Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.01'- ‰. 19.44ã

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô Δ¤Ù·ÚÙÔ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.819

™·‚‚·ÙÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † °ÂÓ¤ıÏÈÔÓ Ù˘ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ΔÚÔÔÏÔÁ›·-«‚fiÌ‚·» ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÛÙËÓ... ÙÛ¤Ë Ì·˜ ∞fi ÙÔ «ÎfiÛÎÈÓÔ» Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ηٷı¤ÛÂȘ, ‰·¿Ó˜ Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· 8.500.000 ÔÏÈÙÒÓ

äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È

™ÙÔ Â˘ÚÒ Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª‹Ó˘Ì· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ■ ÛÂÏ. 7

ÚÔÔÏÔÁ›·-“‚fiÌ‚·” ÁÈ· 8.500.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηٷ٤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë ∂ÊÔÚ›· ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ‹ Û ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ‰¿ÓÂÈ· Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÙ·ÌȇۈÓ. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙȘ ¤ÌÌÂÛ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ■ ÛÂÏ. 11

Δ

¶ÚfiÛˆ· ˘ÂÚ¿Óˆ ˘Ô„›·˜ «¤ÎÚ˘‚·Ó» ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·...

™ÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Í¤Û·Û ÌÂٷ͇ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· - ΔÛ›Ú·

∫fiÓÙÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ... ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ªÈ· ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÙÔ Îϛ̷ ■ ÛÂÏ. 8 ¡ÂÎÚ‹ 44¯ÚÔÓË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ■ ÛÂÏ. 13

¡¤Ô ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ªÂ ¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›·, ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ■ ÛÂÏ. 11

Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Ê·ÓÙÔ˜ Ô Ó·Úfi˜ ‰Ú¿ÛÙ˘

§ËÛÙ›· Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ™Ùfi¯Ô˜ ÏËÛÙ‹ ¤ÁÈÓÂ, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, ÁÓˆÛÙfi ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ó· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. ŒÓÙÚÔÌÔÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ˘¿ÎÔ˘Û·Ó ÙÔ ÏËÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì ·ÛÙÚ·È·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤Û¢Û ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ‹ÚÂ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. √ Ó·Úfi˜ ÏËÛÙ‹˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì ‰›Î˘ÎÏÔ. ■ ÛÂÏ. 13

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 20

¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Air Berlin ÚÔ˜ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ■ ÛÂÏ. 18

¢ˆÚÂ¿Ó Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›˜ Û ¿ÔÚÔ˘˜·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 32

■ ÛÂÏ. 25

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

■ ÛÂÏ. 12

■ ÛÂÏ. 17

ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2014 ªÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ó›ÎË Ì 2-1 ÛÙË §ÂÙÔÓ›·

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ

™ÙË °ÈÔÚÙ‹ ª‹ÏÔ˘ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ô ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜

∂·Ó‹ÏıÂ Ô ÎÔΛÙ˘ ÛÙ· ·È‰È¿ ■ ÛÂÏ. 15


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ª›ÙÛË §·Ô‡‰Ë, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¯ÔÚÔ‡

A¶√æ∂π™

“√ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘”

ΔÔ “ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜” TÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À §À°∂ƒ√À √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô Â¯ıÚfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÙÔ “ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜” . √ fiÚÔ˜ “ÏfiÌÈ” ·Ú·¤ÌÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ fi¯È Û ÔÏÈÙÈ΋ ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ ÛÂ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¶ÔÈ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, fï˜, ÌÔÚ› Ó· ÂÓÓÔ›; ∂›Ó·È ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ ¤Íˆ. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Ó· Ù· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ˘ÂÚÙÈÌË̤ÓÔ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘ÔÙÈÌË̤ÓË Ó¤· ‰Ú·¯Ì‹. Δ· ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Âϛ٠ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, fï˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ Ê·Ó·ÙÈο Ù·¯ı› ˘¤Ú ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂›Û˘, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿, ·ÚfiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ Û˘Ì·ıÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰Ú·¯Ì‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ÔÏÈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·‹¯ËÛË Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÙ·Ú·ÙÈο ÛÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô. ª‹ˆ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ “ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜” Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓÓÔ› fiÛÔ˘˜ ‰È¿Û·ÚÙÔ˘˜ ÌÂÛÔ·ÛÙÔ‡˜ ¤ÙÚÂÍ·Ó ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó; Δ¤ÙÔÈÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ›Ûˆ˜ οÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ‡¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÏfiÌÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛı› fiÙÈ Ì›˙ÔÓ ËıÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ÂÁ›ÚÂÙ·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤‚Á·Ï·Ó ·fi Êfi‚Ô ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁË̤Ó˜ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Á›ÚÂÙ·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤‚Á·Ï·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤Íˆ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó ÙÔ “fiÔÏÔ” fiÙÈ Ë ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ “ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜” ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ∂›Ó·È ‚·ı‡Ù·Ù· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜, fï˜, Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Â¯ıÚÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (.¯. ÙÔ ∫∫∂), Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ŸÙ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û·Ó “ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜” ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ Î·È ÎfiÌÌ·Ù· fiˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi ΢ӋÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙËÓ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰Ú·¯Ì‹ ı· ˘Âڂԇ̠ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ Î·È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ô ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·ÓÙȉËÌÔÎÚ¿Ù˘, Ô‡Ù ÂȉÈÒÎÂÈ Î˘Ó‹ÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ. ∂ÎÙfiÍ¢Û ̛· “È·Û¿ÚÈÎË” ‚·Ú‡Á‰Ô˘Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ì›· ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈ΋ ÎÔÚÒÓ·. ™Â ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Î·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, fï˜, Ù¤ÙÔÈ· ÔÏÈÛı‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi Û·Ó “ÏfiÌÈ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” . ªÔÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. ÕÏÏÔ, fï˜, Ë ·Ó·Áη›· ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ÎfiÌÌ· “¯ıÚfi˜” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. μ·ÊÙ›˙ÔÓÙ·˜ “¯ıÚfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘, Ë ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ̤¯ÚÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘! (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

·˙› Ì ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ÔÏÏÔ› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Û ̛· Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ ηıfiÙÈ “ÓÔ˘˜ ˘ÁÈ‹˜ ÂÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈ›” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. “√È Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¯ÒÚÔÈ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÒÚÔÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¯ÔÚÔ‡ Î. ª›ÙÛË §·Ô‡‰Ë Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ.

ª

√ ¯ÔÚfi˜ ‰›ÓÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. §·Ô‡‰Ë, “Ë Î›ÓËÛË Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ë ÂÎÙfiÓˆÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· ··Ú·›ÙËÙ· Û οı ËÏÈΛ· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿” . Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È fi-

ÛÔÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ÔÚfi, ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ Â›Ó·È Ô “‚·ÛÈÏÈ¿˜” fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ¯ÔÚÔ‡. “Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. °˘ÌÓ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÛÒÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠·ÚÌÔÓ›· Î·È Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ·ÔÎÙԇ̠ڢıÌfi, ηÏÏÈÂÚÁԇ̠ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜. ¢›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ·È‰› Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÙÚfiÔ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÌÔ˘ÛÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. §·Ô‡‰Ë. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Â¿Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ˆ˜ “ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¯ÒÚÔÈ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÒÚÔÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÛÔ‚·Ú‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ı· ·Û¯ÔÏËı› ÁÈ· Ï›Á· ‹ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ¯ÔÚfi. ∏ ÌÔÓÔÂÙ‹˜ ‹ ‰ÈÂÙ‹˜ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Û ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ Ì ۈÛÙ‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÂÍËÁ› Ë Î. §·Ô‡‰Ë Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ¯ÔÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ª¤Û· Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·Ûο-

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ΢ڛˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË, ÂÓÒ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ-·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 5 Î·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ ÚfiÛηÈÚ· 6 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο 4 Ì 6, ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 Î·È ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ¯ÒÚ·.

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÔfiÙ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...28ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...28ÔC.

24 øƒ∂™ Δ∏¡ ∏ª∂ƒ∞ Δ∏§∂ºø¡√ ∞ª∂™∏™ μ√∏£∂π∞™

™·Ï¿ÚÂÙÂ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·!

6981 278 742 365 ∏ª∂ƒ∂™ Δ√ Ã√¡√

∂¿Ó οÔÈÔ ·È‰› ÂÈı˘Ì› Ó· ·Û¯ÔÏËı› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ¯ÔÚfi, ÙfiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. “Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó, ¤¯Ô˘Ó ÙË ı¤ÏËÛË Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ¯ÔÚfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›ψ̷ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·˜ ‹ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ¯ÔÚÔ‡” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. §·Ô‡‰Ë. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ·ÚÎÂÙÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤Ú·Û·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ›‰È· ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜, Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ˆ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ¯ÔÚÔ‡. ∫·Ì›· Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ó· ‰›ÓÂÈ ‰ÈÏÒÌ·Ù· ‹ Ù˘¯›· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ‹ ·fi Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È (R.a.d.I.s.t.d.-Vaganova). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·fi ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 210-3801035 & 210-9356788 Î·È ÛÙÔ www.sisxe.com” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. §·Ô‡‰Ë.

O ∫∞πƒ√™ [∂§§∞¢∞]

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï·

ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË .¯. Ù· ·ÙÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÚ·‰·ÛÌÔ› Î·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›” . ∞fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ ÂÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ·È‰› Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ¯ÔÚfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¯ÔÚÔ‡. “∏ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÏÏËÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÙfiÛÔ Â˘·›ÛıËÙË ËÏÈΛ·. Δ· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ·fi ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ‡ÏË Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ÃÔÚÔ‡ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ (R.A.D.) ÁÈ· ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Ì·Ï¤ÙÔ Î·È Î¿Ú·ÎÙÂÚ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ Imperial Sociaty of Teachers of Dancing (I.S.T.D.) Î·È ·fi 12 ÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘ Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ô˘¤ÓÙ, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Vaganova fiˆ˜ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë Û¯ÔÏ‹, Ù· ·È‰È¿ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Î·È Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¯ÔÚfi” .

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÔfiÙ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 17...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 17...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 17...27ÔC.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞Ï¿ Î·È ˘ËÚÂÛȷο...

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

ªÂ ¤Ó· ·Ïfi “™ÈÙÚÔ¤Ó” , Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ËÚÂÛÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ‹ÚıÂ Î·È ·‹ÏıÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ §ÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. §¿ÙÚ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂ª¶ ∫. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘, Ô˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ Î·È ˘ËÚÂÛȷ΋ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ¶¿Ó ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Î·È ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÔÚÙÔηϛ ÈӷΛ‰Â˜.

™Â Ï‹ÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıËÁËÙ‹˜ ∫. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙ· ªª∂ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ‰‹ÏˆÛ ۷ʤÛٷٷ fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜, ›¯Â ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô... ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ §È̤ӈÓ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÓ· ÏÈÌ¿ÓÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÓÂÈ Î·È fi¯È Ó· ‰È¯¿˙ÂÈ ÌÈ· fiÏË ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂ª¶ Î·È Ô ÓÔÒÓ ÓÔ›و.

¢∏ª√.™.

¢∏ª√.™.

ΔÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ¢∂£ ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”

ªÂ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘‹Ú¯·Ó ‚ÔÏÈÒÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, fï˜ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ú·‚¢ı¤ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏ› ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈϤÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∂›Û˘, Ô Î. §. ∑·¯Â›Ï·˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ٷ ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Û˘Ófi‰Â˘Û ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ Ë 7Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯ÔÚËÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘. °. ΔÛ.

ªÂı·‡ÚÈÔ ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÒÓ ¢∂¶ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÁËı› Ë ¶√™¢∂¶ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.

¢‡Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔ¯ı¤˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ·. øÛÙfiÛÔ Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Â›Ó·È ‰‡Ô: ¶ÚÒÙÔÓ, ·˘Ù‹ Ë ıÂÙÈ΋ ÔÚ›· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ٷ ›‰È· ‹ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, οÙÈ ‚¤‚·È· Ô˘ ··ÈÙ› ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› ¿ÌÂÛ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ó· ÌËÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ı¤ÛÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

Δ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ Δ·¯È¿Ô˘

¢.∂.£.¤ÏÔ˘ÌÂ. ΔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ; ŸÛÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·È Ó’ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿, ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ ¤Î·Ó· ·Ú¿ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘. ŒÎÙÔÙÂ, οı ™Â٤̂ÚË ¯fiÚÙ·ÈÓ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÈÙ˜. ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‚Ï·¯ÔÌÂÁ·ÏfiÛ¯ËÌÔ˘˜, ÌÂÁ·ÏÔ‰ËÌÔÛÈÔ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÎÔ˘ÛÙˆ‰›Â˜ Î·È ÎÔÏ·Ô‡˙Ô˘˜. ∫·ÎÔÊÔÚÂ̤ӷ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·, ‚Ï·¯ÔÌ·ÚfiÎ ÊÔڤ̷ٷ, ηÎÔ‰Â̤Ó˜ ÁÚ·‚¿Ù˜, ηÎÔ·ıË̤ӷ Burberrys’ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ‡ÊÔ˜. ⁄ÊÔ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. •¤ÚÂÙÂ, ·˘Ùfi ÙÔ ·˘ÛÙËÚfi Î·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔ˜ Î·È ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ı˜ Ó· ʈӿÍÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ “ƒÂ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ·ÊÔ‡ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ‹Úı˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ηϿ!!!” . ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ ı›·ÛÔ, Ë ŒÎıÂÛË ¤ÁÈÓ fiÛÙÔ ÁÈ· οı ÈÎڷ̤ÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ¤Ó· ÔÛfi ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. ¢ÈfiÙÈ, ÙÈ ÛfiÈ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË Ì ٷ ηχÙÂÚ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ì·ÙÈÚfiÛÔÚˆÓ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ¡· ԇ̠fï˜ fiÙÈ ¤ÚÛÈ, fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ›¯Â ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘, ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ›¯·Ó οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·›ÛıËÛË “ŒÎıÂÛ˘” ·Ó ηÈ, Ê˘ÛÈο, Ë Ï¤ÍË ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ ¢ÊËÌÈÛÌfi˜ ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂηÂÙ›·, Ë ŒÎıÂÛË Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ Ï‹ÚˆÓ ·‰Ú¿ ÁÈ· Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ê˘ÛÈο, ‹Ù·Ó Ó· ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

∞fi ¯ı˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À. ™‹ÌÂÚ· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· Ô‡ÏÌ·Ó... ∫È ÂΛ ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔ Ú‡̷. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı› Ë ¢∂£. ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ, ̤۷ Î·È ¤Íˆ. ¢∏ª√.™.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞ÍȤ·ÈÓË Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·¢ÙÒÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË 1.000 ‰ˆÚÂ¿Ó Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·ÂÈÒÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â›Ó·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi Ù· Δ·Ì›· ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010. ∫·È fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·fiÁÓˆÛ˘.

ŒÓ·ÚÍË μÈ‚Ï›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ù· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÂÎÙ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÔ̤ӈ˜ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì Ô̷Ϥ˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” , ‚¤‚·È·, Â›Ó·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Û οÔÈ· Û¯ÔÏ›· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌfi... ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‰ÈοÛÂÈ... º.™.

°È·Ù› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ·; °È·Ù› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜; ™Ô‡‰·Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ˆÚ¿Ó, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÏËÚÒÓ·Ì Û›ÙÈ· Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ì·˜, ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙȘ Û¯ÔϤ˜ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ›¯·Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÂÌ›˜ „¿¯Ó·Ì ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÙÛ¿Ì· Û¯ÂÙÈο ‰È·ÎÔ¤˜, ÛÙ· ∫∞∞À... √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞, ÙÔ˘ √∞∂∂, ÙÔ˘ ¡∞Δ, ÙÈ Ó· Ô˘Ó Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜; ¢∏ª√.™.

∫·È Ë Û¤ÎÔ˘Ï· ¤¯ÂÈ fiÚÈÔ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÊÔÚ¤˜ Ì ٷ ÚÔÓfiÌÈ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ôηχ„·Ì ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ª¤Û· Û ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ” Û¯fiÏÈÔ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó fiÚÙ˜ ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¤˜. ™Â Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÊ·-‚‹Ù· Î·È Ó· ¿„ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ı›¯ıËΠÙÔ ı¤Ì· ̤۷ ·fi Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÛÎÔÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤ıÈÍÂ Ë “£” , ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜, Ô˘ Û·ÊÒ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ - ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - Ó· ‰Ôı› Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Û ȉÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ. ª¤Û· ÛÙË ¢∂À∞ªμ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ÂÌ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·ÌÂ. ∞˘Ù¿ Ù· ÔÏ›Á·, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ë Û¤ÎÔ˘Ï· Î·È Ë ¯˘‰·ÈfiÙËÙ·. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ‰Â ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ fiÙÈ ·Ó Ë ¿Ô„‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈËı› Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ‹ ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ̤·˜, ı· ÙË ÁÚ¿Ê·Ì ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ·Ù› “‰ÂÚ‚¤Ó·Á˜” ÛÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ‚¿Ï·Ì ·ÎfiÌË. ∫·È ˙ËÙÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÓÒÌË Ô˘ οÓÔ˘Ì ÚÂÔÚÙ¿˙. ÕÏÏË ÊÔÚ¿ ı· ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È “ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓ·” Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ¿ Ì·˜. ∂‰Ò ›̷ÛÙÂ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·... ∫∞Δ. Δ∞™

∞Ó·ÙÚÔ‹ ∞Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ›‰Â ¯ı˜ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ VPRC Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ ∂ÏÏ¿‰· ·‡ÚÈÔ” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘ VPRC, ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ™Àƒπ∑∞-∂∫ª Ì 30% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ¡¢ Ì 28%, Ë Ã∞ Ì 12%, ÙÔ ¶∞™√∫ Ì 7,5%, ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì 7%, ÙÔ ∫∫∂ Ì 6% Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ Ì 4%. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ ÙÔ 76% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÙÔ 10% Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ 85% ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÂÈ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ 13% fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌË. ΔÔ 61% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÂÈ Î·È ÙÔ 14% fiÙÈ ı· ‚ÂÏÙȈı›. ΔÔ 55% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙÔ 25% Â›Ó·È Î·Ù¿. °. ΔÛ.

∑Ô¯¿‰· ª¿ÏÏÔÓ “˙Ô¯·‰È¿ÛÙËΔ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤¯·Û ٷ “·˘Á¿ Î·È Ù· ·Û¯¿ÏÈ·”. ªfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ê·Í, ‚ڋΠٷ email Î·È ¤Î·Ó ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. °È· ÙË ˙Ô¯¿‰· ¿ÓÙˆ˜ ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ: ∑¿¯-·ÚË... ¢.Ã.

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ∫·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ›Â Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. fl˜ ÙfiÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ. º.™. ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ÂÈΛӉ˘Ó· ·fiÓÂÚ· √ Î. °È¿ÓÓ˘ ¢. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÚ› ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÌÈ· ΢ڛ·, ÂÓÒ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û ÛÙ· Ú˯¿ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “•ÂÓ›·” Ù˘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜, ÎÈÓ‰‡Ó¢Û Ôχ ·fi Ù· ıÂfiÚ·Ù· ·̷ٷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· ·fiÓÂÚ· ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘, Ô˘ ÂÎÙÂÏ› Ù·ÎÙÈο ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ¶ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ¿ÏÈ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÌÈ· ¿ÏÏË Î˘Ú›·, fiˆ˜ ÌÔ˘ ·ÊËÁ‹ıËÎÂ, ÎÈÓ‰‡Ó¢Û ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ›‰È· ·ÈÙ›·. Δ˘¯·›ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÒÚ· Ó· ÎÔÏ˘ÌÒ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÎÙ‹ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ· ˆ˜ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÔ›Ô ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ·fiÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·̷ٷ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÏÔÈ¿ÚÈ· Î·È ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, ˘Ô‚¿Ïψ ·Ú¿ÎÏËÛË ÛÙÔÓ ·ÍÈfiÙÈÌÔ Î. ÏÈÌÂÓ¿Ú¯Ë μfiÏÔ˘ Ó· οÓÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ ÏÔ›Ô˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÒÛÙ ÌfiÏȘ ·˘Ùfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ο‚Ô˘ “∞ÁΛÛÙÚÈ” Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ∞Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ 5’ ‹ 10’ Ó· ‰¤ÛÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‰ÂÓ ¯¿ıËÎÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ Ó· ¯·ı› ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ı· Â›Ó·È Ôχ Ô‰˘ÓËÚfi” .

√È ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÏËÁ¤˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ fiÙ·Ó Ù·Íȉ‡ÂÈ Î·Ó›˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹ ÙÚ¤ÓÔ, Ó· ‚ϤÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·ÓÔȯ٤˜ ÏËÁ¤˜ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‚‚·›ˆ˜ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈο, Û ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ì̤ÓË ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞˘Ùfi Û·ÊÒ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÍfiڢ͢ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·ÙfiÌÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ··›ÛÈ· ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂÍfiڢ͢ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‚¿Ó·˘Û· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û·Ó ·ÓÔȯً ÏËÁ‹. °È· fiÏ· ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓfiÌÔÈ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. Δ· Ï·ÙÔÌ›· ÏÔÈfiÓ (ÎÔÈÓÒ˜ ÓÙ·Ì¿ÚÈ·) Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ ÂÎÛηʤ˜ Û ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ÙfiÔ˘˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ï›ıÔÈ ˆ˜ ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ·fi ÌÈÎÚfi, Û¯ÂÙÈο, ‚¿ıÔ˜. ™ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Ù›ÔÙ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÓÔÌfiÙ˘· Î·È ÛˆÛÙ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÌÈ· ·Û‡‰ÔÙË Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ Á˘ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, .¯. Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÌÔÚԇ̠̠ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·‰È·ÊÔÚ›. ∞Ó¤¯ÂÙ·È Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÍÔÚ‡ÍÂˆÓ ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi-

ÙËÙ·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∞fi Ï›Á˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌfiÚÂÛ· Ó· Û˘ÏϤ͈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÎÛηÊÒÓ, ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓfiÌÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÁÈ· ÂÍfiÚ˘ÍË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ì ۇ̂·ÛË ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÂϤÙË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜. ¢ËÏ·‰‹, Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ϷÙÔÌÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Ó· ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Î·È ‰›ÎÙ˘Ô ¿Ú‰Â˘Û˘ Î·È Ê‡Ù¢Û˘, ·Ó¿ÏÔÁˆÓ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ê˘ÙÒÓ, Ô˘ ÙÔ fiÙÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÂÓ·¤ÚÈ·. ∏ ÂÍfiÚ˘ÍË Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÎÏÈ̷Έٿ Î·È ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو, Ì ·Ù¿ÚÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ̤ÙÚ· ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ŒÓ·Ó ȉ·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ‚ϤÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞°∂Δ, Ô˘ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ̤ıÔ‰Ô ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÌÈ·˜ ˘fi ÂÍfiÚ˘ÍË ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÛÙ· ΔÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ·, ÌÂٷ͇ °·Ï·ÙÛ›Ô˘ Î·È ∫˘„¤Ï˘. ŒÓ·˜ ÎÔ‡ÎÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. μ‚·›ˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÌÈ·˜ ÂÎÛηʋ˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ¢ÂÓ ı· ·Ú·Ï›„ˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÔÚ‡ÍÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ ø Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ‰ÔÌ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÛηÊÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜ ‰È¿Û·ÚÙ· ¤ÙÚÈÓ· ÎÔ˘Ê¿ÚÈ·, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. ÕÏψ˜ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Î·È Ù· “ÛÙÚ·‚¿” Ì¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÓÙ·ÎÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. Δ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â۷›, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ Î·È ÌÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” .

Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ’22 √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ 1922 ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ªÈÎÚ·Û›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ - ÁÓ‹ÛÈÔ, ·Ó¿Ú¯·ÈÔ, ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂΉÈÒ¯ÙËÎÂ. £Ï›„Ë ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË. ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·Û‡ÏÏËÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ∞ӷʤÚÔÌ·È Û ÂΛӷ Ù· ·Á¤ÓÓËÙ· ·ÎfiÌ· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï·, Ô˘ ÛÊ·ÁÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙȘ Ì¿Ó˜ ÙÔ˘˜. ™Â ÂΛӷ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ͇ÓËÛ·Ó Î·È ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ¤‚ÏÂ·Ó ¤Ó· ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi fiÓÂÈÚÔ, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û fï˜ ÌÈ· ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ηÎfi fiÓÂÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ηٿ Ôχ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÂÊÈ¿ÏÙË ÙÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ·˘ÙÒÓ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∏ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ıËϤ˜, Â›Ì·¯Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÛÙ›ˆÓ ™¿ÏÔ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ηÏÏÈÛÙ›ˆÓ ÛÙËÓ ∫›Ó· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô„‹ÊȘ, ÔÈ ıËϤ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ÂηÙÔÛÙ¿ Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. “°È·Ù› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ÂηÙÔÛÙ¿; ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Ò˜ η٤ÏËÍ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi” , ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Ô ÃÔ˘¿ÓÁÎ °ÎÔ˘·Ó¯Ô˘¿, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· ÛÙȘ ‰¤Î· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÃÈÔ˘Ì¤È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∫›Ó·. “°È·Ù› Ë ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ıËϤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÔÌÔÚÊÈ¿˜; ¶ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È; ¶fiÛÔ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜...” , ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔ˚ÛÙÔÏfiÁÈfi Ù˘ Ë °È·ÓÁÎ §·Ó, ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·. √È ˘Ô„‹ÊȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó Ôχ ·ÎÚÈ‚‹ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÊÒÓ, ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÏ·ÛÈο. ŒÙÛÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎfiÚ˜ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó·

ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘ÔÚfiÍÂÓfi˜ Ì·˜ ÛÙË μËÚ˘Ùfi ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢Èψ̷ÙÈÎfi Î·È πÛÙÔÚÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1922 (Ê·Î. 1043) Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1922. ª¤Û· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û¿Ú·ÁÌ·, Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙfiÛˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ıËÚȈ‰›·˜, Ô˘ fiÙ·Ó ÂΉËψı› ÍÂÂÚÓ¿ Î·È ÙËÓ ·ÁÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÔ ·ÈÌÔ‚fiÚÔ˘ ıËÚ›Ô˘ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜. °Ú¿ÊÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó Ù· ÙÚ·ÁÈο ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·¿ÓıÚˆÔ˘˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜: “Œ¯ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì ÂÈÛΤÊÙËΠÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ºÈÏ·ÓıÚˆÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∂ÁÁ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î. Dodge Î·È ÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·fi ÙÔÓ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∫ÂÌ¿Ï ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÔÏÏÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÓ ÛÊ·ÁÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ ‰Â (ÁÔÓ›˜) ·ÁÓÔÂ›Ù·È Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ∂ÏÏËÓfi·È‰· Î·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ì ·Ú·Î¿ÏÂÛ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Â‰Ò Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹Ûˆ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔ¯ı¤˜ ¤Êı·Û·Ó ·fi ÙÔ ¢È·ÚÌÂΛ 130 ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 3 ÂÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ 10 Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË. √ Î. Dodge ı· Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Â‰Ò Û ÌÈ· ÂÍÔ¯È΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÁÈ· ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ù· ·ÔÛÙ›ψ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿Ù˘¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ıËÚȈ‰›·˜ ÙˆÓ ·ÈÌÔÛÙ·ÁÒÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈÎÙÚ‹. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ ·˘Ù¿, ·Ó‹ÎÔÓÙ· Û ‡ÔÚ˜ ¿ÏÏÔÙ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ʤÚÔ˘Ó ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· ÙÂÏ›ˆ˜ Êı·Ṳ́ӷ, ¿ÏÏ· ‰Â ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ. ∞̤ۈ˜, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÛÂ˘Û· Î·È Ù· ÂÈÛΤÊÙËη Î·È Û οı ¤Ó· ÚÔÛ¤ÊÂÚ· Û οı ¤Ó· ·È‰› ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ· fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ªfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙË Ï¤ÍË “∂ÏÏ¿‰·” Ù· ÌÈÎÚ¿ ·˘Ù¿ ·È‰È¿ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Ì ÚÒÙËÛ·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ηıfiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ ·˘Ù¿ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, fiÙ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ºÒÓ·Í· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ï·‚ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ¿Ù˘¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙË ‰ËÌÔÛȇۈ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ¯ÈÏÈÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿, ÙȘ ‰È·Ú·ÙÙfiÌÂÓ˜ ıËÚȈ‰›Â˜ ˘fi ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ÂÈÛı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂÚ› Ù˘ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÁÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ôχو˜ ··Ú·ÈÙ‹ÙˆÓ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÊÚ. Á·ÏÏÈο ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (35.000). ¶·Ú·Î·ÏÒ ÙÔ μ. ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÌÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙËÏÂÁÚ·ÊÈÎÒ˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘. ∂˘ÂÈı¤ÛÙ·ÙÔ˜ À. ∏§π∞™ ¶∞¡∞™”

·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 46% Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘˜, ÁÚ¿ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Global Times. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ › ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÎÈÓ¤˙È΢ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ù· ηÏÏÈÛÙ›·. ∏ ¯ÒÚ· ÊÈÏÔͤÓËÛ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË “ªÈ˜ ∫fiÛÌÔ˜” , ÂÓÒ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÂÎÏ›ÂÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë “ªÈ˜ ∫›Ó·” , Ë °Ô˘ √˘ÂÓÛÈ¿, Ë ÔÔ›· ÛÙ¤ÊıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· “ªÈ˜ ∫fiÛÌÔ˜” .

∂‚‰ÔÌ¿‰· ªfi‰·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ì ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Ìfi‰·˜ ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Ìfi‰·˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ηٿٷÍË Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎÂ, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ªfi‰·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ∂ÓÒ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜, ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜, ʈÙÔÌÔÓ٤Ϸ, ÛÙ˘Ï›ÛÙ˜ Î·È Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ Ìfi‰·˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ “ªÂÁ¿ÏÔ ª‹ÏÔ” , ÙÔ ÚÔÛˆ-

◊Ù·Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ’22. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ οı ∫˘Úȷ΋ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ÛÙËÓ ∞Á›· ºˆÙÂÈÓ‹ - Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ·fi ÙË ™·Ì·Ú›Ùȉ· ÙÔ˘ ¢·ÁÁÂÏ›Ô˘, Ë ÌÔȯ·Ï›‰· Ô˘ ›ÛÙ„ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi fiÙ·Ó ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ·Ú¿ ÙÔ ÊÚ¤·Ú ÙÔ˘ π·ÎÒ‚, ·Á›·ÛÂ Î·È ·fi ÌÔȯ·Ï›‰· ¤ÁÈÓ ¢·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, Î·È ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ Ù· ÌÂÁ·Ï›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË, Ë ÔÔ›· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ Ù˘ ¢·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ›¯Â ·ÓÂÁ›ÚÂÈ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤ÛÙ·ÙÔ Ó·fi Î·È Ë ÔÔ›· ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∫¿Ùˆ ‰Â ·fi ÙÔ˘˜ ıfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ·˘ÙÔ‡ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ÈÂÚ¿Ú¯Ô˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘: “ŒÏÏËÓ˜! Œ¯ÂÙ ı¿ÚÚÔ˜!.. ªË Ï˘›ÛıÂ. √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ì¿˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ. £· ·Ó·Ù›ÏÔ˘Ó Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ‰È¿ ÙË Ê˘Ï‹ Ì·˜...” . ¶‹Á·ÈÓ·Ó Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÔ˘ÎfiÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ∞˚ - μÔ‡ÎÏ·, fiˆ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ™Ì˘ÚÓÈÔ›. ◊Ù·Ó ·Á·ËÙfi˜ Î·È Û‚·ÛÙfi˜ ¿ÁÈÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ÁÈfiÚÙ·˙·Ó οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘. ∂Λ, ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÔ˘ÎfiÏÔ˘, ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÎÈ ÂΛ οı ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜, Ó· ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜... ŸÏ· ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ™Ì˘ÚÓÈÒÓ. ◊Ù·Ó 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1922, Ô˘ οËÎÂ Ë ™Ì‡ÚÓË. ∞fi ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· Ë ªËÙÚfiÔÏË ™Ì‡ÚÓ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ Ó·Ô› οËÎ·Ó ‹ ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ, ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎ·Ó Î.Ï. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜. ŸÛÔÈ ¿ÏÈ Ó·Ô› ÛÒıËÎ·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ‚Ô˘‚¿ıËηÓ. Δ· ηÌ·Ó·ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰ÂÓ Í·Ó·¯Ù‡ËÛ·Ó. ªfiÓÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Â¤ÙÚ„·Ó §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û οÔÈÔ˘˜ Ó·Ô‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∞’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÌfiÓÔ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÔ˘ÎfiÏÔ˘, Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ 1Ô Â›ÛÎÔÔ ™Ì‡ÚÓ˘ fiÛÈÔ μÔ˘ÎfiÏÔ, ηٿÊÂÚ ӷ Ûˆı›. ™Ù¤ÎÂÙ·È ÂΛ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÛÌ·Ó¤, οÔÙ ÌÈÛÔÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ù·Ó ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Úfi‚˜ Û ¤ÚÁ· fiÂÚ·˜. ΔÒÚ· Ô Ó·fi˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ” . ¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ·›ÙÈ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ÕÏÏÔÈ ÙËÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ӛ΢ Û ÙfiÛÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. ÕÏÏÔÈ ÛÙË ‰È¯fiÓÔÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ÕÏÏÔÈ ÛÙË ‰È¯fiÓÔÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. √ ·ÏÈfi˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ºÏˆÚ›Ó˘, Ô Ì·Î·ÚÈÛÙfi˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ∫·ÓÙÈÒÙ˘, ‚ϤÂÈ ¿ÏÏË ·ÈÙ›· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ∫È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë μ§∞™Δ∏ªπ∞. ŸÏÔÈ ÙfiÙ ‚Ï·ÛÙËÌÔ‡Û·Ó. √È ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ÏÔ› Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ. μÏ·ÛÙ‹ÌȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó. ∞˘Ù‹, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ ∫·ÓÙÈÒÙË, Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ÁÚ¿ÊÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘” .

Ó‡ÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ 116.000 ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÌËÙÚfiÔÏË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ηٿٷÍË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë μ·ÚÎÂÏÒÓË, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙË ª·‰Ú›ÙË. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ªfi‰·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙËÓ Times Square, Ù¤ÛÛÂÚȘ Âȉ›ÍÂȘ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Nicholas K, BCBG Max Azria, Richard Chai Î·È ÙÔ˘ π¿ˆÓ· Tadashi Shoji ·Ó·ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·¢ı›·˜ Û ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ·˘Ùfi, ÛÙËÓ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÔÈ ÁÓÒ̘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔ˘˜ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó... ∂› ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 300 ÓÙÂÊÈϤ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ÎÔÏÂÍÈfiÓ ¿ÓÔÈÍË-ηÏÔη›ÚÈ 2013. ∏ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ªfi‰·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢Âο‰Â˜ ·ÎfiÌË Âȉ›ÍÂȘ ı· ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂ηÙfi Âȉ›ÍÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Lincoln Center, ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ™¤ÓÙÚ·Ï ¶·ÚÎ, Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈηȈı›; ª¿ÚÎÔ˜ Ë۷˜ Ì·ıËÙ‹˜

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ÈηȈı› Î·È ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ʤÙÔ˜. ∂›Ó·È Ôχ ¿‰ÈÎÔ Ó· ÌËÓ ÙË ‰Ô‡Ì ӷ ·›˙ÂÈ ÂΛ fiÔ˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ, fiÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·˘Ùfi ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ Ù· Á‹‰·” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Â¿Ó ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ‹ fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡, fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ì ÂÓԯϛ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, Ë fiÏË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¢ËÌÂÚÔ‡ÛÂ. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÙÔ ‰Ô‡Ì ͷӿ” .

ª·Ú›· §ÈfiÏÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜

“∂Ï›˙ˆ Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂΛ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. √ Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ Î·È ÂÁÒ Â›¯·Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· Í·Ó·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰·” .

Δ¿ÛÔ˜ °ÎfiÁÎÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜

“Ÿ¯È, ‰ÂÓ ıˆÚÒ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÈηȈı› ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ·ÔηχÊıËηÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙÔ Û·ı› Ù˘ Î·È Ú¤ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

/5

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ ηٿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ∏ ¯Ú‹ÛË ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı›, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÌÔÈÚ·›·. ¶ÔÛÔÛÙfi 30% ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. £ÂˆÚËÙÈο fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ fï˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi fiÙ·Ó Ô‰ËÁÔ‡Ó. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜. ªÂ ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ ÎÈÓËÙfi. ¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Î·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. √‰‹ÁËÛË Î·È ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Â›Ó·È ¯ÏÈ·ÚÔ›. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË. √‡Ù ٷ ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. ŸÏÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi fiÙ·Ó Ô‰ËÁԇ̠ÁÈ·Ù› ı¤ÙÔ˘Ì Û ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ.

ŒÓ· ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ ·ÚΛ

Δ. ∫.

fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Ì μÏ·¯¿‚· Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ì ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ¯·ı› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¤ÓˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ. √ ηӷ¤˜ Î·È Ë ÙÚ·Â˙·Ú›· ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿... ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó ı· ÂÓ·Ôı¤ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÛÎÔ˘›‰È ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ˆ˜ ¤Ó· ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ -ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ·ÚΛ, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ.

¶ÔÈÔ˜ ı· ÂˆÌÈÛÙ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‚Ï¿‚˘; §‡ıËÎÂ Ë ·ÔÚ›· ÁÈ· Ù· ·Ó·Ì̤ӷ ÊÒÙ· ̤ڷ-ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û’ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √Ê›ÏÔÓÙ·Ó Û ‚Ï¿‚Ë ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ fiÙ ·Ó¿‚ÂÈ Î·È fiÙ ۂ‹ÓÂÈ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÚÚ›„ÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· ÙË ‚Ï¿‚Ë. ªË¯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ˙ËÌȤ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÙ ¯ı˜ ¤Ó·˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ÂˆÌÈÛÙ›; ª‹ˆ˜ ¿ÏÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜; °. ΔÛ.

ªÈÛÔÛÎÈṲ̂Ó˜ ·Ê›Û˜ ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Î·È ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ·Ê›Û˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ∫Ú·ÛÈÔ‡ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ªfiÓÔ Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÔÈ ·Ê›Û˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏ ÌÈÛÔÛÎÈṲ̂Ó˜, ¯ˆ-

¶·Ó. °È·Ó.

Ú›˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤·Ì· ÁÈ· ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÔÈÔÈ “ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó” ·‰È¿ÊÔÚ· ÁÈ· ·˘Ùfi... °.•.

™ÔÎ Î·È ‰¤Ô˜ ™ÔοÚÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜, 24,8%, fiÙ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ·ÓÂÚÁ›· ‹Ù·Ó 17,4%. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ 15-24 ÂÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜, ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ 10 ËÏÈΛ·˜ 25-34, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ËÏÈΛ·˜ 35-44 Î·È 45-54. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ¯Ù˘¿ÂÈ ϤÔÓ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ Î·È Û‡Ìʈӷ ÌÂ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∂Î ÂÚÈÙÚÔ‹˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· §˘Î›ˆÓ Î·È °˘ÌÓ·Û›ˆÓ “√ ¡Ô̿گ˘ ªڷηÙÛԇϷ˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÈıˆÚËÙ‹ Ù˘ ∞’ °∂ª∂ μÔ˘ÏÁ·Ú›‰Ë Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, fiÔ˘ ÂͤٷÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÈÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ Úˆ˝ Î·È ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙȘ 13 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ Ù· §‡ÎÂÈ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úˆ˝ Î·È Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ·fiÁÂ˘Ì·” . ∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ “ΔÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 8,5 ‰ÈÛ. ‰Ú·¯Ì¤˜, ·fi 2,2 ‰ÈÛ. ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∞Δ∂ μ. ∫·Ê›Ú˘, ÙÔ 90% Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∞Δ∂” . ¡¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ “¡¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·ÓËÁ‡Úˆ˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ, fiˆ˜ ηıÔÚ›ÛıËΠ̠ÓÔ̷گȷ΋ ·fiÊ·ÛË, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ·fi 8 .Ì. - 1.30 Ì.Ì. Î·È ·fi 4 Ì.Ì. -

ÙË °™∂∂ ‚·›ÓÂÈ ·‡ÍÔ˘Û·. ∞Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ ¤ÛÔ˘Ó fiÏ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙfiÙ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ¢∏ª√.™.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÕÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì ÙËÓ Ô‰fi ΔÔ¿ÏË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿. º.™.

8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982

10 Ì.Ì. °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·Ï·Èfi ˆÚ¿ÚÈÔ” . ∫·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ Û ‚ÔÛÎfiÙÔÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ “∫·ÙfiÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡ °ÂˆÚÁ›·˜ ™‡ÏÏ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ‰ÈÂ›ÛÙˆÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ù·Û΢‹˜ ¤ÚÁˆÓ Û ‚ÔÛÎÔÙfiÔ˘˜, ÌÂÙ¤‚Ë ¯ı¤˜ Ô ÁˆfiÓÔ˜ ªËÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ïı Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ˘˜ ‚ÔÛÎÔÙfiÔ˘˜ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ·. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠ‰Â Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ÂÓfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔÛÂÏ¿Ûˆ˜ Î·È ÌÈ¿˜ ˘‰ÚÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡”.

‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â: “À¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Íˆ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ” .

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ Û ‰ÔΛÌÔ˘˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÃˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1901... ∞Ó¿ÛÙ·ÙË Ë ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶¿ÏÏË, ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÌÔ‡. 1943... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: ∏ πÙ·Ï›·, Â›ÛËÌ· ϤÔÓ, “·Ú·‰›‰ÂÈ Ù· fiÏ·” . ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Â›‰ËÛË ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó. ª·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏÔ› πÙ·ÏÔ› Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜.

1961... ∏ ∞∂∫ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙË, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ù˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â› ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ì 8-0. 1991... ∏ ¶ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ „ËÊ›˙ÂÈ ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·fi ÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. 1995... •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÙÔ Eurovolley. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ı¤ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ªfiÓÙÈ

ÃÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

∞ÔʇÁ·Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘

¶ÚÔÛ‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ∫·Ï¿ ÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·...

ƒøª∏, 7.

Morgan Stanley

∏ ∂˘ÚÒË ı· ‰ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì· Î·È ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √À∞™π°∫Δ√¡, 7.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ ¤ÎÏËÍË ‹Ù·Ó Ë

ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ë ªÔrgan Stanley Û ¤ÎıÂÛË Ù˘, fiÔ˘ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ı· ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ‚‚·›ˆ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Citigroup. ™Â ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ∂˘ÚÒË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·˘ÍË̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÙÔ Â˘ÚÒ Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· 12-18 ÌËÓÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 90%.

μƒÀ•∂§§∂™, 7.

 ·ÓÔ‰ÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÔÈ Â˘Úˆ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ú¿ÏÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÂÓÒ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜.

∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜, ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 700 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Stoxx Europe 600 ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È 0,3% ÛÙȘ 272,44 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ Ô ÂÎÙÈÌËÙ‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô Euro Stoxx 50 ΤډÈ˙ 0,56%. √ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ DAX 30 ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô 0,4% ÛÙȘ 7.201,90 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ CAC 40 ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·Ó Û ÔÛÔÛÙfi 0,5% ÛÙȘ 3.527,24 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi˜ FTSE 100 ΤډÈ˙ 0,1% ÛÙȘ 5.780,33 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™ÙË Wall Street Ô Dow ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô 1,87%, ÛÙȘ 13.292,00 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô S&P ÌÂ Î¤Ú‰Ë 2,04% ÛÙȘ 1.432,12 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ô Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Nasdaq ¤ÎÏÂÈÛ ˘„ËÏfiÙÂÚ· 2,17% ÛÙȘ 3.135,81 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∫Δ Ì ٛÙÏÔ “Monetary Outright Transactions MOT” ÚԂϤÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∫Δ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ˘fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ “‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘” ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂∫Δ ‰È·Ù‹ÚËÛ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·‰Ô¯ÈÎfi Ì‹Ó· Ù· ‚·ÛÈο Ù˘ ÂÈÙfiÎÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 25 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ. √È ıÂÙÈÎfiٷ٘ ·˘Ù¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û˘Ó¤ÂÛ·Ó Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ (BoE) Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈfi Ù˘ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi ÙÔ˘ 0,5%, Â›Â‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÎÚ¿ÙËÛ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙ· 375 ‰ÈÛ. ϛژ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· - ¤Ú·Ó ¿Û˘ ·ÈÛÈfi‰Ô͢ Úfi‚Ï„˘ - ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ∏¶∞, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ú¿ÏÈ, ÛÙË ‰Â ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ› Ó· “‰È·ÁÚ·Ê›” ۯ‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ Â˘ÚÒ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ ÌÈÛ‹ ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰·, ÛÙ· 1,26 ¤Ó·ÓÙÈ

ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ·Ú·‰fiÛˆ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·Ù¿ 11,60 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ‹ 0,7% ÛÙ· 1.705,60 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ô˘ÁÁÈ¿ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∂ÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ “˘‡ı˘ÓÔ˜” ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ô ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ. √ ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3 ÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi Ô‰ËÁ› Û ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ spreads ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓÌÂÏÒÓ Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÒÛÙÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ô Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ Â˘Úˆ·ÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Û ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

√ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ 2013 ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi 0,4% ÛÙÔ 1,4%, ÂÓÒ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ÎÈÓËı› ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙÔ˘ 2%. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÛıÂÓ‹˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ªÂ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚ·Ûı¤ÓÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ‰ÂÓ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ¿Ú· ·ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ù‡ˆÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂∫Δ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· Î·È ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¢¡Δ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∂∫Δ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ, ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì ıÂÚÌ¿ ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∫Δ, ÙÔ √utright Monetary Transactions, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ EFSF Î·È ESM ÁÈ· Ù· Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ-

Û·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ΔÔ ¢¡Δ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. H ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙËÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. μϤÔ˘Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∂∫Δ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ” ŸÌˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ë ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fiÙËÓ ∂∫Δ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ù˘ÒÌ·ÙÔ˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. “√È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚfiÛıÂÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ÙÂÏÈο Ó· ·Ó·‰È·Ó›ÌÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú›Ûη ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÙÚ¿Â˙·. ∏ Bundesbank ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú›ÛÎÔ, Ë ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ÂÍ·ÚÙËı› ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. “∂¿Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ı· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î. Weidmann ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÓÒ Ë Bundesbank “ÁÎÚ›ÓÈ·˙” Î·È ¿ÏÈ, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ›¯Â ηϿ ÏfiÁÈ· Ó· ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™·Ó ™Ô˘Û›, ÛÙÔ ¶fiÙÛÓÙ·Ì, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÓÒ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¢¯ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ıˆÚÔ‡Û·Ì ÂÊÈÎÙfi ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·” ...

“∞¶√ºÀ°∞ª∂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË Fiera del Levante ÙÔ˘ ª¿ÚÈ. √ πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÏÏˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜, ÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ƒÒÌ˘ ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë πÙ·Ï›· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Ì Ï‹ÚË Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘, ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. “∞Ó Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏÔ› ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ¤‰ÂȯÓ fiÙÈ ‹ıÂÏ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÙfiÙÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ı· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Û ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÛÙ¿ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ªfiÓÙÈ. √ πÙ·Ïfi˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÚÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜”.

∂ÓÒ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ “‰È¿ÛˆÛ˘” ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ E˘Úˆ˙ÒÓ˘

ª¤ÚÎÂÏ: ΔÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· μ∂ƒ√§π¡√, 7.

¡∞ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î¿ÏÂÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, Î. ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) fiÙÈ “fiÛÔ ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ” fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Dow Jones Newswires.

™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ✔ SERVICE ✔ ∂¶π™∫∂À∂™ ✔ ∂À£À°ƒ∞ªªπ™∂π™ ✔ ∫∞ƒΔ∞ ∫∞À™∞∂ƒπø¡

°πøƒ°√™ μ√À§°∞ƒ∏™ Δ∂ƒª∞ ∂§§∏™¶√¡Δ√À ¡. πø¡π∞ - Δ∏§. 24210 63638

∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∂∫Δ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ›‰Ú˘Ì·. ∂·Ó¤Ï·‚ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË Ù˘ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ÛÙÂÓfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Â›‰Ô. Δ¤ÏÔ˜, Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ∂.∂.. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ “‰È¿ÛˆÛ˘” ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙Ò-

Ó˘, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ª™), Û‡Ìʈӷ Ì ‰‡Ô ¤Ú¢Ó˜. ∫·ıÒ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ™˘ÓÙ·Á-

Ì·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÈ·ڈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ª™, ÙÔ 54% ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ-

›‰· fiÙÈ ı· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ YouGov ÁÈ· ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 25% ÂͤÊÚ·Û ÚËÙ¿ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÙȘ ·ÔÚÚ›„ÂÈ. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ¯ıÚfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ¯·ÈÚ¤ÙÈ˙ ÙÔ 42% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 30% ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌË ÂͤÏÈÍË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ Ù˘ YouGov. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ DeutschlandTrend, ÙÔ 50% ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ (13% ˘¤Ú), ÂÓÒ ¤Ó· 36% › fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎʤÚÂÈ ÁÓÒÌË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ΔfiÓÈÛÂ Ô Ã¤ÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿

™ÙÔ Â˘ÚÒ Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∂ÂÛ‹Ì·ÓÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ∞£∏¡∞, 7.

Δ

ËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË ñ ̤ÏË Ù˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Ã¤ÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. “¢ÂÓ ¤¯ˆ ηÌÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ŸÛÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘. Œ¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô: ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Î·È ‚·ıȤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û οı ¯ÒÚ·, ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Î. ƒÔÌ¿È ˙‹ÙËÛ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÔÈ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ÔÈ Ó· ÌË Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó. √È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ï¿Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜. Œ¯ˆ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Â›Ó·È Â›ÔÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ··Û¯fiÏËÛË Û ÌÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Û fiÛÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, › ˆ˜ Ë ∂∂ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 240 ÂÎ. ¢ÚÒ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ıÂÛÌÔ› Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∫Δ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂˘Úˆ·›Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ï‹ÚË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ “ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜” “ΔÔÓ ÂÓË̤ڈ۷ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Â›ÌÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, Ô˘ Â›Ó·È Â-

›ÌÔÓ˜ Î·È Â›ÔÓ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· Ó· Ê·ÓÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂ›˜ Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. Œ‰ˆÛ· ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ÂÊ’ fiÛÔÓ fiÏ· ¿Ó ηϿ, ¤ÁηÈÚË ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘. ¢fiÛË Ô˘ ı· ηÙ¢ı˘Óı› ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Û˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. °È·Ù›, fiˆ˜ ›· Î·È ÛÙÔÓ Î. ¶Úfi‰ÚÔ, ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫·È ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ıÂÛ Â›Û˘ ÙfiÛÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÏÒÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Î. ƒÔÌ¿È, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ›ÂÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂∂, ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ Â·Ó·ÚÔÒıËÛË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ¤‰·ÊÔ˜. “ΔÔ˘ Ì›ÏËÛ· ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ È· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‡ÊÂÛË Ó· ·Ó·ÎÔ› Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Ó· ÌÂȈı›” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙȘ ¿ÓÙÔÙ ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·”

™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· ∂∫Δ ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∫Δ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “√ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ fiψÓ. ◊Ù·Ó ÌÈ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË Î›ÓËÛË. ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÓÂ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜. £· Â›Ó·È Î·È Î·Ïfi ÁÈ· ÂÌ¿˜ Û ϛÁÔ”

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Û˘ÁÁÂÓÒÓ... Ù¤ÏÔ˜; ΔÚÔÔÏÔÁ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞, 7.

“ ∞ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ë ¿ÚÓËÛË °ÈÔ‡ÓÎÂÚƒÔÌ¿È Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ΔÛ›Ú·” “¢Èψ̷ÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ù¤ˆ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î.Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È ƒÔÌ¿È Ó· ÌËÓ ·ԉ¯ıÔ‡Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∞Ï. ΔÛ›Ú·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· “·ÓÙ›ıÂÙË ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ∫. ¶˘Ï·ÚÈÓÔ‡. ∫·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: “∏ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÌË ‰È·Ê·Ó‹˜ Ú·ÎÙÈ΋ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ, Ì ıÂÙÈΤ˜ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ÚÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ‹ÚÂÌË Î·È ÔÌ·Ï‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‚‚·Ú˘Ì̤Ó˘ Î·È ÂÚ›ÏÔ΢ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ Ú¿ÍÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÙÔ‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ Ï¿ıË ÌÂ

ÔÏÏ·Ϥ˜ Û˘Ó¤ÂȘ” .

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™·Ì·Ú¿ ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢∂£. ™ÙȘ 10:00 ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ 77Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “Corona” ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ (·‡ÚÈÔ) ÛÙȘ 19:00, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ∞Ú¯ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ·›ÙËÌ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 11:45, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ‰Â¯ı› ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, fiÔ˘, ÛÙȘ 15:00 (ÙÔÈ΋ ÒÚ·), ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ.

°È· Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢∂£ Î·È Ù· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·

¢Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË £∂™™∞§√¡π∫∏, 7.

™Δ√À™ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ

Ù˘ ¢∂£ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηıÒ˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ 77˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ˘fi ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ HELEXPO Î·È ¢∂£. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· οÓÂÈ Â›Û΄Ë-·ÛÙÚ·‹ ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¢∂£, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô‡ÙÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ô‡ÙÂ Î·È Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ΔÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘ ÔÈ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Â¿Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ ÔÚ›·. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜. ™ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜.

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÚÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÁÓ·Ù›· Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. •Â¯ˆÚÈÛÙfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂. ∏ ∞ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú· ı· Á›ÓÂÈ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ·fi Ù· ÚˆÙÔ-

‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ∞¡Δ∞ƒ™À∞. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÔÚÁ·Óˆı› οÔÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓË ¤ÎÙ·ÎÙË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ¢∂£ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÙ˙È¿ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÂÓÒ

Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÌÈÏ›· (Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “¡. °ÂÚÌ·Ófi˜” ). °È· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ›, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ HELEXPO Î·È ¢∂£ ∞∂. ™ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÔ̤Ó˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ HELEXPO Î·È ¢∂£ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÛÙȘ 19.30, Ô Î.∫·Ì̤ÓÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÌÈÏ›· (Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “π.μÂÏÏ›‰Ë˜” ). ™ÙȘ 19:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (“π.μÂÏÏ›‰Ë˜” ), ÂÓÒ ÙËÓ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη˜ ¶··Ú‹Á·, ÛÙËÓ 77Ë ¢∂£. ªÂ ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÚÈÔϛ˜ ‰È΢-

ÎÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ∂§∞™, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ 77˘ ¢∂£ Î·È ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 3.000 Ì 3.500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÎÈ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

ª∂ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ª·ÓÈÙ¿Î˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Û ı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·ÎÏËÙÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂȉÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. °È· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ) ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ›‰È· ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ¢∂∫√ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÛÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

ªÈÛıÔ›-”Ì·ÌÔ‡ı” ÛÙ· ̤ÏË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ΔÙ ∞£∏¡∞, 7.

ª∂ ÌÈÛıÔ‡˜-Ì·ÌÔ‡ı ·Ì›‚Ô-

ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ΔÙ), ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 800.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤·” ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ºÂ‚ÚˆÓ›· ¶·ÙÚÈ·Ó¿ÎÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ 294.000 ¢ÚÒ ÙÔ 14ÌËÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ 21.000 - 22.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·, ÁÈ· ÙÔÓ ∞’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ·ÔÏ·‚¤˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 15.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ μ’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ô ÌÈÛıfi˜ Â›Ó·È 14.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜.


33

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊ.: Z·¯·Ú›·˜ ÿÓÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 - Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊ.: ¶. ¶Èӷο˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 - Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr μfiÏÔ˜ 5-9-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 4674/176690

μfiÏÔ˜ 6-9-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 4709/178131

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ∂ÎÙ¿Ûˆ˜)

√ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∑‹ÓˆÓ· §˘¯Ó·Ú¿, ηÙÔ›ÎÔ˘ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌ. 4709/178131/69-2012 Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 22.695,82 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∑ËÚÁ¿Ó·” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

√ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÷Ù˙ËÊÒÙË, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∫Ô˙¿Ó˘, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌ. 4674/176690/5-9-2012 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.458,96 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∞Á›· ΔÚÈ¿‰·” Ù˘ ¢ËÌÔÙ. ∂ÓfiÙËÙ·˜ ªËÏÂÒÓ, Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

∞¶√™¶∞™ª∞ ∫∞Δ∞™Ã∂Δ∏ƒπ∞™ ∂∫£∂™∏™ √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ∫. ∫·Ú·ÌÔÙ¿Î˘, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 35, Û·˜ οӈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙȘ ›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ (26) ÙÔ˘ Ì‹Ó· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4 ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ÛÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô˘˙¿Ó·˜ æ·ÚÔÁÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 119), ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ªÈ¯·‹Ï ÃÚ˘ÛÔ‡ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ™Ù·ı¿ ·ÚÈıÌ. 17, Ì Â›Û¢ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÛÙԇϷ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ πˆÏÎÔ‡ ·ÚÈı. 43, ‰ËÏ·‰‹: ∏ Ì ÛÙÔȯ›· ∫∞¶∞ ∂¡∞ (∫-1) ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È Ù· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘, ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ, ÛÙÔ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 166, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜” Î·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂˘Ù¤Ú˘, ∂ηٷ›Ô˘ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ), ÎÙÈṲ̂Ó˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ (1364,10) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ‰Â Á‡Úˆ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂ηٷ›Ô˘, Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ¢ÂÓÂÏ¿‚· Î·È Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÁÓÒÛÙÔ˘, ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ¢ÂÓÂÏ¿‚· Î·È Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂˘Ù¤Ú˘, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ì ·ÓÒÓ˘ÌË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi (Â˙fi‰ÚÔÌÔ) Î·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ÎÏËÚ. ÕÓÓ·˜ ªÂÓÙÈÛÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· §¿˙·ÚÔ˘ ∫ÔÏ·Í‹. ∏ ·Ú·¿Óˆ Ì ÛÙÔȯ›· ∫∞¶∞ ∂¡∞ (∫-1) ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·), ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· (3) ÙÌ‹Ì·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ¤Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ¤Ó· ÛÙÔ ÚÒÙÔ (∞’) ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ì›· ηÙÔÈΛ· Î·È Ù˘Èο Ì›· ‰ÈËÚË̤ÓË È‰ÈÔÎÙËÛ›· (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· - ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·), Ë ÔÔ›· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ÂηÙfiÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÔÎÙÒ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È 89/100 (138,89), ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰Â Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ˆ˜ ÂÍ‹˜: À¶√°∂π√: ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ (49,83) Ù.Ì., fiÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ·, ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜. - π™√°∂π√: ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯ÒÚÔ ÂÈÛfi‰Ô˘, Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi fiÔ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÎÔ˘˙›Ó· Î·È W.C., ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (49,84) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ·, ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜. -¶ƒøΔ√™ ¶∞¡ø ∞¶√ Δ√ π™√°∂π√ √ƒ√º√™: ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Î·È Ë ÛοϷ ηıfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ‰‡Ô (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ¿-

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA ÙÈ·, ÏÔ˘ÙÚfi, W.C., ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ‰‡Ô ÂÍÒÛÙ˜, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (39,22) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ·, ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜.- ™ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (∫-1) ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘: ·) ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (59,07) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ· Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÓfiÙÈ· Ì Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜ Î·È Â›Û˘ Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ‚) Ô Ì ÛÙÔȯ›· ∫∞¶∞ ∂¡∞ (1) ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ∂˘Ù¤Ú˘, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (10,35) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ· Ì ÙÔÓ ∫-2 ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÓfiÙÈ· Ì ·ÓÒÓ˘ÌË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi (Â˙fi‰ÚÔÌÔ), ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Î·È ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-3 ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙËÓ Ô‰fi˜ ∂˘Ù¤Ú˘. - ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ ·¤ÎÙËÛÂ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ Ì ÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi 28.808/2009 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ∑Ô‡ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈÌ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 539 Î·È Ì ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi 229, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi 26.144/2007 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ·Ú·¿Óˆ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 513 Î·È Ì ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi 487. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ (̤¯ÚÈ 19-102010) ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÙÚÂȘ (3) ¶ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÀÔı‹Î˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ˘‹Ú¯·Ó ηٿ ÙÔ˘ ÚÔÎÙ‹ÙÔÚÔ˜ ∞Ó‰Ú¤· ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔ̤ÓË Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜ ÔÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÁÁڷʤ˜: 1) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 425,07 Ù.Ì., ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 21-4-2008 Ë Ì ·ÚÈıÌ. 1317/15-4-2008 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. 2428/266-2006 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î·È ÂίˆÚ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞-

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (990)

¢√™ ∞.∂. ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. 2) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂., ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 21-4-2008 Ë Ì ·ÚÈıÌ. 1317/15-42008 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. 3212/23-72007 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î·È ÂίˆÚ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂-

ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Ì ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂηÙfiÓ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (110.000,00) ¢ÚÒ. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó. μfiÏÔ˜ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞ª¶√Δ∞∫∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ∫∞π ∞§ªÀƒ√À π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π∞™ Δƒπ∞¢∞™ Δƒπ∫∂ƒπ√À £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ π∂ƒ∞™ ª√¡∏™ ¶∞¡∞°π∞™ ∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞™ ¡∏™√À Δƒπ∫∂ƒø¡ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙË 10Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë I. ªÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ΔÚÈΤڈÓ, ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‡ÚÂÛ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓ·˜ Δ˘. √ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ª¤Á· ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 07:30 Ì.Ì. ÌÂÙ¿ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ΔËÓ Î˘ÚÈÒÓ˘ÌÔ ‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÏÔ›ˆÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙȘ 15:30 Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ÛÙȘ 17:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¡ËÛ› ÛÙȘ 22:30 Î·È 01:00 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È ÙÔ ÊÈÏfiıÚËÛÎÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÔÚÙ‹. °π∞ Δ√ ∂∫∫§∏™π∞™Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ μ·˚ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¡π∫√§∞√™ ª∞∫ƒ∏™ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ˆÛÙ¿ÌË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ∞°∞¶∏Δ√À ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™·ÚÏ¿Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ ª√ƒº√°π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ˙Ô‚¿Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë STALMAKHOVICH IRYNA (™Δ∞§ª∞Ã√μπΔ™ πƒπ¡∞) ÙÔ˘ Leonid (§ÂÔÓ›ÓÙ) Î·È Ù˘ Inna (ÿÓÓ·), ÙÔ Á¤ÓÔ˜ πnessa Klimanskaya (πÓ¤ÛÛ· ∫ÏÈÌ¿ÓÛηÁÈ·), Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ªÈÓÛÎ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶∂ƒπ§∏æ∏ Δ˘ ·ÚÈı. 206/2012 ·fiÊ·Û˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ı¤Ì·: “∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, Ù˘ 31˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012, ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ¤ÍÔ‰· ·˘ÙÔ‡, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 6953/8-8-2012 ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ 185/2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ:

∂∫§∂∫Δ√π °∞ª√π ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1/9 Î·È ÛÙËÓ π.ª. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Ô ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∞¶∞Ã∏™Δ√™ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ¡∂™Δ√ƒ∞ ÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘¯fiÌ·ÛÙ ¿ÓÙ· ¿ÍÈÔ˜ Ô ¶·Ú·Û΢¿˜ ∫¯·ÁÈ¿˜. ™ÙÔ˘˜ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ˙‹ÛÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ.

∞/∞ ∫.∞. ∂™√¢√À ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ¶√™√ 1 1311.2 ∫∞¶ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (™∞Δ∞) - ¶√§πΔπ∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞ 31.200,00 2 1211.01 ŒÛÔ‰· ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË 3.200,00 3 1314.06 Δ¯ÓÈ΋ μÔ‹ıÂÈ· ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 50.000,00 (¶Ú¿ÍË ¤ÓÙ·Í˘ 377105/∂√198/ª√¢) ™À¡√§√: 84.400,00 ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ: 18.878,47 ¢ÚÒ ∞‡ÍËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ: 84.400,00 ¢ÚÒ ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ∫.∞. 9111: 103.278,47 ¢ÚÒ ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ: - ·fi ÙÔÓ ∫.∞. ∂Ífi‰Ô˘ 00.6432.1 Ì ٛÙÏÔ “‰·¿Ó˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 14.000 ¢ÚÒ, - ·fi ÙÔÓ ∫.∞. ∂Ífi‰Ô˘ 00.6432.2 Ì ٛÙÏÔ “‰·¿Ó˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 31.000 ¢ÚÒ, - ·fi ÙÔÓ ∫.∞. ∂Ífi‰Ô˘ 00.6431 Ì ٛÙÏÔ “¤ÍÔ‰· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 12.000 ¢ÚÒ. ™‡ÓÔÏÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘: 103.278,47 ¢ÚÒ ∞‡ÍËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘: 57.000,00 ¢ÚÒ ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡: 160.278,47 ¢ÚÒ ∫·È ̤ۈ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÛÔ‡ 158.700,00 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ∫.∞ ÂÍfi‰ˆÓ: ∞/∞ 1 2 3 4 5 6

∫.∞. ∂•√¢ø¡ 35.6263.01 20.6142.01 00.6111 8242 20.6022.01 30.6117

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ¶√™√ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ‰·ÛÒÓ / ‰È¿ÓÔÈÍË ‰·ÛÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ 15.400,00 ∞ÌÔÈ‚¤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉ. ‰Èη›Ô˘ 78.300,00 ∞ÌÔÈ‚¤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ 7.000,00 §ÔÈ¤˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ 6.000,00 ∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ 2.000,00 Δ¯ÓÈ΋ μÔ‹ıÂÈ· ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ (¶Ú¿ÍË ¤ÓÙ·Í˘ 377105/∂√198/ª√¢) 50.000,00 ™À¡√§√: 158.700,00

™‡ÓÔÏÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ∫.∞ 9111: 1.578,47 ∂ ∏ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì ¤ÓÙ (5) ıÂÙÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜ Î·È ‰˘Ô (2) ·ÚÓËÙÈΤ˜, ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ ÙˆÓ Î.Î. ¢. ∑˘Ì·ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È °. ∫·Ú·Ûٷًڷ Ô˘ „‹ÊÈÛ ·ÚÒÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¡π∫√§∞√™ ∫Àƒ. ¶§øª∞ƒπΔ∏™

“£”

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 98426/TY 6594/6-9-2012

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ì ÂÓÈ·›Ô ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ (¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008 ∫¢∂) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ - ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ (¶Àƒ√¶ƒ√™Δ∞™π∞)” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (44.000,00 ∂) Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. Î·È Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ (∫Ù›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ) ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ª∂∂¶ Ù¿Í˘ ∞1 Î·È ¿Óˆ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙ· ¡Ô̷گȷο ªËÙÚÒ·, ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ÔÛÔ‡, ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô‰ÔÔÈ›·˜. ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ (700,00 ∂) Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008 ∫¢∂ Î·È ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÚ·ÈÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81 (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ) ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÏ. 2421094034). Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛȇۈ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ ™∫√Δπ¡πøΔ∏™


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ...

¶∞™√∫: Ÿ¯È ÛÙȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ “∏ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ÚԂϤÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚·ı‡ÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ (fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·), ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” ∞£∏¡∞, 7.

¢

‰Ô̤ÓË ıˆÚ› ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓÔȯٿ ϤÔÓ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Ì ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ÚԂϤÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚·ı‡ÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘ (fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·), ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜”. Ù· ÙÔ˘˜. ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ¶¿ÚȘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜.

“£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÛË ı· ÂȂ‚·Èˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ 18/10/2012” Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜.

Δ· ÛËÌ›· ‰È·ÊˆÓ›·˜ ∞. Δ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¿‰ÈÎÔ˜, ηıÒ˜ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √°∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ 14%. μ. Δ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ¿, ·ÊÔ‡ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ‚·ÚÈ¿ ·Ó·ËÚ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 40%. °. °È· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ˘ÔÂÎÙÈÌ¿ Ù· ¤ÛÔ‰· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Ó· ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰··ÓÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ¤ÛÔ‰· ·fi Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó „ËÊÈÛÙ› Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi 1/1/2013 (ÂȉÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ √∞∂∂). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ˘ˆı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜.

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ 1. ¡· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¤ıË, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù˘

ŒÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ªfiÏ·ÚË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·

‰È·ÊÔÚ¿˜. 2. ¡· ·Ê·ÈÚÂı› ·ÓÙÂÏÒ˜ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ËÚ›·˜ ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î›ÓËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜. º˘ÛÈο, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ËÚÔÈ. 3. ¡· ÌËÓ ÂÚÈÎÔÔ‡Ó Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÌÈ· Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ˘ÔÛÙ› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È ‹‰Ë ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜. 4. ¡· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÊ’ ¿·Í ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÙ› Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÊ’ ¿·Í. 5. ¡· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·

ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ (Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi ÔÛfi ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‡„Ô˘˜ Û‡ÓÙ·Í˘) Ì ÌÈ· ÎÏÈ̷Έً Ì›ˆÛË ·fi 3% ¤ˆ˜ 8% ηْ ¤ÙÔ˜, ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2013-2014, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÏÈ̷Έً Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 50% ·˘ÙÒÓ. ªfiÏȘ ÂȂ‚·Èˆı› Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Ë ·Ú·¿Óˆ ÎÏÈ̿ΈÛË ı· Á›ÓÂÈ, ·ÓÙ› Û ‰‡Ô, Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Ú¿Ù·ÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ̤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ·Ó¿Û¯ÂÛ˘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰·. 6. Δ¤ÏÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ √Δ∞, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ı›ÁÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙË-

™¯fiÏÈÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ “·ÓÙ·ÚÛ›·” ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÚÙËÛ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÏ·Ú˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ηٿıÏÈ„Ë Î·È ¤ÎÚËÍË” , ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜” Î·È Ï›ÂÈ ÙÔ “Û¯¤‰ÈÔ, Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ë ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ë ÂÏ›‰·” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο, fiÏÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó¤‚·ÛÂ Ô ™ÂÚÚ·›Ô˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÛÙÔ Facebook ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜! ™’ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ™Â Ì›· ¯ÒÚ· Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÙ› ÁÈ· ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Â›ÌÔÓÔ˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÌÂÙÚÔÏÔÁ›·˜. ∞ÓÙ› ÁÈ· Û¯¤‰ÈÔ, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÂÏ›‰·. ™˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜, ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ηٿıÏÈ„Ë Î·È ¤ÎÚËÍË! ∂˘ı‡ÓË Ì·˜ Ë ·ÏÏ·Á‹ χۈ˜, Ë ÚfiÙ·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ıÂÚ··›Óȉ·˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ªfiÏ·ÚË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.

∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ˘¤Ú ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛˆÚ¢ÙÈο Û 1,1%. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, o Î., μÚÔ‡ÙÛ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi 1˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ø˜ ‰ÒÚÔ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘. ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ˘¤Ú ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜

∂ÛÙ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‰ÒÚÔ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰›ÓÂÈ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌËÓ ÚÔ-

ˆı‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈ˙‹ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹”.

⁄ÊÂÛË 6,3% ™Â ÌÂÁ¿ÏË ‡ÊÂÛË, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6,3%, ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ‚’ÙÚ›ÌËÓÔ ÂʤÙÔ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), ÌÂÙ¤‚·ÏÂ, ¤ÛÙˆ Î·È Ô-

Úȷο, Â› Ù· ¯Â›Úˆ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·Ù¿ 6,2%. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 6,5% ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ, Ë ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ó· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6,4%. ¢ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2012 Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ 7% Î·È Ë ¯ÒÚ· ı· ‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ 5Ô ¤ÙÔ˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ‡ÊÂÛ˘. ∂ÓÒ, ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛıÂÙÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ı· ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ, ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‡ÊÂÛË Â›Ó·È Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·Á›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 19,4%, Î·È Ë ÙÒÛË Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·Ù¿ 8% (Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÌÂÈÒıËΠηٿ 7,2%). ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ηٿ 39,9%, ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ ÌfiÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 4,1% ·ÚÔ˘Û›·-

¢ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ô º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ∞£∏¡∞, 7.

¶ƒ√μ∞¢π™ª∞ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ Ó¤· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ VPRC, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÏÏ¿‰· ∞‡ÚÈÔ”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ™Àƒπ∑∞ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 30%, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· 28%, ÛÙË ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ì 12% ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¶∞™√∫ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi 7,5%, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ë ¢∏ª∞ƒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ™Àƒπ∑∞: 30% ¡¢: 28% ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹: 12% ¶∞™√∫: 7,5% ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜: 7% ∫∫∂: 6% ¢∏ª∞ƒ: 4% ™ÙËÓ ›‰È· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÂÓÒ ÔÈ Ôϛ٘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ÔÛÔÛÙfi 86%, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 77% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ.

∫√ƒπ¡£√™, 7.

∂§™Δ∞Δ: ⁄ÊÂÛË 6,3% ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ª∂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›-

™Àƒπ∑∞ 30%, ¡¢ 28%, ÙÚ›ÙË Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹

™˘ÌÏÔΤ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

∞ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ √∂∂ Î·È √∂∫ - ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô ™YPIZA

∞£∏¡∞, 7.

°Î¿ÏÔ VPRC

Û·Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 2% Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ 6,5%). ∂ÓÒ, Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 12,3% ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 13,6% Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ 7,3%).

ªπ∫ƒ√∂¡Δ∞™∏ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, fiÙ·Ó ·ÏÏÔ‰·Ô› Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÂÓ¤‚Ë ¤ÁηÈÚ· Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÂÎÙÔÓÒıËΠÁÚ‹ÁÔÚ·. ™ÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ‰‡Ô Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ.

∞™º∞§π™Δπ∫√ °ƒ∞º∂π√ 3˘ °∂¡π∞™

Ã∞ƒπΔ∞∫∏ ¢∞¡∞∏ ñ°∂¡π∫∂™ ∞™º∞§π™∂π™ (·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηÙÔÈÎÈÒÓ, ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛηÊÒÓ) ñ∞™º∞§π™∂π™ ∑ø∏™ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ¤ÍÈ ÂÁ΢ÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ñΔ·¯‡Ù·ÙË ¤Î‰ÔÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˙ËÌ›·˜. ¶∞ƒ∂Ã√Àª∂ √π∫√¡√ªπ∫∞ ¶∞∫∂Δ∞ ª∂ ¢À¡∞Δ√Δ∏Δ∞ ∂•√º§∏™∏™ ™∂ ∞Δ√∫∂™ ¢√™∂π™ ª∂ ∂¶π¶§∂√¡ ∂∫¶Δø™∏ 10%. ñ ŒÎÙˆÛË 10% ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ηÙÔÈΛ·˜ ‹ ÛοÊÔ˘˜. ñ∂ÁÁ‡ËÛË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜. ñ ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ë ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 8 (ÌÂٷ͇ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-∂ÚÌÔ‡) μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax: 24210 23494 - ∫ÈÓ.: 6945192251 e-mail: da.har@hotmail.com


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 1.334 ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Û √Δ∞ ∞£∏¡∞, 7.

™Δ∏¡ ˘ÔÁÚ·Ê‹ 22 ۯ‰›ˆÓ

∫ÔÈÓÒÓ ÀÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∞ÔÊ¿ÛÂˆÓ (∫À∞) Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÚÈʤÚÂȘ, ÂÓÓ¤· ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ¤ÓÙÂη ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ √Δ∞, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ·˘ÙÒÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ηٿÚÁËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ (ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 33 ÙÔ˘ ¡. 4024/2011, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 68,8%, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ 31,8%. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È 1.334. Δ· Û¯¤‰È· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ı· ‰È·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Û˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Δ˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ √Δ∞ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 33 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÓfiÌÔ˘.

“∫Ï›‰ˆÛ” Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ Û ·ÁÚfiÙ˜ ∞£∏¡∞, 7.

∂•∞™º∞§π™Δ∏∫∂ ÙÔ ··È-

ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ Û ·ÁÚfiÙ˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 80 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Û 430.000 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ.

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¢ËÏÒÛÂȘ ª¿ÚÈÔ˘ ™·ÏÌ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

∂√¶ÀÀ: ªÂı·‡ÚÈÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏËÚˆÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 7.

Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ “Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” , fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÀÁ›·˜ ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÏËڈ̋˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ › fiÙÈ “ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ‚¿ÛË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ fï˜ ‚·›ÓÔ˘Ó ÌÂÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ·fi Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜, Ô Î. ™·ÏÌ¿˜ › fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “˙ËÙÒ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Ê·Ú̷Λ· Î·È Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. £· ‚Úԇ̠ÙȘ χÛÂȘ, ›̷ÛÙÂ Â‰Ò ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì”. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ › fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó” . ¶·Ú·Î¿ÏÂÛ ‰Â Ù· ªª∂ “Ó· ÌËÓ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ı¤Ì· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ” . “√È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, η̛· ·fi‰ÂÈÍË ‰ÂÓ ‹Ïı ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÈ·ÙÚfi ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ˙‹ÙËÛÂ

ÙÚÔ‡˜”. °È· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ô Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘ › fiÙÈ “ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏËı› Ô ª¿ÈÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÔÈËı› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ” . “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÂÓ ˙ˆ‹ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Ê·Ú̷Λ·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·), Ó· ÏËÚˆı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜, Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏË ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜, ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘.

Δ

ΔÔ ∫∫∂ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ٷ fiÛ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙË Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ™·ÏÌ¿˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ μÔ˘‰Ô‡Ú˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ˆ˜ ÙË ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· “Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ” Î·È Ë ÔÔ›· “ı· χÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ô Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘ › fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Û·Ó Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂÈÒÛˆ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ˆ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ

Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ˆ˜ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ï‹ÙÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿” . “¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘. ∂ÚˆÙËı›˜ “fiÛ· ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ” , Ô Î. μÔ˘‰Ô‡Ú˘ › “‰ÂÓ ı· Û·˜ ˆ, ¿ÓÙˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ì fiÛ· ı· ¤ÏıÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ › fiÙÈ “¯ÚˆÛÙ¿Ì ÙÔÓ ª¿ÈÔ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÛÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜, Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ù· ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÏÈÓÈÎÔÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·-

“°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Â›Ó·È Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÍ˘Ì¤ÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ›̷ÛÙ fï˜ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ó· ÌËÓ ÎÔÔ‡Ó ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜ -Ì¿ÏÈÛÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó- ͤÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· 11,5 ¤ˆ˜ 20,5 ‰ÈÛ. Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ÈÛو٤˜ Î·È Ë ∂∂ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· Ë ÔÔ›· ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ¤Ú·Ó Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, “Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·, ‰ˆÚ¿Ó, ÈÛfiÙÈÌË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë” , ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙȘ ¿ÏϘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ˘Á›·˜” .

™˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - ÊÙˆ¯Ô›, Ë Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· ∞£∏¡∞, 7.

√π ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘

¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÛÙË ¯ÒÚ·

Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂-

ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ π. ∫·ÛÙ¤Ï˘ - ΔÔ˘ÚÛÔ‡Áη˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜

™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜, Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÔ˘! °ÓÒÌÔÓ¿˜ Ì·˜, Ë ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜! ¢π¢∞™∫√¡Δ∞π ª∞£∏ª∞Δ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ◗ §˘Î›Ԣ °ÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘

◗ ¶ÚÒÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË. ◗ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÛΤ„˘ Ì·ıËÙÔ‡ ÛÂ

√ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ΔÌ‹Ì·Ù· ◗ ¢È‰·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û οı ̷ıËÙ‹.

Δπª∂™

∞Ú¯·›· πÛÙÔÚ›· ŒÎıÂÛË ∫›ÌÂÓ· §·ÙÈÓÈο

¢øƒ∂∞¡ ∂¡π™ÃÀΔπ∫∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞ ◗ ¶ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ◗ Δ¯ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ◗ ªËÓÈ·›· ∂ÓË̤ڈÛË ÙˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, fiÛÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜.

·fi

μÏ·¯¿‚· 105 - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ °È· ÂÁÁڷʤ˜ ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6981030457 & 6978189393

Ú¢ÓÒÓ (∂∫∫∂) Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó: ΔÔ Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÌÈ· Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·˘Ù‹ ÙˆÓ “Ó¤ˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ” . ™Â ·˘Ù‹Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - ÊÙˆ¯Ô›, ‰ËÏ·‰‹ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú·. ∞˘Ù‹ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 13,8% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - ÊÙˆ¯Ô› Â›Ó·È ÙÔ 25,4% ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ· ¡¤·, ̤۷ Û ÌfiÏȘ ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο: Ë ·ÓÂÚÁ›· ηÏ¿˙ÂÈ, 13,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·È‰È΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ì›· Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘, ÔÈ “Ó¤ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›” . ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜,

ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛȷο ÊÙˆ¯ÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ϤÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜-ÊÙˆ¯Ô‡˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ Û¯¤ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜.

ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 13,8% ÂÓÒ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈÊÙˆ¯Ô› Â›Ó·È ÙÔ 25,4% ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ¤ˆ˜ 24 ÂÙÒÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 2010 ¤ÊÙ·Û ÙÔ 27,8%, fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 23%.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Δƒ√Ã∞π√ ·Ù‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒ-

ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ٷ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. ¢‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ·, Â˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi˜. ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ë ΔÚÔ¯·›· Î·È ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË

∞£∏¡∞ , 7.

Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘Ï›¯ıËΠÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ΔÂÏÈο ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. °È· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·. ∫·È Ù· ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜.

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi Ù˘ ηٷı¤ÛÂȘ, ‰·¿Ó˜ Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· 8.500.000 ÔÏÈÙÒÓ

™ÙÔ ...ÎfiÛÎÈÓÔ Ù˘ EÊÔÚ›·˜ ΔÚÔÔÏÔÁ›· - “‚fiÌ‚·” ηٷ٤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¶ÚfiÛˆ· ˘ÂÚ¿Óˆ ˘Ô„›·˜ Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fi ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ∞£∏¡∞, 7.

ÚÔÔÏÔÁ›· “‚fiÌ‚·” ÁÈ· 8.500.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηٷ٤ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë ÂÊÔÚ›· ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÏÏ¿ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ‹ Û ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ‰¿ÓÂÈ· Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÙ·ÌȇۈÓ.

Δ

∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ (ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÁÚfiÙ˜, ÂÈÛÔ‰Ë̷ٛ˜) ÙȘ ¤ÌÌÂÛ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ıˆÚ›ٷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ó·Áη›· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈfiÙÂÚ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ ‚‚·›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ›Ûڷ͢ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √È ¤ÌÌÂÛ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·‰‹ÏˆÙÔ˘ “Ì·‡ÚÔ˘” ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ (ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·), ‹ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ٷ ‰Ëψı¤ÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, Ë ÂÊÔÚ›· ̤ۈ “ÛÔÊÈÛÙÈΤ” ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TAXIS ı· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›‰Ô, ·Ó ˙ÂÈ ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ÎÙÏ., ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ô,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÁÚ·Ê› Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È fiϘ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ı· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÌÂÙÚËÙ¿. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· 8.500.000 ÔÏÈÙÒÓ, Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Î·È ÔÈ ÂÎÚÔ¤˜

- •ÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ “¤ÙÚˆÁ·Ó” ·fi ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. - ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ È¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÂÈÎÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÚÈÁˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

Î·È Ù· ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ. ∂› ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ∞Í›˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÚԂϤÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ê‡ÏÏˆÓ ‹ Ú¿ÍÂˆÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ı· ηÏ› ÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ Û ·ÎÚfi·ÛË Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Û ·ÓÙ·fi‰ÂÈÍË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ÌÂÙÚËÙ¿, ÔÈ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Û ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ÙȘ ·Ó·Ï‹„ÂȘ Î·È ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÔÛ¿ Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ŒÙÛÈ, ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· οÔÈÔ˜ ·fiÎÙËÛ Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· (.¯ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ ÎÙÏ..) Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ‰Ëψı¤ÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÙfiÙ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÚfiÛıÂÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÁÚfiÙ˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ Î·È ...ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· 121 Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ™¢√∂ ÌÏfiηÚ ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ‰¤ÛÌ¢-

¢∂∫√: Œˆ˜ 1.900 ¢ÚÒ ÙÔ Ì¤ÛÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÎfiÛÙÔ˜

Û ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÂÂȉ‹ È¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞Ó Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÂȉ‹ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ Î·È Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚfiÛˆ· ˘ÂÚ¿Óˆ ¿Û˘ ˘Ô„›·˜. ™ÙȘ ›‰È˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, ÛÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fï˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Î·È ·Î›ÓËÙ· ÁÈ· Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷۯÂıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ¤¯·ÛÂ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó -‹ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó- Ó· “ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó” Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·, “ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó” Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜: - ΔÚ·Â˙ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ - ∞ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ì Ï·ÛÙ¿ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ·Ó‡·ÚÎÙË ·Ú·ÁˆÁ‹. - ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 140.000 ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ›ӷ˜ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ.

Δ∞ ÂȉfiÌ·Ù· ‰ÒÚˆÓ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙȘ ¢∂∫√, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊË ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ μ·Û›Ï˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ì ÙÔ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÎÔ› ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¢∂∫√. Ÿˆ˜ fï˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¡. 4024/2011, ÙÔ Ì¤ÛÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÁÂÓÈο, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 1.900 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. “∞fi ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹ ÎfiÛÙÔ˘˜-Î·È fi¯È ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ-Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÎÏ, Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿, Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ë Ô‰ËÁ›· Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ¡. 4024/2011, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Ì¤ÛÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹ ÎfiÛÙÔ˜ (Î·È fi¯È ·ÙÔÌÈο ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘) Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.900 ¢ÚÒ Î·È fi¯È Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ‰ÒÚˆÓ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜” . √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (πº∂Δ), fiÙÈ Î·ÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ú·›ÓÂÛ˘ - Ô‰ËÁ›·˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢∂∫√ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ °™∂∂, ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ÒÚ· (ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ - ·‰Â›·˜), Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1900 ¢ÚÒ.


12

M·ÁÓËÛ›· ™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂ÚÒÙËÛË £. ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·ÏÈ›·˜

ΔfiÓÈÛ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ ª‹ÏÔ˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜

∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi

ËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘, ÔÈ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ›. ¶Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏË, ηχÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ·˘Ù‹ Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜” . ∏ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ª¿ÍÈÌÔ Ã·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ª‹ÏÔ˘ 2012, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Ô ÙÔÈÎfi˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜.

∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ì ı¤Ì· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·ÏÈ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Ì·˙› ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù˘ ¡¢. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Û‡Ìʈӷ Ì ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi 1967/2006, Û¯ÂÙÈο Ì ̤ÙÚ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· fiÊÂÈÏ ·fi ÙÔ 2007 Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û¯¤‰È· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÏÈ›·˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù¿ Ù˘” . øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÏÈ›·˜ Ù˘ ∂.∂. Î. M. Pariat, “Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ›·, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ‚ÈÓÙÛfiÙÚ·Ù˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· ÚÒÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ˘‚ϋıË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2010, fï˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ ÂͤٷÛÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ “‰ÂÓ ÂÚÈ›¯Â Â·Ú΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô‡Ù ۷Ê›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜” . ŒÎÙÔÙ ‰ÂÓ ˘‚ϋıË Î·Ó¤Ó· ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙȘ 31.05.2011, Ì ÓÂfiÙÂÚË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘, Ë ∂.∂. ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÏÈ›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19. ∞Ó Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘! Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, “Ë ‚ÈÓÙÛfiÙÚ·Ù· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜” Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó 308 ‚ÈÓÙÛfiÙÚ·Ù˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ‰È¿Û·ÚÙˆÓ ÛÙË ÓËÛȈÙÈ΋ Î·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ¯ÒÚ·” . ΔÔÓ›˙ÂÙ·È, ‰Â, fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ” . °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢. ÂÚˆÙÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù‹˜ ‚ÈÓÙÛfiÙÚ·Ù·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ηÓÔÓÈÛÌfi.

À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·...

“£

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. √ Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘: “∂›Ì·È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘, Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™‹ÌÂÚ·, Ô˘ ·Ó·˙ËÙԇ̠ӷ È¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·, ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔÛÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÛÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ΔÔ ÛÙÚ‚Ïfi ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ηÈÚfi, Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÁÓÔԇ̠ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ·. ∫·È ‰Ò, ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ∑·ÁÔÚ¿, ÔÈ ıËÛ·˘ÚÔ› Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ∫·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ì‹ÏÔ Ù˘. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú¿ÁÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ù·˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ÙË Ì·ÎÚÔ˙ˆ›· Î·È ÙËÓ ˘Á›·. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ͤÚÔ˘ÌÂ, ¤Ó· Ì‹ÏÔ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ¤Ú·. ∞ÏÏ¿ ıËÛ·˘Úfi˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘, ÔÈ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ›. ¶Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏË, ηχÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ·˘Ù‹ Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÙÈÙ¿ÓÈÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· Ù˘. ¢›ÓÂÈ ·ÁÒÓ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ¯·Ì¤ÓË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ˘-

Ú‹Ó· Ù‹˜ ∂˘ÚÒ˘. ™‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·¯ÓÔʤÁÁÂÈ ¤Ó· ʈ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ Ù‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÚ›Û˘ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. Δ· ̤ÙÚ· ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜. ¶Ú¤ÂÈ, fï˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. °È·Ù› ÌfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, Ô˘ ··ÍÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ χÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ· - Î·È ·˘Ùfi ÂÛ›˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηϿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “°È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌËÏÂÒÓˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ “∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” , ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Ì‹ÏÔ “∑·ÁÔÚ›Ó” η٤¯ÂÈ Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË” . “∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ, fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›·

ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ŒÓ· ‰›ÎÙ˘Ô ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ¯Ù˘Ë̤ÓÔ ·fi ¤ÓÙÔÓ· ÁˆÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· ·Ï‡ԢÌ ӷ ÙÔ ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ËÌÔÚ·Ù‹Û·Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¤Ì‚·Û˘, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ó¤·˜ Á¤Ê˘Ú·˜ ÛÙÔ 41Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 830.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÛÙÔ 42Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÁˆÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ ∂™¶∞ ¤Ó· ÒÚÈÌÔ Ô‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ (Ô ÚÒÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¿ÁÔÓÔ˜) ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÙÈο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 400.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔ 7Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ã¿ÓÈ· ∫·Ú¿‚ˆÌ· ·ÔηٷÛÙ‹Û·Ì ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔȯ›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢. ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ “ŒÚÁÔ˘ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ∞’ º¿ÛË” ÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÒÚÈÌÔ Î·È Â‰Ò ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙË ‰È΋ Û·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·” . √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ª‹ÏÔ˘ 2012 Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ fiÌÔÚÊÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ù˘ ÎÔÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ì ÔÈfiÙËÙ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Ì‹Ï· “∑·ÁÔÚ›Ó” .

● ™ÙË °ÈÔÚÙ‹ ª‹ÏÔ˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ŒÓ·ÚÍË 17:00. ¢È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ·‡ÏÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›Ԣ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ËÔ˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Mega: ª¿Î˘ ΔÛfiη˜, ™ˆÙ‹Ú˘ μÚÂÙÙfi˜, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·È¯Ó›‰È· 19:30. ¶·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ì‹ÏÔ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ. ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ 21:00. ¢È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ì·Á›ÚÈÛÛ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ Ì‹ÏÔ Ì ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ Î. ÃÚËÛÙ¿ÎË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ƒÂÌ¤ÙÈÎË ‚Ú·‰È¿ 22:00. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ª‹ÏÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË, ¢ËÌfiÛÈ· πÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔÚ¿˜.

£· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘

ŒÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ; °π∞ ÏÔÁÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ Â›ÌÔÓË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ı·Ó·Û¿Î˘. ™ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ı¤ÛË Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ıÂÙÈ΋ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ó· ÙÂı› Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 2007 Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Î. ªÈ¯. £¤ÌÂÏË. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¿ÏψÛÙ ÂÈηÏÂ›Ù·È Î·È Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Óı› Î·È ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì·.

Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ۈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÏËı› Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ·fi ÙÔ 1/5 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. √ Î. ∞ı·Ó·Û¿Î˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ (fiˆ˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ) ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÏÔÁÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∫Ú›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ● ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘

√ Î. ∞ı·Ó·Û¿Î˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤ÎÙÔÙ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÚÂȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË Î·È Ì ÛÙÔȯ›· - Ó·

Û˘˙ËÙËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ¤Ó·

Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 13-15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹ ›¯Â Û˘˙ËÙËı› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, οÙÈ Ô˘ fï˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛÂ. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¡ÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ÂÚ› ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ. Δ. ∫.

∂χıÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÚËÛÌÔ‡˜ ∞º∂£∏∫∂ ÂχıÂÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÎÚ·Ù‹ıËΠ¤Ó· 24ˆÚÔ, Ô 62¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ˆ˜ ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂΉËψı› ÛÙÔ ÓËÛ› ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∏ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù·ÍÈÙ˙‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

∞Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ 60¯ÚÔÓÔ˘

ª∂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û ÂÈΛӉ˘ÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ·Ú·¤ÌÊıËΠӷ ‰ÈηÛÙ› ·fi ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ·fi Ù· ΔڛηϷ ˆ˜ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ 60¯ÚÔÓÔ˘ Ù·ÍÈÙ˙‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. √ 24¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÌÂٷʤÚıËÎÂ Û˘Óԉ›· ·ÓÙÚÒÓ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËÌÌÂÏËÌ·ÙÈ΋ ‰›ˆÍË Î·È ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÚÔıÂÛÌ›·, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô Ó·Úfi˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÎÙ‡ËÛ Ì ÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ 60¯ÚÔÓÔ Ô‰ËÁfi Ù·Í›, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ·Ú·Ù‹ÚËÛË. √ 60¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ̠ȉȈÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÓÔÛËχÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

Δƒπ∞ ·‰¤ÏÊÈ· (Ù· ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈη ·ÁfiÚÈ·), ˘‹ÎÔÔÈ fiÏÔÈ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÎÏÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ ÂÓfi˜ 60¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÓÙÚ·. Ãı˜ ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ηٷ‰›Î·Û ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙË Á˘Ó·›Î·, ËÏÈΛ·˜ 20 ÂÙÒÓ. ∞ʤıËÎ·Ó ÂχıÂÚ· Ù· ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈη ·ÁfiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ 14 Î·È 15 ÂÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ηٿÛÙËÌ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÂÏ¿Ù˘ 60¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ 60¯ÚÔÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë 20¯ÚÔÓË Û˘ÏÏËÊı›۷ ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ÂÏ·ÊÚ¤˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜, ÏËÓ fï˜ ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ·Ê·ÈÚÂı¤Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ΔÔ ·Ê·ÈÚÂı¤Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ·ÚÂÏ‹ÊıË ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔÓ 60¯ÚÔÓÔ.

∂ÂÚÒÙËÛË §∞™ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ √π ÂÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÂÂÚÒÙËÛË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. ∞·Ú¿‰ÂÎÙË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √È ÂÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜, ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó‰ÂÈÍË Ï‹ÚÔ˘˜ ·Û¤‚ÂÈ·˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯ÒÚÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÁÏ˘Ù¿ ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È Ï·ÍÂ˘Ì¤Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ù¤¯ÓË Î·È Ù¯ÓÈ΋. °È· ·˘Ù¿ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È ÁχÙ˜, fiˆ˜ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ π. ∞ÚÁ‡Ú˘, Ô ÁχÙ˘ πˆ¿ÓÓ˘ ÷ÏÔ‡˘, Ô ÁχÙ˘ °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ÷ÏÂ¿˜, Ô ÁχÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·˜, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ∫ÔÙ˙·Ì¿ÓË, Ô ÁχÙ˘ π. μ˘ÙÛ¿Ú˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÁχÙ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. √ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜, ¯ÒÚÔ˜ ÌÓ‹Ì˘ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ¯ÒÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó·Ó ·¤Ú·ÓÙÔ Ì·˙ÔÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. √È Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ Û˘Áηχ„ÂÈ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ÚÔηÏ› Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 273.241 ú, ÁÈ· ÙÔÓ Â˘ÚÂÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘” , Ë ÂÈÎfiÓ· Û‹ÌÂÚ· ı˘Ì›˙ÂÈ ÏÂËÏ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ›Ô, ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÎÔ˘›‰È·, ÍÂÚfi¯ÔÚÙ· Î·È Û·Ṳ̂ӷ Ì¿ÚÌ·Ú·, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÔȯÙÔ› Ù¿ÊÔÈ ÌÂÁÂı‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘.

● ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô, ·fi Ù· ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÎÂÓÙÚÈο ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÏËÛÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Ê·ÓÙÔ˜ Ô Ó·Úfi˜ ‰Ú¿ÛÙ˘

§ËÛÙ›· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ԣ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ùfi¯Ô˜ ÏËÛÙ‹ ¤ÁÈÓÂ, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÁÓˆÛÙfi ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ó· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô.

ŒÓÙÚÔÌÔÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ˘¿ÎÔ˘Û·Ó ÙÔ ÏËÛÙ‹. ∂ΛÓÔ˜ ‹Ú ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì ·ÛÙÚ·È·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤Û¢Û ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ‹ÚÂ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. √ Ó·Úfi˜ ÏËÛÙ‹˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì ‰›Î˘ÎÏÔ, ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ú·ÍË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÛÂ˘Û·Ó ·Ú¯Èο ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ÏËÛÙ‹˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘. √ ÙÚfiÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ‹Ù·Ó ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi˜. ΔÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔÓ ¤Ù˘¯Â. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó·ڋ˜

ËÏÈΛ·˜ ¿ÙÔÌÔ, „ËÏfi Î·È ·‰‡Ó·ÙÔ. ∂ÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Î·¤ÏÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó fï˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ˜. √ Ó·Úfi˜ ·›ÏËÛ Ì ÙÔ fiÏÔ, ‹Ú ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô, ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Î·È ¤Û¢Û ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∏ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜. ¶ÂÚÈÔÏÈο Î·È ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Î·Ó·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜, fï˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÏËÛÙ‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô, ·fi Ù· ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÎÂÓÙÚÈο ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÏËÛÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ Î·È ¯ı˜, ̤ڷ - ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Èı·Ófiٷٷ Ô Ó·Úfi˜ Ó· ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ó· ›¯Â ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ›¯Â ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ì›· “Úfi¯ÂÈÚË” ÏËÛÙ›· Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÎfiÌÈÛË ÌÈÎÚÔ‡ Û¯ÂÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ∏ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. Δ. ∫.

ΔÔ πà Ù˘ ÎÙ‡ËÛ ÛÙÔ ÎÚ¿ÛÂ‰Ô Î·È ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ·ÚÌÚ›˙

¡ÂÎÚ‹ 44¯ÚÔÓË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ √ £∞¡∞Δ√™ ·Ú·ÌfiÓÂ˘Â Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË

ÛÙÚÔÊ‹, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ Î. ¶··Ì‹ÙÚÔ˘, ÁÈ· Ì›· 44¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, ˘‹ÎÔÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û ÛÙË §¿ÚÈÛ·. μڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Û ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 14.45 ¯ı˜ ÛÙÔ 12Ô ¯ÏÌ. ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ›¯Â ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ·. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Ô‰ËÁfi˜ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÂȉÈο Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ·. ¶Èı·Ófiٷٷ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ë Á˘Ó·›Î· ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÎÙ‡ËÛ Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÎÚ¿ÛÂ‰Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ‰È¿˙ˆÌ·. √È ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂȘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‚›·È˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÚfiÛÎÚÔ˘Û˘, ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ¤ÂÛ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. Δ· ÎÙ˘‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‹Ù·Ó Ôχ ‚›·È· Î·È ‰˘Ó·Ù¿. ∏ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Ì¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿. ™ÙË ı¤· ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ¿ÏÏˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂ȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ∂∫∞μ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ 44¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ.

● ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ë 44¯ÚÔÓË Â›¯Â ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË §¿ÚÈÛ· (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

∞ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ÙÒÌ· Ù˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÂΛ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘. ∏ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ 44¯ÚÔÓË ‹Ù·Ó ÌfiÓË Ù˘ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙Â

Î·È ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Â›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ·. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ¶∞£∂, ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÔÏÏ¿ ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ıˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜.

∂Íȯӛ·ÛË ·Ú·Á‹˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ∂¡∞™ 30¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ Ô ‰Ú¿-

ÛÙ˘ ‰È¿ڷ͢ ·Ú·Á‹˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÛ·ÓÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ›¯ÓË ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏÔ¤˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ: ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 09-08-2012 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â˙fi˜, ·Ê·›ÚÂÛ ÙÛ¿ÓÙ· 70¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ªÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 27-08-2012 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÌÔ›ˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â˙fi˜, ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi 65¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ Ì›· ¯Ú˘Û‹ ·Ï˘Û›‰· ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ 700 ¢ÚÒ ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 28-08-2012 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ, ·Ê·›ÚÂÛ ÙÛ¿ÓÙ· 41¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ Ë ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 500 ¢ÚÒ, ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 300 ¢ÚÒ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¤ÁÁÚ·Ê·. ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 01-09-2012 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÌÔ›ˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ, ·Ê·›ÚÂÛ ÙÛ¿ÓÙ· 70¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Î·È ÚÔÛˆÈο ¤ÁÁÚ·Ê¿ Ù˘. ∏ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔ‹˜ ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› ÁÈ·Ù› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ¤ÓÙ·ÏÌ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ·‰È΋̷ٷ. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘. √ Ó·Úfi˜ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ. °È· ÙË Ó¤· ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ù·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ 05-09-2012 ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·‰È΋̷ٷ, ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û‡ÏÏ˄˘ Î. ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.


ª·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™ÙÔ μfiÏÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıËÁËÙ‹˜ ∫ˆÓ. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘

Èڛ˜ ÙË Ì·Ú›Ó· ÙÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÂÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (Master Plan) ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Â‹Ïı ¯ı˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ó· ÌË ¯ˆÚÔıÂÙËı› ·ÎfiÌË Ë Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Ô‡ ı· ¯ˆÚÔıÂÙËı› ·˘Ù‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıËÁËÙ‹˜ ∫ˆÓ. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÍÚ¤˜ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë °.°.§.§.¶. ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¶·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ: “ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÂÏÂÙ¿Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ˙ˆÓÒÓ ÙˆÓ ÏÈ̤ӈÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ÛÙȘ fiÏÂȘ. °È·Ù› ÔÈ fiÏÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤ÙˆÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÛÎÔÙË Ë ÚfiÛ‚·ÛË, Ë fiÏË Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤ÙˆÔ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. ∫ÔÌÌ¿ÙÈ· ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ˙ˆÓÒÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Û ÏÈ̤Ó˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ, Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ fiψÓ. ∫·È ÌÔÚ› Ù· ¤ÛÔ‰·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·˘Ù¿, Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÔÈ ·Ôı‹Î˜ ΔÂψÓ›Ԣ, ÙÔ ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂӷگ›Ô.

¶·Ú·¯ÒÚËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÏÈÌ·-

ÓÈÒÓ Ô Î. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰Ôı› ÙÔ 100% ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Û ȉÈÒÙ˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Â›Û˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Î·È ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ ÚfiÙÂÈÓ ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. √ μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì, Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ” . °È· ÙÔ Ù¤ÚÌÈÓ·Ï Ô Á.Á. §.§.¶. ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó Â˘Ù˘¯Â›˜ Ó· ˘‹Ú¯Â ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. £· ı¤Ï·Ì ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” . ¢‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Û οÔÈÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÔ‰· Ô √§μ Î·È Ë fiÏË. °È· ÙËÓ ÂχıÂÚË ˙ÒÓË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·ÎfiÌË ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË μfiÏÔ˘-™Ì‡ÚÓ˘, ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì·, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. π. ¶Ú›ÁÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ “Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÌ·È ·fiÏ˘Ù· Î·È Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Î·È Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ. ø˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ı· ı¤Ï·Ì ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ô˘ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ÙË ÁÓÒÌË - ÙË Û‡ÌʈÓË - ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· Ù˘ fiÏ˘. ŸÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÁÓÒ̘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜, ÂÌ›˜ Û˘ÓÙ·ÛÛfiÌ·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Ì’ ·˘Ù¿. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜, Â›Ó·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ √§μ, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Á.Á. §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜

ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÒÛÙ ӷ ·ÂÌÏ·Îԇ̠·fi ÙȘ Ô¯ÏÔ‡Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Master Plan.

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÚ›· Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù·: ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Master Plan, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ì·Ú›Ó·˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ (™ÈÏfi). ªÂ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡Û΄˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Master Plan, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô¯ÏÔ˘ÛÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÙËÓ 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·, ¿Ú· ÙÈ ¤ÚÁ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ı¤Ì·, Ì›˙ÔÓ Â›Û˘, Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·Ï›·, Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¶. §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ¯ÚfiÓÈ·, ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ™Ê·Á›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ” .

√È ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÍÂÛËΈı› ·fi ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙÔ ∫ÔÚ‰fiÓÈ (ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ·˜), ›¯·Ó “·ÁÒÛÂÈ” ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. Ãı˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘, ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂ª¶, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ: “£¤ÏËÛ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Â›Û΄Ë, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛˆ ÌÈ· χÛË, ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙ· Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfiÙËÙ· fiψÓ. ŒÓ·˜ ÏÈ̤ӷ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·È fi¯È Ó· ÙËÓ ‰È¯¿˙ÂÈ. ∫·È, fiÓÙˆ˜, ‚Ú¤ıËÎÂ Ë Ï‡ÛË. £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Master Plan ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› ·Ú¯Èο. £· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÚËÙ¿ ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ, fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ì·Ú›Ó·˜, Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ı· Á›ÓÂÈ Ì ˆÚÈÌfiÙÂÚË ÛΤ„Ë, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÏÈ̤ӷ ÏfiÁˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜. ŸÏÔÈ ÔÌÔÓÔ‹Û·Ì fiÙÈ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Ë ı¤ÛË ·fi ÙÔ ∫ÔÚ‰fiÓÈ, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È Ô ÚÔÛ‹ÓÂÌÔ˜ ÌfiÏÔ˜ Î·È ı· ÌÂÏÂÙËı› ˆÚÈÌfiÙÂÚ· Ë ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚË ı¤ÛË. ™ÙÔ ˘fi ¤ÁÎÚÈÛË ™¯¤‰ÈÔ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‡·Ú͢ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, Ô Î. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¿ÌÂÛ· ÌÔÚ› Ó· ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ, Èı·Ófiٷٷ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜. øÛÙfiÛÔ, Ô Á.Á. ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÙÔ ∫ÔÚ‰fiÓÈ Ó· Û˘Ó·ÍÈÔÏÔÁËı› ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË Ì·Ú›Ó·. ∂Ȃ‚·›ˆÛ ‰Â ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì·Ú›ÓˆÓ, fiˆ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ·Ì-

Ì·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡Û΄Ë, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ·fi ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 3, Û ÙÔÌ·ο ‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· 1 (™ÈÏfi), ·fi Ô¯ÏÔ‡Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· 3, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘. ∞ÎfiÌË, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ.

∫·Ù¿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫·Ù¿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “√È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ Ï·fi, ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ „¤Ì· fiÙÈ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ Ï·fi. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô Ï·fi˜, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯÙ› Ì οı ÙÚfiÔ Î·È Ì¤ÛÔ Ë ˘„ËÏ‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌfiÓÈ̘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ı· ʤÚÂÈ ·ÔχÛÂȘ, ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈηȈ̿وÓ. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ·, fiˆ˜ Ë Cosco ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ 2 - 3 ËÌÂÚÒÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÚ¿ÚÈÔ. £· ʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ‹‰Ë ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ı· ÌÂÙ·Î˘Ï‡Ô˘Ó Î¿ı ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ›-

Ó·È Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÁÚfiÙ˜, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô‡Ù ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È, Ô‡Ù fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi ı· ˘¿ÚÍÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÁË. μ·Ú‡ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÏÈ›˜ ηıÒ˜ Ù· „·ÚÔοÈη ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË, fiˆ˜ Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÈÔÙ. ™Ô‚·Ú¤˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÌÔÓÔˆÏȷ΋ ·Û˘‰ÔÛ›· ı· ÁÈÁ·ÓÙˆı›. ∂ÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÎÈ ·˘Ùfi ÂÁ΢ÌÔÓ› ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙÔ ∫·›ÛÈÔ - 137 Î·È ÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ı· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ¶∞ª∂ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. ¡· ÌËÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ‹ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ‰‹ıÂÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘ ηÎÔ‡”.

∂¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

ÀfiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∫. ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË À¶√ª¡∏ª∞ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙfiÛÔ ÚÈÓ, fiÛÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ú¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î. ∫. ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤¯ÂÈ ÎÔÌ‚È΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. £¤ÛË Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ, ˘ÁÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ: ·. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ·fi ÙËÓ 2Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·. ŒÙÛÈ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ (terminal) ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰··Ó‹ıËÎ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ªaster Plan ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ (ηٷÛ΢‹ Ó·˘‰¤ÙˆÓ). ‚. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÙËÓ 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÛÎÚ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ. ªÂ

ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, Ë 1Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· (™ÈÏfi) ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ‹Ș ¯Ú‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·, ·Ì‚χÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ¢›ÓÂÙ·È, Â›Û˘, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ Î·È Ù˘ 1˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, ·ÊÔ‡ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. ΔÚ›·, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. ◊ÙÔÈ: i. ¡· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ (ªaster ƒlan) §È̤ӷ μfiÏÔ˘, Ì ‚¿ÛË fiÛ· ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ì ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ΔÔ ªaster ƒlan Ó· ÂÁÎÚÈı› ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙËÓ ∂™∞§ Î·È Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ªaster ƒlan, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ.

ii. ¡· ˘ÏÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ë Ì ·ÚÈıÌ.ÚˆÙ. 199737/ 31.5.2011 ∫À∞ ŒÁÎÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ μfiÏÔ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ, ȉȷ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ‰È¿ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ §È̤ӷ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‹Úı ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ∫À∞ ‰ÂÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÂȉÈÎÒ˜ Ù¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. iii. ¡· Ï˘ı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô‡Ù ·ÛΛ Ô‡ÙÂ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÔÙ¤ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηıÂÛÙÒ˜ ÎÈ ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∏ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÎÙ¿ Â›ÁÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ οÔÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ηıÒ˜ ÛÙË ˙ÒÓË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˙ˆÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰È·ÙËÚËÙ¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ΔÂψÓ›Ԣ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ¤ÚÁ· Ô˘ ‹‰Ë ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” .


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ

∂·Ó‹ÏıÂ Ô ÎÔΛÙ˘ ÛÙ· ·È‰È¿

∂°∫ƒπ£∏∫∂ ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋

ΔÔ ¿ÛıÌ· Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ 15%-17% ˘ÍË̤ӷ Â›Ó·È ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÎÔΛÙË ÛÙ· ·È‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ ·È‰›·ÙÚÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Â·ÁÚ‡ÓËÛË. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ¿ÛıÌ· Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ 15%-17% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙÔ 4Ô ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi-¶·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂Ï›˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶·È‰È¿ÙÚˆÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜-‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È‰È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ë “∂Ï›˜” Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ∫·ÙÛ·Ú‰‹˜ › ˆ˜ “ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ı¤Ì·Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ·È‰›·ÙÚÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ¢ËÏ·‰‹ ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÎÔÎÈÙÔÂȉ‹ ‚‹¯·. ¢ËÏ·‰‹ ·ÚfiÙÈ ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ Ô ÎÔΛÙ˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ·˘ÍË̤ӷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÔΛÙË Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›¯· ·fi ÙÔ 1980 Ó· ‰ˆ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÎÔΛÙË. ∂·Ó‹Ïı ÙÔ 2000, ·ÏÏ¿ ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012 ¤¯ˆ ‰ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÓÒ ·ı·›Ó·Ì ÌÈÎÚÔÌÔχÓÛÂȘ ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ë

¿Ì˘Ó¿ Ì·˜, ·˘Ù‹ ÛÙ·‰È·Î¿ ¯¿ıËÎÂ, ηıÒ˜ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËΠfiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ÌÔÚ› Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Úı·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ ÓfiÛÔ˘” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ›Â: “∂›Ó·È Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ‚‹¯·˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÌÂÙfi Î·È ÓÈÁÌfi ÛÙ· ·È‰È¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·Ó·Ï‡ıËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ÕÏψÛÙÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‚‹¯ÂÈ fiÏË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √È ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó fiÙÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ·È‰› ‚‹¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÛÓÔ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ıÔÚ˘‚҉˘ ‹ ηٷϋÁÂÈ Û ÂÌÂÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‚‹¯·, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÔΛÙ˘. ∂›Û˘, ·Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ Ù‡Ô ‚‹¯· Ô ·Ô‡˜ ‹ ÁÈ·ÁÈ¿ ‹ οÔÈÔ˜ ÂÓ‹ÏÈη˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÙfiÙ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÔΛÙ˘, ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ. ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÌÈ· ËÏÈΛ· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙ·Ì·Ù¿ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ·fi Ù· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· Á›-

ΔÚ›· ψÊÔÚ›· Ì ‰È·‰Ëψ٤˜ ·fi ∂∫μ Î·È ∞¢∂¢À ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

ÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ΔÒÚ· fï˜ ¤¯Ô˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ıÒÔÈ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ AIDS ·fi ÙË Ì¿Ó· ÛÙÔ ·È‰›, fiÙ·Ó Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜. “Œ¯Ô˘Ì ‰È¿ÊÔÚ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Î·È ÛÙË Ì¿Ó· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡ Î·È ÛÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÈÙ˙. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏψÛÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÌËÙ¤Ú· Ì AIDS, ÂÓËÏÈÎÈÒıËÎÂ Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ·Ù¤Ú·˜” .

ΔÔ ¿ÛıÌ· ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·È‰ÈÎfi ¿ÛıÌ· Ô Î. ∫·ÙÛ·Ú‰‹˜ › ˆ˜ ¿Û¯ÂÈ ¤Ó· 15%-17% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. “ΔÔ ¿ÛıÌ· Â›Ó·È Ë ÈÔ Û˘¯Ó‹ ¯ÚfiÓÈ· ÓfiÛÔ˜ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÈÔ Î·Ï‹ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· οÓÔ˘Ì ÛÙÔ

● Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ·˘ÍË̤ӷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÔΛÙË Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¶·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ Î. ÷ڿϷÌÔ ∫·ÙÛ·Ú‰‹

™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‚‹¯·˜, ¤Ó· ‚Ú¿ÛÈÌÔ, ‰‡ÛÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, Â›Ó·È ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ‚‹¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË Ó‡¯Ù· ‹ ‚‹¯ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ·fi Á¤ÏÈÔ, ·fi ÎÏ¿Ì· ‹ Ë ·ÓÙÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̤ÓË, ÛËÌ·›ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ÛıÌ·. √È ËÏÈ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ¿ÛıÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ 80% ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. 줂·È· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ Ì·˜ Ê·Ú¤ÙÚ·. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·È‰ÈÒÓ Ì ¿ÛıÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È. ∫·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·È‰› ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿

Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıËı›, ÌÔÚ› Ó· ˙‹ÛÂÈ ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹. ∫˘Ú›ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ıÏËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔχ̂ËÛË” . √ Î. ∫ÔÙÛ·Ú‰‹˜ › fiÙÈ ϤÔÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·ÂÚ·ÁˆÁÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‚ÚfiÁ¯ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Í˘Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‚ÚÔÁ¯ÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÓÙÂ Î·È ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·È‰È¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÙÔ˘ Ì˘ÂÏÔ‡ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ.

∫Ú›ÛÈÌË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ

ӛ΢ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ̠ψÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÚ›· ψÊÔÚ›· Ì ‰È·‰Ëψ٤˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÛÙȘ 2.30 Ì.Ì.

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô›ËÛË Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘”, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ M·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ °. ∞ÓÙˆÓfiÁÏÔ˘, ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∂Ï. §·?ÙÛÔ˘, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¶. μ·Ê›ÓË, ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¡. ªÈ¯ÂÏ‹, ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ª. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË, ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ô‡Ù ٷ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÌË ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ô˘ “¤ÎÏÂÈÛ·Ó” ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜, Ô˘ ›¯·Ó fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ, ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó. ¡· ÌËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ·ÊÔ‡ Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞Ó. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È “Û˘ÌÌ·¯ËÙ¤˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ›‰È˜ ·ÁˆÓ›Â˜”.

∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. Δ· ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· ›¯·Ó ·ÔÍËψı› ·fi ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· ›¯Â ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ıÔ‡Ó ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÌÈ·˜ ÂÈϤÔÓ ‰·¿Ó˘. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 50.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ‰Â ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi 42%, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÙÂÏÈ΋ ‰·¿ÓË Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È 29.000ú. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢ÒÓ, Û˘ÁÎfiÏÏËÛ˘ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ‚·Ê‹˜ ÙˆÓ ÛȉËÚÒÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ›‰Ë Û ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ›. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ‰È¤Ï¢Û˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô.

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ Ì ı¤Ì· ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

™Δ√ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ-

“º∞ƒ™√∫øªø¢π∞ ·ԉ›¯ÙËΠÙÂÏÈο Ë ÎÈÓËÙÔ-

ΔÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘

● √ ∂ÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·ÂÚÁ›· Ù· ̤ÏË ¢∂¶ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ª∂£∞Àƒπ√ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Ú·Á-

Ì·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·ÂÚÁ›· Ù· ̤ÏË ¢∂¶ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¿ÏÏË Ì›· ‹ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ¤¯ÂÈ ÎÔÚ˘Êˆı›, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË. ÕÏψÛÙ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ,

·Ó ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚÔۤϢÛË ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∞ÚÎÂÙÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó, ·Ó ÙÂÏÈο ı· Á›ÓÂÈ ·ÂÚÁ›·, ÂÓÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ ¶√™¢∂¶ Â›Ó·È Ë ¤Ó·ÚÍË ·ÂÚÁÈÒÓ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ™Â ¿ÏÏ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ › fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ

ı· ÙÂı› ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ıÂÚÌfi, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. 줂·È· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ··ÚÙ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙ· Δ∂π ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÓı‹ÌÂÚË ·Ô¯‹. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠηٷ·ÙË̤ÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ πˆÏÎfi ∂ƒ°√§∞μπ∫√ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. °È¿ÓÓË °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·, ÚÔ¤‚Ë ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ·˜ ÂÚ›Êڷ͢ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ú¤Ì·, ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 1.179,19 Ù.Ì. Ô˘ ›¯·Ó ηٷ·ÙËı› ÚÈÓ ·fi 7 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ·fi Ôχ¯ÚÔÓÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·, ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ·Ô‰fiıËΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë Î·Ù··ÙË̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË Û ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ÌÂÙ¿ ·fi 7 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Ù¤ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ πˆÏÎÔ‡ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ηٷ·ÙË̤Ó˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 1.179,19 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ Ì ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Û ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ‰ÈηȈ̤ÓÔÈ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∏ ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚËıÔ‡Ó Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ ·‰È·Ú·Á̿٢٘”.


M·ÁÓËÛ›· 16 √È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ 4Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Δ√ 4Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜ ÏËÚÔ-

ÊÔÚ› fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÊÔ›ÙËÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰‡Ô, ÙÚ›· ‹ Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÙË. ¶·Ú¤¯ÂÈ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù˘¯›Ô (·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË) ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ. ∏ ÔÏÈÙ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ Ì ÂȉÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 7.15 Ì.Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 10.30 Ì.Ì. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÙÔÌ›˜ Î·È ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Â›Ó·È: * ΔÔ̤·˜ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ - ∂ȉÈÎfiÙËÙ·: ™¯Â‰È·ÛÙÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ. * ΔÔ̤·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ - ∂ȉÈÎfiÙËÙ·: ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ & ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. * ΔÔ̤·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ - ∂ȉÈÎfiÙËÙ·: ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. * ΔÔ̤·˜ ªË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜ - ∂ȉÈÎfiÙËÙ˜: ·)æ˘ÎÙÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ & ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‚) ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ & ∫·Ù·Û΢ÒÓ. * ΔÔ̤·˜ √¯ËÌ¿ÙˆÓ - ∂ȉÈÎfiÙËÙ·: ªË¯·ÓÈÎÒÓ & ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ· ∞∂π Î·È ∞Δ∂π, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ: ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ •¿Óı˘, ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ & ¢ÈÎÙ‡ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î.¿. Δ¤ÏÔ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂΉÔı› ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ Î·È ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 7 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 10 Ì.Ì. ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· º˘ÙfiÎÔ˘, ¿Óˆ ·fi ÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ∂ÛÂÚÈÓfi μfiÏÔ˘ Δ√ 2Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Ì ∫·ÛÛ·‚¤ÙË) Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: 1) √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, 2) °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È 3) ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ∏/À. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 19.15-22.30 Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ Î·È Ù˘¯›Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂¶∞§ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞∂π ‹ Δ∂π. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯Â ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜, fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Û ۯÔÏ‹ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421038211 ÛÙȘ ÒÚ˜ 19.1522.30.

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞ÂÚÁ›· ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ηıËÁËÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË

¶ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

Ó Ì¤Ûˆ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.

√ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

§›Á˜ Ë̤Ú˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ı· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. º¤ÙÔ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ÛÙÚ·¿ÙÛÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ʤÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÈÔ ¤ÁηÈÚ· Î·È ¤ÙÛÈ fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ù· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ∂›Û˘ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â·ÚΛ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔȘ Ï›Á˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·. 줂·È· ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤· ÎÂÓ¿, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 3.082 Ó‹È· Î·È ÚÔÓ‹È·, ÂÓÒ ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó 1.090. ∂›Û˘ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ı· Â›Ó·È 128. ™Ù· ¢ËÌÔÙÈο ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· Â›Ó·È 11.907, ÂÓÒ ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó 2.571. Δ· ¢ËÌÔÙÈο ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 109, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 74 Â›Ó·È ÔÏÔ‹ÌÂÚ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 2.058, fiÛÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ Î·È ¤Ú˘ÛÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ¤Ó·Ú-

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο: √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ÌÂÙ¿ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Î·È Â›Û˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›.

√ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ● º¤ÙÔ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜

ÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ‚È‚Ï›· Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÓÒ ˙‹ÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï›Á˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŸÏ· Ù· ‚È‚Ï›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· Û ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·-

Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ‰‡Ô ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È Ô ¤Ó·˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ·ÔÛ¿ÛˆÓ.

μ·ÚÈ¿ Ë ÙÛ¿ÓÙ· ÁÈ· Ù· ÚˆÙ¿ÎÈ· ™Ù· 26 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∞Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È 26, ÛÙË μ’ Δ¿ÍË 20 Î·È ÛÙË °’ Δ¿ÍË Â›Û˘ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 20.

¶·ÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ·Á¿˘, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÌfiÚ¢Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ™ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Ô˘ Á·ÏÔ‡¯ËÛ ÁÂÓȤ˜ “ÂıÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ Â˘ÎÔÏ›·” Î·È ·Ú¤‚Ï„ ÙËÓ “ÔÈÔÙÈ΋ ÌfiÚʈÛË Î·È ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوӔ . ∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÂÁÎÔÏˆıÔ‡Ó “ÙË ı˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Á¿Ë, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ï˘ÙÚˆÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Î·È ‰È‰·ÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ Ó· ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜...” . Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÛÂ Û˘ÌfiÚ¢ÛË, “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÂÎÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Û ¢ηÈÚ›· ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘...”.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∫.∂.∫.) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ٛÙÏÔ˘˜.

1. “∫·Ù¿ÚÙÈÛË ™ÙÂϯÒÓ π·ÙÚÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ & ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢” ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÂϯÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ fiˆ˜ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ΤÓÙÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ȉȈÙÈο ÔÏ˘È·ÙÚ›· & È·ÙÚ›·, È·ÙÚÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ê·Ú̷Λ· Î.Ï. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 300 ÒÚ˜/6 Ì‹Ó˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17/09/2012. 2. “∞Ú¯¤˜ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ ͤÓ˘/‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÏÒÛÛ·˜” ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ ͤÓ˘/‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙË ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ Û ·ÏÏfiÁψÛÛÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‹ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈ‚¿Ï-

ÏÔÓÙ· fiÔ˘ Ë ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÔÌÈÏÂ›Ù·È ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ‹ ͤÓË. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 100 ÒÚ˜/3 Ì‹Ó˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶Δ∂∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÂˆÚÁ›· ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20/08/2012 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21/09/2012. 3. “¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ ∞/ıÌÈ·˜ Î·È μ/ıÌÈ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÓˆÛÙ› Ì οÔÈ· Ì·ıËÛȷ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›·, fiˆ˜ ‰˘ÛÏÂÍ›·. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 200 ÒÚ˜/3,5 Ì‹Ó˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-

ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶Δ∂∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÂˆÚÁ›· ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20/08/2012 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21/09/2012. 4. “∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ (Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· - ·ÍÈÔÏfiÁËÛË - ·Ú¤Ì‚·ÛË): ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›·” ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó Û ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ fiˆ˜: ª·ıËÛȷΤ˜ ¢˘ÛÎÔϛ˜, æ˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜, ¡ÔËÙÈ΋ ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ∂ÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ¢È·Ù·Ú·¯‹ ∂ÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÔ¯‹˜ Î.¿. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 470 ÒÚ˜/Â-

√ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ π‰ÈˆÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ “¶ÚÔÌËı¤·˜” ∂¡∏ª∂ƒø¡√Àª∂ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÁÔÓ›˜ - ÎˉÂÌfiÓ˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ “¶ƒ√ª∏£∂∞™” fiÙÈ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11:30 .Ì. ˘fi ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˘.

Ù‹ÛÈÔ. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¡Â˘ÚÔ„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ - ¡Â˘ÚÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ∫·Ú·¤ÙÛ·˜. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 03/09/2012 ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 08/10/2012. 5. “∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∫ÙÈÚ›ˆÓ Î·È ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ £¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡” ŸÛÔÈ ¶ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ∂ÈıˆÚËÙ¤˜, ›Ù ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ‹ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ì ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó

Õ‰ÂÈ· ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ‹ §Â‚‹ÙˆÓ Î·È ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ £¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‹ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Õ‰ÂÈ·˜ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ (∞’ ‹ μ’ Ù¿Í˘): (·) ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∫ÙÈÚ›ˆÓ. (‚) ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ §Â‚‹ÙˆÓ Î·È ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ £¤ÚÌ·ÓÛ˘. (Á) ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫.∂.∫. ¶.£., °È·ÓÓÈÙÛÒÓ & §·¯·Ó¿, ¶·Ï·È¿, ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·, 38334 μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421006367, fax: 2421006487, e-mail: kek@uth.gr Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.kek.uth.gr.


ª·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ªËÙÚfiÔÏË Î·È ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

¢ˆÚÂ¿Ó Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›˜ Û ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ - ¿ÔÚÔ˘˜

¢

ˆÚÂ¿Ó 1.000 Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›˜ Û ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Î·È ¿ÔÚÔ˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Â›Û·È ˘ÁÈ‹˜, ̛Ӡ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Û fiÏË ÛÔ˘ ÙË ˙ˆ‹” Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· º˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ, fiÔ˘ ı· ‰È·ÓÂÌËı› Î·È ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÙÔÈÎfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™ÈÔ˘ÌԢڤ΢, “Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ªËÙÚfiÔÏË Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó 1.000 Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›˜ Û ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Î·È ¿ÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ∫·È οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›· ÁÈ· ÔÚıÔ‰ÈÎÔ‡˜, Ó¢ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ªËÙÚfiÔÏË ı· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÔÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›˜” .

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÌË ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·fi

Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ù· Ù·Ì›· ÙÔ‡˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ Ô ∂√¶ÀÀ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·Ù¿ 65%. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. √È Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË. ∑ËÙÔ‡Ó ‰Â ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ΔÌ‹Ì·Ù· ª·ÁÓËÛ›·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, fiÔ˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË. √È ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ú¯Èο ˆ˜ “Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ıÏÈÔ Â›‰Ô. √È ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı fiÚÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ȉȈÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌ· Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›‰Ô. √È ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2010 Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2010! √È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Î·È ÙÒÚ· Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ·Ú¤¯Ô˘Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ ÓÔÌfiÙ˘· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ˙‹ÏÔ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 (√¶∞¢) Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 (√∞∂∂) Î·È Ô ∂√¶ÀÀ ÙÒÚ·, ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏË-

● ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· º˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ

ڈ̋ - ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹ Ì·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· ηٿÚÚ¢Û˘, ı¤ÙÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, ·fiÏ˘Û˘ ˘·ÏϋψÓ, ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘, ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ì·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ‰·Ó›ˆÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î.Ù.Ï., ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· fiÛ· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜. √ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜, Ô ∂√¶ÀÀ, ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Úfi‰ÚÔ˘ Î. μÔ˘‰Ô‡ÚË Î·È ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ™Ô˘ÏÈÒÙË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ‚·Ú‡Á‰Ô˘· ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ο-

ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË, ÂÓÙfi˜ 45 ËÌÂÚÒÓ, ÏËڈ̋ ÙÔ˘ 90% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 8 Ì‹Ó˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÏËÚˆı› ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ 4 Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ 65% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Î·È ·˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ȤÛÂȘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ¤ÎÙ·Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ΔÀ¢∫À, ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÎÏ” . ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, “ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÌÂ

ÙË ÛËÌ›ˆÛË fiÙÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó· ÂÍÔÊÏ› ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ˙fiÌÂı· ˆ˜ ÊÙˆ¯Ô› Û˘ÁÁÂÓ›˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙˆÓ! ¢ÂÓ ˙ËÙ¿Ì ٛÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ∑ËÙ¿Ì ÈÛÔÙÈÌ›· Î·È ÈÛÔÓÔÌ›·. ∞fi ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ηӤӷ ¿ÚÔ¯Ô Î·È fiÙ·Ó ı· ˘‹Ú¯·Ó ı· ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙÔ ÔÈ ·‰ÈÎË̤ÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ·Úfi¯ˆÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Í·ÊÓÈο ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÍÔÊÏËı› ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È ¿ÏÈ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÚÔÓÔÌÈ·Îfi Έ‰ÈÎfi. ∂Ì·ÈÁÌfi˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ì·˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚ¤„ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡. £· ı¤Ï·Ì Â›Û˘ Ó· Û·˜ ı¤ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì ӷ Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ: ¶Ò˜ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡Û ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, fiˆ˜ ÂÛ›˜, ·Ó ÙÔ˘ Îfi‚ÔÓÙ·Ó Ô ÌÈÛıfi˜ ÁÈ· 20 Ì‹Ó˜; ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰È·‚¿Û·ÌÂ Î·È ·ÎÔ‡Û·Ì ÔÏϤ˜. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, Ì ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. √ π™∞ (π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ) ÚfiÙÂÈÓÂ, ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, Ó· ÌËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË” .

∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÓ fi„ÂÈ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜

Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ √‰È΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ̤ÙÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ΔË ‰È¿ıÂÛË ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Û ԉÈÎÔ‡˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÂÁ¿Ï· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì·ıËÙ¤˜, ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ô‰ÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ (ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙË Û‹Ì·ÓÛË, ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· Î.Ï.), ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ô˘ ··ÈÙ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, fiÛÔ

● ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ √‰È΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·

Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. √È ÁÔÓ›˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó: ¡· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ·È‰›. ¡· ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ (.¯. Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ fiÙ ¤Ó· fi¯ËÌ· Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ‹ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ

‰ÚfiÌÔ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·fi ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ Â˙ÒÓ, Ó· ÙÔ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ· ¿ÓÙ· Ì ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ Î.¿.). ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘. ¡· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË

‰È·‰ÚÔÌ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·˙› ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘ ·ÔÙ˘ˆı› ÛˆÛÙ¿. ¡· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‹ ÊıÔÚ¤˜ Û ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ‹ ÈӷΛ‰Â˜ (Ô‰Èο Û‹Ì·Ù·). √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÏÔÈfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜: ΔË Û˘Ó¯‹ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ΔËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‚ÔËı‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ¡ÔÌÔıÂÛ›·, (.¯. ˙ÒÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î.Ï.) Î·È ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ (.¯. Ì˯·ÓÈο ̤ÚË, ÂÏ·ÛÙÈο Î.Ï.). ΔËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ıÂÙÈο ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ΔËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ηٿ ÙfiÔ ÀËÚÂÛ›·˜ ΔÚÔ¯·›·˜, ÚÈÓ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉÚÔÌ‹˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ À-

ËÚÂÛÈÒÓ ΔÚÔ¯·›·˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ™Ù¤ÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ: ¿Úı. 88 & 90 ∫√∫, Ù·›ÛÌ·. ™Ù¤ÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ¢’ ηÙËÁÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛË ¤Ú·Ó ÙˆÓ 50 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ (fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘): ¿Úı. 94 ∫√∫, Ù·›ÛÌ·. ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘: ¡. 489/1976: Ù·›ÛÌ· Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000,00 ú, Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ™Ù¤ÚËÛË ¢ÂÏÙ›Ô˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ·fi ∫Δ∂√: ¿Úı. 86 ∫√∫, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 400,00 ú Î·È ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ Ì·ıËÙÒÓ: ¿Úı. 33 ∫√∫, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 80,00 ú Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ›ÎÔÛÈ (20) Ë̤Ú˜, ªË ¯Ú‹ÛË ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜: ∞fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi: ¿Úı. 12 ∫√∫, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 350,00 ú Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ‰¤Î· (10) Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ 5 μ·ıÌÒÓ ¶ÔÈÓ‹˜ ™.∂.™.√. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜: ¿Úı. 33

∫√∫, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 80,00 ú (ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi), Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ›ÎÔÛÈ (20) Ë̤Ú˜. ªË ‡·ÚÍË Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ “™Ã√§π∫√” (ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ): ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 440,00 ú. ªË ‡·ÚÍË ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÔ‰Ô‡, ÛÙ· ψÊÔÚ›· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ó‹È· Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 734,00 ú Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜. ªË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Û΢‹˜ Ù·¯ÔÁÚ¿ÊÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ (·Ú·‚›·ÛË ·fi ÚfiıÂÛË Î.Ï.): ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 4.000,00 ú ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË (ȉÈÔÎÙ‹ÙË) Î·È 1.000,00 ú ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ηıÒ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. º450/51477/5520 ·fi 1/11/2011 (º.∂.∫. 2687, μ’, 10.11.2011) ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË. ªË ‡·ÚÍË Ê·Ú̷ΛԢ, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú· Î·È ÙÚ›ÁˆÓÔ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜: ¿Úı. 81 ∫√∫, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 80,00 ú Î·È ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔÏˆÓ Ë ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ª∂Δ∞ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘

Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙȘ 6-92012 Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔÏˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÌ·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ¢¯fiÌÂÓË Ó· ¢ԉˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ··Í›ˆÛË Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜” . ∂Ó Û˘Ó¯›·, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ·Ú¤ÛÙË Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ¶¿ÓÔ ∫·Ì̤ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔψÓ, Ë ÔÔ›· ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·. ∂›Û˘, Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ÂÍÂϤÁË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ πÛfiÙËÙ·˜, ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 6-9-2012 ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ΔÚÈÎ¤ÚˆÓ Δ∏¡ ‡ÚÂÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ηÈ

£·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎfiÓÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙÈÛÛ·˜, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ΔÚÈÎ¤ÚˆÓ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ ∞Ú¯ÈÌ. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ™·Ì·Ú¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ¢ڤÛˆ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË” (πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2012), ۠ΛÌÂÓÔ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Ù. §˘ÎÂȿگ˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ΔÔ Ù‡¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù‹˜ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ www.imd.gr. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9/9 Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜.

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÙÚÂȘ Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ 2013

¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Air Berlin ∞¢ı›·˜ Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ ·fi ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

¢

È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Air Berlin ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÙÚÂȘ Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. Nicola Gregor. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¯ı˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î. ™ÎÔÚ‰¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó.

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜: “™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Û·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓˆ Î·È ÂÁÁڿʈ˜ fiÙÈ Ë Air Berlin ‰È·ÙËÚ› ÙȘ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù‹ÛÂȘ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ıÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2013 ÔÈ Ù‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ ·ÏÏ¿ ̤ۈ μȤÓÓ˘, Ì ·¢ı›·˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·fi Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ (BER), ¡Ù‡ÛÂÏÓÙÔÚÊ (DUS), ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙ˘ (FRA¡), ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘ (HAM), ∞ÓÔ‚¤ÚÔ˘ (HAJ), ªÔÓ¿¯Ô˘ (MUC), ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ (NUE), ∑˘Ú›¯Ë˜ (ZRH)” . √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ “·ÔÙÂÏ› ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, fiÔ˘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ›ÙÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ë Air Berlin fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÙËÚ› ÙȘ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÏÏ¿ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È ÙÚÂȘ Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù‹ÛˆÓ, ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, ÙË ∑˘Ú›¯Ë Î·È ÙÔ ªfiÓ·¯Ô. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ

Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” .

∞Ê›ÍÂȘ ·fi ƒˆÛ›· ∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈο ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙË ƒˆÛ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¤ÚÛÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ۠fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Solvex Î. πÚ›Ó· ¶ÂÙÚfi‚· Î·È Ë ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ· Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ÕÈ˙ÂÚÌ·Ó, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ tour operators ÛÙË ƒˆÛ›·. ¶Ï¤ÔÓ, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙË ªfiÛ¯·, Ë £ÂÛÛ·Ï›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “•ÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ¤ÊÂÚ ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÁÎÚÔ˘, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó Ù˘ ηχÙÂÚ˜ Â-

● ¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Air Berlin ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÙÚÂȘ Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. Nicola Gregor

ÌÂÈڛ˜ ·fi ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰Ò. °È· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·¢ı›·˜ Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ ·fi ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜, ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù‹˜ ƒˆÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Í›·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›” . √È Î.Î. ¶¤ÙÚÔ‚· Î·È ÕÈ˙ÂÚÌ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â›ÛÎÂ„Ë Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Î¤Ù· ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Ù. ÂÈÎÂÊ·-

Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· - ∞ÓÙ·ÚÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹ Î. º¿ÓË °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ ›¯Â Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. √ Î. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ηÙ›¯Â Â› ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓË ∞‰¿ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·ÈÚÂÙfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹ıËΠηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û fiÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÈϤÍÂÈ Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ‰Â fiÙÈ Ë fiÚÙ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹. ∞’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. º¿Ó˘ °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘ ÂͤıÂÛ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ‹Ù·Ó ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÌÈ· ΢ÎÏÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÂΛ. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÍË Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÎÏËÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÈÚÂÙfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜

“¶˘Ú¿” ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Δ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô

√ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ Ì ·ÊÔÚÌ‹: ·) ΔË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·¯ı¤ÓÙÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ¢·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË (ÔÈÔ˜ ÙËÓ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ; ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù‹˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· (·fi ÔÈÔÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ;) ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, ‚) ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·fi ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰·ÎÚ‡‚Ú¯ÙÔ˘˜ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÓÙÔÁÓÒÛÙ˜ ÚÔÛٿ٘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Á) ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ˆ˜ Ë ÌfiÓË ËÁ‹ ÂÓË̤ڈۋ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÛı›۷ ÛÙȘ 3/9/202 Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜ : - ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ηӤӷ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ √∂À. - ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ √∂À, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û¯¤‰ÈÔ Ì›· ÛÂÏ›‰· Ì “ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·” , ·Ú¤‰ˆÛ·Ó

● ΔË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ

ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ 129 ÛÂÏ›‰ˆÓ. - √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ √∂À ˆ˜ ¯ıÚfi ÙÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· “ÍËÏÒÌ·ÙÔ˜” ηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ, ·ÏÏ¿ Û·Ó ¤Ó· ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. - √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ·ÈˆÓfi‚ÈÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜. - Δ· ÛÙÂÁ·Ó¿ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È fi¯È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ.

- √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙȘ ÂÎÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓfi„ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ ÂȂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ʇϷΘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. - ™Â ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·Ó fi¯È ÂıÓÈÎÔ‡, Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÔÏÈÁˆÚ›· ¿ÏÏˆÓ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. - ™Ù· ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓ· Û¯fiÏÈ· Î·È ÛÙËÓ ··ÍȈÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÁη-

Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ··ÓÙ¿Ì Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË 97% ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙȘ ∂∂§ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. - ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¿ÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ , ÚˆÙ¿Ì ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ‰ËÌfiÛÈ· ÙÒÚ·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ó· Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ: - ∞fi ÔÈÔÓ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ··Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √∂À Î·È ˆ˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈ›ٷÈ; - °È·Ù› ‰ÂÓ ÚԂϤÊıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı›; - °È·Ù› ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ √∂À ‰ÂÓ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ; - °È·Ù› ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÔÈ Î·ıÂÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÛÙÂÁ·Ó¿ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘; - °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, Ô˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙˆÓ (ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·) ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂-

ȯ›ÚËÛË Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÍÔ‰·; - °È·Ù› ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘; - °È·Ù› ‰ÂÓ ··ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÔÙ¤ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ; - ¶fiÙ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ¢∂À∞ Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ıËÎ·Ó Î·È ·Ó Ì‹Î·Ó ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·Ó ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜; - ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ·¯ı› ·fi ÙȘ Ӥ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Î·È fiÛÔ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ - ·Ô¯¤Ù¢Û˘; ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÁȤ˜ ·ÙÙ·ÚÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂ, ·Ï¿ ÂÎÙÂÏÔ‡ÌÂ. ∂ȉÈÒÎÔ˘ÌÂ, fï˜, Ó· ›̷ÛÙ ·ÚˆÁÔ› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÂÌfi‰ÈÔ Ì ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· οı ÙÈ Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘”.


ª·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™Â ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È ™ÎfiÂÏÔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚÔηÏ› Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ Hellenic Seaways ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ù· ÂÈ‚·ÙËÁ¿ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ “∂ÍÚ¤˜ ¶‹Á·ÛÔ˜” Î·È “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÂÓÒ Î·Ó¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. “√˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ÓËÛ› ı· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ·ÎÙÔÏÔ˚ο, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÙÔ Flying Cat ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Hellenic Seaways ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 10 ¤ˆ˜ Î·È 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ∂/°- √/° “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ ∂/°- √/° “∂ÍÚ¤˜ ¶‹Á·ÛÔ˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˜ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ¶‹Á·ÛÔ˜” ‰ÂÓ ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ı· ‰¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÌfiÓÔ ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· Â·Ó·‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ·

ÙÚ›· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ı· È¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹, ∫˘Úȷ΋). ∫·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ı· È¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ οı ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· (¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹, ∫˘Úȷ΋) ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ Hellenic Seaways ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÎÙÔÏÔ˚Îfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÚ›· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ μfiÏÔ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ë̤Ú˜ ›Ù ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ ÁÈ·ÙÚfi ›Ù ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·ÈÚÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙÔ˜, Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ÙÔ Flying Cat ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ ‰È-

™∂ ‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙËÓ ÚÔ-

¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ë ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÈÌËÓÈÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √ Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜ fiÙÈ ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËηӔ , ÙÔÔı¤ÙËÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÁÂÏÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ·ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜” . “∫fiÓÙÚ·” ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ˘‹ÚÍ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ȉÈÒÙ˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÚÎÈÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÈÎÚÔ‡ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ η٤ıÂÛ ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÂÚÒÙËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏı› ˆ˜ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÁ¿ÛÙËηÓ. ∏ ηٷÁÁÂÏ›· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ¯Ú‹˙ÂÈ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó Â›‰ÔÌ· ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÓÂÚÁ›·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ÔÓÔ-

● ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ù· ÂÈ‚·ÙËÁ¿ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ “∂ÍÚ¤˜ ¶‹Á·ÛÔ˜” Î·È “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÂÓÒ Î·Ó¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘

Ï¿ÛÈÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÂÈ-

ÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÌ·ÛÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ÌÈ· ·fi Ù· ›‰È·. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ì ÔÈ· ÏÔÁÈ΋ Ë ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ηıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ Ù· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÏÔ›Ô ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÌÈ· Ë̤ڷ Ô˘ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ χÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

“∫fiÓÙÚ·” ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÈÌËÓÈÙÒÓ

● ™Â ‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ë ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÈÌËÓÈÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

Ì·ÛÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Ì ÂÓÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-

ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰›ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ı· ··ÓÙËı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” , ˆÛÙfiÛÔ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷÁÁÂϛ˜ Â›Ó·È ÁÂÏÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ·ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ı¤Ì· Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¢.™. ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ì ÛÙÔȯ›· fiϘ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, “ÎfiÓÙÚ·” ˘‹ÚÍÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ȉÈÒÙ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÚÎÈÓ. √ Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˆ˜ “¤ÊÂÚ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÚÔ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó “ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¿Û¯È˙·Ó Â› ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο ÂÌ›˜ ÙÔ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰Â¯ı‹Î·ÌÂ Î·È Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÚÒËÓ ¢Ë-

Ì¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ª·Ó›ÓË. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ Ó· ÌË ÌÈÏ¿, ηıÒ˜ ·fi ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ˘‹ÚÍÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ 25.000 ¢ÚÒ. √ Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Û ¯·ÏÂÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÈÚÔ‡˜ ‰··ÓÒÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ¿ÛÎÔ·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘” ›Â. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ì·˜ ηÙËÁÔÚ› Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘, fiÙ·Ó ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, “·‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ¿˜” ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


20

M·ÁÓËÛ›· ™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

√ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ˆÏËÙ¤˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ª∂ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞. ΔÛȷηӛη Î·È ¶·ÓÙ. ªfiÛ¯Ô ·fi ÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ª·˘Ú·Á¿Ó˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο Î. ¶·Ú›ÛË ªÔ˘ÙÛÈÓ¿. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3842/2010 ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ÊˆÚ· ÁÈ·Ù› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ì›· ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ‚¿ÛÂÈ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË Ï·˚΋ Ì 13% Â› ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. ÕÏψÛÙ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘Ï¿Ó ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. √ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› χÛË Ô˘ Ó· ÂÈÛʤÚÂÈ ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ô‡Ù ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ì ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÊÙËÓ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.. ∞fi ÙÔÓ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ¤ÁÈÓ ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÈ‚·ÚËÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ.

•ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÙÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋

∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

Δ

Ș ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘. ∏ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ˙ÒˆÓ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·‰ÔÛȷο Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·, Ù· ÂÏ΢ÛÙÈο ‰¤ÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹. ◊‰Ë ÔÈ ¿ÁÎÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ, ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ·Ú·χڈ˜ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ΔÔ ·˙¿ÚÈ ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ۯ‰fiÓ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÎÏ›ÓÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜

ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ, ¤Ó· ¤ıÈÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ʈÙfi Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË

ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡, Ô˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ·ÔÙÂÏ› “Ì·ÁÓ‹ÙË” ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì ÙËÓ Ôχ ηϋ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· „˘¯·ÁˆÁËıÔ‡Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡. ∫·ÏÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ” .

ΔÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¤Ó· ¤ıÈÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ™Â ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ˙Ò·, fiˆ˜ ¿ÏÔÁ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Ù· ‰Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜. ΔÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ıÂÛÌfi ÛÙ· ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ˙Ò· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜,

›Ù ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î¿ÔÈÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, fï˜, Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Â‹Ïı ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ˙ÒÔ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. μ·Û›Ï˘ ª·Ù·ÎfiÁÈ·˜, ·fi ¤Ú˘ÛÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Í·Ó¿ ÙÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ·ÏÈfi

¤ıÈÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È‹ÚÎÂÛ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Û ηÙfi¯Ô˘˜ ˙ÒˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ˙ÒˆÓ, ÔÏÏÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿, ȉ›ˆ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ ¿ÌÂÛ· Û Â·Ê‹, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¿ÏÔÁ·. ¶¤Ú˘ÛÈ Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· ‰¤Î· ¿ÏÔÁ·, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· 400 ¢ÚÒ Î·È ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 3.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ó ÂÎÙÂı› Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ˙Ò·, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˙ˆÔÂÌfiÚˆÓ ·˘Í‹ıËÎÂ. ™ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÚÔ¯¤Ù¢ÛË ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· Ù· ˙Ò·. ΔÔ ˙ˆÔ¿˙·ÚÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋.

∂ÚÒÙËÛË ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ª∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂ-

Û·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¢. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙ· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ “∫·Ì¿Î· ∞μ∂∂” ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÊÔ‡ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÚˆÙÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜:1) ΔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘; 2) ∂›Ó·È Û‡ÓÓÔÌË Ë “Û‡ÌÚ·ÍË” ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∫∞ª¶∞∫∞™ ™Δ∞ª¶√À§∏™ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √∞∂¢;

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 6989262025

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303


M·ÁÓËÛ›· 21

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfi-

ÏÔ˘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Û›ڈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È Â͇ÚÂÛ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙË ˙ÔÊÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 18:30 ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÂÈÚˆıÔ‡Ó Î·È Âӈ̤ÓÔÈ Ó· ȤÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ.

ŒÁÎÚÈÛË ›ÛÙˆÛ˘ 6,4 ÂηÙ. ú ÁÈ· ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙȈÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

∏ ‚Ï¿‚Ë ÂȉÈÔÚıÒıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi 48 ÒÚ˜

ªÏfiηÚ ۇÛÙËÌ· Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù· ÊÒÙ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ó·Ì̤ӷ

Œ

Ó· ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÔÌ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Î·È ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÌË Û‚‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÊÒÙˆÓ ÁÈ· ‰‡Ô 24ˆÚ· ÂÚ›Ô˘ ÙfiÛÔ Û ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ∑·ÁÔÚ¿.

∏ ‚Ï¿‚Ë ‹Ù·Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÂËÚ¤·Û ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ˘ÔÛÙ·ıÌfi Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘ÔÛÙ·ıÌfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂∏ μfiÏÔ˘ (¢∂¢¢∏∂) Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Èı·Ófiٷٷ ·fi ‚‡ıÈÛË Ù¿Û˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÚÔÎÏ‹ıËΠÌÏÔοÚÈÛÌ· Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Î·È ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÊÒÙˆÓ. ∏ ‚Ï¿‚Ë ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‰¤ÎÙ˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, “ÔÈ ‰¤ÎÙ˜ ‹Ú·Ó ·Ú·ÛÈÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ‚‡ıÈÛË Ù¿Û˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÏÔοÚÔ˘Ó Î·È Ó·

● ∞ÓÔȯÙfi˜ ÁÈ· ¤Ó· 48ˆÚÔ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‚Ï¿‚˘ Û ۇÛÙËÌ· Ù˘ ¢∂∏

ÌË Û‚‹ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô 24ˆÚ· ÂÚ›Ô˘ Ù· ÊÒÙ·”. ΔÂÏÈο ¯ı˜ Ë ‚Ï¿‚Ë ÂȉÈÔÚıÒıËÎÂ, ηıÒ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙ·‰È·Î‹

ÔÏÈÁfiˆÚË ‰È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ 3.30 Î·È 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

√È ‰È·ÎÔ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ·Ó¿ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ‰È‹ÚÎËÛ·Ó 15 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ¤ÁÈÓ ‰ËÏ·‰‹ “reset”, Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰ÂÎÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰¤ÎÙ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ ÌÏÔοÚËÛ·Ó... ∏ ‚Ï¿‚Ë ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂∏ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ˘ÔÛÙ·ıÌfi Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. Ãı˜ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂∏ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙË ‚Ï¿‚Ë, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. “¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ì Ì ∞ı‹Ó· Î·È Ì·˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Ò˜ Ó· ÎÈÓËıԇ̔ η٤ÏËÍÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ μfiÏÔ˘. ¢∏ª√.™.

∂°∫ƒπ£∏∫∂ ·fi ÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ë ‰È¿ıÂÛË ›ÛÙˆÛ˘ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 6.486.691 ú Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙȈÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ›ÛÙˆÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÀÔ¤ÚÁÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∫·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ Ù¯ÓËÙÔ‡ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ηÚÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ À¤ÚÂÈ·˜ ¡. §·Ú›Û˘ - √ÚÊ·ÓÒÓ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” Ù˘ ÔÌfiÙÈÙÏ˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ “¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 2007 - 2013” . ºÔÚ¤·˜ ÏËÚˆÌÒÓ Â›Ó·È Ô √¶∂∫∂¶∂, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ë ·’ ‰fiÛË Ù˘ ›ÛÙˆÛ˘ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 233.222 ú.

¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¶ËÏ›Ô˘ - ™ÔÚ¿‰ˆÓ

¢ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÚÒÛÈÌˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ∞¶√ ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈ-

ÛÌfi ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: √È ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ‚ÚÒÛÈ̘ ∂ÏȤ˜ ¶Ú¿ÛÈÓ˜, ª·‡Ú˜ Î·È ∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÛԉ›· 2012/2013. ∏ ‰‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‹ ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ÙÔÈ Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘.

ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ¶·Ú·Ï›· AÁÚÈ¿˜ ● ∫ÈÓ. 6999894894

∂•∂π¢π∫∂Àª∂¡√ ™À¡∂ƒ°∂π√ ª√Δ√

ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï· 1 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 63335 ∫ÈÓ.: 6932 686689

ŸÛÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÂÏȤ˜, Ï¿‰È· Î.Ï. ÂÛԉ›·˜ 2012/2013 ÛÙÔ Ó¤Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜. ªË ̤ÏË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi. ª¤ÏË ÛÙÔ Ó¤Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ fiˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ¡ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î.Ï., ÒÛÙ ӷ ¤-

¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÚÒÛÈÌˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ Î.Ï. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ∂Ï·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24280 93572, 24280 93963, μ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ú¿ÛÈÓˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ 2012/2013 √ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ̤ÏË ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ Ã·ÏÎȉÈ΋˜ ηÈ

ÛÙÚfiÁÁ˘Ï· ¶ËÏ›Ô˘ ∂Ûԉ›·˜ 2012/2013, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË. °. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ŸÛÔÈ ·Ú¿ÁˆÁÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÛÔ‰ÂÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÒËÓ ŒÓˆÛ˘ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·fi ÙȘ 7:00 ¤ˆ˜ 13:00, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜ ¿ÌÂÛ·. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24280-93572, 93963 Î·È 24230 54267.

ÃÂÈÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi fiÙÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· Ì ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ (·’ fiÔ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÒÓ), Û fiϘ ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ §ÂˆÊÔÚÂÈ·ÎÒÓ °Ú·ÌÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.astikovolou.gr. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù οı ›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜, ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜, ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·Ï·ÌÔÎÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ∞ƒÃπ∑∂π Û‹ÌÂÚ· ·fi Ù· ™ÈÏfi Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, Ë ·Ú·Ï·‚‹ ηϷÌÔÎÈÔ‡ Ì ·ÓÔȯً ÙÈÌ‹ ÚÔ˜ 0,21 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, ÌfiÏȘ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙÔ ‰›ÌËÓÔ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘-¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙfiÙ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘.

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ∂§°∞ ∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 4,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ∂§°∞ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û 5.247 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2011 Î·È 2012. √È ˙ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ (ÂÏȤ˜, ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹, ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÎË¢ÙÈο Î.Ï.) Î·È ÙÔ ˙ˆÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·›ÙÈ· Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÷ӛˆÓ, ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ÕÚÙ·˜, ªÂÛÛËÓ›·˜, §·ÎˆÓ›·˜, ∏Ï›·˜ Î·È ¶¤ÏÏ·˜.


¢π∞£∂™√¶√À§√™

“ΔÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ” ÛÂÏ. 27

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

μ∂ƒ√π∞

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ “‚fiÌ‚·” Ì ÿÚÈ ∫ÈÔ‡ÂÏ √ Ã∞ƒπ ∫ÈÔ‡ÂÏ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ªÈη¤Ï ™ÈÏ‚¤ÛÙÚ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™ÈÏ‚¤Ó ªÔÓÛÔÚfi. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ μ¤ÚÔÈ· ÙˆÓ Ã¿ÚÈ ∫ÈÔ‡ÂÏ ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ªÈη¤Ï ™ÈÏ‚¤ÛÙÚ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™ÈÏ‚¤Ó ªÔÓÛÔÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ıÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ Ô ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ¿ÛÔ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÛÙË μ¤ÚÔÈ· Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ ∫fiÛÙÚÈ, Î·È ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ·fiÎÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ‹ Î·È ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ™ÈÏ‚¤ÛÙÚ, ªÔÓÛÔÚfi Î·È ∫ÈÔ‡ÂÏ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹. √ ∫fiÛÙÚÈ Â›Ó·È 31¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ √Ó‰Ô‡Ú·˜ fiÔ˘ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ı· ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ô˘ ›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜. √ ™ÈÏ‚¤ÛÙÚ Â›Ó·È 35 ÂÙÒÓ Î·È ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °·ÏÏ›·˜ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· (2001-2006), Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙȘ ƒÂÓ (1996-1998), ÿÓÙÂÚ (1998-1999), ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ (1999-2008 Ì 249 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 6 ÁÎÔÏ), ÕÚÛÂÓ·Ï (2008-2010) Î·È μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ (2010-2012). ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÈÔ‡ÂÏ ÛÙ· 33 ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ 1996 ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (Ì 58 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 17 ÁÎÔÏ) ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚȤڷ Û ∞ÁÁÏ›· Î·È ΔÔ˘ÚΛ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ §ÈÓÙ˜ (1996-2003) Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÛÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï (2003-2008) ÚÈÓ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ °·Ï·Ù·Û·Ú¿È (2008-2011). ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ª¤ÏÌÔ˘ÚÓ μ›ÎÙÔÚÈ.

¡π∫∏ μ.

∂ÁÁڷʤ˜ Û ‚fiÏÂ˚ Î·È ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ ∏ ∂ƒ∞™πΔ∂áπ∫∏ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î. ª·Ú›ÓÔ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” . √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (ÙËÏ. 24210-60320) Î·È ÛÙÔÓ Î. ª·Ú›ÓÔ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË (ÙËÏ. 6973827415). ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÒÚ˜ 18:00-20:00 ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎÔÏÂÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-85311.

∏ ¡π∫∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏ μ∂ƒ√π∞ ™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 18.00 ™∂ ºπ§π∫√ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

∏ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›·

ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ¡›ÎË. ™ÙȘ 18.00 ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ μ¤ÚÔÈ· Û’ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔ ¤‚‰ÔÌÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ™ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË μ¤ÚÔÈ· ÛÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 18.00, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Ó· ¢ÂÏÈÛÙ› ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜. ÕÏψÛÙ ۋÌÂÚ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ªÔÚ› Ë μ¤ÚÔÈ· Ó· ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ...·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (2-1 ·fi √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È 1-0 ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ), ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ Ë ÙˆÚÈÓ‹ Ù˘ ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÈÏÈÎfi ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ìfi¯ıËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ª·ÓÒÏ˘ ™ÎԇʷÏ˘. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÙÚ¤Ì ¤ÏÂÈ Ì ‰È‹ÌÂÚË ¿‰ÂÈ·, ηıÒ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÁη›Úˆ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi. ™ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÔ›Ú·Û ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ËÌÈÒÚÔ˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ¤ÓÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ “ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜” ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÈÏÈÎfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠηıfiÏÔ˘ Ô ÃÚ‹ÛÙ˘ ª‹ÙÛ˘, fi-

ˆ˜ Î·È Ô μ›ÎÙÔÚ·˜ °È¿ÎÔÌ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Î˘·ÓfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô π‚¿Ó Δ¿ÛÈÙ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ·ÎfiÌË ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, Ô ™¤Ú‚Ô˜ ̤ÛÔ˜ ¤‰ÂÈÍ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ “„˘¯‹” Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÌfiÏȘ 30 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘, ÏÔÁÈο Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Ó Î·È ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ΔÔ “·ÚÒÓ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ¤ÏÂÈ ·fi ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô.

∞ÓÔÈÎÙ‹ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë ÛÎÂ·ÛÙ‹ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È Ë ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·fi ÎÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙ· 10 ¢ÚÒ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì· Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Âͤ‰ˆÛ ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ù· οوıÈ: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi (Û.Û. ÛËÌÂÚÈÓfi) ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È ÛÙË ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÔÈ ı·٤˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÊÈÏÈο ÏfiÁˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ¢ÚÒ. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 6 Ì.Ì.” .

ª¤¯ÚÈ ÙȘ 10/9 Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜

ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ÂÎÓ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· (10/9). Δ· Ó¤· ÌÏÔÎ Â›Ó·È Ù· Gold ÛÙ· 400 ¢ÚÒ, Ù· Silver ÛÙ· 250 ¢ÚÒ, Ù· Basic ÛÙ· 200 ¢ÚÒ, Ù· Blue ÛÙ· 120 ¢ÚÒ Î·È Ù· Economy Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· 80 Î·È 50 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË. ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 56 ‰ˆÚÂ¿Ó ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ Î·È √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 09.00-15.00 Î·È 18.00-21.00, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi 09.00-14.00. À‡ı˘ÓÔ˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ª. ∫Ô˘Ú›‰Ë˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÙÈ̤˜ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜: -400 ¢ÚÒ (Gold) ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 21, 22 (VIP), ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ. -250 ¢ÚÒ (Silver) ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 18, 19 Î·È 24, 25. -200 ¢ÚÒ (Basic) ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 13-16 Î·È 2730. -120 ¢ÚÒ (Blue) ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 43-56. -80 ¢ÚÒ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 1-12. -50 ¢ÚÒ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 1-12. √È 56 ‰ˆÚÂ¿Ó ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ì ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 13-16, 18, 19, 24, 25, 27-30.

∂˘¯¤˜ ·fi ÙÔ Blue Club ∞fi ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘, ª·ÓÒÏ˘ ™ÎԇʷÏ˘, ¤ÓˆÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘. ΔÔ ¢.™. Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™.º.Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ “Manolo” ,οıÂ Â˘Ù˘¯›·, Î·È Î·Ïfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ∫¿ı ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Â˘¯‹ Ì·˜” .


™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞™∫∂πΔ∞π ¶π∂™∏ ™Δ∏¡ ∂¶√ ¡∞ ¶∞ƒ∂π ∞¶√º∞™∏ ¶√À £∞ ¢π∫∞πø¡∂π Δ∏¡ √ª∞¢∞ Δ√À μ√§√À

∞ÏÏ·Á‹ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi; ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ηıÒ˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ (¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜). √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘ ·fi ÙË §ÂÙÔÓ›· (Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË ƒ›Á·).

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ÓÔÌÈ΋ ÊfiÚÌÔ˘Ï·, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ∂¶√ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì·, ÂÊfiÛÔÓ Ë ∂¶√ ÙÔ ÂÈı˘Ì› Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÔÏÈÙÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛΛٷÈ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ (·fi ÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012) ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ (·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì 10 ‚·ıÌÔ‡˜) Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ (¤ÁÎÚÈÛË ÌÂÙÔ¯È΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘), ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·fiÊ·ÛË ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, ıˆÚËÙÈο Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ∂¶√ Ô˘‰¤ÔÙ Â¤‚·Ï ÔÈÓ‹ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ú ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ∂∂∞. ∏ ∂¶√ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· Ù˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ¤Ú˘ÛÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂∂∞. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ë ∂¶√ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÔÈÓ¤˜, ÌÂÙ¿ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂-

·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÔÈÓ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Â›Ó·È ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ηÙÒÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÏfiÁˆ ÌË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÌÂÙÔ¯ÔÏÔÁ›Ô˘. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· “·Ù‹ÛÂÈ” Ë ∂¶√ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÚÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÓÔÌÈÎfi ÎÒÏ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ Football League, ·ÊÔ‡ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¤¯ÂÈ Ë ∂¶√. ∏ ·fiÊ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ·Úı›, ›Ù ·fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√, ›Ù Ì ·fiÊ·ÛË ‰È¿ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12/9 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League (‹Ú ÌÈ· ̤ڷ ·Ú¿Ù·ÛË).

°. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜: ∏ ÂÓÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi Ôχ „ËÏ¿ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜

Ù˘ ¡¢. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔÓ Sprort-FM 89.5 Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∞ıÏËÙÈÎfi ¶ÂÚÈÛÎfiÈÔ” , ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘, ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ı· ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÓÙ¤¯Óˆ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ˆ˜ Î·È ÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Â›Ó·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË (¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÚÈ΋) ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ ‰‡Ô Ï›ÁΘ, ÙÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ‰ËÌfiÛÈ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ï·ÓÙ˙‹: “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂¶√ ¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ ·Ú¯¤˜, ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙË Football League, fiÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ ¿‰ÈÎÔ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ...‰È·ÌÂÏÈÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Ï˘ı›. ªÂ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÙfiÙÂ Î·È ÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ 7˘ πÔ˘Ó›Ô˘, fiÙ·Ó Â-

ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï·, ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹ÌÔ˘Ó Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ ·ÎfiÌË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÙȉڿÛÂÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ Û·ÊÒ˜ ‰ÂÓ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ı¤Ì· fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ - ‰ÂÓ ı· ˆ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔʤÏË. ∂ÁÒ ÂÚÈ̤ӈ ÙË ‰Èη›ˆÛË. ∏ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi Ôχ „ËÏ¿. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó, ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜. Δ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· Â›Ì·È Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÓfiÌÈÌÔ, fi¯È ·Ï¿ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ¡· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÁÒ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÈÔ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ı· Â›Ì·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ¡· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÔ‚·Ú¿. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÌ·›˙Ô˘Ó ‰‡Ô fiÏÂȘ Î·È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ÙÔ Î¿Óˆ ÂÂȉ‹ Â›Ì·È ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ‹ ÁÈ·Ù› Û˘Ì·ıÒ ÙÔ μfiÏÔ ‹ ÁÈ·Ù› ı¤Ïˆ Ó· ·ÔÎƠ̂ۈ ÔÏÈÙÈο ÔʤÏË. ΔÔ Î¿Óˆ ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ÙfiÛÔ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÚÔÛ¤¯ˆ Ù· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ Î·È ÌÈÏ¿ˆ ÌfiÓÔ ÁÈ· ∫·‚¿Ï· Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó, Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂¶√ Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë ∂¶√, ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì·. ¢ÂÓ ˙ËÙ¿Ì οÔÈ· ¯¿ÚË Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó. ∑ËÙ¿Ì ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘Ô¯ÒÚËÛË, Â›Ó·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·” .

∂¡ø √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡∞∫√π¡ø™∂ ∂¶π™∏ª∞ ∫∞π Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δø¡ °∞§∞¡∏ ∫∞π ∫∞ƒƒ∞

“∂Ú˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˜” Ô ∫ÔÓÁÎÔϤ˙Ô˜ °È·Ó›Î °ÂÓÁο ËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË Ù˘ ÁÈ· ·›ÛÈ· ηٿÏËÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫ÔÁÎÔϤ˙Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ °È·Ó›Î °ÂÓÁο, Ô Â›Û˘ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ μ·Û›Ï˘ °·Ï¿Ó˘ Î·È Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·ÚÚ¿˜. ŸÏÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ.

Δ

√ °ÂÓÁο ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘ Î·È ¿Ó·„ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È 27 ÂÙÒÓ, ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∫ÔÓÁÎfi (ÙÚÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜). Œ¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙȘ ʷӤϘ Ù˘ ™·ÙÂÏÂÚfi Î·È Ù˘ ¡ÙÈ˙fiÓ. ΔÔ 2008 ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú›

F.C. ·›˙ÔÓÙ·˜ Û 35 ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ 11 ÁÎÔÏ. ∏ ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ΔÔ˘Ú, ÂÓÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ‹Á ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¶·Ú› F.C. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ 35 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ‰¤Î· ÁÎÔÏ. √ μ·Û›Ï˘ °·Ï¿Ó˘ Â›Ó·È 23 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ∞η‰Ë̛˜ Ù˘ •¿Óı˘, ηÙfiÈÓ ¤·ÈÍ ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ ∫ÔÚˆ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ 2008, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤·ÈÍ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Ì ÙËÓ °Î·˙ ªÂÙ¿Ì. ¶¤Ú˘ÛÈ Ì ÙËÓ UTA Arand ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â 11 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ. √ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·ÚÚ¿˜ Â›Ó·È 24 ÂÙÒÓ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÊfiÚÂÛ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ¤Ú˘ÛÈ 18 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ∞ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ, Â›Û˘, ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ΔڛηϷ, fiÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·˙¿Î·. √È ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó

23

T.V. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 11.30 ™Ù›‚Ô˜ -∑- (¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 19.30 ∫Ôχ̂ËÛË, ÛÙ›‚Ô˜ -∑(¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) EUROSPORT 09.30 ¡ÈÁËÚ›·-π·ˆÓ›· -∑- (ÌÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∫20) 13.15 ∏¶∞-°ÂÚÌ·Ó›· -∑- (ÙÂÏÈÎfi˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∫20) √Δ∂SPORT 1 23.00 ™È¿ÙÏ-™›‚·˜ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∏¶∞)

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

ºÈÏÈÎfi ·‡ÚÈÔ Ì √‰˘ÛÛ¤· ∫ÔÚ‰., ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ¢fiÍ· ¢Ú. ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Î·È Â›ÛËÌ· Ù· ‰‡Ô ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫˘Úȷ΋ Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Û˘ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ‰‡Ô Ó¤· ÊÈÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 18:00 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·fi ÙȘ 16:00. (‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·). ∂›Û˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 18:00 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 8 ¢ÚÒ Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· (·fi ÙȘ 16:00)” .

ªÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12/9 Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Football League °È· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

√ °È·Ó›Î °ÂÓÁο ‰Ò, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô

·ÎfiÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÂÓfi˜ ÛÙfiÂÚ Î·È ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê. ∂.Ã.

ÛÙȘ 2 Ì.Ì. ÌÂٷ٤ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË 11/9, ˆÛÙfiÛÔ, ı· ¿ÂÈ Ì›· ̤ڷ ›Ûˆ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û·ÊÒ˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÊfiÚÌÔ˘Ï· ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜.


24

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶. ª∞ƒ∫∞∫∏™

°π∞ Δ∏¡ ∂∫§√°∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ™Δ∏¡ ∂¶√

“™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.”

¢ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ô ¶∞√

“ª∂ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË - fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ - Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· Ë Î·Ù¿ÊÔÚË ·‰ÈΛ· Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ú· ·fi οı ÏÔÁÈ΋, ÔÏÈÙÈο Î·È ÓÔÌÈο ·˘ı·›ÚÂÙÔ, ÌÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” . ∞˘Ù¿ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ú. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. ™Â ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ÛÎÏËÚfi ÙfiÓÔ, Ô Î. ª·Úο΢ ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÔÏÈÙÈ΋ χÛË ÙÒÚ· ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë, ·ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·‰ÈΛ· ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤ÁÈÓÂ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ù‹ Ó· ·Úı›, ·ÊÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ÔÙ¤ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·‰›ÎËÌ·. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ¶∞∂ ∫·‚¿Ï·˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ “ÔÌ·‰È΋ χÛË” ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÌÂډ‡ÂÈ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ “ÔÓÔΤʷÏÔ” . ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ͯӿ ÙËÓ “Ù‡¯Ë” ÙÔ˘ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, Ô˘ “¤ı·„” ÌÈ· ÔÌ¿‰· Î·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË Ô˘ ÙË ÛÙËÚ›˙ÂÈ, Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÛÎÔfi ÙËÓ ˘Ê·Ú·Á‹ οÔÈˆÓ „‹ÊˆÓ. ∏ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰Ôı› Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Super League. °È·Ù› Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÚÔˆı›; ª‹ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋; ΔÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ηÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È Ù˘ ∂¶√ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· “·Ú·Ì‡ıÈ ¯ˆÚ›˜ ‰Ú¿ÎÔ” . ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ‰È·Ú¿ÙÙÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Î·È Â›Ó·È ¤ÎıÂÙË ÛÙËÓ √Ì¿‰· Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” .

ªøƒ∞§∏™

“∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” ™∂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, °È¿ÓÓ˘ ªÒÚ·Ï˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙfiÓÈÛÂ: “°È· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ›Ù 16 ›Ù 18 ÔÌ¿‰ˆÓ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›·, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ۇÓÂÛË. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¿ÓÔÈÍ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ‰›Î·È· ‹ ¿‰Èη fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ·‰È΋ıËηÓ. £¤ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∞Ó ‚ÚÂı› ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Ï˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ٷ ÙËÏÂÔÙÈο, Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔȯٿ ı¤Ì·Ù·, ·Ó Ï˘ıÔ‡Ó ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ. ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ‰ÂÓ ı· Û˘˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ Î·Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË Û 18”

·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, °Î·ÁοÙÛË Î·È ™·ÚÚ‹, ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë “¶·Ó·ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÈηÓfi˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÛÙÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶·Ó·ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›· ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ·, ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÍˆıÂÓ Î·Ï‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Î¿ı·ÚÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· Î·È ¿Êı·ÚÙ· ÚfiÛˆ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ͷӿ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÌË ÂÍ·ÈÚÂÙ¤Ô ·ÚÂÏıfiÓ, Ô‡Ù Â›Û˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ËÁÔ‡ÓÙÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È ·Ó¤¯ÙËÎ·Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÚÂÛ‚Â‡Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ÈÛÔÓÔÌ›· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. £· ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ı· ÙÔ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ...” .

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ™·ÚÚ‹ ·fi ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘ ª›· ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂¶√, ¤Î·ÓÂ Ô μ·Û›Ï˘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘. √ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË °Î·ÁοÙÛË, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·, °ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÚÚ‹˜, ‹Ù·Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¶∂º √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ã›Ô˘. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∂¶√ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó (6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) Î·È ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜, °Î·ÁοÙÛË Î·È ™·ÚÚ‹ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ¯ı˜, fiÙ·Ó Ô μ·Û›Ï˘ ÷Ù˙Ë·-

™∏ª∂ƒ∞ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 10 .Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. Δ· ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÂÓ. 1998 ¤ˆ˜ 2007, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19:00-21:00, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ 7 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ, ÛÙÔ μfiÏÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËÏ: 6974 893712.

AUSTRIAN BOYS

∫·˘ÛÙÈ΋ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· °. πˆ·ÓÓ›‰Ë ∫∞À™Δπ∫∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤‚Á·Ï·Ó ÔÛÙfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ∫ÈÏΛ˜, ‰‹ÏˆÛ Û ·ıÏËÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (102 FM) fiÙÈ: “√ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ·ÚÈÔ˜ ™·ÚÚ‹˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂º √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ã›Ô˘” . ∂ÈϤÔÓ, Ô μ·Û›Ï˘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÚÔοٔ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™·ÚÚ‹, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ μ·Û›ÏË °Î·ÁοÙÛË, ÛÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Â: “‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂Ì›˜ ı· οÓÔ˘Ì ÂÚ›·ÙÔ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∂¶√, fi¯È Ô ™·ÚÚ‹˜” .

∏ ∞∂∫ ¡π∫∏™∂ 3-1 ™∂ ºπ§π∫√ ¶∞πáπ¢π Δ√¡ §∂μ∞¢∂π∞∫√

√È ÊˆÓ¤˜ ...¤È·Û·Ó ÙfiÔ Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ∂Ì›ÏÈÔ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô Î·È ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ Ë ∞∂∫ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 3-1 ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ Û ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿. √È ∫·ÙÛÈÎÔΤÚ˘ Î·È ™Ù·Ì·Ù‹˜ Ù· ¿ÏÏ· ÁÎÔÏ. ∂ÂÈÛԉȷ΋ ‹Ù·Ó Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫. ∏ ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙÔÓ πˆÓÈÎfi, fiÔ˘ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÈÛfi·ÏÔ 1-1, ¤ÊÂÚÂ... ÙÚÈÁÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ μÏ¿¯Ô˜, Â› ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Û οı ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÔ˘Û›· ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ ӷ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ Î·È ∂Ì›ÏÈÔ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô Ô˘ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷÈ, ˆ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎfi. Ãı˜, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÁÓÒÚÈÛÙÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙË ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿, fiÔ˘ Ë ∞∂∫ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· 3-1, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¿Ú· Ôχ ηÏfi ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ƒ›Îη ÛÙ· ¯·Ê ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηıÔÚÈÛÙÈ΋, Ì ÙÔÓ Ó·Úfi ̤ÛÔ Ó· οÓÂÈ Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi ηÈÚfi, ·Ú¿ ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ª·˙› Ì ÙÔÓ ∫ÔÚ‰¤ÚÔ “¤‰ÂÛ·Ó” ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ë ÔÔ›· ›¯Â ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜. ∏ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË, ‹Úı Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË fiÙ·Ó Ô ∫Ô˘Ú¤ÏÏ·˜ ¤Î·Ó ˆÚ·›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ∫·ÙÛÈÎÔΤÚË Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ Î¿ıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ì‹Î·Ó Ôχ ηϿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜, ÛÙÔ 52’, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. √ ƒ›Îη ¤Î·Ó ˆÚ·›· οıÂÙË ¿Û· ÛÙÔÓ ∫·-

∞ÁÈ·ÛÌfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ∞η‰Ë̛˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘

ª

ÙÛÈÎÔΤÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ΔÛÈÓÙÒÙ· Ì ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞∂∫. ™ÙÔ 64’ Ô ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ıÂÏ ӷ ·ԉ›ÍÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘. ∫·È ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™ÙÔ 66’ Ô ∞ÊÚÈηÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi ˆÚ·›· ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù, ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· fï˜, ‹Ú ÙÔ... ·›Ì· ÙÔ˘ ›Ûˆ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÎÏËÎÙÈ΋ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 77’ Ô ª·¯·›Ú·˜ ¤Î·Ó ÙÚÔÌÂÚ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ì ʷÓÙ·ÛÙÈÎfi ÙÂÏ›ˆÌ·, Ì›ˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ

2-1, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ¯·Ú¿ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· Ôχ... ™ÙÔ 79’ Ô ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô ¤Î·Ó Ôχ ˆÚ·›· οıÂÙË ¿Û· Ô˘ ‚ڋΠÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ™Ù·Ì·Ù‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ ¤Î·Ó ÙÔ 3-1 Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜. §∂μ∞¢∂π∞∫√™: ∫·ÛÌÂÚ›‰Ë˜, ¡ÈÎÔϷο΢, ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ÃÔÛ¤ÌÈ, ª·¯·›Ú·˜, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª›ÏÈ‚ÈÙ˜, ªÔ˘ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶fiÈ, ∑·Ô˘› ∞∂∫: ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ∫ÔÓÙÔ¤˜ (46’ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, 83’ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘), ΔÛÔ‡ÚÔ˜ (83’ ∫ÔÙÛ·Ú›‰Ë˜), ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ∞ÚÎÔ‡‰·˜ (59’ μ. μÏ¿¯Ô˜), ƒ›Îη (69’ °Îfi‚·˜), ∫ÔÚ‰¤ÚÔ (75’ º¤ÙÛ˘), ∫Ô˘Ú¤ÏÏ·˜ (83’ ΔÛ›Ù·˜), °ÎÂÚ¤ÈÚÔ (72’ ¡ÈÎÔÏÈ¿˜), ¶·˘Ï‹˜ (40’ Ï.Ù. ™Ù·Ì·Ù‹˜), ∫·ÙÛÈÎÔΤÚ˘ (64’ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô)

ÔÈ Austrian Boys, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ ÔÏϤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “¢‹ÏˆÛË °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë, ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÛÙË ¡∂Δ ∞Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘: “ŸÙ·Ó Ú›¯ÓÂȘ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÛÙÔȯ›· ˆ˜ Ë ¶∞∂ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙËÓ Ú›¯ÓÂȘ Â›Ó·È ·‰ÈΛ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÂÂȉ‹ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ӷ ¢ı‡ÓÂÙ·È fiÏË Ë ÔÌ¿‰·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ‰Èˆ¯ı› ÔÈÓÈο. ∏ ÔÌ¿‰· fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ. ªÂ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fi fiÙÈ ¤Ì·ı·. ™ÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· ....” ÀÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ·Ú·¿Óˆ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜ : ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠fiÙÈ Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Ô ÚÔοÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ˆ˜ “ÓÂÎÚÔı¿ÊÙ˘” Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ Î·È ÈÔ “Û˘ÓÂ‹˜” ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· Â΂ȷÛÌÒÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ó Û fiÔÈÔÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÏÏËÓÈο Î·È Ô˘ ·Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó Û‚‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚË. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ÂÈı˘Ì› ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ê›Ï·ıÏÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î. ¡¿ÎÔ, Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∑‹ÛË, Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÁÓÔÂ›Ù·È Î¿Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÓÔËıԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ. ∞Ó ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ ÂıÓÈ΋˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı· Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” .


™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∏ ∂£¡π∫∏, ∞¡ ∫∞π ∂Ã∞¡∂ 1-0, ¡π∫∏™∂ 2-1 Δ∏ §∂Δ√¡π∞ ™Δ∏ ƒπ°∞ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∞ Δ√À ª√À¡Δπ∞§

π‰·ÓÈÎfi ÍÂΛÓËÌ·...  ÁÎÔÏ ÙˆÓ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È °Î¤Î·˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ƒ›Á· ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 21 Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ŒÙÛÈ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2014. ¢ÔοÚÈ Â›¯Â Ô ª·ÓÈ¿Ù˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. Œ‰ÂÈÍ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, Ô˘ ¿ÓÙÂÍ ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠӷ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™·Ì·Ú¿ Î·È Ì‹Î Ì ÙÔ “ηÏË̤ڷ” Û ÙÚԯȿ ...ƒ›Ô. ∂fiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ë §ÈıÔ˘·Ó›· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË (11/9) ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” .

ª

ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÍÂΛÓËÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ 7 ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ 2014 Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›·. ∏ “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ¤Ú·Û ·fi ÙË ƒ›Á· ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ Ì 21 οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ™·Ì·Ú¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Â›¯Â Î·È ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ª·ÓÈ¿ÙË ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›¯Â ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ Î·È ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ª·ÓÈ¿ÙË. 줂·È· ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ‰¤¯ıËΠÙÔ ÁÎÔÏ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ˘˜ °Î¤Î·, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛÂ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÈÔ ÊÚ¤ÛÎË Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹. ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„ Û ηÌÈ¿ Ê¿ÛË Î·È ‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÍÈ˙ ‰ËÏ·‰‹ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ °Î¤Î·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿, fiÛÔ ¤·ÈÍ Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì 4-4-2. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ‹Ù·Ó Ô ∫·ÚÓ¤˙˘, ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÔÈ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ (‰ÂÍÈ¿), ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ). ™ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù· ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ Δ˙ÈfiÏ˘, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ‰ÂÍÈ¿ Ô ª·ÓÈ¿Ù˘, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ºÔÚÙÔ‡Ó˘ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÔÈ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘-°Î¤Î·˜.

√ °Î¤Î·˜ Ì Ï·Û¤ ¯·Ú›˙ÂÈ ÙË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙË ƒ›Á· ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ §ÂÙÔÓÔ› ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. ™ÙÔ 5’ ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ¿ÓÔ‚˜ Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ∫·ÚÓ¤˙˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Î·È ÌÏfiηÚ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ΔÛ¿Ô˘Ó·. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ‚Ú¤ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, fiÙ·Ó Ô °Î¤Î·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Î·Ó ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ Ï›ÁÔ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 14’ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, fiÙ·Ó Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÛÙÚˆÛ ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ·ÏÏ¿ ÎfiÓÙÚ·ÚÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÎfiÚÓÂÚ. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ¤¯·Û ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· fiÙ·Ó Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ‚ڋΠÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ·˘Ùfi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ë Ì¿Ï· ÎfiÓÙÚ·Ú ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ϛÁÔ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 20’ Ë §ÂÙÔÓ›· ‚Ú¤ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, fiÙ·Ó ·fi Ï¿ıÔ˜ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ô ƒÔ‡ÓÙÓ‚˜ ‚Ú¤ıËΠÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ∫·ÚÓ¤˙Ë Î·È ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù. ŸÛÔ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ÏÂÙ¿ Ë ‚ÚÔ¯‹ ‰˘Ó¿ÌˆÓÂ Î·È ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì ÙËÓ Ì¿Ï· οو. ™ÙÔ 34’ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ¤¯·Û ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘-

ηÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. √ °Î¤Î·˜ ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ ºÔÚÙÔ‡ÓË, ·˘Ùfi˜ ¤‚Á·Ï ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· Û¤ÓÙÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô ª·ÓÈ¿Ù˘ Ô˘ ‹Úı ·fi ›Ûˆ Ì Ï·Û¤ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ 41’ÙËÓ Ï‹ÚˆÛÂ. √È §ÂÙÔÓÔ› ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ μÈÛÓ¿ÎÔ‚˜ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ΔÛ¿Ô˘Ó· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÁÈ· ÙÔ 1-0. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ. √ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ¤‚Á·Ï ÌÈ· ˆÚ·›· Ì·ÏÈ¿ ÛÙÔÓ °Î¤Î· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙˆÓ §ÂÙÔÓÒÓ Ó· ¤ÊÙÂÈ Î·È Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ™¿ÓÙÔ˜ ÊÚ¤ÛηÚ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. √ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ. ™ÙÔ 48’ Ô ª·ÓÈ¿Ù˘ Î·È ¿ÏÈ ‚Ú¤ıËΠ۠ηϋ ı¤ÛË, Ï¿Û·Ú Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ Ï›ÁÔ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë ›¯Â Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ 52’.

Δ¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· fï˜ (56’) Ë ...Ù¿ÍË ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ. √ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÔΛ̷Û ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙˆÓ §ÂÙÔÓÒÓ ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Û 1-1. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ™·Ì·Ú¿˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ۠ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ¤ÂÛ ¿ÙÛ·Ï· ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ (¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ) Î·È Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¡›ÓË. ·È ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ “‚Á‹Î” ÛÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ ÚÔÔÓËÙ‹, ηıÒ˜ ÛÙÔ 69’ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¡›ÓË, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ·˘Ùfi˜ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ·Û›ÛÙ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ °Î¤Î· Ô ÔÔ›Ô˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì Ï·Û¤ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-2 ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Ȥ˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ 73’ ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ °Î¤Î· Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Ô˘Ù. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 93’. ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ Î·È °Î¤Î·˜ ¤·ÈÍ·Ó ˆÚ·›· ÙÔ “¤Ó·-‰‡Ô” , ·ÏÏ¿ Ô ÚÒÙÔ˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ μ·Ó›Ó˜ Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û Û ÎfiÚÓÂÚ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ 1-2 ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª¤ÌÂÎ (∫ÚÔ·Ù›·). §∂Δ√¡π∞: μ¿ÓȘ, ∫Ï¿‚·, °ÎÔÚΘ, ∫ÚÈ¿Ô˘ÎÏȘ, §¿È˙·Ó˜ (80’ °Î¿Ô˘Ú·Ù˜), π‚·Ófiʘ, ºÂÚÙfiʘ (75’ μÂÚ·ÎfiÊÛÎȘ), ΔÛ¿Ô˘Ó· (79’ ª¿ÏÈÓ˜), μÈÛÓ·Îfiʘ (75’ ƒÔ‡ÙÁÎÈÓ˜), §Ô˘ÎÈ·Ófiʘ, ƒÔ‡ÓÙÓÈÂʘ. ∂§§∞¢∞: ∫·ÚÓ¤˙˘, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫˘Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÓÈ¿Ù˘, Δ˙ÈfiÏ˘, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ºÔÚÙÔ‡Ó˘ (79’ ÃÔϤÌ·˜), ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ (46’ ™·Ì·Ú¿˜, 69’ Ï.ÙÚ. ¡›Ó˘), °Î¤Î·˜.

™·ÚˆÙÈ΋ Ë μÔÛÓ›· ∂›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË ÛÙË μ·ÓÙÔ‡˙, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ Ì 8-1 ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ 7Ô˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë ∂ıÓÈ΋. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÎÚÔ˘ §ÈıÔ˘·Ó›· Î·È ™ÏÔ‚·Î›· ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1 ÛÙÔ μ›ÏÓÈÔ˘˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 7Ô fiÌÈÏÔ: §ÂÙÔÓ›·-∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ-μÔÛÓ›· . . . . . . . . . . . .1-8 §ÈıÔ˘·Ó›·-™ÏÔ‚·Î›· . . . . . . . . . . .1-1

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. μÔÛÓ›· . . . . . . . . . . . . . . .8-1 . . . . .3 2. ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . .2-1 . . . . .3 3. ™ÏÔ‚·Î›· . . . . . . . . . . . . .1-1 . . . . . 1 4. §ÈıÔ˘·Ó›· . . . . . . . . . . . .1-1 . . . . . 1 5. §ÂÙÔÓ›· . . . . . . . . . . . . . .1-2 . . . . . 0 6. §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ . . . . . . . . . . 1-8 . . . . . 0

∂›‰Â ¡ÙÈ·ÎÈÙ¤ Ô ∑·ÚÓÙ›Ì Δ

ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô §Â¿ÓÙÚÔ °ÎÚ¤ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ 100% ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú· Ô πÙ·Ïfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” . ΔÂÏÂ˘Ù·›·... ·fi‰ÂÈÍË Ë ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ fiÔ˘ ¤‰ÂÈÍ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· Î·È ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡, οÙÈ Ô˘ ›¯Â Ê·Ó› Î·È ·fi

ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. √È ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÂfi Î·È ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›.

Δ· ηٷÛÙÚÔÊÈο ÚÒÙ· 16’ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂Ï›‰ˆÓ ÛÙÔ ™·Ú¿ÁÂ‚Ô ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ “‚·ÚÈ¿” ‹ÙÙ· Ì ÛÎÔÚ 4-0. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ “‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ·Ó” ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÛÙ›· Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ó· ËÙÙËıÔ‡Ó Ôχ ‡ÎÔÏ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ó·Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2013. √È μfiÛÓÈÔÈ ‹Ù·Ó ·ÊËÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ÙÔ Ì·Ù˜. Δ· ‰‡Ô ÚÔÛˆÈο ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÈÏÌ›ÁÈ· ÛÙÔ 8’ Î·È ÛÙÔ 11’ ¤‰ˆÛ·Ó ‹‰Ë... ·¤Ú· Ì 2-0 ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ¶ÚÈÓ Î·Ï¿-ηϿ Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ “ÌÈÎÚÔ›” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ΔÛ¿Ó·, “¤Ê·Á·Ó” ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 15’ ·fi ÙÔÓ ª¤ÛÈÙ˜ Î·È ÛÙÔ 16’ ·fi ÙÔÓ Δ˙Ô‡ÚÈÙ˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 4-0, Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ó· “ÂÏ·ÁÔ‰ÚÔÌ›”. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ “·Ó¤‚ËΔ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ¤Î·Ó οÔȘ Ê¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ μfiÛÓÈÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, fï˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ›¯Â ‹‰Ë ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ... ∂§§∞¢∞: °Î¤ÏÈÔ˜, Δ˙·Ó·Î¿Î˘, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ªÔ˘Á·˝‰Ë˜, §·Áfi˜ (72’ ª¿ÏÏ·˜), °È·ÓÓÈÒÙ·˜, ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘, μ¤ÏÏÈÔ˜, ∫·Ù›‰Ë˜ (65’ ¶¤Ïη˜), ™Ù·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, ∫ÔÏÔ‚fi˜ (46’ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜)

ªÂ ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ë ÙÔÈ΋ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘, ÂÓÒ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· Ô £ËÛ¤·˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12/9 Ë ∞ÎÚfiÔÏË ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∫˘Úȷ΋ 9/9 ™ÎÈ¿ıÔ˘ 13.30 ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 16.00 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-™·Ú·ÎËÓfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·¤ÛÈÔ˜ - ∫Ô˘˙¿Î˘ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜). ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 16.00 ¶‡Ú·ÛÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ™ÙÂÊ.: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË, °È¿ÓÓ˘ ñ Δڛη˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜). ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 16.00 °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002: ∫ÚËÙÈÎfi˜, ΔÚÈʈӛ‰Ë˜, °Î¿Áη˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜).

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô Ã·‚›ÙÔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÔÙÂÏ› Ô ºÚ·Óı›ÛÎÔ Ã·‚›ÙÔ. √ πÛ·Ófi˜ ÂÍÙÚ¤Ì ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. ™ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô ¿ÏÏÔÙ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË Â›¯Â ¤ÓÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ.

μ·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ Ì 4-0 ·fi ÙË μÔÛÓ›·

™¿‚‚·ÙÔ 8/9 ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 16.00 ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘: ƒÔ‡Û˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ¶. ™·Îο˜ - ¶··ÎψӿÚ˘ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜). §Â¯ˆÓ›ˆÓ 16.00 £ËÛ¤·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: £ÂÔ¯¿Ú˘, ∫·Ï·Ù˙‹˜, ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ - ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜). ¡Â·fiψ˜ 16.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∑‹ÛÈÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ñ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜).

∂¡ø √ °∫ƒ∂∫√ ¶∂ƒπª∂¡∂π ¡∞ ∞ƒ¶∞•∂π Δ∏¡ ∂À∫∞πƒπ∞ °π∞ ¡∞ ∞°ø¡π™Δ∂π

Ô “·ÚÒÓ” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤‰ˆÛÂ Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì ÚÔÔÓËÙÒÓ Ù˘ √À∂º∞. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ· ¡ÙÚ›Û· ¡ÙÈ·ÎÈÙ¤ Û ‰Ú¿ÛË. ∂›Û˘, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ πÌ·Á¿Û· Î·È ÙÔ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑·ÚÓÙ›Ì ¤·ÈÍ·Ó Ì ÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚÔ‡˜” ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì ÛÎÔÚ 2-1 (°ÎÚ¤ÎÔ, ¡ÙÈfiÁÔ-°·Ú˘Ê·Ï¿Î˘). £ÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ §Â¿ÓÙÚÔ °ÎÚ¤ÎÔ, Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó·

25

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤·ÈÍ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙËÓ √ÚÓÙÔ˘ÛfiÚ ¤¯ÔÓÙ·˜ 14 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 1 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΔÔ˘ÚΛ·˜.

ΔÂÙ¿ÚÙË 12/9 ™¤ÛÎÏÔ˘ 16.00 ∞ÎÚfiÔÏË-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, μÏ¿¯Ô˜ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜).


26

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏

™ÙÚÈÙ Ù¤ÓȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·fi ÙÔÓ √.∞.ª. ™∏ª∂ƒ∞ Î·È ·‡ÚÈÔ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ (Ù¤ÓȘ) ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â ¤Ó· ¯ÒÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·È‰È¿ ·fi 4 (ÂÙÒÓ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·È¯Ó›‰È. √ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Play & Stay” Ù˘ I.T.F. ı· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂχıÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·ıÏ›ٷÈ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÓȘ ·) Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ‚) ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ˘Á›·, Á) ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ‰) Â›Ó·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜-ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Ù¤ÓȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ·. ™Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ı· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ‰˘Ô Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù¤ÓȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚ÚÔ¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙ‹ ·›ıÔ˘Û·. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √∞ª ÍÂΛÓËÛ·Ó. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰Èο-ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ¶··ıÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘™˘ÎÈÒÙË, ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜-Msc Fitness & Health ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6945-280902 ‹ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ· Á‹‰· Ù¤ÓȘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ·fi 4 ˆ˜ 7 Ì.Ì.

°∫√§ª¶√§

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÔÈ ¶ÂÈÚ·Ù¤˜ Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞™∞ª “¶ÂÈÚ·Ù¤˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· (10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÁÎfiÏÌÔÏ ÛÙȘ 14.30 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ fi,ÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ∂›Û˘ ÚÔÛηÏ› ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ·.

¢π∞°√ƒ∞™

™‹ÌÂÚ· Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ ™∏ª∂ƒ∞ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Ì ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 19.00. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ fiÙÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ ∫›ÙÛÈÔ (ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6947826429).

¶ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙÔ ¡√μ∞ ∞¶√ ÙËÓ ÂÊÔÚ›· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔ-

√ ª·ÎÚÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘ (‰ÂÍÈ¿) Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ

Ã∞§∫π¡√ √ ª∞∫ƒ√¢∏ª∏Δƒ∏™ ™Δ∞ 50ª. ∂§∂À£∂ƒ√ Δø¡ ¶∞ƒ∞√§Àª¶π∞∫ø¡

ΔÚ›ÙˆÛ ÙÔ Î·Ïfi ‰È„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. √ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ª·ÎÚÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘ ‹Ú ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 50 ̤ÙÚ· ÂχıÂÚÔ ÛÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ S2. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

∂ÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÛÙ· 50Ì. ‡ÙÈÔ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙ· 100Ì. ÂχıÂÚÔ, Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ª·ÎÚÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘ ...ÙÚ›ÙˆÛ ٷ ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜, ηıÒ˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ Ì ۯÂÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· ÛÙË ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ ÙˆÓ 50Ì. ÂχıÂÚÔ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ‰È„‹ÊÈ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÙ¢¯ı›, ηıÒ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ϤÔÓ, ÌÂÙÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο ‰¤Î· Î·È ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ª·ÎÚÔ‰ÚËÌ‹Ù˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ 50Ì. ÂχıÂÚÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ S2. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ °È·ÓÁÎ °È·ÓÁÎ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ 1:01.39, ÂÓÒ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ƒÒÛÔ˜ ¡ÙÈÌ›ÙÚÈ ∫ÔοÚÂÊ, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Û 1:04.86. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ÂχıÂÚÔ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ë ™ÂÌȯ¿ ƒÈ˙·fiÁÏÔ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Ì 1:08.56. ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ˘‹Ú¯Â ˘„ËÏfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ì ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ, ‹ÚÂ Ë °È¿ÓÁÎÌÔ Ã›· ·fi ÙËÓ ∫›Ó· Ì 48.11. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ·Ó¤‚ËÎÂ Ë ŸÏÁ· ™‚›ÓÙÂÚÛη ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚÂÎfiÚ Ì 48.39. ΔÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· μ¿ÁÈ ·fi ÙÔ ªÂÍÈÎfi. ΔËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÌÈÎÙfi ·ÙÔÌÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ BC3 ÛÙÔ ÌfiÙÛÈ·, ÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ-

‰›ÓÔ˘ η٤Ϸ‚Â Ô °ÚËÁfiÚ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿٷ͢ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 5-6 ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ, ∫›ÚÛÙÂÓ ÓÙ §¿ÓÙÂÚ ·fi ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. √ “¯Ú˘Ûfi˜” ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÙÔÌÈÎfi Ù˘ ›‰È·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·Ó Î·È ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘, 3-3, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‹Ú ÙË Ó›ÎË Î·È Ì·˙› ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô °ÚËÁfiÚ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜.›¯Â ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 5-6 ÙÔ˘ ÌfiÙÛÈ·, ·ÊÔ‡ ÚÔÛ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘, ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ∫fiÛÙ·, ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 5-8 Ì ÛÎÔÚ 4-1. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· (ηÙËÁÔÚ›· S5) ÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ΔÛ··Ù¿Î˘. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ٤ٷÚÙÔ˜ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ¯ÚfiÓÔ 44.47, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. ™ÙËÓ fiÁ‰ÔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· F11/12 Ï·Û·Ú›ÛÙËÎÂ Ë ¶·Ú·Û΢‹ ∫·ÓÙ˙¿. ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ì ¿ÏÌ· ÛÙ· 3.97 ¤ÌÂÈÓ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ Î·Ïfi Ù˘ ·˘Ùfi Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ 740 ‚·ıÌÔ‡˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ fiÁ‰ÔË ı¤ÛË. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‹ÚÂ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, √ÎÛ¿Ó· ∑·ÌÎfiÊÛη, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ∫ÈÓ¤˙·, ∑Ô˘ÓÙÈ¯È¿Ó ∑›·. ΔÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‹ÚÂ Ë ÕÓÓ· ∫·ÓÈԇΠ·fi ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂȂ‚·ÈÒıËΠÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ·. √ °È¿ÓÓ˘ ¶ÚÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÚ¤ÍÂÈ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤ÙÚÂÍ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ 200Ì. Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Δ13 Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ fiÁ‰ÔË ı¤ÛË Ì ¯ÚfiÓÔ 22.97. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô πÚÏ·Ó‰fi˜ Δ˙¤ÈÛÔÓ ™ÌÈı, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Û 21.05, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ó¤Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ƒÒÛÔ˜ ∞ÏÂÍ¤È §¿Ì˙ÈÓ Ì ¯ÚfiÓÔ 21.95, ÂÓÒ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÏËÍ Û ·ÎfiÌ· ¤Ó· ƒÒÛÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ ∞ÚÙ¤Ì §ÔÁΛÓÔÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ Û 22.03

√ “¶∞Δƒπ∞ƒÃ∏™” Δ√À ∞ ƒ∏ ∞¶∂μπø™∂ ™∂ ∏§π∫π∞ 83 ∂Δø¡

“ŒÊ˘Á” Ô ∞Ó¤ÛÙ˘ ¶ÂÙ·Ï›‰Ë˜ È· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÕÚË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô ∞Ó¤ÛÙ˘ ¶ÂÙ·Ï›‰Ë˜, ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 83 ÂÙÒÓ. √ “·ÙÚȿگ˘” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ, ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·. √ ∞Ó¤ÛÙ˘ ¶ÂÙ·Ï›‰Ë˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ Ì οı ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÕÚË, ·ÊÔ‡ ˘‹ÚÍ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ø˜ ·›ÎÙ˘ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÔ˘‰·›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ °Î¿ÏË, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÂ› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· fiÛÙ· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ.

ª

¡√μ∞

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ fiÏÔ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË, Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘, 7.30 ¤ˆ˜ 9 Ì.Ì., ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˘ ª·Î·Ï¿ÎË (6983508246)

π¶¶∞™π∞

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ π√μ√§ ∞¶√ ÙÔÓ π√μ√§ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· Â-

™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ ∫∞∂ ÕÚ˘ ŒÓ· ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÕÚË, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ ·‚›ˆÛ ¯ı˜ Î·È Ë ∫∞∂ ÕÚ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ “¶·ÙÚȿگ˔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∞Ó¤ÛÙË ¶ÂÙ·Ï›‰Ë Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÏÈfiÓÙ·. “£· ˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫∞∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ∫.∞.∂. ÕÚ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ∞Ó¤ÛÙË ¶ÂÙ·Ï›‰Ë. √ “·ÙÚȿگ˘” ÙÔ˘ ÕÚË Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏË-

χ̂ËÛ˘ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ·ıÏËÙÈÎfi ȉ·ÓÈÎfi, Ë ÎÔχ̂ËÛË, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË, ‰¤ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Û¯ÂÙÈο ¿ıÏËÌ·, ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË. ΔÔ ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·fi Ù· ÔÎÙÒ, Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜, Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ Ì·˜, ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ú¤Û‚ÂÈÚ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Û ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÃÒÚ˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂›ÎÔÛÈ Î·È ϤÔÓ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞, ‹Ù·Ó ̤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ∂˘Úˆ·˚Τ˜, ¶·ÁÎfiÛÌȘ Î·È √Ï˘ÌȷΤ˜ ӛΘ. ∏ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË Â›Ó·È ¿ıÏËÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Î·È ··ÈÙ› ·fi ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. Δ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¿ÚÈÛÙÔ ÎÔχÌÈ, Ú˘ıÌÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ¯ÔÚfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· 5-8 ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙ· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ô ŸÌÈÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ÙÔÓ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Δ¿ÛÈÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Û·˜ Ì ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹, ÁÈ· Ó· Ù·˜ Ì˘‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘ 14.15-17.00, ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂ÊfiÚÔ˘ Î. ª·Ú›·˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ (6974495566) Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ Δ¿ÛÈÔ˘ (6947042855). ªÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Û·˜ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ ے ÂΛӷ ˘Á›·, ¯¿ÚË, ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ¯·ÌfiÁÂÏÔ”.

ÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÕÚË. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ı· ˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜. ∞˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ ı· ÙÔÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ, ∞Ó¤ÛÙË ¶ÂÙ·Ï›‰Ë ‰ÂÓ ı· ۠ͯ¿ÛÔ˘Ì ÔÙ¤...” .

Í‹˜: “∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· (4/9) ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ πÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘. ªÂ ¯·Ú¿ Û·˜ ηÏԇ̠ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚÔ› (·fi 5 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙÔÓ πÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ È·Û›·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π√μ√§ (ÙËÏ. 24210-62530 Î·È 6983351748). Δ· ÁÚ·Ê›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi 09:30-13:00 Î·È 17:00-20:00” .


™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¢∏§ø¡∂π ™Δ∏ “£” √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ∫√∂ ¢. ¢π∞£∂™√¶√À§√™ °π∞ Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏™

“∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÂÙ‡¯ÂÈ”

27

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Ù·ÎÙÈ΋ °.™. ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-

 ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Ô μfiÏÔ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ. √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë fiÏË Ì·˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¿„ÔÁ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÔ˘‰·›Ô ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. “ΔÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ÂÙ‡¯ÂÈ” ‰‹ÏˆÛ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¶¤ÚÛÈ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ¤ÊıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ Ë fiÏË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù¤ıËΠ¿ÏÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó 257 ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi 35 ¯ÒÚ˜. Δ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË Î·È ‹‰Ë ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ÌË Ï›ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ ÔχÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰¤¯ıËΠ̠¯·Ú¿ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ô Î. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶· ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ: “√È ÏfiÁÔÈ Ô˘ ·Ó·Ù¤ıËΠÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË Û·˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ô μfiÏÔ˜ ‰È·ÙËÚ› Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ıÏËÙÒÓ, ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÈÛÙ¿ Î·È Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÛÌfi. °È· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ fiÏË ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÏËÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ¤ÚÛÈ Ì ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶fiÏÔ ¡. ∞Ó‰ÚÒÓ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË. √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. £· ˙‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ̤Ú˜ ÛÙËÓ fiÏË, ı· οÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ˜, ı· „ˆÓ›ÛÔ˘Ó. √ μfiÏÔ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ô-

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ

√ ¢. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÔÚÊȤ˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Î·È Â͈·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›¯· ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô μfiÏÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜. ∂›¯· ÂÈ ÙfiÙ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ·ÓÙ›ÚÚÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› -ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ- Ë ·‰ÈΛ· Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ›. ΔfiÛÔ Ì ÙÔ fiÏÔ ¤ÚÛÈ fiÛÔ Ì ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË Ê¤ÙÔ˜ Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” . °È· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: “√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÁÂÓÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ Î·È Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ËıÈο, fiÛÔ Î·È ˘ÏÈο. ∂›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÙfiÛÔ ˙‹ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∂›Û˘ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ™Â ÌÈ· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 250 ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ·ÌÈÛı› Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ...√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ΔÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·” . °È· ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ∂ıÓÈ΋ ¡Â·Ó›‰ˆÓ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ. √È ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë

ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ·fi ÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ ηϿ Ì ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ϥˆ ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·. ∂Ï›˙ˆ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·” . °È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: “¶¤ÚÛÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÔ˘ fiÏÔ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈÎÔ›. °¤ÌÈ˙·Ó οı ̤ڷ Ù· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ∏ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÎÔχ̂ËÛË, ¯ÔÚfi, ÔÌÔÚÊÈ¿, ¯ÚÒÌ·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ηÏԇ̠fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” . ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı· “·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó” ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÒÛÙ ӷ ÛÙÂÊı› Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·” .

Ï˘) Î·È ™·Ú·ÓÙ›‰Ë ™ÔÊ›· (¡√ μÔ˘ ÏÈ·Á̤Ó˘). √È “12” , Ì·˙› Ì ÙȘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ºÔ˘Î·Ï¿ Î·È ∂ϤÓË ™ÙÚ·‚¿ÎÔ˘, ÌÂÙ›¯·Ó Û ηÌ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÙȘ 12 ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ Ì·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ Ù· 16,3 ¤ÙË, ÔÈ 5 (¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË, ∞Ï˙ÈÁÎÔ‡˙Ë, ∫Ô˘Ù›‰Ë, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ¶··Ó‰Ú¤Ô˘), ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (2010, πÓÙÈ·Ó¿ÔÏȘ). ™ÙÔ ™fiÏÔ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË, ÛÙÔ ¡ÙÔ˘¤ÙÔ Ë ›‰È· Ì ÙËÓ ∫Ô˘Ù›‰Ë (·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ë ∞Ï˙ÈÁÎÔ‡˙Ë), ÂÓÒ ÛÙÔ √Ì·‰ÈÎfi (8+2 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜) Î·È ÙÔ ∫fiÌÔ (10+2 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜) ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Ë ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¡·Ù·Ï›· ΔÛÂÚÓ¤ÙÛη Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∫√∂, ∂ϤÓË ∫Ô˘ÁÈ¿. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ™˘ÚȉԇϷ ª·ÓÙ¤, ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÈÌ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ∫ÚÈÙÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¡Â·Ó›‰ˆÓ

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

ΔȘ 12 ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ˘‡ı˘ÓË ÔÌÔÛÔӉȷ΋ Ù¯ÓÈÎfi˜ ª·Ú›· £Ë‚·›Ô˘. ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜, ÔÈ ª˘ÚÙÒ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ ª˘ÚÙÒ, ∂‚›Ù· ∫ÔÊ›‰Ë, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó· ºÔ˘Î·Ï¿, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¡√μ∞. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰ˆ‰Âο‰· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜: ∞Ï˙ÈÁÎÔ‡˙Ë ª·Ú›· (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘), °ÎÂÔÚÁΛ‚· °È¿ÓÓ· (¡√ ÷ӛˆÓ), ¢Ë̷οÎÔ˘ ªÂÏÈÙÈÓ‹ (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘), ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ ª˘ÚÙÒ (¡√μ∞), ∫·ÊÂÙ˙‹ μ·ÛÈÏÈ΋ (¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜), ∫ÔÊ›‰Ë ∂‚›Ù· (¡√μ∞), ∫Ô˘Ù›‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· (¡√μ∞), ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ªÈη¤Ï· (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘), ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ∂‚Âϛӷ (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘), ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∂ϤÓË (¡√ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘), ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË ∂‡Ë (∞¡√ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡Ô -

™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ª›Ï·Ó Ô º¿ÌÚÂÁη˜ ™

ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ª›Ï·Ó ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁη˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Corriere dello Sport” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ “˙Â-

ÛÙ·›ÓÂÈ” ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¯·Ê ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÛÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, fï˜ ‰ÂÓ ı· ›-

Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ë ª›Ï·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ º¿ÌÚÂÁη˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ “Marca” , Ô πÛ·Ófi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ì·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ÚÔÛʤڈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‡ÛÎÂ„Ë ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ °Î·ÏÈ¿ÓÈ Î·È ÙÔÓ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¶ÏËÚÔ-

ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 10.30 .Ì. ı· ‰Ôı› Ë ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ·ÚfiÓÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÚˆÁÔ› Ù˘ Ó¤·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11/9 ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÛÙȘ 20.00. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÔıfiÓ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÂÓÒ ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

ÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. º‹Ì˜ ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙȘ ʋ̘ ·˘Ù¤˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ Ë ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ª›Ï·Ó, ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ °Î·ÏÈ¿ÓÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” , ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ.

Îfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Î·È ÙËÓ ·fi 03/09/2012 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ √À∫ μfiÏÔ˘ Û ÂÙ‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (π¿ÛÔÓÔ˜ - °·Ì‚¤Ù·). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °.™. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÒÚ· 20.00 Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ·) ∂ÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù¤· °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ‚) ¤ÎıÂÛË ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Á) ¤ÁÎÚÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2009-2012 Î·È ··ÏÏ·Á‹ οı ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‰) ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂÏÒÓ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ 17Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È Â) ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘.

ª¶∞™∫∂Δ

flÚ· ÁÈ· ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ B.C. Volos ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ∂Ê‹‚ˆÓ, ¶·›‰ˆÓ Î·È ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ Basketball Club Volos. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (·Ì·›‰ˆÓ, Ì›ÓÈ, ÚÔÌ›ÓÈ, ·Î·‰ËÌ›·˜ ·ÁÔÚÈÒÓ - ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿). √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ·fi 7-8 Ì.Ì. ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∞ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi 6-18 ¯ÚÔÓÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó, Ó· οÓÔ˘Ó ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ¿ÏÏË ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ B.C. Volos. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6946284232 , 2421082748 , 6971565892 , 2412080225, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ 6987048486 ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ facebook (bcvolos) Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.bcvolos.gr. “¡· Â›Û·È ÎÈ ÂÛ‡ ÂΛ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, Ì·˙› Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ∫·ıËÁËÙÒÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÔÏÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë √ ∞.™. ∞Ó¿ÏË„Ë ÚÔÛηÏ› fiÛÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ·fi ÙÔ 1995 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2005, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜- ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î. μÏÈÒÚ· °ÈÒÚÁÔ ( ÙËÏ.6947147847), Î. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ ¢ËÌ‹ÙÚË (ÙËÏ. 24210-64777 Î·È 6976697692), Î. °·Ï·Ó¿ÎË ¡›ÎÔ ÙËÏ.6937014336 Î·È 6986746684 Whats up), Î. °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú· ∏Ï›· (ÙËÏ. 6974075253 Î·È 6973930382 Whats up) Î·È T˙Ô‡ÓË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· (6977019826).

ΔÔ EXTRA √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 3, 6, 9, 29, 32 Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 2, 4, 7, 26, 28.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 8 ™E¶TEMBPπ√À 2012

ΔÔ ÏÔ›Ô, ÔÈ ıËÛ·˘ÚÔ›, Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô

EΉËÏÒÛÂȘ £∂∞Δƒ√ — ™ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ÁÈ· ·È‰È¿ Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· £Ú˘·ÏÏ›‰·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Ô˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ/ÙÚÔ “∞Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ¶·Û¯fi¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙȘ 10 ÙÔ ÓÙˆÓ ·fi ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›·, ∫·ÚÎÈÓÔ·Úˆ›. ¡¤Â˜ ÂÁÁڷʤ˜ ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ·ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î¿ı ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ™¿‚‚·ÙÔ 10 .Ì. Ì 12 21:30, ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì. Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË”, ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· “À¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËÏ¤Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ”. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È 5 ¢ÚÒ ÊˆÓ·: 6944277939 Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È 6944388045. ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ.

ª√À™π∫∏

— ΔË “2Ë ªÔ˘ÛÈ΋ μÚ·‰È¿”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ “ÃÂ›ÚˆÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 20.15, ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜, ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ “·ÓÛ¤ÏÔÈÓÔ˜”. — ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¡·Ù¿ÛÛ· ΔËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË æ·ı¿ “√ ·˘ÙÔ‡ªÔÊ›ÏÈÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ï˘ ÌÔ˘” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙȘ “ª¤Ú˜ ÙÔ˘ ºˆÙfi˜” ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ·‡μfiÏÔ˘. √È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 20:00, ÒÚ· ¤ÛÙȘ 20:30. Ó·Ú͢: 21:00. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘: 12ú, 10ú (ÊÔÈÙËÙÈÎfi-Ì·ıËÙÈÎfi-οÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ: 24210 91047. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, μfiÏÔ˜.

∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™ — ∏ Ù·ÈÓ›· “æ·Ú‡ÔÓÙ·˜ ÛÔÏÔÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË” ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21:30 ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ Ì ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 4 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

¢π∞º√ƒ∞ — ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜”, £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· Î·È Ë √Ì¿‰· ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8/9 ÁÈ· ÙËÓ ¤√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓ·ÚÍË Ù˘ Ô‰ËÁÈ΋˜ ÓÂÈ ÙÔ 7Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ·‡ÚÈÔ ∫˘ÚÈ·Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘Ú΋ ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Á›·˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ∞Ì·Û›·˜ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ. — TÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Â˙ÔÔÚ›· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙȘ 22 Î·È 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ì ÔÈÓÔÁÓˆÛ›·. °È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 24270 22012 - 6972705416. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â˙ÔÔÚ›·, ÙÔÓ ÌÔ˘Ê¤ Î·È ÙË ‰ÔÎÈÌ‹ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Â›Ó·È 25 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ÛÙȘ 21-24/9. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙ˘ ¢. 2421045582, ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ π. 24210-29943, °·˚Ù·Ó¿˜ °. 24210-45434. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ 11 - 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 34712. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: ∫˘Úȷ΋ 16/9: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋-ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÌÔÓÔ·∏ Mountain Escapes Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÈÔ‡, μ˘˙›ÙÛ·-∫·Ï¿ ¡ÂΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ - ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ΔÛ·Ú¿. ø.¶.: 3, μ.¢.1/5. Áηڿ‰·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê·¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÁÈÔ‡ Ù˘ º·Î›ÛÙÚ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔÎ‡Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ™fiψÓÔ˜ 2, ÚÈ·ÎÔ 8 Î·È 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210 24290. flÚ˜: ¶Úˆ›: ¢Â˘Ù¤Ú·6932418001. ¶·Ú·Û΢‹: 10.0012.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 6-8 Ì.Ì. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ: 1. £ÂÚÌÔ‡Ï˜-°ÔÚÁfiÔÙ·ÌÔ˜-ƒ¿¯Â˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/9. 2. °‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6/10. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· - ªÂıÒÓË - ∫ÔÚÒÓË ÛÙȘ 18, 19 Î·È 20/9. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-24655. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏȈÙÒÓ μfiÏÔ˘ “∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›· ÛÙȘ 22-23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6977863440 Î·È 24210-34792. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 16 Î·È 17/9, ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Ì ÚÒÙÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ 13/9 ÛÙ· ÙËÏ. Î. º›ÏÈ· ∑Ë̤ÚË 6944410944 Î·È Vis Travel 2421031059. — °È· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔÌËÙÒÓ - ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ٷ 1. ∂/°-Δ/ƒ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ππ ¡.μ. 671, 2. ∂/°-Δ/ƒ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ - ¢‹ÌËÙÚ· ¡.™. 56 Î·È 3. ∂/°-Δ/ƒ ™ÔÊ›· ™Ù·Ú ¡£ 787 Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·: ·) ∞fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÒÚ· 15.30 ·Ó·¯ÒÚËÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÒÚ· 22.30, ‚) ∞fi ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÚÔ˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÒÚ· 17.30 ·Ó·¯ÒÚËÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÒÚ· 01.00 Úˆ› Î·È Á) ∞fi ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÚÔ˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÒÚ· 1 Ì.Ì. ·Ó·¯ÒÚËÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 1 Ì.Ì. ΔËϤʈӷ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, 6944937424 Î·È 6974-788083. — √È ÿˆÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÚÈ‹ÌÂÚË - Ì ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ - ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË, ÛÙȘ 5-7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∫¿Ú·Á·Ù˜, ÙËÓ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË (·’ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË), ÙȘ ™·Ú¿ÓÙ· ∂ÎÎÏËۛ˜, ÙË μÈ˙‡Ë, ÙË ƒ·È‰ÂÛÙfi (‚’ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË) Î·È ÙÔ ∫ԇ̂·Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË 6-8 Ì.Ì., ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60900 Î·È Î¿ı ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 8-10 .Ì. ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 85921.

“ΔÔ ¡·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ”

È ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙȘ ·ÌÌÔ˘‰ÂÚ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· οÔȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ¶ÔÏϤ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ “¡·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ” ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘.

ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

ŒÓ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ οı ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ 2012 Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ¡·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ (‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013). °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔًوÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ¡·˘·Á›Ô˘. ΔÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿‰Â˜ ·fi ÙË ™‡ÌË Î·È Ë ÌÂÚÈ΋ ·Ó¤ÏÎ˘Û‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÓ¿ÏÈ· ¤Ú¢ӷ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË (1900-1901) ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ™‡ÌÈÔÈ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿‰Â˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË (1976) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÙÔ˘ ∑·Î À‚ ∫Ô˘ÛÙÒ “∫·Ï˘„Ò” . ∞Ó ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙÔ ¡·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘, ı· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ì ˆ˜ “¤Ó· Î¤Ï˘ÊÔ˜ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜” : Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, fiˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi Û‡ÓÔÏÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ 4Ô ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ 1Ô ·È. .Ã. ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô ·˘Ùfi ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÌÔÚ›· ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 300 ÂÚ›Ô˘ ÙfiÓˆÓ. ∏ ·Ó¤ÏÎ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·˘Á‹ ÙˆÓ ÂÓ¿ÏÈˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó. Δ· 378 ÂÎı¤Ì·Ù· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ȉȷÈÙÂÚÔًوÓ, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ‹ Î·È ··ÓÙÒÓÙ·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô-

● √ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘

ÓÙ·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ·Ó¤Ï΢Û˘ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ÎÚ·ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ· ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó Û·Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ Î‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ì ÙË ÌÔχ‚‰ÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ (Û‡ÛÙËÌ· ·ÚÔ¯¤Ù¢Û˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ Î‡ÙÔ˜, ÌÂÙÚËÙ¤˜- ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ‚˘ıÔ‡ Î.Ï.). ∞fi Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· Ï›„·Ó· - ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ - ÚÔ·ÙÂÈ, fiÙÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ‹Ù·Ó ÊÔÚÙËÁfi (·Ú¯. ÔÏο˜, Ï·Ù. navis oneraria), ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 300 ÙfiÓˆÓ. ∂ÎÙ›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ (.¯. ·ÁÁ›·, Ï˘¯Ó¿ÚÈ·, ·È¯Ó›‰È·), Ù· ÔÔ›·

·Ó·Î·ÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ë ÔÏο‰·, ·fi Ô‡ ÍÂΛÓËÛÂ, Ô‡ ¤ÁÈÓÂ Ë ÊfiÚÙˆÛË Î·È ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘; Δ· ¯¿ÏÎÈÓ· Î·È Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ·Á¿ÏÌ·Ù·, Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ·ÁÁ›· Î·È Ù· ¯¿ÏÎÈÓ· ÛÎÂ‡Ë Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹, Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÊÔÚÙ›Ô Î·Ù·ÔÓÙ›ÛÙËΠ̷˙› Ì ÙÔ ÏÔ›Ô Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰ÔÙÒÓ ‹ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ‡ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘

ÊÔÚÙ›Ô˘ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ¤ÚÁˆÓ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ƒÒÌ˘, ˘fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ڈ̷˚΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ›Ûˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋, ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û˘Û΢‹ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· (computer), ¤Ó· ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ‰ËÏ·‰‹ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ Î·È ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÂÎÏ›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ï·ÓËÙÒÓ.

™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ·fi 4 ¤ˆ˜ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ “ºÂÚ·›-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜” ª∂ ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔ¯ˆ-

● 94 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á·

Ú¿ÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ™Δ’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ “ºÂÚ·›μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜”, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ƒ‹Á·, ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ηٿ ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ 4-7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ◊‰Ë Ù˘ÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜, Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙÔ ™Δ’ ¢ÈÂıÓ¤˜

™˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ì Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο 94 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (ƒˆÛ›· μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ™ÂÚ‚›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ¶Ôψӛ·, °·ÏÏ›·, ∞ÁÁÏ›· Î·È ∫‡ÚÔ) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: 16 ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ºÂÚ¤˜, 23 ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

Î·È 55 ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Δ’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á·, Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÒÓˆÓ. ΔÔ ™Δ’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∞‰ÂÏÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Î·È ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∏ ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ∞¡∞Ãøƒ∂π Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·-

ÙÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜ fiÔ˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ¯ÔÚˆ‰È·Î‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÛÛ·Ó‰Ú›·˜ Ë “∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·” £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙÚÂȘ ¯ÔÚˆ‰›Â˜. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ÙË ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ “Â‡Ë¯Ô˘” Û˘ÓfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ¯ÔÚˆ‰›· Ù˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∫·ÛÛ·Ó‰ÚÒÌÂÓ·” . ∏ Ï‹Ú˘ ÂˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ: ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ “∏ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·” Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫·ÛÛ¿Ó‰ÚÂÈ· Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1982. ™‹ÌÂÚ· ·ÚÈıÌ› ÂÚ› Ù· 450 ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù·: ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ, £Â·ÙÚÈÎfi, ÃÔÚˆ‰›·˜, §¤Û¯Ë ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘, §·˚΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜, ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfi, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜, μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, ∂ΉÚÔÌÈÎfi-¶Â˙ÔÔÚ›·˜, Î·È ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜-÷ڷÎÙÈ΋˜. ΔËÓ ¯ÔÚˆ‰›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë °ÈÔÚÙ‹ ª‹ÏÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÂÌ¤ÙÈÎË ‚Ú·‰È¿ ÙȘ 22:00 ·fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È‹ÌÂÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ “°ÈÔÚÙ‹˜ ª‹ÏÔ˘ 2012” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 17:00 Ì ÙÔ˘˜ “∫ËÔ˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Mega”, ª¿ÎË ΔÛfiη, ™ˆÙ‹ÚË μÚÂÙÙfi Î·È °È¿ÓÓË ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›Ԣ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 19:30 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ì‹ÏÔ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ 21:00 ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ì·Á›ÚÈÛÛ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ Ì‹ÏÔ Ì ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ Î. ÃÚËÛÙ¿ÎË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ.

ª∂

™∞μμ∞Δ√ 8 ™E¶TEMBPπ√À 2012

ŒÚÁ· ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Î·È ªËÙÚ. πÏ·Ú›ˆÓ· ∞ÏʤÁÈÂÊ ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ

∂ÏÏËÓÔ-ÚˆÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË

Œ

Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∏ÚÒ‰Ô˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÌÓËÌÂÈ҉˜ ¤ÚÁÔ ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û Ô›ËÛË ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ¡ÔÌ¤Ï √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› οو ·fi ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Stabat Mater Î·È Song of Ascent - ø‰‹ ÙˆÓ ∞Ó·‚·ıÌÒÓ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË πÏ·Ú›ˆÓ· ∞ÏʤÁÈÂÊ, ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ƒÒÛˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÔÏ›ÙÛ˜ Î·È Ë μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ª·Ú›Ù· ¶··Ú›˙Ô˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚ›· ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Î·È ÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. √È ‰‡Ô Û˘Óı¤Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‚·ıÈ¿ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈο ¤ÚÁ·, fiÔ˘ Ë Ù¤¯ÓË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢‡Ô ¯ÒÚ˜, ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ı· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ΔÔ “ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›” ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜. ΔÔ ÔÈËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜. “∞˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô ÌÈÎÚfi˜, Ô ª¤Á·˜” ... ·fi ÙË °¤ÓÂÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÔÊËÙÈÎfi fiÚ·Ì· ÙˆÓ ‚·Û¿ÓˆÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ. ∏ ÌÂÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ‚·ÛÈο ̤ÚË: “∏ °¤ÓÂÛȘ”, “Δ· ¶¿ıË”, “¢ÔÍ·ÛÙÈÎfiÓ”, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙÚ›· ÛÙÔȯ›· - Ë ·Ê‹ÁËÛË, Ô ‡ÌÓÔ˜ Î·È Ë ¯ÔÚˆ‰›·. √ ∞ÊËÁËÙ‹˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ Â˙fi ΛÌÂÓÔ, Ô æ¿ÏÙ˘ „¤ÏÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜, Ô §·˚Îfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜. ™ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÔÏ›ÛÙ Ô ª¿ÚÈÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ (Ï·˚Îfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜) Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·‚Ú¿ÎÔ˜ („¿ÏÙ˘), Î·È ˆ˜ ·ÊËÁËÙ‹˜ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∑·ÏÌ¿˜. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ πÏ·Ú›ˆÓ ∞ÏʤÁÈÂÊ, Â›Ó·È Ô Â˘Ú‡ÙÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ ˙ˆ‹ ƒÒÛÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜. ∏ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ¤Ó· ‚·ı‡ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·, Ó· ÂÓÒÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙ· ÓÔ‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ï‹ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ͯˆÚÈÛÙfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·‹¯ËÛË Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈ-

● ™ÔÏ›ÛÙ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏʤÁÈÂÊ ı· Â›Ó·È Î·È Ë μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÌÂÛfiʈÓÔ˜ ª·Ú›Ù· ¶··Ú›˙Ô˘

Τ˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÔÌÓËÌÔÓ¢ı¤ÓÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ‰‡Ô ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘: ª›· ¿ÚÈ· ·fi Ù· ∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ ¶¿ıË Î·È Ì›· ¿ÚÈ· ·fi ÙÔ √Ú·ÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ™ÔÏ›ÛÙ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏʤÁÈÂÊ ı· Â›Ó·È Ë ˘„›ÊˆÓÔ˜ ™‚ÂÙÏ¿Ó· ∫·˙˘¿Ó Î·È Ë ÌÂÛfiʈÓÔ˜ ª·Ú›Ù· ¶··Ú›˙Ô˘. ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ı· Â›Ó·È Ô §Ô˘Î¿˜ ∫·Ú˘ÙÈÓfi˜, Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó: - ∏ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. - ∏ ªÈÎÙ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ∞ıËÓÒÓ (‰È‰·Ûηϛ·: ™Ù·‡ÚÔ˜ ªÂÚ‹˜). - ∏ ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¢∂∏ (‰È‰·Ûηϛ·: ∫ˆÛÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜).

- ∏ ÃÔÚˆ‰›· “∞mbitus” ÙÔ˘ §ÂÔÓÙ›Ԣ §˘Î›Ԣ (‰È‰·Ûηϛ·: ∫·ÙÂÚ›Ó· μ·ÛÈÏÈÎÔ‡) - Î·È ™ÔÏ›ÛÙ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. Àfi ÙËÓ ·ÈÁ›‰·: ∂ÏÏËÓÔ-ƒˆÛÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ›·˜ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ÕÓˆ ‰È¿˙ˆÌ·: 25ú, °’ ∑ÒÓË: 35ú, μ’ ∑ÒÓË: 45ú, ∞’ ∑ÒÓË: 55ú, ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË:80ú. ºÔÈÙËÙÈÎfi:10ú (¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ·). ¶ÚÔÒÏËÛË: ∂ΉÔÙ‹ÚÈÔ: ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, ÙËÏÂʈÓÈο:210 7234567, online: www.ticketservices.gr. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÏÂʈÓÈο ‹ online ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∏Úˆ‰Â›Ô˘. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ “Ÿ·ÛȘ”.

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi„ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜

ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ÛÙËÓ AÁÚÈ¿ ÙÚ¿ÂÈ 8 ¯ÚfiÓÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ™∏ª∂ƒ∞ ™¿‚‚·ÙÔ 8 ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ì ÔÏϤ˜ live ™Â٤̂ÚË, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ͢ 22:30 Î·È Â›ÛÔ‰Ô Â̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∞ı‹Ï‡ıÂÚË, ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, °È¿ÓÓÂπ¯ÓËÏ¿Ù˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÓ·, ΔڛηϷ, ™Î‡ÚÔ, ™ÎÈ¿ÏÂ˘Ù·›Ô ηÏÔηÈÚÈÓfi Ú·ıÔ, ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÕÌÊÈÛÛ·, ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÷ÏΛ‰· Î.¿.). ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫‹Ô ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹ - §˘¯Ó¿ÚÈ, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÛÙ·ıÌfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÎÔÈÏÔ˘. Ó‹ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ ª›ÏÙÔ ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶·Û¯·Ï›‰Ë ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ·ÎÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÛ˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ªÔ˘Ó· ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ Ì¿˜ ÂÚÈηÏÔη›ÚÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ μ·Û›Î·ÏÔηÈÚÈÓfi live Û‹ÌÂÚ· ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔÓ ªÔ˘ÛÈÎfi Î·È ™ˆÎÚ¿ÙË ª¿Ï·Ì·. ∫‹Ô, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·’ fiÔ˘ √È ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜, ● ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÏÔηÈÚÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ π¯ÓËÏ¿Ù˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ Î·ÏÔηȡ›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ (ÎÈı¿‚Ú¿‰˘ ÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈԉ›·. Ú· - ʈӋ), ¡¤ÛÙÔÚ·˜ √È ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ∫fiÎηÏ˘ (Ù‡Ì·Ó·), ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ¤Ú˘ÛÈ “ÕÚ¯È(www.ixnhlates.gr) ϤÔÓ ÌÂÙÚ¿Ó ‰‡Ô °ȿÓÓ˘ ΔÛ·Ú‰·Î¿˜ (Ì¿ÛÔ) Î·È ª›Ì˘ Û ӷ Ê˘Û¿” (Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô›ÛË̘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ∏ ÚÒ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ (ÎÈı¿Ú·) Ì·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ì›· ÁÚ·Ê‹ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÙË, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯Úfi·Í¤¯·ÛÙË ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹). ÓÈ·, ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “∂›Ì·È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È” Ì 13 ‰‡Ô ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·Á·Ë̤Ó˜ √È ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ Â›Ó·È Ì›· Ì¿ÓÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·Á·‹ıËΠ·‰È·Û΢¤˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÚÔÎ - “¤Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ó· ·ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Ù·Í›‰È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ù· ÓÙ¯Ó˘” ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú¤ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ live ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È”. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÛÎÂÙ·È Ó· “·ÓÙÚ‡ÂÈ” ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ‹ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÚ›˙Ô6971 924660. ÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· Î·È Ë ¯Ô˘˜ Ì ÛÎÏËÚÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜. ◊‰Ë ÌÂ-

29

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ∂∫£∂™∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂ

Ù›ÙÏÔ “∫ϛΠے ¤Ó· ı¤Ì·”, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÓ¤· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 19.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ: μ·Û›Ï˘ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, £·Ó¿Û˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·Ô‡ÙÛÔ˜, £·Ó¿Û˘ ∫·ÏÏÈ¿Ú·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ·Ó¿Î˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜, μ·Û›Ï˘ ¡Ù¿ÌÏ˘, ∏Ï›·˜ ¶·Á·Ófi˜, ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚ·ÁÔ‡‰·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6.308.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘.

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô π.¡. AÁ›·˜ ÕÓÓ˘ μfiÏÔ˘ ∞Àƒπ√ ∫˘Úȷ΋, 9Ë ÙÚ.Ì.,

ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∞Á. £ÂÔ·ÙfiÚˆÓ πˆ·ÎÂ›Ì Î·È ÕÓÓ˘, ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô π.¡. ∞Á. ÕÓÓ˘ μfiÏÔ˘ (∑·ÏfiÁÁÔ˘-¡·˘·Ú›ÓÔ˘). ™‹ÌÂÚÔÓ ÙÔ ÂÛ¤Ú·˜, ÒÚ· 7 Ì.Ì., ı· „·Ï› Ô ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÔ ÂÛ¤Ú·˜, ÒÚ· 5 Ì.Ì., ı· „·Ï› Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È Ë π. ¶·Ú¿ÎÏËÛË. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÈϤÔÚÙÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ πÂÚ¤˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Braille Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ÊÏÒÓ Braille. ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛˆÓ-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.30 ¤ˆ˜ 13.00 ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152-∞Óı. °·˙‹, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 27464.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 30

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 6H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.383.704,21 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.804.518,49 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 18.961.065,82 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.344.388,94 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 6.773.712,11 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.138.296,80 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.467.434,73

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.593.212,57 1.108.032,46 6.722.753,28 704.770,77 4.137.150,27 323.831,62 1.985.029,47

4,0042 5,2386 2,8204 6,1643 1,6373 6,6031 2,7543

0,17% 0,36% 0,59% 0,02% 0,73% 1,69% 0,68%

4,0643 5,4220 2,9614 6,1643 1,6946 6,8342 2,8507

3,9742 -15,91% 5,1862 -10,67% 2,7922 -17,11% 6,1027 4,47% 1,6209 2,16% 6,5371 9,92% 2,7268 -7,52%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 34.669.304,80 12.611.897,87 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 89.791.047,55 17.996.446,20 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.906.985,93 3.032.531,88 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.477.575,34 644.974,50 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.300.719,88 2.896.308,09 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.244.288,06 2.864.454,50 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 9.234.028,17 1.578.112,34 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.586.119,34 2.650.109,09 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.243.120,85 6.587.140,98 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.451.960,63 1.475.177,92 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 31.539.365,74 2.624.512,95 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.155.371,00 1.323.010,80 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.706.568,02 9.769.981,03 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 141.999.106,51 26.094.853,87 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.333.773,33 2.684.454,48 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.945.110,14 1.317.104,27 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.109.409,28 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.808.424,69 658.991,81 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.695.693,16 905.990,39 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 34.395.451,92 2.926.729,73 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 8.979.302,72 894.221,40 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 7.593.232,28 1.880.861,96 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.204.117,04 2.051.999,39 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.948.413,61 2.258.211,97 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.651.764,63 2.389.786,98 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.915.212,65 3.377.157,57 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.193.168,11 2.460.007,71

2,7489 4,9894 7,5537 8,4927 7,0092 6,7183 5,8513 6,6360 3,2249 4,3737 12,0172 6,9201 12,2525 5,4417 2,7319 6,0323 2,4556 4,2617 10,7018 11,7522 10,0415 4,0371 8,3841 7,0624 9,0601 10,0425 16,3386

0,85% 0,07% -0,05% 0,03% 0,55% 1,73% 1,48% 1,22% 0,65% 0,71% 0,53% 0,73% 0,01% 0,46% 0,51% 0,47% -0,06% 0,55% 1,79% 1,34% 0,96% 0,28% 0,32% -0,07% 0,66% 1,12% -0,08%

2,7626 2,7283 -31,89% 5,0143 4,9520 9,33% 7,5915 7,4970 4,85% 8,5352 8,4290 9,91% 7,3597 6,8690 3,76% 6,9198 6,5839 2,66% 6,0268 5,7343 25,78% 6,8351 6,5696 9,11% 3,2571 3,1927 -14,10% 4,4174 4,3300 -17,56% 12,1374 11,8970 6,46% 6,9893 6,8509 8,67% 12,2525 12,2525 3,27% 5,4961 5,3873 4,28% 2,7592 2,7046 1,32% 6,0926 5,9720 11,10% 2,4581 2,4507 -5,24% 4,3043 4,2191 12,42% 10,8088 10,5948 0,15% 11,8697 11,6347 6,67% 10,1419 9,9411 14,25% 4,0775 3,9967 9,84% 8,4679 8,3003 3,78% 7,1330 6,9918 4,42% 9,1507 8,9695 11,27% 10,1429 9,9421 13,89% 16,5020 16,1752 7,27%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.727.991,54 1.076.887,54 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.758.727,31 3.011.501,08 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.942.638,65 4.797.031,30 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.399.827,96 436.119,51 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.598.630,52 1.697.483,56 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.733.013,18 956.113,73 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.271.790,88 773.749,19 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.188.478,07 656.126,42 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.158.543,36 1.703.352,25 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.958.294,88 1.186.650,87 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.746.809,72 1.201.206,89 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.354.304,49 564.478,77

18,3195 7,5573 3,9488 5,5027 2,7091 7,0421 6,8133 6,3836 3,0285 4,1784 5,6167 11,2569

0,80% 0,49% 0,02% 1,32% 1,00% 0,15% 0,29% 0,48% 0,87% 0,21% 0,00% 0,52%

18,6859 7,7084 4,0278 5,6128 2,7633 7,1653 6,9325 6,4953 3,0815 4,2515 5,6167 11,4820

18,1363 7,4817 3,9093 5,4477 2,6820 6,9717 6,7452 6,3198 2,9982 4,1366 5,5605 11,1443

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.083.943,52 6.512.738,82 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.519.948,42 3.040.383,47 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 12.968.215,29 4.928.545,30 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.720.561,64 3.772.860,57

6,4618 2,8023 2,6312 3,3716

0,29% 0,26% 0,13% 0,00%

6,6557 2,8864 2,6575 3,3716

6,3972 -3,05% 2,7743 -9,97% 2,6180 -25,11% 3,3716 0,61%

2,75% 4,68% 7,35% 8,95% 9,98% 10,32% 6,16% 8,74% 0,36% 13,95% 0,16% 9,27%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.650.946,25 10.606.786,85 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.096.518,71 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.768.616,56 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.531.023,00 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.920.118,78 8.380.265,46 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.920.715,80 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.820.938,33 726.801,62

0,5328 8,8524 1,5504 3,4677 2,6157 2,8550 2,5054

0,53% 0,62% 1,11% 0,02% 1,32% 0,01% 0,09%

0,5408 8,9852 1,5597 3,4712 2,6549 2,8721 2,5430

0,5275 6,92% 8,7639 17,03% 1,5380 -41,28% 3,4538 -0,24% 2,5895 9,10% 2,8322 0,49% 2,4803 -0,58%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 280.622.966,84 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 136.532.006,96 107.941.823,29

1,9164 1,2649

0,31% 0,17%

1,9164 1,2649

1,9164 -11,06% 1,2649 -24,19%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9188 2,2441 0,6727 1,9095 6,4413 2,1236 2,8817 7,4038 6,6521 7,3828 3,7216

-0,02% 0,41% 0,64% 0,41% 1,12% 2,38% -0,15% 0,01% 0,83% -0,09% 0,54%

3,9188 2,2441 0,6727 1,9095 6,4413 2,1236 2,8817 7,4038 6,6521 7,3828 3,7216

3,8894 -24,27% 2,2217 4,34% 0,6660 7,77% 1,8904 -6,49% 6,3769 13,66% 2,1024 7,55% 2,8601 -22,88% 7,4038 2,42% 6,5856 7,68% 7,3274 4,75% 3,6844 5,33%

4.085.643,78 25.523.183,81 258.660,68 5.152.211,19 16.691.038,33 28.766.573,29 4.237.837,88 1.135.000,07 4.128.870,84 2.014.463,05 1.325.524,80 8.327.922,45 3.227.866,43 1.930.162,12 6.526.678,57 9.431.821,91 296.932,24 691.668,82 2.588.487,40 11.067.254,96 6.477.250,60

10,3488 1,4668 15,0897 3,9520 3,5004 3,5803 11,7502 11,3140 10,1535 1,2675 12,3185 6,8036 8,7381 7,1519 9,2615 2,3493 31,9397 15,0469 11,0266 2,9860 3,3894

0,78% 2,17% 1,44% 0,39% 0,05% 0,68% 0,46% 0,37% 0,59% 0,48% 0,01% 0,96% 0,05% 0,97% 0,39% 0,76% -0,66% 2,18% 1,43% 0,91% 0,28%

10,5558 1,4668 15,0897 3,9520 3,5004 3,6698 11,9852 11,5403 10,1535 1,2675 12,3185 6,8376 8,7468 7,2234 9,3541 2,3728 32,0994 15,1974 11,1369 2,9860 3,3894

10,1418 12,89% 1,4521 9,34% 14,9388 14,18% 3,9125 3,63% 3,4741 7,24% 3,5087 10,36% 11,5152 9,26% 11,0877 8,03% 9,9504 8,93% 1,2548 11,70% 12,3185 3,23% 6,7526 -18,44% 8,6944 10,09% 7,0804 -7,52% 9,1689 2,30% 2,3258 6,87% 31,7002 2,82% 14,8964 9,72% 10,9163 13,46% 2,9561 8,96% 3,3555 9,16%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.975.509,67 10.269.741,11 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 3.011.486,69 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 230.812,90 234.954,19 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.207.963,54 9.957.751,88 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.438.594,65 14.343.706,32 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.081.077,49 54.087.510,98 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 645.071,58 3.389.489,58 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.954.290,02 207.027,88 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 990.009,31 53.531,08 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 44.485.675,00 37.904.458,64 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.620.906,29 17.433.328,28 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 826.549,24 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.317.174,01 402.086,04 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 634.536,50 73.493,64

0,7766 0,8092 0,9824 0,9247 0,9369 0,1864 0,1903 14,2700 18,4941 1,1736 1,1828 1,1848 8,2499 8,6339

2,18% 2,18% 2,68% 1,37% 1,37% 0,38% 0,48% -0,06% 0,42% 0,00% 0,03% 0,03% 0,35% 0,35%

0,7766 0,8092 0,9824 0,9247 0,9369 0,1864 0,1903 14,2700 18,4941 1,1736 1,1828 1,1848 8,2499 8,6339

8.905.409,90 2.272.490,01 30.844.434,37 13.744.727,20 1.244.469,61 1.850.091,86 16.247.445,45 8.508.705,96 9.655.887,88 1.499.060,75 4.165.147,34 1.961.353,38 5.912.840,25 2.051.880,15 3.870.052,53 522.713,23 38.502.138,44 5.787.946,90 11.822.258,92 1.601.322,44 4.770.354,72 1.281.805,85

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 42.281.440,01 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 37.437.430,74 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.903.124,98 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.361.457,66 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.424.841,50 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 102.992.252,10 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.795.608,84 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.841.426,29 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 41.922.532,32 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.553.321,83 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 16.328.411,03 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 56.659.847,98 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 28.205.373,58 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.804.361,40 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 60.446.520,92 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 22.157.716,91 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.483.930,48 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.407.444,39 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 28.542.144,98 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 33.046.676,54 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 21.954.292,51

0,7688 0,8092 0,9628 0,9155 0,9369 0,1845 0,1884 14,1273 18,3092 1,1736 1,1739 1,1848 8,0849 8,6339

9,49% 10,37% 6,92% 14,39% 15,21% 5,97% 9,37% 48,02% 44,56% 2,64% 6,77% 6,92% 5,31% 5,70%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

5.913.550,29 673.291,21 1.574.389,13 537.586,92 118.946.312,09 677.484,37 32.966.524,73 771.371,93 64.112.550,25 36.756.590,96 33.847.777,40 30.692.570,84 9.195.460,03 529.303,32 37.256.580,86 167.302,23 10.922,73 23.768.724,56 13.446.853,52 368.027,86 19.759.152,98 33.982.990,98 25.149.323,93 31.341.199,33 1.979.619,31 1.029.399,66 47.878.208,69 4.267.778,85 497.581,74 508.076,93 202.536,94 1.639.764,90 3.439.021,92 178.775,32 144.076,30 1.175.635,04 2.630.721,38 1.410.741,83 1.161.592,89 127.564,74 2.300.083,91 1.104.678,12 5.009.853,34 21.327.340,61 21.590.008,56 3.147.522,04 465.407,93 2.320.615,61 1.548.975,49 1.155.379,63 276.731.083,34 27.104.319,38 1.631.379,72 1.854.018,69

681.467,16 73.757,96 182.071,59 58.587,46 14.155.484,07 76.182,30 5.019.822,74 108.204,80 9.007.475,74 5.656.096,61 4.443.485,14 2.921.781,02 884.669,72 50.372,92 44.341.593,17 157.558,47 12.399,56 31.929.313,64 17.180.942,58 391.204,44 26.541.100,88 3.345.592,09 2.474.774,21 29.252.083,72 1.810.121,03 760.362,93 38.236.002,80 5.046.503,85 572.375,25 68.540,04 26.105,36 221.169,51 676.499,66 140.920,48 119.617,74 441.442,69 210.954,50 89.432,74 93.154,57 94.008,29 263.677,70 124.753,76 503.761,16 2.195.198,42 2.261.520,55 280.703,80 32.858,36 2.509.761,33 109.008,62 103.012,22 27.551.116,96 2.698.298,98 2.100.958,26 184.435,55

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 8,6777 9,1284 8,6471 9,1758 8,4028 8,8929 6,5673 7,1288 7,1177 6,4986 7,6174 10,5047 10,3942 10,5077 0,8402 1,0618 0,8809 0,7444 0,7827 0,9408 0,7445 10,1575 10,1623 1,0714 1,0936 1,3538 1,2522 0,8457 0,8693 7,4128 7,7584 7,4141 5,0836 1,2686 1,2045 2,6632 12,4706 15,7743 12,4695 1,3570 8,7231 8,8549 9,9449 9,7155 9,5467 11,2130 14,1641 0,9246 14,2097 11,2159 10,0443 10,0450 0,7765 10,0524

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 42.607.684,11 10.319.593,15 4,1288 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 59.861.362,36 18.799.900,88 3,1841 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.097.257,23 294.878,00 7,1123 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 24.647.320,08 4.785.078,01 5,1509 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 23.597.970,84 6.097.582,53 3,8701 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.200.376,92 1.257.640,02 7,3156 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 272.746.378,81 45.928.803,10 5,9385 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 39.455.567,05 13.447.368,12 2,9341 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 765.040,42 168.012,63 4,5535 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.862.622,14 388.550,00 7,3674 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 43.076.344,58 7.491.916,06 5,7497 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 80.983.779,27 10.346.525,74 7,8271 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 29.288.233,13 37.211.211,64 0,7871 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 7.302.388,74 3.133.471,15 2,3304 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 32.131.608,31 3.077.691,96 10,4402 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 21.667.314,66 1.797.163,63 12,0564 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.388.182,17 739.050,68 11,3499 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.611.389,71 619.908,70 10,6651 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.185.547,42 6.569.295,11 9,4661 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.979.774,85 2.876.845,87 9,0306 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.444.842,22 1.699.097,67 9,0900

-0,02% -0,02% 0,16% 0,16% 0,42% 0,42% -0,24% 0,29% 0,29% 0,28% 0,33% -0,09% -0,01% -0,01% 0,94% 1,41% 0,94% 0,28% 0,29% 0,77% 0,30% 0,01% 0,00% 0,18% 0,18% 0,66% 0,17% 0,46% 0,46% 0,38% 0,38% 0,38% 0,77% 0,48% 0,48% 1,00% 0,49% 0,97% 0,49% 1,82% 0,31% 0,31% 0,92% 0,66% 0,02% 0,25% 0,72% 1,36% -0,07% 0,24% 0,00% 0,00% 2,18% -0,06%

8,6777 8,5041 4,20% 9,1284 9,1284 4,60% 8,6471 8,4742 5,93% 9,1758 9,1758 6,70% 8,4028 8,2347 12,12% 8,8929 8,8929 12,15% 6,5673 6,5016 7,84% 7,1288 7,0575 9,26% 7,1177 7,0465 9,29% 6,4986 6,4336 10,36% 7,6174 7,5412 13,34% 10,5047 10,2946 11,77% 10,3942 10,3162 8,24% 10,5077 10,5077 8,38% 0,8402 0,8318 8,11% 1,0618 1,0459 5,58% 0,8809 0,8809 8,79% 0,7444 0,7295 2,66% 0,7827 0,7827 3,40% 0,9408 0,9220 0,28% 0,7519 0,7371 2,68% 10,1575 9,9544 -1,47% 10,1623 9,9591 -0,29% 1,0714 1,0607 7,72% 1,0936 1,0936 8,09% 1,3538 1,3335 5,21% 1,2522 1,2522 14,20% 0,8457 0,8372 13,64% 0,8693 0,8693 14,25% 7,4128 7,2645 7,69% 7,7584 7,7584 8,77% 7,5624 7,2658 7,69% 5,0836 5,0455 5,44% 1,2686 1,2686 8,25% 1,2045 1,1925 7,48% 2,6632 2,6632 10,04% 12,4706 12,2835 17,77% 15,7743 15,5377 15,04% 12,5942 12,3448 17,77% 1,3570 1,3434 16,79% 8,7231 8,7231 7,76% 8,8549 8,8549 8,39% 9,9449 9,9449 5,47% 10,0070 9,5212 1,55% 9,5467 9,3558 0,25% 11,2130 10,9887 8,91% 14,1641 13,8808 6,38% 0,9338 0,9246 14,37% 14,3518 14,2097 48,48% 11,3281 11,2159 8,91% 10,0945 10,0443 0,25% 10,0450 10,0450 0,26% 0,7843 0,7765 9,47% 10,0524 9,9770 0,52%

0,84% 4,1288 4,1288 -16,10% 0,60% 3,1841 3,1523 0,45% 0,54% 7,1123 7,1123 2,17% 0,85% 5,1509 5,0994 -16,38% 0,50% 3,8701 3,8314 2,38% 0,59% 7,3156 7,2424 1,86% 0,03% 5,9385 5,9385 12,11% 1,70% 2,9341 2,9048 1,34% 1,17% 4,5535 4,5080 -13,85% 0,37% 7,3674 7,3674 39,23% -0,38% 5,7497 5,7497 15,19% 0,40% 8,2185 7,8271 12,63% 0,88% 0,7871 0,7792 4,31% 0,79% 2,3304 2,3071 2,72% 1,33% 10,4402 10,3880 12,62% 0,00% 12,0564 12,0564 1,74% 0,17% 11,3499 11,3499 11,40% 0,06% 10,6651 10,5584 3,77% 0,46% 9,4661 9,3714 6,11% 0,71% 9,0306 8,9403 7,26% 1,26% 9,0900 8,9991 11,56%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 3.342.597,38 2.821,74 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 23.636.265,56 19.430,79 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 366.601,06 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 36.960.927,92 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 480.896,43 518,38 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 28.928.673,30 31.113,26

1.184,5900 1.216,4300 1.207,7900 1.229,0700 927,6900 929,7900

-0,01% -0,01% -0,23% -0,23% 0,16% 0,16%

1.184,5900 1.216,4300 1.207,7900 1.229,0700 927,6900 929,7900

1.184,5900 1.216,4300 1.207,7900 1.229,0700 927,6900 929,7900

5,15% 5,18% 9,78% 9,81% 8,71% 8,74%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.578.101,14 191.956,29 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.599.978,70 1.152.895,89 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.738.066,58 1.381.136,91 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.003.214,81 3.006.076,41 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.786.248,91 715.298,59 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.724.350,92 1.602.684,87 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.477.265,62 472.580,75 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.420.375,13 3.449.515,49 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.302.788,87 686.356,51 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.368.858,55 1.794.002,30

8,2211 1,3878 2,7065 1,6644 2,4972 2,9478 3,1260 3,8905 3,3551 0,7630

-0,07% -0,17% 0,40% 2,04% 1,26% 1,66% 1,66% 0,04% 0,34% 0,14%

8,3444 1,4988 2,7877 1,7143 2,5721 3,0215 3,2198 3,9489 3,4054 0,8240

8,2211 1,3878 2,6794 1,6478 2,4722 2,9183 3,0947 3,8905 3,3551 0,7630

3,68% -31,71% 5,98% 14,66% 7,67% 13,91% 10,61% 8,80% 11,76% -6,31%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.196.656,86 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 18.330.082,55 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 28.211.229,53 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.858.995,22 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.604.853,79 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 6.675.981,29 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.319.516,40 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.678.362,70

928.313,29 5,5980 9.106.368,98 2,0129 1.337.399,12 21,0941 3.031.166,39 2,9226 1.695.182,93 4,4862 2.296.250,78 2,9073 748.603,60 4,4343 1.308.361,66 6,6330

-0,18% 5,6680 5,5980 6,61% 0,00% 2,0230 2,0129 0,42% 1,08% 21,6742 21,0941 3,78% 0,80% 3,0030 2,9226 16,76% 0,82% 4,6096 4,4862 2,61% 0,99% 2,9873 2,9073 9,71% -0,74% 4,4897 4,4343 6,97% 0,20% 6,7657 6,6330 6,86%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 39.724.648,56 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 6.955.649,10 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.273.013,12

9.456.699,27 3.905.131,97 976.365,29

4,2007 1,7812 5,4007

0,52% 0,15% 0,00%

4,2847 1,8079 5,4007

4,2007 0,54% 1,7812 3,00% 5,4007 -0,33%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.538.380,69 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.318.701,85 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.450.994,57 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.699.852,15

628.361,29 1.877.130,45 218.382,54 4.427.932,94

4,0397 1,7680 6,6443 1,2872

0,92% 0,56% 0,06% 0,31%

4,1205 1,8564 6,6609 1,3516

3,9993 4,94% 1,7503 -25,11% 6,6111 2,82% 1,2743 -7,89%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.356.350,55 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 314.893,83

1.780.680,37 136.302,23

1,8849 2,3103

0,20% -0,66%

1,8849 2,3565

1,8755 -29,06% 2,2987 -10,29%

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

3.324.704,77 1.496.269,31 9.445.690,52 3.964.617,78 534.298,44 929.462,65 2.805.835,92

656.507,32 297.890,23 8.307.646,73 2.776.636,75 159.934,18 279.265,15 893.206,58

5,0642 5,0229 1,1370 1,4278 3,3407 3,3282 3,1413

0,04% 0,01% 0,51% 1,22% 1,29% 0,83% 2,32%

5,0642 5,0229 1,1370 1,4278 3,3407 3,3282 3,1413

5,0389 5,88% 4,9978 2,13% 1,1313 2,47% 1,4207 -13,17% 3,3240 8,43% 3,3116 8,63% 3,1256 4,71%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 22.873.284,69 20.617.315,50 1,1094 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.580.234,10 2.431.186,95 3,5292 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.615.934,81 2.940.516,32 1,5698 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 103.715.270,94 24.503.745,22 4,2326 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.124.646,61 1.727.910,05 2,9658 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.502.250,23 6.592.993,02 2,8064 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.179.734,43 6.717.963,00 0,1756 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 953.660,96 5.114.582,00 0,1865 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.510.809,55 932.894,97 2,6914 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 6.966.806,80 2.254.596,16 3,0900 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.395.069,79 536.581,60 4,4636

0,75% 0,05% 2,46% 0,01% 0,90% 1,19% 0,40% 0,92% 2,04% 0,07% 0,14%

1,1427 3,6351 1,6169 4,2538 3,0548 2,8906 0,1809 0,1921 2,7721 3,1827 4,5975

1,0761 3,4233 1,5227 4,2114 2,8768 2,7222 0,1703 0,1809 2,6107 2,9973 4,3297

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 53.080.598,30 3.052.851,69 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.324.491,49 556.552,23 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.656.467,81 2.015.423,33 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.780.988,86 489.983,74 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.620.864,56 950.072,36 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.273.401,60 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 579.794,33 53.059,24 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.036.993,44 361.068,86 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.422.951,64 1.742.456,52 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.440.061,31 361.920,31 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.481.143,73 1.844.168,39 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.957.227,50 707.762,13 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 12.161.624,88 8.638.460,68 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 592.469,03 188.513,15 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.041.342,91 5.525.183,45 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.407.869,34 380.102,15 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.481.106,17 446.785,44 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 566.525,54 233.675,69 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 699.008,95 160.863,87 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 91.947,22 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.478.774,39 2.964.689,14 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 2.280.836,13 174.600,29 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 774.708,70 76.893,24

17,3872 13,1605 6,2798 13,8392 16,4418 11,8893 10,9273 5,6416 13,4425 12,2681 3,5144 4,1783 1,4078 3,1429 0,7314 3,7039 3,3150 2,4244 4,3453 0,9617 3,5345 13,0632 10,0751

0,03% 0,02% 0,61% 1,61% 0,77% 0,21% 0,59% 1,62% -0,07% -0,68% 0,02% 1,24% -0,08% 1,31% 0,65% 1,19% 0,81% 1,00% 1,05% 0,49% 0,72% 0,41% 0,47%

17,7349 13,2921 6,5938 14,5312 17,2639 12,4838 11,4737 5,7544 13,7114 12,5135 3,5495 4,3872 1,4782 3,1900 0,7570 3,8891 3,4476 2,4971 4,4105 1,0002 3,7112 13,7164 10,5789

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.008.543,80 346.527,69 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.456.854,73 1.406.999,48 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.305.742,54 12.008.387,18 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.630.679,67 2.603.393,46 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.129.713,70 6.927.893,34 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.759.067,71 1.897.175,08 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.189.031,77 782.769,04 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 8.290.550,73 5.650.305,35 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.222.875,40 543.776,29

8,6820 1,0354 0,6084 1,7787 0,8848 2,5085 2,7965 1,4673 2,2489

-0,01% 1,18% 0,53% 3,04% 1,82% 1,31% 0,13% 0,69% 1,37%

8,8556 1,0561 0,6388 1,8676 0,9290 2,6339 2,9363 1,5407 2,3613

8,5084 1,0147 0,6023 1,7431 0,8671 2,4583 2,7406 1,4380 2,2039

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.142.984,37 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.240.263,44 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.742.628,00 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 429.760,95

3,9778 1,9633 1,2703 0,8321

0,01% 0,96% 0,13% 0,80%

3,9778 1,9633 1,2703 0,8363

3,9579 3,34% 1,9486 -14,42% 1,2576 -1,84% 0,8288 -2,43%

1.544.336,26 2.159.776,38 3.733.565,45 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.363.870,93 3.336.433,85 3,1063 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.879.386,52 7.958.006,94 0,3618 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.756.181,66 3.218.666,02 1,1670 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.384.646,56 1.156.460,14 4,6561 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.242.952,70 1.947.046,85 10,3967 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.162.937,71 1.989.088,08 3,0984 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 330.267,64 120.000,00 2,7522 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 416.246,32 150.492,23 2,7659 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.536.121,56 258.074,85 9,8271 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.807.568,64 360.804,86 10,5530 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.775.590,93 161.664,85 10,9832

7,52% 5,44% 10,74% 3,39% 8,62% 8,81% 1,86% 3,15% 3,71% 7,02% 7,13%

17,2133 5,89% 13,0289 2,19% 6,2170 -3,95% 13,7008 7,84% 16,2774 5,83% 11,6515 3,43% 10,7088 1,74% 5,5852 12,08% 13,3081 7,69% 12,1454 3,17% 3,4793 0,16% 4,1365 13,15% 1,3937 -3,88% 3,1429 -32,43% 0,7314 -1,67% 3,6669 -3,26% 3,2819 4,82% 2,3759 -4,37% 4,3018 -34,54% 0,9521 -0,10% 3,4992 10,39% 12,9326 -0,34% 9,9743 7,80%

0,62% 3,1607 3,0442 1,37% 0,3681 0,3546 0,40% 1,1787 1,1553 0,01% 4,6561 4,6561 0,01% 10,3967 10,3967 0,77% 3,1294 3,0674 0,56% 2,7797 2,7247 0,48% 2,7936 2,7382 1,50% 9,9745 9,7534 0,57% 10,6849 10,4739 -0,16% 11,0930 10,9008

-0,02% -41,93% -3,67% 7,24% 8,25% 9,69% -6,17% 0,54% 3,26%

4,22% 10,04% -1,51% -6,47% 2,88% -7,77% -4,77% -7,07% 11,29% 8,14% 6,15%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.316.599,58 11.758,70 282,0600 0,01% 284,8806 282,0600 6,24% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 10.811.254,50 53.052,19 203,7900 -0,03% 204,8090 203,7900 -0,22% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 237.771.113,22 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.483.371,62 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.168.210,73 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 688.082,65 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.826.373,81 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.245.129,58 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 991.961,51 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 643.460,56 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 11.641.315,97 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.731.987,90 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.208.634,41

88.489.309,94 5.439.093,68 6.539.633,59 1.467.434,91 806.634,78 328.115,54 252.189,43 262.648,04 5.627.027,80 1.209.965,62 2.876.137,99

2,6870 1,1920 1,4019 0,4689 3,5039 3,7948 3,9334 2,4499 2,0688 5,5638 1,1156

0,02% 0,68% -0,01% 0,84% -0,08% 0,80% 0,16% 0,13% 0,44% 0,02% 0,56%

2,6870 1,1920 1,4054 0,4712 3,5127 3,8138 3,9334 2,4561 2,0688 5,5638 1,1212

2,6870 5,15% 1,1890 -8,85% 1,3984 -3,29% 0,4666 -0,21% 3,4951 4,29% 3,7758 4,52% 3,9334 -9,38% 2,4438 -2,26% 2,0636 -20,65% 5,5638 -5,94% 1,1100 2,41%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2706 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7967 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4521 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,4865 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .100,26 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2128 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,373 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2472 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2279

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2463

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,78077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2033

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2715 .........................................................1,2697 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,79726 .......................................................0,79614 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4573 .........................................................7,4469 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4924 .........................................................8,4806 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,33 .........................................................100,19 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2136 ...........................................................1,212 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3782 .........................................................7,3678 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2481 .........................................................1,2463 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2288 ...........................................................1,227

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 7H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

693,49

2,14

0,24 0,041 2,52 0,5 6,29 1,46 0,3 0,027 1,07 0,178 0,229 0,04 1,19 0,046 0,058 0,06 0,32 0,143 14,2 0,087 0,244 0,354 0,039 0,119 2,29 0,108 1,95 0,45 0,746 4,73 1,08 0,49 3,06 0,487 1,3 1,96 0,049 1,21 4,18 0,33 0,82 0,201 0,531 0,95 4,19 0,698 2,18 0,095 0,24 0,222 0,694 0,825 4,76 0,954 0,64 1,18 0,4 2,1 7,25 1,68 0,052 1,5 0,107 0,177 0,11 2,52 0,473 0,18 0,397 0,716 0,407 0,032 3,65 4,74 0,04 0,051 1,32 0,08 0,045 0,43 0,184 3,65 0,148 0,155 0,087 1,38 0,182 0,72 0,174 0,325 0,218 0,3 14,2 0,083 1,79 0,45 0,67

3,00 0,00 2,44 0,00 -1,41 2,10 0,00 -10,00 0,00 0,00 6,51 0,00 0,00 0,00 -19,44 0,00 3,23 8,33 -3,40 -7,45 7,96 4,12 8,33 14,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 2,38 1,89 0,00 0,00 4,06 0,00 5,38 -2,00 13,08 6,09 9,27 1,23 3,61 9,26 1,50 7,71 4,33 4,81 -4,04 0,00 5,21 0,00 0,00 -2,46 4,84 0,00 -1,67 0,00 0,96 2,11 0,00 0,00 0,00 17,58 -6,84 0,92 0,00 8,74 0,00 0,00 0,00 -4,91 0,00 0,00 0,00 -9,09 -12,07 0,00 0,00 2,27 4,37 -6,60 0,00 0,00 0,00 -2,25 0,73 0,00 -1,37 9,43 0,00 3,81 0,00 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00

A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

2,13 64,00 -2,26 -44,44 -17,24 171,38 -11,50 -22,86 -22,27 9,57 -83,81 2,59 -48,89 -42,00 0,00 18,96 -13,86 9,79 67,31 6,09 16,45 -86,82 -88,77 -19,93 -71,05 -12,56 -25,00 96,83 24,47 66,92 11,62 2,00 6,10 -3,70 -76,07 -56,64 -15,38 15,79 5,77 22,57 20,36 55,72 53,97 10,26 -12,53 -12,80 -52,50 -34,96 -39,84 -65,47 -17,50 -7,21 -6,47 0,00 -52,61 -55,56 4,48 4,77 -19,62 -8,77 233,33 -8,55 -26,25 42,86 0,00 142,56 0,00 -20,60 -0,69 -29,22 28,00 7,35 21,83 -46,67 -73,71 -7,69 1,27 -70,20 -33,54 -50,27 0,00 -24,49 -47,64 1,16 6,15 24,66 -40,41 9,06 -11,02 -18,92 -6,58 -30,25 -13,94 -35,71 0,00

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

0,18 0,023 1,6671 0,46 4,8 0,418 0,162 0,012 0,129 0,171 0,04 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,5521 0,016 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,108 1,95 0,45 0,289 2,43 0,558 0,24 2,7 0,287 1,3 0,912 0,04 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,34 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,584 0,825 3,85 0,8 0,64 0,902 0,357 1,88 4,92 1,2 0,035 0,24 0,054 0,134 0,04 0,17 0,18 0,32 0,53 0,347 0,015 3,3 2,9608 0,036 0,047 0,773 0,046 0,028 0,391 0,123 0,111 0,131 0,056 1,01 0,099 0,159 0,154 0,185 0,217 3,9 0,07 1,2 0,45 0,67

0,353 0,17 3,7703 0,82 7,6 2 0,637 0,074 0,39 0,49 0,424 1,58 0,19 0,221 0,06 0,427 0,24 15,5 0,117 0,39 0,45 0,441 1,53 2,29 0,5 2,08 0,6 1,48 4,88 1,18 0,64 3,06 0,559 1,3 8,8 0,33 3,43 5,88 0,79 0,91 0,34 0,788 1,1 4,2 0,976 3,1 0,32 0,439 0,506 2,7 1,29 7,2 1,2 0,64 3,22 1,31 2,34 9,45 2,68 0,131 2,5 0,2 0,366 0,165 2,52 0,64 0,28 0,648 0,8177 1,08 0,06 3,67 5,3712 0,155 0,248 1,6 0,165 0,37 0,836 0,92 3,65 0,23 0,62 0,178 1,68 0,296 0,685 0,45 0,41 0,39 31,42 0,17 2,37 0,7 0,67

ŸÁÎÔ˜

9305 0 1951 0 700 3147283 0 5479 0 0 98539 0 1000 0 4400 0 2000 18870 187236 1844 526 5600 15550976 93521 0 0 0 0 1934186 56818 3691 0 0 4881 0 502 145530 394961 58515 50 1502 517318 68761 62384 100577 3936 2888 83000 0 1856412 0 0 2725 130 0 250 0 1590 2 0 1367 0 14965 1790 4450 0 28850 0 0 4020 4239 0 0 878 80600 315609 0 160 12000 13049 3550 0 0 0 3277 352 0 5375 40 0 1280 0 0 41175 0 0 0

ªÂÙÔ¯‹

∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

3,3 0,12 0,08 0,02 0,518 0,339 0,31 0,36 0,576 1,8 0,328 0,146 2,42 0,61 1 0,304 0,072 0,49 1,09 7 0,391 0,095 0,04 4,87 3,26 0,7 0,1 1,39 0,4 0,835 0,191 0,329 0,134 1,56 0,24 0,072 0,332 0,892 0,587 0,99 0,8 3,62 0,253 0,76 0,66 10,8 1,32 1 6,15 3,4 0,115 0,26 0,57 1,63 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,38 0,216 4,06 4,1 0,481 2,8 0,133 5 0,48 2,07 0,608 0,308 0,738 0,379 0,026 0,583 0,221 0,139 0,333 1,09 14 0,429 8 0,424 1,06 0,751 1,8 0,14 110,75 2,75 0,55 0,088 0,39 0,04 0,08 0,356 0,308 3,34

0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96 5,22 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 1,87 -19,72 -2,25 3,26 0,00 -0,81 12,03 0,00 0,00 0,00 -0,99 0,00 -9,91 0,00 0,00 6,85 4,35 0,00 -2,06 -0,11 4,82 4,32 8,84 0,00 -5,95 0,00 -0,45 3,55 1,54 3,73 1,15 4,62 0,00 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,81 2,86 2,78 7,05 0,21 0,00 0,00 11,61 0,00 0,00 9,95 2,67 -1,60 1,07 0,00 10,00 9,95 0,00 -10,00 4,81 0,00 0,00 4,03 9,84 -1,85 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,76

122,97 0,00 0,00 -23,08 -72,74 -10,55 -41,95 291,30 56,10 0,00 31,20 23,73 -19,87 -6,15 -19,35 -30,91 -34,55 24,68 79,57 26,14 20,31 -63,46 -80,39 -11,45 -14,21 -36,36 0,00 62,38 -42,78 123,26 -15,11 -32,16 179,17 -3,70 15,94 0,00 -12,63 -2,51 43,87 -16,81 34,23 -2,16 -22,87 0,00 -0,15 -13,46 9,09 -12,28 -3,45 17,65 27,78 58,54 0,00 10,14 -86,67 0,00 0,00 0,00 -25,49 -1,82 26,88 32,26 15,90 16,18 101,52 -0,60 -40,74 7,25 -7,88 18,46 -14,09 42,48 -25,71 -8,91 -28,25 -31,19 -19,57 61,96 0,00 -22,00 3,63 -85,87 -34,11 41,17 -7,69 0,00 38,44 62,72 -13,27 -76,47 3,17 0,00 0,00 -12,75 19,38 4,05

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

1,31 0,12 0,012 0,36 0,13 0,31 0,038 0,124 0,181 0,045 1,54 0,355 0,808 0,3 0,052 0,217 0,47 4,42 0,207 0,07 0,04 4,06 1,13 0,7 0,1 0,744 0,352 0,303 0,14 0,21 0,033 0,898 0,161 0,04 0,253 0,501 0,348 0,67 0,35 3,6 0,16 0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,89 0,021 0,129 0,446 1,04 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,291 1,96 0,018 3,28 0,225 1,13 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,346 0,17 0,139 0,251 0,592 12,6 0,416 3,18 0,331 0,999 0,45 1,58 47,3 0,89 0,55 0,088 0,225

0,234 0,152 2,61

3,8 0,12 0,08 0,06 2 0,44 0,534 0,54 0,576 1,8 0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,6 0,147 0,58 1,37 9,99 0,41 0,44 0,27 8,1 6,8 1,65 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,485 0,171 3,41 0,39 0,108 0,528 1,31 0,68 1,67 0,8 3,7 0,5 0,76 1,54 20,04 1,73 1,89 6,89 3,9428 0,12 0,3 0,68 2,14 0,28 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,318 4,42 4,4 0,65 2,98 0,133 7,44 1,035 3,47 1,05 0,398 0,98 0,64 0,19 0,79 0,46 0,287 0,518 1,12 14,5 0,72 8,95 4,69 1,6933 0,88 2,08 0,14 120 4,6 0,8612 0,39 0,45 0,04 0,08 0,532 0,435 4,09

ŸÁÎÔ˜

15105 0 0 28002 0 0 0 360 0 0 0 6000 127387 0 0 0 3150 0 118652 120 12618 4310 0 611 1145980 0 0 681 1235 0 200 0 0 4665895 11781 0 19080 18449 2570 33766 10 0 34304 0 1000 9162 702363 31430 37945 445455 300 0 1085 0 0 0 0 0 0 25965 2696 20729 61831 3500 500 0 100 384 5614 23815 31098 15186 2665 0 199 817 0 430 495854 0 0 184486 20 500 1637 50 0 0 21716 2250 0 14231 0 0 0 0 187

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

0,132

0,00

266,67

0,036

0,16

0

0,24

1,69

-24,76

0,195

0,45

1100

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,365

7,67

-23,96

0,198

1,35

58607

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

0,801

1,39

11,72

0,52

0,814

4171

∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√)

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√)

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

ŸÁÎÔ˜

0,23

0,00

27,07

0,171

0,297

0

0,191

8,52

-66,16

0,154

1,2675

10147510 400

0,85

0,24

82,80

0,312

0,94

0,547

0,00

9,62

0,239

0,655

0

16,8

0,00

-0,59

13,6

18

425

§∞¡∞∫∞ª (∫√)

0,661

0,00

30,12

0,364

0,75

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,385

0,00

10,32

0,275

0,459

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,879

0,00

-0,90

0,26

0,889

0

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√)

0,274

5,38

19,13

0,149

0,334

37

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√)

§√À§∏ ªÀ§√π (∫√)

1,44

-0,69

9,09

1,01

1,72

781

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√)

0,184

9,52

-32,60

0,15

0,54

15920

ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√)

0,067

-10,67

-24,72

0,06

0,14

79478

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,385

0,00

78,24

0,174

0,385

0

ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

ª∂Δ∫∞ (∫√)

6,24

3,48

4,70

5,07

8,48

57528

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,181

0,00

-17,73

0,1

0,24

0

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,113

0,00

-23,13

0,073

0,187

0

ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√)

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√)

2

0,00

-15,25

1,34

2,7

0

0,432

0,00

48,97

0,203

0,515

0

ª√Δ√ƒ √´§ (∫√)

5,6

7,07

-5,41

3,76

6,8781

159543

ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

0,237

9,72

25,40

0,125

0,282

50

ª√ç√™ (∫√)

0,922

4,54

17,75

0,485

1,24

6819

ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

0,38

0,00

-20,67

0,201

0,6

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,08

8,11

-36,00

0,061

0,13

10000

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√)

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,14

0,00

-70,21

0,12

0,5

0

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

2,66

5,98

-15,02

1,3

3,79

420332

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,672

0,00

-20,94

0,46

1,28

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,224

-9,68

13,13

0,122

0,328

5430

¡∂§ (∫√)

0,045

-6,25

-11,76

0,029

0,14

110

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,071

0,29

0

¡∏ƒ∂À™ (∫O)

0,357

7,21

-26,99

0,23

0,727

72767

¡π∫∞™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√)

0,5

0,00

-7,92

0,43

1

0

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

0,245

0,00

-28,78

0,18

0,459

0

√§£ (∫√)

14,46

3,29

51,73

8,8

14,48

5413

√§¶ (∫√)

11,15

3,24

30,87

7,06

12,22

6532

√¶∞¶ (∫√)

5,98

1,87

-12,45

3,5

8,9

999691

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,08

1,34

0

√Δ∂ (∫√)

2,88

3,23

0,00

1,09

4,3

2840160

¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√)

0,35

0,00

12,90

0,3

0,462

0

0,513

0,00

-26,71

0,187

0,7

0

¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,288

5,88

16,60

0,187

0,566

31730

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,286

7,92

13,04

0,16

0,81

5790086

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,022

0,45

0

0,078

0,00

95,00

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0,00

0,00

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,33

1,53

-28,88

1,01

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO)

0,276

0,00

-92,74

0,125

4,25

24

2,09

1,46

-26,67

1,54

4,71

131

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

0,26

0

2,07

580

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

0,665

2,62

43,01

0,36

0,687

39949

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,55

-0,87

16,37

3

4,68

148

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√)

0,08

0,00

-34,43

0,064

0,186

0

0,389

2,37

-18,28

0,3

0,69

10077 0

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,06

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

2,21

0,45

12,76

1,2

2,7

5920 0

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

1,15

0,00

1,77

0,9

1,15

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,361

0,00

112,35

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,207

-0,96

-31,68

0,156

0,52

50244

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

0,654

13,34

-35,88

0,401

2,31

281627

™π¢ª∞ (∫√)

0,637

0,00

27,40

0,432

1,11

0

™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√)

0,225

-10,00

-40,00

0,212

0,509

2100

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√)

1

0,00

0,00

0,6

1,16

0

™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

0,981

2,51

83,36

0,43

1,04

112271

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

0,01

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,23

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,26

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

0,08

0

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

1,58

7,48

31,63

0,8063

1,9426

322490

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

360

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

1,21

4,31

-0,82

0,76

1,68

4014

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0,23

0,00

0,44

0,162

0,415

0

0,4

0,00

45,45

0,133

1,28

0

13,19

0,00

13,81

9,32

15,4

24768

ΔπΔ∞¡ (¶√)

5,63

-0,71

8,69

4

6,49

156

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

2,75

0,00

-72,36

2,1

9,95

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

0,96

0,00

-79,62

0,96

5,53

0 107191

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√)

À°∂π∞ (∫√)

0,19

3,26

-24,00

0,125

0,41

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√)

0,321

0,00

176,72

0,071

0,4

0

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

0,328

0,00

43,86

0,112

0,339

0 150

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

3,7

0,00

-7,59

3,3449

4,9189

0,54

-10,00

-35,64

0,4

1,19

11

0,414

4,81

-3,72

0,29

0,79

18691

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,037

-2,63

-21,28

0,025

0,089

12280

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,674

0,00

-2,32

0,331

1

0


M·ÁÓËÛ›· 32 √ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ¢∏§ø™∏ ÙÔ˘ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú¿ÍË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. “∏ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ ÙËÚ› ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. Ÿ¯È fï˜ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ›·Ó „¤Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÙ·›ÚÔÈ. ΔËÚ› ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜. Ãı˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‚‹Ì·, ÁÈ· Ó· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. Èڛ˜ ›¯ÓÔ˜ ÓÙÚÔ‹˜ Ï›Á˜ ÌfiÓÔ Ì¤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È Ì·˙› Ù˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË Û ‰¿ÓÂÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÁË (40% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘) ÛÂÈÚ¿ ¤¯Ô˘Ó Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ, Ë ¢∂∏, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ù· Δ·¯˘‰ÚÔÌ›·, Ô √¶∞¶, Ô √¢π∂, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, μfiÏÔ˘, ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∫·‚¿Ï·˜, ∫¤Ú΢ڷ˜, §·˘Ú›Ô˘, ¶·ÙÚÒÓ Î·È ƒ·Ê‹Ó·˜). ¢ÈÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·, ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ì ÌÈ· ·Ï‹ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·Ù·ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢›ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ ‹‰Ë ÏËÁˆÌ¤ÓË Î·È ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ fï˜, Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚¿ıÂÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. £· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ʇÁÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜. ΔfiÛÔ Ë ˘ÔÙÂÏ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ Ë ÙÚfiÈη Î·È Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Â¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ô ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÚÔˆıÔ‡Ó Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· ÏfiÁÔ, ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙË ¢∂£”.

¡ÂÎÚfi˜ 31¯ÚÔÓÔ˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô Ã∞¡π∞, 7.

∂¡∞™ ·ÎfiÌË Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜

¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Û ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÛÙÔ ∫ÔÏ˘Ì¿ÚÈ Ã·Ó›ˆÓ.£‡Ì· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, 31 ÂÙÒÓ, Ô˘ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, fiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÚ¿ËΠ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. √ 31¯ÚfiÓÔ˜, ‚·Ú‡Ù·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ¤ı·ÓÂ.

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-13

∞ÔÛ¿ÛÂȘ-ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

fi ÙÔ ¶.À.™.¢.∂. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ - ·ÔÛ¿ÛÂȘ - ‰È·ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-13. √È ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘ËÚÂÛ›· Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘˜.

¶∂01 ¢ƒ√™√À ª∞ƒ£∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ μ∂§∂™Δπ¡√À, Δ™∞μ∞§π∞ £∂√∫§∂π∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 4Ô °/™π√ μ√§√, μ§∞Ã∞μ∞ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °.§. ¡. ∞°Ãπ∞§√À (3 ∏ª. ) & ™Δ√ 3Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™ (2 ∏ª.), ∫ø™Δ√¶√À§√À ª∞ƒ√À§∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ∂À•∂π¡√À¶√§∏™ (12 øƒ.) & ™Δ√ ∂¶∞§ ∞§ªÀƒ√À (6 øƒ.), ª¶∞ƒΔ∑√™ πø∞¡¡∏™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô °.§. ¡. πø¡π∞™ (6 øƒ.), °ƒ∞Δ™√À¡∞™ πø∞¡¡∏™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ (10 øƒ. - 3 ∏ª.), °π√ÀƒΔ™π¢∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∑∞°√ƒ∞™ (7 øƒ.), ª¶√°§√À ¢∂™¶√π¡∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô °/™π√ μ√§√À (14 øƒ.), ª√™Ã√™ πø∞¡¡∏™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ (8 øƒ. - 2 ∏ª.), ª¶∞ƒΔ∑√™ ∂À∞°°∂§√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™ (5 øƒ.), ∫§∂πΔ™√°π∞¡¡∏™ πø∞¡¡∏™ Δƒ√¶√¶√π∏™∏ ¶ƒ√™øƒπ¡∏™ Δ√¶√£∂Δ∏™∏™ ™Δ√ °/™π√ Δƒπ∫∂ƒπ√À & Δ√¶√£∂Δ∏™∏ ™Δ√ °/™π√ ∞§√¡∏™™√À, ¢π∞ª∞¡Δ∏ ¡∂∫Δ∞ƒπ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 9Ô °/™π√ μ√§√À (6 øƒ. - 2 ∏ª.), ª¶∂¡Δπ§∞ ª∞ƒπ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ (7 øƒ. - 3 ∏ª.), μ√À§∂§π∫∞¢πμ∞¡∏ √§°∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ (4 øƒ.), ª¶∞ƒΔ∑π∞§∏ ∂À°∂¡π∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ ∂¶∞§ μ∂§∂™Δπ¡√À (3 øƒ.), ª∞ƒ°∞ƒ∏™ ™Δ∂º∞¡√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 4Ô °.§. μ√§√À (4 øƒ.), ª∂§∂Δ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ ∂¶∞§ ∞°ƒπ∞™ (4 øƒ.) & ™Δ√ 1Ô ∂¶∞§ μ√§√À (7 øƒ.), Δ™πΔ™πƒπ°∫∞™ ™øΔ∏ƒπ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 3Ô °.§. μ√§√À (4 øƒ.) & ™Δ√ 5Ô °.§. μ√§√À (4 øƒ.), Ãπ√™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 7Ô °/™π√ μ√§√À (6 øƒ.), º√À¡Δ∞ °∂øƒ°π∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞§ªÀƒ√À (4 øƒ.), º∞™√Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ ∂™¶∂ƒπ¡√ °.§. μ√§√À (4 øƒ.) & ™Δ√ 2Ô ∂¶∞§ μ√§√À (2 øƒ.). ¶∂02 ∞¡∞°¡ø™Δ√À ∫∞Δ∂ƒπ¡∞-§√À´∑∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ §∂Ãø¡πø¡ ∞¡∞™Δ∞™π√À, μπƒ°π¡π∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 5Ô °.§. μ√§√À, ¢∏ª√¶√À§√À ∂§∂¡∏ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 4Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™ & ™Δ√ 4Ô °/™π√ μ√§√À (8 øƒ.), ∂À∞°°∂§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À, ∑π√ÀΔ√À ∂À∞°°∂§π∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ Δƒπ∫∂ƒπ√À, ∫∞¡∂§§√À £∂√º∞¡∂π∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ (3 ∏ª.) & ™Δ√ ∂™¶∂ƒπ¡√ °/™π√ μ√§√À (2 ∏ª.), ∫∞ƒ∞∫√À™∏ ¢π∞ª∞¡Δø ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 3Ô °/™π√ μ√§√À, ∫√Δ∑∞°πøΔ√À ∞¶√™Δ√§π∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 6Ô °/™π√ μ√§√À (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ºÀ§∞∫ø¡), ∫√ÀΔ∏ ∂À∞°°∂§π∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 1Ô °.§. μ√§√À, ∫Àƒπ∞∫√À ∂§∂¡∏ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 7Ô °/™π√ μ√§√À, ª∞£π¡√À ª∞ƒπ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∑∞°√ƒ∞™ ∂• √§√∫§∏ƒ√À, ª∂§∂Δ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À, ª¶∂§§√™ ∞£∞¡∞™π√™ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 2Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ª¶√¡Δ√À °∂øƒ°π∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ª¶√Δ™∏ μ∞™π§π∫∏ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 1Ô °/™π√ μ√§√À, ¶∞§∞°°∞ ª∞ƒπ∞ Δƒ√¶√¶√π∏™∏ ¶ƒ√™øƒπ¡∏™ Δ√¶√£∂Δ∏™∏™ ™Δ√ °/™π√ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ & Δ√¶√£∂Δ∏™∏ ™Δ√ °.§. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∫√ƒ¡∏§π∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ¶∞¶∞ƒ°Àƒ∏ °∂øƒ°π∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ ∂™¶∂ƒπ¡√ °/™π√ μ√§√À, ¶√§ÀÃ√¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, ™∞ƒ∞¡Δ√À§∏ ∂À∞¡£π∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 3Ô °.§. μ√§√À & ™Δ√ 5Ô °.§. μ√§√À (8 øƒ.), ™¶∂¡¢∞ ÃÀ™∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 1Ô

°.§. ¡. πø¡π∞™, ™Δ∞ª∞Δ∞∫∏ ∞ª∞§π∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À & 7Ô °.§. μ√§√À (5 øƒ.), ™Δ∂º∞¡π¢√À ª∞ƒπ¡∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °.§. ™∫√¶∂§√À, Δ∂°√™ μ∞™π§∂π√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞§ªÀƒ√À, Δ∑√∫∞ μ∞´∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 4Ô °.§. μ√§√À, Δ™π∞ª∞¡∏ ∂§∂¡∏ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ™√Àƒ¶∏™ & ™Δ√ ∂¶∞§ ∞§ªÀƒ√À (4 øƒ. - 1 ∏ª.), Δ™π∞ƒ¢∞∫§∏ ∂§∂¡∏ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ ∂¶∞§ ∞§ªÀƒ√À, Δ™π§πªπ°∫∞ μ∞™π§π∫∏ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ™∫√¶Œ§√À, º∞ƒ∞¡Δ√Àƒ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02, Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∑∏ ∞°°∂§π∫∏ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ °/™π√ §∂Ãø¡πø¡, Ã∞Δ∑∏¶§∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 6Ô °/™π√ μ√§√À (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ºÀ§∞∫ø¡), ªøƒ∞´Δ∏ ™Δ∞ª∞Δπ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À, ª¶√À∫øƒ√À ª∞ƒπ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞§ªÀƒ√À, ¶∞¡Δ√™ ™Δ∂ƒ°π√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∫∞¡∞§πø¡, Δ∂ƒ¶√À ∫∞§§π√¶∏ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 9Ô °/™π√ μ√§√À (10 øƒ.), ™∞ƒ∞º∏ ∞™∏ª∂¡π∞ Δƒ√¶√¶√π∏™∏ ¶ƒ√™øƒπ¡∏™ Δ√¶√£∂Δ∏™∏™ ™Δ√ °/™π√ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ & Δ√¶√£∂Δ∏™∏ ™Δ√ °.§. ∑∞°√ƒ∞™, ∫∞ª∞ƒ∞™ ¶∂Δƒ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™ (12 øƒ.), ∫√§πΔ™∞ ª∞ƒπ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À (8 øƒ.), Δ∑øƒΔ∑∏ ™Àƒ∞´¡∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô °.§. μ√§√À, ª√ÀƒΔ∑∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ∞°ƒπ∞™ (9 øƒ.), Δ∑∞μ∂§√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ™∫√¶∂§√À ∂• √§√∫§∏ƒ√À, §∞ª¶√°§√À ∂§π™™∞μ∂Δ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô °.§. μ√§√À, Δ∂°√™ μ∞™π§∂π√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞§ªÀƒ√À. ¶∂03 ∫√ª¡π∞¡√™ ∫ø¡/¡√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 5Ô °.§. μ√§√À, ∂ªμ∞§øΔ∏ ª∞ƒπ∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 5Ô °/™π√ μ√§√À, ª¶√Àƒ√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 3Ô °.§. μ√§√À (11 øƒ.) & ™Δ√ 5Ô °.§. μ√§√À (8 øƒ.), ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À πø∞¡¡∏™∂À∞°°∂§√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ ∂™¶∂ƒπ¡√ °/™π√ μ√§√À ∂• √§√∫§∏ƒ√À & ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô ∂¶∞§ μ√§√À (2 øƒ.), Δ∞™π√À ∫∞§§π√¶∏ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™ ∂• √§√∫§∏ƒ√À, ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√À ∞£∏¡∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 1Ô °.§. μ√§√À, º√μ√™ πø∞¡¡∏™ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 6Ô °/™π√ μ√§√À (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ºÀ§∞∫ø¡), £øª√™ °∂øƒ°π√™ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ °.§. ∞§ªÀƒ√À, ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À ∂• √§√∫§∏ƒ√À & ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ (9 øƒ.), ™Δ√º√ƒπ∞¢∏™ ∫ø¡/¡√™ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ °/™π√ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ ∂• √§√∫§∏ƒ√À & ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ (9 øƒ.), æ∞ƒƒ∞™ Ã∏™Δ√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 1Ô °/™π√ μ√§√À (12 øƒ.) & ™Δ√ 1Ô °.§. μ√§√À (2 øƒ.), ∫√Δƒ√§√À μ∞™π§π∫∏ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ¶ƒπ∞°°∂§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ™√Àƒ¶∏™, °∞§∞¡√¶√À§√™ ™Δ∞Àƒ√™ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ °.§. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™, ∑πø°∞™ Ã∏™Δ√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ (15 øƒ.) & ™Δ√ ∂™¶∂ƒπ¡√ °.§. μ√§√À (3 øƒ.), √¡Δƒπ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ °/™π√ ∫∞¡∞§πø¡ ∂• √§√∫§∏ƒ√À & ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∫∞¡∞§πø¡ (9 øƒ.), ª∞∫ƒÀ∫ø™Δ∞™ πø∞¡¡∏™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ∞§√¡¡∏™√À, ª∏Δ™π∞¢∏ ¢∂™¶√π¡∞ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ °.§. ∫∞¡∞§πø¡, ∞Ωº∞¡Δ∏ ∞£∏¡∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 4Ô °.§. μ√§√À (15 øƒ.), ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À ∂• √§√∫§∏ƒ√À, °∂ƒ√À∫∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞°-

Ãπ∞§√À (6 øƒ.), ª¶§∞Δ™∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô °.§. ¡. πø¡π∞™ ∂• √§√∫§∏ƒ√À, ºπ§√™√°§√À ∫Àƒπ∞∫√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 7Ô °.§. μ√§√À (11 øƒ.), ª√™Ã∞Δ√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 4Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™ (8 øƒ.), ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™∞μμ∞Δø ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À (8 øƒ.), °√À™√ÀΔπ¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ ∂• √§√∫§∏ƒ√À, Δ∂ƒΔπª¶∞ ∂§§∏ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™ ∂• √§√∫§∏ƒ√À, Δ™πΔƒ∞™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô °/™π√ μ√§√À (4 øƒ.), ¶∞À§√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ §∂Ãø¡πø¡ (8 øƒ.), ª∞¡Δ∑∞μπ¡√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ™√Àƒ¶∏™ ∂• √§√∫§∏ƒ√À, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√¶√À§√À ¶∂§∞°π∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ™√Àƒ¶∏™ (9 øƒ. - 2 ∏ª.), ¶∞Δ∞∫π√ÀΔ∏™ πø∞¡¡∏™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ πø§∫√À (8 øƒ.). ¶∂04.01 μ∂∏™ ¡π∫√§∞√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 1Ô °/™π√ μ√§√À, °∫√À¡Δ∞™ ∞¡Δø¡π√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À, Ã∞Δ∑∏°π∞¡¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 6Ô °/™π√ μ√§√À, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√Àπø∞¡¡∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ §∂Ãø¡πø¡ & ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 10Ô °/™π√ μ√§√À (4 øƒ.), §∂Δ™π√™ °∂øƒ°π√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô °.§. μ√§√À (6 øƒ.) ∫∞π ™Δ√ 5Ô °.§. μ√§√À (4 øƒ.), ¢∏ª√¶√À§√™ §∂ø¡π¢∞™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 1Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ ∂À§∞§π∞ Δ√¶√£∂Δ∏™∏ ™Δ√ °/™π√ ª∏§∂ø¡, ¢π∞ª∞¡Δ∂¡π∞™ £∂√§√°√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞§ªÀƒ√À, ™∞ƒ∞¡Δ√À§∏™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ¶Δ∂§∂√À & ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ™√Àƒ¶∏™ (4 øƒ.), ∫∞¡∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô °.§. μ√§√À (7 øƒ.), ∫√§Àª∂¡√À ª∞ƒπ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 4Ô °.§. μ√§√À ∂• √§√∫§∏ƒ√À, ª∞ƒ°∞ƒπΔ√¶√À§√À ∫∂ƒ∞™π∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À (14 øƒ. - 3 ∏ª.), ¶∞¶¶∞™ °∂øƒ°π√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 3Ô °/™π√ μ√§√À (6 øƒ.), Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√À ¡π∫∏ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 3Ô °/™π√ μ√§√À ∂• √§√∫§∏ƒ√À. ¶∂04.02 μπΔøƒπ√™ ∞¡Δø¡π√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 10Ô °/™π√ μ√§√À, §∞Δ∑ø¡∏™ ¶√§À¡π∫∏™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ ∂¶∞§ ∞§ªÀƒ√À (7 øƒ.), ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¡π∫√§∞√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô °.§. ¡. πø¡π∞™ (9 øƒ.). ¶∂04.04 ∞¡¢ƒ∂∞∫√À ∂πƒ∏¡∏ ∑∞Ã∞ƒ√À§∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô ∂¶∞§∞ ¡. πø¡π∞™ (14 øƒ. - 3 ∏ª.), °∞§∞¡√¶√À§√À ∂À∞¡£π∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 7Ô °/™π√ μ√§√À (8 øƒ.), ª∞∫ƒ∏ ∂§∂¡∏ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 7Ô °.§. μ√§√À (6 øƒ.), ºπ§π¶¶√À μ∞ƒμ∞ƒ∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞°ƒπ∞™ (15 øƒ.). ¶∂04.05 ¡∞™π∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ μ∂§∂™Δπ¡√À (15 øƒ. -3 ∏ª.) & ¶∞ƒ∞ª∂¡∂π ™Δ√ 10Ô °/™π√ μ√§√À Δπ™ À¶√§√π¶∂™ 2 ∏ª., ∫∞¡∂§§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 7Ô °.§. μ√§√À & ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 3Ô °.§. μ√§√À (5 øƒ.), ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 4Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™ & ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™ (8 øƒ.), ∫ÀƒπΔ™∏ ∂§∂¡∏ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 1Ô °.§. ¡. πø¡π∞™, ∞¶√™Δ√§π¡∞ ∞ª∞§π∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 5Ô °/™π√ μ√§√À (6 øƒ.). ¶∂11 ª∞¡Δ∞™ °ƒ∏°√ƒ∏™ ∞¶√™¶∞Δ∞π

™Δ√ 1Ô °/™π√ μ√§√À ∂• √§√∫§∏ƒ√À & ¢π∞£∂™∏ ™Δ√ 1Ô °.§. μ√§√À (4 øƒ.), •∂¡√∫ø™Δ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °.§. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ (11 øƒ. - 3 ∏ª.) & ™Δ√ °/™π√ ∞°ƒπ∞™ (8 øƒ. - 2 ∏ª.), ª∂ª√™ ∂À™Δ∞£π√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 7Ô °.§. μ√§√À, ∫√Δ™π¢∏™ ªπÃ∞∏§ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °/™π√ ∑∞°√ƒ∞™ (14 øƒ.), ∫∞∫√À§π¢√À ª∞ƒ£∞ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ 9Ô °/™π√ μ√§√À ∂• √§√∫§∏ƒ√À & ¢π∞£∂™∏ ™Δ√ 6Ô °.§. μ√§√À (3 øƒ.), Ã∞ªΔ∑π¢√À ∞°°∂§π∫∏ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 6Ô °/™π√ μ√§√À (11 øƒ.) & 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À (8 øƒ.), ∫∞º∂Δ∑∏™∞¶√™Δ√§√™ Δ√¶√£∂Δ∂πΔ∞π ™Δ√ 1Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À ∞¡∞™Δ∞™π√™ ∞¶√™¶∞Δ∞π ™Δ√ °/™π√ πø§∫√À (16 øƒ.) & 3Ô °.§. μ√§√À (2 øƒ.), ª∞ƒπ¡∞°∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô °/™π√ μ√§√À (8 øƒ.), ∫√ÀΔ™√°π∞¡¡∏™ ª∞ƒπ¡√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 2Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™ (6 øƒ.), ∫∞Δ™∞ª¶∂∫∏™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. ∫∞¡∞§πø¡ (5 øƒ.) & ™Δ√ 4Ô °/™π√ μ√§√À (5 øƒ.), ∫∞ƒ∞μ∞™π§∏™ Ã∏™Δ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ °.§. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™ (5 øƒ.), ™∞§¶∞¢∏ª√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√2Ô °.§. ¡. πø¡π∞™ (4 øƒ.), ª¶∂¡∏™™Δ∞ª∞Δπ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ ∂¶∞§ μ∂§∂™Δπ¡√À (5 øƒ.), Δ™√À∫¡π∫∞ ∂§∂¡∏ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À (4 øƒ.), ™¶∞¡√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 4Ô °.§. μ√§√À (6 øƒ.), ΔƒÀºø¡∞ ∞£∞¡∞™π∞ ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ™Δ√ 1Ô °.§. ¡. πø¡π∞™ (3 øƒ.).

™Ù· Û¯ÔÏ›· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞fi ÙÔ ¶.À.™.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-13. √È ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›·. Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 1Ô Δ.∂.∂. ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ μ√§√À, §πøΔ∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ∫∞¡∞ƒπ¢∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ¶∞Δ∞μ∞§∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂03 1Ô Δ.∂.∂. ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ μ√§√À, ª√™Ã√À¢∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂03.50 1Ô Δ.∂.∂. ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ μ√§√À, ∞¶√™Δ√§√¶√À§√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ¶∂04.01 8Ô °/™π√ μ√§√À (Δª∏ª∞ ∂¡Δ∞•∏™), °∫ƒπ¡π∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂08 ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À, μ∞∫∞§∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂10.01 ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À, °π∞¡¡∞ƒ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂11 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ª∂ƒ°π∞§∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏ ¶∂11 ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À, ª∞¡Δ∑√Àƒ∞¡∏ √§°∞ ¶∂11 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ª∞¡√À∫∞ ∂§∂¡∏ ¶∂11 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ¡π∫√§√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂14.04 ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À, Ã∞Δ∑∏£∂√¢øƒ√À μ∞™π§∏™ ¶∂14.04 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ∫∞Δ™∏ - ª∞°∞§π√À μ∞ƒμ∞ƒ∞ ¶∂16.01 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ∫∞ƒ∞μ∞™π§∏ ∂§∂¡∏ ¶∂18.07 ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À, Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ¶∂18.09 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ∫§√À∫√ÀΔ∞ƒ∞ ¶∏¡∂§√¶∏ ¶∂18.09 ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À, ¶∂¶¶∞ ∂§∂¡∏ ¶∂18.12 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, ∫Àƒ°π∞∫∏™ ΔƒÀºø¡ ¶∂18.15 1Ô Δ.∂.∂. ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ μ√§√À, ªøƒ∞´Δ√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶∂18.15 ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À, ™ªÀƒ§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶∂18.17 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, Δ™π¶√À ª∞°¢∞§∏¡∏ ¶∂18.17 ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À, ª¶∞§∞º√ÀΔ∏ ∂§∂¡∏ ¶∂18.35 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À, Ã∞Δ∑∏ ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂18.25 ∂¶∞™ ¡. πø¡π∞™, ª¶√ÀΔ§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂19 1Ô Δ.∂.∂. ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ μ√§√À, Δ™πªπΔ™∂§∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂19 1Ô Δ.∂.∂. ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ μ√§√À, μ∂§∂¡Δ∑∞™ ¶∂Δƒ√™ ¶∂20 ∂.∂.∂.∂.∫. μ√§√À.


33

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊ.: Z·¯·Ú›·˜ ÿÓÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 - Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊ.: ¶. ¶Èӷο˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 - Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr μfiÏÔ˜ 5-9-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 4674/176690

μfiÏÔ˜ 6-9-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 4709/178131

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ∂ÎÙ¿Ûˆ˜)

√ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∑‹ÓˆÓ· §˘¯Ó·Ú¿, ηÙÔ›ÎÔ˘ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌ. 4709/178131/69-2012 Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 22.695,82 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∑ËÚÁ¿Ó·” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

√ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÷Ù˙ËÊÒÙË, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∫Ô˙¿Ó˘, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌ. 4674/176690/5-9-2012 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.458,96 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∞Á›· ΔÚÈ¿‰·” Ù˘ ¢ËÌÔÙ. ∂ÓfiÙËÙ·˜ ªËÏÂÒÓ, Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

∞¶√™¶∞™ª∞ ∫∞Δ∞™Ã∂Δ∏ƒπ∞™ ∂∫£∂™∏™ √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ∫. ∫·Ú·ÌÔÙ¿Î˘, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 35, Û·˜ οӈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙȘ ›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ (26) ÙÔ˘ Ì‹Ó· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4 ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ÛÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô˘˙¿Ó·˜ æ·ÚÔÁÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 119), ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ªÈ¯·‹Ï ÃÚ˘ÛÔ‡ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ ™Ù·ı¿ ·ÚÈıÌ. 17, Ì Â›Û¢ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÛÙԇϷ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‰fi˜ πˆÏÎÔ‡ ·ÚÈı. 43, ‰ËÏ·‰‹: ∏ Ì ÛÙÔȯ›· ∫∞¶∞ ∂¡∞ (∫-1) ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È Ù· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘, ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ, ÛÙÔ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 166, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜” Î·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂˘Ù¤Ú˘, ∂ηٷ›Ô˘ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ), ÎÙÈṲ̂Ó˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ (1364,10) ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ‰Â Á‡Úˆ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂ηٷ›Ô˘, Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ¢ÂÓÂÏ¿‚· Î·È Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÁÓÒÛÙÔ˘, ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ¢ÂÓÂÏ¿‚· Î·È Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂˘Ù¤Ú˘, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ì ·ÓÒÓ˘ÌË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi (Â˙fi‰ÚÔÌÔ) Î·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ÎÏËÚ. ÕÓÓ·˜ ªÂÓÙÈÛÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· §¿˙·ÚÔ˘ ∫ÔÏ·Í‹. ∏ ·Ú·¿Óˆ Ì ÛÙÔȯ›· ∫∞¶∞ ∂¡∞ (∫-1) ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·), ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· (3) ÙÌ‹Ì·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ¤Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ¤Ó· ÛÙÔ ÚÒÙÔ (∞’) ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ì›· ηÙÔÈΛ· Î·È Ù˘Èο Ì›· ‰ÈËÚË̤ÓË È‰ÈÔÎÙËÛ›· (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· - ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·), Ë ÔÔ›· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ÂηÙfiÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÔÎÙÒ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È 89/100 (138,89), ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰Â Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ˆ˜ ÂÍ‹˜: À¶√°∂π√: ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ (49,83) Ù.Ì., fiÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ·, ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜. - π™√°∂π√: ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯ÒÚÔ ÂÈÛfi‰Ô˘, Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi fiÔ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÎÔ˘˙›Ó· Î·È W.C., ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (49,84) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ·, ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜. -¶ƒøΔ√™ ¶∞¡ø ∞¶√ Δ√ π™√°∂π√ √ƒ√º√™: ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Î·È Ë ÛοϷ ηıfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ‰‡Ô (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ¿-

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA ÙÈ·, ÏÔ˘ÙÚfi, W.C., ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ‰‡Ô ÂÍÒÛÙ˜, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (39,22) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ·, ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜.- ™ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (∫-1) ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘: ·) ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (59,07) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ· Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÓfiÙÈ· Ì Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜ Î·È Â›Û˘ Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-2 ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ‚) Ô Ì ÛÙÔȯ›· ∫∞¶∞ ∂¡∞ (1) ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ∂˘Ù¤Ú˘, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (10,35) Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ ‚fiÚÂÈ· Ì ÙÔÓ ∫-2 ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÓfiÙÈ· Ì ·ÓÒÓ˘ÌË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi (Â˙fi‰ÚÔÌÔ), ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Î·È ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· ∫-3 ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙËÓ Ô‰fi˜ ∂˘Ù¤Ú˘. - ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ ·¤ÎÙËÛÂ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ Ì ÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi 28.808/2009 Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ∑Ô‡ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈÌ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 539 Î·È Ì ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi 229, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi 26.144/2007 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ·Ú·¿Óˆ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 513 Î·È Ì ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi 487. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ (̤¯ÚÈ 19-102010) ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÙÚÂȘ (3) ¶ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÀÔı‹Î˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ˘‹Ú¯·Ó ηٿ ÙÔ˘ ÚÔÎÙ‹ÙÔÚÔ˜ ∞Ó‰Ú¤· ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔ̤ÓË Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜ ÔÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÁÁڷʤ˜: 1) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 425,07 Ù.Ì., ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 21-4-2008 Ë Ì ·ÚÈıÌ. 1317/15-4-2008 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. 2428/266-2006 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î·È ÂίˆÚ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞-

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (990)

¢√™ ∞.∂. ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. 2) ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂., ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 21-4-2008 Ë Ì ·ÚÈıÌ. 1317/15-42008 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. 3212/23-72007 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î·È ÂίˆÚ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂-

ª¶√ƒπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞™ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙÔ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Ì ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂηÙfiÓ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (110.000,00) ¢ÚÒ. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó. μfiÏÔ˜ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞ª¶√Δ∞∫∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ∫∞π ∞§ªÀƒ√À π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π∞™ Δƒπ∞¢∞™ Δƒπ∫∂ƒπ√À £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ π∂ƒ∞™ ª√¡∏™ ¶∞¡∞°π∞™ ∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞™ ¡∏™√À Δƒπ∫∂ƒø¡ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙË 10Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë I. ªÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ΔÚÈΤڈÓ, ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‡ÚÂÛ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓ·˜ Δ˘. √ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ª¤Á· ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 07:30 Ì.Ì. ÌÂÙ¿ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ΔËÓ Î˘ÚÈÒÓ˘ÌÔ ‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÏÔ›ˆÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙȘ 15:30 Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ÛÙȘ 17:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¡ËÛ› ÛÙȘ 22:30 Î·È 01:00 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È ÙÔ ÊÈÏfiıÚËÛÎÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÔÚÙ‹. °π∞ Δ√ ∂∫∫§∏™π∞™Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√ ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ μ·˚ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¡π∫√§∞√™ ª∞∫ƒ∏™ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ˆÛÙ¿ÌË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ∞°∞¶∏Δ√À ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™·ÚÏ¿Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ ª√ƒº√°π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ˙Ô‚¿Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë STALMAKHOVICH IRYNA (™Δ∞§ª∞Ã√μπΔ™ πƒπ¡∞) ÙÔ˘ Leonid (§ÂÔÓ›ÓÙ) Î·È Ù˘ Inna (ÿÓÓ·), ÙÔ Á¤ÓÔ˜ πnessa Klimanskaya (πÓ¤ÛÛ· ∫ÏÈÌ¿ÓÛηÁÈ·), Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ªÈÓÛÎ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶∂ƒπ§∏æ∏ Δ˘ ·ÚÈı. 206/2012 ·fiÊ·Û˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ı¤Ì·: “∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, Ù˘ 31˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012, ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ¤ÍÔ‰· ·˘ÙÔ‡, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 6953/8-8-2012 ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ 185/2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ:

∂∫§∂∫Δ√π °∞ª√π ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1/9 Î·È ÛÙËÓ π.ª. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Ô ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∞¶∞Ã∏™Δ√™ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ¡∂™Δ√ƒ∞ ÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘¯fiÌ·ÛÙ ¿ÓÙ· ¿ÍÈÔ˜ Ô ¶·Ú·Û΢¿˜ ∫¯·ÁÈ¿˜. ™ÙÔ˘˜ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ˙‹ÛÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ.

∞/∞ ∫.∞. ∂™√¢√À ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ¶√™√ 1 1311.2 ∫∞¶ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (™∞Δ∞) - ¶√§πΔπ∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞ 31.200,00 2 1211.01 ŒÛÔ‰· ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË 3.200,00 3 1314.06 Δ¯ÓÈ΋ μÔ‹ıÂÈ· ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 50.000,00 (¶Ú¿ÍË ¤ÓÙ·Í˘ 377105/∂√198/ª√¢) ™À¡√§√: 84.400,00 ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ: 18.878,47 ¢ÚÒ ∞‡ÍËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ: 84.400,00 ¢ÚÒ ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ∫.∞. 9111: 103.278,47 ¢ÚÒ ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ: - ·fi ÙÔÓ ∫.∞. ∂Ífi‰Ô˘ 00.6432.1 Ì ٛÙÏÔ “‰·¿Ó˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 14.000 ¢ÚÒ, - ·fi ÙÔÓ ∫.∞. ∂Ífi‰Ô˘ 00.6432.2 Ì ٛÙÏÔ “‰·¿Ó˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 31.000 ¢ÚÒ, - ·fi ÙÔÓ ∫.∞. ∂Ífi‰Ô˘ 00.6431 Ì ٛÙÏÔ “¤ÍÔ‰· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 12.000 ¢ÚÒ. ™‡ÓÔÏÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘: 103.278,47 ¢ÚÒ ∞‡ÍËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘: 57.000,00 ¢ÚÒ ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡: 160.278,47 ¢ÚÒ ∫·È ̤ۈ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÛÔ‡ 158.700,00 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ∫.∞ ÂÍfi‰ˆÓ: ∞/∞ 1 2 3 4 5 6

∫.∞. ∂•√¢ø¡ 35.6263.01 20.6142.01 00.6111 8242 20.6022.01 30.6117

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ¶√™√ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ‰·ÛÒÓ / ‰È¿ÓÔÈÍË ‰·ÛÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ 15.400,00 ∞ÌÔÈ‚¤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉ. ‰Èη›Ô˘ 78.300,00 ∞ÌÔÈ‚¤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ 7.000,00 §ÔÈ¤˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ 6.000,00 ∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ 2.000,00 Δ¯ÓÈ΋ μÔ‹ıÂÈ· ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ (¶Ú¿ÍË ¤ÓÙ·Í˘ 377105/∂√198/ª√¢) 50.000,00 ™À¡√§√: 158.700,00

™‡ÓÔÏÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ∫.∞ 9111: 1.578,47 ∂ ∏ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì ¤ÓÙ (5) ıÂÙÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜ Î·È ‰˘Ô (2) ·ÚÓËÙÈΤ˜, ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ ÙˆÓ Î.Î. ¢. ∑˘Ì·ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È °. ∫·Ú·Ûٷًڷ Ô˘ „‹ÊÈÛ ·ÚÒÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¡π∫√§∞√™ ∫Àƒ. ¶§øª∞ƒπΔ∏™

“£”

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 98426/TY 6594/6-9-2012

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ì ÂÓÈ·›Ô ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ (¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008 ∫¢∂) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ - ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ (¶Àƒ√¶ƒ√™Δ∞™π∞)” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (44.000,00 ∂) Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. Î·È Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ (∫Ù›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ) ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ª∂∂¶ Ù¿Í˘ ∞1 Î·È ¿Óˆ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙ· ¡Ô̷گȷο ªËÙÚÒ·, ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ÔÛÔ‡, ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô‰ÔÔÈ›·˜. ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ (700,00 ∂) Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008 ∫¢∂ Î·È ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÚ·ÈÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 81 (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ) ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÏ. 2421094034). Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛȇۈ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ ™∫√Δπ¡πøΔ∏™


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È A/C. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-026741. (752) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ΔËÏ. 6944623816 Î·È 6977468751. (949) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÚÈÒÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi, ∂ÚÌÔ‡∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∂ÚÌÔ‡ 109, ÙËÏ. 24210 20134 Î·È 6976792897. (946) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÚÙ›Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 93Ù.Ì. Ì 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 360 ∂Àƒø. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-830999 ÌÂÙ¿ ÙȘ 13:00. (685)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹. ¶¿ÚȉԘ Ì ∞‰Ú·ÌËÙ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60033. (346)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÊÔÈÙËÙÈο ‰˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 22511, 6973555470/1/5, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150. (782)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. ΔËÏ. 23510 34442 Î·È ÎÈÓ. 6978298052. (969)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰‡Ô (2) ÂÎı¤ÛÂȘ 280 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiψ˜, ·Ú¿ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ·˘Ù/ÙˆÓ Hyundai-Kia ÛÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞.∂.” . ∫·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™ÙÔ 5Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6978-778067, 6978-778068. (146) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘. ∑¿¯Ô˘ 9 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ÙÔ ∫Δ∂§). ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6944 633710, 6947 991557. (306) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 30 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈ· Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞ÙÔÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È a/c. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 155. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-231857. (319)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (000)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 89 Ì ƒÔ˙Ô‡ 32 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2428093255, 2421030730. (303)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (002)

ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ΋Ô, ˘fiÁÂÈ· ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È μÔ˘Ù˙¿. ΔËÏ. 6972 691669. (647)

‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 85 Ù.Ì., Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ Î·È WC, Ù˙¿ÎÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·˘ÙfiÓÔÌË Ì ·¤ÚÈÔ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 390 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-606191 Î·È 2421081022. (345)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ, Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 81 (‰È·ÁˆÓ›ˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ). ΔËÏ. 6978444937, 6973380076, 24210-78325. (288)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì 48 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Veneta, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, μÏ·¯¿‚· 22 - 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÈÌ‹ 400 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (001)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞£∏¡∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ‰›Ï· ÛÙÔ ªÂÙÚfi ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Î·È ¤Ó· ÏÂÙfi ·fi Ù· ψÊÔÚ›· Ù˘ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Ù˘ μ·Û. ™ÔÊ›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÈÛıÂÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ §À∫∞μ∏Δ√™-∞ª¶∂§√∫∏¶√π. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2410535047 6937324312. (829)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ηÈÓÔ‡ÚȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛԄ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ Ï¤Û¯Ë Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, „˘Á›Ô, ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ Ì ÊÔ‡ÚÓÔ, ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ. π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜-ÙÚȘ. ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Û¯ÔϤ˜. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ 13. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978443037, 6937994854, 2421088569. (778) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-311059. (276) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) Î·È Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 118, ÙËÏ. 24210-20944. (290) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1) πÛfiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. (2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º.∞., ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ªËÏÂÒÓ 1-°·˙‹. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ∞’ fiÚÔÊÔ˜, 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º.∞. ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 66. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-22533 Î·È 6974-666112. (684) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 95 ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421045922 Î·È 6980-425699. (289) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ, 30 Ù.Ì., ÛÙË ™˘Ú›‰Ë, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, a/c. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977083275. (387)

£∂™™∞§√¡π∫∏ (∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ÀÔ˘ÚÁ›Ô) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È STUDIOS ¢πÃøƒ∞ 30-40-50 m2 Û ÓÂfiÎÙÈÛÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ì ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË fiÚÙ· - ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏË ı˘ÚÔÙËÏÂfiÚ·ÛË - ‰ˆÚÂ¿Ó ÿÓÙÂÚÓÂÙ Ì Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÂÁÓˆÙ‹ÚÈ·. π‰·ÓÈο ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. À‡ı˘ÓÔ˜ Î. ¡Ù›ÓÔ˜. ΔËÏ. what’s up: 6978-830096 & 6977-825299. (434)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 15, 28 Ù.Ì., ·/ı, Ê/·. ∏ ÁηÚÛÔÓȤڷ ·¤¯ÂÈ ·fi √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 5 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë 7 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË 4 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6945352582. (376)

1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô‰fi À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ Î·È ª·˘ÚÔÁ¤ÓÔ˘˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ), 2) πÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ Ì ∫˘Ú›ÏÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946335461 Î·È 6945-996095. (315)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Ì μÔ˘Ù˙¿. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-691669. (378)

2 ‰˘¿ÚÈ· ÎÂÓÙÚÈο, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ӷ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Ì °·ÏÏ›·˜. º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È a/c. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693 Î·È 24210-38427. (374)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÌfiÈÏÂÚ, Ì Ì·ÏÎfiÓÈ Û ÚfiÛÔ„Ë ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 180 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6998773757. (316)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 143, 106 Ù.Ì., 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ì 3 a/c Hitachi Inverter Î·È 1 Toshiba, ËÏÈ·Îfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜, Áηڿ˙ ÛÙËÓ ÈÏÔÙ‹, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-134456 Î·È 6946702097. (372)

μ√§√™ Ãπ§π∞¢√À. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ªÂ ¤Ó· À/¢ Î·È ÂÓÈ·›Ô ηıÈÛÙÈÎfi-ÎÔ˘˙›Ó·. ∞˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘, boiler, ¤Á¯ÚˆÌË ı˘ÚÔÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜ Î·È fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ªÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÂÌÚfi˜ Î·È ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ ›Ûˆ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, Û È¿ÙÛ· Ù·Í› Î·È ÛÙ¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 300∂. ΔËÏ. 6972030142. (259)

¶ø§OYNTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ¢ڇ¯ˆÚË ÁηÚÛÔÓȤڷ ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, 8ÂÙ›·˜, 40Ù.Ì., ∞ÀΔ√¡√ª∏ £∂ƒª∞¡™∏-∑∂™Δ√ ¡∂ƒ√ Ì ºÀ™π∫√ ∞∂ƒπ√ Î·È ∫§πª∞Δπ™ª√™ Ì a/c, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÛÙȘ 2 fi„ÂȘ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Δڇʈӷ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ¢π¶§∞ ÛÙȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ¿ÓÂÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-134456 Î·È 6496-702097. (373)

μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο: ·) ΔÂÛÛ¿ÚÈ 115 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 À/¢, 2 WC, ∞/£, 4Ô˜, ¿ÚÎÈÓ 450 ∂. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 2 À/¢, Ù˙¿ÎÈ, 4Ô˜, 350 ∂. Á) ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ∞/£, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 340 ∂. ‰) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 5ÂÙ›·˜ 3Ô˜ 230 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (285)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

͢ÏÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 47. ΔËÏ. 36147 (24210). ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. (386)

‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, Ê/· Î·È ·Ôı‹ÎË Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-774153. (296)

¶ø§∂πΔ∞π ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi ºˆÙÔÌ¿Ú· Ì ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ Ì ʿÙÛ· 21 ̤ÙÚ·, ‚¿ıÔ˜ 16 ̤ÙÚ·, 336 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì ™.¢. 1,8. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (258)

¶ø§∂πΔ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô (ƒÔ˙Ô‡ Î·È ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜) 173,17 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 468 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 135.000∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944332792 Î·È 6977550768. (083)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

°È· ÊÔÈÙËÙ¤˜-ÙÚȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

(449)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 2 ˘/‰, ¯ÔÏ, ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-67855. (324) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ô‰fi˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 93 Î·È ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 170 Ù.Ì., ·Ú·χڈ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘, ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔËÏ. 24210 88940. (318) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2,5¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ȉÈfiÎÙËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. º/·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ÂÈψ̤ÓÔ ‹ ÌË, ‰/ÓÛË ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 73. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946-656718 Î·È 6937-384790. (377) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-43665 Î·È 6932755611. (375)

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 72 Ù.Ì., Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-084616, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. (970)

∞fi ȉÈÒÙË

¶ø§∂πΔ∞π-∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 40 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6949-442147. (274)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §·Ú›Û˘ 214μ ¶ø§√À¡Δ∞π ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 32 Ù.Ì. Î·È 51 Ù.Ì. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓˆÛ˘, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì 1 Î·È 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ·ÚÔ¯‹ Ê/·, Û ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· Î·È ‰›¯ˆ˜ º.¶.∞., Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 174 Ì ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140, 6974-531311. (257)

ª∂°∞§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™ ·) μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4¿ÚÈ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 113.000 ∂Àƒø. ‚) ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 300 ¢ÚÒ, 2Ô˜, 57.000 ∂Àƒø. Á) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ªËÏȤ˜, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı¤·, 19.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (287)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰ Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (985)

¶ø§∂πΔ∞π Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ-fiÚÔÊÔ 133 Ù.Ì., ÛÔʛٷ 44 Ù.Ì. Î·È ÊˆÙÂÈÓfi ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 99 Ù.Ì. ªÔÓ·‰È΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ΋Ô˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (982)

¶ø§∂πΔ∞π ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Âȯ›ÚËÛË Ì ηıÈÂڈ̤ÓË ÂÏ·Ù›· Ì·˙› Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 Ù.Ì. Ì ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000.000 ∂Àƒø Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (286)

ÌfiÏȘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÂÙ›·˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 212 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 262 Ù.Ì. Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, playroom, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (983)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 401 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (986)

Û ·ÍÈfiÏÔÁ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÎÙ›ÚÈÔ Ï›ÁˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 56 Ù.Ì., Ì ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó·˜-ηıÈÛÙÈÎÔ‡, ¿ÓÂÙÔ ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ôı‹ÎË ˘ÔÁ›Ԣ, ¿ÚÎÈÓ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √∂ KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÁÏ 45 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (984)

¶ø§√À¡Δ∞π: ™ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ªÂÙfi¯È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ó ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∫·È ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 120 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 24230-54282 Î·È 2423054011. (284)

(992)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. §·ÌÚ¿ÎË, 159 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 ∂) 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 ∂) 4. ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ηٿÛÙËÌ· 154 Ù.Ì., (198.000 ∂) 8. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ & ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 77 Ù.Ì. (144.000 ∂) 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (59.000 ∂) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 ∂) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 200 Ù.Ì. 12. Nakos center, ηٿÛÙËÌ· (329.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 ∂) 14. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 70 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ (68.000 ∂) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 500 ∂/Ì‹Ó·, (139.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) 17. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., (34.000 ∂) 18. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 32 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (85.000 ∂) 19. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ (120.000 ∂) 20. ∞’ μπ¶∂, ÎÙ›ÚÈÔ 350 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.700 Ù.Ì., Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË (279.000) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 94 Ù.Ì. ∫‡ÚÔ˘ 54 & °. ¢‹ÌÔ˘ (470 ∂) 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (490 ∂) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 ∂) 5. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (750.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (250.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (195.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (135.000 ∂) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (54.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (150.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (180.000 ∂) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÁˆÓÈ·Îfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.400 Ù.Ì. 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ (122.000 ∂) 18. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 587 Ù.Ì. (19.000) ! 19. ÃfiÚÙÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. (120.000 ∂) 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (89.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 ∂) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì. (29.000 ∂) ! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 ∂) 25. ∞˚ °È¿ÓÓ˘-¶·¿ ¡ÂÚfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.625 Ù.Ì. (250.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (75.000 ∂) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. §·‡ÎÔ˜ - ∞ÛÚfiÁÈ·, 13 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (250.000) 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì. (72.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. (85.000 ∂) ! 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. (59.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (125.000 ∂)

34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., Ì ı¤· (120.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (100.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (260.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 ∂) 40. ∫ÔÚÒË ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (45.000 ∂) 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (58.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 ∂) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì. (80.000 ∂) 50. ªԇʷ, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (119.000 ∂) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (159.000 ∂) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (400.000 ∂) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 ∂) 55. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì.,Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 ∂) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (267.000 ∂) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 ∂) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì. (99.000 ∂) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì. (105.000 ∂) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 ∂) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. (19.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (258.000 ∂) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 ∂) 66. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (240.000 ∂) 67. ¶ÈӷοÙ˜, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 148 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 455 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË (140.000 ∂) 68. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (200.000 ∂) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 ∂) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì. (89.000 ∂) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 Ù.Ì., Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜,300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· (80.000 ∂) 72. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (285.000 ∂) 74. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 ∂) 75. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ͇ÏÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., (120.000 ∂) 76. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (39.000 ∂) 77. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (165.000 ∂) 78. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 79. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 Ù.Ì., (75.000 ∂) 80. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., Ì ı¤·, 150 Ì ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 ∂) 81. ªÔ˘ÚÙȤ˜ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ. (90.000 ∂) 82. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 ∂) 83. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (220.000 ∂) 84. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 ∂) 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (250.000 ∂) 86. ÃÔÚ¢Ùfi, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 109 Ù.Ì., ÚÒÙË ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (240.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì. (290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (185.000 ∂) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· (999)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (026)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (029)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ·fi 35-106 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜ πÙ·Ï›·˜, fiÚÙ˜ Ì·Û›Ê, ‰¿‰· Ù˙¿ÎÈ· ÁÚ·Ó›Ù˜, ÏÔ˘ÙÚ¿ ÏÔ˘Í Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: μ›Ï˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ı¤· ÙˆÓ 143-165 Ù.Ì. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 300-420 Ù.Ì. ∑∏Δ∂πΔ∞π: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. (013)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·)

406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (015)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (016)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ,ÔÈÎ 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ.∞Óˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 92ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ.™·Ì¿Ó·Á· ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ1,5ÛÙÚ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ.150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ , ¡. πˆÓ›· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 210ÙÌ Û ÔÈÎ. 333ÙÌ ª. μÂÏ·Óȉȿ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ25ÙÌ &‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ &¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡.Ȉӛ· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 115ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ·‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212,1408 &1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜

√ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 621, 191, 156 & 343ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· (º˘ÙfiÎÔ) √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ,3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙ. 2380Ù̪·Ìȉ¿ÎË∞Á.∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ.1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜280,300,450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞ μπ¶∂ μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 4000ÙÌ, Û ÔÈÎ. 5600ÙÌ ÛÙËÓ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480,¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ.370ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡.π ˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ -∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰·1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 2500ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi.1177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1 ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ (020)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ∫ÔÚfiÈ. 2. ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50.000 ∂. 3. ª·Á·˙› 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÂÓÔ›ÎÈÔ 1800∂ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ·, π¿ÛÔÓÔ˜. BI§E™-OIKIE™ 1. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì., 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞º∏™√™ (110.000 ∂). 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. OIKO¶E¢A 1. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 2. 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ÔÚfiÈ. 3. 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞°π√ ™Δ∂º∞¡√

80 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∞§À∫∂™. 5. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 500-1.000 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ, ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∞º∏™™√™. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (75.000∂). 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ (100.000∂). °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (021)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π ·fi ÙËÓ PRONET HELLAS Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 95Ì.Ì. ΔËÏ. 2410-555570. (279)

∑∏Δ∂πΔ∞π η̷ÚȤڷ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6942467441. (627)

∑∏Δ∂πΔ∞π ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· 2 ·È‰È¿ 3 ÂÙÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-235423. (344)

∑∏Δ∂πΔ∞π ηıËÁËÙ‹˜/ÙÚÈ·, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ∂ϤÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜. ΔËÏ. 2422025242. (348)

∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÎÔ¤Ï· Ì ÂÌÂÈÚ›· Û °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‚È‚Ï›·-ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· EYROFASMA. WORD, EXCEL, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ù·¯. ı˘Ú. μfiÏÔ˘ 2. (295)

ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “∫√À§¶∞™” ˙ËÙ¿

ˆÏËÙ¤˜-ˆÏ‹ÙÚȘ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›·: ·) °È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÔ˘ÚÙÈÓÒÓ-˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ ‚) °È· ÙË Ó¤· ¤ÎıÂÛË Â›ÏˆÓ ¶ÏËÚÔÊ. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 110, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 24210-66814. (297)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ Û ∞.√.£.-∞.√.¢.∂. Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6985-899330. (650) √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (003) ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∫§∞™π∫∏™ ºπ§√§√°π∞™ Ì 10ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ (fiÏˆÓ ÙˆÓ ∫·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ). ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ∫ÈÓ. 6977 138730. (824) ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ηıËÁËÙ‹˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤¯ÚÈ 3 ¿ÙÔÌ·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937092783. (007)


36

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

MA£HMATA ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· √π∫√¡√ªπ∫ø¡, ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ Û ∞.√.£. Î·È ∞.√.¢.∂. ΔËÏ. 6955484912. (095) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Ì ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6942011442. (941) ºπ§√§√°√™ ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6982-461514. (321) °∞§§π∫∞ ·fi ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›· ÛÙÔ “PEDAGOGIE” ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ÛÙ· “DIPLOMES DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2” . √ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÁÎÚÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ΔËÏ. 6948640880. (299) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· °∂ƒª∞¡π∫ø¡ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977035760. (379) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔËÏ. 6979748056. (380)

°ƒ∞ªªπ∫√ ™Ã∂¢π√ ∂§∂À£∂ƒ√ ™Ã∂¢π√ ∫·ıËÁËÙ¤˜ Ì 26 ¯ÚfiÓÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. À‡ı˘ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È Û ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ Δ∂π, ÁÈ· ∫·Ù·Ù·ÎÙ‹ÚȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¡¤· ·È‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù·.

∞¡¡∂§À ∏§π∞ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯. ∂ª¶ ΔËÏ. 2421053916-6976684549

∫∞£∏°∏Δ∏™ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6942036755. (942) ¢∞™∫∞§∞, Ì ‰ÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ·È‰È¿ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∏ ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Ë ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÙËÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó. ∂›Û˘, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÈ̤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘! ∫ÈÓËÙfi: 6981-973163 Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·. (283) ∂ª¶∂πƒ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ-∫·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¢›ÓÔÓÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-57231, 6972-391821. (320) ºπ§√§√°√™ ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6986-589891. (322) ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·fi ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ì ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·. ΔÈ̤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘ Î·È ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6976-402278. (340)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

°∂ƒª∞¡π∫ø¡ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6932501753. (086)

ŒÌÂÈÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡-°˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ (Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘). ΔËÏ. 6933018716. (652)

∫ø™Δ∞™ ∫√ª¡∏¡√™ ¶Ù˘¯. ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔËÏ. 2421035660 - 6946992408 (268)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ºπ§√§√°√™ ·fiÊÔÈÙË ∞.¶.£. ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÂÈÚ›· Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6983-442245. (281)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (‰·ÛοϷ) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6945-480720 ∫·ÚÔϛӷ. (341)

¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·

∞ÁÁÏÈÎÒÓ-°·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ. ΔÈÌ‹ 10 ¢ÚÒ Ë ÒÚ·. ΔËÏ. 6947-347647. (385)

°∂ƒª∞¡π∫∞ ‡ÎÔÏ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ·fi ·fiÊÔÈÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£. Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ù˘¯›·. ºÈÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6978-011730. (391)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6974463106. (384)

∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ¶·ÚÔ¯‹ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ-Ù·ÎÙÈο Â·Ó·ÏËÙÈο ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 24210-33428 Î·È ÎÈÓËÙfi 6976-610742. (381)

°∂ƒª∞¡π∫∞ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£. Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6938534908, 24210-82181 Î·È 6984-548761. (382)

ºπ§√§√°√™ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÁ‡ÌÓ·ÛË ·È‰ÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘§˘Î›Ԣ. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÙÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ: 6938-102865. (691)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ºπ§√§√°√™ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£., Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ - Δ∂∂. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6974 537652, 2421070343. (089)

∫∂¡Δƒ√ ƒø™π∫∏™ °§ø™™∞™ ∫·ÚÙ¿ÏË 180-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·! ΔËÏ. 2421105328. (342)

ºÀ™π∫∏™

οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜, ÃËÌ›·˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ Î·È ∂¶∞§. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6945300358. (728)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

°∂ƒª∞¡π∫ø¡ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£., Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974-992547. (148)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∞°°§π∫ø¡

μπ√§√°√™ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ §˘Î›Ԣ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· μÈÔÏÔÁ›· °ÂÓÈ΋˜, μÈÔÏÔÁ›· ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ Î·È μÈÔ¯ËÌ›·. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÙÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ: 6938-804011. (692)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Ì 16 ¤ÙË ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ‹ Û group 2-3 ·ÙfïÓ. À¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ‰È‰·Ûηϛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˘. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ˘ÏÈÎfi. ¶ÚÔÛÈÙ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·. ΔËÏ. 6945460811. (280)

ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡-°˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973566992. (005)

·fiÊÔÈÙÔ˜ ΔÌ. ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ Î·È ºÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ΔËÏ. 6980-800050 Î·È 6936936440. (383)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™.°ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 43¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜. 45¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ‰È·˙/ÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜. 42¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 34¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·Î›ÓËÙ·. 40¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410 549797, 6944 518366. (366)

¢IAºOPA

∂ª¶∂πƒ√™ ∫∞£∏°∏Δ∏™ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Ì ÂÓÙ·ÂÙ‹ ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ù˘¯›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978 955101. (643)

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™Δ∏™

ºÀ™π∫√™ οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜, Ì ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜, ÃËÌ›·˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ Î·È ∂¶∞§. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6940987980. (727)

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

8

ΔÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔÓ Ù˘ ˘ÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ “√˘Î Ô›‰·Ù fiÙÈ ¿‰ÈÎÔÈ ‚·ÛÈÏ›·Ó £ÂÔ‡ Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÔ˘ÛÈ;” (∞’ ∫ÔÚÈÓı. ÛÙ’ 9). ∏ ·‰ÈΛ· ‰ÂÓ ËÌÔÚ› Ó· ‡ÚË ÔÙ¤ ÂÈ›ÎÂÈ·Ó Î·È ¤ÏÂÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. √ £Âfi˜ Â›Ó·È Ë ¿ÂÈÚÔ˜ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ‰È’ ·˘Ùfi ·Ô‰›‰ÂÈ ÂȘ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· fi,ÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È Ó· ‚ϤË ÙËÓ ·‰ÈΛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ·‰ÈΛ· ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ·ÏÒ˜ Ì›·Ó ˙ËÌ›·Ó ÂȘ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·‰ÈΛٷÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÏËÁÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹Ó Î·È ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· ·ÚÂÎÙÚ·‹ Î·È ·˘Ùfi˜, Ó· ˙ËÙ‹ÛË ÂΉ›ÎËÛÈÓ, Ó· ÂΉËÏÒÛË ‰È·ı¤ÛÂȘ ·ÁÚ›·˜, Ó· ʇÁË ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∞ÏÏ¿, ·ÎfiÌË, Ë ·‰ÈΛ· ‰È·Ù·Ú¿ÙÙÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹Ó Ù¿ÍÈÓ Î·È Á·Ï‹ÓËÓ Î·È ·ÚÌÔÓ›·Ó, ηÏÏÈÂÚÁ› Ù·˜ ¯ıÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂȘ ÛÙÚ·Ùfi‰· ¯ıÚÈο, Ô‰ËÁ› ·ÎfiÌË Î·È ÂȘ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ë ·‰ÈΛ· ·Ì¿ÚÙËÌ· ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ÚÔ› ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰ÂȘ ‰È¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Î·È Ù·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢È’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, fiÙÈ ¿‰ÈÎÔÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.

ª¡∏ª√™À¡√ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ºπ§π¶¶√À μ∞§∞™™∞

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∞¶√º√πΔ√™ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È ÁÓÒÛÂȘ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÈÛ·ÓÈÎÒÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÛÙ·ıÂÚfi 2421058958, ÎÈÓËÙfi 6978-230362. (323)

∫∞£∏°∏Δ∏™

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫. ∂πƒ∏¡∏-∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: .........25 ú ∞™Δƒ√§√°π∞: ..............25 ú ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ...........15 ú ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ..35 ú ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏: ....55 ú √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: .......... 35 ú °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612 (006)

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™˘ÓÔ‰‹ Δ· ·È‰È¿: £ˆÌ¿˜-∞Ó·ÛÙ·Û›· μ·Ï·ÛÛ¿, ª·Á‰·ÏËÓ‹ μ·Ï·ÛÛ¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜-∂ÈÚ‹ÓË μ·Ï·ÛÛ¿, ¡¤ÛÙÔÚ·˜-¶ÂÏ·Á›· μ·Ï·ÛÛ¿, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· μ·Ï·ÛÛ¿ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ™›ÙÈ Ù˘ °·Ï‹Ó˘.

KH¢EIE™

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (993)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (988)

μ√§√™ ∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (004)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (987)

∞¡π∂§ ∫√ƒÀº∞π∞ ∞™Δƒ√§√°√™ ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¢›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, Ê˘Ï·¯Ù¿ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974-456.215. (819)

ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

∫∞§§π√¶∏ ∫√ƒø¡∏ ∂ÙÒÓ 70 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 268, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ∞¡∞Ãøƒ∏™∏ ∞¶√ Δ∏¡ √π∫π∞ ª∞™ £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 10.30. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ÃÚ˘Û¿ÓıË-¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ √ ÂÁÁÔÓfi˜: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Úο ∫ÔϤÙÛÔ˘, ª·Ú›·-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μ·Ï·ÌÔ‡Ù˘ Δ· ·Ó›„È·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜-¢¤ÛÔÈÓ· ΔÛԇη, ∞¯ÈÏϤ·˜-Francoise ΔÛԇη √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫√ÀΔ∂-¶∞¶¶∞ ∂ÙÒÓ 87 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ªËÏÂÒÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 4.30 ª.ª. Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË (¯·) ∞ÓÙ. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë, °ÂÒÚÁÈÔ˜-º·Ó‹ ∫Ô˘Ù¤-¶·¿ ∏ ·‰ÂÏÊ‹: μÂÓÂÙ›· (¯·) μ·Û. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ıËÓ¿-™ˆÙ‹Ú˘, ∞Ó‰Ú¤·˜-™ÔÊ›·, ∫·ÙÂÚ›Ó·-ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ™ÔÊ›·, ∑‹Û˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜


37

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

μ∞™π§∂π∞™ ª∞ΔΔ∞

£∂√¢øƒ√À ¶∞¶∞§∂•∞¡¢ƒ√À

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ √ ˘Èfi˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

·ÁˆÓÈÛÙ‹ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ¢‹ÌÔ˜, ∂ϤÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: N›ÎÔ˜ - °ÂˆÚÁ›· ¶··ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ∞ÊÚÔ‰›ÙË ¶··ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ∂˘Ù¤ÚË ¯· ¶··ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: £ÂÔ‰ÒÚ·, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “μÏ·¯¿‚·” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∂À∞°°∂§√À °∂øƒ°. °∂øƒ°∞∫√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °Â‰ÂÒÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. °Ï·Ê˘Ú¤˜ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °È·ÓÓԇϷ ¯· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¯· ¡Ù·˚ÏÈ¿ÓË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ™ÙÚ·ÙÔÓ›ÎË °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˘, μ·ÛÈÏÈ΋ ¯· °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ °Ï·Ê˘ÚÒÓ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜

∞™∏ªπΔ™∞™ Ã. £∂√¢øƒ∞∫∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ƒ·Ê·‹Ï ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: E˘ı˘Ì›Ô˘ - ª·Ú›·˜ ∫ԇη Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·ÓÈ„ÈÔ‡ Î·È Í·‰¤ÏÊÔ˘

ªπ§Δπ∞¢∏ •∞¡£∏ ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √È ÁÔÓ›˜: πˆ¿ÓÓ˘ - ΔÛ·Ì›Î· •¿ÓıË √ ·‰ÂÏÊfi˜: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “√ ™ÙÚ¿ÙÔ˜” , ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 89 Î·È ™›Ó·.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

∞¡∞™Δ∞™π∞™ °∂øƒ°. ¢∏ª∞∫√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: AÔÛÙfiÏ˘ ¢ËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ÔÛÙÔÏ›· ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È πˆ¿ÓÓ· ΔÛԇϷ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ∂ÚÌÈfiÓË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÷ڷϷÌ›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∫·Ù·ÎfiÌ‚Ë ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¢Ò‰Âη ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: £Âfi‰ˆÚÔ˜ - ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏ›· ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·Ê¤ ¶˘ı¿ÚÈ.

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: πÊÈÁ¤ÓÂÈ· Δ· ·È‰È¿: ™Ù·˘ÚԇϷ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: πÊÈÁ¤ÓÂÈ· - ∏Ï›·˜ ∫fiÙÛ·Ú˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ºÏˆÚÂÓÙ›· ¶ÈÏ¿ÙÔ˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: E˘·ÁÁÂÏ›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™Ù·˘ÚԇϷ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Ô˘˙ÂÚ› “∏ º˘ÎÈ¿‰·” , °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 79.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞¶√™Δ√§√À ™π√Àª√Àƒ∂∫∏

∫Àƒ∞Δ™ø™ (∫π∫∏™) ∞§∂•∞¡¢ƒ√À μ√™Δ∞¡Δ∑∏

μπƒ°π¡π∞™ °∂øƒ°. ™Δ∞ª√À§∞∫∏

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·›ÚË Δ· ·È‰È¿: ∞ÔÛÙfiÏ˘ - ∂ϤÓË, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∏ ÂÁÁÔÓ‹: M·›ÚË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ™ÈÔ˘ÌÔ˘Ú¤ÎË, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù·˘ÚԇϷ ™ÈÔ˘ÌÔ˘Ú¤ÎË, ∞ÚÁ‡Ú˘ Δ·Ù¿ÎÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

¡π∫√§∞√À ∫√Àº√°π∞¡¡∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ÁÚÈ¿ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∑·¯·ÚԇϷ Δ· ·È‰È¿: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ-μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ √ ÂÁÁÔÓfi˜: £ÂÔÊ¿Ó˘ √È ÁÔÓ›˜: ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ Î·È ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏ›· ∫ˆÙԇϷ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓ/ÓÔ˜-∞ÈÌÈÏ›· ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË, ∞fiÛÙÔÏÔ˜-ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË, ∏Ï›·˜-ºÈÏ›ÙÛ· ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫ˆÙԇϷ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜-§·ÌÚÈÓ‹ ∫ˆÙԇϷ, ∂ϤÓË∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¡Ù¿Ûη˜, ™Ù¤ÏÏ·-¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·¿˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “∞∫ƒ√°π∞§π”.

∂πƒ∏¡∏™ ¢∞§∞μ∂ƒ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ∞ÚÁ˘ÚÒ-∞ÓÙÒÓ˘ ¶·¿˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜-∞ÁÁ¤Ï· º·ÓÈ¿, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜-∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¢·Ï·‚¤ÚË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ùı·›Ô˜-∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶Ô‰È¿, ∫›ÌˆÓ-ª·Ú›· ¶Ô‰È¿, ∫˘Úȷ΋-∞Ó¤ÛÙ˘ πˆÛÈÊ›‰Ë˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯‹Ú· ∫.¶. ¶Ô‰È¿, ™Ù·˘ÚԇϷ ¯‹Ú· ∫. ¶Ô‰È¿, ∂ϤÓË ¯‹Ú· ¢. ¶Ô‰È¿, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·ÓˆÏÈfi˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· - ∫·ÙÂÚ›Ó· - ¢‹ÌÔ˜ - ∞ÈÌÈÏ›· - πˆ¿ÓÓ˘ -ªÈ¯¿Ï˘ - ª¤Ï· - ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ - ∞ÁÔÚ›ÙÛ· - ∂ÈÚ‹ÓË - §¿Ì˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∂À∞°°∂§√À °. •Àƒ∞º∏ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ∞ÚÁ‡Ú˘ - ¶·Ú·Û΢‹ μÔÛÙ·ÓÙ˙‹, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ - ∂˘Ù˘¯›· μÔÛÙ·ÓÙ˙‹ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫ÂÚ·Û›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ú›Î· ¯· ÕÁÁ. Δ¿ÛÛÔ˘, °ÂˆÚÁ›· ¯· ¢ËÌ. ªˆÚ·˝ÙË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÕÁÁÂÏÔ˘ °ÂˆÚÁ·Ï¿.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÎfiÚ˘ Î·È ı›·˜

¢∂™¶√π¡∞™ ∞. μ∞´Δ™√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: °ÂˆÚÁ›· - ™Ù¤ÏÈÔ˜ √ ·‰ÂÏÊfi˜: °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˚ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∏ ÌËÙ¤Ú·: °ÂˆÚÁ›· ∞ÓÙˆÓ¿ÎË √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙ˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞¡∞™Δ∞™π∞™ ™∞μ. ∫ø™Δ∞¢π√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∂ϤÓË ∫ˆÛÙ·‰ÈÔ‡, ™ÔÊ›· - ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞Ó·ÛÙ·Û›· - πˆ¿ÓÓ˘ ªfiÛ¯Ô˜, ™¿‚‚·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ª¿ÚÈÔ˜ ∏ ‰ÈÛÂÁÁÔÓ‹: ¶ÂÏ·Á›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ¶ÔÏÈÙ›ÌË ΔÛÈÎÔ˘ÚÎÈÙÔ‡‰Ë Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞§∂•∞¡¢ƒ∞™ ¡π∫. Δ∞∫Δπ∫√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¢Ú˘ÌÒÓÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¢Ú˘ÌÒÓ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∂ϤÓË Δ·ÎÙÈÎÔ‡, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ·ÎÙÈÎfi˜, ∂ϤÓË - ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢‹ÌËÙÚ·, ·‚¿ÙÈÛÙÔ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ºˆÙÂÈÓ‹ ÷Ù˙ËÏ‹, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - πÚÌ. Δ·ÎÙÈÎÔ‡, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ™ÂÚ·Ê. ΔÛ··‰‹, ™Ù·˘ÚԇϷ ∫ˆÓ. ΔÛÈÚÈÁÎÔ‡ÏË, ∑ˆ‹ - πˆ¿ÓÓ˘ ™ÎÔÈ·Ófi˜, ∂ϤÓË ÃÚ. Δ·ÎÙÈÎÔ‡ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∫ø¡. Ã∞¢√À§∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ÕÁÁÂÏÔ˜ - ™ÔÊ›· ÷‰Ô‡ÏË, ªÂÏÔ̤ÓË - ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È·Ó¤ÏÏÔ˜, ª·Ú›· - £ˆÌ¿˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ï˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ƒËÁÒÓË (™Î·Ï¿ÎÈ·).


38 / °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª. ªfiÙÛ·ÚË 36 - ÕÛÙÚÔ˘˜ ÙËÏ. 24210-80781, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÙËÏ. 24210-29947, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139 - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-24904 Î·È ∫ϛ̷ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 (°. ¢‹ÌÔ˘) - ∞ıËÓ¿˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ. 24210-78708. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ˜ πˆÏÎÔ‡ 188 ÙËÏ. 24210-42642. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™·ı‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ (ÚÔ¤ÎÙ·ÛË °. ¢‹ÌÔ˘) μÔ˘Ù˙¿ 17 ÙËÏ. 24210-85500. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 23:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:40, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 24:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 24:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 24:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12(§), 7:35, 10:05(§), 12:05(§), 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12. (™ËÌ›ˆÛË: (§)=¶Ï·Ù›· ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘). ™¿‚‚·ÙÔ: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):5:50*, 6:30*, 7:00*, 7:20, 7:35, 7:55,

8:15*, 8:35, 8:55, 9:15*, 9:35, 9:55, 10:15*, 10:35, 10:55, 11:15*, 11:35, 11:55, 12:15*, 12:35, 12:55, 13:15*, 13:35, 13:55, 14:15*, 14:35, 14:55, 15:15*, 15:35, 16:00, 16:25*, 16:50, 17:15*, 17:35, 17:55, 18:15*, 18:35, 18:55, 19:15*, 19:35, 19:55, 20:15*, 20:35, 20:55, 21:15*, 21:35, 21:55, 22:20*, 22:40, 23:00, 23:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 6:35*, 7:00, 7:30, 7:55, 8:15*, 8:35, 8:55, 9;15*, 9:35, 9:55, 10:15*, 10:35, 10:55, 11:15*, 11:35, 11:55, 12:15*, 12:35, 12:55, 13:20*, 13:45, 14:10*, 14:35, 15:00, 15:25*, 15:50, 16:15*, 16:40, 17:05*, 17:30, 17:55, 18:15*, 18:35, 18:55, 19:15*, 19:35, 19:55, 20:15*, 20:35, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. ∫˘Úȷ΋: 7:00, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·) ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÊÂÙËÚ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 5:20*, 6:00*, 6:30*, 6:50, 7:05, 7:20, 7:40*, 8:00, 8:20, 8:40*, 9:00, 9:20, 9:40*, 10:00, 10:20, 10*40, 11:00, 11:20*, 11:40*, 12:00, 12:20, 12:40*, 13:00, 13:20, 13:40*, 14:00, 14:20, 14:40*, 15:00, 15:25, 15:50*, 16:15, 16:40*, 17:00, 17:20, 17:40*, 18:00, 18:20, 18:40*, 19:00, 19:20, 19:40*, 20:00, 20:20, 20:40*, 21:00, 21:20, 21:45, 22:10, 22:30, 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 6:05*, 6:30, 7:00, 7:20, 7:40*, 8:00, 8:20, 8:40*, 9:00, 9:20, 9:40*, 10:00, 10:20, 10:40*, 11:00, 11:20, 11:40*, 12:00, 12:20, 12:45*, 13:10, 13:35*, 14:00, 14:25, 14:50*, 15:15, 15:40*, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:40*, 18:00, 18:20, 18:40*, 19:00, 19:10, 19:40*, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00. ∫˘Úȷ΋: 6:30, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00*, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45∞.ª., 11:35, 13:45∞.ª., 14:36, 16:30, 21:12. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45 ∞.ª., 11:30, 14:40, 19:45 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ∞.ª. ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:40, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15, 18:15, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:20, 12:15, 14:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 9:20, 12:15, 14:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30@, 18:45^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 18:15@, 19:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ -∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ -∂ıÓ. ∞ÁÒ-

ÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· -ªfiÙÛ·ÚË -§·Ú›Û˘ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ -7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ -™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË -ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ- §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜- ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È·. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:35. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:35. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:35

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.4517.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.344.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.4723.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30,

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 email: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 3-9/9/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . .2421085401

¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . .24280 76886

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 2421052702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Èο ÎÈ ·˘Ù¿ - °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ º·‡ÓÔ˘ (ηı.). 2. ª˘ıÈ΋ ÈÓ‰È΋ ı¿ - ∞‚fiÛÎËÙË ¤ÎÙ·ÛË. 3. ªÂ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¤˜ - ºÚ¤ÛΘ, ÚfiÛÊ·Ù˜. 4. §È‚...: ËıÔÔÈfi˜ - ∂Λ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ‚È‚ÏÈÎfi ı·‡Ì·. 5. °Ú¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ... ª‹‰ˆÓ - ∏ Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ - ¶Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ∫›ÏÈÓÁÎ (ÍÂÓ.). 6. ∂›ÛÔ‰Ô˜ - ∞ÓÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÚıÔÛÙ·Û›·. 7. ª·ÓÔ‡...: ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. 8. •ÂÚfi˜ Î·È ÓÈÁËÚfi˜ ηÈÚfi˜ - ª·ÍÈÌ›ÏÈ·Ó...: ËıÔÔÈfi˜. 9. ŒÁÈÓ·Ó ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ·˘Ù¿ - ∞Û‡ÌʈÓË... Ù¿ÛË. 10. ∞Ú¯Èο ÂÈÙÂÏ›Ԣ - ∞Ú¯Èο ·ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ - ªÔÌÊ‹, ÛÎÒÌÌ·. 11. ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - ™ÙÂÊ¿ÓÈ... ÙÔ˘ Δ·¯ÙÛ‹ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙËÓ ...∫Ô‡‚·. 12. ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¤ÔÓÙ· - ∂Λӷ (ȉȈÌ.). 13. ŒÊË...: ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· - ∂ÚËÌ›Ù˘, ηÏfiÁÂÚÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ì ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞Ófiı¢ÙË - ¡›ÎÔ˜...: ËıÔÔÈfi˜ (1921 - 96). 2. μÚÂÙ·ÓÈÎfi ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ - ¢ˆÌ¿ÙÈ· ÌÔÓ·¯ÒÓ. 3. ∞ÚÛÂÓÈο ·È‰È¿ (ηı.) - ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ù˘ Ë μ·Ï¤Ù· - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙË ...ª·Ú›·. 4. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒ (ÌÙÊ.) - ¶·ÏÈ¿ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ›ÂÛ˘. 5. ¶Ó‡̷ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËΠ- πÛÙÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 6. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ - ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÈÙÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ·˘Ù‹. 7. Δ˙fiÓÈ... ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - ∂ȉÈÎÔ› ÁÈ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· - ∫Ú˘ÊÙfi... ÓË›Ô˘. 8. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∫·fiÓ - ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÈËÙ‹˜ - ∑·Ó ºÈÏ›...: °¿ÏÏÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘. 9. ∑ˆÔÁÔÓÒ (ÌÙÊ.) - ∞Ú¯‹... ¤ÎıÂÛ˘. 10. •˘Ó¿ÂÈ... ÙÔÓ ·ÁˆÁÈ¿ÙË - ª¤Û· ÛÙÔ... ¿ıÔ˜ - ∫fiÚË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ™·Ï·Ì›ÓÔ˘ (Ì˘ı.). 11. ∫ÒÛÙ·˜...: ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ - ™ÙÈ‚...: μÚÂÙ·Ófi˜ ‰ÚÔ̤·˜. 12. “...Ô ÕÓıÚˆÔ˜” : ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡›ÙÛ - Δ˘ÊÏÒıËΠ·fi ÙÔ ¢›· ÁÈ·Ù› ·ÔÎ¿Ï˘Ù ÙȘ ‚Ô˘Ï¤˜ ÙˆÓ £ÂÒÓ (Ì˘ı.) - √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ·.

15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

13. ¶Ï·›ÛÈÔ - ...¶·Û¿˜: ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ‰Èψ̿Ù˘ - ...μ¤Áη˜: fiÏË ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™√À∏¢π∫∞ - ∞∫π™ 2. ∫ƒπ - ∞ª∞§∞°∞¢∞ 3. ∂∫√À™∂™ - ¡ø¶∂™ 4. Δ∞´§∂ƒ - ¡∞´¡ 5. ∏¢ - √π∞∫∞™ - πº 6. ∂ª¶∞ - ∞™Δ∞™π∞ 7. Δ™∞√ - ∂¢ - ∞£∏¡∞ 8. §π√μ√ƒπ - ™∂§ 9. √∫Δøμƒπ∞¡∞ - ∞∏ 10. °∂∞ - ∂∞ - ªøª√™ 11. π§ - ΔƒπΔ√ Àμ 12. ∞πª√¡∞™ - ∂∫∂π∞ 13. ™∞ƒƒ∏ - ∞™∫∏Δ∏™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™KETH - TZ√°π∞™ 2. √ƒ∫∞¢∂™ - ∫∂§π∞ 3. Àπ√π - ª∞§Δ∞ - ªƒ 4. À§√¶√πø - Δ√ƒ 5. ¢∞™∂π∞ - √μ∂ƒ¡∏ 6. πª∂ƒ∞ - ∂μƒ∞π∞ 7. ∫∞™ - ∫∞¢√π - Δ™∞ 8. ∞§ - ¡∞™ - ƒ∞ª√ 9. ∞¡∞™Δ∞π¡ø - ∂∫ 10. ∞°øπ - ∞£ - ∞ªÀ∫∏ 11. ∫∞¶¡π™∏™ - √μ∂Δ 12. π¢∂ - ºπ¡∂∞™ - π∏ 13. ™∞™π - ∞∞§∏ - §∞™.

∫ƒπ√™ ªÂ ÙÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ÙËÓ „˘¯È΋ Û·˜ ËÚÂÌ›· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜, ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ. ∂›Û˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ›ÛÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-33-23-4-27. Δ∞Àƒ√™ °È· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ı· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ¿ÚÂÙ ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ fi,ÙÈ ·ÏÈfi Î·È Êı·Ṳ́ÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Ó·È ¿Û¯Ë̘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-12-3921. ¢π¢Àª√π ∂Âȉ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢ÓÔ˚΋ ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ fiÏ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-2-12-39-28-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªÂ Ôχ ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ÔÏϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÂÙÂ, ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Â›Û˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-21-28-9-6. §∂ø¡ ªfiÓÔ ÔÈ ÚÔÛ¯ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· Û·˜ ʤÚÔ˘Ó Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-2212-38-19. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ë Î¿ı ۷˜ ΛÓËÛË Ê¤ÚÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-22-12-39-8.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ı· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ı· Û·˜ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ‚Á›Ù Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-20-22-12-37-12. ™∫√ƒ¶π√™ ∫·È Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÓÙ·ÛË, ηχÙÂÚ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ fi,ÙÈ ÌÔÚ›Ù ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Â›Ó·È ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ηٿÏËÍË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-22-12-39-2. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È· Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌËÓ Ì›ÓÂÙ ·ıËÙÈÎÔ›, ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ηÏfi, ¿ÚÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-44-3811-22. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ôχ ηÈÚfi Ó· Û·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÂÛ›˜ ÙÔÓ ·ÁÓÔ›ÙÂ, ›Ûˆ˜ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú›Ù χÛÂȘ Û ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-22-17-1813. À¢ƒ√Ã√√™ ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ı· Û·˜ ·Á¯ÒÛÂÈ Î·È ı· Û·˜ ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÙÔ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-22-12-39-8. πãÀ∂™ √ ÂÚˆÙÈÛÌfi˜ Û·˜ ÛÙ· ‡„Ë ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂȉÈο Â¿Ó Â›ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ôηχ„ÂˆÓ Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-22-18-3-29.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÚ·Ì›ıÈ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

06.30 07.30 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 ™Ù›‚Ô˜ 15.00 17.00 18.00 19.00 19.30 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

√˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ Sonic underground ∞η‰ËÌ›· ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ› ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012 ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ Á˘ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012 ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· 2 ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012 ∫Ôχ̂ËÛË/ÛÙ›‚Ô˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012 ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· (∂) ÃÚ˘Û¤˜ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ (∂) ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ› (∂)

111111111111111111111111111

06.45 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.55 22.00 23.00 24.00 01.00 03.00 04.00 04.30

∫·ÏË̤ڷ ™∫∞´ Wild tales °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Fifth gear ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ™·ÛÔ‡ÎÈ Worst week Megastructure breakdown Sports science ÕÁÚÈ· ¤ÓÛÙÈÎÙ·, ·ÙÚfiÌËÙÔÈ Ì·¯ËÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ °Î·Ï·¿ÁÎÔ˜ Lockdown: Shanks and Shakedowns Riturals “∏ ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù˘ÊÒÓ·” Entertainment this week America’s next top model •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.30 01.40

∏ ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Δ· Ì·Ï¤Ù· ªÔÏÛfiÈ ÛÙÔ ∫fi‚ÂÓ °Î¿ÚÓÙÂÓ ∫ÓˆÛfi˜-ΔÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ª›Óˆ· ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ “ÀfiıÂÛË ¢·ÓÙfiÓ” μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.15 19.30 21.00 22.00 24.00 00.05 02.00 03.00

∂ÓË̤ڈÛË ÛÙË ¡∂Δ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Mediterraneo (∂) 9+1 ÌÔ‡Û˜ (∂) 27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·ÌÚ›Ó·, Ë ÌÈÎÚ‹ Ì¿ÁÈÛÛ· Carousel School tube ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜ Diamond League (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (™) 27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (∂) 9+1 ÌÔ‡Û˜ (∂)

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 13.20 14.00 14.50 16.40 16.55 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 00.30 00.45 02.00

22.45 00.45

Δ·˙-Ì¿ÓÈ· Magi-nation ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Polly Pocket Lazy Town √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ Max Jewelpet Teen days ªÔÌ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ben 10 ultimate alien Beyblade °Ô‡ÓÙÈ Ô ΔÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ· Ì·Ï¿ÎÈ· Ù˘ ÔÚÁ‹˜” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Gossip girl STAR ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÚ·Ì›ıÈ·” “∑ˆÓÙ·Ófi˜ ıÚ‡ÏÔ˜” “Èڛ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·”

07.30 07.40 08.05 08.30 09.30 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 01.00

∂ÓÙÔÌÔÛÎfiÈÔ √ ·Ô‡˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ∂χıÂÚÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Roscoe √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁË ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· 2 ÂÙ¿ÏÈ· ‰ÚfiÌÔ˜ “∫Ú˘ÛÙ¿Ïψ” Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶ÔÏ›Ù˘ ∫¤ÈÓ” √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ (∂)

12.00 13.00 13.30 15.30 16.50 17.50 18.00 20.00 21.00 00.20 01.20 03.20 05.30

§fiÏ· ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ Ugly betty Army wives ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË Private practice ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÂÚ‰¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰˘Ô” §›ÙÛ·.com √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜” √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ΔËÏ·‚Ô˜ “Get rich or die trying” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

¶H§IO 48 UHF

06.00 08.00 10.15 11.15 13.00 14.00 14.15 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 23.00 01.45 02.45 05.30

ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÕÏϷͤ ÙÔ Everybody loves Raymond MacGyver ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ American idol ™ÊËÓ¿ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Frasier The king of queens ∂ȉ‹ÛÂȘ Kitchen nightmares U.S.A AÏ ΔÛ·ÓÙ›ÚÈ ¡ÈÔ˘˙ (∂) “√ÚȷΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ “√ÚȷΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ” (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· Outdoor & Sports ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Celebrities √È ∏È... ‰Â̤ÓÔÈ (∂) •¤ÓË ÛÂÈÚ¿ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (™) Call4Cash

07.00 08.05 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 16.05 17.05 17.10 18.00 19.00 19.05 20.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.25

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÈ· ÒÚ·-ÌÈ· ˙ˆ‹ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “ŸÛ· ÎÚ‡‚ÂÈ Ë Ó‡¯Ù·” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ΔÚÔ‡Ì· 67” °ÂÁÔÓfiÙ· “Time rider” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ

Su - Doku

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 17.30 18.00 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ Telemarketing Travel guide ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Á·-Ë Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °Î¿ÌÔÚ ΔÛÔ‡Ô. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑Ô‡È ¡ÙÂÛ¿ÓÂÏ, ¶¿ÙÚÈÎ ƒfiÌÂÚÙ, Δ˙Ô˜ ÿÙÛÂÚÛÔÓ.

ŒÓ· ÌÈÎÚfi ·ÁfiÚÈ, Ô Δ˙˜, ı· ‰ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó È¿ÓÂÈ ÊÈϛ˜ Ì ÙË §¤ÛÏÈ, ÙÔ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘. √È ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ΔÂÚ·Ì›ıÈ·, ¤Ó· Ì˘ıÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ‰Ú¿ÎÔÈ, Ì¿ÁÈÛÛ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο fiÓÙ·. ŸÙ·Ó Ù· ‰˘Ô ·È‰È¿ ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ΔÂÚ·Ì›ıÈ·, ·ÔÎÙÔ‡Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ‰‡Ó·ÌË, Á›ÓÔÓÙ·È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·...

STAR 21.00

√ÚȷΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °Î¿ÚÈ °ÎÚ¤È. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ∫¤‚ÈÓ ™¤ÈÛÈ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÔÚ˜.

¶È·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ‰fiηӷ ÌÈ·˜ ηÏÔÛÙË̤Ó˘ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ªËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ οÔÈÔ˘˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ÂȉÈÎfi ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜.

ALPHA 23.00

∏ ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù˘ÊÒÓ· ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚÎ ™ÔÌ¤Ï. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¤ÏÈ ª·Î °Î›ÏȘ, °ÔÏÊ §¿ÚÛÔÓ, §È˙ ΔfiÚ˜.

∏ Δ˙¤ÈÌÈ ª¿ÚÛ·Ï Â›Ó·È ÌÈ· “΢ÓËÁfi˜ ηٷÈÁ›‰ˆÓ” , Ë ÔÔ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ fiÙ·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ ¯Ù˘‹ıËΠ·fi ·ÛÙÚ·‹, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ÙËÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ Ù· ·›ÙÈ· ÂÓfi˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ Ù˘ÊÒÓ·. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ °Ô˘›Ï Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÌÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

™∫∞´ 01.00

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë, Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∞I£√À™∞ 1 √π ∞¡∞§ø™πª√π 2: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:15-23:15. ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15-19:15.

TËÏ.:24210 30303 www.exoraistiki.gr

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

EYKO§O

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.50 07.15 08.15 08.40 09.00 09.15 09.45 10.15 10.45 11.10 11.40 12.10 12.30 13.00 13.45 15.30 16.50 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ∞Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Food and the city §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ “ª¿ÙÛÔ˜ ‰È·Ì¿ÓÙÈ” ƒ·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÛÈÓÂÌ¿: ¡‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·˙› ÛÔ˘ ªÂ ϤÓ μ·ÁÁ¤ÏË ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Minute to win it Safe sex ∂ȉ‹ÛÂȘ Masterchef “Solo”

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ 7, 8 Î·È 9/09/2012

“æ∞ƒ∂À√¡Δ∞™ ™√§√ª√À™ ™Δ∏¡ À∂ª∂¡∏” ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘: Lasse Hallstrom, ™ÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: Simon Beaufoy, ™˘ÁÁڷʤ·˜: Paul Torday, ∏ıÔÔÈÔ›: Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas, Amr Waked. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ª√¡√ ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 21.30

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 6-12/9/2012

∞π£√À™∞ 2 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45-19:45. √ ™∫√Δ∂π¡√™ π¶¶√Δ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:45. ∞π£√À™∞ 3 √ ™∫√Δ∂π¡√™ π¶¶√Δ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-23:00. ∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ 4 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. ∞π£√À™∞ 4 √§π∫∏ ∂¶∞¡∞º√ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-21:30-00:00.


40

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜

™¿‚‚·ÙÔ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚÈ· ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

¶Ôχ ÛˆÛÙfi˜ Î·È ÛÔ‚·Úfi˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. °È·Ù› ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·˘Ùfi˜. ∂ÓÙÂÏÒ˜ ÛÙÔ˘ÚÓ¿ÚÈ· ·ÚÎÂÙÔ› ÂÍ ËÌÒÓ Î·È ˘ÌÒÓ. √ÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÁÚÈ ·fi Ù· ·›ÙÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜. °Î· Áη Ô˘· ‰ËÏ·‰‹. μÚ ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘ Ô˘ ˙ÂȘ! ∞Ì Î·È euro ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ. ∞Ì Î·È Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂȘ. ∞Ì Î·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÛȈ‹ Ì ÙËÓ ‰È΋ ÛÔ˘ ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹. ∞Ì Î·È ·fi ¿Óˆ ÂÍÔÚÁ›˙ÂÛ·È Î·È Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂȘ Ì ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÔ˘ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹. ΔÔÓ ÔÔ›Ô, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, Ì ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›˜. ¢ËÏ·‰‹ ÙÈ; ¡· ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÛÔ˘ ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹; ¶Ôχ ÛˆÛÙfi˜ Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ¶Ô˘ Ù¿’ ¯ÒÛ ÛÙ· ÛÙÔ˘ÚÓ¿ÚÈ·. §¤ÁÔÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÂÍ‹˜: ¡· ›ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ô˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ӷ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ ÙÔ Î¿ÙÈ ÙȘ. ∂ÓÓÔÒÓÙ·˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÙÔ ÂÍ‹˜: ΔÔ ÚÔÛ˘ÔÁڿʈ ÂÂȉ‹ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ· Ë ·ÚÚÒÛÙÈ· Ë ÁÓˆÛÙ‹. °È·Ù› ¤ÙÛÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÌÈ·˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜. °È·Ù› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔÓ ¿ÙÔ 144 ¯ˆÚÒÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. °È·Ù› Ù›ÔÙ· Ì· ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ· - ÂÎÙfi˜ ·fi Prada Î·È Bar Restaurants ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ∂˘ÚÒË Î·È Â˘Úˆ˙ÒÓË. °È·Ù› οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ fiϘ ÙȘ ηÎÔ‰·ÈÌÔӛ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ king size ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ·Ú·Ï›ÎÈ. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ‰È·ÏÔ΋. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ÁÚËÁÔÚfiÛËÌ·. ΔÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ·Â› ÛȯٛÚÈ ·fi ÂΛ! ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÂȘ ÛÙÔÓ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È Û οı ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô Ó· ÙÔ˘ ÙËÓ “ÂȘ” . ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Û·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚÂ‹˜. ΔÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÌÂȘ. ¶ÚÒÙ· Ó· ·ÚÈÛÙ‡ÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂȘ Ù·¯ı›. ™Â ÔÙȉ‹ÔÙ οÓÂȘ... ∂ÂÈÙ· Û ‚¿ıÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜. ∫¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘. Euro ı¤ÏÂȘ; ΔfiÙ Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ Ó· ˘ÔÙ·¯ı›˜. ∞fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÂΛÓË ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ... ∂Û‡ Ô˘ ÙËÓ ÌÔ˘ÓÙ˙ÒÓÂȘ Î·È ÙÂÌÂÏÈ¿˙ÂȘ Î·È ·fi ¿Óˆ ÊÔÚԉȷʇÁÂȘ, ¤¯ÂȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÈÎÔ. ∂Û‡ Î·È fi¯È Ë ∞ÓÁÎÂÏ·, Ô Â¯ıÚfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔÎÔ‹˜. ∫·È Ù¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¤¯ÂȘ οÓÂÈ, ÙfiÙ ӷ ·Ó·ÚˆÙËı›˜ ÔÈÔ ÎfiÛÌÔ ÂÈı˘Ì›˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿ ÛÔ˘. ∞˘ÙfiÓ Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ ¤ÊÙÈ·¯Ó˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‹ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ··ÈÙ› ȉÚÒÙ·, ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ¿ÂÈÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹; ∂Û‡ Ë ·ÈÙ›·. ∂Û‡ Ô ı‡Ù˘. ∂Û‡ ÙÔ ı‡Ì·. ∂Û‡ Î·È Ë ∞ÏÏ·Á‹! (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË, tsiglifisis@e-thessalia.gr

“∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ... ÓÂfiÙˆ¯ÔÈ” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· Û ÌfiÏȘ ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ηÏ¿˙ÂÈ, 13,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·È‰È΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÌÈ· Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘, ÔÈ “Ó¤ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›” . ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜-ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ Û¯¤ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛȷο ÊÙˆ¯ÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ϤÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜-ÊÙˆ¯Ô‡˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ Û¯¤ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ. ªÈÏ¿ÌÂ, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , ÁÈ· ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 13,8%, ÂÓÒ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ-ÊÙˆ¯Ô› Â›Ó·È ÙÔ 25,4% ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ¤ˆ˜ 24 ÂÙÒÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 2010 ¤ÊÙ·Û ÙÔ 27,8%, fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 23%. ∫·È ÌÔÚ› Ù· ÛÙÔȯ›·, ˆ˜ ·ÚÈıÌÔ›, Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÒ‰˘ÓË. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÊÔÚ¿ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ϤÔÓ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˙Ô˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ Êˆ˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ÌÈ· ˙ˆ‹ ·ÍÈÔÚÂ‹. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó. ΔÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Ë̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›·...

∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÙË ÌÔÚÊ‹ ηٷÈÁ›‰·˜. √È ·ÚÈıÌÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜.

¶¤ÓÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÏ¿, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û’ ·˘Ù¤˜. ªÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfiÙÂÚÔ

‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ηıÒ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¿ÏÏ· 50-60 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÏԢΤÙÔ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ‚ÈÒÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÚÔÛʤÚÂȘ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ‡ÓÔÈ· ·fi ÙË ı¿ Ù‡¯Ë. √ Ï·¯ÂÈÔÒÏ˘ ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·ÚÙÂÚÈο ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ô˘ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û’ ¤Ó· Ï·¯Â›Ô Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÛÔÈ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó...

ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ΔÔ˘ ¡π∫√À ºƒ∞¡Δ∑∏

∞fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂∫Δ, Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ı· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȉËÌ›· Ô˘ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÓÙfiÌÈÓÔ ¯Ù˘¿ ÙË Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ¢‡Ô ›ӷÈ, Û˘ÓÔÙÈο, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·fiÊ·Û˘: Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì ·ÁÔÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜ fiÚÈÔ, ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ë ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ·fi

ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ·fi Èı·Ófi “ÎÔ‡ÚÂÌ·” , fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi “haircut” . ∞Ó Î·È Ë ·ÚÓËÙÈ΋ „‹ÊÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÂÈÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ë ∂∫Δ, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ı· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ı›·, fï˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ˆı› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ “Ó·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” . ∏ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ∂∫Δ ·fi ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó· ·Ó·‰ÚÔÌÈÎfi “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ·Í›·˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ η٤¯ÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, ηٿ ÔÛÔÛÙfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 60%, ÂÏ·ÊÚ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi, ηı’ fiÏ· ÓfiÌÈÌÔ Î·È

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· 44.000 ÂÓÛÙfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. ✒∞Àƒπ∞¡∏: ¢ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È fiÏ· Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Û fiÛÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: 1.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙËÓ Ë̤ڷ. ✒∂£¡√™: ÃÙ‡ËÌ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ✒∏ ∞À°∏: ÃÒÚ· ·Ó¤ÚÁˆÓ. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: √ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Îϛ̷. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜.

¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏ› ¿ÌÂÛÔ Ó¤Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ÎfiÛÙÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÂı› ‰›Ï· ÛÙÔ Â›Û˘ ‡ÏÔÁÔ ·›ÙËÌ·, Ô˘ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌË ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ 48,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∞ıÚÔÈÛÙÈο ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·Ó Á›ÓÔÓÙ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 38 ÌÔÓ¿‰Â˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ÌË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ô˘, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ›¯Â Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ı· ¿ÏÏ·˙ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ÂΛ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ·Ûı› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜: fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ˘ÈÔıÂÙËı› ÙÒÚ·, ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÁ¿ÏË Â›ÔÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. (∞fi ÙË «¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋»)

08-09-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you