Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.02 - ¢. 19.41’ ™∂§∏¡∏ 2 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.219 ªËÓÔ‰ÒÚ·˜, ªËÙÚÔ‰ÒÚ·˜, ¡˘ÌÊÔ‰ÒÚ·˜ Ì·ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶›Ûˆ ·fi ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ¶°¢ª Î·È Ë ªÔÙÛÔ˘¿Ó·

¶¿ÙÔ ¤È·ÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ‚ÔıÚÔχ̷ٷ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ¶ƒ√∫∞Δ∞ƒ∫Δπ∫∏ ÂͤٷÛË ‰È·Ù¿¯ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, χ̷ٷ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ■ ÛÂÏ. 15

ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ∂Í·ÈÙ›·˜ Âȉ›ӈÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ «ÊÙˆ¯‹˜» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ò‰Âη ı¤ÛÂȘ ¤¯·ÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ World Economic Forum Ô˘ ηٷٿÛÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ 71Ë ı¤ÛË ¤Ú˘ÛÈ ‚Ú¤ıËΠʤÙÔ˜ ÛÙËÓ 83 ı¤ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó, Ë ¡·Ì›ÌÈ·, Ë ¶°¢ª, Ë ªÔÙÛÔ˘¿Ó· Î·È Ë ƒÔ˘¿ÓÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÒÛË, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ 123Ë ı¤ÛË (·fi ÙËÓ 103Ë ¤Ú˘ÛÈ) ÛÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ

¢

ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ 93Ë ı¤ÛË (¯¿ÓÔÓÙ·˜ 10 ı¤ÛÂȘ) ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚÒÓ. ™ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ıÂÛÌÒÓ (·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰È·ÊıÔÚ¿ Î.Ù.Ï.) Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 82Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ ÂÛÙ›· ·ÓËÛ˘¯›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÊÙˆ¯¤˜ ÂȉfiÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÛÙËÓ 125Ë ı¤ÛË). “™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÈÛ¯˘Ú¿ ÛËÌ›· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯı›, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ηϿ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡”. ■ ÛÂÏ. 31

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚ‹ÌËÓ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ

∂∫§√°∂™

™¯Â‰fiÓ 3.000 ÔÈ Ê˘ÁfiÔÈÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

✓ ¶ÔÈÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ∑¤ÙÙ·

™Δ√À™ 2.870 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ê˘ÁfiÔÈÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›-

Ô˘˜ ÔÈ 2.181 ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÊÔÚ¿ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ - ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 90% ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú¤Ë Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· (π∫∞, Δ∂μ∂), ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÌÈÎÚÔÎÏÔ¤˜. ΔË ‰ÈÂÙ›· 2009-2010 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ÂÚ‹ÌËÓ. ■ ÛÂÏ. 12

ºıÈÓÔˆÚÈ¿˙ÂÈ ·fi ·fi„ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ Ë̤ڷ ηÏÔηÈÚÈÔ‡

‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ηıÒ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· Â›Ó·È ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Û ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÌÔÙ›‚Ô. ■ ÛÂÏ. 17

∂ÈΛӉ˘Ó· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È ÎÔÓۤڂ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ■ ÛÂÏ. 14

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∞Ó·Áη›· Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ “¶∂ƒ¡∞ª∂ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Ô

Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÚÔ˘Û›· ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (ÏÔ˘Î¤Ù·, ‡ÊÂÛË) Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· (·ÓÂÚÁ›·), ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˆ-

ÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË. ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰¤ÛÌÈÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È fi¯È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË”. ■ ÛÂÏ. 7

Î·È ª‹ÙÚÔ˘ ■ ÛÂÏ. 11

✓ ΔÈ ı· οÓÂÈ

Ô ¶ÈÙÛÈÒÚ˘

■ ÛÂÏ. 3

✓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó

™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ô˘ ‚ϤÂÈ Û‹ÌÂÚ· μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ª·‚›‰Ë ■ ÛÂÏ. 11

™Â ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ■ ÛÂÏ. 18 «μ·ÚfiÌÂÙÚÔ»

ª‹Ó˘Ì· „˘¯Ú·ÈÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ™Ù·ıÂÚfi ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡¢ ■ ÛÂÏ. 9

·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ÂÎ. 2009 - ª·˝Ô˘ 2010

85%

ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙ· Ù˘¯›· Cambridge Michigan Proficiency


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

«•ÂΛÓËÛÂ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Ó¤ˆÓ Ê·Ú̿Έӻ

A¶√æ∂π™ ™Ê·ÈÚÈο ¿ıË TÔ˘ ¶∞¡Δ∂§∏ ª¶√À∫∞§∞

Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Ú˜ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ Ì·ÛÎÂÙÈ΋˜ Ì·˜ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ÂÛÎÂÌ̤ÓË ‹ÙÙ· Ì ÙË ƒˆÛ›· ‹ ÙËÓ ·‰ÂÏÊÈ΋ Û‡ÚÚ·ÍË Ì ÙÔ˘˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ ÛÙÔ √∞∫∞, Ë Û˘˙‹ÙËÛË fï˜ ηϿ ÎÚ·Ù›, Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ηӿÏÈ·, Ú·‰Èfiʈӷ Î·È ‚¤‚·È· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô Î·‚Á¿˜ ¿Ó·„ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· (Î·È fi¯È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜) ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‹ Ì¿ÛÎÂÙ, ÓÈÒıÔ˘Ó ‚·ıÈ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, Ó· ÍÂÛ¿ÛÔ˘Ó, Ó· ·Ó·ıÂÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ‰ÔÍ¿ÛÔ˘Ó. ª·›ÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Û οÔÈÔ ·ıÏËÙÈÎfi Û¿ÈÙ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤ÏË ÌÈ·˜ ·fiÚ·Ù˘, ¿ÓÙˆ˜ ¿ÁÚ˘Ó˘ ÌÈÎÚÔÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË ı· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó Û ̛·, ‰‡Ô ‹ Î·È ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ԢΠÔÏ›Á˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ·ÓÔȯÙfi ÎÔ˘‚ÂÓÙÔÏfiÈ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ıÂÌ· ‹ ÙË ‰ÔÍÔÏÔÁ›·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ï·˚΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÎÈ ·˘Ù‹, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Î·È ·ÛÒÌ·ÙË, ÌÔÏ·Ù·‡Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ù‹ Î·È ˘ÏÈ΋ ·fi ÂΛÓË Ô˘ ·fi ‰ËÌÔÎÔÈ΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ıËÚÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∫·È Ì ʛÏÔ Î·Ïfi ·Ó ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÔÊÛ¿ÈÓÙ ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÂÎÚfiıÂÛÌÔ Î·Ï¿ıÈ, Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ÔÌÔÓÔ‹ÛÂȘ ·Ó Û·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ê·Ó¤Ï˜ Î·È Ù· ÂÓۈ̷و̤ӷ Û ·˘Ù¤˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Á˘·ÏÈ¿. ¡· ÚÔ·„ÂÈ ÏÔÈfiÓ Û˘Ìʈӛ·, ¤ÛÙˆ Û ‰˘Ô-ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù·, Û ÌÈ· Ì·˙È΋ ·ıÏËÙÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ·fi ÙÔ Ó· Û˘ÌχÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂıÓÈο. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ıÚËÛΛ·, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÓÓÔÂ›Ù·È (ÔÈ ¿ÏϘ, ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ, Â›Ó·È Ù·ÂÈÓ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ì·Ù·), ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·, ‰ÂÓ ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ÔÈÔ˜ ¤ÊÙ·ÈÍ Ô˘ ¤¯·Û ‹ ·Ó ¤ÚÂ ӷ ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™Â ¤Ó·-‰˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÓÙˆ˜, fiÛÔ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ, Û˘Ì›ÙÔ˘Ó: ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ÚˆÙÈ¿, Ë Ó›ÎË ‰›ÓÂÈ ÓfiËÌ· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, Ù· ˘fiÏÔÈ·, Ë ¯·Ú¿ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ù· ·ÚfiÌÔÈ·, Â›Ó·È ·ÛÙÂÈfiÙËÙ˜ ÚÔÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· √Ï˘Ìȷ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë Ó›ÎË ‹ ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ë ÔÓËÚÈ¿ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ‰ÔÏÈfiÙËÙ·˜, Ë ÎÏÔ‹ (ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, .¯.), Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ΔÚ›ÙÔÓ, fiÙ·Ó ÓÈοÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÓÈοÌ fiÏÔÈ Ì·˜, ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ÓÈοÓ ٷ ÁÔÓ›‰È¿ Ì·˜. ∞Ó fï˜ ¯¿ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÙfiÙ ÙÔ “ÂÌ›˜” Ù˘ Ù·˘Ù›Ûˆ˜ Û¿ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó “·˘ÙÔ›” , ÔÈ ·›ÎÙ˜, ¿ÓÙÂ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÏ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó ·Ó¿ÍÈÔ˘˜ (ÔÈ ÚÈÓ ıÂÔ›) Î·È ÊÚ·ÁÎÔÊÔÓÈ¿‰Â˜ (ÔÈ ÚÈÓ ÂÎıÂÈ·˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ Ê·ÓÂÏÔÏ¿ÙÚ˜). μÚ¤ÍÂÈ-¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹, ÂÌ›˜, ÔÈ Ô·‰Ô›, ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ. ∞ÊÔ‡ ÙÔ Â›·ÌÂ, Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

ÏÏ›„ÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜, Ì ÌÂÈÒÛÂȘ Û ·ÚÎÂÙ¿ Û΢¿ÛÌ·Ù· Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÏÈÁfiÙÂÚ·. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ Ë ÊÙËÓfiÙÂÚË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ÂÍÔ̷χÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿. “•ÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Ó¤ˆÓ Ê·Ú̿ΈӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÕÏ΢ ∫·Ú·Ù˙›Î·˜.

O ∫∞πƒ√™

∏ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÕÏ΢ ∫·Ú·Ù˙›Î·˜ “˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÈÎÚ¿ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ʿÚ̷η Î·È Ó· ÌË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ··Ú·›ÙËÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û΢¿ÛÌ·Ù·. ∏ ‰È·ÎÔ‹, ÏÔÈfiÓ, Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ fi͢ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·ÓÔÓÈο Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ “ÊÚ¤Ó·Ú” Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Ó¤ˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË

‚‰ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٷʤÚÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ, fï˜, Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ fiÔȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ¤Ú· ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô͇ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¢ÓÔ› ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÔÈ ÊÙËÓfiÙÂÚÔÈ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ Î·È ÂÌ›˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì 35 ¢ÚÒ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË ˆÏÂ›Ù·È ÚÔ˜ 25 ¢ÚÒ ı· ÚÔÙÈÌËı› Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ∫¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê¿Ú̷η ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ Û΢¿ÛÌ·Ù· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 40%. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ù· ÔÔ›· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÊÙËÓfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚˆÙfiÙ˘·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ÕÏ΢ ∫·Ú·Ù˙›Î·˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙË ¢. ∂ÏÏ¿‰· ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ηٷÈÁ›‰Â˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Û ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16-29 ‚. ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 17-28 ‚. ÛÙË ¢. ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 17-29 ‚. ÛÙËÓ ∫. ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi 19 ¤ˆ˜ 31 ‚. ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÙÔÈο ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ μ. ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μ. ∞ÈÁ·›Ô ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÛÙ· 7-8 ÌÔÊfiÚ.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...28ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 18...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 16...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...27ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™¯fiÏÈ·

™ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·

ΔËÓ ·Ù¿Î· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˆ˜ “‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â¤ÏÂÍ ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ” , Û¯ÔÏ›·˙·Ó, ¯ı˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. “Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚÂ, ·ÏÏ¿ “ηÈÁfiÙ·Ó” Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “¯Ú›ÛÌ·” , ηıÒ˜ ÙÒÚ· ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ¿ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘” , ¤ÏÂÁ·Ó Î·È ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó Ì ÓfiËÌ·: “μϤÂÙÂ, Ô‡ÙÂ Ô ¢ËÌ. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘, ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÈÁÔÓÙ¿ÚÈ˙Â, ‰ÂÓ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ η٤ÏıÂÈ ÙÂÏÈο ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘” . Δ· ‹ÍÂÚ ·˘Ù¿ Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ·˜ ıÔÏÒÓÂÈ ÙÒÚ· Ù· ÓÂÚ¿, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜...

™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¯Ù˘¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ·ÏÌfi˜ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÁÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ μÂÏÏ›‰ÂÈÔ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì·. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ·Ô‰ÂÎÙfi.

¶‹Á·ÈÓÂ-¤Ï·

μ.∫.

°.•.

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÂÓÒ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· Ï¿‚Ô˘Ó. ∏ ۇ̂·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÛÙ¿ÏıËΠÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ Î·È ÙËÓ ·¤ÚÚÈ„Â. √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ¤Êı·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 Î·È ·fi ÂΛ Í·Ó¿ ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÔÌfiʈӷ. ∫·È ¿ÏÈ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜... ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË, ·ÊÔ‡ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È, Â›Ó·È ÂÔ˘ÛÈ҉˘ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∏ χÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‚Ú¤ıËΠ̠ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¡∞ª, ÙÔÓ ∞√¡∞ª Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∏ ۇ̂·ÛË ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª ı· ‰Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÔÚ›·

ŸÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÔȯٿ ¶ÚԂϤÂÙ·È ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘ ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ Î·È ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ˙ÒÓË Ï¿ÙÔ˘˜ 16 ̤ÙÚˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ °ÔÚ›ÙÛ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ÌÂٷ͇ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· ÂÈ Î·È ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘.

§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜

™ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∂ȉ›ˆÍË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ‹Ù·Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ μÂÏÏ›‰ÂÈÔ Î·È ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȉÒÛÔ˘Ó „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ··ÁfiÚ¢Û ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÔÚ›· Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÚÔ¯ˆÚ› ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È fi¯È Ì ·ÂÚÁ›·.

∞fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ¤ÂÛÂ, Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘, fiÙ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î¿Ï˘„ ˆ˜ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ √Δ∂ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ. ∫·È ÙÒÚ· „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÎÚË Ì ÙȘ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi ÔÈÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· “¯Ú˘Û¿” ÙËÏÂʈӋ̷ٷ. °È·Ù› Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ÌËÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó, ÙÔ ÔÛfi Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ...

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹

∞‰È·ÊÔÚÔ‡Ó

∫¿ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο Î·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Î·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.

∂›·Ì ı· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ı· ϤÌÂ Î·È Ù· ηϿ. §¤Á·Ì ÚÔ¯ı¤˜, ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÈÎfiÓ· Ì ÙȘ ÌÈÛÔÛÎÈṲ̂Ó˜ ·Ê›Û˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ·fi ÙËÓ °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞°∂Δ. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ¿ÌÂÛ· Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÊÈÛÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “ÌÂÚ›‰ÈÔ” ÛÙËÓ °ÔÚ›ÙÛ·, “ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó” ·‰È¿ÊÔÚ·. ø˜ fiÙÂ;

μ.∫.

æ˘¯Ú·ÈÌ›·

°.•.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 35 ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ “1018” Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “∫ϛ̷η” Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó. ∞ÓÂÚÁ›·, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ·›ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È Ô‡ ›̷ÛÙ ·ÎfiÌË. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ 2011 ¤Ú¯ÂÙ·È... º.™.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¡¤· Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¢∂ª∞ ̤۷ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (√∂ª∞) ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ì ٷ ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∂ΛÓÔ, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √∂ª∞, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ¢∂ª∞, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó. °È·Ù›, ϤÙ ӷ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË; °.•.

∞Ó·‚ÔÏ‹ ∞Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ··ÚÙ›·˜ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∞ÈÙ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¤‰ˆÛ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ·¤‰ˆÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ·, ηıÒ˜ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ ¤ÓÙ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. flÚ· ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜... μ.∫.

™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô Î. ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ¿ÊËÛ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÔȯٿ. ™˘˙ËÙ¿ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ôϛ٘ ÙÔÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Ó· η٤‚ÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. √ Î. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Â¤ÏÂÍÂ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ TRT.

™ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ “™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ı· ¤¯ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó” ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ë ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ̠ΛÌÂÓ·, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi pskotiniotis.blogspot.com Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË, Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› ‚‹Ì· ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ó·È ÛÙ· “Û˘Ó” ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Ù· ‰›ÎÙ˘· ‚ÔËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ΢ڛˆ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ë “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ‰Ôı› Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.

ƒfiÏÔ˜ ‰È·ÎÚÈÙfi˜ ∑ÂÛÙ¿Ó·Ó ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÔÈ ΔÔÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Û ۇÛ΄Ë, Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¡Ô̷گȷ΋, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›. ΔÔ ¶∞™√∫ ı· ‰ÒÛÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ÙÔÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, ÂÓÒ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰Ôı› ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ô˘ ı· ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô, ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜, ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î. ºÒÙ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û ¢ڇÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ √ Î. ∞ı. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∑ԇ̠‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û ̛· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÚÒÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‰È¿ÓÔȘ, Ï·ÌÚÔ› Ó¤ÔÈ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÓÔ˘Ó ÂΛ, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ÂΛ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÌÂÈÊıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì’ ·˘Ù¤˜. °È· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó fï˜ ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÈ ·ÁÒÓ· ¤Î·Ó·Ó, fiÛ· ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Ù· ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó. ¡· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· Ù˘¯›Ô ¿Ó¢ ·Í›·˜ Î·È Ó· Ù· ‚ϤÔ˘Ó Ó· οıÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰·ÚÈÔ‡ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ·fi ¿Óˆ. ªÂ 500∂ ÚÒÙÔ ÌÈÛıfi Ò˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È ·Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ò˜ ı· ÙËÓ ˙‹ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Ô‡Ù ÙȘ ¿ÁȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡; Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· Û˘˙Ô‡Ó Î·È Ó· ‚ÔËı¿ÓÂ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ªÂÙ¿ fï˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ò˜ Ó· Ù· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó; ∂‰Ò ÂÈÎÚ·Ù› Ë ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›· (ÚÔ˘ÛʤÙÈ Î·È Ì¤ÛÔÓ) Î·È Ë ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ∞ÓÂÚÁ›·, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÌÈ˙¤ÚÈ·. ∞˘Ù¿ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ Ì·˜ ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘. •¤ÚÂÙ ÙÈ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÁÔÓ¤· Ó· ‚ϤÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÏÈοÚÈ ÙÔ˘ Ì ÙfiÛ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ÙfiÛÔ ÎfiÔ Î·È Ó· ÙÔ ‚ϤÂÈ Ó· οıÂÙ·È; ∏ ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ‚ϤÂÈ Ù· ÂÁÁÔÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ·›˙ÂÈ Ì’ ·˘Ù¿ (ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ ·È‰›, ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ·È‰›, ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ). ªÂÙ¿ ÔÈÔ˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, fiÙ·Ó ¤ÏıÂÈ Ë ÒÚ·, fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ï›Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; ÀÔÁÚ¿„·Ù ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ‚¿Ï·Ù ‰ËÏ·‰‹ ÎÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì›· Ù·ÊfiϷη ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Ì·˜ Á˘Ú›Û·Ù Û ηÙÔ¯ÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ª·˜ Îfi„·Ù ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ŒÓ·˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ï·fi˜ ¤ÂÛ Û ıÏ›„Ë Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. ºfiÚÔÈ, Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ, ·˘Í‹ÛÂȘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ·ÔχÛÂȘ ·ÓÙÔ‡. ∂Ì›˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ˙‹Û·ÌÂ Î·È Û ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·, Ï›ÁÔ Ò˜ Ôχ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ. °È· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ fï˜ ÙÈ Î¿Ó·Ù ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ù›ÔÙÂ. ΔÔ ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·˘ÙÔ› ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ Û·˜. ™ÎÂÊÙ›Ù fï˜ ‹ ÂÏ¿Ù ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÙÈ fiÓÔ, ÙÈ ıÏ›„Ë ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È. ΔËÓ Ô‰‡ÓË Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· Ì˘·Ï¿ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì·˜, ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ·ÓÔÚıÒÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈϤÔÓ ·Ó¿-

Ù˘ÍË Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ì›‚ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ™Î¤ÊÙÔÌ·È Ì‹ˆ˜ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÔÈ ·Ó¿ÍÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙËÓ ª¶∞¡∞¡π∞” .

Δ· ‚ÔıÚÔχ̷ٷ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ √ Î. £·Ó¿Û˘ ªfiÁη˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘, Ì ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ·‡Ï·Î· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·fi ÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ó·Ï¿ÎÈ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ Û˘ÏÏÂÎÙ‹Ú·˜ ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ì ٤ÙÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô fï˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È, Ô ˘¿Ú¯ˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙ‹Ú·˜ Ó· ÌË ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, Ô ‚fiıÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ú¤Ì· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ. ∂Âȉ‹ fï˜ ·fi ÙÔ Ú¤Ì· ·˘Ùfi ·›ÚÓÂÈ ÓÂÚfi Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·‡Ï·Î·˜, ÌÔÈÚ·›ˆ˜ ÏÔÈfiÓ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÚÔηÏ› ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰˘ÛÔÛÌ›·, ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·, fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔÈ Ï·Ô› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô˘ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘, Ù· ηı·Ú¿, ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘. £· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÁÂÁÔÓfi˜: ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ∫ÔÈÓ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ηٷʤڷÌÂ, ¯¿ÚȘ ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÌÌÔÓ‹ Î·È ÛÙÔ ˘¤ÚÌÂÙÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: ∞Ô¯¤Ù¢ÛË ∫·Ó·Ï¿ÎÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· ¤‰È‰Â ÙË Ï‡ÛË Ì ٷ ·fi‚ÏËÙ· Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ú¤Ì·. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi Ôχ ηÈÚfi, Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÁˆÁfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù·, ¿Ú· Ë ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛË, ÏÔÁÈο, Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚fiËÙÔ˘ ‚fiıÚÔ˘ Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ·ÁˆÁfi. ∂Ï›˙ˆ Ô ¢‹Ì·Ú¯fi˜ Ì·˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÏÌË, ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ηٷÈ·ÛÙ› Ì ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· χÛË. ŒÙÛÈ ı· ··ÏÏ·Á› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÙȘ Ùfi-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ŒÓ·˜ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ ¿ÓÔÈÍ ¤Ó· “ÛÙ·ıÌfi ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜” Î·È ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· ıËÛ·˘Ú›ÛÂÈ. √ “Milchtankstelle” , ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·, ÛÙËÓ fiÏË ¡fiÈÓÎÈÚ¯ÂÓ-∑ÂÂÏÛ¿ÈÓÙ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó 78 ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÒÏËÛ˘. √È ÂÏ¿Ù˜ ›Ù ı· ʤÚÓÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ· ‰Ô¯Â›·, ›Ù ı· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ‰Ô¯Â›· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ı· Ù· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó. √ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ªÚÔ‡ÓÔ ™Ù¿Ô˘Ê ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ, ηıËÌÂÚÈÓ¿. √È ÂÏ¿Ù˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 70 ÛÂÓÙ˜ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ΔÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô οو ·fi ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÎÔ˘Ì›. ªÂ 70 ÛÂÓÙ˜ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÙÔ Á¿Ï· ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ˜, ·ÏÏ¿ Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ ™Ù¿Ô˘Ê ÂÍËÁ› Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ...Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘. “¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙ½Ó˘ Î·È Ï›Ô˘˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙËÓ ›‰È· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÂΛÓË ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ˜” . √ ™Ù¿Ô˘Ê ϤÂÈ fiÙÈ Ë Â¤Ó‰˘Û‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÈÛ 12.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ›-

Û˜ ηÙËÁÔڛ˜, Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ú¤Ì· ı· Â͢ÁÈ·Óı›” .

∂ÎÏÔÁ¤˜, ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈο ÔʤÏË √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó. √È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÓ‰ÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó. °È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ‹Ú fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂›Ó·È οÙÈ Û·Ó ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ 11ÌËÓÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. °È·Ù› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ◊‰Ë Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤Û˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ - Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÂÈÚ¿Ù·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¿ÍË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›·. °È·Ù› Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÌÂٷ͇ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ fï˜ Â›Ó·È ÚfiÎÚÈÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ◊‰Ë “Ù· fiÚÁ·Ó· ¿Ú¯ÈÛ·Ó” Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë. ∏ ˘fiıÂÛË ‚¤‚·È· ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, fï˜ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ Ï·ÁÈÔÎfiËÛ˘ ·fi ÙÔ §∞.√.™. Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ·ÒÏÂȘ „‹ÊˆÓ ÁÈ· ÙË ¡¢. ∫·È Ù· ¿ÏÏ· fï˜ ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì ٷ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Û˘Óı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. √ ™À¡, Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ›ıÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. Δ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ fiψÛË Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfi. ∫·È ¤ÙÛÈ, Ì ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ıÂÙÈÎfi ÛÙÔ ‹‰Ë ÂÍ·ÛıÂÓË̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È·Ù› ÂÓÒ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ Ô ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ˘ÚÂÙfi˜ ·Ó·‚·›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ. ∫·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÎÔÈÙ¿ ·˘Ùfi ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, ·Ú¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÌÔÓ¿¯· ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÂÁÁ˘Ëı› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜; ¶ÔÈÔ˜ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙÔ˘˜

Ôϛ٘ Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÊfiÚËÙË ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÎÔ¤˜; ΔÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·Ó·Ïˆı› ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘, ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Î¿ı ÎfiÌÌ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÓÔÛÔ‡Û· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· È·ı› ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∫·È ÌÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ √Δ∞ ÓÔÛÔ‡Ó ‚·ÚÈ¿. £Â˜ Ù· ÙÔÈο ÛοӉ·Ï·, ı˜ Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ı˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Î¿ı ÏÔÁ‹˜ “Ê·ÁˆÌ¿Ú·”, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ ԇÙ ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ¿Ú·Á ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜; ∞Ê‹ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ οı fiÏ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ‹ Ì‹ˆ˜ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Î·Ù·Ï˘ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ; √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, Î·È ÂȉÈο Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Û·ÚÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∂›Ó·È fï˜ ¤ÙÔÈÌ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ›Ô; ∑ԇ̠ÛÙË ¯ÒÚ· fiÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ οÔÙ ›¯Â ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ Û·Ó Ï¤ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó Û‡ÛÙËÌ·. ¢È·‚Èԇ̠۠¤Ó·Ó ÙfiÔ fiÔ˘ οÔÙÂ Ë ¿ÌÂÛË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. Δ· ¯ÚfiÓÈ· fï˜ ¤Ú·Û·Ó. √È ÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿¯ıËηÓ. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ fiÚıÈÔ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ı·‡Ì·. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÌÈ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (·Ï‹ıÂÈ· ÔÈÔ˜ ηٷ̤ÙÚËÛ ÔÙ¤ ÙËÓ ·Ô¯‹ Î·È Ù· ¿Î˘Ú·;), ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ì¿ÏÏÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ıÔÏfi. √È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó. °È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ‹, ¤Ó· ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÿÛˆ˜ fï˜ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ÿÛˆ˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ fiψÛ˘. ¶fiÛÔ˜ ηÈÚfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÛËÚ‹ ·˘Ù‹ ÓÔÔÙÚÔ›·; ¶fiÛ˜ ÙÔ̤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÒÛÙ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ˙Ô˘Ó Û ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÒÚ·; ∞̤ÙÚËÙ˜. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ı¤Ì· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›·. ∂›Ó·È ¢ڇÙÂÚ· ı¤Ì· ·È‰Â›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ¤ÙÛÈ ·fiÚÈÛÙ·, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÙ¿Ù·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ·ÓÙÈ·˘Ù·Ú¯È΋˜ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘. æÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ fï˜, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ‡Ù˜. °È·Ù› ÁÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, Ù· ÂÈÙÂÏ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ڢıÌÔ‡˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ „ËÊÔıËÚ›·. °È·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÓ¿¯· Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÔʤÏË ·fi ÙȘ οı ÏÔÁ‹˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜” .

Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ı· οÓÂÈ ·fiÛ‚ÂÛË.

‡„Ô˜ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ô˘ ˙ËÙ› Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ.

∏ ªÚ›ÙÓÂ˚ ™›·Ú˜ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÙÔÓ ÛˆÌ·ÙÔʇϷο Ù˘

∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ªÔÌ ª¿ÚÏÂ˚ È¿ÛÙËΠ̠ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘

ŒÓ·˜ ÚÒËÓ ÛˆÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ªÚ›ÙÓÂ˚ ™›·Ú˜ η٤ıÂÛ ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· fiÙÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Á˘ÌÓ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‹ ¤Î·Ó ÛÂÍ ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘. √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ºÏfiÚ˜ ηÙËÁÔÚ› Â›Û˘ ÙËÓ 28¯ÚÔÓË ·ÛÙ¤Ú· Ù˘ Ô fiÙÈ ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÚ˜ Ì ÙÔ Ó· η˘Á·‰›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ‰‡Ô Ù˘ ·È‰È¿ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚Ú›˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙȘ ʤÚÂÈ ·Ó·„˘ÎÙÈο. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ ·ÚÓ‹ıËΠ¯ı˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, Ô ºÏfiÚ˜ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ™›·Ú˜ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· “ÙÔ˘ Ú›¯ÙËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜”, ÙÔÓ Î·ÏÔ‡Û ÛÙÔ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘ Î·È Á‰˘ÓfiÙ·Ó Î·È “ÂȉȉfiÙ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. √ ºÏfiÚ˜ Â›Û˘ ηÙËÁÔÚ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÁÓfiËÛ·Ó Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ

∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ Ù˘ Ú¤ÁΠªÔÌ ª¿ÚÏÂ˚ ‰‹ÏˆÛ ¤ÓÔ¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÔÏÏ¿ Ê˘Ù¿ Ì ̷ÚÈ¯Ô˘¿Ó· ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ÛÙË ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· Ù˘ ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ·˜, ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ÙÔÈο ªª∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Daily Local News of West Chester, Ë 29¯ÚÔÓË ª·Î›ÓÙ· °È·Ó›ÛÙ·, Ë ÓÂfiÙÂÚË ·fi Ù· 13 ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ªÔÌ ª¿ÚÏÂ˚, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ 11 ÌÂÁ¿Ï· Ê˘Ù¿ Ì ̷ÚÈ¯Ô˘¿Ó·, fiÙ·Ó ÙÔ 2008 ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Û ̛· ‰È·Ì¿¯Ë Ô˘ ›¯Â Ì οÔÈÔÓ ¤ÓÔÈÎÔ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· › fiÙÈ Â›‰·Ó ÙËÓ ª¿ÚÏÂ˚ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ·˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ªª∂, Ë ª¿ÚÏÂ˚ › ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· ÂÂȉ‹ ›¯Â ηٷÛ·Ù·Ï‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘. √È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ·¤Û˘Ú·Ó ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ Ù˘ ›¯·Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘, ηıÒ˜ Ë ª¿ÚÏÂ˚ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ Ù˘. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù fiÙÈ ı· ÂÍÂÏȯı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·; ¡ÈÎfiÏ·˜ ΔÛ·Ú¿˙˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÂÍÂÏȯı› ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. £· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ Ì›· ϤÍË Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÌ›˜ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ: ¢Ú¿Ì·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

/5

ºıÔÚ¤˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ™Â ηο ¯¿ÏÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÛÙËÓ Ô‰fi μ˘˙ÈËÓÔ‡ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·fi ÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÓÔÈÁ̤Ó˜ ۯ‰fiÓ Û’ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ª·‚›ÏË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ë Ô‰‹ÁËÛË Î·ı›ÛÙ·Ù·È ‰‡ÛÎÔÏË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ΔÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒıËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ·fi Ù· ÂÎÛηÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ηı’ fiÙÈ Ë ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Êı·Ú› Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. ÕÌÂÛ· ÏÔÈfiÓ ·˜ Û‡ÛÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÚÈÓ Î¿ÔÈÔ fi¯ËÌ· ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ôϛ٘ ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¢.°.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“£· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˙‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Â¿Ó ÙÂÏÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÎÚ·Ù¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ;” .

¶·‡ÏÔ˜ ΔÔ‡Ì·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∂ÁÒ Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, fiˆ˜ ϤÓÂ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· fiˆ˜ ϤÓ” .

Û̷ÚÚÔÈ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜, Ï¿ÛÙȯ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¿¯ÚËÛÙ˜ Ï·Ì·Ú›Ó˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‚¿ÏÂÈ ÔÓÔ˘˜... Ÿ,ÙÈ “ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ” ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ì·˙› Ì ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· ÛÎÔ˘›‰È·. ΔËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ª·˙› Ì ٷ ¯fiÚÙ· Ô˘ ʇÙÚˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Î·È ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Á¤ÌÈÛ ÊÔÚÙËÁ¿ Ì ÛÙÂÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó “ˆ˜ ‰È¿ Ì·Á›·˜” ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. ∂Λ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ· ÙÔȯ›· Î·È ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ·, Ù· ÔÔ›· Ô ‰‹ÌÔ˜ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÚÈÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚfiÔÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó Ù· ‰¤ÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ Ô¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ë ÓÔÌ·Ú¯›·. ∫∞Δ. Δ∞™

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“¢‡ÛÎÔÏ· ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Ô˘ Ì·˜ ϤÓÂ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÛÊ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

¶·Ú¿ÔÓ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ·fi Ô‰ËÁÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙȘ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ. ∂›Ó·È ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ηıÒ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, fiÓÙ·˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜,

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ‚·Ú‡ fi¯ËÌ· fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. √ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜, ‚‚·›ˆ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÓÙfi˜ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ηÏfiÓ ı· Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ.

°È· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜; ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ Ô‰fi ƒÔ˙Ô‡ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÙË ‰È·Û¯›˙Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û οı Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ô Â˙fi˜ ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ, ÛÎÔ˘›‰È· Âٷ̤ӷ, Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ Î·È ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ̤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â˙Ô‡ Ó· ÎÈÓËı› ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ; ¶Ô˘ıÂÓ¿. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›·˜ ·fi

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

84.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ƒ¿ÏÏË” .

¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ “¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂı· fiÙÈ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı¤˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË 18 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ì¿˙ˆÓ ·fi Ù· ÂÚ›È· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ›. ªfiÏȘ Ë ·fiÊ·ÛË ‰È·‚È‚·Ûı› ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ı· Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ 18 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó Î·Ù‰·ÊÈÛÙ¤· Û οı ¢‹ÌÔ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÙ¿” .

√ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙÔ μfiÏÔ “◊Ïı ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·-

™ÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ¡·˘ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ “™ÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· Ù˘ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙË °·Ù˙¤·. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ

ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ π.Ã. ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Â˙fi Ó· ÎÈÓËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔ˘˜ fiÔÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. º.™.

È̷ÙÂÚ‹ ™ÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ·fi Ì¿˙·, ÛÎÔ˘›‰È· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‚¿˙ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜. ΔÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÈӷΛ‰· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ Û ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ˆ˜ “··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Ú›„Ë Ì¿˙ˆÓ” . ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ Ôϛ٘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂΛ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Ë ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹, ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘; °.•.

10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

ªfiÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ı· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ˘ÔÓfiÌÔ˘˜ “ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· μ·Ï·¯‹ (Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ· ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ª. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË), ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Û˘˙‹ÙËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯ÂÙ‡Ûˆ˜, ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfi ‚fiıÚÔ” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755

ÈÛıËÙ¿ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÏËÊı› ¤Á΢ڷ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·È ...Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ÙÔ...˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi η¿ÎÈ ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜... ÂÏÏԯ‡ÂÈ.

μ.∫.

ªÂ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ

™ÔÊ›· ΔÛ·ÚÔ‡¯·

∫Ï·ÛÈ΋ ...ÂÚ›ÙˆÛË

∞ÓÂ·Ú΋ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· “¢ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂÏı›Û˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ·fi„ÂȘ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ۋÌÂÚ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Œ‚ÂÚÙ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °™∂∂” .

Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ù˙¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Δ‡Ô˘ ª·ÚÌ·Ú›‰Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ȉڇÛˆ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ËıÔÔÈfi˜ ∫fiÏÈÓ ºÂÚı, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ˆ˜ “ª›ÛÙÂÚ ¡Ù¿ÚÛÈ” ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Δ˙¤ÈÓ ŸÛÙÈÓ “¶ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È ¶ÚÔηٿÏË„Ë” (1995). Œ¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û ÔÏϤ˜ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ ÙÔ “∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ªÚ›Ù˙ÂÙ Δ˙fiÔ˘Ó˜” (2001) Î·È “ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÌfiÓÔ˜” (2009), fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ‚Ú·‚›· ŸÛÎ·Ú (·’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘). ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÂÓÒ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘

∫fiÏÔ˘, ÔÈ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·fi ÙË Δ‡Óȉ· ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó ÙË μ·Á‰¿ÙË Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ¶°¢ª, ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ (Ô˘ ÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË) Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢Ô̤ÓÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∂˘ËÌÂÚ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞ÓÔȯÙfi˜ ‰›·˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ¶··‰‹ÌÔ, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·

¶APA™KEYH 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

Àfi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË - ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜

¡¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¶Âٷψً˜: £¤Ì· ËÌÂÚÒÓ Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ

∞£∏¡∞, 9.

™∂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÁÓÒ̘ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ó· ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ӥ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘. Δ· ÚÒÙ· ÌËӇ̷ٷ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ì ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ªorgan Stanley Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÂȘ ÁÓÒÛÈÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÙÂÈ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ƒimco, ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙ˜- Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜- ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ™ÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ Î‡ÎÏÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Î·È Û ٷÎÙÈ΋ ‚¿ÛË Ô Î. §. ¶··‰‹ÌÔ˜, ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ, Î·È Ô Î. π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π√μ∂, ÂÓÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› Ô Î. ∏Ú. ¶ÔÏÂÌ·Ú¯¿ÎȘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ÂÚÓ¿ Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ‹‰Ë ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢∂£. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·‰Èηۛ˜ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. Èڛ˜ Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘Ô˘ÚÁ›· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ-¤ÓÙ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ÀÔÓÔÌ¢ÙÈ΋ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ıˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ηÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô Î. §. ¶··‰‹ÌÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÂÓÙfiÓˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ·Â˙›ÙË ÂÓfi˜ ÚfiÏÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜.

∞£∏¡∞, 9.

¡

¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ηıÒ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÌÂÙ›¯Â ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜.

™ÙË Û‡Û΄Ë, Ô˘ ›¯Â ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢∂£, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ƒÂÁÁ›Ó· μ¿ÚÙ˙ÂÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , ÔÈ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÎÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÁÚ·Ê›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂Λ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Î. ¶Âٷψً, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û ٷÎÙÈ΋ ‚¿ÛË “Ë ÔÌ¿‰· ۯ‰ȷÛÌÔ‡” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ı· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÂÓÒ ÛÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ∞ı·Ó·Û¿Î˘ Î·È ΔËϤ̷¯Ô˜ Ã˘Ù‹Ú˘. ∏¯ËÚ‹ Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ·fi ÙË Û‡Û΄Ë, ÙfiÛÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ¶¿ÓÙˆ˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÛΛ ηÓÔÓÈο Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ·ÊÔ‡ Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ηıfiÏÔ˘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ-

ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, fi¯È fï˜ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ “ÓÔÌÈÌÔÔÈ›” ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ·Û›‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ (·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜) ÂÈı¤ÛÂȘ. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô‡Ù ¿Ù˘Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ô‡Ù “ÚˆÈÓfi˜ ηʤ˜” , fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ı· ¯·Ú¿ÛÛÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È fiÙÈ fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›.

∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ƒ. μ¿ÚÙ˙ÂÏË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ı· Û˘ÛÙ·ı› Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

°ÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ı· ÔÚÈÛÙ› Ë ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ƒÂÁÁ›Ó· μ¿ÚÙ˙ÂÏË. ∏ Î. μ¿ÚÙ˙ÂÏË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Û˘ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

∏ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ £¤Ì· ËÌÂÚÒÓ Â›Ó·È Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÓÔÌÔÙ¯ÓÈο. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ËÌÂÚÒÓ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Flash. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °.

¶Âٷψً˜, ·Ú·‰¤¯ıËΠˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ ˘‹ÚÍ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ, ·˘Ùfi, fï˜, ›¯Â Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ fiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÌÈ· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ fiÙÈ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜, ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ‹Ù·Ó Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó” . “ΔÒÚ· ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÔÏÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÓÔÌÔÙ¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÚÔ‰ÚÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, Ó· Á›ÓÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·fi ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜, ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ “¯¤ÚÈ·” , fiˆ˜ ÂΛÓË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂΛ Ô˘ ›ӷÈ, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÎÈfiÏ·˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. “∂›Ó·È ÌÈ· ÛΤ„Ë Ë ÔÔ›· Û˘˙ËÙȤٷÈ, ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ¢Â‰Ô̤ÓË ı· ıˆÚ›ٷÈ

fiÙ·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÍÂʇÁÂÈ ·fi ηӤӷ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Û˘˙ËÙ¿Ì fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘” , ›Â. ∂›Û˘ Ô Î. ¶Âٷψً˜ ‰È¤„¢Û ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÚ› “·ÎÚÈ‚‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ, ¤ÊÙ·Û ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶Âٷψً, fiÙÈ Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Î·È Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È “ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, Û ÚÔÌ‹ıÂȘ, ÙËϤʈӷ, η‡ÛÈÌ·, ˘ËÚÂÛȷο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ, ˘Âڈڛ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜.

∏ ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ì·ÏÏÈ¿ ÎÔ˘‚¿ÚÈ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÍÂηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜” . ∫·ÙËÁÔÚ› ‰Â ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È Ô˘ “ÌÏÔοÚÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘” .

ΔÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Ì fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂∫Δ

¶ÚÔ˜ Û‡ÛÙ·ÛË Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi £∂™™∞§√¡π∫∏, 9.

™Δ∏ Û‡ÛÙ·ÛË “Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ-

΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‡„Ô˘˜ ¤ˆ˜ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (∂∫Δ), ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ȉȈÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Èı·Ófiٷٷ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010- Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ‰Ú¿ÛÂȘ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, “·ÙÒÓÙ·˜” ¿Óˆ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (∂∫√), Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ Ù˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ (Û.Û. Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË -ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Î·È ÂıÓÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË - ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘-

ÛË ÙˆÓ ∂∫√ Ò˜ ÙÔ 2013 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 260 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Ë Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ì 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013, Ì ›ÛË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ (Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‚ÁÂÈ ÛÙÔÓ “·¤Ú·” Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ Ì 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ªÈÎÚÒÓ Î·È

¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Δ∂ª¶ª∂) ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÏËڈ̋ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› ÌfiÓÔ 18 ÂηÙ. ¢ÚÒ. “Δ· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó” , ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯ÂÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘, ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰¿ÓÂÈ· Ó· ÙÈÙÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ (ÔÈ Ôԛ˜, ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ 20% ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔÛÙÔ‡ 80% ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ). ∏ η ∫·ÙÛ¤ÏË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ΔÙ∂

Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â, fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÒÛÙ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ì›ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·˘Ù¤˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.

“ Ÿ¯È Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” ∞¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞, Ô °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ:“Ÿ¯È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ·Ó ηχÙÂÚ· Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘

Ì ÙȘ Ӥ˜ ·Ú·ÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∞fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿, ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‚¤‚·È· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÈ·›ÔÈ Î·ÓfiÓ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁ·Ì ÚÈÓ, ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜” . ¶¿ÓÙˆ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·È Û Â›Â‰Ô ‰··ÓÒÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË. “Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜: •¤ÚÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊfiÚ· ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÀÁ›·˜, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, 25 % ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο” , › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔfiÓÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÊÔÚ›˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

ªÂÁÏ›Ù˘

“∞Ó·Áη›· Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜”

¢ÂÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›·

£∂™™∞§√¡π∫∏, 9.

∞£∏¡∞, 9.

Ã

ˆÚ›˜ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ηٿ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ Ù˘ ¢∂£ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ʤÙÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·Ì›· ·ÚÔ¯‹. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ̤ÙÚ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÂÛÌ¢ı› fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÌfiÏȘ Ê·Ó› ʈ˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ. ªÈ·... Á‡ÛË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ μÂÏÏ›‰ÂÈÔ ¤‰ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. “À¿Ú¯ÂÈ Â› - ÌÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÏÔÁÈ΋ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÂÁη›ÓÈ·, ÙÈ ı· ¿ÚÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ∞ı‹Ó·. ªÈ· ÌÈ˙¤ÚÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÌÈ·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ›Ù·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÌÔÈÚ·ÛÈ¿˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ì˯·Ó‹ ·Ó¿Ù˘Í˘” . À¿Ú¯Ô˘Ó, ¿ÓÙˆ˜, ÛΤ„ÂȘ, Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ̤ÙÚ· ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰ËÏ·‰‹ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓˆı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ Ù· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È, Â›Û˘, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2014, ·fi ÙÔ 24% ÛÙÔ 20%, Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊ¿·Í Û ÌÈ· ‰fiÛË, ›Ûˆ˜ Î·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011. ™ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ 40% ÁÈ· Ù· ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ· Î¤Ú‰Ë ¤ÊÙ·Ó·Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÊfiÚÔ ‹ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È 2 ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

“∞Ó·Áη›· Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” “¶ÂÚÓ¿Ì ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜” ˘ÔÁÚ¿Ì-

£∂™™∞§√¡π∫∏, 9.

Δ∏ “‰˘Ó·ÌÈ΋ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘

ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë °™∂∂, Ë ∞¢∂¢À, ÙÔ ∂∫£ Î·È Ë ŒÓˆÛË ¢ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÂÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ‰È·„‡ÛÙËηÓ. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Â› fiÙÈ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ∂∫Δ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ¢¡Δ, ˆ˜ “ÊÂÚÂÙ˙¤” ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, › fiÙÈ Â›Ó·È Î·¯‡ÔÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ï‹„˘ Î·È Ó¤ˆÓ ̤-

ÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÚÔ˘Û›· ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (ÏÔ˘Î¤Ù·, ‡ÊÂÛË) Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· (·ÓÂÚÁ›·), ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË. ∂›Û˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· › fiÙÈ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ηٷÛÙ› ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ¤Ó·˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ fiÏÔ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ÙÈ ı· ¿ÚÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ∞ı‹Ó·, ÌÈ· ÌÈ˙¤ÚÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙË ÓÔÌ‹

ÎÚ·ÙÈ΋˜ ›Ù·˜, ÌÈ· ‰È·Ï˘ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ›Â. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÂÚÓ¿Ì ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‡ÊÂÛË, ·ÓÂÚÁ›·, ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿, fï˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÀÁ›·˜, Ù˘ ¶·È‰Â›·˜, Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, › fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÂÍÔ˘Û›Â˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·-

Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ª¿ÚÎÔ ªfiÏ·ÚË Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË ÁÂ˘Ì¿ÙÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û Ԣ˙ÂÚ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ªfiÏ·Ú˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¢∂£: ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ¤‰ÈÓ·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ¢∂£, ÂÓÒ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ***∞ÓÙȉڿÛÂȘ, Î·È ‰˘ÛÊÔÚ›· ·ÎfiÌË Î·È Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û ÂÔ¯‹ ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ºˆÓ¤˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ó· Íԉ‡ÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û‡ÛÛˆÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ 166.000 ¢ÚÒ, Û·ÊÒ˜ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ¤Ú˘ÛÈ, Ô˘ ‰··Ó‹ıËÎ·Ó 522.000 ¢ÚÒ.

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

°™∂∂: ¢˘Ó·ÌÈ΋ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Â› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂͤÊÚ·Û ÙÔ Êfi‚Ô fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÈ ‹ Ó· ÂÚȤÏıÂÈ Û ‚·ıÈ¿ “ηٿ„˘ÍË” . √ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ °™∂∂ ÛÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÊˆÓ› ÛÙÔ Ó· ·Ù·¯ı› ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› ·fi ÚÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 80% ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì¤-

¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÙÔÌ·. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ı· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞¢∂¢À ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢∂£, Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ¿ÂÈ fiˆ˜ ‹Á·ÈÓ ¿ÓÙ·, Ì ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ ÁÈ·Ù› ı· ‹Ù·Ó ·ÓٛʷÛË Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË ¢∂£. À¤Ú Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ÁÁ Ù˘ °™∂∂ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ˘˙ԇϷ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ¿ÏÏË ÙÚfiÈη, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÊÙ¿ÓÂÈ È·” . √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, °ÈÒÚÁÔ˜ °·‚Ú›-

Ï˘ ÙfiÓÈÛ ÙÔ ‚›·ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηٿ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ 75˘ ¢∂£ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÕÁ·ÏÌ· ÙÔ˘ μÂÓÈ-

˙¤ÏÔ˘.

¢∂¡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·˘ÍËı› Ë

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· ‰È·‚‚·›ˆÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ¶¿ÓÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·Ù·¯ı¤ÓÙ˜ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÈÚ¤˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Û 2,5-3 ¯ÚfiÓÈ· ηٷÚÁÂ›Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ∞ÂÚÔÔÚ›· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ı· ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜. “∏ ıËÙ›· ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËı› ·Ú¿ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˘, Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ‹ ·Û˘Ó›‰ËÙ˘, ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ÚfiıÂÛË Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙË ıËÙ›·” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ªÂÁÏ›Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÛÎËÛ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¡.¢., ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤Î·Ó ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÌfiÏȘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÁÈ· “ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÌÂϤÙË Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· “Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”.

ªÂ›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 9.

Δ√À™ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÚ› “·ÎÚÈ-

‚‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ‰È·„‡‰ÂÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ, ¤ÊÙ·Û ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶Âٷψً, fiÙÈ Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Î·È Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È “ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∞ÌÂٷΛÓËÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜

√ÚÈÛÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô ∞. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ - ∞. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™À¡ ∞£∏¡∞, 9.

ÀÔ„‹ÊÈÔÈ §∞√™

ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ∞£∏¡∞, 9.

ª∂ ÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ˘-

Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜, η٤گÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· η٤گÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· Î·È ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi, Ì ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ë ·ÙÚ›‰·. ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô §∞√™ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ı· ÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ‹‰Ë ΤډÈÛ ÙË ÚÒÙË Ì¿¯Ë, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ›Â, fiÏÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ £·Ó¿ÛË ¶Ï‡ÚË, ˆ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ §¿ÚÈÛ·˜ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˘ ƒÔÓÙÔ‡ÏË ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙ· ∂Ù¿ÓËÛ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ ™. ™‡ÚÔ˘, ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª¿ÌË ∫fiÎÎÈÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∏›ÚÔ˘ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó˘Ó ÓÔÌ¿Ú¯Ë πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î. ∞Ï. ∫·¯ÚÈÌ¿ÓË. °È· ÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË Ô §∞√™ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤ÓÙ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·ÚÁ¤ÙË, ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ª·Ì›¯·, ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ƒÔ˘Ì¿ÓË Î·È ÙË μ¿Ûˆ ΔÛÈ·ÓÙȤÚË. °È· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ › fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, fiÔ˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¤ıÂÛ ˆ˜ ‹¯Ë ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÙÔ 14%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ›¯Â ʤÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ οÏÂÛ ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª¿ÎË μÔÚ›‰Ë, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂÌ‚ÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜ Ϥˆ fiÙÈ “Ô ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÌÚÔÛÙ¿”.

ÚÈÛÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞, ηıÒ˜ Ë ÚˆÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·ÌÂٷΛÓËÙ˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.

ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ·¿ÓÙËÛÂ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘. √ ™À¡ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™À¡ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÓˆÙÈ΋ χÛË ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ £Ô‰ˆÚ‹ ¢Ú›ÙÛ·, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, οÙÈ Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÂÓ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ¡¿ÓÙÈ·˜ μ·Ï·‚¿ÓË Ô˘ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶·Ó. §·Ê·˙¿Ó˘, ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˘ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Î. μ·Ï·‚¿ÓË. ΔÂÏÈο, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÛÙËÓ

ÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

√ ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘

¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂χıÂÚË ∞ÙÙÈ΋” , ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ηٿ ÔÏÏÔ‡˜, ÙËÓ ÙÚȯÔÙfiÌËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. √ Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, “ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi”. E› ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ·Ó ÂÎÏÂÁ› ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤¯ÂÈ Û ηӤӷ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ “‰Â ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó ÙÔÔıÂÙԇ̷ÛÙ·Ó Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fi¯È Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ” .

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˘ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ › fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ - fiˆ˜ › - Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ “΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜”, Ô˘ ı· ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ “ª¤ÙˆÔ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ∞Ó·ÙÚÔ‹˜” ı· ÂȉÈÒÍÂÈ - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ - ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È ÂÓˆÙÈÎfi Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È‡ڢÓÛË. “•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌÂ, ·ÏÏ¿ ˙ԇ̠ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÒÓ” , ·¿ÓÙËÛÂ, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ı· ıˆڋÛÂÈ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ-

∑ԇ̠ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ì›·˜ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›Û˘ ڋ͢ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞, ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú/Û £¤Ì· 989, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ∞ϤÎÔ ∞Ï·‚¿ÓÔ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ “ÂÙÛÈıÂÏÈο” ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi μ‹Ì·, Ô Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÙÔÓ Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ·ÊÔ‡ ·›¯Â ÂȉÂÈÎÙÈο, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛÂ, “ÂÚ›Ô˘ Â΂ȷÛÙÈο, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Ì ÙË ıˆڛ· ‹ ÂÁÒ ‹ ÙÔ ¯¿Ô˜, ‹ ÂÁÒ ‹ Ë ‰È¿Û·ÛË, Â΂ȿ˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ô˘ ÛԂ› Â‰Ò ÎÈ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ” . Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, “·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ∞ϤÎÔ˜ Ô ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ÓȈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ˆ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‹Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘” . ∂›Ó·È ıÂÌÈÙfi, ÚfiÛıÂÛÂ, Ó· ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi - fiˆ˜ › - ı· ‹Ù·Ó Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ, Ì ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “∞ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi Â¤ÏÂÍ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙˆÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘, Ì ÙÔÓÚÒËÓ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ‰È¿‰Ô¯Ô Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜, fi¯È ·ÏÒ˜ ÚfiÙÂÈÓÂ, ÂÚ›Ô˘ Â¤‚·ÏÂ, Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ Ì ¤Ó·Ó Â΂ȷÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ

Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘” , ÛËÌ›ˆÛÂ. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··‰ËÌÔ‡ÏË ˘ÚÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∞Ó·Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ™À¡, Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂ ¤ÎÏËÍË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌÔ‡ÏË ÛÙÔÓ ∞ϤÎÔ ∞Ï·‚¿ÓÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ™À¡ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¶··‰ËÌÔ‡ÏË fiÙÈ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ Ô ™À¡ ‰È¤Û·Û ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004, ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √fiÙ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ Ô‡ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ: “™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Û¯ÔÈÓ›” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ∫∫∂, Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶. ªÂÓÙڤη, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ʷȉڿ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ “Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘” ÁÈ· ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™À¡/™Àƒπ∑∞, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌfi, Ô‡Ù Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Ô Ï·fi˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi” . ŸÏ· ·˘Ù¿, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Î·È ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ó· οÓÔ˘Ó ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù· ·‰ÈfiÚıˆÙ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÚÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∫∫∂, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ Ï·›Ï··, ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ªÂÓÙڤη˜.

™Î¤„ÂȘ ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· μ. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿

μ·Á. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘: ™ÙËÚ›˙ˆ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡.¢. ∞£∏¡∞, 9.

¡∞ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘Ò-

ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real Fm Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, Âȯ›ÚËÛ ۋÌÂÚ· Ì ÓÂfiÙÂÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜” Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘. √ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ‰‹ÏˆÛ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∫ÈΛÏÈ·, οÏÂÛ ‰Â ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ÚfiÛıÂÛ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊıÔ‡Ó Ì ÔÏÈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ·˘Ùfi Ô˘ Î·È ¯ı˜ ÙfiÓÈÛ·: ŸÙÈ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜

Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜, fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ›̷ÛÙ ے ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿¯Ë Î·È Î·Ïԇ̠ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ¡· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ì ÔÏÈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ∫·È ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∫·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·˘Ùfi ı· Ú¿ÍÂÈ. ∫·È ÂÁÒ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” . ∂ÚˆÙËı› ÁÈ· ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ “·Ó ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ” , Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ·¿ÓÙËÛÂ: √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Á›Ó·Ó Ì ÔÏÈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÂÌ›˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰›ÓÔ˘Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË. ∫·È ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÏÔ‡ÌÂ Î·È ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË. £· ›̷ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿¯Ë. ∞ÎÚÈ-

¡¢ ÂÚ› “ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜” . ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘, ¿ÓÙˆ˜, ÙfiÓÈ˙ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È fiÙÈ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ÎÈÓ‹ıËΠÂÓÙfi˜ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. Δ· ›‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È “¤‰ˆÛ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÂÚ› ‰‹ıÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÁÚ·ÌÌ‹” . ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÔÏÈÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·” . ∏ ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ‰fiıËΠÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔοÏÂÛ ۯfiÏÈ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘

√ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿; ™ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ƒËÁ›ÏÏ˘. ∏ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂı› Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ

˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ˆÛÙfiÛÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ÕÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó, Â›Û˘, Û˘˙ËÙËı› ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÛÎÔÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ΔËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, ˆ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¡‹ÛˆÓ, ÙÔ˘ Î. ™. ™˘Ú›‰ˆÓ· Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡.¢. Î. μ. ∫ÈΛÏÈ·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶APA™KEYH 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “μ·ÚfiÌÂÙÚÔ” ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ηχÙÂÚ·

ª‹Ó˘Ì· „˘¯Ú·ÈÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË

™ÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ΛÓËÙÚ· ·fiÛ˘ÚÛ˘ π.Ã. ∞£∏¡∞, 9.

¶∞™√∫ 44%, ¡¢ 27%, ∫∫∂ 10,5%, §∞√™ 5,5%, ™Àƒπ∑∞ 4%, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ 2,5%, ¢ËÌ. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 2% ∞£∏¡∞, 9.

Δ

¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂ Î·È ‰‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢∂£ Î·È ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô ™∫∞´ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ 82Ô ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ Public Issue, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· „˘¯Ú·ÈÌ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‚ÂÏÙȈ̤ӷ Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ fiÛˆÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË (66%). ΔÔ 22% ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ™Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‚·ÚfiÌÂÙÚ·, πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ 72% Î·È ÙÔ 71% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ï¿ıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ ÙÔ 18% Î·È ÙÔ 20% ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ 81% Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÔ 18%. ªÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ fiÛˆÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ‹Ù·Ó 17%, ÂÓÒ ÙÒÚ· Â›Ó·È 19%. øÛÙfiÛÔ, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 27%. ΔÔ 25% ıˆÚ› fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· Ì›ÓÂÈ ›‰È·. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¿ÓÙˆ˜ (55%) ıˆÚ› fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ ‹Ù·Ó 61%, ÂÓÒ ÛÙÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 69%, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ (57%), ıˆÚ› fiÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ÛÙÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 71%. ΔÔ 35% ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ›‰È· Î·È ÙÔ 8% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ‚ÂÏÙȈı›. ΔÔ 19% ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 9% ·fi ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÛÙ·ıÂÚfi ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÂÓÒ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 31%. ŒÍÈ ÛÙÔ˘˜ 10 ŒÏÏËÓ˜ (ÔÛÔÛÙfi 60%) ıÂ-

∞£∏¡∞, 9.

Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÔÚ› ·Ó¿ ¿Û·

ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÓÒ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜” ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÎÂÓ¿. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· 15.000 Û¯ÔÏ›·, Ì 1.350.000 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È 160.000 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÔÈ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ ¤Î·Ó·Ó ÚÔÛı·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ¤‚Á·˙·Ó ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ı· Ï›Ô˘Ó 20.000 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ∫·È ı· ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ó ·Ê‹Ó·Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ. ” √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ì ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 5.000 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÛ·Ṳ̂ӈÓ, ÂÓÒ Î¿Ó·Ì ‰È·ÚΛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ” , ÛËÌ›ˆÛÂ. Ÿˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ˆ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ Ù˘ “οÚÙ·˜ Û¯ÔÏ›Ԣ” , ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È Ô‡ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÎÂÓ¿, fiÛÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û οı ۯÔÏ›Ô

“ηӤӷ” Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (22%). ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ¡¢ Î·È §∞√™ ·›ÚÓÔ˘Ó 20%, ∫∫∂ 19% Î·È ™Àƒπ∑∞ 8%. Δ¤ÏÔ˜, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ 33% ·Ô¯‹, ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶∞™√∫ 44%, ¡¢ 27%, ∫∫∂ 10,5%, §∞√™ 5,5%, ™Àƒπ∑∞ 4%, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ 2,5%, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 2%. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ πÔ˘Ï›Ô˘ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È +1%, ÁÈ· ÙË ¡¢ +2%, ÁÈ· ÙÔ ∫∫∂ +0,5%, ÁÈ· ÙÔ §∞√™ -0,5%, ÁÈ· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ -1%, ÁÈ· ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ -1,5%. ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Public Issue ‹Ù·Ó ·ÓÂÏÏ·‰È΋, Û ‰Â›ÁÌ· 1.009 ¿ÙÔÌ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 26/9/2010.

¢ËÌÔÛÎfiËÛË Pulse RC

ˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ̛· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ 27% ÚÔÙÈÌ¿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ 7% Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ӷ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ μ·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ÔfiÙ ÙÔ 25% ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ 4% ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¡¢. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 50% ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Â›Ó·È ·fi 42% Î·È Î¿Ùˆ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 50%

ÛÙË ıÂÙÈ΋ Î·È 44% ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÓÒÌË. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 49% ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È 42% ÛÙË ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 57% ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È 35% ÛÙË ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·›ÚÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 61% ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È 30% ÛÙË ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË Î·È Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ¤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi 65% ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È 27% ÛÙË ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ 41% ˆ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ 18%. øÛÙfiÛÔ 41% ‹ÚÂ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ∫·Ó¤Ó·˜ / ∫·È ÔÈ ‰‡Ô / Èڛ˜ ÁÓÒÌË. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘” Ë ·¿ÓÙËÛË

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 7.5% ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡.¢ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Pulse RC Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi 3 ¤ˆ˜ Î·È 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ “¶ÔÓÙ›ÎÈ” . øÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ ¶∞™√∫ ˘Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ 31% ÛÙÔ 26,5% ÂÓÒ Ë ¡.¢ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙÔ 19%. ¶ÈÔ ÂȉÈο ÙÔ ∫∫∂ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙÔ 7%, Ô §∞√™ ÛÙÔ 5% ·fi ÙÔ 6%, Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ 2,5% ·fi ÙÔ 4% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÛÙÔ 2,5% ·fi ÙÔ 1%, ÙÔ 5% ‰ËÏÒÓÂÈ “¿ÏÏÔ” , ÂÓÒ ÛÙÔ 32,5% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË „‹ÊÔ˜. ΔÔ 52% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “̤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ Ôχ ηϋ” ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤Ó·ÓÙÈ 47%, Ô˘ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “η΋ ¤ˆ˜ Ôχ η΋” . ∞ÎfiÌË ÙÔ 69% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ› ˆ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ıÂÙÈΤ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 23%.

¶ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ

“¢È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·” Î.Ï. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ›· ÙÚÈ‚‹˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ √§ª∂, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ηıËÁËÙÒÓ Û ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ‰ËÌÔÙÈο, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ “˘‹ÚÍ·Ó ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÔÌ¿‰ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ, Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ʤÙÔ˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó 2.825 ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ∂›Û˘, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó 6.337 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÈϤÔÓ ÂÚ›Ô˘ 9.000 ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ 5.000 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó, Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi 4.277 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·, ‹ Û π∂∫, ‹ Î·È Û ÁÚ·Ê›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¢ËÏ·‰‹, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 2.645 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÎÂÓ¿, Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÌÔÚ› ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ηχ„ÂÈ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜. ¶¤ÚÛÈ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ

¤ÏÂÈ·Ó ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ 8.000 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ΔÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ‰È·ÈÛÙˆı› fiÛÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‹ fiÛÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‹ ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ. ™Ù· 800 ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ 815 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂȉÈÎÔًوÓ, fiˆ˜ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ¿ÓÙˆ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È Ó¤· Ê¿ÛË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ™ËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÌ‹Ì· Ì 30 ·È‰È¿ Î·È fiÙÈ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·Ó¿ Ù¿ÍË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿, fï˜, ÙËÓ ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË (¶¢™), ‹ fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ·ÔηÏÂ›Ù·È “‰ˆÚÂ¿Ó ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤Û· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·” , ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û¯ÔÏ›· Î·È Û’ÂΛ-

Ó·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· Û¯ÔÏ›·, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÛÔÛÙfi 87% ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Ù· ‰Â ˘fiÏÔÈ· ı· Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿. ∏ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹-

ÙˆÓ. * ∂ÓÙˆÌÂٷ͇, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÔ μ’ £ÂÚÈÓfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο, fiˆ˜ ›·Ó, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ.

∫π¡∏Δƒ∞ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ·Ï·ÈÒÓ π.Ã. Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ Ì ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙÔ Î‡Ì· οıÂÙ˘ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ¤ÎÚË͢ ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ Î·È ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, 2.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ, 9.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ 65%, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘- ηıÒ˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÊfiÚÔÈ- ¤ÊÙ·Û ÙÔ 60%. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi Ù¤ÏË Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ›Ûڷ͢ 508 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ· ¡¤·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Â› ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ “·fiÛ˘ÚÛË Ù¤ÏÔ˜” ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÂÓˆÔ‡, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ·Ï·ÈÒÓ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ π.Ã. Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘, Û ÔÛÔÛÙfi ¤ˆ˜ Î·È Î·Ù¿ 50%. ∞Ó ·˘Ù‹ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹, ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ π.Ã. 1.600 ΢‚ÈÎÒÓ ÂηÙÔÛÙÒÓ, ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ·Í›·˜ 20.000 ¢ÚÒ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ 4.000 ¢ÚÒ, Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ı· ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› ¤ˆ˜ Î·È ÛÙ· 2.000 ¢ÚÒ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔˆıËı› Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ π.Ã., ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÓÙÈÚÚ˘·ÓÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

OGGI

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 201-205

Ã∂πª∂ƒπ¡∞

25/9

∂ø™ ∞¡¢ƒπ∫∞ ∫∞π °À¡∞π∫∂π∞ ∂¡¢Àª∞Δ∞

ª∂ ∂∫¶Δø™∏

50%


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂ȉ›Î·Û ÙÔ ∂¢∞¢

ΔÈ Â›Â Ô ÚÒËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞¶ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ™¿‚‚· •ËÚfi

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙË Siemens Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ™·Óȉ¿

¶∞ƒπ™π, 9.

Ãπ§π∞ ¢ÚÒ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Âȉ›Î·Û ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (∂¢∞¢) ÛÙÔÓ ™¿‚‚· •ËÚfi ÁÈ· ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ “17 ¡Ô¤Ì‚ÚË”. √ ™¿‚‚·˜ •ËÚfi˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ∂¢∞¢ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 (··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ) Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘, Ë ÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ “Û˘ÓÈÛÙ¿ ·¿ÓıÚˆË Î·È ··ÍȈÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË”. ∂ÈϤÔÓ, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È Â·Ú΋˜ È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ΔÔ ∂¢∞¢ ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘, ‰¤¯ıËΠ̠4 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 3 ηٿ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Î·È Âȉ›Î·Û (Ì 4 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 3 ηٿ) ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹, ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÚÔÛÊ˘ÁfiÓÙ· 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë. ∞¤ÚÚÈ„Â, Ù¤ÏÔ˜, ÔÌfiʈӷ οı ¿ÏÏË ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘.

“ ŒÊ˘Á” Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 9.

∂¡∞ ·ÎfiÌË ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤-

ÏÔ˜ Ù˘ ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ·Û›Ï˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, “¤Ê˘Á” Û ËÏÈΛ· 93 ÂÙÒÓ. √ μ·Û›Ï˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1917 ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔÔ 1936, Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 19 ¯ÚfiÓˆÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏¯Ò Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”, Ô˘ ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ª·ÛÙÈ¿˜, Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ËÁ·›Ô ٷϤÓÙÔ ÙÔ˘. ∞fi ÙfiÙÂ, Î·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚfiÌËÛ ÛÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Δ‡Ô ˆ˜ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ıÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ™ÂÈÚ¤˜ ·fi ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·, ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È ÊÈÏÔÏÔÁÈο ΛÌÂÓ·, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¢ÈÂΉÈΛ ›Ûˆ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 120 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¢™ Ù˘ ∂™∏∂∞ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏÈfiÓÙ· “ÛÂÌÓfi, ¢ÚÂ‹ Î·È Â˘ÁÂÓ‹ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ ˆ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰›‰·Í ‹ıÔ˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜” Î·È Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘.

∞£∏¡∞, 9.

 ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ë ÔχˆÚË ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™·Óȉ¿ ÛÙËÓ EÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens. √ ÚÒËÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÂÁηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· fiÙÈ ÎÈÓÔ‡Û ٷ Ó‹Ì·Ù· ̤ۈ ÙÔ˘ ‰’ ÂȉÈÎÔ‡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡, ÁÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÌË Ï‹„Ë ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Ê˘Á‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ∫·Ú·‚¤Ï· Î·È ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘.

∂ÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ Ô ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ·Ì¤ÏËÛ ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¿, ÂÓÒ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ÔÚı¿ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Û ÂʤÙË-·Ó·ÎÚÈÙ‹, “¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘” . ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ¿ÓÙˆ˜ Ï¿ıÔ˜ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Ó· ÙÔ˘ ‰È·ÙÂı› Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜. √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ¿ÊËÛ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ fï˜ ÏfiÁˆ ¿ÁÓÔÈ·˜ ÁÈ·Ù› ·Ê·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ∫.Δ˙·‚¿Ú·˜ › fiÙÈ “Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤Î·Ó fi,ÙÈ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Î·È fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û” Ì ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË Ô˘ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ” . ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ˆÛÙfiÛÔ Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ‹Úı·Ó Û ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÔÈ ÌÂÓ “··ÍȈÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ” ÛÙÔ˘˜ ‰Â, Î·È ÔÈ ‰Â ÛÙÔ˘˜ ÌÂÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Â‰Ò Î·È Ó· Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ï¿, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤Ê¢Á·Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› Ì¿ÚÙ˘Ú˜” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô £·Ó¿Û˘ ¶·Ê›Ï˘ ÙÔ˘ ∫∫∂. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰‹ÏˆÛÂ: “√ Î. ™·Óȉ¿˜ ¢ÏfiÁËÛ ÙË ‚Ú·‰˘ÔÚ›· Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘, ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡”. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤Ú-

¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ›Ù ·fi ÙÔ Î·Ù·Û¯Âı¤Ó ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, ›Ù ·fi ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ∞fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ¤Ì‚·ÛÌ· 1,1 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi Ù· “Ì·‡Ú· Ù·Ì›·” Ù˘ Siemens, ÛÙËÓ Â͈¯ÒÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ √Δ∂ “√Δ∂ International ltd” Î·È ·fi ÂΛ ÛÙ· ™ÎfiÈ·, Èı·ÓfiÓ ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ì›˙˜ Û ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ∂›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ¤ÛÙˆ Â͈¯ÒÚÈ·, ·Ô‰¤ÎÙ˘ “Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” , ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÓÔÈ· fiÙÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ̤ۈ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓıËÎÂ Î·È Û ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜,

Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î. ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜. ™ÙÔȯ›· fï˜ ÚԤ΢„·Ó Î·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒ˜. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Û ÍÂÓԉԯ›Ô, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌˆÓ ∫·Ú¿ÎˆÛÙ·˜, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‹‰Ë ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÂÁ·ÏÔÌÂÛ¿˙ˆÓ, ·ÊÔ‡ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê› Ì ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ √Δ∂ ·fi ÙÔ 2000 ˆ˜ ÙÔ 2005, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √Δ∂, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ Deutsche Telekom. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ¤ÁÁÚ·Ê·, ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ Price Waterhouse & Coopers ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Â-

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÔÌfiÏÔÁ· ∞£∏¡∞, 9.

√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜, ÂÍÂϤÁË Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ¡›ÎÔ˘ ΔÛԇηÏË, Ó¤Ô˜

μƒÀ•∂§§∂™, 9.

∂∫∫§∏™∏ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ó·

‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·ˇı˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶°¢ª °ÎÂfiÚÁÎÈ π‚·ÓfiÊ. √ ∑.ª·Úfi˙Ô ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·¢ı‡ÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ ÁÈ· χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª. ∫¿ÏÂÛ ·ÎfiÌË “fiÏ· Ù· ̤ÚË Ì ÂÈÚÚÔ‹ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÔ‡Ó ÌÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Ó‡̷ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ·fi fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. “∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÌË ‚ÚÂı› χÛË” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∑. ª·Úfi˙Ô. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ¶°¢ª ··È-

ϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √Δ∂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ 2000-2003, ÒÛÙ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ÌËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Ú‹ÙÚ˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ΤډÈ˙Â Ô √Δ∂ ÎÈ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤‚Á·ÈÓ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Ë Siemens. ŒÙÛÈ ··ÍȈÓfiÙ·Ó Ô √Δ∂ Î·È ¤ÂÊÙÂ Ë ·Í›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ Ó· ˆÏËı› ÛÙËÓ Deutsche Telekom. °È· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ¤ÛÙËÓ ‰Âο‰Â˜ Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· οı ˘fiıÂÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÓÂÏ¿Ì‚·ÓÂ, Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ‰·È‰·ÏÒ‰ÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ › fiÙÈ “ı¤ÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂, Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÙÔ˘ Î. μÔ˘ÚÏÔ‡ÌË. ÕÏψÛÙ Deutsche Telekom Î·È Siemens ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘” ∞fi ÙË ¡¢ Ô ∫ˆÓ. Δ˙·‚¿Ú·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È Â›Ù¢ÍË ÛÎÔÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·fi ÙÔ 2003 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ηٿ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ √Δ∂ ˘¤Ú ‰È·ÊfiÚˆÓ Ô›ÎˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡

Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡Ù›ÓÔ ƒfi‚ÏÈ·.ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢.√È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÚˆÁ‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÛ¯¿ÎË.

fiˆ˜ Ù˘ Siemens” √ Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “√ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ·Ôηχ„ÂȘ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔÓ Ì·Ú›‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ ›¯Â ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ÙÚ›ÁˆÓÔ √Δ∂Siemens- πÓÙÚ·ÎfiÌ Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ Deutsche Telekom Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ √Δ∂” .

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ ∂ÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ ¤‰ˆÛÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÂÊÂÙÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ™·ÎÂÏ¿ÎÔ˜. √ Î. ™·ÎÂÏ¿ÎÔ˜ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ·fi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÊÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2005. √ Î. ™·ÎÂÏ¿ÎÔ˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ‰È·Ú·¯ı› ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ηٷÛÎÔ›·˜ (ηÎÔ‡ÚÁËÌ·), ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ˘fiıÂÛË Ô˘ ›¯Â ÎÔÈÓÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ›¯Â ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ (ÏËÌ̤ÏËÌ·) Î·È ÙÂÏÈÎÒ˜ ›¯Â ÙÂı› ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙfi Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜. ∏ ˘fiıÂÛË ·Ó·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÂÊÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙÔÓ °Î. π‚·ÓfiÊ

ŒÎÎÏËÛË ª·Úfi˙Ô ÁÈ· Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª ÚÔÌËӛ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶°¢ª. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶°¢ª ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·Ú¿ÏÔÁÔ Úfi‚ÏËÌ·” ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Âȉ›ÍÂÈ “Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿” . ∞ӷʤÚıËΠ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ٷ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜, Ì ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ÙÂ›Ù·È ÔÌÔʈӛ· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËÌÂ-

ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ™˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘,

˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·, ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °ÚËÁfiÚ˘ ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·,ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹,ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Â›Û˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÙË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ μڢͤÏϘ, ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù˘Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶APA™KEYH 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

∂ÓÒ Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ª·‚›‰Ë

∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, πˆÏÎÔ‡ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ °. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹.

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Û˘Ì‚ÔÏÈο ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· √Δ∞ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÈÛfiÙÈÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ·ÌÔÈ‚·›Ô Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·ıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚfiÛˆÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ 150.000 ηÙԛΈÓ. “ÕÓıÚˆÔ˜ Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓˆÙÈο, ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È Â˘Ê˘‹˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜. ∞fiÏ˘Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÔÓ, Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ÔÓÂÈÚÂ˘Ù‹Î·ÌÂ, ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ì” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Â·Ó·‚‚·›ˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì οı ÙÚfiÔ, ÁÈ·Ù› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ËÁËı› ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ °. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë ÂÌÂÈÚ›·, Ë ÁÓÒÛË, ÔÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤Ó˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” . ΔÔ Ï‹Ú˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∂¡∞™, ¤Ó·˜ Ù· ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ·›ÚÓÔ˘Ó ı¤ÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›, ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙË ¡¢ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ô˘ ÂÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·›ÚÓÔ˘Ó ı¤ÛË Â›Û˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ Î·È ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¡¢ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√.¢.∂. Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ (¢∏ª.Δ.√) Î·È ‰È·ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ (¢π∞ª.Δ.√.) ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡” ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ, ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi„ÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È fiÏÔÈ ÔÌfiʈӷ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, fiÙÈ “ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, fiÛÔ Î·È Ù˘ ˘Ô„ËÊ›·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡√¢∂ “ÔÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÌÂ

μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜: ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˜ μfiÏÔ˜ ÙˆÓ 150.000 ηÙÔ›ÎˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó· ¢‹Ì·Ú¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ı¤ÛÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ¤Ó· ¢‹Ì·Ú¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ì ÂÌÂÈÚ›· Î·È fiÚ·Ì·, Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È ÙfiÏÌË. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÏËÚÔ› fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ô ÌfiÓÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì·˜, Â›Ó·È Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ÕÓıÚˆÔ˜ Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓˆÙÈο, ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È Â˘Ê˘‹˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜. ∞fiÏ˘Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÔÓ, Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ÔÓÂÈÚÂ˘Ù‹Î·ÌÂ, ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ·Í›˙Ô˘ÌÂ. ™ÙËÚ›˙ˆ Ì ı¤ÚÌË ÙÔÓ ¶¿ÓÔ Î·È Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÔÌ·È Ì·˙› ÙÔ˘, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰¤Î· ÙÂÙÚ·ÂÙÈÒÓ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. £· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘” .

¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜: ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡: “∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ˆ˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Û˘ÌÔÏÈÙ›·˜, ÊÈÏÈ΋˜, ·ÓÔȯً˜ Î·È ‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. £· ÛÙ·ıÒ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ı· ÙÔÓ ÛÙËڛ͈ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ·Ù› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ËÁËı› ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” . °È¿ÓÓ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ì·˜ Ôχ ÈÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏™”, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Û ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ - ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜,

‹Ïı ˆ˜ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÏËÍË ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. ª·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ fiÙÈ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ∏ ÂÌÂÈÚ›·, Ë ÁÓÒÛË, ÔÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤Ó˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. μ‚·›ˆ˜ Î·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Â›Ó·È Â›Û˘ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋. ∏ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÙÔ˘. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì οı ÙÚfiÔ, ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ª·ÎÚÈÓÈÙÛÈÒÙ˜ Î·È ÙȘ ª·ÎÚÈÓÈÙÛÈÒÙÈÛÛ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›-

ÙÛ·˜” .

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Ì μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ª·‚›‰Ë ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ‰È·‰Ô¯Èο Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ª·‚›‰Ë ÛÙȘ 11:30 .Ì. Î·È 13:00, ÂÓÒ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9:30 ı· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

™Â Ï‹ÚË ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Î·È ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘

¶ÔÈÔÈ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÔÈÔ˘˜ ÛÙË ¡¢ ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘”. Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜ ‹Ú·Ó ı¤ÛË ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ √Δ∞ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ª·‚›‰Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î.Î. ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ∫. ªˆ˘Û›‰Ë˜ ·fi ·fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ª·Û‰¿Ó˘ ›¯Â Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™Â ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÙÔÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÊÒÓËÛ ÌÂÓ Ì ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ˆÛÙfiÛÔ ¿ÊËÛ ӷ ‰È·Ê·Ó› Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹. ™ÙÂϤ¯Ë Ô˘ ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹, ÙÂÏÈο Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ·Ó Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘, ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÓ·Ó ¯ı˜ fiÙÈ “·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤ-

ÚÂÈ·” , ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ú·ÌfiÏ· ÙÔ˘ 2006 Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ Î·È ı· ÚԂ› Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ÷Ú. ∑¿¯Ô˜. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ-

„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ú›ÎÔ˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹, ÂÓÒ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ Î. μ¿Ûˆ ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹. ∞fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ·¤¯ÂÈ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ¢. ∫·ÓÙfiÏ·˜, ·Ó Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹, Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ∞Ú. ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞. μÂÚÁ‹˜ ∑·Úο‰·˜, ı· ·¤¯ÂÈ Ô Î. μ·Û. ¶··‰ÚfiÛÔ˜, ·Ó Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘, ÂÓÒ Ô Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ªÂ ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘ÌfiÚ¢ÛË ÔÈ Î.Î. ∂˘. ∫·ԇϷ˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, ∞Ó. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™. °¿ÙÔ˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °.

™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Δ· ˘Ú¿ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÂÈı·Ú¯Èο ̤ÙÚ·, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÛˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¢ ·Ú·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ì “·ÓÙ¿ÚÙÈη” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fi-

ÛˆÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 54 ÛÙÂϤ¯Ë. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË ¡¢ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·ıfi‰Ô˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¶. ª·Úο΢, ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ˆ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Δ∞Àƒ√™ ¢∏ª√¶√À§√™


M·ÁÓËÛ›· 12 ªÂÙ¿‚·ÛË ¤ÓÛÙÔÏˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ªπ™£øª∂¡∞ ψÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔÏˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙȘ 6 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘. √È ¤ÓÛÙÔÏÔÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ıÂÛÌÈÎÒÓ, ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔÏˆÓ ı· Â›Ó·È “™Δ√¶ ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ (Î·È ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ), ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 3.000-7.000 ‡ڈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, ÂÓÒ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ fiÙÈ “Ù· fiÚÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÛÙÚ·Ê› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, ÂÓÒ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜”. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ó· ıˆÚ·ÎÈÛÙ› Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. √È ¤ÓÛÙÔÏÔÈ ı· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· Ù¿Í˘ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂Îı¤Ûˆ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

°ÈÔÚÙ‹ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘-

ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó - ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ - ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·˙‹). ∂›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô °.°. ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. °. ¢ËÌ‹ÙÚ·ÈÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı’ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Û‹ÌÂÚ·-ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜” . √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ô Ù¤ˆ˜ ∞ÚÂÔ·Á›Ù˘ Î. ªÈ¯. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “√ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙ˘ Î·È Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯·Û›˜ ¢À√ 20¯ÚÔÓÔÈ, οÙÔÈÎÔÈ ∞ıËÓÒÓ, Û˘-

ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ¯·Û›˜. √È Ó·ÚÔ› Â¤‚·ÈÓ·Ó Û πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·Á›·˜” . ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· 4,1 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ¯·Û›˜. ¶·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó· ÔÈ ÂÚ‹ÌËÓ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ

2.870 Ê˘ÁfiÔÈÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ

ÙÔ˘˜ 2870 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ê˘ÁfiÔÈÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 2181 ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÊÔÚ¿ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ - ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 90% - ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú¤Ë Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, (π∫∞, Δ∂μ∂), ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÌÈÎÚÔÎÏÔ¤˜. ΔË ‰ÈÂÙ›· 20092010 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ÂÚ‹ÌËÓ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ Ú¤ÂÈ, ÂÓÙfi˜ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜, Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË 2.870 ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 2153 ¤¯Ô˘Ó “¯Úˆı›” ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ¡ÈÎ. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ -·Ú¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÏÏÂÈ„Ë Û ÚÔÛˆÈÎfi- ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È 30-40 ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜

ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË 123 ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 168. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜, Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙ˜ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ‰ÈÂÙ›· 2006 - 07 ÂΉfiıËÎ·Ó 1.056 ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó 685. ΔË ‰ÈÂÙ›· 2008-09 ÂΉfiıËÎ·Ó 1.454 ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Î·È ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó 1.000. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË 2870 ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¿Óˆ ·fi 200 ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÁÈ· Û‡ÏÏË„Ë Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ

·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ οı ‰›ÌËÓÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛ¿ÁÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˙ËÙÔ‡Ó Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·fiÊ·Û˘ (‰›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ) Î·È ¤ÙÛÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ - Ê·‡ÏÔ˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È- ·ÎÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÂΉ›‰ÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û˘ÏÏ‹„ˆ˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ó¤· ·Ó·˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿ÓÙˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·‰È¿„¢ÛÙÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô‰˘ÓËÚÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ· η΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∫¿ı ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ì›· ‰Ú·-

Ì·ÙÈ΋ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·.... ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ Î·È ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·, ‹ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Û¯ÂÙÈο ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈ· Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·... ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÏfiÁˆ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙȘ 2153 ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌfiÓÔ ÔÈ 358 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› Ô Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˜, ηٷ¯ˆÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ...

∂χıÂÚÔ˜ Ì fiÚÔ˘˜ Ô ÏËÛÙ‹˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘, ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì fiÚÔ˘˜ Ô 37¯ÚÔÓÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ÂΉÔı› ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·Ï‹˜ Û˘Ó¤ÚÁÈ·˜ ÛÙË ÏËÛÙ›· ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √ 37¯ÚÔÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ·˘ıfiÚÌËÙ· ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜. ∞ÚÓÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÏËÛÙ›·. º¤ÚÂÙ·È ‰Â Ó· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÊÔ˘ÛΈÙfi ÛοÊÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Î·È fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ Â›¯Â ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÏËÛÙ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô 37¯ÚÔÓÔ˜, Ì·˙› Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë ˆÛÙfiÛÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÏËÛÙ›·, ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁÔ› ÙÔ˘ 38¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı› Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ “ÂÁΤʷÏÔ˜” Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ÏËÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ 38¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› Û ÔÏ˘ÂÙ‹ οıÂÈÚÍË ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡›Î·È·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1995 Î·È ÏËÛÙ›˜.

∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∞ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ. ªÂ ÙËÓ Ó¤· ·˘Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÏÈÙÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ Ífi‰Â˘Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Û˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ·. “•ÂÎÈÓ¿Ì ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ οı ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¿ı ÂÍ¿ÌËÓÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÚfiÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ÛÙ˘Ïfi Î·È ÙÔ ¯·ÚÙ›

Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ∂›Û˘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· ÂÚÓÔ‡Ó ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Û οı ̿ıËÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ı· ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηÚ٤Ϸ ÙÔ˘ οı ÊÔÈÙËÙ‹ ·¢ı›·˜. À¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ı· Ù· ˙ËÙ¿ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÂÓÒ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ı· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ª¤Ûˆ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂‡‰ÔÍÔ˜” Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ʤÙÔ˜ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ı· Â-

ÓËÌÂÚˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÁÈ· Ó· Ù· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó. ∂Ô̤ӈ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ÙÔ̤·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÛÙÔ 20%, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏ·ÊÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ

ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì „ËÊ›ÛÂÈ Î·È ÚԂϤÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ÕÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ·”. ∂›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηӤӷ ̤ÏÔ˜ ¢∂¶. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË ¢∂¶. ™Â, fiÛ· ̤ÏË ¢∂¶ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó, ı· ηχÙÔÓÙ·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙÔ˘˜. “£¤ÏÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Û ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ¢∂¶” ›Â Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 13

¶APA™KEYH 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ë ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·fi 13 ¤ˆ˜ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

™ÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜

¢∂ª∞ Î·È √∂ª∞ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ™

K·Ù¿ÏË„Ë ·fi ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Ù˘ ª∂§∫∞

ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (¢∂ª∞) ı· ‚ÚÂı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 13 ¤ˆ˜ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∂ª∞ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (√∂ª∞) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‹ ‰˘Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ™ÎÈ, Δ·Â΂ÔÓÙfi Î·È ª¿ÓÙÌÈÓÙÔÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ¶·ÁÎfiÛÌȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙÔ˘˜ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰·¿Ó˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢∂ª∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ Û·Ê›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (√∂ª∞) Â›Ó·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 50 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ù˘ ¤ÍÔ‰·, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ÛÙ· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙË μ’ ¢√À μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ √∂ª∞ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÏËڈ̤˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ Î·È Ë Δ¯ÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÈÙÂÏÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ μfiÏÔ˜ 2013 (√∂ª∞), Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ 2013. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √-

∂ª∞ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË ¢∂ª∞ Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. “Œ¯Ô˘Ì ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÎÏËÚ¿ fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ¢∂ª∞ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· Ó¤· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·. £· Ú¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 fiϘ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ηıÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ìԇ̠ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· Ù· test event ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ∫ÔϤÙÛÔ˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ √∂ª∞ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â›Û΄˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ¢∂ª∞ Î·È √∂ª∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

Δ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ŒÓ· ·ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂ-

ˆÓ ÌÂٷ͇ ¢∂ª∞ Î·È √∂ª∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ™ÙÔ “·È¯Ó›‰È” ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì·›ÓÂÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Î·È Ë fiÏË ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÙÔ ·¤ÎÏÂÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ˜. “√È fiÔȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ΔڛηϷ ¤Ó· ‹ ‰˘Ô ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˆÊÂÏËı› ÔÏfiÎÏËÚË Ë £ÂÛÛ·Ï›·” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ º·Ó‹ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··ÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∂›Û˘, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √∂ª∞ ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ™ÎÈ, ÙÔ˘ Δ·Â΂ÔÓÙfi Î·È ÙÔ˘ ª¿ÓÙÌÈÓÙÔÓ. “∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ¶·ÁÎfiÛÌȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ì ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÔϤÙÛÔ˜.

Afi ÙËÓ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ

¶ÚfiÙ˘Ô π·ÙÚÂ›Ô ¢È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ƒ√ΔÀ¶√ π·ÙÚÂ›Ô ¢È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·˜ ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋˜ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·˜ (Ã∞¶) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÊÂÓ›ˆÓ ÂÈÛÓ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ófi ·fi Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·. ™Â ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ΔÛÈÙÛÈÏÈ¿ÓÂÈÔ È·ÙÚÂ›Ô ÚfiÙ˘Ô È·ÙÚÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔ˘Ó Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.

√ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÛÙfi¯Â˘ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ È·ÙÚ›ˆÓ ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∂Ì›˜ Û˘ÌʈÓԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. μ·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· È·ÙÚ›· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ÕÏψÛÙÂ Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. £· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÂÌ›˜ Ó· ¿Ì ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿” . ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ 180 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· È·ÙÚ›· ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. °È· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ‹‰Ë Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜

Î·È ÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· È·ÙÚ›Ԣ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. “ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. £· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÌÈ· ̤ڷ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Âȉ›Î¢ÛË ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÛÙÔ È·ÙÚ›Ô. √È ·ÛıÂÓ›˜ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η, Ù· ˘ÏÈο Î·È Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ΔÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ù· ÛÈÚfiÌÂÙÚ·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙËÓ fiÏË ÂͤÏÈÍË. ÕÏψÛÙ ÙÔ Ó· Îfi„ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı› ÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ È·ÙÚ›ˆÓ. √ Ú‡Ù·Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó È·ÙÚ›· ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙË ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù¤ÙÔÈˆÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ¿Û¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi Ã∞¶. “∞Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì Ã∞¶ Â›Ó·È 7% ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 13%. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ηÊÂÓ›·, fiÔ˘ ÔÏÏÔ› ηÓ›˙Ô˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈÛÓ¤Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ófi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÔÈ Ë̤-

Ú˜ Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ª∂ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌË ‰›ÓÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ Ù¤ÏÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ 50 ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Ù˘ ª∂§∫∞ η٤Ϸ‚·Ó ¯ı˜ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ∫¿ÚÏ·˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÔÙÂ‡Ô˘Û· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Ãı˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. °. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·. ªÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô Ë̤Ú˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÛÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ï‡ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÁηٿÏÂÈ„Â ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÎÏ›‰ˆÛ ÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂À¢∂ Î ∫. ¢·ÓÈ‹Ï, ·¤Û·Û·Ó ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 58 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›·. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û·Ê›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ôχ·ıÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. “∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ù¤ÚÌ· Â¿Ó ‰ÂÓ ‰Ôı› χÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μ. §·ÁÔ‰fiÓÙ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·¤Û·Û·Ó ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 58 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ·fi ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì fiÛ· ÚԂϤÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰ÈηȈıÔ‡ÌÂ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ï¿‚Ô˘Ì ·Ï¿ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô μ. §·ÁÔ‰fiÓÙ˘.

¢‹ÏˆÛË ª·ÁÎÚÈÒÙË

√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË “£” , Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË Î·È ·Ó¤ÊÂÚÂ: ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠̠ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‡ÚÂÛ˘ χÛ˘, ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Úfi¯ÂÈÚˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. √ ¤Ó·˜ - ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ - ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ·Ú·‰fiıËΠ۠¯Ú‹ÛË. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÌ‹Ì· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÔ 2005. ∂ӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ·˘Ùfi. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ .


M·ÁÓËÛ›· 14 ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª·ÙÛÈfiÏË Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ÛÙÔ μfiÏÔ Û·˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ (∂Δ∞∞) Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂¢∂, ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ ·¢ı›·˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ı· Ù· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. Ÿˆ˜ ›¯·Ù ÙÔÓ›ÛÂÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜, ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÙ ÙË Û‡Ì‚·ÛË, ‹Ù·Ó Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, οÙÈ Ô˘ ÙÂÏÈο ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ (∂Δ∞∞). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ™ª∂¢∂ ÛÙÔ μfiÏÔ: -√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. -ΔÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ì ˘ÔÁڷʤ˜ ÂÏÂÁÎÙÒÓ È·ÙÚÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÔÙÂ‡Ô˘Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¿Ú‰ÚÔ ÁÈ· ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. -∏ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÁÚ·Ê›· Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ¿ÌÂÛ˘ ÂÈ·ڈÛ˘. £· ı¤Ï·Ì ӷ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÂÌ›˜ ˆ˜ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú¿Í·Ì fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ›¯·ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜, Ô˘ ›̷ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜” .

¶APA™KEYH 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

∂ÈΛӉ˘Ó· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È ÎÔÓۤڂ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ÂϤÁ¯Ô˘˜

ÈΛӉ˘Ó· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, ÎÔÓۤڂ˜ ·ÏÏÔȈ̤Ó˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó “ͤӷ ÛÒÌ·Ù·” ÂÓÙfiÈÛ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Û΋ıËÎ·Ó ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ· Û ·Ú·‚¿Ù˜. ∞fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Û ‰Â›ÁÌ·Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ì‡ÎËÙ˜ Û ÙÚÈÌ̤ÓË ·ÚÌÂ˙¿Ó·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û· ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË Ï‹„Ë ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ‰Â›ÁÌ· ÛÙ¿ÏıËΠÛÙË ÃËÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÂͤٷÛË Î·È ÎÚ›ıËΠηÓÔÓÈÎfi. ∂›Û˘, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·ÏÏÔȈ̤Ó˜ ÎÔÓۤڂ˜ ÙfiÓÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÛÎËÛ˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ·Ú·Û΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó 125 ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜, Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ, Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÎÈÓËÙ‹ ηÓÙ›Ó·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜, „ËÙÔˆÏ›·, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ì·Ú), ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ÂÙÔ›ÌˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÚ›ÙÂÚ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È Í¤ÓÔ˘ Δ‡Ô˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ÂȉÒÓ Î·ÓÈÛÙÔ‡, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· „ÈÏÈÎÒÓ, ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÚÂÏÒÓ Î·È Â›ÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ηÙÔÈΛ·˜, ΋Ô˘ Î·È ÁÚ·Ê›Ԣ, ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜, ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘, ∞Ï˘ÎÒÓ, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¶ÙÂÏÂÔ‡, ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∞ÁÚÈ¿˜, ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ªËϛӷ˜ Î·È ª·Ú·ıÈ¿ §·‡ÎÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó 24

·Ú·‚¿ÛÂȘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ì ٷÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹, ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÌË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Û˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î˘ÚÒÛÂȘ Î·È Û Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó ¿‰ÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È Û ˆÏËÙ¤˜ Ô˘ ηÙ›¯·Ó ¿‰ÂÈ·, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó. ŒÍÈ ÚfiÛÙÈÌ· ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˆÏËÙ¤˜ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ, ηÙfi¯Ô˘˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÏÔ‡Û·Ó Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٿ ÙÔ˘˜ (¤ÙÔÈÌ· ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ÊÔ ÌÈ˙Ô‡) ÂÓÙfi˜ §·˚΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ·˘ı·›ÚÂÙ· ı¤ÛË. ™˘ÓÙ¿¯ıËΠۯÂÙÈ΋ ŒÎıÂÛË ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÈ‚ÏËı› ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¡fiÌÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 300ú ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·.

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂͤٷÛ ηٷÁÁÂÏ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û Û ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ, Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Û ηٷӷψً, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÚ›ÙˆÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ·ÁfiÚ·ÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ¤Ó· ıÂÚÌfi ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 5 Ï›ÙÚˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó Î·È Â› Ù˘ Û˘Û΢·-

Û›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Â› Ù˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ÈӷΛ‰·˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ¶ÏËÓ fï˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 3,5 Ï›ÙÚ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·¿ÓÙËÛ ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÎÏ‹ÛË Ô˘ Ù˘ ÂȉfiıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘, ·ԉ¯fiÌÂÓË Ù· ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓ· Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘. ΔÚ›ÙË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ·ÊÔÚÔ‡Û Û Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Û˘Ó¯Ҙ ıÔÚ‡‚Ô˘˜, ÂÓÒ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ηًÁÁÂÈÏ ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ·È‰ÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁfiÚ·Û οıÈÛÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ËÏÈΛ·˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ·È‰› ÙÔ˘. ΔÔ Î¿ıÈÛÌ· fï˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓ· ‰¤ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Û ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·fiÙÔÌÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÓÈÁÌfi, ηıÒ˜ Ë ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÔÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ Î·˘Û›ÌˆÓ ™Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ηًÁÁÂÈÏ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô ÁÈ· ÂÏÏÈÔ‚·Ú‹ ·Ú¿‰ÔÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú¤ˆÛË. À¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢È‡-

ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ Î·Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ηٷӷÏÒÙÚÈ· ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ·ÁfiÚ·Û ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi (ÙÛ¿È Ì ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ), ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ¿ ۈ̷ٛ‰È· (ͤӷ ÛÒÌ·Ù·). ∞fi Ì·ÎÚÔÛÎÔÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÁÈ· ÂͤٷÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ηٷ٤ıËÎÂ Î·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ˆÏËÙ‹ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ, οÙÔ¯Ô Û¯ÂÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤‚·ÈÓ ·˘ı·›ÚÂÙ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙË §·˚΋ ∞ÁÔÚ¿, ·fi ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ.

¶ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÚfiÛÙÈÌ· ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ΢ÚÒÛÂȘ: ∞Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ‹ ÌË ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ∂§√Δ. ∂È‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 2.000 ¢ÚÒ Û ÂÙ·ÈÚ›· ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡, „ËÊÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi ηٷӷψً ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÈÌ‹ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÈӷΛ‰· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÛÙÈÌÔ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi ηٷӷψً ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (·ÏÊ¿‰È) ÙÈÌ‹ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÈӷΛ‰· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘.

∫·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ÊÔÚÙËÁ¿

¶·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÌË ·ÛÊ·Ï‹ ÊfiÚÙˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∂¶π∫π¡¢À¡∏ Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÌË ·-

ÛÊ·Ï‹ ÊfiÚÙˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Û ÊÔÚÙËÁ¿. ∞Û˘Ó›‰ËÙÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ÊÔÚÙËÁ¿ “‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜” È¿ÛÙËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ٷ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó 154 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ‡ÓÈÔ˜-∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙ· ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Î·È ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ Î·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· π‰ÈˆÙÈ΋˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÂ

ÊÔÚÙËÁ¿ Ì ͤÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 89.425,64 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û 64 ÊÔÚÙËÁ¿ (27 π.Ã. Î·È 35 ¢.Ã. Î·È ‰‡Ô Ì ͤÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜) Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Û fiÏ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 33.557,44 ¢ÚÒ. ™ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ú¿ÓÔÌË ·ÏÏ·Á‹ ηÙËÁÔÚ›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ·Á·ıÒÓ - ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÚfiÛÙÈÌÔ 5.120 ¢ÚÒ.

ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û 46 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 27.698,6 ¢ÚÒ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û ÊÔÚÙËÁ¿ fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ô‰ËÁÔ› Ì ÌË ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘, ÏËÁ̤Ó˜ οÚÙ˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ, ÌË ·ÛÊ·Ï‹ ÊfiÚÙˆÛË Î·È Ô‰‹ÁËÛË ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û 44 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 61 ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· 26.716,80 ¢ÚÒ. ™Â ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 3.276,80 ¢ÚÒ ÁÈ· ÏËÁ̤ÓË Î¿ÚÙ· η˘Û·ÂÚ›ˆÓ Î·È ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤-

ÊÂÚ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ó·ÁÓÒÛÈÌÔ Û‹Ì·. √È Û˘ÓÔÏÈο 154 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÏËÁ̤ÓË ∫¿ÚÙ· ∫·˘Û·ÂÚ›ˆÓ, Êı·Ṳ́ӷ ÂÏ·ÛÙÈο, ÏËÁ̤ÓË ‚‚·›ˆÛË Ù·¯ÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÏËÁ̤ÓÔ ∫Δ∂√, Ô‰‹ÁËÛË ¯ˆÚ›˜ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÚfiÛıÂÙ· ÊÒÙ· (ÚÔ‚ÔÏ›˜), ÌË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Ï·˚ÓÒÓ ÂӉ›ÍˆÓ, ·Ú¿ÓÔÌË ˙‡ÍË, ˘¤Ú‚·ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÊÒÙˆÓ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ˘, ÏËÁ̤ÓË ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘, ˘¤Ú‚·ÚÔ ÊÔÚÙ›Ô, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÊÔÚÙËÁÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.

∞ÁÈ·ÛÌÔ› Û¯ÔÏ›ˆÓ ™Δ∏¡ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Â›ÛËÌÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi. ΔÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ı· ÙÂϤÛÂÈ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜. ™ÙÔ 7Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÂÓÒ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Î·È °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. ™ÙÔ 2Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ‚È‚Ï›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 20102011.

∂ÎÏÔÁ‹ ÌÂÏÒÓ ¶∂∫ §¿ÚÈÛ·˜ Δ√ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ÈÌÔÚ-

ʈÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ §¿ÚÈÛ·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÌÔÚʈ٤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009-2010, fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20-9-2010, ·fi 14.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 16.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ·ÈÚÂÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ∞’‚¿ıÌÈ·˜ Î·È μ’‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈfi ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 2009/92, ¿ÚıÚÔ 17, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜, ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 27-9-2010, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹ 17-92010, ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶∂∫, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¶ÏÔ‡ÙˆÓÔ˜ 26 Î·È ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ‹ Ó· ÙËÓ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì fax ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 2410552866 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË mail@pekJaris.Jar.sch.gr. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2410552865 & 2410281115.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∞Ó·Ï¿ÛÂȘ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ™Δ∏¡ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰˘Ô ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ

● √È Ï·ÛÙÈÎÔ› ۈϋÓ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜ Ù· ‚ÔıÚÔχ̷ٷ Î·È ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô

∞fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ·˘ÙÔ„›· ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Î·È ·fi YËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ‚ÔıÚÔχ̷ٷ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÀÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷϋÁÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô ·fi χ̷ٷ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ‰È·Ù¿¯ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, χ̷ٷ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. Ãı˜ ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ ·fi ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Ô ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ÂÚÓ¿ Î·È ÙÔ ‰‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ̤ۈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. √π οÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ.

Δ· ‚ÔıÚÔχ̷ٷ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ú¤Ì· ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ô˘ ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ Î·È Ë ÔÔ›· Ô˘‰¤ÔÙ ·‰ÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ηÙÔ›ÎˆÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˆ˜ ‰ÈÛÂ›Ï˘ÙÔ, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ·Ì¿Ï·ÈÔ-250 ÂÙÒÓ- Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ fiÙÈ ÔÈ ·ÁˆÁÔ› Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Â›Ó·È Ï·ÛÙÈÎÔ› Î·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È 250 ¯ÚfiÓÈ·. √È ÛˆÏ‹Ó˜ ÔÈ Ï·ÛÙÈÎÔ› Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· χ̷ٷ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ·fi ÙÔ “μÚˆÌfiÚÂÌ·” , fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ οو ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·‰ÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÙ¤ Î·È ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË, Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÓÂÚÔÔÓÙ‹. Ÿˆ˜ ϤÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ¿‰ÂÈ·ÛÌ· ·fi ‚˘-

ÙÈÔÊfiÚ· Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ì ٷ ‚ÔÚıÔχ̷ٷ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Û›ÙÈ· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ı· Û‹Ì·ÈÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ŒÙÛÈ Ù· ‚ÔıÚÔχ̷ٷ ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÌÔχÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜, Ù›ıÂÙ·È Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û Ì·Í¤‰Â˜ Î·È ÌÔÛÙ¿ÓÈ· Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿Û·ÚÙ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙÚÂȘ ËÁ¤˜ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÓÂÚfi Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ˙ËÙ¿ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ∏ ÓÔÌ·Ú¯›· ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ¤ÏÂÁ¯Ô ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ¯ı˜ ¿Ú¯ÈÛ ӤԘ Á‡ÚÔ˜ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ªÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ú¤Ì· ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹, ÁÈ· ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎÂ

‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙË Ú‡·ÓÛË. ª·ÎÚÔÛÎÔÈο, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·˘ÙÔ„›·˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈ΋ Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰˘ÛÔÛÌ›· ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Î·È Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› ˘fiÁÂÈÔ “ÏÔ‡ÎÈ” ÔÏÏÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È ¿ÌÂÛ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÙÚ›· ÛËÌ›·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·ÎfiÌË, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ fiϘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÏÈÙÒÓ, ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∏ ÁÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ô˘ ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ ÛÙÔ μÚˆÌfiÚÂÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË. ∏ ÓÔÌ·Ú¯›· ‰¤¯ÙËΠηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙ‹ÚˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ú¯›· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ô˘ ˘ÂÚ-

¯ÂÈÏ›˙ÂÈ Î·È ÌÔχÓÂÈ ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›Ó‰ˆÓ· Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó Ï‡Ì·Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚fiıÚÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, Ô ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ȤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.

∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ãı˜ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ∫Ô˘Ù›Ó·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ı· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ·fi ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰›ÎË Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›·. £· ˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË.

ΔÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË Ì¤¯ÚÈ Î·È Ô‰ÔÈÔÚÈο

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ∂∫∞Δ√¡Δ∞¢∂™ ηıËÁËÙ¤˜, ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ, ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ Î·È ÚÔ¤ÚÛÈÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √§ª∂ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ı· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ Ë̤Ú˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó

ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó. √È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË (¶¢™) Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ fiÏË ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹

¯ÚÔÓÈ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Ô‰ÔÈÔÚÈο. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜, ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Ù˘ ¶¢™ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÙÒÓ 2008-09 Î·È 2009-10 ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ‰›‰·Í·Ó ÛÙËÓ ¶¢™ ÙÔ 2009-2010. ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ηٿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

ÛÙ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· fiÙÈ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÛÙȘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ·fi 5% ¤ˆ˜ Î·È 63%, ÛÙȘ ‹‰Ë ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó “·ÁˆÌ¤Ó˜” Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ 2006. ∞Ï‹ÚˆÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘Âڈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÂÓÒ ‰ÂÓ

¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› Î·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÂÈÌÔÚʈÙÒÓ Î·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÂÈÌfiÚʈÛË ÛÙ· ¶∂∫. ∂›Û˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÁÈ· Ù· Ô‰ÔÈÔÚÈο ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÁÈ· οÔȘ Ë̤Ú˜ Û ۯÔÏÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

·Ó¿Ï·Û˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 300.000 ú ÚÔ¯ˆÚ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÚ›Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Ô‰ÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi “¶ËÁ¿‰È” ∏ ÚÒÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂Δ∂ƒæ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ◊‰Ë Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó¿Ï·Û˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ô‰ÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· °·‡ÚÈ·Ó˘, ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ô ¿ÚÎÈÓ Û ¶ÙÂÏÂfi Î·È “¶ËÁ¿‰È”. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÁÔÏ·‚›·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 100.000 ú ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜- Δ·ÌÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ √‰ÔÔÈ›·˜, ̤ۈ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi “¶ËÁ¿‰È”, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÙÚ›ÙË ÂÚÁÔÏ·‚›·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 200.000 ú, Ë ÔÔ›· ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ “¶ËÁ¿‰È”. ∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î. ¶·ÓÙ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡”. °.•.

√ ¶. ª·‚›‰Ë˜ Ì ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ∂¶π™∫∂æ∏ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜

πˆÓ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘”, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿˚ÌÂÚ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙË ÓfiÛÔ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ fiÏ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ô̤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ Î.Î. ¡›ÎË ª·ÓÈ¿ÎË Î·È ª¿Á‰· ™Ô˘ÛÔ˘Ú‹ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 350 ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÓfiÛÔ ∞ÏÙÛ¯¿´ÌÂÚ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈı¿ÏÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Î·È Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” . √ Î. ª·‚›‰Ë˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚÔ˘ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ª∂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ À-

Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∂ÚÁ·Û›·˜ §. ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÀÁ›·˜ Î·È ∞ıÏËÛ˘ ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˘, Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011 ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·Ó¿ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 2011 Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÏÔÈ¿ ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfiÓ ÙˆÓ 50.7 ÂΠ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013, fï˜ ÙÔ ÔÛfiÓ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÂÌËı› ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË 2011, 2012, 2013, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 Ô˘ ı· „ËÊÈÛı› ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ªÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ã. ¶·ÌÔ‡ÎË, Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ÎÂÚ‰Ëı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ù· ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿, Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∫ˆËÏ·Û›·˜ Î·È πÛÙÔÏÔ›·˜, Î.·. ηıÒ˜ ı· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ (··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ) ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜, ¿ÓÙ· Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢È·ÓÔÌ‹ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·fi ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜

μÈ‚Ï›· ·fi ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· Δ

Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Í›·˜ 16 ¢ÚÒ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ì ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ. ∞Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÎÔ˘fiÓÈ· Ô˘ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È 30% ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÚ˘ÛÈÓ¿, 2000 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ı· Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔ˘fiÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Û¯ÔÏÈο ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷο ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ÁÔÚ¿˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 8.30’ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 Ì.Ì. Î·È Ì¤¯ÚÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Â›Ó·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ʤÙÔ˜ ‰ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ÂΉÚÔÌÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÂΉÚÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2010. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÏÙ›· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË-·È‰È¿ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 4 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ (¤ÙÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘ ·fi Î·È ÙÔ 2006). ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∞ÁÔÚ¿˜ μÈ‚Ï›ˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ›ӷÈ: ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ: -∞ÙÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·ÛıÂÓ›·˜ (ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì¤ÏË) -∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· -∂ηÙfi ¤ÓÛËÌ· ÙÔ 2009 ‹ ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔ π.∫.∞., ‹ ‚‚·›ˆÛË ÂÚÁÔ‰fiÙË ıˆÚË̤ÓË ·fi ÙÔ π.∫.∞. ‹ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 -√ÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ∞.º.ª. ÙÔ˘ ¿ÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ¿ÏÏÔ Î‡ÚÈÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÂÎÙfi˜ π.∫.∞. ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·ÛıÂÓ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ-

ÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ ‹ ‚‚·›ˆÛË ÛÔ˘‰ÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÙ·È Ë ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔÓ √.∞.∂.¢. √È ·ÔÏ˘fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·ÛıÂÓ›·˜ ıˆÚË̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ: -∞ÙÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·ÛıÂÓ›·˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. -∞Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË ™‡ÓÙ·Í˘. -∞ÚÈıÌfi˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ Ô˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Â›ÛËÌÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ.

°ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Â›Ó·È fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÚÈÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÈÓ ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙËÌ·), ‹Ù·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Û ÊÔÚ¤· ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Î·Ù¤‚·Ï·Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4.500 Ë̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ¤·.

∂Ï›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔÒϘ ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ 2.000 ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·-

ÁÔÚ¿˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ 2000 ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ÒıËÛË ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÚ›ÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ·ÁÔÚ¿. ∞Ó Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ 2000 ‚È‚Ï›ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “·ÛÈÚ›ÓË” ·fi ‚È‚ÏÈÔÒϘ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔÒϘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ “Ù· 32.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó, Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿Û·” . ¶ÔÏÏÔ›, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ı· Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÂÏÙ›·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∞Ó Î·È Ù· Û¯ÔÏÈο Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷο ‚È‚Ï›· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi Ù· 16 ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› Û οı ‰ÂÏÙ›Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÙÛÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ¢ÚÒ

ÂÈϤÔÓ, ÁÈ· Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÎÚÈ‚¿ Â›Ó·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚È‚Ï›·-‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. ΔÔ Î·ı¤Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 20 ¢ÚÒ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÁÔÓ¤·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· ‚¿˙ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ fiÏ· Ù· ‚ÔËı‹Ì·Ù· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜... ™ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË (ÙÂÙÚ¿‰È·, ÌÔχ‚È·, ÛÙ˘Ïfi, ÙÛ¿ÓÙ˜). ŒÓ· ‚Ô‹ıËÌ· ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 20 ¢ÚÒ Î·È ¤ÙÛÈ ÁÈ· ¤ÓÙ ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‚ÔËı‹Ì·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ Ô ÁÔÓÈfi˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ 100 ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. μ·ıÈ¿ ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷο Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi 70 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ÏÂÍÈÎfi Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ 250 ¢ÚÒ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡-

ÏÔ˘ ª·Úο΢ ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÂÏÈÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ›‰È· “Û˘ÌÙÒÌ·Ù·” Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙Â Î·È Â› ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡.¢. ‰ËÏ·‰‹, ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ˘fi ÙÒ¯Â˘ÛË Î·È ÚfiÙ·ÛË Ó· ÎËÚ˘¯Ù› ¤ÎÙˆÙÔ˜. ◊‰Ë Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÂÎÙfi˜ ·fi “¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԕ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Î·È Û “¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԕ οı ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ηıÒ˜ fiÔÈÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘, ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¤ÎÙˆÙÔ˜. ª¤Û· Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÂÏÈÎfi ı‡Ì· Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Œ¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÙËÓ ·ÌÂÚÈÌÓËÛ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” .

∂ÓÒ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ï›Á˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜

ªÂÈÒıËÎ·Ó 10% ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª∂πø™∏ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

ÎÚ›Û˘ ÂÚ›Ô˘ 10% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ̤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ ÎÙ˘Ô‡Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. £· ÌÔÚÔ‡Û ‚¤‚·È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜. Ÿˆ˜ fï˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. πˆ¿ÓÓ· μÂ‰Ô˘Ú¿, ·Ô-

‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜, Â›Ó·È Ë ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Â›Ó·È 10% ÂÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ, ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘, ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ù ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›Ù ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È fï˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ; ∏ Î. μÂ‰Ô˘Ú¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ·. ∫¿ÙÈ ‚¤‚·È· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Á›ÓÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Û οÔȘ ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÔÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÂȉÈο ·Î¤Ù·

ÙÈÌÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜. Δ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∏ ›‰È· ¿ÓÙˆ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜. ∞Ó ˘‹ÚÍ·Ó ÌÈ·-‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ʷÈÓfiÌÂÓÔ. ¶·ÚfiÏÔ ‚¤‚·È· ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Îϛ̷ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ÓÔÌfi. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. μÂ‰Ô˘Ú¿, fiÔÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ, ÂÂȉ‹ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Â›¯·ÌÂ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· Ó¤·

‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. §fiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ˘Ô··Û¯fiÏËÛ˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‰¤¯ÔÓÙ·È ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ·fi ·‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ Ì ·ÁˆÓ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. °È·Ù› ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û ¿Û¯ÂÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·Ó ›Ù ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ù ˆ˜ ȉȈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. √È ·ÔχÛÂȘ Î·È Ë ÌË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹

Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË, Ë ˆÚÈ·›· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ηıËÁËÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 11 ¢ÚÒ ÌÈÎÙ¿. “√È ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú··È‰Â›·, Ô‡Ù ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÊÔ‡ Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Îfi‚Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο ·ԉ›ÍÂȘ Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ Ì fiϘ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ™ÙÔ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 250 ηıËÁËÙ¤˜ ÂÓÒ Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Î. μÂ‰Ô˘Ú¿, ÂÓÒ Î·Ù¤ÏËÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚfiÏÔÈ Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÔ›. ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

μÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ºıÈÓÔˆÚÈ¿˙ÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘

Δ

ÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ηıÒ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· Â›Ó·È ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Û ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÌÔÙ›‚Ô. ∞ÈÙ›· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ¤Ó· ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ô˘ ı· ÎÈÓËı› ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ì ʷÈÓfiÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÙÔÈο Î·È ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Î·È ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 6 ÌÔÊfiÚ ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ÙÒÛË ·Ú¯Èο ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞‡ÚÈÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÓÂÊÒÛÂȘ ۯ‰fiÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ı· ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· ¤¯Ô˘Ì ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Î·È ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 6 ÌÔÊfiÚ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ “Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ı· Ï‹ÍÂÈ ·Ú¯Èο Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙË ¢˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·‡ÚÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ˆÛÙfiÛÔ ı· Â›Ó·È ÙÔÈο Î·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏ·-

‰‹ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·” . ™Ù· ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È Ë Ôχ ıÂÚÌ‹ ı¿Ï·ÛÛ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÛÙ·ı¤˜. ÕÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ¯·ÌËÏÔ‡ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·˜, ÏfiÁˆ fï˜ Ù˘ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ‚·ÏηÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, Ì ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ· ÛÙȘ ‚·ÏÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘Ó‰˘·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ıÂÚÌÈÎfi ¯·ÌËÏfi Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Î·È ÂÈÊ·ÓÂȷο. øÛÙfiÛÔ Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ê·›-

ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ◊‰Ë ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ πÔÓ›Ô˘. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi Û‹ÌÂÚ·, fiÔ˘ ·Ú¯Èο ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ πfiÓÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ

¡fiÙÈÔ πfiÓÈÔ ·Ó Î·È ÂÈÊ·ÓÂȷο ·‚·ı¤˜. ∞‡ÚÈÔ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· οÓÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Î·È ÂÈÊ·ÓÂȷο. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÎÈÓËı› ·Ó·ÙÔÏÈο-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈ̤وË ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË (Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ· ‚·ÏÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ-ıÂÚÌÈÎfi ¯·ÌËÏfi). ∞‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ηÈÚfi˜, Ì ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, ¢˘ÙÈ΋-¡fiÙÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜, ¢˘Ù. ™ÙÂÚ¿, ◊ÂÈÚÔ˜, πfiÓÈÔ. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰˘ÙÈÎÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ËÂÈÚˆÙÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜, Ì ÙËÓ

μfiÚÂÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ· ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜. ΔȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ™ÔÚ¿‰Â˜, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ·, Èı·ÓfiÓ ¶ÈÂÚ›· Î·È ºıÈÒÙȉ·, ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ μÔȈٛ· Ó· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË, ¤ÓÙ Ì ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘˜ 24-25 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ 6 ÌÔÊfiÚ. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ, ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ˘ÁÚ·Û›·˜. ∏ ηÎÔηÈÚ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Â›Ó·È ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈ· ÓÔ‡ÌÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ¤¯Ô˘Ì ηÏÔηÈÚ›·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ¤Ó·Ó Ì ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· Ó¤· Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÂÓÒ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ

∫ÏÂÈÛÙ¿ ·fi ÛÎÔ˘›‰È· Ù· ÊÚ¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ª¤Û· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÓfi„ÂÈ Î·ÈÚÈ΋˜ Úfi‚Ï„˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Î·È Ù· ÊÚ¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Â›Ó·È Û ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙȘ ‰˘Ô ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ÓÂÚÔÔÓÙ‹˜, Ù· ÊÚ¿ÙÈ· “‚Ú¿˙Ô˘Ó” ·fi ÛÎÔ˘›‰È·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™fiψÓÔ˜ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÊÚ¿ÙÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ì ̛· ‰˘Ó·Ù‹ ‚ÚÔ¯‹ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ı· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· Î·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∫ÔÚ·‹ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ÔÚ·‹ ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜. Ÿˆ˜ ϤÓ Â·ÁÁÂÏÌ·-

ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ “Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯‹, Ë Ô‰fi˜ ∫ÔÚ·‹ ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, ÁÂÌ›˙ÂÈ ÓÂÚfi Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·‰È¿‚·ÙÔ˜” . ∏ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚ‹

Î·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. ∂‰Ò ÛÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ¤¯Ô˘Ó ...Ê˘ÙÚÒÛÂÈ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È

οı ›‰Ô˘˜ ¿ÏÏ· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ ÂÓÒ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. μÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ¢ËÌË-

ÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ÛÙËÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ó· ηı·ÚÈÛÙ› ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÌÂٷ͇ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ¶Úfi‚ÏËÌ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ‰˘Ô ÊÚ¿ÙÈ· ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂›Û˘ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì πˆÏÎÔ‡, ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘Ô Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯ÔÚÙ·ÚÈ¿˙ÂÈ. ∂‡ÎÔÏ· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ™. ™˘Ú›‰Ë, ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫. °ÎÏ·‚¿ÓË, °·ÏÏ›·˜ Ì ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫. °ÎÏ·‚¿ÓË Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫·È ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ... £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔÚ¿˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿-

Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ¢›· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ πÛÙÔÚÈ΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ Ì ¤ÌÂÈÚÔ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ∂ÊÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Î·È ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌË ¤ÁηÈÚË ·Ó·Ó¤ˆÛË ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ∏ ‡ڢıÌË Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ı› Ì οı ÙÚfiÔ Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Î·È Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ÂÈχÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. Ÿˆ˜ fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∂ÊÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ·‰Ú·Ó‹ÛÂÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘.

¡¤Ô ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ECDL ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ¡¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘Ô-

ÏÔÁÈÛÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” . √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ıÂ: ¢Â˘Ù¤Ú· & ΔÂÙ¿ÚÙË 19:00 ¤ˆ˜ 22:00 £· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ™ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Û ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ECDL (European Computer Driving License) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ∞) Windows xp μ) Word °) Excel Î·È ¢) Internet & Outlook Express . Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È 220 ú, ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 50 ˆÚÒÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢π∞À§√À. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ¢∂¡ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ οÚÙ·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È 70 ú, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· οı ̛· ÂÓfiÙËÙ· 38 ú ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È 30 ú. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫¶¡ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14, ÙËÏ. 24210-25363 . flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 10:00 - 22:00.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∫¿ÏÂÛÌ· ∂∫μ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢∂£

•ÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

∫∞§∂™ª∞ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜

 ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. π‰ÈÔÎً٘ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (¢√À). √ ÎÏ¿‰Ô˜ ·ÓÙȉڿ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Ì ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó‰Èοٷ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙȘ 2.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ӷ˘ÏˆÌ¤Ó· ψÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ÒÚ· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 2 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ.

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫ÔÚfiË Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÚÔ¯¤˜ ‡‰Ú¢Û˘ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÌÔ‚Ô‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û‡Û΄˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó·Áη›· ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËηÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›Ô Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰›ÎÙ˘Ô, ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ó· ˘‰ÚÔ‰ÔÙËı› Ë ÂÚÈÔ¯‹.

¶ÂÚ›·ÙÔ˜ ÌÓ‹Ì˘ ·fi ÙË ªÔÓ¿‰· ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ÓfiÛÔ˘ Alzheimer, Ô˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÂÚ›·ÙÔ ÌÓ‹Ì˘ (memory walk) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 19/09/10 Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘). ∏ ÂÎΛÓËÛË ı· ‰Ôı› ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë “∞ÚÁÒ” Ì ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ Alzheimer.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ªÂ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÚÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. π‰ÈÔÎً٘ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÛÙȘ 12 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÊÔÚÙËÁ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ı· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙȘ Ô‰Ô‡˜ π¿ÛÔÓÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, Ì ηٿÏËÍË ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ı· ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ·. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ı· ÂȉÒ-

ÛÔ˘Ó „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹ Û ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Û Ӥ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. £· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Ì ٷ ÊÔÚÙËÁ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡

¶·Ú·Û΢‹ Û‹ÌÂÚ·, ∫·ÏË̤ڷ. ¶·Ú·ÚÔ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ʤÙÔ˜. ŸÔ˘ ÙÔ Î·Ïfi ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ·ÊÔ‡ ηٿÈ ·Ì¿ÛËÙÔ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·›Û¯Ô˜ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Ì·ıËÙÒÓ - ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ÁÚ·ÙÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¤Ó· (·ÚÈıÌËÙÈÎÒ˜ 1,0), ʤÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙ· §‡ÎÂÈ·! ∞fi ÂΛ, ÏÔÈfiÓ, ÍÂÎÈÓ¿ Ë Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∫È ·˜ ›̷ÛÙÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ÎfiÛÌÔ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi “ıÂÛÌfi” ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ. ∞ÎÔ‡Ó ÔÈ “ÎÔ˘ÙfiÊÚ·ÁÎÔÈ” fiÙÈ Ù· ·ȉȿ Ì·˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û¯ÔÏ›· ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, ¿ÏÏÔ Úˆ› (‰ˆÚ¿Ó, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È), ¿ÏÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· (Ì ·‰Ú‹ ÏËڈ̋, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ) Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·È. ∫·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›̷ÛÙ ÙÚÂÏÔ›! ∫·È ÙÔ Û‚·ÛÙfiÓ ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·’ ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘ Î·È ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Î·È ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¿Ì ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿¯Â˜ ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·. ø˜ fiÏÔ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÌÔÚ› Ó· ·Ó¿„ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ʈÙȤ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÚÔÛ¿Ó·Ì· ¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ (ϤÌ ÙÒÚ·, ¤Ó· ˘ÔıÂÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÍÂÊÔ˘ÚÓ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ۯ‰fiÓ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Í¤ÓÔÈ Î·È ÓÙfiÈÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÁΤʷÏÔÈ...). ∂¤ÛÙÚ„Â, ϤÔÓ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË, Ì·˙› Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ‚‚·›ˆ˜-‚‚·›ˆ˜. ΔÔ ‚ϤÂÈ, ÙÔ

ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Î·È ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙË ¡¤· πˆÓ›·, fiÔ˘ Î·È ı· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ηٿÏËÍË ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢√À, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· Â›Û˘. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡.

ÓÈÒıÂÈ Î·Ó›˜ ·ÓÙÔ‡. ¶‹Í·Ì ¿ÏÈ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›·, fï˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ Ϸ̂¿ÓÂÈÓ - ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÏË Ë Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ∫·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ: Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó, Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ∞ÁÚÈ¿˜-§Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi “·Ú¯ÂÈ¿ÎÈ” Ì·˜ Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ‰‡Ô ÌfiÓÔ Î·ÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ ÂӉȷʤÚıËηÓ, Ô ¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ (Î·È ·˘Ù¿...) Ù· οÛÙ·Ó· ·’ ÙË ÊˆÙÈ¿. √ ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ÂÎÔ›ËÛ˘ (ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÌËÓ ÙÔ Í¯ӿÙÂ...). ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, ÛÙȘ 9:30, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì›· ∏ÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ∞Ó ·Á·¿Ù ٷ ÙÚ¤Ó· ‹ ·Ó ·ÏÒ˜ ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÏ¿ÙÂ, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ (Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜...) Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂχıÂÚË. ΔȘ ÚÔ¿ÏϘ ÁÚ¿Ê·Ì ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ٷ Ì˯·Ó¿ÎÈ·, ÙÔ˘˜ “ÓÙÂÏÈ‚ÂÚ¿‰Â˜”

Δ· ¿ÓÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ‹ fi¯È ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·Ó ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÎÏÈ̷ΈıÔ‡Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·. ∂ÈϤÔÓ, ȉÈÔÎً٘ Î·È Ô‰ËÁÔ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó

ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÌÂÚÔο̷ÙÔ. Ãı˜ Ì·˜ ÚÔÛ¤Ú·Û “ÛÊ‹Ó·” ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÏÈηڿÎÈ Ì ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ Ô˘ ¤ÁÚ·Ê ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ù› ›Ûˆ ÙÔ˘ “Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ∂§Δ∞” . μ‚·›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ¿ÓÔ˜. ∫·È ÂÁÒ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ Û˘Ó›‰ËÛË Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ·fi ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û ÁÂÓÈ΋ ÎÚ›ÛË fiÙ·Ó Ù· ›‰È· Ù· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ‰Âοڷ. Δ· ∂§Δ∞ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È; ΔÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È; √ Ô‰ËÁfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È; ∫·ÓfiÓ˜-ηÓÔÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒ˜; À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Ú·¸¿Ú¯Ô˘Ó, Û·˜ ÙÔ Ï¤ˆ ÂÁÒ. ∞ÏÒ˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÔÈÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÔÈÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÒÚ· Ì ٤ÙÔȘ “ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” ;! ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Ì·˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË Î·È, ΢ڛˆ˜, ΢ÚÈfiٷٷ, ÌÈ· Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÛÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ Î·È ÛÙÔȯÂȈ‰¤ÛÙ·ÙÔ Î·ÓfiÓ· Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· Ù· Ì˯·Ó¿ÎÈ·, ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜. ∫È fiÛÔ ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, ÙfiÛÔ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÒ. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·

ÔÚ›· ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ı· ÂȉÒÛÔ˘Ó „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· η٤ÏıÔ˘Ó Û ·ÂÚÁ›·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ·Ó·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È Â›Ù·Í˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ, Ë ÔÔ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌË ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. “™ÎÏËÚ·›ÓÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ “·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ì·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È Â›Ù·Í˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÈÚÂı› Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎËÚ‡ÍÔ˘Ì ·ÂÚÁ›·. ∫¿ı ̤ڷ, fï˜, ı· ·ÔÎÏ›ԢÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÌ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜.

ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÊfiÚ·Á·Ó ÎÚ¿ÓÔ˜. ÿ۷Ì ÎÈ ¤Ó· ‰ÂηÂÊÙ¿¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ ÂΛ, ÛÙÔÓ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ; °È· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ·˜ ÌË ÌÈÏ¿ÌÂ, Ô‡Ù ̛· ÊÔÚ¿, Ô‡Ù ÁÈ· ‚fiÏÙ· ‰ÂÓ ¤Ú·Û ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·’ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜, Ô‡ÙÂ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÏˆÓ›Û·ÌÂ, ›‰·Ì οÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi. Δ›ÔÙÂ, ›Ûˆ˜ Ó· ›¯Â ¿ÏÏ· ηı‹ÎÔÓÙ· Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫√∫, ‰ÂÓ Í¤Úˆ. ÕÚ·, ·fi ÂΛ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ∞fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٤ÙÔȘ ÔÙ·¤˜ ·Û¯Ôϛ˜. ΔÈ Ì¤ÓÂÈ; ∏ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. μÁ¿ÏÙ ÂÛ›˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ∫È Ô ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÚfiÏÔ˜ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ; ΔÈ Ú¤ÂÈ Î·È ÙÈ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÂÁÒ ÁÈ· Ó· ÛÒÛˆ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ ·fi ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ۯ‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ ·Ù‡¯ËÌ·; Δ· ‚Ϥˆ Î·È ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ (fiÛ· ·›ÚÓÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ·˘ÙԂԇψ˜...): ·Ó·Á›ÙÛ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜, Ì ÙÔ ÎÚ·Ó¿ÎÈ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, ÙÔ ÁÈÏÂοÎÈ ÙÔ ÊˆÛÊÔÚÈ˙¤, Ù· ·Û‡ÚÌ·Ù·, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ Ì ›ÎÔÛÈ „ˆÚÔ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚ¿ÎÈ·, ¿„ÔÁ·, ·Ï¿ıËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘, ·ÎÔ‡Ó “ÌÂÙ¿ ÚÔÛÔ¯‹˜” ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ οӈ Î·È ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·ÓÂ˘Ù˘¯‹ Ì ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ Ô˘ ‹‰Ë η٤¯Ô˘Ó, Û˘¯Ó¿ Ì ÛÔ‡˙·... ªÂÏ·Á¯ÔÏÒ. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÒ, ÁÂÓÈÎÒ˜. ∫·È ÁÈ· Ó· Á·ÏËÓ‡ÂÈ Î¿ˆ˜ Ë „˘¯‹ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Ù˘ ̤ڷ˜ Á›ÓÂÙ·È. ŸÌÔÚÊË, ÎÏ·ÛÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË. ™·˜ ÙÔ Û˘ÓÈÛÙÒ ·ÓÂÈʇϷÎÙ·. °ÂÈ· Û·˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· χÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ “£Ú‡ÏÔ˜” Î·È °Î·Ï¤ÙÈ

ÛÂÏ. 20

√ √§Àª¶π∞∫√™ ∑∏Δ∞ Δ∏¡ ∞ª∂™∏ ∞¡∞∫∞Δ∞™∫∂À∏ Δ√À ç√√Δ∞¶∏Δ∞ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

¶È¤˙ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÂÈıÂÒÚËÛ ¯ı˜ ÁˆfiÓÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯fiÚÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘. √ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

¡π∫∏

™ˆÙÚ›Ó˘: ¶¿Ì ÛÙË ™Î‡‰Ú· ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÂÏ. 21

∂∞∫

ÕÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÛÂÏ. 23

√ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ì›ÛıˆÌ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÁˆfiÓÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Î. ƒ¿ÓÈ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÈıÂÒÚËÛ ÙÔÓ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, η٤ÁÚ·„ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙË “£” ÙfiÓÈÛÂ: “¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯fiÚÙÔ˘, ÂÍÂÙ¿Û·Ì ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. À¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ·’ fiÏÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Ô˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÙfiÓÈÛÂ: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ·Í›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Á‹Â‰Ô ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô Î. ª¤Ô˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ χÛÂȘ Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔÓ ·Ó Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ô Î. ªÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “∂¿Ó Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜ ¯Ú‹˙ÂÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘, ı· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘ÌÂ. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ÙË ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ √∞∫∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔÛÔ¯‹. ∂ÊfiÛÔÓ ¿Ì ے ·˘Ù‹ ÙË Ï‡ÛË ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÚÒÙ· ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· Á›ÓÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘” . ΔȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ٷ √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ.

√ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË (4Ì.Ì.), Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. √ ∫ÒÛÙ·˜ ™Î¿ÚÔ˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ Î·È Ù¤ıËΠÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. *O 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ HÏ›·˜ Mȯ·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶A™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÚÔÙ¿ıËΠÛÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi BfiÏÔ˘. AÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶AE ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹ fi¯È ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. * ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη.

°À¡∞π∫∂π√ ¶√§√

∂ÏÏ¿‰·-ƒˆÛ›· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÛÂÏ. 22

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∂ÚÁÔÙ¤ÏË •ÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜, Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: °ƒ∞º∂π∞ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249,

¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηÚȉ˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÃÚÈÛÙ›Ó· μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), ÙËÏ: 24210 33514, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, 24210 41717, ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24280 92953. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 7, 15, 20, 25 Î·È 50 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 7ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È 7 ¢ÚÒ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ £‡Ú˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË £‡Ú· ∂ÈÛ‹ÌˆÓ Î·È ÙË £‡Ú· 24 (ÎÂÚΛ‰· 110) ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ SILVER. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 15ú (¤Ù·ÏÔ) H ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 1-12 (¤Ù·ÏÔ), ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 15 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 20ú (¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜) H ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 14, 17 (ÎÂÚΛ‰· 206,207) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 26, 29 (ÎÂÚΛ‰· 211, 212) ÛÙÔ ¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ· Ù˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 20 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 25ú (οو ‰È¿˙ˆÌ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜) H ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙË £‡Ú· 13 (ÎÂÚΛ‰· 106) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ £‡Ú˜ 28, 30 (∫ÂÚΛ‰· 111, 112) ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰È¿˙ˆÌ· Ù˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 25 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 50ú (ı¤ÛÂȘ SILVER VIP- οو ‰È¿˙ˆÌ· ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÎÂÚΛ‰·˜) H ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ £‡Ú· 16 (ÎÂÚΛ‰· 108-SILVER) ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰È¿˙ˆÌ· Ù˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ∫ÂÚΛ‰·˜, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 50 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ 2010-11 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó¿ ∫·ÙËÁÔÚ›·, £‡Ú· Î·È ÎÂÚΛ‰·, ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: GOLD: £‡Ú· ÂÈÛ‹ÌˆÓ SILVER: £‡Ú· 24, ÎÂÚΛ‰· 110, £‡Ú· 16, ÎÂÚΛ‰·

108 SPECIA: £‡Ú· 15, ÎÂÚΛ‰· 107, £‡Ú· 27, ÎÂÚΛ‰· 111 RED: £‡Ú· 17-20, ÎÂÚΛ‰· 208, £‡Ú· 26, ÎÂÚΛ‰· 210 ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ıÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ·, Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-11. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ÙËÚ› οı ‰Èη›ˆÌ· ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. * √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.00 Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-11. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜.

∂ÎÏÔÁ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Austrian Boys ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ì·˜ ·Ó¿ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ̤ÏÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ club, ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ . √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 6Ì.Ì.-10 Ì.Ì. Î·È ‰Èη›ˆÌ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ club Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘˜.


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¶∞√∫

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Ì ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ. ∞Δ√ªπ∫√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Î·È Ô ∑Ï¿Ù·Ó ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÙȘ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·¤Ê˘Á ӷ Á˘ÌÓ·ÛÙ› Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î¿ÎˆÛË ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô μfiÛÓÈÔ˜ ÊÔÚ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÂȉfiıËÎ·Ó Û ·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤·ÈÍ·Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰ÈÏfi. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ™Ô˘ÚˆÙ‹˜ ¤‰ˆÛÂ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∑·ÁÔÚ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ·ÚÎÂÙÔ› ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ô˘Ú¤˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞¶√ ÙË Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô 20102011 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-53434. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰¤Î·ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜-·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì οı ٛÌËÌ· ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Á‹Â‰Ô 11Ã11 Î·È ¤ÙÛÈ Á›Ó·ÌÂ Ë ÌfiÓË Û¯ÔÏ‹ Ì ȉÈfiÎÙËÙÔ Á‹Â‰Ô 11Ã11 ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. §fiÁˆ Ù˘, ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜, ¿„ÔÁ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ¿Óˆ ÛÙ· ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ·È‰·ÁˆÁÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÙ˘· ÁÈ· ‰¤Î·ÙË ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¤ÌÙË Û˘Ó¯‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ì ‰ÈÏÒÌ·Ù· Ù˘ UEFA. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘, Â›Û˘ Û Á‹‰· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ËÏÈΛ·. ∂›Û˘, ›̷ÛÙÂ Ë ÌfiÓË Û¯ÔÏ‹ Ô˘ οÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ Û fiÏ· Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Û ·˘Ù¿ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·. Δ·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜-·ıÏËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ηÙfiÈÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ È·ÙÚfi ∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏfiÁÔ ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ Msc ª·Ú›· §˘ÎÔÌ‹ÙÚÔ˘” .

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¶∞√ ∂ƒπ•∂ °∂ºÀƒ∂™ ¶ƒ√™ Δ√¡ ¶∞À§√ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√

∂ÓˆÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ·fi ¶·Ù¤Ú· ÓˆÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹Á ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ... ¤ÚÈÍ Á¤Ê˘Ú˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÌÂٷ͇ Ì·˜. ¡· χÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·” .

√ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ÂÍ‹ÁËÛ ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. “◊Úı· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯· ÌÈ· ¿Ú· Ôχ ηϋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ºÚ¤ÈÙ·˜, °fiÓÙÈη Î·È ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ÌÔ˘ ›·Ó ÙÔ Ï¿ÓÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ◊Úı· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· Ó· Ìԇ̠‰˘Ó·Ù¿ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ìԇ̠ÛÙË ÛÂ˙fiÓ ÁÈ·Ù› ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ∞Ó‰Ú¤· μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ Î·È °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ›Â: “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· χÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·. °›Ó·Ì ÛÔÊfiÙÂÚÔÈ Î·È ÂÏ›˙ˆ fiÏ· Ó· ¿Ó ηϿ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. “∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ Û Â̤ӷ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ηٷʤÚÂÈ Ù›ÔÙ·” .

“¢ÒÛÙ ٷ fiÏ· Ì ÕÚË” ™ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË... “¢ÒÛÙ ٷ fiÏ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Û·˜ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì·Ù˜. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÛΤÊÙÂÛÙ ٷ ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È·” , ÙfiÓÈÛ ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·: “£· Â›Ì·È ‰›Î·ÈÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ ·fi ÂÛ¿˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË ÂÈı·Ú¯›· Î·È Ó· ·ÎÔ‡Ù ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Û·˜” . √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ›¯Â ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ· Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ ºÚ¤ÈÙ·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· “Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” ... √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ·Ú¤ıÂÛ Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË °fiÓÙÈη, ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ ºÚ¤ÈÙ·˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ Ô Î. ¶·Ù¤Ú·˜ ÂÓËÌÂ-

ÚÒıËΠ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ - Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ - ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜. ªÂ ÙË... Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Ì·›ÓÂÈ Î·È ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Â›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ‹ fi¯È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó Û ˘„ËϤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂. ¶Ï¤ÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶∞∂ ÔÈ °fiÓÙÈη˜ Î·È ºÚ¤ÈÙ·˜ - ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÍÂοı·Ú· - ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. * ∫·Ù¿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” . “¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

™∂ ∫∞Δ∞°°∂§π∞ Δ√À ™Àªμ√§∞π√À Δ√À ∞ƒ°∂¡Δπ¡√À ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∏ ¶ƒ√Ãøƒ∞ ∏ ¶∞∂

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ °Î·Ï¤ÙÈ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜  ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ϤÔÓ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. Õ‰ÔÍÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” Ì ¤Ó·Ó ·›ÎÙË Ô˘ ·Á·‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ °Î·Ï¤ÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˙ËÙ› ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ·›ÚÓÂÈ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÈÛı·ÓfiÌÂÓË ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ χÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∂›Ó·È Û fiÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ô §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ, η٤‚·Ï οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηÈ

Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, fiÙ·Ó ϤÔÓ È·ÙÚÈο ‰È·ÈÛÙÒıËΠÔÚÈÛÙÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ì›· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î. Vicente Montes ··›ÙËÛ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘, ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/06/2013, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· χÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ô˘ Ë ¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ ı¤Ì· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ¶.∞.∂. Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È Ó· ÚԂ› Û οı ÓfiÌÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘” .

ª√À¡Δ√ª¶∞™∫∂Δ

™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÔÈ ∏¶∞ √π ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ Ì 89-79, ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· È¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË, ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó Û ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi Ì ÙÔ˘˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘˜, ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó›ÎËÙÔÈ. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÈÎ ™È˙¤ÊÛÎÈ Ô “Û˘Ó‹ı˘ ‡ÔÙÔ˜” , ∫¤‚ÈÓ ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙ Ì 33 fiÓÙÔ˘˜, ªÈÎfiÊ Î·È μÔÚÔÓÙÛ¤‚ÈÙ˜ (Ì 17 Î·È 14 fiÓÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍÈfiÌ·¯Ô˘˜ ƒÒÛÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ ¿Ï„·Ó ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘, ˘Ô·ÙÔÓÙ·˜ ÌÔÈÚ·›·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ì ÙÔÓ ∫¤‚ÈÓ ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ȉȷ›ÙÂÚ· “˙ÂÛÙfi˜” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó (15-9), ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. √È ƒÒÛÔÈ, fï˜, “¯Ù‡ËÛ·Ó” ÙȘ ∏¶∞ ÂΛ Ô˘ ÔÓ¿ÓÂ. ª¤Û· ÛÙË Ú·Î¤Ù·. √ ΔÈÌÔÊ¤È ªÔ˙ÁÎfiÊ ¤Î·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Î·È ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÏ·Ù Ì 23-20. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ì ÛÂÚ› 5-0 ¤Ú·Û·Ó Î·È ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì ηϿıÈ ÙÔ˘ ªÔ˙ÁÎfiÊ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· (25-25). √ ™ÂÚÁÎ¤È ª›ÎÔÊ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÛÔ˘‰·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ΔÈÌÔÊ¤È ªÔ˙ÁÎfiÊ Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ (35-30) ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú¯‹, ̤ÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜. √È ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ, fï˜, ‚Ú‹Î·Ó Ú˘ıÌfi Ì ÙÔ˘˜ ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙ Î·È °ÎfiÚÓÙÔÓ Î·È Ì ÛÂÚ› 11-0 ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 41-35 ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì 44-39 ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™È˙¤ÊÛÎÈ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÏ·Ù, ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, οÙÈ Ô˘ ηٿÊÂÚ ·Ú¯Èο, ·ÊÔ‡ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ªfiÓÈ·, 6’55’’ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÎÚ·Ù‹ıËΠ۠·fiÛÙ·ÛË ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™È˙¤ÊÛÎÈ (50-45). ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ °Ô˘¤ÛÙÌÚԢΠÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÂÚ› 155, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (65-50), Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙÔ 70-56, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ∏.¶.∞. ۷ʤÛÙ·ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÙ¿, ·ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù¤ÌÔ, Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 12 (84-72), Ì ηϿıÈ ÙÔ˘ ªÔ˙ÁÎfiÊ, 3’28’’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË. ∏ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰ÂÓ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 25-25, 44-39, 70-56, 89-79 ∏¶∞ (™È˙¤ÊÛÎÈ): ª›Ï·˜ 15, ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙ 33, ƒfiÔ˘˙ 6, °Ô˘¤ÛÙÌÚԢΠ12, °Î¤È, πÁÎÔ˘ÔÓÙ¿Ï· 6, ∫¿ÚÈ 2, °ÎfiÚÓÙÔÓ 6, §Ô‚, ŸÓÙÔÌ 6, ΔÛ¿ÓÙÏÂÚ 3 ƒø™π∞ (ªÏ·Ù): μÔÚÔÓÙÛ¤‚ÈÙ˜ 14, ª›ÎÔÊ 17, ºÚÈÙ˙fiÓ 2, ∫·Ô‡Ó 4, ∑ԢηӤÓÎÔ 4, ¶ÔÓÎÚ·ÛfiÊ 3, ªfiÓÈ· 5, ∫ÔÛÙfiÊ 8, μÔÚfiÓÔÊ 9, ªÔ˙ÁÎfiÊ 13

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ∞¶√ ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ ÛÙÔ 6945466137.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

Δ√¡π∑∂π √ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∞¡Δø¡∏™ ™øΔƒπ¡∏™ °π∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ ™Δ∏ ™∫À¢ƒ∞

“¡· Îfi„Ô˘Ì ٷ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡” ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙË ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ ∞ÂÙfi ™Î‡‰Ú·˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ¤Ú·Ó Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” : “ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ “Îfi„Ô˘Ì ٷ ÊÙÂÚ¿” ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜ ·Ó ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi Ìԇ̠‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ȤÛÔ˘Ì” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ™Î‡‰Ú·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡‚Ô˘Ó. ŒÙÛÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. øÛÙfiÛÔ, Ô ÈηÓfi˜ ÛÙfiÂÚ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” : “™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ¤ÙÔÈÌÔÈ 100%, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¿Ì ÛÙË ™Î‡‰Ú· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÂÙfi. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ı¤·Ì·, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Ô˘Û›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜. £· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, οÙÈ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì ʤÙÔ˜ Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›-

‰È·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È ÁË¤‰Ô˘. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı¤Û·Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ú¤ÂÈ Û οı ̷٘ Ó· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜. £¤ÏÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ...·¤Ú· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙfi˜. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜, ÂÓÒ ¤ÙÛÈ ı· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ...‰fiÓÙÈ· Ì·˜ ÛÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ¡›ÎË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Ì ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛÂ: “√ ∞ÂÙfi˜ Â›Ó·È Ì›· ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘. §ÔÁÈο ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ “Îfi„Ô˘Ì ٷ ÊÙÂÚ¿” ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜ ·Ó ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi Ìԇ̠‰˘Ó·Ù¿

ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ȤÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ì ÚÒÙÔÈ ÙfiÙ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ‰ÂÓ ı· ʇÁÔ˘Ì ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ ˆ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· “ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó” ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì οÔÈ· ÂͤÏÈÍË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο Ù˘ ¡›Î˘. ªÂ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫fiÛÔÁÏÔ˘ “¤ÎÏÂÈÛ” Ë ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ (ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ÔÈ Δ¿ÛÛÔ˜ Î·È ª·˚Ì¿Î˘), ÂÓÒ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ΔfiÛη ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ .

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™Î‡‰Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ “∂ÎÛÙÚ·Ù›·” ÛÙË ™Î‡‰Ú· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ Blue Club ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰Â-

ÎÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 18, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ·fi 6-11 Ì.Ì. ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ΉÚÔÌ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ °·Ï¿˙ÈÔÈ ÕÁÁÂÏÔÈ. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 24, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∏ ÙÈÌ‹ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 12 ¢ÚÒ.

∞¤ÎÙËÛ ª˘ÛÙËÏÈ¿‰Ë Ë ¡›ÎË ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ∏ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ °ÚËÁfiÚË ª˘ÛÙËÏÈ¿‰Ë. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ·ÊÔ‡ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï·

Ù˘ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ χÛÂȘ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ Î·È ÙÔ˘ ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ. √ ª˘ÛÙËÏÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È 26 ÂÙÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.85. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ fiˆ˜ Î·È fiÛ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ∑ˆ‹ ¢È·Ì·ÓÙ‹, ÂÓÒ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÙÛ·Ï‹˜, ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-60320.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∫ÔϤÁÈÔ ∞fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 18.00-20.00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 2421085311. º¤ÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· ·fi 1/1/1996 ¤ˆ˜ 31/12/2005. °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ¤ÁÈÓ Ï‹ÚË ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ (ÁÚ·Ê›·, ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·), fiˆ˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤Ô˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Î·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ.

∂Δ√πª∞∑√À¡ ™Δ∏¡ ∞∂∫ £∂§√¡Δ∞™ ¡∞ ∫§∂π™√À¡ £∂Δπ∫∞ Δ∞ ¢À√ “ª∂Δø¶∞”

ΔÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ªÏ¿ÓÎÔ Î·È ™ÎfiÎÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ƒÈ˙Ô‡ÔÏ˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ÂÈıˆڋÛÂÈ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, fiÙ·Ó Ë ∞∂∫ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤Ê˘Á ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ›‰Â ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ªÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ¤¯ÂÈ Î·È Ë Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ Ô ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ Î·È Ô πÛÌ·¤Ï ªÏ¿ÓÎÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ηٷÙÂıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

√ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÂÙ‡¯ÂÈ Ì›· Ó›ÎË Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ‰ÂÓ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤و· Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚÔ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È fi¯È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ™ÙÔÓ ™ÎfiÎÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙ·ı› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì 800.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ (600.000 ·›ÚÓÂÈ ÙÒÚ·) Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌfiÓÔ˘˜ Î·È ·ÚfiÙÈ ÂΛÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙ËÙ› ÂÚ›Ô˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ı· ÂÈ ÙÔ “Ó·È” ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶∞∂ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ÌË ÛÙ·ı› ÂÌfi‰ÈÔ Û ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ó ÚÔ·„ÂÈ Î·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË. ™ÙÔÓ ªÏ¿ÓÎÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (ÂÚ›Ô˘ 400.000 ·›ÚÓÂÈ ÙÒÚ·), ·ÏÏ¿ Ô “∑ÔÚfi” ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙȘ 700.000 ¢ÚÒ, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ

ÔÛfi Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú.

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ™Â ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙË ƒÈ˙Ô‡ÔÏË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™¿¯· οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÂÓÒ Ô §·Áfi˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫·Ú¿ÌÂÏ· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È ¡·ÛÔ‡ÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‚·ÛÈÎÔ›, Ì ÙÔÓ ª·ÓˆÏ¿ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿ ıÏ¿ÛË ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜, Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ê¤ Î·È ¡ÙÈfi Ó· Â›Ó·È ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ™ÎfiÎÔ Î·È §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, Î·È ÙÔÓ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Û ÚfiÏÔ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ‡.

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 18.00 πÛ·Ó›·-™ÏÔ‚ÂÓ›· -∑(ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ, ı¤ÛÂȘ 5-8) 21.00 ∂ÏÏ¿‰·-ƒˆÛ›· -∑(ΔÂÏÈÎfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) EUROSPORT 2 23.00 ¡. ∑ËÏ·Ó‰›·-πÛ·Ó›· ∑-(¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∫17) 02.00 °Î¿Ó·-μÚ·˙ÈÏ›· -∑(¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∫17)

°∫∂∫∞™

“∞Ô¯ˆÚÒ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÏfiÁˆ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ” ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ - fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó - Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜. √ §·ÚÈÛ·›Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Ú›¯ÓÂÈ Êˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. “ªÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÛΤ„Ë ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ οÔÈˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ̤۷ Û ·˘Ù‹ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Î·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÛÙÔ blog ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· in.gr. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ Û ȉȈÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ “ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙” ˆ˜ ˘·›ÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘. ∂›Û˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Ê·Ó› ·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙fiÚ‚·˜, ÂÓÒ ÔÚÁÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ ˆ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÈ “·ÓÙ›Ô” ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ô °ÈÔ‡Úη˜ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜.

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ To ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∫¤Ú΢ڷ˜∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ˆÚ›˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙË Nova. To ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 18/9 17:15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-•¿ÓıË 17.15 ∏Ú·ÎÏ‹˜-§¿ÚÈÛ· 19.30 ∫·‚¿Ï·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 19/9 16.00 ∫¤Ú΢ڷ-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 16.00 ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 18.15 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘ 18.15 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. 20.30 ∞∂∫-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

§·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· √ ¢∏ª√™ ∞ÁÚÈ¿˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ 8Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· §·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÒÚ· 20.30. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ∂.√.£∞. ∏ §·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “∞™Δ∂ƒπ∞” , ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ fiÔ˘ Î·È ı· ·Ó¿„ÂÈ Ô ‚ˆÌfi˜ Î·È ı· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÈ Ë ÊÏfiÁ·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. §·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ ı· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

∂Ή‹ÏˆÛË Ù¤ÓȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·fi ÙÔÓ √.∞.ª.

Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋, 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ (Ù¤ÓȘ) ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â ¤Ó· ¯ÒÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·È‰È¿ ·fi 4 ÂÙÒÓ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Play and Stay” Ù˘ I.T.F. ı· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂχıÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·ıÏ›ٷÈ. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Ù¤ÓȘ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ·È‰È¿ 4-7 ÂÙÒÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÚ›· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù¤ÓȘ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 .Ì., ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Á‹‰· Ù¤ÓȘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰Èο-·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6945-280902 Î·È 6946-011339, 10.00-12.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿.

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛË ÛÙȘ £‡Ú˜ 3-4-5 ÙÔ˘ ∂∞∫

ÕÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜ ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫

∞¡ ∫∞π ¶∞ƒ∞ª∂¡∂π ∞°¡ø™Δ√ ¶√Δ∂ £∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£√À¡ √π ™∏ª∞¡Δπ∫∂™ ¶∞ƒ∂ªμ∞™∂π™ ™Δ√ ∂∞∫

™Â ÂͤÏÈÍË Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂∞∫. ŒÙÛÈ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜ ÛÙȘ £‡Ú˜ 3-4-5, χÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó, Ë ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ οو ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÂÚΛ‰· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ £‡Ú·˜ 4, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ Â›Ó·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÙÔȯ›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 160 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÛÙ·-

‰›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ë £‡Ú· 8. ŒÙÛÈ ı· ÌÔÚ› Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ë ÎÂÚΛ‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ £‡Ú· 1 Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ΔË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ∂∞∫ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÙfiÛÔ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶√, fiÛÔ Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ. ◊‰Ë Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛηÊÙ› Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Î·È Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ °°∞ fiÙ ı· ‚ÁÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∞∫, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·„ÈÒÙ˘, ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ °°∞ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ °°∞ ηٷÓfiËÛ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ˘ÔÛ¯¤-

ıËÎ·Ó ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰Ôı› χÛË. £· Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∞∫) Î·È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔıË·ÛÂÈ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ∏ °°∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, Â¿Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·ÙÂı› Û ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›·. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, Â¿Ó ‰ÂÓ ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ÙËÓ °°∞, ηıÒ˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ΔÔ ∂∞∫ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È Ó· ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù¤ÏÂÛ˘ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ı· Ú¤ÂÈ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÔÌfi-

ʈӷ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ (‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ °°∞). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ∂∞∫, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÙ¿ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÙ¿ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∞ÎfiÌË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ·›ıÔ˘Û˜ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, ‰È·ÈÙËÙÒÓ (ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· Á˘Ó·›Î· ‰È·ÈÙËÙ‹), ‰‡Ô ΢ÏÈΛ·, ‰‡Ô È·ÙÚ›·, ·›ıÔ˘Û· ·ÓÙÈÓÙfiÈÓÁÎ ÎÔÓÙÚfiÏ Î·È ·›ıÔ˘Û· Δ‡Ô˘. √È ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ °°∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÁÎÚÈı›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ Î·È ·Ó ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ·.

™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À ∂Àƒø¶∞´∫√À ¶∞π∑∂π ∏ ∂£¡π∫∏ ¶√§√ °À¡∞π∫ø¡ ∫√¡Δƒ∞ ™Δ∏ ƒø™π∞

¡· ÛËÎÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡· ƒ

·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ·ÊÔ‡ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·fi ÙË ƒˆÛ›· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ∑¿ÁÎÚÂÌ. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. (∂Δ1) Ì ÙȘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈ̘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Î·È Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘.

√ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚʤÛ˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÏÈÎfi, ¤¯ÚËÛ ˆ˜ Ê·‚ÔÚ› ÙË ƒˆÛ›·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ: “√‡Ù ÂÌ›˜, Ô‡ÙÂ Ë ƒˆÛ›·, ¤¯Ô˘Ì οÙÈ Ó· ÎÚ‡„Ô˘ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ʤÙÔ˜, Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ¿ÓÙ· Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∞ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚˆÙfi-

ÁÓˆÚÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÁÈ· ÂÌ¿˜. º·‚ÔÚ› Â›Ó·È Ë ƒˆÛ›·, ˆ˜ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ‚·ÛÈο Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·›ÎÙÚÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Ô˘ Â›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ηϿ, fiˆ˜ οÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ه¯Ë Ó· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜. ÕÁ¯Ô˜ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Â›Ó·È ÈÔ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤Ó˜ ÙÒÚ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ûˆ Â›Ó·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Û·Ó ÌÔÓ·‰È΋. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ›̷ÛÙ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ. £· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÚÒÙË ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ (Ì 15 ÁÎÔÏ) ∞ÁÁÂÏÈ΋ °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “™ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙËÓ πÙ·Ï›· ·›ÍÔ˘Ì Ì fiÏË Ì·˜ ÙËÓ „˘¯‹, ÒÛÙ ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙË ƒˆÛ›· ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. Œ¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· ÌÂÙ¿Ï-

ÏÈÔ ·fi ÙȘ ƒˆÛ›‰Â˜ ʤÙÔ˜, ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi, ÛÙÔ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ Î·È ı· ı¤Ï·Ì Ôχ Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ì ÙÒÚ· Î·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi. ∫·Ó¤Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë 13¿‰· ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ: ΔÛÔ˘Ú‹, ΔÛÔ˘Î·Ï¿, ªÂÏȉÒÓË, æÔ‡ÓË, §ÈfiÛË, ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ∞ÛËÌ¿ÎË, ƒÔ˘Ì¤ÛË, °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË, ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˘, §·Ú¿, ∫Ô‡‚‰Ô˘.

°È· ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÔÈ ÕÓ‰Ú˜ ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó‰ÚÒÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ì 12-11 (ηÓÔÓÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ 10-10) Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ı· ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ô˘ ¯ı˜ ¤¯·Û 15-8 ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ΔÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤‰ÂÈÍ ηÏfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ “·ÛË̤ÓÈ·” ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË. ŸÌˆ˜ ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· Ì›ÏË-

ÛÂ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ÷‚Ȥ °Î·ÚÛ›·, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â 3/7 ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ, 2/2 ¤Ó·ÏÙÈ, ¤Ù˘¯Â ÙÚ›· ÁÎÔÏ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¤Ó· ·fi ÙÔÓ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi Î·È ‰‡Ô ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë πÛ·Ó›· ›¯Â 5/10 ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ, ‹Ú ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ‰‡Ô ·fi ÎfiÓÙÚ· Î·È ¤Ó· ·fi ÙÔÓ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-3, 3-1, 3-3, 2-

3. Δ· ÙÚ›ÏÂÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘: 11, 1-0. π™¶∞¡π∞ (ƒ. ∞ÁÎÔ˘ÈÏ¿Ú): π. ∞ÁÎÔ˘ÈÏ¿Ú, ª. °Î·ÚÛ›· 1, ª·ÚÙ›Ó 1, ∑›Ú·ÓÈ 1, ªÔϛӷ 2, ªÈÓÁÎ¤Ï 1, °Î·ÁȤÁÎÔ, ∂Û·ÓÈfiÏ 1, μ¿Ï˜ 1, ¶ÂÚfiÓ 1, ª·ÁÈ·Ú¿Î, Ã. °Î·ÚÛ›· 3, §fiÂ˙. ∂§§∞¢∞ (¢Ô‡Ì·˜): ΔÛ·ÏοÓ˘, ª˘ÏˆÓ¿Î˘ 1, ¶··‰fiÁΈӷ˜ 1, ª›Ú·Ï˘ 3, ¢ÂϷο˜ 2, ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘, ÃÚ. ∞ÊÚÔ˘‰¿Î˘, ¡ÙfiÛη˜ 2, ªÔ˘Ú›Î˘ 2, ªÈÙÂÏÔ‡‰Ë˜, °Ô‡Ó·˜, ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜, °·Ï·Ó›‰Ë˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∫ø¶∏§∞™π∞

™ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·Ï·ÌÔο Î·È ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

™ÙË ¡. πˆÓ›· ∂ƒøΔ∏ª∞ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∂∞∫,, fï˜ ı¤Û·ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ™’ ·˘Ùfi, ÂÛˆÙÂÚÈο, Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÚÁ· Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û ϛÁ˜ ̤Ú˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ Ì·˜ ‰fiıËΠ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË, ‹Ù·Ó ˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ›Ûˆ˜ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ı· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ۈ̷Ù›· Î·È Ôϛ٘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â‰Ò ˘‹ÚÍ ۷ʋ˜ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î. ∞ϤÎÔ ªÂÙ·ÊÙÛ‹.

£· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó... ™ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜ ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªÔÓÙÂÌfiÚ √ μ¤ÏÔ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ì ÂÙ¿ ÏËÚÒÌ·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ: ÕÓ‰Ú˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ‡ÁÈÔ˜ (ÛÎ›Ê ÂÏ. ‚·ÚÒÓ) °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙È¿ÏÏ·˜-°È¿ÓÓ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (‰›ÎˆÔ˜ ¿Ó¢) μ·Û›Ï˘ Δ˙·Ó›Ó˘-∫ÒÛÙ·˜ ¢Ô‡ÊÏÈ·˜ (‰ÈÏfi ÛΛÊ) ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·Á‰¿Ó˘-∏Ï›·˜ ¶·¿˜ (‰ÈÏfi ÛÎ›Ê ÂÏ. ‚·ÚÒÓ) ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··°È¿ÓÓ˘ ΔÛ›Ï˘-™ ¯Ú‹ÛÙÔ˜-¡›ÎÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜-∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜ (ÙÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢) °˘Ó·›Î˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÛÈ¿‚Ô˘ (‰ÈÏfi ÛÎ›Ê ÂÏ. ‚·ÚÒÓ) ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο-∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÈÎÔÏ·›‰Ô˘ (‰ÈÏfi ÛΛÊ) ∞Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫√º¡™ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÚÚ¿˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Δ˙È¿ÓÈ ¶ÔÛÙÈÏÈfiÓÂ Î·È Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ ™¿Î˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ΔfiÏ˘ ¶·Ï·ÈÔ¿ÓÔ˜ Î·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÃÚfiÓ˘ μÏ·ÛÙ·Ú›‰Ë˜.

ºıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∂√™ μfiÏÔ˘ √ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §·Ì›·˜ ÛÙȘ 11 Î·È 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ∫·ÏÏ›‰ÚÔÌÔ. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11/9 ÛÙȘ 14.30 ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙÔ ªÔÓÔ¿ÙÈ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 3,5-4 ÒÚ˜). ∂›Û˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12/9 Ë ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÚ›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ™Î¿ÌÓÔ˜- ›ÌÓË ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ˆÚ›Ô˘-∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ (‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 4 ¤ˆ˜ 4,5 ÒÚ˜). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421-0-63776 Î·È 6974122694, ÛÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· §·Ô‡‰Ë.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13/9 Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∞∫. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÍËÚ¿ ÚÔfiÓËÛË ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜.

23

™∫∞ªª∂¡√ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Á‹Â‰Ô ÛÙÔ ∂∞∫. √ ¢‹ÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ °.°.∞. ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. ∂›Ó·È fiˆ˜ ϤÌ ...ʤÍ ÌÔ˘ Î·È ÁÏ›ÛÙÚËÛ·. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ۈ̷Ù›· Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¤‰Ú·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ “ÛÙ¤ÁË” . ¶¿ÓÙˆ˜ ηÚÂÎÏ¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÒÚ·, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·Ó ηı›ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ù¿; ∂, Î·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ...∫·È ÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹.

º·›ÓÂÙ·È ¿‰ÂÈÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¢π∞ª∞ƒΔÀƒ√¡Δ∞π ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ù· ÙËÏÂÔÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ô˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ê·›ÓÂÙ·È ¿‰ÂÈÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Î¿ıÔÓÙ·È ÛÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÎÂÚΛ‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ¶∞∂ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·.

¢È·‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô √¶ø™ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. ∫·ÈÚfi˜ ›ӷÈ, ·ÊÔ‡ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·ÚÚ˘ı̛˜. ∏ ¡›ÎË ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘. √È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó...

¢ÂÓ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ °π∞ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ı· ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ΔȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ËÙÙËı›. ∏ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2001-2002 ÛÙÔ Ì·Ù˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÙÚ·˚Îfi˜ 0-1 Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002-2003 ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2-0. ŸÌˆ˜, Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ...ÁÔ‡ÚÈ, Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ٷ °È¿ÓÓÂÓ·, Ë ÎÚËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ›¯Â ËÙÙËı› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 1-0. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÂÏÈο ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋...

£· ÌÈÏ¿ ÌfiÓÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∏ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ “3” ÂÂÙ‡¯ıË. ∞ÚΛ Ó· ÙËÚËı›. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË-μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘-¶·Ù¤Ú·, Â›Ó·È Ó· ÌË ÌÈÏ¿ ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ÛÙ· ª.ª.∂., ÏËÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú·. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó; ∞Ô̤ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ‰Ô‡Ì Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È Ì¤¯ÚÈ fiÙ ı· ÙËÚËı› Ë Û˘Ìʈӛ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ı·Ì̤ÓÔ ÙÔ “ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘” ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ...

ªÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ª∂°∞§∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ŸÏ· Ù· ÎÏ·Ì ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÂΉÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙË ™Î‡‰Ú·. ΔÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ” ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ¯·ÌfiÁÂÏ·.

¢Â›¯ÓÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ™ª∂¡√™ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹-

∂∫∞¢∂™ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë “£” ÁÈ· ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫. √È ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Â›Ó·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ÈÛ›Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜, ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘. ºı¿Û·Ì 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‹Ú·Ì fiÙ·Ó ÚˆÙ‹Û·Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ı’ ·ÓÔ›ÍÂÈ fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ¶fiÛ˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙfiÛÔ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡Ó; ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ; ∞ÏËı‡ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·¤ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÎÔ› ·fi ÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔ, ÂÓÒ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ∂∞∫ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ¯ËÌÈο ÁÈ· ÙȘ ÈÛ›Ó˜; ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ¿Ú·Á ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ∂∞∫ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙË ¢∂À∞ªμ, Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ó¤Â˜; ∫·È ·Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÛË (Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó) fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·; ∫È ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó fiÙ ¿Ú·Á ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó; ΔÔ ÌfiÓÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Â›Ó·È ˆ˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÏ˘ı› ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ∂∞∫. ŒÙÛÈ ...fiÙ·Ó ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ·ÓÔ›ÍÂÈ, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. Δ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ Î·È ˆ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. Δ· ·ÎÔ‡ÂÈ ¿Ú·Á ηÓ›˜;

¢

Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ¿ÏÏ·˙Â Û˘Ó¯Ҙ ·›ÎÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. Œ‰ÂÈÍ ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÛÙË ™Î‡‰Ú· Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi.

flÚ· ÁÈ· Ù¤ÓȘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∂¢ø Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·Û¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÂÓÒ ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÔÏϤ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. √ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Play and Stay” Ù˘ I.T.F. ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ì· ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∏ ÈÙÛÈÚÈο‰· ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ Ì¿ıËÌ· ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Ó· ¯·Ú› ÙÔ ·È¯Ó›‰È. øÚ·›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·fi ÙÔÓ √.∞.ª. Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∫À¶∂§§√ ∂¶™£

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 11/9 °Ë. ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.45, ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-¢‹ÌËÙÚ·: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, £ÂÔ¯¿Ú˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.45, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¢È·ÁfiÚ·˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ª·˚Ú¿Ì˘, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.45, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜∞ÎÚfiÔÏË: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.45, ∞ÛÙ¤Ú·˜¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ¶Ï·Ù‹˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.45, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞›·˜ ™.: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ƒÔ‡Û˘, ¶Ú¤Ù˙·˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 15.45, ÕÚ˘ ªÂÏ.-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °Î¿Áη˜. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.45, π¿ÛˆÓ ∞.ª.¶‡Ú·ÛÔ˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÷ڂ¿Ï·˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.45, ™·Ú·ÎËÓfi˜-£ËÛ¤·˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 15.45, ∂ıÓÈÎfi˜ μ.-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ∫˘Úȷ΋ 12/9 ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÃÏfiË: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, 11.00, ∞.∂. 2002∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ª·ÙÛԇη˜, ª·Ï¿Ê·˜, μÏ¿¯Ô˜. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 11.30, ¶ËϤ·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ∞. ¢·Ïԇη˜, °È·ÓÓ‹˜.

∏ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞¶√ ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙË ΔÂÙ¿ÚÙË 15/9/2010 Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ∑√∫∂ƒ: 2, 9, 21, 26, 41. Δ∑√∫∂ƒ: 7.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ ∏ Ù˘¯ÂÚ‹ ÂÙ¿‰· ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 3 5 6 7 0 2 3.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 14, 23, 25, 30, 33.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1 0 7, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 4 5 7 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 1 9.

ΔÔÍfiÙ˘ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ Ì¤ÛÔ £·Ó¿ÛË æ·ÚfiÌ· Ô˘ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ μfiÏÔ˘. ™Â ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ Î·È ∞ÎÚfiÔÏË ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋, ·ÊÔ‡ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ” . ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ÛÙȘ 13.45 ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘.

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∞. °·˙‹

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¢‡Ô ·ÎfiÌË ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ¤Î·ÓÂ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ªËÏÂÒÓ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÔÈÛıÔʇϷη ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ŒÓÙÈ ∫ÈfiÛ·. √ ÚÒÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ χÛÂȘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ “ÌÈÎÚÒÓ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ fiÏˆÓ fiÔ˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Î·È Ô ∞Ï¤Í·Ó ‰ÚÔ˜ ∫·Ó›Ú˘ ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚËı› Ô ªÈ¯¿Ï˘ μ·ÏÛ¿Ì˘ ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ μ·ÚÛ·Ì¿˜ ÛÙÔÓ ¶ËϤ·. Δ¤ÏÔ˜, Ù· ÊÈÏÈο Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 17.45, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ °·Ù˙¤·˜ ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË μfiÏÔ˘.

“ª·Ì” Ì æ·ÚfiÌ· Ô ΔÔÍfiÙ˘ ªÂÙ·ÁÚ·Ê‹ “‚fiÌ‚·” ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ΔÔÍfiÙ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÂÓ¤Ù·Í ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË æ·ÚfiÌ·. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚˆÙfi·ÈÍ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ μ’ ÙÔÈ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √ æ·ÚfiÌ·˜, ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ¡›ÎË, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∂ıÓÈÎÔ‡/√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. ¶¤Ú˘ÛÈ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ʤÙÔ˜ ÛÙÔÓ ΔÔÍfiÙË. ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘Ú·˙¿˜ Î·È μ¿ÈÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤·È˙·Ó ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ∫ÈÛÛÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÏÙÛÈÒÙ˘, Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. ∂›Û˘, ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∞Ï¤Í·Ó ‰ÚÔ˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘, Ô ∞Ó ‰Ú¤·˜ ΔÛÈÌÔ‡ÚÙÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÓÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, οÙÈ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ∞fiÛÙÔÏÔ ∞‰Ú·¯Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

™˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™. ™ÎÏËÚ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ηıÒ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ∫·ÙÛÈ·Ì¤ÎË, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· “ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ‚·ıÈ¿” ÌfiÏȘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ∞’ ∂¶™£. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ §Ô˘Î¿˜ ∫·ÙÛÈ·Ì¤Î˘ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£” : “™›ÁÔ˘Ú· Ì·˜ ¤Ù˘¯Â ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ‰›Î·È· ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ŸÌˆ˜, ÂÌ›˜ ı· ·›ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙË Ó›ÎË fiˆ˜ οÓÔ˘Ì ¿ÓÙ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ηÏfi ‚·ıÌfi ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜. ªÂ Ï›ÁË Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ó· ÌËÓ ÚÔÎÚÈıԇ̠ÂÌ›˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ º·‰¿Î˘, ÂÓÒ “·›˙ÂÙ·È” Ë Û˘ÌÌÂÙÔ-

∞Ó¤‚ËÎÂ Ô ‹¯Ë˜ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μ.

√ £·Ó¿Û˘ æ·ÚfiÌ·˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ ΔÔÍfiÙË μfiÏÔ˘ ¯‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂΉÔı› Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘˜.

Èڛ˜ Êfi‚Ô Ë ∞ÎÚfiÔÏË ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ì·Ù˜ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ Â›Ó·È ·˘Ùfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ™¤ÛÎÏÔ˘, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÚ›ÙË ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª¤Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ¡›ÎÔ˘ ¶Ô‡ÏÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ¤Î·Ó ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, Ô

°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ¶›Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË: “•¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÙÔ›. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ì·¯ËÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô. ªÔÚ› Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·ÊÔ‡ Ë ¤Î‚·ÛË ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √fiÙ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠۠·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Ë Î·Ï‹ ∞ÎÚfiÔÏË ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· οı ·ÓÙ›·ÏÔ. ª·˜ ··Û¯ÔÏ› ÈÔ Ôχ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ¿Ì ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ì·˜ Î·È Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ·. ¶¿Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì fiÌÔÚÊÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô. ªÔÚԇ̠ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË.

∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

Δ

Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (μfiÏÔ˘) ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 16.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ (•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Ì ı¤Ì·Ù·: ΔËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi 1/1/2009 ¤ˆ˜ 20-9-2010, ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. Î·È ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °.™. ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÌÂÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 18.00. ÀÔ‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17/9 ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21.00.

π‰È·›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘Úfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·Óˆı› ηχÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ı· ·ÔÙÂÏ› Î·È ¿ÏÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· οı ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋, fiÙ·Ó ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ‹Ù·Ó Ôχ ıÂÙÈο ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· Í¤Ê˘Á ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, Ô ‹¯Ë˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ, ·ÊÔ‡ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ∞Ó‰Ú¤·˜ ™Ô˘Ï·Ú›‰Ë˜ ·fi ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ª›¯·˜ ·fi ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÙ˙Òη˜ ·fi ÙË ¢¿ÊÓË, £ÂÔÏfiÁÔ˜ ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Û·Ï¿Ú˘, ºÒ Ù˘ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ ·fi ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, ™Ù·‡ÚÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘,, πÔÚ‰¿Ó˘ ∫·Ú·ÔÙfiÛÔÁÏÔ˘ ·fi ÙËÓ πˆÏÎfi, ¡Ù¤ÓȘ º¤È˙Ô ·fi ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, ÔÈ Ì¤ÛÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ì·Î¿˜ ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ∫ÈÛÛÔ‡, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··‰¿Î˘ ·fi ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, °Î›Î·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ (Ó¤· ÂÁÁÚ·Ê‹) Î·È ÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ› °È¿ÓÓ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤·, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÎÒÛÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰¿Î˘ ·fi ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ŒÚÈÎ ΔÔ¿ÓÙ˙· ·fi ÙÔÓ ¶ËϤ·, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÈÙ›Ô˘ (Ó¤· ÂÁÁÚ·Ê‹), ¡›ÎÔ˜ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ú·Û›ÓÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ۈ̷Ù›· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Î. ∞ϤÎÔ ™Î·Ú‚¤Ï·, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ηʤ “ÃÚÔÓÈÎfi” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Ú. 12/9: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋. ÿÓÈ·ΔÛ·Áηڿ‰·: ø.¶.: 8-μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 19/9: ∞ÓıÔ¯ÒÚÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜/ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·. ∞ÓıÔ¯ÒÚÈ-9 μÚ‡Û˜-∞ÓıÔ¯ÒÚÈ: ø.¶.: 5-μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 26/9: μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘-Â˙ÔÔÚÈ΋. ÈÚÈfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈ-μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜-º·Ú¿ÁÁÈ ™ÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¶·Ú·Û΢‹™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 1-2-3/10: μfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. 3‹ÌÂÚË ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ· Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿, ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌÓËÌ›· ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜, 6-8 Ì.Ì. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ∞›ÁÈÓ· - ÕÁÈÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ·fi 11 ̤¯ÚÈ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ∏ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ™·ÌÔıÚ¿ÎË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· 17 ̤¯ÚÈ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 24-26 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÌËÓfi˜. °È· ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹ 10.30-12.30 Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·fi 19.00-20.00. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 2421035915. ∂›Û˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5° Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421044046. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÂ Δ‹ÓÔ - ™‡ÚÔ ·fi 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421034712. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 17-19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, Ù˘ 17˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932-222440. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 25-28/9/10: ¶Ú¤‚Â˙· - ∫·ÛÙÚÔÛ˘ÎÈ¿. 15-17/10/10: ∞›ÁÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 23935. flÚ˜: ¢Â˘Ù. - ™¿‚.: 111, ¶·Ú·Û΢‹: 6.30-8.30 Ì.Ì. —- ∏ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “¢π√Δπª∞ ∫’ ª√À™∂™” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. μfiÏÔ˜-∫·Ú‰›ÙÛ· - ÈÚÈ¿ ªÂÛÈÓÈÎfiÏ· - ¶·Ó. ¶ÂÏÂÎÈÙ‹ - ºÚ¿ÁÌ· ¶Ï·ÛÙ‹Ú· - ΔÛ·Ú‰¿ÎÈ -º¿ÚÛ·Ï· - μfiÏÔ˜. ΔÈÌ‹ ηٿ ¿ÙÔÌÔ 20 ¢ÚÒ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘. ∫. ª·Ú›·˜ ∞Úʤ, ÙËϤʈÓÔ 6974168584. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô ¢›ÔÓ (∫·ÙÂÚ›ÓË) Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10 .Ì. 12 Ì. ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÂÔÚÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 23789.

¡¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡

¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ 1985.

∫˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ›ӷÈ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Û fiÛÔ˘˜ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ¯ÔÚfi, fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ Î·È ÔχÏ¢ÚË Ù¤¯ÓË. √È Î·ıËÁ‹ÙÚȘ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ÕÓÙ˙ÂÏ·, ∂˘·ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· ∞Ï›ÎË Î·È ™·ÚÚ‹ ∫·ÙÂÚ›Ó· Â›Ó·È ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Â˜ ∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ, ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·fi ÙÔ À.¶Ô. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ›ڷ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ - ı·ÙÚÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. °È· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È - ÃÔÚ¢ÙÈ΋ ¶ÚÔ·È‰Â›·- ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ΔÌ‹Ì·Ù· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ·È‰È¿ 4-6 ¯ÚfiÓˆÓ. - ∫Ï·ÛÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ ƒˆÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Vaganova Pointes-Repertoire ÁÈ· ·È‰È¿ Â-

Ê‹‚Ô˘˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ. - ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Jose LimonRelease - º˘ÙÒÚÈ· - ΔÌ‹Ì·Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. - Street Dance

- Modern Jazz - Musical ∂›Ó·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ì ΛÓËÛË Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, ı¿ÙÚÔ˘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È video clips. - Dance stretching ∂›Ó·È ÌÈ· ‹È· ÌÔÚÊ‹ ÂÎÁ‡ÌÓ·-

Û˘. ™ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÔ˘ dance stretching ¤¯ÂÈ ÚÔÛÙÂı› Ë ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ™ˆÌ·ÙÔ„˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È √ÚıÔÛˆÌÈ΋˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÚˆÈÓ¿ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ™ˆÌ·ÙÔ„˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈ΋ (ªDB) Î·È √ÚıÔÛˆÌÈ΋ °È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010/2011 Ë ™¯ÔÏ‹ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· XÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ Î·È Butoh. √È ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 16.0020.00. °›ÓÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ·‰¤ÏÊÈ·, ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010/2011 ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÓË›ˆÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ÂȉÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙˆÓ 15ú. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 111ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÙËÏ. 24210 54244.

∞ÓıÔÏfiÁËÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ¢ÒÚ· ª¤ÓÙË

§ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÚȉȿ‚·ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· “∏ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ 19Ô ÛÙÔÓ 21fi ·ÈÒÓ·”, ÌÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÚȉȿ‚·ÛË ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ò˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ·ÓıÔÏfiÁËÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ¢ÒÚ· ª¤ÓÙË. “∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÓıÔÏÔÁ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ı¤Ì· ÙËÓ∞ı‹Ó· Î·È Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ·fi ÙÔ 1834 ¤ˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈΤ˜, ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ Î·È ÂÌ‚fiÏÈ̘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ë ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ Ì ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Î·È ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “√ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜” (1842) ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ “ÙÚ¤¯ÂÈ Â˙fi˜ Î·È ¤ÊÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ∞Ó¿¯·ÚÛÈÓ ÂȘ Ù·˜ ¯Â›-

Ú·˜, ˆ˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÂÚÈËÁËÙ·›, ‰È¿ Ó· ÂÈÛÎÂÊı‹ Ù· ÌÓËÌ›· Ù˘ ÂÚÈÎÏÂÔ‡˜ fiψ˜” , ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ fiÏ˘, Ô˘ ‡ÌÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ Î·È Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ·ÛÙÈ΋˜ fiÏ˘, Ô˘ Ì ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi ËıÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÂÈÎfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ıËÓ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ò˜ ÙÔÓ ÌÂÛÔfiÏÂÌÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi

ÌfiÚʈ̷ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÈÛÙÔÚÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Á›ÓÂÙ·È fiÛÔ ÔÙ¤ Ú·ÏÈÛÙÈ΋. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ÂÓÒ Ë “ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ’70” ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ

Ù·‡ÙÈÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.

OPENING ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10/9

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ΔÔ “∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ” ŒÏÏ˘ ™·Ì·Ï›‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ̤¯ÚÈ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. — ŒÎıÂÛË ¶Ô›ËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ “Art Cafe” , ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi μ·ÙÛ·Ú¤· ª·˘Ú¿ÎË-∫.¶.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12/9. — ∞fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 10.15 Ì 11.30 ÙÔ Úˆ› ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ƒ¿‰ÈÔ 1 ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (102,5 Fm) Ë Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ‚ȂϛԔ . ΔËÓ ÂÎÔÌ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηϿ ‚È‚Ï›· Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘Ù¿ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ·¤Ú· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ „˘¯‹˜. ΔËÏ.: 24210-62024 ∂È̤ÏÂÈ·-·ÚÔ˘Û›·ÛË: ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜. — ∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∂Ó¿ÏÈÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ - ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ & ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ - ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ & ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π.∂¡.∞.∂.). ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ (™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ FORUM - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 9) ÛÙȘ 11/9/2010 Î·È ÒÚ· 9 .Ì. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Í·Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 24/9, Ë̤ڷ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∏ÌÂÚÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ (Ì ı¤Ì·: ª¿ÁÔÈ, ÍfiÚÎÈ·, Ê˘Ï·¯Ù¿) ηÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ μÚ·‰È¿˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙ‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 24/9 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٷÛ΢‹˜ Ê˘Ï·¯ÙÒÓ, ÁÈ· ·È‰È¿ ¢-™Ù ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Ó·ÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ‡‚Ï· Î·È ÎÂÚ·Ì›‰È·” , Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù·ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ “∏ ¢π∞¶§∞™∏” , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ∞ı. ªfiη, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™ - ¢π∞º√ƒ∞

25

∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ C-130 ÛÙÔ fiÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 6.9.10, ηٿ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ·Ó·ÌÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÃÒӷȘ ı·‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, Ë ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ √ÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ 63 ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ C-130 Ù¤ÏÂÛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ π.¡. ÙˆÓ ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ΔÛ·Ù¿ÏÈ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ ÙˆÓ „˘¯ÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 20 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜. ¶·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∞Δ∞ Ù·Í›·Ú¯Ô˜ (π) ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 111 ¶ª ™Ì‹Ó·Ú¯Ô˜ (π) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, Ô ∞Û̯Ԙ Â.·. ∫ˆÓ. ƒÒÙ·˜, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Û̯Ԙ Â.·. ¡ÈÎ. ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂.∞.∞. ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ô ÀÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Î. °Ô˘˙‹˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞ÓıÛÁfi˜ Â.·. ÷ڿϷÌÔ˜ Δ¤˙·˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘.

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘: ∞ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ

¢ÈÂıÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜

˘Úˆ·˚Îfi ºfiÚÔ˘Ì Î·È ¢ÈÂıÓ¤˜ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ceramica ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “μfiÏÔ˜ 2013”.

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 10 ¤ˆ˜ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ¢ÈÂıÓ¤˜ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ - ∞Ó·ÁˆÁ‹, ƒ·ÎÔ‡, Î.Ï. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· CERAMICA. ∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. 10Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜. ŒÎıÂÛË: ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο £¤·ÙÚ· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٛÙÏÔ “Ceramics and CRafts Industries Increased Cooperation (Ceramica)” ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ INTERREG IVC. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ceramica Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ Hodmezovasarhely (√˘ÁÁ·Ú›·), ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ 11 ÂÙ·›ÚÔÈ ·fi 6 ¯ÒÚ˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¢‹ÌÔ˜ Hodmezovasarhely (√˘ÁÁ·Ú›·), ¢‹ÌÔ˜ Vallauris (°·ÏÏ›·), ¢‹ÌÔ˜ Turda (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ¢‹ÌÔ˜ Corund (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ¢‹ÌÔ˜ Velika Polana (™ÏÔ‚ÂÓ›·), √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Hoya Bunol-Chiva (πÛ·Ó›·), ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ (∂ÏÏ¿‰·), ¢‹ÌÔ˜ ¶·ÁÁ·›Ô˘ (∂ÏÏ¿‰·), ¢‹ÌÔ˜ Baia Mare (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ª.∫.√. Adere ∂·Ú¯›·˜ Peneda Geres (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·), ¢‹ÌÔ˜ Alcobaca (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·), ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Inteli Lisboa (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·). ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ceramica Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Î·È ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰È-

Ïfi ÚfiÏÔ: ∞ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. √È ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ceramica Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Ô˘ Ì ÂÈÙ˘¯›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ó¤ˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á›· Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û Á˘Ó·›Î˜ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ̤· ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. ∏ ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ceramica, ÙÔÈÎÒÓ, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

Δ√

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ª‡ÎÔÓÔ˜, ¶¿ÙÌÔ˜, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ/ ŒÊÂÛÛÔ˜. ΔÈÌ‹ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ 300 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË 400 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¤ˆ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË, ÚˆÈÓ¿, Á‡̷ٷ Î·È ‰Â›Ó·, Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰›ÎÏÈÓ˜ ηÌ›Ó˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Û Â͈ÙÂÚÈ΋ ηÌ›Ó·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 50 ¢ÚÒ, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÌÔÓfiÎÏÈÓ˜ ηÌ›Ó˜, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Â›Ó·È +50%. flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ Î· ∂ϤÓË °ÈÒÙË ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 697-8525599.

∞·ڈÛË ·È‰È΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ∏ ·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ΔÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ì ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ∫¿ÙÂÚ‚ÈÏ”, Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘, ·Î˘ÚÒıËÎÂ.

∏ Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· “§· ¶Ô˘¤” ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

√È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÎÔ‡ Ï¿ıÔ˘˜ ª∂Δ∞ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË Ô˘ ‚ڋΠ·fi ÎÔÈÓfi Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “§· ¶Ô˘¤” ÙÔ˘ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ μ·ÁÁ¤ÏË Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë Ì ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÕÓÓ·˜ ∫ÔÎΛÓÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. £· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 43˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¢ËÌËÙÚ›ˆÓ. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙÚ›· Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “™ÊÂÓ‰fiÓË” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜, ÛÎËÓÈο Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡˜ ¡›ÎÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·ı¤· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ™Ù¤ÏÏ·˜ °·‰¤‰Ë. “ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ˙Ô‡Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ô˘ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó ƒ›Î·. ŒÌÂÓ ے ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û›ÙÈ Î·È ‹Ù·Ó Ôχ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. flÛÔ˘ ÌÈ· ̤ڷ ¤Î·ÓÂ, ·fi ·ÚÔÛÂÍ›·, ÌÈ· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ·Ù·Í›·. √È ÁÔÓ›˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Û˘Á¯ÒÚÂÛ·Ó ÔÙ¤. ŒÙÛÈ, ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ¤ÂÛ ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·. ΔÔ ÚÔÏfiÈ ÁÈ· ÂΛÓË ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ Î·Îfi. ¢ÂÓ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÔÙ¤, Û·Ó ÙȘ ÎÔ‡ÎϘ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· Úfi‰ÈÓ˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ·Ó˘Ô„›·ÛÙ˜. ∞ÊȤڈÛ ÙË ˙ˆ‹

Ù˘ ÛÙËÓ Â˘Ù˘¯›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ú¿‚ÔÓÙ·˜ Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Î·È ÂÎÙ˘ÊψÙÈο ÎÔ˘ÎÏ›ÛÙÈη ÚÔ‡¯·”. ŒÙÛÈ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ ÙÔ˘ Ô Ó·Úfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “ªfiÓË Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÙË ˙ˆ‹, ÙÔ Î·Îfi Ûηı¿ÚÈ, Ô˘ Ù˘ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÚÔÌ·¯ÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ, ÌÈ· ÁÚÈ¿ ΢ڛ· ÎÈ ¤Ó· Ôχ ÏÈÁÓfi ·ÁfiÚÈ. ∏ ƒ›Î· ˙ÂÈ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∞ı‹Ó·. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÊÚ¿ÙË ÂÓËÓÙ¿Ú· Ì ·Ú¿ÍÂÓÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ. ÿÛˆ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË, ÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ‹ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

ÛÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡. “Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ, Â›Ì·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ∫¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÌÈ· ÈÔ ıÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ „˘¯‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÚԯȷÛÙ›, ·Ó Î·È ÙÂÏÈο ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Û ηχÙÂÚË ÔÚ›· ·fi ¿ÏϘ „˘¯¤˜ Ô˘ ‚·‰›˙Ô˘Ó ‹Û˘¯· ‹Û˘¯· ¿Óˆ ÛÙȘ Ú¿Á˜. ∏ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Ô‰ËÁ› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ηٷϋÍÂÈ Û οÙÈ Ôχ ηÏfi. ∞ÏÏ¿ ÙË ıÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂΉԯ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙË ÛÎÂ-

ÊÙ› οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜, fi¯È ÂÁÒ”. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” (ÛÙȘ 21.15) ·fi ÙȘ 15 Ò˜ ÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ò˜ ÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ª·ÚȤϷ ¡¤ÛÙÔÚ·, ÂÓÒ ‚ÔËıfi˜ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÓÙ¿˜. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÙÔ 1967, Ô Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ ¤˙ËÛ ÂΛ Ù· ÚÒÙ· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Ô‡‰·Û ÓÔÌÈο Î·È ÛÙË ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ “μ¿ÎË”. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹. ∞fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ΔÔ ƒÔ‰·ÎÈfi” ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ “√È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯ÔÈ” (2000) Î·È “√ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜” (2004) Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ “º˘ÛÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜” (2006), ÂÓÒ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “π·Ófi˜” ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ê‹ÁËÌ· “ªÂÙ·ÌÊ›ÂÛË” (2005). μÈ‚Ï›· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· Á·ÏÏÈο, Ù· ·ÁÁÏÈο, Ù· ÈÙ·ÏÈο Î·È Ù· ÈÛ·ÓÈο. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

√ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Δ∏¡ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·-

ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ì›· ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ̤۷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ °Î·ÏÂÚ› ª55 projects Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™‡ÚÔ˜ ∫Ô˘‚¤Ï˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤ˆ˜ ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (∫·ÙÔ‡ÓË 12-14, ÙËÏ. 2310385661). ŒÓ·Ó ÓÔËÙÈÎfi ÙfiÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô πÛ·ÓÔ-πÙ·Ïfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ¶È¤Ú Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ §ÔÌ¿ÛÎÔÏÔ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ My Lebanon, ·ÊÔ‡ ˙ËÙ¿ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÙfiÔ Ô˘ ·˘ÙÔ› ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ˙Ô˘Ó. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÙfiÔ ÙÔ˘ §ÔÌ¿ÛÎÔÏÔ, Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ∞Ï ™›Ì ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙË ÛÂÈÚ¿ Istanbullu ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙË ÁÂÓ¤ıÏÈ· fiÏË ÙÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ‰‡Ô ÂÎÏ›„ÂȘ. ªÂ ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ™Â ¤Ó·Ó ÙfiÔ Ì˘ıÈÎfi Ì·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó Ù˘ ¶ÔψӋ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞Ó›Ù· ∞ÓÙÚÙÛÂ˙¤‚Ûη Ì ٛÙÏÔ Light of Iran, Soul of Persia. √È ¤Á¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ™ÙÂÊ·Ó›·˜ ªÈ˙¿Ú· ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì ٛÙÏÔ Out of life Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ı¤·ÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ πÚ¿Î ÛÙË ™˘Ú›·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·›ÛıËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ Gaza War Days ·fi ÙË °¿˙· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ΔÔ video ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ƒfiÌÂÚÙ ÃfiÏÓÙÂÓ Ì ٛÙÏÔ Lebanese Bride Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ Ó˘ÊÈÎfi ÊfiÚÂÌ· Ô˘ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ÊÔÚ¿Ó Á˘Ó·›Î˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÚËÛΛ˜. ∏ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ ™Ô‡˙·Ó ÃÂÊÔ‡Ó· Ì ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ Ich/Ana ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· 81 ÚÔÛÒˆÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘.

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Δ·ÈÓÈÒÓ ¢Ú¿Ì·˜ ∞¡∂ª√™ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Ê˘Û¿ ·˘-

Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï T·ÈÓÈÒÓ MÈÎÚÔ‡ M‹ÎÔ˘˜ ¢Ú¿Ì·˜, ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÂÈʇϷÍÂ Ë ªfiÛÙÚ· Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Casus Belli ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑ÒË - Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ó· ‚Ú·‚¢Ù›. ΔÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌËο‰ˆÓ ‰È·ÚΛ ·fi 20 ¤ˆ˜ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Ù· ÙÚ›· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ - 33o ÂÏÏËÓÈÎfi, 16o ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È digital - ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 34 ÂÏÏËÓÈΤ˜, 57 ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È 48 „ËÊȷΤ˜ Ù·Èӛ˜, ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. ™Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÂȉÈ΋ ı¤ÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ- Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 51 Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, ˘Ô„‹ÊȘ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô EFA2010 Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™E¶TEMBPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 9H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.610,83

1,53

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,96 5,58 19,5 5,36 5,95 15,4 0,7 5,9 9,16 0,66 1,35 5,04 3,95 0,96 1,61 1,13 3,88 1,04 2,22 3,89 3,34 4,14 2,86 11,94 1,06 9,68 1,39 2,96 5,95 5,52 4,2 5,4 2,2 0,71 3,12 4,88 4,14 8,77 0,5 0,43 8,1 4,64 12,6 13,6 12,25 5,93 4,06 4,85 3,88 2,68 4,59 3,29 15,5 9,6 0,85 0,76

-0,51 324.110 7,31 1.980.624 1,04 372.821 5,3 1.549.849 2,23 44.500 -1,03 104.394 1,45 84.480 4,8 131.670 1,89 2.758 83.151 -0,74 44.647 0,8 55.303 -2,71 1.054 1.227.883 -0,62 749.498 -0,88 245.497 -1,02 11.801 0,97 207.047 0,91 24.105 3,73 74.360 6,71 294.575 4,02 80.881 1,06 30.882 -0,5 722.572 -1,85 10.004 -0,51 3.275.956 -4,14 10.059 3,86 124.344 -1,65 63.306 -1,43 39.694 0,96 2.362 16.596 1,38 201 1,43 44.470 -0,64 176.884 3,83 6 2,48 918.654 0,34 53.653 2,04 43.788 2,38 11.550 -0,37 39.269 1,98 120.532 1,61 4 0,15 3.560 2,25 770.708 2,42 708.866 1,5 1.346.072 1.165 4,02 71 3,47 90.359 1,32 324.403 2,49 27.596 64.129 -1,44 80 39.186 -1,30 155.435

1,93 5,14 18,82 5,07 5,9 15,2 0,69 5,69 8,8 0,66 1,34 4,94 3,89 0,95 1,6 1,11 3,82 1,04 2,18 3,73 3,17 3,94 2,84 11,77 1,04 9,55 1,38 2,84 5,94 5,52 4,14 5,2 2,14 0,7 3,09 4,88 4 8,56 0,48 0,4 8,04 4,5 12,6 13,3 11,82 5,69 3,94 4,84 3,69 2,58 4,5 3,22 15,18 9,6 0,84 0,74

2,02 5,58 19,5 5,38 6,1 15,45 0,71 6,02 9,16 0,68 1,39 5,09 4,17 0,98 1,63 1,16 3,94 1,07 2,24 3,94 3,35 4,14 2,91 12 1,09 9,92 1,42 2,96 6,03 5,66 4,24 5,4 2,2 0,72 3,18 4,88 4,14 8,79 0,5 0,43 8,21 4,64 12,6 13,6 12,3 5,95 4,08 4,85 3,88 2,73 4,61 3,31 15,65 9,64 0,86 0,78

7,72 16,59

7,83 16,59

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,8 16,59

1,04 1,04

42 161

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√)

0,55 0,69 1,35 0,5 1,68 0,43 0,72 0,51 0,55 0,48 0,55 0,49 0,78 1,18 2,26 0,88 8,63 1,25 1,09 0,76 1,12 1,71 0,7 0,58 2,41 4,96 0,8 4 1,17 2,4 2,72 0,58 0,57 1,03 2,86 0,54 1,38 0,44 0,91 0,48

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

5,77

1.430

0,53

0,55

1,5 2,04 1,82 -18,87

1,3

34.670 1.510 150 544.213 535 50 33.120 14.089 2.550 47.929 9.000

1,3 0,48 1,62 0,43 0,68 0,51 0,54 0,42 0,54 0,47 0,76

1,36 0,5 1,68 0,53 0,72 0,51 0,56 0,49 0,55 0,5 0,78

-1,31 8,64 0,35 -0,79 1,87

300 38 10.136 20.438 1.790

2,26 0,77 8,46 1,23 1,06

2,28 0,88 8,65 1,29 1,1

0,9 -2,84

43.416 180 28.279 100 13 2.015 1.210 335 3.010 35.500

1,11 1,71 0,69 0,58 2,35 4,88 0,8 4 1,08 2,35

1,14 1,74 0,72 0,58 2,41 5,08 0,8 4 1,17 2,42

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡

4.005 2.650 1.826 148 7.925 550 15.107 10 151.626

0,56 0,55 1,01 2,86 0,52 1,36 0,43 0,91 0,46

0,59 0,57 1,05 2,87 0,56 1,38 0,45 0,91 0,5

ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

1,85 6,67 -1,79

-2,43 -1

-1,68 1,69 -1,69 -1,9 -9,21 -3,57 0,73 2,33 1,11 -2,04

0,34 1,79 0,61 0,51 0,7 0,89 1,08 1,55 0,42 0,8 1,02 0,93 1,26 0,38 0,73 5,7 0,63 1,57 1,15 1,24 0,36 0,47 0,48 0,74 1,12 0,43 0,8 0,74 0,95 1,87 31,93 1,38 0,35 0,54 2,41 0,32 0,45 0,58 3,21 1,38 0,66 0,41 0,47 0,92 8,26 0,58 0,54 0,66 4,91 1,54 0,62 1,49 0,97 0,83 0,53 4,83 0,77 4,45 0,92 0,55 0,75 0,6 0,62 0,59 0,48 0,36 1,65 0,74 1,08 0,63 0,97 0,43 0,86 0,68 0,54 1,09 0,73 2,9 1,13 0,57 3,65 0,7 2,7 0,43 0,63 0,67 0,76 0,96 0,44 1,81 0,43 3,21 0,43 0,37 1,49

7,6 1,05 7,8 0,63 0,55 0,46 0,45 1,05 0,25 0,98

-2,86 7,02 6,25 -5,41 5,95 -2,7

4.113 1.012 360 1.030 2.160 400 915

0,33 1,79 0,53 0,49 0,69 0,89 1,06

0,36 1,79 0,62 0,51 0,73 0,89 1,08

5 -1,23

80 810

0,4 0,79

0,42 0,81

-7,92

1.000 3.868 1.555 2.204 210 4.522 17.090 3.000

0,93 1,2 0,38 0,62 5,5 0,61 1,55 1,15

0,93 1,3 0,38 0,73 5,7 0,63 1,57 1,19

1.140 33.450 3.900 3.571 6.235 7.450 2.085 570 450 420 3.244 2.432 17.050 20 180 3.000 7.546 2.510 42.310 15 1.158 37.106 16.450 194

0,35 0,45 0,45 0,73 1,06 0,43 0,8 0,74 0,95 1,79 31,3 1,37 0,35 0,54 2,41 0,32 0,45 0,58 3,15 1,38 0,64 0,4 0,46 0,89

0,36 0,54 0,48 0,75 1,13 0,44 0,82 0,75 0,95 1,87 32 1,46 0,37 0,54 2,41 0,32 0,48 0,59 3,21 1,38 0,66 0,43 0,49 0,92

3.430 11.797 40 1.060 1.154

0,54 0,61 4,91 1,48 0,61

0,54 0,67 4,91 1,55 0,68

7.298 65.400 50 8.650

0,82 0,46 4,8 0,77

0,84 0,53 4,83 0,77

6,17 1,49 5,88 -1,8

3.236 45.110 1.995 50 3.260 100 92 8.500 170 15.175 128 650 10 4.650 4.510 33.520 19 114.000

0,9 0,54 0,74 0,6 0,58 0,58 0,48 0,35 1,65 0,71 1 0,62 0,97 0,42 0,84 0,67 0,54 1,07

0,92 0,57 0,75 0,6 0,62 0,59 0,48 0,37 1,65 0,77 1,08 0,63 0,97 0,44 0,87 0,69 0,56 1,16

-3,95 -4,11

610 4.558 1.874 2.644

1,07 0,56 3,64 0,7

1,14 0,57 3,68 0,73

7,5

5.545 7.055

0,4 0,6

0,43 0,64

2,7 -2,04 2,33 6,47

1.131 125.359 75.697 59.131

0,72 0,94 0,42 1,63

0,77 0,99 0,44 1,85

7,35 0,88 1,61 -1,71

-6 -1,33 3,7 -5,88 -1,33 -7,77 -0,53 1,98 -2,13 -7,89 3,85 -0,82 -3,03 -4,26 1,75 0,63

-2,38 -6,12

6 2,33

-2,13 -8,33 7,14 7,14 -3,13 5,36 -5,26

-2,7 5 -5,83

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,27 0,24 0,19 0,21 0,19 0,12 15,2 0,58 0,58 0,28 3,36 1,7 2,76 0,55 7,28 0,34 2,59 7,19 4,63 14 0,17 65 4,27 0,3 18,59 0,36 0,13 0,13 0,4 1,26 0,21 0,18 0,41 0,39 16,75 6,35 0,24 0,16

1.500

1,42

1,49

0,53

240 150

7,6 1,05

7,6 1,05

90

0,46

0,46

256

0,25

0,25

-7,41

100 10.710

0,19 0,2

0,19 0,22

9,09 0,8 -1,69 -6,45

125.000 160 8.000 7.150 58.305

0,11 15,1 0,55 0,57 0,27

0,12 15,21 0,59 0,59 0,28

-4,5

1.322 2.000 90

2,65 0,54 7,28

2,85 0,55 7,28

-0,38 -0,43

22.593 10 1.200

2,56 7,19 4,59

2,65 7,19 4,7

-1,52 -1,61

4.500 10 2

0,17 65 4,27

0,17 65 4,27

-2,36 -2,7 8,33

620 3.871 15.500 200

17,45 0,34 0,12 0,13

19,2 0,37 0,13 0,13

-0,79

510

1,26

1,26

-10 -2,38

299 200

0,18 0,41

0,18 0,41

13.140

0,16

0,16

45.886

0,1

0,11

-20

1.226

0,68

0,68

-7,69 2,22 -9,52 -17,39

100 7.021 500 78.411

0,12 0,43 0,19 0,19

0,12 0,47 0,19 0,21

-6,98 -12,5

17.661 700

0,39 0,07

0,41 0,08

3,85

18.620 4.411

0,1 0,5

0,11 0,56

16,67 -11,11 4,35

102.700 92.550 15

0,07 0,08 0,24

0,07 0,08 0,24

-2,35 -14,29 -4,35 -4,35 6 9,09

50.585 1.084 45.376 10.099 60.050 710 5.000

0,23 2,9 0,06 0,43 0,21 1,06 0,12

0,23 2,93 0,06 0,46 0,22 1,09 0,12

-1

2.100

1

1

-9,87

1.500

2,83

3,44

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,11 0,13 1,43 0,68 2,3 0,12 0,46 0,19 0,19 0,61 0,17 0,4 0,07 0,13 3,7 0,11 0,54 0,28 0,18 0,72 0,07 0,08 0,24 0,3 0,23 2,91 0,06 0,44 0,22 1,06 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,95 3,96 1,85 1,4 0,8 4,03 1,14 2,13 2,47 2,34 2,52 2,4 2,86 2,83

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ -1,32

5,56 5

ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 8H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.123.651,38 5.045.873,73 4,3845 18.961.379,13 2.782.316,05 6,8150 104.163.056,77 14.772.533,87 7,0511 12.675.040,34 2.169.617,19 5,8421 288.515.975,96 107.941.823,29 2,6729 22.269.599,14 2.990.412,51 7,4470 13.982.375,13 2.493.100,87 5,6084 6.236.515,62 1.436.721,33 4,3408 9.563.579,31 1.472.372,83 6,4954 104.271.221,51 13.091.694,16 7,9647 39.323.531,39 6.201.094,32 6,3414 4.877.705,28 1.608.638,20 3,0322 13.138.867,20 1.487.979,75 8,8300 3.493.771,98 392.806,18 8,8944 160.231.656,88 12.763.403,13 12,5540 8.444.025,82 693.178,56 12,1816 3.467.029,60 659.551,34 5,2566 8.620.088,38 1.911.766,85 4,5090 6.549.474,72 2.047.732,28 3,1984 8.228.015,70 2.400.230,49 3,4280 10.226.018,55 1.510.821,58 6,7685 26.774.684,00 3.447.870,99 7,7656 9.914.888,02 5.440.360,42 1,8225 3.320.805,30 272.510,60 12,1860

-0,37% 4,4722 4,2968 -12,93% -0,39% 6,9172 6,7639 -18,03% -0,31% 7,0864 6,9982 -21,99% -0,39% 5,9443 5,7837 -16,20% -0,60% 2,6729 2,6729 -24,77% -0,37% 7,4470 7,3911 -17,48% -0,63% 5,6084 5,5663 -21,71% -0,58% 4,3668 4,3061 -19,11% -0,31% 6,5928 6,4954 -14,82% -0,37% 7,9647 7,9647 -10,23% -0,60% 6,4048 6,3097 -20,11% -0,53% 3,2748 3,0322 -23,66% -0,48% 8,8300 8,7638 -15,13% -0,48% 8,8944 8,8944 -14,81% -0,64% 12,6168 12,4598 -17,31% -0,47% 12,4252 12,0597 -27,36% -0,45% 5,3617 5,2040 -10,85% -0,33% 4,5090 4,4639 -14,04% -0,26% 3,2624 3,1344 -16,62% -0,27% 3,4280 3,4023 -7,34% -0,22% 6,8531 6,7685 -11,53% -0,40% 7,8433 7,6879 -21,67% 0,20% 1,8225 1,8179 -5,56% -0,38% 12,3688 12,0641 -16,68%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

83.578.685,46 27.782.093,96 3.114.834,29 147.311.465,24 31.962.030,91 8.574.724,71 25.783.689,59 28.862.891,23 14.188.732,98 7.280.646,44 27.948.339,64 11.851.362,76 20.081.833,97 38.245.649,37 307.255.412,86 5.784.957,99 27.065.563,31 53.375.517,12 114.059.343,74 49.649.782,91 13.999.064,56 126.624,02 6.387.264,13 667.527,41 12.771.557,33 993.378,22 1.344.381,45 3.447.582,08 12.706.091,09 3.660.545,48 2.214.086,37 120.600.736,97 58.732.870,87 13.610.596,02 53.747.601,63 99.813.366,94 56.582.243,72 13.614.567,19 50.807.656,22 56.914.807,89 28.407.337,43 3.565.469,79 389.108,44 8.835.093,71 40.773.239,96 24.970.240,86 3.535.673,90 4.435.798,01 3.538.424,71

4.962.668,02 2.174.505,57 278.670,86 31.605.943,24 4.434.384,50 1.142.145,12 3.265.930,70 3.415.608,12 1.738.776,79 1.875.731,32 3.724.850,48 1.677.282,94 6.627.322,83 6.889.503,87 51.772.379,99 968.387,57 2.873.684,75 4.868.714,65 14.030.632,13 4.955.326,69 1.246.599,49 102,23 5.178,53 581,77 10.848,55 1.058,55 1.351,11 753.386,73 3.529.447,66 1.188.231,61 272.764,39 36.473.118,75 5.394.033,59 1.276.287,55 5.642.310,01 30.649.249,84 5.812.543,33 442.891,99 5.484.669,82 51.393.898,92 2.746.029,99 1.075.992,43 130.137,07 1.809.085,86 15.556.424,38 7.297.818,10 840.254,12 21.473,79 1.069.458,41

16,8415 12,7763 11,1775 4,6609 7,2078 7,5076 7,8947 8,4503 8,1602 3,8815 7,5032 7,0658 3,0302 5,5513 5,9347 5,9738 9,4184 10,9630 8,1293 10,0195 11,2298 1.238,5700 1.233,4100 1.147,4200 1.177,2600 938,4300 995,0200 4,5761 3,6000 3,0807 8,1172 3,3066 10,8885 10,6642 9,5258 3,2566 9,7345 30,7402 9,2636 1,1074 10,3449 3,3137 2,9900 4,8837 2,6210 3,4216 4,2079 206,5700 3,3086

-0,05% -0,08% 0,02% -0,20% -0,12% -0,03% -0,24% 0,11% -0,70% 0,02% -0,38% -0,10% -0,23% 0,31% 0,00% -0,20% 0,01% -0,01% -0,34% -0,02% 0,04% -0,07% -0,07% 0,02% 0,02% 0,12% 0,13% -0,20% -0,09% 0,31% -0,14% -0,13% -0,20% -0,24% -0,11% -0,13% 0,09% 0,21% -0,28% 0,10% 0,26% -0,11% -0,02% -0,06% -0,09% -0,08% 0,17% 0,17% -0,06%

17,1783 13,0318 11,4011 4,6842 7,2438 7,5451 8,2894 8,7038 8,4050 3,9494 7,7283 7,0658 3,0484 5,5513 5,9347 5,9738 9,8893 11,5112 8,5358 10,5205 11,2298 1.238,5700 1.233,4100 1.147,4200 1.177,2600 938,4300 995,0200 4,5990 3,6540 3,1269 8,2390 3,3893 11,1063 10,8775 9,5258 3,2566 9,9292 30,8939 9,2636 1,1074 10,3449 3,3800 2,9900 4,8837 2,6472 3,5242 4,2605 207,6029 3,4079

16,6731 12,6485 11,0657 4,6259 7,1537 7,4513 7,7368 8,2813 7,9970 3,8427 7,3531 7,0128 3,0060 5,5513 5,9347 5,9738 9,4184 10,9630 8,1293 10,0195 11,2298 1.238,5700 1.233,4100 1.147,4200 1.177,2600 938,4300 995,0200 4,5418 3,6000 3,0807 8,1172 3,2405 10,6707 10,4509 9,3353 3,2322 9,5398 30,5096 9,0783 1,0991 10,2673 3,2806 2,9601 4,8349 2,5948 3,3190 4,2079 206,5700 3,2424

3,50% 4,62% 21,50% 3,47% 4,33% 12,52% -7,30% -10,76% -16,20% -1,35% -8,24% 3,73% -3,99% 19,73% 3,94% 4,20% -0,20% 3,73% -6,09% -0,44% 4,25% 1,89% 1,93% -0,99% -0,96% -4,23% -4,20% 2,59% 2,75% -1,49% 0,48% 1,38% 2,18% 1,87% -1,30% 4,64% 0,87% 16,00% -5,26% -1,35% -3,63% 0,50% 0,81% 1,34% -8,89% 2,94% 14,54% -1,20% 0,72%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™.

6.801.145,85 3.898.128,37 20.988.535,76 31.090.847,52 12.836.690,27 13.232.269,39 148.332.131,80 144.038.144,89 16.599.374,80 17.362.807,56 47.424.259,59 36.498.833,64 39.064.492,85 26.846.929,10 1.071.778,47 13.174.248,59 65.005.571,82 1.835.536,17 10.164.721,67 810.099,98 60.521.520,59 133.474.640,09 21.967.248,54 4.598.411,84 154.140,58 11.647.883,98 1.069.288,97 94.497.858,40 8.451.995,48 7.300.777,99 47.145.143,91 6.061.632,15

3.125.265,77 564.252,23 5.236.047,24 2.167.456,10 4.622.921,61 2.089.420,65 15.115.824,28 14.611.082,28 2.747.954,39 1.613.698,95 6.151.800,00 1.204.459,12 3.295.238,25 5.847.047,80 218.769,31 8.066.264,58 14.603.086,71 1.948.065,52 9.655.047,94 151.822,96 40.218.865,63 18.692.819,37 16.970.931,73 279.525,00 181,31 13.679,93 344.126,69 6.884.535,30 4.347.277,87 1.467.912,76 5.811.112,10 2.328.075,14

2,1762 6,9085 4,0085 14,3444 2,7767 6,3330 9,8130 9,8581 6,0406 10,7596 7,7090 30,3031 11,8548 4,5915 4,8991 1,6333 4,4515 0,9422 1,0528 5,3358 1,5048 7,1404 1,2944 16,4508 850,1700 851,4600 3,1073 13,7261 1,9442 4,9736 8,1129 2,6037

-1,76% -0,37% -2,54% -1,42% -0,31% -0,97% -1,37% -1,36% -1,94% -1,31% -2,49% -1,53% -0,36% -1,41% -1,38% -1,56% -1,18% -0,14% -1,40% -0,58% -0,84% -1,40% -1,86% -1,92% -2,74% -2,74% -1,41% -1,56% -0,18% -1,66% -1,17% -1,49%

2,2850 7,2539 4,2089 15,0616 2,8739 6,5547 9,9111 9,9567 6,1010 10,8672 7,7475 30,9092 12,0919 4,6833 4,9971 1,6905 4,4515 0,9422 1,0686 5,4158 1,5048 7,1404 1,2944 16,4508 850,1700 851,4600 3,1384 14,1379 2,0025 5,1228 8,1129 2,6037

2,1327 -26,09% 6,8394 -25,69% 3,9684 -29,78% 14,2010 -25,40% 2,7489 -18,78% 6,2697 -23,48% 9,7149 -23,17% 9,7595 -23,10% 5,9802 -25,89% 10,6520 -22,79% 7,6473 -29,61% 30,0001 -24,88% 11,7363 -16,96% 4,5456 -23,11% 4,8501 -23,35% 1,6333 -25,26% 4,4070 -20,91% 0,9328 -19,15% 1,0423 -19,88% 5,2824 -21,20% 1,4898 -23,70% 7,0690 -25,93% 1,2815 -24,02% 16,4508 -25,91% 850,1700 -23,74% 851,4600 -23,72% 3,0452 -25,46% 13,5888 -24,30% 1,9248 -23,88% 4,9239 -25,50% 8,0318 -21,74% 2,5777 -22,26%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 153.896.131,97 7.773.344,70 19,7979 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 51.740.897,16 11.557.562,87 4,4768 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 23.193.162,61 62.298.650,82 0,3723 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.518.083,45 3.650.425,87 0,4159 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.045.208,73 10.010.395,35 7,8963 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 46.470.717,16 6.216.720,32 7,4751 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 41.893.176,25 5.041.431,32 8,3098 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 4.481.740,67 3.651.232,41 1,2275 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 524.748,87 56.271,85 9,3252 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.397.724,50 257.084,51 9,3266 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.197.566,00 3.327.341,65 3,0648 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.882.181,31 1.070.096,45 1,7589 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 16.412.770,80 7.148.244,19 2,2961 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 8.534.046,37 5.178.865,10 1,6479 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.416.032,96 4.432.458,41 10,2462 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.221.666,04 6.453.953,19 1,7387 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 54.065.280,98 1.538.847,27 35,1336 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.211.356,48 460.056,45 6,9804 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 5.114.765,52 1.604.341,73 3,1881 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 11.151.996,81 17.320.737,09 0,6439 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 38.035.755,99 5.048.497,28 7,5341 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 5.491.529,53 8.864.067,00 0,6195 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 29.084.736,94 4.030.739,25 7,2157 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.694.115,32 2.573.145,30 2,6015 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 21.563.833,89 13.824.278,99 1,5599 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.492.536,91 8.077.170,19 1,6705 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.237.892,59 1.357.309,42 0,9120 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 373.810,05 173.565,74 2,1537 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.356.430,79 606.229,50 7,1861

-1,15% 19,9959 19,5999 -21,50% -0,13% 4,5216 4,4320 -22,71% -1,17% 0,3723 0,3686 -21,72% -1,54% 0,4159 0,4117 -22,52% -0,02% 7,8963 7,8173 -6,49% -0,23% 7,4751 7,4751 -10,39% -0,12% 8,3098 8,3098 -7,99% -1,36% 1,2275 1,2152 -16,60% -0,78% 9,3252 9,1387 -15,00% -0,78% 9,3266 9,1401 -15,00% -1,29% 3,2180 3,0342 -23,57% -1,70% 1,8468 1,7413 -23,75% -1,09% 2,2961 2,2731 -21,65% -0,27% 1,6479 1,6314 -23,72% -0,73% 10,3487 10,0413 -25,98% 0,06% 1,7561 1,7039 -23,21% -0,47% 36,0998 35,1336 -25,03% -1,86% 7,1724 6,9804 -28,71% -0,09% 3,2758 3,1881 -25,17% -0,40% 0,6568 0,6439 -25,80% -1,39% 7,6848 7,5341 -26,14% -0,48% 0,6303 0,6071 -25,20% -1,89% 7,3420 7,0714 -26,08% -1,60% 2,6015 2,5755 -20,04% -1,86% 1,6379 1,5443 -25,14% -0,29% 1,7540 1,6371 -30,31% -1,63% 0,9302 0,9029 -17,77% -1,14% 2,2398 2,1322 -24,44% -1,17% 7,4735 7,1142 -23,27%

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

1,13% 1,61% 1,07% 0,94% -0,06% 0,40% 0,67% 0,79% 0,30% 0,87% 0,87% 0,39% -0,07% -0,07% -0,81% -0,80% -0,58% -0,57% -1,08% 0,60% 1,00% 0,64% 0,96% 1,04% 0,83% 1,45% 0,79% 1,46% 0,86% 1,46% -0,10% -0,19% -0,05% -0,23% -0,02% -0,56% 0,43% 0,09% 0,57% 0,68% -1,12% 0,81% 1,02% 0,71% 0,33% 1,05% 0,92% -0,50% -0,27% 0,44%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.298.353,54 1.293.118,47 12,6039 3.168.535,53 417.027,64 7,5979 7.367.083,24 1.421.656,49 5,1820 10.452.206,43 1.032.067,58 10,1274 16.042.483,93 1.252.945,86 12,8038 3.700.441,71 641.623,72 5,7673 8.014.341,55 1.542.071,15 5,1971 4.056.258,55 1.809.799,15 2,2413 1.146.820,83 144.627,91 7,9295 19.075.347,25 5.759.765,66 3,3118 28.753.556,97 8.298.446,63 3,4649 1.153.283,85 128.769,77 8,9562 615.801,42 540,29 1.139,7700 35.716.101,00 30.816,93 1.158,9800 716.341,94 701,30 1.021,4500 41.922.643,20 40.980,16 1.023,0000 41.544,06 43,99 944,3300 4.520.686,70 4.779,40 945,8700 2.434.501,82 713.337,03 3,4128 1.012.957,81 223.526,33 4,5317 4.333.714,02 2.876.299,53 1,5067 1.881.477,58 706.989,33 2,6613 3.835.444,81 1.487.757,01 2,5780 1.652.648,56 628.197,16 2,6308 50.569.016,41 38.224.611,94 1,3229 8.191.953,97 535.012,96 15,3117 15.128.909,59 1.122.498,06 13,4779 45.231.224,84 3.998.532,86 11,3120 9.172.134,32 13.104.879,41 0,6999 12.768.013,34 13.716.540,90 0,9308 3.039.134,45 352.055,08 8,6326 3.617.615,41 413.470,36 8,7494 1.376.018,81 156.800,67 8,7756 141.846.228,61 16.760.937,24 8,4629 44.250.977,38 5.939.800,93 7,4499 212.487,98 21.718,22 9,7839 1.302.505,79 414.660,27 3,1411 22.027.859,66 2.106.416,71 10,4575 6.167.816,53 3.026.219,30 2,0381 5.290.980,49 2.617.689,71 2,0212 2.790.232,08 758.331,99 3,6794 1.867.312,13 613.798,22 3,0422 9.343.426,01 6.312.850,60 1,4801 17.089.002,31 6.210.273,77 2,7517 19.182.515,27 3.663.307,85 5,2364 12.713.913,65 4.363.704,22 2,9136 30.558.193,52 14.282.227,44 2,1396 690.704,65 37.500,21 18,4187 3.543.145,06 12.594,37 281,3300 1.841.644,57 358.481,39 5,1374

13,2341 7,8638 5,2338 10,2287 12,9318 5,8826 5,1971 2,2413 8,0484 3,3118 3,4649 8,9562 1.139,7700 1.158,9800 1.021,4500 1.023,0000 944,3300 945,8700 3,4469 4,5770 1,5519 2,7411 2,6425 2,7097 1,3229 15,3117 13,6127 11,4251 0,6999 0,9308 8,6326 8,7494 8,7756 8,4629 7,4499 9,7839 3,1411 10,4575 2,1400 2,1223 3,8634 3,1335 1,4949 2,8274 5,3804 2,9937 2,1824 18,7410 286,9566 5,2915

12,4779 4,51% 7,5219 16,26% 5,1302 15,62% 10,0261 -0,89% 12,6758 3,49% 5,7096 4,33% 5,1451 8,03% 2,2189 -4,26% 7,8502 8,00% 3,2787 -3,67% 3,4303 -8,72% 8,8666 -10,44% 1.139,7700 2,24% 1.158,9800 2,27% 1.021,4500 -6,90% 1.023,0000 -6,87% 944,3300 -4,46% 945,8700 -4,43% 3,3445 -15,18% 4,4411 -6,25% 1,4916 2,25% 2,6347 13,08% 2,5522 8,30% 2,6045 9,88% 1,3097 5,07% 15,1586 14,24% 13,3431 3,15% 11,1989 13,83% 0,6929 5,38% 0,9215 13,09% 8,4599 -4,82% 8,5744 -3,83% 8,6001 -1,71% 8,2936 -4,24% 7,3754 -2,83% 9,7839 -2,16% 3,1097 1,93% 10,2484 -1,08% 1,9973 -8,45% 1,9808 8,38% 3,6058 -1,86% 2,9509 1,41% 1,4505 3,85% 2,7517 8,53% 5,2364 7,41% 2,9136 4,99% 2,1396 3,60% 18,0503 18,43% 281,3300 0,97% 5,0347 -5,78%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

ENEP°HTIKO

12.814.813,59 25.539.568,34 6.586.453,41 210.501.193,19 9.207.823,21 9.381.659,03 5.959.786,97 50.789.402,65 4.317.221,77 63.452.022,78 76.747.570,61 182.540.725,37 5.351.333,67 11.750.662,19 22.904.845,48 165.347.475,97 7.557.362,05 187.999.960,27

1.939.778,50 6,6063 2.046.722,48 12,4783 1.155.347,97 5,7008 18.748.324,04 11,2277 1.332.552,31 6,9099 2.642.763,39 3,5499 1.095.785,26 5,4388 6.713.300,40 7,5655 709.327,80 6,0864 19.305.648,95 3,2867 19.906.129,66 3,8555 94.309.784,02 1,9355 1.130.967,90 4,7316 2.185.146,54 5,3775 4.293.462,07 5,3348 45.901.761,07 3,6022 913.345,22 8,2744 79.355.958,26 2,3691

0,36% 6,6195 6,4742 1,50% 0,00% 12,6031 12,3535 1,26% -0,10% 5,7008 5,6438 -2,50% 0,01% 11,2277 11,2277 1,72% 0,01% 6,9099 6,9099 0,08% -0,01% 3,5534 3,5357 -1,82% 0,01% 5,4388 5,3844 -1,52% -0,02% 7,5731 7,5277 2,43% -0,03% 6,1016 6,0560 5,05% 0,03% 3,2867 3,2867 0,55% 0,02% 3,8748 3,8362 -0,96% 0,01% 1,9355 1,9355 2,07% 0,01% 4,7316 4,6843 1,96% 0,00% 5,3775 5,3775 0,72% -0,05% 5,3348 5,3348 -0,01% 0,01% 3,6022 3,5842 1,53% 0,03% 8,4399 8,1089 1,46% 0,01% 2,3691 2,3691 2,70%

¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. 56.159.546,88 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 31.901.598,63 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD 22.166.080,80 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR 12.797.672,39 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.155.100,94

4.812.554,01 11,6694 2.732.578,84 11,6745 20.011.724,77 1,1077 12.042.696,29 1,0627 441.442,69 2,6166

0,00% 11,6694 11,6694 0,29% 0,01% 11,6745 11,6745 0,85% 0,03% 1,1077 1,1077 0,84% 0,00% 1,0627 1,0627 1,06% -0,37% 2,6166 2,6166 6,28%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

342.558,14 169.520,54 126.004,36 1.314.136,52

40.133.709,40 6.033.044,31 6,6523 68.838.188,59 9.545.521,29 7,2116 23.201.248,94 2.391.653,93 9,7009 10.574.521,65 1.228.709,98 8,6062 3.947.301,96 485.990,73 8,1222 5.301.494,64 656.340,44 8,0774 559.647.503,17 146.435.751,63 3,8218 27.947.751,12 9.113.989,16 3,0665 4.444.616,90 821.245,63 5,4120 60.578.979,88 5.008.659,45 12,0948 27.011.810,91 5.458.527,45 4,9486 12.211.093,81 1.262.688,27 9,6707 10.205.368,13 1.131.545,14 9,0190 8.777.491,81 2.947.443,72 2,9780 20.524.276,07 3.454.814,12 5,9408 3.275.462,34 2.160.783,65 1,5159 35.611.864,05 2.707.851,98 13,1513 6.836.850,41 1.559.405,39 4,3843 30.615.025,55 3.695.983,33 8,2833 12.248.972,88 4.869.277,65 2,5156 11.868.569,59 4.795.508,20 2,4749 810.782,55 120.000,00 6,7565 1.042.064,52 150.492,23 6,9244 11.609.392,07 3.937.706,45 2,9483 2.980.647,42 1.088.722,28 2,7377 2.738.109,82 493.247,57 5,5512 820.637,67 451.357,47 1,8182 14.538.929,25 6.825.117,94 2,1302 1.956.635,95 252.189,43 7,7586

19.577.950,92 6.416.416,92 4.139.083,44 2.706.961,39 1.850.384,88 13.895.270,74 56.909.057,19 37.633.138,54 22.578.553,03 37.104.328,22 2.006.108,37 11.909.879,40

1.145.548,78 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.049.171,66 5.380.696,84 5.965.807,48 8.417.331,69 3.596.012,45 558.981,84 4.520.962,65

17,0905 11,1136 11,5156 10,8647 5,4613 6,7809 10,5765 6,3081 2,6824 10,3182 3,5889 2,6344

-0,64% 6,9849 6,5858 -22,96% -0,95% 7,2837 7,1395 -21,12% -0,66% 9,7979 9,6039 -15,41% -1,08% 8,7568 8,5201 -19,45% -1,24% 8,2643 8,0410 -18,79% -1,15% 8,1784 7,9966 -19,85% -1,01% 3,8218 3,8218 -19,98% -0,67% 3,0665 3,0358 -15,79% -1,37% 5,4932 5,3579 -20,30% -1,20% 12,0948 11,9739 -20,63% -0,58% 4,9486 4,8991 -8,65% -0,45% 9,6707 9,5740 -7,94% -0,52% 9,0190 9,0190 -12,05% -0,46% 2,9780 2,9482 -10,17% -1,10% 6,1190 5,8814 -21,71% -1,30% 1,6372 1,5159 -23,65% -0,93% 13,2828 13,0198 -20,58% -0,81% 4,6036 4,3406 -19,85% 0,25% 8,4490 8,2833 -7,50% -1,11% 2,5533 2,5156 -26,48% -1,34% 2,4996 2,4502 -25,20% -1,25% 6,8241 6,6889 -20,98% -1,20% 6,9936 6,8552 -20,79% -0,72% 2,9483 2,9188 -18,27% -0,45% 2,8198 2,6556 -8,74% -1,03% 5,7177 5,4402 -24,13% -1,18% 1,8273 1,8109 -22,26% -0,60% 2,1302 2,1249 -10,05% -0,76% 7,7586 7,7586 -18,98%

0,34% 0,09% 0,09% 0,50% 0,46% -0,12% 0,17% 0,39% 0,37% 0,37% 0,35% -0,23%

17,9450 11,6693 12,0914 11,4079 5,5705 6,8487 10,6823 6,3081 2,7226 10,3182 3,7324 2,6607

16,9196 10,8913 11,2853 10,6474 5,4067 6,7131 10,4707 6,2450 2,6556 10,2666 3,5530 2,6081

-3,93% -2,31% -0,48% -0,25% 0,42% 5,35% 1,65% 2,77% -4,80% 2,63% 10,79% -4,21%

0,28% 0,82% 0,12% 0,51% 0,79% 0,84% 0,14% -0,09% -0,01% 0,35% 0,01% 0,48% 0,53% 0,27% 0,26% 0,14% 0,43% 0,23% 0,18%

3,6155 13,7367 9,9405 7,6007 9,1796 6,5621 17,9935 2,7229 10,5716 3,6296 8,1357 2,7989 0,7995 0,8822 0,8910 10,3603 3,1411 2,9946 9,3209

3,4089 12,9518 9,7437 7,4501 8,9978 6,4321 17,6371 2,6428 10,2607 3,5933 8,0543 2,7709 0,7915 0,8646 0,8734 10,2049 3,1097 2,7094 9,1143

1,16% 2,48% 13,08% 11,15% 5,67% 5,88% 20,21% -1,08% 3,64% 6,77% 1,31% 9,91% 9,27% 14,10% 14,08% 3,60% 1,93% 7,00% 1,55%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.481.237,51 5.367.313,62 3.201.537,39 244.716,55 28.795.048,80 2.925.692,28 29.105.142,18 3.867.603,95 51.736.478,29 5.692.384,15 15.461.260,91 2.379.708,39 78.552.853,14 4.409.283,53 6.001.183,54 2.248.056,63 4.989.309,15 481.395,39 4.658.689,28 1.283.524,11 16.112.363,39 1.980.449,95 50.943.197,24 18.201.312,63 51.645.578,25 64.593.864,17 33.321.204,96 37.771.490,70 28.666.074,05 32.492.201,96 154.629,82 14.925,28 1.302.505,79 414.660,27 45.232.870,55 15.860.251,06 3.453.412,05 376.059,24

3,4433 13,0826 9,8421 7,5254 9,0887 6,4971 17,8153 2,6695 10,3643 3,6296 8,1357 2,7989 0,7995 0,8822 0,8822 10,3603 3,1411 2,8520 9,1832

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

16.520.860,42 4.628.302,07 3,5695 1.722.220,83 173.818,01 9,9082 71.369.626,69 7.846.914,14 9,0952 29.623.406,19 3.405.740,61 8,6981 5.133.070,69 884.720,41 5,8019 47.726.161,88 14.950.977,12 3,1922 52.019.601,47 49.991.786,92 1,0406 6.906.120,05 777.459,27 8,8829 4.017.319,22 1.300.969,64 3,0879 24.393.953,22 11.197.040,08 2,1786 3.049.749,37 1.186.178,80 2,5711 5.312.735,46 531.108,39 10,0031

0,40% 3,6052 0,31% 10,4036 0,00% 9,0952 -0,02% 8,6981 -0,29% 5,9760 0,25% 3,1922 0,34% 1,0406 0,24% 9,0606 0,15% 3,0879 -0,52% 2,2875 -0,40% 2,6997 0,13% 10,1281

3,5338 11,71% 9,8091 7,65% 9,0042 0,09% 8,6111 -0,20% 5,6278 -1,63% 3,1603 6,46% 1,0302 6,07% 8,8829 -4,62% 3,0570 2,14% 2,1350 -11,50% 2,5197 -7,76% 9,9281 9,06%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.457.358,35 6.798,32 1.154.848,07 1.943.388,18

815.854,47 5,64 960,57 186.778,04

10,3663 1.206,0200 1.202,2600 10,4048

-0,07% 0,20%

10,3663 1.206,0200 1.202,2600 10,5088

10,2626 0,84% 1.206,0200 4,56% 1.202,2600 4,48% 10,3268 4,39%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2715 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8258 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4461 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,2488 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .106,46 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2859 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8725 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3131 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,375

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,386

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3544

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.378.371,86 1.517.944,36 1.190.478,34 12.356.679,01

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

FUNDS OF FUNDS

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

4,0238 8,9543 9,4479 9,4029

-1,99% -1,79% -0,14% -0,29%

4,2250 9,4020 9,6369 9,7320

3,9836 -36,05% 8,8648 -27,87% 9,3534 -3,33% 9,3089 -18,41%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,274 .........................................................1,2588 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82745 .......................................................0,81754 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,461 .........................................................7,3716 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2673 .........................................................9,1563 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,67 ...........................................................105,4 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2885 ...........................................................1,273 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8882 .........................................................7,7938 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3157 ...............................................................1,3 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3778 .........................................................1,3613

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∞˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì·˙› Ì ÙË «

»


¢ÈÂıÓ‹ 30 ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ “Air CIA” √À∞™π°∫Δ√¡, 9.

Δ√ ÂÊÂÙÂ›Ô ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ

¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √Ì¿Ì· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ Ù˘ CIA, Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË “ÎÚ·ÙÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ” . ∏ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÀÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ∞ÙÔÌÈÎÒÓ ∂Ï¢ıÂÚÈÒÓ (Aclu), Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· (11 ̤ÏË) ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì ¤ÍÈ „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È ¤ÓÙ ηٿ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·ԉ¯fiÌÂÓË ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ª¿ÈÔ 2007 Ì ÙË Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ¤ÓÙ ÚÒËÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Jeppesen Dataplan, ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ Boeing ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁfiÚËÛ·Ó fiÙÈ ·Ú›¯Â ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ ÚÔ˜ ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞. √È ¤ÓÙ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ·‹¯ıËÛ·Ó, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ·Ú·‰fiıËÎ·Ó Û Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ CIA ‹ Û ͤÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Î·È ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÙÔȘ Ù‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001.

“√Ì¿‰· ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ” Ì ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú √À∞™π°∫Δ√¡, 9.

μ∞ƒπ∂™ ÔÈÓ¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó

‰Ò‰Âη ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÂÂȉ‹ ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ “ÔÌ¿‰· ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ” Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ·Ì¿¯ˆÓ ∞ÊÁ·ÓÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‚‚‹ÏˆÓ ÙȘ ÛÔÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÓÙ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ¿Ó¢ ÏfiÁÔ˘ ÙÚÂȘ ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÂÙ¿ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Î¿Ï˘„·Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ∫·ÓÙ·¯¿Ú. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛ·Ó Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË. °È· Ó· ÌËÓ ·ÔÎ·Ï˘ÊÙ› Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Û·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·›ÏËÛ·Ó ¿ÏÏ· ̤ÏË. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ οÓÈ˙·Ó ¯·Û›˜ Î·È Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ¤ÎÏ‚·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì¿¯Ô˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÈÔÏÈÒÓ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰· ¤Ó·Ó ∞ÊÁ·Ófi “ÁÈ· Ͽη” , fiˆ˜ › ¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Û ¿ÏÏÔ. Èڛ˜ ·ÊÔÚÌ‹ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ú ٷ ‰¿¯Ù˘Ï· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú Î·È fi˙·Ú·Ó ÁÈ· ʈÙÔÁڷʛ˜ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÛÔÚÔ‡˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

“μÚ¿˙ÂÈ” Ô ·Ú·‚ÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Û¯¤‰È· ¢·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙËÓ ˘Ú¿ ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ

“ºˆÙȤ˜” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¿ÛÙÔÚ· √À∞™π°∫Δ√¡, 9.

¿ÛÙÔÚ·˜ Δ¤ÚÈ Δ˙fiÔ˘Ó˜ ÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ºÏfiÚÈÓÙ· ¤¯ÂÈ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ fiÙÈ ı· ο„ÂÈ 200 ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈΛϘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ∏¶∞.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Û˘˙ËÙ¿ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÛÙÔÚ· Ù˘ ºÏfiÚÈÓÙ·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î¿„ÈÌÔ 200 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘ ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ËÁ¤Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· ·fi ÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ. “∏ Èı·ÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ Δ˙¤ÊÚÈ ªÔÚ¤ÏÈ Ô˘ ¤Û¢Û ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· οÔÈ· ·fiÊ·ÛË”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¿ÛÙÔÚ·˜ Δ¤ÚÈ Δ˙fiÔ˘Ó˜ ÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ºÏfiÚÈÓÙ· ¤¯ÂÈ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ fiÙÈ ı· ο„ÂÈ 200 ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηٿ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ USA Today Ô ¿ÛÙÔÚ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ” ÌÈ· Èı·Ó‹ ¤ÎÎÏËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· ·ˇı˘Ó ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ó· ο„Ô˘Ó ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘ ÛÙȘ ∏¶∞. “ΔÔ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙˆÓ ∏¶∞ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË”. ΔÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‚›·È˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜”, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ “Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó¤ˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‚›·È˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË”. “™·˜ ˙ËÙԇ̠Â›ÌÔÓ· Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó”. “√È ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓË-

Û˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û Â›Â‰Ô ˘„ËÏÔ‡ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË √ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∂ÓÙÔϤ˜ ·fi ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi À¶∂• ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÚÂۂ›˜ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂȂ‚·›ˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ. ¶ÔÏϤ˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë “‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ª·ÚÎ ΔfiÓÂÚ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ¤ÎÚÈÓ ۋÌÂÚ· “ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi” ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÓfi˜ ¿ÛÙÔÚ· ÛÙË ºÏfiÚÈÓÙ· Ó· ο„ÂÈ ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∞Ï-∫¿ÈÓÙ· ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÛÙÔÚ· Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. √ º›ÏÈ ∫ÚfiÔ˘ÏÈ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √Ì¿Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ‰Èψ̿Ù˜ Î·È “ÙÔ˘˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÌÈ· ÙÚ·ÁÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ›

Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ”.

√Ìfiı˘ÌË Î·Ù·‰›ÎË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ™Â Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·¯ı¤˜” ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ ‚·ÙÈÛÙÒÓ Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙËÓ ˘Ú¿ ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ. “∞Ó ¤Ó·˜ ¢·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ¿ÛÙÔÚ·˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ı¤ÏÂÈ Ó· ο„ÂÈ ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ıˆÚÒ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‚·ÛÌÔ‡, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ·¯ı¤˜ Î·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜” ›Â. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ª¤ÚÎÂÏ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙÔ˘ ¢·ÓÔ‡ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∫Ô˘ÚÙ μ¤ÛÙÂÚÁη·ÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ۯ‰›·Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÙÔ 2005 Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó “·Ó¿ÊÏÂÍË” ÛÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∏ °·ÏÏ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË ˘ÔΛÓËÛË ÛÙÔ Ì›ÛÔ˜. “∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙȘ ·Ó‡ı˘Ó˜ Î·È ÁÂÌ¿Ù˜ Ì›ÛÔ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÛÙÔÚ· Δ¤ÚÈ Δ˙fiÔ˘Ó˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÂÚÓ¿Ú μ·ÏÂÚfi. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ πÛÚ·‹Ï fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿ÛÙÔÚ·. “ΔÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈˆÓÈÛÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‹ÙÙ˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ πÛÏ·ÌÈÎfi ÎfiÛÌÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·ÓÔ˘Û¤Ú ªÔٷΛ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ͤÓÔ˘˜ ‰Èψ̿Ù˜ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ IRNA.

™˘Ìʈӛ· °·ÏÏ›·˜-ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ƒÔÌ¿ ∏ °·ÏÏ›· Î·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó

Ó· “‰Ôı› ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÛÙ›Ú˜ ÔÏÂÌÈΤ˜” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ƒÔÌ¿, ÙfiÓÈÛ·Ó Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ∂Óۈ̿وÛ˘ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ ∂ڛΠªÂÛfiÓ Î·È Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ΔÂÔÓÙfiÚ ª·ÎfiÓÛÎÈ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, Ô Î. ª·ÎfiÓÛÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÛÙ›Ú˜ ÔÏÂÌÈΤ˜” Î·È Ô Î. ªÂÛfiÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “fiÛÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì›· ‰È·Ì¿¯Ë °·ÏÏ›·˜ - ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ı· ·ÔÁÔËÙ¢ıÔ‡Ó” . √ Î. ª·ÓÎfiÓÛÎÈ Â› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ˘-

¡∂∞ À√ƒ∫∏, 9.

™∂ Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·›ÛÙ¢ÙË

Î·È ÛÔηÚÈÛÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ 5¯ÚÔÓÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙfiÚÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∏ Yenny Valero Ô‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Ù˘ ηÎÔÔÈ‹ıËΠÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘! ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, Ë Â›ıÂÛË ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ÛÂ˙fiÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‚È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ·È‰› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi „˘¯ÔÏfiÁÔ.

∫·Ù·‰ÈοÛÙËΠƒÒÛÔ˜ ¯¿ÎÂÚ Ô˘ ¤ÎÏ„ 7 ÂηÙ. ú

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ·‡ÛË ·ÂÏ¿ÛˆÓ

¶∞ƒπ™π, 9.

μ›·Û·Ó ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô

ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¿, Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ °·ÏÏ›· Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›· ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË ‰È·ÌÔÓ‹ ƒÔÌ¿ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ԢÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂∂. √ Î. ªÂÛfiÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙË ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙȘ ·ÂÏ¿ÛÂȘ ƒÔÌ¿, ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜, ·fi ÙË °·ÏÏ›·. √ ∂ڛΠªÂÛfiÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¶ÈÂÚ §ÂÏÔ‡˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂ

ÙÔÓ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∂Ì›Ï ªÔÎ, ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, μ·Û›Ï ªÏ¿Áη, ∂ÚÁ·Û›·˜, πÔ¿Ó ªfiÙȘ Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ƒÔÌ¿, μ·ÏÂÓÙ›Ó ªÔοÓÔ˘. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ۋÌÂÚ· ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› ·fi ÙË °·ÏÏ›· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂∂ “Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜” ÙȘ ·ÂÏ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ƒÔÌ¿, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. √ Î. ª·ÓÎfiÓÛÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¿ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¿.

ª√™Ã∞, 9.

™∂ οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ

Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ -Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹- ÁÈ· οı ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Ô˘ ¤ÎÏ„ ηٷ‰ÈοÛÙËΠƒÒÛÔ˜ ¯¿ÎÂÚ Ô˘ “ÂÈÛ¤‚·Ï” ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È ·¤Û·Û ÂÚ›Ô˘ 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ. “ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∫·Ï›ÓÛÎÈ Î·Ù·‰›Î·Û ÙÔÓ μ›ÎÙÔÚ ¶Ï¤¯ÙÛÔ˘Î, ËÏÈΛ·˜ 29 ÂÙÒÓ ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ÍÈ ÂÙÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. “ΔÔ 2008, Ô Î. ¶Ï¤¯ÙÛÔ˘Î Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁÔ› ÙÔ˘ ›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·Ú·Ófï˜ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ RBS WorldPay ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

Δ·˚‚¿Ó: 6.000 Á¿ÌÔÈ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÏfiÁˆ “Ù˘¯ÂÚ‹˜ Ë̤ڷ˜” Δ∞´¶∂´, 9.

¶∞¡ø ·fi 6.000 ˙¢Á¿ÚÈ· ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Δ·˚‚·Ó ÙËÓ 9Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÂÓÓÈ¿ÚÈ· Ù˘ ËÌÂÚÔÌÔÓ›·˜, ı· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ Ù‡¯Ë Î·È Â˘Ù˘¯›·. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ “9” Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÙÔ “9” ÙÔ˘ Ì‹Ó·, Â›Ó·È Î·È ÙÔ 99Ô ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘. °È· ÙÔÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎfi Ï·fi, ÙÔ ÂÓÓ¤· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÙÔÙÈÓfi, ·ÈÒÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÓÓ¤· ÙfiÙ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ù‡¯Ë ‚Ô˘Ófi! ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ 6.063 ˙¢Á¿ÚÈ· ηıfiÚÈÛ·Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘¯ÂÚ‹ Ë̤ڷ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› Á¿ÌÔÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 5.453. ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÔÏfiÈ ¯Ù‡ËÛ ÙË Ì·ÁÈ΋ ÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÓ¤· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ˘ ¤Ó·ÙÔ˘ ÏÂÙÔ‡ Ù˘ ¤Ó·Ù˘ ÒÚ·˜ Ù˘ ¤Ó·Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 99Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, Î·È Û˘Ó¤ÂÛ·Ó fiÏ· Ù· ÂÓÓÈ¿ÚÈ· (9-9-9-9-99), Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ‚¤Ú˜ Î·È ÊÈÏÈ¿ ÂÓÒ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Δ·˚¤È Ã¿Ô˘ §ÔÓÁÎ-ªÈÓ ÙÔ˘˜ ‡¯ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù‡¯Ë Î·È ·Á¿Ë.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

¶APA™KEYH 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

∫·Ùڷ·Ϸ ‰Ò‰Âη ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰Â›ÎÙË

§ÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÙËÓ... ªÔÙÛÔ˘¿Ó· Ë ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 9.

ÙËÓ 83Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¢Â›ÎÙË ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ World Economic Forum (WEF), ÌÂٷ͇ 139 ¯ˆÚÒÓ, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ 2010 Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙËÓ 71Ë Ô˘ ηÙ›¯Â ÙÔ 2009.∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË World Economic Report Ô˘ ‰fiıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË “ÊÙˆ¯‹” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÙË ¯·ÌËÏ‹ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÍËÁ›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 27 ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·fi ÙÔ WEF Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó 12 ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ οı ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ηٿٷÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ 12 ÙÔÌ›˜ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: ™ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ 84Ë, ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ 42Ë, ÛÙÔ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 123Ë, ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 40Ë, ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË 42Ë, ÛÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·Á·ıÒÓ 94Ë, ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ 93Ë, ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· 46Ë, ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ 39Ë, ÛÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 74Ë Î·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· 79Ë. ¶ÚÒÙË ¯ÒÚ· Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ∂Ï‚ÂÙ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ WEF, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ¤Ú˘ÛÈ ·Ó¤‚ËÎÂ Ë ™Ô˘Ë‰›·, ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ∏¶∞ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË. ∏ ™ÈÁηÔ‡ÚË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË (·fi 6Ë ¤Ú˘ÛÈ). ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôχ ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÛηӉÈÓ·‚ÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ηıÒ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÛÙËÓ ÚÒÙË 20¿‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· (7Ë), Ë ¢·Ó›· (9Ë ·fi 5Ë ¤-

∞£∏¡∞, 9.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ·fi 170.000 ÏÔ˘Î¤Ù·

·ÓÂÏÏ·‰Èο ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 20% Â›Ó·È ÔÈ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, fiˆ˜ ÙȘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Î. °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ Î. °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ì›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. “ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ù˘Íȷο ̤ÙÚ· Î·È ·˘Ù¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË ¢.∂.£. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶‹Ú·Ì ¤Ó· ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ¢ËÏÒÛÂȘ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ıÂÙÈΤ˜ Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Â¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿” .

√ μÔÚÚ¿˜ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË...

ªÔÚ› Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ‚ÔÚÚ¿˜ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Ù· ÚˆÙ›· ÙˆÓ ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, fï˜ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ

Ú˘ÛÈ) Î·È Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· (14Ë). μÂÏÙ›ˆÛ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È Ë ∫›Ó·, Ë ÔÔ›· ·Ó¤‚ËΠ‰‡Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÛÙËÓ 27Ë ı¤ÛË. ∂›Û˘, ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, Î·È Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË 50¿‰·. °È· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ.

JP Morgan: ¢¡Δ ¤ˆ˜ ÙÔ 20152018 ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¡· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ¿ÏÏ· 3 ¤ˆ˜ 6 ¯ÚfiÓÈ· ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, ÂÎÙÈÌ¿ Ë JP Morgan. “¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÔÁ‹, Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ” , › ÛÙÔ Bloomberg Ô Pavan Wadhwa, ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘. “∂›Ù ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ı· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ·, Ú·ÎÙÈο ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¯Ú¤Ë, ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁÒÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Â¿Ó Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ ı· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ 2012.

∂‡ÛËÌ· ·fi Fitch ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË

∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Fitch Ratings ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ÙÔ 2011, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ-

΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¿Ô„Ë Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË, ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. “¶·ÚfiÏÔ Ô˘ fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi, ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶ÔÏ ƒfiÔ˘ÎÈÓ˜, ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ Fitch. “H ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ stress tests ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â‡ıÚ·˘ÛÙË, ηıÒ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ÙȘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” , ÚfiÛıÂÛÂ.

¢˘ÛÌÂÓ›˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜

μϤÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 170.000 ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 20% ÙÔ 2011 Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› Ë ∂™∂∂ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ë ª·Î‰ÔÓ›· Ù· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ∂™∂∂ (π¡∂ªÀ) ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ¯¿ÚÙË Û fiÏÂȘ Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∫·‚¿Ï·, ∫Ô˙¿ÓË, μ¤ÚÔÈ·, Œ‰ÂÛÛ· Î·È §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ‹Ù·Ó ̤ۈ ÂÈÙfiÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÎÏÂÈÛÙÒÓ / ·ÓÔȯÙÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È Ë Â‡ÚÂÛË Î¿ÔÈˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Û οı ÂÌÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ø˜ ‚·ÛÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û fiÏÂȘ Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘, Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ù·

ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi fiÙÈ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ™ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ μ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÚÒÙË ‚·ÛÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÌÈÎÚ¿ Ì·Á·˙È¿. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÔÈÎfiÙËÙ·. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÌÈ· ÙÔÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂Λ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ. ∂ÈϤÔÓ, Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘fi ÂͤٷÛË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‰›Ô ÌÂϤÙ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ˘fi ÂͤٷÛË ÂÌÔÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÈÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Û ۇÁÎÚÈÛË ÌÂ

¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ Î·È ªËÙÚÔfiψ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο “·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÁÔÚ¤˜” ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÎÏÂÈÛÈÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌfiÏȘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 4,2% Î·È 8,3% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ 15% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹Ó Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 11,5%. ∫Ú›ÛÈÌË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ Î·È ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÎÏÂÈÛÙÒÓ/·ÓÔȯÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È 12,8% Î·È 12,7% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¢¤ÛÌ¢ÛË ·ÚÙÔÔÈÒÓ ÁÈ· “¿ÁˆÌ·” ÙÈÌ‹˜ „ˆÌÈÔ‡ ∞£∏¡∞, 9.

™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Ó¤-

·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, ÙÈı¿Û¢ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ¿Ï¢ڷ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÚÙÔÔÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ∞ÚÙÔÔÈÒÓ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·Ù¤ÏËÍ Û ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, fiÙÈ, ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÛÈÙËÚ¿, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ. ∂›Û˘, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞Ï¢ÚÔ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·fi 13.08.2010 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›ÙˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÈÙËÚÒÓ Â› ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ·Ï‡ÚÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÒ˜ fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ, Ô‡ÙÂ Î·È ı· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ ‹ ı· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·Ï‡ڈÓ. ∫·Ï› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Ï¿‚Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ˘fi„Ë ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È Ó· ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌ· Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋.

ªÏfiÎÔ ·fi ÙÔ À¶√π∫ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˚ÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 9.

ª¶§√∫√ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ -Ì·˚ÌÔ‡ Ì ·Ó‡·ÚÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ¤‰Ú˜ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÂȯÂÈÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ º¶∞ ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‹ ·ÊÔÚ¿ ÂÈÎÔÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘fiÓÔȘ ÁÈ· ·˘Ùfi ·fi ÙȘ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÌÏÔοÚÂÈ Î·È ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ - Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ÊÔÚÔÎÏÔ‹.

¶È¤˙Ô˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ∞£∏¡∞, 9.

™Δ∞ 550 ÂηÙ. ¢ÚÒ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ê·Ú-

Ì·ÎÔÔÈÔ› Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ∞˘Ùfi ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ· ÚÔηÏ› Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. “¢ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜, Ô˘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È, Î·È ¤ÙÛÈ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ “¤ÁÈÓ Ì Úfi¯ÂÈÚÔ Î·È ‚‚ȷṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÈÌÒÓ Â› ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, Ù· Ê·Ú̷Λ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Ì ÙÈ ÙÈ̤˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·” . √ ¶º™ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤Ô˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ˙ËÙ¿ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·

∞£∏¡∞, 9.

∞£∏¡∞, 9.

¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ (ÁÈ· ¤ÎÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó·) Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ·ÁÔÚ¿˜ “IRI” , Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ӷ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÂΛӷ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ηٿ 1,8%. ¶·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ Û٤ϯԘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙˆÓ ÙˆÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ· Ì ÂΛӷ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 6%. ∏ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙˆÓ ÙˆÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ‹Ù·Ó ÂʤÙÔ˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ IRI, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ηٿ 2,9%, ·Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Û ̤ÁÂıÔ˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ·Ó¿ ÙËÓ ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ 400 Ù.Ì. Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ, Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ IRI ηχÙÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∂ÎÙfi˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿.

°™∂μ∂∂: Δ· ÌÈÛ¿ ÂÚ›ÙÂÚ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ¢∂∫√

Δ

Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘˜, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ¢∂∫√ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ 2011 - 2013.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ: -™ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¤ÁηÈÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ -™ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·È ı· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ -™ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Û¯Â‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ -™ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, Â·ÚΤ˜ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Ï·›ÛÈÔ ‰··ÓÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Û‡ÓÙ·Í˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ -™ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰··ÓÒÓ -™ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÛÎÔfi ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˆ˜ ÌÂÙfi¯Ô˘ -™ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘.

∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Â˘ı‡ÓË” Î·È ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiϘ ÔÈ ¢ËÌfiÛȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ: Œˆ˜ ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·. ¢ËÏ·‰‹, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2009, Ë ¤ÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ‹ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈË-

ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÚΈÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010, Ë Èı·Ó‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2010, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011 ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘. Œˆ˜ ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈο Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷο Û¯¤‰È· 20111013. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› - ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ‰Ú¿ÛÂˆÓ 2011-2013, Ë ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛˆÓ, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ËÁÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ¯ÚÔÓÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ - ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ 2011-2013, ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ 2011-2013, ÙȘ ËÁ¤˜ Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ fiÚˆÓ 2011-2013, Ù· ÛÙÔȯ›· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ “¢ηÈÚ›·” ÙÒÚ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Δ· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ “·ÈÙ›· Êfi‚Ô˘” , ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈ-

ı› ÛÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Bloomberg. “¡ÈÒıÔ˘Ì ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ›̷ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô” Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙfiÓÈÛÂ. ∞˘Ùfi ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ 2011 Î·È Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ “Á›ÓÔÓÙ·È ÙÒÚ· Ì›· ¢ηÈÚ›·, ·Ú¿ οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È ηÓ›˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È 8,1% ÙÔ˘ ∞∂¶ ʤÙÔ˜ Î·È 7,6% ÙÔ 2011. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 11,70% ÂÚ›Ô˘.

æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· To ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, Government Pension Fund Global, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·, fiˆ˜ Â›Û˘ ÔÌfiÏÔÁ· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ. ΔË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™.°ÈfiÓÛÂÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÚÔÔÙÈ΋ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ¡ÔÚ‚ËÁ›· ·fi ÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ˙Ë̛˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È 9,5% ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó 1,15%.

∞£∏¡∞, 9.

“ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ¯·ÌËÏfi - ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ¿Óˆ ·fi 50% ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ó· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηχ„ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “ÏԢΤÙÔ˘” ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜’’. A˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ÔÈ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ.

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ: ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ 1.600 Ì. Ì Alpha Î·È Eurobank ∞£∏¡∞, 9.

™Â ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜, ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÛ‹ÌˆÓ Î·È Û·ÊÒ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ù˙›ÚÔ, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ٷ ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛËψ̤ӷ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1610,83 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 1,53%. ™ÙÔ Ù·ÌÏfi ÙÔ˘ 20·ÚË, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· Ù· ∂Ï. ¶ÂÙڤϷȷ (-1,65%). ∞ÚÓËÙÈ΋ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ¢∂∏, ∂ıÓÈ΋, Motor Oil, MPB Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ ΔÈÙ¿Ó· Î·È MIG. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· Alpha Bank (+7,31%), Eurobank (+5,3%), ÂÓÒ ÌÂ Î¤Ú‰Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ 3% ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ μÈÔ¯¿ÏÎÔ Î·È ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ Î·È ÙÔ˘ 2% ÔÈ ∫‡ÚÔ˘, √¶∞¶ Î·È √Δ∂. ªÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ FTSE.

∞£∏¡∞, 9.

∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ù˘ ∂ÈÛÊÔÚ¿˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ (∂∞™) -ÚÒËÓ §∞º∫∞ - ‰›ÓÂÈ Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∫·ıÒ˜ Ë ∂∞™ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· ·Ú·ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ ÔÛ¿, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÂȉ‹ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Û˘Ì„ËÊ›˙ÔÓÙ·È. °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Û‡ÓÙ·Í˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ÔÛ¿ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ‚·ÛÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘, ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Ù˘¯fiÓ ÚÔÛˆÈ΋˜ Î·È ·ÌÂÙ·‚›‚·ÛÙ˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜. °È· ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›·, ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ∂∞™ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ∂∞™ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È fi¯È Û ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÔ‡. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ·) ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ 1.426,00 ¢ÚÒ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 3% (1.426Ã3% = 42,78 ¢ÚÒ. 1.426-42,78 = 1.383,22 ¢ÚÒ). ∂Âȉ‹ ÙÔ ÔÛfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ. Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ı· ÂÚÈÔÚÈÛı› ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 26,00 ¢ÚÒ). ‚) ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ 1.500 ¢ÚÒ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 3% (1.500Ã3% = 45 ¢ÚÒ. 1.500 - 45 = 1.455 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È 45 ¢ÚÒ). Á) ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ 1.950 ¢ÚÒ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 4% (1.950Ã4% = 78 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È 78 ¢ÚÒ).

¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ §∞º∫∞

∞‡ÍËÛË ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ‰) ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ 2.320 ¢ÚÒ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 6% (2.320Ã6% = 139,20 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È 139,20 ¢ÚÒ).

¢ÈÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ù˘ ÌÈ·˜ ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ ÔÛfi Û‡ÓÙ·ÍË. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·) ¶ÔÛfi ÚÒÙ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ 1.000 ¢ÚÒ. ¶ÔÛfi ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ 800 ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ 1.800 ¢ÚÒ. ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 4%. ¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË 1.800Ã4% = 72.00 ¢ÚÒ. ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛfi ÙˆÓ 72 ¢ÚÒ ı· ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ·fi ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. ‚) ¶ÔÛfi ÚÒÙ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ 800 ¢ÚÒ. ¶ÔÛfi ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ 500 ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ 1.300 ¢ÚÒ. ∂› ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÒÓ ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ∂∞™. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ ÌÈ·˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (Ì›· ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ¿ÏϘ ·fi ºÔÚ›˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘). ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ∞گ›Ô, Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ı· Á›ÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∏¢π∫∞ ∞.∂. ∂Ô̤ӈ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ∂∞™, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ı· Á›ÓÂÈ Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂ÊfiÛÔÓ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·

1.400 ¢ÚÒ, Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÂÍ È‰›Ô˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Ì›· ÂÎ ÌÂÙ·‚È‚¿Ûˆ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 75%, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂∞™ ı· Á›ÓÂÈ Â› ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÔÛÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Óٿ͈Ó.

™˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÏÒÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∞) ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Û‡ÓÙ·ÍË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯· ÚfiÛˆ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Â› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ∂∞™ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› Î·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·. μ) ∂¿Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Û‡ÓÙ·ÍË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ¿Á·ÌË ‹ ‰È·˙¢Á̤ÓË ı˘Á·Ù¤Ú· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ¿ÏÏË ËÁ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓÔ, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂∞™ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Î·È Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Â› ÙÔ˘ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ Ù˘. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¶ÔÛfi ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÌÂÓ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ 1.500 ¢ÚÒ. ™˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ: ¯‹Ú· Î·È ¿Á·ÌË ı˘Á·Ù¤Ú·, ÌÂÚ›‰ÈÔ Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ηıÂÌ›·. ¶ÔÛfi ÌÂÚȉ›Ô˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ¯‹Ú·˜ 750 ¢ÚÒ. ¶ÔÛfi ÌÂÚȉ›Ô˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ı˘Á·Ù¤Ú·˜ 750 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‹ÌÈÛ˘ (375 ¢ÚÒ ÏfiÁˆ ‡·Ú͢ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ). √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ Â› ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 3%. ¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙË ¯‹Ú·: 750Ã3% = 22,5

¢ÚÒ. ¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙË ı˘Á·Ù¤Ú·: 375Ã3% = 11,25 ¢ÚÒ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¯‹Ú· ‹ Ë ı˘Á·Ù¤Ú· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÂȉ‹ η٤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. °) ∂¿Ó οÔÈÔ ·fi Ù· Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯· ÚfiÛˆ· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂∞™ ı· Á›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯· ÚfiÛˆ·. ∂Î ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ı· ·ıÚÔÈÛıÔ‡Ó ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘. ∂¿Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÎÚ¿ÙËÛË ÌfiÓÔÓ Â› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ ηٿ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Û‡ÓÙ·Í˘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ. ∂¿Ó ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¿ıÚÔÈÛÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ, Ë ÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ∂∞™ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Â› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·˘Ùfi ÔÛfi.

™˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 70% ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë Û‡ÓÙ·ÍË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 70% ÏfiÁˆ ηÙÔ¯‹˜ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂∞™ ı· Á›ÓÂÈ Â› ÙÔ˘ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¶ÔÛfi Ï‹ÚÔ˘˜ Û‡ÓÙ·Í˘ 5.000 ¢ÚÒ. ¶ÔÛfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ηٿ 70% = 1.500 ¢ÚÒ. ¶ÔÛfi Û‡ÓÙ·Í˘ 1.500 ¢ÚÒ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛÊÔÚ¿˜ 3% (1.500Ã3% = 45 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È 45 ¢ÚÒ).


33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

“πø¡π∞” ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ∫¿ÚÏ·˜ - ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ - ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (¶.√.∫·.ª·.∫Â.μÂ) Web: www.fdkarlas.gr

¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 22-26, 38446, ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÏ.: 24210 66208, 85650 Fax: 2421063374

e-mail: info@fdkarlas.gr

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ˘’ ·ÚÈıÌ. ™√à 1/2010 ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ™Àªμ∞™∏™ ∂ƒ°∞™π∞™ √ƒπ™ª∂¡√À Ã√¡√À

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 13 / 2010

√ ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ∫¿ÚÏ·˜ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘-∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (º.¢. ¶.√.∫·.ª·.∫Â.μÂ)

ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ™Àªμ∞™∏™ ∂ƒ°∞™π∞™ π¢πøΔπ∫√À ¢π∫∞π√À √ƒπ™ª∂¡√À Ã√¡√À °π∞ Δ∏¡ À§√¶√π∏™∏ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δø¡ “∞£§∏™∏™ °π∞ √§√À™” ∏ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πø¡π∞” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τον Κανονισμό λειτουργίας και προσωπικού (ΥΑ 24825 ΦΕΚ Β 802 2006) του Φορέα. 3. Την υπ. Αρ. 20-5/2-3-2010 απόφαση του ΔΣ για Προκήρυξη θέσεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για τη στελέχωση του Φορέα. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ΔËÓ ÚfiÛÏË„Ë, Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ÂÓÓ¤· (9) ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ‹ ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ∫¿ÚÏ·˜ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ -∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (º.¢. ¶.√.∫·.ª·.∫Â.μÂ) , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ÂÍ‹˜, ·Ó¿ ˘ËÚÂÛ›·, ¤‰Ú·, ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘, ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfiÌˆÓ (‚Ï. ¶π¡∞∫∞ ∞), Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο Î·È Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ·. ¶π¡∞∫∞™ ∞: £∂™∂π™ ∂¶√Ãπ∫√À ¶ƒ√™ø¶π∫√À (·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ı¤Û˘) ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘ ∂ȉÈÎfiÙËÙ· ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ 101 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 1 102 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1 103 ΤΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ 1 104 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 105 ΤΕ17 Διοικητικός/ Λογιστικός 1 106 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 * °È· fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ë ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È Ë º.¢.¶.√.∫·.ª·.∫Â.μÂ, Ë ¤‰Ú· ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È 12 Ì‹Ó˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™∏ª∂πø™∏ °π∞ √§∂™ Δπ™ £∂™∂π™: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά: - Για τις θέσεις με κωδικό:101-106 (1) Προηγούνται οι δημότες των Δήμων ή των Κοινοτήτων του νομού Μαγνησίας (∞’ ‚·ıÌfi˜ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜) (2) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (μ’ μ·ıÌfi˜ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜) ¶ƒ√™√Ã∏: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες, ανά κωδικό θέσης, με βάση το βαθμό ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜. Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ∂¡ΔÀ¶√ ∞™∂¶ ™√Ã.1 και να την υποβάλουν, είτε ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβούνι Κεφαλόβρυσο Βελεστίνο, ΔΔ Στεφανοβίκειου Δήμου Κάρλας Τ.Κ.:375 00, απευθύνοντάς την υπόψη κυρ. Κάγκαλου Ιφιγένειας Προέδρου ΔΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2425041403).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει Ì›· ÌfiÓÔ ·›ÙËÛË και για θέσεις Ì›·˜ ÌfiÓÔ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ προσωπικού (¶∂ ‹ Δ∂ ‹ ¢∂). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ·Î‡ÚˆÛË όλων των αιτήσεων και ·ÔÎÏÂÈÛÌfi του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰¤Î· (10) Ë̤Ú˜ και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÓÙ˘· των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και στην ιστοσελίδα www.fdkarlas.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων-Διαγωνισμών Φορέων-Εποχικού (ΣΟΧ),γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι-Ανεξάρτητες και άλλες αρχές-ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων-Διαγωνισμών Φορέων-Εποχικού (ΣΟΧ). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ºÔÚ¤· www.fdkarlas.gr. °È· ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ¢Ú. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘

Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 “Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις” 2. Το Οργανωτικό Πλαίσιο των προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” (Π.Α.γ.Ο.) (ΦΕΚ 211/Β/11-02-2008) και την τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανωτικού Πλαισίου των προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” (Π.Α.γ.Ο.) (ΦΕΚ 1525/Β/04-08-2008) 3. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 33692/30-07-2010 του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γενική Δ/νση Αθλητισμού, Δ/νση Άθληση για Όλους, Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου ΠΑγΟ, με θέμα: “Εγκρίσεις γενικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2010-2011” 4. Την υπ’ αριθμ. 16Α/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Νέας Ιωνίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας με θέμα: “Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής ΑγωγήςΠ.Φ.Α. {μέγιστος αριθμός: είκοσι τέσσερις (24)} με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των εγκεκριμένων για το Δήμο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” περιόδου 2010-11” 5. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ τ.Β’1575/31-7-2009 σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νέας Ιωνίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Ν. Μαγνησίας. 6. Τον Κανονισμό Προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΙΩΝΙΑ του Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ΔËÓ ÚfiÛÏË„Ë, Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÎÙÒ (8) ÌËÓÒÓ, Û˘ÓÔÏÈο ›ÎÔÛÈ ¤Ó· (21) ·ÙfïÓ, ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “∞£§∏™∏™ °π∞ √§√À™” ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-11 Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πø¡π∞” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 22-26, 38446, ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫ˆ‰. ı¤Û˘

∂ȉÈÎfiÙËÙ· ÛÂ..

∞Ú. ¶º∞ ∫ˆ‰. ı¤Û˘

∂ȉÈÎfiÙËÙ· ÛÂ.. ∞Ú. ¶º∞ Κολύμβηση με επιμόρφωση σε 2 σεμινάρια ναυαγοσωστικής Κολύμβηση 1

317

Γενική γυμναστική

2

327

318

Γενική γυμναστική Γενική ή/και Ρυθμική γυμναστική Γενική ή/και Ρυθμική γυμναστική Γενική γυμναστική ή/και Aerobic Γενική γυμναστική ή/και Aerobic ή/και Pilates Γενική γυμναστική ή/και Aerobic ή/και Pilates Παραδοσιακοί χοροί Αντισφαίριση Αντισφαίριση

1 1

328 329

Κολύμβηση

1

1

330

Κολύμβηση

1

1

331

Κολύμβηση

1

1

332

Ειδική αγωγή

1

1

333

Ειδική αγωγή

1

1 1 1

334

Ειδική αγωγή

1

335

Ειδική αγωγή

1

319 320 321 322 323 324 325 326

Αναλυτικά οι θέσεις ανά κωδικό, ειδικότητα, πρόγραμμα-τμήμα-χώρο, αρ. ΠΦΑ περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος της παρούσας Ανακοίνωσης που είναι διαθέσιμο για όποιον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση: ΠΡΟΥΣΣΗΣ 22-26, Τ.Κ. 38446, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τηλ. 2421066208 (Γραμματεία της επιχείρησης) καθώς και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας (πίνακας ανακοινώσεων). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. είναι τα εξής: 1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία της επιχείρησης). 2. Φωτοτυπία επικυρωμένη (εμπρός και πίσω) της Αστυνομικής Ταυτότητας. 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών της αντίστοιχης ειδικότητας (ή αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για απόκτηση πτυχίου στην αλλοδαπή) & αντίγραφο ειδικότητας. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την μοριοποίηση όσων είναι έγγαμοι με παιδιά). 5. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα (εφόσον υπάρχει). 6. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ αποδεικνυόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά (σύμβαση εργασίας, ένσημα, βεβαίωση εργοδότη, κ.λπ.). 7. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας). 8. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία, στα προγράμματα Μ.Α, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακών τίτλων, κ.λπ. 9. Δήλωση Ν.1599/1986 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 10.Όποια άλλα νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, είτε ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ¶ƒ√À™™∏™ 22-26, Δ.∫. 38446, ¡∂∞ πø¡π∞ ª∞°¡∏™π∞™, απευθύνοντάς την στην ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ υπόψιν κας Ζωής Βαριάμη (τηλ. επικοινωνίας: 24210 66208). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰¤Î· (10) Ë̤Ú˜ και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου

Νέας Ιωνίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, ηٿ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ τους σε αυτόν. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™. Δ∏™ ∫√π¡øº∂§√À™ ¢∏ª√Δπ∫∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™ “πø¡π∞” Δ√À ¢∏ª√À ¡. πø¡π∞™ ª∞°¡∏™π∞™ ™Δ∂º∞¡√™ §∞∑√™

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ 1. Η 111 ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΡΘΥΣ (111 ΠΜ - 10-01) συνολικής δαπάνης 87.650,97 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία - Οικοδομικών Εργασιών με προϋπολογισμό 44.774,52Ε (δαπάνη εργασιών χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) - Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών με προϋπολογισμό 2.920,49Ε (δαπάνη εργασιών χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι ο χώρος του Μνημείου Πεσόντων στο όρος Όθρυς. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο Α/Δ της Αγχιάλου, μέχρι τις 23-92010 και ώρα 14.30 (αξία τευχών 30Ε). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2428045007, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γ. Τσιτσούλης. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην 111 ΠΜ στις 28 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προβλεπόμενες επιχειρήσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και αναλυτικά οι: α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: (1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν: - Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. (2) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. (3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. β) Κοινοπραξίες (1) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. (2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.404,14 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Γ5 του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Ο Δ/ΚΤΗΣ ΤΗΣ 111 ΠΜ Σμ/χος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ/™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢/¡™∏ ¶√§πΔπ∫ø¡ ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ∫∞π ¶√§πΔπ™ª√À Δª∏ª∞ ∞™Δπ∫∏™ & ¢∏ª/∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο - Ταχ. Κώδικας: 38221 Πληροφορίες: Μ. Κρικώνη Τηλέφωνο: 2421352560- Fax: (24210)70937 ή 70964

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η κ. Δροσοπούλου (επώνυμο) Γεωργία (κ. όνομα), του Ηλία Καπέλη και της Βασιλικής Δροσοπούλου που γεννήθηκε το 1980 στο Βόλο Ν. Μαγνησίας και είναι κάτοικος Δήμου Νέας Αγχιάλου, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 8, με επάγγελμα οικιακά, έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας αίτηση περί αλλαγής του επωνύμου της από “Δροσοπούλου” σε “Καπέλη” . Καλείται όποιος αντιτίθεται στην παραπάνω αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στο Δήμο Βόλου όπου είναι η μόνιμη κατοικία του, να υποβάλει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων και Πολιτισμού, Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης) τις αντιρρήσεις του για την παραπάνω αλλαγή. Ε.Ν. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Α. Γερογιάννης


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 21 τ.μ. στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976-266509, 6973-756726. (147) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχα γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 2421023367, 6977468751, 6944623816. (299) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, Αϊδινίου 13 κοντά στη φοιτητική λέσχη, με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, κλιματισμό, ψυγείο, κουζινάκι, πλυντήριο. Πληρ. τηλ.6978443037, 6937994854, 2421088569. (737) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π στις Πλάκες Μαράθου 2 γκαρσονιέρες και ένα δυάρι σε διώροφη πολυκατοικία, επιπλωμένα κομπλέ, με καταπληκτική θέα και μεγάλο κήπο. Πληρ. τηλ. 6932872045. (681)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα τριάρι 87 τ.μ. στον 1ο ή 4ο όροφος νεόδμητης οικοδομής, Μαυροκορδάτου 172, περιοχή Καραγάτς με αποθήκη και πάρκιν. Τηλ. 6977-912101 και 2421048909 το απόγευμα. (883)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γραφείο 28 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου. Τοπάλη με Δημητριάδος. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (739)

∞£∏¡∞ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ενοικιάζεται τριάρι διαμπερές τρίτου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6934617044. (297) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) Κεντρικό διαμέρισμα 3 δωματίων κλπ.., ρετιρέ, διαμπερές επί της οδού Ιάσονος - Ογλ. 2) Γκαρσονιέρα επιπλωμένη έναντι ναού Αγ. Νικολάου. οδός Αγ. Νικολάου 33. 3) Κατάστημα επί της οδού Γκλαβάνη 80 και για μανάβικο. 4) Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ, 2 δωματίων, επί της οδού Σπ. Σπυρίδη 64. Πληρ. τηλ. 6937157940. (646) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 57 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, ασανσέρ στη Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-67855. (886)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 260 τ.μ. με πατάρι, υπερυψωμένο γραφείο και μεγάλο υπαίθριο χώρο στο δρόμο Μελισσατίκων 200 μ κάτω από τον περιφερειακό. Τηλ. επικ. 2421060757, 6978-449862. (885)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93,84 και 56 τ.μ. στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκινγκ και αποθήκης. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (837)

¶ø§∂πΔ∞π ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (562)

¶ø§∂πΔ∞π

το κατάστημα που είναι στην οδό Ιάσονος 35 με Χατζηαργύρη γωνία. Είναι τυροπιτάδικο με την αναγκαίο εξοπλισμό για να λειτουργήσει. Μπορεί όμως να ενοικιαστεί και για άλλη επαγγελματική χρήση. Πληρ. τηλ. 24210-26109 και 6977269305. (884)

πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (563)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∞§À∫∂™ ¢À∞ƒπ

¶ø§∂πΔ∞π

δυάρι καινούριο 2ου ορόφου πλήρως επιπλωμένο στην οδό Ν. Γάτσου σε φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6981464585. (834)

Ημιυπόγειο, 66 τ.μ. με parking 40 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ με χρήση αποθήκης, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 60.000 Ε. καινούργιο. Τηλ. 6977-054597. (624)

με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μεζονέτα 270 τ.μ., 3 υ/δ, (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, a/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (564)

∞£∏¡∞ Ενοικιάζεται δυάρι στο Πεδίον Άρεως, Ρεθύμνου 9. Τηλ. 24210-22660, 6938-003665. (852)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 65 τ.μ. στον 3ο όροφο με αποθήκη και προαιρετικό πάρκιν, με αυτόνομη θέρμανση και a/c στην οδό Χείρωνος 10. Πληρ. τηλ. 6973322190 (851)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα καινούρια, πολυτελούς κατασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος κος Ισίδωρος, τηλ. 2310-220156, κιν. 6977225181. (396)

∞Ã... £∞§∞™™∞ ª√À!!! Στο Μάραθο πωλούνται (2) δυσεύρετα οικόπεδα φάτσα θάλασσα 430, και 4.460 τ.μ. Η πανοραμική τους θέα θα σας αφήσει άφωνους. Επίσης πωλούνται οικόπεδα των 300, 400, 450 και 1.010 τ.μ. με φανταστική θέα. Μεσίτης “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267. (846)

∫∞ƒ∞°∞Δ™-¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ Στο Καραγάτς πωλείται γωνιακό οικόπεδο 405 τ.μ. (ή το 1/2 με πράξη σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας...) και στη Νέα Δημητριάδα πωλείται οικόπεδο 213 τ.μ. με 12μ. πρόσοψη. Επενδύστε σε ακίνητα... ποτέ κανείς δεν έχασε. Μεσίτης “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267. (847)

∂À∫∞πƒπ∞!!! ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γωνιακό πεντάρι Γαζή - Κανάρη, 2ου ορόφου, λουξ, ευρύχωρη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, τζάκι, 3 υ/δ, 2 wc, πάρκινγκ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, Πληρ. τηλ. 2421058364 ή 6944624694, ώρες καταστημάτων. (838)

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ πωλείται σε τιμή ευκαιρίας ωραιότατο γωνιακό οικόπεδο 520 τ.μ. με φανταστική και αναφαίρετη θέα. Εντός του οικοπέδου υπάρχει αποθήκη 56 τ.μ., η οποία μπορεί να διαμορφωθεί και ως εξοχική κατοικία. Μεσίτης “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267. (848)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (565)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 299 τ.μ.+πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (566)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π φοιτητικές γκαρσονιέρες δυάρια, αυτόνομη θέρμανση, κοντά στο Πολυτεχνείο (Πολιτιστικό κέντρο Τσαλαπάτα, Παγασών 9Α), Παιδαγωγικό (Σπυρίδη - Γαζή, Κερασίας 3). Πληρ. τηλ. 24210-22511, 6973555470. (319)

για την αγορά οικοπέδου στη Ν. Αγχίαλο, γωνιακό, ανατολικό, 700 τ.μ. (ή το μισό 350 τ.μ.) με πρόσοψη σε 20 μέτρα δρόμο, δόμηση 1.120 τ.μ. και ύψος 11,50 μ. (πιλοτή συν τρεις ορόφους)... σε τιμή έκπληξη!!! Μεσίτης “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267. (849)

διαμέρισμα 94 τ.μ., Βασσάνη 39, 5ος όροφος. Νεόδμητο, διαμπερές με απεριόριστη θέα. Ετοιμοπαράδοτο με γκαράζ και πολλά extra. Τηλ. 6945549509, ιδιώτης. (850)

Πωλείται στις Αλυκές 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, wc, τζάκι, αποθήκη, πολυτελείας, τιμή 115.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (590)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (586)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂.

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ £.-∞¡¢ƒπ∫√™ °.-æÀ§§√™ π.

¡. °¿ÙÛÔ˘ 3 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828

¶ø§√À¡Δ∞π στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (266)

∂À∫∞πƒπ∞ πωλείται Αλυκές νέα vila με αίθριο 175 τ.μ. + 80 τ.μ. ημ/γειο σε 400 τ.μ. οικόπεδο, ανατολική με 3 υ/δ, 3 wc, 2 τζάκια, γκαζόν, πάρκινγκ, μέσα στο πράσινο, 275.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, τηλ. 2421026032 6977615627 (730)

¶ø§∂πΔ∞π νέα μεζονέτα α) 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ 155.000 Ε. β) 180 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ και 3 wc 225.000 Ε. γ) Παλαιά οικία 100 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. 108.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, τηλ. 2421026032 6977615627 (731)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (571)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (567)

∞§À∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∞ Γωνιακή 30 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ, 121 τ.μ., συν 67 τ.μ. ημιυπόγειο, άριστη κατασκευή, parking, ταράτσα με φανταστική θέα, καινούργια, 133 τ.μ. οικόπεδο, τζάκι, 3 υ/δ, 2 wc, 240.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (589)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (568)

¶ø§√À¡Δ∞π ΘΕΣΕΙΣ στάθμευσης λόγω μετάθεσης: α) Ογλ-Κονταράτου, είσοδος από Κονταράτου, μηχανικό σύστημα, τιμή 11.000 Ε. β) Κασσαβέτη μεταξύ ΓαζήΓαλλίας υπόγειο, τιμή 10.000 Ε. β) Κουταρέλια μεταξύ Αναλήψεως-Δ. Γεωργιάδου υπόγειο, τιμή 11.000 Ε. Τηλ. 6944509385. (887)

¶ø§∂πΔ∞π Νεόδμητη Μεζονέτα 130 τ.μ. στην Ευαγγελίστρια σε παρκάκι, με βοηθ. w.c., τζάκι και πάρκιν. Τιμή 155.000 Ε. Μεσίτης Σταύρος Κατσούρας Τηλ. 24210-67725. (625)

1679/

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (569)

¶ø§∂πΔ∞π

Ισόγειο διαμέρισμα 108 τ.μ. πάρα πολύ καλό στην Αχιλλέως και κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 και κινητό 6974-707033. (888)

1670/

¶ø§∂πΔ∞π

Στον Άγιο Στέφανο (Σωρό) ωραιότατο γωνιακό οικόπεδο 609 τ.μ. με απεριόριστη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (889)

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

¶ø§∂πΔ∞π ∑∏Δ∂πΔ∞π ΔÀÃ∂ƒ√™...

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ

¶ø§√À¡Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π

1674/

¶ø§∂πΔ∞π

Πανέμορφο ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ αγροτεμάχιο (νερό Πορταριάς), στον Άγιο Γεώργιο Μπαξέδων, 1.850 τ.μ. με δύο παλαιά σπίτια και ωραία δέντρα (καρυδιές κ.λπ.) Δ.Ε.Η., νερό ΔΕΥΑΜΒ, Ο.Τ.Ε. Απεριόριστη θέα. Τιμή 150.000 Ε. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (890)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈΛ· 66ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 334ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô ·fi 1.000ÙÌ ¤ˆ˜ 3.500ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 70ÙÌ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 243ÙÌ Ì ı¤·, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ Ë fiÏÔ Ì·˙› Ë 500ÙÌ Ë 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 43ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 88ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ Ì ÈÛ›Ó· Ì ı¤·. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. 4) √͢ÁfiÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. 5) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 6) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.720ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 200Ì. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.350ÙÌ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 390ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫ÔÚfiË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 39ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 34ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 27ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 220 ¢ÚÒ. 2) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 3)°Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÒÌ· ÂÈψ̤ÓË Ì ·ÈÚÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ΔÈÌ‹ 250 ¢ÚÒ. 4) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË. (613)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. (622)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (619)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr

√π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 230, 350, 850, 1.683 ηÈ1.900 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊ/ÎÔ‡. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫Ï‹Ì·Ù· º˘ÙfiÎÔ˘ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¢Ú¿ÎÂÈ· 6 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚÔ˜ ÿÓÈ· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓ/Λ· Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘ STUDIO 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 3¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚ., 15ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Î·È parking. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫‡ÚÔ˘ 28 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (621)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30 - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 76407 Fax: 24210 76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974 618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2¿ÚÈ, 51ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊ 85.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ™›ÚÂÚ ÚÂÙÈÚ¤ 92ÙÌ 155.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘, 2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡. πˆÓ›· 56ÙÌ., 4Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 300∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘ -2Ô˘ +ÛÔʛٷ 154 ÙÌ., 210.000∂

¡Â¿ÔÏË, 111ÙÌ, 30ÂÙ›·˜, 135.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 60.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 230.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡∂√∫§∞™π∫√ Û›ÙÈ ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË 1.500∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi, 170ÙÌ+170ÙÌ, 1.200∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140ÙÌ 230.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi 150ÙÌ 200.000∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ∞Óˆ μfiÏÔ˜ - ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455ÙÌ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000∂ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ (623)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (595)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (596)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

√π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·.

5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 107.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 14. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 15. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì./170 Ù.Ì. 265.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 189.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (599)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜) °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙËÓ μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘) 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2 ¿ÚÎÈÓÁÎ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì. ÛÙ· ∫‹È· 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏ›· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §·Ú›Û˘ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊÔ˜ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘.

3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì.ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °·ÏÏ›·˜. π. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. (1Ô˜ ÔÚÔÊ.) ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ Ì Áηڿ˙ √ÁÏ - ÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 117 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ÛÙËÓ ™Ù·ı¿ - °·ÏÏ›·˜. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. (603)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (604)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα

τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος, (κέντρο) 62 τ.μ. 2ου ορόφου, βλέπει θάλασσα. Αγριά καινούργια δυάρια 50 τ.μ. με δυνατότητα συνένωσης 100 τ.μ.. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. √π∫√¶∂¢∞ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. (607)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤· (ÎÙ›˙ÂÈ 125 Ù.Ì.) 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (610)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π κυρίες για πώληση επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών. Αμοιβή μόνο με ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (190)

∑∏Δ∂πΔ∞π αρτεργάτης. Πληρ. τηλ. 6976-404221. (863)

™YNOIKE™IA ∂ÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ νέοι άνδρες 30-40 ετών, σοβαροί, αποκατεστημένοι, ευκατάστατοι, επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (581)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Πλήρεις σημειώσεις θεωρίας, μεθοδολογίας, ασκήσεων. Ασκήσεις αυξημένου επιπέδου με σκοπό την εξοικείωση του μαθητή στα θέματα των εξετάσεων, έλεγχος προόδου με διαγωνίσματα, διαρκής ενημέρωση γονέων. Πληρ. τηλ. 6979776388. (546) √π∫√¡√ª√§√°√™, με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ λυκείου σε οικονομία και διοίκηση και παραδίδει μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6985899330. (547) Μαθήματα °∞§§π∫ø¡ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο. Άριστη προετοιμασία για πτυχία DELF και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, με σίγουρα αποτελέσματα. Τηλ. 6979 697069. (552) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΓΑΛΛΙΚΩΝ με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6947110070. (649) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ με σπουδές στην Ισπανία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 6985862005. (650)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 24210-71669 και 6934-442391. (578)

Καθηγήτρια

ºπ§√§√°√™ με πείρα, υπομονή και διάθεση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές! Τηλ. 6977 258348. (510)

π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ª∞£∏ª∞Δ∞ ΦΥΣΙΚΟΣ με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Φυσικής - Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Παρέχονται επιπλέον σημειώσεις - τεστ! Δουλειά συστηματική και υπεύθυνη - τιμές λογικές! Πληρ. τηλ. 6993673343. (394)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Αγγλικής Φιλολογίας, Βρετανικού Πανεπιστημίου με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Τηλ. 24210-72007, κιν. 6947049014. (892)

ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976-269911. (172)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων, σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 2421048904, 6944761882, e-mail: kariofillik@gmail.com. (660)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 MA£HMATA ∞°°§π∫∞ και ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ παραδίδονται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου από καθηγήτρια φιλολογίας. Πληρ. τηλ. 6944324340. (651) ¶∞ƒ∞¢π¢√¡Δ∞π μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ όλων των επιπέδων (από Α’ Junior) με σύγχρονα οπτικο/κά μέσα. City and Guilds & TOEIC σε 45h ΜΑΧ, για ΑΣΕΠ και διαγων. Δημοσίου. Τηλ. 6946 566390, 6989 855204. (802) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ∞¶√º√πΔ√™ Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης με διετή εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6944628712. (835) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, απόφοιτος Α.Π.Θ. με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6986420674. (544) ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού (8 ευρώ), Γυμνασίου (10 ευρώ). Πληροφορίες τηλ.: 6981 448995. (795) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει μαθηματικά και ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα και γκρουπ. Πληρλ τηλ. 24210-55960, 6972853903. (728) ºπ§√§√°√™ του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου για προετοιμασία, καθώς και κάλυψη κενών. Πληρ. τηλ. 6971-762174. (845) ∫·ıËÁËÙ‹˜ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με φροντιστηριακή πείρα, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Ενιαίου Λυκείου - ΕΠΑΛ σε Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πληρ. τηλ. 6977-046009. (891) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γερμανικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών, τιμές προσιτές. Τηλ. 24210-82181, κιν. 6938534908. (893) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου). Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6948254722. (896)

ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ª.∂.

ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ Ãπ™Δ√™ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™

∫√ƒ∞∏ 163-∞Ãπ§§√¶√À§√À ΔËÏ. 24210 44985 - 70284 ∫ÈÓ. 6977 517210 Με τριακονταετή Φροντιστηριακή πείρα διδάσκονται ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου σε ολιγομελή τμήματα και ιδιαίτερα. (520)

ºπ§√§√°√™ με κλασική ειδίκευση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τηλ. 6942-950375, 24210-22514. (894)

∞°°§π∫∞-°∞§§π∫∞ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε όλα τα επίπεδα και προετοιμασία πτυχίων. Τιμές καλές. Τηλ. 24210-27460, κιν. 6947512663. (895)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (570) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (579)

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ συναυλίες, λαϊκά πανηγύρια κ.λπ., διαθέτουμε φορτηγόψυγείο, κινητή καντίνα και πολυτελής τραπεζοκαθίσματα. Πληρ. τηλ. 6976-862007 και 6984-668025, 24210-88832 κος ΘΕΜΗΣ. (583)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ εντός 5’ λεπτών από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου, τηλ. 6988888860, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (584)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 742/17-8-2010 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 22519/7-62010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 2651007181 και 07231) - Μία (1) θέση ΔΕΠ στον Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: “Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομία, 20ός αιώνας”. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07181 και 07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων 45110). Ιωάννινα, 31-8-2010 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡. πø¡π∞™ ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ∂ƒ°ø¡

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ν. Ιωνίας μονοδρομείται το τμήμα της οδού Κυρίλλου μεταξύ της οδού Βενιζέλου και της οδού Μυτιλήνης, με κατεύθυνση κυκλοφορίας από την οδό Μυτιλήνης προς την οδό Βενιζέλου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 με την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή ατυχημάτων. Ν. Ιωνία 9/9/2010 Ε.Δ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Τ.Κ.: 37100 Πληρ.: Τηλιοπούλου Βασιλική Τηλ.: 24223-50230 Fax: 24220-29014

ΘΕΜΑ: 1η Ανάρτηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης και Κτηματολογικών Πινάκων της “Πολεοδομικής μελέτης Δ.Δ. Κωφών” του Δήμου Αλμυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΟΛΟΣ

°∂ƒª∞¡π∫∞ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με μεγάλη διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα γερμανικών. Εκδίδονται αποδείξεις. Τηλ. επικοινωνίας 2421024474, 6946421739. (545)

ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές χαμηλές και συζητήσιμες. Τηλ. επικοινωνίας: 6987 756109. (800)

∞°°§π∫∞ παραδίδονται σε μαθητές και ενήλικες όλων των επιπέδων. Πολυετής εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων. Έξτρα εκπαιδευτικό υλικό. Προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 6946933189. (676)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (582)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ αυθημερόν παίρνετε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός 5’’ λεπτών από 1.000-100.000 Ε μέσω των πιστωτικών σας καρτών με ή χωρίς υπόλοιπο - υπέρβαση η τρίμηνη καθυστέρηση ανεξάρτητα Τειρεσία και υπερδανεισμού από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη, καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Παπαδόπουλος τηλ. 69802608006983709760, ερχόμαστε και στο χώρο σας. (585)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται στον οικισμό Κωφών του Δήμου Αλμυρού, να λάβουν γνώση της 1ης Ανάρτησης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης και των Κτηματολογικών Πινάκων, της ανωτέρω μελέτης. Η υπ’ όψιν μελέτη θα παραμείνει αναρτημένη δεκαπέντε (15) ημέρες κατά το χρονικό διάστημα από 13-28 Σεπτεμβρίου 2010. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Πινάκων. Οι παραπάνω διαδικασίες θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος Αλμυρού Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Τ.Κ.: 37100 Πληρ.: Τηλιοπούλου Βασιλική Τηλ.: 24223-50230 Fax: 24220-29014

ΘΕΜΑ: 1η Ανάρτηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης και Κτηματολογικών Πινάκων της “Πολεοδομικής μελέτης Δ.Δ. Κοκκωτών” του Δήμου Αλμυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται στον οικισμό Κοκκωτών του Δήμου Αλμυρού, να λάβουν γνώση της 1ης Ανάρτησης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης και των Κτηματολογικών Πινάκων, της ανωτέρω μελέτης. Η υπ’ όψιν μελέτη θα παραμείνει αναρτημένη δεκαπέντε (15) ημέρες κατά το χρονικό διάστημα από 13-28 Σεπτεμβρίου 2010. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Πινάκων. Οι παραπάνω διαδικασίες θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος Αλμυρού Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

π∂ƒ∞ ª√¡∏ ª∂°π™Δ∏™ §∞Àƒ∞™ ∞°π√¡ √ƒ√™ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η Ιερά και Σεβασμία Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου Αγίου Όρους Άθω δυνάμει της υπό στοιχεία ΙΒ’/γ/15-6-2010 αποφάσεως της Ιεράς αυτής Συνάξεως συμφώνως τω νόμω 1198/1981 (ΦΕΚ Α’ 238) Διακηρύσσει ότι Εκθέτει προς πώλησιν διά πλειοδοτικής δημοπρασίας δύο οικόπεδα αυτής εις την περιοχήν Έληος της νήσου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας. 1. Περιγραφή ακινήτων: α) εν ακάλυπτον οικόπεδον εκτάσεως 198,30 τ.μ. και β) εν ακάλυπτον οικόπεδον εκτάσεως 205,38 τ.μ. 2. Τα ως άνω οικόπεδα θα εκτεθούν ταυτοχρόνως εις δημοπρασίαν. Πάσα προσφορά δέον να αφορά εις εν οικόπεδον, οι δε τυχόν ενδιαφερόμενοι δι’ αμφότερα δέον να υποβάλουν κεχωφρισμένας δι’ έν έκαστον προσφοράς. 3. Τιμή κατωτέρας προσφοράς διά το πρώτον οικόπεδον 60.000,00 Ε και διά το δεύτερον 60.000,00Ε. 4. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθή το Σάββατον 2αν Οκτωβρίου 2010 κατά το νέον Ημερολόγιον (19ην Σεπτεμβρίου 2010 κατά το παλαιόν), και ώρας 17.00 έως 19.00 απογευματινήν εις το εν Νήσω Σκοπέλω ημέτερον Ιερόν Μετόχιον “Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου” (Κοτρωνάκι). 5. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν δέον όπως εμφανισθούν είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου εφοδιασμένου διά συμβολαιογραφικού εγγράφου ή διά εξουσιοδοτήσεως φερούσης βεβαίωσιν δημοσίας ή δημοτικής Αρχής περί του γνησίου της υπογραφής της εξουσιοδοτούντος ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής και παραδώσουν προς αυτήν εσώκλειστον τραπεζικήν εγγυητικήν επιστολήν ή γραμμάτιον συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 10% του προσφερομένου τιμήματος ως δικαίωμα συμμετοχής. 6. Οι συμμετάσχοντες αλλά και άλλοι μη συμμετασχόντες εις την δημοπρασίαν δικαιούνται να προσφέρουν κατά τους όρους της παρούσης μέχρι της 19ης ώρας της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου 2010 μείζονα τιμήν εκείνης του τελευταίου πλειοδότου κατά 10% τουλάχιστον. 7. Τον πωλητήν βαρύνουν μονομερώς πάντα τα έξοδα της δημοπρασίας, ήτοι τα έξοδα δημοσιεύσεων και τα κηρύκεια, ως επίσης και τα έξοδα του συνταχθησομένου συμβολαίου, ήτοι τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου, έξοδα παραστάσεως δικηγόρου πωλητρίας, έξοδα μεταγραφής, καθώς και άπαντα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα διά την μεταβίβασιν έξοδα, φόροι, δαπάναι, κ.λπ. 8. Η σύμβασις αγοραπωλησίας θα υπογραφή μετά την πάροδον των προθεσμιών των άρθρων 2, 4, 5 του ν. 1198/1981, κατά τα οριζόμενα εις το άρθρον 5 αυτού. 9. Η δημοπρασία θα διενεργηθή υπό τους όρους της διακηρύξεως και της συγγραφής υποχρεώσεων, τας οποίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν α) εν Αγίω Όρει εκ της Γραμματείας της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας τηλ. 23770.23762 β) εν Θεσσαλονίκη εκ του δικηγορικού γραφείου Διογένους Καραγιαννακίδη, Πολυτεχνείου 35, 7ος όροφος, τηλ. 2310.539282 και FAX 2310.531615 γ) εν τη πόλει της Σκοπέλου εκ του καταστήματος του κυρίου Νικολάου Καστάνη, τηλ. 24240.22066. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αρχιμ. Πρόδρομος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.

¢∂À∞ªμ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Σήμερα ¶·Ú·Û΢‹ 10-9-2010 από 09.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ™˘Ú›‰Ë - ∞Óı. °·˙‹ - √ÁÏ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΕΥΛΑΛΙΑΣ εκδόθηκε η με αριθμό 2346/09/31-8-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 1.394,44 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΒΟΥΘΑΝΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-1-2-3-4-Α εμβαδού 340,02 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Ε-Ζ-Η-2-1-Ε εμβαδού 264,83 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, γ) το τμήμα Γ αυτής με στοιχεία Η-Θ-6-5-3-2-Η εμβαδού 608,45 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, δ) το τμήμα Δ αυτής με στοιχεία 3-4-6-5-3 εμβαδού 181,14 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 12 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΥ - ΙΑΣΟΝΟΣ - ΙΩΛΚΟΥ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-11.30 ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ: Δ.Δ. ΣΕΣΚΛΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ - Δ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ - Δ.Δ. ΑΕΡΙΝΟΥ - Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΑΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ - Δ.Δ. ΧΛΟΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ - ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

∫√π¡øº∂§∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ¢∏ª√À ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™

ΠΟΡΤΑΡΙΑ Τ.Κ.370 11 ΤΗΛ.: 2428 0 99927 & 2428 0 69046 FΑX: 2428 0 99927

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πορταριάς ανακοινώνεται ότι στo πλαίσιo υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Μαζικού Αθλητισμού) της Γ.Γ.Α. πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα προγράμματα: Αθλητισμός και Παιδί, Άσκηση και Γυναίκα, Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία, Άσκηση Ενηλίκων και Κενταύρειες Διαδρομές. Για το σκοπό αυτό επιθυμεί να προσλάβει 2 Π.Φ.Α. και καλεί τους Γυμναστές που επιθυμούν να εργαστούν κατά την περίοδο 2010-2011 στα συγκεκριμένα προγράμματα, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πορταριάς από 10/9/2010 έως 20/9/2010. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α. είναι τα ακόλουθα: 1. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο (χρόνος κτήσης πτυχίου - ειδικότητα). 2. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (για απόκτηση πτυχίου στην αλλοδαπή). 3. Οικογενειακή κατάσταση. 4. Εντοπιότητα. 5. Βιογραφικό Σημείωμα που να αναφέρεται η προϋπηρεσία σε προγράμματα Μ.Α., η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου. 6. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι αληθή. 7. Φωτοτυπία ταυτότητας. Η Επιλογή των Κ.Φ.Α. θα γίνει σύμφωνα με την μοριοποίηση του οργανωτικού πλαισίου της Γ.Γ.Α. Η σύμβαση εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση ή σύμβαση έργου με παροχής υπηρεσιών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ- ΔΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∏§∂∫Δƒ∞™ ∫∞™™∞μ∂Δ∏ τελούμε αύριο Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Μαρία - Ιωάννης Γκαγκάκης, Κατερίνα Κασσαβέτη Τα εγγόνια: Δημήτριος, Νικόλαος - Σοφία, Άγγελος Τα αδέλφια: Αντώνιος - Ρούλα Βασιλειάδη, Αγγελική - Γεώργιος Μιχαλιτσιάνος, Ελένη Β. Αντώνογλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Hotel “Volos Palace” .

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂Àƒπ¢π∫∏™ ™√À§π√À

τελούμε αύριο Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Ιωάννα - Κων/νος Γεωργίου, Αργυρούλα - Παναγιώτης Θεοφίλου Τα εγγόνια: Άννα, Θεόδωρος, Ευάγγελος, Θεόδωρος, Ευριδίκη, Αλέξανδρος Τα αδέλφια: Νίκος - Ευτυχία Μαλισσόβα, Βαγγέλης - Κική Μαλισσόβα, Καίτη - Βασίλης Μιχαήλ, Δημήτριος Μαλισσόβας, Χρυσούλα χήρα Κων. Μαλισσόβα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞£∞¡∞™π√À •∏ƒ√ºøΔ√À τελούμε αύριο Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ιωάννα Τα παιδιά: Παναγιώτης - Δήμητρα, Δημήτριος - Λήδα, Αλέξανδρος, Ευαγγελία Τα εγγόνια: Ακριβή - Ιωάννα, Ρωξάνη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

10

ªËÓÔ‰ÒÚ·˜ Î.Ï. Ì·ÚÙ., ∞ÂÏÏÔ‡, §Ô˘Î¿, ∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ ·. “ŸÙ·Ó ÔÈ‹ÛËÙ ¿ÓÙ· Ù· ‰È·Ù·¯ı¤ÓÙ· ˘Ì›Ó, ϤÁÂÙ fiÙÈ ‰Ô‡ÏÔÈ ·¯Ú›ÔÈ ÂṲ̂Ó, fiÙÈ Ô ˆÊ›ÏÔÌÂÓ ÔÈ‹Û·È ÂÔȋηÌÂÓ” (§Ô˘Î. È˙’ 10). Η πραγματική αρετή δεν έχει ποτέ αξιώσεις ανταμοιβής και επαίνου. Εάν πράττη ο Χριστιανός το καλόν, εάν είναι συνεπής εις όλα τα καθήκοντα, και αν ακόμη υποβάλλεται εις θυσίας διά το καλόν του πλησίον, όλα αυτά τα θεωρεί υποχρέωσίν του απέναντι του νόμου του Θεού. Όλα τα εκτελεί από εκτίμησιν προς το αγαθόν και από αγάπην προς τον Θεόν και προς τον πλησίον. Δεν έχει αξιώσεις διά τον εαυτόν του. Δεν φαντάζεται ότι τα έργα του είναι αξιοθαύμαστα. Δεν εργάζεται με υπολογισμόν εγωιστικόν. Και αν ακόμη κατορθώση να φθάση εις το ύψος της αρετής, πάλιν κρατεί ταπεινόν φρόνημα διά τον εαυτόν του. Όταν, λέγει ο Κύριος, φυλάξετε όλα, όσα ο Θεός διατάσσει, τότε να έχετε το φρόνημα και να λέγετε, ότι είμεθα δούλοι άχρηστοι ενώπιον του Θεού. Δεν έχει ο Θεός την ανάγκην μας. Ό,τι καλόν και δίκαιον επράξαμεν, είχαμεν υποχρέωσιν να το πράξωμεν. Αποκλείεται λοιπόν κάθε αλαζονεία και απαίτησις, από την οποίαν η αρετή θα έχανε την αξίαν της.

ªÂ›ˆÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ∞£∏¡∞, 9.

ªÂ›ˆÛË 8,6% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÂʤÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 10,2% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. √ ̤ÛÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- πÔ˘Ï›Ô˘ 2009, ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 6,3%, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 10,3% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. ∂›Û˘, Ì›ˆÛË 2,1% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÔÓ‰ÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÂʤÙÔ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ‚’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 14,9% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008.

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¡π∫√§∞√ μ√À§°∞ƒ∏

Ετών 77 που πέθανε κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό τέρμα Διός - Δαιδάλου αρ. 67Α στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Δημητριάδας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ελευθερία Βούλγαρη και Αθανάσιος Γιαννιός Ο εγγονός: Νικόλαος Γιαννιός Τα αδέλφια: Μαρία - Βασίλης Πολίτης, Δήμητρα Ανδ. Βούλγαρη, Αικατερίνη Δημ. Πολίτη, Δημήτριος - Σμαράγδα Καραρίγα, Ιωάννης - Ευαγγελία Μπαμπούκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∫∞§§π™Δƒ∞Δ√ ™°√Àƒ√ª∞§§∏

Ετών 80 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Δονδολίνων αρ. 57 και Ανθ. Γαζή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 10 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Εύα Σγουρομάλη, Δωροθέα - Νέστωρας Φανός Τα εγγόνια: Καλλίστρατος, Παναγιώτης, Ιωάννης, Ραφαέλα Τα αδέλφια: Ελένη - Αθανάσιος Λουδοβίκος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του κοιμητηρίου.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000


38/ °È· οı ÒÚ· ¶APA™KEYH 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 215 ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ. 2421048888, ¢È‰¿ÁÁÂÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 23, ÙËÏ. 2421023325, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·, πˆÏÎÔ‡ 133 (ÛÙ¿ÛË ºfiÚÔ˜), ÙËÏ. 2421071375. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ √Ï˘Ì›·˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 49, ÙËÏ. 2421055380. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 51 - ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ. 2421061720. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∞ÊÔ› ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂˘·ÁÁ. & ÀÈÔ˜ √∂ ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞ÔÛÙ. ∞ÁÚÈ¿, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

£∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ ΔËϤʈÓÔ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô˘: 24210 24232 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:45 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË

22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45 ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40, 22:20 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 7:50, 8:30, 9:00, 9:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:20 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 10:00, 14:00, 17:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:00, 14:00 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00/16:45, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜:8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 17:30, 18:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π

™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿-

¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ∞Ï΢fiÓË ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ΔÚ›ÙË 15.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶¤ÌÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ∫˘Úȷ΋ 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ .............................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ΔÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ·ÚÂÙ‹. 2. ∑ˆÈ΋ ÚÒÙË ‡ÏË (ηı.). - ◊Ù·Ó Ô ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ú¯·›ˆÓ ÛÔÊÒÓ ∫ÏÂfi‚Ô˘ÏÔ˜ (ÁÂÓ.). 3. ªÂÁ¿ÏÔ˜ πÚÏ·Ó‰fi˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. - ™˘¯Ó¿ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ËıÔÔÈfi˜ (ÁÂÓ.). 4. ™˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË (ÁÂÓ.). - Œ¯ÂÈ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ “ÂÚ›Ô˘” . 5. ΔÔ ·ÁÁÏÈÎfi .Ì. - °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. - ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÏÈÌ¿ÓÈ. 6. Δ›ÙÏÔ˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ £ÂÔÙÔο (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - Œ¯ÂÈ ·ÓÙÈÛËÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ (ηı.). 7. ΔËÓ Î·Ï› Ó· ¯·Ú› ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. - £Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª·ÚÛ¤Ï ¶·ÓÈfiÏ. - ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙÔ... ¶·Ú›ÛÈ. 8. Δ· ·Ó·˙ËÙԇ̠۠¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜. - °·ÏÏÈ΋... ϤÍË. ™‡Ìʈӷ ·fi Ù·... Û‡Ìʈӷ. 9. ∂›Ó·È Î·È Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ (·ÈÙ.). - ∫¿ÓÂÈ ÙÔ ¿ÛÚÔ Ì·‡ÚÔ. 10. ∂›Ó·È Î·È Ë Á·Ï¤Ù· (ÁÂÓ.). 11. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ Á‡˜. - Δ· È¿ÓÔ˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. 12. ¶ÚfiÛÊ·ÙË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ (ÁÂÓ.). - £Â·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ “√È Î·Ú¤ÎϘ” . ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫Ú¿ÙËÛ ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈ· ¯ÚfiÓÈ· (ηı.). - ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ·... ÂÈÛ‡‰ÂÈ. 2. ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘. - ∂›Ó·È Î·È Ô... ηӷοÚ˘. ºÈÏÈÎfi ‹... ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi. 3. ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. - ¶ÚÔÏËÙÈÎfi˜ Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘. 4. ™ÂÚ‚›ÚÂÙ·È ˙ÂÛÙfi. - ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÛÔÙÈο. 5. “¢fiÓ·...” , ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫·ÛfiÓ·. - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. - √ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ¿ÚıÚÔ˘. 6. ¶ÔÏÏ¿ ‰Èο Ì·˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο. - •ÂÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. 7. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· Ï‹ÚË ¤ÓÓÔÈ· (ÁÂÓ.). - ¶fiÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜. 8. ∞ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ Ô ªÈÎ Δ˙¿ÁÎÂÚ. - °ÈÔ˜ ÙÔ˘ £ËÛ¤ˆ˜ Î·È Ù˘ º·›‰Ú·˜. 9. £‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡. - ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ª·Ï˙¿Î. 10. ¡ËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. - £‹Ï·Û ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ (ÁÂÓ.). 11. ºˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰›ÊıÔÁÁÔ. - ΔÂÏ›ˆ˜ ·Û‹Ì·ÓÙË ÁÈ· ÙÔÓ ˆÎ·Ófi (ηı.).

ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

12. ∫·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ÊÚÔ‡Ù· (ÁÂÓ.). - ∂›‰Ô˜ Ì·ÛÙÈÁ›Ô˘. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∏¢∂π∞ - ∫∞™√™, 2. ∞§∞ª√ - Δ∂§√™, 3. ∫πª - Δ∞π¡∞ƒ√¡, 4. ∞πª∞ - ™∞ - √™∂, 5. π™∞ - ƒ∂∞ - πº, 6. ¡Δ√§ª∞¢∂™, 7. μπ√™ - ∞∂ƒ∞, 8. ™√À™∞ - ¡∂™™√™, 9. ™Δ - º√μ√™ - ∂ƒ, 10. À§∞π - ™Δ√§√™, 11. Δ√ ºπ§π - √ƒ∞™∏, 12. √À - ∞πø¡π∂™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∞∫ - π∞μ∞™ - Δ√, 2. ∏§π∞™ - π™Δπ√À, 4. ¢∞ªπ∞¡√À - º∞, 4. ∂ª Δ™√º§π∞, 5. √ƒ∞Δ√π - ™√À§π, 6. ∂§∞ - πø, 7. Δπ™∞ - ª∂¡√™, 8. ∫∂¡∞ - ∞ƒ∂™Δ√π, 9. ∞§∞ - π¢∞™ - √ƒ∂, 10. ∂º√ƒ√™ - ™∂§∞™, 11. √™√™ - ™¶√ƒ√™, 12. ¡∂∞ - ™∏ª.

∫ƒπ√™ ªËÓ Â›ÛÙ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Û·˜ ¯ÒÚÔ˘, Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-33-12-34-9. Δ∞Àƒ√™ ¶Ôχ ηϤ˜ ̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙ Ì fiÚÂÍË ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-44-32-12-6-8. ¢π¢Àª√π ªËÓ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì οÙÈ ÛÔ‚·Úfi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌËÓ ¿ÚÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ï¿ ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙËÓ Ë̤ڷ Û·˜ ÛÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-20-19-44-32-11. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, Û·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ¤ÓÙ·ÛË, η‚Á¿‰Â˜ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-40-22-12-34-7. §∂ø¡ ∞˘ÍË̤ÓË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ Î·È ·ÔʇÁÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-22-13-48-9-5. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÂ ¤ÓÙ·ÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ë ‰È΋ Û·˜ ̤ڷ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÔ‰·, ·ÔʇÁÂÙ fi,ÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔʇÁÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-12-59.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ ÚÒÙ· Ù· ‰Èο Û·˜ ı¤Ïˆ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙ· ı¤Ïˆ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-3022-12-34-8. ™∫√ƒ¶π√™ ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÔÏÏ¿ ·‰È¤ÍÔ‰· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ ÁÈ· fiÏ·, ÂÛ›˜ ‰ÂÓ ÙȘ ‚ϤÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5430-22-12-34-9. Δ√•√Δ∏™ ¶ÔÏÏ‹ ›ÂÛË ı· ‰Â¯ı›Ù ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜, ·ÏÏ¿ οÓÙ ˘ÔÌÔÓ‹ ı· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞Û¯ÔÏËı›Ù ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ٷ ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-50-44-3212-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ı· Â›Ó·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-54-32-12-4-22. À¢ƒ√Ã√√™ ªfiÓÔÈ Û·˜ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù χÛË Û οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ηχÙÂÚ· ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-50-33-21-34-2. πãÀ∂™ ΔÂÏÈο ›ÛÙ ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ÙÔ˘ ˙ˆ‰È·ÎÔ‡ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fiÏÔ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ¤Ú¯ÂÙ·È Â¿Óˆ Û·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-56-50-33-2-11.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶APA™KEYH 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ƒÒÙ· ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∏ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ √È ÙfiÔÈ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ “∫ÔÚfiÈ‰Ô Á·ÌÚ¤” ÕÁÔ˘Ú· ÛÙ¿¯˘· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∏ ·›ı·ÓË ∫ÈÌ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ, ÛηӉ·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· πÛ·Ó›·-™ÏÔ‚ÂÓ›· º‡ÛË Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·-ƒˆÛ›· ΔÂÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª¿ÛÎÂÙ “¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÚ¤ÓÔ” ¢Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·

09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 20.20 22.00 24.00 02.00 03.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00 23.30 24.00 02.00 04.00 05.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (best of) ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ·ÚÈÔ˜ Ù¤Ú·Ú¯Ô˜” √ ¤ÚˆÙ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Scary movie 4” ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù¤Ú·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂Í ÔÌÔÓÔ›·˜ ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ÙËÏÂfiÚ·ÛË

06.00 07.00 10.00 10.45 12.40 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.00 04.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ª·˙› ÛÔ˘ ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Safe sex ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ! ÿ¯ÓË ÕÁÚÈ· ·È‰È¿ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

07.00 08.00

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ª·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ΔÔ „¿ÚÂÌ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚÂÏfi˜... ÙÚÂÏfi˜ μ¤ÁÁÔ˜” ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ƒ›ÌÓÔ‚Ô

08.30 09.30 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.00 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 02.00 03.20 03.30 04.30 05.30

08.00

09.35 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.15 16.10 17.00 17.10 18.00 18.50 19.45 21.00 23.30 01.45

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.45 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· °ÂÁÔÓfiÙ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃVSΔ∂SS (∂) Celebrities (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

10.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 01.10

μ’ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÿÓÙÈÚ· °Î¿ÓÙÈ: √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜ πÓ‰›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜: ΔÈÙÛÈ¿ÓÔ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ ªÂ ¤Ó· ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘Â˚ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶¿Ì ÛÈÓÂÌ¿ “ΔÔ ¯·Ù” ∂ȉ‹ÛÂȘ

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (¶fiÎÂÌÔÓ, ¶È¿ÛÙ ÙÔÓ ∂ÓÙ, ∏ ÌÈÎÚ‹ ¶Ô‡Î·, ÕÌÚ· ηٿÌÚ·) Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Δ· ÛÔ‡ÂÚ ·È‰È¿ Angel’s friends World of quest ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ √ ª·ÁΘ ª¿ÓÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· Gossip girl ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜... ÛÙÔ ΔÛ·Î ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ Numb3rs ∂ȉ‹ÛÂȘ “The Matrix revolutions” “£ÂfiÛÙ·ÏÙÔ˜” “∂ÌfiÚÈÔ Ï¢΋˜ Û·ÚÎfi˜”

¶H§IO 48 UHF

06.15 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.00 17.30

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

§›ÊÙÈÓÁÎ ELATTE º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ 40 ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Kyle XY ∂ȉ‹ÛÂȘ Desperate housewives ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ Wipe out √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË ∂ȉ‹ÛÂȘ Perfect 10 ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ∑¢Á¿ÚÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∞‰ÂÏʤ˜ „˘¯¤˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF 111111111111111111111111111

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15 05.00 05.50

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô º‡Á ÂÛ‡, ¤Ï· ÂÛ‡ ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ªÈ· ·Á¿Ë ÌÈ· ˙ˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª˘ÛÙÈο Î·È Ï¿ıË ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ™ÊËÓ¿ÎÈ· Baywatch ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ •¤ÓË ÛÂÈÚ¿ (™) Kitchen nightmares ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ “ƒÒÙ· ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË π·ÙÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ √È ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ÕÏϷͤ ÙÔ ∂ÈÎfiÓ˜ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.05 20.10 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger The Oprah Winfrey show ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ How to look good naked ∂ȉ‹ÛÂȘ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÂÚηٷÛ΢¤˜ 11Ë ™Â٤̂ÚË: ™Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “24” ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú º˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Seious Amazon

06.00

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ª¤¯ÚÈ ÙÚÂȘ... Â›Ó·È ‰ÂÛÌfi˜ ∏ Ï›ÌÓË ÙˆÓ ÛÙÂÓ·ÁÌÒÓ Auto ALTER “™Ù· Û·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡” “√ ª·ÈÁÎÚ¤ Î·È ÔÈ ÛȈËÏÔ› Ì¿ÚÙ˘Ú˜” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 23.45 01.45 02.00 03.45 05.30

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ °ÂÁÔÓfiÙ· “Keane” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 01.30 03.30 04.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ MAD ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 9-15/9/10 ∞π£√À™∞ 1: KARATE KID: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.15, 00.00. ∞π£√À™∞ 2: STEP UP 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.30. SHREK 4 3D (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.15, 18.15. ∞π£√À™∞ 3: SHREK (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00. ∞¶√ ª∞∫ƒπ∞ ∫∞π ∞°∞¶∏ª∂¡√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.15, 00.30. ∞π£√À™∞ 4: INCEPTION: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 23.00. Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À Ã∞ª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00.

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÌÂÚÙ ΔfiÔ˘Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫fiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, ™¿ÏÌ· ÿÁÈÂÎ, ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ.

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ⁄ÊÂÛ˘ ‰‡Ô Ó¤ÔÈ, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ì›· ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. √ ª·ÓÙ›ÓÈ, Â›‰ÔÍÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, „¿¯ÓÂÈ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∫·Ì›Ï·. √ ¤ÚˆÙ·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÓfiËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ì›· Ó¤· ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ª·ÓÙ›ÓÈ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ı· οÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë Î·È ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋, ·’ fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó...

ALPHA 21.00

The Matrix revolutions ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÈ Î·È §¿ÚÈ °Ô˘·ÎfiÊÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫È¿ÓÔ˘ ƒÈ‚˜, ∫¿ÚÈ ∞Ó ªÔ˜, ªfiÓÈη ªÂÏÔ‡ÙÛÈ.

√ ¡›Ô ¤¯ÂÈ ·ÁÈ‰Â˘Ù› ÛÙÔÓ “™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi” , ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î¿Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ª¿ÙÚÈÍ Î·È ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √ ªÔÚʤ·˜, Ë ΔÚ›ÓÈÙÈ Î·È Ô ™¤Ú·Ê ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÚÔ‚›ÁÁÈÔ˘. ∂ÓÙˆÌÂٷ͇ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÙˆÓ ªË¯·ÓÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∑¿ÈÔÓ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô¯˘Úfi Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ª¿ÙÚÈÍ Ì ÙÔÓ ÛÎÔfi Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·: Ô Î‡ÚÈÔ˜ ™ÌÈı! ∂ÓÒ Ë ∑¿ÈÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙȘ ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ªË¯·ÓÒÓ, Ô ¡›Ô ηٷ‰‡ÂÙ·È ÛÙ· ¿‰˘Ù· ÙÔ˘ ª¿ÙÚÈÍ Û ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ ™ÌÈı Î·È Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘...

STAR 21.00

Scary movie 4 ∫ˆÌˆ‰›· ÙÚfiÌÔ˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∑¿ÎÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÓ· º¿ÚȘ, §¤ÏÛÈ ¡›ÏÛÂÓ, ƒÂÙ˙›Ó· ÃÔÏ, ΔÛ¿ÚÏÈ ™ÈÓ.

∂Λ Ô˘ fiÏÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ “ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi” Scary Movie 4 Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ Î·È Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ì ÙÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ªÈ· Έ̈‰›· ÙfiÛÔ ·ÛÙ›· fiÛÔ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ¿ÏÏÔ. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ϤÔÓ Cindy Cambell ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ (͉ȿÓÙÚÔË) ·Ú¤· Ù˘! ∂ÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ ·fi Û›ÚÈ·Ï Î›ÏÂÚ˜, Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ı·Ó¿ÛÈÌÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· “‰Ô˘Ó” ÙÔ “™Â μϤˆ” , Ó· ÍÔÚΛÛÔ˘Ó ÙËÓ “∫·Ù¿Ú·” , Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ “™ÎÔÙÂÈÓfi ÈÚÈfi” .

¡∂Δ 22.00

¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÚ¤ÓÔ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1959, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °¤Ú˙È ∫·‚·Ï¤ÚÔ‚ÈÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §Ô˘Û›Ó· μÈÓ›ÙÛη, §¤ÔÓ ¡È¤ÌÙ˙ÈÎ, °ÈÒÚÁ· ΔÂÚ¤˙· ™ÌÈÁÎȤ˙Ô‚Ó·.

™ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÚ¤ÓÔ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÔ‰fi ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚·ÁÎfiÓ ÏÈ. √ °ÈÒÚÁ· Ù˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fï˜ Ë ª¿Úı· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ı¤Û˘. ΔÔ ·ÁfiÚ·Û ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ·, ·ÊÔ‡ Ì‹Î ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ı¤ÛÂȘ. ªÈ· Í·ÓıÈ¿, ¤Ó·˜ ·¿˜ Î·È ¤Ó·˜ Ê·Ï·ÎÚfi˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ “ÏÂÙfi ÁÂÁÔÓfi˜”. √ °ÈÒÚÁ· ‰›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∫·ÙfiÈÓ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ∏ Í·ÓıÈ¿ ÙÔÓ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ. √ Ó·Úfi˜ ™Ù¿ÙÛÂÎ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙË ª¿Úı· ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ· “∞Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜, ı· ÂÎÙÚԯȿۈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ” . ∂ΛÓË ÙÔ ÛΛ˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÂÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ.

∂Δ1 24.00

11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: ™Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∞∂Δ¡.

™ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÚ›· ÂÈ‚·ÙÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ·ÂÚÔÂÈÚ·ÙÒÓ, ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ˘˜ ¢›‰˘ÌÔ˘˜ ¶‡ÚÁÔ˘˜ ÛÎÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Î·È ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 3.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË “·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ” Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·. √È ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂÚ›ÙÚ·ÓÔ ÙÚfiÔ ·ÊÂÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙ˜, ÙÚˆÙ¤˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔ¯‡ÚˆÙÔ˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘fiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· οÙÈ. §›ÁÔÈ, fï˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÈÛÙÔÚ›· 940 ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Marriott (ʈÙfi) ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi οو Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¢›‰˘ÌÔ˘˜ ¶‡ÚÁÔ˘˜....

™∫∞´ 24.00


40/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™

¢HMO¶OY§OY

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

Δ√ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È. ∫¿ı ¤ÍÈ ÒÚ˜, ÌÔ˘ › ʷÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Ï¿ıË ÛÙȘ ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·.

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À

√π Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Û΢¿ÛÌ·Ù· Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ÛÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ Î·È ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·. ∂Δ™π ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ê·Ú̷Λ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜, Ô˘ ÙÂÏÈο “ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ”. ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ϤÓÂ, ›Ûˆ˜ ‚ÂÏÙȈı› ·fi Û‹ÌÂÚ·, ¿ÏÏÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ˆÛÙfiÛÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Êfi‚Ô˘˜, ˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ÌfiÓÈÌË ϤÔÓ ÌÔÚÊ‹. ¶∂ƒ∞¡ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ÌË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi, ·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ηıÒ˜ Ù· Ê¿Ú̷η Â‰Ò Â›Ó·È ÊıËÓ¿ Î·È Â·ÓÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ·ÎÚÈ‚¿... ∞¶√ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Ë ª¿ÁÈÂÚ, Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÛÈÚ›ÓË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÁ·ÏÒÛ·ÌÂ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 1.200 Û΢¿ÛÌ·Ù· ·fi 4.000 Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 10 Û΢¿ÛÌ·Ù· ·Ó¿ Ê·Ú̷ΛÔ, fiÙ·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÛÈÚ›Ó˜ Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘... Δ√ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·Ô‡ÙÛÈ, Ô‡Ù ̷ηÚfiÓÈ·. ¡·È ÌÂÓ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ‡ÛÙÔ¯· ÌÔ˘ › ʷÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ ·Ú·Û΢¿˙ÂÈ, ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ ‰È·ÎÈÓ›, ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ Ô˘Ï¿ÂÈ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋, ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê›, ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ. ¢∂¡ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘Á›·. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·fi ÙË ÌÈ· Ë ·ÁÔÚ¿ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ Ê¿Ú̷η “¯Ú˘Û¿ÊÈ”. °π∞Δπ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚË .¯. Ë ·ÛÈÚ›ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Â›Ó·È ¿ÛÙÔ¯Ë. ÕÏÏÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ¤¯ÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Î·È ¿ÏÏÔ Ô ŒÏÏËÓ·˜. ◊ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ, ¿ÏÏÔ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·.

ŒÓ· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ... ∞Ó·ÙÔÏ‹. ŒÓ· ·Ú¿ı˘ÚÔ Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜, Ó· Ù·Ï·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË, Î·È Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÍÂıˆ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË “·ÁηÏÈ¿” Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È. ŒÓ· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›·... ∂§.™.

ŒÁηÈÚ·

∫Ô˘›˙ ¶ÔÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· “¯ÒÛÂÈ” ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·; “ΔÔ˘ ¤¯ˆ ÔÏÏ¿ Ì·˙Â̤ӷ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·Ó›˜” , ¤ÏÂÁ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ΔËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÎÔ˘›˙ ı· ‰ÒÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘.

•Âοı·ÚË ƒˆÙ‹ıËΠηٿ fiÛÔ ı· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û οÔÈÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÍÂοı·ÚË. “™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹ ·˜ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ·˜ Û›ÙÈ ÛÔ˘” ›Â, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË.

“ŸÚÁ·Ó·” ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÔÚÎÈÛÙ› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· “fiÚÁ·Ó·” . ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ “‚·ÛÈ΋ ÔÌ¿‰· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” , Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÚÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ. √ ÔÔ›Ô˜, ¤¯ÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó¯Ù› “ηÂÏÒÌ·Ù·” . ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ...

™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÈÓ ·Ó·Î‡„Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ı· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. °È·Ù› ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ‰È·ÍÈÊÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ Ù· “ı‡Ì·Ù·” Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÔÈ Ôϛ٘...

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ √È Ôϛ٘, ¿ÓÙˆ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜- ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. °È·Ù›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó, ÂΛÓÔÈ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο Ì ˘Ô˘ÚÁ›·, ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È Ù· ÂȉÈο ¤ÓÙ˘· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ªÂÏ¿˜ Î·È ¤ÍÔ‰·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó...

∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ™ÙË ¡.¢. ÙÒÚ·, Ô μ·ÁÁ. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ Â¤ÛÙÚ„ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ “∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜” , ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∫ÈΛÏÈ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤Ó˜. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË- ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ÛȈ‹˜, ‰ÂÓ ÔÏ˘¿ÚÂÛ ÛÙËÓ ƒËÁ›ÏÏ˘...

“ºˆÙȤ˜” ∫·È ‰ÂÓ ÔÏ˘¿ÚÂÛÂ, ÁÈ·Ù› Ô μ·ÁÁ. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È “·ÓÔȯÙÔ› ‰›·˘ÏÔÈ” ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “·Ó¿„ÂÈ” Û‡ÓÙÔÌ· ʈÙȤ˜ ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË...

dimopoulos@e-thessalia.gr

992010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô √ Ó¤Ô˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙË μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ ˆ˜ ÙÔ “‰È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ” Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙÔÓ £. ¶¿ÁηÏÔ ·fi ÙË Ó¤· ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ù·ÎÙÈο Î·È ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·‡ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£, Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ùfi ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.

˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. °È·˘Ùfi Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ T˘ ∂§∂¡∏™ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, ™Δ∞ª√À§∏ Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ›‰·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ù· ‚ÔÚıÔχ̷ٷ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ ÛÙ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ‹Ú·Ó Û‚¿ÚÓ· ÙȘ ÚÂÌ·ÙȤ˜ Î·È ‚Ú‹Î·Ó ÙË ¯·‚Ô‡˙·. °È·Ù› ÂÚ› ¯·‚Ô‡˙·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È, ¯·‚Ô‡˙·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜, Ô˘ ηÙ‚¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ù· χ̷ٷ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ̤۷ ·fi ‰›ÎÙ˘Ô. ¢›ÎÙ˘Ô Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ fi¯È ÚÈÓ 250 ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËÎÂ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ÚfiÛÊ·ÙÔ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙ· 40 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘ ÛÙÔ ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ. °È·Ù› Ô ·ÁˆÁfi˜ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÔÈ ™Ù·ÁÈ·Ù›Ù˜ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ “ηı·Ú¿” ÎfiÚ·Ó· Î·È Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˘ÂÚ¯ÂÈÏÈṲ̂ÓË, Â›Ó·È Ï·ÛÙÈÎfi˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ÁÈ· Ó¿Ó·È... ÚÔ˚fiÓ Â˘ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜ ÚÈÓ 250 ¯ÚfiÓÈ·.... ∫È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ó· ԇ̠fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ô˘‰fiψ˜ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Î·È ÌfiÓÔ, ·Ó ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ‹Ù·Ó ¿ÏÈ ı· ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÈ΋. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÛηÙfi (ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔ ԇ̠·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È;) Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÛÙÔ μÚˆÌfiÚÂÌ· (fiÓÔÌ· Î·È Ú¿ÁÌ·), ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜. ∫È ·fi ’ÎÂÈ, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë... ‰È·ÓÔÌ‹: ΔÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Ú¿ÁÌ·, fiÏ· ÎÈ fiÏ·, ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÌÂÙ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ë ∞ӷηÛÈ¿˜ (ÁÈ·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÙÚÂȘ ËÁ¤˜ Ù˘ Â›Ó·È ÌÔÏ˘Ṳ̂Ó˜;) ÎÈ ·fi ÎÂÈ ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·Ú¿ Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi... ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ: ∞fi Ù· ·˘Ï¿ÎÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ÔÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÓÂÚfi Î·È ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Ï›·ÛÌ·, Ì·Í¤‰Â˜ Î·È ÌÔÛÙ¿ÓÈ· Û ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ∞Ë °ÈÒÚÁË, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜... ª·˜ Ù· ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ·fi ÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ Ô˘ ÚÒÙÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ì·˙› Î·È ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ ¿ÏÏÔ Ó· οÓÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ fiÙ·Ó ·fi ÙË ÌÈ· ÙÚÒÂÈ Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘ Û ·‰È¿ÊÔÚ˜ fiÚÙ˜ ÎÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ È¿ÙÔ Ù·... ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÌÈ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜, ÎÈ ·˜ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì Ûηٿ; stamouli@e-thessalia.gr

ΔÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È Ù·... “Ê·ÚÌ¿ÎÈ·”

™ÙËÓ ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: “μÔ˘ÙÈ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™Ù· ‡„Ë Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚˘ı›˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÂÓÒ Ù· “ÙÚˆÎÙÈο” ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ οÓÔ˘Ó “¿ÚÙÈ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë Ì›ˆÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‚Ô‡ÏÈ·Í·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ·ÎfiÌ· ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙÔ ∞∂¶ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ηٿ 3,7%, ¤Ó·ÓÙÈ 3,5% Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ 1,8% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜”. Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ: “∫·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·. £· ‰ÈÒÎÂÙ·È Ì ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” . ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ

Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ (Ì ÌÂÙÚËÙ¿) ¿Óˆ ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ÀÔ¯ÚÂÒÓÂÈ ‰Â ÂÌfiÚÔ˘˜, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˜, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ “ͤÏ˘Ì·” ÁÈ· ÙȘ ‡ÔÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜”. ∏ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “º˘Ï·ÎÈṲ̂ӷ 15 ‰ÈÛ. Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘. ™Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎÔÏÏ¿Ó Û ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÎÂÊ¿Ï·È· ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ηÈÚfi ·ÁˆÌ¤Ó· ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ‡ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ˘. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ∂ÎÎÚÂÌ› ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë Ù˘È΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ‰¿ÓÂÈÔ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ı· Ï‹ÚˆÓ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜”.

°.•.

∂£¡√™: “∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· 3.000 ÌÂٷٿÍÂȘ. Œˆ˜ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜”. ∏ ∞À°∏: “ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ∞ÙÙÈ΋ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™À¡. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë ·fiÊ·ÛË ÛÙËÓ ∫¶∂”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¢È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. °È· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”. Δ∞ ¡∂∞: “¶ÚÔ˜ Ó¤· ·fiÛ˘ÚÛË. ºÈÏ› ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú··›Ô˘Û· ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘”. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·Ó¿ÁΘ. ™‡ÛÎÂ„Ë ¶∞ª∂ - ¶∞™∂μ∂ - ¶∞™À - √°∂ - ª∞™”.

10-09-10  

∂ÈΛӉ˘Ó· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È ÎÔÓۤڂ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ■ ÛÂÏ. 14 ÛÙ· Ù˘¯›· Cambridge Michigan Proficiency ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚ‹ÌËÓ ‰ÈÎ...

10-09-10  

∂ÈΛӉ˘Ó· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È ÎÔÓۤڂ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ■ ÛÂÏ. 14 ÛÙ· Ù˘¯›· Cambridge Michigan Proficiency ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚ‹ÌËÓ ‰ÈÎ...

Advertisement