Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.28 - ¢. 17.05’ ™∂§∏¡∏ 3 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.295 ¶·Ù·›Ô˘ ÔÛ›Ô˘, ™ˆÛı¤ÓÔ˘˜, Δ˘¯ÈÎÔ‡ ·ÔÛÙfiψÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ª‹Ó˘Ì· ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó

¢›¯ˆ˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Δ√ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÍÂÊ˘ÙÚÒ-

ÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È “ʈ˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ”. ΔÔ π∫∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ϤÔÓ ¯ˆÚ›˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ ÁÈ·ÙÚfi, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ■ ÛÂÏ. 11

Δ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ΔÈ Â›Â Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ - ∞ȯ̤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡.¢. Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ¿” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ηٿ ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞ÊÔ‡ ÂÍ‹Ú ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ “ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘”, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Â›¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÂÓÒ ÙÒÚ· ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÒÈfiÓ Ù˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ˙‹ÙËÛ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 25% Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÎfiÌË ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¢. ■ ÛÂÏ. 6, 7

Ҧ

IOBE: ƒË¯fiÙËÙ·, ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÌÈÎÚ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË

∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ŒÏÏËÓ˜

■ ÛÂÏ. 31

ŒÚ¢ӷ Ù˘ Manpower ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Âȉ›ӈÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011

■ ÛÂÏ. 32

¢Âο‰Â˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿

∂ıÂÏÔÓÙ‹˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë... “√Δ∞¡ ‰ÂÓ ˙Ô‡ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ›̷ÛÙÂ

ÎÈfiÏ·˜ ÓÂÎÚÔ›”. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ °Ë˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÎÔÈÙ›‰Â˜ ·ÓıÚˆÈ¿˜, ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÂÏ›‰·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “°›ÓÂÙ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ¯·Ú›ÛÙ ÂÏ›‰·”. √È º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ Ù˘, ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ηٷÎfî˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Â›Ó·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Û ¤Ó· ÙÔ›Ô Ô˘ Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ... ■ ÛÂÏ. 15

Δ· ÙÚ¤Ó· ‰ÂÓ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·... Δ∞ ÙÚ¤Ó· ‰ÂÓ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó Û‹-

ÌÂÚ·, ÏfiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔÓ √™∂. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜. ■ ÛÂÏ. 18

∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ... ■ ÛÂÏ. 10, 16, 17

™˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤÍË

∫ÏÂÈÛÙ¿ 20 Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ ηٿÏ˄˘ £ÂÚÈ·ÎÏ‹‰Â˜ ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ì ·¯‡Û·Úη ·È‰È¿ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ £∂ƒπ∞∫§∏¢∂™ ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 11-15 ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂.∂., Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÎÔÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ √√™∞. ■ ÛÂÏ. 10

°Àƒø ÛÙ· 20 Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¯ı˜ ÏfiÁˆ ηٿÏ˄˘ Î·È ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë, ‹Ù·Ó: 3Ô, 4Ô, 5Ô, 8Ô °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· μfiÏÔ˘, 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 1Ô Î·È 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, 1Ô Î·È 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 5Ô, 6Ô

°˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘, °˘ÌÓ¿ÛÈ· πˆÏÎÔ‡, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘,

°˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ■ ÛÂÏ. 16

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ■ ÛÂÏ. 14

™Â Ó¤Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14 «∞ÔÁ˘ÌÓÒÓÂÙ·È» ·fi ÚÔÛˆÈÎfi Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ. 13 ¶ÚˆÙÔfiÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Baby Swimming ÛÙË ¡. πˆÓ›· ■ ÛÂÏ. 20


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛfi˜

«¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ˙ˆ‹˜ Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó»

A¶√æ∂π™ ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ TED; Δ˘ §∂¡∞™ ¢πμ∞¡∏

™Â ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 1000 ¿ÙÔÌ· (̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 30+ ·Ó ›‰·Ó ηϿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘), Ô˘ ‹Ù·Ó Úfiı˘Ì· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ú¿ ÙȘ ÙÚÂϤ˜ ·ÊÚ·ÁÎȤ˜ 45 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ. Ÿ¯È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ lady Gaga, Ô‡Ù ÙÔ Ì·Ù˜ ¶∞√-ª¿ÚÙÛ·. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ TED ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÂÚ› TED, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ΛÓËÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ 25 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ‰È·‰fiıËΠ۠fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiˆ˜ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Î·Ï¤˜ ȉ¤Â˜. °È·Ù› ·˘Ùfi˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘: Ó· ‰È·‰ÔıÔ‡Ó È‰¤Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂ÈϤÁÔÓÙ·È ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· Ô˘Ó (ÁÈ·ÙÚÔ›, ·ÛıÂÓ›˜, ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÔ›, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜- fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ, ÚˆÙfiÙ˘Ô, ı·˘Ì·ÛÙfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ÂÏȉÔÊfiÚÔ ‹ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜) Î·È ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·È 20 ÌfiÓÔ ÏÂÙ¿ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ TED . To ÂÙ‹ÛÈÔ TED Global ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È È· ÛÙËÓ √ÍÊfiÚ‰Ë Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ Û·˚Ù Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ‚ÈÓÙ¿ÎÈ· -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ˘ ÃÚËÛÙ¿ÎË, Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ™˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ, ÙÔ˘ ™ÙË‚ÂÓ ÃfiÎÈÓ, ÙÔ˘ ªÈÏ °Î¤˚Ù˜ ÎÏ. ÃÙ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ›‰· Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹: ÙËÓ Ó¢ÚÔ·Ó·ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ Δ˙ÈÏ ΔÂ˚ÏÔÚ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ·fi ·Ó‡ڢÛÌ· ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ô˘ Ù˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ̤۷ fiÙÈ ÂÚ¢ÓÔ‡Û ·¤Íˆ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·: ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘! ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi! ™ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó “•ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜” ÎÈ fiˆ˜ ηٿϷ‚· ‹Ù·Ó ÈηÓfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ó· ʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ôχ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚·Ú¤ıËΠӷ ·ÂÏ›˙ÂÙ·È Î·È „¿¯ÓÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ȉ¤· ÁÈ· Ó· ÂÏ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÎÚ·ÙËı›. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÁÈ ·˘Ùfi ÚˆÙÔ‡Û· Î·È Í·Ó·ÚˆÙÔ‡Û· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·Ó Â›Ó·È fiÏÔÈ Ì ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ. ∂, ÏÔÈfiÓ, fi¯È, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‹Ù·Ó Ì ÚfiÛÎÏËÛË. √È ÏÔÈÔ› ‹Ù·Ó ÂΛ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË, ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ. ƒÒÙËÛ· ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ·Ù› ‹Úı·Ó; ΔÈ ‹ÏÈ˙·Ó Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó; ∫·È ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· fiÙÈ ‚·Ú¤ıËÎ·Ó ÙËÓ ÎÚÈÛÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›·. ŸÙÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ·fi οÔ˘ ʈ˜... ∞ÎÔ‡Û·Ì ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜. ªÈ· ÌËÙ¤Ú· Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘ (¤¯ÂÈ ·˘ÙÈÛÌfi) Î·È ÙËÓ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ‚ÔËıËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ ı·‡Ì· ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. ΔÔ ÈÔ ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ Ú¿Ì· Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ¯Ù˜ fï˜, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘ (‚ÔÏÈÒÙË ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹) Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Media Lab ÙÔ˘ MIT , ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °Ú·ÌÌ¿ÙË, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙ› ¤Ó·˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÈÓÙÂÚÓ¤Ù Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË (Î·È ‰Ë ÙÔÓ ¿ÌÊÙˆ¯Ô ÙÚ›ÙÔ ÎfiÛÌÔ. ). ø˜ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ·Ú¿ Ó· ·Ó·ÊˆÓ‹Ûˆ: °ÂÈ· ÛÔ˘ ·ÙÚ›‰·!

ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ·fi ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰È¿ÛˆÛË, ·ÔÙÂÏ› ‰ÒÚÔ ˙ˆ‹˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÔηٿÏË„Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛٷٷÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÌË ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓË̤ڈÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÏÔ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. “√ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ˙ˆ‹˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛfi˜.

O ∫∞πƒ√™

√ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ‰ÒÚÔ ˙ˆ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ‹ ¤ÛÙˆ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛfi˜ “fiÙÈ Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘. √ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ˙ˆ‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. ¡· ÚÔÛʤÚÂÈ fi,ÙÈ Î·È fiˆ˜ ÌÔÚ›. ∏ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÔχÙÈÌË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Î·È Ë ‰È¿ÛˆÛË ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘ Ì ÔÏϤ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Ú¿ÍÂȘ, Ì ¯›ÏÈÔ˘˜ ‰˘Ô ÙÚfiÔ˘˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÏÔÈ ÙË ˙ˆÙÈ΋ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ˆ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜ Â›Ó·È Ë

ÚÔÛÊÔÚ¿ ˙ˆ‹˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ˙ˆ‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÂÌ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ fiÙ·Ó È· ÁÈ· ÂÌ¿˜ οÔÈ· ·fi Ù· ˙ˆÙÈο Ì·˜ fiÚÁ·Ó· ‹ fiÏ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ‰ˆÚ›ÛÔ˘Ì Û οÔÈÔÓ ‹ Û οÔÈÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ì· ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ›ÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ˙ˆ‹. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Û ÌË ÈηÓÔÔÈËÙÈο Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ¤ÛÙˆ Â›‰·. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, Â›Û˘, Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔηٿÏË„Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ ΛӉ˘ÓÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ï‹ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛfi˜.

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...15ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 6...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...15ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 4...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...13ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 3...13ÔC.

∞fi ÙÔ protagon.gr

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÛıÂÓÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ΔÔÈΤ˜ ÔÌ›¯Ï˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 3...13ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË

Èڛ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ

“μfiÌ‚·” ÌÂÁ·ÙfiÓˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (2.30 Ì.Ì.) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ™Ù¿ÌÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Â› ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ‰È·ÚÚÔÒÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‡‰Ú¢Û˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· › ¯ı˜ Ô °. ™Ù¿ÌÔ˜, “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¢∂À∞ªμ, Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ” . ¶ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ‰Â, fiÙÈ “Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛοӉ·ÏÔ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜” . ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3,7 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ÏÔÈfiÓ Ù· ÛÔ˘‰·›·...

“ª¤ÙˆÔ” ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂¶™£ Î·È ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (π™ª) ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· È·ÙÚ›Ԣ fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·ıÏËÙ¤˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ “·Ú¿ÓÔÌÔ” , ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi η̛· ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£, Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ È·ÙÚ›Ô, Ô˘ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ “‚·ÙÈÛÙ›” “‰ËÌÔÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜” Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Ô‰fi ƒÔ˙Ô‡ ÛÙÔ... μfiÏÔ, ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜. √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Î·È ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Ó· ¤¯ÂÈ ÛÒÛÂÈ ˙ˆ¤˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›. ¶ÚÔ˜ ÙÈ fï˜ ÙfiÛ˜ “·Ï¯ËÌ›˜” ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰ÔÌ‹ οو ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ıÔÏfi ηıÂÛÙÒ˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·, ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ô π™ª ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÏfiÁÔ. ∂¿Ó fï˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ‹ Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËı›, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ ˘Á›· ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È. π·ÙÚÂ›Ô Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ηıÂÛÙÒ˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ‹ ËÌÈ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜.

°.•.

™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÂÏÈο Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂. ∞Ú¯È΋ ÛΤ„Ë ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ Ù˘ Âȉ›ӈÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ΔÂÏÈο ÚÔÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ë Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙfiÛÔ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘.

¢È¿Û·ÛË ¢‡Ô ı· Â›Ó·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÂÓÒ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‰È¿Û·ÛË Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ™Â ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ÂÓˆÙÈΤ˜, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜, ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ Î·È ·ÔÚÚÈ٤˜ Ù·ÎÙÈΤ˜.

∫ÏÈ̿ΈÛË ·ÛÊ˘Í›·˜ ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ fiÙÈ Û ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ú¤ÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓ˜ ÙȘ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ‰ÂÓ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î·È Ë ·ÛÊ˘Í›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ›‰·Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· Û·Ó Î·Ú·Ì¤Ï˜ Ô˘ ÙÚÒÁÔÓÙ·È Ôχ ‡ÎÔÏ·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ¤Ú·Û·Ó ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

“μfiÌ‚·”

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÂÏ·ÛÙ›Î

∏ ¯·Ì¤ÓË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ “[...]§¤Ó ٷ ·È‰È¿ ̤۷ ÛÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ı· ¿Ó ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓı·ÚÚ˘Ì¤Ó· ·fi ÙÚ›·-¤ÓÙ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó Â‡ÎÔÏ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿Ó fiÏ· Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ¤Íˆ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˜ Ù· ÛÙÂÚԇ̷ÛÙ·Ó ÂÌ›˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô˘ ÏËÚÒÛ·Ì ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜! ∏ ˙ÔÊÂÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∂˘ÚÒË ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‚›·È˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔ˜ Ù· οو, Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. Δ· ›‰È· Ì ٷ ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ϤÓ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ - Û‡ÓÙÔÌ· ›Ûˆ˜ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ù˘... °·ÏÏ›·˜! ¶Ô‡ ı· ¿Ó ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÔÈ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Ó¤ÔÈ Ì·˜; ¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚ· Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ. ∫·È ¤Ú· ·fi ·˘Ùfi, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ Û ӷ˘¿ÁÈ· Î·È fiÔ˘ ÔÈ Á¤ÚÔÈ ı· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙÔڛ˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·fi ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 1950 Î·È ÙÔ˘ 1960 ÁÈ· Ó· ·ÚËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÛÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ηχÙÂÚË ı· Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ 2020; ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÎÏËÚ¤˜, Ôχ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÔ¯¤˜. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˜ ˙¿ÏÔ˘ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Î·È ÙÒÚ· ÍÂ˙Ô˘Ì›˙Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·Ú¿Ï¢ÚË ·ÒÏÂÈ·” ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ ˘Ô··Û¯fiÏËÛË, ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÛÙËÓ ·Ú·Í›·. √È ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂∂, Ì·˙› Ê˘ÛÈο Î·È Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô‰ËÁÔ‡Ó ¤ÙÛÈ Û ¤Ó· Ó¤Ô ¯¿ÛÌ· ÁÂÓÂÒÓ. ¶ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·Ì›‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Ì ÌÈÛıÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ ˆıÔ‡Ó Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ì›ÛÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ. ∞˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ” . ∞fi ÙÔ “∂£¡√™”

∫∞Δ. Δ∞™

“∂ÓÂÚÁÔÔÈ›ٷȔ √ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ÛÈÒËÛ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙfiÛÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈο, fiÛÔ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο. Ãı˜ ¤Î·Ó “ÂÌÊ¿ÓÈÛË” Î·È ÂͤÊÚ·Û ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‡„Ô˘˜ 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈˆÓ Â˘ÚÒ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ, fiÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ٷ ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Á›ÁÓÂÛı·È μÔÏÈÒÙ˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È, ı· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ∞Ó ˘Ô„È·ÛÙԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ μÔÏÈÒÙ˜, Ô˘ ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·›ı·ÓÔÈ Ù‡ÔÈ Ô˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‹Ù·Ó Ì ÙÔÓ ∞. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ì ÙÔÓ ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚË, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ¤ÙÚ¯·Ó -ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ- ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ηχÙÂÚ· Ó· Ì›ÓÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÍÈÔÔ›ËÛË ŒÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ Î·È ÙÔ ¶·ÌÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞.∂. Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÔÚË̤ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘Ù‹ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ù· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘.

¶Ôχ ¯Ú‹Ì· ¶¿ÓÙˆ˜, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÙÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ◊‰Ë ·fi ¯ı˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÙÔ ∂∫∞μ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 250 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ ·ıÏËÙÈÎfi “ÛÙÔÏ›‰È” Ù˘ fiÏ˘ ÎfiÛÙÈ˙ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ 1.000.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ·Ó ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎfiÛÙÔ˜ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· 200.000 ¢ÚÒ. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÛÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ.

™˘ÛÙ‹ÓÂÈ „˘¯Ú·ÈÌ›·

º.™.

¢ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜ ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ηıÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë fiÏË ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÎfiÏ·ÛË. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Ô˘ ¤Î·ÓÂ, ÚÔ¤ÙÚ„ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË „˘¯Ú·ÈÌ›· ·ÚfiÌÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ‚ÂÓ٤ٷ˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ” . °.•.

∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Û “Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ” ™Â “‚ÈÏ·¤ÙÈ” ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓË ¶·¿. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÂÈ. ™Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ “¤ÂÛ·Ó” Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈÏ·Û›·Û·Ó ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi Î·È ·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

ŒÎıÂÛË ŒÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ °. ™Ù¿ÌÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ÒÛÂÈ ¯ı˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ï¿ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·. ŸÏ· ı· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. £· ı¤ÏÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ...

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÀËÚÂÛȷο ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (6Ì.Ì.) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Îϛ̷, Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ¢¯ÒÓ ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ŒÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ı· ͯ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Ì›ÛË Î·È Ù· ¿ıË... °.•.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

°È· Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì Ô‡ ¿Ì √ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ÚÔ¯ı¤˜, ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ... ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË..., Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‡ÏÔÁ· ÂÌ›˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛË Ì ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ Â›Ó·È “...∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë √ÈÎÔ‰fiÌËÛË...” . ÕÙ˘¯ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ›, ‰˘ÛÙ˘¯Â›˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ‰‡ÛÌÔÈÚÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, ͤÚÂÙ ϤÔÓ ÙÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË: £· Ê¿Ì ÙÔ “Ï›Ô˜” Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ Û¿ÚΘ Ì·˜. ŒÙÛÈ ‚¤‚·È· ı· ·‰˘Ó·Ù›ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Î·È ı· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËıÔ‡Ó Ù· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ” .

√ ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜

À¿Ú¯ÂÈ ÓfiÌÔ˜; ∏ Î. ∑. °ÂÚÔÛÙ¿ıË ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ì·ÛÙ Ì ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4/12 Û οÔÈ· Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÓ›˙Ô˘Ó Ì ̷ӛ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú·Ù‹ÚËÛ· ÁÈ·Ù› Ô ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ηϿ Î·È ‰ÂÓ Ì‡ÚÈ˙Â. ŸÛÔ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ë ÒÚ· fï˜ Î·È Ï‹ı·ÈÓ·Ó Ù· ·Ó·Ì̤ӷ ÙÛÈÁ¿Ú· Ë Ì˘ÚÔ˘‰È¿ ‹Ù·Ó ·›ÛÙ¢ÙË. ∞ÎfiÌ· Î·È Ô Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÊÔÚÔ‡Û ¿ÛÚË ÛÙÔÏ‹) οÓÈ˙ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ÂÙԛ̷˙Â!!! ºÒÓ·Í· ÙÔ ÁηÚÛfiÓÈ Î·È ˙‹ÙËÛ· Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ™‹ÎˆÛ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ¤Ê˘Á ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË. ™Â Ï›ÁÔ ÊÒÓ·Í· ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Î·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ· ÙÔ ›‰ÈÔ. Δ˘ ›· ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó· Ù˘ οӈ Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ªÔ˘ › ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ ÙÔ Ì·Á·˙› Ù˘. ∑‹ÙËÛ· ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì·˜ ʇÁ·ÌÂ. °È·Ù› ¿ÏÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· οÔÈˆÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·; °È·Ù› ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÂÈÏÂÎÙÈο Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ οÔȈÓ; ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÔÈÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤Ûˆ Ì‹Ó˘ÛË. ™ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ‹ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ˘¤ÁÚ·„Â Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›·;” .

√ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Ó ˙Ô‡Û ۋÌÂÚ·, ÙÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ı· ›¯·Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÍÂÂÛÌfi. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ∞Ó ˙Ô‡Û ۋÌÂÚ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. £· ‹Ì·ÛÙ·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∞Ó ˙Ô‡Û ۋÌÂÚ· Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ øÓ¿Û˘ ‰ÂÓ ı· ͤڷÌ ÙÈ ı· ÂÈ ÙÚfiÈη, ¢¡Δ, ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜... ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË øÓ¿ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ú·Ì‡ıÈ. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ ¤ÙÔ˜ 1906 ÛÙË ¯·Ì¤ÓË Ì·˜ ·ÙÚ›‰· ÙË ™Ì‡ÚÓË. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈ΢ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ 1922 ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ¶ËÓÂÏfiË. ∞ÚÁfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÛËÌÔ˜, ı· ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹: “ŸÙ·Ó ÂÁη٤ÏÂÈ· ÙË ÊÏÂÁfiÌÂÓË ™Ì‡ÚÓË ¤ÓȈı· Û·Ó ÙÔÓ ÎfiÌË ªÔÓÙÂÎÚ›ÛÙÔ...◊ıÂÏ· Ó· ‚Úˆ ¤Ó· ıËÛ·˘Úfi ·Ì‡ıËÙ˘ ·Í›·˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Ó· ÂΉÈÎËıÒ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÎÚ¤Ì·Û·Ó ÙÔÓ ıÂ›Ô ÌÔ˘, ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ¤Î·„·Ó Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜... ∞˘ÙfiÓ ÙÔ ıËÛ·˘Úfi ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Î·È Â›‰· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Ù˘ °Ë˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ú›ÁÎÈ˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ó· ˘ÔÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È fiÌÔÚʘ Î·È ‰È¿ÛË̘ Á˘Ó·›Î˜... Œ¯ˆ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Î˘‚ÂÚÓ¿ˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÌ·, Ô˘ ÙÔ ÓÈÒıˆ ÈÔ ÔÈÎÂ›Ô Î·È ‰˘Ó·Ùfi ·fi ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÙÛÈ̤ÓÙÔ, Ì¿ÚÌ·ÚÔ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·Ú¿ ÎfiÎÎÔ˜ ¿ÌÌÔ˘ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜... ΔÔ ›‰ÈÔ ¤ÓȈ۷ ÎÈ fiÙ·Ó Í·Ó·¿ÙËÛ· ÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ·˜ fiÏ˘ ÌÔ˘...” . ™Â ËÏÈΛ· 20 ÂÙÒÓ, ÌÈ· ÊÈÏÔÓÈΛ· Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙÔÓ ·-

Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, Ì ÂÚÈÔ˘Û›· fiÏË ÎÈ fiÏË 60 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙË ÙÛ¤Ë. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿ÙË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓËÙ‹. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· Î·È ˘ÔÎϤÙÂÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÌÂٷ͇ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ. ∞ÎÔ‡ÂÈ ˆ˜ Ë Ó¤· Ìfi‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· ÙÔ Ê¤ÚÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ¶Â›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔ˘˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ·˘ÙfiÓ Î·Ó¿ Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿. ™Â 3 ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ηÓÔ‡ ÛÙÔ 1000% ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ™Ù· 25 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ‚ϤÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÙÔÏÔ˝·. ∂ÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÙÈÌ‹ ¤Ó· Û·ÈÔοڷ‚Ô ·fi ¤Ó· ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÏÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ì ٷ „¤Ì·Ù· Û ¤Ó· Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚfi ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô. √È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ¿Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Ô˘ ÛÙ· 33 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ù¿ÓÎÂÚ 15 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙfiÓˆÓ. ∞fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘. ÕÓÂÙ˜ ηÌ›Ó˜, ηÏfi ÌÈÛıfi Î·È ‰Èψ̷ٛ· Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi. ∞Ó Î·È ¤¯ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ˆ˜ ϋڈ̷, ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜ fiÓÔÌ·! √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¤Ú· ·fi ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ! ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ¤ÙÔ˜ 1957 ȉڇÂÈ ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Î·È ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÎfiÛÌË-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√ “Â˚ÏÈÓ-ÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÔÌ·Ì·-Ì¿¯·ÏÔ” ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2011 §¤ÍÂȘ-ÓÂÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ 2011, ηıÒ˜ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ı· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ È‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ. √ Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ηٿ ÁÂÓÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ ı· ·ÔηÏÂ›Ù·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ “›ÎÔÛÈ-twenty ¤ÓÙÂηeleven” (2011) ηıÒ˜ Ô ·ÁÁÏfiʈÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·ÊˆÓ› ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎʤÚÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Global Language Monitor. øÛÙfiÛÔ “Ë ÌÂÁ¿ÏË ‡ÊÂÛË” ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ΢ڛ·Ú¯Ë ϤÍË ÙÔ˘ 2011 ηıÒ˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· Í·Ó·ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· Ù˘. √ fiÚÔ˜ “Â˚ÏÈÓ-ÈÛÌfi˜” ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈο ¿ÙÔË Ï¤ÍË ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Tea Party ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ™¿Ú·˜ ¶¤ÈÏÈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÏÂÍÈÎfi

Ì· ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÚÒÓ Ì “¯Ú˘Û¿ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ·” . ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ì ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ê‡ÏÔ. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë, ¤‚ÏÂ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ›·. ¶ÔÏÏ¿ ÏÔ›·! ŒÙÛÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1946 ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ Δ›Ó· §È‚·ÓÔ‡, ÎfiÚË ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ™Ù·‡ÚÔ˘, fiÔ˘ Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰‡Ô ·È‰È¿, ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· øÓ¿ÛË. ∞fi ÙÔ ÂÍÚ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÓ˘¯Ù›Ô˘ Ù˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈ΢ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÔÁÈfi ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ! ∫È fï˜... ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË øÓ¿ÛË ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1973 fiÙ·Ó Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi. Δ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ Ô˘ ÙÂÏÈο ˘¤Î˘„Â. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË fiÛÔ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. ¶¿Ï„ fiϘ ÙȘ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó˜ Ù˘ ˙ˆ‹ fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔÓ Î·ı‹ÏˆÛÂ. ¶¿ÓÙ· ›ÛÙ¢ ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ù‡¯ËÌ· ·ÏÏ¿ Û·ÌÔÙ¿˙. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û fiÔÈÔÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞fi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ¤·„ ӷ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. ¶ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi Ì˘·Ûı¤ÓÂÈ·, Ô˘ ÂÍ·ÛıÂÓ› ÙÔ Ì˘ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™Â ËÏÈΛ· 70 ÂÙÒÓ, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘, ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù›ÔÙ·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ÛÈÌ¿ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜. ΔÂÏÈο

UrbanDictionary.com Ô “Â˚ÏÈÓ-ÈÛÌfi˜” ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ·Ú¿ÏÔÁÔ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÛÎÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È” Ë ™¿Ú· ¶¤ÈÏÈÓ. ∏ ¶¤ÈÏÈÓ, Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Ì ÙÔ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎfi ∫fiÌÌ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙÒÚ· Âȉ›‰ÂÙ·È Û ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡, ¤ÁÈÓ ¢ÒÏËÙË Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2012. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ “ÔÌ·Ì·-Ì¿¯·ÏÔ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ¿ÏÏË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÈ· ÙÔ 2011. “∂¿Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÔÌ·Ì·-Ì¿¯·ÏÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â¿Ó ‚˘ıÈÛÙ› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÙfiÙ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô fiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜” . √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Global Language Monitor, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ Δ¤Í·˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙȘ 10 ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ·ÁÁÏfiʈÓÔ ÎfiÛÌÔ. “√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ϤÍÂȘ-ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2011 ¤ÁÈÓ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤ-

Í·Ì ϤÍÂȘ ·fi οı ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÛË ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶ÔÏ ¶¤È·Î. √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ Global Language Monitor ÁÈ· ÙÔ 2011 ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È: 1. ∂›ÎÔÛÈ-¤ÓÙÂη ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 2011. 2. √Ì·Ì·-Ì¿¯·ÏÔ 3. ªÂÁ¿ÏË ‡ÊÂÛË 4. ¶Â˚ÏÈÓÈÛÌfi˜ 5. TwitFlocker- ¤Ó·˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË Ù¿ÛË ÙÔ˘ “·ÎÔÏÔ˘ıÒ” ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Facebook Î·È Twitter.

∫·È ÔÈ ‚·ıÈ¿ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÂÍ √È Ôχ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Èı·ÓfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ∏ ÏÂÁfiÌÂÓË “·ÚÛÂÓÈ΋” ÔÚÌfiÓË, Ë ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 75 ‰È·ÙËÚ› ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÈϤÔÓ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Â¿Ó Ì›· ıÂÚ·›· ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ ÔÚÌÔÓÒÓ È-

ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ 1975 ¤Û‚ËÛÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÌÈ· ·Ì‡ıËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·. §›ÁÔ ÚÈÓ Í„˘¯‹ÛÂÈ, „Èı‡ÚÈÛÂ: “ŸÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ ·Ó¤‚ÂȘ, ÙfiÛÔ ÈÔ ÂÒ‰˘ÓË Â›Ó·È Ë ÙÒÛË” ...

√È ÙÚÂȘ ªÔ›Ú˜ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ªÔ›Ú˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ÂıˆÚÔ‡ÓÙÔ ıÂfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÚÈÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ fiÚÈ˙·Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ Âڈ̤ÓÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. “ΔÚÂȘ ‰Â ÂÈÛ›Ó ·È ªÔ›Ú·È, ∫ψıÒ, §¿¯ÂÛȘ Î·È ÕÙÚÔÔ˜” . ∏ ∫ψıÒ ¤ÁÓÂı ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ÍÂÙ‡ÏÈÁ ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿. ∏ §¿¯ÂÛȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ·‰Ú¿¯ÙÈ, ÙÔÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ Î·È Ù˘Ï›ÁÂÈ ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÙÔ Ó‹Ì· Ô˘ ÍÂÙ‡ÏÈÁÂ Ë ∫ψıÒ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÙÚ·‚Ô‡Û ÙÔ˘˜ ÎÏ‹ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·˙Â, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÙfi, ÙËÓ ÂÈÌ·Ṳ́ÓË ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ÕÙÚÔÔ˜ ¤ÎÔ‚Â ·ÚfiÛÌÂÓ· Î·È ·fiÙÔÌ· ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì ÙÔ „·Ï›‰È Ù˘. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÔÈ ªÔ›Ú˜ ¤ÛÙÂÈÛ·Ó ı˘Û›·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Î·ÏfiÙ˘¯ÔÈ ÔÈ ∞ÁÒÓ˜, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ¶ÔÚʇÚÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ ªÔ›Ú˜: ∏ ∫ψıÒ ÂȂϤÂÈ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ∏ §¿¯ÂÛȘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹. ∏ ÕÙÚÔÔ˜ ʤÚÂÙ·È fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ÔÓ, ηٿ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÂÊ’ fiÛÔÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÓÒÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË, Â›Ó·È ·‰˘ÛÒËÙÔ, ¿Î·ÌÙÔ Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙȘ ηÎÔÙ˘¯›Â˜ ‹ ÙȘ ηÏÔÙ˘¯›Â˜ ÙȘ ·¤‰È‰·Ó ÛÙȘ ªÔ›Ú˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÒıËÛ ӷ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÙȘ ηÏÔÈ¿ÓÔ˘Ó, ·Ó Î·È ‹ÍÂÚ·Ó ˆ˜ fiÙ·Ó fiÚÈ˙·Ó οÙÈ, ‹Ù·Ó ·Ì›ÏÈÎÙ˜ Î·È ·ÌÂÙ·ÓfiËÙ˜. ¶·ÚfiÏ· fï˜ ·˘Ù¿, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÔÈ ªÔ›Ú˜, ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ¶ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ÙÚ·¤˙È· ÛÙÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘˜ Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ΢ڛˆ˜ ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÙȘ ηÏÔÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Â›Ó·È ÁÏ˘ÎÈ¿ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·È‰ÈÔ‡. √È ÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ªÔ›Ú˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ›Û˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ı˘ÌÒÛÔ˘Ó. ªÔÈÚÔÏ¿ÙÚ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤ÏÂÁ·Ó: “ΔÔ Âڈ̤ÓÔ Ê˘ÁÂ›Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ” Î·È ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙȘ ªÔ›Ú˜” .

ı·ÓfiÓ Ó· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ∏ ∑fiÈ Ã¿ÈÓÙ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÌÂϤÙËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 2.700 ¿ÓÙÚ˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 75 ¤ˆ˜ 95 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Annals of Internal Medicine. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘¤‚·Ï·Ó ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ˘Á›·, ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. “ªÔÚ› ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÂÍ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ 1/5 ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ËÏÈΛ·˜ ·fi 90 ¤ˆ˜ 95 ¯ÚfiÓˆÓ Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ËÏÈÎȈ̤ӈӔ , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ ÂÚ¢ӋÙÚÈ·. “∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÓÂÚÁÔ›, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 40% Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ›‰È·. ∏ ËÏÈΛ· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ù· Â›‰· Ù˘ ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Î·È Ë ‡·ÚÍË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·fi ‰È·‚‹ÙË Ì¤¯ÚÈ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ ӷ ¿Ù ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô; ƒÂ‚¤Îη Δ˙È̤ÚÔ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˘

“Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ϤÔÓ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· ¿Ì ‰È·ÎÔ¤˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

/5

∂ÎÚËÎÙÈÎfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÕıÏȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜. 13.000 Â›Ó·È ÔÈ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, fiÙ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÌfiÏȘ 6.000... ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘. ∂›Ù ̤ۈ ·ÂÏ¿ÛÂˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÂÈÚ‹ÓË, ›Ù ̤ۈ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ, fiˆ˜ Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ∞Ï‚·Ó›·, ›Ù Ì ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √È Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ ‰Èη›ˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜... ¢∏ª√.™.

™ÎÔ˘›‰È·, ʇÏÏ· Î·È ·ÎÏ¿‰Â˘Ù· ‰¤ÓÙÚ· ¡›ÎÔ˜ ΔÂÚ˙fiÁÏÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢Â ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó ηٷʤڈ Ó· ʇÁˆ, ı· Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ Û ÊÈÏÈÎfi Û›ÙÈ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ì ‰È·ÎÔ¤˜” .

™ÎÔ˘›‰È·, ʇÏÏ·, ı¿ÌÓÔÈ Â›Ó·È Û ÎÔÈÓ‹ ı¤· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∫›ÙÚÈÓ˘ ∞Ôı‹Î˘ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· 1Ô Î·È 2Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· μfiÏÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ‰ËÌfiÙ˜. ¶ÔÏÏ¿ Â›Û˘ Â›Ó·È Ù· ʇÏÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘, fiÔ˘ ÔÈ Ï‡Î˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ·‰Â˘Ù›, ·Ú’ fiÙÈ Ì‹Î·Ì ‹‰Ë ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‚ÔÚÈ¿‰Â˜. ŒÓ· ÎÏ¿‰ÂÌ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙË ∑¿¯Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ.

√ ÎfiÛÌÔ˜ „¿¯ÓÂÈ ·¿ÁÎÈÔ... ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ, ·’ fi,ÙÈ ¿ÏϘ ÂÎÎÏËۛ˜ fiÙ·Ó ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó. º¤ÙÔ˜, fï˜, Ô ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·˜, ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ, ·’ fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ı˘ÌËıԇ̠ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÙÔ ÂÓÙfiÈÛÂ Î·È Ë ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·’ fiÏÔ˘˜. ∏ ̤ڷ ‹Ù·Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ ηϋ Î·È Ôχ ηχÙÂÚË ·fi ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· È·ÛÙ› ·fi οÔ˘ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÙÒÚ· ÔÈÎÈÏfiÙÚÔ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ Ù·... Ì·Ó›ÎÈ·.

¢∏ª√.™.

∂§.™.

∞ÔÎÔÏÏË̤ӷ ∫ÔÛÌ¿˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜

“§fiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∞ÎfiÌË Î·È fiÛÔÈ ı· ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ̤Ú˜ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰·” .

μÈÚÁ›ÏÈÔ˜ ¶·ÛÛ¿˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· οӈ ‰È·ÎÔ¤˜ ʤÙÔ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ηıÒ˜ Â›Ì·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙËÓ fiÏË ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È Ó· ı¤ÏÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∞ÔÎÔÏÏË̤ӷ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· Ì ÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰· Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ê˘Ù¢Ù›. ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜, ηıÒ˜ Ù· ·ÔÎÔÏÏË̤ӷ ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ÕÚ·Á ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜; °.•.

™ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ΔÔ‡Ù˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô. ∑ËÙÔ‡Ó, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ fiÏ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂Ú-

ÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ÚfiÌÔ Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞·ÈÙ›ٷÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Î·È Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

ı· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Û ÏÈÌ¿ÓÈ, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È º˘ÙfiÎÔ ÁÈ· ·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· ηϋ χÛË ÁÈ· ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ∂∫∞μ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi.

μ.∫.

º.™.

∂۷› ÛÙ¤Á·ÛË;

¶·È‰¿ÎÈ· ÛÙËÓ ÔÚ›·

°È· ¯ÚfiÓÈ· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ù·Ó ÙÔ ∂∫∞μ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-÷ÚÈÛÈ¿‰Ô˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ÕÏψÛÙ ÌfiÓÔ ·fi ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ù·Ó, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· Ê·Ó› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ∂∫∞μ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·

£· ‹Ù·Ó, ‰ÂÓ ı·’ Ù·Ó 10-12 ¯ÚfiÓˆÓ. ªÈ· ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ, ¿ÏÏÔÈ Ì ÛÎÔ˘ÊÈ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. Δ· ·È‰È¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÙÔ Â›‰·Ó Û·Ó ÂÌÂÈÚ›· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔÈ, fiÙ·Ó ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Ù˘ ÔÚ›·˜ ¤ÂÊÙ·Ó Ù· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. Δ· ·È‰È¿ ÙÚ‡ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘, fiÔ˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ·Ú¯Èο Í·ÊÓÈ¿ÛÙËηÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi “ŒÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÈÚÔÙ·Í›·˜ √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰ÔÌ‹Ûˆ˜ ÛÙËÓ fiÏË. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ fiÚÔÈ ‰ÔÌ‹Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ó· ηıÔÚÈÛıÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ¡· ÂÂÎÙ·ı› Ë ∞’ ˙ÒÓË Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰ÔÌ‹Ûˆ˜. ¡· ÂÈÙÚ·› Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÚfiʈÓ. - ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ηχ„ˆ˜ ÛÙË μ’ ˙ÒÓË Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi 60% ·ÓÙ› ÙÔ˘ 50% Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·...” . √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÛÙË ™È‚ËÚ›· “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÏÔÁ›·˜ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, 619 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÓÔÈ, ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ™È‚ËÚ›·. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘‹ÚÍ οÔÈ· Û‡Á¯˘ÛË Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ·Ôı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ô˘ fiÓÙˆ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ™È‚ËÚ›·” . √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ “∫·Ù·Ï‹ÊıËΠÙÂÏÈο Û‹ÌÂÚ· ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ¶∞™√¶, ¶¶™¶, μ’ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ Î·È ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› - ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÂÚ›Ô˘ 400 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÈÛfiÚÌËÛ·Ó ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó fi-

º.™.

8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

Ϙ ÙȘ ·›ıÔ˘Û¤˜ Ù˘. ŒÙÛÈ ·fi ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ù· ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÂÓÈο ·Ú·Ï‡ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜” .

ÛÊÔ‰Ú¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ¤ÏËÍ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ Ó‡ÎÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ô‰ÈΤ˜, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜” .

μ·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË “™ÊÔ‰Ú‹ ηÎÔηÈÚ›· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ „‡¯Ô˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ¿Ú· ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤‰ÂȯÓ ۋÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È 12 ‚·ıÌÔ‡˜ οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, fiˆ˜ ÛÙËÓ ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË ÂÓÒ Ë ÈÔ ˙ÂÛÙ‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ‹Ù·Ó ÔÈ μڢͤÏϘ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤‰ÂȯÓ 5 ‚·ıÌÔ‡˜ ˘fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ∏ ηÎÔηÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È ·fi ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÌÂÙ·‰fiıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÙÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Î·È

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ª·ÍÈÌ›ÏÈ·Ó ™ÂÏ, ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ËıÔÔÈfi˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÔÏÏÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. √ ™ÂÏ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ŸÛÎ·Ú ·’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1961 “∏ ‰›ÎË Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘” . ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÚÔοÏÂÛ·Ó, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛÔ‚·Ú¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ï·ÙÈÔ‡. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi “Ûηı¿ÚÈ” Δ˙ÔÓ §¤ÓÔÓ. √ ‰Ú¿-

ÛÙ˘ ª·ÚÎ ΔÛ¿Ì·Ó ˘ÚÔ‚fiÏËÛÂ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ı·Ó¿ÛÈÌ· ÙÔÓ §¤ÓÔÓ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ηٷ‰›Î·Û Ì „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙË °Ô˘ÈÓ¤·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÛ·ÙÈÙÛ¿È ΔÛÔ˘Ó¯·‚¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 24ˆÚÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞£∏¡∞, 7.

¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÎÔ‡· ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ fiÏ· fiÛ· ͤڷÌ ÁÈ· ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ı· ¤ÚıÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ı· ηٷÙÂı› ¿ÌÂÛ· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ηıÒ˜ ÌÂÙÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Â˘ÚÒ Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ™ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ì·›ÓÂÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ Ï·ÊfiÓ, ÔÈ fiÚÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘ÛÙËÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡Ó. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¿ÌÂÛ·, ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ-“ÛÎÔ‡·” ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙȘ ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ ÁfiÚ‰ÈÔ ‰ÂÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘.™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙÔÓ Â‡ÁψÙÙÔ Ù›ÙÏÔ: “√ÚÈ˙fiÓÙÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙȘ ¢∂∫√ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÒÓ˘ÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ÛÙË μÔ˘Ï‹:∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÓÒÙÂÚÔ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜. ∂Óۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ù· ÂȉfiÌ·Ù·. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È “·Ú¿ı˘Ú·” Ù‡Ô˘ ÌfiÓÔ˘˜, ˘Âڈڛ˜, ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î.Ù.Ï. ¶ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù· ¤ÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∫·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÙÒÙ·ÙÔÈ ÌÈÛıÔ›. √È ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ı· ÂÚÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô‰Ô Ì·ıËÙ›·˜ Î·È ‰ÔÎÈÌ‹˜. ªÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. ªÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. £ÂÛ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó.ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011, Î·È ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ “οÓÔ˘Ï·” ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. “°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È fi¯È ˆ˜ ‰›· ¿ÛÎËÛ˘ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ËÁ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘.

∑‹ÙËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜

™‡Ó‰ÂÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ∞ȯ̤˜ ÁÈ· ÙË ¡¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË - ¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ 2011 ∞£∏¡∞, 7.

Δ

ËÓ ·Ó¿ÁÎË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô˘Û›·˙·Ó ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞ ¶ÚÔÙÔ‡ ‰Â¯Ù› ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ › fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5ÂÙ›· Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙȘ ¢∂∫√. “ΔÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 25% Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ¤¯ÂÈ ·ˆÏÂÛÙ›. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ì·ÁÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÁÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Û ۈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ 2011 ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ. “ΔÒÚ·, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ 2011, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÎfiÌË Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ”, ÚfiÛıÂÛÂ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Â·Ú΋, ˆÛÙfiÛÔ, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ·˘Ùfi ıˆÚËÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ÎÙ›ÌËÛ ‰Â fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÏÈο ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. Ÿˆ˜ ›Â, “Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰‡Û¯ÂÚ˜ Ó· ·ÔÏËÚˆı› ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ÔfiÙ ¢ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ›¯·Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ”. “μϤˆ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÏ›˙ˆ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ‰È¢ı¤ÙËÛË”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

∞ȯ̤˜ ÁÈ· ÙË ¡¢ ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ÛÙÂÊı› Ì ÂÈÙ˘¯›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ¡¢ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛËÌ›ˆÛÂ: “¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÔ „Ëʛ۷Ù ‹ fi¯È, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ÛÙÂÊÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙ Û ÔÈ· ÏÂ˘Ú¿ ı· Ù·¯Ù›ÙÂ... ∞ÊÔ‡ fï˜ ›·Ù fiÙÈ „Ëʛ۷Ù ÔÏÏ¿ ̤ÙÚ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙÂ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ”. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜

ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. Ÿˆ˜ ›Â, ÙÔ ª¿ÈÔ Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡ Î·È ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Ï¿Ì‚·Ó ٷ ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·, ı· ΋ڢÛÛ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ΔfiÓÈÛÂ, fï˜, ˆ˜ Â¿Ó Ë ¯ÒÚ· ›¯Â ÚÔÛʇÁÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ›Ûˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ·. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙÔ˘ 110 ‰ÈÛ., Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ¿Ó·„ Ú¿ÛÈÓÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢¡Δ, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ı· Û˘Óԉ¢ı› Ì Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. •Âηı¿ÚÈÛÂ, fï˜, fiÙÈ ÌÈÏ¿ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È fi¯È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. “°È· ÙËÓ ∂∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ ÌÔ˘ ¢ı‡ÓË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¢¡Δ ıˆÚÒ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ӤԢ˜ fiÚÔ˘˜ Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ì ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı›Ù” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÈÔ ·È¯ÌËÚ‹ ·fi fiÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ë ÔÔ›· η˘ÙËÚ›·Û ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó › ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ï¿ıË Î·È ÛÙÔ ¢¡Δ Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. “¢ÂÓ ıˆÚÒ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹... ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ ·˘Ùfi. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È ·ÊÔÛȈ̤ÓË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “À¿Ú¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔÈ”, ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª›ÌË ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È¯ÔÙfiÌËÛ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο.

NoÌÔÛ¯¤‰ÈÔÛÎÔ‡· ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√

TETAPTH 8 ¢EKEMBPI√À 2010

¢ËÏÒÛÂȘ ¶··Ú‹Á· Î·È ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ηٿ Ù˘ Â›Û΄˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ∞£∏¡∞, 7.

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηٿ Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·.∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ “·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ”. ªÂ ·Ófi Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜ “ŸÙ·Ó Ë ·‰ÈΛ· Á›ÓÂÙ·È ÓfiÌÔ˜, Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È Î·ı‹ÎÔÓ”, “ΔÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ΢‚¤ÚÓËÛË, ∂∂, ¢¡Δ Î·È ™∂μ” Î·È “∫¿Ùˆ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ˘ԉԇψÛ˘”, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹, fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ· Î·È ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ÂÈÚËÓÈο. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Â›Û˘ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ¢È·‰Ëψ٤˜ ¤Î·„·Ó ÔÌÔ›ˆÌ· ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ.§fiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

¢ËÏÒÛÂȘ ¶··Ú‹Á·, ΔÛ›Ú· “Δ· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÂÓ‡ԢӔ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ Ú¤ÂÈ “Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·” Ó· Á›ÓÂÈ “ηٿ ̤وÔ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜” ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ô ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ¤Ó· ·fi Ù· Ù۷οÏÈ· ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡, ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙÔ Ï·fi ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓÂÁΤʷÏÔ, ÂÓÒ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÔÌÔÁ¿Ï·ÎÙfi ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Ù· ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∫∂ “Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰Èη›ˆ˜ ‰¤¯ÙËΠٷ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ¢¡Δ ∂∂, ·ÊÔ‡ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù۷Λ˙ÂÈ Ù·

ÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÈ΢ÚÒÓÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Û‹ÌÂÚ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰È¿Ï·Ù· ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÍË ÔÈ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Ì·˜”, ›Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜.√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ “·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÌÂÈÔ„ËÊÈ΋ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË”.

∂ÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ï·˚ο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Û ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·”.√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ¢¡Δ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó, Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰˘-

ÛÙ˘¯›· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ·ÊÔ‡ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Û ¯ÚÂÔÎÔ›·, Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi”. “¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·˝Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙË ‰Ë-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ∫∫∂ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫∫∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ Ù˘ ∂∂ ŸÏÈ ƒÂÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Ë Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ì ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο, ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ¡· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘˜ Û οı ÎÏ¿‰Ô, ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Û˘ÓÔÈΛ· Î·È ¯ˆÚÈfi. ¡· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔ ·ÚÒÓ ÙÔ˘˜ Û ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿, ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 15 ¢ÂΤ̂ÚË Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂”.

∂›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ η٤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜.ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÈ̈ڛ·˜ Ô˘ ·ÁÈÒÓÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜”. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÚˆÙ¿ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi “Â¿Ó ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ Ï·fi ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ‰ÂÛ̇ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜”. ƒˆÙ¿ ·ÎfiÌË Â¿Ó ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË “‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È fi¯È ÙÈ̈ڛ·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·” Î·È Â¿Ó ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ “ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÈÙÚÔ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ Î·È ·¯ı¤˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

™ÙÚÔ˜ ∫·Ó: Δ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó “¡·È” ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ - Œ·ÈÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÓÔ˘ıÂۛ˜ ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· - “ªË Ì¿¯ÂÛÙ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Ô˘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‰›ÓÂÈ Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó” ∞£∏¡∞, 7.

Δ

ËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ -ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÁÂÓÓ·›·” - ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚Ë Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‹ÚÂ. “∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ (Û.Û. ÙÔ ¢¡Δ) ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ì”, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· “Ù¯ÓÈÎfi” Î·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂∂ ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÙËÓ ∂∂, ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ÂÈʤÚÂÈ Î·È ÙË Ï‹„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∂›· ÌÂÓ fiÙÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›· fiÙÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ı· ¤ÏıÔ˘Ó, Ù›ÔÙ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο”. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ù· ÁÂÓÓ·›· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ “·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ̤ۈ ÂÎÏÔÁÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿”. √ Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ıÂÙÈ΋ ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ 2012, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔ›¯Â Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. “ªÈ· ¯ÒÚ· fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈ-

ÛÙ› Ì ۈÛÙfi ÙÚfiÔ”, ›Â Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Â‡ÔÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‚¿ÚË Î·È “fi¯È Ó· ˘ÔʤÚÂÈ Ô “ηıËÌÂÚÈÓfi˜” ¿ÓıÚˆÔ˜”. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ηıÂÛÙÒ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÚÔ¯‹˜ ηχÙÂÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ï‹„˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂ-

“¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ¿” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∞ÊÔ‡ ÂÍ‹Ú ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ “ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘”, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Â›¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÂÓÒ ÙÒÚ·, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÒÈfiÓ Ù˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ó· ηٷÔÏÂÌËı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. “∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ¿Ì οÔ˘ ·ÚfiÛÎÏËÙÔÈ, ͤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ¢¡Δ, ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ϤÓ ӷ ʇÁÔ˘ÌÂ, ϤÌÂ, fï˜, fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ›̷ÛÙ ‰Ò, ·Ú¿ Ó· ›̷ÛÙ ¤Íˆ, Î·È fiÛÔ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÂÙ¿ÍÂÙ Ì ٷ ‰Èο Û·˜ ÊÙÂÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ”, ›Â Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ “ÌË Ì¿¯ÂÛÙ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Ô˘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‰›ÓÂÈ Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó”. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÌÈÎÚfi ¿ıÏÔ”, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈÓ›Î

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

“¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ” ∞£∏¡∞, 7.

“μ∞™π∫√ ̤ÏËÌ¿ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ

Ó· Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ó· ÌËÓ Ï‹ÙÙÔ˘Ì ‚·Ú‡Ù·Ù· ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È Î·È Â·¯ı¤˜. ∞Ó·fiÊ¢ÎÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ fiÏË Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, ¿Ú·, Û›ÁÔ˘Ú·, Ò˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Â˘·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ¿Ú· Ù· ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ· Î·È ϤÔÓ Â‡ÚˆÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ”. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ¢¿ÏˆÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ “ηٷÓfiËÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈ΋, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ÛÙËÏÒÛÂÈ Ù· fi‰È·”. √ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜

‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Ì ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ¢¿ÏˆÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·”. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ›¯·Ó ÎÈÓËı› Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ °™∂∂ ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ: “ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜. ∫·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰›Î·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ Ó· ȤÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÊÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó “η‚Ô‡ÚÈ·” ̤۷ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜”. √ Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ-

„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· ‰‹ÏˆÛ ʛÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı¿ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, οÙÈ fï˜ Ô˘, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ·ÓÙÈÏËÙfi, ηıÒ˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Â˘Úˆ·˚΋, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Ë ÈÔ Â˘¿ÏˆÙË, ÁÈ· ·˘Ùfi ¯Ù˘‹ıËΠÚÒÙË”. ***ΔËÓ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ŸÏÈ ƒÂÓ.

Ú fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú›ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ 2011 ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ “Ù· ÂÏÒÚÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ Û‡Ìو̷ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È fiÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ï¿ ÙË Ì›ˆ-

ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·Ú¯ÒÓ, ηÓfiÓˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘, ÂϤÁ¯Ô˘, ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚·‰›˙ÂÈ “¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂ‹ ‰ÚfiÌÔ”, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ 2011 ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÒÛÙ ÙÔ 2012 Ë ¯ÒÚ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ıÂÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÛÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜, ÙfiÛÔ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÚfiÔ”. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Ôχ ÛÔ‚·Ú‹”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Eurogroup › fiÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈ΋ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË, Î·È fi¯È χÛË ÁÈ· οı ¯ÒÚ· ¯ˆÚÈÛÙ¿”. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ˘„ËÏfi ¯Ú¤Ô˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ô-

ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ χÛ˘, ÚfiÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÎÚ›ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¢ηÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘”. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈ̘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙËÓ ∂∂, ÂÓÒ Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. “μ‚·›ˆ˜ ›Â Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó- ÔÈ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ 7% ‹ 8%, fiˆ˜ ›¯Â Ë ∫›Ó· .¯, ·ÏÏ¿ ·Ó ›¯·Ù (Û.Û. ÛÙËÓ ∂∂) Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ 3%-4%, fiˆ˜ ÔÈ ∏¶∞, ‰ÂÓ ı· ›¯·Ù Úfi‚ÏËÌ·”. ∂ÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ, ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ÏıÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ‹ Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÌÂÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô, Â›Ó·È ¯·Ú¿ ÌÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙÒ Ì·˙› ÙÔ˘”, Ô ‰Â ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó › fiÙÈ “¤¯ˆ ¯ÚÔÈ¿ Î·È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋, ÌËÓ Û·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ô˘ ¤¯ˆ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ Á‡̷ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ “ÙÚfiÈη˜” ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ∞£∏¡∞, 7.

∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¢∂∫√ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Û‡Û΄˘ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ™ÂÚ‚¿˙ ¡ÙÂÚÔ‡˙, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÛËÌ›ˆÓ Â·Ê‹˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. √È ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ηÙÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “Flash” . ΔfiÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ı· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ·Ó Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ·ÎfiÌË ·Ó ı· ÌÂÈ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ. “∂Λ -›Â- Â›Ó·È ı¤Ì· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Â›Ó·È ı¤Ì· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÌ›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ì -Î·È Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÈÛÙ‡ˆÂ›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· η٤‚Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› οو ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ıÂÙÈ΋ ηٿÏËÍË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı›ÁÔÓÙ·È ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ì Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÙÚfiÔ˘˜, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏËÌ¿ Ì·˜” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Ì·˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ ‰¿ÓÂÈ¿ Ì·˜ Û ¯ÚfiÓÔ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌ· ηْ·Ú¯‹Ó” , ›Â. ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÂÈϤÔÓ ‰¿ÓÂÈÔ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁΘ ÙȘ ηχÙÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È ÔÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜. ¢ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi” , ÛËÌ›ˆÛÂ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

TËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙo ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó

™·Ì·Ú¿˜: ∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ¯ˆÚ›˜ Â·¯ı‹ ̤ÙÚ· ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·fi §∞√™, ¢ËÌ. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ¢ËÌ. ™˘ÌÌ·¯›· ∞£∏¡∞, 7.

Δ

Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ ·ÊÔ‡ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ô‡, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ¡¢, ¿Û¯Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ŒÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ “Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ” , ÂÓÒ Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó › fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ Úfi‚ÏËÌ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰ÈÎÔ, Â›Ó·È Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÚ›·˜ Ì ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ·Ù› ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·˘Ù¿ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô‡ÙÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ÈϤÔÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ∏ ¡¢ Û˘ÌʈÓ› ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·ÚΛ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ Ó¤· Â·¯ı‹ ̤ÙÚ·. √ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÚÔ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘. °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¡.¢. Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ·ÊÔÚ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ‰ÂÓ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ó¤· ̤ÙÚ·. √ Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ·Ô-

‰ÒÛÂÈ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ú›ÛÎÔ. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÔÌ¿گ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Î·È ¡fiÙ˘ ªËÙ·Ú¿Î˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. “°È· fiÛÔ˘˜, ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó, ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ πÚÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ “·ıˆÒÓÂÈ” ÙÔ˘˜ οÎÈÛÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ‹Úı ‹‰Ë Ë ·¿ÓÙËÛË: ∏ πÚÏ·Ó‰›· ¤Î·Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ıËÎÂ!” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆ-

Ô˜ Ù˘ ¡¢, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë πÚÏ·Ó‰›· “¤Ù˘¯Â ¤ÙÛÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ Î·È ·ÔÏËڈ̋˜ ·’ fi,ÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηÈ, ΢ڛˆ˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ù˘ fiÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ¯·ÌËÏÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÊfiÚÔÈ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Î·È Ë Ï¤ÍË “·Ó¿Ù˘ÍË” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” .

∞ÓÙȉڿÛÂȘ §∞√™-¢.∞.-¢.™. √ §∞√™, Ô˘ ·Ú¤ÛÙË ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ηÙËÁfiÚËÛ ‰È¿ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿

fiÙÈ “ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ˉËÌ·Ù¿ÎÈ·” . ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¤‰ˆÛÂ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ÙÔÓ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙȘ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û·” . “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÚÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ¯ˆÚ›˜ Ó¤Ô ªÓËÌfiÓÈÔ, Ì ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÛÊ˘Í›·, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·” , ÙfiÓÈÛÂ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˙ËÙ¿ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “ΔÔ ¢¡Δ Î·È Ë ∂˘ÚÒË, ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ ·Ó ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, Ó· ‚Áԇ̠ٷ¯‡ÙÂÚ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” . μÔϤ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: “∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ‰Âο‰Â˜ ¯ÒÚ˜, Ì ·ÌÊ›‚ÔÏ·

·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ô‰˘ÓËÚfi Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ o Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ›Ûˆ Ì·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¿Ô„Ë Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ‰›Î·ÈË Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÒÛÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

™˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ Eurogroup - ¢ËÏÒÛÂȘ ŸÏÈ ƒÂÓ

ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÎÏÂȉÒÓÂÈ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞£∏¡∞, 7.

ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. £· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ó· „ËÊÈÛÙ› ·fi Ù· ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· οÔÈˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ (Eurogroup) ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰fiıËΠÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ (16-17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘), ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. √È fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û Â›Â‰Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÌÂÈÚÔ-

ÁÓˆÌfiÓˆÓ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û‡ÓÙÔÌˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ù˘ ∂∫Δ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ô-

ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ¢È·Ê·›ÓÂÙ·È ÚfiıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ì ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ¢∂∫√, ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, Ù˘ ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔȘ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ ¿Ó¢ fiÚˆÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË. ΔËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ì ÙÔ Â¿Ó Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù· 38 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ 2010, ‹ÙÔÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹-

ÚÈ͢ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 4% Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È 5,5% ÛÙ·ıÂÚfi. ªÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÂÈÙfiÎÈÔ ı· ·˘ÍËı› ÛÙÔ 5,8% Î·È ÙÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ı· ·˘ÍËı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 4,5%.

ŸÏÈ ƒÂÓ: ™‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÁÎÚÈı› Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË √ ∂›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂∂ ŸÏÈ ƒÂÓ Â·Ó¤Ï·‚ ۋÌÂÚ· ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÁÎÚÈı› Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘. ∂ÚˆÙËı›˜, ηٿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ‰fiıËΠÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ecofin, Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ √ÏÈ ƒÂÓ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∞˘Ùfi ı· Á›-

ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ √ÏÈ ƒÂÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÌÈ· Ó¤· ÒıËÛË ÛÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. “∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ô ¤Í˘ÓÔ˜, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘ Ï·fi˜ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· ÙË ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ŸÏÈ ƒÂÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ “ÙÂÛÙ ÎÔÒÛˆ˜” ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÂÛÙ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Î·È Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. Δ· Ó¤· ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TETAPTH 8 ¢EKEMBPI√À 2010

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

¶ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ‹Ú·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ

¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ∞£∏¡∞, 7.

ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ 31Ë Δ·ÎÙÈ΋ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªËÙÚÔ‡ÛÈ·˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ™·Îο˜, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰¿Î˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ÙËÚ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜.

™Â ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “Ë ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È È‰›ˆ˜ Ù˘ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚfi Ì·˜, ηıÈÛÙ¿ ·Ó¤ÊÈÎÙË ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙË ¯¿Ú·ÍË ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜”. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Û˘Ó¯‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ Ì Ӥ· ¤ÁÁÚ·Ê·, fiˆ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÚ¢ÓÒÓ, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ∂›Û˘, ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌË ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Â˘ÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ÂÈÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰›Î·È˘ ‰›Î˘. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ı· ÂÈÏ˘ı› ÌÂ Ù˘¯fiÓ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔȯ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌ·Ûı Û Ï‹ÚË ·ÔÏÔÁ›· ÂÓÒÈfiÓ Û·˜ ‹ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∂ʤÙË ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Û ‡ÏÔÁÔ ¯ÚfiÓÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ï‹„Ë Î·È ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Û˘Ó‹ÁÔÚfi Ì·˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì ‰È΋ Ì·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·”.√È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ™Ù¤ÏÏ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÈ¯·‹Ï ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË. √È ¤ÍÈ Ó·ÚÔ› ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Û ÙÚÔÌÔ-

ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÏÔηÙÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¿ÛÎËÛÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔËÓ ΔÚ›ÙË, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‚·ÏÏÈÛÙÈ΋˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· fiÏ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Â›Ó·È “ηı·Ú¿”, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ¿ÏϘ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤Ú¢ӷ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Ì Ï·ÛÙ¿ ÛÙÔȯ›· ¤Ó·˜ ·fi

ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜. ™ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó fiÏ·, ·ÏÏ¿ ‚Ú¤ıËΠ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. ™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂§.∞™. ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ, ·ÎfiÌ·, Ù· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ·fi Ù· Û›ÙÈ· Î·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ.

¢ËÏÒÛÂȘ ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ∂§.∞™, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ÚÒËÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘, ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ

ÚÒÙ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ “¶˘Ú‹Ó˜ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ. “ΔfiÙ οÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÂÈ Ù· ̈ڿ, ÂÈ›ÎÂÈ· ÛÙ· ̈ڿ. ∫·È ›·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ ›¯Â ‚ÁÂÈ Ë ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, fiÙÈ ÙËÓ Â›¯·Ì ·fi ηÈÚfi ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Â›¯·Ì ÛÙÔÎ ÁÈ· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÔ˘Ì Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ÈÛÙÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ÙÒÚ·. ∫·È ÛÈÁ¿, ÛÈÁ¿ ·fi ÂΛ ·ÔηχÙÔÓÙ·È Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Î·È ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯ÂÈ Î·È ‚¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ. ∫·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ¤¯ÂÈ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÔÚ› ·˘Ùfi ÙÔ ·˙Ï Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿, Ó· ÙÔ ÍËÏÒÓÂÈ”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘. øÛÙfiÛÔ, ÛËÌ›ˆÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞ 99,5, fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› “Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê˘ÙÒÚÈÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‚¿ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ‰ÈfiÙÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û §ÂÚÓ·›· ⁄‰Ú·, Îfi‚ÂȘ ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ‰˘Ô-ÙÚ›·”. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ∂§.∞™., ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÚ¢ÓÔ‡Û ÁÈ· ÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “ÙÔ Ï¤ˆ ÙÒÚ· ˘‡ı˘Ó·, fiÙÈ Ì›Ï·Á·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙfiÙ”.

∂ÂÈÛfi‰È· ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∞Ï. ΔÛ›Ú·˜: μ¿Ó·˘ÛË Â›ıÂÛË Ù˘ ∂§∞™ Û ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™À¡ ∞£∏¡∞, 7.

μ¿Ó·˘ÛË Î·È ·ÚfiÎÏËÙË Â›ıÂÛË Ù˘ ∂§∞™ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ‰‡Ô ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.√ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™À¡ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ô˘ÙÛ‹˜ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ 45 Ó·ÚÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û ÂÂÈÛfi‰È· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, Ë ¤ÓÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠfiÙ·Ó ÔÈ Ó·ÚÔ›, Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÔÈ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘. ∂Λ ·ˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰· ª∞Δ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÁÎÏÔÌ ÙÔ˘˜.∫·È ÔÈ ‰‡Ô ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ °¡∞ “°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÎÏÈÓÈÎÔÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô ∞ı. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ˘¤ÛÙË ·Ï‹ οΈÛË ÎÂÊ·Ï‹˜ Ì ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÂÚÈÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋ ·ÌÓËÛ›· Î·È ıÏ¿ÛË ÔÛÊ˘˚΋˜ ÌÔ›Ú·˜ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ÂÓÒ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ô˘ÙÛ‹˜ ÂÏ·ÊÚÈ¿ οΈÛË ÎÂÊ·Ï‹˜, ıÏ¿ÛË ıÒÚ·ÎÔ˜ Î·È ıÏ¿ÛË ÎÔÈÏ›·˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ fiÏÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ ‚¿Ó·˘Û˘, ˆÌ‹˜ Î·È ·ÚfiÎÏËÙ˘ Â›ıÂÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ΢ڛˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û Ӥ-

Ô˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‰È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÚfiÎÏËÙË Î·È ‚¿Ó·˘ÛË Â›ıÂÛË Ë ÔÔ›· ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜”. ™ËÌ›ˆÛÂ, Â›Û˘, ˆ˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÈ· ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ ÂÚÈ·ÎψÛ ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜, ‚Ú›˙ÔÓÙ·˜, ÚÔËϷΛ˙ÔÓÙ·˜, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÓÂÎÚfi˜. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ οÏÂÛ ÙÔÓ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·-

Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· “ÒÛÙ ÔÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ÁÎÏÔ, ÎψÙÛȤ˜, ÁÚÔıȤ˜ Î·È Ì ÙȘ ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ, Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó”.ΔËÓ “·Ó·›ÙÈ· Î·È ÎÙËÓÒ‰Ë Â›ıÂÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ” ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ¡ÂÔÏ·›· ™À¡.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ¡¿ÛÔ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘.√ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂ-

K·Ù¿ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ η٤‚ËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ∞£∏¡∞, 7.

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ η٤‚ËÎ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï. ∫ÔÙ˙È¿ ÛÙȘ 11:00 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.√È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë.™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÔÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ۈ̷Ù›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜, £Ú¿Î˘ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙˆÓ “Û˘-

Í·Á¿ÁÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› ·Ó Î·È ·fi ÔÈÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú·¯ı› ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘.∞fi ÙÔ˘˜ 45 Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ó·ÚÔ‡˜, ÔÈ 17 Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ì ÚËÙ‹ ‰ÈοÛÈÌÔ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ 28 ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Û ٷÎÙÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÏËÌÌÂÏËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË. Δ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¡fiÌÔ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÙ˜ ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ ÚfiÛˆ·. ∂ÈϤÔÓ, Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ηٿ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ù· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ¤ÎÚË͢, ηÙÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ.

ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ˘¯ÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ π∫∞ - ∂§Δ∞¢ËÌÔÛ›Ô˘-√™∂- √∞∂∂-¡∞Δ-√Δ∞” . √È ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È “ÛÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Á›·˜” Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Ê¿Ú̷η, Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, “ηÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 1.120 ¢ÚÒ”, “Ì›ˆÛË 30% ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢∂∫√” Î.¿. “¶ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ì‹ÙÚ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜. £· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª·ÓÒÏ˘ ƒ·Ï¿Î˘. √ Î. ƒ·Ï¿Î˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂” ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.¡· ηٷÚÁËıÔ‡Ó “fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ˘¯ÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ Î·È Ô Ó¤Ô˜ §∞º∫∞”, ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ÏÔÓÈÎÈfi˜. ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ η٤ÏËÍ ¤Íˆ ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘.

∞£∏¡∞, 7.

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (49Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 48397. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 48397, Ù˘ 10˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. °, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 800.000 ¢ÚÒ.√ ·ÚÈıÌfi˜ 48397, Ù˘ 10˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 340.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 48397, Ù˘ 1˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 250.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 48397, Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 250.000 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00 √ ·ÚÈıÌfi˜ 8294 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ.√ ·ÚÈıÌfi˜ 24210 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 3827 11195 15441 20203 30955 36294 40337 43121 52992 57370 59089 64267 71154 75371 78520 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 783 6701 9753 13999 18315 23027 26444 28076 33068 34522 38227 38404 44854 46173 50649 54404 60361 62374 66430 68102 70031 73588 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 72 1444 2275 3076 4538 5289 6020 6752 8263 8441 9182 10364 11736 12467 13248 14750 16192 17073 17704 19392 21064 21395 22216 23778 24339 24591 25062 25783 27195 28623 30384 31536 32287 33589 33670 33951 35353 36745 37496 39165 39876 41058 41539 42210 43772 44243 45405 47036 48387 49147 49898 51400 52171 53783 55355 56076 56748 57792 58384 58408 59880 60972 61663 63055 63586 65038 65849 67321 68889 69320 70242 70913 72075 72626 73177 74079 74750 76292 77533 79291 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 60.·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 97.‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 7.Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 48000 ¤ˆ˜ 48999, ·fi 8000 ¤ˆ˜ 8999 Î·È ·fi 24000 ¤ˆ˜ 24999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ.¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√.Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√.∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 «∫·Ú·ÌfiÏ·» ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ -º·ÚÛ¿ÏˆÓ “ÕÁÈÔ” ›¯·Ó ÔÈ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Û ٤ÛÛÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ fiÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. √È Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ηڷÌfiÏ·˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·¯ˆÚ› ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ”. √È ¤ÓÙ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù·, Â˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ªÂٷʤÚıËÎ·Ó fï˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ηڷÌfiÏ·˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ‰‡Ô ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 7. ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 215, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 7Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 07-12-2010) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 7Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 51 Î·È 77. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 77860 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 51166 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 51188 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 77882 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 51153 51899 77593 77847 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 51082 51127 51131 51251 51761 51785 77455 77479 77776 77821 77825 77945 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 51000 51001 51033 51061 51065 51069 51077 51100 51103 51128 51133 51158 51174 51194 51196 51206 51247 51283 51288 51291 51309 51310 51315 51319 51320 51327 51333 51337 51356 51369 51385 51386 51393 51416 51421 51430 51436 51440 51471 51482 51485 51498 51518 51568 51570 51597 51606 51654 51657 51667 51687 51705 51720 51727 51729 51754 51757 51766 51800 51808 51844 51859 51861 51912 51922 51936 51945 51951 51953 51992 77003 77004 77009 77013 77014 77021 77027 77031 77050 77063 77079 77080 77087 77110 77115 77124 77130 77134 77165 77176 77179 77192 77212 77262 77264 77291 77300 77348 77351 77361 77381 77399 77414 77421 77423 77448 77451 77460 77494 77502 77538 77553 77555 77606 77616 77630 77639 77645 77647 77686 77694 77695 77727 77755 77759 77763 77771 77794 77797 77822 77827 77852 77868 77888 77890 77900 77941 77977 77982 77985 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 51000 ¤ˆ˜ 51999 Î·È ·fi 77000 ¤ˆ˜ 77999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

TETAPTH 8 ¢EKEMBPI√À 2010

μÂÏÙÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙË Ê˘ÛÈ΋

√√™∞: £ÂÚÈ·ÎÏ‹‰Â˜ ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ì ·¯‡Û·Úη ·È‰È¿ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ∞£∏¡∞, 7.

£

ÂÚÈ·ÎÏ‹‰Â˜ ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 11-15 ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂.∂., Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÎÔÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ √√™∞ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ “27”, Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2008, ÙÔ 39,2% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ “ηÓ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿”, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Ì 29,1% Î·È ÔÈ πÚÏ·Ó‰Ô› Ì 29%. √ ̤ÛÔ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 24,2%.∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2006 Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÙÔ 18,8% ·fi Ù· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 11-15 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ˘¤Ú‚·Ú·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙ¿ ÙË ª¿ÏÙ· (29,5%) ÛÙËÓ ∂.∂. √ ̤ÛÔ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 13,3%. Δ¤ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2008, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂.∂. Ì 2,8 ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ∫‡ÚÔ˜ Ì 4,3 Î·È Ë πÙ·Ï›· Ì 5,2. √ ̤ÛÔ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 12. Δ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· Ì 30,7 ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Ì 21,5.

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË μÂÏÙ›ˆÛË ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛË PISA (Programme for International Student Assessment) ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ 2009 ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ 470.000 ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi 65 ¯ÒÚ˜. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È 483 (Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ 65 ¯ˆÚÒÓ

ÙÔ˘˜ 493 ‚·ıÌÔ‡˜), ÛÙȘ ÂÈÛً̘ 470 (Ì.Ô. 501) Î·È ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο 466 (Ì.Ô. 496). ¡¤· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ∫›Ó·. √È ÎÈÓ¤˙ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ™·ÁοË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ï·‚·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËηÓ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·. ∏ Â› ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ºÈÓÏ·Ó‰›· ηÙڷ·ÏËÛ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ΔËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË, ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÙË

¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·, ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ∞ÈÛıËÙ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ¶Ôψӛ·. ÃÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ 2000 ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È Ë °·ÏÏ›·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ PISA Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘.

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌË Î·ÓÈÛÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ÔÌ¿‰· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÌË Î·ÓÈÛÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË.™ÎÔfi˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Î·È Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ηı·ÚÔ‡˜ Î·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˘˜ ·fi ηÓÔ‡˜ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ.Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë √Ì¿‰· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì οı ¿ÙÔÌÔ ‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ. “ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂȉËÌ›·, Ë ÔÔ›· ÚÔηÏ› ÂıÈÛÌfi, ıˆÚÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÈ· ÓfiÛÔ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∫¿ı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ú¿ÁÌ·

Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı‡Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë √Ì¿‰·.™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÙËÓ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.À‡ı˘ÓË ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ Â›Ó·È Ë ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. ºˆÙÂÈÓ‹ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛ˘ Î·È Ì¤ÙÚËÛ˘ ÌÔÓÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔÓ ÂÎÓÂfiÌÂÓÔ ·¤Ú·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÛÈÙÛÈÏÈ¿ÓÂÈÔ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È Ô Ú‡Ù·Ó˘.ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24230-86666 Î·È 2423022222.

∞fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·

∂Ή‹ÏˆÛË - Û˘˙‹ÙËÛË: «∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜» ∞fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· (ΛÓËÛË μfiÏÔ˘) ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜:“¶·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ‰›Î˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙˆÓ 11 Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ -Û ÔÚ›· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘- Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ̤ÏË ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰›Î˘ ÙˆÓ 4 ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ οıÔÓÙ·È ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ - Â›Û˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· - Ì ηÙËÁÔڛ˜ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi super market ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂΤ̂ÚË, ÛÙȘ 7Ì.Ì., ÛÙÔ “ÃÒÚÔ ∫ÈÓËÌ¿ÙˆÓ -™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” (πˆÏÎÔ‡ 33), ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË-Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜”. ΔËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›Î·ÈÚË -ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜- Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ “·-

ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋” ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÂÛÙ›·ÛË (·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙÔÓ “ΔÚÔÌÔÓfiÌÔ ¡Ô3” ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ë ª¿ÓÈ· ª·ÚÛ¤ÊÛÎÈ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÏ·ÓÙ‹˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ “¢Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·”. ª¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ô “ΔÚÔÌÔÓfiÌÔ˜ ¡Ô3” Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ΛÓËÌ·, Ê·ÏÎȉ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ̤۷ ·fi ·ÎÚ·›· ·˘Ù·Ú¯ÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ “ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ” Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ô “ΔÚÔÌÔÓfiÌÔ˜ ¡Ô3” Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË” ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÏËÌ̤ÏËÌ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ú·ÎÒÏ˘ÛË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÁÈ· “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜” Ú¿ÍÂȘ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤-

¯Ô˘Ó Û ÌÈ· Ì·¯ËÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó. “ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ” ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiˆ˜ ηٷϋ„ÂȘ, ÊıÔÚ¿ ͤÓ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, Ú¿ÍÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ôχ Û˘¯Ó¿ Û Ϸ˚Τ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ fiÏÔÈ fiÛÔÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Ì ٤ÙÔȘ ηÙËÁÔڛ˜, ı· ‰Èο˙ÔÓÙ·È ·fi ‰ˆ Î·È ÂÚ¿ Û·Ó “ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜”. “ŸÔÈÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ˘ÏÈο ̤۷, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ‹ Ó· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿Ú·ÍË Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì οıÂÈÚÍË Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· ÂÙÒÓ” , ϤÂÈ Ô “ΔÚÔÌÔÓfiÌÔ˜ ¡Ô3” , ‰ËÏ·‰‹, fiÔÈÔ˜ ‰ÒÛÂÈ Û ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤Ó· Malox ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ·fi Ù· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, fiÔÈÔ˜ ʈӿÍÂÈ Û ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ª∞Δ, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Û·Ó Û˘ÓÂÚÁfi˜”.

H ¡ÂÔÏ·›· ™À¡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ Í·Ó·¯Ù˘¿. ™ÙÔ μfiÏÔ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ ¤‰ÂÈÍ Ì ÙÔÓ ÈÔ ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ‰fiÁÌ· “ÎÚ›ÛË Î·È ÎÚ·ÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ì·˙›” . ¢ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚfiÎÏËÛË ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙËÓ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Îϛ̷ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÓÒ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Û 11 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. ŸÙ·Ó Ë ÔÚ›· η٤ÏËÍ ÛÙÔ £fiÏÔ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÚÈ·ÎψÛ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ¤ÚÈÍ ¯ËÌÈο ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¿Û˘ÏÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜” .

ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· (ΛÓËÛË μfiÏÔ˘) ÙÔÓ›˙ÂÈ: “√È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ “ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ıÚÔ‡” Ô˘ ¯Ù˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 6/12/2010 (Û.Û. ÚÔ¯ı¤˜), ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‚È·ÈfiÙËÙ· Û fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰ÂÓ Ì·˜ Í·ÊÓÈ¿˙Ô˘Ó. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù˘ ÔÍ›·˜ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ Â›ıÂÛ˘, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ù˘ ·Ô‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ fi͢ÓÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “·Ó·Áη›Ô ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙË Ï·›Ï·· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÙÚfiÈη Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó, Â͈ıÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓıÚÒÈÓ· ı‡Ì·Ù· ‹ Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ηٿ ÙË ¯ÙÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Â›‰ÂÈÍË “·Ó‰ÚÈÛÌÔ‡” ÙˆÓ ¿ÓÔÏˆÓ ª∞Δ·Ù˙‹‰ˆÓ - ·ÚÈ· - ·¤Ó·ÓÙÈ Û 16¯ÚÔÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٷÛÙÔÏ‹˜, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÔÚ›·˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ·‰È¿ÎÚÈÙ·, Ó· ͢ÏÔÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ - Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰Âο‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜” .


M·ÁÓËÛ›· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∂ÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·

¢›¯ˆ˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ∞ÂÚÁÔ‡Ó fiÏË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ

Δ

Ô ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È “ʈ˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ”. ΔÔ π∫∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ϤÔÓ ¯ˆÚ›˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ ÁÈ·ÙÚfi, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, ÁÈ· ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ªÂÈÒÓÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‹ ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û Ӥ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ. ∞fi ¯ı˜ ϤÔÓ Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ªÔÓ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù Ó¢ÚÔÏfiÁÔ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙ ÎÈ ·Ó ı· ÚÔÛÏËÊı› οÔÈÔ˜. √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙË ªÔÓ¿‰·, Ô Î. ∫. ¶¿ÙÛ˘, ¤Ï·‚ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¿‰ÂÈ· Î·È ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ 100.000 Î·È ϤÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ó¢ÚÔÏfiÁÔ Ó· ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ... √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜ ·fi ¯ı˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜, Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Î. ÃÚ. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ·ÏÏ¿ ηÈ

∂¡Δ√¡√™ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ 55 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ÏËÍ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 29 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, 26 ·ÎfiÌË ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ 15 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Ãı˜, ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÈ· ·ÎfiÌË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·, ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. “ª·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Ï‹Í˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜.

ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ˘ÏÈÎÒÓ, Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î.Ï. Δ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ·fi ¯ı˜ ÚÔ˜ ÙË ªÔÓ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ ϤÔÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ “184” ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÙÈ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ... Δ· Ó¢ÚÔÏÔÁÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ π∫∞ Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ·ÙÚfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó¢ÚÔÏfiÁÔÈ... ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ Ì ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ Î·È ¤Ó·Ó ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÁ·Û›·. ∂›Û˘ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î. ∫·ÙÈÓ¿Î˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ, fiˆ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi, ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Â›Û˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î. ªˆ¸Û›‰Ë. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ¤ÍÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·fi 11

·Ï·ÈfiÙÂÚ·... øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏË ¿Ô„Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· “‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛˆÛÙ‹ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÌ‹” . “À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈϤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ‰‡Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, fiˆ˜ .¯. Ì ÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂. ªÔÚ› ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ËıÈÎfi. ∫·ÙËÁÔÚԇ̷ÛÙ ÁÈ· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ 10.000 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ π∫∞

ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ‰ÂÓ ı· ÂΉÒÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜;” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ÛÙÔ π∫∞, ηıÒ˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ, ηıÒ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ‰ËÏÒÓÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. “∏ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ò˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ›, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·ÛıÂÓ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ

ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ; ∂›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ªËÙÚÒÔ˘. §¤ÓÂ, ¤¯Ô˘Ì 5000 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜. ∂›Û˘ ˙‹ÙËÌ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ì ٷ Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ “184” ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì 25 Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÏÈÁfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È, ‰ÂÓ Û‡‰ÂÈ Ó· ÙÔ ·Î˘ÚÒÛÂÈ. ∂›Û˘ Ù›ıÂÙ·È Î·È ˙‹ÙËÌ· Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ, Ô˘ ‰È·„‡‰ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °È·ÙÚÒÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ¶. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ٛÔÙ·, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÔÚÈṲ̂ӷ Ú·ÓÙ‚ԇ, Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ·Ó ‰‡Ô 48ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· 13, 14 Î·È 17, 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ¤Ú˘ÛÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ π∫∞ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· 113 ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ

ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‹ ÌË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ 92... ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 42 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ‹ ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËηÓ, fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Î·È ÍÂÂÚÓ¿ ‹‰Ë ÙÔ˘˜ 100.000. ∏ ÙÔÈ΋ ªÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÓfi˜ ÔÊı·ÏÌÈ¿ÙÚÔ˘, ÂÓfi˜ „˘¯È¿ÙÚÔ˘, ÂÓfi˜ ηډÈÔÏfiÁÔ˘, ‰‡Ô ·ıÔÏfiÁˆÓ, ÂÓfi˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˘, ÂÓfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡, ‰‡Ô ÔÚıÔ‰ÈÎÒÓ, ·ÎÙÈÓÔÏfiÁˆÓ, ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘.

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ π∫∞ ¤Î·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÁÈ· ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ΢ڛˆ˜ ÔÚıÔ‰Èο ˘ÏÈο, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô͢ÁÔÓÔıÂÚ·›·˜ Î.¿Ï. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ 55 Û˘Ì‚¿ÛˆÓ

Èڛ˜ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ¤˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ 55 Û˘ÓÔÏÈο Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 100 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ó·Ï‡ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÚԤ΢„ fiÙÈ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙÒÓ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘. ∂ȉÈο, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜, ηıÒ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ̤· Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘ 50 ÂÈϤÔÓ ÌÏ ο‰ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ηıÒ˜ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. “∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠ˆ˜ Ì ÙËÓ ‡ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ó· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ

ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚ·Û‰ÔÚ›ıÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ οو ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì Ì˯·ÓÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜ Î·È Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· πà ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ. Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, “Úfi‚ÏËÌ· ı· ÚÔ-

·„ÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ô‰Ôηı·ÚÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·”. ™ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ù˘

™ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, ı· ˙ËÙËı› Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 50 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 12 æ¿Ú¢·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙÔ £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ™Δ∏¡ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ

΢ÚÒÛˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1.100 ¢ÚÒ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ·ÏȤˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ó· „·ÚÂ‡Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ - μfiÚÂÈˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ: -ÃÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 300 ¢ÚÒ Û οÙÔÈÎÔ Ù˘ ∫·Ï‡ÌÓÔ˘, ÁÈ·Ù›, Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ˘fi ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ ¡/§ ∫·Ï‡ÌÓÔ˘, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÓfiÙÈ· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫˘Ú¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ -Û ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ˙ÒÓË-‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·ÛÎÔ‡Û ·ÏÈ›· ÛfiÁÁˆÓ Ì ¯Ú‹ÛË Î·Ù·‰˘ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Î·È ·ÂÚÔÛ˘Ì›ÂÛË, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. -ÃÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ Û οÙÔÈÎÔ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÁÈ·Ù›, Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ˘fi ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi-·ÏÈ¢ÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ ¡/§ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ‚fiÚÂÈ· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ æ·ıÔ‡Ú·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·Ï›Â˘Â ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ¯Ú‹ÛË ·ÁÎÈÛÙÚˆÙÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ (·Ú·Á¿‰È·) ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û‹Ì·ÓÛË (‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, fiÓÔÌ·, ∞ª∞™, ÏÂÌ‚ÔÏfiÁÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ψًÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ), ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. - ÃÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 600 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο Û οÙÔÈÎÔ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ, ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªËÏÈ¿˜ ¡. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›¯Â ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘fi ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ 100% Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ Û ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÛÎÔ‡Û ·ÏÈ›· Ì ̷ӈ̤ÓÔ ‰›¯Ù˘ 44 ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ψًÚ˜ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù· ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Ù·Ì›Ԕ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· 45 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶ÚfiÙÂÈÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÁÈ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÛÙÔ μfiÏÔ

¢›ÎÙ˘Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¶

Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ı· Ù· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ, Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û‹Ì·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Î·ı¤Ó·, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.

∞Ó Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ·Ï·È¿, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ Ì ı¤Ì· ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔËÓ √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ Î.Î. ΔÛÈ¿ÓÙÔ˘ ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ΔÛÈ·ÛÈÒÙË μ·ÛÈÏÈ΋, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ƒfiÚÚ˘ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¡Ù¤Ó˘, ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ∑ËÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Δ˙·ÊϤÚ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, πÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È Δ·ÚÓ·Ú¿ ∂ϤÓË ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜. ΔÔÓ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ √Ì¿‰·˜ ›¯Â Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î. ∫. ∞‰·Ì¿Î˘. ™ÙË ÌÂϤÙË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë fiÏË Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ·ÔÛÎÔ› Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °È· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È: -∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ - ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ηı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÚԯȿ Â·Ó¿¯ÚËÛ˘, ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ˆÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· 24 ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ Î·È Ì ‰È¿ÎÚÈÛË Î·Ù¿ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· - Ӥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. -∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÈÏÌ (ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú) - ‚›ÓÙÂÔ, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÛÎËÓ¤˜, Û˘ÓÂ-

ÓÙ‡ÍÂȘ Î.Ï., ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘. -¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· πÛÙÔÛÂÏ›‰·˜. -™‹Ì·ÓÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. -¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ÓÙ˜, Ô˘ ı· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. £· Â›Ó·È Ù˘ÔÔÈË̤ӷ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ÎÔÌ‚Èο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. -¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ (ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ), Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “¡·˘·Ú¯›‰·” ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·. Δ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙËÓ √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Â›Ó·È Ë ÚÒËÓ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›· ¶··Ú‹Á·, ÙÔ ÚÒËÓ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ë ÚÒËÓ ‚·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, Ë ÚÒËÓ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, Ë ÚÒËÓ ·Ï¢ÚÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· §Ô‡ÏË, ÙÔ ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ™ÙÚ˘¯ÓÔοÚÔ˘ (‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ), ÙÔ ÚÒËÓ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÙÌÂÎÙ˙fiÁÏÔ˘, Ë ÚÒËÓ Î·Ó·Ôı‹ÎË ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, Ë ÚÒËÓ ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›· ΔÛ·Ï·¿Ù·, Ë ÚÒËÓ Î·Ó·Ôı‹ÎË ™‹ÚÂÚ, Ë ÚÒËÓ Î·Ó·Ôı‹ÎË Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∫·ÓÔ‡, ÔÈ ÚÒËÓ ·Ôı‹Î˜ ÂÏ·ÈÒÓ, ÔÈ ÚÒËÓ ·Ôı‹Î˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÔÈ ÚÒËÓ ·Ôı‹Î˜ ηÓÔ‡ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÙÔ ÚÒËÓ ∞ÂÓÙÔً̈ÚÈÔ, ÔÈ ÚÒËÓ Î·Ó·Ôı‹Î˜ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ë ÚÒËÓ ¯·Ï‚·‰ÔÔÈ›· ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ë ÚÒËÓ Î·Ó·Ôı‹ÎË ∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË, Ë ÚÒËÓ Î·Ó·Ôı‹ÎË ¶·¿ÓÙÔ˘ Î·È Ë ÚÒËÓ Î·Ó·Ôı‹ÎË ∞Ï·Ì·Ó‹. ™ÙË ÌÂϤÙË ‰ÂÓ ÂÚÈÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ °ÎÏ·‚¿ÓË.

Ã√ƒ∏°∏£∏∫∂ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë ¿‰ÂÈ· ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “∫ÂÓÙÚÈ¿˜” .ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 2010, ›¯·Ó ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ™À.¢π.™.∞. ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ê‹˜, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡∞ª ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÎÔÈÓ‹ ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂΉÔı› Ë ¿‰ÂÈ· ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∏ ¿‰ÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ŒÁÎÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞. ™’

ªÂ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ¤-

¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 10.12.2010 (17.00 ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·) ∂ÓfiÙËÙ·: μfiÏÔ˜ - ¢ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÁÔ˘Ú‹˜ μ. (¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢∂ª∂∫∞μ) “∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ fiÏ˘” . ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ∫. (∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Msc, ̤ÏÔ˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Δ∂∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜) “¢›ÎÙ˘Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜” . ¢ËÌfiÁÏÔ˘ ∞. (¢Ú. πÛÙÔÚÈÎfi˜ - ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢∏∫π ¢. μfiÏÔ˘) “∂·Ó¿¯ÚËÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·” . ∞ÁÚÈ·ÓÙÒÓË Ã. (πÛÙÔÚÈÎfi˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜) “∏ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·” . ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ª. (¢Ú. ªË¯. ¢¶£, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ¢¶£ ∂›Î. ∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ Î·È ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ™˘Óı¤ÛÂˆÓ ¢¶£) “ΔÔÈο πÛÙÔÚÈο ¢ÔÌÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ∏ ªÓËÌÂȷ΋ ∞Í›· Î·È Ë ∞Í›· ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜

¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˆ˜ ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ∂·Ó¿¯ÚËÛË πÛÙÔÚÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘” . ÷Ù˙ËÁÒÁ·˜ ™. (ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ TICCIH” . “¢È¿ÛˆÛË ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ó¤Â˜ ∏/ª ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı¤ÓÙ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·” . ™¿‚‚·ÙÔ 11.12.2010 (09.30 ÚˆÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·) ∂ÓfiÙËÙ·: ÀÏÔÔÈË̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ªÔ˘Ì¿ÚË ∂. (∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ¶.£.) “¢ÈÂıÓ‹ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÂÏ˘ÊÒÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ - ¶ÚÔ˜ ÁÓÒÛÈÓ Î·È Û˘ÌÌfiÚʈÛÈÓ” . ªÂÏ·‚›Ï·˜ ¡. (∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ª¶) “∂·Ó·¯Ú‹ÛÂȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋” . Casanelles E. (ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ΔICCIH, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ªÔ˘Û›ˆÓ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜) “∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙËÓ fiÏË Δerassa Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜” .

NÔÌÈÎfi˜ ª. (∫·ıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Ù˘ ¶.™. ÙÔ˘ ∞.¶.£.) - ¢Ô‡ÛË ª. (§¤ÎÙˆÚ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Ù˘ ¶.™. ÙÔ˘ ∞.¶.£.) “∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÀÏÔÔÈË̤Ó˜ Î·È ÌË ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Â·Ó¿¯ÚËÛ˘” . ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ª. (∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘) “∂·Ó·¯Ú‹ÛÂȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙÔ ÙÚ›ÔÏÔ ∫·‚¿Ï· - •¿ÓıË - ∫ÔÌÔÙËÓ‹. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Î·Ó·ÔıËÎÒÓ” . 14.00: ÕÓÔÈÁÌ· ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ¢Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ™¿‚‚·ÙÔ 11.12.2010 (17.00 - ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·) ∂ÓfiÙËÙ·: ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ - ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ - ∂Î·›‰Â˘ÛË °Ú‡ÏÏ˘ π. (¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ∂∂ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘), ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∞. (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ), ª·ÚÁȤ ∞. (∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ), ÷ς·Ù˙‹ º. (∞Ú¯È٤ΈÓ) “∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ - ΔÂÎÌËÚ›ˆÛË ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·” . §Ô‡‚Ë ∞. (°ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜) “∫·Ù·ÁÚ·Ê‹, ΋ڢÍË Î·È ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ: Ô˘ÙÔÈÎÔ› ‹ Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ;” . ∞‰·Ì¿Î˘ ∫. (¶Úfi‰ÚÔ˜ TICCIH, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜) “∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ” . ∫›˙˘ °. (∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∂.ª.¶.) “¡¤· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿¯ÚËÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ” . √Ï˘Ì›ÙÔ˘ ∂. (∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) “∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ - ΔÂÎÌËÚ›ˆÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Î·È ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙ· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿” . ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

Õ‰ÂÈ· ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013 ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÓ·fiıÂÛË, ÛÙ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı›, Û ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û¯Â‰›Ô˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞, ‰ÂηÔÎÙÒ ÂȉÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞. ™ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÚԂϤÂÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ‹ ÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜, ηÙfiÈÓ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ¤ÁÎÚÈÛ˘ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·-

ÛË ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Î·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÚ·ÁÁÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ Î·È ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛˆÓ, ηٿÏÏËÏË ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯ÂÚ‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙȘ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ, Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯Ï‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÔÛÌÒÓ Î·È ÛÎfiÓ˘ Î·È Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÈÙÔ-

ÏÔÁÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞, ·˘Ùfi ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÎÔÚÂÛÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ ÂÓ·fiıÂÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È, ÛÙ·‰È·Î¿, ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √ ™À¢π™∞ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁÁ˘Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞. √Ú›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÙ·-

Ù‡ÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ‰È¿ıÂÛ˘ ı· ·Ó·ÎÏËı› ‹ ı· ÙÚÔÔÔÈËı›, ÂÓÒ Ë ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ΢ÚÒÛˆÓ. ∏ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÃÀΔ∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÀÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ, ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ¤ÁÈÓÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡∞ª Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÃÀΔ∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

“æ·Ï›‰È” ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ·, Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· “·Ó¿Û·”... √È ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηٷӷψÙÈο ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 80%

ª

›ˆÛË 50% ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È 70% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ı· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 80%.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ËÌÂÚ›‰· ›¯Â ı¤Ì·: “¢·ÓÂÈÛÌfi˜: ¢ηÈڛ˜, ΛӉ˘ÓÔÈ, ÚÔÔÙÈΤ˜” Î·È Ì›ÏËÛ·Ó ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Î·È ÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·. √ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î. •ÂÓÔÊÒÓ ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÂÓ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ú¤¯ÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹. ∏ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Û·Ó ÌÈ· ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·, Û·Ó Î¿ÙÈ Î·Îfi. ŸÌˆ˜ Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰›¯ˆ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ú›ÛÎÔ, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ۇÓÂÛË, Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Ô ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÂÙÚ¿ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘. √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Û ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÔÏ˘ÏÔÎfi-

ÙËÙ· ηÓfiÓ˜ Î·È fiÚÔÈ ÛÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›ˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÂȉÈÎÔ‡, ·ÊÔ‡ Ù· ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÊÔÚ›˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ÓÔÌÈο ÔÈ fiÚÔÈ Ì ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÁÏÒÛÛ·.

ªÂ›ˆÛË ‰·Ó›ˆÓ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÂΛÓÔ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ∞Ó Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ô‡ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰¿ÓÂÈfi ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÔÙ¤ Úfi‚ÏËÌ·”. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ϤÔÓ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÛˆÛÙfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. ∂›-

Û˘ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ó Î·Ï¿ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ̤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ ¿ψ̿ ÙÔ˘˜. ∂ÚˆÙËı›˜ Û ÙÈ ÔÛÔÛÙfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ë Ì›ˆÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ô Î. ¶·ÓÙ·˙‹˜ › fiÙÈ Ë

“∞ÔÁ˘ÌÓÒÓÂÙ·È” Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ “∞¶√°Àª¡ø¡∂Δ∞π” ·fi ÚÔÛˆÈÎfi Ë ¡ÔÌ·Ú-

¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ. √È 37 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ¿‰È· “·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘” , Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ‹ Ó· ˙ËÙ¿ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÔ› ÂÔÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ÁÚ·Ê›· ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·ÓÈÛÔÌÂÚ‹˜ ηٷÓÔÌ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ó¿ ‰È‡ı˘ÓÛË. √È ˘ËÚÂۛ˜ ·È¯Ì‹˜ Â›Ó·È ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂Ó˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ “·ÓÙ¤¯Ô˘Ó” Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È “ÁËÚ·Ṳ̂ÓÔ” . ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·‰·ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·˘ÙÔ„ÈÒÓ, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ “·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ” ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË ¡∞ª. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ∫ÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÈΛÌÂÓ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È “·̷ Ê˘Á‹˜” ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ∏ ¡∞ª ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÌÈÛfi ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘. ∞ÓÙ› ÙˆÓ 889 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔ-

ÓÙ·È, Ù· ÁÚ·Ê›· ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ 363 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ 60% ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÎÂÓ¤˜. ∞˘Ùfi ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û 526 ¿ÙÔÌ· ÏÈÁfiÙÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2010, ¿‰ÂÈ·Û·Ó ÂÈϤÔÓ 33 ı¤ÛÂȘ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡∞ª, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ fï˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· Ê˘Á‹˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È Û ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· Û ‰˘Ô ˘ËÚÂۛ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ: ¶¤ÓÙ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, 37 ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∞ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ ¢È·‰ÈηÛÈÒÓ, 12 ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, 15 ÛÙÔ ∫Δ∂√, ÔÎÙÒ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, 62 ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ¤ÓÙ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛˆÓ, 13 ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÂÙ¿ ÛÙÔ ∫∂¶, 18 ÛÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋, 27 ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÔÎÙÒ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤ÍÈ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, 11 ÛÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ·, ÙÚÂȘ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ, 44 ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¤ÍÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÔÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, 14 ÛÙËÓ ˘Á›·, 29 ÛÙË ¯ˆÚÔÙ·Í›· Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙËÓ ∞ÏÈ›·, ÙÚÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ¤Ó·˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. √È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ŒÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙË ¯ÂÚÛ·›· ¤ˆ˜ ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ˙ÒÓË, ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ‰È·ÚΛ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȉÂÈÓˆı› ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó - ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, ˘Á›·˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó¿Ù˘Í˘, ÂÌÔÚ›Ô˘, Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

Ì›ˆÛË ÛÙ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 50% Î·È ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔ 70%. √È ÙÚ¿Â˙˜ Ì›ˆÛ·Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ “Û ‰‡Ô

¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ Û ڢıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰›ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ·” . ∂›Û˘ ÛÙ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ 80%. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË-

Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ·fi ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ, Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ù· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂‰Ò ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ‰ÂÓ Ù· ÎÔÈÙÔ‡Ó. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ¿Ú· ÔÏÏ¿ fiÏ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔ ÊÙˆ¯fi ηٷӷψً. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 10%, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î¿ÔÈˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ Î¿ÚÙ˜, Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ 16%. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›· Û˘Ó‹ıˆ˜, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË Û ·ÎÚ·›· ηٿÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi.


ª·ÁÓËÛ›· 14

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ªÔÓÔÂÙ‹˜ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘

™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂÙÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ ∂∫∞μ ∞fi Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜

 ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ¤ÎÙ·Û˘ 250 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. √ ¯ÒÚÔ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi Ù· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Î·‡ÛÈÌ· Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÛÒ˙ÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ∞˘Ù‹ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ôχ-Ôχ „ËÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÛÙÔÏ‹. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ÎfiÛÌËÌ· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ·Î›ÓËÙÔ, ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ∂∫∞μ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·-

¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ∂∫∞μ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞.∂.

∞fi Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Î. °È¿ÓÓ˘ ƒÔÙ˙ÈfiÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÚÈÓ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ›¯· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÎÈ Â›¯·Ì ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ë

ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Û‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ. ™ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ Ô˘ Â›Ì·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ ›¯· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ·fi fiÏ·” √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜, ÒÛÙ ÙÔ ∂∫∞μ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰· Î·È fi¯È ·fi Ù· ȉȈÙÈο Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 200 Ó¤ˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù· 14.000.000 ¢ÚÒ. ΔÚ›ÙÔÓ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙÔ ∂∫∞μ Ì‹Î ϤÔÓ ÛÙÔ ∂™¶∞, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ÙËÏÂ˚·ÙÚÈ΋, ÙËÏÂ-

Ì·ÙÈ΋ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· „ËÊȷ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË, GPS. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∂∫∞μ. √ Î. ƒÔÙ˙ÈfiÎÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ η٤ıÂÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∂∫∞μ. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂȯÂÈÚËÛȷο ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÂÔ¯ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ŒÙÛÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂∫∞μ ·ÔÎÙ¿ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜” ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô Î. ƒÔÙ˙ÈfiÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ 2011 ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 250 ‰È·ÛˆÛÙÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ, ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 40-50 ¿ÙÔÌ· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ.

◊‰Ë ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ı› ۯ‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ÂÓÒ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ Î·È ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ªÂ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ˘‹ÚÍ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-÷ÚÈÛÈ¿‰Ô˘, ·ÊÔ‡ Ì ÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ÂΛ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·ÌÓ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ∂∫∞μ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 250 Ù.Ì. √È ¯ÒÚÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË. ™˘ÓÔÏÈο ı· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔÌ›˜: ∞Ôı‹ÎË ˘ÏÈÎÔ‡, Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÂÊËÌÂÚÂ›Ô ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ·ÙÚÒÓ, Û·ÏfiÓÈ ÏË-

ڈ̿وÓ, ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ·›ıÔ˘Û· π∂∫. “∂›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ∂∫∞μ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·” ›Â Ô Î. ™Ù·ÌÓ¿˜. ™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ı· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÙÔ º˘ÙfiÎÔ. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Î. °. ƒÔÙ˙ÈfiÎÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞.∂. Î. °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ∫Ô¿Ó·˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ª·‚›‰Ë˜. “∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ¿ÌÂÛ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ, ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ. ∫·È Ô ÛÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ó·

Δ· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ∞.∂. ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÈÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙ· 500.000 ¢ÚÒ ΔË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞.∂. Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÌÂÈÒıËΠÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙ· 500.000 ¢ÚÒ ·fi Ù· 900.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ

∞.∂. Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÛÙË ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙËÓ ·ÔÚ›· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ

¿ÚÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â·Ú¯È·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. “∞˘Ùfi Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋

∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ı· οÓÂÈ ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” ›Â Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ∂ÚˆÙËı›˜, ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, ·Ó Î·È ¤Ú·Û·Ó ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “ÀÂÁÚ¿ÊË ÙÔ 2007 ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ.

ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ó¤‚Ë Ì ٷ ¿ÏÏ· √Ï˘Ìȷο ™Ù¿‰È·, ÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ Î·È ÙÔ ¶·ÌÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi”. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤¯Ô˘Ì ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 줂·È· ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. À¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Î·È Â›Ó·È ı¤Ì· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÌ›˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂÙ·ÈÚ›·, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÔÈÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∂›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ÔÈ Ôԛ˜ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÔ›ÛÔ˘Ó ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂∫∞μ.

ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

∞fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫Ú›ÓË Î·È ∂‡Ë ∞ÛÙÂÚÈ¿‰Ë Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·˙¿Ú ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›· μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ 5% ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∂§∂¶∞¶

√ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÈ· Ù· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Î·È ·˘Ùfi ÏfiÁˆ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¤ÏÂÁ-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞.∂. Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘

¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. Δ· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÏÂÊÙ¿ Û ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÛÙÔ 1/5 ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·¢ı›·˜ Û ÙÔÈο Û˘ÓÂÚÁ›·. ¢ËÏ·‰‹ ›¯·Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ÂÓÒ ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó Â‰Ò, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÈϤÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂȂϤ„Ô˘Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ›Ô. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010 Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ¿ÁÁÈ˙ ٷ 900.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ Ì‹Ó· Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙ· 500.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ı· ‹Ù·Ó 200.000 ¢ÚÒ, ·Ó ÙÔ Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ η٤ÏËÍÂ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¢Âο‰Â˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ

∂ıÂÏÔÓÙ‹˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÏ›‰·... “Ÿ

Ù·Ó ‰ÂÓ ˙Ô‡ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ›̷ÛÙ ÎÈfiÏ·˜ ÓÂÎÚÔ›”. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ °Ë˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÎÔÈÙ›‰Â˜ ·ÓıÚˆÈ¿˜, ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÂÏ›‰·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “°›ÓÂÙ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ¯·Ú›ÛÙ ÂÏ›‰·”. √È º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ Ù˘, ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ηٷÎfî˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Â›Ó·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Û ¤Ó· ÙÔ›Ô Ô˘ Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ:

§¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ:

¢›Ï· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ fiÓÔ˘

ªÂ ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·

Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘” ÌÂÙ¿ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ·ÛıÂÓÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÚÔˆı› χÛÂȘ Û ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ - ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ - ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªÂ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡. ªÂ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Î·È ‰ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÌ¿‰· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÓÔÛËÏ›·˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜, ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. “ΔÔ Ó· Â›Û·È ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ Â›Û·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ó¿Á΢ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷÓ. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÂΛ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜”, ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î. °ÂˆÚÁ›·

™Ù·Á¿ÎË. √È º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÍÂΛÓËÛ·Ó ˆ˜ “ΛÓËÌ·” ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì·Ú¿- ● ∏ °ÂˆÚÁ›· ™Ù·Á¿ÎË, ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·- Ï·Ì¿‰· ·Ó·Ì̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÛıÂÓÒÓ. ™‹ÌÂÚ· º›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó 25 ¿ÙÔÌ· Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ™Ù·Á¿ÎË Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Â›Ó·È ¿„ÔÁË. “ΔÔ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ Û ¤Ó·Ó ¢·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ fiˆ˜ ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘. ΔÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ ÌÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Ó· ‚ϤÂȘ ÙË ¯·Ú¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ٛÔÙ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. °ÂˆÚÁ›· ™Ù·Á¿ÎË.

∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. °È·ÙÚÔ›, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙÔÈ ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ˆ˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜. √ μ·Û›Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi 30 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰È·ÛÒÛÂȘ. “ŸÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ Ì·˜ “ÛËΈı‹Î·Ì ·fi ÙÔÓ Î·Ó·¤” Ì ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ fiÏˆÓ Ì·˜. ∞ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ̷˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ „˘¯Èο Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. ¶ÚÔÛˆÈο ¤¯ˆ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì fiÛ· ¤¯ˆ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿”. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ·ÔʇÁÂÈ Ó·

∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ∞ÈÌÔ‰fiÙ˜:

∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜:

∏ ¤ÌÚ·ÎÙË “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë”

133 ¯ÚfiÓÈ· ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜

∏ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔ-

√ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 130 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘. ∏ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÏÏËϤÁÁ˘· ÚÔÛÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Ë ‚¿ÛË Ù˘ ‡·Ú͢ Î·È Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ™Â fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÈ ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì ·›ÛıËÌ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ηÈ, ¿Óˆ ·fi fiÏ·, ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Â› ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÛÙË ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋, ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¶ÚfiÓÔÈ·, ÛÙȘ ¢ÈÂıÓ›˜ ™¯¤ÛÂȘ ‹ ÛÙÔ˘˜ ™·Ì·Ú›Ù˜-¢È·ÛÒÛÙ˜, ›ÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ·ÔÛÙÔϤ˜, ›Ù Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÚ›ı·Ï„˘. √ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ °·‚·Ï¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. “Œ¯ˆ ÂÓÙ·¯ı› Û ÔÏÏ¿ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· Î·È Ë Û˘Á΢-

Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤‰ÈÓ ·›Ì·, ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· ÚÔÚ¿ ·›Ì·ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏ› ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÛÎÂ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÊÙ›, fiˆ˜ Ë ÂÈ‚›ˆÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ Û‹ ÙÔ˘. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂıÂÏÔfï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ͯӿÌ fiÙÈ Ë ÂÈ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‚›ˆÛ‹ Ì·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Ï¿ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·, ›ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ˘ÏÒÓ·˜ Î·È Ô ¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÁÎË ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ” ÙÔÌ·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ Î·È ÌÈ· ¤● √ πÁÓ¿ÙÈÔ˜ °ÂÏ·ÁÒÙ˘ Ó›˙ÂÈ. ÌÚ·ÎÙË ¤ÎÊÚ·ÛË ÎÔÈ- Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÈÌÔ‰fiÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÙˆÓ Ù˘ ¤ÁÈÓÂ, fiˆ˜ ‰Ë√ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ °ÂÏ·ÁÒ- ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÏÒÓÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë È‰¤· Ù˘ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ Ù˘ “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛÂ. ÒÓÂÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË “∫¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÌÈ· ·Ûı¤¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ “ΛÓËÌ·” ÙˆÓ ÓÂÈ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ. Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ. ΔÔ Ó· ‰ÒÛÂȘ ·›Ì· “ΔÔ ‚ϤÔ˘Ì Û οı ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì”, ηٷϋÁÂÈ. ™Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓÒ

¢Ô˜ ∏Ì›Ó:

ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÂΛӘ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ÎÏ‹ıËΠÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤● √ B·Û›Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÏÔ˜. Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË “£˘Ì¿Ì·È fi- ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ Ìˆ˜ ÌÈ· ÂÚ›- ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÙˆÛË ÛÙȘ ʈÙȤ˜ ÛÙËÓ ∏Ï›· Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÒ ÙÔ ‚Á¿Ï·Ì ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÌÔ˘ÎÈ¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘. ∏ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÈÛÌ·ÙÈ΋. ΔÂÏÈο Ì·˜ ›·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ê¿Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔ Á·˚‰·Úfi ÙÔ˘˜. ΔÔ ˙ÒÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰È·ÛÒıËΠ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ‚Úԇ̠̤۷ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ¿¯˘ÚÔ ÁÈ· ÙÔ Á¿È‰·ÚÔ”, ı˘Ì¿Ù·È.

Ú›· Ù· ¤ÊÂÚ ¤ÙÛÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙË §¤Û¯Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚ÔËı¿ˆ. ¶ËÁ·›Óˆ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔ- ● √ ¶¤ÙÚÔ˜ °·‚·Ï¿˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÌÂ›Ô Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 8 ÒÚ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ˆ˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi Î·È ‰›Óˆ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ™Ù·˘Úfi Î·È ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· Û ¤Ó· Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË Ó· Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÌÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·, Ó· ¿ÚÂȘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂȘ ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ”. √ Î. °·‚·Ï¿˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÛÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂΛӘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÒÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. “ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜” ηٷϋÁÂÈ.

ªÈ· ˙ÂÛÙ‹ ·ÁηÏÈ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘

Δ√ ¢Ô˜ ∏Ì›Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚›ˆÓ·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ê·ÁËÙfi Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË. √È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ·Ó ÙË ‰ÔÌ‹ Â›Ó·È ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó Ê·ÁËÙfi ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. “√ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ·Ù‹ Ú¿ÍË Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÙ·È. ∂Ì›˜ Â‰Ò ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ËÁ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ·fi ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô‡Ù ·fi ηٷӷÁηÛÌfi. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ∞Ó ÌÈÏ‹ÛÂÙ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ı· Û·˜

Ô˘Ó fiÙÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ·Ù› ¤ÓÈˆÛ·Ó ˆ˜ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. μϤ·Ì ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˘¤ÊÂÚÂ, ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂ Î·È ÙÚfiÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ӷ ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ. •¤Ú·Ì fï˜ Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ηϿ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ª·Ú›Î· ¶·˚¿Ë, 84 ÂÙÒÓ, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ¡ÈÒıÂÈ Ù‡„ÂȘ ·Ó ·ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ fiÛÙÔ Ù˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· 8 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ηٷÎfî˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÔÏÏ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘. “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔ˘ οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÁÈ·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÏ¿. ΔÔ

ÌfiÓÔ Ô˘ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ·Ó¿ÁÎË. √ ‰ÂÛfiÙ˘ › ‚¤‚·È· Ó· ‰›ÓÔ˘Ì Û fiÏÔ˘˜, Ó· ÌË Ê‡ÁÂÈ Î·Ó›˜ ÓËÛÙÈÎfi˜ Î·È ·˘Ùfi οÓÔ˘Ì” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. “◊Úı· Î·È ÂÁÒ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì οÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ηÏÔÛ‡ÓË, Ì ·Á¿Ë. À¿Ú¯Ô˘Ó Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰ÔÌ‹, ›̷ÛÙ ÔÈ ›‰È˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Î·Ì›· Ó·ڋ ‰ÂÓ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ” ϤÂÈ Î·È ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î. ¶·˚¿Ë fiÙÈ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚ-

Á·Û›· Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ fiÏ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ˆ˜ fiÙ·Ó Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜. ● ∑ÂÛÙfi Ê·ÁËÙfi ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÂıÂÏÔÓÙÚÈÒÓ ÛÙÔ “∂›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô Û˘Ó·›- ¢Ô˜ ∏Ì›Ó ÛıËÌ· ÙÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ. ΔÔ “¶ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ·Á¿Ë. ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì øÊÂÏԇ̷ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ Â‰Ò fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Á˘Ó·›Î˜ Ó· Û˘ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ∫¿ÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· Ì ·Á¿Ë Ó¯›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú¯›Û·Ì” , ÂÈÛËÎ·È fiÚÂÍË Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·Ì·›ÓÂÈ Ë Î. ∞ÓÙÈÁfiÓË ∂Í¿Ú¯Ô˘. ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË ‰È΋ Ì·˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ ηٷÎfî˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ Î. ∂ϤÓË ™¿‚‚· ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· ·Á¿Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ˘Ë˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ÚÂۛ˜ Ì·˜”.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂ÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· ∞¶√ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞. ¡¿ÓÔ Î·È ∞ÓÙ. ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ Ë Î·ÙˆÙ¤Úˆ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ: “™˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·, Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÙÔ˘˜ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÂÛÌÔʇϷη, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·Ó¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ· 50 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ Û ÂÌfiÏÂÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ë ·¤Ï·Û‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ. ™ÙËÓ ·Ô¯‹ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 100 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 148 Û˘ÓÔÏÈο Ì ·›ÙËÌ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Â›Ó·È ÁÈ· 128 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÈ Ì¤ÙÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÒÛÙÂ: - ¡· ·ÊÂıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ 50 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. - ¡· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚È·ÈÔÚ·Á›·˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. - ¡· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÙȘ ¢ÈηÛÙÈΤ˜ º˘Ï·Î¤˜ μfiÏÔ˘”.

™‹ÌÂÚ· Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ∂∫¢∏§ø™∏ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘‹ÚÍ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ √Ì¿‰·˜, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘, ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘.

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ™Δ√ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á-

¯È¿ÏÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ·›Ì·ÙÔ˜.

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙË ¢∞¶ ¡¢º∫ ∂£∂§√¡Δπ∫∏ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ‰ÈÔÚÁ·-

ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘) ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ¢∞¶ ¡¢º∫. ∏ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔÏË„›·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Ì¤¯ÚÈ 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·›Ì·.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘

∫ÏÂÈÛÙ¿ 20 Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ ηٿÏ˄˘ Î·È ·Ô¯‹˜ °

‡Úˆ ÛÙ· 20 °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¯ı˜ ÏfiÁˆ ηٿÏ˄˘ Î·È ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∫ÏÂÈÛÙ¤˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ‚Ú‹Î·Ó ¯ı˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜.

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ηٷϋ„ÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Î·Ó·Ó ·Ô¯‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë, ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: 3Ô, 4Ô, 5Ô, 8Ô °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· μfiÏÔ˘, 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 1Ô Î·È 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, 1Ô Î·È 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 5Ô, 6Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘, °˘ÌÓ¿ÛÈ· πˆÏÎÔ‡, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª·ÓfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·ÔÊ·Û›Û·Ì ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘” . √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó fi¯È ¿ÏÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹. Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÔÏ›· ·Ó ı· Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Û‹ÌÂÚ· ‹ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÈÔ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÌÂ

ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È ·ÓÔ›¯ÙËΠ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ÕÏψÛÙ ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û˘ÓÔÏÈο. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. £ˆÌ¿˜ ª¯ÏÈ‚¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Â: “™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë Û‡ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜, Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔÓ ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi ηıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÏÔÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 7Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜

¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ô˘ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù¤ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Î·È ·fi

√È Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· ·ıÏËÙÈο Û¯ÔÏ›· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜-ÚÔÔÓËÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÚÔ ËÌÂÚÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

“¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù·Ú·ÍÈÒÓ” ™Δ√Ã√™ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó

Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜, ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› Î·È ¤ÎÙÚÔ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜. “∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÊı› ̤ÙÚ· Ô μfiÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚ›·, ı· ¤ÌÔÈ·˙ Ì ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ÓË fiÏË. √È ˙ËÌȤ˜ ı· ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ó ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ë ‰Ú¿ÛË ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. √ Î. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ÂÍËÁ› ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ Ù‹ÚËÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÓÒ ··ÓÙ¿ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú›„˘ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Ô˘ ÚÔηÏ› ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏÈÙÒÓ. ÃÚ‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Ô˘, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, Á›ÓÂÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú·ÙËÚ› Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Ù· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì “·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ” . √È ‰ÚfiÌÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤وÔ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ. ª›· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¿Ï¢ÚË ·ÒÏÂÈ· ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ÂÓfi¯ÏËÛË Û Ôϛ٘ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. Δ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ‰›ÓÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È·.

∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›· Î·È ÙË Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Ô Î. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “·Ó ¤¯ÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙· ·ÙfiÌˆÓ Ì ¿ÁÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È fiÙ·Ó ÚÔηÏÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÎÙÚÔ· Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ” . ∏ ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜. “ŸÙ·Ó ¿ÙÔÌ· ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ ÚfiÛˆ· Î·È ÛÙÂÈÏÈ¿ÚÈ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û¿˙Ô˘Ó Ù· Ù˙¿ÌÈ· ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜, Ó· η›Ó ο‰Ô˘˜, ÙfiÙ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜” . “∞Ó ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì Â¤Ì‚·ÛË ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ì¤Ú· Ô μfiÏÔ˜ ı· ¤ÌÔÈ·˙ Ì ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÚËÌ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË. ∏ ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ‹Ù·Ó ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο” . Δ· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· fï˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, ¤ÏËÍ·Ó Î·È Ôϛ٘ Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi, fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ÙˆÓ ª∞Δ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ϤÂȘ ÔÈÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ú›¯ÓÔ˘Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· Î·È ÁÈ· Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜. ¢ÂÓ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ¢¤¯ÂÙ·È fï˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È “·Ú¿ÏÏËϘ ·ÒÏÂȘ” Î·È Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË Â›Ó·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÔÏ›-

Ù˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ηÏfiÓ Â›Ó·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √ Î. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Â›Û˘ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ· Î·È ÌÔÏfiÙÔÊ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ù·Ú·ÍÈÒÓ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ÂÂȉ‹ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∂ÍËÁ› ˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÔÚ›˜ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ Ù·Ú·ÍÈÒÓ, Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ··›ÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó·

‰È·ÏËÎÙ›˙ÔÓÙ·È Ì Ôϛ٘, Ó· ÂÙÔ‡Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· Î·È Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. √‡ÙÂ Î·È ÂÁÒ, ÚÔÛˆÈο, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÌÔ˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙËÓ ÂÚÓ¿ˆ ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ ٷڷ͛˜. ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›” . ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÍËÁ›, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οو ·fi ÂÓÙÔϤ˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜. °È· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î¿ı ÎÚ›Û˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÔϤ˜ Î·È Î·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ. Œ¯ÂÈ ‰È·Ê·Ó› ϤÔÓ ÍÂοı·Ú· ˆ˜ Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›Ó·È “ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹” fiÙ·Ó ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÂÈÛfi‰È· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ fiÏË. √ Î. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ··ÓÙ¿, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, Û fiÛÔ˘˜ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ‰¤¯ÂÙ·È Ù· “˘Ú¿” ÙÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·Ó ÔÈ Ù·Ú·Í›Â˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ

›‰È˜ ·fi„ÂȘ;” . “¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù·Ú·ÍÈÒÓ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÔÚ›˜ Ì·ıËÙÒÓ, ÊÔÈÙËÙÒÓ ı· Ù· οÓÔ˘Ó Á˘·ÏÈ¿-ηÚÊÈ¿” . √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë ÂÈÛÓÔ‹ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ÚÔηÏ› ÛÙÈÁÌÈ·›· ‰‡ÛÓÔÈ· Î·È ÂÓfi¯ÏËÛË, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ˘Á›· fiÛˆÓ ÙÔ ÂÈÛÓ¤Ô˘Ó” . ∞ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÚÈÍ “ÏËÁ̤ӷ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·” ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ “ÏËÁ̤ÓÔ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓÔ” ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌÈ·›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚Ï·ÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ™›ÁÔ˘Ú· fï˜ ¿ÙÔÌ·, ΢ڛˆ˜, Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛÓÔ‹ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ¶ÚÒÙˆÓ μÔËıÂÈÒÓ. Δ· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· ˙‹ÏÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ˘‹ÚÍ ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·‰›ÎËÌ·. Ãı˜ ΔÚ›ÙË Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚʈı› Ì›· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ fiÛˆÓ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


ª·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∫·Ù·‰Èο˙ÂÈ «ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›· Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹» ÛÙÔ μfiÏÔ

™‹ÌÂÚ· “ÎÏËÚÒÓÂÈ” ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

✓ ™Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ηٿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ✓ ΔÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

ª

 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›· Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹” Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “¯Ù˜ (Û.Û. ÚÔ¯ı¤˜) ¢Â˘Ù¤Ú· 6/12/2010, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, fiˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÚ›·. ™ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ì·˙È΋ ÔÚ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó - Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ °™ ÙˆÓ ºÔÈÙËÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ - Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ - ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ fiÏ˘ - ‚›·ÈË ÛÙ¿ÛË, ÂÎÙfiÍ¢Û ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ, ÂÈÙ¤ıËΠ·Ó·›ÙÈ· Î·È ¯Ù‡ËÛ ‰È·‰Ëψ٤˜ ͢ÏÔÎÔÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÁÚÈ· ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ñ fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÙÔÈο ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·- ÚÔÛ‹Á·Á ·‰È¿ÎÚÈÙ· Ó¤Ô˘˜ ñ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜- ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ¤ÓÈÍ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙ· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ‰Âο‰Â˜ Ôϛ٘, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙfi¯Ô Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂› ‰‡Ô ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘, ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· Ú›¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘, Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·˜ 200 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÈο ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂͤÏıÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˜ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂˆÓ Î.Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Î·È ªÔÓÙfi˙ÔÁÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›· Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Îϛ̷ÙÔ˜ Êfi‚Ô˘, ÂȉÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, fiÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÊı› ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, Ù· ̤ÙÚ· ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·ÁÁÂÏı›, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹-

ÛÂȘ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Û‡ÛÛˆÌË ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ÈÔ Ì·¯ËÙÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì·, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ “¶ÚÔÎÏËÙÈ΋” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “÷ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ Îϛ̷ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ¯ÙÂÛÈÓ‹ Ì·¯ËÙÈ΋ ÔÚ›·, ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ Ì·˙È΋ ÔÚ›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› Ó›ÎË ÙÔ˘ ÓÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ∏ ÔÚ›· ‹Ù·Ó ÂÈÚËÓÈ΋ Î·È ¤‰ˆÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ı¤ÏÔ˘Ó

Ó· Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È·. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¯Ù˜ (Û.Û. ÚÔ¯ı¤˜) ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÂÂÈÛfi‰È·. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÏÏËÙ¿ ›Ûˆ Î·È Ï¿ÁÈ· ·fi ÙËÓ ÔÚ›·. ¶Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÂÂÈÛfi‰È·. ∫·È Â‰Ò Ù›ıÂÓÙ·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ‹ıÂÏÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·; ªÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ̤۷ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ; ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘, ÙfiÙ ÙÈ Â›Ó·È; ÃÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· Ó›ÍÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÙÔ μfiÏÔ; ∏ Ú›„Ë ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ì¤Û· Û ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË-

̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔηÏ› ‹ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; ªÂ ÔÈ·ÓÔ‡ ÂÓÙÔÏ‹ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ÙfiÛ· ¯ËÌÈο ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘; Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛÙËÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓË ∞Ú¯‹ Ù˘, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ı¤ÏÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ó·˙ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ó· ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Ì·˙› ÚÔ‚ÔοÙÛȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, Ó· ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ, Ó· ‚Ú›˙Ô˘Ó Ì ¯˘‰·ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ì ̷ӛ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ì·ıËÙ¤˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÔÈÔÓ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ·ÓÙȉڿ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ì·˜ Ó›ÁÔ˘Ó. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ ·ÓÙÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ·, Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ù˘ ¯ÙÂÛÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ıËÎÂ Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ Î·È ÂÈÚËÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ۯ‰›·Û·Ó Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙÔ ¯ÙÂÛÈÓfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ì 13 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ - ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ·ÓËϛΈÓ, Ì ¿ÁÚÈÔ˘˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, ‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·Ïԇ̠ÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›·, ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ Ì ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì·˙ÈΤ˜, ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘ÚË̤Ó˜” .

∞ӷ̤ÓÂÙ·È ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡. πˆÓ›·˜

¶ÚÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ ™ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘. ∏ Ó¤· ÌÔÓ¿‰· ı· Â›Ó·È ÈÛ¯‡Ô˜ 10 ∫ÈÏÔ‚¿Ù, ÂÓÒ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ‹‰Ë ÛÙÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÔÓ¿‰· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 20 ∫ÈÏÔ‚¿Ù. ΔÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 125.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ʈÙÔ-

‚ÔÏÙ·˚ο. ∏ ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 93.000 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 32.000 ¢ÚÒ Ô √™∫ ¿Ó·„ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ 1Ô ™∂∫ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÔÓ¿‰·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 10 ∫ÈÏÔ‚¿Ù ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔËÓ Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ÙËÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ™ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÔÏÏ¿ ¿ÓÂÏ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Â-

Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ΔÔ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ‹‰Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È 20 KW (∫ÈÏÔ‚¿Ù) Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ı· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ú‡̷ ·Í›·˜ 16.000-18.000 ¢ÚÒ. √Ì¿‰· ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÌÂϤÙË ÚÔˆı‹ıËÎÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÂÏÈο ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi Û ÒÚ˜ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™∂∫. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ÂȉÈ΋ ÔıfiÓË Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ̤ۈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ¢∂∏, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ı· ÙÔ Ô˘Ï¿ÂÈ Ì ÙÈÌ‹ 0,55 ÏÂÙ¿ ÙË Ì›· ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯¤‰È· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο. ŒÙÛÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÂÁηٿ-

ÛÙ·Û˘, Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 100 KW ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ÔÚÔʤ˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÓÂÏ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ı· Î·Ï˘Êı› ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ù· ÔÔ›· ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÁˆÌÂÙÚÈο οı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi οı Â¤Ó‰˘ÛË ÂÛfi‰ˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê¿Û˘ Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÛÔ‰· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¢∂ÀΔ∂ƒ√ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ì ·Ï‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ηӤӷ˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î.Î. ∞ı. ™Ù·˘Ú›‰Ë Î·È ∏Ï. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î· ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ 50% Û˘Ó ¤Ó· ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÙˆÓ 31 ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ·fi Ù· 31 ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù· 29, ÂÓÒ Ô Î. ∞ı. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ¤Ï·‚ 15 „‹ÊÔ˘˜, Ô Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î·˜ 13 Î·È ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·˘Úfi ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ¤ÚÂ ӷ Ï¿‚ÂÈ 16 „‹ÊÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÏÂÁ› Úfi‰ÚÔ˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙ· Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ŒÙÛÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· Â·Ó·ÏËÊı› Û‹ÌÂÚ·. ∞fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ Î.Î. π. ∫›ÙÛÈÔ˜ Î·È °. ¶Ô˘ÙÛȿη˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁ›, ı· ¤¯ÂÈ ıËÙ›· ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢™ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ‹ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ¢.™ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ›: μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ΔÌ‹Ì· :¡. ∂˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜, π. ∫›ÙÛÈÔ˜, ∂˘. §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, π. ªÔ˘ÚÔ‡Ó˘, ∞ÓÙ. ™ÈÔ‡Ú·˜ Î·È ∏Ï. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î·˜. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ΔÌ‹Ì·: °. πˆ¿ÓÓÔ˘, μ·Û. ∫·Ú·Ï‹˜, °. ª·ÚÌ¿ÎÔ˜, ∞ı. ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·˜, π. Δ۷ӿη˜, ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ∞. ¶Ô‡ÏÈÔ˜ Î·È ªÈ¯. ™·Ófi˜. ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·: μ·Û. ∑·¯Â›Ï·˜, ∂˘‰ÔΛ· ∫·ԇϷ, ∫. ∫¯·›‰Ë˜, ™Ù. ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, ¡. √ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ú·Û΢‹ ƒ¤Ô˘, ∞ı. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Î·È ∫ˆÓ. ÷χʷ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·: ∞Ó‰Ú. ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, ∂ϤÓË ¢Ô‰Ô‡‰Ë, ∫. ∫fiÁÈ·˜, ¢. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ™. ∫Ô¿Ï˘, °. ¶Ô˘ÙÛȿη˜, ºÈÏ. ™·Ì·Ï¤ÎÔ˜ Î·È £. ™Ù¿ÌÔ˜. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·: £¤ÎÏ· ∫·Ì̤ÓÔ˘.

¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 18 ¶ÏËڈ̋ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ∏ ∂¡ø™∏ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ

¡∞Δ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” , Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: - ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙË μfiÏÔ˘. - ™ÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›, ÒÚ· 09.00 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘ Ë ŒÓˆÛË ı· ÙÂϤÛÂÈ πÂÚfi ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ ·‰ÂÏÊÒÓ Ì·˜. - ΔËÓ ¶¤ÌÙË 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÂÓÒ ÚÔÛ¯Ҙ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔ ¡∞Δ Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ 100 ¤ˆ˜ 300 ¢ÚÒ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ 16 Î·È 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹) ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 12 ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜. - •ÂΛÓËÛ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ È·ÙÚÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÂÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - §‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙˆÓ ¡·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Ù¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Á·Ì‹ÏÈÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÛÙ›· ¡·˘ÙÈÎÒÓ.

¶ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ¶π∫∂Δ√º√ƒπ∞ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈ-

ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 9/12/2010 ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Î·È Â›ÛËÌ· ÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ. ∞˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÏfiÁˆ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢∂∫√, ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ º¶∞, ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ›‰Ë Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¶·È‰Â›·˜. ¡· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ù· Û¯¤‰È· ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ∂∂, ¢¡Δ. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ Ï·˚Îfi Ìfi¯ıÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔ˘Ì·Ú¿ Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜. ∂Λ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÔχÛˆӔ .

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

∞¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ

∫¿ÏÂÛÌ· Ì·˙È΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ¢‡Ô Î·È ¿ÏÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ªÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡ÛÎÂ„Ë ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÁηÏ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ô„ÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ë ÔÔ›·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì·˙È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “∞¢ı‡ÓÔ˘Ì οÏÂÛÌ· ÛÙÔ Û‡-

Ï‹ÁÂÈ Ô Î. °ÂˆÚÁԇϷ˜.

ΔÔ ¶∞ª∂

ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ “Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ

ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ϤÔÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Ô͢Óı› ÙÔ ÂfiÌÂ-

ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ·fi„ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ Ù· ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÍÂÎÈÓ¿Ì ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜” ηٷ-

™ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¢ÈÂΉÈÎԇ̠ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÌfiÚʈÛË, ÀÁ›·, ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. ∏ ˘„ËÏ‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. ∞˘ÙÔ› Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È fi¯È Ô Ï·fi˜. ™ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη ··ÓÙ¿Ì οو Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. ¡· ηχ„ÂÈ ÙÒÚ· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯Ú¤Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÚÔ˜ Ù· Δ·Ì›· Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ¡· ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·” . μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

§fiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √™∂

Δ· ÙÚ¤Ó· ‰ÂÓ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·... ¶Ï‹Ú˘ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ™∂ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™). §fiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂” , Ì ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë °™∂∂, Ë̤ڷ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Â›Û˘ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÂÈ‚·ÙÈο Î·È ÂÌÔÚÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. ΔËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ-

¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ΋ڢÍÂ Ë ¶√™. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È “Ó· ÌÂٷٷ¯ı› Û ¿ÏϘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ √™∂” . ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi √™∂ ı· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÀËÚÂۛ˜ 96 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ۇÓÔÏÔ 230.

∂›Û˘, ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Ì ÂÍÒ‰ÈÎÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı˘ÚÔÎÔÏÏ‹ıËΠÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √™∂ Î·È Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. √ Ó¤Ô˜ ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √™∂ Î·È ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ‚¿ÛÂÈ ÂÈ-

¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. £¤ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi √™∂ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ì “ÏԢΤÙÔ” ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· °Ú·ÌÌ‹˜, ÂÓÒ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ¶¤Ú· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁ›·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ

ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ¿‰ÂȘ Î·È Ù· ÚÂfi, ΛÓËÛË Ë ÔÔ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ·Î˘ÚÒÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. “¢ËÏÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ “ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂. ªÂ ÂÍÒ‰ÈÎÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ √™∂ Î·È ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ 1993. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, fiÛÔÈ ‰È·ÊˆÓ‹ÛÔ˘Ó ı· ʇÁÔ˘Ó. ∞ÓÙȉÚÔ‡ÌÂ Î·È Ì ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ, ηıÒ˜ fiÏ· ϤÔÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °ÂˆÚÁԇϷ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË

√.À.∫.μ.-∫¤Ú΢ڷ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÂÏ. 23

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¡›ÎË μ.

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ΔÛ·‚¿ÚÈ ÛÂÏ. 21 ● ªÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘

√π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π” ∂Ã√À¡ ™Δƒ∂æ∂π Δ∏¡ ¶ƒ√™√Ã∏ ™Δ√ ™∞μμ∞Δπ∞Δπ∫√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ√¡ ∞ ƒ∏

“™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜” ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË ¤ÌÂÈÓÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ (5.15 Ì.Ì.) ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÂÚ›. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·. ™‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

°˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì¿ÛÎÂÙ

ΔÔÓ ÕÚË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÂÏ. 24

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Baby Swimming ÍÂΛÓËÛ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÛÂÏ. 20

“™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜” ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· ·Ó¤‚Ô˘Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È ÁÈ· Ó· ...ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ 20 ‚·ıÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ 16 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 20 ı¤ÏÂÈ Ì›· Ó›ÎË Î·È ÈÛÔ·Ï›· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, ·Ó Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ·” ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÓÙ›·ÏÔ. ΔÔ ı¤Ì· ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ...ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁ¿, ·ÊÔ‡ ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ·›˙Ô˘Ó Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚÔ¯‹ ‰ÂÓ ÂÈ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. ™ÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ2-0 Î·È Â›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙË Ó›ÎË. ¢ÂÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÂÏÈο ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËΠ2-2, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. ™ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ·Ó Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ· ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ¿Û¯ËÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÚ› ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ·Ù˘¯›·˜ Î·È Ù˘ ·ÛÙÔ¯›·˜ ‹Ù·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ •¿ÓıË, fiÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙȘ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (ÙfiÙ ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ 3-1 ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶.) Î·È ÙÚ›ÙË Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË Ô Î. ΔÛÈÒÏ˘ ı· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ªfiÓ¯Â, ÙÔ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î· Î·È ÙÔ˘ æ˘¯ÔÁÈÔ‡. √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÂÓÒ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ (1 Ì.Ì.) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “¶‹ÏÈÔ” ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Valis

ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ÕÚË ıˆÚÂ›Ù·È ˘„ËÏ‹˜ ...ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ “ΛÙÚÈÓˆÓ” . ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¶∞∂ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙‹ÙËÛ 3.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ·fi ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ οÏÂÛ Û ۇÛÎÂ„Ë ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Î·È ·ÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÂÓÒ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ڛˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “∫˘„¤ÏË” (∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 1, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘). ◊‰Ë Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÈ̈ÚËı› Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÚfiÛÙÈÌ· ʤÙÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈ̈ڛ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È Ô Î. ª¤Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Ú›„Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. °È· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ô ™º√μ fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√ ™º√μ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ fiÔ˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. ΔÔ ı¤Ì· Ì·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Û›ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË, fiÔ˘ Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ∂Ì›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤Ô ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ fiÛË ·Ù˘¯›· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ‰›Ï· Ù˘, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜”.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ÕÚË ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· Ù· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-ÕÚ˘, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:

- 7ú (°À¡∞π∫∂π√ - ¶∞π¢π∫√) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 114,17, 26-30, 43-56, ∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. - 10ú (¶∂Δ∞§√) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 1-12, ∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. - 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 14,17 (∫∂ƒ∫π¢∞ 206,207) Î·È 26 (∫∂ƒ∫π¢∞ 211) (∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). - 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 45-56, ∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·.. - 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 13 (∫∂ƒ∫π¢∞ 106) , 27, 28 (∫∂ƒ∫π¢∞ 111), ∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. - 50ú ÛÙË ı‡Ú·: 16 (∫∂ƒ∫π¢∞ 108), ∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·. Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: - °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-34507. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-20720. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 53749. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-30249. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-32110. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 43, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-50602. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-33514. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210-41717. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24280-92953. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-41951. - ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-50430.

¶ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ô ºÚ·ÓÙ˙È¿Ó ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· Ô ¶¿ÔÏÔ ºÚ·ÓÙ˙È¿Ó ¤¯ÂÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ Ì ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ÛÙËÓ •¿ÓıË, fiÔ˘ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜. ¢ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, ÂÓÒ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

TV TO ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 21.45 ÕÚÛÂÓ·Ï-¶·ÚÙÈ˙¿Ó -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.50 ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ ¡∂Δ -∑- (∂ÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 21.45 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-√Û¤Ú -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ª·ÚÛ¤ÈÁ-ΔÛ¤ÏÛÈ -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -∑NOVASPORTS 3 19.15 Δ™™∫∞-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.45 ∞ÚÌ¿ÓÈ ªÈÏ¿ÓÔ-ŒÊ˜ ¶›ÏÛÂÓ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 23.45 ª¿ÁÂÚÓ-μ·ÛÈÏ›· -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 21.45 ª›Ï·Ó-ÕÁÈ·Í -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ™·¯Ù¿Ú-ªÚ¿Áη -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6 21.45 ∫ÏÔ˘˙-ƒfiÌ· -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 01.15 °Ô‰fiÈ ∫ÚÔ˘˙-ƒ·Û›ÓÁÎ ∫ÏÔ˘Ì -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 7 19.30 ΔÛÈÌfiÓ·-™È¤Ó· -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.30 ™·ÚÏÂÚÔ˘¿-ª¿ÌÂÚÁÎ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 23.45 ∑›ÏÈÓ·-™·ÚÙ¿Î -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) EUROSPORT 2 19.30 °·Ï·Ù·Û·Ú¿È-™·ÚÙ¿Î -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη Á˘Ó·ÈÎÒÓ)

∂ÎÏÔÁ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ ∂∫§√°∂™ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘. ∏ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 7-9 Ì.Ì., ÂÓÒ ı· ÚÔËÁËı› Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, πˆÏÎÔ‡ Î·È ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË „ËÊÔÊÔÚ›·.

¡√μ∞

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ΈËÏ·Û›·˜ ∞¶√ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΈËÏ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÛ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈΛ·˜ 12 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ıÏËÌ· Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÚÔÛˆ› Â¿ÍÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. Δ· ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È 6973749077 (Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘) Î·È 6938143663 (Î. ÃÚÈÛÙ›Ó·). √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ¡√μ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 15.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 18.00 Î·È Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·fi ÙȘ 10.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 12.00.

™Δ√ ∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπ√ “μ. ¶√§Àª∂ƒ√™” ™Δ∏ ¡. πø¡π∞ ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ ¶∞π¢πø¡ ∫∞π °√¡πø¡

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Baby Swimming ÍÂΛÓËÛ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Œ

Ó· ÚˆÙÔfiÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Baby Swimming, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ ·fi ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ‹‰Ë ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÎÂÙÒÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ΔÔ Baby Swimming Ì·›ÓÂÈ ϤÔÓ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ·ÊÔÚ¿ ·È‰È¿ ·fi ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “√Ï˘ÌÈÔӛ΢ μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Î·È ˘‡ı˘ÓË Â›Ó·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ™Ù¤Î·. ∏ Î. ™Ù¤Î· ¤¯ÂÈ Âȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂȉÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È Ë Î·ı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰È· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: “ΔÔ Baby Swimming ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Aqua Swimming Â›Ó·È ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·: 1) ∂ÍÔÈΛˆÛË Ì ÙÔ ÓÂÚfi, 2) Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ ·È‰› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÓÂÚfi (·Ó·ÓÔ‹, ÈÛÔÚÚÔ›·) Î·È 3) ÂÎÌ¿ıËÛË ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ª¤Û· ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ÓÂÚfi, ÙÔ ·ÊÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó, ÂÓÒ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Î. ™Ù¤Î·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ Û Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. “Δ· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˙Ô-

Úˆ› ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔÚ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÎÔÏ˘Ì¿ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ. √‡Ù ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . “™ÙȘ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ “ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô˘ Û˘Ìو̷ÙÈο ÎÏ›ÓÂÈ ÎÈ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂Λ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÎÔχ̂ËÛ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·’ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Î·È Ì ÙË Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, fiÔ˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ÛÙÔ fiÏÔ” .

∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ-

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Δ∂¢/∂¶™£ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. £ˆÌ¿˜ ™·Î·Ú›ÎÔ˜ (∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ μ’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜), Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ DVD 2 2009 Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ó·ÏÙÈ” .

μ’ ∂¶™£

™‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó ∞›·˜ ΔÚ.-¢‹ÌËÙÚ· √ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ μ’ ∂¶™£ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∞. ¢·Ïԇη˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. °Î¿Áη Î·È ∞ÁÚ¤‚Ë.

ÓÙ·È Û ÁÎÚÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ -·Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·- ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ıˆÚÒ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. °È· ÙÔ Baby Swimming Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜: “ΔÔ Baby Swimming Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚˆÙÔfiÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÁηÏÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙÔ ÓÂÚfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿” . ∫·ÙfiÈÓ Ô Î. ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ: “∂›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Aqua Aerobic, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Â‰Ò Î·È 1,5 ¯ÚfiÓÔ ¿ÏÈ Ì ˘‡ı˘ÓË ÙËÓ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ™Ù¤Î·. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÙfiÛÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜. ΔÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÛˆÌ·ÙÂÈ·Îfi ·ıÏËÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ›̷ÛÙ ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ “·ÓÙÚ‡ÂÈ” ÙÔÓ ÛˆÌ·ÙÂÈ·Îfi Ì ÙÔÓ Ì·˙ÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∞fi ÙȘ 11 ÙÔ

√ ∫. ƒÔ˘ÛÙ¿Ó˘

™ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ηϿ Ï·Û·Ú›ÛÌ·Ù·.. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ ∑·ÚÒÓ˘ Δ·Íȿگ˘ Î·È ™Ù·˘Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 105 ÎÈÏÒÓ Î·È Ô ÌÂÓ ™Ù·˘Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË, Ô ‰Â ∑·ÚÒÓ˘ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË. ™ÙÔ ·Ú·Û¤ Ô ™Ù·˘Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ۋΈÛ 103 ÎÈÏ¿ Î·È ÛÙÔ ˙ÂÙ¤ 122, Û‡ÓÔÏÔ 225. Δ· ›‰È· ÎÈÏ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û‹ÎˆÛÂ Î·È Ô ∑·ÚÒÓ˘ (100 ÛÙÔ ·Ú·Û¤ Î·È 125 ÛÙÔ ˙ÂÙ¤), ·ÏÏ¿ ηÙÂÙ¿ÁË ¤‚‰ÔÌÔ˜ ÏfiÁˆ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ƒÔ˘ÛÙ¿Ó˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 77 ÎÈÏÒÓ, οÓÔÓÙ·˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÛÙÔ ˙ÂÙ¤ Ì 135 ÎÈÏ¿ Î·È ÛÙÔ ·Ú·Û¤ ۋΈÛ 115, Û‡ÓÔÏÔ 250. √ ƒÔ˘ÛÙ¿Ó˘ ‹Úı ¤‚‰ÔÌÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜ Ô ª¿ÓıÔ˜ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ ÛÙ· +105 ۋΈÛ 110 ÛÙÔ ·Ú·Û¤, 137 ÛÙÔ ˙ÂÙ¤, Û‡ÓÔÏÔ 247 Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ fiÁ‰ÔË ı¤ÛË. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Â›Ó·È Ô ª¿Ì˘ ªÔÚÙÛ¤Ï˘.

ıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿, ηıÒ˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ Î. ™Ù¤Î· Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È Ù· ÏfiÁÈ· ÂÓfi˜ ·Ù¤Ú·, ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ √χÌÈÔ˘: “ΔÔ Baby Swimming Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80. ŸÙ·Ó Ì¿ı·Ì fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ì ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ·È‰› ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Ó· ¤¯ÂÈ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔȯ›Ô. Δ· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚ¿ Ì ÙÔ ÓÂÚfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÍÔ¯ÈÎfi Î·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ ¿Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È’ ·˘Ùfi ÂÈı˘Ìԇ̠·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·È‰› Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ÎÔÏ˘Ì¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·Îfi. π‰›ˆ˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ›Ó· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹ οÔÈÔ ÊÈÏÈÎfi Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ Î·È ¤ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ̤۷, Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÙfiÛÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÊÔ‚¿Ù·È. ª·Î¿ÚÈ ÙÔ ·È‰› Ì·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ Ì¿ÓÈÔ ÚÈÓ Î·Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ̈ڿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ·ÌÓÈ·Îfi ˘ÁÚfi fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ͤÚÔ˘Ó Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ Í¯ÓÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ôχ ηÏfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı›”. °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÁÔÓ¤·˜, Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ μ·˝ÙÛ˘: “ΔfiÛÔ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘, fiÛÔ Î·È ÂÁÒ ¤¯Ô˘Ì ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ú·Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ ·È‰› Ì·˜ ÛÙÔ Baby Swimming. °È· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÁÔÓ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi. √ ÁÈÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯Â Â·Ê‹ ÌfiÓÔ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì·›ÓÂÈ Û ÈÛ›Ó· Î·È ÙÔÓ ‚Ϥˆ Ó· ÙÔ ¯·›ÚÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â·Ê‹ Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔȯ›Ԕ . ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Baby Swimming ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ™Ù¤Î· (ÙËÏ. 6944762958), ηıÒ˜ Î·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ (ÙËÏ. 24210-69885).


T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

21

∏ ¡π∫∏ ∫π¡∂πΔ∞π °π∞ ¡∞ ∞¶√∫Δ∏™∂π Δ√¡ π∫∞¡√ ∞ƒ°∂¡Δπ¡√ ª∂™√∂¶π£∂Δπ∫√

√§Àª¶π∞∫√™

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ΔÛ·‚¿ÚÈ

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ªÈÚ·Ï¿˜ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·;

ÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ΔÛ·‚¿ÚÈ ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ¡›ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈηÓfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” . øÛÙfiÛÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›ÙˆÛË, ηıÒ˜ ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¶¤‰ÚÔ ¶¿ÌÏÔ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË ÎÈÓÂ›Ù·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. √ ¶¤‰ÚÔ ¶¿ÌÏÔ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ôχ ηÏfi fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ ÙÔ˘ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. √ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ƒÈ οÚÓÙÔ °Î·ÌÚÈ¤Ï πÚÈÛ¿ÚÈ ΔÛ·‚¿ÚÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ¡ÙÂÔÚÙ›‚Ô ª¤ÚÏÔ Î·È Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1986. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Â›Ó·È ›Ûˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. øÛÙfiÛÔ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›·. øÛÙfiÛÔ Ë Ôχ ηϋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ Ë ¡›ÎË Â›Ó·È ¶∞∂ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. øÛÙfiÛÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î. ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ, οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹

Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ›Ûˆ˜ ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó, ηıÒ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù· ÊfiÓÙ· Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÓÙ˘ıÔ‡Ó ÛÙ· “΢·ÓfiÏ¢η” . ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¡›ÎË ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Èı·Ófiٷٷ ı· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÈ ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·‰Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô ¶¤‰ÚÔ ¶¿ÌÏÔ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· È¿ÛÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· ·Êȯı› ·ÚÁ¿ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË.

ŒÙÛÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ·˘Ù‹Ó Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ë Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂. ™‹ÌÂÚ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË μÏ¿¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Á¿Ì·. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó οÙÈ ÛÔ‚·Úfi Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi.

¶ÂÓÙ¿ÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË Football League 2 ªÂ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ı· ÍÂÎÈ-

Ó‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League 2 Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. √È Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·Ú¯Èο ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ô¯‹, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ, ηıÒ˜ ı· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó Ì ÌˉÂÓÈÛÌfi. ŒÙÛÈ ÛΤÊÙËÎ·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ù· ıÂÛÌÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Football League 2, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘ Î·È ¡fiÙÈÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÔÌfiʈӷ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚfiÓÈ· ıÂÛÌÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì ÙËÓ 5ÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˜ , ‡ÛÙÂÚ· Î·È ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Football League Î·È Football League 2. ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: A) M ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, B) Ì ÙËÓ ∂¶√, °) Ì ÙÔÓ √¶∞¶ Î·È ¢) Ì ÙÔÓ ¶™∞¶. ∞ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‚ÈÒÛÈÌË. ªÂ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË Û’ ·˘Ù‹ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫. ™‡ÚÔ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È fiÏÔ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË fiÏˆÓ Î·È ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÛˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ù· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” .

ΔÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ·Ú¤· ÙˆÓ ∑ÈÓÙ¿Ó Î·È ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:15 ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ì›· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ... ·ÊÔÚÌ‹ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜. ¶ˆ˜; ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi Î·È (Ê˘ÛÈο) ȉ·ÓÈÎfi, ÌÈ·˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Û ¤Ó· Ì·Ù˜ fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ “ıÚ‡ÏÔ˘˜” ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ı· ¤¯ÂÈ Â›Û˘- ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË... ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÓfi˜ ·›ÎÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ, ‹‰Ë, ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙȘ 14 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜! ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ “ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ” ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÔfiÙ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ı¤Ì·... Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó Â›Ó·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ªÈÚ·Ï¿˜ οو ·fi Ù· 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∏ ¡π∫∏ ∂¶π∫ƒ∞Δ∏™∂ 3-0 Δ√À ∂ƒª∏ ∞°π∞™ ™Δ√ μ√§∂´ °À¡∞π∫ø¡

∫·È Ô ∫·ÚÂÌ¤ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË

∞‹ÙÙËÙË ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ

ŒÓ· ·ÎfiÌ· Ï·ÌÚfi ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÂÌ¤, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ fiÁ‰ÔÔ ·ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ (º›ÏÔÈ ∑ÈÓÙ¿Ó, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ-All Stars √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡), Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚Ûο΢” ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 21:15. √ ∫·ÚÂÌ¤ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¶∞∂ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ∑ÈÓÂÓÙ›Ó ∑ÈÓÙ¿Ó Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Ì·˙› ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ 1998 Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ °·ÏÏ›·˜.

ÚˆÙÔfiÚ˜ Î·È ·‹ÙÙËÙ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì ¿ÓÂÛË 3-0 ÛÂÙ (25-15, 25-21, 25-10) ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÚÒÙ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘.

ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Û ÎÚÈÙÈ΋ ηıÒ˜ ÔÈ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜. ∂ƒª∏™ ∞°π∞™ (¶Ú¿·˜ §¿ÌÚÔ˜): ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, ™·Ì·Ú¿ μÈÚÁÈÓ›·, ™ÈÌÔ‡ÏË πˆ¿ÓÓ·, ÷Ù˙‹ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, °Ô˘ÚÁÈÒÙË ¢¤ÛÔÈÓ·, ÷Ù˙¿ÎÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, ∫·ÚÙÂÚÔ‡ ∂˘ı˘Ì›·, ∑˘ÏÊÔÏÏ¿ÚÈ ∏ÏÈ¿Ó·. ¡π∫∏ μ√§√À (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜): ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË, ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹, ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ú·ÙÒ, μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›·, ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË ∂˘ÁÂÓ›·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·. ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ “΢·ÓfiϢΘ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ, ÂÓÒ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ 18/12/2010, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞.™. “∞ÛÙÚ·‹” §¿ÚÈÛ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ·-

º¤ÚÓÂÈ πÙ¿Ó˙ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ıÚfi· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·È‰ÈÒÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421060320), ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î. ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974669731. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÎfi Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë ¡ÈÎfiÏ·Ô ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ‚fiÏÂ˚.

∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Ë Á˘-

Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÙÛ·Ï‹˜ ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰·, Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂™∫∞£ Î·È Ë ¡›ÎË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ó·ӛ‰ˆÓ, Á˘Ó·ÈÎÒÓ). ∞fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÙÌ‹Ì· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÎÏÂÈÛÙ‹ ·›ıÔ˘Û·

ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜: ¢Â˘Ù¤Ú· 17:30-18:15, ΔÂÙ¿ÚÙË 18:30-19:15, ¶·Ú·Û΢‹ 19:30-20:15 Î·È Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ӷ Ù· ¤ÙË 19962003. °È· ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14) Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60320. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚÔÛˆÈο ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘.

ŒÂÈÙ· ·fi ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ™¿ÓÙ΂ÈÛÙ, Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™·ÚÏ πÙ¿Ó˙ ·fi ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ôχ Èı·Ó‹. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Ê·Í Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” , ÒÛÙ ӷ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô πÙ¿Ó˙ ηٿ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ¿ÊËÛ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰· -·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜” - Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

Δ∞∂∫μ√¡Δ√

¢Â‡ÙÂÚË Ë °È·ÓÓ›ÚË ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î‡ÂÏÏÔ

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

ÂÚ›ÊËÌ· Ù· ‹Á·Ó ÔÈ ·Ó‰ÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË “Û¿ÚˆÛ·Ó” ÙË ª·Î·Ì‹ Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ∂·ÓÔÌ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ™¿ÎË ∫Ô˘Ù›Ó· (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ) Î·È ªÈ¯¿ÏË ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿ (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˘¤Î˘„·Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ì ÙËÓ ∫›ÚÛÙÂÓ ΔfiÌÛÔÓ (Û¤ÓÙÂÚ), fï˜, Ó· οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ) ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ηϿıÈ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ô °™ μfiÏÔ˘ ¤Ê˘Á ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ª·Ú‰¤ÏË (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· §¿ÚÈÛ·˜. ∫fiÔ˘Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘...

™∏ª∞¡Δπ∫∏ ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 2˘ ı¤Û˘ (·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ) ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘Ìȷ΋ ∞η‰ËÌ›· °È·ÓÓ›ÚË ™ÔÊ›· ÛÙÔ ∞’ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Δ∞∂∫μ√¡Δ√ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ -67Î. Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙȘ 26-27-28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì ÛÎÔÚ 55, ÂÓÒ Ô‡Ù ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ (Í·ÊÓÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜) ηÙfiÚıˆÛ οÔÈ· ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÓÙÔ. ∏ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠ̠·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞ÍÈfiÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Î·È Ô ·ıÏËÙ‹˜ ™ÙÚ›ÁÁÔ˜ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi ÓÈÎÒÓÙ·˜ Û ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∂fiÌÂÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ μ’ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Δ∞∂∫μ√¡Δ√, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔÓ ¶ÔχÁ˘ÚÔ Ã·ÏÎȉÈ΋˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 2010 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ Î. ¶˘ÚÁ¤ÏË °È¿ÓÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È Â‡¯ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

μ.∫.

ŒÎ·Ó ÙË ˙ËÌÈ¿ √ §¤ÈÙ ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë •¿ÓıË Î¤Ú‰ÈÛ Ì 1-0 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ., ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ °Èfi˙ÂÊ ªÔ˘Ì¤ÓÎÔ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ. ŒÙÛÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÙÔÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Á ÙfiÙ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· fiÔ˘ Î·È ‰È¤Ú„ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. Δ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ù˘ •¿Óı˘. ∫·È Ó· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙË ˙ËÌÈ¿. ΔÔ Â›¯Â ·ˆıË̤ÓÔ Ê·›ÓÂÙ·È...

¢ÂÓ ‹Á ÁÔ‡ÚÈ °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ 11·‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ¤ÓÙ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜” ÕÏ‚·ÚÂ˙, √˘Ì›ÓÙ˜, ª·ÚÙ›Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∫¿ÛÙÚÔ Î·È

ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ. ŒÏÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ Ô ªfiӯ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÂÎÚÔÛÒËÛË Ë “·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ·ÚÔÈΛ·” ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ¢ÂÓ ‹Á fï˜ ÙÂÏÈο ÁÔ‡ÚÈ.

¢ÂÓ ¤È·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· √ ºÚ·ÓÙ˙È¿Ó ‹Ú ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·fi ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤È·Û ·fi Ù· ...Ì·ÏÏÈ¿. ◊Ù·Ó ˆÛ› ·ÚÒÓ ÛÙ· 58 ÏÂÙ¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ. ªÂ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ. £· ÌÔ˘ ›Ù ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·›ÎÙË ·fi ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ; (›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹). Ÿ¯È ‚¤‚·È·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ Ì ÙÔ ˘„ËÏfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ ÙË

™ÙȘ 15/12 ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ∂¶™£ ÛÙË ºıÈÒÙȉ· √π ªπ∫Δ∂™ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ٷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ∂ÓˆÛÈ·ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15/12 ‰ÈfiÙÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 7Ô˘ UEFA Regions Cup 2010/11 Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ª¿ÏÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂¶™ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ∂¶™ μÔȈٛ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ë ∂¶™ ºˆÎ›‰·˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi Ù˘.

‰È·ÊÔÚ¿. ∂›Ó·È ¿Ú·ÁÂ;

∞ÈÊÓȉ›·Û ∞πº¡π¢π∞™∂ Ì ÙËÓ 11·‰· Ô˘ ·Ú¤Ù·Í ÛÙËÓ •¿ÓıË Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ηıÒ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ¿ÏÏ·Í ηٿ Ù· 5/11 ÙË ‚·ÛÈ΋ ÔÌ¿‰·. Δ· Ó¤· ÚfiÛˆ· ‹Ù·Ó ÔÈ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, ∫¿ÛÙÚÔ, æ˘¯ÔÁÈfi˜ Î·È ΔÔÌ¿˜. §›ÁÔÈ fï˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡.

™ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” ∏ ¡›ÎË ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” . ŸÌˆ˜, ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··‰‹Ì· Ì ÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ŒÙÛÈ, ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Ù·Í›‰Â„Â Ô ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ Î·È ·ÏÈfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î. √ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ηϿ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰‹Ì· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ê¤ÙÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ¡›ÎË. ◊‰Ë ¿ÏψÛÙ ÙÔ Î¿ÓÂÈ.

∞Ó‚¿˙ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ∂•π Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ ÌÂÙÚ¿ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Ù¤Î· ¤¯ÂÈ Ó· ËÙÙËı› ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ŒÙÛÈ ·Ó¤‚ËΠÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û’ ·˘Ù¤˜. ¢Â›¯ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ...

•ÂΛÓËÛ ÙÔ baby swimming π™ø™ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ıÏËÙÈÎfi Ó¤Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÔÈÔ; ŸÙÈ ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÁÈ· ̈ڿ, ÙÔ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ baby swimming. √È ÚÒÙÔÈ ÁÔÓ›˜ ÏÔÈfiÓ, ‹Ú·Ó ·ÁηÏÈ¿ Ù· ̈ڿ ÙÔ˘˜, Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ οو ·fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜

Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î. ™Ù¤Î· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ù· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ fiÊÂÏÔ˜; ¢ÈÏfi. ∞fi ÙË ÌÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ‹ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ¯ı˜ ¿Ú¯ÈÛ ٷ ...ÓËȷο ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∫·ÏÒ˜ ÙÔ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÏÔÈfiÓ...

√ “∑ÔÚfi” ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜ Δ√ 65Ô ÙÔ˘ ÁÎÔÏ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞∂∫ ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô πÛÌ·¤Ï ªÏ¿ÓÎÔ. ŒÙÛÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ ª¿Á‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Â›Û˘ 65 ÁÎÔÏ Û 106 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1977-1081. √ “∑ÔÚfi” ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË Ê·Ó¤Ï· Û 167 Ì·Ù˜ ÛÙ· 3,5 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞∂∫. º¤ÙÔ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ Û 16 ·ÁÒÓ˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ôχ ÔÈÔÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘, fï˜ Û›ÁÔ˘Ú· “Ì˘Ú›˙ÂÙ·È” ÙÔ ÁÎÔÏ.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

23

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ™Δπ™ 14.30 ™Δ√ ∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπ√ Δ∏™ ¡∂∞™ πø¡π∞™

™ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ô √.À.∫.μ. ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ú›¯ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¡.∞.√. ∫¤Ú΢ڷ˜ Û “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 14.30 Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË.

ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔÓ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20102011 ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √.À.∫.μ. Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ¤‰Ú· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ∂∞∫, ·ÊÔ‡ Ë ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 50Ì. ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó Î·È fiÙ ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ô √.À.∫.μ. ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· ¤‰Ú·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì ÙÔ˘˜ “º·›·Î˜” Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , fiˆ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ‰‡Ô ÙÚ›ÏÂÙˆÓ, ÂÓÒ ·Ó Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜, ÙfiÙ ÙÔ Ì·Ù˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ 12 ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞2 Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙËÓ ∞1, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰‡Ô ÓÂÔÊÒÙÈÛÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ 9Ë Î·È 10Ë ı¤ÛË. Èڛ˜ ·ÁÒÓ· ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÔÎÙÒ ÚÒÙ˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ∞1. ™ÙÔÓ √.À.∫.μ. ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË, fi¯È ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔ ıÂÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ì›· Ó›ÎË Â› Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ‰‡Ô ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞2 Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ...ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ıˆÚÂ›Ù·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Û ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÁÒÓ·. ∞˘Ùfi ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË “£” Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë Ê¿ÛË ÙˆÓ Ô-

√.À.∫.μ. ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘: “ΔÔ Î‡ÂÏÏÔ ˆ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, fiˆ˜ ıˆÚÒ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Î·Ì›· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞2. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ô̤ÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ı· ÙÔ “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì” ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÁÔ‹ÙÚÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È Ó· ‰ˆ οÔÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. 줂·È· Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ı· ›̷ÛÙ Ï‹ÚÂȘ, ·ÏÏ¿ ¢ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·fi ÙÔÓ √.À.∫.μ. ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·›ÎÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ì ‚Ô˘Ó¿Î˘ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡ÚÔ˜ ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¡›ÎÔ˜ °Ï‡Î·˜ Ô˘ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ (›¯Â ·Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È Â›¯Â Ï›„ÂÈ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ΔÚ›ÙˆÓ·). ŒÙÛÈ Ë 15¿‰· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ı· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, Δ۷ӿη˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ªÏ¿Ó·˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ª·Ú·ÛÏ‹˜, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, °. ª·ÚÈÓ¿Á˘, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ¡ÈÎÔϤÚ˘, ∫Ô‡ÙÚ·˜,

ª¿ÚÎÔ˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∏ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-¡.√. ÷ӛˆÓ 3-10, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫ÔÏ. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 14.30, √.À.∫. μfiÏÔ˘-¡.∞.√. ∫¤Ú΢ڷ˜: ™·ÓÔ‡‰Ë˜, ªÔÓÈÔ‡‰Ë˜. ∫ÔÏ. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, 16.00, °.™. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘-∏Ú·ÎÏ‹˜: ∫˘Ú¿Ó˘, ÷Ù˙Ë·Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∫ÔÏ. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 17.00, ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜-ÛԘ: °È·Óӷο΢, ∫·˙Ô‡Ï˘. ∫ÔÏ. ∞Ï›ÌÔ˘, 19.00, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-∂ıÓÈÎfi˜: ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ¶·˚Ú·ÎÙ·Ú›‰Ë˜. ∫ÔÏ. °Ï˘Ê¿‰·˜, 20.30, °Ï˘Ê¿‰·-ΔÚ›ÙˆÓ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘: ªÈÚ¿Î˘, ªÔ˘‰Ú·Ì‹˜. √È √º∏ Î·È ¡.√. ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ì ٤ÚÌ·Ù· 5-0 Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Î·È ∫√¶π ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂›Û˘ ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÈ ÔÎÙÒ ÚÒÙÔÈ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ∞1, ‹ÙÔÈ ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ¶∞√∫, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ, ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ Î·È ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫√∂, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙȘ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÛÙȘ 27-28 ª·˝Ô˘.

Ì›ÏˆÓ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ· ÁÎÚÔ˘ 5-8. ◊‰Ë, ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “16” Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ. ∞fi ÙÔÓ 5Ô fiÌÈÏÔ ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔÎÚÈı› Ë ª¿ÁÂÚÓ, Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ μ·ÛÈÏ›·, ÂÓÒ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ı¤ÏÂÈ Ë ƒfiÌ· ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Ì ÙËÓ ∫ÏÔ˘˙ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. 줂·È· ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë μ·ÛÈÏ›· ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô. ™ÙÔÓ 6Ô fiÌÈÏÔ Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È Ë ∑›ÏÈÓ· Ì ÙË ™·ÚÙ¿Î ªfiÛ¯·˜. ∂‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÈ· Î·È ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ª·ÚÛ¤ÈÁ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË ™·ÚÙ¿Î ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ™ÙÔÓ 7Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈ· ÂÎ ÙˆÓ √Û¤Ú ‹ ÕÁÈ·Í ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ƒÂ¿Ï Î·È ª›Ï·Ó Ô˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ 8Ô fiÌÈÏÔ “·›˙ÂÙ·È” Ë ÚfiÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∏ ™·¯Ù¿Ú Ô˘ ¤¯ÂÈ 12 fiÓÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ªÚ¿Áη Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï, Ô˘ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜:

5Ô˜ √ªπ§√™ ª¿ÁÂÚÓ-μ·ÛÈÏ›· ∫ÏÔ˘˙-ƒfiÌ·

™À¡∂Δƒπæ∂ ª∂ 3-0 ™∂Δ Δ∏¡ ∂∞§ °’ ™Δ√ μ√§∂´ ∫√ƒ∞™π¢ø¡

∂›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ ·fi ÙËÓ “∞ÚÁÒ” Δ

ËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ô ∞.™.∞ƒ°ø Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ ∂.∞.§. °’ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

√È ·›ÎÙÚȘ Ù˘ “∞ÚÁÔ‡˜” Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤Ó˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó. ŒÙÛÈ Ì fiÏÔ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÂÚ‚›˜, Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂.∞.§.°’ Ì 3ñ0 ÛÂÙ (25-9,25-15 Î·È 25-8) √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚¿ÏÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Ì·Ù˜. ΔËÓ Ó›ÎË ·˘Ù‹ ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∫Ô˘ÙÛÔ˘‰¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó·, ÙÔ libero Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ›¯Â ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÂÁ¯Â›ÚËÛË (˘¤ÛÙË Î¿Ù·ÁÌ· ÛÙÔ ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi), Î·È ÙȘ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ·Ó¿ÚÚˆÛË. ΔÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ: ∫·ÏÂÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ (¶·Û·‰fiÚÔ˜ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÔÌ¿‰·˜), μÔ‡ÏÁ·ÚË ∂Ï¢ıÂÚ›· (¢È·ÁÒÓÈÔ˜), ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ¢‹ÌËÙÚ· (∫ÂÓÙÚÈ΋), ¶·ÚÈÛ¿ÎË πˆ¿ÓÓ· (∫ÂÓÙÚÈ΋), ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ™ÔÊ›· (∞ÎÚ·›·), ¶fiÏË μÈÎÙÒÚÈ· (∞ÎÚ·›·), ª·ÓÔ˘ÛÔÁȈÚÁ¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó· (Libero), ∫·ÏÔÊÔÚ›‰Ë ª·Ú›· (∞ÎÚ·›·-∫ÂÓÙÚÈ΋), μÔ‡ÏÁ·ÚË §˘ÁÂÚ‹ (¢È·ÁÒÓÈÔ˜), ªÏ·ÙÛ‹ ÃÚ˘Û¿ÓıË (∞ÎÚ·›·), ¡›ÎÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹ (¶·Û·‰fiÚÔ˜), ¢ÚfiÛÔ˘ ª·Ú›· (Libero). ∏ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÊÔ‡ Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ӛΘ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·. ∏ ¿ÏÏË Ó›ÎË Â›Ó·È Â› ÙÔ˘ °.™.μfiÏÔ˘ Ì 3-1 ÛÂÙ Î·È Ë ‹ÙÙ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì 3-1 ÛÂÙ. ∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª¿ÁÂÚÓ . . . . . . . . . . . . . 13-6 2. ƒfiÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10 3. μ·ÛÈÏ›· . . . . . . . . . . . . . . . 8-8 4. ∫ÏÔ˘˙ . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11

. . . . . . . 12 ........ 9 ........6 ........3

6Ô˜ √ªπ§√™ ª·ÚÛ¤ÈÁ-ΔÛ¤ÏÛÈ ∑›ÏÈÓ·-™·ÚÙ¿Î

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ΔÛ¤ÏÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . 14-3 2. ª·ÚÛ¤ÈÁ. . . . . . . . . . . . . . 11-3 3. ™·ÚÙ¿Î . . . . . . . . . . . . . . 5-9 4. ∑›ÏÈÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

. . . . . . . 15 ........ 9 ........ 6 ........ 0

7Ô˜ √ªπ§√™ ƒÂ¿Ï-√Û¤Ú ª›Ï·Ó-ÕÁÈ·Í

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ƒÂ¿Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2 2. ª›Ï·Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5 3. ÕÁÈ·Í . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 4. √Û¤Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 12/12 Ì ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜ ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿. ΔÔ ™¿‚·ÙÔ 4/12 ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ ¶ÚÔfiÓËÛË ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓË̤ӷ 1996-1997, ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ∫Ô˘ÎÔ‡ÏË °ÈÒÚÁÔ. .∏ “∞ƒ°ø” Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ: ¶·ÚÈÛ¿ÎË πˆ¿ÓÓ· (1996), °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∂˘ÁÂÓ›· (1996), μÔ‡ÏÁ·ÚË §˘ÁÂÚ‹ (1997), ∫·ÏÔÊÔÚ›‰Ë ª·Ú›· (1997), ∫·ÙÛ¿Ú· ª¿Úı· (1997),ª¤Ë

∂Ï‚›Ú· (1997) Î·È ªÏ·ÙÛ‹ ÃÚ˘Û¿ÓıË (1997). √È ·ıÏ‹ÙÚȘ ¿ÊËÛ·Ó Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·Ó Î·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÚfiÛÊ·ÙË. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “ΔÔÍfiÙ˘ ∞.∂” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘. √È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÁÎÚÔ˘ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ (ÎÈÓ. 6944604262).

. . . . . . . 13 ........ 8 ........ 4 ........ 3

8Ô˜ √ªπ§√™ ÕÚÛÂÓ·Ï-¶·ÚÙÈ˙¿Ó ™·¯Ù¿Ú-ªÚ¿Áη

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ™·¯Ù¿Ú. . . . . . . . . . . . . . . 10-6 2. ÕÚÛÂÓ·Ï . . . . . . . . . . . . . . 15-6 3. ªÚ¿Áη . . . . . . . . . . . . . . 5-9 4. ¶·ÚÙÈ˙¿Ó . . . . . . . . . . . . . 1-10

. . . . . . . 12 ........ 9 ........9 ........ 0


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Δ∏¡ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢¿Ú· ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ, ˘¤‚·ÏÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑ÂÚ‚·Î¿ÎÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô §¿˙·ÚÔ˜ ∫·Ì·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¡¤· ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢¿Ú· ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰‡Ô ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Δ۷ΛÚË, ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑ÂÚ‚·Î¿ÎÔ˜ Î·È §¿˙·ÚÔ˜ ∫·Ì·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ Î·Ú¿‚È” Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·Ó¿ Û “ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó·” ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›‰Ô. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢¿Ú·, ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ “¶¿ÓıËÚ˜” Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

§πμ∂ƒ¶√À§

πÙ·ÏÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi Δ‡Ô. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ ÛÙËÓ ª›Ï·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Î·È ÚԤ΢„·Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘, ƒfiÈ ÃfiÁÎÙÛÔÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜. √ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ª›Ï·Ó ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. √È ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 7,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ °Î¿Ï·ÍÈ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜.

∞°π∞•

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô °ÈÔÏ ¶∞ƒ∂§£√¡ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∞ÁÈ·Í ·ÔÙÂÏ› Ô ª¿ÚÙÈÓ °ÈfiÏ. √ 54¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÈÔÏ ı· ¿ÚÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ô ºÚ·ÓÎ ¡Ù ªÔ˘Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 3, 6, 25, 27, 35.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3 0 2, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Û˘ 3 0 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 7 9.

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∫√¡Δƒ∞ƒ∂π Δ√¡ ∞ ƒ∏ ™Δ√ ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π√ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

Œ¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 7˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÕÚË. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 16.00.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ŒÓ· ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ ı· “ÌÔÓÔÌ·¯‹ÛÂÈ” Ì ÙÔÓ ÕÚË Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ›·ÏÔ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ÕÚË, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· “Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›” Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. Δ· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ “·Ó¿Û·” , ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 10Ë ı¤ÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓÔ ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘: “Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·ÏÂ‡Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙȘ ∂ÛÂÚ›‰Â˜, fiÔ˘ ›¯·Ì η΋ ·fi‰ÔÛË, ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ë ÔÌ¿‰· Ù· ¤‰ˆÛ fiÏ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. √È ·ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÓÙ¤ÚÌÈ, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ¤ÏÂÈ ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi: “∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ÊÙ·›ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿Ì ¯·Ï·Ú¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·. ÿÛˆ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚÈÒÓ ·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ΢ÓËÁ¿Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜” . ™‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÚË Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “¿Ì ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. •¤ÚÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÕÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ӛΘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΤډÈÛ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ͤÓ˜ ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘. ™ÙÔÓ “¿ÛÔ” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· §ÂÓÔ˘¿Ú, ÛÙÔ “ÙÚ›·” Ë Ã¿ÓÙÈ, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ (1.91Ì.) ÁÈ· Ó· “ÔÛÙ¿ÚÂÈ” ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ, ÂÓÒ Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ú·Î¤Ù· ‰Â-

Ûfi˙ÂÈ Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ∫·Ó·‰¤˙·˜ ™ÎÚÌ·. ∂›Û˘ Ô ÕÚ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜, fiˆ˜ Ë Ã·Ù˙¿ÎÔ˘ Î·È Ë ™˘ÚȉÔÔ‡ÏÔ˘, Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÒÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ: ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ÃÚÈÛÙ›Ó· §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ∫›ÚÛÙÂÓ ΔfiÌÛÔÓ, ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ÕÓÂ Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ∂ϤÓË ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·, ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË Î·È ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú·. * ∞fi ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ (ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 1996 ¤ˆ˜ ÙÔ 2003) Î·È ÎÔχ̂ËÛ˘. ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ·ÏÏ¿ οı ·È‰› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÈ Ù· οوıÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: π·ÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ¤Á¯ÚˆÌ˜. °È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ú·Ó¿ (ÙËÏ. 6938052979) ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1995-96, ™Ù·‡ÚÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë (ÙËÏ. 6946201208) ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1997 Î·È ÙÔ 2002-03, ∫ÒÛÙ· ªÔ‡ÙÔ (ÙËÏ. 6948233913) ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1998-99, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∑·¯·Ú›Ô˘ (ÙËÏ. 6947305098) ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· ÁÂÓÓË̤ӷ ÙÔ 2000-2002, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¶¿ÚÈ §fiÙÊÈ (ÙËÏ. 6982019640) Î·È ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡-

ÏË (ÙËÏ. 6932872045) ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î. ÕÓÓ· ÷گ·Ú‹ (ÙËÏ. 6934476596).

∂˘¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ΔȘ ıÂṲ́˜ Ù˘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË Â¤Ì‚·Û‹ Ù˘ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ï‹ÊıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ÛÙ·Ï› ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ·› Í·Ó¿ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿ÏÈ ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· Û ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ∂∞∫.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 16:00 ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù.-¶ÚˆÙ¤·˜ μ. 16.00 º∂∞-¢∞™∞§ 16.00 ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 17.00 ∂ÛÂÚ›‰Â˜-¶∞√∫ 18.30 ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 18.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞ıËÓ·˚Îfi˜

™Δ∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ¶√À ∂πÃ∂ ã∂™ √ ª∞¡∞Δ∑∂ƒ Δ√À ∞ƒ°∂¡Δπ¡√À ª∂ Δ√¡ ¶ƒ√∂¢ƒ√ Δ∏™ ∞∂∫ ™. ∞¢∞ªπ¢∏

ªÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ªÏ¿ÓÎÔ Œ

Ó· ·ÎfiÌ· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·›¯ÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Û‹ÚÈ·Ï Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ‹ fi¯È ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ πÛÌ·¤Ï ªÏ¿ÓÎÔ. √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. √ πÛÌ·¤Ï ªÏ¿ÓÎÔ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÓÙÂÊÔÚÌ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ¿ÏÈ Ó· ¤¯ÂÈ “ÂÚˆÙÈ΋” Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘·. ΔÔ Û‹ÚÈ·Ï Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Ê¿ÓËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì·˙›. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ª¤ÚÔ˜, ˙‹ÙËÛÂ Î·È Â›¯Â Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ˙‹ÙËÛ ¤Ó· ÔÛfi ·fi ÙËÓ ∞∂∫ (‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi) ·ÏÏ¿ Ë ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÈ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiÙ·Ó Î·È ˘‹Ú¯·Ó ¿ÏÈ Â·Ê¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ô ªÏ¿ÓÎÔ ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙËÓ ∞∂∫ 600.000 ¢ÚÒ Î·ı·Ú¿, Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” Ó· ‰›ÓÂÈ 500.000. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡, ˙‹ÙËÛ ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÊ¿ÌÈÏϘ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ∞∂∫ ÛÙÔÓ ƒ·Ê›Î Δ˙ÈÌÔ‡Ú. ¢ËÏ·‰‹ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙȘ 750.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Û ¿ÁȘ ·Ô‰Ô¯¤˜.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô §Ô˘Û¤Ó ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ¶¤-

ÙÂÚ §Ô˘Û¤Ó. √ °¿ÏÏÔ˜ ¯·Ê, Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ 18:10 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤-

ÏÔ˜” Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ, ·Ó·¯ÒÚËÛ -Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” - ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô fiÔ˘ ı· ηٷχÛÂÈ. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·›ÚÂÈ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi (Ú‹ÍË ¯È·ÛÙÒÓ Î·È ÌËÓ›ÛÎÔ˘), Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ 2009. ∞Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂȂ‚·Èˆı›, ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› -·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜- ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηÚȤڷ (∫·¤Ó, ªÔÚÓÙfi, ª·ÚÛ¤ÈÁ, ¶·Ú› ÛÂÓ ∑ÂṲ́Ó, £¤ÏÙ·, ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, ™·Ú·ÁfiÛ· Î·È μ·ÁÈÂοÓÔ) Ô˘ ÙfiÛÔ ¿‰ÔÍ· ‰È¤ÎÔ„Â Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘. ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÃÈ̤ÓÂı Ù· ¤‚·Ï·Ó οو, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ·fi ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: ¶ˆ˜ ÙÔ °ÂÓ¿ÚË Ë ∞∂∫ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁ‹ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ™ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÙˆÓ ∞‰·Ì›‰Ë, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Ì ÙÔ˘˜ ÃÈ̤ÓÂı, ªÔÚ›ÁÈ· Î·È °ÎÚ¤Ù·ÚÛÔÓ, Ù¤ıËÎ·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ fiÏ· Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· . ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, Ù¤ÙÔȘ ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· Á›ÓÔ˘Ó -ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·- ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ï¿ÁÈˆÓ Ì·Î (΢ڛˆ˜ ‰ÂÍÈÔ‡), ÂΛӢ ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê (Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÙÚ¤Ì. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË -·Ó οÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ (Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔÓ ÃÈ̤ÓÂı) ·Ô‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó Î·È ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μ√§√™ ¶∞§∞™” . ™Â ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÈ Ê›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÛÈÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÒÚˆÓ, Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 7ú. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ). ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:00Ì.Ì. ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. — √È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÚÎ. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Î. π. æ·ı¿ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Î. §. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. — ∞‡ÚÈÔ 9Ë Ù.Ì. ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô π. ¡. ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ (Ô‰fi˜ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ - ¡·˘·Ú›ÓÔ˘). ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ô ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÔÛ. ∞Ú¯ÈÌ. ∞Á¿ıˆÓÔ˜ ¡Ù¿ÙÛÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £. §fiÁÔ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ë ÏÈÙ·Ó›· Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜. ¶ÂÚ› ÙËÓ 10Ë Ì.Ì. ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›·. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÔ £Â›Ô §fiÁÔ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ·ÓÔÛ. ∞Ú¯ÈÌ. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫·Ú‰·Ù˙‹˜, ÒÚ· 5.30 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È Ë π. ¶·Ú¿ÎÏËÛȘ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÈϤÔÚÙÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ πÂÚ¤˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 9/12 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - √ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ÙÔ ı¤Ì·: “ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË” . ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ DVD. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 12/12: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∑·ÁÔÚ¿-ÃÔÚ¢Ùfi-∑·ÁÔÚ¿, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 19/12: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-μ˘˙›ÙÛ·-¶ÈӷοÙ˜-∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ø.¶.: 5, μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ fiÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30 Ì.Ì., ÙËÏ. 24210 23935. — O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “£ÂÛÛ·ÏÔ› ¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 12/12 (·Ó·¯ÒÚËÛË 8 .Ì. ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜) ÁÈ· ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ / £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙËÏ. 6949208093 ‹ ™‰Ú·‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙËÏ. 6973018886 ‹ 2410251684.

“∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ê¿ÚÔ˘” ·fi ÙËÓ ¶·Û¯·Ï›· ΔÚ·˘ÏÔ‡

Δ

Ô ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 223), ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ∂ΉfiÛÂȘ æÀÃ√°π√™ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ¶·Û¯·Ï›·˜ ΔÚ·˘ÏÔ‡ “∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ê¿ÚÔ˘”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì.

°È· ÙË Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ¡›ÎÔ˜ Δ˙ԇ̷˜, Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜, ÷ÚÈÙ›ÓË ª·ÏÈÛÛfi‚·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ë §¿ÚÈ· ∫·ÌÓ‹, ËıÔÔÈfi˜. ªfiÓÔ Ô ÕÚ˘ ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ê¿ÚÔ˘... ∂ΛÓÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ¿Ï·Ï˘ ∞˘Á‹˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘. ∫·È ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˜ ¤Ì·ı fiÙÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ··ÚÓ‹ıËΠÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Û ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜

∏ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ

∫·Îfi, Ë Ó›ÎË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ „¤Ì·, Ë ‰È·Ú΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Á¿˘, Ë È‰¤· Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Û˘Á¯ÒÚÂÛ˘ Â›Ó·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· ı¤Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÂÚ· ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ “√ Ì·ÁÈÎfi˜ ·˘Ïfi˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Ì ÌÔ˘ÛÈο ̤ÚË Î·È Â˙Ô‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô Ú¿ÍÂȘ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ∂ÌÌ¿ÓÔ˘ÂÏ ™ÈηӤÓÙÂÚ. £ÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Í›Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ Û˘Óı¤ÙË ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÏ¢ıÂÚÔÙÂÎÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi. TËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰fiıËÎÂ Ë ÚÂÌȤڷ Ù˘ Ó¤·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ “√ Ì·ÁÈÎfi˜ ·˘Ïfi˜” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “√χÌÈ·” . √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ 8, 10, 19, 21, 22 Î·È 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 2 Î·È 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 20.00). ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ı· ¤¯Ô˘Ó Ô ª‡ÚˆÓ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ Î·È Ô ª›ÏÙÔ˜ §ÔÁÈ¿‰Ë˜, ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∞ÚÓÒ ªÂÚÓ¿Ú, Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ªÚÔ‡ÓÔ ™‚ÂÓÁÎÏ Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ °ÎÔ˘›ÓÙÔ ¶¤ÙÛÔÏÓÙ. ™˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜, Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ ¡›ÎÔ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™ÈηӤÓÙÂÚ Ì·˜

Ù˘ ºÔÏÂÁ¿Ó‰ÚÔ˘ ÙÔ 1978 Î·È ÛÙÔ Ê¿ÚÔ Ù˘ ∞ÛÚfiÔ˘ÓÙ·˜ ÙÔ 1715, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ·ÈÒÓ˜

ÙËÓ ·Á¿Ë Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ... ∞fi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÂÓfi˜ ÎÂÏ·ÚÈÔ‡ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÃÚ˘ÛÔÛËÏÈ¿˜, ·fi ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· ÛÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹, Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ê¿ÚÔ˘ „¿¯ÓÂÈ ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹˜ ̤۷ ·fi ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜, fi¯È fï˜ Î·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰ÈÔÈ, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Á¿˘... ∏ ¶·Û¯·Ï›· ΔÚ·˘ÏÔ‡ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ∞Ú牛·˜. ª¤¯ÚÈ Ù· ‰ÂηԯÙÒ Ù˘ ¤˙ËÛ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ 1988 ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ

ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ÛÔ‡‰·Û ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÏ·ÛÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ΔfiÙ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù˘ ·fiÂÈÚ˜ Ì ÌÈÎÚ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Û ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Ù·Íȉ‡ÂÈ Û˘¯Ó¿. ∞fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ æÀÃ√°π√™ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù· ¤ÍÈ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 250.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜: ªÂ Ì·Ï·ÓÙ¤Ú ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ◊ıÂÏ· ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ÓÙ›Ô, ∏ ª¿Ù˙Èη Ù˘ ·Á¿˘, ∫ÏÂȉˆÌ¤ÓÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ, ºÙÂÚ¿ ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ 2008, Î·È ŒÛÙˆ ÌÈ· ÊÔÚ¿.

“√ Ì·ÁÈÎfi˜ ·˘Ïfi˜” ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “√χÌÈ·”

√ÂÚ·ÙÈÎfi ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ·

Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ Î·È Û ¤Ó· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ‰¿ÛÔ˜. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Δ·Ì›ÓÔ Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ¶·Ì›Ó· ·fi ÙÔ ‰·›ÌÔÓ· ∑·Ú¿ÛÙÚÔ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ë μ·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ¡‡¯Ù·˜, ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ¶·Ì›Ó·˜, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ Ó·Úfi ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ·˘Ïfi Î·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıfi ÙÔ˘ ¶··ÁΤÓÔ ·ÛË̤ÓÈ· ηÌ·Ó¿ÎÈ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ‹¯Ô˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜. √ ªÔÓfiÛÙ·ÙÔ˜, ˘ËÚ¤Ù˘ ÙÔ˘

∑·Ú¿ÛÙÚÔ Î·È ÊÚÔ˘Úfi˜ Ù˘ ¶·Ì›Ó·˜, ÔÏÈÔÚΛ ÂÚˆÙÈο ÙËÓ ÎÔ¤Ï·. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ‰˘Ô Ó¤ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó, ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂÌfi‰È· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Ì οı ÂÈÛËÌfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÊˆÙÔ ¡·fi. ∞ÏÏ¿ Ë ÌÔ¯ıËÚ‹ μ·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ¡‡¯Ù·˜ Î·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ› Ù˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó. ΔËÓ Â¤Ï·Û‹ ÙÔ˘˜, fï˜, ·Ó·ÎfiÙÔ˘Ó ı‡ÂÏ-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Ϙ, ·ÛÙÚ·¤˜ Î·È ‚ÚÔÓÙ¤˜. ∫·ıÒ˜ Ë Ì¤Ú· ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫·Ïfi Î·È ÙÔ ∫·Îfi ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È. ΔÔ ∫·Ïfi ÙÂÏÈο ıÚȷ̂‡ÂÈ, ÂÓÒ ÙÔ ∫·Îfi ηٷÎÚËÌÓ›˙ÂÙ·È. ΔÔ ÔÂÚ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ·, Ô˘ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Â› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜, ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1791 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ μ‹ÓÙÂÓ, ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ μȤÓÓ˘. ∞fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ Ô “Ì·ÁÈÎfi˜ ·˘Ïfi˜” ·Ó¤‚ËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1969. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·‚Ú¿ÎÔ˜ Î·È ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ™Ù·ÌfiÁÏ˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∑·Ú¿ÛÙÚÔ, ª·ÙÙ›·˜ ∫ÏÈÓÎ Î·È ¡›ÎÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ˆ˜ Δ·Ì›ÓÔ, μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ª·ÓÛfiÏ· Î·È ª¿ÈÚ· ªËÏÔÏȉ¿ÎË ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ μ·Û›ÏÈÛÛ·˜ Ù˘ ¡‡¯Ù·˜, ª·Ú›· ªËÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, ª›Ó· ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ ˆ˜ ¶·Ì›Ó·. √ ÿÚ˘ ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ Î·È Ô ∂ÓÚ›ÎÔ ª·ÚÔ‡ÙÛÈ ı· ˘Ô‰˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ¶··ÁΤÓÔ, ÂÓÒ Ë ∂ÏÈÓ›ÎË ∑ÂÚ‚Ô‡ Î·È Ë ª˘ÚÛ›ÓË ª·ÚÁ·Ú›ÙË ÙËÓ ¶··ÁΤӷ. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ §¤ÙÛÈÔ˘” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ 9/12. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 21:00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — ∞fi ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫∞¶∏ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∫˘ÚÈ·˙‹, Û Ͽ‰È Î·È ·ÎÚ˘ÏÈÎfi. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÈ· 17Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ Ì ٛÙÏÔ “ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ªÈÎÙ‹˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¡. ∫·‚¿Ï·˜, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∏ °·ÏÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· °·ÏÏÈο πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Â‚‰ÔÌ¿‰· °·ÏÏÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ̤¯ÚÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ 10/12/2010 ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙȘ 8:30 οı ‚Ú¿‰˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ™ÙÔ “μ¿ÌÌ· Ó˘ÎÙfi˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· “ÀÔ‰‹Ì·Ù· - μ‹Ì·Ù·” Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ - ηٷÛ΢¤˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 15.1.2011. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-39292.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

25

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ

™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘: ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ™˘Ó·˘Ï›· ¶¿ÓÔ˘ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË ∂¡ fi„ÂÈ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡Ú-

ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “πÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¢›ÛÎÔ˜” Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘ “ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ 2012 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ Â͈Á‹ÈÓÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÙÔÓ ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· live Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜”, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈο. “√ ¶¿ÓÔ˜ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Vox, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ·ÏȤ˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÙÔ˘ ·ÔÙ˘¯›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ¿ÏψÓ, Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ ı· Û·˜ ÛÙ›ÏÂÈ ... Û ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË!” ª·˙› ÙÔ˘: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·‰ÂÌÏ‹˜ ÎÈı¿Ú·, °ÈÒÚÁÔ˜ §ÂÈ‚·‰¿˜ - ÓÙڷ̘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÚÔÛ›Ó˘ - Ì¿ÛÔ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δۿη˜ - Û·ÍfiʈÓÔ. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 22:30. TÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. 15ú Ì ÔÙfi, ÊÔÈÙËÙÈÎfi 13ú Ì ÔÙfi. ΔËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 24210 35350.

ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê: ∂ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ Beaujolais

Nouveau, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ “ÕÁÈo˜ πˆÛ‹Ê” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:30 ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi ¶·Ó‰Ô¯Â›Ô (∞ÏÌ˘ÚÔ‡ & §·¯·Ó¿, ›Ûˆ ·fi Ù· ∫Δ∂§) Î·È ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌԢηÏÈÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Beaujolais. ∞fi ÙÔ 1951 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ë ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ Beaujolais nouveau ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. “Le Beaujolais Nouveau est arrive!” (ÙÔ Ó¤Ô ªÔ˙ÔϤ ¤ÊÙ·ÛÂ!), ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ΢Úȷگ› οı ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë ¤Ï¢ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô˘ ·Ú¿ Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÎÚ·Ù¿ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ÙÔ˘!

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ √π ÂΉfiÛÂȘ øÚ›ˆÓ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ¡¤ˆÓ ™˘ÁÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ÙÔÓ 1Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ Ì ÂχıÂÚÔ ı¤Ì·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ·È‰ÈÎfi ‰È‹ÁËÌ· Ô˘ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·È‰È¿ ·fi 6 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ. ΔÔ ‰È‹ÁËÌ· ‰Â ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 50 ÛÂÏ›‰Â˜ ∞4 Û ۇÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘¯fiÓ ÛΛÙÛˆÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ). √È ÂΉfiÛÂȘ øÚ›ˆÓ·˜ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‚Ú·‚¢ı¤ÓÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘. ™Â ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ı· ·ÔÓÂÌËı› ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “¶·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘” ÛÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ ı· ‰È·ÎÚÈı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ¤Î‰ÔÛË. ŒÍÔ‰· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 50∂ (∂ΉfiÛÂȘ øÚ›ˆÓ·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 12, ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ. 2310534760 Î·È 6972479669 - À‡ı˘ÓË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: Δ˙¤ÓË §È¿·).

ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Â›Ó·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “55”, Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, “ÌÈ· Έ̈‰›· ÙÔ˘ ˙ËÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ ˙ËÓ”, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ∂› ‰˘Ô ÒÚ˜, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘ Ô›ÛÙÚÔ, ·Ô‰ÂÛ̇ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ·È¯Ó›‰È, ¤Ó· “È·ÓÔ-ÙÚ¿Â˙Ô”, ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Û˘ÓÙÚfiÊ„·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜.

™˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È Â›Ó·È ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ ÛÔÏ›ÛÙ˜ ·fi ÙÔ “ÌÔ˘ÛÈÎfi Ê˘ÙÒÚÈÔ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ “™›ڷ ™›ڷ”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ªÔ˘Ûٿη, ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ Û ÌÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿Ú· ÎÚÈÙÈÎfi Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ˙ËÙ¿ ηٷʇÁÈÔ ÛÙȘ “ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ›”, ÙËÓ ÎÔÓÙÚ¿ÏÙÔ ∞ÚÁ˘ÚÒ ∫··ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÁfiÚÈ-Ï¿ÛÙÈ¯Ô °ÈÒÚÁÔ ™ÙÈ‚·Ó¿ÎË. ΔËÓ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ¤Î·Ó·Ó Ô È·Ó›ÛÙ·˜ ÕÚ˘ μÏ¿¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÏÙ·˙¿Ó˘ (ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ÎÏ·ÛÈ΋ ÎÈı¿Ú·), ÕÓÓ· §¿ÎË (·ÎÔÚÓÙÂfiÓ) Î·È ™ÔÊ›· ∫·ÎÔ˘Ï›‰Ô˘ (ÎÚÔ˘ÛÙ¿). ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘ Î·È Ô ºˆÎ¿˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·. √ ª·ÓÒÏ˘ ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘ Ì ٷ ÛÎËÓÈο ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ¡ÙÂÎÒ ÙË ÊÒÙÈÛ ÌÂ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ÙÚfiÔ, ÂÓÒ ÙÔÓ ‹¯Ô

ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘ÚÏ¿˜. ¶·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ Â›ÛËÌË

ÚÂÌȤڷ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ “∞ıËÓ·˝‰·” (∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜) οı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.30 Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.30. ¶ÔÏϤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Û ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘-

Ó·˘ÏÈÒÓ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (μڢͤÏϘ, §ÔÓ‰›ÓÔ, μÂÚÔÏ›ÓÔ, ¶·Ú›ÛÈ, ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È §Â˘ÎˆÛ›·) ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·˘Ùfi ı¤·Ì·. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· ‰Â›ÁÌ·Ù¿ Ù˘

H ·ÙÙÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ™∏ª∞¡Δπ∫∞ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó

ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜, ·ÔηχÙÂÈ Ë ·ÙÙÈ΋ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË ÎÈ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊË ÎÂÚ·ÌÈ΋, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Ûη¿ÓË, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ËÌÂÚ›‰·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∂ÊÔÚÂÈÒÓ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ π∞∫∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó· ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ∏ §¢’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ “∏ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜” ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ §ÂˆÓ›‰· ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ Î·È §Â˘Î‹ £ÂÔÁÈ¿ÓÓË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ¯ÚÔÓÈο Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ·ÙÙÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋, ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË Î·È ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊË, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ 6Ô, 5Ô Î·È 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ηÈ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Û fiÏÔ ÙÔÓ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙfi ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎ·Ï˘Êı› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¢ÓËı› Í·Ó¿, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÙÙÈÎÒÓ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÂÓfi ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤Ú¢ӷ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÛˆÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙË §¢’ ∂¶∫∞, ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ı¤ÛÂȘ ·fi ·Ú¯·›Â˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÙÂÙÚ¿‰·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÒÙȉ·˜ Î·È Ù˘ ∂ÛÙÈ·ÈÒÙȉ·˜ (¢˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·) Î·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ı·Ì·Ó›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÈı¤·. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘-

ÎÓ‹ Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¢ÓËı› - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο - Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÚ›ÔÈΘ ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ¤ÙÔȘ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô Î. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘, Â›Ó·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ fiÏÂˆÓ ÙÔ˘ ∫ÈÂÚ›Ô˘, ÙˆÓ ¶ÂÈÚ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ∂ÚÌ‹ÙÛÈ, ÙÔ˘ ªÂı˘Ï›Ô˘ ÛÙË ª˘Ú›ÓË, ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, Ù˘ º›ÏÈ·˜, ÙÔ˘ £ËÙˆÓ›Ô˘ ÛÙ· °ÂʇÚÈ·, ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿, ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙ›Ô˘, Ù˘ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜, ÙÔ˘ ∞ÁÓ·ÓÙÂÚÔ‡, ÙÔ˘ §fiÁÁÔ˘, Ù˘ ∞ÚÁÈı¤·˜ Î.¿. ™Â fiÛ˜ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÚ·Ù¤˜ ‹ ÂÈÁÚ·ÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË fiÏÂˆÓ ‹ ΈÌÒÓ Ù˘ ·Ú¯·˚΋˜ Î·È ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚ›Ô˘ ÔÛÔÛÙfi Ì ·ÁÁ›· ¿ÏÏˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (∫fiÚÈÓıÔ˜, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·), ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ·˘Ù‹˜, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ-, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË, ˘ÔıÂÙÈο Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ·ÁÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û ٿÊÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛ΢‹ οÔÈˆÓ ‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘, Ê·›ÓÂÙ·È Èı·ÓfiÓ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· Î·È Ë Î·ÙÔ¯‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘˜.

¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ: §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ “§∞´∫√™ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¤ÓÙÂ-

¯ÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ (¶Ô›ËÛË - ¶Â˙ÔÁÚ·Ê›· - £¤·ÙÚÔ)” Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÒÚ· 17.30, Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 22). ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÌÂϤÙË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ¯ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ›ӷÈ, ̤۷ ·fi ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ‹ıË-¤ıÈÌ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÎÔÛÌÔıˆڛ·), Ë ÚfiÎÏËÛË ÂÓfi˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙË §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤ˜. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ¯Ó˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ› Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ £·Ó¿Û˘ μ·ÏÙÈÓfi˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜: Û¯¤ÛË ˙ˆ‹˜” . ™˘˙ËÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ °Î·Ó¿˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¡¤· ∂ÛÙ›· ™Ù·‡ÚÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, Ô ÔÈËÙ‹˜-‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢ËÌ. ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘-∫·ÌËÏ¿ÎË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ: ·) ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “∞’ Ù· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ” ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ÂÈÊ·Ó‹ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ∑·¯·Ú›· ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. ‚) ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ‚ÏËı› Ë Ù·ÈÓ›· √È ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿‰Â˜ (1960) Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∑·¯·Ú›· (ÂχıÂÚË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡. ∫¿Û‰·ÁÏË “√ ªË¯·ÓÈÎfi˜”). Á) ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “ªÂ ‰˘Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿”. ∏ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ∫È΋ ¢ËÌÔ˘Ï¿ ı· ··ÁÁ›ÏÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù¿ Ù˘.

“ΔÔ ¡˘ÊÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ” Î·È “√ £ÂÔÌ·›¯Ù˘” ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ ª∂ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ οı ΔÚ›ÙË ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 9.15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ” §¿ÚÈÛ·˜, Ì ÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ °È·Ó ¡Ù ÿÚÙÔÁÎ: “ΔÔ ¡˘ÊÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ”. ∂ÓÒ Ì 6 ·ÎfiÌË ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ: 26, 27, 28/11 Î·È 3, 4, 5/12, ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ Ë ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›·: “√ £ÂÔÌ·›¯Ù˘”. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó “°ÂÓÈ΋ - §·˚΋ ›ÛÔ‰Ô ÌfiÓÔ 10 ¢ÚÒ”. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ “¡˘ÊÈÎfi ∫Ú‚¿ÙÈ” ¤Î·ÓÂ Ë §·ÚÈÛ·›· ËıÔÔÈfi˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡¤ÏÈ·, ÂÓÒ ÛÙÔ “£ÂÔÌ·›¯ÙË” ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ›¯Â Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¡ÙÈÎÔ‡Ï˘. πÛ¯‡Ô˘Ó ηÓÔÓÈο Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘ √°∞. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10-2 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÙËÏ. 2410-534313.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 7H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.533,76

2,74

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,81 4,7 20,69 4,4 5,99 17,36 0,62 5,95 10,01 0,49 1,34 5,22 3,68 0,76 1,18 0,84 3,98 0,79 2,13 3,69 2,02 3,42 2 11,54 0,57 7,01 1,08 3,36 5,72 5,25 3,88 4,5 1,35 0,63 2,78 4,65 2,98 9,4 0,34 0,25 7,7 4,41 10,8 11,9 13,8 7,52 3,23 4,25 3 2,46 3,19 3 15,8 9,23 0,7 0,64

1,25 768.120 4,44 1.416.059 4,49 262.817 4,02 1.220.341 7.454 3,46 31.091 -1,59 997.110 3,12 75.033 -0,2 60.533 2,08 506.638 6,35 20.039 -0,57 125.153 0,82 1.931 2,7 2.209.375 0,85 1.453.739 5 224.604 0,51 2.095 491.226 -1,39 14.081 1,1 124.640 4,12 247.480 3,95 71.948 -3,85 122.509 3,22 507.470 5,56 51.516 4,01 3.569.694 1,89 28.675 1,82 117.314 0,88 131.504 1,16 165.976 0,78 15.598 4,17 66.716 4,65 58.060 -1,56 1.621.148 1,09 337.401 2,88 4.837 3,83 1.425.893 6,21 128.475 3,03 121.099 4,17 97.100 1,05 118.323 3,28 186.413 -1,01 18.177 0,93 5.371 990.410 0,94 1.199.566 4,19 2.753.810 -5,56 3.220 4,9 16.107 3,8 234.438 0,95 449.763 1,69 64.533 0,70 178.300 -2,84 330 1,45 312.426 3,23 46.235

0,8 4,56 20,08 4,26 5,76 16,65 0,59 5,83 9,76 0,48 1,25 5,22 3,61 0,73 1,16 0,81 3,94 0,79 2,09 3,66 1,93 3,26 2 11,27 0,55 6,8 1,07 3,29 5,7 5,19 3,81 4,32 1,3 0,62 2,77 4,53 2,89 8,85 0,33 0,24 7,61 4,3 10,79 11,6 13,55 7,38 3,08 4,25 2,86 2,37 3,17 2,95 15,58 9,23 0,69 0,62

0,84 4,72 20,69 4,4 6 17,49 0,64 6,02 10,16 0,51 1,36 5,44 3,7 0,78 1,2 0,85 4 0,82 2,18 3,78 2,1 3,42 2,11 11,55 0,59 7,04 1,1 3,44 5,85 5,33 3,98 4,57 1,36 0,66 2,9 4,75 2,99 9,68 0,35 0,26 7,83 4,43 11,05 11,95 14,04 7,62 3,24 4,47 3,01 2,47 3,25 3,03 16,38 9,53 0,73 0,66

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,3 15,4

1,96

661

7,25

7,32

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,36 0,48 1,06 0,4 1,4 0,25 0,48 0,42 0,46 0,35 0,42 0,39 1,08 1,5 1,49 0,52 8,75 1,18 1,05 1,15 0,73 1,23 0,49 0,6 1,93 4,99 0,84 3,36 1,04 2,37 2,38 0,47 0,59 0,69 0,72 2,55 0,46 1,45 0,33

4.002 5.159 156.217 4.051 1.930 239.304 2.583 4.925 72.579

0,34 0,48 1,01 0,38 1,4 0,24 0,48 0,41 0,44

0,37 0,49 1,09 0,42 1,41 0,26 0,48 0,42 0,46

1,94 0,88 2,82 1,65 2,08

12.440 35.109 10.000 16.520 5.130 4.900 3.810 11.490 2.070 83.679 19.540 24.630 121.382

0,42 0,37 1,07 1,49 1,47 0,5 8,65 1,18 1 1,13 0,72 1,21 0,47

0,43 0,39 1,08 1,51 1,49 0,52 8,75 1,21 1,05 1,17 0,75 1,25 0,51

1,58 0,81

50 1

1,87 4,99

2 4,99

3,92 2,56 1,45 4,35 2,44 4,55 -2,33 5,41 2,86 0,67 4 0,57

-0,84 0,42 4,44 13,46

33.970 2.840 10.013 13.910

2,35 2,37 0,45 0,52

2,39 2,38 0,49 0,6

4,35 5,37 -4,17

540.599 1.018 13.024

0,67 2,44 0,46

0,74 2,59 0,5

33.066

0,32

0,35

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,81 0,18 0,3 1,65 0,65 0,41 0,59 0,51 1,1 0,83 0,4 1,1 0,6 0,8 1,07 0,35 0,74 6,2 0,68 1,7 1,14 0,95 0,37 0,39 0,39 0,64 0,8 0,73 0,57 0,67 0,4 1,35 30,4 1,05 0,31 0,58 2,09 0,35 0,39 0,57 3,47 0,36 0,82 0,52 0,29 1,16 0,6 0,28 0,64 4,91 1,65 0,71 1,42 1,05 0,93 0,28 4,22 0,51 3,76 0,85 0,45 0,62 0,4 0,6 0,52 0,42 0,25 1,53 0,46 0,61 0,49 0,84 0,43 0,81 0,76 0,47 0,72 0,59 2,6 0,68 0,54 3,95 0,77 2,53 0,36 0,7 0,5 0,4 0,72 0,27 1,21 0,38 1,98 0,3 0,39 1,15

21.000 608.904 7.331

0,8 0,17 0,28

0,81 0,19 0,31

3.310 1.821 2.113 1.200 17.526 15 85 19.168 4.276

0,54 0,41 0,58 0,51 1,07 0,83 0,39 1,1 0,56

0,66 0,43 0,61 0,51 1,1 0,83 0,43 1,1 0,61

1,9 9,37

1.800 100

0,95 0,35

1,09 0,35

-4,62 4,62 6,25 -0,87 9,2 -5,13 -7,14 2,63 4,92 2,56 1,39 3,64 6,35 5,26 -3,57 0,9

100 128.555 483 200 1.100 8.740 7.900 12.293 255 7.202 1.900 4.700 977 1.010 23.450 4.659 30.899 700 3.530 140 55.972 2.500 6.295 61.300

5,86 0,66 1,53 1,14 0,79 0,36 0,38 0,38 0,64 0,8 0,73 0,53 0,65 0,36 1,32 30,17 1,04 0,29 0,57 2 0,3 0,38 0,55 3,37

6,2 0,7 1,7 1,14 0,95 0,38 0,42 0,41 0,64 0,84 0,75 0,58 0,67 0,4 1,42 30,8 1,09 0,31 0,58 2,09 0,37 0,4 0,58 3,48

8,33

2,8 7,79 -4,76

3,33 4,5 9,37 5,41 1,79 0,58 -2,38

3.060

0,8

0,83

7,41 -3,33

9.680 3.054

0,27 1,16

0,29 1,22

3,7 4,92

314 2.694 160 2.650 1.900 4.100

0,25 0,59 4,91 1,59 0,71 1,38

0,28 0,64 4,91 1,66 0,71 1,42

1,69

13.431 3.596 450 10.740 2.005 3.486 1.612 2.220 526 1

0,92 0,28 4,22 0,5 2,92 0,81 0,45 0,62 0,39 0,6

0,95 0,28 4,32 0,52 3,82 0,89 0,45 0,64 0,42 0,6

4,17 0,66 2,22 -6,15 2,08 -1,18 -2,27 6,58 1,33 9,3 1,41

4.559 4.699 2.500 2.101 4.000 1.061 230 520 156.311 10 59.662

0,24 1,48 0,45 0,6 0,48 0,84 0,41 0,76 0,76 0,47 0,69

0,25 1,66 0,47 0,65 0,49 0,85 0,46 0,82 0,78 0,47 0,74

-8,11 5,88

3.830 1.330 50.351

2,59 0,67 0,51

2,6 0,79 0,55

6,94

34.428

0,73

0,78

5,88 1,45

3.601 61.096 180 13.806 1.933.923 101.910 58.048 3.910 993

0,34 0,69 0,5 0,4 0,7 0,26 1,16 0,32 1,98

0,36 0,71 0,52 0,44 0,73 0,28 1,24 0,38 2,08

6.645 21

0,36 1,15

0,4 1,15

80 350

7,6 0,68

7,6 0,68

1.000 240 5.461 300

0,54 0,54 0,3 0,7

0,54 0,54 0,3 0,78

3,12 -1,39 0,71 2,2 7,69 -1,86 4,08 17,87 4,94 1,64

2,86 -3,57 1,68 8,57 -4,81 -2,50

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,68 9,74 0,54 0,54 0,3 0,74

8

4,23

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,16 0,69 0,93 0,18 0,14 0,16 0,09 12,56 0,4 0,31 0,19 2,96 0,95 2,04 0,45 7,2 0,22 1,77 7,09 4,51 14 62 2,31 0,41 18 0,29 0,1 0,12 0,44 1,2 0,31 0,15 0,3 0,34 12,5 4,52 0,13 0,12

6,67

7.498

0,15

0,16

-1,05 5,88 7,69 6,67

21.060 3.500 3.767 600 25.200 281 1.026 450 263.520

0,92 0,17 0,14 0,16 0,09 12,56 0,4 0,31 0,18

0,95 0,18 0,14 0,16 0,09 12,56 0,44 0,31 0,2

-0,28 10 2,31 1,29 2,04

1.195 10.940 70 6.190 9.185 370 1.886

2,04 0,42 7,2 0,21 1,69 7 4,47

2,06 0,46 7,2 0,22 1,8 7,18 4,6

5,96 2,5 3,03

1.043 450 500

2,25 0,37 18

2,39 0,41 18

9,09

31.493 10.458

0,09 0,1

0,1 0,12

7.500 1.050

0,15 0,3

0,16 0,3

725

4,52

4,52

46.292

0,12

0,12

-14,29

2.053 2.000

0,06 0,06

0,06 0,06

6,25

100

0,51

0,51

4,76 -8,33

20 9.529 300 3.600

0,08 0,21 0,22 0,09

0,08 0,22 0,22 0,1

26.681 86.530 6.150 3.000

0,16 0,16 0,09 0,06

0,17 0,17 0,09 0,06

12.800 1.061 2.015

0,07 0,35 0,09

0,08 0,38 0,09

11.000

0,04

0,04

5,26 2,08 4,76 -4,88 -7,69

28.550 453 1 11.593 6.395

0,19 2,93 0,22 0,38 0,23

0,2 2,95 0,22 0,43 0,26

-9,72

49

1,95

1,95

8,11 11,76

1,49

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,06 0,06 1,5 0,51 0,38 0,08 0,22 0,22 0,1 0,54 0,16 0,17 0,09 0,06 3,7 0,08 0,36 0,09 0,18 0,5 0,04 0,07 0,14 0,2 2,94 0,22 0,39 0,24 0,95 0,09

-14,29

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 2 2,47 2,34 2,52 1,95 2,86 2,37

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 6∏™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.943.796,18 4.964.185,86 4,4204 19.320.133,94 2.798.693,01 6,9033 105.625.918,50 14.796.474,57 7,1386 12.488.106,18 2.121.833,03 5,8855 295.064.294,60 107.941.823,29 2,7335 21.997.355,24 2.925.826,73 7,5183 14.196.630,76 2.469.693,01 5,7483 6.349.459,82 1.436.447,04 4,4203 8.996.925,62 1.378.617,25 6,5261 104.517.422,06 12.935.307,98 8,0800 40.623.003,51 6.328.244,82 6,4193 4.837.427,14 1.559.392,69 3,1021 12.625.508,81 1.383.979,88 9,1226 2.335.377,95 253.806,18 9,2014 157.353.040,13 12.272.764,06 12,8213 8.444.871,33 684.238,07 12,3420 8.194.330,56 1.797.329,58 4,5592 6.311.771,49 1.930.282,74 3,2699 8.245.425,89 2.390.399,20 3,4494 8.554.669,03 1.292.066,25 6,6209 25.032.560,67 3.193.507,16 7,8386 10.071.532,63 5.473.568,76 1,8400 3.324.825,51 269.403,29 12,3414

-0,10% 4,5088 4,3320 -12,21% -0,03% 7,0068 6,8515 -16,97% 0,20% 7,1743 7,0851 -21,02% -0,10% 5,9885 5,8266 -15,57% 0,08% 2,7335 2,7335 -23,06% 0,01% 7,5183 7,4619 -16,69% 0,02% 5,7483 5,7052 -19,76% 0,08% 4,4468 4,3849 -17,63% -0,01% 6,6240 6,5261 -14,42% 0,29% 8,0800 8,0800 -8,93% 0,04% 6,4835 6,3872 -19,13% 0,05% 3,3503 3,1021 -21,90% 0,24% 9,1226 9,0542 -12,32% 0,25% 9,2014 9,2014 -11,87% 0,24% 12,8854 12,7251 -15,55% 0,09% 12,5888 12,2186 -26,40% -0,14% 4,5592 4,5364 -13,09% 0,12% 3,3353 3,2045 -14,76% 0,02% 3,4494 3,4235 -6,77% -0,08% 6,7037 6,6209 -13,46% -0,54% 7,9170 7,7602 -20,93% 0,04% 1,8400 1,8354 -4,65% -0,12% 12,5265 12,2180 -15,62%

81.080.329,95 27.689.538,49 3.609.854,91 137.633.464,20 29.959.157,89 7.246.263,16 25.453.218,52 27.388.745,33 13.512.572,09 7.223.973,07 26.067.059,49 11.612.886,48 20.005.517,80 37.733.117,61 303.787.610,43 5.629.403,21 26.621.046,00 51.057.987,76 111.306.987,43 47.355.990,09 13.920.529,32 405.982,23 6.395.327,43 1.018.407,58 11.951.862,14 1.008.398,61 1.364.843,26 3.112.859,93 12.493.700,57 3.526.239,95 2.233.824,26 117.106.675,79 56.194.861,16 13.248.226,08 50.906.272,35 93.531.102,05 53.448.446,20 12.223.115,48 48.651.328,46 11.405.905,91 52.069.140,36 22.894.153,60 5.588.801,89 3.235.072,37 285.887,83 8.124.138,16 33.067.919,71 26.836.073,67 3.354.150,34 4.023.377,66 3.153.408,56

16,3853 12,5145 10,7326 4,5769 7,0236 7,4962 7,9106 8,1483 7,8555 3,9069 7,4459 7,0221 3,0186 5,3632 5,9280 5,8252 9,4686 10,9487 8,1307 10,0353 11,2598 1.239,9200 1.234,9700 1.149,9700 1.180,0200 952,6200 1.010,1600 4,5222 3,5478 3,0946 7,9204 3,2729 10,6897 10,4262 9,3111 3,1806 9,4199 29,4876 1,1237 1,1209 9,9055 10,3576 10,4338 3,2845 2,9775 4,8785 2,6117 3,3276 4,0159 202,4700 3,2617

-0,03% 0,14% 0,19% 0,17% 0,08% 0,10% 0,00% -0,44% -0,08% 0,18% 0,01% 0,17% 0,14% -0,06% 0,21% 0,16% -0,02% 0,29% -0,22% 0,01% 0,17% 0,16% 0,16% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% -0,09% 0,14% 0,28% 0,18% 0,27% 0,35% 0,35% 0,27% 0,21% 0,23% 0,12% 0,03% 0,03% 0,39% -0,08% -0,08% -0,07% -0,12% -0,02% 0,09% 0,03% 0,02% 0,03% 0,17%

16,7130 12,7648 10,9473 4,5998 7,0587 7,5337 8,3061 8,3927 8,0912 3,9753 7,6693 7,0221 3,0367 5,3632 5,9280 5,8252 9,9420 11,4961 8,5372 10,5371 11,2598 1.239,9200 1.234,9700 1.149,9700 1.180,0200 952,6200 1.010,1600 4,5448 3,6010 3,1410 8,0392 3,3547 10,9035 10,6347 9,3111 3,1806 9,6083 29,6350 1,1237 1,1209 9,9055 10,3576 10,4338 3,3502 2,9775 4,8785 2,6378 3,4274 4,0661 203,4824 3,3596

16,2214 12,3894 10,6253 4,5426 6,9709 7,4400 7,7524 7,9853 7,6984 3,8678 7,2970 6,9694 2,9945 5,3632 5,9280 5,8252 9,4686 10,9487 8,1307 10,0353 11,2598 1.239,9200 1.234,9700 1.149,9700 1.180,0200 952,6200 1.010,1600 4,4883 3,5478 3,0946 7,9204 3,2074 10,4759 10,2177 9,1249 3,1567 9,2315 29,2664 1,1153 1,1209 9,7074 10,2799 10,4338 3,2681 2,9626 4,8541 2,5856 3,2278 4,0159 202,4700 3,1965

2,0002 5,9325 3,7439 13,4998 2,6448 5,9048 9,3764 5,7144 10,3857 7,1303 28,6441 11,2718 4,3497 4,7358 1,5384 4,2179 0,8811 0,9922 4,8921 1,4104 6,8063 1,2084 15,5251 784,6600 785,9200 2,9273 12,9449 4,7236 7,8532 2,4659 18,9574 4,2102 0,3602 0,3937 7,9927 7,9747 7,5403 8,3131 1,2067 1,2231 9,2098

0,27% 0,52% 0,91% 0,59% 0,15% 0,49% 0,65% 0,42% 0,55% 0,87% 0,78% 0,25% 0,39% 0,17% 0,66% 0,41% 0,33% 0,44% 0,55% 0,15% 0,37% 0,62% 0,41% 0,69% 0,69% 0,64% 0,32% 0,55% 0,15% 0,10% 0,16% 0,16% 0,14% 0,10% 0,16% 0,16% 0,25% 0,13% 0,28% 0,29% 0,49%

2,1002 6,2291 3,9311 14,1748 2,7374 6,1115 9,4702 5,7715 10,4896 7,1660 29,2170 11,4972 4,4367 4,8305 1,5922 4,2179 0,8811 1,0071 4,9655 1,4104 6,8063 1,2084 15,5251 784,6600 785,9200 2,9566 13,3332 4,8653 7,8532 2,4659 19,1470 4,2523 0,3602 0,3937 7,9927 7,9747 7,5403 8,3131 1,2067 1,2231 9,2098

1,9602 -32,06% 5,8732 -36,19% 3,7065 -34,41% 13,3648 -29,79% 2,6184 -22,64% 5,8458 -28,65% 9,2826 -26,59% 5,6573 -29,89% 10,2818 -25,47% 7,0733 -34,90% 28,3577 -28,99% 11,1591 -21,05% 4,3062 -27,16% 4,6884 -25,91% 1,5384 -29,61% 4,1757 -25,06% 0,8723 -24,40% 0,9823 -24,50% 4,8432 -27,76% 1,3963 -28,48% 6,7382 -29,39% 1,1963 -29,07% 15,5251 -30,08% 784,6600 -29,62% 785,9200 -29,59% 2,8688 -29,78% 12,8155 -28,61% 4,6764 -29,24% 7,7747 -24,24% 2,4412 -26,37% 18,7678 -24,83% 4,1681 -27,31% 0,3566 -24,26% 0,3898 -26,66% 7,9128 -5,60% 7,8950 -5,57% 7,5403 -9,61% 8,3131 -7,96% 1,1946 -18,02% 1,2231 -17,41% 9,0256 -16,05%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.948.344,59 2.212.603,65 336.345,76 30.071.455,38 4.265.500,38 966.654,05 3.217.622,72 3.361.268,13 1.720.131,14 1.849.032,80 3.500.882,14 1.653.760,80 6.627.322,83 7.035.554,35 51.246.322,17 966.395,90 2.811.498,26 4.663.390,71 13.689.788,04 4.718.920,71 1.236.306,17 327,43 5.178,53 885,60 10.128,55 1.058,55 1.351,11 688.354,72 3.521.540,75 1.139.470,87 282.032,83 35.781.106,13 5.256.936,17 1.270.672,39 5.467.289,51 29.406.718,30 5.674.000,87 414.516,51 43.296.082,13 10.175.428,57 5.256.572,52 2.210.373,90 535.644,92 984.954,75 96.015,00 1.665.295,89 12.661.418,05 8.064.649,19 835.227,70 19.871,04 966.813,21

0,70% 2,48% 16,66% 1,61% 1,67% 12,35% -7,11% -13,95% -19,33% -0,70% -8,94% 3,09% -4,36% 15,67% 3,83% 1,61% 0,33% 3,59% -6,08% -0,28% 4,53% 2,01% 2,06% -0,77% -0,73% -2,78% -2,74% 1,38% 1,26% -1,05% -1,96% 0,34% 0,31% -0,41% -3,52% 2,20% -2,39% 11,27% 0,11% 0,30% 1,30% -3,52% -3,32% -0,39% 0,39% 1,23% -9,22% 0,11% 9,31% -3,16% -0,71%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

6.144.089,48 3.306.850,36 20.547.632,43 28.520.774,95 12.012.133,89 12.494.771,13 271.985.848,28 15.395.521,42 17.614.312,31 43.864.479,44 33.557.764,09 36.284.080,91 25.027.780,46 862.006,54 10.785.551,50 62.112.105,53 1.694.553,04 9.594.920,16 743.344,47 55.982.642,53 125.887.672,13 20.043.150,04 4.339.654,36 142.263,15 10.751.270,02 533.730,53 95.009.167,40 6.762.416,77 44.500.696,64 5.556.486,15 143.135.809,05 47.302.010,76 21.367.077,68 1.303.133,12 913.970,48 78.320.746,51 46.054.854,52 41.139.346,86 4.466.009,39 486.453,69 618.258,18

3.071.762,21 557.415,91 5.488.256,45 2.112.688,67 4.541.775,72 2.116.043,50 29.007.630,87 2.694.165,26 1.696.018,11 6.151.800,00 1.171.541,29 3.219.008,91 5.753.932,94 182.017,80 7.010.729,83 14.726.009,03 1.923.147,79 9.670.321,78 151.948,56 39.693.613,68 18.495.774,22 16.586.162,86 279.525,00 181,31 13.679,93 182.326,83 7.339.519,41 1.431.634,66 5.666.576,83 2.253.307,10 7.550.381,28 11.235.113,41 59.326.617,76 3.309.900,28 114.351,02 9.821.151,30 6.107.867,26 4.948.752,93 3.701.141,73 397.726,85 67.130,61

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

299.522,26 31.878,76 9,3957 2.368.051,57 257.084,51 9,2112 8.977.201,72 3.163.497,34 2,8377 1.729.083,59 1.047.250,79 1,6511 15.555.965,52 7.027.606,45 2,2136 7.923.510,25 5.121.025,54 1,5473 41.978.434,35 4.365.260,90 9,6165 10.550.205,75 6.325.961,80 1,6678 48.088.943,30 1.431.958,98 33,5826 2.818.178,97 444.847,02 6,3352 4.129.567,56 1.449.773,36 2,8484 10.318.960,37 17.174.860,45 0,6008 35.582.559,20 4.988.731,52 7,1326 4.852.752,70 8.625.497,66 0,5626 25.390.561,16 3.816.283,93 6,6532 6.377.301,01 2.553.795,87 2,4972 20.568.547,05 13.919.224,36 1,4777 12.472.314,25 7.923.555,88 1,5741 1.103.797,31 1.266.921,36 0,8712 367.289,13 173.565,75 2,1161 4.305.181,35 606.401,65 7,0996

0,50% 9,3957 9,3957 -14,92% 0,49% 9,2112 9,0270 -16,05% 0,18% 2,9796 2,8093 -29,23% 0,51% 1,7337 1,6346 -28,42% 0,29% 2,2136 2,2025 -24,47% 0,20% 1,5473 1,5396 -28,37% 1,38% 9,7127 9,4242 -30,53% 0,02% 1,6845 1,6344 -26,34% 0,37% 34,5061 33,5826 -28,34% 0,40% 6,5094 6,3352 -35,30% 0,59% 2,9267 2,8484 -33,14% 0,13% 0,6128 0,6008 -30,77% 0,35% 7,2753 7,1326 -30,08% 0,25% 0,5724 0,5513 -32,07% 0,70% 6,7696 6,5201 -31,84% 0,29% 2,4972 2,4722 -23,25% 0,92% 1,5516 1,4629 -29,09% 0,36% 1,6528 1,5426 -34,33% 0,40% 0,8886 0,8625 -21,45% 0,39% 2,2007 2,0949 -25,76% 0,43% 7,3836 7,0286 -24,19%

17.431.586,99 1.300.779,63 13,4009 3.690.210,93 444.170,95 8,3081 7.461.053,38 1.360.791,83 5,4829 11.386.459,62 968.145,29 11,7611 17.346.576,84 1.570.045,93 11,0485 15.065.326,92 1.148.191,77 13,1209 3.687.728,06 615.442,57 5,9920 5.843.556,38 2.148.845,70 2,7194 8.322.114,99 1.538.453,07 5,4094 4.035.002,20 1.810.090,74 2,2292 1.071.581,69 132.170,27 8,1076 19.163.228,07 5.702.727,13 3,3604 29.006.423,15 8.260.931,65 3,5113 1.135.812,82 134.167,55 8,4656 3.395.189,85 388.550,00 8,7381 656.330,33 551,01 1.191,1400 36.912.087,52 30.472,20 1.211,3400 720.926,54 698,16 1.032,6200 42.384.974,72 40.980,16 1.034,2800 41.531,34 43,99 944,0400 4.519.736,41 4.779,40 945,6700 1.027.133,58 348.558,95 2,9468 742.166,96 154.080,62 4,8167 4.429.980,91 2.867.421,59 1,5449 2.704.272,39 943.641,83 2,8658 3.980.286,01 1.481.147,94 2,6873 1.508.586,26 550.839,30 2,7387 48.141.675,91 35.600.069,54 1,3523 8.715.155,75 516.672,33 16,8679 14.862.482,25 1.073.636,25 13,8431 47.626.016,86 3.826.403,65 12,4467 8.885.785,56 12.400.938,35 0,7165 4.319.732,01 5.907.236,72 0,7313 12.807.370,97 12.521.275,24 1,0228 15.875.667,08 15.623.234,99 1,0162 4.747.128,80 309.406,97 15,3427 804.504,96 51.545,00 15,6078 613.760,41 29.334,79 20,9226 3.083.617,84 358.462,55 8,6023 655.325,50 73.493,64 8,9168 3.617.082,95 419.127,63 8,6300 663.184,11 73.757,96 8,9914 1.347.803,80 156.628,97 8,6051 525.174,76 58.587,46 8,9639 135.854.546,76 16.363.971,55 8,3021 693.205,67 78.950,81 8,7802 41.098.774,19 5.813.614,87 7,0694 29.075.543,96 2.740.698,06 10,6088 22.180.886,80 2.073.890,70 10,6953 14.368,07 12.138,18 1,1837 42.716,49 37.313,66 1,1448 284.329,68 184.346,80 1,5424 5.999.099,78 2.961.850,56 2,0255 5.855.409,94 2.765.002,97 2,1177 3.704.225,22 971.732,35 3,8120 1.925.312,13 631.358,13 3,0495 9.333.334,19 6.136.929,42 1,5208 16.019.871,13 5.792.166,70 2,7658 24.194.877,19 4.270.426,57 5,6657 13.860.192,57 4.559.173,05 3,0401 30.276.161,12 13.730.126,51 2,2051 748.800,88 38.132,00 19,6371 3.551.669,25 12.352,10 287,5400 1.860.601,22 356.848,34 5,2140

-0,10% 0,80% -0,79% 0,84% 0,36% 0,58% 0,25% -0,13% -0,43% -0,46% -0,16% -0,22% -0,22% 0,05% 1,08% -0,68% -0,68% 0,01% 0,01% -0,03% -0,02% 0,04% 0,14% -0,19% 0,16% -0,23% -0,36% -0,42% 1,40% -0,39% 1,42% -0,42% -0,39% 1,33% 1,35% 1,62% 1,65% 1,87% 0,17% 0,18% 0,25% 0,25% 0,13% 0,14% 0,28% 0,28% 0,63% 0,04% 0,03% -1,10% -1,11% 0,50% -0,39% -0,33% -1,16% 0,19% -0,09% -0,25% -0,25% 0,40% -0,18% 1,35% -0,26% 0,00%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND

MEPI¢IA

14,0709 8,5989 5,5377 11,8787 11,1590 13,2521 6,1118 2,7738 5,4094 2,2292 8,2292 3,3604 3,5113 8,4656 8,7381 1.191,1400 1.211,3400 1.032,6200 1.034,2800 944,0400 945,6700 2,9763 4,8649 1,5912 2,9518 2,7545 2,8209 1,3523 16,8679 13,9815 12,5712 0,7165 0,7313 1,0228 1,0162 15,3427 15,6078 20,9226 8,6023 8,9168 8,6300 8,9914 8,6051 8,9639 8,3021 8,7802 7,0694 10,6088 10,6953 1,1837 1,1448 1,5424 2,1268 2,2236 4,0026 3,1410 1,5360 2,8419 5,8215 3,1237 2,2492 19,9807 293,2908 5,3704

13,2669 11,12% 8,2250 27,12% 5,4281 22,33% 11,6435 15,10% 10,9380 8,51% 12,9897 6,06% 5,9321 8,39% 2,6922 0,05% 5,3553 12,45% 2,2069 -4,78% 8,0265 10,43% 3,3268 -2,26% 3,4762 -7,49% 8,3809 -15,34% 8,7381 -1,54% 1.191,1400 6,85% 1.211,3400 6,89% 1.032,6200 -5,88% 1.034,2800 -5,85% 944,0400 -4,49% 945,6700 -4,45% 2,8879 -26,76% 4,7204 -0,35% 1,5295 4,84% 2,8371 21,77% 2,6604 12,89% 2,7113 14,39% 1,3388 7,40% 16,6992 25,85% 13,7047 5,95% 12,3222 25,24% 0,7093 7,87% 0,7313 9,08% 1,0126 24,26% 1,0162 25,78% 15,1893 43,07% 15,6078 44,99% 20,7134 36,09% 8,4303 -5,15% 8,9168 -4,67% 8,4574 -5,14% 8,9914 -4,65% 8,4330 -3,62% 8,9639 -2,67% 8,1361 -6,06% 8,7802 -5,25% 6,9987 -7,79% 10,3966 0,09% 10,4814 1,17% 1,1837 -17,48% 1,1448 -18,35% 1,5424 2,71% 1,9850 -9,02% 2,0753 13,56% 3,7358 1,68% 2,9580 1,65% 1,4904 6,71% 2,7658 9,09% 5,6657 16,22% 3,0401 9,55% 2,2051 6,77% 19,2444 26,27% 287,5400 3,19% 5,1097 -4,38%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.693.189,90 23.895.972,97 6.349.666,44 204.921.962,48 8.570.673,29 1.793.159,50 5.778.894,04 50.635.301,99 4.275.245,59 55.378.304,80 58.054.517,39 185.419.330,57 3.634.390,07 10.952.224,64 18.904.023,82 304.652.265,11 7.263.690,21 225.224.015,61

2.063.198,48 6,6369 1.897.344,59 12,5944 1.102.970,47 5,7569 18.073.450,78 11,3383 1.233.948,81 6,9457 502.850,67 3,5660 1.055.767,63 5,4736 6.609.542,18 7,6609 698.219,56 6,1231 16.779.766,47 3,3003 14.868.131,63 3,9046 95.003.794,30 1,9517 762.352,49 4,7673 2.033.874,32 5,3849 3.511.063,32 5,3841 83.673.382,18 3,6410 868.699,17 8,3616 93.891.091,88 2,3988

0,02% 6,6502 6,5042 1,97% 0,02% 12,7203 12,4685 2,20% 0,04% 5,7569 5,6993 -1,54% 0,02% 11,3383 11,3383 2,72% 0,02% 6,9457 6,9457 0,60% 0,02% 3,5696 3,5517 -1,37% 0,02% 5,4736 5,4189 -0,89% 0,11% 7,6686 7,6226 3,72% 0,04% 6,1384 6,0925 5,68% 0,00% 3,3003 3,3003 0,96% 0,02% 3,9241 3,8851 0,31% 0,03% 1,9517 1,9517 2,92% 0,01% 4,7673 4,7435 2,73% 0,01% 5,3849 5,3849 0,86% -0,07% 5,3841 5,3841 0,91% 0,03% 3,6410 3,6228 2,62% 0,00% 8,5288 8,1944 2,53% 0,04% 2,3988 2,3988 3,99%

50.336.389,84 29.427.547,42 22.265.044,69 9.925.258,73 1.145.171,45

4.303.535,26 11,6965 2.508.570,79 11,7308 19.988.154,26 1,1139 9.212.781,69 1,0773 441.442,69 2,5942

0,01% 11,6965 11,6965 0,53% 0,00% 11,7308 11,7308 1,34% 0,00% 1,1139 1,1139 1,40% 0,09% 1,0773 1,0773 2,44% -0,60% 2,5942 2,5942 5,37%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

326.320,46 148.279,91 126.004,36 1.296.156,48 6.085.342,15 8.922.514,96

22.034.020,70 2.276.173,72 9,6803 10.406.427,20 1.209.779,37 8,6019 4.201.699,30 526.590,28 7,9791 5.295.323,49 656.359,06 8,0677 553.019.217,80 146.435.751,63 3,7765 27.476.648,23 9.107.718,29 3,0169 4.278.084,98 824.017,14 5,1917 58.159.627,46 4.955.029,36 11,7375 27.272.738,36 5.532.590,28 4,9295 11.986.938,57 1.257.640,02 9,5313 9.587.445,77 1.066.183,16 8,9923 8.874.633,49 2.973.958,02 2,9841 23.752.683,93 4.096.573,15 5,7982 3.094.449,26 2.057.024,36 1,5043 33.364.997,59 2.586.095,67 12,9017 6.424.826,11 1.548.912,17 4,1480 26.409.229,50 3.175.804,05 8,3158 12.069.672,24 4.838.318,86 2,4946 10.611.132,80 4.422.047,38 2,3996 787.763,94 120.000,00 6,5647 1.011.255,97 150.492,23 6,7197 11.161.154,97 3.831.425,09 2,9131 2.918.397,13 1.092.509,25 2,6713 2.598.597,32 469.139,65 5,5391 802.757,91 451.357,47 1,7785 13.969.405,17 6.772.704,92 2,0626 1.944.319,40 252.189,43 7,7098

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

0,36% 9,7771 9,5835 -15,59% 0,41% 8,7524 8,5159 -19,49% 0,42% 8,1187 7,8993 -20,22% 0,38% 8,1685 7,9870 -19,95% 0,25% 3,7765 3,7765 -20,93% 0,11% 3,0169 2,9867 -17,15% 0,25% 5,2696 5,1398 -23,55% 0,22% 11,7375 11,6201 -22,97% 0,09% 4,9295 4,8802 -9,00% 0,09% 9,5313 9,4360 -9,27% 0,25% 8,9923 8,9923 -12,31% 0,05% 2,9841 2,9543 -9,98% 0,13% 5,9721 5,7402 -23,59% 0,47% 1,6246 1,5043 -24,23% 0,04% 13,0307 12,7727 -22,09% 0,04% 4,3554 4,1065 -24,17% -0,04% 8,4821 8,3158 -7,14% 0,05% 2,5320 2,4946 -27,09% 0,19% 2,4236 2,3756 -27,47% 0,14% 6,6303 6,4991 -23,22% 0,06% 6,7869 6,6525 -23,13% 0,04% 2,9131 2,8985 -19,25% 0,40% 2,7514 2,5912 -10,96% 0,26% 5,7053 5,4283 -24,30% 0,17% 1,7874 1,7714 -23,96% 0,20% 2,0626 2,0574 -12,90% 0,18% 7,7098 7,7098 -19,49%

19.579.308,08 6.430.928,37 4.125.075,02 2.813.160,22 1.730.203,14 12.092.354,45 52.296.594,04 37.853.096,37 22.866.402,97 37.415.787,33 1.992.208,33 10.713.467,01 910.600,78 303.621,44

1.125.010,52 577.347,31 359.432,59 249.151,73 309.654,74 1.796.264,85 4.861.402,64 5.960.504,07 8.419.968,78 3.547.777,37 555.476,61 4.095.952,05 90.568,12 30.236,75

17,4037 11,1388 11,4766 11,2910 5,5875 6,7319 10,7575 6,3507 2,7157 10,5463 3,5865 2,6156 10,0543 10,0415

0,01% 0,05% 0,01% -0,02% -0,21% -0,56% 0,03% -0,22% -0,01% -0,12% -0,23% 0,04% 0,07% 0,07%

18,2739 11,6957 12,0504 11,8556 5,6993 6,7992 10,8651 6,3507 2,7564 10,5463 3,7300 2,6418 10,0543 10,0415

17,2297 10,9160 11,2471 11,0652 5,5316 6,6646 10,6499 6,2872 2,6885 10,4936 3,5506 2,5894 10,0543 10,0415

-2,17% -2,09% -0,81% 3,66% 2,74% 4,59% 3,39% 3,47% -3,62% 4,90% 10,72% -4,90% 0,54% 1,21%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

19.517.615,58 5.358.363,54 3,6425 3.917.741,28 264.469,32 14,8136 33.008.182,68 3.207.877,22 10,2897 30.766.127,49 3.815.444,01 8,0636 51.447.428,81 5.374.238,89 9,5730 17.461.983,05 2.476.598,07 7,0508 84.153.118,63 4.475.762,26 18,8020 6.082.682,44 552.674,49 11,0059 4.871.246,78 1.283.888,90 3,7941 16.794.768,17 1.957.382,01 8,5802 52.204.974,19 17.331.400,46 3,0122 52.559.196,70 60.924.934,52 0,8627 54.820,16 61.643,52 0,8893 36.141.046,46 38.394.473,81 0,9413 17.770.046,24 18.278.894,03 0,9722 31.873.350,41 33.858.125,73 0,9414 441.371,32 43.150,26 10,2287 1.026.633,60 100.000,00 10,2663 192.258,19 14.140,92 13,5959 1.261.050,48 370.621,26 3,4025 46.654.459,88 15.482.662,53 3,0133 2.242.199,30 737.738,62 3,0393 3.566.256,22 367.850,70 9,6948

0,14% 3,8246 3,6061 7,02% 0,83% 15,5543 14,6655 16,04% 0,19% 10,3926 10,1868 18,22% 0,17% 8,1442 7,9830 19,09% 0,22% 9,6687 9,4773 11,30% 0,89% 7,1213 6,9803 14,91% -0,09% 18,9900 18,6140 26,87% 0,00% 11,2260 10,8958 10,06% -0,48% 3,7941 3,7562 11,61% 0,42% 8,5802 8,4944 6,85% 0,36% 3,0122 2,9821 18,29% 0,35% 0,8627 0,8541 17,90% 0,35% 0,8893 0,8893 19,15% 0,31% 0,9413 0,9225 21,74% 0,33% 0,9722 0,9722 22,89% 0,32% 0,9508 0,9320 21,74% -0,25% 10,2287 10,0753 2,29% -0,24% 10,2663 10,2663 2,66% 0,01% 13,5959 13,3920 13,10% 0,56% 3,4025 3,3855 10,41% 0,08% 3,1640 2,8626 13,05% 0,13% 3,1913 2,8873 1,31% 0,62% 9,8402 9,6221 7,20%

15.554.445,43 4.254.778,92 3,6558 1.670.920,70 165.087,60 10,1214 71.258.529,09 7.751.976,68 9,1923 29.613.423,19 3.329.321,63 8,8947 44.618.741,38 13.735.071,75 3,2485 48.519.949,15 45.449.360,00 1,0676 2.005.671,95 1.856.441,98 1,0804 6.218.093,10 690.479,54 9,0055 4.017.544,68 1.267.382,59 3,1700 22.218.227,82 10.364.674,13 2,1436 2.698.027,52 1.040.701,36 2,5925 5.396.151,61 524.286,89 10,2924

0,29% 3,6924 3,6192 14,42% 0,11% 10,6275 10,0202 9,97% 0,16% 9,1923 9,1004 1,16% 0,25% 8,8947 8,8058 2,06% 0,21% 3,2485 3,2160 8,33% 0,27% 1,0676 1,0569 8,82% 0,27% 1,0804 1,0804 9,31% 0,09% 9,1856 9,0055 -3,30% 0,44% 3,1700 3,1542 4,86% 0,24% 2,2508 2,1007 -12,92% 0,07% 2,7221 2,5407 -6,99% 0,50% 10,4211 10,2152 12,22%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.112.555,92 6.454,10 1.096.281,56 1.905.009,25

788.519,14 5,64 960,57 184.061,53

10,2883 1.144,9500 1.141,2900 10,3499

0,05% -6,43% -6,44% 0,21%

10,2883 1.144,9500 1.141,2900 10,4534

10,1854 0,08% 1.144,9500 -0,73% 1.141,2900 -0,82% 10,2723 3,84%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3363 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8467 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4527 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,098 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .110,43 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3062 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,966 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3386 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3419

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3526

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3218

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.274.703,73 1.301.022,38 1.208.712,77 11.847.880,75 39.239.124,73 63.549.202,06

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

3,9063 8,7741 9,5926 9,1408 6,4481 7,1223

0,38% 0,68% 0,37% 0,02% 0,16% 0,31%

4,1016 9,2128 9,7845 9,4607 6,7705 7,1935

3,8672 -37,92% 8,6864 -29,32% 9,4967 -1,85% 9,0494 -20,68% 6,3836 -25,32% 7,0511 -22,10%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,339 .........................................................1,3229 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84839 .......................................................0,83823 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4676 .........................................................7,3782 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1162 ...........................................................9,007 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,65 .........................................................109,33 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3088 .........................................................1,2931 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9819 .........................................................7,8863 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3413 .........................................................1,3252 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3446 .........................................................1,3285

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. ¡ÙfiÏÈÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, Û ‰ÈËÌÂÚ›‰· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ∂Ï›‰Â˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ÛÙÔ ∂™¶∞

Δ

Ș ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÂÎÎÚÂÌ‹ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋˜ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙËÓ ∫∂¢∫∂ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

™ÙËÓ ‰ÈËÌÂÚ›‰· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 50 ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ‰‡Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ÂÓÓÈ¿ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. √ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “˘‹ÚÍ ̛· Ôχ ηϋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ ‚ÔËı¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËΔ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ŒÙÛÈ fiÏÔÈ ı· ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÛÙȘ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ̤¯ÚÈ fiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ˆ˜ ı· ÙȘ οÓÔ˘Ó, Ì ‚¿ÛË ÔÈÔ ¿ÚıÚÔ, ÔÈ· ‰È¿Ù·ÍË. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ·Ôڛ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ‰ÈËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ›‰È˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û·Ê‹˜ ·ÎfiÌË ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ Û ʿÛË ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ “ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó. Δ· ÂÓÔÔÈË̤ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂı› ‹‰Ë Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË”

ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. √È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó. √ ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÓÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË ˆ˜ Ì›· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. £· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯ÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï· ‚‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ó· Â›Ó·È ÌË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÈÌ·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “√È ÌÂٷٿÍÂȘ ·fi ÙË ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÈˆÓ Ï›ÁˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·: Œ¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ. √È ÌÂٷٿÍÂȘ ·fi ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÛÙȘ ·ÈÚÂÙ¤˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛӘ ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘” .

§‹ÍË Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÌÂٷٿÍÂȘ ·fi ¢∂∫√ √ Î. ¡ÙfiÏÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ô˘ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ 2010, ·-

ӷʤÚÔÓÙ·˜: “√È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ŸÙ·Ó Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î·È Ë ÂÚÁ·Û›·. ΔÔ 2011 ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ∞™∂¶. √È ‰‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ú¿Í˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. £· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Î·È ·˘ÙÔ› ı· Â›Ó·È Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÒÛÂȘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ

·˘ÙÔ› ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ∞™∂¶. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. √È ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞™∂¶ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘, Û ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹„˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ·” . ∞ÎfiÌË Ô Î. ¡ÙfiÏÈÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙȘ ÚÔÓÔȷΤ˜ ‰Ô̤˜, ϤÁÔÓÙ·˜: “ŸÛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ŸÛ˜ ·fi ÙȘ ‰Ô̤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ. ∂ȉÈο “ÁÈ· ÙÔ μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ” , ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̛· ·¿ÓÙËÛË Ë ÔÔ›· ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞, ÔfiÙ ı· ·Ú·Ù·ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. °È· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ıÂ-

ÙÈ΋ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÁηÛًηÌ ˆ˜ ¯ÒÚ·, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ̛· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¢ı˘Óı‹Î·Ì ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ë ÔÔ›· ›¯Â ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ·Ù› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ›¯Â ÂÈÏÂÁ› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÛˆÛÙ‹” . ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ Î·È Û ÂÚÒÙËÛË “ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡” , fiˆ˜ .¯. ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ μfiÏÔ˘, Î·È Â› ٷ ÂÍ‹˜: “°È· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ›, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ¿Ì ÛÙË μÔ˘Ï‹ ̤۷ ÛÙÔ Ì‹Ó·. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ” . Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ¡ÙfiÏÈÔ˜ › fiÙÈ “ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂٿٷÍË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ·fi ¢∂∫√ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È Ù˘ Δ.∞. ™Â οı ÓÔÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÂٷٷÁÔ‡Ó ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¢∂∫√, ı· ‰Ô‡Ì Û ÔȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ı· ¿ÓÂ. £· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ·›ÙËÛË Ô˘ ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÂÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙËÓ ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

MIKPE™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ∞‡ÚÈÔ Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ™Δπ™ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ

¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ (¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ) ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÚÔ¯ˆÚ› ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÂÓÒÈÔÓ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÈÛÔ„ËÊ›·˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Î·È ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË. ∞fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηٷ̤ÙÚËÛË-‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÈÛÔ„Ëʛ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Ú¿Í˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ·ÛÎÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ÚÔıÂÛÌ›· ÂÙ¿ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË. √È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Û ÚÒÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ô ÔÈΛԘ ¢‹ÌÔ˜. ¢ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ¿ÛÎËÛË ¤ÊÂÛ˘ ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ΔÚÈÌÂÏÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛˆÓ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·›ÙËÛË ·Ó·›ÚÂÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.

∞Ó·ÎÔ‹ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰·˜ ∂∫¢π∫∞™Δ∏∫∞¡ ¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜

·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó·ÎÔ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÏËڈ̋˜ Ô˘

›¯·Ó ÂΉÔı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰·˜ ·fi ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 16.000 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰‡Ô ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ·Ó··Ï·›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ·Ï¢ÚfiÌ˘ÏÔ˘ º¿Ì· Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ. √ ¢‹ÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Î·È ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜.

∫ÏÔ¤˜ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û μfiÏÔ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¢À™∞ƒ∂™Δ∏ ¤ÎÏËÍË ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ‰È·ÌÂ-

Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·Ô˘Û›· ÙÔ˘˜. ÕÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¤Ó· ‚·ÏÈÙÛ¿ÎÈ Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› - ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÎfiÌË Î·È Ê¿ÎÂÏÔ Ì ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, Ë ÎÏÔ‹ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ʤÚÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¯ı˜. £‡Ì· ÎÏÔ‹˜ fï˜ ¤ÂÛÂ Î·È Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ÕÁÓˆÛÙÔÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 10.000 ¢ÚÒ. ∏ ‰È¿ÚÚËÍË ·˘Ù‹ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 3˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

¶ÚfiÛÙÈÌ· Û ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Δ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÔÈÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÚÔ-

ÛÙ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ¿‰ÂȘ, ¤¯ÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¡¤· ŒÓˆÛË π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ - ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) Ù· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÁÂÚı› ‹ ı· ·ÓÂÁÂÚıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ‹ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ηÙ‰·Ê›˙ÔÓÙ·È, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¤ÁÂÚÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ ·Ó ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ ·ÓÂÁ›ÚÂÈ ·˘ı·ÈÚ¤Ùˆ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ó· Ù· ηÙ‰·Ê›ÛÂÈ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›·, Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ë ‰·¿ÓË Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÂÁ›ÚÂÈ ·˘ı·ÈÚ¤Ùˆ˜.

ªÈÎÚ‹ ʈÙÈ¿ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞¶√ ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›· ÂΉËÏÒıËΠ˘ÚηÁÈ¿ Û ‰È·Ì¤ÚÈ-

ÛÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ¢‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ì ¤ÓÙ ¿ÓÙÚ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛ‹ Ù˘. ∏ ʈÙÈ¿, Â˘Ù˘¯Ò˜, ›¯Â ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ¤Î·„ ÚÔ‡¯· Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.

∫·Ï‡ÙÂÙ·È Ë ı¤ÛË ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫∞§À¶Δ∂Δ∞π ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È Û ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ. μ¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ë ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊÙ› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ Â›ÎÔÛÈ ËÌÂÚÒÓ. ∂ÏÏ›„ÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ·ÙÚÒÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›· Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜.

¢È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÏfiÁˆ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ª∂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ‹ ψڛ‰·) Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·Ì‚¤Ù· Î·È ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ψڛ‰·. ¢È·ÎfiÙÂÙ·È Â›Û˘ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Î·È ™Ù·ı¿, ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ ΛÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Î·È ™Ù·ı¿. ∞ÎfiÌË ·fi ÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ∏ ΛÓËÛË ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ¢È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 67-69, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ∞Óı. °·˙‹ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘, ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ ΛÓËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ∞. °·˙‹. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Ô‰fi π·ÛˆÓ›‰Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Î·È ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡, ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢È·ÎÔ‹ fï˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ƒÔ˙Ô‡ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ ΛÓËÛË ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. °È· ·‡ÚÈÔ Â›Û˘ ı· ‰È·ÎÔ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã·Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ·fi ÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ¤ÏÔ˜ ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ (ÂÓ·ÏÏ¿Í ÛÙË Ì›· ψڛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜) Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã·Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ·fi ÙȘ 7.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›.


¢ÈÂıÓ‹ 30 Δ· πÌ·Ï¿È·... ÏÈÒÓÔ˘Ó, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ˙ˆ¤˜ ∫∞¡∫√À¡, 7.

√È ˙ˆ¤˜ Î·È ÙÔ ‚ÈÔ˜ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞Û›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Û ÏÈÒÛÈÌÔ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ ÛÙ· πÌ·Ï¿È· Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∂ȉÈÎÔ› ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (√∏∂) ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ë “ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË” ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Ô‰ËÁ› Û ÏËÌ̇Ú˜ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙȘ ηÙÔÈ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÛԉȤ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. À‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ì Ӥ· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ ∫ϛ̷ ÛÙÔ ∫·ÓÎÔ‡Ó ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ fiÙÈ “·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 Ô Ú˘ıÌfi˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ¿ÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙË Ì¤ÛË ·ÁÎfiÛÌÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·¤Ú·”. √È ÂȉÈÎÔ› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜ ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ∞Ï¿Ûη ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi fi,ÙÈ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

º˘Ï¿ÎÈÛË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ·¿ÙË Ì ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· §√¡¢π¡√, 7.

™Â 18 Ì‹Ó˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ú¿Ô˘Ó ÙÔ˘ ¡ÈԇηÛÙÏ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ·¿ÙË Ì ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ‡„Ô˘˜ 284.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Implants International ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛË ÂÈÙÂÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 15 ÂÙÒÓ. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ¤Ó· ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂.∂. Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÚıÔ‰ÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ó·Ëڛ˜. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙ·. ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2001, Ë Implants International ¤Ï·‚ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ‡„Ô˘˜ 284.000 ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÛÙ· ÂÚ¢ÓËÙÈο ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÎÚ¿ÙËÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ȉ›·Ó ¯Ú‹ÛË Î·È ÙÔ 2002 ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂.∂. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ¤ÊÂÛË Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÎÏ‹ıËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Û˘Ó ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ÏÔÈ¿ ÎfiÛÙË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ·ÓÙ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù¤ıËΠ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È Ô Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¿ÓÔÈÍ ÌÈ· Ó¤· Ì ÙÔ ÔÏfiȉÈÔ fiÓÔÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÁfiÚ·Û ٷ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË.

TETAPTH 8 ¢EKEMBPI√À 2010

ÕÛ·ÓÙ˙: £· ·Ï¤„ˆ Ó· ·ÔʇÁˆ ¤Î‰ÔÛË ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·

Àfi ÎÚ¿ÙËÛË Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ WikiLeaks §√¡¢π¡√, 7.

°

È· ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ WikiLeaks, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ °Ô˘ÂÛÙÌ›ÓÛÙÂÚ ÎÚ›ıËΠÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜. √ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ÕÛ·ÓÙ˙ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ò˜ ÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ™Ô˘Ë‰‹ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ٷ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù·, ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ù· ·‰È΋̷ٷ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Ô ÕÛ·ÓÙ˙ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ. ª¿ÏÈÛÙ· -Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Aftonbladet- ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘ÓˆÌÔÛ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘”. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ WikiLeaks ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ, ·Ú¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ˙, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fiÚÚËÙ· ‰Èψ̷ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ∂ÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ Â¿Ó Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, Ô ÕÛ·ÓÙ˙ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ›.√ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ÕÛ·ÓÙ˙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ·Ú·‰fiıËΠÛÙË ™ÎfiÙÏ·ÓÙ °È·ÚÓÙ.¶Ï‹ıÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Â›¯Â ηٷÎχÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ŒÓ·˜ ÂÎ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ˙, Ô ª·ÚÎ ™Ù¤ÊÂÓ˜, ‰‹ÏˆÛ ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Ô ÂÓÙÔϤ·˜ ÙÔ˘ “Â›Ó·È Î·Ï¿” Î·È ˆ˜ Ë ·Ó¿ÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹Ù·Ó “Ôχ ÂÁοډȷ”.√ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ÕÛ·ÓÙ˙ ÚÔÛ‹Ïı ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ Î·È ı· ·Û΋ÛÂÈ ¤ÊÂÛË Û Èı·Ó‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. √ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ WikiLeaks ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¤Î‰ÔÛ˘ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÂÓÒ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Â›Ó·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÛÙȘ ∏¶∞ fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ·ÛÎËı› ‰›ˆÍË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙˆÓ ‰È·‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Û ËÁ¤Ù˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ WikiLeaks ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÕÛ·ÓÙ˙ ·ÔÙÂÏ› Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚÔÙ˘›· Î·È ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ó¤Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡.√ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ÕÛ·ÓÙ˙ -Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜- ÎÚ˘‚fiÙ·Ó Û ¿ÁÓˆÛÙË ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ‰È·‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ. √ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ WikiLeaks ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ Twitter fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ “Â›Ó·È ·‚¿ÛÈ̘” Î·È fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “‚Á·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi”. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ˙

°Î¤ÈÙ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÈÊÓ›‰È·˜ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.

¢È¤ÚÚÂ˘Û·Ó 1.385 «ÂÏÏËÓÈο» ¤ÁÁÚ·Ê·

Û ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙·.

∏ ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì‹Ó˜ √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ˙ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ·Û΋ÛÂÈ ¤ÊÂÛË Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘, ·ÓËÛ˘¯ÒÓÙ·˜ ÁÈ· Èı·Ó‹ ¤Î‰ÔÛË ÛÙȘ ∏¶∞ Â¿Ó ·Ú·‰Ôı› ÛÙË ÛԢˉÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ “¯ıÚÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ∏¶∞”.√È ∏¶∞ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔÓ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ÕÛ·ÓÙ˙ Ì ‰›ˆÍË Û ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·fi ÙÔ WikiLeaks 250.000 ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÙËÏÂÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆ-

Ú›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ‰È·Ù‡ˆÛË Î·ÙËÁÔÚËÙËÚ›Ô˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ÕÛ·ÓÙ˙ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ¤ˆ˜ Î·È Ì‹Ó˜. √ ÕÛ·ÓÙ˙ ÊÔ‚¿Ù·È ¤Ó· “ÔÏÈÙÈÎfi Ù¤¯Ó·ÛÌ·” Ô˘ ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÛȈ‹ÛÂÈ Î·È ÊÔ‚¿Ù·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ì›· ¤Î‰ÔÛË ÛÙȘ ∏¶∞. øÛÙfiÛÔ, Ë ÛԢˉÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÒÛÙ ӷ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ WikiLeaks. √È ∏¶∞ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘.∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ WikiLeaks Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ÕÛ·ÓÙ˙ ·ÔÙÂÏ› “¤Ó· ηÏfi Ó¤Ô” ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜, ƒfiÌÂÚÙ

¶ÂÚ› Ù· 1.385 ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ÚÔÍÂÓÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔ WikiLeaks Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “T· ¡¤·”, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1985 Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 Î·È ÌÂÙ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÙÚ›· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· -fiÏ· ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜- ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990, Î·È ¿ÏÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ‰Èψ̷ÙÈο ÌËӇ̷ٷ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓ›Ԣ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ı¤Ì·Ù·: Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó, Â›Û˘, 49 ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Û ı¤Ì·Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ ʤÚÂÈ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË BAKOYANNIS Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ∞ıËÓÒÓ ÛÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2006, Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰Â›ÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ΔÔ ϤÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·fi Ù· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ʤÚÂÈ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Ó, Î·È ÂÛÙ¿ÏË ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂ›ÛËÌË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘‚¤ÈÙ ÁÈ· ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2009 ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÌËӇ̷ٷ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ (MNUC).∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó 151 ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤ÍÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1985 Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010.

™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Û 25.000 ÂÚ›Ô˘ ·ÛıÂÓ›˜

H ·ÛÈÚ›ÓË ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÔÏÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·ÚΛÓÔ˘ §√¡¢π¡√, 7.

∏ Ï‹„Ë ÌÈÎÚ‹˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ·ÛÈÚ›Ó˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÔÏÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·ÚΛÓÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¿ ÒÛÙ ӷ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔÏËÙÈο ·ÛÈÚ›ÓË Î¿ı ̤ڷ. ∏ ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ηıÒ˜ Ë ·ÛÈÚ›ÓË ¤¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËı› fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Á·ÛÙÚÔÚÚ·Á›·˜ Û ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ‹ ÛÙÔ˘˜ ¯›ÏÈÔ˘˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ™Â ÌÂϤÙË Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠ۠ÔÎÙÒ ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 25.570 ·ÛıÂÓ›˜, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi ηÚΛÓÔ ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·ÛÈÚ›ÓË Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Î·È 75 ÌÈÏÈÁÎÚ¿Ì ÙËÓ Ë̤ڷ, ‹Ù·Ó ηٿ 21% ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È Î·Ù¿ 34% ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·ÛÈÚ›ÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӷ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎÔ‡, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÌÂϤÙË, Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ηÚΛÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 54% ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·ÛÈÚ›ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ï¿Ì‚·Ó·Ó. √ ¶›ÙÂÚ ƒfiıÁÔ˘ÂÏ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √ÍÊfiډ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÓÒ Ë Ï‹„Ë ·ÛÈÚ›Ó˘ ÂÓ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfi ΛӉ˘ÓÔ Á·ÛÙÚÔÚÚ·Á›·˜, ·˘Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È” ·fi

Ù· ÔʤÏË Ù˘ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ηÚΛÓÔ Î·È ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù·. “√È ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛˆÛÙ¿ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ÌÂÛ‹ÏÈΘ Ô ÌÈÎÚfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Á·ÛÙÚÔÚÚ·Á›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÛÈÚ›Ó˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ Ù· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÌÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿, (·˘Ù‹ Ë ¤Ú¢ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ), Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÔÏÏÒÓ ÎÔÈÓÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·ÚΛÓÔ˘ ı· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜”, ›Â Ô ƒfiıÁÔ˘ÂÏ. ∏ ·ÛÈÚ›ÓË, Ô˘ ·Ú¯Èο ·Ú·Û΢¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Bayer, Â›Ó·È ¤Ó· ÊÙËÓfi Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È Â‡-

ÎÔÏ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÈ˘ÚÂÙÈÎfi. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ë Ï‹„Ë ·ÛÈÚ›Ó˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ·¯¤Ô˜ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÂÂȉ‹ ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ¤Ó˙˘ÌÔ Î˘ÎÏÔÔ͢ÁÂÓ¿ÛË 2, ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘ÓÔ› ÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÛÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ƒfiıÁÔ˘ÂÏ, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Lancet, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ ÂÚ›Ô˘ 10% ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, 30% ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ, 40% ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ·¯¤Ô˜ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ Î·È 60% ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ˘ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·ÛÈÚ›ÓË. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÛÙÔ ¿ÁÎÚ·˜, ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ ·ԉ›¯ÙËΠ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷÁÚ·Ê› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ı·Ó¿ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶›ÙÂÚ ŒÏÁÔ˘ÓÙ, ÂȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·ÛÈÚ›ÓË, ·fi ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫¿ÚÓÙÈÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ˆ˜ “ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi”. “√ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÔʤÏË”, ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. “¡·È, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi ·Ó οÔÈÔ˜ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË (ÂÍ·ÈÙ›·˜ Á·ÛÙÚÔÚÚ·Á›·˜), ·ÏÏ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÈ (·Ûı¤ÓÂȘ) ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ (Ë ·ÛÈÚ›ÓË), ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ”.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

IOBE: ¶ÔÏÏÔ› ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚ·Ì·

∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ∞£∏¡∞, 7.

Ú˯fiÙËÙ·, Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔÈ Û ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ·ÏÏ¿... Î·È Êfi‚Ô ·ÔÙ˘¯›·˜. ∞˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·fi ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ IOBE ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (2009-2010) Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠۋÌÂÚ·, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ π√μ∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· - Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·Ó·˙ËÙ¿ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 17% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 18-64 ÂÙÒÓ -‰ËÏ·‰‹ 1,2 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ·- ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ΔÔ‡ÙÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜: Δ· ¿ÙÔÌ· ˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›Ù ÏfiÁˆ ›ÂÛ˘ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ›Ù ÏfiÁˆ Êfi‚Ô˘ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÒÏÂÈ¿ Ù˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ‹ ·ÎfiÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ··Û¯fiÏËÛË. ∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π√μ∂ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1,6 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ 1,2 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÙÚÈÂÙ›·˜. To 2009, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜, ·Ó Î·È Ë Â›‰ÔÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˘„ËÏfiÙÂÚË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÙÔ 8,8% (¤Ó·ÓÙÈ 9,9% ÙÔ 2008) ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 18-64 ÂÙÒÓ -‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 610.000 ¿ÙÔÌ·- ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· ¤Ó·Ú͢ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ˘. ∏ ÙÒÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎً٘ ‹ Û˘ÓȉÈÔÎً٘ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3,5 ¯ÚfiÓÈ·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ 2009, Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ (15,1%). ŒÙÛÈ, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 23,6% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 18-64 Â-

μ·ÛÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ● ¶ÂÚ› Ù· 1,6 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ● ¶ÂÚ› Ù· 600.000 ¿ÙÔÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ● ¶ÂÚ› Ù· 1,2 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ● ¶ÂÚ› Ù· 180.000 ¿ÙÔÌ· ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙÔ 2009. ● ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¢ηÈÚ›·˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 47% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 39,5% ¤Ú˘ÛÈ. ● ∏ Ú˯fiÙËÙ·, Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ● √È ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ GEM ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ● Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜. ÙÒÓ, ÔÛÔÛÙfi ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ GEM. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ 2009, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ÔÚȷο Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ 2008 (2,6% ¤Ó·ÓÙÈ 2,3%). ŒÙÛÈ, ÂÚ›Ô˘ 180.000 ¿ÙÔÌ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ηÙ›¯·Ó ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ø˜ ·ÚÈ· ·ÈÙ›· (45,7%) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÔ‡˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜.

·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (26,8%), Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ó· ‰È¤ÂÈ ÙÔ 20% ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ (14,5% ÙÔ 2008). ΔÔ 2009, ÙÔ 42% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛÂ Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ GEM ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏ› οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ (46,1% ÙÔ 2008), ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘/ÙˆÓ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡(ˆÓ) ȉÈÔÎÙ‹ÙË(ÙˆÓ). ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ‰ËÏÒÓÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ·ÎfiÌ·, Ì ÙÔ 43% Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηٿ ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ Ôχ Û 5 ¿ÙÔÌ·.

μ·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∞Ú¯ÈÎÒÓ ™Ù·‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫·ÈÓÔÙÔÌ›·;

∏ Ú˯fiÙËÙ·, Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2009, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó 33,4%. ∏ ·Ó¿ÁÎË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi fi,ÙÈ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, fiÔ˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 17%. ∂ÈϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 27% ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ (ÔÛÔÛÙfi ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ·fi ¤Ú˘ÛÈ) ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ΛÓËÙÚÔ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·Ó¿Á΢ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È ·˘Ù‹ Ë “Û˘ÁÎÂÎ·Ï˘Ì̤ÓË” ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿Á΢, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¢ηÈÚ›·˜, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¢ڇÓÂÙ·È Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 47% (39,5% ¤Ú˘ÛÈ) ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ. ∫ÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·˘Ù‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë

∞Ôı·ÚÚ˘ÓÙÈο Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜: ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·/ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ (ı·) ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤·/˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ (ı·) ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙÔ 13,1% Î·È Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ (16,7%) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ GEM (17,2%). Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ì›· ÚˆÙÔÙ˘›·, fiˆ˜ ¿ÓÙˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. √ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰‡Ô ÛÙȘ ¤ÓÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ¤Ó· 6,6% ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· 3/4 ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈο ¤ÓÙÔÓ· ÏÈ·ÓÂÌÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ̤Û˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÔÓÒÓÂÙ·È ÙÔ 2009. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ù· 3/4 ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÓÙÔÓÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 75% ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÂÎÙfi˜ ¯ÒÚ·˜) ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ºÙˆ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿-

ÙˆÓ Û fiÚÔ˘˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ªfiÓÔ Ì›· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û¯ÂÙÈο Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

¶ÚÒÙÔÈ Û ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ·ÏÏ¿... Î·È Êfi‚Ô ·ÔÙ˘¯›·˜ Ÿˆ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ GEM ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∏ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ 2009 (58%) Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ GEM. ∞ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ, ÌÈ·˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 90% ·˘ÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË. ŸÌˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢ Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ (45% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡). ΔÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Êfi‚Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·. ŒÙÛÈ, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Ô Êfi‚Ô˜ ÁÈ· Èı·Ó‹ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô Êfi‚Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜.

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ΔÔ 2009, Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ GEM ÂͤٷÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ‹ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ-

ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ηْ Ô›ÎÔÓ Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ Î.Ù.Ï. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ıÂÙÈο Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ¤Ó·Ú͢ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ GEM Â›Ó·È 1,8%, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 1,9% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. √È ÂÁ¯ÒÚȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Î·È ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·, ηıÒ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ıˆÚ› ˆ˜ Ë Âȯ›ÚËÛË ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ GEM ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ηÈÓÔÙÔÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. º·›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ ۯ‰fiÓ Ì›· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚ› ˆ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ÈÛ¿ÚÈıÌÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ηÈÓÔÙfiÌÔ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ¿ Ù˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ 48% ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ıˆÚ› ˆ˜ ‰Ú· Û ÌÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·ÁÔÚ¿ ‹/Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ÂÏ·ÙÒÓ (niche market/customers).

√È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ GEM ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Û οı ¯ÒÚ·.

°ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›·, ÙËÓ ÙÚÈ‚‹ Ì ٷ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ 2009 οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ 2008, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÔÚȷο ÙÔ 70%. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜/Ì›· ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ (ηıÈÂڈ̤ÓÔÈ Î·È ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ) ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘/Ù˘ Ó· ȉڇÛÂÈ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË/·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÌfiÏȘ ÙÔ 13% ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ 17,5% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È Â›‰ÔÍˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ ÎÚ›Û˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ›, Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∫·È Ë ÌÂÙ·Ô›ËÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·ÚÓËÙÈο, ηıÒ˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· 7% ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ·˘Í‹ıËηÓ. ¶·ÚfiÌÔÈ·, ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈ΋, Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÂÏ¿ÙË ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Î·È Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¢ηÈڛ˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

∞‡ÍËÛË ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ

πÛÙÔÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011

∞£∏¡∞, 7.

∞£∏¡∞, 7.

∞À•∏™∏ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ηٷı¤ÛÂ-

ˆÓ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ì›·˜ Ë̤ڷ˜ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ 0,47% Î·È 0,34% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·fi 0,46 Î·È 0,33% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∂›Û˘ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÓÔ‰Ô 7 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 3,68%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· (ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ˘ÂÚ·Ó·Ï‹„ÂȘ) ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·Ù¿ 4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 14,29%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ηٿ 11 Î·È 22 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 6,56% Î·È 9,43%. ∞ÎfiÌË, Ù· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· ̤¯ÚÈ 1 ¤ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÔÛ¿ (̤¯ÚÈ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ) fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÔÛ¿ (¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¿ÓÔ‰Ô, ηٿ 10 Î·È 4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 5,96% Î·È 5,32% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ¿Óˆ ·fi 1 Î·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 5 ¤ÙË Ù· ÔÔ›· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 18 Î·È 3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 3,72% Î·È 3,99% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¶¿Óˆ ·fi ÙȘ 1.500 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ¿ÏÌ· 2,74% ∞£∏¡∞, 7.

™∏ª∞¡Δπ∫∞ Î¤Ú‰Ë 2,74% η٤ÁÚ·„ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Â˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ∂∂-¢¡Δ. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.533,76 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ηٿ 3,64%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 109,918 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ Coca Cola 3∂ (+4,49%), Alpha Bank (+4,44%), ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+4,19%), Eurobank (+4,02%) Î·È ∂ıÓÈ΋ (+4,02%). ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Creta Farm +17,87%, Profile +13,46%, A¡∂∫(ÎÔ) +11,76% Î·È °ÂÓÈ΋ ∂ÌÔÚ›Ô˘(Î) +10,00%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∂ÈÎfiÓ·-∏¯Ô˜ -14,29%, Compucon -14,29%, √ptronics Technologies -9,72% Î·È ∞ÙÏ¿ÓÙÈÎ -8,33%.

∂ȉ›ӈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 8 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂˘Ú‡ÙÂÚË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈʤÚÂȘ, ηٿ 18 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂˘Ú‡ÙÂÚË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù¿ 13 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·.

·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÚÈÌËÓÈ·›·˜ ŒÚ¢ӷ˜ ÁÈ· ÙȘ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë Manpower. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ô ¢Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ™˘ÓÔÏÈÎÒÓ ¶ÚÔÔÙÈÎÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ -15%, ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ŒÚ¢ӷ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 5 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ë Ì›ˆÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 16 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÚÈÌËÓÈ·›·˜ ŒÚ¢ӷ˜ Ù˘ ªanpower ÁÈ· ÙȘ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Û ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 750 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ÂÚˆÙ‹ıËηÓ, ÙÔ 8% ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÙÔ 23% ÚԂϤÂÈ Ì›ˆÛË Î·È ÙÔ 65% ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·Ì›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ηٿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. √ ¢Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ™˘ÓÔÏÈÎÒÓ ¶ÚÔÔÙÈÎÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. “™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ŒÚ¢ӷ˜, Ë ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘” , ϤÂÈ Ë ¢Ú μÂÓÂÙ›· ∫Ô˘Û›·, ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Manpower ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi ˆ˜ ÛÙËÓ ·‚¤‚·ÈË ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¢ÂÏÈÍ›· Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ·fi ÔÙ¤. ™‹ÌÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ̛· ÚfiÎÏËÛË ‡„ÈÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜: Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì·˜ ·fi ÌË ÓfiÌÈ̘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ے ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ fiÏ· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË (΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ, ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ) Ó’ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ›”.

¢ÈÂıÓ›˜ ™˘ÁÎÚ›ÛÂȘ

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó¿ ΔÔ̤· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

√È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Û ÔÎÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ÙÚ›ÌËÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ı· ÌÂȈı›. √È ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì ÙȘ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ -34%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (ÃÔÓ‰ÚÈ΋ Î·È §È·ÓÈ΋), fiÔ˘ ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ -27% Î·È 20% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞·ÈÛÈfi‰Ô͘ Â›Ó·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ, Ì ÙȘ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ -13% Î·È -12% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, Ì ÙȘ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 0%. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ

ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÏËÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ, fiÔ˘ Ô ¢Â›ÎÙ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 6 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ, Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 35 Î·È 24 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (ÃÔÓ‰ÚÈ΋ Î·È §È·ÓÈ΋), ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÒÛË 23 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË, Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 20 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·Ù¿ 10 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 6 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.

“∏ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Ì ÙÔÓ ¢Â›ÎÙË Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ¤Ó·ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë ¢Ú ∫Ô˘Û›·. “º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÌÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Û ۯ‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ Ó· ·ÓÈÎÔ‚ÏËı› ηÓ›˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ÏËÓ fï˜ ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿. ªfiÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ıÂÙÈο ÂÓÂÚÁÔ› Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Ì·˜ ÛËÌ›· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÚ›Ô‰Ô” ϤÂÈ Ë ¢Ú ∫Ô˘Û›·.

™˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ·Ó¿ °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈʤÚÂȘ. √È ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Ú‡ÙÂÚË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ -16%, ÂÓÒ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ -12%.

∂ÎÙfi˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ 4 ÛÙȘ 10 ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ∞£∏¡∞, 7.

√§√ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ 15-64 ¯ÚfiÓˆÓ

ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÓÂÓÂÚÁÒÓ ÂÚÁ·Ûȷο Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ 22,1% ·fi ÙÔ 40% ÙÔ 2000. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È 43,5%, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ·fi fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, Ô ·-

ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ‰¤ÈÎÙ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÌÂÈÒıËΠÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙÔ 22,8% ÙÔ 2000, ÛÙÔ 22,2% ÙÔ 2009. Δ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ÒÚ˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ 2009, ÂÚÁ·Ûȷο ·ÓÂÓÂÚÁ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ 43,5% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ 49,5% ÙÔ 2000. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ ËÏÈ˘ 15-24 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 72,6%, ÙˆÓ 25 ¤ˆ˜ 54 ÙÔ 29% Î·È ÙˆÓ 55-64 ÙÔ 70,7%.

™¯Â‰fiÓ 64.000 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·fi 39 ¯ÒÚ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ŒÚ¢ӷ Ù˘ Manpower, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Û 32 ·fi ÙȘ 39 ¯ÒÚ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ŒÚ¢ӷ Ù˘ Manpower ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, Û ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙËÓ πÓ‰›·, ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ Δ·˚‚¿Ó, ÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. √È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÓËÙÈΤ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ΔÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ Û 28 ·fi ÙȘ 39 ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ G7 (∫·Ó·‰¿, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·Ï›·, π·ˆÓ›·, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ∏¶∞). ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ ‹ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ŒÚ¢ӷ Ù˘ Manpower. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· EMEA, ÔÈ ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Û 11 ·fi ÙȘ 18 ¯ÒÚ˜. øÛÙfiÛÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi, ηıÒ˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Û 12 ¯ÒÚ˜. √È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008.

¶ÂÚ›Ô˘ 110.000 ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2010 £∂™™∞§√¡π∫∏, 7.

™∂ 110.000 ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο

ÔÈ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ 2010, Ì ÙÔ 20-30% ·˘ÙÒÓ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ 3.000 ̤ÏË. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ™ÔÊ›· ∫·Ï·ÓÙ›‰Ô˘, ¤ÎÚÔ˘Û ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ó¤Ô Î‡Ì· ·ÔχÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎÔ-

ÏÔ˘ı›, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· 400.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô˘ Û˘˙ËÙ›ٷÈ, “ı· ¢ÓÔ› ·ÎfiÌË ·Ú·¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ È· ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ı· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÙÔ ÂfiÓÈ” , οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÔÈ “ÂÎÙÒÛÂȘ” ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ì¿ÏÈ-

ÛÙ·, ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó “ÓÂÔ-ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜, Û ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â› ÛÂÈÚ¿ ¯ÚfiÓˆÓ” , fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ∫·Ï·ÓÙ›‰Ô˘. “√È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·›˙Ô˘Ó Ì ٷ fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘, ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û -ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- ÙÂÙÚ¿ˆÚË ··Û¯fiÏËÛË, Ì›ˆÛË ÌÈÛıÔ‡ Î·È ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ÚÂfi, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈ΋ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈ-

ÛÙË ÂÚÁ·Û›·” , ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·Ìԇ΢. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ì ٷ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢, ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ÔÏfiÎÏËÚË “·¿ÙË” , ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ›Â, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ë Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ √∞∂¢ Î·È ˙ËÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, Ì ÂȉfiÙËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 33

TETAPΔ∏ 8 ¢EKEMBPI√À 2010

ΔÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ √Δ√∂ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 7.

ΔÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (12:00 15:00) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë √Δ√∂, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∞Δ∂bank. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √Δ√∂, ‰ÂÓ ı· ·ԉ¯ı› η̛· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÙËÓ ∞TEbank, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏϋψÓ.∏ √Δ√∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ “·Ú¿ı˘ÚÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘”, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ √Δ√∂ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞Δ∂bank Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ £. ¶·ÓÙ·Ï¿ÎË, ·ÍÈÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ √Δ√∂, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¶˘ÏÒÓ· ΔÚ·Â˙ÒÓ.

∏ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ë √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ô¯‹˜, Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ 50%! ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ Î¿ÏË!∏ ·fi¯Ë Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂıÓÈΤ˜‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ Â˘ı¤ˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÓÔÔ‡Ó ‹ Ó· ·Ú·‚ϤÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, Ô˘ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Û ηÙËÁÔڛ˜. ∏ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÒÛÙ ηٷگ‹Ó Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î¿ÏË Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ‚¤‚·È· ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. °È· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÎÚ›ıËΠ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô Ó· η٤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √¡¡∂¢.∏ Ô‰ËÁ›· ·˘Ù‹ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜. ¶¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ÓÂÔÏ·›ÔÈ Ì‹Î·Ó ÛÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ „‹ÊÔ˘˜”. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∞Ó Î¿ÔÈÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ‚Ô‹ıÂÈ· fi¯È ¤ÌÌÂÛË Î·È ·ÚfiÛˆË, ·ÏÏ¿ ¿ÌÂÛË Î·È ÚÔÛˆÈ΋, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜”.

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÚ›˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

∏̤ڷ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ë 13Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ 9.000 Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ ∞£∏¡∞, 7.

·ÓÂÏÏ·‰È΋ Ë̤ڷ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 13Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ” .ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÚ›˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì˯·ÓÔΛÓËÙË ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ¢È·‚·ÙÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÓÓ¤· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 12.600 Û 26 ·fi ÙȘ 33 Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ¿ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ·fi ¯ı˜, Ë̤ڷ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ 157 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·fi Ù· °Ú‚ÂÓ¿ 500, ·fi ÙÔ ¢ÔÌÔÎfi 66, ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· 38, ·fi Ù· ΔڛηϷ 45 Î·È ·fi Ù· ¢È·‚·Ù¿ 200. ∞ÂÚÁ›· ›ӷ˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˘ ¢’ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, ÂÓÒ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÂÚÁ›· ÔÈ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ μfiÏÔ˘. ΔÔ Ì¤ÏË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ πˆ¿ÓÓ· ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ Î·È ∏Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÿÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞ÎfiÌË, ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚfiıÂÛË Ó· ·¤¯Ô˘Ó Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· (ÌÂÚÔο̷ٷ). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó, Ó· ‰È·ÙÂı› Û ·fiÚÔ˘˜ ‹ ȉڇ̷ٷ. ∂›Û˘, ηٷÁÁ¤ÏıËΠfiÙÈ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ Îfi„Ô˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η ‹ Ù· ÌÂÚÔο̷ٷ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. “ª·˜ ÂͤÏËÍ·Ó Î·È Ì·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛˆÈο ÂÚÈ̤ӈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ˆÛÙfiÛÔ Ì ۷ʋ ÙÚfiÔ Ù˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÎÔÔ‡˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È ÛÎÔÔ› Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ›, Â›Ó·È ·-

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ, Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¿ÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ·fi ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ. ªÂ ÙË Ï‹ÍË, fï˜, Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ‹ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂™¶∞. ™˘Ó¿Ì·, Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ˆ˜ χÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û‡ÓıÂÙË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ·‰‡Ó·ÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. ∂›Û˘, Ë Î· ∑‹ÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ηıÒ˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â͢ËÚÂÙ› ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÔÈ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, Ë Ï›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ·, ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ë Î˘Ú›· ∑‹ÛË ÂÚˆÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi: 1. ™Â ÔȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚԂ›Ù ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜; 2. ¶ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ ÚԂ›Ù ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Ó¤Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ; 3. ¶ÔȘ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Û·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó Ì ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi - Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜;

ÓÔȯÙÔ›, ‰È·ÎËÚ˘Á̤ÓÔÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ fiÊÂÈÏ ӷ Ù· ͤÚÂÈ Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜. ¡· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ·ÚÈıÌfi ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ. ∫¿ı ̋ӷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·Ù¿ 200-250 ¿ÙÔÌ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· 30% Â›Ó·È ˘fi‰ÈÎÔÈ, 60% ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È 35% ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ¡· ÚÔÛı¤Ûˆ fiÙÈ 1.180 (Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘) ¤¯Ô˘Ó ÔÈÓ¤˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈ̘” . ∞ÎfiÌË, Ë ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ “ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘” ∂›¯Â ‰Ëψı› Ë ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔÙÔ‡ ‰ËψıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. π‰È·›ÙÂÚ· Ó· ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙȘ ÔÈÓ¤˜ Ù˘ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È ‰ÈÒÍÂȘ” .

N¤Ô ¢.™. ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/12/2010 ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¢.™. ·Ó¿ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ μ·Û., ΔÔ·Ï›‰Ë˜ ∑·¯., ΔÛԇη˜ πˆ., Δ¤˙· ÃÚÈÛÙ›Ó·, μÏ¿¯Ô˜ ∂˘·Á. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ ¢.™.: £¿ÓÔ˜ μ·Û., ÷Ù˙‹˜ πˆ., ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ μÏ·Û. ¢È¿ ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹: √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ƒ¿ÈÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋, §·ÏÈ¿ °ÂˆÚÁ›·. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi˜: ΔÛÈÙÛÈÚ›ÁÎÔ˜ ∞ÚÈÛÙ. ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ: °È· ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ (¶√¡): °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ μ·Û., Δ¤˙· ÃÚÈÛÙ›Ó·, ªfiÛÈÔ˜ ¢ËÌ., ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ μÏ·Û., £¿ÓÔ˜ μ·Û. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›: ™ÔÊ·Ù˙fiÁÏÔ˘ £ÂÔÊ., ΔÛԇη˜ πˆ. ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÁÈ· ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶.√ª.∞.ÌÂ∞: °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ μ·Û., Δ¤˙· ÃÚÈÛÙ›Ó·, ªfiÛÈÔ˜ ¢ËÌ., ¶·ÛÈ¿˜ πˆ., £¿ÓÔ˜ μ·Û., ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ μÏ·Û. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›: ™ÔÊ·Ù˙fiÁÏÔ˘ £ÂÔÊ., ΔÛԇη˜ πˆ. ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· (∂.™.∞.ÌÂ∞): °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ μ·Û., Δ¤˙· ÃÚÈÛÙ›Ó·. ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›: ªfiÛÈÔ˜ ¢ËÌ., ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ μÏ·Û.

∞˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì·˙› Ì ÙË «

¢π∞μ∞™Δ∂ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ΔÚÈ‚È˙¿ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙˆÓ «™ÂÏ›‰ˆÓ» Î·È Ì¿ıÂÙ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‹ fi¯È, ÙÂÏÈο, Ô ∞˚ μ·Û›Ï˘!!!

»


34 Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ Δ‚¤ÓÙÂ-ΔfiÙÂÓ·Ì 3-3 (22’ ÂÓ. §¿ÓÙ˙··Ù, 56’ ƒÔ˙¿Ï˜, 64’ ™·ÓÙ› - 12’ ·˘Ù. μ›˙ÁÎÂÚ¯ÔÊ, 47’, 59’ ¡ÙÂÊfiÂ) μ¤ÚÓÙÂÚ-ÿÓÙÂÚ 3-0 (39’ ¶ÚÂÓÙÏ, 49’ ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔ‚ÈÙ˜, 88’ ¶È˙¿ÚÔ) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ΔfiÙÂÓ·Ì ....................................11 2. ÿÓÙÂÚ ..........................................10 3. Δ‚¤ÓÙ ..........................................6 4. μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ. ................................5 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ªÂÓʛη-™¿ÏΠ1-2 (87’ §Ô˘È˙¿Ô - 19’, ÃÔ˘Ú¿‰Ô, 81’ äÓÙ˜) §ÈfiÓ-ÿÔÂÏ 2-2 (62’ §ÈÛ¿ÓÙÚÔ, 88’ §·Î·˙¤Ù - 63’ ∑·¯¿Ú, 69’ ∑¿¯·‚È) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ™¿ÏΠ.........................................13 2. §ÈfiÓ ............................................10 3. ªÂÓʛη ...................................6 4. ÿÔÂÏ ........................................5 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-μ·Ï¤ÓıÈ· 1-1 (62’ ÕÓÙÂÚÛÔÓ - 32’ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜) ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ-ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ 1-1 (79’ °ÈÏÓÙÈÚ›Ì - 19’ ª›ÏÂÚ) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ........................14 2. μ·Ï¤ÓıÈ· ...................................11 3. ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ .....................................6 4. ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ ..........................1 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ƒÔ‡ÌÈÓ 2-0 (51’ ºÔÓÙ¿˜, 83’ μ. ™¿ÓÙÛ˜) ∫ÔÂÁ¯¿ÁË-¶∞√ 3-1 (26’ μ›ÓÁη·ÚÓÙ, 50’ ÂÓ. °ÎÚfiÓÎÈÂÚ, 73’ ·˘Ù. ™ÈÛ¤ - 92’ ∫·ÓÙ¤) ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· .........................14 2. ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ...............................10 3. ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ..........................6 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ...........................2

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∏ÙÙ‹ıËΠ̠3-1 ·fi ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Î·È ¯ı˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. °ÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 3-1 ·fi ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ·ıËÙÈÎfi 2-13 ÁÎÔÏ. √È ¢·ÓÔ› ‹Ú·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÂÓÒ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó. ΔÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ 92’ Ô ∫·ÓÙ¤ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÙÔ 300Ô ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.

ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÍÂΛÓËÛ ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ô˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÏÂÙÔ‡, fiÙ·Ó Ô μ›ÓÁη·ÚÙ ‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÂÓÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ›‰Â ÚÒÙ· ÙÔÓ ∂ÓÙfiÈ Ó· ÌËÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÚԯȿ ÛÙËÓ Ì¿Ï· (Ì ÚÔ‚ÔÏ‹) Î·È ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηٷϋÁÂÈ ¿Ô˘Ù. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 20ÏÂÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™ÔÏÌ¿ÎÂÓ. √ ªÔÏ¿ÓÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ‰˘Ó·Ù¿ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó Ì ‰‡Ô ÛÔ˘Ù ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¿ÏÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ªÂÙ¿ ·fi ¿Û· Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ªÔÏ¿ÓÈÔ˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, Ô μ›ÓÁη·ÚÓÙ ¤Î·Ó ÙÔ ÎÔÓÙÚfiÏ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚·, Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ, οÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·Ó ÂÓÂÚÁÔ‡Û ϛÁÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 33’-34’ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™ÔÏÌ¿ÎÂÓ, ·›ÏËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Î·È ¤¯·Û·Ó ‰ÈÏ‹ ¢ηÈÚ›· Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞Ú¯Èο, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Í·ÊÓÈÎfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫Ï·Ô˘ÓÙÂÌ›Ú, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô Δ˙fiÚ‚·˜ ›¯Â ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó Û ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÛÙË̤Ó˘ Ê¿Û˘, Ô °ÎÚfiÓÎÈÂÚ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÔοÚÈ, ÚÈÓ Ô ∂ÓÙfiÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ì Êfi-

● ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

Ú· ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ºÂÚ¤ÈÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 35Ô ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›·. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÙÂÏÈο ¤ÊÙ·Û·Ó ¤Ó· ÏÂÙfi ÚÈÓ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ÌÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. √ μ›Ï·ÓÙ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηϋ ¤ÍÔ‰Ô Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Î·È Ô ª·Ú›ÓÔ˜ ÛÔ‡Ù·Ú ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÚÙȤÚÔ ÂÎÙfi˜ ı¤Û˘, fï˜ ·ÚfiÏÔ ·˘Ù¿ ‚ڋΠÙËÓ Ì¿Ï· Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ §Ô‡È˜ °Î·ÚÛ›· ·ÏÏ¿ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ πÛ·-

ÓÔ‡ ̤ÛÔ˘ η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ “ÙÚ¿Ô˘Ï·” . ∞¤Û˘Ú ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ∑ÈÏÌÂÚÙÔ ™›Ï‚· Î·È ¤‚·Ï ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ §¤ÙÔ Î·È ¡›ÓË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 2,5 Ì‹Ó˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·Ù˜, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤Í˘ÓË ¿Û· ÙÔ˘ §Ô‡È˜ °Î·ÚÛ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ, ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ô μ›Ï·ÓÙ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ۈًÚÈ· ÙËÓ Ì¿Ï·, ÚÈÓ Ï·Û¿ÚÂÈ Ô Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ÙÔ˘

¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÚÒÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ °ÎÚfiÓÎÈÂÚ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Ì¿ÚηÚ ۈÛÙ¿ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ª¤ÈÂÚ Ì ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ “¿ÛÚË ‚ԇϷ” . √ “·ıÒÓ” Ó›ÎËÛ ÙÔÓ Δ˙fiÚ‚· ·fi Ù· 11 ‚‹Ì·Ù· Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 2-0 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ∏ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·... Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ Û ÁÎÔÏ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 57’ Î·È ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜

Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ªÂÙ¿ ·fi Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚· Î·È Î·Î‹ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ ∫·ÓÙ¤, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ∂ÓÙfiÈ, Ô˘ Ï¿Û·Ú Û ¿‰ÂÈ· ÂÛÙ›·, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 73’ ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ∫Ï·Ô˘ÓÙÂÌ›Ú, Ô ™ÈÛ¤ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ¤ÛÙÂÈÏ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 3-0 Á· ÙÔ˘˜ ¢·ÓÔ‡˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÚÈÍ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÙÔÓ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Ù˘ 100Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ºÂÚ¤ÈÚ· Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ¤ÂÈÛ·Ó Û ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ¤¯·Û·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¢ηÈڛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ μ‡ÓÙÚ· ·fi ÎÔÓÙ¿ Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Î·È Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ ¿Óˆ Û ·ÓÙ›·ÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi. ΔÂÏÈο ÛÙÔ 92’ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ì›ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ. ªÂÙ¿ ·fi Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ §¤ÙÔ Ô ∫·ÓÙ¤ ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-1. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª¤ÈÂÚ (°ÂÚÌ·Ó›·) ∫›ÙÚÈÓ˜: °ÎÚfiÓÎÈÂÚ - ™ÈÌ¿Ô, §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›·, §¤ÙÔ ∫√¶∂°Ã∞°∏: μ›Ï·ÓÙ, ¶fiÛ¯, ∑¿Óη, ÕÓÙÔÓÛÔÓ (77’ √ÙÂÛÂÓ), μÂÓÙ, ∫‚ÈÛÙ, ∫Ï·Ô˘ÓÙÂÌ›Ú, ªÔÏ¿ÓÈÔ˜, μ›ÓÁη·ÚÓÙ, °ÎÚfiÓÎÈÂÚ (87’ ∑Ô¯fiÚÂ), ¡’ ¡ÙfiÈ (81’ ™ÂÓÙ›Ó). ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤, μ‡ÓÙÚ·, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ (46’ ¡›Ó˘), ™ÈÌ¿Ô, §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· (75’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), ª·Ú›ÓÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ §¤ÙÔ), ™ÈÛ¤.

∞£∏¡∞, 7.

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘, Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË-‰‹ÏˆÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010-11 ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ∞ÈÙ‹ÛÂȘ-¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ù· °Ú·Ê›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8/12/2010 ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14/12/2010.

∏ ÏËڈ̋ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 7.

∞fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 ¤ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÔÏ˘ÙÂÎÓÈο ÂȉfiÌ·Ù· (Â›‰ÔÌ· 3Ô˘ ·È‰ÈÔ‡, ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ·, ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÙÚ›ÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¡. 3631/08, ÈÛfi‚Ș Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂÊ¿·Í ·ÚÔ¯‹ 2.000 ¢ÚÒ ¡. 3454/2006) ÙÔ˘ ™Δ’ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ 2010 Û 436.337 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √°∞ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ ÏËڈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 132.256.754,45 ¢ÚÒ.

£.¡¿ÎÔ˜: ∫˘ÎÂÒÓ·˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘

∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜

°È· “΢ÎÂÒÓ· ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘” , ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Û ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ì ı¤Ì· ÙȘ “∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ 7˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ “ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÔÙ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ¢ËÏ·‰‹ fiϘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËı˘ÛÌÔ‡, fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë °.° ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ™Ù‹ÚÈ͢ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ÏÏÔ‰·‹ Î·È ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ η̛· ˘ËÚÂÛ›· Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” . “Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈϤÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Â¿Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÚÔ·ÙÂÈ Û·ÊÒ˜ ˆ˜ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÂÙ¿ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ¤Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÚÈÔıÂÙË̤ӷ ‰›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, Ì ÂÈηχ„ÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È, ΢ڛˆ˜, Ì Û·Ù¿ÏË ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·fiÏ˘ÙË Û‡Á¯˘ÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο ·Ó˘·ÚÍ›· ÔÏÈÙÈ΋˜” .°È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÂÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜: 1. ΔÂÏÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜; 2. ¶ÔÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ì ÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÔÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘, ÔÈÔ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÔÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘;

∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ÔÔ›· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÙÈ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· 100 ËÌÂÚÒÓ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› Ë Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ‰ËÏ·‰‹. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ∫fiÌÌ· ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ ‰È¤ıÂÙ χÛÂȘ, ¤ÊÙ·Û ʤÙÔ˜ Ó· ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙË ¡¢, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÁˆÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜” , ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˙ËÙ› ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÙÙÂÈ ·fi ˘ÛÙÂÚÔ‚Ô˘Ï›·. “∂¿Ó ·ÔÙ‡¯ÂÙ ı· ϤÙ “fiÏÔÈ Ì·˙› ¯ÚÂÔÎÔ‹Û·Ì” , ÂÓÒ Â¿Ó ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ı· ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÂÛÙ ÂÛ›˜ ÌfiÓÔÈ Û·˜ fiÙÈ ÂÙ‡¯·ÙÂ, ÁÈ· ¤Ó· Â›Ù¢ÁÌ· Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙ ·‰‡Ó·ÙÔ” , ›Â Ô Î. ª·Úο΢. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, fiˆ˜ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÂÈÛÚÔ‹ Â·Ó··ÙÚÈÛı¤ÓÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi, Î.·. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘, ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ηٷÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ 2010, ‰ÂÓ ·¤ÊÂÚ ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ¤ÛÔ‰·, ·ÊÔ‡ ηχÊıËΠÌfiÓÔ ÙÔ 63% ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘. ¢ÈÂÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· 3,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÔÈ· ÀÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ, fiˆ˜ Â›Û˘, Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 8,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ô Î. ª·Úο΢, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ñ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, ÂÓÒ ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ¢∂∫√, ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÙÔ ∂™¶∞, Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ª·Úο΢, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë, Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ÀÔÁÚ¿„·Ì ̛· ۇ̂·ÛË Ì ÙË ¢∂ª∞, ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ‰›¯ˆ˜ ηÓ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â¿Ó ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ∫¿ÓÂÙ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÂÓ ÔÚÈÔıÂÙ› ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ Û·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›Ù Ì ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, μfiÏÔ˜ - §¿ÚÈÛ·, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ıËÓÔÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” .

∂ÈÛËÁËÙ‹˜ Ô ¶. ª·Úο΢ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2011


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένη στο κέντρο του Βόλου (πλησίον Πανεπιστημίου). Πληρ. τηλ. 24210-28559 ή 6972148144. (620) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 106 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, αυτόνομο, φωτεινό με θέα, φρεσκοβαμμένο, ολοδική του ταράτσα, 3 υπνοδωμάτια παρκέ, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 2 wc, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη, 340 Ε. Πληρ. τηλ. 24240-34049, 24240-33657. (864)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (970)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰, 3 w.c., Û ÔÈÎÔ. 140 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ·, parking, ·Û·ÓÛ¤Ú, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 230.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (866)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (899)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (882)

¶ø§∂πΔ∞π στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Καλλιθέας στη Ν. Ιωνία, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (883)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÔÚÔÊ/ÛÌ· 144 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (867)

πλησίον Παγασών διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 3άρι 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο αποθηκευτικοί χώροι σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (884)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (868)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ¶ø§∂πΔ∞π ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÈÛÙË Â¤Ó‰˘ÛË. ‚) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 38 Ù.Ì., 52 Ù.Ì., 54 Ù.Ì., 58 Ù.Ì. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (869)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (953)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÈο, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·›ıÚÈÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (885)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Û ‹Û˘¯Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 4 ˘/‰ fiÏ· Ì Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (886)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Ανακασιάς εξαιρετική μονοκατοικία 225 τ.μ. με φανταστική θέα την πόλη με το λιμάνι, δεύτερο καθιστικό, εξοπλισμένη κουζίνα, 3 υ/δ (το ένα master), 2 μπάνια, χώρος φιλοξενίας, όμορφα διαμορφωμένο εξωτερικό περιβάλλον, parking 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (887)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (888)

¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα καινούργια 215 τ.μ. σε οικόπ. 228 τ.μ. με απεριόριστη θέα, φυσικό αέριο, parking, τζακούζι, σε τιμή ευκαιρίας. Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ £øª∞™ ΔËÏ. 24210-39110, 6982-389108, 6948-943919 (946)

¶ø§∂πΔ∞π Μονοκατοικία στις Μηλιές 60 τ.μ., σε 410 τ.μ. οικόπεδο με απρόσκοπτη θέα στον Παγασητικό κόλπο. Μεσιτικό γραφείο “ΙΑΣΩΝ” Μακαρώνα Κωνσταντία Κανάρη 8 Βόλος 24210-22824, 6973-585390 (898)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (889)

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000.

∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 43 Ù.Ì., 50.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (908)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (915)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ı¤·, ÛڈÓÔ˜, 52.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. ∫ÔÚ·‹, 2Ô˜ ÔÚ., 30.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. 4. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. (Ï·Ù›·) ÕÓˆ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 5. ¢˘¿ÚÈ 48 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, ·ÏÈfi, 1Ô ÔÚ., 47.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 7ÂÙ›·˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 75.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, 60.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., ηÈÓ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 1Ô˘ ÔÚ. 9. ¢˘¿ÚÈ 69 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (•ÂÓ›·) 1Ô ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ηÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ, μ‡ÚˆÓÔ˜ 73 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ∞¯ÈÏϤˆ˜, 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜, 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. 14. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 5ÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤. 17. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ ÔÚ. Î·È 3Ô˜ ÔÚ.

19. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 5Ô˜ ÔÚ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ, 280∂. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., Ì ı¤·. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ηÈÓ., ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. °Ú·ÊÂ›Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi, 58 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. 5. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 67 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÏÔ˘Í, 360∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 9. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 10. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 11. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 12. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 75.000∂. 13. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 100.000∂, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. 15. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 760 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô, 70.000∂. 16. ¡Ë˜ (™Ô‡ÚË) ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï·, 135 Ù.Ì. Û 353 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 65 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 60.000∂. 2. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 100 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 110.000∂. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 78 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ∞ÁÚÈ¿ 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 60 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 7. ∫·Ú·˚ÛοÎË 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·. (917)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ

ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (918)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¡. πø¡π∞ 1/4 ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. (919)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfi‰Ô, §∂Ãø¡π∞. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (921)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp. Spiridi st. P.C. 38221 VOLOS Tel. + 30 24210 35166 Fax + 30 24210 35649 Mob. + 30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ μ√§√™ ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 119 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, WC & Ì¿ÓÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 & 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ 69 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÔÓ·‰È΋ Â¤Ó‰˘ÛË.

ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 70 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· 153 Ù.Ì. Ì ·›ıÚÈÔ 150 Ì. 285.000ú. °∞Δ∑∂∞ ñ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: ∞˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 125.000ú. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. Èڛ˜ º.¶.∞. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ Î·È 1 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, 1 W.C., 1 Ì¿ÓÈÔ Î·È Áηڿ˙ & 66 Ù.Ì. ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÈÌ‹: 200.000ú. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜.(Èڛ˜ º.¶.∞.) ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 98.000ú. ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. Ì 1 wc & ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì. 238.000ú. ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 2 ÂÙÒÓ ÌÈÛıÒÌ·Ù·. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 61,40 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 58.000ú. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000ú. ™∫π∞£√™ ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. 110.000ú ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. Èڛ˜ º.¶.∞. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,1%. ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. ñ ¡Â¿ÔÏË: √ÈÎfiÂ‰Ô 475 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ §·Ú›Û˘ Ì ™.¢. 1,6 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi & ™.¢. 1,2 ∫·ÙÔÈΛ·. 135.000ú. ∞§À∫∂™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 304 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 & ÚfiÛÔ„Ë Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙. ∞¡∞∫∞™π∞ ñ √ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. §∂Ãø¡π∞ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000ú. ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. ÛÙ· K¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 130.000ú. ª∂§§π™π∞Δπ∫∞ ñ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ª¶√Àº∞ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000ú. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫Ù›˙ÂÈ 182 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. ñ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. & 73 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ & Ù˙¿ÎÈ. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ∞Ï˘Î¤˜: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000ú. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000ú. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. 156.000ú. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73 Ù.Ì. 155.000ú. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· οو ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, 80 Ù.Ì. Ì parking 145000ú. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000ú. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. 220.000ú. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 132 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 3 ˘/‰, Áηڿ˙ & ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. 280.000ú. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È / ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· 153 Ù.Ì. Ì ·›ıÚÈÔ 150 Ì. ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 216 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Parking, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 345.000ú. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ °∞Δ∑∂∞ ñ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: √ÈΛ· 113 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ 190.000ú. ñ ÕÓˆ °·Ù˙¤·: √ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. 110.000ú. ∞°ƒπ∞ ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ñ ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000ú. ∞§À∫∂™ ñ °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 173 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 85 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÀÔÏ›ÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 85.000ú ª∏§π∂™ ñ √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ª∏§π¡∞ ñ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. 110000ú ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50% §∂Ãø¡π∞ ñ μ›Ï· 200 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2000 Ù.Ì. ñ ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 529 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 989 Ù.Ì, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°ƒπ∞ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300ú. μ√§√™ ñ ∂Èψ̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 57 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ηÈÓÔ‡ÚȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 380ú. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ΋Ô & 2 ı¤ÛÂȘ parking.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ñ °Ú·ÊÂ›Ô 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™. ™˘Ú›‰Ë ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (924)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (928)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (930)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂.

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (933)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (934)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (907)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °.¢‹ÌÔ˘-πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˘ 82.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 155 Ù.Ì. 250.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. 2Ô˘ 20.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80Ù.Ì. 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 100Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 150.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130Ù.Ì. 165.000∂ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220Ù.Ì., 210.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì. 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 55.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 15.000 ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50Ù.Ì. 100.000∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140Ù.Ì. 200.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33Ù.Ì. 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· 203Ù.Ì. Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514Ù.Ì., ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000Ù.Ì., 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì ·ÌÊÈı/Îfi 110000 (931)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π άτομο για λάντζα εστιατορίου. Πληρ. τηλ. 6948788466. (098)

ZHTOYN EP°A™IA √π∫√¡√ª√§√°√™, με μεταπτυχιακό, με μικρή προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο, με κάρτα ανεργίας, ΖΗΤΑ ανάλογη εργασία, κατά προτίμηση σχετική με λογιστικά και μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ. Πληρ. τηλ. 6982208701. (097)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (896) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (950)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (890) ∫∂¡Δƒ√ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-Μελλοντολογίας Κ. ΕΙΡΗΝΗ-Κ. ΡΙΝΑ: Χαρτομαντεία 25 ευρώ, Αστρολογία 25 ευρώ, Καφεμαντεία 15 ευρώ, Κρυσταλλομαντεία 35 ευρώ, Ενόρασηδιόραση 55 ευρώ, Οραματισμός 35 ευρώ. Για τα ραντεβού σας: 6989176612. (744)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (971)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988888850, 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (952)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (897)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984558843 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (536)

λειτουργεί με κρατική άδεια

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (949)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

(900)

(948)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

Δ· ·›ÙÈ· ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯ËÌ¿ÙˆÓ £∂™™∞§√¡π∫∏, 7.

™¯Â‰fiÓ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ô‰ËÁÔ‡˜, Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÚÔ¯·›Ô, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷӷÏÒÛÂÈ ·ÏÎÔfiÏ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ˘Ô„›Â˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ›¯·Ó οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£, ™·ÌÔ˘‹Ï ¡ÙÔ‡ÁÎÔ˘-¡Ù˙¿Ô˘, ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Î·È ΔÔÍÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10ÂÙ›· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ, ÛÙÔ 27,7% ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÏÎÔfiÏ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ‹Ù·Ó ÌˉÂÓÈ΋. ™ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Î·È ΔÔÍÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 624 ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó›¯Ó¢ÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ ÛÙÔ ·›Ì· Ô‰ËÁÒÓ-ı˘Ì¿ÙˆÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ 27,7% ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Èı˘ÏÈ΋˜ ·ÏÎÔfiÏ˘ ‹Ù·Ó ÌˉÂÓÈ΋, Û ÔÛÔÛÙfi 32,3% ‹Ù·Ó οو ·fi 0,5g/L, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 40% ‰È·ÈÛÙÒ-

ıËÎÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÏÎÔfiÏ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 0,5 g/L. ŸÌˆ˜, Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËηÓ, Û ÂͤٷÛË ÚÔ˘Ù›Ó·˜ ÁÈ· ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ÛÈÒÓ, .¯. Ó·ÚΈÙÈο. “ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÙÔ 27,7% ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ·ÏÎÔfiÏË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Ë Ù˘¯fiÓ ¯Ú‹ÛË ¿ÏÏˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ, .¯. ËÚˆ›ÓË, ÎÔη˚ÓË, LSD ÎÏ, Ë ËÏÈΛ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ, Ë ÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Â¿Ó Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙȘ ÙÔÍÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, οÙÈ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È” , ·Ó¿ÊÂÚ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô Î. ¡ÙÔ‡ÁÎÔ˘ ¡Ù˙¿Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Û ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·, “ºÚ¤ÓÔ ÛÙ· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘-

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: E. Nέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 30-11-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6447/180389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (δημοσιοποίηση παλαιού εγγράφου - βεβαίωσης) Ο Δασάρχης Βόλου μετά το από 15-11-2010 αίτημα του Δημητρίου Παρίση κάτοικου Αμαρουσίου Αθηνών, με ταυτάριθμο έγγραφό του, δημοσιοποιεί το υπ’ αριθμ. 1530/25-4-1996 Απαντητικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας, για έκταση εμβαδού 6,28127 στρεμ. στη θέση “Ψώμενα” Δημοτικού Διαμερίσματος Μουρεσίου του Δήμου Μουρεσίου σύμφωνα με την οποία η παραπάνω έκταση δεν εποπτευόταν ποτέ, ούτε εποπτεύεται σήμερα από τη Δασική Υπηρεσία στο πλαίσιο της Δασικής Νομοθεσίας. Η βεβαίωση αυτή, που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ¢π∫√°ƒ∞º√À Ο υπογεγραμμένος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Χρήστος Γερ. Μάτσος με την υπ’ αριθμόν 7942βγ/30-11-2010 Επιδοτήριο έκθεσή μου και μετά από παραγγελία του δικηγόρου Βόλου κ. Αναστασίου Βολιώτη ως πληρεξουσίου της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αμερικής 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” νόμιμα εκπροσωπούμενη ως καθολικής διαδόχου της διά συγχωνεύσεως απορροφηθείσης από αυτήν Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.” (ΦΕΚ 5009 και 5010/2000) επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου για την Αντιγόνη Ξιώνη του Ηρακλή και της Μαριάνας, κάτοικο πρώην Αγίου Ονουφρίου Μαγνησίας, οδός Κουκουράβας αρ. 117 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18 Φεβρουαρίου 2010 και ενώπιον του Αρείου Πάγου (Πολιτικό Τμήμα) απευθυνομένης Αιτήσεως Αναιρέσεως της παραγγέλλουσας την παρούσα επίδοση Τραπεζικής Εταιρείας κατά του Νικολάου Παπαπέτρου, δικηγόρου, κατοίκου Βόλου, ως οριστικού συνδίκου δυνάμει της υπ’ αριθμόν 13/1996 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της πτωχευσάσης Ο.Ε. με την επωνυμία “Η και Μ Ξιώνης Ο.Ε.” και νομίμως εκπροσωπουμένης δι’ αυτού και των συμπτωχευσάντων ομορρύθμων εταίρων Ηρακλή και Μαριάνας Ξιώνη, και κατά της με αριθμό 190/2007 οριστικής και τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Λαρίσης, κοινοποιούμενη και προς τους 1) Ανθή Σκαφιδά το γένος Νταφόπουλου, κατοίκου Αγίου Ονουφρίου Ιωλκού Μαγνησίας, 2) Αντιγόνη Ξιώνη του Ηρακλή και της Μαριάνας, κατοίκου Αγίου Ονουφρίου Μαγνησίας, 3) Την εδρεύουσα στην Αθήνα Α.Ε. με την επωνυμία “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος” νόμιμα εκπροσωπούμενη και 4) Την εδρεύουσα στην Αθήνα Α.Ε. με την επωνυμία “ALPHA BANK Α.Ε.” νόμιμα εκπροσωπούμενη, με την οποία, ζητείται η αναίρεση της υπ’ αριθμόν 190/2007 απόφασης του Εφετείου Λάρισας και διατασσομένων περαιτέρω των νομίμων να αναπεμφθεί η επίδικη διαφορά αρμοδίως προκειμένου να επικυρωθεί η υπ’ αριθμ. 169/2003 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου απορριπτομένης της από 20-2-1996 και με αριθμό κατάθεσης 108/20-2-1996 ανακοπής του αντιδίκου της. Η αίτηση αναιρέσεως αυτή κατατέθηκε στη γραμματεία του Εφετείου Λάρισας με αριθμό 15/2-3-2010. Για την εκδίκαση της άνω αίτησης ορίζεται το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, δικάσιμος δε της υπόθεσης ορίζεται η 11η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, εισηγητή αυτής τον Αρεοπαγίτη Κράνη Δημ., προθεσμία κοινοποίησης προ 60 ημερών. Έχει εγγραφεί δε αυτή στο πινάκιο της άνω δικασίμου του Α1 Πολιτικού Τμήματος με αριθμό 47. Μετά της από 1211-2010 παραγγελίας προς επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Βόλος, 2-12-2010 Ο Δικ. Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

¯‹Ì·Ù·!” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ·‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 18.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞.¶.£ Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ºÔÈÙËÙÒÓ π·ÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜-¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ Î. ¡ÙÔ‡ÁÎÔ˘-¡Ù˙¿Ô˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÏÎÔfiÏ˘ Û ÂÈÙÚÂÙfi ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ fiÚÈÔ, ÛÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ Î·È fi¯È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ·. “ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ı·Ó¿ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Û ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 32,3%, ¤¯ÂÈ Â›‰· ·ÏÎÔfiÏ˘ οو ·fi ÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 0,5 g/L. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·ÏÎÔfiÏ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ∞˘Ùfi, Ì·˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡ÙÔ‡ÁÎÔ˘ -¡Ù˙¿Ô˘.

¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Βόλου διακηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/23-3-93 Υπουργικής απόφασης /ΦΕΚ β’ 185/93 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια “Προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός έτους ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (78.007,49Ε), (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος των με Κ.Α. 10-6441.001, 20-6641.001, 306641.001, 35-6641.001, 40-6641.001, 50-6641.001, 10-6443.001, 20-6643.001, πιστώσεων του τρέχοντος προϋπολογισμού και των αντίστοιχων κωδικών του έτους 2011, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η δημοπρασία θα γίνει στις 28-12-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. (έναρξη - παραλαβή προσφορών) έως 12.00 μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Βόλου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία ή ακύρωσής του λόγω ξαφνικού κωλύματος, χωρίς όμως να τροποποιηθεί όρος της παρούσης διακήρυξης, τότε η διενέργειά του θα πραγματοποιηθεί στις 30/12/2010, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των (3.900,00Ε τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ) η οποία ισοδυναμεί με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε γραμμάτιο Τ.Π. & Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο που θα απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Βόλου και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία θα αντικατασταθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα έχει ισχύ ενός έτους και αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας δίχως το ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν και θα γίνονται δεκτές οι εταιρείες οι έχουσες από το νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας την οποία θα πρέπει να καταθέσουν πρωτότυπη για έλεγχο κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου (πλατεία Ρ. Φεραίου Τ.Κ. 38001 - ΒΟΛΟΣ) Φώτου Κωνσταντία, τηλ. 2421350103 & fax 2421097610 E-mail:k.fotou@volos-city.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου και ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Βόλου www.volos-city.gr. Προθεσμία για την παραλαβή τευχών προκήρυξης και μελέτης ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 21-12-2010. Ημερομηνία αποστολής της παρούσης περίληψης της παρούσης προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 1-12-2010 ημέρα Τετάρτη. Η παρούσα περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί ακόμη στις εξής εφημερίδες: 1) “Γνώμη” στις 6-12-2010, ημέρα Δευτέρα. 2) “Θεσσαλία” στις 8-12-2010, ημέρα Τετάρτη. 3) “Ταχυδρόμο” στις 8-12-2010, ημέρα Τετάρτη. 4) “Γενική Δημοπρασιών” στις 8-12-2010. 5) “Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών” στις 8-12-2010. Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής περίληψης της διακήρυξης του Δημάρχου και των τυχών επαναληπτικών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο - μειοδότη στο Ταμείο του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

¢∂∫∂ªμƒπ√™

8

∞ÔÏÏÒ Î.Ï. ·ÔÛÙfiψÓ, ¶·Ù·›Ô˘ ÔÛ›Ô˘ “√˘·› Ùˆ ·Ófï, ÔÓËÚ¿ ηٿ Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÒÓ ·˘ÙÔ‡ Û˘Ì‚‹ÛÂÙ·È ·˘ÙÒ” (∏Û. Á’ 11). Όταν δεν λογαριάζη ο άνθρωπος τον νόμον του Θεού, όταν καταπατή τον νόμον του και ακολουθή τον δρόμον της αμαρτίας και της κακίας, φαντάζεται ότι με τον τρόπον αυτόν θα προκόψη. Και ίσως εις την αρχήν επιτυγχάνουν τα σχέδιά του και φαίνεται κερδισμένος και χαίρει. Δι’ αυτό και πολλοί τον θαυμάζουν, τον επαινούν, τον ζηλεύουν, τον θεωρούν ευτυχή. Όλα όμως αυτά είναι φαινόμενα απατηλά, τα οποία γρήγορα διαλύονται, διά να φανή η πραγματικότης. Αλλοίμονον εις τον άνομον, φωνάζει ο προφήτης του Θεού. Διότι αι συνέπειαι της ασεβείας και της παρανομίας θα είναι πικραί και οδυνηραί. Από τα έργα της κακίας, της αδικίας, της ασωτίας, δεν είναι δυνατόν παρά να προέλθουν αποτελέσματα καταστρεπτικά. Ίσως άνθρωποι θα ανατρέψουν τα σχέδιά του. Αλλ’ εξάπαντος θα φανή μίαν ημέραν και η δικαία επέμβασις του Θεού, διά να τιμωρήση τον άνομον, διά να συντρίψη την δύναμίν του και να ματαιώση και αφανίση όλα τα πονηρά σχέδιά του.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 30-11-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 6707/187696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Μαρίας Μαγοπούλου, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 6.996,29 τ.μ. στη θέση Φυλλώρια του Δήμου Αγριάς, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγριάς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∫∏¢∂π∞ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θεία

πø∞¡¡∞ ™∞μμ√¶√À§√À

Ετών 73 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 9.45 π.μ. Ο σύζυγος: Αριστείδης Η κόρη: Θεοδώρα Τα αδέλφια: Διαμάντω χήρα Γκαβαρδίνα, Παρασκευή - Δημήτριος Μηλιώνης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Νέο Κοιμητήριο.

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ Στο Σπίτι Γαλήνης του Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Βόλου, προσέφεραν οι κάτωθι: Κλέαρχος Λεούσης 200Ε, Κων/νος Μουτζούρης 30Ε, Αλκμήνη Λοβέρδου 50Ε, Μαρία Κόσιαβα 50Ε, Ανώνυμος 65Ε, Αργυρώ Μπανιά 145Ε, Ανώνυμος 50Ε, Ανώνυμος 100Ε, Ανώνυμος 300Ε, Ανώνυμος 30Ε, Μαρία Βελέτζα στη μνήμη του αδελφού της Ανδρέου 50Ε, Μαρία Στύλα 30Ε, Κων/νος Ανδρέου 10Ε, Διαμάντω Καραμπίνη 20Ε, Χρυσοβαλάντης Ντάφος 50Ε, Μύλοι Λούλη 100Ε, Σοφία Καραγιάννη 100Ε, Μαρία Χιώτη στη μνήμη τους συζύγου της Δημητρίου 200Ε, Βασίλειος Τέγος στη μνήμη Αποστόλου Κορδέλα 20Ε, Ευαγγελία Ευαγγέλου 50Ε, Ανώνυμος 5Ε, Διαμάντω Σιγάρα 100Ε, Ιωάννης Καραφυλλίδης 10Ε, Μαρία Μπλιώνα 10Ε, Κυριακή Θωμαΐδου 50Ε, Άννα Καραλή 20Ε, Στυλιανή Γκάγκα 50Ε, Ειρήνη Βουτσή 20Ε, Ανώνυμος 400Ε, Ανώνυμος 300Ε, Ελισσάβετ Ζωηροπούλου αντί ετησίου μνημοσύνου στη μνήμη του συζύγου της Πορφυρίου 500Ε.


38/ °È· οı ÒÚ·

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327 T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000 §∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 138, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æÒÌ·˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00

∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30 ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00. ¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘:

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00. ¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏ ∞¶√ 5-10/12/2010 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞-

ÏfiÓÓËÛÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060. Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .......................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .....................................................2421070931 - 2421071022 ..........................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...........................................2421070931 - 2421075319 .........................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ........................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ....................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ......................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ...........................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .......................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.........................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ..............................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ............................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .........................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ............................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ...................................................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ............................................. 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú........................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜............................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .......................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ...............................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ........................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜........................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜......................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .....................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ......................... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ........................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘............................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘.............................................. 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .......................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .........................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘..................................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.......................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .............................................................2421039045

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∏Úˆ›‰· Ù˘ ÕÁηı· ∫Ú›ÛÙÈ - ™ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. 2. ∫Ú‡‚Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÌÈ· Â›ÎÚÈÛË. 3. ∏ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ - Δ¤¯ÓË... ÍÂÓÈ΋ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ¿ÚıÚÔ˘ - ΔfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‰‡Ô ÛÙÔȯ›ˆÓ (·ÈÙ.) - ™˘¯Ó¿ ÚˆÙ¿Ì ÁÈ’ ·˘Ù¿. 5. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ - ªÔÚÊ‹ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜. 6. ∞ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙ· ͢ÏÔ˘ÚÁ›· - ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Ú‹Ì·. 7. ∂ÚËÌÒÓÂÈ ÙÔ... ΤÓÙÚÔ - √ Ì˘ıÈÎfi˜ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §·Ù›Ô˘. 8. ∫·Ù¿Ê·ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ - ™˘ÓËıÈṲ̂ӷ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·Ó·ÛηÊÒÓ. 9. √ Ù·¯‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·, ÔÌËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ - ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ ∂À¢∞¶. 10. ªÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÂÏÏÔ - ™¯ÂÙÈ΋ Ì ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Ï·ÙÈÓÈ΋ ϤÍË - ¢ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ... ÍÂÔ‡ÏËÌ·. 11. ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ £Ë‚·˚ÎÔ‡ Ì˘ıÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘. 12. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 10 ·’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ™˘¯Ó¿ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¶ÔÏÏ¿ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô μ¤ÚÓÙÈ. 2. ΔË ÊÚ›ÎË ÚÔηÏÔ‡Ó (Ô˘‰.). 3. §·Ù›ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (΢ÚÈÔÏ.) - ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È Ù˘ ªÂ۷ϛӷ˜. 4. ∂›Ó·È ¿„˘¯Ô - ∞˘Ùfi˜... ‰ÂÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ.

5. ¢È·‰¤¯ıËΠÙÔ 1922, ÙÔÓ §fiȉ Δ˙ÔÚÙ˙ - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 7 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 6. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ Ì·˜ ·Ú¯Èο - ΔÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË. 7. ∞Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ÙˆÓ ¡ÔÙ›ˆÓ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÌʇÏÈÔ - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÏÂΤ˜ - ∂›Ó·È ÁÈ·... Ï·ÙÈÓÔÌ·ı›˜. 8. ªÔÚÊ‹ ·ÔÙ˘¯›·˜ - ŸÙÈ Î·È ÙÔ 8 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. 9. •ÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË - ∞‰ÈÎË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË (ÁÂÓ.) - ΔÔ ·ÎÔ‡ÓÂ Û˘¯Ó¿ Ù·... ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ¢È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ... Ô˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. 11. “...Îfiڷη” , ·Ú¯·›· ηٿڷ - ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 12. ∞ӷʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÂÚˆÙ‡ıËΠÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË ¶ÔχÙÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì·˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞™¶∞™ª√™-™∫∞ 2. ∫∂À£ªø¡ª∞ƒ™ 3. §√§∞-ƒ∂∫∞ªπ∂ 4. ∏ƒ∞πø¡ 5. ∞§∞ΔπΔƒ∞∫ 6. ∞¢π∞º√ƒπ∞ 7. ∞¡∞™-∞¡Δƒ∞ 8. ∫√ªª∞Δ∞-∞™∂ 9. ∂§-√™™∞-¢π™ 10. §π√™π∞-ƒ∂™Δ∞ 11. ∞¡∞-∫√™ª∞™ 12. ™∏ª∞™π∞™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞∫∞π∞-∞∫∂§∞™ 2. ™∂§-§∞¡√§π¡∏ 3. ¶À√-∞¢∞ª-ª∞√ 4. ∞£§∏Δπ™ª√™ 5. ™ª-ƒπ∞∞™π∞™ 6. ªøƒ∞-º∞Δ™∞ 7. √¡∂πƒ√-∞∞-∫∞ 8. ∫øƒ∞-ƒ√™ 9. ª∞¡Δπ¡∞¢∂™ 10. ™∞ª-ƒ∞Δ™π™ª√™ 11. ∫ƒπª∞-ƒ∂™Δ∞ 12. ∞™∂-∫∂∞-∞™∫.

∫ƒπ√™ ∫ÏÂÈÛÙ›Ù ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, Ì›ÓÂÙ ÌfiÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-1123-4-9. Δ∞Àƒ√™ ¶Ôχ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Û·˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Û·˜ ʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÚfiÔÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-2212-34-2. ¢π¢Àª√π ΔÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·, ‰Â ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ, ·ÚΛ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙ ¿ÌÂÛ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 21-4-39-2-19-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¢‡ÛÎÔÏ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ÚˆÈÓfi Û·˜ ηıÒ˜ ı· ‚ÚÂı›Ù ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì οÔÈÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-4-311-24-38. §∂ø¡ ΔÔ ÚˆÈÓfi ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· Ì ÂÓÙ¿ÛÂȘ, Ó‡ڷ Î·È ·Ó·‚ÔϤ˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-44-32-12-35-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ £· ÓÈÒÛÂÙ Ôχ ηϿ ‰›Ï· Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Û·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-8. ∑À°√™ ∫¿ÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· οÓÂÙ ۋÌÂÚ· Á‡Úˆ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ fï˜ Û ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-745-23-12-9. ™∫√ƒ¶π√™ ∫¿ÔȘ ·Ôηχ„ÂȘ ı· Û·˜ Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ÂÎÓ¢ÚÈÛÙ›ÙÂ, Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÙ ٷ Ó‡ڷ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-22-12-34-9. Δ√•√Δ∏™ ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÈÎÔ‚¿ÏÏÂÛÙ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ ·ÚΛ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ Î·È ı· ÙȘ ‚Ú›Ù ¿ÌÂÛ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-2-11-23-45-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶ÔÏϤ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ı· ¤¯ÂÙ ÔÈ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÈϤÍÙ ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-33-12-38-4-7. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-11-2-4-1. πãÀ∂™ ªÂ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ¤¯ÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ‚Á·›ÓÂÙ ÓÈÎËÙ¤˜, Û˘Ó¯›ÛÙ ¤ÙÛÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-11-23-4-43.

A™TYN. TMHM.BO§OY..............................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY............................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ........................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .......................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ...............................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏.....................................................................................199 EKAB: ....................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜......................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .......................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ........................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .............................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .......................................................................10400 EXPRESS SERVICE...............................................................................1154 HELLAS SERVICE ................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜.......................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·........................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· .............................................................................6948475814 MËϛ˜.....................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™............................................ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..........................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.....................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ......................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ...............................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ...............................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .........................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .............................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .............................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).........................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™...............................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ...2410 237811 ¶I§OTO™ ................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ......................24210 24628 TA•I PA¢IOTA•I ............................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ........................................................ 24210 61000 A°PIA™....................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...........................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ......................................................................24280 93389 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 2421061114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

Δ√ ¢∏ª√ºπ§∂™Δ∂ƒ√

ΔÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi. ªÔÚ› οı ¯ÒÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÂıÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ fï˜ ΢Úȷگ› ÙÔ ÛοÎÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 30.000 ·ıÏËÙ¤˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛηÎÈÔ‡; ∂Ó Ì¤ÚÂÈ, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙËÓ Ï‹ÚË Ù˘ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙË Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË ÂÎÌ¿ıËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. ∂›Û˘ Û›ÁÔ˘Ú· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ë Â˘ÎÔÏ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÌÈ·˜ ·ÚÙ›‰·˜ (·ÚÎÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ÌÈ· ÛηÎȤڷ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ô‡Ù ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁψÛÛÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰È·ÈÙËÙ‹˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â›Û˘ ¤Ó· ‰··ÓËÚfi ¿ıÏËÌ·, ÌÈ· ÛηÎȤڷ ·ÚΛ). ∞ÎfiÌË, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ ˆ˜ ÚÔÊ·Ó‹˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÏÂÌÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ›ÓÙÚÈÁΘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“∏ Ó›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛηÎȤڷ˜” ªÈ¯·‹Ï ªÔ›Û‚ÈÙ˜ ªÔÙ‚›ÓÈÎ 1911-1995 √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Û¿ÚÔ‚

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

ªÔÙ‚›ÓÈÎ ªÈ¯·‹Ï- ¶·ÓÙ¤‚ÛÎÈ ¡ÈÎÔÏ¿ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ 1968 πÓ‰È΋ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ 1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg2 Be7 5.0-0 0-0 6.d4 Nbd7 7.b3 b6 8.Bb2 Bb7 9.cxd5 exd5 10.Nc3 Re8 11.Ne5 Bd6 12.f4 Ne4 13.Nxe4 dxe4 14.e3 Nf6 15.a3 c5 16.Qe2 cxd4 17.Bxd4 Qe7 18.b4 a5 19.b5 Bxe5 20.Bxe5 Nd7 21.Bd4 Nc5 22.f5 Nd7 23.f6 Qe6 24.Qh5 Ne5 25.Rf5 Ng6 26.fxg7 Rad8 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; ª∞Δ Û 4 ÎÈÓ‹ÛÂȘ μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 2/5

§Y™H

27.Qxh7+! 1ñ0 [27... Kxh7 28.Rh5+ Kg8 29.Rh8+ Nxh8 30.gxh8Q#]

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: XoϤ‚· πˆ¿ÓÓË, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 186‚’ - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜), ÙËÏ. 2421044496, ª·ÓÈ¿ÙË - ¶··ÚÚ‹Á· ∂ϤÓ˘, °·ÏÏ›·˜ 39 - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÏ. 2421038167, ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË, ÙËÏ. 2421033380. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: °Îfi‚· - ªÔ˘˙ÈÓ¤ÎË ∞ı·Ó·Û›·˜, ΔÔ¿ÏË 70 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÙËÏ. 2421024043. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï¿ÁÁ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 58, ÙËÏ. 2421062176. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434 ∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 8 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÛ¿ÚÏÈ, ·È‰› ȉÈÔÊ˘˝· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

™Ù¿ÓÏÂ˚ ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ΔÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ºÚÔ˘ÙÔ›· ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “¡· ÂıÂÚfi˜ Ó· Ì¿Ï·Ì·” ΔÔ ‚ϤÌÌ· ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ∏ ¿ÁÓˆÛÙË ∫·Ú·˚‚È΋ √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ 51Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “∞Ó·Û·›Óˆ”

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.15 21.00 21.45 23.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÛ¿ÚÏÈ, ·È‰› ȉÈÔÊ˘˝·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÚfiȉ·” Champions NET ÕÚÛÂÓ·Ï-¶·ÚÙÈ˙¿Ó Champions ¡∂Δ ª›Ï·Ó-ÕÁÈ·Í (ª) ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

00.00

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 48 UHF

02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother ∞ÁÚfiÙ˘ ÌfiÓÔ˜ „¿¯ÓÂÙ·È §Â˜ Î·È ÙÔ ëÍÂÚ˜ (∂) Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ŒÓ· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙÔÓ 3Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Is it real; ∞ÓÔÚıfi‰Ô͘ ıÂÚ·›˜ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Entertainment this week ∂Íȯӛ·ÛË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Sea rescue The Oprah Winfrey show

20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.00 03.00 04.00 04.30

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Auto ALTER Eureka Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 3 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∫Ô‡ÎϘ Master chef “∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 592” ∂ȉ‹ÛÂȘ Big bang ™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡ ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ˘˜ ª¿ÁÈ· ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ∫¿ÚÌ· European poker tour °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ·‡ÚÔ˜ Ì ΔÔÍfiÙË

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.30

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “∑‹ÙËÌ· ÙÈÌ‹˜” ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Medium “∏ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ∫Ú›ÂÓÙÔÚÊ” ™ÔÚ¿ÓÔ˜

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 ¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 07.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 23.50 00.50 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.45 18.00 19.10 19.40

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· “™˘Ó ∞ıËÓ¿” ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

16.00 17.00 17.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 01.20

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ƒ·ÛÔ‡ÙÈÓ; ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ª·ÚÌ·ÚfiÛ· “√ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È” ∂ȉ‹ÛÂȘ

¡∂Δ 16.00

¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ˘˜ ª¿ÁÈ· ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ˆÚÈ·›Ô ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÿ·Ó ª·Ú˜.

√È ª¿ÁÈ·, ¤Ó·˜ Ï·fi˜ πÓ‰È¿ÓˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ÈÛÙÔÚ›·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. √È ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ÎÔÈÙÔ‡Ó Ì ·fiÁÓˆÛË ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ¶Ò˜ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 2000 ÂÙÒÓ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÙfiÛÔ Í·ÊÓÈο, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÈÓ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘... ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ª¿ÁÈ·˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ηٷÎÙËÙ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ∞˙Ù¤ÎÔÈ Î·È ÔÈ ÿÓη˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËηÓ, ÓÈ΋ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËηÓ. ΔÈ ¤Î·Ó ÙÔÓ ∫ÔÚÙ¤˙ Ó’ ·ÔʇÁÂÈ ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ ª¿ÁÈ·˜; ¶Ò˜ ηٿÊÂÚ·Ó ÔÈ ª¿ÁÈ·˜, ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·, Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜;” .

∂Δ3 11.30

∑‹ÙËÌ· ÙÈÌ‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °Î¿‚ÈÓ √’ ∫fiÓÔÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ¡fiÚÙÔÓ, ∫fiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, °ÈÔÓ μfiÈÙ.

ª·Ó¯¿Ù·Ó, ¡¤· ÀfiÚÎË. Δ¤ÛÛÂÚȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡ÓÙ·È Û ÂÓ¤‰Ú·, ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ÂÌfiÚÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ºÚ¿ÓÛȘ Δ›ÚÓÈ ÙÔ˘ ¡ÂfiÙÂÚÔ˘. ΔË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, ƒ¤È Δ›ÚÓÈ. √ ºÚ¿ÓÛȘ Δ›ÚÓÈ Ô ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜, ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ºÚ¿ÓÛȘ Î·È ƒ¤È, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜.

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù·

£E™™A§IA TV

√ ΔÛ¿ÚÏÈ ªfiÈÏ, ¤Ó·˜ 13¯ÚÔÓÔ˜ ȉÈÔÊ˘‹˜ Ó·Úfi˜, ÚÔÛ‰Ôο Û ̛· ˘ÔÙÚÔÊ›· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ Ó· Â›Û·È fï˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ó·Úfi ·È‰› Û ¤Ó· ÎÔϤÁÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È fi,ÙÈ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. ŒÙÛÈ ÂÈÓÔ› ÙÔ alter ego ÙÔ˘, ÙÔÓ ΔÛ·˙. ¶·Ú¿Ù·ÈÚÔ˜ ÛÙÔ ÎÔϤÁÈÔ Î·È Û˘Ì·ı›˜ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙË Ì›· Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi.

STAR 21.00

10.00

√ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÔÓÙ ¡Ù¿ÓÈÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÚ¤‚ÔÚ ªfiÚÁηÓ, ŒÌÈ ƒfiÛ·Ì, ΔÛ·ÚϘ ºÏ¿ÈÛÂÚ.

√ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1957, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑ÈÏ ¡Ù·Û¤Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË, ∑·Ó ™ÂÚ‚¤, ∫·ÚÏ ª¤ÓÂÚ, ƒÂÓ¤ §Âʤ‚Ú.

∫Ú‹ÙË 1920. ªÈ· ÔÌ¿‰· ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ıÈÌÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ıÒÓ Î¿ı ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Ì ‹ÚˆÂ˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. À¿Ú¯ÂÈ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô πÔ‡‰·˜ fiˆ˜ ÎÈ Ë ª·Á‰·ÏËÓ‹. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÛ¯·ÙÈ¿˜, ÔÈ ÚfiÏÔÈ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÍÂˉ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÓıÚÒÈÓË ·ÏÏËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ Ó· ÎÚ·ÙËıԇ̠·fi ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ۇ̂ÔÏ· ͯÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ì·˜.

μ√À§∏ 23.10

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “∏ ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Half Nelson” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 2-8/12/10

∞π£√À™∞ 1

“¶∞πáπ¢π∞ ∂•√À™π∞™” ™ÔÓ ¶ÂÓ - ¡·fiÌÈ °Ô˘ÓÙ˜ ¶ÚÔ‚.: 7.30 Î·È 10 ∞π£√À™∞ 2

“∞ƒ£√Àƒ 3” ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ¶ÚÔ‚.: 6 ™·‚. - ∫˘Ú.

“™Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À” ¶ÚÔ‚.: 8 & 10.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 2-8/12/10 Aπ£√À™∞ 1: °(§À∫∞∫π∞) (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ™¿‚ ‚·ÙÔ: 15.45-17.30 ∫˘Úȷ΋: 12.15-14.00-15.45-17.30 MACHETE (ΔÚfiÌÔ˘) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.45 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45 ∞π£√À™∞ 2: √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª¤ÚÔ˜ ∞’): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15 21.15 ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30 ∫˘Úȷ΋: 12.30 - 16.30 ™∂ μ§∂¶ø 3D (£Ú›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ∞π£√À™∞ 3: ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00 - 18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.00 - 14.15 - 16.00 - 18.00 ™Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00 √ £∞¡∞Δ√™ ¶√À √¡∂πƒ∂ÀΔ∏∫∞: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00 - 00.15 ∞π£√À™∞ 4: ª∏¡ ™¶ƒøá∂π™, ∂ƒÃ√ª∞π (∫ˆÌˆ‰›·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00 - 19.15 - 21.30 23.45

∞Ó·Û·›Óˆ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ∫ÚȷϤ˙Â. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Ï¤ÚÈ· °ÎÔÏ›ÓÔ, μÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô ∞Ì¿ÙÔ, μÂÚfiÓÈη ¡Ù·ÁÎÔÛÙ›ÓÔ.

∏ °ÎÚ¿ÙÛÈ·, ÌÈ· “‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋” Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È Ù· ÙÚ›· ·È‰È¿ Ù˘ ÛÙËÓ §·ÌÂÙÔ‡Û·, ¤Ó· ÁÚ·ÊÈÎfi ÓËÛ¿ÎÈ ÓfiÙÈ· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ̤۷ ÛÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ÂÚ›Á˘ÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù˘. ¶·ıÈ·Ṳ̂ÓË Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË Ó·ÚΈ̤ÓË ËÚÂÌ›· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ù˘ Û˘¯Ó¿ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ù˘. ∫·ıÒ˜ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓË, Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ›ıÂÙ·È Ó· ÙËÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ „˘¯È·ÙÚÂ›Ô Ù˘ ÎÔÓÙÈÓ‹˜ fiÏ˘, fï˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˜ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË...

∂Δ1 00.15


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

£ÂˆÚ›Â˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ Σειρά διεθνών επαφών βρίσκονται σε εξέλιξη για το Γ. Παπανδρέου, με το Μνημόνιο και την πορεία της οικονομίας να είναι στο επίκεντρο. Αρχικά στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κομισιόν TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ζοζέ Μπαρόζο που επιP¿ÏÏË βεβαίωσε την προώθηση των διαδικασιών παράτασης στην αποπληρωμή του δανείου, αλλά και την πίεση για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων το προσεχές διάστημα. Το ενδιαφέρον στράφηκε χθες στην επίσκεψη του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στρος Καν του πρώην υπουργού Οικονομικών στα χρόνια του Μιτεράν, σοσιαλιστή μεταρρυθμιστή, που στόχευε κυρίως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και πιθανού υποψηφίου για το αξίωμα του προέδρου στη χώρα του. Έντονη κριτική έχει ασκηθεί από τα αριστερά, ακόμη και από τα δεξιά για τις μεθόδους που ακολουθεί το ΔΝΤ στις χώρες που παρεμβαίνει. Η παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου στη χώρα μας προσφέρει παράλληλα και μια υπενθύμιση: Σε αυτό δεν καταφεύγουν τα κράτη όταν όλα πηγαίνουν καλά στην οικονομία τους, αλλά κυρίως λόγω λαθών και κακοδιαχείρισης Κατά τον ίδιο τρόπο κατηγορούνται περισσότερο οι ευρωπαίοι ως ευκολόπιστοι για τα παραποιημένα στατιστικά στοιχεία, που αποδέχτηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Λιγότερο αυτές που τα παρείχαν και οι υπηρεσίες τους που τα διαμόρφωναν τα προηγούμενα χρόνια. Με τις “θεωρίες συνωμοσίας” παραγνωρίζονται ευθύνες, οι οποίες υπάρχουν για όσα εσφαλμένα έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες, μέχρι η Ελλάδα να φτάσει να καταλήξει στο μηχανισμό βοήθειας της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Αν είχαν έγκαιρα ληφθεί μέτρα που θα περιόριζαν το δυσλειτουργικό και ελλειμματικό κράτος και αν παράλληλα είχαν αναδειχτεί επαρκώς οι παραγωγικές δραστηριότητες, πιθανώς να μην εμφανιζόταν νομοτελειακά ως κατάληξη ο έλεγχος των διεθνών οργανισμών σήμερα. Με την προσπάθεια για επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να “αγοράσει” χρόνο για να προωθήσει αλλαγές που θα επιτρέψουν να μπει τάξη στα δημοσιονομικά. Να διεκδικήσει έτσι την πιθανότητα να μπορέσει κάποια στιγμή η χώρα να σταθεί από μόνη στα πόδια της. rallis@e-thessalia.gr

∞ÏÏ·Á¤˜ Σαρωτικές αλλαγές στις ΔΕΚΟ και άλλους Οργανισμούς του Δημοσίου φέρνει με συνοπτικές διαδικασίες η Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν τις μεταρρυθμίσεις που ζητά η τρόικα, βάσει του Μνημονίου. Επιβολή ανώτερου πλαφόν στις αμοιβές, ενσωμάτωση των επιδομάτων στις βασικές αποδοχές, κατάργηση μπόνους, υπερωριών και εκτός έδρας είναι ορισμένες μόνο από τις “τομές”.

“√ Êfi‚Ô˜ είναι ένα βασικό συναίσθημα του ανθρώπου που προκαλείται από τη συνειδητοποίηση ενός πραγματικού κινδύνου ή απειλής. Είναι ένας μηχανισμός προστατευτικού χαρακτήρα, μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση του οργανισμού χωρίς να απαιτείται συνειδητή σκέψη”, διαβάζω στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Αυτό το φόβο περιέγραψαν με δεκάδες διαφορετικές λέξεις, άνθρωποι που βρέθηκαν στην πορεία μνήμης για τον δολοφονηθέντα από αστυνομικά πυρά Αλέξη Γρηγορόπουλο, προχθές στο Βόλο. Τουλάχιστον 12 έφτασαν στο Νοσοκομείο Βόλου με τραύματα και προβλήματα στο αναπνευστικό. “Πάνω από 20 ήρθαν στο ιατρείο μου”, ανέφερε παθολόγος γιατρός της πόλης. Δεκάδες έτρεξαν για να βρουν καταφύγιο σε όσα μαγαζιά του κέντρου ήταν ανοιχτά, σε εισόδους πολυκατοικιών ακόμη και σε διαμερίσματα χτύπησαν για να βρουν καταφύγιο τρέμοντας, την αστυνομική μανία. Γιατί για μανία επρόκειτο και πώς αλλιώς να πεις αυτή την απρόκλητη επίθεση στον κόσμο, το σπάσιμο της πορείας στη μέση, το κυνηγητό και το ξύλο αδιακρίτως, το μαλλιοτράβηγμα των γυναικών, ενήλικων, αλλά και ηλικιωμένων... Φόβος, λοιπόν. Φόβος για τον ταμπουρωμένο σε αλεξίσφαιρα γιλέκα, με το πλαστικό μπαστούνι που σπάει κεφάλια στα χέρια, το κράνος και την ασπίδα που τον προστατεύει απ’ όλα. Και από την αναγνώριση. Αλλά φόβος στην πόλη μας; Στον τόπο μας; Όταν δεν έχεις πειράξει κανέναν; Από ποιον και γιατί, αναρωτιούνται όσοι Βολιώτες - και ήταν πολλοί - κατέβηκαν προχθές στο κέντρο να πορευτούν στη μνήμη του Αλέξη. Κι αυτή τη φορά, προκάλεσαν τα ΜΑΤ, πριν προκληθούν από τους διαδηλωτές. Κι αυτή τη φορά, ήταν φανερό ότι επεδίωξαν τη σύγκρουση, κι αυτή τη φορά έκαναν επίδειξη δύναμης, κι αυτή τη φορά έδειξαν πως επιθυμούσαν διακαώς, θερμά επεισόδια. Κι επειδή δεν τους κάθονταν, τα δημιούργησαν. Έχουν τον τρόπο, τους μάθαμε πια. Να μη σας πω ότι τα γνωρίζουμε πλέον, αυτά τα παλικάρια της φακής...

Και στην κρίση απαντούμε με εθελοντισμό. Είναι το μόνο που έμεινε στην κονταροχτυπημένη κοινωνία μας, η αλληλεγγύη. Για εθελοντισμό μιλούμε, κι όχι για φιλανθρωπία. Για προσφορά που έχει βάση της, τον ανθρωπισμό, που αγγίζει όλους, λειτουργεί ως επιμορφωτική διαδικασία, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή μας. Για εθελοντισμό που στο κέντρο του βρίσκεται η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που μέσα του καθρεφτίζεται η εικόνα του ίδιου του εαυτού μας. Ο εθελοντισμός είναι κάτι παραπάνω από ένα κίνημα. Δεν έχει ούτε χρονικά όρια, ούτε πεπερασμένους τόπους και τρόπους εφαρμογής, ούτε στοχαστικούς και φιλοσοφικούς ορισμούς. Ξεκινάει από την καρδιά του καθένα και περνάει στο περιβάλλον, χωρίς φραγμούς και περιορισμούς. Το πρώτο βήμα είναι να δούμε τον εαυτό μας, μέσα από τον συνάνθρωπο. Δε χωράει αντίλογο: Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε λίγο απ’ αυτό που μας περισσεύει, αυτό που χωρίς ιδιαίτερο κόπο μπορούμε να δώσουμε. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, γιατί όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε.

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

T‡Ô˜

ÃÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ÙÂÚÙ›È· Ì ÙÔ Êˆ˜, ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ÕÏψÛÙ ÔÈ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ Ïȷο‰Â˜, Â›Ó·È Ë ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ë ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ Ì·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘ οıÂ Ì˘Ë̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙË Ê‡ÛË.

✒ ∂£¡√™: “¡fiÌÔ˜ - ÛÔÎ ÁÈ· ¢∂∫√ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞:“¢¿ÎÚ˘· Î·È ·›Ì·. ¶¤ÙÚ˜ Î·È ÎÏÔÌ Ì¿ÙˆÛ·Ó ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∫·ÚfiÙÔ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, Ì·ÛÙ›ÁÈÔ ÔÈ ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜”. ✒ ∂™Δπ∞: “∞Úfi‚ÏÂÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·”. ✒ ∏ ∞À°∏: “√ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÂÈıˆÚ› ÙËÓ... η̤ÓË ÁË”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∏ ÎÚ›ÛË ‰È¯¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË”. ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∞ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ™ÙÚÔ˜∫·Ó. ŸÏÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 5 Ì.Ì.” . ✒ Δ∞ ¡∂∞: “¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ·˙¿ÚÈ ÁÈ· ¯Ú¤Ô˜, ÌÈÛıÔ‡˜”. ✒ City Press: “∂˘Úˆ-χÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜” . ✒ Metro: “¶·˙¿ÚÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜”.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ

“ª›ÏËÛ”

¶ÏÔ‡ÙÔ˜

Οι ρυθμίσεις αυτές, εφόσον νομοθετηθούν και εφαρμοστούν, θα επιφέρουν πρωτοφανείς στην κυριολεξία αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των φορέων του Δημοσίου, αλλά και στο εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων. Να δούμε τώρα πώς θα διαχειριστεί η Κυβέρνηση τις αντιδράσεις των υπαλλήλων. Οι οποίες και έντονες θα είναι και άμεσα θα εκφραστούν...

Ως προάγγελος της τοποθέτησης του Κων. Καραμανλή για την Οικονομία, εάν και εφόσον επιλέξει να μιλήσει ενώπιον της Βουλής για την Εξεταστική Επιτροπή, ερμηνεύονται από βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ. τα όσα αναφέρει στο νέο του βιβλίο ο πρώην υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου που έχει τίτλο “Με τη γλώσσα των αριθμών: Η αλήθεια για την Οικονομία”. “Μίλησε” ο πρώην πρωθυπουργός, έστω και μέσω βιβλίου...

Βεβαιωμένα αποθέματα μετάλλων, με αξία άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινές τιμές, και δυναμικά κοιτάσματα που μπορούν να πολλαπλασιάσουν αυτό το οικονομικό μέγεθος, καθιστούν τη Βόρεια Ελλάδα ως μια από τις πλουσιότερες σε ορυκτό πλούτο περιφέρειες της Ευρώπης. Μόνο που παραμένει ανεκμετάλλευτος, λες και η χώρα μας έχει αυτή την πολυτέλεια...

¢ÂÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó... Κατά τα άλλα, Στρος Καν και Όλι Ρεν καταφτάνουν στην Αθήνα εν μέσω μεγάλου κοινωνικού αναβρασμού και πολιτικής έντασης, επιχειρώντας προφανώς να στηρίξουν την Κυβέρνηση ενόψει των δυσθεώρητων εμποδίων που έχει μπροστά της. Και φυσικά θα μοιράσουν επαίνους και συγχαρητήρια για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο ελληνικός λαός. Αυτά δεν κοστίζουν βλέπετε...

∞Û˘‰ÔÛ›· “Καπέλα” που φτάνουν το 33% στις προμήθειες των Νοσοκομείων αποκαλύπτει η “ακτινογραφία” των σχετικών φακέλων, που στάλθηκαν ήδη στον Εισαγγελέα από τον υφυπουργό Ανταγωνιστικότητας Ντ. Ρόβλια. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 1,6 εκ. ευρώ και αφορά στις προμήθειες δυο Νοσοκομείων σε σύριγγες και ακτινογραφικές πλάκες. Η ασυδοσία στο μεγαλείο της...

Δ·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Σχεδόν στην πόρτα του σπιτιού τους θα βρίσκουν στο εξής τις κλήσεις για τις τροχαίες παραβάσεις που διέπραξαν, ακόμη και σε χώρες του εξωτερικού, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αφορά οκτώ βασικές τροχαίες παραβάσεις, οι οποίες ευθύνονται για το 75% των τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη. Τα πρόστιμα ταξιδεύουν... και επιβάλλονται πλέον διασυνοριακά. °.•.

08-12-10  

¶ÚˆÙÔfiÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Baby Swimming ÛÙË ¡. πˆÓ›· ■ ÛÂÏ. 20 ™˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤÍË www.e-thessalia.gr ∏ ÂfiÌÂÓË...

Advertisement