Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.19'- ‰. 20.24ã

™ÂÏ‹ÓË 20 ∏ÌÂÚÒÓ

¶ÂÌÙË 10 ª·˚Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.716

™›ÌˆÓÔ˜ ÙÔ˘ ∑ËψÙÔ‡, √ÓËÛ›ÌÔ˘ & ∂Ú¿ÛÌÔ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ªÂÙ¿ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

⁄ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ·ÏÏ·Á‹ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ™ÙÔÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ë ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ΔÛ›Ú·˜: ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ™·Ì·Ú¿˜: √ ™Àƒπ∑∞ ˙ËÙ› Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫Ô˘‚¤ÏË ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¶∞™√∫

¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Âӈ̤ÓË ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÛÂÏ. 7 ■

ÂÓ Â›¯Â ·›ÛÈ· ¤Î‚·ÛË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ™·Ì·Ú¿, μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∫·Ì̤ÓÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜, ‹Ù·Ó ·ÁÂʇڈÙ˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ - fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ - ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͇ÚÂÛ˘ Ì›·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋˜ χÛ˘, Ì ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ º. ∫Ô˘‚¤ÏË Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÓÔ¯‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û ̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∏ ΢ڛ·Ú¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Â›Ó·È ÁÈ· Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 7, 9, 10, 11

¢

¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·

ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Â˘ÚÒ ¿Ó ·Î¤ÙÔ

■ ÛÂÏ. 8

∂›¯Â ‰Ëψı› Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ■ ÛÂÏ. 17

¶ÙÒÌ· 19¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™Â 19¯ÚÔÓÔ ·ÏÈοÚÈ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÙÒÌ· Ô˘

‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¤ıÂÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÏfiÁÔ˘˜. √È §ÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚ¢ӋıËÎ·Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ëψı› ÚfiÛÊ·Ù·. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ó¤Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ›¯Â ‰Ëψı› ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ¤Ú¢Ó˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·Ú˜ Î·È ‰ÈÂÎfiËÛ·Ó. ΔÔ ÙÒÌ· fï˜ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÊÂÚÂ, fiˆ˜ Èı·ÓÔÏÔÁ›ٷÈ, Ë ı¿Ï·ÛÛ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘... ■ ÛÂÏ. 12

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηٿ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ■ ÛÂÏ. 13

¶ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ¡¤· ∂¢∂ ÁÈ· Ù· ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ■ ÛÂÏ. 15 ∞ıˆÒıËΠÔÌfiʈӷ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¡. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ ■ ÛÂÏ. 12

√Ì·‰È΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· ÁÈ· 13 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂÏ. 12

¶∞ƒ∫∂Δ∞ - •À§∂π∞ - LAMINATE

ª. ∂§∂À£∂ƒπ√À ∫∞¶√Δ™∏ ∫ÔÓÙ¿ Û·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1952

ñ •‡ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·: - Ì·Û›Ê, ηÚʈٿ & ÎÔÏÏËÙ¿, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ & ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ - ÚÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ Ì·Û›Ê, ·Ï·ÈˆÌ¤Ó·-‚Ô˘ÚÙÛÈṲ̂ӷ-ÓÙÂη¤ - ÎÔ˘ÌˆÙ¿ 3ÒÓ ÛÙÚÒÛÂˆÓ (ÌÔÓfiÍ˘Ï·, ‰›Í˘Ï·, ÙÚ›Í˘Ï·)

ñ ¶·ÙÒÌ·Ù· ÊÂÏÏÔ‡, ÎÔ˘ÌˆÙ¿, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÎÔÈÓ/ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ñ ™˘ÓıÂÙÈο laminate ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ñ ¶·ÙÒÌ·Ù· Â͈ÙÂÚ. ¯ÒÚÔ˘, ͇ÏÈÓ· & Û˘ÓıÂÙÈο. ñ •˘Ï›· ÁÈ· ÛοϘ & ¤ÙÔÈÌ· ͇ÏÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·.

£∞ ª∞™ μƒ∂πΔ∂ ª√¡√¡ ™Δ∏ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 150 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ∂§.Δ∞.) ÙËÏ. 24210 24955, ÎÈÓ. 6939 694484, 6947 848734

∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÏËÁ̤ӷ ÎÚ¤·Ù· Î·È Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ■ ÛÂÏ. 14

∫ÚÔ‡ÂÈ ¤Ú¢ӷ «∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›‰· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ■ ÛÂÏ. 20

°’ ∂ıÓÈ΋ ∏ ¡›ÎË μ. ΤډÈÛ 2-0 ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙË 2Ë ı¤ÛË ■ ÛÂÏ. 22, 23 À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ■ ÛÂÏ. 24


K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.19'- ‰. 20.24ã

™ÂÏ‹ÓË 20 ∏ÌÂÚÒÓ

¶ÂÌÙË 10 ª·˚Ô˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.716

™›ÌˆÓÔ˜ ÙÔ˘ ∑ËψÙÔ‡, √ÓËÛ›ÌÔ˘ & ∂Ú¿ÛÌÔ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ªÂÙ¿ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

⁄ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ·ÏÏ·Á‹ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ™ÙÔÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ë ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ΔÛ›Ú·˜: ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ™·Ì·Ú¿˜: √ ™Àƒπ∑∞ ˙ËÙ› Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫Ô˘‚¤ÏË ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¶∞™√∫

¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Âӈ̤ÓË ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÛÂÏ. 7 ■

ÂÓ Â›¯Â ·›ÛÈ· ¤Î‚·ÛË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ™·Ì·Ú¿, μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∫·Ì̤ÓÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜, ‹Ù·Ó ·ÁÂʇڈÙ˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ - fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ - ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͇ÚÂÛ˘ Ì›·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋˜ χÛ˘, Ì ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ º. ∫Ô˘‚¤ÏË Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÓÔ¯‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û ̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∏ ΢ڛ·Ú¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Â›Ó·È ÁÈ· Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 7, 9, 10, 11

¢

¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·

ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Â˘ÚÒ ¿Ó ·Î¤ÙÔ

■ ÛÂÏ. 8

∂›¯Â ‰Ëψı› Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ■ ÛÂÏ. 17

¶ÙÒÌ· 19¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™Â 19¯ÚÔÓÔ ·ÏÈοÚÈ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÙÒÌ· Ô˘

‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¤ıÂÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÏfiÁÔ˘˜. √È §ÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚ¢ӋıËÎ·Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ëψı› ÚfiÛÊ·Ù·. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ó¤Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ›¯Â ‰Ëψı› ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ¤Ú¢Ó˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·Ú˜ Î·È ‰ÈÂÎfiËÛ·Ó. ΔÔ ÙÒÌ· fï˜ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÊÂÚÂ, fiˆ˜ Èı·ÓÔÏÔÁ›ٷÈ, Ë ı¿Ï·ÛÛ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘... ■ ÛÂÏ. 12

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηٿ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ■ ÛÂÏ. 13

¶ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ¡¤· ∂¢∂ ÁÈ· Ù· ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ■ ÛÂÏ. 15 ∞ıˆÒıËΠÔÌfiʈӷ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¡. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ ■ ÛÂÏ. 12

√Ì·‰È΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· ÁÈ· 13 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂÏ. 12

¶∞ƒ∫∂Δ∞ - •À§∂π∞ - LAMINATE

ª. ∂§∂À£∂ƒπ√À ∫∞¶√Δ™∏ ∫ÔÓÙ¿ Û·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1952

ñ •‡ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·: - Ì·Û›Ê, ηÚʈٿ & ÎÔÏÏËÙ¿, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ & ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ - ÚÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ Ì·Û›Ê, ·Ï·ÈˆÌ¤Ó·-‚Ô˘ÚÙÛÈṲ̂ӷ-ÓÙÂη¤ - ÎÔ˘ÌˆÙ¿ 3ÒÓ ÛÙÚÒÛÂˆÓ (ÌÔÓfiÍ˘Ï·, ‰›Í˘Ï·, ÙÚ›Í˘Ï·)

ñ ¶·ÙÒÌ·Ù· ÊÂÏÏÔ‡, ÎÔ˘ÌˆÙ¿, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÎÔÈÓ/ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ñ ™˘ÓıÂÙÈο laminate ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ñ ¶·ÙÒÌ·Ù· Â͈ÙÂÚ. ¯ÒÚÔ˘, ͇ÏÈÓ· & Û˘ÓıÂÙÈο. ñ •˘Ï›· ÁÈ· ÛοϘ & ¤ÙÔÈÌ· ͇ÏÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·.

£∞ ª∞™ μƒ∂πΔ∂ ª√¡√¡ ™Δ∏ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 150 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ∂§.Δ∞.) ÙËÏ. 24210 24955, ÎÈÓ. 6939 694484, 6947 848734

∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÏËÁ̤ӷ ÎÚ¤·Ù· Î·È Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ■ ÛÂÏ. 14

∫ÚÔ‡ÂÈ ¤Ú¢ӷ «∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›‰· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ■ ÛÂÏ. 20

°’ ∂ıÓÈ΋ ∏ ¡›ÎË μ. ΤډÈÛ 2-0 ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙË 2Ë ı¤ÛË ■ ÛÂÏ. 22, 23 À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ■ ÛÂÏ. 24


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

°È¿ÓÓ˘ °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô‰ËÏ¿Ù˘

A¶√æ∂π™

«√ μfiÏÔ˜ Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È Ô‰ËÏ·ÙÔ‡ÔÏË»

∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· «·›ÍÂÈ» ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË... ΔÔ˘ °πøƒ°√À ª∞¡Δ∂§∞ ªÈÏÒÓÙ·˜ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙÔ Ó· ·›ÍÂÈ... ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ·ÏËıÈÓfi. √ ÛÙfi¯Ô˜; ¶ÚÔÊ·Ó‹˜. ¡· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, fiÙ·Ó ı· ·Ó·‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ï›ÁÔ Ò˜ Ôχ, ¤¯Ô˘Ó ÚԉȷÁÚ·Ê›. ∫¿ÙÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, οÙÈ Ë ÌÂÚÈ΋ ·Ó·‰›ψÛË Ù˘ ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË ª·‰Ú›ÙË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÛηÚʿψÛ ÛÙÔ 6%, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. √ √Ï¿ÓÙ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ... ÊÚ·ÛÙÈÎfi Â›‰Ô): À¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ¤Ú·Ó Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ “‰Â˘Ù¤Ú· ʇÛË” , Â‰Ò Î·È 24 Ì‹Ó˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë ¯ÒÚ· ÌfiÓÔ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ. Àfi ¤Ó·Ó fiÚÔ: ¡· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ¤ˆ˜ ÙfiÙÂ, ÂÓÙfi˜ ·È‰È¿˜, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο. ¢ËÏ·‰‹, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ Ï¢΋ ÂÙÛ¤Ù·, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ, ÙfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ∫·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË; ¡· ˘ÏÔÔÈ› - ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ fiÙÈ ˘ÏÔÔÈ› - fi,ÙÈ ÌÔÚ› ·fi Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ·. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Î·Ù¿ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. √ÂÚ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì¤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÙ›· ÙÔ˘ 2013 - 2014, ·ÏÏ¿ Ë ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ˘ 2013 - 2015. ∫È ·Ó ·˘Ù‹ Ë ‰ÈfiÚıˆÛË Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚ‹, fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ΢ÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ·ÏÒ˜ Ë ·Ú¯‹. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ, ·Ó¿ÏÔÁ˜. ªfiÓÔ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· (Ì·˙› Ì ٷ ÂÚ›Ô˘ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‰fiÛË ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ), ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È, Ì οı ÙÚfiÔ Î·È Î¿ı ̤ÛÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ¿ÓÙˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙË ¯ÒÚ· ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ·. ¶Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ù˘ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 24ÌËÓÔ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜, ηٿ ÙÚfiÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ “¤ÛηÛ” ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È...٤ٷÚÙË ÚÔÛ¯Ҙ. ¶Ï¤ÔÓ, fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

ηıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Â›Ó·È Î·È Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘ - ∞ÁÚÈ¿˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ‚·ÛÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ˘Á›·, Ë Â˘ÎÔÏ›·, ÙÔ Î¤ÊÈ.

™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, Ô Î. °È¿ÓÓ˘ °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “√ÈÎÔÓÔÌ›·, ˘Á›·, ¢ÎÔÏ›·, ΤÊÈ. Δ· ‚¿˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì fiÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ı¤ÏÂÈ. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ Ô‰‹Ï·ÙÔ (ÁÈ·Ù› Ôχ Èı·Ófi ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Î·Ù·¯ˆÌ¤ÓÔ Û οÔÈ· ·Ôı‹ÎË) Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ ¤¯ÂȘ ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÛÙ· ÎfiÛÙË ÌÂٷΛÓËÛ˘. ™ÙËÓ ˘Á›·, Ë Ê˘ÛÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ™ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›·, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î¿ıÂÙ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Î¤ÊÈ, Ë “·ı¤ÏËÙË” ¿ÛÎËÛË ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ê¤ÚÓÂÈ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ¢ÂÍ›·, ηϋ ‰È¿ıÂÛË, ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·” . √ ›‰ÈÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∏ ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È 6,5 ¯ÏÌ. Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ fiÛÔ Ì πÃ, ‰ËÏ. 20 ÏÂÙ¿, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ‰ËÏ. ÍÂ·ÚοÚÈÛÌ·, ÌÂٷΛÓËÛË, ·ÚοÚÈÛÌ·, ‚¿‰ÈÛÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. “∫·È ÌÈÏÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË ·fi/ÚÔ˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. º˘ÛÈο ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ fiÏ˘ (¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÎÙfi˜ fiÏ˘) Â›Ó·È Ôχ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ˜. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ∫Δ∂§, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ ÂÚ›Ô˘ 120 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· (20 ‰È·‰ÚÔ̤˜/‚‰ÔÌ¿‰·). º˘ÛÈο Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ πÃ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ˘¤ÚÔ¯Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ô ‹ÏÈÔ˜ Î·È ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ÍÂÏ·ÌÈοÚÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ·” ϤÂÈ Ô Î. °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. “∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Î·È Ì·˜ Ï·ÎÒÛÂÈ, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. √È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ Ô‰ËÁÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, fi¯È Ô Î·ÓfiÓ·˜. √È ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜, Û 10 ÏÂÙ¿ Ô Ô‰ËÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Û¯›ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ fiÏË. √È ÛÙÂÓÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹-

Ï·ÙÔ, Ϙ Î·È Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ÂȉÈο ÁÈ· ·˘Ùfi. √ ·ÏÈfi˜ μfiÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ô‰ËÏ·ÙÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ, ‚ÔËıÔ‡Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ÛÙ·‰È·Î¿ Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·” . ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ó· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹; √ Î. °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ: “¶ÚÒÙ· Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Û˘Ó¯ԇ˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ·fi ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì¤¯ÚÈ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÚÁÔ ı· ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ÂÊÈÎÙfi, ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ¿ÏÏÔÓ “·¤Ú·” ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Ì¿ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔ ı· ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¿Ï·È ÔÙ¤ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ, ·ÏÏ¿ ͯ·Ṳ̂ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ. Δ¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È ‹ÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó “ÎÔ˘Ù›” ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤‰ˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Δ¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜, fi¯È ÏÂÊÙ¿ Âٷ̤ӷ ÛÂ Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ·¯È¿ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ̇ıÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ Ì›· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ʇÛË Î·È Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ˆ˜ ̤ÛÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜. ∞ÏÏ¿ ‚¤‚·È· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÏÈÁ¿ÎÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹” . √ Î. °ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍËÁ› Â›Û˘ ˆ˜ οÔÈÔ˜ Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ “̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫Ôϯ›‰·. ∫È ·ÎfiÌ· ·Ú·¤Ú·. ªÈ· ȉ¤· ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ www.iason2009.gr” . ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi www.podilates.gr, Ì ÂχıÂÚÔ ‚‹Ì· ‰È·ÏfiÁÔ˘, Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·, ·fi Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù· ̤¯ÚÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...26ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 18...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 17...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...27ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 15...27ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋-·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ - ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó fiÌ‚ÚÔÈ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

¢Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∏ ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ‰fiıËΠ‹Ù·Ó fiÙÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ›. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ Ê·Ó› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜. ∫·È fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È ·fi ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ‹Ú·Ó ‰· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ¢.ƒ.

ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

§˘ËÚfi

√Ê›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ “ÛÙ›ÁÌ·” ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÎÈÓËı› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÎÏÔÁ‹˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. “∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÓÂÔÓ·˙› ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ Î·È ·Û˘ÁΛÓËÙÔ. ¶ÚÔηÏ› ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤Êı·Û ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Î·ıÔÏÈ΋ ۯ‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›·, Ó· ¤ÏÎÂÙ·È ·fi Ù· ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Â›Ó·È Ë ‚›·, Ô ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Î·È ÎfiÌÌ·Ù· Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô (ÏËÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™À¡ ªÈ¯¿ÏË ∫·ÛÙÚÈÓ¿ÎË) ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÛÔ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο Ó· οÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ¤‰Ú·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ·‰È¤ÍÔ‰·, ηıÒ˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ Î·È Û‡Ì‚ÔÏ· ·fi ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈοÛÂÈ fiÏË Ë ∂˘ÚÒË, ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ù· ˘ÁÈ‹ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

√Ï›ÁÔÓ ¤ÁÎ˘Ô˜; °È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ¤Ó· η›ÚÈÔ ÂÚÒÙËÌ·: £¤ÏÔ˘Ó ‹ fi¯È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; 줂·È· ¯ˆÚ›˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ¿Ù·ÎÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, fiˆ˜ Â·Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ¯ı˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·ÔÙÂÏ› Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ. ∏ ¿Ù·ÎÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· fï˜ ·ÔÙÂÏ› ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‚·ÚÈ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ªÂÙ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÏËÊı›, ÏÔÈfiÓ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘; ∂ÊfiÛÔÓ, Ô ™Àƒπ∑∞ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎfiÌÌ·, ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙfiÙ ԉËÁԇ̷ÛÙ Û ÂÎÏÔÁ¤˜. °È·Ù› ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡.¢.-¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›·. ∫·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Ï·fi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì·. £¤ÏÂÈ ‹ fi¯È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ. °È·Ù› ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ¿Ó ·Î¤ÙÔ. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

ÿԘ “∫ÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ıÚ‡„·Ï·” . “ΔÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÚÂÏ¿ıËΔ . “ΔÔ›Ô ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË” ... μÚ›Ù fiÛÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ı¤ÏÂÙÂ. ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÓfiËÌ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ „‹ÊÔ˘ ı· ̤ÓÂÈ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˆ˜ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ. ΔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜; √ÔÈÔ˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ “¯Ú˘ÛÔ‡Ó ˆÚÔÏfiÁÈÔÓ” Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó ·ÏÈ¿. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·; ™Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Ù¿¯ıËÎ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÌfiÏȘ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ̈۷˚Îfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‹ÍÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ªÈ· ¿ÏÏË ·Û¿ÊÂÈ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÊÔ‡ fiϘ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 20%. £¤ÏÔ˘Ó Ì‹ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜; √‡ÙÂ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·ı·Úfi ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. √ ÚÒÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂÓ ÎÔÏÏ¿ÓÂ, ÂÓÒ Ô ÚÒÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ÎÔ˘ÎÈ¿. £¤ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ‹ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹; ∫·È Û ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË Ó¤· μÔ˘Ï‹. ∞‚˘ÛÛÔ˜ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı¤ÏÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÔȘ χÛÂȘ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Û ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË. (∞fi “Δ· ¡¤·”)

ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 35% Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚÂÎfiÚ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ Î¿ÏË. √ÚÁ‹, ·‰È·ÊÔÚ›·, Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛÙ¿ÛË. ∞ÏÏ¿ ϤÔÓ ÛÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˙ԇ̠ˆ˜ ¯ÒÚ·, ηٿ fiÛÔ Ë ·Ô¯‹ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË;

∏ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ª¤¯ÚÈ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ù·Ó “·ÒÓ” . √˘ÛÈ·ÛÙÈο ËÙÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹, ‹Ù·Ó Ô ı·ً˜ ÙˆÓ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ fiÏÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Û˘Ó¤ÏıÂÈ. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ fï˜ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ™·Ì·Ú¿-μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ٷ ȉÂÔÏÔÁÈο ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙˆÓ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ªÚÔÛÙ¿ ‚Á‹ÎÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο Û ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∞ÏÏ¿ fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ηÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ̤۷ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, fiÙ·Ó Ë ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ‰È·Û·Ṳ̂ÓË, ¿Ó¢ÚË, ¯ˆÚ›˜ ÂÈıÒ;

ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜

∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ ÔÈ ¤‰Ú˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ· ¿Óˆ - οو ʤÚÓÂÈ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2011, ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ, Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜, ηıÒ˜ ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙȘ ¤ÓÙ ¤‰Ú˜, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ∏ ∫·Ú‰›ÙÛ· ı· ÂÎϤÍÂÈ ¤Ó· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ÛÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ ÔÈ ¤‰Ú˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·fi 42 Á›ÓÔÓÙ·È 53. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ∞ı‹Ó·, ¶ÂÈÚ·È¿˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· ÂÎϤÁÔ˘Ó 133 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ Ë ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ 2011, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› Î·È Â›¯Â ·Ó·‰Âȯı› ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÔÙ ÎÈ ·Ó ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ 2011, ηıÒ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ - Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 27 ª·˝Ô˘ 2012 - Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·. ∫∞Δ. Δ∞™

√ ·Ú¿‰ÔÍÔ˜ ...÷Ù˙ËÂÙÚ‹˜ ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ·, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÔʇÁÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ó· ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ 2009 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 3.347 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3.199 ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ª-§ ∫∫∂ & ∫∫∂ (Ì-Ï) ·fi 346 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ 2009, ¤Ï·‚ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 310 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ·” . ΔÔ ∫∫∂ ¿ÏÈ ·fi 11.321 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ 2009 ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· 11.310 ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. “ΔÔ ∫∫∂ ¤Ú·Û ·fi Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó·¯ˆÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ∫∫∂ ÛËÌ›ˆÛ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ª‹ˆ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔ ·Ó¿ıÂÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔÓ Ã·Ù˙ËÂÙÚ‹; ∂ÎÙÈÌÒÓÙ·˜ Èı·Ófiٷٷ ˆ˜ ı· ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ¿ÊËÛ·Ó ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô Ï·fi Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ΔÔ Ï‡ÎÔ ÙÔ ‚ϤÂÈ, ÙÔÓ ÓÙÔÚfi ÙÔ˘ ı· „¿¯ÓÂÈ; ∞.º.

¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞; ª·Î¿ÚÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙ· ÚfiÙÂÚ· Â›‰·. ∞ÏÏ¿ fiÛÔ ÂÊÈÎÙfi Â›Ó·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó; ¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ó· ϤÌ fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘˜; ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ì·˜ › ԢÛÈ·ÛÙÈο ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠¿ÏÏÔ Ó· ÏËÙÙfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÁÈ· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·. º.™.

∏ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡

√È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÚÔÛˆÈο ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ (¶∂¢) £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÈÏÂÏ¤Ú Î. ƒ. ∫ÔÌ‹ÙÛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈο ÂÈϤÁÔ˘Ó Û˘ÁÁÂÓÈο ‹ ÊÈÏÈο ÚfiÛˆ· ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÚÂ›Ù·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË. √ Î. ∫ÔÌ‹ÙÛ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù· Ï›Á· ¢ÚÒ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηÚÒÓÔÓÙ·È ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ·, Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ù· ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË. μ.∫.

∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂∫∞ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ χÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡. ΔÔ ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï‡ÛË ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∞ÚΛ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·... °.•. ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÏfiʘ; √ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ª‹ÙÚÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó. ¶ÔÏÏÔ› ÙȘ ÂÚÈ̤ӷÓÂ Û·Ó ·ÔχÙÚˆÛË. ªÂ ÂÏ›‰Â˜, fiÓÂÈÚ· Î·È Û¯¤‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ›ÛÙ¢·Ó Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ı˘Ìfi˜ Û· Ï·˚΋ ÙÈ̈ڛ·, Â› ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ Î·È ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯·Ú‹Î·ÓÂ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó Î·È ¿ÓÔÈÍÂ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜ “ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜” . ∂›¯·Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ Û ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÛÙË ÁË. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜ ÓƠ̂۷Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ı· ÁÏÈÙÒÓ·Ó ·fi Ù· ‚¿Û·Ó¿ ÙÔ˘˜ Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ˜ ÙÔ˘ ™Èψ¿Ì. ¶›ÛÙ„·Ó fiÏÔÈ fiÙÈ ı· ıÂÚ·¢fiÓÙÔ˘Û·Ó ·fi ¿Û·Ó ÓfiÛÔÓ Î.Ï. ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÈ Îڛ̷, ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÌfiÓÔÓ, ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ·Ó ¿Ó·˘‰Ô˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ Ù· ›·ÓÂ, ÂÚ› ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿Û·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ›Ûˆ˜ ͯ¿Û·Ó fiÙÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó “ÙÔ ÔıËÙfi ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜” ... ŸÌˆ˜, ·˘Ù¿ Ô˘ ϯı‹Î·Ó ›Ûˆ˜ Ù· ÈÛÙ‡ԢÓ, ›Ûˆ˜ fi¯È, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Ù· ·Ó·Û΢¿ÛÔ˘Ó... ŸÏÔÈ fï˜ ηٿϷ‚·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿Ï·Ó ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ÛÔÊ‹ ·ÚÔÈÌ›· Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Ô˘ ϤÂÈ “Ë ÁÏÒÛÛ· Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ϤÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·” . •Ë̤ڈÛÂ Ë Ù¤Ù·ÚÙË Ì¤Ú·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ, ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ï·fi ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· Ì¿¯·ÏÔ... ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ Î·È ÔÈÔÓ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ. ∞Ó ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Î·È ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆ-

Ú›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ◊‰Ë ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È ·fi ¯¤ÊÚÔÓ˜ Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÌÂÛ·›· ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, fï˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÈÏ¿Ó ̿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ... ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÔÈÔ˜ ÌÏÔÊ¿ÚÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›. £ÂˆÚÔ‡Ó ¿Ú·Á ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ÏÔÁË̤Ó˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓfiËÙÔ˘˜; ∫·Ù¿ Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ì Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ‹ÚÂÌ· Î·È ·˜ ‰Ô˘Ó ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÏÏ· ‚·ÏηÓÈο ÎÚ¿ÙË, Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Ò˜ ˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ÔÈ ÚÔÛ¯›˜ ÁÂÓȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÙÒÚ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ÛÙÂÚËı‹Î·ÓÂ. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ Îڛ̷, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÔÏÈÙÈο ÌÏÔÊ¿ÚÔ˘Ó...” .

ÕÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ ËÁ¿‰È √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â ¤Ó· ·ÏÈfi ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ·ÚÈıÌ› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ÛÙË ... Ú¿¯Ë ÙÔ˘, ‰È¿‚·Û· ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Û·˜ ÌÂٷʤڈ. ªÈ· ̤ڷ o Á¿È‰·ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÁÚfiÙË ¤ÂÛ ے ¤Ó· ÍÂÚÔ‹Á·‰Ô. ΔÔ ˙ÒÔ ÊÒÓ·˙ ·ÂÏÈṲ̂ӷ ÁÈ· ÒÚ˜ ÎÈ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ. ™Î¤ÊÙËÎÂ Î·È Í·Ó·ÛΤÊÙËÎÂ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ ‹Ù·Ó Á¤ÚÈÎÔ, Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ËÁ¿‰È ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿. ¢ÂÓ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Á¿È‰·ÚÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ ı¿„ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi. ∫¿ÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. ¶‹Ú·Ó, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔÈ ·fi ¤Ó· ÊÙ˘¿ÚÈ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙ¿Ó ¯ÒÌ·Ù· ÛÙÔ ËÁ¿‰È. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, Ô Á¿È‰·ÚÔ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÊÒÓ·˙ ‰˘Ó·Ù¿. ªÂÙ¿ fï˜, ÚÔ˜ ¤ÎÏËÍË fiψÓ, ËÛ‡¯·ÛÂ. §›Á· ÊÔÚÙ›· ¯ÒÌ·

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∫·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì·Û¤Ú Î·ÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ· ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË ∫·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì·Û¤Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·fi Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È Î·ÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Δ˙ÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ· fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜ Ì·Û¿˙ Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈηÛÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ¯ı˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÓ¿ÁˆÓ, οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ Δ˙fiÚÙ˙È·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Δ˙ÔÓ ¡ÙfiÔ˘ ¡.2 ÛÙ· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒfiÈÙÂÚ˜. πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ΔÚ·‚fiÏÙ· ÙÔÓ ¿ÁÁÈÍ ÛÙ· fi‰È· Î·È ÛÙ· ÁÂÓÓËÙÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Âȯ›ÚËÛ ӷ ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ ̤۷ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ÙÏ¿ÓÙ·, ÛÙȘ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÂΛӘ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Ì·Û¤Ú, ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Δ˙ÔÓ ¡ÙfiÔ˘ ¡.1, ηÙÔ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ Δ¤Í·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ η٤ıÂÛ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ηٿ ÙÔ˘ ΔÚ·‚fiÏÙ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì·Û¿˙ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ª¤‚ÂÚÏÈ

·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ÁˆÚÁfi˜ ÎÔ›Ù·Í οو ÙÔ ËÁ¿‰È ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ›‰Â. ◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi! ªÂ οı ÊÙ˘·ÚÈ¿ ¯ÒÌ· Ô˘ ¤ÂÊÙ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘, Ô Á¿È‰·ÚÔ˜ ÙÈÓ·˙fiÙ·Ó, ¤ÂÊÙ ÙÔ ¯ÒÌ· ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ οو, ÎÈ ¤Î·Ó ÌÈ· ÛÙÚÒÛÂÈ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¿Ù·ÁÂ Ô Á¿È‰·ÚÔ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤Î·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ... √È Á›ÙÔÓ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙ¿Ó ÊÙ˘·ÚȤ˜ ¯ÒÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ˙ÒÔ, ÎÈ ·˘Ùfi οı ÊÔÚ¿ ÙÈÓ·˙fiÙ·Ó ÎÈ ¤Î·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, fiÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤ÎÏËÎÙÔÈ, fiÙ·Ó Â›‰·Ó ÙÔ Á·˚‰Ô‡ÚÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ËÁ·‰ÈÔ‡. ŒÎ·Ó ¤Ó· ‹‰ËÌ· Î·È ‚Á‹Î ¤Íˆ. ∫·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ٷ ÊÙ˘¿ÚÈ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È Í·ÊÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÙÔÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ô˘ ÙÔ˘˜ ͤÊ¢ÁÂ. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‡ıÔ, Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ “ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛ” οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô ª¿ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “ÕÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ ËÁ¿‰È” , ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰·Ó›ÛÙËη. ™’ ·˘Ùfi Ô ∏Ï, ¤Ó·˜ ÌÂÛ‹ÏÈη˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ οÙÈ ·Ú¯·›· ÂÚ›È·, ¤ÊÙÂÈ Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ËÁ¿‰È, Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ì˯·Ó‡ÂÙ·È ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘. ∫¿ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ·Ô‚·›ÓÔ˘Ó ¿Î·Ú˜ Î·È ÙÔ “Ú›¯ÓÂÈ” ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. √ ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Î·ÏÒÓÙ·˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∫·Ù·Îχ˙ÂÙ·È ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛΤ„ÂȘ. ¶Ï¿ıÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈ· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÁÚ¿„ÂÈ, fiÙ·Ó ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ËÁ¿‰È. ∫¿ÓÂÈ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÏÈ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘... ∫¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÔÚÁ›˙ÂÙ·È Î·È ·ÂÏ›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏϘ ¿ÏÈ ÛÙÈÁ̤˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘... ∏ ¤ÓÛÙ·Û‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜, ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ˜ ·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È Ó· Ï¿ÛÂÈ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ ‹ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÓÔÂÚ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ·Á›‰· ÙÔ˘ ËÁ·‰ÈÔ‡, Ô˘ ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎÂ. ¶ÚÔÛ·ı› Î·È ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Í·Ó·ÚÔÛ·ı› Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘. 줂·È· ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ fiÓËÌ· ÙÔ˘ Î. ª¿ÓÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ¯·ÛÙÈ-

Îfi, ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi. ∏ ·›ÛıËÛË, Ë ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, Ô˘ ηٷÎχ˙ÂÈ ÙÔÓ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, ΢Úȷگ› ‰Ò. ∏ıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ·: ŸÔÈÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ (·˘Ùfi Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔ›Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ), ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÍÂÎfi‚ÂÈ Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ “ËÁ¿‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜” . ∏ ˙ˆ‹ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÂÌ¿˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ËÁ·‰ÈÔ‡ Î·È Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó, ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜, ÔÏϤ˜ ÊÙ˘·ÚȤ˜ ·fi ÛÎÔ˘›‰È· ̤۷ ÛÙÔ “ËÁ¿‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜” Ì·˜. ¡· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fï˜ ˆ˜ οı ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ. ªÔÚԇ̠ӷ ‚Áԇ̠·fi Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· ËÁ¿‰È·, ·Ï¿ Ì ¤Ó· Ù›Ó·ÁÌ·. ¶·Ù¿Ì ¿Óˆ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÂÓ Ì·˜ È¿ÓÂÈ ·ÓÈÎfi˜ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠χÛË. ∫¿ÓÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¤Ó· ‚‹Ì· ¿Óˆ. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ: ΔÔ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Â˘Ê˘¤˜, ·ÏÏ¿ ηÚÙÂÚÈÎfi Î·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi Á·˚‰Ô‡ÚÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›¯Â, ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘, ÎÈ ÂÌ›˜, ÔÈ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔÈ “͇ÓÈÔÈ” ÂÏ·ÁÒÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·... Δ· ¯¿ÓÔ˘Ì ‡ÎÔÏ·, ıÔÏÒÓÔ˘ÌÂ, ·ÂÏÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ·Ó·˙ËÙԇ̠χÛÂȘ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙ· ËÁ¿‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Î·ÙÔÚıˆÙ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ Â͢Ó¿‰·. ∂›Ì·ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ¿ÍÈÔÈ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ì·˜ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÓÔÌ›˙ˆ” .

¡· ‰›ÓÂÙ·È ·ÌÔÈ‚‹ ÛÙ· ̤ÏË ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‹ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· Ù· ›‰È· ¶·ÓÙÂÏ¿ÎË ÌÔ˘ Ù· ›‰È· ¶·ÓÙÂÏ‹ ÌÔ˘. ∞ӷʤÚÔÌ·È ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ŒÁÈÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi; Ÿ¯È ‚¤‚·È·, ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ΔÈ ¤Î·ÓÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ; Δ›ÔÙ· ·Ôχو˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ (ÁÈ·Ù› ¿Ú·ÁÂ;), ÔÚ›˙ÔÓÙ·È À¶√Ã∂-

ÃÈϘ ÛÙȘ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. “∞˘Ùfi˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ “·ÓÒÓ˘ÌÔ˜” ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ˜ Î·È ÁÂÏÔ›Ô˜ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ” , ›Â Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ª¿ÚÙÈÓ ™›ÓÁÎÂÚ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔÓ ËıÔÔÈfi. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ΔÚ·‚fiÏÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ “·fiÏ˘ÙË Ì˘ıÔÏ·Û›· Î·È „¤Ì·” . √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÓ·ÁÔ̤ӈÓ, Ô √ÎfiÚÈ √ÎÔÚfiη, › ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ fiÙÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ηٷ٤ıËÎÂ Ë ÚÒÙË ·ÁˆÁ‹ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Î·È ¿ÏÏ· “ı‡Ì·Ù·” Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ηٷÁÁÂϛ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ‰ÂÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó.

√ ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ŒÓ·˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ¢ÁÓÒÌˆÓ ÛÙÔÓ ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹ fiÙ·Ó ˘¤ÛÙË ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó Ù˙fiÁÎÈÓÁÎ ÛÙÔ Ã¿ÈÓÙ ¶·ÚÎ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ™·Ì ¡Ù¤ÌÛÙÂÚ, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›-

øΔπ∫ø™ ̤ÏË ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÔÚÈÛÙ› Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙȘ 6 Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ› Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂΛ Û˘Ó¯Ҙ ÂÚ›Ô˘ 18 ÒÚ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤ÓÔ˘Ó Î·È ÓËÛÙÈÎÔ›, ÂÂȉ‹ Ë ·ÚÔ¯‹ Ê·ÁËÙÔ‡ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. ∂›Û˘, fiÛÔÈ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, .¯. ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, Ú·Ù‹ÚÈ· ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î.Ï., Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ̤ÏË ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ¤ÙÛÈ ‰ÈÏ‹ ˙ËÌÈ¿. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È “ÙÔÎÂÙfi” Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, “ı¿Ó·ÙÔ” ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹ Â›ÁÔÓ “Ù·Í›‰È” ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ Î.Ï. Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ª¿ÏÈÛÙ· ¿Ú· ÔÏÏÔ› ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È Ï¿ÌÔ˘Ó ‰È¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ¤ÊÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÔÓÙ·È. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ì›· ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ÂÂȉ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂȉÈο ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÁÈÓ οÙÈ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 25%) ·fi ÙËÓ ÂıÓÔÛˆÙ‹ÚÈ· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. £· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· ·˘Ùfi˜ Ô ÊfiÚÔ˜ Ó· ‰Ôı› ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ˆ fiÙÈ, ÂÂȉ‹ Â›Ì·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÔÌ·È ÔÙ¤ ̤ÏÔ˜ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÈÔÚ›˙ÔÌ·È ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜, fiÛ· ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û˘ÌʤÚÔÓ” .

‰· Sun, fiÙÈ Ô ÃfiÊÌ·Ó ¤Û¢Û ÚÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ η٤ÚÚ¢Û ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ̤Ú˜ Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ. “¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ù›ÔÙ· ·fi fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÌÔ˘ › fiÙÈ Ì ¤ÛˆÛÂ Ô ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó. ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ” , ›Â Ô ¡Ù¤ÌÛÙÂÚ. √È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙÈ Ô 74¯ÚÔÓÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ οÏÂÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ Ì ÙÔÓ ¡Ù¤ÌÛÙÂÚ Ì¤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó. √ ÃfiÊÌ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û›ÙÈ ÂΛ ÎÔÓÙ¿, ¤Ê˘Á fiÙ·Ó ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ù¤ÌÛÙÂÚ. √ ÃfiÊÌ·Ó ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÛÒÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ. ∏ ª›Ï· ∫Ô‡ÓȘ ‚Ô‹ıËÛ ¤Ó·Ó ÂÚÁ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Ô‡Ï¢ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È ¤·ı ÂÈÏËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, ¤ÁÚ·„Â Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· TMZ.com. √ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “Grey’s Anatomy” , Ô ¶¿ÙÚÈÎ ¡Ù¤ÌÛÈ, ·ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ ¤Ó·Ó ¤ÊË‚Ô ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ª·ÏÈÌÔ‡ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Î·È Ô ƒ¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ ¿Ú·Í ÌÈ· μÚÂÙ·Ó‹ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÓÒ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· Â›Ó·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜; ª·Ú›· ∂ÚÈÓ¿ÎË ÔÈÎȷο

“¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ηχÙÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÚԂԇ̠ÂÍ·Ú¯‹˜ Û ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÂÓÙÔÏ‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· Ì›· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË” .

∏ÚÒ ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·

“∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηχÙÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ·fiÊ·ÛË Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜. √ Ï·fi˜ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÈ” .

°È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÊ›Ù˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋, ηıÒ˜ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ¤ÛÂÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ϤÔÓ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” .

μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·˘Ú›‰Ë˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ·fi ÙÔ‡‰Â Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌË ‰Ô‡Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

/5

¢ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ŒÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂͤÊÚ·˙·Ó οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ¤ÁÈÓ ¤ÚÁÔ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞¯ÈÏϤˆ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ‰ÂÓ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÙÔÌ‹. “∞¢ı˘Óı‹Î·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘ÌÂ. ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê·Ó›, ·Ú’ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·” ϤÓÂ. ¶Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ¤Ó·Ó ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Î·¿ÎÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ú’ fiÙÈ ÙÔ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î¿‰Ô. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Áԇ̠ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì·˜. Δ· ÛÎÔ˘›‰È· Ì˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÛÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂӉȷÊÂÚı› οÔÈÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ;” ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. °. ΔÛ.

¶Úfi¯ÂÈÚ·

°È· ¤Ó· ¯·Ì¤ÓÔ ‰ÂοÏÂÙÔ

ªÈ· ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ Î·È ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ Úfi¯ÂÈÚ· Ì ¯ÒÌ·. ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ πˉ˜ Î·È ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÙ·Ó ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô, ÂÓÒ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiÏË Ì¤Ú· ηٷ‚Ú¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· “ηı›ÛÂÈ” Ë ÛÎfiÓË. §‡ÛË, Ê˘ÛÈο, ·ÔÙÂÏ› Ë ¿ÌÂÛË ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, οÙÈ Ô˘ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ...

ÚÂȘ Ë ÒÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È Ë Ô‰fi˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó·Ó ·¤Ú·ÓÙÔ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ¿Óˆ ·fi ÙȘ Û·Ṳ̂Ó˜ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ Î·È Ù· ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÔÈ ÂÏÈÁÌÔ› ÙˆÓ π.Ã. ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó·Áη›ÔÈ. ∞Ó ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ fï˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ·˘Ùfi ¯¿ÏÈ, Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Î·È ¯·ÚÙÔ‡Ú· ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙȘ Á‡Úˆ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ı· ‹Ù·Ó ¢ÎÔÏfiÙÂÚË, ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ù·¯‡ÙÂÚ·, ÂÓÒ ı· ËÛ‡¯·˙·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ›¯Â ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ·˘Ùfi˜ Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∞Ó ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÏÔÈfiÓ ·ÊÈ¤ÚˆÓ·Ó ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜ Û ۷ÎԇϘ, οÔÈÔÈ ı· ΤډÈ˙·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.

Δ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

°.•.

∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔ¿‰È ·fi ηÙÛ›ÎÈ· ‰ÈÂÚ¯fiÙ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔ ™·Ú·ÎËÓfi. Ÿˆ˜ ηًÁÁÂÈÏ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ù˘ ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ù· ηÙÛ›ÎÈ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ù· ¿ÓÙ·. ∏ ›‰È· ÛËÌ›ˆÓ fiÙÈ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¡·ÙÔ‡Ú·” Î·È ¿Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi-

‰ÈÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÈ Î¿ÓÂÈ; ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ·¿ÓÙËÛ˘. °. ΔÛ.

ªË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ∂‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 9Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. øÛÙfiÛÔ ·Ú¿ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ,

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

º.™.

10 ª·˝Ô˘ 1982

¢ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ “™Â 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ. ŒÙÛÈ, ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ô ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Ó· ÌËÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √È ·ÂÚÁÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ¢‹ÌˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηıÔÚÈÛıÔ‡Ó Ù· ηÙÒٷٷ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 950 ‰Ú·¯ÌÒÓ Î·È ÔÈ Î·ÙÒÙ·ÙÔÈ ÌÈÛıÔ› ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 25.000 ‰Ú¯.” .

Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜” .

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·¯ˆÚ› ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›· “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·¯ˆÚ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·. ΔÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ ∞ÎÚÈÙ›‰Ë˜, ÔÈ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ¶ÔÙÙ¿Î˘, μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¶ÈÙÛÈÒÚ˘, ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Î·È ¶ÚÔ‰ڛ·˜ ª·ÚÔ‡‰·˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘” .

ΔÔ ¿ÏÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∫∫∂ (∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡) “ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ÙÔ˘ ª¿Ë ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ª›ÏˆÓ· ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ (11Ô˘) ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∫∫∂

¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ∂√∫ ı· ÂȉÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÁˆÚÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ “™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ·fi Ù· ÂıÓÈο, fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο Ù·Ì›·, ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙfiÛÔ Ì ٷ ·Ó·Ù˘Íȷο ΛÓËÙÚ· Ô˘ ı· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· - Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ÂȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ Î·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ - fiÛÔ

fiˆ˜ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ΔÔ 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ 3Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi. ∫·È Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ·ÚÈıÌÔ‡Ó 350 Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ‰¤Î· ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. √È ÁÔÓ›˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ, ·›ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. °È·Ù›, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·;

ŒÎÎÏËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∂ÏÛ›ÓÎÈ Ó· ȤÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· “√ Úfi‰ÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜” .

ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ë ŒÓˆÛË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ¿‚ˆÓ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ, ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, Ù· ∫.∫. ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, §·˚΋˜ ∫›Ó·˜, πÛ·Ó›·˜ Î·È ™Ô˘Ë‰›·˜, Â›Û˘ ÙÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· °·ÏÏ›·˜, ÙÔ ∞ÚÈÛÙÂÚfi ∫fiÌÌ· ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ÙÔ §·˚Îfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· °·ÏÏ›·˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1902... π·ÙÚÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √

1940... B’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: √ √˘›ÓÛÙÔÓ

¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, ™˘Ú›‰ˆÓ ª·ÁÁ›Ó·˜, ·Ê·ÈÚ› Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰ÂÍÈfi ÙÔ˘ ÓÂÊÚfi. ∏ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌfiÏȘ ¤Ó· ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ. ... ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÛʇÁÂÈ Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ, ηıÒ˜ Ë ‰··ÓËÚ‹ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙËÓ ∞ÁÎfiÏ· ·ÂÈÏ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÙÒ¯Â˘ÛË. 1908... °ÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜, ÛÙȘ ∏.¶.∞., ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ μÈÚÙ˙›ÓÈ·. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Anna Reeves Jarvis Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ÔÚ›ÛÂÈ ÌÈ· ̤ڷ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙȘ ÌËÙ¤Ú˜.

ΔÛfiÚÙÛÈÏ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. 1947... æËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‚Ô˘Ï‹ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ΔÚÔ‡Ì·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 1955... EÈÛ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ¿ÁÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ √Δ∂, Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ √À§∂¡. 1991... ∏ ∂ϤÓË °Ï‡Î·Ù˙Ë - ∞Ú‚ÂϤÚ, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∑ÔÚ˙ ¶ÔÌÈÓÙÔ‡, ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ú¤Û‚ÂÈÚ· ηϋ˜ ıÂÏ‹Ûˆ˜ Ù˘ UNICEF. 1994... √ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÔÚΛ˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

√ÈÎÙÚ‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË

SOS ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· ∞∂π ∞£∏¡∞, 9.

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ηÙÔÈΛ· Ë ª·Ú›Î· ªËÙÛÔÙ¿ÎË ∞£∏¡∞, 9.

™Δ∏¡ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ηÙÔÈΛ· Ô‰ËÁ‹ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ª·Ú›Î· ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ∏ Ù·Ê‹ Ù˘ ¤ÁÈÓ Û ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÎÏÔ, ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÚÁÔ˘Ïȉ¤ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ Ë ÛÔÚfi˜ Ù˘ ›¯Â ÂÎÙÂı› ÁÈ· Ï·˚Îfi ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›·˜ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜ ÛÙË Ã·Ï¤· ÷ӛˆÓ. ΔÔ ‡ÛÙ·ÙÔ ¯·›Ú ÛÙË ª·Ú›Î· ªËÙÛÔÙ¿ÎË Â›·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ∫ÚËÙÈÎÔ› Î·È ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌ· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ Î·È ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˙¤ÛÙË ÛÙÔ Ó·fi. ™ÙȘ 2 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, „¿ÏË ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘, ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∫Ú‹Ù˘ ∂ÈÚËÓ·›Ô Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ªËÙÚÔÔϛ٘ ∫˘‰ˆÓ›·˜∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘, ¢·Ì·ÛÎËÓfi, Î·È ∫ÈÛ¿ÌÔ˘-™ÂÏ›ÓÔ˘, ∞ÌÊÈÏfi¯ÈÔ. ªÂ ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, Ë ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘ ∞ÏÂÍ›·, ÎfiÚË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘: “◊Ù·Ó Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ì·˜. ¶¿ÓÙ·, ‹Ù·Ó Â‰Ò ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓÂ. ªÂ ÙÔÓ ·Ô‡ ÌÔ˘ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË, ·ÈÒÓÈ·, Ì·˙› ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÓ ÔÙ¤” . ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÛÔÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi, ÔÈ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÛÎÔ‡Ú· Á˘·ÏÈ¿ Î·È ˘Ô‚·ÛÙ·˙fiÌÂÓÔ˜, Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘, Ë ¡ÙfiÚ·, Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·, Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÙÂıÔ‡Ó Û٤ʷӷ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û˘ÛÛÈÙ›ˆÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ∫˘‰ˆÓ›·˜∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘.

∞ÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ô ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ∞£∏¡∞, 9.

∂§∂À£∂ƒ√™ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹

ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·Ê¤ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û ÂȉÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂) °È¿ÓÓ˘ ∫·ÂϤÚ˘. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·ÈÛÙ›· Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ηٷ¯Ú·ÛÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·Ó›ÛÚ·ÎÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ·fi Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 20102011. ∞ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô Î. ∫·ÂϤÚ˘ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎÚfiıÂÛ̘ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ. √ Î. ∫·ÂϤÚ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÚfiıÂÛ̘ ÂÁÁڷʤ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Û ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ◊Ê·ÈÛÙÔ˜. ΔÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰›ˆÍ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ °ÚËÁfiÚ˘ ¶ÂfiÓ˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

ÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¤ÎÚÔ˘Û·Ó ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.∏ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ¤ıÂÛ ÌfiÓÔ Ù· Â›ÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÏfiÁˆ Ù˘ Ú¢ÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ΔÔÓ›ÛÙËÎÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÚÔ˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹, fiÙÈ, ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È, ·fi 1˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÛÙ· ȉڇ̷ٷ (™‡ÁÎÏËÙÔÈ Î·È ¶Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜) ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ Û¯ÔϤ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜ Î·È Úfi‰ÚÔÈ.

Δ

ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ú˘Ù¿ÓˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙÔ ªÂÙÛfi‚ÈÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ “Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Ï‹ÊıËÎ·Ó ˘fi„Ë ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 4009/2011” . ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÏ‹ÙˆÓ Î·È Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ΔÔ̤ˆÓ, ˆ˜ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ (Ú˘Ù¿ÓˆÓ, ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ, ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î.¿.) ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Ë ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ·fi ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∑ËÙ›ٷÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ë ıÂÛÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ (Û›ÙÈÛË, ÛÙ¤Á·ÛË Î.¿.), ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË Ù˘ Ù·ÍÈÓÔÌÈ΋˜ „‹ÊÔ˘.

¢ÂÛ̇ÛÂȘ ΔÛ›Ú· ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ∞∂π ‰ÂÛ̇ÙËΠÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ˆ˜ ı· ı¤ÛÂÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÂÁÁ˘‹ıËΠfiÙÈ “›Ù ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÏËÍË ÁÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ù ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ” . ΔfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù·-

΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜” . ∏ √π∂§∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ‰ÒÚÔ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Û¯ÔϿگ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÂÚÈÎfi„ÂÈ ·Ú·Ófï˜ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰Âο‰Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈıˆڋÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ¿ÁÈ· ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·” . √È È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ÂÚÒÙËÌ· Î·È ÂÎÎÚÂÌ› ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜.

ΔÈ ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘

● ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÌÈ· ·Ú¿ÏÔÁË ÂÈÌÔÓ‹ Û ¤Ó· ÓfiÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›” Î·È ˆ˜ Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰˘ÛÊËÌ›ÛÙËΠ۠¤Ó·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi “fiÏÂÌÔ” . ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË, ¤Ú· ·fi ÙË ıÂÛÌÈο ··Ú·›ÙËÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙ¤ÚÂÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰ÂÛÌfi˜, ›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÂÓ¤Ù·ÍÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Û·Ṳ̂ÓË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ۯ¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ı› ÁÓÒÛË” . ∂’ ·˘ÙÔ‡, ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “ÙÈÌËÙÈÎfi” ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Û¯ËÌ·ÙÈ-

ÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙȘ Û‡ÓÙÔ̘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ∞∂π, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· “Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛË” Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ·fi ÌÂÁ¿Ï· ªª∂, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ. ∂ÈϤÔÓ, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘, fiˆ˜ ›·Ó, Â¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο Ô ™Àƒπ∑∞ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.

“¶fiÏÂÌÔ˜” √π∂§∂ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ¤-

ÛÙÂÈÏ ÙÔ ¢™ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (√π∂§∂), ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, °ÈÒÚÁÔ ª·ÌÈÓÈÒÙË, Ù˘ ÔÌfiʈÓ˘ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ.. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “∏ ÚfiÛÊ·ÙË Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÒÛÙÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ÌÂÈ ÊÚ·ÁÌfi˜ ÛÙË ‰È·ÏÔ΋ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÛÙȘ ÔÏÈÁÔÌÂÏ›˜ ·Ú·ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Ô˘ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ıËÛ·˘Ú›˙Ô˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ΔËÓ ¿‰ÈÎË, ¿ÓÈÛË Î·È Û˘ÓÙ¯Óȷ΋ ·˘Ù‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì Ì χË Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, Î. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Úfi‰ÚÔ˜ 29 Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ √π∂§∂ ÁÈ· “·Û‡ÛÙÔÏ· „‡‰Ë” Î·È ÁÈ·Ù› “Ì ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Ô˘ ¤Î·Ó Â› ÂÍ¿ÌËÓÔ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, ηٿÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” Î·È Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ “·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÌÈÓÈÒÙË Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË” . “√Ìfiʈӷ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÔÌfiʈӷ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÚÂȘ ηıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ √π∂§∂ ÌÔÚÔ‡Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó, ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Èηϛ˙ÔÓÙ·È” .

¶·Ú¿ÓÔÌÔ ˙ËÙ› Ó· ÎËÚ˘¯ı› ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

ΔÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi πÛÚ·ËÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù¿ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∞£∏¡∞, 9.

“Δ√ ∫ÂÓÙÚÈÎfi πÛÚ·ËÏÈÙÈÎfi ™˘Ì-

‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜, Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘, Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÓÔÛÙ·ÏÁÒÓ ÙÔ˘ º·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¡·˙ÈÛÌÔ‡, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰¤¯ıËΠ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ·” . ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫π™, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡” . “∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÔÏ›-

Ù˜ Ì·˜, ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ı· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÛËÌÈÙÈÛÌÔ‡” .

“¡· ÎËÚ˘¯ı› ·Ú¿ÓÔÌË” ˙ËÙ› Ô °. ªÔ˘Ù¿Ú˘ ¡· ÎËÚ˘¯Ù› ·Ú¿ÓÔÌÔ ÙÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ˙‹ÙËÛÂ Ô ¢‹-

Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ °’ ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡. “∂›Ó·È ¤Ú· ·fi οı ÏÔÁÈ΋ ̤۷ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ӷ˙ÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ªÔ˘Ù¿Ú˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∂›Ó·È ÛËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, ÁÈ·Ù› Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ· Ó·˙ÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ ‚·ı‡Ù·Ù· fiÙÈ, fiˆ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ ÙÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎËÚ˘-

¯ı› ·Ú¿ÓÔÌÔ ÙÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·” . “™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ÌÔÚÊ‹ Ê·ÛÈÛÌÔ‡, ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË, Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ “¿ÎÚˆÓ” ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. “∂ȉÈο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ¤Ó‰Ô͘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘-

Á‹˜, ÌÈ·˜ ·ÎÚ·›·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÂÌÊÔÚÂ›Ù·È ·fi Ó·˙ÈÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜, ˘ÈÔıÂÙ› Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ¯ÈÙÏÂÚÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, fiˆ˜ ¤ÎÏËÎÙÔÈ Â›‰·ÌÂ, Ì ÌÈÏÈÙ·ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ÛˆÌ·Ù›·. ™ÙË ÌÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Í¤ÓˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÛÙ· Û˘ÌÌ·¯Èο ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ· ∑¤ÈÙÂÓÏÈÎ ÛÙË ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ™·Ì·Ú¿, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·

§∞√™

™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜

“ ŸÙ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·fi ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì”

∞£∏¡∞, 9.

Â Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜, οÏÂÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ ¡¢, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ì ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi “¤Ú· ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜” .

∏ ‰‹ÏˆÛË ™·Ì·Ú¿ ¤ÁÈÓ ϛÁ˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Ì ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¿ÍÔÓ˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ¤ıÂÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ “¿ÏÏÔ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔ Ë ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘” . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ˙ËÙ› Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Ô‰ËÁ› ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Î¿ÏÂÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ “·˘Ù‹ Ë ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·” . ∂›Û˘, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ “·„˘¯ÔÏfiÁËÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ” (Û.Û. ÙÔ˘ ¢. ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË) ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. “√ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰È·Ï˘ı› Ë ¯ÒÚ· Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” › ·ÎfiÌË Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ∞ÎfiÌË, οÏÂÛ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· “Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ò˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·” . “∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚Îfi ̤وÔ, ÁÈ· Ó· ¿Ì ͷӿ Û ÂÎÏÔÁ¤˜” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›·, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ë ¤Ó‰ÂÈ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. º˘ÛÈο, ›Â Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ı· Ú¤ÂÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜ ÂÚ› ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ. ∞Ó¤ÊÂÚÂ, ·ÎfiÌË, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. √ ¤ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙȘ ¤ÓÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙ·, ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÈÔ ÚÔˆıË̤ÓË. √ μ‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ “·Ú·‚È΋˜ ¿ÓÔÈ͢” , Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2008. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙÒÚ· Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È fiÙÈ Û ·˘Ùfi ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÙfiÙÂ, fiÙ·Ó Â›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· “·Û‡ÌÌÂÙÚ˜ ·ÂÈϤ˜” . ÀÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ·ÎfiÌË, fiÙÈ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È “ÌÓËÌfiÓÈÔ ‹ ·ÓÙÈÌÓËÌfiÓÈÔ” , ·ÏÏ¿ Ë Â˘Úˆ·˚΋ Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô ·ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Î.Î. ¶Ôχ‰ˆÚ·˜, ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ Î·È ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ë ‰È‡ڢÓÛË Û ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÎÙfiÈÛÌ· Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙÂ, ¤Ú· ·fi ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÛÔ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈӤ˜ ÁÈ· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ̤وÔ ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Õ‰. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ › fiÙÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “·Ó¿ÁÎË Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” . √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ›Â, Â›Û˘, ˆ˜ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Â›Ó·È Ë ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ, ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ “·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ ËÁ¤ÙË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘: “∂ÁÒ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ Âӈ̤ÓË ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Û ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ™Ù. ª¿ÓÔ, £. Δ˙‹ÌÂÚÔ, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘, “·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ΔÛ›Ú·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û Èı·Ó‹ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ › ˆ˜ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. “™Ù‹ÚÈÍÂ, fï˜, ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÈ ¿Ú· ¿Óˆ Ó· οÓÂÈ;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. À¤Ú Ù˘ Â·Ó¤ÓˆÛ˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Ù¿¯ıËΠÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi Î·È Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ “Ë ¡¢ Â›Ó·È ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË” Î·È “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ÁÔ‡ÛÙ· οÔÈÔ˘” . √ Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ú¤-

● ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜

ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÏËı› ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÂÎÙfi˜ ¡¢, ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÂÓ‡ԢÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ™˘Ó‰ڛԢ, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Î·Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ψ-

ÊfiÚÔ˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· “·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿” ÙˆÓ ¿ÏÏÔÙ Á·Ï¿˙ÈˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ ª¿ÓÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ÚÒÙ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ¡¢ ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ÙË

“√È fiÚÔÈ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÙÒ¯Â˘ÛË” ∞£∏¡∞, 9.

√π fiÚÔÈ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û Â·-

Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Û ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Î·È ¿ÌÂÛË ÙÒ¯Â˘ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· - ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Û‡ÓÙÔÌË - Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ‰‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÍfiÓˆÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. “ªÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ Î¿Óˆ” ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜, Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ·ÓÔ¯‹ ·ÎfiÌË Î·È Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Ì ··Ú¤ÁÎÏÈÙÔ

¢ƒ∞™∏ Î·È ÙÔ §∞√™ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÌÈ· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï·. ÕÏψÛÙÂ, Â›Ó·È ‹‰Ë Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¢∏™À Î·È ¢Ú¿ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÊÈÏÂχıÂÚÔ Ì¤ÙˆÔ. øÛÙfiÛÔ, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·¤Ê¢Á·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙËÓ fiÚÙ·. “¡· ‰Ô‡Ì ÚÒÙ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì” ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó. “¢ÂÓ Í¤Úˆ Â¿Ó Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ó· οÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÙ·ÛË Î·È Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ. ∫·È Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÎfiÏ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙ· “¡¤·” Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÔÔÈËı› Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” . Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ §∞√™ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, fï˜ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔ ΔËÏ¿ÛÙ˘ ÂÈÙ¤ıËΠηٿ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Ì ‚·Ú‡Ù·ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiÙÈ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢.

fiÚÔ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛÙÔ Â˘ÚÒ. “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ „‹ÊÈÛ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ∞ÎfiÌË Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ¡¢ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ô˘ ¤ıÂÛ ı¤Ì· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›·. “∫·È ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜, Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÌÔ˘ ÂΛӢ, ÙÔ ·Ô‰¤¯ıËηÓ! ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ, ¤Ó· “ÎÂÎÙË̤ÓÔ” ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fi¯È οÙÈ Ô˘ ı· ’ÚÂ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ›Ûˆ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¿Ú¯ÈÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 7:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠϛÁ· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙȘ 8:00 Ì.Ì.

¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜: ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ·È‰È¿ Ù˘ ¡¢

¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¡ÙfiÚ· Ô ™Ù. ª¿ÓÔ˜

£∂™™∞§√¡π∫∏, 9.

∞£∏¡∞, 9.

Δ∏§∂ºø¡π∫∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ∫·Ì̤ÓÔ Â›¯Â Ô ¶·Ó·-

“∂π¡∞π ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ÏÔÁÈÎfi Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢Ú¿-

ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Û˘Ó·ÓÙËı› Ì·˙› ÙÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, fiˆ˜ ›Â Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. “¢È·ÊˆÓÒ Û ¿Ú· ÔÏÏ¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡¢, fiˆ˜ Î·È Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, fï˜, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·ÎÚ·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ·È‰È¿ Ù˘ ¡¢ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜. Δ¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ηÈ, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Ú¤ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ó· ·¢ı˘Óı› Û ÛÙÂϤ¯Ë, ̤ÏË Î·È „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Ì ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÙÚfiÔ. ª›ÏËÛ ÁÈ· ÌÈ· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı›, ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ “ı· ÔÓ¤ÛÔ˘Ì ¿Ú· Ôχ fiÏÔÈ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ › fiÙÈ “ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Úı ·ÎfiÌË Ë ÒÚ· ÙÔ˘” . ™Â ÂÚÒÙËÛË fiÙ ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÙÔ˘, ·¿ÓÙËÛ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ “ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” . √ Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ¯ı˜ ›¯Â ÚfiÙ·ÛË Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ ·fi ÔÈÔ ÎfiÌÌ·, Î·È fiÙÈ ‰˘Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ “¶∞Δƒπ¢∞” ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰¤¯ÙËΠȤÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ. ∞Ó¤ÊÂÚÂ, ·ÎfiÌ·, fiÙÈ ıˆÚ› “·‰È·ÓfiËÙÔ” Ó· ‰ÈÒÎÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ·Ù› Ì›ˆÛ ÚfiÛÙÈÌÔ Û ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ú·ÙËÚ›Ô˘ η˘Û›ÌˆÓ Î·È Ó· “΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ÍÂÔ‡ÏËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ·” .

Û˘ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ·Ú¿ Ì ÙË ¡¢ Û ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. √ Î. ª¿ÓÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Real fm ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠfiÛÔ ·ÍÈfiÈÛÙË Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿, fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ‰È¤Ï˘ÛÂ, ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÂϤ¯Ë. “∂›Ó·È ÙÂÚÙ›È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ;” , ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ. “∏ χÛË ı· ‚ÚÂı› ̤۷ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡¢. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·’ ¤Íˆ. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡¢” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢Ú¿Û˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Èı·ÓfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¡¢ Î·È ¶∞™√∫. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Flash, o Úfi‰Úo˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, •·Ó¿!, £. Δ˙‹ÌÂÚÔ˜. √ Î. Δ˙‹ÌÂÚÔ˜ ·¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÎÈ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ª¿ÓÔ, ϤÁÔÓÙ·˜: “ªÂ ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›Û˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ∏ ÈÔ Û˘ÁÁÂÓÈ΋, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ë ¢Ú¿ÛË Î·È Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª¿ÓÔ˜” ›Â.

∞£∏¡∞, 9.

√Δ∞¡ ˘¿ÚÍÂÈ ÍÂοı·ÚË ÔÏÈ-

ÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÍÂοı·ÚË ÔÏÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫‡ÚÙÛÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ™·Ì·Ú¿. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∞¡Δ1, Ô Î. ∫‡ÚÙÛÔ˜ -Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜- ÙfiÓÈÛÂ: “∂ÁÒ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· η̛· ÚfiÛÎÏËÛË. ∂› οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋, Î.Ù.Ï. ªÂ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ÌÈÛ‹ ¡¢. [...] ∂Ô̤ӈ˜ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì· ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û ÂÚÌËÓ›˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜” ÛËÌ›ˆÛÂ. √ Î. ∫‡ÚÙÛÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô §∞√™ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ù˘ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “•Âοı·ÚË ·¿ÓÙËÛË, Û·˜ ÙÔ Ï¤ˆ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ı· ˘¿ÚÍÂÈ fiÙ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÍÂοı·ÚË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. ∂Ì›˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ı· Ìԇ̠ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÊÚ·ÛԇϷ˜ ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿. ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ™·Ì·Ú¿ Ó· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÓÙfi˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ˆÚÒÓ, ÙÒÚ· ·Ó Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ԢÌÂ, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ·ÓÔȯٿ Ì˘·Ï¿, ·ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜”.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ∞£∏¡∞, 9.

Δ∞ 67 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, Ù˘ ÈÔ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘, ÁˆÁÚ·ÊÈο, ¤ÓÔÏ˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 55 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙ˆ¤˜, ÂÔÚÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÕÁÓˆÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË. ™ÙË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Δ¿ÛÔ˜ °È·ÓÓ›ÙÛ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, μ‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, Â·ÓÂÎÏÂÁ›˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, πˆ¿ÓÓ˘ ΔÚ·Á¿Î˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

™∏ª∂ƒ∞

¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·

∂ÎÙ·ÌȇÂÙ·È Ë ‰fiÛË ÙˆÓ 5,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Â˘ÚÒ ¿Ó ·Î¤ÙÔ

∞£∏¡∞, 9.

Δ∏¡ ¶¤ÌÙË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë

ηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 5,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È “‰ÈÛÙ·ÎÙÈΤ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ -ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ÓÔÌÈο Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔÎÔ, ηıÒ˜ Ë ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı›. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙÔ˘ Eurogroup ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. “∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÂȉ‹ ›¯Â ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı›” ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, › fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹, ˆ˜ ηÌÈ¿ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂∂ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂÈ ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ 130 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ë ÔÔ›· Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ Reuters ÛÙÔ EFSF ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ηٷ‚ÏËı› Ë ‰fiÛË ·Ú¿ Ó· ·Ú·ÎÚ·ÙËı›” . ∂›Û˘, ËÁ¤˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ Dow Jones Newswires ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰fiÛ˘ Û ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ÃÒÚ˜ fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ú¢ÛÙÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÂÓ‡ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ·fi ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó Èı·Ó‹ ÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ‰fiÛ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiıÂÛË Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ë ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

¡· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙‹ÙËÛÂ Ë ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË ∞£∏¡∞, 9.

μ∂ƒ√§π¡√, 9.

ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÁÈ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ÚÔÌËÓ‡Ô˘Ó, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó “ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ” , ϤÂÈ Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË.

√ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÁ›ÚÂÈ ı¤Ì· ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ‰fiÛ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË “ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ›‰È·” , ÂÓÒ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ıˆÚ› “ÛÒÊÚÔÓ” Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ μ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·ÚÈıÌ› ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 17 ̤ÏË. √ ™fiÈÌÏÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ‚ÂÏÁÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ WDR, Â·Ó¤Ï·‚ ÂÌÊ·ÙÈο ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ. “∂¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ, Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó (ÛÙÔ Â˘ÚÒ), ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¤Ó· (ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ) ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌË ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘. “∂¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·, ÙfiÙ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ‰fiÛÂȘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô À¶∂• °Î›ÓÙÔ μ¤ÛÙÂÚ‚ÂÏÂ. “ΔÔ ·Ó ı· Ì›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ›‰È·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı›. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛΤ„Ë ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙȘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. “™˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ, ÂȉÈο ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË” , › ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (BDI) ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÛÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·. √È Í¤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “·fi ·ÏÙÚÔ˘È-

ÎfiÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÔÈ 25 ÂÎ ÙˆÓ 27 ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂, ·ÚfiÙÈ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÚÔÛÙÂı› Û ·˘Ùfi ÌÈ· Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ̤ÙÚˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂ÚˆÙËı›˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ì‹ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘, Ô ª·Úfi˙Ô ·¿ÓÙËÛ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο “fi¯È” , ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜: ¡· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·Ó ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË

● ∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·

ÛÌfi” , ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ BDI ÷Ә ¶¤ÙÂÚ-∫¿ÈÙÂÏ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›·, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚÔ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÂÓfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, › fiÙÈ “‰ÂÓ Í¤Úˆ Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÓËÛ˘¯Ò Ôχ” .

√ Î. ª·Úfi˙Ô ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û‚·ÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È “Ôχ ·ÚÓËÙÈΤ˜” ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÂΉ‹ÏˆÛË Europa Forum, Ô Î. ª·Úfi˙Ô ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙËÚËı› Ë Û˘Ìʈӛ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ô˘ ÙËÓ ˘fiÁÚ·„·Ó Â›Ó·È ı¤Ì· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·, ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” , ›Â. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂È-

ÙÚÔ‹˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ù· ¯Ú¤Ë Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È “ÂÌ›˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” . “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈı·Ú¯›· Î·È Û‡ÁÎÏÈÛË, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” , ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ª·Úfi˙Ô ·¤‰ˆÛ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘¯Ó¿ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ “fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ó ¿Û¯ËÌ· ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÂÓÒ ÔÈ fiÔȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ηÙfiÚıˆÌ·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ “·ÌÔÈ‚·›·” Û˘Ìʈӛ· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚÔÛˆÈο. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ ÙÔ˘ 40% Ô˘ ˘‹ÚÍ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ™Ô˘ÏÙ˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ·˘ÍËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ٤ÏÔ˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∫Ï›ÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Û Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙfiÓÈÛ ·-

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÙÔ˘ SPD ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. “∂¿Ó ›¯· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ı· ÚÔÂÙԛ̷˙· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ μ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ Ì›· Â˘Úˆ˙ÒÓË Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 17 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË” ›Â Ô ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Èı·Ófi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ SPD ÁÈ· ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2013, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Reuters. “∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘Ì·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ÛÙË ‰›ÓË Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÙfiÓÈÛÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ¤Ó· ›‰Ô˜ “ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ·¤˙˘” ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ù˘ ∂˘ÚˆÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÿÓ˜ ™‚fiÌÔÓÙ·, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ë ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫Ô˘Ú›Ú” . ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ™‚fiÌÔÓÙ· ˙ËÙ› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜.

§‹ÁÂÈ ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Î·È Â›Ó·È ·Í›·˜ 435 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ

√È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ

¡∞ ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó·

∞£∏¡∞, 9.

·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ˙ËÙ› Ë ∂ÏÏËÓ›‰· Â›ÙÚÔÔ˜ ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË ÙfiÛÔ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô fiÛÔ Î·È Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÏÂÁ›Ô˘ ÙˆÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ. ¶ËÁ¤˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “Ó· ‰ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” , Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË. “∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜.

∂¡Δ√™ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂ-

ÚÒÓ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û‡Ì‚·ÛË ÚÔÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÎÙ›ÌËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ™∫∞´. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙˆÓ 435 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ PSI, Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ › fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜. “£· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ú-

¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ͤÚÔ˘Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¿Úˆ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ó· ‰ÂÛ̇ۈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ˆ˜, Â¿Ó Î·Ù·ÁÁÂÏı› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, “ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÈÛو٤˜ ı· ıˆڋÛÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ٷ ÔÛ¿ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÌʈÓÈÒÓ” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ, Â¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó

fiÛ· ›Â Ô Î. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ Ù˘ ¢∂∏, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, “ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 2009 ÙfiÙ Ô˘ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¿ÊËÛ ÙË ¯ÒÚ· Ì ¤Ó· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 24 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ì¿˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Î·È ÂΛ Á›ÓÂÙ·È Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË. ¢ÈfiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Û¯¤ÛË ÛÙ·ÙÈ΋, Â›Ó·È ÌÈ· Û¯¤ÛË ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∫¿ı ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙Ë-

Ù‹ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËΠÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ” . Ÿˆ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, “fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ Ì›· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2015 ‚‚·›ˆ˜ Î·È ı· Â¤ÙÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∞˘Ùfi fï˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ì›· ÚÔ¸fiıÂÛË, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› Ì·˜ ÈÛو٤˜ ı· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi Ù· 130 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·

Ù· ÔÔ›· ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ̤۷ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·”.

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ˙Â Ë ÙÚfiÈη ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Ë ÙÚfiÈη ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÚÒÙ· Ó· ‰ÂÈ ÙȘ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” . ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 15-21 ª·˝Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

∫·ÙËÁfiÚËÛ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· “‰ÈÁψÛÛ›·”

∞Ï. ΔÛ›Ú·˜: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏ›ÁÔÓ ÌÓËÌfiÓÈÔ ∞£∏¡∞, 9.

һ

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ∞£∏¡∞, 9.

ÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÌÔ˘, ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Ú›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÏÏ¿ ·ÛıÂÓ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ì›·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Â·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, SINN FEIN - πÚÏ·Ó‰›·, ªÏfiÎÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ - ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ∂·Ó›‰Ú˘ÛË πÙ·Ï›·˜, ∫ÔÎÎÈÓÔÚ¿ÛÈÓË ™˘ÌÌ·¯›· ¢·Ó›·˜, ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∞˘ÛÙÚ›·˜, ∫fiÌÌ· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ∫fiÌÌ· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ 2006 √˘ÁÁ·Ú›·˜, ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ¶°¢ª, μÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ∂Ï‚ÂÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫fiÌÌ· ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ΔÛ¯›·˜, ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· μ·ÏˆÓ›·˜ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (MST)- ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ∫›ÓËÌ· ÙˆÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ - ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹.

¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘: ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Â›·Ì “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó”

● ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ‰›Ô Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ÙÂı› Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ›Ù ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ù ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ı· Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ˜.

ΔÔ ¶·Ú›ÛÈ ·¤ÎÏÂÈÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ΔÛ›Ú·-√Ï¿ÓÙ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ΔËÓ Â›‰ËÛË ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÚÒÙË Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Humanite Î·È ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë Á·ÏÏÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ, Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™Ù¤ÊÂÓ ∑¿ÈÌÂÚÙ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒ-

ÙËÛË Â¿Ó Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ “Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆӔ . ∞fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›· ¿ÓÙˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ·Ó¿ÏÔÁÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ.

ªËӇ̷ٷ øÛÙfiÛÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÁÈ· Ù· ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Ë Ï·˚΋ ÂͤÁÂÚÛË ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” , ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ∑·Ó §ÈÎ ªÂÏ·ÓÛfiÓ. √ Î. ªÂÏ·ÓÛfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÌfiÏȘ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Â¤ÏÂÍ Ì ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÁÈ· Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ï·˚΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̤۷ ·fi Ì·˙ÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 30%. ∏ ·-

Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û ÚÒÙË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ‰›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÒıËÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÂÏ·ÓÛfiÓ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ÂÍÔÚÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓfiËÙË Î·È ÓÔÛËÚ‹ ÁÔËÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÎÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ªÂÏ·ÓÛfiÓ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË °·ÏÏ›·, Ì ÙËÓ ·ÈÛ¯Ú¿ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ª·Ú›Ó §Â¤Ó ·fi Ù· ªª∂ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Û˘, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÌËӇ̷ٷ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, fiˆ˜: ΔÔ ∞∫∂§, ÙÔ ∫fiÌÌ· ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ë ∂ӈ̤ÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ πÛ·Ó›·˜, ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· πÛ·Ó›·˜, Ë ∂ӈ̤ÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜, ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜, “∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” - °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· °·ÏÏ›·˜, ÙÔ “∫fiÌÌ· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” - °·ÏÏ›·, Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ™˘ÌÌ·¯›· ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈ-

√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ˘˜ Î.Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ™·Ì·Ú¿ fiÙÈ “ÌÈÏÔ‡Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÌÏfiÊ·˜” , ÂÓÒ Ô ™Àƒπ∑∞ ÌÈÏ¿ “ÍÂοı·Ú·, ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ” . Ÿ,ÙÈ Â›·Ì ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ϤÌÂ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο. √ Ï·fi˜ ¤ÎÏÂÈÛ ٷ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· ›Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. “Œ¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ú·Ì¤Ï· ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ “¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ 75 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ Á‡ÚÈÛ ÛÂÏ›‰·. “Ÿˆ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏ›ÁÔÓ ¤ÁÎ˘Ô˜, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÔÏ›ÁÔÓ ÌÓËÌfiÓÈÔ” , ›Â Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÌË ·ÚÂÚÌËÓ‡ÛÈÌË: ∞Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” . “∞¢ı˘Óı‹Î·Ì Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ª·˜ ÏÔȉfiÚËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi” ÛËÌ›ˆÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ¤Ú˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯¿ıËΠ̛· ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ηÈÚ›·, ÂÓÒ Û¯ÔÏ›·Û Ì ·È¯ÌËÚfi ÙÚfiÔ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ·ÊÔ‡ ÂͤÊÚ·Û ÌÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠfï˜ ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ·˘Ù‹ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ. ∂›Û˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢, ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ù· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó ·›ı·ÓÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ·ÔÛ·ıÚˆı› ·ÎfiÌË

°™∂∂, ∞¢∂¢À, ¢√∂ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 9.

∞ƒ¡∏Δπ∫∂™ ‹Ù·Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ °™∂∂,

Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¢√∂) ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú·, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˆ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °™∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ú¤ÏÎÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ οÏÂÛÂ Ô ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞.ΔÛ›Ú·˜ “ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “·ÛÊ·ÏÒ˜ Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë Ó¤· ·˘Ù‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ›, Ë °™∂∂ ı· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÂ Û˘Ó¿-

ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ¿‰ÈΈÓ, ¿ÓÈÛˆÓ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ηْ ÂÈÙ·Á‹ Î·È ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜” . ™Â ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, “Ë ∞¢∂¢À ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜” . “ΔÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÂÎ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∞¢∂¢À, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ˆ˜ “Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË, ¢ı‡˜ ÌfiÏȘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-

ÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘ÙfiÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÌÔÓfiÏ¢Ú˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜” . ∞ÚÓËÙÈο ·¿ÓÙËÛÂ Î·È Ë ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔ¢√∂), ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¢ ·˘Ù‹ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢√∂, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú· ÚÔÛˆÈο, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¢√∂ Ì ٷ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ¢√∂, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÚfiÏÔ˘, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙› Ù˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ٷ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.

∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÛˆÓ Ï¤ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÛÙ· ÚÔ ÂÚÈÎÔÒÓ Â›‰·, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ μ∏ª∞ 99,5: “∂Ì›˜, ϤÌ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ·Î˘Úˆı› Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ηٷÚÁ› ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ì ÚÔÂÎÏÔÁÈο “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Ϸ˚ÎÈÛÙ¤˜” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·, Ô Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “∂Ì›˜ ϤÌ ӷ ηٷÚÁËı› ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·, Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÎÏÈ̷ΈÙfi˜” .

∏ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ™Â Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·Ï› fiϘ ÙȘ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ - ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁÂÏÔ Ã¿ÁÈÔ, ™‡ÚÔ ¢Ú›ÙÛ·, ¢ËÌ‹ÙÚË ™·Ú·ÊÈ·Ófi Î·È °È¿ÓÓË ™ËʷοÎË - Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “∞˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÂÌ›˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ΤډÈÛ ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ú¿ÈÛÌ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘. ªÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·, ·Ó οÓÂÈ ÙÔ ‚‹Ì·, Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ÿÁÈÔ˜.

Δ∏¡ ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË fiψÓ, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜, ÒÛÙ “Ó· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·” ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. “£ÂˆÚԇ̠Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙÔ Ï·fi ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÂΛÓË ıÂÛÌÈο Î·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ” ›Â. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ∂™∂∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÁÈ· Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘. [...] ∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÒÚ· ¢ı‡Ó˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÚ›ÏÔÎÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÚfiÌ·Í fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙfiÛÔ Ôχ, Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔ› Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË Ï‡ÛË ÛÙÔ “·ÚÈıÌËÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô” Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì Ӥ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜” .

∞ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙· ∞£∏¡∞, 9.

∞¶√ƒƒπº£∏∫∂ ·fi ÙÔ ¶Úˆ-

ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞¯·ÚÓÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙·. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ “¿ÁˆÌ·” Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο. √ ‰‹ÌÔ˜ ∞¯·ÚÓÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌË ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È fiÙÈ Â›Û˘ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ·Î›ÓËÙÔ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·Ó‹ÎÂÈ ™ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Â›Û˘, ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÈϤÔÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

º›ÏÔÈ Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› £¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ ÛÙË ¢∏ªπ√Àƒ°π∞ •∞¡∞! ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿, ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘¯›· ÂÓfi˜ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ. ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞, •∞¡∞! Î·È ÌÔÚ¤Û·Ì ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ó‡̷ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ÚËṲ̂ӷ fi‰È·. π‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Ì·˜ Ù›ÌËÛ·Ó, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ηı¤Ó· ·fi Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÒÌ· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·˜, Ë „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈ˙ ‰›Ï· ÛÙË ‰È΋ Ì·˜. ∂Ï¿ÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Ì·˙› Ì·˜, Ó· Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ì ηϋ ·Ú¤· Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ‚fiÏÙ·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ. Δ¤ÛË ∞¶√™Δ√§π¢√À-∞¡£∏ ÀÔ„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ªÂ ÙË ¢∏ªπ√Àƒ°π∞, •∞¡∞! ÙËÏ. 24210 48151


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô ¡. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 9.

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

°È· ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Û ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜

∫Ô˘‚¤ÏË ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫

ªπ§ø¡Δ∞™ ÁÈ· “·È¯Ó›‰È· ·Ï·È¿˜ ÎÔ-

‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÎËÓÔıÂÙËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛˆӔ , Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. “√ ÙfiÔ˜ ··ÈÙ› ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Real FM, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “∂›Ó·È Ï˘ËÚfi Ó· ·›˙ÔÓÙ·È ·È¯Ó›‰È· ·Ï·È¿˜ ÎÔ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÎËÓÔıÂÙËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÁÒ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ˆ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ÛÎËÓÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ, ÒÛÙ ӷ ΢‚ÂÚÓËı› ÛˆÛÙ¿ Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ™ËÌ›Ù˘, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ∞£∏¡∞, 9.

Δ∏ ı¤ÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sueddeutsche Zeitung. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ¤ÓˆÛË, Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÎÚ¿ÙË̤ÏË Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ - ÙȘ ÒÚÈ̘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ Î·È ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÒÚÈ̘ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘” . ∂ÈϤÔÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂∂ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·ÔÛÎÔ› ÚËÙ¿ ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ∂∂ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘, ı· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ ÎÚ›ÛÂȘ” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍËÁÔ‡Ó fiÙÈ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÌÂÚÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ¤ÊÂÚ·Ó ‚·ıÈ¿ Î·È Â›ÌÔÓË ‡ÊÂÛË, ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜. ΔÔÓ›˙Ô˘Ó, ¿ÓÙˆ˜, Ô ∫. ™ËÌ›Ù˘ Î·È Ô °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ‚ÔËıËÙÈο, ηıÒ˜ ÔÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂȉfiÛÂȘ ‹Ù·Ó ÌË Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ì Ôχ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚıÚÔ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ʷÏÎÈ‰Â˘Ì¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. ∞Ô‰›‰ÔÓÙ·È ‰Â ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢, ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. “∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¤Ï·‚·Ó ÙfiÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ë ÓÂÔÂÎÏÂÁ›۷ ΢‚¤ÚÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ÂϤÁÍÔ˘Ó. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ·Ó Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛË”.

∞£∏¡∞, 9.

ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ™ÙȘ “ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ” Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ -ÂÊ’ fiÛÔÓ ·ԉ¯ı›ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ËÁËı› Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÔÏÈÁÔÌÂÏÔ‡˜ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ÂÚ›Ô˘ 15 ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜.

ΔÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ˘ÂÚ„ËÊ›˙Ô˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫Ô˘‚¤ÏË. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real ·¤ÚÚÈ„Â Ùo ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È “ÁÈ· ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ η̛· ‚¿ÛË” Î·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎfiÌÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Ô ™Àƒπ∑∞” ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÊ’ fiÛÔÓ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Î·È ·ÏÏ·Á‹ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ËÈfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛËÌÔÔÈËı› Î·È ıÂÛÌÈο ·fi ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÌfiÏȘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Î·È ÛÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÔÏÈÁÔÌÂÏÔ‡˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È „‹ÊÔ ·ÓÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡¢.

● ΔÔÓ Î. º. ∫Ô˘‚¤ÏË ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

∏ ¿Ô„Ë Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÛÙË ¡¢, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ˘‡ı˘Ó˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ó Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ “Ï¢΋˜” ÂÈÙ·Á‹˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ΔÛ›Ú·, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË, fiˆ˜ ›Â, “Û ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷” , Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÔÈ ÚÔ-

Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¡¢-™Àƒπ∑∞-¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ, ˆ˜ ÙË ÌfiÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ “ÂÊÈÎÙ‹ χÛË” . ø˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ › fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÌfiÓÔ, fï˜, Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· ·ÁÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (.¯. ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜).

√ ∞Ó‰Ú. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Àfi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √-

Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ï‹ÁÂÈ Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÚÔıÂÛÌ›· ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ -ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·- ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙˆ˜ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Mega, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ‚¿ÛÂÈ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ôχ. “∂‰Ò ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÈÎËÊfiÚ˜ Ì¿¯Â˜” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂›Û˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¿ÌÂÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘Ó‰ڛԢ, “ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ 1974” ˙ËÙ¿ Ë “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “◊ ı· Á›ÓÔ˘Ì ͷӿ ¤Ó· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‹ ı· Ìԇ̠ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ˆ˜ ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ›‰Ô˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ª·Ú›· ∑ÂÚ‚¿ÎË, ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÓıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÁÈ· ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ̤وÔ

“¡· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘˜ ™·Ì·Ú¿˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” ∞£∏¡∞, 9.

¢π∞¶π™Δø™∞ª∂ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·-

Ó·Áη›· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, › fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ¶°¢ª, Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È Ë £Ú¿ÎË. øÛÙfiÛÔ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. ∂›Â, fï˜, fiÙÈ “·Ó Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚ› Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÌÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ∞√∑ Î·È ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÓ¤ÏÂÍ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ

¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 13:00, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi.

√ÌÈÏ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ˙˘Áfi οÏÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹-

ÓˆÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘, ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· °ÂÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·fi ÙȘ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ππ Î·È ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ù· ÂÚ› „‹ÊÔ˘ ·ÓÔ¯‹˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È „¤Ì·Ù· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÒÚ·. √ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, fiˆ˜ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ÛÙÔ ¡∞Δ√ Î·È ÙËÓ ∂∂ Ì ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. “¶Ò˜ ‰›ÓÔ˘Ó „‹ÊÔ ·ÓÔ¯‹˜;” ›Â. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˙‹ÙËÛ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜

ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ∞√∑. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚Â: “∞ÙÈ̈ÚËÛ›· ÁÈ· ηӤӷÓ. ∫·Ì›· ·Ú·ÁÚ·Ê‹. £· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∫·È ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÏÔÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â› ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Ì ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÊÂÚ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜. “∂›Ì·ÛÙ ÙÔ Ó¤Ô. ŸÛÔ ÈÔ Ôχ Ì·˜ ·ÂÈÏ›ÙÂ, ÙfiÛÔ ÈÔ Ôχ Ì·˜ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÙÂ, ÙÔ˘˜ ϤÌ” ÙfiÓÈÛÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ οÏ˘, Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ „‹ÊÈÛ “fi¯È” ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∫¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ” . “∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó·˙ÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

ΔÈ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜

∫∫∂

¢È¯·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ ∞£∏¡∞, 9.

ÓÒ ÔÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÔÚ·Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ 300 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰È¯·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÏËı› ‹ fi¯È Ë μÔ˘Ï‹ Ì ÙË Ó¤· Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Ë “ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·” ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ‹ ¿ÚÛ˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜ (ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÛ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Î·È ‰›ˆÍ‹˜ ÙÔ˘). ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ μÔ˘Ï‹˜ Û ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›, Ì ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë 17Ë ª·˝Ô˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› Ë μÔ˘Ï‹ ¯ˆÚ›˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› Û ™ÒÌ·, ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙÔ ∞ª¶∂. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë μÔ˘Ï‹ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Û˘ÁÎÏËı› Î·È Ó· ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·, Ó· ‰È·Ï˘ı› Î·È Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ηٿ ¿ÏϘ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ μÔ˘Ï‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÔÚΈÌÔÛ›· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ¢ı›· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛÙ› ·fi ̤ÏË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ Î·È Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ ¿ÚÛ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 86 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ë μÔ˘Ï‹ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÚfiÙ·Û˘ ¿ÛÎËÛ˘ ‰›ˆÍ˘ ηٿ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ‹ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜, ηıÒ˜ ˆ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ò˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ ÂȉÈÎÒ˜ Ë ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Û˘Ï›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· Ù˘ Ó¤·˜ μÔ˘Ï‹˜.

∂ÎÏÔÁ¤˜ 10 ‹ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ∂¿Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó, ÙfiÙ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Èı·Ófiٷٷ ÁÈ· 10 ‹ 17 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó, ·fi Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Â¿Ó Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Û ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ - ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ - ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙfiÙÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηϤÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È, ·Ó Î·È ÙfiÙ ÂȂ‚·Èˆı› Ë ·‰˘Ó·Ì›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÚËÙÒ˜ fiÛÔ ‰È·ÚΛ, fï˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ë ‰È·‚ԇϢÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ “‡ÏÔÁÔ ¯ÚfiÓÔ” ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙÔ Ôχ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó¤·˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi (˘ËÚÂÛȷ΋˜) ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Â˘-

ŒÙÛÈ, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (∞∂¢) Ô˘ ı· ‰ÈηÈÒÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ “¯ÚÒÌ·” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ‰ÚÒÓ. ∫·È ·˘Ùfi ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘.

¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ˙ËÙ› ÙÔ À¶∂™

● ¢È¯·Ṳ̂ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ

Ú‡ÙÂÚ˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙȘ 17 ª·˝Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÏËı› Ë μÔ˘Ï‹ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· “ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Ó¤·˜ μÔ˘Ï‹˜” Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· Î·È ı˘ÚÔÎÔÏÏ‹ıËΠÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012. ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ÈÔ ÓˆÚ›˜ ·Ó Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÂΉÒÛÂÈ Ó¤Ô ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ .¯. 2, 3 ‹ 4 Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ¿ÓÙ· fï˜ fi¯È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 18 ÌËÓÒÓ ·fi ÙȘ ÚÔË-

ÁÔ‡ÌÂÓ˜, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙ·˘Úfi˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜.

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ΔÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ó ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ª¿ÈÔ, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÁÚ·Ê‹, ‰ËÏ·‰‹ ÂΛÓË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌfiÏȘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ (ª¿ÈÔ˜ 2011), Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó, ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÚԂϤÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ (24 ª·˝Ô˘ 2011) Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ, ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∞Ú¯‹ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

ªÂ ηÙÂ›ÁÔÓ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ μ’ ∞Ó·ıÂÒÚËÛ˘ 2012, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î.Ï., ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ·˘ÛÙËÚ¿. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ “·Ú·ÏËÊı¤ÓÙ˜” ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ηıÒ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›Â˜, ·Ú·Ï‹„ÂȘ ÂÁÁڿʈÓ, ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ‰È·Áڷʤ˜, Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂȘ Î.Ï.) Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·fi ÙȘ 25 ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ıˆÚ› fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û‡ÓÙÔÌ·, ÁÓÒÌÔÓ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚԤ΢„·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·.

¶¿Óˆ ·fi 6.000 ¿ÓÙÚ˜ ‹Úı·Ó Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ∫∂∂§¶¡√

¶¤ÓÙ ÂÏ¿Ù˜ ÈÂÚfi‰Ô˘ÏˆÓ ıÂÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ Èfi HIV ∞£∏¡∞, 9.

¶¤ÓÙ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ÔÚÔıÂÙÈÎÒÓ ÈÂÚfi‰Ô˘ÏˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ıÂÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ Èfi HIV, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο 6.000 ¿ÓÙÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ∫∂∂§¶¡√ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ¿ÓÙÚ˜, ÁÈ· ¤ÓÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· AIDS ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·fi fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÔÚÔıÂÙÈÎÔ›. Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, 29 ÂΉȉfiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ıÂÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ AIDS, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ıÂÛÈÓÒÓ. ∞fi ·˘Ù¤˜, ÔÈ 28 ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ì›· Û ԛÎÔ ·ÓÔ¯‹˜. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ÂΉȉfiÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡.

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ·Ó‰ÚfiÁ˘ÓÔ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÕÏÏË Ì›· ·˘ÙÔ¯ÂÈÚ›· ηٷÁÚ¿ÊËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÓÂÎÚfi˜ ‚Ú¤ıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ ÛÙÔÓ ∫·ÙÛ·Ì¿, ¤Ó·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊ˂›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ›¯Â ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘...

“∫·Ù¤‚·˙·Ó” Ù·Èӛ˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ŒÓ·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ Î·È ¤Ó·˜ 46¯ÚÔÓÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ˆ˜ Û˘Ó‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ·Ú›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ó· “ηÙ‚¿˙Ô˘Ó” Ù·Èӛ˜, ‚›ÓÙÂÔ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ÂȉÈ-

Îfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ Ù¤ıËΠ۠‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ ‰È·Ù¿¯ıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÓÔÚ΢ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜, Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.wa rezoula.com, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ú›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ·ÏÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË, Ù· ÔÔ›· Ï‹ÚˆÓ·Ó Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ó· “ηÙ‚¿˙Ô˘Ó” „ËÊȷο ·Ú¯Â›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ‚›ÓÙÂÔ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ.

∂Ù¿ ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ 67¯ÚÔÓ˘ ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ 67¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ›¯Â ‚ÚÂı› ÓÂÎÚ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Û ÍÂÓÔ›ÎÈ·ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘. ¶¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ‡˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó -ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ‰˘Ô Á˘Ó·›Î˜ - ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ‰˘Ô ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜

ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ùfi˜ Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 25¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ, ¤Ó·Ó 32¯ÚÔÓÔ Î·È ÌÈ· 37¯ÚÔÓË. ŸÙ·Ó Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ‹Á ӷ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÍÂÓÔ›ÎÈ·ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÙËÓ ¤‰ÂÛ·Ó ¯ÂÈÚÔfi‰·Ú· Î·È ÙËÓ Ê›ÌˆÛ·Ó Ì ÌÔÓˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘ ·fi ·ÛÊ˘Í›·! ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜. ¶‹Á·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó ¿Ú·ÎÙÔÈ. √È ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰˘Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ, Ô˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó fiÙÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙË ÏËÛÙ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÂÓÙÔϤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌÔÂıÓ›˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 43, 27, 36 Î·È 33 ¯ÚfiÓˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ 43¯ÚÔÓÔ, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ËıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Â›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ 67¯ÚÔÓ˘. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ô˘ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó.

∫ÔÚÔ˚‰›· ÔÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ∞£∏¡∞, 9.

“™ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ, fiÔ˘ Ô ¤Ó·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÌË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ô Ï·fi˜” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ∫∫∂ ÙËÓ ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ›, ϤÔÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ˙ËÙ› ÚÔÛÊ˘Á‹, ÂÎ Ó¤Ô˘, ÛÙȘ οÏ˜.

∞Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ∞£∏¡∞, 9.

À¤Ú ÂÓfi˜ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Û ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ì ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋. ∂¿Ó Ë ‡·ÚÍË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ “Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ó¤Ô˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÚÈÌ ÙˆÓ 50 ‰ÚÒÓ” ϤÓ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ.

Èڛ˜ ÓÂÚfi ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Ãøƒπ™ ÓÂÚfi ¤ÌÂÈÓ ¯ı˜ ÙÔ

‚Ú¿‰˘ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÁˆÁfi ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. √ ·ÁˆÁfi˜ ˘¤ÛÙË ‚Ï¿‚Ë ÏfiÁˆ ηı›˙ËÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Eurobank. ∏ ‚Ï¿‚Ë ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 10, ¯ı˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡.

ºˆÙȤ˜ Û ¤ÓÙ ο‰Ô˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ºøΔπ∞ Û ¤ÓÙ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤‚·Ï·Ó ¯ı˜ Á‡Úˆ ÛÙ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘. √È ÊˆÙȤ˜ ηٷۂ¤ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·.


12

M·ÁÓËÛ›· ¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

∂›¯Â ‰Ëψı› Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ

¶ÙÒÌ· 19¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

 19¯ÚÔÓÔ ·ÏÈοÚÈ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÙÒÌ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¤ıÂÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÏfiÁÔ˘˜. √È ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚ¢ӋıËÎ·Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ëψı› ÚfiÛÊ·Ù·.

ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ó¤Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ›¯Â ‰Ëψı› ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ¤Ú¢Ó˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·Ú˜ Î·È ‰ÈÂÎfiËÛ·Ó. ΔÔ ÙÒÌ· fï˜ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÊÂÚÂ, fiˆ˜ Èı·ÓÔÏÔÁ›ٷÈ, Ë ı¿Ï·ÛÛ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘... ΔÔ ÙÒÌ· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÓÂÎÚÔ„›· Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ıˆÚ› ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ˆ˜ Èı·ÓfiÙÂÚË ·ÈÙ›·, ·ÊÔ‡ Ô Ó·Úfi˜ ›¯Â ‰Â̤ӷ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ‚·Ú¿ÎÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¤Ó· ·Ó‰ÚÈÎfi ÙÒÌ· Ó· ÂÈϤÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ “‰¤ÓÔ˘Ó” Ù· Ú˘ÌÔ˘Ïο ÛοÊË. ∂ÓËÌÂÚÒıËΠÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Û˘ÚÛ˘. √ ¿ÓÙÚ·˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó¤˜, ‹Ù·Ó Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜. ºÔÚÔ‡Û ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘, ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È ¤Ó· Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ›¯·Ó ·ÏÏÔȈı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ÙÔ˘

● §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 12 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ¤Ó· ·Ó‰ÚÈÎfi ÙÒÌ· Ó· ÂÈϤÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË ¤Î·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜ ›¯·Ó ‰Âı› Ì ۯÔÈÓ› ‚·Ú¿ÎÈ·, 2,5 ÎÈÏÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∂ÈϤÔÓ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‰Â̤ӷ Ì ۯÔÈÓ› Î·È Ó·˘ÙÈÎfi ÎfiÌÔ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ô ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ ÃÚ. ∫·Ó¿-

΢ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÒÌ· ı· ‰È·ÎÔÌÈÛÙ› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÙÒÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¿Óˆ ·fi Ì›·

‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ Î. ∫·Ó¿Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÓÒ Ì·˙› ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È Î¿ÔȘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ù·˘ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÒÌ·.

∏ ¤Ú¢ӷ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηٿÊÂÚ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ó¤Ô˘, ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„Â Ô ¿Ù˘¯Ô˜ Ó¤Ô˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÏfiÁˆ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ‰‡Ô Ó·ڿ ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ¤Ó·, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ̛· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚfi Û ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¯·ÓÙ¿ÎÈ fiÔ˘ ¤ÂÛ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ - Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ›. ŒÙÛÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÂÈΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘, ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË - Î·È Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙfi - ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ó¤Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Èı·Ó¿ ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Â›¯·Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔοÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ›. Δ. ∫.

∂ϤÁ¯Ô˘˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

ΔÂÏ›ˆÛÂ Ë ÔχÎÚÔÙË ‰›ÎË Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÁÈ· ÙÔ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi

√Ì·‰È΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· ÁÈ· 13 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶.£.

∞ıˆÒıËΠÔÌfiʈӷ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¡. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜

ª∂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÌÂÙÔ‡, ‰È¿Ú-

ÚÔÈ·˜ Î·È ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡ ¿ÏÁÔ˘˜ Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÙÚÔÊÈÌÔÁÂÓ‹ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÂηÙÚ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÛÈÙÈÛÙ› ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË. √È ¤ÓÙÂη ·fi ÙȘ ‰ÂηÙÚ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó, ÂÓÒ Û ‰‡Ô ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ¤ÁÈÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ú·Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ. ∏ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÓË̤ڈÛ ¿ÌÂÛ· ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÔÔ›· ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ٷ ÎÏÈÌ¿ÎÈ¿ Ù˘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÙÚÔÊÈÌÔÁÂÓÔ‡˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ οÙÈ Ó· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈÎfi. ∂›Û˘, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Û·ÏÌÔӤϷ˜. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑·Ú›Ê˘ › ˆ˜ “·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·ÌÂ, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÔÙÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, ÂÈÛΤÙÚÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÎÙËÓÈ¿ÙÚˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈ-

ÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û›ÙÈÛ˘ Î·È ·Ú·Û΢‹˜ ÙˆÓ Ê·ÁËÙÒÓ Ù˘ ºÔÈÙËÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÔ ·›ÙÈÔ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÚÔÊÈÌÔÁÂÓÔ‡˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜” . ◊‰Ë Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› Û ·ÚÌfi‰È· ÎÚ·ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ∂º∂Δ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‹Ù·Ó ˘ÚÂÙfi˜, ÎÔÈÏÈ·Îfi ¿ÏÁÔ˜, ÂÌÂÙÔ› Î·È ‰È¿ÚÚÔÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂηÙÚ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÈ ¤ÓÙÂη ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ¤Ï·‚·Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi Ù· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ÚÔ¯ı¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Ù· ›‰È· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ‹È· Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ì ÎÈÌ¿.

¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ √ ™À§§√°√™ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ú·Î·Ï› ÙȘ ʛϘ

Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó È· ÙËÓ ÂÚԇη ÙÔ˘˜, Ó· ÙË ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙË ¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ̤ÏË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó Ì›· Î·È Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ¯ı˜ Ë ‰›ÎË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, Ô˘ ÙÂÏÈο η٤ÏËÍ Û ÔÌfiʈÓË ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î.Î. ™. ∫¯·ÁÈfiÁÏÔ˘ Î·È ¡. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë. ∞ıÒÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·‰È΋̷ٷ ÎÚ›ıËÎÂ Î·È Ô π¿Îˆ‚Ô˜ °ÈÔÛ¿Î˘. ∫·Ù·‰ÈοÛÙËΠfï˜ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹ ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 14 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. √ Î. °ÈÔÛ¿Î˘ ı· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ›, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ªÂ ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ 29 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹. ∏ ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi ·Îψ̷ ÛÙÔ ¶ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ¯ı˜ Ì ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙË ‰ÈÎËÁfiÚÔ ¡. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ - ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ - ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓ ·Ì„ËÊ› ·ıÒÔ ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ›¯Â ÎËÚ˘¯ı› ¤ÓÔ¯Ô˜ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ê˘Ï¿ÎÈÛË 28 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ∏ ¤ÊÂÛË ÂΉÈοÛÙËΠ·fi ÙÔ ¶ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔÓ Î‹Ú˘Í ÔÌfiʈӷ ·ıÒÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ›¯Â ·Ú·ÂÌÊı› Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ·‰È΋̷ٷ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ·¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ π¿Îˆ‚Ô °ÈÔÛ¿ÎË ·fi ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ηÙËÁÔڛ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› Û οıÂÈÚÍË ÂÓÓ¤· ÂÙÒÓ Î·È ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓ·Ó ¤ÓÔ¯Ô ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÏËÌÌÂÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·‰›Î·Û Â›Û˘ Û ÔÈÓ‹

● √ ‚ÔÏÈÒÙ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¡. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ ÎÚ›ıËΠ·Ì„ËÊ› ·ıÒÔ˜ ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ›¯Â ÎËÚ˘¯ı› ¤ÓÔ¯Ô˜ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ê˘Ï¿ÎÈÛË 28 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹

Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 12 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ÚÒËÓ ‰ÈηÛÙ‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ΔÛ¤‚Ë. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î‹Ú˘Í ·ıÒÔ ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ™¿ÎË ∫¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, Ô˘ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› οıÂÈÚÍË ¤ÍÈ ÂÙÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ Âͤ‰È‰Â ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜ ¢ÓÔ˚Τ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ 2004. √È ‰›Î˜ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. ∏ ÂΉ›Î·ÛË ÛÙÔ ¶ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰È‹ÚÎËÛ ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜. ∂ȉÈο, ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙË ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î. ¡. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÒ͈˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· η-

ÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (‹ÙÔÈ ·ıËÙÈ΋ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ‰ÈηÛÙ‹) Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ù· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ‰ÈηÛÙ‹, Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û Ófiı¢ÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 2007 ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ·ÂÊ¿ÓıË ÔÌfiʈӷ, ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· Ù· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ‰ÈηÛÙ‹, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ·ıËÙÈ΋ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ‰ÈηÛÙ‹ Î·È Ù· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ‰ÈηÛÙ‹, Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û Ófiı¢ÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ∏ ‰›ÎË ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙȘ 30/3/2009 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 17/11/2010 ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ °’ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ıÒˆÛ ÙÔÓ Î. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë ÁÈ· ÂÙ¿ Û˘ÓÔÏÈο ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÙÔÓ Î‹Ú˘ÍË ¤ÓÔ¯Ô -ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· - Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 28 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο. ∫·Ù¿ Ù˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ¶ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¯ı˜ ÙÔÓ ·ıÒˆÛ ÔÌfiʈӷ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

¢‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹

∫·Ó¤Ó·˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ Î·È ·Û˘ÁΛÓËÙÔ˜ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ‰‹ÏˆÛË ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ӛ΢. “∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÓÂÔÓ·˙› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ Î·È ·Û˘ÁΛÓËÙÔ. ¶ÚÔηÏ› ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤Êı·Û ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Î·ıÔÏÈ΋ ۯ‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›·, Ó· ¤ÏÎÂÙ·È ·fi Ù· ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Â›Ó·È Ë ‚›·, Ô ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜.

∏ 9Ë ª·˝Ô˘ Â›Ó·È Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ fiÚıˆÛ·Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó·˙ÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi Î·È Ì ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜, ›Ù ÛÙ· ̤و· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ›Ù ÛÙ· ·ÓÙ¿ÚÙÈη ÙˆÓ Î·Ù¯fiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Â›Ù ÛÙ· Ó·˙ÈÛÙÈο ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi ·fi ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÏÔη‡ÙˆÌ·. ™Ù· ̤و· ·˘Ù¿, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ï‹ÚˆÛ ‚·Ú‡ Ù›ÌËÌ· Î·È Ô ËÚˆÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Ï·ÌÚ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. “™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ÂÁη٤ÛÙËÛÂ Ë ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Ó›ÎË ÙˆÓ Ï·ÒÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È, ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠̠οı ÙÚfiÔ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ȉ·ÓÈο Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ı· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Û˘-

ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë „˘¯ÚÒÓ ‹ ıÂÚÌÒÓ ÔϤ̈Ó. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ӛ΢ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û˘Ó¤‚·Ï ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ÂÈÚ‹ÓË, Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë Â˘ËÌÂÚ›·. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ fï˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó· Û¿ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â¤‚·Ï ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ Û ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Î·È ¤ÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÓÂÔÓ·˙› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ Î·È ·Û˘ÁΛÓËÙÔ. ¶ÚÔηÏ› ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔ-

‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤Êı·Û ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Î·ıÔÏÈ΋ ۯ‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›·, Ó· ¤ÏÎÂÙ·È ·fi Ù· ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Â›Ó·È Ë ‚›·, Ô ·ÓÙÈÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi, Û˘Ó‰˘·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙË ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÔÙÂÏ› ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ Î·È ÌË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌÔ ·Á·ıfi, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿Ï„·Ó ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì Û‚·ÛÌfi Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË”, η٤ÏËÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜.

“¶·ÚÒÓ” ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ∂¶∞ª ª·ÁÓËÛ›·˜

™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ

˙¤ÏÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙË ¯ÒÚ·, ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂΛÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ πÔ‡ÓÈÔ. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ fiÙÈ ‹‰Ë ·Ó¤Ï·‚ ٷ ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÚԂϤÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ‰È·ÙËÚ› ÂÓÂÚÁfi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤Ó· Î·È Ë ·‰È¿ÏÂÈÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·, ȉ›ˆ˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈ΋ ·-

ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ∂¶∞ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2000 Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ √Ãπ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÔ ∂¶∞ª, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿. ∏ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˙Ô˘ÚÏÔÌ·Ó‰‡· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó. ∏ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ì Ϸ˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜. ∫·Ï‹ Ï¢ÙÂÚÈ¿.

∫∫∂ (Ì-Ï) Î·È ª-§ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

● “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· Ó· ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi Ù· ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¯ı˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ª∂ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂. μÂÓÈ-

‚‚·ÈfiÙËÙ·. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Î. ∫·ÚÙ¿ÏË Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¿¯ÈÌÔ˜ ÛÙË ª·-

ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ıÒ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. Δ¤ÏÔ˜ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›ÁÂÈ ÌfiÓÔ Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÙËı› ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ¤ıÂÛ ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘.

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∫∫∂ (Ì-Ï) Î·È ÙÔ˘ ª-§ ∫∫∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Ì‹Ó˘Ì·, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÙ›ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ “fi¯È ÛÙȘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·˘Ù·¿Ù˜” Î·È ÙÔ fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ï·˚΋ ¿ÏË. ∫·È ÙÔ ¤Î·Ó Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË, ·Ú¿ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÏfiÁÔ. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (16.000 „‹ÊÔÈ) ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ·, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ “¯·Ì¤Ó˘ „‹ÊÔ˘”, ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ̤۷ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜”.

£· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο

ªËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÔ¤˜ ηψ‰›ˆÓ ∞¡∂•∂§∂°∫Δ∂™ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÎÏÔ‹˜ ηψ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Û¯·ÚÒÓ ·fi Ù· ÊÚ¿ÙÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÙ›ıÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹ ηÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ‰Ú¿Û˘

Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Ù· ˘ÏÈο. ™˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ··ÓˆÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔ‹˜ ηψ‰›ˆÓ ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¤˜ Û ۯÔÏ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ 6 °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ ·ÏÂÍÈΤڷ˘ÓÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔ internet. ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÛËÌÂÈÒıËΠÎÏÔ‹ ηψ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ (400 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘) ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿-

ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜ (ÂÚ›Ô˘ 500 ̤ÙÚ·). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÚÈÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰È·ÈÛÙÒıËΠÎÏÔ‹ ηψ‰›ˆÓ - ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· - ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ (ÂÚ›Ô˘ 300 ̤ÙÚ·). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·˘Ù¿ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È ·˘Ùfi ηı˘ÛÙÂÚ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ.

¶. ª·Úο΢: ∂˘Î·ÈÚȷ΋ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ∂Àƒ∂π∞

Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ‹Ù·Ó Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜, ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¿ÊËÛ ÙÔ §∞√™ ÁÈ· Ôχ Ï›ÁÔ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. À‹ÚÍ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ‹ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ §∞√™ ÂÓÙfi˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √ §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË, ıˆÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ̛· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ·Ú¿Ù·Í˘, Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ™·Ì·Ú¿ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÛËÌ›ˆÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓ‹ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ §∞√™ Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ Î. ª¿ÓÔ˘, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á·. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ §∞√™ ˘‹ÚÍ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ™·Ì·Ú¿, fï˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Ô §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ÔÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ˘fi ÔÏϤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÌfi‰È·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο. Ÿˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ¢ηÈÚȷ΋ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË Ô˘ ÌÔÚ› ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ê˘ÁfiÎÂÓÙÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·Ú¿ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ‹Ù·Ó Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË.


M·ÁÓËÛ›· 14 ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ™À¡∂§∏º£∏, ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ-

¯ı¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 27¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 07-05-2012 ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô §¿ÚÈÛ·˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ 45¯ÚÔÓË Ë̉·‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.100 ¢ÚÒ, ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.265 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÏÔÈÌ·›·, Ù· ÔÔ›· Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ıÔ‡Û·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢π.∞™. Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰‡Ô Ë̉·Ô› (¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·) ËÏÈΛ·˜ 31 Î·È 28 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. √‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ÚÔ˜ ȉ›· ¯Ú‹ÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÌÈ· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 1,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘ Î·È 25 ‰ÈÛΛ· ÙÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ STEDON, Ù· ÔÔ›· ηÙ›¯·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ∂›Û˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ 28¯ÚÔÓ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ, Ì›· ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ì ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 0,3 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘ Î·È Ì›· ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 0,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ÛÙ· ΔڛηϷ ∂•πáπ∞™Δ∏∫∞¡ ‰‡Ô ÏËÛÙ›˜, Ô˘ ›-

¯·Ó Á›ÓÂÈ Û Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙ· ΔڛηϷ, ÛÙȘ 28-04-2012 Î·È ÛÙȘ 0305-2012, ·fi ¤ÓÔÏÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì·ÎڇηÓÓ· fiÏ·. ø˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÚÂȘ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙ· ΔڛηϷ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÙÚÂȘ ˘‹ÎÔÔÈ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ËÏÈΛ·˜ 35, 22, 20 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ΔÚÈοψÓ. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË ÌÂıÔ‰È΋ Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ΔÚÈοψÓ, ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› ‹Ù·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: μÚ·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 28-042012, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ Ù‡Ô˘ (full face) Î·È Á¿ÓÙÈ·, ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Â˙‹ Û Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·ÎڇηÓÓˆÓ fiÏˆÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ· ̤Û˘, Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. μÚ·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 03-052012, ÛÙÔ 2Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ∂·Ú¯È·Î‹˜ √‰Ô‡ ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ˆÚ›Ô˘ - °ÔÚÁ˘Á˘Ú›Ô˘ ÛÙ· ΔڛηϷ, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ Ù‡Ô˘ full face Î·È Á¿ÓÙÈ·, ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Â˙‹ Û Ú·Ù‹ÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Â›Û˘ Ì·ÎڇηÓÓˆÓ fiψÓ, ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ.

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ

§ËÁ̤ӷ ÎÚ¤·Ù· Î·È Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο  46 ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÚfiÛÙÈÌ· 500 ¢ÚÒ.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ (Ô˘˙ÂÚ› - ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô, Ù·‚¤ÚÓ·, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη), Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ÂÙÔ›ÌˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ, ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÎÚÂÔˆÏ›·, ·ÚÙÔÔÈ›·, ÔˆÚÔ·ÓÙÔˆÏ›· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÂÌÔÚ›·˜ ÎÚ¿وÓ. ∂ÈϤÔÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ Î·È ¤Î·Ó 26 ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ: - ΔÚfiÊÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Û΢·ÛÙ› ‹ Û˘ÓÙËÚËı› ‹ Û˘Û΢·ÛÙ› ‹ ‰È·ÙËÚËı› οو ·fi Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜: ¶·Ú·‚¿ÛÂȘ Ì›·. ∞ÊÔÚÔ‡Û Û ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÚ¤·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Óˆ¿ Î·È Â›¯·Ó ηٷ„˘¯ı›, ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘ (ÂӉ›ÍˆÓ) Î·È Â›¯·Ó ·Ú·Û΢·ÛÙ›, Û˘ÓÙËÚËı›, Û˘Û΢·ÛÙ› Î·È ‰È·ÙËÚËı› οو ·fi Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. Δ· ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔ˚fiÓÙ· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Â› ÙfiÔ˘ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‚¿ÙË ı· ÎÈÓËı› Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›· ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛˆÓ, ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜. - ™Ù¤ÚËÛË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ÈӷΛ‰·˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘: ¶·Ú·‚¿ÛÂȘ Ì›·. ∞ÊÔÚÔ‡Û Û ÛÙ¤ÚËÛË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ÈӷΛ‰·˜ ÒÏËÛ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ˆÏÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔ˚fiÓ, Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‚¿ÙË ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ, Ì Â› ÙfiÔ˘ Ú¿ÍË ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ú¿‚·Û˘, ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ, ‡„Ô˘˜ 500ú.

● ™Â 46 ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÚfiÛÙÈÌ· 500 ¢ÚÒ

- ¢È¿ıÂÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ÂÚ·Ṳ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜: ¶·Ú·‚¿ÛÂȘ Ì›·. ∞ÊÔÚÔ‡Û Û ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ÙÚfiÊÈÌ· (ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο), Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â ·Ú¤ÏıÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. Δ· ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔ˚fiÓÙ· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Â› ÙfiÔ˘ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‚¿ÙË ı· ÎÈÓËı› Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›· ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛˆÓ, ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ‰Â ‰È·ÈÛÙÒıËΠÒÏËÛË ÎÚÂ¿ÙˆÓ “ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜” ˆ˜ “ÂÁ¯ÒÚÈ·” . ∂ÈϤÔÓ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÈÌÔÏË„›Â˜ Û ÎÚ¤·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÏÈ·ÓÈ-

΋˜ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËηÓ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ, Ë ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓ› Î˘Ì¿ÓıËΠ·fi 6,00ú/ÎÈÏfi ¤ˆ˜ 10,00ú/ÎÈÏfi Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÙÛ›ÎÈ ·fi 7,00ú/ÎÈÏfi ¤ˆ˜ 10,00ú/ÎÈÏfi. ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ¤ÓÙ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó: ªË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ “ηÙ„˘Á̤ÓÔ” , ‰›Ï· ·fi ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· Ê·ÁËÙ¿. °È· Ì›· ·Ú¿‚·ÛË, ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. ªË Ù‹ÚËÛË ·ÚÈıÌËÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÏfiÙ˘ˆÓ ÌÏÔÎ ·fi ηٿÛÙËÌ· Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ›‰Ë Ô˘ ηٷӿψÛÂ Ô ÂÏ¿Ù˘, Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ÙÈÌ‹ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘ Î·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ›‰Ë ÛÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Ù·Ìȷ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ. ª›· ·Ú¿‚·ÛË, ·-

Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. ¢È¿ıÂÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ÂÚ·Ṳ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜. ª›· ·Ú¿‚·ÛË, ÂÓÒ ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. ™Ù¤ÚËÛË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Ì ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙËÓ ÚԤϢÛË Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘. ¢‡Ô ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 500ú ÁÈ· οı ·Ú¿‚·ÛË, Ì Â› ÙfiÔ˘ Ú¿ÍË ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ú¿‚·Û˘. ∂›Û˘, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÌÂÙ¤‚Ë ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÛÙË Ó‹ÛÔ ™ÎÈ¿ıÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∂ϤÁ¯ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜, ÔˆÚÔ·ÓÙÔˆÏ›Ô, ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô Î·È ·ÚÙÔÔÈ›Ô). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ. ∞ÎfiÌ·, Ï‹ÊıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 17 ‰Â›ÁÌ·Ù·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÂÓÓÈ¿ ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· (‚ÂÓ˙›ÓË ·ÌfiÏ˘‚‰Ë Î·È ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘) Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÎÙÒ ‚¿ÛÂÈ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì ÙË ÃËÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ÙÚ›· Û ηÙ„˘Á̤ӷ ȯı˘ËÚ¿ (Á·Ú›‰Â˜) Î·È Ù· ¤ÓÙ Û ÙÛ›Ô˘Ú·, ÂÌÊȷψ̤ӷ Î·È ¯‡Ì·. ŸÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂͤٷÛË. Δ¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÈÓÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, ¤ÓÙ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó: ª›· Û ηÙÔ¯‹ Î·È ÒÏËÛË ÏÔ˘Î¿ÓÈΈÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÂӉ›ÍˆÓ, ‰‡Ô Û ÒÏËÛË, ‚¿ÛÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (¢ÂÏÙ›· ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ - ΔÈÌÔÏfiÁÈ·), ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ·fi ÏÈ·ÓÔˆÏËÙ¤˜ Û Âȯ›ÚËÛË ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÂÌÔÚ›·˜ ÎÚ¿وÓ, ÁÈ· ÌÂÙ·ÒÏËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· Î·È ‰‡Ô Û ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›·.

™Â fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜

∫·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ √ ¢∏ª√™ μfiÏÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜

¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÚÂȘ Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - ™ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Ó· ÌËÓ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï·ÈÛıËÛ›· Î·È ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ Â˙ÒÓ. - ΔÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜: ªÈ· ¿‰ÂÈ· ÒÏËÛ˘ ηϷÌÔÎÈÔ‡, ÌÈ· ¿‰ÂÈ· §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· ÏËÚÔ› ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÌÈ· ¿‰ÂÈ· ηÓÙ›Ó·˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ë Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ.

- ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡Ô Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Ì μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª‹ÙÛÔ˘ ¶··Ú‹Á· Ì ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË. - ™ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÚÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. - ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÚÂȘ Î·È ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ∞ÛÙ¤ÚÈ·, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ÌÈ· ı¤ÛË ı· ‰Ôı› ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. - ΔÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÿÓÈ·. Δ¤ÏÔ˜, ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜: ∂› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· μÚ‡¯ˆÓ·, ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·.

● °È· ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÚÂȘ


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

∞fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶.£.

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÛÙÔ μfiÏÔ È· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÚˆÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜ 80 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û 20 ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÒÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

∏ ¤Ú¢ӷ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ Δ·ÎÙÈ΋ Ì ˘‡ı˘ÓË ÙË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· Î. ∂ϤÓË ∑·¯·Ú¿ÎË. ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 80 ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û 20 Û˘ÓÔÏÈο ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ πÃ, ‰È·ÎÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÒÚ·. √È ÒÚ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ ¤ÁÈÓ Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ 7.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 9.30.Ì. Î·È ·fi 1Ì.Ì. ¤ˆ˜ 3Ì.Ì. √È ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÎÔÌ‚ÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È πˆÏÎÔ‡, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎfiÌË ÛËÌ›· ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘˜

ÊÔÈÙËÙ¤˜ ∫. ¢Ô‡· Î·È §Â˘Ù. ¢¿Áη, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô ∫. ¢Ô‡·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ¤Ú¢ӷ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ Ù·ÎÙÈ΋. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÒÚ˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÊfiÚÙÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·fi ÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙË ¡. πˆÓ›· fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ë Î›ÓËÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·” , ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô §Â˘Ù. ¢¿Áη˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ πÃ, ‰È·ÎÏˆÓ Î·È Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÒÚ·. Œ¯Ô˘Ì ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂Ó˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Î¿Ï˘„Ë ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ”. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÈ ‰‡Ô ÊÔÈÙË-

¡¤· ∂¢∂ ÁÈ· Ù· ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔÓ Ù. ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Δ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ó¤·˜ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó¤ıÂÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. §¤·Ó‰ÚÔ˜ ƒ·ÎÈÓÙ˙‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Úı› Ë ·Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂¢∂ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ·ÊÂÓfi˜, Î·È ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ™¢√∂ ›¯Â ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ù˘ Ï‹„˘ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂¢∂ η٤ÏËÍ Û ۷ÊÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓË ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·Ï·‚‹˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Úı› Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Û˘Ìʈӛ·.

● √Á‰fiÓÙ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û 20 Û˘ÓÔÏÈο ÔÌ¿‰Â˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

Ù¤˜ ·fi ÙȘ 7.Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 1.45 Ì.Ì. ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 60 ¤ˆ˜ 70 πà ·Ó¿ 15 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÂÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ηÈ

Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î. ∫·ÚÙ¿ÏË ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‹ ¤ÛÙÚÈ‚·Ó ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ηÈ

¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ηٿ ÙȘ ›‰È˜ ÒÚ˜.

°È· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ °∂§ ¡. πˆÓ›·˜ √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ º·Ó·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ °∂§ ¡. πˆÓ›·˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÚfiÙÂÈÓ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ì·ı‹ÙÚÈ·˜. À¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙfiÈ· ·˘ÙÔ„›· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘, ‰ÚfiÌÔ ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ΛÓËÛ˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Î·È Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹-

ÛÂÈ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ŸÛÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Ù›ÌËÌ· ı· Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ‹ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤ-

ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÂÈÓÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘, Ì ΛÙÚÈÓÔ ·Ó·Ï¿ÌÔÓ Êˆ˜, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ Â·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÔÚÈÔ‰ÂÈÎÙÒÓ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ÂӉȿÌÂÛ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋˜ ÓËÛ›‰·˜, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ΔÔ ı¤Ì· ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ‰ÈÂÍÔ‰Èο ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ̤ÏË ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ - ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘, ÛÙËÓ Ô‰fi º·Ó·Ú›Ô˘, ‰ÚfiÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ù· ·Úfi‰È· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ Ó· Â˙Ô‰ÚÔÌËı› Ë Ô‰fi˜ º·Ó·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Á.

¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ Î·È ¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÛÙÔȯ›· (ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù·) Â› ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘ (ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜). √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÂÈÓ¿ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË Â˙ԉȿ‚·ÛË ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ™Ù·‰›Ô˘¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ Ù· ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· ı· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘ ¤Ú·Ó Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â˙ԉȿ‚·Û˘. ∏ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ º·Ó·Ú›Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÔ‰›ˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

£· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ‰ˆÚ¿Ó. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ Î. °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ÔÏÔ¤Ó· Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¿ÔÚÔÈ Ôϛ٘, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÓÂfiÙˆ¯ˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆ-

Ó›·. ◊‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ∫ÔÈÓˆÓÈο π·ÙÚ›·, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·È ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ

ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÀÁ›·˜ Ù˘ ∫∂∫¶∞¢π∂∫, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·Ú·ÔÌ¤˜, Î.Ï. ΔÔ π·ÙÚÂ›Ô ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡Â¿ÔÏ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ Î·È ı· ηχÙÂÈ ·Ó¿ÁΘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì Δ∂ª.

∫˘ÎÏÒÌ·Ù· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó ªÔÓ¤˜ °π∞ ‰Ú¿ÛË Î˘Îψ̿وÓ

ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓ·ÛÙÈΤ˜ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ªËÙÚfiÔÏ˘ Î. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÛÙȘ ªÔÓ¤˜ ÂÊÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, οÔȘ ÌÔÓ·ÛÙÈΤ˜ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ˜ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÍ··ÙËıÔ‡Ó. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó ÙËÏÂʈÓÈο Ì οÔȘ ªÔÓ¤˜, ÂÓÒ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ¿ÁÁÈ˙·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· 5.000 ¢ÚÒ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÓfiÌ·Ù· ÁÓˆÛÙÒÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Î·È ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘, ¤‰ÈÓ·Ó „¢‰‹ ÛÙÔȯ›· ÂÚ› ÂÁÎÚ›Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ˘¤Ú Ù˘ ªÔÓ‹˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙË ªÔÓ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ÂÁÎÚÈı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ªÔÓ‹” . √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Îψ̷ ·¿Ù˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙÈÎÒÓ ·‰ÂÏÊÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙȘ ‰ÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ fiÏ· Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ï›ÁÔ ‹ Ôχ, ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ¤ÚÁˆÓ... ∫¿ÔȘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ˜ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· ÂÍ··ÙËıÔ‡Ó, ¿ÏϘ ¿ÏÈ, ÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ï›ÁÔ ÈÔ ‚·ıÈ¿, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·¿Ù˘...” . √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ηٷϋÁÂÈ ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Î·È ÙȘ ÌÔÓ·¯¤˜: “¶·Ú·Î·ÏÒ ıÂÚÌÒ˜ Ó· ÌË ‰›ÓÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÏËÚÈÎÔ›, ‰ÈfiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÁÓˆÛÙÒÓ ÈÂÚ¤ˆÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛÙÈÎÔ›. ™˘ÏϤͷÙ fiÛÔ ÌÔÚ›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÚÌfi‰È· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡... √È πÂÚÔ› Ì·˜ ÙfiÔÈ, ÔÈ ¡·Ô› Î·È ÔÈ ªÔÓ¤˜ Ì·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô¯˘Ú¿ Ù˘ Â˘Û¤‚ÂÈ·˜, Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÈÂÚfiÛ˘ÏˆÓ, Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ηÎÔ‡, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜, fiÛÔ Ì¿˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ...” .


M·ÁÓËÛ›· 16 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜: ¶ÚÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·›ıÔ˘Û· ı¿ÙÚÔ˘ ¶ƒ√™ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘

‚·›ÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÚÁÔ˘: “∞ÔÂÚ¿ÙˆÛË ∞›ıÔ˘Û·˜ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 396.626 ¢ÚÒ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ı¿ÙÚÔ˘ 350 ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ªÂ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹” . ™˘ÓÔÙÈο ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È: Ãڈ̷ÙÈÛÌÔ› ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, Â›ÛÙÚˆÛË ‰·¤‰Ô˘ ·›ıÔ˘Û·˜, ÙÔÔı¤ÙËÛË Ë¯ÔÌÔÓˆÙÈÎÒÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ÔÚÙÒÓ Î·È Ë¯Ô·ÔÚÚÔÊËÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÌÂÁ·ÊˆÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ηٷÛ΢‹ ͇ÏÈÓÔ˘ ‰·¤‰Ô˘ ÛÎËÓ‹˜, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÎËÓ‹˜ (ÎÔ˘›ÓÙ˜, ·˘Ï·›·, ·¤ÚÈ· Î.¿.), ÂÓ‰ÔÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË 350 ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ (·›ıÔ˘Û· ÂÎı¤ÛˆÓ, ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ˆ‰Â›Ô, ‰ËÌÔÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÙÌ‹Ì· ¯ÔÚÔ‡, ÙÌ‹Ì· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î.¿.). ¶Ôχ Ù·ÎÙÈο ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÂÚÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ˆ‰Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ, ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ™‡Ì‚·Û˘ Â›Ó·È 376.794,71 ¢ÚÒ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÁÎÚÈÛË, ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ºÔÚ¤·˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 2011 Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

∞ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 5Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ 9Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÙÔ 9o ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡. πˆÓ›·˜

¶ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÚÈÒÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ

˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÚÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ 9Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ 9Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ , ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. 줂·È· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÚÈı› ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÚÈÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔ 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ 3Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ¤ÓÙ·Í˘, ÊÈÏÔÍÂÓ› 122 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÛÙÔ˘˜ 150 Ì·ıËÙ¤˜. ÀËÚÂÙÔ‡Ó ¤ÓÙÂη ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÓÈ¿ ‰¿ÛηÏÔÈ, ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ‰¤Î· ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ (ÁÈ· 25 Ì·ıËÙ¤˜ Ë Î¿ı ·›ıÔ˘Û·), Ì›· ·›ıÔ˘Û· ÔÏÔË̤ÚÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙÚ·Â˙·Ú›·-ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ·›ıÔ˘Û· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ·›ıÔ˘Û· ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì·

ÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÓÈÙ‹Ú˜ ÓË›ˆÓ, Ú¿Ì· ÁÈ· ∞ÌÂ∞, Ì›· ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ∂›Û˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÎÙ›ÚÈ· ı· ·ÓÂÁÂÚıÔ‡Ó Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ 25.

ΔÔ 5Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô

¤ÓÙ·Í˘, Ú¿Ì· ÁÈ· ∞ÌÂ∞. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÂÁÂÚı›, ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 9Ô˘ ‰Èı¤ÛÈÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Ï˘fiÌÂÓÔ ÔÈΛÛÎÔ ÙˆÓ 3Ô˘ Î·È 9Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ› 24 Ó‹È· Î·È ¤Ó· ÚÔÓ‹ÈÔ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ÚԂϤÂÙ·È

Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 40 Ó‹È· Î·È ÚÔÓ‹È·. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û ̷ÎÚÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ÀËÚÂÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ›. ∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· 25 Ó‹È· Ë Î¿ı ·›ıÔ˘Û·, Ì›· ·›ıÔ˘Û· ÔÏÔË̤ÚÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙÚ·Â˙·Ú›·ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÓË›ˆÓ Î·È ÚÔÛˆ-

∂›Û˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ 5Ô ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶·Á·ÚÈÔ ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÁÈ· Ù· Ó‹È·, ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈο ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Î·È 25 Ó‹È· Î·È ¤ÓÙ ÚÔÓ‹È·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÛÙ· 50 Ó‹È·. §fiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‰È‰·Ûηϛ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. ∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ‰‡Ô ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, ÌÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ, ÂÓfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙÚ·Â˙·Ú›·˜ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÁÈ· Ù· Ó‹È· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÌÈ·˜ Ú¿Ì·˜ ÁÈ· ∞ÌÂ∞, ÌÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

¶·Ú¿‰ÔÛË Î¿‰ˆÓ - ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙÒÓ ª∂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ë ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LIFE+ “∞Ó¿Ù˘ÍË ΔÔÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜” , Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ¢Âο‰Â˜ μÔÏÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙ¤˜, η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·‰Èηۛ·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ∞ӷ·ÎψÛ˘, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ & ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î. ª¿Ì˘ ΔÛ·Ì¿˙˘, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· °Ú·Ê›Ԣ ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ Î·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, Ó· χÓÔ˘Ó ·Ôڛ˜ ‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™Ù‹ÚÈ͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î. ª. §˘ÁÔ‡Ú· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60304. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË (ÙÈ Â›Ó·È, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘, ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ï‡ÛÂȘ ÛÂ Ù˘-

¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó) ·fi ÙËÓ Î. ∂‡Ë ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘, Û٤ϯԘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î. £·Ó¿ÛË μÏ¿¯Ô, ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (™À.¢π.∞¶.). Δ¤ÏÔ˜, ‰fiıËÎ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ 350 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó Ì ÎÏ‹ÚˆÛË, Ò˜ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÛÂÙ ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙ‹. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È ÍÂΛÓËÛ ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ª·˝Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ο‰ÔÈ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û 350

‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ΋Ô, ¤ÂÈÙ· ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ÀÔ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ο‰Ô˘ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÔÌfiÛÙ Î·È Ë ÂÚÈÔ‰È΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î¿‰ÔÈ ÔÈÎȷ΋˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ÌË ÛˆÛÙ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ı· ‰›ÓÂÙ·È Û ¿ÏÏÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË,

ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘. ΔÚfiÔ˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÛÂÙ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ÎÏËÚÒıËηÓ: ¶·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË. Œ¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜. ÀÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ™˘ÌʈÓËÙÈÎfi ¶·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ. ¶·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÂÙ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙ‹, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ŒÓ·Ó ÔÈÎÈ·Îfi ο‰Ô, ¤Ó· ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ¤Ó˙˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ˙‡ÌˆÛ˘ Î·È ¤Ó· ʇÏÏÔ Ì ԉËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ÃÒÚÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·Ï·‚‹˜: ∞fi ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¢.∂. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (ÚÈÓ ÙÔ ÎfiÌ‚Ô ÁÈ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη) Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿: ΔÂÙ¿ÚÙË 9/5: ∞ & μ, ¶¤ÌÙË 10/5: ° ¤ˆ˜ ∑·Ê›Ú˘, ¶·Ú·Û΢‹ 11/5: ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, ¢Â˘Ù¤Ú· 14/5: ∫Ô˙·Ó›Ù˘ ¤ˆ˜ ª·ÎÚ‹˜, ΔÚ›ÙË 15/5:ª·Ï·Ì·Ù¤ÓÈÔ˘ ¤ˆ˜ ªÂϤÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË 16/5: ªÂÊ¿Ó˘ ¤ˆ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜, ¶¤ÌÙË 17/5: ¶·‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ Δ·Ù·ÚÈÒÙÔ˘, ¶·Ú·Û΢‹ 18/5: Δ¯ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ æ˘¯Ô‡ÏË. ™ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, www.volos-city.gr Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™Ù‹ÚÈ͢ ÔÈÎȷ΋˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÛÂÙ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

Δ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ £fiÏÔ ÛÙÔ ¶.£.

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜  ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·˝Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Á¤ÌÈÛ·Ó ·fi ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ ·fi ¯ı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ºÔÈÙËÙÈÎfi ƒÂ‡Ì· (∞ºƒ) Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ¶∞™¶, Ë ¢∞¶, Ë ¶∫™, Ë ∞ƒ∂¡, Ë ∂∞∞∫ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ∂›Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· η٤ÏıÔ˘Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı›, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ‰›ÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ¯ÚÒÌ·. ∏ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ì ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ¶∞™¶ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó Û ∞ºƒ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ¶∞™¶. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÒËÓ ¶∞™¶ μfiÏÔ˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∞ºƒ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ıˆڋ۷Ì ˆ˜ Ë ¶∞™¶ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·‰Ú¿ÓËÛÂ Î·È ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·ÂÌfiÏËÛ ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ È‰Ú˘ÙÈ΋˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÌ›˜ fiÓÙ·˜ ÈÔ ·ÚÈÛÙÂÚÔ›, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜, ʇÁÔ˘ÌÂ Î·È È‰Ú‡Ô˘Ì οÙÈ ‰ÈÎfi Ì·˜, οÙÈ Ó¤Ô, Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÔÈÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ·fi ¿Óˆ Ì·˜, ›̷ÛÙ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. Δ· ¯ÚÒÌ·Ù¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ” .

∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, › ˆ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ٷ ÎÂÎÙË̤ӷ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì·˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Ì·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ∂Ì›˜ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì¿˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢∞¶ ª·ÓfiÏ˘ ªÂÏÈÌ·Û¿Î˘ › fiÙÈ “ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 16˘ ª·˝Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ∏ ¢∞¶ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÊÔÈÙËÙ‹, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Â›ÛËÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ï·›ÛÈÔ ÛÔ˘‰ÒÓ. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÙËÓ ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿ÏË” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ô¯‹˜ › ˆ˜ “·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿˜ Ì·˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì οÏÂÛÌ· Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó Ì·˙Èο ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‹ ·ÛÙ¿ıÂÈ·; ∏ ¢∞¶ ı· η٤ÏıÂÈ Û fiÏ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·˘Í¿ÓÂÈ” . ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¶∫™, §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ Í¤Ú·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È ÒÚ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ÌËÓ Â·Ó··˘ÙÔ‡Ó. ∫·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ¿Óˆ, Ì fiÔÈÔ Ì›ÁÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ì Ӥ· ‹ ·ÏÈ¿ Û¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ʤÚÂÈ Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜. ¡· ÌË ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ÁÈ·Ù› fiÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÔȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ù· ·-

Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ¶ÚÔ-

ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·. ΔÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ·fi Ù· οو Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ: ¢Ú¿ÛË Ì·˙› Ì ÙÔ ª∞™ Î·È ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·ÁÒÓ· Û οı ۯÔÏ‹, ·ÏÏ·Á‹ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·. ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ „‹ÊÔ˘ Î·È ÛÙ¿Û˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ȉڇ̷ٷ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋. ∂›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋ ∫™” . ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ƒ∂¡ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “·˘Ù¤˜ ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ‰Ô‡Ì ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Û Ï‹ÚË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·, ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ı· Ú¤ÂÈ ·Ó Â›Ó·È ÎÔÈÓfi. ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÛÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›ӷÈ, ·Ó ¤Ó·˜ ÊÚ¤ÛÎÔ˜ ·¤Ú·˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ê˘Û¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ η ÙËÓ Î·Ù·‚·Ú¿ıÚˆÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ı· Ê·Ó›, ·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, fiÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹. 줂·È· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÁÒÓ·˜” . ∫·È ÚfiÛıÂÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ¢ËÏ·‰‹ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛΤÙÂÙ·È ÙÔ Ò˜ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˆ˜ ÌfiÓË ÂÈÏÔÁ‹. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ

™Ù‹ÚÈÍË ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢√ª∏ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË

∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËı› Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· μÈÔ¯ËÌ›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·.. ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ›¯Â Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î·Ì›· ÂͤÏÈÍË. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ·Î·‰ËÌ·˚ο ı¤Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ Î·È Ó·’ ¯ÂÈ, Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜, fiˆ˜ ÙË ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ôχ ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜,

ÂÓÒ Ï‹ÁÂÈ Î·È Ë ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ∞ÏÏ¿ ÌË ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ¿ÏÏÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ÛÎÂÊı‹Î·Ì ˆ˜ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÓÙ› Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ıˆÚËÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ. ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Î·È fi¯È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‹ ÁÈ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·” . ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ·

ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ μÈÔ¯ËÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂ˙Ô‡ÚÏÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ¤ÏÂÁÍ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∂›Û˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÔÚÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙË ª·ÛÛ·Ï›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹-

¢È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Û·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂™À¶) Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¢È·ÎÚ·ÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ “∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫Ú›ÛË” , ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 11 Î·È 12 ª·˝Ô˘ 2012. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ Comenius Regio Ù˘ ¢¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¢/ÓÛË ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ §¿Úӷη˜/ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Û Â·Ê‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡. ™ÎÔfi˜ fï˜ Â›Ó·È Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ, ‰È¿ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ¤ÓÙ·Í˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ȉÂÒÓ Î·È Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ú. °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, °. ∫·ÚÙ¿ÏË (°·ÏÏ›·˜) & ƒÔ˙Ô‡. £ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Û˘Ó‰ڛԢ: 1) ∏ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È Ô ™¯ÔÏÈÎfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙȘ 3 ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ μ·ıÌ›‰Â˜: ŸÚÈ· Î·È ∏ıÈ΋, ∂ÚÁ·Ï›· Î·È ª¤ıÔ‰ÔÈ, ∫·Ï¤˜ ¶Ú·ÎÙÈΤ˜, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ. ∞ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜: ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ¡¤Â˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó¤· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (EQF. NQF & Mobility). ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙË ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛË, ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ıˆڋÛÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ: http://www.careerguidance2012.gr.

Ã∂¡ μfiÏÔ˘:

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜

ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ‰ÔÌ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ™ÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ ı· Û˘˙ËÙËı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Â¤ÎÙ·Û‹ Ù˘, ÂÓÒ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ∂ȉÈÎÔ› ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· fiÚ·Û˘, ÂȉÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ·Û·ÓÛ¤Ú Û ÁÚ·Ê‹ Braille ÁÈ· ÙËÓ Â-

͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ∞ÎfiÌË ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ ÂÏÏ›„ÂÈ fiÚˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ √ª∞¢∞ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∏̤ڷ˜ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ “¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË” , ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ı· Â›Ó·È Ë Î. ∞ÚÁ˘ÚÒ ª¿Ì·ÏË-∫Ô¿ÓÔ˘, ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜. ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Ë Î. ÕÓ·-ª·Ú›· ΔÛÈÎÚÈÎÒÓË-∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ˘‡ı˘ÓË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ Ã∂¡. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ı· ··ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î. ∂ϤÓË ¶··ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ·. ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔÓ ŸÛÈÔ ¢·˘›‰ Î·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ƒÒÛÛÔ ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421044944, 6977619917 Î·È 6944501184.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™‡Á¯ÚÔÓË ∂ÈηÛÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ∞ƒÃπ™∞¡ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ‰Ú¿-

ÛÂȘ Ù˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÈηÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ “F.A.C.E. Fine Arts Contemporary Exhibitions” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 6˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÈηÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ “F.A.C.E. Fine Arts Contemporary Exhibitions”, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú¿ÛË ÙÔ SQUART ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. H ÔÓÔÌ·Û›· SQUART ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Square (Ï·Ù›·) Î·È Art (Ù¤¯ÓË). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Bazaarts Fine Art Exhibitions Â›Ó·È ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. º¤ÙÔ˜, ÔÈ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 18 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ¯ı˜ ̤¯ÚÈ 20 ª·˝Ô˘, Ì ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ì ı¤Ì· “∏ ÎÚ›ÛË Ì¤Û· ·fi Û¯‹Ì·Ù·, ÌÔÚʤ˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·” . ΔÔ SQUART Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÈηÛÙÈÎfi - ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ. Œ¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™Â ÌÈ· ηٷÛ΢‹ ÙÔ›¯Ô˘ ·fi ÎÔÌÌ¿ÙÈ· MDF, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 30ÂÎÃ30 ÂÎ., Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 25 ̤ÙÚˆÓ, ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÈӤϷ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ·Á·Ë̤Ó˜ ÁˆÓȤ˜ Î·È Û‡Ì‚ÔÏ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÔ˘Ó “·˘ıfiÚÌËÙ·” Î·È “Û˘ÏÏÔÁÈο” ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 30ÂÎÃ30ÂÎ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ΔÔ SQUART ÛÙÔ μfiÏÔ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi ¯ı˜ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘, ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ, Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· Î·È fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ∫·ÚΛÓÔ “º§√°∞”, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ SQUART, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ™‡Á¯ÚÔÓˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, F.A.C.E. Fine Arts Contemporary Exhibitions. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙËÓ Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ SQUART Interactive Square Painting.

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

∂ÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ Ë ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘  ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Î·È Â›ÛËÌ· ϤÔÓ Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, Ë ÔÔ›· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™ÙÔ Ó¤Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È 35 Û˘ÓÔÏÈο ∞ÁÚÔÙÈÎÔ› ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÙ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ Î·È ÙÚÂȘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È. £ÂÙÈ΋ ÛÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ηıÒ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ‰ÈfiÙÈ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, fiˆ˜ Ô ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·. øÛÙfiÛÔ, Û ÔÏϤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó “·ÁÒÛÂÈ” ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ı· ÙÚÔÔÔÈËı› ·fi ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ Â›Ù ·fi ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜, ›Ù ·fi ÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÚÔˆı› ‹‰Ë ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Û ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ì ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂÁÎÚÈı› ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂӉ›ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ı·̷ÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Û ۇÓÔÏÔ 45 ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∞™, 35 ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ÂÙ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ

Î·È ÙÚÂȘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ› ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶Ô˘Ú›Ô˘, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Î·È ªËÏÂÒÓ, fiˆ˜ Î·È Ô °˘Ó·ÈΛԘ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ÔÈ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ› ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ∞ÁÚÈ¿˜, §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó, ›Ù ӷ ÂÓÙ·¯ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ∂∞™, ›Ù Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.

“∏ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Û ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜ “¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÏËÊı› ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·fi ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ, Â›Ó·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·. ∂Ì›˜ ı· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ªÂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ.

™Â Û‡ÓÔÏÔ 45, Â›Ó·È 35 ÔÈ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ› ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ, ÂÙ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ Î·È ÙÚÂȘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ıÂÙÈ΋ ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ı· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ηıÒ˜ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜ “ÔÈ ÚÒËÓ ϤÔÓ ∂∞™ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ˘Ô‰ÔÌ‹, ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›·, Ù˘ÔÔÈËÙ‹ÚÈ·, ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘, Î·È ¿Ì Û ÌÂÁ¿Ï· Û¯‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ó· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔÈ. √È ÚÒËÓ ∂∞™ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, ‰ÈfiÙÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ·¢ı›·˜ Ì ٷ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÎηı·Ú›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô Ó¤Ô˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ı· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÈÒÛÈÌÔ˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·È ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜.

ªÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ

£¤ÛÂȘ Ì·ıËÙ›·˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞¶√ ÙÔ 1Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞Ï-

Ì˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó¤Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ª·ıËÙ›· ÁÈ· ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜” , ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰›ÓÂÙ·È Â˘Î·ÈÚ›· Û ӤԢ˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 2-3 ÂÙÒÓ, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì·ıËÙ›· 6 ˆÚÒÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Ì·ıËÙ›·˜. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È: ● ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÚfiÛ‚·ÛË, ̤۷ ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË www.mathiteia4u.gov.gr. ™ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ì ‡ÎÔÏÔ Î·È Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ (¯¿ÚË ÛÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÏÏ· ‰ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÛÙÔȯ›·) Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Ì·ıËÙ›·˜ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó¤ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ı¤ÛÂȘ Ì·ıËÙ›·˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. ● ™ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÛÙÔ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ¢Ô̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ ·fiÊÔÈÙÔ. ªÂ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ª·ıËÙ›· ÁÈ· ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜” ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Û ӤԢ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó·

Ì¿ıÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ӤԢ˜ Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Û‹ÌÂÚ· ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ̛· ηχÙÂÚË ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·‡ÚÈÔ. ø˜ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ª·ıËÙ›· ÁÈ· ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜” Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È, fï˜, Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Û ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË www.mathiteia4u.gov.gr Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Ì·ıËÙ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ӤԢ˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì·ıËÙ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó Î·Ù·Ïϋψ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÂÓÂÚÁ¿ Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ÕÛÎËÛ˘/ª·ıËÙ›·˜ (Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ‚Ï. ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂˘Úˆ. ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ٛÙÏÔ “We mean business” - http://we-mean-business.europa.eu/). ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ª·ıËÙ›· ÁÈ· ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜” , ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂Î-

·›‰Â˘ÛË Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË” ÙÔ˘ ∂™¶∞ (Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Ì ٛÙÏÔ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞fiÎÙËÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÌÂÈÚ›·˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘” ÛÙÔ˘˜ ÕÍÔÓ˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 4 Î·È 5) Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ (http://www.eye.minedu.gov.gr/).

™Â ÔÈÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ӤԢ˜ ∞ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ‹ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÚÚÂÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ıËÙ›· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì·ıËÙ›· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ÔÙÚÔÊ›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ¢Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ∞fiÊÔÈÙÔÈ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‰ËÏ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂¶∞§-∂¶∞™ (∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· - ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜) Î·È ∞fiÊÔÈÙÔÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ¢ÔÌÒÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘- ∂∂∂∫ & Δ∂∂ ‚’ ‚·ıÌ›‰·˜). ™ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ̤·, Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÏ¿‰ˆÓ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ› ¢ÎÔÏfiÙÂÚË Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÁÎÚÈıÂÈ-

ÛÒÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ‰ËÏÒÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Ì·ıËÙ›·˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘). 줂·È·, ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ∞fiÊÔÈÙÔÈ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· - ¤ˆ˜ (4) - ı¤ÛÂȘ Ì·ıËÙ›·˜ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÔÈ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∫·ÙfiÈÓ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·fi ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÚÔÛʤÚÂÙ·È ı¤ÛË Ì·ıËÙ›·˜ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜ (*ÂÎÙfi˜ ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ ÂȉÈÎfi ÏfiÁÔ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜). ∏ Ì·ıËÙ›· Â›Ó·È ÁÈ· ¤ÍÈ (6) ÒÚ˜ οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ. °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˘ÔÙÚÔÊ›· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ & £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ - ̤ۈ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ¢.μ.ª.£. - Ë ÔÔ›· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¶Ú¿ÍÂˆÓ Ì ٛÙÏÔ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞fiÎÙËÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÌÂÈÚ›·˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘” ÛÙÔ˘ ÕÍÔÓ˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 4 Î·È 5). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ Ì·ıËÙ›·˜, Ô ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û ÂfiÌÂÓÔ Î‡ÎÏÔ, ̤¯ÚÈ Î·È 2 ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ì·ıËÙ›·˜ 6 ÌËÓÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ‡ÏÔ˜ ÂÈÎÚ·Ù› Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ÏfiÁˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ô‡Ù ¯ÂÈÚfiÁڷʘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ∂√¶ÀÀ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ Û˘Ì‚Ï‹ıËηÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÏÔÁ›Ô˘.

ª

∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· Ê¿Ú̷η. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Î·È ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∂‰Ò Î·È Ë̤Ú˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔË Ì›· ̤ڷ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ, ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ ¤·˘Â Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∫·È Ò˜ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› 50.000, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 450.000” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÌfiÓÔ, fiÛÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÏËı› Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ π∫∞. ∞ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ÕÏψÛÙ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ π∫∞ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, fiÛÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› -ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ- ‰ÂÓ ¤-

¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÏËı› Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË Û˘ÓÙ·Á‹ ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. ΔÔ Ì·Ï¿ÎÈ ϤÔÓ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂÈ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· Ó·

ÙÔ˘ ÁÚ¿„ÂÈ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙË Û˘ÓÙ·Á‹, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ·fi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Û ʷÚÌ·ÎÂ›Ô ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı›. √ Î. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ˙‹ÙËÛÂ

‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜” . ∞Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ô˘ Â›Û˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ó· ÌËÓ Ì›ÓÔ˘Ó ·Î¿Ï˘ÙÔÈ Î·È Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜” . ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÂÏÈο Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÚÔ 20Ë̤ÚÔ˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∏¢π∫∞ (·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË) ›¯·Ó ÛÙ·ı› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ù· ·¤Ê˘Á·Ó. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∫·Ï‡ÙÂÚË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫.Y. ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

ŒÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ∞ƒ∫∂Δ∞ ηϋ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·-

ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ∞ÏÌ˘Úfi. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·Ú‰ÈÒÓ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο Î·È Ê¿Ú̷η, ÂÓÒ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ù· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο π·ÙÚ›· ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηχÙÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·fi È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·Ú‰ÈÒÓ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. º·Ó‹ ™·ÚËÁÈ¿ÓÓË, “·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ËÁÔ›, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÍÈ, Û‡Ìʈӷ Î·È ÌÂ

ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ·. ¢ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì” ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂›Û˘, ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∫.À. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ™·ÚËÁÈ¿ÓÓË, “ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÛÙÔ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ 2004 ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∫¿ı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÙÔ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔÌËı‡ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ›‰È·. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ¤Ó·˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ‰˘Ô Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ÂÙ¿ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο π·ÙÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘. “∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÂÏÏ›„ÂȘ. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·È‰›·-

ÙÚÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ™·ÚËÁÈ¿ÓÓË. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ (¯·ÚÙ› ∞4, ÌÂÏ¿ÓÈ·), ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ʿÚ̷η, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. “™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ï‹ ÛÙÔ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı›” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë Î. ™·ÚËÁÈ¿ÓÓË.

ΔÔ ∫.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞ÚÎÂÙ¿ ηϋ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ¶·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‚¿Ú‰È˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙ ԉËÁÔ‡˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ.

™ÙÔ ∫.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ‚·ıÌfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ‰‡Ô ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ‚·ıÌfi ÂÈÌÂÏËÙ‹, ¤Ó·˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜. ∂›Û˘, ÛÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο π·ÙÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ, ÏËÓ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ËÚÂÙ› ¤Ó·˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Û ʿÚ̷η Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο. “∂›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. π·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ηχÙÔ˘Ì ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¢ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ™Δ√¡ ÔÚÈÛÌfi ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ¿ÏÏˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù· ∫∂¶. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÚÔÒıËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‹‰Ë ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹. √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÁÈ· οı ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ºÂÚÒÓ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∫¿ÚÏ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ¤Ó·˜. ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È·‚›‚·ÛË Î¿ÔÈˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î¿ÔÈˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ, ÙËÓ ÂÓ‰ÔÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ‰ËÌfiÙË Î·È ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·ÔÙÂÏÔ‡Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ˘fiÛ¯ÂÛË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯÓԇ̠fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiÔ˘ ‰È·‚ÈÔ‡Ó ÌÔÓ¿¯ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ‹ Î·È ¿ÏϘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û οÔÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÌÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ˆÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ê˘ÛÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌË Î·Ù·ÓfiËÛ˘ Ù˘ ÔχÏÔ΢ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Î·È Ó· ÂÈχÛÂÈ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ. ∞ÔÙÂÏÔ‡Û ÏÔÈfiÓ Ì›· ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ô˘ ÙËÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ. °È·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔˆıԇ̠¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Û οı ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Û˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ∏ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·, Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Ë ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÒÎÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ∫·È ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÏËÛË, Ù· ÂÌfi‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ” .


M·ÁÓËÛ›· 20

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

∫ÚÔ‡ÂÈ ¤Ú¢ӷ ·fi Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

“∫·Ì·Ó¿ÎÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›‰· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰‡Ô ÙÔÍÈÎÔ›-·Ú·ÛÈÙÈÎÔ› ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·Ì·Ó¿ÎÈ” ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ÎÚÔ‡ÂÈ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 2010 ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ‰‡Ô ÙÔÍÈÎÔ›-·Ú·ÛÈÙÈÎÔ› ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Pfiesteria Î·È Prymnesium, fiÔ˘ Ô ÌÂÓ ÚÒÙÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ „·ÚÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ ÙˆÓ ∏¶∞, Ô ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ „·ÚÈÒÓ Î·È Ô˘ÏÈÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫ÔÚÒÓÂÈ·.

«∫

∏ ¤Ú¢ӷ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 2010 Î·È ÛÙfi¯Ô ›¯Â ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ 2010 Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Â·Ó·Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë Ï›ÌÓË. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÔÚÌ¿˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔ-

∞ÓÔȯً ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 39Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¡ÔÛËÏ¢ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·fi 15 - 18 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÓÔÛËχÙÚȘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·ÓÔȯً ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ¤ÓÙ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÀÁ›· Î·È ÙË ºÚÔÓÙ›‰·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡, ·fi ÙÔ ∞ ˆ˜ ÙÔ ø ,ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÙËÓ ∞.¶, ÙÔ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi, Âȉ›ÍÂȘ Î·È ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘, Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ·fi 16-18 ª·˝Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÌÚfi˜ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Goldstar. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 13:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 17:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 20:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

Á›·˜ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘, ·Ó Ë ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘˜ ·˘ÍËı› ˘¤ÚÌÂÙÚ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‚Ô‡Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÔÈÔÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ı¿Ó·ÙÔÈ ÔÏÏÒÓ „·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ÂÓÒ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ˆ˜ Èı·Ó‹ ·ÈÙ›· Ë ·ÚÔ˘Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Ò˜ ÚԤ΢„·Ó ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÌÈÎÚÔÔÚ-

Á·ÓÈÛÌÔ› Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “˘¿Ú-

¯Ô˘Ó Û ÔÏÏ¿ Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ó ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó

‹ fi¯È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Pfiesteria ÙÔÓ ÂÓÙÔ›Û·ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ 2012 ÛÙË Ï›ÌÓË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ Prymnesium Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È. ¶¿ÓÙˆ˜ Û˘Ó¯Ҙ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰˘ÓËÙÈÎÒ˜ ÙÔÍÈο” . ™ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ 2010, ›¯·Ó ·ÓȯÓ¢Ù› ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔÍËڷ̤ÓË Ë Ï›ÌÓË, ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓË

¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ηٷÁÚ¿ÊËΠfiÙÈ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1/3 ¤ˆ˜ 1/4 Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ ··ÓÙ¿Ù·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ fï˜ Ë ·Ï·ÙfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Î. ∫ÔÚÌ¿˜ ·fi ÙÔ 25% Ë ÙÈÌ‹ ϤÔÓ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 1%. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Ï›ÌÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ Δ∂∂ Ì ηٷÛ΢‹ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚÎÈÓ

§‡ÛË ÁÈ· ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ø™ Ë ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË

ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚÎÈÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “√È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÔÈ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÏÔÁËı› Î·È ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ (FIS). ΔÔ Ô‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ “√‰fi˜: ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜” ÂËÚ¿˙ÂÈ: -ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÈÛÙÒÓ “º·ÏÎÔÓ¤Ú·” , “π¿ÛˆÓ” Î·È “£¤ÙȘ” , -ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ‰ÈÏÔ‡ ·Ó·‚·Ù‹Ú·, -ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ›ÛÙ·˜ ·Ú¯·Ú›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ·Ó·‚·Ù‹Ú·, ηıÒ˜ Î·È -ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ›ÛÙ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ·-

ÓÙÔ¯‹˜ (Lang-Lauf). ∞fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‹ÚÈÙË Î·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ·Ó¿ÁÎË ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ “ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜” Î·È ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÂÈ Ë ˘ÂÚ·ÛÙÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ “√‰fi˜: ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜” , ·fi ÙË Ã.£. 10+100 ¤ˆ˜ ÙË Ã.£. 11+100 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ªÂϤÙË √‰ÔÔÈ›·˜. Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì Û ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂӉ‰ÂÈÁ̤Ó˜ χÛÂȘ. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ÈÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Â›Ó·È Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ §‡ÛË 2μ, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Û ÔÚÈ˙ÔÓÙÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ Û˘ÓËÌ̤ÓÔ ™¯¤‰ÈÔ √ƒ-02. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ï‡ÛË 2μ ÚԂϤ-

ÂÙ·È ÌÂÙ¿ıÂÛË ÚÔ˜ Ù· ηٿÓÙË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ Ô‰Ô‡, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ¯¿Ú·ÍË, Ì‹ÎÔ˘˜ 185m ÂÚ›Ô˘, Ì ‹È· Û¯ÂÙÈο ÌËÎÔÙÔÌÈ΋ ÎÏ›ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ‰ÚfiÌÔ Û ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÚÔ˜ Ù· ÿÓÈ·. ªÂ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ χÛË ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡

∫¤ÓÙÚÔ˘, ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ Ô‰Ô‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÛÎÈ¤Ú ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ·Ó·‚·Ù‹Ú·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÛfiÂ‰Ô ∫fiÌ‚Ô Ì ÙËÓ ∂.√. Á›ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ χÛË, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ Û Ӥ· ¯¿Ú·ÍË (ÙÌ‹Ì· ·Ú¿Î·Ì„˘) Â›Ó·È 1200m ÂÚ›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ χÛË ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÚÔ˜ Ù· ÿÓÈ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·ÓÈfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜. °È· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fï˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯Ò-

ÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ı· ÚÔ‚ÏÂÊı› ηٿÏÏËÏÔ˜ πÛfi‰Ԙ ∫fiÌ‚Ô˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ. ∂Ô̤ӈ˜, Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï‡ÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô Ï‹Ú˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ô‰Ô‡. £ÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚË Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο. ∂ÈϤÔÓ, ÚÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Ô˘ ı· ÂίÂÚÛˆı› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Î·È ÚÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ʇÙ¢ÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ Ô‰Ô‡, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ˘ÂÚ·ÛÙÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÛÎÈ¤Ú ‹ ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘”.


ª·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

“¶¿ÁˆÛ·Ó” ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜

™ÎÈ¿ıÔ˜

∂ÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ¿ÁˆÛ” ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ, Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ 106 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ÀËÚÂۛ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÍ˘Ì¤Ó· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈÛfi Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

Ҧ

™Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô‰ËÁÂ›Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‹‰Ë Û ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÚÙ›ÛÙËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ 106 Û˘ÓÔÏÈο ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 30 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ, 72 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ì ÂÓÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ̤ۈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (√∞∂¢), ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ·Ó¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠ¤ÁηÈÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· “¿ÁˆÛ” ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ̤ۈ ÙˆÓ

‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô͢Óı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ª·˝Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·. “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ª. ¶· ·‰ËÌËÙÚ›Ô˘ “ηıÒ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ “¿ÁˆÛ” ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ¤ÁηÈÚ·, ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 106 Û˘ÓÔÏÈο ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË “¿ÁˆÛ” . ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙÂÏ›ٷÈ

‹‰Ë Ì ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Î·È fiˆ˜ ‡ÎÔÏ· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. “ΔÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ “‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ Ô-

Ô›· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ΢ڛˆ˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈÛfi Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. Èڛ˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÌ›˜ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ¤ÚÁÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ΔËÚ‹ıËΠÙÔ ¤ıÈÌÔ ·ÏÒÌ·ÙÔ˜ Ì·ÓÙÈÏÈÒÓ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô ÛÙÔ ª·ÎÏ·Ï› ª∂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ

ÈÛÙÒÓ, ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. º. ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ Î.¿., ÙÂϤÛÙËÎ·Ó Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¶ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓ μÔ˘Ó·›ÓÔȘ (ª·ÎÏ·Ï›), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ £ÚËÛ΢ÙÈÎfi ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” , ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Â› Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ÙÂϤÛÙËΠª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·, ÂÓÒ ¯ı˜, Ë̤ڷ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ŸÚıÚÔ˘, Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·, ηıÒ˜ Î·È ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙÔ “¶ËÁ·‰¿ÎÈ” , ·fi fiÔ˘, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ¤Ú·ÛÂ Ô ÕÁÈÔ˜. ∏ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ô £ÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. ÃÚ. ∫·ÏϤ˜, ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Â˘Û‚ÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰Âȯı› Ô ¯ÒÚÔ˜ ˆ˜ ÙfiÔ˜ ÈÂÚfi˜, Ô˘ ı· ÂÌÓ¤ÂÈ ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·Ù¿Ó˘ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÙfiÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜, Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È Á·Ï‹ÓË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ô Â͈ڷ˚ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ˘, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Î·È Û ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙÔ ÙÔ›Ô. ∂Âȉ‹ ‰Â, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘, Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È¿Û·ÚÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË, ηı·ÚÈÛÌfi Î·È Û‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎfi ∫¿ÛÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ -·fi Ù· ∫˘ÎÏÒÂÈ· Ù›¯Ë ÙÔ˘- ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ŸıÚ˘, ÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ.

ΔÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ ª·ÎÏ·Ï› ™ÙÔ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚÈfi

ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ª·ÎÏ·Ï›, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Â›ÛËÌÔ fiÓÔÌ· Â›Ó·È “∞Ï›·” ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÓÂfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÛÌ· ¤Ó·˜ Ó·fi˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘, ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ˆ˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μÔ˘Ó¤Ó˘ ‹ μÔ˘Ó¤ÓˆÓ. ™ÙË ı¤ÛË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ “ÙÔ˘ ÂÓ μÔ˘Ó¤ÓÔȘ” , ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ŸıÚ˘˜, ˘‹Ú¯Â ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿Û·ÚÙ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ̤ÏË ·Ú¯·›Ô˘ ¢ˆÚÈÎÔ‡ ¡·Ô‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› ϤÔÓ Û ·ÁοÎÈ·, ÂÓÒ ÛÒ˙ÂÙ·È Î·È ıÔψÙfi ·Á›·ÛÌ·, ¤Ó· ·ÏÈfi ËÁ¿‰È Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ È·Ì·ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ. ™ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ, Û ‰‡Û‚·ÙÔ ‰ÚfiÌÔ

‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ú¯·›· ÿÙˆÓÔ˜ Ô˘ ·fi ÙËÓ fiÏË ÛÒ˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Ô¯‡ÚˆÛ‹ Ù˘ (οÔÈ· ÛËÌ›· ÌfiÓÔ). ΔËÓ ·Ú¯·›· ÿÙˆÓÔ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô ŸÌËÚÔ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÔÈÎÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ÿÙˆÓ·˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÊÈÙÚ‡ˆÓ· Î·È ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ·. ™Â ÔϤÌÔ˘˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ η٤Ê¢Á·Ó ÁÈ· ¿Û˘ÏÔ ÛÙÔ πÂÚfi Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ‹ ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·Ó¿ıËÌ· ÛÙË £Â¿, fiˆ˜ .¯. Ë ·ÓÔÏ›· ÂÓfi˜ °·Ï¿ÙË Ô˘ ÙËÓ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÓÈÎËÊfiÚ· Ì¿¯Ë. ∏ fiÏË Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË, ΢ÎÏÈο ¯ÙÈṲ̂ÓË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. √È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı› ·fi ÙÔ ™ÙÚ¿‚ˆÓ· Î·È ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›· Ì·˜ ϤÓ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ πÂÚfi Ù˘ πÙˆÓ›·˜ ∞ıËÓ¿˜. √ ÕÁÈÔ˜ √ÛÈÔÌ¿ÚÙ˘˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ô ¡¤Ô˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜, ηٷÁfiÙ·Ó ·fi Ù· ̤ÚË Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. Œ˙ËÛÂ, ÙÔÓ 7Ô Ì 8Ô ·ÈÒÓ· ÎÈ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ۠ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ª·ÎÏ·Ï› Î·È ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ·ÔÙ‡ˆÌ· Û ̷ÚÌ¿ÚÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ËÁ·‰ÈÔ‡. ∂Λ ÔÈ ÈÛÙÔ› Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘ÁÚ·›ÓÔ˘Ó Ì·ÓÙ›ÏÈ· Î·È ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Á›·ÛÌ· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜ ÂÓÒ Ù· Ì·ÓÙ›ÏÈ·, Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÏÈÔ‡ÚÈ· (·ÁηıˆÙÔ› ı¿ÌÓÔÈ), Û Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Î·È ÊÙÂÏȤ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

∑ËÙ› Â›Û¢ÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· Ù· §ÈÌÂÓÈο Δ·Ì›· Δ∏¡ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ¶. ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿ÎË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘. “μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÎı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “Â› Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ “ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË - ∂Óۈ̿وÛË Ô‰ËÁ›·˜ 2009/50/∂∫” Ú¤ÂÈ Ó· ›¯·Ù ÚԂ› ÛÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· §ÈÌÂÓÈο Δ·Ì›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. Œ¯ÂÙ ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ ÁÈ·Ù› ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÙ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∂›ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ˘fiÏÔÁÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Â¿Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ‰È·Ù·ÛÛfiÌÂÓ· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›Ù ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ÁÈ· Ó· ÌË “¯·ÓٷΈıÔ‡Ó” Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË, ›̷ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚Ô‹ıÂÈ·. Δ¤ÏÔ˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ‹ ÙË “Ó¤ÎÚˆÛË” ·˘ÙÒÓ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Ú¿ÍÂÙ ٷ ‰¤ÔÓÙ·” ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘.


°À¡∞π∫∂π√ ¶√§√

¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

ÛÂÏ. 24

ª∂Δ∞ ∞¶√ À¶∂ƒ√Ã∏ ∂ªº∞¡π™∏ ∏ ¡π∫∏ ∫∞Δ∂μ∞§∂ 2-0 Δ√¡ ∞¶√§§ø¡∞ ∫∞§∞ª∞ƒπ∞™ ™Δ√ °∂ª∞Δ√ “¶. ª∞°√À§∞™”

¡· ÙËÓ ÈÂȘ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ... ¿ÚÌ· ȉ¤Ûı·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ Ë ¡›ÎË. ¶È¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¤Ú‰ÈÛ Ì 2-0 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Football League 2 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˘ (3’) Î·È ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ ¶·˘Ï›‰Ë (43’). º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë. ∞·Ú¿‰ÂÎÙË Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÔÏϤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡›Î˘. ∞ÔÎÔڇʈ̷ Ô ÌË Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ÛÙÔ 53’, ÂÓÒ ·¤‚·Ï ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·›ÎÙË ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ ÛÙÔ 95’ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·.

Ã

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÔÚ› ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ó· ‹Ù·Ó ÓÙ¤ÚÌÈ ıˆÚËÙÈο, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÌfiÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ı‡ÌÈ˙Â. ªÈ· ÔÌ¿‰· ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÎÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ·fi ÙË ¡›ÎË. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ÂÙÔ‡Û ...ʈÙȤ˜ Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¿Ú¯ÈÛ ӷ “ÛÊ˘ÚÔÎÔ¿” ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ...¤ÏÂÔ˜, Ì ·fiÚÚÔÈ· Ù· ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ (3’) Î·È ¶·˘Ï›‰Ë˜ (43’). ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ¤Ó· ‰ÔοÚÈ Î·È ÔÏϤ˜ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫·Ú·Ù˙ÈÔ‚·Ï‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∏Ï›·˜ μÔ‡Ú·˜ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ı·ً˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë fiÔÙ ·Ú¤ÛÙË ·Ó¿ÁÎË Â›¯Â ÛˆÛÙ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ¤Î·Ó ...Ì·Ù ÛÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ™‡ÚÔ ª·Í‚¿ÓÔ. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ª¿ÌË ¶·˘Ï›‰Ë Û ÚfiÏÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ˘‹ÚÍÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Û˘Ó¤ıÂÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ fiÓÙ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ¡›Î˘, ·Ó Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛÂ. √ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÂÈʇϷÍ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÈıÂÙÈÎÔÁÂÓ¤˜ Û¯‹Ì· Ì ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ (4-4-2). ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÛÔ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË, οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô ∏Ï›·˜ μÔ‡Ú·˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ (‰ÂÍÈ¿), πˆÛ‹Ê §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÔϤ‚·˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÏË˙‹Û˘ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ™¿‚‚·˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ (‰ÂÍÈ¿) Ì ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘˜ ª¿ÌË ¶·˘Ï›‰Ë Î·È °ÈÒÚÁÔ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ ÙÂÏÈο Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ

Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â. ΔÔ ÌfiÓÔ ¿Û¯ËÌÔ ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÈÙËÛ›·. √ Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó οÎÈÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Û’ ¤Ó· Ôχ ‡ÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·ÚÓ‹ıËΠηı·Úfi ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ÛÙÔ 53’ (·Ó·ÙÚ¿ËΠ·fi ÙÔÓ ∫·Ú··Ù۷Λ‰Ë), ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛÂ Î·È Ì ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·. ◊‰Ë ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ·‚›·ÛÙ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ì ΛÙÚÈÓ˜, Ì ÙÔÓ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÂÙ¿, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÓÂÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜. √ ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ Ú¤ÊÂÚÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ...¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ 95’, fiÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈ΋ ·¤‚·Ï ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÁÈ· ¤Ó· ·Ïfi Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¤ÂÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¯¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ...˘Ô„›Â˜ ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·. ∞Ê‹Û·Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. √È Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯ÔÈ, Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜, ·Ó Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÁÈÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ ·Ú¿ Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘ Ù‹ÚËÛ·Ó ¿„ÔÁË ÛÙ¿ÛË, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ̤۷ Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ·.

∂ÎÚËÎÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ∂ÎÚËÎÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¡›Î˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙË ıÂÚÌ‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ηÙfiÚıˆÛ Ì ÙÔ “ηÏË̤ڷ” Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÚÈÒÓ ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ô ¶·˘Ï›‰Ë˜ ¤Ú·Û ˘¤ÚÔ¯Ë ·Û›ÛÙ ÛÙÔÓ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÊÔÚ ·Ì¤Ûˆ˜ Ï¿Û·Ú ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙ÈÔ‚·Ï‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÁÁÈÍ ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·. ΔÔ 1-0 ‹Ù·Ó ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ¤Í·ÏÏ·. ª¿ÏÈÛÙ· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ 20. √ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‚Á·ÏÂ Û˘ÚÙ‹ Û¤ÓÙÚ·, Ô ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ ÛÙfi·Ú ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ÛÔ‡Ù·ÚÂ

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ ‚ڋΠÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· Î·È ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÓÙ¤ÚÌÈ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÏÈ¿ ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô °∏¶∂¢√ ∫·Ú·Ù˙ÈÔ‚·Ï‹˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ÁÈ· Ó· “¶ANTE§H™ Ù¤ÚˆÛ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ÌÏÔοÚÂÈ Ô ∫·Ú·Ù˙ÈÔª∞°√À§∞™” ‚·Ï‹˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∫·Ï‡ÙÂÚË ™ÎfiÚÂÚ: 3’ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ÛÙÂÎfiÙ·Ó Î·È ÛÙÔ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, 43’ ηχÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓȶ·˘Ï›‰Ë˜ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ 18’ ∫›ÙÚÈÓ˜: Ë ¡›ÎË 1. ∫·Ú·Ù˙ÈÔ‚·Ï‹˜ 12. μÔ‡Ú·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ·Îfi¶·˘Ï›‰Ë˜, ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÍÂΛ55. ™·Îο˜ 72. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÌË Î·Ï‹ Ê¿ÛË. ªÂÙ¿ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÓËÛ ̒ ¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈ16. §ÈfiÓ˘ 31. §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ·fiÎÚÔ˘ÛÌfi. √ §ÂÙÔηڛ‰Ë˜ 5. ÃÔϤ‚·˜ ÛË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô ∫·Ú·Ù˙ÈÔ‚·Ï‹˜ 5. μ¤ÓÙ˙ÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ·¤ÚÈ· “ÌÔ6. ∫·Ú··Ù۷Λ‰Ë˜ 40. ¢ÂÏË˙‹Û˘ ∫fiÎÎÈÓË: ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÍ·¤Ï˘ÓÔÌ·¯›·” Ì ÙÔÓ ¢ÂÏË95’ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 15. ∫·Ú·ÓÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ 3. ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û “ÎÂÚ·˘Ófi” Ô˘ ¤˙‹ÛË ¤ÂÛ ¿Û¯ËÌ· ÛÙÔ (2Ë Î›ÙÚÈÓË) 73. ªÈÙ¤Ï˘ 85. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Ú·Û ϛÁ· ÂηÙÔÛÙ¿ ¿¤‰·ÊÔ˜ ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: 37. ÷ÏÈÌ¿Î˘ 87. ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. ÒÌÔ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ·ÓÙÈηٷ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (62. ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë˜ 55’) (33. ¶··Ù˙›ÎÔ˜ 87’) ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ (¢. ∞ÙÙÈ΋˜) 7. ¶Ï·Ù¿Î˘ 22. §·˙·Ú›‰Ë˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· ¯¿·›ÎÙË Ù˘ ¡›Î˘, §¿˙·μÔËıÔ›: (8. ÷Ù˙› 60’) (6. ¶Â¯ÏÈ‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ 73’) ıËΠÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ¶·˘ÚÔ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë ÛÙÔ 49’. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ 10. ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ë˜ 32. ¶·˘Ï›‰Ë˜ Ï›‰Ë˜ Î·È ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶Â(¢. ∞ÙÙÈ΋˜), 9. §ÂÙÔηڛ‰Ë˜ (25. §Ô˘Î›Ó·˜ 81’) Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó ¿„ÔÁ· ÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë Û˘Ó¤¶ÂÙÚ›‰Ë˜ (Ã›Ô˘) (79. ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ 49’) 7. ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ÚÔ¯ÈÛ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ¿ Ï·‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ 52’ ¤¯·Û ∫·Ú·Ù˙ÈÔ‚·Ï‹, ·ÏÏ¿ ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›·. √ ΢ Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÛÙÔ 31’. √ ÁÈ· η΋ ÙÔ˘ Ù‡¯Ë Ë Ì¿Ï· ÛÙ·∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ Ì‹Î ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ ¤ÛÙÚˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·˘Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Á‡ÚÈÛ ϛ‰Ë, Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ·ÓÙ›·Ï˘ ÂÛÙ›·˜. ÁÈ· ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ΢ÓËÁÔ‡Û·Ó ÔÔ›Ô˘ ¤Ú·Û ϛÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Î·È ÛÙÔ 25’ Ï›‰ÂÍ› οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 37’ Ô ™·ÎÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó. √ ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ÔÈ “΢·Ófiο˜ ‚Ú¤ıËΠ۠ηϋ ı¤ÛË, ·Ï™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¤Î·Ó ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ Ï¢ÎÔÈ” ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ¤Ï¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Î·Ó ‹Ù·Ó ·‰‡ÎÔ‡ÚÛ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, ¤·ÈÍ ÙÔ ÓÙÔÓ· ÁÈ· ¤Ó·ÏÙÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ Ó·ÌÔ Î·È Ô μÔ‡Ú·˜ ›¯Â ‡ÎÔÏÔ “¤Ó·-‰‡Ô” Ì ÙÔÓ ¶·˘Ï›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ·fi ÙÔÓ ∫·Ú·¤ÚÁÔ. Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۤÓÙÚ· ·ÎÚÈ·Ù۷Λ‰Ë. ∞ÓÙ› fï˜ Ô Î. ™Ù·∏ Ù‡¯Ë ¯ÚˆÛÙÔ‡Û οÙÈ ÛÙÔÓ ‚›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ, Ô ÔÔ›ıfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ “¶·˘Ï›‰Ë (ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ Ô˜ ΤډÈÛ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔÓ ∫·Û¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ” , ÙÈÌÒÚËÛ 31Ô˘ ÏÂÙÔ‡) Î·È ÙÔ˘ ÙÔ ...ÍÂÚ··Ù۷Λ‰Ë. øÛÙfiÛÔ Ô ∫·Ú·ÙÔÓ ·›ÎÙË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ΛÙÚÈÓË Ï‹ÚˆÛ ÛÙÔ 43’. √ §·˙·Ú›‰Ë˜ Ù˙ÈÔ‚·Ï‹˜ ÂÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ·ÚÈοÚÙ· ÁÈ· ...ı¤·ÙÚÔ ÚÔηÏÒÂÏ›¯ıËΠˆÚ·›· ÛÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ ÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›· Î·È ·¤ÎÚÔ˘Û ÓÙ·˜ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÛˆÙ‹ÚÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ “΢·ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ “΢·ÓÔχηٿÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÓfiÏ¢ÎÔ˘” ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ΈӔ. ÙÔÓ ¶·˘Ï›‰Ë. ∞˘Ùfi˜ ·¤Ê˘Á ¤™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô ∞fiÏÏˆÓ ¤∫È ÂÓÒ ÛÙÔ 57’ Ô ¶Ï·Ù¿Î˘ Ûԇ͢Ó· ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ·fi ηÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ ·Ù·Ú „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÂÎÔÓÙ¿ “ÂÎÙ¤ÏÂÛ” ÙÔÓ ∫·Ú·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ΔÔ Âȯ›ÚËÛÂ Ô Á¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙÔ 59’ Ô ¶Ô˘Ï¿Ù˙ÈÔ‚·Ï‹ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 2-0, ÙÔ ÎÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ fi‰È Î·È ¶Ï·Ù¿Î˘ ·ÏÏ¿ Ô μÔ‡Ú·˜ ‹Ù·Ó ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÂÎÙfi˜ ·Î·Ï¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Î·È ÌÏfiÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ª¤¯ÚÈ Ó· ÙÔ˘ ηÚ ÛÙ·ıÂÚ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ¡›ÎË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ 45’, ıÂȘ Ë ¡›ÎË ¤·È˙ Ì 10 ·›ÛÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ Ù˘ ¡›fiÙ·Ó Ô ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ ¤È·Û ÎÂÊ·-

NIKH

A¶O§§øN KA§.

2

0

ÎÙ˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 62’, ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ™·Îο, Ô ÓÂÔÂÈÛÂÏıÒÓ ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë˜ ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô μÔ‡Ú·˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 70’ Ô μÔ‡Ú·˜ ÌÏfiηÚ ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ ‚ÔϤ ÙÔ˘ ÷Ù˙›. ª¤Û· Û ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ¡›ÎË ·›ÏËÛ ÈÛ¿ÚÈı̘ ÊÔÚ¤˜. ™ÙÔ 72’ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¢ÂÏË˙‹ÛË ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ ‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ·‰‡Ó·Ì· ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ù˙ÈÔ‚·Ï‹. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ¤Í˘Ó· ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘˜ 2-0 ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∏Ï›· μÔ‡Ú·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘Ó ¿ÌÂÛ·. ™ÙÔ 91’ ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 94’ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫·Ú··Ù۷Λ‰Ë ÌÏfiηÚÂ Ô μÔ‡Ú·˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÎÚ˘‚ ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, ·ÊÔ‡ Ô ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤‚·Ï ÁÈ· ·Û‹Ì·ÓÙË ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÛÎÔÚ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ΔÔ 2-0 ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ¤Í·ÏÏ· ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ê˘Á·Ó ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô...


¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

¢∏§ø™∂ √ ¶. ∞ª∞¡∞Δπ¢∏™ ∂¡ √æ∂π ∫∞π Δ√À ∂¶∂ƒÃ√ª∂¡√À ¡Δ∂ƒª¶π ª∂ Δ√¡ ∂£¡π∫√ °∞∑.

“¡· ÓÙÔ˘ÌÏ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ӛΘ” ™

˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

“£¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÂÂȉ‹ ¤Î·Ó·Ó Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È. £· Ú¤ÂÈ, fï˜, Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘Ó ·Ó Á›ÓÂÙ·È Î·È ·fi„ (Û.Û. ¯ı˜), ÁÈ·Ù› ¿Ì Ì ̛· “·Ó¿Û·” Û’ ¤Ó· ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È ÚÒÙË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. °È· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· ·˘Ù‹ Ë Ó›ÎË, ı· Ú¤ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ÓÙÔ˘ÌÏ¿ÚÂÈ ÙȘ ӛΘ. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ÙfiÙ ı· ¿Ì ے ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ “ıÚ›ÏÂÚ” , ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÏËÚÔÊÔÚËı› Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞Ó ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û·Ó ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ï·Û·ÚÈÛÙԇ̠ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfi¯Ô. °È· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ˆ ÔÏÏ¿. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ›¯Â ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÍÂΛÓËÌ· Î·È Ó›ÎËÛ ‰›Î·È·” ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë. ∫·ÙfiÈÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜: “™’ ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ï¿ıÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ӛΘ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ Î˘ÓËÁ¿ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÌ›˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ΢ÓËÁÔ‡Û·Ì ¤Ó· ÛÎÔÚ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ì·˜ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ے ¤Ó· ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ϿıÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›Ô. ∞˘Ùfi οÓÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÌÈÎÚ¤˜, ̤ÙÚȘ Î·È ·fi ηϤ˜ ηχÙÂÚ˜. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û.Û ¯ıÂÛÈÓfi) Ì·Ù˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂȘ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “¤¯ÙÈÛ” Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó ÙÔ˘˜ ›ıÂÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜ ÈÛÙ‡ˆ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ì›ÏËÛ Ì ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÚÔÔÓËÙ‹:

23

°’ ∂£¡π∫∏

ªfiÓË ‰Â‡ÙÂÚË Ë ¡›ÎË μ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙË Football League 2 ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎÂ Ë ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· Ì 2-0 Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÙÔ˘ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË Ì ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ, ÂÓÒ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ˘ÂÚÙÂÚ› Î·È Û ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Èı·Ó‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ·ÊÔ‡ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ 1-0 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. ª›· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 2-1 ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, ÂÓÒ Ë ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ΤډÈÛ ÛÙÔ 92’ ÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ (1-0) ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ¡·ÙÛÔ‡Ú·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 19˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

μfiÚÂÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜

“¢ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· ‚ÚÂıÒ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ· Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ª·Í‚¿ÓÔ. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¯·Ú¿ Ô˘ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò Ì·˙› ¤ÛÙˆ Î·È Û·Ó ·ÓÙ›·ÏÔÈ. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” .

ª·Í‚¿ÓÔ˜: ∏ ¡›ÎË Â›¯Â ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÏÈηÚÈ¿ ΔËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ™‡ÚÔ˜ ª·Í‚¿ÓÔ˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Ë ¡›ÎË Â›¯Â ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÏÈηÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. “∂›Ì·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fï˜ ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ™Ù· ÚÒÙ· 20 ÏÂÙ¿ ‰ÂÓ Ì‹Î·ÌÂ Î·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‹Ì·ÛÙ·Ó Ï›ÁÔÈ. ¢Â¯ı‹Î·Ì ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÎÔÏ. ŸÙ·Ó ·›˙ÂȘ Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ “η›Ó” ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Û ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÌÔ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÌfiÓÔ ÔÈfiÙËÙ·, ı¤ÏÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÏÈηÚÈ¿. ∞˘Ù¿ Ù· ›¯·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ◊Ì·ÛÙ·Ó Ôχ Ï›ÁÔÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ ÂϤÁÍ·Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰Â¯ı‹Î·ÌÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. °È· Â̤ӷ ÂΛ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È.™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ¢ÂÓ ·›¯ıËΠÔχ ÒÚ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ 10-15 ÏÂÙ¿. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ‹Ú ¿ÍÈ· ÙÔ˘˜

ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·Í‚¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ: “ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ¡· Û·„Ô˘Ì ٷ ÎÂÊ¿ÏÈ· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ¡· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÂΛ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̔ . ∂›Û˘ Ô Î. ª·Í‚¿ÓÔ˜ Ì›ÏËÛ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë: “∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë, ·ÊÔ‡ ÍÂΛÓËÛ· ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi. ∂‡¯ÔÌ·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û ÂΛÓÔÓ Î·È ÛÙË ¡›ÎË” .

∫˘ÚȷΛ‰Ë˜: ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰›Ï· Ì·˜ Δ· ‡ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·¤‰ˆÛÂ Ô ™¿‚‚·˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘. “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ

Ôχ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰ÈÏ¿ Ì·˜ Î·È ÂΉËψÙÈÎfi˜. ΔÔÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ӷ ‚ÁÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ¢Â›Í·Ì fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ‰ÈηȈıԇ̔. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÙÚ¤Ì ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË, ηıÒ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ·. “∞ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ı˘ÚÂÔÂȉ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘Ù˘¯Ò˜ ÍÂ¤Ú·Û·. ΔÒÚ· Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ˘ÁÈ‹˜ Î·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. £· οӈ ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ÙË ¡›ÎË” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. Èڛ˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ª·Ùı·›Ô˜ ¶Ï·Ù¿Î˘. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¡›Î˘, ÂÓÒ ¤ıÂÛ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ï¤È ÔÊ: “ŸÙ·Ó ‰¤¯ÂÛ·È ‰˘Ô ÁÎÔÏ Î·È ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ Û ̛· ‰˘Ó·Ù‹ ¤‰Ú· Ì ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Á˘Ú›ÛÂȘ. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ‹Û·Ì ÙËÓ Ì¿Ï·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ Ìԇ̠ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¢›Î·È· ‹ÚıÂ Ë ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ· Ó· ¿Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÛÙ· Ì·Ú¿˙ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·” .

∏ ¶∞∂ ¡›ÎË Ù›ÌËÛ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ °. Δ·Ì›· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Ù›ÌËÛ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ·Ì›·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÚfiÛÊÂÚ ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, ÂÓÒ ‹Ù·Ó Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜.

√ ∞. ¶¿ÙÛ˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ °. Δ·Ì›·, £·Ó¿ÛË

∞Ú¯Èο Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÌÈ· ʷӤϷ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÁÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, £·Ó¿ÛË, ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Δ·Ì›·, Ô˘ ¤Ê˘Á ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 56 ÂÙÒÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ fiÚıÈÔÈ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ôı¤ˆÛ·Ó Î·È ÙÔÓ Ó¤Ô È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ¶∞∂, Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·¤ÎÙËÛÂ Î·È Ù˘Èο ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÚ‹ıËΠÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ , ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ̷‡Ú· ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈ·.

∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ·ÈÛı¿ÓıËΠ·‰È·ıÂÛ›·. ∞̤ۈ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Û¢ÛÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÛÈÙÛÈÌ‹˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ‚ڋΠͷӿ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂͤÏÈÍË.

∫ÔÓÙ¿ Î·È ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ∫·È ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓ ¯ı˜ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘, ™¿Î˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ‚ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·. μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . .2-1 (13’ ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, 70’ ÂÓ. ÕÁÁÔ˜ - 6’ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜) ¡›ÎË-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. . . . . . . . . .2-0 (3’ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, 43’ ¶·˘Ï›‰Ë˜) Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . .3-1 (27’ ΔÔÔ‡˙˘, 82’ ÂÓ. ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘, 86’ Δ˙¤ÎÔ˜ - 78’ ¡ÙԇϷ˜) ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . .1-0 (92’ ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜) ∞ÂÙfi˜ ™Î.-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ . . . . . . . .0-2 (20’ ¶·Ï¿Ûη˜, 88’ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘) ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ . .1-1 (91’ §ÂˆÓ›‰·˜ - 14’ £·Ó¤Ï·˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. . . . . . . .34-14 . . 40 2. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . .22-9 . .34 3. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. . . . . .21-14 . . 33 4. ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ . . . . . . .17-13 . .32 5. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ . . . . . . . . 22-13 . . 32 6. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . .19-12 . . 31 7. ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . 26-12 . .29 8. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. 20-28 . . 20 9. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . . . . 11-20 . .19 10. μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜ . . . . . .14-21 . .18 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . .9-27 . . 13 12. ∞ÂÙfi˜ ™Î. . . . . . . . . 11-42 . . .-4 * √ ∞ÂÙfi˜ ™Î. ÍÂΛÓËÛ Ì -11 ‚·ıÌÔ‡˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 13/5) ¡›ÎË-∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜-∞ÂÙfi˜ ™Î. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜-ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘

¡fiÙÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ƒÔ‡‚·˜-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . 0-2 (49’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 84’ ªÔ‡Ì·˜) °Ï˘Ê¿‰·-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . .0-0 ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . .2-1 (3’ ÂÓ. §ÒÙÙ·˜, 61’ Δ·Ê·ÚÏ‹˜ - 80’ ºÈÏ¿È) ÷ÓÈ¿-¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ . . . . . . . . . .1-0 (70’ ·˘Ù. §‡ÁÎÔ˜) ∫·Ï·Ì¿Ù·-∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á. . . . . .0-0 ƒÂfi: ¶∞√ ƒÔ˘Ê

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . 23-12 . .33 2. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . . . .24-16 . . .33 3. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . .21-19 . . 25 4. ∫·Ï·Ì¿Ù· . . . . . . . . .12-15 . . 25 5. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . .16-19 . . 23 6. ƒÔ‡‚·˜ . . . . . . . . . . . .17-18 . .22 7. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . .14-16 . .21 8. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . .21-19 . . 20 9. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . .16-19 . . .20 10. ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ . . . . .13-18 . .16 11. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á. . . . . 16-22 . .16 * ƒÔ‡‚·˜, ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋, ∞fiÏÏˆÓ ™Ì., ∑¿Î˘ÓıÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÷ÓÈ¿, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ Î·È ¶∞√ ƒÔ˘Ê ¤Î·Ó·Ó ÚÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ.


24

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

∂ÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· “§ÔÓ‰›ÓÔ 2012” ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 14.00 ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌˆÓ ÁÈ· ÙË Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· “§ÔÓ‰›ÓÔ 2012” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15 ª·˝Ô˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ ÔÎÙÒ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ μÔÏÈÒÙ˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √È Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: °·ÏÔÁ·‡ÚÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °ÂÏ·ÁÒÙ˘ πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›Ï˘, ∫·ÚηÏÈ¿˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫ÔÓ‰Ú¿ÎË ∂˘‰ÔÍ›·, §¿Îη˜ ™‡ÚÔ˜, §ÂÏÔ‡‰Ë˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, ªÔ‡ÙÛÈÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ Î·È ·fi ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

¶∂ƒ¶∂ƒ√°§√À

“£¤Ïˆ Ó· ηٷÎÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη” √ ¶∞¡∞£∏¡∞˚∫√™ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ Ô˘ ·Ê›¯ıË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Î·Ù¤Ï˘Û·Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô fiÔ˘ ı· ‰È·Ì›ÓÔ˘Ó, ÙÔ “Polat Reinassance” . ∂Λ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ª¿ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ¤Ù·Í ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂˘ÚÒ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Euroleague ¤Î·Ó ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜. “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È Â‰Ò. μÚ›ÛÎÔÌ·È Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ ÁÈ· ̤ӷ ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ· Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ fï˜ Â›Ì·È Â‰Ò Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÙË ‚ÔËı‹Ûˆ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯· Û Final 4 ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ 2011 ηٷÎÙ‹Û·Ì ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÏ›˙ˆ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË! ¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ” , ›Â Ô ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ Δ™™∫∞ Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ʤÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó Î·Ï¿, ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì ÂÌÂÈÚ›·, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ªÔÚ› Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi” . √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙË “Sinan Erdem Arena” . Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ê›¯ıË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·.

∏ ∂£¡π∫∏ °À¡∞π∫ø¡ £∞ ∫√¡Δƒ∞ƒπ™Δ∂π ª∂ ƒø™π∞, √§§∞¡¢π∞, μƒ∂Δ∞¡π∞ °π∞ Δ√ °√À√ƒ§¡Δ §π°∫

∫ÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÏ›ÛÙÚȘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ. ¶·ÚÔ‡Û· ı· Â›Ó·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ 2011 Î·È ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ 2012 ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜ Ì ٷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. ™Ù· ÙÂÏÈο ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ.

Ô˘‰¿ÎË, ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¶Ï¢ڛÙÔ˘, ∂Ï¢ıÂÚ›· ¶Ï¢ڛÙÔ˘, ™ÙÂÊ·Ó›· ÷ڷϷ Ì›‰Ô˘, πˆ¿ÓÓ· ÷ڷϷÌ›‰Ô˘, ÕÏÎËÛÙË ªÂÓ¤ÎÔ˘, ∫¤Ï˘ ª›ÛÌ·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ùfi Ó· ·ÔÙÂÏ› Î·È ·˘ÙÔÛÎÔfi, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (www.koe.org.gr) o Ù¯ÓÈÎfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚʤÛ˘: “™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ʤÚÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÙÛÂοÚÔ˘Ì ٷ Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Î·È ÙÚ›· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ ∫›ÚÈÛÈ ÙÔ 2005 Î·È ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ· Û ªfiÓÙÚÂ·Ï ÙÔ 2007 Î·È ™·Ó ¡ÙȤÁÎÔ ÙÔ 2010.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂÙ¿ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ, Ì›· ·ÎfiÌË ÛÔ˘‰·›· ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ Á‡ÚÔ˘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙÔ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô fiÏÔ. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Â›Ó·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫Ôχ̂ËÛ˘ (FINA) Î·È Ë ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫√∂) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ (¢È‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡). ªÂ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ΔÂÚÁ¤ÛÙ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiˆ˜ ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÂÓÒ Ô fiÌÈÏÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ μÚÂÙ·Ó›·. £· Á›ÓÔ˘Ó Ì·˙› Î·È ÔÈ ‰‡Ô Á‡ÚÔÈ (Û‡ÓÔÏÔ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜) Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ Ã·ÓÁÎÙÛÔ‡ Ù˘ ∫›Ó·˜ ·fi ÙȘ 29/5 ¤ˆ˜ ÙȘ 3/6. ∞fi ÙËÓ 13¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ Î·È ÛÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi Ù˘ ΔÂÚÁ¤ÛÙ˘ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚʤÛ˘ οÏÂÛ ÌfiÓÔ ÂÙ¿ ·›ÎÙÚȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÏ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÛËÌ¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ∫Ô‡‚‰Ô˘, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË, æÔ‡ÓË Î·È ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ §ÈfiÛË, ƒÔ˘Ì¤ÛË, °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˘, ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˘, §·Ú¿

Î·È ªÂÏȉÒÓË. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜” Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÓÂfiÙÂÚ˜ Û ËÏÈΛ· ÎÔ¤Ï˜ fiˆ˜ ÔÈ ∫fiÙÛÈ·, ªÂÓ¤ÎÔ˘, ª›ÛÌ· Î·È ÔÈ ·‰ÂÏʤ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ô˘ Î·È ¶Ï¢ڛÙÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¡Â·Ó›‰ˆÓ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ·fi ¯ı˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ Â›Ó·È ÔÈ: ŒÏÂÓ· ∫Ô‡‚‰Ô˘, ÃÚ˘ÛԇϷ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË °Ô‡Ï· (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÛËÌ¿ÎË, ÃÚÈÛÙ›Ó· ΔÛÔ˘Î·Ï¿, ÃÚÈÛÙ› Ó· ∫fiÙÛÈ·, ª·Ú›·-∏ϤÎÙÚ· æÔ‡ÓË, ÕÏÎËÛÙË ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ºÈÏÈÒ ª·ÓˆÏÈ-

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ¶¤ÌÙË 10/5 18.30 ƒˆÛ›·-μÚÂÙ·Ó›· 20.15 ∂ÏÏ¿‰·-√ÏÏ·Ó‰›· ¶·Ú·Û΢‹ 11/5 10.30 ƒˆÛ›·-√ÏÏ·Ó‰›· 12.15 ∂ÏÏ¿‰·-μÚÂÙ·Ó›· 18.30 √ÏÏ·Ó‰›·-μÚÂÙ·Ó›· 20.15 ∂ÏÏ¿‰·-ƒˆÛ›· ™¿‚‚·ÙÔ 12/5 10.30 ƒˆÛ›·-μÚÂÙ·Ó›· 12.15 ∂ÏÏ¿‰·-√ÏÏ·Ó‰›· 18.30 ƒˆÛ›·-√ÏÏ·Ó‰›· 20.15 ∂ÏÏ¿‰·-μÚÂÙ·Ó›· ∫˘Úȷ΋ 13/5 10.30 √ÏÏ·Ó‰›·-μÚÂÙ·Ó›· 12.15 ∂ÏÏ¿‰·-ƒˆÛ›· * ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÈÚ¿Ï˘ (∂ÏÏ¿‰·), ªÚ¿È·Ó §›ÙÏÙ˙ÔÓ (μÚÂÙ·Ó›·), ŒÚ‚ÈÓ ™¿ÂÚ˜ (√ÏÏ·Ó‰›·) Î·È ∞ÚοÓÙÈ μ·ÚÈ‚fiÓÙÛÎÈ (ƒˆÛ›·).

°π∞ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ ∂¡ √æ∂π Δ√À ¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√À £∞ ¢π∂•∞ã∂π ™Δ∏¡ √§§∞¡¢π∞

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ (ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘) Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ Â›‰ÂÈ͢ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ World League Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ fiÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “√Ï˘ÌÈÔӛ΢ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔÏ˘ÌÂÚÔ˜” , Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ƒˆÛ›·˜, √ÏÏ·Ó‰›·˜, ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜.

Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ë fiÏË Ì·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡Â·Ó›‰ˆÓ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ 60 ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 700 ·ıÏËÙÚÈÒÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ, Û˘ÓÔ‰ÒÓ, ÎÚÈÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ FINA Î·È Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ì ÚÔÔÓ‹ÙÚȘ Î·È ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙËÓ ¡·Ù·Ï›· ΔÛÂÚÓ¤Ûη (Â› ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞) Î·È ÙËÓ ª·Ú›· £Ë‚·›Ô˘ (·ÏÈ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜) ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ™ÔψÌÔ‡ ¢¤ÛÔÈÓ·, ¶Ï·Ù·ÓȈً ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫Ô˘Ù›-

‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· (ÔÈ ÙÚÂȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘), ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÕÓÓ·-ª·Ú›·, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ μ¿Ûˆ, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ∂ÈÚ‹ÓË, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ∂‚Âϛӷ, ∞Ï˙ÈÁÔ‡˙Ë ª·Ú›·, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ªÈη¤Ï·, °ÎÂÔÚÁΛ‚· °È¿ÓÓ·, ¢Ë̷οÎÔ˘ ªÂÏÈÙ›ÓË Î·È ™·Ú·ÓÙ›‰Ë ™ÔÊ›·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ ª˘ÚÙÒ Î·È ºÔ˘Î·Ï¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ÂÓÒ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ë Î. ∫Ô‡ÁÈ· ∂ϤÓË, Ù¯ÓÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ù·Ì›·˜ Ù˘ ∫√∂ Î. •È¿Ú¯Ô˜ ∏Ï›·˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ÔÈ: ∫Ô˘Ù›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÕÓÓ·-ª·Ú›·, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ μ¿Ûˆ Î·È ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ∂ÈÚ‹ÓË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ‰˘Ô μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ÔÈ: ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ ª˘ÚÙÒ Î·È ºÔ˘Î·Ï¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·.

£Ë‚·›Ô˘: ΔÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ∏ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÚÈÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, Î. ª·Ú›· £Ë‚·›Ô˘ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙË “£” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ: “∂›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı·

οÓÔ˘Ó Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Ù˘ ƒÒÌ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, Â›Û˘, ˆ˜ ÙÔ 90% ÙˆÓ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÚÈÒÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Â›Ó·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ-¡Â·Ó›‰ˆÓ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡Â·Ó›‰ˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ” . ∏ Î. ª·Ú›· £Ë‚·›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “£· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÌÂÈڛ˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. £· Â›Ó·È Ô˘ÙÔ›·, ·Ó Ô‡-

Ì fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ı· ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·Ó ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ı¤ÛË ·fi ÙËÓ 4Ë ¤ˆ˜ ÙËÓ 6Ë. ΔÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ” . ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô Δ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫√∂ Î. ™ËÏÈÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÔÙ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ World League Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡Û΄Ë, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∫√∂, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ.


¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

25

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ¶∂ƒπª∂¡∂π ∞¶√ Δ∏¡ √ª√™¶√¡¢π∞ ¡∞ Δ√¡ ∂¶∞¡∞º∂ƒ∂π ™Δ√ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞

FOOTBALL LEAGUE

∞ÔηٿÛÙ·ÛË Ì¤Ûˆ ∂¶√

∏ÙÙ‹ıËÎ·Ó μ¤ÚÔÈ· Î·È ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜

·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂¶√, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ·ıÏËÙÈÎfi ÓfiÌÔ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÔÈÓ¤˜ ÛÙȘ ¶∞∂ Î·È fi¯È Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ̤ۈ ÙˆÓ “ÂÚÁ·Ï›ˆÓ” Ù˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ¶∞∂ Ë ∂¶√ ‰Èη›ˆÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ (ÂÓ Ì¤ÚÂÈ) ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ηıÒ˜ Ù· ·ÚÌfi‰È· ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈο fiÚÁ·Ó· - Î·È ‰Ë Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ - ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÔÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ 10 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-12.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ηıÒ˜ Ë ∂¶√ ˘¤Î˘„ ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ „¢ÙÔοı·ÚÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¢¤Î· Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó·Ó ¤ÓÙÈÌÔ ·ÁÒÓ·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÚfiÙÈ Û˘Ó¯Ҙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÂÌfi‰È·. ŒÓ· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ÙËÓ ¶∞∂ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ¿ÚÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi (Ë ∂∂∞ ‰ÂÓ ı· ·ÔÊ·Óı› Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·›ÍÂÈ Ë ÔÌ¿‰·), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ Ë ∂¶√ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Úı ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹-·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂¶√ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÏËÚÔÊÔÚËı› ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ›¯·Ó ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fi¯È ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·, ∏Ú·ÎÏ‹ £.). ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ∂¶√ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ fi¯È Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘

√ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶√, ·ÏÏ¿ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ∂¶√ ·Ú·‰¤¯ıËΠ̠Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˆ˜ Ë ÙÈ̈ڛ· Ô˘ Â‚ϋıË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ‹Ïı ·fi fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ·ÏÏ¿ ·fi Ì›· ÎÚ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ˆÛÙfiÛÔ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜. ∞Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂¶√ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ, ¿Ú·ÁÂ, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·; ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˘‹ÚÍÂ Ë ÁÚ·Ù‹ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ °°∞ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (fiˆ˜ Î·È Ù˘ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·) ̤۷ ÛÙÔÓ ª¿ÈÔ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ „ËÊÈÛı¤ÓÙ· Ó¤Ô ·ıÏËÙÈÎfi ÓfiÌÔ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙȘ ‰‡Ô ¶∞∂ ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ Ë ∂∂∞ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ (∂¶√) ÙË ÁÓÒÌË Ù˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ. ∏ ∂¶√ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ë ∂∂∞ Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙˆÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË 15 ª·˝Ô˘. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ÂͤٷÛË Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘ÓÂ-

‰Ú›·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙÔ ÙÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂¶√, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊı› Ì›· ·fiÊ·ÛË, ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¯¤˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ™ÙÔ ¢.™. Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Î·È ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ Î·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï· Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÔÎÙÔ˘Ú›‰Ë˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂¶√ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ÓÔÌÈ΋ ÊfiÚÌÔ˘Ï·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù˜ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ʷΤÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡.

√ ¶∞√∫ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ °π∞ Δ∏¡ 3∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δø¡ ¶§∂´ √º Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ™ ˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔ‡Ì· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙËÓ ∞∂∫ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔ √∞∫∞ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ.

¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. (Novasports 1) ı· “ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘ËıÔ‡Ó” ¶∞√∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· ‚·ıÌfi. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ì ÙÔÓ ŒÙÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο: “Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ . °È· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ Û‡Ìʈӷ ÌÂ

ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·:“¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÚˆÙÔfiÚÔÈ Î·È ·ÎfiÌ· ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È·. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ οı ·ÁÒÓ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∏ ÎfiˆÛË ı· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÂÌ›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈ·Ú¤ÏıÔ˘Ì ÙËÓ ÎfiˆÛË, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜. ∂›Û˘, ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ΛÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÚˆÙÔfiÚÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÒÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” .

∞∂∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ΔË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.45 (Novasports 1)

ÛÙÔ √∞∫∞ Ë ∞∂∫ Î·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÓfiËÌ· Ë ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÎÙËı› ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜. √ ¡›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Ù˘ NOVA ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ ‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· Ë ŒÓˆÛË ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢: “ŸÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ·. ∫·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ıˆÚÒ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ¤Ó· ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ∂›Ó·È ÔÌ¿‰· Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢. ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È fiÔÈ· ·È‰È¿ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ 100% fiˆ˜ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ù ‡ÎÔÏ·, ›Ù ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË” . ™ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ¡›ÎÔ˜ ∫ˆ ÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ˘˜ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë ºÔ‡ÓÙ· Î·È º·ÌÈ¿Ó μ¿ÚÁη˜. √ ºÔ‡ÓÙ·˜ ›¯Â ˘Ô‚ÏËı› Û Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ οÙÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ. ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ∞∂∫ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜

ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: “™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ‰Â›Í·Ì fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∏ ∞∂∫ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ¶∞√∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈο η΋ Ù˘ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŸÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ¿ÓÙ· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Û‚·ÛÌfi ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ·ÚÎÂÙÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞∂K Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ë ŒÓˆÛË, ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· “ÙÛÂοÚÔ˘Ó” Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ™ÙÔ˘ÙÁοډ˘, ªÔÓ·Îfi, ∫Ȥ‚Ô, ÕÓÙÂÚϯÙ, ∞ÓÙ¿ÏÈ·ÛÔÚ Î·È FSV ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÓÂÔÙ¤Ú·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë ¤¯·Û 1-0 ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË º˘Ï‹, ÂÓÒ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ 28’ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ §·ÓÁÎϤ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. “ÃÚ˘Ûfi˜” ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ¡Ù·ÎfiÏ ÛÙÔ 90’. ™ÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ∞∂§ Ó›ÎËÛ Ì ... ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ Î·È ·Ó ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô (‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ 3Ë Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ¶·Ó·¯·˚΋). ¡¤· Ó›ÎË Ô˘ ÙËÓ Ê¤ÚÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ‹ÚÂ Ë ¶·Ó·¯·˚΋, Ë ÔÔ›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ, ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Ì ÛÎÔÚ 3-1. √ º·ÙÈfiÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 22’, ÂÓÒ Ô ª·ÎÔÌ‹ÙÚÔ˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ›ÛÈ·. √ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô Ì ÙÔ 18Ô ÊÂÙÈÓfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ¤Î·Ó ÙÔ 2-1, ÂÓÒ Ô ∫ÔÈÏÈ¿Ú·˜ ¤Î·Ó ÙÔ 3-1 ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. Èڛ˜ ÓÈÎËÙ‹ ¤ÏËÍ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” , Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË. ∂ÌÊ·ÙÈ΋ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Ë ∫·ÏÏÔÓ‹, Ë ÔÔ›· ¤Ú·Û Ì ÛÎÔÚ 4-1 ·fi ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. √ §ÂÔ˙›ÓÈÔ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ‰‡Ô ·ÎfiÌ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ª·ÓÔ‡ÛÔ Î·È ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜. ∂›¯Â ÌÂÈÒÛÂÈ Ô ∫Ô˘Ú‰¿Î˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ™Ô˘‰·›· Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 1-0 ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·, ÂÓÒ Ô μ‡˙·˜ ¤Ê˘Á ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ, ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 2-1 ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . .1-3 (53’ ª·ÎÔÌ‹ÙÚÔ˜ - 22’ º·ÙÈfiÓ, 70’ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô, 91’ ∫ÔÈÏÈ¿Ú·˜) ºˆÎÈÎfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . 1-0 (24’ ªÔ˘ÏÔ‡Ï˘) ∂·ÓÔÌ‹-∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . . 1-4 (66’ ∫Ô˘Ú‰¿Î˘ -32’ ÂÓ., 84’ §ÂÔ˙›ÓÈÔ, 41’ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜, 43’ ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . 1-2 (9’ ∫·ı¿ÚÈÔ˜-43’ º·ÚÔ‡Î, 77’ ¶·˘Ïȉ˘) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . .1-0 (90’ ¡Ù·ÎfiÏ) ∫·ÏÏÈı¤· -¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . 0-0 §¿ÚÈÛ·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . . . . .3-2 (13’ ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, 29’, 48’ ∫·Ô‡ÓÔ˜30’ ª›ÓÁη˜, 67’ ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 30 ·ÁÒÓ˜) 1. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . .46-17 2. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . .34-15 3. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . .46-29 4. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . .44-28 5. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . .30-17 6. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . .29-20 7. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . 29-28 8. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . .30-21 9. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . .30-24 10. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . .34-36 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . .19-20 12. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . .27-35 13. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . .15-33 14. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . .16-33 15. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . .19-34 16. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . .18-36 17. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . .11-29 18. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . 3-26

. . . .60 . . . . 58 . . . .51 . . . .49 . . . . 48 . . . .45 . . . .43 . . . .42 . . . .36 . . . .35 . . . . 33 . . . .32 . . . .29 . . . .28 . . . .27 . . . .27 . . . .18 .....3


26

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

μ∞§∫∞¡πøΔ∏™, Δ∑√Àª¶√À™§∏™ ∫∞π ª∞Àƒπ¢∏™ Δ√À ¶∞√μ ∫§∏£∏∫∞¡ ™Δπ™ √ª∞¢∂™ ∞¡¢ƒø¡ ∫∞π ∂º∏μø¡

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 17.45 ∞∂∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ï¤È ÔÊ) 20.00 ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑(™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ï¤È ÔÊ) NOVASPORTS 3 05.30 ¡Ù¤Ó‚ÂÚ-§.∞. §¤ÈÎÂÚ˜ -∑(¡μ∞, Ï¤È ÔÊ) EUROSPORT 18.30 √ÏÏ·Ó‰›·-¶Ôψӛ· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·›‰ˆÓ) 20.30 °ÂÚÌ·Ó›·-°·ÏÏ›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·›‰ˆÓ) EUROSPORT 2 18.30 μ¤ÏÁÈÔ-™ÏÔ‚ÂÓ›· -∑(∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·›‰ˆÓ)

∂¶™£

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ª¶√ƒ∂π ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ó· ηٷÎÙ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 30˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ 27˘ ÛÙË °’ ÙÔÈ΋, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·, Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ:

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 12/5 °Ë. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞Á¯›·ÏÔ˜ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 17.00, ¡.∞. ¡›Î˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ¡Â·fiψ˜, 17.00, ¢¿ÊÓË∞ÎÚfiÔÏË ∫˘Úȷ΋ 13/5 ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.30, ™ÎfiÂÏÔ˜¶ËϤ·˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 17.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜π¿ÛˆÓ ∞.ª. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ∂.ª.∞.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 17.00, ¢È·ÁfiÚ·˜πˆÏÎfi˜

°’ ∂¶™£ ∫˘Úȷ΋ 13/5 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞ÂÙfi˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 17.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ÕıÏÔ˜ ¡Â·fiψ˜, 17.00, ΔÔÍfiÙ˘∞¶√μ ƒÂfi: ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ

∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 14/5 Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, 2. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-12, 3. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

ΔÚÂȘ ·Ï·ÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¿ÏË. ΔÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘, ºÒÙ˘ Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·˘Ú›‰Ë˜ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ∞Ó‰ÚÒÓ (Ô ÚÒÙÔ˜) Î·È ¶·›‰ˆÓ (ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ) Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó Â¿ÍÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤Íˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ fiÙÈ Ô ¶·Ï·ÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÔÏÏ¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. √È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÏÂÛ·Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ù›ÙÏÔ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ªfiÏȘ ÛÙ· 20 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· η٤ÏËÍ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·Ù·ÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. º˘ÛÈο ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ, “Û¿ÚˆÛ” fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÛÙ· 55 ÎÈÏ¿, ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. √ £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “ÕÏÎËÛÙȘ” ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‡ÛÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·-

ÙÔ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÛÙËÓ ÂÏ¢ı¤Ú· ¿ÏË, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 55 ÎÈÏÒÓ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ªÂÛÔÁ›Ԣ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·’ fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ◊‰Ë ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¯ÒÚ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ 16 Î·È 9 ·ıÏËÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘ Ô μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂Ê‹‚ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 19 ˆ˜ 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·, ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 55 ÎÈÏÒÓ. ∞fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÂÍ·ÚÙËı› Î·È ÙÔ ·Ó ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂Ê‹‚ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 4 Ì 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë.

™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜, ª·˘Ú›‰Ë˜ ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ºÒÙ˘ Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·˘Ú›‰Ë˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞√μ ÌfiÏȘ ʤÙÔ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ “‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜” Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÔ˘ Ù· ‹Á·Ó ÂÚ›ÊËÌ· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ

√È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞√μ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋. ∞fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ μ·ÏηÓÈÒÙ˘, ª·˘Ú›‰Ë˜ Î·È Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 59 Î·È ÛÙ· 100 ÎÈÏ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË ·fi ÙÔ ÙÈÌ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ οÏÂÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ¿Ï˘ ·›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¶·Ï·›ÛÙÚ· ∂ÏÏ¿˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. √È ºÒÙ˘ Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·˘Ú›‰Ë˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ÙÔ 1996. ¢ËÏ·‰‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ· (ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ), ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛÂ

ÙÔ˘˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηϤÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Î·È -·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿӷ Á›ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ıÏËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È ™Ù¿ıË Δ˙Ô˘ÌÔ˘ÛÏ‹, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. √È μÔÏÈÒÙ˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞√μ ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·.

°π∞ Δ√ 33√ ƒ∞§π ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ¶√À £∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∂π Δ√ ∂ƒÃ√ª∂¡√ ™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√

∞∂∫

¶˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ·fi ÙË §.∞. μfiÏÔ˘

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë °.™. Ù˘ ¶∞∂

˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 33Ô˘ ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ (12 Î·È 13 ª·˝Ô˘). √ ·ÁÒÓ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ó· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÂÍÂÏȯı› Û ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ 33Ô ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, Â›Ó·È Ô 2Ô˜ ∞ÛÊ¿ÏÙÈÓÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ 48Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ƒ¿ÏÈ 2012. ª¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ·ÁˆÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı·ÙÒÓ. √È Ú›˙˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. ∞ÏÏ·Á¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ·Á·Ë̤ÓË ÂȉÈ΋ ·ÁˆÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı·ÙÒÓ Î·È ›Ûˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂȉÈΤ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë “∞Ï˘ÎfiÂÙÚ·” , ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰Ôı› Ì ÙÔ ı·̷ÙÈÎfi ηÙËÊÔÚÈÎfi “∫·Ú¿‚ˆ-

Ì·” , ÂÓÒ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÂȉÈ΋ Ô˘ ¤‰ˆÛ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ·ÁÒÓ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓËÊÔÚÈ΋ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È Â›Ó·È Ô “∫ÈÛÛfi˜” . ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙÔ Service Park ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Parking ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ∞ÁÚÈfiϢΘ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÿÓÈ·, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ì¤ÚÔ˜. ΔÔ 33Ô ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 85 Û˘ÓÔÏÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 64 Â›Ó·È Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙˆÓ 5 ÂȉÈÎÒÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12/5 Î·È ·fi ÒÚ· 13:00-16:00 ÛÙËÓ

·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 18:00 Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÎΛÓËÛ˘. ∏ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· ‰Ôı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/5 Î·È ÒÚ· 10 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ “Portaria Hotel and Spa” . √ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ 13:55 ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Chania Palace” ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ fiÏÔÈ

ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ› μÔÏÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ £ÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ, fiˆ˜ §¿ÚÈÛ· Î·È ΔڛηϷ. ΔÔ ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÛÙÂÓfi Î·È Ï·Ù‡ Ô‰fiÛÙڈ̷ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ÌÈ· Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÚ›ÛÈÌË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ service park ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ 3 ÂȉÈΤ˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁˆ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÂÏ·ÛÙÈο ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ·fi‰ÔÛË Î·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ 33Ô ƒ¿ÏÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ www.lavolos.gr ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ (£ËÛ¤ˆ˜ 27), ÙËϤʈÓÔ 24210-55339.

∞¡∞μ§∏£∏∫∂ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂͤÏÈÍË Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂͤÏÈÍË ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· ™¿Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌÈÎÚÔ̤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ¶∞∂ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÔÏÈÁfiÏÂÙ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∞Ó‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ. ∏ Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ë 23Ë ª·˚Ô˘, fiÙ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÂÈۋ̈˜ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¡Ù¤ÌË ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂.


¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

¶∞π∫Δ∂™ ∫∞π ºπ§∞£§√π Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ¶∞¡∏°Àƒπ™∞¡ Δ√À™ ¢À√ ΔπΔ§√À™ Δ∏™ º∂Δπ¡∏™ Ã√¡π∞™

°ÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ È¤ÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÙ·ÌÏ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚Ûο΢” . ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ...΢ڛˆ˜ È¿ÙÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ΤډÈÛ·Ó Ì 2-1. ™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÂÌ¤ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ μÏ¿ÓÙ·Ó §Ô‡ÎÈÙ˜.

º

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈfiÚÙ·Û Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ 39Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ 25Ô Î‡ÂÏÏÔ Î·È 15Ô ÓÙ·ÌÏ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-1 ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” . √È ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ÔÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó Ù· “·‰¤ÏÊÈ·” ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ™ÂÚ‚›· ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÛÂ˙fiÓ Û ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÎÈ ∂˘ÚÒË, Ì ÙÔ ÊÈÏÈÎfi-ÊȤÛÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ı¤·Ì· Î·È fiÌÔÚÊ· ÁÎÔÏ ÛÙÔ˘˜ 30.000 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ2-0 ÛÙÔ ·’ 45ÏÂÙÔ ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¡ÙÈfiÁÎÔ ÛÙÔ 20’ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· ÛÙÔ 29’ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÁÎÔÏ, ηıÒ˜ ›¯·Ó ¢ηÈڛ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤Ù˘¯Â Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÛÙÔ 34’. 줂·È· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ (Û.Û. §¿˙Ô‚ÈÙ˜ Î·È ∂‚¿ÓÙÚÔ), ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ªfiÚ·Ù˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ¶ÚÔÛÈÓ¤ÙÛÎÈ ¤¯·Û ̛· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘, fiÙ·Ó Ô ª¿Ï·˙ ª¤ÁÈÂÚÈ “·ÔÁÂÈÒıËΔ Î·È ·¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ªÈÏÔ‡ÓÔ‚ÈÙ˜. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÁÎÔÏ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ, Ó·... ·ÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· Áο˙È (ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰›¯Ù˘· Ó·... ÎÔ˘ÓËıÔ‡Ó

√ °fiÓÙÈη˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∞fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË °fiÓÙÈη, °È¿ÓÓË

ÌfiÏȘ Ì›· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‹Ù·Ó ÙÔ 74Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Ì›ˆÛ·Ó Û 2-1 Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ √˙¤ÁÎÔ‚ÈÙ˜. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ¢·ÛηϿÎË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔÓ ªÔÓÙ¤ÛÙÔ, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔÓ ªfiÓ¯Â, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ª¤ÏÌÂÚÁÎ Î·È ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ª·ÓÈ¿Ù˘ Î·È √ÚÌ¿Èı, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô πÌ·Á¿Û·, ‰ÂÍÈ¿ Ô ∫·˙›Ì, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ªÈÚ·Ï¿˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ô ¡ÙÈfiÁÎÔ. √ ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠ÙÔ˘˜: ª·˝ÎÔ‚ÈÙ˜, ΔfiÛÈÙ˜, ¶·Û¤ÎÔ, ªÈÏÈ‚fiÁÈ‚ÈÙ˜, ªÈÏÔ‡ÓÔ‚ÈÙ˜, ∫·ÓÙÔ‡, ¶¤ÚÔ‚ÈÙ˜, ª›ÚÈÙ˜, μ¤ÛÔ‚ÈÙ˜, ªÈ¯·‹ÏÔ‚ÈÙ˜, ¶¤ÙÎÔ‚ÈÙ˜. ™ÙÔ 31Ô ÏÂÙfi Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ¢·ÛηϿÎË Ì ÙÔÓ ª¤ÁÈÂÚÈ, Ì ÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ó’ ·ÔıÂÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú·. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë, ÃÔϤÌ·˜, º¤ÈÛ·, ª·ÎÔ‡Ó, Δ˙ÂÌÔ‡Ú, ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ºÔ˘ÛÙ¤Ú Î·È ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë, ÂÓÒ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ª¤ÁÈÂÚÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·. √ ª·Á˘¿ÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ˆÛÙfiÛÔ, ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ 61’ ·fi ÙÔÓ ƒfiÈ ∫¿ÚÔÏ, Ì ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘.

μÚ·‚‡ÙËÎ·Ó ∫·ÚÂÌ¤ Î·È §Ô‡ÎÈÙ˜ ™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ù˘ ÊÈÏÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÂÌ¤ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË Ó·

ÙÔÓ ‚Ú·‚‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fiÛÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ªÂÁ¿ÏË ‚Ú·‰È¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ‰ÈÂıÓ‹ °¿ÏÏÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ μÏ¿ÓÙ·Ó §Ô‡ÎÈÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÔÙÈÓ‹ ÊÈÏ›· ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ. ™ÙËÓ ϷΤٷ ˘‹ÚÍÂ Ì‹Ó˘Ì· ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ù· Û¤Ú‚Èη Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·” , ÂÓÒ Â›¯Â Ù· ‰‡Ô Û‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·.

∞Ôı¤ˆÛË Î·È ÁÈ· μ·Ï‚¤Ú‰Â ∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ÊȤÛÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·ÔıÂÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÊÈÏÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ∞ÛÙ¤Ú· Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “◊Ù·Ó Ôχ ˆÚ·›· Û‹ÌÂÚ·. ∞fiÏ·˘Û· ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ·˘Ùfi” , › ·Ú¯Èο, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Â›Â: “™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¿Óˆ ·fi fiÏ·. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì·˜ ›¯·Ó Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜” .

£¤·Ì· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘˜ ªÂ ÙËÓ “flÚ· ÙˆÓ £Ú‡ÏˆÓ” , ÊÈÏÈÎfi ÙˆÓ

‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÊȤÛÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ¿ÛÔÈ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ‹Ú·Ó ı¤ÛË ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ÙÔ˘˜ “¿ÛÚÔ˘˜” , Ì ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË Ì 3-2, ¯¿ÚȘ Û ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ™›ÓÈÛ· °ÎfiÁÎÈÙ˜ Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ΔÛÈ·ÓÙ¿ÎË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÎfiÚ·ÚÂ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. Δ· ¤ÓÙ ٤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÊÈÏÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ë Ó¤·... ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ™›ÓÈÛ· °ÎfiÁÎÈÙ˜, ŸÏÂÁÎ ¶ÚÔÙ¿ÛÔÊ, °ÈÒÚÁÔ μ·˝ÙÛË, ¡›ÎÔ μ·Ì‚·ÎԇϷ, ™Ù¤ÏÈÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, °ÈÒÚÁÔ ∫ÔÎÔÏ¿ÎË, ¡›ÎÔ ΔÛÈ·ÓÙ¿ÎË Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ·ÏȤ˜ ‰fi͘ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Ì ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ∏Ï›· ƒˆÛ›‰Ë, Ó·... ‚Á¿˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· ‹Ù·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ °Ï‡Î·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ °Î·˚Ù·Ù˙‹˜. ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ̤ÏË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ “Á¤ÌÈÛ·Ó” ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ËÏÈ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¿ÛÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· Ô˘ ›¯·Ó “·Ù‹ÛÂÈ” ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘.

¡π∫∏™∂ ∞¡∂Δ∞ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ∏¡ ∞£§∂Δπ∫ ª¶π§ª¶∞√ ª∂ 3-0

∏ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. ‹Ú ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ∏

∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ Ó›ÎËÛ 3-0 ÙËÓ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÁÈ· 2Ë ÊÔÚ¿ ÛÙ· 3 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô º·ÏοÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ÙÂÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ¶fiÚÙÔ, ηıÒ˜ ¤Ù˘¯Â Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÁÎÔÏ ÛÙÔ 7’ Î·È ÙÔ 34’, ·ÌÊfiÙÂÚ· Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ¡ÙȤÁÎÔ ÛÙÔ 85’. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ÍÂΛÓËÛ ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, Ì ÙÔÓ ƒ·ÓÙ·Ì¤Ï º·ÏÎ¿Ô °Î·ÚÛ›· ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ 7Ô ÏÂÙfi. √ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ·fi ‰ÂÍÈ¿ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ‚È¿ÛÙËΠӷ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ, Ù·Ï·ÈÒÚËÛ Ì ÚÔÛÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ∞ÌÔÚÂÌȤٷ Î·È Ï¿Û·Ú ȉ·ÓÈο Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ πÚ·˚ıfiı, ÁÈ· ÙÔ 1-0. ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô ‹Úı ÛÙÔ 19’ Ì ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ

27

°ÈÔÚ¤ÓÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· È¿ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ŒÙÛÈ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ΔÈÌfi ∫Ô˘ÚÙÔ˘¿. √ º·ÏÎ¿Ô ÛÙÔ 34’ ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ·ÎfiÌË ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 20 ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï·Û¤ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙÈÓfi, ·ÏÏ¿ Í·Ó¿ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÓÙÚ›Ϙ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ ªÔ˘ÓÈ·˝Ó Ó· ʇÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô, Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ ·Ú¿ÏÏËÏË Ì·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô ªÈÚ¿ÓÙ· ¤‰ÈˆÍ Û ÎfiÚÓÂÚ Î·È ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘ÙÔÁÎfiÏ. ™ÙÔ 76’ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™Ô˘Û·¤Ù· ÎfiÓÙÚ·ÚÂ Î·È ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô ‹Úı ÛÙÔ 78’, Ì ÙÔÓ ™Ô˘Û·¤Ù· ·fi ÎÔÓÙ¿ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ Í·Ó¿, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ∫Ô˘ÚÙÔ˘¿ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ Ì ٷ fi‰È·. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô º·ÏÎ¿Ô ‚Á‹Î ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¯·Ù-ÙÚÈÎ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘

¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ πÚ·˚ıfiı. ™ÙÔ 85’ Ô ¡ÙȤÁÎÔ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0 Ì ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ô ÿÎÂÚ ªÔ˘ÓÈ·˝Ó Ù˘ ªÈÏÌ¿Ô ¤ÂÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Í¤Û·Û Û ÎÏ¿Ì·Ù·. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ë ªÈÏÌ¿Ô ¤¯·Û ¿ÏÏË Ì›· ηϋ ¢ηÈÚ›·, Ì ÙÔÓ πÌ¿È °ÎfiÌÂı Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÙÚ·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÙÔ˘¿. ∞Δ§∂Δπ∫√: ∫Ô˘ÚÙÔ˘¿, ÃÔ˘·ÓÊÚ¿Ó, ªÈÚ¿ÓÙ·, °ÎÔÓÙ›Ó, ºÈÏ› §Ô˘˝˜, ª¿ÚÈÔ ™Ô˘¿ÚÂı, °Î¿ÌÈ, ¡ÙȤÁÎÔ (90’ ∫fiÎÂ), ∞ÚÓÙ¿ ΔÔ˘Ú¿Ó (93’ ÕÏ‚·ÚÔ ¡ÙÔÌ›ÓÁÎÂı), ∞ÓÙÚÈ¿Ó §fiÂı (88’ ™¿Ï‚ÈÔ), º·ÏοÔ. ª¶π§ª¶∞√: πÚ·˚ıfiı, πÚ·fiÏ·, ÿ‚È ª·ÚÙ›ÓÂı, ∞ÌÔÚÂÌȤٷ, ∞Ô˘ÚÙÂÓ¤ÙÛ (46’ πÌ¿È °ÎfiÌÂı), πÙÔ˘Ú¿Û (46’ ÿÓÈÁÎÔ ¶¤ÚÂı), ¡Ù ª¿ÚÎÔ˜, ∞ÓÙ¤Ú ∂Ú¤Ú· (63’ ΔÔΤÚÔ), ™Ô˘Û·¤Ù·, ªÔ˘ÓÈ·˝Ó, ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °ÈÔÚ¤ÓÙÂ.

∞Ï·ÊÔ‡˙Ô, §ÂˆÓ›‰· ¶ÔϤÌË Î·È ™ÙÚ¿ÙÔ ™ˆ‹ÏË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ë Ó¤· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û ÛÒÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·” , ‰‹ÏˆÛ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô Î. °fiÓÙÈη˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ ÔÈ Î. ¶ÔϤÌ˘, ™ˆ‹Ï˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÂÓÒ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ ı· Â›Ó·È ÙÚ›˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î. §ÂˆÓ›‰· ¶ÔϤÌË, ™ÙÚ¿ÙÔ ™ˆ‹ÏË Î·È μ·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ ı· Â›Ó·È 4ÌÂÏ‹˜ Î·È ı· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Î. ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜, °fiÓÙÈη˜, ™ˆ‹Ï˘ Î·È ¶ÔϤÌ˘ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¶∞∂. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ô Î. °fiÓÙÈη˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. “ŒÁÈÓ·Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÛÙÂϯÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∂›Ó·È Û·Ê›˜ ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. £· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ χÛÔ˘ÌÂ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï˘ı›, ÙÔ ı¤Ì· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ Ú›ÛÎÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ. £· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ıԇ̠fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” . “¢ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹, ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ŒÓ· ‚·ÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi. À¿Ú¯ÂÈ Ï›ÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· Ù· χÛÔ˘Ì fiÏ·” , ÚfiÛıÂÛÂ.

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô ªÚ¤Ûη ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ì ÙÔ˘˜ ª¿ÚÙÈÓ ¶Ô˘Ï›‰Ô, ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Î·È ∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏ ºÚ·ÓÎÔ‡, Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜. √È ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ˘‹Ú¯Â Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Î·È ·˘Ùfi˜ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ∞Ú牛·˜.

ΔÔ §√ΔΔ√ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 1, 10, 38, 39, 43, 48. Bonus: 29.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5, 9, 12, 17, 26 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 4, 5, 17, 19, 32.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

K§EI™IMO TH™ 8H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.148.845,14 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.625.784,64 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 17.517.650,22 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.870.418,69 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 6.327.645,85 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.256.094,97 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.064.421,45

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.575.088,80 1.124.324,78 6.470.603,82 800.969,66 4.158.482,74 351.950,14 1.962.286,71

3,9412 5,0037 2,7073 6,0807 1,5216 6,4103 2,5809

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 30.445.766,76 12.172.969,78 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 91.381.464,89 18.814.598,40 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 23.787.616,02 3.207.448,36 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.419.700,27 665.212,86 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.932.692,22 2.926.866,84 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.664.366,09 2.924.086,24 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 7.474.202,57 1.595.017,43 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.328.355,69 2.742.645,12 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.400.839,17 6.727.280,79 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 5.835.821,35 1.517.540,59 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.864.126,93 2.914.936,91 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.903.356,46 1.393.362,55 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 126.943.951,25 10.528.362,18 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 126.260.392,34 26.371.774,35 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 6.668.906,29 2.703.838,54 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.188.184,16 1.436.122,77 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.082.518,67 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.049.945,03 700.215,35 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.260.397,86 990.323,20 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.075.485,21 2.707.795,71 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.102.496,01 949.031,23 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.091.453,19 2.105.185,84 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 20.286.119,00 2.370.347,57 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 16.015.596,13 2.445.559,95 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 22.113.889,34 2.557.725,44 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.203.973,59 3.643.377,96 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 43.536.474,51 2.639.479,46

2,5011 4,8569 7,4164 8,1473 6,8102 6,3830 4,6860 6,3181 2,8839 3,8456 11,6174 7,1075 12,0573 4,7877 2,4665 5,0053 2,3476 4,3557 10,3607 11,1070 9,5914 3,8436 8,5583 6,5488 8,6459 9,3880 16,4943

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.400.969,52 1.100.978,57 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.071.235,09 2.976.964,63 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.271.254,00 4.891.965,92 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.479.150,71 472.544,88 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.555.327,46 1.744.339,98 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.213.386,43 962.745,55 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.840.730,34 747.513,40 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.820.427,00 656.105,84 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.654.638,53 1.629.698,08 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.978.406,47 1.240.942,26 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 7.085.876,18 1.262.406,90 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.503.798,00 599.867,01

16,7133 6,7422 3,5305 5,2464 2,6115 6,4538 6,4758 5,8229 2,8561 4,0118 5,6130 10,8421

-1,24% -1,78% -1,31% -1,12% -0,85% -0,76% -0,69% -1,45% -0,61% -0,08% 0,00% -0,42%

17,0476 6,8770 3,6011 5,3513 2,6637 6,5667 6,5891 5,9248 2,9061 4,0820 5,6130 11,0589

16,5462 6,6748 3,4952 5,1939 2,5854 6,3893 6,4110 5,7647 2,8275 3,9717 5,5569 10,7337

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 39.030.135,07 6.574.848,22 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.301.251,58 3.145.145,13 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.926.404,64 5.005.270,00 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 15.250.992,84 4.539.158,74

5,9363 2,6394 2,5826 3,3599

-2,76% -1,77% -0,02% 0,00%

6,1144 2,7186 2,6084 3,3599

5,8769 -10,93% 2,6130 -15,21% 2,5697 -26,49% 3,3599 0,26%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.686.675,82 9.697.475,01 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 432.844,09 154.662,88 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.031.323,14 124.316,61 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.577.638,30 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.511.167,51 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.747.716,51 8.386.090,89 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.831.205,94 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.771.266,93 733.979,71

0,4833 2,7986 8,2959 1,4435 3,4227 2,4741 2,8414 2,4132

-3,05% -1,70% 0,04% -7,62% -0,05% -0,88% -0,12% -0,42%

0,4905 2,8406 8,4203 1,4522 3,4261 2,5112 2,8584 2,4494

0,4785 -3,01% 2,7706 -1,04% 8,2129 9,67% 1,4320 -45,33% 3,4090 -1,53% 2,4494 3,19% 2,8187 0,01% 2,3891 -4,24%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 257.628.422,93 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 133.638.299,12 107.941.823,29

1,7593 1,2381

-1,52% -0,16%

1,7593 1,2381

1,7593 -18,35% 1,2381 -25,80%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9142 1,9190 0,5889 1,7334 6,0035 1,9393 2,8639 7,3202 6,2882 7,2340 3,6108

0,04% -2,77% -2,63% -1,40% -0,17% -1,29% 0,03% 0,01% -0,28% -0,08% -0,30%

3,9142 1,9190 0,5889 1,7334 6,0035 1,9393 2,8639 7,3202 6,2882 7,2340 3,6108

3,8848 -24,36% 1,8998 -10,78% 0,5830 -5,66% 1,7161 -15,11% 5,9435 5,93% 1,9199 -1,78% 2,8424 -23,35% 7,3202 1,27% 6,2253 1,79% 7,1797 2,64% 3,5747 2,19%

4.567.778,12 28.063.632,88 304.419,20 5.304.035,91 18.271.775,93 30.684.934,61 4.565.754,33 1.184.618,23 4.441.999,76 2.000.706,73 1.475.396,09 8.569.100,45 3.656.263,84 1.998.898,10 6.600.258,34 9.602.333,26 334.497,97 755.938,27 2.798.811,65 12.476.055,34 7.871.398,44

9,8911 1,3599 13,6430 3,3434 3,4107 3,4556 11,3745 11,0329 9,8810 1,0463 12,2185 6,2283 8,5250 6,3563 7,9520 1,9646 30,9151 13,9129 10,0183 2,8767 3,2761

-1,04% -1,00% -1,68% -3,78% -0,04% -1,18% -1,57% -1,10% -1,89% -3,81% -0,08% -0,65% -0,78% -2,85% -3,80% -4,72% 0,06% -1,01% -1,68% -0,94% -0,13%

10,0889 1,3599 13,6430 3,3434 3,4107 3,5420 11,6020 11,2536 9,8810 1,0463 12,2185 6,2594 8,5335 6,4199 8,0315 1,9842 31,0697 14,0520 10,1185 2,8767 3,2761

9,6933 7,90% 1,3463 1,37% 13,5066 3,24% 3,3100 -12,33% 3,3851 4,49% 3,3865 6,52% 11,1470 5,77% 10,8122 5,34% 9,6834 6,01% 1,0358 -7,79% 12,2185 2,40% 6,1816 -25,34% 8,4824 7,41% 6,2927 -17,81% 7,8725 -12,17% 1,9450 -10,63% 30,6832 -0,48% 13,7738 1,45% 9,9181 3,09% 2,8479 4,97% 3,2433 5,51%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.282.878,89 10.127.347,34 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.777.673,10 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 137.143,21 146.276,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.394.542,17 11.138.305,12 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.752.883,89 14.975.363,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 8.253.591,74 52.995.160,99 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 536.273,09 3.389.354,14 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.841.687,03 231.404,61 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 905.202,75 55.164,08 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 29.011.024,30 24.463.548,67 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 21.599.863,14 18.734.964,63 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 805.128,45 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.761.041,44 342.587,88 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 618.749,38 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.627.350,62 545.098,03 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 657.449,06 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.343.127,54 157.722,76 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 527.567,94 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 115.159.976,09 14.509.572,21 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 642.294,68 76.476,19 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 32.462.810,70 5.132.908,13 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 740.052,25 108.520,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 61.857.075,06 9.086.036,34 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 35.799.124,42 5.719.916,54

0,7191 0,7464 0,9376 0,8434 0,8516 0,1557 0,1582 12,2802 16,4093 1,1859 1,1529 1,1541 8,0594 8,4191 8,4890 8,9136 8,5157 9,0048 7,9368 8,3986 6,3244 6,8195 6,8079 6,2587

-1,05% -1,03% -1,10% -1,46% -1,45% -3,83% -3,95% 0,25% 0,19% -0,39% -0,40% -0,39% -0,96% -0,95% -0,91% -0,91% -0,74% -0,74% -1,24% -1,24% -1,07% -1,18% -1,18% -1,12%

0,7191 0,7464 0,9376 0,8434 0,8516 0,1557 0,1582 12,2802 16,4093 1,1859 1,1529 1,1541 8,0594 8,4191 8,4890 8,9136 8,5157 9,0048 7,9368 8,3986 6,3244 6,8195 6,8079 6,2587

0,7119 0,7464 0,9188 0,8350 0,8516 0,1541 0,1566 12,1574 16,2452 1,1859 1,1443 1,1541 7,8982 8,4191 8,3192 8,9136 8,3454 9,0048 7,7781 8,3986 6,2612 6,7513 6,7398 6,1961

9.006.594,03 2.300.992,20 26.598.270,02 13.860.830,83 1.094.866,94 1.859.201,37 14.750.542,25 8.509.731,05 9.016.279,64 1.501.849,51 3.806.270,31 1.962.716,91 6.067.233,91 2.118.496,75 4.247.239,46 580.209,14 36.594.488,32 5.819.510,11 11.682.204,79 1.614.892,77 4.625.061,52 1.280.880,26

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 45.180.358,56 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.162.339,14 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.153.182,95 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.733.325,51 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 62.319.711,61 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 106.033.427,10 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 51.933.045,12 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.069.765,65 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 43.891.541,04 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.093.313,94 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 18.027.073,31 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 53.370.863,86 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 31.169.826,08 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.705.620,23 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 52.485.215,41 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 18.864.606,75 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.341.047,34 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.517.270,24 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 28.039.209,17 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 35.889.775,16 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 25.787.439,35

-0,22% -1,31% -1,56% -0,01% -2,68% -1,31% -3,03%

4,0003 5,1788 2,8427 6,0807 1,5749 6,6347 2,6712

3,9116 -17,24% 4,9537 -14,68% 2,6802 -20,43% 6,0199 3,05% 1,5064 -5,06% 6,3462 6,71% 2,5551 -13,34%

-1,68% 2,5136 2,4823 -38,03% -0,15% 4,8812 4,8205 6,42% 0,06% 7,4535 7,3608 2,94% -0,03% 8,1880 8,0862 5,44% -1,08% 7,1507 6,6740 0,81% -1,09% 6,5745 6,2553 -2,46% 0,90% 4,8266 4,5923 0,73% -1,11% 6,5076 6,2549 3,88% -1,63% 2,9127 2,8551 -23,19% -1,32% 3,8841 3,8071 -27,51% -0,28% 11,7336 11,5012 2,92% 0,18% 7,1786 7,0364 11,62% 0,01% 12,0573 12,0573 1,62% -2,74% 4,8356 4,7398 -8,25% -3,57% 2,4912 2,4418 -8,53% -3,27% 5,0554 4,9552 -7,81% -4,35% 2,3499 2,3429 -12,14% -0,81% 4,3993 4,3121 14,90% -1,19% 10,4643 10,2571 -3,04% -0,92% 11,2181 10,9959 0,82% -0,95% 9,6873 9,4955 9,13% -0,17% 3,8820 3,8052 4,58% -0,58% 8,6439 8,4727 5,93% -0,09% 6,6143 6,4833 -3,18% -0,33% 8,7324 8,5594 6,18% -0,84% 9,4819 9,2941 6,47% -0,88% 16,6592 16,3294 8,29%

-6,26% -6,61% -4,03% 3,88% 6,02% 1,10% 0,91% -0,81% -5,35% 9,41% 0,10% 5,24%

1,38% 1,80% 2,05% 4,33% 4,72% -11,48% -9,08% 27,38% 28,27% 3,72% 4,07% 4,15% 2,87% 3,07% 1,94% 2,14% 4,32% 4,71% 5,90% 5,91% 3,85% 4,52% 4,53% 6,29%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

32.807.349,87 31.523.215,05 10.583.957,54 514.097,87 37.335.517,08 126.875,23 9.811,55 26.533.988,16 13.820.075,31 178.125,04 21.442.999,77 32.896.447,98 26.163.831,68 29.863.504,43 1.917.898,55 416.751,41 58.161.730,73 3.459.804,59 418.145,80 466.953,80 189.597,28 1.601.034,22 3.067.346,74 264.755,36 176.688,26 1.152.915,53 833.160,28 794.632,56 642.112,15 126.933,47 1.611.214,23 873.486,18 5.970.629,70 22.164.028,64 22.267.283,71 2.006.686,73 195.001,01 1.762.200,55 727.481,15 537.343,61 27.074.191,96 19.009.467,97 1.163.835,82 1.001,07

4.501.100,31 3.192.338,46 1.047.714,31 50.372,92 45.673.950,50 119.165,46 11.483,39 34.562.499,23 17.179.946,88 178.141,05 27.929.011,68 3.043.570,24 2.475.207,32 28.722.979,15 1.810.121,03 307.789,47 49.009.707,16 4.855.313,61 572.375,25 66.966,57 26.105,36 229.569,51 674.517,58 199.878,20 140.009,12 441.442,69 70.432,70 51.529,34 54.286,84 100.069,68 189.418,06 101.414,63 624.817,17 2.322.659,44 2.338.437,67 180.521,27 13.474,69 2.089.389,76 59.295,22 48.326,14 2.696.820,40 1.893.507,26 1.618.579,77 100,00

7,2887 9,8746 10,1019 10,2058 0,8174 1,0647 0,8544 0,7677 0,8044 0,9999 0,7678 10,8085 10,5704 1,0397 1,0595 1,3540 1,1867 0,7126 0,7305 6,9729 7,2628 6,9741 4,5475 1,3246 1,2620 2,6117 11,8292 15,4210 11,8281 1,2685 8,5061 8,6130 9,5558 9,5425 9,5223 11,1161 14,4716 0,8434 12,2688 11,1191 10,0393 10,0393 0,7190 10,0107

-1,17% -0,36% -0,84% -0,84% -0,87% -0,93% -0,87% -1,04% -1,05% -1,11% -1,04% -0,11% -0,13% -0,12% -0,12% -0,18% -0,96% -2,74% -2,76% -1,00% -0,99% -1,00% -2,59% 0,29% 0,29% 0,13% -0,03% -0,09% -0,03% -1,41% -0,25% -0,25% 0,01% -0,03% -0,02% -0,18% -0,24% -1,46% 0,29% -0,18% 0,00% 0,00% -1,05% 0,00%

7,2887 9,8746 10,1019 10,2058 0,8174 1,0647 0,8544 0,7677 0,8044 0,9999 0,7755 10,8085 10,5704 1,0397 1,0595 1,3540 1,1867 0,7126 0,7305 6,9729 7,2628 7,1136 4,5475 1,3246 1,2620 2,6117 11,8292 15,4210 11,9464 1,2685 8,5061 8,6130 9,5558 9,8288 9,5223 11,1161 14,4716 0,8518 12,3915 11,2303 10,0393 10,0393 0,7262 10,0107

7,2158 9,6771 10,0261 10,2058 0,8092 1,0487 0,8544 0,7523 0,8044 0,9799 0,7601 10,5923 10,3590 1,0293 1,0595 1,3337 1,1867 0,7055 0,7305 6,8334 7,2628 6,8346 4,5134 1,3246 1,2494 2,6117 11,6518 15,1897 11,7098 1,2558 8,5061 8,6130 9,5558 9,3517 9,3319 10,8938 14,1822 0,8434 12,2688 11,1191 10,0393 10,0393 0,7190 9,9356

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 41.792.819,01 10.971.231,82 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 48.476.064,80 17.294.034,14 ¢∏§√™ TOP-30 4.791.005,01 10.721.143,20 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.878.727,81 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 21.096.814,60 4.574.261,38 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 20.981.659,77 5.912.007,40 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.366.034,07 1.257.640,02 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.328.904,98 819.005,83 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 15.972.485,21 5.549.846,91 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 285.123.062,26 48.563.356,68 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.308.128,25 7.792.653,25 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 683.831,66 135.111,47 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.380.411,33 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 36.238.937,51 6.657.350,97 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 88.529.151,68 11.800.425,25 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 25.686.499,63 37.540.255,39 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.728.499,50 3.106.092,06 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.682.420,02 3.114.985,45 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 25.051.084,31 2.098.542,76 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.901.542,70 799.448,32 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 6.171.261,09 1.030.174,77 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.674.247,44 633.448,13 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.266.787,81 6.651.412,91 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.017.365,95 2.985.206,74 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.043.018,94 1.744.615,24

3,8093 2,8031 0,4469 6,3712 4,6121 3,5490 6,6522 5,2856 2,8780 5,8712 2,8627 5,0612 6,1264 5,4434 7,5022 0,6842 2,1662 9,8499 11,9374 11,1346 5,9905 10,5364 9,2111 8,7154 8,6225

-0,23% -2,99% -4,61% -3,55% -1,49% -1,00% -0,81% -0,54% -1,62% -0,11% -2,04% -0,61% -1,19% 0,10% -0,20% -2,74% -0,84% -0,86% -0,01% 0,15% -0,15% 0,02% -0,25% -0,41% -0,54%

3,8093 2,8031 0,4469 6,3712 4,6121 3,5490 6,6522 5,2856 2,8780 5,8712 2,8627 5,0612 6,1264 5,4434 7,8773 0,6842 2,1662 9,8499 11,9374 11,1346 5,9905 10,5364 9,2111 8,7154 8,6225

3,8093 -22,59% 2,7751 -11,57% 0,4424 -14,57% 6,3712 -8,48% 4,5660 -25,13% 3,5135 -6,11% 6,5857 -7,38% 5,2856 -14,16% 2,8492 0,30% 5,8712 10,84% 2,8341 -1,13% 5,0106 -4,24% 6,1264 15,77% 5,4434 9,05% 7,5022 7,96% 0,6774 -9,33% 2,1445 -4,51% 9,8007 6,25% 11,9374 0,73% 11,1346 9,28% 5,9905 8,69% 10,4310 2,52% 9,1190 3,25% 8,6282 3,52% 8,5363 5,82%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 180.607,80 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.050.564,80 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.613.198,59 1.370,26 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.494.653,81 10.337,02 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 351.528,23 302,94 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 35.506.242,43 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 421.452,33 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 35.775.147,23 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 8.270,76 20,55 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.516.662,79 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 38.008,50 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.138.610,29 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 826.614,47 853,01 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.389.147,24 1.351,11

1.213,0300 1.208,7000 1.177,3000 1.208,7300 1.160,4100 1.180,7000 871,1400 872,9900 402,4900 403,2700 863,9700 865,9300 969,0600 1.028,1500

-0,05% -0,05% -0,08% -0,08% 0,39% 0,39% 1,18% 1,18% 0,00% 0,00% 0,67% 0,67% -0,27% -0,27%

1.213,0300 1.208,7000 1.177,3000 1.208,7300 1.160,4100 1.180,7000 871,1400 872,9900 402,4900 403,2700 863,9700 865,9300 969,0600 1.028,1500

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.824.818,99 225.242,10 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 1.686.621,41 1.169.980,75 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.306.008,13 1.389.048,40 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.511.370,65 3.021.579,85 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.745.618,43 706.225,36 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.314.637,09 1.601.500,76 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.802.213,12 603.664,52 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.035.452,28 3.454.743,30 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.231.785,78 691.638,01 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.237.843,74 1.791.706,90

8,1016 1,4416 2,3801 1,4931 2,4718 2,6941 2,9855 3,7732 3,2268 0,6909

0,05% -0,01% -2,58% -1,49% -1,31% -0,94% -0,47% -0,23% -0,35% -1,38%

8,2231 1,5569 2,4515 1,5379 2,5460 2,7615 3,0751 3,8298 3,2752 0,7462

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.213,0300 1.208,7000 1.177,3000 1.208,7300 1.160,4100 1.180,7000 871,1400 872,9900 402,4900 403,2700 863,9700 865,9300 969,0600 1.028,1500

8,45% 5,07% 5,19% 5,26% 5,17% 5,87% 5,52% 5,88% 6,26% 6,58% 5,89% 4,84% 3,72% 4,53% 4,71% 5,22% 8,23% -4,25% -4,00% 1,30% 1,82% 1,30% -5,68% 13,03% 12,61% 7,91% 11,72% 12,46% 11,71% 9,18% 5,08% 5,43% 1,34% -0,26% -0,01% 7,97% 8,69% 4,33% 28,20% 7,97% 0,20% 0,20% 1,37% 0,11%

5,14% 5,15% 4,50% 4,52% 5,47% 5,49% 2,09% 2,10% 5,31% 5,30% 1,26% 1,28% 8,50% 8,52%

8,1016 2,17% 1,4416 -29,06% 2,3563 -6,81% 1,4782 2,86% 2,4471 6,58% 2,6672 4,10% 2,9556 5,64% 3,7732 5,52% 3,2268 7,48% 0,6909 -15,16%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.198.909,41 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 36.098.001,13 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 26.689.358,86 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 9.893.245,97 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 9.754.384,87 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.191.102,87 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.217.285,45 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.394.414,82

954.559,55 5,4464 17.963.544,75 2,0095 1.368.422,18 19,5037 3.637.473,42 2,7198 2.078.121,79 4,6938 2.951.359,56 2,7754 759.034,95 4,2387 1.630.897,08 6,3734

0,22% 5,5145 5,4464 3,72% 0,00% 2,0195 2,0095 0,25% -2,79% 20,0401 19,5037 -4,05% -0,66% 2,7946 2,7198 8,66% -0,54% 4,8229 4,6938 7,36% -1,28% 2,8517 2,7754 4,74% 0,20% 4,2917 4,2387 2,26% -0,78% 6,5009 6,3734 2,68%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 35.563.098,72 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 6.636.608,91 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.171.296,73

9.600.333,88 4.021.293,01 1.140.236,33

3,7044 1,6504 5,4123

-2,03% -0,85% 0,00%

3,7785 1,6752 5,4123

3,7044 -11,34% 1,6504 -4,56% 5,4123 -0,12%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 2.746.034,70 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.691.873,06 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.637.084,55 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.655.447,55 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 770.486,35 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 933.748,86

635.244,22 1.531.193,23 248.871,00 3.775.522,59 1.023.346,83 264.238,93

4,3228 1,7580 6,5780 1,2331 0,7529 3,5337

-1,40% -1,77% 0,01% -3,01% -3,09% -0,68%

4,4093 1,8459 6,5944 1,2948 0,7905 3,6750

4,2796 -40,44% 1,7404 -25,53% 6,5451 1,80% 1,2208 -11,76% 0,7454 -10,17% 3,4984 8,33%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 2.603.870,42 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 365.114,56 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 234.293,17 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.738.485,59

1.333.347,92 152.138,89 78.447,62 747.538,82

1,9529 2,3999 2,9866 5,0011

-0,50% 0,19% -0,69% -0,03%

1,9529 2,4479 2,9866 5,0011

1,9431 -26,51% 2,3879 -6,81% 2,9717 5,44% 4,9761 4,56%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.938.290,72 8.733.903,88 3.981.013,88 663.812,09 1.063.255,81 2.589.304,22

389.763,91 8.811.218,22 2.805.086,97 206.736,11 331.811,06 917.302,36

4,9730 0,9912 1,4192 3,2109 3,2044 2,8227

0,01% -3,17% -1,77% -0,70% -0,37% -1,68%

4,9730 0,9912 1,4192 3,2109 3,2044 2,8227

4,9481 1,11% 0,9862 -10,67% 1,4121 -13,69% 3,1948 4,22% 3,1884 4,59% 2,8086 -5,91%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 913.714,90 712.721,72 1,2820 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.647.660,74 1.553.124,84 2,3486 MARFIN √§Àª¶π∞ ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.767.355,14 3.646.149,39 4,3244 MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.228.727,08 5.382.735,31 0,9714 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.961.090,93 2.878.172,27 2,4186 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.602.006,97 3.085.459,34 3,4361 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 819.626,30 309.902,36 2,6448 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.831.848,58 4.054.321,08 1,4384 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 77.431.964,74 18.583.044,46 4,1668 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.064.182,82 2.103.889,11 2,8824 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.093.772,18 6.592.993,02 2,7444 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.599.820,87 639.051,12 2,5034 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 964.706,71 319.810,25 3,0165 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.388.362,01 549.052,54 4,3500

-0,28% -1,16% -2,67% -3,01% 0,13% 0,08% -1,40% -1,09% 0,01% -0,83% -0,34% -1,96% -0,07% -0,06%

1,3205 2,4191 4,4541 1,0005 2,4912 3,5392 2,7241 1,4816 4,1876 2,9689 2,8267 2,5785 3,1070 4,4805

1,2435 -22,21% 2,2781 4,22% 4,1947 -12,70% 0,9423 -5,85% 2,3460 -1,49% 3,3330 2,66% 2,5655 -0,12% 1,3952 1,47% 4,1460 1,79% 2,7959 5,57% 2,6621 6,40% 2,4283 -3,53% 2,9260 4,48% 4,2195 4,41%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 75.576.463,72 4.474.555,65 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.770.528,54 754.270,63 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.870.140,18 2.126.202,37 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.967.740,78 1.579.395,43 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.946.935,88 985.881,06 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.182.673,90 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 760.208,52 72.732,94 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.890.366,30 353.762,47 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.263.317,83 2.311.338,51 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.346.728,46 281.427,08 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.081.386,60 876.721,38 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.550.158,65 716.196,75 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 10.911.447,32 8.570.113,35 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 578.052,61 204.279,00 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.581.336,44 5.576.278,26 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.436.783,61 378.048,40 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.308.251,76 3.030.120,01 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 3.918.517,48 310.012,89 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 836.522,36 85.016,26

16,8903 12,9536 5,5828 13,2758 16,1753 11,6369 10,4521 5,3436 13,0934 11,8920 3,5147 3,5607 1,2732 2,8297 0,6422 3,8005 3,4019 12,6399 9,8396

0,00% 0,01% -3,69% -0,80% -0,55% -0,29% -0,49% -1,14% 0,02% 0,12% 0,00% -3,29% -4,37% -0,89% -3,38% -1,50% -0,56% -0,88% -0,17%

17,2281 13,0831 5,8619 13,9396 16,9841 12,2187 10,9747 5,4505 13,3553 12,1298 3,5498 3,7387 1,3369 2,8721 0,6647 3,9905 3,5720 13,2719 10,3316

16,7214 2,86% 12,8241 0,59% 5,5270 -14,61% 13,1430 3,45% 16,0135 4,12% 11,4042 1,24% 10,2431 -2,68% 5,2902 6,16% 12,9625 4,89% 11,7731 0,01% 3,4796 0,17% 3,5251 -3,58% 1,2605 -13,07% 2,8297 -39,16% 0,6422 -13,66% 3,7625 -0,73% 3,3679 6,25% 12,5135 -3,57% 9,7412 5,28%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.061.930,94 467.853,43 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 1.064.806,38 1.117.903,37 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 6.355.875,36 11.892.155,78 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.580.174,20 2.873.674,41 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.115.531,36 7.034.919,11 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.940.028,64 2.079.668,49 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.084.531,91 997.487,57 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 7.935.744,61 5.950.632,21 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.459.032,17 643.324,89

8,6821 0,9525 0,5345 1,5938 0,7272 2,3754 3,0923 1,3336 2,2680

0,00% -1,86% -3,68% -1,67% -3,90% -0,46% -0,30% -2,27% -1,29%

8,8557 0,9716 0,5612 1,6735 0,7636 2,4942 3,2469 1,4003 2,3814

8,5085 -0,02% 0,9335 -46,58% 0,5292 -15,37% 1,5619 -3,91% 0,7127 -11,04% 2,3279 3,87% 3,0305 3,76% 1,3069 -8,62% 2,2226 4,13%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 61.485.637,65 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.855.567,09 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.687.423,07 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 362.361,33

15.684.176,63 2.189.333,45 3.738.108,65 520.819,14

3,9202 1,7611 1,2540 0,6958

0,01% -0,70% -2,16% -2,06%

3,9202 1,7611 1,2540 0,6993

3,9006 1,84% 1,7479 -23,23% 1,2415 -3,10% 0,6930 -18,41%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 641.034,61 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 645.652,05 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.396.111,28 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 83.935,96

300.530,50 165.285,61 484.167,09 95.606,50

2,1330 3,9063 2,8835 0,8779

-2,06% -0,39% -2,36% -2,11%

2,1970 3,9649 2,9988 0,9130

2,0903 -15,87% 3,8672 -41,15% 2,8547 -8,83% 0,8691 -8,81%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.542.137,43 3.585.459,48 2,6613 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.614.430,82 8.188.497,34 0,3193 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.387.352,05 4.195.449,79 1,0457 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.633.097,92 1.223.980,78 4,6023 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.545.450,16 2.783.684,41 10,2546 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.904.670,36 2.462.641,02 2,8038 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 309.499,66 120.000,00 2,5792 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 391.281,08 150.492,23 2,6000 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.728.200,51 289.687,83 9,4177 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.155.316,93 404.899,02 10,2626 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.747.424,54 163.471,75 10,6895

-3,78% 2,7079 2,6081 -10,71% -3,10% 0,3249 0,3129 -2,89% -1,31% 1,0562 1,0352 -11,75% 0,01% 4,6023 4,6023 -7,55% 0,01% 10,2546 10,2546 1,48% 0,06% 2,8318 2,7758 -16,54% -1,23% 2,6050 2,5534 -10,76% -1,19% 2,6260 2,5740 -12,64% -0,52% 9,5590 9,3471 6,65% -0,06% 10,3909 10,1856 5,16% 0,02% 10,7964 10,6093 3,31%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,47% 273,1050 267,7500 0,85% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.218.198,70 12.019,26 267,7500 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.404.570,37 31.393,56 204,0100 0,01% 205,0301 204,0100 -0,11% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 583.649,86 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 10.843.852,03 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.960.174,31 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 2.829.811,61

264.270,16 5.654.220,92 1.266.443,79 2.889.793,52

2,2085 1,9178 5,4958 0,9792

-1,19% -0,07% 0,01% -2,05%

2,3189 1,9562 5,5068 1,0282

2,1864 -11,89% 1,8794 -26,44% 5,3859 -7,09% 0,9596 -10,11%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 246.051.699,00 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.014.740,80 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.580.185,88 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 736.638,78 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.940.360,30 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.255.368,25 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 882.527,28

93.778.882,48 5.439.093,68 6.561.916,58 1.792.746,20 852.941,49 327.802,25 252.189,43

2,6237 1,1058 1,3076 0,4109 3,4473 3,8297 3,4995

0,02% -1,09% -1,87% -3,52% 0,06% -0,27% -2,50%

2,6237 1,1058 1,3109 0,4130 3,4559 3,8488 3,4995

2,6237 2,68% 1,1030 -15,45% 1,3043 -9,80% 0,4088 -12,56% 3,4387 2,60% 3,8106 5,48% 3,4995 -19,38%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . .1,295 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,80495 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,435 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9097 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .102,99 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,201 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,563 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,3007 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,2886

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3079

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,78885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2747 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2628

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2959 .........................................................1,2941 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80551 .......................................................0,80439 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4402 .........................................................7,4298 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9159 .........................................................8,9035 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,06 .........................................................102,92 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2018 .........................................................1,2002 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5683 .........................................................7,5577 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3016 .........................................................1,2998 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2895 .........................................................1,2877

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

¶∂ª¶Δ∏ 10 M∞´√À 2012

K§EI™IMO TH™ 9H™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

615,12

-0,87

0,228 0,722 0,226 0,07 1,21 0,055 0,325 0,138 13,82 0,28 0,329 0,151 0,104 0,488 3,74 0,65 0,429 2,90 1,09 4,11 0,78 0,133 0,428 0,658 3,59 0,70 2,30 0,159 0,27 0,235 2,33 4,50 1,05 1,15 0,972 2,23 1,60 0,095 0,341 0,505 0,18 0,515 0,644 0,42 3,40 5,14 1,12 0,119 0,505 0,03 0,168 1,27 0,803 0,237 0,30 0,26 0,163 0,088 2,20 0,45 0,67 0,55 0,24 0,40 0,439 2,52 1,00 1,15 0,304 0,143 0,51 0,57 0,35 5,30 1,97 1,06 0,48 0,196 0,279 1,40 0,248 0,34 0,574 0,449 1,00 0,598 0,21 0,669 11,39 0,961 0,999 5,16 2,20 0,597 1,79 0,526 0,189 3,38 3,29 0,491 0,543 0,214 0,731 0,30 0,397 0,256 0,157 0,381

0,00 0,28 3,20 -13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,99 0,00 8,22 1,34 1,96 6,09 -3,86 0,00 0,00 -0,34 1,87 -2,84 0,00 -1,48 3,88 -4,36 0,00 -6,54 0,44 -4,22 0,00 0,43 0,00 -6,05 3,96 -9,45 -10,00 1,36 -5,88 -5,00 10,00 -8,51 0,00 0,00 -0,92 0,00 0,00 2,80 -9,68 0,00 -0,20 -3,23 1,82 3,25 2,95 0,00 0,00 0,00 1,88 2,33 0,00 0,00 0,00 -0,90 0,00 0,00 0,00 -3,08 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 1,79 1,45 0,76 0,00 0,95 0,00 22,50 0,00 -1,41 -7,46 0,00 -5,90 0,00 -0,99 0,00 -4,98 0,00 0,71 -1,33 -0,10 -0,19 -4,76 0,00 0,00 -0,57 4,42 3,05 5,79 0,00 -4,90 1,42 1,53 0,00 0,00 -9,86 -2,48 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√)

0 4.986.921 18.440 3.000 0 0 0 8.200 130.656 0 2.630 2.001.290 13.051 1.811.232 2.086 18.000 0 10 116.879 21.952 0 138.940 1.165 25.616 204.042 410 6.783 7.600 0 775.949 0 300 380 10 600 8.180 900 360 9 2.542 0 0 5.970 500 0 2.040 10 0 26.207 8.445 324.924 14.621 22.350 1.009 0 0 858 17.402 0 0 0 80 3.550 0 0 87.168 0 4.901 0 0 0 253.469 2.000 9 559.263 22.900 0 2.100 0 2.542.033 6.310 0 3.545 0 16.417 397 3.030 0 1.207 113.321 10.552 52.283 162.622 0 100 10.961 151 8.650 97.557 0 11.830 6.300 2.393 0 0 1.500 2.861 0

0,00 0,72 0,219 0,07 0,00 0,00 0,00 0,125 13,82 0,00 0,278 0,147 0,10 0,463 3,70 0,65 0,00 2,90 1,05 4,09 0,00 0,133 0,422 0,621 3,58 0,70 2,28 0,15 0,00 0,228 0,00 4,44 1,05 1,15 0,972 2,20 1,60 0,092 0,341 0,505 0,00 0,00 0,594 0,42 0,00 5,00 1,12 0,00 0,50 0,028 0,162 1,16 0,789 0,237 0,00 0,00 0,163 0,078 0,00 0,00 0,00 0,55 0,235 0,00 0,00 2,40 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,312 5,30 1,95 1,05 0,00 0,156 0,00 1,38 0,242 0,00 0,56 0,00 0,98 0,598 0,20 0,00 11,26 0,95 0,98 5,10 2,20 0,00 1,79 0,413 0,186 3,22 3,06 0,00 0,541 0,21 0,70 0,00 0,00 0,256 0,157 0,00

0,00 0,765 0,23 0,07 0,00 0,00 0,00 0,139 14,14 0,00 0,329 0,156 0,104 0,508 3,85 0,65 0,00 2,90 1,11 4,22 0,00 0,141 0,44 0,67 3,63 0,759 2,31 0,16 0,00 0,242 0,00 4,50 1,05 1,15 0,972 2,23 1,70 0,106 0,341 0,505 0,00 0,00 0,644 0,42 0,00 5,15 1,12 0,00 0,534 0,03 0,181 1,30 0,81 0,237 0,00 0,00 0,163 0,093 0,00 0,00 0,00 0,55 0,24 0,00 0,00 2,78 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,588 0,35 5,30 2,08 1,06 0,00 0,196 0,00 1,48 0,25 0,00 0,69 0,00 1,06 0,598 0,21 0,00 11,90 0,975 1,02 5,30 2,37 0,00 1,79 0,53 0,19 3,38 3,29 0,00 0,576 0,214 0,739 0,00 0,00 0,256 0,157 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,72 5,56 0,57 1,24 0,66 1,96 2,69 0,75 0,31 0,332 0,30 3,60 0,231 0,29 0,60 0,206 0,341 0,679 0,532 0,661 0,385 0,879 0,316 1,30 0,225 7,45 0,284 5,70 0,234 0,64 0,404 1,89 1,02 0,27 0,369 0,245 10,72 9,59 6,00 2,02 0,454 0,281 0,213 1,76 2,00 0,446 4,51 0,126 2,00 1,15 0,254 0,73 0,379 0,48 0,048 0,339 1,35 1,10 0,235 14,41 5,50 0,161 0,40 0,255 0,725 0,352 0,079 0,66

1,12 1,46 3,64 0,00 0,00 1,55 -10,33 -0,66 3,33 -0,90 0,00 0,00 15,50 7,41 -4,91 -9,65 2,40 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -9,84 0,00 0,00 3,23 0,00 -2,07 0,00 0,00 -2,89 0,00 -0,74 -0,10 -3,07 -2,88 0,00 4,07 2,40 0,00 3,09 -1,33 0,45 0,00 0,00 0,00 -5,93 2,67 0,00 -1,23 0,00 5,94 0,75 -3,51 0,00 1,12 0,00 -1,23 0,00 0,00 0,00 -3,56 0,00 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

169.729 64.339 100 0 0 3.000 1.560 480 2.333 683 0 73 1.000 3.800 2.530 1.472 5.949.606 3.800 0 0 0 0 0 0 0 122.302 321 114.087 0 1.089 0 460.732 0 0 23.710 0 6.029 13 600.600 637.854 0 4.462 2.931.188 0 259 7.290 6.848 0 7.715 0 4.552 20.032 0 33.240 0 418.847 58.469 6.020 0 33.452 0 65.504 0 0 0 18.143 0 199

0,701 5,41 0,57 0,00 0,00 1,89 2,57 0,75 0,31 0,236 0,00 3,40 0,231 0,274 0,60 0,206 0,33 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18 0,284 5,67 0,00 0,558 0,00 1,89 0,00 0,00 0,363 0,00 10,62 9,59 5,99 2,02 0,00 0,263 0,202 0,00 2,00 0,446 4,42 0,00 1,98 0,00 0,243 0,701 0,00 0,47 0,00 0,313 1,31 1,07 0,00 14,15 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,346 0,00 0,655

0,725 5,71 0,57 0,00 0,00 1,96 3,05 0,75 0,328 0,332 0,00 3,60 0,231 0,29 0,61 0,206 0,356 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,284 5,80 0,00 0,64 0,00 1,99 0,00 0,00 0,394 0,00 10,72 9,60 6,25 2,12 0,00 0,33 0,219 0,00 2,09 0,453 4,51 0,00 2,02 0,00 0,269 0,749 0,00 0,494 0,00 0,35 1,37 1,15 0,00 14,68 0,00 0,174 0,00 0,00 0,00 0,386 0,00 0,66

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

-0,43 -1,30 0,16

1 2 2

2,33 6,07 6,35

2,33 6,07 6,35

7,60 0,177 0,135 0,35 0,10 2,58 7,02 0,199 1,73 14,00 96,10 17,30 0,12 0,12 2,20 0,121

0,00 -17,67 0,00 0,00 0,00 4,88 0,29 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 1.400 500 0 2.499 550 70 8.774 27.410 0 0 150 0 0 0 0

7,60 0,177 0,135 0,00 0,10 2,58 7,01 0,195 1,73 0,00 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00

7,60 0,177 0,135 0,00 0,10 2,58 7,02 0,20 1,73 0,00 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0,041 0,30 0,036 1,07 0,117 0,06 0,095 1,41 0,443 1,30 0,085 0,495 1,12 0,64 0,106 0,96 0,096

0,00 0,00 20,00 0,00 10,38 0,00 0,00 0,00 -7,13 0,00 -5,56 -6,43 0,00 0,00 0,00 -20,00 -20,00

0 0 34.769 0 100 0 0 0 3.000 0 26.900 741 0 0 0 120 10

0,00 0,00 0,036 0,00 0,117 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,085 0,424 0,00 0,00 0,00 0,96 0,096

0,00 0,00 0,036 0,00 0,117 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,086 0,529 0,00 0,00 0,00 0,96 0,096

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PC SYSTEMS (∫√)

RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,032 0,079 0,201 0,081 0,223 0,103 0,30 0,12 0,08 0,043 0,41 0,199 0,095 0,15 0,10 0,178 0,835 0,062 0,072 3,70 0,76 0,055 0,28 0,08 0,14 0,05 2,80 0,529 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,132 0,074 0,10 0,174 0,141 0,12 0,08 0,34 0,048 0,128 0,67 0,639 0,26 0,394 0,39 0,54 0,02 0,78 0,075 0,96 0,83 0,038 0,08 0,205 0,26 0,12

0,00 -16,84 0,00 6,58 0,00 17,05 0,00 0,00 0,00 13,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,32 -4,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 19,19 0,00 0,00

0 3.200 0 930 0 600 0 0 0 10 0 0 0 1.313 0 6.900 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 43.200 5.200 3.000 0 11.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 500 0 0

0,00 0,076 0,00 0,076 0,00 0,103 0,00 0,00 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,162 0,00 0,062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,074 0,00 0,00 0,136 0,12 0,08 0,00 0,048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,205 0,00 0,00

0,00 0,08 0,00 0,091 0,00 0,103 0,00 0,00 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,179 0,00 0,062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,074 0,00 0,00 0,15 0,12 0,08 0,00 0,048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,205 0,00 0,00

0,035 0,04 4,20 9,95 3,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000 20.003 0 0 0

0,035 0,04 0,00 0,00 0,00

0,035 0,04 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

2,33 6,07 6,35

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,78 2,86 1,95 0,49 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,90 1,03 1,51 1,22 4,12


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘ “√ ∫Ò‰Èη˜ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·”

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔÛˆÔÔÈÒ” . ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È ¤ˆ˜ 15 ª·˝Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ΔÚ›ÙË ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 10:00-13:00 Î·È 18:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:00-13:00. — ΔËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË “50 ¯ÚfiÓÈ· ∞ÛÙÂÚ›Í. √ °·Ï¿Ù˘ ‹Úˆ·˜ ÛÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ Ë ¤ÎıÂÛË “ÕÓÔÈÍË ...·ÈÛı‹ÛˆÓ!” Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Î·Ê¤ “∑ÒÁÈ·” .

ª√À™π∫∏ — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12, ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ 17Ô ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¶·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙË ƒÂ‚¤Îη ºÂÏÂΛ‰Ë, Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ Ù˘ ¡¿Ô˘Û·˜ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÚfiÏ· Î·È Ë ÙÔÈ΋ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

√ªπ§πA — ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 10/5, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û dvd ¢¯¿ÚÈÛÙË ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙËÓ ΔÔÛοÓË Ù˘ πÙ·™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ï›·˜. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”, ÛÙȘ 9:30 ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì.Ì., Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ÍÂÓ·Áfi˜” ÙÔ˘ ∑·¯·Ú›· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ª·˘ÚÔÂȉ‹. ∏ Ù·ÈÓ›· ı· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ì ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ú 3,50.

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 19 Î·È 20 ª·˝Ô˘ Û ª¤ÙÛÔ‚Ô - πˆ¿ÓÓÈÓ· - ªÔÓÔ‰¤Ó‰ÚÈ, Ì ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ 5* ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ◊ÂÈÚÔ˜ ¶·ÏÏ¿˜. ™ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ 65 ¢ÚÒ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó, Ë ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Î·È Ë ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂΉÚÔÌ‹˜ °ÈÒÚÁÔ ∂Ï·ÊÚÔ¿ÙË, ÙËÏ. 6977 895770 Î·È ÛÙÔ ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ¿ÚÎÔ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË, ·fi 19.00 ¤ˆ˜ 21.00. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi 23-27 πÔ˘Ó›Ô˘ (4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î. º›Ï· ∑Ë̤ÚË, ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 30121 Î·È ÎÈÓ. 6944410944. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √ÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›·- ¢ÂÏÊÔ‡˜ - ∞Ú¿¯ˆ‚·, ·fi 11 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 13 ª·˝Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 24210 23935, 10 .Ì. - 12 Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ μfiÏÔ˘ ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ μȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÈı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ŸÏ· ∞Ó¿Ô‰·” . ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ™‡ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 11, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 Î·È ÙËÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfi¶·Ú·Û΢‹ 18, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì., ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ 24210-33863. “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÌ›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ô‡¯ˆÓ ∞Δ∂ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚı¿ÙÚÔ˘ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 5 ú. Á·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·fi 31/5 ¤ˆ˜ Î·È 4/6. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ RAPOS TRAVEL, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 45· (πˆÏÎÔ‡), ÙËÏ. 24210 35865 Î·È ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ºÈÏÔı¤Ë ¶··Ú¿ÓÙ˙·-°Ô˘‰Ô˘Ï¿ÎË, ÙËÏ. 24210 52484 (ÙÈÌ‹ ÂΉÚÔÌ‹˜ 229 ¢ÚÒ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹). — ∏ ∏ÂÈÚÒÙÈÎË ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/5 ÛÙÔ °·Ï·Í›‰È. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421058768 Î·È 2421055808. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔÓ ŸÛÈÔ ¢·˘›‰ Î·È ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ƒÒÛÔ ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÙËÏ.: 2421044944, 6977619917 Î·È 6944501184. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ 13 ª·˝Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ •ÂÓÈ¿˜, fiÔ˘ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÚÙÔÎÏ·Û›·-Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ Î¿Ùˆ πÂÚ¿ ªÔÓ‹-¶ËÁ¿‰È (Á‡̷) - ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· ηʤ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ΉÚÔÌÒÓ (Î. ∂ÛÂÚ›‰Ë ÙËÏ. 6977 400384, Î. ∫·ÌÔ‡ÚË ÙËÏ. 6944 368171, Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ô˘ ÙËÏ. 6944 862804 Î·È Î. ∫Ô¿ÓÔ˘ ÙËÏ. 6973 175029). — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1) √ÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›· 11-13/5, 2) ¡¿ÍÔ˜ (ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜) 2-5/6 Î·È 3) √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË - πÂÚÈÛÛfi˜ - ÕÁ. ŸÚÔ˜ 30/6-1/7. — ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ - μ¤ÚÔÈ· - ¡¿Ô˘Û· ÛÙȘ 20 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421029650 (Î. ª·Ú›·), 6930397892 Î·È 24210-34065. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/5: ∫›ÛÛ·‚Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫fiÎÎÈÓÔ ÓÂÚfi-Ê·Ú¿ÁÁÈ ∫·Ï˘„Ò˜, ø.¶.: 6.00μ.¢.: 2/5. °Ú·Ê›· Û˘ÏÏfiÁÔ˘: ™fiψÓÔ˜ 2-ÙËÏ.: 24210 24290, ÒÚ˜: Úˆ› ¢Â˘Ù¤Ú·-¶¤ÌÙË: 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 6.008.00. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 10/5, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙÔ ∞Ṳ́ÓÈÔ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 2. ¶¤ÌÙË 31/5, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ∞ÁÈ¿˜. 3. ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ™¿‚‚·ÙÔ∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 16, 16, 18 πÔ˘Ó›Ô˘. 4. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ¶·Ú·Û΢‹ 29/6. 5. ¶Ú¤‚Â˙·-§Â˘Î¿‰·: 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹, ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 20, 21, 22, 23 πÔ˘Ï›Ô˘. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ÚÔ Î¿ı ÂΉÚÔÌ‹˜, ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789.

™‡Á¯ÚÔÓË ‰Ú¿ÛË Î·È ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔ ¡›ÎÔ ∫˘ÚÈ·˙‹

Δ

Ô 15Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “√ ∫Ò‰Èη˜ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·”, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫. ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÁÚ·Ê‹, ÙË ‰Ú¿ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Ì ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì›ÏËÛ·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, ηıËÁËÙ‹˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜, Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î·È Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ·Ú¯ÂÈÔÓfiÌÔ˜ °.∞.∫.- ∞گ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘Ô„‹ÊÈ· ‰È‰¿ÎÙˆÚ ¡ÂfiÙÂÚ˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‰È¿‚·ÛÂ Ô ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË “¤ÓÙ˘Û·Ó” ÌÔ˘ÛÈο Ô Û˘Óı¤Ù˘ Î·È È·Ó›ÛÙ·˜ ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È Ë ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ ÂÓÒ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ›¯Â Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” › ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ÙÔ ¤ÁÚ·„ “Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ̤۷ Û ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. ∂›¯· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó· ‰ˆ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Ë ÈÛÙÔÚ›· ηıÒ˜ ¤¯ˆ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÏÔ΋ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙȘ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÛÙËÓ ÔÚ›·” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·’ fiÛ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ηıÒ˜ ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌϤÎÂÙ·È Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ̤۷ ·fi ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· ‰Ú¿Û˘. ªÈ· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÏÔ‹˜, Ë ˘Ô„›· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ·Ì‡ıËÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡, Ù· ÈÂÚfiÙÂÚ· ÎÂÈÌ‹ÏÈ· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÙ·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÂ Â˘Ê˘˝· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ. “∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÙËÓ ∫ÈΛÓÈıÔ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ΔÚ›ÎÂÚÈ” , fiˆ˜ Ì·˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “‹ıÂÏ· Ó· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈο, Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ÛÎÂÊÙ› ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÓ-

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÕÓÓ·˜ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡

‰Â¯Ô̤ӈ˜ οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ô Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ô “∫Ò‰Èη˜ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·” ÁÚ¿ÊÙËΠÚÈÓ ·fi ÙÔÓ “∫Ò‰Èη ¡Ù· μ›ÓÙÛÈ” ·ÏÒ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ›¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË Î·È ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∞گ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ - ∞گ›·

¶ÚfiÛÊ·Ù· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·ÎfiÌË ¤Ó· Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ∫. ∫˘ÚÈ·˙‹, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË. ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ - √ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ. ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ Û·Ó Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·” , Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Â›Û˘ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡, ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ì¿ÓË, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ù˘ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û·Ó·ÙfiÚÈÔ˘ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘, ÔÈËÙ‹ ÕÁÁÂÏÔ ™ÈÎÂÏÈ·Ófi. μ·Û›˙ÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ æ˘Á›ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜

ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ∞. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ∑. ¡ÈÎÔϤÚË ªπ∞ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ˜

ÙÈÌ‹Ó ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ æ˘Á›ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜: - ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·. - ∫˘ÚÈ·˙‹ (∑¿¯Ô˘) ¡ÈÎÔϤÚË, ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÚˆÙÔ„¿ÏÙË Î·È Î·ıËÁËÙ‹ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î. §È¿˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ô Î. ªÏ¿Ó·˜ ¶¤ÙÚÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎÔϤÚË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›·,

˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ∑¿¯Ô˘ ¡ÈÎÔϤÚË. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Â›Ó·È μÔÏÈÒÙ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÌÂϤÙË Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜, ˆ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜, Û ÔÏÏ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ∏ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ™˘ÌfiÛÈ· πÛÙÔÚ›·˜. Œ¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ì ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ (ÌÂϤÙ˜, ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ¿ÚıÚ· Î·È ÂȉÈΤ˜ ÌÔÓÔÁڷʛ˜) Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Û Ú·ÎÙÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ™˘Ó‰ڛˆÓ πÛÙÔÚ›·˜, Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‡Ï˘, ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù‡Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ÂΉfiÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÌÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Î·È ÛÂÈÚ¿ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ

‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ, Ù· ¤ıÈÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ›Û¯˘Û·Ó ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Î·È ÛÂÈÚ¿ ÌÂÏÂÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 1821 - 1878 Î·È Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¯ÒÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ √ıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡. √ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ (∑¿¯Ô˜ ¡ÈÎÔϤÚ˘) ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÚÈÒÓ Ù˘¯›ˆÓ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Û¯ÔÏ‹ıËΠˆ˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤Ó· ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ ¤ÚÁÔ. À‹ÚÍ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ §·Ú›Û˘ (1981 - 1998), È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıËÁËÙ‹˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜

ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ˆ‰Â›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ fiˆ˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÙËÓ „·ÏÙÈ΋, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‹ÌÂÚ· η٤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÕÚ¯ˆÓ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. °È· ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ πÂÚÔ„·ÏÙÈ΋, ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ì ‡„ÈÛÙË ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË, ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î.Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ (2008), ÙÔ˘ ÔÊÊÈΛԢ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎԉȉ¿ÛηÏÔ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ Î·È ªÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÛÙÔÓ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi πÂÚfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· - ™Ù·ı·Ú¿

ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈΘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ “Medea Redux” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “¶ÔÚ›·”

∞•π√¶√πø¡Δ∞™ ÙÔÓ ·Ú¯Â-

ƒÂÔÚÙ¿˙: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

Ù˘ÈÎfi ̇ıÔ Ù˘ ª‹‰ÂÈ·˜, Ô ¡ÈÏ §·ÌÈÔ‡Ù ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÔÏ¿ÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ‚›·˜. ∏ ËÚˆ›‰· ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘. ™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì· “Medea Redux”, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û˘Ì‚ÔÏÔÔÈ› ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Ì¿Ó·˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ì ‚ÈÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ȉ›ˆÍ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfi Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚›·È˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÎÊÚ·Û‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· “¢fiÏȯԘ” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “¶ÔÚ›·” (ΔÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 Î·È °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 69, Ï·Ù›· μÈÎÙˆÚ›·˜), Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ª·ÚÈÂÙ›Ó·˜ ª¿ÛÙ· Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·Ú›·˜ •·ÓıÔÔ˘Ï›‰Ô˘. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ∑Ô˘Ú¿ÚË, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Δ˙ˆÚÙ˙ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË, ÙÔ Art work ÛÙÔÓ ∞Ì·Ú›ÏÓÙÔ ΔÔ¿ÏȘ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙË ∑ˆ‹ ª˘ÏˆÓ¿. ∏ Ó·ڋ ËıÔÔÈfi˜, ÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓË ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓfiÏÔÁÔ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ‰Ôı› ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Ì ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘¤ÚÙÈÙÏÔ˘˜. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ (‰È·ÚΛ·˜ ÌÈ·˜ ÒÚ·˜) Ò˜ ÙȘ 3 πÔ˘Ó›Ô˘, οı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 20.30, οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 22.00. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ §·ÌÈÔ‡Ù ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘ ‰¤Î· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÁÈ· ÌÂÚÈο Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ù¿ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·. ŒÏ·‚ ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ‚Ú·‚›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ‰È·ÎÚ›ıËΠ̠ÙÔ μÚ·‚Â›Ô Tony. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜

ÕÓˆ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ı·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

‰Â‡ÙÂÚË Â·˘ÍË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∞ÏËıÈÓ¤˜ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈΘ πÛÙÔڛ˜” ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· - ™Ù·ı·Ú¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÿˆÓ˜”, Ô˘ ÂÁηÈÓ›·Û ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ.

√È “∞ÏËıÈÓ¤˜ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈΘ πÛÙÔڛ˜” ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1993 Ì 17 ÈÛÙÔڛ˜. ªÂÙ¿ ·fi 20 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ ™Ù·ı·Ú¿˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â·˘ÍË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÍÈ Ó¤Â˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· cd, ‰È·ÚΛ·˜ 56’ ÏÂÙÒÓ Ì ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·Ú›·˜ ™Ù·ı·Ú¿, ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ÁÈ· ÙÔ ¢ÈˆÁÌfi ÙÔ˘ 1922 Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √È “∞ÏËıÈÓ¤˜ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈΘ πÛÙÔڛ˜”, fiϘ ·fi ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ·ÊËÁËÙ¤˜, ‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ÏËÛÌfiÓËÙË ¶·ÙÚ›‰· Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ȉ·ÓÈο, Ô˘ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ªÈÎÚ·Û›·˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì ¤ÓÙÂ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ô ÍÂÚÈ˙ˆÌfi˜ Î·È Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›· Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ªÈÎÚ·Û›·˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì 16 ·ÊËÁ‹Ì·Ù· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙË ¡¤· ¶·ÙÚ›‰·, ÛÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙË ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘˜, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â͇ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÛÙ· “ÔÚ¿Ì·Ù¿”

ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌfiÚʈÛË Î·È ÚÔÎÔ‹. “√È ÈÎÚ¤˜ “∞ÏËıÈÓ¤˜ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈΘ πÛÙÔڛ˜”, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‹ıÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÙÈÌ‹˜, ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙË ıÚËÛΛ·, ηÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹˜, ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ·Ù¤ÚˆÓ Ì·˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ™ÙÔ ¿ÓÂÏ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ, Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó fi¯È Ù˘¯·›· ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ Î. μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÌfiÙÈÌÔ˜ η-

ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “ˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ¶·ÓÙ›‰Ë, Ô˘ ÚÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË” Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, Ë Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· πˆ¿Ó. ∫ÔÓÙ·Í‹, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - master ¡ÂfiÙÂÚ˘ πÛÙÔÚ›·˜ “·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫ÔÓÙ·Í‹, Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚ȂϛԔ, ÂÓÒ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‰È¿‚·ÛÂ Ô ËıÔÔÈfi˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·È‰ÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· ™Ù·ı·Ú¿. Î. μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘. √ Î. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Ë ·ÙfiÊÈ· ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û˘-

ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏ› ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ›Ûˆ˜ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ “Ì›ÏËÛ·Ó” ÁÈ· “Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi ÂÏÏ‹ÓˆÓ” ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜” ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ “Ù¤ÙÔÈ· ‚È‚Ï›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì·˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜, ˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÎÔ‹”. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô˘ Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ô Î. Δ¿Î˘ ¶·ÓÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ë¯ËÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô.

2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘: ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 75 ¯ÚfiÓÈ· Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ οÓÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 75 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ÁÈ· Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙÒÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙÔ ¿ÓÂÏ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜, ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔÛÓ¿Î˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ¿ÚıËΠ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙË-

Ú›˙ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¤Ó· DVD, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ì ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁ˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙ· 1938 Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙ· 1939, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰Èˇı˘Ó·Ó Î·È ‰›‰·Í·Ó ÛÙÔ ™¯ÔÏ›Ô, ÛÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ¯·Ì¤Ó˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó fï˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 75 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜ Î·È Û Ù˘¯¤˜ Ù˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·fi ÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ

̤¯ÚÈ ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÔ¯‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó· ¿ÓÂÏ ÔÌÈÏËÙÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ ı· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Ù· ·›ÙÈ· Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚfiÌËÛ·Ó Î·È ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌÔ‡Ó Û fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙË ‰Èψ̷ٛ·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ Ù¤¯ÓË, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÂÈÚÔ ·ÚÈıÌfi ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÎÔÚÌfi Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û fiÏË ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹, ηٿıÂÛË ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÏ˘ÂÙ›˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ô˘ ı· ηٷÚÙ›ÛÂÈ ›Ó·Î· ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂fiÌÂÓË Î›ÓËÛË ı· Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÓÂÛÙ›·Û˘ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

31

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∏ °’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘ÏÔÔÈ› ηٿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ: “°ÓˆÚ›˙ˆ Ù· ·Ú¯·›· ı¤·ÙÚ·”. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ “∂ϤÓË” ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎÔ˘Ì·Ú¿ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ “¢È¿˙ˆÌ·” Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ûًψۋ ÙÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÊÔ‡ ı· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙË ÚˆÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·Ú¢ÚÂı› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ “¢È¿˙ˆÌ·” Î. ™. ª¤ÓÔ˜, ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î.¿. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

™˘Ó·˘Ï›· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· ¢ÂÏËÁÈÒÚÁÂÈ· M¿ÈÔ˜ 2012 ª∂ Ì›· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ŒÚÚÈη˜ ¶·ÙÚÈΛԢ Î·È ÙÔ˘ ∏Ï›· ÷Ù˙fiÁÏÔ˘, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ¢ÂÏËÁÈÒÚÁÂÈ· ª¿ÈÔ˜ 2012 Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÊˆÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û ‡ÊÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ù· ÂÓÒÓÂÈ Ë Ô›ËÛË. ∞fi ÙÔ “μÚ¿‰˘” ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË Î·È Ù˘ §¤Ó·˜ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜, ÛÙ· “°ÎÚ›˙·” ÙÔ˘ ∫. ∫·‚¿ÊË Î·È ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ “º¿Ù· ªÔÚÁοӷ” ÙÔ˘ ¡. ∫·‚‚·‰›· Î·È Ù˘ ª·Ú›˙·˜ ∫ˆ¯, ÛÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ Î·È ÙÔ ª¿ÚÈÔ Δfiη Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “¢ÂÓ ÎÏ·›ˆ ÁÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔ˘ ’¯ÂȘ ¿ÚÂÈ”. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ‰˘Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ì·˜ ÂÚÓ¿Ó Û ¤Ó· ÈÔ ÂχıÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Á·‹ÛÂÈ Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÓÂfiÙÂÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 32 ∞ÒÏÂȘ 0,87% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 9.

ªÂ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ÙÔ Ô‰‹ÁËÛ·Ó, fï˜, Û Ӥ· ¯·ÌËÏ¿ ۯ‰fiÓ 20ÂÙ›·˜, ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÂÍ·Ûı¤ÓËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÊÔ‚›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 615,12 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ·ÒÏÂȘ 0,87%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ÎÈÓ‹ıËΠ·ÓÔ‰Èο ¤ˆ˜ Ù· Â›‰· ÙˆÓ 627,23 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 1,08%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¯·ÌËÏ¿ ÛÙ· 26,960 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,81%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 0,46% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 0,53%. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜ (+1,72%) Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (+1,44%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (-2,88%), ÙˆÓ Δ·ÍȉÈÒÓ (-2,84%) Î·È ÙˆÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (-2,12%).

¶ÙÒÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 50% ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ∞£∏¡∞, 9.

™Â Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ó· ÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙˆÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ϤÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ó¤Ô˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ ÛÙË ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙȘ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÒÛË 50% ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛÙÚ·Ê› Ë ‹‰Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ (∞ÁÁÏ›·, °·ÏÏ›· Î.Ï.). ª¿ÏÈÛÙ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ·‡ÍËÛË ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÈÛÔÛÎÂÏ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. ∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ô Î. ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ.

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

∫·Ù¿ 1,9%, ÏfiÁˆ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ¢∂∫√ Î·È ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ

ÕÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ∞£∏¡∞, 9.

∞Ó·ÛÙÚ¿ÊËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ë ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ) η٤ÁÚ·„ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1,9% ·fi ·‡ÍËÛË 1,7% ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. √È Î‡ÚȘ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (.¯. ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ +13,9%), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓıËÎ·Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ· ·fi ÙËÓ ˘„ËÏfiÙ·ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (.¯. ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ +15,6%, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ +20,7%, ‚ÂÓ˙›ÓË +9,7%). ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜, Â›Û˘, ‹Ù·Ó ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜- ‰Èfi‰È· (+9,7%). ∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙÔ “ηϿıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜” Û ‚·ÛÈο ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ (Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο- ·‚Á¿ +2,7%, Óˆ¿ Ï·¯·ÓÈο +5,4%, ηʤ˜ +6%, ·Ó·„˘ÎÙÈο +8,6%, Î.Ï.). ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙÔ “ΛÓËÌ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜” Â¤ÊÂÚ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ Óˆ‹˜ ·Ù¿Ù·˜ ηٿ 24,6%, ÂÓÒ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‹ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ıÂÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ (.¯. ›‰Ë ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, ˘Á›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÂÎ·›‰Â˘ÛË). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ

·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∞fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012, ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÚÔ·ÙÂÈ ·‡ÍËÛË 1,9% ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 3,9% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ›‰È· Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ 2011 ÚÔ˜ ÙÔ 2010. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 2012, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2012, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 0,8%, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 0,6% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË Î·Ù¿ 1,9% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 2012, ÚÔ‹Ïı ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜: 1. ∞fi ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ: ·) ∫·Ù¿ 1,7% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿” ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈ-

ÌÒÓ, ΢ڛˆ˜, ÛÙ· ›‰Ë: ÊÚÔ‡Ù· Óˆ¿, Ï·¯·ÓÈο Óˆ¿, ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù·, „¿ÚÈ· ÁÂÓÈο, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È ·˘Á¿, ˙¿¯·ÚË- ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ÁÏ˘Î¿- ·ÁˆÙ¿, ηʤ˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο, ¯˘ÌÔ› ÊÚÔ‡ÙˆÓ. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ Óˆ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ‚) ∫·Ù¿ 0,4% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Î·È Î·Ófi˜” ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿. Á) ∫·Ù¿ 2% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “ŒÓ‰˘ÛË Î·È ˘fi‰ËÛË” ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘. ‰) ∫·Ù¿ 6% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “™Ù¤Á·ÛË” ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ΢ڛˆ˜, ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈ-

ÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÂÓÔ›ÎÈ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. Â) ∫·Ù¿ 4% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜” ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ›‰Ë: η‡ÛÈÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (‚ÂÓ˙›ÓË), Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ÛÙ) ∫·Ù¿ 2,7% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “•ÂÓԉԯ›·- ∫·Ê¤- ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ·” ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ˆÓ- ηÊÂÓ›ˆÓ- ΢ÏÈΛˆÓ. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. ˙) ∫·Ù¿ 0,6% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞ÏÏ· ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜” ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȉÒÓ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ›‰Ë: ÎÔ˘Ú›·ÎÔÌً̈ÚÈ·, ›‰Ë Ù·Íȉ›Ô˘ÏÔÈ¿ ÚÔÛˆÈο ›‰Ë. 2. ∞fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ: ·) ∫·Ù¿ 0,8% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢È·Ú΋ ·Á·ı¿- ∂›‰Ë ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Î·È ˘ËÚÂۛ˜” ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ¤ÈÏ·- ηχÌÌ·Ù· ‰·¤‰Ô˘, ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ÔÈÎȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜.

‚) ∫·Ù¿ 1,1% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “ÀÁ›·” ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ, Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ·Ú·˚·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÎÏÈÓÈÎÒÓ. Á) ∫·Ù¿ 1% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∂ÈÎÔÈӈӛ˜” ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ‰) ∫·Ù¿ 1% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞Ó·„˘¯‹- ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡- ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÁÚ·ÊÈ΋˜ ‡Ï˘- Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ . Â) ∫·Ù¿ 1% Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∂Î·›‰Â˘ÛË” ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È π∂∫. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 1,5% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÂʤÙÔ˜ ·fi 1,4% ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Î·È 3,7% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 2011. ªÂٷ͇ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ª·ÚÙ›Ô˘ ÂʤÙÔ˜, Ô ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 0,8% ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 0,7% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ¤Ú˘ÛÈ.

ΔÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Nielsen

«μÔ˘ÙÈ¿» Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 9.

™Â Ó¤· ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ Nielsen. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È “‚˘ıÈṲ̂ÓÔÈ” ÛÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤ÂÛ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ·fi ÔÙ¤, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ηıÒ˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ ‰Â‡-

ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÙÒÛË Î·È ¤ÂÛ Û Ӥ· ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 37 ÌÔÓ¿‰Â˜. “∏ Ú·Á‰·›· ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜” , fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÓ¤· ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ηٷӷψ٤˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË, ÂÓÒ ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË ı· ·Ú·Ù·ı› Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÓÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ó·

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (48%). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍ›ÛÔ˘ ˘„ËÏfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· (41%) Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο ¯Ú¤Ë (31%). ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌfiÓÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·

ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (93%) ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıÂȘ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÎÚ›Û˘, Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰··Ó¿ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ (75%). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÛÙÚÔÊ‹ Û ÊıËÓfiÙÂÚ· ηٷӷψÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜, Ì ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ŒÏÏËÓ˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÊıËÓfiÙÂÚ· ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜. ∞Í›˙ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ·, Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â˘Úˆ·˚Îfi, ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·˜, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, Ù· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ ∂ÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·Ó¤‚ËÎÂ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ηٿ ¤ÓÙ ÌÔÓ¿‰Â˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ Ù¿ÛË Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 94 ÌÔÓ¿‰Â˜. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë, Ë ∂˘ÚÒË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ‹ÂÈÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÌfiÏȘ Ì›· ÌÔÓ¿‰· Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 72.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¶ƒÀΔ∞¡∂π∞

¶ƒÀΔ∞¡∂π∞

¶ƒÀΔ∞¡∂π∞

∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 14268

∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 14271

∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 14261

¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏

¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏

¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏

™ÙÔ º∂∫ 424/11-4-12 (Ù.°’) ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·ÚÈıÌ. 8475/3-2-2012 ¶ÚÔ΋ڢÍË Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ π∞Δƒπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ (ΔËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù. 26510-07924 Î·È 07201) Δ√ª∂∞™ ¶∞£√§√°π∫√™ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÙÔ˘ ¶·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶·ıÔÏÔÁ›·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 27-6-2012. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 26510-07924 Î·È 07201 (¢È‡ı˘ÓÛË: ¶·Ó/ÔÏË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - 45110). πˆ¿ÓÓÈÓ·, 27-4-2012 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∞§ª¶∞¡∏™

™ÙÔ º∂∫ 424/11-4-2012 (Ù.°’) ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·ÚÈıÌ. 11495/19-32012 ¶ÚÔ΋ڢÍË Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ™Ã√§∏ £∂Δπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δª∏ª∞ Ã∏ª∂π∞™ (ΔËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù. 26510-07194 Î·È 07470) Δ√ª∂∞™ √ƒ°∞¡π∫∏™ Ã∏ª∂π∞™ ∫∞π μπ√Ã∏ª∂π∞™ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “√ÚÁ·ÓÈ΋ ÃËÌ›·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 27-6-2012. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÃËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÃËÌ›·˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 26510-07194 Î·È 07470 (¢È‡ı˘ÓÛË: ¶·Ó/ÔÏË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ-45110). πˆ¿ÓÓÈÓ·, 27-4-2012 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∞§ª¶∞¡∏™

™ÙÔ º∂∫ 422/11-4-12 (Ù.°’) ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·ÚÈıÌ. 4307/22-2-2012 ¶ÚÔ΋ڢÍË Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ π∞Δƒπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ (ΔËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù. 26510-07924 Î·È 07201) Δ√ª∂∞™ ¡∂Àƒπ∫√À ™À™Δ∏ª∞Δ√™ ∫∞π ∞π™£∏Δ∏ƒπø¡ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¡Â˘ÚÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ∞ÈÛıËÙËÚ›ˆÓ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “√Êı·ÏÌÔÏÔÁ›·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 26-6-2012. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 26510-07924 Î·È 07201 (¢È‡ı˘ÓÛË: ¶·Ó/ÔÏË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ-45110). πˆ¿ÓÓÈÓ·, 26-4-2012 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∞§ª¶∞¡∏™


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÂÈψ̤Ó˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, air condition, ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ·fi 170 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-87051 Î·È 6947-605445. (701)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ηڤÎϘ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Á¿ÌÔ˘˜, ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984 668025, Î. ∫ÒÛÙ·˜. (939) (528)

™∫π∞£√™ ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π, ·Ú·Ï›· ÛÙËÓ ÈÔ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ 650 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì., ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÛÙ¤Á·ÛË Û ÏËÛ›ÔÓ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ΔËÏ. 693/7445001. (260)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË+Áηڿ˙, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 w.c., ηıÈÛÙÈÎfi+ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ı˘ÚÔÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·¤ÚÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË. ÕÏÂÙË ı¤· ¶‹ÏÈÔ+μfiÏÔ˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ƒÔÛÙÒ‚ Î·È ∞Ï΋ÛÙȉԘ. ΔËÏ. 6974 802758. (487)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 122 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ΔËÏ. 6944 025537. (676)

¶ø§∂πΔ∞π ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 30.000 ¢ÚÒ. ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 μfiÏÔ˜ ΔËÏ./fax 24210-54087 ∫ÈÓ. 6979609697,6977411883 www.papadimitriou.gr (538)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

™Â ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4. ∏ ÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·-ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ˘fiÁÂÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (513)

°ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì., Ì ÚfiÛˆÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì., ÁÈ· ηÙÔÈ˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (512)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ˆÚ·›· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ï›ÁˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÚÈ¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ì¿ÓÈÔ-w.c., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (514)

¶ø§∂πΔ∞π ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 212 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 262 Ù.Ì., Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ fiÏË, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, playroom, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (515)

¶ø§√À¡Δ∞π ∫·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 3 À/¢ ‹ 4 À/¢, 3 WC, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ΔÈ̤˜ ·fi 168.000∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (644)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

¶ø§∂πΔ∞π ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ‚›Ï· 86 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î‹Ô. ∏ ÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ηıÈÛÙÈÎfi, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿ÓÈÔ. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ™.¢. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (516)

Δ∏§.: 6936-850192 / 24210 34437 / 6932-523629 1. ∂Δ√πª√¶∞ƒ∞¢√Δ∏ ª∂∑√¡∂Δ∞ μ’ ÔÚ., 130 Ù.Ì., Ì ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË & ı¤·, Ì Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ & ÌÂÁ¿ÏË ·Ôı‹ÎË ˘ÔÁ›Ԣ, Δ˙¿ÓÔ˘ 12. (°π∞ ∞’ ∫∞Δ√π∫π∞, Δπª∏: 270.000∂). 2. ª∂∑√¡∂Δ∞ ¢’-∂’ fiÚ., 155 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˘ ηٷÛ΢‹˜, ‰ÈÏ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı‹ÎË 15 Ù.Ì., π. Δ˙¿ÓÔ˘ 12. (°π∞ ∞’ ∫∞Δ√π∫π∞, Δπª∏: 390.000∂). 3. √ƒ√º√¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ’, °’, ¢’ fiÚ., 94 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Û ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, π. Δ˙¿ÓÔ˘ 8. (294)

ª∂°∞§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™ ·) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎ. 1.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤·, 117.000 ∂Àƒø. ‚) ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 164.000 ∂Àƒø. Á) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 68.000 ∂Àƒø. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (646)

ÎÔÌً̈ÚÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÏfiÁˆ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. ΔÈÌ‹ ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯·ÌËÏ‹. ∂À∫∞πƒπ∞, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6985928618. (719)

∂À∫∞πƒπ∞ μfiÏÔ˜, ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Ì ·Ú¿ı˘ÚÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 126.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (643)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ·) ¢˘·Ú¿ÎÈ 42 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ 55.000 ∂. ‚)¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5ÂÙ›·˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 75.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (647)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚÈ·, Ì 3 À/¢, ÙÚÈ¿ÚÈ· Ì 2 À/¢, ‰˘¿ÚÈ·. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (645)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞Ï˘Î¤˜. √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· ·fi 180ÙÌ ¤ˆ˜ 1650ÙÌ ∫¿Ú·Á·Ù˜. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125 & 114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿.

∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ. 1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ.7100ÙÌ. §Â¯ÒÓÈ·. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ (‹‰Ë ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Û ηϋ ÙÈÌ‹). °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ·Ú·Ï›·. ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi. 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ. 605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ,ÔÈÎ 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤·. ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ,72ÙÌ 1Ô˜ & 25ÙÌ ‰ÔÌ. ∞Ï˘Î¤˜. ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ.150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›·. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú. 75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ &¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ √ÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›·. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡. √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜. √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212,1408 &1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ. √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. √ÈÎfi‰· 303ÙÌ & 367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘. √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¡Â¿ÔÏË. ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘. √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ·. ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ.370ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ.ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜. °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ. °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜. ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹. ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ·. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜. ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË. √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡). √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ. √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È). ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·). ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ™˘Î‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È·. ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜

Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜. √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜. °Î·ÚÛ. 35ÙÌηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ¢˘¿ÚÈ 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ μfiÏÔ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ2Ô˘ ÔÚfiÊ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ μfiÏÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜. (552)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (557)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (558)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢À∞ƒπ∞ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 54 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 9ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 40 Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˘ ÔÚ., 132 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫π∂™ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 109 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 2 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 65 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 6ÂÙ›·˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (560)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 51 Ù.Ì., 38.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34

μπ√Δ∂áπ∫∞ ∫∞π μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Δπƒπ∞ 01. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ 1500Ù.Ì. Û 7.500Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-53 02. ¢‡Ô μÈÔÙ¯ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· 540Ù.Ì.+540Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÛÙÚ. ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∫ˆ‰.02

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 01. ¡∂√¢ª∏Δ∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ·fi 56Ù.Ì. ¤ˆ˜ 120Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (π∫∞, ∂ÊÔÚ›·, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ¢Ë̷گ›Ô). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË & ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. Èڛ˜ ªÂÛÈÙÈ΋ ∞ÌÔÈ‚‹. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 02. ΔÚÈ¿ÚÈ 11 ÂÙÒÓ, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-96 03. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙÒÓ, 57Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 4057 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 04. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). ªÈ¯¿Ï˘ ¡›ÓÙÔ˜ 05. 3¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 06. 2¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 56Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 07. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.45 08. 3¿ÚÈ 78Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. 50.000∂. ∫ˆ‰.45 09. 3¿ÚÈ 70Ù.Ì. (10ÂÙ›·˜) 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi μÔ˘ÙÛ¿, ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.45 10. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢/ÛÌ· 52Ù.Ì. ,3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫ˆ‰.45 12. ¢˘¿ÚÈ 48Ù.Ì. 1Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ΔÈÌ‹: 40.000∂. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 3 ÂÙÒÓ 81 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 14. ∂˘Î·ÈÚ›·! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì. 6 ÂÙÒÓ 1Ô˘ ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹: 85.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 15. ∂˘Î·ÈÚ›·! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì., 6 ÂÙÒÓ, 2Ô˘, ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹: 90.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 16. ΔÚÈ¿ÚÈ, 75 Ù.Ì. 2Ô˘ ·/ı-Ê/· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 17°Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 22,5Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·/ı-Ê/·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 6ÂÙ›·˜. ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 18. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì Î¤ÓÙÚÔ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 3Ô˜, ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86Ù.Ì. 3Ô˜, 10ÂÙ›·˜, 2˘/‰, ·/ı-Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 3Ô˜, ∞/£- º/∞, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 21. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115Ù.Ì,30ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 1Ô˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 85000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, 1 ˘/‰, 1Ô˜, ∞/£-º/∞ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 23. ªÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ 65Ù.Ì, 2Ô˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32Ù.Ì, 30ÂÙ›·˜, 3Ô˜ ·Î·Ï‡ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 25. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ 59Ù.Ì, 2Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 66.000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 26. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 7ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, parking Î·È ·Ôı‹ÎË, ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 27. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜, 2Ô˜, ∞/£-º/∞ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 28. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64 Ù.Ì. 1Ô˘ 20ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 31. ¢˘¿ÚÈ 58Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 11 Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ a/c Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 32. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2˘/‰, ·/ı ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫ˆ‰.47 33. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4¿ÚÈ ,2 ÂÙÒÓ, 108Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking & ı¤·, ∫·ÏÏÈı¤·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË

√π∫√¶∂¢∞ 01. √ÈÎfiÂ‰Ô 443Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.02 02. √ÈÎfiÂ‰Ô 1019,66 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 03. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 190Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 04. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Ì ™.¢.0,8 ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

05. √ÈÎfiÂ‰Ô 6ÛÙÚ. Ì 2 ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 120Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 06. √ÈÎfiÂ‰Ô 590Ù.Ì. Û ™.¢. 0,4 ÛÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 27-104 07. √ÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. ™.¢.0,8 ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë. 27 °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 1053,74 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. √ÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 522Ù.Ì Ì 23 ̤ÙÚ· ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 420Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 12. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,4ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘, Ú‡̷, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞ÁÚÈ¿. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ª. μÂÓ¤Ù˘ 13. ∂˘Î·ÈÚ›· √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 134Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 14. ¢‡Ô ÁˆÓȷο ÔÈÎfi‰· 145Ù.Ì. + 133Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8 ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ΔÈÌ‹: 40.000∂ ¤Î·ÛÙÔ. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ -¢. ¶··‰¿ÎË

∂¡√π∫π∞™∂π™ 01. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 75Ù.Ì+30Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-°·˙‹ ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 02. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂·Á/΋ ™Ù¤ÁË 63Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-1 03. ¢˘¿ÚÈ 6ÂÙ›·˜, 40Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-55 04. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., Ê.·. ÛÙËÓ ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-63 05. ¡¤Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™Ù¤ÁË 168Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 61-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2Ô˜ fiÚ. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. 90Ù.Ì. - 78Ù.Ì. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 06. ¡¤Ô ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 07. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 135Ù.Ì., ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÔ›ÎÈÔ 650∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ·/ı-Ê/· ÂÓÔ›ÎÈÔ 170∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 180Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 Ì π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 120Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 300 ∂ ∫ˆ‰.02 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., 2˘/‰, π·ÙÚ›‰Ë 35 ÕÓˆ μfiÏÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ·˘Ï‹˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 85Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, w/c. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 13. ∫ÂÓÙÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 48Ù.Ì. 2Ô˜ , Â› Ù˘ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 14. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 40Ù.Ì, 1Ô˜ ∞/£-º/∞ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 15. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 90Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘- ª. μÂÓ¤Ù˘ 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. √ÁÏ ÌÂٷ͇ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-π¿ÛÔÓÔ˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 19. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ °·Ì‚¤Ù· Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·) 45Ù.Ì., ‚) 75Ù.Ì. (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 20. ¢È·ÌÂÚ¤˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 73 Ù.Ì. Ì 2 À/¢. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ ¢. ¶··‰¿ÎË 21. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ 67Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· ·ÂÚ›Ô˘, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∫ˆ‰.25 22. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ 36Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 180∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∫ˆ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 23. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 37Ù.Ì. Ì 37Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∞. °·˙‹) 400∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ 24. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 38,5 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 41 Ù.Ì. ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ √°§ - ∂ƒª√À - ∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À - π. ∫√¡Δ∞ƒ∞Δ√À. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (ηÊÂÙ¤ÚÈ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 01. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 2 ÔÚfiÊˆÓ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 3Ã193=580Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 02. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 77Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 03. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 51Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 25Ù.Ì ∫ˆ‰.02 04. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 63Ù.Ì, 3Ô˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 05. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 115Ù.Ì. Ì 100Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ Î·È 95Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 17.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

06. 3 °Ú·Ê›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ 80Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ 01. ¡¤Ô ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 105Ù.Ì. (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 02. ¡¤· ΔÈÌ‹ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 126 Ù.Ì., Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., (¶Ï·Ù·Ó›‰È·). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¡¤Ô ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 89Ù.Ì.(¶¿ÚÎÔ ªÂÊÛÔ‡Ù) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 104 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 17,5Ù.Ì., Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 454Ù.Ì. (∞ÁÚÈ¿.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 05. ¡¤Ô! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 57Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. 06. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 115 Ù. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157,65 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 07. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 184Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ù.Ì. 5ÂÙÒÓ Ì parking ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ (∂ÈÛÎÔ‹), Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4, ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-105 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 30Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì., ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-62 11. ¶·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 59Ù.Ì Û 102Ù.Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,4 ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 200Ù.Ì. (ËÌÈÙÂÏ‹˜)+108Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470Ù.Ì. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘ Û 3 ÔÚÔÊ/ÛÌ·Ù· 3 ˘/‰, Ì ΋Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 13. ªÂ›ˆÛË ΔÈÌ‹˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 14. °ˆÓȷ΋, ¡∞ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 82Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140Ù.Ì., Û.‰.2,1, ¡. πˆÓ›·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ 01. ∂˘Î·ÈÚ›·: ∫. °·Ù˙¤·. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 40-17 ΔÈÌ‹ 70.000 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 02. √ÈÎfiÂ‰Ô 475Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¢ÈÒÚÔÊË ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 90Ù.Ì. 68.000 ∂. ∫ˆ‰.02 05. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 4.778Ù.Ì. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.02 06. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ªËϛӷ 18 ÛÙÚ. 95.000 ∂. ∫ˆ‰.02 07. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ÕÊËÛÛÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4.390Ù.Ì. 200.000 ∂. ∫ˆ‰.02 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 175Ù.Ì. ÛÙË ªËϛӷ 22.000 ∂. ∫ˆ‰.02 09. ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË §Â‡ÎË ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 3 Â›‰·, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 10. ™¿ÓÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, 1.500 Ù.Ì. ·Ôχو˜ Â›‰Ô, Ì fiϘ ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ı¤·. ¡¤· ΔÈÌ‹: 85.000∂. ∫ˆ‰. 43

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 01. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂˘Î·ÈÚ›·! ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 02. ¡¤Ô Cafe-Bar Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Û ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹! ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ηÊÂÙ¤ÚÈ· 140Ù.Ì. ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (3Ã140=420Ù.Ì.) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. (ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË). ŸÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜. ∫ˆ‰.02 04. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (ÎÙ›ÚÈÔ-Âȯ›ÚËÛË) 140Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1044Ù.Ì. Ì 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ 100Ù.Ì. ∫ˆ‰.02 05. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË-μÈÔÙ¯ӛ· Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ›Ù˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜, ›ÙÛ˜, Â˚ÓÂÚÏ›, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î.Ï. Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÏ·Ù›· ¤ÙÔÈÌË. ∫ˆ‰.02 06. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË Ì ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ- ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ parking. ∫ˆ‰.02 07. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· - ∂ȯ›ÚËÛË ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¶Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ªÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ªÂ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Î·È ÈÛ›Ó·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. ∫ˆ‰. 02 08. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË Ì ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 09. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÔ 30% ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÏfiÁˆ Â¤ÎÙ·Û˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ·) ∂Ù‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 15% Î·È ¿Óˆ, ‚) ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫ˆ‰. 02. 10. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 11. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Cafe - Bar ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ & ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË

∑∏Δ√À¡Δ∞π ÁÈ· ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ¿ÙÔÌ·: ·) ¶ˆÏËÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı›,

‚) ȉÈÔÎً٘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

(519)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

A¶O ™E§I¢A 33 ➡ ™YNEXEIA ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™

Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., 400Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· - ÂÏȤ˜, 20.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜ 240 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 58.000∂.

¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡-μ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 28.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 24.000∂. ªËϛӷ 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜-ηχ‚È 200Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·, 80.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 444 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 140.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 36.000 Ù.Ì., Ì ı¤· μfiÏÔ. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 9.000 ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 360.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 700 Ù.Ì., ™.¢. 1, 185.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 500 Ù.Ì., ™.¢. 1, 160.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 2.000 Ù.Ì., Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 10.000 ¢ÚÒ. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, 32.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1.850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 13.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, ¿Óˆ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 3.400 Ù.Ì., ÂÏȤ˜ Û ÏfiÊÔ, 38.000. º˘ÙfiÎÔ ∫Ï‹Ì· 1.200 Ù.Ì., 45 ÂÏȤ˜, 12.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 16.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 35.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÏȤ˜, ı¤·, 20.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ı¤·, 25.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò· ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 19.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 90 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 47.000 ¢ÚÒ. ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (561)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210 23742 ∫π¡. 6977 639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 27.000.

2. ƒÔ˙Ô‡ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ (3ÂÙ›·˜), 40.000. 3. ∫·Ú·˚ÛοÎË 25 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 52.000. 4. ™¤ÊÂÏ 28 Ù.Ì., 2Ô˜, 26.000. 5. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 3Ô˜, 60.000 (·Ó·Î·ÈÓ.). 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 90.000. 2. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 65 Ù.Ì., 3Ô˜, 65.000. 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ (7 ÂÙÒÓ), 68.000. 4. ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˜, 58.000. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ (ı¤· ı¿Ï·Û.), 60.000. 6. ∏ÌÈ˘fiÁ., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 55 Ù.Ì., 28.000. 7. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ËÌÈ˘fiÁ. 60 Ù.Ì., 30.000. 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 50 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 240.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ (·Ó·Î·ÈÓ.), 115.000. 1‚. ∫·Ú·˚ÛοÎË 85 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. (ηÈÓ.) 3Ô˜-4Ô˜, 180.000. 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000 Î·È 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 175.000. 3. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 90.000. 4. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 102 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 495.000. 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106 Ù.Ì., 1Ô˜ (15 ÂÙÒÓ), 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 115.000. 1. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı., 390.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 535.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 128 Ù.Ì., 4Ô˜, 88.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, 175.000. 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ., 78.000. 6. ∫·Ó¿ÚË 3Ô˜, 135 Ù.Ì. (ı¿Ï·ÛÛ·), 380.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ·Ó·Î·ÈÓ., 170.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 128 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏ., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 250.000. 2. ¡. πˆÓ›· (‰ÈÒÚÔÊ.) (50+40 Ù.Ì.), 58.000. 3. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 4. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ., 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì., ÚÒÙË 940.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 175.000. 6. ∫ԇ̷ 72 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 123 Ù.Ì., 70.000. 7. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (‰ÈÒÚ.) 179 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 102 Ù.Ì., 150.000. 8. ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 71.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 150.000. 10. √ÁÏ, ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì., 110.000. 11. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 99.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ¶ËÁ¿‰È (¶ÙÂÏÂfi˜) 105 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 80 Ù.Ì.) 30Ì. ·fi ·̷, 25.000. 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 125 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 75.000. 2. ÕÁ. °ÂÚ·Û. 125 Ù.Ì., ÁˆÓ., 65.000. 3. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹ 611 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÎfi‰· ·fi 85 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 500 Ù.Ì. 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 80.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ‰È·Ì., 365.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 1.440 Ù.Ì. 9. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 10. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 18.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 11. ªËϛӷ (Ù¤ÚÌ·) 2 ÔÈÎfi. 210 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 75.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 12. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 590.000. 13. ªԇʷ (∫ÔÚfiÈ) 27 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÚÒÙÔ (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 3.250.000. 14. ¶·Ï·È¿ 1/2 ·fi 322 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 70.000. 15. ∞ÁÚÈ¿ 600 Ù.Ì., ÁˆÓ., 150.000. 16. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 24.000. 17. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 18.000. 18. ÕÊËÛÛÔ˜ (∞ÌÔ‚fi˜) 880 Ù.Ì., 350.000. 19. ªÂÏÈÛ/η 700 Ù.Ì., 55.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. (·Ù.), 150.000.

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., 190.000. 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. (ËÌÈÈÛfiÁ.) ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 4. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù. (ÂÓÔÈÎ. 200), 69.000. 5. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (¡. πˆÓ›·) ÁˆÓ., 65 Ù.Ì. 6. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (¡. πˆÓ›·), 45 Ù.Ì. 7. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ª·Á·˙› ÁˆÓ., °¿ÙÛÔ˘, 70 Ù.Ì., 250∂. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË, 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 450∂. 3. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ, ÁˆÓ., 1.150 Ù.Ì. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ√À¡ ¶§∏£√™ ∞∫√ª∏ ∞∫π¡∏Δø¡ ™∂ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ (564)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 52 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 60.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 91 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 50.000 ∂. 3) μfiÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi), 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 110.000 ∂. 4) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 5) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi Ì Û.‰. 2, 80.000 ∂. 2) ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 4) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 150.000 ∂. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ∂. 2) ª¿Ú·ıÔ˜, 326 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ∂. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 65.000 ∂. 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 60.000 ∂. 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ∂. 6) ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.

7) μfiÏÔ˜ (∫·Ú·Á¿Ù˜), ˆÏÂ›Ù·È Ô ·¤Ú·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 93 Ù.Ì., 30.000 ∂. 8) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, 1.094 Ù.Ì. Î·È 501 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 38.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË (Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ) Û 442 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 7) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈfiÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (541)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556

e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂.

∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (545)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

FIAT SEICENTO 900cc, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 2.200 ∂Àƒø.

CITROEN C2, 1400cc AYTOMATO, ™∂πƒπ∞∫√ F1, 2004 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA 5.200 ∂Àƒø.

MINI COUPER 1600cc, ’03 ª√¡Δ∂§√, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ∫√∫∫π¡√ ¢∂ƒª∞Δπ¡√ ™∞§√¡π, ∑∞¡Δ∂™ 17’, FULL EXTRA, Δπª∏ 6.900 ∂Àƒø.

SEAT IBIZA, 1.400cc, 101 PS, 2005 ª√¡Δ∂§√, 77.000KM, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, ∞ÀΔ√ª∞Δ√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, Δπª∏ 4.500 ∂Àƒø.

AUDI A3 1600cc, 2003, Δ√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ª√¡Δ∂§√, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, FULL EXTRA, TIMH 6.950 ∂Àƒø.

SUZUKI GRAND VITARA, 4Ã4, 1.600cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2008, Ì 60.000 ¯ÏÌ., 1Ô Ã∂ƒπ ∂§§∏¡π∫√, ¢∂ƒª∞Δπ¡√ ™∞§√¡π, ªULTIMEDIA, ∞π™£∏Δ∏ƒ∂™ ¶∞ƒ∫∞ƒπ™ª∞Δ√™, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH 11.000 EYƒø.

CHEVROLET MATIZ, 1.000cc, 2008 MONTE§√, 5£Àƒ√, μπμ§π∞ SERVICE, ABS, A/C, FULL EXTRA, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

NISSAN NAVARA DIESEL, 133 PS, 4X4, ª√¡√∫∞ª¶π¡√, 2011 MONTE§√, 7.000 KM, FULL EXTRA, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

OPEL CORSA, 1200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª, FULL EXTRA, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

FORD FIESTA, 1400cc, 2004 ª√¡Δ∂§√, 5£Àƒ√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ ABS, 4 ∞∂ƒ√™∞∫√À™, A/C, FULL EXTRA, 53.000∫ª, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

YAMAHA FAZER S2, 600cc, 2007 ª√¡Δ∂§√, 17.000 çª, ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, ™À¡∞°∂ƒª√™, ∫∞ƒπ¡∞, ª∞¡πΔ∞ƒπ∞, ∞°ƒ∞Δ™√À¡π™Δ√, √§√™øª∏ ∂•∞Δªπ™∏ REMUS, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

SUZUKI V-STROM 650, 2008 ª√¡Δ∂§√, ∞μS - ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ - ∂§§∏¡π∫√ - ª¶∞ƒ∂™ - ª¶∞°∞∑π∂ƒ∞ - ZE§∞Δπ¡∞ ERMAX À¶∂ƒÀæøª∂¡∏ -ª∂Δ∞§§π∫∏ ∫∞ƒπ¡∞ - Ã√ÀºΔ∂™, Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (524)


36

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞§À∫∂™. ∑. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈÔ 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. (547)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 260 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 13,70, ™.¢. 2,1, ÌfiÓÔ 160.000∂. 2. 2¿ÚÈ 52 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ºÂÚ·›Ô˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٷÛÎ. 01, ·˘Ù. Ê/·, ·Ôı‹ÎË, 58.000 ∂. 3. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘-∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 7. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 8. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 40.000∂. 9. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 10. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 11. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 12. ª·Ï¿ÎÈ ·ÁÚfiÎÙËÌ· 3.200 Ù.Ì., ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ÁˆÓ›· 70.000 ∂. 13. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 150.000∂. 14. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 15. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 16. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (°·ÏÏ›·˜) 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, º/∞, ÌfiÓÔ 59.000∂. 17. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 18. Parking ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 7.000∂.

¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, μÏ·¯¿‚·, 200∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÓÙ› 38.000∂. 2. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 3. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 75.000∂. 4. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. ÕÓˆıÂÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 4¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 121 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Ú¿‰ÔÛË 8/12 ·ÓÙ› 240.000∂. 8. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 2. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 80.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 6. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 7. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 8. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. parking Ê/·, 125.000 ∂ 9. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, ı¤· Ï·Ù›·, 150.000∂. 10. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, ηٷÛÎ. 1999, ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110, PARKING, ηÏÔÚÈʤÚ, 120.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ηٷÛÎ. 2005, ÁˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 185.000∂. 3. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 200.000 ∂. 4. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÁˆÓ›·, 90 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 90.000∂. 5. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 210.000∂ Î·È 150.000∂. 2. ŸÈÛıÂÓ ¶∂∑√ (§·Ú›Û˘) ‚ÈÔÙ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 85.000 ∂ 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (551)

ZHTOYNTAI

∫·Ù·ÍȈ̤ÓË ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·˙ËÙ¿ ˘‡ı˘Ó·, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· & ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ Ù˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976750686. (693)

∑∏Δ√À¡Δ∞π Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˆÏËÙ¤˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ & ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘. °Ú‹ÁÔÚÔ & ˘„ËÏfi ÂÌÔÚÈÎfi ΤډԘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6983-904094. (692)

∑ËÙÂ›Ù·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Î·È ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÚÔÛfiÓÙ·: 1. ËÏÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 35 ÂÙÒÓ 2. ¿Ù·ÈÛÙË ÁÓÒÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ 3. ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 5.000 ¢ÚÒ ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ Î·È 13 ª·˝Ô˘ 2012 email: georginaxirakia@yahoo.gr . (652)

ZHTOYN EP°A™IA

∫˘Ú›· ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (540)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 48¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÏÂÙ‹, ·Î›ÓËÙ·. 45¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. 44¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 39¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È·˙/ÓË, ÏÂÙ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π. 41¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ÂÏ΢ÛÙÈ΋. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797 Î·È 6944-518366. (530)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (523)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (518)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (521)

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÓËÁ‡ÚÈ·, Á¿ÌÔ˘˜, Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi: Δ¤ÓÙ˜, ÊÔÚÙËÁfi „˘Á›Ô, ηڤÎϘ, ÙÚ·¤˙È·, „ËÛÙ·ÚȤ˜ Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976 862007, 24210-88238, Î. £¤Ì˘. (940)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ºπ§π¶¶√™ ª∞ƒ¢∂§∏™ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ™√ºπ∞ ƒ√À∫∞ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛ¿Ó·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (517)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞ ÷ÚÙÔÌ·ÓÙ›·: .........25 ¢ÚÒ ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·: ............25 ¢ÚÒ ∫·ÊÂÌ·ÓÙ›·: ..........15 ¢ÚÒ ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏÔÌ·ÓÙ›·: ..35 ¢ÚÒ ∂ÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË: ..55 ¢ÚÒ √Ú·Ì·ÙÈÛÌfi˜: ..........35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989-176612 (536)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (529)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

π¢ƒÀª∞ “√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√¡ μ√§√À” ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ ¢∏ª√™π√À ¶§∂π√¢√Δπ∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À °π∞ ¶ø§∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›ÔÓ μfiÏÔ˘” Ì ÙËÓ Ì ·Ú. 6/2012 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¢.™. ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 15 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2012 Î·È ÒÚ· 17.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú. 10 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒÈÔÓ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiψ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ 164,42 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 64,66 Ù.Ì. Î·È Ì ٷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ì·Ù¿ Ù˘, ÛÙË ı¤ÛË “∫ÔÙÚÒÓÈ” , Â› Ù˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË Î·È ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (100.000) ∂. 2. ŒÓ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ - ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 1750,55 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiψ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÙË ı¤ÛË “™Ù·˘Úfi˜” , ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500 Ì. ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÌË ¿ÚÙÈÔ Î·È ÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (70.000) ∂. 3. ŒÓ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ - ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 3458,21 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiψ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ˙ÒÓ˘, ÌË ¿ÚÙÈÔ Î·È ÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÛÙË ı¤ÛË “∞̂ڷΛ” , Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (70.000) ∂. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ. 1. °È· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÚ¿Â˙·˜ ‹ ÌÂÙÚËÙ¿ ÔÛÔÛÙÔ‡ 10% Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. 2. ∏ ÚÒÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 2% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ Î·È Î¿ı ÂfiÌÂÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 2% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. 3. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ Ì ÓfiÌÈÌÔ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈfi ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈÎfi Â›ÛËÌÔ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ. 4. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Î·Ù·Î˘Úˆı› ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·fi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂÓÙfi˜ ÂÙ¿ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ‹ Ù· ÌÂÙÚËÙ¿ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ‰fiÙË, Ô˘ ı· ÎÚ·ÙËı› ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Û·Ó ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. 5. Δ˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. 6. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˆÏËÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. 7. ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ (ÊfiÚÔÈ, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο, ¤ÍÔ‰· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ,¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Î.Ï.) ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ·fi 9.00 ̤¯ÚÈ 14.00 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-23264. °È· ÙÔ ¢.™. ∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∂§∂¡∏ Δ™π∞¡∞∫∞

√ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ∏§π∞™ ∞°ƒπ°π∞¡¡∏™

(527)

¢∏ª√∫ƒπΔ∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ¶§∏ƒø™∏™ £∂™∂ø¡ ¢∂¶ ™ÙÔ ·ÚÈı. 345/28.3.2012 Ù. ΔƒπΔ√ ‰ËÌÔÛȇıËΠÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ¤ÓÙ (5) ı¤ÛÂˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢.∂.¶.) ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: Δª∏ª∞ ∂§§∏¡π∫∏™ ºπ§√§√°π∞™ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ºÈÏÔÏÔÁ›·” . Δª∏ª∞ ¢∞™√§√°π∞™ ∫∞π ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¢È¢ı¤ÙËÛË √ÚÂÈÓÒÓ À‰¿ÙˆÓ” . Δª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™ Δ√ª∂∞™: π¢πøΔπ∫√À ¢π∫∞π√À - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∞ÛÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Î·È ∞ÛÙÈÎfi ¢ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¢›Î·ÈÔ”. Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ Δ√ª∂∞™: ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ ¶∞£√§√°π∞™ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶·ıÔÏÔÁ›·” . Δ√ª∂∞™: Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∏™ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “√˘ÚÔÏÔÁ›·” . ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 7.9.2012 (·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏfiÁˆ ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ), ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙȘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ: ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË, 69100 ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ÙËÏ. 25310 39903. ¡ÔÌÈ΋˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË, 69100 ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ÙËÏ. 25310 39829. ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ, ¶·ÓÙ·˙›‰Ë 193, 68200 √ÚÂÛÙÈ¿‰·, ÙËÏ. 25520 41174. π·ÙÚÈ΋˜, ¢Ú·Á¿Ó·, 68100 ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙËÏ. 25510 30928. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. ∫ÔÌÔÙËÓ‹, 7.5.2012 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ƒ∂ª∂§∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ƒ. ∞ÚÁ‡ÚË ΔËÏ.: 24210 26271, 39163 FAX: 24210 39162 μfiÏÔ˜ 25-04-2012 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 1902/80299

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ™À¡√§π∫√À ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.368,80 Ù.Ì. Î·È 1.656,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “§·Î¿ÎÈ-ª·Ú·ıÈ¿˜” Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ §·‡ÎÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ΔÔ ÙÌ‹Ì· 1 Ì ÛÙÔȯ›· 2, 3, 4, .....17, 18, 1’, 2 ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.082,30 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú·Á. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. 2. ΔÔ ÙÌ‹Ì· 2 Ì ÛÙÔȯ›· 1, 2, 1’, 19, 20, 21, 1 ÂÌ‚·‰Ô‡ 286,50 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. 3. ΔÔ ÙÌ‹Ì· 3 Ì ÛÙÔȯ›· 22, 23, 24, ......39, 40, 22 ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.656,00 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú¿Á. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ °ÂÒÚÁ. Î·È ª·Á‰. ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˘, ηÙÔ›ÎˆÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡π∫√§∞√™ ¡ΔπΔ√ƒ∞™ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜


37

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

¢∏ª√∫ƒπΔ∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ Δ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∞Δƒø¡

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ¶§∏ƒø™∏™ £∂™∏™ ¢.∂.¶.

ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ & ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢.∂.¶.) ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ: ·) ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‚) ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, Á) º˘ÛÈ΋˜, ‰) ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Â) ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ∏ÏÈΛ· Î·È ÛÙ) ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ. Δª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘” . º∂∫ ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘: 425/11-4-2012 Ù.°.’ A¢A: μ4ø∑469μ7£-∏9À - ª›· (1) ı¤ÛË §∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË °ÓÒÛ˘ Î·È §ÔÁÈ΋” . º∂∫ ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘: 438/11-4-2012 Ù.°.’ ∞¢∞: μ4ø∑469μ7£-μ2™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ Î·È ∞ÛÙÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜” . º∂∫ ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘: 420/11-4-2012 Ù.°.’ ∞¢∞: μ4ø8469μ7£-∫ª0 - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÒÚˆÓ” º∂∫ ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘: 420/11-4-2012 Ù.°.’ ∞¢∞: μ4ø8469μ7£-∞¡5 ™Ã√§∏ £∂Δπ∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δª∏ª∞ ºÀ™π∫∏™ ΔÔ̤·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Î·È ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÀÏÈÎfi” . º∂∫ ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘: 437/11-4-2012 Ù.°.’ ∞¢∞: μ4ø∑469μ7£-Δ£2 ™Ã√§∏ ∞¡£ƒø¶π™Δπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ Δª∏ª∞ ¢∏ª√Δπ∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ΔÔ̤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË” . º∂∫ ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘: 420/11-4-2012 Ù.°.’ ∞¢∞: μ4ø8469μ7£-3Ã∫ Δª∏ª∞ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δ∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∫∞π Δ∏™ ∞°ø°∏™ ™Δ∏¡ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏ ∏§π∫π∞ ΔÔ̤·˜ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛË Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË ∂ÓËϛΈӔ. º∂∫ ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘: 419/11-4-2012 Ù.°.’ ∞¢∞: μ4ø8469μ7£-4∞0 Δª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›·” . º∂∫ ¢ËÌÔÛ›Â˘Û˘: 437/11-4-2012 Ù.°.’ A¢A: μ4ø∑469μ7£-∫Ã∞ §‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ë 2-7-2012. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ (http://www.admin.upatras.gr) Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ: ·) ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: ΔËÏ.: 2610-969974, 2610-997586, e-mail: kiterdra@upatras.gr. πÛÙfiÙÔÔ˜: www.bma.upatras.gr. ‚) ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ: ΔËÏ.: 2610-996357, 2610-996381, e-mail: archisec@upatras.gr. πÛÙfiÙÔÔ˜: www.arch.upatras.gr. Á) º˘ÛÈ΋˜: ΔËÏ.: 2610-996072, 2610-996077, e-mail: dgiannak@physics.upatras.gr. πÛÙfiÙÔÔ˜: www.physics.upatras.gr. ‰) ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: ΔËÏ.: 2610-969704, 2610969700, e-mail: bousiou@upatras.gr. πÛÙfiÙÔÔ˜: www.elemedu.upatras.gr. Â) ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ∏ÏÈΛ·: ΔËÏ.: 2610-997672, 2610-969310, e-mail: graecedu@upatras.gr. πÛÙfiÙÔÔ˜: www.ecedu.upatras.gr. ÛÙ) ΔÌ‹Ì· ºÈÏÔÏÔÁ›·˜: ΔËÏ.: 2610-996234, 2610-969324, e-mail: philsec@upatras.gr. πÛÙfiÙÔÔ˜: www.philology-upatras.gr. ∏ ·ÛÎÔ‡Û· ηı‹ÎÔÓÙ· ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ãπ™Δπ¡∞ ∫√§√∫À£∞

™ÙÔ ·ÚÈı. 374/4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 º∂∫ Ù. ΔƒπΔ√ ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ì›·˜ (1) ı¤Û˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢.∂.¶.) ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞: ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Δ√ª∂∞™: ¢√ªπ∫ø¡ ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “√ÏÈṲ̂ÓÔ ™Î˘Úfi‰ÂÌ· - £ÂˆÚ›Â˜ ¶Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” . ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 7-9-2012, Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 12, 67100 •¿ÓıË, ÙËÏ. 25410 79023. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›·. (·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏfiÁˆ ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ) ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 7-5-2012 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ƒ∂ª∂§∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 9-5-2012 ∏ ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ Δª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂Δπ¡°∫ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ §∂πΔ√Àƒ°πø¡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ì›·˜ (1) ı¤Û˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∂¶π∫√Àƒ√À ∫∞£∏°∏Δ∏ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “ª∞¡∞Δ∑ª∂¡Δ ª∂ ∂ªº∞™∏ ™Δ∏¡ √ƒ°∞¡ø™π∞∫∏ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏” . ∏ ÚÔ΋ڢÍË ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫ 459/11-4-2012 Ù.°’. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ (∂ÁÓ·Ù›· 156, Δ.∫. 540 06 £ÂÛ/Ó›ÎË) ·›ÙËÛË Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ̤¯ÚÈ ÙȘ 9-72012. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 8.30 ¤ˆ˜ 14.30, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2310 891522, 891237 & 891340. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ πø∞¡¡∏™ Ã∞Δ∑∏¢∏ª∏Δƒπ√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: π. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ΔËÏ.: 24210 39163, 26271 FAX: 24210 39162 μfiÏÔ˜ 25-4-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 1848/78172

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫·Î·Ï‹ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.621,09 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∞ÛÚfiÁÈ·” ∞Ï˘ÎÒÓ (¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™), ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡π∫√§∞√™ ¡ΔπΔ√ƒ∞™ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

MA´√™

¶ƒ√∫∏ƒÀ™™∂π

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

10

™›ÌˆÓÔ˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∏Û˘¯›Ô˘ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡ “∞‡ÙË Ë ‚›‚ÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô ˘¿Ú¯ˆÓ ÂȘ ÙÔÓ ·ÈÒÓ·, ¿ÓÙ˜ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ ·˘Ù‹ ÂȘ ˙ˆ‹, ÔÈ ‰Â ηٷÏ›ÔÓÙ˜ ·˘Ù‹Ó ·Ôı·ÓÔ‡ÓÙ·È” (μ·ÚÔ‡¯ ‰’ 1). ∏ ∞Á›· °Ú·Ê‹ Â›Ó·È ÙÔ ·ÈÒÓÈÔÓ ‚È‚Ï›ÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∂›Ó·È ‚È‚Ï›ÔÓ ‰È’ fiÏ· Ù· ÁÂÓ¿˜, Ù· Ê˘Ï¿˜ Î·È Ù· ¤ıÓË, ‰È’ fiÏ· Ù· ËÏÈΛ·˜, ‰È’ fiÏ·˜ Ù· Ù¿ÍÂȘ. ∂Ș ÙÔ ‚È‚Ï›ÔÓ ·˘Ùfi ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Ù· ÚÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô ¿ÁÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ηıÔ‰ËÁ› ¿ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÓ ÂȘ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔÓ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ∂›Ó·È ÓfiÌÔ˜ Ì ·ÈÒÓÈÔÓ Î‡ÚÔ˜, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ Î·ÌÌ›· ‰‡Ó·ÌȘ Î·È Î·ÌÌ›· ÂÚ›ÛÙ·ÛȘ ‰ÂÓ ËÌÔÚ› Ó· ηٷÚÁ‹ÛË ÔÙ¤. ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÔÌÂÓ, ›Ù ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÔÌÂÓ, Ô ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· ηÓÔÓ›ÛË ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ ÙÔ ·ÈÒÓÈÔÓ. ŸÛÔÈ Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÓfiÌÔÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ë ∞Á›· °Ú·Ê‹, Â›Ó·È ÚÔˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰È¿ ˙ˆ‹, ‰ËÏ·‰‹ ‰È¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·Ó ÂȘ ÙËÓ Â›ÁÂÈÔÓ ˙ˆ‹Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó Ù˘ ·ÈˆÓ›Ô˘ ˙ˆ‹˜. ŸÛÔÈ ‰Â ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó Ù· ÚÔÛÙ¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÂΉ›‰Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙˆÓ ·fiÊ·ÛÈÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋Ó. ΔÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ fi¯È ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·ÈÒÓÈÔ˜.

ª¡∏ª√™À¡√ ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ºÀ§∞∫Δ√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙË ÁÓÒÚÈÛ·Ó, ÙËÓ ·Á¿ËÛ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘‰ÔÍ›·, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘-™Ù·Ì·Ù›· Δ· ·Ó›„È·: μÈÎÙÒÚÈ·, °ÂÒÚÁÈÔ˜ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

KH¢EIE™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

∂À™Δ∞£π√ °∂øƒ°. ºπ§π¶¶π¢∏ ¢π∫∏°√ƒ√ Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 10 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 3.30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 3.00 Ì.Ì. ∏ Ù·Ê‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ªËÏÂÒÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 10 ª·˝Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: μ·ÛÈÏÈ΋ Δ· ·È‰È¿: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜, ∞Ï΢fiÓË ºÈÏÈ›‰Ô˘-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ª·Ú›· ºÈÏÈ›‰Ô˘-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μÏ·ÛÙ·Ú›‰Ë˜ √ ÂÁÁÔÓfi˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∏Ï›·˜-÷ÚԇϷ ºÈÏÈ›‰Ô˘, ª·Ú›· ¯· ™ˆÎÚ. ∫·Ú·Î·ÛÙ·ÓÈ¿, ºÚÂȉÂÚ›ÎË ¯· ºÈÏ. ºÈÏÈ›‰Ô˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ “∞›ÁÏË” , ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ªËÏÂÒÓ. ¶·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘.

¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 14266

¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

™ÙÔ º∂∫ 462/11-4-12 (Ù.°’) ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·ÚÈıÌ. 10603/29-2-2012 ¶ÚÔ΋ڢÍË Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ π∞Δƒπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ π∞Δƒπ∫∏™ (ΔËÏ. °Ú·ÌÌ·Ù. 26510 07924 Î·È 07201) Δ√ª∂∞™ ¶∞£√§√°π∫√™ - ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÙÔ˘ ¶·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “°ÂÓÈ΋ π·ÙÚÈ΋” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 27-6-2012. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 26510-07924 Î·È 07201 (¢È‡ı˘ÓÛË: ¶·Ó/ÔÏË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ-45110). πˆ¿ÓÓÈÓ·, 27-4-2012 √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∞§ª¶∞¡∏™

∂§∂¡∏ ∫πΔ∑∞Δπ¢∏ ∂ÙÒÓ 96 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 10 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 10.00 .Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 10 ª·˝Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ºÒÙ˘ ∫ÈÙ˙·Ù›‰Ë˜, ª·Ú›·-¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÔ˘Ó‹˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ÏÂÈÒ ¯· ªÔ˘ÓÙÔ‡ÏÈ·, ∂˘Û‚›· ¯· ¡¿ÛÙÔ˘, πˆ¿ÓÓ˘-∂˘·Óı›· ∫ÈÙ˙·Ù›‰Ë, ∂˘‰ÔÍ›· ¯· ªÈ¯·Ï¿ÎÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Ó‹˜, §¤Ó· ∫ÈÙ˙·Ù›‰Ë, ∂ÈÚ‹ÓË ∫ÈÙ˙·Ù›‰Ë Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.


38 / °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 10 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ £ˆÌ¿, °ÎÏ·‚¿ÓË 47-Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË (ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜), ÙËÏ. 24210 37924, °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123°·ÏÏ›·˜, ÙËÏ. 24210 32942, ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 81-∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 24210 25458, ¶··ÙfiÏÈ·∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜-∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142-¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÙËÏ. 24210 45149. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂÊÛÔ‡Ù ¡ÈÎfiÏ·Ô˘, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 16, ÙËÏ. 24210 53870. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈÎ.-÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60, ÙËÏ. 24210 60651. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∞∫∂™ø”.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45,

18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ

- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30,

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . .10400

EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY 24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 2421024070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫·ıÂÙ› ÙÔ Î˘ÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ (ÌÙÊ.) - Δ˘ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË... ¤ÁÈÓ ٷÈÓ›·. 2. ∫·Ù·Ê·ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË - ∂˘Ï‡ÁÈÛÙ· - ™·Ṳ̂ӷ... ÔÛÙ¿. 3. ¢ÚÔÛÂÚ‹ - ºÚ˘ÁÈÎfi˜ ıÂfi˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ (ηı.). 4. Δ· ’¯ÂÈ Ë... fiη - ÕʈÓË... Δ·Û›· - °Î›ÓÙÂÚ...: ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. 5. £·Ì‹, ÛÎÔÙÂÈÓÈ·Ṳ̂ÓË - °·ÏÏÈο ÓËÛÈ¿ - ¢È¿ÛËÌË... ¯‹Ú·. 6. ƒ¤ÈÓ·...: ÛÎËÓÔı¤ÙÚÈ· - °Ú¿ÌÌ·Ù·... ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡. 7. ∞fi ¤Ó· ÓËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ·˘Ù‹ - ¶ÈÛÙ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ¿ÏÏÔ˘ (ÌÙÊ.) - °ÎÈ˙¤Ï·...: ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. 8. ...μ¤ÓÙÂÚ˜: ÛÎËÓÔı¤Ù˘ - ÿÛÔ˘... ·ıfiÚ˘‚· - ¡·Ô› ·ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ Û ·Ú¯·›· ı¿. 9. °¿ÏÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ - ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ. 10. πÙ·ÏÈÎfi... ¯Ú˘Û¿ÊÈ - Œ‚‰ÔÌË Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ (·Ú¯Èο). 11. Δ· ¤¯Ô˘Ó... Ù· ¤ÍÙÚ· - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ∞Ú¯‹... Ì›ÌËÛ˘. 12. μÚÂÙ·Ófi˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ - ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ fiÛÌÈÔ. 13. ¶Ï·ÙÛÔ̇ÙÈÎÔ - ÃÙ¤Ó·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞fi ̤۷ (Â›ÚÚ.) - ¶Ï¿ÁÈÔ˜. 2. ¶·ÏÈfiÙÂÚÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ - ∞ÓÔȯÙÔ›, ‰È¿Ï·ÙÔÈ. 3. √ ÏÔ‡ÙÔ˜, Ë ÂÚÈÔ˘Û›· - À¿Ú¯ÂÈ Î·È Â›ÙÔÌÔ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 440 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 4. √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·Ù¿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ· - ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. 5. ΔÔÓ ·‹Á·Á·Ó ÔÈ Ó‡Ìʘ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ (Ì˘ı.) - §›ÁÔ... ηÎfi - Δ˙ÔÓ...: ÕÁÁÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜. 6. ¶·ÏÈ¿, Ë ÓfiÙ· ÓÙÔ - ŒÓ·˜... §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ - ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú·. 7. ¡ÙfiÈÔ˜ - ΔÔ ÓËÛ› Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜. 8. ªÈ· ÓfiÙ· - ¶ÙÒ¯Â˘ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ Âȯ›ÚËÛ˘ - •ÂÎÔ‡Ú·ÛË, ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË (ÌÙÊ.). 9. ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ÂÊ¢ڤÙ˘ - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜... Ê·ÓÙ·Û›·˜ - ªÂÙ¿... ÎÈ ·ıfiÚ˘‚·. 10. °Ô˘fiÏÙÂÚ...: ·ÏÈfi˜ ËıÔÔÈfi˜ - ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ıÂfi˜ (Ì˘ı.) - Δ›ÙÏÔ˜ ηÏÏÈÛÙ›ˆÓ. 11. Δ·ÌÂ›Ô ™‡ÓÙ·Í˘ ¡ÔÌÈÎÒÓ (·Ú¯Èο) - ºÂÚ̷ۛٷ... ÓÙ·‹.

15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

12. ª›ÚÓ·...: ·ÏÈ¿ ËıÔÔÈfi˜ - ÕÁÁÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ - ∞ÁÁÏÈ΋ ‰È¿˙¢ÍË. 13. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ §¤Û‚Ô˘ - ∫¿ÓÂÈ ÙË ª·Ú›·... ÏÈÎ¤Ú - ...ƒ›˙Ô˘: ËıÔÔÈfi˜. ∏ §À™∏ Δ√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂ªμƒÀ√-ƒ∂ª∞§π 2. ¡∞π-§À°∂ƒ∞-√™ 3. ¢ƒ√™∞Δ∏-∞ΔΔπ™ 4. √∫-Δ™-°∫ƒ∞™ 5. £√§∏-π∂ƒ-√¡√ 6. ∂™∫∂¡∞∑À-ÀΔ 7. ¡∞•π∞-∏Ãø-ª∞π 8. μπªÃ™-∏ƒ∞π∞ 9. §∂∫√¡Δ-∞ƒ∞°∂ 10. √ƒ√-Δ∂á∏-∫Δ∂ 11. •Δ-¡∞™π∞-ªπ 12. √√À∂¡-√™ªπ∫√™ 13. ™πª√-Δ™∞Δ™∞ƒ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂¡¢√£∂¡-∞√•√™ 2. ª∞ƒ∫√-∞μ∂ƒΔ√π 3. μπ√-§∂•π∫√-Àª 4. ™Δ∏™πª√-¡∂√ 5. À§∞™-∫∞-¡Δ∞¡ 6. √ÀΔ-π∂-ÃΔ∂™ 7. °∏°∂¡∏™-Ãπ√™ 8. ƒ∂∫ƒ∞Ã-∞¡∞™∞ 9. ∂ƒ∞ƒ-∑ø∏ƒ∏-ªΔ 10. ª∞Δ∞√À-ƒ∞-ªπ™ 11. Δ™¡-ª∞°∫π∫∞ 12. §√π-√À∞π∂Δ-√ƒ 13. π™™∞-Δπ∞-∂§™∞.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Ì¤Ú· Û·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ÌÂÁ¿Ï· Û¯¤‰È· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ‚‹Ì·Ù·, ÌËÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ fï˜ Û οÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-22-3-49. Δ∞Àƒ√™ ªËÓ ÚԂ›Ù ۋÌÂÚ· Û ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÍÂÎÈÓ‹Ì·Ù·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚ο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ı· ¤¯ÂÙ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-44-56-7-2. ¢π¢Àª√π ΔÔÏÌ‹ÛÙÂ Î·È ‰Â¯Ù›Ù ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi Î·È ı· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È, ·ÚΛ Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-10-44-56-78-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∞ÎÔ‡ÛÙ Ì ηٷÓfiËÛË Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‹ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ÎÔÓÙÈÓÒÓ Û·˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ôχ ηϋ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-55-45-67-3. §∂ø¡ ∂˘¤ÏÈÎÙÔÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ı· ›ÛÙ ·fi„Â, ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ٷ͛‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-3-22-12-34-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ı· ‰Â¯Ù›Ù ̛· ÚfiÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÓÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÒÚ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÂÙ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÍÂηı·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-30-29-6656-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∂Âȉ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ¤¯ÂÈ ÂÌfi‰È·, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ηϿ ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ Î·È Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-55-67-8-2. ™∫√ƒ¶π√™ ∞Ó·ԉȤ˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ‚¿ÏÙ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û fi,ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Î·È ÌË Ê‡ÁÂÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-1044-34-56-4. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÛÙ¿ÛË Û·˜, ηıÒ˜ Ô‰ËÁ›ÛÙ Û ·‰È¤ÍÔ‰·, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ù ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ó· Îڷٿ٠‹ÚÂÌÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-40-39-22-34-5. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, ηχÙÂÚ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 31-39-20-55-45-6. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ¤¯ÂÙ ·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ʇÛˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ôχ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, Ôχ ¤ÚˆÙ·˜, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-56-7-2. πãÀ∂™ ∂›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÂÙ ÔÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·Ï¿ ÌËÓ ˙Ëٿ٠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-30-5-49-33-2.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 10 ª∞´√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

°ÎÔÏ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.25 08.50 09.15 09.30 10.10 10.36 11.30 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.10 00.15 01.15

ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ÕÚıÔ˘Ú √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ƒ¿ÛÙ· ª¿Ô˘˜ Δ· ÁÂʇÚÈ· ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰· ‰¤Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ ∂È‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÍËÚ·Û›·˜ √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ·-∞Ê‹ √ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∏ Ìfi‰· Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ªÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ÎÈ‚ˆÙfi˜ √‰ËÛÛfi˜, ÌÈ· ͯ·Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÚ›‰· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ¡Ù¤ÓȘ Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ™·˝Ó˘ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∏ ηٿÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Euroleague ª¿ÛÎÂÙ-Final Four ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘” √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ·-§·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) ™ËÌÂ›Ô art (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30 08.00 09.50 11.30 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 24.00 01.00 02.00 03.45

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.20

™ÈÁ¿ ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 3000 ¶fiÎÂÌÔÓ Angel’s friends ºÒÙ˘-ª·Ú›· live (∂) ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙËÓ ¡Ù›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ªÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The closer “∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Supernatural “∂ÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘” “Ground zero”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 21.00 22.00 24.00 00.30 03.00 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2012-√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2012-√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2012-√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2012-√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ‚·ÔÚ¿ÎÈ” Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 09.50 10.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25 18.45 19.30 21.15 21.45 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30 03.00

√È ÊÙÂÚˆÙÔ› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ Balkan express (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “°ÎÔÏ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·” ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 13.05 14.00 14.30 14.40 16.00 16.10 17.10 17.15 18.00 ¶ 19.00 ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ 19.05 ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÊ¢ڤÛˆÓ: 20.00 ∂Ê¢ڛÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ 20.05 ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· 21.00 Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ 21.30 ÙˆÓ fiψÓ: ªÔÚÓÙfi 23.00 ™Î¿ÚÏÂÙ ¶›ÌÂÚÓÂÏ 23.50 “∂Ê‹ÌÂÚË fiÏË” 01.25 ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· 01.30 Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘ (∂)

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Bio-news °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

05.45 06.45 10.00 13.00 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 03.15 04.15 05.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 2 ∫¿„ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™¤ÚÈÎÔ” √È Ì¿ÁÈÛÛ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.00 07.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.10 01.20 03.20 04.20 04.50 05.20

ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out ¶Ï¿Î· οÓÂȘ (∂) ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Gallileo ∂χıÂÚÔ˜ Î·È ˆÚ·›Ô˜ ™∂πƒ∞ μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Live quiz ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Cheek to cheek

111111111111111111111111111 ¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) Frasier √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ¶·Ú¤Ì‚·ÛË CSI ¡¤· ÀfiÚÎË πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ America’s next top model ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· Top chef ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO News CSI §·˜ μ¤Áη˜ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË ∂ȉ‹ÛÂȘ Deadly women ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ∞ÂÚÔÌ·¯›Â˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó πÛÙÔÚ›· She’s got the look •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.15 20.00 20.55 22.30 23.05

ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ŒÍ˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Haakers ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙ› ™˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Calla4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

√ “·ÓÔȯÙÔÌ¿Ù˘” Ì·ÚÌ¤Ú˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ, Ì ·Û‡ÛÙÔÏÔ ÙÚfiÔ, ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ÛÈÙÔÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙË ÁÂÚÔÓÙÔÎfiÚË ºˆÊÒ, Ë ÔÔ›· fï˜ οÓÂÈ Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ›Ûˆ˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢Ù›. √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ fï˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶›˘ Î·È £¤ÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· Û¯¤‰È·, ηıÒ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÛÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û’ Â›Â‰Ô ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

∂Δ3 19.30

∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›ÌÈ §¤ÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó, ∞ÓÙfiÓÈÔ ª·ÓÙ¤Ú·˜, ƒ¿ÓÙ· ª›ÙÛÂÏ.

√ ∫Èı ƒ›ÏÂ˚ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜, ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÎϤÊÙ˘, Ô˘ ˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ “ÈÂÚfi” ÎÒ‰Èη ÙˆÓ ÎÏÂÊÙÒÓ: “∫¿Ó ۈÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÚÔÛٿ٢۠¿ÓÙ· ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÛÔ˘, ÌË ‰ÂÈÏÈ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ˜ £ÂÔ‡, ÔÙ¤ Ì· ÔÙ¤ ÌË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›˜ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·” . ΔÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫Èı Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘ıÂÓÙÈο, ÔχÙÈÌ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο, ÚÒÛÈη ·˘Á¿ Faberge, Ù· ÔÔ›· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÈÛ¯˘Ú¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜.

STAR 22.00

ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ¢Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÃÔ˘¿Ó ÃÔÛ¤ ∫·Ì·Ó¤Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒÈοÚÓÙÔ ¡Ù·Ú›Ó, ™Ôω¿‰ μÈÏ·Ì›Ï, ¶¿ÌÏÔ ƒ¿ÁÎÔ.

ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜, πÔ‡ÓÈÔ˜ 1974: √ ªÂÓ¯·Ì›Ó ∂Ûfi˙ÈÙÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ‚¿Ó·˘Û˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ Á˘Ó·›Î·˜. √ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ ∂Ûfi˙ÈÙÔ Ó· ÙÔ˘ ÔÚÎÈÛÙ› fiÙÈ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË Î·È ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √ ªÂÓ¯·Ì›Ó ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ó·ڋ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ ÙÔ˘ πÚ¤ÓÂ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ. √È ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Î·È Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‡ÔÙÔ πÛ›ÓÙÔÚÔ °ÎfiÌÂ˙ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË.

∂Δ1 22.00

™¤ÚÈÎÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1973, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™›ÓÙÓÂ˚ §ÈÔ‡ÌÂÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ, Δ˙ÔÓ ƒ¿ÓÙÔÏÊ, Δ˙·Î ∫¤¯ÔÂ.

√ ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ, ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÔ ºÚ·ÓÎ ™¤ÚÈÎÔ, ¤Ó·Ó ¤ÓÙÈÌÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰ˆÚÔ‰ÔÎËı›, ÁÈ· Ó· Û˘Áηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ‹ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ï¢΋˜ Û·ÚÎfi˜. √ ™¤ÚÈÎÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. ∫È fiÙ·Ó ı· ηٷÁÁ›ÏÂÈ Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘, ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ı· ‚¿ÏÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ΛӉ˘ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÎÔÔÈÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘!

MEGA 00.30

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 10-16/5/2012

∞π£√À™∞ 1 21 JUMP STREET : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË:17:45-20:00-22:15-00:30.

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

∞π£√À™∞ 2 GHOST RIDER : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-20:00-22:00-00:15.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1954, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙·Ó‹ ∞ÏÈʤÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›Ì˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ›· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, ¡›ÎÔ˜ ƒ›˙Ô˜.

∞π£√À™∞ 3 POKER FACE : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:45-00:00. LORAX (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È·): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:00. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. ∞π£√À™∞ 4 √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (ÌÂÙ/Ó· ÎÈÓ/Ó· Û¯¤‰È· ): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:15. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 22:30. √π ∂∫¢π∫∏Δ∂™ : ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:30. ΔπΔ∞¡π∫√™ 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶¤ÌÙË 10 M·˝Ô˘ 2012

∞NTI§O°O™

∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ηϿ ÎÚ·Ù› ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi Ì‹Ó· Û ̋ӷ, Û ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËΔÔ˘ °IøP°OY ÚÂÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Δ™π°∫§πºÀ™∏ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô. ¶Ô‡ ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ; Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο: ∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÂ: ºÚÔ‡Ù· Óˆ¿, Ï·¯·ÓÈο Óˆ¿, ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù·, „¿ÚÈ· ÁÂÓÈο, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È ·˘Á¿, ˙¿¯·ÚË-ÛÔÎÔÏ¿Ù˜- ÁÏ˘Î¿-·ÁˆÙ¿, ηʤ˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο, ¯˘ÌÔ› ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‚ÂÓ˙›ÓË, ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎψÓ, ›‰Ë ·ÙÔÌÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∂›Û˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ - ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ˆÓ - ηÊÂÓ›ˆÓ -΢ÏÈΛˆÓ. ™Â ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Û ·Ù¿Ù˜, ÂÓÔ›ÎÈ· ηÙÔÈÎÈÒÓ, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÎÔ˘Ú›·-ÎÔÌً̈ÚÈ·, ›‰Ë Ù·ÍȉÈÔ‡, ¤ÈÏ·-ηχÌÌ·Ù· ‰·¤‰Ô˘, ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ÔÈÎȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ê¿Ú̷η, È·ÙÚÈΤ˜ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ (ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÎÏÈÓÈΤ˜), ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ‰›‰·ÎÙÚ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È π∂∫. ∫·È ÌÔÚ› Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Ó· ·˘Í‹ıËΠÔÛÔÛÙÈ·›· ηٿ 0,2% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, fï˜ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ›‰Ë ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ· ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ. °È·Ù› ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ·ÁÔÚ¿ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÁÈ· ÙÔ π.Ã. Î·È ÂȉÒÓ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ·˘Ù¿ ÛÙ· ÔÔ›· ηÙÂÁÚ¿ÊË Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ. °È·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÂȉÒÓ Ù·Íȉ›Ô˘, Â›ÏˆÓ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi. ÿÛˆ˜, ·fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· Ê¿Ú̷η Î·È ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. Ÿˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ Â‚ϋıË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. °›ÓÂÙ·È fï˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ fiÙ·Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÈ̤˜ Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó; tsiglifisis@e-thessalia.gr

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

§fiÁÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁˆÔÏÈÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ˘Ú‹Ó·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË. °È· οı ‰È¯·Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋. ªÔÚ› ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‚·ıȤ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙfiÛ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó χÛÂÈ. ∞Ú¯Èο ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ÚÒÙÔ ÌfiÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÎÈ ·fi ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÛÙfi¯Ô, ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ‹ Ù˘. ∞·Ú·›ÙËÙÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ë ‰È¿ıÂÛË Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ı› ÙÔ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜. ∞Ó·Áη›· Â›Û˘ ÚÔ¸fiıÂÛË, ÂȉÈο ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜, Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ‚ÈÒÛÈÌË ÙÚԯȿ. °È· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ı·Ú¤˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ó· ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ô‡ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ÌÈ· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë Û‡ÁÎÏÈÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ‚·ÛÈο.

™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù·, Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ¿ÊËÓ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÒÌ·, ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó ˆ˜ Ï‹ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·. √È ·Èٛ˜ Ù˘ ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ›¯·Ó Ê·Ó› ÚÔ ÔÏÏÔ‡. ™ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘

Eurostat Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ô ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó. √È ȤÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó. √È ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó. ŸÙ·Ó Ô ÔÏ›Ù˘ ‚ϤÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ‰È¢ÎÔ-

χÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û˘¯Ó¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· Ù·Ï·ÈˆÚ›, ÙfiÙÂ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ŸÙ·Ó Ô ÔÏ›Ù˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ŸÌˆ˜ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÈ· ηχÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¡· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: ∞fi ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ̤¯ÚÈ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ô ÙfiÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ¿ÏψÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, ۯ‰fiÓ ·ÊfiÚËÙË ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ. ™ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¯·ı› Ì›· ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÛÙ› Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Â˘ÚÒ.

T‡Ô˜

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ¤Ó·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ „˘¯‹. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È Ë ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Î¿ÔÙ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Â‡ÁψÙÙ·.

∫fiÌÌ·Ù· Î·È ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ΔÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ¶. ª·ÏÔ‡¯Ô˘

ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· “ÔÈÔ˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ·” , ·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ fiˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, ¤¯ÂÈ Ì›· Î·È ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË: ˆ˜ ÙÒÚ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ô˘‰Â›˜... ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙË ‰È·‰Èηۛ·: Ë ÚÒÙË ÂÓÙÔÏ‹ , ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤ÓÙ ÒÚ˜, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ Î·È ·‰È·ÓfiËÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜... ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È Ì›·: fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ Ï‹Ù˜ Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿Ì ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ·ÓÔȯً ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÎfiÓÙÚ·: ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ı¤ÏÔ˘Ó Ì fiψÛË, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó

fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Âη٤ڈıÂÓ „‹ÊÔ˘˜. ∂›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ì¤Á· ηÎfi Ô˘ ı· ʤÚÂÈ fiψÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ‰‡ÛÎÔÏ· ϤÔÓ ı· ÍÂʇÁÔ˘ÌÂ... ∫È fiÏ· ·˘Ù¿, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤Ì·Ù· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ΔËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙË °·ÏÏ›·, Ô˘ Ô‡Ù ÌÓËÌfiÓÈ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡Ù ٛÔÙ· ·fi fi,ÙÈ Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ô ™·ÚÎÔ˙› ηÏ› ÙÔÓ √Ï¿ÓÙ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙËÓ ∞„›‰· ÙÔ˘ £ÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¿Ó ̷˙› “‰‡Ô” Úfi‰ÚÔÈ, Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Î·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜. ΔÈ Ì‹Ó˘Ì· ‰›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÛÙË °·ÏÏ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; ¶fiÛË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ‹‰Ë ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÌË ‰È·Ï˘ı›۷˜, fiˆ˜ Ë ‰È΋ Ì·˜, ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜; √È ·Ú¯ËÁÔ› Ì·˜ ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ, ·˜ ÂÈÙÚ·› Ô fiÚÔ˜, ·ÛÙÂÈfiÙËÙ˜ Î·È ·˜ ηı›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿. ¡· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÙfiÔ. ∫·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙȘ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜, ÙËÓ fiψÛË: ·ÚÎÂÙ‹ ·ÎÚfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ΔÔ Ìfi-

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: ∫¿ÓÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ... ΔÛ›Ú·. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ∏ ·Á›‰· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ! ✒∂£¡√™: ¶·È¯Ó›‰È· ÙÚfiÌÔ˘ Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: flÚ· ·Ê‡ÓÈÛ˘ Î·È ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·Ú¿Ù·ÍË. ✒∏ ∞À°∏: ¶¤ÓÙ fiÚÔÈ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: §‡ÛË ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ‹ ÂÎÏÔÁ¤˜. ✒∏ ¡π∫∏: “∂ÈΛӉ˘Ó· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ” ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÔÏ·˚΋ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ✒Δ∞ ¡∂∞: ΔÔ ÎfiÏÔ ΔÛ›Ú· Ì ÙȘ ¤ÓÙ ÂÓÙÔϤ˜. ✒∂•¶ƒ∂™: “∑.ª. ª·Úfi˙Ô: ∂͢Á›·ÓÛË ‹ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·”

ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Â›Ó·È ÎÈ ¿ÏÏË. §‡ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Ô ΔÛ·ÚϘ ¡Ù·Ï¿Ú· ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ∫ÚÔ‡ÁÎÌ·Ó... ™Ô‚·Ú¢Ù›Ù ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ı¤ÏËÛ˘, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›ӷÈ, ÂȉÈο Û‹ÌÂÚ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÏÈÛıËÚfi˜... Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù›ÔÙ· Ì ÙÔ Ó· ‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ï·fi Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÛ‹ Ù˘ fiˆ˜ Ù· ‚ÔχÂÈ. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì›ÏËÛÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û‚·Û‹. √¯È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ·’ fiÙÈ ‹‰Ë ›ӷÈ, fiˆ˜, ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË ¯ÒÚ·. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› χÛË. ∞ÏÏÈÒ˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Ôχ ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Û ÔÏÏ¿ Â›‰·. (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

10-05-12  
10-05-12  

10-05-2012

Advertisement