Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.22 - ¢. 17.57’ ™∂§∏¡∏ 26 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.048 ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ì¿ÚÙ., ª·ÚΤÏÏÔ˘, ƒˆÌ·ÓÔ‡ ÔÛ›Ô˘

¡∂√ º√ƒ√§√°π∫√

800-11-35000

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘

¶ÔÈÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ¶ÔÈÔÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó

ΔÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 40¿ÚˉˆÓ

÷ÌËÏfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 40% ÁÈ· ¿Óˆ ÙˆÓ 60.000 ú

Ã

·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 15% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 15.000 ¢ÚÒ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ 24% Î·È 35% ÚÈÓ ÂÈ‚ÏËı› Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 40% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ Ê¤ÚÓÂÈ Ë Ó¤· ÂÓÈ·›· Îϛ̷η ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ʤÙÔ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ -ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘- ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ªÂÁ¿ÏÔÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì›ˆÛË ÊfiÚÔ˘ ·fi 10 ¤ˆ˜ Î·È 410 ¢ÚÒ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Îϛ̷η, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (ηٿÚÁËÛË ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ Îϛ̷η Î.Ï.). “∞‰È¿ÊÔÚ·” ·Ê‹ÓÂÈ Ë Ó¤· Îϛ̷η Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 30.000 ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÔÚȷΤ˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ·fi 40 ¤ˆ˜ Î·È 740 ¢ÚÒ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi 60.000 ¢ÚÒ. ∞ÏÏ·Á¤˜ ı· Â¤ÏıÔ˘Ó Î·È ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ■ ÛÂÏ. 40

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

ª›ÓÈ «ÎÚ·¯» ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∏ ÙÒÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 6,82% ■ ÛÂÏ. 39

∞™º∞§π™Δπ∫√ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔÌËÓ‡ÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı›ÁÂÈ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Û·Ú·ÓÙ¿ÚˉˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ 1983 Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: °∂¡π∫∞ √ƒπ∞ ™À¡Δ∞•π√¢√Δ∏™∏™: ∞‡ÍËÛË ÛÙ· 39 ‹ Ù· 40 ¤ÙË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜. ∫∞Δ∞ƒ°∏™∏ Δ∏™ 35ÂÙ›·˜, ∞À•∏™∏ ∏§π∫π∞™ ™Δ√ ¢∏ª√™π√, ∂•π™ø™∏ √ƒπø¡ ∞¡¢ƒø¡ - °À¡∞π∫ø¡, ∫∞Δ∞ƒ°∏™∏ À¶√Ã∂øΔπ∫∏™ ™À¡Δ∞•π√¢√Δ∏™∏™ Î·È ∂¡π∞π∞ ™À¡Δ∞•∏ ■ ÛÂÏ. 39

ªÈÏÔ‡Ó ÛÙË «£» ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi: ∞ÓËÛ˘¯›· Î·È ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ■ ÛÂÏ. 13

ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È º·ÚۿψÓ

150 ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ¤ÓÙ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ¶∂¡Δ∂ ·ÁÚfiÙ˜ Ì 150 ÂÚ›Ô˘ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÂÈÎÔÛÙ‹ ̤ڷ ¯ı˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ Î·È ÚÒÙ˜ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ηıÒ˜ fiÛÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ Ù˘ ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·‡ÚÈÔ Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 11

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ 150 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ∞¶§∏ƒøΔ√π ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 150 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ■ ÛÂÏ. 15

ΔÔ «DVD ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘» ı· ‰ÂÈ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫·Ó¿ÎË ■ ÛÂÏ. 15

∏ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË Siemens ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ “DVD ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘” Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÚfiÛˆ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ˆÚÔ‰fiÎËÛÂ. ∂›Û˘ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÎÏËı› ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô ¡. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ■ ÛÂÏ. 8

ŒÍ·ÚÛË ÈÒÛÂˆÓ Ì ÏÔÈÌÒÍÂȘ ∞Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ■ ÛÂÏ. 17

μÔ˘Ï‹: √È ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ■ ÛÂÏ. 6

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

¡∂ ¶∞™√∫

ÀÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙‹ÙËÛÂ Ë §. ∫·ÙÛ¤ÏË ■ ÛÂÏ. 14

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ∞°∂Δ ¤ˆ˜ ∞ÁÚÈ¿ ∞ƒÃπ∑√À¡ Î·È ¿ÏÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Â-

‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞°∂Δ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ■ ÛÂÏ. 16


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

“¡· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡”

A¶√æ∂π™ ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈοÎˉ˜ !! √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚¿˙ˆ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È ÙÔ Û‡Ì·Ó. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ›Ûˆ˜ Ù· ȉÂÔÏÔÁÈο ·Ù‹Ì·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹, ›Ûˆ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ Î·È ·Á¯Ò‰Ë˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, οÓÔ˘Ó Î·È Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÒÛÙÂ Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Ì·˜ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. √È ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ¡·˙›Ì ÃÈÎ̤٠‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ù¤ÏÂÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û’ ·˘Ùfi, ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ÂÔ¯¤˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ‰Ú¿ÛË Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË.

“ΔÔ ÏÔÈfiÓ Ó· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù·‰¤¯ÔÌ·È, ¡· ÎÔÈٿ͈ ÛÙ’ ·ÛÙÚÔÊÒÙÈÛÙ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. Δ·’ ¿ÛÙÚ· Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ÎÈ Ë ÁË Ì·˜ ÙfiÛÔ ‰· ÌÈÎÚ‹. ∂! ÙÔ ÏÔÈfiÓ fi,ÙÈ Î·È Ó· Â›Ó·È Ù’ ¿ÛÙÚ· ∂ÁÒ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ‚Á¿˙ˆ! °È· ÌÂÓ’ ÙÔ ÈÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ¶ÈÔ Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi Î·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ’ÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ‚·‰›˙ÂÈ ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Ï˘ÛÔ‰¤ÓÔ˘ÓÂ.” ∫¿ÔÈ· ηÏÔη›ÚÈ· Ì ٷ ·È‰È¿ ÌÈÎÚ¿ Î·È Í·ψ̤ÓÔÈ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿, ·Ú·ÎÈÓË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ôڛ˜, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·, ·Ó·ÏÔÁÈÛًηÌ ÙËÓ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·Û‡ÏÏËÙË ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ∂›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi‰Ú·Û˘ ·fi ÙËÓ Á‹ÈÓË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ “˘ÂÚ¤Ú·Ó” , ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ Ì·ıËÙÈΤ˜ Ì·˜ ·Ôڛ˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÔÛÌÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÁÈ· fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ì‹ÎÂ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈο΢ ÛÙË ÛΤ„Ë Ì·˜. ¶ÚÒÙ· Ì ÌÈ· ‰È¿ÏÂÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™‡ÚÂÚ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ì ÙËÓ “ ÎfiÌË Ù˘ μÂÚÂӛ΢” . ∂Λ ·Ó·Î·Ï‡„·ÌÂ, fiÙÈ Ë Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ›¯·Ì ÁÈ· ÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜, Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ·˘Ù¿ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÎÙ‹Ì· Ì·˜ fiÏˆÓ ˘ÌÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ê˘ÛÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “¢ڇ ÎÔÈÓfi”. √ ∫·ıËÁËÙ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈο΢ ›¯Â ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔχÏÔÎË Î·È Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘, ηٷÓÔËÙ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÈÌË ·fi ÙËÓ Ì¤ÛË Ï·˚΋ ÛΤ„Ë, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ªÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ·fiÌ·ÎÚ· ·ÛÙ¤ÚÈ·, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ÂÈ, ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ÂͤÏÈÍ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ¡·˙›Ì ÃÈÎ̤٠Ô˘ ÂÓ ÔÏÏ‹˜ .....“Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È” Ôχ Â˙fi˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÛÙÚ· ˆ˜ ·fiÌ·ÎÚ·. ªÂ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” , Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈο΢, Ì·˜ Í·Ó·¤‚·Ï ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÊËÁÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÙËÓ ·¤Ó·Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙ· 14 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ∏ ͯÂÈÏÈṲ̂ÓË ·fi ÎfiÛÌÔ ·›ıÔ˘Û· Î·È ÔÈ ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÔ› ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜ , fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ï‹ıÔ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ¿ÓÂÏ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, fiÔ˘ Â› ·ÓÙfi˜ ÂÈÛÙËÙÔ‡, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚ÂÚÌ·Ï›˙Ô˘Ó Â›Ù ·Î·Ù·Ï·‚›ÛÙÈÎÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ›Ù ÂÈÛÂ›Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Ù‹‚ÂÓÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “·Ú¯¤ÁÔÓÔ˘ ʈÙfi˜” ¤ÁÈÓ ÈÔ Â˘ÚfiÛÏËÙË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, Ì ÙËÓ Û˘Óԉ›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡ Î. Î. ™‡ÚÔ °ÎÈÎfiÓÙË Î·È ∂ϤÓË ¶ÂÙÚ›‰Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÛÙ‹ÛÈÌÔ Ù˘ Î. §›Ï·˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÚÌÔÓÈÎfi ¿ÓÙÚÂÌ· ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù¤¯Ó˘. ™’ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ·ÚÈ °ÈÒÚÁÔ °Ú·ÌÌ·ÙÈοÎË °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

˜ ÂıÓÈ΋ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÔÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë 27Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √È πÛÚ·Ëϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù›ÌËÛ·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ™Ù· ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó‹Ïı·Ó Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÔÈ ∂‚Ú·›ÔÈ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Î·È ÛÙȘ 70.000 Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi. “¡· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ.

ø

Δ· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù›ÌËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÔÈ πÛÚ·Ëϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ “Ë 27Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ Ë ÂıÓÈ΋ Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ËÚÒˆÓ Î·È ı˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ·. ∏ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ Ù›ÌËÛÂ Î·È ÂΛÓË ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ù˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∂›Ó·È ¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÈÌ‹Û·ÌÂ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ıÚËÛ·̷ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ô‰ÒÛ·Ì ÙÈÌ‹ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÚfiÔ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó fiÛÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯÓԇ̠ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÈÛοÚÈÛ·Ó Ù· ¿ÓÙ· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ Ó·˙ÈÛÌfi” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛËÌ›· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÙÈÌ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ó· ÌË ˙‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ¤Ó· ÔÏÔη‡ÙˆÌ·. “™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‰ÒÛ·Ì ˆ˜ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜. £¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· Â·ÁÚ˘ÓÔ‡ÌÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÌ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ó·

O ∫∞πƒ√™

ÌË ˙‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ¤Ó· ÔÏÔη‡ÙˆÌ·. ∞˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∂ÈϤÔÓ, ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ˙‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ë È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ πÛÚ·Ëϛ٘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·ıÒˆÛ˘ ÙÔ˘ Î. ∫. ¶Ï‡ÚË. √ ›‰ÈÔ˜ ¤ÁÚ·„ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. øÛÙfiÛÔ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Ô Î. ∫. ¶Ï‡Ú˘ ·ıˆÒıËÎÂ, ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ ¤ÎÚÈÓÂ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ πÏÈÓfiȘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÔϤÌËÛ·Ó ÙÔ Ó·˙ÈÛÌfi” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡. “™Â ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡ ¤ÂÛ·Ó ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂‚Ú·›ÔÈ, ÂÓÒ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯¿ıËÎ·Ó 70.000 ÂÚ›Ô˘ ŒÏÏËÓ˜ ∂‚Ú·›ÔÈ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚‚·›ˆ˜ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ˙‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Í·Ó¿ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ.

O ∫∞πƒ√™

[E§§A¢A]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ·, Ì ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ·ÁÂÙfi ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ËÂÈÚˆÙÈο. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6 ¤ˆ˜ 9 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi -2 ¤ˆ˜ 11 ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÛıÂÓ›˜ ̤¯ÚÈ Ì¤ÙÚÈÔÈ Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ ›‰È·˜ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ™ÙÔ πfiÓÈÔ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ - ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÈÛ¯˘ÚÔ›.

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1...12ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 3...12ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1...11ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 2...11ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...10ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 2...10ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...10ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 2...10ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

√ Δ¿Î˘, Ô μ·Û›Ï˘ Î·È Ô ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ∞˘ÁÔ˘Ï¤·˜

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

¢È··Ú·Ù·Íȷ΋ ¶ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù›ıÂÙ·È Ë ·’ Ê¿ÛË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ∏ ÚÒÙË ¿Ù˘Ë ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú·, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

§‡ÛË ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È “fiÏÂÌÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Ì· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÂÚÒÓ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.

¢È·„‡ÛÙËÎ·Ó ¢È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ “∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜” ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ “ηΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜” ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ϤÓË ª·Ù›Î· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓËÛ‹˜ Ù˘. ∏ ÔÔ›·, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ, “̇ÙË ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ” ÛÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘. °.•.

ªÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Î·È Â›ÛËÌ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· Δ∂∂ ¤ÚÂ ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ΔÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ· Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¢∫ª (¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·) ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi Δ∂∂. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∫ª ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ·. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ı¤Ì·Ù· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ™ˆÎÚ¿ÙË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∫ª “ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó” Û ·˘ÙfiÓ ÁÈ· Ì›· Ó¤· Ó›ÎË ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚¿˙ÂÈ ÏÒÚË ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ıËÙ›· ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Û ¿ÏÏÔ ÊÔÚ¤·, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ fiÏ· Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿. ∞ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ Ì›· Ë̤ڷ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ ¿ÏÏÔ...

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ §∞.√.™. ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™Â ÂÌ¿˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ·ÁÒÓ·˜. £· Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ˜. £· ›̷ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ó· ϤÌ οÔÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·fiÓÙ˜, fiÙ·Ó Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·ÙÚ›‰·” . ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÚÈÒÙË Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·; ∫·È ·˜ ÌË ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ì ÔÈÔÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË; ◊ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘; ¡· ı·˘Ì¿˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ ¢ÔÓ ∫ȯÒÙË ÙÔ ·ÔÎÏ›ˆ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÛÔ ¶¿ÓÙÛ·.

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

∫∞Δ. Δ∞™

“™˘ÌÌÔÚ›·” ¢ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞¯. ª¤Ô˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “Û˘ÌÌÔÚ›·” , ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¤‰È‰·Ó ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂΛÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ηıÒ˜ Ô Î. ª¤Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÚËÙ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÙfiÙ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ... ∫ÔÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ù· Ù˘Èο, ηıÒ˜ ÔÈ ¿ÓÙ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ Ù˘ ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÍÂϛ͈Ó, Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηıÔÚÈÛÙ›. ∂ÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘, Ë ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο ·fi ÙËÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ΔÈ Ó· Ô˘Ó ¿Ú·Á fiÛÔÈ Ôϛ٘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË; μ.∫.

Δ. ∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

... √ °πøƒ°√™ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÎÈÓ‹ıËΠÂÓÂÚÁËÙÈο ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Ô‰fi ¡›Î˘. øÛÙfiÛÔ, Ë Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈ΋. ∞Ú¯Èο, Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ Úfi‰È‰Â ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÓȈı οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ ÙÔ ‚ÔÏÙ¿˙. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó Êı›ÚÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿. ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÂÚÁ·Ï›· ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÃÚ¤Ô˘˜ Î·È ºfiÚˆÓ, ÂÓÒ Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ¢∂ª∂¡√™ ™Δ∏¡ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ηڤÎÏ·, Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ, Â›ÁÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÛÙ‹ÚÈÍË- Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ Ï¿ÎÎÔ. ∞˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ Û ı¤Ì·Ù· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· (Δ∞ ¡∂∞)

™ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›· ÌÂٷʤÚıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Î. §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÒ‰ÈÔ˘ οÔÈÔÈ ÂÁΤʷÏÔÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ Δ¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ μ·Û›ÏË §ÈÓ¿Ú‰Ô, ÁÈ· ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜, ¤ÙÔÈÌÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È·. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ∫·Ó¿Î˘, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¡Ô1 ‰ËÌfiÛÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·fi ÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜. ¡· Û˘ÏÏËÊı› Ô Δ¿Î˘ ÏfiÁˆ ηÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ Ìfi‰·˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ, Ó· ÂÈÎËÚ˘¯ı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Á·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ó· ÙÔ ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·ÂÈÏ‹, Ì·˙› Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË §ÈÓ¿Ú‰Ô, ·˘Ùfi ¿ÂÈ Ôχ. ¶ÔÈÔ˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ∞˘ÁÔ˘Ï¤·˜ ›¯Â ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô Δ¿Î˘ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ §ÈÓ¿Ú‰Ô Â›Ó·È ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈο Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙÔȯ›·; “∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Û˘Óԉ›·˜ Ù˘ §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË. ∞Ï‹ıÂÈ·, „¤Ì·Ù·, ı· Û·˜ ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ... ¿ÓÙˆ˜ ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È ÂÈۋ̈˜.

™˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ “‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi Ù· ÌÏfiη Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· “ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó” ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Ô‡Ù ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ ·fi Ù· fiÛ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, Ì ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó. ¶¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¤‰ÈÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙˆÓ 500 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÌÏfiη. ¶¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÛÙȘ ‰¤Î· ̤Ú˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙȘ “·Ì·Úٛ˜” Ù˘ ÙȘ ÏËÚÒÓÂÈ ·ÎfiÌË Ë ¯ÒÚ·. μ.∫.

™Ô˘ÚÂ¿Ï ™ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÂÏÈο ‹Úı ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ˘˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˆ˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜. ™˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠Î. §ÈÓ¿Ú‰Ô Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Ù˘ ∫·Ó¿Î˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔϤ˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Ù· ηÓÔÓÈο ÙÔ˘˜ ÚÔ‡¯·, fiˆ˜ οı ̤ڷ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Û·ÏÔÓ¿ÎÈ Ù˘ ÚÂÛ„ÈfiÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ·ÚÔ˘Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÚÓ·‚·ÏÈÛÙÒÓ. ¡·È, Ó·È, ηÚÓ·‚·ÏÈÛÙÒÓ. ™ÙÔ •ÂÓ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂͤÏÈÍË ·È‰ÈÎfi ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∫·Ó¿Î˘. Δ· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Ì·ÈÓÔ‚Á·›Ó·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÂÔÙ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ “ÚÔÛٿ٢” ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÂͤıÂÙ·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË... ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ô˘ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ¤Ê˘Á ÛÒ· Î·È ·‚Ï·‚‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛÂ.

™Â ı¤ÛË ¿Ì˘Ó·˜ Δ· ηχÙÂÚ· ‹Úı·Ó fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙÔ •ÂÓ›·. “∂Ì›˜ Û ٤ÙÔÈ· ·Úˆ‰›· ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· ÙË ¡Ô̷گȷ΋, ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ “ÊÈ¿ÛÎÔ” ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ •ÂÓ›·. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ٷ ·È‰¿ÎÈ· Ó· ÂÚÓ¿Ó ·fi ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· ·›˙Ô˘ÓÂ, ÓÙ˘Ì¤Ó· ηÚÓ·‚·Ï¿ÎÈ·. Œ¯Ô˘Ó fiÏ· ¤Ó· fiÚÈÔ” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Á ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰È‹ÚÎËÛ ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÔÏÏÒÓ ·Ú·fiÓˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ™¯Â‰fiÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÈÏ‹Û·Ì ̷˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ “‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË ¿Ì˘Ó·˜” , ·ÏÏ¿ “˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÎÔ‡ÂÈ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӷ ÙÛÈٿٷ” . À‹ÚÍ·Ó Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÂÙ” Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÛÔÎÔ-·ÙÚȈÙÈο. √È ¯Ú˘Û¤˜ ÂÔ¯¤˜ ¤Ú·Û·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·Ù¿Ú¯Ë ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó. ΔÒÚ·, ÔÈÔÈ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ı¤Ì·. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÔÓÔΤʷÏÔÈ ∫¤Ú‰ÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·fi ÙË Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÒıËÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ. √È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ “Á·Ï¿˙È·˜” ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο ÙÔ Îϛ̷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ „˘¯ÚÔÔÏÂÌÈÎfi. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ Ô˘Î ÔÏ›ÁÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞˚Ù‹

∂χıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÌÈÛıˆÙÔ›

√ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ· ÓËÛ› ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∞ÓÙÈÏÏÒÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi 10 ÂηÙÔÌ. ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô ÃÚ. ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ ÙÔ 1492 ̤¯ÚÈ Î·È ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÔÏÏÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, °¿ÏψÓ, πÛ·ÓÒÓ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Î·È ÙÔ 1898-1934 ‹Ù·Ó οو ·fi ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ 1996 ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘. ŒÓ· ÓËÛ› Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ·Ú¿ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ Î·Ù··Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ∞˚Ù‹ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∂ÁΤϷ‰Ô˘ ηٿ ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 7 ƒ›¯ÙÂÚ Î·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ù˘ ÌÈ· fiÏË 2 ÂηÙÔÌ. ηÙԛΈÓ, ıÚËÓ› 150.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È 350.000 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Î·È Ì 1,5 ÂηÙ. ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ú’ fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ ·›ÙËÌ·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Û ¤Ó· Ï·fi Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÎÚ·›· ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛˆÓ. ŒÓ· ÓËÛ› Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ 1822 ‰ÂÓ Í¤¯·ÛÂ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›· ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ·Ú’ fiÏË ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì 25 ÙfiÓÔ˘˜ ηʤ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ·ÛıÔ‡Ó fiÏ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ Î·È ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È 100 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÏÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ηıfiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚfi Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÊÙÒ¯ÂÈ·” .

¶∂ƒπ √ƒ£√¶∂Δ∞§π∞™

∂‡ı˘Ì· Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜ ΔÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶ÂÚÚ¿ÎË

ÕÏÏÔÈ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ‰ÚÔÛ›˙ÔÓÙ·È... Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ˙ÔÚ›˙ÔÓÙ·È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ó Î·È ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÙˆÓ ˘„ËÏfiÌÈÛıˆÓ, ÔÏ˘ıÂÛÈÙÒÓ, ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û¤Ï·, fï˜ ·˘ÙÔ› ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÔÚıÔÂÙ·ÏȤ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·, ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓfiÚıˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ì·˜. ∞Ï‹ıÂÈ· ÚÒÙË: ΔÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ÂÈ‚ÈÒÛˆ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Î·È fiÏÔ ı· ·Ó‚·›ÓÂÈ. ∞Ï‹ıÂÈ· ‰Â‡ÙÂÚË: √È Á˘Ó·›Î˜ ˙Ô˘Ó Â›Û˘ ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. ∞Ï‹ıÂÈ· ΔÚ›ÙË: Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÓÔΤʷÏÔ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ù· ÔÔ›· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚Ú·¯‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ·fi Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘. ∞Ï‹ıÂÈ· ٤ٷÚÙË: ŸÛÔ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú¿‰ÔÍÔ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙËÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∞Ï‹ıÂÈ· ¤ÌÙË: ΔËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ÙÔÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·Ù¿ÍÔ˘Ó Ì ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ“‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ” ̤ÙÚˆÓ Â› ·˘ÙÒÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ıˆÚÔ‡Ó ‰·È‰·ÏÒ‰ÂȘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ˘˜ ·fi 16 ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ıÓË-

∞¿ÓÙËÛË ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË

“Δ· ‰‹ıÂÓ “ÌÈÛfiÏÔÁ·” Î·È ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜” √ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ∫˘ÚȷοÙÈÎÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜, Ì ٛÙÏÔ “Ù· ÌÈÛfiÏÔÁ· ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ¡Ù›ÙÔÚ·” , ̤ÌÊÂÙ·È ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ·Ù› ›¯Â ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì “ÌË Û‡ÓÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›ˆÓ, ∫ÏÈÓÈΤ˜ Ì ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ·Ù·Í›· Î·È ¿ÏÏ· ÙÈÓ¿” . √ Ù›ÙÏÔ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÏÔ˘ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, fiˆ˜ ı· ·ԉ›͈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ·ÙÂÏ‹˜ ·˘Ù‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ - ÌÔÈÚ·›· - ·ÓÙÏ› ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ·fi “‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ” . ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÛËÌ¿Ó·Ì ÛÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, Ù· ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¤ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÔ-

√ Î. ¢ËÌ. ∞ı. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∞ÓÙÈÁڿʈ ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ Û·˜ Ì ٛÙÏÔ “ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ” ÛÙË “£” Ù˘ 7/2/2010: “∏ ÌfiÓË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜. ∞˘ÙÔ› Î·È ÌfiÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹. √È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÌÈÛıfi” . ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚÔ¿ÚÈÔ. √È Î·Ë̤ÓÔÈ ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Á¯fiÓË. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ οÓÂÙ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ª√¡√ ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Ô˘ ÚÈÓ ·fi οı ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·˜ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÚÔηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Δ·Ì›Ô. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜. √ˆÛ‰‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÌÈÛıˆÙÒÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÌÈÛıˆÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ï˂›ÔÈ Î·È ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÔÈ ·ÙÚ›ÎÈÔÈ. ªÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜: 1) √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜. 2) √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Ì›‚ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 40% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜. 3) √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ fi,ÙÈ Î·È ·Ó Û˘Ì‚Â›, ÂÓÒ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ›

Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: Ÿ¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ˜ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ‰ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ (¢.À.) Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ (∂.∂.). √ˆÛ‰‹ÔÙ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ∂.∂. ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, fi¯È Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ∂.∂. Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË, ·Ó·fi‰ÂÈÎÙË Î·È ‡ÔÙË. ŸÏÔÈ ¿ÏψÛÙÂ Û˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù·¯ı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. øÛÙfiÛÔ ÌÔ˘ οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È Ì ‚¿˙ÂÈ Û ÛΤ„ÂȘ ÙÔ fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ ÛÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÙˆÓ ∂.∂., ·ÏÏ¿ ͯӿÙ ӷ ·Ó·ÊÂÚı›Ù ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ: √È ¢. À. ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜, Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ·¯˘Ïfi˜, ÂÓÒ ÔÈ ∂.∂. ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ “ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·” ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ™Àá∞ Á˘Ó·›Î˜ ¢.À ¤¯Ô˘Ó Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË ·Ô‚ÔÏ‹ ηٿ ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ Î·È ÔχÌËÓ˜ ¿‰ÂȘ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, ÂÓÒ ÔÈ ∂.∂. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¶√Δ∂ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î‡ËÛË, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó “Ì ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·” ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡ Î·È ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂Ó˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó. ∏ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î‡ËÛË ÙˆÓ ¢.À. Î·È ÙˆÓ ∂.∂. Ú¤ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ˙‹ÙËÌ· È·ÙÚÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. √È Û˘ÓÂχÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ¢À. fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÒÚ˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ·

ÙÒÓ. ∞ÎfiÌË, Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ÛÙÔ ª¿ÍÈÌÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÙÚ·ÂÙÈÒÓ. √È ÔÏ˘ıÂÛ›Ù˜ ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ· “‰ÈÔÚıˆÙÈο” ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó. ªÈ· ¿ÏÏË ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ÂÈ‚ÈÒÛˆ˜ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ªÂÚÈÎÔ› ·ÚÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ì ÙË ¯‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¶·¤Ó, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÏ˘‚Ú·ÛÙ‹Ú· Ô˘ fiÙ·Ó ·Ó¤‚ÂÈ Ë ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÛοÂÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰ÈÎÏ›‰·. ŒÙÛÈ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ Û·Ó ÙÔÓ ˙ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¤ÁÓÔȘ ÙÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙÔ Î·Ï·ÌÔ‡ÚÈ Î·È ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ. ªÂ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÔÊÔ› Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÛÔ ˙ÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ Ô Î¿ı Ϸfi˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. ªÂ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ Ì·ÎÚÔË̤Ú¢Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÔÈ ∂ÏÏË-

ÛËÏ¢fiÌÂÓˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ “ÌÈÛfiÏÔÁ·” Î·È “˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›” . ÀÔÙ‡ÔÌ·È, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ™˘ÓÙ¿ÎÙË, fiÙÈ ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¡∞ª ·¤Ê˘Á ӷ ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ Â˘Ú›· ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ ÙˆÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ, Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ŸÙ·Ó fï˜ Ô Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Ô “¡Ô̿گ˘ Î·È Ô ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÛÙÔȯ›·” , ˘Ô›ÙÂÈ Û ¤Ó· ‰ÈÏfi ·ÙfiËÌ·, ·Û‡Ì‚·ÙÔ Ì ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÛÔ ÎÔÌÔÚÚËÌÔÓ›: ·) ∞ÁÓÔ› fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÂı› ˘fi„Ë ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ fiÙÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÛÙȘ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ·Ú·Ï›„ÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ. ‚) ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¡∞ª, ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, fi¯È ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ ˆ˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ‰Ôı› Ì›· ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ χÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ù·-

Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Â‰Ò Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û ÙÔÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ë ›Ù· ÎfiËΠ۠ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ Î·È ÙÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó Ù· ÊÏÔ˘ÚÈ¿, “ÂÈ‚Ú·‚‡ıËηӔ Ì ÙÚÈ‹ÌÂÚË Î·È ÂÓı‹ÌÂÚ˜ ¿‰ÂȘ, ‹ ·Ó ı¤ÏÂÙ Ì “Â›ÛË̘” ÎÔ¿Ó˜. ∏ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ Ù˘¯ÂÚÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙȘ ¿‰ÂȘ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÔÚ‚·Ó¿, ‰ËÏ. ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó ¤Ó·˜ ∂.∂. ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· (1) ¢ÚÒ ·Ú·¿Óˆ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ, ‹ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ, Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ, ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٿ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÚˆÙÔÙ˘›· ÔÈ ¢.À. Ì 11 Ì‹Ó˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì 9 Ì‹Ó˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰Â ‰¤Î· Ù¤ÛÛÂÚȘ (14) ÌÈÛıÔ‡˜. ∂˘Ù˘¯Â›ÙÂ...” .

∞ÓÙ·¿ÓÙËÛË: √ Î. ¢ËÌ. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ŒÊı·Û ̿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹. Δ· Á¤ÏÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ı· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ë ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜. √ Î. ¢ËÌ. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·Ú’ ∂ʤٷȘ. ÕÚ· ηÏfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Ì ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. °È· Ó· Ì·˜ ηٷÙÚÔÒÛÂÈ ·˜ ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·; 12.000 ÂÙËÛ›ˆ˜; 20.000 ‹ 30.000 ¢ÚÒ; °È· Ó· ‰Ô‡Ì fiÏÔÈ ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ‹ ÂȯÂÈÚ› Ó· Ì·˜ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ;

Ó›‰Â˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο... “ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ù‹ÛÂÈ” ηٿ Ù· ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓ·, ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘!! ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ‰˘Ô ηÙËÁÔڛ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, Î·È ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, fiˆ˜ ·ÔηχÊıËÎÂ, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË Î·È... ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔ, Ì fiÛ· ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¿ÏÈÔ” ˆ˜ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi. ∂ÓÒ Û ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· ϤÔÓ, ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ô‡Ù ¢ÚÒ. ∏ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·fiÚ·ÙÔ, Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜.

ÍÈÒÓ Î·È ·Ú·Ù˘ÈÒÓ. ∫‡ÚÈ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË, Ì›· ˘‡ı˘ÓË Î·È ÂÓÂÚÁfi˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È Ô‡Ù Û “˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜” Ô‡Ù ÛÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô‡Ù ‚‚·›ˆ˜, ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ, ÛÙËÓ ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ‚ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÚıÒÓ Ï‡ÛˆÓ, Ô˘ ı· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ Î·È Ôχ·ıÔ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ ˆ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÛÔ Ì›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ù·Í›Â˜ Î·È ÔÈ ·Ú·Ù˘›Â˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ¿Ó·Ì ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ, ·ÓÙȉÂÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi Î·È Â˘ı¤ˆ˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ∫ÏÈÓÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¤ÛÂÈ Û ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ΔÈ ÓfiËÌ· ı· ›¯Â ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ˙ËÙËı› Ë Û˘ÌÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ¡ÔÌÔıÂÛ›·, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÙ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂıԉ‡ÂÙ·È Ë ‰È·fiÌ¢ÛË Î·È Ô ·Ê·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜; ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ô Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ Ó· ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ› Î·È Ó· Ì·˜ ̤ÌÊÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÂÂȉ‹ ·ÚÓËı‹Î·Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ∫·ÙËÁfiÚÔ˘ Î·È ·Û΋۷Ì ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË, ı· ¤-

ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· Ì·˜ Â·ÈÓ¤ÛÂÈ ‰ËÌÔ Û›ˆ˜ ˆ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙË ª· ÁÓËÛ›· Ô˘ ÙÔÏÌ¿ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¿ÍË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfi ÁÔ˘. º·›ÓÂÙ·È fï˜, fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ú˘Ù¿ÓÂ˘Û·Ó ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ “Û˘ÓÙ¯Óȷο” ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ “·ÓÔ¯‹” Î·È ÛÙË “Û˘ÓÂÓÔ¯‹” Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ Î·È Û ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜... ∏ ·ÚÔ‡Û· ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ԉ›ÍÂÈ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ô‡Ù ӷ ÛȈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·˘ı·ÈÚÂÙÔ‡ÓÙ˜, Ô‡Ù ӷ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ηÙÂÛÙË̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ªË ÏËÛÌÔÓԇ̠fiÙÈ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó “οو ·fi ÙÔ ¯·Ï›” . ∏ ¡∞ª ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ‰È¤ÚÚËÍ ÚÒÙË ÙÔ “¤ÏÔ Ù˘ ÛȈ‹˜”. ∞˘Ùfi ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ Í¯ÓÔ‡Ó fiÛÔÈ Ì ÂÚÈÛÛ‹ ¢ÎÔÏ›· Î·È ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ “Û˘ÓÂÓfi¯Ô˘˜” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ºÔ‚¿ÛÙ fiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ù· ËÏÈÎȷο fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘; ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÁÈ·˜ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯Ô˜

“∞’ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁÂÏı›, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞˘Ùfi ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ” .

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË. ∞ÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙ› Ó· Ï˘ıÔ‡Ó, ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó. °È·Ù› Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ. ŸÛÔ Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” .

¡›ÎÔ˜ ΔÛÈÔ‡ÙÛÈÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“ª¿ÏÏÔÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË ÛÙ· ËÏÈÎȷο fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ¢ÂÓ Í¤Úˆ, ·Ó ı· Â›Ó·È ÛÙ· 67 ¯ÚfiÓÈ·, ¿ÓÙˆ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ù· 65 ¤ÙË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∞fi ÙË ÌÈ· Ë Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ó·Áη›· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË” .

ªÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ·ÁÚfiÙ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ·Ú·‹ÁÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËı› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. Δ· ˘fiÏÔÈ· ‰‡Ô ÂÁηٷÏ›ÊıËηÓ, ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. øÛÙfiÛÔ, Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ·Ó›ˆÙË, ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤ÍÈ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ μfiÏÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ™Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÛÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ó Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÌfiÓÔ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ÙÚ›· ¿‰ÂÈ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù·. μ.∫.

£· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È

∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË

ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ Í¤ÊÚÂÓÔ μÔÏÈÒÙÈÎÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Î·È ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ηÚÓ¿‚·ÏÔ˘. ΔÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ, ηıÒ˜ Ô ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ê¤ÙÔ˜, Â›Ó·È (Â˘Ù˘¯Ò˜) ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ¯Ù˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› Ô‡Ù ÌÈ· ·Ê›Û·-ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ fiÏ˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi. √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ηÚÓ¿‚·ÏÔÈ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¢‹ÌˆÓ, ı· Î·Ô‡Ó ·Ú¤· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . √ ¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ı· ο„ÂÈ ÙÔÓ... ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘ „ËÏ¿ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi.

¶ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ôϛ٘ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, “·˘Ù‹ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜” . Ÿˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó “·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· ¤·ÈÚÓ·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‰›ψ̷ Î·È ı· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Û·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” . √È Ôϛ٘ ·˘ÙÔ› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· “Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰›ψ̷ Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ” .

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¶ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Î·È ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. √‡Ù Ô˘ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙ›Ù ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ Ì ‰›Î˘ÎÏÔ Î·È πÃ, ηıÒ˜ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, Â›Ó·È ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ fi¯ËÌ¿ Û·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÚÁÔÏ·‚›·, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Úfi¯ÂÈÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ Ï·ÎÎÔ‡‚·˜ Ì ϛÁÔ ¯ÒÌ· Î·È ‰ÂÓ ‚·ÚȤ۷È. ¢Â›Ù ÙÔ ı¤Ì· ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂΛ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÂÎÙ›ıÂÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘.

£. ∫. μ.

™ÙÔ 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÈÌÒÚËÛ Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ÎÙ‡ËÛ ¤Ó· Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘. ∞Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·fi˜ Î·È ·ÏÏfiıÚËÛÎÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ ÔÈ ›‰È˜ ÔÈÓ¤˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ·˘Ù‹˜ fï˜ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ‚›ˆÓÂ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ ·˘Ùfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ¯Ï‡·˙·Ó ÁÈ· οÔȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÙÔ˘. ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ı¤ÏÔ-

°.•.

ÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ›¯Â ÙÈ̈ڋÛÂÈ Ì ·Ô‚ÔÏ‹ ‰‡Ô Ì·ı‹ÙÚȘ Ô˘ Û¯ÔÏ›·˙·Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔ Ì·ıËÙ‹. ™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· fï˜

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

Δ·Ï·ÈˆÚ›·

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·ıËÁËÙÒÓ

°ÈÒÚÁÔ˜ °ÈÔω¿Û˘

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ÙÔ ı¤Ì· ‚Á‹Î ˆ˜ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi Ì·ıËÙÒÓ, ÂÂȉ‹ ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‚›·ÈË Ú¿ÍË. ÿÛˆ˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÌËÓ ¿ÓÙÂÍ ¿ÏÏÔ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙ¤‰Ú·Û ‚›·È·. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌË ÂÈ‚ÔÏ‹˜ οÔÈ·˜ ÔÈÓ‹˜. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰Èη›ˆ˜ ı›¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ¿Ԅ˘ ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ·.

º.™.

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ∂ÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜.

º.™.

9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1980

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÁÚÔÙÒÓ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹

∫·Ù·ÛÎÔ¢ÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ η٤ÂÛ ÛÙȘ ™Ô‚ÈÂÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜;

˙ÈÎÒÓ Û ÙÚÈÌÂÚ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÚÔÔ›ÌÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·.” .

“∂ÓÒ ·‡ÚÈÔ, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ù˘ ·Ó·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ , ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ - •˘Ófi‚Ú˘Û˘ - ªÂÙÔ¯›Ô˘ - §·‡ÎÔ˘ Î·È ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘. √È ·ÁÚfiÙ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·’ fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ÁˆÚÁÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ì ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙ¿ıÌÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ù· ¿ÚÎÈÓÁÎ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·” .

“º‹Ì˜ fiÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ηٷÛÎÔ¢ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ “U-2” η٤ÂÛ ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ™Ô‚ÈÂÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·Ù¤ÂÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fï˜ Ô‡Ù ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘, Ô‡Ù ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘” .

ÃÈfiÓÈ ¯ı˜ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

∫ÏÂÈÛÙ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÏ· Ù· Ê·Ú̷Λ· “Δ· Ê·Ú̷Λ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ‰ÈËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ· ·fi Ù· ÔÔ›· η ÌfiÓÔÓ Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ÙÔ ÎÔÈÓfi.” .

“ªÂÙ¿ ÙȘ Ïȷο‰Â˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ¤ÂÛ ¯ÈfiÓÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛËÌ›ˆÛ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.” .

∫ÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË Â‚‰ÔÌ¿‰· “∫ÏÂÈÛÙ¤˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ˆ˜ ÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì‹Ó·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ ÂίÒÚËÛ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÙË ™ÈÙÛ‚¤ÚÁË, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÓËÛÈÒÓ ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶·ÁˆÌ¤ÓÔ øηÓfi Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·Ó‹Î Û ηӤӷÓ. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜

ÁÈ· ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ¯Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ, Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜, ΤډÈÛ ÛÙȘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÙÂÏ·ÁÔ˘¤Ú ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ ª·ÈÎ ∫¤ÈÓ, ÂÓÒ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ™ÙÈ‚ ºÔÚÌ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¢ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ˙‹ÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

¢‹ÏˆÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi

∞£∏¡∞, 8.

™·Ì·Ú¿˜: ∏ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÂÙ·È Ì·ÁÓ‹Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ - √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

Δ√ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙËÓ ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ¶ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛÈÓ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ˘ÔÁڷʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ˘¤Ú Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË (ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜), ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. “∂›Ì·ÛÙÂ Ë ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ·˘Ùfi ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÔÈ ÈÔ Ì·Ï·ÎÔ›” ›Â Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÓÙÈÚfiÙÂÈÓ ·ÓÙ› ÁÈ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› οÚÙ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “Ê˘Ù›ÏÈ Ô˘ ·Ó¿‚ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂıÓÈ΋ ÔÌÔ„˘¯›·” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙË ¡¢ Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙË ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ì·˙› ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Á›ÓÂÈ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜. “°È· ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌÔ„˘¯›·. °È·Ù› ‚È¿˙ÂÛÙ ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∂Ï¿Ù ÌÂÙ¿ ·fi 3 Ì‹Ó˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi; ΔÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÒÏ˘Ì·; °È·Ù› ‚¿˙Ô˘ÌÂ Ê˘Ù›ÏÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Ì·˜ ÙÒÚ· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÔÌÔ„˘¯›·. ΔÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ;” ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È 534.000, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. “∂Û›˜ ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÓfiÌÈÌÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÙÂ; ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ™Â 10 ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì 3 ÂÎ. ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ΔÔ Ú¿ÁÌ· ‰˘ÛÎÔχÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ïfi. ∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ÙÔ˘˜ ‰Â¯Ù›, ı· ‰È·ÊˆÓ‹Ûˆ ÛÊfi‰Ú·” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤¯ÂÙ·È Î‡Ì·Ù· ·fi ·˘ÙÔ‡˜. °È· ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›Â, Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È fi¯È Ó· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ËÈfiÙÂÚÔÈ. ∂›Û˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙÔ IÓÙÂÚÓÂÙ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì 5.000 ¢ÚÒ Û 5 ¯ÚfiÓÈ· ı· ÔÏÈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó ŒÏÏËÓ˜. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û˘Ó¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯Ù› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË. ªÔÚ› fï˜, ›Â, Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÛÔ˘˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙ¤¯ÂÈ. ∞ÎfiÌ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‡‚ÚË Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ 750.000 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÂÓÒ 7 ‰ÈÛ. Â›Ó·È Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ Ô˘Ï¿Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È fiÙÈ Ê‡ÁÔ˘Ó 12 ‰ÈÛ. ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

“ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ÁÂÓÓÈ¤Û·È Î·È Á›ÓÂÛ·È” ∞£∏¡∞, 8.

Δ

Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, ¤ÂÈÙ· ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ §∞.√.™. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‚¿˙Ô˘Ì ٿÍË ÛÙ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜, Ì·›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· -fiˆ˜ ›Â- ›¯Â ηٷϋÍÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÓfiÌÈÔ. “ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ÁÂÓÓÈ¤Û·È Î·È Á›ÓÂÛ·È” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

∞ÎfiÌË, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “ÛÎfiÈÌ˘ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘” . O Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ù·ÎÙÔÔÈ› ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È 28 ¯ÚfiÓÈ·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. “550.000 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÓfiÌÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·. ∂›Ó·È fï˜ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ˙Ô˘Ó Î·È ÌÔ¯ıÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ó ÚfiÛˆ·, ÂÏ›‰Â˜, fiÓÂÈÚ· Î·È Êfi‚Ô˘˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ̷˜. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‚¿ÚË, ·ÔÎÙÔ‡Ó È‰ÈÔÎÙËÛ›·, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¤¯Ô˘Ó ÚÈ˙ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Ë ÌfiÓË ·ÙÚ›‰·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ Â›Ó·È Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∏ ¿ÚÓËÛË Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì Ì ηÓfiÓ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓÔÌ›· Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿. √‰ËÁ› ÚÒÙ· ÛÙËÓ ÁÎÂÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛË, ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ fiÏ˘: ¢›ÓÂÈ ÙÔ Û‹Ì· ˆ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ Â‰Ò” ÙfiÓÈÛÂ. ∞Ó Ë ÁÎÂÙÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È ‰ÈfiÁΈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È “·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Á·¿Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ٷ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ¶ÚÔ˜ ÙÈ Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÚ› ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜; ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Û·È ŒÏÏËÓ·˜; ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÈÛfiÙËÙ·, ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜. ΔfiÛÔ Ï›ÁÔ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜; ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÏÏÔ›ˆÛË ‚ϤÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ 45 ÒÚ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÌ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÏÔÈfiÓ, “‰›ÓÔ˘Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏԇ̠- ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ·Ù¿Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ʈӋ. ΔÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ (...) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚‚·›ˆ˜ Ù¤ÏÂȘ χÛÂȘ, ·ÏÏ¿ χÛÂȘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Î·È Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜: ¡· ‰Ô‡Ì ŒÏÏËÓ˜ ÈÓ‰È΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì·˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·” .

∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Á›ÓÂÈ Ì·ÁÓ‹Ù˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Û ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘Óı‹Î˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜. ªÔÏÔÓfiÙÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ, Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚfiÙÂÈÓ ٷ ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ˘fi ‰‡Ô ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ÙËÓ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿ¯È ·ÏÒ˜ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÙÔ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ

ÊÚÔ‡ÚÈÔ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Í¤ÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ÓfiÌÈÌË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ï˘ı› Ì ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢. ∂¤ÎÚÈÓ ̿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ “̤۷ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ‡ÊÂÛ˘, ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÙÚ· Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û “Ì·ÁÓ‹ÙË” Ó¤ˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘” . ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ: “ŸÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ Ó· ¯ÔÚËÁԇ̠Èı·Á¤ÓÂÈ· Ì·˙Èο Û ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÎڋ͈Ӕ ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Ë ÔÌ·Ï‹ ¤ÓÙ·ÍË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ΛӉ˘ÓÔ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ: “¢ÂÓ ÛÙ¤ÏÓˆ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ¯·Ï·Ú¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì·˙È΋˜ ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ¢ÂÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ˆ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ’Ì·ÁÓ‹ÙË’ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ó¤ˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ [..] ¢ÂÓ ÛÙ¤ÏÓˆ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ’ηڷ‚Ȥ˜’ ·ÂÏÈṲ̂ӈÓ, Ô‡Ù ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡¢ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Èı·Á¤ÓÂÈ·, fi¯È ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ¡· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Î·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜. “ª’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiÛ· ·È‰È¿ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¿ÚÔ˘Ó Èı·Á¤ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË ÙÔ˘˜ ÂÊ’ fiÛÔÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó Èı·Á¤ÓÂÈ· ÂÍ ·Ú¯‹˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜” .

ΔÔ ∫∫∂ “Ÿ¯È” ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ›Â Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡¢ Î·È ÙÔÓ §∞√™, Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· Ù· “̤ÙÚ· ηٿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . Ÿˆ˜ ›Â, ÙÔ ∫∫∂ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛˆÓ, ηٿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÓÔÌÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ Î·È Û ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È Ó· ¿Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó -¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ Î·È Ë ™¤ÁÎÂÓÎ·È ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ›Â, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ∏ η ¶··Ú‹Á· ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ·fi “ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Ô˘ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ë ¡¢ Î·È Ô §∞√™, ¤Ó·Ó ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̔ , ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌfi “Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” , Ô ÔÔ›Ô˜ -fiˆ˜ ›Â- ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›Ô ¿Ï˘, ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈÂıÓÈÛÙÈ΋ -Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·- ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Û ÂÈΛӉ˘Ó˜ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈΘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·‡ÚÈÔ ı· ı¤ÛÔ˘Ó ı¤Ì· ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜” . “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘¤Ú ‹ ηٿ

∞ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ› ‰È¤ÎÔ„·Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚ› Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 8.

∂¡Δ∞™∏ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 19:00 ÛÙËÓ ·Ï·È¿ μÔ˘Ï‹, fiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 30 ̤-

ÏË ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ì ı¤Ì· “¶ÚÔ˜ ¤Ó· Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜”. √ÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ÿÚ˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ∞¯Ì¤ÓÙ ªÔ·‚›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™∞, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÍÈÓfi˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÚ¿Ù˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙfiÓÈ˙Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰.Û. Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ¡›ÎÔ˜ ∞ÏÈ‚È˙¿ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¿ÙÔÌ·-̤ÏË ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ‹Ú·Ó Ù· ÌÈÎÚfiʈӷ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ∂ÈÎÚ¿ÙËÛ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÔÈ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ› ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ª∞Δ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·.

Ù˘ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi„ÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ôχ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ ÊÔ‚ÂÚfi - fi¯È ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ Ï›·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ·ÎfiÌË ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ Ì ÙËÓ Frontex, ÁÈ·Ù› -ÙfiÓÈÛÂ- ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÎÏÂÈÛÙ¿ Û‡ÓÔÚ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” , ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÙÛ¿ÎÈÛÌ·” ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ Ë Î· ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÈÛÙ¤„ÂÈ ˆ˜ ı· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙfiÛÔ ·ÎÚ·›Â˜ Î·È ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰ÂȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi › ˆ˜ Ì›ÏËÛÂ Û·Ó ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Û٤ϯԘ ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘. ∫¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ··Ï›„ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÂ›Ù·È “ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÓÔÌÈÌÔÊÚÔÛ‡Ó˘ ·fi ‰‡Ô ¤ÁÎÚÈÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜” Î·È ÂÍÈÛÙfiÚËÛ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›· Â› ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Ù·˘Ù›˙ÂÈ “·ÏÏ¿ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” . ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi fiˆ˜ ›Â Ë Î˘Ú›· ¶··Ú‹Á·, ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ Ù˘ ÁÈ· Λӷ Ô˘ ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, “Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ Ó· ·ÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜” Î·È ÙËÓ ÛÊÔ‰Ú‹ ‰È·ÊˆÓ›· Ù˘ Ì ÙËÓ “¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ §∞√™” .

√ ™Àƒπ∑∞ ™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ “ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÊÔ‚ÈÎÔ‡ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ˘” ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ˘·Ó·¯ÒÚËÛË. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· Ù· fiÛ· ÂÚ›ÂÚÁ·, fiˆ˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ·Ó¤ÊÂÚ ÁÈ· ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Ù· fiÛ· ·Ó¤Ï˘Û Ì ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÂÚ› ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÔÌ¿‰· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÂÂȉ‹ ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. “∞ӷʤÚÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ·Ù› οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÂÈÛfi‰È· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. £· ‹ıÂÏ· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ‚›·˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÁÈ·Ù› Ù· ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ˘fi ÙËÓ ·›ÚÂÛË ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÙÔ˘˜ ηÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ·ÁÓÔÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘. “∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó Û ڷÙÛÈÛÙÈο ÚfiÙ˘·” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÎÔ‡· Ϙ Î·È Â›Ó·È ÛÎÔ˘›‰È· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∂›Ó·È ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi Ó· ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ›˜ Î·È Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È Ó· ·ÚÓԇ̷ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂͤÏÈÍË” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÔÏÈÙÈ΋, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Â›Ó·È ¿ÚÛË ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÁÈÁ·ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο Ú‡̷ٷ Î·È fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Í›Â˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈΤ˜ Î·È Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜

“¡· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ï¿ÙË”... ¶·ÙÚȈÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 8.

ª

‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ “‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜” οÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ¤ÛÙÂÈÏ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ï¿ÙË. “¶·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ï¿ÙË ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∑ËÙԇ̠ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ ÈÛfiÙÈÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ.

¶·ÙÚȈÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” £¤Ïˆ Â›Û˘ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ. ¢ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È ϤÔÓ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·‰ÈΛ·, fiˆ˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ›, ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÙËÁÔÚ›· ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÌË Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙËÓ Â˘ÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË “ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Èı·Á¤ÓÂÈ·˜. ” ◊ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì fiÏÔÈ, ‹ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì fiÏÔÈ, Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì“ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Ì¿ÛÙÈÁ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·‰ÈΛ·. ” ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë Ï¤ÍË ‹ÙÙ·. £· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì·˙› Î·È Û˘ÏÏÔÁÈο“ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “∞ԉ›ͷÌ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ Û ÌÈ· Ì›˙ÔÓ· ·ÂÈÏ‹. ∂›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÁÈ·

ÙËÓ ·ÙÚ›‰· fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “ªÚ¿‚Ô ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ¤ÚÂÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚËÙ‹ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂∂ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Î·È “·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ¢ı‡ÓË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi, Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ.

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ï¤ÍË “‹ÙÙ·” “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë Ï¤ÍË ‹ÙÙ·. £· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì·˙› Î·È Û˘ÏÏÔÁÈο” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ fiÏÔÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÈÛfiÙÈÌ·.

¶ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ∞£∏¡∞, 8.

√ Ôχ·ıÔ˜ ∞Ûˆfi˜ ·‡ÂÈ

È· Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÁˆÁfi˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÛÒÌ· Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ∞Ûˆfi ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛË, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ÙˆÓ fiÚˆÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ fiÚÔÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ. “∫‡ÚÈ· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· Ú¿ÛÈÓË- ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ˘ÏÔÔÈԇ̠ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ̤۷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ·ÔÙÂÏ› Ë ı¤ÛÈÛË ÍÂοı·ÚˆÓ ηÓfiÓˆÓ, ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ı· ˘Ô¯Úˆı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›·” ›Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. “∞˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË Ú‡·ÓÛË ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÔÚÚ‡·ÓÛ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ë Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ √ÈÓÔʇوÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ Ì ÙÔÍÈÎfi ¯ÚÒÌÈÔ), ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂À¢∞¶

ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÀÏ›ÎË Î·È ÙÔ ªfiÚÓÔ, ÛÙÔ ™¯ËÌ·Ù¿ÚÈ, Ù· √ÈÓfiÊ˘Ù·, ÙËÓ ∞˘Ï›‰· Î·È ÙË £‹‚·.

Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, Ë ¯ˆÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ù˘˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÓÔʇوә¯ËÌ·Ù·Ú›Ô˘ Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ø˜ ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ô ∞Ûˆfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÛÒÌ·, ·ÓÙ› ˆ˜ ·ÁˆÁfi˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ∂˘‚Ô˚Îfi, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤-

¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. √Ì¿‰· ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (∫ÀÀ) ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· fiÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË (∞Ûˆfi) Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. £ÂÛ›˙ÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∂À∂¶), ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Û˘ÓÂÈÎÔ˘Ú›-

Ù·È ·fi ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÀÁ›·˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ì ڢ·ÓÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶∂∫∞ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¢È¿Ù·Í˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙËı› ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙË ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ûˆfi. £ÂÛ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È Ë ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌˆÓ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶∂∫∞ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ó·Ú¯Ë˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÓÔÊ‡ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡

™¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË μÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡ Î·È ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú˘·Óı›.

¶ÚÔÏËÙÈΤ˜... ·ÔÛÙÚ·Ù›˜ ∞£∏¡∞, 8.

∂ª¶§√∫∏ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ª¤Û· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜, 187 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ... ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∂.¢. ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Î·È Í·Ó·¸ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ¿ÚÔ˘Ó Î·È fiÙ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË, Ì ‚¿ÛË fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È. ∏ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÂϯÒÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ªfiÓÔ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi, ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÙËı› 32, fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009 ›¯·Ó ·Ú·ÈÙËı› 17. ™ÙÔÓ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÙËı› 70 ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· 85. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔ 2009 ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·Ú·›ÙËÛË 1.042 ÛÙÂϤ¯Ë. º¤ÙÔ˜, 180 ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔËÓ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÂϤ¯Ë. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, fiÛÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÁÈ· Ù· ÂȉfiÌ·Ù·, Ì ‚¿ÛË Ê‹Ì˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· ÌÈÛ¿ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂȉfiÌ·Ù·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

∞ÊÔÚ¿ Û ÚfiÛˆ· - ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ˆÚÔ‰fiÎËÛÂ

ΔÔ “DVD ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘” ı· ‰ÂÈ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ Ô ∞ ¶. ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÚfiÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞£∏¡∞, 8.

√§∂™ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÏËÓ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ËÁÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· ÂÎʤÚÂÈ ÁÓÒÌË Ë ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÏfiÁÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ (46 ‰ÈηÛÙ¤˜) ¤ÎÚÈÓÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ËÁÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÈÛÔ„‹ÊËÛ (23-23) ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ·ÎÚfi·Û˘ ÙˆÓ ÎÚÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. À¤Ú Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù¿¯ıËÎÂ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¤ÎÚÈÓÂ, (19 ‰ÈηÛÙ¤˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó ˘¤Ú Î·È 22 ηٿ) fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· (ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘) ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ı· ÂÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ∂ÊÂÙÒÓ. ∂›Û˘, Ë ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ Ù¿¯ıËΠÔÌfiʈӷ ˘¤Ú Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ıÂÛÌfi ·˘Ùfi. ∞ÎfiÌ·, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù∂ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ··ÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÎÒÏ˘Ì· ÂÎÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÚÔ˜ ÂÎÏÔÁ‹ ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¢‰fiÎÈÌË ıËÙ›·. ∏ ŒÓˆÛË ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÒÛÙ ӷ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÍÈÔÈ Î·È ÈηÓÔ› Ì ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. ∞ÎfiÌË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ŒÓˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ fï˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜. ∂Í’ ¿ÏÏÔ˘, Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ›¯Â ·ÔÊ·Óı› fiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë μÔ˘Ï‹ ı· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÚÔÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› Î·È Ë ŒÓˆÛË ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, Ë ÔÔ›· ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ÂΉÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

√Ìfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÎÏËı› ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ∞£∏¡∞, 8.

ÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, Ó· ¤ÏıÂÈ ÛÙ· “¯¤ÚÈ· Ù˘” ̤ۈ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜, ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ˘ÔÎÏÔ‹˜ (‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛ˘) ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘ Ê˘Áfi‰ÈÎÔ˘ ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÚfiÛˆ· - ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ˆÚÔ‰fiÎËÛÂ.°È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ô Ê˘Áfi‰ÈÎÔ˜, ÚÒËÓ Û٤ϯԘ Ù˘ Siemens, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔ¤ˆÓ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ı· ˙ËÙËı› Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ fiÏË Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛıËΠÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹, ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ˘fi„Ë ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ˘ÔÎÏÔ‹˜, fiˆ˜ fï˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ˘ÔÎÏÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë, ·Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ‰È¿Ú·ÍË Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó. √ÌÔÊÒÓˆ˜ Â›Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÎÏËı› ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ó· ÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ηٿ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‡·ÚÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ. £· ˙ËÙËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ - ÊÚÔ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ Î·È ı· ÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·Ú·Û΢·-

ÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ê˘Á‹˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛıËÎÂ, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘.

∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¤Î‰ÔÛ˘ Ó¤Ô˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û‡ÏÏ˄˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ - ∫·Ú·‚¤Ï· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2004 ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ πˆ-

¿ÓÓ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ıÂÛ ٛÔÙ ¤Ú·Ó ÙˆÓ fiÛˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÔ‡ ¡ÈÎ. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÈ ‰fiÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÏËÌÌÂÏ‹ ÂÓ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. √ ÎÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ › ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ¯Â̇ıÂÈ· Ô‡Ù ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÎÚ›ÛÂȘ, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜ Î·È ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ë ÔÈÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ‡·ÚÍË ËıÈÎÒÓ ·˘ÙÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙ· ·‰È΋̷ٷ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÔ‡. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙËı› Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ∂˘ÁÂÓ›·˜ μÂÏÒÓË. ∞‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Δ¿ÛÔ˜ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘ Î·È ∞ÚÈÛÙ¤· ªÔ˘Á¿ÙÛÔ˘.

¶ÔÏÈÙÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜

“ª¤ÙˆÔ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹˜” °È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ™À¡ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› Ë ∞Ó·ÓˆÙÈ΋ ¶Ù¤Ú˘Á· ∞£∏¡∞ ,8.

“ª∂Δø¶√ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ηÈ

·Ó·ÙÚÔ‹˜” , ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔÓ Âӈ̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, Ô˘, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ “ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” . √ Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ·ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÙfiÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ȉÂÒÓ, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ıÂÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ›Â Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, “›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠̠ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌÂ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ù˘ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁfiÓÈÌË Î·È ‰È·Ú΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ∫›ÓËÌ·”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ › fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ô˘ ‰fiıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÛÙË ‰ËÌÔ-

ÛÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË” , ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜, ÛÙËÓ ÔÚ›· ı· Ê·Ó› ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‹ fi¯È οÙÈ ·Ú·¿Óˆ.

∏ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞

™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ›Â

fiÙÈ “ËÁ‹ Ù˘ ¤ÌÓÂ˘Û‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ηıÒ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¢ڇÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” . Ÿˆ˜ ›Â, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÓÔȯ٤˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì Ôϛ٘ Î·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡-

ÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ È‰¤Â˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ô˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÔÌÈ΋, ÎÈÓËÌ·ÙÈ΋, ÂÓˆÙÈ΋, ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋, ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈ΋. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó 40 ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ηıÒ˜ Î·È ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ›. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¡›ÎÔ˜ °·Ï¿Ó˘, °ÚËÁfiÚ˘ ¢Â̤ÛÙȯ·˜, °È¿ÓÓ˘ £ÂˆÓ¿˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¡Ù·‚·Ó¤ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ô˘Ó¿˜ Î·È ¢‹ÌÔ˜ ΔÛ·ÎÓÈ¿˜. ∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ·, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¤‰ˆÛÂ Ë ∞Ó·ÓˆÙÈ΋ ¶Ù¤Ú˘Á·, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™À¡ fiÙÈ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ› fiÏÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ™À¡. ∂›Û˘, ηÙËÁÔÚÔ‡Ó Î·È ÙË Ó˘Ó ËÁÂÛ›Û· fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ™À¡ - ™Àƒπ∑∞. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “∏ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ۋÌÂÚ· Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ fiÏÔ˘ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ™À¡. ” ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ηı·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, Ì ۷Ê›˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜. ” ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ·ÓÂ·Ú΋ ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ” ΔÒÚ· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤Á· Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™À¡, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ™Àƒπ∑∞ - ™À¡, Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â¯ıÚÒÓ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

∂› Ù¿ËÙÔ˜ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·

∂ÈÛ‚ÔÏ‹ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ‰È¤ÎÔ„Â ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó‰ڛԢ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 8.

¢

ÈÂÎfiËÛ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ “™μμ∂-∂urobank μπ√ª∏Ã∞¡π∞ 2020” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË, ηıÒ˜ ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ¤Ù·Í ·ÌԇϘ “‚ÚÒÌ·˜” , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.

ºÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ófi Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜ “√È ÂÚÁ·ÙÔÒÚ˜ Ì ·›Ì· Â›Ó·È ‚·Ì̤Ó˜, ηÈÚfi˜ Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ η̤Ó˜” Î·È “∞Ï‹Ù˜, ϤÚ˜ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜” ÔÈ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ °™∂∂, °ÈÒÚÁÔ˜ ƒˆÌ·ÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

º¤ÛÛ·˜: ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (™∂μ), £Âfi‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ηıÒ˜ “·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ [...] Û 20 ¯ÚfiÓÈ· ı· Û˘ÛÛˆÚ‡·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ¯Ú¤Ô˜ ÈÛfiÔÛÔ ÙÔ˘ ∞∂¶” √ ›‰ÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÓ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÎÈ fi¯È ·fi ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·Ù˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÔÈ ‰Â ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ··ÈÙÔ‡Ó Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‚¿ÛÂÈ .¯., ÙÔ˘ ÛηӉÈÓ·‚ÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘. “™Ùfi¯Ô˜ fiÏˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈ fi¯È Ë ÛÙ›ڷ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÏÔ˘Î¤Ù· ÎÈ ·ÓÂÚÁ›·” ›Â. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ™∂μ Â›Ó·È ·ÓÙ›-

∞£∏¡∞, 8.

∞fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ·’‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙÚ›ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ·, ÙÔ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÙÚ›ÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡.3631/08, ÔÈ ÈÛfi‚Ș Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ë ÂÊ¿·Í ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡.3454/2006. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 428.225 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ıÂÙÔ˜ Û ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ÛÙÚ‚ÏÒÓÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, fiˆ˜ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, ηıÒ˜ “.¯. Ë ∂°¡∞Δπ∞ Ô‰fi˜ ı· ʤÚÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 40ÂÙ›·˜” .

¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜: ªË‰ÂÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ÙÔ ¶™∞ ªË‰ÂÓÈο Â›Ó·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (¶™∞), fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Eurobank, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ¶™∞ Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Ï‹„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. √ Î.¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛˆӔ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ -̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·- ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ÂÍ·-

ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Ì›· fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Â›Û˘ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. “∂›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· [...] ·ÏÏ¿ ÔÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉȈ¯ıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·” ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÙ› Û Ӥ· ‚¿ÛË Î·È Ó· ÂÚÈ-

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο: ¿ÚÛË ·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ·Á΢ÏÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜.

°. ƒˆÌ·ÓÈ¿˜: ¢Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ∂∂; ΔËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ, ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· “·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÚÈ˙Èο ÙÔ Â˘-

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ¢∂∫√ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ £∂™™∞§√¡π∫∏, 8.

∂¡Δ√™ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Èı·-

Ófiٷٷ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¢∂∫√, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (.¯., √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜, ∏∂LEXPO AE, ¢∂£ ∞∂), fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi„Â Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ 2020. ∂ÚˆÙËı›۷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰Ú‡ÔÓÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÏ·ÚË, Ë ›‰È· ·¿ÓÙËÛÂ: “√ Î.ªfiÏ·Ú˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì·˜ ÛÙË μ.∂ÏÏ¿‰·” .

Úˆ·˚Îfi Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” , ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ °™∂∂, °ÈÒÚÁÔ˜ ƒˆÌ·ÓÈ¿˜. ∞ÓÙÈÚfiÙÂÈÓ “Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌÈ΋˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Ù˘ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi/‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi, ÙfiÙÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2010-2015 ÛÙËÓ ∂∂ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ù˘, ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ·fi ·Ú¿Ù·ÛË ‹ ÚfiÎÏËÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ì ·‡ÍËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÂȈı› Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·’ ·˘Ù¿ ÙÔ˘ 2008 (7,8% ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·). “∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô [...]¢ÂÓ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ó¤ÚÁˆÓ” , η٤ÏËÍÂ.

¡ÔÌÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÓÙfiÈÛÂ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ∞£∏¡∞, 8.

“Δπ™ ÓÔÌÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‰È·Áˆ-

ÓÈÛÌÔ‡˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞™∂¶ Ó· ΢ÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÚÔÛÏËÙ¤ˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË 55 ı¤ÛÂˆÓ ∂ȉÈÎÔ‡ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ì ۇ̂·ÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (ÚÔ΋ڢÍË Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 246263/ º∂∫ μ/92/21.1.2009). ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ

∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·’ ‰›ÌËÓÔ 2010

ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·˘ÙfiÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ›¯Â ‰Â¯Ù› ·fi ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ¶ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ù· Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·, Î·È ˘‹ÚÍ ÂÏÏÈ‹˜ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁ‹˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·fiÚÚȄ˘ ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·Ù¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÓ¤ÈÙ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞™∂¶, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤ıÂÛ ˘fi„Ë

ÙÔ˘ ∞™∂¶ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· “¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿

ÙÔ˘, fiˆ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜” .

∫ÏÔ‹ ÙÛ¿ÓÙ·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ·fi ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ √™∂

∞£∏¡∞, 8.

Δ™∞¡Δ∞ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi, Ô˘ ÚÔ¤Ú-

¯ÂÙ·È ·fi ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √™∂, ¿Ú·Í·Ó ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ·fi fi¯ËÌ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤Û·Û·Ó Ì ÛȉËÚÔÁÚÔıÈ¿ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ¿Ú·Í·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ Ì›· ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÂÚ›Ô˘ 100.000 ¢ÚÒ Î·È ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. ∏ ˘fiıÂÛË ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ Ë̤ڷ 1Ë Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 53 Î·È 153. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 153551 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 53695 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 53717 Î·È 153573 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 53428, 53682, 153284 Î·È 153538 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 53290 53314 53611 53656 53660 53780 153146 153170 153467 153512 153516 153636 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 53011 53135 53216 53451 53632 53812 53817 53950 53959 153072 153307 153488 153668 153673 153806 153815 153867 153955 153991 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 53000 53014 53027 53047 53097 53099 53126 53183 53186 53196 53234 53249 53256 53258 53283 53286 53295 53329 53337 53373 53388 53390 53441 53465 53474 53480 53482 53521 53529 53530 53562 53590 53594 53598 53606 53629 53657 53662 53687 53703 53723 53725 53735 53776 53820 53838 53839 53844 53848 53849 53856 53862 53866 53885 53898 53914 53915 53922 53945 53965 53969 153039 153042 153052 153090 153105 153112 153114 153139 153142 153151 153185 153193 153229 153244 153246 153297 153321 153330 153336 153338 153377 153385 153386 153418 153446 153450 153454 153462 153485 153513 153518 153543 153559 153579 153581 153591 153632 153676 153694 153695 153700 153704 153705 153712 153718 153722 153741 153754 153770 153771 153778 153801 153821 153825 153856 153870 153883 153903 153953 153982 Δ¤ÏÔ˜ ·fi 120 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 53000 ¤ˆ˜ 53999 Î·È ·fi 153000 ¤ˆ˜ 153999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4 00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi.

√È ∂‚Ú·›ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹

∞ÏÏ·Á‹ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ™Δ∏¡ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ

ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ¯Ú¤Ë ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜, ÛÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ ª·Ù›Î·. √ Î. ΔÛ·Ì›Ú·˜ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙËÓ Ì¤ÚÈÌÓ· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ¤Î‰ÔÛ˘, ·Ó¿ÎÏËÛ˘, ·Ê·›ÚÂÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÛÊÚ¿ÁÈÛ˘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Î·È ·ÎÙÒÓ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î.Î. πˆ·Ó. ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ∞Ó·ÚÁ. ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜.

∞£∏¡∞, 8.

¢

È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜, ‰fiıËΠÛÙÔ ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ‚ڷ˚΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓ›Ԣ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ΔÈ¿ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÂÎÙÂϤÛÙËΠ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηÙÔ¯‹˜, ÛÙȘ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1942.

“∞Ó Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ΔÈ¿ÓÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙȘ ÂÚÈÔ˘ÛȷΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ Â¤‚·ÏÏ·Ó ÔÈ Ó·˙› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ∂‚Ú·›ÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÔÌÔıÚ‹ÛÎˆÓ ÙÔ˘” ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘ Ë ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘, ª·Ú›· ∫·‚¿Ï·. ΔËÓ 1 ª·ÚÙ›Ô˘ 1943 ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Â‚Ú·˚ÎÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηÙÔ¯‹˜. √È Ó·˙› Â¤‚·ÏÏ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÙԛ̷˙·Ó Û‡ÛÙËÌ· ÂȉÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙȘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÂÓȯڿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· (¤Ó· ¿ψ̷, ‰‡Ô ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ·, Î.Ù.Ï.). Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È¿ÏÂ͢ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ 500 ÂÚ›Ô˘, ÂÎ ÙˆÓ 4.100 ‰ËÏÒÛÂˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı› Î·È Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ· Ì ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ (ª›Î·ÂÏ ªfiϯÔ, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢¿Áη˜) ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ηÈ

Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‚ڷ˚ÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË. Δ· ÊÙˆ¯fiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ˙Ô‡Û·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ 6, ∫¿Ú·Á·Ù˜, 151 Î·È “ƒÂ˙› μ·Ú‰¿Ú” , ÂÓÒ ÔÈ ÈÔ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ ÛÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÍÔ¯ÒÓ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. √È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ˙Ô‡Û·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù· ‰‡Ô ÛÙÔȯ›· ‹Ù·Ó ÈÔ Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ “μ·ÚfiÓÔ˘ ÃÈÚ˜” ¤ÁÈÓ ÙÔ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÔÈ Ó·˙› Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁΤÙÔ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ‚ڷ˚ο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ‰ÈfiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ÂΛ ‹Ù·Ó ÈÔ Û˘Ì·Á›˜ ÔÈ Â‚Ú·˚ÎÔ›

ÏËı˘ÛÌÔ› Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂΛ ÙˆÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ, ¿‰ÂÈ·˙·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·Ó Ë ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∫·‚¿Ï·. ΔÔ 50% ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚·ıÌ›‰·. ™Â ÔÛÔÛÙfi 5% ‹Ù·Ó ¿ÔÚÔÈ Î·È Î·Ù¿ 20% ¿ÓÂÚÁÔÈ, 20% - 25% ‰È¤ıÂÙ ̤ÙÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, 20% ·Ó‹Î ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Ù¿ÍË Î·È 10% ÛÙËÓ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË (ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔÈ Î.·.). ™ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ó‹Î ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 25% Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÂÚÈÔ˘Û›· ÂÚ›Ô˘, 44.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ, fiÙ·Ó ¤Ó· Û›ÙÈ ÎfiÛÙÈ˙ 75.000 ‰Ú¯. ΔÔ 25 % ‰È¤ıÂÙ ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÂٷ͇ 44.000 123.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ÔÛÔÛÙfi 20%

·fi 123.000 ¤ˆ˜ 538.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 10% ‰È¤ıÂÙ ÂÚÈÔ˘Û›· ¿Óˆ ·fi 538.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ∞fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·ÁˆÁÈο, ÌÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· 17.000 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÂÚÁfi ÏËı˘ÛÌfi, ηıÒ˜ Ù· 2/3 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ·È‰È¿, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜, ˘ÂÚ‹ÏÈΘ. “∞fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ 1476 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ∂‚Ú·›Ô˘˜. ∞fi ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È 1176. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÔÈ 354 ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÂÙ·Èڛ˜ Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ∫·‚¿Ï·. ∞Ó·ÏËı¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Â›Û˘, fiÙÈ fiÏÔ˜ Ô Â‚Ú·˚Îfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ·¤Ê˘Á ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜,. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ú¯Èο “‚Á‹Î ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi” , ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ, fiÙ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· “ÁΤÙÔ” ÁÈ· “Ó· ÌËÓ ·ÔÎÔÔ‡Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ Ó·˙›” . “∂›Û˘, ÙÔ 1943 ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ‰ÈfiÙÈ ›Ûˆ˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Û ÂΛÓË ÙË Ê¿ÛË ÚÔ›¯Â Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¤ÓÔÏÔ˘ ·ÁÒÓ·” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∫·‚¿Ï· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “º˘ÛÈο, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘Ô„È·ÛÙ› fiÙÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ë ÂÍfiÓÙˆÛË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ›ÛÙ¢·Ó

fiÙÈ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡. ¢‡ÛÎÔÏË ‹Ù·Ó Î·È Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·fi Ù· ªª∂. ΔÔ BBC ÛÙÔ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ ‰ÂÏÙ›Ô, ‰ÂÓ Â›¯Â Û¯ÂÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤‰È‰Â Ù›ÔÙ ÁÈ· Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘” . ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·Ûˆı¤ÓÙ· ·Ú¯Â›· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Î·È ÈÛ·ÓÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›·. ΔË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó·˙› ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÙÔȯ›Ô: ∏ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ Â‚Ú·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ‰fiıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ μÈÛÏÈÙÛ¤ÓÈ Î·È ªÚ‡ÓÂÚ (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1943) Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷˙·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ “ΔÂÏÈ΋˜ §‡Û˘” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÊÔ‡ ›¯Â ÌfiÏȘ ÚÔËÁËı› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰fiÛ˘ χÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ Â‚Ú·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ª·Í ª¤ÚÙÂÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·fi ηٷӷÁηÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔÏfiÁÈÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫¿ıÚÈÓ ∫¤È. ¶·Ú¢ڤıËÎ·Ó Â›Û˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ΔÔÌ ª›ÏÂÚ, Ô ÂÈ˙‹Û·˜ ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜, ÿÈÓÙ˜ ∫Ô‡ÓÈÔ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ πÛÚ·ËÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂‚Ú·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢·‚›‰ ™·ÏÙȤÏ.

ªÂ ÎÔÈÓ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·ÁÚfiÙ˜ ·fi 19 ÌÏfiη

∫Ú›ÛÈÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û‹ÌÂÚ· Ì ª·Ù˙ÂÏ‹ ∞£∏¡∞, 8.

™Δ∏¡ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ΔÚ›-

ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi 19 ·ÁÚÔÙÈο ÌÏfiη, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂΛӷ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· Î·È Ù˘ ¡›Î·È·˜, Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

(¯ı˜) ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜, Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÌÏfiΈÓ, Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó Û ÎÔÈÓfi Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÂÓÓ¤· ÛËÌ›ˆÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ)

ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ, ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ Î·È ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙȘ ·Ú·¤Ú· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÒ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ÏËı·›ÓÔ˘Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔÓ ÌÂÓ ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ Ù· ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ‰Â Δ‡ÚÓ·‚Ô ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È Â›¯·Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ¡∞Δ√˚ÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁ›Ԣ.

MIKPE™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ª∞∑π∫∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ-

ÓÔ˘Ó Ôϛ٘ Î·È ÊÔÚ›˜ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ™Ù¤Á˘ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ 17¯ÚÔÓÔ˘ Ì ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÌË ‡·ÚÍË ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ۯ‰fiÓ Ì›· ‰ÂηÂÙ›·, ÙËÓ ÌË ¤ÁηÈÚË Â·Ó·ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÈ· ۯ‰fiÓ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ· ·È‰È¿ ›Ù ӷ ÛÙ·ÏÔ‡Ó Û ·Ó¿‰Ô¯Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ›Ù ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ·‚¤‚·ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜” .

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ √ ¶∞À§√™ ª·Úο΢ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §∞√™ ª·ÁÓËÛ›·˜, η٤ıÂÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿-

Ùˆ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ η ª·ÚÈ-

Ï›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. “ŒÓ· ·ÎfiÌË ıÏÈ‚ÂÚfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ıËÓÔÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ 300 ·È‰È¿ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ›, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù‡¯Ô˘Ó È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚ›Ô, ¤Ó· ÎÂÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. √È ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ˢ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ ÙȘ ԯϋÛÂȘ Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÌÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ °ÔÓ¤ˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ·. ∏ ‰È·ÈÒÓÈÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÁ΢ÌÔÓ› ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› οÔÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. √È ÁÔÓ›˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ˘‰ÚÔÙ¤Ú˘ÁÔ, fï˜, Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, fiÙ·Ó Ù· ÌÔÊfiÚ ÎÚ·ÙÔ‡Ó “ÎÏÂÈÛÙ¿” Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ·. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘, fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ - ÂÌÊ·ÓÈÛÙ‹ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Û΢·ÛÙ‹ Î·È ÓÔÛËχÙÚÈ·. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜: 1. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ۇÓÙÔÌ· Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ÎÂÓ‹ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘” ;


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¶ÂÚ›Ô˘ 150 ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È fi¯È ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ·ÁÚfiÙ˜ ¯ı˜, 20‹ ̤ڷ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô

ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜

¤ÓÙ ·ÁÚfiÙ˜ Ì 150 ÂÚ›Ô˘ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÂÈÎÔÛÙ‹ ̤ڷ ¯ı˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ Î·È ÚÒÙ˜ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ηıÒ˜ fiÛÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ. ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Ë ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú· ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·ÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ Ù˘ ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·‡ÚÈÔ Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ ºˆÙÔ: ¶. °π∞¡¡∞ƒ√™

ªfiÏȘ ¤ÓÙ ·ÁÚfiÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ›‰È· Â›‰·, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ËÏ·‰‹ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ¯ı˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· Û˘ÓÔÏÈο ·Ú·‹ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙËı› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. Δ· ‰‡Ô ¿ÏÏ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ¿‰ÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Î·È ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ̤ڷ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ Â·Ú¯›· º·ÚÛ¿ÏˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ‹ ÔχˆÚÔ ¤ÛÙˆ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Î·ÌÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÒÓ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·È ¯ı˜

∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È fi¯È ¿Óˆ ·fi 150 ÙÚ·ÎÙ¤Ú, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

·ÚÔ˘Û›· ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÛÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ú¤Î·ÌÙ·Ó ÙËÓ ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú· ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È Û˘Ó¤¯È˙·Ó ηÓÔÓÈο ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. √È ›‰È˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚfiÔÙÔ˘ ηÈ

Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰Ò‰Âη Û˘ÓÔÏÈο ÌÏfiη ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÏfiÎˆÓ ¡›Î·È·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·

ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜. √È ›‰ÈÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÌÏfiη, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ÌÏfiÎˆÓ ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Èı·Ófiٷٷ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂχۈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· ÌÏfiη ÛÙȘ 10

·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜. “¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∏ ¶ÚfiÔ‰Ô˜” Î. ¢ËÌ. ¡·Ó¿˜ “ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ٷ ÌÏfiη Ù˘ ¡›Î·È·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·, Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÌʈÓԇ̠ÛÙÔ 99% ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ú·Ù¿Í·Ì ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÚÔ‚Ï‹-

Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ™ÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› οÓÔ˘Ó Ì›· ·Ú¿Î·Ì„Ë 22 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ï›ÁˆÓ ÌfiÏȘ ÏÂÙÒÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙ· Δ¤ÌË. º·›ÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈÚÚ›„Ô˘Ó ÛÙ· ÌÏfiη Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ¡·Ó¿˜. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï· Î. ¡›Î. ƒÔ˘Î¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì οÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·fi ÙË ¡›Î·È· Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ÌÏfiη. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Î¿ÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ı· ÚÔ·„ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο ·fi ÙËÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. ™ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Ó 200 ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· Î·È ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Î¿˜.

ŒÌÊ·ÛË ı· ‰Ôı› ÙËÓ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘

∞˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜ ∞À•∏ª∂¡∞ ̤ÙÚ· ı· ÈÛ¯‡-

ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∫·ı·Ú¿˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. √È ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÂÈÚ¿ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ ‚‚·ÈÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜ Û ԉËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎÏˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. ∏ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∫·ı·Ú¿˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó ÙËÓ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÈÊ˘Ï·Î‹, ‰›ÓÔÓÙ·˜

¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÛËÌ›·, ÚÔ˜ Ù· ÔÔ›· ı· ÎÈÓËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÌË. ΔÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∏ ΔÚÔ¯·›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ı· ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ô-

‰Ô‡ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ù· fiÔÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂›Û˘, Ë ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÙËÓ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ‹ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi Î·È ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ‹ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

“£· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ “fiÔ˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∫·ı·Ú¿˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £· ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ·, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÙËÓ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∂Ô̤ӈ˜, Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÒÚ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜.

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∏ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓfïÓ. ™Â 370 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ԉËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜ ¤ÍÈ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ô‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ·

·ÏÎÔfiÏ, 28 ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È 13 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 409 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ԉËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜

105 ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 51 ÁÈ· ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È 25 ÁÈ· ÙË ÌË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ·fi Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÂÈ‚¿Ù˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 12

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

™ÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË

“¶fiÏÂÌÔ˜” ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘-ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ

“∞

Ó Ú¿ÙÙˆ ÛˆÛÙ¿ ‹ fi¯È, ı· Ì ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Î·È fi¯È ÔÈ ‰È·‰ÚÔÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. μ‚·›ˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, fi¯È fï˜ Ó· ÂȯÂÈÚ› Û˘Ó‰ÈÔ›ÎËÛË” . ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· “˘Ú¿” Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ·ÓÙȉÂÔÓÙÔÏÔÁÈ΋, ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, ÊfiÚÙˆÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘ÔÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.

¡√ª∞ƒÃπ∞

∞›ÙËÌ· ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ ∞ÌÂ∞ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Δ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ˘Á›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ôϛ٘ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ı¤ÛÂˆÓ parking, ÂȉÈο ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÈϤÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›· Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ‹ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·, ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ Î.¿. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ÚÔÙ›ӈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ parking ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ·fi ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÓÙ¿ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. º˘ÛÈο ÁÈ· ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈ΋ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û‹Ì·ÓÛË Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÂÈÛٷ̤ӈ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÌÔ˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” , ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.

™˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙËÓ “ÎfiÓÙÚ·” Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤‰ˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂ ÙÈÌ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ì ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Û‡ÓÓÔ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˆÊ¤ÏÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ı· Ì ·ÓËÛ˘¯Ô‡ÛÂ. ∞ӷʤÚÔÌ·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √.Δ.∞. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘, fiˆ˜ Ì ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó, Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË - ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·ÚÔ‡Û·, Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔ ÙËÏÂʈÓÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó “...ÁÈ· ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿...” . ∞Ó Ë ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ - ηٷÛÙ·ÙÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ÙfiÙ ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› Èı·ÓfiÓ Ó· ›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∂ ·Ú. 1.3 Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ӷ·ÎψÛ˘ ∞.∂. (∂.∂.∞.∞. ∞∂), “...√ ¢‹ÌÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ∫.¢.∞.À. (∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÏÔÁ‹˜) ÙÔ ÚÔ·ÙÔÓ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜ ˘fiÏÂÈÌÌ· Î·È Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÔ‡...” . ™¯Â‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘‡ı˘ÓË ‹Ù·Ó Ë ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ™À.¢π.™∞, ÙË ÊfiÚÙˆÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÏÔÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÃÀΔ∞, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ›-

¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û‡Ì‚·ÛË ¤ÏËÍ ÛÙȘ 31.12.2009. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛÙȘ 24.9.2009. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙÔ - ·ÊÔ‡ ¤ÏËÍÂ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Î·È ϤÔÓ Ô ™À.¢π.™∞ (˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ) ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·- Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó¤Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ΔÈ ÈÔ ÓfiÌÈÌÔ Î·È ‰È·Ê·Ó¤˜! øÛÙfiÛÔ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë Û ÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Úfi‚·ÏÏ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∞. “...∫·Ó¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Û ȉȈÙÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÎÙfi˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÚ›ˆÓ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ fiÙ·Ó ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. ŸÙ·Ó ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ··ÈÙ› Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›·, ÙfiÙ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· fiˆ˜ Û˘-

¯Ófiٷٷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ...” . ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· ÊfiÚÙˆÛË Ì ÂȉÈÎfi ÁÂÚ·Ófi, Û ÂȉÈÎfi ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÂȉÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ - ̤۷ Ù· ÔÔ›· ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ó ÂÈÏÂÁ› Ë ÂÎÌ›ÛıˆÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ·ÌÔÈ‚‹ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÒÚ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜ ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ, Ì ÌˉÂÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ˙˘ÁÔÏÔÁ›ˆÓ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙÔ ÃÀΔ∞. μ. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ : “...¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ∂∂∞∞... ηıfiÙÈ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË ÁÈ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘ ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡

ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘...” . ™˘ÌʈÓԇ̠ӷ ÙÚÔÔÔÈËı› Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ ∂∂∞∞. ∞ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ; ∞˜ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. °. ∫·È ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ “...ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡...” √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο. ∂Ô̤ӈ˜ ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È ˆ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ˆ Ù· ÂÍ‹˜: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Â›Ó·È Ó¤· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, Û˘Ì‚·ÙÈ΋

Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙȘ ‰ÔÌË̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜, ÍÂοı·ÚÔ˜, ‰È¿Ê·ÓÔ˜ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ıÂÛË ¤ÚÁÔ˘ ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÂÚÁ·Û›· ·fi Ù· ˙˘ÁÔÏfiÁÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÙËÚÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ™À.¢π.™∞ (ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ) Î·È Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ, Ò˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ∏ ·ÔÛÈÒËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈηۛ˜. μ‚·›ˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, fi¯È fï˜ Ó· ÂȯÂÈÚ› Û˘Ó‰ÈÔ›ÎËÛË. Δ¤ÏÔ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ÌÔ˘ “...ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ...” , ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ Û˘Ó‰ÈηϛÛÙÚÈ·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Á¯¤ÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi Ì ÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ˆ Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿: √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο fiÚÁ·Ó· ‹ Ù· ÚfiÛˆ· (¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ...) Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó. °È· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹ fi¯È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ fiÚÁ·Ó·. ™ÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÒÓ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ı· Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ ¿ÓÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ. √‡Ù ‚‚·›ˆ˜ Ì ÊÔ‚È΋ ÛÙ¿ÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¿ÁÔÌ·È Î·È Ó· ʤÚÔÌ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜ ηÓ›˜ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ Ó· ·ÛÎÒ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘. ∞Ó Ú¿ÙÙˆ ÛˆÛÙ¿ ‹ fi¯È, ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ı· Ì ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È fi¯È ÔÈ ‰È·‰ÚÔÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘” .

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ ™Δ∏¡ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË “BOOT” ÛÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ - ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ “μ√√Δ” . ∏ ÂfiÌÂÓË ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ¢∏Δ∂μ Â›Ó·È ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·fi ÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¡Ù‡ÛÂÏÓÙÔÚÊ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 23-31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÂÓÒ ·ÔÙ¤ÏÂÛ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÍÂ¤Ú·Û ʤÙÔ˜ Ù· 240.000 ¿ÙÔÌ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ¤ÓÙ˘· Ù˘

¢∏Δ∂μ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. μ·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÚÔ-

ÒıËÛË Î·È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ·¢ı›·˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Ù‹Û˘ Ù˘ “∞πR BERLIN” , ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, οı ∫˘Úȷ΋, ·fi ª¿ÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ fiˆ˜ Î·È Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Ù‹Û˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ-™ÎÈ¿ıÔ˜, οı ∫˘Úȷ΋ ·fi πÔ‡ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ

Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √È ‰‡Ô ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÏ·ÛÙÈÎÔ› (μfiÏÔ˜ Î·È ™ÔÚ¿‰Â˜) ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Âӈ̤ÓÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚfiÓ” ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎıÂÛË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ ÛÂÙ˙ÔÊ¿È Î·È ÙÔÈÎfi ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘Ê¤˜ Ì ÂÏÏËÓÈο Ê·ÁËÙ¿, ÎÚ·Û› ·fi ÔÈÓÔÔÈ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÁϤÓÙÈ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÔ‰ËÌ‹ÙÚË, ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ¤Î·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË , ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó

ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ Ó· “ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó” ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘” . “√ μfiÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ë ª·ÁÓËÛ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∫¿ÓÔ˘Ì ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ·ÓÙÔ‡, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ ¡ÔÌfi ηıÒ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·Ú΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ËÁ‹ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹” ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏Δ∂μ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ∑ȿη˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Î·È ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi.


ª·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¶Ò˜ ‚ϤÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙȘ Ӥ˜ Û·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi

∞ÓËÛ˘¯›· Î·È ·Ó·ÌÔÓ‹... ™

·ÚˆÙÈΤ˜ ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ı· Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. ¡¤· ·˘ÍË̤ӷ fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ 2013, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ù·Ì›ˆÓ Â›Ó·È Â› ı‡Ú·È˜, ÂÓÒ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ: Ë Ì¤ÛË ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 63Ô ¤ÙÔ˜, ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ì 35ÂÙ›· ¯ˆÚ›˜ fiÚÈÔ Î·È ¿ÂÈ ÛÙ· 62 ¯ÚfiÓÈ·, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ¤ÍÔ‰ÔÈ, Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜,, Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ‚·Ú¤· Î·È ·Ó·ËÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ¶Ò˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÙÔ˘˜; ™‹ÌÂÚ· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË “£” ‰ËÌfiÛÈÔÈ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. ∏ Î. ¢·Ó¿Ë ∫·Ú˘›‰Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ 1979, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. “ªÂ fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiˆ˜ Ë ‰È΋ ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏȈı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘. √˘‰¤ÔÙ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÈfiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ó· ÚÔÓÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ì ٷ fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· Ë fiÔÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÁÈ· Ì·˜ Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÔÙ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ∂¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ı· ÌÂÙ·ÙÂı› Ë Û‡ÓÙ·Í‹ ÌÔ˘ ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ·” , Ì·˜ ›Â. ∂›Û˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ô Î. ∞Ó¤ÛÙ˘ ¢·Ófi˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙË-

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Â‰Ò Î·È 24 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô. ◊ÏÈ˙ ˆ˜ Û ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Û ËÏÈΛ· 60 ÂÙÒÓ, ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ fï˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ, ÁÈ· Ó·

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·Ó·ÌÔÓ‹ √ Î. ª·ÓÒÏ˘ ∫·ÙÛ·Úfi˜ Â›Ó·È 53 ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È 32 ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiˆ˜ ϤÂÈ “Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¤ˆ˜ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·” . ¢ËÏ·‰‹ Û ËÏÈΛ· ÂÚ›Ô˘ 60 ÂÙÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ 38 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·-

● ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: “ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ı· ıÈÁÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÌËÙ¤Ú˜”

ÚÈÛÙÈο. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ¿ Ù· 60. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Áˆ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 63 ı· ¤¯ˆ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 43 ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ‰Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ηٷ‚¿Ïψ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·fi Ù· ·Ú¿‰ÔÍ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞Ó¤ÛÙ˘ ¢·Ófi˜.

“√È Á˘Ó·›Î˜ ı· ıÈÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” ∏ Î. ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜

● ¢·Ó¿Ë ∫·Ú˘›‰Ô˘, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜: “∂¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ı· ÌÂÙ·ÙÂı› Ë Û‡ÓÙ·Í‹ ÌÔ˘ ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ·”

ı› 10 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Â›¯Â ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È 28 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÚÁ·ÛÙ› Î·È 4,5 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi. “∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÒÚÈÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ªÂ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ó· ‚Áˆ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó fï˜ ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÒ Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë Û‡ÓÙ·Í‹ ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠÙÔ 2009. ΔÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È ¯ÏÔÌfi Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈο ¯·Ú·ÎÙË-

ÈÔ ˙ˆËÚ¿ Î·È ·ÓÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜.

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙËÓ Ì›ˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ›. ∂ȉÈο Û·Ó Á˘Ó·›Î·, Ì ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ı· ıÈÁÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÌËÙ¤Ú˜. ™ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· fi,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ‰›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο fiϘ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ¯ÔÚË-

Á›Â˜, Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· Îϛ̷η Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›Û· ̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿. Œ¯Ô˘Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÌÈÎÚfi ÌÈÛıfi Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰ÔÌ· Ô˘ ÙÔ ·Í›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÂȉfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Î·È ÂΛ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÂȉfiÌ·Ù· Û ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ÀÁ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ ·fi fiÛ· ·ÎÔ‡ˆ, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· ıÈÁfiÌÂÓÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Í·Ó¿. ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ

™ÙËÓ Ù¿ÍË Ò˜ Ù· 65 √ 47¯ÚÔÓÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛÙÔ 20Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î.

● ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ‰¿ÛηÏÔ˜: “ ªÂ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ¿ÏÏ· 18 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿Ûˆ Û ËÏÈΛ· 65 ÂÙÒÓ” .

¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Û‡ÓÙ·ÍË. “√È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, “È¿ÓÔ˘Ó” Î·È Â̤ӷ. Ÿˆ˜ Ù· ˘ÔÏfiÁÈ˙·, ı· ¤‚Á·ÈÓ· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ·. ªÂ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ¿ÏÏ· 18 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿Ûˆ Û ËÏÈΛ· 65 ÂÙÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ı· ‰Ô˘Ï‡ˆ 40 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤڈ, ·Ó Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ ı· ¿Úˆ, ı· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· Ì·˜ ÙÔ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ·. “°ÂÓÈο ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Û ÌÈ· Ù¿ÍË. Δ· ·È‰È¿ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È

● ª·ÓÒÏ˘ ∫·ÙÛ·Úfi˜, Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í›: “ªÂ fiÛ· ·Îԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Á›ÓÂÈ ·ÁˆÓ›·”

Û›·˜. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 70 Ô‰ËÁÔ› Ù·Í›, ΢ڛˆ˜ Ù· ‚Ú¿‰È·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í› ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÁÈ· Ó· ¿Ó ·˘ÙÔ› Ó· ÍÂ-

ÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÙËÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “·˘Ùfi˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· ‚Á› ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË Ì fi,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi” . º˘ÛÈο, Ì fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ “ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ·ÁˆÓ›·” . √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ù·Í› ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÌÂϤÙ˘ “ÁÈ· ÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ” . ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ “Ë ·¤ÓÙ·ÍË ·fi Ù· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ı· ʤÚÂÈ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ӕ . ∫·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋. ΔÔ ›‰ÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ì·˜, “Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋” . £˘Ì¿Ù·È fiÙÈ Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Ú›Ó ·fi ÂÙ¿-ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· fiˆ˜ ϤÂÈ “Î·È Û ËÏÈΛ· 60 ÂÙÒÓ” . ∞Ï¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Û ·˘ÙfiÓ...


M·ÁÓËÛ›· 14 ∫∂∫∞¡∂ª ∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ∏ ∫∂∫∞¡∂ª, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ì·˜, ÛÙȘ 3/2/2010, Ì ٛÙÏÔ “ÕÁÓÔÈ· ‹ ÂÛÎÂÌ̤ÓË ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË;” ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ (∂∞¶) ∞.∂., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤Ó·Ó, ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿‰ÈÎÔ, fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ∞¡∂ª Î·È Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤Ú·Ì fiÙÈ Ë ∂∞¶ “...ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2008 ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÏÈ›·˜ 20072013, ÕÍÔÓ·˜ 4: “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ” , Ë ∂∞¶ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ‰ÈÎfi Ù˘ ™¯¤‰ÈÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ ™¯¤‰ÈÔ ΔÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ LEADER. ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙË Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂∞¶, ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÙÔ “ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÂÚÈÔ¯ÒÓ) ÁÈ· ÙÔ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , Ô˘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÛÊ·Ï̤ӷ Î·È ÚÔ˜ ¯¿ÚË ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘;” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞¶, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ì·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ÛËÌÂ›Ô Ù˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘: “...Ë ∂∞¶ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï ۯ¤‰ÈÔ ΔÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· 4 ÙÔ˘ ∂¶ ∞ÏÈ›·˜ 2007-2013: “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ” Î·È Ì·˜ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ „¢‰fiÌ·ÛÙ ·Û˘ÛÙfiψ˜(!!!). ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤Ú·Ì fiÙÈ Ë ∂∞¶ η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û’ ·˘Ùfi. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Û ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ë ∂∞¶ Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. 10255/08.12.2008 ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘, ÂÓË̤ڈÓ ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ fiÙÈ “...ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· 4 ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÏÈ›·˜ 20072013: “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ” Î·È ˙ËÙÔ‡Û ̿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ó· ·ԉ¯ı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· η٤ıÂÙÂ Ë ∂∞¶!!! ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚¤‚·È·, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ΔÔÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∞¶, ·ÏÏ¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ΔÔÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∞¡∂ª. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ¿ÏψÛÙ Ô˘ Ë ∂∞¶ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÙÂÏÈο ÌÚÔÛÙ¿ ΔÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “LEADER ∞ÏÈ›·˜” , ·ÊÔ‡ ·ÚfiÌÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ‹Ú·Ó Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘” .

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

∂·Ê¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ fiÏ˘

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙ· ΔڛηϷ

ÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Â›¯Â ¯ı˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË . √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ΔÚÈη›ˆÓ Î. Δ·Ì‹ÏÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ ı¤Ì·Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Û˘˙‹ÙËÛ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÂ›Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¡Ô̷گȷΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ΔÚÈοψÓ.

™ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Ì ÙÔÓ Î. Δ·Ì‹ÏÔ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ 150.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ÓÔÌ·Ú¯›·. “Ÿˆ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰‹ÌÔ ΔÚÈÎη›ˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì Û ‚¿ıÔ˜ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” , ›Â Ô Î. Δ·Ì‹ÏÔ˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ΔÚÈÎη›ˆÓ. “ªÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ȉڇÔÓÙ·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ·ÈÚÂÙ¤˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ó· ‚Úԇ̠̠ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Ó¤ˆÓ ıÂÛÌÒÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó , ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÁÂÈ ˆÊÂÏË̤ÓÔ˜ ÙÂÏÈο Ô ÔÏ›Ù˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤۷ Û ϛÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÚˆÙÔfiÚ· Î·È ÈÏÔÙÈ΋ ÁÈ· fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ›¯·Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ

∏ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

● ∞fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙ· ΔڛηϷ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂Λ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıԇ̠ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô - Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·- ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, Ó· ›̷ÛÙ ·Ôχو˜ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Ӥ˜ Ì·˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜” , ›Â Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È¿¯˘Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ.

ªÂ ÙÔÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ΔÚÈοψÓ

™˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯Â ¯ı˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ì ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î. μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¿Óˆ ÛÂ

ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô, Ù· ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∂›Û˘ Î·È ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. “£¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ Ù¤ÏÔ˜, ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ,. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¿Ì Û ¤Ó· Ó¤Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ, ·˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È ·fiÌ·ÎÚÔ, ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Ì›· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰È·‰Èηۛ·. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ηÏfi Â›Ó·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ó· Â›Ó·È ·fi ÚÈÓ Û ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ô, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÓÔ̿گ˘ ΔÚÈοψÓ. “∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰È·ÓÔ̷گȷ΋ Î·È ‰È·ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤-

¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÁÂÓÓ·›· ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ÙÔÌ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ªÔÚԇ̠fiÏÔÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË fiÔ˘ ÔÈ ·ÈÚÂÙ¤˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ı¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ Û˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ¤Ó· ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Î·È Ú¤ÂÈ ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î.Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ §¿· Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô ∑ÈfiÌÔÚ· . ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÒÚÈ̘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ fiÏÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. “ª·˙› Ì ÙȘ ¿ÏϘ ‰Âη¤ÓÙ ÙÚ¿Â˙˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜î, ›Â Ô ÓÔ̿گ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î.§¿·˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ú¯Èο Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ 25% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. “∂Ì›˜ ‹Ú·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘ ÛÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ∂ÈÙÚÔ‹ ÊÔÚ¤ˆÓ Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Ù˘. ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÒÛÙÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ŒÓˆÛË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

§. ∫·ÙÛ¤ÏË: ∑‹ÙËÛ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Δ∏ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· Ù· “·ÓÙÈÏ·˚ο” ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÒ “‚ÔϤ˜” ‰¤¯ÙËÎÂ Ë ›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ηϤÛÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ •ÂÓ›· Î·È fi¯È ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, fiÔ˘ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫·Ó¿Î˘” . ∏ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË 1.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ, fiÙ·Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›·, fiÔ˘ ›¯Â ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·fi ÙË ÓÔÌ·Ú¯›· Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó “ÂÂÈÛfi‰È·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË Â›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙË Û˘Ófi‰Â˘·Ó, ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË “·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ “∫·Ó¿Î˘” , Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô.

“∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ¤ÚÂ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ¿ÛË ı˘Û›· Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈÔ˜ ‰È¤‰ˆÛ ·˘Ù¿ Ù· ·Ó˘fiÛٷٷ „‡‰Ë ÂÚ› ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂ-

ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ô‡Ù ·Ó·Ú¯ÈÎÔ›, Ô‡Ù ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚȘ Ì‹Ó˜ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ™ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›... ∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ‹Ù·Ó ̤Á· Ï¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ Â›·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ›‰È·, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∫·Ó¿Î˘ ÛÙÔ •ÂÓ›·” , ÙfiÓÈÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∞fi ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ÙÂÏÈο Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ‰È‹ÚÎËÛ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ηı˘ÛÙÂÚ› ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ¤ÚÁÔ, Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı· Ï˘ıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. “ΔÂÏÂÈÒÛÙ ÙÒÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜, ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ. À¿Ú¯ÂÈ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ϤÔÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·” , ÂÈÒıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÎfiÌÌ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Ô Î. •˘Ó›‰Ë˜ ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙË-

ı› Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ Î·È ÂΛÓÔ˜ ·ÚÓ›ٷÈ. “ªËÓ ÊÔ‚¿ÛÙ ÙÔ ÎfiÌÌ·” , › ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û٤ϯԘ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı· Ï˘ıÔ‡Ó, ÂÓÒ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. ∫ÚÈÙÈ΋ ·Û΋ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ ¢’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢. ∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚÔˆıÂ›Ù·È Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Ë ¡.¢ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ 3%ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚Ô‹ıËÛ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ȷÙÚ›· Î·È ÁÚ·Ê›· Ì˯·ÓÈÎÒÓ. Δ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ¤‰ˆÛ·Ó ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÚÔˆıËı› ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ηٿÚÁËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ∞¢∂¢À, ÛÙÔ Δ∂∂ Î·È ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ.


ª·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™Ô‚·Úfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, χÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ 150 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·fi Û˘Ó‰Èοٷ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ “∫·Ó¿Î˘”

Ï‹ÚˆÙÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, 150 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ 32 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ∫·Ó¿Î˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·fi 10 ÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›·. ∂›Û˘ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ó¤· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ 3 ª·ÚÙ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒÔ‡Û·˜ “fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∫Δ∂§ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù¿” .

°È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ƒÔ‡Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ¢. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” . √ Î. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô‡ÙÂ Î·È ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ÁÈÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ 150 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÒÛÙÂ Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ó· Ù· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫Δ∂§ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” . ª¿ÏÈÛÙ· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·Ó¿ÎË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ·fi ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” Î·È Ù· ۈ̷Ù›· : πª∞™, ∂‡ÚËη, ∫fiη- ∫fiÏ·, ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, μπ™, μ∂ª∂∫∂¶, μ∂∫, ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ŒÓˆÛË ÃÂÈÚÈÛÙÒÓ ÂÎÛηÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÛÙÔÓ √∞∂¢ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ Â›Û΄˘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜- ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î. §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ‹Ù·Ó “Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢, Ë

ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜” .

√È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ΔËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙȘ 3 ª·ÚÙ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞, Û ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘˜. √È Ó¤Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Î·È

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ™ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË “ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜” fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. £·Ó¿Û˘ ∫·Ùۛη˜. μ·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È : “√È ·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ó· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi 0,8% ‰ËÏ·‰‹ 1

- 2% ›ÛË Ì 20 - 40 ÏÂÙ¿ ÙË Ì¤Ú·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, È·ÙÚ›ˆÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ΔÔ ‰Â 184 ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ, ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¿Óˆ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·. ÿ‰È· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ” . √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiˆ˜ Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘, ÂÓfi„Ë ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó : ∫·ÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË 1120 ¢ÚÒ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. Ÿ¯È ÛÙËÓ ÂȉÔÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ. Ÿ¯È ÛÙÔ ∂∫∞™. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È π∫∞ ·fi ÙÔ 1990 Ù· ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 80 ‰È˜ ¢ÚÒ. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˜ - ¿Ù·ÍË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ - ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ›‰Ë Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfi 16.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ, Ì ÚÒÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ 5%. ∂›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ 600 ¢ÚÒ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·. Ÿ¯È ÛÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. ÕÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô. ÕÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ 15% ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ∂∞ª. ∂·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì 45%. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, fiˆ˜ ··ÈÙ› ÙÔ ¢¡Δ. ¢ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ̤۷ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

∞ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙȘ 9 .Ì ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

24ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·‡ÚÈÔ Ù˘ ∞¢∂¢À Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∞¢∂¢À ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ Î. ∏Ï›·˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. √ Î. ∏Ï›·˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· Û˘Ó¯‹˜ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ οı ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ : “¶ÚÒÙÔÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. °›ÓÂÙ·È Ì›· „‡ÙÈÎË Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë °·ÏÏ›· Û·Ó ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. ∂ȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ıˆÚËı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ fiÙÈ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜. ¢ÈfiÙÈ Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ÂÎÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, Ë ¶·È‰Â›·, Ô √¶∞¶, Ë ∞Δ∂, ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô, fiÙ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-

ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ŸÌˆ˜ Ô Ï·fi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ˆ˜ ı· χÓÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ˘Á›·˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Û¯ÔÏ›Ô. °È’ ·˘Ùfi ϤÌ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛË ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë ›‰È· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙfiÓÈÛÂ: “ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· fï˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Â͇ÚÂÛ˘ ˘Ô˙˘Á›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ. ∂Ó·ÓÙȈÓfiÌ·ÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘. £¤ÏÔ˘Ì ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ̤ÙÚ· ‰›Î·È·. ¢ÈfiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï‡ÛË. ∞ÔÙÂÏ› ÂıÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÔÙÂÏ› ÂıÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡ÌÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‹Ú ›Ûˆ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ “¢∂¡” Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂÓÒ Ë ∞ÁÁÏ›· ‹Ú ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ 11 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ” . Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ √¶∞¢ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Î·È Ë ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∂∫μ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏÔıÈ, Ô‡Ù ‚¤‚·È· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi

¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, ı· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ··ÈÙ› ÙÔÓ ÍÂÛËΈÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ·› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ù· ۈ̷Ù›· Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ·Ó·ÙÚ·›” . ∂›Û˘ ÛÙÔ ∂∫μ ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 10˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘” Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ∂∫μ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ : “∏ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁοÛÔ˘Ì ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ù· ̤ÙÚ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛıÔ‡Ó 48ˆÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂ-

Ó˜ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ .

ΔÔ ¶∞ª∂ ΔÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ∞¢∂¢À, ηıÒ˜ Î·È 12 √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È 15 ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÂÚÁ›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ : “∏ ı‡ÂÏÏ· Ù˘ Ó¤·˜ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Â ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ó·ÌÔÓ‹. ∏ ηٷÈÁ›‰· ÙˆÓ “100 ËÌÂÚÒÓ” Á›ÓÂÙ·È Ù˘ÊÒÓ·˜! ªÂ ÙÔ “™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘” , Ù˘ ∂.∂. Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÍÂıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È ÂÚÁ·Ûȷο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, ÌÔÚʈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Í‹ÏˆÌ· Ù˘ ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË”. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À


M·ÁÓËÛ›· 16 ™‹ÌÂÚ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ ∞ƒ™∂¡π∫√, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢-

Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ” Î·È Û ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· Â›ÛËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ı· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ ·fi ‰‡Ô ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ȉÈÒÙË ¯ËÌÈÎfi, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¯ÚˆÌ›Ô˘. √È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ (Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘) ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ›ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ó¿Ú˘ ˙‹ÙËÛ -Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹- Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ Î·È ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 16 ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓË ÔÛfiÙËÙ· ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡, 14 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì fiÚÈÔ ÙȘ 10 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¯ÚÒÌÈÔ ‹ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ π°ª∂ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ. √È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈΤ˜. ∂¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·fi ȉȈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÂÊ’ fiÛÔÓ ÙÔ ÓÂÚfi ÎÚÈı› ηٿÏÏËÏÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÓÔ›ÎÈÔ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ȉÈÒÙ˘ ÁÈ· ÁÂÒÙÚËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 3000 ¢ÚÒ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫·Ó¿Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ fiÙÈ ÌfiÏȘ ÏËÊıÔ‡Ó Â›ÛËÌ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ” ı· ÂΉÔı› Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ı’ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜, ÚfiÛıÂÛÂ, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∫·Ù·Ù¤ıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.637. 500 ¢ÚÒ ÁÈ· ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ∞°∂Δ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÏfiÁˆ Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ

Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ - Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ - Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞°∂Δ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ηٷ٤ıËÎÂ Â›Ó·È 5.637.500, 28 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È 115.802 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ 610 ÛÙȘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ŒÙÛÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ϤÔÓ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È -ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘- Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î. ∫ˆÓ. ¢·ÓÈ‹Ï, ÂȂϤÔÓÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¢·ÓÈ‹Ï Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ª¤Ïη” . ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ Î·È “ÍÂÌÏÔοÚÂÈ” ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË (Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜) Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘. √È ÙÈ̤˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û 43 ȉÈÔÎÙËۛ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· °ÔÚ›ÙÛ· - ∞ÁÚÈ¿. √È ÙÈ̤˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÁÚ·Ê›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, Â›Ó·È Ï›ÁÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ

ÙÈ̤˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ôχ ‰Â ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ·›· ·Í›·. √È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË (97/2009) ÁÈ· ÙȘ 43 ȉÈÔÎÙËۛ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· °ÔÚ›ÙÛ· - ∞ÁÚÈ¿ Â›Ó·È fï˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·˘ÍË̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· (ÙÔ 2005) ·fi ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ȉÈÔÎÙËۛ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ›¯Â ÎÚÈı› ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ›¯Â ÂΉÔı› ÙÔ 2006 (·ÚÈıÌfi˜ ·fiÊ·Û˘ 224/2006), ·ÏÏ¿ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÎÙÂϤÛÙËÎÂ. ∂›¯Â ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ 18ÌËÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ

ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ԇÙÂ Ë ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Ô‡ÙÂ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÙÒÚ· Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋. ¢›ÓÂÈ fï˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÂΉfiıËΠÛÙȘ 31/7/2009 Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜

ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. £ˆÌ¿˜ ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ ¯ı˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ›¯Â ıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ “ª¤Ïη” ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞°∂Δ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· “∞ÛÙ¤ÚÈ·” , Û ̋ÎÔ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ù˘ “ª¤Ïη” , ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘

∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î. ∫. ¢·ÓÈ‹Ï Ô˘ ÂȂϤÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ (·ÛÊ·ÏÙÈο Î.Ï.) ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·‰Ôı› Û ¯Ú‹ÛË. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ¤Ó· Î·È ϤÔÓ ¤ÙÔ˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.

™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÚˆÁ̤˜ ÛÙ· Û›ÙÈ·, ·ÁÒÓ·˜ Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙË ™˘Î‹

¡¤Ô˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∂¶πΔƒ√¶∏

Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ΔÀ¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÌÂÙ·‚› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ-¶Ï¿Î·, ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ÙËÓ ÔÏ›ÛıËÛË ¯ˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∏ ÔÏ›ÛıËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ÚˆÁ̤˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ Û›ÙÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÁˆÏfiÁÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. £ÂÔ‰. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤-

ÓÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÁˆÏfiÁÔ˘ Î. ∞. ¢ËÌÔ˘Ï¿. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ÁˆÏfiÁÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ” Î·È Û˘Ó¤ÛÙËÛ ӷ ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Í·ÚÛË. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ÓÔÈÍË ·ÁˆÁÔ‡ οıÂÙ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ-¶Ï¿Î· ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ› Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÛÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Ú¤Ì·. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ “ÍÂı‡Ì·Ó·Ó” ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ-¶Ï¿Î·, Ô˘ “ÛËÎÒıËΔ ηٿ ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚÔ˘, ÂÓÒ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ-

√È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ “£” °È· fiÔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™” ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó - ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ - Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 800-11-35000. ∞fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Îԇ̠ٷ ·Ú¿ÔÓ·, ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜ Û’ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘.

∞‰È¿‚·ÙÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙË ™˘Î‹

ÎÏËı› ÌÂÁ¿Ï· Ú‹ÁÌ·Ù·. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ Ù· Ï·ÙÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· Ô¯‹Ì·Ù·. ΔÒÚ· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi. ΔÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ˘¤ÛÙË ˙ËÌÈ¿ Â›Ó·È Ì‹ÎÔ˘˜ 300 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ. “∂›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi “ÍÂı‡Ì·Ó” ÂΛ Î·È fi¯È Û ÛËÌ›· Ì ÎÙ›ÛÌ·Ù·” ¤ÏÂÁ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “μ·ı‡” Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÔÓÔÌ·Û›· ‰ÂÓ Â›¯Â Ù˘¯·›·” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1987. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ π°ª∂ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù·-

Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ 1991 ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÙÒÚ·. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÚˆÁ̤˜ ÛÙ· Û›ÙÈ·, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÎÙÔÓÒıËΠÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÓÂÚfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˙ËÌȤ˜. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌËı›, ·ÊÔ‡ Â‰Ò Î·È 23 ¯ÚfiÓÈ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÔÏÈÛıËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.

√È ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ, ÂȉÈο ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™˘Î‹. ∂‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰‡ÛÎÔÏË Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÓÔÈ͢ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›Ô˘ Ì 300 ÂÚ›Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó¿. °È· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿ÛıËÎ·Ó ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È¿ÓÔÈ͢ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙ· 80.000 ú. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÂÓfi˜ ÊÔÚوً (Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 100 ú ÙËÓ ÒÚ· (Î·È 20 ú º¶∞). √ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹„˘ ‰·Ó›Ԣ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ú ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÔÊÂÈÏÒÓ (΢ڛˆ˜ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜) ·fi ÙÔ 2001 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2007. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

∫·Ù¿ ‰Âο‰Â˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘

ŒÍ·ÚÛË ÈÒÛÂˆÓ Ì ÏÔÈÌÒÍÂȘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡

Œ

Í·ÚÛË ÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È Ó¢ÌÔӛ˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 200 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ÈÒÛÂȘ, ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì Ó¢ÌÔÓ›· ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∂›Û˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›ˆÓ fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ¢ÂΤ̂ÚÈÔ-π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Î·È ‰ÂÓ ‚ڋΠÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ Ó¤· ÁÚ›Ë Δ¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì Ó¢ÌÔÓ›· ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∞fi ·˘Ù¿ ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜. ™ÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÓÔÛËχÂÙ·È Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ·fi Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ, ·ÎfiÌË ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÂÈÛ‹¯ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ Ì Ó¢ÌÔÓ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â

‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›, Â¿Ó ¤·Û¯Â ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ó¤· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ÏfiÁˆ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. Ÿˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÍ‹˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ: 2Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘, 3Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ ΔÌ‹Ì· °2 ÙÔ˘ 21 ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ë ¢ ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›-

Ô˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜-ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËΠÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÚÚÔ‹˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓ¿ Ì ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘.

Δ· ÂÊËÌÂÚ›· fiÏ˘ ™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ù· ÂÊËÌÂÚ›· fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. √È ÂÊËÌÂڛ˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÏÂÈ-

πÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È Ó¢ÌÔÓ›·, Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏÏÔ‡˜ μÔÏÈÒÙ˜. ∫·Ù·ÚÚÔ‹, ‚‹¯·˜, ˘ÚÂÙfi˜ Â›Ó·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ‰Âο‰Â˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈÒÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÚÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ì ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÈÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÔχÏ¢ÚË. ∫˘Ú›ˆ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔ ·ÛıÂÓ‹ ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÚ›˘. ™Â ¿ÏϘ fï˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È Ó¢ÌÔÓ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔÈ ÛÙȘ ÈÒÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ‚‚·ÚË̤ÓÔ È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi. ™ÙȘ ‰‡Ô ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ·fi ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰Âο‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈ-

ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÒÛˆÓ. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ ·ıÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ÂÊË̤Ú¢·Ó, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó 200 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ™ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ì ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ˆ˜ ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Ó· ›ÓÔ˘Ó ÚÔÊ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ Á‡̷ٷ ̤۷ ÛÙËÓ Ë̤ڷ.

∞fi ÙȘ ¤ÓÙÂη ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·ıÔÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ

§Â›Ô˘Ó ·ıÔÏfiÁÔÈ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™Â ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ η٤گÔÓÙ·È ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ ™∂ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ·ıÔÏfi-

ÁÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÛıÂÓÒÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Â›Ó·È ·Î¿Ï˘ÙÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ η٤گÔÓÙ·È ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÓÂÏÏ·‰Èο. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·ıÔÏfiÁÔÈ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. √È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó “·ÁÒÛÂÈ” Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ Ï›ÁÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÌ›ÓÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÛıÂÓÒÓ Ù· ÔÔ›· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÓÔÛËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ∫ÏÈÓÈΤ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 36 ÎϛӘ Ë Î·ıÂÌÈ¿, Ë ÏËÚfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ÛÙ· ‡„Ë. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙÂ Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÓÔÛËχÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ù˘. °È· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ì ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ, ·˘Í‹Û·Ì ÙȘ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜. ø˜ fiÙ fï˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË;” , ϤÓ ÁÈ·ÙÚÔ›. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ 40% ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ∞’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ıˆÚËÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÍÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ηÈ

ÛÙËÓ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ¤ÓÙ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∞’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤Ó˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ª›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤Ó˜, Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹. ™ÙË μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÔÈ ‰‡Ô. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋, ¤¯ÂÈ ·ÔÛ·Ûı› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÔÏfiÁÔ˘˜ ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ∂›Û˘ ÎÂÓ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ ·ıÔÏfiÁÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο ¤¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚ· ÎÂÓ¿ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ıÔÏfiÁˆÓ Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ÎÂÓ¿ ÂȉÈ΢fiÌÂÓˆÓ ·ıÔÏfiÁˆÓ. √ Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È “·ÁˆÌ¤Ó˜”.

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ∫ϛ̷ ·Ó·ÛٿوÛ˘ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 77 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ¤ˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÎfïÓ. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÏϤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· οÔÈ· ÂͤÏÈÍË Ì ÙËÓ Â·Ó·ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ

ÙˆÓ 77 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ÙfiÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ.

∞ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û ÙÚÂȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ 7Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√∂¡°∂), Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∂™À ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞¢∂¢À, ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ ÛÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó¤· 24ˆÚË ÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ √§ª∂. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: 1) ŸÏ˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó fiÛÔ Î·È ÔÈ 2000 Ӥ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ۇ̂·ÛË Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˆ˜ 28/2/10 Î·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ˆ˜ 31/5/2010. ¡· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ 2500 Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÁÈ· ÙÔ 2010 ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ˆ˜ 30/6/2010 Ì ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î¿Ï˘„˘ ˆ˜ 30/9/2010. 2) ∫·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÛÙȘ ª∂£ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì “ÌÏÔοÎÈ” (ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘). 3) ∂ÁηٿÏÂÈ„Ë Ì ‰ËÌfiÛÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ̤ۈ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÎÏ. 4) ø˜ 10/3/10 Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ (ÂÊËÌÂڛ˜ 2009 Î·È π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÌÈÛıÒÓ Î·È ÂÊËÌÂÚÈÒÓ) Û fiÏ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·.

ÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ Û·Ó ıÂÛÌfi. ÕÏψÛÙ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ÂÊËÌÂÚ›· fiÏ˘ Î·È Â›¯·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÌÔ, ηٿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∫·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ˘Á›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, fiÙ·Ó ·ÚfiÙÚ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ºıÈÓÔÒÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ È·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. À‹Ú¯Â ‰ËÏ·‰‹ Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÌfiÏȘ ¤ÓȈı·Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔÓ È‰ÈÒÙË ÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ, Î·È ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ÈÔ ÛÔ-

‚·Úfi, ÙfiÙ ı· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ٷ ÂÊËÌÂÚ›· Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∫¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ›¯·Ó ÂÊËÌÂڛ˜ ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› (·ıÔÏfiÁÔÈ, ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ·È‰›·ÙÚÔÈ) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ̤ۈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ fiÙÈ ÂÊË̤Ú¢·Ó. √È ·ÛıÂÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ηϤÛÔ˘Ó ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ, Ù· ÔÔ›· ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Û˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘·Ó. “ΔÂÏÈο Ù· ÂÊËÌÂÚ›· fiÏ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. ÿÛˆ˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ÂÊËÌÂÚ‡ԢÓ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∂˘ı‡Ì˘ ΔÛ¿Ì˘.

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ¢.™. ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ - ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, Ë ¶∂¢ª∂¢∂ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂ª¢À¢∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ̤ÏË ÙÔ˘˜, Û ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÛÙȘ 9.30 .Ì. ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜. μ·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Ë ·ÔÙÚÔ‹ ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤Íˆ ·fi οı ‰È·ÎËÚ˘Á̤ÓË ÚfiıÂÛË ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. 1. ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ 2. ΔÔ ¢.™. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ 3. ΔÔ ¢.™. ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ 4. ΔÔ ¢.™. ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ 5. ΔÔ ¢.™. ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ - ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ 6. ΔÔ ¢.™. ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ 7. ΔÔ ¢.™. ¶∂¢ª∂¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ 8. ΔÔ ¢.™. ∂ª¢À¢∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜


ª·ÁÓËÛ›· 18 ¢fiıËÎ·Ó ¿‰ÂȘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Δ∂™™∂ƒ∂π™ ¿‰ÂȘ ÂÁηٿÛÙ·-

Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·ÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ(Û ¶·Ï·Ì¿ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫ÚÈÙ›ÚÈ º·ÚۿψÓ, ¡·Úı¿ÎÈ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¶·Ï·ÈÔοÛÙÚÔ˘ ΔÚÈοψÓ) ˘¤ÁÚ·„Â Ë °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·‰ÂÈÒÓ Ë °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∞ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ë ¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û·Ó ¯ÒÚ· Î·È Û·Ó ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Â›Ó·È Ë ¶Ú¿ÛÈÓË √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηÈÓÔÙÔÌ›·, ÁÓÒÛË, Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ “Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” ı· Â›Ó·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÌÂÛ· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈ̘. ¶ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Û˘ÏÏÔÁÈο ÁÈ· ·˘Ùfi, fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÌÔÚ› Ó· ÚˆÙÔÔÚ‹ÛÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ΔÔ̤·.”

√È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· °π∞ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÛÔ-

‚·ÚfiÙÂÚˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ·˘Ùfi Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ¯ı˜ ̤ÏË ÙˆÓ “√ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ” Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ,Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î. ∫ˆÓ. ¢·ÓÈ‹Ï. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ̤ÏË Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ™È¿Î˘, Î. £ÂÔ‰ÒÚ· ∫·Î¿ÙÛÈÔ˘ Î·È Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ΔÛ›˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ À‰·ÙÈÎfi ¶Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. ¢·ÓÈ‹Ï ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ˘‰·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ·Ó¿ÊÂÚ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ: “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÂÈÏ˘ı› Â¿Ó ÚÒÙ· ÂÈχÛÔ˘Ì ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘‰·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Ë Ô‰ËÁ›· 2000/60, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ˘‰·ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ¤ÙÛÈ fiÔȘ χÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ηıÒ˜ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ΔÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÛÙ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·

∏ ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÔÎÚÈ¿

Œ

ÙÔÈÌË Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜ Â›Ó·È Ë ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ˙‹ÙËÛË. √È ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙÔ˘˜, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÌÏfiη ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÏÊËı› ̤ÚÈÌÓ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔ ÙˆÓ ∞ÔÎÚÈÒÓ Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ∞ı‹Ó·˜ ñ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Ó· ÌË ‰›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÌÏfiη ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ̤ۈ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, fiˆ˜ ¤ÓÙÔÓ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÓË̤ڈÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÌÏfiÎÔ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ¿Û¯ËÌÔ Îϛ̷ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› fiÙÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ∞ÔÎÚÈÒÓ. ΔÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙ· ÿÓÈ· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙȘ ›ÛÙ˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÎÈ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Ó·È ÌÂÓ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ÎÏÈÓÒÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Â-

ÈÛÎÂÙÒÓ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙ· ÂıÓÈο ‰›ÎÙ˘·. √È ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙȘ ∞fiÎÚȘ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ù‡ˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÈ̤˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÌÈÎÚ‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷχ̷ٷ, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÎÏÈÓÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ú 50-70 ÙËÓ Ë̤ڷ, ÛÙ· ÌÂÛ·›·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷχ̷ٷ ú 80-120 Î·È ÛÙ· ˘„ËÏ‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ú 115-180. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÔÊ›ÏÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· ªª∂ ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË

Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ ʤÚÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ οı ÂÈÛΤÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ·Ú¿Û¯ÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 2421-020273 Î·È ÛÙÔ www.travelpelion.gr

∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Û ¤ÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á· ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤Î-

ıÂÛË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Holiday World ñ2010 Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á· 4-7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ›¯·Ó Â·Ê¤˜ Ì ΔÛ¤¯Ô˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ , Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ μȤÓÓ˘ - Ferienmesse Î·È √˘ÙÚ¤¯Ù˘-Vakantiebeurs 2010. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·Ó‹Ïı Û 147.220 Î·È 117.335 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÎÔÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ì›ˆÙË. ∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë Î›ÓËÛË Î·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ fiÔ˘ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. √È Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ·fi ÙËÓ ¶Ú¿Á· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ BORSA INTERNATIONALE DEL TURISMO (BIT)-ªÈÏ¿ÓÔ˘, INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM-μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Î·È CONFEX-§ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹, ÚÔÒıËÛË Î·È ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘.

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ¤ÚÁˆÓ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ

¢¿ÓÂÈÔ 446.000 ¢ÚÒ ı· Û˘Ó¿„ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ™ÙËÓ Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 446.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘. ™¯ÂÙÈ΋ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛΤ„Ë Î·È ÁÈ· Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›·, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 446.000 ¢ÚÒ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚˆı› ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ” . ªÂ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¶·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™Ô‡Ú˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ Û‡Ó·„Ë ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂ-

Ó· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ··ÈÙËı› Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô-

ÁÏÔ˘ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›.

“™˘˙ËÙ‹Û·Ì ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› χÛË, ·ÊÔ‡ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “¢ÂÓ Î·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ΔÂÏԇ̠ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· Ó· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÏËÌÌ˘ÚfiÏËÎÙË Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ηٿ fiÛÔ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÎÂÈ̤-

ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 200.000 ¢ÚÒ ·fi ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘˜. “ŸÛÔÈ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó. ∫·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Û fiÛÔ˘˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ Ë ‰È·ÎÔ‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. °πøƒ°√™ •À¡√™

∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ EΉËÏÒÛÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈ-

ÛÌÔ‡ ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” ËÌÂÚ›‰·- ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ı¤Ì· “∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÕÌ˘Ó· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ” . √È ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ √∞™¶. ΔÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fi-

ÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô √ÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ·‡ÚÈÔ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ √∞™¶ ÂȉÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Î·È ·Û΋ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ͯˆÚÈÛÙ¿ Û οı ۯÔÏ›Ô.


M·ÁÓËÛ›· 19

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

¢π∂∫ μ√§√À

¶ÔÈÓ¤˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ‚›·˜

∞ӷηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘ ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÔÈÓ¤˜ Û ̷ıËÙ¤˜ ÁÈ· ‚È·ÈÔÚ·Á›· ηٿ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘˜

ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¶¿Û¯· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚›·˜ ηٿ ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÂÓfi˜ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ 2Ô˘ Î·È 8Ô˘ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ μfiÏÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ 8Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·È‰Â›·˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη. ΔÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÈÙ›· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¶¿Û¯· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi. ∂›Û˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ ·fi ÙȘ 25 ¤ˆ˜ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô 4Ô˜ Ì·ıËÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¢π∂∫. ∂›Û˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “√È ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” . ∏ ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ÎfiÌË ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫.

¶ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Δ¤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÔÈÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂ-

Ù›¯·Ó ÛÙË ‚È·ÈÔÚ·Á›· ηٿ ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÂÓfi˜ ηıËÁËÙ‹ ÂÓ ÒÚ· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ¢Ú˘ÌˆÓ›ÙÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. √È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ı· ÛÙ·Ï› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ 1Ô °Ú·ÊÂ›Ô ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ô-

Ê·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Â›Û˘ ÛÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ‚›·˜ ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ¤Ó· Ì·ıËÙ‹, ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¤Ó·˜ ¯Ù‡ËÛ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹, Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ¯Ù˘‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ, ÂÓÒ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÎÙ‡ËÛ ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ.

ÕÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ÕÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™‡ÚÔ˜ ™ÈÔ‡Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÈÓ‹˜ (·Ô‚ÔÏ‹) Û ·ÏÏÔ‰·fi ·ÏÏfiıÚËÛÎÔ Ì·ıËÙ‹. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™ÈÔ‡Ù˘, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ‰Â¯fiÙ·Ó ÂÈ-

ÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ· ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ¢‡Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙË ÛÙ¿ÛË, ÂÓÒ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ›¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Û‚·ÛÌÔ‡ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·È‰È¿ ·fi ¿ÏϘ ıÚËÛΛ˜. ªÈ· ̤ڷ Ô ·ÏÏfiıÚËÛÎÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÎÙ‡ËÛ ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ÙÔ Û¯ÔÏ›·˙ ·ÚÓËÙÈο. √ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠·Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‚›·ÈË Ú¿ÍË ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÁÈ· Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô ‚Á‹Î ˆ˜ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÚÔ˜ ¤Ó· ·ÏÏÔ‰·fi Ì·ıËÙ‹, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. §fiÁˆ ÙÔ˘ Ï·ıÂ̤ÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Î. ™ÈÔ‡ÙË, fiÔ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √ Î. ™ÈÔ‡Ù˘ ÂÚˆÙËı›˜, ·Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Î¿ÔÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, › ˆ˜ οÓÂÈ ¿Ù˘Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ËÚÂÌ›· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

∞ÂÚÁÔ‡Ó Ì¤ÏË ¢∂¶ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞¢∂¢À

“§Ô˘Î¤ÙÔ” ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “§√À∫∂Δ√” ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ηıÒ˜ Ù· ̤ÏË ¢∂¶ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞¢∂¢À. ™‹ÌÂÚ· Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. £· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰ÂÈ, Ò˜ ı· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ, ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ˘‹Ú¯Â Î·È Ì›· ÛΤ„Ë Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. μ·Ó ªÔ‡Û¯ÔÙÂÓ “Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞ÓÙȉÚԇ̠ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì·˜ Ô˘ ÂÈ-

¯ÂÈÚ›ٷÈ. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜” √È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ 15%. ÕÏψÛÙÂ Ô ÌÈÛıfi˜ ÂÓfi˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ 40% ·fi Ù· ÂȉfiÌ·Ù·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È: “∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi. π‰È·›ÙÂÚ·, ÚÔ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‰·ÛοψÓ, ÔÈ ·Ô-

‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Ó·ÓÙÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔ ÙÔ˘ 2004 Â›‰Ô, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ‰fiıËÎ·Ó ·˘Í‹ÛÂȘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 25% (ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›) ¤ˆ˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ 100% (‰ÈηÛÙÈÎÔ›). √È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÓۈ̿وÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Â-

ȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÌÈÛıfi Ì·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ. ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∞Û‹ÌÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ı›ÁÔ˘Ó ÙËÓ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. √È ÂÚ›ÊËÌÔÈ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ¤¯Ô˘Ó “Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿” , ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÌÈÛıfi ÙÔ 1/3 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÌÈÛıfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙȘ ÈÔ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·.

ŒÚÁ· ÛÙÔ ¶∂¶

Δ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Ë ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› Ù˘, ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·ÎfiÌË ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÛ· ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ‹Ù·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó, Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋, ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÛÙÔ Δ∂º∞∞ Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À. °È· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË ÌÂϤÙË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔÌÂϤÙË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ › ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, fiÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·fi ÙÔ ∂™¶∞. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ ¢π∞°ø¡π™ª√ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π.∂.∫. μfiÏÔ˘ (¢.π.∂.∫.) ÛÙo Ï·›ÛÈo ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡. ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ›Ù οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ›Ù ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË Ô˘ ı· ··ı·Ó·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ∫·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÛÎËÓ¤˜ ›Ù ·fi ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÍÂÊ¿Óو̷ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7/2 ÛÙȘ 11:00 .Ì. ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, ›Ù ·fi ÙÔ ¿ÚÙÈ Î·È ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÎÔ˘ÛÙÔ˘ÌÈÔ‡ ÙÔ ™·‚‚¿ÙÔ 13/2 ÛÙȘ 9:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Gold Star ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ›Ù ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14/2 ÛÙȘ 4:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡, Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ∫·ÚÓ¿‚·ÏÔ˘, ›Ù ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÎËÓ‹ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙȘ ·fiÎÚȘ 2010 ÂÍÂÏȯı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ›Ù ÛÎËÓ¤˜ ·fi Ù· ∫Ô‡ÏÔ˘Ì· Î·È ÙÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15/2. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26/2 ÛÙÔ ¢.π.∂.∫. Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Û ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 13Ã18 ̤¯ÚÈ Î·È 15Ã22,5 ÂηÙÔÛÙ¿ ÛÙ· 300dpi Û ÌÔÚÊ‹ JPEG Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì›ÂÛË (fi¯È οو ·fi 90%). √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜, Ì›· ÁÈ· οı ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›·: ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ï‹ÚË ‰È‡ı˘ÓÛË (Ô‰fi, ·ÚÈıÌfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È fiÏË) ηıÒ˜ Î·È ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÛÙÔ ¢.π.∂.∫. ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 1 & ÛڈÓÔ˜ ·fi ÙȘ 9:30 .Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 3:00 Ì.Ì. ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Û „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ (CD ‹ DVD) ‹ Û ÊÔÚËÙfi ̤ÛÔ ·Ôı‹Î¢Û˘ (FLASH) Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ·Ê› ¿ÌÂÛ·, ‹ Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¢.π.∂.∫., ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 1 & ÛڈÓÔ˜, 38333 - μfiÏÔ˜, ›Ù ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË (emal) info@diek.gr. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË 2421056446 ·fi ÙȘ 9:30 .Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 3:00 Ì.Ì. ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π.∂.∫. μfiÏÔ˘ Î·È ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ www.diek.gr ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·.


M·ÁÓËÛ›· 20 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· Ù· ÊÚ¿ÁÌ· ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ T∏¡ ηٿıÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ¤-

‚Ë Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ΢ڛ· ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ΢ڛ· ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ, ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›·. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁfi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙË ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2007 Î·È Ì¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰›ÎÙ˘· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ 50% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∏ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË fï˜ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ °. °. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·fi ÙËÓ 1-1-2009 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30.6.2009 ÔfiÙÂ Î·È ¤ÏËÁÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÔ‚·Ú¿ Έχ̷ٷ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ·¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∂¶, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∫·ÙfiÈÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë Ï‡ÛË Ù˘, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜”. ª›· χÛË Ë ÔÔ›· ÚÔ¸¤ıÂÙ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ˘Ô¤ÚÁˆÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚË ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ›ÛÙˆÛ˘ ‡„Ô˘˜ 650.000 ¢ÚÒ ·fi fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡∞ª, ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ∞Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ì›· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ŒÙÛÈ fï˜, ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡∞ª, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÙ¤ˆÚË. ∫·ı›ÛÙ·Ù·È ÏÔÈfiÓ Û·Ê¤˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î˘Ú›· ∑‹ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘, fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ô. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰Â, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡∞ª Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÓÙÔÏ‹, ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘, ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‹ ÂÓÙÔÏ‹ Ï‹ÚÔ˘˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ·˘Ù‹, Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÎfiÌË ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË, ηıÒ˜ ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ˜ Ô Êfi‚Ô˜ Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÂÓfi˜ ˙ˆÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ¤ÚÁÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

“¡·È” ˘fi fiÚÔ˘˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÂÚÙÔÈ΋

·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ “ÊÈϤÙÔ˘” Ù˘ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¯ı˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∫∂ , ηıËÁËÙ‹˜ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ˙‹ÙËÛ ӷ Â·Ó·ÏËÊı› Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Û 42.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÛÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ˘fi fiÚÔ˘˜, ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË.

°È· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ù˘ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ÂӉȷÊÂÚı› Ô fiÌÈÏÔ˜ §¿ÙÛË Î·È Ô fiÌÈÏÔ˜ ÷ڷÁÎÈÒÓË, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔ Mall, to Cosmos ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ Colden Hall. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∏ √∫∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¿ÛˆÓ” Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ¤ÎÙ·ÛË Î¤ÓÙÚÔ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ı¤ÛÈÌË ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË Î·È Û ۇÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “π¿ÛˆÓ” , ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› , Ì ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ “π¿ÛˆÓ” ¤Î·Ó·Ó

¤ÎÎÏËÛË ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √∫∂, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜. √ ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “η̛· ·ÓÙ›ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηıÒ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘” . Ãı˜ ÛÙËÓ √∫∂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ª·Á·ÏÈfi˜ η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·Á·ÏÈfi ÔÈ ÌË ÙÔÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ·Ó¿ Âȯ›ÚËÛË. ∏ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ “ÚËÌ¿˙ÂÈ” Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “˙ÂÛÙfi” ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÓÒ Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¿ÛˆÓ” , Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ·ıÈÁÁ¿ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿-

“Δ∞ÃÀƒÀ£ª∞”

∞fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÈÌ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÈÂÚÔ„·ÏÙÈ΋˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÒÛÙ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· „¿ÏÔ˘Ó Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙ· „·ÏÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. Ãı˜ Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ “πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤Ï˘” Ù›ÌËÛ ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÂηÂÙ‹ ÔÈÌ·ÓÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¤„·Ï·Ó ÔÈ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÙˆÓ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ “πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤Ï˘” Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ªÏ¿Ó·˜ ›Â: “ÂÌ›˜ ˆ˜ ηÙÒÙÂÚÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙÈÌԇ̠ÙÔ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ÁÈ· Ù· ÔÈÌ·ÓÙÔÚ›· Î·È ÙÔ˘ ·ÔÓ¤ÌÔ˘Ì ¤Ó· ÙÈÌËÙÈÎfi ‰›ψ̷. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· Â›‰·” . √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ηÏÔÛ‡ÓË Ó· Ì ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÁÈÔÚ-

ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ Ú›˙˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ÙÔ›¯ÔÈ Î·È ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∏ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ 42.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÙËÓ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È, ÂÓÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ 70.000 ÊfiÚÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ȉÈÒÙ˜.

∏ “Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” Ì ÙË μ·ÏηÓÈ΋ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· π∞™ø¡ ∞∂, ¤¯ÂÈ ˆ˜

·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ μ·ÏηÓÈ΋ Î·È ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó¤Ù˘Í ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ. ∏ π∞™ø¡ ∞∂ ȉڇıËΠÙÔ 2004 Î·È Û ·˘Ù‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ 45%, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì 20% Î·È Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ Ì 15%. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ‹Ù·Ó 60.000 ¢ÚÒ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì 27.000 ¢ÚÒ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ì 12.000 Ë ¡∞ª Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì 9.000 Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (ÔÈÎfiÂ‰Ô Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÂÚ›Ô˘ 41.887 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 30.187 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘

fiÏ˘ Î·È 11.700 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù·), ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÂÚ›Ô˘ 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÙÌ‹Ì·, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ‰fiÌËÛË 48.000 Ì2, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ë π∞™ø¡ ∞∂ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙËÓ ÌÂÏÂÙËÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· DVA, Ì ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÙÔÓ Î. μÚÂÙÙ¿ÎÔ, ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ñ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù‡¯Ô˘˜ ÚÔ΋ڢ͢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ ÌÂϤÙË ÚԂϤÂÈ ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘: ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÎÙ‹ÚÈÔ ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ì ¤ÓÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜: Build ñ Operate ñ Tranfer (BOT), ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯Ú‹Û˘, ȉ›· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÓÔÈΛ·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÒÏËÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi Ù· Û¯¤‰È·. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ∞∫ƒ√¶√§ Ã∞ƒ∞°∫πø¡∏™ ∞∂ ∂ÌÔÚÈ΋, ∫ÙËÌ·ÙÈ΋, ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ Î·È LAMDA DEVELOPMENT ∞∂, Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ §¿ÙÛË. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ¤ÌÂÈÓ “·ÁˆÌ¤ÓÔ” ˆÛÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÂȯÙ› ·Ó¿‰Ô¯Ô˜.

Δ·¯‡Ú˘ıÌ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÈÂÚÔ„·ÏÙÈ΋˜ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ù‹, ÁÈ·Ù› Ô ∂›ÛÎÔÔ˜ Â›Ó·È ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ. √È ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ› Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÎÏ‹ÚÔ˜ Î·È Ï·fi˜ Î·È ÔÈ ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ï·fi Ì ‹ıÔ˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜. “Œ¯Ô˘Ì ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÚÒÙË ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Û¯ÔÏ‹ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË Û¯ÔÏ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿‰Ô¯ÔÈ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤ÔÈ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙË ™¯ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ. 줂·È· ı· ı¤Ï·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô

μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ. ÿÛˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿” ›Â Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi

‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù·¯‡Ú˘ıÌ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÈÂÚÔ„·ÏÙÈ΋˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠χÛÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ̤ۈ ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÂΛ,

Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ οı ÊÔÚ¿ ı· ›ıÔ˘Ì ٷ Ó¤· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÙÔ ıˆÚÒ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¿ıËÌ· ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· „·ÏÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” . ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ º›ÏÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ÎÏËÚÈÎfi˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏËÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÁÈ·ÛÙÈÎfi˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Î·È Ù· ª˘ÛÙ‹ÚÈ·. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÚfiÏÔ ÔÈ̤ӷ, ‰ËÏ·‰‹ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË ÛˆÙËÚ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


√È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 25

TƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¡π∫∏ μ.

°ÎÚ›ÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÂÏ. 25

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∂Ã∂π ™Δ∞£∂ƒ√¶√π∏£∂π ™Δ∏ 2∏ £∂™∏ Δ∏™ μ∞£ª√§√°π∞™ Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™

∫Ú·Ù¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘

¶∞¡∞£∏¡∞˚∫√™

ªÔ›Ú·ÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ô ¡ÈfiÏÈ·˜

Ù¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ӛΘ Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ÂÓÙfi˜ Î·È Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ‹ÚÂ Î·È ¤Ó·Ó ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· ÛÙ· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη.

ÛÂÏ. 24

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ªÂ ª¿Á‚ÈÙ˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë ∞∂∫ ÛÂÏ. 25

ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ “¯Ù›ÛÂÈ” ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË, ‚¤‚·È·, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÂÚ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ (¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ ÛÙÔ μfiÏÔ) Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (18), ¤Ó·ÓÙÈ 17 Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. ªÔÚ› Ë 2Ë ı¤ÛË Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, Âȉ›ˆÍË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿, ηχÙÔÓÙ·˜ ÛÙ· 14 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. Δ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ, ›Ûˆ˜, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂÏ›˙ÂÈ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹Ì·Ù· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÙÔ˘ √º∏ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫., ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ƒfi‰Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ.

πηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙÂϤÛıË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ‡ÎÔÏË Ó›ÎË, ¯ˆÚ›˜ Ó· “ȉÚÒÛÔ˘Ó” ȉȷ›ÙÂÚ·. ∞fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Â¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ∂ÈıÂÙÈο Ë ÔÌ¿‰· ÛËÌ›ˆÛ ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ¤¯·Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∏ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ¿ÓÙˆ˜, ηٿÊÂÚ ӷ ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ...È¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‡ÓÔ. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¤ÍÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· (ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ºÔ‡ÊÔ˘Ï·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜) Î·È ¤ÌÂÈÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜. ¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· ÏËÓ ÙÔ˘ ºÔ‡ÊÔ˘Ï· ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È·ÏÌ¿˜. √ Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÎÈÓËÙÈÎfi˜ Î·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ϤÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏËıÒÚ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Î¿ı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë Ì¿¯Ë ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (ÙÚ·˘Ì·-

ÙÈÛÌÔ› ‹ ÙÈ̈ڛ˜) ı· Ú¤ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÛÙÔ ∂∞∫ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È fiÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ú· ·fi ÙË Ó›ÎË. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÏÈ¿Áη, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜ (¯Ù‡ËÛ ÛÙË Á¿Ì· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË) ‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠÛÔ‚·Úfi˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi. √È μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ¤Î·Ó·Ó Î·È ¯ı˜ ıÂÚ·›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Ê·Ó› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ηٿ fiÛÔ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÛοÚÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Î·È Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â. Ãı˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÚÂfi, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο.


22

TƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 38-12 44 2. £ËÛ¤·˜ 36-20 40 3. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 34-15 35 4. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 35-24 33 5. π¿ÛˆÓ ∞.ª. 37-30 29 6. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 31-22 28 7. ∞ÎÚfiÔÏË 32-25 28 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 31-27 28 9. ∞›·˜ ™. 47-43 26 10. §Â¯ÒÓÈ· 26-29 23 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 13-18 22 12. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 28-37 21 13. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 22-32 21 14. ∞ÂÙfi˜ 35-55 16 15. ¡.∞. ¡›Î˘ 31-33 16 16. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 19-36 14 17. √ÚÌ›ÓÈÔ 26-37 14 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 20-46 9 * √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¤¯ÂÈ -3 ‚·ıÌÔ‡˜.

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 49-20 41 2. ∞.∂. 2002 30-10 41 3. ∂ıÓÈÎfi˜ 0-11 38 4. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. 44-27 37 5. ÃÏfiË 29-15 36 6. ¢¿ÊÓË 35-27 30 7. ÕÚ˘ ªÂÏ. 28-24 30 8. ™ÎfiÂÏÔ˜ 37-23 29 9. ¢‹ÌËÙÚ· 36-28 29 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 25-24 25 11. ¢fiÍ· 27-27 22 12. ¶ËϤ·˜ 24-34 22 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 25-31 17 14. ∞. °·˙‹˜ 27-48 16 15. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 16-35 15 16. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ 22-44 15 17. πˆÏÎfi˜ 23-37 12 18. ∫ÈÛÛfi˜ * √ ∫ÈÛÛfi˜ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

°’ ηÙËÁÔÚ›· (15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢È·ÁfiÚ·˜ 42-14 32 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 30-9 27 3. ∞›·˜ ΔÚ. 35-20 25 4. ∞¶√μ 30-15 25 5. ΔÔÍfiÙ˘ 30-18 24 6. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 27-25 23 7. ÕÚ˘ ∞Óı. 27-33 21 8. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 27-25 20 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 18-19 14 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. 22-30 13 11. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 25-36 13 12. ∑·ÁÔÚ¿ 27-39 11 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ 7-64 1 * ∂ÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ∑·ÁÔÚ¿∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ (10/2), ∑·ÁÔÚ¿-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£., ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞›·˜ ΔÚ. ** ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞›·˜ ΔÚ. Î·È ∞¶√μ.

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ËÌÂÚ›‰·˜ ηٷ‰‡ÛÂˆÓ Δ∞ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ηٷ‰‡ÛÂˆÓ ∞’, μ’, °’ Î·È √¶∂¡ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

ÕÓ‰Ú˜ 3Ì. Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ √¶∂¡: 1. ª¿ÓÔ˜-¶··ÚÔ‡Ó·˜ 382.11 1Ì. √¶∂¡: 1. ª¿ÓÔ˜ (∞Ú›ˆÓ °Ï˘Ê¿‰·˜) 336.70, 2. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ (∞Î. º˘Ú›ÁÔ˘) 327.10, 3Ì. √¶∂¡: 1. ª¿ÓÔ˜ (∞Ú›ˆÓ °Ï˘Ê¿‰·˜) 361.20, 2. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ (∞Î. º˘Ú›ÁÔ˘) 334.05.

°˘Ó·›Î˜ 1Ì. μ’: 2. ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ (¡√μ∞) 227.60, 3. ™·Ì·ÚÙ˙‹ (¡√μ∞) 200.95 1Ì. °’: 2. ™·Ì·ÚÙ˙‹ (¡√μ∞) 188.25, 3. ªÔ˘Ú·˙¿Ó· (¡√μ∞) 185.30 3Ì. μ’: 2. ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ (¡√μ∞) 247.30, 3. ™Ô‡Ï· (¡√μ∞) 158 3Ì. °’: 1. ™·Ì·ÚÙ˙‹ (¡√μ∞) 199.05, 3. ªÔ˘Ú·˙¿Ó· (¡√μ∞) 161.70 ¶Ï·ÙÊfiÚÌ· μ’: 3. ΔÔ˘ÏÔ‡‰Ë (¡√μ∞) 211.40 ¶Ï·ÙÊfiÚÌ· °’: 1. ™·Ì·ÚÙ˙‹ (¡√μ∞) 162.05, 3. ªÔ˘Ú·˙¿Ó· (¡√μ∞) 137.90

∞¡ ∫∞π ∂Ã∞¡∂ 0-2, ¡π∫∏™∂ ª∂ 3-2 Δ∏ ™∫π∞£√ ∫∞π ∂ª∂π¡∂ Δ∂™™∂ƒπ™ ¶√¡Δ√À™ ¶π™ø ∞¶√ Δ√¡ ƒ∏°∞

¡›ÎË Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· £ËÛ¤· ÔÔ›Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 0-0 Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ ͯÒÚÈÛÂ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶ËϤ· Â› Ù˘ ÃÏfi˘ Ì 2-1, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ¤ÎÏËÍË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ 4-1 ÙÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Â› Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ:

›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ” ÛÙËÓ 18Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ô £ËÛ¤·˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì 3-2, Û ¤Ó· Ì·Ù˜ fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 0-2. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ƒ‹Á· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Ë ÔÔ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó›ÎËÛ·Ó Ì 4-0.

§

™·Ú·ÎËÓfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . 0-0 ¢‹ÌËÙÚ·-∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . . . . .1-0 (14’ ™ÈÔ‡Ù˘) ∞. °·˙‹˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . 4-1 (30’, 71’, 76’, 90’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ - 42’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 (35’ ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘, 41’ ¢. ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, 55’ ª. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ - 23’ °ÎÈÓ›‰Ë˜, 82’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . . . . . 3-0 (60’, 76’ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜, 65’ ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜) ¢¿ÊÓË-πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 (75’ ÿÙÛÈÔ˜ - 85’ π. ∫·Û‰·Ú›‰Ë˜) ¶ËϤ·˜-ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 (25’, 70’ΔÔ¿ÓÙ˙· - 40’ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜) ™ÎfiÂÏÔ˜-ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . . . . . . . 0-0 ∫ÈÛÛfi˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜ . . . . . . . . 0-3 ·.·.

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂͤÏÈÍË Â›¯·Ì ÛÙÔ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ 2-4 Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ∂¶™£. ∂›Û˘ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ32 ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Û ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·. ∞ÂÙfi˜ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È π¿ÛÔÓ· ∞.ª. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 2-1. ∏ ∞ÎÚfiÔÏË Î·Ù¿ÊÂÚ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ó· ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Ì 1-0, ÂÓÒ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ó›ÎËÛÂ Ë ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ. Δ¤ÏÔ˜, ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È √ÚÌ›ÓÈÔ ¤ÊÂÚ·Ó “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‚fiÏ„ η̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ƒ‹Á·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 (38’ ·˘Ù. ª. ™Ù‡ÏÏ·˜, 61’, 85’ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, 75’ §¿·˜) £ËÛ¤·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 (41’ ¢È¿ÎÔ˜, 44’ ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, 74’ ÂÓ. μ·˝ÙÛ˘ - 7’, 33’ ™Î¤ÌÈ) ∞ÂÙfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . . . . .1-2 (17’ ¢Ô‰fiÓÙÛÈÔ˜ - 39’ º·ÛÔ˘Ú¿Î˘, 54’ ∞Ú·›ÙÛ·˜) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . . . 2-4 (44’ ÂÓ. ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, 60’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ 14’ ªÈÚÙÛ¿È, 28’, 84’ °Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, 72’ ∫ˆÛÙԇϷ˜) ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . .1-0 (25’ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘) π¿ÛˆÓ ∞.ª.-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . .2-1 (63’ ∫fiÚ‰·, 82’ ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜ - 7’ ¶··-

∂‡ÎÔÏÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÁÈ· ¢È·ÁfiÚ· ÛÙË °’ ∂¶™£

°È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£ Ô ∞Ó·Ó›·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÔ ÛÎfiÚÂÚ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ŒÙÛÈ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰·, fiˆ˜ Â›Û˘ Ô °Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘, ÛÎfiÚÂÚ ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·, Ô ΔÔ¿ÓÙ˙· Ô˘ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ¶ËϤ· Û ӛÎË-¤ÎÏËÍË Â› Ù˘ ÃÏfi˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô π. ªfiÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ô˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ù¤ÚÌ· ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹. ∞ÎfiÌË, Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ μÂÏÈÛÈÒÙ˘, ηıÒ˜ ¤Î·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛˆÙ‹ÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Â› Ù˘ ∞.∂. 2002, ÔÈ §¿·˜ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜), ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ (£ËÛ¤·˜) Ô˘ Û˘Ó‰‡·Û·Ó ηϋ ·fi‰ÔÛË Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¶·˘Ï›‰Ë˜ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), Δ˙ԇ̷˜ (∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·) Î·È ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘ (∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘). ‰ËÌËÙÚ›Ô˘) ∞ÎÚfiÔÏË-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . . . .1-0 (91’ π. ªfiÛÈÔ˜ ) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . 3-2 (29’ ΔÚÈÈÙÛ›‰Ë˜, 48’ ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, 77’ ¶·Û¯·ÏÔ‡‰Ë˜ - 65’ ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú·˜, 81’ ∫ˆÙԇϷ˜) ¡.∞. ¡›Î˘-√ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . 0-0

∂ÈÙ˘¯›· Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ “¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË” ÛÙËÓ 18Ë Ë̤ڷ Ù˘ μ’ ∂¶™£, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ 1-0 ÙËÓ ∞.∂. 2002. ŒÙÛÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, Ô

√ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ °’ ∂¶™£ ¢È·ÁfiÚ·˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ ̛· ·ÎfiÌË Â‡ÎÔÏË Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 5-0 ÙÔ˘ ÕÚË ∞ÓıÔÙfiÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞›·˜ ΔÚ. ‰ÈÂÎfiË ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ªÔ˘ÚÁ¿ÓË ÏfiÁˆ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ¶·›¯ıËΠÌfiÓÔ ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó 0-0. ∏ ∂¶™£ ı· ÔÚ›ÛÂÈ Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚’ ËÌȯÚfiÓÔ˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . . 1-2 (92’ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘-25’ ªÂϤÙ˘, 88’ ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . . . . . . 5-0 (12’, 13’ ™·Ó›‰·˜, 14’ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, 52’ ™È·Ì¤Ù˘, 57’ ™¿‚‚·˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . . . 2-3 (4’ ∑‹Û˘, 35’ μ·ÚÛ·Ì¿˜ - 54’, 56’ ªfi˙˘, 64’ ∫Ï¿ÈÓÙÈ) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . 3-1 (25’, 67’, 85’ ¢. ∫·ÏÙÛ¿˜ - 12’ ƒÔ‡Ï˘) ∑·ÁÔÚ¿-°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ . . . . . . . . . . 7-1 (20’ ÂÓ., 29’ ªËÓ¿˜, 44’ ƒÂ·Ó›‰Ë˜, 47’, 51’ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, 72’, 76’ §È¿ÙÛÈÎÔ˜) ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-∞›·˜ ΔÚ. ¢ÈÂÎfiË (0-0) ƒÂfi: ∞¶√μ * ∏ ∂¶™£ fiÚÈÛ ÙËÓ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÁÚ¤‚Ë Î·È ∫·¤ÛÈÔ.

√ ª∞°¡∏™π∞∫√™ ∂º∂ƒ∂ 1-1 ª∂ Δπ™ ∞ª∞∑√¡∂™ ª∂°. ∫∞§Àμπø¡ °π∞ Δ√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ °À¡∞π∫ø¡

ªÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ÙË Ó›ÎË Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·ÒÏÂÛ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∫¿Ùˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ë ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÎÚ‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ Ó›Î˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ô Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ô˘ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤ÓÙ ӛΘ Î·È Ì›· ‹ÙÙ· Ì 3-1 ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ‚·Ú‡ ÙÂÚ¤Ó Ô˘ ‰˘ÛÎfiÏ¢ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ, Ù· ‰‡Ô Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ¿Ï„·Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È ÙÂÏÈο ¤ÊÂÚ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 1-1. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ÈηÓÔÔ›ËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ϤÔÓ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. ŸÌˆ˜, Î·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. √È “΢·ÓfiϢΘ” ηٿÊÂÚ·Ó Î·È “ÎÔ›Ù·Í·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ·” ÛÙȘ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚ˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙfiÙ ı· ›¯·Ó ¿ÚÂÈ Î·È ÙË Ó›ÎË, ·ÊÔ‡ ÂȉÈο ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó. ªÂ ÙÔÓ ‚·ıÌfi

Ô˘ ‹ÚÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÚÒÙË ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Ì·˙fiÓˆÓ. ◊Ù·Ó ÛÙÔ 35Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ë ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù Î·È ·ÈÊÓȉ›·Û ÙË º¤ÁÁÂÚ, Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ì·˙¤„ÂÈ ÙË Ì¿Ï· ·fi Ù· ‰›¯Ù˘· Ù˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï οو. ∞Ó Î·È ·Ó·ÙÚ¿ËÎ·Ó Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· (ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜) ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ “΢·ÓfiϢΘ” ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ηÚÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ 58’ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÛÔ˘Ù Ù˘ ∫¤ÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 1-1. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ ›ÂÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹ÚıÂ, ηıÒ˜ ∫¤ÎÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ Î·È ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· “ÓÈ΋ÛÔ˘Ó” ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ª∞°¡∏™π∞∫√™: º¤ÁÁÂÚ, ÷ڷϿÌÔ˘ (46’ Ï.Ù. ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘), ∫·ÏÔ˘‰¿ÎË (40’ Ï.Ù. ™È‰ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘), ª·ÎÚ‹,

ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ÙÛÈÒÙË, ∫¤ÎÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ª‹Ù· (46’ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ. ∫·Ï. . . . . . . . . . . . . . .1-1 ªÂÙ¤ˆÚ·-ÕÚÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0 ¶∞√∫ ∫Ô˙.-¶ÔÏ˘‰¿Ì·˜ ∞Ó·‚Ï‹ıËΠƒÂfi: ∞Ì·˙fiÓ˜ £ÂÛÚˆÙ›·˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ. ∫·Ï. . . . . . . . . . . . . 19 2. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. ∞Ì·˙fiÓ˜ £. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5. ¶∞√∫ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6. ¶ÔÏ˘‰¿Ì·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7. ÕÚÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 * ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞Ì·˙fiÓ˜ £. ** ∂ÎÎÚÂÌ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¶∞√∫ ∫Ô˙.-¶ÔÏ˘‰¿Ì·˜.


TƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

23

°¡øƒπ™∂ Δ∏¡ ∂¡Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ∏ΔΔ∞ ª∂ 2-1 ∞¶√ Δ√¡ ∞.√. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ °π∞ Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

¢’ ∂£¡π∫∏

¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∏

¡›Î˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ

Û¿ÈÓÙ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ 78’ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ºÏ›ÁÎÔ˘. ™ÙÔ 90’ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ªfiÛÈÔ˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ ºÔ˘Û›Î· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ μ¿ÈÔ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÂÓÙfiÓˆ˜. ∞.∂ ¢πª∏¡π√À: ªfiÛÈÔ˜, ÷ÚÈÙ›‰Ë˜ , °. ÃÔÓ‰Úfi˜, ∞Ó. ÃÔÓ‰Úfi˜ (83’ Ï.Ù. ÃÚ˘Û¿Óı˘), ∫fiÙÛη, °ÂˆÚÁԇϷ˜, ∫fiÊÊ·˜ (54’ Ï.Ù. ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘), ™ÎÔ‡Ú·˜, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘, ∑·¯·Ú¿Î˘ (63’ Ï.Ù. ¶ÔÏ˘‚Úfi¯Ô˜). ∞.√. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™: ΔÚԇ΢, ∫ÔÚÔÌ›ÏÈ·˜, ΔÛ·ÙÛ·Ú¿˜, ∫·Ú·Ì¤ÎÔ˜ 46’ Ï.Ù. ¶·Ï¿Ù˙·˜), ªÂÛȷοÚ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ºÏ›ÁÎÔ˜, ¶·¿˜ (56’ ºÔ˘Û›Î·˜), ∫ˆÛÙ¤ÏÔ˜, ΔÛÔ‡ÎÏ˘, ¶··ÎÒÛÙ·˜ (46’ Δ˙‹ÏÔ˜).

∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‹ıÂÏ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ 18Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 2-1 Î·È ¤ÙÛÈ Ë ˘fiıÂÛË ·Ú·ÌÔÓ‹ ‰˘ÛÎfiÏ„ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √ ∫fiÊÊ·˜ ÛÙÔ 45’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, Ô˘ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ ·fi ÙÔÓ ºÔ˘Û›Î· ÛÙÔ 68’ Î·È ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ ÛÙÔ 78’. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¢‡Ô fi„ÂȘ ›¯Â Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û ¤Ó· Á‹‰Ô-‚Ô‡ÚÎÔ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ‰¤¯ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ (Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ) Î·È ¤¯·Û·Ó, ηıÒ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËηÓ

√ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Û ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ™Â fiÏÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›¯Â ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÂÏÈο Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ηÚÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ 45’ fiÙ·Ó Ô ∫fiÙÛη ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô ™ÎÔ‡Ú·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿Á‡ÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ∫fiÊÊ· Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ï¿Û·Ú ۈÛÙ¿ ÙÔÓ

ΔÚÔ‡ÎË, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-0. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·Í ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. √ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÌfiÏȘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi ¤¯·ÛÂ

ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ ∫ˆÛÙ¤ÏÔ Ó· ·ÛÙԯ› Û ÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ªfiÛÈÔ. ™ÙÔ 59’ Ô ºÔ˘Û›Î·˜ Î·È ÛÙÔ 65’ Ô ∫ˆÛÙ¤ÏÔ˜ ·ÒÏÂÛ·Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ 1-1 ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔ Â‡ÛÙÔ¯Ô Ï·Û¤ ÙÔ˘ ºÔ˘Û›Î·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ· fiÙÈ Ô ÛÎfiÚÂÚ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË ÔÊ-

¡›ÎË ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÃˆÚ›˜ ÎfiÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÚÒÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜ Ô˘ fï˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

™Δ√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∞¡øª∞§√À ¢ƒ√ª√À ™Δ∏ §∞ƒπ™∞

∫·Ï¤˜ ÂȉfiÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ∂∞™ ™∂°∞™ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ “∞ÈÛıËÙÈÎfi ¿ÏÛÔ˜” Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

√È ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÓˆÌ¿ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ (∞ı‹Ó·) ÛÙȘ 22/2/2010 , ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‹Ù·Ó ¤Ó· ηÏfi ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó

ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ-·ıÏËÙÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ù· οوıÈ:

1500 Ì. ¶·Ì·›‰ˆÓ μ’ 4. ¡›ÎÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ (¡›ÎË) 5.38.9 8. ÷ڿϷÌÔ˜ ∫¿ÏÏ˘ (¡›ÎË) 6.25.2 9. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛ·‚·Î·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ (¡›ÎË) 6.30.8 10. °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ÎÔ˜ (∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜) 6.32.1 11. £ˆÌ¿˜ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) 6.50.3 15. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ (¡›ÎË) 7.10.5 16. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ (¡›ÎË) 7.12.8

μfiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ

¡¤· ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¡›Î˘ ªÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË Ë ¡›ÎË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜ Ì 3-0 ÛÂÙ (2518, 25-17, 25-21) ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜ ÂÓÒ ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (Ì ÙÔÓ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi ∞ÌÂÏÒÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ

3000 Ì. ¶·Ì·›‰ˆÓ ∞’ 3. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜) 10.09.4 5. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜ (∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜) 10.27.0 10. πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÛÙ¿Ó˘ (∞.√. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘) 11.13.7

5. ™ˆÙ‹Ú˘ ΔÔÌfiÚÈ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) 13.31.3

6000 Ì. ∂Ê‹‚ˆÓ 3. ¡Ù¤ÓȘ ª¤Ù· (¡›ÎË) 20.07.1 4. ºÏfiÚÂÓÙ˜ ª¤Ù· (¡›ÎË) 20.29.4 5. ¡›ÎÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (¡›ÎË) 21.21.4

4. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ (∞.√.

fiÌÈÏfi Ù˘. ¡π∫∏ μ√§√À (™ÔÊ›· ªÔ˘ÌÔ‡ÎË): ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª., ∞ʤÓÙÔ˘ ¡., ¶·¿ ¶., ΔÚÈ‡Ï· °Ï., ºÔÚÏ›‰· ¡., ªfiÛ¯Ô˘ ∂., ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂., ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ μ., ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞., ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶., §ÒÏÔ˘ π., §¿˙Ô˘ ∂. ∂ƒª∏™ ∞°π∞™ (§¿ÌÚÔ˜ ¶Ú¿·˜): ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ª., Δ˙È¿ÊÔ˘ ∂., ™·Ì·Ú¿ μ., ¶·Ï¿ÙÔ˘ ∂., ºÈÏÔÎÒÛÙ· ª., ™È¿ÊË ¡., ∑˘ÏÊÔÌ¿ÚÈ π., ÷Ù˙¿ÎÔ˘ μ., ™ÈÌÔ‡ÏË π., ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘ ∂., ∫·ÚÙÂÚÔ‡ ∞. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ Î.Î. ÷ډ·Ï›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È Δ¿ÎÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 13 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û 3 ÔÌ›ÏÔ˘˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ñ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ οı ÔÌ›ÏÔ˘.

ÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ Ó›ÎËÛ 1-0 ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ +4 ·fi ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·›ÛıËÛË ¤Î·Ó ÙÔ “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ÛÙË §·Ì›· Ì 3-1 ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ™ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô˘ ΤډÈÛ 2-1 ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÂÓÒ 5Ô˜ Â›Ó·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ô˘ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· πÙ¤·˜. ™Ù· ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Ó›ÎËÛ 2-1 ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ Î·È Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ· 1-0 ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜ Û ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·Ù˜, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÙÚfiÌËÙÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . . . . 1-2 Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. 1-0 ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. . . . . . . . .2-1 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . .1-0 §·Ì›·-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. . .1-3 ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ªÂÙ¤ˆÚ· . . .1-0 ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ 0-3 ·.·. ƒÂfi: μÂÏÔ‡¯È

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

4000 Ì. ¶·›‰ˆÓ

8000 ∞Ó‰ÚÒÓ

ªÂ ӛΘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÔÈ Úˆ-

ª·ÁÓËÛ›·˜) 31.27

1000 Ì. ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ μ’ 2. ∂Ï¢ıÂÚ›· ª¿Ú‰· (∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜) 3.30.3 8. ¡ÈÎÔϤٷ ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) 3.58.8 9. °ÂˆÚÁ›· §Ô˘ÏÔ‡‰· (¡›ÎË) 4.22.1 10. ª·Ú›· ºÏˆÚ‹ (¡›ÎË) 4.39.4 11. ∞ÁÔÚ›ÙÛ· ™Ù·‡ÚÔ˘ (¡›ÎË) 4.40.7 12. ∂Ï¢ıÂÚ›· ™·ÓÔ‡ (¡›ÎË) 4.46.1

2000 Ì. ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞’ 7. μ·ÛÈÏÈ΋ ¶·ÙÛ¤· (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) 7.54.2 10. ™ÔÊ›· ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘ (∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜) 8.20.4 11. ∂˘‰ÔÍ›· ª¿Ú‰· (∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜) 8.22.7 12. °ÂˆÚÁ›· ∑ËÛÔÔ‡ÏÔ˘ (∞.√.

ª·ÁÓËÛ›·˜) 8.43.1 13. ∂ϤÓË ÃÔÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ (∞.√. ª·ÁÓËÛ›·˜) 8.47.8

4000 Ì. ¡Â·Ó›‰ˆÓ 2. ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫Ô˘‚¿Ù· (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) 15.44.0 ∏ ∂∞™ ™∂°∞™ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¢¯·Ú›ÛÙ› ÙÔÓ ¢‹ÌÔ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÙÔ˘˜ ∫ÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î.Î. ºÚ¿ÁÎÔ °ÈÒÚÁÔ, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË ¢ËÌ‹ÙÚË, ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú· ∫ÒÛÙ·, ¶·Ô˘ÏÈ¿ÎÔ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ, ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ∂∞§ ¶‹Á·ÛÔ˜ ΔÛÔ̿η ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ªÈ¯Ì›˙Ô °ÈÒÚÁÔ, ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ∞∂§ ∞ÎÚÈ‚Ô‡ÏË °È¿ÓÓË Î·È ∞ÁÚÈfiÁÈ‰Ô˘ º·Ó‹ Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ £ˆÌ¿ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . .29-10 38 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . .26-14 34 3. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 30-13 32 4. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 24-11 31 5. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . .23-14 28 6. §·Ì›· . . . . . . .22-18 25 7. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . 21-20 25 8. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . .27-20 21 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. 23-23 21 10. ∞fiÏÏˆÓ §. 17-20 20 11. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ . . .16-16 19 12. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . 13-20 16 13. μÂÏÔ‡¯È . . . . .13-20 15 14. A.E. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 16-35 13 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ 4-49 2 * √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ: Δ‡ÚÓ·‚Ô˜, ∞fiÏÏˆÓ §., μÂÏÔ‡¯È.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞fiÏÏˆÓ §. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™.∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ μÂÏÔ‡¯È-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ªÔ˘˙¿ÎÈ-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ªÂÙ¤ˆÚ·-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜-§·Ì›· ¶‡Ú·ÛÔ˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ƒÂfi: ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.


24

TƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¡Δ√À¡Δ√À

“∫¿ı ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi˜” ¶ƒπ¡ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŒÙÛÈ Î·È Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Ù›ÔÙ· Î·È ˆ˜ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” . “∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ŸÌˆ˜ ı˘ÌËı›Ù ˆ˜ ı· ÙÂıԇ̠·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì οı ·ÁÒÓ· Û·Ó ÙÂÏÈÎfi Î·È Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ı· ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÔ˘Ó Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·” , η٤ÏËÍÂ Ô ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, οı ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÙÚ›‚ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ı· ¤¯ÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. Ãı˜ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË ‹Á·Ó fiÛÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi οÔÈÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. √ ª¤ÏÌÂÚÁÎ - Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÈ· οΈÛË ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ - ¤Î·Ó ıÂÚ·›· Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ı· Â·ÓÂÎÙÈÌËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË Î·È ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¡ÈÒıÂÈ ÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ¿ ηχÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ı· ÌÂÈ Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ¤Î·ÓÂ Î·È ¯ı˜ ıÂÚ·›· ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ fi‰È ÙÔ˘. ¶Èı·Ófiٷٷ ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÃÂÛÔ‡˜ ¡Ù¿ÙÔÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· Á‹‰· Ô §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ, ¿ÊËÛÂ Ô §¿Î˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ˆ˜ fiÏ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿Ó ηϿ. “™ÙÔÓ °Î·Ï¤ÙÈ Ô ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙÈ ¤¯ÂÈ. ¢ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÓÔÛËÏ›·. ∏ ıÂÚ·›· ÙÔ˘ °Î·Ï¤ÙÈ ¿ÂÈ Î·Ï¿. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ϤÓ fiÙÈ Ë ÓÂÊÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÚ›·” . °È· ÙÔ fiÙ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ô °Î·Ï¤ÙÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Ô Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ÛΤ„Ë fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È fi¯È ÙÔ fiÙ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ¡· ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ ÛÙ· Á‹‰· Í·Ó¿, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ΛӉ˘ÓÔ. ¶¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ ¿ÂÈ Î·Ï¿” .

∞¶√§ÀΔ∞ π∫∞¡√¶√π∏ª∂¡√™ ∂ªº∞¡π™Δ∏∫∂ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À ¶∞√ °π∞ Δ∏ ¡π∫∏ ∂¶π Δ∏™ §∞ƒπ™∞™

ªÔ›Ú·ÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ô ¡ÈfiÏÈ·˜ ¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·ˇı˘ÓÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÌÔ›Ú·ÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·.

“™·˜ ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÂÙ‡¯·ÙÂ Î·È ÙËÓ Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ ›¯·Ù fiÏÔÈ Û·˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∂›Ó·È ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ô˘ Ô ™ÈÛ¤ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ÁÎÔÏ Î·È ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ¤ÌÂÈÓ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ Δ˙ÈÌÚ›Ï. ¶·›Í·Ù fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹ıÂÏ· Î·È ‰Â›Í·Ù fiÛÔ Ôχ ı¤ÏÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Ì·ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì Û οı ·È¯Ó›‰È. ¡· ÌËÓ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ” , ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ∂ƒ∞ ™ÔÚ Ì›ÏËÛÂ Ô Δ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ ÓÙˆÓ›Ô˘, fiÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁˆ ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” . “∂›Ì·ÛÙ ٷÁ̤ÓÔÈ fiÏÔÈ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·˙fiÌ·ÛÙ ‡ÎÔÏ· Ì ÙËÓ

‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·ÔÁÔËÙ¢fiÌ·ÛÙ Ì ·Ù˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ·›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ì¿Ï· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ôχ ηÏfi ÚfiÛˆÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ οÓÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ͯˆÚ›Ûˆ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, fiÏÔÈ ÔÈ ·›¯Ù˜ ‹Ù·Ó ·Ú¿ Ôχ ηÏÔ›” . √ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ· Î·È ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡: “∞Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ Ô˘ οÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û οı ̷٘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·-

ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·ıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ªÂ ÈηÓÔÔÈ› Ô˘ ‚Ϥˆ ÙÔÓ ¡ÈfiÏÈ· Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿” . ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ √∞∫∞ (16:45, Novasports 1). ŸÛÔÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ “‚˘ÛÛÈÓ›” , ¤Î·Ó·Ó ·ÔıÂÚ·›· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¤Î·Ó·Ó ˙¤ÛÙ·Ì·, ÂȉfiıËÎ·Ó Û ·Û΋ÛÂȘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰›ÙÂÚÌ·, ·Ú¯Èο Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂχıÂÚÔ.

√ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ¡›Ó˘ Î·È ª·¯ÏÂÏ‹˜ ·Ô˘Û›·˙·Ó ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÊÈÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 15:30 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ Î·È ¡¤ˆÓ.

∞Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Δ‡Ô Û ™ÈÛ¤ ¶ÔÈÔ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™ÈÛ¤; ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· Á·ÏÏÈο ªª∂ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ÌÂÙ¿ Ù· ‰˘Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∞∂§, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 17

Û 21 ·ÁÒÓ˜. ªÈ· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â› Ù˘ ∞∂§, Î·È Ù· ‰˘Ô ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÁÎÔÏ, Ô Δ‡Ô˜ ÛÙËÓ °·ÏÏ›· ›¯Â ÂÎÙÂÓ‹ Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ ÊÔÚ, Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ·. Dingue2foot.com: ¶ÔÈÔ˜ ı· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ; “¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™ÈÛ¤; ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ô °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤Ù˘¯Â ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·. ª‹ˆ˜ ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ È‰¤Â˜ ÛÙÔ ƒÂ˚ÌfiÓ ¡ÙÔÌÂӤΠÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ πÛ·Ó›· ÛÙȘ 3 ª·ÚÙ›Ô˘” . Maxifoot.fr: ∞ÎfiÌ· ‰‡Ô...Ì·Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ™ÈÛ¤. “√ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ‹ ‰Â ı· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ‹ ı· ‚¿˙ÂÈ Ù· ÁÎÔÏ ‰‡Ô ‰‡Ô. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ‰‡Ô ÁÎÔÏ Á‡Úˆ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ” . Rmc.fr: ∏ Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ™ÈÛ¤“ “√ °¿ÏÏÔ˜ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ (0-3). √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì 17 ÁÎÔÏ” Topmercato.com: O ™ÈÛ¤ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ “∂ÍÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, Ë ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤Ï·Ì„Â Î·È ¿ÏÈ. ª¤Û· Û ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·, Ô ÚÒËÓ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ “¯Ù‡ËÛ” ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ “ÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜” ÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (3-0) Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 17 ÁÎÔÏ. ÕÚ·ÁÂ Ô ƒÂ˚ÌfiÓ ¡ÙÔÌÂӤΠÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·;”

£∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ™Δ√ Δπª√¡π Δ∏™ ∞∂∫ Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ª∂Ãπ Δ√ Δ∂§√™ Δ∏™ Ã√¡π∞™

∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û ª¿Á‚ÈÙ˜ ™ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ∞∂∫ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. √ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂, ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Û Ôχ ηÏfi Îϛ̷. √ 36¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ªÂ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â›ÛËÌ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÛÂ˙fiÓ, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ “Morgan Stanley” ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ›Ô˘ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ªÂÛÔÁ¤· ∞∂”

ÁÈ· ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

∂ÎÙfi˜ ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ Ô °ÎÂÚ¤ÈÚÔ

∞fi Èfi Ù˘ ÏÔÈÌÒ‰Ô˘˜ ÌÔÓÔ˘Ú‹ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÏËı› Ô ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ‹·Ú Î·È ÙË ÛÏ‹Ó·. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ı· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∞∂∫. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ Û ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰Ú¿ÛË. ∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο Î·È Ì ·Ô¯‹ ·fi ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ›¯Â Î·È Ô ƒÈ‚¿ÏÓÙÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜. √ Èfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜, ·ÏÏ¿ Û η̛·

Î·È ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô ÛÏ‹Ó·˜, Ô ·ıÏËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” .

ŒÙÔÈÌÔÈ ¡¤ÌÂı Î·È ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜

ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ‹ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ∞∂∫. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÚÔÊ˘Ï·¯ıÔ‡Ó ·Ó ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ΔÔ È·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:

“√ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi Èfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÈÒÓ Ù˘ ÏÔÈÌÒ‰Ô˘˜ ÌÔÓÔ˘Ú‹ÓˆÛ˘, Ì ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙˆÓ Ë·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰fi ÛÏËÓÔÌÂÁ·Ï›·. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ª¤¯ÚÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÔÈ Ë·ÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜

ŒÓ· ÂÈϤÔÓ fiÏÔ ¤¯ÂÈ ·fi ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. √ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÂÈ Î·Ì›· ÂÓfi¯ÏËÛË Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î·Úfi Î·È ı· ·Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔÓ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó ™¿¯· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. √ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô ª·ÓÙԇη Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔÓ Ì˘˚Îfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Èı·Ófiٷٷ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ £Ú·ÎÈÒÙ˜, fiˆ˜ Î·È Ô ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú ·ÚfiÙÈ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ›ˆÛË Î·È ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË.


TƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 21.30 μ¤ÚÓÙÂÚ-ÃfiÊÂÓ¯·˚Ì -∑- (∫‡ÂÏÏÔ °ÂÚÌ·Ó›·˜) NOVASPORTS 2 21.45 ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-ªfiÏÙÔÓ ∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 14.40 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑EUROSPORT 2 22.30 ΔÔ˘ÚÎ-∂Ú. ∞ÛÙ¤Ú·˜ -ª(Eurocup) 24.00 °·Ï·Ù·Û·Ú¿È-μ·Ï¤ÓıÈ· -ª(Eurocup)

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ºÈÏ˘ÚÈ·ÎÔ‡ ºÏÒÚÈÓ·˜ Ì ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·Ï˘Ì̤ÓÔ˜ Ì ¯ÈfiÓÈ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û Ӥ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ÔÚ›ÛÂÈ Ë ∂¶√. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ù· οوıÈ: ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. 5-2 ¶∞√∫-∫·‚¿Ï· 5-0 ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜-μfiÏÔ˜ 2004 ∞Ó·‚Ï‹ıËΠƒÂfi: ÕÚ˘

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. ..................39-6 ...22 2. μfiÏÔ˜ 2004 ......................27-7 ...20 3. ¶∞√∫ ................................26-4 ...20 4. ∂Ï›‰Â˜ ...........................19-22 ...11 5. ∫·‚¿Ï· .............................7-26 .....6 6. ÕÚ˘ £. .............................5-36 .....3 7. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ ......................5-27 .....1 * ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·Ó·Ó ¶∞√∫, ∫·‚¿Ï· Î·È ÕÚ˘. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜μfiÏÔ˜ 2004.

∞ÁÒÓ·˜ ·Úˆ‰›· ÙÔ 11Ô All Star Game °˘Ó·ÈÎÒÓ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÙÔ 11Ô All Star Game °˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ڋΠÓÈ΋ÙÚÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· (Champion Team), Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Â› Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ (Molten Team) Ì 78-74. 줂·È·, fiÛ· ›‰·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· fiÛˆÓ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù· Û ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÏÏ¿ Û ·ÁÒÓ· ·Úˆ‰›·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ·›ÎÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜, ∂‚›Ó·˜ ª¿ÏÙÛË, ¤‰ˆÛ ¿ÏÏË ·›ÁÏË, fï˜, fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‹Ù·Ó οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, ηıÒ˜ ÔÈ ÚˆÙÔÙ˘›Â˜ Î·È ÔÈ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ› ¤‰ÈÓ·Ó Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó. ∫È ÂÓÒ fiÏ· ΢ÏÔ‡Û·Ó ÔÌ·Ï¿ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚΤ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·˘ÚÔÂȉ‹˜, ÔÈ ¿ÛÔÈ ÙÔ˘ ÿηÚÔ˘/ŒÛÂÚÔ˘, ∞Ϥ͢ º·Ï¤Î·˜ Î·È ¡Ù¿ÚÂÏ §›Ô˘È˜, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÂÏ¿ÁȘ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢Â̤ӷÁ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ §ÈÌÓÈ¿Ù˘, ∫›ÌˆÓ· ∫ÔÎÔÚfiÁÈ·ÓÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ô √˘fiÚÂÓ ∫¿ÚÙÂÚ.

25

∂•∞πΔπ∞™ Δø¡ Ã∏ª∞Δø¡ ¶√À √º∂π§∂π ∏ ¶∞∂ ¡π∫∏ ™Δ√À™ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™

¢‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ú·¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ› ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ, ÂÓÒ Óˆ¤˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÔÈ ÌӋ̘ ·fi ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì·˙› Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ. ∞fi ›ˆÛË ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ Î·È ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ “ŸÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÙÒ¯ÂÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÎÚ›ÓÈ·” ϤÂÈ Ë Ï·˚΋ ·ÚÔÈÌ›· Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ...Á¿ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¡›Î˘. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ·fi ™Â٤̂ÚÈÔ ¤ˆ˜ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·Ó Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÙÂÏÈο. √ ηÈÚfi˜ ÂÚÓ¿ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ”

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ “¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” . ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‡ÏÔÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÎÚ›ÓÈ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È „ËÏ¿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ, ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, οÙÈ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂. ÃÚ‹Ì·Ù· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi Ù¯ÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¡›ÎË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ. √ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘-

ӤϢÛË Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì·.

ΔÚÂȘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· Ù˘ ›ˆÛ˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¡›ÎË Ù·Ï·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ›ˆÛË. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, ª¿ÚÈÔ ª·˘ÚÔ˘‰‹ Î·È ¶Ôχ‚ÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÚÚÒÛÔ˘Ó. ∂›Û˘, ÔÈ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ Î·È ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °Î¿Ï‚Â˙ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ¿‰ÂÈ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·. º˘ÛÈο ÛÙÔ˘˜ ·fiÓÙ˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔڿϘ, ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ˆÌÔÏ¿Ù˘. ƒÂfi ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·-

ÚÈ·ÎÔ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¿ÏÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜. √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ (ÏËÓ Ê˘ÛÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ªÔڿϘ Î·È Δ¿ÛÛÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿. * ™Â ·ÔÏÔÁ›· ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. º˘ÛÈο ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ı· ηı›ÛÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ, ηıÒ˜ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ·ÔÏÔÁ›· ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∞. ∫·Ú˘›‰Ë˜, Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¡. ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Î·È °. ¶ÂÏ›‰Ë˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·È¯Ó›‰È.

√ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ ¡›Î˘. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜”.

√ ¡√μ∞ π™√º∞ƒπ™Δ∏∫∂ ™Δ√ ºπ¡∞§∂ ∞¶√ Δ∏¡ °§Àº∞¢∞ (6-6) °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√ ˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¡√μ∞-°Ï˘Ê¿‰· ÁÈ· ÙËÓ 5Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞2 fiÏÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÎÔÓÙÚ·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 6-6, Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙Ô˘Ó 15 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫.μ,. ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 63 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¡√μ∞-°Ï˘Ê¿‰· 6-6 ™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË ‹Ù·Ó Ë ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ¡√μ∞ Î·È ·˘Ùfi fi¯È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ...ÔÌȯÏÒ‰Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” , fiÛÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯·Û ÙÛ¿Ì· ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË °Ï˘Ê¿‰·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È 6-6 Ì ÙË Ó›ÎË Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· ...ÁÏÈÛÙÚ¿ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¡√μ∞. 줂·È· ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηϋ ·fi‰ÔÛË, fï˜ ¤ÛÙˆ Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 6-5 (¯¿ÚË Û ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ 1.29 ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜) Î·È ÙË Ì¿Ï· ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· 39 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

ΔÔ˘ ...ÁÏ›ÛÙÚËÛÂ Ë Ó›ÎË * ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ √.À.∫.μ.

øÛÙfiÛÔ, ÛÙ· 20’’ Ô ∫·Ú·Ì¿Ó˘ ˘¤ÂÛ Û ·Ú¿‚·ÛË ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· Î·È Ë Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ŒÙÛÈ, Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÷Ù˙˷ϤÍË ÛÙ· 15 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¤ÁÈÓ ÙÔ 6-6 Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™·ÓÔ‡‰Ë˜, ªÔÓÈÔ‡‰Ë˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-1, 1-0, 3-3, 1-2. ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË: 0-1 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (ÂÓ.), 1-1 ª·ÚȈٿ΢ (ÂÚÈÊ.), 2-1 ¶·‡ÏÔ˘ (ÂÓ.), 2-2 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (ÊÔ˘ÓÙ.), 3-2 ¶·‡ÏÔ˘ (ÂÓ.), 3-3 ∞ÚÁ˘Ú·ÎÔ‡Ï˘ (ÂÚÈÊ.), 3-4 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (ÂÚÈÊ.), 4-4 ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ (ÂÚÈÊ.), 5-4 ª·-

ÚȈٿ΢ (..), 5-5 ÷Ù˙˷Ϥ͢ (ÂÚÈÊ.), 6-5 ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜ (..), 6-6 ÷Ù˙˷Ϥ͢ (ÂÚÈÊ.). ¡√μ∞ (™. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜): ¶ˆÏÔÁÂÒÚÁ˘, §¤ÙÛÈÔ˜, ∫·Ú·Ì¿Ó˘, ∞ıÔ˘Û¿Î˘, ª·ÚȈٿ΢ 2, μ·ÏÈ¿ÓÙ˙·˜, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ 1, ¶. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ¶·‡ÏÔ˘ 2, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜ 1, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜, º·ÛÔ˘Ï¿˜, ¢. ª·ÁÎÈÒÚ˘, ∫·Ú‡‰·˜, ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˜. °§Àº∞¢∞ (∫·Ú·Ó·ÛÙ¿Û˘): º›ÏÈ·˜, ª. ¡ÂÚ·Ù˙fiÁÏÔ˘, ∫·˙¿˙˘, ∫. ¡ÂÚ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §¿·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ¶ÂÙÚfi¯ÂÈÏÔ˜, ÷Ù˙˷Ϥ͢ 2, ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÙÙ·Îfi˜, ∞ÚÁ˘Ú·ÎÔ‡Ï˘ 1.

∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜√.À.∫.μ. 6-3 ¢ÈÚfiÛˆÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô √.À.∫.μ. ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜

·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ËÙÙ‹ıËΠ̠63. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 0-2, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ “ηı¿ÚÈÛ” ÙÔ Ì·Ù˜ Û ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÛÙÔ›¯ÈÛÂ. √ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó‹ÏıÂ, ‹Ú ٷ “ËÓ›·” Î·È Ì Â› ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 6-1 ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô, ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ “‰›ÔÓÙÔ” Ù˘ ӛ΢. √ √.À.∫.μ. ·ÚÔ˘Û›·Û Ôχ ¿Û¯ËÌÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÒÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔÓ fiÓÙÔ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÈÚ¿Î˘, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 0-1, 0-1, 2-0, 4-1. ∏§À™π∞∫√™ (¡ÙÔ˘Ï¿Î˘): ¢·‚›Ï·˜, ∫fiÙÙ˘, ™Î·Ú·ÓÙˆÓ¿Î˘, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¶·˘Ï¿Î˘ 2, ªÔ˘Ûٿη˜, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘ 2, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¢È·ÚÂ̤˜, ™ÙÂÊfiÔ˘ÏÔ˜, ¢·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, °Ï‡Î·˜ 1, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ∫Ô˘˙¤Ï˘, Ã. ª·ÚÈÓ¿ÁË, ªÏ¿Ó·˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜ 1, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ∫·ÚηÏÈ¿-

Ó˘, ¶·ÏÏËοÚ˘, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞2 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ fiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-∏Ú·ÎÏ‹˜ 11-11 ¡.√. ™‡ÚÔ˘°.™. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ............6-16 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√.À.∫.μ. ........6-3 √º∏-∫¤Ú΢ڷ ...............11-8 ¡√μ∞-°Ï˘Ê¿‰· ...............6-6 ∂ıÓÈÎfi˜-ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì. ........6-2

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ ...............51-18 ..10 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ .............68-45 ....9 3. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ..........59-40 ....8 4. ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì. .........37-35 ....6 5. √.À.∫.μ. ..............35-34 ....6 6. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ .........36-50 ....5 7. °.™. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ 57-55...4 8. √º∏ ...................35-48 ....4 9. °Ï˘Ê¿‰· .............31-37 ....3 10. ¡√μ∞ ...............36-56 ....3 11. ∫¤Ú΢ڷ ...........37-43 ....2 12. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ .....27-48 ....0

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) ∫¤Ú΢ڷ-∂ıÓÈÎfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-√º∏ √.À.∫.μ.-∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¡.√. ™‡ÚÔ˘-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-°Ï˘Ê¿‰· ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì·Ú.-¡√μ∞


26

TƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∞1 ∂™∫∞£

∏ ¡π∫∏ ™À¡∂Δƒπæ∂ 71-52 Δ∏ Ã∞¡£, ∂¡ø ∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∂Ã∞™∂ 69-62 ∞¶√ Δ∏¡ E¢∂™™∞

ΔÚ›ÙË ÛÂÚ› Ó›ÎË ÁÈ· °.™. μfiÏÔ˘

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·...

™À¡∂Ãπ™∂ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ °™ μfiÏÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 71-59 ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙË 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∞Ó¿ÏË„Ë, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ¯ıÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯·Û ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· Ì 86-68, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ˘¤ÛÙË Ô °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ì 65-61. Δ¤ÏÔ˜, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ “χÁÈÛ” ÛÙ· ΔڛηϷ ·fi ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ Ì 100-97 ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ÂÓÒ Î·Ù¤ıÂÛÂ Î·È ¤ÓÛÙ·ÛË ÁÈ· ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 14˘ Ë̤ڷ˜: ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ΔÈÙ¿Ó˜ . . .56-62 °.™. μfiÏÔ˘-∫ÂÚ·˘Ófi˜ . 71-59 ∞ÏÌ˘Úfi˜-∫·Ú‰›ÙÛ· . . . 61-65 ∞ÌÂÏÒÓ·˜-∞Ó¿ÏË„Ë 86-68 ¡›Î·È·-∞ÛÙ¤Ú·˜ §. . . .97-90 ÿηÚÔÈ ΔÚ.-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . 100-97

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1.∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . 26 2. ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . . . . . . 25 3.∞ÛÙ¤Ú·˜ §. . . . . . . . . . . . 25 4. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . . .23 5. ¡›Î·È· . . . . . . . . . . . . . . .22 6. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . .21 7. ÿηÚÔÈ ΔÚ. . . . . . . . . . . . .20 8. °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . .19 9. .∫ÂÚ·˘Ófi˜ §. . . . . . . . . . .18 10. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . .17 11. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . .17 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . .13 *∞Ó¿ÏË„Ë , °.™.μfiÏÔ˘, ™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È ΔÈÙ¿Ó˜ ¶·Ï. ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ

∏ ∞2 ∂™∫∞£ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù.£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . . . . . . . .58-67 ∂∞§-¢›·˜ ¶˘ÚÁ. . . . . . .62-50 ¶ÂÚÚ·È‚fi˜-ª‡ÙÈη˜ . .88-70 §Â¯ÒÓÈ·-ºÔ›‚Ô˜ °È·Ó. 56-55 ∂ıÓÈÎfi˜ §.-∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . 51-53

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 2. ∂ıÓÈÎfi˜ §. . . . . . . . . . . . . 23 3. ∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . . . . . . . . . . . . 22 4. £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . 22 5. ¶ÂÚÚ·È‚fi˜ . . . . . . . . . . . .19 6. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . .18 7. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù˯. . . . . .16 8. ¢›·˜ ¶˘ÚÁ. . . . . . . . . . . . .16 9. ºÔ›‚Ô˜ °È·Ó. . . . . . . . . . . 16 10. ª‡ÙÈη˜ . . . . . . . . . . . . . 14 * §Â¯ÒÓÈ· Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù˯. ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ

∏ μ’ ∂™∫∞£ ¡.∞.¡›Î˘-º¿ÚÛ·Ï· .54-59 ∞.∂.μ.¢ÈÌËÓ›Ô˘B.C. Volos . . . . . . . . . . . .58-61 ¢›ÏÔÊÔ˜∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. . . . . . .63-74 Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑. . . . . . . . . .21 2. º¿ÚÛ·Ï· . . . . . . . . . . . . .20 3. ∞.∂.μ. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . .16 4. Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. . . . . . . . . .15 5. ¡∞ ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . .14 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . 13 7. ¢›ÏÔÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 12 8. B.C. Volos . . . . . . . . . . . .10 9. ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ . . . . . . . . .10 * √È ¡∞ ¡›Î˘ Î·È Ô ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÏÈÁfiÙÂÚ· ÂÓÒ ÙÔ B.C Volos Î·È Ô Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. ¤Ó·. ¢›ÏÔÊÔ˜, B.C Volos Î·È Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi.

ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 69-62. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¡¤‰ÔÁÏÔ˘ - ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 14-18, 31-35 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 54-44, 69-62 ÙÂÏÈÎfi. ∂¢∂™™∞ (™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜): ΔÛ¿Ì˘ 2, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ 3, ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜ 6, ™Ù·˘ÚÔ˘Ï¿Î˘ 12 (1), ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ 10, ª·‡ÚÔ˜ 21 (3), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ 8, ¢¿ÊÓ˘, §Ô‡Û˘ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜¢¤ÏÏÈÔ˜): ¡Ù›Î·˜ 21 (5), ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 9 (3), ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¶·Ú·Û΢¿˜ 15 (3), ¡. £ÂÔ¯¿Ú˘ 6, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 5 , ™ÂṲ́Ù˘ 4, ∞. £ÂÔ¯¿Ú˘, ΔÛ·Ú·˝Ï˘, ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÂÓfi˜, ΔÔÔ‡˙˘..

ÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· -Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋- ‹Ù·Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÁÈ· ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙË 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 71-52 Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ã∞¡£, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ô˘ ¤¯·Û·Ó Ì 69-62 ·fi ÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜.

Δ

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ºÔ›ÓÈη˜-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. . . .56-70 Œ‰ÂÛÛ·--ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 69-62 ¡›ÎË--Ã∞¡£ . . . . . . . . . . 71-52 μÂÏ‚ÂÓÙfi - ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . 63-57 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . . .78-81 §·ÛÛ¿Ó˘-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . 85-71 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . .72-48

¡›ÎË-Ã∞¡£ 71-52 ∞fiÏ˘Ù· ΢ڛ·Ú¯Ë ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË Ã∞¡£ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. £ÂˆÚËÙÈο ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ, ηıÒ˜ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ ·ÚΤ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô “ηϿıÈ·” , ÂÓÒ Ì ÙÔ “ηÏË̤ڷ” Ê¿ÓËΠfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ ‰È¤ıÂÙÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ‹Ú ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 8-2. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ Û fiÏË ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ë ¡›ÎË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜. °Ú‹ÁÔÚ· Ë „·Ï›‰· ¿ÓÔÈÍ Û ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ (27-15) ÛÙÔ 15’, ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠35-21 ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 18 fiÓÙÔ˘˜ (48-30) ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜

√ μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ÂȯÂÈÚ› ÙÚ›ÔÓÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ Ã∞¡£

¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 35’ (+22, 65-43) Î·È ÂΛ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Ã∞¡£ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÂÙ¿ÍÂÈ “Ï¢΋ ÂÙÛ¤Ù·” . ŒÙÛÈ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ÙÂÏÈÎfi 71-52. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °È·ÌÔ‡˙˘ - ∫·Ú·Î·ÙÛ·Ó›‰Ë˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-13, 35-21, 4830, 71-52. ¡π∫∏ μ√§√À (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ 10, ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 2, ™·Ì·Ú¿˜ 8 (1), ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 16 (3), ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 14 (2), ™Ù¿ÌÔ˜ 5, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 14 (3), ΔÛÒÏ˘, ΔÛÈ·ÁÎϿηÓÔ˜ 1, ª. ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ 1, ∞ÁÎÚ‹˜. Ã∞¡£ (•Ô˘Ú›‰·˜): μ·Ú‰Ô˘ÓÈÒÙ˘, Δ˙ËÌÔÚ¿Áη˜ 2, °·Ï¿Ó˘ 4 (1), ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ 3, ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ 12 (4), ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ 6 (1), ™Ô˘Ú‚·Ù˙‹˜ 9 (2), ∂˙fiÌÔ 2, ¡ÂÔʇÙÔ˘ 7 (1), Δ·ÛÈÔ‡‰Ë˜ 7, §¿Ê˘.

Œ‰ÂÛÛ·ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 69-62 ¢ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· Î·È ÌÔÈÚ·›· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 69-62. ∫È fï˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚÔ‰›Î·˙ fiÙÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ›¯Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ¤Î·Ó ηÏfi ÍÂΛÓËÌ· Î·È ‹Ú ÂÍ ·Ú¯‹˜ Ù· “ËÓ›·” ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. •ÂΛÓËÛ Ì 8-1 ¯¿ÚË ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ· ÙˆÓ μ·Û›ÏË ¡Ù›Î· Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰Ô‡Ï¢·Ó ...ÚÔÏfiÈ Î·È ÛÙÔ 10’ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 18-14 ˘¤Ú Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·ÚfiÛÌÂÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔÔ‡˙˘ Î·È §¿Ê˘ ›¯·Ó

¤ÓÙÔÓÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ô Î. ¡¤‰ÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ·¤‚·Ï Ì ÓÙÈÛηÏÈÊȤ. ŒÙÛÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ “‡ÚÁÔ” ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, οÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Â¤‰Ú·Û ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠35-31 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fï˜, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ. ∏ Œ‰ÂÛÛ· ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È ‹Ú ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ 30’ ÙÔ Ù·ÌÏfi ¤ÁÚ·Ê 54-44 Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, Ë ÔÔ›· ›¯Â ·ÈÊÓȉȷÛÙ› Ï‹Úˆ˜. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË £ÂÔ¯¿ÚË, Ô˘ Â›Û˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·. ŒÙÛÈ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÁÓÒÚÈÛ·Ó

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . .29 2. º›ÏÈÔ˜ μ. . . . . . . . . . . . . 28 3. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . . . . . . .25 4. Ã∞¡£ . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5. ∞ÂÙfi˜ ∫. . . . . . . . . . . . . . . .25 6. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . .24 7. ºÔ›ÓÈη˜ §·Ú. . . . . . . . . . .23 8. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . 23 9. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . 23 10. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . .19 11. §·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . . . . . . . . .19 12. μÂÏ‚ÂÓÙfi . . . . . . . . . . . . .18 13. Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . .18 14. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . . . . . . . . . . .16

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ºÔ›ÓÈη˜ §. Ã∞¡£-Œ‰ÂÛÛ· ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¡›ÎË ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-μÂÏ‚ÂÓÙfi °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ-§·ÛÛ¿Ó˘ ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜

¶∞ƒ∞ Δ∏ ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ À¶∂∫Àæ∂ ™Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ ª∂ 60-52 °π∞ Δ∏¡ ∞1 °À¡∞π∫ø¡

ª¶∞™∫∂Δ

Œ‰ˆÛ “Ì¿¯Ë”Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ê‹‚ˆÓ Ô ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘

ÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” ¤‰ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤¯·Û·Ó Ì 6052 ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì’ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∂Í ·Ú¯‹˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ·Ï¤„ÂÈ. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë Î·Ù¿ÏËÍË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË, ηıÒ˜ ‹ÚıÂ Ë ‹ÙÙ· Ì 60-52. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì‹Î ÈÔ ...˙ÂÛÙ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠10-4 ÛÙÔ 5’. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Û 16-16 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ (28-22 ÛÙÔ 15’ Î·È 33-27 ÛÙÔ 20’). ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÁÈÓ Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ‰È·ÙËÚ›

ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ §fiÙÊÈ Ó· ÌËÓ “·Ú·‰›‰Ô˘Ó Ù· fiÏ·” . ŒÙÛÈ ÙÔ 38-30 ÙÔ˘ 25’ ¤ÁÈÓ 43-39 ÛÙÔ 30’. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ù¤ÌÔ Î‡ÏËÛÂ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô˜. ¶¿ÏÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Í¤Ê˘Á ÛÙÔ 35’ Ì 50-42, ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· “Ì¿¯ÔÓÙ·È” ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û 5450 ÛÙÔ 38’. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÏÂÙÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ‰ÂÓ Â˘ÛÙfi¯ËÛ·Ó Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÈı¤ÛÂȘ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ “Ú¿ÛÈÓ˜” Ô˘ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÈÔ „‡¯Ú·È̘ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 60-52. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜-§Ô˘Î·Ú¿Î˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 16-16, 33-27 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 4339, 60-52 ÙÂÏÈÎfi. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (°ÂÚÂÔ˘‰¿Î˘): √˘›ÏÛÔÓ 10 (2), ÷ÏÈ‚ÂÏ¿ÎË 9, •¿ÓıÔ˘ 8, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ 5, ¶·ÓÙ·˙‹ 4, ∑È΢ڛ‰Ô˘ 6, ªÂÓÙÈfiÏ· 14 (2), ÿÏÈÙ˜ 4. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (§fiÙÊÈ): §˘ÌÂÚ›‰Ô˘ 4, ª·Á·ÏÈÔ‡ 3, ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË 7, ÿÚȘ 14 (1), °Î·‚ÚÈÏfiÊÛη 2, ∑¤Ú‚· 4, ª›ÏÎÔ‚· 18, ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÕÚ˘-∂ÛÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-63 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . 60-52 ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . .80-70 √Ï˘ÌÈ¿‰·-∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . 44-72 º∂∞-¢∞™A§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47-64

∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . .66-62

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 4. ¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 6. ¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 7. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 8. º∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 9. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 10. ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 12. √Ï˘ÌÈ¿‰· §. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 13. ÷ÓÈ¿ * ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÚÂfi ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ , √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÂÓÒ Ù· ÷ÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞fiÏÏˆÓ ¶Ù. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ¿‰· § ∞ıËÓ·˚Îfi˜-º∂∞ ¢∞™∞§-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï ¶. º¿ÏËÚÔ-ÕÚ˘ ÷ÓÈ¿-∂ÛÂÚ›‰Â˜ 0-20 ·.·. ƒÂfi: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

∫§∏™∂π™ Û 16 ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ¤Î·ÓÂ Ô √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÂÊ‹‚ˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ μÏ·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ “ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜” Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô Ó·Úfi˜ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÂÊ‹‚ˆÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙ¤˜: ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ (∞∂∫), æ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ), ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ (¡›ÎË μfiÏÔ˘), ªÔÏʤٷ˜ (∞™ ∞ÔÏψÓÈ¿‰·), ªÔÙÛÂÓ›ÁÎÔ˜ (¶¤Ú·Ì·), ∫·ÌÔ‡Ú˘ (√™º¶), ¢·‚¿Ó˘ (ª·ÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜), ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ (∂ÏÏËÓÈÎfi), ΔÛ·ÏÎÈÙ˙‹˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜), ¶··‰ÈÔÓ˘Û›Ô˘ (∞fiÏÏˆÓ ∞ıËÓÒÓ), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (ª∂¡Δ), ∞ÓÙÂÙÔÎÔ‡ÌÔ (ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜), ∫·‚‚·‰¿˜ (πˆÓÈÎfi˜ ¡Èη›·˜), ªÂÏÈÛÛ·Ú¿ÙÔ˜ (ÕÏÈÌÔ˜), ¶¿ÓÔ˘ (ª·ÚÔ‡ÛÈ), ÃÚ˘ÛÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ÕÚ˘).


27

TƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

ŸÏÔ Î·È ÈÔ „ËÏ¿ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ

¡›ÎËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ÔÚÈÛÙ› ™ÈÛ¤ Ï·ÌÚfi˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› √ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, ¤ÊÙ·Û ٷ 17 ÁÎÔÏ Û 20 ·ÁÒÓ˜ Î·È Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ Ï›Áη. √ °¿ÏÏÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ˘„ËÏ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ù¯ÓÈ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÏ¿ÛË ÙÔ˘. ∂ÓÓ¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤Ú·Û Ôχ ‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ ∞Ïη˙¿Ú, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηÓfi˜ Ó· Îfi„ÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ Ó‹Ì· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡.

¶π√ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ‰Â›¯ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ŸÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹, ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·ÛÂ Û·Ó “Û›ÊÔ˘Ó·˜” ·fi ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘ √º∏ Î·È ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·. ™˘Ó¤¯ÈÛ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ÁÏ˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ë ∫¤Ú΢ڷ ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ Ì ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜.

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ

¶‹Ú ÊfiÚ·

ªπ∞ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓË ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¡›ÎË, “ÛÎfiÚÈÛ” Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÙË Ã∞¡£ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿Ì˘Ó·, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó Û ÚfiÏÔ “ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘” ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Ôχ ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. ∏ ¡›ÎË, ‰È·ı¤ÙÂÈ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ٷϤÓÙÔ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·.

ΔƒπΔ∏ Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. ∂Λ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ “Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô” ηٿÊÂÚ ӷ ·Ó·Ó‡ÛÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. √È ¡›ÎÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù¿Î˘, ·Ó Î·È Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ οÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ∫ÒÛÙ· ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·. √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘.

¶¿Ï„ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

∫·ÙÒÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘

¶∞§∂æ∂, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ∞√∫ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. √È ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ¤Î·Ó·Ó ¿Û¯ËÌÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ô˘ ›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¤‰ÂÈÍ ‰È¿ıÂÛË Î·È ¿ıÔ˜. ∞Ó ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ...ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÙ›‰·.

∞¶ƒ√™ª∂¡∏ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ªÂÙ· ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· ÁÈ· ÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· Û ٛÔÙ· ‰ÂÓ ı‡ÌÈ˙ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ΤډÈÛ ÙË ¡›ÎË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ› Î·È ¿ÛÙÔ¯ÔÈ, ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û·Ê¤Ûٷٷ Î·È ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ó¿Ô‰· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ °’ ∂ıÓÈ΋, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ··ÈÙ› ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¯‹ Â·ÁÚ‡ÓËÛË. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤¯·Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÎÔÌ̤ÓÔ Î·È Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘.

“∫√πΔ∞ª∂ οı ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙ· ›Û·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÙ˙Òη˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Â› ÙÔ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÎÏËÍË Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË. ¶·›˙ÂÈ Ôχ ηÏfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Î¿ÓÂÈ “˙ËÌȤ˜” Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Îϛ̷, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ·ÙÔ‡. 줂·È·, ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ùfi Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·...

ŒÎ·Ó ¯·Ú·Î›ÚÈ ∫∞Δø ·fi Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô ¡√μ∞ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ Ì ÙË °Ï˘Ê¿‰· ÛÙÔ ∂∞∫ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ÙÔ˘ fiÏÔ. √ ¡√μ∞ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·fi‰ÔÛ˘, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÈÛfi‚·ıÌË ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. ∏ ÔÏÈÁˆÚ›· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÛÙ¿ıËΠηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ôχ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó ¿Û¯Ë̘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ.

∞ÂÚ›ÛÎÂÙÔ˜ Ô μÈÙfiÏÔ

ºÔ‚ÂÚfi ¯¿ÏÈ

ª∂ Ì›· ·ÂÚ›ÛÎÂÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô μÈÙfiÏÔ ¿ÊËÛ Ì 10 ·›ÎÙ˜ ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ πÛ·Ófi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ¤‰Ú·Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “Îڤ̷Û” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ô˘ ¿ÊËÛ ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ Û ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο Ì·Ù˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ “·È‰ÈÎfi Ï¿ıÔ˜” ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ™¿ÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÙÔ˘, ·Ú·‹Ù·Ó ‹ÈÔ˜...

º√μ∂ƒ√ ¯¿ÏÈ ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ∞∂§. ™Â Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ “η̿ÚÈ” ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ οÌÔ˘ Ô˘ ı·‡Ì·˙ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¤¯·Û Ì οو Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. Èڛ˜ Û˘ÓÔ¯‹, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯‹, ̤ÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜. √ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙȘ ÂÓÓ¤· ÌÂÙ·Áڷʤ˜ (ÔÈ ÂÙ¿ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›·. ∏ §¿ÚÈÛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ.


28

TƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¢∂¡ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Ì 3-0Â› Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ “∞Ïη˙¿Ú”. √ ™ÈÛ¤ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ÁÎÔÏ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô, ÂÓÒ ÛÎfiÚ·ÚÂ Î·È Ô ¡›Ó˘ ÛÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ͤÛ·Û ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÙˆÓ μÔȈÙÒÓ Ì 5-1. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ Ô ¶∞√∫ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 1-1 Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ”, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ μÈÙfiÏÔ. ™ÙÔ √∞∫∞ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ Îϛ̷ Ì ÙÔÓ ªÏ¿ÓÎÔ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó·... ‚Á¿˙ÂÈ Í·Ó¿ Ì¿Ûη ÛÙÔ 3-1 Ù˘ ∞∂∫ Â› Ù˘ •¿Óı˘. √ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ “¿ÏˆÛ” Ì 20 ÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” , ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË. ∞ÁÁÏÈÎfi ÛÎÔÚ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ, Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ì 4-3 ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ªÂ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÚ›ÙÔ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È... ‚ϤÂÈ Ï¤È ÔÊ. Δ¤ÏÔ˜, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ Ë ∫·‚¿Ï· ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ¡Ù ªÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “·ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 1-0 ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÕÚ˘-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . 0-2 (42’ ¶·Ô˘Ï‹˜, 76’ ÂÓ. ƒÔÌ¤Ú) ∫·‚¿Ï·-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . . . . . 1-0 (22’ ·˘Ù. ∫ÒÙÛÈÔ˜) ∞∂∫-•¿ÓıË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 (17’ ÂÓ., 79’ ªÏ¿ÓÎÔ, 45’ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ - 9’ ªÔ‡Áη) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . 1-0 (55’ ªÚ›ÙÔ) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . . . . . 4-3 (7’ ÂÓ. ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘, 12’ ªÔ˘ÓÙÈÌ›Ú, 28’ ÛÌÏÈÓÁÎÂÚ, 75’ ª¤ÙÔ - 17’ §·˙·Ú›‰Ë˜, 58’, 64’ ∫·Ú¤Ú·) ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . 1-1 (55’ °È¿ÓÙÛ˘ - 37’ ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . 5-1 (19’ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, 36’, 53’ ¡Ù¿ÚÌÈÛÈÚ, 83’, 92’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ - 42’ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜) §¿ÚÈÛ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . 0-3 (43’, 45’ ™ÈÛ¤, 82’ ¡›Ó˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 21 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ..................41-12.............52 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ......................34-12.............46 3. ¶∞√∫ ..................................26-9.............44 4. ∞∂∫ .....................................32-28.............33 5. ÕÚ˘ ...................................24-20.............32 6. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. .....................23-21.............29 7. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ........................26-24.............29 8. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ .........................26-26.............28 9. ∫·‚¿Ï· ...............................18-18.............27 10. •¿ÓıË ...............................17-22.............25 11. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ .......................24-25.............24 12. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ..........................25-31.............23 13. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· .................18-30.............21 14. §¿ÚÈÛ· ..............................19-32.............21 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ..................19-34.............19 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ..................15-43 ...............9

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 13/2 16.45 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞∂∫ 16.45 •¿ÓıË-§¿ÚÈÛ· 19.00 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¶∞√∫ ∫˘Úȷ΋ 14/2 14.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 14.30 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 16.45 ÕÚ˘-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 16.45 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∫·‚¿Ï· 19.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 9, 19, 23, 25, 33.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4 1 9, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 5 7 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 3 6 7.

Δ√¡π™∂ √ ª∂™√™ Δ√À ¶∞√∫ μπ∫Δ√ƒ μπΔ√§√

“∞ÓfiËÙË Ë Î¿ÚÙ· Ô˘ ‹Ú·” πÛ·Ófi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, μ›ÎÙÔÚ μÈÙfiÏÔ, Ì›ÏËÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ “∫·˘Ù·Ó˙ÔÁÏ›Ԣ” Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. “∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘” .

°È· ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙfiÓÈÛÂ: “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ¿Ú· Ôχ ¿Û¯ËÌ· ÂÂȉ‹ ¤ÚÂ ӷ ‚Ϥˆ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·fi ÙËÓ ÊÈÛÔ‡Ó· ‹ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ¡· ÌËÓ ÌÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì›ÓÂÈ Ì 10 ·›ÎÙ˜ Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›Û˘, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·È ¿Û¯ËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜” . °È· ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· Î·È ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “À‹Ú¯Â ¤ÓÙ·ÛË ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Ó· ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ó· οӈ ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘. ºÂ‡ÁÂÈ Ë Ì¿Ï· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ· ·Ú¯Èο Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó

·˘ıfiÚÌËÙË. ΔÔ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ Â›¯· ‹‰Ë ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÂÓÛÙÈÎÙ҉˘ Ë Î›ÓËÛË ÌÔ˘. μÁ‹Î ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤Ïˆ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ·ÏϿ͈“ °È· ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ì›· Ôχ ηϋ ÔÚ›· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. Œ¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ù· ¿ÂÈ Ôχ ηϿ ʤÙÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È Ó· ÙËÓ ‚ÔËı¿ˆ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤Ïˆ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ˆ” . ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë̤ڷ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯¿ıËÎ·Ó ‰‡Ô ‚·ıÌÔ› ÛÙÔ

Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞™ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘˜ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È μÈÙfiÏÔ, ÂÓÒ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›¯Â ‰Ëψı› Ó· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ΛÙÚÈÓˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ì·Ù˜, ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. ∞ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÚÔ‡ÓÔ ΔÛÈÚ›ÏÔ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ıÏ¿ÛË Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009.

μ’ ∂£¡π∫∏

“ÕψÛ” ÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ª∂ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-0 ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ¤Ù˘¯Â ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 2-1 Â› ÙÔ˘ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, Ì ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∫¤Ú΢ڷ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ù˘¯·Ó ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 3-1 Â› Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘. ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‹ÙÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √º∏ Â› Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Ì 3-0. ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ 20‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË μ ∂ıÓÈ΋: ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ........1-3 (79’ ∫¿Ì·˜-9’ ™ÔÏ¿Î˘, 41’ √˘Ì›ÓÙ˜, 89’ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ............0-0 √º∏-∫·Ï·Ì¿Ù· .........................3-0 (13’ ∞ÁÚ›Ù˘, 27’, 58’ ¶fiÔ‚ÈÙ˜) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-πˆÓÈÎfi˜ ...............3-0 (20’ ª·˚ηڿ, 65’ ¤Ó·ÏÙÈ, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜) ∫¤Ú΢ڷ-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ .............1-0 (4’ μÂÓ¤Ù˘) ∞ÈÁ¿Ïˆ-ƒfi‰Ô˜ ...........................2-1 (45’ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, 53’ ªÔ˘ÛÙfiÁÈ·ÓÓ˘ - 90’ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. .............2-3 (12’ º·ÚÈÓfiÏ·, 63’ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ - 30’ μÔ‡ÎÔ‚ÈÙ˜, 45’, 92’ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. .....................2-0 (29’ ¶¤ÓÙ·, 91’ ƒ¤ÁȘ μÂÚÓÙ¤¯Ô) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ .....1-2 (45’ ÂÓ. °ÎÔ˘¤È-33’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, 64’ Δ¿ÓÙÈÙ˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÁÈ· ÙÔ ∂∞∫ ÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™.º.∂.√.μ, Austrian Boys, Red Eagles, ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜, √.º.√.μ, Red Madness (™.º. Á˘Ó·ÈÎÒÓ) Î·È Volos Athens Club, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÎÂ¿ÛÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∂∞∫. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ó· ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÊfiÛÔÓ, ‚¤‚·È· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ¿ÓÔ‰Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∂Âȉ‹ ÙˆÓ ÊÚÔÓ›ÌˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó Î·È fiÔÈÔ˜ η› ÛÙÔ ¯˘Ïfi Ê˘Û¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ·fi ÙÒÚ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ı¤ÛË Û fiÛ· „Èı˘Ú›˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙ¯ӷ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ...‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ÁÈ· Ì·˜ : ∏ ¤‰Ú· ..ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ı· Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ∂∞∫. ∫·Ì›· ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô‡ÙÂ Û·Ó ÛΤ„Ë ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜.. ŒÓ· ∂∞∫ fï˜, Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· fiÓÂÈÚ· Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙËÓ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. √Ê›ÏÔ˘Ì ‰Â Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ηÈ

ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ˆ˜ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á‹Â‰Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ∞’ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÛΤ·ÛÙÚÔ ÎÂÚΛ‰ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏ› Î·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÒÛÙ ¤Ó· Á‹Â‰Ô Ó· ¿ÚÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÓÙÈ· Î·È ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∂Âȉ‹ “Û›ÙÈ” ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ∂∞∫, Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠۠η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Û ¿ÏÏÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ..ÁÈ· ¤Ó· ÛΤ·ÛÙÚÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÌfiÏȘ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·Ó·ÁηÛًηÌ ӷ “ÍÂÛÈÙˆıԇ̔ ·fi ÙÔ ∂∞∫ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¯fiÚÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÁÈ· Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË. ∫·È Û fiÛÔ˘˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi, ·Ï¿ Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘Ó... °È ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÌÂ: ΔÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ Û ·˘ÙfiÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, fiÔ˘ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ó· οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∂∞∫, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη.

ΔÔ˘˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∂∞∫. ∫·È fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·fi ¯ı˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ËÏÒÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÙfiÙÂ: ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ ÛÙËÓ ¶∞∂ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ∂∞∫ ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ø˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ȤÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ı¤Ì· ...Î·È Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ‰Ô‡Ì ¿ÌÂÛ· οÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì Ì Ôχ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ‡„ÈÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÙ˜ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ∂∞∫, ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. À¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜. Œ¯ÂÙ ‰È¿ıÂÛË; * ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13/2 Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ “FORUM” Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÊÔÚ›˜.

(Û 20 ·ÁÒÓ˜) 1. ∫¤Ú΢ڷ .............................34-14.......45 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .................35-22.......39 3. √º∏ ...................................24-21.......33 4. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ...................28-22.......31 5. ∂ıÓÈÎfi˜ ...............................24-18.......29 6. ¢È·ÁfiÚ·˜ ............................28-25.......29 7. ¢fiÍ· ¢Ú. .............................26-28.......28 8. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ...................25-23.......28 9. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ .............................27-23.......27 10. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .................18-16.......25 11. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ................20-26.......25 12. ƒfi‰Ô˜ ................................20-22.......23 13. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ......................15-19.......23 14. πˆÓÈÎfi˜ .............................17-24.......22 15. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ..............17-22.......22 16. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ................25-27.......21 17. ∫·Ï·Ì¿Ù· ........................11-22.......17 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ ...........................13-33.......13

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ· ¢Ú.-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·-¢È·ÁfiÚ·˜ πˆÓÈÎfi˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√º∏ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ƒfi‰Ô˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∫¤Ú΢ڷ ∂ıÓÈÎfi˜-∞ÈÁ¿Ïˆ

¢’ ∂£¡π∫∏

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÁÚfiÙ˘ ª∂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Ô ·ÁÒÓ·˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, Ô˘ ›¯Â ‰È·ÎÔ›, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13/2 ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 72Ô ÏÂÙfi. ∂›Û˘ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È μÂÏÔ‡¯È-§·Ì›·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∞¶√∫ƒπ∞Δπ∫√π Ã√ƒ√π

— ∞fi ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” , ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. °È· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 66144, 24210 41155, 24210 43347 Î·È 6984773396, 6972873744, 6974098499. — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ μ·ÛÈÏfiÈÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 10/2/2010, ÛÙÔ ¶∞ƒ∫, ÛÙȘ 6 Ì.Ì. Î·È ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ “∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞Á¿˘” . ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Î. §ÂˆÓ. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË Î·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË μ·ÛÈÏfiÈÙ· ı· ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Ù˘ÚfiÈÙ· Ì Ì‡Ú·. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 10 ¢ÚÒ.

¢π∞º√ƒ∞

— ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ηٿ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 9 -10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÕÌ˘Ó· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ” . ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ ÛÙ· ‰‡Ô √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ΔfiÛÔ ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰·, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ √∞™¶. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ªÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 7.15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 - √ÁÏ). ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û›Ï. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6ÌÌ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· “∏ ¢‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ £ÂÚ·›·˜” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂ÓÙÂϤ¯ÂÈ·” (§¿ÚÈÛ·, ÿˆÓÔ˜ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 9, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 5ú. §fiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974032002 ÁÈ· ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÚÔÛηÏ› ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 15-2 ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÊÂÙÒÓ. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂηÙfi ̤ÙÚ· ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ·fi ÙȘ 10.30 ¤ˆ˜ ÙȘ 12.30. ™ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Î‡ÂÏÏ· (1Ô, 2Ô, 3Ô ‚Ú·‚›Ô) Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. ∫‡ÂÏÏÔ ı· ·ÔÓÂÌËı› Î·È Û ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÂÙfi Ô˘ ı· ÂÙ¿ÍÂÈ. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ı· ÚÔÛÊÂÚı›, ‰ˆÚÂ¿Ó ÓËÛÙ›ÛÈÌÔ˜ ÌÔ˘Ê¤˜ Ì ¿ÊıÔÓÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ı· ÙÂÏÂÛı› £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ƒˆÌ·›·˜ (ª·Ï¿ÎÈ, fiÈÛıÂÓ §π∞¶∏ ∞.∂.) ÛÙȘ 8.30 ¤ˆ˜ 10.30 .Ì. — MÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 11/2 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - √ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì dvd ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ - Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ª. μ·ÛÈÏ›Ԣ. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™·‚.-∫˘Ú.-∫·ı. ¢Â˘Ù¤Ú· 13-14-15/2 (∞ÔÎÚȤ˜): ∞ı‹Ó·-ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ∂›ÛÎÂ„Ë Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ, ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ ÙÚ·Ì ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, ∫Ô‡ÏÔ˘Ì· ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘-‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 13-15/2: ∞ÔÎÚȤ˜ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ ∫·ÚÚ¿˜ 5* Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. 2. 13-14/3: μÚ·˘ÚÒÓ·. 3. 1-5/4: ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 24-25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∂›Û˘, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ· 4 ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫∞¶∏. — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¶Ú¤Û˜-¡˘ÌÊ·›Ô 5-6 Î·È 7 ª·ÚÙ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6945 152034, 6973 006486. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 25 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421031075 (ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜) Î·È 24210-38360 (6-9 Ì.Ì.)

∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÍÂÊ¿Óو̷ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

ª

Ô˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· (·›ıÔ˘Û· Gold Star) Û ÌÈ· ·Ó‰·ÈÛ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎˆÓ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ. ª·Ûηڿ‰Â˜ οı ÏÔÁ‹˜, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ı· ÂÎÙÔ͇ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÊÈ ÛÙ· ‡„Ë Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ - “ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË” ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ·Ú¤Ï·Û˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

∏ ηډȿ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜, ÏÔÈfiÓ, ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÛÙÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÊ·ÓÙÒÛÔ˘Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· Ì·ÛηÚ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Gold Star. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÔ‡ Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÌÊȤÛÂȘ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ı· ¿ÚÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ï·ÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜, ÛÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 4.00 Ì.Ì. ·fi ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÂÓÒ Ô ∫·ÚÓ¿‚·ÏÔ˜ ı· η› ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ΔÔ ÁϤÓÙÈ fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ηÚÓ¿‚·ÏÔ˘. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηٷÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÙÔ ¿ÚÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ - ∂ÚÌÔ‡ Ì ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Âͤ‰Ú· Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi. μ‚·›ˆ˜ Î·È fiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11:30 Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∫·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË Ô ¢‹-

ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ “Borderlines”, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ 300 ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¤ÌÂÈÚË Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ηٷÍȈ̤ÓË ÔÌ¿‰· Brouhaha International, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞ÎÚÔ‚¿Ù˜ Ù˘ ™Èˆ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È 200 ÂÈϤÔÓ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ì ı¤Ì· ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ù˘ ·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È

Ì ٷ ¢π∂∫ Î·È ÙÔ˘˜ “∞ÎÚÔ‚¿Ù˜ Ù˘ ™Èˆ‹˜”. º˘ÛÈο, ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È fiÛÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ˆ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ë ÌÂÌÔӈ̤ӷ, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ. (°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421021664 Î·È 2421039644 (¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘). ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙÔ˘ 2010 Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÔÈÎfi Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Û ¤Ó· Îϛ̷ ¢ÊÔÚ›·˜ Î·È ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ù˘ fiÏ˘, Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÒÛÙ ٷ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È Ó· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó¿ ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ Â›Ó·È ÛÎÔfi˜, ÛÙfi¯Ô˜ Ì· Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ˘ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 39644, 24210 21664 (¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘). ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÚÓ·‚¿ÏÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÊÈÏ›·˜ Î·È ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û·˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙÂ!

™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·

∞Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈ΢ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ √ ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ “∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Î·ÚÓ·‚·ÏÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫˘Úȷ΋ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘: ™ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ï·ÛË ·ÚÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ú-

Ó·‚·ÏÈÛÙÒÓ Ì ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ΔÔ ÁϤÓÙÈ Î·È Ô ¯ÔÚfi˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÙ·Ó Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¿Ó·ÌÌ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ηÚÓ¿‚·ÏÔ˘. ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘: ™ÙȘ 11:30 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·Ó·‚›ˆÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎˆÓ Âı›ÌˆÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ·-

ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ™·Ú·ÎÔÛÙÈ·Ó¿ ‰¤ÛÌ·Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŸÏ˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ΔËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ “∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘”, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∏ ¤ÎıÂÛË “∂x machina” , Ô˘ ÊÈÏÔÍÂŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓÎ·È ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·Û΢ÒÓ Ù˘ ∞ÓÓ›Ù·˜ ¿Ù·, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ •¿ÓıÔ˘ Ì ı¤Ì·: “∂21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ‡ÏË” — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔ, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ÎÔ” , (ÈÛfiÁÂÈÔ - ËÌÈÒ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒ11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÛˆ˜ 3 ÛÙÔÓ Â˙fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÚÔÌÔ. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙÂıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 13 ª·Ú‚Ô‡ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ Ù›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 Á›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 39644, 21664, fax: 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. 24210 22927). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

29

∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ Î·ÚÓ·‚·ÏÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” Ë Á·ÏÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· “Welcome”

∞‰È¤ÍÔ‰Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ ª¿Á¯Ë˜ ŒÎıÂÛË π. ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π Û‹ÌÂ-

Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Î·Ê¤ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ “μ¿ÌÌ· ¡˘¯Ùfi˜” Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ πˆ·ÎÂ›Ì ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 30 ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÂÈÚ¿ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 1996 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2008 ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û μfiÏÔ Î·È ∞ı‹Ó· Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ 1992 ¤ˆ˜ ÙÔ 2004 Û fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› Î·È ÛÎËÓÈο ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ.

¢Ú¿ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔ-

ÁÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ Ì ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÚfiÓÔ 2010, ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. °È· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÚfiÓÔ 2010Î Âͤ‰ˆÛ ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ì ¤Á¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 2. ™ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 3. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ (22-1209) ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Ù· οϷÓÙ· Ì ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏË, ÌÔ›Ú·Û·Ó ‰ÒÚ· Û fiÏ· Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 4. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 31-12010 ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ Î. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹Ù·Ó ·ıÚfi·. Δ˘¯ÂÚ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ‹Ù·Ó Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ÛϷ, Ô˘ ΤډÈÛ ÌÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ªÂ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ıÂÚÌÒÓ Â˘¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÚfiÓÔ 2010, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.

“W

elcome” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (9.30 Ì.Ì.) ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÁÈ· ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”. (°·ÏÏ›· 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ºÈÏ› §ÈÔÚ¤Ù ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: μÂÓÛ¿Ó §ÈÓÙfiÓ, ºÈÚ¿Ù ∞˚‚ÂÚ‰›, √ÓÙÚ¤ ¡Ù·Ó¿ μÚ·‚Â›Ô Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È μÚ·‚Â›Ô Label ÙˆÓ Europa Cinemas).

¢ÂηÂÊÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ πÚ·Ófi˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÛÙÔ ∫·Ï¤, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Î·È ı¤ÙÔ˘Ó ˘fi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ™ÙÂÓfi Ù˘ ª¿Á¯Ë˜ ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ¤Ó· Á¿ÏÏÔ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋. ¶¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ “Welcome” ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‹Úı ӷ Â·ÏËı‡ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÊϤÁÔ˘Û˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÏfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ “Welcome” (Ì·˙› Ì ÙÔ “Eden Is West” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °·‚Ú¿) ˘‹ÚÍ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¿ÓÔÈ͢ ÛÙË °·ÏÏ›·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È ·fi ÂΛ fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Philippe Lioret (“Je Vais Bien Ne T’en Fais Pas”, 2006) Ì·˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÙËΠ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙÔ ‰È·ÓÔËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜. “°È·Ù› Ë ÔÚ›· ·fi ÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÛÙÔ ‰È·ÓÔËÙÈÎfi ›-

™Ã∂Δπ∫∞ Ì ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ πÙ¿ÌÔ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫·ÏÏÈı‹ÚÔ˘, (ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜), ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1878, ÂÓ ª·Î‰ÔÓ›·, ∏›ڈ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·” Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1878 ·fi ÙÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¢. ™Â˚˙¿ÓË (Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∞ıËÓ·˝‰Ô˜, Ô‰fi˜ μÔ˘Ï‹˜ ·Ú. 29), ¤¯ˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ª¤¯ÚÈ ÙȘ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1878, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞ÁڿʈÓ, Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο, ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ ¢. ™Ô‡ÙÛÔ, ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÔfiÙ ·Ó·ÁÁ¤ÏıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, fiÙÈ Ô ‰È·Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∑ÔÁÏfiÈ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ƒ·¯Ô‡Ï·) °·Ï‹˜, Ô˘ ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ÔÏÈÔÚ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ™¤ÎÏÈ˙· 150-200 ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, ¤Ù˘¯Â Â›ıÂÛ˘ ·fi ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Û ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ. ΔfiÙÂ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‰È¤ÙÚ¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. ΔÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ¤Êı·Û ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÒÛÙ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔÛÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë Ó‡¯Ù·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˜ ¤Û¢Û ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÙÔÓ ∫. πÛ¯fiÌ·¯Ô, ÏÔ¯·Áfi ÙÔ˘ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ ·’ ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ ·ÔÛ·ÛÌ·Ù¿Ú¯Ë ªÈÌ›ÎÔ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¢¿ÌÈÙÛ· Î·È 80 ÂÚ›Ô˘ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ¿Ó ÛÙË ™¤ÎÏÈ˙·. ŸÙ·Ó ‰Â ÏËÛ›·Û ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶·ÏÈÔ‡ÚÈ Î·È ¿ÏÏË ‰‡Ó·ÌË ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ §Ô˘ÙÚfi Î·È Ã·Ï·ÌÚ¤˙È, ‹Á·Ó ÛÙË ™¤ÎÏÈ˙·, fiÔ˘ η٤‚ËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ıÚ·„›ÌÈ Î·È ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ∑Ô˘ÏÔ‡ÌË. √ ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˜, Û˘Ó·ÓÙËı›˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ Ô °·Ï‹˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÏÔ¯›· ∫Ô˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ì 17 ‡˙ˆÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ πÙ¿ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‚Ï·¯ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶··Ôχ˙Ô˘, ÌfiÚÂÛ ӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∑ÔÁÏfiÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û 4 ¿Ó‰Ú˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÂÈÙÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ Î·Ù¿ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜ Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ˘fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÓÙfi, §. Δ˙·‚¿Ú·, ªÈÌ›ÎÔ, £. §¿˙Ô, ∂. ƒ·¯ÈÒÙË Î·È ÏÔÈÒÓ ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿, ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‰È·Ù·Á¤˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi μÂϤÛÈ, fiÔ˘ ›¯Â ¤ÏıÂÈ Î·È ÙÔ ˘fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ∑Ô˘ÏÔ‡ÌË ÛÒÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË ™¤ÎÏÈ˙· Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ §¿ÌÚÔ˘, ∑·Úο‰· Î·È ¿ÏÏˆÓ ‚Ï·¯ÔÔÈË̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Î·Ù›¯·Ó ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÚÈÔ¯‹, ¿Óˆ Û ¤Ó· ÏfiÊÔ, fiÔ˘ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÌÈÎÚfi Ô¯˘Úfi ¶‡ÚÁÔ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ›¯·Ó ·ÓÂÁ›ÚÂÈ Ô¯˘ÚÒÌ·Ù· ¿Óˆ Û ÏfiÊÔ Ô˘ ‰¤ÛÔ˙ Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·È ÔÈ ÌÂÓ ·‰ÂÏÊÔ›

Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜” Î·È Â›Ó·È Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË “Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘”. ∫·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘, Ó· ο-

ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÊÈÏÌ ÁÈ· ÙÔ Â›Î·ÈÚÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô˘ “η›ÂÈ” fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙË °·ÏÏ›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·, ηٷÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Nicolas Sarkozy, ÙËÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›·, ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‰ˆÛÈÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· Û ÈÛ¯‡ ÛÙË °·ÏÏ›· ·fi ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Î·È ıˆÚ› ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ·Ú·‚·›ÓÔ˘Ó. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Calais, Ë Â·Ó·ÚÔÒıËÛË fiÛˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ¿Û˘ÏÔ Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi. √È ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û ∫¤ÓÙÚ· ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ, ·fi fiÔ˘ ÙÔ ÛοÓÂ, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ∫·Ó¿ÏÈ Ù˘ ª¿Á¯Ë˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÔÏÈÙÈο, ÔÏÈÙÈÛÙÈο, Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.

∞fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Á˘

∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜ ∑Ô˘ÏÔ‡ÌË Î·È Ô ∂. ƒ·¯ÈÒÙ˘, η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜, ı¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÙˆÓ Â˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ. √ ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˜ Ì ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ÙËÏ‚fiÏÔ, ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ‰ÈÌÔÈÚ›· ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÏfiÊÔ ÙˆÓ ª·˘ÚÔÏ›ı·ÚˆÓ, ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ù· Â› ÙˆÓ ˘„ˆÌ¿ÙˆÓ ¯ıÚÈο Ô¯˘ÚÒÌ·Ù·. √ ¢. ΔÂÚÙ›˘, Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÛÒÌ· ÙˆÓ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ‰È‡ı˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ‚ÔÚ¿, ‰ÈÓÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ Î·È Ô °. §¿ÈÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ Ú¿¯Ë˜ °Îfi‚·˜ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· μ¢ ÙÔ˘ Ú¤ÔÓÙ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·fi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô˘ ·›¯Â ÌÈ· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ‰fiıËΠÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÎÚfiÙÔ ÙÔ˘ ÙËÏ‚fiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û ÔÏ›ÁÔ, Ê¿ÓËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û Ԣ‰ÂÌ›· Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi. √È Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙ· Ô¯˘ÚÒÌ·Ù· ∞Ï‚·ÓÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ηٷϋÊıËÎ·Ó ·fi ÙÚfiÌÔ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó, ÒÛÙÂ Ô ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˜ ·Ó·ÁοÛıËΠӷ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙËÏ‚fiÏÔ Û ·fiÛÙ·ÛË 500 ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á˜ ÂÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ, ηًÓÙËÛ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿¯ÚËÛÙÔ, ıÚ·˘Ûı¤ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÏÏ›‚·ÓÙfi˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‹Ú·Ó ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙȘ Ô¯˘Ú¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ∫·Ú‰›ÙÛ·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·, ·Ì‡ÓÔÓÙ·Ó Î·ÚÙÂÚÈο, ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ˜ ˘ÎÓfi ˘Ú ·fi Ù· ÔÈÛıÔÁÂÌ‹ fiÏ· ÙÔ˘˜, ηٿ ÙˆÓ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ê¿ÓËΠӷ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ›ÏË Â¯ıÚÈÎÔ‡ ÈÈÎÔ‡, ηÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙË ™¤ÎÏÈ˙·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ·˜ ·˘Ùfi Ô °. §¿ÈÔ˜, ‰È¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ï›ÁÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙË Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi, ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·fi Ù· ÓÒÙ·. ™ÙË ‰Â ·˘Ù‹ ·ÈÊÓ›‰È· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÔÈ È›˜, ÌË ÌÔÚÔ‡ÓÙ˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó, ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ‰ȿ‰· Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜, ÙÂÏÔ‡ÓÙ˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· 20 ÂÚ›Ô˘ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û οÔÈÔ ¶‡ÚÁÔ Ô˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ª¤Ë˜ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜. ™ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °. §¿˚Ô˘, Ô Δ¤ÚÙ›˘ ˘ÔÙ¢ı›˜ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ï›ÁÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Û‡‰ÂÈ ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË. ŒÙÛÈ Ë ÂıÈÎÔ˘ÚÈ΋ ·˘Ù‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ÂÈÙ¤ıËÎÂ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘,

ηٿ ̤وÔ, ÂÓÒ Ô °. §¿ÈÔ˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÓÒÙ·. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ È›˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ˘ÚÒÓ Î·È ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ¿Ù·ÎÙÔ Ê˘Á‹ Î·È Ì ‰ÚÔÌ·›· Ù·¯‡ÙËÙ· ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ̤ۈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ƒÔ‡ÛÈ, ·ÊÔ‡ ÊÔÓ‡ÙËÎ·Ó Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó 18 ÂÚ›Ô˘ ¿Ó‰Ú˜ Î·È 20 ›ÔÈ, ¿ÊËÛ·Ó ‰Â, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ÊÔÚÙ›Ô ÔÏÂÌÔÊÔ‰›ˆÓ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÚÈÛÙÚfiʈÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÙÔ‡Û·Ó Ê‡ÁÔÓÙ˜. ◊Ù·Ó ˆÚ·›·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ı¤·Ì·, È›˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·Ù·‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ ·fi Â˙Ô‡˜, Û ÌÈ· Â˘Ú‡Ù·ÙË Î·È ÔÌ·Ï‹ ‰ȿ‰·. ∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ûı¤ÓÙ˜, ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÊÔ‰Ô ‰È· Ù˘ ÏfiÁ¯Ë˜, ηٿ ÙˆÓ Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ ÛÙ· Ô¯˘ÚÒÌ·Ù· ∞Ï‚·ÓÒÓ. ΔfiÙ ÔÈ ΔÂÚÙ›˘ Î·È §¿ÈÔ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÊÚfiÓÈÌÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ Â¯ıÚÔ› ‹Ù·Ó ηϿ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ô Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÈÓfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ›¯Â ηÌÈ¿ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌË ·ÚÂÍËÁËıÔ‡Ó, ‰ÈÂÎ‹Ú˘Í·Ó fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ¿Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÔÈ ÚÔÌ¿¯ÔÈ. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ÛÙÔÓ ¢. ™Ô‡ÙÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ïı ӷ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·Ú› ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·›· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ È¤ˆÓ. ∫·È ·˘Ùfi˜ Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ıˆÚÔ‡Û ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ‰È¿‚ËÌ· Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠÙÔ ‰¤¯ÙËÎÂ. ŒÙÛÈ Ë ¤ÊÔ‰Ô˜ ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ Û·Ï›ÁÁˆÓ, ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘ fiÚÌËÛ·Ó ı·ÚڷϤ·, ÂÓÒ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ΔÂÚÙ›˘, §¿ÈÔ˜ Î·È ™Ô‡ÙÛÔ˜. ∞ÊÔ‡ ‰Â ¤Êı·Û·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË 150 ‚ËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·, ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÊÔÓÈÎfi ˘Ú Î·È Ë ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·ÓˆÊÂÏ‹˜. ¶¤ÊÙÂÈ ÓÂÎÚfi˜ Ô ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ¡. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·fi ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙË ÛËÌ·›· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‰È·ÛÒÛÂÈ, Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ΛӉ˘ÓÔ, Ô Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ∞ÁÚ›‰ÈÔ Ù˘ °ÔÚÙ˘Ó›·˜, Ó·Úfi˜ ·ÏÏ¿ ·ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ∫ˆÛÙ‹˜ μ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÊÔ‰Úfi ¯ıÚÈÎfi ˘Ú, ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘ ·Ó·ÁοÛıËÎ·Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÚËÓ›˜ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘, ÎÚfiÙÔ˜ ÙËÏ‚fiÏÔ˘ ›¯Â ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÙËÓ ÔÔ›· ¤‚ÏÂ·Ó Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ ˘„ËϤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‡„ˆÌ·. ΔfiÙ ÔÈ ÂÈÏÔ¯›Â˜ ¢. ΔÂÚÙ›˘ Î·È °. §¿ÈÔ˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¢. ™Ô‡ÙÛÔ Î·È ∂. ƒ·¯ÈÒÙË, ·ÊÔ‡ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ∑Ô˘ÏÔ‡ÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ·, ÂÈÙ¤ıË Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ηÈ

ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ηٿ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈˆÓ Û¯Â‰fiÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙË ‰ȿ‰·. ∏ Û˘ÌÏÔ΋ ˘‹ÚÍ ÛÊÔ‰Ú¿, ·ÈÌ·ÙËÚ¿ Î·È Ï˘Û۷Ϥ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3 ˆÚÒÓ, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ·fi Ôχ ÎÔÓÙ¿, Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â¯ıÚfi. ΔÂÏÈο, ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó ¯¿ÚË ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ô˘ ‹Úı ӷ ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙËÏ‚fiÏÔ ÙÔ˘˜ ʇÁÔÓÙ˜ ¿Ù·ÎÙ· Î·È Ì ·ÒÏÂȘ ÂÚ›Ô˘ 80 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. √ÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ë Ë̤ڷ ·˘Ù‹ Ù˘ 11˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ˘‹ÚÍ ̤ڷ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÁÈ· Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο fiÏ·, ÔÏÏÔ› ‰Â ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·Ú›ÛÙÂ˘Û·Ó. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ Ì¿¯Ë˜ Ù˘ ™¤ÎÏÈ˙·˜, ¿ÛÎÔ˘ ÌÂÓ Î·È ·Û‡ÌÊÔÚ˘, ¤Ó‰Ô͢ fï˜ Î·È ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘. √ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ fï˜ ¯ıÚfi˜ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¢. ΔÂÚÙ›Ë ·fi ‰Â ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢˙ÒÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔÓ °. §¿ÈÔ, ·Ó·ÁοÛıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ƒÔ‡ÛÈ Î·Ù·‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ Ì 250 ÂÚ›Ô˘ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ Ë̤ڷ ÏËÁÒıËΠı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ô ËÚˆÈο Ì·¯fiÌÂÓÔ˜, Ô ÔÏ˘·Á·ËÙfi˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜, Ô Â˘ÁÂÓ‹˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘, Ô ¯ÚËÛÙÔ˜ ·Ú¤¯ˆÓ ÂÏ›‰Â˜, ÏÔ¯›·˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ·fi ÙË ™Ù˘Ï›‰· ºıÈÒÙȉ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ Ë̤Ú˜, Ô˘ ÂͤÓ¢ÛÂ, Â΋‰Â˘Û·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi £Ú·„›ÌÈ. ŒÙÛÈ ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ‰Ô‡Ï˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Á˘, Ó¤· ÎfiηϷ ÂÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó Î·È Ó¤Ô ·›Ì· ¯‡ÓÔÓÙ·Ó Â˘ÁÂÓÒÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ˘¤Ú Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘. ™˘ÓÔÏÈο ¤ÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ¤Ó‰Ô͘ ·˘Ù¤˜ Ì¿¯Â˜, ÂÚ›Ô˘ 15 ¿ÓÙÚ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜, ‹Ù·Ó Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ π. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙË ¢Ú·ÎÔÛËÏÈ¿ Î·È Ô ªÂÏÂÛÙ›Ó˘ ·fi ÙËÓ À¿ÙË. ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÁËÚ·Èfi˜ Î·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ ÏËÁ¤˜ ¡. ∑Ô‡ÙÛÔ˜, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ∫. Δ. ¢Â‰Ô‡Û˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ΔË Ó‡¯Ù·, Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÛÒÌ·Ù· η٤Ϸ‚·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi §Ô˘ÙÚfi, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ∫. πÛ¯fiÌ·¯Ô˜ Ì ÙÔÓ ∫. ΔÛ¿·ÏÔ Î·È π. πÁÁϤÛË. √ ‰Â ™Ô‡ÙÛÔ˜, ÂÂȉ‹ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ÔÏÂÌÔÊfi‰È¿ ÙÔ˘, ‹Á ÛÙÔ Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi ∫·Ú˘¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ı› ¿ÏÏ·. °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ •˘ÏÔ‡ÚË Δƒπ∞¡Δ∞ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ

·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ •˘ÏÔ‡ÚË, ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ʈӤ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ï˘Ú¿Ú˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, Ô˘ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ʈӋ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¤ı·Ó ÛÙȘ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1980, Û ËÏÈΛ· 44 ÂÙÒÓ. √ ¡.•˘ÏÔ‡Ú˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1936 ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÓÒÁÂÈ· ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ∫Ú‹Ù˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ï˘Ú¿Úˉ˜. ŸÙ·Ó ‹Ù·Ó ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¤Î·„·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠ۠¯ˆÚÈfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÂÚÌ‹Ó¢Û ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, •·Ú¯¿ÎÔ, ÿϷÚË, §ÂÔÓÙ‹, ∫fiÎÎÔÙÔ, ∞Ó‰ÚÈfiÔ˘ÏÔ, °Î¿ÙÛÔ, °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ, ™ÂʤÚË, ™ÔψÌfi, ∫ÈÓ‰‡ÓË, ƒ›ÙÛÔ, º¤ÚÚË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜.

∏ “™ÎËÓ‹ ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ” ÙÔ˘ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ °. ∫Ô˘ÚÔ˘fi ªπ∞ Ì·‡ÚË Î·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Έ-

̈‰›· Â›Ó·È Ë Ó¤· fiÂÚ· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ “Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È” Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, Ì ÙÔÓ ªÈÁÎ¤Ï ¡Ù £ÂÚ‚¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜ ˆ˜ ·ıÂÚ¿¢Ù˜ ·ı‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ™Â ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË, Ë “™ÎËÓ‹ ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ” , ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¡›ÎÔ˜ ™Î·ÏÎÒÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. £· Â·Ó·ÏËÊı› ÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌË ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ (10 Î·È 11/2) ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙȘ ™ÂÈÚ¤˜ °¤Ê˘Ú˜ Î·È ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ Î·È 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ “™ÎËÓ‹ ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ” ÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ¢ÔÓ ∫ȯÒÙË, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ·ÈÒÓ·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘Ô‡ Û ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi ı¤·Ì· -ÁÈ· ÔÎÙÒ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ¤Ó·Ó ËıÔÔÈfi¯ÔÚÂ˘Ù‹, ‰‡Ô ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ- Ô˘ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ı·ً, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÙÔÓ ÚÔηϤÛÂÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Î·È Ë ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ “·Ú·ÌÔÓÂ‡Ô˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘” fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û˘Óı¤Ù˘. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô £·Ó¿Û˘ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ΔÛÔ‡¯ÏÔ˜.

31

∞fi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ٛΠƒ·¯›ÌÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÃÒÚ·”

∏ Ù¤¯ÓË Î·È Ë ·ÚÂÙ‹ Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜

ª

È· Ó·ڋ ∞ÊÁ·Ó‹ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È Û ÎÒÌ·, ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘, ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÙË ‚›·, ÙË ıÚËÛΛ·, Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ï‹ıÂȘ, Ô˘ ›Ûˆ˜ οı Á˘Ó·›Î· Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ ÛÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ Ì˘ÛÙÈÎfi... ∂˘·›ÛıËÙË Î·È ‰˘Ó·Ù‹ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ËÚˆ›‰· ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ Î·Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó. ΔÂÏÈο, ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ›‰È·.

Δ˘ ¢∞¡∞∏™ ª∞ƒπΔ™∞

™ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ٛΠƒ·¯›ÌÈ “∏ ¤ÙÚ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜” ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÃÒÚ·” (·›ıÔ˘Û· “ªÈÎÚ‹ ¯ÒÚ·”) Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˘ ¡·ÓÔ‡ÚË, Ì ÙËÓ ¡ÂÎÙ·Ú›· °È·ÓÓÔ˘‰¿ÎË ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ô ËıÔÔÈfi˜ ¢ÚfiÛÔ˜ ™ÎÒÙ˘. √ ·˘ÙÔÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ∞ÊÁ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ÙË ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ¤ÙÚ·, Ô˘ ·Ó ÙË ‚¿ÏÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ÂȘ fiÏ· Ù· ‚¿Û·Ó·, ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ Î·È Ù· Ì˘ÛÙÈο ÛÔ˘, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È Î·È ¤ÙÛÈ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙË Ï‡ÙÚˆÛË. √ ‚·ÚÈ¿ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤ÙÚ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ “ÌÈÎÚfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘”, fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ›. ΔÔ 2008 Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “°ÎÔÓÎÔ‡Ú”, Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “§¤Ó fiÙÈ Ô Êfi‚Ô˜ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ıÂÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘-

‹Ú¯Â ıÂfi˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ÂʇÚÔ˘Ì”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë °È·ÓÓÔ˘‰¿ÎË Î·È Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ “Û˘¯Ó¿ Ë ıÚËÛΛ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ, ηı˘ÛÙÂÚ› ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó›ÁÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË”. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙËÓ Û˘ÁÎÈÓ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ƒ·¯›ÌÈ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î·, ·Ó Î·È ÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓË Û Ôχ ·˘ÛÙËÚfi Ï·›ÛÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÁÓÒÌ˘, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Û ·¿ÓıÚˆÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ‚·ıÈ¿ ̤۷ Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂχıÂÚË. ∫·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ÔȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· ηٷ›Â-

ÛË Î·È ÙȘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ ÛÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ì ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ·fi fiÔ˘ Ë ›‰È· ηٿÁÂÙ·È. ∂Λ ¤¯Ô˘Ó ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈÛÙ› ·›Û٢٘ ÈÛÙÔڛ˜ ηٷ›ÂÛ˘. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ë ˘ÔÌÔÓ‹ Â›Ó·È Ù¤¯ÓË ‹ ·ÚÂÙ‹. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹, Á¤ÓÔ˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ë Ï‡ÙÚˆÛË”, Ì·˜ ϤÂÈ Ë °È·ÓÓÔ˘‰¿ÎË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÈ· 12¯ÚÔÓË ı·ÙÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ì ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¢∏¶∂£∂ ∫Ú‹Ù˘. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘

Ó¤Ô˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ·fi ÙË ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ¢ÔÌË̤ÓË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÔÓfiÏÔÁÔ, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90 ÏÂÙÒÓ ‰›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.15. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “∏ ¤ÙÚ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜” ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “æ˘¯ÔÁÈfi˜” Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ∞Û·Û›·˜ ™ÈÁ¿Ï·. “√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÏÈÙfi˜ Î·È ÊÂȉˆÏfi˜ ÛÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·ÔıËÛ·˘Ú›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∏ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋, ÂÓÒ Ë Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎfi˜ ÛÙÔ “Paris match” . °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1962 ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, Ô ƒ·¯›ÌÈ ÛÔ‡‰·Û ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ΔÔ 1984 Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙‹ÙËÛ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ ÛÙË °·ÏÏ›·. ¶‹Ú ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™ÔÚ‚fiÓ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô “™Ù¿¯Ù˜ Î·È ¯ÒÌ·” (ÂΉ. “æ˘¯ÔÁÈfi˜” ) ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠ۠23 ¯ÒÚ˜ Î·È ·Á·‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ·, ÂÓÒ ÙÔ 2004 ‰È·Û΢¿ÛÙËΠÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË.

£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ §¿ÚÈÛ·˜: “ª¿Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ... ¤Ó·˜” ªπ∞ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË, ¤Ó·˜ Á¿ÌÔ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚfiÛÌÂÓ· ÌÂÚ‰¤Ì·Ù· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ó¤·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ÙÚÂÏ‹ Έ̈‰›· ÙˆÓ °È¿ÓÓË ∫·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ °ÈÔ‡ÚÈ ™ÙÔ‡ÂÏ, “ª¿Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ... ¤Ó·˜” , ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ∑.∑.

ªÚÈÁÎ¤Ú - ª. §·Û¤ÓÁÎ, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ, ˘fi ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ Â›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21.00. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞›·ÓÙ·˜ ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÛÈ΋: °ÈÔ‡ÚÈ ™ÙÔ‡ÂÏ,

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÛÎËÓÈÎÒÓ: §›Ó· ªfiÙÛÈÔ˘, ∂È̤ÏÂÈ· ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ: ∫ˆÓ/Ó· ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ºˆÙÈÛÌÔ›: ¶·Û¯¿Ï˘ §fiη˜, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÎËÓÈÎÔ‡: ∫ÒÛÙ·˜ ¢ÂÏÏ‹˜, ∫·Ù·Û΢‹ ÛÎËÓÈÎÒÓ: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ªÔ˘ÚÏ‹˜, μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË: º·Ó‹ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞›·ÓÙ·˜ ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¡ÙÈÎÔ‡Ï˘, ™Ù¤ÏÏ· ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˘, μ·ÛÈÏÈ΋ ¢Ô‡-

Ê·, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ï‚·Ófi˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: ¶¤ÌÙË Ï·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙȘ 19.30, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.00 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ÛÙȘ 19.30. πÛ¯‡Ô˘Ó ÂÚÁ·ÙÈο Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· √.°.∞. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ 11.0013.00 Î·È 18.00-21.00, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ 2410 534313.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ - ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ªÈÙÂÚ¿Ó ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ‡Ô˘

™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙËÓ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ªÈ-

ÎÔ‡ ÂÓÙ‡Ô˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ (∂™∏∂£™Ù∂∂), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ 8˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î. Δ˙¤Ó˘ ∫·ÚÓ·‚¿, ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞’ ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î. °È¿ÓÓË °ÎÔ˘Ù˙›‰Ë Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÎÎ. §ÂˆÓ›‰· ∫˘Ú›ÙÛË (2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÌÂÏÒÓ·), ÃÚ‹ÛÙÔ˘ °ÎfiÙÛÈÔ˘ (1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÌÂÏÒÓ·), ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ (¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡), μ·ÛÈÏ›Ԣ ∫·Ú‚¤ÏË (¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μÏ·¯ÔÁÈ·ÓÓ›Ô˘) Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·ÁÁ¤· (Û٤ϯԘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞’ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘). °È· ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi-

ÙÂÚ¿Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ °·ÏÏ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË “Mot a Mot” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ıËÓÒÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ· ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË, Û ̛· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜.

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∂¡∏ª∂ƒø™∏ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì·ıËÙÈ-

¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÂÓÙ‡Ô˘ (Ì·ıËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο) ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚ·ÁÔ‡‰·˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¯ÏÈ‚¿ÓÔ˜ Î·È Ë Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘

π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ §¤Ó· ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Ó¤ÚÁȘ ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∞’ ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Δ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ‡Ô˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÙȘ Ì·ıËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ‹ ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂™∏∂£™Ù∂∂ (ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 3, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, §¿ÚÈÛ·, Δ.∫. 41.222. ΔËÏ. 2410 537805, fax: 2410 538448). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ. ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· (6975 884285), ∞¯. ΔÚ·ÁÔ‡‰· (6932 945095), ÃÚ. ª¯ÏÈ‚¿ÓÔ (6984 848520) Î·È §¤Ó· ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ (6944 982514).

¶∞ƒ√À™π∞™∏ μπμ§π√À

√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙ· ÌÓËÌ›· ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ª∂ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËΠË

ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜” (¶·Ú·Û΢‹, 5-2) Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙ· ªÓËÌ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ - ¡·Ô› - ¡ÂfiÙÂÚ· ªÓËÌ›·” ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi. ∏ ¿Óˆ ÙˆÓ 600 ·ÙfiÌˆÓ ÚÔۤϢÛË Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ı¤ÚÌË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· “·ÁοÏÈ·Û·Ó” ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉÔÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·ÛΛ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ & ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ “ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡”. ∏ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ¡.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ “∏ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™Ù¤ÁË” Î·È ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË (2009) ·Ó·Ù‡ˆÛË 3.000 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÔÏÏÒÓ ∫·Ú‰ÈÙÛȈÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ì›· ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ۇÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ ¢Ú. ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ΔÛ·ÁηڿÎË, ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ·˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ΔÔÓ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ô ¡Ô̿گ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î. ºÒÙ˘ ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. ™‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘Ó·Ó, Â›Û˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘” Î. ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ª·Î¿Ï˘ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¶·ÚÓ·ÛÛfi˜”, Î. πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÚηÓÙÒÓ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӈÓ, ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ÂÈۋ̈˜ ›¯·Ó ÚÔÛÎÏËı› ·fi ÙË ¡.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· “¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ› Î·È πÛÙÔÚÈÎÔ› ÃÚfiÓÔÈ” (Û˘ÁÁڷʤ·˜: §. ¶. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘) Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ μ·Ï·‚¿Ó˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫Ï·ÛÛÈ΋˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ & ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› & ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÃÚfiÓÔÈ” (Û˘ÁÁڷʤ·˜: ™Ù. ™‰ÚfiÏÈ·) Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂˆÚ›·˜ & πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ “Δ· ¡ÂfiÙÂÚ· ªÓËÌ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” (Û˘ÁÁڷʤ·˜: ¢. ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜) Î·È “∏ ¶fiÏË Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: πÛÙÔÚÈ΋ ∞Ó·‰ÚÔÌ‹” (Û˘ÁÁڷʤ·˜: º. §¤Îη) Ô Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÷ÚÎÈÔÏ¿Î˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - ªË¯·ÓÈÎfi˜, ¢/ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó·ÛًψÛ˘ ¡ÂÒÙÂÚˆÓ & ™‡Á¯ÚÔÓˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ fiÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì ÙËÓ ËıÔÔÈfi- ÛÔÚ¿ÓÔ Î. ÕÓÓ· ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔÓ ÛÔÏ›ÛÙ·-È·Ó›ÛÙ· Î. ∞ϤͷӉÚÔ º·Ú‹ ÛÙÔ È¿ÓÔ.


32

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 8H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.806,40 -3,859

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

3,91 0,43 5,96 16,2 7,15 13,33 1 7,42 6,9 0,6 3,28 1,71 7,61 6,12 1,8 1,8 18,28 4,09 0,74 0,5 2,99 1,45 1,54 2,9 4,48 3,9 1,52 10,9 12,9 1,08 4,22 8,16 6,2 5,42 3,82 3,16 1,17 0,87 6,09 9,5 0,79 0,7 9,1 3,73 3,63 11,83 14,64 9 12,22 4,87 3,27 0,99 3,96 4,78 19 12 5,05 3,9 5,25 1,42

2,895 -6,522 -5,397 -0,308 -0,694 0,985 -7,407 -8,395 -2,817 -4,762 0 -2,286 0,264 0,328 -1,639 -7,216 -3,586 -3,538 -5,128 -3,846 0 0 -4,348 -3,654 -3,863 -2,5 -5,59 -3,795 -8,511 -6,087 -0,706 -3,318 -8,148 -1,455 -3,291 -4,242 -4,098 -6,452 -2,56 -1,145 -8,14 -4,11 -2,674 -2,865 -8,564 -5,436 0,966 -3,226 -4,977 -1,616 -3,254 -1 -1,737 -7,184 -2,414 -5,213 -9,009 -3,226 -5,405 0

98878 6464292 5958434 356216 44547 146659 360906 21806 99235 1240009 777946 57734 258655 10819 1938698 4458089 2 5177 59595 133751 0 0 757275 161614 209163 17222 19617 526091 9307343 12114 244668 215494 553243 18639 15558 10891 43965 333456 7346 65446 445027 59872 192756 205776 354744 7427 593695 1827623 1328 1907 125580 121077 749931 117197 91593 404 2319163 2808606 1901467 90850

3,84 0,43 5,84 16 7,1 12,94 1 7,4 6,6 0,6 3,11 1,69 7,5 6,03 1,72 1,8 18,28 4,08 0,73 0,49 2,99 1,45 1,53 2,89 4,28 3,85 1,49 10,9 12,87 1,08 4,17 8,16 6,13 5,3 3,82 3,14 1,15 0,87 6 9,36 0,78 0,68 8,88 3,66 3,63 11,72 14,28 8,96 12,22 4,62 3,11 0,96 3,81 4,78 18,88 12 5,03 3,74 5,13 1,42

4,01 0,47 6,49 16,35 7,3 13,4 1,12 8,06 7,25 0,65 3,38 1,79 7,75 6,15 1,87 2 18,28 4,24 0,79 0,53 2,99 1,45 1,65 3,11 4,66 3,92 1,65 11,6 14,47 1,19 4,36 8,54 6,8 5,5 4,08 3,25 1,21 0,96 6,15 9,75 0,87 0,74 9,27 4,02 4,03 12,63 14,75 9,4 13,2 5 3,44 1,05 4,1 5,15 19,69 12,5 5,71 4,13 5,66 1,5

1,639 0 -4,225 -4,918 -3,947 -6,557 -8,824 -1,587 -10,526 0 0 -0,243 -1,835 -3,571 -3,597 0 -6,452 0 -11,111 -0,543 -6,173 0 -7,837 -5,439 0 -3,883 -6,667 0,455 -7,895 3,191 -4,598 -7,353 -0,877 -2,41 0,993 -9,091 -1,538 0

1025 0 142268 4020 500 247953 8150 11113 93258 0 0 3800 250 11725 200 3200 16930 3405 147916 5040 123257 0 582 944 2119 50050 29378 10356 21078 46035 7360 300222 1540 10431 2150 115857 21022 0

1,24 0,8 0,65 1,73 0,73 0,55 0,31 0,57 0,33 0,7 1,18 4,08 1,03 0,8 1,3 7,6 1,14 1,14 0,47 1,76 0,74 0,43 2,88 4,32 0,77 1,94 0,55 2,2 0,35 0,93 0,79 1,24 1,1 0,79 2,76 0,3 0,61 0,41

1,3 0,8 0,73 1,81 0,74 0,63 0,32 0,64 0,38 0,7 1,18 4,26 1,07 0,84 1,37 7,72 1,22 1,2 0,55 1,84 0,82 0,43 2,94 4,52 0,84 2,11 0,59 2,35 0,38 1,03 0,85 1,4 1,15 0,84 3,1 0,34 0,65 0,41

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

1,24 0,8 0,68 1,74 0,73 0,57 0,31 0,62 0,34 0,7 1,18 4,1 1,07 0,81 1,34 7,72 1,16 1,17 0,48 1,83 0,76 0,43 2,94 4,52 0,82 1,98 0,56 2,21 0,35 0,97 0,83 1,26 1,13 0,81 3,05 0,3 0,64 0,41

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√)

1,2 0,54 0,41 0,71 0,57 1,84 0,65 0,37 0,89 1,18 0,87 1,16 0,65 0,27 1,67 0,34 0,53 0,78 0,58 0,75 1,12 1,4 0,39 0,33 1,51 6,29 0,54 1,26 0,75 0,96 1,25 0,49 0,59 0,62 0,37 0,76 0,38 0,46 0,74 0,65 1,58 2,08 0,85 1,1 0,36 0,56 2,54 0,78 1,57 0,32 0,77 0,54 0,52 3,37 13 2,03 0,64 0,92 0,39 0,75 0,42 0,36 4,97 1,18 1,73 0,3 5,9 0,61 6,39 1,29 0,58 3,14 1,78 0,4 0,64 0,62 0,42 4 1,35 0,8 1 0,48 0,63 0,6 1,48 0,55 0,86 0,51 0,58 0,65 0,76 3 0,91 2,79 0,7 3,52 0,31 0,66 1,27 1,32 0,93 0,46 0,34 3,52 1,3

-2,439 0 -2,381 -1,389 -1,724 2,222 -1,515 0 -2,198 5,357 -7,447 -1,695 0 -3,571 0 -5,556 -5,357 -4,878 0 -1,316 0 -6,04 2,632 -2,941 0 -2,177 -3,571 -10 -2,597 -4 -3,846 0 0 0 -7,5 -9,524 -11,628 -4,167 -8,642 -5,797 -9,195 -2,804 -8,602 -1,786 0 0 -7,299 -4,878 -1,875 -8,571 -1,282 -5,263 0 1,201 0 0,995 1,587 0 -7,143 -5,063 -4,545 -2,703 0 1,724 -6,486 0 -3,12 -6,154 -6,851 -6,522 0 0 1,714 -6,977 -9,859 -3,125 0 0 2,273 -2,439 0 -2,041 3,279 0 -7,5 -8,333 7,5 -7,273 0 0 2,703 0,671 -3,191 0 -5,405 0 0 0 -7,971 -0,752 -5,102 0 0 -2,222 -5,109

4108 10903 630 5090 670 300 13 58328 5885 30 1397 700 4789 180210 0 9289 62100 3000 615 12 57 554 2225 41359 0 3152 28713 8900 3299 41205 748 5854 4105 0 6750 4075 7230 60441 7386 21662 7936 8940 40189 7325 0 12741 5210 16618 1446 30447 8886 3925 1320 91897 0 5095 2110 266313 29054 8430 35533 63658 3025 10871 13345 6000 2006 12926 1090 10030 0 0 12525 10520 2492 940 0 9145 1012 1300 0 1780 4450 0 10 2240 7330 5390 990 0 826 2130 41400 11810 47301 0 0 306333 4590 1446 4125 0 0 412 69081

1,2 0,49 0,38 0,69 0,54 1,84 0,65 0,35 0,88 1,17 0,85 1,15 0,65 0,23 1,67 0,33 0,53 0,78 0,56 0,73 1,01 1,35 0,39 0,33 1,51 6,2 0,54 1,26 0,75 0,9 1,25 0,45 0,54 0,62 0,37 0,72 0,38 0,45 0,73 0,65 1,57 2 0,84 1,08 0,36 0,54 2,47 0,75 1,53 0,32 0,71 0,54 0,51 3,33 13 1,94 0,6 0,87 0,39 0,72 0,42 0,34 4,9 1,08 1,71 0,3 5,62 0,6 6,22 1,25 0,58 3,14 1,78 0,39 0,64 0,61 0,42 4 1,2 0,8 1 0,48 0,58 0,6 1,48 0,55 0,72 0,5 0,58 0,65 0,74 2,8 0,86 2,78 0,69 3,52 0,31 0,66 1,27 1,27 0,92 0,46 0,34 3,51 1,27

1,23 0,56 0,46 0,78 0,59 1,84 0,65 0,4 0,9 1,18 0,88 1,28 0,67 0,28 1,67 0,38 0,56 0,78 0,58 0,77 1,12 1,49 0,4 0,34 1,51 6,45 0,57 1,38 0,76 1 1,25 0,49 0,59 0,62 0,42 0,77 0,4 0,49 0,82 0,73 1,88 2,17 0,93 1,15 0,36 0,58 2,74 0,83 1,63 0,37 0,77 0,59 0,53 3,4 13 2,06 0,65 0,95 0,43 0,77 0,44 0,37 5,1 1,21 1,9 0,3 6,2 0,62 6,42 1,32 0,58 3,14 1,81 0,44 0,73 0,64 0,42 4 1,35 0,83 1 0,49 0,63 0,6 1,48 0,6 0,87 0,52 0,58 0,65 0,81 3,04 0,97 2,79 0,74 3,52 0,31 0,67 1,38 1,34 1,02 0,46 0,34 3,58 1,4

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

39,84 0,35 3,17 0,75 0,48

-3,838 -18,605 0 -5,063 0

14424 3701 538 4000 0

39,6 0,35 3,03 0,74 0,48

42,67 0,39 3,22 0,82 0,48

6,94 1,62 8,54 0,54 1,03 3,57 0,48 0,39 1,59 1,38 0,23 0,24 0,26 0,15 20,16 0,5 0,98 0,45 36,15 2,78 0,68 0,23 7,32 0,15 0,19 0,54 4,9 0,18 0,31 13,84 62,5 3,3 20,08 3,07 0,16 1,48 0,2 0,19 8,96 10,89 0,27 0,84 0,25

1,314 -1,22 0 -10 0 -1,923 0 0 0 0 -8 0 0 -6,25 0,05 0 -3,922 -2,174 0 -1,767 -1,449 -4,167 -2,27 0 0 8 -2,97 0 0 0 0,402 -1,786 -1,181 0,987 0 0 0 -9,524 -3,759 0 0 0 0

900 4486 0 90 0 7277 0 0 3653 0 2900 0 0 122560 569 1808 17949 1500 0 3042 5850 29550 70 5783 60 20 16698 8970 0 0 30 100 1240 463 40010 0 22080 8403 205 0 0 16678 72183

6,9 1,61 8,54 0,54 1,03 3,52 0,48 0,39 1,59 1,38 0,23 0,24 0,26 0,13 20,05 0,47 0,93 0,44 36,15 2,76 0,68 0,22 7,32 0,15 0,18 0,54 4,78 0,18 0,31 13,84 62,3 3,3 19,49 3 0,15 1,48 0,2 0,19 8,93 10,89 0,27 0,84 0,24

7,2 1,62 8,54 0,54 1,03 3,64 0,48 0,39 1,6 1,38 0,23 0,24 0,26 0,16 20,7 0,5 1 0,45 36,15 2,87 0,69 0,23 7,32 0,15 0,19 0,54 5,1 0,18 0,31 13,84 62,9 3,3 20,5 3,1 0,16 1,48 0,21 0,2 9 10,89 0,27 0,84 0,25

1,05 0,13 0,18 3,7 0,1 0,11 0,14 0,06 0,14 1,25 0,25 0,67 0,07 0,08 0,23 0,22 0,69 0,37 0,5 0,54 0,18 0,13 0,37 1,3 3,7

-6,25 -7,143 0 0 0 0 0 0 7,692 -2,344 0 0 -12,5 0 -8 0 0 2,778 0 0 0 -7,143 -2,632 0 0

3308 25 0 0 10665 0 0 91341 250 10250 300 0 6560 5200 12322 44656 0 34611 0 0 4500 3000 78300 0 0

1,01 0,13 0,18 3,7 0,1 0,11 0,14 0,05 0,14 1,16 0,25 0,67 0,07 0,07 0,23 0,21 0,69 0,35 0,5 0,54 0,18 0,13 0,36 1,3 3,7

1,1 0,13 0,18 3,7 0,11 0,11 0,14 0,06 0,14 1,3 0,25 0,67 0,07 0,08 0,25 0,23 0,69 0,39 0,5 0,54 0,18 0,13 0,38 1,3 3,7

1,02 2,53 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,66 2,7 2,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,02 2,53 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,66 2,7 2,19

1,02 2,53 2 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,18 2,66 2,7 2,19

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 1,46 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 5∏™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

25.320.901,02 5.211.007,36 4,8591 22.542.738,26 2.851.943,54 7,9043 133.303.523,56 15.223.397,97 8,7565 15.160.575,58 2.261.507,91 6,7037 361.871.040,99 107.941.823,29 3,3525 29.503.674,93 3.402.319,55 8,6716 18.490.721,52 2.685.579,66 6,8852 7.401.841,98 1.461.529,71 5,0644 12.541.464,08 1.711.429,91 7,3281 116.998.251,09 13.431.223,52 8,7109 52.915.985,89 6.985.842,06 7,5747 5.917.435,27 1.569.280,82 3,7708 22.329.818,01 2.256.502,03 9,8958 10.194.773,49 1.026.051,94 9,9359 205.415.764,33 14.234.407,77 14,4309 13.924.368,69 847.346,28 16,4329 3.761.557,93 659.551,34 5,7032 10.101.294,92 2.010.235,98 5,0249 7.184.123,87 1.941.922,55 3,6995 8.873.568,92 2.457.108,08 3,6114 16.012.942,90 2.170.715,13 7,3768 35.408.842,60 3.771.618,87 9,3882 10.254.317,67 5.449.201,33 1,8818 3.997.027,58 288.428,44 13,8580

0,25% 4,9563 4,7619 -3,50% 0,02% 8,0229 7,8450 -4,93% -0,10% 8,7565 8,6908 -3,12% -0,09% 6,8210 6,6367 -3,84% -0,30% 3,3525 3,3525 -5,64% -0,01% 8,6716 8,6066 -3,91% 0,06% 6,8852 6,8336 -3,89% -0,03% 5,0948 5,0239 -5,62% 0,23% 7,4380 7,3281 -3,90% -0,28% 8,7109 8,7109 -1,82% 0,13% 7,6504 7,5368 -4,58% -0,07% 4,0725 3,7708 -5,07% -0,22% 9,8958 9,8216 -4,89% -0,22% 9,9359 9,9359 -4,84% -0,19% 14,5031 14,3227 -4,95% -0,29% 16,7616 16,2686 -2,01% 0,02% 5,8173 5,6462 -3,28% -0,26% 5,0249 4,9998 -4,21% 0,04% 3,7735 3,6255 -3,56% -0,02% 3,6114 3,5843 -2,39% -0,23% 7,4506 7,3768 -3,58% -0,12% 9,4821 9,2943 -5,30% 0,03% 1,8818 1,8771 -2,48% -0,19% 14,0659 13,7194 -5,25%

81.252.261,04 26.956.408,73 2.670.385,78 168.473.276,63 36.550.243,84 6.147.761,45 29.687.604,37 32.057.897,84 16.633.500,94 9.876.159,72 33.458.449,02 11.398.522,27 20.794.915,12 32.957.592,65 317.523.045,90 5.552.363,71 28.782.011,13 60.901.511,83 129.067.427,28 55.393.844,04 1.313.310,38 17.735.855,36 68.108,70 6.506.206,22 659.774,50 15.501.909,80 1.141.659,37 1.411.356,27 32.776.627,70 14.200.663,49 5.123.411,25 13.264.730,45 3.660.433,22 3.211.815,11 125.017.878,19 59.923.280,77 14.697.845,65 55.830.974,73 107.834.723,43 55.799.170,29 10.457.787,94 56.569.740,99 107.980.723,37 53.364.477,93 6.736.893,29 534.559,38 8.367.481,97 74.700.696,91 16.713.385,60 2.778.531,41 4.614.718,87 6.147.504,10

0,10% 0,12% 1,40% 0,07% 0,10% 0,38% -0,06% -0,66% -1,83% -0,08% 0,09% 0,14% 0,00% 0,97% -0,40% -0,20% -0,05% 1,01% -0,56% 0,02% 0,01% -0,20% -0,01% -0,01% -0,03% -0,03% 0,04% 0,04% 0,07% 0,03% -0,46% 0,07% 0,16% 0,16% 0,14% -0,05% 0,37% -0,27% 1,24% -0,13% -0,02% -0,05% 0,76% -0,33% 0,01% -0,03% 0,16% 1,17% 0,10% -0,05%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.969.328,27 2.170.651,36 270.713,73 37.046.017,69 5.255.773,04 895.583,44 3.510.876,67 3.650.968,14 1.840.813,45 2.487.278,74 4.133.633,39 1.647.689,38 6.627.322,83 6.525.575,80 53.534.009,45 950.563,85 3.060.354,62 5.555.617,95 15.263.410,71 5.496.835,61 120.000,00 1.607.334,11 55,73 5.347,36 571,66 13.094,15 1.158,56 1.351,11 32.646,17 14.100,00 1.132.213,33 3.757.411,74 1.173.883,05 396.892,29 38.579.291,85 5.634.148,20 1.412.155,83 5.943.551,76 34.256.421,54 6.051.956,58 371.427,48 6.018.139,16 96.564.280,40 4.981.235,29 1.984.352,03 180.503,57 1.718.157,71 26.047.342,76 4.992.590,37 715.002,90 22.048,53 1.868.416,99

16,3508 12,4186 9,8642 4,5477 6,9543 6,8645 8,4559 8,7807 9,0360 3,9707 8,0942 6,9179 3,1378 5,0505 5,9312 5,8411 9,4048 10,9621 8,4560 10,0774 10,9443 11,0343 1.222,1400 1.216,7100 1.154,1500 1.183,8800 985,4100 1.044,5900 1.004,0000 1.007,1400 4,5251 3,5303 3,1182 8,0924 3,2405 10,6357 10,4081 9,3935 3,1479 9,2200 28,1557 9,3999 1,1182 10,7131 3,3950 2,9615 4,8700 2,8679 3,3476 3,8860 209,3000 3,2902

16,6778 12,6670 10,0615 4,5477 6,9543 6,8645 8,8787 9,0441 9,3071 4,0402 8,3370 6,9179 3,1566 5,0505 5,9312 5,8411 9,8750 11,5102 8,8788 10,5813 11,4915 11,0343 1.222,1400 1.216,7100 1.154,1500 1.183,8800 985,4100 1.044,5900 1.004,0000 1.007,1400 4,5477 3,5833 3,1650 8,2138 3,3215 10,8484 10,6163 9,3935 3,1479 9,4044 28,2965 9,3999 1,1182 10,7131 3,4629 2,9615 4,8700 2,8966 3,4480 3,9249 210,3465 3,3889

16,1873 12,2944 9,7656 4,5136 6,9021 6,8130 8,2868 8,6051 8,8553 3,9310 7,9323 6,8660 3,1127 5,0505 5,9312 5,8411 9,4048 10,9621 8,4137 10,0270 10,9443 11,0343 1.222,1400 1.216,7100 1.154,1500 1.183,8800 985,4100 1.044,5900 1.004,0000 1.007,1400 4,4912 3,5303 3,1182 8,0924 3,1757 10,4230 10,1999 9,2056 3,1243 9,0356 27,9445 9,3999 1,1098 10,6328 3,3611 2,9467 4,8457 2,8392 3,2472 3,8860 209,3000 3,2244

0,49% 1,70% 7,22% 0,96% 0,66% 2,88% -0,71% -7,27% -7,20% 0,92% -1,01% 1,56% -0,58% 8,93% 3,88% 1,88% -0,35% 3,72% -2,32% 0,13% 0,65% 2,44% 0,54% 0,55% -0,41% -0,40% 0,57% 0,57% -1,79% -1,78% 1,44% 0,76% -0,29% 0,17% -0,65% -0,20% -0,58% -2,67% 1,15% -4,46% 6,25% -3,87% -0,38% -0,20% 2,97% -0,15% 1,06% -0,31% 0,71% 5,78% 0,11% 0,16%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

8.343.569,11 4.736.037,39 21.739.648,58 36.091.968,36 14.244.841,01 14.814.883,48 176.463.810,52 166.321.823,15 18.956.518,29 20.358.052,30 56.213.684,00 42.482.054,30 42.791.485,40 30.375.171,39 1.242.938,76 2.207.790,19 15.791.245,04 74.509.658,03 1.857.582,01 11.042.858,40 818.700,39 70.888.584,92 155.300.502,44 25.307.885,34 5.318.053,95 190.453,36 13.487.896,06 1.359.139,06 110.040.565,23 9.763.806,62 8.479.428,45

3.318.802,90 587.119,92 4.559.374,40 2.147.271,99 4.780.515,10 2.115.140,25 15.941.094,13 15.081.532,07 2.714.520,06 1.720.317,77 5.956.041,00 1.186.802,46 3.377.529,69 5.815.622,20 216.797,93 348.579,87 8.285.388,89 14.732.824,64 1.821.680,87 9.568.812,89 135.085,46 41.278.403,96 18.878.843,62 17.452.853,42 279.525,00 193,41 13.679,93 378.384,65 6.988.993,83 4.308.219,76 1.455.295,30

2,5140 8,0666 4,7681 16,8083 2,9798 7,0042 11,0697 11,0282 6,9834 11,8339 9,4381 35,7954 12,6695 5,2230 5,7332 6,3337 1,9059 5,0574 1,0197 1,1540 6,0606 1,7173 8,2262 1,4501 19,0253 984,7000 985,9600 3,5920 15,7448 2,2663 5,8266

-3,09% -3,25% -4,01% -3,17% -2,31% -3,18% -3,50% -3,58% -3,69% -3,51% -4,00% -2,67% -2,64% -3,16% -2,24% -2,53% -3,15% -2,67% -2,59% -3,23% -2,38% -2,91% -3,35% -3,55% -3,69% -3,14% -3,14% -3,22% -3,46% -2,84% -3,02%

2,6397 8,4699 5,0065 17,6487 3,0841 7,2493 11,1804 11,1385 7,0532 11,9522 9,4853 36,5113 12,9229 5,3275 5,8479 6,4604 1,9726 5,0574 1,0197 1,1713 6,1515 1,7173 8,2262 1,4501 19,0253 984,7000 985,9600 3,6279 16,2171 2,3343 6,0014

2,4637 -14,61% 7,9859 -13,24% 4,7204 -16,47% 16,6402 -12,59% 2,9500 -12,84% 6,9342 -15,37% 10,9590 -13,33% 10,9179 -13,97% 6,9136 -14,33% 11,7156 -15,08% 9,3626 -16,57% 35,4374 -11,27% 12,5428 -11,26% 5,1708 -12,53% 5,6759 -10,31% 6,2704 -11,29% 1,9059 -12,79% 5,0068 -10,14% 1,0095 -12,50% 1,1425 -12,18% 6,0000 -10,50% 1,7001 -12,92% 8,1439 -14,66% 1,4356 -14,89% 19,0253 -14,32% 984,7000 -11,68% 985,9600 -11,67% 3,5202 -13,83% 15,5874 -13,17% 2,2436 -11,27% 5,7683 -12,72%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

53.839.219,31 6.009.601,33 8,9589 6.633.761,40 2.329.776,71 2,8474 175.724.354,51 8.077.001,30 21,7561 61.851.583,70 12.234.617,54 5,0555 27.573.415,55 67.119.914,18 0,4108 1.258.380,70 2.792.502,59 0,4506 86.753.645,81 10.358.132,60 8,3754 53.019.518,94 6.426.923,44 8,2496 46.347.078,13 5.234.741,49 8,8537 4.857.696,04 3.682.592,39 1,3191 731.876,01 70.329,39 10,4064 2.739.365,35 263.196,51 10,4081 12.180.530,16 3.459.414,45 3,5210 2.163.930,99 1.101.928,20 1,9638 19.676.869,18 7.689.622,38 2,5589 10.241.209,93 5.379.349,29 1,9038 52.695.836,72 4.364.354,04 12,0741 13.032.919,35 6.564.786,43 1,9853 71.786.518,29 1.735.619,81 41,3607 4.144.794,58 507.847,37 8,1615 6.602.375,79 1.776.183,29 3,7172 13.198.824,75 17.571.062,84 0,7512 45.247.763,71 5.185.335,15 8,7261 6.716.072,52 9.356.417,56 0,7178 34.210.859,02 4.108.463,53 8,3269 7.534.934,89 2.623.680,57 2,8719 24.368.672,74 13.516.342,57 1,8029 16.115.915,45 7.704.872,31 2,0917 871.542,72 859.844,63 1,0136 543.455,44 216.255,27 2,5130 5.523.050,97 669.736,77 8,2466

-3,41% 8,9589 8,8693 -13,58% -3,87% 2,8474 2,8189 -14,98% -3,41% 21,9737 21,5385 -13,73% -2,89% 5,1061 5,0049 -12,72% -3,41% 0,4108 0,4067 -13,63% -3,96% 0,4506 0,4461 -16,06% 0,22% 8,3754 8,2916 -0,82% -0,38% 8,2496 8,2496 -1,11% -0,28% 8,8537 8,8537 -1,97% -2,76% 1,3191 1,3059 -10,38% -0,54% 10,4064 10,1983 -5,15% -0,54% 10,4081 10,1999 -5,14% -3,13% 3,6971 3,4858 -12,19% -3,41% 2,0620 1,9442 -14,87% -2,95% 2,5589 2,5461 -12,69% -2,75% 1,9038 1,8943 -11,87% -2,80% 12,1948 11,8326 -12,78% -2,64% 2,0052 1,9456 -12,32% -3,31% 42,3947 41,3607 -11,75% -3,19% 8,3655 8,1615 -16,65% -3,42% 3,8101 3,7172 -12,75% -3,07% 0,7662 0,7512 -13,44% -3,21% 8,9006 8,7261 -14,46% -3,07% 0,7304 0,7034 -13,33% -3,69% 8,4726 8,1604 -14,70% -2,90% 2,8719 2,8432 -11,73% -3,37% 1,8930 1,7849 -13,48% -2,81% 2,1963 2,0499 -12,74% -1,67% 1,0339 1,0035 -8,61% -2,57% 2,6135 2,4879 -11,83% -2,77% 8,5765 8,1641 -11,94%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

14.253.619,96 1.215.180,30 11,7296 2.743.077,83 417.617,33 6,5684 2.778.424,57 608.026,67 4,5696 7.840.551,16 800.473,62 9,7949 17.187.843,80 1.449.925,09 11,8543 3.123.039,87 588.248,44 5,3090 7.395.818,23 1.529.041,42 4,8369 3.905.439,88 1.835.768,69 2,1274 958.458,87 135.087,72 7,0951 20.745.310,20 6.543.523,36 3,1704 31.432.955,34 9.148.577,43 3,4358 684.734,29 634,71 1.078,8200 33.797.766,46 30.816,93 1.096,7300 787.585,77 769,93 1.022,9300 42.997.667,60 41.980,16 1.024,2400 41.193,06 43,99 936,3500 4.481.419,71 4.779,40 937,6500 4.346.001,34 1.159.771,28 3,7473 1.942.038,59 431.577,25 4,4999 3.915.818,67 2.822.563,20 1,3873 1.560.412,66 687.961,96 2,2682 3.672.248,56 1.564.771,75 2,3468 1.311.308,48 545.885,59 2,4022 52.503.797,22 43.249.441,38 1,2140 7.955.623,33 607.068,97 13,1050 15.893.705,52 1.277.564,13 12,4406 42.044.582,89 4.321.664,28 9,7288 9.917.000,79 15.482.132,03 0,6405 11.715.486,43 14.196.638,62 0,8252 3.252.180,44 361.857,58 8,9875 3.595.931,61 398.363,64 9,0268 1.315.349,55 150.010,65 8,7684 151.459.934,81 17.674.062,14 8,5696 46.152.648,21 6.171.206,17 7,4787 1.619.219,86 551.489,07 2,9361 29.594.612,85 2.797.640,99 10,5784 5.212.757,03 2.600.559,96 2,0045 3.212.967,11 1.732.375,55 1,8547 8.353.408,98 6.097.880,45 1,3699 13.062.559,71 5.022.381,41 2,6009 19.980.729,46 4.311.224,61 4,6346 12.345.853,50 4.723.092,21 2,6139 30.484.557,78 15.205.214,36 2,0049 599.500,76 38.680,56 15,4988 3.650.735,83 13.834,18 263,8900 1.938.833,81 376.703,99 5,1468

0,04% -2,84% -0,71% 0,14% -3,50% -2,52% 1,18% -2,06% -0,28% -1,58% -2,40% -1,86% -1,86% -2,58% -2,58% -2,02% -2,02% -1,86% -1,49% -2,25% -0,85% -0,26% 1,14% -0,63% -3,04% -0,76% -3,03% -0,68% -2,95% -0,02% -0,03% -0,04% -0,16% 0,27% -2,08% -0,48% -2,26% 0,89% 0,15% 1,23% -1,65% -1,49% 0,21% -3,42% -2,10% 0,18%

12,3161 6,7983 4,6153 9,8928 11,9728 5,4152 4,8369 2,1274 7,2015 3,1704 3,4358 1.078,8200 1.096,7300 1.022,9300 1.024,2400 936,3500 937,6500 3,7848 4,5449 1,4289 2,3362 2,4055 2,4743 1,2140 13,1050 12,5650 9,8261 0,6405 0,8252 8,9875 9,0268 8,7684 8,5696 7,4787 2,9361 10,5784 2,1047 1,9474 1,3836 2,6659 4,7505 2,6792 2,0450 15,6538 269,1678 5,3012

11,6123 6,5027 4,5239 9,6970 11,7358 5,2559 4,7885 2,1061 7,0241 3,1387 3,4014 1.078,8200 1.096,7300 1.022,9300 1.024,2400 936,3500 937,6500 3,6724 4,4099 1,3734 2,2455 2,3233 2,3782 1,2019 12,9740 12,3162 9,6315 0,6341 0,8169 8,8078 8,8463 8,5930 8,3982 7,4039 2,9214 10,3668 1,9644 1,8176 1,3425 2,6009 4,6346 2,6139 2,0049 15,1888 263,8900 5,0439

-2,74% 0,50% 1,95% -4,14% -4,18% -3,96% 0,55% -9,13% -3,36% -7,78% -9,48% -3,23% -3,23% -6,77% -6,76% -5,27% -5,26% -6,86% -6,90% -5,86% -3,62% -1,42% 0,33% -3,58% -2,23% -4,79% -2,10% -3,57% 0,26% -0,90% -0,78% -1,79% -3,03% -2,45% -4,72% 0,06% -9,96% -0,55% -3,88% 2,58% -4,93% -5,81% -2,93% -0,34% -5,29% -5,61%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.597.872,33 28.651.945,56 7.505.372,87 320.969.245,65 11.887.346,64 4.316.209,95 4.822.618,32 10.645.151,06 64.332.038,98 7.731.368,76 86.809.534,66 318.027.426,54 286.099.837,99 8.411.060,73 13.081.085,67 74.304.974,08 6.163.402,64 11.539.079,00 239.559,59 97.838.347,15

2.085.427,35 6,5204 2.326.508,34 12,3154 1.294.907,61 5,7961 29.037.359,02 11,0537 1.720.106,02 6,9108 1.199.483,36 3,5984 717.164,24 6,7246 1.939.717,39 5,4880 8.697.649,84 7,3965 1.327.586,18 5,8236 26.536.946,91 3,2713 81.735.835,07 3,8909 150.539.893,16 1,9005 1.809.346,63 4,6487 2.447.410,49 5,3449 13.960.089,60 5,3227 1.735.836,36 3,5507 1.415.365,07 8,1527 63.689,68 3,7614 42.315.226,24 2,3121

0,01% 6,5334 6,3900 0,18% 0,00% 12,4386 12,1922 -0,06% 0,05% 5,7961 5,7381 -0,87% -0,01% 11,0537 11,0537 0,14% 0,00% 6,9108 6,9108 0,09% -0,05% 3,6020 3,5840 -0,48% 0,01% 6,7246 6,7246 0,06% -0,01% 5,4880 5,4331 -0,63% -0,01% 7,4039 7,3595 0,14% -0,02% 5,8382 5,7945 0,51% 0,00% 3,2713 3,2713 0,08% 0,00% 3,9104 3,8714 -0,05% 0,01% 1,9005 1,9005 0,22% 0,01% 4,6487 4,6255 0,18% 0,00% 5,3449 5,3449 0,11% 0,00% 5,3227 5,3227 -0,24% 0,01% 3,5507 3,5329 0,08% -0,01% 8,3158 7,9896 -0,03% -0,02% 3,7990 3,5733 -0,24% 0,00% 2,3121 2,3121 0,23%

85.783.859,42 38.462.071,36 60.559.622,04 5.002.081,50 199.791.263,00

7.371.159,68 11,6378 3.318.240,45 11,5911 55.019.167,87 1,1007 4.543.802,25 1,1009 189.805.947,48 1,0526

0,00% 11,6378 11,6378 0,02% 0,01% 11,5911 11,5911 0,13% 0,00% 1,1007 1,1007 0,20% 0,00% 1,1009 1,1009 0,21% 0,01% 1,0526 1,0526 0,10%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

413.256,60 5,7127 174.344,78 11,0680 120.411,58 9,4513 1.347.656,83 10,2652

44.560.110,26 5.831.061,69 7,6419 95.408.705,82 11.409.533,40 8,3622 29.886.528,31 2.749.864,18 10,8684 12.369.358,80 1.275.172,33 9,7001 3.855.477,09 409.505,35 9,4150 3.092.010,39 336.569,38 9,1868 629.385.818,51 142.984.306,80 4,4018 31.321.767,95 9.151.416,18 3,4226 5.570.773,50 907.527,76 6,1384 71.759.568,82 5.123.795,95 14,0052 27.225.960,57 5.234.113,93 5,2016 12.693.834,76 1.262.688,27 10,0530 15.416.420,60 1.576.374,05 9,7797 9.270.662,11 2.929.378,75 3,1647 24.201.313,45 3.530.745,27 6,8544 4.225.647,62 2.358.317,00 1,7918 43.920.468,85 2.964.371,78 14,8161 8.221.935,63 1.601.990,16 5,1323 46.322.830,77 5.430.939,58 8,5294 15.742.568,94 5.122.179,10 3,0734 14.840.535,50 4.986.035,74 2,9764 934.561,69 120.000,00 7,7880 1.201.320,70 150.492,23 7,9826 13.608.687,55 4.117.492,45 3,3051 3.415.445,63 517.674,43 6,5977 945.250,99 450.813,93 2,0968 15.931.083,43 6.974.097,07 2,2843 1.987.164,31 220.377,20 9,0171

-1,87% -1,62% -0,65% -2,03% -1,03% -1,97% -1,33% -1,14% -1,98% -1,62% -0,76% -0,66% -0,49% -0,80% -1,97% -1,74% -1,83% -1,64% -1,24% -1,88% -1,78% -1,76% -1,68% -1,51% -1,77% -2,00% -0,44% -0,18%

8,0240 7,5655 -11,50% 8,4458 8,2786 -8,53% 10,9771 10,7597 -5,23% 9,8699 9,6031 -9,21% 9,5798 9,3209 -5,86% 9,3016 9,0949 -8,84% 4,4018 4,4018 -7,84% 3,4226 3,3884 -6,01% 6,2305 6,0770 -9,60% 14,0052 13,8651 -8,09% 5,2016 5,1496 -3,97% 10,0530 9,9525 -4,30% 9,7797 9,7797 -4,63% 3,1647 3,1331 -4,54% 7,0600 6,7859 -9,67% 1,9351 1,7918 -9,75% 14,9643 14,6679 -10,53% 5,3889 5,0810 -6,18% 8,6787 8,5294 -4,75% 3,1195 3,0734 -10,18% 3,0062 2,9466 -10,04% 7,8659 7,7101 -8,91% 8,0624 7,9028 -8,69% 3,3051 3,2886 -8,38% 6,7956 6,4657 -9,83% 2,1073 2,0884 -10,35% 2,2843 2,2786 -3,54% 9,0171 9,0171 -5,84%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.117.391,79 6.416.774,52 3.014.540,23 2.653.301,32 1.840.358,35 14.647.600,68 68.336.976,62 35.854.534,63 22.451.913,36 36.755.272,94 1.819.082,07 18.863.346,67

1.257.128,80 577.347,31 266.471,99 249.151,73 349.193,41 2.143.777,72 6.626.616,36 5.961.750,20 8.440.441,72 3.714.018,45 553.030,55 6.944.250,05

17,5936 11,1142 11,3128 10,6493 5,2703 6,8326 10,3125 6,0141 2,6600 9,8964 3,2893 2,7164

-0,45% -0,31% -0,43% -0,23% -0,54% -1,89% 0,00% -0,29% -1,34% -0,89% -0,57% -0,36%

18,4733 11,6699 11,8784 11,1818 5,3757 6,9009 10,4156 6,0141 2,6999 9,8964 3,4209 2,7436

17,4177 10,8919 11,0865 10,4363 5,2176 6,7643 10,2094 5,9540 2,6334 9,8469 3,2564 2,6892

-1,11% -2,31% -2,23% -2,23% -3,09% 6,15% -0,89% -2,02% -5,59% -1,56% 1,54% -1,23%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

15.941.361,49 4.895.411,90 2.825.509,14 235.908,71 11.191.270,61 1.347.990,58 17.753.890,95 2.649.286,26 48.682.370,18 5.965.199,19 9.234.589,22 1.584.783,11 70.051.559,98 4.910.987,43 5.994.457,47 2.345.505,63 4.300.923,00 1.279.105,07 15.792.381,39 2.074.392,82 51.639.291,44 20.772.730,57 52.998.396,14 74.330.137,66 28.820.091,63 39.453.488,52 22.041.251,60 30.171.220,47 1.619.219,86 551.489,07 45.587.299,11 17.450.768,91

3,2564 11,9771 8,3022 6,7014 8,1611 5,8270 14,2643 2,5557 3,3624 7,6130 2,4859 0,7130 0,7305 0,7305 2,9361 2,6123

-2,04% -1,24% -2,56% -0,51% -2,73% -0,70% -1,95% -2,81% -0,67% -1,58% -0,85% -0,74% -2,83% -2,85% -2,08% -1,33%

3,4192 12,5760 8,3852 6,7684 8,2427 5,8853 14,4069 2,6068 3,3624 7,6130 2,4859 0,7130 0,7305 0,7378 2,9361 2,7429

3,2238 11,8573 8,2192 6,6344 8,0795 5,7687 14,1217 2,5301 3,3288 7,5369 2,4610 0,7059 0,7159 0,7232 2,9214 2,4817

-4,33% -6,18% -4,62% -1,03% -5,12% -5,04% -3,75% -5,30% -1,09% -5,20% -2,38% -2,56% -5,52% -5,54% -4,72% -1,99%

16.371.223,58 5.137.706,09 1.755.714,27 192.103,52 71.524.349,92 7.991.541,38 29.671.990,41 3.510.676,87 5.706.938,69 996.106,45 57.478.078,36 19.338.909,36 60.325.369,88 62.412.233,80 9.103.211,39 1.014.182,86 3.446.326,76 1.163.860,56 34.367.417,28 14.570.406,33 5.415.163,30 1.987.490,52 3.648.002,96 435.335,25 5.217.217,56 570.063,53 1.977.598,00 207.942,45

3,1865 9,1394 8,9500 8,4519 5,7292 2,9721 0,9666 8,9759 2,9611 2,3587 2,7246 8,3798 9,1520 9,5103

-0,56% -1,07% -0,60% -0,96% -1,23% -0,40% -0,41% -0,77% -0,82% -0,82% -0,24% -0,81% -0,53% -0,29%

3,2184 9,5964 8,9500 8,4519 5,9011 2,9721 0,9666 9,1554 2,9611 2,4766 2,8608 8,4426 9,2206 9,5816

3,1546 9,0480 8,8605 8,3674 5,5573 2,9424 0,9569 8,9759 2,9463 2,3115 2,6701 8,3170 9,0834 9,4390

-0,27% -0,70% -1,51% -3,02% -2,86% -0,88% -1,48% -3,62% -2,05% -4,18% -2,25% -0,95% -0,22% 0,47%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9)

10.007.194,51 10.922,73 2.173.434,88

972.140,84 10,2940 9,59 1.138,5000 1.913,57 1.135,8000

0,07% 10,2940 10,1911 0,13% - 1.138,5000 1.138,5000 7,48% - 1.135,8000 1.135,8000 1,15%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3675 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8761 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4442 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,1616 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .122,07 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4659 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,1705 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,464 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,5765

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5891

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5529

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.360.811,18 1.929.642,90 1.138.045,94 13.833.938,66

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-0,66% 5,9983 5,6556 -9,21% -1,88% 11,6214 10,9573 -10,84% -0,25% 9,6403 9,3568 -3,29% -1,78% 10,6245 10,1625 -10,92%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3685 .........................................................1,3665 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87671 .......................................................0,87549 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4494 ...........................................................7,439 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,1687 .......................................................10,1545 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,16 .........................................................121,98 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4669 .........................................................1,4649 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1762 .........................................................8,1648 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,465 ...........................................................1,463 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5776 .........................................................1,5754

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


∞fi„ÂȘ 35

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

«√ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜» ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ °∫√À¡Δ∂§π∞, ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Δ.∂.¢.∫

ÛÌfi, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Îfi„Ô˘Ó Î·È Ó· Ú¿„Ô˘Ó ÙËÓ fiÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ·ÚÚˆÛÙËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ ÙÔ˘˜. √È Ú·ÎÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ıÂÛÌÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÂÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ ¯ı˜ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ™Ù·¯˘ÔÏÔÁÒÓÙ·˜, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi Ô˘ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÙ·È Û ÙÔÏÌËÚ‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ë ÂÏ·ÙÂȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂˆÓ Î·È Û ۯ¤ÛÂȘ ˘ÔÙÂÏ›˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 50% + 1 ÛÙË ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ 42% Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ë ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋. ∞ÚÓËÙÈÎfi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÚÂÙÈο ÛÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜

Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∞ÚÓËÙÈ΋ Î·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ fiÚÁ·Ó· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÙÔÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ¶¿Ú‰ÚÔ ¯ˆÚÈ¿ Ì 500 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ . ™‹ÌÂÚ· Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ √Δ∞, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ªÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÓËÛȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÚÂÈÓÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ‰ÈÓÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ӷ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¢‹ÌÔ˘, ÈηÓÔ‡ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÒÛˆÓ, Ò˜ ·˘Ù¿ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. Δ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, Ì ·ÁÚÔÙÈο Î·È ·ÛÙÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ¢¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ fiÌÔÚÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∏ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì fiÌÔÈ· ÏËı˘ÛÌȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙË ı¤ÛË fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÈÛ¯˘Úfi˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ∞Ó ÂÚÌËÓ‡-

Ô˘Ì ۈÛÙ¿ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜, ‚ÈÒÛÈÌÔ˘˜ √Δ∞ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ‰È·‰ËÌÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÌÔÚÔ˘˜ √Δ∞, πˆÏÎÔ‡ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Û ı¤Ì·Ù· ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Ë ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·, ¤¯Ô˘Ó ÛÊ˘ÚËÏ·Ù‹ÛÂÈ ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ, ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ηٷÓfiËÛË Î·È ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÓÔȯً˜ fiÏ˘. ∂Λ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ πΔ∞ ÁÈ· Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜. ¶ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷÚÁ› οı ¤ÓÓÔÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹˜ fiÏ˘, fiÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ Ô ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·’ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÂÓÒ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì¤ÙˆÔ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∞˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ·› Â‰Ò Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ˆ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ fi‰È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú¿¯ÙËΠ۠ÔÏÈÙÈÎfi Î·È fi¯È Û ÁÂˆÊ˘ÛÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË. ªÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ.

μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘˙ËÙ¿, ÚÔÙ›ÓÂÈ, Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÚÔ‡Û· Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· fiÚÁ·Ó¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ηٿ ÙfiÔ˘˜ Δ∂¢∫ Î·È ∫∂¢∫∂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ë ›‰È· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÍÂΛÓËÛ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ χÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û’ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶·Ú¿ Ù· ·ÛÊ˘ÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó Úfi¯ÂÈÚÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› Î·È ÙÔ 2011 Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÌÈ· Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚԯȿ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ‰È·‚Ô˘Ï¢fiÌ·ÛÙ Â› Ì·ÎÚfiÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ıÂÛÌÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ ÙÔ 2010 ı· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·ÙÚÔÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ı· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ô˘ ı· ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ıËÙ‡ÛÂÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË 12ÂÙ›· ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· Û ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ ˆ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÌÔÚÒ Ó· ÛÙ·ıÒ ÛÙ· ÂÍ‹˜: ŸÛ· ‚‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ó· ¯Ù˘Ëı› ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ËÌÈÙÂÏ‹. √ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” ·ÚfiÏÔ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ıÂÛÌÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ˘ÔÙ¿¯ıËΠÛÙÔ

ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔÓ ÙÔÈÎÈÛÌfi, ÙÔÓ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¿ÙÔÏÌ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙfiÙ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ, ÙÔ ∂.¶.Δ.∞, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.ª’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ √Δ∞ Î·È ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Î¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √È fiÔȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÈηӤ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¢‹ÌÔ˘˜ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Ì ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û ÔÛÔÛÙfi ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Û ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ (·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË) ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ñ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ·, fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›, ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙȘ ۯ‰fiÓ ÔÌfiʈÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ, ÚÔۂϤÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙfiÏÌË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï·. ¶ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔÈÎÈ-

ªÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË» ŸÙ·Ó ‹Ù·Ó ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ o ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ¤‚Á·ÈÓ οı ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ¤ÏÂÁ ’’ √ ¡fiÌÔ˜ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ’’. ŸÙ·Ó ÙÔ Â› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÌ·˙‡ÙËηÓ. ŸÙ·Ó fï˜ ÙÔ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ù· ÏfiÁÈ· ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ¤ÚÁ·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¡fiÌÔÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›‚ÏÂ„Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ‹ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘, ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ fiÙ·Ó ÙËÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ. √ ™ËÌÂÚÈÓfi˜ Ì·˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤Î·Ó ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÙËÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ. ∞¤¯ÂÈ Ôχ fï˜ ·fi ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂÈÏÂÎÙÈο. ¢È·Ê¿ÓÂÈ· .¯. ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ŸÙ·Ó ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Û·Ó ·˘Ùfi, Ù›ıÂÓÙ·È ÚÒÙ· ÔÈ fiÚÔÈ ‚¿ÛÂÈ

ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, Ì ·fiÏ˘ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ·, Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ Î·È Ó· ÌËÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÌËÓ›·. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂı› Ó· ÙÔÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi ı· ÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÚˆÓ. ∫·È ÙÚ›ÙÔÓ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËηÓ. ¢ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, Ô‡Ù ÙÒÚ· Â›Ì·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ∂Ó·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ›̷È. ∞ÔÚ›ÛÙˆ˜ ÂÙ¤ıËÛ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ, ÛÎÔ›Ìˆ˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Î·È Ë ∫Ú·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÌÈÏÔ‡Û ۋÌÂÚ·, ·Ó ΢ڛ·Ú¯Ô˜ fiÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ οı ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ Û·Ó ¢‹ÌÔ˘; Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. Œ¯ÂÈ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· 1050 ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó 350 Î·È Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ 21 Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó 9. §Â˜ Î·È ı· ηٷÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¤ÌÂÓ·Ó 600 Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ 12 Ì·˙› ÌÂ ÙˆÓ ¡‹-

ÛˆÓ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒ˜ ϤÔÓ Î·È Ì ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ fiÔÈ· ¿ÏÏË Û˘Ó¤ÓˆÛË. ∫·È ÙÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÈ̤ÓÂÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ŸÙ·Ó fï˜ ·Ó¤‚·ÈÓ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙ· ‡„Ë, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â¤ÌÂÓ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ·Ú’ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ‚ÚfiÁ¯Ô˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ì·˜. √ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÙÔ 19 ñ ÙÔ 22,5, fiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚfiÙÚ˘Ó·Ó, Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ, Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙˆÓ Â›Â: Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Ì ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Û·˜ Ù· ¯·Ú›Ûˆ. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ÌËÓ Ì „ËÊ›ÛÂÙÂ, Ó· ÌËÓ Ì „ËÊ›ÛÂÙÂ. √‡Ù ¤Ú·Û ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· Ù· ¯·Ú›ÛÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ·Ú¿ ÙËÓ ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ì ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛ¤Ú¯ÂÛ·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿˜ Û¯ÔÈÓ› ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· Í·Ó·‚Á›˜. ∏ ∫Ú·ÙÈ΋ ∂ÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ π.Δ.∞. ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¢‹-

ÌÔÈ. ∞ÁÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÛÙËı› Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù¯ÓÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ¢‹ÌÔÈ ÙˆÓ 30 Î·È ÙˆÓ 50 ¯ÈÏ. ηÙԛΈÓ. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȷÛÙ› ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È; fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È Ô˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· fiÏÂȘ ÙˆÓ 60 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ηÙԛΈÓ, Îfi‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂›Û˘ ÙȘ ¿ÏϘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÁÈ· χÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÁÈ· ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÙȘ ÂÙ¿Ì ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ ‹ ÙȘ ıˆÚԇ̠‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó fi¯È Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁÔÈ fiÚÔÈ.

ŸÔÈÔ˜ Ú˘·›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ÌÔÚ› Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ó· ÙÔÓ ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ì¤Û· Û 5 ̤Ú˜ Î·È fi¯È ÂÂȉ‹ ··Û¯ÔÏ› 10 ÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¿Û˘ÏÔ. ∞Ó ÎÏ›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜, ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ı· ¿Ó ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÓÔÌÈÌfiÊÚÔÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ô˘ ı· ·˘ÍËı› Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞Ó ‚¤‚·È· ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· Î·È fi¯È Ë ·ÊÔÚÌ‹. ŸÔÈÔ˜ ÚÔηÏ› ˯ÔÚ‡·ÓÛË Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÏfiÁˆ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ Ó· ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¡· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ¡fiÌˆÓ Î·È Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·. °ÂÓÈο Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· Û·Ó ÈÔ ·ÚfiÛˆË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ¡fiÌÔ ÈÔ ¿ÓÂÙ·. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘, fiˆ˜ Ô ¡fiÌÔ˜ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ Ù¿¯· (ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›·) ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜. ¡· Á›ÓÔ˘Ó ‚·ıȤ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú-

¯Ë ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ∫ÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë. ¡· ʇÁÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›. ∫ÔÈÓfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÁÈ· ∫ÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë, ÁÈ· ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Ù¿˙ÂÈ ¤Ó·˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›Â˜, ¶ÚÔ‰ڛ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î.Ï.. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· οı ¯ÚfiÓÔ Î·È Û ¤Ó·Ó. ∏ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓ¿ ·ÛÙ¤ÚÈ·, Ì ·ÏËıÈÓfi ʈ˜ Î·È fi¯È „‡ÙÈÎÔ Î·È ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ΔÛÔ˘Î·Ï¿‰Â˜ Î·È μÚ‡Ó·ÈÓ˜. £· Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ· ·Ó Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜ ηٷÚÁËı›. ∞ÏÏÈÒ˜ ¶·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ∞ÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ ÛÂ Î¿Ó·Ó ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ ™Â Ï›ÁÔ ı· Û ۂ‹ÛÔ˘ÓÂ Û·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÂÚ¿ÎÈ. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ù· ·ı‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ÁÓÒÌÔÓ·˜ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ Â›Ó·È Ë Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔÓ.°È¿ÓÓ˘ ΔÂÚ„È¿‰Ë˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜


¢ÈÂıÓ‹ 36 ∏ ‰›·ÈÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ √À∞™π°∫Δ√¡, 8.

∏ ¢π∞μπø™∏ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fi-

ÌÂÙÚÔ ·‰˘Ó·Ù›˙ÂÈ, ηıÒ˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∂›ÎÔÛÈ ·¯‡Û·ÚÎÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 2.650 ̤ÙÚˆÓ, Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ΔÛÔ˘ÁÎÛ›ÙÛÂ, ›‰·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1,5 ÎÈÏfi ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ‹ Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ∏ ÌÂϤÙË ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Obesity, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÚÔηٷÚÎÙÈο, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ ›ڷ̷ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÔÌ¿‰· ÂϤÁ¯Ô˘ Û ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÚÈÛË. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Science, Û ÌÂÁ¿Ï· ˘„fiÌÂÙÚ· Ô ·¤Ú·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô͢ÁfiÓÔ. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÚÎÂÙfi Ô͢ÁfiÓÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ë Î·Ú‰È¿ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ¯Ù˘¿ Ù·¯‡ÙÂÚ·, ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∞˘Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÂÚ›Ô˘ Û ÌÈÛfi ÎÈÏfi ·fi ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÎÈÏfi Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÂÎÙÈÌ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢Ú ºÏfiÚÈ·Ó §ÈÏ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ §Ô‡Óقȯ - ª·ÍÈÌ›ÏÈ·Ó ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û Ì›ˆÛË Ù˘ fiÚÂ͢ -ÔÈ ·¯‡Û·ÚÎÔÈ ÔÚÂÛ›‚ÈÔÈ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ì ̤ÛÔ ‚¿ÚÔ˜ 105 ÎÈÏ¿, Î·Ù·Ó¿ÏˆÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ 700 ıÂÚÌ›‰Â˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ë̤ڷ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ÂχıÂÚÔ Ó· ÙÚÒÓ fiÛÔ ı¤ÏÔ˘Ó. ΔÔ ·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ Î·È fi¯È Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ -ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‚ËÌ·ÙfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· ‚‚·ÈˆıÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÒÛË Ù˘ ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘, Èı·Ófiٷٷ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ‚¿ÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ù˘ ÏÂÙ›Ó˘, ÌÈ·˜ ÔÚÌfiÓ˘ Ù˘ fiÚÂ͢ Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ›ӷ˜. ΔÔ ÌÈÎÚfi ‰Â›ÁÌ· Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·ÏÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ¿ÏϘ, ·Ó¤Î‰ÔÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. √ ÂΉfiÙ˘ Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ Obesity ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ª¤ÚÁÎÌ·Ó, Ê˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ ÛÙÔ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·: ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ, fiÔ˘ ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ ˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿Ï· ˘„fiÌÂÙÚ·, Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙ›· Ì ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·¯‡Û·ÚÎÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ΔË ‰›·ÈÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ô ¡Ù¤ÈÌÈ·Ó ª¤ÈÏÈ, Ê˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ï¿ÌÔÚÁÎ·Ó ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ¤¯·Û 11 ÎÈÏ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ›ÌËÓ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ „ËÏ¿ ÛÙȘ ÕÓ‰ÂȘ.

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

¡¤Â˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË

¶ÚÔηÏ› ÙË ¢‡ÛË ÙÔ πÚ¿Ó Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 8.

Δ

Ú·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚˆÛÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ πÚ¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Î·Ù¿ 20%, ‰‹ÏˆÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û‹ÌÂÚ· Ô Á¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú. √È πÚ·ÓÔ› “‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó Î·‡ÛÈÌÔ” ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Î·Ù¿ 20%, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. “¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi (Ô˘Ú·Ó›Ô˘) ηٿ 20%, ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ù˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ˘ÚËÓÈÎfi η‡ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌË. ” ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ٛÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ΢ÚÒÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ“ÛËÌ›ˆÛÂ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â·ÚΛ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·fiÊ·Û˘. ” ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 9 „‹ÊÔÈ ˘¤Ú, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÙȘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÒÚ·“›Â, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ πÚ¿Ó fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ηٿ 20% ” Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó·˜ Â΂ȷÛÌfi˜“Ô ÔÔ›Ô˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ” Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÚÓËÙÈÎfi˜“” ¢ÂÓ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ“ÙˆÓ ÈÚ·ÓÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ. ” √ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂“η٤ÏËÍÂ. ∏ °·ÏÏ›· Î·È ÔÈ ∏¶∞ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Û‹ÌÂÚ· Ô Á¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂Ú‚¤ ªÔÚ¤Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓfi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜.

Ô πÚ¿Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ “Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‹ ·ÓÒÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚˆÛÈÎfi S-300, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” Ë ªfiÛ¯·, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ IRNA, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô. “™ÙÔ Ôχ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ì·˜ ı· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È Ù˘ ›‰È·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ S-300 ‹ ·ÎfiÌË ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÃÂÛÌ·ÙÔÏ¿¯ ∫·Û›ÚÈ, ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ÈÚ·ÓÈÎÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. “∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÔÈ ›‰ÈÔÈ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜. ™Â Ì›· ÌfiÓÔÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· S-300 Î·È ÔÈ ƒÒÛÔÈ, ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ·, ‰ÂÓ Ì¿˜ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·” ÚfiÛıÂÛÂ. ΔÔ πÚ¿Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÔÎÈÌ‹ ÂÓfi˜ “·fiÚ·ÙÔ˘” ·fi Ù· Ú·ÓÙ¿Ú ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙË ¢‡ÛË ÚÔηÏÔ‡Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ ¿ÌÂÛ· Û ‰È·‰Èηۛ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘, ·ÁÓÔfiÓÙ·˜ ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙË ƒˆÛ›· Ó· ÌËÓ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ù· ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈο Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ πÚ¿Ó Î·È Ë ªfiÛ¯· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙȘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ fiÙÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÒÛÂÈ. √ πÚ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ ∞¯Ì¿ÓÙ μ·¯›ÓÙÈ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙË ƒˆÛ›· Ó· ÌËÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙȘ “ÛȈÓÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ” Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ ÈÚ·ÓÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ã·Û¿Ó ºÈÚÔ˘˙·Ì¿ÓÙÈ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË ¤ÚÂ ӷ ÚÔÌËı¢Ù› Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· S-300 ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. √ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÛÙË ªfiÛ¯· ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ƒÂ˙¿ ™·˙¿ÓÙÈ ‰‹ÏˆÛ ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÙÈ ‰¤¯ıËΠÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ηٿ 20% Ô˘Ú·Ó›Ô˘

Δ∑∂¡Δ∞, 8.

ªÂ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó‹ÏÈÎË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ

∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜ ÚÔۤϷ‚ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¤Ó· 12¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ó· ¿ÚÂÈ ‰È·˙‡ÁÈÔ ·fi ÙÔÓ 80¯ÚÔÓÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ·˘Ùfi ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÙÂÚ¿‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÈÔÓ Î·È fiÙ ı· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘Ú·˚ÓÙ¿¯, Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ fiÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ƒÈ¿ÓÙ, ·ÓÙÚ‡ÙËΠ̠ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ Í¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÛÙ· Ù¤-

● √ πÚ·Ófi˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜, ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ÊÔÚ¿ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Ì·ÙÔÁ˘¿ÏÈ· ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· Â›‰ÂÈÍË ·ÎÙ›ÓˆÓ Ï¤È˙ÂÚ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË

ΔÔ πÚ¿Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞) ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ηٿ 20% Ô˘Ú·Ó›Ô˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ π∞∂∞ ∞ÏÈ ∞ÛÁ¿Ú ™ÔÏÙ·ÓȤ¯ ÛÙÔ ·Ú·‚fiʈÓÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·Ï ∞Ï·Ì. “∏ Â›ÛËÌË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ηٿ 20%Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ π∞∂∞” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™ÔÏÙ·ÓȤ¯. “™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ηϤ۷Ì ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ π∞∂∞ Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ (ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡·Ù¿Ó˙), ·ÊÔ‡ fiϘ ÔÈ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ π∞∂∞” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ™ÔÏÙ·ÓȤ¯. √ ™ÔÏÙ·ÓȤ¯ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ πÚ¿Ó ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ π∞∂∞ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi η‡ÛÈÌ·” ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ·-

ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ Î·È “Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙË μȤÓË” ÁÈ· ÙËÓ Èı·Ó‹ ·ÚÔ¯‹ η˘Û›ÌÔ˘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. “∏ πÛÏ·ÌÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÚ¿ÙË Î·È ·˘Ù‹ Ë fiÚÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯً” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ™ÔÏÙ·ÓȤ¯ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ó· “·‰Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Û 20% ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ηٿ 3,5% Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ∞ÏÈ ∞ÎÌ¿Ú ™·Ï¯›. ∏ π∞∂∞ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ πÚ¿Ó ÙÔ˘ 70% ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Û ¯·ÌËÏfi ÔÛÔÛÙfi (3,5%) ÛÙË ƒˆÛ›·, Ë ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Û ÔÛÔÛÙfi 20% ÚÔÙÔ‡ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÙË °·ÏÏ›· Û η‡ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÙÔ˘ πÚ¿Ó. ŸÌˆ˜ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ôχ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Â›Ó·È “ÌÈ· ·ÎfiÌË ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ÂÍ··Ù¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂¯Ô‡ÓÙ ª·Ú¿Î, ηÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ “·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÒÓ” ΢ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ πÚ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ (...) Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ÂÍ··Ù¿ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ›Â Ô ª·Ú¿Î ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. “∏ ηٿÏÏËÏË ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛıÂÓ·Ú‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÌfiÓÈ̘ ΢ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·Ú¿Î. “∂Ï›˙ˆ fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘” ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ ƒˆÛ›· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ πÚ¿Ó Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Û ÔÛÔÛÙfi 20% Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÙÔ ›‰ÈÔ. “∂ÎÎÈÓԇ̠¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ πÚ¿Ó Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ °ÂÓ‡˘ ÙÔ˘ Â-

¢È·˙‡ÁÈÔ 12¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ·fi 80¯ÚÔÓÔ ÏË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ô Á·ÌÚfi˜ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÙË Ó‡ÊË, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ¤Ó· ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 85.000 ÚÈ¿Ï (ÂÚ›Ô˘ 22.670 ‰ÔÏ¿ÚÈ·), ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ™¿ÏÙ·Ó ÌÈÓ ∑¿¯ÈÌ. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ‰È·˙˘Á›Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘, ·ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙËÓ Â›¯Â ·ÔÛ‡ÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÌÈÓ ∑¿¯ÈÌ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞-

Ú·‚›·˜ Î·È ˘¤‚·ÏÏ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·›ÙËÛË ‰È·˙˘Á›Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 12¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ∑¿¯ÈÌ. “∞Ó·Ì›¯ıËη ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÂÂȉ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وӔ , η٤ÏËÍÂ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Û ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Á¿ÌÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ıˆÚ›ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· “ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˘fiıÂÛË” Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜.

∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÈÛfi‚È· √ ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ·Ô‡˜ Ì›·˜

¤Ê˂˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ô˘ ı¿ÊÙËΠ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ÂÂȉ‹ ÌÈÏÔ‡Û Û ¿Ó‰Ú˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ηٷ‰ÈηÛÙÔ‡Ó Û ÈÛfi‚È· οıÂÈÚÍË ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ “¤ÁÎÏËÌ· ÙÈÌ‹˜” Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. √ ∞˚¯¿Ó ªÂÌ›, 40 ÂÙÒÓ, Î·È Ô ºÂÙ¯› ªÂÌ›, 65 ÂÙÒÓ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ fiÏ˘ ∫¿Ù¯·, ÎÔ˘Ú‰È΋ fiÏË ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÁÈ· “ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓË ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ì ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËΠ̠‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·” , fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Û‹ÌÂÚ· ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ËÁ‹.

√ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÔÈÓÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ÚԂϤÂÈ ÔÈÓ‹ ÈÛfi‚È·˜ οıÂÈÚ͢ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÛÙÔÓ Î‹Ô Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì›·˜ Ù¿ÊÚÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ 2 ̤ÙÚˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔ ÙÒÌ· Ù˘ 16¯ÚÔÓ˘ ªÂÓÙ›Ó ªÂÌ›. ∏ ÓÂÎÚÔ„›· Ù˘ ¤Ê˂˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ۠ηıÈÛÙ‹ ı¤ÛË Î·È Ì ‰Â̤ӷ Ù· ¯¤ÚÈ·, ·ÔÎ¿Ï˘„ ̷ο‚ÚȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ: ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ fiÙ·Ó ı¿ÊÙËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ¯ÒÌ· ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ¤˜ Ù˘.


¢ÈÂıÓ‹ 37

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

∞ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› ‹ÙÙ· Ë °ÈÔ‡ÏÈ· ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ

√ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ì· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ: Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ [Ù˘ ¶ÔÚÙÔηϛ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘] ÙÔ˘ 2004 ·Ê‹ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ-ËÚÒˆÓ” , ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ΔÔ 2004, Ë ΔÈÌfiÛÂÓÎÔ Â›¯Â ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ °È·ÓÔ‡ÎÔ‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ·.

∫π∂μ√, 8.

ª

 ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ μ›ÎÙÔÚ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ Ì ηٷÌÂÙÚË̤ÓÔ ÙÔ 95,04% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 48,23%, ¤Ó·ÓÙÈ 46,14% Ù˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÔ‡ÏÈ· ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ·Ó‹ÚÙËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. “∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο, Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› ÌfiÓÔ Ó· ·˘ÍËı›” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÈη˝ÏÔ √¯ÂÓÙfiÊÛÎÈ, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÌfiÏȘ ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∫ÚÈ̤·˜ Î·È ÙÔ˘ §Ô˘¯¿ÓÛÎ, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ô˘ÎÚ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ¶ÔÚÙÔηϛ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ϤÔÓ Â›Ó·È Â¿Ó Ë Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÔ‡ÏÈ· ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ ı· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. “°È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜ ÏÔÈfiÓ; ◊Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı·‡Ì·” , Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Gazeta po-Kievski, Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙȘ οÏ˜ Î·È Ù· ÚÒÙ· ÌÂÚÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔÓ ÊÈÏÔÚÒÛÔ μ›ÎÙÔÚ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜. “√È √˘ÎÚ·ÓÔ› ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ Â-

∏ ∂∂ ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜

ÍÔ˘Û›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ μ›ÎÙÔÚ °ÈÔ‡ÛÂÓÎÔ (Ô˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ) Î·È Ë Î. ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û ̛· ¢Ú›· Ï·˚΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∞ÚΛ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ›‰È· ÂÊËÌÂÚ›‰· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ “·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛ ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ˘Ô„‹ÊÈÔ Û ÓÈÎËÙ‹” , Û¯Ô-

ÏÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ Ë Gazeta poKievski, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÂÁΈÌÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ “ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË” ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ “·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÓÔı›·” . “£· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘; £· ÌÔÚ¤ÛÂÈ [Ô °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜] Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘;” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Segodnia, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ °È·ÓÔ˘Îfi‚ÈÙ˜. “∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ù˘ ΔÈÌfiÛÂÓÎÔ ˘‹ÚÍ Ôχ ÈÔ ı·̷ÙÈ΋ [...] ∞ÏÏ¿ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ

„ËÊÔÊfiÚˆÓ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔÓ ¿ÚÙÔ Î·È fi¯È Ù· ı¿̷ٷ” , ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. “£· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ë ΔÈÌfiÛÂÓÎÔ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘;” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ekonomitcheskie Izvestia. “£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ Á‡ÚÔ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ¤Ó· Ú¿Á-

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË “Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ” Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, ·Ó¤ÊÂÚ ۋÌÂÚ· Ë ‡·ÙË ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ∫¿ıÚÈÓ ∞ÛÙÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (√∞™∂) Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ‹Ù·Ó “Ù›ÌȘ” . “∏ ∂∂ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ∂∂ ‡¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Î. ∞ÛÙÔÓ. ∏ ›‰È· ÂͤÊÚ·Û ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ √∞™∂ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÁÂÓÈο ‹ÚÂÌË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. “∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ÕÛÙÔÓ.

√‡Ù ‚‹Ì· ›Ûˆ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË £··Ù¤ÚÔ

¢‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ ÛÙËÓ π‚ËÚÈ΋ ª∞¢ƒπΔ∏ 8.

∂ªª∂¡∂π Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË £··Ù¤ÚÔ ÛÙË

ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÚÈ· ·È¯Ì‹ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘, ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ı· ·˘ÍËı› ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙ· 67 ¤ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2025: ∞fi ÙÔ 2013, ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ù· 65 ¤ÙË + ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2025 Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 67Ô ¤ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÒÛÙ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· El Mundo, o ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ “›Ù ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ›Ù fi¯È, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË” . √ ›‰ÈÔ˜ ¤ÎÚÔ˘Û ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ÙÒÚ· ̤ÙÚ·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ‚ÚÂı› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ 2030. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ “ÂÊÈ¿ÏÙË” , fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›Â, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô £ÂÏÂÛÙ›ÓÔ ∫ÔÚÌ¿ÙÛÔ Â› fiÙÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

ÃÔÛ¤ £··Ù¤ÚÔ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi Ù· ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó‰Èοٷ. ◊‰Ë, ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó Û·Ê¤˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 2004, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÛÔ› πÛ·ÓÔ› -Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· El Mundo, Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ηٿ

Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ÌfiÓÔ ÙÔ 9,3% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·Ó Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 37% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ì ηχÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ Â·Ê¤˜ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ù· ̤ÙÚ·

ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ŒÏÂÓ· ™·ÏÁ¿‰Ô ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ ηٿ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∏ ›‰È· ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÓÒ Ô ÁÁ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Financial Times, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £··Ù¤ÚÔ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ πÛ·Ó›·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ “·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜” Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÙÚԯȿ ‡ÊÂÛ˘, Ì ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ó· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û -3,6%. ΔÔ ¤ÌÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞∂¶, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ “˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË” ̤¯ÚÈ ÙÔ 2007 ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó ·Ú¯Èο Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ¤ÓÂÛË ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ πÛ·ÓÒÓ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 18,8% ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ.

¡¤Ô “Â˘ÚˆÏÔÁfiÙ˘Ô” ÁÈ· Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο μƒÀ•∂§§∂™ ,8.

∏ ∂Àƒø¶∞˚∫∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û ۋÌÂÚ· ÙÔ “‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÏÔÁfiÙ˘Ô” , ¤Ó· Â›ÛËÌÔ Û‹Ì· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ô˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘ 130.000 ¿ÓıÚˆÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÌÂٷ͇ ÙÚÈÒÓ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ. ∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ∂∂ Ô˘ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. °È· Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ı· Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¿ÏÏˆÓ ÏÔÁfiÙ˘ˆÓ, ȉȈÙÈÎÒÓ, ÙÔÈÎÒÓ ‹ ÂıÓÈÎÒÓ, ‰›Ï· Û ·˘Ùfi Ù˘ ∂∂ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È.

ƒÂÎfiÚ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· §√¡¢π¡√, 8.

∞ƒπ£ª√™ ÚÂÎfiÚ ÊÔÈÙËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ʤÙÔ˜. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· UCAS ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ›¯Â ·˘ÍËı› ηٿ 22,9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009 ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 570.556 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË. ¶Ï¤ÔÓ 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·ÚÈıÌfi˜ ÚÂÎfiÚ, ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, 390.000 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ 1997, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È ÔÈ ÒÚÈÌÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ‚ÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 22,1 %, ÂÓÒ ·˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ —΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙË §ÈıÔ˘·Ó›·— ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 28,7% ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 71.105.

ΔÚÒÂÈ Ì·Ó¿Ó˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ §√¡¢π¡√ ,8.

√ μƒ∂Δ∞¡√™ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÏÔ‡ÛÈ· Û ‚Èٷ̛Ә ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, ÙÚÒÁˆÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÂÓÓ¤· Ì·Ó¿Ó˜ ÙËÓ Ë̤ڷ, fiˆ˜... ·ÔηχÙÂÈ Ë Sun. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô ªÚ¿Ô˘Ó ‰¤¯ıËÎÂ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔÙÚÔ‹ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ™Ô‡˙·Ó, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ KitKat Ô˘ ¤ÙÚˆÁ Ì Ì·Ó¿Ó˜. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÓÙ· ›ÛÙ¢ ˆ˜ Ì›· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

ÃÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· ηٷϿΈÛ ΤÓÙÚÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ™ƒπ¡∞°∫∞ƒ, π¡¢π∞ 8.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 15 ÈÓ‰Ô› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó fiÙ·Ó Ì›· ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· ηٷϿΈÛ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰È·ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡ÌÂÓ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Û‹ÌÂÚ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ·fi ÙËÓ ∂∂¢∂ ∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂ-

ÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙȘ ºÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ∞ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂), ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ȃ‚·ÈˆÌ¤ÓË Â›Ó·È ‹‰Ë Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ, fiˆ˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, ™‡ÏÏÔÁÔÈ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· (£ÂÛÛ·Ï›·, ◊ÂÈÚÔ, ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·, ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·). ÕÍÈÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ñ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∫ÔÈÓˆÓÔ› Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∂∂¢∂ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 18:00 ÛÙË Û˘Ó‰Úȷ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Classical Larissa Imperial, (º·ÚÛ¿ÏˆÓ 182, §¿ÚÈÛ·) Â›Ó·È Ô ™˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÂÏ¿˜ Î·È Ô ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞˘ÙÈ¿˜ ÂÓÒ, ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜, ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› Ó· ·Ú·ÛÙ› Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó, ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô‡ÙÔ˘Ï·˜, (ÙËÏ. 2410553070 fax 2410579649, e-mail: lar-sls@eede.gr).

¶ËÁ‹ Ó¤·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ Ë ∂˘ÚÒË ∑∏Δ∏ª∞ ¯ÚfiÓÔ˘ ıˆÚ› Ô Ù¤ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ó˘Ó Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘, ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·fi ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ °ËÚ·È¿˜ ∏›ÚÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰Ú·Ó›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ȤÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ Â›Ó·È ·ÚfiÛÂÎÙÔÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. Δ˙fiÓÛÔÓ. √È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∂fiÌÂÓ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· Â›Ó·È Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ë πÙ·Ï›· ÂÓÒ Î·È Ë μÚÂÙ·Ó›· ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ı‡Ì· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ΔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›·, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÙÔÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÌÈ· Èı·Ó‹ ÙÒ¯Â˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ˆıÒÓÙ·˜ Ù˜ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡; √È “∂˘Úˆ·›ÔÈ Ì ÙȘ ‚·ıȤ˜ ÙÛ¤˜” , fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔηÏ› Ô Î. Δ˙fiÓÛÔÓ, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÒ˜ ·Ó¤ÊÈÎÙ·. “∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ ¢ı¤ˆ˜ ÛÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ⁄ÊÂÛ˘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë30” , ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô Î. Δ˙fiÓÛÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚ› ˆ˜ Ù· fiÔÈ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ ·ÔÙÂÏ› ÛÙ›ÁÌ·, ϤÂÈ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ fiÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ı· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘.

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ Â˘ÚÒ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

ºÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Â˘Úˆ-ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ∞£∏¡∞, 8.

º

Ô˘ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Û¯¤‰ÈÔ Â˘Úˆ-ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ, ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӈÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ (∂ÏÏ¿‰·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÛ·Ó›·), ηıÒ˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂∫Δ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ϤÔÓ, ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Â›ıÂÛË Ï‹ÙÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∞˘Ù‹ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ı· Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ , Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û πÛ·Ó›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ϤÔÓ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÌfiÏȘ ÛÙÔ 2,5% Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘) Î·È fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ú·ÎÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ¤Ú· ·fi ÙË ÊÚ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Û μڢͤÏϘ Î·È ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, Ë ¿ÛÎËÛË ȤÛÂˆÓ -̤ۈ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ- ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. √È Ó¤ÔÈ Â›ÙÚÔÔÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ ŸÏÈ ƒÂÓ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì οÔÈ· ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ô ŸÏÈ ƒÂÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË “ÂȉÈÎÔ‡ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-™·ÚÎÔ˙›, ÙËÓ

ΔÂÙ¿ÚÙË, Â› Ù¿ËÙÔ˜ ı· ÙÂı› Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Èı·Ó‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂∂, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙËı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÁÂÙÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÛÙÂÓ‹ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ú·ÁÒÁˆÓ, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¯ÒÚ˜ Ì Ôχ ·‰‡Ó·Ì˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ‹ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È πÛ·Ó›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ “∂Ù¿”, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ΔÔ ı¤Ì· “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ë ∂∂ Î·È fi¯È Ë G7” ÂÂÓ¤‚Ë Ô ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Δ˙ÈÌ ºÏ¿¯ÂÚÙÈ, fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤ıÂÛ·Ó Û ÙÚÂȘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë G7 ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. “ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ̤ÏË Ù˘ G7 ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË G7 ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È

∞£∏¡∞ 8.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰¤Î· ϤÔÓ ¯Úˆ̤ӷ ÎÚ¿ÙË

√π Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚÔ‚ÏË-

Ì·ÙÈÛÌÔ›, Ù· ‰¤Î· ·fi Ù· ϤÔÓ ¯Úˆ̤ӷ ÎÚ¿ÙË Î·È Ì›· ÌÂÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ “ÂÚÈÔ¯ÒÓ” ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ̛· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ - “·fiÚÚÔÈ·” Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Û ϛÁÔ˘˜ (ÙÔ 10% ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ 71% ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÌfiÏȘ ÙÔ 1%), Ù˘ ÌË ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ/ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ (ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ù˘ ÂÛÊ·Ï̤Ó˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·ÚÎÂÙÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ (Ì ¤ÛÔ‰· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘) Î·È Ù˘ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ ÔÏÏÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ - Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ “ÂÚÈÔ¯¤˜” ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ “‰˘ÙÈÎÒÓ” √ÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ô ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË

˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂. 4) ∞ÁÔÚ¿ ÔÌfiÏÔÁˆÓ ·fi ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ: ∏ ·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·Ï‹ Î·È ÓÔÌÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË Ï‡ÛË. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ecofin.

™Ù‹ÚÈÍË Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 122 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›” ‰‹ÏˆÛÂ Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Â·Ó¤Ï·‚ ÛÙÔ Reuters fiÙÈ “ÂÌ›˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ηٷÛÙ‹Û·Ì ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ Î·È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÂÈÏ˘ı›” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ¢¡Δ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÌÈ· “ÂÈÛÙÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ” ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÎfiÛÙÈ˙ 20 ¤ˆ˜ 25 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

∂∂: Δ¤ÛÛÂÚȘ ÙÚfiÔÈ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·: 1) ∂˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ: ∏ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÎÔÈÓÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηÈ

ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ·ÔÎfiÌÈ˙ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË ··ÈÙ› ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂, ÂÓÒ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂∂. 2) ∂ȉÔÙ‹ÛÂȘ: ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È “ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú‹˜” , οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. 3) ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ: ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂∂, Ë ∂Δ∂ ·‡ÍËÛ ٷ ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ ÚÔ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ηٿ 40% ÙÔ 2009 Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Û˘, Ë ∂Δ∂ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰·ÓÂÈÛÙ› ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ

∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂ ›Ûˆ˜ ÂÓ·È ‰˘Ó·Ù‹ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 122 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÂÚ› “ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ . ™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “fiÙ·Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‹ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ÛÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ, ˘fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙË ÏËÊı›۷ ·fiÊ·ÛË” . ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ··ÈÙ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ΔÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ı· Â›Ó·È Ë Ï‹„Ë ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, ȉ›ˆ˜ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‡ÊÂÛ˘.

√È ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ∞∂¶, ÁÈ· ‰¤Î· ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ “‰˘ÙÈΤ˜” √ÈÎÔÓƠ̂˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌÂȈı›, ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ “‰ÈfiÚıˆÛ” ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂÔ̤ÓÔ˘ (12,7%). ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú·‰Ô¯‹˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ·ÎfiÌË Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË, Ë “·ÚÔÈÌÈ҉˘” ηχÙÂÚ· ‰ÈfiÚıˆÛË, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ù˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·Ûˆı› Ë √ÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂∂, ¢ڛÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘. ∂Ó

ÙÔ‡ÙÔȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÂ›Ù·È (2009) Ë πÙ·Ï›·, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ∞∂¶ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 2,6% (ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË, Ë Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË Ì ¯ÚÂÔÎÔ›· ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∞∂¶ Ì 13%, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È “¯ıÚÈο” ·fi ÙȘ ∏.¶.∞., fiˆ˜

Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∂∂). √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·ÎfiÌË ·fi ·˘Ù‹Ó (ÙÚ¿Â˙˜, ·ÓÂÚÁ›·, ·Î›ÓËÙ·, Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘). ∂ÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÙˆÓ 10 ‰È˜ ú (ÙfiÛÔ ÂÚ›-

Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ “˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓ” ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘), Ì ٷ ÔÔ›· ¯ÚˆÓfiÙ·Ó ÂÙ‹ÛÈ· Ë ¯ÒÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙËÓ “ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋” ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ π·ˆÓ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È: ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (5.103 ‰È˜ $ ∞∂¶) ›ӷÈ, ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Ô ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ “ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜” ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÎÚ›Û˘, Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 90, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘, Ì ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ‡„Ô˘˜ ÌfiÏȘ 1,4%.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÙÂÏÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË

ŒÚ¯ÂÙ·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi “ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ” Δ ∞£∏¡∞, 8.

ËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ÙÂÏÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ë ÔÔ›· ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô: ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‚·ÛÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ Ê¿ÛÂȘ, Ì ÔÚfiÛËÌÔ ÙÔ 2013, ÔfiÙ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÚÈÓ ·fi Ù· 65 ¤ÙË. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ·Ó‹ÏÈÎÔ ·È‰›, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı›ÁÂÈ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Û·Ú·ÓÙ¿ÚˉˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ 1983 Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: 1. °∂¡π∫∞ √ƒπ∞ ™À¡Δ∞•π√¢√Δ∏™∏™: ∞‡ÍËÛË ÛÙ· 39 ‹ Ù· 40 ¤ÙË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ¤· Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ì 37 ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ŒÙÛÈ fiÔÈÔ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 20fi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› Ì Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙÔ 60fi, ·ÓÙ› ÙÔ˘ 58Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. 2. ∫∞Δ∞ƒ°∏™∏ Δ∏™ 35ÂÙ›·˜: ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë 35ÂÙ›· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙȘ ¢∂∫√ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 31/12/92 Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/1982. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ı›ÁÔÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÛÙÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ™Èԇʷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚԂϤÂÈ ÂÓÈ·›· fiÚÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/1993. 3. ∞À•∏™∏ ∏§π∫π∞™ ™Δ√ ¢∏ª√™π√: ∞‡ÍËÛË Î·Ù¿ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1983 ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. £· ÙÂı› ˆ˜ ηÙÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ 62Ô ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÛÙ· 58, Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 35 ÂÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∏ ·‡ÍËÛË ı· Â›Ó·È ÛÙ·‰È·Î‹ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ

·fi ÙËÓ 1/1/2013 Ì ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË 6 ÌËÓÒÓ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. 4. ∂•π™ø™∏ √ƒπø¡ ∞¡¢ƒø¡ - °À¡∞π∫ø¡: £· ıÈÁÔ‡Ó 140.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Â›Ù ÛÙ· 60 Ì ÌÂȈ̤ÓË, ›Ù ÛÙ· 65 Ì Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË. ªÂÁ¿Ï˜ ¯·Ì¤Ó˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ·Ï·È¤˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÛ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ 1Ë/1/1983 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 31/12/1992, ·ÊÔ‡ ı· ‰Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË. ∞ÎfiÌ· ı›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÚfiˆÚ· Û ËÏÈΛ· 50 ÂÙÒÓ ¤ÂÈÙ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜, ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜, Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÏÏ¿ ›¯·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÚfiˆÚ·, ÛÙ· 55, Ì ÌÂȈ̤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË. 5. ∫∞Δ∞ƒ°∏™∏ À¶√Ã∂øΔπ∫∏™ ™À¡Δ∞•π√¢√Δ∏-

™∏™: £· ηٷÚÁËı› Ë “˘Ô¯ÚˆÙÈ΋” Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙ· 58 ¤ÙË, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 35 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ‹ ÛÙ· 65 ¤ÙË ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 33 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. 6. ¶∞ƒ∞ª√¡∏ ™Δ∞ 67 ∂Δ∏: £· ıÂÛÈÛÙ› ΛÓËÙÚÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Û˘Ó 2 ¤ÙË, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ 67Ô Ì ÌfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Û‡ÓÙ·Í˘ ηٿ 4%-6%. 7. ∂¡π∞π∞ ™À¡Δ∞•∏: £· ıÂÛÈÛÙ› ÂÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ı· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔÛÌÂÙÚÂ›Ù·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∏ ÂÓÈ·›· Û‡ÓÙ·ÍË ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 360 ¢ÚÒ Î·È Ë ˘fiÏÔÈË ı· Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ‚›Ô Î·È ÙˆÓ ÂÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. 8. μ∞ƒ∂∞ - ∞¡£À°π∂π¡∞: £¤ÛÈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È ÂÓÈ·›Ô˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÌÂ

·Ó·ËÚ›· Û fiÏ· Ù· Ù·Ì›·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ Ù· ηıÂÛÙÒÙ·. 9. ™øª∞Δ∞ ∞™º∞§∂π∞™ ™Δƒ∞Δ√™: ∫·ıȤڈÛË 35ÂÙ›·˜ ‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ 55Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ˆ˜ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ηıÈÂÚÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙ· 25 ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ (Ì 15 Ú·ÁÌ·ÙÈο), ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‹ Ù· ‰‡Ô Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ fiÔ˘ ÊÔ›ÙËÛ·Ó. Àfi ÂͤٷÛË Ù›ıÂÙ·È Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰ÈÏÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (Èٷ̤ÓÔ˘˜, ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ˘˜ ηٷÛÙÚÔÊ›˜, ·ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙ¤˜ Î.¿.). ¶ÚÔÏËÙÈΤ˜... ·ÔÛÙÚ·Ù›˜ ∂ÌÏÔ΋ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi. ª¤Û· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜, 187 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÂϯÒÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ªfiÓÔ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi, ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÙËı› 32, fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009 ›¯·Ó ·Ú·ÈÙËı› 17. ™ÙÔÓ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÙËı› 70 ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· 85. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔ 2009 ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·Ú·›ÙËÛË 1.042 ÛÙÂϤ¯Ë. º¤ÙÔ˜, 180 ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔËÓ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÂϤ¯Ë.

∫›ÓËÙÚ· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË °ÂÓÓ·›· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 50% Î·È ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 100% ÛÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÙfiÛÔ ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ™Â οı ÎÏ¿‰Ô ı· ÌÔÚ› Ó· ȉڇÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜, ÂÓÒ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ı· Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Δ·Ì›· Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÌÈ· ÙÚ›ÙË Û‡ÓÙ·ÍË -ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î‡ÚÈ· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋- ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Ù˘ ·ÚÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ 2013 ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 65% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÂÍfi‰Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·‹¯ËÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÏȘ ¤ÓÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Δ·Ì›· (.¯. ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙ· ∂§Δ∞), Ù· ÔÔ›· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ™ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΛÓËÙÚ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ηıÒ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ıÂÛÌfi.

£· ηٷÙÂı› Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹

¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ∞£∏¡∞, 8.

Δ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Úfi-

ÛÊ·ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ÂȉÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÏ·Ú˘, ÂÓÒ, fiˆ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÂÓۈ̷ÙÒıËηÓ, ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Î·È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞ÎfiÌË, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÌÓ›· ÛÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ›Â, ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎÂ, ̤ۈ Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›-

˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂›Û˘, Ô Î. ªfiÏ·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÔÛ¯Ҙ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÓÔÌÈ-

Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È¤ÂÙ·È ·ÎfiÌË ·fi ÓfiÌÔ ÙÔ˘ 1977. ∞ÎfiÌË, Ô Î. ªfiÏ·Ú˘ ÛÙ¿ıËΠÛÙȘ ¿ÏϘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ›‰Ú˘Û˘, ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘. Δ¤ÏÔ˜ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, fiˆ˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞), ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Δ∂ª¶ª∂) ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ÙÔ Δ∂ª¶ª∂ › fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó Î·Ù¿ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË.

°ÂÓÈÎfi ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ì Ӥ· ÙÒÛË 3,68% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 8.

∂ƒƒ∂À™∂ ¿ÊıÔÓÔ ÙÔ... ÙÚ·Â˙ÈÎfi

·›Ì· ÛÙËÓ √‰fi ∞ıËÓÒÓ ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÒÏÂȘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÌÂ Î¤Ú‰Ë 1,5 ‰ÈÛ. ÙÔ 2008 ÎfiÛÙÈ˙ ÌfiÏȘ 7,83 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù·ÌÏfi ÌÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ 1,5% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·˘Í‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙȘ 375 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Î·È Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ηٿÚÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·ıÒ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜... ÙfiÓÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ˆ˜ ˙Ë̛˜ ÛÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË 47 Ì 48 ‰È˜ ¢ÚÒ Û ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·. ΔÂÏÈÎÒ˜, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1806,41 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ·ÒÏÂȘ 3,86%. ∞fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔÓ ÂÈÎÔÛ¿ÚË Â›¯Â Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ 8,51% (¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· 12,90 ¢ÚÒ). ∂Í›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· Eurobank, Alpha, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô Î. ªÈ¯. ™¿ÏÏ·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™, ÚÔ¤‚Ë ÙËÓ 05.02.2010 Û ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 250.000 ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, ·Í›·˜ 1.394.832,84 ¢ÚÒ.

ΔÔ 48,9% ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ã∞ ™ÙÔ 48,9% ·Ó‹ÏıÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 48,5% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ΔÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2010 ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÂÎÚÔ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ú64,58 ÂηÙ. √È ŒÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜, Ì ÂÈÛÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ ú67,25 ÂηÙ. √È Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ 55% ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ 51,3% ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2009 ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ 48,8% ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ). √È ŒÏÏËÓ˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ 26,9% ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2009 ÙÔ 29,7% ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ë09 ›¯·Ó ÙÔ 31,4%. ∏ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ã.∞. ÛÙȘ 29/1/2010 ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÛÙ· ú78,2 ‰ÈÛ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Ô˘ ‹Ù·Ó ú84,1 ‰ÈÛ., ÛËÌ›ˆÛ Ì›ˆÛË 6,95% ÂÓÒ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Ô˘ ‹Ù·Ó ú67‰ÈÛ., Ë ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË ¤ÊÙ·Û ÙÔ 16,8%. ∏ ∞Í›· ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ¤ÊÙ·Û ٷ ú4.376,80 ÂηÙ. ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 6% ·fi ÙË Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ë09 Ô˘ ‹Ù·Ó ú4.658,45 ÂηÙ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ë09 (·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ú2.460,47 ÂηÙ.), ÛËÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 78%. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÓÂÚÁÒÓ ªÂÚ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 63.340 ¤Ó·ÓÙÈ 69.557 ηٿ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009: 57.451).


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 40 ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ‰·È‰·Ï҉˜ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ “‰˘ÛÎÔχÂÈ” ÙȘ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·ÚΛ Ì›· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂȉÈο ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ·ÚΛ Ë Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 10%. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó¤Ô ¿Ù˘Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì Ӥ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤Ú·Ó Ù˘ 10˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ΔÔ Ï‹ÁÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ı· Â›Ó·È ÙÚÈÏfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÍ·È-

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

√ÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ∞£∏¡∞, 8.

Δ

· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Î·È Ë ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £. ¶¿ÁηÏÔ ÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Î.Î. ¶·Ìԇ΢, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ∑·ÓÈ¿˜ Î·È ¶ÔÏÂÌ·Ú¯¿Î˘. √È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ·˘Ù¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

Ù›·˜: - ÙÔ˘ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ - Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 10% ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈο (ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 650 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Î·È ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ (75 ÂηÙ.¢ÚÒ) - ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi

ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (›Ûˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹) Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϋÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ë Î·ıȤڈÛË ÂÓÈ·›·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Îϛ̷η˜ Ì ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ì ηıȤڈÛË ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 15% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 15.000 ¢ÚÒ. √ ÂfiÌÂÓÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 24% Î·È ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 15.001 ¤ˆ˜ 26.000 ¢ÚÒ (‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ 28.000 ¢ÚÒ) Ô˘ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÙ·Ó ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 25%, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 35% ∞fi 60.001 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ 40% (Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 75.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ). ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ Ì ·ԉ›ÍÂȘ Ù· ›‰È· ÛÂÓ¿ÚÈ· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛÎfiÌÈÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 20% ÙÔ˘ ‰Ëψı¤ÓÙÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ 12.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ. ŒÙÛÈ, ¤Ó·˜ ÌÈÛıˆÙfi˜ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 15.000 ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ 3.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ. °È· ÂÈÛfi‰ËÌ· 30.000 ¢ÚÒ ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó

Ù· 6.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· 60.000 ¢ÚÒ ·ԉ›ÍÂȘ ·Í›·˜ 12.000 ¢ÚÒ ÎÔÎ. °È· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Í›·˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ó· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¤ÍÙÚ· ÌfiÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ 8% ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û fiÏÔ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ‰ËÏ·‰‹ 12.000 ¢ÚÒ . ¢ÂÎÙ¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¢∂∫√ Î·È ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· (·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛοÊÔ˜, ·Î›ÓËÙÔ ÎÏ), ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛı› ·ÎfiÌ· Û ÙÈ ÔÛÔÛÙfi ı· ÂÎ›ÙÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ԉ›ÍÂȘ (¯. ·fi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ) ∏ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰›‰·ÎÙÚ·, ÂÓÔ›ÎÈ· ÎÏ. Δ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ı· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, ÂÓÒ ı· ÚԂϤÂÙ·È: - §ÔÁÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. - ºÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ˘ÂÚ·Í›·˜ ·fi ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ÚԂϤÂÙ·È: - ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰È·ÓÂÌÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·‰È·Ó¤ÌËÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ - ÀÔ¯Ú¤ˆÛË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Â·Á-

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∂§√¶√¡¡∏™√À ¢π√π∫√À™∞ ∂¶πΔƒ√¶∏ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1034

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ™À§§√°π∫ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ Δª∏ª∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªμ√À§π√À www.magnesia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αρ. 8002/84393/2-2-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “140 4480 - ΚΟΡΟΠΗ/Χ” της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση “Παλάτια” του Δήμου Μηλεών. Περισσότρες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας (Λαρίσης 215, 383 34 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 24210-92629 και fax: 24210-32625). Η Γενική Γραμματέας Γεωργίου Βαλατσού

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ του Ηλία και της Ξανθούλας, το γένος Δημέα που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας και η ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, το γένος Κορέλα που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ---------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ του Αποστόλου και της Αργυρώς το γένος Στεργιοπούλου, που γεννήθηκε στη Νεράιδα Πολυδάμαντα Λάρισας και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ του Ηλία και της Πηνελόπης - Αποστολίας το γένος Φωτεινοπούλου που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

Σύμφωνα με το Φ.131.1/46065/Β2/24-4-2009 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα “Κατανομή 200 θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια” , την αριθ. 26/09-09-2009 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και υπ’ αριθ. 13/15-5-2009 απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αποφασίζεται η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (01) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η οποία έχει ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής (Κτηριακό Συγκρότημα Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 Σπάρτη, τηλ. 2731089718). Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π., ΔΕ, με Εισαγωγική Βαθμίδα Ε’, με αντικείμενο: “Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού - Υποβοήθηση του εργαστηριακού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού, διοικητικού και εφαρμοσμένου έργου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου” . Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα: 1. Κατοχή απολυτηρίου Ενιαίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Γενικής Κατεύθυνσης Λυκείου της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου. 3. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.* Ο τρόπος διαπίστωσης των ανωτέρω προσόντων των υποψηφίων θα γίνει τόσο από τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν με την αίτησή τους, όσο και με την προσωπική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο (δηλαδή στις 9/03/2010) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης (αριθ. 1016 Γ 2009) και στην ιστοσελίδα www.uop.gr (Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας), στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής (Κτιριακό Συγκρότημα Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, Τ.Κ. 23100 Σπάρτη, τηλ. 2731089718) όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Τρίπολη 11/01/2010 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αναστάσιος - Ιωάννης Δ. Μεταξάς

ÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì off-shore. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ›ӷÈ: - ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ·‡ÛË Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Û fiÛÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. - ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ η˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘. - ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ. - ¢ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊfiÚÔ˘ ·fi ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÓfiÌÔ˘ 2238/1994).

√È ·ԉ›ÍÂȘ ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó - ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ - ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È Ï‹ÚË ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ηıÒ˜ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô‡ÙÂ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Â-

ÊÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. ∫·È ˘·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÚfiÌÔÈÔ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi. ¢ÂÎÙ¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÓ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰·¿Ó˜ ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ηÈ, ÂÈϤÔÓ ›Ûˆ˜, ÙÔ fiÛ˜ ·ԉ›ÍÂȘ Ì¿˙Â„Â Û˘ÓÔÏÈο Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. ¢ÂÓ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì›· ÚÔ˜ Ì›· ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ì ∞ºª, ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÔÛfi ÎÏ. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ¢∂∫√ (¢∂∏, ∂À¢∞¶ ÎÏ). ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ 12.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ (Û˘Ó 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È‰È¿ ÎÏ). ∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È fï˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙȘ 10.500 ¢ÚÒ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. £· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È fï˜ Ì ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ηχ„ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Ì ·ԉ›ÍÂȘ (‰ËÏ·‰‹ 6.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ ‹ 7.000 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿) ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ÙÔ 20% (‰ËÏ·‰‹ 2.400 Î·È 2.800 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ô‡Ù ·˘Ù¤˜ fï˜, ı· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È “ÔÈÓ‹” Î·È ı· ÏËÚÒÓÂÈ ÊfiÚÔ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 5% ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ‰ÂÓ Î¿Ï˘„ (ÂÚ›Ô˘ 40 ¤ˆ˜ 200 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜).

™À§§√°√™ ¢π√π∫∏Δπ∫√À ¶ƒ√™ø¶π∫√À Δ√À ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À £∂™™∞§π∞™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ για τις 10 Φλεβάρη 2010 ημέρα Τετάρτη. Αγωνιζόμαστε: - Για ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο για όλο το δημόσιο τομέα χωρίς διακρίσεις και ανισότητες, με ένταξη όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό. - Για μια δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση και όχι επαγγελματική. - Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ταμείου Πρόνοιας και του ΟΠΑΔ. - Για μόνιμη ενιαία σχέση εργασίας στο Δημόσιο με πλήρη δικαιώματα για όλους. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στο δημόσιο ΙΔΑΧ, ορισμένου χρόνου και έργου. - Κατά τις άδικης φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών με ανατροπή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων. - Για κατώτατη σύνταξη ίση με το 80% του τελευταίου εν ενεργεία μισθού. - Για την καταβολή του επιδόματος των εξετάσεων σε όλους τους εργαζόμενους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. - Νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης των Ιδρυμάτων. - Εγκατάλειψη κάθε ιδέας άρσης του πανεπιστημιακού ασύλου. - Κατάργηση του Νόμου πλαισίου για την λειτουργία των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Για την κρίση οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι επωμίζονται τα βάρη της. Ζητούμε άμεση αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των εργαζομένων. Σας καλούμε να πάρετε μέρος αγωνιστικά και μαζικά στην 24ωρη απεργία της 10ης Φλεβάρη για να δώσουμε μια δυναμική απάντηση στις πολιτικές που κυοφορούνται και να σταματήσουμε τις αρνητικές εξελίξεις που προδιαγράφονται για το Δημόσιο τομέα και τους εργαζόμενους. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΈΧΟΝΤΕΣ Πάρτε μέρος στην συγκέντρωση που οργανώνει το Νομαρχιακό ΑΔΕΔΥ. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Αριστοτέλης Θεοχαρόπουλος

Η Γενική Γραμματέας Μαρία Κουκουβάνη


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π δύο καταστήματα 270 και 300 τ.μ. Δερβενακίων με Ναυπλίου (έναντι εμπορικού Τσαπή). Πληρ. τηλ. 6999-930330. (978)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π χώρος 190 τ.μ. 1ος ορ. και 2ος όροφος πρώην Σούσουρο, Αντωνοπούλου-Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 6973-536895. (102)

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (104)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο κατάστημα 109 τ.μ., Εθνικής Αντιστάσεως 63 με Μαυροκορδάτου. Δυνατότητα ενοικιάσεως του ημιωρόφου και του υπογείου. Κατάλληλο για φροντιστήριο, γυμναστήριο, μάρκετ, ταβέρνα. Τηλ. 6986-877677. (100)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου, 65 τ.μ., επιπλωμένο. Πληρ. τηλ. 24210-30606. (184)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή πωλείται κατάστημα Αλεξάνδρας με Κουταρέλια, υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, 300 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6974 877171. (920)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 1. Παραλία θάλασσα ΡΕΤΙΡΕ 90 τ.μ. 2 Υ/Δ. 2 Γκαρσονιέρα καινούργια 28,5 τ.μ. προσαμ. Φ/Α. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ 6977/615 627 (894)

πλησίον Κασσαβέτη και λίγο πάνω από την Αναλήψεως παλαιά μονοκατοικία 85 τ.μ., σε οικόπεδο 133 τ.μ., με Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (908)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακή διπλοκατοικία στη Ν. Ιωνία αποτελούμενη από μισθωμένο ισόγειο και ανακαινισμένο διαμέρισμα ορόφου, 71 τ.μ. έκαστος όροφος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (903)

¶ø§∂πΔ∞π Υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, ξενώνας με δική του κουζίνα+μπάνιο, βοηθητικοί χώροι, πάρκινγκ 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (904)

¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνιά Διογένους και Κάλβου). Πληρ. Κ. ΤΣΟΛΗΣ Πολ. Μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (341) μ√§√™ - Γορίτσα. Πωλείται οικόπεδο 410 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο-οικοδομήσιμο, γωνιακό, το 1/3 οικοδομικού τετραγώνου, με πλήρη πρόσβαση, θέα δάσος, σε ήσυχη περιοχή. Τηλ. 6907-390290. (186)

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πλησίον Αγ. Νικολάου σε νεόδμητη πολυκατοικία άριστης κατασκευής γωνιακό διαμέρισμα 66 τ.μ., 3ου ορόφου, 2 υ/δ, καθιστικό, λουτρό 38 τ.μ., βεράντες. Πληρ. τηλ. 6977776665. (001)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (913)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 298 τ.μ.+ πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (905)

¶ø§∂πΔ∞π κεντρικό, γωνιακό διαμέρισμα 4ου ορόφου, 118 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, 3 υ/δ, ξεχωριστή κουζίνα, δυνατότητα επαγγελματικής χρήσης, σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (906)

¶ø§∂πΔ∞π 4km από το Βόλο, με πανοραμική θέα τον Παγασητικό, μονοκατοικία-μεζονέτα, 270 τ.μ., 3 υ/δ (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλιματισμός, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (907)

¶ø§∂πΔ∞π

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (927)

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

¶ø§√À¡Δ∞π-∫∞ƒ∞°∞Δ™ α) Μονοκατοικία καινούργια, ανατολική, 147 τ.μ.+104 τ.μ. σύνολο 250 τ.μ. σε οικόπ. 190 τ.μ. με αυλή ανεξάρτητη, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Β) Μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 140 οικόπ. ανατολική 135.000Ε με αυλή Φ/Α. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (914)

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (915)

¶ø§√À¡Δ∞π α) 79 τ.μ. 2ος, 2 Υ/Δ, καινούργιο, 108.000Ε. Β) 5ετίας 3ος, 2 Υ/Δ, 25ετίας, 80.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (916)

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93,84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (437)

Από την ∂ƒ°∞∫ ∞.Δ.∂.:

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4¿ÚÈ στον 5ο όροφο διαμπερές, 3 υπνοδ/τια, 2 wc, μεγάλες βεράντες, με parking και αποθήκη (Ν. Ιωνία Βόλος). Επίσης σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή επί της Αγίας Σοφίας (Ν. Ιωνία-Βόλος) 3 διαμερίσματα 3άρια 1ου - 2ου και 5ου ορόφου (parking και αποθήκη). Τηλ. 2410-615970, κιν. 6977227132. (823)

∂À∫∞πƒπ∞

ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Άγιος Ονούφριος: Μονοκατοικία 139 τ.μ. σε οικόπεδο 178 τ.μ. Τιμή ευκαιρίας 120.000€ μαζί με τα έξοδα. Υπεύθυνος: ONLINE SOLUTIONS Τηλ. 24210 25000 Κιν. 6979 726165 (993)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΡΤΖΟΛΑΚΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.469 τ.μ., εντός οικισμού στην Μακρυράχη Πηλίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο. (185)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΡΤΖΟΛΑΚΗΣ ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου 78 τ.μ., σε τριώροφη κατοικία στην Χιλιαδού. (185)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (917)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (909)

¢IAMEPI™MATA 1. 3 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 95 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. (∂˘Î·ÈÚ›·) √ÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000∂) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.∂À∫∞πƒπ∞ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ ËÌÈÙÂÏ›˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. Ì ı¤· 90.000 ∂, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (953)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. + ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ) ∫ 51 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤ Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ 20 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 12. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫ 88 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫ 90 14. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2ÒÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 15. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 16. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 17. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 19. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 20. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •4 5. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘, ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 11. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 12. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô à 40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 17. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ11 18. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿ Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞8 7. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷ Û΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜

4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂ 40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 14. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 15. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 16. §·Ú›Û˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 50ÙÌ. Î·È 60ÙÌ. μ87 17. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 18. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ.+ 81ÙÌ.˘ fiÁÂÈÔ+ 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∫51 22. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 23. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 24. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 25. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 88 26. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 27. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 28. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (932)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 800 Ù.Ì. ∞¡Δπ¶∞ƒ√Ã∏. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/ÎÈ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (955)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 428ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 52ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ΔÈÌ‹ 22,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ.ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 65ÙÌ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔÓ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ.ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 9) ∫¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. 10) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 11) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 121ÙÌ ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 12) ¡¤· πˆÓ›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 89ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Î·È ı¤·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ, 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 100Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000 ¢ÚÒ 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 980ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1)∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (957)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¶ø§∂πΔ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 100 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË.

2. 106 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 3. 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 5. 129 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 6. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 7. 87,56 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 8. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. 142,90 ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, 3 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 11. 85 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. 81 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 123 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ Ì¿ÓÈÔ, w/c, 7ÂÙ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 14. 144 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 15.90 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 2Ô˜, 2 ˘/‰, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 16. 75 Ù.Ì. 4Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 73 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 18. 271 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, Û.‰. 2,1. 19. 54 Ù.Ì. 2Ô˜ 1 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 20. 125 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 21. 160 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ı¤·. 22. 67 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰ÒÌ· 6 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 23. 90 Ù.Ì. 4Ô˜ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 24. 108 Ù.Ì. 3Ô˜ ˘/‰, ÏÔ˘Í, 10ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 25. 110 Ù.Ì. 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 26. 67 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 5ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘. 27. 45 Ù.Ì. 5Ô˜ Ì Ù˙¿ÎÈ ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 28. 98 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi 2 ˘/‰ ·Ôı‹ÎË 25ÂÙ›·˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. 29. 60,50 Ù.Ì. 3¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÚԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 30. 50 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 31. 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 32. Àfi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È Ú·ÛÈ¿ ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 2. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 3. 2ÒÚÔÊË ·fi 86 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 4. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û 152 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 5. 116 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 6. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÙˆÓ 139 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 7. 100 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 8. 150 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 9. 85 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 10. 105 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 168 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 11. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164 Ù.Ì. Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂÏ‹ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 12. 3ÒÚÔÊË 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Î·È 79 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 13. 290 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ Î·È 70 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 85 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 17. ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 18. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 250 Ù.Ì. Û 730 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÂÈψ̤ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 20. 2ÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 114 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·. 21. 110 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 22. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Î·È Ù·‚¤ÚÓ· Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤Ó·ÓÙÈ Ï·˙ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 23. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. 171 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 175 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3. 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 390 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 525 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. 602 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 7. 4.150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 8. 660 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 9. 184 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 10. 655 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 11. 1.525 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘ ÁˆÓÈ·Îfi. 12. 15 ÛÙÚ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. 180 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi. 15. 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 250 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜. 17. 370 Ù.Ì. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 18. 370 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi. 19. 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 20. 3,5 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §·Ú›Û˘. 21. 568 Ù.Ì. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 22. 5 ÛÙÚ. Ì 100 ‰¤ÓÙÚ·, ÓÂÚfi, ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 23. 2.300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ. 24. 600 Ù.Ì. ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì 2 ¿‰ÂȘ ÁÈ· 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÙˆÓ 145 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π Ãøƒ√π 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ Ì 12Ì. ‰ÚfiÌÔ.

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

5. 110 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 6. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. (959)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚ. ηÙ. 2004. 145.000∂. ∫310. 2. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 3. μfiÏÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi 73ÙÌ ¤ˆ˜ 89ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 126.000∂. ∫259261. 4. μfiÏÔ˜, ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi 28ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ., ·Ú·‰. ¢ÂÎ. ·fi 74.000∂. ∫262267. 5. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ ·fi 81ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 134.000∂. ∫268271. 6. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 32ÙÌ Î·Ù. 2004, 50.000∂. ∫211. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1600∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 10.μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65 Ù.Ì. ÂÎ. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ ÔÚ. 115.000 ∂. ∫345. 11.μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛÎ. 225.000 ∂. ∫346. 12. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 13. ¡¤· πˆÓ›·, Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ‰È·Ì. 89ÙÌ 1Ô˜ fiÚ. ηٷÛÎ. 2006. 115.000∂. ∫326. 14. ¡¤· πˆÓ›·, ‰È·Ì. ∞fi 48,5ÙÌ ¤ˆ˜ 115ÙÌ, ·fi 1350∂. ∫100-127. 15. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. §Ô‡ÏË 128ÙÌ Î·Ù·ÛÎ. 2008, 185.000∂. ∫291. 19. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 53ÙÌ. ηٷÛÎ. 2008. ∫243. 20. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫117. 21. ∞ÁÚÈ¿, ™˘ÁÎÚ. ηÙ. 116ÙÌ ¤ˆ˜ 121ÙÌ. ∫118-122. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 3. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 4. μfiÏÔ˜, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 105ÙÌ, 4Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ηٿÏ. & ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. 155.000∂. ∫307. 5. μfiÏÔ˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 70ÙÌ. 75.000∂. ∫229. 6. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 7. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 9. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 130ÙÌ, 156.000∂. ∫240. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·, πÛȉÒÚÔ˘ 76ÙÌ, 75.000∂. ∫142. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 74ÙÌ. 70.000∂. ∫207. 13. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 46.500∂. ∫301. 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Studio 48ÙÌ. 90.000∂. ∫29. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 185ÙÌ. 300.000∂. ∫205. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 6. ∞ÁÚÈ¿, 132ÙÌ ¤ˆ˜ 144ÙÌ, 215.000∂ ¤ˆ˜ 330.000∂. ∫79-82. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 3 ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ. & ˘ÔÁ. 95ÙÌ ·fi 250.000∂. ∫298. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª¿Ó· Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛÎ. 100ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ., ·fi 2000∂ ÙÔ ÙÌ. ∫210. 11. ¶‹ÏÈÔ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, 71ÙÌ ¤ˆ˜ 104ÙÌ. 180.000∂ ¤ˆ˜ 310.000∂. ∫67-72. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, μ›Ï· 320ÙÌ, ÔÈÎÔ. 620ÙÌ. 950.000∂. ∫141. 3. ÕÊËÛÛÔ˜, ∫·ÏËÊÙ¤ÚË 320ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫216. 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 230.000∂. ∫186. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 6. ªÔ‡ÚÂÛÈ, μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfi. 2487ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂√Δ. ∫191. 7. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 2. μfiÏÔ˜, ∫··ÎÏ‹ 60ÙÌ Û ÔÈÎfi. 75ÙÌ. 55.000∂. ∫173. 3. μfiÏÔ˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 150ÙÌ, ËÌÈ˘. 95ÙÌ. 450.000∂. ∫238. 4. ¡¤· πˆÓ›·, ¶ÚÔ‡Û˘ Ì ª·Î‰ÔÓ›·˜ 48ÙÌ. 40.000∂. ∫159. 5. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320.

6. ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ÔÈΛ· 139 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 178 Ù.Ì. 120.000∂ Ì·˙› Ì ٷ ¤ÍÔ‰· ÌÂÛÈÙ›·˜. ∫164. 7. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, 57ÙÌ Û ÔÈÎfi. 157ÙÌ. 125.000∂. ∫169. 8. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 9. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 200ÙÌ. 20.000∂. ∫31. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 366 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ó¿ÚË-°·˙‹ 29ÙÌ ¤ˆ˜ 78ÙÌ. ∫128-130. 3. μfiÏÔ˜, ∑¿¯Ô˘-§. μ‡ÚˆÓÔ˜ 154ÙÌ. 380.000∂. ∫135. 4. μfiÏÔ˜, °. ¢‹ÌÔ˘ 4ˆÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ. ∫2. 5. μfiÏÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ηٷÛÙ., 767ÙÌ, ·/¯. 423ÙÌ & 19studios. K217. μfiÏÔ˜, ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ, 1.100 Ù.Ì. & 200 Ù.Ì. ·Ôı., 17 ı. ¿ÚÎÈÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. 6. ¡¤· πˆÓ›·, ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡ 90ÙÌ. 180.000∂. ∫251. 7. ¡¤· πˆÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40ÙÌ. ∫125. 8. ¡¤· πˆÓ›·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 38ÙÌ ¤ˆ˜ 54ÙÌ. 300.000∂. ∫131-133. 9. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 10. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 11. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 12. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∂ÌÔÚÈÎfi 170ÙÌ. 150.000∂. ∫155. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 5. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂډ›˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 6. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∂ÌÔÚÈÎfi 180ÙÌ. ∫5. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó·„/ÚÈÔ 33ÙÌ. 80.000∂. ∫177. 8. μfiÏÔ˜, πˆÏÎÔ‡, ∑·¯·Ú/ÂÈÔ 110ÙÌ. 130.000∂. ∫161. 9. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, μÈÔÙ¯ӛ· ÁÏ˘ÎÒÓ 130.000∂. ∫162. 10. ÕÓ·˘ÚÔ˜, Âȯ›ÚËÛË 680ÙÌ. 200.000∂. ∫168. 11. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 12. ∞ÁÚÈ¿, ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ∞˘Ù/ÙˆÓ 240ÙÌ, 60.000∂. ∫184. 13. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 14. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. 15. ∫ÔÚfiË, •ÂÓ/¯Â›Ô 750ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1654ÙÌ. 1.750.000∂. ∫176. 16. ¶‹ÏÈÔ, •ÂÓ/¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ., Û ÔÈÎfi. 5000ÙÌ. ∫214. 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓ/¯Â›Ô 64 ‰ˆÌ., ÔÈÎfi. 5600ÙÌ. ∫215. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 10.000ÙÌ Û ÔÈÎfi. 22.000ÙÌ. ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∫314. 2. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 2.000ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 3.600ÙÌ, Ï. ∞ӷηÈÓ. ∞’ μπ¶∂. ∫ 316. 3. μfiÏÔ˜, ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 5.800ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 12.500ÙÌ, μ’ μπ¶∂. ∫340. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. 2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙˘·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ √Ú. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. 2. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 2. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 210.000∂. ∫304. 3. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 4. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ. 700∂ ÙÔ ÙÌ. ∫49. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 270ÙÌ, ™.¢. 0,8. 240.000∂. ∫244. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 273ÙÌ, 50.000∂. ∫182. 10. ∞ӷηÛÈ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ. ∫41. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 13. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, √ÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ∫38. 16. ¶¿ÏÙÛ˘, ªÂÏ·Ó‹ 880ÙÌ. ∫39. 17. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 18. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3000ÙÌ. 550.000∂. ∫194. 19. ∑·ÁÔÚ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2478ÙÌ. 180.000∂. ∫42. 20. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 21. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞Ï˘Î¤˜, 176 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ, 90.000∂. ∫352. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 348 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· 6139ÙÌ, 285.000∂. ∫88. 2. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295.

8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 9. ∂ıÓ. √‰. μfiÏÔ˘-μÂÏ/ÓÔ˘ Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ. 420.000∂. ∫52. 10. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜ 1500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∫179. 11. ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜ 4.000ÙÌ. 100.000∂. ∫181. 12. ªԇʷ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ. ∫145. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 14. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 15. ∞Ó‹ÏÈÔ, ¶Ï¿Î· 3113ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ. 60.000∂. ∫66. 16. ΔÛ·Áηڿ‰·, ı¤ÛË ƒÔ‰È¤˜ 20.640ÙÌ. ∫185. 17. ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 5170ÙÌ, 480.000∂. ∫195. 18. ÃÔÚ¢Ùfi, ı¤ÛË μÔÏÙ¤Èη 3751ÙÌ. 120.000∂. ∫165. 19. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1837ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 20. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1598ÙÌ. 80.000∂. ∫64. 21. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 239ÙÌ. ∫64. 22. ∑·ÁÔÚ¿, §Â‡Î˜ 2.500ÙÌ. 160.000∂. ∫60. 23. ∑·ÁÔÚ¿, ı¤ÛË ¶·Ó·Á›ÙÛ· 4007ÙÌ, 35.000∂. ∫84. 24. ¶‹ÏÈÔ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 7947ÙÌ. 80.000∂. ∫137. 25. ¶ÙÂÏÂfi˜, ºÙÂÏÈfi 182.316ÙÌ. ∫147. 26. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 14.500ÙÌ. ∫208. 27. §¿ÚÈÛ·, Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÁÚÔÙÂÌ. 15,600ÙÌ. ∫312. 28. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9.5 ÛÙÚ¤Ì. 65.000 ∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜, 4.000 Ù.Ì., 80.000∂. ∫351. ∂¡√π∫π∞™∏ 1. μfiÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 500ÙÌ. ∫166. 2. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· °Ú·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. 3. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 400∂. ∫292. 4. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. 5. ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. 6. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 700∂. ∫235. 7. §Â¯ÒÓÈ·, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 1600ÙÌ. ∫151. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 2. ¢À∞ƒπ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ√À μ√§√À. 4. ¡∂∞ πø¡π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 100-120ÙÌ. 5. ∞¶√£∏∫∂™. 6. ¶∞ƒ∫π¡°∫. (960)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì., 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 27.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., 51.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 121 Ù.Ì., 180.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 73 Ù.Ì., 85.000∂ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 73 Ù.Ì., 75.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ Αλυκές (Βάκχου) 300 τ.μ. 150.000,00 Ε ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 600 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì., 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì., 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì., 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì., 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫ÔÚÒÈ 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì., 140.000∂

¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì., 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì., 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 110 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ (961)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (962)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Ì 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. μ·ÛÛ¿ÓË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ π¿ÛÔÓÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 170 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). °·ÏÏ›·˜ ÏËÛ›ÔÓ ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 108 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘Ï‹, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ‰˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÈΛ·˜ 120 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ 155 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ΋Ô 40 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ÕÓˆ μfiÏÔ - ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Ì·˙› Ì ÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 155 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 2¿ÚÈ 56,50 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜., ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. π. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘. ∫·Ó¿ÚË ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 2¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ‰˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 121 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶·Ï·È¿ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 126 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÈÏÔÙ‹˜ ÁÈ· 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ˘fi ηٷÛ΢‹, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2 3¿ÚÈ· 80 Ù.Ì.+86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÚÈÒÚÔÊÔ ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË, ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. √ÈÎfi‰· ∫‡ÚÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 355 Ù.Ì, ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂ˙ÔÓ¤ÙˆÓ. ∞ʤÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.884 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢ÈÌ‹ÓÈ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.624,77 Ù.Ì. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 533 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ™ˆÚfi˜, 637 Ù.Ì. ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (963)

-----------------------------------¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ÎÈÓ. 6977-411883 √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 390 Ù.Ì. 20.000, 500 Ù.Ì. 300.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 168 Ù.Ì. 75.000, 375 Ù.Ì. 200.000. ¡. π. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 160.000. ¡. π. 150 Ù.Ì. 50.000, 300 Ù.Ì. 95.000. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎfi. 75.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 170 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfi. 240.000. μfiÏÔ˜ 70 Ù.Ì. ·Ó·ÎÈÓÈÛÌ. 70.000, ‰ÈÒÚÔÊÔ 180 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 170.000. ∞Ï˘Î¤˜ 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 260.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 70 Ù.Ì., 35.000. ∫ÚÈı·ÚÈı¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ 170 Ù.Ì. 2 ¯ÚÔÓ. Û ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 230.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚ. 80 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ ÔÚÔÊ. ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎ. 125.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. °. ¢‹ÌÔ˘ 70 Ù.Ì. +parking+·Ôı‹ÎË ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 86,5 Ù.Ì. 118.000, 68 Ù.Ì. 120.000. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. 4Ô˘+5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 220.000. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘+5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 165.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›·. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì. parking ‰ÈÏfi, ÚÂÙÈÚ¤, 165.000. (964)

------------------------------------

“EYES” REAL ESTATE SOLUTIONS §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-7 Î·È ∞∫ 73). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, 1980-Û˘ÓÔÈΛ· ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘, ¡¤· πˆ-

Ó›·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. (∞∫ 225). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¿ Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). (965)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (934)

-----------------------------------RE/ª∞à ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-20008 À‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ.

μ§∞Ã√À ™√ºπ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 47,25 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›· ۯ‰fiÓ ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 71 Ù.Ì., ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 60.000 ∂. 2. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì., ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 200.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ 210 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 347 Ù.Ì., ∞ÁÚÈ¿. 2. 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 391,39 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 120.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. 852,40 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜, ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË 50.000 ∂. 2. 1.204,7 Ù.Ì. ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 100.000 ∂. 3. 604 Ù.Ì., ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, (·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ) 170.000 ∂. 4. ™˘Î‹ 1.397,52 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 78.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150.000 ∂. 2. 152,95 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÈÏÔÙ‹, 280.000 ∂. (996)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000

ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (936)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. ™Ù·ı¿, 3¿ÚÈ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 75 Ù.Ì., Ì º/∞. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ - ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÚËÓ ¶·ÚÎ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 11. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 4,70 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 17. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 23. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 26. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 27. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ·Ú·ÏÈ·Îfi 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™Â ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ (μÂÏÙÂÙÛ›Ô˘). 2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÚfiÊÔ˘˜ ·fi 70 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 345 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 3. ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì £Ú¿Î˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞. 4. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌfiÓÔ 180,00 ¢ÚÒ. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ÌfiÓÔ 200.00 ¢ÚÒ. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (937)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π: √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 150 Ù.Ì. 62.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂.

¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 125 Ù.Ì. 65.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 220 Ù.Ì. 120.000∂. §Â‡Î· 280Ù.Ì. 144.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180-400 Ù.Ì. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 216 Ù.Ì. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 280 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 22.000 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3 ‰. 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÁÈ·›. ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000∂. ∫ÔÚ·‹ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 120.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 60.000∂. ¶&¶·‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 92.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 34.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 28.000∂. ∫ÔÚ·‹ 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 32 Ù.Ì. Ó¤·. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 294 Ù.Ì. 36.000∂. ¢À∞ƒπ∞ √ÁÏ 55 Ù.Ì. 57.000∂. °·ÏÏ›·˜ 56 Ù.Ì. 60.000∂. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000∂. °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, 82.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 54 Ù.Ì. Ó¤Ô 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ú·˚ÛοÎË 66 Ù.Ì. 67.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 85.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 82 Ù.Ì. 82.000∂. ¶·Ú·Ï›· 70 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 93 Ù.Ì. 95.000∂. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 Ù.Ì. Ó¤Ô 118.000∂. ºÂÚ·›Ô˘ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™Ù·ı¿ 92 Ù.Ì. 105.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000∂. °·˙‹ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·ÏÏ›·˜ 108 Ù.Ì. Ó¤Ô 153.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 125.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 170 Ù.Ì. ¶¿ÚÎÔ 115 Ù.Ì. ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 135 Ù.Ì. 145.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 170 Ù.Ì. ¶·Ú·Ï›· 110 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 136 Ù.Ì. 155.000∂. °ƒ∞º∂π∞ ∫·ÚÙ¿ÏË 34 & 35 Ù.Ì., 45.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›· 85 Ù.Ì. 110.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 85 Ù.Ì. 92.000∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 82 Ù.Ì. πˆÏÎÔ‡ 40 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 105 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞ıËÓÒÓ 2.600 Ù.Ì. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 70 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (938)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ʈÙÂÈÓ‹ 35.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì. 2Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì. ηÈÓ. ı¤· 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 70.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì 1Ô˜ ηÈÓ. 91.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. 96.000. 4. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì. 4Ô˜ Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ı¤· 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì. 1Ô˜ 85.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ 80.000. 3. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ. 103 Ù.Ì., 3Ô˜ 80.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ 4 ÂÙÒÓ 110.000. 5. £Ú·ÎÒÓ (π∫∞) 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ), 105.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì. 3Ô˜ ηÈÓ. 168.000. 7. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜ ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı. 2 ÂÙÒÓ ı¤·, 141.000. 8. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜ 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜ 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 10. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì. ηÈÓ. Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ËÌÈ˘. 95.000. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. °·˙‹ 97 Ù.Ì. 5Ô˜ ·Ó·ÙÔÏ. ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı. ηÈÓ. 185.000 2. °·˙‹ 116 Ù.Ì. 5Ô˜ 116.000. 3. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. 128.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., 1Ô˜ Î’ 2Ô˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 150.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜ ηÈÓ. 172.000. 6. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991), Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 153.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì. 4Ô˜, 5Ô˜, ηÈÓ. ÎÔÌϤ 290.000. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. ‰È·Ì. 130.000. 9. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000.

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. (Ù¤ÓȘ) 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·) + ·˘Ï‹ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 200.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì./170 Ù.Ì. 265.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 132 Ù.Ì.+ ·Ôı. 25 Ù.Ì. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· Û ÔÈÎÔ‰. 160 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 280.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎÔ. 70 Ù.Ì. 59.000. 5. ™¿ÌÔ˘ 75 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰. 230 Ù.Ì. 80.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì.(12 ÂÙÒÓ) Û ÔÈÎÔ. 180 Ù.Ì. 185.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi ÔÈÎÔ. 125 Ù.Ì. 195.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì.(2000) ı¤·, 290.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘ÔÁ.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜ Û ÔÈÎÔ. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 595.000. 10. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 180.000. 11. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‰ÈˆÚÔÊ. 170 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 820 Ù.Ì. ∂∫¶§∏∫Δ. £∂∞, 465.000. 12. ªËÏȤ˜ (™À°∫ƒ√Δ∏ª∞) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 170 Ù.Ì. ¶√§ÀΔ∂§. £∂∞, 295.000. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì./350 Ù.Ì. ı¤·, 170.000. √π∫√¶∂¢∞ 1.πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (∫Δπ∑∂π 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù·Ú.) 490.000. 2. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 3. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (°∞Δ√™) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ. 118.000. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 100.000. 6. ∞Ï˘Î¤˜ (¶§∞∑) 307 Ù.Ì ÁˆÓ. 105.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 160 Ù.Ì.) 85.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 320 Ù.Ì.) 190.000. 9. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (∫Δπ∑∂π 105 Ù.Ì.) 44.000. 10. πˆÏÎÔ‡ 1120 Ù.Ì.(2,4) ÁˆÓ. 3.250.000. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜. 740 Ù.Ì.(¢π™..°ø¡.) º∞¡Δ∞™Δπ∫√ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 505.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 370 ÁˆÓ. º∞¡Δ∞™Δπ∫√ £∂∞ 255.000. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.450 Ù.Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000. 14. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 528 Ù.Ì., 339.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) 170 Ù.Ì. 80.000, 156 Ù.Ì. 90.000, 157 Ù.Ì., 105.000, ÁˆÓ. 246 Ù.Ì. ÁˆÓ. 150.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ., 280.000. 16. ª¿Ú·ıÔ˜ (¢π∂£¡∏™) 8 ÛÙÚ¤Ì. (50 Ì. Ê¿ÙÛ·), 190.000. 17. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (0,80), 39.000. 18. §·‡ÎÔ˜ 13 ÛÙÚ¤Ì. º∞¡Δ∞™Δπ∫√ 320.000. 19. ™˘Î‹ (¶√Δ√∫π) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11, 6, 7 ÛÙÚ¤Ì, ı¤· ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 20. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ƒ√º. ∏§π∞™) 430 Ù.Ì. 80.000. 21. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶√Δπ™Δπ∫∞) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 22. ™·Ï·Ì›Ó· 197 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰. 20.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ., ÈÛfiÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· ª∞°∞∑π 75 Ù.Ì. ÁˆÓ. + (À¶√°. 70Ù.Ì. ÎÔ˘˙ÈÓ.)+¶∂∑√¢ƒ√ª. ∫∞π¡.(º∞¡Δ∞™Δπ∫√ ∂¡√π∫π√) 220.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì.+˘fiÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ. 110.000. 5. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 6. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ. Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450), 80.000. 7. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. (4 ª∞°∞∑π∞) Û ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì.+∂¶π¶§. ¢√ª∏™. 520.000. 8. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+ ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ, 360.000. 9. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998), 550.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ + ¿‰ÂÈ· 2006: 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 42 Ù.Ì., 195.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙›+Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 3. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ª·Á·˙›, ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ. ηÈÓ. 300 ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (939)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 650 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 85.000 ∂ ‹ Î·È Ù· 2 160.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 18. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 19. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 20. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 21. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 22. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 23. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 24. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë

40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. 26. μfiÏÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ ı¤ÛË ΔÔ˘ÚοÚÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 1.250 Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 8.768 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 27. ªԇʷ, ∫ÔÚÒË 5 ÔÈÎfi‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi 500 Ù.Ì., 377 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., 360 Ù.Ì., Î·È 360 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó·, fiÏ· Ì·˙› 2.000 Ù.Ì., ÙÔ ¤Ó· 60.000 ∂. 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô. ΔÈÌ‹ 500.000 ∂. 29. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ∞Á. ΔÚÈ¿‰· 1.100 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 30. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., Ì ÈÏÔÙ‹, 2ÒÚÔÊË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. Διμήνι, κοντά στα αρχαία, θέση Σαμπάναγα 5.500 τ.μ. 120.000 Σκόπελος, 12.000 τ.μ., τιμή 90.000 Τρίκερι Αγ. Κυριακή, οικοδομή 200 τ.μ., 2000 τ.μ. οικόπεδο 150.000 ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 213 Ù.Ì. Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·, ÙÈÌ‹ 220.000. ∞Ï˘Î¤˜, 2.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ∞ıËÓÒÓ Ì ÎÙ›ÛÌ· Î·È ˘fiÁÂÈÔ, 180 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000. ∞Ï˘Î¤˜, 470 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 400.000. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·fi 70.000. ∞ÁÚÈ¿, 225 Ù.Ì., 70.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 140.000. º˘ÙfiÎÔ, 4.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 80.000. §Â¯ÒÓÈ·, 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 80.000. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Toyota 10.300 Ù.Ì., 160.000. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 390 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ™ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 1.100 Ù.Ì., 110.000 Û ·Ú¿‰ÚÔÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Â› Ù˘ ∫ÔÚ·‹ 125 Ù.Ì., Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ· 110.000. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, Û›ÙÈ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 145.000. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., ÂÚ›Ô˘ 100 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, 100 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ï‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., 210.000 ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 5.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 22.000 ∂. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·” , ÙÈÌ‹ 1.100.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 1·. ∫∞ƒΔ∞§∏-ª∞°¡∏Δø¡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ηٷÛ΢‹ 78, 2 ˘/‰, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ¯ÔÏ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 31 Î·È 32 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 30 ÂÙÒÓ, Î·È Ù· ‰‡Ô 80.000 ∂. 4. ÛڈÓÔ˜ 73, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 57 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 7. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 8. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 9. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 10. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 11. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 12. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙ ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 92 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÈÌ‹ 65.000. μfiÏÔ˜, °ÎÏ·‚¿ÓË-∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 30.000. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·˚ÛοÎË 82, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 190.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 102 Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 165.000. μfiÏÔ˜, ∫‡ÚÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ΔÛÈÌÔ‡ÎË, 28 Ù.Ì. studio ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÙÈÌ‹ 48.000. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 101 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘-∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹, 80 Ù.Ì., 37.000 ∂. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 230 ∂. ∫∞ƒ∞°π∞¶π ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 104 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 75.000 ∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. 3. ∞ı‹Ó·, √Ì‹ÚÔ˘, 27,118 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 53, Û‡ÓÔÏÔ 171 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 2.250 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (940)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (935)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 3. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,110.000∂. 4. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 5. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 172.000∂. 2. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 3. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 133.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 5. 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 4) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (942)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5

3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (943)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹.

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (944)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì., (41Á) 60.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô.

ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (947)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (950)

ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850 6944882096 6932301850 e-mail: ultratsok@yahoo.gr ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 6. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 100 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 35.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì. 2. 87 Ù.Ì. 3. 79 Ù.Ì. 4. 95 Ù.Ì. 5. 93 Ù.Ì. 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì 2 ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 68 Ù.Ì. & ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡. 190.000 ∂ 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 76 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 5. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 6. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 36 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¡. πˆÓ›·˜ (§. ∂ÈÚ‹Ó˘). 45.000 ∂ 5. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (951)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 15, Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 37.000Ε. 2. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 3. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,4), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 4. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος (Ρ. Φεραίου) 52 τ.μ., όροφος 2ος, πρόσοψης θέα, πάρκιν (πιλοτή) Φ.Α., 104.000Ε. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 6. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ.

¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 185.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 170.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Κάτω Λεχώνια (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 2. Αλυκές 9 στρεμ., δίπλα στο δημ. δρόμο, 260.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Μπούφα, πλησίον θαλάσσης, 500 τ.μ. 5. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 6. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 7. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (952)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (926) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φυσικός, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 24210-66461, 6947-355767. (004)

Δƒ∞°√À¢π∞ στο πιάνο και αρμόνιο, ελληνικά και ξένα. Ταχύρυθμη εκμάθηση. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6956 679143. (155)

ZHTOYNTAI ∞¡ ∂Ã∂Δ∂ ταλέντο στις πωλήσεις, μπορείτε να αποκτήσετε ένα καλό εισόδημα. Αν παράλληλα διδάσκετε Αγγλικά, μπορείτε να το διπλασιάσετε. Τηλ. 24210-22454. (992) ∑∏Δ∂πΔ∞π γυναίκα υπάλληλος, άνω των 35 ετών, να εργαστεί ωρομίσθια σε κατάστημα υποδημάτων. Πληροφορίες Αντωνοπούλου και Αλεξάνδρας γωνία. (183)

∑∏Δ∂πΔ∞π άτομο για Internet Cafe. Τηλ. 6978-188908. (005)

Από εμπορική εταιρεία με έδρα το Βόλο

˙ËÙ›ٷÈ

για άμεση πρόσληψη υπάλληλος για το τμήμα τιμολόγησης. Τυχόν προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο FAX: 24210 25146 ή με email στο info@argofarm.gr. (169)


45

ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010

Η ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. Μεσίτες Ασφαλίσεων, η οποία λειτουργεί υποκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσαλονίκη με τον διακριτικό τίτλο Option s.a. Insurance Brokers ζητεί να προσλάβει:

¢π∂À£À¡Δ∏/Δƒπ∞ ∫§∞¢√À ∑∏ªπø¡ Απαραίτητα προσόντα για τη θέση: ➢ Ευχέρεια επικοινωνίας. ➢ Αίσθημα προσφοράς. ➢ Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. ➢ Τήρηση αρχείων. ➢ Ηλικία έως 30 ετών. Πτυχίο νομικής ή μηχανολόγου μηχανικού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°πø¡ πø∞¡¡∏ Δ√À ƒø™√À ∫∞π ∞¡∞™Δ∞™π∞™ ƒøª∞π∞™

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

9

¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: kritikos@optionsa.gr (υπόψη κ. Κρητικού). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-37800 τις ώρες 08.30-14.00. (154)

Γίνεται γνωστό στους ευλαβείς Χριστιανούς ότι στις 10/2/2010 εορτή του Αγ. Χαραλάμπους και ώρα 8.30 έως 10.30 π.μ. θα τελεστεί Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό, στη θέση Μαλάκι (πίσω από τα ΨΥΓΕΙΑ ΛΙΑΠΗ Α.Ε.). Τηλ. 6974710101. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι. Ναού

ANAKOINΩΣH

“ŸÛÙȘ ·Ó ÔÈ‹ÛË ÙÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÂÓ Ô˘Ú·ÓÔ›˜, ·˘Ùfi ÌÔ˘ ·‰ÂÏÊfi˜ Î·È ·‰ÂÏÊ‹ Î·È Ì‹ÙËÚ ÂÛÙ›Ó” (ª·Ùı. È‚’ 50). Σχεδόν πάντοτε αι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων κανονίζονται από την φυσικήν συγγένειαν, ή από την σύμπτωσιν των ιδεών και των πεποιθήσεων, ή από το κοινόν συμφέρον που τους ενώνει. Αλλ’ ο Κύριος ως μέτρον και όρον απαραίτητον των σχέσεών του με τους ανθρώπους θέτει την υποταγήν εις το θέλημα του ουρανίου Πατρός του. Ο ίδιος ως άνθρωπος εφύλαξε με ακρίβειαν και τελειότητα το θέλημα του ουρανίου Πατρός μου. Εφ’ όσον δε ήλθε να εγκαταστήση μεταξύ των ανθρώπων την βασιλείαν του Θεού, δικαίως ζητεί από όλους την πρόθυμον υποταγήν εις όσα ο Θεός διατάσσει. Με αυτούς λοιπόν, που θέλουν να ζουν κατά το θέλημα του Θεού, με αυτούς ο Κύριος έχει σχέσιν στενήν, πολύ ανωτέραν από την συγγένειαν, που ενώνει αδελφούς και παιδιά με τους γονείς των. Δι’ αυτούς ενδιαφέρεται εξαιρετικώτερον. Εις αυτούς χαρίζει τα πνευματικά αγαθά του. Αυτούς έχει φίλους του και κληρονόμους της βασιλείας του.

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 11 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.15 - 10.30 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ - ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ - Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

(006)

™YNOIKE™IA ∞•π√§√°√π και αποκατεστημένοι νέοι 30-45 ετών, επιθυμούν σοβαρή γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (928)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (912) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (901)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

¢∞¡∂π∞ τραπεζικά σε δημοσίους-δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους δημοσίου - ΙΚΑ, ανεξάρτητα από υπερδανεισμό, διεκπεραίωση δυσμενών. Ρύθμιση, πάγωμα, μειώσεις καταγγελμένων δανείων και καρτών από έμπειρους νομικούς και οικονομολόγους της εταιρείας μας. Η διαπραγμάτευση γίνεται με τα κεντρικά των τραπεζών στην Αθήνα. Ενημέρωση για το τελικό αποτέλεσμα εντός 3 ημερών. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο: 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972886998, WEB SITE: www.moneycashgram.gr (097)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (918)

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα αν έχετε πιστωτικές κάρτες παίρνετε μετρητά σε 5 λεπτά από 1.000 έως 100.000 Ε και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις, έχουν δεν έχουν υπόλοιπο, ακόμη και με τρίμηνη καθυστέρηση. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 800 300 3707, κος Αντωνίου. (432)

KH¢EIE™

∞ƒ∫∞¡∞

™Δ∂ƒ°π√ Δƒπ∫πø¡∏

Ετών 80 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στα Κανάλια εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναλίων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Κανάλια 9 Φεβρουαρίου 2010 Η σύζυγος: Όλγα Τα αδέλφια: Ιωάννης Τρικιώνης, Αντώνιος - Γαρυφαλιά Τρικιώνη, Ελένη χα Δημ. Τρικιώνη, Κων/νος - Χαδούλα Τρικιώνη, Μαρία - Παναγιώτης Μαγκλάρα, Κων/νος - Πηνελόπη Λιάκου, Αντώνιος - Σοφία Λιάκου, Δημήτριος - Ελευθερία Λιάκου. Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο

(730)

∞ª∂™∏ λύση για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5 λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο σε πολλές άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα 09.0022.00, κα Ελπίδα. Τηλ. 2415001000, 2421500032, 6974533556. (433)

∞£∞¡∞™π√ μ√ÀΔ™∂§∞

Ετών 76 που πέθανε κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 3.00 από το σπίτι μας στα Άνω Λεχώνια στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Άνω Λεχώνια 9 Φεβρουαρίου 2010 Η σύζυγος: Κλεονίκη Τα παιδιά: Χρίστος, Βασίλης, Κωνσταντίνος, Ευθυμία - Δημήτρης Κατσέλος, Μαρία - Κυριάκος Τζούμας Τα εγγόνια: Χρίστος, Θεόδωρος, Αθανάσιος, Ράνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Φουτζόπουλο” .

Την λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία Ετών 83 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Ζαλόγγου αρ. 13, εις τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 9 Φεβρουαρίου 2010 Τα παιδιά: Τάσος & Αμαλία Τα εγγόνια: Θάλεια, Μαριάννα, Χρήστος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

Ã∏™Δ√ ™Δ∂º. ∞¡Δø¡π√À

Το λατρευτό μας αδελφό και θείο

∫˘Ú›· ƒ›Ó· & Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ, ·Ú·„˘¯ÔÏfiÁÔÈ - ÌÂٷʇÛȘ „˘¯ÔÂÚ¢ÓËÙ·› Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·›ÛıËÛË ÂÓfiÚ·ÛË - ‰ÈfiÚ·ÛË, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi: 6989-176612.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞ƒπ™Δ∂∞ ∞¶√™Δ√§√À

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, αδελφό και θείο

¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∫√ ∫∂¡Δƒ√

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα μετρητά από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, έως 36 άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, κος Λευτέρης. Τηλ. 6983709688. (434)

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

KH¢EIE™

™¶Àƒπ¢ø¡ ¡π∫. μ§∂πøƒ∞

Ετών 83 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 4.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Ιωάννου Καρτάλη αρ. 67 - Ρ. Φεραίου, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΥΚΩΝ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 9 Φεβρουαρίου 2010 Τα αδέλφια: Αρτεμησία χα Βασ. Αμπελάκια, Μαρία χα Κων. Αρβανιτίδη Τα ανίψια: Ρηγίνα και Μιχάλης Πλεξουσάκης Οι λοιποί συγγενείς

Ετών 90 Που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη και ώρα 11.00 από το Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30. Βόλος 9 Φεβρουαρίου 2010 Τα παιδιά: Ανδρομάχη - Αθανάσιος Κωστόπουλος, Ειρήνη - Στέργιος Καζίλας. Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

Την λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∑ø∏ ™Δ∂ƒ°π√À

Που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα παιδιά: Ευαγγελία Στεργίου - Βασίλειος Σαρατσιώτης, Παναγιώτης Τσαμπαρλής Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ Στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” προσέφεραν αντί στεφάνων στη μνήμη Νικολάου Ελευθερίου: - Η οικογένεια Νικολάου Μιχάλη 100 ευρώ, η οικογένεια Γιαρέντη Αριστείδη 100 ευρώ, η οικογένεια Γιαρέντη Σταμούλη 100 ευρώ, η οικογένεια Γαβριηλίδη Ευάγγελου 50 ευρώ, η οικογένεια Μπαράτση Σωτήρη 50 ευρώ, η οικογένεια Μανώλη Δημήτρη 50 ευρώ, η οικογένεια Μάζαρη Παντελή 50 ευρώ, η οικογένεια Προμπονά Κωνσταντίνου 50 ευρώ, η οικογένεια Μάλλια Ιωάννη 50 ευρώ, η οικογένεια Σκαλίδη Τριαντάφυλλου 50 ευρώ.


46/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ.: 2421023508, ™ÎÔ‡Ú· - ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ˜, πˆÏÎÔ‡ 188 (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜), ÙËÏ.: 24210-42642, ¡ÙfiÓÙË - ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÔ˘Ú›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 66 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ.: 24210-59531. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÙÛÈÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 155 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ), ÙËÏ.: 24210-39962. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·ÚÓ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ÙËÏ.: 2421066922. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤Ï·È ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ΔÛ¿Ú·˜ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. Î’ ÀÈfi˜ ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ºÈÏÈ›‰Ë˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂,

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30

ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00, 8.00, 8.57, 10.02, 10.30, 11.11, 12.00, 13.42, 14.00, 14.28, 15.10, 15.53, 17.13, 17.56, 19.31, 20.00, 21.30, 22.46, 00.30, 3.58. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 6.08, 8.00, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 16.33, 17.34, 17.55, 19.45, 21.05. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 00.58, 1.26, 3.11, 7.11, 8.34, 11.36, 13.00, 14.18, 16.14, 18.09, 19.41, 20.11, 0.58. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50, 7.53, 9.21, 10.51, 13.21, 14.53, 10.29, 13.27, 14.27, 17.13, 19.16, 15.53, 19.28, 20.39, 22.55, 23.59, 19.36, 22.34, 00.30, 3.58, 5.15.(¢È¿ÚÎÂÈ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ 1 ÒÚ· Î·È 30’). μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00,

19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶√™∂π¢ø¡ °ƒ∞ªª∂™ ¡.∂. ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-À/° πƒπ¢∞ ¡.™. 348 ∞¶√ 21/12/09 ∂ø™ 21/12/2010 ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ∞fi ¶¤ÌÙË 28/1 ¤ˆ˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 10/3 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏, ∫Àƒπ∞∫∏ ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√ ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20,

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..............................2421070931 - 2421071022 ....................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ....................2421070931 - 2421075319 ..................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ....................2421070950 - 2421075318 .........................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .........2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì.......................... 2421070976 - 2421075528 ........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ.................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.......... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ....................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ..................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ..................2421070946 - 2421075301 .........................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..........................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. .......................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...........2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. .........................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ...............................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ...............2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ........................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘...................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...........................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .....................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜............................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .....................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ........................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ.......................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ.................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO.......................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY.......................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™.............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY .....................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY..................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY.................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...............................................................199 EKAB:...............................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY.............................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ ...............................2421063666 - 2421063667

¢EYAMB BÏ¿‚˜ ...............................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜..................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜) ................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .......................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .................................................10400 EXPRESS SERVICE.........................................................1154 HELLAS SERVICE ..........................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜.................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.......................................................6948475814 MËϛ˜...............................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ..........................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ..................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO..............2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...............................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ........................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .........................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ......................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ...........................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ..........................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ......................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™.................................. 24210 61000 A°PIA™..............................................................24280 92502 BE§E™TINOY.....................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 2421020260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂηÙÔÛÙ‹ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÿÈÓÙÓ - ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì·˙› Ì ٷ ·ÓÙ›ıÂÙ¿ ÙÔ˘˜. 2. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› Û οı ÂÈÛÙ‹ÌË - Œ¯ÂÈ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Ô‰ÔÏ·‚›‰Â˜. 3. ªÈ· °·ÏÏ›‰· Ô˘ ¿ÊËÛ ÂÔ¯‹ - ∞fi Ù· ‰‡Ô... ‰‡Ô. 4. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∫ÔÚÈÓı›·˜ - ¶ÔÏÏ¿ Ù· ‰ËÌfiÛÈ·. 5. ∞ÛÈ·ÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· - Δ›ÙÏÔ˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √˘fiÏÙÂÚ ™ÎÔÙ. 6. °·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. 7. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔ˘ ŸÚıÚÔ˘ - ∫·È, ÁÈ·... Ï·ÙÈÓÔÌ·ı›˜ - °ÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ Á¿Ù˜ ÙÔ˘. 8. ∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÛÊÚ›ÁÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ¢‡Ô ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο. 9. ™˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Û ¢¯¤˜ ϤÍË (ÁÂÓ.) - ÕÁÁÏÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· (ÌÈ· ÁÚ·Ê‹). 10. √È μÔ˘‰›ÛÙÚȘ ηÏfiÁÚȘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· - °È’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ·... Ì¿Ï· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜. 11. ªÂÁ¿ÏÔ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË Ï·ÙˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ - ™ÙÔ˘˜ „·ÚÔÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 12. ¡·Ô› ·Ú¯·›·˜ ı¿˜ - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î·È ÌÂٷ͇ ʛψÓ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ “ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ªÂÚÓ¿ÚÓÙ· ÕÏÌ·” - ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. 2. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ô ª·Ú¿ - Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ºÂÏ›ÓÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 3. •ÂÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ (‰‡Ô ϤÍÂȘ) - πÂڈ̤ÓÔ˜ ͤÓ˘ ıÚËÛΛ·˜. 4. ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ - ÕÚıÚÔ. 5. °·ÏÏÈ΋... ϤÍË - ∏ Ï·˙ Ù˘ ƒÒÌ˘. 6. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Û ÙËÏÂʈӋ̷ٷ - ∏ ÏÂÙfiÙËÙ· ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ. 7. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È fiÚıÈÔ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 8. ¶fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ - ∂ıÓÈÎÔÔ›ËÛ ÙË ‰ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙. 9. ∞ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÎÚ›ÎÔ˘˜ - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 10. °È’ ·˘Ùfi ϤÌ ˆ˜ “‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ” - £¤·ÙÚÔ Ó›Î˘ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. 11. ÕÚıÚÔ - ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. 12. ∞ÚÎÂÙ¿ Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ (ÁÂÓ.) - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜... ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 - 31060

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∂ƒπ¢π∞μ∞∑ø 2. ∂¶πΔ∞∫Δπ∫∏ 3. Δ∞∫∂ƒ√π§√™ 4. ƒπ¡∞-¡∂§™ø¡ 5. ∂Δ∞πƒ∂π∞-Δ∂§ 6. §∞-™∞¢-§∏ 7. ∞π∞™-¡∂ª∂™∏™ 8. ¶∞ƒπ™-∞™ 9. ∫∂ƒ∞Δ√-∫√π§∞ 10. ø§∂¡∏-√¡Δπ¡ 11. ¶ƒ√∫∞-∏§π∞∫∏ 12. ¡∞π-ƒ∂™Δ∞-∏™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∂Δƒ∂§∞π√-¶¡ 2. ∂¶∞πΔ∞π-Δøƒ∞ 3. ƒπ∫¡∞-∞¶∞§√π 4. πΔ∂∞π-∫∂ƒ∞™ 5. ¢∞-ƒ™-ƒ∂¡∞ƒ 6. π∫-¡∂∞¡π∫∏ 7. ∞Δƒ∂π¢∂™-∏™ 8. μπ√§∞-∫√§Δ 9. ∞∫π™-§∂ª√¡π∞ 10. ∑∏§øΔ∏™-πΔ∞ 11. √¡∂-∏ ∞§π∫∏ 12. ∞™-§∞™™∞¡∏™

∫ƒπ√™ ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-234-6. Δ∞Àƒ√™ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÚÔÛٷهÛÂÙ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ηÚȤڷ Î·È ÙË Ê‹ÌË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-3022-12-34-9. ¢π¢Àª√π ªË ÚÈÛοÚÂÙ ¯ˆÚ›˜ Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1320-44-35-49-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶¿ÓÙ· οÙÈ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ, ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞Û¯ÔÏËı›Ù Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-3549-2. §∂ø¡ ∫·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ·È‰È¿ Û·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-9-5. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™Â ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· ‚ÚÂı›Ù ·fi„Â. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-22-12-9-4.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· οÓÂÙ ۋÌÂÚ· ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi Í·ÊÓÈÎfi Ù·Í›‰È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-33-29-4-2. ™∫√ƒ¶π√™ £· οÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Á‡Úˆ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-9. Δ√•√Δ∏™ ∏ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ÂȉڿÛÂÈ ÛÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-22-12-3-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÂÚˆÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ Û‹ÌÂÚ· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ¿ıË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-12-3-9. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-1123-9-7. πãÀ∂™ ŸÛÔ Î·È Ó· ı¤ÏÂÙ ӷ ÍÂʇÁÂÙ ·’ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ı· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË Ë Ì¤Ú· ÁÈ· Ó· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-20-19-33-24-3.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

ΔƒπΔ∏ 9 ºEBPOYAPIOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ŒÓ·˜ ‹Úˆ˜ Ì ·ÓÙÔ‡ÊϘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 02.00

√ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ÿÓÙÈ - ª¿ÓÈ √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Ù›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ΔÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· J.O.N.A.S. ∑·Î Î·È ∫ÔÓÙ›, ÂÓ ψ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ¶·Ú¿‚·ÛË ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ª¿ÁÎÚÈÙ, Ë Ì¤Ú· Î·È Ë Ó‡¯Ù· ΔÚÔ