Î·ıÒ˜ Î·È fiÙÈ, ı· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â›ÛËÌ˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ Â›ÙÚÔÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË.

¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Îfi„Ô˘Ó ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Î·È Ó· ÙȘ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ∞£∏¡∞, 10. μÚ‹Î·Ó ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ ¤Ó· ÔÁÎ҉˜ Ì˯¿ÓËÌ· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ‚¿ÏıËÎ·Ó Ó· ÙÔ Îfi„Ô˘Ó ÛÂ... ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Û ̿ÓÙÚ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ “΢ÓËÁÔ›” ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ËÏÈΛ·˜ 56 Î·È 51 ¯ÚfiÓˆÓ! ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó, fï˜, ηıÒ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ¤Ó· ·ÁÚÔÙÈÎfi ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó Îfi„ÂÈ Ì Ô͢ÁfiÓÔ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔÓ ÚÔˆıËÙ‹Ú· Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÚ›‰ÂÓ‰ÚÔ˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ÎÏÔ‹ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘. ªÂÙ¿ ·fi ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛ ‰›ˆÍË ÁÈ· ÎÏÔ‹. Δ· ÊÚ¿ÙÈ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫˘Ú¿˜ ÃÚ˘ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ “¤Á‰˘Ó·Ó” ‰˘Ô ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘Ï· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. √È ‰‡Ô ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ËÏÈΛ·˜ 14 Î·È 19 ¯ÚfiÓˆÓ Â›¯·Ó ‹‰Ë ·Ú¿ÍÂÈ ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Û¯¿Ú· Î·È ¤ÓÙ η¿ÎÈ· ·fi Ù· ÊÚ¿ÙÈ·, Ì ÛÎÔfi Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Û ¯˘Ù‹ÚÈ·.

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μÔϤ˜ ηٿ fiÛˆÓ ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓ ÛÙÔ ¶∞™√∫

∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ¢‡Ó·ÌË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 10. ∞ȯ̤˜ ηٿ fiÛˆÓ

Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜” , fiˆ˜ ›Â, Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ·, ÂÓÒ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ¿Ԅ˘ fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· μÔ˘Ï‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ -fiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·- ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› ·ÓÔȯٿ ηٿ Ù˘ ·Ï‹˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛË ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· fiÙ·Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙÔ Ó· ÙÂı› Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘.

‚ϤÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ ‹ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ì ÊfiÓÙÔ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙÔ μ∏ª∞ 99,5 fiÙÈ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2013 ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ¢Ú›·˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “·fi ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ¡¢ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞” ‰ÂÓ Î·ÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó.

∂›ıÂÛË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

√ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

›Ó·È ÒÚ· Ó· ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ; ¡· οÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÂÈÏÔÁ‹ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘; Ÿ¯È ‚¤‚·È·” › ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ™ÂÚÚÒÓ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È “ÙÔ ¶∞™√∫, Ô˘ η٤‚ËΠ̷˙› Ì ÙË ¯ÒÚ·, ı· ·Ó‚› Î·È ¿ÏÈ Ì·˙› Ì ÙË ¯ÒÚ·” . “ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈfi ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘, ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ı· ʤÚÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ӥ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” ÚfiÛıÂÛÂ. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ΢‚¤ÚÓËÛË. “∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿Ó·Ì Ô‡ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Û‹ÌÂÚ·; ∞Ó·Ï¿‚·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÛÔÈ ‹Ú·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ “η˘Ù‹ ·Ù¿Ù·” Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ “ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ï¤Ó „¤Ì·Ù· ÁÈ· χÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔ ™Àƒπ∑∞, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ

“ÎÔÚ˘Ê·›· ‰‡Ó·ÌË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ˘fi ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡, ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘” . ŸÔÈÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË -ÚfiÛıÂÛÂ- ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ “Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ Ù›ÔÙ·” . ¢ÚÈÌ›· ‹Ù·Ó Ë Â›ıÂÛË ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ηٿ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë Ã∞ Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÎÚ›ÛË, οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï¿ıÔ˜. “√È ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ê·Û›ÛÙ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘ÏÔ‡Ó ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ù¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÌʈÓËı› ·fi Ù· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ı· Û˘ÌÏËÚˆı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÂıÓÈÎfi

ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. “™ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi οӷÌ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÂÓÙfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜” ÛËÌ›ˆÛÂ.

√ ∞Ó‰Ú. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ™·Ê¤˜ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ¤‰ˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ (ƒπ.∫.™.™À.) Û ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ μ∏ª∞ 99,5, Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È ı· Á›ÓÂÈ ÎfiÌÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ì›·˜ ¢Ú›·˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ‰ÂÓ Î·ÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ·, ı· ηχÙÂÈ, fiˆ˜ ›Â Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ· ·fi ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. O Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È “ı· ›ӷÈ

ŒÓÙ·ÛË ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, fiÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰ˆÓ ÎÚfiÙÔ˘-Ͽ̄˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È·. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∏Ï›·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ·, ·ÔοÏÂÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫... ÌÔ˘¯¤Û· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ‡ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘ ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔοÏÂÛ “ÌÔÁÁfiÏÔ˘˜” ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, Ô˘ ˘„ÒÓÔ˘Ó, fiˆ˜ › ÛËÌ·›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢˘ÙÈ΋˜ £Ú¿Î˘. “∂Ì›˜ ¿ÓÙ· ÎÔÈÙ¿Ì ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÁÈ¿ ™ÔÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË” , › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ô ¿ÏÏÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, °È¿ÓÓ˘ §·Áfi˜, › fiÙÈ “Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ·fi Ù›ÔÙÂ. ∂›¯·Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÒÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ı· ›̷ÛÙ οÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·ÎfiÌ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜”.

¢fiıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ∂ÈÙÚÔ‹

√È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈfi ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 10. ΔȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 11 ¤ˆ˜ ÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013, ¤‰ˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ·fi ™¯¤‰ÈÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË: ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·fi ÙÔ 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ∫∂ Ô˘ ÂÎϤ¯ıËΠÛÙÔ 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, Â›Û˘, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ÔÏÈÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ, 20fi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙÔ 15Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ 1996 Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËΠ̠‚¿ÛË ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ 16Ô, 17Ô Î·È 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÂÈÚ›·. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫∫∂, ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ 1996 ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· “·ÏËÛ ·ÚÎÂÙfi ÓÂÚfi ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙȘ Ù¿-

ΔȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 11 ¤ˆ˜ ÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013, ¤‰ˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂

ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙËÓ ∂∂, Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡∞ ªÂÛÔÁ›Ԣ. “ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ fiÔ˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ “Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ

ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·‡ÍËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Î·È ·fiÏ˘Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ Î.¿.” , ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, ·ÂÚÁȷΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Ë ·‹¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û ٷ ÂÏÏËÓÈο Û‡ÓÔÚ·” . “∞Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ - ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ‚›·, ÙËÓ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÓÒ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ë ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂȉÈÒÎÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο: ΔËÓ ›ÂÛË ÛÙÔ ∫∫∂, ÒÛÙ ӷ ¢ԉˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ù˘ ΢‚ÂÚÓÒÛ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‹ ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹ ·ÎfiÌË Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘, ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ·fi ÙÔ Ï·fi, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Î·È Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·” . “∂Ô̤ӈ˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó¤· ηı‹ÎÔ-

ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÙË §·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∂›Û˘, ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂™™¢ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘, Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ÁÈ· ÙÔ “¢ÔΛÌÈÔ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, μ’ ÙfiÌÔ˜ (1949 1968)” . ∏ ∫∂ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ∫¡∂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ˘ԉ›ÍÂȘ, “ÒÛÙ ٷ ÙÂÏÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î·Úfi Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È Ó· ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ›ڷ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·” . ∏ ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi.


∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

°È· ÙËÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·Ú̿ΈÓ

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ) ¤Ï·‚ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (¶º™), ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Î·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ∞£∏¡∞, 10.

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηÏ› Â›Û˘ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ó· ÌËÓ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ۇ̂·ÛË Ô˘ ÂÙԛ̷ÛÂ Ô ∂√¶ÀÀ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Â·ÊÒÓ Ì ٷ ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÁ›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ¶º™, ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.

ª¤¯ÚÈ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ¶·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ̤¯ÚÈ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ (∂¢∂). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÓÈÎÒÓ) ·fi 12:00 Ì. ¤ˆ˜ 3:00 Ì.Ì. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi 10:00 .Ì. ¤ˆ˜ 3:00 Ì.Ì. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¿ÚÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ™ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, ÔÈ ‰Èη-

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ

ÛÙ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ˘·ÏÏËÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜” . ∂›Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¢ı›· ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 88 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ï‹ÙÙÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, “ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÌËÛ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË, Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο Â¤‰ÂÈÍ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· οو ·fi ÂÍÔÓÙˆÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ·ÍÈÒÓÂÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ı˘Û›Â˜, ¯ˆÚ›˜ Ë ›‰È· Ó· ÙËÚ› ÙË ‰È΋ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ˜ ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜” . ∞ÎfiÌË, ÛÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ∂¢∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈηÛÙ¤˜

Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ì Ûı¤ÓÔ˜ Î·È ˘„ËÏfi ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘” . “μ·ıÈ¿ Ï˘Ë̤ÓÔ˜ Î·È Ôχ ·Ó‹Û˘¯Ô˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Ï‡Û˘, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢ÂÓ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢Ã ∞Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ‰È·ÚΛ·˜, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ 30.000 ȉÈÔÎً٘ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” , fiˆ˜ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ¶¤ÙÚÔ˜ ™ÎÔ˘ÏËΛ‰Ë˜. √È È‰ÈÔÎً٘ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙË Ì›ÛıˆÛË ÌÈÎÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ª›ÛıˆÛË ÊÔÚÙËÁÒÓ, οو ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ, ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È È‰ÈÒÙ˜. ∞›ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì›ÛıˆÛ˘ ÌÈÎÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ, Ò˜ 3,5 ÙfiÓÔ˘˜, ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È È‰ÈÒÙ˜. ª›ÛıˆÛË ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ô‰ËÁfi. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÛˆÓ, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ŸÌˆ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. √È È‰ÈÔÎً٘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˆ˜ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ó· Û˘ÓËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ù· ‰Èfi‰È·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó. À¤Ú Ù˘ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ù¿¯ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ (√º∞∂), Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ˘. ªÂ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Ì›ÛıˆÛË ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ô‰ËÁfi ·fi ÌË ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ È‰›ˆÓ Ë ÙÚ›ÙˆÓ.

£· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2013-2014

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞£∏¡∞, 10. ∞fi ÙÔ 2013-14 ı· Â-

Ê·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” . √ ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ì›ÏËÛ ÂÎÙÂÓÒ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÙÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯ÔÏÒÓ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÒÛÙ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ “ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó a priori ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· Ù˘¯›·. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. Δ· ∞∂π ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ‰ÈÂıÓÒ˜” , ÛËÌ›ˆÛÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. ∂›Û˘, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘-

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜

¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Ô ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, ·Ó·Ù˘Íȷο. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÚ·‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÂÚÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¡· ‰Ô‡Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ∞∂π, ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¿ ÊÔÈÙËÙ‹. ¡· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô, ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” . ∞fi Û‹ÌÂÚ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·È‰Â›·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ™˘Ófi‰Ô˘˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Î·È ÚÔ¤‰ÚˆÓ Δ∂π ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” . “£· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ, ͯ›ψÛÂ. £¤ÏÂÈ Ì¿˙ÂÌ·, ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ·. £· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. £· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. √ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„‹ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÂıÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” ‰‹ÏˆÛÂ.

∞ÚÓËÙÈ΋ Ë ¶√™¢∂¶ ◊‰Ë, ¿ÓÙˆ˜, Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔ-

ÛÔÓ‰›· ηıËÁËÙÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (¶√™¢∂¶) ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· “‚È·Û‡ÓË Î·È ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∞ıËÓ¿” . ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË (4/12/2012) Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶√™¢∂¶ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ηÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, “Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ Ì ‚¿ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ fiÚˆÓ. √È ÚfiÛÊ·Ù˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, Û‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜” . √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ “ÁÈ· ÙË ‚È·Û‡ÓË, ÙËÓ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂȉÈÒÎÔÓÙ·È ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘” .

27

ŒÚ¯ÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ ∞£∏¡∞, 10. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ·-

Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ, ηıÒ˜ Ë °·ÏÏ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔηٷı¤Ù˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· HSBC Ù˘ °ÂÓ‡˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ “£∂ª∞” Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Ë Ï›ÛÙ· ı· ·Ú·‰Ôı› ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·›ÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ·˘ıÂÓÙÈ΋ Ï›ÛÙ· Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Î·È ÙÔ ™¢√∂ ¤¯Ô˘Ó ‚·Û›ÛÂÈ ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰fiıËΠ̠¤Ó· ÛÙÈοÎÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô CD Ô˘ ›¯Â ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ë ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ¤¯ÂÈ ¯·ı›, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∂Í ·˘ÙÔ‡, fiÛÔÈ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ·, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› ‹ fi¯È οÔÈ· ÛÙÔȯ›·. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÔÛ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜, ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î.Ï. ∂›Û˘, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÈ· “·Ó¤ÊÂÏË” ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2007 ÚÔÙÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ÂΉËψı› Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„ ÛÂÈÚ¿ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔ¯Ô› ÙÔ˘˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ ·˘ÙÒÓ- ›¯·Ó ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Â›Ó·È ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·‰È¿ÎÚÈÙ· ‚ϤÌÌ·Ù·. ∫·ıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚ·Â˙ÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Î·È fi¯È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Ïfi ηٿÏÔÁÔ, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÛ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ï›ÛÙ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·‚¿ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚ› Èı·Ó‹˜ Û˘ÓˆÓ˘Ì›·˜.

™Ù· ›¯ÓË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ∞£∏¡∞, 10. ™Ù· ›¯ÓË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜

‰È·Î›ÓËÛ˘ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˘” Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ “ΔÔ μ‹Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” . ΔÔ “˘ÚËÓÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ” ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·ÚfiÌÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990, fiÙ·Ó ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ï·ıÚ·›· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ∂™™¢. ∏ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂§.∞™. Î·È ÙËÓ ∂À¶, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·ÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ™ÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˘˜, ¤ÛÙËÛ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË Âȯ›ÚËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ ¤Ó·˜ 62¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. Δ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙËÓ “·Ú·Ï·‚‹” ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. °È· ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È Ë ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.


28

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 12ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 300 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, 53.000 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞! 2) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 91 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 55.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 3) μfiÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 110.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 4) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 5) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 2) ª¿Ú·ıÔ˜, 326 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 45.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 65.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 60.000 ¢ÚÒ, ∂À∫∞πƒπ∞! 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ¢ÚÒ ∂À∫∞πƒπ∞! 6) μfiÏÔ˜, (∫·Ú·Á¿Ù˜), ˆÏÂ›Ù·È Ô ·¤Ú·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈΛ·˜ 93 Ù.Ì. 30.000 ¢ÚÒ. 7) ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, 1.094 Ù.Ì. Î·È 501 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 80.000 ∂. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ËÌÈÙÂÏ‹˜) Ì ı¤·. 3) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 4) ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 28.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì. (¶·Á·ÛÒÓ). 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Û 442 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 120.000 ¢ÚÒ. 5) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 7) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈfiÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (920)

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ¡. πˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 66Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 75Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¡. πˆÓ›·, 89Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ȉȈÙÈÎfi Áηڿ˙. μfiÏÔ˜, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. μfiÏÔ˜, 100Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 7 ÂÙÒÓ Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì.

μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη 4.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Â›‰Ô, Ì ÓÂÚfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. (926)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (933)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

¢IAºOPA

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (897)

ÿ‰Ú˘ÛË

§¤Û¯Ë˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 66, ÙËÏ. 6981-867882. (655)

∞°√ƒ∞∑ø

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (902)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi ȉÈÒÙË Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÂÌ‚·‰Ô‡ 786 Ù.Ì. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¯Ù›˙ÂÈ 434,40 Ù.Ì. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6945-550560, 2107649610 (Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·). (956)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

¶ø§OYNTAI A°POIOIKO¶E¢A

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (896)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (899)

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (980)

¶ø§OYNTAI E¶IXEIPH™EI™ KATA™THMATA

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ù· “ηÈÓÔÙfiÌ· ÔˆÚÔÊfiÚ·” ÛÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ı¤Ì· “∫·ÈÓÔÙfiÌ· ÔˆÚÔÊfiÚ·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, Ë ∫ÔÛÌËÙ›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¢ÂÓ‰ÚÔÎÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 10 ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ (2002-2012), ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚÒËÓ ÂÓÈ·›Ô ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ Î·È ∑ˆ˚΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 09.30-10.00 ¶ÚÔۤϢÛË. 10.00-10.30 ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ›. 10.30-10.40 ŒÓ·ÚÍË - ηψÛfiÚÈÛÌ· ·fi ÙËÓ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °.º.¶.∞.¶., ª·Ú›· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘-ª·ÎÚ·ÓÙˆÓ¿ÎË, ηıËÁ‹ÙÚÈ·. 10.40-11.15 “ª‡ÚÙÈÏ·-™Ì¤Ô˘Ú·-μ·ÙfiÌÔ˘Ú·-ƒfi‰È·” , ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ μ·ÛÈϷο΢, ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. 11.15-11.45 “ΔÔ ÈÔÊ·¤˜, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· - ÚÔÔÙÈΤ˜” , ∫¿ÛÛ·Ó‰ÚÔ˜ °¿ÙÛÈÔ˜, ÁˆfiÓÔ˜-Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. 11.45-12.15 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ηʤ˜. 12.15-12.45 “∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Úԉȿ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , °ÚËÁfiÚ˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ÁˆfiÓÔ˜, 12.45 -13.15 “∏ ȉȈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Goji Berry”, πˆ¿ÓÓ˘ °·Ï¿ÙÔ˘Ï·˜, ·ÁÚÔÙÔÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, Msc ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ “∂À∫∞ƒ¶√¡” . 13.15-13.45 “¶·ÚÂÍËÁË̤Ó˜ ¢ÂÓ‰ÚÔÎÔÌÈΤ˜ ∫·ÏÏȤÚÁÂȘ” °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °.º.¶.∞.¶ ÙÔ˘ ¶.£. 13.45-14.15 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ-™˘˙‹ÙËÛË. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∏ÌÂÚ›‰·˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14/12/12 Î·È ÒÚ˜ 9.00 ¤ˆ˜ 14.30 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎı¤ÛÂȘ: ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ Úfi‰È - °˘Ó·ÈΛԘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ πˆÏÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÙÔ “ƒfi‰È” , º˘ÙÒÓ ÈÔÊ·Ô‡˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ “SymAgro” , ∂Ù·ÈÚ›· °ÂˆÚÁÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™˘Ì‚ԇψÓ, º˘Ù¿ Î·È Î·Úfi˜ Goji Berry ·fi ÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÀÂÚÙÚÔÊÒÓ “∂À∫∞ƒ¶√¡” .

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤-bar ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6945-103962. (066)

¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ∂§§∏¡π∫√À ¢π∫ΔÀ√À ¢π∞¡√ª∏™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

ENOIKIAZONTAI-E¶IXEIPH™EI™ KATA™THMATA

(901)

KH¢EIE™

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÛÙ›·Û˘-‰È·ÛΤ‰·Û˘ “∫fiÎÎÈÓÔ˜ Club” ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ·) ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û· 700 ·ÙfiÌˆÓ ‚) ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û· 200 ·ÙfiÌˆÓ Á) ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ·ÙfïÓ. ŸÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÙËÏ. 24280-77550 ÎÈÓ. 6983678094. (064)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (906)

π¢π∞πΔ∂ƒ∞ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û ·È‰È¿ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·fi ¤ÌÂÈÚË ‰·ÛοϷ, οÙÔ¯Ô master. ΔËÏ. 6978-092200. (063)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 30¯ÚÔÓË ·ÈÛıËÙÈÎfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 40¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·˙/ÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·Î›ÓËÙ·, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 45¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜, ¢ÁÂÓÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 48¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ‰È·˙/ÓË, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ·Î›ÓËÙ·. 35¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ‰È·˙/ÓË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944 518366. (912)

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ԣ

ªπÃ∞∏§ ¶∞ƒ∞™. ™Àªπ∞∫∞∫∏

∂ÙÒÓ 92 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, Ô‰fi˜ πÛȉÒÚÔ˘ 51, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¡. πˆÓ›· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∑·¯·ÚԇϷ Δ· ·È‰È¿: ¶·Ú¿Û¯Ô˜ - μ›Î˘ ™˘ÌȷοÎË, ª·Ú›· - ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ §¿˙Ô˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÷ÚԇϷ - £·Ó¿Û˘, ŸÏÁ·, °ÂˆÚÁ›· √ ‰ÈÛÂÁÁÔÓfi˜: ªÂӤϷԘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜: Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012 ∞¶√ øƒ∞ 09.00 - 12.00 ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À: Δƒπ∫∂ƒπ ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 12.00 ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À: ∫√ƒø¶∏ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ∞¡Δ§π√™Δ∞™π√À ∞¶√ øƒ∞ 12.00 - 15.00 ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À: ∫√ƒø¶∏ - ª∞ƒ∫∂Δ μ∂ƒ°ø¡∏ - ª¶∂§∂°ƒπ¡√ - ∫∂¡Δƒπ∫√™ ¢ƒ√ª√™ ¶ƒ√™ ∞º∏™™√ ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (·Ó¿ ¢‹ÌÔ) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ (www.deddie.gr). √ ¢∂¢¢∏∂ Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¢¶∫∂ / ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

KH¢EIA

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ı›·

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ∞´Δ™∏

∂ÙÒÓ 92 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 2.30 Ì.Ì. μfiÏÔ˜ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

μ∏™™∞ƒπø¡∞ ∞°°∂§√À™∏ ∂ÙÒÓ 96 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 10.30 .Ì. μfiÏÔ˜ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ºÈÏ›ÙÛ· ∞ÁÁÂÏÔ‡ÛË, ªÈ¯¿Ï˘ - ºÚÂȉÂÚ›ÎË ∞ÁÁÂÏÔ‡ÛË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: μ¤Ú· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫ÂÚ·Û›· - ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÕÚ˘ ∏ ‰ÈÛÂÁÁÔÓ‹: √ÚÛ·Ï›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û ¢·Á‹ ȉڇ̷ٷ.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ·Ù¤Ú·

∞¡Δø¡π√ ¡π∫√§∞´¢∏

∂ÙÒÓ 85 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô‰fi˜ §·Ì„¿ÎÔ˘ 29 Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¡. πˆÓ›· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.


∏ £Ù¢ ÁÈ· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¡ÙfiÓÙË - ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÔ˘Ú›·˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 66∞ - μ·ÛÛ¿ÓË ÙËÏ. 2421059531, ΔÛÈfiÙÛÈÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 155 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ÙËÏ. 24210-39962, ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 109 ÙËÏ. 24210-23508 Î·È ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞fiÛÙÔÏÔ˘ - ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ™˘Ú›‰Ë 91 - °·˙‹ ÙËÏ. 24210-38429. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™·Î΋ ¶¤ÙÚÔ˘ πˆÏÎÔ‡ 311 ¢ (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˘) ÙËÏ. 24210-43398. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª‹ÙÛÈÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 111 ÙËÏ. 2421082900. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ ·fi ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¤ˆ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi £ÂÈÚÒÓ ·fi ™ÈÓÒ˘ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30.

∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.1916.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.3720.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/201216/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞-μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3.ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY

O ∫∞πƒ√™

BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO 2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ....................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: .................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 2421061114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -02...08ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 03...08ÔC.

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ·˘Ù¤˜. 2. ∂ÈÊÒÓËÌ· ·ÂÏÈÛ›·˜ - ™ÙȘ ‰¤Î·... ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ - ÕʈÓÔ... Ó‹ÈÔ. 3. ªÈÎÚ¿ ÂÌÔÚÈο ÏÔ›· - °¤ÌÈÛË (ÏËı.). 4. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ - •ÂÓÈ΋ ¿ÚÓËÛË - ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜ Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·˘Ù‹. 5. ∫ÔÌÌ¿ÙÈ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰‡Ô οıÂÙ· ͇Ϸ, ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· - ª·Ú›˙·...: ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· - ∂ȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 6. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “¶¿ÓÙ· ªfiÓÔ˜” - ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ... ·ı¿Ó·ÙÔ. 7. ÃÚˆÛÙÒ, ÔÊ›ψ - ∂›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 8. ∞Ú¯Èο ÁÈ· ÙÚ¤Ó· - ...ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ: ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ ªÈ· ÓfiÙ·. 9. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ §¤Û‚Ô˘ - ™ÒÌ·Ù· ‰È·Ê·Ó‹ Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙ·. 10. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ··ÁfiÚ¢ÛË - °È·Ó...: ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ - ŒÛÙˆ ηÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. 11. ÕʈÓË... μ¤Ù· - ◊‰Ë, ·fi ÙÒÚ· - √ ·ÚÈıÌfi˜ 61 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 12. ...ÓËÛÈ¿: ÎÈ ¤ÙÛÈ Ù· ∂Ù¿ÓËÛ· - ¢ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηÚÔ‡˜. 13. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ - ºÚ·ÓÙ˙¤Ûη...: ËıÔÔÈfi˜ - ¶fiÏË Ù˘ ÀÂ̤Ó˘.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› 04...06ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· -02...06ÔC

∫∞£∂Δ∞ 1. ∫·Ï¿ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ - Œ¯ÂÈ ˙ˆ‹ ·˘Ùfi. 2. ∞ÓÔȯÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ - ∫ÈÓËÙfi˜. 3. ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ...: ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ - §¤ÛÏÈ...: ËıÔÔÈfi˜ - ΔÔ Ï¤Ì ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜. 4. ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ - ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ∫›ÏÈÓÁÎ. 5. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۷ηÎÈÔ‡ - ÕʈÓË... ÌȘ - ¶¿ÓÂ Î·È Ì ٷ ...ÈÂÚ¿. 6. ∑ÔÚ˙...: °¿ÏÏÔ˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ -∞Ó·‰›‰ÂÈ ¿Û¯ËÌË Ì˘Úˆ‰È¿ ·˘Ùfi. 7. ŒÎÙÔÚ·˜...: ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ - •ÂÓÈÎfi ·ÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ·. 8. §·ÙÈÓÈÎfi... Î·È - •ÂΛÓËÌ·... Û¯¤Û˘ - ¡Â·Úfi˜ Ó·‡Ù˘. 9. πÛÙÔÚÈÎfi... Û‹Ï·ÈÔ - ∞ÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ· - ÕÚıÚÔ˘...: ·ÏÈfi˜ ÙÂÓ›ÛÙ·˜. 10. ¢ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ - ...οÈÓÙ·: ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - •¤Úˆ... ·ıfiÚ˘‚·. 11. ∫·ı·Ú¢ԢÛÈ¿Ó·... ÌËÙ¤Ú· - £ËÏ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. 12. °¿ÏÏÔ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ - °ÂÈÙÔÓÈ΋ Ì·˜ ¯ÒÚ· °ÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜. 13. μÚÂÙ·Ófi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ - ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ· - √ψۉÈfiÏÔ˘.

29

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞ƒ∞¶√¡∂ª∂¡∂™ 2. ∞§π - ∂¡∞Δ∂™ - ¡¶ 3. ¡∞μ∂Δ∂™ °∂ª√π 4. √¡ - ¡√ - π™∞§∏ 5. ¶∞¡√ - ∫øà - √Δπ 6. πƒª∞∫ - £¡∏Δ√ 7. √º§π™∫∞¡ø - ƒ∞¶ 8. √™∂ - √™∞ª∞ - §∞ 9. ∂ƒ∂™√™ - À∞§√π 10. ª∏¡ ™ª∞Δ™ - ∫∞¡ 11. μΔ - ∫π√§∞ - •∞ 12. π√¡π∞ - ∞∫∞ƒ¶√π 13. √™∞ª - ∞¡π™ - πª¶. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∞¡√¶§√ - ∂ªμπ√ 2. ∞§∞¡∞ - º√ƒ∏Δ√™ 3. ƒπμ - ¡π§™∂¡ - ¡∞ 4. ∂¡√ƒπ∂™ - ∫πª 5. ¶∂Δ√ - ª™ - √™π∞ 6. √¡∂ - ∫∞∫√™ª√ 7. ¡∞™πø∫∞™ - ∞§∞¡ 8. ∂Δ - ™Ã - ¡∞ÀΔ∞∫π 9. ª∂°∞ - £øª∞™ - ∞™ 10. ∂™∂§√¡ - ∞§ - •ƒ 11. ª∏Δ∏ƒ - √∫∞¶π 12. ∂¡√ - πΔ∞§π∞ - √ª 13. ™¶π∫ - √¶∞ - ¡Δπ¶.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -5 ¤ˆ˜ 8 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ 3 ‚·ıÌÔ‡˜, ·fi 2 ¤ˆ˜ 9 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 6 ¤ˆ˜ 14 ÛÙË ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 2 ¤ˆ˜ 9 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ·fi 8 ¤ˆ˜ 13 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi 10 ¤ˆ˜ 14 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÙÔÈο ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ. ™ÙÔ πfiÓÈÔ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ÈÛ¯˘ÚÔ› ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -05...05ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ -02...05ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -05...05ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· -01..05ÔC.


30

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ æ˘¯·ÁˆÁ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∂ÚˆÙÈΤ˜ ·Û˘Ìʈӛ˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00

æ¤ÌÌ·Ù· Î·È ·Ï‹ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÏÂÓ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· 08.30 ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ 09.00 ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ 09.30 ΔÚ·›ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ 10.00 ∂ÏÏ¿‰·: ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ 10.30 ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› 11.00 ∞ÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿ 12.00 §ˆÍ¿ÓÙÚ· 13.00 √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360’ 14.00 ÕÚıÔ˘Ú 14.30 √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ 15.00 ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ 15.30 ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ 16.00 ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ 17.00 ΔËÏÂÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ Unicef 2012 01.00 ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ 02.00 Celebration ∂Ó·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 13.50

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ΔÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘ 15.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.30 ºÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ 17.30 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: πˆ¿ÓÓÈÓ· 18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.15 ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· 18.30 √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ 19.00 °ÈÔÚÙ‹ ¶™∞Δ 21.00 Eȉ‹ÛÂȘ 22.05 O ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ù¿Ô˘ÓÙÔÓ 23.00 Netweek 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.10 Netweek 01.00 “∂ÚˆÙÈΤ˜ ·Û˘Ìʈӛ˜” * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.15 07.00 07.45 08.30 09.30 10.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.45 23.45 01.15 03.45 04.45 05.15

∂verbody loves Raymond King of Queens T˙¤ÓË Î·È ∂˘·Óı›· μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ∫·Ï¿ Ó· ¿ıÂȘ Star system (E) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ Eȉ‹ÛÂȘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “∑ËÙÂ›Ù·È Á·ÌÚfi˜” Èڛ˜ ›¯ÓÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ª¤Î·˜ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ C.S.I New York ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÁÓÎ ∂ÈÎfiÓ˜

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ‰›¯ˆ˜ fiÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Face to face £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ηڤÎÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.30 16.40 18.00 16.50 17.50 19.00 20.00 21.15 22.20 23.30 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.45

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· Mega ¶ÚˆÈÓfi ÌÔ˘ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· οı ̤ڷ Sila ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ· Sila ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ (∂) ∞Ó·ÙÚÔ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÿ¯ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ √ Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÷ڷ˘Á‹

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 11.00 11.10 12.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 17.00 18.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.30 03.30 04.30 05.00

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 Super game √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ªÂ ·Á¿Ë Eȉ‹ÛÂȘ Super game ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) FthisTV ∂ȉ‹ÛÂȘ 40 ·̷ٷ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Grey’s anatomy ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· ŸÏ· Ì¿¯·ÏÔ Ê¤ÙÔ˜ ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ (∂) ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ·Á¿˘

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.30 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00

¶H§IO 48 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

19.00 20.30 21.00 22.00 23.15 23.55 02.15 03.00 03.45

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ¶Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÕÁÚÈ· πÓ‰ÔÓËÛ›· Life Eȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Perfect Ten: Hawaii Five-0 Traction ∏ ‰›ÎË ÛÙÔÓ ™∫∞´ ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ America’s next top model Dance your ass off

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

08.00 09.30 11.00 12.00 14.00 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.30 03.00 04.30

∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ™ÙË Û¤ÓÙÚ· ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ £ÂÛÛ·ÏÒÓ °Ë °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· “The terror” “Jugular wine” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

09.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜: °È¿ÓÓ˘ ªÂÙÛÈÎÒÊ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ £¤·ÙÚÔ “÷̤ÓÔ˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.50 10.50 11.45 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 21.00 22.00 00.45 01.45 03.30

Privileged ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Mucha Lucha μaby Looney Tunes ºª Live Christine Royal Pains √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air Eȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË M›Ï· Eȉ‹ÛÂȘ ºª Live Eȉ‹ÛÂȘ NCIS “Δhe prestige” Fringe Numbers “£·Ó¿ÛÈÌË ÂΉ›ÎËÛË”

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.30 09.30 10.00 11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.45 17.00 17.15 17.20 17.30

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.15 20.00 20.20 22.30 23.00

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 22.55 23.10 23.45 00.30 01.30 02.00 02.30 03.00 04.30

ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ŒÓ· Î·È ¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Δ· ηӿÏÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∫·Ï‹ „·ÚÈ¿ ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ “ª›ÓÈ ÊÔ‡ÛÙ· Î·È Î·Ú¿Ù” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ŒÙÛÈ ‚Ϥˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ πÙ¿ÌÂÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ˘fi ¤Ú¢ӷ À‡ı˘ÓË ÂÚÁ·Û›· ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ŒÓ· + ¤Ó· °ÂÁÔÓfi˜

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 6/12 - 12/12/2012 ∞I£√À™∞ 1 •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞ΔA (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:10. ∞¡...: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10-22:30. ∞π£√À™∞ 2 ∞¡...: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-21:20-23:40. Δπ¡∫∂ƒª¶∂§-3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ: 17:20 & ∫˘Úȷ΋: 17:10. ∞π£√À™∞ 3 Ã∞ƒ∞À°∏ 2μ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:20-21:40-00:00. ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: 17:20. ∞π£√À™∞ 4 CLOUD ATLAS: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:40-23:00. •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:40.

∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 80’, ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶·ÛÎ¿Ï ªÔÓÈÙ˙¤Ú, Ì ÙÔ˘˜ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙ ª·¤, Δ˙ÂÚ·ÏÓÙ›Ó ¶·˚Ï¿, ª·Ú›Ó· ¡Ù‚¿Ó, ™·ÚϘ ªÂÚÏ›ÓÁÎ Î.¿. ŒÓ· ÚˆÈÓfi Ë ¡Ù·˚¿Ó ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ˆ˜ Ô ∂ÚÌ¿Ó, Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ·Á·¿, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ μÔÚ̘, ÂÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¡Ù·˚¿Ó ›¯Â Û¯¤ÛË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË. ∫¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÚˆÈÓfi Ô ∂ÚÌ¿Ó ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚÒËÓ Âڈ̤ÓË ÙÔ˘, ÙËÓ ∞Ó, Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÁÈ· ÙËÓ ¡Ù·˚¿Ó. √ μÔÚ̘ Ô˘ Ù˘¯·›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘, Î·È Ù· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ ¡Ù·˚¿Ó. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó... ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ∞Ó ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÌ¿Ó, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¡Ù·˚¿Ó ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔÓ ∞ÓÙÔ˘¿Ó, ÚÒËÓ ÁÈ·ÙÚfi Ù‹˜ ∞Ó Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û‡˙˘Áfi Ù˘...

01.00 ¡∂Δ

The Prestige ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 120’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ¡fiÏ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÃÈÔ˘ Δ˙¿ÎÌ·Ó, ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ª¤ÈÏ, ª¿ÈÎÏ ∫¤ÈÓ, ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ¶¿ÈÂÚ ¶¤Ú·ÌÔ Î.¿. §ÔÓ‰›ÓÔ, Ù¤ÏË 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ŒÓ· Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÏÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË. ¶ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ë “ÀfiÛ¯ÂÛË” : √ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁfi˜ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi οÙÈ ·Ïfi Î·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔ, Ë “∞Ó·ÙÚÔ‹” : √ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁfi˜ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ “ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜” ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ïfi Û οÙÈ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ. ∫·È ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, Ô Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁfi˜ ÂÚÓ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ “∞˘Ù·¿ÙË” , fiÔ˘ ÙfiÙ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹, Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ “ÎfiÏÔ” ÛÙÔ status quo. ∞Ú¯Èο ÙÔ ÎÔÈÓfi ̤ÓÂÈ ¿ÊˆÓÔ fï˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ô Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁfi˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·fi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

STAR 22.00

∑ËÙÂ›Ù·È Á·ÌÚfi˜ ∫ˆÌˆ‰›·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓ·ÓÙ Δ¿ÎÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ŒÈÌÈ ÕÓٷ̘, ª¿ıÈÔ˘ °ÎÔ˘ÓÙ, ÕÓÙ·Ì ™ÎÔÙ Î.¿. ∏ ÕÓÓ· ªÚ¤ÈÓÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Û¯¤ÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ·Ú¯·›Ô ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ¤ıÈÌÔ, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î¿ı ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘ ÛÙȘ 29 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÚfiÙ·ÛË. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ı· ‚ÚÂı› Ô Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ Δ˙¤ÚÂÌÈ, Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ÙË μÔÛÙfiÓË ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ÁÈ· Ó·... ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÙËÓ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜. ªË ͤÚÔÓÙ·˜ ÙÈ Ó· οÓÂÈ, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ȉÈfiÙÚÔÔ˘ ÛÂÊ, ÙÔ˘ ¡Ù¤ÎÏ·Ó, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ. ŸÌˆ˜ ÔÈ Ù۷ΈÌÔ›, Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÔÈ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ‡˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ -ÈÔ ÚÔ˙- ÚÔÔÚÈÛÌfi...

ALPHA 21.00

ª›ÓÈ ÊÔ‡ÛÙ· Î·È Î·Ú¿Ù ∫ˆÌÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1967, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 79’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ·ÁÁ¤ÏË ™ÂÈÏËÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ¶¿ÓÙ˙·, °È¿ÓÓË °ÎȈӿÎË, ∂ϤÓË ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, °È¿ÓÓË μÔÁÈ·Ù˙‹, ∞ϤÎÔ §ÂÈ‚·‰›ÙË, ™·ÊÒ ¡ÔÙ·Ú¿ Î.¿. ∏ ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ∞‡Ú· ¤¯ÂÈ ÓÔÈοÚË Ù˘ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÕÚË Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ∫ÔÏ¿ÚË. √ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ fï˜, ·Ú·ÌÂÏÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘, ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë, ÙËÓ ΔÂÚ¤˙·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚˆÙ¢ı› Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi ¿ÂÈÚ· ÌÂÚ‰¤Ì·Ù·, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÚ¤˙·, Î·È Ë ‰‡ÛÙÚÔË ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ∞‡Ú· ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ Ù˘.

∂Δ3 20.00


∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿

μfiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿!

Δ

Ô ÎÚ‡Ô Â›Ó·È ‚·Ú‡ Î·È fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ Î·È Î˘Ú›Â˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ÙÈ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ‡Ô˘. ∫Ú‡Ô Î·È ÛÙ˘Ï, ÏÔÈfiÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿Ó ̷˙›, ·ÚΛ Ó· ÚÔÛٷهÂÙ ηٿÏÏËÏ· Î·È ÙËÓ ÙÛ¤Ë Û·˜.

1

°È· ÙȘ ÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û·˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ¤Ó· ÌÔ˘Ê¿Ó ÈÔ ¯ÔÓÙÚfi ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Û·˜ ··Û¯ÔÏ› Â¿Ó ı· ÎÚ˘ÒÛÂÙÂ, οÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÂÙ· ÙË ‚fiÏÙ· Û·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂ȉÈο Ì ÌÈ· ˙·Î¤Ù· ·fi ̤۷... ‰ÂÓ ı· ηٷϿ‚ÂÙ ٛÔÙ·! ∂ÈϤÔÓ, ÙÔÏÌ‹ÛÙ ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÙ ÁΤÙ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÌfiÙ˜ Û·˜ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ٷ ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙ· fi‰È· Û·˜!

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

31

ŒÎıÂÛË ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PARK ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞™ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÔÚ›· Ù‹˜ Î. ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ μÚÂÙÙ¿, ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Î¤ÓÙËÌ·, Ë Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· μÚÂÙÙ¿ Û¿˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ÃÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ∫ÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PARK. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ˘¤ÚÔ¯· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏ·, ηڤ, ÛÂÌ¤Ó Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ÛÙÔÏ›ÛÂÙ fiÌÔÚÊ· ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ‹ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ‰ÒÚÔ ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ·. £· ‚Ú›Ù ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Î·È Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜!

2

ŒÓ· ÁÔ˘Ó¿ÎÈ Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ Ì ÛÙÈÏ Î·È ¿Ô„Ë ÙÔ Û‡ÓÔÏfi Û·˜ Î·È ÂÈϤÔÓ, Â›Ó·È Î·È Ôχ ˙ÂÛÙfi. ∞ÎfiÌË, ¤Ó· Ì¿ÏÏÈÓÔ ÊÔÚÂÌ·Ù¿ÎÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÎÚ·Ù¿ ˙ÂÛÙ‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ˘Ï¿ÙË. ªË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ ÚԂ›Ù ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓfi˜ animal print ÎÔÏ¿Ó Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù˘ Ìfi‰·˜. 1) °Ô˘Ó¿ÎÈ 39,99 ¢ÚÒ, ÊfiÚÂÌ· 14,99 ¢ÚÒ, ÎÔÏ¿Ó 8,99 ¢ÚÒ, ÌfiÙ˜ 23,99 ¢ÚÒ, S & S, ∂ÚÌÔ‡ 170, 2421030868. 2) ªÔ˘Ê¿Ó 39,99 ¢ÚÒ, ˙·Î¤Ù· 19,99 ¢ÚÒ, ÎÔÏ¿Ó È·Û›·˜ 9,99 ¢ÚÒ, ÁΤÙ˜ 9,99 ¢ÚÒ, S & S.

ÃÂÈÌÂÚÈÓ¿ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó... √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ì‹Î ÁÈ· Ù· ηϿ, ÁÈ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ Ì·˜ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú... ∂Âȉ‹, fï˜, fiϘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ˙ÂÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ¿ Ì·˜, Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì fiÌÔÚÊ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ì·˜ ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó; º¤ÙÔ˜ Ù· ηÛÎfiÏ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Ì·˜ ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÌÈ·˜ Î·È ÛÙË Ìfi‰· Â›Ó·È Ôχ Ù· ÁÔ‡ÓÈÓ· ηÛÎfiÏ Ù· ÔÔ›· ı· Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ˙ÂÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· chic, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÈÓÂÏÈ¿ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜. μ‚·›ˆ˜, fï˜, ‰ÂÓ ı· Ï›„Ô˘Ó Î·È Ù· ÏÂÎÙ¿ ηÛÎfiÏ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È all time classic Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ‚Ú›Ù Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. Δ· Á¿ÓÙÈ· Â›Û˘ ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ʤÙÔ˜ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. º¤ÙÔ˜ ı· ‰Ô‡Ì Á¿ÓÙÈ· ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ· Î·È Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ìfi‰·˜, ̤¯ÚÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È ÎÔÌ̤ӷ ÛÙ· ‰¿ÎÙ˘Ï·, ÁÈ· ÈÔ rock ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ! 줂·È·, Â¿Ó È¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ Î·È ÌfiÓÔÈ Û·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÏÂÎÙ¿ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ì ˘ÏÈο Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “™ÔÊÈ¿‰Ë˜” .

∫·Ù¿ÛÙËÌ· “™ÔÊÈ¿‰Ë˜” , ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63, ÙËÏ. 24210 25853

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025

¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ٷ Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “™ÔÊÈ¿‰Ë” Ì ¤Ó· “ÎÏÈΔ ÛÙÔ www.sofiadis.com.gr ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ Î·È Î¿ÓÙ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ Ì 10% ¤ÎÙˆÛË...

...24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ!

ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÏÔ˘Î¿ÓÈη

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÔÚ›· Ù˘ η˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ μÚÂÙÙ¿, ÛÙÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ∫¤ÓÙËÌ·, Û·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÃÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ∫ÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ μÚÂÙÙ¿, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶∞ƒ∫” ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 05/12 12.00-22.00 ¶¤ÌÙË 06/12 9.00-22.00 ¶·Ú·Û΢‹ 07/12 9.00-22.00

∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 12∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ.-Fax: 24210-53857, ÔÈÎ. 24280-91809 Δ.∫. 38222 μ√§√™

™¿‚‚·ÙÔ 08/12 ∫˘Úȷ΋ 09/12 ¢Â˘Ù¤Ú· 10/12

9.00-22.00 9.00-22.00 9.00-22.00

™∞™ ¶∂ƒπª∂¡√Àª∂ - ª∂°∞§∂™ ¶ƒ√™º√ƒ∂™


32

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¢Â˘Ù¤Ú· 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∫ÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· 1,3 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 10. ∫ÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ·fi 270 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤ˆ˜ Î·È 1,3 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÂÓ‰Ô¯Ô̤ӈ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Real News. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ∏Ï›· ∫ÔÓÔÊ¿ÁÔ, ∞ÓÙÒÓË ºÒÛÎÔÏÔ Î·È ¡›ÎÔ §˘ÁÂÚfi, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Real News, Ë ¤ÎıÂÛË ·Ú·‰fiıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ٷ ÁÂÈÙÔÓÈο ÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∑ÒÓ˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÓfiÙÈ· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ 270 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ, Â·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó·Î¿Ï˘„˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 1,3 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Deutsche Bank, Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘, ·Ó Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó, ı· “¯·Ú›ÛÔ˘Ó” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÛÙÔ ˘¤‰·Êfi˜ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ›·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ›‰ËÛË, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Reuters, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ “Ù· ÂÏÏËÓÈο ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ οÓÔ˘Ó Ôχ Ê·Û·Ú›· ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·” .

∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ; ∞£∏¡∞, 10. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ (ÌÈÎÚ‹) ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Reuters Î·È Dow Jones Newswires.

T

Ô Reuters ÂÈηÏÂ›Ù·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú¿Ù·Û˘ “Â›Ó·È Èı·Ófi” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Dow Jones Newswires ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ∞ı‹Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ μÈ‚Ï›Ô ¶ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, ÙÚÂȘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› Î·È ¤Ó·˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜- Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, οÙÈ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ͤÓÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ hedge funds- Î·È ÂÚ›Ô˘ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ΔÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 3 - 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘Êı› ηٿ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. “¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ›Ûˆ˜ οÔÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÛÙÔ Reuters. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Mega, ÙÔ ÎÂÓfi ÙˆÓ 3 - 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ

ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ı· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó. ŒÁÎÚÈÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ù˘ Alpha, Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù˘ Eurobank, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, Ù˘ Attica Bank, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Eurogroup Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Ù˘ ‰fiÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ 34,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈο 43,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ΔÚ›ÙË.

μ. ™fiÈÌÏÂ: ¡· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∏ ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ¢Ú›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›, ϤÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Bild am Sonntag Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μ. ™fiÈÌÏÂ. “Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ·fi ÙË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Ì·˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ‚Ô‹ıÂȘ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ-

● 0% ●

˙¿¯·ÚË - ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘ÛË ● 0% ʈÛÊÔÚÈÎfi Ô͇ ● ● º˘ÛÈ΋ ËÁ‹ ηÊ½Ó˘: ● ∞fi Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ηʤ ● ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ● ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ‡Ï˜ ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ¶π∫√π¡ø¡π∞™ Δ∏§∂ºø¡∞

6936894871 6989262025 ∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡

ÎÒÓ Î·È ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “οÓÔ˘Ì ηϿ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË” , ·Ó Î·È ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÛÔ ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ·˘Ù‹ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ °ÂÚÌ·Ófi ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÚÔÛÂÎÙÈο” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÂÓÒ, fiˆ˜ ϤÂÈ, Ú¤ÂÈ Ë ›ÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ¢Ú›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ‰È·ÙËÚËı›. “°È’ ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÛ̇ԢÌ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌfiÓÔ ¯¤ÚÈ Ì ¯¤ÚÈ” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ. √ Î. ™fiÈÌÏ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ·fi ¤ÛÔ‰· ÙfiÎˆÓ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ΔÚ¿Â˙· KfW, ı· ¤¯ÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· οı ¯ÚfiÓÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 130 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. “∂›¯·Ì Ҙ ÙÒÚ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙfiÎÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È ı· ›¯·ÌÂ Î¤Ú‰Ë ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ·fi ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ -Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ- ÔÌÔÏfiÁˆÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ΤډË, Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘

∂∫Δ, ı· Â›Ó·È Ò˜ ÙÔ 2035 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 10 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ·Ú·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ Â› ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ı· ¯¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 2,7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ·Û·Ê¤˜, ÔÌÔÏÔÁ›. “¶fiÛÔ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÔÏÈο, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ·ÎfiÌË Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹Ûˆ ÔÚÈÛÙÈο” , ‰ËÏÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Ì·˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ‚Ô‹ıÂȘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi οÓÔ˘Ì ηϿ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË, Ò˜ ÙÒÚ· Ì ·ÚÎÂÙ‹ ÂÈÙ˘¯›·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ °ÂÓ˜ μ¿ÈÓÙÌ·Ó, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· “ÙË ÌÂÚÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰· “Welt am Sonntag” , Ô Î. μ¿ÈÓÙÌ·Ó ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ “¢ˆ‰ÒÓË” °π∞¡¡∂¡∞, 10. ¡ÂÎÚfi˜ ‚Ú¤ıËΠ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¢ˆ‰ÒÓË. ∫·Ù¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô 52¯ÚÔÓÔ˜ ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷӷÏÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¿ÊËÛ ÛËÌ›ˆÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤‰È‰Â Û ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜. ∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔÎ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ÂÚÂ˘Ó¿ Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ.

ÚfiÛıÂÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ Ù›ÙψÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÁÔÚ¿” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó “΢ڛˆ˜ ·fi ÂıÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜” . ŒÙÛÈ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ “·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô Î. μ¿ÈÓÙÌ·Ó Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û οı ‰È·ÁÚ·Ê‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. “∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” , ÂÎÙÈÌ¿ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ “ı· ÂÈ‚Ú¿‚Â˘Â Ù· Ï¿ıË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈχÛÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” .

¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ¯Ú¤Ô˘˜ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È -ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ- Â·Ú΋˜ Î·È ¯¿ÚË Û ·˘Ù‹, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ª›¯·ÂÏ Ã¿È˙Â, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “ºÔÚÌ¿Ù” . ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· transfer union ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤Û·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Nouriel Roubini ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “°È· Ó· ÎÚ·ÙËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· transfer union, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó 1020 ¯ÚfiÓÈ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÏÂÊÙ¿ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Roubini. “∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› fiÏË Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Ì·˙›, ›Ù ·ÊÔÚ¿ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ›Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ›Ù ÁˆÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ›Ù ÏfiÁÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙfiÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ¢ηÈÚ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË “ÛËÌ·ÓÙÈ΋” (ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ 2013), ·ÏÏ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ 50% ÙÒÚ·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Ô˘ ¿ÏÏ·Í ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›·, ‹Ù·Ó Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

10-12-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you