Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 www.e-thessalia.gr

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.28'- ‰. 18.56’

™ÂÏ‹ÓË 5 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.140

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ

Δet·ÚÙË 9 √ÎÙˆ‚ÚÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú π·ÎÒ‚Ô˘ ·ÔÛÙ. ∞ÏÊ·›Ô˘, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ Î’ ∞ı·Ó·Û›·˜, ∞‚Ú·¿Ì ‰Èη›Ô˘

ηÈ

40 ™ÂÏ›‰Â˜

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø

+ º¶∞.

∞fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÚÛË ·Û˘Ï›·˜ ÁÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜

μ·Ú‡ «Î·ÙËÁÔÚÒ» ÁÈ· ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›· ∂ÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 134 ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÂÚ› Î·Ù¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ · ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη (134 Î·È ÂfiÌÂÓ·), Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÔÈÓ¤˜ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· Î·Ù¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ °ÂˆÚÁÔ˘Ï¤·˜ Î·È ¶··ÎÒÛÙ·˜ ÛÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂÚÌÂÓ‹, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘ ªÔ‡ÎÔ˘Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜: “...◊Ù·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘ÚÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, Ë Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ (ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 134 Â. ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη...”. ■ ÛÂÏ. 8, 9

Δ

∞fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ... ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÔ˘ 2014 ■ ÛÂÏ. 6

¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÚÔ˜ ™·Ì·Ú¿ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï

√È ¤Í˘ÓÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

■ ÛÂÏ. 7

¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Û ÔÎÙÒ ∞∂π ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ª‹Ó˘ÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ■ ÛÂÏ. 14

∞˘ÍË̤ÓË Ë ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

¢ÂÓ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û‹ÌÂ-

Ú· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Èı·Ófiٷٷ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘Ó·˘Ï›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘. ■ ÛÂÏ. 13

■ ÛÂÏ. 15

¶ÂÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 79.000 ¢ÚÒ ■ ÛÂÏ. 11

∫·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2014

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ∂∫∞™ ■ ÛÂÏ. 13

™˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ - ÁÔÓ›˜

™ÎÔ˘›‰È· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15

¶ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Û ̷ıËÙ¤˜ ÁÈ· ηٿÏË„Ë ■ ÛÂÏ. 11 ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÁÈ· ÙË Ì·Ú›Ó· ■ ÛÂÏ. 18 «∞ÛÊ·ÏÒ˜» ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ ■ ÛÂÏ. 2 ∞ӷηٷÛ΢‹ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

μ·Û›Ï˘ ∫·ÏÏ›·˜, ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ Ô‰ËÁÒÓ

A¶√æ∂π™

«∞ÏÏ¿˙ˆ ÓÔÔÙÚÔ›·, ÎÂÚ‰›˙ˆ ˙ˆ‹»

μÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË «¢È·‡ÁÂÈ·» ΔÔ˘ ¶∞™Ã√À ª∞¡¢ƒ∞μ∂§∏ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢È·‡ÁÂÈ·” ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó›ÎË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â› ÙÔ˘ ÔÏ˘ÏfiηÌÔ˘ Ù¤Ú·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ΛÓËÛË “¢ËÌfiÛÈ· ¢Â‰Ô̤ӷ, Ù· ‰Èο Ì·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ” ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ۠¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ 3861/2010, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· fiÏÔ Î·Ù¿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∫¿ı ·ÈÚÂÙfi˜, οı ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔ ÛΤÊÙÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÚÈÓ Î¿ÓÂÈ ÙË “Ï·‰È¿”. ŸÙ·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Û ÎÔÈÓ‹ ı¤·, οÔÈÔ Ì¿ÙÈ ÌÔÚ› Ó· È¿ÛÂÈ ÌÈ· “ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË” , Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Èı·Ófi ÛοӉ·ÏÔ, Î·È Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ‹ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ. ∏ “¢È·‡ÁÂÈ·” ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔΤÓÙÚˆÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· οı ·fiÊ·ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜. º˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙÔ˘˜ -·ÈÚÂÙÔ‡˜ Î·È ÌË- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∂›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ÊfiÚÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (¤Ó· ÏÂÙfi ·Ú·¿Óˆ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÌÈ·˜ ·fiÊ·Û˘), ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· “Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜”. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi fiÏÔ Ù˘ “¢È·‡ÁÂÈ·˜” ηٿ ÙˆÓ “Ï·‰È¿ÚˉˆÓ” ‹Ù·Ó fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹, ·Ó Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ‰ÂÓ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó -‰È¿ Ù˘ “¢È·‡ÁÂÈ·˜” - ÁÓÒÛË ÔÈ Ôϛ٘. ¶ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ η٤ıÂÛ ¤Ó· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÂÈϤÔÓ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ “¢È·‡ÁÂÈ·˜” , Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÏfiÁˆ ·Û¿ÊÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ›¯·Ó ÂÍ·ÈÚÂı›. ªfiÓÔ Ô˘ ÂΛ ÂÌÊÈÏÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î¿ÔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∏ ·Ú¯È΋ ‰È·‚ԇϢÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ (·Ó Î·È ‚Ú·¯‡Ù·ÙË, ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ 24 ÒÚ˜) ÂÈÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰È·‚ԇϢÛË: Œ‰ÂÈÍ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·˘ÙÔÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ŒÙÛÈ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ·ÊÔ‡ Â¤ÎÙÂÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚfiÙÂÈÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË, fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ “ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·Ú͢ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘˜ Û ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‹ ÛÙȘ ›‰È˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ” . ∞˘Ùfi ÂȯÂÈÚ› Ó· χÛÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎڷٛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ (Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi fiÛÔ ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎڷٛ˜ ÁÈ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÛÔ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó), ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· ¯·Ú·Ì¿‰· ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∫¿ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·, Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ Ù˘ Î·È ‰È¿ ÙˆÓ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ Ó· ·Î˘Úˆı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ë ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Î¿ı ¯·Ú·Ì¿‰· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÙ¿ÌÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∏ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·Á‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ï¿ıÔ˘˜ ‹ “Ï¿ıÔ˘˜” οÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÚÙËı¤ÓÙÔ˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Îfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∫¿ÔÈÔ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· “ͯ¿ÛÂÈ” ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ·fiÊ·ÛË ¤Ó· ÌˉÂÓÈÎfi ‰·¿Ó˘ Î·È ÙÂÏÈÎÒ˜ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ “¢È·‡ÁÂÈ·˜” . °È’ ·˘Ùfi, fï˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ Û˘˙‹ÙËÛË. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ·Î‡ÚˆÛ‹ Ù˘. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

ÛÊ·ÏÒ˜” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÒÓ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ - ÁÈ· Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· - ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. Δ· ·È‰È¿, ·fi ÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ· ¤ˆ˜ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û ÂȉÈο ÙÚ›ÌËÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ıˆÚËÙÈο Î·È Ú·ÎÙÈο. ŒÙÛÈ ·fi Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì›· ηχÙÂÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ˙ˆ‹. ∏ ȉ¤· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È - ·fi ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ∫·ÏÏ›·, ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ Ô‰ËÁÒÓ, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ Î·È ·È‰È¿, ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÈÌfiÓÈ. “∞ÔÙÂÏԇ̛̠· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ¯ÚfiÓˆÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ÛÙ· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÁÈ’

“∞

·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·Ú¤Ì‚Ô˘Ì” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÛÊ·ÏÒ˜” . “∏ “∞ÛÊ·ÏÒ˜” ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ηٷʇÁÈÔ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ “fiÏÂÌÔ” Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÔÏÏÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó¿ËÚÔÈ ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. “∂Ì›˜ ÙÒÚ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜. ¡· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘” ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ΔÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ “∞ÛÊ·ÏÒ˜” Â›Ó·È “∞ÏÏ¿˙ˆ ÓÔÔÙÚÔ›·, ÎÂÚ‰›˙ˆ ˙ˆ‹” . ™Â ¤Ó· ·È‰›, ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ‰È·Ï¿ıÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂȘ Ì ηχÙÂÚ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™Â ·˘Ùfi ‚·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Î·È ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ¿Ԅ˘ Î·È Û˘Ó›‰ËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Û ·È‰È¿. √ Î. ∫·ÏÏ›·˜ ÂÍËÁ› ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. “∂Ì›˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì fiÙ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ·fi ÙÔ ¤Ó· Â›Â‰Ô Ì‡ËÛ˘ ηÈ

[∂§§∞¢∞]

ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÚÔÓ‹È· Î·È Ó‹È·: μȈ̷ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÎÈÓËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ (·È¯Ó›‰È Ì ÎÒÓÔ˘˜, Ì¿Ï˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î.Ï). ¶·È¯Ó›‰È· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ηÓfiÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (.¯. ÂÚ¿ÙËÌ· Ï¿È Ï¿È, Âӈ̤ӷ ÌÂÛ·›· fi‰È· Î·È ‰Â̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÚ¿ÙËÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ). ¢Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ (.¯. ·Ù‡¯ËÌ·, ·È‰È¿ Û ÚfiÏÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·, Ì¿ÚÙ˘Ú·, ÓÔÛÔÎfiÌÔ˘, ‰ÈηÛÙ‹, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÁÔÓ›˜ - ·È‰È¿ Û ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÙËÏÂ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÂÚˆÙ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ı¤Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ªÂÙ¿ Ù· Ó‹È· Â›Ó·È ÔÈ ËÏȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ 7-10 ÂÙÒÓ, 10-13 Î·È 13-16 ÂÙÒÓ. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ÙÚ›ÌËÓË. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜. ∞fi ÙË ıˆڛ·, Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË. £· ‚ÁÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ı· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. “¢È‰¿ÛÎÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹

O ∫∞πƒ√™ °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ËÂÈÚˆÙÈο. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÈÔ ˘ÎÓ¤˜.√È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË.∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô.

ÙÔ˘˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ӷ Û·˜ οÓÔ˘ÌÂ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˘˜ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∞ÛÊ·ÏÒ˜” ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 100 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ·È‰È¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÙÚ›ˆÚ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÁÔÓ›˜, “Δ· ·È‰È¿, Ô˘ ·fi Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË, ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ›Ù ˆ˜ Â˙Ô›, Ô‰ËÏ¿Ù˜ ‹ Ô‰ËÁÔ› Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫·ÏÏ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Û‡ÓÙÔÌ·. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Â›Ó·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ¿ÏÏˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¿ÏÏˆÓ ·È‰ÈÒÓ. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÚfiÏˆÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì¤Û· ·fi ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘, οÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘‡ı˘Ó·. Δ· ηıÈÛÙ¿ ¤ÙÔÈÌ· ÒÛÙ ӷ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ϤÁÂÙ·È “∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ” ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫·ÏÏ›·˜.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...18ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...17ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 07...17ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...17ÔC.

ηʤ‰Â˜ ÙÛ›Ô˘Ú· - Ì›Ú˜ - ÎÚ·ÛÈ¿ Û·Á·Ó¿ÎÈ· - „·Ú¿ÎÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ - Ù˘ ÒÚ·˜ Happy-Hours ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 14.00-16.00 ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ μ√§√À 6980 760604

F

FINANCIAL ADVISORS

§ÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ºÔÚÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ∂ÏÂÁÎÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ∂Î·›‰Â˘ÛË - ∞ÓıÚÒÈÓÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi>>> Larissa Startup Center>>> ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 4 ΔËÏ. & Fax: 2410 536004 Δ.∫. 412 22 §∞ƒπ™∞ ∫ÈÓ.: 6972 264223 e-mail: mariosstagiannis@yahoo.gr

flÚ˜: 12-4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ ÃÔÈÚÈÓfi & ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ªÈÊÙ¤ÎÈ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜:

°È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÏ›·˜

∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 35324 What’s Up: 6984 144120 ¢È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ ·fi 12.00 Ì. ¤ˆ˜ 1.00 .Ì.

∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 143 (ŒÓ·ÓÙÈ ∂.æ.∞.) ÎÈÓ.: 6972012615 & 6944903392, ÙËÏ.: 2428097127


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

Ÿ¯È ¿ÏÏË ÎÔÚÔ˚‰›·

™Â ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË „¿¯ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ∞Ó Â›Ó·È, fï˜, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙfiÙ ̿ÏÏÔÓ ı· οÓÂÈ ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi. °È·Ù› ¤Ú˘ÛÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏÔ› ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤Î·Ó·Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ÔÙ¤ ÙÔ Â›‰ÔÌ·. ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¿ÏÏË ÎÔÚÔ˚‰›· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó.

ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ó¤Ô ¯Ú¤Ô˜. ∫·È Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ οÓÂÈ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÙÔ 2014 Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ˘Ô˙‡ÁÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ηٿ fiÛÔ ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘. °È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÏ· ·›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ. °‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 2014 ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ·Ó¿Î·Ì„˘. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, fï˜, ·ÔÙÂÏ› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, οÙÈ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›. ∏ ¯ÒÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÚ‡ÂÙ·È Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ.

º.™.

º.™.

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˘ ·fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ™Ô‚·Ú¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿˜ Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È 10 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÚfiÛÊ·ÙÔ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙȘ ËÁ¤˜ “ª¿Ó·” . ºˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ ÔÌ¿‰Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì¤ÛˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ. ∫.

∫·¯‡ÔÙÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ √ ηٷÈÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ªª∂ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‡ÏÔÁ· η¯˘Ô„›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∞˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ó·È ÌÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÒÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ù˘ Ã∞, ÙÔ ÎfiÌÌ· fï˜ ÙÔ˘ Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÚ›ÙÔ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ› ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·... Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Ë Ã∞ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙËÓ ÔÔ›· η٤ÁÚ·„ ÛÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (6,97% ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È 6,92% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ). Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Î·È Î·¯˘Ô„›·˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË Âȯ›ÚËÛË ÂÍ¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ì‹Ó˘Ì·-ηÌ·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ ÔÈ (ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ›, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›) ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û·Ê‹ ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋ Ù˘ Â›‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔ 2013, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ì ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Â‡ÚËÌ· fiÙÈ Ë ·‹¯ËÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ „‹ÊÔ˘, ˘Ô¯ÒÚËÛ ·fiÙÔÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ÛÔηÚÈÛÙÈ΋ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·, ·ÏÏ¿ ¤ÎÙÔÙ ʷ›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓË ·fi ÙȘ οÏ˜ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·‹¯ËÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ Û˘Û›ڈÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 75% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi, ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÌfiÓÔÓ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ fiÛˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÙËÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó, ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹, Ì ۯ‰fiÓ ÈÛÔÌÂÚ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË ¡.¢. Î·È ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÙËÚÔ‡Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ, ηٿ ‚¿ÛË, ÚÔ˜ ÙËÓ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË „‹ÊÔ. ¢∏ª√.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ... ∫Ú¿ÙÔ˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÕÛÎËÛË Â› ¯¿ÚÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı‡ÂÏÏ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2014, Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹. ªÂ ¢¯ÔÏfiÁÈ·, ·fiÚÈÛÙ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·Ù¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ˆ˜ ÙÔ success story ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô·ËÌ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. •Â¯ÓÔ‡Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú¿ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. °È·Ù› ÙÈ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·˘ÍË̤ÓÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ; ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›· Ó· ÂÎÙÈÌ¿˜ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚԂϤÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ·˘ÍËı› ηٿ 4,7% Î·È Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÂÚ›ı·Ï„˘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 8,1%. ∫·È ·˘Ùfi fiÙ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‹‰Ë ˘¤ÚÔÁÎÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ÊfiÚÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ‚‚·ÈˆÌ¤Ó· ¤ÛÔ‰· ·˘ÍË̤ӷ ÛÙ· 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2014! £¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÚÎÂÙ‹ Ê·ÓÙ·Û›· Ó· ıˆÚ›˜ fiÙÈ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Î·È fi¯È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ 2014, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ‰˘ÛıÂÒÚËÙ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿Ó Ôχ ηχÙÂÚ·.

(∞fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”)

¢˘ÛÊÔÚ›· ŒÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ΔڛηϷ, ϤÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓÔ˘Ï‹˜. ∏ ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÈÊÓȉ›·ÛÂ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛfi‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ Î·È Û ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË fiÏË, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÂı› ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÚÈοψÓ. ™ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi Î·È ¿ÏÏÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È (ÔÏÈÙÈΤ˜;) ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ... Δ. ∫.

√ÊÂÈϤ˜ ΔËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¯ı˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÌÂÈÔ„ËÊ›· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ·ÏÏ¿ fi¯È ËıÈ΋. ¢È·ÊÒÓËÛ·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹, ηıÒ˜ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ. ∏ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. μ‚·›ˆ˜, ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. øÛÙfiÛÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿ ·fi 50 ̤¯ÚÈ Î·È 300 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, fiÛË ¿Óˆ οو Â›Ó·È Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘... μ.∫.

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· π‰È·›ÙÂÚ· ÎÈÓËÙÈÎfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Î. ∫ˆÓ. ªÔ‡Ú·, ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ı¤ÛÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο. °. ΔÛ.

∫ÂÓ¿ ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∫ÂÓ¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓÔ 3Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ì ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ì›·. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡, Ë ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ·È‰ÈÔ‡. ∏ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÛÔ‚·Úfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∂›Û˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁfi ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ·È‰ÈÔ‡... μ.∫.

™ÙÔ ˘ÔÁ¿ÛÙÚÈÔ ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÒÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ 60% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ÕÚ·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Î·È ¿ÏÏ· ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ηÙËÁÔڛ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ∂ÎÙÈÌÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ôϛ٘ fiÙÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó. º.™.

¶·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· √Ê›ÏÔ˘Ì ̛· ‰ÈfiÚıˆÛË - Î·È ÛˆÛÙ¿ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÔÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ η˘Û›ÌˆÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ. ∏ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ∞Ó ˘‹Ú¯Â ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙfiÙ ı· ÁÏÈÙÒÓ·ÌÂ Î·È Ù· Ï¿ıË Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó... Δ. ∫.

∂Ê’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ °È· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·›Û¯Ô˜” , ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, › fiÙÈ “Ì ¤¯ÂÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ” . °È· Ù˘¯fiÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·˝Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Î¿ÓÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ÚÈÓ „ËÊÈÛÙ› Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, Ú¿ÙÙÂÈ ·ÓÒÚÈÌ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÚÈ‚¤˜ Ì·˙› Ù˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È.

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ¢∏ª√.™.

∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ‰È¿ÎÚÈÛË ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·. ◊‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·˘Ù‹ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó¯›˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ∞∂π ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ê‹Ì˘ Î·È ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. ∫·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÁÓÒÛ˘ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. º.™.

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 -2 10 Î·È ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi √ Î. £·Ó¿Û˘ ªfiÁη˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ! ŸÙ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÊÔÚ›˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Î·È ‰˘Ó·ÌÈο, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛˆÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ıÂÙÈο! ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, Û ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ¤ÚÁ·, Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÎfi„Ô˘ÌÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ô‡ÙÂ Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÛˆÛÙ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ. °È’ ·˘Ùfi Û‹ÌÂÚ· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÌÈ· ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜! ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ οÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÊÈÏÔÛÔʛ˜! ¢ËÏ·‰‹ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›·, ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ì fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó! ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÂıÓ›˜ ÓÔÌÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi οı ›‰Ô˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ, Ì ۯÂÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÙÚ·Ô‡Ó Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ Âȯ›ÚËÛ˘! ÕÚ· ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Î·È fi¯È Ó· ÚÔ‰Èο˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜! º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÚÌÔÓ›· Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿, ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô͢ÁfiÓÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÓÂÚfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˙ˆ‹! ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ! Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ∞Ï·Ù¿ Î·È ÙËÓ „ÂÈÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÚԤ΢„Â Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ™ˆÚfi, Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜

ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô‡ÙÂ Î·È ·˘Ù‹ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ. ΔÒÚ· ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È Î·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜! ∂¿Ó ¿ÌÂ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ı· Û·˜ ı˘Ì›Ûˆ Î·È ÂΛÓË ÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∫∞æ∏! ¶Ô˘ Î·È ·˘Ù‹, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ›¯Â ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë. ∂¿Ó fï˜ ›¯·Ó ˘ÏÔÔÈËı› fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ¢ËÌÂÚÔ‡Û· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Î·È ›Ûˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜! Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ∞Ï·Ù¿, ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ™ˆÚfi, Î·È ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜. ∫·Ù·Ú¯‹Ó, ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡! ∏ ˘¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ∞Ï·Ù¿: √ ∞Ï·Ù¿˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ÌÔÓ·‰È΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ì ÔÏÏ¿ Ê˘ÛÈο ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ· Î·È ¿ÊıÔÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ! £· ¤‰ÈÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘! ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ, fiÙÈ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ı· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı· ·Ô˙ËÙÔ‡Û·Ó ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ·Ó·„˘¯‹, ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ·ÍÈfiÏÔÁ· ̤ÚË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜! ÕÚ· ı· ÚԤ΢Ù ı¤Ì· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜! ¡· ÏÔÈfiÓ Ë Â˘Î·ÈÚ›·, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı·Ï¿ÛÛÈ· Ù·Í›! ∞˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ÂÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ. Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛı ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ ı· ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ù· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘, ÔÈ Î·ÊÂÙ¤ÚȘ, Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ›‰Ë, Î.Ï.! ¤ÙÛÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ı· ¤Ì·ÈÓ Û ÔÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘! ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ™ˆÚfi. ∞˘Ù‹ Ë Â¤Ó‰˘ÛË Â›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. °È·Ù› ı· Û˘Ó¤‚·Ï ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó, ÙfiÛÔ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ fiÛÔ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ! ΔÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ·fi ¶Â˘Î¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ™ˆÚfi ı· ¿ÏÏ·˙ fi„Ë , ı· ·ÔÎÙÔ‡Û ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· οı ›‰Ô˜, ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ Ï·˙, Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ı· ÌÂÙ·ÙÚÂfiÙ·Ó Û ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ Î¤ÓÙÚÔ! ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ê˘ÛÈο, ı· Û˘Ó¤‚·Ï ‰˘Ó·ÌÈο Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·! £· ¤ÚÂ fï˜ ÚÒÙ·, Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· Ô˘ ı· ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙·Ó Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Â΂¿ı˘ÓÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘, ı· ıˆÚ·ÎÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ·fi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ̤¯ÚÈ Ù· ¶Â˘Î¿ÎÈ·, Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË, Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Â-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ªÈ· ·Ë‰È·ÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÓÙÂÚÔ ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌË ‰È·‚¿ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›‰ËÛË ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡: μ·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÈÓ· ÎfiÚ·Ó· Â›Ó·È ÙÔ ‰Ú·ÛÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÓfi˜... ¯·ÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ıÂÚ·‡ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ¯¿È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È Û ¿ÏϘ ·ı‹ÛÂȘ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔ ¯¿È Û 32 ·ÛıÂÓ›˜ Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ·fi ÙÔ ‰È·‚fiËÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Clostridium difficile, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ‰È¿ÚÚÔÈ·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì‹Ó˜ Î·È Ó· ·Ԃ› ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÌÂÚÈηÓÈο ∫¤ÓÙÚ· ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ (CDC), ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÌÔχÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ C.difficile, Î·È ÔÈ 15.000 ÙÂÏÈο Âı·›ÓÔ˘Ó. Δ· “¯¿È· ÎÔÚ¿ÓˆÓ” ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÓÙÂÚÔ “ηϿ” ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Î·È ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÈÎÚԯψڛ‰· ÙÔ˘ ·¯¤Ô˜ ÂÓÙ¤ÚÔ˘. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ë “ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÎÔÚ¿ÓˆÓ” , ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ·¯‡ ¤ÓÙÂÚÔ ˘ÁÈÒÓ ‰ÔÙÒÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ·¯‡ ¤ÓÙÂÚÔ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Â›Ù Ì ÎχÛÌ·, ›Ù Ì ÎÔÏÔÓÔÛÎfiËÛË, ›Ù ̤ۈ ÂÓfi˜ ۈϋӷ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙË Ì‡ÙË Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. “¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÎÔÚ¿ÓˆÓ ·ˆıËÙÈ΋, fiÛÔÈ fï˜ ¤¯Ô˘Ó Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ Â›Ó·È Â˘ÁÓÒÌÔÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ÌÈ· ıÂÚ·›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Δ›Ì·˜ §Ô‡È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫¿ÏÁηÚÈ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÌÂϤÙ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Ô‡È ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠٷ ÎfiÚ·Ó· ˘ÁÈÒÓ ‰ÔÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› οı ˘fiÏÂÈÌÌ· ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó

ÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ì ӷ˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÁÈ· ·Ú¿ÎÙȘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ .¯. ı·Ï¿ÛÛÈ· Δ∞Ãπ Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÈÛΤÙ˜ Û ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛοÊÔÈ ÁÈ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ∂‡‚ÔÈ·, ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î.Ï. ŒÙÛÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ·ÎÙÔÏÔ˚Îfi Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ∫·È Ë ÂfiÌÂÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜ ı· ¤‰ÈÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÏfiÁˆ ı¤Ûˆ˜, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË! ÕÏψÛÙÂ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ °·ÏÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ, ›¯Â ÙÔ ›‰ÈÔ, ›Ûˆ˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜, Ì ÍÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ· ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ÊÙˆ¯Èο „·ÚÔ¯ÒÚÈ·! ∏ ı¤ÏËÛË, fï˜, Î·È ÙÔ ›ÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚfiÔ‰Ô Î·È Â˘ËÌÂÚ›·, ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘! ™Ù· ÍÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ· ÙÔ˘˜ ˘„ÒıËÎ·Ó ÔÏ˘ÒÚÔÊ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! ∫·È ÂΛ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Î·È ÙË ı¤ÏËÛË, Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó, Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó! ∂ÓÒ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙÂ... ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ÛÙËÓ Î·ÎÔÌÔÈÚÈ¿ Î·È ÛÂ... ÚˆÙfiÁÔÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ! ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó Ù· fiÔÈ· ÂÌfi‰È· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È fiÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞ÏÏ¿... ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ Ì ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ù‹ÛÂȘ! ∞ÏÏ¿ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ∂65, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·! ÕÚ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Ì ÚԉȷÁڷʤ˜, ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‡ÔÚˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜. ŒÙÛÈ ÌfiÓÔ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∂65 ı· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯Ú‹ÛÈÌË. Δ· ÔʤÏË ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, fiÛÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ·!...” .

ÌfiÓÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. Δ· ÌÈÎÚfi‚È· ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ο„Ô˘Ï˜ ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·Ó¤·Ê˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È Ó· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÂÙfi ¤ÓÙÂÚÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ›¯·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ Ì ÙÔ C.difficile, Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Ï‹„Ë ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙË ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÙÔ C.difficile ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÈÛ¯˘Ú¿ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ˆÛÙfiÛÔ Ë ıÂÚ·›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÛÙÂÈÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÓÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ·Ê‹ÓÂÈ Â˘·ı¤˜ Û Ӥ· Ïԛ̈ÍË. ∫·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 32 ·ÛıÂÓ›˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ηٷÈ› 24 Ì 32 ο„Ô˘Ï˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 5 ¤ˆ˜ 15 ÏÂÙÒÓ. ΔÔ ¯¿È ‹Ù·Ó “ηϿ ·ÓÂÎÙfi” , οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÂÌÂÙfi. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ··ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ C.difficile Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ˘ÁÈ‹˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·Ó, ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ¤ˆ˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ªfiÓÔ ¤Ó·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ Ӥ· Ïԛ̈ÍË, ·˘Ùfi fï˜ Û˘Ó¤‚Ë fiÙ·Ó ¤Ï·‚ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿ıËÛË. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ù· ¯¿È· ÎÔÚ¿ÓˆÓ ı· ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÈÎÚԯψڛ‰·˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Ïԛ̈ÍË Ì C.difficile. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ÌÈÎÚԯψڛ‰· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ·ı‹ÛˆÓ, ·fi ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ· Î·È ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Ì¤¯ÚÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙÔ ¯¿È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÛıÂÓÒÓ. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ “ηϿ” ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ›·ÛË ÒÛÙ ӷ Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓÙ› Ó· Ù· ·ÔÌÔÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎfiÚ·Ó·. ∏ ηӷ‰È΋ ÌÂϤÙË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Δ‡Ô, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠfï˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤-

æˆÌ› ÎÈ ÂÏÈ¿ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“§¿ÙÚ˘ Ù˘ Ê·ÁÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì fiÛÚÈ· Î·È ·ÎfiÌË ˆ˜ ÔÚÂÎÙÈÎfi ÁÈ· ÌÂ˙¤ Ô‡˙Ô˘, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ· ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ˙·ÚˆÌ¤ÓË Ì·‡ÚË ÂÏÈ¿ (¯‡Ì·) ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÁfiÚ·Û· ¤Ó· ÎÈÏfi, ‹Ù·Ó ÌÂÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚıËη ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÙË ıÂÒÚËÛ· ·ÌÂÏËÙ¤·. ºıËÓfi ›‰Ô˜ ›· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ›‰· fï˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÙÈÌ‹ ÛÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ 5,80 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ·ÈÊÓȉȿÛÙËη. ¶Ï‹ÚˆÛ· ·ÍÈÔÚÂÒ˜ Î·È ¤Ê˘Á·. ¡· Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ Â›Ì·È ÎÙËÌ·Ù›·˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÂÏ·ÈÔÂÚÈ‚fiÏÔ˘. º¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ·Î·Ú›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰ÂÓ Â›¯· Ô‡Ù ̛· ÂÏÈ¿. ◊Ù·Ó ·fi Ù· ·Ú¿ÍÂÓ·. ™˘ÏÏÔÁ›ÛÙËη fiÙÈ ¤Ó· ÎÈÏfi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ˆÏÂ›Ù·È ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ¢ÚÒ. Δ¤ÛÛÂÚ· ‹ 5 ÎÈÏ¿ ÂÏÈ¿˜ ÂÚ›Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤Ó· ÎÈÏfi Ï¿‰È. ªÂ ÔÈ· ÏÔÁÈ΋ Ó· Û˘ÁÎÚ›Óˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 5,80 Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋. 줂·È· ÔÈ ÂÏȤ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·fi ÂÚÛÈÓ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÔ‰ÂÈ¿. ΔȘ ϤÓÂ Î·È ÙÛÔ˘‚·Ï¿Ù˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ ·¤‰ˆÛ· ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·È ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Î·Ú›· Î·È ·ÊÔÚ›· Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ Â˘Î·ÈÚ›·˜ ‰Ôı›Û˘, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·˘Ù‹ Ë ÙÈÌ‹. √ˆÛ‰‹ÔÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÂÈÙÚ·¤˙È· Î·È Û˘Û΢·Ṳ̂ÓË ÂÏÈ¿ ·fi ‚ÈÔÙ¯ÓÈο ¯¤ÚÈ· Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜. ∞˘Ù¤˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È. £˘Ì‹ıËη ÏÔÈfiÓ Ù· ηÙÔ¯Èο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙÔ Ï¿‰È Î·È Ë ÂÏÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ Ì·˜ ÙÚÔÊ‹. ∂›¯Â˜ Ï¿‰È, ¤·ÈÚÓ˜ ÛÈÙ¿ÚÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ÊÚ¿ÛË “ª›ÓÈ· Ì ̛ÓÈ·” . ª›· Ôο Ï¿‰È (·ÓÙ·ÏÏ·Á‹) Ì ̛· Ôο ÛÈÙ¿ÚÈ. ∂Ì›˜ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÛÏfiÁÎ·Ó ÙˆÓ ‚·ÛÈÏfiÊÚÔÓˆÓ: “æˆÌ› ÎÈ ÂÏÈ¿ Î·È ∫ÒÙÛÔ ‚·ÛÈÏÈ¿” . ¶ÚÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ 1940. ™Ù· Ó·ÓÈο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÏÈÙ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‰È·ÙÚÔÊ‹, ¤Î·Ó ÁÂÚ¿ ÎÔÚÌÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ·¯˘Û·ÚΛ·, ˘ÁÈ‹, Ô˘ ·ԉ›¯ıË fiÙÈ ·Ú›¯Â Î·È Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ, Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙËÓ ÙfiÙ ·ÏÈ¿ ÂÔ¯‹, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÏÈ¿ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÚÔ˚fiÓ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÙfiÛÔ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÙÈÌ‹. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Í·ÊÓÈο ¤ÁÈÓ ›‰Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. ¡· ÁÈ·Ù› ı˘Ì‹ıËη ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË “„ˆÌ› ÎÈ ÂÏÈ¿” Ô˘ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÚ¿Û·Ì ̷˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ˙ˆ‹. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û¯‹Ì· ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡Û·Ì fiÏÔÈ. ™‹ÌÂÚ·, Ô˘ Û·ÊÒ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÊÚ¿Û˘ “„ˆÌ› ÎÈ ÂÏÈ¿” , ÒÛÙ Ӓ ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È ÙȘ ·ÏfiÁÈÛÙ˜ Î·È ¿ÌÂÙÚ˜ Û·Ù¿Ï˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Î·ÈÚÔ› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó” .

‰ÚÈÔ IDWeek, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù·.

∂ÓÓÈ¿¯ÚÔÓÔ˜ Ì‹Î ÎÚ˘Ê¿ Û ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·È ¤Ù·Í ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜ ŒÓ· ·ÁfiÚÈ 9 ÂÙÒÓ ¤Ú·Û ÎÚ˘Ê¿ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ªÈÓ¿ÔÏ˘ Î·È ¤Ù·Í ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜. “∏ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ Î·Ïfi Ù¤ÏÔ˜, ηıÒ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ‹Ú ٷ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ ·È‰› Â¤ÛÙÚ„ ·ÛʷϤ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶·Ù ÃfiÁηÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ªÈÓ¿ÔÏ˘. ΔÔ ·ÁfiÚÈ Ì‹Î ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Delta ÙËÓ ¶¤ÌÙË. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ˘Ô„È¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ “Ï·ıÚÂÈ‚¿ÙË” ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù‹Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ §·˜ μ¤Áη˜. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Delta §¤ÛÏÈ ™ÎÔÙ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ. ∞ÚÓ‹ıËΠӷ ÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ ϋڈ̷ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡. ΔÔ ·ÁfiÚÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ ӷ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜. √ 9¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙË ªÈÓ¿ÔÏË ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙÚ¤ÓÔ, ‹Ú ̛· ‚·Ï›ÙÛ· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ú·Ï·‚‹˜ ·ÔÛ΢ÒÓ, ‹Á Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. “¶·Ú‹ÁÁÂÈÏ Á‡̷, ÙÔ ¤Ê·ÁÂ Î·È ‡ÛÙÂÚ· › ÛÙÔ˘˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˘˜ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. “ÕÊËÛ ÙË ‚·Ï›ÙÛ· ÂΛ, ¿ÊËÛÂ Î·È ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„ ÔÙ¤” ÚfiÛıÂÛÂ. “º˘ÛÈο, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔ ·ÁfiÚÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË; ¡›ÎÔ˜ ∞‰Ú·ÎÙ¿˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜

“∫·Ì›·, ·Ú¿ ÌÔÓ¿¯· Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ªfiÓÔ Ô Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÎÏ„Â; √È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ Ô‡ ›ӷÈ;” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

/5

ºfi‚Ô˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˜ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ªÈ· ÔÌ¿‰· ·‰¤ÛÔÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ›Ûˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Û΢ÏÈ¿ Á·‡ÁÈ˙·Ó οı ÂÚ·ÛÙÈÎfi Î·È ÔÚÌÔ‡Û·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ Í·ÊÓÈο Û ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓÔ˜. ΔȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó Î·È Â˙Ô›, Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi Ù˘ fiÏ˘... Δ· ·‰¤ÛÔÙ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË. ¶Â˙Ô› ·ÏÏ¿ Î·È ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‰Â¯ıÔ‡Ó Â›ıÂÛË ·fi ·‰¤ÛÔÙÔ... ¢∏ª√.™.

À·›ıÚÈÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿‰ÈÎÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ÷Ϥ‚· ¿ÓÂÚÁË

“∂ÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓË Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÛÙÔÓ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ÚÂ ӷ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ·” .

™Â ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÒÏËÛ˘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. √È Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ú·‰È¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Ì ٷ Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ϤÔÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¿ÍË. ∂ÊfiÛÔÓ, Ê˘ÛÈο, ÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔÈ...

ªÈ· ÎÔÚ‰¤Ï· ‰ÂÓ ·ÚΛ... ¯Ô˘Ì ÁÚ¿„ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ªˆ˘Û¤ˆ˜. Œ¯Ô˘Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ë ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ∞fi ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô, Ô˘ Î·È ÔÈ ¤ÙÚ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·. ∏ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË ÎÔÚ‰¤Ï· Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯·ÌfiÛÈÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ªˆ˘Û¤ˆ˜ ÌfiÓÔ, ‰ÂÓ ·ÚΛ...

Œ

°.•.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Δ· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫˘ÚÈ˙Ï‹˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“Œ¯ˆ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂ÈϤÔÓ, ÈÛÙ‡ˆ ÚÔÛˆÈο fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÚ›·” .

∂›Ó·È Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. °È·Ù› ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÎfiÌË ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜; ∫·È ÁÈ· fiÛÔ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙȘ ʈÙÔÙ˘›Â˜; º.™.

ΔÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÂÙÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“fl˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Ó·È, ¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ıˆÚÒ fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· Á›ÓÂÈ. ∂ÌÈÛÙ‡ÔÌ·È Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ¿ÓÙ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” .

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

∞fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÒÚ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏. ™‹ÌÂÚ· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ›ˆÚÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÒÚ˜ ÙË Ó‡¯Ù·. ŸÌˆ˜, fi-

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

°. ΔÛ.

∂ÈΛӉ˘ÓÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Û˘ÓÔÈÎȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ªÂ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙfiÓÔ Î·È Ì ÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ Ë Ï·˚΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·, ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Î·È ÙËÓ Â͇„ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÎÔ‹, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, ÚÒÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔ¯ˆÚ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Û˘ÓÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. ∞˘Ù¿ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ó‰Ú. μ·Ï·¯‹˜” . ∫·ıȤڈÛË Ï·˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ “¶ÚÔˆıÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ È‰Ú‡Ûˆ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ï·˚΋˜ ‚¿Ûˆ˜, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ‹ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÈÎÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ηٿÚÙÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÚÈÏ‹ÊıËΠÂȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 20, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ȉڇÛˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î.¿. ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755

ˆ˜ Ì·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó μÔÏÈÒÙ˘, Ë ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Â›ÛËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÈ·˜ Î·È ·fi ÙfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∏ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ú‡̷. ◊‰Ë, ÔÏÏ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ıÂÚÌ¿ÛÙÚ˜ ‹ Ù· ·ÈÚÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÊıËÓfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ Ú‡̷ ηٿ ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÂ Î·È ı· Ì›ˆÓ ٷ ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·.

ŒÎıÂÛË ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ “ŒÎıÂÛË ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. Δ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È

·ÔÎÔÏÏËÌ¤ÓˆÓ Ï·ÎÒÓ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fi¯ı˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ϿΘ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔÏÏËı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô› Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ “·Á›‰Â˜” . ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÊˆÙ›˙ÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜. √ ÏfiÁÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. μ.∫.

9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1983

¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ, ı· ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ‰ËÏ·‰‹ ıÚËÛΛ·, Ô›ËÛË, ·Ú·Ì‡ıÈ, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î.Ï. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 10 ¤ˆ˜ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi 8.30-12.30 Î·È 4.30-8.30” . °·ÏÏÈÎfi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ “∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ηٷχÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “ªÂÚÌfi˙” , Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ 400 °¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜” .

ӤϢÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ë ¶ÔÏÈÙ›·, Ë ÔÔ›· Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ” .

¡· ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ “°ÂÚÌ·ÓÈÎfi” ÛÙȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ “ŒÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ˙‹ÙËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1912... √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜, ˘fi ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË §‹ÌÓÔ. 1931... ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÂÚÈÎfiÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù¿ 4% ÙˆÓ Î·ÙˆÙ¤ÚˆÓ Î·È Î·Ù¿ 6% ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ η΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. 1944...™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ΔÛfiÚÙÛÈÏ Î·È ™Ù¿ÏÈÓ ÛÙË ªfiÛ¯·, Û˘ÌʈÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ (™˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ¶ÔÛÔÛÙÒÓ ‹ Ù˘ ªfiÛ¯·˜). ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ ·ÁÓÔ› Ë ÂÏÏËÓÈ-

΋ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∫∫∂. 1944... °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÔÙÔ‡ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ÔÈ ¡·˙›. 6 ÓÂÎÚÔ› Î·È 20 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. 8 Û›ÙÈ· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó. 1975... √ ∞ÓÙÚ¤È ∑·¯¿ÚÔÊ ‚Ú·‚‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘. √ ™Ô‚ÈÂÙÈÎfi˜ ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Ô˘ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, ıˆÚÂ›Ù·È Ô “·Ù¤Ú·˜” Ù˘ ‚fiÌ‚·˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫ΔøBPIOY 2013

∞‡ÚÈÔ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √°∞

∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘... ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÔ˘ 2014

∞£∏¡∞, 8.

∞‡ÍËÛË ¿ÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ 2.163 ÂηÙ. ú ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜

ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Û 497.894 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÂȉfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù¤ÎÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ Î·È ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 189.830.585,04 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ 263.306 Â›Ó·È ‹‰Ë ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù¤ÎÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2013 Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ Î·È ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ 234.588 Â›Ó·È Ó¤ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÁÈÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ∂1 ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ∞21 Î·È ÎÚ›ıËÎ·Ó ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ™ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù¤ÎÓˆÓ ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÙÚ›ÌËÓ· 2013 Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∂ȉfiÌ·ÙÔ˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ηٷ‚ÔϤ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎηı·Ú›ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ì·˜ ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°°¶™). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √°∞, ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È‰› Î·È ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, Â›Ó·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ∞21 ̤ۈ ÙÔ˘ TaxisNet Ù˘ °ÂÓÈ΋˜°Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°°¶™).

¶ÙÒÛË 31% ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ∞£∏¡∞, 8.

À¶√Ãøƒ∏™∏ ηٿ 31% ·ÚÔ˘-

Û›·Û·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ 8Ô Business Forum ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ RE+D Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ΔÙ∂ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ªËÙÚ¿ÎÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ªËÙÚ¿ÎÔ, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

∞£∏¡∞, 8.

·Ú‡˜ ı· Â›Ó·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2014 Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 2,87 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÈÛ¯Ó‹ ·Ó¿Ù˘ÍË 0,6%, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 26%, Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ Ì ڢıÌfi 1,6% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ʤÙÔ˜.

μ

ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ÚԂϤÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙ· 49.544 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ 46.990 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 2.554 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 5,4%. ∞fi Ô‡ fï˜ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ; ΔËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ Ô ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ 2.163 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ¿ÌÂÛÔÈ ÊfiÚÔÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙÔ 2014 Û 21.335 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 19.172 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2013, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÌÌÂÛÔÈ ÊfiÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ 2014 ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› Û 24.529 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 24.628 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2013, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂȈ̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 99 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÈ ÂÚÈÎÔ‹ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 2.779 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÙÔ 2014 Û 41.947 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 44.726 ÙÔ 2013. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó „ËÊÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ¤ÎÙˆÛ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2.100 ¢ÚÒ Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÛÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi ÙȘ 21.000 ¢ÚÒ. ∏ ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ 2.100 ¢ÚÒ

ı· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 42.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ·Î›ÓËÙ· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η Î·È ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ Î·È ϤÔÓ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ϤÔÓ 26% ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ˆ˜ 50.000 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÔÛfi ¿Óˆ ÙˆÓ 50.000 Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 33%. °È· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈ· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ 2013 Â›Ó·È 11% ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ÂÓÔ›ÎÈ· ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ Î·È 33% ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ¿Óˆ ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 2014 Î·È ı· ‰ËψıÔ‡Ó ÙÔ 2015 ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 11% ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· 12.000 ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ 1,5% Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ·fi ηÙÔÈ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È 3% ÁÈ· Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· Î·È ÙȘ ηÙÔÈ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ı· Â¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› ·fi Ù· ÂÊÂÙÈÓ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ËψıÔ‡Ó ÙÔ 2014. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î¤Ú‰Ô˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ϤÔÓ Â›Ó·È ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ Î‡ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ Ù˘

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó, Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÚ›ı·Ï„˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ı· ÛËÌÂȈı› ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ Û ÂÚ›Ô˘ 120.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Ê¤ÙÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ∂∫∞™ ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÙÔ˘˜ ÎÔ› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ 2014 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·›· ·‡ÍËÛË Ô˘ ı· ÛËÌÂȈı›. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ “∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û ٷÌÂȷ΋ ‚¿ÛË” :“£· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 54.546 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 4,6% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2013. ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi: - ΔȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ηٿ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ 2014. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi fï˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ηıÒ˜ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÏËڈ̋ ‰fiÛÂˆÓ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ 2013, ı· ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈÎÔÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜.

- ΔȘ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ (.¯. ȉȈÙÈ΋ ηٷӿψÛË), ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ª¶¢™ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Â› Ù· ‚ÂÏÙ›ˆ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2014 (.¯. ¤ÛÔ‰· º¶∞). - ΔȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ (tax compliance) ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙÂÏÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÂÓÒ Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ μÔ‹ıÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜” .

Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ)

£· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ...

ªÂ Ú˘ıÌfi 0,6% ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2014 √À∞™π°∫Δ√¡, 8.

Δ√ ¢¡Δ ÚԂϤÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹

Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2014 Ì ڢıÌfi 0,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë ‡ÊÂÛË ÂʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 4,2% ÙÔ˘ ∞∂¶, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ 2014 ı· ηٷÁÚ·Ê› ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 0,6%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·

ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ·fi ÙÔ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÂʤÙÔ˜ (1,83 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Û ÌfiÏȘ 900 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2014 (0,5% ÙÔ˘ ∞∂¶). √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Î·È ÙÔ 2014 Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 0,4%, ¤Ó·ÓÙÈ ·ÔÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ 0,8% ÂʤÙÔ˜. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÎÏÈ̷Έı› ÙÔ 2014 Î·È ·fi Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 27% ÂʤÙÔ˜, Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ 26%. ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ·-

ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ÂÂÎÙ·ı› Ì ڢıÌfi 2,9% ÙÔ 2013 Î·È Î·Ù¿ 3,6% ÙÔ 2014. øÛÙfiÛÔ Ë ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› (-0,4%) ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2014 (1%). ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ËÁ‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ·˘ÍËı› ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡. •∏ƒ√ª∂ƒπΔ∏™ MD, PhD, MSc AÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

Ã∏™Δ√™ ª∂Δ∞•∞™ μ√§√™: ¢πª∏¡π√À Δ∏§.: 24210 20501, 20502 ∞£∏¡∞: ∫∞ƒ∞μ∞™ μ∞™π§∂π√™ √ƒº∂ø™ 116-μ√Δ∞¡π∫√™ Δ∏§.: 210 3425102, 210 3411121 FAX: 210 3411149

£∂™/¡π∫∏: ¶√¡Δ√À 5 ¶∂ƒπ√Ã∏ μ’ ∫Δ∂√ ∫∞§√Ãøƒπ Δ∏§.: 2310 759 338, 2310 759 339 FAX: 2310 707 710, ∫π¡.: 6944 777 944 www.exip-hellas.gr e-mail: info@exip-hellas.gr

ñ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȘ Klinik fur Gefa‚chirurgie, Technische Universitat Munchen ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÁÁÂȷ΋˜ & ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ European Society for Vascular Surgery ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology ñ ªaster in Endovascular Techniques ñ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ & £ÂÚ·›·˜ ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ μÈÔÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Website: www.vasculartreatment.gr ¢È‡ı˘ÓÛË π·ÙÚ›Ԣ: ñ ™ÂÌÈÙ¤ÏÔ˘ 2∞, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 6932403597 Î·È 2107474888 ñ ΔÔ¿ÏË 56, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421025235


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

√È ¤Í˘ÓÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

“£· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹”

¶ÔȘ Û˘Ìʈӛ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ - ∞ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

∞£∏¡∞, 8.

¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Û ™·Ì·Ú¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï

Δ∂§ ∞μπμ, 8.

ÙÔ πÛÚ·‹Ï ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÔÎÙÒ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÍÂΛÓËÛ Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ fiÔ˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∂È˙ÒÓÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫·Ù·ÁˆÁ‹˜. ∫·Ù¤ıÂÛ ÛÙÂÊ¿ÓÈ, Ì›ÏËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∂È˙ÒÓÙˆÓ ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÔÙ¤ Í·Ó¿. ΔfiÛÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Â˘ÁÂÓÈο ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÈ¿, ÙÔ Â‚Ú·˚Îfi η¤ÏÔ Ô˘ Â›Ó·È Û‡Ì‚ÔÏÔ ›ÛÙ˘.

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ 40 ÏÂÙ¿ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∂ÏÏ¿‰· - πÛÚ·‹Ï - ∫‡ÚÔ˜. √È ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ˘¤ÁÚ·„·Ó ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÂÓÒ Ô ¤ÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Ì·ÎÚ¿˜ ÓÔ‹˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï·Ô› ˘¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ Ó·˙ÈÛÌfi Î·È Â·Ó¤Ï·‚ “ÔÙ¤ Í·Ó¿ Ê·ÛÈÛÌfi˜” . Δ· ‰‡Ô ÎÚ¿ÙË Â›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ›ÎÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ì ÙË ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓÂÚÁÂȷο ·Ôı¤Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ‚¿ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √È ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. π‰È·›ÙÂÚ· ıÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ· ›Â Ô Î. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “‹ıÂÏ ËÁÂÛ›·, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË, fï˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓı·ÚÚ‡Óˆ ÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ¤Í˘ÓÔ˜ Ì¿Ó·ÓÙ˙ÂÚ ËÁ·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·‡ÚÈÔ ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ” . √ Î. ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ∂ÏÏ¿‰· Î·È πÛÚ·‹Ï ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚ¿ πÛÙÔÚ›·, ∞ı‹Ó· Î·È πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Â›Ó·È ÔÈ ÎÔÈÙ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û‹ÌÂÚ· fï˜ Â›Ó·È ‰‡Ô Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰˘ÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

™˘Ìʈӛ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜

∂ÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞

˘¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ Î. Î.ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ -™˘Ìʈӛ· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ë Î˘Ú›· ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË -¢‡Ô Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÂȉÈο ÛÙËÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛË Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜ -∫ÔÈÓ‹ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘ -¢È·Î‹Ú˘ÍË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ -¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ -™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ˘¤ÁÚ·„Â Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Î. μÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÙȘ 15:00, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ £ÂfiÊÈÏÔ Î·È Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ™ÈÌfiÓ ¶¤Ú˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ Δ˙›È §›‚ÓÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ

∑¤‚ ∂ÏΛÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‚› ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙËÓ ƒ·Ì¿Ï· fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜.

∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Èı·Ófiٷٷ ÛÙȘ 20 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÏψÛÙ ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÚ›· Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ÌfiÓÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÎÔÈÓ¤˜ ·Û΋ÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÙ›Ô˘ FIR ∞ıËÓÒÓ ÛÙȘ 8-9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ ÂÓ·ÂÚ›Ô˘ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡. °È· ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÏÂ-

“ªÂÙ¿ ÙË ‚È·Û‡ÓË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ó· ÂÌϤÍÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ Ô˘ ÙÂÏÈο... ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ∏¶∞, Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ó¤Ô˘˜ Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌÔ‡˜” Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ÙÌ‹Ì· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ΔȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÔÈ ‰˘Ô ¯ÒÚ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÔÏ˘ÏËı‹˜ ÔÌ¿‰· ˘Ô˘ÚÁÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ·Ú·ÓÙ˙‹˜ ·fi ÙÔ Δ∞π¶∂¢ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ÒÚˆÓ. ªÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ “ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” . ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙË ƒ·Ì¿Ï·, Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ¯ÒÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∏ ÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· Û “Ê˘Ï¿ÎÈÔ” ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ·ÌÂÚÈηÓÔ˝ÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

™¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂ To KKE Û¯ÔÏ›·ÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙËÓ Â›Û΄Ë: “∞fi Ù· ··ÓˆÙ¿ Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜, ˆÊÂÏË̤ÓÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ, ÂÁ¯ÒÚÈÔÈ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜, Î·È fi¯È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ‚Ú·¯Ó¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÂÌÏÔ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜” .

ªÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÚˆÙfiÎÔÏÏ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜: -¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ¡·˘ÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È πÛÚ·‹Ï

ÌÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÛÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜.

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ π∂ƒ√™√§Àª∞, 8.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ˘fi ÙÔ˘˜ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¡·fi fiÔ˘ Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË

Û˘ÁΛÓËÛË ÚÔÛ·ÓËÛ ÛÙÔÓ ¶·Ó¿ÁÈÔ Δ¿ÊÔ. ΔÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙËÓ Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ÍÂÓ¿ÁËÛ ÛÙ· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ô ¶·ÙÚȿگ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Ô Î. £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ìԇη˜ ¶∞π¢π∞Δƒ√™ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶·È‰. ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 89, μfiÏÔ˜ nik.kalaboukas@gmail.com

6947616399/ÎÈÓ. 2421105999/ÙËÏ.

¯·Ú¿ Û·Ó ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·¤‰ˆÛ ٷ ‰È¿ÛËÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ Δ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔÓ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi, ¢¯‹ıËΠìηٷϷÁ‹, ÂÈÚ‹ÓË Î·È ·Á¿Ë Î·È Â˘¯‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Û˘-

Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ‰›Ï· Û·˜ Î·È fiÏÔÈ Â‰Ò ·›ÚÓÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi ÂÛ¿˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Û·˜ Â›Ó·È ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ˜î ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ Δ¿ÊÔ˘ ˘‹Ú¯Â Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔ-

Û΢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ Â¢ÊËÌÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘.

“ªË‰ÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÌfi, ı· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” ‰È·Î‹Ú˘ÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÔ-ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ “ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ·” Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹, ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı›, Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi” . ∞¤‰ˆÛ ‰Â ÙÔÓ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û¯¤ÛË Ì·ÎÚ¿˜ ÓÔ‹˜ Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È πÛÚ·‹Ï, Ì›· Û¯¤ÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ·Í›Â˜, ÛÙËÓ Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘ÏÒÓ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Î·È Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ‚¿ÛË ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜.

ΔÔÏÌËÚfi ‚‹Ì· √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë90 Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·Ó ¤Ó· ÙÔÏÌËÚfi ‚‹Ì· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ¶ÚÒÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi Úfi‚ÏËÌ· ¤ÁÈÓ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ª¤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ÔÏÏÔ› ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ΔÒÚ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô, fiÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2014 ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ‡ÊÂÛ˘. “∂›‰· Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ϥˆ ÎÈ Â‰Ò, ¤Ó·Ó ‚·ı‡ Û‚·ÛÌfi ÁÈ· Ì›· ¯ÒÚ· Ô˘ οÓÂÈ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.

¢¤ÛÔÈÓ· °Î·ÎÓ‹ MSc ÎÏÈÓÈ΋ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ | ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ ¶Ù˘¯. ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ª.¢.∂. ¶·Ó/Ì›Ô˘ °Ï·ÛÎ҂˘

∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ·È‰È¿, ¤ÊË‚Ô˘˜, ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û˜, ıËÏ¿˙Ô˘Û˜, ·ıÏËÙ¤˜, ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. §ÈÔ̤ÙÚËÛË - ·Ó¿Ï˘ÛË Û‡ÛÙ·Û˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150 | 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ | μfiÏÔ˜ ÙËÏ./fax: 2421 213199 | ÎÈÓ.: 6970 493548 info@diatrofigakni.gr | www.diatrofigakni.gr


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∞£∏¡∞, 8.

∂¡ø¶π√¡ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ı· ‚ÚÂı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ) Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·, °ÈÒÚÁÔ˜ ƒÔ˘·ÎÈ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi fiÏÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ê·›ÓÂÙ·È ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘·ÎÈ¿ ÛÙËÓ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÓÒ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Î·È Û ¿ÏϘ “ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” . ∂ÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, Ô ‹‰Ë ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ °È¿ÓÓ˘ ÕÁÁÔ˜. √È ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ ‰Âο‰Â˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛÒˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂΛӷ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ˘fiıÂÛ˘.

∑ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜

ÕÚÛË ·Û˘Ï›·˜ ÁÈ· ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›· ΔÔ ¿ÚıÚÔ 134 ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÂÚ› Î·Ù¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ °ÂˆÚÁÔ˘Ï¤·˜ Î·È ¶··ÎÒÛÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÎıÂÛË Û‡ÏÏÂÎÙˆÓ...” . Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “ÎÚ˘Êfi” ηٷÛÙ·ÙÈÎfi...

∞£∏¡∞, 8.

· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη (134 Î·È ÂfiÌÂÓ·) Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÔÈÓ¤˜ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· Î·Ù¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ °ÂˆÚÁÔ˘Ï¤·˜ Î·È ¶··ÎÒÛÙ·˜ ÛÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂÚÌÂÓ‹, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘ ªÔ‡ÎÔ˘Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜: “...◊Ù·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘ÚÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, Ë Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ (ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 134Â. ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη...” . ∫·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÙÈ “ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÂӉ›ÍÂȘ Ù¤ÏÂÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÁÈ· ͤÏ˘Ì· ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜...” . °È· fiϘ ÙȘ ‰È·ÈÛÙÔ‡ÌÂÓ˜, ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË, ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ ı· ·ÛÎËı› Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‰›ˆÍË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ... ∞Ó·ÙÚȯȷÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ‰˘Ô ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ : “∏ √ÚÁ¿ÓˆÛË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” , ·-

Δ

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ‰›ÎË ª·ÚÌ·ÚÔ‡ÛË

ӷʤÚÔ˘Ó, “Ë ÔÔ›· ›¯Â ÌÔÚÊ‹ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ˘ ÔÌ¿‰·˜ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂıÓÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ (Ó·˙ÈÛÙÒÓ) Î·È Âͤ‰È‰Â ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÃÀ™∏ ∞À°∏ ȉڇıËΠÙÔ ¤ÙÔ˜ 1987... ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÌ¿‰·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯Â ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, ¡›ÎÔ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËΠÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÙÌ‹Ì·... ∫·È Ù· ‰˘Ô ÙÌ‹Ì·Ù· fï˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰È· ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·...” . ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡, Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. ø˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙËÚ›Ô˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ô ∞Ú¯ËÁfi˜, Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ Adolf

Hitler, ·fiÏ˘ÙÔ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ˜ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜... ™Â ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È Ù˘ Ê˘ÏÂÙÈ΋˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞Ú›·˜ º˘Ï‹˜ Î·È ÔÈ ÌË ·Ó‹ÎÔÓÙ˜ Û ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È ˘¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÔÈ ƒÔÌ¿, ÔÈ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ... ∏ ‚›· Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ̤ÛÔÓ.

∂Ӊ›ÍÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ™Â ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜, “¤¯Ô˘Ó ÚÔ·-

„ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÂÓÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ԉȉfiÌÂÓË Û ·˘ÙÔ‡˜ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ú¿ÍË, ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û˜ ÙË Ï‹„Ë ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ (ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÎÚ¿ÙËÛË, ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› fiÚÔÈ) ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹Ó ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜...” . Ÿˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·fi ÂͤٷÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛٷ٢ÔÌ¤ÓˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÚԤ΢„·Ó Î·È Ó¤· ÛÙÔȯ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ °ÂÚÌÂÓ‹, ªÔ‡ÎÔ˘Ú· Î·È ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. °È· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÚfiÏÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ “ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙˆÓ” . “√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, “‰È·ÙËÚ› Î·È ·ÔıË·ÂÈ ÔÏÈÛÌfi, ÂÓÒ Ô ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ηً¯ËÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÔ-

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ‰›ÎË Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, Ì ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ∫ÒÛÙ· ª·ÚÌ·ÚÔ‡ÛË, Î·È ¿ÏÏ· ‰¤Î· ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Û ¿ÁÎÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. √ ∫. ª·ÚÌ·ÚÔ‡Û˘ Î·È Ù· ¿ÏÏ· 10 ¿ÙÔÌ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ·ÓÙÈÔ›ËÛË ∞Ú¯‹˜, ÊıÔÚ¿ ͤÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ÚfiÎÏËÛË ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‚›·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ∏ ‰›ÎË ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ Έχ̷ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÚÈÛ Ӥ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·ÚÌ·ÚÔ‡ÛË Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, Ô˘ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ›¯Â ¿ÚÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ.

∞ÔÏÔÁÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ Ô ƒÔ˘·ÎÈ¿˜

T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫ΔøBPIOY 2013

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ›· ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· º‡ÛÛ· ∞£∏¡∞, 8.

Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÚÔÛ¿ÁÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˘ °È¿ÓÓ˘ ∫·˙·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·. ΔÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ¯Ú˘Û·˘Á›ÙË, ›¯Â ‚ÚÂı› ̤۷ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ƒÔ˘·ÎÈ¿ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ‚Ú¿‰˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂΉfiıËΠ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ·fi ÙËÓ 6Ë Ù·ÎÙÈ΋ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ¶ÂÈÚ·È¿, Ë ÔÔ›·

∂¡ø¶π√¡

¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·. √ °. ∫·˙·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ Ô˘ ›¯·Ó ÂΉÔı› ÁÈ· Ù· 32 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ, ›¯Â ·ÊÂı› ÂχıÂ-

ƒÀ£ªπ™Δ∂ Δ√ ∞À£∞πƒ∂Δ√ ™∞™ ª∂ Δ√ ¡∂√ ¡√ª√ ¡. 4178/2013 ¶√À ¶ƒ√μ§∂¶∂π: ªÂ›ˆÛË ÙÈÌÒÓ Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜: ✓ ∞Ó·ËÚ›· Ì 80% Î·È ¿Óˆ: ¤ÎÙˆÛË 85% ✓ ÕÙÔÌ· Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ 67% Î·È ¿Óˆ: ¤ÎÙˆÛË 80% ✓ °È· ÙÔ˘˜ √ÌÔÁÂÓ›˜ ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜: ¤ÎÙˆÛË 80% ✓ ™ÙÔ˘˜ ¶ÔχÙÂÎÓÔ˘˜: ¤ÎÙˆÛË 80% ✓ ™ÙÔ˘˜ ΔÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜: ¤ÎÙˆÛË 30% ✓ ™ÙÔ˘˜ ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÕÓÂÚÁÔ˘˜: ¤ÎÙˆÛË 30% ∫·È Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Û 102 ‰fiÛÂȘ

μ∂μ∞πø™∂π™ ª∏Ã∞¡π∫√À °π∞ ª∂Δ∞μπμ∞™∂π™ ∂∫¢√™∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫ø¡ ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫ø¡ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞ ∂•√π∫√¡√ªø ∫∞Δ’ √π∫√¡ √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∞¢∂π∂™

Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ·ÛÈÏ›· ∫ˆÓ. °È·Î·Ï‹ - ºÒÙÔ˘ ¢ÈÏ. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ¢.¶.£. ∫ÔÚ·‹ 74μ & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. - Fax: 24210 37767 - ∫ÈÓ.: 6941 422730 Email: vasogiakali@gmail.com

ÚÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. Ÿˆ˜ ›¯Â ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ “μ‹Ì·” , Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÔ˘ÂÚ-Ì¿ÚÎÂ٠ʤÚÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ƒÔ˘·ÎÈ¿ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ‚Ú¿‰˘ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ “Ô Î·Ú·ÊÏfi˜ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠÌÂÙ¿ Û ¿Ó‰Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™” . ΔÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ πà ÙÔ˘ ƒÔ˘·ÎÈ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘: “∂›Ì·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ·fi ÙÔ 2011. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘, Ì¿ı·Ì fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ı· ¤ÏıÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì¿˜ ‹Ïı ¿Í·ÊÓ·! ªÂ ÙÔÓ Î. ƒÔ˘·ÎÈ¿ ‹Ù·Ó Ó· ¿Úˆ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó. •¤¯·Û· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ Î. ƒÔ˘·ÎÈ¿ fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi. ªÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, οӷÌ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È Í¯¿ÛÙËη. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ¤Ì·ı· ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÁÈÓ [...], ÙfiÙ ı˘Ì‹ıËη ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘(!). ¢›Ó·Ì ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

ŒÁÈÓ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜

ŒÊÔ‰Ô˜ «·‰È¿ÊıÔÚˆÓ» Ù˘ ∂§.∞™. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó·ÚΈÙÈο Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٷۯ¤ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 8.

Ú¢ӷ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜), ÙˆÓ “·‰È¿ÊıÔÚˆÓ” Ù˘ ∂§.∞™ ÛÙÔ Ôχ·ıÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂͤÏÈÍË, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ “ı˘Ï¿ÎˆÓ” Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ·Ú·Ófï˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢Ó˜, Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ Û ÂÈı¤ÛÂȘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ.

∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· √ÌfiÓÔÈ·˜, Ì·˙› Ì ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ ∞ÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ οı·ÚÛ˘ ÛÙËÓ ∂§.∞™. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ϤÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ∂§.∞™ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15ÂÙ›· Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÛÙ¤Á·˙ ÔÏÏ¿ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2007 ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ˘fiıÂÛË Î·ÎÔÔ›ËÛ˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ - ¤‚·˙·Ó ÙÔ˘˜ ¿Ù˘¯Ô˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó· Ú›¯ÓÂÈ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯·Ó ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÙÔ˘˜.

CNN ÁÈ· Ã.∞.: ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹ ÂÁÎÏË̷ٛ˜; ηٿÊÂÚ ӷ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ÎÔÈÓfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ··˘‰‹ÛÂÈ ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Â›¯Â ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÙË ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ -Ô˘, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ CNN, ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÏÔÁfiÙ˘Ô Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË Û‚¿ÛÙÈη- ÂÓÙfiÈÛ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰Èfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙÔ Êfi‚Ô Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂Ó˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔ-

ÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÏËÌÌ˘Ú›‰· ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ŒÙÛÈ, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·fi ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi, Ì ÌfiÏȘ 0,2%, Ì‹Î ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì 18 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∫·È ›‰Â Ù· ‰ËÌÔÛÎÔÈο Ù˘ ÔÛÔÛÙ¿ Ó· ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰È„‹ÊÈ· ÓÔ‡ÌÂÚ·. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2012, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙË ¯ÒÚ· ›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο. ∫·È ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û˘ÚÚÈÎÓˆÓfiÙ·Ó

ΔÔ CNN ·ÔÚ› ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ∫·È Û ÚÒÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ “Ï›ÎÓÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Ó·˙ÈÛÙÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ... ™Â ÂÎÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ Ã.∞., Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ʈ˜ ÛÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎfi ÌfiÚʈ̷ ÙÔ˘ 0,2% ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ˆ˜ Ë Ã.∞.

‰È·ÚÎÒ˜, Ì ·È¯Ì‹ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, Ì ÙËÓ ∞Ú·‚È΋ ÕÓÔÈÍË Ó· “ÁÂÓÓ¿” Ӥ˜ ηڷ‚Ȥ˜ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, “ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙËÓ ·ÎÚ·›· ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” Î·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ·˘Í‹ıËÎÂ. ΔÔ CNN ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ Ã.∞. ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ì ÙËÓ ·ÎÚ·›· Î·È ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‚›· ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì›· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∏Ï›· ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â οÓÂÈ ÏfiÁÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· “ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ” Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÂÙ¿, Ó· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ (Ô˘ ›¯Â ·ÎÔ˘ÛÙ›). ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤ˆ˜ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ô- ηÌ‹˜: Δ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ º‡ÛÛ· ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ·fi ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ˘ ¯Ú˘Û·˘Á›ÙË ƒÔ˘·ÎÈ¿. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÙˆÓ Û˘ÏÏ‹„ˆÓ, ÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ CNN ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÁ¤ÚıËΠÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ã.∞. Ì ÙËÓ ∂§.∞™ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡˜ ı‡Ï·Î˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÙ· Ì·‡Ú· Ù·Ì›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∞£∏¡∞, 8.

™Δ∞ Ì·‡Ú· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·-

ÙÔ˜, ÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Ã. ∞. Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ·ıÚfi· ÂÈÛÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ™¢√∂, ηıÒ˜ ÂΛ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó Ù· ·‰È΋̷ٷ ÍÂχ̷ÙÔ˜ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·Ô‰Ô¯‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ¿Ù˘Ë ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔ ™¢√∂, ÂÓÒ Ë ∞Ú¯‹ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ˙ËÙ¿ Ì Â›ÁÔ˘Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, ÔÛfi Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· 800.000 ¢ÚÒ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÌÂÁ¿-

ÏÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ú·ÛÎËÓȷ΋ Î·È ÌË. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ Î·È Â›Ó·È

Î·È ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈ΋, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 400.000 ¢ÚÒ. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Â›Ó·È ˆ˜ ηٿÊÂÚ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Û ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›

Ó· ηχÙÂÈ ÂÓÔ›ÎÈ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÛÙ· 70 Î·È ϤÔÓ ÁÚ·Ê›· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∂ÈϤÔÓ, Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ ÛÙÔ›¯È˙·Ó οı ÊÔÚ¿ οÔȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ‰ˆÚ¤˜. •Â¯ˆÚÈÛÙfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È Î·È Ù· ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÌÈÛıˆÙ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ì¤ÏË, ηıÒ˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰Ô‡Ï„‹ Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 700 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ›Ù ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÏÔÁÈÛÙ¤˜, Î.Ï) ›Ù ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÂÌ̤ۈ˜ Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ “ÂÚÁ·Û›·˜” ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙˆÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÊfi‰Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ÙÔ Î‡Îψ̷ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÎfiÛÙÈ˙ ÛÙÔ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi ÎfiÌÌ· ÂÚ›Ô˘ 500.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÔÛfi Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ù· 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·

¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙ· ¤ÍÔ‰· Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Î·È ÈÔ “¯·Ï·Ú¤˜” Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜, fiˆ˜ οÔÈ· ÌÂÚÔο̷ٷ ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÓfiÌÔ. ™Â ·˘Ù¿ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂȘ Î·È ·Û΋ÛÂȘ Ì fiÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÛÙÔ ªÂÏÈÁ·Ï¿ Î·È ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¤ÍÔ‰· ηχÙÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤·ÎÚÔÓ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ “¿ÙÚˆÓ˜” Ù˘.

ªÏÔ‡˙˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ «made in Pakistan» ∞£∏¡∞, 8

√π ÌÏÔ‡˙˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘-

Á‹˜ Ô˘ ÛÙË ı¤· ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·Ó·ÙÚȯȿ˙Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó Ì›· Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú¿‰ÔÍË ÈÛÙÔÚ›·. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ Mega, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÔÈ ÌÏÔ‡˙˜ Â›Ó·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ʤÚÂÙ·È Ó· η٤ıÂÛ ˆ˜ Ë £. ™ÎÔÚ‰¤ÏË, ÁÓˆÛÙ‹ ¯Ú˘Û·˘Á›ÙÈÛÛ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı›, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∏.¶., ηٿÛÙËÌ· Ô˘ Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÌÏÔ‡˙˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ÒÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÌÏÔ‡˙˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ì¿ÚÙ˘Ú·, ·fi 10 ¤ˆ˜ 50 ¢ÚÒ ÙËÓ ÌÏÔ‡˙·. Δ· ÏÂÊÙ¿ ·˘Ù¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∏. ¶., ÂÓÒ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÏÔ‡˙˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ‰È·Ï·Ï› Ù· ÂıÓÈÎÈÛÙÈο Ù˘ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ¤ÊÂÚ·Ó Ù·ÌÂÏ¿ÎÈ· “Made in Pakistan” , fiÔ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ Ã.∞. ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· Ù· ÍËÏÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· “ÌË Ù· ‰ÂÈ Î·È Î¿Ó· Ì¿ÙÈ” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ‚È‚Ï›Ô ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∫‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ Ó·˙ÈÛÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Ã.∞. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ - ÏÔ‡ÛÈÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ÚËÌ¿ÙˆÓ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¡Ô2 Ù˘ Ã.∞., ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·¿, ÂÓÒ Û οı ÙÔ˘ ÛÂÏ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ú¯Èο SS.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561

ª∞ƒπ∞ §À∫√ª∏Δƒ√À M.Sc. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÛÛ·¯Ô˘Û¤Ù˘ ∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· - ¢È·ÙÚÔÊ‹ ÕÚˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ 17562, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ./Fax: +30 210 7299 353 °ÎÏ·‚¿ÓË 44 & ∂ÚÌÔ‡, μfiÏÔ˜, 38221, ΔËÏ./Fax: +30 24210 21086 ∫ÈÓËÙfi: 6977 300 007 marialik@hol.gr

➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

™ËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÌËӇ̷ٷ

√ÚÈ·Îfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ ¡¢ - ∞ÈÛıËÙ‹ ÙÒÛË Ù˘ Ã∞ ∞ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Â‡ÚËÌ· fiÙÈ 55,7% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ··ÓÙ¿ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó Ë “¯ÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ “ÂıÓÈÎÔ‡ ‰È¯·ÛÌÔ‡” ∞£∏¡∞, 8.

ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ∫∫∂, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 6%, ·fi 4,6% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÂÓÒ ˆ˜ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÔÈ Ôϛ٘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ì ÔÛÔÛÙfi 44,4%, ¤Ó·ÓÙÈ 30,4% Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜.

∞ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Â‡ÚËÌ· fiÙÈ 55,7% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ··ÓÙ¿ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó Ë “¯ÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰È¯·ÛÌÔ‡” . ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ GPO ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 3 ¤ˆ˜ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 1.000 ·ÙfïÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘: ¶ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘: -¡¢: 21% (·fi 20,1% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È 21,3% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ) -™Àƒπ∑∞: 20,5% (·fi 22,3% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012 Î·È 19,5% ÙÔÓ ª¿ÈÔ 2013) -¶∞™√∫: 6% (·fi 7,5% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012 ) -∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜: 4,5% (·fi 6,5% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012 ) -ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹: 7,8% (·fi 10,3% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012 Î·È 10,1% ÙÔÓ ª¿ÈÔ 2013) -¢∏ª∞ƒ: 4,2% (·fi 5% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012) -∫∫∂: 6% (·fi 4,6% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012) -√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ: 1,1% (·fi 0,7% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012) -¡¤· ∂ÏÏ¿‰·: 1% -ÕÏÏÔ: 4,3% (·fi 3,4% ÙÔÓ ¡Ô-

¤Ì‚ÚÈÔ 2012) -§Â˘Îfi/Õ΢ÚÔ: 3% (·fi 4% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012) -¢ÂÓ ı· „Ëʛۈ: 7% (·fi 5,1% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012) -¢ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ: 13,6% (·fi 10,2% ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012) ∫·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ -∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜: 44,4% (·fi 44,5% ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012) -∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜: 30,4% (·fi 33% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ) -∫·Ó¤Ó·˜: 23,7% (·fi 21,1% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ) ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌ ÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘; -£ÂÙÈο/ª¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈο: 38% -∞ÚÓËÙÈο/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈο: 61,2% -¢ÂÓ Í¤Úˆ/¢ÂÓ ··ÓÙÒ: 0,8% ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ 2014. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2014 Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘; -¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 16,9% -Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 78,8% -¢ÂÓ Í¤Úˆ/¢ÂÓ ··ÓÙÒ: 4,3% ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı·

ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙË ıËÙ›· Ù˘; -¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 50,7% -Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 46,2% -¢ÂÓ Í¤Úˆ/¢ÂÓ ··ÓÙÒ: 3,1% ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ Î‹ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞; -£ÂÙÈο/ª¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈο: 32% -∞ÚÓËÙÈο/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈο: 66,4% -¢ÂÓ Í¤Úˆ/¢ÂÓ ··ÓÙÒ: 1,6% ∞Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012 ›¯Â Û¯Ë Ì·ÙÈÛÙ› ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Û‹ÌÂÚ· ı· ‹Ù·Ó: -∫·Ï‡ÙÂÚ·: 21,4%

-Δ· ›‰È·: 28,4% -ÃÂÈÚfiÙÂÚ·: 39,2% -¢ÂÓ Í¤Úˆ/¢ÂÓ ··ÓÙÒ: 11% ∞Ó Ô ∞Ï.ΔÛ›Ú·˜ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; -¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 21,5% -Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 74% -¢ÂÓ Í¤Úˆ/¢ÂÓ ··ÓÙÒ: 4,5% ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÙË Ï‡ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ‰ÒÛÂÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÂÎÏÔ Á¤˜; -¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 30,6% Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 68,4% ¢ÂÓ Í¤Úˆ/¢ÂÓ ··ÓÙÒ: 1% ÕÔ„Ë ÁÈ· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ·ÎÚ·›Ô ÙÔ Î¿ı ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·: -ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹: ¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 90,3% - Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 8,5% -∫∫∂: ¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 31% -

Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 66,8% -™Àƒπ∑∞: ¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 27,2% - Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 71,3% -¡¢: ¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 22,8% Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 76,1% -∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜: ¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 21,2% Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 74,1% -¶∞™√∫: ¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 20,5% - Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 76,6% -¢∏ª∞ƒ: ¡·È/ª¿ÏÏÔÓ Ó·È: 9,5% - Ÿ¯È/ª¿ÏÏÔÓ fi¯È: 86,5% ÕÔ„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú ¯ËÁÔ‡˜: -∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜: £ÂÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈ΋: 44,5% - ∞ÚÓËÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈ΋: 53,9% -º. ∫Ô˘‚¤Ï˘: £ÂÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈ΋: 43,7% - ∞ÚÓËÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈ΋: 54,4% -∞Ï. ΔÛ›Ú·˜: £ÂÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ

ıÂÙÈ΋: 42,3% - ∞ÚÓËÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈ΋: 55,5% -¢. ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜: £ÂÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈ΋: 32,7% - ∞ÚÓËÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈ΋: 47,8% -¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜: £ÂÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈ΋: 30,8% - ∞ÚÓËÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈ΋: 65,9% -∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: £ÂÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈ΋: 30% ∞ÚÓËÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈ΋: 68,8% -¡. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜: £ÂÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈ΋: 11,4% - ∞ÚÓËÙÈ΋/ª¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈ΋: 86,9%. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÚÈ·Îfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· (0,6%) ÁÈ· ÙË ¡¢ Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ, fï˜, Ù˘ “„·Ï›‰·˜” Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÒÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ MRB Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙËÓ 1Ë ¤ˆ˜ ÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Star. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¡¢ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ 21,8%, Ô ™Àƒπ∑∞ 21,2%, Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÛÙÔ 6,9% (·fi 10,6% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Î·È 6,8% ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ), ÙÔ ¶∞™√∫ 5,2%, ÙÔ ∫∫∂ 5,1%, ÔÈ ∞¡∂§ 4,8%, Ë ¢∏ª∞ƒ 3,6% , 7% ÙÔ “¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ·” , ÂÓÒ Ë ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË „‹ÊÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 23,5%. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘ Ë ¡¢ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÔÛÔÛÙfi 42,7 % ¤Ó·ÓÙÈ 29,1% ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ ÔÛÔÛÙfi 83,2% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ó “Ôχ ¿Û¯ËÌ·” ‹ “·ÚÎÂÙ¿ ¿Û¯ËÌ·” ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·.

¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘ “™ˆÙËÚ›·”

∞£∏¡∞, 8.

√ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘ “™ˆÙËÚ›·” ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ Â΂›·Û˘ Î·È Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÏÔηÙÔ¯‹˜. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ú·¤ÌÊıËΠ۠·Ó·ÎÚÈÙ‹, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·ÔÏÔÁËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ). º¤ÚÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÚÔ˚fiÓ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹-

ÛÂȘ. ∫·ı·›ÚÂÛË, ·ÔÔÌ‹ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ Â›ÔÚÎÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›Ô˜ È¿ÛÙËΠ̠ÙË “Ì›˙·” ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ˙ËÙ› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “™ˆÙËÚ›·” . ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηı·›ÚÂÛ˘ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∑‹ÙËÛ·Ó, Â›Û˘, Ó· ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ˘fi-

ıÂÛË Î·È Ô Â›ÔÚÎÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ÙÈ̈ÚËı› ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÊÔ‡ ‰È·¯ÒÚÈÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. Õ‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ΢ڛ· ª·Ú›· ∫·ÚÚ¿, fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÓÙÈ·Ï¤„Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÀÁ›·˜.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

∂È‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô §·Ì›·˜

¶ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Û ̷ıËÙ¤˜ ÁÈ· ηٿÏË„Ë ∞£∏¡∞, 8.

ªÂ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 20 ËÌÂÚÒÓ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô §·Ì›·˜ ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ §·Ì›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ÔÈÓ‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ۠¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ Â͈ۯÔÏÈÎÔ‡˜ Ó·ÚÔ‡˜. ™Â fiÏÔ˘˜ ‰fiıËΠÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÈÓ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ıˆÒıËÎ·Ó ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞§ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٿÏË„Ë Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÎÏˆÛ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ηÓÔÓÈο Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜). ¶¿Óˆ ·fi 20 ¿ÙÔÌ· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ºıÈÒÙȉ·˜, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Ì ÙËÓ ÂȉÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· “‰È·Ù¿Ú·ÍË ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ηٿ Û˘-

Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·” ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈο ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ §·Ì›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÁÔÓ›˜, Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÔÈ ÔÎÙÒ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¤ÓÙ ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂΉÈηÛÙ› Ë ˘fiıÂÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‚‰ÔÌ¿‰·

ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙË Î·Ù¿ÏË„Ë Î·ıÒ˜ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·Û‹ Ù˘. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ Ù˘ §·Ì›·˜ ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ˘fi ηٿÏË„Ë Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ›¯Â Ï˘ı›.

∂ÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ∂.À.¶. ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ·¿ÙË Î·È Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ∞£∏¡∞, 8.

Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ·¿ÙË, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙ¿ ¯Ú‹Û˘, ·ÓÙÈÔ›ËÛË ·Ú¯‹˜, Ï·ıÚÂÌÔÚ›· Î·È ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· fiÏ·. ™ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ì›· 34¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·¿ÙË Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›·.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (∂.À.¶.) ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂΂ȷÛÙÒÓ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÂÍ··ÙÔ‡Û Ôϛ٘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¤ÂÈı ٷ ·Ó˘Ô„›·ÛÙ· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ Â›¯Â ÁÓˆÚÈ̛˜ ÛÙÔÓ √.¢.¢.À. Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ “ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ fi¯ËÌ·, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. ∂ÈϤÔÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi˜ ›¯Â ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Î·È Âȉ›ÎӢ Ï·ÛÙfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ Â›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Û ÂȉÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∂.À.¶. ∞fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÚԤ΢„ fiÙÈ Ì ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 26 ¿ÙÔÌ·, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÔÛ¿, Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ 176.000 ¢ÚÒ Î·È Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ 2011, ÂÓÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È Ë 34¯ÚÔÓË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§.∞™. ÚfiÛÊ·Ù· Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ 30¯ÚÔÓÔ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¤Û·Û ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì›· ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, ·fi ÙÔÓ √.¢.¢.À. √ ȉÈÒÙ˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ Â›¯Â ÂÍ··ÙËı›, ÂÓË̤ڈÛ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È Û ÓÂfiÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ, ÂÎ Ó¤Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÈÎÚÔ‡ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ √.¢.¢.À.

ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› Ë Ï‹Ú˘ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ·, ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 13 ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ·fi ÌËÓ‡ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÒ Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ηٿÛÙ·ÛË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÙȘ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘.

√ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ. ŒÎÏÂÈÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ fiÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÚÔÛËÌÂȈ̤ӷ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ¢ÂÏÙ›· Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ À·ÏÏ‹ÏÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ºÚÔ‡ÚËÛ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∫Ú¿ÙËÛ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Ú¢Ó˜ Û ‰˘Ô Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 17 ʈÙÔÙ˘›Â˜ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ, fiˆ˜ ∞.º.ª., ¢.√.À., ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÙËϤʈÓÔ, ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Û ÂȉÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ (∂ıÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ΔÌ‹Ì· ∂-

΂ȷÛÙÒÓ) Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÁÈ· Ó· ›ıÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, 245 Ï·ÛÙ¿ CD Î·È DVD, 45 Ê˘Û›ÁÁÈ· ‰È·ÌÂÙÚ‹Ì·ÙÔ˜ 9 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ, ÌÈ· Ì·‡ÚË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜, ¤Ó· ÛÔ˘ÁÈ¿ 15 ÂηÙÔÛÙÒÓ Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ηٿ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Û ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÛÙËÓ °Ï˘Ê¿‰·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 22 ʈÙÔÙ˘›Â˜ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ, fiˆ˜ ∞.º.ª., ¢.√.À., ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÙËϤʈÓÔ, Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË È‰ÈÒÙË, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, 16 ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˆ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ √.¢.¢.À., ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜, 3 ÛÂÏ›‰Â˜ ·fi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Î·È ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ì·, 2 ʇÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (41Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 2273. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 522.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 42170 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 58086 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 6868 11246 12965 18143 25030 29247 32396 37703 45071 49317 54079 64831 70170 74213 76997 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 49 4525 8280 14237 16250 20306 21978 23907 27464 34659 40577 43629 47875 52191 56903 60320 61952 66944 68398 72103 72280 78730 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 912 2263 3023 3774 5276 6047 7659 9231 9952 10624 11668 12260 12284 13756 14848 15539 16931 17462 18914 19725 21197 22765 23196 24118 24789 25951 26502 27053 27955 28626 30168 31409 33167 33948 35320 36151 36952 38414 39165 39896 40628 42139 42317 43058 44240 45612 46343 47124 48626 50068 50949 51580 53268 54940 55271 56092 57654 58215 58467 58938 59659 61071 62499 64260 65412 66163 67465 67546 67827 69229 70621 71372 73041 73752 74934 75415 76086 77648 78119 79281 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 73. ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 3. Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 2000 ¤ˆ˜ 2999, ·fi 42000 ¤ˆ˜ 42999 Î·È ·fi 58000 ¤ˆ˜ 58999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2013.

ºıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ Four Ways Travel. 16/10/2013 μ√À¢∞¶∂™Δ∏ 5 Ë̤Ú˜ (μȤÓÓË Î·È ·Ú·‰Ô˘Ó¿‚È· ¯ˆÚÈ¿) - ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ... 209,00 ηٿ ¿ÙÔÌÔ. 09/11/2015 ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∫√ ª∞ƒ√∫√ 7 Ë̤Ú˜ (09/11 15/11/2013). ª›· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ª·ÚfiÎÔ ÙˆÓ Á‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ... ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ.

ñ °·Ì‹ÏÈ· Ù·Í›‰È· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ˙¢Á¿ÚÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÛ›˜ ¤¯ÂÙ ʷÓÙ·ÛÙ›...

ñ City breaks Û ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÍÂÓԉԯ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·:

Four Ways Travel, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213 Fax: 24210 34243 www.fourways.gr

¶ÂÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 79.000 ¢ÚÒ Δ√ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÓÙ¿ÚÈ·

Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ (∫˘Úȷ΋˜) ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Ù˙·Î - ÔÙ, ·›¯ıËΠÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 79.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÓÙ¿ÚÈ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi, ·›¯ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ù˙·Î ÔÙ ÎÏËÚÒÓÂÈ 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ “¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·”.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂-

ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 2Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 61 Î·È 154. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 61610 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 154511 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 61632 Î·È 154533 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 61343 61597 154244 Î·È 154498 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 61205 61229 61526 61571 61575 61695 154106 154130 154427 154472 154476 154596 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 61014 61050 61131 61366 61547 61727 61732 61865 61874 61926 154032 154267 154448 154628 154633 154766 154775 154827 154915 154951 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 61012 61041 61098 61101 61111 61149 61164 61171 61173 61198 61201 61210 61244 61252 61288 61303 61305 61356 61380 61389 61395 61397 61436 61444 61445 61477 61505 61509 61513 61521 61544 61572 61577 61602 61618 61638 61640 61650 61691 61735 61753 61754 61759 61763 61764 61771 61777 61781 61800 61813 61829 61830 61837 61860 61880 61884 61915 61929 61942 61962 154002 154012 154050 154065 154072 154074 154099 154102 154111 154145 154153 154189 154204 154206 154257 154281 154290 154296 154298 154337 154345 154346 154378 154406 154410 154414 154422 154445 154473 154478 154503 154519 154539 154541 154551 154592 154636 154654 154655 154660 154664 154665 154672 154678 154682 154701 154714 154730 154731 154738 154761 154781 154785 154816 154830 154843 154863 154913 154942 154999 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 120,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 61000 ¤ˆ˜ 61999 Î·È ·fi 154000 ¤ˆ˜ 154999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ (°’) ∞ƒÃπ∑∂π ™Δπ™ 21 √∫Δøμƒπ√À 2013.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·’ Ê¿ÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Δ∏¡ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ fiÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, Á›ÓÂÙ·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÂÓÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∏ ıÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚’ Î·È ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ªfiÛ¯Ô, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÛËÌ›· Â¤ÎÙ·Û˘ ‰fiÌËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ‰fiÌËÛ˘, Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰fiÌËÛË ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ Î·È fi¯È 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. “∏ ÌÂϤÙË ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜. ∏ ÌÂϤÙË ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (∫ÚÈı·ÚÈ¿, ª¿Ú·ıÔ Î·È ¡. ∞Á¯›·ÏÔ), ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·Á›·˜. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ·fiıÂÌ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ÙÔÈÎfi˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ∞¯ÁÈ¿ÏÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚·ÛÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ‹Ù·Ó Ë ÌË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ı¤Ì· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÁÈ· Ú‡·ÓÛË ·fi ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ‡·ÚÍË ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ¿ÛÙÔ¯Ë ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘. √ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·fi ÙȘ ÈÔ Î·ı·Ú¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î·È Ù˘ ¢∂À∞ªμ ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi 53 ÊÔÚ›˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Á˘, ȉÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “£ÂÔͤÓÂÈ·” ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÒÛÙ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ηٷÛÙ› ·Ì·ÍˆÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ï¿ÙÔ˘˜ 4 ̤ÙÚˆÓ, ÁÈ· ‰È¤Ï¢ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ŒÙÛÈ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

¢ÂÓ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜

ªÂ ·fiÊ·ÛË ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ¤ÏÔ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙȉÈ˘, ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ηıÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚÈ˙Èο Ë ‰È·‰Èηۛ·. ªÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ì ̛· ·Ï‹ ·fiÊ·ÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜.

Δ

∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηْ ·Ú¯‹Ó ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ó¤· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË. μ·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ¡ÈÎ. ªfiÛ¯Ô˜, ‰ÂÓ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û˜ Ï·˚Τ˜, ·ÏÏ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÔ‡Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â› ¯ÚfiÓÈ· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ fi¯ÏËÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ÛڈÓÔ˜ (˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ Û¯ÔÏ›Ô) ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. √È Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

√È Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ·fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ™ÈÓÒ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/1 ¤ˆ˜ 29/2, 1/5 ¤ˆ˜ 30/6 Î·È ·fi 1/9 ¤ˆ˜ 30/10. ∂›Û˘ ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ °. ∫·ÚÙ¿ÏË (·fi 1/3 ¤ˆ˜ 30/4, 1/7 ¤ˆ˜ 31/8 Î·È ·fi 1/11 ¤ˆ˜ 31/12), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ¤ˆ˜ ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ (·fi 1/1 ¤ˆ˜ 29/2, 1/5 ¤ˆ˜ 30/6 Î·È ·fi 1/9 ¤ˆ˜ 30/10) Î·È ∫·Ú·˚ÛοÎË ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ °·ÏÏ›·˜ (·fi 1/3 ¤ˆ˜ 30/4, 1/7 ¤ˆ˜ 31/8 Î·È ·fi 1/1 ¤ˆ˜ 31/12). ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘‹ÚÍ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË. ∫·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ηٷϋÁÂÈ fiÙÈ ÁÈ·

● ∏ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ÛڈÓÔ˜ (˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ Û¯ÔÏ›Ô) ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘

ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÒÓ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁˆÓ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ï·˚΋˜ Â› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙ· ›‰È· ÛËÌ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ

ÛËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÔıÂÙ‹ÛˆÓ, Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ï‡ÛˆÓ.

¡¤Ô ‰›ÎÙ˘Ô ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜

√ μfiÏÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ QR ª∂™∞ ÛÙÔ 2013 ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂ-

ÊÒÓˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›·˜ ·ÎfiÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·˘Ù‹. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡›Î. ªfiÛ¯Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹, Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ QR. √Ì¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ project, ÒÛÙ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÙÂı› Û ¯Ú‹ÛË.

ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ QR code Î·È Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Δo QR Code Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ bar codes Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÏÂ˘Î¿ Î·È Ì·‡Ú· ›ÍÂÏ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¤Í˘ÓˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ¤Î·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó·Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û˘Ì˘Îӈ̤ӷ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. √ ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û·ÚÒÓÂÈ Ì ÙË Û˘Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÔ QR

● ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ QR code ANTIPOLIS Â›Ó·È ¤Ó· project ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· “ÁÂÓÓ‹ıËΔ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢π∂∫

Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì·, ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ, ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ ·Ï¿ Û’ ¤Ó· ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏ˘ÙÚÔÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ΔÔ ANTIPOLIS Â›Ó·È ¤Ó· project ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· QR codes ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ÎÔÌ‚Èο ÈÛÙÔÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. √ ÂÚÈ·ÙËÙ‹˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Ù· ÛηӿÚÂÈ Ì ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘Û΢‹ ÙÔ˘ Î·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ È-

ÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛËÌ›Ԣ. ΔÔ ANTIPOLIS ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ù˘ fiÏ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î¿ÙÔÈÎfi Ù˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ٤ٷÚÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi Ì ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ¯ÒÚÔ. ∫·ÈÓÔÙfiÌÔ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› fiÏÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Ì ÌÈ· ÂÚÌËÓÂ˘Ì¤ÓË ‰È¿ÛÙ·-

ÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∏ ȉ¤· ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ “Ê˘ÛÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜” . ΔÔ ANTIPOLIS ı· Â›Ó·È ¤Ó· project Û ÂͤÏÈÍË. ™Ùԯ‡ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì 10 ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ó¤Ô˘˜ ÙfiÔ˘˜, ηÏÒÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ÛËÌ›· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·Ú¯Èο Ù· ÚÒÙ· QR Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: Info Point - ›ÛÔ‰Ô˜ fiÏ˘, ÏÈÌ¿ÓÈ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ›ÛÔ‰Ô˜ - ¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ‚Ï‹Ù· 1, ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋, ÎÙ›ÚÈÔ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ï. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, Ï. ∞Ó·‡ÚÔ˘, Ï. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô‰fi˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË - De Chirico. ΔÔ „ËÊÈ·Îfi ÛΤÏÔ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ˘fi ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ∞ϤͷӉÚÔ˘ æ˘¯Ô‡ÏË, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ Δ¤¯Ó˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ project. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ project ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ·›ÍÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Î·È ÙËÓ „ËÊȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.

∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ

∞ӷηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ μfiÏÔ˘ ∞ƒÃπ∑√À¡ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘

‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË - ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· - ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ·Ô͋ψÛË Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÓËÛ›‰ˆÓ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ψڛ‰ˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ºÂÚÒÓ, °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È Û ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÁ·Û›Â˜: * ∞Ô͋ψÛË ÙˆÓ ÓËÛ›‰ˆÓ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÙÔÎfiÙË Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÈÛ΢·˙fiÌÂÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜.

* ∞Ô͋ψÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ· ̤ÛÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1,80 m, ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·‰Ú·ÓÔ‡˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ ‚¿Û˘ fiÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ, Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ. * ∞ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ì ·ÛÊ·ÏÙfiÌÈÁÌ· Û˘ÌÂ˘ÎÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ¿¯Ô˘˜ 5 cm. * ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Ï¿ÙÔ˘˜ 20cm, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ψڛ‰·˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ۇ̂ÔÏ· Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹ÚˆÓ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ (Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜). * ∂ÈϤÔÓ, ÚԂϤÂÙ·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ú›ıÚÔ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÌÂٷ͇ ºÂÚÒÓ Î·È ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘. TÔ ¤ÚÁÔ ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 50.000 ¢ÚÒ. H ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤Ú-

ÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ·Ó¿ıÂÛË Û ÂÚÁÔÏ‹ÙË Î·ÙfiÈÓ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∞Ó fiÏ· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, ¯ˆÚ›˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ÙfiÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ 2014. ∞Ú¯Èο ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô‰fi °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ºÂÚÒÓ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Ì¤¯ÚÈ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘. ∏ ÀËÚÂÛ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ› ÙË ÌÂϤÙË ·Ó¿ ÙÌ‹Ì·

● ∞Ú¯Èο ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ºÂÚÒÓ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Ì¤¯ÚÈ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ

ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ŒÌÊ·ÛË, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Û‹Ì·ÓÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ ÒÛÙÂ

Ó· “Ûˆı›” Î·È Ó· ÌËÓ ·Î˘Úˆı› ÂÓÙÂÏÒ˜ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ‚·ÛÈ΋ ¿Ô„Ë Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â›Ó·È “fi¯È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” Î·È ÙÒÚ· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ηٷÛÙ› ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˜ Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜. Δ. ∫.


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 OKTøBPIOY 2013

¢˘Û¿ÚÂÛÙ· Ù· Ó¤· ÁÈ· ÙÔ 2014 ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·fiÌ·¯Ô˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

£· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ∂∫∞™ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ 60-65 ÂÙÒÓ

¢

˘Û¿ÚÂÛÙ· Ì·Óٿٷ ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ËÏÈΛ·˜ ·fi 60 ̤¯ÚÈ 65 ¯ÚfiÓˆÓ, ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (π∫∞), ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2014 ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∫∞™), Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó... ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¤ÌÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (√¶∞¢) ‰È·ÎfiËΠ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÙË ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™Â ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙÔ π∫∞ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 34 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3996/2011 (∞’, 170), ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ËÏÈΛ·˜ ·fi 60 ̤¯ÚÈ 65 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ∂∫∞™, ÙÔ ¯¿ÓÔ˘Ó. £· ÙÔ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ¯ÚfiÓˆÓ. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ‰È¿Ù·ÍË Î·È ı· ‰Ô˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 30 ̤¯ÚÈ 230 ¢ÚÒ... ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “ΔÔ π∫∞ ÎÔÈÓÔÔÈ› ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 34 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3996/2011 (∞’, 170), fiÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1/1/2014, ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∂∫∞™, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÏfiÁˆ Á‹Ú·ÙÔ˜, ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 65Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜. ∂ȉÈο ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÙÔ˘˜, ÙÔ ∂∫∞™ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿Úı. 34 ÙÔ˘ ¡. 3996/2011” . ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, ··-

Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ·fi 1/1/2014 Î·È ÌÂÙ¿ - ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ - Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 65Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙË ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË (Á‹Ú·˜ - ·Ó·ËÚ›· - ı¿Ó·ÙÔ˜). ªÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙÔÓ ËÏÈÎÈ·Îfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ù· Ù¤ÎÓ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/2014 Ó· ÙÔ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· fiÙÈ ÏËÚÔ‡Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ï‹ÍË ÙËÓ 31/12/2013, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙËÓ 1/1/2014 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∂∫∞™ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 60Ô‡ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜. ∏ Ó¤· ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔʤÚÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ı· ÂÈʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ 400 Î·È 500 ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ΔÔ ∂∫∞™ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂-

ÓÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 30 ¤ˆ˜ 230 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ∂∫∞™ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ñ °È· ÔÛfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ 7.715,65 ¢ÚÒ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 230 ¢ÚÒ. ñ °È· ÔÛfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 7.715,65 ¤ˆ˜ 8.018,26 ¢ÚÒ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 172,5 ¢ÚÒ. ñ °È· ÔÛfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 8.018,26 ¤ˆ˜ 8.219,93 ¢ÚÒ ÙÔ ∂∫∞™ Â›Ó·È 115 ¢ÚÒ. ñ °È· ÔÛfi ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 8.219,93 ¤ˆ˜ 8.472,09 ¢ÚÒ ÙÔ Â›‰ÔÌ· Â›Ó·È 57,5 ¢ÚÒ. ñ Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÔÛ¿ ·fi 8.471,1 ̤¯ÚÈ 9.200 ¢ÚÒ ÙÔ ∂∫∞™ Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ. ◊‰Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ·̷ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ‚¿ÛÂÈ ∞.º.ª. Î·È ∞.ª.∫.∞., ÚԤ΢„ fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 850 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤ÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂.∫.∞.™. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 30/7/2013. ∞fi ÙËÓ ∏.¢π.∫.∞. ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ˆ˜ ¿Óˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ “ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÎÔ‹˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂.∫.∞.™. ÏfiÁˆ ˘¤Ú‚·Û˘ ÙÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ 850 ¢ÚÒ” , ·Ó¿ ˘ÔηٿÛÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·ÓÂÏÂÁ¯ı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘

● ™Â ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∂.∫.∞.™. (ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿ÏÏË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÂÛÊ·Ï̤ӷ ‰fiıËÎÂ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ ∂.™.∂.¶.™.). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Ù˘ ∂.™.∂.¶.™. ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ∂.∫.∞.™., Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ 1/1/2013 Î·È ÌÂÙ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ì ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ·fi Ù· ΔÌ‹Ì·-

™ÙÂÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¢ÂÓ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢∂¡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Èı·Ófiٷٷ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘Ó·˘Ï›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÂÈÏ› Ù· ∞∂π Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤·˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÚÔ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÙËωȿÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÎÙÒ ∞∂π Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÔÚÁ‹ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜. ∫¿ÔÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ó ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ fiÚÈ˙Â Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ·ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ·Ú¿Ù·ÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈ-

● √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜

ÌfiÙËÙ˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÒÚ· ·ÂÈÏ› fiÙÈ ı· ÂΉÒÛÂÈ Ó¤· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηٷÚÁ› ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ ·Ó ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ŒÓ· ·fi Ù· ΔÌ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Â›Ó·È Î·È ÔÈ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜. Δ· ̤ÏË ¢∂¶ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ú˘ı̛ۈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‹‰Ë ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, fiˆ˜ Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ·’ ¤ÙÔ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2013-2014, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ô ÌË ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, Ë ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË Á‹Ú·ÓÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È μÔÏÈÒÙ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙ· ∞∂π, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÁÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙ ÙÂÏÈο ı· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ô‡Ù ‚¤‚·È· fiÙ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó Ù· ÙËϤʈӷ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÂÚÁÔ‡Ó.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÁÈ· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù¤ıËΠηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Âͤ‰ˆÛÂ Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹-

Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ∫. ∫¿·˜ Ù›ıÂÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ̤ۈ ÌÈ·˜ Û·ıÚ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‚Ú¤ıËΠηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ -ÚÔ 7ÂÙ›·˜ -η٤ıÂÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· Ï‹ÚˆÛË ı¤Û˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÂÎϤ¯ÙËΠ·fi ÙË °™ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÙÂı› Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ∫. ∫¿·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë Î¿ı ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Ù· Ù˘¯fiÓ Ù˘Èο ÌË ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Έχ̷ٷ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙ‹, ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂÎÏÔÁ‹˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Ë °™ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÛÙÔȯ›· ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÙfiÛÔ ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Œ‰Ú·˜ Â› Ù˘ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ °™ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û·, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÁÈ· “·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ” . ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜: - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ∫. ∫¿·, - ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ·‰È·ÓfiËÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¿Ԅ˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, - ηÏ› Ù· ·Î·‰ËÌ·˚ο Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶£ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË, - ˙ËÙ› ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù›ıÂÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ô ‰ÈÂıÓÒ˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ‰Â›ÍÂÈ -ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜- ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο Ì ٷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Ù· ¶ÏËÚˆÌÒÓ ™˘Óٿ͈Ó. ∂›Û˘, ÙÔ π∫∞ ı· ÂϤÁÍÂÈ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÔÛÔ‡ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/1/2011 Î·È ÌÂÙ¿ Ô˘ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËΠÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ 850 ¢ÚÒ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ˘¤Ú‚·ÛË, ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Û ÔÎÙÒ ∞∂π ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ∞£∏¡∞, 8.

ª¶ƒ√™Δ∞ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â¤Ì‚·-

Û˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙ· ÔÎÙÒ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ∞™∂¶ ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô˘ ÂÎÓ¤ÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›·‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ∞ıËÓÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶·ÙÚÒÓ, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, Â¿Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÂÓ ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›·, ı· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ· ηٿ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÔÎÙÒ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜, ηıÒ˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÔÚ›ÛÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ (ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ∞ıËÓÒÓ Î·È ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÁÈ· Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ·›ÙËÌ· Ó· ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜. ΔÚ›ÙÔ “Ì‹Ó˘Ì·” ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰‹ÏˆÓ·Ó fiÙÈ “Ô ÓfiÌÔ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Î·È Ë ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Û˘ÓÙËÚ› Ê¤Ô˘‰· ·ÓÔÌ›·˜” .


M·ÁÓËÛ›· 14

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

™Â ‰¤Î· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

ª‹Ó˘ÛË ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡

ª

‹Ó˘ÛË Î·Ù’ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·‰È΋̷ٷ, fiˆ˜ ÎÏÔ‹˜ Î·È ˙ËÌÈ¿˜ Û ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ·. ΔȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∞ÎfiÌË ÂÓË̤ڈÛ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÙÈ ÂÛÙ¿ÏË ¯ı˜ ÂÍÒ‰ÈÎÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ȉÈÒÙË ÁÈ· ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ.

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙȘ “„˘¯ÒÛÂȘ” ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜... √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˙‹ÙËÛ ÂÓÈ·›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› Ë ¢∂À∞ªμ. √ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙË Ï‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜, fiˆ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ “ͤÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ” , fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ. √ Î. ¡›ÎÔ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌ‰ˆı› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ŸÏÔÈ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ - Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ Î. ªÔÏÔ¯›‰Ë Ô˘ „‹ÊÈ۠ϢÎfi - ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ™Ù. Δ˙›Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ÙÒÚ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÌÂÚÒÓ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÈο Ú·‰Èfiʈӷ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi. “ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÚÔÛÊÈϤ˜ ÁÈ· ÎÚÈÙÈ΋ Û ÔÏÏÔ‡˜. ∏ ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ∂ȯ›ÚËÛË Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫¿ı ÔÏ›Ù˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›·. ¢ÂÓ ·ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È Ù›ÔÙÂ. ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ·ÛʷϤ˜ ÓÂÚfi. ªÂÚÈÎÔ› ‚Á¿˙Ô˘Ó Ì›· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ-

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô μ. °È·ÓÓÔ˘Ï‹˜ ™Δ∏¡ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÚÈοψÓ, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓÔ˘Ï‹˜. √È ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ÈÒÍÂȘ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ʤÚÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. √ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ù·Í›·Ú¯Ô˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÁϤÙ˘ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË §·Ì›· Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÁÂÓÈÎÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÏfiÁˆ ÏËÌÌÂÏÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ı¤ÛË ¤ÌÂÈÓ ÎÂÓ‹ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ΔÚÈοψÓ. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô Î. °È·ÓÓÔ˘Ï‹˜. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. °È¿Ó. ΔfiÏÈ·˜, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Á’ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜.

● “∏ ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Î¿ı ÔÏ›Ù˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Ë ˘ËÚÂÛ›·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

ÎfiÙËÙ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‹‰Ë ÂÛÙ¿ÏË ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÁÈ· ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ·Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· Î·È ·Ó˘fiÛٷٷ οÙÈ ÁÈ· ÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ∂ȯ›ÚËÛË ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ì ÓÔÌÈο ̤۷ ÙËÓ ˘fiÛÙ·Û‹ Ù˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÔÈΛÛÎÔ˘ ÛÙËÓ ËÁ‹ “ª¿Ó·” , ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ ÓÂÚÔ‡. μÚ¤ıËΠ̿ÏÈÛÙ· ÛËÌ›ˆÌ· fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó “¶ÚÔÛÔ¯‹ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ” . ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË Â›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›

Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛËÌ›ˆÛÂ. ∞ÎfiÌË ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ 2012 ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÎÙÒ ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Á˜, ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ, ıˆÚ› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Îϛ̷ Î·È ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ “ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ” Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ˆ˜ Ë ¢∂À∞ªμ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘ Î·È ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù’ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ-

ÁÚ·Ê›.

ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ™Â ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ¤‚Ë ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ¢∂À∞ªμ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙȘ 3/10/2013 ÂΉfiıËΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ (8,53 milgram/litro Ì fiÚÈÔ Ù· 10 miligram). ŒÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

™Ù·‰È·Î¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ë ‡·ÚÍË ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË. ªÂÙ¿ ·fi Ӥ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ó¤·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·È Ë ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150.000 ¢ÚÒ. ∞·ÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÓÂÚfi, Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ∞ÁÚÈ¿ ˘‰Ú‡ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ fiϘ ÔÈ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÔıË΢ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. ŒÙÛÈ Î¿ı ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ·›ÚÓÂÈ ·¤Ú· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰È·ÎÔ¤˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ “ÎÂÊ·Ï‹” 500 ΢‚ÈÎÒÓ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∞Ó Î¿ÔÈ· ÁÂÒÙÚËÛË ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÎÏ›ÓÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚfiÛıÂÛÂ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ¤ÚÁ· ˘‰ÚÔÌ¿ÛÙ¢Û˘ ËÁÒÓ ÁÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ì ÓÂÚ¿. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ηÙÔ›ÎÔ˘

«§¿ıÔ˜» Û ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ΔΔ ÁÈ· ÎÂÚ·›· ÛÙÔ μfiÏÔ Δ∏¡ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂∂ΔΔ) Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙËÓ ·Ú·Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂∂ΔΔ, ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 Ë ∂∂ΔΔ Âͤ‰ˆÛ ·fiÊ·ÛË - ¯ÔÚ‹ÁËÛË Û ÂÙ·ÈÚ›· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏËÚfiÙËÙ·˜ ʷΤÏÔ˘ ·›ÙËÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÂÚ·›·˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÍËÚ¿˜ ÛÙË ı¤ÛË ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. ™Ù· Û¯ÂÙÈο Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∂ΔΔ ‰Ú. §ÂˆÓ›‰· ∫·Ó¤ÏÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi 24, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀËÚÂÛ›·˜ ¢fiÌËÛ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘ Ì ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 2756/13-03-2012 ªÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÂÚ·›·˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ı¤ÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ”. √ οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î. μ·Û. ∫‡ÚÌ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÎÈÓËÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ “ÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 ÙËÓ ·Ôηı‹ÏˆÛË Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÓÔÌ· ÁÈ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Û ·fiÛÙ·ÛË 100 Î·È 150 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÂ-

● ºˆ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ïfi Ï¿ıÔ˜ ‹ ÁÈ· ÂÛÎÂÌ̤ÓË ·Ú·Ô›ËÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ΔΔ, ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË

Ú·›·” , ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∂∂ΔΔ ÛÙȘ 24-52013 ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÂÚ·›·˜ Â› Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ §Ô˘ÓÙ¤ÌË 8 Î·È ∞ӷηÛÈ¿˜ 33 ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙȘ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 Ë ¢È‡ı˘ÓÛË º¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂∂ΔΔ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ Î. μ·Û. ∫‡ÚÌ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁËı› ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÏËÚfiÙËÙ·˜ ʷΤÏÔ˘ ·›ÙËÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÂÚ·›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó η-

Ù·ÙÂı› ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú. 17 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 30 ÙÔ˘ ¡. 4070/2012. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, Ë ∂∂ΔΔ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Î. ∫‡ÚÌ· Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ “Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Ì ·Ú. ÚˆÙ. 2756/13-6-2012 Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀËÚÂÛ›·˜ ¢fiÌËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” . ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. ∫‡ÚÌ·˜ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜.

∂ÓÒ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ΔΔ Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› 13-032013, ÛÙ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Î. ∫‡ÚÌ· Ë ∂∂ΔΔ ÛÙȘ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013, Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ·ÏÏ¿ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 13-6-2012. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˙ËÙ› ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ·Ú. 17 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 30 ÙÔ˘ ¡. 4070/2012 (º∂∫ 82/∞’/10-4-2012). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ΔΔ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‹ ·Ú·Ô›ËÛË. ∏ ÌÂϤÙË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 13 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012, ‰ËÏ·‰‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ Û ¿ÏÏÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¡. 4070/2012 (º∂∫ 82/∞’/10-4-2012). √È “ΛÌÂÓ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , fiˆ˜ ÙȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ΔΔ ÛÙȘ 13-03-2012 ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ º∂∫ 82/∞’/10-4-2012 Î·È ›Û¯˘·Ó ÛÙȘ 19-03-2013 fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. ºˆ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ïfi Ï¿ıÔ˜ ‹ ÁÈ· ÂÛÎÂÌ̤ÓË ·Ú·Ô›ËÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ΔΔ, ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∞ÓÙÒÓ˘ ∂. ºˆÎ›‰Ë˜


ª·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 OKTøBPIOY 2013

§fiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÈÌ‹˜ Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

∞˘ÍË̤ÓË Ë ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∞ÂÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂¶∞), Ù· fi‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó “¿ÚÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ʈÙÈ¿” . ∏ ·˘ÍË̤ÓË ÙÈÌ‹ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î·˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ, Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ì ÙÔ Î˘‚ÈÎfi, Ô‰ËÁ› ÔÏÏ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

÷Ìfi˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰Âο‰Â˜ ηٷӷψ٤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹, Ô˘ ›¯·Ó ·˘ÍËı› ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È Û‡‰Ô˘Ó ϤÔÓ, ÙfiÛÔ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜, Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÌË ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 400 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 1200... ∏ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô˘ ʤÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ Á‡Úˆ ÛÙÔ 40%, ˆı› ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. §. ª·ÎÔ‡Ú·, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· Û ÙÈÌ‹ Á‡Úˆ ÛÙ· 0,82 ¢ÚÒ ÙÔ Î˘‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙË ıÂÚÌ·ÓÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ı· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 40% ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘, ηıÒ˜ Ô “Ì·‡ÚÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜” ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi

ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÚÔ˜ 1,30-1,35 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â·ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÎÔ› ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ. “ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÏÏÔ› ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· Â·ÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó ÌÂÙÚËÙ¤˜. ∞Ó Â›¯·Ì 3000 ·ÚÔ¯¤˜ ÎÔÌ̤Ó˜, ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ηٿ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÎÔ‡Ú·˜, Ô˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û›ÙÈ· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÍÂÓÔ›ÎÈ·ÛÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÓÔÈÎÈ·ÛÙÔ‡Ó.’ ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 47% ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙË §¿ÚÈÛ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂¶∞, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛËÌÂȈı› Î·È ¿ÏÏË ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¢∂¶∞ Î·È Gazprom ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ 10%-15% ÛÙËÓ ÙÈÌ‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ª·ÎÔ‡Ú·˜, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È 1% ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ı· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ∞¶∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ٤ıËÎÂ Î·È „ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁËı› ¤Ó· ÔÛfiÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘, ·Ó¿Á΢ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi η‡ÛÈÌÔ (ÂÙڤϷÈÔ). ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ı· ηχ„Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂) Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û˘ÓÔÏÈο ÔÛfi 17,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ˆ˜ ·fiıÂÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 0,30 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ· (Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 0,298 ¢ÚÒ ·Ó¿ ıÂÚÌÈ΋ ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ·). ΔÔ 90% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ÔÈÎÈ·ÎÔ› (ηÙËÁÔÚ›· Δ 2). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂¶∞ Ë ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷӿψÛ˘ Δ2 (ÔÈÎȷ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û “‰Âη‹ÌÂÚ·” ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘. ΔÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ, ·fi ¤Ó· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂfiÌÂÓ˘ ̤ÙÚËÛ˘ ‹ Î·È ·fi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘, Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ¶·ÚÔ¯‹˜ ∞ÂÚ›Ô˘. ™Â

™˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ 21Ô˘ Î·È 7Ô˘ ¢.™. μfiÏÔ˘

™ÎÔ˘›‰È· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ...ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ √ÀΔ∂ Ì›·, Ô‡Ù ‰‡Ô, ·ÏÏ¿... ‰Âη-

¤ÓÙ ۷ÎԇϘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ì ÎÔÈÓ¿ ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô Û·ÎԇϘ Ì ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013, ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ 21Ô˘ Î·È 7Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘. Δ· ›‰Ë ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó... ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·, ηıÒ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ì·˙‡ÙËηÓ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÔÙÛ›Á·Ú·, ‰Âο‰Â˜ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È Û·ÎԇϘ, ̤¯ÚÈ ÙÂÏ¿Ú·, Úfi‰Â˜ Î·È ÌÈ· Ù¯ÓËÙ‹ Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›·. °ÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿, ¤‰ˆÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ηı¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ·ÎÙ‹˜, ÛÙȘ 10:30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ô˘ ÚÔˆı› Ë HELMEPA, ·fi ÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ‹‰Ë ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Ú¿Û˘, ›¯Â ÔÚÈÛÙ› Ë ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ̤¯ÚÈ Û¯Â‰fiÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¤ÁÈÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi Ù· ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÚˆÁfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ‹Ù·Ó Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Î. Δ·Ì·ÎfiÔ˘ÏÔ) Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ¢È·Ù¤ıËÎ·Ó Û·ÎԇϘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›·, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤-

● ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∞ÂÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂¶∞)

ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·Ê›Ô, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·›ÙËÛË. ªÂÙ¿ ·fi ÙË Ï‹„Ë ¤Ó‰ÂÈ͢ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ‹ ¤Ó·ÓÙÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (Û ÂÚ›ÙˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ‹ ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô). ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

πÔ˘Ï›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂӉ›ÍÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ Δ 2. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂӉ›ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ì ¤Ó·ÓÙÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 7 ΢‚ÈÎÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ ·Ó¿ Ì‹Ó· Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Â›Ó·È 20 ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

√∂μ∂ª M·ÁÓËÛ›·˜

∞ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ ∞¡Δπ£∂Δ∏ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂-

·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ (√∂μ∂ª) ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ∂ÌÔÚÈΤ˜ ªÈÛıÒÛÂȘ Ë √∂μ∂ª ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “H ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘. ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛˆÓ, Î·È Â›‰Â ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¢ı›· ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ Û ηӤӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ô‰ËÁ› Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∏ √.∂.μ.∂.ª. ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙË Û οı ·fiÂÈÚ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛˆÓ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË Û˘Á΢ڛ· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi fiÛ· ı· ÂÈχÛÂÈ. ∏ ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ï˘ÛȉˆÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÛÙÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ∏ √.∂.μ.∂.ª. Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘ÌʈÓËı›Û˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ Î·È ıˆÚ› fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓ‰Âϯ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ Ù· ¿ÁÈ· ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Â¤Ó‰˘Û˘ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÙȘ ˙ÒÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ì·ÎÚfiÓÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” .

∫·È ÛÙÔ μfiÏÔ

● ∞fi ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙË ·ÎÙ‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ 21Ô˘ Î·È 7Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘

ÏÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 26 ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·È‰È¿, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 15 Û·ÎԇϘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ì ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 80 ÎÈÏÒÓ. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 500 ·ÔÙÛ›Á·Ú·, 75 Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ÒÌ·Ù· ÌԢηÏÈÒÓ, ηϷ̿ÎÈ·, ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÎÔÓۤڂ˜, Û·ÎԇϘ, Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó·, ÂÙÔÓȤ˜, Ê¿Ú̷η, ¿Ó˜, Ï¿ÛÙȯ· Î·È ·Ó·Ù‹Ú˜.

À‹ÚÍ·Ó fï˜ Î·È ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÌÈ·... ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ Úfi‰Â˜ ·fi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ÙÂÏ¿Ú·, Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜ Î·È ·ÓÙfiÊϘ, Ù¿ÂÚ Ê·ÁËÙÔ‡, ÚÔ‡¯·, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Î·È... ÌÈ· Ù¯ÓËÙ‹ Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›·. √È Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ 21Ô˘ Î·È 7Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ Î.Î. ∏Ï›·˜ ∫Ô˘ÙÛÂÚ‹˜ Î·È π¿Îˆ‚Ô˜ ¢ËÌËÙÚÒÊ, ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË Ì ÙË ‚·ÛÈ΋ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË Ù˘ HELMEPA, ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi, fiÛÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ÔʤÏË ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·˘ÚÈ·ÓÔ› Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Ôϛ٘...

∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ™∂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô Î. ∞ÚÙ. ™ÒÚÚ·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ “ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . Œ¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ-‰ËÏÒÛˆÓ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÂÒÓ˘Ì· fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ™ÒÚÚ· Î·È ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ END (End National Debt) ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 600 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Î. ∞ÚÙ. ™ÒÚÚ·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ÙȘ ‰È·„‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ E.N.D. ‰Ú. ª·ÓÒÏ˘ §·ÌÚ¿Î˘ Î·È Ô Î. ™ÒÚÚ·˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· 600 ‰ÈÛ. ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢. √ Î. ™ÒÚÚ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ÂÓÙ‡Ô˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô fiÛÔÈ ÙÔ Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ “ΔÚ¿Â˙·˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜” (›¯Â Û˘Á¯ˆÓ¢ı› ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋), ‡„Ô˘˜ 600 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÓÙ˘Ô fiÛÔÈ ÙÔ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂıÓÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌfiÓˆÓ, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ηıÒ˜ ÁÈ· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÌˉÂÓÈÛÙ›.


M·ÁÓËÛ›· 16

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ π∂∫ ÁÈ· ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ §˘Î›Ԣ

™¯ÔϤ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ·fi ʤÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

¯ÔϤ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÁÈ· ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ȉڇÔÓÙ·È ·fi ʤÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ §˘Î›Ԣ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ π∂∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ 18 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ π∂∫, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÌÈ·˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ¿ÙÔÌ·. μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: μÔËıfi˜ μÚÂÊÔÓËÈÔÎfïÓ, μÔËıfi˜ π·ÙÚÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, μÔËıfi˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ΔÚ·˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜, μÔËıfi˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ¡ÔÛËÏ›·˜, μÔËıfi˜ º·Ú̷ΛԢ, μÔËıfi˜ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, ™Ù¤Ï¯Ԙ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ™Ù¤Ï¯Ԙ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ™Ù¤Ï¯Ԙ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ™Ù¤Ï¯Ԙ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ™Ù¤Ï¯Ԙ £·Ï·ÛÛÔıÂÚ·›·˜-§Ô˘ÙÚÔıÂÚ·›·˜, ™Ù¤Ï¯Ԙ ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘-ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ, Δ¯ÓÈÎfi˜ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Δ¯ÓÈÎfi˜ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Δ¯ÓÈÎfi˜ ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, Δ¯ÓÈÎfi˜ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ∏/À, Δ¯ÓÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜, Δ¯ÓÈÎfi˜ º·Ú̿ΈÓ, ∫·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È ¶·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ π∂∫ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ʤÙÔ˜ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰›‰·ÎÙÚ·. ŒÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· 720 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ. ∂›Û˘ ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ π∂∫ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ™¯ÔϤ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (™∂∫) Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÙ·Á˘ÌÓ·ÛÈ·Îfi ·ÎÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÚ›· ı· οÓÔ˘Ó Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Û οÔÈÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Û οÔÈÔ Ù‡Ô Ï˘Î›Ԣ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (™∂∫) Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÏȤ˜ ∂¶∞™ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ¢ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∞ Ù¿ÍË Î¿ÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Ï˘Î›Ԣ fiˆ˜ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. μ·ÛÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Â‰Ò Â›Ó·È Ô ÙÚÈÂÙ‹˜ ·ÎÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ (ÛÙȘ ∂¶∞™ ‹Ù·Ó ‰ÈÂÙ‹˜). ™ÙËÓ ∞ Î·È μ Ù¿ÍË ÙˆÓ ™∂∫ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È 4 ÒÚ˜ ÁÂÓÈο Ì·ı‹Ì·Ù· (°ÏÒÛÛ· Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο) Î·È 26 ÒÚ˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ (ıˆڛ· Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ) ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙȘ ∂¶∞™ Ô˘ ›¯·Ó ÌfiÓÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Δ¿ÍË ª·ıËÙ›·˜ (Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ∂¶∞§) ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂√¶¶∂¶ ·ÔÎÙÔ‡Ó ¶Ù˘¯›Ô ∂ȉÈÎfiÙËÙ·˜ 3. ∫·È ÁÈ· ÙÔ ™∂∫ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË ™.∂.∫. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ∞’, μ’ Î·È Ë Δ¿ÍË ª·ıËÙ›·˜. ™ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ÛÙË μ’ Ù¿ÍË ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ·ÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË Î·È ÛÙËÓ

√È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ™∂∫

● ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ 18 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ π∂∫, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË

Δ¿ÍË ª·ıËÙ›·˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ·ÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË μ’ Ù¿ÍË Ù˘ ™.∂.∫. ™ÙËÓ ∞’ Î·È μ’ Δ¿ÍË ™.∂.∫. ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Û˘ÓÔÏÈο ˆÚÒÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ˆÚÒÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜, Ì ‰‡Ô (2) Ì·ı‹Ì·Ù· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο, Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ (26) ˆÚÒÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì·ı‹Ì·Ù· ∂ȉÈÎfiÙËÙ·˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È, ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ·fi 50% ıˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Î·È 50% ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi. ™ÙËÓ “Δ¿ÍË ª·ıËÙ›·˜” ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ “∂ÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË Ù˘ ª·ıËÙ›·˜” ÂÙ¿ (7) Û˘ÓÔÏÈο ˆÚÒÓ, ÂÈÌÂÚÈṲ̂ÓÔ Û ‰‡Ô (2) Ë̤Ú˜

‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ™∂∫, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ‹ÙÔÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 30‹ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂοÛÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ “Δ¿ÍË ª·ıËÙ›·˜” ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ - ª·ıËÙ›· Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ” ›ÎÔÛÈ ÔÎÙÒ (28) ˆÚÒÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜, ÂÈÌÂÚÈṲ̂ÓÔ Û ¤ÓÙ (5) Ë̤Ú˜ ÁÈ· ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜. ΔÔ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ - ª·ıËÙ›· Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ” ‰È¤ÂÙ·È ·fi ۇ̂·ÛË, Ô˘ Û˘Ó¿ÙÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË (Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ȉȈÙÈÎÔ‡ ‹ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘), Ì ÂÈÚfiÛıÂÙ· ΛÓËÙÚ· ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ

¤Ú·˜ Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜, ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰‡Ô ÂÙÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi Ì¿ıËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ‹ ÛÙ· ÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÛÙËÚȷο ∫¤ÓÙÚ· ‹ ÛÙ· ™¯ÔÏÈο ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ À¶∞π£. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ π∂∫ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ηıÒ˜ ‹‰Ë ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÌÂÙ·‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

√È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ π∂∫ √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ π∂∫

∂›Û˘ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ™∂∫ Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: Δ¯ӛÙ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ (ÀËÚÂÛ›· ÀÔ‰Ô¯‹˜-ÀËÚÂÛ›· √ÚfiʈÓ-∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÁÓˆÛ›·), Δ¯ӛÙ˘ ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È ª·ÎÈÁÈ¿˙, Δ¯ӛÙ˘ ∞ÌÂÏÔ˘ÚÁ›·˜-√ÈÓÔÙ¯ӛ·˜-¶ÔÙÔÔÈ›·˜, Δ¯ӛÙ˘ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘-∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ (ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜), Δ¯ӛÙ˘ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ∞ÚÙÔÔÈ›·˜, Δ¯ӛÙ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ √¯ËÌ¿ÙˆÓ, Δ¯ӛÙ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ™˘Û΢ÒÓ, Δ¯ӛÙ˘ ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, Δ¯ӛÙ˘ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, Δ¯ӛÙ˘ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜, Δ¯ӛÙ˘ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ªÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È ªË¯·ÓÒÓ £¿Ï·ÛÛ·˜, Δ¯ӛÙ˘ ¶ÔÙÒÓ Î·È √ÈÓÔÏÔÁ›·˜, Δ¯ӛÙ˘ ¶ÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, Δ¯ӛÙ˘ º·ÓÔÔÈfi˜ Î·È μ·Ê‹˜ √¯ËÌ¿ÙˆÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË dioni.sch.gr. ∞ÎfiÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ π∂∫ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421083885 Î·È 63060.

ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

ªÂ ‰˘Ô ÒÚ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· √ÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∫·Ù¿ÏË„Ë ¯ı˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜

Δ∏¡ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ Û 14 √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·-

ÁˆÁ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. “ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ √ÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, Ô Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· Û ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÛÙ· 14 √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ÂȉÈο fiÙ·Ó Ë ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, fiÛÔ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ Ó· ÌËÓ ÚԂ›Ù ʤÙÔ˜ Û ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 14 √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙȘ 12:30 ÙÔ Úˆ›, ‰ËÏ·‰‹ 3 ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ˆÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜”.

™∂ ηٿÏË„Ë ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ

Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, fiÔ˘ ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È fi¯È ÛÙȘ 2, ηıÒ˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚È‚¿ÛÂÈ Î·È Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ Î·ıÈÛÙÔ›. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ‰Âο‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ. ∂Âȉ‹, fï˜, ·Ó ¤Ì·ÈÓ·Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, οÔÈÔÈ ı· ‹Ù·Ó fiÚıÈÔÈ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ·ÚÎÂÙ¿ ·È‰È¿ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÁÈ· ÒÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηٷÔÓË̤ӷ Î·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Úˆ› ͢ÓÔ‡Ó ÛÙȘ 6.30. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Í·Ó¿ Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ·ÚÔ˘Û›· Ì·ıËÙÒÓ,

● ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È fi¯È ÛÙȘ 2, ηıÒ˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚È‚¿ÛÂÈ Î·È Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ Î·ıÈÛÙÔ›

ÁÔÓ¤ˆÓ, ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ªÚ›˙Ë. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰Ôı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· χÛË ÛÙÔ fiÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ηٷÙÚ¤¯ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË, ·ÏÏ¿ ηÈ

ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ·ÚÎÂÙÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È‰·Ûηϛ·. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªÚ›˙˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Ì fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‚Ú¤ıËΠχÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó fiÛË ÒÚ· ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÒÚ· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ˜ ∞Ó‹ÏÈÔ, ∫ÈÛÛfi, ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ı· Â›Ó·È ·fi ȉÈÒÙË Î·È ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ 18 Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ªÚ›˙˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ Â›¯Â ÛÙ·Ï› Î·È ¤Ú˘ÛÈ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 OKTøBPIOY 2013

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.700 ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË

™ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ

ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÚ›Ô˘100 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 70 ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ª¿ÏÈÛÙ· Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ 2.700 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, fiÙ·Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 2.200.

∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÒÛÙ fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ó· ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È. ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ÙÌ‹Ì·, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÛÙ· °Ú·Ê›· ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ ¿ÏψÛÙ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ¶·Ú¿ÏÏËÏË ™Ù‹ÚÈÍË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‚¤‚·È· ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ›, ÁÈ·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ŒÙÛÈ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÛÙÔ˘˜ 2.712 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Û ‰Ô̤˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ ÛÙ· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· Î·È ÛÙËÓ ¶·Ú¿ÏÏËÏË ™Ù‹ÚÈÍË. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ˘˜ 1.447 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó Ù· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›·, Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ŒÓÙ·Í˘ Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ‰Ô̤˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 1.189 Â›Ó·È ‰¿ÛηÏÔÈ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÔÈ 214 ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÈ 44 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ηıËÁËÙÒÓ. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú¿ÏÏËÏË ™Ù‹ÚÈÍË ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ 1.265 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 543 Â›Ó·È ‰¿ÛηÏÔÈ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÔÈ 189 ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÈ 533 ‰¿ÛηÏÔÈ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ fï˜ Î·È ·˘ÙÔ› ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶·Ú¿ÏÏË-

ÏÔÁÈÛÌfi˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È, ÔfiÙ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ηχÙÔÓÙ·È Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂϤÙË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 2.200 ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· Î·È ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË

● ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÚ›Ô˘ 100 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 70 ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹

ÏË ™Ù‹ÚÈÍË. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ηÓÔÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 1.443 Î·È ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÛÙÔ˘˜ 754. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ 70% ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ¶·Ú¿ÏÏËÏË ™Ù‹ÚÈÍË. √È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰¿ÛηÏÔÈ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËηÓ, Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÔÎÙÒ.

™ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÂÙ‹ÛÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ·›ÙÈ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ·Ó·ÏË-

ÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οı ¯ÚfiÓÔ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Ì¤Ûˆ ∂™¶∞ ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸Ô-

ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û §‡ÎÂÈ· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ηıËÁËÙÒÓ ∂¡∞™ Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙfiÙÂ

Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ Ì¿ıËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ηıËÁËÙÒÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Î·È ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÈÙ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Û ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜. ∞Ó ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ Ì Ï‹Ú˜ ˆÚ¿ÚÈÔ Û ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÒÚ˜ Û ¤Ó· Ì¿ıËÌ·, ÔfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÒÚ˜ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıËÁËÙ‹˜ Ô˘ Ó· ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î. ¡›ÎÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ. ™ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡-

● ™ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÒÚ˜ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

ÙÔÓÙ·È ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì-

‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿, fiÔ˘ Ï›Ô˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ¯ËÌ›·˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È

™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¢È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ΔÔÍÈÎÔÏÔÁ›· Δ√ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔÍÈÎÔÏÔÁ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ 6-10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ΔÔÍÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ΔÔÍÈÎÔÏÔÁ›·˜ (EUROTOX), ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ΔÔÍÈÎÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ ÙÔÍÈÎÔÏfiÁÔ˘˜. ¶¿Óˆ ·fi 40 ÙÔÍÈÎÔÏfiÁÔÈ ·fi fiÏÔÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· ·ÔÓÂÌËı› ·fi ÙË EUROTOX ‰›ψ̷ Î·È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ™ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ ÙÔÍÈÎÔÏfiÁÔÈ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (EFSA), ÙÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜, Ù˘ °ÂÓ‡˘, ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘, ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÔ‡ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ʤÙÔ˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ÙÔ˘ ¶£.

·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË. ΔÔ ¶À™¢∂ Û˘Ó‰ڛ·˙ ·ÎfiÌË Î·È ¯ı˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. √È ÂÏÏ›„ÂȘ Â›Ó·È ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, Û ηıËÁËÙ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ∂›Û˘ ÛÙ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÛÙ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÚÂȘ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂٿٷÍË ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó Î·È ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÎfiÌË Û ڢıÌÔ‡˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Â·Ó‹Ïı ÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÔ‡Û Û ηٿÏË„Ë ÁÈ· ¤ÍÈ Û˘Ó¯›˜ Ë̤Ú˜. ∞ÎfiÌË Û‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂§ª∂ ÁÈ· Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ ¢ÔÌ‹ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ºÔÈÙËÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ηÈ/‹ ∂ȉÈΤ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10:00 Ì ٛÙÏÔ “∞Ó·ËÚ›· Î·È ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË” (∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË, ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜, μfiÏÔ˜). “™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ Î·È fiϘ Ó· ·Ú¢ÚÂı›ÙÂ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ‹/Î·È ÂȉÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ John Richardson ·fi ÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È Â›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜/Ô˘Û˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™Ù‹ÚÈÍË ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ô ÌË Â·Ú΋˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÂȉÈο ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔÓ›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ·, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙË Ì¿ıËÛË ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÙÚfiÔ. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÌÂıԉ‡ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ Ù¿ÍË, Ë ÔÔ›· ·ÈÊÓȉ›·Û ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂȯÂÈÚËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ó· ‚·ÊÙÈÛÙÔ‡Ó ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞∂∫ª ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌfiÚʈÛË Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰È¿ ̤ۈ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘.


ª·ÁÓËÛ›· 18 ¶ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÔÛÚ›ˆÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ˘¤ÁÚ·„ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙˆÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ÔÛÚÈÔÂȉÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÔÛÚ›ˆÓ Î·È ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ „˘¯·ÓıÒÓ, fiˆ˜ ÎÔ˘ÎÈ¿, Ú‚›ıÈ·, ÛfiÁÈ·, ÌÈ˙¤ÏÈ·, ÌˉÈ΋ Î.Ï., Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û fiÛÚÈ· Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο Ê˘Ù¿. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·: ·) ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÛfiÚÔ˘ ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÔÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ‚) ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÒıËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ∫∞¶. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙË Ó¤· ∫∞¶ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ‡„Ô˘˜ 2% ÂÙËÛ›ˆ˜ Â› ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ʷΤÏÔ˘, ÂÈϤÔÓ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶∞¶º˘ÙÒÓ ªÂÁ¿Ï˘ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ À∞∞Δ Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ º˘ÙÒÓ Î·È μÔÛÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηıÔÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÔÛÚ›ˆÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÌË ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ˘, ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÔÛÚ›ˆÓ Î·È ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ. ªÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ó· ηٷÛÙ› ÛÙ·‰È·Î¿ ·˘Ù¿Ú΢ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜, ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Û ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ‰·ÊÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ› ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÈÛÚÔ¤˜, fiˆ˜ ÓÂÚfi ‹ ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. ∂Ô̤ӈ˜, ı· ÌÂȈı› Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∫·ÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ „˘¯·ÓıÒÓ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÍÂÚÈο ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁfiÓÈÌ· Û ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ Û ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·ÁÚÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ Ì ÚÔÊ·Ó¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

ª¤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· Â˙Ô‡˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

“ª¿ÙÈ· Á¿Ù·˜” Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ πÃ Î·È ‰È·ÎÏˆÓ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ fiÏ˘, Ù· ÔÔ›· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó, Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹ÚˆÓ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ (Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜) ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ, Ë ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ‰È·‚¿ÛÂˆÓ Â˙ÒÓ, ÂÓÒ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ï·ÛÙÈο Û·Ì·Ú¿ÎÈ· ÒÛÙ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ·. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, Ù· ¤¯Ô˘Ì ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

Δ· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ∞¯ÈÏϤˆ˜, ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È μ·Û. ¶·‡ÏÔ˘, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ “Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜” Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÒÛÙ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÊÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙ· πà ÙÔ˘˜. ◊‰Ë Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹ÚˆÓ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∂›Û˘, ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ÛËÌ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ¯·ÌËÏ¿ Ï·ÛÙÈο Û·Ì·Ú¿ÎÈ·, ÁÈ· Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ·. ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ÊˆÙÂÈÓfi˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔηϛ ÁÈ· Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ πÃ Î·È ‰È·ÎψÓ. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÛË-

● π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ∞¯ÈÏϤˆ˜, ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È μ·Û. ¶·‡ÏÔ˘

Ì·ÙÔ‰fiÙË ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ηÏ҉ȷ Î·È ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Í·Ó¿” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ʈÙÂÈÓÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ∞¯ÈÏϤˆ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÛηʤ˜ ÎfiËÎ·Ó Ù· ηÏ҉ȷ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ 15ÓıË̤ÚÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ‰È·‚¿ÛÂˆÓ Â˙ÒÓ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÂȉÈο Û fiÛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È “Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜” ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÓÒ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ı· Á›ÓÂÈ Î·È

ÛÙË ‰È¿‚·ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. “¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Â˙ÒÓ Î·È Ô‰ËÁÒÓ ÛÙ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ fiÏ˘. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 15 Ë̤Ú˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

∞fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

¢È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Δ∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÔÊÂÈÏÒÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 48.356 ¢ÚÒ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÌÂÈÔ„ËÊ›· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ·ÏÏ¿ fi¯È ËıÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ¡ÔÌÔıÂÛ›·, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ηٷ„ËÊ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÓÙȉڿ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ, fiÛÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‹‰Ë ÁÈ· ÙË Ì·Ú›Ó· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∂Ó·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·, Ë ÔÔ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙÔ 1996, Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 48.356 ¢ÚÒ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ¤ÙË 2006 Î·È 2007. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó fi¯È ÁÈ·Ù› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ

● ΔË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÔÊÂÈÏÒÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 48.356 ¢ÚÒ, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜

··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ‹ ‰È·Îfi„ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. Δ· ÔÛ¿ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ¿ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·Ó ·fi 50 ¤ˆ˜ Î·È 300 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, fiÛÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË.

øÛÙfiÛÔ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÂÚ› ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ηıÒ˜ Ù· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ‰ÈηÛÙÈο Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÂÚ› Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÚ› ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ηıÒ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁÈ· ¯Ú¤Ë Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 126.435 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÌÂÈÔ-

„ËÊ›· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ·ÏÏ¿ fi¯È ËıÈ΋, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÙËÓ Î·Ù·„ËÊ›˙ÂÈ. “∏ıÈο” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. §›ÙÛ· ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË “‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ì ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÚ› ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ËıÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ È‰ÈÒÙ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ϷÌÂ, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ‹ ‰È·Îfi„ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Î·È ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı›ÁÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÔÊÂÈÏÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÁÈ· ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÓÙÚÔ‹” . “∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹” ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠË

Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ “Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ¡fiÌÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙÔ 1996, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·fi η̛· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ªÔÚ› Ë ·fiÊ·ÛË Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ËıÈ΋. √È È‰ÈÒÙ˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿, ·fi 50 ¤ˆ˜ Î·È 300 ¢ÚÒ, Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ηıÒ˜ Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ÛÂÈÚ¿ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2014, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 10,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ‚¿ÛÂÈ ˘ԉ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٷ٤ıËΠ‹‰Ë ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

∏ Ì·Ú›Ó· ŒÓÙÔÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ì·Ú›Ó· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È, ηıÒ˜ Î·È ·fi ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Û˘˙ËÙ› Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 19

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 OKTøBPIOY 2013

∞Ó·‰Â›¯ıËΠ¯ı˜ Ë ÌÂÈÔ‰fiÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· M·ÁÓËÛ›·˜

¶¿Óˆ ·fi 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙÔ 1.070.000 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, fiÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÌÂÈÔ‰fiÙ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË. ™ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ÌË ‚ÚÂı› ÚÔ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜.

∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ë ·ÁˆÓ›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. °È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÚÔ¤ÚÛÈÓË ÂÌÂÈÚ›·, ÔfiÙ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ¤ÓÙÔÓ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ·Ó Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ì Ûı¤ÓÔ˜. ∫·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚfiÂÚÛÈ Ô˘ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· “¿ÁÚÈÔ˜” , ‰··Ó‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙÔ ÔÛfi 1.700.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ Ô˘ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ˜ Î·È Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ôχ ÈÔ ‹ÈÔ˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 200.000 ¢ÚÒ. º¤ÙÔ˜ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓË-

● ∞Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·

Û›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 1.070.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ì ۈÛÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÍ·ÛÊ·Ï›-

Û·Ì ¤Ó· ˘„ËÏfi ÔÛfi ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· οı ·Ú¤Ì‚·ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¿Û¯ËÌˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ

Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ̤ÙÚÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜. ◊‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ʤÙÔ˜. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÙ¿ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÌÂÈÔ‰fiÙ˘. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË. √ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ¿ÏϘ ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷, fiˆ˜ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÙÈο Î·È Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›·, fï˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÌÏÔοÚÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÚÈÓ È¿ÛÂÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Î·È ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·Ó·‰fi¯ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

ºfi‚ÔÈ ÁÈ· ˘ÚηÁȤ˜ ·fi η‡ÛË ÎÏ·‰ÈÒÓ Δ∏¡ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Î·‡ÛË ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÎÏ·‰ÈÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ∞ı·Ó. ºÏ¤Ú˘, ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ÚfiÏË„Ë ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜. “Œ¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ̤ÙÚˆÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ˘ÔÂÎÙ›ÌËÛË Û˘ÓıËÎÒÓ fiˆ˜ ¤ÓÙ·ÛË/ηÙ‡ı˘ÓÛË ·Ó¤ÌÔ˘, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î.¿. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÂÛٛ˜ ʈÙÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË ÎÏ·‰ÈÒÓ, Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘

··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ì ԉËÁ›Â˜, ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚԇ̠۠ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ºÏ¤Ú˘. ΔÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰ÚˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ηÚÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ÛÙȘ ‰·ÊÔÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·

www.knockout-autoparts.car.gr

¡ÔÙ·Ú¿ 41, μfiÏÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ)

Ù˘ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Û‹ÌÂÚ·. ™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÌÂٷ͇ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Î·ÚÔÊÔÚ›·˜, Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌË ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡, Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ‹ ÁËÚ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ˘ÁÚ·Û›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Û ÍËÚÈÎÔ‡˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜. ™Ù· ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ Ù‡ÔÈ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô: -∫Ï¿‰ÂÌ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙ· Ó·ڿ ‰¤ÓÙÚ·: ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÎÏ·‰¤Ì·-

ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ‡ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ (ÂÏ·ÈÔÛ˘ÏÏÔÁ‹). ∫Ï¿‰ÂÌ· ηÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙ· ·Ú·ÁˆÁÈο ‰¤ÓÙÚ·: ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηÚÔ‡ (ÂȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÙÚ·¤˙Ș ÔÈÎÈϛ˜). ∫Ï¿‰ÂÌ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÛÙ· ËÏÈÎȈ̤ӷ ‰¤ÓÙÚ·: ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Û ÂÈı˘ÌËÙ¿ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÁ¤ıË. ∏ ÂÏÈ¿, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ηÚÔÊÔÚ› Û ‚Ï·ÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √È Ôχ ˙ˆËÚÔ› ‚Ï·ÛÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÚÔÊfiÚÔÈ (¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‚Ï·ÛÙÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜), ÂÓÒ ÔÈ ·‰‡Ó·ÙÔÈ ‚Ï·ÛÙÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ (¤¯Ô˘Ó Ï›ÁÔ˘˜ ηÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜). °È· ÙÔ

ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ηÚÔÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚Ï·ÛÙÒÓ Ì¤ÙÚÈÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηÚÔÊfiÚ·˜ ˙ÒÓ˘ Û ηϋ ˙ˆËÚfiÙËÙ· Î·È Ì ηÏfi ʈÙÈÛÌfi. ∏ ÂÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ó·‚Ï·ÛÙ¿ÓÂÈ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ Ù˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔ‹ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›· Ù˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÁËÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ˙ËÌÈÒıËÎ·Ó ·fi ·ÁÂÙfi. °ËÚ·Ṳ̂ӷ, ¯·ÌËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ‰¤ÓÙÚ·, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Ì Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ¯·ÌËÏ¿ ‹ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛ˘ (ÛÙ·˘Úfi˜). ™ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ÂÏÈ¿˜ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ-¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ·Ó ÔÈ ÂÏȤ˜ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Ú¿ÛÈÓ˜ ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔª¿ÚÙÈÔ, ·Ó Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Ì·‡Ú˜. °ÂÓÈο ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ò˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ·ÁÂÙÔ‡˜. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

∂ÓˆÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔ Δ.∂.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ √π ·Ú·Ù¿ÍÂȘ “™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªË¯·-

ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜” , “¶·Ú¤Ì‚·ÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜” , “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜” Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ οıÔ‰Ô, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 24 ¡Ô¤Ì‚ÚË 2013. ΔÔ ÂÓˆÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ: - ΔÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ‹ ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, - ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘, - ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ΔÔ̤· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ‰‹ıÂÓ “ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜” Î·È -Ú·ÎÙÈο- Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, - ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á¢Ù› ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÌÂÚÔο̷ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ԢÓ, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Ì·‡Ú˜ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓˆÙÈÎÔ‡ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7,30 Ì.Ì. ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó.

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫ÔÌÌËÙ¿ “∏ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ›Ô˘ Î·È ·È‰·ÁˆÁÔ‡ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿” Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢È·‚·ÏηÓÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ “ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÏÓÏ‹˜” , Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ πÛÔÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÎÔÏÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ˆÊÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÌÌËÙ¿˜” .


M·ÁÓËÛ›· 20 ™ÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›-

Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿, ¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜ Î·È √¯Ú›‰· ÛÙȘ 26, 27 Î·È 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013. ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì 2 ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Ì›· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë Ë̤ڷ: ∞ÚÁ·Ï·Û’ÙË-∫ÔÚ˘ÙÛ¿. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÛÙȘ 05:00 .Ì. ÁÈ· μfiÏÔ, ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Û‡ÓÔÚ· ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏÔËÁ‹˜, ‰È¤Ï¢ÛË, ÛÙ¿ÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜, Á‡̷ ÂÍ’ ȉ›ˆÓ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË. 2Ë Ë̤ڷ: ∫ÔÚ˘ÙÛ¿. ™ÙȘ 11:30 ı· Á›ÓÂÈ Ë ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ËÚÒÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ªÔÌÔÛÙ›ÙÛ·. ™ÙȘ 12:30 ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û¯ÔÏÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ “√ª∏ƒ√™” ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜. ™ÙȘ 13:30 ı· Á›ÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ “∏̤ڷ Ù˘ ¡›Î˘” fiÔ˘ Î·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙȘ 15:00 ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, ı· ‰ÒÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Ì ËÏÈÔÚ›ÙÈη ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ·. 3Ë Ë̤ڷ: ∫ÔÚ˘ÙÛ¿-√¯Ú›‰·-¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜-μfiÏÔ˜. ¶ÚˆÈÓfi Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 9 Ì. ÁÈ· √¯Ú›‰·. £· ÂÚÈËÁËıԇ̠ÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜. °Â‡Ì· ÂÍ’ ȉ›ˆÓ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ̤ÏË - ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Â›Ó·È 80ú Î·È ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË 100ú. ∞·Ú·›ÙËÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ‹ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Û ÈÛ¯‡. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ ™Ù¤Ê·ÓÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6977506013 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

∫·Ï‡ÊÙËΠÚÔ¯ı¤˜ Ë ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ

¢È·ÓÔ̤·˜ ÛÙ· ∂§Δ∞ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘  ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂§Δ∞) ηχÊÙËΠÚÔ¯ı¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ‰È·ÓÔ̤· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. ™ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÌfiÏȘ Ì›· ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ë ÔÔ›· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ηχÙÂÈ ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÏËڈ̋ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ·Ú¯Èο ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÂÂͤگÔÓÙ·Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÔÚȷο ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ηχÙÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Ô ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎÂ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÏËڈ̋ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ¶·Ú·Ï‹Ù˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂§Δ∞, ÙÔ ÔÔ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∏ Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, fiˆ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi, ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï‹Ù˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂͤÊÚ·˙·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

ERY LIV 24.00 E D .0012

ÓÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÈηÓÔÔÈ‹ıËΠÙÂÏÈο Î·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ë ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ‰È·ÓÔ̤· ηχÊÙËÎÂ. “ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ‰È·ÓÔ̤· ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ηχÊÙËΠÚÔ¯ı¤˜. ªÂ ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô-

ΔÔ 4Ô °∂§ μfiÏÔ˘ ÛÙË μȤÓÓË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Comenius ª∂ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜

¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Comenius Ô˘ ÂÎÔÓ› ÙÔ 4Ô °∂§ μfiÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “Learning and motivation for a healthier future life” ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË μȤÓÓË ·fi 20-27/9/13 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ , fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜

ΔÀƒ√™∞§∞Δ∞ Δ∑∞Δ∑π∫π √À°°∞ƒ∂∑∞ ƒø™π∫∏

·fi ÙÔ 4Ô °∂§ μfiÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο video, fiÔ˘ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. °·Ï·ÓÔÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ì ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ‚Ô˘Ó¿, ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜

Ì ˘¤Úԯ˜ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜, ¿ÓıÚˆÔÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌ· ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·, ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ Ì ÎÏ·ÛÈο ÁÏ˘Ù¿ , Ô˘ ΤÓÙÚÈÛ·Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ÂΛ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó, ÂÓÒ Ù· Ù˘ˆÌ¤Ó· ÙÔ›· Ô˘ ÛÙfiÏÈ˙·Ó ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿Ú·ÛÙ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰È·ÓıÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ ·Ú¤Û˘Ú fiÏÔ˘˜ Û ¤Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ¯ÔÚfi Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙ· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ , Ù˘ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ fiÏË Ù˘ μȤÓÓ˘, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó Ù· ÌÔ˘Û›· Î·È Ù· ·Ï¿ÙÈ·, ·Ú·-

∂ȉÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ.

¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙ· HORTO BAY STUDIOS Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 25ú & ÙÚ›ÎÏÈÓÔ 30ú ÙË ‚Ú·‰È¿.

°Ú‹ÁÔÚ·... ºıËÓ¿... ¡fiÛÙÈÌ· 1,00 ú 1,00 ú 1,20 ú 4,00 ú 4,00 ú 1,00 ú 1,50 ú

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯Úfi-

√È Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜

™√Àμ§∞Δ∑π¢π∫√

™√Àμ§∞∫π (ηϷ̿ÎÈ) §√À∫∞¡π∫√ (ηϷ̿ÎÈ) ∫√Δ√¶√À§√ (ηϷ̿ÎÈ) ª¶πºΔ∂∫π (ÌÂÚ. ¯ÂÈÚ.) ¶∞¡™∂Δ∞ (ÌÂÚ. 3 ÙÂÌ.) ™√ÀΔ∑√À∫∞∫π ¶∞Δ∞Δ∂™ (ÙËÁ. ÊÚ.)

● ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ï‡ÊÙËΠÙÂÏÈο ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ë ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ‰È·ÓÔ̤· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ

ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰È·ÓÔ̤· Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ΢ڛˆ˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ‚‚·›ˆ˜ Î·È Ë ÏËڈ̋ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÂÓ‹˜ ı¤Û˘ ‰È·ÓÔ̤· Ô Î. μ·Ê›Ó˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞. ¶ÚԤ΢„ ΢ڛˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÙË ÌË ¤ÁηÈÚË ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÌfiÏȘ Ì›· ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ë ÔÔ›· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ·ÓÙÂÂͤگÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ∏ ÎÔ¤Ï· Â›Ó·È ÊÈÏfiÙÈÌË, ¤Î·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÓËÛ›. ∂ÈϤÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ηχÙÂÈ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛˆÛÙ¿, ÂÓÒ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Î·È ÏËڈ̤˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘.

}

1,50 ú

¶˘Ú¿ÛÛÔ˘ ∫25 (·ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη) TËÏ.: 24210 20.322 ñ CU vodafone: 6958 852.800 WHAT’S UP: 6980 200.329 ñ WIND F2G: 6930 515.246

ñ

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.hortobay.com ΔËÏ.: 6979910053 E-mail: info@hortobay.com

● ∞fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ °∂§ ÛÙË μȤÓÓË

ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó fiÂÚ· Î·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Û Û›ÙÈ· Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ¯ÒÚ˜ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ , ı· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ , ı· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋

ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. √È Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ï‹Ú˜ Á‡̷ Ù˘ οı ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ÙÔ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚È‚Ï›Ô Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 21

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 OKTøBPIOY 2013

¶È¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ ·ÛΛ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

∫ÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ۯÔÏ›· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓ¿ Û ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ ‰‡Ô ηıËÁËÙÒÓ, ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÂÙ¿, ÂÓÒ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓÔ˘ 3Ô˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Ì ̛· ÂÈϤÔÓ ÓËÈ·ÁˆÁfi. ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ‰ÈÂΉÈΛ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·ıËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ŒÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ù· ÎÂÓ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô͇ÓÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ›ٷÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‰‡Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÎÂÓ¿ ÂÙ¿ Û˘ÓÔÏÈο ηıËÁËÙÒÓ, ÂÓÒ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ̛· ÂÈϤÔÓ ÓËÈ·ÁˆÁfi. “™Â Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. §›ÙÛ· ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË “·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓ¿ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Ù· ÔÔ›·

● ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·ıËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó. ŒÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ù· fiÔÈ· ÎÂÓ¿ ¤ÚÂ ‹‰Ë Ó· ›¯·Ó Î·Ï˘ÊÙ› ·fi ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÛÎԇ̠‹‰Ë Ȥ-

ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÎÂÓ¿ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡-

ı˘ÓÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÎÂÓ¿ ı· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ì·ıËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ï›Ô˘Ó ¤Ó· ۯ‰fiÓ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤Ó·˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÂÓÒ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ÙÔ 3Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ì›· ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î¿Ï˘„Ë Ì›·˜ ·ÎfiÌ· ı¤Û˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔ 3Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁfi, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Úı ÔÙ¤, ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ·È‰ÈÔ‡. ∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜. Δ· ÎÂÓ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘.

√ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Û· ·fi ÙÔ ∂™¶∞

¶ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Δ∏¡ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘

ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÚÔˆı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÔÈÎ›ÏˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰·¤‰Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜ Î·È ÙÔÓ Î·ÏψÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È ÙÔ π·ÙÚ›Ô. ∏ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÔ¯ı¤˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ÂÎÎÈÓÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ̤ۈ ∂™¶∞, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Ú¿ÍÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∏ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ¤Ó· ¢ڇ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ηχÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË. “√È Ï·Ù›˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ÙÔÓ ÙfiÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ıÚÔ›ÛˆÓ, ÙÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙȘ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ì ‰È·ÚÎÒ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÂÈÛΤÊıËΠÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ó¤· ʇÙ¢ÛË Ú·Û›ÓÔ˘, ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘, ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·È-

¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜ Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘, ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞ÎfiÌË ı· ‚ÂÏÙȈı› Î·È Ô ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ¤ÁÎÂÈÓÙ·È Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È ÂΛ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ÎÙ›ÚÈ· ·˘Ù¿ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ÚÈ˙ÔÌ˘ÏÈÒÙÈ΢ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜, ÁÈ·Ù› ı· Â͈ڷ˝ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ı· οÓÂÈ ÈÔ ÔÈÔÙÈ΋ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ

À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

24210 29616 6984866138

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ, fiˆ˜ ÛÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ÙȘ Ôԛ˜ ϤÔÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙȘ ¯·›ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì ÎÈÓËı› ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ó¿Ï·Û˘, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ηٷÁÚ¿„·Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 300.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘” . ™Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Ï·ÙÂÈÒÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍ·-

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∞°∂Δ ™À¡∂Ãπ∑∂π ÙȘ ·ÈÌÔ‰Ôۛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ∞°∂Δ, Ë ŒÓˆÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÙÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜ ‹‰Ë ÛÙ¿ıËΠ·ÚˆÁfi˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ı¤ÚÌË ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· Â›Ó·È ÔϤıÚÈ·. ∞˜ ÌËÓ Â·Ó··˘fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Û ̷˜. ∞˜ ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ Ì·˜. ∞ÚΛ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ Â›Ó·È Î¿ı ˘ÁÈ‹˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰¤ÎÙ˜, ›̷ÛÙ fiÏÔÈ!!! ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·›Ì· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÙ¤. ∞ÊÔÚ¿ ÂÛ¤Ó·, ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ Ì·˜” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË “ºÏfiÁ·” √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫Ë-

● ΔËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÚÔˆı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

‰ÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔ ∞’ ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÌÂٷ͇ Ì·ıËÙÒÓ ¤ˆ˜ 12 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ›. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 6974 122290. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Á¿˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ı· ·Ú¢ÚÂı› 1 ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ºÏfiÁ·˜.


¡π∫∏

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 O∫Δøμƒπ√À 2013

∂ÓÈÛ¯‡ıËΠ̠μÏ‹ÙÛÈÔ Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÛÂÏ. 24

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

Δ∑π√§∏™

“∂Ï›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌË Û ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï” ÛÂÏ. 23

∂¯ıÚÈο ÌËӇ̷ٷ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ·fi ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÂÏ. 24

Δƒπ∞£§√

ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ MAGnathlon ÛÂÏ. 26

ª¶∞™∫∂Δ

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ °. ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘ ÛÂÏ. 27

ªÂ ·Ô˘Û›Â˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÂÓ fi„ÂÈ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ÛÂÏ. 25


T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

Δ√¡π™∂ √ Δ∑π√§∏™ ∂¡ √æ∂π Δø¡ ¢À√ ∞°ø¡ø¡ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ª∂ ™§√μ∞∫π∞ ∫∞π §πÃΔ∂¡™Δ∞´¡

“¡›Î˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì”  ÂÓÙ·ÙÈÎfi Ú˘ıÌfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2014. ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ™ÏÔ‚·Î›· Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 15/10 ÙÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ.

ª

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙԯ‡ÂÈ Û ‰‡Ô ӛΘ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ηıÒ˜ Ë μÔÛÓ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ Î·È ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ™Èfi‚·ª·ÓˆÏ¿. ¶ÚÈÓ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙ÈfiÏ˘ ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ™ÏÔ‚·Î›·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë μÔÛÓ›· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÚfiÎÚÈÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Δ˙ÈfiÏË: “∂›Ó·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ì·˜ Î·È Ó· Ù· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜. ∂›Û˘, ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ì·˜ ÔÈ μfiÛÓÈÔÈ ı· οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·, ÂÌ›˜ fï˜ ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· οÓÔ˘Ì” , ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÈ·. ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÓÙ›·ÏÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: “∏ ™ÏÔ‚·Î›· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ·›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·Í›· Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∂˘ÂÏÈÛÙÒ Ó· ›̷ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ μÔÛÓ›·, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ Ë μÔÛÓ›·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰‡Ô Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔϘ ÔÌ¿‰Â˜. Ÿˆ˜ ›· Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜” . Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ·¿ÓÙËÛÂ: “™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ÙÒÚ·. £· Â›Ó·È ¤Ó· ˆÚ·›Ô ·È¯Ó›‰È. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·È‰È¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ·. ™Â ·Ó¿ÏÔÁ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ì” .

23

μ›·ÈË ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ¢·Ïԇη, ∫·¸ÌÂÓ¿ÎË ˙‹ÙËÛÂ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ΔË ‚›·ÈË ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·-

¢‹ÏˆÛ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Ô Ã¿ÌÛÈÎ ∞‰È¿ÊÔÚË Â›Ó·È Ë ™ÏÔ‚·Î›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ª¿ÚÂΠÿÌÛÈÎ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÁÈ·Ù› Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙË ¡¿ÔÏÈ, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ηıfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› ηÓÔÓÈο Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ ‰‹ÏˆÛ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÁÈ· Ó· ÌË ÚÈÛοÚÂÈ Ì ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ª¿ÚÙÈÓ ™ÎÚÙÂÏ, Ë ™ÏÔ‚·Î›· ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ηӤӷ ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. £· ·›ÍÔ˘Ì Û ¤Ó· Á‹Â‰Ô Ô˘ ı· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÎfiÛÌÔ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ÔÈÔÙÈÎfi ·ÓÙ›·ÏÔ, ÔfiÙ ӷ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ·Ó˘ÔÌÔÓԇ̠ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È” , › ·Ú¯Èο Ô ™ÎÚÙÂÏ.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ·ÚfiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ ÚfiÎÚÈÛ˘, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Ó›ÎË: “¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÏ›‰Â˜ ÚfiÎÚÈÛ˘, ÔÈ ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË μÔÛÓ›· ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ٷ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ” .

™ÙȘ 21/10 Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ∏ FIFA ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÎ-¿Ô˘Ù ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ˙ÒÓ˘, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (14:00) Ù˘ 21˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë. √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÔÌ›ÏˆÓ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË, Û ‰ÈÏ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙË “ÁËÚ·È¿ ‹ÂÈÚÔ” Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2014. √È ÔÎÙÒ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ‰‡Ô ÁÎÚÔ˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ηٿٷ͋˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ world ranking list Ù˘ FIFA ÛÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 15 Î·È 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

°π∞ Δ∏¡ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ¡∂√À ¶ƒ√¶√¡∏Δπ∫√À ∫∂¡Δƒ√À ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ Δ∏™ £∂ƒª∏™

∂Ìfi‰ÈÔ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ∏ ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ڢıÌÔ‡˜... ¯ÂÏÒÓ·˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £¤ÚÌ˘.

Ë Â¤Ó‰˘ÛË. °È·Ù› ̤۷ ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¤Ó· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ fiÔ˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∂›Ó·È ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ôϛ٘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. £· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ £¤ÚÌ˘ Ó· ·ÔÏ·‡Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·” .

∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¶∞∂ ›¯Â ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ȤÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ÛÙ· Û¯¤‰È· Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ÙȘ Ôԛ˜ ‰¤¯ÙËÎÂ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ¤ÚÁ·, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È· Î·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞√∫, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ £¤ÚÌ˘, £fi‰ˆÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÁË‰ÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙËÓ fiÏË. “∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ‚¤-

ªÂ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÂÎÙ›ÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô Δ˙ÈfiÏ˘ ‚·È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶∞√∫, ηıÒ˜ Ë Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Â›Â Ô Î.™·‚‚›‰Ë˜, ·˘Ùfi Ô˘ ͤڈ ÂÁÒ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙÔ Ô˘ ÙÂı› fiÏÔ ·˘Ùfi Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· 150 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Â›Ó·È 150 ı¤ÛÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜” . °È· ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È: “∂›Ì·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·. ∞Ó ‹Ù·Ó ‰È΋ ÌÔ˘ Ë ÂÚÈÔ˘Û›·

ı· ›¯Â ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ̤۷ Û ϛÁ˜ ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¿Ú· Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Û fiÙÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÙÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ fiÏË Ë Â¤Ó‰˘ÛË. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¿Ú· Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, Ì ÙÔ Ô˘ ÂÏÂÁ¯ı› Ë Û‡Ì‚·ÛË. ∞˘Ù¿ ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ™·‚‚›‰Ë, ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È

ΔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ Δ˙ÈfiÏË ı· ÛÙÂÚËı› Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÃÔ˘Ì ™Ù¤ÊÂÓ˜, ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË (2/11), fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂ ¶∞√∫. ªËÓ Í¯ӿÌÂ, ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ∫¿ÙÛÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎfiÌË Ì›· χÛË ÛÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi Ù¯ÓÈÎfi ÛÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê, ÂȉÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÛÙfiÂÚ Î·È Ô °Î·ÚÛ›· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ.

Ïԇη, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫‡ÚÎÔ˘ Î·È °È¿ÓÓË ∫·¸ÌÂÓ¿ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˆ˜ “ÛÙË̤ӈӔ ·ÁÒÓˆÓ, ˙‹ÙËÛÂ Ë μÈÚÁÈÓ›· ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. √ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙‹ÙËÛ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, ηıÒ˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È Ô Î. ÷Ù˙‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿ÏÏË Ì›· ̤ڷ ¯ˆÚ›˜... Ô˘Û›· ·ÏËÛ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ “ÛÙË̤ӈӔ ·ÁÒÓˆÓ. √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∂¢, μ·Û›ÏË ΔÂÚÔ‚›ÙÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÛÔÊfiÙÂÚÔ. √ ÚÒËÓ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰¤¯ÙËΠÔÏϤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë Û¯Â‰fiÓ... ÌfiÓÈÌË ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ οÙÈ” ‹ “ÙfiÙ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢” . ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Ù˘ ¤‰Ú·˜. √ Î. ΔÂÚÔ‚›ÙÛ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “... ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Ì ÙÔÓ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ ÁÈ· ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÈÙËÙÒÓ” , ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÂÓԯϋÛÂȘ, ȤÛÂȘ ‹ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë, ·¿ÓÙËÛÂ: “Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÔÙ¤ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” . √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠οÔÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›¯·Ó ÎÏËı› ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Î. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¤Ú¢ӷ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ·ÓÒÓ˘ÌÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ›¯Â ‰Â¯Ù› ÁÈ· ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÔ˘Î. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ μ·Í‚¿Ó˘, ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÔÌ‹. ¶¤ÌÙË ‹ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı›.

∏ ∂∂∞ ·Ú¤ÂÌ„Â ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÙËÓ ∂¶√ ΔËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÕÚË, ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, √º∏, ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¯ı˜, ÂÂȉ‹ η̛· ·fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¶∞∂ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹. ŒÙÛÈ, ÔÈ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ë ∂∂∞, ı· ÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ì ÚfiÛÙÈÌ·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ Ù· 40.000 ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ∫·ÏÏÔÓ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ë ∂∂∞ ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ηıÒ˜ Î·È Û ÂÓÓ¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ‚fiÏÂ˚. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 12.00.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

μ’ ∂£¡π∫∏

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜ ∏ Football League ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ¡›ÎË Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ∫¤Ú΢ڷ (ÂÎÙfi˜) Î·È ∫·ÏÏÈı¤· (ÂÓÙfi˜). ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

¡fiÙÈÔ˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 13/10 16.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-ºˆÎÈÎfi˜ 16.00 ∞¯·ÚÓ·˚Îfi˜-∂ÈÛÎÔ‹ 16.00 μ‡˙·˜-ºˆÛÙ‹Ú·˜ 16.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.- ∫·ÏÏÈı¤· 16.00 °Ï˘Ê¿‰·-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 16.00 ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·Á. 20.00 ¶·Ó·¯·˚΋-÷ÓÈ¿

μfiÚÂÈÔ˜ ŸÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 12/10 18.00 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜

∫˘Úȷ΋ 13/10 16.00 Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-¢fiÍ· ¢Ú. 16.00 ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-∑¿Î˘ÓıÔ˜ 16.00 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜ 16.00 °È·ÓÓÈÙÛ¿-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ 18.00 ∫¤Ú΢ڷ-¡›ÎË

¢Â˘Ù¤Ú· 14/10 18.00 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∫·‚¿Ï· ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Football League ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ì ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂ˙fiÓ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Football League ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013, Î·È ÒÚ· 13.00 ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Football League √¶∞¶, Ì £¤Ì·Ù· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ¢È¿Ù·Í˘: 1. ¢È¢ı¤ÙËÛË ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ¢.™., 2. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ŒÁÎÚÈÛË ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-2014. 3. ŒÁÁÚ·ÊÔ ∂.¶.√. ñ ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÈÂÙ›·˜ 2014-2016, 4. ™˘Ì‚¿ÛÂȘ √¶∞¶ ΔËÏÂÔÙÈÎÒÓ. 5. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ, 6. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο £¤Ì·Ù·, 7. £¤Ì·Ù· ¶™∞¶. 8. ¢È¿ÊÔÚ· £¤Ì·Ù·” .

ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∫∞∫∏ ¢π∞πΔ∏™π∞ ™Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª∂ ΔÀƒ¡∞μ√ ∏ƒ£∂ ¡∂√ ∫Àª∞ ¶ƒ√™ºÀ°ø¡ ™Δ∏ ¡π∫∏

∂¯ıÚÈο ÌËӇ̷ٷ... ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. Œ¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ʤÚÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊfiÚÔ˘ ›‰Ô˘˜ “ÙÚÈÎÏÔԉȤ˜” . ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ʤÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηӋ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ¯ı˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ›¯·Ó ÚÂfi Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 15.00. ∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ô ¶¿ÚȘ ª·Î¿Ï˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÛÙÔ ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ‚·Úfi Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ΔÔ Blue Club-£‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

¯ıÚÈο ÌËӇ̷ٷ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙË ¡›ÎË. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ë Â¯ıÚÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ Ó¤Ô Î‡Ì· ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ¶∞∂ ÚÔηÏÔ‡Ó Â‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜, ÂÓÒ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ·›ÎÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªfiÏȘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ Football League Î·È Ë ¡›ÎË ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÈÙ˘¯›Â˜. øÛÙfiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ùfi ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÔÏÏÔ‡˜, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Ù·... ¯ıÚÈο ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ΔÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë Î¿ÎÈÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. °Ú·ÙÛ¿ÓË. ªÂ ÙËÓ... ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·’ ‚ÔËıÔ‡ Î. ∫Ô˘Ú¤ÓÙ· Ù· ¤Î·Ó “ı¿Ï·ÛÛ·” ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ “·¤Ú·” ¤Ó· ˆÚ·›Ô ·È¯Ó›‰È. 줂·È· Ô Î. °Ú·ÙÛ¿Ó˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙË ¡›ÎË. ¶ÚÒÙÔ ÙÔ˘ “ηÙfiÚıˆÌ·” ‹Ù·Ó Ë “ÛÊ·ÁÈ·ÛÙÈ΋” ‰È·ÈÙËÛ›· Û ·ÁÒÓ·... ¡¤ˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ¶∞∂ Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ì ÚfiÛÙÈÌÔ 7.000 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛʇÚÈÍ ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋, fiÔ˘ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ΤډÈÛ Ì 1-0, ·ÏÏ¿ ›‰Â Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ Ù˘ (Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ fiÚÈÔ Î·ÚÙÒÓ) Ó· “ÎÈÙÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È” ÁÈ· ·Û‹Ì·ÓÙË ·ÊÔÚÌ‹ Î·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ÎÚ›ÛÈÌ· Ì·Ù˜. ∂›Û˘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙÔÓ ΔÚÈηÏÈÓfi Ú¤ÊÂÚÈ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ηٷÏfiÁÈÛ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ μ¤ÚÙ˙Ô˘ Â› ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË. ªÂÙ¿ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ú¤ÊÂÚÈ ÔÚ›ÛÙËΠ¿ÏÈ Û ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· η΋ ‰È·ÈÙËÛ›· Í·Ó¿ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi “¤‚Á·Ï ·fi Ù· ÚÔ‡¯·

√ Ù˘¯ÂÚfi˜ ÁÈ· ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘” ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‹ÚÂÌÔ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÚÛÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠηıfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›‰·Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Ó· ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ΔÚÈηÏÈÓfi ‰È·ÈÙËÙ‹ ÁÈ· Ù· ÂÍfiÊı·ÏÌ· Ï¿ıË, Ô˘ ‹Ù·Ó fiÏ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÎÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·... Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÛÙË ¡›ÎË ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÈÎÙÒÓ ··ÈÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜

‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÚÔηÏÔ‡Ó Â‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ Â¯ıÚÈΤ˜ ‰È·ÈÙËۛ˜ Î·È ÔÈ Ì·˙ÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¿ÌÂÛ· ‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Ó· ÍÂÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜; ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Û›ÁÔ˘Ú· ÍÂÓ›˙ÂÈ, ηıÒ˜ Ë ¡›ÎË ·ÁˆÓÈÛÙÈο ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Î‹ ‰È·ÈÙËÛ›· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ηı·Ú¿ ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Ì 2-0. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¡›ÎË ‰ÂÓ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ ·fi ‰È·ÈÙËۛ˜. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™¤ÚÙ˙È·Ó ΔÛ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜

√ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ΔÛÈ·Ï·ÊÔ‡Ù·˜ ‹Ù·Ó Ô Ù˘¯ÂÚfi˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¡›ÎË μfiÏÔ˘Δ‡ÚÓ·‚Ô˜. √ Î. ΔÛÈ·Ï·ÊÔ‡Ù·˜ ·ÁfiÚ·Û ÙÔÓ Ù˘¯ÂÚfi Ï·¯Ófi, ·fi Ù· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ ÛÙ·ÓÙ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ¶∞∂ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ʷӤϷ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·Ú¤Ï·‚ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ À‡ı˘Ó˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ ¶∞∂ η ™Ù¤ÏÏ· ¶·‡ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¶∞∂ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Û οı ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÎÏ‹ÚˆÛË Ì ÙÔÓ Ù˘¯ÂÚfi Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÒÚÔ. ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ï·¯ÓÔ‡˜, ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÏËÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ¡›Î˘, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· Ì·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, ÁÈ· ¤Ó· ‰ÒÚÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜.

√ ¡∂∞ƒ√™ ¶∞π∫Δ∏™ Δ∏™ ¡π∫∏™ £∞ ¢√∫πª∞™Δ∂π ™Δ∏ ºƒ∞´ª¶√Àƒ°∫

√ ∂ª¶∂πƒ√™ ™∂¡Δ∂ƒ £∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π Δ∏¡ √ª∞¢∞ ª¶∞™∫∂Δ

™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô ¶¤ÙÛ˘

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ μÏ‹ÙÛÈÔ˘ ÛÙË ¡›ÎË

Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ μ·Û›Ï˘ ¶¤ÙÛ˘, ÂÈϤ¯ıËΠӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ, ÒÛÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ·fi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ Ó·Úfi˜ μ·Û›Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙ· ÚÒÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ (5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘), ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤Ô˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 100 ·È‰È¿ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· ·fi 1997-1999), ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Super League Î·È Ù˘ Football League ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠÚÒÙÔ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. √ Ó·Úfi˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Sport Expert, Oliver Wolky ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ Ù˘ ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ, Babakar Wane. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶¤ÙÛË, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¡¤ˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·Ú‚¤ÎË, ÙÔÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ °ÈÒÚÁÔ §›Ù·ÈÓ· Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ∞Ú¯ËÁfi ∞fiÛÙÔ-

 ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ Ì ÂχıÂÚË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ μÏ‹ÙÛÈÔ. √ μÔÏÈÒÙ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μÏ‹ÙÛÈÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1982, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 2.07Ì. Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Â›Ó·È ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ˆ˜ Û¤ÓÙÂÚ, ÂÓÒ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‡ÛÙÔ¯Ô˜ ·fi ̤ÛË ·fiÛÙ·ÛË. √ ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Â› ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ fiˆ˜ Î·È Û ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ηϋ χÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú·Î¤Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ∞∂ ƒ¤ÓÙË, °™ ∫ÔÚˆ›Ô˘ Î·È ∞°√ ∂˘Ú˘¿ÏË °Ï˘Ê¿‰·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›-

ÏÔ ∫Ô˘ÊÔÁÂÒÚÁÔ.

Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·.

™ÙȘ 3/11 Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ¡¤ˆÓ

ºÈÏÈÎfi ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏ.

™ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, ı· Á›ÓÂÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·Ú¯‹˜. ∞Ú¯Èο Ë ÚÂÌȤڷ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fï˜ ÙÂÏÈο ‹Ú ·-

ºÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË (10/10) Ë ÔÌ¿‰· ∫19 Ù˘ ¡›Î˘. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 4 Ì.Ì.

ÎË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ‰ÒÚÔ ¤Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ô‰‹Ï·ÙÔ (mountain bike) ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÈÔ› ª. ¶Ôχ˙Ô˘ √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ 22/10/2013 Ì ٷ ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ËÊ›· Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÒÚÔ. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ï·¯ÓÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 Î·È ·fi

Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

√ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ÁÈ· ÙËÓ ∞. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ “∏ ¡›ÎË” ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ “ÿˆÓ˜” ÁÈ· ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ¯·Ìfi Ù˘. ∞˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ÙËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

Δ∂™™∂ƒπ™ ¶∞π∫Δ∂™ ∞¶√À™π∞™∞¡ ã∂™ ∞¶√ Δ∏¡ ¶ƒ√¶√¡∏™∏ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ∂ ÈΛӉ˘ÓË ÔÌ¿‰· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈο ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ÎÙ˜ Ì ÔÈfiÙËÙ·, ·ÚfiÙÈ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ¶·ÙÚÈÓÔ‡˜ Ë ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÂÓ ‚ڋΠ‰›¯Ù˘·.

25

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¢∏ª. Δ∏§∂√ƒ∞™∏ 16.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫ÔÏÔÛÛfi˜ -∑(∫‡ÂÏÏÔ Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ¶∞√∫-ÕÚ˘ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ Ì¿ÛÎÂÙ) OTE SPORT 4 21.00 πÁÎÔΤ·-∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ -∑(∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ §›Áη Ì¿ÛÎÂÙ)

μ∞∑∂Ã∞

“™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Ë ÙÂÙÚ¿‰·” ∫·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì¤ÏË Î·È ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ·Ó οÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÚÔ ÂÎϋ͈˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈÓ, ¿ÓÙˆ˜, ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Î·È ı· ηٷÛÙÚÒÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ï¿Ó·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û ӛÎË Â› Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· Ì·Ù˜, fï˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· ¤‰ÂÈÍ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û 2-2, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ̠2-0 ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ϤÔÓ, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·ÙËÚËı› Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ó· Û·Ù·Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ë ∫·ÏÏÈı¤· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË, ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›, Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ∫ÚÈÛÙfiÊ μ·˙¤¯·, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ›¯Â ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î·, ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡, ÙfiÙÂ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÂΛÓÔ Â›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Â›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·ÏÔ 0-0. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙfiÊ μ·˙¤¯· ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ... ·›Ì· ÙÔ˘ ›Ûˆ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË Ú‚¿Ó˜ ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔÔψÓfi Ù¯ÓÈÎfi.

Èڛ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë ÚÔfiÓËÛË ªÂ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ÍÂΛÓËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó, ηıÒ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ °È¿ÓÓ˘ °Î¤ÛÈÔ˜ Î·È £·Ó¿Û˘ ¢ÂÈÓfi··˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ˘ÚÂÙfi

Î·È ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËηÓ, ÂÓÒ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ §Â˘Ù¤Ú˘ °È·ÏÔ‡Û˘ (·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ÌËÚfi) Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ (ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi). ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜, ¿ÓÙˆ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ∞fi ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·È Ô ¡Ù¿ÓÈ ¶fiÓÛÂ, Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÌÂÙÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ̤ÛÔ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ, Ô ¶fiÓÛ ۇÌʈӷ Ì ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ٷ ÷ÓÈ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/10 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∂›Ó·È ·ÎfiÌË ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘-

ÌÈ·ÎÔ‡ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚÔÙ¤ÈÛÔÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ ›‰·Ì ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÏ‹ ÚÔfiÓËÛË, Úˆ›·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Austrian Boys ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Austrian Boys ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ïԇ̠fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÛÙËÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙˆÓ Austrian Boys Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜”.

™À™Δ∏ª∞Δπ∫∏ ¢√À§∂π∞ °π¡∂Δ∞π ™Δ∞ Δª∏ª∞Δ∞ ª¶∞™∫∂Δ Δ√À ™À§§√°√À ª∂ ∫∞Δ∞•πøª∂¡√À™ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∂™

∂ÏȉÔÊfiÚÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ Ó¤· ·ıÏËÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ·Ì›ˆÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ·Ú¤Ï·‚·Ó ·ıÏËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·ıÏËÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ. √ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ Û μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∏ Ôχ ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙȘ ∞η‰Ë̛˜ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ ªÈ¯¿ÏË ∫·-

Õ

Ô˘ÚÓÈÒÙË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÏȤ˜ ‰fi͘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¶¤Ë ™·ÙÚ·˙¤ÌË, ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È °È¿ÓÓ· ƒ¿ÌÌÔ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ·Ì›ˆÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ı· οÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ì¿ÛÎÂÙ Û ·ÓÂÏ-

Ï‹ÓÈÔ Â›‰Ô. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó οı ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ΔËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Û ÙÚ›· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, fiˆ˜ Î·È Û ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜. ∂›Û˘ Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Â›ÛËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ·ÓÙ›-

ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiÏ· Ù· ËÏÈÎȷο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂.™.∫.∞.£. (ÂÊË‚ÈÎfi, ·È‰ÈÎfi, ·Ì·›‰Â˜, Ì›ÓÈ, Ó¿Óȉ˜). ™ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÈÌÒÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, fiÛÔ Î·È Ô ª·ÁÓËÛÈÒÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ·‰È¿ÛÂÈÛÙÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘

˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂. √È Ó·ÚÔ› ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ªÈ¯¿ÏË (Á˘Ó·ÈΛÔ·È‰ÈÎfi), ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∂ϤÓË (ÎÔÚ·Û›‰Â˜), ™·ÙÚ·Ù˙¤ÌË ¶¤Ë (Ì›ÓÈ), °È¿ÓÓ· ƒ¿ÌÌÔ˘ (·Î·‰ËÌ›·) ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, Ì· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤۷ ·fi ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¿ÌÈÏÏ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÊÈϛ˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ŸÛ· ·È‰È¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ·Î·‰ËÌ›· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∂∞∫ 15.30-17.30 ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ªÈ¯¿ÏË (6981200088), ƒ¿ÌÌÔ˘ °È¿ÓÓ· (6978189788), ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∂ϤÓË (6945411031), ™·ÙÚ·Ù˙¤ÌË ¶¤Ë (6978182584), οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜” .

OTE TV, “flÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜” ‹Ù·Ó Ô ∫ÚÈÛÙfiÊ μ·˙¤¯·, fiÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔÛ¯‹˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÁË‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘¯Ó‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ›Â Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜: °È· ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ: “À¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÂȉÈο ÛÙËÓ Football League ÎÈ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ Á‹‰Ô. ΔÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, fiÙ·Ó ÂȉÈο Ë ÔÌ¿‰· οÓÂÈ ‰˘Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ Á‹Â‰Ô ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ. ∂Ì›˜, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· οӷÌ ¤ÓÙ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Á‹‰Ô. ŸÙ·Ó ̤۷ Û ‰˘Ô ̤Ú˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰˘Ô ·È¯Ó›‰È·, ÙfiÙ ÙÔ Á‹Â‰Ô ı· Â›Ó·È Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË” . °È· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋: “∏ ÔÌ¿‰· ÚÔÛ·ı› Ó· ·›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·˘Ùfi ÚÔÛ·ıԇ̠·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ‹Úı· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¢È·ÊˆÓÒ fiÙÈ ·›Í·Ì Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ì·ÏȤ˜, fiˆ˜ ‰È·ÊˆÓÒ Î·È Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜, ·ÊÔ‡ ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ ÙȘ ›¯·Ì ÂÌ›˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ›¯·Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ›¯·Ì ΤډԘ, ·ÊÔ‡ ‰ÈÔÚıÒÛ·Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤·” . °È· ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ÛÙfi¯Ô: “™Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚· ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ›· fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÙÂÙÚ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì ηϋ ÔÌ¿‰·, ͤÚÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ͤÚÔ˘Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰·” .

¶ÔÏÏÔ› ÔÈ “ÌÓËÛÙ‹Ú˜” ÁÈ· ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘ ¶·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ϤÔÓ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ μÂÏÏ‹˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÂÓfi. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ◊‰Ë ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. μÔÛÓÈ¿‰Ë, fiˆ˜ ÂΛӷ ÙÔ˘ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ·. ø˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ √º∏), ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ¤ÂÛÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

∞∂ƒ√ª√¡Δ∂§∞

∂ÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ∞∂ª∞ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·ÁÒÓ· Δ√ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 5-6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ΔÂÚ„Èı¤·˜, Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ∞ÁÒÓ·˜ ∞ÂÚÔÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ scale. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ۈ̷Ù›· ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË Ã·ÏΛ‰·, ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ªÂÏÈÛÛÔ¯ÒÚÈ, ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÙË ƒfi‰Ô. ∏ ∞∂ª∞ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi ¤ÍÈ ·ıÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¤Û·Û·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ. ™ÙËÓ F4C ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ μÂÏ›‰Ë˜ Ù˘ ∞∂ª∞ Ì 4577‚., ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Ù˘ ∂.∞. ∞ıËÓÒÓ Ì 4337‚. Î·È ÙÚ›ÙÔ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·Ï¿ÓÔ˜ Ù˘ ∂∞∞ Ì 3728‚. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· F4H ÚÒÙ¢ÛÂ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ªÂÊÛÔ‡Ù Ù˘ ∞∂ª∞ Ì 3356‚., ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §ÂÔÓÙ·Ú›Ù˘ Ù˘ ∞∂ª∞ Ì 3193‚., ÙÚ›ÙÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï‡‚·˜ Ù˘ ∞/§ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 2757‚. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· F4-GR-ARF, ÚÒÙÔ˜ ηÙÂÙ¿ÁË Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ªÂÊÛÔ‡Ù Ù˘ ∞∂ª∞ Ì 2090‚., ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï‡‚·˜ Ù˘ ∞/§ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 2026‚., ÙÚ›ÙÔ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Ù˘ ∞/§ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 1879‚. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›· ٤ٷÚÙÔ˜ Ì 1869‚. ‹ÏıÂ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂ª∞ ™›ÌÔ˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 20 ·ıÏËÙ¤˜.

Δ∂¡π™

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÛÙÔ μfiÏÔ Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 12 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013, ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜μfiÏÔ˘ (¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘- ™·ÓÔ‡‰Ë) ÙÔ 5Ô ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∂È¤‰Ô˘ 2 Ù˘ ∂’ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ º›Ï·ıÏË √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ Î·È Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙ· Á‹‰· Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î. ∂ϤÓË ¶··ıÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÂȉȷÈÙËÙ‹ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∞ª, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6945-280902.

ΔÌ‹Ì·Ù· Ú˘ıÌÈ΋˜ Î·È ÂÓfiÚÁ·Ó˘ ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ú˘ıÌÈ΋˜ Î·È ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ 2013-2014. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈΛ·˜ 4-14 ÂÙÒÓ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 18.0020.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, πˆÏÎÔ‡ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔÚȘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421040703 Î·È 6936635565.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 1, 3, 10, 18, 23 Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 3, 7, 18, 25, 31.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ™Δ√ μ√§√ ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√™ ∞°ø¡∞™ Δƒπ∞£§√À

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ MAGNathlon  ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÚÈ¿ıÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· MAGNathlon. √ ·ÁÒÓ·˜ ʤÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ∂§∂¶∞¶, Ë ÔÔ›· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ 15 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÎË μÔÁÈ·Ù˙‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Û ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ ÙÔ˘. √ Õ΢ μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·.

ª

√ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÚÈ¿ıÏÔ˘, ÂÓÒ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ∂æ∞. √ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÛÙÔ˘˜

ÓÈÎËÙ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ¿ıÏËÌ· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‹Ù·Ó ÙÚÈÁˆÓÈ΋ ·fiÛÙ·Û˘ 750

̤ÙÚˆÓ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ‰È·ÛˆÛÙÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜, ·fiÛÙ·Û˘ 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. √ ·ÁÒÓ·˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ μfiÏÔ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‹Ù·Ó ̤ۈ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ - ∂√ §¿ÚÈÛ·˜- ¶·Ú·Ï›· Ì ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó ·fiÛÙ·Û˘ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜ Ì ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fi-

Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ: ∞ÙÔÌÈÎfi ·Ó‰ÚÒÓ, ηÙËÁÔÚ›· 16-29 ÂÙÒÓ, 30-45 ÂÙÒÓ Î·È 45+. ∂›Û˘ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ: ∞ÙÔÌÈÎfi Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηÙËÁÔÚ›· 16-39 ÂÙÒÓ Î·È 40+. Δ¤ÏÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Î·È Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ›¯·Ó ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜, ÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.

°π∞ Δ∏ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏ Δ√À 2√À π™Δ√ƒπ∫√À ƒ∞§π √§Àª¶√À 2013

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Ÿ Ï· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È Û¿ÓÈÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2Ô πÛÙÔÚÈÎfi ƒ¿ÏÈ √χÌÔ˘ 2013 (Regularity-2nd Olympus Classic Rally ) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ,·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ-·Óٛη , Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ΔÔ 2Ô πÛÙÔÚÈÎfi ƒ¿ÏÈ √χÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √χÌÔ˘, ·fi ÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÛÙÔ Ì˘ıÈÎfi ‚Ô˘Ófi, ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞’ Î·È μ’ μ·ıÌÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÂıÓ‹ ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· (ÔÚÂÈÓ‹ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·, Ì·Ú·ıÒÓÈÔÈ ÁÈ· ˘ÂÚ-·ıÏËÙ¤˜, ÔÚÂÈ‚·Û›·, ·ÁÒÓ˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, motocross, ÔÚÂÈÓ‹ È·Û›·, ·ÂÚÔÙÂÚÈÛÌfi˜ Î.¿.). √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÁÒÓ·˜, Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 Î·È 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Î·È fiÏË ÙËÓ ·ÚÔχÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ √χÌÔ˘, ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô “¶ÂÚÚ·È‚›·” Î·È ÙË §¤Û¯Ë ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË §∂∫∞ª), ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶∂ §¿ÚÈÛ·˜), ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫Ï·ÛÛÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ (™∫∞§) Î·È Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∫Ï·ÛÈÎÒÓ √¯ËÌ¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘ (§∂∫√μ). √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ,·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÙÔ˘

ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ƒ¿ÏÈ ÛÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi ŸÏ˘ÌÔ ¤ÁÈÓ ·fi ÂÌÂÈÚfiٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë ,Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÂÈÚ›· ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi ƒ¿ÏÈ √χÌÔ˘ ˆ˜ ¤Ó·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ıÂÛÌfi Î·È ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÏËڈ̿وÓ, ·ÊÔ‡ ‰Âο‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ Í¤Ó˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ·ÁÒÓ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ §¤Û¯Â˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó fiϘ ÛÙËÓ ∂√-ºπ§¶∞ -˘fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÂÔÙ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ Î·È ÌfiÓÔÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ƒ¿ÏÈ ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÓfiÌÈÌË ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ FIVA . √ ·ÁÒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 18˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ù˘ §∂∫∞ª Î·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· “¶ÔÏ˘Ó›Î˘” Ù˘ ∂√ºπ§¶∞. √È ‰È·‰ÚÔ̤˜ ı· Â›Ó·È ÔÓÂÈÚÈΤ˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿

ÙÔ˘ √χÌÔ˘, Û ÌÂÁ¿Ï· ˘„fiÌÂÙÚ· Î·È Ê·Ú¿ÁÁÈ· ÌÂ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·, ÁÈ· ÛÎÏËÚÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ ,ÔÈÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ,fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ Î·È ÙË ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘ ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (12/10) (‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ fi¯ËÌ·, happenings Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ڢıÌÔ‡˜ 60’s-70’s Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Grease Party ),·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ .™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ,ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ-·Óٛη ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›· fiÔ˘ fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ· (ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·): 1. §¿ÚÈÛ· (Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ,Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ,ÂÎΛÓËÛË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ(1Ë Ì¤Ú· ) Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› (2Ë Ì¤Ú·) ,ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ 1˘ ̤ڷ˜ (™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·) ,Wellcome Event ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ì ÙÔÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ª∂Δƒ√-

¶√§ , ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÂÓfi˜ Grease Party Ì ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ’70 Î·È Fire Show ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ,‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ,ÎÏËÚÒÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˆ˜ ÚfiÁ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï £Â¿ÙÚÔ˘ ¢ÚfiÌÔ˘ ,Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ , ‰ËÏ. ÛÙȘ 19 Î·È 20 √ÎÙ 2013 ). Δ· ∂ÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÏËÚÒÌ·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ,ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙ· ‰Âο‰Â˜ ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÛÙ¤ÎÈ· ÌÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ fiÏ˘ . 1. §È‚¿‰È √χÌÔ˘ (˘„fiÌÂÙÚÔ 1250 Ì., ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ٷ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ,ÈÛÙÔÚ›· ,Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô “°. √χÌÈÔ˘” ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ‚Ï¿¯ÈÎÔ ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ). 2. ∫·ÏÏÈı¤· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ (ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÓÙ›ˆÓ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜). 3. “√ÈÓÔÔÈ›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜” (ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÎÂÏ¿ÚÈ· Ù˘ ·Û›ÁÓˆÛÙ˘ √ÈÓÔÔÈ›·˜, ÔÈÓÔÁÓˆÛ›· Ì ٷ ÌÔÓ·‰Èο Î·È ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÎÚ·ÛÈ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ). 4. ™ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Î˘¤ÏÏˆÓ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ (ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· Ì ٷ ÌÔÓ·‰Èο ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· (·ÚÓ¿ÎÈ, ηÙÛÈοÎÈ, ʤٷ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÂÎÏÂÎÙfi˜ Ô›ÓÔ˜ Î.¿., ·Ú¿‰ÔÛË, Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Ù˘ §·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜). 5. ™Â fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¡. §¿ÚÈÛ·˜, ·’ fiÔ˘ ı· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÎÏ·ÛÛÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·-·Óٛη Â› 1,5 ÒÚ· Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· fiÏÔÈ Ó· Ù· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

27

√ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ ™À¡∂Δƒπæ∂ 83-52 Δ√¡ ∞°√ƒ ∫∞π ¶∂ƒ∞™∂ ™Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À ∫À¶∂§§√À ª¶∞™∫∂Δ

ª¶∞™∫∂Δ

“¶¿ÚÙÈ” ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ

ª¤¯ÚÈ ÙȘ 23/11 ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ

ˆÚ›˜ Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ı¤ÛË ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÙÔ˘ ∞°√ƒ Ì 83-52. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Ô ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Î·È °ÎÈÛÙ. °È· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ͯÒÚÈÛ·Ó ÔÈ Ã·ÚÙ Î·È °Î¿ÌÚÈÂÏ.

Ã

¶Ôχ ‡ÎÔÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” , ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ó›ÎËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔÓ ∞°√ƒ Ì 83-52, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “4” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ›¯Â ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË °È·Ϥ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ... ı·‡Ì·. O ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ı· ÚÔ·„ÂÈ Î·ÙfiÈÓ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ fiÙ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÙÂÙÚ¿‰·˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 4-0 fï˜ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . ΔÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ¿ÙËÛ ÁÚ‹ÁÔÚ·... Áο˙È Î·È Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ 22-4 (8-22) fi¯È ÌfiÓÔ ‹Ú ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·ÏÏ¿ ηٿÊÂÚ ӷ “¯Ù›ÛÂÈ” Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ ‰ÂοÏÂÙÔ (13-24). √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ +15 (19-34), fï˜ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ·¿ÓÙËÛ Ì ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÙÔÓ Ã·ÚÙ. √ ∞°√ƒ ¤ÙÚÂÍ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ 92 ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ó· Ú›ÍÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ οو ·fi ÙÔ˘˜ 10 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ (32-40). √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ·ÚΤ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙËÓ Î·Ï‹ ¿Ì˘Ó· Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 23 fiÓÙÔ˘˜ (41-64) Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 30’. ¢ÂοÏÂÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË ¶Â‰Ô˘Ï¿ÎË. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÏÂȉÒÛÂÈ Ó›ÎË Î·È ÚfiÎÚÈÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓıÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ì ı·̷ÙÈο ηÚÊÒÌ·Ù·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ; 52-83 ÛÙÔ +31 ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜.

√ ∫¿ÚÈ Ȥ˙ÂÙ·È ·ÛÊ˘ÎÙÈο ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ‡ÈÙ Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 13-24, 32-40, 41-64, 5283 ∞°√ƒ (°È·Ϥ˜): ÷ÚÙ 18 (3), ∫·ÏÏÈÓÈΛ‰Ë˜ 3 (1), ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 4 (1), ¶ÚÔ‡ÈÙ 8, ÕÚÌÂÙÚÙ, ∫·Ï·Ìfi΢ 2, ∫·ÓÔÓ›‰Ë˜, °Î¿ÌÚÈÂÏ 17 (1), §¿ÙÔ‚ÈÙ˜, ∫Ô˘¿ÌÂ. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘): °È¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜ 4, ª·ÙÛÈÔ‡ÏȘ 8 (2), ªÚ¿ÌÔ˜ 9, ∫¿ÚÈ 7 (1), ª·Ù›ÛÙ 4, ºÒÙÛ˘ 6, §¿ÛÌ 8, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 13 (3), °ÎÈÛÙ 13, ¶·¿˜ 11 (1), ™ÎÔÚ‰›Ï˘, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜.

¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘: ◊Ì·ÛÙ·Ó ¿Ú· Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ› ™ÙËÓ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞°√ƒ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ∞ÚÁ‡Ú˘ ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓfi) ·ÁÒÓ· ‹Ì·ÛÙ·Ó ¿Ú· Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ›. Ÿˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ›̷ÛÙÂ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÓÔÎ ¿Ô˘Ù Î·È ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ‹ fi¯È. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∫·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÔÚ¿ ‹Ì·ÛÙ·Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ fiÔ˘ ·Ó·Áο۷Ì ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ó· οÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ∞ÎfiÌ·, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì Ôχ ‰Ô˘-

ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌ·. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛًηÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÔ›” , › ·Ú¯Èο Ô “ÕÚÙ˙È” Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ı¤ÏÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂȉÈο ÔÈ Ó¤ÔÈ ·Ó Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ §Ô˘Î¿ (ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë), ÙÔÓ ‚¿Ï·Ì ÛÙËÓ ‰ˆ‰Âο‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ı· Ì·˜ Ô˘Ó fiÙ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›” . °È· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›ÏËÛÂ Ô ƒ·Ì¤Ï ∫¿ÚÈ. “∫¿Ó·Ì ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜). ¶ÚÔÛ·ıԇ̠۠οı ӷ ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘ÌÂ. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚Úԇ̠ڢıÌfi Î·È Ó· ›̷ÛÙ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÂ˙fiÓ” , ›Â Ô ÁηÚÓÙ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ fiˆ˜ ΢ÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì·˜ Ï›Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·›ÎÙ˜ (Û.Û. √‡ÎÈÙ˜, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜). ∂›Ì·ÛÙ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÈ ¤¯Ô˘Ì” . ∞Ó Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·¯›ÏÏÂÈÔ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ÈÒÓ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ ƒfiÎÔ §¤ÓÈ √‡ÎÈÙ˜ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›-

‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞°√ƒ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “¶¤ÙÚÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ¿Î˘” Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ‰ÂÓ Í¤¯·Û ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √ ÁηÚÓÙ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ¯ÚfiÓÈ·. * ™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ï‡Ë Î·È Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ‰‡Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ™ÙȘ 16.00 Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi Î·È ÛÙȘ 19.00 ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙÔÓ ÕÚË. ∏ Ê¿ÛË ÙˆÓ “ÔÎÙÒ” ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡-√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ:

ΔÂÙ¿ÚÙË 9/10 ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ 16.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫ÔÏÔÛÛfi˜ ¶∞√∫ 19.00 ¶∞√∫-ÕÚ˘

¶¤ÌÙË 10/10 πÏÈÛ›ˆÓ 19.00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ-·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ·ıÌfi˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ› ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ οÔÙ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó ÙȘ Â›ÛË̘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 28Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ó· ÓÔÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÚÛÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·ıÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È·, ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙfiÛÔ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·˜ fiÛÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 28 ÂÙÒÓ (ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1985). ¶·›ÎÙ˜ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2012 Î·È ÌÂÙ¿ ·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó Ì Â›ÛËÌË ÔÌ¿‰· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤Á΢ÚË, ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ Ù· οوıÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: 1) ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ (¤ˆ˜ 15 ¿ÙÔÌ· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿). 2) ∞ÙÔÌÈ΋ π·ÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ·fi ηډÈÔÏfiÁÔ (Ë ‚‚·›ˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ‰ÂÏÙ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜). 3) ∫·Ù·‚ÔÏ‹ Û˘ÌʈÓË̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜) ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 14.00. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¿ÏϘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ™Â ÓÂfiÙÂÚË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÎÏ‹ÚˆÛ˘, Ë̤ڷ fiÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÒÛÙ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421041803 (∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜ ‹ ∫ÒÛÙ·˜ ∑·¯·Ú›Ô˘).

∞ƒ∏™

∏ √π∫√°∂¡∂π∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ª¶∞™∫∂Δ ∞¶√Ã∞πƒ∂Δ∏™∂ Δ√¡ °πøƒ°√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡√

™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ Δ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô, fiˆ˜ ¿ÍÈ˙ ے ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ıÚ‡ÏÔ, ›Â Ë ∞∂∫. ¶·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ -Ë ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË- ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞ÌÂÚÈοÓÔ.

ªÂ ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Ë ∞∂∫ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞ÌÂÚÈοÓÔ. ™Â ¤ÓÙÔÓ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Îϛ̷ -Î·È Ì ÙÚ·ÁÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ¶¤ËÏ‹ıÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔÓ “·ÁÎfiÛÌÈÔ” ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. ¶·ÚÔ˘Û›· ÏÔÈfiÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë, ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ’68, ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¡ÂÛÙÔÚ›‰Ë, ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ë, ª·ÓˆÏ¿,

™ÈÌÈÁ‰·Ï¿, ∫·Ú·Ê¤ÛÎÔ˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÔÙÛ¿ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞ϤÍË ∞ÏÂ͛Ԣ, ÙˆÓ ∞Ó·ÙÔÏȈٿÎË, ™ÙÚ¿ÙÔ˘ Î·È ¶¿ÓÙ˙·, ÙˆÓ ∫·ÎÈÔ‡˙Ë, ÷Ù˙‹ Î·È Ê˘ÛÈο Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞∂∫, „¿ÏË ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫fiÎÎÈÓÔ˘ ª‡ÏÔ˘ Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·. ∂Λ fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ §È¿Ó˘, Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ŒÊË ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ™ÙÂÊ¿ÓÈ· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ‰Â -ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞∂∫ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÚfiÓÙ˙Ô˜, ¡›ÎÔ˜ °Î¿Ï˘, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘, ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙‹˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, Ë ∂√∫, Ë ∫∞∂ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜, Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜, Ô πˆÓÈÎfi˜ ¡.º. Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· æˆÌÈ¿‰Ë.

Õ·ÓÙ˜ ÏÔÈfiÓ Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÎÏÈfiÓÙ· (ÛÙÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ηÛÎfiÏ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ‰˘Ô ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘, Ë ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì ÙË Ê·-

ӤϷ Ù˘) Î·È ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙËÓ È·¯‹ “°ÈÒÚÁÔ, „˘¯¿Ú·, ÁÈ· ¿ÓÙ· ∞∂∫¿Ú·” Ó· ‰ÔÓ› ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ §·ÚÂÓÙ˙¿ÎË ªÂ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÙÚÈÂÙ›· ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô °È·ÓÓÔ‡Ï˘ §·ÚÂÓÙ˙¿Î˘. √ Ó·Úfi˜ ÁηÚÓÙ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜: “◊Úı· Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÚË. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· ˆ, Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹Ûˆ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚÒ ÙË Ó¤· ÌÔ˘ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿Ïψ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫∞∂: “∏ ∫.∞.∂. ÕÚ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ë Ê·Ó¤Ï· Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ÙÔÓ °È·ÓÓÔ‡ÏË §·ÚÂÓÙ˙¿ÎË, ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” .


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√π Ã√ƒ√π —∞fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ªÓ‹Ì˜ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-’14 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ & ÂÓËϛΈÓ, ÚÔ¯ˆ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “£ÂÚËÌ¤ÓˆÓ & ·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÙÌ‹ÔÊ›ÏÂÈ· 2013” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë Ì· ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÂÓËϛΈÓ. Δ· 17Ë ¤ÎıÂÛË ∞˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ∑ˆÁÚ¿ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÏÂÈʈÓ, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ª·ÎÚÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿Ó›ÙÛ·˜, ÛÙËÓ “·›ıÔ˘Û· ∂ϤÓ˘ ª·ÛË, 09.00-12.00 ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÛԇη” . 6.30-8.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¢ÈÂ‡Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ı˘ÓÛË: ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 31 Ì §ÂÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· ˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘, ¡. πˆÓ›·. ΔËÏ. Â11.00 Ì.Ì. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6944735218 ¤ˆ˜ 31-10-2013. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ º·ÙÛ‹˜, ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 12.00 - 18.00 ‹ Î·È Î·2421062554 & 6977027087 ∂˘·ÁÁÂÏ›· §ÔÁÔı¤ÙË, ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓÔ‹Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈı2421062128 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· º·ÌÔ‡˜ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ: 2428350121 Î. ÙÛ‹. ¡›ÎË ¶ÈÙÛÈÒÚË ‹ 2428350400 Î. ∂—√ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈϤÓË ∫ÔϤÙÛÈÔ˘. Îfi˜ Î·È ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-2014, ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÓËϛΈÓ, ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ú¯·Ú›ˆÓ. £· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ¯ÔÚÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙȘ ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡). ŒÓ·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û‹ÌÂÚ· 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 8 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÂÁÁڷʤ˜: 699388579 (∞ÔÛÎfiˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÛÙÔÏ›· ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˘), 34Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ 6975741062 (πˆ¿ÓÓ˘ ∫·fiÙÔ˜). ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 √ÎÙˆ—√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‚Ú›Ô˘ ÒÚ· 18.45 ÛÙÔ Forum ÙÔ˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÂÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÌ‹Ì· ·Ú·‰ÔÏËÁÈÒÚÁË 9, ÛÙÔ μfiÏÔ. ÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi ¤ÍÈ ˆ˜ ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓˆÓ, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ 2421046414, 2421046633, 2421048988.

Δ∂á∂™ —BÚ·‰È¿ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ tango ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ arte libre bar ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ∑¿¯Ô˘ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·). flÚ·: 22:30 ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. —∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤· ∞ÎÚfiÔÏË. ™Â ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ¶·È¯ÓȉÈÔ‡, ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ËÏÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·... ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 6943862545, 2421031931. ∂›Û˘, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤· ∞ÎÚfiÔÏË ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙË Û˘ÁÁڷʤ· ª·Ú›· ∫ÚËÙÈÎÔ‡. ∂Ï¿Ù ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ٷϤÓÙÔ! ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6936896256, 2421031931.

¢π∞º√ƒ∞ — √ÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ¤ÏË Ì·ıËÙ‹” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∫˘„¤ÏË” ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÃÔÚÙ·ÚÁÈ¿. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ∫¤ÓÙÚ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ŒÊ˘ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˘ Î·È ª·Ú›·˜ ¶··‰‹, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. — √ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ºÈÏ›·˜ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ¶ÔÓÙ›ˆÓ (£Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘) ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6980640567, 6945770108, 6948597440 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∫Ï¿‰ˆÓ, Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· “™›ÙÈ Ù˘ √‰ËÁÔ‡” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:00 Ì.Ì. ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ √‰ËÁÈ΋˜ ÃÚÔÓÈ¿˜. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √∞∂∂ (Δ∂μ∂- Δ™∞) ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ë̤ڷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∫¿ÚÙ˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· 10 .Ì. ¤ˆ˜ 12 Ì. —ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421048151, 6978773320 Î·È 6947525174. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ÚÔÛηÏ› ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÒÚ· 10 .Ì., fiÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿. £· ÚÔÛÊÂÚı› ηʤ˜ ÛÙÔ Î·Ê¤ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. — ™ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ” ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 18.30 21.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, οو ·fi ÙÔ μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ. £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù·: ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ·È‰ÈÎfi - ÂÓËϛΈÓ, ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210-24541, Î. ¢¿ÊÙÛÈÔ˘ ƒ›ÙÛ· Î·È 24210-49598 Î. ÷ڛÙÔ˘ §›ÙÛ·. — TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 . Ì - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Werner Helwig Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ

“√È §ËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μ˘ıÔ‡” ÛÙÔ μfiÏÔ

T

Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “√È §ËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μ˘ıÔ‡” ÙÔ˘ Werner Helwig, best seller ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ’√ÂÚ· Ô‰fi˜ √ÁÏ 1 ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ∫˘Ú·ÓÓÔ‡. ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1939 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ÙÔ °ÂÚÌ·Ófi Û˘ÁÁڷʤ· Werner Helwig, ‚·Û›˙ÂÙ·È fï˜ ÛÙ· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ Alfons Hochhauser Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘. √ ∞ÏÊfiÓ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ˆ˜ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô˘: “¶ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜” . √ Alfons Hochhauser ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· 18 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤˙ËÛ ·fi ÙÔ 1926 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1939 ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ˆ˜ ¯ÔÈÚÔ‚ÔÛÎfi˜, Ù·‚ÂÚÓÈ¿Ú˘ Î·È „·Ú¿˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·fi ÙÔ 1957 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1981 ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ·Ó‰Ô¯¤·˜ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ºÈÏÔÍÂÓÔ‡Û Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÍÂÓÒÓ·, Ì ÙËÓ ÙfiÙ ∂ÏÏËÓ›‰· Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ·, ÚÒÙ· ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚÈ, ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ÙË Ê‡ÛË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÕÏÊÔÓ˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈ·˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 30. √È ÁÂÌ¿Ù˜ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ ·Úı¤Ó·˜ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ٷ ¿ÁÚÈ· ‰¿ÛË Î·È ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘, Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û ¤Ó·Ó ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ ÎfiÛÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ·˘Ùfi ÛÙ¿ıËΠ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 74 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ·-

ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ¤ıÈÌ·, ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÂÓfi˜ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡, ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓ˜ Î·È ÂÓfi˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡, ÙÔ˘ Werner Helwig, Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ¤Ó·Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Á¿ÌÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ, ÂÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· fiÏ· Ù· ¤ıÈÌ·, ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·È¿ÓÂÙ·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, Â›Ó·È Ë ·‰˘ÛÒËÙË ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ „¿ÚÂÌ· Ì ‰˘Ó·Ì›ÙË, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ’30 ·ÔÙÂÏÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ·Ê˘ÓÈÛÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‰ÂÓ Ï›ÂÈ fï˜ Î·È Ë ·ÁˆÓ›·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÂÓfi˜ ÊÔÓÈÎÔ‡, ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘

Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÎÂÓÙÚÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. “√È §ËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ μ˘ıÔ‡” Â›Ó·È ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÒÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi 74 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ 14Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ¶·È‰Â›· Î·È ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ.

™ÙÔ μfiÏÔ 11-13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ∏ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfi-

ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈı˘Ì›· ÔÏÏÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ 34Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË Ì fiÏË ÂΛÓË ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿-

‰·˜. √È Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Ì·ÁÈÎÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ ηٷÁ¿Ï·Ó˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ·Ó·„˘¯‹˜ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ì˘ıÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÁÓˆÛÙfi ̇ıÔ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ì ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ∞ÚÁÒ Î·È ÙÔÓ π¿ÛÔÓ·.

∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 11-12-13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∫∂¶¶∂ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Â¤ÏÂÍ ˆ˜ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ¯ÒÚÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Forum. ∏ ∫∂¶¶∂ η٤‚·Ï οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÙÔ˘ 2012.

TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌÒÓ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘-NÔÂÌ‚Ú›Ô˘

EÍÔÚÌ‹ÛÂȘ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ M·ÁÓËÛ›·˜ —∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20/10 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ™ÌfiÎÔ‚Ô - ƒÂÓÙ›Ó·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421058768 Î·È 6948503141. —√ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚÒ˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ - ¶·Ó·Á›· ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÛÛ·, ÛÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 33062, 24210 - 33972, 6989868142 Î·È 6973404380. —°È· ÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ÂΉÚÔÌÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ¡¤· ∑ˆ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚ÏËı›۷, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ¶·Ó·Á›· ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÛÛ· - ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-35915 Î·È 6944862804 (ÂÊfiÚÔ˘ ÂΉÚÔÌÒÓ). —√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ™¿‚‚·ÙÔ 2 Î·È ∫˘Úȷ΋ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ

·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Cirque du Soleil ÛÙÔ √.∞.∫.∞. Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ⁄‰Ú· - ¶fiÚÔ - ∞›ÁÈÓ·. §fiÁˆ Ì›·˜ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ Vis Travel ÙËÏ. 24210-31059-60. —√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: ∫˘Úȷ΋ 13/10: ŸÚı˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-∫·ÎfiÚÂÌ· μÚ‡Ó·ÈÓ·˜-οÓÈÔÓÈÓÁÎ. ∫·Ù¿‚·ÛË ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ Ì ÛÙÔÏ‹ Î·È Û¯ÔÈÓÈ¿. ø.¶.: 5-μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 13/10: μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘-Â˙ÔÔÚÈ΋: ªÔ˘¯¿ÚÈ· ∫Ô˙¿Ó˘ (ÁˆÏÔÁÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›). ø.¶.: 4, μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 20/10: Δ˘ÌÊÚËÛÙfi˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋: ∞) ªÂÁ¿ÏË ∫¿„Ë-§ÂÏÔ‡‰·-§·Ù¿ÎÈ·-§ÂÏÔ‡‰·. ø.¶.: 2,30-μ.¢.: 1/5. μ) ªÂÁ¿ÏË ∫¿„Ë-§ÂÏÔ‡‰·-ÕÁ. ∞fiÛÙÔÏÔÈ-§ÂÏÔ‡‰·. ø.¶.: 4,30-μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 20/10: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·: ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-ºÏ¿ÌÔ˘ÚÔ-¢˘ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ø.¶.:

7, ¢.: 2/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 26, 27 & 28/10: ¡˘ÌÊ·›Ô ºÏÒÚÈÓ·-¶ÈÛÔ‰¤ÚÈ-¶Ú¤Û˜ (‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·). ªÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ›· ÛÙÔ μ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Â˙ÔÔÚÈ΋, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋. ∞) ¶ÈÛÔ‰¤ÚÈ-ÕÁ. °ÂÚÌ·Ófi˜, ø.¶.: 8-μ.¢.: 2/5. μ) ¶ÈÛÔ‰¤ÚÈ-∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ-¶ÈÛÔ‰¤ÚÈ, ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 27/10: ŸÏ˘ÌÔ˜ ¶ÈÂÚ›·˜-ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ Ì π.Ã.: ÕÓˆ μÚÔÓÙÔ‡-∫Ú‚¿ÙÈ·-∫fi„Ë ª·ÚÌ¿Ï·∫Ú‚¿ÙÈ·-μÚÔÓÙÔ‡. ø.¶.: 8-μ.¢.: 3/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™fiψÓÔ˜ 2, (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290, 6976904236, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 10.00-12.00 Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹: 18.00-20.00. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 8-9-10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶Ï·Ù‡ÛÙÔÌÔ -∫·ÚÂÓ‹ÛÈ-¶·Ó·Á›· ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÛÛ· Î·È ªÔÓ‹ ∞Á¿ıˆÓÔ˜. ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* Thermae Platystomou Resort & Spa Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹, ÙÈÌ‹ 140 ∂. ¶ÏËÚ. Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 2421034712 Î·È 6977619917.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ „ËÊȷ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ™∂ªπ¡∞ƒπ√ „ËÊȷ΋˜ ʈÙÔ-

ÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ËÏÈΛ·˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÎÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ‹ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· Ó¤· ˘Ê‹ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜... ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Î·ÙÔ¯‹ ·ÎÚÈ‚‹˜ Ì˯·Ó‹˜... Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ “¶Ôϛ٘ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ” ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· & ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· 8-9.30 Û ∫¤ÓÙÚÔ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ Î·È „ËÊÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ, ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, Û‡ÓıÂÛË Î·È ‰ÔÌ‹ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ı· Û·˜ Ì¿ıÔ˘Ó ¤Í˘ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ̤۷ ·fi ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ portfolio Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Û ¤ÎıÂÛË Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ fiÏË. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û 15 ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90 ÏÂÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰Ôı› ÓÙÔÛȤ Ì ÙËÓ ·Ê›Û· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·È CD Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰›‰ÂÙ·È μ‚·›ˆÛË ™Ô˘‰ÒÓ. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·˘Ù¿ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ “¶Ôϛ٘ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ” Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 6980218621 ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.politesengnosei.gr ‹ ÛÙÔ facebook:/politesengnosei.

“°¿ÌÔÈ, ∫ˉ›˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ” Û ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ

∫ˆÌˆ‰›· ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ T Ô “°¿ÌÔÈ, ∫ˉ›˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ” , ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Ù·ıÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ Ô μfiÏÔ˜, fiÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ÷Ù˙ËÛÔÊÈ¿ Û ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 18:30 Î·È 21:00.

ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Έ̈‰›·, Ì ÙË ÊfiÚÌ· ÌÈ·˜ ı·ÙÚÈ΋˜ Úfi‚·˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙË Ìfi‰· Î·È Ù· ÚÔ‡¯·. æËÏ·Ê› ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌËÙ¤Ú·˜-ÎfiÚ˘, ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ê‡ÏÔ, ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÔ˘ÙȤÓ, Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ ¤ÌÌËÓÔ˘ Ú‹Û˘, ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÂÍ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·Ù¿Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙËÓ Ì·ÛÙÂÎÙÔÌ‹, ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ‚È·ÛÌÔ‡, ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ÙÔ ÓÙÚÂÛ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, ÙÂÌ·¯›˙ÂÈ ÌÈ· Kelly bag, ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÙȘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÊÔÚÒÓÙ·˜ „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·, ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ Ï¢Îfi fiÚ·Ì· ÙÔ˘ Ó˘ÊÈÎÔ‡ Î·È ÊÔÚ¿ÂÈ ¿ÓÙ· Ì·‡Ú·. ª¤Û· ·fi ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÔÏfiÁˆÓ, ÓÙÔ˘¤ÙˆÓ, ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Î·È video art ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì fiÛÔ ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ·fiÎÚ˘Ê˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. √È ¤ÓÙ ËıÔÔÈÔ› ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó 26 ÚfiÏÔ˘˜, Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ¯ÚÔÓÈο ̤۷ ·fi

ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÔÓÈο ÛËÌ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi Ù· fifties ¤ˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË, Ì ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ÙÔ “Ù·Á¿ÚÈ look” Î·È Ù· ÙÚÂÏ¿ eighties. ª¤Û· ·fi ÂÌÂÈڛ˜-ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Ìfi‰· Ù˘ οı ÂÚÈfi‰Ô˘, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ οı Á˘Ó·›Î·˜. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜,

∏ √¶∂ƒ∞ La Traviata ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ (1853), ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ‰‡Ô ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ fiÂÚ·˜ Ô˘ ÁÔËÙ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÔÂÚÂÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÔÌË̤ÓË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ˘fiıÂÛË. ∏ Traviata (¶·Ú·ÛÙÚ·ÙË̤ÓË), Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ¤Ó· ı¤Ì· ¿Êı·ÚÙÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ∞ÏÊÚ¤ÓÙÔ Ì ÙËÓ ÒÚÈÌË ÂÙ·›Ú· μÈÔϤٷ. √È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜ ¯¿ÚË ÛÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Û ¤ÓÙ·ÛË Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘.

·ÏÏ¿ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Î·ıÒ˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó, ̤ۈ Ù˘, ηϿ ÎÚ˘Ì̤ӷ Á˘Ó·ÈΛ· Ì˘ÛÙÈο. ∫›ÌÂÓo - ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÕÓÓ· ÷Ù˙ËÛÔÊÈ¿. ™ÎËÓÈο - Video Art: §›Ó· ª·ÓÙ›ÎÔ˘. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ (√›ÎÔ˜ Faliakos by Petridis). ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Û·Ú¤Ï·: μ›Î˘ ∫Ô˘ÏÈ·ÓÔ‡. ¶ÚÔÒÏËÛË: “¢›·˘ÏÔ˜” , ΔÔ¿ÏË 14, ÙËÏ.: 2421025363.

√È “∫·Ú¤ÎϘ” ÙÔ˘ πÔÓ¤ÛÎÔ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∂Í ·Ú¯‹˜”

Δ· “ÌÂÁ·Ï›·” Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ™Δ√¡ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ ‡ÚÁÔ ÂÓfi˜

ŸÂÚ· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

ÂÚËÌÈÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡, Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ı˘ÚˆÚfi˜ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ· ÛÙË ˙ˆ‹. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ˆ˜ “‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·” . ∫·ıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ηÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÏÈÙ‹ ÙÂÏÂÙ‹, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› ¤Ó· ÔÏ˘ÏËı¤˜, ·ÏÏ¿ ·fiÚ·ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. √Ú·ÙÔ› Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ Ê¿ÚÛ· ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ πÔÓ¤ÛÎÔ “∫·Ú¤ÎϘ” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ÈÂÎÙÚ·Áˆ‰Â› Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÒÓ, Ù· “ÌÂÁ·Ï›·” , ÙȘ ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›Â˜, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÔÙÈÓ¿ ¿‰ÂȘ ÙȘ ηڤÎϘ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘” . “√È ¿‰ÂȘ ηڤÎϘ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎÂÓfi, ÙÔ Ù›ÔÙ·, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ, Ô˘ ¤˙ËÛ “̤۷ ÛÙÔ ÎÂÓfi” Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ËıÈ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ô‡Ù Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ πÔÓ¤ÛÎÔ, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ›, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ¶ÏˆÚ›Ù˘. °Ú·Ì̤ÓË ÙÔ 1952, Ë ÌÔÓfiÚ·ÎÙË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Â-

Ù·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∂Í ·Ú¯‹˜” (∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ªÂÓ¿ÎË Î·È ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 46, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·) Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¡Ù›ÓÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ΔË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ªÂÏȤ˜, Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ∫ÔÛÌ¿ ¶·ÓˆÚ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó Ë ∂ϤÓË Δ۷οÏÔ˘ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∑¤ÎÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, οı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.00 Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.00. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ ÙÔ 1912, Ô °¿ÏÏÔ˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ıˆÚÂ›Ù·È - Ì·˙› Ì ÙÔ ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ ª¤ÎÂÙ - ıÂÌÂÏȈً˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘, ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ªÂ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÌÔÓfiÚ·ÎÙ·, Ì˘ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜: ΔÔ Á¿ÌÔ, ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Û·Úο˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙË ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÛÙË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· “˙ˆ‹ Ó¢ÚfiÛ·ÛÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔfi, ¯ˆÚ›˜ ‰Èη›ˆÛË, ÓÈÁ̤ÓË ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÔ›·, ·Ê˘‰·ÙˆÌ¤ÓË ·fi ÙȘ ÈÔ ‚·ÛÈΤ˜ „˘¯ÈΤ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ¢∞¡∞∏ ª∞ƒπΔ™∞

29

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Û ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓ›·) Ì ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∫¿ÔÈÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ fiÙÈ Ë ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È “∏ Δ¤¯ÓË ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ” . ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ! ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ·fi ÙÔ £Âfi, Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂȘ ηْ ·ÓıÚÒÈÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ¿Óˆ Û ¤Ó· ¿„˘¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ - ÙÔ Í‡ÏÔ - ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ÙfiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∞Á›ˆÓ Î·È Ó· ‰›ÓÂȘ ‰‡Ó·ÌË Î·È ˙ˆ‹ ÛÙÔ ¿„˘¯Ô ͇ÏÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiÔÈ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ·ÁÈÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ...

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶Ô›ËÛ˘ ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ∏ ¢∏ª√™π∞ ∫ÂÓÙÚÈ΋ πÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ã›Ô˘ “∫ÔÚ·‹˜” , Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË, ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË, ÈÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÌÂÙ¿ ÂΛÓË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ - Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ - ȉڇıËΠÙÔ 1792 Û·Ó ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ù˘ Ã›Ô˘. √ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ·Ì‡ıËÙÔ˜: ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‚È‚Ï›ˆÓ (˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 250.000 ÙfiÌÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ ∫ÔÚ·‹ “Description de l’ Egypte” , ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 14 ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘˜ ÙfiÌÔ˘˜, ¤Î‰ÔÛ˘ 1809-1822), ηıÒ˜ Î·È ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ›Ó·Î˜, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÎÂÈÌ‹ÏÈ· Î·È ¯¿ÚÙ˜, Ô˘ ‰ÒÚÈÛ·Ó Ô ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ∫ÔÚ·‹˜ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙfiÛÔ Ù˘ Ë̉·‹˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ (‚Ϥ www.koraeslibrary.gr). √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ∂ÊÔÚ¢ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó - ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ - ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô›ËÛ˘ Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÂÙ‹ÛÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÔÌ‹: * ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶Ô›ËÛ˘ ·fi 19 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ¿Óˆ. * ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 19 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ¿Óˆ. * ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ΔÔÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶Ô›ËÛ˘ ·fi 14 ¤ˆ˜ 18 ¯ÚfiÓˆÓ. * ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ΔÔÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 14 ¤ˆ˜ 18 ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.koraeslibrary.gr, ÙËÏ. 22710-44246.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 8∏™ √∫Δøμƒπ√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞¢∞∫ ¢∞∫∂Δ30 ∞™∫√ ∞§∞¶π™ ∞Δ∂ƒª ∞¡¢ƒ√ ∞Δƒ∞™Δ ∞™Δ∞∫ ∞§º∞ ∞§º∞Δ¶ ∞§™π¡ ∞§Δ∂∫ ∞§Δπ ∞ΔΔπ∫∞ √Δ√∂§ μÀΔ∂ ™∂¡Δƒ ∂∂∂∫ ∫√ª¶ ™¶π ™∞π∫§ §∞π∫∏ ¢π√¡ √ƒ∞√ƒ∞ ∂¡μπ ∂¶™π§ ∂Àƒøμ ∂À¶ƒ√ ∂¢ƒπ¶ ∂Àƒ√ª ∂à ∂ºΔ∑π ∫Àƒª μ√à ª∂ƒ∫√ º§∂•√ º√ƒ£ ºƒ§∫ ºƒπ°√ ∏√§ ∫√À∂™ §À∫ ∞μ∞• ª¶∂§∞ ∫§∂ª §∞ª¢∞ §∞μπ §√°√™ ªπ° ª∂¡Δπ ª∂μ∞ ª§∞¡Δ ªπ°ƒ∂ ª§™ ª√¡Δ∞ ∞§∫∞Δ √§∫∞Δ ¶¶∞∫ ¶∞™∞§ ¶∂ƒº ¶∞¶ ¶ƒ√º ¶ƒ√ ∫√À∞§ ∫∞ª¶ ƒπ§∫∂ ∞ƒμ∞ ™∞Δ√∫ ™¶∂π™ ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ∂¡∫§ø °∂¢ À∞§∫√ ∏ƒ∞∫ ∞Δ∂ ∞∂°∂∫ ∞ƒ∞π° ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§Δ∂ƒ ∞°∫ƒπ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞™∞™∫ ∞™Δ∏ƒ ∞ΔΔπ∫ ∞Δ∂∫ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ°

ETF FTASE ETF GREECE & TURKEY 30 A.S. ∞.∂. (∫√) ALAPIS ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞ ALPHA TRUST ∞∂ ∂¶∂¡¢.À¶∏ƒ∂™πø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ Warrant ALSINCO ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ AUTOHELLAS BYTE COMPUTER CENTRIC ∞.∂ COCA COLA HELLENIC COMPUCON CPI ∞. ∂. CYCLON ∂§§∞™ CYPRUS POPULAR BANK DIONIC AEBE DIVERSA ∞∂ ENVITEC ∞∂ (KO) EPSILON NET ∞μ∂E (KO) EUROBANK ERGASIAS ∞∂ EUROBANK PROPERTIES EURODRIP EUROMEDICA ∞.∂. EUROXX F.G. EUROPE ∞.∂. F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ FASHION BOX FHL MERMEREN FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) FORTHnet A.E. (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ FRIGOGLASS HELLAS ON LINE Info-Quest INFORM ¶. §À∫√™ J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. JUMBO KLEEMAN HELLAS LAMDA DEVELOPMENT LAVIPHARM Logismos MARFIN I.G. MEDICON MEVACO MICROLAND MIG REAL ESTATE MLS MODA BAGNO NEXANS OLYMPIC CATERING PAPERPACK PASAL ∞∂ PERFORMANCE PLIAS PROFILE PROTON BANK QUALITY AND RELIABILITY REDS RILKEN S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. SATO A.E. SPACE HELLAS SPIDER SPRIDER UNITED TEXTILES VELL GROUP YALCO ∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞∂°∂∫ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞£∏¡∞ ∞.Δ.∂. ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ ∞§Δ∂ƒ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞¡∂∫ ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞Ã√¡ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ μ∞ƒ∞°∫∏™

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

1.110,51

1,46

3,69 8,2 0,338

1,40% 0,37% 2,11%

18,66 7,32 6,52 0,648 1,24 0,026 0,036

-6,70%

0,322 2,52 0,477 0,239

0,00% -1,95% 0,00% 1,70%

0,075 0,191 0,543

9,77% 8,60%

0,076 2,29 1,5 0,56 0,597 7,7 0,34 3,1 0,53 0,803 3,8 2,96 1,27 3,55 5,62 0,38 1,29 1,28 1,8 9,6 1,75 4,47 0,139 0,66 0,479 0,841 1,33

0,00% 6,58% 5,08% -5,26%

2,70%

13,71% 0,00%

-0,38% -3,14% -9,09% 0,00% -1,55% 1,43% 0,18% 0,00% 0,78% 4,92% -2,70% 2,35% 1,74% 8,23% 4,51% 10,00% 6,21% 2,31%

1,5 3,03 0,273 2,33

-9,09% 0,00% 0,00%

0,99 0,161 2,52 0,555 0,96

-0,80% 0,00%

1,59 0,548

-4,79% 1,67%

0,072 1,84 0,065 0,031

0,00% -3,16%

0,036 0,201 1,41

9,09% -6,51% 2,92%

0,086 4,9 0,198 1,16 0,262 0,378 0,541

7,50% 5,83% 20,00% 1,75%

0,225 0,088 1,43 0,31 4,03 0,03 1,2 0,09 0,19 0,7

-4,97% -2,04%

1,61% -1,64%

-2,22%

-0,49% 0,00% 9,76% 0,00%

17,1% -2,5% -14,4% 0,0% 0,0% -5,7% 68,0% 3,3% 26,2% -14,5% -86,0% 5,9% 0,0% 5,6% 40,0% -7,6% -26,5% 0,0% -20,2% -26,3% 0,9% 0,0% -65,5% -21,1% 1,3% -88,8% 57,1% 0,0% -33,3% -12,7% -22,1% -4,1% 0,0% -26,6% -2,0% 39,7% 80,2% 6,6% -38,9% 13,2% -4,5% 25,9% 60,8% 13,6% 11,2% -20,6% 8,2% 11,7% -8,7% -2,9% 0,0% -2,0% 13,5% -24,8% -3,7% 0,0% 26,1% -43,3% 11,7% 22,0% 0,0% 245,7% -17,1% 0,0% 0,0% 140,0% 42,6% -20,7% -22,5% 0,0% -52,0% 30,5% 12,8% 0,0% -33,3% 145,0% 4,2% 16,6% -11,2% -28,3% -20,2% 0,0% 11,4% -51,1% -19,7% 1,3% 0,0% 15,5% 50,0% 71,4% -34,8% -44,9% 45,2%

2,49 6,88 0,25

3,99 10,11 0,49

13,20 3,73 3,56 0,16 0,24 0,01 0,02

25,41 8,88 7,20 0,86 1,20 0,29 0,06

0,12 1,14 0,34 0,16 14,75 0,02 0,13 0,29 0,04 0,07

0,59 2,58 0,62 0,44 22,97 0,10 0,40 0,70 0,07 0,26

0,98 0,51 0,50 4,11 1,39 0,27 2,28 0,45 0,57

1,71 0,56 11,42 7,75 1,59 0,61 3,80 0,95 0,95

3,73 2,39 0,35 1,57 3,84 0,27 0,75 0,91 0,97 4,48 0,90 2,91 0,09 0,33 0,18 0,45 0,88

5,19 5,00 1,43 3,55 6,26 0,80 1,39 1,75 1,90 9,48 1,88 6,48 0,27 1,23 0,56 1,18 1,58

2.637 2 107.160

1

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

9.650 16 34.923

μ∞ƒ¡∏ μ∂Δ∞¡ μπ√∫∞ μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ™ μ√™À™ °∞§∞• °∂∫Δ∂ƒ¡∞ ¶ƒ∂∑Δ °∂μ∫∞ °Δ∂ ∂Àμƒ∫ ¢√§ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∂∏ ¢πã ¢π∂∫∞ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ∂À¢∞¶ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂Δ∂Δ¶ ∂Δ∂ ¡π√À™ π∫√¡∞ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂μ∑ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§∫∞ ∂§¶∂ ∂Ã∞∂ ∂§πã ∂§Àº ∂§Δ√¡ ∂§Δ∫ ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶π§∫ ∞μ∂ μπ¡Δ∞ ∂À∞¶™ ∂Δ∂ª ∂À¶π∫ ∂™Àªμ ∑∞ª¶∞ ∞μ∂¡πƒ ∫∞£∏ ¡∞ÀΔ ∏§∂∞£ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ π∞™ø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π√¡∞ π¶¶∫ ∫§ª ∂§™Δƒ ∫∞¡∞∫ ∫ª√§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ºº°∫ƒ¶ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∫∂∫ƒ ∫∂ƒ∞§ ¡∞À¶ ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ

18

100 652 30.232.051 19.232.542 5.739.515 6.984.958 52.835

1.892

2.020 27.366 1.150 115.324

649 68.962 550 27.335

100 33.453

19 17.432

37.499

2.780

4.666.119 2.604.847 24.994 192.523

4.412 35.800

2.284 29.555

396 1.513 10.343 30.812 4.541 5.756 278.228 1.005.949 20.846 117.834 19.796 7.522 22.857 29.475 20.508 25.980 13.202 24.015 249.758 2.338.570 14.390 24.780 47.852 208.636 1.000 139 2 1 6.679.249 3.077.566 2.910

3.835

1,10 2,15 0,24 1,60 0,15 0,26 0,12

1,92 3,13 0,52 3,11 1,05 1,06 0,41

615 46.546 5.000

3.541 5.350

3.504 862

0,20 0,54

0,75 1,26

1.526 5.970

844 5.734

0,24 0,45 3,27 4,90 0,02 1,00 0,02 0,03

1,97 0,95 3,90 6,08 0,12 2,20 0,10 0,07

25.095 17.150

383.142 9.344

994 73

71 125

0,03 0,09 1,01

0,12 0,22 1,80

14.000 2.500 2.247

503 502 3.164

0,07 1,50 0,09 0,79 0,13 0,16 0,24

0,19 4,68 0,34 1,17 0,52 0,66 0,74

18.522 25.221 4.998 650

1.595 119.554 989 736

10.014 19.634

3.667 10.396

0,08 0,05 1,43 0,30

0,33 0,27 1,78 0,77

3,17 0,02 0,52 0,05 0,16 0,21

4,95 0,09 1,45 0,19 0,44 0,84

39.000

925 140.083 1.365

3.435

5.015

20.212

100 10.001

120 900

50

35

ªÂÙÔ¯‹

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ μ∂Δ∞¡∂Δ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂. μπ√™ø§ μπ√Δ∂ƒ μπ√Ã∞§∫√ μπ™ ∞.∂. μ√°π∞Δ∑√°§√À °∞§∞•π¢π °∂∫ ∞.∂. °∂∫∂ ∞.∂. °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ¢.√. §∞ª¶ƒ∞∫∏ ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ¢∞∫ °¢ ¢∂∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ¢π∂∫∞Δ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ¢√Àƒ√™ ¢ƒ√ª∂∞™ ∂.À¢.∞.¶. ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∂¢ƒ∞™∏ ∂£¡π∫∏ warrant ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞§ ∞.∂ ∂§μ∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∂§°∂∫∞ ∂§π¡√π§ ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À & ∂π∫√¡√™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∂Δ∂ª ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (∫∞) π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (¶∞) π∞™ø ∞.∂. π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ π∫Δπ¡√™ π§À¢∞ πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø π¡Δ∂∞§ π¡Δ∂ƒΔ∂∫ π¡Δƒ∞∫√ª π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ π¡Δƒ∞§√Δ π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. ∫.§.ª. ∞.∂. ∫∞§¶π¡∏™ - ™πª√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∫∞Δ™∂§∏ ∫∂∫ƒ√æ ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√ƒ¢∂§§√À ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª¶∞™ ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ ∫ƒπ-∫ƒπ

TÈÌ‹

0,061 0,599 0,286 0,135 5,67 0,8 0,938 0,3 2,68 6,69 0,36 2,5 0,052 0,64 3,67 12,2 9,24 0,839

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

19,61%

2,14% 0,00% 1,80% -3,61% -0,42% 9,49% -1,47% 0,15% 2,86%

0,74% 0,98%

0,538 0,439 0,389 8,5 0,3

0,00% -0,26% 0,00%

1,07 3,95 0,379

11,23% 10,64% -4,05%

0,519 2,03 0,555 3 0,457 1,1 1,03 2,86 1,74 8,85 6,76 0,088 0,298 1,21 1,62

1,76% -0,49% 0,91%

1,32 0,268 0,22 3,66 6,21 0,437 1,37 3

1,56% 10,00% 3,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 2,53%

-5,30% -8,33% -1,43% 0,46% 0,74% 3,45%

0,86 0,193

-1,04%

0,061 0,026 1,17 0,8 1,55 0,546

15,09%

0,619 0,273 0,543 0,869 1,85 8,95

9,95% -9,00% -0,91% 2,72% -3,14% 0,00%

0,651 0,76 1,98 1,25 4,7

-5,65% 2,70% -0,50% -3,10% 1,73%

200 19,39 0,049 1,77

0,00% -0,56%

0,389

5,99%

0,86% -0,12% 1,31%

-3,28%

0,246 3,05

9,82% -0,65%

0,17 0,722 1,04 2,1

4,94% 4,79% 0,00%

-66,3% 0,0% 14,3% 58,9% -10,0% 44,6% 14,3% 4,2% -39,5% 34,0% 1,5% -10,5% -61,0% -77,3% 0,8% -23,9% 28,4% 56,9% 49,8% 0,0% -3,4% -31,6% 37,0% 63,5% -16,7% 0,0% -84,3% -39,2% -26,1% 0,0% -5,5% 8,0% -9,1% -16,2% -23,8% -34,5% -24,3% 49,0% -6,5% 19,6% 56,2% 11,4% 10,4% 33,0% -1,2% 0,0% 0,0% -17,5% -39,9% 124,5% 0,3% 2,6% -17,1% 40,4% 13,6% 0,0% 0,0% 56,4% -40,4% 0,0% -15,3% -84,5% -13,3% -0,7% 20,2% -16,0% 0,0% 46,9% -37,4% -12,0% -18,0% -3,1% -31,2% 0,0% 7,2% -8,8% 70,0% -27,3% 85,0% 0,0% 66,8% 50,1% -50,0% -33,7% 0,0% -22,2% 0,0% 0,0% -30,5% -23,8% 0,0% -61,4% 11,9% 3,0% 41,2%

11

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

0,03

0,18

1

0,29 0,12 0,06 2,90 0,39 0,78 0,22 1,23 6,59 0,25 1,51 0,04 0,24 3,34 7,94 3,72 0,42

0,85 0,41 0,19 5,70 1,01 1,21 0,64 2,80 8,32 0,55 8,85 0,33 0,76 5,50 12,11 9,25 0,85

0,31 0,12 0,13 3,81 0,21

0,80 0,97 0,63 8,61 0,54

0,42 1,83 0,24

2,00 12,68 0,59

0,40 1,08 0,41 3,00 0,23 0,74 0,75 1,35 1,12 5,80 3,11 0,04 0,18 0,51 1,08

0,70 2,38 0,69 3,58 0,78 1,89 1,74 2,85 2,32 9,30 6,94 0,14 0,35 1,25 1,90

1,32 0,23

1,76 0,59

3,01 3,94 0,22 0,48 2,12 4,12

3,66 6,82 0,83 1,62 3,08 5,20

0,32 0,15

1,43 0,36

205

176

0,04 0,02 0,68 0,40 0,77 0,27

0,13 0,20 1,58 0,99 1,80 0,68

2.369

144

55.390 81.652 7.681

64.073 65.322 11.723

0,16 0,22 0,28 0,58 1,24 8,40 0,34 0,43 0,44 0,92 0,96 1,82

1,29 0,60 0,75 1,22 2,41 14,00 0,43 0,88 0,97 2,09 2,00 4,90

257 159 750 216 548.852 300.285 26.045 22.462 534.532 1.004.769 270 2.416

90,00 8,65 0,04 1,54

210,00 19,70 0,11 3,79

254 50.799 90.562 1.729.533

0,23

0,68

38.680 10.898 3.000 405 199.312 1.106.878 1.450 1.116 1.580 1.439 560 165 206.525 562.750 140 935 3.190 1.126

2 24 430.289 3.952.608

59 8.972 65.760

25 3.407 556.366

6.421.563 6.517.363 10.319.589 39.172.811 47.373 18.202 17.620 46.960 35

8.988 96.314 19

1.230 562 200 220 35.776 36.076 428.933 1.207.520 54.519 95.387 115.935 1.015.266 506.277 3.401.983 900 79 9.596 1.581

11.561 2.529

1.059 10.291

286 2.267

59.429 15.566 87.835 1

369.477 6.831 118.712 3

40.091 12.040 2.737 600 850

26.480 8.815 5.367 738 3.949

6.367

11.374

50

19

0,18 2,66

0,43 4,87

13.042 4.094

3.179 12.246

0,14 0,31 0,88 0,86

0,58 0,80 1,05 2,24

290 139.899

49 98.429

21.719

45.569

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

∫Àƒπ√ ∫Δ∏§∞ §∞ªæ∞

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏ §∞ªæ∞

0,81 0,382 18,42

§∞¡∞∫ §∞¡∂Δ §πμ∞¡ ª∞£π√ ª∞π∫ ª∞•πª ª∞ƒ∞∫ ª∞™√¶ ª∂™√à ª∂Δ∫ ª∏Ã∫ ª∏ö ªπ¡ ªπ¡√∞ ª√Δ√ ª√∏ ª√À∑∫ ª√ç μøμ√™ ª¶Δ∫ ∫∂¶∂¡ §√À§∏ ªÀΔπ§ §∂μ∫ §∂μ¶ ¡∞∫∞™ ¡∂§ ¡∂øƒ™ ¡∏ƒ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ¢ƒ√À∫ •À§¶ •À§∫ √¶∞¶ √¶Δƒ√¡ √§£ √§¶ √Δ∂ ¶∞πƒ ¶∞ƒ¡ Δƒ∞™Δ√ƒ ¶∂ƒ™ ¶∂Δ∑∫ ¶∂Δƒ√ ¶∏°∞™ ¶§∞π™ ¶§∞£ ¶§∞∫ƒ ¶ƒ∞•∫ ¶ƒ∞•¶ ¶ƒ¢ ƒ∂μ√π§ ƒπ¡Δ∂ ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ ™∞ƒ∞¡ ™∂§ª∫ ™∂§√ ™π¢∂ ™π¢ª∞ ™¶Àƒ ¶™À™Δ ™º∞ ™ø§∫ ΔΔ Δ∂°√ Δ∂•Δ Δ∂¡∂ƒ° Δ∂∫¢√ √§Àª¶ Δ∑∫∞ Δ∏§∂Δ ΔπΔ∫ ΔπΔ¶ ∞ΔΔ

§∞¡∞∫∞ª §∞¡-¡∂Δ §πμ∞¡∏ ª∞£π√™ ª∞´§§∏™ ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ª∞ƒ∞∫ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ª∂Δ∫∞ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√) ªπ¡∂ƒμ∞ ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ª√Δ√ƒ √´§ ª√À∑∞∫∏™ ª√ç√™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ª¶∏Δƒ√™ ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π §√À§∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A) ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A) ¡∞∫∞™ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À ¡∂øƒπ√¡ ¡∏ƒ∂À™ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡ ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ •À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶∞) •À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫∞) √¶∞¶ ∞∂ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂. √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™ √Δ∂ ∞.∂. (∫√) ¶∞πƒ∏™ ¶∞ƒ¡∞™™√™ ¶∂πƒ∞πø™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶∂ƒ™∂À™ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∏°∞™√™ ¶§∞π™π√ ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂. ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶ ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂. ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ™∂§ª∞¡ ™∂§√¡Δ∞ ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂. ™π¢ª∞ ™¶Àƒ√À ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ Δ∂°√¶√À§√™ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂. Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂. ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂.

0,639

∫À¶ƒ ¶∂πƒ ∂§§ ∞∞∞∫ ∞∞∞¶ À°∂π∞ ºπ∂ƒ ºπ¡Δ√ º√À¡Δ§ Ã∞π¢∂ Ã∞∫√ƒ Ã∞§Àμ Ã∞Δ∑∫ Ã∫ƒ∞¡

Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) À°∂π∞ ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏ ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂. Ã∞π¢∂ª∂¡√™ Ã∞§∫√ƒ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏

0,251 0,293 0,067

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

0,12% 2,41% -3,15%

9,61% -2,90%

0,304 0,87 13,2 0,1 0,096 0,776 2 0,397 8,45 0,185 1,94 0,578 1,45 3 5,27 0,261 0,54 0,862 0,029 0,49 0,225 1,36 1,94 0,22 0,113 9,33 1,34 24,43 18,95 8,13 0,34 0,059 0,8 0,223

2,01%

0,00% 8,77% -0,59% 3,93% -1,52%

2,74% -0,19%

-9,93% 16,00% 5,38% 2,27%

0,00% 3,67% -0,32% -0,29% -0,52% -0,37% 5,36% -0,50%

1,56 0,12 5,37 1,33 5,35

-2,50% 0,00% -0,56% -1,48% -0,37%

0,145 0,899

-6,45% 0,78%

5,69 0,657 0,08 0,126 1,8 0,34 0,305 0,09 0,633 2,26

-0,18% -9,88%

3,38 0,006 1,75 1,65 0,182 19,05 7,78 0,278

-2,03%

0,207 1,45 16,09 2,81 0,762 0,459 0,13 1,35 0,826 0,96 0,026 0,118

-4,55% -1,64% -5,56% 0,00%

-1,31%

2,34% -9,34% -4,37% -0,89% 6,51% 5,84% 1,32%

1,10% 1,56% -9,40% 0,31%

-3,28%

1,3% -4,5% 2,3%

0,43 0,19 15,00

1,49 0,49 19,60

3,6% 0,0% 6,4% -42,6% 4,7% 0,0% -25,7% 17,1% 0,0% 34,8% -69,9% -50,5% 4,0% 0,0% -32,0% 1,8% -18,5% 76,4% 0,0% -5,1% 5,8% 12,4% 17,9% -18,4% 68,2% 115,0% -74,1% 0,0% -29,1% -57,6% -9,9% -19,8% -6,8% -27,6% 72,8% 0,0% 7,2% 12,0% 59,4% 3,0% -90,1% 28,0% 575,8% 0,0% 12,2% -80,3% 47,1% 7,3% 6,7% 0,0% 0,0% 12,4% 44,1% 0,0% 0,0% 0,0% 31,7% -15,8% -71,4% -73,0% 2,9% -54,1% -40,2% -35,7% 58,3% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% -98,3% 21,5% -50,5% -8,1% 36,5% 18,2% -65,8%

0,50

0,87

0,14 0,15 0,06

0,36 0,51 0,15

0,07 0,67

0,41 0,90

6,40 0,09 0,07 0,35 1,52 0,21 6,21 0,11 0,57

13,14 0,37 0,27 0,95 2,10 0,64 9,37 0,33 2,60

0,34 0,75 1,13 3,12 0,20 0,31 0,30 0,01

0,75 1,69 3,76 5,65 0,66 0,80 1,04 0,18

0,38 0,22 1,35 0,81 0,20 0,10 4,16 1,33 13,64 11,50 3,10 0,19 0,06 0,44 0,03

0,84 0,53 1,36 2,64 0,32 0,19 9,36 1,34 25,20 21,68 8,27 0,61 0,70 0,89 0,33

1,20 0,04 2,41 0,73 3,86

-18,8% -51,1% 20,9% -40,2% 19,4% -26,0% -23,5% 0,0% 4,3% 36,3% 10,1% 0,0% -31,6% -76,4%

AÍ›·

1.100 3.117 1.395

861 1.163 25.699

1.300

326

57.118

3.846

88.319 1.147.283

793 1.586 4 1 179.216 1.499.700 1.000 185 5.332 10.089

411 1.217 318.566 1.674.274

109 716

103 20

159.326 500

75.864 112

250 55 2.247 252 774.575 7.112.698 3.001 73.218 5.334 100.533 935.000 7.611.947 13.350 44.790

791 36.040

1,74 0,61 6,25 1,64 5,55

6.152 6 1.107 50.469 1.750

9.657 1 6.046 67.567 9.407

0,05 0,35

0,22 1,20

21.037 27.217

3.157 24.244

2,42 0,63 0,08 0,12 0,97 0,31 0,25 0,04 0,35 1,14

5,94 1,02 0,35 0,60 2,39 1,00 0,56 0,18 0,88 2,59

1.679 6.668

9.569 4.380

1.932 137.215 1.500 1.100

242 251.461 510 335

244.826

558.063

1,94 0,01 1,13 0,90 0,12 11,31 5,60 0,17

3,62 0,28 2,71 3,33 0,68 20,00 7,90 1,07

139.942

479.107

54.375 166

95.291 273

0,18 0,00 11,26 1,30 0,50 0,26 0,07

0,40 6,30 19,19 4,70 1,93 0,80 0,40

1,12 0,35 0,46

1,64 0,92 1,42

0,02 0,12

0,09 0,71

112.252 2.143.949 160 1.226 3.426.959 937.335 13.504.122 19.354.078 12.160 194.083

227.670 200

104.023 25

850

1.196

106.780

103.957

10.600

1.292


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31 K§EI™IMO TH™ 7∏™ √∫Δøμƒπ√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ALLIANZ ∞.∂.¢.∞.∫. ALLIANZ ∞/∫ ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALLIANZ ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ EMEA ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. (Unit Linked) ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

4371774,31 11184979,53 1588993,71 9524577,76 30071405,53 9556295,26 13753189,63

678246,68 4013066,49 247215,39 1938222,74 6563923,37 1044947,72 2553289,5

6,4457 2,7871 6,4276 4,9141 4,5813 9,1452 5,3865

0,02 2,18 0,14 2,35 1,13 1,6 0,29

6,4457 2,8846 6,6526 5,0861 4,8104 9,4653 5,4673

6,3812 2,7592 6,3633 4,865 4,5355 9,0537 5,3461

2,91 25,56 -5,97 29,33 20,84 25,95 15,17

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA Bancassurance EE100 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Bancassurance EE101 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Best of Strategies ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ALPHA Blue Chips A/K ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Energy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global Allocation ªÈÎÙfi ALPHA Global Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈Ù. ALPHA Select ¡ÔÙÈÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∞¡ø ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALPHA ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ.∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ. ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ¡·˘ÙÈÏ›· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

26267952,43 14108145,74 21119512,49 239412625 8673904,86 21255648,35 9012377,94 13479885,38 33022777,19 34742696,5 22606473,08 40148825,47 18575791,76 3953833,42 15031827,57 26877045,82 167749551,3 38146184,26 82506381,46 22040831,14 61306749,6 9645532,35 86833444,84

2617126,97 1419588,05 2121091,29 24930085,7 832763,2 5848618 1564603,67 1611060,58 2839065,11 2027227,2 2247505,75 3171884,54 1640511,62 479157,97 1543563,14 2706129,09 13079565,1 3387052,87 15482899,79 2799484,85 8436634,41 1977790,64 12448750,92

10,0369 9,9382 9,9569 9,6034 10,4158 3,6343 5,7602 8,3671 11,6316 17,138 10,0585 12,6577 11,3232 8,2516 9,7384 9,9319 12,8253 11,2624 5,3289 7,8732 7,2667 4,8769 6,9753

-0,01 0,6 0 1,92 -0,45 2,15 0,43 0,06 -0,53 -0,16 -0,3 -0,25 -0,6 0,15 0,09 -0,01 0 2,16 0,17 0,11 0,79 -0,44 0,11

10,338 10,2363 10,2556 9,6994 10,52 3,6379 5,8178 8,4508 11,7479 17,3094 10,1591 12,7843 11,4364 8,2929 9,8358 10,4285 12,8253 11,375 5,3555 7,9126 7,3394 4,9257 7,0102

9,9867 9,7394 9,8573 9,5074 10,3116 3,627 5,7026 8,2834 11,5153 16,9666 9,9579 12,5311 11,21 8,1897 9,641 9,7333 12,8253 11,1498 5,2889 7,8142 7,194 4,8281 6,923

20,07 25,23 10,79 33,95 4,65 17,57 -9,6 -5,28 11,94 -2,62 15,57 4,76 1,31 -4,92 -7,22 8,65 3,24 36,59 2,14 2,28 35,92 15,86 30,88

ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST EUROSTAR ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Alpha Trust Global Leaders ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERLIFE ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ Global Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

1645401,49 9863272,44 3801507,5 79257607,42 26031915,22 5666751,82 4061376,82 18252700,54 8233832,27 8753152,31 8469449,33 10508600,29

313727,85 896950,67 1393859,73 6024858,72 4480702,7 1229723,72 713562,33 2392741,11 778816,03 724485,09 839160,34 848118,61

5,2447 10,9964 2,7273 13,1551 5,8098 4,6082 5,6917 7,6284 10,5722 12,0819 10,0928 12,3905

-0,15 0,52 -0,39 1,77 0,83 0,1 0 -0,1 0,75 -0,2 -0,03 0,1

5,3496 11,1888 2,7818 13,4182 5,926 4,6888 5,6917 7,7619 10,7572 12,3235 10,0928 12,6073

5,1923 10,8864 2,7 13,0235 5,7517 4,5621 5,6348 7,5521 10,4665 11,9611 10,0928 12,2666

-5,98 23,57 2,35 24,88 21,79 3,9 0,95 31,63 27,16 7,37 0 23,35

AMUNDI ∂§§∞™ ∞.∂.¢.∞.∫. ∂ƒª∏™ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ƒª∏™ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢ÈÂıÓ¤˜ (∂˘ÚÒ)

8031038,14 61783996,11 27684203,62

2355430,37 6186641,78 8055155,02

3,4096 9,9867 3,4368

0,02 1,78 0,3

3,4096 10,2863 3,4712

3,4096 9,8868 3,4196

1,03 22,79 11,21

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds MÈÎÙfi Attica Real Estate ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

2020338,05 1260192,44 2925132,02 22688643,81 19118205,85 9554224,33 6987395,82

810036,79 142450,97 806675,8 8315975,35 6627322,83 11094063,84 1790824,97

2,4941 8,8465 3,6262 2,7283 2,8848 0,8612 3,9018

-0,22 -0,35 0,02 -0,22 0,1 0,88 0,39

2,5315 8,9792 3,6298 2,7692 2,9021 0,8741 3,9252

2,4692 8,758 3,6117 2,701 2,8617 0,8526 3,8706

0,25 -1,36 2,64 2,33 -0,52 19,89 29,71

CPB ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. MARFIN Emerging EMEA ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN Global Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN Global ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Premium Selection Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Smart Cash ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ MARFIN Universal Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN USD Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN £ÂÛÌÈÎÒÓ Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

557850,91 4273346,51 722019,23 3004345,05 3632146,57 28445294,57 993239,87 144753,26 37761497,89 3713472,62

221436,37 1290103,52 3869710 1881817,6 1146129,54 6479465,79 5685076 43377,62 18499448,46 980835,39

2,5192 3,3124 0,1866 1,5965 3,1691 4,3901 0,1747 3,337 2,0412 3,786

-0,08 0,1 -0,16 -0,57 -0,56 0,01 0,11 0,24 1,97 0,17

2,5948 3,4118 0,1922 1,6444 3,2642 4,4121 0,1799 3,4371 2,1024 3,8996

2,4436 3,213 0,181 1,5486 3,074 4,3681 0,1695 3,2369 1,98 3,6724

-9,75 3,85 -0,69 1,71 7,43 2,38 -3 -4,81 28,82 4,36

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ Eurobank (LF) Fund of Funds Global High Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA ? FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK

7741648,91 41168091,75 63881049,1 149496,62 110149,37 15807480,22 1333669,14 315376,11 6919327,7 8427008,73 16224285,16 1410916,8 90884,72 40228747,09 16011644,8 4659182,61 2508304,91 1020963,53 437069,17 1249839,99 668934,86 38177419,84 1658650,18 13645145,51 19563516,15 27816856,06 63749171,28 1528233,4 103706,78 5236797,42 97884578,86 21432861,55 41611592,39 3315190,66

3051132,55 32574100,73 45893112,11 96184,94 79957,62 10183159,54 102647,23 23669,37 7583507,75 10004623,66 49468719,96 4039551,88 7926,68 34466877,78 21629780,26 379883,27 209623,59 85242,55 43369,76 124281,38 66459,69 40452374,71 158542,63 1252869,99 1412484,24 31515275,15 6348179,07 161059,34 10868,75 558454,9 8584953 2853562,59 4087804,25 361680,23

2,5373 1,2638 1,392 1,5543 1,3776 1,5523 12,9927 13,3242 0,9124 0,8423 0,328 0,3493 11,4657 1,1672 0,7403 12,2648 11,9658 11,9772 10,0777 10,0565 10,0653 0,9438 10,4619 10,8911 13,8504 0,8826 10,0421 9,4886 9,5417 9,3773 11,4019 7,5109 10,1794 9,1661

0,02 -0,03 0,04 -0,3 -0,68 2,1 -0,23 -0,23 0,08 -0,54 2,18 2,1 -0,6 -0,03 0,2 0,11 -0,14 -0,14 0,15 0,02 0,02 -0,34 0,07 -0,02 -0,24 0,17 0 0,01 0,1 0,04 0,07 0,16 0,01 -0,13

2,5373 1,2638 1,392 1,5543 1,3776 1,5523 12,9927 13,3242 0,9124 0,8423 0,328 0,3493 11,4657 1,1672 0,7403 12,2648 11,9658 11,9772 10,0777 10,0565 10,0653 0,9438 10,4619 10,8911 13,8504 0,8826 10,0923 9,4886 9,5417 9,3773 11,4019 7,5109 10,1794 9,1661

2,5373 1,2543 1,392 1,5388 1,3638 1,5368 12,8628 13,191 0,9033 0,8339 0,3247 0,3458 11,2364 1,1555 0,7255 12,0195 11,7863 11,7975 9,9769 9,9559 9,9646 0,9344 10,3834 10,8094 13,7465 0,8826 10,0421 9,2988 9,4463 9,1898 11,1739 7,3607 9,9758 8,9828

8,96 3,89 6,25 2,24 9,32 30,49 -15,7 -15,69 -5,09 9,09 27,53 32,01 13,98 5,24 -6,04 9,46 -2,47 -2,47 0 0 0 12,08 2,18 0 31,63 -1,26 -0,06 4,04 5,21 2,94 5,19 -4,57 -2,88 5,65

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - ªÂÙÔ¯ÈÎfi NBGAM ETF °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Ã.∞. - ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ Small Cap (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏ. ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ DELTA Bonus - ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢∏§√™ Eurobond - √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ GLOBAL TITANS (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢È·¯.¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ USD Bond (√ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘-ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ΔÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ- ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™˘ÏÏÔÁÈÎfi (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡)

528230,36 29718347,9 244364,73 53421103,25 2070263,34 24408698,55 3176875,35 3577220,84 52907935,81 105785803,2 78959748,68 52367153,12 89594680,12 153036057,4 23295338,99 19985165,06 17932284,51 63688835,78 20018587,15 26765215,19 15758819,59 5291427,06 15353284,83 9586741,83 898688,7 27222133,48 37583852,89

468,17 26271,11 175,59 37710,04 1697,83 19487,8 388550 294878 35684579,59 19311510,27 6946650,4 4725743,06 9682795,57 22244320,6 7830744,03 1598111,67 1640300,5 6402214,85 1967475,6 2749604,05 2757743,33 602834,23 1257640,02 3027713,13 144830,17 2285997,11 5890341,21

1128,29 1131,22 1391,67 1416,63 1219,36 1252,51 8,1762 12,1312 1,4827 5,4779 11,3666 11,0813 9,253 6,8798 2,9749 12,5055 10,9323 9,9479 10,1748 9,7342 5,7144 8,7776 12,208 3,1663 6,2051 11,9082 6,3806

0,89 0,89 0,34 0,34 0,03 0,03 0,95 2,45 2,69 2,25 0,57 1,21 0,05 0,17 -0,45 0,01 0,03 -0,02 -0,34 -0,05 0,25 0,13 0,65 0,69 -0,5 -0,08 0,77

1128,29 1131,22 1391,67 1416,63 1219,36 1252,51 8,1762 12,1312 1,4827 5,4779 11,3666 11,0813 9,7157 6,8798 2,9749 12,5055 10,9323 9,9479 10,1748 9,7342 5,7144 8,7776 12,208 3,1663 6,2051 11,9082 6,3806

1128,29 1131,22 1391,67 1416,63 1219,36 1252,51 8,1762 12,1312 1,4679 5,4231 11,3666 10,9705 9,253 6,8798 2,9452 12,5055 10,823 9,8484 10,0731 9,6369 5,7144 8,7776 12,0859 3,1346 6,143 11,8487 6,3168

13,19 13,21 13,68 13,71 2,23 2,25 -2,61 28,8 23,39 27,3 34,04 27,63 8,61 6,53 5,66 2,69 1,42 4,9 13,43 6,96 -1,86 -1,6 18,99 17,23 36,08 8,53 20,32

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ∂˘Úˆ·˚΋ ¶›ÛÙË Eurobond ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞Ó·Ù. ÈÚÒÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROINVEST ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ European Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ Global Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ High Yield ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Investment Grade Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û EUR

8996779,62 1575121,69 2915155,66 6754941,05 8998652,93 3267253,99 14336685,07 1412556,29

1646587,4 1117138,91 1885659,03 3377695,42 2658676,35 876467,09 3493098,52 167621,38

5,4639 1,41 1,546 1,9999 3,3846 3,7278 4,1043 8,4271

1,7 0,13 1,3 -0,21 -0,49 0,11 0,11 0,14

5,6278 1,5228 1,6697 2,0599 3,4692 3,7837 4,1659 8,5535

5,4093 1,41 1,546 1,9799 3,3508 3,7278 4,1043 8,4271

36,1 -0,43 35,48 13,55 13,68 5,29 1,75 0,53

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∫À¶ƒ√À Euro Balanced Premium ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À Euro Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À Euro Equity Premium ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫À¶ƒ√À Fund of Funds ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À USD Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

3484871,46 3572394,67 1902234,62 1314421,57 1802871,35 1011869,4 14732556,43

2202930,54 1747893,42 536181,71 375655,52 474456,35 194418,61 7578096,5

1,5819 2,0438 3,5477 3,499 3,7999 5,2046 1,9441

-0,05 0,12 -0,17 -0,13 0,24 0,02 1,58

1,5819 2,0438 3,5477 3,499 3,7999 5,2046 1,9441

1,574 2,0336 3,53 3,4815 3,7809 5,1786 1,9344

5,04 1,53 10,02 4,63 -2,49 2,61 28,96

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ∞Δ∂ EUROZONE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Euro ∞Δ∂ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ (ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§.) ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Global Fund of Funds ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ªÈÎÙfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ A/K √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÈÎÙfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (∂Àƒø) ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢˘Ó·ÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

5969745,94 2968270,94 4636008,95 9548300,9 2889281,66 9609243,71 6376180,83 1961836,5 4989788,89 49149392,96 39507513,56 20376309,86 11627598,42 13821493,1 3363717,27 3485318 1640709,88 15159243,68 686296,29 4077912,85 5432581,06 557492,63 21944351,27 6293207,25

29901,27 9595,87 1955904,63 1469944,25 377451,77 2231703,67 2041317,99 1825207,8 1266087,04 13311737,97 5766102,07 8504234,01 1572267,63 2002487,21 305856,93 311647,27 147765,61 1401542,29 150492,23 845318,71 8165963,62 121131,48 4011056,6 3028826,8

199,65 309,33 2,3703 6,4957 7,6547 4,3058 3,1236 1,0749 3,9411 3,6922 6,8517 2,396 7,3954 6,9022 10,9977 11,1835 11,1035 10,8161 4,5603 4,8241 0,6653 4,6024 5,471 2,0778

-0,03 0,01 -0,04 -0,38 0,02 0,06 0,19 1,56 -0,31 2,03 -0,09 0,32 0,13 0,43 -0,52 -0,26 0,11 0,02 0,89 0,01 1,49 0,88 1,84 1,14

200,6483 312,4233 2,4118 6,6094 7,6547 4,349 3,1548 1,0937 4,0002 3,7568 6,9202 2,42 7,4694 6,9712 11,1628 11,3233 11,2145 10,8161 4,606 4,8241 0,6769 4,6484 5,5667 2,0987

199,65 309,33 2,3229 6,3658 7,6547 4,2627 3,0924 1,0534 3,9115 3,6184 6,7832 2,372 7,3214 6,8332 10,9152 11,0996 11,0202 10,8161 4,5147 4,8241 0,652 4,5564 5,3617 2,057

-1,85 7,65 9,17 7,08 2,29 2,48 1,72 8,41 6,39 28,76 4,57 8,51 0,38 23,21 13,69 5,87 0,23 2,75 19,86 2,45 22,74 20,72 28,33 24,51

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞.∂.¢.∞.∫. Δ.Δ. - ∂§Δ∞ Europlus √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ High Yield √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (USD) Δ.Δ. - ∂§Δ∞ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (EUR)

3673909,49 21517860,87 3844523,15 956678,25 6400233,48 15865837,94 1525949,75 15293903,33 295012937,7

978870,08 5739232,84 707709,53 120000 8991343,61 7048265,99 322193,19 5519760,65 103412666,5

3,7532 3,7493 5,4323 7,9723 0,7118 2,251 4,7361 2,7708 2,8528

0,16 0,14 0,18 0,38 1,48 0,42 -0,01 -0,1 0,03

3,7626 3,7624 5,4323 7,9723 0,7154 2,2566 4,7598 2,7708 2,8528

3,7438 3,7399 5,4323 7,9723 0,7082 2,2454 4,7124 2,7639 2,8528

1,69 9,43 0 27,03 17,73 21,34 27,36 22,34 4,17

EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds ªÈÎÙfi EUROBANK Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Dollar Plus ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ EUROBANK Double Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Emerging Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Equity Blend Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi EUROBANK Global Bond √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Global Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Greek Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ∞Ó·Ù˘Û. ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ¯. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click ™‡ÓıÂÙÔ INTERAMERICAN ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERAMERICAN ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi INTERAMERICAN ¢˘Ó·ÌÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ. INTERAMERICAN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÈÎÙfi Interamerican ¡¤· ∂˘ÚÒË ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ™Ù·ıÂÚfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

12843215,97 580144,67 367801,4 4058387,79 357316,08 492130,55 976765,02 34185431,68 19553148,2 102299389,2 9599348,57 47318741,15 2635995,52 25917097,43 52546378,25 29730846,23 34220559,31 351629,41 38685891,16 3578385,9 217256,78 2072662,22 77610,45 7760544,15 2707191,5 1602578,17 619011,05 1312357,53 2168704,35 7794246,41 14325,76 99387,57 5815617,81 5844675,64 128696,49 24396351,18 11672011,33 15786611,53 593638,25 56738,08 11804349,41 260973,92 34870166,46 4510404,13 14362951,18 9621571,5 38861803,81 1403988,28 2435483,59 899211,36 2135622,71 1656010,41 11948862,55 2008370,4 13741251,45 43984262,37 7837042,34 96804249,05 25662667,86 22290648,48 131041517,7 1977807,17 1143427,5

1274731,52 57763,5 436246,19 3477725,98 482707,33 521452,62 79674,9 3002257,56 5195747,88 25185112,56 1027989,26 3610375,15 179332,36 7762347,29 14222730,71 18551258,57 4850255,78 239583,87 4110857,19 2820477,16 156071,49 1289732,26 6000 8299615,4 3045075,44 4832861,19 54512,06 131839,09 1810654,58 9904954,3 14335,12 9498,34 533102,06 418169,52 12815,93 2248626,15 1271109,97 1656750,11 58587,46 4698,62 1277875,28 24447,05 2924322,66 1913470,69 19401141,93 587520,83 8897338,65 1538858,38 2891878,2 69891,19 174080,21 138400,41 1189810,16 199936,07 1106323,04 4744005 265535,12 6099514,49 1721622,74 2059153,32 7087422,09 221317,93 124753,76

10,0752 10,0434 0,8431 1,167 0,7402 0,9438 12,2594 11,3866 3,7633 4,0619 9,338 13,1063 14,6989 3,3388 3,6945 1,6026 7,0554 1,4677 9,4107 1,2687 1,392 1,607 12,9351 0,935 0,889 0,3316 11,3555 9,9542 1,1977 0,7869 0,9993 10,4637 10,909 13,9768 10,0419 10,8494 9,1825 9,5287 10,1325 12,0755 9,2375 10,6751 11,9242 2,3572 0,7403 16,3766 4,3678 0,9124 0,8422 12,8659 12,268 11,9654 10,0427 10,0451 12,4207 9,2715 29,5141 15,8708 14,9061 10,8252 18,4893 8,9365 9,1655

0,03 -0,01 -0,54 -0,03 0,19 -0,34 0,11 0,05 0 -0,08 0,17 0,07 0,13 -0,22 0,1 -0,57 2,2 -0,67 0,08 -0,02 0,03 2,1 -0,19 0,09 -0,54 2,19 -0,59 0,11 -0,04 0,2 -0,34 0,07 -0,02 -0,23 0 0,27 0,15 0,11 0,01 0,07 0,09 0 0,03 2,08 0,19 -0,58 2,15 0,09 -0,54 -0,23 0,1 -0,14 0 0 0,08 0,01 0,18 2,19 1,48 0,14 0,39 0,08 0,08

10,0752 10,0434 0,8431 1,167 0,7402 0,9438 12,2594 11,3866 3,7633 4,1634 9,338 13,3684 14,6989 3,3388 3,6945 1,6026 7,0554 1,4677 9,4107 1,2687 1,392 1,607 12,9351 0,935 0,889 0,3316 11,3555 9,9542 1,1977 0,7869 0,9993 10,4637 10,909 13,9768 10,0419 10,8494 9,1825 9,5287 10,1325 12,0755 9,2375 10,6751 12,1627 2,3572 0,7477 16,5404 4,4115 0,9215 0,8506 12,9946 12,3907 12,0851 10,0427 10,246 12,6691 9,2808 29,6617 16,0295 15,0552 10,9335 18,5817 8,9365 9,1655

9,8737 9,8425 0,8263 1,1494 0,7254 0,9296 12,0141 11,1589 3,7257 3,9807 9,338 12,8442 14,5519 3,3054 3,6668 1,5866 6,9848 1,4677 9,3166 1,2687 1,392 1,607 12,9351 0,935 0,889 0,3316 11,3555 9,9542 1,1977 0,7869 0,9993 10,4637 10,909 13,9768 10,0419 10,6324 9,0907 9,4334 10,1325 12,0755 9,1451 10,6751 11,6857 2,3336 0,7329 16,2128 4,3241 0,9124 0,8422 12,8659 12,268 11,8457 10,0427 9,8442 12,1723 9,2251 29,2927 15,7121 14,757 10,7169 18,3506 8,9365 9,1655

6,03 -0,17 9,1 5,24 -6,05 12,06 9,46 5,11 6,34 6,56 -1,02 4,65 -6,02 11,85 2,43 10,31 29,21 10,21 4,56 4,07 0 31,08 0 -4,33 10,09 28,53 13,34 -0,4 5,63 -5,32 12,85 0 0 32,61 0 8,65 1,22 5,24 4,35 5,25 1,72 0,91 6,7 33,3 -6,05 9,99 27,99 -5,08 9,11 -15,73 9,46 -2,47 -0,06 -0,17 3,49 3,53 -3,61 26,45 32,47 -5,51 33,03 0,65 1,42

ING ∞.∂.¢.∞.∫. ING ∞/∫ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ING ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ING ∞/∫ ªÈÎÙfi

4458718,56 65722156,79 9060089,64

831390,96 8875978,56 3458022,46

5,363 7,4045 2,62

-0,01 1,95 0,79

5,363 7,5526 2,6593

5,363 7,4045 2,62

-0,51 32,38 26,14

872801,4 8032445,68 4212510,97 3853258,99

126429,99 4325506,06 853941,12 1717470,3

6,9034 1,857 4,933 2,2436

0,01 1,3 0,25 0,79

6,9034 1,9499 5,0317 2,3558

6,9034 1,8384 4,8837 2,2212

1,8 2,76 -8,53 0,23

MetLife Alico ∞.∂.¢.∞.∫. ALICO Fund of Funds ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ ALICO Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALICO ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Alico ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÛ·›·˜ & ªÈÎÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ALICO ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi BETA GLOBAL ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ CitiFund √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ MetLife Alico ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢Â›ÎÙË À„ËÏ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÃÚËÌ·Ù. ∞ıËÓÒÓ PROTON Greek Recovery Fund ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROTON √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÁ¿Ï˘ & ªÂÛ·›·˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

1240131,72 10897867,65 8332855,17 22954683,93 3703727,16 39200017,65 6714734,91 1205318,76 27178436,75 15960584,13 3672123,75 2764115,76 1227314,92 19804148,24 2686098,93 1587437,82 119002,23 7314538,12 154182,02 4527470,76

109490,29 2721234,83 607609,78 1657165,63 1053774,74 2244659,09 449756,52 335178,96 3215216,07 894691,37 329852,43 409894,75 150819,51 9086360,3 448094,91 148916,88 9520,43 5558229,64 93064,67 359432,59

11,3264 4,0048 13,7142 13,8518 3,5147 17,4637 14,9297 3,596 8,4531 17,8392 11,1326 6,7435 8,1376 2,1795 5,9945 10,6599 12,4997 1,316 1,6567 12,5962

-0,06 -0,38 0,02 0,1 0 0,16 -0,65 -0,17 1,56 -0,07 0,2 0,34 -0,14 2,01 1,72 -0,02 -0,05 1,59 2,2 0,02

11,8927 4,205 13,8513 14,1288 3,5498 17,813 15,6762 3,7758 8,8758 18,7312 11,3553 6,8784 8,3004 2,2885 6,2343 10,8198 13,1247 1,3818 1,723 13,226

11,2131 3,9648 13,5771 13,7133 3,4796 17,2891 14,7804 3,56 8,3686 17,6608 11,0213 6,6761 8,0155 2,1577 5,9346 10,5533 12,2497 1,2502 1,6401 12,3443

-9,48 13,48 2,56 0,46 -0,03 -1,21 11,57 -10,78 29,72 3,49 -5,17 9,49 28,57 23,55 29,1 30,66 4,28 29,17 28 2,65

MILLENNIUM ∞.∂.¢.∞.∫. Millennium America US ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Blue Chips ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium China Growth ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Euro Plus ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Millennium Eurozone ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Fund of Funds ªÈÎÙfi Millennium Mid Cap ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium Value Plus ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi Millennium ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

3521297,75 12175927,3 1721999,74 2436209,62 5483744,87 12063222,34 10757815,01 3064912,16 983018,04

1363911,12 11036278,29 576482,74 273078,18 2726459,92 4547817,89 6085478,66 1077232,29 452229,6

2,5818 1,1033 2,9871 8,9213 2,0113 2,6525 1,7678 2,8452 2,1737

-0,68 2,53 -0,76 0,01 -0,25 1,18 1,93 0,46 -0,25

2,7109 1,1585 3,1365 9,0997 2,1119 2,7851 1,8562 2,9021 2,2824

2,5302 1,0923 2,9274 8,7429 1,9711 2,5995 1,7324 2,7883 2,1302

9,62 31,31 -10,78 2,55 9,9 20,45 25,94 32,23 -9,05

1415456,05 9608468,09 9262707,42 7593722,95

701604,46 4180185,18 1967703,07 1828091,58

2,0175 2,2986 4,7074 4,1539

1,09 2,01 0,03 0,02

2,0276 2,2986 4,7074 4,1539

2,0094 2,2756 4,6721 4,1331

36,76 30,62 31,36 2,8

TRITON ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. Triton American ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂˘ÚÒ μÚ·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜ Triton ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂˘ÚÒ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ XˆÚÒÓ Triton ªÈÎÙfi Triton √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏÏ·Ú›Ô˘ Triton ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

9928385,18 6068428,14 41189975,99 41684102,71 6742023,54 14299825,76 3950616,36 9915151,07

2981448,43 1361911,1 1395446,26 20231407,45 1129235,87 1948957,43 954875,73 2699634,64

3,3301 4,4558 29,5174 2,0604 5,9704 7,3372 4,1373 3,6728

-0,89 -0,24 1,45 0,01 0,11 0,12 0,18 0,07

3,4217 4,5783 30,3291 2,0707 6,045 7,4839 4,189 3,7738

3,3301 4,4558 29,5174 2,0604 5,9704 7,3372 4,1373 3,6728

21,28 -10,26 20,82 2,06 2,4 9,99 -3,65 22,2

∞.∂.¢.∞.∫. ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3586 .........................................................1,3566 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84324 .......................................................0,84206 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4651 .........................................................7,4547 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7084 .........................................................8,6962 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132,03 .........................................................131,85 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2293 .........................................................1,2275 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0877 .........................................................8,0763 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4004 .........................................................1,3984 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4326 .........................................................1,4306

184787856,1 577764001,4

107941823,3 146435751,6

1,7119 3,9455

0,2 0,98

1,7119 3,9455

1,7119 3,9455

11,86 32,97

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·

INTERNATIONAL ∞.∂.¢.∞.∫. INTERNATIONAL ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERNATIONAL ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi INTERNATIONAL ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ INTERNATIONAL ªÈÎÙfi

PROBANK ∞.∂.¢.∞.∫. N.P. Insurance, ¡¤Ô˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ∂§§∞™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3576 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,84265 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4599 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,7023 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .131,94 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2284 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,082 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3994 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4316

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4531

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,403

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)


M·ÁÓËÛ›· 32

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

ΔÚÈηÏÈÓfi˜ ‚Ú¤ıËΠӷ η٤¯ÂÈ 4,1 ÎÈÏ¿ οÓÓ·‚˘

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ÛÙÔ μfiÏÔ

™ •·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ “√˘Ú·Ófi” ∏ 7Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “√˘Ú·Ófi˜” , Ô˘ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ˆÏÂ›Ù·È ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ·. •·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ì ÙȘ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ¤Ó·Ú͢ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÛÙËÓ ÙÔً͈ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Î˘Ì·ÙÔıÚ·‡ÛÙË, ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ Î·È ˘·›ıÚÈˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÚÈϤ˜ Î·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈΤ˜, ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ ÙÔÓ ¤Ú·Û·Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÂΉÚÔ̤˜, ÔÚ›˜, ·È¯Ó›‰È·, ÛοÎÈ Î·È ÂχıÂÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÙȘ ‚fiÏÙ˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ Ì ٷ ÔÏÏ·Ï¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÙÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËηÓ. ∂ÓÙ‡ˆÛË È‰È·›ÙÂÚË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÛÙÂʿӈ̷ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÏÈ¿˜, ÌÈ· ·ÔÌ›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. •·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı ¿ÏÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ 10 Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ 9 ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ (¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, 4 ¯¿ÏÎÈÓ· Î·È 4 ¤·ÈÓÔÈ). ∫·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. •·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ÛÙÔÓ “√˘Ú·Ófi” Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›, ÁÈ·Ù› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈο fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 350 ÂÚ›Ô˘ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ›Ù Ì ÙË ·Ïfi¯ÂÚË ¯Ú˘Û‹, ·ÚÁ˘Ú‹, ¯¿ÏÎÈÓË Î·È ·Ï‹ ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘˜, ›Ù Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. √È Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ, ÔÈ ÂÈÙËÚËÙ¤˜, ÔÈ ·ÛÙÚÔ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, ÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÁÂÓÈο fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÌϤ¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÔÏ˘Ô›ÎÈϘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜, Â›Ó·È Î·Ù·ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ “√˘Ú·ÓÔ‡” . ∂Λ ı· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙÈÌËÙÈο, fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÌÓËÌ›Ô, ¤Ó· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· οı ŒÏÏËÓ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· οı μÔÏÈÒÙË, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô μfiÏÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ì·ıËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (√.¶.∫.∂.), ¤Ó·˜ 33¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰¤Î· Ó·ÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ·, Ù· ÔÔ›· ηÙ›¯Â ·Ú¿ÓÔÌ·.

ΔȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ Â›Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ì›· 23¯ÚÔÓË Ë̉·‹, ‰ÈfiÙÈ Û π.Ã.∂. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ Ì 33¯ÚÔÓÔ Ë̉·fi, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤ÓÙ ӷÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ·. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ, ηıÒ˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ fi¯ËÌ·. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢›Î˘ÎÏ˘ ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ (¢π.∞™.) Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 41¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓÂ Ô 41¯ÚÔÓÔ˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ÎÔ˘ÙÈ¿ Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο (59) Ó·ÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ·, Ù· ÔÔ›· ηÙ›¯Â ·Ú¿ÓÔÌ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÚÈοψÓ, ¤Ó·˜ 56¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ οÓÓ·‚˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ 56¯ÚÔÓÔ˘, fiÔ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Û·ÏÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË Ù˘ ÔÈΛ·˜ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤ÓÙ ӿÈÏÔÓ Û·ÎԇϘ ÎÈ ¤Ó· ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÈÏ¿ Î·È ÂηÙfiÓ ‰Ò‰Âη ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· οÓÓ·‚˘, ÔÛfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ÚÔfiÚÈ˙ ÁÈ· ÂÌÔÚ›·, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 56¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ (920) ¢ÚÒ, ˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚ›· Ù˘ οÓÓ·‚˘ ÎÈ ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›Ô˘ οÓÓ·‚˘ Î·È Î·ÙÔ¯‹ οÓÓ·‚˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘, fiÔ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·-

ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Û·ÏÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: ™ÙÔÓ Î‹Ô Ù˘ ÔÈΛ·˜, ¤Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈÔ Î¿ÓÓ·‚˘, ‡„Ô˘˜ (2,2) ̤ÙÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÚÈ˙ÒıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË, Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û·ÎԇϷ Ì οÓÓ·‚Ë, ‚¿ÚÔ˘˜ (92) ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.

ŒÚ¢ӷ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ΔÚÈοψÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ 24¯ÚÔÓÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÌÔ˘Ê¿Ó ÙÔ˘, ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·È¯ÌËÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓË Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ‚›‰·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ (19) Âη-

ÙÔÛÙÒÓ Ì ̋ÎÔ˜ Ù˘ ÚÔÂͤ¯Ô˘Û·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ‚›‰·˜ (9) ÂηÙÔÛÙ¿. ∂ÈϤÔÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎfiÌË ÙÚ›· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ì·¯·›ÚÈ· Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ™Â „¢‰ÔÚÔÊ‹ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘, ‰‡Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÌÂÙ·ÏÏÈο Ì·¯·›ÚÈ·, ÙÔ ¤Ó· Ì‹ÎÔ˘˜ (24) ÂηÙÔÛÙÒÓ Ì Ͽ̷ Ì‹ÎÔ˘˜ (10) ÂηÙÔÛÙÒÓ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì‹ÎÔ˘˜ (20) ÂηÙÔÛÙÒÓ Ì Ͽ̷ Ì‹ÎÔ˘˜ (10) ÂηÙÔÛÙÒÓ. ™Â ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ, ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ Ì‹ÎÔ˘˜ (21) ÂηÙÔÛÙÒÓ Ì Ͽ̷ Ì‹ÎÔ˘˜ (10) ÂηÙÔÛÙÒÓ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó¢ÚÂı¤ÓÙ· ·Ú·‰fiıËÎ·Ó Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÏÏËÊı›˜ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·fi (09-10-2010), ÂÎÙ›ÔÓÙ·˜ ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ‰¤Î· ÂÙÒÓ Î·È ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ÁÈ· ·ÁÔÚ¿, ηÙÔ¯‹ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ΔÚÈοψÓ.

∫Ô˙¿ÓË: ∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ ∂•πáπ∞™Δ∏∫∞¡ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∫Ô˙¿Ó˘, ÎÏÔ¤˜ ÔÈÎÈÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ Î·È Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ 40¯ÚÔÓÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡, ˘ËÎfiÔ˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹ . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙËÓ ÂÓ‰Âϯ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÍÈ-

¯ÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ (ÙÚÂȘ Û ÔÈ˘ Î·È ÙÚÂȘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ), Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2012, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘. ø˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ʤÚÂÙ·È Ô 40¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙËÓ ›‰È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ηٿ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿-

ÛÙËÌ· ·Ê·›ÚÂÛ ÙÚ›· π.Ã.∂., ¯Ú˘Û·ÊÈο Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 7 .000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∫Ô˙¿Ó˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∫Ô˙¿Ó˘.

¢‡Ô Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ·¿ÙË Î·È Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· £∂™™∞§√¡π∫∏, 8.

™À¡∂§∏º£∏™∞¡ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·,

ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¶Ï·Ù›·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‰‡Ô Ë̉·Ô› ËÏÈΛ·˜ 42 Î·È 43 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Î·È 43¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· “·¿ÙË” , “Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·” Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “¶ÂÚ› ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜, 51¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙˆÓ, Ì ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·fi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ∂˘Úˆ·˚Τ˜ √Ì¿‰Â˜, ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˘¤‚·Ï ¤ÁÎÏËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ‰ÈfiÙÈ ÚÔ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ÂÌÔÚ›· Ï·ÛÙÒÓ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙˆÓ, Û ÈÛÙ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌ›ÌËÛË ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È Û˘Û΢·Û›·˜, Ì ÙËÓ ›‰È· ˆ˜ ¿Óˆ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ·ÊÔ‡ ÚÔ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙˆÓ, ¤ÂÈı·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ˆÏËÙ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÌÔÚ›· Î·È ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÔÌÈÌËÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· „¢‰Ò˜ fiÙÈ, Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ó›ÌÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ÂÁηÏÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚ›·, ı· ıÂÌÂÏ›ˆÓ·Ó ‰Èη›ˆÌ· ·Ô‰Ô¯‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Î·È ‰ÒÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û ÌfiÓÔ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ™Â ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎÔ˘ÙÈÒÓ, Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ· Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÁÎÏËÛË Ô˘ ˘¤‚·ÏÏÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ˙ËÌ›·˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 170.000 ¢ÚÒ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

∂ÎÔ›ËÛË-¶·˙¿ÚÈ μÈ‚Ï›Ô˘ ÁÈ· fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Δ√ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ΉÔÙÒÓ -

μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂.™.∂.μ.∂.) ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙËÓ •¿ÓıË Î·È ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 100 ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ ÙËÓ ∂ÎÔ›ËÛË-¶·˙¿ÚÈ μÈ‚Ï›Ô˘ ÁÈ· fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ PANTHEON PLAZA ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ∂.™.∂.μ.∂. Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙËÓ ∂ÎÔ›ËÛË-¶·˙¿ÚÈ μÈ‚Ï›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ). ∂Ó Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‚È‚Ï›· Ì ÂÎÙÒÛÂȘ. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ∂ÎÔ›ËÛË-¶·˙¿ÚÈ μÈ‚Ï›Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ΉÔÙÒÓ - μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂.™.∂.μ.∂.). ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂϤÁ¯ÂÈ Û¯ÔÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÒÛÙ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 100 ÂΉÔÙÒÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Î¿ı ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÎÔ›ËÛË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ӷ, Ì ηÓfiÓ˜ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ∂Ó-

‰ÂÈÎÙÈο ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜: ΔÔ 50% ¤¯ÂÈ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ οو ·fi 3 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ 90% ¤¯ÂÈ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ οو ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ. °È· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ PANTHEON PLAZA 250.000 ‚È‚Ï›·, 100 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ. ™ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Î·È Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ. Δ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÔÚ› Ó· Ù· ÚÔÌËı¢Ù› ·fi Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÙÔ˘ ›‰Ë. ŸÏ· Ù· ‚È‚Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ - barcode Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÒÛÙ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Î¿ı ‚È‚Ï›Ô. T· ‚È‚Ï›· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÈÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÂÎÙÒÛÂȘ ·fi 70% ¤ˆ˜ Î·È 90% Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 0,50 ÏÂÙ¿. °È· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È 250.000 ‚È‚Ï›· - 100 ÂΉÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. μÈ‚Ï›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘. §ÔÁÔÙ¯ӛ· ÎÏ·ÛÛÈ΋ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË, Ô›ËÛË, ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ, ¿ÏÌÔ˘Ì, Ï¢ÎÒÌ·Ù·, ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ì·ÁÂÈÚÈ΋, ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. μÈ‚Ï›· ÈÛÙÔÚÈο, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ÔÏÈÙÈο, ·ÏÏ¿ ηÈ

ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. μÈ‚Ï›· ÁÈ· οı ËÏÈΛ· ‚È‚Ï›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÎÔ›ËÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∫·Ïԇ̠ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi fiÏË ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹: ΔÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, Ù· ΔڛηϷ, ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, Ù· º¿ÚÛ·Ï·, ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÙË ¡¤· ∞Á¯È¿ÏÔ, ÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Ù· °Ú‚ÂÓ¿ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó fiÏÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÔÛfi ‹ ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ªÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÔ ‚È‚Ï›Ô Ì 0,50 ÏÂÙ¿. ªfiÓÔ Ì ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ·fi ÎÔÓÙ¿, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰Â› ηÓ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·›Û٢٘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÂÎÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚È‚Ï›·, οÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔÛÈÙ¿ Û fiÏÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ÛÙ·ı› ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÛÙË ÌfiÚʈÛË. ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ‚È‚Ï›·, ¯ˆÚ›˜ fiÓÂÈÚ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰·, ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÙ·Û›·, ¯ˆÚ›˜ ÁÓÒÛË Î·È ÂÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ›ÛË. £· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì ÁÈ· 20 Ë̤Ú˜ ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ οÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÚÔÛÈÙ¿ Û fiÏÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: www. esebe.gr - info@esebe.gr Î·È www.pant heonplaza.net 4o ¯ÏÌ. §ÂˆÊ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ (ÚÒËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ §¿ÚÈÛ·˜ -∞ıËÓÒÓ), ÙËÏ: 2410 671717.


ª·ÁÓËÛ›· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 OKTøBPIOY 2013

√ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ √π ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¶¿ÚȘ

ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ μÔ˘‰Ô‡Ú˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ú·ÛÙ·Ù›‰Ë˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ η٤ıÂÛ·Ó ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ & ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜: ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013, Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ (Ã∞). øÛÙfiÛÔ, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù· ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ 32 ‰ÈÎÔÁڷʛ˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰fiıËÎÂ Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ‰È·Ú¿¯ÙËÎ·Ó Î·È Â›Ó·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙ¿ Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹, Ë Ã∞ ‰ÚÔ‡Û ·ÙÈÌÒÚËÙ· Î·È ÎÏÈ̿ΈÓ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú¿ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·, ÛÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Ë ‰›ˆÍË Ù˘ Ã∞ fi¯È ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË, Ôχ ÚÈÓ ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ·ÓÙÈÊ·Û›ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹: πÔ‡ÏÈÔ˜ 2011. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ·ÔηχÙÂÈ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, fiÙÈ “˘‹Ú¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì ÙË Ã∞ ·fi ÙÔ 2008” . πÔ‡ÏÈÔ˜ 2012. ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ·˘ÍË̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ‚›·˜ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ Ã∞. ∫·Ï› ÙȘ ∞Ú¯¤˜ “Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ı˘Ï¿ÎˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÔÏÈÁˆÚ›· ‹ Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡” . √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012. ¢ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Guardian” Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ “info-war.gr” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì·ÚÙ˘Ú›· ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú›ÛÊÚËÛË Ù˘ Ã∞ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ Ù˘ ∂À¶. ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013. ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·ÎfiÌË Î·È Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Â·ÚÎÒ˜ ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ηıfiÏÔ˘ Ò˜ ÙÒÚ·, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÛÙ›ÏÂÈ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ” . ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2013. ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ 281 ÂÈı¤ÛÂȘ ̤۷ Û 16 Ì‹Ó˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 71 Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË Ã∞. ∫·Ù¿ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·˘Ù¿, 4 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ÂÚ›Ô˘ 400 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó ·‰È¿ÛÂÈÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È Ì ÙȘ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰È·‚›‚·ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Î›ÓËÛ η̛· ‰È·‰Èηۛ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Â¤ÏÂÍ ӷ ÙÔ Ú¿ÍÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ÂÈÌË·ÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂÒÓ Ù˘;

∞Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚfiÏ˄˘

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÚ¿ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔÏËÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› οı ¯ÚfiÓÔ Ô ¢‹ÌÔ˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¯¿ÚȘ ÛÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÀÁÈÒÓ ¶fiÏÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘.

∏ ·Ú¯‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÔÛÙÈ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Û Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜, ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 (9:30 - 13:00) ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘) Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 (9:30 - 13:00) ÛÙÔ ¢’ ∫∞¶∏ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 177 - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÓÙÛ¿, “Ô Û˘Ó¯‹˜, ÂÙ‹ÛÈÔ˜, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙÔ‡ÙÔ, ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÚÔÏËÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏, 80 ¿ÙÔÌ· ÙË ÊÔÚ¿, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ¯Ô. Δ· ÔÛÙ¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÔÛÙÈ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ò˜ ÙÔ 18Ô-23Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ì·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 30-35 ÂÙÒÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛ‹ Ù˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÌËÓfi·˘ÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÍË̤ÓË ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÔÛÙÈ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÔÛÙ¿ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙ· Î·È Â˘·ı‹ Û ηٿÁÌ·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ηÚÔ‡, Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜

ÛÙ‹Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË. ∏ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, ·ÏÏ¿ Û Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙȘ 100 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÛÙÂÔÔÚÒÛˆ˜ ÙÔ 85% Ó· ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ 15% ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. √È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ ÂÌÌËÓfi·˘Û˘, ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙfi ÙÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi ¿Û¯Ô˘Ó ›Ù ·fi ÔÛÙÂÔÂÓ›· (Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ) ›Ù ·fi Ô-

ÛÙÂÔfiÚˆÛË” . °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ú·ÓÙ‚ԇ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËϤʈӷ: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫∞¶∏ (Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘): 24210-70039. ¢’ ∫∞¶∏ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 177 - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ): 24210-50001. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶·ÓÙÛ¿, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

¶ÚfiÙ·ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ∫∞Δ∞Δ∂£∏∫∂ ·fi ÙËÓ ∞Ó·-

Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ (∞¡∂μ√) ÚfiÙ·ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ٛÙÏÔ “Senior Winter Sun”. ΔÔ project, Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÌÂٷ͇ ȉȈÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Î¤Ù· ÁÈ· ËÏÈ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ, Ù·

ÔÔ›· ı· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÛÂ˙fiÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (low season), Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ΔËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔÈ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ 4 Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (∂ÏÏ¿‰·, πÙ·Ï›·, πÛ·Ó›·, ∞ÁÁÏ›·), ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È Î·Ù·Ù¤ıËΠÚÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÌfiʈÓË ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡

™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∞¡∂μ√, Ë ÔÔ›· Î·È ÚÔÂÙԛ̷Û ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 340.000 ¢ÚÒ Î·È Â¿Ó ÂÁÎÚÈı› Ë ÚfiÙ·ÛË, ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi, ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ project. ∂Ó Û˘Ó¯›·, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ÌË-

ÓÒÓ “ˆÚ›Ì·ÓÛ˘” ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· “‰¤ÛÂÈ” Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÌÂٷ͇ Ù˘, ı· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Î¤Ù·, ı· “‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó” , ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÍÈfiÈÛÙ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË 3ÂÙ‹ Ê¿ÛË Ù˘ “ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó” ÂȉfiÙËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ project ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜, ̤ۈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Û ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂȉfiÙËÛË.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û‹ÌÂÚ· ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ-

∫·ı·ÚÈÛÙÒÓ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ΛÓËÛË ·ÓÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â͈‰›ÎˆÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ. °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ “Ì·ÎÚ‡ ¯¤ÚÈ” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ (.¯. ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ηı·Ú›ÛÙÚȘ Î.¿.) ˆ˜ ÂÚÈÙÙfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ηٷÚÁÒÓÙ·˜ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ “ۿڈ̷” . Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ “·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÂÍË”

ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÓȯÚÒÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜

ÛÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ “‰Ô˘Ï›·˜” Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·Ó¿ıÂÛ˘ ۇ̂·Û˘ ¤ÚÁÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô‡Ù ӷ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ηٷÚÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÎfiÌ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È “ÂÙÔ‡Ó ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ” ÛÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË, ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÚÌfi‰ÈÔ. ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô·„ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi - Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙÔÓ ˆÌfi Â΂ȷÛÌfi Ô˘ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È Î·Ï› Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·Ïԇ̠ÛÂ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÏ· Ù· Ù·ÍÈο ۈ̷Ù›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10:30 ÙÔ Úˆ› ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜” .

∫·È “‚ÚÔ¯‹” ÂÊÙ·ÛÙÂÚÈÒÓ ¡fiÙÈÔÈ Δ·˘Ú›‰Â˜ ∏ ‚ÚÔ¯‹ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ “¡fiÙÈÔÈ Δ·˘Ú›-

‰Â˜” ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË “‚ÚÔ¯‹” ÂÊÙ·ÛÙÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¢Ú·ÎÔÓÙ›‰Â˜ Ô˘ ÚÔÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ øÚȈӛ‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∞Ó Î·È ·˘Ù‹ Ë ÌÈÎÚ‹ ‚ÚÔ¯‹ ·Ú¿ÁÂÈ ÌfiÓÔ ¤ÓÙ ÌÂÙ¤ˆÚ· ·Ó¿ ÒÚ·, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ı· Â›Ó·È fiÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÂÈ Ë ÛÂÏ‹ÓË. ΔÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ - ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÌÂÙ¤ˆÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È - ·Ó‚·›ÓÂÈ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 2 .Ì. √È ¡fiÙÈÔÈ Δ·˘Ú›‰Â˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÊˆÙÂÈÓÔ› Î·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ·ÚÁ¿ ·fi fi,ÙÈ Ù· Ù˘Èο ÌÂÙ¤ˆÚ·. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ‰Â›Ù ÌÂÚÈÎÔ‡˜ “øÚȈӛ‰Â˜” Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ªÔÚ›Ù ӷ ͯˆÚ›ÛÂÙ ¤Ó· “¡fiÙÈÔ Δ·˘Ú›‰Ë” ·fi ¤Ó·Ó “øÚȈӛ‰Ë” , ÂÂȉ‹ ÔÈ øÚȈӛ‰Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ øÚ›ˆÓ·. ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÌÂÙÂÒÚˆÓ “øÚȈӛ‰Â˜” ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ∞Ó Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·˘Á‹ Ù˘ 21˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ‚ϤÂÙ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰È¿ÙÙÔÓÙ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·˘Á‹. Δ· ÌÂÙ¤ˆÚ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ øÚ›ˆÓ· ÙÔ˘ “΢ÓËÁÔ‡” .

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ë ËÌÂÚ›‰· «¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔ ·‡ÚÈÔ» ¢ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ «∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜ ∞.∂.» ª∂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈ‹ıËÎÂ Ë ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔ ·‡ÚÈÔ” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ “∂°¡∞Δπ∞ √¢√™ ∞.∂.” , ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ “∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜ ∞.∂.” Î. ¶·Ú·Û΢¿˜ ™·‚‚·˝‰Ë˜ Î·È ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂϤÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· Î·È ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë “∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜ ∞.∂.” ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ¤ÁÈÓ·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. πˆ¿ÓÓË ™ÊÂÓ‰fiÓË, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ Δ˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫. ª·Î‰ÔÓ›·˜, ™›ÌÔ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë, ‰‹Ì·Ú¯Ô ™˘ÎÂÒÓ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∂¢, ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫Ô˝ÌÙÛ›‰Ë, ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ∫ÔÓ·ÎÏ›‰Ë, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂, ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, ˘‡ı˘ÓÔ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ “∂°¡∞Δπ∞ √¢√™ ∞.∂.” , ηıËÁËÙ‹ ∞fiÛÙÔÏÔ °Ô‡Ï·, ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ “∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜ ∞.∂.” Î·È ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂μ∂£.


OÈÎÔÓÔÌ›· 34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 O∫Δøμƒπ√À 2013

§‹ÁÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢

¶ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÙԛ̷Û ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∞£∏¡∞, 8.

¢È‡ڢÓÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜

™Δπ™ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔ-

ıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ∂ȉÈÎfi ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 25.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙȘ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÕÍÔÓ˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 7 Î·È 8. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ (¢‹ÌˆÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ) ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·Ó¤ÚÁˆÓ ËÏÈΛ·˜ 55-64 ÂÙÒÓ. ∂ȉÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· 600 ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ “∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞.”, ” ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.∞.∑.”, “°.∏. ™∫√ÀƒΔ∏™ ∞.∂.°.∞.”, ” °∂¡π∫∏ ∂¡ø™∏ ∞.∂.∂.°.∞. (GENERAL UNION)”, “°∂¡π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞.∂.∂.°.∞. (GENERAL TRUST)”, “∂√™ ∞.∂.∞.∑.” Î·È 200 ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË “COMMERCIAL VALUE” ΔÔÈÎfi √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· 680 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: “Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞.∂.”, “ª∞Ãπª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞.∂.” , “ROBERTO ∞.μ.∂.∂.” , “¡√μ∞ ∫¡πΔ ∞.∂.” “BELLE ∞.∂.” , “¶∞∫. ∫∂¡Δ∞¶√Δ∑π¢∏ ∞.∂.” , “∂Àƒøμ∞º∏ ∞.∂.” , “EUROHOUSE ∞.∂.” , “£∂ª∂§π√¢√ª∏ ∞.∂.”, “ªπ¡√™ ∞μ∂∂” Î·È “∞ª∞™∞ ∞∂μ∂” ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

¶ÔÛfi 1,3 ‰ÈÛ. ú ¿ÓÙÏËÛ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ¤ÓÙÔη ∞£∏¡∞, 8.

¶√™√ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¿ÓÙÏËÛÂ Ô √¢¢∏à ̤ۈ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÍ¿ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ΔÔ ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 4,15%, ¤Ó·ÓÙÈ 4,20% Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈο ·ÓÙÏËı¤Ó ÔÛfi, 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î¿Ï˘„˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 2,04 ·fi 1,89 ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË. “™‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 26 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÛηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ∏ ·fi‰ÔÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 4,15%. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 2,04 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô‡ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ηٿ 2,04 ÊÔÚ¤˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ (√¢¢∏Ã). ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙˆÓ μ·ÛÈÎÒÓ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÒÓ ∞ÁÔÚ¿˜ (Primary Dealers) Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ¶·Ú·Û΢‹ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ μ·ÛÈÎÒÓ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÒÓ ∞ÁÔÚ¿˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 30% Â› ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡, ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013, ÛÙȘ 12 Ì.Ì.

∞˘ÍË̤ÓÔ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∞£∏¡∞, 8.

‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ (ÛÙ· 34 ÏÂÙ¿/Ï›ÙÚÔ) Î·È ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ۠ۇÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ·ÊÔ‡ Ê˘ÛÈο ÚÔËÁËı› Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜.

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ó· ηٷ‚ÏËı› Û 20% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ›Û¯˘Û·Ó ¤Ú˘ÛÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· (Ô ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ÊfiÚÔ˜) ÛÙ· 34 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ·fi 28 ÏÂÙ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÎfiÌË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ Î·Ù¿ 5.000 ¢ÚÒ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Â›‰ÔÌ·. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·˘ÍËı› ÛÙ· 30.000 ¢ÚÒ ·fi 25.000 Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ ÛÙ· 40.000 ¢ÚÒ Î·È Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·È‰›. ∞Ó¿ÏÔÁË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ (ηٿ 50.000 ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ 150.000 Ô˘ ›Û¯˘Â ¤Ú˘ÛÈ) fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

øÛÙfiÛÔ, ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ˙ÒÓ˜.

™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙfi ʤÙÔ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· 330.000 ‰È-

ηÈÔ‡¯ÔÈ Î·È fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ·‰È¿ıÂÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· (15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 1,30 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ·fi 1,35 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ.

ÕÓÔ‰Ô˜ 1,46% ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË, Î¤Ú‰Ë 8% ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

«¶¿ÙËÛ» ÙȘ 1.100 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 8.

¶∞¡ø ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.100

ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 20˘ ª·˝Ô˘ 2013, ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘. √È ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘˜ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 8%. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· ˘„ËÏ¿ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÛÙȘ 1.110,45 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î¤Ú‰Ë Û ÔÛÔÛÙfi 1,46%. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÎÈÓ‹ıËΠ۠·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ¿ÓÔ‰Ô 9,76%, ÂÓÒ ·fi Ù· ¯·ÌËÏ¿ Ù˘ 15˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ÙˆÓ 800,32 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î¤Ú‰Ë 38,75%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÎÈÓ‹ıËΠ۠˘„ËÏ¿ Â›‰· Î·È ·Ó‹Ïı ÛÙ· 130,73 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,47%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ۠ÔÛÔÛÙfi 1,92%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂ-

Ê·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+10,64%), Ù˘ Alpha Bank (+6,58%), Ù˘ MIG (+6,21%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜(+5,84%), Ù˘ Jumbo (+2,35%) Î·È Ù˘ ª∂Δ∫∞ (+2,01%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (4,37%), Ù˘ πÓÙÚ·ÏfiÙ (-3,14%), Ù˘ Δ¤ÚÓ· ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ (-2,03%), Ù˘ ™ˆÏËÓÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ (-1,31%) Î·È Ù˘ Motor Oil (-0,59%) . ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ (+8,00%), ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (+2,10%), ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (+1,93%) Î·È ÙˆÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (+1,30%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ (-2,75%), Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (-0,90%) Î·È ÙˆÓ Δ·ÍȉÈÒÓ (-0,59%). ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 78 ÌÂÙÔ¯¤˜, 66 ÙˆÙÈο Î·È 26 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ıËÓ¿ +20,00%, μ·Ú‚·Ú¤ÛÔ˜+ 19,61%, ¡∂§ +16,00%, ªÔ˘Ù¿Ú˘ (Î) +15,09% ηÈ

Eurobank +13,71%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ¡¿Î·˜ -9,93%, ª‡ÏÔÈ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ -9,88%, Foodlink -9,40%, Δ˙ÈÚ·ÎÈ¿Ó ¶ÚÔÊ›Ï(Î) -9,34% Î·È MIG Real Estate -9,09%.

∞˘Í‹ıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ, ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 44,5% ¤Ó·ÓÙÈ 43,9% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÓ‰¤Î·ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÔÈ ÂÈÛÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙȘ ÂÎÚÔ¤˜. øÛÙfiÛÔ, Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÙ (18.270,50 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 35,2%) ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 28,85% ¤Ó·ÓÙÈ 27,7% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 4,3%. ΔÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2013 ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÂÈÛÚÔ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ

186,29 ÂηÙ. √È ŒÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆÏËÙ¤˜, Ì ÂÎÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 176,77 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ¤ÊÙ·Û ٷ 1.323,67 ÂηÙ. ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 39,8% ·fi ÙË Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· Ô˘ ‹Ù·Ó 946,65 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ∞Í›· ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ‹Ù·Ó 63,03 ÂηÙ., ·˘ÍË̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· (45,08 ÂηÙ.) √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÓÂÚÁÒÓ ªÂÚ›‰ˆÓ

ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ 2013 ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 29.044 ¤Ó·ÓÙÈ 24.951 ηٿ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ΔÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2013 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó 1.070 ¡¤Â˜ ªÂÚ›‰Â˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ 938 Ó¤ˆÓ ªÂÚ›‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∏ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ã.∞. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÛÙ· 51,94 ‰ÈÛ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· Ô˘ ‹Ù·Ó 47,89 ‰ÈÛ., ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8,5%.

∞˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ∞£∏¡∞, 8.

∞À•∏™∏ ηٿ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛË-

Ì›ˆÛ·Ó Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Î·È Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ì·˙› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙË ‰fiÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ºfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ Ë

ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ·, ı· ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·fi Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙ· 61,214 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 60,181 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ∏ ·‡ÍËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi 21,646 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û 22,339 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜- ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÛË-

ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚¿ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó „ËÊÈÛı›. ŒÙÛÈ, ·fi ·Ï·È¿ (̤¯ÚÈ ÙȘ 31-12-2012) Î·È Ó¤· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 1,833 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi, Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 31,8% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 48% ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÛ¿ ÔÊÂÈÏÒÓ ‡„Ô˘˜ 379 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 256 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ›¯·Ó Â-

ÓÙ·¯ı› ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛËÌÂÈÒıËΠ·fiÎÏÈÛË 14,1% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. Δ· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ¢√À ·Ó‹Ïı·Ó Û˘ÓÔÏÈο Û 2,74 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ›Ûڷ͢ ·Ó‹Ïı Û 17,54 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ·fiÎÏÈÛË 5,7%. ∏ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ fiÙ·Ó ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó Ô ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∂›Û˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛËÌÂÈÒıËΠ˘¤Ú‚·ÛË Î·Ù¿ 10,4% ÛÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi º¶∞ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, ÂÓÒ Û Â›Â‰Ô ÔÎÙ·Ì‹-

ÓÔ˘ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ 1,3% ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô. “ΔÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÎÚ›ÛÈÌË ¯ÚÔÓÈ΋ ηÌ‹ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÛËÌ·ÙˆÚfi Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ Î·È ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ô ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÚ·Ù‹” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÎÙ·Ì‹ÓÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ ÿÚ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ √͢ÁfiÓÔ 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ΔÈÌ‹ ÚÔÛÈÙ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-23208, 6981149640. (380)

¶ø§∂πΔ∞π Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡-ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜-ÏÔ˘ÎÔ˘Ì·Ù˙›‰ÈÎÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ΔÈÌ‹ Ôχ ÏÔÁÈ΋. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6987-456363. (306)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ·Ú·Ï›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987115641. (296)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (977)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ì Ú·Ù‹ÚÈÔ, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ¢ÂÎÙ¤˜ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-238153. (129)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª¿Ú·ıÔ˜ (ª∞ªπ¢∞∫∏) 300 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ë ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6988 974983. (297)

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο ËÌÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 9.500 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (319)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 59 Ù.Ì. Û 183 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 90.000 ∂, 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÁˆÓȷ΋ 99 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 90.000 ∂, 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 402 Ù.Ì. 85.000 ∂ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 4) ∫Ù‹Ì· 5 ÛÙÚ. Ì 170 ‰¤ÓÙÚ· ÂÏȤ˜ 15 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 45.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 42 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì. Ì 4 ¯ÒÚÔ˘˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr (256)

¶ø§√À¡Δ∞π μfiÏÔ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·˘Ï‹, ¤ÙÔÈ̘ ÚÔ˜ ηÙÔÈΛ·, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ·fi 98.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (208)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr SUPER ∂À∫∞πƒπ∂™: 1. ¡Ë¤˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 362ÙÌ. Û 7.141ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. (ΔÈÌ‹ ™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) Ã9 2. ™ÙË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔÈ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ‹ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 600ÙÌ. - 300ÙÌ. Î·È 150ÙÌ. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (ÙÈÌ‹ ™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) ∞7 3. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. Û 1.100ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ = ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (™˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) (¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∞8 4. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· = 160.000∂ ƒ10 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 20. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 21. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 22. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 23. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 24. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 25. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 26. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 27. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 28. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 29. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 30. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 31. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 32. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43 33. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ. Û 513ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏69 34. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 135ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ ∏26 35. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 65ÙÌ. Î·È 61ÙÌ.

(262)

ÂÈψ̤Ó˜, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· °10 36. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ‰›·ÙË 70ÙÌ. Û 98ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •14 37. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 86ÙÌ. Û 288ÙÌ. ÔÈÎ. Ì Áηڿ˙ Î·È ·Ôı‹ÎË ª8 38. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 75ÙÌ. Û 100ÙÌ. ÔÈÎ. ª11 39. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÔÈΛ· 79ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ ƒ16 40. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 2 ÔÈ˘ 80ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ·, Û 160ÙÌ. ÔÈÎ., Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ¡12 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 70ÙÌ. Û 87ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË ¡12 42. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 42ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡12 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏ 4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 20. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 21. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 22. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 23. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 24. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢ 71 26. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 27. μÏ·¯¿‚· 2¿ÚÈ 52ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢31 28. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 29. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 30. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 31. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 32. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 90ÙÌ., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ °10 33. ∂ÚÌÔ‡ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∏32 34. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¡3 35. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ƒ11 36. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ƒ14 37. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 65ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ + parking ƒ15 38. ¡. πˆÓ›· 75ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ‰È·ÌÂÚ¤˜ £11 39. ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫16 40. ∑¿¯Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫14 41. ∞Ï·Ì¿Ó·˜ 52ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10 ÂÙÒÓ ¡4 42. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 71ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫11 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 6. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ 3 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 10. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 12. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 13. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 15. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 17. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 19. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 20. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 21. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 22. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 23. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 24. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 25. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 26. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 27. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 28. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 32. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 33. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 34. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 35. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 36. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 37. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 38. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 39. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 40. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 41. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 42. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 43. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 44. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 45. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 46. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28 47. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ. ∂17 48. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24

49. ¶·Ï·È¿ 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎ. °10 50. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÁˆÓÈ·Îfi 453ÙÌ. ¢17 51. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 7.500ÙÌ. ÊÏ·Ù, 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Δ3 52. §·‡ÎÔ˜ 1.600ÙÌ. Ì ÎÙ›ÛÌ· ∫22 53. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 54. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ - ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ø1 55. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 900ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ª7 56. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.115ÙÌ. Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ¶2 57. ∞Ï˘Î¤˜ 4.300ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫13 58. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Ã8 59. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4.000ÙÌ. ∫22 60. ªËϛӷ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∫22 61. ÕÊËÛÛÔ˜ 1.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 2) •16 62. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 862ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 2) •16 63. ∞Ṳ́ÓÈÔ §·Ú›Û˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi 1.000ÙÌ.Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ƒ17 64. ∞Ṳ́ÓÈÔ §·Ú›Û˘ 6.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ƒ17 65. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 3.000ÙÌ., 1.200ÙÌ. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· •16 66. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 192ÙÌ. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ‰›·ÙË •18 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏ 45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞ 23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 12. ªËϛӷ 900ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ ∫22 13. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 14.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫22 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (¶·Ú·Ï›·) ÎÙ›ÚÈÔ 686ÙÌ. Û 624ÙÌ. ÔÈÎfi‰Ô, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ¢32 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 4. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 17. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 18. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 19. °·ÏÏ›·˜ 70ÙÌ. Ì 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑28 20. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 2.500ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 7.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 3. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 4. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 5. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 6. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 10. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ + 100ÙÌ. ÚÔ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ §1 12. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 13. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 14. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 15. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 16. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51

18. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 19. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 20. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 21. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 22. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 23. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 24. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 25. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 26. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 27. ¡. πˆÓ›· ∞‚¤ÚˆÊ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 28. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 29. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50 30. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3 31. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 32. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 33. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢63 34. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 35ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏70 35. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 160ÙÌ. ∏34 36. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 44ÙÌ. + 44ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ + 44ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑29 37. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 109ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ + 100ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 38. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 120ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∂21 39. πˆÏÎÔ‡ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ .+ 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 40. ™˘Ú›‰Ë ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ƒ9 41. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 213ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi º8 42. ∫ÔÚ·‹ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË, ÁˆÓÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ã1 43. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 2.976ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ƒ12 44. º˘ÙfiÎÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ. ÂÈψ̤ÓË Û 2.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª6 45. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ (¶·Ú·Ï›·) ηٿÛÙËÌ· 175ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ∫19 46. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 97ÙÌ. Ì ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∫17 47. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 69ÙÌ. + 69ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫15 48. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÔÈΛ· 79ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ ƒ16 49. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ. Ì 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫12 50. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. 3 ÂÙÒÓ ‚ϤÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ¶4 51. ¢ÈÌ‹ÓÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500ÙÌ. Ì 80 ‰¤Ó‰Ú· ÂÏȤ˜ ∫23 52. μÏ·¯¿‚· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •17 53. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 107ÙÌ. ¡11 54. ™˘Ú›‰Ë ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‚·Ì̤ÓÔ ª12 55. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·¤ÚÈÔ ¢1 56. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 2 ÔÈ˘ 80ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ·, Û 160ÙÌ. ÔÈÎ., Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ¡12 57. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 70ÙÌ. Û 87ÙÌ. ÔÈÎ.0 Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË ¡12 58. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (¶·Ú·Ï›·) ÎÙ›ÚÈÔ 686ÙÌ. Û 624ÙÌ. ÔÈÎfi‰Ô, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ¢32 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ· ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (271)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛڈÓÔ˜ 2ÂÙ‹˜ 37.000 ∂ 4Ô˜ fiÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜ 23 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (™¤ÊÂÏ) 28 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 23.000 ∂. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) 24 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 23.000 ∂. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 27 Ù.Ì. 3ÂÙ‹˜ 40.000 ∂. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ 27.000 ∂. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 47.000 ∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. (¢Ë̷گ›Ô) 3Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. 60.000∂. 11. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›· + ¿ÚÎÈÓ 87.000 ∂. 13. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 47 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ı¤· 57.000 ∂. 14. ¢˘¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 50 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 37.000 ∂. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfi 90 Ù.Ì. 80.000 ∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ + ¿ÚÎÈÓ. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. + ¿ÚÎÈÓ. 18. ∫·Ó¿ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. °·ÏÏ›·˜ ηÈÓ. 20. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 110.000 ∂. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ 105 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 22. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ + ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı‹ÎË. 23. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 124 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 24. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 130 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ. (•ÂÓ›·). 25. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ÁˆÓÈ·Îfi. 26. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË. 27. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 28. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ΔÚÈÎÔ‡Ë 1Ô˜ fiÚ. ÏÔ˘Í ÙÈÌ‹ 78.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ 158 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 280 Ù.Ì. 2. ™ˆÚfi˜ 600, 580, 650 Ù.Ì. ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜.

3. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ∫ËÊÈÛÈ¿ 317 Ù.Ì. Ì ı¤·. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 .Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 48.000 ∂. 8. √ÁÏ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 90.000 ∂. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 10. ∞ÁÚÈ¿ 350 Î·È 280 Ù.Ì. 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 12. ∞Ï˘Î¤˜ 454 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 13. ¡. πˆÓ›· (ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜) ÌÔÓ·‰Èο ÙڛʷÙÛ· ÔÈÎfi‰· 900 Ù.Ì., 754 Ù.Ì., 715 Ù.Ì., 560 Ù.Ì., 320 Ù.Ì. Î·È 248 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì. 90.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. 70.000 ∂. 3. ∫Ù‹Ì· ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ‰¤ÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. 500 Ù.Ì. Ì ı¤·. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 4.100 Ù.Ì. 65.000 ∂. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. 8. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 75Ù.Ì. Ì ı¤· (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·). 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì. 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯· ı¤· 50.000 ∂. 11. ÕÁ. °È¿ÓÓ˘ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ. ÂÈψ̤ÓÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÙÚÈÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈΛ· 73 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 140 Ù.Ì. ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 139 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 7. °·˙‹ - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 197 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Î·È 2,5 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi 30.000 ∂. 2. ª. μÂÏ·Óȉȿ 500 Ù.Ì. 600 Ù.Ì. 1.000Ù.Ì. 3. ∂Ï·ÈÒÓ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªԇʷ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 4. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 5 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜ 6.000 ∂. 5. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 15 ÛÙÚ. 20ÛÙÚ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 1.000 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi 7.000 ∂. 7. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ. 3 ÛÙÚ. Î·È 5 ÛÙÚ. 9. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 10. ª·Ï¿ÎÈ 4.500 Ù.Ì. Î·È 4.600 Ù.Ì. 11. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 7 ÛÙÚ. 35.000 ∂. 12. ª. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 20 ÛÙÚ. 28.000 ∂. 13. ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi. ‰ÚfiÌÔ. 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 90 Ù.Ì. 250 ∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 200 ∂ ÂÈψ̤ÓÔ. 3. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì. Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 4. 4 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. (273)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (279)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 28 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ∞/£ º/∞, 30.000∂ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 34 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 1Ô˜ fiÚ., 27.000∂ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., 23.000∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰ÒÌ· 12 Ù.Ì. 7.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 30.000∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 35 Ù.Ì., 32.000∂, 1Ô˜ fiÚ. Î·È ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 6.000∂ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 33 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 20.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ 10 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 36.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 50 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 19.000∂ ∫. °·Ù˙¤· 30 Ù.Ì. ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 30 Ù.Ì. 38.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 33.000∂ ÃÔÚ¢Ùfi 25 Ù.Ì., 30 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·, 24.000∂ ¢À∞ƒπ∞ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 55 Ù.Ì.., 4Ô˜ fiÚ., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 32.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 55 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 55.000∂ μÔ˘Ù˙¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚ., 52 Ù.Ì., 43.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ 10 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· 42 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. 36.000∂ ¡. πˆÓ›· 52 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., 46.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 52.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 30 Ì. ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ 65 Ù.Ì., 55.000∂ ÃÔÚ¢Ùfi ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 45 Ù.Ì. 46.000∂

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383

Δƒπ∞ƒπ∞ °ÎÏ·‚¿ÓË 82 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 42.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿ÚÎÈÓ, 20ÂÙ›·˜, 67.000∂ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 80.000∂ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 110.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, 81 Ù.Ì., 80.000∂ ∫·Ó¿ÚË, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 143.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì. 112.000∂ °·Ì‚¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 82 Ù.Ì., 17 ÂÙÒÓ, ¿ÚÈÛÙ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1Ô˜ fiÚ., 60.000∂ ¡. πˆÓ›· 83 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 90 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 110.000∂ £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ., 110.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 145.000∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 105 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 20ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 70.000∂ ∑¿¯Ô˘ 4Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 110 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, 2 WC, 150.000∂ £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., 12ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 115.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙÔ 150.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ 130.000∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4Ô˜ fiÚ., 128.000∂ ¶·Ú·Ï›· ÕÓ·˘ÚÔ˜ 118 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 320.000∂ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 132 Ù.Ì. 300.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 135.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 60 Ù.Ì. 100.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· 60.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ηÈÚ›· ‚›Ï· 110 Ù.Ì. Ì 5.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 155.000∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 30 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 180.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 82 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·˘Ï‹ 35.000∂ ¡. πˆÓ›· ¤ÙÚÈÓË 78 Ù.Ì. Ì 180 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 68.000∂ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 120.000∂ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 175.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 80 Ù.Ì. Û 2.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 55.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 110.000∂ ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 70 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 70.000∂ §·‡ÎÔ˜ 50 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 70.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 33.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 6.600 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 100.000∂ ªÂÏÈÛÈ¿ÙÈη - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 9.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¢ηÈÚ›· 100.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 270 Ù.Ì. 70.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.020 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1,2 570.000∂ πˆÏÎÔ‡ - ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ 530 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 180.000∂ ™ˆÚfi˜ 620 Ù.Ì., ı¤·, 60.000∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 135.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 250 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 2,1, 90.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ ¿ÚÎÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì. 25.000∂ ªËϛӷ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·Ú·ıÈ¿˜, 75.000∂ ªËϛӷ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 7.700 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·, 200.000∂ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 700 Ù.Ì., ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 70.000∂ μÏ·¯¿‚· 240 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 185.000∂ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 350 Ù.Ì., 110.000∂ ¡. πˆÓ›·, Á‹Â‰Ô ¡›Î˘, 157 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 186 Ù.Ì. 50.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 156 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· 60.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ •ÂÓ›· 720 Ù.Ì., ı¤·, 72.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›· 630 Ù.Ì., ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, 250.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 135 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 25.000∂ ¡Â¿ÔÏË 15.000 Ù.Ì. 170.000∂ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ 8.800 Ù.Ì., ı¤·, 73.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 88.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 310 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÊËÛÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. 300 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 22.000∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 630 Ù.Ì. 150 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000∂ ¡Â¿ÔÏË 380 Ù.Ì. 12.000∂ °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 630 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 15.000∂ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 220 Ù.Ì. 23.000∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ 500 Ù.Ì. 35.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 5.500 Ù.Ì. ·Ì¤ÏÈ 28.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2.700 Ù.Ì. (27Ã100) Ì ÔÈΛ· 85 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 55.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 2.000 Ù.Ì. 25.000∂ ªÂÙfi¯È 4.200 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 100.000∂

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 2.150 Ù.Ì. 18.000∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 2.150 Ù.Ì. 18.000∂ º˘ÙfiÎÔ 1.800 Ù.Ì. 9.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ÎÏ·‚¿ÓË 38 Ù.Ì. 26.000∂ °·˙‹ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 84 Ù.Ì. + 43 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 56.000∂ §·Ú›Û˘ 85 Ù.Ì. 120.000∂ ∞ıËÓÒÓ 200 Ù.Ì. 180.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 45 Ù.Ì. 55.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ 45 Ù.Ì. + 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 55.000∂ ¶·Á·ÛÒÓ 104 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 400∂, 110.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 90 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ. (280)

-----------------------------------ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (285)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· £ÂÛÛ·Ï›· οı ¶·Ú·Û΢‹. (286)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π Hyundai Getz 1400 c.c., 3ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2007, ¯ÚÒÌ· ·ÛËÌ›. ΔÈÌ‹ 3.900 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6988974983 (217)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 53¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ηÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÛÔ‚·Úfi˜. 51¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓÔ˜, ¢ÁÂÓÈÎfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 52¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, „ËÏfi˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ‰È·˙/ÓÔ˜, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜. 49¯ÚÔÓÔ˜ ÓÔÌÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÚÔÊ›Ï, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 60¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÎÔÌ„fi˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘-Û˘Ì‚›ˆÛ˘. 2410-549797, 6944-518366. (595)

MA£HMATA

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ΔËÏ. 6977-138730. (038) ºπ§√§√°√™ ¿ÚÈÛÙË ·fiÊÔÈÙË ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ ·Ú¯·›·, Ï·ÙÈÓÈο, ¤ÎıÂÛË, ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Û ̷ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ. ΔÈ̤˜ ·Î¤ÙÔ˘ 50 ∂, 100 ∂, 150 ∂/Ì‹Ó·. Δ· ·Î¤Ù· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ··Ú·›ÙËÙ· Û ٿÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ΔËÏ. 6975-737227. (037) Ã∏ªπ∫√™, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜ - ÃËÌ›·˜ - ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ - μÈÔÏÔÁ›·˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚ¤·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ - ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·). ΔËÏ. 6981801208. (239)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6932-678717. (313)

∫∞£∏°∏Δ∏™ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜ÃËÌ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ §˘Î›Ԣ-°˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔËÏ.: 24210-57198, 6979933785. (205)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (252)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (253)

∞¡π∂§ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜, ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·ÚÒ, ‰È‰. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¶·Ó›Û¯˘ÚË ÛÙË Ì·Á›·, χÛÈÌÔ, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÏÏ·Á‹ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÚˆÙÈο Ê˘Ï·¯Ù¿, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ›ڷ ÌÔ˘ ÂÁÁ‡ËÛË, ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜ Δ·ÚÒ ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 6974-456215, www.aniel.gr. (594)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (269)

∞ÀΔ√°¡ø™π∞ ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Ù˘ ∞ÚÌÔÓÈ΋˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ¡·Ù˙¤Ì˘. √ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÁÎÚÔ˘. ΔËÏ. 6944-668617, www.armo nikizoi.com/2012/aytognosia. (148)

¢IAºOPA

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™: ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (024)

∞°√ƒ∞∑ø

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (255)

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ¢π∞∫√¶∏ ¡∂ƒ√À

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (251)

™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 9/10/2013 ·fi 09.00 ¤ˆ˜ 15.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÏËÌÌÂÏ‹˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ‹ Î·È ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη Î·È ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (334)

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∑∞Ã∞ƒ∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛ¿ÙÛÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫∞¡∂§§√À ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ °È·ÓÓԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

¢∞™∫∞§∞

ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Â›Â‰Ô Proficiency), ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. §ÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. ÎÈÓËÙfi: 6984-497236 Î·È ÛÙ·ıÂÚfi: 24210-45166. (875)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ μ√§√À √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À μfiÏÔ˜, 8/10/2013 ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ∏™ ∞ƒπ£. 664/8-10-2013 ∞¶√º∞™∏™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À (¿ÚıÚÔ 79 ·Ú. 4 ‰1 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006) ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 7˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 ¤Ï·‚ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 664/2013 ·fiÊ·ÛË Ì ı¤Ì· “§‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013” Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013. 2. ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÈÛÙÒÛˆÓ. √ ·Ó·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ŒÁÎÚÈÛË ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ .........................106.839.051,42 ¢È·ÌfiÚʈÛË ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚÈÓ..........117.431.573,97 ¶ÔÛfi ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ..............461.450,00 ΔÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ...................................117.839.023,97 ∫·È ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÔÓ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô. ∏ ∞fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ú ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 664/2013. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ· ª¤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÀÔÁڷʤ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÔÁÚ·Ê‹ ∞∫ƒπμ∂™ ∞¶√™¶∞™ª∞ μfiÏÔ˜ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞¶√™Δ√§√™ º√π¡π∫√¶√À§√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 8-10-2013 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 13589 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÂÈ fiÙÈ: ΔËÓ 21Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ¤ˆ˜ 11 .Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (¤‰Ú· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ), Ê·ÓÂÚ‹ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›·, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ·ÁÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2014-2017. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 1. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÂÚÒÓ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ∞ª¶∂§∞∫π∞ ÂÎÙ. 12.890 Ù.Ì. ∞ª¶∂§∞∫π∞ ÂÎÙ. 21.888 Ù.Ì. ¶∂Δƒπ∞¢∂™ ÂÎÙ. 26.000 Ù.Ì. 2. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ∫√∫∫π¡∞™ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ∫∞¶¡√Δ√¶π ÂÎÙ. 5.338 Ù.Ì. ∞ª¶∂§√Δ√¶π ÂÎÙ. 5.314 Ù.Ì. ∫∞∑∂§√ ÂÎÙ. 17.390 Ù.Ì. √Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂȘ ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ ·Ú‰Â‡ÔÓÙ·È Ì ȉȈÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 25 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· ÍÂÚÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1/10 ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ÂÙËÛ›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔ‡, Û ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ Ù. Δ.¶. & ¢·Ó›ˆÓ ‹ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ ÂÁÁ˘ËÙ‹ Î·È ‚‚·›ˆÛË ÌË ÔÊÂÈÏ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ (·ÚÌfi‰ÈÔÈ Â›Ó·È Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ÙËÏ. 2425350216, ΔÛÂÏÂ›‰Ë ™ˆÙËÚ›·, ÙËÏ. 2425350217). ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ §·˝ÙÛÔ˘ ¡. ∂ϤÓË

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ¢π∞∫√¶∏ ¡∂ƒ√À ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 9/10/2013 ·fi 09.00 ¤ˆ˜ 12.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ∞Á. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ·fi ηډȿ˜ Î·È Û˘Á¯·›Úˆ ıÂÚÌ¿ ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ §ÈÔ‡Ë Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ ÙÔ˘˜ ·Ôη٤ÛÙËÛ·Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·. Δ· ›‰È· ‡ÛËÌ· ·Í›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ¿„ÔÁË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ·Á¿Ë Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÌÔ˘. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ı. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫Δøμƒπ√À 2013

∂Ó¤ÎÚÈÓ ÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ - ¡›ÎË Ù˘ ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜

§ÈÁfiÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ™Δƒ∞™μ√Àƒ°√, 8.

Δ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÛÈÁ¿Ú· ‰ÂÓ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÊfiÛÔÓ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Ù· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÚԂϤÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó›ÎË Ù˘ ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ηıÒ˜ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·˘ÛÙËÚ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜-̤ÏË. ΔÔ Reuters ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰ËÏÒÛÂȘ πÚÏ·Ó‰Ô‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ ·fi ÙË Philip Morris Î·È ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜. “ΔÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·” ›Â Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙË ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ:

√È Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 20 ÙÛÈÁ¿Ú· ı· ··ÁÔÚ¢ÙÔ‡Ó. √È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 65% Ù˘ ÂÌÚfiÛıÈ·˜ Î·È Ô›ÛıÈ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ, ·ÓÙ› ÁÈ· 75% fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ·Ú¯È΋ ÚfiÙ·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ù· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÌËӇ̷ٷ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 30% Ù˘ ÌÚÔÛÙÈÓ‹˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Î·È ÙÔ 40% Ù˘ Ô›ÛıÈ·˜. ∞ÎfiÌ·, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· slim Î·È ·Ó¤‚·Ï ÁÈ· ÙÔ 2021 ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ÌÂÓıfiÏ˘, Ù· ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, “Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÛÈÁ¿Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¤¯ÔÓÙ· ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ‹ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜” .

«∂χıÂÚË» Ë ÈÛÏ·ÌÈ΋ Ì·ÓٛϷ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ∞°∫Àƒ∞, 8.

ΔËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ 90 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÈÛÏ·ÌÈ΋˜ Ì·ÓٛϷ˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ηًÚÁËÛÂ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ù˘ ¿ÁÈ·˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÂÌ·ÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÈÛÏ·ÌÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (AKP) ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈۋ̈˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÛÙÔ “·Î¤ÙÔ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡” Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¿ÓÔÈÁÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔ˘Ú‰È΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. √ Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ -Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ‹ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛÒÌ·- ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ∂›ÛËÌË ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÈÛ¯‡. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜

ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·¤ÙÚÂ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙÔ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∫·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ¿ÚÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ. “ŒÓ·˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÂÈۋ̈˜ ·ÚÂÓ¤‚·ÈÓ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ -Ì›· ËÁ‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜, ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ·‰ÈΛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì·˜- ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” ¤ÁÚ·„ ÛÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ Twitter Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ªÂÎ›Ú ªÔ˙ÓÙ¿ÁÎ. ∏ ‰È·Ì¿¯Ë Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ Ì·ÓÙ‹Ï· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ Î·È ÎÂÌ·ÏÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÈÛÏ·ÌÈÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÎfiÌÌ· AKP fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰È·‚ÚÒÛÂÈ Ù· ÎÔÛÌÈο ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠÙÔ 1923 ·fi ÙÔÓ ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ ¿Óˆ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ù˘ Ì›·˜ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ıÂÔÎÚ·Ù›·˜.

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À ªÂ ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 104/2013 ¢È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰›ÎË μfiÏÔ˘ Î. §. 懯·ÏÔ˘, ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·›ÙËÛË Î·È ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ, ÂˆÓ˘Ì›· “§∂™Ã∏ π™Δ√ƒπ∫ø¡ √Ã∏ª∞Δø¡ μ√§√À” Î·È ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜, Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ù˘ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜, Ù˘ ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ˜, Ù˘ ÂÈÛ΢‹˜ Î·È Ù˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο Ô¯‹Ì·Ù· ¿Û˘ ʇÛˆ˜, fiˆ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 8-10-2013 √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ π. º∞ƒ√™ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫. 38333 Δ.£. 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∂. ¡¤ÙÛÈη˜ ΔËϤʈӷ: 24210 26271 - 39163 - FAX: 24210 - 39162 μfiÏÔ˜ 2-10-2013 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 6283/188102 ∞¡∞∫√I¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 3.605,62 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜” Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶Ô˘Ú›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ΔÌ‹Ì· Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.485,70 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú¿ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. 2. ΔÌ‹Ì· Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.192,92 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ™Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰˘Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÛÈÁ¿Ú· ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÌfiÓÔ Â¿Ó Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ Ù· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. “Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 30mg/l ÓÈÎÔÙ›Ó˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÙÔÌ· οو ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “√È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ì ÌÈ· Ï›ÛÙ· fiÔ˘ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ. ” Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ı· ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ηÓÔ‡. ŒÂÈÙ· ·fi ÙÔ Ó¤Ô Á‡ÚÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË, Ë ÙÂÏÈ΋ √‰ËÁ›· ÁÈ· Ù· ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∫·ÓÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2014.

ÀÔ‚Ï‹ıËΠ۠Â¤Ì‚·ÛË Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ª√À∂¡√™ ∞´ƒ∂™, 8.

∂ÈÙ˘¯‹˜ ‹Ù·Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ∫ÚÈÛÙ›Ó· ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ·ÈÌ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â Û¯ËÌ·ÙÈÛı› ÛÙËÓ ÎÚ·Óȷ΋ Ù˘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ù˘. “∏ Â¤Ì‚·ÛË ÂÍÂÏ›¯ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯‹ ÙÚfiÔ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·ÚÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘. ΔÔ ËıÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È ·ÎÌ·›Ô” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ∞ÏÊÚ¤‰Ô ™ÔÙÛÈÌ¿ÚÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ͤÛ·Û·Ó Û ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. “ΔÔ ˘ÔÛÎÏËÚ›‰ÈÔ ·È̿و̷ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠ̛۠· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ¯ˆÚ›˜ ÂÈÏÔΤ˜” , ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÂ›Û˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ º·‚·ÏfiÚÔ, Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Ù˘ “ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Â˘ÓÔ˚ο, Ë ›‰È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘, Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÛıËΠÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ʈӤ˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó· ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì ·ÁˆÓ›· Ù· Ó¤·.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À - √π∫√¡√ªπ∫√À ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ - Δ·¯. ∫Ò‰.: 38001 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™Ù·ÛÈÓfi˜ ¡. ΔËϤʈÓÔ: 2421352563 -Fax: 2421070944

√∫Δøμƒπ√™

9

π·ÎÒ‚Ô˘ ·ÔÛÙ., ∞‚Ú·¿Ì ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘, ¢ˆÚÔı¤Ô˘ ÔÛ›Ô˘ “√˘‰¤Ó ÂÈÛËÓ¤ÁηÌÂÓ ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ, ‰‹ÏÔÓ fiÙÈ Ô˘‰¤ ÂÍÂÓÂÁÎÂ›Ó ÙÈ ‰˘Ó¿ÌÂı·, ¤¯ÔÓÙ˜ ‰Â ‰È·ÙÚÔÊ¿˜ Î·È ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·, ÙÔ‡ÙÔȘ ·ÚÎÂÛıËÛfiÌÂı·” (∞’ ΔÈÌfiı. ÛÙ’ 7, 8) ¶ÔÏÏ·› ·ÓËÛ˘¯›·È, ÔÏÏ·› ÚÔÛ¿ıÂÈ·È, ÔÏÏÔ› ÎfiÔÈ ‰È¿ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛÈÓ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜, Ù˘ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜, Ù˘ ÛÙ¤Á˘. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÔχÏÔÎÔÓ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔÓ ¤ÓÂη Ù˘ ÏÂÔÓÂÍ›·˜. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÌÂı· ‰ËÏ·‰‹ ÂȘ fiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌÂı·, ·ÏÏ¿ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ ¿ÓÙÔÙ ٷ ÔÏÏ¿, Ù· ÂÚÈÙÙ¿, ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·Ó. ŸÛ· Î·È ·Ó ÎÂÚ‰›˙ˆÌÂÓ, Ì·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÏ›Á· Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¢È’ ·˘Ùfi Ì·˜ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Ë Ì¤ÚÈÌÓ· Ë Ù˘ÚÚ·ÓÈ΋. ∞˜ Ï¿‚ˆÌÂÓ fï˜ ˘’ fi„ÈÓ, fiÙÈ Ë Â›ÁÂÈÔ˜ ˙ˆ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ˜. ∞˜ ÛÎÂÊıÒÌÂÓ fiÙÈ, ¿Ì· ʇÁˆÌÂÓ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ ·˘ÙfiÓ, Ù›ÔÙ ·Ôχو˜ ·fi Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ï¿‚ˆÌÂÓ Ì·˙› Ì·˜. °˘ÌÓÔ› ‹Ïı·ÌÂÓ ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ, Á˘ÌÓÔ› Î·È ı· ÙÔÓ ·Ê‹ÛˆÌÂÓ Ì›·Ó Ë̤ڷÓ. ∞˜ Ì¿ıˆÌÂÓ ÏÔÈfiÓ ÂȘ ÙËÓ ÔÏÈÁ¿ÚÎÂÈ·Ó. ∂Ê’ fiÛÔÓ ¤¯ÔÌÂÓ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹Ó Ì·˜, ÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Ì·˜, ÙËÓ ÛÙ¤ÁËÓ, ·˜ ̤ӈÌÂÓ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Î·È ·˜ ÌË ÁÈÓÒÌÂı· ÏÂÔÓ¤ÎÙ·È.

¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜... ¤ÏÔ˘Û·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ì ·ÊÚfi μƒÀ•∂§§∂™, 8.

ÃÈÔÓÈṲ̂ÓÔ... ÙÔ›Ô ı‡ÌÈÛ·Ó ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ „¤Î·Û·Ó Ì ·ÊÚfi ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ‰È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ™ÒÌ· Î·È ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÓıËÎÒÓ √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ̤Á·ÚÔ Ì ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ŒÎ·„·Ó Ï¿ÛÙȯ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È „¤Î·Û·Ó Ì ÓÂÚfi Î·È ·ÊÚfi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÁÈ· ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·.√ Ê·Îfi˜ η٤ÁÚ·„ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ¿Óˆ ̤¯ÚÈ Î¿Ùˆ ÛÙÔÓ ·ÊÚfi...

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫. 38333 Δ.£. 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞Ï. ∫Ô˘ÎÔ˘ı¿ÎË ΔËϤʈӷ: 2421026271-39163 - FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@apdthest.gov.gr μfiÏÔ˜ 2-10-2013 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 6295/188351 ∞¡∞∫√I¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ ªËÏÂÒÓ, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 11.172,70 Ù.Ì. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “§ÔÁο ‹ ™ÙÂÓ¿‰·” Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μ˘˙›ÙÛ·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ªËÏÂÒÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞) ΔÔ ÙÌ‹Ì· 1 ÂÌ‚·‰Ô‡ 8.453,84 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. μ) Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· 2 Î·È 3 Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.718,86 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰˘Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

μfiÏÔ˜, 8/10/2013 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 5120 ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 300 ÂÓÙ‡ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ (Ó. 3982/2011), ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ ∫∞§√Àª∂ ΔÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ٛÙÏÔ “¶ƒ√™º√ƒ∞ ¶∞ Δ∏¡ ¶ƒ√ª∏£∂π∞ ∂¡ΔÀ¶ø¡ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ ∞¢∂πø¡ Δ∏™ ¢/™∏™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ Δø¡ ¶.∂. ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡” , ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÒÚ· 14:00. Δ· ¤ÓÙ˘· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚԉȷÁڷʤ˜: 1. ¡· Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ (3) Ù‡ˆÓ (ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ∞’, °’ Î·È ¢’ ∂ȉÈÎfiÙËÙ·˜). 2. ¡· ¤¯Ô˘Ó ÌÔÚÊ‹ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ Ì ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ Û ¯·ÚÙfiÓÈ ÌÂ˙ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. 3. ¡· Â›Ó·È ÂÎÙ˘ˆÌ¤Ó· Û ¯·ÚÙ› Ï¢Îfi, Ì·Ù, ·‰È·Ê·Ó¤˜. 4. ¡· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: ‡„Ô˜ 160 x Ï¿ÙÔ˜ 110 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ∞ÌÊfiÙÂÚ˜ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ¯‹ ±1 ¯ÈÏÈÔÛÙfi. 5. ¡· ʤÚÔ˘Ó ÚÔÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÌfiÓÔ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. 6. ¡· Â›Ó·È (20) ›ÎÔÛÈ, (12) ‰Ò‰Âη Î·È (16) ÛÂÏ›‰ˆÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ∞’, μ’, °’ ∂ȉÈÎfiÙËÙ·˜. 7. ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÓÙ‡ˆÓ: ΔÚÈ·ÎfiÛÈ· (300) ¤ÓÙ˘· ÁÈ· ÙËÓ ∂ȉÈÎfiÙËÙ· ∞’, ÂηÙfi (100) ¤ÓÙ˘· ÁÈ· ÙËÓ ∂ȉÈÎfiÙËÙ· °’, Î·È ÂÓ‹ÓÙ· (50) ¤ÓÙ˘· ÁÈ· ÙËÓ ∂ȉÈÎfiÙËÙ· ¢’, Û˘ÓÔÏÈο ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· (450) ¤ÓÙ˘·. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÁÚ·Ê›· 303, 305) ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ (πˆÏÎÔ‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 38001, μfiÏÔ˜), fiÔ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË http://www.pthes.goÓ.gr. ∏ ‰·¿ÓË Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∂.¶. ∏ ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ¢/ÓÛ˘ ∫·Ú·‰‹Ì· πˆ¿ÓÓ·

∫∏¢∂π∞ ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

μ∞™π§∂π√ ∞¡∞™. Δ™∂§π√ ∂ÙÒÓ 83 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹, ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ªÔ‰¤ÛÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√ ™¶πΔπ ª∞™ ™Δπ™ 9 ¶.ª. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË-∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªÔ˘Ûٿη˜, ∫ÂÚ·Û›·-°ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷¯·Ì›‰Ë˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜-πˆ¿ÓÓ· ΔÛ¤ÏÈÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ª¡∏ª√™À¡√ ΔÂÏԇ̠ÛÙȘ 12 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ƒ·Ê·‹Ï ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡

™Δ∂º∞¡√À ™∞ª∞∫√μ§∏ ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· Δ· ·È‰È¿: £ˆÌ¿˜ - ª·Ú›·, ™¿‚‚·˜ - ¶fiË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ™ÙÂÊ·Ó›·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, £Ô‰ˆÚ‹˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.


38 / °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫ΔøBPIOY 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ ∞Óı. °·˙‹ 147 ∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ÙËÏ. 24210-32224, ∫ÂÛÌÂÙ˙‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 147 μ (οو ·fi °. ¢‹ÌÔ˘) ÙËÏ. 24210-46866, μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4 ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÙËÏ. 24210-31849 Î·È ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË ÙËÏ. 24210-33121. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ - °È·ÓÓԇϷ˜ £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 18 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ. 24210-31690. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘ ÙËÏ. 24210-66810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ·fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ™ÈÓÒ˘. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. .

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025535 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03,

12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45. , 11:40, 13:45 ∞.ª.., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45., 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 13:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË

ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00 ,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 9/9-31/10/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, °ÏÒÛÛ·. * ŒÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” : ™¿‚‚·ÙÔ 14/9, ™¿‚‚·ÙÔ 21/9 & ™¿‚‚·ÙÔ 28/9: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ: VIS TRAVEL 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ 1-31/10/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ & ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 15.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 27/10: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ** ΔËÓ ΔÚ›ÙË 29/10: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-Δ/à “F/C 5” ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ 1-31/10/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888

E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...................................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ................................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ..................................................24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 4. ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600 5. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. Δ˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ó‹Ì· - ∞ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ. 2. ∂ȉ›ˆÍË, Â›ÌÔÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË - ∞Ú¯Èο Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ - ª¿È...: ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË. 3. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ - ªÈ·... ƒÂÓÙÁÎڤȂ. 4. ªÈÛfi... ÔÛfi - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙÔ... μfiÏÔ - Δ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı› ·˘Ù¿. 5. ™Ô˘Ë‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ - ªÂ ÙÔ ª·Ú›·... ›ÓÂÙ·È - ∂›ÚÚËÌ· ‰È·ÎfiÓˆÓ. 6. ∞ÒÏÂÈ· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÔÌÈÏ›· - ∫fiηÏÔ. 7. μÚÂÙ·Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ - ΔÔ ÈÔ ÂÎÏÂÎÙfi ̤ÚÔ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ - ÕʈÓÔ... Ú‹Ì·. 8. √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ· - ª¿ÏÏÈÓÔ ÛÙÚˆÛ›‰È - ∞Ú¯Èο ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. 9. ™¤ÚÓÂÙ·È ·fi ¿ÏÔÁ· - ŒÁ¯ÚˆÌÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. 10. ™‡Ìʈӷ... Ù˘ ·Á¿˘ - ∞Ú¯·›· ÂÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ - ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰fiÓÙÈ· ·˘Ù¤˜. 11. μÈ‚ÏÈÎfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ - ™‡Ì‚ÔÏÔ ‰È·›ÚÂÛ˘ - ¶¿ÓÂ Î·È Ì ٷ... ÈÂÚ¿. 12. ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ - ™‡ÓÔÏÔ ¤ÍÈ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. 13. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ·Ú¯Èο - ºÈÏÈÎfi... ÙÔ ¿ÙÔÎÔ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙË... ª‹ÏÔ. ∫∞£∂Δ∞ 1. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜... Ì·ÏÏÈÒÓ - ŸÓÔÌ· ∞Ṳ́ÓˉˆÓ. 2. ∫È ¤ÙÛÈ ÔÈ ˘ÁÚÔ› - ∏¯Ô‡Ó Î·È ÙÔ˘... ÔϤÌÔ˘. 3. ...ª·Ó¤: ËıÔÔÈfi˜ - ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ - “...√ ÕÓıÚˆÔ˜” : ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡›ÙÛÂ. 4. ∂‡ÎÔÏÔ... ı¤Ì· - ªÂ ÙÔ “È” ... οÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· - ÕÁÔ˘ÚÔ... ÊÚÔ‡ÙÔ. 5. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈο ·Ú¯Èο - ...ÙÚÈÎ: Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ¶ÚÒÙ· ÛÙËÓ... ⁄‰Ú·. 6. §·Ù›ÓˆÓ... Ú¿ÁÌ· - ¢ÂÌ›Ú...: ÙÔ ™È‰ËÚfiηÛÙÚÔ - £¤ÛË... ηıËÁËÙ‹. 7. ª¤Û·... ÛÙÔ Ù›ÏÈÔ - ™ÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ·Ù¿ÎÙˆÓ, ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ - •¤ÓÔ ·ÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ·. 8. ª›· ·fi ÙȘ Ó‡Ìʘ (Ì˘ı.) - Δ· ·ÓÈ¿ ÛÙ· ÛοÊË. 9. ª¤¯ÚÈ, ˆ˜ - ∂›Ì·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ οÔ˘, ‰Ú‡ˆ - §›Á˜... ÂÈÎfiÓ˜. 10. ∫·ı·Úfi˜, ·Ófiı¢ÙÔ˜ - ÕÛËÌÔ... Ù¤ÏÔ˜.

* ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

11. ...∫Ô˘¤ÈÓÙ: ËıÔÔÈfi˜ - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ™˘Ú›·˜, ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘. 12. ∞Ú¯Èο ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ - ΔÌ‹Ì· ÎψÛÙ‹˜ (Ì›· ÁÚ·Ê‹) - °¤ÓÔ˜ ·ÁÁÂÈfiÛÂÚÌˆÓ Ê˘ÙÒÓ. 13. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ΔËÓ ·Ó¿‚Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıԇ̠- ΔÚÔÈÎfi Ê˘Ùfi. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. KOYBAƒπ - πá√™ 2. ∞°ƒ∞ - ∂§∞™ - Δ∞´ 3. ΔƒøΔ∂™ - μ∞¡∂™∞ 4. ™√ - √§ - Δ∞ª∂¡∞ 5. ∞π∫ - Δπ∞ - ∂Δπ 6. ∞º∞™π∞ - √™Δ√ 7. ∞Δ§π - ∞ºƒ√™ - ƒª 8. Àπà - Ã∞ªπ - ∂∞¶ 9. ∞ª∞•∞ - ™∂∫∞ª 10. °¶ - πΔ∂ - ¡ø¢∂™ 11. ∫∞´¡ - ¢π∞ - √™π∞ 12. √¡¢√Àƒ∞ - ∂•∞¢∞ 13. ¶∞∂ - ¢∞¡∂π√ - ∏§. ∫∞£∂Δ∞: 1. KAT™∞ƒ∞ - ∞°∫√¶ 2. √°ƒ√π - ΔÀª¶∞¡∞ 3. Àƒø ∫∞§π∞ - π¢∂ 4. μ∞Δ√ - ºπ - •π¡√ 5. ∂§Δ∞ - Ã∞Δ - À¢ 6. ƒ∂∞ - π™∞ƒ ∂¢ƒ∞ 7. π§ - Δ∞´º∞™ - π∞¡ 8. ∞μ∞ - ∞ƒª∂¡∞ 9. π™∞ª∂ - √π∫ø - ∂π 10. ¡∂Δ√™ - ∞¢√•√ 11. ¡Δ∂¡π™ - ∂ª∂™∞ 12. √∞™∞ - Δƒ∞ - ™π¢∏ 13. ™π∞ - ™√ª¶∞ - ∞∞§.

∫ƒπ√™ ªËÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÛÙ Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÙ ¤ÚıÂÈ Û ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È·‡ÁÂÈ· Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Û·˜ Â›Ó·È ¤ÎÏËÎÙÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-19-33-28-3. Δ∞Àƒ√™ ∞Ú¿ÍÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ï¿ÓˆÓ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-38-19-30. ¢π¢Àª√π ∏ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ∫¿ÓÙ οÔȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜, ·ÏÏ¿ ÌË ÛΤÊÙÂÛÙ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-11-27-9-7. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Û·˜, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ οÔȘ ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-8-36-2-12-44. §∂ø¡ ¶ÚÔÛˆÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ‹ οÔÈÔÓ ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-11-27-8-36. ¶∞ƒ£∂¡√™ £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Î·È ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ÔÏÈÛÙ›Ù Ì „˘¯Ú·ÈÌ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6320-11-28-49-11.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‹ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ·Û˘Ìʈӛ˜ ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘Úı›ÙÂ Î·È Ó· ›Ù ÛÎÏËÚ¿ ÏfiÁÈ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6320-33-28-19-2. ™∫√ƒ¶π√™ ª›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì οÔÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· Û·˜ ͢Ó‹ÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-2218-2-13. Δ√•√Δ∏™ ™ÎÂÊÙ›Ù ÏÔÁÈο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚Á›Ù ·ÏÒ‚ËÙÔÈ ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÚȤÏıÂÈ. ∂˘ÓÔ˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ ·˘Ù‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-33-29-40-39. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶¿ÚÙ ٷ ̤ÙÚ· Û·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ı›Ù ·fi ÙȘ ‡Ô˘Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ οÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-22-17-16-29. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙÂ Î·È ‚¿ÏÙ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Û ӤԢ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-19-30-29-3-22. πãÀ∂™ ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰·ÓÂÈο ‹ Ó· ¿ÚÂÙ οÔÈÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ·Ù› ı· ·ÔÁÔËÙ¢Ù›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-33-28-1329.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 9 √∫ΔøBPIOY 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÚÈÎ˘Ì›· ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 07.00

Miami trauma Pichi pichi pitch Beyblade: Metal fusion ºª live (∂) Live U ªÂϤÙËÛ¤ ÙÔ! ºª live ∂ȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ NCIS “√ Ê˘Á¿˜” The closer Supernatural “∫ÔÚÌÈ¿ Û ‰Ú¿ÛË”

07.30 08.00 10.00 13.00 14.45 16.30 16.45 18.45 19.45 20.50 20.55 21.00 22.00 00.45 01.45 02.45

06.00 07.00 10.00 12.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.50 15.00 16.00 16.10 17.50 18.00 19.00 21.15 22.15 23.15 00.15 01.15 03.15

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ Blackout ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Quiz ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ TV Quiz ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ TV Quiz ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ μ·Ï˜ Ì ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜ ªÚÔ‡ÛÎÔ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· The X-Factor audition √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

05.45 06.45 10.00 12.00 13.10 14.00 15.00 16.20 16.30 17.50 18.50 20.00 21.15 22.30 23.40 00.50 01.00 02.00 04.00 04.30 05.00

¶H§IO 48 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ Ã¿È ÚÔÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÙÈÚ¤ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Fatmagul ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 50-50 Drop dead diva ∂ȉ‹ÛÂȘ Antony Bourdain: No reservations Drop dead diva Sit down shut up ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ŒÚ¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Face to face (∂) ŸÏÔ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Magazino eXceL!ent Live ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ °Â‡ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ Hawaii Five-0 NCIS §·˜ μ¤Áη˜ The good wife Life unexpected America’s next top model eXceL!ent ™ÙËÓ Ú¿ÍË

07.45 08.00 09.00 09.45 10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 17.25 17.30 18.30 20.00 21.45 23.00 23.45 01.00 02.00 03.00

111111111111111111111111111

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.45 16.50 17.50 18.45 20.55 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 03.00 05.00

07.00

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05 03.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone

03.15 04.15 05.00

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.40

111111111111111111111111111

07.00 10.00 12.00 12.30 13.00 14.50 ¶

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.15 23.15

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ÓÂÚfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÂÙÚ¿‰È· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ŒÓ‚·ÚÓÙ ªÔ˘ÓÎ

14.55 15.30 16.00 18.00 19.00 21.00 21.30 22.30 22.35 23.30 01.15 02.15 04.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ∂ÈηÈÚfiÙËÙ· Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ How does that work ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏΛ‰·˜ (∂) ÕÚıÔ˘Ú ™fiÓÈÎ, Ô ÛηÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫ÔÏÔÛÛfi˜ (∑) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶∞√∫-ÕÚ˘ ΔÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ªfiÓË ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏΛ‰·˜ ∏ ηٿÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ “μfiÈÙÛÂΔ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· (∂)

16.10 17.10 111111111111111111111111111

06.20 07.15 08.30 12.10 13.20 13.30 18.00 18.50 19.00 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 00.30 03.30 04.00

ΔÚÈÎ˘Ì›· ∞ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë ¢ËÌÔڷۛ˜ ∑¢Á¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Just for laughs ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Á¿Ë ΔÚÈÎ˘Ì›· ΔÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ Sex and the city Nip/Tuck ¢ËÌÔڷۛ˜ Birth stories ∑¢Á¿ÚÈ·

ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ¶Â˜ ÌÔ˘ Ó·È ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Frasier Avenida Brazil ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “∏ ı›· ÌÔ˘ Ë ¯›ÈÛÛ·” ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 60’ ∂ÏÏ¿‰· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ CSI Miami £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Junging amy Patras aller retour ∂ÈÎfiÓ˜

17.15 18.00 19.00 19.05 21.00 21.30 23.00 24.00 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡Â¿ÔÏË-ϷΈÓÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË °ÂÁÔÓfiÙ· “Ÿ,ÙÈ Ï¿ÌÂÈ Â›Ó·È ¯Ú˘Ûfi˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “All the kind strangers” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ª·ÚΛ‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÓÈfi˜, £·Ó¿Û˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, °ÂˆÚÁ›· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘.

√ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Â›Ó·È ÚÒÙ· Í·‰¤ÚÊÈ·. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ ÕÓÓ· Î·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·, ÁÈ·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙfiÓ Î·È ÙËÓ ÕÓÓ· ÚÔ¸‹Ú¯Â ¤Ó· Âȉ‡ÏÏÈÔ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ¤ÓÔ¯Ô Ì˘ÛÙÈÎfi. ªfiÏȘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È fiÏ· ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ÂÚÈÏÔΤ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Û ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ª∞∫∂¢√¡π∞ TV 20.30

∏ ı›· ÌÔ˘ Ë ¯›ÈÛÛ· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1970, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¤Ó· μÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ª¿ÚÎÔ˘Ï˘, °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¡fiÚ· μ·ÏÛ¿ÌË.

∏ ÊÙˆ¯‹ ηı·Ú›ÛÙÚÈ· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “·Ó·ıÂÌ·Ù›˙ÂÈ” οı Úˆ› ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ Î·È ·Ï‡ÂÈ Ì ÙÔ ÛÊÔ˘ÁÁ·Úfi·ÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ ÎfiÚË Ù˘ fï˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Â›Ó·È ÌÈ· ‡ÔÚË Î˘Ú›· Ù˘ “ηϋ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ªÈ· ̤ڷ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘, fiÙÈ Î·Ù·Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂıÂÚfi Ù˘! ALPHA 21.45

√ Ê˘Á¿˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈÔ˘ ¡Ù¤È‚Ș. ¶·›˙Ô˘Ó: ÿÚÈÛÔÓ ºÔÚÓÙ, ΔfiÌÈ §È Δ˙fiÔ˘Ó˜, Δ˙Ô ¶·ÓÙÔÏÈ¿ÓÔ, ∞ÓÙÚ¤·˜ ∫·ÙÛԇϷ˜.

√ ‰Ú ∫ÈÌÏ, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓ· ·’ ÙË ˙ˆ‹: ∫·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Û›ÙÈ ÛÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ÚÔ¿ÛÙÈÔ Î·È ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË Û‡˙˘ÁÔ, ÙËÓ ŒÏÂÓ. ŸÏ· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù¤ÏÂÈ·, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ŒÏÂÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›ٷÈ. √ ∫ÈÌÏ Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È Û ı¿Ó·ÙÔ. ŸÌˆ˜, Ë Ù‡¯Ë ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ. ∞fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó· ·Ì›ÏÈÎÙÔ ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi. STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

Su - Doku

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 3-9/10/13 ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∞π£√À™∞ 2

Δ√ ∫∞§∂™ª∞ (£ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:00-00:15 £§πªª∂¡∏ Δ∑∞™ªπ¡ (¢ƒ∞ª∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:00 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45

¢Y™KO§O

∞π£√À™∞ 3 EYKO§O

EYKO§O

∞I£√À™∞ 1

JOBS (μπ√°ƒ∞ºπ∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:30

§∂À∫√™ √π∫√™: ∏ ¶Δø™∏ (¶∂ƒ/Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10

™Δƒ√Àªº∞∫π∞: (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00 Δ√ Δ∂§∂π√ ÃΔÀ¶∏ª∞ (¢ƒ∞ª∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:40 ∞π£√À™∞ 4

2GUNS: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15 - 21:30 - 23:45 ∞∂ƒ√¶§∞¡∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

TÂÙ¿ÚÙË 9 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013

ΔÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ™ÂÚ·Ê›Ì

ΔÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ÂÎÙ˘ÏÈÛÛfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤ÚÈÍ ·˘Ï·›·, ·Ó οÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â›Ó·È Ù· ·Ï·Ì¿ÎÈ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ΔÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ·¤‰ˆÛ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙÔ˘. ¶Ôχ ı· Ô˘Ó fiÙÈ “Ô Ï·fi˜ ı¤ÏÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ” . ◊‰Ë Û ۯfiÏÈ· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û site ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ‰˘Ó·Ù¿ ‰Â›ÁÌ·Ù·: “∫ÚÂÌ¿ÛÙ ٷ Ï·ÌfiÁÈ·” . ™‡ÓıËÌ· Ì ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ - ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÎÚÂ̿Ϙ (ηÈ) ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ∫·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ï‹Ú˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÙÔ video clip, ›¯Â Î·È ÏfiÁÈ·, ¤Ó· -·˜ ÙÔ Ô‡ÌÂ- Û‡ÓıËÌ· Ô˘ Ì¤Ú‰Â˘Â ÎÔ˘Ê¿Ï˜ Ì ÛÎÔÈÓÈ¿-Û·Ô‡ÓÈ·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ “Ô Ï·fi˜ ı¤ÏÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ” , ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì¤Û· Û ÂÈÛ·ÁˆÁÈο, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¯·Ò‰Ë˜ ‰È·ÊÔÚ¿: ¡·È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ Î·È Ó· ‰È·Ï¢ηÓıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Û·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÕÎË Î·Ï‹ ÒÚ·. À¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜, Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó, ·ÏÒ˜, ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó, ·ÏÒ˜, Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÏÈÓÙÛ·ÚÈÛÙ› Ô ÂfiÌÂÓÔ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰Â, ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È Îϛ̷ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Û ·Ú¤Â˜ “Ô Ï·fi˜ ı¤ÏÂÈ... ÙÔ Ù¿‰Â” , Ϙ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È, ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ οÔÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ªÔÚ›, ‚¤‚·È·, Ó· ÌÔ˘ ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ˆ˜ Ô‡Ù ÂÁÒ ¤¯ˆ Ï‹ÚË Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı¤ÏÂÈ ·fi‰ÔÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÌfiÓÔ ‹ ÏÔÍÔÎÔÈÙ¿ ÚÔ˜ ÙȘ ÎÚÂ̿Ϙ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰Â¯ÙÒ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı¤ÏÂÈ ¤ÎÙÚÔ·, ÌËÓ ÙÚÂÏ·ıÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÚÔÛÎƠ̂ۈ ηӤӷ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. √ Ï·fi˜ Ó· ·ÔÓÂÌËı› ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ı¤ÏÂÈ, Ó· ÂÈ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È, ÙfiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∫·È fiÙ·Ó ·ÎÔ‡Ù ÙÔ “Ô Ï·fi˜ ı¤ÏÂÈ...” , Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿Ù ·fi ̤۷ Û·˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û·˜ ÙÔ Â› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï·fi˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È fi¯ÏÔ˜, ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜; ∫·È ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì¿˙·˜, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÚÊÂÙÔ‡ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Ù‡Ô˜, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ... (∞fi ÙÔ protagon.gr)

ªÈ· Ó¤· ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ì ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi‰ÔÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ Û fiÛÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ̤۷ ·fi ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ·Ó·Áη›·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ Û Â›Â‰Ô ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘; ªÂÙ·ÔÏÂÌÈο Ë ÔÈÓ‹ Û˘Ó‰¤ıËΠοÔÙ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ, ÂÓÒ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÍÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ˆ˜ “Ì›·ÛÌ·” ÂÓfi˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡. ∫¿ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Í·ÊÓÈο ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¯·Ï·ÚÔ› Î·È Â¤ÙÚÂ·Ó Ù· ¿ÓÙ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· fiÔ˘ Ë ÔÈÓ‹ ˆ˜ ·Í›· ¤¯·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ı¤ÏËÛ ·Ú¯Èο Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜. ∞Ó ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜, Ë ÙÈ̈ڛ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ·ÔÙÚÔ‹ Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ Î·È fi¯È ÁÈ· Ù˘ÊÏ‹ ÂΉ›ÎËÛË. ∞˘Ùfi ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙÔ˜ Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÏÔÈÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ë ÔÈÓ‹ ¤¯ÂÈ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÏÔ, ÁÈ·Ù› “ıÂÚ·‡ÂÈ ÙËÓ ¿‰ÈÎË „˘¯‹ Î·È ÙË Ì˘Â› ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹” . ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÔÎ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ̛· Ó¤· Ê¿ÛË ËıÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

“∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ, ı¤ÛˆÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙË Ó¤· ÂıÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù· Û‡ÓıÂÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ı·Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· Ó· ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ıÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì·˜, Ô˘ fiÏÔÈ ÙȘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηْ ȉ›·Ó. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÌÈ· Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ “·fi ¿Óˆ” , fiÛÔ Î·È “·fi οو” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÈÂÚ·Ú¯›Â˜ Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ¶ÚÒÙ· Ë ¯ÒÚ· Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÚÒÙ· Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÚÒÙ· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÚÔÛˆÈο, Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο, ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜” . ∞fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Δ¿ÛÔ˘ °È·ÓÓ›ÙÛË ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË “£” ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∫Ú›ÛË” (ÂΉfiÛÂȘ “¶fiÏȘ” ), fiÔ˘ ÂÍËÁ› Ò˜ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÎÚ›ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· Êı¿ÛÂÈ Û ¤Ó· Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, fiˆ˜ Î·È Û ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÏÈÙÈÎÔ‡

Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÙ¤ Ë ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ù˘ Ê·˘ÏfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‚ÔϤ̷ÙÔ˜, Ù˘ ·ÓÔÌ›·˜ ηÈ

Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ¢›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ ·ÊËÁ‹ÛˆÓ, Ô˘ ı· ÂÌÓ¤Ô˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÚÔ˜ Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· “ÌÓËÌfiÓÈÔ - ·ÓÙÈÌÓËÌfiÓÈÔ” .

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

¡· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

T‡Ô˜

√È ·Ú·Ï›Â˜ ¿‰ÂÈ·Û·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ Û fiÏÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛ¯˘Úfi: ¡· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·ı·Ú¤˜.

flÚ· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

ŒÂÈÙ· ·fi ‰È·ÚΛ˜ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜, ¿ÂÈÚ· Ï¿ıË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó Û ‰ÚfiÌÔ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ Î·È Â͢Á›·ÓÛ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ϤÔÓ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÎÚ·ÙÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È ‚·ıÌˉfiÓ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚ˜ ‚¿ÛÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÛÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·fi ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ·Ì‚χÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ı· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Î·È ÙËÓ fiÔÈ· ÚfiÔ‰Ô ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ÌˉÂÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ 3% - 4% ÂÙËÛ›ˆ˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ı· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ÎÂÚ‰Ëı› Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÌÔ-

Ú¤ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ÎÂÓfi ··Û¯fiÏËÛ˘, Ô˘ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÂÈ, ·ÎÈÓËÙÔÔÈ› ‹ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ‡ÊÂÛË ÂÚ¿ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ Ì·ÎÚ¿ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Ì ڢıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 1% - 1,5%, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ. ∏ ÌÂÙ¿ÙˆÛË ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Û ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ·fi ÔÙ¤. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ë Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ μڢͤÏϘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó, ÒÛÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Û· Î·È ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ù˘ Ï›ÂÈ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û ¢ηÈÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘. °È· Ó· Â·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌËı› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÌ›˜, ˙ÒÓ˜, ÎÏ¿‰Ô˘˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - Û˘Á¯ˆÓ¢fiÌÂÓ˜, ˆÏÔ‡ÌÂÓ˜ ‹ ·Ó·‰È·Úıڈ̤Ó˜ - Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜. ªfiÓÔ Ô˘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· οıÂÙ·È ¿Óˆ Û ÂÚ›Ô˘ 70 - 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, Ù· ÔÔ›· ΈχÂÙ·È Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ì ÙÚfiÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂÓÔ¯Èο Û‡Ó‰ÚÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ô˘ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ.

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ¶ÔÈÔÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ∂∫∞™! ✒∂£¡√™: ª·‡Ú˜ ʈÏȤ˜ Û 35 ÙÌ‹Ì·Ù·. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ¡¤· ·‡ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¶Ô˘ÏÔ‡Û fiÏ· Û ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª›¯Ô˜. ✒H AÀ°∏: ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ✒H K∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ∫¿ıÂÈÚÍË 20 ÂÙÒÓ Î·È ‰‹Ì¢ÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ªÔÓ·‰È΋ ÂÏ›‰· Ë ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ✒Δ∞ ¡∂∞: ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ӥ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. ✒H NAYTEM¶OPIKH:¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Ì ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∂›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. √È Î·ÈÚÔ› ··ÈÙÔ‡Ó Ó¤· Û¯‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÚ›ÛÈÌÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ Ë ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, ÔÈ È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ, Ë ·ÎÙÔÏÔ˝·, Ù· ÍÂÓԉԯ›·, ÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ ÚÔ‡¯ˆÓ, ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÔÈ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·. ∂›Ó·È ˘ÂÚ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ, ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·ÓÂ·Ú΋˜ Î·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ·Ó‡·ÚÎÙË ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ú·‰Â›·. ∫·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ·Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ı· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÚÁ¿ Î·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο. ™ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÔÈ ÌfiÓ˜ ÈηӤ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ·ÏÏ¿ ÌË Â·Ú΋˜. Èڛ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù·¯Â›·˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∞Ó ‰ÂÓ ÙȘ Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ı· ¯·ı›. (∞fi ÙÔ “μ‹Ì·”)

09-10-13