Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

AÓ. ËÏ. 07.02'- ‰. 19.42ã

™ÂÏ‹ÓË 23 ∏ÌÂÚÒÓ

∫˘ÚÈ·ÎË 9 ™ÂÙÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.820

† ¶ÚÔ Ù˘ À„ÒÛˆ˜, † ™‡Ó·ÍȘ £ÂÔ·ÙfiÚˆÓ πˆ·ÎÂ›Ì & ÕÓÓ˘

64 ™ÂÏ›‰Â˜

°È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ

¢ÔÎÈ̷ۛ˜ ·ÓÙÔ¯ÒÓ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘

™·Ì·Ú¿˜: ªfiÏȘ ·Ó·ÎÔ› Ë ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›·, ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·‰È˘ ·fi ÂÚÈÎÔ¤˜ ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË √ÁÎÒ‰ÂȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯ı˜ ·fi ÙË ¢∂£ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÔÏϤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜”. ™ÊÔ‰Ú¤˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ™·Ì·Ú¿, ÂÓÒ ÔÁÎÒ‰ÂȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ■ ÛÂÏ. 6, 7

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 52¯ÚÔÓÔ˜ «¤Ê˘Á» ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘

∂ӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

§ÈÁfiÙÂÚ· ÂÌ‚fiÏÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÓÈ¿ ÂÌ‚fiÏÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ

■ ÛÂÏ. 8

ÁÔÓ›˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ·È‰È·ÙÚÈÎfi-·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂Ï›˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶·È‰È¿ÙÚˆÓ. Δ· ÂÌ‚fiÏÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, Â›Ó·È ‰ÈÊıÂÚ›Ùȉ·, ٤ٷÓÔ˜, ÎÔΛÙ˘, ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·, ÂÚ˘ıÚ¿, ÈÏ·Ú¿, ·ÚˆÙ›Ùȉ·, ·ÓÂÌÔ‚ÏÔÁÈ¿, Ó¢ÌÔÓfiÎÔÎÎÔ˜ Î·È ·ÈÌfiÊ˘ÏÔ˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·˘Ù¿ Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· Á›ÓÔÓÙ·Ó. ΔÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ·Ú·ÈÒÓÔ˘Ó. ■ ÛÂÏ. 18

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜ Û ·ÓÒÙÂÚ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ■ ÛÂÏ. 19 ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ı¤ÛË ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ■ ÛÂÏ. 18

™ÙÔ μfiÏÔ ¯Ù˘¿ Ë «Î·Ú‰È¿» ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ªÂ ÌÈ· ÏÈÙ‹, ·ÏÏ¿ Â-

ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 7:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ. ■ ÛÂÏ. 12, 30

■ ÛÂÏ. 13

¢È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ «∞Ó¿Û·» ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ù·Í›‰Â„·Ó 108.000 ͤÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ■ ÛÂÏ. 16, 17

349

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ

ÂÈÙ˘¯›Â˜

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 22

BO§O™: KÚ›ÙÛÎË-AÓ·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 2421044400 & 44700 ñ FAX 2421052333 N. IøNIA: EıÓ. AÁÒÓˆÓ-AÁ›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙËÏ. 2421085000 ñ FAX 2421063533 Email: agglikalani@gmail.com


● 9.9.2012

¢IA¢POME™ ¢IA¢POME™ Ù¤¯Ó˜/ÈÛÙÔÚ›·/ÚfiÛˆ·/ÎÔÈÓˆÓ›·/ÔÏÈÙÈ΋

E‚‰ÔÌ·‰È·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

2Ô °YMNA™IO APPENøN BO§OY2Ô °ENIKO §YKEIO BO§OY E‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞ÔÚÚfiÊËÛË ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ... ΔÔ˘

¶∞¡∞°πøΔ∏ ¢. ¶∞¡∞°πøΔ√À

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∫Δ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·È Ï‹ÚË Ì˯·ÓÈÛÌfi ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ fi-

̈˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∞Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÛÙȘ “·ÁÔÚ¤˜” ı· ˘¿ÚÍÂÈ, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ fï˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ Â¿Ó Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‹ıÂÏ - ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·Ó¿¯ˆÌ· - ·Û›‰· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ fiÛÔ ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ EFSF/ESM ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Â‰Ò ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ‰È¿Û·ÚÙ˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¢ÚÒ ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∂·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË ‚‚·Èfi-

ÙËÙ· fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË. 줂·È·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÈÌÔ Â¿Ó Ë ∂˘ÚÒË ·ÓÙȉÚÔ‡Û ¤ÙÛÈ, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ... ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÔ‚Â›Ù·È ÌÈ· ¿ÌÂÛË ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √È Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏËÓ fï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ˘¤Ú Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ì ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ıÂÛÌÈÎÒÓ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ¢ÓÔ› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÔÛˆÈο, ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ıˆÚ¿ÎÈÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ (ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì·˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜) ηıÈÛÙ¿ “ÈÔ ·ÓÒ‰˘ÓË” Î·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ “··ÏÏ·Á‹ Ù˘” ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÂÚ› ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË. ∫È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ıÂÙÈο. ŸÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È -Î·È ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿, ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›- Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ı· Ù˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË... (∞fi ÙÔ “∂£¡√™” )

O ∫∞πƒ√™ E§§A¢A °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ηÏfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÙÔÈο ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15 ¤ˆ˜ 29 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 18 ¤ˆ˜ 31 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋, ·fi 16 ¤ˆ˜ 30 ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ·fi 22 ¤ˆ˜ 27 ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÈÛ¯˘ÚÔ› ̤¯ÚÈ Û¯Â‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ.

£E™™A§IA ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...28ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 17...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 17...26ÔC. §·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï·

™ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 17...27ÔC.


2/EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

μ∏ª∞Δ∞ ™Èˆ‹ Κανονικά, σ’ ένα κείμενο με θέμα τη σιωπή, ίσως να μην έπρεπε να γράψεις κάτι. Ποτέ δε μετάνιωσα τις στιγμές που συνειδητά σιώπησα. Οι περισσότεροι σε περιπτώσεις ανάλογες μεταφράζουν παρόμοιες στάσεις ως αδυναμία ακόμα και ηλιθιότητα. Ο χρόνος, έως σήμερα, αΔ˘ ¢·Ó¿Ë˜ πέδειξε πως έπραξα σωστά. ¶›ÎÔ˘Ï· “Κάποια έργα της συλλογής είναι σαν συνεσταλμένα παιδιά. Δεν φωνασκούν, δεν κάνουν κολοτούμπες, δεν διαλαλούν τις δεξιότητες του ζωγράφου, δεν χάνονται στην ατελείωτη γκάμα των χρωματικών συνδυασμών” σημειώνει μεταξύ άλλων ο Αλ. Ψυχούλης για τα έργα της Δημοτικής Συλλογής που επέλεξε και συμπεριέλαβε υπό τον γενικό τίτλο “Σιωπές” . Κοιτάω από απόσταση ένα από τα έργα. Τα χρώματά του, η καθιστή σιλουέτα που αυτά διαγράφουν με φωνάζουν. Κοιτάω τον

∞ºπ∂ƒøª∞: 2Ô °Àª¡∞™π√ ∞ƒƒ∂¡ø¡ μ√§√À ñ 2Ô °∂¡π∫√ §À∫∂π√ μ√§√À ∂‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜

3 4,5

-∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ

-√È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ -Δ· ÓÂÒÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·

6

-ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ÈÚÈfi

7

-∞Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

8

9 10 11 12,13

-“∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ °Ú‡ÛÔ˜” -√ ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ -11 ™Â٤̂ÚÈÔ˘, ÛÙËÓ Îfi¯Ë ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

-ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, X·›ÚÂ!

“Πινόκιο” να μένει σκυφτός κι ακούω όλα όσα έχει να μου πει. “Τη μαγεία δεν την πιάνεις με την ερμηνεία της μαγείας, πόσο μάλλον με

°È· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

¢Â‡ÙÂÚÔ Ì·˙¿Ú ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Το Κέντρο Πολιτισμού και Κοιτην δράση αυτή και αυτό γιατί νωνικής Παρέμβασης “ Ιωλκός” καθημερινά διαπιστώνουμε διοργανώνει το δεύτερο μπαζάρ ότι δυστυχώς ολοένα και πεβιβλίου στις αρχές του Οκτώβρη ρισσότερες οικογένειες πλήτστο Αρχοντικό Ζαφειρίου στον τονται οικονομικά και αδυναΑγ. Ονούφριο. Είναι μια πρωτοτούν να ανταπεξέλθουν στα έβουλία η οποία υλοποιήθηκε για ξοδα της καθημερινότητάς πρώτη φορά την περασμένη άτους. Το Κέντρο Πολιτισμού νοιξη, σε συνεργασία με την συνεπής στις δεσμεύσεις όλο Δ/νση Αρχείων Μουσείων και αυτό το διάστημα σε τακτά Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Πχρονικά διαστήματα διένειμε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, όδέματα με τρόφιμα, τόσο σε πως επίσης και με τους Συλλόμεμονωμένα άτομα, όσο και σε γους Γονέων και Κηδεμόνων οικογένειες της περιοχής οι οτων δυο σχολικών μονάδων της ποίοι ανήκουν στην κατηγορία περιοχής (Δημοτικού •Γυμνασίαυτή. Έτσι καλούμε τα μέλη ου). ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÚÒÙÔ Ì·˙¿Ú ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈ- και τους φίλους του Κέντρου Το μπαζάρ βιβλίου σημείωσε ι- ÍË Πολιτισμού να στηρίξουν την διαίτερη επιτυχία, αφού η απροσπάθεια μας αυτή με το να νταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. μας προσφέρουν κάποια βιβλία τα οποία έχουν διαβάσει και τα οΚάνοντας ένα απολογισμό της όλης αυτής δράσης τρία ήταν στοι- ποία μπορούν θέλουν να αποχωριστούν. χεία τα οποία αναδείχτηκαν: 1) η σημαντική συνεισφορά δημοτών Πεποίθησή μας είναι ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι επικαι φίλων με την προσφορά των βιβλίων, 2) η δυνατότητα προς τακτική ανάγκη όλοι μας, κράτος, δημόσιοι θεσμοί, ΜΚΟ και ποτους επισκέπτες να αγοράσουν αξιόλογα βιβλία σε πολύ χαμηλές λίτες με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης να ενεργοποιήσουμε τιμές και κατ’ επέκταση η διάδοση του βιβλίου και 3) η στήριξη τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και να προστατεύσουμε και του κόσμου για την υλοποίηση του στόχου που δεν ήταν τίποτε άλ- στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο” . λο παρά τα έσοδα του μπαζάρ να διατεθούν για την οικονομική ε- Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, ή παράδοση βιβλίων μπορείτε να νίσχυση οικογενειών όπου αντιμετωπίζουν εξαιρετικά οικονομι- απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 6978 873637 και 6948 235928 κακά προβλήματα. θώς και στα iolkos.kepol@gmail.com και http://iolkosΟι διοργανωτές σημειώνουν σχετικά “σήμερα επαναλαμβάνουμε kentropolitsmou.blogspot.com.

™Â Û˘Ó·˘Ï›· ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ “ªÂϛӷ”

“ª¤Ú˜ ÙÔ˘ ºˆÙfi˜” ·fi ÙË ¡·Ù¿ÛÛ· ªÔÊ›ÏÈÔ˘ ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¡·Ù¿ÛÛ· ªÔÊ›ÏÈÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ “ª¤Ú˜ ÙÔ˘ ºˆÙfi˜” ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” . ∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ·, Ì ٷ Ó¤·, ‹‰Ë ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ Î·È £¤ÌË ∫·Ú·ÌÔ˘Ú·Ù›‰Ë ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘, ¤ÎÏ„ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÔÌfiÙÈÙÏ˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘, Ì›·˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È “ª¤Ú˜ ÙÔ˘ ºˆÙfi˜” Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ÚfiÛˆ· ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· Û ÌÈ· ‰‡-

-√È ¡ÂÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ ÕÁÈÔÈ Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ -™ÈÓÂÊ›Ï: ∞Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ∫ÏËÌÂÓÙ›ÓË

14

-°ÂˆÚÁ›Ô˘ ΔÛÔϷοÎË: √È ∫·Ï·Ìȉ·›ÔÈ Ù˘ ªÈÙ˙¤Ï·˜ -O Jo Nesbo ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

15

-∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ -Δ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ó¤ˆÓ

ª. μ·Ì‚·Ù‹Ú·, “¶ÈÓfiÎÈÔ” , ¯·Ú·ÎÙÈÎfi

16

E¶IME§EIA: ¢ANAH ¶IKOY§A KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: TA™OY§A ™. A§M¶ANH

την περιγραφή της ερμηνείας της μαγείας. Ή κελαηδάς ή σωπαίνεις. Δε λες: αυτό που κάνω είναι κελαηδητό!” γράφει ο Ελύτης. Πολλές φορές με ρωτάνε “πόσες λέξεις να είναι το κείμενο;” . “Τόσες όσες χρειάζονται να πεις τα ουσιαστικά. Μη φλυαρείτε άσκοπα” , απαντώ. Οι άνθρωποι είμαστε συνήθως βιαστικοί και πρόχειροι στα όσα έχουμε να πούμε. Δε μας έμαθε κανείς το μάθημα της σιωπής κι ας λέει ο λαός να “βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό μας” πριν από κάθε μας λέξη, απόφαση και κατά συνέπεια ενέργεια. Ίσως σήμερα οι ρυθμοί και οι ανάγκες της καθημερινότητας μας να μη μας δίνουν το περιθώριο να έχουμε την απαραίτητη υπομονή, επιμονή και καρτερικότητα που απαιτεί μια τέτοια στάση ζωής. “ Η σιωπή τους όμως τα επικαιροποιεί και γίνεται εκκωφαντική μέσα στην οχλαγωγία των ημερών, στην φλυαρία των ηλιθίων που μας κατακλύζουν” συνεχίζει ο Αλ. Ψυχούλης. Σιωπή... δεν είναι λίγες οι φορές που λέει πιο πολλά από την ομιλία. Σιωπή... δεν είναι λίγες οι φορές που φωνάζει πιο δυνατά όλα εκείνα που έχουμε να πούμε... Σιωπή... δεν είναι λίγες η φορές που αποδυκνείται σοφίας συνώνυμο.... pikoula@e-thessalia.gr

ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹. ∂›Ó·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË, ÙÔ Êˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙȘ “M¤Ú˜ ÙÔ˘ ºˆÙfi˜” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ͯˆÚ›ÛÂÈ, Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ ªÔÊ›ÏÈÔ˘, Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹. ∏ ›‰È·, ÈÔ ÒÚÈÌË Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ ·fi ÔÙ¤, Ì ÏËıˆÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ÛÎËÓ‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ì ÙȘ “ª¤Ú˜ ÙÔ˘ ºˆÙfi˜” ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ·Ú¯›˙ÂÈ... ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ∂È̤ÏÂÈ·

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ∂ÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ: £¤Ì˘ ∫·Ú·ÌÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ¶È¿ÓÔ: £¤Ì˘ ∫·Ú·ÌÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, Ù‡Ì·Ó·: ºÔ›‚Ô˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿Î˘, ÎÈı¿Ú˜: ™ˆÙ‹Ú˘ ∫·ÛÙ¿Ó˘, Ì¿ÛÔ: °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘ÏÓÙ‹˜, ÙÛ¤ÏÔ: ÕÚ˘ ∑¤Ú‚·˜, ‚ÈÔÏ›: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘˙‹˜. ◊¯Ô˜: °È¿ÓÓ˘ ¶·Í‚¿Ó˘. √È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 20:00, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢: 21:00. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘: 12ú, 10ú (ÊÔÈÙËÙÈÎfi-Ì·ıËÙÈÎfi-οÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ: 24210 91047. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, μfiÏÔ˜.

∫ˆÌˆ‰›· ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

“√ÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ™·›ÍËÚ Û ÌÈ· ÒÚ·” √ Õ΢ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, Ë ¡·Ù·Ï›· ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °ÂÓÓ·Ù¿˜ ÎÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ §Ô˘‰¿ÚÔ˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· Õ·ÓÙ· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË Î·È ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21:30. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË - ̇ıÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1994 ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙˆÓ “ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ™ÂÍÈÚÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ” , ÙÔ ›‰ÈÔ Â‰Ò Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Â›Ú·Í·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î¿ˆ˜ ÈÔ Î·›ÚÈÔ ÛÙȘ ÛÙÚÈ-

̈Á̤Ó˜ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ: “¶ÚÈÓ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ· Ó· ›Ù ˆ˜ “¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ™·›ÍËÚ” , ı· ¤ÚÂ ӷ ¿Ù ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ 37 ÊÔÚ¤˜, οÙÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙÈÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ! ΔÒÚ· fï˜ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ì ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, Ó· Ì·ÏÒÓÂÙ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È Ë πÔ˘ÏȤٷ ı· ›¯·Ó ̤ÏÏÔÓ ˆ˜ ˙¢Á¿ÚÈ, ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô ÕÌÏÂÙ ‹Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ·Ó·‚ÏËÙÈÎfi˜ ‹ ·ÏÒ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‹ ÁÈ· ÙÔ ÔÈfiÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏÈÙÈÎfi Û·˜ ı˘-

Ì›˙ÂÈ Ô ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ Ô °’. ∫È ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÙËÓ interactive „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ √ÊËÏ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÌfiÓÔ˘˜! √ÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ™·›ÍËÚ - Î·È Ù· 37 ¤ÚÁ· - Û ÌÈ· ÌfiÓÔ ÒÚ·! ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Ô ™·›ÍËÚ ‰ÂÓ Â›¯Â ˘ÔÙ¢ı› Î·Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¿˙!” ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘. ™ÎËÓÈο, ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: μ›Î˘ ƒÔ˘Ì¤Î·. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ∫ÒÛÙ·˜ ™Ô˘Ú‚¿ÓÔ˜. ªÔ˘ÛÈ΋- ‰È·Û΢‹ ÛÙ›¯ˆÓ “√ı¤ÏÏÔ˘” : Nivo.


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

°Ï˘ÎfiÈÎÚÔ˜ ™Â٤̂Ú˘ ΔÔ ¶∞™√∫ ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 3˘ ™Â٤̂ÚË, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi 38 ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ∫. ™ËÌ›ÙË Î·È °. ¶··Ó‰Ú¤TÔ˘ £ANA™H X. ™AMAPA Ô˘, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ fiˆ˜ ∫. §·ÏÈÒÙ˘, ¶. ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜, μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì›ÏËÛÂ Ô 4Ô˜ Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ™ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ 38 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ··ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÛÎÏËÚ‹ ‹ ‹È· ÎÚÈÙÈ΋. ∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÂÚÈ›¯Â Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚԉȤÁÚ·„Â. √ÚıÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ŸÌˆ˜... ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. ŸÛÔ Ë ¯ÒÚ· ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ¯ÚÂÔÎÔ›·, fiÛÔ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ·Ó¤ÊÈÎÙË ı· ηı›ÛÙ·Ù·È Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ, ÁÈ·

∂πª∞™Δ∂, ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿, Û ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Û¯¤‰È· ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô. ∫·Ïԉ¯ԇÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Ò˜ fiÙ ı· ̤ÓÔ˘Ì Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Û ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Â› TÔ˘ ¢HMHTPH ¯¿ÚÙÔ˘; √È fiÔȘ ÂÚȶE§EKOY¢A ÙÒÛÂȘ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ ·Ó·‰Â›¯ıËηÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÔÓ˘¯›‰·, ·ÊÔ‡, Ò˜ ÙÒÚ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì‹Î·Ó ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ™˘Ó¤Ï·‚·Ó ϤÂÈ ÙÔÓ Ù¿‰Â Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÙfiÛ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‹ ÙÔÓ ‰Â›Ó· Ì fiÊÂÏÔ˜ ÙfiÛˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î.Ï., Î.Ï. ∞˜ Ì·˜ Ô˘Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ·Ê›; ªÂ ÓÔ‡ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÈ Á›ÓÂÙ·È...

◗ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ó· ›̷ÛÙ ·Ôχو˜ ·ÎÚȂ›˜, ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ·›ÁÏ˘, fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È. Œˆ˜ ÙfiÙÂ Ë Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌËÓ ·Ú·ÈÙËı› Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. ΔÔ ·Ú‹ÁÔÚÔ Î·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ ›ӷÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ¢ÂÓ ·Ú·ÈÙ›ٷÈ, ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙ÂÈ. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÙfi˜ ·˘Ù‹˜ Ô ·ÁÒÓ·˜. ∞ÁÒÓ·˜ fï˜ Ì ÙfiÏÌË Î·È Ú›Ûη ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηٷÓÔ›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û Â›Â‰Ô ‰È·ÎËڇ͈Ó, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ - Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Ì ÙË ¢∏ª∞ƒ ÙÔ˘ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯ÒÚÔ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙË ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·. √È È‰¤Â˜ ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ∫¤ÈÓ˜. ™ˆÛÙ¿. ¶ÏËÓ, fï˜, ÔÈ È‰¤Â˜ Û‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜. ∫·È Ì·˙› Ì ·˘Ù¤˜,

***

¶·Ú‹ÁÔÚÔ, Â›Û˘, Â›Ó·È fiÙÈ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ηٷÓÔ› fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰Ôı› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ Îϛ̷η. √ ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ú·ÏÈÛÌfi ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ë ¡.¢., ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ, Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ∂.∂., ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ Â-

*** ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¤Ó· °ÔÏÁÔı¿ ¿‰ÈÎÔ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· fï˜, ·ÚfiÙÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›· Î·È ·fi ÂΛ, fiÙ·Ó Î·È fiÔÙ ÎÚÈı› ÛÎfiÈÌÔ, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜. ΔËÓ ·ÓÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÚÔÓÔËÛ›·, ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó‹ÌÔÚÔÈ. ∫·È ηٷÚÚ·ÎÒÓÂÙ·È Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó. ∫·Ù·Î·Ë̤ÓË ∂ÏÏ¿‰·...

¢ÂÓ ¿Û¯Ô˘Ì ·fi Û¯¤‰È·, ·ÏÏ¿ ·fi ˘ÏÔÔ›ËÛË... ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ·ÔÎÙËı› Ì ·Ú¿ÓÔÌÔ ÙÚfiÔ, ̤ۈ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2003-2011, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ƒ¿ÈÌÔÓÙ ª¤ÈÎÂÚ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ Global Financial Integrity. ΔÔ ÛÔηÚÈÛÙÈÎfi ÔÛfi ÈÛÔ‡Ù·È ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔ 100% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞∂¶. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ϤÂÈ Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô Î. ª¤ÈÎÂÚ. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011 ÂÈÛ‹Ïı·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 157 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â›Ù ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÔÓ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ, ›Ù ÁÈ· ͤÏ˘Ì· “Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” ̤ۈ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ›Ù ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ.

ª∂ μ∞™∏, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë ∂ÊÔÚ›· ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ‹ Û ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ‰¿ÓÂÈ· Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÙ·ÌȇۈÓ. ∂¶∂∫Δ∂π¡∂π, ÏÔÈfiÓ, Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ - ‹ÙÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÁÚfiÙ˜, ÂÈÛÔ‰Ë̷ٛ˜ ÙȘ ¤ÌÌÂÛ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ŒÙÛÈ Ë ∂ÊÔÚ›· ̤ۈ “ÛÔÊÈÛÙÈΤ” ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TAXIS ı· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›‰Ô, ·Ó ˙ÂÈ ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· Î.Ù.Ï., ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÁÚ·Ê› Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È fiϘ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜

·Ó ÙȘ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ËÁÂÛ›· fï˜ ÛÙ¤ÁÓˆÛÂ. √‡Ù ȉ¤Â˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ, Ô‡Ù ¿ÌÔÈÚË Â˘ı˘ÓÒÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηٿÓÙËÌ·. ™˘ÓÂÒ˜, Ӥ˜ ȉ¤Â˜, Ӥ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ó¤·, ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.

ÚÈÎÔÒÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ıÚȷ̂‡ÂÈ ·ÎfiÌË. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ù˘ ˘Ôı¤Ûˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ͤÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ Ó· ÌË ıˆÚ› ˆ˜ ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ·ÓÈ·Ú‹, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹.

ΔÔ˘ ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ı· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÌÂÙÚËÙ¿. ª∞§π™Δ∞, ı· ¯Ù˘Ëı›, ÏÔÈfiÓ, ¤ÙÛÈ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹... º¤Í ÌÔ˘ Î·È ÁÏ›ÛÙÚËÛ·... ∫·È ÁÈ·Ù› ¿Ú·Á ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi; ¶ÔÈÔ˜, ÙÈ ÂÌfi‰È˙·Ó, ¿Ú·ÁÂ; ∂Í·ÁÁÂϛ˜, ÏÔÈfiÓ, Ì ˆÚ·›· ÏfiÁÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô˘˜, ÌÂ, ÌÂ, ÌÂ... ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fï˜ fiÙÂ; °È·Ù› ·Ó ¯Ù˘Ëı› ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤· ̤ÙÚ·. ŸÌˆ˜ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ı· ÏËÊıÔ‡Ó...

∫∞π ·Ï‹ıÂÈ· ı· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÔÈ... ÌÂÁ·ÏÔηگ·Ú›Â˜; ª·Î¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ԢÌÂ. £· ‰Ô‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈÔ˜ ÙÂÏÈο ı· ‰È·„¢ÛÙ›... ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê›, Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜... ¶∞¡ø ·fi fiÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ·... ¯·ÚÙÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÙÈ ı· ¯Ù˘Ëı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹,  ·˜ Á›ÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¿ÍË. ºÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, ı¤ÏÔ˘Ì ¤ÚÁ·... ¶ƒ√™∂•Δ∂ ÎÂÊ¿Ï·È·, ϤÂÈ, ‡„Ô˘˜ 207 ‰ÈÛ.

Δ√ ¶ƒ√μ§∏ª∞ Ì ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ˆÊÂÏÂ›Ù·È Ô‡Ù ¤ÌÌÂÛ·. “£· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª¤ÈÎÂÚ Î·È ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‰Â›ÛˆÓ. Δ√ ∂ƒ°√, ÏÔÈfiÓ, Ì ٷ Û¯¤‰È·, ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¿ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ...ÚÔÛ¯Ҙ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫·È fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÛËÌÂÈÒÛÂÈ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ, Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ, ‰ÂÓ ¿Û¯Ô˘Ì ·fi ÓfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓfïÓ...


2o °˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÚÚ¤ÓˆÓ BfiÏÔ˘ - 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ BfiÏÔ˘ /3 ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

√È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ 75¯ÚÔÓ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘

∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ

TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ª¶√™¡∞∫∏

κοπός του σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας “Θεσσαλία” είναι να αναδείξει εκείνες τις δυνάμεις του Σχολείου μας, του σημερινού 2ου Γενικού Λυκείου Βόλου αλλά και του προγενέστερου εξατάξιου 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου, τους καθηγητές, τους μαθητές, τους γονείς, τους απόφοιτους που διαμόρφωσαν την ιστορική πορεία του σχολείου, τους παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο, να αναδιφήσει τις ρίζες της ιστορίας για να τις έχουμε οδηγό για το μέλλον. Ευχή μας είναι να εκτιμηθεί η ιστορία αυτού του σχολείου από τους σημερινούς μαθητές, να αποκτήσουν πρότυπα για το μέλλον στη δύσβατη περίοδο που διανύουμε. Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÔÛÓ¿ÎË ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 75 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÂÍ·Ù¿ÍÈÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË “2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ñ 2Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ 50ÂÙ›·˜ (1939 -1989)” .

Στο εξαιρετικό πόνημα που εξέδωσε στα 1992 το 2ο Λύκειο Βόλου για την πρώτη 50ετία του Σχολείου αναφέρεται ότι “πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε όχι μόνο να μην περάσει απαρατήρητη η επέτειος αλλά και να εδραιωθεί βαθύτερα στους ανθρώπους που δίδαξαν και διδάχτηκαν σ’ αυτό” . Σήμερα 20 χρόνια αργότερα και ενώ πλησιάζει ο χρόνος της συμπλήρωσης 75 χρόνων από την ίδρυση του Προγυμνασίου και του μετέπειτα 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου γίνεται ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για μια πορεία ανάκαμψης του σημερινού Σχολείου. Η ιστορία μας καλεί να σταθούμε ικανοί και επαρκείς συνεχιστές των οραμάτων εκείνων που με ιεραποστολική προσήλωση στο καθήκον τους σε εποχές πιο δύσκολες από τη δική μας ίδρυσαν σχολεία, έβαλαν το έργο τους πάνω από το προσωπικό συμφέρον και τις οικογενειακές φροντίδες, σφυρηλάτησαν στις νεανικές συνειδήσεις την άμιλλα, την κοινωνική προσφορά και την τιμητική διάκριση. Το σχολείο σήμερα, όσο κι αν έχουν δεχθεί την εισβολή της πληροφόρησης, έντυπης και ηλεκτρονικής, όσο κι αν επιχειρείται να παραγκωνισθούν από την αποσπασματικότητα της γνώσης του φροντιστηρίου και των ιδιωτικών δασκάλων, είναι αυτό που διαφυλάσσει τη γνώση που σφυρηλατείται με την συνύπαρξη όλων των κοινωνικών στρωμάτων, όλων των ιδεολογικών ρευμάτων, όλων των γενεών που εκπροσωπούν διδάσκοντες και διδασκόμενοι. Ιδιαίτερα το δημόσιο σχο-

λείο έχει έναν ανώτερο προορισμό: να ανεβάσει το πνευματικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των εργατικών και παραγωγικών στρωμάτων ώστε να γίνουν η κινητήρια δύναμη μιας κοινωνίας, οι πρωτεργάτες κάθε δημιουργικής πνοής για το σύνολο της κοινωνίας. Ένα τέτοιο πνεύμα μου φαίνεται πως θέ-

πÛÙÔÚÈΤ˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ 1938: π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ 5Ù¿ÍÈÔ ¶ÚÔÁ˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ (º∂∫ 408/31.10.1938), Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Úfi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ù¿ÍË. ™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. 1939: π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ (º∂∫ 391/18.9.1939). ∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ. ™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. 1940: ¶·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. 1943: §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ “∫ÂÓÙÚÈÎfi” Î·È “¶·Ú¿ÚÙËÌ·” . ΔÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· Δڇʈӷ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ °·ÏÏ›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã·Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·È ∫ÔÚ·‹. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÌÂÓÔ ϤÔÓ ¶Ú·ÎÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. ΔÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 1945: ªÂÙ¿ ÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ 8Ù¿ÍÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ 6 Ù¿ÍÂȘ (Ë ∞’ Î·È Ë μ’ Ù¿ÍË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó). √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ·ÔÊÔÈÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ. 1955: §fiÁˆ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·

λησαν να εμφυσήσουν οι πρώτοι διευθυντές και καθηγητές αυτού εδώ του Σχολείου. Ίσως να μην είναι τυχαία η περιπλάνηση του Σχολείου από διδακτήριο σε διδακτήριο για 31 χρόνια. Περιπλάνηση που εν μέρει συνεχίζεται ακόμη. Θαρρείς και μάχονται στα σπλάχνα του δύο δυνάμεις. Η μια του δίνει δύναμη και πάθος

·Ú·‹ÁÌ·Ù· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫‡ÚÔ˘ (Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘). ªÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·Á΢Ú›Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. 1959: §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ˆ˜ μ’ ‰Ù¿ÍÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ηٷÚÁÂ›Ù·È Î·È Ù˘Èο ϤÔÓ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ 6Ù¿ÍÈÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3972/1959. 1964: §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ˆ˜ (¡∞. 4379/1964): μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ (3Ù¿ÍÈÔ) Î·È μ’ §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ (3Ù¿ÍÈÔ). 1967: §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ˆ˜: (∞¡. 129/1967) μ’ ‚Ù¿ÍÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ ·ÊÔ‡ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· 3Ù¿ÍÈ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ·. 1971: ∞ÔÎÙ¿ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ (Ô‰fi˜ ™Ù·‰›Ô˘ 1), fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. 1976: ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ (¶.¢. 309/1976): μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ (3Ù¿ÍÈÔ) Î·È μ’ §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ (3Ù¿ÍÈÔ). 1979: ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÌÈÁÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÈÎÙfi ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˆ˜: 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (3Ù¿ÍÈÔ) Î·È 2Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ (3Ù¿ÍÈÔ). 1991: °ÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÈÌÒÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Ù˘ 50ÂÙ›·˜ Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. 1992: ∂Ή›‰ÂÙ·È ÙÔ ∞Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi §Â‡ÎˆÌ· Ì ٛÙÏÔ: “2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - 2Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ - ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ 50ÂÙ›·˜” .

√È ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁ˘ÌÓ·Û›Ô˘ η̷ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ 1938 Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ËÏ‹ÎÈfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ (fiÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÙÔ ¶ÚÔÁ˘ÌÓ¿ÛÈÔ) ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘˜ ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘.

δημιουργίας και η άλλη θέλει να το ξερριζώσει. Παρόμοια είναι και η ανθρωπογεωγραφία του Σχολείου, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Οι διευθυντές και οι καθηγητές πέτυχαν ένα έργο δυσανάλογο των οικονομικών απολαβών και της κοινωνικής αναγνώρισης την οποία απολάμβαναν. Οι μαθητές του Σχολείου συχνά και σε μεγάλο αριθμό σταδιοδρομούσαν σε θέσεις ευθύνης και τύγχαναν αναγνώρισης πολύ μεγαλύτερης από εκείνης των κοινωνικών στρωμάτων από τα οποία προέρχονταν. Δεν είναι σύνηθες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες απόφοιτοι ενός επαρχιακού σχολείου, να σταδιοδρομούν σε όλα τα πεδία της γνώσης, της τέχνης και του εμπορίου, σε υψηλό επίπεδο, σχεδόν σε όλο το μήκος και το πλάτος της υφηλίου. Και βέβαια μεγάλο μέρος της οικονομικής, επιστημονικής, πολιτικής και κοινωνικής υποδομής της πόλης μας ανήκει στους απόφοιτους του 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου. Αναρωτιέται κανείς ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές, που δημιούργησαν αυτόν τον ευγενή ανταγωνισμό, το ζήλο για την προσφορά και την τιμή; Αυτό πρέπει να είναι και ένα από τα ζητήματα που πρέπει να τεθούν σ’ αυτή την συνάντηση όλης της Σχολικής Κοινότητας. Η ιστορία της εκπαίδευσης της πόλης του Βόλου είναι συνυφασμένη σε βάθος χρόνου με την εξελικτική πορεία του Β’ Γυμνασίου Αρρένων, αφού από την ίδρυσή του στα 1939 μέχρι το 1971 περιηγήθηκε και συστεγάσθηκε με όλους τους τύπους σχολείων της εποχής και άφησε το αποτύπωμά του σε όλα τα διδακτήρια της πόλης. Στα 1938 ως Προγυμνάσιο Βόλου συστεγάσθηκε με το 6ο Δημ. Σχολείο Βόλου, τον άλλο χρόνο μεταστεγάσθηκε στο κτίριο του Πρακτικού Λυκείου Βόλου (επί της οδού Γαλλίας μεταξύ Χατζηαργύρη και Κοραή) με Παράρτημα το διδακτήριο στην οδό Κασσαβέτη (πάνω από τη Γαλλίας), ενώ ως Παράρτημα χρησιμοποιήθηκαν και αίθουσες του μεγαλοπρεπούς κτιρίου της Εμπορικής Σχολής. Το 1940 ιδρύθηκε Παράρτημα του Β’ Γυμνασίου Αρρένων Βόλου στη Νέα Ιωνία και αργότερα λειτούργησαν παραρτήματα στην Αργαλαστή, στη Σκόπελο και στη Σκιάθο.. Με τους σεισμούς του 1955 το Β’ Γυμνάσιο Αρρένων βρήκε “στέγη” στα παραπήγματα στου “Τσιμπούκη” . Η σκληρή αυτή περίοδος διήρκεσε 16 χρόνια. Τον Ιούνιο του 1971 εγκαινιάσθηκε το διδακτήριο του εξατάξιου Β’ Γυμνασίου Αρρένων Βόλου στον Άναυρο, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το οικόπεδο αγοράσθηκε σε μεγάλο μέρος από εισφορές των αποφοίτων του Σχολείου. Στα τελευταία χρόνια το 2ο Γυμνάσιο Βόλου αποκόπηκε από το αδελφό 2ο Λύκειο και μεταφέρθηκε σε απομακρυσμένη περιοχή, αφού αυτό επέβαλαν οι πειραματισμοί της εποχής μας στην παιδεία. Πρωταρχική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των δύο σχολείων αλλά και για να αποδοθεί τιμή στην ιστορία είναι η επανένωση των δύο σχολείων.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ΔÚ‡Ê. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1920. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ÚÒÙÔ Ô›ÎËÌ·, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ 1943 ¤ˆ˜ ÙÔ 1955 (Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜) ÙÔ μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‹Ù·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì·ÓÙÚfiÙÔÈ¯Ô ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· (¶ÚÔÛÊ. πˆ¿Ó. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘)

∏ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· ’40 (1938-1949) ΔÔ˘ ∫ø¡. ¢. ª∞Àƒ√ªª∞Δ∏ - Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ∏ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÚÂȘ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: 1.1. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘, Ì ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ˆ˜ ¶ÚÔÁ˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ, ÙÚÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ Î·È ·Ó¿ Ì›· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË Ù¿ÍË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1945, ÔfiÙ ·ÔÊÔÈÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 8Ù·Í›Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. 1.2. ΔÔ ∞Ï‚·ÓÈÎfi ¤Ô˜ Î·È Ë ∫·ÙÔ¯‹ Ô˘ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘. ∫·È 1.3 ∏ ÂÌÊ˘ÏÈÔÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 19461949 ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·ÏÒ‚ËÙË Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰Èηۛ·. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ÚÒÙË ·˘Ù‹ 10ÂÙ›· ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ̠ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ¿ÏÈ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜: 1·. ΔÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ¤¯ÂÈ Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÈηÓfiÙ·ÙÔ˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ Î·È Â›¯Â ÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘. 1.‚. √È ÚÒÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ú›¯ÙËÎ·Ó Ì fiÚÂÍË ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÓÂÙ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ Î·È “ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿” . 1.Á. √È Ì·ıËÙ¤˜ ›¯·Ó ÙË ‰›„· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ٷϷÈˆÚ›Â˜, Ô˘ ˘¤ÊÂÚ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ٷ fi‰È·, ›Ù ·fi ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ›Ù ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿, ηٿÊÂÚÓ·Ó ÙÂÏÈο Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ó· ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∫·È 1.‰. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÁοÏÈ·Û Ì ·Á¿Ë ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ô, ¤‰ÂÈÍ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ‚Ô‹ıËÛ ηٿ ÔÏÏ·Ïfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙ¿ıËΠÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ·fi Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘, fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ·Ó ‹Û·Ó ·˘Ù¿ Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ۠¤Ó· ·ÎfiÌË Û¯ÔÏÂ›Ô ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÓÙ¿ÍÈÔ Î·È ÂÊ¿ÌÈÏÏÔ ÚÔ˜ Ù· ¿ÏÏ· ÙÚ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙfiÙÂ: ÙÔ ∞’ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ, ÙÔ ıËϤˆÓ Î·È ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹.


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

£∂ª∞Δ∞ & ∞¶√æ∂π™

√È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÌÂÈÚÔÙ¤¯Ó˜ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ΢ڛˆ˜ ÂΛÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ô˘ ηٿ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ì·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ÊÚ¿ÛË ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ¿Ó· Ê›ÏÔ˘, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ηٿ “ÔÈΛÏÔ˘˜” ÙÚfiÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô˘ Ì ˘ÂÚʇ·ÏÔ Î·È ·Ó·È‰¤˜ ‡ÊÔ˜ ÌÔ˘ ›TÔ˘ °IANNH  οÔÙÂ: “Œ¯ˆ ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ¤Î·MOY°O°IANNH Ó· ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏÂÁÒ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜!” . ŸÛÔ ·Ó·È‰‹˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Û¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· “Â›‰Ô͈Ӕ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¿ÌÂÙÚË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ· Ù˘ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ÈηÓÔًوÓ. ¢Â‰Ô̤Ó˘ ‰Â Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÏÏ›ÂÈ ·ÓÙÂÏÒ˜ Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ë ·˘ÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· ÛÙÔ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ·, fiÏÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÈηÓfi ÁÈ· ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ÂÓÒ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó “Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜” . √È Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ì ˘ÂÚʇ·ÏË ‰È¿ıÂÛË ˆ˜ Â›Ó·È ÈηÓÔ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ “‰È¢ı˘ÓÙ‹” Î·È ¿Óˆ, ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ “Â͢Ó¿‰·” Î·È ÈηÓfiÙËÙ·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ fiÔ˘ Û˘ÓˆıÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰È·ÁΈӛ˙ÔÓÙ·È Ï›ÛÙÔÈ fiÛÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ÛˆÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. √È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ÓÂÚÔÎÔ˘‚·ÏËÙ¤˜, ÔÈ ·ÊÈÛÔÚ˘·ÓÙ¤˜, ÔÈ ÎÚ¿¯Ù˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ÛÊÔ˘ÁÎÔÎÔÏ¿ÚÈÔÈ Û˘ÓˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÏÏÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È. ÕÏÏÔÈ Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ Ì ÙËÓ Â‡ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ¿ÏÏÔÈ Ì ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ Î·È ·Ó›Î·ÓÔ˘ Î·È ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Δ˙¤ÊÚ˘. ÕÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛfiÓÙ·, ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‹ıÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ·ÌÔÈ‚fiÌÂÓÔÈ ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· Î·È ˆ˜ ÂÌÂÈÚÔÙ¤¯Ó˜ ηÏÊ¿‰Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ó. ∞Ï›ÌÔÓÔ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó›Î·ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ۷ڿÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘. ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¿ÏÏ·Í·Ó, ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÛÙÂϤ¯Ë, ÎÔÌÌ·ÙfiÛÎ˘Ï·, ··ÙÂÒÓ˜, ÌÈ˙·‰fiÚÔÈ Ì¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î·Ù·ÎÚ‹ÌÓÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ‚‡ıÈÛÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ ¯¿Ô˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ó›Î·ÓÔÈ Î·È Ù˘¯¿Ú·ÛÙÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ÌÂÈÚÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ·˘ÙÔۯ‰›·˙·Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰È·Î‹Ú˘ÙÙ·Ó ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ã¿Ú‚·ÓÙ Î·È ÙÔ §fiÓÙÔÓ ™ÎÔ˘Ï ÔÊ ÂÎfiÓÔÌÈΘ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ì·ı·Ó Ó· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ‰˘Ô ÌÔ˘Ï·ÚÈÒÓ ÊÔÚÙ›Ô. ª‹ˆ˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·’ ¤Íˆ; ∏ ÁÓÒÛË Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÈηÓfiÙËÙ·, ÙÛ·Á·Ófi, ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ‹ıÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·fi ÌfiÓË Ù˘ Ó’ ·Ô‰ÒÛÂÈ. ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙˆÓ Ì·Ì¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·Ì¿‰ˆÓ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÂÈ„Ô‡˜ Û ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÂϤˆ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∫È ·˘ÙÔ› ˆ˜ ÂÌÂÈÚÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù· ¤Î·Ó·Ó ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÙ› Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ °Ô˘‰‹, ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û ·‰È¿ÎÔ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ̤ÁÁÂÓË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiÔ˘ ÛÙÚ·ÁÁ›Û·Ì ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Î·È ÙÔ ÎÔÚÌ› Ì·˜ ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ ϤÔÓ ·›Ì·, ·ÏÏ¿ ÛΤÙÔ ÓÂÚfi, ·Ú¿ Ù· ÛÎÏËÚ¿ Î·È ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÛ·Ì ٛÔÙ·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ 2009. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜; £¤Ï·Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·‚·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ Î·È ÂÌÂÈÚÔÙ¤¯Ó˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÛÙË Ï·˚΋ ‚Ô‡ÏËÛË. ∫·È ÏÔÈfiÓ, ·Ó·‚·Ù›ÛÙËηÓ, ÔÈÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·;

™¯Â‰fiÓ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈˆı› ÎÈ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Â›Ó·È ÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fi ÔÙ¤. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÔÈ Ôϛ٘, fiÏÔÈ Ì·˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔϘ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÏ›‰· ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. °È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ̤ÙÚ·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙÔ Î·Ó¤Ó·Ó. £· ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙ ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ -ÂȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Á΢ڛ·- Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ¯Ú˘ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¯¿È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿ Â‰Ò Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2,5 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÏÏ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì›· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›· ·Ó¿Î·Ì„˘. ∫·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ‚¿ÛÈÌ· Û ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿: À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Áη›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ·È-

πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, ·ÓÙ›Ô ΔÔ˘ ¶∞À§√À Δ™πª∞

ΔÔ Í¤Úˆ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÌÔ˘¯Ù›ÛÂÈ ·ÚÈıÌÔ‡˜ - ·fi ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙·Ì ηӤӷÓ, ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¶Ô Î·È ÙÔ˘ §fiÙÙÔ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ‚ÚÂı‹Î·Ì ͷÊÓÈο Ó· ·ÔÛÙËı›˙Ô˘Ì ÛÚÂÓÙ Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÚˆÙÔÁÂÓ‹ Î·È ¿ÏÏ·, Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ. ™˘ÁÁÓÒÌË ÏÔÈfiÓ Ô˘ ¿ÏÈ ÓÔ‡ÌÂÚ· ÛÂÚ‚›Úˆ. Δ· ÈÔ ÈÎÚ¿, Ì¿ÏÈÛÙ·. ∏ ‡ÊÂÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2008 - ÙfiÙ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó “ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔÈ” . ¶‹Ú ÌÈ· ÁÂÚ‹ ‰·ÁΈ̷ÙÈ¿ ÙÔ 2009 (3,3%), ¿ÏÏË Ì›· ÙÔ 2010 (-3,5%) Î·È ÙÔ 2011, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ¤Î·Ó ÌÈ· ·fiÙÔÌË ‚Ô˘ÙÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ (6,9%) Î·È fiÏÔÈ ÓÈÒÛ·Ì ÙÔÓ ›ÏÈÁÁÔ Ù˘ ÙÒÛ˘. ∫¿Ô˘ ÂΛ, ¿ÓˆÎ¿Ùˆ, ı· ÎÈÓËı› ÎÈ ÂʤÙÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο, ·ıÚÔÈÛÙÈο Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2012 οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘. ∏ Ì›ˆÛË Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË Ô˘

∂ıÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜

ΔÔ˘ £∞¡∞™∏ ¡∞∫√À, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¡.¢., ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

ٛ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ª›· ΢‚¤ÚÓËÛË, ¢Ú›·˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚¿Û˘, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÌË ÚÈÛοÚÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÈÒÓ, ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁÒÓÙ·˜ Î·È ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ Û ¿ÏÏÔ˘˜. ª›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ -ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‡ÎÔÏ˘ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ú· ·fi Ù· fiÔÈ· ̤ÙÚ· ÏËÊıÔ‡Ó, Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÒ˜. ¡·

˘¤ÛÙË Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ë ‰È·ÛËÌfiÙÂÚË ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Û ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ¯ÒÚ·. ∫·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÎÔÓÙÔ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜, ÔÈ ÔÌÔÈÔ·ı›˜ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ù˘ “ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” . °È·Ù›, ÏÔÈfiÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯¿ÓÂÈ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È -10% Î·È -6% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·; °È·Ù›, ÂÓÒ Ë πÚÏ·Ó‰›· Ì‹Î ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÂÌ¿˜, Î·È ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÌ›˜ ·ÎfiÌË Îfi‚·Ì ÊfiÚÔ˘˜ ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜(!), ÂÌ›˜ ÊÙˆ¯·›ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; °È·Ù› ÂÓÒ Û˘ÌÌ·˙‡ԢÌ ٷ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù¿ Ì·˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·ÚfiÌÔȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÙÚfiÈη˜, ÂÌ›˜ ‚˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿‚˘ÛÛÔ Ì ڢıÌÔ‡˜ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ Î·È ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ ·fi fi,ÙÈ ÂΛÓÔÈ; √È ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ ‹ ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ú·ÁÓˆ-

›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÂÓfi ÁÚ¿ÌÌ· -fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓñ ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÙȘ Û¤‚ÂÙ·È Î·È ÙȘ ÙËÚ›. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ó· ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̠ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ۷ʋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰Ëı›. √È Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙȘ ËÁÂۛ˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi Ôχ ηÈÚfi. ª›· ÂÏÏËÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·ÍÈfiÈÛÙË, Ô˘ ÂÓÓÔ› fiÛ· ϤÂÈ Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Ù· οÓÂÈ Ú¿ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ·ÚÚ·Á¤˜ ÂıÓÈÎfi ̤وÔ, ÚÔÛËψ̤ÓÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ΔÒÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· οÔÈ·˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó·Ó ÂıÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô, Ô˘ ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÙ¢¯ı› ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜.

ÚÈṲ̂ÓÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ıÂfiÚ·ÙÔ. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ˘ ·Ú·ÛÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ηÈÙ·ÏÈÛÌfi, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ Ó· ¤¯ÂÈ, ·Ú’ ËÌ›Ó, Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‡ÊÂÛË. ∞ÏÏ¿ ηӤӷ˜, ÂȉÈÎfi˜ ‹ ÌË, ‰ÂÓ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›·, ·˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÂÍËÁ› ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÙÔ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ Ù›ÌËÌ· Û ‡ÊÂÛË Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÂÌ›˜, Â›Ó·È ÙÔ “ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜” . ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ‰ËÏ·‰‹, fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ò˜ ÙÒÚ·, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎÚ¤ÌÂÙ·È Û·Ó Û·ı› ÙÔ˘ ¢·ÌÔÎÏ‹ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: £· Ì›ÓÂÈ ‹ ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ; ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÒÙËÌ· ‰ÂÓ ÂÙ¤ıË ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÔÙ¤ Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ô‡ÙÂ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜, ·ÚfiÙÈ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ‚›ˆÛ·Ó ‚¿Û·Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô‡Ù ٤ÙÔÈ· Ì·˙È΋ Ê˘Á‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, Ô‡Ù ٤ÙÔÈ· ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ·Ô¯‹ ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ÌÂ-

Û·›ÔÈ Î·È ÌÈÎÚÔ› ηٷı¤Ù˜ Ó· ÛËÎÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙÚÔÌÔÈ ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· οıÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·fi Êfi‚Ô fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Â˘ÚÒ Î·È Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ú·¯Ì¤˜ -, ·˘Ùfi˜ Ô ·Ú·Ï˘ÙÈÎfi˜, ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi˜ Êfi‚Ô˜ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿Ù·È ·ÏÏÔ‡. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ú ÙÔÓ ¿¯·ÚÔ ÚfiÏÔ Ù˘ “ÂȉÈ΋˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘” , ÙÔ˘ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˘, ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó. ∫·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙ· Ë ˘Ô„›· fiÙÈ ÔÈ “ÛˆÙ‹Ú˜” ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ, ÒÛÔ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ·˙ËÌ›ˆ˜ Ó· ÙË ‰ÈÒÍÔ˘Ó. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓË ÙÔ ¯ÈÙÒÓ· Ù˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ - ı· ı˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔχÛÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙËÓ Î·Ù·‰›Î·˙ Û ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÍËÚ·Û›· Î·È ‡ÊÂÛË ‚·ı‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ Ù· ÛÔÊ¿ ÌÔÓ٤Ϸ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó. ∞Ó, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÎÔ› Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ, ·Ó ÙÔ ·Ï·‚fi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÛÎËÓ¤˜ fiˆ˜ οÔȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ, ÙÂÏÂ˘Ù·›·, Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì -, ÙfiÙ ÌÔÚ› οÙÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. (∞fi “Δ∞ ¡∂∞”)

£¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ¤Ó· Ì‹Ó· I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

Δƒø™ ÙËÓ ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰· ÛÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, ›ÓÂȘ ÙÔ ÎÚ·Û› ÛÔ˘, “η¿ÎÈ” Î·È ÌÈ· ʤٷ ÍÈÊ›· „ËÙfi Ì ۷Ͽٷ ηÚfiÙÔ... ∫·È ¤ÚTÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ÏÔÁ·¢HMO¶OY§OY ÚÈ·ÛÌfi˜ Û ·Ïfi ¯·ÚÙ¿ÎÈ, fi¯È Û ‰È¿ÙÚËÙË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. ŒÓ· ÛΤÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ, Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ 200 ¢ÚÒ Î·È Î¿ÙÈ „ÈÏ¿... ∫∞π ¤Ú¯ÂÙ·È Ô Ì·Á·˙¿ÙÔÚ·˜ Î·È ÛÔ˘ ϤÂÈ, ·Ó ı¤ÏÂÙ ·ÚÈ ·fi‰ÂÈÍË 246 ¢ÚÒ... ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, fi,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ... ∞¡ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ÛÂȘ ·fi‰ÂÈÍË Î·È ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· “ÌÔ˘Î¿ÚÂÈ” ÙÔ ™¢√∂, Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Êı¿ÓÂÈ Ù· 800 ¢ÚÒ ÁÈ· ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ‹ Ù· 1.200 ÁÈ· °’. ∞¡ ÙÒÚ· Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ Ì·˙› ÌÂ

ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ 20, ÙfiÙ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È fï˜ 800 Â› 20, ‰ËÏ·‰‹ 16.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÊfiÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙˆÓ 800 ¢ÚÒ Â› 15, ‰ËÏ·‰‹ 12.000... √fiÙÂ Ô ·Ú·ÓÔÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÏÈÙÒÓÂÈ 4.000 ¢ÚÒ ·Ì¤Ûˆ˜. √ ¡√ª√™ ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ·” , ÚԂϤÂÈ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, Ô ÙÈ̈ÚËı›˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÂÈ 12.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ 6.000 (ÙÔ 50%). ∫·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÌÔÚ› Ó· Ù· ÏËÚÒÛÂÈ Û ‰fiÛÂȘ... °π∞ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÙˆÓ 16.000 ¢ÚÒ, Ô Ù·‚ÂÚÓÈ¿Ú˘ Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ “ÊÚ¤ÛÎÔ” „¿ÚÈ ¿ÓÙ· Î·È ·fi ÂÏÏËÓÈο ÓÂÚ¿, ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÂÏÈο ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 6.000 ¢ÚÒ Î·È ·˘Ù¿ ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ. ∞ÀΔ∏ Â›Ó·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰›ÓÂÈ ·‚·ÓÙ¿˙ ÛÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ΔËÓ ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÎÈfiÏ·˜, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡-

Ì fiÙÈ ‚¿˙ÂÈ Ï·ÊfiÓ ÛÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È ÙÔ Îfi‚ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÌÈÛfi... °π∞Δπ ÏÔÈfiÓ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜-ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ó· Îfi„Ô˘Ó ·fi‰ÂÈÍË; ∞ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó, ı· ÙËÓ ÛηÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó... ∫∞π ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔӛ̈˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∏ χÛË Â›Ó·È Ì›·: ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È·‚›ˆÛ˘. ¢È·ÙËÚ›˜ ·Ú·Ïȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·; £· ‰ËÏÒÓÂȘ 500.000 ¢ÚÒ ¤ÛÔ‰· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó ÙËÓ ¤¯ÂȘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, 100.000 ·Ó ÙËÓ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î.Ô.Î. ∞·Û¯ÔÏ›˜ ¤Ó·Ó, ‰‡Ô, ÙÚÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯË, ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂¡∞™ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‰ÂÓ ¤ÎÔ‚Â ·ԉ›ÍÂȘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, Û ¤Ó· Ì‹Ó·... dimopoulos@e-thessalia.gr


4/2o °˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÚÚ¤ÓˆÓ BfiÏÔ˘ - 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ BfiÏÔ˘ ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’50 Î·È ÙÔ˘ ë60

√È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

Œ

TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ª¶√™¡∞∫∏

να από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ιστορίας του εξατάξιου Β’ Γυμνασίου Αρρένων και του μεταγενέστερου 2ου Γενικού Λυκείου Βόλου είναι η προσήλωση των κατά καιρούς διευθυντών και καθηγητών στο έργο που ανέλαβαν. Στα παλαιότερα χρόνια διαπιστώνει κανείς μια σχεδόν ιεραποστολική πίστη των εκπαιδευτικών στο έργο της μόρφωσης των παιδιών του λαού σε τάξεις που φθάνουν μέχρι και τους 60 μαθητές. Αν αναλογιστούμε τις συνθήκες των διδακτηρίων, τις ανεπαρκείς δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση, την έλλειψη επιμόρφωσης, τις πενιχρές υλικές αμοιβές και την χαμηλή σχετικά με το ύψος της προσφοράς κοινωνική θέση των καθηγητών, τότε μόνον ένας άνθρωπος οραματιστής, αδιάφορος για τα υλικά μέσα και την εγκόσμια αναγνώριση θα έδινε όλη την ψυχή του για να υπηρετήσει την παιδεία εκείνης της εποχής. Και τέτοιους εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι ευτύχησε να έχει αυτό το περιπλανώμενο Γυμνάσιο.

Κάθε οικοδόμημα για να αντισταθεί και να αντιμετωπίσει τη φθορά του χρόνου πρέπει να έχει γερά θεμέλια και γερές κολώνες. Τα θεμέλια του Σχολείου αυτού έβαλε ο πρώτος και επί 21 χρόνια Διευθυντής, ο αείμνηστος φιλόλογος Σωκράτης Παπαϊωάννου. Τις κολόνες που έδωσαν το ύψος και τη μεγαλοπρέπεια του οικοδομήματος έβαλε ο επί χρόνια καθηγητής και υποδιευθυντής και δεύτερος Διευθυντής μαθηματικός Δημήτριος Οικονομίδης. Ο Σωκράτης Παπαϊωάννου διετέλεσε διευθυντής από το 1938 μέχρι το 1959. Αντιμετώπισε όλες τις αντίξοες συνθήκες της πιο δύσκολης εποχής, τον πόλεμο, την πείνα, τους σεισμούς, και έβγαλε το Σχολείο αλώβητο με μια εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των μαθητών. Από τους 91 μαθητές του 1938 το παρέδωσε με 1250 μαθητές το 1959. Αυτό τα λέει όλα. Μόνον ένας δάσκαλος με βαθιά γνώση της ελληνικής παιδείας, καταρτισμένος, δίκαιος και αθόρυβος, ανυποχώρητος στις δυσκολίες της ευθύνης, θα μπορούσε να επιτελέσει το καθήκον να ιδρύσει ένα σχολείο σε συνθήκες πολέμου, να το διευθύνει επί 21 χρόνια και να το παραδώσει 12 φορές μεγαλύτερο από όσο το παρέλαβε. Ένα τέτοιο γερό θεμέλιο καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να το γκρεμίσει. Ένα τέτοιο επίτευγμα παραμένει ασύλληπτο για τους εκπαιδευτικούς της δικής μας γενιάς. Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα των καθηγητών που ασπάστηκαν τα ίδια ιδανικά και έδειξαν την ίδια προσήλωση στο έργο που ανέλαβαν, μεταξύ των οποίων οι φιλόλογοι Ζήσης Αντωνόπουλος, Φλωρεντία Καρρά, Δημήτριος Βέργος, Αθανάσιος Αδρύμης, Δημήτριος Καραχάλιος, Παναγιώτης Επιφανειάδης, οι μαθηματικοί Δημήτριος Οικονομίδης, Σταμάτιος Χαλέβας, Αλέξανδρος Διανελλάκης, οι φυσικοί Γεώργιος Πλατιάς, Σπυρίδων Κρίτσας, ο θεολόγος Δημήτριος Εκκλησιάρχης, οι γυμναστές Εμμανουήλ Σακελλαρίδης και Παύλος Κουντούρης, ο μουσικός Βασίλειος Κόντης και πολλοί άλλοι. Μαζί με αυτούς και οι καθηγητές της δεκαετίας του 50: οι φιλόλογοι Κων/νος Παπαθανασίου, Κων/νος Λαδογιάννης, Ζηνοβία Καραπατή, ο μαθηματικός Κων/νος Λάππας, οι φυσικοί Νικόλαος Καλορρίζος, Αικατερίνη Μαζαράκη, οι θεολόγοι Βασίλης Κοτσμανίδης και Χρίστος Ζαχαρόπουλος, που άφησαν τη σφραγίδα τους στη φυσιογνωμία του Σχολείου, και ο γυμναστής Αναστάσιος Ζαχαρόπουλος. Στα 1959 ανέλαβε Γυμνασιάρχης ο μαθηματικός του Σχολείου Δημήτριος Οικονομίδης. Έχουμε μπει στη δεκαετία του 60 με τις δικές της ιδεολογικές και κοινωνι-

°˘ÌÓ·ÛÙÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ 1952 ÛÙÔ ·ÏÈfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ›¯Ô˜: ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∫., °È‚ÚfiÔ˘ÏÔ˜ £., ªÂÙÛÔ‚›Ù˘ °., £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞., ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¢. ªÂÛ·›Ô˜ ÛÙ›¯Ô˜: ∞ÎÚÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜ °., °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ™., ∫·ÙÛ·Úfi˜ ¢., ∫ÔÓÙÔÁÈ¿Ó˘ ¢. ΔÚ›ÙÔ˜ ÛÙ›¯Ô˜: æ¿ÚÚ·˜ μ. (¶ÚÔÛÊ. £ÂÔÊ¿ÓË °È‚ÚfiÔ˘ÏÔ˘) √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∫·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙÔ 1952. ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∫·ıÈÛÙÔ›: ∞‰Ú‡Ì˘ ∞ı·Ó., ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜. ÷Ϥ‚·˜ ™Ù·Ì., Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. ¶Ï·ÙÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ê˘ÛÈÎfi˜ ñ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜. [·[·Ôˆ¿ÓÓÔ˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ñ Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘. ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ., ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ., Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. ŸÚıÈÔÈ: ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∫ˆÓ., ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂ÈÊ·ÓÂÈ¿‰Ë˜ ¶·Ó·Á., ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜. μ¤ÚÁÔ˜ ¢ËÌ., ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜. §·‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ., ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜. ∫Ú›ÙÛ·˜ ™˘Ú., Ê˘ÛÈÎfi˜. ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ¶·‡ÏÔ˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜. ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜

κές αναταράξεις. Το Σχολείο παραμένει ακόμη στις παράγκες. Η γενιά των μαθητών προορίζεται να εξελιχθεί σε μια δυναμική γενιά που καλείται να ξαναχτίσει την Ελλάδα που σηκώνει ανάστημα μετά τις πληγές του πολέμου αλλά και τον Βόλο που καθαρίζει τα ερείπια των σεισμών και αναπτύσσεται σε ένα σύγχρονο αστι-

κό κέντρο. Σ’ αυτό μπορούμε να αποδώσουμε και τις μεγάλες επιτυχίες των μαθητών της δεκαετίας αυτής. Τίποτε όμως δεν θα γινόταν χωρίς το στιβαρό χέρι ενός ικανού διευθυντή και το ανοιχτό μυαλό ενός οραματιστή. Και τα δύο αυτά φαίνεται πως τα συνδύαζε ο Γυμνασιάρχης Δημήτρης Οικονομίδης. Ο Οικονομίδης σε

∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 (1950-1959) ΔÔ˘ Ãπ™Δ√À ¢. •∂¡∞∫∏, ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ ∏ ‰ÂηÂÙ›· 1950-1959 ·Ú¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ ‚·Ú‡ Îϛ̷ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. √ ÙÔÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1949 ¤¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˆ˜ ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Âȉ‹ÛÂȘ, ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ 2Ô˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ‹Ù·Ó ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÛ·Ú·ÁÌÔ‡. ª¤Û· ÛÙÔ Îϛ̷ ·˘Ùfi, Ô˘ Î¿Ï˘Ù ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ “μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔÓ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘” . ™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ “∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ ΔڇʈÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘” (∫ÔÚ·‹ - °·ÏÏ›·˜), ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ “·Ú¿ÚÙËÌ·” , fiˆ˜ ÙÔ Ï¤Á·ÌÂ, Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂٷ͇ ∞. °·˙‹ Î·È °·ÏÏ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∫¿Ùˆ ·fi Û˘Óı‹Î˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔϘ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÁÓÒÛˆÓ. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ Â·ÚΤ˜, ÂÓÒ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Êı¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ 70 (...). ™¯ÔÏÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∫·ıÚ¤ÊÙ˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∫·ıËÁËÙÒÓ Î¿ı ۯÔÏ›Ԣ Î·È Î·Ù·ÚÙ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηÈ, ΢ڛˆ˜, ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √ ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ›Û¯˘Â Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ, ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ‰Â οı ηÓÔÓÈÛÌfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÛÔ Î·È Ì ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ, Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚfi˜ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛË, ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙËÓ “¢ÎÔÛÌ›·Ó ÂÓ Ùˆ Û¯ÔÏ›ˆ” , ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â͈ۯÔÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿: “√È Ì·ıËÙ·› ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‚·‰›˙Ô˘Ó Î·ı’ fi‰fiÓ ÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È ÛÂÌÓÔÚÂÒ˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ›˜ ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È ·ÍÈÔÚÂ‹˜. ¡· ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜

μας τους μετέπειτα φαίνεται να ανήκει σε εκείνη τη γενιά των διευθυντών και δασκάλων που επιβάλλονται με την ειλικρίνεια των προθέσεων, την προσήλωση στο σκοπό και το μόχθο για το μέλλον του μαθητή. Ανήκει στους δασκάλους που δεν χρειάζεται να τιμωρούν διότι ο σεβασμός στο πρόσωπό τους αποτρέπει την ανυπακοή. Στα χρόνια του οι επιτυχίες των μαθητών στα ΑΕΙ ξεπερνούν το 90%, κάτι που σπανίζει σε πανελλήνια κλίμακα. Αυτό δείχνει ότι ο διευθυντής έχει καταφέρει να περάσει το όραμά του στους μαθητές. Οι μαθητές της εποχής δεν προέρχονταν από τα προνο-

μιούχα αστικά στρώματα, ισχνά σε αριθμό εκείνη την εποχή, αλλά από τις εργατικές και μικροαστικές οικογένειες που αφθονούσαν στο Βόλο της υψηλής ανεργίας και της μικρής βιομηχανίας. Και να σκεφθεί κανείς ότι αυτοί οι γονείς πλήρωναν δίδακτρα διόλου ευκαταφρόνητα. Να ήταν και αυτό μέσα στη συνταγή της επιτυχίας; Μέχρι το 1964 που καθιερώνεται η δωρεάν εκπαίδευση, η δημοτική γλώσσα και ο χωρισμός Γυμνασίου και Λυκείου. Στα 1965, ένα χρόνο πριν συνταξιοδοτηθεί, ο Δημήτρης Οικονομίδης αρχίζει να βλέπει ένα όραμά του να γίνεται πραγματικότητα. Πραγματο-

ÙˆÓ ‰È¿ ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ˘fi ÙÔÓ ™¯ÔÏ›ÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤Íˆ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ¤Ú·Ó Ù‹˜ 7.30 ÒÚ·˜ ηٿ ÙÔ‡˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù˘ 9˘ Ì.Ì. ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1ËÓ “∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÈÌ‹ ¤ÓÂη ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤Ó˘ ‹ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ˘fi ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ Î·È ÌfiÓÔÓ. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂȘ ηÊÂÓ›·, ·›ıÔ˘Û·˜ ¯ÔÚÔ‡, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ó· ÂÚÈʤڈÓÙ·È ÂȘ ÙËÓ Ô‰fiÓ ∂ÚÌÔ‡, ›ÛÙ·ÓÙ·È ÂȘ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· ‹ ¿ÏÏ·˜ Ô‰Ô‡˜ ¤ÎÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜. ¡· ‚·‰›˙Ô˘Ó ·Ó¿ ‰‡Ô. “∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙڤʈÓÙ·È Ì ¿ÙÔÌ· ͤӷ ÌˉÂÌ›·Ó Û¯¤ÛÈÓ ¤¯ÔÓÙ· Ì ÙÔ ™¯ÔÏ›ÔÓ ‹ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·Ó ÂοÛÙÔ˘. √È Ì·ıËÙ·› ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ó· ÊÈÏÔÙÈÌÒÓÙ·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ Ì·ıËÙÈÎ‹Ó Î·È ™¯ÔÏÈÎ‹Ó ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·Ó” . ΔÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 5 Î·È 6 ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ 1 12-1950. ΔÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó: √ °˘ÌÓ·Ûȿگ˘ ™ˆÎÚ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÀÔ‰/ÓÙ‹˜ °. ¶Ï·ÙÈ¿˜ Î·È ÔÈ ∫·ıËÁËÙ¤˜ ¢. ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜, ¢. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ª. ΔۛϷÁ·˜, ¢. μ¤ÚÁÔ˜, ÃÚ. ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù. ¶··ÎˆÛÙԇϷ˜, ∞ı. ∞‰Ú‡Ì˘, ¶. ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, ™. ∫Ú›ÙÛ·˜, ™. ¡·Ó¿ÎÔ˜ Î·È ¶. ∂ÈÊ·ÓÂÈ¿‰Ë˜. ™Â fiÏË ÙË ‰ÂηÂÙ›· Î·È Ôχ ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹, Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ηٷÛÙ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ·ÎÏfiÓËÙÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. √ Î˘Ú °È¿ÓÓ˘ Î·È Ë Î˘Ú¿ ∫·Ù›Ó· ΔÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ·˘Ùfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠‰‡Ô ËÚˆÈΤ˜, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ÌÔÚʤ˜, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜: ΔÔÓ ÂÈÛÙ¿ÙË °È¿ÓÓË ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ¿ÙÚÈ· Î˘Ú¿ ∫·Ù›Ó· ΔÛÔÌ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. √ °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ·fi ÙÔ 1951 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1983 Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· fiÏË ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·fi ÙÔ Ô›ÎËÌ· ΔÚ˘Ê. ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘. ∏ „˘¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, ›¯Â Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ì ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ ÔÓÔ‡Û fiÛÔ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜. ∂ÚÁ·ÙÈÎfi˜, ÏÈÁfiÏÔÁÔ˜, ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‡ÚËÌ· ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÂΛӷ ¯ÚfiÓÈ·. ŸÏÔÈ ÔÈ °˘ÌÓ·Ûȿگ˜ ÙÔÓ Â›¯·Ó ‰ÂÍ› ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ. ªÂ ÙÔ “°È¿ÓÓË” ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Ì ÙÔ “°È¿ÓÓË” ¿ÊËÓ·Ó, ÌÂÛË̤ÚÈ ‹ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ΢ڷ ∫·Ù›Ó· ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì¿Ó· Ì·˜. ∞Á·Ô‡Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ¤‰ÈÓ fiÏÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È. ∂›¯Â ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘, ›¯Â, fï˜, ‰Â‡ÙÂÚÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜. ªÈ· ÏÂÙ‹, ·‰‡Ó·ÙË Á˘Ó·›Î·, Ì ‰˘Ó·Ù‹, fï˜, „˘¯‹, Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÊÙˆ¯ÈÎfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¿ÔÓÔ, Ì ›ÛÙË Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ŸÛÔÈ ÂÚ¿Û·Ì ·’ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ì ÔÏÏ‹ Û˘ÁΛÓËÛË.

ποιείται με δική του πρωτοβουλία η αγορά του οικοπέδου, όπου θα χτιστεί στα αμέσως επόμενα χρόνια το διδακτήριο του 2ου Γυμνασίου Αρρένων. Ο Χρίστος Ζαχαρόπουλος, μετέπειτα διευθυντής στο νέο διδακτήριο, χαρακτηρίζει τον Οικονομίδη “χαλκέντερο εργάτη του πνεύματος” . Οι μαθητές του τον βλέπουν σαν “αυστηρό πατέρα που πασχίζει για το μέλλον των παιδιών του” . Οι διάδοχοι του Οικονομίδη βρίσκουν το Σχολείο σε πλήρη ανάπτυξη. Όμως είναι σημαντικό και το δικό τους έργο, αφού έχουν να παλέψουν με τις αντιξοότητες της κάθε εποχής και το μέτρο του δυνατού μέσα στο οποίο πρέπει να δράσουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της παιδείας της εποχής τους. Όλοι τους όμως σέβονται το έργο που αναλαμβάνουν και τιμούν το όνομα του σχολείου και το όραμα των πρωτεργατών του. Ο φιλόλογος Κων. Παπαθανασίου, που διαδέχεται τον Οικονομίδη, δίνει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο στο σχολείο και φέρνει την προσωπικότητα του μαθητή στο κέντρο της σχολικής ζωής. Το 1967 επιβάλλεται η δικτατορία με την οπισθοδρόμηση στην καθαρεύουσα, στην παράλογη αυστηρότητα και στο διαρκή φόβο της ποινής. Μαθητές τότε νιώθαμε καθημερινά την καυτή ανάσα του καθηγητή με τον κατάλογο. Το γραφείο του διευθυντή έμοιαζε άβατο για το μαθητή. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 νέοι καθηγητές με φρέσκιες συχνά ιδέες έρχονται να ανανεώσουν το δυναμικό του σχολείου: οι φιλόλογοι Βασ. Παπαπαναγιώτου και ο νεοτεριστής Θωμάς Παπαθωμαϊδης, ο Χρ. Τσολάκης, ο Ιω. Ντόβας, ο Ιω. Βουλγαρίδης, η πρωτοποριακή Μαρία Καραβολάνη, ο Νικ. Μπαζιάνας, και ο αφοσιωμένος στο έργο του Βασ. Μπαλτάς, οι μαθηματικοί Κων. Αβραμίδης και Απ. Παπαποστόλου και ο Ιω. Λαμπράκης, που δέσποσαν για αρκετά χρόνια στον το-

™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 5


A¶√æ∂π™

5

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂ÓÓÔÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ TÔ˘

¢∏ª∏Δƒ∏ ™π∞Δƒ∞

¶ÚÔÔ›ÌÈÔ √ fiÚÔ˜ “ÎÔÈÓˆÓ›·” , Ô˘ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Û˘ÓËı¤ÛÙ·ÙË, ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÌÈ· Û·Ê‹ Î·È Î·ıÔÏÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ ¤ÓÓÔÈ·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·Û¿ÊÂÈ· ·˘Ù‹, ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı›, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰È·ÓÔËÙ¤˜, ıˆÚËÙÈΤ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÓ¿ÓÙȘ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÓÓÔÈ·Îfi ÌfiÚʈ̷. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ô fiÚÔ˜ “ÎÔÈÓˆÓ›·” ·ÔÙÂÏ› ¤ÓÓÔÈ· ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ηÙËÁfiÚËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÚÔÛ‰›‰ÂÙ·È ˘ÂÚ·ÙÔÌÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÓÔÈ· Î.Ï.). ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ıˆÚËÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Û¯¤‰È· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ Δ¤¯Ó˘, ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰Â ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ì·˜. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ, Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÙÂÏÒ˜ Ë ·ÊËÚË̤ÓË ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÛË̷ۛ˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ. ∂›Ó·È, ÂÔ̤ӈ˜, ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› - ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔχÏ¢ڷ Ë ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

™˘ÛÙ·ÙÈÎÔ› Î·È ‰È·ÈÛÙˆÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, οÔȘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â¿ÁÔÓÙ·È fiÙÈ Ù· ¤Û¯·Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ù· ¿ÙÔÌ· (Watkins), fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏϘ ‰ÚÒÛ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (Durkheim) Î·È fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È È‰ÈÒÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÛˆ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ıˆÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ (Hegel). ™ÙÔȯ›· ·Ó›¯Ó¢Û˘ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ıˆÚËı›: Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ Î·È ·Ú·‰fiÛˆÓ, Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË, Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘

ÁÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, Ë ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Û˘ÓÔÌÔÏfiÁËÛË ËıÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î.Ï. ªÂ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÔÌÔÈÔًوÓ, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÔÌÂ›Ù·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË “Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË” (ÂÔ›ıËÛË ÎÔÈÓ‹ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ·ÙfïÓ), Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ. £ÂˆÚËÙÈÎfi ıÂ̤ÏÈÔ Î¿ı ȉ¤·˜ ÂÚ› ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó·ÓÙ›ÏË„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ıÂ̤ÏÈÔ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ù· Û˘Ó˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¿ÙÔÌ· ÚÔÛÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¯ÚÂÈÒ‰Ë. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ·ÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ “ÔÏ˘Î·Ù¿Ú·ÙÔ” ¯Ú‹Ì· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÛÙ· Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· ¿ÙÔÌ· ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·˜1, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ›ÛË ÔÛfiÙËÙ· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·fiÎÙËÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ∏ ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ÚԉȷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎfi ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ “ʇÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ˙ÒÔ˘” 2, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ¤ÏÏÔÁÔ˘ fiÓÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÛË Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Â·ÏËı‡ÂÙ·È fi¯È Ì ÙË Û˘Ó¯‹ Â›ÎÏËÛË Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ “ÎÔÈÓˆÓ›·” , ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· οıÂ Û˘Ûۈ̿وÛ˘ ·ÙfïÓ, ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·‰ÂÏÊÔًوÓ, Ê·ÙÚÈÒÓ, Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î.Ï. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û˘ÓÂÎÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÏËÚÔ‡Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ·ÊËÚË̤ÓË ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ΢ڛˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· Ë ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ “ÂÓÔ¯È΋ Û¯¤ÛË” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ÚfiıÂÛË ‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔÓ Max Weber ¤ÓÓÔȘ Ù˘ “Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” Î·È ÙÔ˘ “Û˘ÓÂÓÓÔËÙÈÎÔ‡ Ú¿ÙÙÂÈÓ” ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÚÒÓÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÓÔÌÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ.3

∂ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ∏ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·Ù·ÓÔ› ÙÔÓ fiÚÔ “ÎÔÈÓˆÓ›·” , ˆ˜ Û‡ÓıÂÛË ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛˆÓ. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÓıÂÛË Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÁÁÂÓ¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ “ÎÔÈÓˆÓ›·” ı· ·¤‰È‰Â ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¿ÙÔÌ· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Á·ı¿, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ı¤ÛÂȘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ - ‰È¿ÎÚÈÛ˘ - ˘ÂÚÔ¯‹˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ¤ÛÙˆ ÂÎ ÂÚÈÛÛÔ‡, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Á·ı¿ ›ӷÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ηٿ ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÂÈı˘Ì›. ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ô˘ ÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ηٿÛÙ·ÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ¤¯ÂÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¤ÎÊ·ÓÛ‹ Ù˘ ı· Ù·˘ÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ·Û‡ÛÙÔÏË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, Î·È ·˘Ùfi ı· Î·Ù¤Ï˘Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘Ó‡·Ú͢, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ȉ¤· ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ Î·È ˘ÂÚÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÔÓÙÔÏÔÁÈο ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÙÚÈ‚¤˜ Î·È ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ Ï¿ÛÌ· Ù˘ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜” ‰È·Û¿Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂӉȷÈÙÒÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘Ó‡·Ú͢ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ (ÂÈ̤ÚÔ˘˜) ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÙfïÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ԂϤÔ˘Ó Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË È‰È·›ÙÂÚˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ™’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ, Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, fiÔ˘ ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ηı›ÛÙ·Ù·È Ì¤ÛÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù·˘ÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂȉÈÒ͈Ó. °ÂÓÈο, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ

Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ ÔÈ Î¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ (Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÓÓÔÈ·), Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰È·Û·ÛÙÈÎÔ› Ù˘ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÒÌ·” . ∂›Ó·È Úfi‰ËÏÔ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰È·Û¿ÛÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜.

¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ∏ Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Â›Ó·È Î·ÙÔÚıˆÙ‹ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ·ÔÎÙ¿ ıÂÛÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË (Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î.Ï.). ∏ Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ Û‡ÓÔÏÔ Û ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÂϤÛÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ô fiÚÔ˜ “ÔÏÈÙ›·”. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ Â›ÛÙ·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô ·Ù˘¯‹˜ fiÚÔ˜ “ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , Ô˘ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙ· Î·È Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ ¢ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂΉԯ¤˜: ∞Ó ÔÈ Ôϛ٘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ô ·‰fiÎÈÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ fiÚÔ˜, ÙfiÙÂ Ë ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÏÈÙ›· ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÔfiÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÓˆÓ›· ȉȈÙÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÌ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›ÎÏËÛË Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÙfiÙ ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ̤ÏË ‰‡Ô ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ, fiÙ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ‹ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ·Ó·ıˆÚËÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ‹ Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÁÈ· fi,ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Â›Ó·È ÓÔËÙfi Ó· ÙÔ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ·Ó‹ÎÔ˘Ó, Î·È fi¯È Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô‡Ù ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤ÎÊ·ÓÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û˘ÓfiÏˆÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÔ˘‰‹˜

Î·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔχÏ¢Ú˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜. ∂›Ó·È ÂÌÂÈÚÈο ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ¢ı‡ÁÚ·ÌÌË Ô‡Ù ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Ì ‚¿ÛË Ù· ‰ÈÂÁÓˆṲ̂ӷ ÎÔÈÓˆÓÈο ·›ÙÈ·. ™˘¯Ó¿, ÌÈ· ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ·ÓıÚÒÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ‹ ÙËÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ. ∏ Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹ ÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ·ÚÔ˜ οı ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ·˜, Ë ÔÔ›·, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤Î‚·ÛË4, fiˆ˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ·, Ô˘ Ô‰ËÁ› ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Û’ ¤Ó· Î·È ÙÔ ·˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ï.¯. Ë ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ıÓËÙfiÙËÙ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ›‰È· Û˘Óı‹ÎË ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο Î·È ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ (ı¤ÛË ·ÓÙ›ıÂÛË - Û‡ÓıÂÛË), Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë -ÌÂٷ͇ ÏÂÈfiÓˆÓ- ·ÓÙ›ıÂÛË, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ·ÓıÚÒÈÓË Ú¿ÍË, Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ -ηٿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ÙË ı¤ÛË- ÙË Û‡ÓıÂÛË. ∞Ó ıˆÚËı› fiÙÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È ·ÔÙÂÏ› ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ·Ó·fi‰Ú·ÛÙ· Û ÌÈ· Î·È ÌfiÓË ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË, fiˆ˜ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁ›Â˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÒÓ, ÙfiÙ ٷ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÓfiËÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó ıˆÚËı› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÈηÓÒÓ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Â΂¿ÛÂȘ, ÙfiÙ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÓÔËı› ˆ˜ “·fiÚ·ÙÔ” (ªÂÚÏÒ - ¶ÔÓÙ‡).

∂›ÌÂÙÚÔ ΔÔ ‰›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‚·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á-

̤Ó˜, fiˆ˜: ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù· ·ÙÔÌÈο Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ë ·Íȷ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ ÎÂÎ˘ÚˆÌ¤Ó˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÊÈÏÂχıÂÚË ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ˆ˜ ·ÙÔÌÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·, Ï‹ÙÙÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ: ·fi ÙȘ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ·˘Ù·Ú¯ÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·fi ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Î·È ·fi ÙË Ì·˙ÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÍ·Ï›ÊÂÈ ÙËÓ ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Û ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÓÔ ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔ ˆ˜ ÙÒÚ· ·›ÙËÌ· ÌÈ·˜ ËıÈÎÔ-ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤ÓÂÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Û ÌÈ· ˘·ÚÍȷ΋ ·Ó·ÍÈfiÙËÙ·, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ 1. ¶Ú‚Ï. ∫. ™Ù·Ì¿ÙË, ∫ÚÈÙÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ - ıÂÌÂÏ›ˆÛË ·Ú¯ÒÓ, ∞ı‹Ó· 2011, ÛÂÏ. 290-291. 2. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ¶ÔÏÈÙÈο, μÈ‚. ∞’, 1253 · 4-10. 3. μÏ. ªax Weber, √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›·, ÌÙÊ. £. °ÎÈÔ‡Ú·˜, ∞ı‹Ó· 2011, ÙfiÌ. ¢’, ÛÂÏ. 22-23 Î·È 27-28. 4. ¶Ú‚Ï. Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ¶. ∫ÔÓ‰‡ÏË, ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰. “¢π∞μ∞∑ø” , Ù‡¯. 384/1998, ÛÂÏ. 4.


2o °˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÚÚ¤ÓˆÓ BfiÏÔ˘ - 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ BfiÏÔ˘ /5 ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012 ™YNEXEIA A¶O TH ™E§I¢A 4 μέα τους, οι φυσικοί Κων. Σαρδέλλης και Χρήστος Κατσιάνης, και οι ξεχωριστοί θεολόγοι Βασ. Κοτσμανίδης και Χρ. Ζαχαρόπουλος, που χαρακτήρισαν την ταυτότητα του σχολείου και άφησαν το αποτύπωμά τους σε πολλές γενιές μαθητών. Στα 1971, τον Ιούνιο, εγκαινιάστηκε το διδακτήριο του 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου. Οι πολυετείς προσπάθειες του Δημήτρη Οικονομίδη δικαιώθηκαν. Τον Απ. Παπαθανασίου διαδέχεται για ένα χρόνο ο φυσικός Ζήσης Ζωγράφος, που διατήρησε το πνεύμα συνεργασίας και το ύφος του σχολείου. Τον άλλο χρόνο, στα 1972, τον διαδέχθηκε η φιλόλογος Αναστασία Ίκκου. Η πρώτη γυναικεία παρουσία στη διεύθυνση του Σχολείου. Πιστέψαμε, μαθητές τότε, ότι θα έφερνε έναν αέρα ελευθερίας. Όμως ο παραλογισμός της δικτατορίας καλά κρατούσε, δεν άρμοζε όμως με το επίπεδο και την ιστορία αυτού του δημοκρατικού σχολείου. Τον Σεπτέμβριο του 1974 Γυμνασιάρχης αναλαμβάνει ο θεολόγος του Σχολείου Χρίστος Ζαχαρόπουλος και ως 2η Γυμνασιάρχης η φυσικός Αικατερίνη Μαζαράκη. Το Σχολείο οργανώνεται σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Διεύθυνση και διδακτικό προσωπικό σε αρμονική συνεργασία. Τα αποτελέσματα δεν αργούν να φανούν. Αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών και εκτοξεύεται κοντά στο 100% το ποσοστό των επιτυχόντων στα ΑΕΙ. Το 1976 το Σχολείο χωρίζεται σε αυτοτελές Γυμνάσιο και αυτοτελές Λύκειο. Λυκειάρχης ο Χρ. Ζαχαρόπουλος και Γυμνασιάρχης ο εξαίρετος φιλόλογος Γεώργιος Ζώκαρης. Τον Σεπτέμβριο του 1977, με την κατάργηση της Εμπορικής Σχολής, καθηγητές και μαθητές εντάσσονται στο 2ο Λύκειο σε τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης. Τον Χρ. Ζαχαρόπουλο που κυριάρχησε με τη μορφή και τον αγώνα του για το Σχολείο για 11 χρόνια τον αντικαθιστά στα 1985 ο μαθηματικός του Σχολείου και ως τότε υποδιευθυντής Ιωάννης Λαμπράκης που είχε πολυετή προσφορά και στιβαρή παρουσία. Την επόμενη χρονιά 1986 διευθυντής αναλαμβάνει ο φιλόλογος του Σχολείου Ιωάννης Πατρίκος. Ήταν μια εποχή που το 2ο Λύκειο διακρινόταν από την ποιότητα των καθηγητών και βρισκόταν στο απόγειό του. Στους καθηγητές του Σχολείου έχει γίνει σημαντική ανανέωση και πνέει άνεμος εκσυγχρονισμού και ελευθερίας. Έχουν εισέλθει οι φιλόλογοι: Χρήστος Ξενάκης, Γεώργος Μαργαρίτης, που χάθηκε πρόωρα, Ανθή Ρούστα, Συραϊνώ Κορωνιού, Κων/νος Πιτσιώρης, Αχιλλέας Τζαφλέρης, Ορέστης Κουρέλης, Κων/νος Φωτόπουλος, Αθανάσιος Καβαρνός, Κων/νος Κερμεζής, Αγησίλαος Ευαγγελάκης, Δημήτρης Κατσής, Ιωάννης Κατσής, Αγγελική Σκορδά, Νεοπτόλεμος Αυγέρης, Μαρία Αδάμου, Θεανώ Τανάγια, οι μαθηματικοί Βασίλειος Κατέρης, Δημήτριος Πούλιος, Δημήτριος Γωνιάς, Αριστείδης Νιζάμης, Ανθή Καλαμάτα, που διετέλεσε και υποδιευθύντρια, Δημήτριος Αγγελής, Ζαχαρίας Αντύπας, ο Κων/νος Μουτσιάρας, Κων/νος Βαλωμένος, Κων/νος Παπαλέξης, Ηλίας Μαυρόπουλος, Ιωάννης Γεωργατζής, οι φυσικοί Δημήτριος Ματσούκας και Κων/νος Σαμα-

ράς, ο Κων/νος Βογιατζής και ο Γεώργιος Τσακίρης, οι θεολόγοι Φώτης Ντόντος, Στυλιανός Τσιάκαλος και Απόστολος Σεφέρης, ο Δημοσθένης Λέμας, ο Γρηγόριος Δραγάνης και ο Γρηγόριος Χατζηνικολάου. Οι καθηγήτριες της Γαλλικής Θεοδώρα Παπανικολάου, Αθηνά Κουτσοδόντη, Ειρήνη Βουδουνάρα και Γλυκερία Βλησαρίδου, οι γυμναστές Ευστάθιος Τοπαλίδης, Λάμπρος Παπαποστόλου, που έφυγε πρόσφατα, ο Σπύρος Γεωργιάδης, η Μαρία Ράπτου,ο Δημήτρης Τριάντος, η οικονομολόγος Δήμητρα Σφύρα, ο μουσικός Μανώλης Χατζημάρκου και πολλοί άλλοι που υπηρέτησαν το Σχολείο με τον ίδιο ζήλο. Να μνημονεύσουμε τον θάνατο του γυμναστή Δημήτρη Τριάντου στα 1976 που πέθανε από ανακοπή καρδιάς στην ώρα της υπηρεσίας και τον πρόωρο θάνατο του αγαπητού φιλόλογου Γεώργιο Μαργαρίτη στα 1985. Τον Σεπτέμβριο του 1990 αναλαμβάνει τη θέση του Λυκειάρχη ο μαθηματικός του Σχολείου Κων/νος Μαυρομμάτης. Το Δεκέμβριο του 1991 εμφανίζεται και το φαινόμενο των καταλήψεων. Μπαίνουμε πραγματικά σε καινούργια εποχή που θα ταλανίσει τα σχολεία και θα επιχειρήσει να τα αποδιοργανώσει. Οι μαθητές έχουν ήδη αποκτήσει πολλά προνόμια και ζητούν όλο και περισσότερα. Ήδη τον Ιούνιο του 1992 σε σύνολο 378 μαθητών δεν υπάρχει ούτε ένας απορριφθείς. Ο Κων/νος Μαυρομμάτης είναι ένας οργανωτικός διευθυντής με ήπιο χαρακτήρα και πάνω από όλα διορατικότητα. Το έργο που άφησε στο Σχολείο στον ένα μόλις χρόνο της Διεύθυνσής του έχει μεγάλη διαχρονική αξία. Τον Σεπτέμβριο του 1992 αναλαμβάνει Διευθυντής του Λυκείου ο φιλόλογος Ιωάννης Καραθανάσης, έως τότε Γυμνασιάρχης. Στα χρόνια αυτά νέες αξίες και νέα ήθη επιχειρούν να αλώσουν τον χαρακτήρα των ιστορικών σχολείων και χρειάζεται στιβαρή διοίκηση για να διατηρηθούν οι αξίες και τα οράματα που οδήγησαν στις επιτυχίες. Ο κύριος Καραθανάσης φαίνεται ότι εμπνέεται και εμπνέει τις αρχές αυτές. Ο μόχθος του για το Σχολείο διατηρείται αμείωτος μέχρι σήμερα. Τον Σεπτέμβριο του 1995 Διευθυντής αναλαμβάνει ο έως τότε υποδιευθυντής Χρίστος Ξενάκης, που είναι και απόφοιτος του Σχολείου. Τον Σεπτέμβριο του 1996 το Σχολείο πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στην Ευρώπη. 20 μαθητές θα επισκεφθούν τη Γαλλία με τα προγράμματα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και ΚΟΜΕΝΙΟΥΣ. Τον Οκτώβριο ιδρύεται θεατρική ομάδα. Η Διοίκηση του Σχολείου από τον Χρ. Ξενάκη συνοδεύεται με ένα άνοιγμα του Σχολείου σε πολυσχιδείς δραστηριότητες. Τον Σεπτέμβριο του 1997 καθήκοντα διευθυντή αναλαμβάνει ο φιλόλογος Ιωάννης Πατρίκος. Το νέο πνεύμα που επιβάλλει ο νέος Διευθυντής διακρίνεται για τον παιδαγωγικό και ηθικοπλαστικό χαρακτήρα που παίρνει η διοίκηση του Σχολείου και οι σχολικές δραστηριότητες. Στα σχολεία έχουν εισβάλει πλέον άλλη ήθη που απειλούν την έκπτωση του δημόσιου σχολείου από την αυστηρότητα και το ήθος που το διέκρινε στο παρελθόν.

∏ ÙÚ›ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 (1960-1969) ΔÔ˘ ∞°∏™π§∞√À ∂À∞°°∂§∞∫∏, ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ δεκαετία του ’60 ανοίγει με ευοίωνες προοπτικές και έρχεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία της εθνικής μας Παιδείας. Έχουν κλείσει οι πληγές του Εμφυλίου Πολέμου και η πόλη έχει αποκατασταθεί απ’ τη φοβερή δοκιμασία των σεισμών. Για τους νέους τα χρόνια αυτά είναι χρόνια περισυλλογής, ανοδικού δυναμισμού και συγκρατημένης αισιοδοξίας. Είναι η εποχή του βιβλίου, του κινηματογράφου, της φιλίας και των οραματισμών. Είναι η εποχή της έκρηξης των μεγάλων ιδεολογικών ρευμάτων και νεανικών κινημάτων που ξεσπάνε στην Ευρώπη και στην Αμερική και ο απόηχός τους αναστατώνει και τα δικά μας ήρεμα νερά. Κανένας βέβαια δεν ξεχνάει την επανάσταση των φοιτητών στην Γαλλία, την Τσεχοσλοβακία, Αμερική, το κίνημα των “Χίππυς” , που έμειναν στην ιστορία σαν τα παιδιά των λουλουδιών, της ειρήνης και του έρωτα, και τη ροκ μουσική πάνω στην οποία οι νέοι επένδυσαν όνειρα για ένα καλύτερο κόσμο. Και αν μερικά απ’ τα κινήματα αυτά εκφυλίστηκαν στο διάβα τους, ωστόσο κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει τη δύναμη με την οποία εισέδυσαν μέσα στην ψυχή της νεολαίας και την επίδραση που είχαν πάνω της, επίδραση που και σήμερα ακόμα, μετά από τόσα χρόνια, δεν έχει ατονήσει. Η αντίδραση αυτή των νέων μας δίνει την ευκαιρία να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη καυτών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και εθνικών ζητημάτων για την επίλυση των οποίων οι νέοι πρωτοστατούν. Στον Ελλαδικό χώρο οι νέοι θα χαιρετίσουν την δεκαετία αυτή με ενθουσιασμό την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1965, αλλά γρήγορα θα απογοητευτούν από τα μαύρα σύννεφα που άπλωσε πάνω τους η δικτατορία. Μέσα σ’ αυτό. το κλίμα κινούνται αυτή την εποχή και οι νέοι του Βόλου και συνεχίζει το έργο του το Β’ Γυμνάσιο Βόλου, τιμώντας την πόλη που το γέννησε, μια πόλη πλούσια σε παραδόσεις και ιστορία και σε αγώνες για την πρόοδο και την ανάταση της Παιδείας. Ο απόφοιτος του 1966 Θανάσης Τσούκας αποτυπώνει κατά τον ακόλουθο τρόπο τις εντυπώσεις του κατά τη δεκαετία αυτή. “Το χρονικό της Ελληνικής δεκαετίας (1960 -1970) μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα από τα πιο έντονα κεφάλαια των πολύ πιο μακροχρόνιων και σχεδόν συνεχών εθνικών και κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων σ’ αυτήν την πανάρχαια και πανέμορφη γωνιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυτά τα χρόνια. Ο Βόλος κατεστραμμένος απ’ τους σεισμούς τίναζε από πάνω του τα ερείπια και σήκωνε και πάλι το ανάστημα του. Στη χιονοστιβάδα των γεγονότων της ίδιας περιόδου μεγάλωσε και η γενιά που φοίτησε από το 1960 μέχρι το 1966 στο Β’ Γυμνάσιο Βόλου. Γενιά που ανδρώθηκε στην πιο κρίσιμη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας, έχει το μερίδιο της σ’ αυτή και το κρατά ακόμα. Μερίδιο φτιαγμένο με αγώνα ζωής αδιάκοπο μέσα στην Επιστήμη και την Τέχνη κάτω από πολλαπλά αντίξοες συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές, εθνικές. Το αφήνουμε παρακαταθήκη αλλά και στην κρίση των επόμενων γενεών για όλα όσα κάναμε, αλλά και για όσα ενδεχομένως δε θα μπορέσουμε. Στη μνήμη των αδικοχαμένων συμμαθητών μας” . Το Σχολείο τα χρόνια αυτά λειτουργεί κάτω από συνθήκες δύσκολες. Δεν έχει δικό του κτίριο. Πολλές τάξεις στεγάζονται στα παραπήγματα στου “Τσιμπούκη” . Οι υπόλοιπες φιλοξενούνται κατά καιρό, ανάλογα με την πληθώρα των μαθητών, στα κτίρια του Α’ Γυμνασίου. Τα παραπήγματα, πρόχειρη λύση του κτιριακού προβλήματος, δημιουργούν δυσχέρειες στους μαθητές. Ο συνωστισμός μεγάλος. Ο εξαερισμός ανεπαρκής. Το χειμώνα το κρύο θερίζει. Οι σόμπες καυσόξυλων παρά τις ακάματες προσπάθειες του επιστάτη Γιάννη Μπακογιάννη δημιουργούν προβλήματα και δεν προσφέρουν επαρκή θέρμανση. Σταδιακά καταργούνται και το σχολείο λειτουργεί χωρίς θέρμανση. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει και το έργο των εκπαιδευ-

H

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ÙÔ 1963. ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∫·ıÈÛÙÔ›: ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘ ¶., ΔÛÈ·‰‹Ì·˜, ¶··‰¿ÌÔ˜ ¡., ÃÚ˘Û·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ μ. ŸÚıÈÔÈ: ¶Ô˘Ï·Î¿Î˘ π., ÷ÛÈÒÙ˘ ¢. (¶ÚÔÛÊ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÷ÛÈÒÙË) τικών. Το έργο τους μάλιστα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, αν προστεθεί και ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο, που τονίζεται πολλές φορές απ’ το σύλλογο των καθηγητών στις συνεδριάσεις, η υπερπληθώρα των μαθητών. Στην πράξη 11 του Α’ τριμήνου 1960 - ’61 τονίζονται χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: “Έκαστον τμήμα αποτελείται από 80 μαθητάς. Αυτονόητον τυγχάνει ότι κάθε προσπάθεια τόσο εκ μέρους των καθηγητών, όσο και εκ μέρους των μαθητών προσκρούει εις το πλήθος των μαθητών” . Το αιώνιο πρόβλημα της στέγασης μας βασανίζει. Η οργάνωση του σχολείου όμως είναι άριστη. Τα πάντα ελέγχονται, ώστε τα προβλήματα να περιορίζονται στο ελάχιστο και να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Σε όλες σχεδόν τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις τονίζεται ότι η φοίτηση είναι κανονική. Οι απουσίες ελέγχονται. Οι εκ συστήματος απουσιάζοντες ελάχιστοι. Τα ονόματα τους κρατούνται για να ενημερώνει τους γονείς ο κ. Γυμνασιάρχης, ο οποίος κάθε άλλο παρά ολιγωρεί γι’ αυτό το καθήκον. Η πειθαρχία επιβάλλεται με ένα σύστημα αρχών, που ο Δ/ντής και ο σύλλογος θεσπίζει. Οι αρχές αυτές, έχουν σαν σκοπό τους να προστατέψουν τους μαθητές απ’ τις παρεκτροπές και παρόλο που η αυταρχική εκπαίδευση είναι ακόμα σε ισχύ, στο Β’ Γυμνάσιο τα πάντα κινούνται μέσα σ’ ένα κλίμα δικαιοσύνης. Όχι ότι δεν τιμωρούνται οι παρεκτροπές και μάλιστα αυστηρά αλλά αυτές, ιδιαίτερα στην πρώτη πενταετία του ’60, είναι ελάχιστες και αυτό οφείλεται στο σύστημα αρχών του Σχολείου που προσπαθεί να προλάβει και όχι να θεραπεύσει. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να ομολογείται απ’ όλους τους καθηγητές άτι οι μαθητές επιδεικνύουν σεβασμό προς τους καθηγητές και τους σχολικούς νόμους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τέλεια ο παιδαγωγικός στόχος του Σχολείου όλα να λειτουργούν σωστά και οι ποινές να περιορίζονται στο ελάχιστο. Παράλληλα με εποικοδομητικό ρυθμό προχωρεί το διδακτικό έργο. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους ώμους των καθηγητών, οι οποίοι με θυσίες αγωνίζονται να μεταδώσουν τις γνώσεις και την αγωγή. Οι στατιστικές επιβεβαιώνουν τη δικαίωση αυτών των αγώνων του Γυμνασιάρχη και των καθηγητών του Β’ Γυμνασίου. Οι επιτυχίες στα Α.Ε.Ι. φτάνουν και ξεπερνούν τα όρια του 90% και το Σχολείο κρατά μια από τις πρώτες θέσεις σε Πανελλήνια κλίμακα όσον αφορά τις επιτυχίες. Για την καλύτερη προετοιμασία μάλιστα στις πανελλήνιες εξετάσεις αποφασίζεται η κατά μήνα γραπτή εξέταση για τα σπουδαιότερα μαθήματα και καθιερώνεται σαν θεσμός στο Β’ Γυμνάσιο απ’ την σχολική χρονιά 1965 - ’66. Το θεσμό αυτό υιοθέτησαν και εφάρμοσαν και τα κολέγια Αθηνών και Θεσ/νίκης χωρίς ποτέ να ξεπεράσουν τα ποσοστά επιτυχίας του Β’ Γυμνασίου. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών προέρχονταν από αγροτικές, εργατικές και μικροαστικές οικογένειες, θα κατανοήσουμε εύκολα πόσο στην προκειμένη περίπτωση η φτώχεια και οι στερήσεις δρουν σαν κίνητρο επιτυχίας και αγωνιστικής διάθεσης. Γιατί δεν πρέπει

∫ÔÌ„fi˜ Î·È Î·Ì·ÚˆÙfi˜ Ô˙¿ÚÂÈ Ô Î˘Ú-°È¿ÓÓ˘ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ÙÔ 1951 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1982 (¶ÚÔÛÊ. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË πˆ¿Ó.)

να λησμονούμε ότι η γενιά του ’60 δεν μεγάλωσε μέσα σε ανέσεις και οικονομική ευημερία. Λίγες οικογένειες είχαν την οικονομική άνεση να στέλνουν τα παιδιά τους στις ξένες γλώσσες. Πολύ περιορισμένη ήταν επίσης και η φοίτηση στα φροντιστήρια που γενικεύτηκε την επόμενη δεκαετία και έγινε κατάχρηση στα χρόνια μας. Οι περισσότεροι μαθητές διαβάζουν στα σπίτια τους και μαθαίνουν να αυτενεργούν. Μόνο το καλοκαίρι εγγράφονται φοιτούν στα φροντιστήρια για ένα δύο μήνες και όχι όλοι, προκειμένου να διαγωνιστούν τον Σεπτέμβριο για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Το Β’ Γυμνάσιο δεν έχει όμως να αντιμετωπίσει τα δικά του τμήματα μόνο. Είναι επιφορτισμένο και με την ευθύνη ελέγχου και συγκρότησης των παραρτημάτων της Ν. Ιωνίας μέχρι το 1961, της Αργαλαστής, της Σκιάθου και Σκοπέλου. Τα προβλήματα κάλυψης με διδακτικό προσωπικό των ημιγυμνασιακών παραρτημάτων είναι τεράστιο. Το κράτος είναι φοβερά φειδωλό στους διορισμούς. Στα περισσότερα προσλαμβάνονται καθηγητές και καθηγήτριες αδιόριστοι, που πληρώνονται από τους γονείς, οι οποίοι επιδιώκουν “πάση θυσία” να κρατήσουν τα παιδιά κοντά τους σ’ αυτή τη μικρή ηλικία. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και εδώ τις ακάματες προσπάθειες του Γυμνασιάρχη Δημητρίου Οικονομίδη για την οργάνωση και καλή λειτουργία αυτών των Σχολείων. Τα επισκέπτεται τις Κυριακές, διδάσκει εκεί όπου ακόμη δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις για να μην μείνουν πίσω στα μαθήματα τους τα χωριατόπουλα, γνωρίζοντας ότι και αυτά θα ενωθούν με τον κορμό του Β’ Γυμνασίου και δεν θα πρέπει να αισθάνονται μειονεκτικά και καθυστερημένα. Το έργο αυτό - ακόμα και μέσα στο Βόλο στα δύσκολα χρόνια βοηθούσε αμισθί παιδιά ορφανά και οικονομικά αδύνατων οικογενειών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιεραποστολικό και με τα σημερινά δεδομένα, αν όχι παράλογο, σπάνιο. Στο Β’ γυμνάσιο φοιτούν και αυτή τη δεκαετία πολλά παιδιά του ιδρύματος “Αγία Σοφία” της Παιδούπολης Αγριάς. Όλοι γνωρίζουμε τον πόνο αυτών των παιδιών. Πολλά είναι ορφανά, άλλα εγκαταλειμμένα απ’ τους γονείς. Το δράμα πολλών από αυτά έλκει τις πηγές του απ’ τις πληγές του εμφυλίου πολέμου. Το Σχολείο τα αγκαλιάζει με ιδιαίτερη φροντίδα και καλοσύνη. Πολλά από αυτά είναι όχι μόνο άριστα στην επίδοση αλλά και πρότυπα συμπεριφοράς. Βέβαια δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις που εύλογα θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Συχνά στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις για την πρόοδο των μαθητών επισημαίνεται: “Η αδυναμία των εκ Παιδουπόλεως μαθητών, ειδικά εις τα γλωσσικά μαθήματα” , η έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος ίσως συντελούσε σημαντικά σε αυτό, και ο σύλλογος παίρνει αποφάσεις “όπως δοθεί μεγαλύτερα προσοχή εις., τους μαθητάς τροφίμους της Παιδουπόλεως λόγω της κοινωνικής, οικογενειακής προελεύσεως των, των ιδιαιτέρων συνθηκών διαβιώσεως και της εκ τούτων διαμορφωμένης ψυχοσύνθεσης αυτών” . Πολλοί από τους μαθητές της Παιδουπόλεως είναι σήμερα καταξιωμένοι επιστήμονες.


¶√§πΔπ∫∏

6

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

Ãı˜ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

¢È·‰ËÏÒÛÂȘ ÔÚÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 8.

È ¤ÓÛÙÔÏÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢∂£ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fiÔ˘ Ù· ̤ÙÚ· ›¯·Ó ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ë fiÏË ı‡ÌÈ˙ “ÊÚÔ‡ÚÈÔ” Ì 3.500 Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Â› Ô‰fi˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î·È ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ Ì “·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜” ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ô Ï·fi˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙ› ·fi Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ¤Ó· Ú¿ÁÌ·, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ·, Ù· Ê¿Ú̷η, Â›Ó·È ‰ËÏËÙËÚÈ҉˔ “∏ ÎÚ›ÛË -ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ¿ÙÔ. ∫·È fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Îԇ̠ۋÌÂÚ· ›Ù ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ù ·fi ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Â›Ó·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÂÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” ΔË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú· ¤Î·Ó·Ó ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂ-

‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÈÓÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 15.30, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ̤Ú˜, ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ¿Î·ÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ΔÔ ¢™ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·ÙÂÂÈÁÔ˘ÛÒÓ, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ¯·ÚÙ›, ÎÏ), ÒÛÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È fi¯È ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠÂ›Û˘ ¤ÎÙ·ÎÙË

°ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÁÈ· ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· η٤ÏıÂÈ Û ·ÂÚÁ›· ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ÛÒÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È fiÙÈ: -ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ -¢‡Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙÒÓ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË - ™ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛı› Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÏÈÙ›· ÚԂ› Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈ-

ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 12.30 ·Ó‰ÈηÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂÊÂÙÂȷΤ˜ ¤‰Ú˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ¤ıÂÛ·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· Ù›ÔÙ·. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÂÏ›‰· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (Û‹ÌÂÚ·).

™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ˘‹ÚÍ Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. √È ¤ÓÛÙÔÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ª·Î‰ÔÓ›· ¶·ÏÏ¿˜, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘˜ Â¤‰ˆÛ „‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·ÏÒÛÔ˘Ó ·Ófi ÛÙÔÓ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¿ËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÏÒÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙÔ ·Ófi ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ √χÌÈÔÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜. ΔÔ Úˆ›, ̤ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¤Î·Ó·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢∂£, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ. ¶ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ηٷ‚ÏËı› οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÔ‡Ó Ù· ÂȉfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. √ ·ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË °™∂∂, ∞¢∂¢À Î·È Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ΔÔ ¶∞ª∂ ‰È·‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ú¤ÛÙË Ë Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Ë ÔÔ›· Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘

ºˆÙÈ¿ ÛÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ ºøΔπ∞ ͤÛ·Û ¯ı˜ ÛÙȘ

3 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ, ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›· Î·È ¤Î·„ 70 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ηϷÌȤ˜, 15 ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È 15 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. Δ¤ıËΠ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Á‡Úˆ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ·fi 16 ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ·fi μfiÏÔ, μπ¶∂ Î·È ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ¤Ó· Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· 6 ·Ó‰ÚÒÓ.

¡¤· Â›ıÂÛË ∞Ï. ΔÛ›Ú· Û ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ∞£∏¡∞, 8. “™∞¡ ÙÔÓ ÎϤÊÙË” , ‹ÁÂ Ô Úˆ-

ı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÛÙËÓ 77Ë ¢∂£, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Úı ۋÌÂÚ· ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û·Ó ÙÔÓ ÎϤÊÙË. ◊Úı ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ ӷ ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·-

Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘, ›Ù ÁÈ·Ù› ÓÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Â‰Ò ÁÈ· ¿ÊÂÛË ·Ì·ÚÙÈÒÓ, ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË” , › ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. ∞¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚ› “ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜” , Ô˘ ÂÎÙfiÍ¢ÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ 77˘ ¢∂£, ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ÙÔ Î·ÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “Δ· ÌfiÓ· Ô˘ ›Â, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ‹Ù·Ó Ù· ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ È· ÂÚ› ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜. ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ·˘ÙÔ› Ô˘ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËı› Ô ÙfiÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹; ª‹ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜; √È 1.200.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ù· Û˘Ó‰Èοٷ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó È· ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ‹ Ì‹ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·; ∞Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ›¯ÓÔ˜ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜, ·˜ Ù· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ.

√ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜

¢ÈfiÙÈ ÂÌ›˜ Ù· ÌfiÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÏfiÌÈ Î·È Ȥ˙Ô˘Ó, Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÁË Î·È ‡‰ˆÚ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÌÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ÙˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó, ÙˆÓ Î·Ó·Ï·Ú¯ÒÓ Î·È fiÏˆÓ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó

‚Á¿ÏÂÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· Î·È ·ÓÂÓfi¯ÏËÙ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞˜ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ· ÂÓÓÔ›. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ٷ „¤Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈ΋. ¢ÈfiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. √ Ï·fi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ô‡Ù ӷ Â΂ȿ˙ÂÙ·È Ô‡Ù ӷ ÂÍ··Ù¿Ù·È” .

™¯fiÏÈÔ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔψÓ: “Ãı˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ◊Ù·Ó Ë ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔÏˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ô͇ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ fiϘ ÔÈ ÙÚÔ˚ηӤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ¿ÊËÓ·Ó ·ÏÒ‚ËÙÔ Ô‡Ù ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔψÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 6% 7,5% Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÔÓÙ·È Î·È Ó¤Â˜ 200 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙÔ 2013. Ÿˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜”.


6/2o °˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÚÚ¤ÓˆÓ BfiÏÔ˘ - 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ BfiÏÔ˘ ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

Δ· ÓÂÒÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√™¡∞∫∏ ον Μάιο του 1999 το Σχολείο βρίσκεται για πρώτη φορά μπροστά σε ένα κτιριακό πρόβλημα. Το 2ο Γυμνάσιο και το νειοιδρυθέν 8ο Γυμνάσιο πρέπει να λειτουργήσουν σε πρωινή βάρδια και ο χώρος δεν επαρκεί για τα τρία σχολεία. Μαθητές του 8ου Γυμνασίου συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο 1ο και στο 5ο Λύκειο. Επέρχεται συρρίκνωση και υποβάθμιση του 2ου Λυκείου στην οποία συντελεί και η συστέγαση τριών σχολείων. Ο Σύλλογος Καθηγητών προτείνει τη μεταστέγαση του 8ου Γυμνασίου στο ανεγειρόμενο τότε διδακτήριο στη Νέα Δημητριάδα. Οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων ταλανίζουν το Σχολείο μέχρι σήμερα. Την 1η Ιουλίου 2002 αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία ο Λυκειάρχης Ιωάννης Πατρίκος. Υπήρξε ένας υποδειγματικός Διευθυντής, αντάξιος της ιστορίας του σχολείου, αυστηρός και παράλληλα στοργικός, εξαιρετικά επιμελής στο καθήκον. Σίγουρα άφησε το αποτύπωμά του στη φυσιογνωμία και στην απήχηση του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Λυκειάρχης αναλαμβάνει ο μέχρι τότε καθηγητής του 8ου Λυκείου φιλόλογος Απόστολος Λαζάρου. Στο Σχολείο αναπτύσσεται μια δραστήρια Περιβαλλοντική Ομάδα ενώ η σκέψη για δημιουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης δεν φαίνεται να τελεσφορεί και παραμένει μέχρι σήμερα μια βασική έλλειψη του Σχολείου. Τον Νοέμβριο του 2005 το Σχολείο εκτελεί τη δεύτερη έξοδό του στο εξωτερικό με επταήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία. Στις 23 Δεκεμβρίου το Σχολείο συμμετέχει στο πένθος για το θάνατο του πρώην Λυκειάρχη Χρίστου Ζαχαρόπουλου. Υπό τη Διεύθυνση του κ. Λαζάρου το Λύκειο εκτελεί πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακολουθεί τα βήματα της σύγχρονης ανοιχτής και δημοκρατικής εκπαίδευσης, ενώ στέκεται στιβαρά απέναντι στις παρεκτροπές των μαθητών. Το Νοέμβριο του 2007 αποχωρεί ο Λυκειάρχης κ. Λαζάρου και στη θέση του αναλαμβάνει ο φιλόλο-

T

γος κ. Βλάσης Καραζήσης, εν μέσω γενικευμένων καταλήψεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πράξη ανάληψης. Στις 4 Μαρτίου 2008 ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνει απόφαση να δοθεί στο 2ο Λύκειο η προσωνυμία του Δημήτριου Οικονομίδη, απόφαση που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Στο Σχολείο έχουν προστεθεί νέοι καθηγητές που υπηρετούν μέχρι σήμερα. Στις 22 Αυγούστου 2011 λήγει η θητεία του κ. Καραζήση και αναλαμβάνει νέος Διευθυντής του Λυκείου. Τα χρόνια της διοίκησης του κ. Καραζήση το Σχολείο εκτέλεσε πληθώρα προγραμμάτων, κυρίως περιβαλλοντικών, ενώ καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια συγκράτησης της πειθαρχίας των μαθητών σε χρόνια δύσκολα που είχαν εμφανισθεί όλα τα σημάδια αποδιοργάνωσης της δημόσιας εκπαίδευσης. Με τη νέα Διεύθυνση του Σχολείου επιχειρείται αναδιοργάνωση, περιορισμός των καταλήψεων και στροφή του Σχολείου προς την αναβάθμιση και την ανάδειξη της ιστορίας του. Το Νοέμβριο του 2011 το Σχολείο πραγματοποιεί 5θήμερο ταξίδι στη Βενετία και στη Βιέννη, επισκεπτόμενο τα μνημεία των Ελλήνων που έζησαν εκεί, επισκέπτεται την ιστορική Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης, που λειτουργεί από το 1811 και υπογράφεται Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο σχολείων. Με απόφαση του Συλλόγου Καθηγητών αποφασίζεται η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του Σχολείου και η ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων για την συμβουλευτική επανασύνδεση του Σχολείου με το κοινωνικό και επιστημονικό δυναμικό που παρήγαγε σε όλα τα χρόνια της παρουσίας του στην πόλη. Στις 9 Μάιου 2012 στο κινηματοθέατρο “Αχίλλειον” μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια της ιστορίας του 2ου Γυμνασίου Αρρένων - 2ου Γενικού Λυκείου Βόλου με ομιλητές τον γράφοντα, τον Δήμαρχο Βόλου Πάνο Σκοτινιώτη, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κων/νο Γουρ-

∏ ٤ٷÚÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 (1970-1979) ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À, ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¢È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ ∫ÔÚ˘Ê·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ (1969-1978), ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ›·˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - 2Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘, οو ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏˆÊfiÚˆÓ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹. ŒÙÛÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙfiÛˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, ηıËÁËÙÒÓ Î·È, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ °˘ÌÓ·ÛÈ·Ú¯ÒÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··˚ˆ¿ÓÔ˘ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Ë „˘¯‹ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘, ¤Ï·‚ “Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿” . §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ È‰¤· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙËÓ ¤Ú·Û ÛÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë Ô °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô˘ ‰È·ÎfiÓËÛ Â› 35 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË, ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ˙‹ÏÔ, ‹ıÔ˜ Î·È ··Ú¿ÌÈÏÏË ÙÈÌÈfiÙËÙ· ˆ˜ ∂ÈÛÙ¿Ù˘. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ÁÈ·Ù› ‰È¤ÌÂÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÚfiÛÂÍ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÈÎÔ‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÌÈ· Ó¢ڷÏÁÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ¤Î·Ì ÎÔÈÓˆÓfi Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ “¿Ú·Í” ÙËÓ È‰¤· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ó·ÛÎÔ˘ÌÒıËÎÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ (‚Ï. ÛÂÏ. 120), Û ÁÔÓ›˜ Î·È ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÔ˘ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ Â›Ù ÛÙÔ ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ›Ù ÛÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ˙ËÙ› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÚˆÁ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÙfiÙ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÊÔÚ›· Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ æ·Ú¿˜, Δ·Ì›·˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÚÔ-

∞fi ÙËÓ 5‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1991. ™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÛÈ·ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘. ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·fi οو: §Ô‡Î·˜ ∫., ∫·ÓÈ¿˜ ∏§, ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∫., ™ÎÚ¤Ù· √., ™¯ÒÚË μ., ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂., °ÎÔÏÈÒÚ˘ ™., ∞ȯ̷ψٛ‰Ô˘ ∂., ΔÛÈÎÔ˘Ú›‰Ë˜ Ã., μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¡., μ·Ù·Ì›‰Ô˘ μ., £¤Ô˘ ™., ∑˘ÁÔ‡Ú· ∞., ΔÛÈÎÚÈο º., ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞., ¡Ô‡Ï·˜ ∂., ¶·ÍÈÓÔ‡ §., ™Ù¤Ê· ∂., ∑ËÎÔ‡Ï˘ ∞. ™˘ÓÔ‰Ô› ηıËÁËÙ¤˜: ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘ ∫., Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜-‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ∂˘·ÁÁÂÏ¿Î˘ ∞., ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞., Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜. (¶ÚÔÛÊ. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ÕÚË) γουλιάνη, αμφότερους αποφοίτους του Σχολείου, και τον τέως διευθυντή του Σχολείου κ. Ιωάννη Πατρίκο. Στην εκδήλωση παρέστησαν πολλοί απόφοιτοι, μεγάλος αριθμός των καθηγητών που δίδαξαν στο παρελθόν στο Σχολείο, ενώ απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα στους καθηγητές Βασίλειο Κοτσμανίδη, Κων/νο Αβραμίδη και Θωμά Παπαθωμαϊδη, από τους παλαιότερους εν ζωή καθηγητές. Παράλληλα μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων με την εγγραφή περίπου 250 μελών. Στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2012 το 2ο Γενικό Λύκειο Βόλου είχε επιτυχία 98% ! Σε σύνολο 102 υποψηφίων πέτυχαν 98. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι επιστρέφουν οι παλιές καλές μέρες του Σχολείου μας! Αυτή είναι η μέχρι σήμερα γνωστή ιστορία του Σχολείου. Υπάρχει όμως και η άγνωστη ιστορία. Αυτή που γράφτηκε στις ψυχές των διδασκόντων και των μαθητών. Αυτή η άγνωστη ιστορία είναι που κρατάει ενωμένη μέχρι σήμερα τη Σχολική Κοινότητα. Ας την κρατήσουμε μέσα μας σαν χρέος σε όλους αυτούς που ανέλαβαν ένα έργο συχνά δυσβάστα-

Û·ıÂÈÒÓ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·) ¶ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜, ‚) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙËÚ›ˆÓ Á) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫˘ÓËÁËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó‹ÎÂ Î·È ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ÔÈÎfi‰Ô, ¤ÎÙ·Û˘ 7.700, 58 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ (‚Ï. Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÛÂÏ. 122 Î.Â.). ∏ ÙÈÌ‹ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ô ∫˘ÓËÁËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‹Ù·Ó 140 ‰Ú¯. ÙÔ Ù.Ì. Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1.078.000 ‰Ú¯. ∏ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÊÔÚ›· Ì ÙËÓ 9/12.5.1965 Ú¿ÍË Ù˘ (ÛÂÏ. 158) ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÔÛÔ‡ 750.000 ‰Ú¯., Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi 400.000 ‰Ú¯., fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Î·È 350.000 ‰Ú¯., ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ (√.™.∫.) Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ “ıÂÚÌÔÙ¿ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛÈÓ” ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ (À¶∂¶£), ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ™¯ÔÏÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ì Ӥ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÚˆÁ‹ 350.000 ‰Ú¯. ΔÔ À¶∂¶£ Ì ÙËÓ 64766,64955/3183/28.5.65 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÍË Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜, ÂÓÒ Ô √.™.∫. Ì ÙÔ 9480/3354/7.8.65 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ™¯ÔÏÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ. μfiÏÔ˘ Ì 332.000 ‰Ú¯. ÎÈ ¤ÙÛÈ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ™˘Ì‚fiÏ·È· Ì ÙÔÓ ∫˘ÓËÁËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ηٿ ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ 10˘ ª·Ú Ù›Ô˘ 1965 ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ. μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη, ¤·ÈÍ ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ù. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∂.∫. Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ºÈÏÈ›‰Ë˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Î·È Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ πˆ¿ÓÓË §È¿Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2 ÙÚÈÒÚÔÊ· ÎÙ›ÚÈ·, 12 ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·, Ì ·›ıÔ˘Û˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ÃËÌ›·˜, ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ, ∞›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ, μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, °Ú·Ê›·, ∞Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, §Ô˘ÙÚ¿ ÎÙÏ., ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ 16.200.000 ‰Ú¯. °È· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1969 ›¯Â ÂÁÎÚÈı› ›ÛÙˆÛË 8.000.000. ŒÙÛÈ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Ë̤ڷ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÚÚ. μfiÏÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ù˘ 22·˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 1969.

χτο και μη αναγνωρίσιμο, σαν φόρο τιμής σε μια σελίδα ιστορίας που είναι αποκλειστικά δική μας.

ΔÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Από την περυσινή σχολική χρονιά η νέα διεύθυνση του Λυκείου με τη συνδρομή του Συλλόγου Καθηγητών ανέλαβαν μια προσπάθεια αναβάθμισης του σχολείου και ανάδειξης της ιστορικής προσφοράς του στα επιστημονικά και κοινωνικά πράγματα της πόλης μας. Πολλοί από εμάς προερχόμαστε από τις τάξεις των αποφοίτων του Σχολείου και ευτυχήσαμε να βρεθούμε στη θέση του διδάσκοντος. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εντατικοποιήσαμε το πρόγραμμα σπουδών, περιορί-

ΔÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ 1978 ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¶·Ï·Ì›‰·˜ ∏., ªÔ‰¤·˜ ∑., ¡Â‡ÚÔ˜ ¡., ¡¿ÓÔ˜ ∞., ∫ÏÈ¿Ú˘ ∂., ªÚ‡˙˘ £., ªÂΤÛ˘ ¡., ¶·ÙÚ›ÎÔ˜ πˆ¿Ó., ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∫ÚÔÌ̇‰·˜, ∫ÔÓÙ›ÓÔ˜ ∫., ª·Ù‹˜ ∞., ª·Ú·˚‰ÒÓ˘ ∫., ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¶., ¡ÔÌÈÎfi˜ ¡., ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ °., §È¿ÎÔ˜ μ., ∫fiÎηÏ˘ π., ª·ÚÈÓ¿Á˘ ∞., ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ º., §¤ÙÛÈÔ˜ ™., ªÔÏÈfi˜ π., ∫ˆÛÙ¿ÎÔ˜ ∫., ªfiÛ¯Ô˜ £., ¶¿ÓÔ˘ ¡., ª·ÓÒÏ˘ ∞., ∫·ÙÚ¿Ó˘ ¢., ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˜ ∞., §¿·˜ ™., ª¤ÚÙÂÏ˘ °. (¶ÚÔÛÊ. μ·ÛÈÏ›Ԣ §È¿ÎÔ˘) σαμε τις χαμένες ώρες, δώσαμε την ευκαιρία διαλόγου στους μαθητές και ανασυγκροτήσαμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ακόμη οργανώσαμε τις πολιτιστικές δράσεις με κορύφωση το ταξίδι μεγάλου αριθμού μαθητών μας στη Βιέννη, την επίσκεψη στην ιστορική Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης που λειτουργεί ανελλιπώς από το 1811, υπογράψαμε και προωθούμε σύμφωνο συνεργασίας με το Σχολείο της Βιέννης. Οργανώσαμε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της ιστορίας του Σχολείου μας, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός αποφοίτων αλλά και σημαντικός αριθμός των καθηγητών του Σχολείου σε όλες τις εποχές, τιμήθηκαν καθηγητές •προσωπικότητες του παρελθόντος. Δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας του Συλλόγου Αποφοίτων με 250 μέλη, ενώ στα σχέδιά μας είναι να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις ανάδειξης της ιστορίας του Σχολείου με την αποφασιστική συνδρομή των απο-

∏ ¤ÌÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 (1980-1989) ΔÔ˘ ∫ø¡/¡√À ¶πΔ™πøƒ∏, ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È, ηٿ Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Î·È ·fi ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ Î·È ·ÓÒٷ٘ Û¯ÔϤ˜. ∞fi ÙÔ Û¯ÔÏ. ¤ÙÔ˜ 1982 - 83 ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ (Ù‡Ô˜ I Î·È II Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙË μ’ Î·È °’ Ù¿ÍË) ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ: ηıȤڈÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÙÚ›ÙË (°’) Ù¿ÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜ (1982 - 83) ÈÛ¯‡ÂÈ Ó¤Ô˜ Ù‡Ô˜ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ °ÂÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Û˘ÛÙ¤Á·ÛË ÔÏÏÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ (ÙÚ›· °˘ÌÓ¿ÛÈ· - ‰‡Ô §‡ÎÂÈ·) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ۯ‰fiÓ Â› 15 ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ. ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1983 Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ηٿ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ∞∂π, Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯Â ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË ı¤ÛË Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Îϛ̷η. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ¤ÙÔ˘˜ 1986-87 ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ë ÚˆÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÔfiÙ ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ fiÛÔ Î·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÍ·Ï›ÊÙËηÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 1981 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠı¤Ì· ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ “ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó ·ÚÓËÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘, ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ “ÊÈÏ¿ıψӔ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊıÔÚ¤˜ Û’ ·˘Ùfi, ›Ù Ì ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ˘·ÏÔÈÓ¿ÎˆÓ Â›Ù Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘‚ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÛˆÓ. ∏ ·Ô˘Û›· Ó˘¯ÙÔʇϷη (˘‹Ú¯Â ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·) οÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1981 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ (∏/8584/5-81). ∞Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ Ú.16/255-81.

φοίτων σ’ αυτές. Από το εξατάξιο 2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου προέρχεται ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των επιστημόνων, πολιτικών, δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, αθλητών και καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, εμπόρων και επαγγελματιών του μεταπολεμικού Βόλου. Στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2012 οι μαθητές μας σημείωσαν επιτυχία σε ποσοστό 98% (98 επιτυχόντες σε 102 υποψήφιους). Ο αριθμός αυτός ξεπερνάει ακόμη και τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του Σχολείου. Να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα άνθιση του Σχολείου και της δημόσιας εκπαίδευσης; Η αθρόα προσέλευση νέων μαθητών για εγγραφή στη φετινή χρονιά αφήνει αυτή την υποψία. Πρέπει τώρα όλη η Σχολική Κοινότητα, διεύθυνση, καθηγητές και γονείς, να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες των παιδιών.

∏ ·ÚÔ˘Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ Ù¿Í˘ ·fi fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ¶¤ÌÙ˘ (∂’) ¢¤ÛÌ˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÌÈÎÚ‹ ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-2Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘. ™ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÌ‹Ì·, ÛÙÔÈ¯Â›Ô fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ¶¤ÌÙË (∂’) ¢¤ÛÌË ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ’83-’84 ̤¯ÚÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ’85-’86, ÔfiÙ “ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÙËΔ ÛÙÔ 5Ô §‡ÎÂÈÔ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ÌÂÙ¿ ηٷÚÁ‹ıËΠ̠ۯÂÙÈÎfi ÓfiÌÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ¢/ÓÙÒÓ. ªÂÙ¿ ‰ˆ‰ÂηÂÙ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙË ¢/ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ô¯ÒÚËÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›˜ Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 23-10-1985. ΔÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ô ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ §·ÌÚ¿Î˘, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ¤ÙÔ˘˜ 1985-86, ÔfiÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚÈÎfi˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ¢/ÓÙ¤˜ Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙ¤˜ (ÃÚ. •ÂÓ¿Î˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ∞Óı‹ ∫·Ï·Ì¿Ù·, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜) ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· fiÏˆÓ ‹Ù·Ó Ë ‰È·Ú΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÎfiÓ· ÙfiÛÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÀԉȢı˘ÓÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ΔÔ 1989 ‹Ù·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - 2Ô §‡ÎÂÈÔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ 50 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. °È· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÓËÓÙ¿¯ÚÔÓˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÙËÓ 28-5-1991. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÛˆÓ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó, fiÛˆÓ ·ÂÊÔ›ÙËÛ·Ó Î·È fiÛˆÓ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔ 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - 2Ô §‡ÎÂÈÔ, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ·, ··ÏÏ·Á̤ӷ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ô˘ Û˘ÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘Ó·Ê‹˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î. ™ÎÈ·ı›ÙË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰È·‚¿ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 29-1184: “∞ÍÈfiÙÈÌ Î. §˘ÎÂÈ¿Ú¯Ë, Ê›ÏÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁ‹ÙÚȘ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û·˜ ·¢ı‡Óˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ “¢¯·ÚÈÛÙÒ” ÁÈ· fi,ÙÈ ÚÔÛʤڷÙ ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔ˘. ™·˜ ‡¯ÔÌ·È ˘Á›·, ÚÔÎÔ‹ Î·È Â˘Ù˘¯›· Û ۷˜ ÚÔÛˆÈο Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Û·˜. ºÈÏÈÎfiٷٷ ∞¡Δø¡π√™ ™∫π∞£πΔ∏™, È·ÙÚfi˜”


¶√§πΔπ∫∏

7

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÓÈÎËÙ¤˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙfiÓÈÛ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∂›ÛÎÂ„Ë - ·ÛÙÚ·‹ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ¢∂£ AÓ·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó˜, ·ÏÏ¿ “‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜” ∞£∏¡∞, 8.

«™

ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÓÈÎËÙ¤˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ 77˘ ¢∂£, ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (¯ı˜). “∏ ¯ÒÚ· ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ Ë ÚÒÙË ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú¤ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ¤Ó·Ó ¤Ó·Ó. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¤Ó·Ó Ê¿ÎÂÏÔ Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËıÔ‡Ó Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ›.

√È ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ

ÎÚ˘ÓÛË Â›ÔÚÎˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∞˘Ù¿ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó È·” ·Ó¤ÊÂÚÂ. Èڛ˜ Ó· ÙÔÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ› ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Ó ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ¢ÂÓ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ Â‡¯ÔÓÙ·È ÎÈfiÏ·˜”. °È· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· › fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ¢∂£ ∞.∂. Î·È Ù˘ Helexpo ∞.∂. Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÚÔÒıËÛ˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ (√¶∂), ÛË-

Ì›ˆÛ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÂıÓÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

™˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·Ú·ÏËÁÈÎÒÓ √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë 77Ë ¢∂£ ›¯Â ÔÏÈÁfiÏÂÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ú·ÏËÁÈÎÒÓ. ∞ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∂§∞™ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÂÓÒ Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÌÈÏ›· (Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “¡. °ÂÚÌ·Ófi˜” ). °È· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ›, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ HELEXPO Î·È ¢∂£ ∞∂. ™ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÔ̤Ó˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ HELEXPO Î·È ¢∂£ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÛÙȘ 19.30, Ô Î.∫·Ì̤ÓÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÌÈÏ›· (Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “π.μÂÏÏ›‰Ë˜” ).

™ÙȘ 19:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (“π.μÂÏÏ›‰Ë˜” ), ÂÓÒ ÙËÓ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ÁÁ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Ë ÔÔ›· ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ 77˘ ¢∂£. “√È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ÊÂÎȤ˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ¢ÈÔÓ‡ÛË æˆÌÈ¿‰Ë. ∂›Û˘, ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡¢, ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” , ÂÓÒ ÛÙÚ¿ÊËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· “·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ” , fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¢ڤıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓÒ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ۈ̷Ù›ˆÓ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™·Ù˘ÚÔ‡ÔÏ˘.

“∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ ·Ú¤Ï˘Â ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. ΔÔ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ Ê¿ÓËΠӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙË Ì¿¯Ë, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤ı·ÈÓÂ Î·È ı· ¿ı·ÈÓ Âı·›ÓÔÓÙ·˜ fiÛ· η̛· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û ηÈÚfi ÂÈÚ‹Ó˘. ∞˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ·ÔÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ. ∫·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ¤ÚÂ ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó˜, ·ÏÏ¿ “‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜” . ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜. “ªfiÏȘ ·Ó·ÎÔ› Ë ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·‰È˘, ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÓÛÙfiψӔ . ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÎÔÔ‡Ó Ù· ¤ÍÈ ÂȉfiÌ·Ù· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. “ΔÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÌÂ Î·È Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿-

¶˘Ú¿ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÌÈÏÈÒÓ Ì ̛· ‰È·ÊÔÚ¿, fiÙÈ ÙÒÚ· È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë ÂÏ›‰·” . ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ·˘Á‹˜ ÂΉfiıËΠÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ™·Ì·Ú¿: “√ ¶ÈÓfiÎÈÔ Ù˘ ¡¢ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ı· ·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È Ù· ‚¿Û·Ó¿ Ì·˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜. ◊ ıˆÚ› fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·-

∞£∏¡∞, 8. ™º√¢ƒ∏ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ

ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ηٿ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ 77˘ ¢∂£. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¶. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∏ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎÚ˘ÙfiÌÂÓÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ù˘ ¿ÚÔÓ -¿ÚÔÓ ¿ÊÈ͢ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ¢.∂.£. ÌÈÏ¿ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ó· “ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ” Ù›ÔÙ·. √È ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Î·È Ù· „‡‰Ë ÂÈÒıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÙ·Ó ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È Ó· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ . ™‹ÌÂÚ·, ˘ÔÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ Î· ª¤ÚÎÂÏ, ˘ÏÔÔÈ› ÙËÓ ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÈÛÔ¤‰ˆÛË. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, Ù¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· Ì·˜ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÔÈfi Â›Ó·È ÙÔ “ÏfiÌ˘ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜” , ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ̤ۈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ·Ô‰ÔÌ› ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÏfiÌ˘

fi˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È ‹ Ô ›‰ÈÔ˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È...” . “∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û 2 ‹ Û 4 ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È fiÙÈ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ̤ÙÚ· Î·È Ù· Ó¤· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ∂∂, Ô Ï·fi˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¿ÙÔ Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯfiÏÈÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù‡Ô˘ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂.

“°È’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· ÁÈ· ÙÔ Ï·fi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÂÔÎÔ›·, ·ÏÏ¿ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ı˘Û›Â˜, Ì Ϸ˚΋ Û˘ÌÌ·¯›· Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÁÈ· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂∂, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂.

ΔÔ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ª.∂. ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ . ΔÒÚ· fiÏÔÈ ϤÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ë ÂÏ›‰· ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË” . “°È· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ·Ô ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÔÚÎÔ̈ۛ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “οı ̤ڷ ›ıÂÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘, Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜

fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·” . “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·‰ÈÎÈÒÓ, ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÔÚÎÔ̈ۛ·˜ ÙÔ˘ ›¯·Ì ‚ÚÔ¯‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÍÔ‰fi Ì·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙˆÓ 11,8 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ‰È˜“›Â Ô Î.∑Ò˘. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Ì›· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÏÔÈfiÓ: fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÂÂȉ‹ οı ̤ڷ ›ıÂÈ fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜, ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙËÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ” Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‹Ù·Ó Ì›· Â·Ó¿ÏË„Ë

∫√ƒÀº∏ ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ηϋ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÁÁڷʤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10 .Ì. - 1.30 Ì.Ì. & 6 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ¢È‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ:

∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÓ¤˜: º˘ÛÈÎfi˜ °È¿ÓÓ˘ ∞ÏÂÍÔÁÈ¿ÓÓ˘: ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¢/¡™∏: Δ¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 12 Ì πˆÏÎÔ‡ ΔËÏ.: 24210 23246


MÔ˘ÛÈ΋ /7 ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

∏ ÂÌÂÈÚ›· ÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘

ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ÈÚÈfi

∫›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜ ™√ºπ∞ ∫√¡Δ∞ƒ∞Δ√À

τις παρέες των φίλων μουσικών εδώ και χρόνια γίνεται συχνά συζήτηση για τον Άγιο Λαυρέντιο και το Μουσικό Χωριό. Η προοπτική του να δεις τόσους καλούς μουσικούς μαζεμένους, σε ένα τέτοιο χώρο, σε προκαλεί να το επισκεφθείς πόσο μάλιστα όταν στα σεμινάριά του περιλαμβάνονται όλα τα είδη μουσικής κι έτσι ο καθένας μπορεί να βρει εκείνο που τον ενδιαφέρει και ασχολείται. Ξεκινώντας από την Αθήνα και φτάνοντας στα ΚΤΕΛ του Βόλου, αρχίζεις αμέσως να καταλαβαίνεις αυτό που πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Μαζί με τις αποσκευές τους κάποιοι μεταφέρουν και τα μουσικά τους όργανα. Ούτια, σαξόφωνα, τρομπέτες, πολίτικες λύρες, κρουστά... Εκεί λοιπόν, στα ΚΤΕΛ του Βόλου, περιμένοντας το λεωφορείο για τον Άγιο Λαυρέντιο κάνεις και τις πρώτες σου γνωριμίες. Η Μαργαρίτα από την Αμαλιάδα, η, απ’ ότι στην πορεία αποδείχθηκε, συγκάτοικός μου, που ήρθε με την τρομπέτα της να παρακολουθήσει τα σεμινάρια του Παντελή Στόικου. Ο Κρις με το σαξόφωνό του ταξίδεψε από το Τορόντο του Καναδά. Η Ασημίνα από τις Βρυξέλες για να τραγουδήσει στη Happy Hour Orchestra της Μάρθας Μαυροειδή. Ο Χούλιο από την Αρ-

™ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ÈÚÈfi

γεντινή για το σεμινάριο της Ειρήνης και της Θεοδώρας Αθανασίου, μια παρέα κοριτσιών με τις πολίτικες λύρες τους για να μελετήσουν μακάμ

αυτοσχεδιασμούς με τον Σωκράτη Σινόπουλο και εγώ από την Αθήνα για να συναντήσω επιτέλους την γλυκύτατη Κατερίνα Παπαδοπούλου, που με το ούτι της και την υπέροχη φωνή της, μας έμαθε μερικά από τα πιο όμορφα μικρασιάτικα τραγούδια, αλλά και τη Χριστιάννα Κατσαρού που μας δίδαξε πως να χορεύουμε

∏ ̤ڷ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡

λους όχι απαραίτητα μουσικούς, που ανέβηκαν στον Άγιο Λαυρέντιο απλά για να βρεθούν εκεί, να χορέψουν, να ακούσουν μουσικές. Όλοι μας όμως είχαμε τον ίδιο σκοπό και αυτό για μένα ήταν το πιο ωραίο. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι σε ένα χωριό του Πηλίου, να παρακολουθούν τα σεμινάρια πρωί και απόγευμα, να μελετάνε τα μεΔ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ÛÎË- σημέρια, το βράδυ να πηγαίνουν στις συναυλίες και να τεÓÈÎfi λειώνουν την μέρα τους στην πλατεία του χωριού, χορεύομπούνες, κλαρίνα, σαντούρια, τραγουδώντας τα. ντας και τραγουδώντας. ούτια, βιολιά, τρομπέτες. Και Έχουν περάσει πέντε μέρες ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ δώστου οι χοροί και δώστου τα από τότε που επέστρεψα. Το Ο Άγιος Λαυρέντιος, το μουσιτραγούδια μέχρι το ξημέρωμυαλό μου και η καρδιά μου είκό χωριό, μας περίμενε καρτεμα. ναι ακόμα εκεί και ξέρω ότι το ρικά γνωρίζοντας τη συνέχεια. ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα Το ëχει δει άλλωστε αυτό που ™ÎËÓ‹, Ë Ê‡ÛË παιδιά που βρεθήκαμε εκεί συμβαίνει τα τελευταία χρόΤα μαθήματα γινόταν σε αυπαρέα. Σκέφτομαι και τον νια πολλές φορές. Και οι κάλές σπιτιών, σε προαύλια εκΆγιο Λαυρέντιο, το χωριό. Τώτοικοι τόσο διακριτικοί λες και κλησιών, στην πλατεία, στο ρα θα έχει επανέλθει στους αυτοί ήταν οι επισκέπτες και καφενείο, στο σχολείο του χωφυσιολογικούς του ρυθμούς, όχι όλοι εμείς που κάναμε “καριού, σε τόσο ωραίους φυσιόμως κάπου εκεί πλανώνται ατάληψη” στην πανέμορφη κεκούς χώρους συνθέτοντας ένα κόμα η μουσική και τα τραντρική πλατεία του χωριού και σκηνικό αλλά και συνθήκες ιγούδια. Μέχρι τον επόμενο όχι μόνο. Στην πλατεία αυτή δανικές για μας, για να νοιώΑύγουστο... λοιπόν όλη μέρα ακουγόταν θουμε ήρεμοι και να συγκεμουσική. Κάθε πρωί ο Κυριάντρωθούμε σε αυτό που κάνακος Γκουβέντας έκανε το μάμε. Άλλωστε όλη αυτή η φυσι*Η Σοφία Κονταράτου είναι θημα του εκεί μπροστά από το κή ομορφιά του χωριού, η απίμαθηματικός και ζει στην “Βρυχώνα” . Τι ωραία να πίστευτη θέα, το ο φεγγάρι μέσα Αθήνα. Έχει διδαχθεί στη θάλασσα, μας βοήθησαν νεις το τσάι σου και να ακούς παραδοσιακό τραγούδι από να χαλαρώσουμε και να κατατον ήχο από δέκα βιολιά μαζί! τη Δόμνα Σαμίου στο λάβουμε καλύτερα όλο αυτό Έτσι ξεκινούσε η μέρα μας. Μουσείο Λαϊκών οργάνων που ζούσαμε. Σίγουρα δεν είΑπό κει και πέρα οι μουσικές στην Πλάκα, βυζαντινή ναι τυχαία η επιλογή αυτού παρέες ξεκινούσαν να παίμουσική δίπλα στον Τάσο του συγκεκριμένου τόπου για ζουν στην πλατεία και να τραΦωτόπουλο και πολυφωνικό την διεξαγωγή αυτής της διοργουδάνε, άλλοι ρεμπέτικα, άληπειρώτικο τραγούδι από τη γάνωσης. Γνώρισα πολύ κόλοι παραδοσιακά, με αποκοΝότα Καλτσούνη. Χορεύει σμο, πολλούς μουσικούς, ανρύφωμα το βράδυ που μετά τα στο Λύκειο Ελληνίδων θρώπους που ξεκίνησαν από μαθήματα και τις συναυλίες Αθηνών και παίζει κρουστά. πολύ μακριά, από Ελλάδα και που παρακολουθούσαμε αΤα τελευταία χρόνια εξωτερικό, για να φτάσουν μένελλιπώς, μαζευόμασταν όλοι τραγουδάει ρεμπέτικα και χρι το Πήλιο και το “Μουσικό εκεί και ακούγαμε σαξόφωνα, παραδοσιακά σε μαγαζιά Χωριό” και να συμμετέχουν γκάιντες, ζουρνάδες, κιθάρες, στην Αθήνα. στα σεμινάρια. Αλλά και άλκανονάκια, μπουζούκια, τσα-

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 6989262025

∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û‹ Ù˘ ÙfiÓÈÛÂ Ô ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜

¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰fiÛË ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Rheinische Post” §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜

™Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ∂√¶ÀÀ ∞£∏¡∞, 8. Δ∏ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÂÓÙfi˜

ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ‰›ÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÂÓ‰˘Ù‹˜” Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ 2012. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂÈÛfi‰Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi οÁÎÂÏ· 5 ̤ÙÚˆÓ. “√ÚÈṲ̂ÓÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ë Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓÔ¯‹ Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜. ™·˜ ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ê›· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÛȉÂÚ¤ÓÈ· οÁÎÂÏ· ‡„Ô˘˜ ¤ÓÙ ̤ÙÚˆÓ Î·È Â›Ó·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙ·. ∏ ˘ÔÎÚÈÛ›· ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ.” Δ¤ÏÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ô Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ı· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜.

∞ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ˙ËÙ¿ ¿ÏÈ Ë ÙÚfiÈη

ªË ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ÏfiÁˆ... M¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Ô B. ™fiÈÌÏ ∞£∏¡∞, 8.

ª

›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ‡„Ô˘˜ 31 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÏËÊı› ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÊ’ fiÛÔÓ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ -Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı›- ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘, ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Ô ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Rheinische Post” . øÛÙfiÛÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· ÚÔηÏ› ¢ÊÔÚ›·. ™Â ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ô Î. ™Ô˘ÏÙ˜ ·¿ÓÙËÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο “Ó·È” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› Ó· ·ÔÊ·Óı› ·Ó Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌË Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ, Ô ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ Î. ™Ô˘ÏÙ˜ ·¿ÓÙËÛ ‰Èψ̷ÙÈο fiÙÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË “ı· ¿ÚÌÔ˙ ÛÙËÓ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ “Ó· ÌËÓ ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ” , ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ “Bild” . “ªfiÓÔ ÙfiÙ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·Ó ‰ÂÓ ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ì fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú˜ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ı· ‰È·ÙËÚËı›” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™fiÈÌÏÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› ÂÛÊ·Ï̤ӷ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ

ÌÔÚÔ‡Ó ÙÒÚ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ” Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó “ÁÂÓÓ·›· ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ¤Î·ÓÂ Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Standard & Poor’s, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¢ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, fï˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. “√È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô‡Ù ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. °È· ÙÔÓ Ô›ÎÔ, ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î˘-

‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜-΢ڛˆ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ë S&P, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ·ÚÓËÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ 15 ÂÎ ÙˆÓ 17 ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÁÈ·Ù› ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ·. “™Â Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÌÈ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÎfiˆÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë S&P. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Î·È ÙȘ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÂÚÈÔ-

¯¤˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013 ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ μÈÙfiÚÈÔ °ÎÚ›ÏÈ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) fiÙÈ Ë πÙ·Ï›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯Ú¤Ô˘˜. “ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ôχو˜ η̛· ·Ó¿ÁÎË” ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °ÎÚ›ÏÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘Ì ÛÙËÓ fiÏË ΔÛÂÚÓfiÌÈÔ. √ πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, “ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜” Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ë ∂∫Δ ÁÈ· ÙȘ “·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜” ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∂ÚˆÙËı›˜ Â›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫Δ, Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜, ªÈÛ¤Ï ª·ÚÓȤ, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ù˘ Î·È Ì Ï‹ÚË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, [..] Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” . “¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Î·È Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Û οı ¯ÒÚ·” , ÚfiÛıÂÛÂ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Ë πÙ·Ï›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ Ù·ÌÂ›Ô ‰È¿ÛˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. Œ¯ˆ Ï‹ÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ” , ÙfiÓÈÛÂ.

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË

¢¡Δ: ∫·Ù·ÚÁ‹ÛÙ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ∞£∏¡∞, 8. Δ∏¡ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔ-

∞£∏¡∞, 8. π™ÃÀƒ∂™ ȤÛÂȘ ÁÈ· ·Ô-

χÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÛΛ Ë ÙÚfiÈη, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∞Ó Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ˆ˜ “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜.

Á‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÊfiÚÔ Î·Ù’ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ 2.160 ¢ÚÒ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ¢¡Δ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹, ÙÔ ¢¡Δ ÚÔÙ›ÓÂÈ Â›Û˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ·fi ÔÎÙÒ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ԉ›ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ™ÙËÓ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ë ¤ÎıÂÛË ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·, ˆÛÙfiÛÔ, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ.

¶¿ÓÙˆ˜, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÌÈ· Îϛ̷η Ì ϛÁ·, 3-4 ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Î·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÛÙȘ 8.000 ¢ÚÒ.

¡¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ¶¤‰ÚÔ˘ ¶¿ÛÔ˘˜ ∫Ô¤ÏÈÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ӥ· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ 2013, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯Ú¤Ô˘˜. √ ¶¿ÛÔ˘˜ ∫Ô¤ÏÈÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÊÔ‡ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙË ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÙÔ 15%. ŒÙÛÈ, Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜

ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ 18% ·fi 23,75% Ô˘ ‹Ù·Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÓÒ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 18%. “∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (...) Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ô-

χ ·‰‡Ó·ÌË” ÛËÌ›ˆÛÂ. √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÙÚfiÈη Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ¤ÌÙË ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë §ÈÛ·‚fiÓ· Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 78 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘

2011 ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‹Ù·Ó ıÂÙÈΤ˜. øÛÙfiÛÔ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (ηٿ 3,3% ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜) Î·È Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ·˘Ù‹ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 3% ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 4,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›. ∏ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ›Ù ÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ›Ù ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ŸÌˆ˜ Ô ¶¿ÛÔ˘˜ ∫Ô¤ÏÈÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ “Ô‡Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, Ô‡Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·”.


8/ T¤¯Ó˜ ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

∫È ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ù˘ ƒÂÌ¤Î· ™fiÏÓÈÙ

∞Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ΔÔ˘ ¢ƒ. ™Δ∂§π√À ¶∂§∞™°√À χαρά και η τιμή ήταν μεγάλη να σταθούμε μπροστά στα ερείπια του παλαιοχριστιανικού ναού του Αγίου Δημητρίου στην Νέα Αγχίαλο για μια μουσική λογοτεχνική βραδιά στις 30 του Αυγούστου λίγο πριν τον δύσκολο Σεπτέμβρη που ζούμε. Δύσκολες εποχές όπου χρειαζόμαστε κάπου να κρατηθούμε και να στηριχθούμε. Οι αρχαίες πέτρες και οι ελληνικές λέξεις και μουσικές μάς δώσανε αυτό το στήριγμα. Η Σέβη, η Ζαφειρούλα και ο Κωνσταντίνος ερμήνευσαν μεταγραφές του Μάνου Χατζιδάκι σε ελληνικούς χορούς (Συρτός και Καλαματιανός) όπως και μελωδίες από τραγούδια του. Μαζί μελωδίες από την Ευρώπη, την Λατινική και την Βόρεια Αμερική. Οι λέξεις που διάλεξα • του Εγγονόπουλου, του Ρϊτσου και του Βαρβιτσιώτη- αλλά και του Ανώνυμου Έλληνα πρόσφυγα της Ανατολική Ρωμυλίας συλλεγμένες από τον Θ. Κιλμπασάνη και την Λ. Λαγγούρα. Ανάμεσα τους πρόσθεσα μια ξένη ποιητική δοκιμιακή φωνή, της Αμερικανοεβραίας ιστορικού του πολιτισμού και κοινωνικής ακτιβίστριας Ρεμπέκα Σόλνιτ. Μετέφρασα ένα κείμενο της ειδικά για αυτή την βραδιά, για μια βραδιά καλλιτεχνικής έκφρασης στο φως του φεγγαριού ανάμεσα στα ερείπια “ένδοξου” παρελθόντος στην Ελλάδα της κρίσης και της κοινωνικής και πολιτικής παραζάλης. Μιλά και αυτή για το φεγγάρι αλλά το συνδέει με τους κοινωνικούς αγώνες και τις εξεγέρσεις. Το προσφέρω προς δημοσίευση γιατί χρειαζόμαστε πυξίδες και αστρολάβους όταν βρισκόμαστε στις

H

∏ ƒÂ‚¤Î· ™fiÏÓÈÙ φουρτούνες των κοινωνικών εξεγέρσεων και των πολιτικών αγώνων. Τα “εναλλακτικά” κινήματα μιλούν δεκαετίες σε αυτό τον τόνο αλλά δεν έχω ξανασυναντήσει τόσο εύστοχες και ποιητικές λέξεις για να προσανατολίσουν τους αγώνες μας για κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία.

ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ƒÂÌ¤Î· ™fiÏÓÈÙ (ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi˜) Οι νυχτοπεταλούδες και τα άλλα νυχτερινά έντομα προσανατολίζονται με το φεγγάρι και τα άστρα. Τούτα τα ουράνια σώματα τους βοηθούν να βρίσκουν τον

δρόμο τους παρόλο που δεν απομακρύνονται από την επιφάνεια της γης. Μα οι λάμπες και τα κεριά τα αποπροσανατολίζουν, πετούν προς τη θερμότητα ή τη φλόγα και πεθαίνουν. Γι’ αυτά τα πλάσματα η άφιξη είναι η καταστροφή τους. Όταν οι εξεγερμένοι παίρνουν τον παράδεισο της ουτοπίας τους ως κάποιο προορισμό τον οποίο πρέπει να φτάσουν αντί για μιαν ιδέα που θα τους βοηθήσει να προσανατολιστούν πάνω στη γη, τότε καίγονται οι ίδιοι ή εγκαθιδρύουν μια απολυταρχική ουτοπία όπου καίνε τους άλλους στις φλόγες. Μην παίρνεται μια λάμπα για το φεγγάρι και μην πιστεύετε πως το φεγγάρι είναι άχρηστο εάν δεν το φτάσετε. Μετά από χιλιάδες χρόνια ποίησης για τη σελήνη δεν υπήρχε μεγαλύ-

“ªËÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÌÈ· Ï¿Ì· ÁÈ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È ÌËÓ ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙÔ Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÊÙ¿ÛÂÙÂ. ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¤¯ÂÈ ‚·ı‡ ÓfiËÌ· ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ·Ùԇ̔

τερο ξενέρωμα από εκείνους τους τύπους με τις διαστημικές στολές και τις σημαιούλες που τσαλαπάτησαν την επιφάνεια του φεγγαριού πριν από καμιά σαρανταριά χρόνια. Το φεγγάρι έχει βαθύ νόημα μόνο όταν δεν το πατούμε. ................. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ το κί-

νημα μας στο Σαν Φραντσίσκο απέκλεισε το κέντρο της πόλης, γέφυρες, δρόμους, λεωφόρους, εταιρείες και οι άνθρωποι συνέχισαν να διαμαρτύρονται για εβδομάδες. Από όλο αυτό το πάθος, όλη αυτή την επιμονή ένα πράγμα θυμάμαι: όταν ένας δημοσιογράφος τοπικής εφημερίδας ρώτησε τον Γκοπάλ Νταγιανένι, έναν από τους πρωτεργάτες του αντιπολεμικού αυτού κινήματος, γιατί τον συλλαμβάνουν, εκείνος απάντησε: Επειδή έχω ψυχή. ――――――――――――――― Πολλά πρόσφατα πολιτικά κινήματα συνειδητοποίησαν ότι η νίκη δεν είναι κάποια μακρινή απόλυτη κατάσταση αλλά η προσπάθεια κατάκτησης της, όχι η προσελήνωση στο φεγγάρι αλλά η πτήση προς το φεγγάρι. Σαν αποτέλεσμα έχουν προκύψει αρκετές ιδέες και πρακτικές. Ο όρος “πολιτική προεικόνιση” χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ιδέα πως εάν ήδη ενσαρκώνεις ότι παλεύεις να κατακτήσεις, έχεις ήδη πετύχει. Με άλλα λόγια εάν ο πολιτικός σου ακτιβισμός είναι ήδη δημοκρατικός, ειρηνικός, δημιουργικός τότε σε μια γωνίτσα του κόσμου τα ιδανικά σου ήδη εφαρμόζονται. Ο πολιτικός ακτιβισμός δεν είναι μονάχα ένα εργαλείο για να αλλάξει ο κόσμος αλλά ένα σπιτικό όπου μπορείς να εγκατασταθείς και να ζήσεις σύμφωνα με τα ιδανικά σου. Η Ρεβέκα Σόλνιτ ζει στο Σαν Φραντσίσκο. Είναι συγγραφέας, πολιτική ακτιβίστρια και ιστορικός πολιτισμού γνωστή για την ποιητική της γραφή.


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

ΔËÓ ¿ÏÏË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›

ΔÔ “·Î¤ÙÔ” ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ.ú ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∏ Ì·Ú¿˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÙË ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ “Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜” .

∞£∏¡∞, 8.

∂Ȃ‚·›ˆÛË

·fi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› ÙÔ crash test ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.

ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· “Á·Ï¿˙È· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì Ú¿ÛÈ-

ÓÔ˘˜ Î·È ‚˘ÛÛÈÓ› ÎfiÎÎÔ˘˜” ‹ “΢‚¤ÚÓËÛË ÙÚÈÎÔÏfiÚ” ; ∏ οı ÏÂ˘Ú¿ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ‰ÒÛÂÈ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ›ڷ̷ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı¤ÏÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ó· Â›Ó·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì Ï‹ÚÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Û οı ‚‹Ì·. ΔË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ ʷÓÂÚ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÁοÏÂÛ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÙËÓ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ Î·È ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ÚÈÓ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ã¤ÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ

ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ¤‰ÂȯÓ ӷ ÛÙԯ‡ÂÈ Û ÌÈ· ÂÌÊ·Ó‹ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ∏ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÔÈ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ., ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÙÂı› Â›ÛËÌ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·Ó¤‚ËΠfiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÔ˘ Ô Î. ™·-

∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ non paper Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÒ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÛ· ϤÁÔÓÙ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › ÍÂοı·Ú· ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ‰ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÙËÓ ÙÚfiÈη. ŒÎÏÂÈÛ ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ ı¤ÛË ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ˆ˜ “ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÔϛ٢ÛË” . ∞˘Ùfi ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·ÔÙ˘ÒıËΠ̠ÙË ÁÚ·Ù‹ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Î·È ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· fiÔ˘ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ıˆÚÒÓÙ·˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ú‹ÙÚ·˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ‡ÊÂÛË. Δ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÙÂıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ì ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÂÍ·Ú¯‹˜ ¯·ÌËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ʤÚÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÒ-

∂È̤ÓÂÈ ÛÙ· “ÈÔÛÔ‰‡Ó·Ì·” Ô º. ∫Ô˘‚¤Ï˘

º¿ÎÂÏÔ Ì ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ‡„Ô˘˜ 4 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ., Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú¯ËÁÒÓ Â›¯Â Â›Û˘ ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ı¤ÏÂÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË fiÙÈ ‚¿˙ÂÈ fiÚÈ· ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙÈ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ù·¿Ù˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÙÔÓ “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô‡Ù ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ¶ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎÙÔÓˆÙÈο ÛÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ fï˜ Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó fiÙÈ ı· ̷ٷȈı› Ë ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›۷ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ √‰˘ÛÛ¤· μÔ˘‰Ô‡ÚË Î·È °È¿ÓÓË ªÈ¯ÂÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË. ª¤ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· Ê·Ó› Â¿Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·ÚÎÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢∏ª.∞ƒ. ·ÏÒ‚ËÙË ÛÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi.

¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ·ÔÙ˘ÒıËΠٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 24ˆÚ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÙÈ΋ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ô ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 19.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÔÈ· ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÔÈ· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ë ÙÚfiÈη ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ΢ڛˆ˜ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ·fi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Èı·ÓÒ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÙÔ 2013 ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÒÛÙ ӷ ıˆÚËı› ‰Â›ÁÌ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Ë ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ·ÔÙ˘ÒıËÎÂ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÙÈ΋ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. √ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ... ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ⁄ÛÙÂÚ·

Ú· Î·È ¤Ú·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ “Û¯ÔÈÓ› ÛÙ· ¿ÎÚ·...” .

™‹ÌÂÚ· Ë ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÚfiÈη˜ - ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ∞£∏¡∞, 8. ∂ºΔ∞™∂ Ë ÒÚ· Ù˘... ÎÚ›Û˘ ÁÈ·

ÙÔ ÔÁÎ҉˜ ·Î¤ÙÔ ÂÚÈÎÔÒÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013 - 2014. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 4:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 13,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·„ÂÈ “ηı·Ú‹” ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ 11,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Ë ÙÚfiÈη ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ı· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” Ì ÙÔ˘˜ Î. ¶. ΔfiÌÛÂÓ, ∫. ª·˙Ô‡¯ Î·È ª. ªÔÚ˜, ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fï˜ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ∫È ·˘Ùfi ηıÒ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ı· ˘ÈÔıÂÙËı› ÛÙË “ÛÎÏËÚ‹ ÂΉԯ‹” ÙÔ˘. ∞ӷʤÚÔ˘Ó ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ fiÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Û ·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡-

¯Ô˘˜ fiÛÔ Î·È ÎÏÈ̷Έ٤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ· ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó Ô‡ÙÂ Î·Ó Ë ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜ ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2012. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ “ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜” ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â·Ê¤˜ Ì ٷ Ù¯ÓÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ê·Ó› ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·˘Ù¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ: - Δ· ÂÓȯڿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· (167 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Î·È ÙËÓ ·ÌÊ›‚ÔÏË ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Âʉڛ·˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÙÂı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. 줂·È· Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ›

ÂÙ·›ÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÏÏ¿ Ë ÙÚfiÈη ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ Âʉڛ·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ˆ˜ ·›ı·ÓÔ Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù¿ 40.000 ¿ÙÔÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014. - ΔË ÊÈÏfi‰ÔÍË Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ - ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ‡„Ô˘˜ 750 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· Â·ÏËı¢Ù›. - ΔË ÌÂÙ¿ıÂÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ‰··ÓÒÓ. - ΔË Ó¤· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·ÔÙÂÏ› “‡ÎÔÏË Ï‡ÛË” . ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο “η˘Ù¿ ̤و·” Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ì·Ú¿˙ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ... ·ÁοıÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ· Ì ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜, ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜, È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂™À Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜

Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÚfiÈη ıˆÚ› ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·, ηıÒ˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔψÓ. ÕÏψÛÙ ·fi ÙÔÓ “ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÈÛıÔÏÔÁ›ˆÓ” fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚ¿ Ï›ÛÙ· Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 360 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÈÂ-

Ù›·˜. ∞fi ·˘Ù¿, Ù· 212 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔψÓ. ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ¢∂∫√. ™ÙÔ ·Î¤ÙÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ‹ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ô‰ÔÈÔÚÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ.

∂§∂¡∏ ¢. ∫∞ƒ∞ª∏Δ™π√À æÀÃπ∞Δƒ√™ & æÀÃ∞¡∞§ÀΔƒπ∞ ● ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÙˆÓ ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ §·Î·ÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘) ● ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ıËÓÒÓ

¢¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ڷÓÙ‚ԇ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 31, Δ. 2421302117 ∫. 6948307801


ZˆÁÚ·ÊÈ΋ /9 ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

ŒÚÁ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ “M ÌÈ· ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿”

“∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ °Ú‡ÛÔ˜”

M

TÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À æÀÃ√À§∏

ια έκθεση με έργα της Δημοτικής Συλλογής παρουσιάστηκε στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο από τις 12 Ιουλίου έως και τις 30 Αυγούστου. Τα έργα της Συλλογής αυτή τη φορά “παραδόθηκαν” στα χέρια του γνωστού εικαστικού Αλέξανδρου Ψυχούλη που “Mε μια άλλη ματιά” δημιούργησε τη δική του, μη γραμμική αφηγηματική παρουσίαση. Ως επιμελητής αναζήτησε νέους συσχετισμούς και διαδρομές με τα έργα συνοδεύοντας τα με μικρά αφηγηματικά σημειώματα με βιωματικούς συνειρμούς του.

Δ· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ÙÔ›·

φράση “Αυτό είναι ένας Γρύσπος” σημαίνει πως αυτό το έργο είναι ένας άνθρωπος και μάλιστα ένας σημαντικός άνθρωπος με “κοφτερό” επίθετο που οφείλω να γνωρίζω. Τα πράγματα αλλάζουν άρδην. Συνειδητοποιώ πως δεν βρίσκομαι μπροστά σε πίνακες αλλά μπροστά σε ανθρώπους.

√È ÛȈ¤˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ ™‡ÚÔ˜, “∂ÏÂ˘Û›Ó·” , ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· Κάποτε για τους καλλιτέχνες τα πράγματα στον τομέα της επιλογής του θέματός τους ήταν σχετικά απλά. Η φύση βρισκόταν απέναντί τους προκλητικά όμορφη και ακμάζουσα. Ζωγράφιζαν λοιπόν τα τοπία με μια αθωότητα που ξενίζει τους σύγχρονους καλλιτέχνες. Πάλεψαν με τους αέρηδες, έστησαν το καβαλέτο τους σε θερισμένα σταροχώραφα ως άλλοι Βαν Γκογκ, έγιναν ένα με το τοπίο. Οι εικόνες αυτές γεννήθηκαν στην περίοδο της όψιμης Ελληνικής αστικοποίησης. Στην Βόρεια Ευρώπη το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί αρκετά νωρίτερα, ταυτόχρονα με την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης. Όταν η πόλη αρχίζει να γίνεται ασφυκτική, στρέφεις τη ματιά σου στη φύση με νοσταλγία. Ο αγρότης που οργώνει γίνεται το γραφικό σύμβολο του ανθρώπου που ποτίζει το χώμα με τον ιδρώτα του. Ο εργοστασιακός εργάτης, αθέατος ακόμα περιμένει τη σειρά του. Αρκετό καιρό αργότερα οι καλλιτέχνες της αναπαράστασης αποφασίζουν να κοιτάξουν το αστικό τοπίο με αγάπη. Στη γενιά μου (ανήκω στη γενιά του 90) ήμασταν πάντα καχύποπτοι απέναντι στην ομορφιά που απλόχερα πρόσφεραν τα φυσικά τοπία. Ως νευρασθενικά παιδία της πόλης λέγαμε “αυτή η ομορφιά δεν έχει τίποτα από αυτό που ζω, στα τσακίδια η ομορφιά” . Κι ύστερα ψάξαμε έναν τρόπο για να αγαπήσουμε αυτό που ζούσαμε με μια ανομολόγητη ζήλια γι αυτόν που χωρίς δεύτερη σκέψη έστηνε το καβαλέτο του μπροστά στο τοπίο .

¡È΋ٷ˜ °Ú‡ÛÔ˜, “¶·Ó·Á›· - ÕÓ·˘ÚÔ˜” , ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·

“∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó·˜ °Ú‡ÛÔ˜!” Έλεγε η μητέρα μου κρατώντας με περηφάνια μια καλοφτιαγμένη ελαιογραφία με φαρδιά κορνίζα όταν καμιά φορά την πετύχαινα να προσπαθεί να βάλει σε μια τάξη τη μικρή συλλογή των έργων της. Άκουσα τη Χρύσα Δραντάκη να λέει την ίδια φράση καθώς κατέβαζε έναν παρόμοιο πίνακα από τα ράφια της συλλογής του Δήμου Βόλου και διέκρινα περισσότερα από δύο θαυμαστικά στο τέλος της φράσης της παρ’ ότι ο λόγος ήταν προφορικός. Είναι προφανές πως παρ’ ότι ο Γρύσπος δεν ήταν κανένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της Ελληνικής Τέχνης έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από του Βολιώτες, εκτίμηση που μεταλαμπαδεύτηκε σε περίπου δύο γενιές. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κανέναν “Αυτό είναι ένας Γρύσπος” γιατί δεν ξέρω τίποτα για το Γρύσπο πάρεξ ότι ήταν “Ένας” και ήταν μονόφθαλμος. Κάθε φορά που μου δείχνουν ένα έργο του αυτοί που τον γνωρίζουν, ομολογώ πως διακρίνω τη ακαδημαϊκή μαστοριά του ζωγράφου και πιάνω τον εαυτό μου να συγκατανεύει θαυμάζοντας. Ο θαυμασμός δεν πηγάζει κατευθείαν από το έργο αλλά από τη φράση που το συνοδεύει, από την παραδοξότητα της σύνταξης που στα σινάφια της τέχνης ακούγεται εντελώς φυσιολογική. Η

Κάποια έργα της συλλογής είναι σαν συνεσταλμένα παιδιά. Δεν φωνασκούν, δεν κάνουν κολοτούμπες, δεν διαλαλούν τις δεξιότητες του ζωγράφου, δεν χάνονται στην ατελείωτη γκάμα των χρωματικών συνδυασμών. Η παύση και η επανάληψη είναι κυρίαρχα δομικά στοιχεία τους. Κάποια από αυτά τα έργα έγιναν στην διάρκεια της Δικτατορίας και λίγο μετά. Η σιωπή τους όμως τα επικαιροποιεί και γίνεται εκκωφαντική μέσα στην οχλαγωγία των ημερών, στην φλυαρία των ηλιθίων που μας κατακλύζουν.

Δ· „·Ú¿‰Èη Τα παλιά Ψαράδικα του Βόλου ήταν ένα μέτωπο από ξύλινες παράγκες στο σημείο που σήμερα οι ψαρόβαρκες πουλάνε το εμπόρευμά τους, απέναντι από το Δημαρχείο του Βόλου. Τα ξύλα ήταν πάντα νοτισμένα από τον πάγο και τα νερά που έρεαν άφθονα. Ο Δημήτρης Ψυχούλης, οινολόγος, ερασιτέχνης ζωγράφος και πατέρας μου τα αναπαριστά με τρόπο ρεαλιστικό και λαϊκότροπο. Από την ίδια οπτική γωνία περίπου ο Παλαιολόγος Θεολόγου τα χρησιμοποιεί σαν αφορμή για να προβάλει ∂¿Óˆ: ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ £ÂÔÏfiÁÔ˘, “Δ· περισσότερο μια εσωτερική „·Ú¿‰Èη ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÌÈÎÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ διάσταση του τοπίου. ∫¿Ùˆ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ æ˘¯Ô‡Ï˘, “Δ· ·Οι δύο ζωγράφοι ήταν φίλοι. ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÂÏ·ÈÔÁÚ·Παρατηρώντας αυτά τα δύο έρÊ›· γα δεν μπορώ να μην σκεφτώ τις διαφωνίες που είχαν μεταξύ τους για τα δύο διαφορετικά πρόσωπα της αριστεράς στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 80. Όταν τα παλιά ψαράδικα γκρεμίστηκαν το εμπόριο των ψαριών μεταφέρθηκε ακριβώς δίπλα στην κλειστή ψαραγορά η οποία με τη σειρά της γκρεμίστηκε το 2007 και στη θέση της σήμερα δημιουργείται μια πλατεία. Η νέα ψαραγορά της οδού Πυράσου απέτυχε να γίνει ένας ζωντανός πόλος των ιχθυοπωλών.

ΔÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ [...] το έργο τέχνης δεν πρέπει να έχει λόγο, ούτε λογική. Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζει το όνειρο και το μυαλό του παιδιού Τζόρτζιο ντε Κίρικο Περπατώ στην οδό Πυράσου, στην αρχή των Παλαιών. Είναι ένα ζεστό μεσημέρι, δεν υπάρχει ψυχή και το κτίσμα της καινούριας ψαραγοράς με κάνει να αναρωτηθώ πως γεννήθηκε αυτός ο ρυθμός με τις συνεχόμενες καμάρες στο μυαλό του Αρχιτέκτονα. Ενώ αυτή η Ιταλοπρεπής Λότζια δεν έχει το προηγούμενο της πουθενά μέσα στο Βόλο •αν εξαιρέσεις κάποια ιδρυματικά ή εκκλησιαστικά κτίρια • μπορεί στιγμιαία να σε οδηγήσει στην εντελώς παράλογη σκέψη πως ο Ντε Κίρικο, όταν έφτιαχνε τους μεταφυσικούς του πίνακες, κουβαλούσε αυτή την εικόνα σαν πολύτιμη αποσκευή των παιδικών του χρόνων. Το κτίριο της ψαραγοράς βέβαια έχει μόνο πέντε χρόνια ζωής, κι ο Βόλος που είδε ο Ντε Κίρικο δεν υπάρχει πια. Ο ίδιος ο καλλιτέχνες φρόντισε επιμελώς να φτιάξει την εικόνα του δικού του μύθου, υπερθεματίζοντας στα θαυμαστά μυθολογικά γεγονότα που σχετίζονταν με τον τόπο γέννησής του. Στην αυτοβιογραφία του που έχει γράψει σε τρίτο πρόσωπο αναφέρει:

“[...] πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη γη του Κλασικισμού, έπαιξε στις ακτές που είδαν την Αργώ να ξεκινάει το ταξίδι της, στους πρόποδες του βουνού που ήταν μάρτυρας στη γέννηση του γοργοπόδαρου Αχιλλέα ∏ Ô‰fi˜ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ και στις σοφές νουθεσίες τού δασκάλου του, του Κένταυρου” Επεκτείνοντας αυτή την οπτική στο σήμερα μπορώ να σκεφτώ πως περπατώ στην πόλη που αντίκρισαν τα παιδικά μάτια του Ντε Κίρικο κι αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο από την παραδοχή πως ο καλλιτέχνης αποτελεί πλέον μέρος της Βολιώτικης μυθολογίας. Σε μια ωφελιμιστική λογική ο Ιταλός ζωγράφος είναι ένα δυνατό κεφάλαιο στην πολιτιστική κληρονομιά του Βόλου. Εισάγει την πόλη από το παράθυρο στην σύγχρονη ιστορία της Τέχνης, κι αποτελεί το στοιχείο του παρελθόντος που κάθε πόλη θέλει να εξαργυρώσει προσδοκώντας οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη. Είχα πάντα την εντύπωση πως οι άρχοντες του τόπου έφταναν σε υπερβολές μιλώντας για το πόσο επηρεάστηκε ο Ντε Κίρικο από το Βόλο. Ανέκαθεν μεγέθυναν κάθε τι που θα δήλωνε αυτή την επιρροή στην προσπάθειά τους να οικειοποιηθούν τον καλλιτέχνη, να χαϊδέψουν το κοινό αίσθημα των πολιτών περί της μοναδικότητας του τόπου τους, κάτι ανάλογο δηλαδή με ό,τι έκανε και ο Ντε Κίρικο αξιοποιώντας στο έπακρο την μυθολογική αίγλη της περιοχής που κατά σύμπτωση γεννήθηκε. Ο παραλογισμός διαφαίνεται όταν η ίδια η πόλη αρχίζει να προσποιείται κάτι που δεν είναι. Η κτισμένη ψαραγορά της οδού Πυράσου, φορτωμένη με όλες τις συμβάσεις ενός επαρχιακού δημόσιου κτιρίου, με την ευτέλεια των υλικών της να κυριαρχεί, εμπεριέχει ένα στοιχείο ονειρικής προδοσίας, μιας έκπτωσης που αγγίζει τα όρια του αρχιτεκτονικού εφιάλτη. Η ιδέα πως μια πόλη μπορεί να αναπτυχθεί αρχιτεκτονικά με άξονα τα όνειρα των προσωπικοτήτων που την κατοίκησαν, μέσα στον παραλογισμό της ακούγεται ενδιαφέρουσα αλλά εμπεριέχει ωκεανό κινδύνων. Αφού ο σύγχρονος Βολιώτης αγοράζει τα ψάρια του από το παραμορφωμένο όνειρο του Ντε Κίρικο ίσως στο μέλλον κληθεί να ψωνίζει τα ρούχα του από τις προχειροφτιαγμένες ονειρώξεις του Θεόφιλου, ίσως κληθεί δηλαδή να ζήσει σε ένα ιδιότυπο και μελαγχολικό Λας Βέγκας.

√È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Δείχνουμε ένα παλιό πορτραίτο και λέμε: “αυτό είναι ένα πορτραίτο του Γουναρόπουλου” . Εννοούμε πως ο Γουναρόπουλος το ζωγράφισε. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για τον εικονιζόμενο, αυτόν που με λανθάνουσα ματαιοδοξία στήθηκε ακίνητος μπροστά τον καλλιτέχνη για ώρες, άλλοτε σιωπηλός, άλλοτε αλλάζοντας λίγες κουβέντες για τα πολιτικά τεκταινόμενα, συχνά με κρυφή αυταρέσκεια και πίστη στο το ρόλο της Μούσας. Μέσα στην αυταπάτη της διάρκειας, μόνο ο καλλιτέχνης σκεφτόταν να αναγράψει το όνομα του κάπου χαμηλά στην επιφάνεια του πίνακα. Αυτόν θα μνημονεύσει η ι- Aisson Kyriac (∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜), στορία, όχι το αναπαριστώμενο πρό- “∏ ÒÚ· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡” , ÂÏ·ÈÔÁÚ·σωπο. Είναι πια ξεκάθαρο πως ο ζω- Ê›· γράφος χρησιμοποίησε το μοντέλο του για να αναδείξει την τεχνική του, για να αρθρώσει τον δικό του λόγο για τον κόσμο. Τα ζωγραφισμένα πρόσωπα των παλιών πορτραίτων, μοιάζουν καταδικασμένα στην αθανασία. Με ασάλευτη έκφραση, χωρίς μνήμη και ταυτότητα. Είναι άνθρωποι φορητοί, φτιαγμένοι για να κρεμιούνται στους τοίχους. Τους έβλεπα να με κοιτάζουν καθώς έψαχνα τους πίνακες της συλλογής. Δεν μπορούσα να τους αφήσω στα σκοτάδια. Τους βγάλαμε στην έκθεση, να δουν κόσμο, σαν ένα ιδιότυπο Amber Alert. Όποιος γνωρίζει κάτι για τα πρόσωπα που απεικονίζονται εδώ ας επικοινωνήσει μαζί μας. Αν δεν γνωρίζετε τίποτα, τόσο το καλύτερο. Φτιάξτε μια ιστορία δική σας για το καθένα. Αυτή είναι η διαδικασία που λυτρώνει τους ζωγραφισμένους ανθρώπους.


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

°È· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔ̈Ó

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 30.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 60.000

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 4 Ó·ÚÔ› ÛÙ· ™¿Ù· ÁÈ· ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ Ù·Í› ∞£∏¡∞, 8. ™À¡∂§∏º£∏™∞¡ ÙÔ ·fi-

ÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙ· ™¿Ù·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÕÌÂÛ˘ ¢Ú¿Û˘ (√Ì¿‰· ¢π.∞™.), ÙÚ›˜ Ë̉·Ô› ËÏÈΛ·˜ 17,17 Î·È 19 ÂÙÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ËÏÈΛ·˜ 18 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Â›¯·Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ Ù·Í›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 5-9-2012 ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÂÈ‚È‚¿ÛıËÎ·Ó Û ٷ͛ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù· ™¿Ù· Î·È fiÙ·Ó ¤Êı·Û·Ó Û ÂÚËÌÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ë̉·fi Ô‰ËÁfi, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÈ›¯Â 400 ¢ÚÒ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÁÁÚ·Ê· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô‚›‚·Û·Ó ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ ¤ÎÏ„·Ó Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ·˘Ùfi. ΔÔ fi¯ËÌ· ‚Ú¤ıËΠÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Û ¯ˆÚ¿ÊÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ Δ.∞. ™¿ÙˆÓ ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒıËΠfiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ ¿ÏϘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÏËÛÙ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Â˙ÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 200 ¢ÚÒ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÒ Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.

ƒÈÊÈÊ› Û ·Ôı‹ÎË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ∞£∏¡∞, 8. ª∂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÚÈÊÈÊ› ¿-

ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Û ·Ôı‹ÎË ÂÌÔÚ›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¤ÎÏ„·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ϛژ Î·È Î¿ÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ. ∏ ÎÏÔ‹ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› Î·È ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ.

∞£∏¡∞, 8.

ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ “¯Ú˘Û‹˜ Û˘Ìʈӛ·˜” Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÒÛÙ ӷ Í·Ó·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÎÚÔ˘ÓÔ› Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ηٿÛÙ·ÛË “ÎÒÌ·ÙÔ˜”.

∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Ì ¿ÌÂÛ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÿÛˆ˜ ÙÔ ϤÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ·fi fiÏ·. ∫È ·˘Ùfi ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ‚¿ÛÈ̘ ÂÏ›‰Â˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ˆ˜ “ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi” ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÌÂÙ¿, ·ÎfiÌ· Î·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. “∞Ó Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÙ ¯¿ÓÂÙ·È Î¿ı ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Û¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ Ô Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û٤ϯԘ.

∂·Ó¤Ó·ÚÍË ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÂÚ›Ô˘ 30.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 60.000, ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ¿ÏÏ· Î·È ÙˆÓ “Û˘ÁÁÂÓÒÓ” ÎÏ¿‰ˆÓ Ô˘ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Û “ÏÔ˘Î¤Ù·” Î·È ·ÓÂÚÁ›·. ∞˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 2% ÛÙÔ ∞∂¶ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÌfiÓ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ›Û˘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÚÔÔÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÚÔ‹ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ Â·ÓÂÎΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·

fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ÎÈÓ›ٷȔ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘Óı‹Î˜ “·Ó¿Ù·Û˘ Ù˘ η΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜” Î·È Ë “ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” Ô˘ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û ÂÏÏËÓÈο ¤ÚÁ· ı· Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈο, ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞fi ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙfiÛÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë fiÛÔ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞Ó ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Í·Ó·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÎÚÔ˘ÓÔ› Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ô‰Èο ¤ÚÁ· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈο ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙȘ ÂÂÎÙ¿-

ÛÂȘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÒÚÈÌÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ›‰È· Ï›ÛÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¿ÍÔÓ·˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·-£‹‚·-ÀÏ›ÎË Î·È ÔÈ ˙‡ÍÂȘ §Â˘Î¿‰·˜ Î·È ™·Ï·Ì›Ó·˜, ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ̤ÓÔ˘Ó Û¯¤‰È· Â› ¯¿ÚÙÔ˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ·˘ÙÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË “ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ë Ó¤· ÁÚ·ÌÌ‹ 4 ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi.

πÛ¯˘Ú¿ ¯·ÚÙÈ¿ ŸÏ· ·˘Ù¿, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ

ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وË Î·È ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Â›ÔÓ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙȘ 41 ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹ ∂˘ı‡ÌÈÔ μȉ¿ÏË. ΔÔ ÌfiÓÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ‚ÈÒÛÈÌ· Î·È Ó· ÌÂȈı› Ë ·Ó¿ÁÎË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÌËӇ̷ٷ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· Î·È ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ù· ¤ÚÁ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ∞ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2013. ¢Â‰Ô̤ÓË Â›Ó·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯ˆÓ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÌÔÈ‚·›Ô˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Îϛ̷ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· “Ú›ÍÔ˘Ó” ¯Ú‹Ì· Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ¤ÚÁ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· Â¤ÏıÂÈ ·Ó fi¯È ÌÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋, Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ηٷگ‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ó· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ‹ ¤ÛÙˆ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù·ÊfiϷη Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÙÒ¯Â˘ÛË ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

™Â ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î·È Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·È Ó¤Â˜ “‰Ú¿ÛÂȘ”

ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Û “ÚfiÏÔ” ™¢√∂ Î·È ∂§∞™ ™ÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ∞£∏¡∞, 8. ¡∂√ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚›·˜ ηٿ ·Ï-

ÏÔ‰·ÒÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, Ì ÂÌÏÔ΋ Î·È ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÛËÌÂÈÒıËΠ۠Ϸ˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (¯ı˜), Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ www.aerasnews.gr. ̤ÏË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫ÒÛÙ· ª·ÚÌ·ÚÔ‡ÛË ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙË Ï·˚΋ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ¤ÂÈÙ· ÙË Ï·˚΋ Ù˘ °·‚·ÏÔ‡˜ ÛÙË ª·ÎÚ˘Ó›·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ˆı‹ÛÂÈ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ÎψÙÛÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÎÔ‡Ù˜ Ì ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂΉfiıËΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ˘ԉȇı˘ÓÛË ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·ÓÙÈÔ›ËÛ˘ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘ ÊıÔÚ¿˜ Û ͤÓË È‰ÈÔÎÙËÛ›·. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi

ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ¶·ÓÙÔ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó· Âͤ‰ˆÛÂ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ƒ·Ê‹Ó·, Ù· ̤ÏË Ì·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶·ÓÙÔ‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÈÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ŸÙ·Ó ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ fiÚÁÈÔ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰Âο‰ˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, ÔÈ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ °ÂÚÌÂÓ‹˜ Î·È ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÏÂÁÍ·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∞ÊÔ‡ ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô‡Ù ¤Ó· ÓfiÌÈÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÌÔÚ›Ô˘, Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜.” ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ “‰Ú¿ÛÂȘ” Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·.

™ÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÌÂÏÒÓ

ˆÏËÙÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ¶·ÓÙÔ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·. “∫·Ì›· ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡˜ ηÈÚÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜” ϤÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ÙÔ ∫∫∂ ηÏ› ÙÔ Ï·fi Ó· ÌËÓ ·Ó¯ı› ÙË ‰ËÌ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. °È· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÛÙË ƒ·Ê‹Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂§.∞™. ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·ÓÙÈÔ›ËÛ˘ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘ ÊıÔÚ¿˜ Û ͤÓË È‰ÈÔÎÙË-

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·” Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Ô ¡. ¢¤Ó‰È·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂§.∞™. Ó· ÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓfiÌÈÌ· ̤ÙÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ı ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ‹ ÙËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó, ·fi ÙÔ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ¶·Ó. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °. °ÂÚÌÂÓ‹˜ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔ›ËÛ˘ ·Ú¯‹˜ ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÚfiÎÏËÙ˘ ÊıÔÚ¿˜ ͤÓ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ƒ·Ê‹Ó· ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÒ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶Ú¿ÍÂȘ ·Ú·ÓfïӔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÙÔ ¶∞™√∫ Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚Ë-

Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ¡. ¢¤Ó‰È· “Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË” . “∏ ·Ú·ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È ‚›·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ù· ÂÓÙÂÙ·Ï̤ӷ fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ·Ù¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ. ∫·Ì›· ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡˜ ηÈÚÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “ŸÔÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù¤ÙÔȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ï¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ı‡Ì· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ ’’Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÊfi‰Ô˘’’ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” . ŒÓÙÔÓ· ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È ÙÔ ∫∫∂ ÛÙ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï·fi Ó· ÌËÓ ·Ó¯ı› ÙË ‰ËÌ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ù· ’Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÊfi‰Ô˘’, ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· Ê·ÛÈÛÙÈο ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ı‡Ì·Ù· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.


10/ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi

√ ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

ºˆÙÔÁڷʛ˜ ñ ∫›ÌÂÓ· ∂§∂À£∂ƒπ√™ ¶§∞μ√™

υρτάκι: ένας χορός γεμάτος λεβεντιά που δένει τους ανθρώπους, ένας χορός που ο καθένας ακουμπά στον ώμο του άλλου με ένα δέσιμο που ενώνει ξορκίζοντας με μια κλωτσιά ως πρώτη κίνησή του κάθε κακό και αρνητικό. Η προσπάθεια του ανθρώπου να πετάξει έχοντας τα χέρια ανοιχτά. Μια εσωτερική έκφραση που στις μέρες μας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική όταν στα δύσκολα ο ένας θυμάται τον ώμο του άλλου για να εκφράσει μέσα από ένα χορό αξίες που έχουν χαθεί μέσα στην σκόνη τινάζοντάς την. Η αλληλεγγύη μέσα στο χορό είναι και αυτή.

∞fi ÂΛ Ô˘ ¤Ï˘Û·Ó ο‚Ô˘˜ ÔÈ ·ÚÁÔÓ·‡Ù˜, ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ “‰¤Û·Ó” ¯ÔÚfi ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ∂Λ Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Û ÁÚ·Ì̤˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ fiÔȘ ÛÎȤ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ¯ÔÚfi

ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ı¤ÛË ÛÙÔ “ÂÌ›˜” , Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔ “ÂÁÒ” ÙÔ˘˜

¶ÚÈÓ ÙÔ ¯ÔÚfi Ô Î·ı¤Ó·˜ ˙ÂÈ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛΤ„ÂȘ Û·Ó ÌÔÓ¿‰·, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÚÙ¿ÎÈ Î·È ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û‡ÓÔÏÔ ŸÙ·Ó Ô ¯ÔÚfi˜ ·ÔÎÙ¿ ÚÔÔÙÈ΋ ̤۷ ·fi Ó·ÓÈο ÚfiÛˆ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ

TË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë fiÏË ¯ÔÚ‡ÂÈ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÒÚ· ̤۷ ·fi ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· ÂÍ·ÔχÂÈ ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

* Ο Ελευθέριος Πλαβός σπούδασε τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας. Εργάζεται ως καθηγητής στην Β’θμια εκπαίδευση σε μαθήματα της ειδικότητάς του. Ασχολείται με τη φωτογραφία 11 χρόνια. Σ’ αυτά τα χρόνια έχει αποσπάσει βραβεία και αναρτήσεις σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς και σε Ευρωπαϊκούς αντίστοιχα. Είναι ενεργό μέλος της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου.


11

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ - ¶¿ÓÙ· ÂÈÙ˘¯›Â˜ A¶OΔ∂§∂™ª∞Δ∞ ¢EKEMBPIOY 2011 & MA´OY 2012 (FCE) CAMBRIDGE LOWER B2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

°∂øƒ°π√™ ¡∞¡√™ ª∞ƒπ∞ ∫∞ƒ∞ºÀ§§∞∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ∫√ΔΔ∞ ™Δ∞Àƒ√™ μ∂ƒª¶∏™ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ∫ÀƒπΔ™H °∂øƒ°π∞ ∫ÀƒπΔ™H πø∞¡¡∏™ ∫√ª¡π∞¡√™ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ∏™ Ã∞Δ∑π∞™ ¡π∫√§∞√™ ™øΔ∏ƒπ√À £∞¡∞™∏™ ª∏Δ™π∫ø™Δ∞™ μ∞™π§π∫∏ ª∞∫ƒÀ§∞∫∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫√∫∫π¡√™ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ §π∞™∫√À ∫Àƒπ∞∫∏ ƒπ∑√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ª¶∂™∞ £∂√¢øƒ∞ ¢∂§∏√°§∞¡∏ ª∞ƒπ∞ ∞°°∂§∞∫∏ °∂øƒ°π√™ Δ∑π∫∞™ °∂øƒ°π√™ Δ∞™π√¶√À§√™ ∞¡Δπ°√¡∏ Δ∞™π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ƒ√À™√¶√À§√À £∂√¢√™∏™ ∞§π∞Δ∏™ £∂√¢øƒ√™ ¶∞Ã∏™ º√πμ√™ ∞´μ∞Δ∑√°§√À ∞£∏¡∞ ∫√Δƒø¡∏ πø∞¡¡∞ ∏§π∞¢∏ ¢∂™¶√π¡∞ Δ∞™√À§∞ °∞§∞Δ∂π∞ ª∞Àƒ√ª∞Δ∏ ∫Àƒ∞ ∫∞Δ™π°∞ƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ¡Δ∞√¶√À§√À μ∞§π∞ Ã∏™Δ∞∫∏ ¡π∫√§∞√™ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ √Àƒ∞¡π∞ ∫∞ƒ∞∫πΔ™√À °∂øƒ°π∞ ∫∞°π√¶√À§√À ∫ƒÀ™Δ∞§π∞ ∫√¡Δ√°πøƒ°∏ ∂πƒ∏¡∏ ºπ§ø¡ πø∞¡¡∏™ μ∞ƒ™∞ª∞™ ™√Àª∂§∞ ª∞∫∞¡π∫∞ ¢∞¡∞∏ ∞ƒ°Àƒ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫∞ƒ∞μπ∞™ ª∞ƒπ∞ ∞°°∂§√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ Ã∞Δ∑∏ª∏Δƒ√º∞¡∏ £∂√¢øƒ√™ ¶√§ÀÃ√¡√À ∂À°∂¡π√™ μ§∞Ã√™ ∂§∂¡∏ ƒπ∑√¶√À§√À ∂§∂¡∏ °√À¢π¡∏ πø∞¡¡∏™ Δ™∞Δ™∞¡∏™

ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ √¢À™™∂∞ ÙÔ˘ ™øΔ∏ƒπ√À ÙÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ £∂ø¢øƒ√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ Ãπ™Δ√º√ƒ√À ÙÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√À ÙÔ˘ £øª∞ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√À ÙÔ˘ ¢∏ª√™£∂¡√À™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ¶∂Δƒ√À ÙÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ™¶Àƒ√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ√À ÙÔ˘ ™Δ∂ƒ°π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

(∂CCE) MICHIGAN LOWER B2 48 MIXA∏§∞ ∞£∞¡∞™π√À 49 ª∞ƒπ∞ ∫∞ƒ∞ºÀ§§∞∫∏ 50 πø∞¡¡∏™ ∫√ª¡π∞¡√™

ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

GRADE B GRADE μ GRADE μ GRADE μ

GRADE μ GRADE μ GRADE μ GRADE ∞ GRADE μ

GRADE μ

GRADE μ

GRADE μ GRADE μ GRADE μ

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

∞°°∂§π∫∏ ∫√ΔΔ∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ §√ƒ£∂™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ∞°°∂§π∫∏ ªÀ§ø¡∞ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À °∂øƒ°π√™ ¡∞¡√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ™Δ∞Àƒ√™ μ∂ƒª¶∏™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À °∂øƒ°π∞ μ√μ√Δ∏ ÙÔ˘ Ã∞ƒπ§∞√À ¶∂Δƒ√™ ∞°π∞™πøΔ∏™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À º√πμ√™ ∞´μ∞Δ∑√°§√À ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ ∂§π™∞μ∂Δ ∞§∂•π√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À £∂√¢√™∏™ ∞§π∞Δ∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À μ∞™π§π∫∏ ∞¡∞°π∞¡¡∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ª∞ƒπ∞ ∞°°∂§∞∫∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ª∞ƒπ∞ ∞°°∂§√¶√À§√À ÙÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ Ã∏™Δ√™ Ã∞§∫π∞™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ™Δ∂§§∞ Ã∞Δ∑∏∂ºƒ∞πªπ¢∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À Ãπ™Δπ¡∞ Ã∞Δ∑∏ª∏Δƒ√º∞¡∏ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ μ∞§π∞ Ã∏™Δ∞∫∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞£∞¡∞™π∞ ¢∂§∏¡π∫√¶√À§√À ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À π∞∫øμ√™ ¢π∞¡∂§§√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞§π∫∏ °π∞ª√Àƒ√°§√À ÙÔ˘ μ∂¡π∞ª∏¡ ∞¡¡∞ °π∞ª√Àƒ√°§√À ÙÔ˘ μ∂¡π∞ª∏¡ ∞°°∂§π∫∏ °∫π¡Δ™π¢∏ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À πø∞¡¡∏™ ∫∞ª∑π√§∏™ ÙÔ˘ ∞¡∞™Δ∞™π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫∞ƒ∞μπ∞™ ÙÔ˘ ¶∂Δƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫√∫∫π¡√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¶∞¡Δ∂§∏™ ∫√Δ∏™ ÙÔ˘ ∂¡Δª√¡Δ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫√ÀƒΔ∏™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ√À π√À§π∞ ∫√ÀΔ™πª¶∂§√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À μ∞™π§∂π√™ ª∞∫ƒ∏™ ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ ∞£∞¡∞™π√™ ª∏Δ™π∫ø™Δ∞™ ÙÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À ∂§∂¡∏ ¡Δ∞√¶√À§√À ÙÔ˘ ¢∏ª√™£∂¡√À™ £∂√¢øƒ√™ ¶∞Ã∏™ ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ™¶Àƒπ¢ø¡ ¶∂ƒ∞∫∏™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À μ∞™π§∂π√™ ¶∂Δ™∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À £∂√¢øƒ√™ ¶√§ÀÃ√¡√À ÙÔ˘ ™¶Àƒ√À ∂§∂¡∏ ƒπ∑√¶√À§√À ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ√À ∫Àƒπ∞∫∏ ƒπ∑√¶√À§√À ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À °∂øƒ°π√™ Δ∞™π√¶√À§√™ ÙÔ˘ Ãπ™Δ√º√ƒ√À ∞¡Δπ°√¡∏ Δ∞™π√À ÙÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√À πø∞¡¡∏™ Δ™∞Δ™∞¡∏™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Δ™π√À∫∞¡Δ∞¡∞™ ÙÔ˘ ™Δ∂ƒ°π√À

(CPE) CAMBRIDGE PROFICIENCY C2 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

ª∞ƒπ∞ μ∞§∞∏ ∞¶√™Δ√§√™ ¶∞¡∞°√™ ∞ƒΔ∂ªπ™ ¶∞§∞ªπ¢∏ μ∞™π∞ ƒ∞ªª√À ∞°°∂§π∫∏ ª¶√ª¶√Δ∏ ¡π∫√§∂Δ∞ ¡Δ∞™π√À Ãπ™Δπ¡∞ ¡Δ∞™π√À Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞∫πΔ™π√™ Δ∑øƒΔ∑π¡∞ ™Δ∂ƒ¶∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢∂§∏°π∞¡¡∏™

ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ∏§π∞ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ÙÔ˘ ™Δ∂ƒ°π√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À

(∂CPE) MICHIGAN PROFICIENCY C2 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 117 118 119 120 121 122 123 124 125 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

E§∂¡∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∏ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ∏™ ª¶§∞Δ™π√™ ∞°°∂§π∫∏ ª¶√ª¶√Δ∏ ∂ÀƒÀ¢π∫∏ Ã∞Δ∑∏∞£∞¡∞™π√À ∞¶√™Δ√§√™ °∫∞¡∞Δ™π√™ ºøΔ∏™ °ƒ∏°√ƒπ√À Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞∫πΔ™π√™ ¡π∫√§∞√™ ∫∞ƒ∂∫§∞™ ∫ƒÀ™Δ∞§§π∞ ∫√ª¡∏¡∞∫∏ ∞¡Δ∑∂§∞ ∫√Δ∏ ∂§∂¡∞ ∫√À§√ÀƒπøΔ∏ Ãπ™Δπ¡∞ ¡Δ∞™π√À ¡π∫√§∂Δ∞ ¡Δ∞™π√À ª∞ƒπ√™ ¶∞§∞π√∫∞ƒπΔ∏™ ∞ƒΔ∂ªπ™ ¶∞§∞ªπ¢∏ √§°∞ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∞£∞¡∞™π√™ ¶∞¶¶∞™ μπ∫À ¶∂Δ√À™∏ ∂§πZAª¶∂£ PHEIL ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶§∞∫π¢∞ μ∞™π∞ ƒ∞ªª√À ¡Δ∂¡π™∞ ™π¡∞¡∞´ Δ∑øƒΔ∑π¡∞ ™Δ∂ƒ¶∏ ª∞ƒπ∞-∞¡¡∞ £∞¡∞™∞∫∏ °ƒ∏°√ƒπ√™ Δ™∞Δ™∞¡∏™ μ∞™ø Δ™√ª¶∞¡√¶√À§√À ¢∞º¡∏ μ∂¡Δ∑∞ ¡π∫∏ μ√μ√Δ∏ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∑∞¡π∫√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ∞¢∞ª∞∫∏™ £∂™™∞§π∞ °√À¡∞ƒ∏ Ãπ™Δπ¡∞ °∫√À¡Δ∂§√À ∞¶√™Δ√§√™ °ƒ∏°√ƒ∏™ μπ∫Δøƒπ∞ ∫∞ƒ§∏ ™Δ∞Àƒ√™ ∫Àƒ∞Δ™∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∫Àƒπ∞∑∏™ ∞ƒÃ√¡Δπ∞ §√°√£∂Δ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ª∂§∞Ã√π¡√À ∞¶√™Δ√§√™ ¶∞¡∞°√™ °∂øƒ°π∞ ™∫√ƒ¢∞ °∂øƒ°π√™ ™¶Àƒπ¢∞∫∏™ ∂À°∂¡π∞ ™Δ∞£√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ μ∞§∞∏

ÙÔ˘ ∑∏™∏ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ ™Δ∂ƒ°π√À ÙÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√À ÙÔ˘ ™øΔ∏ƒπ√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À ÙÔ˘ ∂À™Δƒ∞Δπ√À ÙÔ˘ ª∂¡∂§∞√À ÙÔ˘ ∂¡Δª√¡Δ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ∏§π∞ ÙÔ˘ ™¶Àƒ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ JOHN ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ÙÔ˘ ¡Δƒ∂∫ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ ™Δ∂ƒ°π√À ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÔ˘ £∂√¢øƒ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ Ã∞ƒπ§∞√À ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ÙÔ˘ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ√À ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À

ADVANCED MICHIGAN C1 144 °∂øƒ°π√™ ¡∞¡√™

ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

∫ƒ∞Δπ∫√ LOWER μ2 145 πø∞¡¡∏™ Δ™∞Δ™∞¡∏™

ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

∞°°§π∫∏ ºπ§√§√°π∞ ∞£∏¡ø¡ 146 μ∞§∂¡Δπ¡∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ√À§π¢∞∫∏ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§

KOPAH 221, ENANTI EKK§H™IA™ A°. BA™I§EIOY - TH§. 40.655 - 56.550 - FAX 48.147, e-mail:SandJ@vol.forthnet.gr


§ÔÁÔÙ¯ӛ· /11 ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

¢È‹ÁËÌ·

11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ Îfi¯Ë ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Δ˘ ∂§∂¡∏™ ¢ƒ∞ª∏Δπ¡√À τάθηκε στην κόχη του χρόνου. Κοιτούσε από ψηλά το σωρό των χαρτιών πάνω στο χαμηλό τραπεζάκι του σαλονιού. Τα ανακάτωσε χαλώντας την φανταρίστικη πειθαρχημένη τοποθέτηση τους, το ένα ακριβώς πάνω στο άλλο. Τα φύλλα χωρίστηκαν, τράβηξαν διαφορετικό δρόμο και απλώθηκαν σε όλη την επιφάνεια του τραπεζιού. Κάποια χάθηκαν, τράβηξαν άλλο δρόμο από το σύνολο του ομοειδή τους κόσμου και έπεσαν στο πάτωμα. Άπλωσε το χέρι του και το επανέφερε στην τάξη. Έπιασε το δραπέτη και τον έφερε κοντά στα μάτια του. ΟΝΟΜΑ: Αντρέας Σεμερτζίδης του Λεωνίδα ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Βόλος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13/06/1952 -Πενηντάρισα σκέφτηκε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ψυχίατρος Δηλαδή συλλέκτης μυστικών ή θυρωρός δωματίων. Θυμήθηκε τα χρόνια που ήταν φοιτητής και χάνονταν στις μυρωδιές των χρωμάτων και των ονείρων. Ζωγράφιζε ένα κόκκινο τετραγωνάκι και ύστερα σε κάθε πλευρά άλλο ένα και ύστερα άλλο, κολλώντας το ένα πάνω στο κόσμο του άλλου, ώσπου να καλυφθεί η επιφάνεια του χαρτιού .Εκεί ανάμεσα στο ανακάτεμα των χρωματιστών κουτιών να χαρτογραφείται η ψυχή του, μέσα από μια καθιστή γυναίκα, ένα κόκκινο ήλιο, ή ακόμα και ένα κομματάκι θάλασσα μπερδεμένο σε ένα κίτρινο μακρινό ορίζοντα. Κοίταξε ξανά τα μπερδεμένα χαρτιά και σκέφτηκε τις πόρτες των ανθρώπινων ψυχών που άνοιγε και έκλεινε, τους διαδρόμους και τους λαβύρινθους που κατεύθυνε χρόνια τώρα ξεδιαλύνοντας την ύπαρξή τους πάνω στους δαίδαλους των μπλεγμένων μυαλών. Μετακίνησε το κέντρο ισορροπίας του σώματός του στο ένα του πόδι και πέταξε το χαρτί στο σωρό του κόσμου του. Ύστερα κοίταξε την στιγμή του χρόνου που γέρνοντας μπροστά, όλα τα χαρτιά στο κεφάλι του τραπεζιού θα στοιχίζονταν ξανά το ένα πάνω στο άλλο με σημαιοφόρο την αίτηση παραίτησης του και γέρνοντας προς τα πίσω, όλα μεμιάς θα εξαφανίζονταν με ένα άλλο θρόισμα του χρόνου .Μόνο στο μυαλό του μέσα σε ένα μικρό θαμμένο κουτάκι θα έκλεινε τις τύψεις του απέναντι στις αρχές που πατούσε τόσα χρόνια, ισορροπώντας πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο. Κίνηση χαρτογραφημένη αυτόματη, που γινόταν από τα παιδικά του χρόνια ακόμα. -Έλα Αντρέα σε ακούω είπε του εαυτού του. Μίλησε μόνος στον εαυτό του. Κανείς δεν του είπε. -Όχι δεν το είπα έτσι! Δεν εννοούσα αυτό! Δεν το κατάλαβες. Κανείς. -Είμαι σε Ηράκλειο μονοπάτι. Μονολόγησε. Ήταν πρωί. Φθινόπωρο. Ίσα που χάραζε το παραθύρι της μέρας για να μπουκάρει ο χλωμός ήλιος ασυγκράτητος. Τον είδε στο μπουλούκι των παραιτημένων ανθρώπων που έκαναν ουρά αξημέρωτα ακόμα έξω από το πράσινο τετράγωνο της πόρτας του Κέντρου Αποτοξίνωσης. Περπάτησε βιαστικά κατά μήκος της γκρίζας δενδροστοιχίας των κίτρινων άδειων ματιών, των μαλακών χυμένων χεριών, των λαδωμένων άνευρων μαλλιών μα πιο πολύ των χαμένων ψυχών, των κατασπαταλημένων ζωών. Όσο να προσπεράσει την όχθη της σειράς των ανθρώπων έφθαναν στα αυτιά του οι πρωινές απογνώσεις. -Γιατρέ ,γιατρέ ,αργούμε; -Όχι, όχι τους είπε ανοίγοντας το πράσινο τετράγωνο της πόρτας. Σε ένα δεκάλεπτο βγήκε μαζί με την Ελπίδα την πρωινή συνεργάτιδά του, σαν άγγελος Κυρίου να αναγγέλλει ονόματα. Να δίνει την δόση της μεθαδόνης μέσα στο πλαστικό κυπελλάκι και να περιμένει να πιεί μπροστά του το πολύτιμο χάπι ο γκρίζος άνθρωπος. Έβαζε όλους στην σειρά, βοηθούσε τους πάντες. Ένοιωθε πως ο κόσμος ανήκει σ’ όλους. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική εκκλησία. Ένας ιερός τόπος. Πως άξιζε να ζήσουν όλοι την χαρά της ύπαρξης, αφού βρέθηκαν σ’ αυτόν τον συμπαντικό χρόνο και τόπο. Αγάπησε τον άνθρωπο. Πίστευε όσο τίποτα άλλο πως ο καθένας μας είναι το κέντρο του κύκλου και ότι αν είναι αυτό γερό, τότε όλοι οι ομόκεντροι κύκλοι γύρω του, η οικογένεια, οι φίλοι, η φύση, στέκονταν όλοι γεροί και σταθεροί. Τόσοι άνθρωποι, πόσα κέντρα, πό-

σοι ομόκεντροι κύκλοι. Σαν τις σταγόνες της βροχής που πέφτουν πάνω πάνω στη γαλήνη της θάλασσας κάνοντας γύρω τους μπερδεμένους ομόκεντρους κύκλους. Έτσι πίστευε πως ήταν ο άνθρωπος. Τα συγχωρούσε όλα. Το ψέμα τους, τη ματαιοδοξία τους, την σπουδαιοφάνειά τους, τα καταστροφικά τους πάθη, τα ανήλικα γηρατειά τους. Με τον καιρό γινόταν πιο μαλακός, πιο υποχωρητικός στην ανθρώπινη μοίρα. Με μια στοργική καλοσύνη, ομπρέλα πάνω στην οδύνη των κρυμμένων μυστικών. Μόνο ένα δεν άντεχε .Ένα. -Ένα δεν δέχομαι. Τους έλεγε. -Τη βία. Καμιά βία σωματική ή λεκτική. Καμιά μορφή της δεν θα περάσει το πράσινο τετράγωνο της εξώθυρας. Ο Αρίστος στάθηκε μπροστά του σαν γυρτό βουνό. Τον σκέπασε με την σκιά του ή έτσι του φάνηκε. Ήταν δυό κεφάλια πιο ψηλά του. Σήκωσε το κεφάλι να τον δει. Στην κορφή του σώματός του στηρίζονταν ένα τεράστιο φαλακρό κεφάλι που στη βάση του φύτρωναν σαν χορτάρι μια λουρίδα χνουδιού ακόμα μαύρου. Μα το περίεργο στο ανάγλυφο του προσώπου του ήταν η τεράστια μύτη του που ξεκινούσε από το κέντρο του μετώπου του σαν φυσική κατάληξη ενός βράχου που ακροβατούσε σαν περίεργο φαινόμενο. Η κορυφή του φαλακρού του κεφαλιού, μέτωπο, αρχή και τέλος της μύτης ήταν σε μια ευθεία γραμμή που στο τέλος της καμπύλωνε σχηματίζοντας ένα κρεάτινο γκρεμό. Στο τέλος του γκρεμού χαράζονταν σαν φαρδιά μαχαιριά ένα στόμα. Και στα πλάγια του κρεάτινου όγκου της μύτης του κόλλαγαν σαν ένθετα δυο μικρά μάτια. Αεικίνητα. Μαύρα μάτια. Σαν κάρβουνα. -Μαυρομάτης, σκέφτηκε. Πως σε λένε; -Αρίστο, του είπε -Αρίστο τι; Από πού βγαίνει; -Από το Αριστοτέλης, απάντησε κοιτάζοντας με περηφάνια το φευγαλέο θαυμασμό προς την μεριά του ερωτώντος που άφησε η αύρα και μόνο

του ονόματος του αρχαίου προγόνου. Έτσι φευγαλέα πέρναγε μέσα του σαν δροσερό κυματάκι περηφάνιας η αντανάκλαση της αντίδρασης του άλλου πριν προσγειωθεί στο σήμερα του Αρίστου. -Δεν θέλω μαγκιές και τσαμπουκά αλλιώς φεύγεις. Είσαι εκτός; Σύμφωνοι; του είπε κοιτάζοντας τον ο Αντρέας σταθερά. Βία. Μια κόκκινη γραμμή. Ένα σύνορο. Έτσι έλεγε. Έτσι του έλεγε ο πατέρας του. -Αντρέας από Αντρειωμένος. Όσο μπόι σου λείπει μωρέ Αντρέα να το πάρεις από την αντρεία. Γίγαντα σε κάνει. -Και Σεμερτζίδης από το Σεμέρ, που θα πει σαμάρι πατέρα, του λεγε. -Πόσα σαμάρια κουβάλησα στην ζωή μου σκέφτηκε. Πόσα σαμάρια ξένα. Καμιά φορά την νύχτα αγκάλιαζε την γυναίκα του στα ξαφνικά. Φίλαγε τα παιδιά του εκεί που δεν το περίμεναν. Καίγανε μέσα του τα μυστικά των ανθρώπων. Κουβάλαγε το σαμάρι της αποκάλυψης. Τι του έμενε; Έβλεπε τους δικούς του ανθρώπους και δροσιζόταν. Και να τον εδώ να κοιτάει ένα γύρω τον απόντα χώρο του. Τα πεθαμένα καλοκαίρια πάνω στα άδεια καύκαλα των οστράκων ανακατεμένα με τα μαύρα ηφαιστειακά βότσαλα, τα ξεριζωμένα από την αλμυρένια παραλία τους, πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Ύστερα το θρόισμα της κουρτίνας να του θυμίζει την ζωή έξω από την θλίψη του μυαλού του. Πρόσεξε τα σχέδια πάνω της. Γεμάτη παχιά ίσον. Δυο παράλληλες μικρές ευθείες. Σαν στόμα. Με τον πρώτο καυγά απλώς τον προειδοποίησε. -Είσαι στην έξοδο Αρίστο. Αυτός γύρισε το γερτό βουνό του σώματός του προς αυτόν και του έφτυσε σε ριπή πυροβόλου την ασχήμια της βίας του. -Έφυγες. Τέλος. Είσαι μόνος σου, του είπε. Για πότε έστησε την ασημί σκηνούλα έξω από το Κέντρο Αποτοξίνωσης, για πότε ξάπλωσε στην καφέ ξεφτισμένη κουβέρτα ούτε που το κατάλα-

βε. Το ëδε πάνω στην ανορθόγραφη ταμπέλα ενός χαρτονιού. ΑΠΕΡΓΥΑ ΠΙΝΑΣ Έσκυψε πάνω από το χύμα σώμα του Αρίστου. -Δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Είναι θέμα αρχής Αρίστο του είπε. -Τότε και εγώ θα το ράψω γιατρέ. Θα δεις. Θα χάσεις και εσύ. Πόλεμος. Έτσι του πε. Αυτός ήταν ειρηνιστής. Τους πολέμους του μπερδεμένου μυαλού μόνο πολέμαγε. Ξαφνικά τον είδε στο πρώτο τετράγωνο της μέρας. Ο Αρίστος ξάπλα φαρδύς πλατύς πάνω στην ξεφτισμένη καφέ κουβέρτα με τα τυπωμένα κίτρινα λιοντάρια να ανοίγουν το στόμα τους δείχνοντας τα αιχμηρά δόντια τους. Και γύρω σαν σμήνος αλλοπρόσαλλο δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ ,να περιμένουν να κατασπαράξει η λιονταρίσια κουβέρτα του Αρίστου την είδηση. Ο Αρίστος αφού κατηγόρησε το σύστημα, το γιατρό Αντρέα Σεμερτζίδη δερβέναγα του προγράμματος, ήπιε δυο υπνοστεντον και άρχισε να ράβει το στόμα του με μια μεγάλη σακοράφα .Η μαύρη κλωστή έκλεισε βελονιές βελονιές την είσοδο των χειλιών του κρύβοντάς το τελείως, σαν μουτζούρα, κάτω από την σκιά του προεξέχοντος βράχου της μύτης του. Τα φλας άστραψαν πάνω στα μικρά ένθετα μάτια του. Ο Αρίστος ένοιωθε σαν σταρ του σινεμά. Τα κατάφερε. Ξεχώρισε. Έγινε ο ήρωας του πεζοδρομίου. Ο δρόμος δεν έχει καμιά σημασία. Ο Αντρέας κοιτούσε το θέατρο του δρόμου πίσω από το μπλε τετράγωνο του παραθύρου του Κέντρου. Σκέφτηκε τα λόγια των συναδέλφων του. -Να δώσεις τόπο στην οργή. Βάλτον στο πρόγραμμα ξανά. Αυτός θα σε ξεφτιλίσει. Ύστερα μάζεψε το σωρό των χαρτιών με την παραίτηση του, την έβαλε στην τσάντα του, έκλεισε πίσω του το τετράγωνο της άσπρης πόρτας και έφυγε για την δική του φωλιά. Ήταν μόνος. Η παραίτηση μετά την βραδινή παράσταση ήταν πια έτοιμη. Στάθηκε στην κόχη του χρόνου .Διάλεξε την μεριά που θα πέσει. Ήταν σίγουρος πια. Ήταν Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου ώρα 9.00 μ.μ. Άνοιξε την τηλεόραση να δει την ραμμένη φάτσα του Αρίστου. Το σμήνος με τις ύαινες των δημοσιογράφων να ζουμάρουν τη ζωή του. Το μπλε κρύο φως της τηλεόρασης πλημμύρισε το δωμάτιο. Η ψεύτικη φωτεινή ανθρωποφιγούρα της τηλεόρασης ούρλιαζε. -Μεγάλη τρομοκρατική επίθεση εναντίον των δίδυμων πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν επάνω τους προκαλώντας χιλιάδες θανάτους.... Πλημμύρισε η τηλεόραση καταστροφή. Φωτιά, κλάματα, ουρλιαχτά, ρημαγμένες ζωές, αποκαΐδια. Η είδηση εξασφαλισμένη ανέλπιστα. Γέμισαν οι ώρες θάνατο και φόβο. Σταθερή αξία της ύψιστης τηλεθέασης. Τα χαρτιά πάνω στο τραπεζάκι ανακατώθηκαν. Μπήκαν σε ένα συρτάρι και ξεχάστηκαν όπως και το ραμμένο πρόσωπο του Αρίστου. Πετάχτηκε στην άκρη σαν μη ενδιαφέροντα νέο. Το πρωί ο Αντρέας στάθηκε πάνω στο ξαπλωμένο σωρό της ψυχής του Αρίστου. -Λύσε το στόμα σου ρε Αρίστο. Γκαντέμης είσαι .Δεν σε πάει το κάρμα σου .Αν δε γεννηθείς κάτω από Άστρο δε γίνεται τίποτα .Ακόμα και ο Χριστός κάτω από Άστρο γεννήθηκε. Λύστο και έλα να τα πούμε. Γύρισε και κοίταξε κατάματα το τετράγωνο της πράσινης πόρτας. Δίπλα του κόλλαγε ένα άλλο κόκκινο τετράγωνο και δίπλα ένα μπλε τετράγωνο. Και όλα μαζί έφτιαχναν ένα σχέδιο. Ένα άσπρο τετράγωνο. Τη Ζωή. ΤΕΛΟΣ * Η Ελένη Δραμητινού γεννήθηκε στην Αθήνα. Ζει μεταξύ Αθήνας και Βόλου. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάστηκε σαν οικονομικό στέλεχος στον ΟΤΕ. Διηγήματά της έχουν εκδοθεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Έχει διακριθεί για το διήγημά της Σ’ αγαπάω πολύ από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Το μυθιστόρημα Γκιουζέλ Ανθή είναι το πρώτο της. Το διήγημά της “Αβύδου 75.Ανω Ιλίσια” έχει επιλεγεί από τις εκδόσεις Πατάκη στα πλαίσια του διαγωνισμού HOTEL Παπαδιαμάντης για το βιβλίου με τίτλο “Το άγγιγμα του Σκιαθίτη” . Έχει δύο παιδιά. Τη Δάφνη και τον Γιάννη.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

∞Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ TÚ›ÙË ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ™

ÙÔ μfiÏÔ ı· ¯Ù˘¿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë “ηډȿ” ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ªÂ ÌÈ· ÏÈÙ‹ ·ÏÏ¿ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 7:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· (FINA), ÙËÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ¢√∂¶∞¶-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÂÓÒ ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ª∂Δ∫∞. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ 13Ô˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÙȘ 7,30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙˆÓ 34 ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÛÎËÓÔıÂÙÈο Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜. ∏ ÚÒÙË Úfi‚· Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÂÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Úfi‚· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ “∞ÚÁÒ˜” ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛ‰ÂÛ˘, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ

ΔÔ˘ ºÒÙË §·ÌÚÈÓ›‰Ë, ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ÛÙËÓ ∫∂¢∂

√¶ø™ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∂¢∂), ÔÈ ¢‹ÌÔÈ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÛÙȘ 12 Î·È 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο. ∫·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÁÂÓÓ¿Ù·È ϤÔÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙËı› ·fi fiÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Î·È Û ÔÈÔ˘˜; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Â-

π¢ πø Δπ∫ √

ªÂ ÌÈ· ÏÈÙ‹, ·ÏÏ¿ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 7:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ηڿ‚È ‰¤ÛÂÈ ÛÙÔ “∫ÔÚ‰fiÓÈ” Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ∞ÚÁÒ ı· ·Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó 34 ΈËÏ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ú¤Ï·Û‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ¡√μ ı· Ï¤Ô˘Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ΔË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ı·٤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ video wall Ô˘ ı· ÛÙËı› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Âͤ‰Ú·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹. ΔȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ı· ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÂÎʈÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ‡ÌÓÔ Ù˘ FINA Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ¤-

·ÚÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜, Ù˘ ÛËÌ·›·˜ Ù˘ FINA Î·È Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Û‡ÓÙÔÌÔÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ·fi ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ FINA Bureau Liaison QUIPING ZHANG, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫√∂ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÚÔ‚ÏËı› ÔÏÈÁfiÏÂÙÔ video Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¯ÔÚÔı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Û ۇÏÏË„Ë ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÃÚ˘ÛË›‰·˜ §È·Ù˙È‚›ÚË, Ì ¯ÔÚ‡ÙÚȘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡. ΔÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ

CARACATU, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÏÏËÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ¤¯ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª¤ÚÔ˜. Àfi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÛοÊË, Ù· ÔÔ›· ʈÙÈṲ̂ӷ Ì ˘ÚÛÔ‡˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓËÁ˘ÚÈ΋˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÁÈ· Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Ë ÁÈÔÚÙ‹.

ÓÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· ›‰È· Ì ÓÂÚfi. ŒÌÓ¢ÛË Ù˘ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜. ΔÔ ÓÂÚfi, Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘, Ù· Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘, ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Î·È ‰È·ı¤ÛÂȘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Ë Â·Ê‹ Ì ÙË ÁË ÛÙÔ ¯ÔÚfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ˘·ÈÓȯı› ›ÙÂ Î·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·È ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ “ÂÎÙfiÍ¢ÛË” ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ù˘ ӛ΢.

ΔÔ ¯ÔÚÔı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·˜:

∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÂÂϤÁË ·fi ÙÔ ™. ª·‚›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÚÈÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÎÏËÚ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ÃÚ˘ÛË›‰·˜ §È·Ù˙È‚›ÚË, Ù˘ ¤ÌÂÈÚ˘ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ÌÂϤÙËÛ ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· ı¤·Ì· ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ù˘ Ì ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË, Ë ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ıÏËÌ· Î·È Û˘Ó¿Ì· Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› „¢‰·›ÛıËÛË Î·È Ù· ÛÒÌ·Ù· ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔȯ›Ô. ªÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û Ï¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Û˘¯Ó¿ Ë Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ο-

™‡ÏÏË„Ë - ÃÔÚÔÁÚ·Ê›· ÃÚ˘ÛË›˜ §È·Ù˙È‚›ÚË. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: πˆ¿ÓÓ· ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, ºˆÙÈÛÌÔ› ∫ÒÛÙ·˜ ¶. Δ·Ù¿ÎÔ˜. ÃÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡: μ·ÛÈÏ›Ԣ §˘ÁÂÚ‹, ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë ¶ËÓÂÏfiË, £·ÌÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¡ÈÎÔϤÙÙ·, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ∫˘ÙÔ‡‰Ë μ¿ÁÁË, ª·Ó›ÓË §È˙¤Ù·, ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë, ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÔÊ›·, ¶¿· ÕÏÎËÛÙȘ, ¶·¿ ª·Ú›Ó·, ΔÛÈÙÛÈ¿ ŒÏÏË Î·È Ë ËıÔÔÈfi˜ ¶ÂÚ‰›ÎË ª·Ú›·. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËηÓ: ¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (¢/ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¢/ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¢/ÓÛË ∞گ›ˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ), ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ 2008” , §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›-

¶ÔÈÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË; ÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÌÈ· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Â›ıÂÛË ··Í›ˆÛ˘. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÎfiÌË ÎÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ “ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ú˘Ù·Ó›Ԕ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰Â, ¯¿ÓÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ì·ÛÔ‡Ó ·ÛÙ‹ÚȯÙ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· “¢ı‡Ó˜” ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ËÚÂÙÔ‡ÌÂ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ¶fiÛÔ Ì·˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Î·È fiÛÔ ·ÎÚÈ‚fi Â›Ó·È ÙÔ “ÛÔÚ” Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘; ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 5% ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂ-

√ ™π ¡∞ ª °À

ÓÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 55 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔfiÛ· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο 1.570 ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, 900 ‰Ô̤˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, 65 ∫∏º∏, 65 ΤÓÙÚ· ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, 54 ÍÂÓÒÓ˜ ηÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ fiˆ˜ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÓÙÔˆÏ›· Î·È Ê·Ú̷Λ·, Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ·fiÚˆÓ, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ 15.000 Û¯ÔÏ›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤·, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ٷ fiÛ· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜

ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ Ë ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ, Ô ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi˜, Ë √‰ÔÔÈ›·. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ; ∏ ·¿ÓÙËÛË ›Ûˆ˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ·Ó ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ͷӿ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ΔfiÙ ÏÔÈfiÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó· 80% Î·È ϤÔÓ ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ¤ÓÙ ÌfiÏȘ ÙÔÌ›˜: ÀÁ›·, ·È‰Â›·, ¿Ì˘Ó·, ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. π‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ “‰›ÔÓ ‰fi͢ Ï·ÌÚfiÓ” ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙÔϤ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘: √È ÚÔÌ‹ıÂȘ, Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÔÈ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ·-

ÌÔÈ‚¤˜ Î·È ÙÔ ·¯Ú›·ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ‰·¿Ó˘ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔÓ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ¶¿Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› οÔÈÔ˜ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ 5%, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ “ÎfiÛÙÔ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û ÂÔ¯¤˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÚÈÛÙ·Ï›. ∫È fï˜ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ¿ÏÈ Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙÔÈ. ΔËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2009 2012 Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È 23%, ÂÓÒ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË 59%. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi 1034 Û 325, Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ·fi 5.880 Û 1.138, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ·fi 2.298 Û 1.498 Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·fi 16.390 Û 9.375, ÔÈ ‰Â ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ·fi 135 Û 62 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∞Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û οı ÙÔ̤· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙfiÙ ‹‰Ë Ë ¯ÒÚ· ı· ›¯Â ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ·‡ÍËÛ·Ó Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi 704 Û 805 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ì›ˆÛ·Ó ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi 1.950 Û 1.820 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·fi 1.350 Û 1.300 ÂÎ. ¢ÚÒ.

‰ˆÓ μfiÏÔ˘, “CARACATU” , ¡√μ∞, √∂∞-¡∞μ, ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ & ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÂÏÂÙ‹˜: ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ÃÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜: ÃÚ˘ÛË›˜ §È·Ù˙È‚›ÚË, ¢/ÓÛË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜: μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ·ÛÔ‡‰Ë˜, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢/ÓÛË Caracatu: ∫ÒÛÙ·˜ ª¤ÚÔ˜, Δ¯ÓÈ΋ ¢/ÓÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜: ∫ÒÛÙ·˜ ¶. Δ·Ù¿ÎÔ˜, ◊¯Ô˜ - ºˆ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÁfiÚ˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î¿Ï˘„˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘: ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜, ™ÎËÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜: πˆ¿ÓÓ· ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, ∂È̤ÏÂÈ· video: °È¿ÓÓ˘ ∂ÌÊÈÂÙ˙›‰Ë˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ: ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÁÒÓˆÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12/9/2012 10:00-13:00: ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› ÓÙÔ˘¤ÙÔ 7:00 Ì.Ì-9:00Ì.Ì.: ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› ÔÌ·‰ÈÎfi ¶¤ÌÙË 13/9/2012 10:00 - 13:00: ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› ÛfiÏÔ 19:00-21:00: ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› combo ¶·Ú·Û΢‹ 14/9/2012 10:00: ºÈÁÔ‡Ú˜ ™¿‚‚·ÙÔ 15/9/2012 10:30 - 12:00: ΔÂÏÈÎfi˜ ÓÙÔ˘¤ÙÔ 19:30 - 21:00: ΔÂÏÈÎfi˜ ÔÌ·‰ÈÎfi ∫˘Úȷ΋ 16/9/2012 10:30 - 12:00.: ΔÂÏÈÎfi˜ ÛfiÏÔ 18:30 - 20:00: ΔÂÏÈÎfi˜ combo.

ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚ› Ó· ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó, fï˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ϤÔÓ ÌfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ë ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¿Ó ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ. Èڛ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈο! ŸÛÔÓ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù‡¯Ë. ∫È fï˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ›Ûˆ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ËÏ·‰‹ “ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜” . √È ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË, ¤Ó· ΛÓËÌ·, Ì›· ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ “·˘ÙÔ” -‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È ¢‹ÌÔÈ Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘, ›Ù Ì ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ›Ù ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›·. ÃÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ë πÛ·Ó›·, fiÔ˘ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÌÈ· ·fi Ù· οو ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÈο ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∂Ì›˜, ‰Ò, ÁÈ·Ù› ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ·ÏÏÔ‡;


12/ IÛÙÔÚ›· ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

ΔÈÌ‹ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙË °Ë Ù˘

ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, X·›ÚÂ!

K

TÔ˘ ∞£. ∂. ∫∞ƒ∞£∞¡∞™∏

άθε χρόνο, σχεδόν, τέτοιες μέρες η καλή μας ΘΕΣΣΑΛΙΑ φιλοξενεί άρθρα μου για την Μικρά Ασία, ως οφειλόμενη τιμή στην μνήμη εκείνων που έμειναν για πάντα στη Γη της, Μικρασιάτες και Ελλαδίτες. Και οφειλόμενο μνημόσυνο σ’ αυτούς τους δικούς μας, τους κοντινούς και μακρινούς. Πετρώνει ο νους όταν γυρίζει προς τα παλαιά, πριν 90 χρόνια, πριν δηλ. την μεγάλη καταστροφή, την μεγαλύτερη στην τρισχιλιετή πορεία του Γένους μας. Χρησιμοποιώ τον τίτλο ενός βιβλίου του Ηλία Βενέζη, του νοσταλγού της Μ. Ασίας, του ρομαντικού Βενέζη που με την Αιολική Γη, αποθέωσε το Αϊβαλί και την Μικρά Ασία. Και χρησιμοποιώ συνειδητώς τον τίτλο Μικρά Ασία, Χαίρε! για να γράψω σήμερα για όσα κατά καιρούς είδα στην Μ. Ασία, την κοντινή προς το Αιγαίο, τα δυτικά δηλ. μικρασιατικά παράλια, τα λουσμένα στο φως του ήλιου και στα παιγχνιδιάρικα κύματα της αιγαιοπελαγίτιδος θάλασσας. Πώς να μην πεις Μικρά Ασία, Χαίρε, όσα βλέπεις, θωπεύεις, συνομιλείς μαζί τους. Στην Πέργαμο η ρωμέικη γειτονιά στέκει σαν ένα σμάρι περιστέρια και ριζώνει στην ματιά, παρόλο που ακούγεται από μακριά αναβρύζοντας μες από τον χρόνο ένας αξεδιάλυτος θρήνος. Αυτή η αίσθηση αναδύεται απ’ όλα τα δικά μας μέρη. Γειτονιά της Περγάμου χαίρε, με τα όμορφα σπίτια, μνημεία παλαιών καλών καιρών, δώρο του ουρανού, που κουρσεύθηκε πριν από εννέα δεκαετίες. Στο κέντρο της μεγάλης ρωμέικης συνοικίας το σχολείο μας, όμορφο πολύ, μόνο που τώρα οι μαθητές του λαλούν μιαν άλλη γλώσσα. Λησμονημένο το ανάγνωσμα και σ’ εκείνο το πανέμορφο κτήριο της Περγάμου. Ήταν, θαρρώ, η Κεντρική Αστική Σχολή ή μήπως το Παρθεναγωγείο; Λίγο χαμηλότερα το Αδραμύττι, πόλη της εληάς. Πού χάθηκαν τα σπίτια μας; Νομίζω ότι γκρεμίσθηκαν για να γίνουν μικρές οικοδομές που φιλοξενούν Τούρκους επισκέπτες, λάτρεις του αδραμυττινού κόλπου. Έμεινε μόνο στο κοντινό Adatepe ένα μικρό ελληνικό εργοστάσιο σαπουνιού που ο σημερινός ιδιοκτήτης του κράτησε την μορφή της πανέμορφης Ρωμηάς στην ετικέττα των προϊόντων του. Κράτησε ο ξύπνιος αυτός ιδιοκτήτης και τα μηχανήματα του σαπουνιού εκείνης της χαρισάμενης εποχής. Κάμποσα, όχι και πολλά χιλιόμετρα νοτιότερα, η Νέα Φώκαια λουσμένη στο αιγαιοπελαγίτικο φως γέρνει στην αγκαλιά του ήλιου με σπίτια κλειστά που τα υπέρθυρά τους στολίζουν σταυροί και τα αρχικά των παλαιών νοικοκυραίων τους. Κατάκλειστα τα περισσότερα και φαίνεται να μην δέχτηκαν άγγιγμα ανθρώπου από τότε που τα αφεντικά τους τα κλείδωσαν στην φρίκη του διωγμού, της σφαγής, της αιχμαλωσίας. Και πόσον όμορφα είναι τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά στην παραλία. Κάποιοι Τούρκοι της Σμύρνης τα αγόρασαν από ανταλλάξιμους Τουρκοκρητικούς και τα αναπαλαίωσαν. Τουλάχιστον έμεινε ζώσα η παλαιά ομορφιά, όπως ξαναζωντάνεψε εδώ και δύο • τρία χρόνια το μεγαλόπρεπο ελληνικό σχολείο που είχε άστοργα συληθεί. Ο τοπικός δήμος Yeni Foca (Νέας Φώκαιας) το αναπαλαίωσε προσεκτικά και το μετέτρεψε σε Δημαρχείο. Κάπως έτσι θα ήταν το σχολείο των Νεοφωκιανών. Πριν μερικά χρόνια άκουσα μία μεταπτυχιακή φοιτήτριά μου σε επίσκεψή μας στην Ν. Φώκαια που φώναξε : Εδώ υπάρχουν ψυχές δεν τις ακούτε ! Κι ήταν αληθινός ο λόγος και η φωνή της. Απαλύνονται όλα εδώ με το άγγιγμά μας. Ξάφνιαζα, χρόνια τώρα, σαν έβλεπα την μαρμάρινη κεφαλή ενός νέου Φωκιανού του 5ου ή 6ου π.Χ. αι. που γερμένη μελαγχολικά στόλιζε ένα παραθύρι σε αρχοντικό Νεοφωκιανού. Το βλέπει κανείς και ροδίζει το αίμα της πληγής του νεοπρόσφυγα δεύτερης και τρίτης γενιάς. Και στην δημοσιά για την Παλαιά Φώκαια, καμμιά διακόσια μέτρα από το θλιμμένο αρχαίο Νεοφωκιανό που είπαμε, μισοκατεστραμμέ-

νος χριστιανικός ναός. Κανείς δεν ξεύρει ποιον άγιο τιμούσε ως το 1922. έφυγαν για την άνω Νέα Φώκαια οι δικοί μας της πρώτης γενιάς κι ούτε που μάθαμε τον άγιό μας. • Η Παλαιά Φώκαια και η Ιωνία σε όλο το μεγαλείο της. Μικρά Ασία, Χαίρε! Όλα έμειναν στην θέση τους απ’ εκείνο τον αθέατο Αύγουστο του 1922, που οι δικοί μας σκόρπισαν στην αιχμαλωσία, την σφαγή, την προσφυγιά! Οκτώ χιλιάδες Ρωμηοί κατοικούσαν εδώ τρισευτυχισμένοι, άρχοντες με περηφάνια για τους προγόνους τους που ίδρυσαν την Μασσαλία, την Αντίπη και άλλες ξακουστές πόλεις. Άδειασε ο κόσμος της, έμειναν τα σπίτια ιδίως αυτά μπρος την θάλασσα και στους πίσω δρόμους. Έμεινε το σχολείο των Ρωμηών στο κέντρο της πόλης, σήμερα είναι Λέσχη των Τούρκων διδασκάλων της περιοχής. Οι αίθουσές του αμετάβλητες από το 1922. Στο εσωτερικό της πόλης έχουν απομείνει μερικά ελληνικά σπίτια με τις γραφικές αυλές, ενώ τα περισσότερα έχουν γίνει μικρές οικοδομές. Ωστόσο πολλά από τα αρχοντικά μας έχουν σωθεί, μάρτυρες μιας παλαιάς ωραίας εποχής, που σταμάτησε τον Σεπτέμβριο του 1922, όταν οι περισσότεροι των Παλαιοφωκιανών μαζί με τους Νεοφωκιανούς, είτε εσφάγησαν είτε εξορίσθηκαν. Από την μακρά πορεία τους στην μικρασιατική ενδοχώρα, ως την Καππαδοκία, κάπου 500 χιλιόμετρα, από την Φώκαια, έφτασαν 18 παιδιά. Οι γονείς τους χάθηκαν στην μαρτυρική πορεία. Τα βρήκαν Έλληνες αξιωματικοί και στρατιώτες της αιχμάλωτης Μεραρχίας Κλαδά, όταν και αυτοί έφθασαν στην Καππαδοκία, μετά από εξάμηνη πορεία, αιχμάλωτοι του Κεμάλ, στην Μονή του Τιμίου Προδρόμου • Ζιζίνδερε. Τι έγιναν τα φωκιανά αυτά παιδιά; Άγνωστο. Τα τούρκεψαν ή μπόρεσε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός ή άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις να τα στείλουν στην Ελλάδα; Ή σέρνουν στα βαθειά γεράματά τους, όσα ζουν ακόμη, το βαρύ μοιρολόγι του πόνου της αλλαξοπιστίας; Τους ναούς της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Αναστασίας μην ψάξεις οδοιπόρε, ξενιτεμένε Μικρασιάτη, Φωκιανέ, να τους βρεις. Τους κατέστρεψαν ολοσχερώς Τούρ-

κοι βαζιβοζούκοι και χωροφύλακες τον Μάιο του 1914 στον πρώτο διωγμό κι ούτε που πρόλαβαν να τους ξανακτίσουν οι δικοί μας, όταν επέστρεψαν μετά την λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μεγάλη αγάπη και άχραντη των Παλαιοφωκιανών για την πατρίδα τους, που την ξανάκτισαν ταπεινά στην ελεύθερη πατρίδα, στην Φώκαια της Αττικής και στις Νέες Φώκιες της Χαλκιδικής. Είναι σχεδόν απέναντι από τα παράλια της Μ. Ασίας και τους χωρίζει ένα μικρό πέλαγο, με τα σείστρα του αγέρα του Αιγαίου. Ανάμεσα στην Νέα και την Παλαιά Φώκαια στα ελαιοπερίβολα υψώνονται πληγωμένοι πύργοι όμορφοι, όπου οι Φωκιανοί αποθήκευαν την σοδειά τους. Μοιάζουν σαν κι αυτούς της Μάνης. Δυτικά της Φώκαιας η Μαινεμένη, το μαινόμενο πεδίο των Βυζαντινών, μία ασήμαντη και υποβαθμισμένη σήμερα πόλη στο κέντρο της εύφορης κοιλάδας του Έρμου ποταμού. Στην άκρη της πόλης βρίσκεται η ελληνική συνοικία με σπίτια καταρρέοντα ή κατεδαφιζόμενα για να γίνουν πολυκατοικίες. Τα σωζόμενα κατοικούνται σήμερα από Μουσουλμάνους ανταλλάξιμους που ήλθαν από την Θεσσαλονίκη και τα πέριξ αυτής. Καλοί άνθρωποι φαίνονται με τον πόνο, και αυτοί της προσφυγιάς. Μόνον που αυτοί ήλθαν σε τούτα τα μέρη εν ηρεμία και ασφαλεία υπό την προστασία των ανθρώπων και των επιτροπών της Ανταλλαγής σε εφαρμογή της συνθήκης της Λωζάννης (1923). Μία τέτοια οικογένεια ανταλλάξιμων Μουσουλμάνων από τον Λαγκαδά έχει εγκατασταθεί στο πατρικό μας σπίτι στο κοντινό χωριό Σερέκιοϊ (Σταυροχώρι στα ελληνικά), ένα παλαιό ελληνικό χωριό, αφνειόν (πλούσιο) κατά τον μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο Καλαφάτη, το Νέο Σούλι, κατά τον ίδιο, εκ του λόγου ότι οι κάτοικοί του αντιστάθηκαν μέχρις εσχάτων κατά την επιδρομή των Τούρκων τον Μάιο του 1914. Οι κάτοικοί του αμιγώς αυτού ελληνικού χωριού εγκαταστάθηκαν μετά την Καταστροφή του 1922 στο Βελεστίνο. Χαίρε, αγαπητέ, αλύτρωτε αδελφέ, αγαπητέ Γιώργο Νέμτσα Πρόεδρε των Μικρασιατών Βελεστίνου, που ο παππούς σου και ο πατέρας μου από το

Σερέκιοϊ και την Φώκαια, επεβίωσαν της αιχμαλωσίας από το φοβερό στρατόπεδο του Ουσάκ. Όσο για την Μαινεμένη, ο φίλος Μεχμέτ Ασλάν, αντιδήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου Μαινεμένης, παιδί των ανταλλαξίμων από τον Λαγκαδά, που κατοικεί στο πατρικό μας στο Σερέκιοϊ (το άλλο στην Φώκαια έγινε μικρή πολυκατοικία), φρόντισε και αναπαλαίωσε τον ναό των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην ελληνική μας γειτονιά. Αγαπητέ Μεχμέτ, σ’ ευχαριστούμε, προσφυγάκι είσαι κι εσύ από την άλλη μεριά του Αιγαίου. Η ανακαίνιση, χάρη και στην φροντίδα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, είναι άριστη. Συνιστώ στους επισκέπτες οδοιπόρους, Μικρασιάτες και μη, να μπουν στον κόπο να προσκυνήσουν τον ναό αυτόν. Καμμιά πεντακόσια μέτρα, στα δεξιά του, σώζεται καταρρέουσα η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος (;), σήμερα αποθήκη υλικού του Δήμου Μαινέμενης. Ελπίδα μας είναι να αναστηλωθεί καθώς είναι ένας πανέμορφος ναός, μία πληγωμένη φτερούγα στο κορμί της πονεμένης ρωμέικης γειτονιάς της Μαινεμένης. Οι γείτονές μας, πάντως, αναπαλαιώνουν ναούς μας, όπως στην Σμύρνη, στην παλαιά φτωχική συνοικία των Ελλήνων, πάνω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, τον ναό του Αγίου Βουκόλου, του μόνου διασωθέντος από την φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε ολόκληρη την Σμύρνη, τον Σεπτέμβριο του 1922. Σκέφτεται κανείς : θα έλθει ποτέ η ώρα που θα γίνουν ξανά όλα ίδια σαν και πρώτα! Η Χερσόνησος της Ερυθραίας μαζεύει πόνους και πληγές στον οδοιπόρο με τα χαμένα κάλη της, που τα απομεινάρια της βρίσκονται στην αγκαλιά ξένων που στανικώς τα άρπαξαν από τους πατέρες και τους παππούδες μας. Μικρά Ασία, Χαίρε! Σαν πάρεις τον δρόμο από την Σμύρνη προς το Αιγαίο, συναντάς τα Βουρλά, με πρώτη γνωριμία την Σκάλα των Βουρλών, εκεί όπου το σπίτι του Σεφέρη, που το διαχειρίζεται ένας έξυπνος Τούρκος επιχειρηματίας, καθώς το έχει μετατρέψει σε καφενείο • ξενώνα με πολλές φωτογραφίες του Σεφέρη και ένα καταπληκτικό εσωτερικό κήπο. Λίγες δεκάδες μέτρα παραπέρα το ξακουστό την εποχή του καφενείο που στέκει ορφανό με σβηστά τα φώτα, κλειστές τις πόρτες, που το κατατρώγει ο-

§›ÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙÔ ∞‰Ú·Ì‡ÙÙÈ... ŒÌÂÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi Adatepe ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û·Ô˘ÓÈÔ‡ Ô˘ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ó¤ÌÔÚÊ˘ ƒˆÌË¿˜ ÛÙËÓ ÂÙÈΤÙÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘

λοχρονίς η πολεμίστρα του χρόνου. Αυτό που γνώρισε μεγαλεία, γιορτές και βεγγιέρες τα αλησμόνητα καλοκαίρια πριν το 1922, σαν έρχονταν να δροσιστούν στην παραλία, μπρος του, Σμυρνιοί και Βουρλιώτες. Και τα Βουρλά, όλα ρωμέικα, σπίτια όμορφα, γαλήνια ως το 1922, τώρα τα περισσότερα κλειστά, με ένα μελαγχολικό φως πάνω τους. Κι εκείνο το πλατάνι στην κεντρική πλατεία το βλέπεις κι αστράφτει από πόνο η ψυχή. Γιατί σ’ αυτό το πλατάνι, κρεμάσθηκαν κάμποσες εκατοντάδες κατοίκων, σαν μπήκαν και κούρσεψαν την πόλη οι τσέτες του Κεμάλ. Θα θυμάται ο καλός αναγνώστης του παρόντος την μακαρίτισσα Βουρλιώτισσα κυρά Φιλιώ Χαϊδεμένου, που πέθανε προ ετών στα εκατό της και βάλε, και που σώθηκε καταφεύγοντας σε ένα πηγάδι εκείνες τις ματωμένες ώρες της 3ης Σεπτ. (π. ημ.) του 1922. Οι Βουρλιώτες, που ήσαν πλούσιοι και παλληκάρια, δεν άκουσαν τις επίμονες παρακλήσεις του Μαύρου Καβαλλάρη Νικολάου Πλαστήρα να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να επιβιβαστούν στο λιμάνι του Τσεσμέ στα πολεμικά μας πλοία Κιλκίς και Νάξος, όπου έτρεχαν να σωθούν τα λείψανα της ένδοξης Στρατιάς και χιλιάδες Μικρασιάτες. Κι όμως έβλεπαν τον καπνό απ’ την φωτιά που κατέκαιγε την Σμύρνη κι ο κεμαλικός στρατός με τους τσέτες ήταν λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Βουρλά. Εύχομαι τα δενά σας να είναι λίγα, τους είπε ο Πλαστήρας, ίππευσε και με τους Ευζώνους του επιβιβάστηκε τελευταίος σ’ ένα από τα πολεμικά μας που απήρε λίγο πριν αρχίσει η μεγάλη σφαγή. Ιερά σφάγια κι οι Βουρλιώτες του Γένους. Βούλιαξε ο κόσμος στο αίμα τους κάτω από τον καυτερό ήλιο. Χάθηκε ο ανθός της πόλης, έμειναν τα σπίτια στοιχειωμένα, χάθηκε και η Αναξαγόρειος Σχολή, το περίφημο σχολείο των Βουρλών. Κατακαημένη Μικρά Ασία! Κι εκείνο το πλατάνι στην κεντρική πλατεία, όπως είπαμε, έγινε ο Σταυρός του μαρτυρίου, γιατί απ’ τα κλαδιά του κρεμάσθηκαν τα παλληκάρια, εκείνα τα παιδιά που άναβαν φωτιές στην δουλειά και στον έρωτα έφυγαν μες την ζεστή μέρα.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

°È· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ

™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· ‚Ú·‚¢fiÙ·Ó

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË

52¯ÚÔÓÔ˜ “¤Ê˘Á” ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘

ø

¤Û· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ¤ı·ÓÂ, Í·ÊÓÈο, Ô 52¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÙfiÓÙÔ˜, ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘.

ª

ÚÈ·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯Â Ô Ú. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ (ÁˆÚÁ›·-ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·) Î·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ÂÌÏÔΤ˜ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏ˘ÊˆÓ›· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Û ˘Ô˘ÚÁ›·, Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜, ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË 2014-2020, ·fi ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ë ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ̤۷ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ, Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË ÛÙË ÌÂÙÚÔÏÔÁ›· ·ÓÙ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂȉÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÚÔÓÔȷο Î·È ·Ó·ËÚÈο ÂȉfiÌ·Ù·, ηıÒ˜ “Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈıˆÚÔÔÈÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·Óı›” . ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÎÚÈÙÈο ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Ó¤· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô˘Ú·Áfi˜ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ (ÙÔ ¶∞™√∫) Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ). ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÚÔ··ÈÙ› ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·-

øÚÈ·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯Â Ô Ú. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜

ÙÚÔ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Û ·Ϥ˜ ·ÓËÁ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤ-

ÚÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·.

∂Û›˜ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛıÂ, ÂÌ›˜ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜!

¢È‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ

ª∏¡∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™ μÈÔÏfiÁÔ˜

∂§∂¡∏ ∫∞Δ√π∫√À ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

∂ƒ°∞Δπ∫√À ∫∂¡Δƒ√À 8 & ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ Δ∏§.: 24210 27527

√ 52¯ÚÔÓÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‚Ú·‚¢ı› Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ - ¯ı˜ - ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. √ 52¯ÚÔÓÔ˜ “¤Ê˘Á” ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ¤‰ÂȯÓ ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ˜, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, “˙ˆÓÙ·Ófi˜” ¿ÓıÚˆÔ˜, Ôχ ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ¢ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. øÛÙfiÛÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÚÈÎfi, ηıÒ˜ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¤ı·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ËÏÈΛ· ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›. ∂›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜” Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ı· ÙÈÌfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ◊Ù·Ó ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ. ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ Á·ÏÏÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ηٿÛÙËÌ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È Â-

ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›·. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ.


IÛÙÔÚ›· /13 ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

Δ· μÔ˘ÚÏ¿... ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ™ÂʤÚË, Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¤Í˘ÓÔ˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ηÊÂÓÂ›Ô ñ ÍÂÓÒÓ· Ì ÔÏϤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ™ÂʤÚË Î·È ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ΋Ô Ήταν η 3η και 4η Σεπτεμβρίου 1922 κι ενώ τα πολεμικά μας ξανοίγονταν με τα λείψανα της Στρατιάς προς την Χίο. Έμεινε η μοναξιά και η σιωπή. Κοντά στα Βουρλά είναι τα Αλάτσατα, που οικίσθηκαν το 17ο και 18ο αι. από Κρητικούς. Τι να ειπείς για τα όμορφα σπίτια, που καταρρέουν κι αυτά, δόξες παλιές χαμένες στην μοίρα του χρόνου. Έμεινε ο μεγάλος ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, χτισμένος από τους ευσεβείς Αλατσατιανούς στα μέσα του 19ου αι. με τον γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά να φιλοτεχνεί το μαρμάρινο τέμπλο του, που λένε ότι μπερδεύεσαι αν είναι βελούδο, Γιαννούλης Χαλεπάς, εποίει 1874, γράφει. Τόση τέχνη! Σαν έφυγαν οι Αλατσατιανοί, που εγκαταστάθηκαν έξω από το Ηράκλειο της Κρήτης, ήλθαν εδώ κάτι καλόγνωμοι Τουρκοκρήτες που μετέτρεψαν τον ναό μας σε τζαμί, που τον τελευταίο χρόνο το αναπαλαιώνουν και φανερώνονται στο τέμπλο οι πανέμορφες εικόνες του, που ήσαν ασβεστωμένες από το 1922. Κάποιος δήθεν “μεγαλοδημοσιογράφος” μεγάλου καναλιού έκανε ρεπορτάζ για τα Αλάτσατα σε έγκυρη απογευματινή εφημερίδα των Αθηνών κι ούτε που κατάλαβε, ή δεν διάβασε, για τα Αλάτσατα. Ανοίγω εδώ μιαν παρένθεση, για να θυμίσω στους παλαιούς Βολιώτες, μερικούς δημοσιογράφους κρυστάλλινους της πόλης τους, όπως τους αείμνηστους Αχιλλέα Ορφανίδη, Στέφανο Μήτσιου, Φαίδωνα Μακρή, τον φίλο Νίκο Διαμαντόπουλο κ. ά. κι ας με συγχωρήσουν οι αναγνώστες μου όσους παρέλειψα. Τα Αλάτσατα είχαν πιστούς κατοίκους και το αγιορείτικο μοναστήρι, η υψιπετής Σιμωνόπετρα, είχε Αλατσατιανούς μοναχούς, που πριν δρασκελίσουν τα αόρατα μονοπάτια της θέωσης, προσκυνούσαν την Αλατσατιανή Παναγιά τους περπατώντας με δακρυσμένη ιλαρότητα τα βότσαλα του δαπέδου της Κυρά Παναγιάς της Αλατσατιανής. Στις μέρες μας Τούρκοι από την Σμύρνη και την Πόλη κτίζουν περιφερειακά των Αλατσάτων καλαίσθητα σπίτια στον αρχιτεκτονικό ρυθμό του αλατσατιανού σπιτιού. Ευτυχώς. Κι όταν αρχίσει κανείς να κάμει τον γύρο της Ερυθραίας περνά από τα Μολδοβάνια, το Καραμπουρνού που βλέπει απέναντι την Φώκαια, το Κιουτσούκ Μπαξέ, άτοφιο ελληνικό, που διατηρεί,

ακόμη, ευτυχώς τον παλαιό ρωμέικο χαρακτήρα του και λίγο πιο πάνω το Μελί κι αυτό έχοντας διατηρήσει τον παλαιό χαρακτήρα του. Μα πιο όμορφο απ’ όλα είναι το Λιθρί, οι αρχαίες Ερυθραί, όπου διατηρούνται τα τείχη της αρχαίας πόλης, με το θαυμάσιο λιμάνι, θέρετρο σήμερα Τούρκων της Σμύρνης, κυρίως. Στο Λιθρί σώζονται υπολείμματα ρωμέικων και βυζαντινών οικιών, και χαμηλότερα παλαιά ελληνικά αρχοντικά. Κάμεις γύρω • γύρω την Χερσόνησο της Ερυθραίας και θα απογοητευτείς από το ξηρό τοπίο, όπου θα δεις ερειπωμένα ρωμέικα χωριά, λες και δεν κατοικήθηκαν από τότε που έφυγαν οι Έλληνες το 1922. Και καταλήγεις στον Τσεσμέ απέναντι ακριβώς, λίγα μίλια δηλ. από την Χίο. Μερικές δεκάδες μέτρα από την παραλία βρίσκεται ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους που κτίσθηκε στα μέσα του 19ου αι. Σήμερα χρησιμοποιείται από τον τοπικό δήμο ως πολιτιστικό κέντρο αποψιλωμένος από τις αγιογραφίες του και τις εικόνες του. Μόνον η μισοκατεστραμμένη αγιογραφία του Παντοκράτορος στον τρούλο ευλογεί παραπονεμένα τον Χριστιανό επισκέπτη του ναού. Δεν μπόρεσε να φθάσει εκεί ψηλά η μανία του κατακτητή κι έμεινε ο Παντοκράτορας ελπίδα των ανθρώπων αλλά και η επίμονη σκέψη : άραγε θα γίνουν όλα τούτα σαν και πρώτα. Πίσω από τον ναό απλώνονται τα ρωμέικα σπίτια με εκείνο τον γνωστό ρυθμό της ελληνικής αρχιτεκτονικής της Ανατολής. Καμιά εκατοστή χιλιόμετρα βόρεια της Σμύρνης πάνω στο όρος Σίπυλος συναντάμε το Βαϊνδήρι και την ελληνική γειτονιά, όπου σώζονται όλα τα ελληνικά αρχοντικά, που ως το 1922 κατοικούσαν πλούσιοι Ρωμηοί. Κρίμα που πριν λίγα χρόνια ο τοπικός δήμος γκρέμισε την εκκλησιά μας και στην θέση της έκαμε παιδική χαρά. Πολλοί Βαϊνδηριώτες ήλθαν πρόσφυγες στην Νέα Ιωνία, όπως προκύπτει από τα μαθητολόγια του 7ου και 8ου Δημοτ. Σχολείου Ν. Ιωνίας που μελέτησε το αφοσιωμένο τέκνο της Μ. Ασίας, ο συνάδελφος κ. Δημ. Κωνσταντάρας • Σταθαράς. Στο Βαϊνδήρι και στο απέναντι Οδεμήσιο έδρευε ένα σύνταγμα Επιμελητείας του Ελληνικού Στρατού και κατά την οπισθοχώρηση ο διοικητής του Δ. Ζεγγίνης παραδόθηκε αμαχητί (!) στους Τούρκους.

Δ· ∞Ï¿ÙÛ·Ù·... ŒÌÂÈÓÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢Û‚›˜ ∞Ï·ÙÛ·ÙÈ·ÓÔ‡˜ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Ì ÙÔÓ ÁχÙË °È·ÓÓÔ‡ÏË Ã·ÏÂ¿ Ó· ÊÈÏÔÙ¯Ó› ÙÔ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘, Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ÌÂډ‡ÂÛ·È ·Ó Â›Ó·È ‚ÂÏÔ‡‰Ô, °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ÷ÏÂ¿˜, ÂÔ›ÂÈ 1874, ÁÚ¿ÊÂÈ.

√ ∫ÈÚÎÈÓÙ˙¤˜ Ì ٷ ‰›·Ù· Û›ÙÈ·, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó··Ï·Èˆı› ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÊÈÏÔηϛ· ÂÓfi˜ ‚·Ï‹ (ÓÔÌ¿Ú¯Ë) Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘

Αντί να κατευθυνθεί στον Τσεσμέ, πήγε στην Σμύρνη και παραδόθηκε με τους άντρες του. Δύο επιτελείς του δεν τον ακολούθησαν και σώθηκαν με τους άντρες τους σώζοντας την τιμή του Συντάγματος. Κάποιος πρόσφυγας δεύτερης ή τρίτης γενιάς άνοιξε στον Βόλο (περιοχή Αναλήψεως) συμπαθητικό καφενείο, το Οδεμήσιο, το τιτλοφορεί, με φωτογραφίες από το Οδεμήσιο. Προφανής η καταγωγή του και η αγάπη του για την πατρίδα των δικών του. Τα Σώκια είναι σήμερα μία μελαγχολική πόλη, αλλά τα ελληνικά σπίτια που σώζονται δηλώνουν στον επισκέπτη την ως το 1922 ακμή της πόλης, που ήταν το εμπορικό κέντρο της κοιλάδας του Μαιάνδρου. Αρκετοί Σωκιανοί εγκαταστάθηκαν στην Ν. Ιωνία, όπως και τον κοντινό Γέροντα. Δύο μάλιστα προσφυγοπούλες δεύτερης γενιάς, η κ. Καρακατσοπούλου έγραψε για τα Σώκια και η δ. Χαριτίνη Βουτσά, πλην των

άλλων, για τον Γέροντα και τα πέριξ. Δεν θα γράψω για την Έφεσο για να μην σε κουράσω, αγαπητέ αναγνώστη, γιατί είναι τόσα πολλά που έχει να πει κανείς. Οκτώ χιλιόμετρα από την Έφεσο, πάνω στο βουνό, βρίσκεται ο Κιρκιντζές με τα δίπατα σπίτια, που θυμίζουν πηλιορείτικη αρχιτεκτονική, πολλά από τα οποία έχουν αναπαλαιωθεί χάρη στην φιλοκαλία ενός βαλή (νομάρχη) της Σμύρνης. Υπέροχη και απέραντη Ρωμηοσύνη που αναβλύζει φωτίζοντας το χώμα που ιδρώνει χαρούμενα καθώς νιώθει το πέλμα του Ρωμηού επισκέπτη. Το χωριό της Διδώς Σωτηρίου (Ματωμένα Χώματα) και του Στρατή Δούκα (Ιστορία ενός αιχμαλώτου). Κάποιος περίεργος Αμερικανός πριν πέντε • έξη χρόνια αναπαλαίωσε με δαπάνη του τον ναό του Τιμίου Προδρόμου, που είναι, όμως, γυμνωμένος από τα ευλαβή πλουμίδια του. Στον απέναντι λόφο καταρρέει ο κατακαημένος ναός του Αγίου Δημητρίου. Ευτυχώς που κάποιος

Τούρκος επιχειρηματίας αξιοποίησε το περίλαμπρο σχολείο του χωριού και το έκαμε εστιατόριο με το όνομα Άρτεμις. Οι Ρωμηοί το είχαν κτίσει ένα • δύο χρόνια πριν την Καταστροφή. Στις μέρες μας τα παιδιά και τα εγγόνια των παλαιών κατοίκων επισκέπτονται το χωριό τους για να γιορτάσουν την μνήμη του Τιμίου Προδρόμου (29 Αυγούστου). Είναι εγκαταστημένοι στην Νέα Έφεσο της Κατερίνης. Μνησιπήμων πόνος γι’ αυτούς, όπως έγραψε ο Γ. Σεφέρης. Μνησιπήμων πόνος για τους Ρωμηούς που επισκέπτονται τα άγια χώματα των πατρίδων τους κλαίγοντας, καπνίζοντας, ακούγοντας το μελαγχολικό σάι και μοιρολογώντας με το Μικρά Ασία, Χαίρε!

* Ο Αθ. Ε. Καραθανάσης είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

¶ÂÚÈԉ›· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∞. ¡¿ÓÔ ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂ Û ∞Δ∂, ¢∂∏, ∂§Δ∞

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi ÙËÓ ∂§¶∞ ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘˜

ËÓ ÙÚ›ÙË ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ·È‰ÈÒÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È Ó¤ˆÓ ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ, η٤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜.

ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÛÙ· ∂§Δ∞, Î·È ÛÙË ¢∂∏, ÂÚÈfi‰Â˘Û ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¡.∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∞. ¡¿ÓÔ. “∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÊ·ÁÂ›Ô ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡¢-¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ, Ì ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÔÈÓ‹˜ ¿Ï˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÙË ÓÈÎËÊfiÚ· ÔÚ›· ÙÔ˘˜ , ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‚Ú·¯Ó¿ Ù˘ ÙÒ¯Â˘Û˘, ÙÔ ˙˘Áfi Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ∂∂” , ›Â Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜.

™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:

™ÙËÓ ∞Δ∂ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹, ·fi ÙËÓ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ì ·Ú¯‹ ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∂∂, ·Ó ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” . Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞Δ∂ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÙȘ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹-

Ì·ÙÔ˜. £· ʤÚÂÈ ·ÔχÛÂȘ, ı· Ï‹ÍÂÈ Î·›ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·.

™ÙË ¢∂∏ ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏ fiˆ˜ › “ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ì ̷˙ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û˘ÓÔÏÈο ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ.

™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 30% Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, η̛· ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ô˜ Û ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ¯·ÌËÏÔ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ∞¶∂, ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆӔ .

™Ù· ∂§Δ∞ ªÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÍÂÔ˘Ï¿Ó ٷ ∂§Δ∞ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Û ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÂÌfiÚÂ˘Ì· ÙȘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜” .

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰Èο ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÂÙËÛ›ˆ˜

Δ

™ÙË “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ë ∂§¶∞ ·¢ı‡ÓÂÈ Û ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì˘‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19962003, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ∞Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, 237.577 ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Û ¿ÙÔÌ· ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 22.037 (ÔÛÔÛÙfi 9%) ‹Ù·Ó ÙÚÔ¯·›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ë ∂§¶∞, οı ¯ÚfiÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∂urostat, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚ· ·fi 1.800 ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, Ì ı‡Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 75 ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1992-2004 ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 1.593 ı¿Ó·ÙÔÈ ·È‰ÈÒÓ, ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙ· 874 (‰ËÏ·‰‹, 75 ÙÔ ¯ÚfiÓÔ) Ë ·ÈÙ›· ‹Ù·Ó ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ∂›Û˘, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 600 ·Ò-

ÏÂȘ Ó¤ˆÓ ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∂§¶∞, Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ, Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ηÏ› ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ·, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ.

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂°°ƒ∞º∂™ - ∂∫¶∞π¢∂ÀΔ∏ƒπ∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ 128 (∞¡∞ª∂™∞ πø§∫√À - ∞¡Δø¡√¶√À§√À) μ√§√™ Δ∏§.: 24210 - 20118


14/IÛÙÔÚ›· ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

ΔÈÌÒÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÈÂÚ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ

√È ¡ÂÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ ÕÁÈÔÈ Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ™ ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ƒ∞ - ™Δ∞£∞ƒ∞

™ÈÓÂÊ›Ï

∞Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ∫ÏËÌÂÓÙ›ÓË ΔÔ˘ ¡π∫√À ¶∞¶¶∞ Δε μ’ ενδιαφέρει εάν ο πραγματικός Wyatt Earp ήταν μανιώδης τζογαδόρος ούτε εάν σερίφης του Tombstone δεν ήταν αυτός στην πραγματικότητα αλλά ο αδελφός του ο Virgil. Δεν έχει σημασία η προσπάθεια συσχετισμού αυτής της ταινίας με την αλήθεια παρόλο που σίγουρα ήταν μέσα στις επιδιώξεις του σκηνοθέτη John Ford και του παραγωγού Darryl Zanuck (ο οποίος έκοψε περίπου 30’ από την τελική κόπια και άλλαξε το φινάλε). Τέλος, δεν πειράζει που ο Henry Fonda (Wyatt Earp) είναι ευγενικός, φοράει κολόνια και περιποιείται τα μαλλιά του δίνοντας το έναυσμα για τη στροφή της Αμερικής από την βαρβαρότητα του κατακτητή στην ανάπτυξη πολιτισμού κι ευαισθησίας, πράγμα που βέβαια αποτελεί ιστορική ανακρίβεια (έτσι όπως παρουσιάζεται). Αν προσπεράσει κανείς αυτές τις αγκυλώσεις και δει την ταινία κινηματογραφικά θα διαπιστώσει ότι είναι πλήρης. Ο πρωταγωνιστής (Henry Fonda) εμπνέει μία διαφορετική μορφή ηγετικής φυσιογνωμίας από την καθαρά επιθετική και μη αμφισβητήσιμη που είχαμε συνηθίσει από σκληροτράχηλους ήρωες. Πρεσβεύει μία προοπτική που περιλαμβάνει το ήθος και τον πολιτισμό σαν παράγοντες εξέλιξης ενός λαού και φυσιογνωμίας ενός ηγέτη, γι’ αυτό και αποφασίζει να χορέψει με την αγαπημένη του Κλημεντίνη (Cathy Downs), τη μορφωμένη, παραδοσιακή, καλοσυνάτη αλλά δυναμική δασκάλα. Ο χορός του Earp ωθεί τον Bill Clinton να παίξει σαξόφωνο, τον Barack Obama μπάσκετ και οποιονδήποτε ηγέτη να αναπτύξει κάποιου είδους ευαισθησία για να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση. Προσέξτε επίσης πόσο άψογα γυρισμένη και μονταρισμένη είναι η σκηνή με τον Fonda καθισμένο στην καρέκλα του μπαλκονιού. Αυτή η σκηνή είναι μία παρέκκλιση από την δομή της υπόθεσης όπου ο σκηνοθέτης αποφασίζει να της δώσει μια ανάσα. Χωρίς να μας πει σχεδόν τίποτα σημαντικό λεκτικά, ουσιαστικά μας λέει τα πάντα για την ιδανική Αμερική. Η ιστορικά αιματοβαμμένη πόλη Tombstone για λίγα λεπτά γίνεται ανθρώπινη. Αγαπημένη μου Κλημεντίνη (My Darling Clementine) 1946. Σκηνοθεσία John Ford. Παίζουν Henry Fonda, Victor Mature, Linda Darnell.

ήμερα Κυριακή προ της Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού, όπως αναγράφεται στα “Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος” , τιμάται η μνήμη των Νεομαρτύρων Αγίων Μητροπολιτών, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κυδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου και Ευθυμίου Επισκόπου Ζήλων (Πόντου), καθώς και των ανώνυμων κληρικών και λαϊκών, που σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους κατά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Στις πόλεις και κωμοπόλεις της πατρίδας μας, όπου υπάρχουν πυρήνες Μικρασιατών προσφύγων τιμάται ιδιαιτέρως η μνήμη των αγίων αυτών. Η τοπική μας Εκκλησία (Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος) τελεί ιερές τελετές και άλλες εκδηλώσεις για τους παραπάνω αγίους στον Καθεδρικό Ναό της Ευαγγελίστριας της Νέας Ιωνίας, όπου βρίσκονται οι ιερές τους εικόνες. Το Σάββατο το εσπέρας τελείται Μέγας Εσπερινός της αγιώνυμης ασματικής ακολουθίας του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης με αρτοκλασία. Την Κυριακή μετά τον Όρθρο της ιδιαίτερης πάλι ασματικής ακολουθίας (ποίημα Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου-1992) και τη Θεία Λειτουργία γίνεται λιτάνευση των ιερών εικόνων τους γύρω από την Ευαγγελίστρια με την παρουσία αρχών και λαού. Το εσπέρας της Κυριακής τελείται Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης (ποίημα Πορφυρίου Μοναχού Σιμωνοπετρίτου • 2005). Η μνήμη και η τιμή των Αγίων αυτών μας φέρνει πίσω 90 χρόνια, στις μέρες της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, του εκπατρισμού ενάμισι εκατομμυρίου Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες και της εγκατάστασής των ως προσφύγων στις παρυφές των μεγαλουπόλεων. Στη ζωή και στο μαρτύριο αυτών των αγίων συμπυκνώνεται η Τραγωδία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας κατά το 1922 στη Μικρά Ασία. Θεωρούμε χρέος μας να αναφερόμαστε σ’ αυτούς με ευλάβεια, τουλάχιστον επετειακά. Ο “Περίβλεπτος” Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης, προΐσταται της χορείας των μαρτύρων της Εκκλησίας μας κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ενώ όλη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία είχε αποχωρήσει πανικόβλητη από τη Σμύρνη, αυτός μόνος έμεινε και, το Σάββατο στις 27 Αυγούστου 1922, αφού τέλεσε τη Θεία. Λειτουργία στο ναό της Αγίας Φωτεινής, προσπάθησε να εμψυχώσει το πανικόβλητο χριστεπώνυμο ποίμνιο των Σμυρνιών. Ο Τούρκος διοικητής Νουρεντίν πασάς εκείνο το βράδυ, τον συνέλαβε και τον παρέδωσε στον τούρκικο όχλο, που τον βασάνισε, τον θανάτωσε και τον έσυρε σβαρνιστά στους δρόμους της Σμύρνης. Για το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης ο George Horton (Τζορτζ Χόρτον) Πρόξενος των Η.Π.Α. στη Σμύρνη, στο βιβλίο- μαρτυρία του Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ (έκδοση 1926) πέμπτη έκδοση Βιβλιοπωλείου της Εστίας, Οκτώβριος 2002, μετάφραση Β.Γ. Σολομωνίδου, σελ. 126-127 γράφει: “Οι διηγήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίον πέθανε ο Χρυσόστομος ποικίλλουν. Το σίγουρο όμως είναι ότι βρήκε το τέλος του στα χέρια του τουρκικού όχλου. Ένας Τούρκος αξιωματικός και δύο στρατιώτες πήγαν στα γραφεία της Μητρόπολης και τον πήραν για να τον πάνε στον Νoureddin Pasha, τον Τούρκο αρχιστράτηγο ο οποίος, όπως λένε, είχε συλλάβει το τρομερό σχέδιο να τον παραδώσει στον φανατικό όχλο για να τον κάνει ό,τι ήθελε. Δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για αυτό αλλά παραμένει γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος σκοτώθηκε από τον όχλο. Τον έφτυσαν, του ξερίζωσαν τα γένια, τον χτύπησαν, τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κι ύστερα τον έσυραν στους δρόμους... Πέθανε ως μάρτυρας και του πρέπουν οι μεγαλύτερες τιμές από την Εκκλησία και την κυβέρνηση της Ελλάδας. Του πρέπει ακόμα ο σεβασμός όλων εκείνων των ανδρών και γυναικών που θαυμάζουν την γενναία αντιμετώπιση του φρικτού θανάτου” . O Rene Puaux (Ρενέ Πυώ) στο βιβλίο του “Ο θάνα-

τος της Σμύρνης” ( Εκδόσεις ΕΙΡΜΟΣ, Αθήνα 1992, σ. 57 για το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης γράφει: “...Ο αξιωματικός που συνόδευε το Χρυσόστομο, τον οδήγησε μπροστά στο Νουρεντίν. Σε δέκα λεπτά, και ενώ ο Χρυσόστομος κατέβαινε, βγήκε στο μπαλκόνι του κτηρίου ο Νουρεντίν πασάς, ο οποίος απευθύνθηκε στους χιλίους με χιλίους πεντακοσίους μουσουλμάνους, άνδρες και γυναίκες, που βρίσκονταν στην πλατεία. Τους είπε ότι τους παραδίδει το μητροπολίτη, προσθέτοντας χαρακτηριστικά τις φράσεις: “Αν σας έκανε καλό, να του το ανταποδώσετε, αν σας έκανε κακό, να του κάνετε και σεις κακό!” . Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτριβή το μητροπολίτη και τον οδήγησε λίγο πιο πέρα, μπροστά στο κομμωτήριο του Ismail, ενός Ιταλού προστατευόμενου. Εκεί σταμάτησαν και τον έντυσαν με μια άσπρη μπλούζα, που πήραν από τον κομμωτή. Άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν λυσσασμένα με γροθιές και με ξύλα και να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Του τρύπησαν με μαχαιριές το σώμα. Του ξερίζωσαν τη γενειάδα. Του έβγαλαν τα μάτια. Του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η γαλλική περίπολος παρακολούθησε τα γεγονότα μέχρι τη σκηνή που περιγράψαμε. Οι άνδρες που την αποτελούσαν (επρόκειτο για ναύτες), είχαν βγει έξω από τα ρούχα τους, έτρεμαν χωρίς υπερβολή από την αγανάκτηση και ήθελαν να επέμβουν. Ο επικεφαλής, όμως, αξιωματικός, με το περίστροφο στο χέρι, ακολουθούσε τις διαταγές που τους είχαν δοθεί και τους εμπόδισε να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση” . Και ο Giles Milton (Γκάιλς Μίλτον) στο βιβλίο του “Χαμένος Παράδεισος, Σμύρνη 1922” (Εκδόσεις Μίνωας, 7η έκδοση 2008, σ. 303) περιγράφει, όπως παραπάνω το μαρτύριο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, συμπληρώνοντας ότι: “Τη στιγμή που ο Χρυσόστομος έμπαινε στο τούρκικο αυτοκίνητο που τον περίμενε, μια γαλλική στρατιωτική περίπολος έτυχε να διέρχεται από το σημείο. Ανάμεσα στους Γάλλους στρατιώτες υπήρχε ένας πολίτης-επισκέπτης της πόλης, ο οποίος έπεισε τους συντρόφους του να ακολουθήσουν τον Έλληνα μητροπολίτη στο Κονάκι. Έτσι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των ιστορικών γεγονότων που ακολούθησαν (σ.σ. όπως περιγράφονται παραπάνω στο βιβλίο του Ρενέ Πυώ)” . Ο Γρηγόριος Κυδωνιών (Ωρολογάς, 1864-1922) κατά τον πρώτο διωγμό των Ελλήνων του 1914 που άρχισαν οι νεότουρκοι στα ιωνικά παράλια, προσπάθησε να σώσει το ποίμνιό του από τα βασανιστήρια και τις διώξεις. Κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, στις 3 Οκτωβρίου 1922, κληρικοί και λαϊκοί των Κυδωνιών οδηγούνται έξω της πόλης. Εκεί μπροστά στα μάτια του σφαγιάζονται όλοι. Το Μητροπολίτη Γρηγόριο του ετοιμάζουν φρικτό θάνατο. Ανοίγουν βαθύ λάκκο με σκοπό να τον θάψουν ζωντανό, αλλά προ του τάφου του έμεινε άπνους - έπαθε εγκεφαλική συμφόρηση - και ρίχτηκε το άψυχο κορμί του από τους βασανιστές του στον ανοιγμένο τάφο κατά τρόπο φρικτό και βάρβαρο. Ο Αμβρόσιος Μοσχονησίων (Πλειανθίδης, 1872 -

∏ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·

1922), ο μαρτυρικός Μητροπολίτης, αναδείχθηκε στο μητροπολιτικό του θρόνο λίγους μήνες πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή (10 Φεβρουαρίου 1922) και με όλες του τις δυνάμεις προσπάθησε να εμψυχώσει τον καταρρέοντα ελληνισμό της επαρχίας του. Και όταν οι Τούρκοι μετά την κατάρρευση του μετώπου κατέστρεψαν τα όμορφα Μοσχονήσια (απέναντι από τις Κυδωνίες) με σφαγές και λεηλασίες, συνέλαβαν πρώτον τον Αμβρόσιο μαζί με εννιά ιερείς του και τους οδήγησαν λίγο έξω από τις Κυδωνίες (Αϊβαλί) και εκεί τους έθαψαν ζωντανούς. Ο Προκόπιος Ικονίου (Λαζαρίδης, 1859-1923) στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στην Καππαδοκία, από το 1911, ανέπτυξε πλούσια εκκλησιαστική και εθνική δράση, που ενοχλούσε τις τουρκικές αρχές. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (1923) και πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών, προσπάθησε να σώσει τους χριστιανούς της επαρχίας του και να τους ανακουφίσει από τις ταλαιπωρίες. Συνελήφθηκε και εξορίστηκε στο Ερζερούμ. Πέθανε στις 30 Μαρτίου 1923 και θάφτηκε στην Καισάρεια (πληροφορία στο βιβλίο: “Μνήμη Μαρτύρων της Μικρασιατικής Καταστροφής” , του Σεβ.Μητροπολίτη Καισαριανής και Υμηττού κ. Δανιήλ, έκδοση 2011, σ. 12 ). Ο Επίσκοπος Ζήλων (Ευθύμιος Αγριτέλης, 18761921), με καταγωγή από τα Παράκοιλα της Λέσβου, από το 1912 που τοποθετήθηκε ως Επίσκοπος στη μακρινή επαρχία Ζήλων του Πόντου, έγινε βοηθός του δραστήριου Μητροπολίτη Αμασείας Γερμανού Καραβαγγέλη. Το 1919, όταν οι κεμαλικοί επιδόθηκαν με αγριότητα στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, αυτός ατρόμητος όρθωσε το ανάστημά και ευλόγησε τα όπλα των ανταρτών Ποντίων. Αυτό δεν του το συγχώρεσαν. Τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν, τον βασάνισαν και πέθανε στη φυλακή, πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή (Μάιος 1921), μαζί με τις 350.000 Ποντίους Έλληνες, που ξεκληρίστηκαν από την πατρώα τους γη με θανάτους και βασανιστήρια. Στους παραπάνω επώνυμους Αγίους της Μικρασιατικής Καταστροφής συγκαταλέγονται και οι ανώνυμοι κληρικοί και λαϊκοί που θανατώθηκαν βίαια, εκείνη την περίοδο του ζόφου και της σφαγής γιατί ήταν Έλληνες και Χριστιανοί . Η Εκκλησία μας όλους αυτούς τους τιμά και τους έχει τάξει στην χορεία των Αγίων. Σήμερα Κυριακή προ της Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού, ημέρα της μνήμης τους ας τους τιμήσουμε και ας τους παρακαλέσουμε διά πρεσβειών τους να σώζουν την Πατρίδα μας και την Ορθόδοξή μας πίστη από παντός είδους απειλές.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

¢È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô

‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÂͤÂÌ„·Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰È·„‡ÛÙËηÓ, ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Air BerlÈn Ó· ÌËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÙÔ 2013, fiÙ·Ó Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ˘¤ÛÙË ÛÔ‚·Úfi Ï‹ÁÌ·, Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ê›ÍˆÓ. ÕÏψÛÙÂ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎfi˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈο ÔÚıfi˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·.

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÌÈÎÚ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÏËÚfiÙËÙ·˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙÈ̤˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë ‹ ÂÏÏÈ‹˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ tour operators. ∂›Û˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÏÏÈ‹˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Î·È ÔÚÂÈÓÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, ÂÓÒ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÏfiÁˆ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ™Ù· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÔÛÔÛÙ¿ ÏËÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ∞˘ÛÙÚ›·˜, πÙ·Ï›·˜, ∫‡ÚÔ˘, ∞ÁÁÏ›·˜, √ÏÏ·Ó‰›·˜ Î·È °·ÏÏ›·˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ fiˆ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È Ë ƒˆÛ›·. ∂›Û˘, ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÈηӤ˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ¢˘Ó·Ùfi “¯·ÚÙ›” ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù¿ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ μfiÏÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ï‹ıÔ˜ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, ·ÛÙÈÎfi˜, Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜, ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜, ÂÚÈ·ÙËÙÈÎfi˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, Ì·ıËÙÈÎfi˜, Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. √ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ μfiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο. ΔÔÈ΋ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‰È·ÎÚÈÙ‹ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË Î·ıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤-

ÏÂÈ·˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. √ μfiÏÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∏ ∞ı‹Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÛÙfi¯Ô” . °È· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙfi¯Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë πÙ·Ï›·, ∫‡ÚÔ˜, ∞ÁÁÏ›·, √ÏÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ƒˆÛ›·, °·ÏÏ›·, πÛÚ·‹Ï Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.

√È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› fiÚÔÈ √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˆ˜ ¯ˆÚÈ¿ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎfi ÏfiÁÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Â›Û΄˘. √ μfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË - ÏÈÌ¿ÓÈ, Ì ˙ˆ‹, ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÔÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη). ΔÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∏ ¡¤· πˆÓ›· ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË, Ë ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì ÚÔÔÙÈ΋, ÂÓÒ ‚·ÛÈο ·ÙÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì 12ÌËÓË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·. ∏ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ∏ ∞ӷηÛÈ¿ ¤¯ÂÈ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ ÛÙÔȯ›Ô, Ì ·ÏÈ¿ ·Ú¯ÔÓÙÈο Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ·. ∞ÍÈÔı¤·Ùfi Ù˘ ÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∫ÔÓÙÔ‡, Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ì ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ Ë ¢Ú¿ÎÂÈ· ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ªÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· Î·È ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

∏ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÚÔ‚ÔÏ‹, Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ-

˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ΔÔ 96% ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫‡ÚÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË site Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÔÛÔÛÙfi 96,2%. ™Â Ôχ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË Û ¿ÏÏÔ

site 80,8%. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô Î·È Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË Û ÂÚÈÔ‰Èο Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ÔÛÔÛÙ¿ 65,4% Î·È 61,5% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿. ∫∞Δ. Δ∞™

√È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙÈ̤˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë ‹ ÂÏÏÈ‹˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ tour operators


EΉfiÛÂȘ /15 ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

√È ÈÛÙÔڛ˜ ËÚˆÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ 1821

°ÂˆÚÁ›Ô˘ ΔÛÔÏ¿ÎË: √È ∫·Ï·Ìȉ·›ÔÈ Ù˘ ªÈÙ˙¤Ï·˜

TÔ˘ °π∞¡¡∏ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À

ρόσφατα η ιστορική Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού (Φ.Ε.Α.) “Όθρυς” στο πλαίσιο της πολυπτύχου πνευματικής και πολιτιστικής της δραστηριότητας, εξέδωσε το νέο πόνημα του συντοπίτου ερευνητού της τοπικής μας Ιστορίας και συγγραφέως Γεωργίου Τσολάκη, δικηγόρου, με τίτλο “Οι Καλαμιδαίοι της Μιτζέλας” σχ. 17Χ24 εκ. και 242 σελίδων. Ο Γιώργος Τσολάκης (Γ.Τ.), καταγόμενος από πατέρα και μητέρα από τα ιστορικά σημαντικά ναυτικά πηλιορείτικα χωριά Παλαιά Μιτζέλα και Τρίκερι αντίστοιχα και ορμώμενος από μεγάλη αγάπη προς τη Μιτζέλα, έχει καταπιαστεί εμβριθώς με την έρευνα της ιστορίας της, καρπός της οποίας είναι το προαναφερθέν, άκρως ενδιαφέρον για την τοπική μας ιστορία, βιβλίο του. Μετά την παράθεση της ασπρόμαυρης απεικονίσεως του αγωνιστού κι οπλαρχηγού Αποστόλου Δ. Καλαμίδα, υιού του Μητζελιώτη ήρωα του 1821 Δημητρίου Πανταζή Καλαμίδα και του πίνακα περιεχομένων, ακολουθεί ο πρόλογος του Δ.Σ. της Φ.Ε.Α. “Όθρυς” , όπου, μεταξύ άλλων, αναγινώσκουμε: “...Η εργασία του Γ.Τ. “Οι Καλαμιδαίοι της Μιτζέλας” είναι ένα έργο που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιδιώξεις και στους σκοπούς της Φ.Ε.Α. “Όθρυς” . Οι Καλαμιδαίοι ήταν μια οικογένεια του ερειπωμένου σήμερα χωριού του Πηλίου Μιτζέλα, τα μέλη της οποίας, στο σύνολό τους σχεδόν, δραστηριοποιήθησαν δυναμικά και πολύ αποτελεσματικά στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδος του 1821-1832 και στα μετέπειτα απελευθερωτικά κινήματα της πατρίδας μας. Για τη συμβολή, την προσφορά και τους αγώνες των Καλαμιδαίων στα απελευθερωτικά κινήματα της πατρίδας μας, ελάχιστα ήταν γνωστά. Η εργασία του Γ.Τ. διαφωτίζει πλήρως αρκετές πτυχές του θέματος αυτού και διευκρινίζει πολλές από τις ασάφειες και συγχύσεις. Για να επιτευχθεί το πολύ δύσκολο αυτό έργο, χρειάστηκε η μελέτη και η εξονυχιστική έρευνα εκ μέρους του κ. Τσολάκη δεκάδων αδημοσίευτων και άγνωστων ώς τώρα εγγράφων και πολλών δημοσιευμάτων. Το γεγονός αυτό καθιστά την εργασία του Γ.Τ. ...ένα υπόδειγμα υπεύθυνης, σοβαρής και συστηματικής έρευνας, μελέτης και καταγραφής τοπικής ιστορίας” . Έπεται ο “Προλογικός χαιρετισμός” του πρ. Προέδρου της Φ.Ε.Α. Βίκτωρα Κοντονάτσιου, αναφερόμενος στη σημασία του νέου πονήματος του Γ.Τ., συγχαίροντος και ευχαριστούντος αυτόν. Στη συνέχεια ο συγγραφέας στα “Προλεγόμενά” του καταθέτει “λίγα λόγια για το Δημήτριο Καλαμίδα, γενάρχη της ιστορικής οικογένειας” και “για τη διαχρονική παρουσία και συμβολή των μελών της οικογένειας Καλαμίδα και των απογόνων της” . Στα δε “Εισαγωγικά” κάνει λόγο για τη συμμετοχή του χωριού Π. Μιτζέλα στην ελληνική επανάσταση του 1821, για την καταγωγή και το όνομα της οικογένειας Καλαμίδα, με παράθεση του γενεαλογικού δέντρου: Ο Κυριαζής αγνώστου επωνύμου είχε γιο τον Πανταζή Κυριαζή, που έφερε το παρατσούκλι “Καλαμίδας” , μιας και ήταν ψηλόλιγνος σαν “καλαμίδα” . Αυτός έφερε στον κόσμο τον Δημήτριο Καλαμίδα, ήρωα του 1821 και τον πρωτότοκο γιο του Κυριαζή Καλαμί-

δα, εγκατασταθέντα στη Σκόπελο. Ο Δημήτριος υπήρξε πολύτεκνος με οκτώ τέκνα, τους: Απόστολο, Στέφανο, Γιώργο (Γώγο), Αλέξιο, Κωνσταντίνο, Μαριγώ, Ελένη, Αικατερίνη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον “Πηλιορείτη ήρωα του ’21, αντιστράτηγο Δημήτριο Πανταζή Καλαμίδα, τη σχέση του με τους Τούρκους, την

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ΔÛÔÏ¿ÎË ¤ÛˆÛ ·fi ÙÔ ÛÎfiÙÔ˜ Ù˘ Ï‹ı˘ Î·È Ù˘ ·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÓ‰fiÍÔ˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜

αδελφική φιλία του με τον στρατάρχη Τάσο Καρατάσο, τη συμμετοχή του στον αγώνα των Μακεδόνων ενάντια στους Τούρκους και για την καταστροφή της Π. Μιτζέλας το 1819, σύμφωνα με ιστορικό δημοσίευμα του εκ Ζαγοράς Ρήγα Πάντου το 1928 και οι Μιτζελιώτισσες, για να μην ατιμασθούν από τους Αλβανούς του Ταφλούζ Μπέη “ως άλλαι Σουλιώτισσαι, έγραψαν την ωραιοτέραν σελίδα της ιστορίας του Πηλίου” , γκρεμίσθηκαν από ψηλά στα βράχια της αλίμενης ακρογιαλιάς του χωριού, χορεύοντας με μπροστάρισσα τη Μαστρογιάννενα. Ακολούθως το περιεχόμενο του βιβλίου διαιρείται ευμέθοδα προς διευκόλυνση του αναγνώστη σε πέντε (Α’Ε’) Μέρη. Έτσι στο Μέρος Α’ έχουμε χρονολογική καταγραφή της δραστηριότητας της οικογένειας Καλαμίδα (1821-1832). Το 1821 ο Δ. Καλαμίδας μυημένος στη Φιλική Εταιρεία από τον Άνθιμο Γαζή, μεγάλο του Γένους Διδάσκαλο, μετέχει στην Επανάσταση του Πηλίου (7 Μαΐου 1821), καθοδηγώντας τους συντοπίτες του αγωνιστές στις επιχειρήσεις του Βόλου και της Πηλιορείτικης περιοχής, αλλά ο Δράμαλης ήλθε με στρατό από τη Λάρισα και κατέπνιξε την επανάσταση, οι δε στρατιώτες του έκαψαν τα σπί-

τια των αγωνιστών της Μιτζέλας, που οι οικογένειές τους αναγκάζονται να καταφύγουν πρόσφυγες στη Σκόπελο. Ο Δ. Καλαμίδας σπεύδει να βοηθήσει τον αγώνα της Χαλκιδικής που κήρυξε ο Σερραίος Εμμ. Παπάς. Το 1822 οι Καλαμιδαίοι με τους Μακεδόνες οπλαρχηγούς μετέχουν στα γεγονότα της Ευβοίας (Βρυσάκια). Το 1823 η επανάσταση του Πηλίου αναζωπυρώθηκε στην περιοχή του Τρίκερι. Στη Γατζέα, νήσο Αλατά, Παναγιά (Τρικέρων) έγιναν σφοδρές μάχες. Ο Δ. Καλαμίδας και ο γαμβρός του Μητζελιώτης Γεώργιος Γριζάνος διαπραγματεύθησαν με τον Κιουταχή στο Κάστρο του Βόλου τη συνθήκη κατάπαυσης των εχθροπραξιών, ως εκπρόσωποι των Θεσσαλών και Μακεδόνων αγωνιστών. Στην εμφύλια διαμάχη του 1824 ο Δ. Καλαμίδας με τους Μακεδόνες οπλαρχηγούς εκστρατεύουν στην Ύδρα για υπεράσπιση των κατοίκων σε περίπτωση επιθέσεως του τουρκικού στόλου. Το 1825 ο Δ. Καλαμίδας πρωτεύει στο Σχοινόλακα Πελοποννήσου, πολεμώντας κατά του Ιμπραήμ, ενώ το 1826 καθίσταται καταδρομέας των Τούρκων στο Β. Αιγαίο και εκστρατεύει στην Αταλάντη, όπου στη μάχη μαχόμενος ηρωικά φονεύθηκε διαμελισθείς. Η Ελλάδα πένθησε το χαμό αυτού του θρυλικού πολεμάρχου. Οι γιοι του συνέχισαν τον αγώνα και στις 3 Νοεμβρίου 1827 συνεπικουρούμενοι από άνδρες των μακεδόνων οπλαρχηγών, του αλμυριώτη Ι. Βελέντζα και των Βάσσου Μαυροβουνιώτη και Νικολάου Κριεζιώτη, αρχηγών της επιχειρήσεως, επιτέθηκαν κατά των Τούρκων του Τρίκερι. Αποβιβάσθηκαν στο επίνειο Κόττες, αλλ’ απέτυχαν να καταλάβουν το χωριό, ενώ στις 14 Νοεμβρίου 1827 στο λιμάνι της Αγ. Κυριακής με σφοδρή μάχη κατέλαβαν δύο κανονιοστάσια και οχυρές θέσεις, ώστε να ελέγχουν το διαπόρι των Τρικέρων. Στις 17 Νοεμβρίου 1827 οι Τούρκοι έστειλαν ενισχύσεις τουρκαλβανών με ηγέτη τον Νούρκα Σέβρανη. Στις πλαγιές του Τισαίου έγινε σφοδρή μάχη, οι Έλληνες κατεδίωξαν τους άπιστους έως του Λαύκου, οι Καλαμιδαίοι, κατ’ άλλους δε ο Βελέντζας, φόνευσαν τον τουρκαλβανό ηγέτη. Το 1828 οι Καλαμιδαίοι συνεχίζουν την καταδρομική τους δράση και το 1829 παραμένουν στον αναδιοργανωμένο από τον Ι. Καποδίστρια στρατό των ελαφρών ταγμάτων, αλλά το 1830 ο Στέφανος Καλαμίδας αποχωρεί από το στράτευμα δυσαρεστημένος. Στην εμφύλια διαμάχη 1831-’32, οι Καλαμιδαίοι τάχθηκαν με το μέρος των συνταγματικών του Ι. Κωλέττη. Το 1833 στη Σκόπελο ξεκίνησε η διαδικασία μετεγκαταστάσεως των προσφύγων εκεί Μιτζελιωτών στη σημερινή θέση “Μονολιά” του Δ. Παγασητικού, όπου πρωτοστάτησε ο γαμβρός επ’ αδελφής του Δ. Καλαμίδα Γεώργιος Γριζάνος και το 1839 η Ν. Μι-

τζέλα μετονομάστηκε με Βασιλικό Διάταγμα σε Αμαλιάπολη. Το Β’ Μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στον οπλαρχηγό Γεώργιο Γριζάνο, τη δεύτερη μετά τον Δ. Καλαμίδα θρυλική μορφή της Π. Μιτζέλας. Μετέσχε στον απελευθερωτικό του 1821 αγώνα με δικό του σώμα, αφού το 1818 είχε μυηθεί από τον Ανθ. Γαζή στη Φιλική Εταιρεία. Συνεργάστηκε με τον Δ. Καλαμίδα και τους Μακεδόνες οπλαρχηγούς και πολέμησε στη μάχη των Βρυσακίων Ευβοίας, το 1826 μετά το θάνατο του Δ. Καλαμίδα νυμφεύθηκε την αδελφή του Μαριγώ. Απέκτησε καράβι και με τους κουνιάδους του κατέτρεχε τους Τούρκους. Υπήρξε ο πρώτος Δήμαρχος Αμαλιαπόλεως (1843). Ταγματάρχης το 1848 εστράφη κατά του στασιαστή Ι. Βελέντζα και συμμετείχε στο επαναστατικό του 1854 κίνημα. Απεβίωσε τον Ιανουάριο 1855, πικραμένος για τη μη απελευθέρωση και επανίδρυση του παλιού πηλιορείτικου χωριού Π. Μιτζέλα και πένης. Ακολουθεί το κεφάλαιο “Η οικογένεια Γριζάνου. Γενεαλογίες. Η παραδοσιακή φορεσιά και ιστορικά στοιχεία αυτής” , της Ελένης Γριζάνου. Στο Μέρος Γ’ καταγράφονται “οι απόγονοι της οικογενείας Καλαμίδα” , οι: Κωνσταντίνος, Γεώργιος, ναύαρχος, Ιωάννης, Αθανάσιος, Απόστολος. Στο Μέρος Δ’ παρουσιάζονται οι “Άλλοι Μιετζελιώτες αγωνιστές” : Γεώργ. Δημητρίου “Σκληθριώτης” , Σωτήριος Φιλίππου ή Κουκκοφιλίπου, ναυμάχος, Γεώργ. Καρβούνης “Ζαγοραίος” , Παν. Δίπλας, Νικολ. Μακρυγιάννης, αγωνιστής στο σώμα Γ. Γριζάνου, Νικόλ. Καρκαβέλας, Ιωάν. Σταμάγκης, Αντ. Χαϊδούλης “Ολύμπιος” , Γεώργ. Τσιλιμίγκας και Γεώργ. Παπαδημητρίου. Στο Μέρος Ε’ “Παράρτημα εγγράφων” καταχωρίζεται η αλληλογραφία των αδελφών Καλαμιδαίων κ.ά. ιστορικά σημαντικά έγγραφα. Ευσύνοπτος “Επίλογος” και “Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων με παρακείμενο τον αριθμό της σελίδας που απαντώνται επιστέφουν το βιβλίο, που ’ναι εύχυμος πνευματικός καρπός του ερευνητικού μόχθου και της τρανής αγάπης του συγγραφέα προς την εκ πατρός γενέτειρά του, θρυλική Μιτζέλα και των άξιων τέκνων της που πρόσφεραν τα πάντα στον αγώνα του 1821 για την απελευθέρωση της Ελλάδος και, κυρίως των ιστορικών οικογενειών του ήρωα Δημητρίου Καλαμίδα και του Γεωργίου Γριζάνου κι έτσι έσωσε από το σκότος της λήθης και της αφάνειας που επιφέρει ανηλεώς “ο πάσης μνήμης και των έργων εχθρός, χρόνος” , πολύτιμα στοιχεία της ενδόξου τοπικής μας ιστορίας. Γι’ αυτό του αρμόζει εκθύμως ο δημόσιος έπαινος γι’ αυτήν την πνευματική του προσφορά και ευχόμαστε από καρδιάς ο Θεός να του χαρίζει υγεία κι έμπνευση, ώστε να συνεχίσει την ερευνητική του προσπάθεια και να φέρει στο φως κι άλλους του πνεύματός του καρπούς που προοιωνίζονται δαψιλείς και αγλαοί. Το πιστεύουμε ευελπίστως.

O Jo Nesbo ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Το μεγαλύτερο αστέρι της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας συναντά για πρώτη φορά τους έλληνες αναγνώστες του. Ο Jo Nesbo εδώ και χρόνια επισκέπτεται κάθε φθινόπωρο το νησί της Καλύμνου για ξεκούραση και αναψυχή. Φέτος, κάνει μια στάση στην Αθήνα για να συναντήσει το ήδη φανατικό κοινό των βιβλίων του. Το μεγαλύτερο event της νέας σεζόν για τον εκδοτικό χώρο των εκδόσεων Μεταίχμιο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Goethe Institut (Ομήρου 14-16, Αθήνα), όπου ο συγγραφέας φαινόμενο θα μιλήσει με τον δημοσιογράφο Μανώλη Πιμπλή για τα βιβλία του και τον διάσημο επιθεωρητή του Χάρι Χόλε. Θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του. Οι έλληνες αναγνώστες θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον νορβηγό συγγραφέα που καθήλωσε εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στον χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται τα βιβλία του. Ο Jo Nesbo, ο πιο επιτυχημένος συγγραφέας αστυνομικού στη Νορβηγία, θεωρείται σήμερα ο βασιλιάς της σκανδιναβικής αστυνομικής λογοτεχνίας και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του είδους παγκοσμίως. Βραβευμένος με τα πιο έγκυρα βραβεία και με μοναδικά ρεκόρ πωλήσεων: Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 14 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ στη Μ. Βρετανία έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 717.000 αντίτυπα μέσα στο 2011, που σημαίνει ότι ένα βιβλίο του πουλιέται ανά 27 δευτερόλεπτα. Διάσημος σήμερα όσο και ο καλτ ντετέκτιβ του Χάρι Χόλε, βλέπει τα βιβλία του να εκδίδονται σε περισσότερες από 40 χώρες και να μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη. Ο ίδιος δεν μπορεί να εξηγήσει τη μεγάλη επιτυχία των βιβλίων του. Θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, του πάθους του να διηγείται ιστορίες, ενδεχομένως και λίγης τύχης και •ελπίζει- κάποιου ταλέντου.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

108.000 ͤÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ

“∑ˆÓÙ·Ófi˜” Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÏfiÁˆ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘

™ÎÈ¿ıÔ˜ ηٿÊÂÚÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √È Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ “˙ˆÓÙ·Ófi” ÙÔ ÓËÛ› Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÙÔ‡” Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ‹‰Ë Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù·Í›‰Â„·Ó ʤÙÔ˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 20 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó 3.000- 4.000 ¿ÙÔÌ·. √È ‚ÚÂÙ·ÓÔ› ‹Ù·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∞‡ÍËÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ∫˘Ú›ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ·fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ̤ÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ “‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·” Ù˘, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÓËÛ›, ÂȉÈο ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó - fi¯È ÌfiÓÔ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ÓËÛ› - ·ÏÏ¿ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ÙÔ 100% ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È Í¤ÓÔÈ “¤ÛˆÛ·Ó” ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 50% (fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È) Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ 10 ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ηٷٿÛÛÂÙ·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. “∂Ì›˜ ‰Ò, Â˘Ù˘¯Ò˜, ›̷ÛÙ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜

ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÙÔ‡” Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ‹‰Ë Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜

ŒÏÏËÓ˜. ∞fi ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ Ò˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 100%. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ - ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· - ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ™·˜ ÏËÚÔÊÔÚÒ ˆ˜ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Ë ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÊıËÓ¤˜ ÙÈ̤˜, ·Ú·Ì¤-

ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiÔ˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Î·È ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ.

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ù‹ÛÂȘ, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ΔÔ ‰›ÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÂÓÒ Î·È Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È “‰˘Ó·Ùfi˜” ÙÔ˘ÚÈ-

ÛÙÈο Ì‹Ó·˜, ·ÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù‹ÛË Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 13/10/2012. Δ· Â›ÛËÌ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ΛÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ 2011 Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÎÏÂÈÛ Ì 113.125 ¿ÙÔÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Êȯı› ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È 113.060 Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ªÂ ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ 2011 ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› 10.095 ¿ÙÔÌ· Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 10.378.

ªfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹Úı·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘2012 ·Ê›¯ıËÛ·Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi 25.535 ¿ÙÔÌ· Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 23.901 Û ۇÓÔÏÔ 375 Ù‹ÛˆÓ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È μÚÂÙ·ÓÔ›, 15.000 ¿ÙÔÌ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ™Ô˘Ë‰Ô› (2.504), ÔÈ ¡ÔÚ‚ËÁÔ› (2.456), ÔÈ ¢·ÓÔ› (1.575), πÙ·ÏÔ› (1.327), ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› (1.322) Î·È ºÈÏ·Ó‰Ô› (556). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· - Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ

‚·ÏοÓÈˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. º¤ÙÔ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÛ¯›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 12. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ - Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ - Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ¶¤ÚÛÈ, Û ¤Ó· Ì‹Ó·, Ì 308 Ù‹ÛÂȘ ·Ê›¯ıËÛ·Ó 22.626 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·Ê›¯ıËÛ·Ó 1.321 ÂÈ‚¿Ù˜ (¤Ó·ÓÙÈ 1.661 ÙÔ 2011) - Ì fiϘ ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ - Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 1.162 (¤Ó·ÓÙÈ 1.477 ÂÈ‚¿Ù˜). ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ·Ê›¯ıËÛ·Ó 30.581 Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 29.872 Ì 475 ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ. ¶ÚÒÙÔÈ ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› - 13049 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ - Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ¡ÔÚ‚ËÁÔ› (9.399), πÙ·ÏÔ› (3.475), ™Ô˘Ë‰Ô› (2.300), ¢·ÓÔ› (2.185), ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› (1.596) Î·È ∫‡ÚÈÔÈ (1.524). ΔÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÌfiÏȘ ¤ÍÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› (Î·È ‰‡Ô °¿ÏÏÔÈ), ηıÒ˜ Î·È 13 ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ì 440 Ù‹ÛÂȘ ·Ê›¯ıËÛ·Ó 29.318, ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 28.179, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fi-

ÌÂÓÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û 3.719. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 1.464 (Ì 90 Ù‹ÛÂȘ) Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 1.378. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2012 ·Ê›¯ıËÛ·Ó 31.613 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 32.832 Ì 508 Ù‹ÛÂȘ (17 Ù‹ÛÂȘ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜). ¶ÚÒÙÔÈ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› (15.200) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: πÙ·ÏÔ› (5.000), ¡ÔÚ‚ËÁÔ› (2.086), ™Ô˘Ë‰Ô› (2.077), ∫‡ÚÈÔÈ (1.750), ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› (1.355). °ÂÚÌ·ÓÔ›, ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2011 Ì 471 Ù‹ÛÂȘ ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 29.224, ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 30.204, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó Û 3.347. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Êȯı¤ÓÙˆÓ ÔÈ 12.320 Â›Ó·È ÕÁÁÏÔÈ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: 5.918 πÙ·ÏÔ›, °ÂÚÌ·ÓÔ› 2.196, ∫‡ÚÈÔÈ 2.019. ªÂ 86 Ù‹ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·Ê›¯ıËÛ·Ó 1.538 ¿ÙÔÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ Ù·Í›‰Â„·Ó 1.567 ¿ÙÔÌ· Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó 1.555 Ì 86 Û˘ÓÔÏÈο Ù‹ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2011 ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ πÔ˘Ó›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 80.000 ͤÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010 ›¯·Ó ·Êȯı› 76.380 Ì ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

™¯¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘, ˆ˜ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “™¯¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ À‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ - ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” , ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰·, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ (À¶∂∫∞) ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· Û¯¤‰È· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ §ÂηÓÒÓ ∞ÔÚÚÔ‹˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ȉÈ-

΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· À‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ (À¶∂∫∞), ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ §ÂηÓÒÓ ∞ÔÚÚÔ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ Ê¿ÛË. ™Ù· ™¯¤‰È· ·˘Ù¿ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ·fi Ï‹ÚË

ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ π. ∫·ÛÙ¤Ï˘ - ΔÔ˘ÚÛÔ‡Áη˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜

™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜, Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÔ˘! °ÓÒÌÔÓ¿˜ Ì·˜, Ë ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜! ¢π¢∞™∫√¡Δ∞π ª∞£∏ª∞Δ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ◗ §˘Î›Ԣ °ÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘

◗ ¶ÚÒÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË. ◗ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÛΤ„˘ Ì·ıËÙÔ‡ ÛÂ

√ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ΔÌ‹Ì·Ù· ◗ ¢È‰·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û οı ̷ıËÙ‹.

Δπª∂™

∞Ú¯·›· πÛÙÔÚ›· ŒÎıÂÛË ∫›ÌÂÓ· §·ÙÈÓÈο

¢øƒ∂∞¡ ∂¡π™ÃÀΔπ∫∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞ ◗ ¶ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ◗ Δ¯ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ◗ ªËÓÈ·›· ∂ÓË̤ڈÛË ÙˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, fiÛÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜.

·fi

μÏ·¯¿‚· 105 - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ °È· ÂÁÁڷʤ˜ ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6981030457 & 6978189393

Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ·: - ΔË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ (ÔÙ·ÌÒÓ, ÏÈÌÓÒÓ, Â΂ÔÏÒÓ Î·È ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÓÂÚÒÓ), - ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È - ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚ÈÔÙfiˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û ÓÂÚfi. ™Ù· ™¯¤‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›· ¯ÚËÛÙÒÓ Î·Ù¿ ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ̤ÙÚ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜: - ª¤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ, - ̤ÙÚ· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ fiˆ˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ, Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÓÂÚÒÓ, ·Ê·Ï·ÙÒÛÂȘ Î.Ï., - ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÓÂÚÔ‡ fiˆ˜ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ, ̤ÙÚ· ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, - ̤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÏ‹„ÂˆÓ ·fi ÂÈÊ·ÓÂȷο Î·È ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿, - ̤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù·Ì›Â˘Û˘ ÓÂÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, - ̤ÙÚ· ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔˆÓ, - ̤ÙÚ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıË-

∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (10.Ì.) ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÙÔÔ›ËÛ˘. Δ· ̤ÙÚ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi fiÊÂÏÔ˜ Ì ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂϤÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ °.°. À‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∏ª∂ƒπ¢∞™ ¶ÚÔۤϢÛË: 9:30 - 10:00. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ›: 10:00 - 10:30. ¶ÚÔ‰Ú›Ô: ∫. ºÏ·ÌÔ‡Ú˘, ª. ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ¶. ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜. 10:30 - 10:45 °Ú·ÌÌ·Ù‹ ª·ÎÏ·ÙÛ‹, ̤ÏÔ˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Δ∂∂ ΔÌ. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞fi„ÂȘ, ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ À.¢. £∂™™∞§π∞™” . 10:45 - 11:00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫›ÙÙ·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “√ÚıÔÏÔÁÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÓÂÚÔ‡

Û ηÏÏȤÚÁÂȘ ˘fi Î¿Ï˘„Ë” . 11:00 - 11:15 ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ §Ô˘Î¿˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “¡¤· ¢˘Ó·ÌÈ΋ ™ÙË ¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ: ΔÔ ™¯¤‰ÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ À‰·ÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . 11:15 - 11:30 ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÏÈÔ‡, °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ “∞fi„ÂȘ - ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ À‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ À.¢. £∂™™∞§π∞™” . 11:30 - 11:45 πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶√∫·ª·∫Âμ “∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘” . 11:45 - 12:30 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ - ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ºÔÚ¤ˆÓ. 12:30 - 13:30 ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ΔÚ¿Â˙· - ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· °Ú·ÌÌ·Ù‹ ª·ÎÏ·ÙÛ‹. ™˘˙‹ÙËÛË Î·È ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ∏ÌÂÚ›‰·˜.


16/T¤¯Ó˜ ¢IA¢POME™ /9 ™E¶TEMBPIOY 2012

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù·

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

Œ

νας νέος χρόνος καλλιτεχνικών μαθημάτων ξεκινά, για ενδιαφερομένους κάθε ηλικίας με τη λειτουργία τμημάτων στους τομείς της Μουσικής, του Χορού, των Εικαστικών και του Θεάτρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου, στη Σχολή Χορού, στα Εικαστικά Εργαστήρια, στο Ερασιτεχνικό Θεατρικό Εργαστήρι, στη Σχολή Ελληνικής Μουσικής και Χορού της Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού και στο Εργαστήρι Ζωγραφικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας. ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô Οι σπουδές του Δημοτικού Ωδείου απευθύνονται σε ενδιαφερομένους όλων των ηλικιών, από τη μουσική προπαιδεία για παιδιά 4-8 ετών, στη διδασκαλία μουσικών οργάνων έως τα Διπλώματα Ανωτέρων θεωρητικών και Σύνθεσης. Για τους νέους ενδιαφερόμενους το Ωδείο, από Δευτέρα 10/9 έως Παρασκευή 14/9 ανοίγει τις πόρτες του, για τους νέους και παιδιά της πόλης που επιθυμούν να έχουν δωρεάν μία πρώτη γνωριμία με τα όργανα, καθώς και με όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Ωδείου. Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει τη Δευτέρα 10/9 με παρουσίαση του πιάνου από τις 11-13 και από τις 18-20 το απόγευμα , την Τρίτη 11/9 θα γίνει η παρουσίαση της κιθάρας στις 11-13 και το απόγευμα 18-20 του βιολιού, την Τετάρτη 12/9 από τις 10-12 η παρουσίαση στο το τρομπόνι και στην ενορχήστρωση και από τις 18-20 πάλι της κιθάρας, την Πέμπτη 13/9 από τις 10-12 στο φαγκότο και το απόγευμα από τις 18-20 στο φλάουτο και την Παρασκευή 14/9 από τις 10-12 στο αρμόνιο και το απόγευμα 18-20 στο μπουζούκι, στη μονωδία και στη χορωδία.

Με την πεποίθηση πως η μύηση στο κόσμο της μουσικής συμβάλλει αποφασιστικά στη μόρφωση και εξυπηρετεί την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών, καθηγητές όλων των οργάνων θα βρίσκονται στη διάθεση των γονέων και των παιδιών , προκειμένου να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις σπουδές, να δείξουν στα παιδιά τα μουσικά όργανα που διδάσκονται στο Ωδείο και να φέρουν σε επαφή με πλούσιο φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού Ωδείου ο τομέας της κλασσικής παιδείας περιλαμβάνει: Ανώτερα θεωρητικά με τα μαθήματα Αντίστιξης, Αρμονίας, Φυγής, Σύνθεσης καθώς και το τμήμα Διεύθυνσης ορχήστρας και το τμήμα προετοιμασίας για τα πανεπιστήμια. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι ομάδες των κλασσικών οργάνων: εγχόρδων, πνευστών, κρουστών, μονωδίας και Βυζαντινής μουσικής. Για πληροφορίες και εγγραφές στη Γραμματεία από τις 9.30- 14.00 και απόγευμα από τις 17-21 καθημερινά και στο τηλ. 24210-39594.

¢ËÌÔÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ Η Δημοτική Σχολή Χορού στα

27 χρόνια επιτυχημένης πορείας της, με την ποιοτική και συγκροτημένη διδασκαλία των άρτια καταρτισμένων και διπλωματούχων καθηγητριών της, έχει κατορθώσει να φέρει στη Σχολή βραβεία, επαίνους και διακρίσεις από διαγωνισμούς, αποδεικνύοντας ότι η ορχηστική τέχνη στη Δημοτική Σχολή Χορού καλλιεργείται και διδάσκεται σωστά, μεθοδευμένα και συμβαδίζει με τις σύγχρονες τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσπαθώντας να ανεβάζει τον πήχη κάθε χρόνο όλο και πιο ψηλά. Η περσινή εκπαιδευτική περίοδος εκτός από τη συμμετοχή των μαθητών σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου επιβραβεύτηκε και με τη διάκριση του μαθητή της σχολής Στέφανου Δημουλά, που έγινε δεκτός ανάμεσα σε μαθητές χορού από διαφορετικές χώρες στο Royal Scottish Academy of music and Drama στη Γλασκώβη κερδίζοντας μάλιστα και υποτροφία για τον πρώτο χρόνο σπουδών του. Φέτος εγκαινιάζεται ένα νέο τμήμα για ενήλικες με αντικείμενο τον Αυτοσχεδιασμό και την Κίνηση ανοιχτό σε χορευτές, ηθοποιούς, εκπαιδευτικούς και σε όλους όσους θέλουν να μυηθούν στη δημιουργική πλευρά του χορού. Τα τμήμα-

τα που θα λειτουργήσουν είναι: Χορευτικής Προπαιδείας-Μουσικοκινητικής Αγωγής Τμήματα Προσχολικής Αγωγής για παιδιά από 4-6 χρονών, Κλασσικού Χορού με το Ρωσικό Σύστημα Vaganova, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, Σύγχρονου Χορού, τα Φυτώρια - Τμήματα Επαγγελματικής Κατεύθυνσης προετοιμασίας Εξετάσεων για το Υπουργείο Πολιτισμού επιλεγμένων παιδιών τα οποία μέσω εντατικής εκπαίδευσης στον κλασσικό και σύγχρονο χορό μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερες επαγγελματικές σχολές. Θα λειτουργήσουν επίσης τμήματα εφήβων και ενηλίκων στο Street Dance, Modern Jazz-Musical, Dance stretching με το μάθημα της Ορθοσωμικής βασισμένο στις αρχές της Οστεοπαθητικής. Για πληροφορίες εγγραφές καθημερινά από τις 10.00- 13.00 και 18.00 21.00 στη γραμματεία της Σχολής Κουταρέλια με Ρ. Φεραίου (Π. Ηλεκτρική), τηλέφωνο 24210-54244.

∂ÈηÛÙÈο ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Στα Εικαστικά Εργαστήρια του Κάραγατς (τέρμα Κύπρου) για τη δημιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου θα λειτουργήσουν αρ-

χικά τμήματα ενηλίκων στη Ζωγραφική και στην Κεραμική, πρωινά και απογευματινά, ενώ θα ανακοινωθούν παράλληλες δραστηριότητες εικαστικής έκφρασης στο τέλος του μήνα. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το Ερασιτεχνικό Εργαστήρι Θεάτρου. Για πληροφορίες-εγγραφές στο Κέντρο Τέχνης Ντε Κίρικο καθημερινά 9.30-13.30 και 18.30-21.00, τηλέφωνο 24210-31701.

ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÍÂÎÈÓ¿

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ Στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας θα λειτουργήσει το Εργαστήρι Ζωγραφικής για εφήβους και τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις στις Σχολές Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής. Πληροφορίες και εγγραφές στο Πολιτιστικό Κέντρο, τηλέφωνο 2421065212. Στη “Σχολή Ελληνικής Μουσικής και Χορού” της Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού θα λειτουργήσουν τα τμήματα μπαλέτου, μουσικής προπαιδείας, θεωρίας, αρμο-

νίου, κιθάρας, μπουζουκιού. Πληροφορίες - εγγραφές στο τηλέφωνο 2421359513. Τέλος ανακοινώνεται πως μετά την έγκριση του αιτήματος από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την πρόσληψη έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα κοινοποιηθεί και η λειτουργία νέων τμημάτων στα Δημοτικά Ωδεία Βόλου και Ν. Ιωνίας και Εικαστικά Εργαστήρια.

™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ŸÛÏÔ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” ·fi ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

Δ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ó¤ˆÓ Δ˘ μπμ∏™ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À Με την ταινία “Όσλο 31 Αυγούστου” ο Νορβηγός σκηνοθέτης Γιοακίμ Τρίερ, που βασίζεται πάνω στην ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη Λουί Μαλ “Η φωτιά που τρεμοσβήνει” , μας βυθίζει στα εσωτερικά βάσανα ενός σύγχρονου νέου ανθρώπου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η ταινία θα προβάλλεται από μεθαύριο Τρίτη 11 έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο “Εξωραϊστική” , στις 21:30, από το “Σινέ Μεσόγειος” του Δήμου Βόλου. Ο Λουί Μαλ, ο Γάλλος σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος και εκπρόσωπος της nouvelle vague, το 1963 γυρίζει μια ταινία-αριστούργημα, πολύ απαισιόδοξη, που δημιουργεί κατάθλιψη. Είναι η “Η φλόγα που τρεμοσβήνει” το πορτρέτο ενός ατόμου που ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει. Στη συνέντευξη που έδωσε ο Νορβηγός σκηνοθέτης Γιόακιμ Τρίερ σχετικά με την ταινία του “Όσλο 31 Αυγούστου” ρωτήθηκε γιατί διάλεξε αυτή την ημερομηνία και τι συμβολίζει στην ταινία του, γιατί στην ταινία του Λουί Μαλ ο ήρωας αποφασίζει να αυτοκτονήσει 23 Ιουλίου. Ο Γιόακιμ Τρίερ απάντησε: “Στη Νορβηγία, η ημέρα 31 Αυγούστου, είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Είναι λοιπόν μια μέρα υπερβολικά μελαγχολική. Η ομορφιά του καλοκαιριού φεύγει για να αφήσει στη θέση του το φθινόπωρο. Η εποχή συμβαδίζει από-

λυτα με την ψυχική κατάσταση του ήρωά μου, Άντερς. Βλέπει την ομορφιά, αλλά δεν μπορεί να την φτάσει, να την αγγίξει” . Τέλος, λοιπόν, της καλοκαιρινής εποχής, τέλος της νιότης, τέλος της ζωής... Ο Γιόακιμ Τρίερ συνεχίζει στη συνέντευξή του σχετικά με το θέμα της ταινίας του, που είναι ο δρόμος προς την αυτοκτονία: “Κάθε ηλικία έχει τη δική της κρίση, κάθε άνθρωπος καταλαβαίνει ξαφνικά ότι όλα τα πράγματα τελειώνουν μια μέρα, ξεχνιούνται, εξαφανίζονται. Ο Άντερς, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, το συνειδητοποιεί και η αυτοκτονία του είναι ένας τρόπος άρνησης: Αρνείται αυτή την εξαφάνιση” . Ο Γιόακιμ Τρίερ προσπαθεί λοιπόν με την ταινία του να εξερευνήσει τα μυστήρια που περιβάλλουν αυτή την “πράξη” και όχι να την εξηγήσει... Ο πρωταγωνιστής του είναι ένας νέος άνθρωπος, όμορφος, κομψός, προνομιούχος, από καλή οικογένεια, αλλά δεν έχει πίστη για τη ζωή. Το περιβάλλον του τον θέλει ευτυχισμένο, αρνείται τη δυστυχία. Ψάχνει το απόλυτο, αλλά το απόλυτο είναι άπιαστο. Η ταινία “Όσλο 31 Αυγούστου” παρουσιάζει τις αμφιβολίες αυτού του ανθρώπου και την “πράξη” του, που προέρχεται εξαιτίας αυτών των αμφιβολιών. Ο Άντερς, ο πρωταγωνιστής, προσπαθεί κατά τη διάρκεια όλης της ταινίας να συνδεθεί με τη ζωή, με κάποιον άνθρωπο, διότι έ-

χει βγει από ένα κέντρο αποτοξίνωσης και ψάχνει επίμονα, απελπισμένα, έστω για μια μέρα, να βρει την παλιά του ζωή, τους δικούς του ανθρώπους... την καθημερινότητά του. Αλλά βλέπει το χάος, το πατρικό του σπίτι ακατοίκητο και έρημο, το φίλο του τακτοποιημένο... Δείτε αυτή την ταινία και δώστε όποιες ερμηνείες θέλετε: Προσέξτε όμως τη δομή της, το περιβάλλον της, τις εσωτερικές φωνές, τη μοναξιά της και πάντοτε το τρομερό αδιέξοδο των νέων, όταν δεν υπάρχει αυτό το “τρυφερό” , “δυνατό” χέρι, το γεμάτο αγάπη και ελπίδα που μόνο αυτό μπορεί να χαρίζει πίστη και θάρρος στη ζωή όλων μας.

∂fiÌÂÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 16.9 “∏ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” Μια εργασιομανής επιστήμων γνωρίζει έναν σεφ με έντονη καλλιτεχνική διάθεση. Οι δυο νέοι στην αρχή είναι αποκλειστικά αφοσιωμένοι στη δουλειά τους. Καθώς, όμως, η γνωριμία τους προχωρεί, ερωτεύονται. Αλλά, τότε, ξεσπάει μια παγκόσμια επιδημία, που στερεί από τους ανθρώπους τις αισθήσεις τους μία προς μία. Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μακένζι επιχειρεί ένα νέο είδος κινηματογράφου, έχοντας στο πλευρό του ένα πολύ δυνατό καστ ηθοποιών. Μ. Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία, Δανία (2011). Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι

™ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· Ë 31Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡

Σενάριο: Κιμ Φαμπζ Ακεσον. Πρωταγωνιστούν: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Έβα Γκριν, Κόνι Νέλσον, Γιούαν Μπρέμερ (92’).


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

£· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ΤÓÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜

π‰ÈˆÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ - ™ÎÈ¿ıÔ˘

ª

ÂÙ¿ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ (∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘) Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ȉȈÙÈο ¯¤ÚÈ·. Δ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ̛· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ë ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂϤÙË ÎfiÛÙÔ˘˜-ÔʤÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ΔÂÏÒÓ ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ı· ÂÎÔÓËı› ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· (ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ı¤Ì·Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂.∂, Î.Ï.). ΔfiÛÔ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ fiÛÔ Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚËı› ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô π‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ (Δ∞π¶∂¢), Ì·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· 31 ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÂÌËı› Û ηÙËÁÔڛ˜-ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Δ∞π¶∂¢ ÚÔ΋ڢÍ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÌÂϤÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈο ÛÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÔÈÔÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÊıËÓ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜. Δ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜, Ì ¤Ó· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË Ó· Ù›ıÂÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚ· ‹ ÙÚ›Ù· Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Î›ÓËÛË. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ã·Ó›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· πηڛ·˜, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ∞ÎÙ›Ô˘, ∫·Ú¿ıÔ˘ Î·È ∫Ô˙¿Ó˘. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÂÈÎÂÊ·-

ªÂÙ¿ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ (∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘) Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ȉȈÙÈο ¯¤ÚÈ·

Ï‹˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ª‹ÏÔ˘, ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ƒfi‰Ô˘, Ã›Ô˘ Î·È ™Î‡ÚÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÙÔÓˆı› Ë ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› Î·È Ù‹ÛÂȘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ΤÓÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂΛ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ (outlet). Δ· ÚÒÙ· ȉȈÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÙÔ 2013. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Î·È Ó¤Â˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÁÔÚ¿ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 17%. ∞fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Û Ӥ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ̤ۈ ‰ÈÌÂÚÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. Δ¯ÓÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ÔÍÈ¿‰Ë, Ë Alanna Consulting Group Î·È Ë Lufthansa Consulting.

ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ 3913 ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›ÁÂÈ·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û .¯. Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó· η˙›ÓÔ. ª¤Ûˆ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ marketing ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, Ë ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ˘„ËÏfi ·ÚÈıÌfi ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÓËÛ˘¯›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ú¿ÍÂÈ Ë “Ryanair” , Ë ÔÔ›· ¤Ï·‚ ÁÈ· ÙÔ 2012 490.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ◊‰Ë Ë ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˙ËÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘-

Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ƒfi‰Ô˘ Î·È ∫ˆ. ∏ “Ryanair” ¤¯ÂÈ ÂÚÈÎfi„ÂÈ ‹‰Ë Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ƒÒÌË. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Â›Ó·È Air Berlin (‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÙÔ 2013), Austrian Airlines, Monarch Airlines, Transavia Î·È Rae, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Ì ÙË °ÂÓ‡Ë. √È Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Ryanair Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋, ΔÚ›ÙË, Δ¤Ù·ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË, Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ÙȘ μڢͤÏϘ. √È Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Air Berlin Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Ì μȤÓÓË, ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË, ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ, μÂÚÔÏ›ÓÔ, ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ. ∏ Austrian Airlines, Ì Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ μȤÓÓË, οı ™¿‚‚·ÙÔ. ∏ Monarch Airlines, Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Transavia ÂÎÙÂÏ› Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, ÂÓÒ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔ

·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 350.000 ¢ÚÒ, Ù· ‰¿‰· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÙÚÔ¯Ô‰ÚfiÌÔ˜. ∂ÈϤÔÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 3,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÔÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ °∂∞ Î·È ÙËÓ À¶∞ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔ¯Ô‰ÚfiÌˆÓ ÒÛÙ ӷ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ·ÂÚÔÛοÊË Ì Ï‹Ú˜ ÊÔÚÙ›Ô. ∞˘Ùfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÈÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› ‹ ·fi Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ‹ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜ (ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¢‹ÌÔÈ, Î.¿.). ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ “∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” Ë “Olympic Air” ·¤ÎÙËÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ›ÛÙ·˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ 86.000 Ù.Ì. Î·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘-·ÔÁ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·Ù¿ 110 ̤ÙÚ·.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ “Ó¤Ô ∂™¶∞” ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

™¯¤‰ÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó

ª∂ ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰·

Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (12Ì.) ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô IMPERIAL ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ “Ó¤Ô ∂™¶∞” . ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛȈÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2014-2020. ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2020. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘

ªÂ ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (12Ì.) ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô IMPERIAL ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ “Ó¤Ô ∂™¶∞”

ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘˜: - ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ & ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, - ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, - ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ & ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ·fi - °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (°°∂Δ). ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜-‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤ-

ÚÂÈ·˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.

ª∂Δ∞º√ƒ∞ π∞Δƒ∂π√À ΔÔ π·ÙÚÂ›Ô Ù˘ ¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ˘ ™∞∫∫√¶√À§√À ª∞ƒπ∞™ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 5 - π¿ÛÔÓÔ˜. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:

24210-34411, 6974-376647

Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÛÙfi¯Ô ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

∂ÓË̤ڈÛË Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜

∂Ã√À¡ ÂÍ·ÓÙÏËı› Ù· ÂÚÈ-

ıÒÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Á›·. Ãı˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ π∫∞-¡∞Δ-√∞∂∂ Â›Ó·È “·ÚÒÓ” ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi, È·ÙÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ - ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ··ÈÙÔ‡Ó: ΔËÓ Ï‹ÚË Î·È Â·Ú΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ˘Á›·˜ Î·È ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÚfiÓÔÈ·˜, ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ·. ∞ÔÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ê¿Ú̷η, È·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο ˘ÏÈο, ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Î·È ¿ÏÏ· ȉڇ̷ٷ, ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ Î·È Â·ÚÎÔ‡˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Û fiÏ· Ù· Ê¿Ú̷η. ∫Ú·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÓfiÛÔ˘˜, Ù· Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÙÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Ù· ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Î·È ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ Î·È ÛÙ· ∞ÌÂ∞. ∫·Ì›· ÂÚÈÎÔ‹ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ÛÙȘ ·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂȉfiÌ·Ù·, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, Ê¿Ú̷η, ÙËÓ ˘Á›·, È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ∫·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ, ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ, ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ, ÓfiÌˆÓ Î·È ‰È·Ù¿ÍˆÓ, ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË.

∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ı¤ÛË ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∫∞Δ∞ƒ°∂πΔ∞π Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÚÂȘ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. ∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ı¤Û˘ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÚÈÎÔÒÓ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË.

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ 20 Ì‹Ó˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ 8Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Â˘Î·ÈÚ›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. √ ÙÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ¤¯ÂÈ 100 ̤ÏË Î·È Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 40 ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. √È Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Â‰Ò Î·È 20 Ì‹Ó˜. ªÂ ‰˘ÛÎÔÏ›·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Î·È Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ.

Ãı˜, ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ¤ÛÙËÛ·Ó ÎÈfiÛÎÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÌÔ›Ú·˙·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘, ¤‰ÈÓ·Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ˘Á›·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú·ÎÚ·Ù› ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Ô ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÂÏÈο Ù›ÔÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘. Δ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. “∞ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹ ·Ï‹ÚˆÙÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ. §¤Ì fi¯È ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞·ÈÙԇ̠ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÎÔ¤˜. ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ Ì¿˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÓ: “∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Â›Û·È ˘ÁÈ‹˜, ̛Ӡ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Û fiÏË ÛÔ˘ ÙË ˙ˆ‹” . ∫·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË: “√È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÈÓËÙÈο ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜. ∏ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÌÔÚ› ÙÂÏÈο Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·ËÚ›· Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘˜ οı ¯ÚfiÓÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηډȷ΋ ÓfiÛÔ, ·ÁÁÂȷο ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ÂÂÈÛfi‰È·, ‰È·‚‹ÙË Î·È Î·ÚΛÓÔ” . ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÓ: “√È ÂÓ‹ÏÈΘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 30 ÏÂÙ¿ ̤ÙÚÈ·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ -fiˆ˜ Ô‰ËÏ·Û›·, ÎÔχ̂ËÛË ‹ ÁÚ‹-

™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú·ÎÚ·Ù› ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Ô ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÂÏÈο Ù›ÔÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘

ÁÔÚÔ ÂÚ¿ÙËÌ·- ¤ÓÙ ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó 20 ÏÂÙ¿ ¤ÓÙÔÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ -ÔÙȉ‹ÔÙ Û οÓÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂȘ ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ Î·È Î·Ú‰È·Î‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Ì˘ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √È ÂȉÈÎÔ› Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Û΋ÛÂȘ Ì˘È΋˜ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 60 ÏÂÙ¿ ̤ÙÚÈ·˜ ¤ˆ˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ οı ̤ڷ. ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 150 ÏÂÙ¿ ̤ÙÚÈ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ 75 ÏÂÙ¿ ¤ÓÙÔÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·” . √È ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó fiÏÔÈ

Ì·˜ Û˘ÓËı›˙·Ì ӷ ÂÚ·Ù¿Ì Ì ̛· Ù·¯‡ÙËÙ· Á‡Úˆ ÛÙ· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó¿ ÒÚ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂÚ›Ô˘ 30% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ηډȷ΋ ÓfiÛÔ Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ı· ›¯·Ó ·ÔÊ¢¯ı›. ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜; ™ÙËÓ ÚfiÏË„Ë fiÓÔ˘, ηډȷ΋˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡, ‰È·‚‹ÙË, ηÚΛÓÔ˘, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó -ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ı‹ÛˆÓ- ÙËÓ ·ÚıÚ›Ùȉ·, ÓfiÛÔ ¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘·ÏÔ‡, Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂȘ, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜. √È Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤-

ÛÔ˘Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·.

∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜ ∏ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· Â›Ó·È ÂÈÛÙ‹ÌË Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿, ηÎÒÛÂȘ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›, ·ı‹ÛÂȘ ‹ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ë ËÏÈΛ· ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi-

ÙËÙ· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈο, „˘¯ÔÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο. H Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ̤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‹ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘, Û˘ÓÂÒ˜, Û˘ÓÔÏÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ, “Ô Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙË Ì¿Ï·ÍË, ÙÔ Êˆ˜, ÙÔ ÓÂÚfi, ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·, ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ‰È¿ÊÔÚ· Ì˯·ÓÈο ̤۷, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, fiˆ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ, Ì˘ÔÛÎÂÏÂÙÈο Î·È Ó¢ÚÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·È‰È¿ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ” . √È Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Ù ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘Á›·˜, ›Ù ˆ˜ ̤ÏË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 7.500 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÎÂÙÔ› ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (¡ÔÛËÏ¢ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù·, ∫∞¶∏, ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ¢ËÌfiÛÈ· ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù·), ÂÓÒ Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â›Ù ˆ˜ ÂÏ¢ıÂÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ (∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÈÛΤ„ÂȘ) ›Ù ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· (Û ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, ∫¤ÓÙÚ· ∞ÔηٿÛÙ·Û˘, ∞ıÏËÙÈΤ˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ). ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂ӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û ·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

§ÈÁfiÙÂÚ· ÂÌ‚fiÏÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ÂÓÓÈ¿ ÂÌ‚fi-

ÏÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ·È‰È·ÙÚÈÎfi-·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂Ï›˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶·È‰È¿ÙÚˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·È‰È΋˜ ηٿıÏȄ˘ Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ∫·ÙÛ·Ú‰‹˜ › ˆ˜ Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÛÙ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË, ηıÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. 줂·È· ›Ûˆ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ÌË Ê·›ÓÂÙ·È. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fï˜ ˆ˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‚Á¿˙ÂÈ „˘¯ÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ Û fiÏ·

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÓÈ¿ ÂÌ‚fiÏÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ·È‰È·ÙÚÈÎfi-·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ¿ÛıÌ·. ¢ËÏ·‰‹ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÛıÌ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È

„˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.

™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ùfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô Î. ∫·ÙÛ·Ú‰‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ· Î·È ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ï¿ÙË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. 줂·È· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÙ¿ÙÔ˘˜ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Û fiϘ ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ Î·È ÛÙÔ ÛÙÚ˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÂÈ. 줂·È· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÍÂʇÁÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ Î·È Ì ÙËÓ ˘-

Á›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. Δ· ÂÌ‚fiÏÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, Â›Ó·È ‰ÈÊıÂÚ›Ùȉ·, ٤ٷÓÔ˜, ÎÔΛÙ˘, ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·, ÂÚ˘ıÚ¿, ÈÏ·Ú¿, ·ÚˆÙ›Ùȉ·, ·ÓÂÌÔ‚ÏÔÁÈ¿, Ó¢ÌÔÓfiÎÔÎÎÔ˜ Î·È ·ÈÌfiÊ˘ÏÔ˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·˘Ù¿ Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· Á›ÓÔÓÙ·Ó. ΔÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ·Ú·ÈÒÓÔ˘Ó. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ¿Ú· Ôχ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·˜. ∏ Ê˘Ì·Ù›ˆÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÂÌ‚fiÏÈÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛÙÚ˜ Ô Î. ∫·ÙÛ·Ú‰‹˜ › fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰›·ÈÙ·, ¿ıÏËÛË Î·È Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó¯‹ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ 2Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂¶∞§ μfiÏÔ˘

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ÛÙ· ıÚ·Ó›·

ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ 18¿Úˉ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ÙÒÚ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ “Ì¿¯Â˜” Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ˜, ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ οıÈÛ·Ó ÛÙ· ıÚ·Ó›· ÙÚ›· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÓÒÛÂȘ, Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∫·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÏÏ·ÏÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Û οÔÈ· ™¯ÔÏ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÛÙË ÌÔÚʈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ™ÙÔ 2Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌËÙ¤Ú˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ. °È’ ·˘Ù¤˜ Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ §˘Î›Ԣ Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ̤۷ ·fi ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” ÌÈÏÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÂÈÙ˘¯Ô‡Û˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. “ŸÙ·Ó ı¤ÏÂȘ οÙÈ, ÙÔ ÚÔÛ·ı›˜ Î·È ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ” Ì·˜ ϤÂÈ Ë Î. √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ì¿ÙË, ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ Δ∂π ∫Ô˙¿Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ 46¯ÚÔÓË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ 2Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, fiÔ˘ Î·È ¤Ù˘¯Â. “∂›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓË Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙË ™¯ÔÏ‹, ηıÒ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÔ‡ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ‰È¿ÏÂÍ· ·˘Ùfi ÙÔ ΔÌ‹Ì·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ›‰È·. ΔÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·, ·ÊÔ‡ ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Û›ÙÈ Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡Û ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiÔ˘ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÂÏ›ˆÓ·Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ

“ŸÙ·Ó ı¤ÏÂȘ οÙÈ, ÙÔ ÚÔÛ·ı›˜ Î·È ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ” ϤÂÈ Ë Î. √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ì¿ÙË, ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ Δ∂π ∫Ô˙¿Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

“ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠ¿Ú· Ôχ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·È ÔÏÏ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ÕÓÓ· ∫·ÏˆÙ‹, ÌËÙ¤Ú· ‰˘Ô ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ·fi ʤÙÔ˜ ı· ÊÔÈÙ¿ ÛÙÔ Δ∂π ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË

‚Ú¿‰˘ ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÔÏ˘fiıËÙ˘ ÁÓÒÛ˘. ∏ ›‰È· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘‹ÚÍ ÎÔ‡Ú·ÛË fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ë ı¤ÏËÛË ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÍÂÂÚÓÔ‡ÛÂ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ‹Ù·Ó ˆ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯·Ì ηıËÁËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì” .

Ù¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ, Ò˜ Ù· ηٿÊÂÚ ӷ Ù· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ fiÏ·; “ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠ¿Ú· Ôχ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·È ÔÏÏ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. √ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, fiÛÔ fï˜ ΢ڛˆ˜ Î·È ËıÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÌÔ˘” Ì·˜ ·¿ÓÙËÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ›‰È· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÊÔ›ÙËÛ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÈ ÛÙԯ‡ÂÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. “•ÂΛÓËÛ· Ó· ÊÔÈÙ‹Ûˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Î›ÓËÙÚÔ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ. ΔÔ ‹ıÂÏ· ÁÈ· Â̤ӷ, ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ. °È·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ¿Ú¯ÈÛ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÛΤÙÔÌ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÒÛÙ ӷ Ë-

À‹ÚÍ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë 43¯ÚÔÓË Î. ÕÓÓ· ∫·ÏÒÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ π∫∞ ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ 184. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‹Á·ÈÓ ۯÔÏÂ›Ô Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 2Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÊÔ›ÙËÛ ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ·fi ʤÙÔ˜ ı· ÊÔÈÙ¿ ÛÙÔ Δ∂π ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ªË-

“ª¤Û· ÌÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘, ÂÓÒ Ë ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Â̤ӷ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ¡ÙfiÏÈ·, ÌËÙ¤Ú· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ Δ∂π ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

Á·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. 줂·È· Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓË Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, fiÔ˘ ı· ÂÁÁÚ·ÊÒ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Î·È ÛΤÙÔÌ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÒ Î·È Û ¤ÍÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÒ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ” ” ÙfiÓÈÛÂ, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ù˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ôχ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο.

¢È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË ª›· ·ÎfiÌË ÂÚ›ÙˆÛË ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Û Δ∂π ·fi ÙÔ 2Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ¡ÙfiÏÈ·, 41 ÂÙÒÓ. ∏ ›‰È· Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÂÁÁÔÓ¿ÎÈ. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÊÔ›ÙËÛ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤‰ˆÛ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ Δ∂π ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. “◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‹ ™¯ÔÏ‹

Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. º¤ÙÔ˜ ı· οӈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙË ™¯ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ‚Úˆ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤڈ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∫·È ·Ú¿ ÙËÓ ËÏÈΛ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· Ì¿ıˆ. ª¤Û· ÌÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘, ÂÓÒ Ë ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Â̤ӷ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ ÊÔÈÙ› ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” ›Â.

ΔÔ 2Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ΔÔ 2Ô ∂ÛÂÚÈÓfi ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Ì ∫·ÛÛ·‚¤ÙË) Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: 1) √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, 2) °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È 3) ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ∏/À. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 19.15-22.30 Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ Î·È Ù˘¯›Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂¶∞§ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞∂π ‹ Δ∂π. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯Â ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Û ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421038211 ÛÙȘ ÒÚ˜ 19.15-22.30.

∫·ÈÓÔÙfiÌÔ˜ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ 2004

ŒÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ΔÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ (™.¢.∂.) μfiÏÔ˘ - ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ˜ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ - ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ 2004. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ¤˜ Ì·˜, 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË (9) ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù›ÙÏÔ ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∂›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔ› ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ À∂ ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‹ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÁÁÚ·ÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÌÂÙ·Á˘ÌÓ·Ûȷο π.∂.∫. Î·È Û §‡ÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È (ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ›) ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ›ӷÈ: Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ë ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ı¤Ì·Ù· (ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÈηÛÙÈο Î.Ï.), ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ.

ΔÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi, ÁÈ·Ù› ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È Ì·ıËÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ fiÛˆÓ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ú·ÏÈÛÙÈο Ì ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÎÔÚÌfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ (π.¢.∂∫.∂.), ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ¤ÓÙ˘Ô Î·È ÔÙÈÎÔ-·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÂÙÒÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ, ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ŸÏË Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô - ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ - Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙË „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

√È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓ˜ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ™¯¤‰È· ¢Ú¿Û˘ (Projects), ∂ıÓÈο Î·È ∂˘Úˆ·˚ο ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (Grundtvig) Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ‰Ú¿ÛÂȘ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÁÔÚ¿, ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ̤۷ ·fi Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ÂÈÌÔÚÊÒÛÂȘ, ÂÓÒ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÛˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Î·È Û˘ÌÔÏÈÙÈÛÛÒÓ Ì·˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È - Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Í›˙Ô˘Ó - ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·. ΔÔ ™.¢.∂. μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ (∞Ó··‡Ûˆ˜ &ÛڈÓÔ˜) Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÒÚ˜ 4:00 Ì.Ì.-9:00 Ì.Ì. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È 24210 48762. πÛÙÔÛÂÏ›‰· ™.¢.∂.: sdevolou.mag.sch.gr.

∂›ÛÎÂ„Ë ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘

™Àƒπ∑∞/∂∫ª ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ì·˙› Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ Û ·˘Ù¿. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ™ÙȘ 9.30 .Ì. ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È ÛÙȘ 10.30 .Ì. ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢∏ª∞ƒ

ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ÔÚȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ıˆÚ› ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘, ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË: 1. ¡· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ Î·È √Δ∞ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘/ÂÈÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. 2. ¡· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. 3. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ‰ÈÔÚÈÛÌfi ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∏ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ı· ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Î·È Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Â‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Û’ fiÏÔ˘˜”.

∞ÁÈ·ÛÌÔ› Û ۯÔÏ›· ∞¶√ ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘

ΔÔ ™.¢.∂. μfiÏÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ¤˜ Ì·˜, 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù›ÙÏÔ ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 9:00 .Ì. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÓÔÌ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11/9 ÛÙȘ 9.00 .Ì. Î·È ÛÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙȘ 9.30 .Ì. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·... ª’ ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ Û˘ÚÙ¿ÎÈ Î·È Ì ¤Ó· “∑ÔÚÌ¿” ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ Ô μfiÏÔ˜ Ì‹Î ÛÙ· ÚÂÎfiÚ “°Î›Ó˜” ! ∫È ·Ó·Û¿Ó·ÌÂ. ∫È ·ԉ›ͷÌ fiÙÈ fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ¡· ¯ÔÚ‡ԢÌÂ! ∞ÚΛ οÔÈÔÈ Ó· Ì·˜ ϤÓ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ· - ‰‡Ô - fi·! ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ïfi. ∫È Â‡ÎÔÏÔ. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. “∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ù·Í›‰Â„ ‰ÈÂıÓÒ˜” , “ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ¤ÊÂÚ ¯Ú‹Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ” , ÁÚ¿„·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ¡· ÙÔ Í·Ó·¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ. “ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì” , ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘. ¡· ÙÔ Í·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ. “∏ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜... ÛÎÈ¿ÛÙËΠ·’ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙËÓ ·Ú·Ï›·” , ›·Ó ÎÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜. ¡· ÙÔ˘˜ ͷӷʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ·Ú·Ï›· Â›Ó·È ë‰ˆ, ÂχıÂÚË Î·È ÚfiÛÊÔÚË ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÈ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ. ™˘ÚÙ¿ÎÈ ¿ÏÈ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· ÂÈ ÙÔ “°Î›Ó˜” . ¢Â ı· ÛÎÔÓÙ¿„Ô˘ÌÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ χÛÂȘ. ¶¤Ú· ·’ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û˘ÚÙ¿ÎÈ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‚·Ú‡ ˙ÂÌ¤ÎÈÎÔ, ¤Ú· ·’ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÙÔ “∑ÔÚÌ¿” Â›Ó·È ÎÈ Ô ΔÛÈÙÛ¿Ó˘ Ì ÙË “™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋” ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì·˜ ˙Ô˘ÌÂÎÈ¿˜. º·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì·˜ ·Ó ͯ˘ıԇ̠5.614 ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ “μÚ¤¯ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÌÔ˘” ; ¢Â Û·˜ Ϥˆ Ù›ÔÙ·. Δ· “ηıÈÛÙ¿” Û˘Óԉ¢ÙÈο ·Ï·Ì¿ÎÈ· Î·È ÔÈ Û·Ì¿ÓȘ, Ô˘ ı’ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È “ÂÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙÒÓÙ·˜” , ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ “°Î›Ó˜” . ∫·È ‰ÂÓ ı· ëÓ·È ¯ÔÚfi˜ ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ, Û·Ó ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û˘ÚÙ¿ÎÈ. ΔÔ ˙ÂÌ¤ÎÈÎÔ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ. ∫È ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ˙ÂÌ¤ÎÈÎÔ, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi Ì·˜ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ! ∞Ó¿ ˙‡ÁË. £· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ë ·Ú·Ï›· Ì·˜ “πÓ·Ó¿È °È¿‚ÚÔ˘Ì” , ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ·. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Úfi‚˜ ÚÔÛÂÁ̤Ó˜, ÌÂÚ›ÌÓË ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÁÈ· Ó· ’Ó·È ™Ì˘ÚÓ·›ÈÎÔ ÙÔ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ, ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi, ÙfiÙ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ “°Î›Ó˜” ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ì ·Û˘˙ËÙËÙ›. “£· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ μfiÏÔ” Í·Ó·ı˘Ì›˙ˆ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. ¡·È, ·ÏÏ’ ·˜ ÌËÓ ·ÚÁÔ‡ÌÂ. ΔÒÚ· Ô˘ ›̷ÛÙ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ, ÊÚ¤ÛÎÔÈ. •·Ó·Á˘ÚÓ¿ˆ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘. ÃÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ¯¿ÚËη Ì ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ›·Ó fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ ÚÂÎfiÚ. ™˘Á¯¿ÚËη Î·È ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔ˘ ÎÔÂÏ›ÙÛ·. ªÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ıÏÈÌ̤ӷ: “øÚ·›· ‹Ù·Ó, ›Â, ·ÏÏ¿ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ Î·È Ù¤ÏÔ˜. ΔÒÚ· ¿ˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ı· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ, ϤÂÈ, ÎÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∫È ‡ÛÙÂÚ· ı· ηı‹Ûˆ Ó· ¯·ıÒ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔ˘. ∫È fiÙ·Ó ÙÔÓ Û‚‹Ûˆ, ı· ÔÓÂÈÚ¢ÙÒ fiÙÈ Î¿Ô˘ ‚ڋη ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fiÙÈ Î¿Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘” ... °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜

ª¤Û· ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘

√ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹

ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹, ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÒÓ, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ È‰ÂÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô (62Ô) ÙfiÌÔ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘. √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ (ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘, 1764 - ™‡ÚÔ˜, 1828) ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÊˆÙÈÛÙ¤˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ì ̛· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÂÓÓÒÌÂÓÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi. “ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °·˙‹ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ È‰¤Â˜, ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈÛË Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ÕÍÈÔ ÚÔÛÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Âͤ‰ˆÛ ÙÔ 1799 Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·, ÙË ÁˆÁÚ·Ê›·, ÙÔ ‡‰ˆÚ, Ù· Ê˘Ù¿, Ù· ˙Ò· Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÓÒÛË ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÓÒÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜, Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‚È‚Ï›· ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ªËϤˆÓ, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ›‰Ú˘Û Ì ‰‡Ô Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘: ÙÔ˘ ‰›ÙÔÌÔ˘ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∂Ï-

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹, ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÒÓ, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ È‰ÂÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô (62Ô) ÙfiÌÔ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘

ÏËÓÈ΋, Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔÌÔ˘ §ÂÍÈÎÔ‡ ÙÔ˘. √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ªÂÏÂÙ›Ô˘, fiÔ˘ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ °ÂˆÁÚ·Ê›· Î·È Ë πÛÙÔÚ›· fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔÏ›˙Ô˘ÛÈÓ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÔηıÈÛÙ¿ÓÔ˘ÛÈ Ùˆ fiÓÙÈ ÔÏ›Ù˘ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌÔÓ ÂȘ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›·” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ Ì·˜ Ù· “·Ó·ÁηÈfiٷٷ Ì·ı‹Ì·Ù·” Î·È Û˘ÌÏËÚÒ-

ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: “ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÔÈ ·›‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘‰¿˙ˆÛÈ ÙËÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·Ó ‰È· Ó· Ì¿ıˆÛÈ Ù· ¿ÚıÚ· Ù˘ ›ÛÙˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹Ó ÙˆÓ ... Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∞Ôı‹ÎË ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ ... Ó· ÂÌ‚·›ÓÔ˘ÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ÛÔ˘‰‹Ó Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜” . ∂ÈϤÔÓ, Ô °·˙‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÃËÌ›·˜, Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ë ÔÔ›· ÂΛӷ

Ù· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ §·‚Ô˘·˙Ȥ. ∞fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ·ÚfiÙÈ ÎÏËÚÈÎfi˜, Ô °·˙‹˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÎÈ Âͤ‰ˆÛ ÌfiÓÔ ÙÚ›· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ¯·ÚÙÒÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô °·˙‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ μÂÓÈ·Ì›Ó ª·ÚÙ›Ó °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ‹ ™‡ÓÙÔÌÔ˜ ·Ó¿Ï˘ÛȘ Ù˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ηْ ÂÚˆÙ·fiÎÚÈÛÈÓ (μȤÓÓË, 1799), ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÛıÂÛ ÔÏϤ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∂ÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ fiÓËÌ¿ ÙÔ˘, Û ËÏÈΛ· 35 ÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó ÙÔ “ΔÔȘ ∂ÓÙ¢ÍÔ̤ÓÔȘ” . ™ÙË “°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ” (1799), Ô °·˙‹˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·Ï‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›¯Â ÂΉÔı› 40 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ∞ÏÏ¿ ηÈ- ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- Ô °·˙‹˜, ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi ÙÔ˘, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ È·ÙÚÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ̠ΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ È·ÙÚÔ‡˜ πÔÎÚ¿ÙË, °·ÏËÓfi, ¢ÈÔÛÎÔ˘Ú›‰Ë, ∞ÚÂÙ·›Ô ÙÔÓ ∫··‰fiÎË, ƒÔ‡ÊÔ ÙÔÓ ∂ʤÛÈÔ Î.Ô.Î. ΔÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Ë ·Ú·¿Óˆ ÌÂϤÙË, ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ μÚ·‚Â›Ô Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ 2000. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÈÛÙÔÚÈ΋, Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi “·È‰›” ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ∫ˆÛÙ‹ ™·ÓÔ‡. √ 1Ô˜ ÙfiÌÔ˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1980 ÎÈ ¤ÎÙÔÙ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ¿ÏÏÔÈ 61 ÙfiÌÔÈ, Ì ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞ÁÈÔÓ¤ÚÈ ∫ÈÏΛ˜ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÚÁÈÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ Î·È ª·˘ÚÔÏfiÊÔ˘

∏ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ∫··‰ÔÎÒÓ Δ√ 1997, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∫··‰ÔÎÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ̤ÏË Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ª¿Ó‰Ú· §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙfiÙÂ, οı ¯ÚfiÓÔ, fiÏÔÈ ÔÈ ∫··‰fiΘ, Û˘Ó·ÓÙÈÒÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Û ̛· ÁÈÔÚÙ‹ ·Ó·‚›ˆÛ˘ Âı›ÌˆÓ, ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ¯ÔÚÒÓ ·fi ÙȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ Î·È ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ӤԢ˜ ∫··‰fiΘ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∫··‰ÔÎÒÓ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ∞ÚÁÈÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·˘ÚÔÏfiÊÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 24-25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÁÈÔÓ¤ÚÈ ÙÔ˘ ∫ÈÏΛ˜. ∏ ÂΉÚÔÌ‹ ‹Ù·Ó ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô “Art of Travel” Ù˘ Û˘ÓÙÔ›ÙÈÛÛ¿˜ Ì·˜ Î. ª›Ó·˜ ΔÂÏ΋ Î·È ÛÙ¤ÊıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ̠·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÂÍÂÏ›¯ıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ë Ì¤Ú·, ¶·Ú·Û΢‹ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∞ÚÁÈÏÔ¯ÒÚÈ ÛÙȘ 7:00 .Ì. √È ÂΉÚÔÌ›˜, ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ™‚·ÚÙ˜ ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· Î·È ·fiÏ·˘Û·Ó ÙÔ Î·Ê‰¿ÎÈ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì ·ÚÔ˘Û›· ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤Ó˘ ÍÂÓ·ÁÔ‡ ÍÂÓ·Á‹ıËηÓ

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∫··‰ÔÎÒÓ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ∞ÚÁÈÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·˘ÚÔÏfiÊÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 24-25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÁÈÔÓ¤ÚÈ ÙÔ˘ ∫ÈÏΛ˜

ÛÙ· ∫¿ÛÙÚ·, ÛÙ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ Û˘ÌÚˆÙ‡ԢÛÛ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ∫·Ù¤Ï˘Û·Ó Û ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5* ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ›¯·Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ∞ÁÈÔÓ¤ÚÈ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ̤ڷ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ °·‚Ô˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞¢ı‡ÓıËÎ·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›, ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ∫··‰fiΘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ËÌ¿Î˘, Ì·ıËÙ‹˜ 1˘ §˘Î›Ԣ, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ ÙÔ 2Ô ‚Ú·‚Â›Ô Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¤¯ÂÈ Ú›˙˜ ΔÛ·ÚÈ-

ÎÏÈÒÙÈΘ, ‰ËÏ·‰‹ ηٿÁÂÙ·È ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∞ÚÁÈÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ Î·È ª·˘ÚÔÏfiÊÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· η·‰ÔÎÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. 2Ë Ì¤Ú·, ™¿‚‚·ÙÔ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ΔË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ °·‚Ô˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú¯Èο ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ÍÂÚÈ˙ˆÌfi ÙˆÓ ∫··‰ÔÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰fiıËÎ·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫··‰ÔÎÒÓ ∞ÚÁÈ-

ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ ‰ÒÚÔ ·Ú¤Ï·‚Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∑ÈÁÁÈÚ›‰Ë˜ Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·˘ÚÔÏfiÊÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. Δ¤ÏÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· η·‰ÔÎÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. 3Ë Ì¤Ú·, ∫˘Úȷ΋ 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ªÂÙ¿ ÙÔ ÚˆÈÓfi, ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË Ã·ÏÎȉÈ΋˜. ∂È‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û ÏÔ›Ô Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ οÔÈ· ·fi Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô. √È Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ Î··‰ÔÎÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ· ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫··‰ÔÎÒÓ ∞ÚÁÈÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∑ÈÁÁÈÚ›‰Ë˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Û‡ÛÊÈÁÍË Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·È Ë ÁÓÒÛË Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÏÂÙÈÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÈ˙ÒÓ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™˘Ó·˘Ï›· ˘fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈ΢ ·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘

“ª¿Á„” ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘

ǻ

·ÁÈÎfi” ‹Ù·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ “Ì·ÁÈ΋” Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. μÚ·‰È¿ Ù˘ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈ΢ ·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘ Â›Û˘ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Ó‡¯Ù· Î·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ÌÔ˘Û›· ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙÔ› ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. °È· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ ¶·ÓÙÂÚÌ·Ï‹, ÂÙԛ̷ÛÂ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË “Á·Ï¿˙È·” ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Î·È ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· Î·È ÌfiÓÈÌË ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÔÏ›ÛÙ Î·È ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û‡ÓÔÏÔ 62 ¿ÙÔÌ·, ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‚Ú·‰È¿˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÎÔÈÓfi Ô˘ Û˘Ó¤Ú ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ΔË ¯ÔÚˆ‰›· ÔÌÔ›ˆÓ ʈÓÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰Èˇı˘Ó ηÈ

“ª·ÁÈÎfi” ‹Ù·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ “Ì·ÁÈ΋” Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘

‰›‰·ÍÂ Ë Î. ƒˆÍ¿ÓË °È·Ú¤ÓÙË, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ ›¯Â Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ¯ÔÚˆ‰›· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·. ΔÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ófi‰Â˘Û ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë Î. ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 10.000 ÂÈÛΤÙ˜ ¤Ú·Û·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó Ù· ÌÔÓ·‰Èο Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÎı¤Ì·Ù· Î·È Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜.

ªÂ ÙÔÓ ªfiÙÛ·ÚÙ Î·È ÙË ªÈÎÚ‹ ¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÙÔÓ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ÙÔÓ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó. ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ì ÙË ÌfiÛ· Ófi‚· ÙÔ˘ “Fly me to the moon” , ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ÛÙÈÍË Ì ÙÔÓ ÛÎÏËÚfi Ú·ÏÈÛÌfi Ù˘ Â˙‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î. ¶·ÓÙÂÚÌ·Ï‹˜ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. Δ˙·ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ë Û˘Ó‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ì ÙËÓ Δ¤¯ÓË Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹. Ÿˆ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Î·È Â˘Ô›ˆÓÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· ηıËÁËÙ¤˜, Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÚ·Ì· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· Ì·˜.

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› ªπ∞ ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ Û ¤Ó· È-

‰È·›ÙÂÚ· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›. ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ›Ô ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Î·È ÙȘ ÌÂψ‰ÈΤ˜ ʈӤ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÒÓ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤Î·ÓÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘, Î. ∂ϤÓË ¶··ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ηψÛÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ıÂÚÌ¿ fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Ù›ÌËÛ·Ó ÙË ‚Ú·‰È¿ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ∞ӷʤÚıËÎÂ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “√ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ȉڇıËΠÙÔ 2009. ™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Î·È Ó˘Ó ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÊÔ‡ Ë ·›ıÔ˘Û· ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠ̠¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. Àfi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÙÌ‹Ì·Ù· Ò˜ ÙÒÚ·: 1. ¶·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. 2. ΔÌ‹Ì· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ï·˚ÎÒÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. 3. ΔÌ‹Ì· ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÂÓËϛΈÓ. 4. ΔÌ‹Ì· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ï¿ÙÈÓ ¯ÔÚÒÓ. 5. ΔÌ‹Ì· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Ù¿ÓÁÎÔ. 6. ¶·È‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. 7. ΔÌ‹Ì· ·ÂÚÔ‚È΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. 8. ¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. √ ŸÌÈÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ÈÌ·ÙÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ 30 ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜ (·ÓÙÂÚ› Î·È ÌÔ˘Ú·˙¿ÓÈ·) ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â-

ÓËϛΈÓ. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯ÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ú¤ÎϘ Î·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi È¿ÓÔ Ì ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘. ™Ù· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ¿Â˙·˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ‰ÂÓ ÂȯÔÚËÁ‹ıËΠÔÙ¤ Î·È ·fi ηӤӷÓ. Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ÙȘ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ŸÌÈÏÔ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· ‹Ù·Ó ·¯·ÚÈÛÙ›· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÂÚÛÈÓ‹ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û’ ·˘Ù‹Ó Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰‡Ô ψÊÔÚ›· ÂΉÚÔÌ›˜! £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡.¶.¢.¢. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ·Ú¯‹, ·ÊÔ‡ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‡ÓÔÚ·, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·È‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡”. Δ¤ÏÔ˜ Ë Î. ¶··ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔÓ Î. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔÓ Î. ™·ÚÚ‹, ÙÔÓ Î. ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï· Î·È ÙËÓ Î. ™ÔÊ›· ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ Â›¯·Ó ÔÈ ¯ÔÚˆ‰Ô› Ô˘ Ì ÙȘ ÌÂψ‰ÈΤ˜ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ‹Ú·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Û ¤Ó· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi Ù·Í›‰È “ÎÔÓÙ¿” ÛÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ. ΔË ÌÂψ‰È΋ ηıÔ-

∂ȉ‹ÛÂȘ - ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ∂¡Δ∞Δπ∫∂™ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔ-

ÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÛÙȘ 4-7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ƒ‹Á·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ·‰ÂÏÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Î·È Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο 94 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÂÓÒ ı· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ›ӷÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi ÙË ƒˆÛ›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ™ÂÚ‚›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ¶Ôψӛ·, °·ÏÏ›·, ∞ÁÁÏ›· Î·È ∫‡ÚÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó 16 ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ºÂÚ¤˜, 23 ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È 55 ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á·, Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ‰‡Ô ·ÈÒÓˆÓ Î·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤· ‹ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÂÓÒ ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ Ó· ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

∏ À¤ÚÂÈ· ∫Ú‹ÓË Œ¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ËÁÒÓ Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘ ·fi ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ›ÛÙˆÛË. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÒÛÙ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Û¯‹ÌÈ· Ì ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ, ÏfiÁˆ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙÔ˜, fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜.

ΔÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ¶·Ú¿ ÙÔ ÂΉËψı¤Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “¢È¿˙ˆÌ·” Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª¤ÓÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÚfiıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ù›ÔÙÂ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ı¤ÛË ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢Ó˜ Î·È ¤¯ÂÈ ··ÏÏÔÙÚȈı› ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ô ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ¯ÒÚÔ˜. ∏ ÛËÌ·Û›· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÏÔ‡ÙÔ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÔÓ 4Ô .Ã. ·ÈÒÓ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘ “μ›Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·” , fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ “ΔÚˆ¿‰Â˜” ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë.

ΔÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‹Ïı ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ΤÓÙÚ· ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜.

√ ¯ÒÚÔ˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜

ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›

‰‹ÁËÛË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ›¯Â Ë Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Î. ª·ÚÈ¿ÓÓ· ™·Ì·ÚÙ˙‹, ÂÓÒ ÛÙ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÚ¿Î˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÛÙÔ ∫Ô˘Ú› Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. £·Ó¿Û˘ ™·ÚÚ‹˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î. ∫·Ú·Ì¿Û˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î. ∂ϤÓË ™·Ï¿Ù· - ªÔ˘ÚÙ˙‹, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. °. ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜. £ÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ŸÌÈÏÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÙÈÌ¿ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘.

Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 50.000 ¿ÙÔÌ·, ·ÊÔ‡ Ù· ·Ó‹ÎÔÓÙ· Û’ ·˘Ùfi ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›· Â›Ó·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ∞ÂÚÈÓ¿, ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫ÂÚ·Ì›‰È, ªÂÁ¿ÏÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ¡¤· πˆÓ›·, ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ™¤ÛÎÏÔ Î·È ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÚÈÔ¯‹˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¯ˆÚÈÒÓ ÂÚÈÔ¯‹˜ º·ÚۿψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È 10 ÂÚ›Ô˘ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §·Ú›Û˘. μ·Û. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜

ª¡∏ª√™À¡√

•∞¡£√À ¡. ™∞ƒƒ∏ ™ÙȘ 28-8-2012 ÂÙÂϤÛıË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÓfi˜ (31) ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ π‰Ú˘ÙÔ‡ Ù˘

∂Àƒ∏∫∞ ∂§§∞™ ∞.∂. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiˆ˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ π‰Ú˘ÙÔ‡ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ‰ˆÚ¿ Û ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ¢·Á‹ ȉڇ̷ٷ, ۈ̷Ù›· Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi “∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ §·Ì›·˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . §›ÁÔ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ÚÔÛ·ı› Ì ÙȘ ‰ÈÎȤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “∞¯ÈÏϤ·˜ Ô ‹Úˆ·˜ Ù˘ ºı›·˜” , ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ¤ÎıÂÛË ÎÔ‡ÎÏ·˜ Ì ‹ÚˆÂ˜ ·fi ÙÔÓ ΔÚˆÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ë £¤ÙȘ ÙÔÓ ‚Ô˘Ù¿ ÛÙ· Ì·ÁÈο ÓÂÚ¿ Ù˘ ™Ù‡Á·˜ ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÚË ÙÔÓ ı·Ó·ÙÒÓÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔÓ ΔÚˆÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ı·٤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó· Â͈ۯÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Û ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. “¶ÚÔÛ‰ÔΛ· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. Δ√

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ªËÏÂÒÓ - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙÔ ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

 ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ª¿ÍÈÌÔ Ã·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ Ù¤ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ªËÏÂÒÓ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î.Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜ Î·È ªÈÏÙ. °·˚Ù·Ó¿˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÏÈ¿˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Ï¿‰È· ۯ‰fiÓ ·Ô‡ÏËÙ·. ∂¿Ó ‰Â Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 1,4 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÈÏfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ·ÏÏ¿ “Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ì¤Û·” ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ¢Â‰Ô̤Ó˘ ‰Â Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ì·˙› Ì ٷ “¯·Ú¿ÙÛÈ·” Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ. £· ı¤Ï·Ì ·fi ÂÛ¿˜, Ô˘ ›ÛÙ £ÂÛÛ·Ïfi˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi “ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ” , Ó· Û·„ÂÙ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Î·È Ó· ‚ÚÂı› Ë fiÔÈ· ‰˘Ó·Ù‹ χÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û·˜. ∞ÎfiÌË, ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¤ÙÔ˜, ÚԂϤÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÛԉ›· ÛÙËÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹, Ë ÔÔ›· ÂÓÒ Â›Ó·È “¢ÏÔÁ›·” , Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ôχ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ∂ÈϤÔÓ fï˜, Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ı· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏË. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË ‚ÚÒÛÈÌË ÂÏÈ¿. ΔÂÏÂ˘Ù·›·, ˘¿Ú¯ÂÈ

ΔËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ ÔÈ Ù¤ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ªËÏÂÒÓ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜

Ì›· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÌÔÚ›· Ù˘ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Ó¤· ÂÏ·ÈÔÂÛԉ›· Ô˘ ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ-

›ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÍÔ‰· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ηÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÁÂÓÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ fiÏÔ

ı¤Ì·. ∞ÎfiÌË, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· ı¤Ì· Ì ÙÔ˘˜ “°˘Ó·ÈΛԢ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜” . À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi-‚ȈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈο, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜. ª¤Û· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÔÈ Á˘Ó·ÈΛÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÌÈ· “fi·ÛË” ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜. £· ‹Ù·Ó fï˜ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ó· ÌËÓ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ̤ÏÏÔÓ ÛÙË ÁˆÚÁ›·. √È Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ ÙÔ Â˘ÓÔÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó, Â¿Ó ‚ÔËıËıÔ‡Ó, Ì ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ôχ ÂÈÎÂÚ‰‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ¢¯‹˜ ¤ÚÁÔ Ó· ‰Ôı› Ë ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô (2) ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰¤ÓÙÚÔ ÂÏÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ì·˜. ∂Âȉ‹ ›ÛÙ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÛÙ ·fi ÙËÓ “ηډȿ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ¿˜” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÛÔ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Û·„ÂÙ ¿Óˆ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÈÛËÌ¿Ó·Ì ·Ú·¿Óˆ”.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leonardo da Vinci

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹Úˆ-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Û˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leonardo da Vinci, Ì KA 2010-1-GR1-LEO053967 Î·È Ù›ÙÏÔ “Implementation of Quality Assurance System for training in organic food retail – EcoQualify III”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿μfiÏÔ˘, ËÌÂÚ›‰·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ EcoQualify III, ηıÒ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î˘ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: i. ™‡ÛÙËÌ· ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ - EcoQualify III ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙ·

™ÎÔfi˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

μÈÔÏÔÁÈο ¶ÚfiÙ˘· ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ECO QUALIFY Qualification Standards. ii. √‰ËÁ›Â˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ. iii. ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ &#8220, Quality Handbook&#8221. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ – EcoQualify πππ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË

‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÙÂıÔ‡Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ¤Ó· ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ì ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 13-14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ë ‰È‹ÌÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.


KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

23


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

24

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ

°ÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∫¿ÚÏ· Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË

 ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÓÂÚfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ·Á·ıfi ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÚı‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Ì·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ˆ˜ ÛËÌ·›·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·: ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ COMENIUS, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. £¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë “‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜” ( WAVES - Water Management and Values for European Students). ™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÓ¤· ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË: ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÁÈ· ÂÓ¤Ú-

ÁÂÈ·, Ë ∫‡ÚÔ˜ Ì ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ∞Ï˘Î‹˜ (ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‚ÈfiÙÔÔ˜), Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì ÙÔ ÓËÛ› ª·‰¤ÈÚ· Î·È Ù· ÚˆÙfiÙ˘· Î·È ÊËÌÈṲ̂ӷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ó¿ÏÈ· Â˙ÔÔÚ›·˜ (levadas), ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ˆ˜ ψÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙË ™Ì‡ÚÓË Ì ٷ spa ÙˆÓ ™¿Ú‰ÂˆÓ, Ë √˘ÁÁ·Ú›· Ì ÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È Ù· È·Ì·ÙÈο ÏÔ˘ÙÚ¿ ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, Ë μfiÚÂÈ· πÛ·Ó›· Ì ٷ ÔÙ¿ÌÈ· ˆ˜ ·ÚÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ¶Ôψӛ· Ì ÙȘ ÂÈÛΤ„È̘ Ï›ÌÓ˜. ∫¿ı ̛· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË ÁˆÌÔÚÊ›· Ù˘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ

·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ¿ÁÓˆÛÙ· ̤ÚË Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ̤۷ ·fi Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÈ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 2 ¯ÚfiÓÈ· (2012-2014), ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ οı ÌÈ·˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÔÌ·‰Èο ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜

ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ◊‰Ë ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Î·ıËÁËÙÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ̷ıËÙ¤˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Ì¤ÛˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ (facebook, e-mail, twitter). ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚË ı· ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ¯ˆÚÒÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ fiÔ˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ·fi„ˆÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ Û‡Ìڷ͢ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û ∂˘Úˆ-

∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÛΤÊıËΠٷ ∫·Ó¿ÏÈ· Î·È ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

·˚Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ( ÌÂ Î¿Ï˘„Ë ·fi Ù· ∂˘Úˆ·˚ο ªª∂ Î·È Ì online Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙ· Û¯Ô-

Ï›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘˜) Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘˜.

™Â ÂͤÏÈÍË ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∞¶£

¡¤· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿ ÛÙËÓ ŸıÚ˘ ∂ƒ∂À¡∞ Ì ı¤Ì· ÙË ÁˆÌÔÚÊÔ-

ÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÛËÏ·›Ô˘ ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿ ÛÙËÓ ŸıÚ˘ Ô˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 1.400 ̤ÙÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ƒÂÈ˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÂÎ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∑¿¯Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Â›Ó·È Û Â-

ͤÏÈÍË, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙȘ ηٷ‚fiıÚ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ·Ï¿ÎÔ˘, ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ıÔ˘ÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıˆÓ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂÙ·ÙÙ˘¯È·Î‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ηÈ

·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿˜-ªÂÁ·Ï¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ò˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› Ô ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ Î·È Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. “°È· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÚÒÙ· ÔÈ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ηÚÛÙÈΤ˜ (·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈΤ˜) ÌÔÚʤ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÔÈ ˘fiÁÂȘ ηÚÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù· Û‹Ï·È·” ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ηٷ‚fiıÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÁ·Ï¿ÎÔ˘. ∏ ›‰È· ÂÍËÁ›, Ò˜ ¤Î·Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ›ڷ̷. “ΔÔ ›ڷ̷ ϤÁÂÙ·È È¯ÓËı¤ÙËÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÌÂ-

ٷʤڷÌ 200 ÎÈÏ¿ ·Ï¿ÙÈ, Ù· ‰È·Ï‡Û·Ì Û 1,5 ÙfiÓÔ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٿ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ù· ڛͷÌ ÛÙËÓ Î·Ù·‚fiıÚ· ·Ó¿ ÌÈÛ¿ˆÚÔ. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ Ì ÂÙ¿ ÒÚ˜. ∫¿Ùˆ ·fi ÓÂÚfi Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙË ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿ ÌÂÙÚÔ‡Û· ÙËÓ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ (‰ËÏ·‰‹ ÙÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ). ∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ú¯Èο ·fi ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ηÚÛÙ ‰ËÏ·‰‹ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔÈ. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ ÓÂÚÔÛËÏÈ¿˜ Â›Ó·È 1.400 ̤ÙÚ·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ÁˆÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.

∫∂¡Δƒ√ ∞°°§π∫∏™ °§ø™™∞™

ª∞ƒπ∞ ºø∫π∞¡√À ª¶√À∫√Àμ∞§∞ ñ √ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ñ ∂ÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ñ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·

ŒÚ¢ӷ Ì ı¤Ì· ÙË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÛËÏ·›Ô˘ ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿ ÛÙËÓ ŸıÚ˘ Ô˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 1.400 ̤ÙÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ƒÂÈ˙ÔÔ‡ÏÔ˘

“À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ· Ù· Û‹Ï·È·, Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ÁˆÏÔÁÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÁÈ· fi,ÙÈ ‚ϤÔ˘Ì ۋÌÂÚ·” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∏ Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ƒÂÈ˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ë ŸıÚ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÔ˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ Û‹Ï·È·, ÔÏÏ¿ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê›. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÔÚ˘ÎÙ¿, ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ÁˆÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁ· ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. 줂·È·, ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙËı›, ÂÓÒ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ıÂÙÈο ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Û fiÏ· Ù· Â›‰· ñ ∂˘ÂÏÈÍ›· ÛÙȘ ÙÈ̤˜

™ÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·! ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË & §·‡ÎÔ˘ 1 ÙËÏ./fax: 2421304594 ñ ÎÈÓ. 6973 009498

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

25

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

™ÙȘ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÈÎÔÓ›ÛÙÚÈ·˜

™˘ÓÙ‹ÚËÛË ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì›·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Ì ÙËÓ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ì ÚÒÙÔ ı¤Ì· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫·ıÔÏÈÎÔ‡ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ. ŒÙÛÈ ÛÙȘ 24 ª·˝Ô˘ 2012 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›Û΄˷˘ÙÔ„›· Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ Ù˘ 7˘ ∂μ∞ Î. ™‰ÚfiÏÈ· ÛÙË ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›· ∫¯ÚÈ¿, ÙË ªÔÓ‹ Ù˘ ∂ÈÎÔÓ›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ÙË ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡. ™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ù˘ Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ÓËÛ› Ô Î. ªËÙÛ¿ÙÛÈη˜, Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜ Ù˘ 7˘ ∂ÊÔÚ›·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, Î·È Ô Î. ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÂȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ. ªÂ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÓËÌ›· Î·È ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ·˘ÙÔ„›· Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÛÙË ªÔÓ‹ ∂ÈÎÔÓ›ÛÙÚÈ·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ÈÂÚ¤· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ ·Ù¤Ú· πˆÛ‹Ê Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜ Ù˘ 7˘ ∂μ∞ Î. ªËÙÛ¿ÙÛÈη˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ Â›Û΄˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ Ù˘ ∂ÈÎÔÓ›ÛÙÚÈ·˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÚÈ˙ Â›ÁÔ˘Û·˜ Â¤Ì‚·Û˘. ŒÙÛÈ ÂÓÓÈ¿ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ˆ‰ÂοÔÚÙÔ˘ Î·È ‰‡Ô ¢ÂÛÔÙÈΤ˜ Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ ˆÚ·›·˜ ‡Ï˘, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ·ÛʷϤ˜ ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛٷهÙËÎ·Ó ·fi ÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. √È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙË ªÔÓ‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ¢ÂÛÔÙÈΤ˜, Ì ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ô ·Ù‹Ú πˆÛ‹Ê Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ˆ‰ÂοÔÚÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ªËÙÛ¿ÙÛÈη˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙ‹. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙ‹ Ì ÛÎÔfi ÙË ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÊÔÚËÙÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ Ó·ÒÓ. √È ·Ú·¿Óˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÚˆÙ‡ÔÓ Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ 7˘ ∂μ∞. ∏ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ 7˘ ∂μ∞ Î. ™‰ÚfiÏÈ· Î·È ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙ‹ Î. ªËÙÛ¿ÙÛÈη ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÌÏÔ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∂ÈÎÔÓ›ÛÙÚÈ·˜


T√ B∏ª∞

26

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ŒÛÔ‰· 268.840 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·˙¿ÚÈ ™Δ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “ªÂ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËΠÙÔ ÊÂÙÈÓfi ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi 23-30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ª›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¤˜, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·, Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ¿Óˆ ·fi 35.000 Ôϛ٘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ ·˙¿ÚÈ, ÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ, Î·È Ù· ¿Óˆ ·fi 500 ÂÌÔÚÈο ÂÚ›ÙÂÚ·, ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη Î·È ¯·Ï‚·Ù˙›‰Èη Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ûfi‰ˆÓ, Ù· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 268.840,00 ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ. ∂ÁÒ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡, fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ûfi‰ˆÓ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì›· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË, ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÔÏÈο ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ·˙¿ÚÈ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ıÂÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ Â˘ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ Â˘Ù·Í›· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Ù· ÙÔÈο ÂÌÔÚÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·”.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞¶√ ÙÔ 1Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1Ô ∂¶∞.§.) ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∞’, μ’ Î·È °’ §˘Î›Ԣ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012 - 2013 ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∞·Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· Ó¤· ÂÁÁÚ·Ê‹: 1) Δ›ÙÏÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ·) ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹) ‹ ‚) ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘¯›Ô˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Ù˘ÈÎfi ÚÔÛfiÓ ‹ Á) ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Û ‹ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ·Ú¯Â›· Û¯ÔÏ›Ԣ. 2) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi °¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Â›Ó·È ÚfiÛÊ·ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ (ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙËı› Î·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô). 3) ª›· (1) ÚfiÛÊ·ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘. ™ËÌ›ˆÛË: ∂ÈϤÔÓ Ì›· (1) ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â¿Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ψÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2422023700 - 2422022466 - 2422024757 Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ ÛÙÔ Internet: http://1epalalmyrou.blogspot.com/. ÃÚ‹ÛÈÌË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË: ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ (ÁÔÓ¤·˜, ÎˉÂÌfiÓ·˜ ‹ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜) Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ Δ·˘ÙfiÙËÙ·.

∑ËÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ı¤ÙÂÈ Ì ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘

∂ÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ °·‡ÚÈ·Ó˘ ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ηÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÚÔ‹ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È Ú¤Ì·

ËÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ °·‡ÚÈ·Ó˘ ı¤ÙÂÈ Ì ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·‰›‰ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÔÛÌ›·, ηıÒ˜ Ù· χ̷ٷ Ú¤Ô˘Ó ÂχıÂÚ· Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È Ú¤Ì·, ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÔÙ¤Ú ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ˙ÒˆÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ô μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ë ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ”.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™Â ÚfiÛÊ·ÙË Â›Û΄‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi °·‡ÚÈ·ÓË ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÔ‡ ηًÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË ·’ ÙËÓ ·fi ¤ÙÔ˘˜ Î·È ϤÔÓ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË ÚÔ‹ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È Ú¤Ì· Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ˙ÒˆÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ¤ÙÔ˘˜ Î·È ϤÔÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÔÙ¤Ú Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· χ̷ٷ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È Û‚‹ÓÂÈ Ì’ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Â› 15-20 ̤Ú˜ ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ù· χ̷ٷ Ó· ÂͤگÔÓÙ·È ·’ ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ Î·È Ó· Ú¤Ô˘Ó ÂχıÂÚ·. ∫·È ·˘Ùfi Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿-

∑ËÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ °·‡ÚÈ·Ó˘ ı¤ÙÂÈ Ì ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘

ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ú· ·fi Ì›· ‰‡Ô ̤Ú˜ Î·È Ë Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â›ÎÔÛÈ (20) ̤Ú˜. ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·‰È·ÊÔ-

Ú›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë ÂχıÂÚË ÛÙË Ê‡ÛË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ‚¿Ó·˘Û· Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ Î·È ÚÔηÏ› ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÎÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÙÔÈÎfi˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜: 1). ΔÈ ¤Ú·Í ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ °·‡ÚÈ·Ó˘; 2). °È·Ù› Â› ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡; 3). ΔÈ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ô μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ë ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â Ë ˘Á›· ÙˆÓ

‰ËÌÔÙÒÓ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ÚÔ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙˆÓ”.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ °·‡ÚÈ·Ó˘ Ù¤ıËΠ۠Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ 2007. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 613.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· √¶∞∞Ã. ™˘ÓÔÏÈο ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó 83 ÔÈ˘, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÁÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 60 ¢ÚÒ Î·È ÛÙ· 120 ¢ÚÒ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÊÔÚ¿. ∂›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ¤ÚÁÔ ÓÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· ÂͤÏÂÈ·Ó Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ.

™ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ

¢‹ÌˆÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (8 Ì.Ì.). ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Î¿ÎÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ì ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘, Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ŒÎÙ·ÎÙË ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ·Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÙÔ 95% ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ı· ·Ú·Ï‡ÛÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ·ÓfiÚıˆÛ˘. º˘ÛÈο Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ÙˆÓ √Δ∞ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Î·ıfiÏÔ˘ Û¯‹Ì· ÏfiÁÔ˘, fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ 325 ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰˘ÛÚ·Á›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›·, ϤÔÓ, ¿ÛÎËÛ˘ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÒÓ (·ÓÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ) ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ·. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ηÏÂ›Ù·È Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÌfiÓÔ Ï‡ÛÂȘ. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ì ̛· ÌfiÓÔ Ï¤ÍË: ∞‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂›Û˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Î·ıÔÏÈÎfi, ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜. √È ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜: ∏ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· fiÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ ‹ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¶fiÚˆÓ (∫∞¶) Î·È ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ¿ÏÏˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 1828/89, Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¶fiÚˆÓ ¶·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ∂ÙÒÓ (¶√∂), ÔÈ ·‰È·Ê·Ó›˜ Î·È ·Ú¿ÓÔ̘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Û ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·fi fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∫∞¶, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ (ÌË Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÁÈ· ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·), ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂¢∂), Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (8 Ì.Ì.)

·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂίÒÚËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ fiÚˆÓ, Ë Î¿Ï˘„Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶ (‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ, ʇϷÍË Û¯ÔÏ›ˆÓ, ∫∂¶, √∫∞¡∞, Î.¿.), ÔÈ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ì¤Ûˆ ∫∞¶ Î·È ™∞Δ∞, Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ë Î·Ù¿ÙÌËÛË ÙˆÓ ∫∞¶ Û ‰Âο‰Â˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ (ÌfiÓÔ ÙÔ 59% ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ fiÚˆÓ). ∂›Ó·È ·Ó·Áη›· fiÛÔ ÔÙ¤ È·, Ë Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ √Δ∞, Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, Û˘Ì‚·Ù‹˜ Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ÂıÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ (ηٷۯ¤ÛˆÓ) ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ·ÒÏÂÈ·˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ë Â›ÛÚ·ÍË ·fi ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜, Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÚˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, Ë Î·Ù¿Ú-

ÙÈÛË ∂ȉÈÎÔ‡ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë ¿ÌÂÛË ·fi‰ÔÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÌ¤ÓˆÓ (ÏËÍÈÚfiıÂÛ̈Ó) ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ∏ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ›, ˆ˜ fiÊÂÈÏ·Ó, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫∂¢∂ ÛÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÔÏÈÙÈο Î·È ıÂÛÌÈο ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∞·›ÙËÛ·Ó ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ¿ÌÂÛ·: - ΔËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ 2,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, - ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ 380 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ (™∞Δ∞), fi-

ˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, - ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ 4˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012, ‡„Ô˘˜ 214 ÂÎ. ¢ÚÒ, - ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ºfiÚÔ ∑‡ıÔ˘, Δ∞¶ Î·È Ù· Ù¤ÏË ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ·ÔÊ·Û›Û·Ì ٷ ÂÍ‹˜: 1. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi. 2. ™˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì fiÏ· Ù· ÚfiÛÊÔÚ· ̤۷. 3. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË - ÔÚ›· Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙÔ˘ 20132014 Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. 4. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. 5. ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙȘ ‰‡Ô (2) Ë̤Ú˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ∂ȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, 12 Î·È 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. 6. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ı¤Ì·Ù¿ Ì·˜. 7. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÎÚÈıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ·. 8. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ fiÏ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Û ·ÎÚ·›Â˜ ÌÔÚʤ˜ (ÎÏ›ÛÈÌÔ ¢‹ÌˆÓ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ)”.


Oπ∫√¡√ªπ∞

27

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï‹ÚÔ˘˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∂ȉÈΤ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∑ÒÓ˜ ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ∂ӉȷʤÚÔÓ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÒÓ ÎÔÏÔÛÛÒÓ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 8.

Δ

Ô ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï‹ÚÔ˘˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∑ˆÓÒÓ (∂√∑) ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Ú‹ÙÚ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙȘ ∂√∑, Ë ÔÔ›· ı· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. Ó¿ÏÔÁ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ.

ΔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ∂√∑ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ∂√∑ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‹‰Ë Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂√∑ ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› Î·È ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ì ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∫·ıÂÛÙÒ˜ ∂√∑ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ º·Ï‹ÚÔ˘ - ™Ô˘Ó›Ô˘.

∂ӉȷʤÚÔÓ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÒÓ ÎÔÏÔÛÛÒÓ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·

ÀÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Î·È ÔϤÌÈÔÈ ÀÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∂√∑. μ·ÛÈÎfi˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜ (SPD). ∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ ÂÁ›ÚÂÈ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜ μÏ¿ÓÙÎÔ ΔÔÓÙfiÚÔÊÔ ¶·Ó·ÁÈfiÙÔÊ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ. ∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÂÈۋ̈˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·fi ÙË °·ÏÏ›·, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ∂∂ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Der Spiegel Ô ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙËÓ ∂∂. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ “ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” , ÏÂÂÈ Ô ™Ô˘ÏÙ˜, fiÔ˘ ¢-

Úˆ·›ÔÈ Î·È ¤ÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ı· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· ¿ÍÈ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. “£· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” , ÂÍËÁ› Ô ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ ÔÏÈÙÈÎfi˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯Ù› Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Â˘Úˆ·›ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. “øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηÌÈ¿ ¯ıÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·ÙÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‚Ô‹ıÂÈ·˜” . ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ÒÓË ·ÔÙÂÏ› Ë ÚÔۋψÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È Ë ÚÔı˘Ì›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Der Spiegel ÛÙËÓ ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË, Ë È‰¤· ÌÈ·˜ ÂȉÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô·‰Ô‡˜: ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‹‰Ë Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, .¯. ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ. ∂Λ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Á·ı¿, Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿. √È ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ıÈÁÔ‡Ó, ÂÂȉ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÈÒÛÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ηÙÒÙ·ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. O ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·-

√È ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Û πfiÓÈÔ Î·È ¡fiÙÈ· ∫Ú‹ÙË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÂÙÚÂÏ·˚ÎÔ› ÎÔÏÔÛÛÔ› fiˆ˜ Ë EXON, Ë Δotal Î·È Ë Statoil, ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Û ∫‡ÚÔ Î·È πÛÚ·‹Ï Noble Î·È Delek Î·È ÂÙ¿ ·ÎfiÌË ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂÙÚÂÏ·˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ, ÂÓÒ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √ ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2014, ηıÒ˜ Î·È Èı·ÓÒ˜ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ë ÚÒÙË ÁÂÒÙÚËÛË. ™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› “·ÓÔȯً˜ fiÚÙ·˜” (open door) ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶·ÙÚ·˚ÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ Î·È ∫·Ù¿ÎÔÏÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο Ô¯ÙÒ ÎÔÈÓÔڷ͛˜. ΔÔ À¶∂∫∞ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÚÈÒÓ - ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ “¶Ú›ÓˆÓ” Ô˘ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ 15 ñ 20 ÂÙÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 350 Ì 500.000 ‚·Ú¤ÏÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÂÚ› Ù· 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÚ› Ù· 10 ñ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 4 ¤ˆ˜ Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. √È ı·Ï¿ÛÛȘ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 200.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 25 ÂηÙ. Î·È 100 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Û ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿.

¶Ô‡ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ∂ıÓÈ΋, Alpha Î·È Eurobank

ΔÔ “ÂÓ¤¯˘ÚÔ” ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 8. º√À¡Δø¡∂π Ë Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇

∂ıÓÈ΋˜, Alpha Î·È Eurobank ÁÈ· ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋, Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Ù˘ Alpha Î·È Ù˘ Eurobank Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ Î·ıÒ˜ Ë ·fiÎÙËÛË Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ fi¯È ·Ï¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ȉȈÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi fiÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘. ∫·È ÙÔ ¤·ıÏÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÙ‹, ηıÒ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ ÙÔ˘ Â¿ÚÎÂÈ· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ bonus ÙˆÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ Û ηٷ‚ÔÏ‹ ȉ›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘, ·ÏÏ¿ ı· ηÚˆı› Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·fi ÙÔ funding gap ÙˆÓ

Agricole Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘.

4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ηχÙÂÈ Ì ÁÚ·Ì̤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. Δ· ÂÚ›Ô˘ 2,5 ‰ÈÛ. ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı›, ·ÏÏ¿ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Úԛη ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ, ‰Â, fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ bonus ÙˆÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÌÔÚ› ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ˆ˜ fiÊÂÏÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù· 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ΔÔ ·ÙÔ‡ Ù˘ Alpha

ΔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ∂ΛÓÔ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ϤÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÏÂȉ› Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Credit Agricole ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÌÈ· Î·È Â›¯·Ó ÙfiÛ· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Ô˘ ıˆڋıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ... ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜. ∞ÏÏÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ™ÙÔ “ÂÓ¤¯˘ÚÔ” ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘

Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Ë Credit Agricole Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙË Ó¤· ÙÚ¿Â˙·. ªÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· Í·Ó·‚Á› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ› Ô “·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜” . ŸÌˆ˜ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·È ÙÔ “ÂÓ¤¯˘ÚÔ” Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ë ∂ıÓÈ΋, Ë Alpha Î·È Ë Eurobank ÛÙËÓ Credit

∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ fiÏ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ Û ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· Ì¿¯Ë Ô˘ ÚԤ΢„ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ηٷÙÂı› ÔÈ ÚÒÙ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÙÔ “ÂÓ¤¯˘ÚÔ” ‰ËÏ·‰‹, ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ country risk, ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÏÏËÓÈο ‰·ÓÂȷο ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ·. ∏ Alpha Bank Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi Ù˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ˆ˜ collateral ÛÙËÓ Credit Agricole. ∫·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÂÓ¤¯˘ÚÔ Î·ıÒ˜ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ¿ÏψÛÙ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ¯›ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷʤÚÂÈ Û ¿ÏÏË ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ∂›Û˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Û Â›Â‰Ô ‰·ÓÂÈÎÒÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ∂›-

Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Alpha Bank ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ Alpha ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú.

∂ıÓÈ΋ Î·È Eurobank ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÈÛ¯˘Úfi ·ÙÔ‡ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓ¯‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ‰·ÓÂÈ·Îfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ FinansBank Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ù·¯‡Ù·Ù· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ·ÔÙÂÏ› ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∂ÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ™·Ì·Ú¿ - √Ï¿ÓÙ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë Credit Agricole Ó· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ϤÔÓ... Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙·. ŸÌˆ˜ Î·È Ë Eurobank ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙfi Ú¢ÛÙfi ˆ˜ collateral ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, ·Ó Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È. ∫·È Ê˘ÛÈο ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ §¿ÙÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

ΔÔ À¶∂∫∞ „¿¯ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ∞£∏¡∞, 8. ∂•√ƒ£√§√°π™ª√ ÙÔ˘

ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·˘ı·ÈÚÂÙÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÓƠ̂˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·fi ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› 635 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ó· Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ·Ó·‚ÔϤ˜. ΔÔ ™Ù∂ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚ‹ ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÌÌÂÛË ‹ ¿ÌÂÛË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û Èı·Ó‹ ·Î‡ÚˆÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› 415.000 ·˘ı·›ÚÂÙ·.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 8. ª∂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜

ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °ÈÒÚÁÔ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ °ÈÒÚÁÔ ∑·ÓÈ¿, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ˙ËÙ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È¢ıÂÙËı› Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ 10% Â› ÙÔ˘ ÂÈÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ˘‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ Ó.3723/2008. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙ¿ Ó· ÂÈÛÚ·¯ı› ÙÔ ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ˆ˜ ¤ÛÔ‰Ô.


¢π∂£¡∏

28

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

¶ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë √Ì¿Ì·-ƒfiÌÓÂ˚ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙË ƒˆÛ›· ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ ϤÂÈ Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ √À∞™π°∫Δ√¡, 8.

∫·ÌÔ‡Ï

ºÔÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ∫∞ª¶√À§, 8. ªπ∞ ¤ÎÚËÍË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰‡-

Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó (Isaf), ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÏÏ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ Isaf. ∏ ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠfiÙ·Ó ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ó·ÙÈÓ¿¯ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰‡Ó·Ì˘. ∞˘ÍË̤ӷ Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ηıÒ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (Û‹ÌÂÚ·) Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 11 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘ -ÔϤÌÈÔ˘ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó.

√Ó‰Ô‡Ú·

¡ÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔÈ “·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ” ÌfiÓÔ ÁÈ· ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜

Œ

Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÂÈۋ̈˜ ÛÙȘ ∏¶∞, ηıÒ˜ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· -ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· Ô˘ ¤Ï·‚ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ- Î·È Ô ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˜ ªÈÙ ƒfiÌÓÂ˚ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÙÈο. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÚÈԉ›· Û ∞˚fi‚· Î·È ¡ÈÔ‡ ÷ÌÛ¿ÈÚ, ÙfiÓÈÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı ÙÔ˘ ¡ÈÔ˘ ÷ÌÛ¿ÈÚ. “•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ (Ù· ÛÙÔȯ›·)” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÚ‡· Ô˘ ¿ÊËÛ ·˘Ù‹ Ë ‡ÊÂÛË ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·” ÚfiÛıÂÛÂ. √ ªÈÙ ƒfiÌÓÂ˚ ÂÚÈfi‰Â˘ÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Û ∞˚fi‚· Î·È ¡ÈÔ˘ ÷ÌÛ¿ÈÚ Î·È, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ™›Ô˘ ™›ÙÈ ÛÙËÓ ∞˚fi‚·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ª.√Ì¿Ì· ·¤Ù˘¯·Ó. “√ Úfi‰ÚÔ˜ ›¯Â ÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó Û ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ 5,4%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ›̷ÛÙ ÛÙÔ ÂÚ›Ô˘ 8%. ∂¿Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó fiˆ˜ ›ÛÙ¢Â, ÙfiÙ ÂÓÓ¤· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó” ›Â. “∞˘Ùfi˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ∂ÁÒ Í¤Úˆ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ƒfiÌÓÂ˚ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· 15 ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÔÙ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ √Ì¿Ì·. Δ· ÛÔÙ¿ÎÈ· ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ, ÙË ºÏfiÚÈÓÙ·, ÙËÓ ∞˚fi‚·, ÙË ¡Â-

‚¿ÓÙ·, ÙÔ ¡ÈÔ˘ ÷ÌÛ¿ÈÚ, ÙË μfiÚÂÈ· ∫·ÚÔϛӷ, ÙÔ √¯¿ÈÔ Î·È ÙË μÈÚÙ˙›ÓÈ· Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô‡ ı· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ê·›ÓÂÙ·È, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘, ª›Ù ƒfiÌÓÂ˚, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, Gallup, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, Ô √Ì¿Ì· ‰ÈÂΉÈΛ ϤÔÓ ÙÔ 48 Ì 45%, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 47 Ì 46% Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ. ∏ Gallup, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ì¿Ì· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ƒfiÌÓÂ˚, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹.

™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ APEC ∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙË ƒˆÛ›· ̤۷ ÛÙÔÓ Ì‹Ó·. ∏ Ã. ∫Ï›ÓÙÔÓ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞Û›·˜ - ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ (APEC) ÛÙÔ μÏ·‰È‚ÔÛÙfiÎ. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·.

√˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Δ˙¿ÎÛÔÓμ¿ÓÈÎ. ∏ ƒˆÛ›·, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Δ˙¿ÎÛÔÓ-μ¿ÓÈÎ ÙÔ˘ 1974, Ë ÔÔ›· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙȘ ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. “∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›·, ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÙfiÓÈÛÂ Ë ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ¶ÔÏÏÔ› ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ·fi ÙË ªfiÛ¯· fiÏˆÓ ÛÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜. √ ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ, οÏÂÛ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ì¿¯Ë ηٿ ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌÔ‡, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÃÔ˘ Δ˙ÈÓÙ¿Ô, ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·Á·ı¿. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. “∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·ÚÚÒÓÂÈ ·ÚÁ¿ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ” ‰‹ÏˆÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘.

Δ∂°∫√À™π°∫∞§¶∞, 8. ∂¡∞ ·fi Ù· ϤÔÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂ-

∞ÓËÛ˘¯ËÙÈο Î·È Ù· Ó¤· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î¿Ùˆ ‚fiÏÙ·

Ó· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·˘Ùfi Ù˘ “fiÏ˘-ÚfiÙ˘Ô” (“chartercity“ı· Â›Ó·È Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú· ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ” , Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó·Ó ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi “·Ú¿‰ÂÈÛÔ” , ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÓ ÎÚ¿ÙÂÈ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ó· “ÛÙ‹ÓÔ˘Ó” ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û fiÏÂȘ - ÚfiÙ˘· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ Û¯ÔÏ›·, ˘ËÚÂۛ˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ô‰Èο ‰›ÎÙ˘·. “º˘ÛÈο” ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ, ÂÓÒ ÔÈ Í¤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∂ÙÛÈ Ë ‰ÂÍÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÎÙËÌ·Ù›· ¶¤ §fiÌÔ ™fiÛ· ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÂȉÈο fiÛÔ˘˜ ˆ˜ ÙÒÚ· ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ - Ë √Ó‰Ô‡Ú· η٤¯ÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ -, ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜.

∞›Á˘ÙÔ˜: ¢È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡, ÌÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù·, ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∫∞´ƒ√, 8. √π ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡-

Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢Ù› ÛÙ· ‡„Ë. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚·Ú·ıÚˆı›. √ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªÔ‡ÚÛÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “Associated Press” , Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› fiÙÈ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ Ó· ·˘ÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ¤Ó·˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ¿Ú·‚·˜ ËÁ¤Ù˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙ· ‰ÂÛÔÙÈο ηıÂÛÙÒÙ· Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ™ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, Ô ªÔ‡ÚÛÈ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÌÔÙÈÏÈ·ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √̈˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤وÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. “∏ ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙÔ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ï·fi” , ϤÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∫·Ì¤Ï ·Ï-™·Á¤ÓÙ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘. √ ªÔ‡ÚÛÈ ‹Ú ‡ÛËÌ· ÂÂȉ‹ fiÚıˆÛÂ

√ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ªÔ‡ÚÛÈ

Úfi‰ÚÔ˜

ªÔ¯¿ÌÂÓÙ

ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Â› 17 Ì‹Ó˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÎÙÈÌ‹ıËΠȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∞ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. “∂̤ӷ, ˆ˜ ·ÈÁ‡ÙÈÔ ÔÏ›ÙË, Ì ÂÓ-

‰È·Ê¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ” , ϤÂÈ Ô °Î·Ì¿Ï ∂˝ÓÙ, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. √È ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ Ú‡̷ Î·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ‹Ù·Ó ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·’ fiÛÔ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ ηıÒ˜ ÔÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚˆı›. ¶ÔÏÏÔ› ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÛÊ·Ï›˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·̷ ‚›·ÈˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·ÈÚfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ŸÌˆ˜ ÔÈ ¤ÓÔϘ ÏËÛÙ›˜, ÔÈ ··ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· χÙÚ·, ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÁÈ· Ù· ·ÈÁ˘Ùȷο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞ÓËÛ˘¯ËÙÈο Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È Ù· Ó¤· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·: Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î¿Ùˆ ‚fiÏÙ· Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ ÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. √È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ô ªÔ‡ÚÛÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ›¯Â Û·ÚÒÛÂÈ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›

Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Â›¯·Ó ÂÎÏÂÁ› ·Ú·Ófï˜.

∞ıÒÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ‰È·‰ËψÙÒÓ ∞ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Ôϛ٘ Ô˘ ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ∂›Ó·È Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÁ‡ÙÈÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÔÏÈÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂˆÓ Ù˘ ·ÈÁ˘ÙÈ΋˜ ∞Ú·‚È΋˜ ∞ÓÔÈ͢, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 200 ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηÛÙ› ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÚÒËÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ÌfiÏȘ Û ‰‡Ô ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù·‰ÈοÛÙËηÓ, Î·È ÂÏ·ÊÚ¿: ÛÙËÓ Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‰›ÎË ¤ÁÈÓ ÂÚ‹ÌËÓ Î·È ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ë ÔÈÓ‹ Ô˘ ÂȉÈοÛÙËΠ‹Ù·Ó Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ∞ÏÏÔ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ıÒˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ηٿ ÙËÓ Â·ÓÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¯Èο ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘˜ Û ı¿Ó·ÙÔ ÂÚ‹ÌËÓ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÁÈ· ۯ‰ȷÛÌfi Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜.


™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏ ∫√§Àªμ∏™∏

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÛÂÏ. 30

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

Δ™√∫Δ√Àƒπ¢∏™

“£· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÈÏÈÁÁÈÒ‰ÂȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÈηȈıԇ̔ ™∂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ www.kavalagoal.gr Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï· °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÔÎÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂.¶.√. Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, Ë ¶∞∂ ∫·‚¿Ï· ı· ÛÙÚ·Ê› ÓÔÌÈο, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÈÏÈÁÁÈÒ‰ÂȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. “∂‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·‰È¿ÎÔÔ ·ÁÒÓ· Î·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÔÏÏÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Á˘Ú›Û·Ì ›Ûˆ, ·fi ÂΛ Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ∂.¶.√. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ı¤Û·ÌÂ. ∫˘Ú›ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ, Ë Football League Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Ó· Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ Ë Super League Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÙÔ ·ԉ¯ı› Ì ¤Ó· „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ı· ÂΉÒÛÂÈ, ÂÚ› ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂.¶.√. Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ·˘Ùfi ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·, ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. ∞fi ÙË ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ, fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂.¶.√., ˘‹ÚÍ ̛· ·fiÂÈÚ· ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ·fi 15 Ë̤Ú˜ ÂÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ô˘ ı· ı¤Ï·ÌÂ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, ÙfiÙÂ, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ ÙfiÛÔ Ù˘ Super League fiÛÔ Î·È Ù˘ Football League. ΔÒÚ· Ô˘ ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıˆÚÒ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Î·È Ë È‰¤· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂.¶.√. Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ·, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó Ë ∫·‚¿Ï· ‰ÂÓ ‰ÈηȈı› ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·¿ÓÙËÛÂ: “∫·Ù·Ú¯‹Ó ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙËÓ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÌÔ˘, ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÌÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂.¶.√. Ô˘ ¿ÌÂÛ· ı· Á›ÓÂÈ, ı· ¤¯Ô˘Ì ̛· ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË Î·È Î·Ù¿ÏËÍË. ¶ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÙÔ ÂÏ›˙ˆ ‚¤‚·È· fiÙÈ ı· Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘ Ù˘ ∂.¶.√. Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰Ú›· Î. ™·ÚÚ‹˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.¶.√. Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢. ™. ◊‰Ë ÙËÏÂʈÓÈο ¤¯Ô˘Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂.¶.√. Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ οı „‹ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ·, ÚÔÛ‰ÔÎÒ ÛÙËÓ ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Î. ™·ÚÚ‹ ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.¶.√. ∞Ó ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηȈıÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, ÙfiÙ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÓÔÌÈο Î·È ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÈÏÈÁÁÈÒ‰ÂȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·” .

∏ ∂¶√ ∫∞§∂πΔ∞π ¡∞ ¶∞ƒ∂π ∞¶√º∞™∏ ª∂Ãπ Δ∏¡ ΔƒπΔ∏ ∫∞π ¡∞ ¢π∫∞πø™∂π Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ºÈÏÈÎfi Ì √‰˘ÛÛ¤· ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”

·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË ƒ›Á· Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜, fiÔ˘ ›¯Â ÌÂÙ·‚› Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·, ∏Ú·ÎÏ‹˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ªÂÙ¿ Ù· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Football League, ∂¶√), Ë ˘fiıÂÛË Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, Ë ÔÔ›· ηÏ›ٷÈ, ϤÔÓ, Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÚÌ· ÛÙË Ê·ÚÛÔΈ̈‰›· Î·È ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. °È· Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ›ÂÛË. ¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, fiÙ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ȤÛÙËΠÔÏÈÙÈο ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, Û˘Ó·›ÓÂÛ ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ∞fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË Football League ÛÙȘ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012, ÛÙÔ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ·fi οÔÈÔ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË μ’-°’ Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. 줂·È·, ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë ∂¶√ ·fi ÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012, fiÙ·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ›¯Â ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï·. √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ¿ÊËÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó· ....Û¤ÚÓÂÙ·È, Ó· Î˘Ï¿ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÙËÚ› ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·‰ÈΛ·˜. √ ÎfiÌÔ˜, ϤÔÓ, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ Î·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο, ηıÒ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ÙÂÏÈο, Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League. √È ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ›ÛÙË ˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ı· ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÓÒ ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫·‚¿Ï·˜, Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ï·ÓÙ˙‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ÂÓÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi Ôχ „ËÏ¿” , ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈ΋ ›ÂÛË ÁÈ· Ó· ‰Ôı› χÛË. ∂›Û˘, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ (∂¶™£, ∂¶™∫ Î·È ∂¶™ª), ÔÈ Ôԛ˜ οÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ ÛÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘: ΔÂÓ›ÛÙ·˜ Ô ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√, Î. μ·Û›Ï˘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ “∞ıÏËÙÈÎfi Metropolis” ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “¶ÚԂϤˆ ˆ˜ ı· οÓÂÈ ËÚˆÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô Ô ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË. ∞Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤·ÈÚÓ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· ›¯Â ‰›Ï· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ηϤÛÂÈ ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË. ∞ÊÔ‡ ¤·ÈÍ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÙÂÓ›ÛÙ·, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ Ì ÙË Ú·Î¤Ù·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜. ∞˜ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÏÔÈfiÓ. ¡· Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ô˘ Â›Ó·È ÂÙ·ÌÂÏ‹˜, Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË, Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ Î·È Ó· ¿Ì Û ÂÈ·ڈÛË ÛÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ∂›Ó·È Îڛ̷ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó Á›ÓÂÈ ÓˆÚ›˜, ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÎÙÂÏÂÛ٤˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÈ·ڈÛË ·fi ÙÔ ¢.™.. £· Ú¤ÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜, Ó· οÓÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ó· ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙË Football League Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·” ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÌfi‰È· Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ·, ·¿ÓÙËÛÂ:

“√˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘Èο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· ÓÔÌÈ΋˜ ˘Ê‹˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· fiÔÈÔÈ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÎÈ ·Ó οÔÈÔÈ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ë ∂¶√ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ. ¡ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ï‡ÛÂȘ” .

ºÈÏÈÎfi Û‹ÌÂÚ· Ì √‰˘ÛÛ¤· ∫ÔÚ‰. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡, Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î· Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù·ÎÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· “¯Ù›˙ÂÙ·È” ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÈÏÈÎfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËη, ÙfiÛÔ Ô πÌÚ·‹Ì ª·Î·ÁÈfiÎÔ, fiÛÔ Î·È Ô ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ °È·Ó›Î °ÂÓÁο. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Â›Ó·È 5 ¢-

ÚÒ Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 16:00. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂, Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421020720 ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421053749 ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 80, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421032110 ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 260, μfiÏÔ˜, ÙËÏ:2421055167 Î·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421212233 ∂›Û˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÊÈÏÈÎfi Î·È Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 Ì.Ì., Â›Û˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. Ãı˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÂÓÒ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË.

ÃÀ™√μ∂§ø¡∏ “∂Ï›˙ˆ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜” ∏ μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™º√μ, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ “Austrian Boys” ÁÈ· ÙÔ ÊϤÁÔÓ ϤÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∞ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‹Ïı Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ, ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Î. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË, ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÛÙË ¢∂£, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11-9-2012 ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 12-9-2012 ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤ÛÙˆ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹. ªÂ ·-

ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∏ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Û ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÏËÊı› ÌÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙfiÛÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ϤÔÓ fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ Ì·˜, ›Ù ·˘ÙÔ› Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ù ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Î·È ‰Èη›ˆ˜ ÎÚ·˘Á¿˙ÂÈ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ∂Ï›˙ˆ, fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ fiÛÔ Î·È Ô Î.¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘” .


30

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏

¶ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙÔ ¡√μ∞ ∞¶√ ÙËÓ ÂÊÔÚ›· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ·ıÏËÙÈÎfi ȉ·ÓÈÎfi, Ë ÎÔχ̂ËÛË, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË, ‰¤ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Û¯ÂÙÈο ¿ıÏËÌ·, ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË. ΔÔ ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·fi Ù· ÔÎÙÒ, Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜, Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ Ì·˜, ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ú¤Û‚ÂÈÚ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Û ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÃÒÚ˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂›ÎÔÛÈ Î·È ϤÔÓ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ‹Ù·Ó ̤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ∂˘Úˆ·˚Τ˜, ¶·ÁÎfiÛÌȘ Î·È √Ï˘ÌȷΤ˜ ӛΘ. ∏ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË Â›Ó·È ¿ıÏËÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Î·È ··ÈÙ› ·fi ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. Δ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¿ÚÈÛÙÔ ÎÔχÌÈ, Ú˘ıÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ¯ÔÚfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· 5-8 ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙ· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ô ŸÌÈÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ÙÔÓ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Δ¿ÛÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Û·˜ Ì ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹, ÁÈ· Ó· Ù·˜ Ì˘‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘ 14.15-17.00, ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂ÊfiÚÔ˘ Î. ª·Ú›·˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ (6974495566) Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ Δ¿ÛÈÔ˘ (6947042855). ªÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Û·˜ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ ے ÂΛӷ ˘Á›·, ¯¿ÚË, ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ¯·ÌfiÁÂÏÔ” .

¡√μ∞

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ fiÏÔ

°π∞ Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏™ ∫√§Àªμ∏™∏™ ¡∂∞¡π¢ø¡ Δ√À μ√§√À

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ∏

·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ·fi ÙȘ 12 ¤ˆ˜ ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¿Ú¯ÈÛÂ. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” ÛÙË ¡. πˆÓ›·.

°È· ˘„ËÏ¿ ΛÓËÙÚ· ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜, ÛÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ë ˘‡ı˘ÓË ÔÌÔÛÔӉȷ΋ Ù¯ÓÈÎfi˜ ª·Ú›· £Ë‚·›Ô˘: “∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ËÁ·›ÓÂÈ Ôχ ηϿ, ÙfiÛÔ ·fi Ù¯ÓÈ΋˜ fiÛÔ Î·È ·fi „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ı· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ fiˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰Â›· ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. À¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÙÚÔ ÛÔ‚·Úfi, ÁÈ· fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ªÂ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fi‰ÔÛË, Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ “ÓÙÔ¿ÚÂÈ” Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰·, Û˘Ó ÙËÓ ¢¤ÛÔÈÓ· (™ÔψÌÔ‡) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ÂÏÏËÓÈÎfi, Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù˘¯·›· ‚¤‚·È· ·ÊÔ‡ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ∫fiÌÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·” .

¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË: £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È Î·È Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›·

¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË, Ë ÔÔ›· Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∫√∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “∫È ÂÁÒ Î·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ›̷ÛÙ Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤Ó˜ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ Î·È Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ¯·Ú¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ·Ù› ηٷʤڷÌ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÎÙ¿‰·. ÷ڋηÌ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ. ∂ȉÈο ÁÈ· Â̤ӷ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û √Ï˘ÌÈ¿‰·, ‹Ù·Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë 18¯ÚÔÓË ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ì·˜, ÂÓÒ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙԇ̠̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ”. Δ¤ÏÔ˜, Ë Ó·ڋ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ϤÁÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· οӈ οÔÈ· Úfi‚Ï„Ë, ηıÒ˜ ¤¯ˆ Ó· ‰ˆ ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙÔ 2010. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÁÈ· Ó· Ù· ¿Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·” .

μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ΔȘ 12 ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó

™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË, Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘, 7.30 ¤ˆ˜ 9 Ì.Ì., ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˘ ª·Î·Ï¿ÎË (6983508246)

°∫√§ª¶√§

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÔÈ ¶ÂÈÚ·Ù¤˜ Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞™∞ª “¶ÂÈÚ·Ù¤˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· (10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÁÎfiÏÌÔÏ ÛÙȘ 14.30 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ fi,ÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ∂›Û˘ ÚÔÛηÏ› ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ·.

ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ˘‡ı˘ÓË ÔÌÔÛÔӉȷ΋ Ù¯ÓÈÎfi˜ ª·Ú›· £Ë‚·›Ô˘. ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜, ÔÈ ª˘ÚÙÒ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ ª˘ÚÙÒ, ∂‚›Ù· ∫ÔÊ›‰Ë, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë ∂˘·ÁÁ ϛ· Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó· ºÔ˘Î·Ï¿, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¡√μ∞. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰ˆ‰Âο‰· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜: ∞Ï˙ÈÁÎÔ‡˙Ë ª·Ú›· (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘), °ÎÂÔÚÁΛ‚· °È¿ÓÓ· (¡√ ÷ӛˆÓ), ¢Ë̷οÎÔ˘ ªÂÏÈÙÈÓ‹ (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘), ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ ª˘ÚÙÒ (¡√μ∞), ∫·ÊÂÙ˙‹ μ·ÛÈÏÈ΋ (¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜), ∫ÔÊ›‰Ë ∂‚›Ù· (¡√μ∞), ∫Ô˘Ù›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· (¡√μ∞), ¶· Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ªÈη¤Ï· (∞¡√ ∞ÚÁ˘ ÚÔ‡ÔÏ˘), ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ∂‚Âϛӷ (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘), ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∂ϤÓË (¡√ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘), ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË ∂‡Ë (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘) Î·È ™·Ú·ÓÙ›‰Ë ™ÔÊ›· (¡√ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘). √È “12” , Ì·˙› Ì ÙȘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ºÔ˘Î·Ï¿ Î·È ∂ϤÓË ™ÙÚ·‚¿ÎÔ˘, ÌÂÙ›¯·Ó Û ηÌ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÙȘ 12 ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ Ì·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ Ù· 16,3 ¤ÙË, ÔÈ 5 (¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË, ∞Ï˙ÈÁÎÔ‡˙Ë, ∫Ô˘Ù›‰Ë, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ¶··Ó‰Ú¤Ô˘), ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (2010, πÓÙÈ·Ó¿ÔÏȘ). ™ÙÔ ™fiÏÔ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË, ÛÙÔ ¡ÙÔ˘¤ÙÔ Ë ›‰È· Ì ÙËÓ ∫Ô˘Ù›‰Ë (·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ë ∞Ï˙ÈÁÎÔ‡˙Ë), ÂÓÒ

ÛÙÔ √Ì·‰ÈÎfi (8+2 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜) Î·È ÙÔ ∫fiÌÔ (10+2 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜) ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Ë ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¡·Ù·Ï›· ΔÛÂÚÓ¤ÙÛη Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∫√∂, ∂ϤÓË ∫Ô˘ÁÈ¿. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ™˘ÚȉԇϷ ª·ÓÙ¤, ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÈÌ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ∫ÚÈÙÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 10.30 .Ì. ı· ‰Ôı› Ë ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ·ÚfiÓÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÚˆÁÔ› Ù˘ Ó¤·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11/9 ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÛÙȘ 20.00. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÔıfiÓ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÂÓÒ ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

¡∂√ ºÀΔøƒπ√ ∞£§∏Δø¡ ∂∫ª∞£∏™∏™ ™Δ∞ ™∫∞º∏ OPTIMIST ∫∞π LASER ¢∏ªπ√Àƒ°∂π √ √ ªπ§√™

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ  ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· Ì›· ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤Ô Ê˘ÙÒÚÈÔ ·ıÏËÙÒÓ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ πÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÛÙ· ÛοÊË Optimist Î·È Laser. √È Ó¤ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Optimist Î·È Laser. ∏ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο Î·È ··ÈÙËÙÈο ·ıÏ‹Ì·Ù·, , ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Î·È Ô͇ÓÂÈ Ù· ·ÙÔÌÈο ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ηıÒ˜ ··ÈÙ› ·˘ÍË̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë , ÈηÓfiÙËÙ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û ۇÓıÂÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ , Û˘Ó¯‹ ÚÔۋψÛË Û ÔÈÎÈÏ›· ÛÙfi¯ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ „˘¯È΋ ·ÓÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û Ôχ ηÏÔ‡˜ πÛÙÈÔÏfiÔ˘˜ ·ÚΛ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ï›Á˜ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË.

ª

ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ (™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋) ·fi ÙȘ 11.Ì. Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421030237 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÔÌ›ÏÔ˘, 6937294118 ¤ÊÔÚÔ˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ (°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘), 6946338445 ¤ÊÔÚÔ˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ (∞ÏÂ͛Ԣ πˆ¿ÓÓ˘), 6946594258 ÚÔÔÓËÙ‹˜ (πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˘). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ Ù·¯‡Ù·Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ √Ì›ÏÔ˘˜ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ πÛÙÈÔÏÔ˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÒÓ ÛηÊÒÓ (Laser, Î.Ï..) Ô˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰ˆÚ›ÛÂÈ Û √Ì›ÏÔ˘˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁ¿ Û ·Ôı‹Î˜ Ì ΛӉ˘ÓÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ, Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û √Ì›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Ô √.∂.∞.-¡.∞.μ. Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì ÛοÊË Laser Î.Ï.

∂›Û˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ Ô √.∂.∞.-¡.∞.μ. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14/9 ÒÚ· 08.30 Ì.Ì., ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √-

Ì›ÏÔ˘ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ Red Wine Band Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 8.30 Ì.Ì. Ì ÙÔÓ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘.


KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

£∂Δπ∫√ Δ√ •∂∫π¡∏ª∞ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ∞§§∞ ª∂Ãπ Δ∞ Δ∂§π∫∞ Δ√À ª√À¡Δπ∞§ £∞ Ã∂π∞™Δ∂𠶃√™¶∞£∂π∞

ª·ÎÚ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ƒ›Ô ÔÚ› Ë ∂ıÓÈ΋ Ó· ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ “‰ÂÍ›” , ·ÏÏ¿ Ô... ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Ì·ÎÚ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ μÔÛÓ›·, Â›Ó·È ·fi Ù· ϤÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈο. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤¯˘ÛÂ... ·ÚÎÂÙfi ȉÚÒÙ·, Ë ∂ıÓÈ΋ ÍÂΛÓËÛ ‰˘Ó·ÌÈο ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÛÙÔ ƒ›Ô, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ 2014. ∏ “·ÚÌ¿‰·” ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ‹Ú ÙÔÓ ÚÒÙÔ “ÙÂÏÈÎfi” ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ó· ‰ÒÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ÂΛÓË ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ 7Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ì·Ú¿˙.

ª

ΔÔ ¤ÚÁÔ ‚¤‚·È· Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘” ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ μfiÛÓÈÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙÔ... ηÏË̤ڷ, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ. Δ· Ô¯ÙÒ ÁÎÔÏ ¿ÏψÛÙ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó Â› ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÌÔ˘ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ, ¤‰ˆÛ·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ FIFA Î·È fi¯È Ù˘ UEFA, ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿Ó ٷ ·È¯Ó›‰È· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ÎÈfiÏ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ¤¯Ô˘Ó +7 Ù¤ÚÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜... ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 12˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë Ó›ÎË Â›Ó·È... ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ “Â›ÛËÌË ·Á·Ë̤ÓË” , ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ÂΛÓË Û ı¤ÛË “Ô‰ËÁÔ‡” . ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ‚¤‚·È·, ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Â› Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ∂ıÓÈ΋ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. π‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ fiÛÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Û˘ ÛÙÔȯ›Ô, Â›Ó·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·‰Ô¯Èο ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (ÙÔ ¤Ó· ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏÔ Ì ÙÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ), Ù· ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·. ŒÓ· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È fiÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ μfiÛÓÈÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÓÙ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ™ÏÔ‚·Î›·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ §ÈıÔ˘·Ó›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÂÓÙ¿‰· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘, Ë “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ·›˙ÂÈ ÙËÓ... ÌÈÛ‹ ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÌÈ·˜ Î·È Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ì §ÂÙÔÓ›·, ™ÏÔ‚·Î›· Î·È §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

Δ· ͤӷ ªª∂ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Δ‡Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì 2-1 Â› Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ÛÙË §ÂÙÔÓ›·, ÛÙÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ÁÎÚÔ˘ G ÁÈ· Ù· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2014 ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ fiÙ·Ó Ô ∞ÏÂÎÛ¿ÓÙÚ˜ ∫·Ô‡Ó· ¢ÛÙfi¯ËÛ Û ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 43’, ·ÏÏ¿ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¯¿ÚË ÛÙ· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ 57’ Î·È ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË °Î¤Î· ÛÙÔ 70” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ FIFA. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ º¿ÓË °Î¤Áη Super Deporte” , ·Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi “S ÊÔ‡ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË §Â‚¿ÓÙÂ: “√ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ §ÂÙÔÓ›·, ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË” Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “ªÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙË §Â‚¿ÓÙÂ, ·ÏÏ¿ Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÙÔ ¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÛÙË Ó›ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â› Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ Ì 2-1” . º˘ÛÈο, ÏfiÁˆ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο ª¤Û·. ∏ “A Bola” ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∏ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2014, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 21 ÙË §ÂÙÔÓ›·” . ∏ “O Jogo” ÁÚ¿ÊÂÈ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÌÈ· ÔχÙÈÌË Ó›ÎË ÛÙË §ÂÙÔÓ›·” ,

ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÂÎ¤ÌÂÈ Î·È ÙÔ maisfutebol, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ̛· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ Ì·Ù˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ 2014” . To ÏÂÙÔÓÈÎfi TVNET ÁÚ¿ÊÂÈ: “ªÂ ‹ÙÙ· ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2014 Ë §ÂÙÔÓ›·, Ë ÔÔ›· ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ê·‚ÔÚ›. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞ÏÂÎÛ¿ÓÙÚÙ˜ ∫·fi˘Ó·” . “∏ ∂ıÓÈ΋ §ÂÙÔÓ›·˜ ¤¯·Û ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ·fi ÙËÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë diena, ÂÓÒ ÙÔ sportacentrs ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ›¯Â ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” . °ÂÓÈÎÒ˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó Î·È ·fi ÚÈÓ ˆ˜ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Daily Mail ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “™ÙÔ ÁÎÚÔ˘ G Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 2-1 ÙËÓ §ÂÙÔÓ›·” , ÂÓÒ ÙÔ Fox Sports ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈ‚›ˆÛ ¤Ó· ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 2-1 ÙËÓ §ÂÙÔÓ›·, ÛÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï” . “ª›· ·‰‡Ó·ÌË ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ÌÔ˘ÛÎÂ̤ÓÔ ÏfiÁˆ ‚ÚÔ¯‹˜ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È” , ÁÚ¿-

ÊÂÈ ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ÙÔ Associated Press.

•Â¤Ú·Û ÙÔÓ ™·Ú·‚¿ÎÔ Ô °Î¤Î·˜ ΔË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜, ηıÒ˜ ¤ÊÙ·Û ٷ 23 Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ٷ “Á·Ï·ÓfiÏ¢η” . √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚ Ù˘ §Â‚¿ÓÙ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 22 ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™·Ú·‚¿ÎÔ˘, ÂÓÒ ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ Ã·ÚÈÛÙ¤· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ 25 ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÚÒÙÔ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì 29 Ù¤ÚÌ·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô °Î¤Î·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰›¯Ù˘· Ôχ Û˘¯Ó¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË §ÂÙÔÓ›·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. √ §·ÚÈÛ·›Ô˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ63 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· 23 ÁÎÔÏ, ÂÓÒ Ô ™·Ú·‚¿ÎÔ˜ ›¯Â 22 Ù¤ÚÌ·Ù· Û 78 ·È¯Ó›‰È· Î·È Ô Ã·ÚÈÛÙ¤·˜ 25 Û 88 Ì·Ù˜. ¶ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· Ô ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì 29 ÁÎÔÏ Û 73 ·È¯Ó›‰È·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Ì ÙË ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ¤ÊÙ·Û ÙȘ 97 Ì ÙÔ ÂıÓfiÛËÌÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ٤ٷÚÙÔ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ·. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË §ÂÙÔÓ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ Ì ÙȘ ¤Ó‰Ô͘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ 2004, ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ 100 Î·È ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ª·ÛÈÓ¿ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË.

™∂ ∫∞§√ ¢ƒ√ª√ º∞π¡∂Δ∞π ¡∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ∏ À¶√£∂™∏ ª∂ Δ√¡ ∂¡¢π∞º∂ƒ√ª∂¡√ ∂¶∂¡¢ÀΔ∏

ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Ã¿ÚȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ÓÔȯÙfi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ∫Èı ÿÚȘ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∞∂∫. ™ÙÔ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó Û ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘.

√ μÚÂÙ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Seymour Pierce Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÈÓÙÈ¿‰Ë˜ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÌÂ

˘ÚÂÙÒ‰Ë Ú˘ıÌfi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Ã¿ÚȘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È. ¶ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Ù· ™¿Ù· Î·È ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·ÛÙ› ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ Âfi-

ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ó· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ‹‰Ë Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· ÌÂÈ ÛÙËÓ ∞ª∫ Î·È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ̤ۈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘, Ô Ã¿ÚȘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ “Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ” . ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ (΢ڛˆ˜ ͤӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ) Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ‚ϤÔ˘Ó ıÂÙÈο ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó.

31

T.V. ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ALPHA 14.00 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ªfiÓÙÛ· -∑- (ºfiÚÌÔ˘Ï· ŒÓ·) OTESPORT 3 14.45 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ªfiÓÙÛ· -∑- (ºfiÚÌÔ˘Ï· ŒÓ·) 18.30 ŒÛÂÓ-ª¤ÚÏÈÓ -∑- (ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯¿ÓÙÌÔÏ) ∂Δ1 17.00 μ·ÏηÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘ÂÚ‹‰ËÛ˘ ÂÌÔ‰›ˆÓ -∑- (π·Û›·) 21.30 ΔÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ -∑NOVASPORTS 4 17.50 ¢ÈÂıÓ¤˜ Ì›ÙÈÓÁÎ ƒÈ¤ÙÈ -∑- (ÛÙ›‚Ô˜) OTESPORT 1 21.00 ÕÚ˘-ªÂÓʛη -∑- (ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) NOVASPORTS 2 22.15 ∞Ú¯ÂÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙.-ªfiη Δ˙. -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) 02.15 ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ-¡ÈÔ‡ÂϘ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜)

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË ºÔ‡Ï·Ì Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ·ÊÔ‡ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Î·È ÛÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ˘Ô‚ÏËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·ÊÔ‡ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ٷ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ º¿ÓË °Î¤Î·. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ºÔ‡Ï·Ì, ª¿ÚÙÈÓ °ÈÔÏ, (Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ ¿Ó·„ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜), ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· fiÏÔÈ ÔÈ... ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È‹ÌÂÚÔ ÚÂfi ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ Ù· Ì·Ù˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÔ‚·Úfi˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ‹ ÁÈ· “1+1” ¯ÚfiÓÔ

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Ù·ÎÙÈ΋ °.™. ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Î·È ÙËÓ ·fi 03/09/2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ √À∫ μfiÏÔ˘ Û ÂÙ‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (π¿ÛÔÓÔ˜ - °·Ì‚¤Ù·). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °.™. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÒÚ· 20.00 Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ·) ∂ÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù¤· °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ‚) ¤ÎıÂÛË ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Á) ¤ÁÎÚÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2009-2012 Î·È ··ÏÏ·Á‹ οı ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‰) ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂÏÒÓ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ 17Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È Â) ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘.


32

KYPIAKH 9 ™E¶TEMBPIOY 2012

™¯ÔÏ‹ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ Himera sailing ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12/9 ÛÙȘ 19.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ “Ó¤Ô˘˜” Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ “·ÏÈÔ‡˜” Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË Û¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, fiÛÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6974591192 ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶Ï¿Î·˜ Î·È 6948111193 ™Ù·Ì¿Ù˘ ª¤Ó˘ Î·È ÛÙÔ info@himera-sailing.gr, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

•ÂÎÈÓ¿ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞¶√ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ‰Ôı› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ 2421053434.

ª∞°¡∏™π∞∫√™

•ÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙË ™¯ÔÏ‹ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∏ ™Ã√§∏ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-2013, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÈηÓÔًوÓ, ¿ıÏËÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ̤ۈ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘, Ù˘ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁÔÌÂÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÔÓËÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “ÀÁ›·” μfiÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È Î·Ì. ™ÙË ™¯ÔÏ‹ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ √À∂º∞ μ’ Î·È √À∂º∞ ∞’, ¤ÌÂÈÚÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜-ÚÔÔÓËÙ¤˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ∫¯·ÁÈ¿ (ÙËÏ. 6974805042) Î·È Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (24210-36230) ·fi 18.00-20.00

∂™∫∞£

™‹ÌÂÚ· Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞¶√ ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·Ó‰ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-2013 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË.

∞¶√º∞™π™∞¡ ∞§∞º√À∑√™ ∫∞π º∂ƒ∂ïƒ∞ ª∂Δ∞ ∞¶√ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ¶√À ∂πÃ∞¡

Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi È °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜ Î·È ∑ÂÛÔ˘¿ÏÓÙÔ ºÂÚ¤ÈÚ· ‰Â›ÓËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηÏfi Â›Â‰Ô Î·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ·›ÎÙË ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ˆ˜ ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜ Î·È ºÂÚ¤ÈÚ· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

™ÙȘ 29-30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë “∞Ó¿‚·ÛË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜”

√ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚ›ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ΛÓËÛË ÙÒÚ·, ηıÒ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ȉ·ÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ fï˜ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÂÊÈÎÙfi Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÌÈ· ÚÔÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ Ï¿Ó· ı· ηٷÛÙÚˆıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙÔÓ ºÂÚ¤ÈÚ· Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÚfiÛÙÂÚ, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÈ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˆ˜ ÙÔ Î·-

™Δπ™ 29 Î·È 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë §¤-

ÏÔη›ÚÈ.

¶·ÌÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi Î·È ΔÚ›ÔÏË ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ô ¶∞√ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ı¤ÛË Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ “∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜” Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ¿ÏϘ χÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙȘ 24/9. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘... ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ·fi ÙÔ √∞∫∞ Î·È Ì ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ, ÙÛÂοÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ‹ ÂÎÙfi˜ ∞ıËÓÒÓ. ™ÙËÓ Â·Ú¯›· ηϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¶·ÌÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈÏÔÁ‹.

¢ÈηÈÒıËΠÁÈ· ¢¿ÚÏ· ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‰Èη›ˆÛ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘

¢¿ÚÏ· ÛÙË ªÚÂÛÙ, Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ. ªÔÚ› Ó·... ¿ÚÁËÛ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ë ·fiÊ·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ‚Á‹ÎÂ Î·È ‰Èη›ˆÛ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi! ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¢¿ÚÏ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË ªÚÂÛÙ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” , ˆÛÙfiÛÔ fiÚÔ˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‚ÏÂ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÂÙ·ˆÏËı› ‹ Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ 100.000 ¢ÚÒ. √ ¢¿ÚÏ·˜ ·Ú¯Èο ‰fiıËΠ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÌË ‰›ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙË FIFA, ·˘Ù‹, ÏÔÁÈο, ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÛÂ Î·È ϤÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi fi¯È ˘¤ÚÔÁÎÔ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÏϘ 620.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ ™fiÔ˘˙·.

∏ √ª∞¢∞ Δ√À μ√§√À £∞ ™Àªª∂Δ∞™Ã∂π ™Δ√¡ √ªπ§√ ∫. ∂§§∞¢√™ Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™ Ã∞¡Δª¶√§

¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ Ô ∑·Ê›Ú˘ ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012-13 fiÔ˘ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó‰ÚÒÓ. √È μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ 2011 Î·È ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ 2012 ), ı¤ÏÔ˘Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙË. 줂·È· ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ∞2, ¿ÏÏ· Ë Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∑·Ê›Ú˘ ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙfiÛÔ Û ÙÔÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›Â‰Ô (ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ ÙÔ 1998 Î·È 3Ô˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏ-

Œ

Ï‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Beach Handball Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ 2009) ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û Ì·Ú¿˙ Î·È Final-four. Œˆ˜ ÙÒÚ· ›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ∑·Ê›ÚË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈ-

ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, fï˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μ’ ÂıÓÈ΋˜ ·Ó‰ÚÒÓ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ¤ÊÂÚ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹ Î·È ¤ÊÔÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ∑Ô‡˙Ô˘Ï·. °È· ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÚÔÔÓËÙÔ‡ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÏÈÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË. ŸÛÔ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ΔÛ¯·ÁÈ¿ μ·Û›ÏË Ô˘ ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔÓ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô ∂˘ÚÒ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ÕÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·Ï·Ô‰¿ °ÈÒÚÁÔ˘, fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ‚¤‚·È· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ οÔÈˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁˆ Ë ÔÌ¿‰· ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ 32· ∞Ó¿‚·ÛË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29.9.2012 ı· Á›ÓÂÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â¿ıÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ website Ù˘ §¤Û¯Ë˜ www.lavolos.gr.

∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√

Drift Wars ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂٷ͇ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ Î·È ¶ÈӷηÙÒÓ, ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙȘ 17:00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 20:00. ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi show Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ DriftWars O ıÂÛÌfi˜ ÙÔÓ Driftwars ¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ·Á·‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ Ï·ÁÈÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ˘fi ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜, Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∫ÔÚ˘Ê·›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Driftwars fiˆ˜ Ô ™Ù¿ı˘ ¶··ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, £¤Ì˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘, §Ô˘Î¿˜ ∫ˆÛÙ¿Ú·˜ Î·È Δ¿ÛÔ˜ ÿÚη˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο event ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Driftwars ÁÈ· ÙÔ 2012. ªÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfiٷٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ı· οÓÔ˘Ó ÌÔÓ¿ ‰ÈÏ¿ Î·È ÙÚÈÏ¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·. √È Ô‰ËÁÔ› ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ηÓfi ·fi η̤ÓÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Î·È Ó· ·ÓÙ·Ì›„Ô˘Ó Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· Driftwars ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙË ¢¿ÊÓË •∂∫π¡∏™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ΔÛÔ˘Î¿ÏË. ¢ÂÎÙ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ 2006 Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚ›· ËÏÈÎȷο ÁÎÚÔ˘, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È 6947781301.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È A/C. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-026741. (752) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ΔËÏ. 6944623816 Î·È 6977468751. (949) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÚÈÒÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi, ∂ÚÌÔ‡∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∂ÚÌÔ‡ 109, ÙËÏ. 24210 20134 Î·È 6976792897. (946) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÚÙ›Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 93Ù.Ì. Ì 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 360 ∂Àƒø. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-830999 ÌÂÙ¿ ÙȘ 13:00. (685)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹. ¶¿ÚȉԘ Ì ∞‰Ú·ÌËÙ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60033. (346)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÊÔÈÙËÙÈο ‰˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 22511, 6973555470/1/5, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150. (782)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. ΔËÏ. 23510 34442 Î·È ÎÈÓ. 6978298052. (969)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰‡Ô (2) ÂÎı¤ÛÂȘ 280 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiψ˜, ·Ú¿ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ·˘Ù/ÙˆÓ Hyundai-Kia ÛÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞.∂.” . ∫·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™ÙÔ 5Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6978-778067, 6978-778068. (146) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘. ∑¿¯Ô˘ 9 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ÙÔ ∫Δ∂§). ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6944 633710, 6947 991557. (306) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 30 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈ· Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞ÙÔÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È a/c. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 155. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-231857. (319)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (000)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 89 Ì ƒÔ˙Ô‡ 32 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2428093255, 2421030730. (303)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (002)

ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ΋Ô, ˘fiÁÂÈ· ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È μÔ˘Ù˙¿. ΔËÏ. 6972 691669. (647)

‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 85 Ù.Ì., Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ Î·È WC, Ù˙¿ÎÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·˘ÙfiÓÔÌË Ì ·¤ÚÈÔ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 390 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-606191 Î·È 2421081022. (345)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ, Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 81 (‰È·ÁˆÓ›ˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ). ΔËÏ. 6978444937, 6973380076, 24210-78325. (288)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì 48 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Veneta, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, μÏ·¯¿‚· 22 - 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÈÌ‹ 400 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (001)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞£∏¡∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ‰›Ï· ÛÙÔ ªÂÙÚfi ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Î·È ¤Ó· ÏÂÙfi ·fi Ù· ψÊÔÚ›· Ù˘ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Ù˘ μ·Û. ™ÔÊ›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÈÛıÂÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ §À∫∞μ∏Δ√™-∞ª¶∂§√∫∏¶√π. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2410535047 6937324312. (829)

£∂™™∞§√¡π∫∏ (∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ÀÔ˘ÚÁ›Ô) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È STUDIOS ¢πÃøƒ∞ 30-40-50 m2 Û ÓÂfiÎÙÈÛÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ì ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË fiÚÙ· - ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏË ı˘ÚÔÙËÏÂfiÚ·ÛË - ‰ˆÚÂ¿Ó ÿÓÙÂÚÓÂÙ Ì Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÂÁÓˆÙ‹ÚÈ·. π‰·ÓÈο ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. À‡ı˘ÓÔ˜ Î. ¡Ù›ÓÔ˜. ΔËÏ. what’s up: 6978-830096 & 6977-825299. (434)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ηÈÓÔ‡ÚȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛԄ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ Ï¤Û¯Ë Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, „˘Á›Ô, ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ Ì ÊÔ‡ÚÓÔ, ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ. π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜-ÙÚȘ. ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Û¯ÔϤ˜. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ 13. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978443037, 6937994854, 2421088569. (778) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-311059. (276) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) Î·È Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 118, ÙËÏ. 24210-20944. (290) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1) πÛfiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. (2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º.∞., ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ªËÏÂÒÓ 1-°·˙‹. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ∞’ fiÚÔÊÔ˜, 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º.∞. ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 66. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-22533 Î·È 6974-666112. (684) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 95 ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421045922 Î·È 6980-425699. (289) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ, 30 Ù.Ì., ÛÙË ™˘Ú›‰Ë, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, a/c. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977083275. (387)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 15, 28 Ù.Ì., ·/ı, Ê/·. ∏ ÁηÚÛÔÓȤڷ ·¤¯ÂÈ ·fi √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 5 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë 7 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË 4 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6945352582. (376)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 ‰˘¿ÚÈ· ÎÂÓÙÚÈο, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ӷ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Ì °·ÏÏ›·˜. º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È a/c. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693 Î·È 24210-38427. (374)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô‰fi À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ Î·È ª·˘ÚÔÁ¤ÓÔ˘˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ), 2) πÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ Ì ∫˘Ú›ÏÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946335461 Î·È 6945-996095. (315)

ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÌfiÈÏÂÚ, Ì Ì·ÏÎfiÓÈ Û ÚfiÛÔ„Ë ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 180 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6998773757. (316)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

ÁηÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ∂ÚÌÔ‡ 128-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯ÔÏ, ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6937 122088. (423)

‰˘¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, a/c, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 42. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 38427, 6936 587693. (424)

°È· ÊÔÈÙËÙ¤˜-ÙÚȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ¢ڇ¯ˆÚË ÁηÚÛÔÓȤڷ ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, 8ÂÙ›·˜, 40Ù.Ì., ∞ÀΔ√¡√ª∏ £∂ƒª∞¡™∏-∑∂™Δ√ ¡∂ƒ√ Ì ºÀ™π∫√ ∞∂ƒπ√ Î·È ∫§πª∞Δπ™ª√™ Ì a/c, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÛÙȘ 2 fi„ÂȘ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Δڇʈӷ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ¢π¶§∞ ÛÙȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ¿ÓÂÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-134456 Î·È 6496-702097. (373)

Ãπ§π∞¢√À. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ªÂ ¤Ó· À/¢ Î·È ÂÓÈ·›Ô ηıÈÛÙÈÎfi-ÎÔ˘˙›Ó·. ∞˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘, boiler, ¤Á¯ÚˆÌË ı˘ÚÔÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜ Î·È fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ªÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÂÌÚfi˜ Î·È ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ ›Ûˆ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, Û È¿ÙÛ· Ù·Í› Î·È ÛÙ¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 300∂. ΔËÏ. 6972030142. (259)

parking, ·Ôı‹ÎË, 2 w.c., 600∂. 2. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜-¢·‚¿ÎË, 120 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓ›·, Ê/·. 3. °·˙‹-¶·Á·ÛÒÓ, 133 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·˘Ù. Ê.·, Ù˙¿ÎÈ, 400∂. 4. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘-°·˙‹ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ÀΔ. º/∞., 400∂. 5. º¿ÙÛ· ·Ú·Ï›· 120 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ê/·, parking, 600∂. 6. 4¿ÚÈ, 112 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ∏χÛÈ·, ·˘Ù. Ê/·, parking, 460∂. 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (13) ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, º/∞, ÌfiÓÔ 360∂. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ÚfiÛԄ˘ Î·È ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 27 ¤ˆ˜ 30 Ù.Ì., °·˙‹-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ·fi 160 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, °¿ÙÛÔ˘, fi„ˆ˜ 30 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ηٷÛÎ. ’06, ·˘Ù. Ê/·, 220∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 35 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ¯ˆÚ›˜ ·Û·ÓÛ¤Ú, 220∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, °ÎÏ·‚¿ÓË-ºÂÚ·›Ô˘, 35 Ù.Ì., ·ÙÔÌ. Ê/·, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 220∂. 5. 2¿ÚÈ, 44 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ¶·Ó/Ì›Ô˘ (·Ú·Ï›·) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê/·, 220∂. 6. 2¿ÚÈ, 53 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 240∂. 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, 2¿ÚÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 62 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, º/∞. 300∂. 8. 3¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë-°ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, Ê/·, 330∂. 8. °·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ (ÕÓ·˘ÚÔ˜) 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ∞ÀΔ. ÂÙÚ., 300∂. 9. 3¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 87 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 300∂. 10. ƒÔ˙Ô‡-μ‡ÚˆÓÔ˜, 97 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 300∂. 11. ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 75 Ù.Ì., lux, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤·, ∞Δ º/∞, 350∂. 12. 3¿ÚÈ·, 78 Ù.Ì., ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 280∂. 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 75 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ù. ÂÙÚ., ¯ˆÚ›˜ ·Û·ÓÛ¤Ú, 300∂. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (°·ÏÏ›·˜) Ó¤Ô 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ∞ÀΔ. º/∞, 250∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. π¿ÛÔÓÔ˜-™˘Ú›‰Ë 60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 600∂. 2. πÛfiÁÂÈÔ 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-μÏ·¯¿‚·, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 700∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 95 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜°·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ù¿ÚÈ, w.c., 400∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, §·ÌÚ¿ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 650∂. 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË), 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 380∂. 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-(¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·) 35 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·, 250∂. 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓ›·, 84 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 750∂. 8. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ º/∞, 50 Ù.Ì., ·ÓÙ› 240∂. 9. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75 Ù.Ì., ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 330∂. 10. π·ÙÚÂ›Ô Ì Ï‹ÚË ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ™˘Ú›‰Ë-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 500∂. 11. PARKING ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 50∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (019)

¶ø§OYNTAI ∞fi ȉÈÒÙË

ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Ì μÔ˘Ù˙¿. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-691669. (378)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 143, 106 Ù.Ì., 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ì 3 a/c Hitachi Inverter Î·È 1 Toshiba, ËÏÈ·Îfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜, Áηڿ˙ ÛÙËÓ ÈÏÔÙ‹, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-134456 Î·È 6946702097. (372)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ, 142 Ù.Ì., •ÂÓ›·-º. πˆ¿ÓÓÔ˘, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ηٷÛÎ. 2012, ·ÙÔÌ. Ê/·,

¶ø§∂πΔ∞π ͢ÏÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 47. ΔËÏ. 36147 (24210). ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. (386)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi ºˆÙÔÌ¿Ú· Ì ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ Ì ʿÙÛ· 21 ̤ÙÚ·, ‚¿ıÔ˜ 16 ̤ÙÚ·, 336 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì ™.¢. 1,8. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (258)

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 72 Ù.Ì., Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-084616, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. (970)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §·Ú›Û˘ 214μ ¶ø§√À¡Δ∞π ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 32 Ù.Ì. Î·È 51 Ù.Ì. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓˆÛ˘, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì 1 Î·È 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ·ÚÔ¯‹ Ê/·, Û ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· Î·È ‰›¯ˆ˜ º.¶.∞., Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 174 Ì ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140, 6974-531311. (257)

¶ø§√À¡Δ∞π: ™ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ªÂÙfi¯È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ó ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∫·È ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 120 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 24230-54282 Î·È 2423054011. (284)

¶ø§∂πΔ∞π-∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 40 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6949-442147. (274)

ª∂°∞§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

μ√§√™

(449)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 2 ˘/‰, ¯ÔÏ, ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-67855. (324) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ô‰fi˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 93 Î·È ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 170 Ù.Ì., ·Ú·χڈ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘, ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔËÏ. 24210 88940. (318) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2,5¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ȉÈfiÎÙËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. º/·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ÂÈψ̤ÓÔ ‹ ÌË, ‰/ÓÛË ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 73. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946-656718 Î·È 6937-384790. (377) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-43665 Î·È 6932755611. (375) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: ∂Èψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Î·È ‡‰Ú¢ÛË, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 200 ∂. ∂›Û˘ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 57 Ù.Ì. Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·Ù¿ÚÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978443070. (779) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ¯ÔÏ, ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 55 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜), 150 ¢ÚÒ. ΔËÏ. 24210 61918. (412) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ô‰fi˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·È °·Ú¤ÊË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 280∂ ÙÔ Ì‹Ó·. ΔËÏÂʈӋ۷Ù 6946 686882. (414) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ô‰fi˜ π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ Î·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂. ΔËÏÂʈӋ۷Ù 6944 686881. (415)

·) μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4¿ÚÈ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 113.000 ∂Àƒø. ‚) ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 300 ¢ÚÒ, 2Ô˜, 57.000 ∂Àƒø. Á) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ªËÏȤ˜, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı¤·, 19.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (287)

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Âȯ›ÚËÛË Ì ηıÈÂڈ̤ÓË ÂÏ·Ù›· Ì·˙› Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 Ù.Ì. Ì ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000.000 ∂Àƒø Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (286)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 401 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (986)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰ Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (985)

¶ø§∂πΔ∞π Û ·ÍÈfiÏÔÁ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÎÙ›ÚÈÔ Ï›ÁˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 56 Ù.Ì., Ì ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó·˜-ηıÈÛÙÈÎÔ‡, ¿ÓÂÙÔ ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ôı‹ÎË ˘ÔÁ›Ԣ, ¿ÚÎÈÓ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (984)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, Ê/· Î·È ·Ôı‹ÎË Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-774153. (296)

¶ø§∂πΔ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô (ƒÔ˙Ô‡ Î·È ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜) 173,17 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 468 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 135.000∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944332792 Î·È 6977550768. (083)

¶ø§∂πΔ∞π Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ-fiÚÔÊÔ 133 Ù.Ì., ÛÔʛٷ 44 Ù.Ì. Î·È ÊˆÙÂÈÓfi ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 99 Ù.Ì. ªÔÓ·‰È΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ΋Ô˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (982)

¶ø§∂πΔ∞π ÌfiÏȘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÂÙ›·˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 212 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 262 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, playroom, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (983)

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ •ÂÓ›·: NÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô , ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ı¤· ¶‹ÏÈÔ, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ñ •ÂÓ›·: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 153 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100Ù.Ì. Ì 2˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ΔÈÌ‹ 350∂ ñ ¡. πˆÓ›· ÷ÏÎˉfiÓÔ˜: √ÈΛ· 115 Ù.Ì. Û ÈÏÔÙ‹ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 2 ˘/‰ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, a/c, Ù˙¿ÎÈ Î·È ËÏÈ·Îfi 400∂. ñ ¡. πˆÓ›·: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˜ & 2Ô˜ 100Ù.Ì. / fiÚÔÊÔ˜ 260∂ ¤Î·ÛÙÔ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ñ ∂ÚÌÔ‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê/·. 500∂ ñ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. 500∂ ñ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 36 Ù.Ì. Ì 100Ì. ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Í˘Ï·Ôı‹ÎË 280∂ ñ ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· cafe - restaurant. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì 2 wc ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ 700∂. ñ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ¶ø§∏™∂π™ ñ ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Ì ·Ù¿ÚÈ. 235.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË. 260.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. √È˘ ñ ¶·Ú·Ï›·:¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙË ·Ú·Ï›· 57 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¤ÈÏ· & ËÏÂÎÙÚ. Û˘Û΢¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ê/·. ·/c ΔÈÌ‹ 59000∂

ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100Ù.Ì. Ì 2˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 1 wc, 2 Ì¿ÓÈ·, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, wc, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· 85.000∂ ñ ∑¿¯Ô˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, parking. 120.000∂ ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô 40.000∂ ñ μÏ·¯¿‚·: ƒÂÙÈÚ¤ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì 50 ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 49.000∂. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ñ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 69 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. 60.000∂ ñ πˆÏÎÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, 80 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 65.000∂ ñ ™Ù·ı¿: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ. ªÈÛıÒÌÂÓÔ. 75.000∂ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. 69.000∂ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ƒÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ Ù˙¿ÎÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. 140.000∂ ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 2 ı¤ÛÂȘ parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ∂› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ñ §ÒÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. 25.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ñ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. Ì ˆÚ·›Ô ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ128.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. 52.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 2 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 138.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì 58 Ù.Ì. ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 130.000∂ ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 4 studio ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 125 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÈÛıˆÌ¤Ó· ·Ó¿ ÛÂ˙fiÓ. ªÂ 6% ·fi‰ÔÛË. ΔÈÌ‹ 100.000∂ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ 1200 Ù.Ì. ñ π¿ÛÔÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 35.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 70.000∂ √ÈÎfi‰· ñ §ÂÊfiηÛÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 550Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰fiÌËÛË 390Ì, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 159,73 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8 70.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 70.000∂ ñ ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 85.000∂ ñ ∫·ÛÙÚ›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 110Ì. (¢∂∏, À¢ƒ∂À™∏, √Δ∂). ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ ÕÊËÛÛÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. 200.000∂ ñ ªËϛӷ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 140.000∂ ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï¿Î·” 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ηÙÔÈ˘ Ë ‰fiÌËÛË Â›Ó·È 715 Ù.Ì. Î·È ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο 1840 Ù.Ì. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. 170.000∂ ñ ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4350 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 75Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 115.000∂ ñ μfiÏÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¶·Á·ÛÒÓ Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 74000∂ ñ ¶Â˘Î¿ÎÈ·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË. 200.000∂ ñ ™ˆÚfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 561 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. 55.000∂ ñ ∫ÚÈı·ÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 74.000∂ ñ ∫ÚÈı·ÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 50.000∂ ñ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞°ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000∂ ñ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 162 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 162Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈ˘ 56 Ù.Ì. & 58 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 130.000∂ & 135.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË (024)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ∫ÔÚfiÈ. 2. ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50.000 ∂. 3. ª·Á·˙› 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÂÓÔ›ÎÈÔ 1800∂ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ·, π¿ÛÔÓÔ˜. BI§E™-OIKIE™ 1. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì., 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞º∏™√™ (110.000 ∂). 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. OIKO¶E¢A 1. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 2. 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ÔÚfiÈ. 3. 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞°π√ ™Δ∂º∞¡√ 80 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∞§À∫∂™. 5. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 500-1.000 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ, ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∞º∏™™√™. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (75.000∂). 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ (100.000∂). °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (021)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ

ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (022)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 53ÙÌ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 ∂. 4)ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 310ÙÌ Û ‰˘Ô Â›‰· ÙÔ˘ 2007 Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 320.000 ∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤· 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 130ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 3) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,800ÙÌ Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΤÓÙÚÔ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂ ÙÔ Î·ı¤Ó·. 3) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 104ÙÌ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. 4) °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 177ÙÌ 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂. 5) ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 99.000 ∂. 6) ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 564ÙÌ Û˘ÓÙ. 2,1. 7) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 8) °·ÏÏ›·˜ ΤÓÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Û˘ÓÙ 2,7. ΔÈÌ‹ 145.000 ∂. 9) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 156ÙÌ ÁˆÓȷ΋ ƒÔÛÙfi‚. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. 10) ª·ÁÓËÙÒÓ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô 77ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 13 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 11) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ηٿÛÙËÌ· 61ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 16.000ÙÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 4) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 120ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. ¶∞§∞π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ Ì ı¤· 700Ì ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3742ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.190ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,003ÙÌ 70Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÎÙ›ÛÌ· 20ÙÌ Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ú‡̷. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 6) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Ì ‰È΋ Ù˘ ·˘Ï‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 5 ÂÙÒÓ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂ Ã√ƒΔ√ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 140ÙÌ ·fi 70ÙÌ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 315ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi.

2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ.ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ∞ÁÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 130ÙÌ Ì ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 2005 ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 430 ∂. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 350 ∂ 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 350 ∂. (023)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (025)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË, 6ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ °¿ÙÛÔ˘ 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚ. 120 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. μ·ÛÛ¿ÓË 103 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì., Û 580 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û 190 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. °. ¢‹ÌÔ˘ 45 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfi‰· 330 Ù.Ì. Ì ı¤· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 400 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ª¿Ú·ıÔ˜ 380 Ù.Ì., 400 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÃÔÚ¢Ùfi 2 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηÈ

200 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 54 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÈψ̤ÓÔ. πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ., ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ. ¶ƒ√¶√ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (027)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210 28777 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 51 Ù.Ì., 38.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ, 4Ô˜ fiÚ., ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ‰˘Û‡ÚÂÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ 290.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 150 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ηٷÛ΢‹ 1996. ªÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, ηÏÔÚÈʤÚ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 120Ì. ΔÈÌ‹ 128.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì., Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 165.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 120.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, 35.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì., Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 1.000 Ù.Ì. ∞fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 300Ì., 65.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 70 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 125.000∂. ªËϛӷ, 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 100.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÚÒÙË ÛÙÔ Î‡Ì·, 100 Ù.Ì., Ì 70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ηϋ, 230.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 95 Ù.Ì., Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ 250 Ù.Ì., ÛÙÔ Î‡Ì·, 150.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ, οو ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, 4.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, 75.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, οو ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô 8.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, 160.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 6.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 4000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ Ê·Ó¿ÚÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 130.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ, 720 Ù.Ì., Û fiÌÔÚÊË ÙÔÔıÂÛ›·, Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ, 73.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜, 240 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì ı¤·, 55.000∂. ªËϛӷ, 800 Ù.Ì., Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ı¤·, ¢ηÈÚ›·, 20.000∂. ªËϛӷ 200 Ù.Ì., 23.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., 10.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 150.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 185.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

35

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

(989)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

36

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210 28777 6937-775383

™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.300 Ù.Ì., 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, 600 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 3.000 Ù.Ì., Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Â›‰Ô, 35.000∂. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì., 140 ÂÏȤ˜, 30.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ı¤·, 25.000∂. ªËϛӷ, 1.600 Ù.Ì., 5.000∂. ™∫π∞£√™ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÌÚfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.200.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 90 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 47.000 ¢ÚÒ. ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (028)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (029)

-----------------------------------¢È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ & ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÈÓËÙfi 6972210701 ΔËÏ.: 24280 97053 e-mail: sofiavlachou01@gmail.com π‰ÈÔÎً٘ ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ‰È· ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙÂ. √È ÂȉÈÎÔ› Ù¯ӛ Ù˜ Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∂ÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °π∞ ™À°∫∞Δ√π∫∏™∏ 300∂ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 106 Ì ∫ÔÚ·‹. (™Ù¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ¡Ô 2 & 11 & 9). 120 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. Œ¯ÂÈ 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¤Ó· Ì¿ÓÈÔ, ¤Ó· w.c., ·Ôı‹ÎË, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ. ªÂ ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. 360∂ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 58-60 Ì °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜. (™Ù¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ¡Ô 1 & 10). 105 Ù.Ì., 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. Œ¯ÂÈ 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¤Ó· Ì¿ÓÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Ì ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·. À¿Ú¯ÂÈ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Î·È Ù¤ÓÙ˜. ∞˘ÙÔÓÔÌ›·, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.

¶ˆÏÂ›Ù·È 160.000∂ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹ 210 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 347 Ù.Ì., ™.¢. 1,1, ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ª·Û‰¤ÎË, ∞ÁÚÈ¿-μfiÏÔ˘. (030)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (6 ÂÙÒÓ), ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 110.000. 2. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 40 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 31.000. 3. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 25.500. 4. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 660 Ù.Ì., 15.000. 5. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000. 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ‰È·ÌÂÚ‹˜, 25.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 42 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 32.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. ∑¿¯Ô˘, 49 Ù.Ì., 1Ô˜ (2005), 50.000. 2. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 59.000. 3. μÏ·¯¿‚· 51 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 89.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 90 Ù.Ì., (7ÂÙ›·˜) Ì ∞¶√£∏∫∏ Î·È ¢π¶§√ ¶∞ƒ∫π¡, 150.000. 2. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 3. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜, 128 Ù.Ì., 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô, ·Ó·ÎÈÓ., 530.000. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, 2 ·Ôı‹Î˜, 385.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ‹, 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1). 1·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 300 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û 4 ÛÙÚ. (Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™). 1‚. ∫·ÏÏÈfiψ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 40 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔÎ/Λ·, ·˘ÙfiÓÔÌË, ·Ó·Î·ÈÓ., 45.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1Á. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 210.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. √ÁÏ ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 93.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰. 120 Ù.Ì., 98.000. 4. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., 210.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì./180 Ù.Ì., 175.000. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ. / ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 135.000. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. §Â˘Î¿‰Ô˜ 360, 380, 440 Ù.Ì., ·fi 200∂/1 Ù.Ì. (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 15.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 3. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 4. ªËϛӷ 2 ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 70.00 (∂À∫∞πƒπ∞). 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 6. ªԇʷ (∫ÔÚfiË) 27 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٷÏËÎÙÈÎfi, 3.250.000. 7. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√) ÛÙÔ Î‡Ì· 590.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. 18.000 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. 24.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 365.000. 10. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì., Δ∂ƒ∞™Δπ∞ £∂∞, 89.000, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 29 ÛÙÚ¤Ì. Î·È 4,4 ÛÙÚ¤Ì. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¶‹ÏÈÔ Î.Ï. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. °·ÏÏ›·˜ 45 Ù.Ì.+˘ÔÁ.+·Ù. (∫∞§√!) 150.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ (ÂÓ. 200), 63.000. 3. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 140.000. 5. ∞Óı. °·˙‹ ËÌÈÈÛfiÁ. 160 ·Ó·ÎÈÓ.,80.000. 6. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 45 Ù.Ì., 70.000. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 170 Ù.Ì.+137+100 Ù.Ì. (¡√π∫π∞™ª∂¡√)! 8. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250. 1·. ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜, 120 Ù.Ì. (∫√ª¶§∂!) 440∂. 2. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÁˆÓÈ·Îfi, 1.150 Ù.Ì. 3. ƒÔ˙Ô‡ 32 Ù.Ì.+28 Ù.Ì., 3Ô˜, 220∂. 4. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ÂÈψÌ., 250. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 90 Ù.Ì., 4Ô˜, 290. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ (031)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6930 589565

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. (032)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28

3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 20. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 21. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 22. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £ 3 23. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 26. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 27. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 28. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 29. §Â¯ÒÓÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 30. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 31. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 21. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 22. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 23. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 24. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 25. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞ 85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜

£4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· 2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 14. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 15. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 16. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 17. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 18. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. ƒ45 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 5. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 6. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 7. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 8. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 9. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 10. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 11. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 13. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 16. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 18. ƒÔ˙Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì parking •8 19. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 20. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 21. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 22. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 23. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 24. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏15

25. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 26. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 27. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 28. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 29. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 30. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 31. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 32. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 33. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 34. §Â¯ÒÓÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 35. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ƒ5 36. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22ÙÌ. ª5 37. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 38. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 39. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. ƒ45 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (012)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ·fi 35-106 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜ πÙ·Ï›·˜, fiÚÙ˜ Ì·Û›Ê, ‰¿‰· Ù˙¿ÎÈ· ÁÚ·Ó›Ù˜, ÏÔ˘ÙÚ¿ ÏÔ˘Í Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: μ›Ï˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ı¤· ÙˆÓ 143-165 Ù.Ì. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 300-420 Ù.Ì. ∑∏Δ∂πΔ∞π: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. (013)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556 e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì.

ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (014)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (015)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (016)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

37

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., fi„ˆ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 250∂, Ê/·, 42.000∂. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 55.000∂. 3. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ê¿ÙÛ· 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 63 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 96 Ù.Ì. 75.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ¿Óˆ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘), ηٷÛÎ. 2000, ‰È·ÌÂÚ‹, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 3Ô˜, ·fi 80.000∂. 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, ÈÛÔÁ., Ì ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 75 Ù.Ì., ·˘ÙÔÓ. ÂÙÚ. 56.000∂. 6. 2¿ÚÈ 63 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜°·Ì‚¤Ù·, ∞Δ√ª. º/∞-A/C, ÌfiÓÔ 49.000∂. 7. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 8. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 10. 4¿ÚÈ, 116 Ù.Ì., °·˙‹-√ÁÏ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê/· Î·È ÁÚ·Ê›Ô, 85.000∂. 23. 2¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ), fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 49.000∂. 11. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 12. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 13. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂. 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 15. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 16. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 80.000∂. 17. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 18. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ∞Ï˘Î¤˜, 13 Ê¿ÙÛ·, 90.000∂. 19. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000∂. 20. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 21. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 22. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 4¿ÚÈ, 124 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 95.000∂. 23. 2¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ), fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 49.000∂. 24. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂.

25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 23.000∂. 26. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ºÂÚ·›Ô˘, 2¿ÚÈ, 52 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ηٷÛÎ. 2002, ∞ÀΔ. ÂÙÚ. ·Ôı‹ÎË, 52.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 2. 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∞Δ√ª. º/∞, ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÂÓÔÈÎ. 350∂, ·ÓÙ› 70.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 6. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ Î·Ù·ÛÎ. 2011 ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·.Ê.·., 106.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô 38 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÚfiÛԄ˘, ηٷÛÎ.’93, ∞ÀΔ. º/∞, 52.000. 2. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 3. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 76.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 5. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 7. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 8. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 9. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, 150.000∂. 10. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂ÈÛÎÔ‹˜) 71 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 162 ÔÈÎfi‰Ô, 100.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi, 10.000∂. 2. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√¶√, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 30 ÂÙÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ·. 3. ∫·Ê¤-Ì·Ú ÛÙ· ¶·Ï·È¿, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, 30.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 633 Ù.Ì., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 120.000 ∂ Î·È 533 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· πˆÏÎÔ‡.

3. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο, ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú·Á¿Ù˜) 370 Ù.Ì. 4. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ∞ÁÚÈ¿, ‰›Ï· ÍÂÓ. “Valis” , ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 435 Ù.Ì., ÔÈΛ· 200.000∂. 2. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ÁˆÓȷο, ÌfiÓÔ 50.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 205.000∂ Î·È 150.000∂. 4. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 120.000∂. 6. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, fiÈÛıÂÓ HYUNDAI, 5.200 Ù.Ì., ·Ï·È¿ ∂. Ô‰fi˜ ÎÙ›ÛÌ·Ù· 2.400, ·ÓÙ› 750.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (019)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ,ÔÈÎ 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ.∞Óˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 92ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ.™·Ì¿Ó·Á· ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ1,5ÛÙÚ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ.150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ , ¡. πˆÓ›· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 210ÙÌ Û ÔÈÎ. 333ÙÌ ª. μÂÏ·Óȉȿ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ25ÙÌ &‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ &¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡.Ȉӛ· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 115ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ·‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212,1408 &1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 621, 191, 156 & 343ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· (º˘ÙfiÎÔ) √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ,3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙ. 2380Ù̪·Ìȉ¿ÎË∞Á.∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ.1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜280,300,450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞ μπ¶∂ μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 4000ÙÌ, Û ÔÈÎ. 5600ÙÌ ÛÙËÓ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480,¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ.370ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡.π ˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ -∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰·1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 2500ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi.1177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1 ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ (020)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í + ¿ÚÎÈÓ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ.

3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜, 28 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, 23.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 4ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 25 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 28.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 70.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓÈ·Îfi) 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (ÚÂÙÈÚ¤) ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 60.000∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤· Û Ï·Ù›·, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 11. ¢˘¿ÚÈ 72 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 73.000∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÙÈÌ‹ 48.00∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈ΋ 1Ô˘+2Ô˘ fiÚ., 85.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ.+¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜ fiÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚ., ı¤· Ï·Ù›·. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓ., 1Ô˜ fiÚ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, Ì ı¤·. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 400.000∂, 124 Ù.Ì. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ó¿ÚË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏÔ˘Í, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. 22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÔÚ/ÛÌ· (ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›·) ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600 Î·È 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000∂. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 100.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 800 Ù.Ì., ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 25 Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 2. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000∂. 3. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 6. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 38

BMW 316 COUPE, 1600cc, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ∏§∂∫Δƒπ∫∏ √ƒ√º∏, ∑∞¡Δ∂™, ∞¡∞ƒΔ∏™∏, μπμ§π∞ SERVICE, Δπª∏ 2.500 ∂Àƒø.

Δ√À√Δ∞ COROLLA, 1400cc, 4£Àƒ√, 2000 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, A/C, Δπª∏ 2.900 ∂Àƒø.

Fiat Seicento 1100, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÈÌ‹ 2.950 ¢ÚÒ.

HYUNDAI ATOS, 1100cc, PRIME, 2004 MO¡Δ∂§√, 79.000 çª., FULL EXTRA, A/C, Δπª√¡π À¢ƒ∞À§π∫√, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 3.950 ∂Àƒø.

SMART 600cc, 2000 ª√¡Δ∂§√, ∞ÀΔ√ª∞Δ√, PASSION ∂∫¢√™∏, ª∂ °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, A/C, ∑∞¡Δ∂™, FULL EXTRA, TIMH 3.990 ∂Àƒø.

SEAT CORDOBA, 1400cc, 4£Àƒ√, 2003 MONTE§√, ∞ÀΔ√ª∞Δ√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, TIMH 4.500 EYƒø.

Skoda Octavia, 1400, ambiente, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, full extra, ÙÈÌ‹ 4.800.

CITROEN C2, 1400cc, AYTOMATO, ™∂πƒπ∞∫√ F1, 2004 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, TIMH 5.200 ∂Àƒø.

SMART 800, DIESEL, PASSION, 72.000KM, °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, FULL EXTRA, 4 AIRBAGS, A/C, BOOK SERVICE, Δπª∏ 5.900.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ÙÈÌ‹ 6.700 ¢ÚÒ.

PEUGEOT 207 SPORT, 2007 MONTE§√, ZANTE™, ¢π∑ø¡π∫√ ∫§πª∞Δπ™ª√, FULL EXTRA, Δπª∏ 6.950 EÀƒø.

CHEVROLET MATIZ, 1.000cc, 2008 MONTE§√, 5£Àƒ√, μπμ§π∞ SERVICE, ABS, A/C, FULL EXTRA, TIMH EYKAIƒIA™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (991)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

38

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 37

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

9. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 3 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 10. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 11. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 12. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000∂. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 660 Ù.Ì., 450 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., Ì ÓÂÚfi. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ∞˚‰›ÓÈ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 22 ÛÙÚ. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 9. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, 8.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ì¤ÏÈ 8.200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ‹Ì· 15 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, 60.000∂. 13. ∫. §Â¯ÒÓÈ· (ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·) 4.100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì ·˘Ï‹, 320∂. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚ., ÙÚÈÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 70 Ù.Ì., 230∂. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 270∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 34 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 230∂. 8. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ÏÔ˘Í Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (017)

-----------------------------------New Age Real Estate ∞ÁÔÚ¤˜ - ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔËÏ. 6941556044 À‡ı˘ÓË ÁÚ·Ê›Ԣ: ƒ›· ™ÎÔ‡ÚÙË - ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘

¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™: -¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· , ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110ÙÌ ·/ı ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. -ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚ. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 5ÂÙ›·˜, 150ÙÌ, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. §ÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹ -¡∂√-μfiÏÔ˜, ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 111ÙÌ. -¡∂√-μfiÏÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 125ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 580ÙÌ 2 ˘/‰ (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘) Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ΋Ô˜, ·/ı, ÚÔÔÙÈ΋ ÙÚȈÚfiÊÔ˘. -∞ÁÚÈ¿, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, bbq, ¤ÚÁÎÔϘ, ΋Ô˜, ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. -∫¤ÓÙÚÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ Ì ™.¢. 2,7 ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈÔ 59ÙÌ 1Ô˜ ÔÚ. 79.50ÙÌ ÚfiÛÔ„Ë 11,30Ì. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË -¡∂√-ªÂÁ.μÂÏ·Óȉȿ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 183ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ 95ÙÌ 4˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· 20ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ΋Ô Î·È ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ -¡∂√-μfiÏÔ˜ ÂÚ›¯ˆÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ Ì 60ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ, ηÙ.2004 Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4250ÙÌ Ì ÈÛ›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, 3 Ì¿ÓÈ·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2˘/‰, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ı¤·. -∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2fiÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 240ÙÌ 3˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ͯ.ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÛÙÈ¿ÚÈÔ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· -¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Ì 100ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 4˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô. -¡∂√-ΔÚÈÎÔ‡Ë, ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100+90 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ˘fiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ËÏÈ·Îfi, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 243ÙÌ 16,20Ì ÚfiÛÔ„Ë, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, Ì ·˘Ï‹, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ -∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚ.150ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ‰È·ÌÂÚ‹˜, 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ Û˘Û΢¤˜ Miele, ·Ôı‹ÎË, ·/ı Ê/· 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘+ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. -∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÁˆÓȷ΋ ÓÂfi‰ÌËÙË

ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 130ÙÌ. ÚÒÙÔ ı¿Ï·ÛÛ·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ËÏÈ·Îfi, ·˘Ï‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. -MÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 90ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú/ÏÔ˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 142ÙÌ, ·/ı, ™.¢.2,4 -¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 160ÙÌ+80 ËÌÈ˘. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ∂À∫∞πƒπ∞ -∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‚›Ï· 240ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ’09 4˘/‰, 5 Ì¿ÓÈ·, ·Û·ÓÛ¤Ú, 2 Ù˙¿ÎÈ·, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, bbq, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. -∫·Ù‹Ú·Á·˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ¤·˘ÏË 250ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÛÙÚ. Ì 5 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÂÓ‰Ô‰·¤‰È· ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô˜, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· -∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 157ÙÌ, 10ÂÙ›·˜, Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·/ı, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. -¡∂√-¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 3ÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 250ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420ÙÌ Ì 3˘/‰ Ù˙¿ÎÈ, ·/ı, ¿„ÔÁ· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜, 40Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹ -¡∂√-¶ÂÚ›¯ˆÚ· μfiÏÔ˘, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 330ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 5˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ΋Ô˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. -¡∂√√π∫√¶∂¢∞: -ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ηٷÏËÎÙÈÎfi 330ÙÌ ™.¢. 2,1 -¡∂√-∫¤ÓÙÚÔ, 188ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 11,30 ™.¢. 2,7 -¡∂√-£ÂÈÚÒÓ, 581ÙÌ Ì 19Ì ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,4 ¡∂√-μfiÏÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 111ÙÌ ™.¢. 2,1 Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹ -¡∂√-§·Ú›Û˘, ÁˆÓÈ·Îfi 680ÙÌ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË -¡∂√-§·Ú›Û˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1200ÙÌ Ì ηٿÛÙËÌ· 648ÙÌ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ 2 ÔÚfiʈÓ, ˘fiÁÂÈÔ 225ÙÌ Î·Ù·Û΢‹˜ 2004, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÎÈÓ ™.¢. 1,6 -™Ô˘ÙÚ·Ï›, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 600ÙÌ, 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. -∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰· 600ÙÌ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ. -∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· 597 Î·È 628ÙÌ Û ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. -∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 510ÙÌ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. -∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3560ÙÌ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË, ™.¢. 1,8 -∫·Ú·Á¿Ù˜ ÁˆÓÈ·Îfi 467ÙÌ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫Ù›˙ÂÈ 374ÙÌ -∞Ï˘Î¤˜, Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi 524ÙÌ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. -¡∂√-∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 200ÙÌ. -¡∂√¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: -∫¤ÓÙÚÔ, ·›ı·ÓÔ ‰È·Ì. 6Ô˘ ÔÚ. 125ÙÌ 3˘/‰, ͯ. ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÛÔ‡ÂÚ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ·/ıÊ/·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ -¡∂√-∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 4Ô˘ ÔÚ. 115ÙÌ 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ,wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‚ÂÚ¿ÓÙ· -¡∂√ -∞ÁÚÈ¿, 93ÙÌ Î·È 78ÙÌ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 3¿ÚÈ Î·È 2¿ÚÈ ÚÒÙ· ı¿Ï·ÛÛ·, ¢ηÈÚ›· -¡∂√-∫¤ÓÙÚÔ, 67ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ʈÙÂÈÓfi, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. -∫¤ÓÙÚÔ 2¿ÚÈ 56ÙÌ 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 42000∂ -¶·Ú·Ï›· 76ÙÌ 5Ô˘ ÔÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. -¡. πˆÓ›·, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰È΋ Ù˘ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3 ·Ôı‹Î˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ. -•ÂÓ›· 115ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ. 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÚÒÙÔ ı¿Ï·ÛÛ·. -∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 75ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. -πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 118ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 500∂ -°Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ 5ÂÙ›·˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, a/c -NEO-μfiÏÔ˜, 70ÙÌ 4Ô˘ ÔÚ. 2˘/‰, ·/ı Ê/·. 56000∂ -¡∂√-∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ 90ÙÌ 2˘/‰, ͯ. ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi 78000∂ -¡∂√∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™: -∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 38ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 20ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 800∂ -¡∂√-∫¤ÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· 23,50ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È wc -¡∂√-°Ú·ÊÂ›Ô 77ÙÌ 1Ô˘ ÔÚ 12ÂÙ›·˜, 4¿ÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙›Ó·, wc, ∂ȉÈ΋ ÙÈÌ‹! -∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ 50ÙÌ ·/ı -∫¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 15ÙÌ ÛÙÔ ÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. -∂ÚÌÔ‡, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 46ÙÌ Ì ÈÛfiÔÛÔ ·Ù¿ÚÈ. ∂À∫∞πƒπ∞ -¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ηٿÛÙËÌ· 50ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Û ÂÌÔÚÈ΋ ı¤ÛË -¡∂√-™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. -¡∂√∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π -¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 125ÙÌ (¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜) ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ÙÚ·Â˙·Ú›· Ì ÂÓÈ·›· ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¿ÓÂÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ¿ÏÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì Áη˙fiÓ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ Ì ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌfi. -ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ‰È·Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 90ÙÌ 2˘/‰, ͯ. ÎÔ˘˙›Ó·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·/ı-Ê/· -∫ÔÚ·‹, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ Í¯. ÎÔ˘˙›Ó·, 3˘/‰, ·/ı, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. -∫¤ÓÙÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2 ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ, wc, 2Ô˘ ÔÚ. ·/ı -∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 77ÙÌ 4 ¯ÒÚˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. ·/ı -μfiÏÔ˜, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ 2¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ 48ÙÌ 3Ô˘ ÔÚ. ı¤· ¶‹ÏÈÔ ·/ı, ‰È·ÌÂÚ¤˜. -°Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ -¶ÈÙÛ·Ú›· 20ÂÙÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ -¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÎÔÂÏ›ÙÈÎË ›Ù·, 20ÂÙÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È 1 Ì‹Ó· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ ÛÙÔ: www.newagerealestate.gr (419)

(992)

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì (199.000 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (87.000 ∂) 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ∞Ô‚fi ∞Ê‹ÛÔ˘, 1090 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 6. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 127 Ù.Ì., ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 290 Ù.Ì 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 99 Ù.Ì., ∫ÔÚ·‹ & ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÈψ̤ÓÔ (75.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ı¤·, 450 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. (44.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (82.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi (75.000 ∂) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ (54.000 ∂) 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. ÛÙËÓ §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ (19.000 ∂) 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) 16. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, 750 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 17. ¶¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 587 Ù.Ì., ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (19.000 ∂) 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 19. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 20. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (59.000 ∂) 21. °Ú·ÊÂ›Ô 70 Ù.Ì ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ (68.000 ∂) 22. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 ÙÌ (39.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì (199.000 ∂) 2. ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ, 180 Ù.Ì ·Ï·È¿ (160.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì (160.000 ∂) 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì (119.000 ∂) 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 130 Ù.Ì 35ÂÙ›·˜ (190.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì (350.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì (145.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, (320.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì (600.000 ∂) 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 150 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì (410.000 ∂) 16. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì (145.000 ∂) 17. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì. (169.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì (205.000 ∂) 19. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì (235.000 ∂) 21. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104 Ù.Ì. (109.000 ∂) 22. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 200 Ù.Ì + 85 Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (360.000) 23. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 24. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì (590.000 ∂) 25. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 207 Ù.Ì, 3ÂÙ›·˜ (250.000 ∂) 26. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 87 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì (129.000 ∂) 27. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 353 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì (430.000 ∂) 28. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì (230.000 ∂) 29. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì (255.000 ∂) 30. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì (369.000) 31. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì (230.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 136 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì (144.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì, (220.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì (173.000 ∂) 35. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì, Ì ı¤· (245.000 ∂) 37. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì, ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ı¤· (230.000 ∂) 38. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 ÙÌ (169.000 ∂) 39. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì (155.000 ∂) 40. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì, Ì ı¤· (168.000 ∂) 41. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì, Ì ı¤· (355.000 ∂) 42. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 296 Ù.Ì, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 43. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 44. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 352 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì 45. ¡¤· πˆÓ›·, ÌÔÓÔηÙ/· 106 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË (130.000 ∂) 46. μ‡ÚˆÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì, (49.000 ∂) 47. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ , ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì (75.000 ∂) 48. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (229.000) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 190 ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤· (590 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë 11, ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì, (180 ∂) 3. °. ¢‹ÌÔ˘ 79, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì (420 ∂)

√π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi (125.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi (75.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi (190.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ, (130.000 ∂) 7. ¡. πˆÓ›·, 720 Ù.Ì, Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì, (100.000 ∂) 9. ∞ÁÚÈ¿ LIDL, 533 ÙÌ, (69.000 ∂) 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì. (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì. (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (95.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì (160.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì. (98.000 ∂) 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì. (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì, 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 385 Ù.Ì (80.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì. (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì 23. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 293 Ù.Ì, (290.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 3.200 Ù.Ì Ì ı¤· (230.000 ∂) 26. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, 2Ô ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 1.218 ÙÌ (60.000 ∂) 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì, ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ÁˆÓÈ·Îfi 330 Ù.Ì. (80.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì. (122.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì. (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì. (60.000 ∂) 32. ¡¤· πˆÓ›·, 750 Ù.Ì. Ì ı¤· (125.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì. (145.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì. Ì ™.¢ 2,1 (93.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 ÙÌ. (80.000 ∂) 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (220.000 ∂)! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì, Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì, Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì, Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 523 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë(239.000 ∂) 44. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi 600 ÙÌ (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì, 450 Ù.Ì & 900 Ù.Ì (300∂/Ù.Ì) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 23 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ı¤· (27.000) 2. ∫·Û·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì (24.000 ∂) 3. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 12, ÂÈψ̤ÓË 27 Ù.Ì. (19.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì. (40.000 ∂) 5. ¡. πˆÓ›·, 26 Ù.Ì (29.000 ∂ ) 6. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì (48.000 ∂ ) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 70 Ù.Ì (70.000 ∂) 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 3ÂÙ›·˜ 55 Ù.Ì, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (90.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (70.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·˙‹, 97 Ù.Ì (97.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì (119.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›· ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 87 Ù.Ì ‰È·ÌÂÚ¤˜ (99.000) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì (130.000 ∂) 6. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 122 Ù.Ì, Ì ı¤·, 25ÂÙ›·˜ (109.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹ & ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 8. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 ÙÌ (59.000) 9. ¡. πˆÓ›·, 78 Ù.Ì, 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 10. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 11. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 12. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì. (138.000 ∂) 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 9ÂÙ›·˜, 100 Ù.Ì, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (140.000 ∂) 14. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì, 5ÂÙ›·˜, (133.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì, 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) 16. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 77 Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ (119.000 ∂) 17. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (84.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (228.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (174.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (139.000 ∂) 8. ¡¤· πˆÓ›·, 134 Ù.Ì, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ, (160.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 3¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 86 ÙÌ, (94.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜, 100 ÙÌ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤· (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 ÙÌ, fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (175.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 ÙÌ, 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (180.000 ∂) 5. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì, Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) (998)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π ·fi ÙËÓ PRONET HELLAS Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 95Ì.Ì. ΔËÏ. 2410-555570. (279)

∑∏Δ∂πΔ∞π η̷ÚȤڷ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6942467441. (627)

∑∏Δ∂πΔ∞π ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· 2 ·È‰È¿ 3 ÂÙÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-235423. (344)

∑∏Δ∂πΔ∞π ηıËÁËÙ‹˜/ÙÚÈ·, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∂ϤÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜. ΔËÏ. 2422025242. (348)

∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÎÔ¤Ï· Ì ÂÌÂÈÚ›· Û °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‚È‚Ï›·-ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· EYROFASMA. WORD, EXCEL, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ù·¯. ı˘Ú. μfiÏÔ˘ 2. (295)

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∫§∞™π∫∏™ ºπ§√§√°π∞™ Ì 10ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ (fiÏˆÓ ÙˆÓ ∫·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ). ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ∫ÈÓ. 6977 138730. (824) √π∫√¡√ª√§√°√™, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ Û ∞.√.£.-∞.√.¢.∂. Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6985-899330. (650) √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (003) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ∞∂¶¶ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ - ∫·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ. ΔËÏ. 24210 55960, 6972 853903. (420)

°ƒ∞ªªπ∫√ ™Ã∂¢π√ ∂§∂À£∂ƒ√ ™Ã∂¢π√ ∫·ıËÁËÙ¤˜ Ì 26 ¯ÚfiÓÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. À‡ı˘ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È Û ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ Δ∂π, ÁÈ· ∫·Ù·Ù·ÎÙ‹ÚȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¡¤· ·È‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù·.

∞¡¡∂§À ∏§π∞ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯. ∂ª¶ ΔËÏ. 2421053916-6976684549

∫ø™Δ∞™ ∫√ª¡∏¡√™

ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “∫√À§¶∞™” ˙ËÙ¿

ˆÏËÙ¤˜-ˆÏ‹ÙÚȘ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›·: ·) °È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÔ˘ÚÙÈÓÒÓ-˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ ‚) °È· ÙË Ó¤· ¤ÎıÂÛË Â›ÏˆÓ ¶ÏËÚÔÊ. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 110, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 24210-66814. (297)

∂Δ∞πƒ∂π∞ ÎÔÌ̈ÙËÚÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

∑∏Δ∂π ˆÏËÙ‹/ˆÏ‹ÙÚÈ· part time ‹ full time, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ μfiÏÔ˘, §·Ì›·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ··Ú·›ÙËÙ·. Fax ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ: 2310 232152 Î·È Hp.comm@gmail.com. (413)

¶Ù˘¯. ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔËÏ. 2421035660 - 6946992408 (268)

μπ√§√°√™ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ §˘Î›Ԣ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· μÈÔÏÔÁ›· °ÂÓÈ΋˜, μÈÔÏÔÁ›· ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ Î·È μÈÔ¯ËÌ›·. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÙÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ: 6938-804011. (692)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ºÀ™π∫√™

ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜, ÃËÌ›·˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ. 6973625353 Î·È 24210 41390. (802)

ZHTOYN EP°A™IA

∫˘Ú›· ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (997)

ºπ§√§√°√™ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£., Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ - Δ∂∂. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6974 537652, 2421070343. (089)

MA£HMATA ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ηıËÁËÙ‹˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤¯ÚÈ 3 ¿ÙÔÌ·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937092783. (007)

∂ª¶∂πƒ√™ ∫∞£∏°∏Δ∏™ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Ì ÂÓÙ·ÂÙ‹ ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ù˘¯›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978 955101. (643)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∞°°§π∫ø¡ Ì 16 ¤ÙË ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ‹ Û group 2-3 ·ÙfïÓ. À¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ‰È‰·Ûηϛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˘. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ˘ÏÈÎfi. ¶ÚÔÛÈÙ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·. ΔËÏ. 6945460811. (280)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ºπ§√§√°√™ ·fiÊÔÈÙË ∞.¶.£. ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÂÈÚ›· Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6983-442245. (281)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

39

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

MA£HMATA ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· √π∫√¡√ªπ∫ø¡, ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ Û ∞.√.£. Î·È ∞.√.¢.∂. ΔËÏ. 6955484912. (095) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Ì ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6942011442. (941) ºπ§√§√°√™ ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6982-461514. (321) °∞§§π∫∞ ·fi ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›· ÛÙÔ “PEDAGOGIE” ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ÛÙ· “DIPLOMES DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2” . √ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÁÎÚÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ΔËÏ. 6948640880. (299) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· °∂ƒª∞¡π∫ø¡ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977035760. (379) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔËÏ. 6979748056. (380)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ ÙÔ˘ ∞.¶.£., Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Û ÁÎÚÔ˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 70284, 44985, 6934-616565. (149)

∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ√ ∑ø°ƒ∞ºπ∫∏™ & ™Ã∂¢π√À ∂§∂À£∂ƒ√ ™Ã∂¢π√ °ƒ∞ªªπ∫√ ™Ã∂¢π√ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ, Δ∂π, ηٷٷÎÙ‹ÚȘ Î.¿. ΔÌ‹Ì·Ù· ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹. ∂ÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· Û ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÂÁÁڷʤ˜ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ª∞ƒπ∞ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ Ã∞Δ∑∏¡π∫√§∞√À (∞fiÊÔÈÙË ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ∞ıËÓÒÓ, London Institute Î·È °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜). ΔËÏ. 693-2246076 °πøƒ°√™ μ√°π∞Δ∑∏™ (∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ∂ª¶) ΔËÏ. 2421-0-45730 & 697-2441736. (418)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6974463106. (384)

π™¶∞¡π∫∞ Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ªÂÍÈοӷ ‰·ÛοϷ, Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ DELE, ∫¶À Î·È ÈÛ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜. ª·ı‹Ì·Ù· ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÍ¿ÛÎËÛ˘, ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978839920. (416)

∫∞£∏°∏Δ∏™ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6942036755. (942) ¢∞™∫∞§∞, Ì ‰ÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ·È‰È¿ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∏ ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Ë ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÙËÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó. ∂›Û˘, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÈ̤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘! ∫ÈÓËÙfi: 6981-973163 Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·. (283) ∂ª¶∂πƒ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ-∫·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¢›ÓÔÓÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-57231, 6972-391821. (320) ºπ§√§√°√™ ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6986-589891. (322) ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·fi ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ì ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·. ΔÈ̤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘ Î·È ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6976-402278. (340)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ºπ§√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÈο ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔËϤʈÓÔ: 6988 907566. (282)

ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£. Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6938534908, 24210-82181 Î·È 6984-548761. (382)

ŒÌÂÈÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·

∞ÁÁÏÈÎÒÓ-°·ÏÏÈÎÒÓ

·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡-°˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ (Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘). ΔËÏ. 6933018716. (652)

ηْ Ô›ÎÔÓ. ΔÈÌ‹ 10 ¢ÚÒ Ë ÒÚ·. ΔËÏ. 6947-347647. (385)

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

¢IAºOPA

°∂ƒª∞¡π∫∞ ‡ÎÔÏ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ·fi ·fiÊÔÈÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£. Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ù˘¯›·. ºÈÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6978-011730. (391)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ¶·ÚÔ¯‹ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ-Ù·ÎÙÈο Â·Ó·ÏËÙÈο ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 24210-33428 Î·È ÎÈÓËÙfi 6976-610742. (381)

∂∫§∂∫Δ√π °∞ª√π ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·fi ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ¡π∫√§∞√™ §√À§∏™ Î·È Ë ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ÂÓÒıËÎ·Ó Ì ٷ ÈÂÚ¿ ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ∫Ô˘Ì¿ÚÔÈ ÙÔ˘˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫‡ÚÙÛÔ˜ Î·È Ë §Ô˘Î›· ∫·Ï›ÙÛË. ΔÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Â˘ÏfiÁËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ ÙÔ˘ π. ¡. Î·È ‰‡Ô ·ÁÈÔÚ›Ù˜ ÈÂÚÔÌfiÓ·¯ÔÈ. ™ÙÔ˘˜ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÔÏfi„˘¯· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ™ÙÔ˘˜ ‰Â ÁÔÓ›˜ Ó· Â›Ó·È ÁÂÚÔ› Î·È Ó· η̷ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ˙¢Á¿ÚÈ. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¿ÍÈÔÈ. “£”

EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (981)

∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (990)

∂∫§∂∫Δ√π °∞ª√π ™Â ¤Ó· Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ π. ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 19.00 Ô μ∞™π§∏™ ¶∞¡Δ√™ Î·È Ë ÃƒÀ™∞ ∫√ÀΔ™√À∫∏ ÂÓÒıËÎ·Ó Ì ٷ ÈÂÚ¿ ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ∏ Ó‡ÊË ··ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û· ÛÙÔ Ï¢Îfi Ó˘ÊÈÎfi Ù˘ Î·È Ô Á·ÌÚfi˜ fiÌÔÚÊÔ˜ Î·È Ï˘ÁÂÚfi˜ ÛÙÔ Á·ÌÚÈ¿ÙÈÎÔ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ ͯ›ÏÈ˙·Ó ÓÈ¿Ù·, ÔÌÔÚÊÈ¿, ·Á¿Ë Î·È Â˘Ù˘¯›·. ΔÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ηϋ ÔÚ›· ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹! ™ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ∞fiÛÙÔÏÔ Î·È ª·ÚÈ¿ÓıË ¶¿ÓÙÔ, ™‡ÚÔ Î·È ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎË Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ η̷ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘˜ πˆ¿ÓÓË Î·È ∞ÁÁ¤Ï· ™›ÌÔ˘ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¿ÍÈÔÈ!!! μ.∂.ª.Ã.

°∂ƒª∞¡π∫ø¡ ∫∞£∏°∏Δƒπ∞

°∂ƒª∞¡π∫ø¡ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ¶ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6978374892. (417)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (‰·ÛοϷ) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6945-480720 ∫·ÚÔϛӷ. (341)

∞¶√º√πΔ√™ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È ÁÓÒÛÂȘ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÈÛ·ÓÈÎÒÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÛÙ·ıÂÚfi 2421058958, ÎÈÓËÙfi 6978-230362. (323)

∫∂¡Δƒ√ ƒø™π∫∏™ °§ø™™∞™ ∫·ÚÙ¿ÏË 180-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·! ΔËÏ. 2421105328. (342)

Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6932501753. (086)

ºπ§√§√°√™ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÁ‡ÌÓ·ÛË ·È‰ÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘§˘Î›Ԣ. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÙÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ: 6938-102865. (691)

∫∞£∏°∏Δ∏™

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™Δ∏™ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ΔÌ. ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ Î·È ºÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ΔËÏ. 6980-800050 Î·È 6936936440. (383)

∫∂¡Δƒ√ °∂ƒª∞¡π∫∏™ °§ø™™∞™ ∑∞º∂πƒ∏™ ¶∞¡Δ∂ƒª∞§∏™ £√À∫À¢π¢√À 44 38333 μ√§√™ ΔËÏ.: 24210 38321 ∫ÈÓ.: 6974081596 (724)

°∂ƒª∞¡π∫ø¡ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£., Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974-992547. (148)

ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡-°˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973566992. (005)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫. ∂πƒ∏¡∏-∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: .........25 ú ∞™Δƒ√§√°π∞: ..............25 ú ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ...........15 ú ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ..35 ú ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏: ....55 ú √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: .......... 35 ú °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612 (006)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (993)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (988)

∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (004)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

∞°°§π∫ø¡, ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6984-776552. (254)

¢∞™∫∞§∞ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÈο Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ·ÛÎËÛÈÔÏfiÁÈ·. ΔËϤʈÓÔ: 6947 076246. (281)

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÛÙ· °ÂÚÌ·ÓÈο (Â›Â‰Ô ∞2), Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ª¿ÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ÈÙ˘¯fiÓÙ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ¶ÔϤÓË ª·Ú›Ó·, ∫ÔıÒÓ· ¢¤ÛÔÈÓ·, ¶¤ÙÛ· ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ, ¶¤ÙÛ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªËÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚ˘Û‹, ™·Î·‚¿Ï· ª¿Óı·, §·˙Ô‡‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶¤ÙÛ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë ∫·ÏÏÈÚÚfiË, £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë ª·Ú›·, ΔÂÌ¤Ï˘ §ÂˆÓ›‰·˜, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ¢¿ÊÓË, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È μÔÏ¿Áη ¡ÈÎÔϤٷ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∫·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ºˆÙÂÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÚfiÔ‰Ô.

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ ™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÎfiÚË Ì·˜ ∂§∂¡∞ ƒ√À™√°π∞¡¡∏, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Lower ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Cambridge Î·È ªichigan Ì ‚·ıÌfi ¿ÚÈÛÙ· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏË ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ “•∂¡√°§ø™™∏ ¶∞π¢∂π∞” Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË Î. §›ÙÛ· μ·Û‰¤ÎË. √È ÁÔÓ›˜: Œ‚ÂÏÈÓ Î·È ™ˆÙ‹Ú˘ ƒÔ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√

μ√§√™

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

°∂ƒª∞¡π∫∞

¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (987)

∞¡π∂§ ∫√ƒÀº∞π∞ ∞™Δƒ√§√°√™ ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¢›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, Ê˘Ï·¯Ù¿ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974-456.215. (819)

™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÈ„È¿ Ì·˜ ª∞ƒπ∞ ∞£. ª∞¡Δ∑πƒ∏ ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÍÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙË º·Ú̷΢ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ù˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÔÏfi„˘¯· ηϤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª·ÓÙ˙›ÚË

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¢π∞™Δ∞™∏: AÌ·Ï›· ΔÛÈÎڛη Î·È °ÂÒÚÁÈÔ §È¿Ë, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÎfiÚ˘ Ì·˜ ∂À∞°°∂§π∞™ ™Δƒ∞Δ∏°√¶√À§√À ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È ÁÔÓ›˜ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È μԇϷ Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù·

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÙËÓ Î˘Ú›· Ãπ™Δπ¡∞ ª∞ƒ°øª∂¡√À, ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Lower Michigan. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ ª·ÚÁ·Ú›Ù· °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë


40

KYPIAKH 9 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

•∂¡∏ ¢∏ª√™π∂À™∏ √ƒ£√¢√•√™ Ãπ™Δπ∞¡π∫√™ ∞°ø¡π™Δπ∫√™ ™À§§√°√™ “∞°π√™ £∂√¢øƒ√™ √ ™Δ√À¢πΔ∏™”

√ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ™Ì‡ÚÓ˘ Â›Ó·È ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÈÔ˜ Î·È ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ¢π∞ª∞ƒΔÀƒπ∞ EÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÈÎÂÈ̤Ó˘ “ÂÔÚÙ‹˜” , ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ 8Ë-9Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ‰È¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ ™Ì‡ÚÓ˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ˆ˜ ¿ÁÈÔ Î·È ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘Ú· Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·, fiˆ˜ ‰Èη›ˆ˜ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÛοӉ·ÏÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ï¿ÓË, ηı’ fiÛÔÓ Ë “·ÁÈÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ‰È¿ Ù˘ ·ÁÈÔηٷٿÍÂÒ˜ ÙÔ˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·ÈÚ¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌÔ‡, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÙÒÓ ∂ÈÛÎfiˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ “·Á›ˆÓ” ÌË Ì·ÚÙ˘ÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘fi Ù˘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Î·È Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË Â¯fiÓÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ¶›ÛÙË ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Â› Ù˘ ¶›ÛÙˆ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚ› ÙÔÓ ™Ì‡ÚÓ˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ·ÏËı›·˜ ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜, Ù· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ- ηÈ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ÂÂȉ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÈÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË “·ÁÈÔÔ›ËÛ‹” ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÓÙÈÎÚÔ˘Ûı› -·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ·fi 6/9/2002 ÚÔÛÊ˘Á‹˜-ηٷÁÁÂÏ›·˜ Ì·˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜- ηٷı¤ÙÔ˘Ì ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒ˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÒ˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ ÂοÛÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ πÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ΔÚÈηÌËÓ¿, “√ ∂ıÓÔÌ¿ÚÙ˘˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ™Ì‡ÚÓ˘ - ∞Ó·›ÚÂÛȘ Ù˘ ·Ú·ÓfiÌÔ˘ ·ÁÈÔÔÈ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛȘ ·˘Ù‹˜” , Ù· ÔÔ›· ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Ï¿ÓË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛÈÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ˜ -¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜: 1. √ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ›¯Â ·ÓÂÙ˘Á̤ӷ Ù· ·ÙÚȈÙÈο ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‚ϤË Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ¤Ú· ·fi ·˘Ù¿, ÂÓÒ Â›¯Â ÙÂÏ›ˆ˜ ˘ÔÙÔÓÈο Î·È ·Ó‡·ÚÎÙ· Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. 2. ∫·Ùˇı˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰È¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛÈ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜, ÂÓÒ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛȘ Û˘ÓËÚÁ¿˙ÂÙÔ Ì·˙› ÙÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ‰È¿ ‰È¿ÊÔÚ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·. 3. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ÙÔÓ ÌÈÛÔ‡Û·Ó ı·Ó¿ÛÈÌ· ‰È¿ ÙËÓ ·ÙÚȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÈ.

4. ∂ÎÏÈ·ÚÔ‡Û ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢‡Ûˆ˜, ·ÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜. 5. √ÏÔÊÔÚÔ‡Û ÌÔӛ̈˜ Î·È Û ηÈÚfi ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÎÔ‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ¤ıÂÙ ‰Â ÚfiÙ˘Ô ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛÈ ÛÙ· fiÏ·, ÛÙÔ˘˜ ˘fi‰Ô˘ÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. 6. ¢ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı‹ Î·È Ûˆı‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Ï·fi˜ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ Î·È ÂȉÈο Ô ¿Ì·¯Ô˜ ÏËı˘ÛÌfi˜, ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÔϤÌËÛ οı ٤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ ӷ Á›ÓË ¤ÌÌÂÛ· ˘·›ÙÈÔ˜ Î·È Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜ Ù˘ ÊÔ‚ÂÚ¿˜ ·˘Ù‹˜ ÛÊ·Á‹˜, ‰ÈfiÙÈ ‹ÏÈ˙ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ Î¿ÙÈ ı· ÂÁ¤ÓÂÙÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤ÂÊÙÂ Ë ™Ì‡ÚÓË ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. 7. ΔÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈfi ÙÔ˘ ‹ÙÔ Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈÎfi Î·È fi¯È ÂÎÔ‡ÛÈÔ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Î·È ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜, Î·È Âı˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ¯¿ÚÈÓ Ù˘ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘. √˘‰¤Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Û˘ÓËÁÔÚ‹ ˘¤Ú Ù˘ ı˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. 8. ™Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Ë ›ÛÙÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ¤Î·Ó ·ÁÒÓ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ, Û˘Ó¤ÁÚ·„ ‰Â ˆ˜ ·Ú¯È‰È¿ÎÔÓÔ˜ ÙÔ ‰›ÙÔÌÔ ¤ÚÁÔ “¶ÂÚ› ∂ÎÎÏËÛ›·˜” Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· “¶ÂÚ› ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÂÓ ∂ʤۈ” , Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÔÚıfi‰ÔÍ· Î·È ¿„ÔÁ· ·fi ıÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›·. 9. ∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÈÂÚ‡˜ Î·È ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÏÔ˜ ¿ÏÏ·Í ÛÙ¿ÛÈ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ›ÛÙˆ˜ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜, Á›ÓÂÙ·È ÂÓ‰ÔÙÈÎfi˜ Î·È Î‹Ú˘Í Ù˘ ÂÓÒÛˆ˜ ÙˆÓ “ÂÎÎÏËÛÈÒÓ” Ì ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·Á¿Ë. 10. ø˜ ∂›ÛÎÔÔ˜ ‹Ù·Ó ̤Á·˜ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÙ‹˜, Â›ÛÙ¢ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÛÙËÓ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ ıˆڛ· ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ·Ó·ÈÚÔ‡Û ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ˆ˜ Ù˘ ÌfiÓ˘ Î·È ªÈ·˜ ∞Á›·˜ ∫·ıÔÏÈ΋˜ Î·È ∞ÔÛÙÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. 11. ∂›ÛÙ¢ fiÙÈ ÔÈ ∞ÁÁÏÈηÓÔ›, ¶ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ Î·È ÔÈ ∂ÈÛÎÔÈ·ÓÔ› Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Á΢ڷ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Â›Ó·È Î·ı’ fiÏ· ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ, ÂÓÒ Û˘ÌÚÔÛˇ¯ÂÙÔ Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÎʈÓÔ‡Û ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙˆÓ. 12. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ∂›ÛÎÔÔ˜ ·fi ÔÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÏÂ˘Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛÈ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔÓ ¶¿·, ‰Ô˘ÏÈÎÒ Ùˆ ÙÚfiˆ, ÂÎÏÈ·ÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ˆ˜ ÙËÓ ˘¿ÙË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¯‹! 13. ŒıÂÙ ̤۷ ÙÔ˘ Û ÚÒÙË ı¤ÛÈ ÙËÓ ›ÛÙÈ Î·È ÙËÓ Ï·ÙÚ›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ›ÛÙÈ ÛÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi. ∂›¯Â ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÂÚˆÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘ Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡Û ·Ó·ÏfiÁˆ˜. 14. ∂›¯Â ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ˆ‰ËÁÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ›ÛÙˆ˜ Î·È Ó· ÚÔ‰›‰Ë ÙËÓ ›ÛÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛË ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. 15. ∂›¯Â ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û “̇¯ÈÔ fiıÔ ÙÔ˘” Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛË ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡. ∂Ô¯‹˜ Î·È Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘. 16. ∞¯ı¿ÓÂÙÔ ÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi Î·È Â‰›‰·ÛΠÙËÓ ÚÔۋψÛÈ ÛÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ‰›‰Ô˘Ó ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. 17. ∂›¯Â ÎÔÛÌÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Âȉˆ-

ÏÔÏ·ÙÚÈΤ˜ Î·È Ï¤ÍÂȘ ˘‚ÚÈÛÙÈΤ˜. 18. °ÂÓÈÎÒ˜ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ Ì›· Û‡Á¯˘ÛȘ, Û·Ê‹˜ ·fiÎÏÈÛȘ Î·È ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍÔ ›ÛÙÈ Î·È ·Ú¿‰ÔÛÈ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹ÙÔ ÍÂοı·ÚÔ˜ Î·È ·fiÏ˘ÙÔ˜ ‹ÙÔ Ë ›ÛÙȘ Î·È Ë ·ÊÔÛ›ˆÛ›˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·. 10. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ì·ÛfiÓˆÓ fiÙÈ ‹ÙÔ Ì·ÛfiÓÔ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÙÔ¿˜ “πˆÓ›·” , ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 1919-1922, ηıÒ˜ Â›Û˘ fiÙÈ Î·È ÛÙÂÓfiÙ·ÙÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ‹Ù·Ó ËÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ì·ÛÔÓ›·˜ (ȉ. ΔÂÎÙÔÓÈÎfiÓ ¢ÂÏÙ›ÔÓ, π·Ó. - ∞Ú. 1969, ¡ÔÂÌ‚Ú. - ¢ÂΤ̂Ú. 1970 Î.¿.) 20.√˘‰¤ÔÙ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Ì·ÛÔÓ›·, ·Ó Î·È Ë ™Ì‡ÚÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ›¯Â ‰¤Î· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·ÛÔÓÈΤ˜ ÛÙÔ¤˜. 21. ∏ fiÏË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ì ٷ “ÈÛÙ‡ˆ” Ù˘ Ì·ÛÔÓ›·˜, ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈΤ˜ Î·È ·ÓıÂ˚ÛÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. 22. √˘‰¤ÔÙ ÔÈ Ì·ÛfiÓÔÈ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ˆ˜ ̤ÏË ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÛÙËÓ ›ÛÙÈ ‹ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÔϤÌËÛ·Ó ÙË Ì·ÛÔÓ›·. 23. ∂›Û˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ™Ì‡ÚÓ˘ -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ∂˘Á. ∫·Ï·Ê¿ÙË, ·ÓÈ„Èfi ÙÔ˘, ÁÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ∫·Ï·Ê¿ÙË (ȉ. πÛÙÔÚ›· ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË, 446/8-05, ÛÂÏ. 17)- ›¯Â ˆ˜ fiÚ·Ì· ÙËÓ ¤ÓˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎÒÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ Û ̛· ıÚËÛΛ· Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·, ·ÊÔ‡ ηْ ·˘ÙfiÓ Ë ıÚËÛΛ· Â›Ó·È ÌÈ· Î·È ÌfiÓË, ‰ÈfiÙÈ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Î·È Ô ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜, ÔÈ ¶ÚÔÊ‹Ù˜ Î·È ¢¿ÛηÏÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› (ÃÚÈÛÙfi˜, ªˆ¿ÌÂı, ªˆ¸Û‹˜, μÔ‡‰·˜ Î.¿.), fiÏÔÈ fï˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Û·ÊÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ·ÈÚ¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙËÓ ¯ÔÚ›· ÙˆÓ ·Á›ˆÓ. 24. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηӤӷ ı·‡Ì·, Ô‡Ù fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ, Ô‡Ù Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·ÁÈfiÙËÙÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â, ηӤӷ ÎÔÈÓfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Ì ÙÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜ Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ·˜. ∂Âȉ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ Á›ÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÁÈÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓȯÓ¢ı› Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ı¤Ì·ÙÔ˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ˆ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡ÌÂ, ÂÓÙfi˜ Û˘ÓÙfiÌÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ “·ÁÈÔÔÈ‹Ûˆ˜” ·˘Ù‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈϤÁÔÓÙ˜ Û ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘˙ËÙ‹Ûˆ˜ Ì ÂχıÂÚË ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÚÔÛ¯Ҙ Ì·˙› Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӈÓ. ∂›Ó·È Ï˘ËÚfi Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ‰È¿ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÏÏÔıÚ‹ÛÎÔ˘˜ Î·È Ó· η˘¯¿Ù·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÓÒ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ·ÔʇÁÂÈ ÚÔÎÏËÙÈο Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ¶·Ú¿‰ÔÛË ÂÚ› Ù˘ “·ÁÈÔÔÈ‹Ûˆ˜” ·˘Ù‹˜. μfiÏÔ˜, 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ™À§§√°√™ “∞°π√™ £∂√¢øƒ√™ √ ™Δ√À¢πΔ∏™” ¡√ªπªø™ ∂∫¶ƒ√™ø¶√Àª∂¡√™

¢π∫∞™Δπ∫∞ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞ ∞¶√™¶∞™ª∞ ∫∞Δ∞™Ã∂Δ∏ƒπ∞™ ∂∫£∂™∏™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ √ ¢ÈÎ. ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫. ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ú. 126. ∫¿Óˆ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙȘ ›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ (26) ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ò‰Âη (2012), Ë̤ڷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÒÚ· 4.00 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 5.00 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ÛÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ª·Ú›·˜ °. ™˘Ú›‚ÂÏË, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ·Ú. 48 Ì 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘, ı· ÂÎÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 216/11-7-2012 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘, Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÔ¯ÒÚË ÙÔ˘ ∏Ï›· Î·È Ù˘ ∂˘ÁÂÓ›·˜, ηÙÔ›ÎÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ Ã. §Ô‡ÏË ·Ú. 6, Ì Â›Û¢ÛË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÌÔ˘Ú›‰Ë ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·Ú. 15-17, ‰ËÏ·‰‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο: 1) ΔÔ Ì ÛÙÔȯ›· °¿Ì· ¤Ó· (°-1) ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÈ·˜ ÙÚÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘fiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙÚÂȘ (3) ˘¤Ú ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È ‰ÒÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË Ì¤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÂηÙfiÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÂÓÓ¤· Î·È 08/100 (199,08), ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ̤۷ ÛÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ fiψ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÀÔıË-

ÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã. §Ô‡ÏË ·Ú. 6 Î·È ¶·ÓfiÚÌÔ˘ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ∞Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙËÓ Ô‰fi ¶·ÓfiÚÌÔ˘, μfiÚÂÈ· Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÚË, ¢˘ÙÈο Ì ȉÈÔÎÙËۛ˜ ∞ÓÙˆÓ›·˜ ¢ÂÌÂÏ‹ Î·È ™·Ì›Ô˘ Î·È ¡fiÙÈ· Ì ÙËÓ Ô‰fi ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ, Ì ÛÙÔȯ›· °¿Ì· ¤Ó· (°-1) ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 110,47 Ù.Ì., ȉÈfiÎÙËÙÔ fiÁÎÔ 353,50 ΢‚Èο ̤ÙÚ·, ·Ó·ÏÔÁ›· fiÁÎÔ˘ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ 72,81 ΢‚Èο ̤ÙÚ·, Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ 426,31 ΢‚Èο ̤ÙÚ·, ÔÛÔÛÙfi Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfiÎÙËÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ̤ÚË, Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È „‹ÊÔ˘˜ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 248,50/1000 ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘, „‹ÊÔ˘˜ 248/1000, ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ 248/1000, ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 426/1000 Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜ 248,00 Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ μfiÚÂÈ· Ì ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∫. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÚË, ∞Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È Ì ÙËÓ Ô‰fi ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ¡fiÙÈ· Ì ÙËÓ Ô‰fi ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË Î·È ¢˘ÙÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÓÙˆÓ›·˜ ¢ÂÌÂÏ‹ Î·È ™·Ì›Ô˘, ÙÔÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÙÔ ÊÚ¤·Ú ÙÔ˘ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Î·È ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â›Ó·È ËÌÈÙÂϤ˜, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔȯÔÔÈ›·, ÂÛˆÙÂÚÈο fï˜ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ, ÙÔ ¿ÙˆÌ· ‰Â Â›Ó·È ·fi ÁÎÚÔ ÌÂÙfiÓ. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (50.000,00) ¢ÚÒ. 2) ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ - Ì ٷ ÛÙÔȯ›· “°∫∞ƒ∞∑” ÙÔ˘ ˘Ô-

Á›Ԣ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÈ·˜ ÙÚÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘fiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙÚÂȘ (3) ˘¤Ú ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È ‰ÒÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfi‰Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË Ì¤ÙÚ· 199,08 Ù.Ì., ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ̤۷ ÛÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ fiψ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã. §Ô‡ÏË ·Ú. 6 Î·È ¶·ÓfiÚÌÔ˘ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ∞Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙËÓ Ô‰fi ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ‚fiÚÂÈ· Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÚË, ¢˘ÙÈο Ì ȉÈÔÎÙËۛ˜ ∞ÓÙˆÓ›·˜ ¢ÂÌÂÏ‹ Î·È ™¿ÌÈÔ˘ Î·È ¡fiÙÈ· Ì ÙËÓ Ô‰fi ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË. √ ·Ú·¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· “°∫∞ƒ∞∑” ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó (1) ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 49,22 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ‡„Ô˜ 2,80 ̤ÙÚ·, fiÁÎÔ 137,82 ΢‚Èο ̤ÙÚ·, ·Ó·ÏÔÁ›· fiÁÎÔ˘ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ 4,82 ΢‚Èο ̤ÙÚ·, Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ 142,64 ΢‚Èο ̤ÙÚ·, ÔÛÔÛÙfi Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfiÎÙËÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ̤ÚË, Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È „‹ÊÔ˘˜ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 17/1000 ÂÍ’ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘, ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ·) ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ 17/1000, ‚) ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Ìˉ¤Ó (0) Î·È Á) ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜ Ìˉ¤Ó (0) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ μfiÚÂÈ· Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÚË, ∞Ó·ÙÔÏÈο Ì Ù