Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.23 - ¢. 17.56 ™∂§∏¡∏ 6 ∏ª∂ƒø¡

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.341 ∑·¯·Ú›Ô˘ ÚÔÊ., £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙÔ˘

800-11-35000

ªÂ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Û √¶∞¢ Î·È √∞∂∂

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ªÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘

∫·Ï‹ ˙ˆ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ê¤ÛÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ∂Ã√À¡ ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Í›·˜ 284 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi... ™ÙÔȯ›· Î·È ·ÚÈıÌÔ› ·fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

■ ÛÂÏ. 9

ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ Ì ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· 600 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ! ■ ÛÂÏ. 9

·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ π∫∞, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ È·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∞Ó¿ÏÔÁË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ª

ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ΔÔ ÎˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı¤ÓÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ¤Ó·˜ ÂÎÏÈÒÓ... ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ̤¯ÚÈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÂÓÒ ı· οÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ■ ÛÂÏ. 10, 13

¡¤· Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙÔ... „·Ï›‰È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ

¶¿ÏÈ ÛÙÔ «ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ» ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ∞Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· - «Ÿ¯È» ·fi ™∂μ-∂™∂∂

■ ÛÂÏ. 6

¶ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ «£»

™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο «·ÓÔ›ÁÌ·Ù·» ∂·Ó‹ÏıÂ Ô °. ™Ù¿ÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ˘fiÏÔÈÔ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ∞¡∞º√ƒ∞ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· η٤ıÂÛ ¯ı˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο “·ÓÔ›ÁÌ·Ù·” ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ‰Ôı› Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰ÈÔ‡, Ù· ∫∞¶∏, ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ¢∏∫∂ªμ, ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÁÚ·Ù¤˜ ԯϋÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· Ú¿ÍÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘. ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ, Ô˘ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ‚È‚Ï›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ó¤· ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË ‰È·Ù¿¯ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ “Â͇ÚÂÛË” ÔÛÔ‡ 24.000 ¢ÚÒ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ■ ÛÂÏ. 15

∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜

∏ ·ÁÔÚ¿ ‰È„¿ ÁÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘

ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ Â›¯Â ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë ·ÁÔÚ¿ ‰È„¿ ÁÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·”. ■ ÛÂÏ. 7

¶Ï¿Ù·ÓÔ˜

°ÔÓ›˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 17

ªÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 15

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 10, 12

ª¤Û· ÛÙË ‚‰ÔÌ¿‰· Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·fiÛ˘ÚÛË πÃ

■ ÛÂÏ. 30

∫ÏÂÈÛÙ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ù· Ê·Ú̷Λ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 12 ¶fiÚÈÛÌ·: √È ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÔ›ËÛÂ Ë ªËÙÚfiÔÏË ÛÙȘ ¡Ë˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ■ ÛÂÏ. 11 ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜:

¶ÚfiÙ·ÛË «ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘» ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· Ù· ¤ÓÛËÌ· ■ ÛÂÏ. 8 ¶ÂÚ·›ˆÛË:

¶·Ú¿Ù·ÛË Ò˜ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 9 ¶¤ı·ÓÂ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∂˘¿Á. ™Ù¤ÏÈ·ÚÔ˜

■ ÛÂÏ. 10

ΔÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È Ô Î·Ïfi˜ ηÈÚfi˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi Δ√ ηχÙÂÚÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤Ú·Û ÁÈ· ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ (Ã∫¶), ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÂÚ› ÙÔ˘˜ 2.500 ÂÈÛΤÙ˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ã∫¶ Î·È „˘¯·ÁˆÁ‹ıËηÓ, ¤Î·Ó·Ó ÛÎÈ ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ì ·Û΋ÛÂȘ ·fi ÙËÓ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜” Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, “ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ïfi fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, ·ÊÔ‡ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜

‚ÔËıÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ‹Ù·Ó Ôχ Î·È Î·Ïfi”. ∂›Û˘ Ë ·Ú¿ÏÏËÏË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿-

‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ■ ÛÂÏ. 14


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ ºøΔ∏ ™¶∞¡√À

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

°È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

A¶√æ∂π™

«™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ·È‰·ÁˆÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·»

√ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ¡Ù¿ÓÈ Ì·˜ ‹Ú ¯·Ì¿ÚÈ! TÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À £∂√¢øƒ∞∫∏

√ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù Â›Ó·È ·fi Ù· ÙÔÙ¤Ì Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ™˘¯Ó¿ ¤Ó·˜ ™˘ÚÈ˙·›Ô˜, ¤Ó·˜ “Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜” , ¤Ó·˜ “·ÏÈfi ¶·ÛfiÎÔ˜” ·ÎfiÌË - ·ÎfiÌË ÂÎÛÙÔÌ›˙ÂÈ ¤Ó· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÛÈÙ¿ÙÔ. ÕÏψÛÙ ÔÏÏÔ› ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ (Î·È È‰›ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘). •ÂΛÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ ÛÙÔÓ ª¿Ë ÙÔ˘ ’68, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û fiÏ· Ù· ‰˘Ó·ÌÈο ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 30ÂÙ›·˜ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. √ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ¡Ù¿ÓÈ ÏÔÈfiÓ (Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ì “Ú¿ÛÈÓÔ” ) Â›Ó·È ıÂÛÌfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙ· ‡„Ë ÙÔÓ ª¿ÈÔ fiÙ·Ó Ì›ÏËÛ ˘¤Ú Ì·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∂ȉÈο Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ¯ÈÙ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. √ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ¡Ù¿ÓÈ ÏÔÈfiÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ Δ¿ÛÔ Δ۷ΛÚÔÁÏÔ˘ Ù˘ ∫˘ÚȷοÙÈ΢ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ fiÔ˘ Ì 13 ϤÍÂȘ ÂÚȤÁÚ·„ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·. §¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜: “ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi” . ∫·È ÚÈÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ÛÎÂÊı›Ù “ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ Ù· ϤÂÈ” “‹ ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ì¿Ó·”, Û·˜ ·Ú·ı¤Ùˆ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: “∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÊfiÚÔ˘˜. √‡Ù ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›, Ô‡Ù ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ∫·Ó¤Ó·˜. ∏ ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È ë’Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ’’” . “º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÈÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ˆ ı· ÌÂȈı›” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ “·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÂÎÙÂÓÒ˜ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . •·ÊÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚˆÙ¿ ÙÔÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ Ô‰ÔÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ “ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜” ; ∫·È Ô ¡Ù·ÓÈ¤Ï ··ÓÙ¿ “Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ‰Ô‡Ì Ô˘ ı· ‚·‰›ÛÔ˘Ì” . ™˘ÓÔ„›˙ˆ ÏÔÈfiÓ: “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi (...) ∏ ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È “Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” (...) Ó· Û˘˙ËÙËı› ÂÎÙÂÓÒ˜ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (...) Ô ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿” . ¶Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È ‚¤‚·È· fiÙÈ Ë ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù ‰ÂÓ ı· ÂÈÛ·ÎÔ˘Ûı› ·fi ηӤӷ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. √‡ÙÂ Î·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ÙÔ˘ - Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈο - “√ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘˜” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ... ¯·Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ΔÔ ¶∞™√∫ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› ÌfiÓÔ ÙÔ˘ (ÙËÓ Ù‡ÊÏ· ÙÔ˘ ÌÔÚ›). ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË (Î·È ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ “fi¯È Û fiÏ·” ). ΔÔ ∫∫∂ ˙ÂÈ Ì ÙȘ ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏËÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ô ΔÛ›Ú·˜ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” (ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ÁÂÓÈ΢ı› ÙÔ “‰ÂÓ „ËÊ›˙ˆ ‰ÂÓ „ËÊ›˙ˆ” ). °È· Ó· ÌËÓ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ™˘Ó·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÍÈÔ› Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÔ› ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÁÂÚ¿ Ì·˙› Ù· ËÓ›· Ù˘ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛ˘. √È ÌÂÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÓfiÌÈ· ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰Â Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÔÈ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. ™Ù·Ì¿Ù· ÏÔÈfiÓ ∫ÔÓ ªÂÓÙÈÙ Ó· Ì·˜ ·ÚÂÓԯϛ˜. °È·Ù› Û ‚Ϥˆ Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÛ·È Ó· ¤ÚıÂÈ Í·Ó¿ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿. £· Û ΢ÓËÁ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ô˘ Ì·˜ ÁÎÚÂÌ›˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ̇ıÔ˘˜.

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

ËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜, ÔÈ fiÔȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ·È‰·ÁˆÁÈο Î·È fi¯È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηٷı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ ÌÂٷ͇ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÁÔÓ¤ˆÓ, Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ¢‹ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙ· Û¯ÔÏ›·” Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. √È ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

Δ

O ∫∞πƒ√™

√È ÚÒÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Â›Ó·È fï˜ ÁÂÁÔÓfi˜, fiˆ˜ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ, fiÔ˘ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. “Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ì·˜ ϤÓ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫·È ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÁÔÓ›˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ Ϥˆ, Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ıÓËÛÈÁÂÓ¤˜, ›Ûˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi. °È·Ù› ÂΛ ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û οıÂ Δ¿ÍË, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ì ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ∂’ Î·È ÙËÓ ™Δ’ Δ¿ÍË. ∂›Û˘ ¤Ó· ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘, Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ˘ÂÚÙÂÚ› Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈ· fiÚÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘, ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ∂ÚˆÙËı›˜, ‰Â, ·Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ·È‰·ÁˆÁÈο

ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ›Â: “·˘Ùfi ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ οÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. º¤ÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. £· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Â·ÊÒÓ Ì ÁÔÓ›˜, ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ÈÔ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ. °È·Ù› ̤۷ ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ʈÙÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ·fi Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Èı·ÓfiÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‹ ‚ϤÔ˘Ì ·fi ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·” . °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÂΛ ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÛΤ„Ë, ÌÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ·È‰È¿ 4-5 ÂÙÒÓ, fiÔ˘ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ·È‰¿ÎÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì Ôχ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο, ÁÈ·Ù› ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ” .

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÚԂϤÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜. ™Ù· ‰˘ÙÈο ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÚ·ÙfiÙËÙ˜ ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÙÔ Úˆ›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚fiÚÂÈÔÈ 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...15ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 4...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 2...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 2...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 2...14ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∫·È ·Ô‰ËÌ‹Û·˜ ÛÙË Ï›ÛÙ·...

∫Ú‡‚ÔÓÙ·È

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰Âο‰Â˜ ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ Î·È Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹... ∫¿ÔÈÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ›Ù ÙÔÈο, ›Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰ÂÓ ¤Î·Ó ۈÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Î. ƒ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÙ·›ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ÕÓÙ ÙÒÚ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚfi ÂÎÙfi˜ π∫∞, fiÙÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈ·ÙÚfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ËÌ‹ÛÂÈ ÂȘ ∫‡ÚÈÔÓ...

™Â Ì¿ÛÙÈÁ· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ - Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÂΉfiıËΠfiÚÈÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ Ó· „ÂÏÏ›ÛÂÈ ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Ì›· ˘fiıÂÛË “ÛοÂÈ” ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ÛÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›· ‰‡Ô ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. §›ÁÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, ÛÙË ™Ô‡ÚË, ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 15 ËÌÂÚÒÓ ¤Ó·˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‹Ú 50 ·Ó·ı¤ÛÂȘ Ì “Û·Ṳ̂ӷ” ¤ÚÁ· Î·È ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‰fiıËΠ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô. ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌË. ∫∞Δ. Δ∞™

¢∏ª√.™.

∞ӷ·ÎψÛË ∂·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÂΛ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ, ÌÈ·˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∂Ì›˜ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛȈÔ‡Û ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË ¢∂À∞ªμ Ë ·Ô¯¤Ù¢ÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó... ̇ÚÈ˙ ÂÓÔ¯ÏËÙÈο Î·È ‰ÂÓ Â¤ÏÂÍ·Ó ÔÙ¤ ÙË Ï‡ÛË ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·Îχ˙ÂÈ Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ·Ó·Î‡ÎÏˆÓ·Ó ÙË ‰˘ÛÔÛÌ›·. ∫¿ÔÙ ÌÔÈÚ·›· ı· ÙÔ˘˜ “¤ÓÈÁ” . ∫∞Δ. Δ∞™

∂È̤ÓÂÈ

Δ¤ÛÛÂÚ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë. ¶fiÛÔ ı· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, Ò˜ ı· ·Ì›‚ÔÓÙ·È, ·Ó¿ Â›ÛÎÂ„Ë ‹ ·Ó¿ Ì‹Ó·, fiÛÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·Ó ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∞Ó Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ÙfiÙ ›Ù ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ›Ù ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÀÁ›·. ¢∏ª√.™.

√È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ‹‰Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ∫. ªÈÙÛ·Í‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. πÛ¯˘Úfi ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎfi ·ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Î. ªÈÙÛ·Í‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Â›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ ·Ó ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ‹ fi¯È. ¢ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ·Ú¿ Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ·Ó ÙÂÏÈο Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ‹ fi¯È. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ¿ÓÙˆ˜, ÂÈ̤ÓÂÈ Î·È ÛˆÛÙ¿ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘. μ.∫.

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ∂Λ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ™‹ÌÂÚ· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ΔڛηϷ. £. ∫. μ.

ΔÔ ‚ϤÔ˘Ó ıÂÙÈο √È ·ÁÔÚ¤˜ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ·ÚÓËÙÈ΋; ŸÙÈ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË. ∞ÏÏ¿ Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ...ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

¢È·‚ԇϢÛË

Δ¤ÛÛÂÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ˙ËÙÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ

ΔÔ˘ °πøƒ°√À Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À

¢ÂÓ ÙÔÔ‡ÓÙ·È ¢ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÙÔ Î›ÓËÌ· “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ”, Ô‡Ù ÂÎÊÔ‚›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ù· ‰Èfi‰È· ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÒ‰ÈÎˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ó¤· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ì¿Ú˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Î·È Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ › Ù˙·Ì·Ù˙‹‰Â˜. ΔÒÚ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ, ¿ÓÙ ӷ ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙÔ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” ... º.™.

§·˚ÎÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ͽη ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ‡ “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” . Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰È·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ·’ fiÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚfiÙ˘· Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂȘ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ªÂÙÚfi ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂȘ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ Ù·Í›, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Û˘ Ù· ÎfiÌÈÛÙÚ· ·˘Í‹ıËηÓ; °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·; 4,8 ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ Ô Î·Ê¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÏËÚÒÓÂȘ - ÎÈ ·˜ Â›Ó·È Ô ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙˆÓ 9 ¢ÚÒ; ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ 30; ™ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·, ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÙÔ „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ; °È·Ù› Ó· ÏËÚÒÓÂȘ ÙÔÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi, ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ, ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi; ¡· ÌËÓ ÏËÚÒÓÂÈ Î·Ó›˜, ηӤӷÓ! ¡· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·. £· Á›ÓÂÈ ˙Ô‡ÁÎÏ·, Ó·È ‹ fi¯È... ÀÂÚ‚ÔϤ˜; Ÿ¯È Î·È ÙfiÛÔ. ∫È ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ ∫∫∂ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ‡ “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” , ÙÈ Â›Ó·È - ÂÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ·fi ¯ˆÚ›˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ Û ÌÈ· ·ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË; ∂‰Ò Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ‹Á ¯ı˜ (ÂΉÚÔÌ‹) Ò˜ ÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi “‰ÂοÚÈÎÔ” ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ §·Ê·˙¿ÓË ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È ·Î‡ÚˆÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ªÂÙÚfi ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. °È· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÎÔÌÌ·ÙÈο Û‡ÓÔÚ·. À¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ÁÏ˘Îfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ηÓ›˜... ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙË ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. ∏ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÏËÊı› ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. ∫·È Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ·Ó·Áη›· χÛË. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ˘Ô·„ÂÈ Û “Â΂ȷÛÌÔ‡˜” ‰È·ÊfiÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ Û‚¿ÛÙËÎ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ fiÏË. ∫∞Δ. Δ∞™

¢ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È fi,ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 10% ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Â›ÛËÌË Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ 2012. ¢ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì ˆ˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ı· Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚ‹...

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ‚›· ΔÂÏÂȈÌfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‚›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Ô·‰Ô› ÔÌ¿‰·˜ Ù· ¤Î·Ó·Ó Á˘·ÏȿηÚÊÈ¿, ÁÈ·Ù› ÂΛ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·È¯Ù› ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫” . ∏ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ë ÎËÏ›‰· Ù˘ ‚›·˜ ¤ÌÂÈÓÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜. √Ì¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ, Ë Ì›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∫·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·Ì·ÙËÌfi˜.

ÕÎÚË; ΔÈ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ó· οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË; ∂‰Ò ÌÈ· ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï ¿ÎÚË. °È·Ù› ·fi ÙÔ˘˜ 760.000 ÂÚ›Ô˘ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÔÈ 500.000 ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜. ¢ËÏ·‰‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÙÈ ÏËÚÒÓÂÈ Û ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÙÔÌ·. ¶Ô‡ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·;

Èڛ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˜ √ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË, ÙÛ›ÁÎÏËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ μÔÏȈÙÒÓ. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ‚ϤÂÙÂ, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ Ô ıÂÛÌfi˜, ·Ó ‚‚·›ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ·ÎfiÌË Î·È Ôϛ٘ Ô˘ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô‡Ù ›¯·Ó Î·È ÔÙ¤, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÛÙË “£” Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Ó· “ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ” ÛˆÛÙ¿ Ô ıÂÛÌfi˜ Î·È Ó· ‚ÔËıËı› Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘. ∞Á·ı¤˜ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ, ‰Â ϤÌÂ. ∫·Ïfi fï˜ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ, Ë ı¤ÛË Â›Ó·È ¤ÌÌÈÛıË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηϿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓË. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ó¿¯Ô˘Ì ÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜, ÁÈ· ÙÈ ÌÈÏ¿ÌÂ. ∂§.™.

¶ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ‡„Ô˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· χÛË Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ 1.000.000. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó‹Û˘¯Ô˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ϤÔÓ. ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰Ô‡Ì ʈ˜... º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ٷ “·ÓËÁ‡ÚÈ·”; √ Î. °. ∫. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·fi μfiÏÔ-§¿ÚÈÛ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ 2013. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ËÏÒÛÂȘ, ·ÁˆÓ›Â˜ „‡ÙÈΘ Î·È ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜, ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ·Ú·ÁÔÓÙ›ÛÎÔ˘˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Û˘Ó¿ÊÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, ˆ˜ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ʤÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. √È ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¤˜, ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ „ˆÌ›, Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·‡ÚÈÔ, Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ¿ÓÂÚÁ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ Û ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÒÚ· ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ¯·Ì¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÙ¤! ∞˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Î·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, ·Ú¿ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 2004! ∞˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ¿ÊËÓ·Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Ó›ÁÂÙ·È ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ! ∞˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ μfiÏÔ Ó· Â›Ó·È ÚÒÙË Û ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ·fi ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·! £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ¿ÏÏ· ¯›ÏÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ÛÙ·Ì·ÙÒ Â‰Ò ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ, ·ÊÔ‡ Ï›ÁÔ ‹ Ôχ Ù· ͤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ Î·È Ù· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ı· ¯·ıÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ fiÏË ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi. §ÈÁfiÙÂÚÔ ÌÂÙfiÓ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ÙÈ ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ! ª‹ˆ˜ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ı· Ù· ‚¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. ºÙ¿ÓÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ·ÓËÁ˘Ú¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÊȤÛÙ˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô ÎÈ ·˜ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ. ∞˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜, Ì ÂχıÂÚÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ·, Ì ÂχıÂÚ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·fi ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂Ó˜ Ù·Ì¤Ï˜, ηʿÛÈ·, ηڤÎϘ Î·È fi,ÙÈ ‚¿˙ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÁÈ· Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ Î¿ı ̷Á·˙¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. ∞˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·ÚÎÂ›Ù·È Û ÌÈ· Ù˘È΋ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Î·È ı· ‰Ô˘Ó ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È fiÛÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜, ÎÔÈÓfi˜ ÓÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ!!! À.°. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û·˜ ʇÏÏÔ, ÛÙË ÛÂÏ›‰· 12, ‰È·‚¿˙ˆ: ¢∏ª√™ μ√§√À∞¡∞∑∏Δ√À¡Δ∞π 6 ∂∫. ú °π∞ Δ∏¡ ¶§∏ƒøª∏ Δø¡ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡, “Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÛÎfiÈÌ·” , Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÔÓ-¿ÎÔ˘ÛÔÓ, ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÌËÓÒÓ Î·È ·˘ÙÔ› ı¤ÏÔ˘Ó ·ÓËÁ‡ÚÈ·!” .

“ªÔÓÙ¤ÚÓÔÈ Î·ÈÚÔ›” ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ΔÔ˘ ∞. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˘, ‰¿ÛηÏÔ˘-‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ μfiÏÔ˘

“√È ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ - ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÎÂÚ·˘Ófi ÂÓ ·ÈıÚ›·” . ◊‰Ë ·fi ÙÔ 1997 (∞ÚÛ¤Ó˘) ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂.∂., Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· fiÚÁ·Ó¿ Ù˘ Î·È ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡.¢. Î·È Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙÔ˘˜ “ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜” Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ “ÂÏ¢ıÂڛ˜” ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯ٠(‰È·Î›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ), ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È ÌÈ· ¤ÌÙË, ·˘Ù‹ Ù˘ “ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘” . ªÈ·˜ “ÂÏ¢ıÂÚ›·˜” Ô˘ ‚¤‚·È· Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÌÔÚʈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Ù˘ ∂.∂., Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Â·ÏËı‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ô˘‰¤ÙÂÚÔ È‰ÂÔÏÔÁÈο ıÂÛÌfi, ·ÏÏ¿ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÙË ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË Î·È ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi, ¢¤ÏÈÎÙÔ, ÊıËÓfi Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ŒÙÛÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂.∂., ÙÔ ∂∫√ºπ¡, ÁÈ· Ó· “ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘” , Ó· “·˘Í‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË “‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË” ” , Û‡Ìʈӷ “Ì ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020” . ΔÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ, Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ٷ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο - ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¿ÚıËÎ·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚ·, fiˆ˜ Ó¤· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó¤· ‚È‚Ï›·, “¢¤ÏÈÎÙË - ÂχıÂÚË

∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÚ·Áˆ‰›· √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, fiÛÔ ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù¿Ì Ì ·Á¿Ë ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙË ı‡ÌËÛ‹ Ì·˜” ªÈ· Ì¿Ó· “∏ ÌÔÈÚ·›· Ù‹ÛË, ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Ù‡Ô˘ C-130 Ì ·ÚÈıÌfi 748 ›¯Â ·ÔÁÂȈı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1991, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÙÂÙ·Á̤Ó˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡. √ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ À∂£∞, ‹Ù·Ó Ë ∫Ú‹ÙË, ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ÚÒÙ· Ó· ¿ÚÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ÙËÓ 111 ¶ª (¡. ∞Á¯›·ÏÔ) Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ 115 ¶ª (÷ÓÈ¿) Î·È ÛÙÔ Δ˘Ì¿ÎÈ. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 38 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ¯¿ıËΠ·fi ÙÔ Ú·ÓÙ¿Ú ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ ÂÈÛÌËÓ·Áfi ¢. ª›Ó·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ 111 ¶ª ‹Ù·Ó ÛÙȘ 12.55 Ì.Ì. ÎÈ ÂÓÒ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ‰È¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏ‹˜ ӤʈÛ˘ Î·È Î·ÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ÎÙÒ ·ÂÚÔÛοÊË F-16 Ì‹Î·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿ÛˆÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘ÌÏËÚÒıËΠ̠‰˘Ô C-130, ‰˘Ô ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο CL-215, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ‰È¿ÛˆÛ˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ‰˘Ô ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ™ÈÓÔ‡Î, ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÂÚÔÛοÊË Ó·˘ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ P-3C √Ú¿ÈÔÓ ÎÈ ¤Ó· S-3

˙ÒÓË” , ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ª∫√ Ì ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, “ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ” Û¯ÔÏÂ›Ô (Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ ¢ı‡ÓË ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ÙÔÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÁÔÓÈÒÓ), “∑ÒÓ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜” , Û‡ÛÙËÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ - “ÂıÓÈÎfi ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ” , Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈÎÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì “·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜” , Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Δ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á¤ÌÈÛ·Ó Ì Î›ÌÂÓ· ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÚ›˙ÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ªÂÙ·ÙÚ¿ËΠÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û ·ÓÙÈ·È‰·ÁˆÁÈÎfi, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi οÙÂÚÁÔ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú··È‰Â›· ·ÎfiÌË Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ· Ù·ÍÈο ÂÌfi‰È· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‰È·ÚÚÔ‹. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ªÔÏfiÓÈ· Î·È Ô ¡fiÌÔ˜ ¶Ï·›ÛÈÔ, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ∫∂™, ÙÔ “∂ıÓÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ” Î·È Ë ‰‹ıÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜, Î.¿., ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Û Âȯ›ÚËÛË, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ‰›Ô Ï·ÌÚ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛ· ΤډË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ. √È ıÈ·ÛÒÙ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â·›ÚÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ “Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ԕ , ‰È·Óı›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì „¢‰Ô·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ. ª· Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡Ó Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡Ó, ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÍÂÔ˘ÏÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ “·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ „ˆÌ›” , Ó· ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È; √‡Ù ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·È‰Â›· Î·È ÌfiÚʈÛË Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ - ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏÂÈÒÓ, ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÛÙ· Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ· Û¯ÔÏ›·, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ “Ó¤Ô˘ Û¯ÔÏ›Ԣ” ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏ˘‰‡Ó·ÌˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜, Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Û Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·” Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË - ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

μ¿ÈÎÈÓÁÎ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٷ‰ÚÔÌÒÓ Î·È Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· “¯ÙÂÓ›˙Ô˘Ó” Ù· Èı·Ó¿ ÛËÌ›· ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ÓÔËÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ŸÌˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ ÙÔ˘ C-130 ¤ÁÈÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 4 Ë̤Ú˜, ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ΔÛ·Ù¿ÏÈ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ŸıÚ˘˜, 60 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÚ›Ô˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ¤ÚÂ ηÓÔÓÈο Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Û ϿıÔ˜ ÁˆÓ›· 63 ÌÔ›Ú˜... ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Î·È Î·Ù·‰ÚÔÌ›˜, ÂÓÒ ··ÁÔÚ‡ÙËΠ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ, ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ™ÈÓԇΠ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È ·ÊÔ‡ Û‹ÎˆÛ·Ó Ì¤ÚË ·fi ÙÔ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ C-130 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÒÓ... √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶.∞. ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓ˜ Û Ï‹ÚË Û‡Á¯˘ÛË ·Ú¯Èο Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· 60 ÓÂÎÚÔ‡˜... ÌÂÙ¿ ÁÈ· 62, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ 63... ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙfiÙ ÛÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê›, ηıÒ˜ ·fi ÙË ÌÈ· Ë ¶.∞. ‰È·‚‚·›ˆÓ fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ 63 ·ÂÚÔfiÚˆÓ ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›Ô˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ÛˆÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Â› ÙÚ›· 24ˆÚ·... ̤۷ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ì fi,ÙÈ Ì¤ÛÔ ‰È¤ıÂÙ·Ó, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›·, Ô˘ ‹Úı fï˜ Ì ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË” ... (∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÂÔ¯‹˜)” .

√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Î·È Ì ÙË ÌÂȈ̤ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË (-2 ‰ÈÛ.) ·fi ÙÔÓ ∫.¶. Ô‰ËÁ› ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË fiÚˆÓ, ›Ù ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ù Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ›Ù ÛÂ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ Ì ȉÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ô˘ÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Û ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌËÚ›· ÁÂÓÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ “·˘ÙÔÓÔÌ›·” Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È Ë ‰‹ıÂÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘, Û¯ÔÏ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ù·¯‡ÙÂÚ· Û ÔÏ˘‰‡Ó·Ì· Û¯ÔÏÂÈ¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ - Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ, Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜. √È ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ¢√∂ Î·È √§ª∂, Ì ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™À¡ - ™Àƒπ∑∞ ∞ÚÈÛÙÂÚÈÛÙÒÓ, ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Ï·›ÛÈ· ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ‚È‚Ï›·, Î.¿.). ∞ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Ô˘ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÏË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· (Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ), ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌ›ÛÙÈη ÙȘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË (™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¢¡Δ), ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ, ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ηٿ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∏ Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÛÙÚÒÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÌ‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÌfiÚʈÛË, Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. √È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù¿Í˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ Ë ›‰È· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞, ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜; ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜

“º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞, ηıÒ˜ Ì ÙË Ó¤· ÂͤÏÈÍË ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ÕÏψÛÙ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ π∫∞” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

/5

™Ù· Ì·Á·˙È¿ Ì Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ ∂ϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘¯Ó¿˙ÂÈ Ì·ıËÙfiÎÔÛÌÔ˜-Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜-˙ËÙÔ‡Ó ÁÔÓ›˜. Œ¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘˜ Ù· Ì¿ÙÈ·, ÙÔ Ï¤ÓÂ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ˆ˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì ӤԢ˜ ÙÔ Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô, ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ¿ÂÈ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È. “¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ÂÈı¿Ú¯ËÛ·Ó Î·È ÚÔ¤‚Ï„·Ó Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÙÒÚ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ fï˜, Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Û ηı·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ηÓ›˙Ô˘Ó, ı¿Ó·È ηÏfi...” , ϤÓÂ. ∂§.™.

ÀÔʈÙÈṲ̂ÓË Ë °·ÏÏ›·˜

ª·Ú›· μÔ‡ÏÁ·ÚË ·ÁÚfiÙÈÛÛ·

“£· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ π∫∞” .

ÀÔʈÙÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘, ·fi ÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÔÈ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÛÙ· ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÓÂ·ÚΛ˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÙ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È „ËÏ¿ ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ - ¤¯ÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. μ‚·›ˆ˜, Ì ÙfiÛ· ÂÂÈÛfi‰È· ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi, Û ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó ÌfiÓÔ ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û‡ÚıËÎ·Ó Î·È ¯Ù‡ËÛ·Ó, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ʈÙÈÛÌfi, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË.

§ÂÙÔ̤ÚÂÈ·... ·ÓÛ¤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô. º˘Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ·Ó ÙÔ Ê˘Ùfi Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi Î·È ÁfiÓÈÌÔ, ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· ¿ÓıË ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ŸÙ·Ó Î·È ÙÔ ¯ÒÌ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì ÓÈÙÚÈ΋ ·Ì̈ӛ· ‹ ¿ÏÏ· Û‡ÓıÂÙ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, ÙfiÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ Ê˘Ù‡ÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ¿Úη Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ fiÛÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È; ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì fï˜, ˆ˜ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿Ó fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ, ÁÈ·Ù› Ù· Ê˘ÙÂ‡Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ÁÏ·ÛÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜...

∂§.™.

∏¯ËÙÈÎÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ∂˘ı˘Ì›· ™Ù·ÌÔ˘ÏÔ‡ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ

“∞˘Ùfi ı· ÂÍ·ÚÙËı› Ò˜ ı· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. °È·Ù› ÔÏÏ¿ ϤÁÔÓÙ·È Î·È Ï›Á· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÈÛÙ‡ˆ, fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó, ·Ó Î·È fiÏ· ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ‹ ÛÙËÓ Ú¿ÍË” .

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÚÈÓ ¤Ó·-ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, Ë ÙfiÙ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ›¯Â... ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ˯ËÙÈÎÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘. “¢È¿‚·Û· ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË “£” Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, fiÙÈ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ Δ˘ÊÏÒÓ, ‹Á ÛÙÔ Ó¤Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙËÌ·, ÁÈ· ˯ËÙÈÎÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ∫È fï˜ ÙfiÙ Ô˘ ›¯·Ó ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ›¯·Ì ‰ÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ Û ηӤӷ Ê·Ó¿ÚÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡Û·Ì ˯ËÙÈÎfi Û‹Ì·. ΔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÂΛÓÔÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ›; ÿϷ۷Ó; ∫·È fiÙ ÚfiÏ·‚·Ó, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂÁη›ÓÈ·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Û·Ì ÔÙ¤;” . ∂§.™.

μ·Û›Ï˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“√È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ·, ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‰ÂÓ ı· ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Î·È Ì‹Ó˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ÕÌÂÛ· ηı·ÚÈÛÌfi˜ ™Â ¿ÌÂÛÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙÔ ÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ fiÏË, Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ì ٷ ¯fiÚÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì¤ÙÚÔ Î·È Ô ·‡ÏÂÈ-

Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ˙Ô‡ÁÎÏ·. √È Ôϛ٘ ÂÚÓÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ٤ÙÔÈ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë... º.™.

™Â ·¯ÚËÛ›· ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ. ∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿Ó ¯·Ì¤Ó· Î·È ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Íԉ‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ıÂÚ·›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂΛ. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ηχÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÏ›ıˆÌ· ·fi ÙËÓ ·¯ÚËÛ›·.

30ÂÙ›·˜

∞ÓÂ·Ú΋˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÁˆfiÓˆÓ √°∞ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÈ¿ “∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÂÙfi ÛÙȘ ÂÏȤ˜: “Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰˘Ô ÌËÓÒÓ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ ÂÏ‹ÁË ·fi ÙÔÓ ·ÁÂÙfi. √È ÂÏ·ÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒÙÂÚ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰È·Î·Ù¯fiÌÂÓÔÈ ·fi Ó‡̷ ÂÁηÚÙ¤ÚËÛ˘, ·Ó¤¯ıËηÓ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ŸÌˆ˜ Ô ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ √°∞, ·ÚÔÈÌÈ҉˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ÙÒÚ·” . √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “Àfi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¢∏∫ πˆ¿Ó. ∑›Á‰Ë, Û˘Ó‹Ïı ¯ı¤˜ Ë Ó¤· ·ÈÚÂÙ‹ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¡È΋ٷ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∫ÒÛÙ· ª·ÓÙÔ˘‚¿. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ·-

ªÈ· ÊÈÏfi˙ˆË, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÏÈη Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÙ‹Ì·, ‚¿˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÌ·˙¤„ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 300... √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÊÈÏfi˙ˆË Ù· ‰¤¯ÂÙ·È ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù· Î·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ Î·È ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Ô˘ Ù˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó. √ ‰‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¿ÓÙˆ˜, ÍÂΛÓËÛ ӷ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÓfi˜ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫˘ÓÔÎÔÌ›Ԣ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ μfiÏÔ-¡¤· πˆÓ›·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ fiÏ· ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. ∞Ó Î·È Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ú¿ÍË... ∂§.™.

º.™.

¶Úfi

∂ÁÎÚ›ıËΠÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ “™˘Ó‰ڛ·Û ¯ı¤˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ ∞Ó·ه͈˜ μfiÏÔ˘-§·Ú›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÙÚ›· Â›Ì·¯· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ∞ÁÈ¿˜-™·Ì¿Ó·Á· Î·È ΔÛÈÁΤÏÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ›¯Â ÂΉËψı› ¤ÓÙÔÓË Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ıÂÙÈο ˘fi„Ë” .

¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ∫˘ÓÔÎÔÌ›Ô;

8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1981

Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ‰ÈfiÙÈ Î·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ı· ˘Âڂ› ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·Ù¿ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˘ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·” .

¶¤ı·ÓÂ Ë ºÚÂȉÂÚ›ÎË “™ÙË ª·‰Ú›ÙË ¤ı·Ó ÙË Ó‡ÎÙ· ·fi ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ Ì˘Ôηډ›Ô˘ Ë Ù¤ˆ˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ºÚÂȉÂÚ›ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ÔÔ›· ÂÊÈÏÔÍÂÓ›ÙÔ ·fi ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ™ÔÊ›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· £·ÚıÔ˘¤Ï·” .

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÌÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÚÈÏ¿ÛȘ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜ “À¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ˘ÂÚÙÚÈÏ¿ÛȘ (33%) ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜, ·Ú·‰¤¯ÙËΠ¯ı¤˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰·, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ¶Ô‡ÏÈÙ˙ÂÚ, ÔÈ‹ÙÚÈ· ∂Ï›˙·ÌÂı ª›ÛÔ. ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... Âı·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ú¯ÈÛÌÔ‡, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ¶¤ÙÂÚ ∞ÏÂͤÁÈ‚ÈÙ˜ ∫ÚÔfiÙÎÈÓ, Û ËÏÈΛ· 79 ÂÙÒÓ. √ ∫ÚÔfiÙÎÈÓ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, Ô˘ ÚÂۂ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó Î·È “Ô ∞Ó·Ú¯ÈÎfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜” , ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ. ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô Δ˙¤È̘ ¡ÙÈÓ, ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ›Ó‰·ÏÌ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50, Ì ÙËÓ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË Î·ÚȤڷ ·’ fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ú Ù˘ Œ‚‰ÔÌ˘ Δ¤¯Ó˘. ¶¤ı·Ó ÙÔ 1955, Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô ‰Â›ÎÙ˘ ¡¿˙ÓÙ·Î ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... Û ÙÚ·Áˆ‰›· ηٷϋÁÂÈ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÓÙ¤ÚÌ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡-∞∂∫, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ¢ÂηÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, Âı·›ÓÔ˘Ó ·fi ·ÛÊ˘Í›· fiÙ·Ó, ÁÈ· ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È, ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ £‡Ú·˜ 7 ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ó¤· Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ‹Úı Ì ÙÔ ...„·Ï›‰È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ∞Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ÛÙÔ ı¤Ì· ÂÚÈÎÔ‹˜ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· - “Ÿ¯È” ·fi ™∂μ Î·È ∂™∂∂ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·‡ÍËÛ˘ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ∞£∏¡∞, 7.

¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·‡ÍËÛ˘

ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ȥ˙ÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· “ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜”. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞ 99,5 Ô Î ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Û’ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ÓfiÌÔ -ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ „Ëʛ۷ÌÂ, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010- ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ó· ·ÊÔÚ¿ Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È, ·fi ÙÔ 2020 Î·È ÌÂÙ¿”. ™ËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË, fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ù·Ì›· Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, Ô˘ ÛÙ· ‚·ÛÈο Ù·Ì›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ª¿ÈÔ. “£· ¤¯Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ, ÙȘ ÙÚÂȘ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Ì›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ∂Δ∂∞ª, ÙÔ Δ∂∞¢À Î·È ÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·. ∂Λ, Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ù·Ì›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· -ÎÈ ·˘Ùfi ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ- ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Î·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ: “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ (Û.Û ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜) ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û fiÏ· Ù· Ù·Ì›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÚfiÔ ÂÓÈ·›Ô Î·È Î·ıÔÏÈÎfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £· ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û οı ٷÌ›Ô, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÙȘ ‰Ô‡ÌÂ, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Î¿ı ٷÌ›Ԕ.

∞£∏¡∞, 7.

ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Ô˘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ÙȘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˜ “η˘Ù¤˜” ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ó¤· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë Î·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù¤ıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ∏ ÙÚfiÈη ¤‚Á·ÏÂ... ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™Â ηÏfi Îϛ̷ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô Ó· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· Ӥ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· ¤ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ηıÒ˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Â¿Ó ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÔÊ·Óı› ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ηıÒ˜ Â¿Ó ÔÈ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó¤Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙfiÙÂ Â›Ó·È Èı·Ófi Ë ÙÚfiÈη Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ “„·Ï›‰È” Û ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη ›Ûˆ˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË, ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙ· Û¯¤‰È· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ¢∂∫√ Î·È ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ò˜ ÙÔ 2014. ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters ˆ˜ Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË ı· ‰Ôı› ηÓÔÓÈο.

“ Ÿ¯È” ·fi ™∂μ Î·È ∂™∂∂ O ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘-

ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Î·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Ó· ·Ó·Î‡ÙÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ÌË fiÓÙÔ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡, ı¤Ì· ÂÚÈÎÔ‹˜ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ì›ˆÙÔ Î·È Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿ıÈÎÙ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‹‰Ë ÙÔ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ Ù›ÌËÌ· ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi ÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂȉÔÙÔ‡Ó Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi, ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÂÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌË ı¤ÏÂÈ ‹ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ì·¯·›ÚÈ. ∏ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì Ôχ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ÌÂȈı› Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ηٷÓ›ÁÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¡· ‰Ôı› Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÚÂÌ‚·ÙÈÛÌfi. ¡· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· Âη-

ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÌfi‰È· Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÓÔı‡ÛÂȘ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô ™∂μ Ù· ¤¯ÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÚfiÈη, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ӷ Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ. ™ËÌ·Û›·, fï˜, ¤¯ÂÈ Ó· Ù· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”. ∂›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ “ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ·fi 7% ˆ˜ 15% ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙȘ ȤÛÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ··ÓÙ¿Ì fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ¤ÏÏËÓ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ∂Ì›˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÎÏ·‰È΋ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÔ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ 1,7% ÁÈ· ÙÔ 2011.”

∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ›Â Ô °. ¶Âٷψً˜, ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· fiÔ˘ Î·È fiÛÔ ÌÔÚ›

“∫·Ì›· ÂÚÈÎÔ‹ 13Ô˘-14Ô˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·” ∞£∏¡∞, 7.

“£∂ª∞ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ

ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ‰ÂÓ Ì‹Î ÔÙ¤” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ÌÔÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÚÁËÛË 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. “¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤„·Ì ӷ ÌÂÈ” ÛËÌ›ˆÛÂ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· fiÔ˘ Î·È fiÛÔ ÌÔÚ›” √ °. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È ÚfiˆÚÔ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ “Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” ηıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¤ˆ˜ -Î·È Ì ·ÔÎÔڇʈ̷- ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉȿ-

ÌÂÛ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô˜. ΔfiÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. “ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙȘ Ôԛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓ¤Ù·Í ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î·Ó›˜ Â͈ÁÂÓ‹˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∏ ¡¢ ηϿ ı· οÓÂÈ Ó· ÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·Ó ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ ÚÔ¿ÛÈÛÂ Î·È Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û‹ÌÂÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÎfiÙÂÙ·È Î·È fiÛÔ Î‹ÓÛÔÚ˜ ËıÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· οÔÈÔÈ ·fi ÙË ¡¢”

∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙ· 67, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ “Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ˆ˜ “Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ïfi fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È” ∂ÚˆÙËı›˜ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ª¤ÚÎÂÏ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ £. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ÊˆÓ› Ì ·˘Ùfi, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚfiÙ·ÛË, ·˘Ù‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÔÚÊÔÔÈËı› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ fiϘ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¢ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓ fi„ÂÈ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ™·Ì·Ú¿ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup ∞£∏¡∞, 7.

¢π∞¢√Ãπ∫∂™ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹-

ÌÂÚ·) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. √ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÁÔÚ¢Ù› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Â›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, fiˆ˜ ÙÔ °·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· “™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜”, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ú. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ) Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∑·Ó∫ÏfiÓÙ ΔÚÈÛ¤.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ

™·Ì·Ú¿˜: ∏ ·ÁÔÚ¿ ‰È„¿ ÁÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ∞£∏¡∞, 7.

˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ Â›¯Â Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “Ë ·ÁÔÚ¿ ‰È„¿ ÁÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·”.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “ª·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ Î. ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ªÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ‰È„¿ÂÈ, ¿ÏψÛÙÂ, ÁÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ›¯Â ·Û΋ÛÂÈ ‰ÚÈ̇ٷÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› Â›ÛËÌ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔ› Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. √ Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ηٿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ï‹ÚÂȘ Î·È Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. “ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ϤÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ÚÔÛı¤-

ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÊ˘Í›·˜ Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. Δ¤ÏÔ˜, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ¿ÁÈ· ı¤ÛË Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÚ·¯ı› Ô 13Ô˜ Î·È 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜. “ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ¯ı› fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÛÔ‚·ÚÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, fiˆ˜ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›·” ‰‹ÏˆÛÂ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ª·‰Ú›ÙË Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ƒ·¯fiÈ. ª¤Û· ÛÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ∞¶∂-ª¶∂ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È Î·È Î¿ÔÈ· Ù·Í›‰È· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Â·Ê¤˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘

ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙÔ “fi¯È” ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ٷ “·‰ÂÏÊ¿” Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. £ÂˆÚ› fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È Î·È fiÙÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·ıÒ˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ 200 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-15. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·Ó·Áη›·. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰Â fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡

°™∂∂: ™‡ÌʈÓÔ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ‡ÊÂÛ˘ ∞£∏¡∞, 7.

∏ °™∂∂ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ

ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ “™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÎÔÌ̤ÓÔ Î·È Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ∂∂, ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë °™∂∂, “Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·ÚÎÂÙÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Â΂ȷÛÙÈο Î·È ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù·, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¿ÁÚÈ·˜ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ‚¿ıÂÌ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ï‹ÚË Î·È ‰È·Ú΋ ˘ÔÙ·Á‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ ÛÙȘ ‰˘Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜ ¯ÒÚ˜”. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÚÈ˙È΋ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ “™˘ÌÊÒÓÔ˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜”, Ë °™∂∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ “·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘, Ó· “ıÂÚ·‡ÛÂÈ” Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙËÓ

ÎÚ›ÛË, οÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‡ÊÂÛË Î·È ÎÚ›ÛË ‰È·ÚΛ·˜”. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ë ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ÚԂϤÂÈ ˆ˜ “Ë ‡ÊÂÛË ı· ‰È¢ڢÓı›, Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ÂÎÙÔÍ¢ı›, ÌÈÛıÔ› Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ÈÛÔ‚›ˆ˜, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆ-

ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Û˘ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·È ÙÂÏÈο Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ı· ‰È·‚Úˆı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ”. “Δ· Û˘Ó‰Èοٷ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋”, ηٷϋÁÂÈ Ë °™∂∂.

ÓfiÙÔ˘ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Ì ÙËÓ ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ∂›Ó·È ‰Â Ô ÚÒÙÔ˜ Â˘Úˆ·›Ô˜ ËÁ¤Ù˘ Ô˘ ‹Ú ı¤ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ηıȤڈÛË ÙÔ˘ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ηÓfiÓ· Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÈÛÔÛÎÂÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ 3%. ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¿Ù˘˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ. ΔȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ·˘Ù¤˜ ı· ÂÎı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î. ΔÚÈÛ¤ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ı¤Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞˘ÍË̤ÓÔ ‰›Ô Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ƒ·¯fiÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏË-

Ì· ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÚȤÏıÔ˘Ó Û ·ÚfiÌÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÌÔÚ› Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ËÁÂÛ›· ÁÈ· Ï‹„Ë ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· Ó· ‚ÁÂÈ Â˘ÓÔË̤ÓË Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. Δ· Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÙfi¯Â˘ÛË. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ¡¢ ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ù˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ̤۷ ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ͤÓÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È “Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi” ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ ÛÙË ¡¢ ıˆÚÔ‡Ó ı· ·˘Í‹ÛÂÈ Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ËÁÂÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù·Í›‰È· ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ. ™Â ·˘Ù¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ - ·ÚfiÙÈ fiˆ˜ ϤÂÈ ‰ÂÓ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰fiÁÌ· fiÙÈ Ô Â¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ - ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ‰È¿ÚÚËÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ πÛÚ·‹Ï ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÚÔηÏ› ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Èı·Ófi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∫›Ó·.

ΔÚÈÛ¤: ∞Ó·Áη›· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 7.

™Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË ··Ú¤-

ÁÎÏÈÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη, Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤. ™Â ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™˘ÛÙËÌÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘, Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ÙËÓ ∂∫Δ, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, Û ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, Ë ∂∫Δ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ΔÚÂȘ Ӥ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·Ù¿Ï˄˘ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 7.

Δƒ∂π™ Ӥ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηٿıÂÛË, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ™‡ÚÔ˜ ªÔ˘˙·Î›Ù˘, Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ηٿÏ˄˘ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. √È Ó¤Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi Ú¿ÎÙÔÚ· Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ٷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È “§·ÙÒ” Î·È ÛÙÔÓ ÏÔ›·Ú¯fi ÙÔ˘. √ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, £ÂÔ‰fiÛ˘ ¶ÂÏÂÁÚ›Ó˘, ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ‰È¿ ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘, ˘fiÌÓËÌ· Ì ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÎÏ‹ÛË Û ηٿıÂÛË Ô˘ ÙÔ‡ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï›, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜. √ Î. ªÔ˘˙·Î›Ù˘ ·Ú¤Ï·‚ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù·, ·fi ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ˆ˜ ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÂÓÒ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. √ Î. ¶ÂÏÂÁÚ›Ó˘ ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È¤Ú·Í ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·‰›ÎËÌ· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó Û ‰È·Ú΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ¢Ã ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ∞£∏¡∞, 7.

™À°∫∂¡Δƒø™∏

‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÔÌ¿‰· ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ˆÚÙ˙¿ÙÔ˜, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 2011 Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ¤‰ˆÛ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, μ·Û›ÏË ∫·Ï˘‚Ôο. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ô Î. ƒ¤·˜ Ó· οÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‹‰Ë Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ 6 Ì‹Ó˜. “ÀÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁfi˜” Û¯ÔÏ›·˙·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· Â›ÛËÌ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÌÔÚÔ‡Ó fiÔÙ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

™‡ÛÎÂ„Ë ¯ı˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

“¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” ¶ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë “ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ∞£∏¡∞, 7.

Δ

Ô ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Û‡Û΄˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë Â›¯Â ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ̤ۈ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ‰Â‡ÙÂÚË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë “ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ (400 Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ), Ì ÛÎÔfi Ó· ÌËÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ï·›ÛÈÔ ÂͤٷÛ˘ Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ˘ fiÛˆÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÊϤÁÔÓ ı¤Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ “·Ê¿ÓÂÈ·” -fiˆ˜ ÂÈÒıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο- Î·È Ó· ηٷÌÂÙÚËıÔ‡Ó, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷ٤ıËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. √ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “Û ηıÂÛÙÒ˜ ·ÓÔ¯‹˜” (·Ú·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·), ÂÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÂۂ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ Û “ηıÂÛÙÒ˜ ·ÓÔ¯‹˜” ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Â·Ó·ÚÔÒıËÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ À·Ù›· (¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ∏›ÚÔ˘) Ë ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ “‰ÂÓ Â΂ȷ˙fiÌ·ÛÙ” ÂÓÒ Â·Ó·Ï‹-

ÊıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù˘ˆı› Î·È ÚÔ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ “Ó· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ·ÙÔÌÈο” ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ: °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÕÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú· Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ˉfiÓ˘.

°. ¶Âٷψً˜

¢‹ÏˆÛË ¡ÙfiÚ·˜ ∞£∏¡∞, 7.

™Δ√ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘

›¯Â Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜. “∏ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙË ‰Â¯ıԇ̠ÔÙ¤”, ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂, ÂÓÒ Â› ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÊÚ¿¯ÙË ÙÔ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ›‰È·, fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÙÔÓ Œ‚ÚÔ. ª›ÏËÛ ̿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÌʈÓÈÒÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ϷıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›.

“πÛ¯‡ÂÈ Ë ı¤ÛË Ì·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÔÌ·‰È΋ ‹ ÂȉÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ì ›Ûˆ ÁÈ·Ù› η̛· Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â΂ȿÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·˙ËÙ› ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÁÈ· ÂȉÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÏËÚÔ‡Û·Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÓÛËÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. “Ÿ,ÙÈ ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ, Û·ÊÒ˜ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È Ê˘ÛÈο Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· Â’ Ô˘‰ÂÓ› ı· ‰Â¯Ùԇ̠ӷ Î·Ù·Ï˘ı›” ÛËÌ›ˆÛÂ.

¢ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Spiegel ÁÈ· ‡ÔÙ˜ ÏËڈ̤˜ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

«∫ˆ‰ÈÎfi˜ “∫‡ÎÏÔ˜ ÚÔÛ¢¯‹˜”»... ∞£∏¡∞, 7.

ª∂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∫ˆ‰ÈÎfi˜ ’∫‡-

ÎÏÔ˜ ÚÔÛ¢¯‹˜’” , Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË Spiegel ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÂÎÙÂÓ¤˜ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‡ÔÙ˜ ÏËڈ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÒÏËÛ˘ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù˘ HDW ∫ȤÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ˘fiıÂÛË ‹‰Ë ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙÔ ™¢√∂ Î·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∞Ì˘Ó·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °.¶Âٷψً˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ “‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜, Ô˘ Ó· ÌËÓ ·ÔÎ·Ï˘Êı›”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ‰Â Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Spiegel ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙË ÓfiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋ ›¯·Ó ‰ˆÚÔ‰ÔÎËı›. “ÿÛˆ˜ Î·È Ó· ÌË ‚ÚÂı› ÔÙ¤ ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó. ∞ÏÏ¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ

Ô˘ Ï‹ÚˆÛÂ Ë Ferrostaal Û ‰‹ıÂÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ’ÌÈ˙ÒÓ’, ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ‚¤‚·ÈÔ ·fi fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ΔÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∞fi ÙÔ 2000 ›¯Â ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù¤ÛÛÂÚ· ˘Ô‚Ú‡¯È· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ 214, ÙÔ ¶··ÓÈÎÔÏ‹˜ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙÔ ∫›ÂÏÔ Î·È ·ÎfiÌ· ÙÚ›· ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Û ÂÏÏËÓÈÎfi Ó·˘ËÁ›Ô, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 1,14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔfiÙ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡Û ·ÎfiÌ· ÙÔ ¶∞™√∫. ªÂÙ¿, ÙÔ 2004, ‹Ïı ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ë ¡¢ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ È· ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ, ÂÂȉ‹ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ¤ÁÂÚÓ Ôχ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤ÁÂÚÓ ̿ÏÏÔÓ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∞fi ÙÔ 2009 fï˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Â›¯Â Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¶∞™√∫. ∫·È fiÏ· ‹Ù·Ó ηϿ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ °Èfi¯·Ó ºÚ›ÓÙÚȯ ÃÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ (ÙÔ 2003), ‹Ù·Ó Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙË Ù¿ÍÂÈ ÛÙË HDW Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤-

Óˆ˜ 32 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Ferrostaal, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÍÔÏÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ŸÛ· ›Â Ô Ã¿Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎÙË Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË: ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Û·È “ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ηϿ ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ˜”. °È· ·˘Ùfi -ηٿ ÙÔÓ Ã¿Ô˘Ó- Î·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ڤۂ˘ ‹Ù·Ó οı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, °.ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÙËÓ Â›¯Â ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ¶∞™√∫ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002-2004, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔÓ “¶··ÓÈÎÔÏ‹” ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “√È ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜

Ì›˙˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002-2004 ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â·ÚΤÛٷٷ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘.

¢‹ÏˆÛË ÕÎË “梉¤˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎfi” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ∞΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ DER SPIEGEL, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡ÛÙËÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. “√˘‰¤ÔÙÂ Û˘Ó¤ÛÙËÛ· ÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÂÚ-

Á¿ÙË ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›·, Ô‡Ù ›¯· ÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. √ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ “Û ۯ¤ÛË Ì fiÛ· ·Ó˘fiÛٷٷ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘”, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Î·È ¿ÏÈ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË fiˆ˜ Î·È ÙÔ 2004, fiÙ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Âȯ›ÚËÛ Ì „¢‰Â›˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ó· Ì ÂÌϤÍÂÈ Û ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË Î·È ÙÂÏÈο ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒıËΠ۠Â›ÛËÌË ‰È¿„¢ÛË”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TPITH 8 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

Œ¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Í›·˜ 284 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó

∑Ô˘Ó ¤Íˆ Î·È ÊÂÛÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ̤۷... ™ÙÔȯ›· Î·È ·ÚÈıÌÔ› ·fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì “ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞£∏¡∞, 7.

°ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ù˘ ¢.√.À. ∫·ÙÔ›ÎˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ÛÙÔȯ›· ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘, fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 382 ÔÊÂÈϤÙ˜ Ì ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 5,8 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ 283,8 ÂÎ. ¢ÚÒ.™ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·˘Ù‹˜, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·˘ÙÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË.

∂›Û˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ì ٷ ‰Ëψı¤ÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÚÈÂÙ›·˜, Â› ÙˆÓ 382 ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, ÔÈ 170 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· Û ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2008-2010, ÂÓÒ Â› 77 ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ·Í›· ∂Δ∞∫ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ. ¢ÚÒ ÔÈ 62 ›Ù ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË, ›Ù ٷ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Î·È ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ΢ÚÒÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙȘ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 ·fi ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Ì ¯Ú¤Ë ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ¿Óˆ ÙˆÓ

10.000 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ˜, ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› 581 ÔÊÂÈϤÙ˜ Ì ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 22,3 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Δ∞ÃπS ‹ Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. °È· ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È

ÔÈ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ̤ۈ ÙˆÓ ¢.√.À. ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÏËÚÔÓÔÌÈ·›· ·Î›ÓËÙ· ·fi ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ 242 ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÏÂÁ¯ı› ÚԤ΢„ fiÙÈ 189 ÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ∂9, ·ÚfiÙÈ Â›¯·Ó Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È

ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ì ηٷı¤ÛÂȘ 600 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ! μ√¡¡∏, 7.

Δ√ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Der Spiegel” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘

¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›‰· Úfi‰ÚÔ, ÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ¤Ó·ÚÍË Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ηٷı¤ÛÂȘ 600 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¶ÂÚ·›ˆÛË: ¶·Ú¿Ù·ÛË Ò˜ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ∞£∏¡∞, 7.

¶∞ƒ∞Δ∂π¡√¡Δ∞π ¤ˆ˜ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÔÈ

οı ›‰Ô˘˜ ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ™ËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ

‰È·ÊÔÚÒÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Û ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÛÂÏ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË.

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ °È¿Ó. ª·ÁÎÚÈÒÙË

ªÂ›ˆÛË ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙ· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ∞£∏¡∞, 7.

¢ƒ∞™Δπ∫∏ ı· Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ

‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘. “ªÈÏ¿Ì ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 50% Ì›ˆÛË, ÛÙ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ÙÌ‹Ì·Ù·” ›Â, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ÛÙ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ÙÌ‹Ì·Ù· Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙÈ΋” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË, ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙȘ ηٷÛ΢¿ÛÙÚȘ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù·. √È ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηıÈÂÚˆı› ÂÎÙˆÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¤˜ ‰ÈÂχÛÂȘ.

¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÁÂÓÈο Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ì οÚÙ˜ ‰È¤Ï¢Û˘, Ô˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ú¿Ï¢ÚÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ™Ù˘Ï›‰·. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Î·È ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ

Úfi‚ÏËÌ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È Ï‡ÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÚÈÓ ·Ô Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ “ÔÈÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÚÂÙÈο ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ” ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·).

ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È ÔÈ Ù˘¯fiÓ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ˜ ÊfiÚÔÈ Â› Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÓÙÔÈÛı¤ÓÙˆÓ.

°È· ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ∂-9 ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ∂-9 ‹ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·Ó·ÎÚȂ›˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·˜ ·Î›ÓËÙ·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘Ô‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÚfiıÂÛÌˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙÚÔÔÔÈËÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜

Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ·˘Ù¤˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘˜, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Û ·˘ÙÔ‡˜ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∂˘ÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÌË ‰Ëψı¤ÓÙ· ·Î›ÓËÙ·, ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ™Ù· 34 ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ∏1¡1 A£∏¡∞, 7.

™Â Â·ÁÚ‡ÓËÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ηıÒ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· 34 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ ÁÚ›˘ ∏1¡1, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÙÔ 5,9% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈÁÚÈÈÎfi ÂÌ‚fiÏÈÔ Ê¤ÙÔ˜, fiÙ·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÌ‚ÔÏÈ·˙fiÙ·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ 10,5% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, Ì ÙÔ ·Ó‰ËÌÈÎfi ÂÌ‚fiÏÈÔ, ÙÔ 7,5%. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ۋÌÂÚ· Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Δ˙¤ÓË ∫Ô˘Ú¤· ∫ÚÂÌ·ÛÙÈÓÔ‡, ÔÈ Ôϛ٘ ÙËÚÔ‡Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁÚÈÈÎÔ‡ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, Î·È ÙÔ˘˜ οÏÂÛ ӷ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó, ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Èfi˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ó¤Ô˘˜-˘ÁÈ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯·Û·Ó ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, fiÔ˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó.∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∂ȉÈÎÒÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ (∫∂∂§¶¡√) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯È΋ ÁÚ›Ë Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ Î·È fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· Ô˘ Ë ÁÚ›Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Í·ÚÛË, Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√, ‰ËÏÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· 15 Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·, ÓÔÛËχÔÓÙ·È 77 ·ÛıÂÓ›˜ Û ª∂£, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· 146 ¿ÙÔÌ·.

ŒÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™Ù¤ÏÈ·ÚÔ˜ ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™Ù¤ÏÈ·ÚÔ˜, ¤Ê˘Á ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ¢È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰‡Ô ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÛÙËÓ Ô‰fi ΔÔ¿ÏË Î·È ÛÙËÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ʈÙÔÁڿʈÓ. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ê˘Á ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 61 ÂÙÒÓ. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ù˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜.

TPITH 8 ºEBPOYAPI√À 2011

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô «°ÔÏÁÔı¿˜» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

π∫∞ Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜... ªÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ ∞£∏¡∞, 7.

ª

ÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ π∫∞, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ È·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ Mega, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È Â˘ÙÚ¿ÂÏ· Ì ÙȘ Ï›ÛÙ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› ‹ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È.. ÂÓ ˙ˆ‹. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ Úˆ› ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ï›ÛÙ˜, ‹Ú·Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË Ù˘ˆı›. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ù· ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂. øÛÙfiÛÔ Ë “ÚÂÌȤڷ” Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋.™‡Ìʈӷ Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ Mega, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ·fi ÙÔ˘˜ 520 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ¤ÓÙ Â͢ËÚ¤ÙËÛ·Ó ·ÛıÂÓ›˜, ÂÓÒ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·fi ÙÔ˘˜ 70 Â͢ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÚÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌfiÓÔ ÙÔ 37% ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÙÂÏÈο ·ÛıÂÓ›˜.Afi Ù· 70.000 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ π∫∞, Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ 10.000.

ŒÎÎÏËÛË §Ô‚¤Ú‰Ô˘ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¤Í·ÚÛË Ù˘ “Ó¤·˜ ÁÚ›˘” Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜. “∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË, fiÏÔ˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜, ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ” ‰‹ÏˆÛÂ.

∂ÍÒ‰ÈÎÔ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÏÈÛÙÒÓ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ “·Ú¿ÓÔÌË”Î·È “ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋” ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Û ·˘Ù¤˜.

∞ÂÈÏÔ‡Ó Ì ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ªÂ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ·ÂÈÏ› ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ı‹Ó·˜ fiÛÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÁÈ· Â›ÁÔ˘Û˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó- ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË - Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·Ù¿Ï˄˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ £·Ó¿Û˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ı· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÂÈı·Ú¯Èο, ηıÒ˜ “Û¿Ó” ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜.∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›-

ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Û˘ÓÙ·Á‹, ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜.

∞fi Û‹ÌÂÚ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·fi Ù· ∫∂¶, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi “1500”ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔ “184” ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ.

√È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ı· ·ÂÚÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÂÓÒ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÂÚÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ΔÚÈ‹ÌÂÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ÎÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù· Ê·Ú̷Λ· ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ “¤¯ÂÈ ¿ÂÈÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ·

Ó· ÂÚÈʤÚÂÙ·È ·fi ηӿÏÈ Û ηӿÏÈ” ·ÏÏ¿ “¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁ›·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ”. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ Ô §∞√™, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·‰ÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ·fi ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô §∞√™ ηÏ› ÂÌ̤ۈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó fiÙÈ “fiÏÔÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆӔ.

¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ √∞∂∂ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¢, ÛÙ· ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›·- ÁÈ· Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞- ∂Δ∞ª ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÙÔÌÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ·- Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ·Ï¿ Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌËÙÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ ∞ª∫∞ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘. √È Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚Â‚ÏËÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª Ê·Ú̷ΛˆÓ Î·È ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ì ·fiÏ˘ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ηٿ Ú¿ÍË Î·È ÂÚ›ÙˆÛË. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞, ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È 20 ¢ÚÒ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· 10 ¢ÚÒ.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ ¯ı˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ∞£∏¡∞, 7.

™ÙË Û‡ÏÏË„Ë ¤ÍÈ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ·Ú¤Î·Ì„·Ó ÙÔ “ÌÏfiÎÔ” ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú·ÌÂıfiÚÈÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∂›Û˘, ¤ÓÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂٷ͇ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ fiÙ·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ, ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ‰È¤Ï¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¶ÂÙÚÈÙÛ›Ô˘. ™ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÂÓÂÏ¿ÎË Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ›Ô, Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ô‰fiÊÚ·ÁÌ· ÙˆÓ ª∞Δ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ, ÁÈ· ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·ÏÏ¿ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ.

¶ÚÔÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙ· ª¿ÏÁ·Ú·, ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∏Ì·ı›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ∫Ô˘ÏÔ‡Ú·˜, Ù˘ ¶¤ÏÏ·˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Ì˘ÓÙ·›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ºÈÏÒÙ· Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ °˘ÚÙÒÓ˘. ∂ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ı· οÓÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÏ‹Úˆ˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÌÂıÔÚÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi ÚÔÌ·¯ÒÓ· ™ÂÚÚÒÓ. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÌÂıfiÚÈÔ Â›¯·Ó ·ÔÎfi„ÂÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∂ӈ̤Ó˘ ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ªÂ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙȘ ¡Ë˜ “√È ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÔ›ËÛÂ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”

ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ ¡Ë¤˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› fiÚÈÛÌ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ¿ ÙÔ˘, ÂÈıˆڋÙÚÈ· η ÕÓÓ· ™¿¯Ô˘, ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÔ›ËÛÂ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Golfing Developments ∞.∂., ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È “ΛÌÂÓÔ ·‚¿ÛÈÌÔ, ·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙÔ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ·fi ÚfiÛˆÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÓÔÌÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. ∏ ∂ÈıˆڋÙÚÈ· η٤ÏËÍ fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¤ÎÙ·ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ 㦛 Î. ªÈ¯. μ·ÛÈÏÈÎfi˜. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙËÓ “∫˘ÚȷοÙÈÎË ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ›¯Â ÂÚȤÏıÂÈ ÚÔ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÂÚ›Ô˘ Û ÁÓÒÛË Ù˘ πª ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊË ·ÓÙ›ÎÚÔ˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ· ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÚÔ·„ÂÈ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, “ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Golfing Developments ∞.∂. ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔÔ fiÚÈÛÌ· ÂÈϤÔÓ ‰È¢ÎÚÈ-

Ó›˙ÂÈ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ (‰·ÛÈΤ˜ Î.Ï.) ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÎı¤ÛÂȘ οı ۯÂÙÈ΋˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §ˆÚ›ÙË Î·È Î˘-

Ú›ˆ˜ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∫À¢, ¢ËÌ‹ÙÚË ∂˘ı˘Ì›Ô˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ë¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ¿ Ù˘ Ë ÂÈıˆڋÙÚÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· ηٷ¿ÙËÛË ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ë¤˜

∏ ªËÙÚfiÔÏË ∞¶√ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ô ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ Î. ªÈ¯. μ·ÛÈÏÈÎfi˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÚÂÚÌ‹Ó¢ÛÂ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÓfiËÛ ٷ ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘, ·ÁÓfiËÛ ÚÔÎÏËÙÈο ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜, ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ (ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1958 Î·È 1959), ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛÂ Î·Ó ÙËÓ ¿Ô-

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ •ÂÓÈ¿˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, ·ÓÂÙ¤ıË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ À¶√π ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ Ó· ‰ÈÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ó Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¤Á΢ڷ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ fiÚÈÛÌ· ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Û¿ÊÂÈ· ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ¡Ë¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ΢ÚÈfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ (Ù·›). ∂ÈϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ¯ÚËÛÈÎÙËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1915. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂ-

„Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜, fiˆ˜ ı· fiÊÂÈÏÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› ‰ÈÂÍÔ‰Èο Ì ÙËÓ ˘fi ÎÚ›ÛË ¤ÎÙ·ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ·Ôχو˜ ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Ù›ÙψÓ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1794 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ̿ÏÈÛÙ· ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¤ÎÙ·ÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Â ηӤӷ ¯ÚÔÓÈÎfi ÎÂÓfi, η̛· ·Û¿ÊÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Î·Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡, fiˆ˜ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ôχو˜ ÂÛÊ·Ï̤ӷ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È”.

Ú›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∏ ·ÁÔÚ¿ÛÙÚÈ· Golfing ∞.∂. Î·È ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˘ (ηٿ ÎfiÛÌÔÓ ¶·Ó. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘), ¤ÌÂÈÓ·Ó ϤÔÓ Î·È Ù˘Èο ÌÂÙ¤ˆÚ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â‰Ò fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, Ô Ó¤Ô˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο, Î. ¢. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ ÙÔ˘ ™¢√∂ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘, ¢. ∂˘ı˘Ì›Ô˘ (μ‹Ì·, 25/5/2010). √È ÎÔÌ¿ÓÙÔ Î·Ù¤Û¯ÂÛ·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÚԤ΢„Â, ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Î. ∂˘ı˘Ì›Ô˘. ΔÂÏÈο, fï˜, Î·È ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ‚¿ÛÈ̘, ÂÓÒ ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÚ¢ӋıËÎ·Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ “πÔ‡” . ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈıˆڋÙÚÈ·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ú·Ù˘›Â˜, ·‚Ï„›Â˜, ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ·Î˘ÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚËÙ¿ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù›¯Â Ë ÌÔÓ‹ ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ô‡ÏËÛ ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛÂ. ΔȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ η٤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÔÈ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯·Ó ·Ú·¯ˆÚËı›, ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Δ√ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È Ì ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 41 ·ÙfïÓ, Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ. ™Â ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Ì ‰È·‰Èηۛ· ∞™∂¶ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ 120.000 ¢ÚÒ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ Ô˘ ÙÔ 2006 ›¯Â ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·ÊÂ Ë ¢∂À∞ªμ Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ “ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì˯·ÓÈο Û¿ÚˆıÚ· Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËÎÂ Ô ‰‹ÌÔ˜. “√ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰Èfi-

ÙËÙ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÂÚÁ·Û›·”, ÙfiÓÈÛÂ. ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ı· Û˘Ó·Êı› ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ - ∞Ô¯¤Ù¢Û˘, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 41 ·ÙfiÌˆÓ (ÙÚÈÒÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È 38 ÂÚÁ·ÙÒÓ) ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ, Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ Û Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∏ ۇ̂·ÛË ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ·ÚÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ·fi Ù· ʇÏÏ·. “∂›Ì·ÛÙ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË Î·È Ê‡ÏÏ· È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Í·Ó¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙȘ ÂÔ¯¤˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·‰È¿‚ÏËÙË. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·˜ ϤÂÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ∞™∂¶”, ›Â. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·-

Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· ∞Ó‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ Î. Δ·Ì‹ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Â›¯Â ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηٷ٤ıËΠ¤ÓÛÙ·ÛË ·fi ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. Ãı˜, Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì ÙÔÓ Î. Δ·Ì‹ÏÔ, Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÚÈÎη›ˆÓ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Áӈ̿Ù¢ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ¢∂À∞ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Â›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘, ÂÂϤÁË Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ·Ù› ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¤ÓÛÙ·ÛË. ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙË ‰È·ÁˆÓÈ-

ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∂À∞ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ‰È·‰Èηۛ· ̤¯ÚÈ Ó· Û˘˙ËÙËı›.

√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Î. Δ·Ì‹ÏÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤ÚÁÔ Î·È fi¯È ÚÔÌ‹ıÂÈ·.

ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ª∫√ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂͤÏÂÍ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¢.™. ªπ∞ ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù¿ÎÙËÛË

ÙˆÓ ∂ÓÂÚÁÒÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·È ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ªÂ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰Âο‰ˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ºÔÚ¤ˆÓ, ·fi fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ù· π‰Ú˘ÙÈο ª¤ÏË ÙÔ˘ Î·È Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ª∫√ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ºÏ‚¿ÚË 2011. ∏ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ “¢ÈÎÙ‡Ô˘ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (ª∫√) £ÂÛÛ·Ï›·˜” Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÂÁÔÓfi˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Î·È ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, ̤۷ ·fi ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË. °È· ÙËÓ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎϤÁÔÓÙ·È: ™ÎÚÈ¿·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ΔÛÈ¿Ú·˜ μ·Û›Ï˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú· μ›Î˘, ∑·ÊÚ·ÓÙ˙¿˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ΔÔ˘ÚÛÔ˘Ó›‰Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ∞ÁÚ·ÊÈÒÙÔ˘ ∞ÁÔÚ‹, ªÔ˘ÚÓÙ¤Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ºÈÏÔÎÒÛÙ·˜ ∏Ï›·˜, ™‰Ú·‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ Î·È ¢È·Ì·ÓÙ‹ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙˆ. °È· ÙËÓ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎϤÁÔÓÙ·È: °Ô˘ÁÔ˘ÏÈ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·Ú·˙Ô‡˘ ÃÚ›ÛÙÔ˜, ª·ÛÈ¿ÎÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ¢.∂. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÁÈ· ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.mkothessalias.gr.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶·Ú¿Ù·ÛË ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¶∞ƒ∞Δ∞™∏ Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜

¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ ›¯Â - ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ŒÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙË “Ófiı¢ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Û “ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·” , fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙË ÛÔ˘‰‹ Î·È Ë ·ÔÏ˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ. √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ› ·fi Ù· ̤ÏË Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ Ì›ÛıˆÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ. ™ÙÔ „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ¯ÚÂÒÓ Ô˘ ÔÈÓÈÎÔÔÈ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ¯ÚÂÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·Ú΋ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ·˘Ùfiʈڷ, ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ Î·È fi¯È ‚·ÛÈο ÎÂÎÙË̤ӷ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÚËÙ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ “˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÚÔ‰‹Ïˆ˜ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ (¿ÚıÚÔ 25 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜), ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È ıÂÛ›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ··Í›· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ. √͇ÓÂÈ ·ÓÂ›ÙÚÂÙ· ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹, Ù˘ÔÔÈÒÓÙ·˜ ̤ÙÚ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿¯ÚËÛ‹ Ù˘” . ∑ËÙ› ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ “ȉÂÒÓ” - fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ·ÓÂ›ÙÚÂÙ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfiʈڷ ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÙÂÏÂÛÙ›. ∫·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Û ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È Û ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ì ¿ÏÏÔ „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘ ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë. Δ. ∫.

TPITH 8 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

∫ÏÂÈÛÙ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ù· Ê·Ú̷Λ·

ÏÂÈÛÙ¿ ı· Â›Ó·È Ù· Ê·Ú̷Λ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∫·È ¯ı˜ Ù· Ê·Ú̷Λ· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¤ÓÙ ‰ÈËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ· ·Ó¿ ‰‡Ô ÒÚ˜.

ƒ·Á‰·›Â˜ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÁÈ·Îfi ̤وÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ÔÌfiʈӷ Û˘ÓÙ¿¯ÙËΠ̠ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ª¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚfiÙÂÈÓ ÙË Ó¤· ‰È‹ÌÂÚ· ·ÂÚÁ›·, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ. ΔfiÛÔ Û‹ÌÂÚ·, fiÛÔ Î·È ·‡ÚÈÔ, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó¿ ‰›ˆÚÔ ¤ÓÙÂ

‰ÈËÌÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓÙ·. °È· ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿-

‰· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ·ÊÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ηٷٛıÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤-

‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· „ËÊÈÛÙ›. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÂÚÁÈ·Îfi ·ÁÒÓ·. ¢È·Ó‡Ô˘Ì ÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ı· ηٷÙÂı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™ÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡ÌÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂, ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÓÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, fiˆ˜ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â-

ÎÙÂϤÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ·Á¤˜ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¢. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÂÚÁÔÛ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. “√˘Ú¤˜” ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜. øÛÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ Ë ·ÂÚÁ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, Î·È ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙Â, ›Ûˆ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÙÚ›· Ê·Ú̷Λ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÛÙË ª∂£, ÂÓÒ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂȯڛÛÌ·Ù·

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ∂•∞ƒ™∏ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” , ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙËÓ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÙÔ 25% ÙˆÓ ÂÌ‡ÚÂÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ·fi ÏËıÒÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÈÒÛÂˆÓ Ù˘ ÂÔ-

¯‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ˘ÚÂÙfi, ‰È¿ÚÚÔÈ·, ۈ̷ÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·, ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹. °È· ÙÔ˘˜ ·ıÔÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÊË̤Ú¢·Ó, ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ¤ÚÂ ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ıÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤Í·ÚÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·Èˆı› Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÛÙÔÓ Èfi Î·È Ù· ÔÔ›· ÓÔÛËχÔÓÙ·È, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï›

ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô ¿ÏÏ· ¤ÓÙÂ Ê·Ú˘ÁÁÈο ÂȯڛÛÌ·Ù·, ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·È ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ Èfi H1N1. “μ·ÛÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÌ‡ÚÂÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·ÎÔ˘¯›·, ۈ̷ÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·, ›Ûˆ˜ Î·È ‰‡ÛÓÔÈ·. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó Ô Èfi˜ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÏÔ΋ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ·ıÔÏÔÁ›·. √ Èfi˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙȘ ËÏÈ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÙÔ 25% ÙˆÓ ÂÌ‡ÚÂÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›· fiÙÈ

¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ∫·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·fi ÈÒÛÂȘ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ·. ŸÛÔÈ ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÁÚ›˘, ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Èfi” ÙfiÓÈÛ ·ıÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ·ÛıÂÓÒÓ Ì ›ˆÛË, Ó¢ÌÔÓ›· Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙË ª∂£ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfi-

ÏÔ˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Ô 56¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ô 39¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈÈο Ê¿Ú̷η ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ·fi Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ 131 ·ÛıÂÓ›˜ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2009-ª¿ÚÙÈÔ˜ 2010 ‹Ù·Ó 291. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ı· Û˘ÛÙ·ı› Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ·‡ÚÈÔ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Δ∏ ™ÎfiÂÏÔ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ·fi

ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È¿˘, Â›Ó·È “ÙÔ ÛÒÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi” fiˆ˜ ÚfiÛıÂÛ “¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› Û οı ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È Û fiϘ ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙËı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ›¯Â ·ÛÎËı› ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· fiÙÈ “Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÌ·Ï‹˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘” . √ Î. §È¿˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ¤Ó·Ó ηÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ “Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹-

ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆӔ . ∂›Û˘ fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÒ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ-ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÊˆÓÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ οı ·Ú¿Ù·Í˘ ı· ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. √ Î. §È¿˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÛÎÔfi˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ë Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” .

Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο

ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ªÈÎÙ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (∂¡.¶∂.) Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ı· Â›Ó·È Ó· χÓÂÈ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ‹ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì Ӥ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ‹Ù·Ó Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ·fi ÙȘ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. √È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ŒÓ· ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ, fiˆ˜ Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› Û ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, οÙÈ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Î·È Ë Ì›˙ÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÊÂÙËÚ›·˜ Ù˘ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘. £·Ó¿Û˘ BÔÁÈ·Ù˙‹


M·ÁÓËÛ›· 13

TPITH 8 º∂μƒOYAPI√À 2011

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂

Ï·ÏÔ‡Ì , ·ÏÏ¿ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π∫∞, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ. ∞Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÂÚÁÔ‡Ó, ‰ÂÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‹ÚÍ Ì ÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ π∫∞, fiÛÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯·Û·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È 550 Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ (¢ËÌfiÛÈÔ), ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ‹ ÙÔ˘ √∞∂∂. °È·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÂÚÁ›, ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£”, ˆ˜ “ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο Ì·˜ fiÚÁ·Ó·, Ò˜, fiÛÔ Î·È fiÙ ı· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ∞Ó¿ Â›ÛÎÂ„Ë ‹ Ì ÙÔ Ì‹Ó·; £· ÙÂıÔ‡Ó fiÚÈ· ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ‹ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·; ŒÓ· ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ˆÚÂ¿Ó Û‡ÛÙËÌ· ÂÚ›ı·Ï„˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó, ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π∫∞, ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂™À Ó· Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌ·; ¢ÂÓ Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ·˘Ùfi;”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

OÈ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘ IKA

Ó˘fiÁÚ·Ê·. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ π∫∞ Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ÁÈ·ÙÚfi. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ √∞∂∂ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¢, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÁÁڿʈ˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª (∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 8, 104 31 ∞ı‹Ó·, ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË admika@ika.gr). ∞fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ “184” , ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·fi fiÏ· Ù· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ÙÔ π∫∞ ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ı· ·-

Ô˙ËÌÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· οı ȷÙÚÈ΋ Ú¿ÍË Ì ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÓÙfi˜ 45 ËÌÂÚÒÓ, ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È fï˜, ηıÒ˜ ‹‰Ë ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ™¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. “¶Ò˜ Ó· ¿ˆ ÎfiÓÙÚ· Û ÌÈ· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË; ∞˜ Ì ¿Ó ÛÙÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi... ∂‰Ò ‰ÂÓ ‹Á·Ó Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÁÈ· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ·ÂÚÁ›· Â›Ó·È ÔÓËÚ‹. °È· Ó· ·ÚÓËı›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÂÓ˘fiÁÚ·Ê·. ∞ÂÚÁÔ‡Ó”, ÙfiÓÈÛ ȉÈÒÙ˘ ÁÈ·ÙÚfi˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¢. √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ΢ڛˆ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Â›Ó·È Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔÈ, ÔÚıÔ‰ÈÎÔ›, Ó¢ÚÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ. ∂›Û˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó

ΔÔ fiÓÔÌ· ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ËÌ‹ÛÂÈ ÂȘ ∫‡ÚÈÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ π∫∞, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ÙÔÈο ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÓˆÛÙfi ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂͤÏÈ ÚfiÛÊ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ π∫∞, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ȉȈÙÈο È·ÙÚ›·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °È·ÙÚÒÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ ˙ËÙ› ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: -¡· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ˆ˜ “··Ú¿‰ÂÎÙÔ”. -ÕÌÂÛË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ Ì ÌfiÓÈ̘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. -ÕÌÂÛÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÈÙ·ÎÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. -ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ.

∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¤ÎÙË Ë̤ڷ, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· (65-70%), ÂÓÒ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ó· ÙÔ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÚÁ·ÓÔ, Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈ› Ì ÂÈı·Ú¯Èο ̤ÙÚ·. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ ‹ Ì ÙÔÓ √∞∂∂ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô... ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÂÓfi˜ ·ıÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ·È‰È¿ÙÚÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢. ¢‹ÏˆÛ·Ó ÛÙË “£” fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó fiÔÈÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ π∫∞ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ Î·È ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË. ™Ù· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯·Ìfi˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ηıÒ˜ ‰Âο‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞. ™¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›·, ı· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÙÔÌÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ·, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ √∞∂∂ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¢, ı· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ· ·Ï¿ Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌËÙÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ ∞ª∫∞ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÒÚ· ÂͤٷÛ˘, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Â-

ª¤¯ÚÈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÂÓÒ ı· οÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

™Â ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› π·ÙÚÂ›Ô ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ °·ÏÏ›·˜-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ∫ÏÂÈÛÙ¿ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ù· ȉȈÙÈο È·ÙÚ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÂÚÁ›·˜ ‰È·ÚΛ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ Î·È ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›. √ ÙÔÈÎfi˜ È·ÙÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·›ÏËÛ Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ π∫∞ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ √¶∞¢ Î·È √∞∂∂ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞. ™Â ÌÂÙˆÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∞fi ¯ı˜ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂΛÓËÛ ·ÂÚÁ›·˜ ‰È·ÚΛ·˜, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. Δ· ȉȈÙÈο È·ÙÚ›· ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ̤¯ÚÈ Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙË §¿ÚÈÛ· ı· Ú·Á-

Ì·ÙÔÔÈËı› Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. Ãı˜ ÛÙÔ ºfiÚÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· „ËÊÈÛÙ› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÓÙȉڿ ¤ÓÙÔÓ· ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ۇ̂·ÛË Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ˆ˜ ÚÒÙÔÓ, ı· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· οÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. “∞˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ Î·È fi¯È Ì ÙÔ π∫∞. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·-

ÂÚÁÔÛ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›¯Â, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Ó· ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞”. ™‹ÌÂÚ·, Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì·, Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ È·ÙÚÂ›Ô ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·fi ·È‰›·ÙÚÔ, ·ıÔÏfiÁÔ Î·È Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ.

√È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ∞ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ fï˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Î·È ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: 1.¡· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ §Ô‚¤Ú‰Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈÛËÁ›ٷÈ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˆ˜ ÙÒÚ· Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Î·È Âȉ›ˆÍË ÁÈ· ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜. 2. ¡· ηٷÚÁËı› οı ›‰Ô˘˜

ÏËڈ̋ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ·fi ÙÔ ∂™À ̤۷ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ 5Â˘Úˆ ÁÈ· Ù· Ù·ÎÙÈο È·ÙÚ›· Î·È Â›ÁÔÓÙ·, fiˆ˜ Î·È Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË Â› ÏËڈ̋ “ÔÏÔ‹ÌÂÚË” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. 3. ¡· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·È‰Â›· Ô Î·ÓfiÓ·˜ “5 ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ô 1 ·ÓÙÈηı›ÛٷٷȔ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·Ó·Áη›· ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜. 4. ¡· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë 2000 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∂™À, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÏ·‰È΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ √∂¡°∂ - ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. 5. ¡· ıÂÛÌÔıÂÙËı› ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÌËıÂÈÒÓ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ‡ÔÙ· ȉȈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·È ÚÔÌËı¢ÙÒÓ. ¡· ÌËÓ ÂÈÙÚ·› ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “ÂıÓÈÎÔ‡ (!) ÊÔÚ¤· ÚÔÌËıÂÈÒÓ” ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ.

6. ¡· ·ÔÛ˘Úı› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ï·ÊfiÓ ÏËڈ̋˜ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ 12% ÂÈϤÔÓ Ù˘ ¿ÁÈ·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ÂÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÚfiÙ˘Ô ÂÊË̤Ú¢Û˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. 7. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜

ÛÙÔ ∂™À, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏԉȢı˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Î·ıËÁËÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘. 8. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÂÈÏ‹ ÊÚ·ÁÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂȉÈ΢Ô̤ӈÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÎϛӘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¶∂Δƒ√™ ¢. ∫√Àƒ∏™ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜-√˘ÚÔÏfiÁÔ˜

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 165 (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™ Δ.∫. 38221 Δ∏§.: 24210 30058 ∫π¡.: 6977 333922

∫§π¡π∫∏ ∞∫∂™ø 24210-30188-9 24210 22779


M·ÁÓËÛ›· 14 ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ª∂

ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ª. ΔÛ·Ì¿˙˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ “Ó‡ÌÔÓ˜” Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜, fiÔ˘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÒÚ· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ú‹Ù˘ (Ù¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË) Î·È ÌÈÎÚfi ¿ÚÎÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞Ó‰Ú¤·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·Ï·ıÔÊfiÚÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ›¯Â ¯ı˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ °È·ÙÚfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ËÌÂÚ›‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ™∂ ηٿıÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ¤‚Ë Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∫Â.™.∞.∞.ª.). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Î. ∑‹ÛË ‰È·‚›‚·Û ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ “∫Â.™.∞.∞.ª.” , Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ıÂÛ ˘fi„Ë ÙÔ˘, Ù· ı¤Ì·Ù· ÂΛӷ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. ™Â ·˘Ù¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ “∫Â.™.∞.∞.ª.” Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÈηÓfi Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÌÂٷٿÍÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ··ÈÙ› ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÚˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ, ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, fiÛÔ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ڷ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡. ∂ȉÈ΋ ÌÓ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÂÏÏÈÔ‡˜ ʇϷ͢ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ʇϷ͢ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù·Ú·¯ÔÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÊıÔÚÒÓ. ∂Ó fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÛÙ· ÂÎÙÂı¤ÓÙ· ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ “∫Â.™.∞.∞.ª.” Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ Û ·˘Ù¿, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Î·È Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.

TPITH 8 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

ΔÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È Ô Î·Ïfi˜ ηÈÚfi˜ ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÛÔÚ

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘

Δ

Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤Ú·Û ÁÈ· ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÂÚ› ÙÔ˘˜ 2.500 ÂÈÛΤÙ˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÂΛ Î·È „˘¯·ÁˆÁ‹ıËηÓ, ¤Î·Ó·Ó ÛÎÈ ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ì ·Û΋ÛÂȘ ·fi ÙËÓ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜” Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, “ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ïfi fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, ·ÊÔ‡ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ‹Ù·Ó Ôχ Î·È Î·Ïfi”. ∂›Û˘ Ë ·Ú¿ÏÏËÏË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÎfiÌË, ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‹Ù·Ó Î·È 100 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ “·Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜” Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ¯ı˜, ¤ÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, “ÚÔοÏÂÛ” ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Èı˘ÓfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· ÁÈ· Ó· “¯·Ï¿ÛÂÈ” ÙÔ ¯ÈfiÓÈ. ŒÙÛÈ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛËÌÂ›Ô ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∏ Î. ΔÛ·Ï›ÎË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ “Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó” Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜) Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÙÈ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ı¤ÏÔ˘-

ÌÂ Î·È Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Â¤‚·ÏÏÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ÙÔ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Î·È Ì·˜ ÙÔ Â›·Ó ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ” . Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ “Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó” , ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È “Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ·ÚÌÔÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” . ∫·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: “¢È·-

ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‹‰Ë ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÔ‡, ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ̤ۈ Ù˘ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ì Ӥ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ΢ڛˆ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆӔ . ¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ı¤-

ÙÂÈ 4.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Á˘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·¯ˆÚË̤ÓÔ ÁÈ· 70 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·˘Ùfi ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ŒÙÛÈ, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó” Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¶∏§π√¡ √ƒ√™, “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ: ∏ÏÂÎÙÚÔ-ªË¯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ∫ÙÈÚȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ - ∂¤ÎÙ·ÛË Î·È ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ - ∫·Ù·Û΢‹ ·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘, ¢È·ÌfiÚʈÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘, ∂Ï·ÊÚȤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÈÚÔı¤ÙËÛË ˙ˆÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ∫∂¡Δ∞Àƒø¡ √ƒ√™ ∞.∂. ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ã∫¶ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¿ÚÎÈÓ), Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÈÛÙÒÓ. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ Ã∫¶ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Î·È Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Û¯¤‰È·. √ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› Ì ÙÔÓ ∂√™ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 2017. ∏ Û˘Ìʈӛ· ı· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ: ÁÈ· ÙË 12ÌËÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ã∫¶, ηٷʇÁÈÔ-ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* 80 ÎÏÈÓÒÓ Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, ηʤ-·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ·Ó·‚·Ù‹Ú· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂÈÛ΢¤˜-·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·Ó·‚·Ù‹ÚˆÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ∫¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ª·ÈÓ¿ÏÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙÔ˘ º·Ï·ÎÚÔ‡ ÛÙË μfiÚÂÈ· ª·Î‰ÔÓ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ΔÛ·Ï›ÎË “ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ 2008 ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÚ·¤˙˘” .

◊ÈÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ

∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ∞§∫À√¡π¢∂™ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· „˘¯Úfi ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ∞Ó Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ʤÙÔ˜, ÔÈ ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ʤÙÔ˜ ‹ÚıÂ Î·È Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜, fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô „˘¯Ú¤˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ Ô˘ ›¯·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÚÒÙË ÛÙȘ 16-17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √ ηÈÚfi˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηÏfi˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Ì fi¯È ·ÍÈfiÏÔÁ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ı· Í·Ó·ÊÙÈ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ‰Â›ÍÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙ· ‰ÈÓ¿, ÂÓÒ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰ÂÓ ı· ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ 6. ∞Ó Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ı· ·Ó‚› ¿ÏÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. Ÿˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‹ÈÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·ÏËı¢Ù› ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÁÈ· „˘¯Úfi ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ· „˘¯Úfi ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ οو ·fi ÙÔ 0, ÂÓÒ ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ù· 15 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‡„Ô˘˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È 35 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, Ì ̤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÙÔ˘˜ 6. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ ̤¯ÚÈ Ì¤ÙÚÈÔÈ ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. √ ηÈÚfi˜ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÚfiÛηÈÚ· ÌÂ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ›Ûˆ˜ οÔÈÔ „ÈÏfi‚ÚÔ¯Ô ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ·ÛıÂÓ‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔfiÙ ı· ¤ÛÂÈ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜. √ ηÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› ¿ÏÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı’ ·Ó¤‚ÂÈ. ∞Ó Î·È Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· (̤¯ÚÈ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜), ÂÊfiÛÔÓ Â·ÏËı¢Ù› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· ıÂÙÈ-

Τ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ηı’ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È ·ÛıÂÓ‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÙËÓ ¶¤ÌÙË.

√È ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ë̤Ú˜ ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜, Ú¤ÂÈ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, οو ·fi ÙÔ˘˜ 4 ‚·ıÌÔ‡˜, Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. √È Ë̤Ú˜ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ηÏÔ‡ÓÙ·È “∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜” , ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ∞Ï΢fiÓ˘, ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ∞›ÔÏÔ˘, Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ, οÔÈ· ÊÔÚ¿ ÂÂȉ‹ Ë ∞Ï΢fiÓË ¤ÂÛ Û ÛÊ¿ÏÌ·, Ô ¢›·˜ ÙËÓ ÙÈÌÒÚËÛÂ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û Ô˘Ï›, ÙËÓ “∞Ï΢fiÓ·” Î·È ÙËÓ Î·Ù·‰›Î·Û ӷ ÁÂÓÓ¿ Ù· ·˘Á¿ Ù˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·ÓÙ› ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ∂Âȉ‹ fï˜ ¿ÊËÓ ٷ ·˘Á¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‹ Û fi¯ı˜ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È Ô ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ˜ ·¤Ú·˜ Ù· ·Ú¤Û˘Ú ÛÙ· ·̷ٷ, ·Ú·Î¿-

ÏÂÛ ÙÔÓ ¢›· Ó· ÙËÓ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂÈ. ∞˘Ùfi˜ ÙË Ï˘‹ıËÎÂ, Î·È ‰È¤Ù·Í ÙfiÙ ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÁÈ· 14 Ë̤Ú˜ ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ÓÔ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ηÏÔηÈÚ›· ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ŒÙÛÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÍËÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ “ηÏÔ‡-·›ıÚÈÔ˘ ηÈÚÔ‡” ̤۷ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙȘ Ôԛ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â Î·È ˆ˜ Ë̤Ú˜ “¢‰›·˜” . √È “∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜” ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ 15Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 15Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÂοÛÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 15-31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È 16-31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ø˜ ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ ̤Ú˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Ë̤Ú˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ˆÚ·›Ô˜ ηÈÚfi˜ Ì ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. √È Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ (“·Ï΢fiÓÈ·È” ) ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙËÓfi ∞Ï΢fiÓË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ·ÛÙ¤Ú· ∞Ï΢fiÓË ÙˆÓ ¶ÏÂÈ¿‰ˆÓ, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÙËÓÔ‡. √ ·ÛÙ¤Ú·˜ ∞Ï΢fiÓË Î·-

Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÌÂÛÔ˘Ú·Ó› ηٿ ÙȘ ÂÛÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ηٿ ÙȘ ·Ó¤ÊÂϘ Ó‡ÎÙ˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ÛÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ ¶ÏÂÈ¿‰ˆÓ, ˆ˜ ÎÔÚˆÓ›‰· Ù˘ ¶Ô‡ÏÈ·˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˙ÂÓ›ı, ÛÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ıfiÏÔ˘. ∂Í ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiϘ ÔÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ∞Ï΢ÒÓ, ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜. ∞fi ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë ÔÈ ·Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜ ˆ˜ Ë̤Ú˜ ηÏÔηÈÚ›·˜ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ›‰È· ‚·ÚÔÌÂÙÚÈ΋ ›ÂÛË (Â͛ۈÛË ›ÂÛ˘) ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÂÌÔÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Â›Ó·È ÌÂÓ „˘¯Úfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÙÈ΢ÎψÓÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó AÏ΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤ÙË Ô˘ ¤ÏÂÈ„·Ó ÙÂÏ›ˆ˜, fiˆ˜ ÙÔ 1947, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ¤Ó·Ú͢ Î·È Ï‹Í˘ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∂Ȃ‚·ÈÒıËΠÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “£”

™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο “·ÓÔ›ÁÌ·Ù·” ¢È·Ù¿¯ıËΠŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜

Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· η٤ıÂÛ ¯ı˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο “·ÓÔ›ÁÌ·Ù·” ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ‰Ôı› Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰ÈÔ‡, Ù· ∫∞¶∏, ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ¢∏∫∂ªμ, ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÁÚ·Ù¤˜ ԯϋÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· Ú¿ÍÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù· “¯·Ì¤Ó·” ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙÔ˘, Ó¤· ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË ‰È·Ù¿¯ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ “Â͇ÚÂÛË” ÔÛÔ‡ 24.000 ¢ÚÒ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜.

√È ÚÔıÂƯ̂˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ¯ı˜ ˙ËÙ‹ıËΠÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ªÂ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ‚È‚Ï›·. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ “ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·” ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÁÈ·Ù› Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ Ù˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 600.000 ú. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÎÏ›-

¶√™√ 4,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ú ·Ó·-

˙ËÙ¿ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜, Ô˘ ¯ı˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˙‹ÙËÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi Ù· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÔıÔ‡Ó. ™ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ·ÂÈÏ‹ıËΠ̠‰È·ÎÔ‹ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. °. ª·ÎÚ‹˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ “ÙÚÂÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·”, ·ÏÏ¿ ˙‹ÙËÛ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ¤ıÂÛ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ fiÙ·Ó ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË fiÙÈ fiÛ· ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÌÊ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹... √ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¯ı˜ fiÙÈ ÂÓÒ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ú, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó, ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÔÛfi Â›Ó·È ÌˉÂÓÈÎfi. “ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∫·È ÌËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· ¤ÛÔ‰· Î·È ‰·¿Ó˜. ∂‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È ÏËÚÒıËÎ·Ó ‰·¿Ó˜ Â›Û˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÙÒ-

ÛÂÈ Ù· Ù·Ì›· Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‚’ Ê¿ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ·¿ÓÙËÛË. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ fiÙ·Ó ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Ù· Ù·-

Ì›· ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È Ó· ηٷÙÂı› ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÛÚÔÒÓ, ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÚ›· ·fi Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ∫∞¶∏, ∂∞∫, ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰ÈÔ‡ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi “¿ÓÔÈÁÌ·” ·ÁÁ›˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù·

600.000 ú, ÂÓÒ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â¿Ó ˘‹ÚÍÂ Ù˘È΋ ÂÓÙ·ÏÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. “ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ›¯Â ‰Ôı› ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ˘ËÚÂÛȷ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÔÎÚ‡„Ô˘Ì ٛÔÙ·. ŸÏ· ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜. ª¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· Ë ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏÏË. ¢ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ù·Ì›·”, ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜.

∂¢∂ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶¤ÌÙË Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ

·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›ÎÔ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ ÂÈÛΤÊıËΠÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› fiÙÈ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÂÍÔÊÏË̤ÓÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 24.000 ú. ΔÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó fiÓÙˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏËı›, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô fiÓÙˆ˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÂÍÔÊÏË̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Â¿Óˆ Û ·˘Ùfi fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ,. “ΔÚ·ÁÂÏ·ÊÈο Ú¿ÁÌ·Ù·...” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ Û˘˙‹ÙËÛ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ › ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ Û ‰È¿ÏÔÁÔ. “∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ηÓÔÓÈο. ∫¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› οÔ˘ ̤۷ ·fi ¤Ó· ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ. £· Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ Ó· ‰Ô‡Ì Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È”, ›Â. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

√ °. ™Ù¿ÌÔ˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ı¤Ì· “Ù·ÌÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÙˆÓ 4,5 ÂÎ. ú ÙÔ˘ 2010”

¢∂À∞ªμ: À„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ú·, Ó· ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· 4.510.668 ú Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÛÙȘ 30/11/2010. ∂ȉ¿Ïψ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛı ·ÛÊ·ÏÒ˜ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÂÈÏ˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·, ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 4.510.668 ú ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ fiÛˆÓ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó Î·È fiÛˆÓ ÂÈÛËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2011 Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ”, ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Î. ™Ù¿ÌÔ˘ Ì‹ÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. Δ·Û›· ∫ÔÏÏÈÔ‡ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. °. ª·ÎÚ‹˜. “∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÚÂÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó. ¶Âٿ٠¤Ó·Ó ÔÌÊfiÏ˘Á· Â‰Ò Ì¤Û·...”, ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ™Ù¿ÌÔ ÙÔ˘ Î. °. ª·ÎÚ‹ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, οı ̋ӷ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÁÈ’ ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Î. ™Ù¿ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·Ú¿Ù·ÛË ·ÚfiÙÈ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤ıÂÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰È·ÎÔ› Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰È·ÊÒ-

ÓËÛ·Ó Î·È ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Â·ÚΛ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓ·.

ΔÔ˘˜ ¯¿ÚÈ˙·Ó Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·... √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙÔȯ›· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηٿıÂÛË ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ‰·¿Ó˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ ÂÓÒ ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ú, ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ηٷ٤ıËÎÂ Î·È ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó Ù·ÌÂÈ·Îfi ˘fiÏÔÈÔ “Ìˉ¤Ó”. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. °. ª·ÎÚ‹˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Â-

Í‹ÁËÛË Î·È ˙‹ÙËÛ ÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÒÛÙ ӷ ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔȯ›·. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤ÁÈÓ “ÛÙÔ fi‰È”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÁÚ·Ù‹ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ̤¯ÚÈ 30/11/2010 ‹Ù·Ó 19.972.152 ú, Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· (10.998.465 ÁÈ· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È 4.463.019 ÁÈ· ·Ô¯¤Ù¢ÛË) ‹Ù·Ó 15.461.484 ú, Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙȘ 30/11/2010 ¤ÚÂ ӷ ˘‹Ú¯·Ó 4.510.668 ú Î·È fi¯È ˘fiÏÔÈÔ “Ìˉ¤Ó” fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È.

Ÿˆ˜ Â›Û˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, “ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ” Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ 82.00.098 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ¢È¿ÊÔÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ 2009: ÔÛfi 1.700.000 ú. ¶ÏËÚÒıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30/11/2010: 140.913 ú. °È· ÙÔ 2011 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 831.000 ú. ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò; ∞ÊÔ‡ ·fi ÙÔ 1.700.000 ú ÏËÚÒÛ·Ì ÌfiÓÔÓ 140.913 ¤ÚÂ ӷ ÔÊ›ÏÔ˘Ì 1.559.087 ú. ΔÈ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ 2011 ÔÊÂÈÏ‹ 831.000 ú; ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó 728.087 ú;. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÛÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi 82.00.99 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó 165.000 Î·È ÏËÚÒıËÎ·Ó 118.501 ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2011 ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ (47.000 ú). Δ¤ıËΠÂ›Û˘ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÛÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi 64.13.000 ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ (fiÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· “ÙÛ·¿ÎÈ·”) ÔÈ ‰·¿Ó˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ 2010 ‹ ÙÔ˘ 2009. ∂›Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ ¤Î·Ó ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË 51.797 ú Î·È 66.512 ú (Û‡ÓÔÏÔ 118.309 ú), ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÂÍ‹ÁËÛË Û ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ·˘Ù‹. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Îˆ‰ÈÎfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¤ÛÔ‰· ·fi Ù¤ÏË Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30/11/2010 ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó. ™ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 Û˘ÓÂÒ˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÁÁÚ·Ê› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfiÓ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 1.850.000 ú ˆ˜ ÔÊÂÈÏ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ªÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Ã∞√Δπ∫∏ ηٿÛÙ·ÛË Ì Û·Ṳ̂Ó˜ fiÚÙ˜, ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ıÚ·Ó›· Î·È Î·Ú¤ÎϘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· 1.000 ¢ÚÒ, ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Â·Ó·ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ ÙÂÏÔ‡Û Û ηٿÏË„Ë. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÍÂΛÓËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ıÚ·Ó›· Î·È Î·Ú¤ÎϘ ÁÈ· Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ŸÏË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÔÓ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·. ΔÂÏÈο ¯ı˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤ÏËÍ ·ÏÏ¿ Ì ¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›¯·Ó Û˘Ì‚Â› ÔÏϤ˜ ˙ËÌȤ˜. √È fiÚÙ˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‹Ù·Ó Û·Ṳ̂Ó˜, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ıÚ·Ó›· Î·È Î·Ú¤ÎϘ. ∂›Û˘ ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ‹Ù·Ó ÏÂڈ̤ÓÔÈ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÎfiÓ·-ÛÔÎ. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, fiÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚÒÙÔÓ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ó· ÙȘ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂϤ˜ Ì·ıËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ›¯Â Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiÛÔ ‹Ù·Ó Û ηٿÏË„Ë. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÙfiÈÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÓËÌÂÚÒıËΠˆ˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ¤‰Ú·Û ¿ÌÂÛ· Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È Â͈ۯÔÏÈÎÔ›. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÎÏ›‰ˆÛ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ·‡ÏÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Δ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ·-

ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂͤÊÚ·Û ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ∫ˆÓ. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÎÏ¿‰Ô˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÛÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·ıÒ˜ ÁÈ· ÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙ˜. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË. “◊Úı·Ó Î·È Û ̤ӷ ηıÒ˜ Ô Î. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, fiˆ˜ ÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÔ˘. ∞Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ı· ÏËÚˆı›Ù ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì‹Ó˘ÛÂ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ê˘ÛÈο οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010 Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∂Ì›˜ ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ԣ‰ÂÌ›· ·ÓÙ›ÚÚËÛË Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο οı ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ·ÁˆÁ‹ ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÔÈ· ̤۷ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ›ÂÛË ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂ-

ÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Î. ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘, ·ÊÔ‡ ÂÈÛΤÊÙËΠÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘, ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” . √ Î. ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚfiı˘ÌÔ˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ¡ÙfiÓÙÔ˘ ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ¤ÚÁˆÓ.

TPITH 8 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÂÏÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘

∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÙË °˘ÚÙÒÓË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ·fi ¯ı˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙÚ·ÎÙ¤Ú

°

È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÌÂÙ¤ıÂÛ·Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ‚Á‹Î·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ °˘ÚÙÒÓ˘. √È ·ÁÚfiÙ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Û ªÔÛ¯Ô¯ÒÚÈ Î·È ª·ÎÚ˘¯ÒÚÈ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ÛÙË Ó¤· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Î›ÓËÛË.

Ãı˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ‚Á‹Î·Ó ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·Ó Î·È ˘‹ÚÍ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ Î. ¢ËÌ. ™·ı‹, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. √ ›‰ÈÔ˜, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘˜ - ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË - Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. √ Î. ™·ı‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÙÈ ÙÂÏÈο ‰fiıËΠڷÓÙ‚ԇ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÎÚÈı› ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ¿ÓÙˆ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷, Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ¤ÚıÔ˘Ó Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÁÌ· Û˘ÛÙÚ·Ù¢fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ ∫›ÓËÌ· ηٿ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ·fi ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ º·ÚÛ¿ÏˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiˆ˜ Î·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ - Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó “Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” . √ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ì ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂ-

ÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÔÈÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ‰ÈÔ‰›ˆÓ ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ Ì¿Ú˜. ∞˘Ùfi ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √ Î. ™·ı‹˜ ¯ı˜ ÛËÌ›ˆÓ ˆ˜ ·Ó ı· ‚ÁÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ı· ‚ÁÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ Ë̤Ú˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. Ãı˜, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ °˘ÚÙÒÓ˘ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, fï˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈ̤ӷÓ Â-

ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ì ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘. ∞fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ Î·È ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ŸÏ· fï˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ô˘ - ¯ı˜ - ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÚÔÛÙ¤-

ıËΠ›ӷÈ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ÃÚ. ™È‰ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙfiΈ˜ - ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÔÛfi ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ 2003-4 Î·È 2005 ÂÂȉ‹ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÂ› ÙÔ˘ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙfi¯Ô˘. ◊‰Ë, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È 11 Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ·-

ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ οÌÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “√¶∂∫∂¶∂: ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÏËÚˆÌÒÓ Û 12.000 ·ÁÚfiÙ˜, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ‹ÁËÙË. ∂§°∞: ÕÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ, ηıÒ˜ Ë Ì›· ·Ó·‚ÔÏ‹ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¡· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ¡ÂÚ¿, ∞¯ÂÏÒÔ˜: ∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ∫À∞ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. ∫fiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜-ÂÙڤϷÈÔ. ¶ÏËڈ̤˜ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛË, ‚ÈÔÏÔÁÈο Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. √ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ·‰¤¯ıË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ οÏÂÛ ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ·ÁÚfiÙ˜. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

°ÔÓ›˜ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, ηıÒ˜ ¯¿ıËÎ·Ó 21 Ë̤Ú˜

∑ËÙÔ‡Ó ·Ú¿Ù·ÛË ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ™Â ‰È‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›·, 22 Î·È 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› 21 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ‰È‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 22 Î·È 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ, ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·¿ÓÙËÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. “∂›Ó·È ¿ÍÈÔÓ ·ÔÚ›·˜, ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯·Ì η̛· ÂÓË̤ڈÛË, ·Ó Î·È Ô ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ fiϘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÓÙfi˜ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ Ó· ··ÓÙÔ‡Ó Û fiϘ

ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ªfiÓÔ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛÂ, ÁÈ· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔ 2Ô °Ú·ÊÂ›Ô ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ‹ÚÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ·Ú¿Ù·ÛË ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› 21 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÊÂÓfi˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÈÛ΢‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ 2Ô §‡ÎÂÈÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÒÛË ÛÔ‚¿‰ˆÓ ÛÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ΔÛÈÌÏÔ‡Ï˘ ˘-

ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÈ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ, ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, ÔfiÙ ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ‰¤Î· ·fi ÙȘ 21 Ë̤Ú˜. ª¤ÓÔ˘Ó ¿ÏϘ ¤ÓÙÂη ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ù·ı› ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜. À‹Ú¯Â Î·È ÌÈ· ÛΤ„Ë ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·Ó fiϘ ÔÈ Ë̤Ú˜” . “ø˜ ÁÔÓ›˜, ‚ϤÔ˘Ì οı ¯ÚfiÓÔ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ “¤ÚÁÔ” Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÂΉÚÔÌÒÓ Î·È ÂΉËÏÒÛˆÓ, ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÛÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ÒÚ˜ Î·È ˆ˜ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË “ÙÈ̈ڛ·” ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚȘ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¤Ó· Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ¤Ú· ·fi Ù· “ÂÈÊ·ÓÂȷο” ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∑ËÙԇ̠ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ Î·È fi¯È Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì Û ̛· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ·

ÙfiÛ˜ Ë̤Ú˜ fiÛ˜ Î·È ÔÈ ¯·Ì¤Ó˜, Â›Ó·È ÙÔ Â˘Îfiψ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓÔ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ.

¢È‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ™·Ú·ÓÙ·ÔÎÙ¿ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ 22 Î·È 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë √§ª∂ Ì·˙› Ì ÙË ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ∂§ª∂ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ Ë ÓËÛȈÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂ-

Ù·ıÂÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. °È· ÙËÓ ·Ó·ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ¶À™¢∂ Û ¶À™¢∂ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÌÔÚ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÙÔ ‹Ú ›Ûˆ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ™Â٤̂ÚÈÔ ›Ûˆ˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 10 ̤¯ÚÈ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞’ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Û Δ∂π, ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¢ÂÓ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹

°ÔÓ›˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢Ú˘ÌÒÓ·

ÏÂÈÛÙfi ¤ÌÂÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √È ÁÔÓ›˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ Â¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Ú˘ÌÒÓ·.

ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ˆÚÈfi, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Û¯ÔÏ›Ô, ı· ÌÂÙ·ÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË. ¢ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ fiÏË Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, fiˆ˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Î. ™Ù¿ı˘ ¢ÂÛÔÙfiÔ˘ÏÔ˜. √È ÁÔÓ›˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó, ÌfiÏȘ ¤Ì·ı·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ηٿÚÁËÛË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ¿-

ÚÂÈ ı¤ÛË ˘¤Ú Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. °È· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ›Â: “∂Ï›˙ˆ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌË ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·. ∫·ÏÒ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ıÚ·Ó›·. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â›Ì·ÛÙ Û ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ·ÓÔÈÎÙÔ› Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ¤Ó·¤Ó· Î·È Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜” .

ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙ· ÔÏÈÁÔı¤ÛÈ· ¢ËÌÔÙÈο ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. √È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “Â› Ô‰fi˜ ÔϤÌÔ˘” , ÂÓÒ ¯ı˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ª¿ıËÌ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ 1Ô °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiÔ˘ Â¤‰ˆÛ·Ó Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. √È ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔfiÙÂ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏψÓ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÚÈı¤ÛÈÔ Î·È ÊÔÈÙÔ‡Ó 28 Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤ÍÈ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. “∑ËÙԇ̠ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı›, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Á· ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∞Ó ÎÏ›ÛÂÈ, ÙfiÙ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰È·Ì¤-

™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™˘Ó¿ÓÙËÛË ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË-∂§ª∂ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Δ∏ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·Ú›¯Â ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó¤Ô ™¯ÔÏÈÎfi ÿÚÙË Ù˘ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙˆÓ 600 Î·È ϤÔÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û “·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ, ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÌË ·Ô‰ÔÙÈÎfi”. ∑‹ÙËÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· ÂΉÔı› Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. “£· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÌfiÏȘ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ı· ‰È·Ù˘ˆı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘”, ÍÂηı¿ÚÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi

ÙËÓ ∂§ª∂ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Û‡ÌʈÓË ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂ›Û˘ ÙÔ ı¤Ì· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ οÏÂÛ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂§ª∂ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙËÚÈ·Îfi ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, Î·È ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ

Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÁfiÓÈÌË ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂§ª∂ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ™. ª·ÚÙ˙ÈÒη Î·È °. ∫·Ô˘Ó¿, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ¶Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiÙ·Ó ÂΉÔı› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘.

∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¢Ú˘ÌÒÓ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ™Ô‡Ú˘. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ Ï‡ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· Ì 25 Ì·ıËÙ¤˜, fiÔ˘ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‚¿˙Ô˘Ó Î·È ı¤Ì· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏ·Á‹˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÈ̈ڛ·. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙÔ ¢Ú˘ÌÒÓ· Â›Ó·È ‰Èı¤ÛÈÔ Î·È ÊÔÈÙÔ‡Ó ‰Âη¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “√ ÓÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜ Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ. °È’ ·˘Ùfi οÓÔ˘Ì ‰È¿ÏÔÁÔ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ¤ÓˆÛË ÁÔÓ¤ˆÓ, ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∂Ì›˜ ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Î·È Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ̤ۈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∏ ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ‰È‰·ÎÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙËÓ ÔÚıfiÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ˚fiÓ ÌË ˘‡ı˘Ó˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ¤ÁηÈÚË Î·È ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

£·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ÂÂÚÒÙËÛË, Ô˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Â›ÎÔÛÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Â›Ó·È ϤÔÓ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÂÚˆÙÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û·Ê›˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ‰È¤ÏıÂÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ηٷÛÙ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Í·Ó¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ª∂ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 200.000 ¢ÚÒ ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙˆÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ηٷÛ΢‹˜ ÁË¤‰Ô˘, ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î.¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù· ¤ÚÁ· ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Û ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á›· ∫˘Úȷ΋, ∫fiÙÙ˜ Î·È ¡ËÛ›‰· ¶. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ „‹ÊÈÛ ¤ÚÁ· ‰È¿ÓÔÈ͢ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 100.000 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÎÔÈÓÔٿگ˘ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÂÓÒ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Œ‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â Î·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ∂∫¢∏§ø™∏ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘

ÚÒËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15 ÙÚ¯. ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ı¤Ì· “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂” . ΔËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. °. ª·Ú›ÓÔ˜.

™˘ÁηÏÂ›Ù·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚˆı› Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·fi ÙË ¢∞∫∂

∞ÂÚÁ›· Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·ÙÈο Â› Ù¿ËÙÔ˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∂∫ μfiÏÔ˘

È Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 23 ÙÚ¯. Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· (·fi ÙË ¢∞∫∂) ÛÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ¶ÚÔ‰Ú›Ô, ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ¢∞∫∂, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, fiˆ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔ‰Ú›Ԣ. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÏË Ù˘ ¢∞∫∂ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ Î.Î. °. ™Ô‡ÎÈ·˜ (Úfi‰ÚÔ˜ ¢∞∫∂), °ÂˆÚÁԇϷ˜, °ÎÏ·‚›Ó˘ Î·È ª¿¯Ë ƒÔ˚ÏÔ‡, ›¯·Ó ¯ı˜ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∞∫∂ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¡ÈÎ. ∫ÈÔ˘ÙÛÔ‡ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Â›¯Â Â·Ê¤˜ Î·È ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √™∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· “Á·Ï¿˙È·” ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ, ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¢∞∫∂ Î. °. ™Ô‡ÎÈ· ÚÔÎÂÈ̤-

ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂∫μ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. ΔË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ 23˘ ÙÚ¯. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ë °™∂∂ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·˜ “Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·

ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ Â΂ȷÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂›Û˘ Ó· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚-

Îfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: ÀÔÁÚ·Ê‹ ∫Ï·‰ÈÎÒÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜. ΔËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ΔÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Â΂ȷÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÂÓ›Î¢Û˘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ™™∂ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¡· ÌËÓ ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ·Ó·ÙÚÔÒÓ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ μ∞∂. ¡· Á›ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÙ¤˜ ÔÈ ™™∂, Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜.

ΔÔ ¶∞ª∂ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÚÓ¿ Û Ӥ· Ê¿ÛË, ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È. ªÂ Ù·¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ì ÚÔÎ¿Ï˘ÌÌ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙȘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. √È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ∫·ÌÈ¿ ·ÓÔ¯‹. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È ··ÈÙÔ‡ÌÂ: - ªfiÓÈÌË & ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÙ·ıÂÚfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. - 7ˆÚÔ, ÂÓı‹ÌÂÚÔ, 35ˆÚÔ. Ÿ¯È ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, fi¯È Û ÂÏ·ÛÙÈο ˆÚ¿ÚÈ·. - ∫·ÙÒÙÂÚÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ÁÈ· ÙÔÓ À∂ 1.400 ú Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÎÏÈ̿ΈÛË ÛÙȘ ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜.

ŒÚÁ· 200.000 ú ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ Δ.™. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘

TPITH 8 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

¡¤Â˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ∂∫μ Î·È ·Ú¿ÔÓ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¿ÏÏË ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ

™·Ú¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ Û ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¡∂∞ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Ì ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ˆÚ·Ú›ˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔ-

Ú¿ ÂÚ›Ô˘ 30 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÏÏÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ª∂∫, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ¤ˆ˜ 3ÌËÓË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ·, ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË μ∂∫, Ù¤ıËÎ·Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ-

‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ª∂∫, ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1/3 ÙˆÓ 98 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ÔÔ›· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯Â ı¤ÛÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ¿ÏÏ· ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ· Û ¿ÏÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ıˆڋıËΠ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ χÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠ·Úfi‚ÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Û ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ηٿÛÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚ› ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË.

ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. “∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËΔ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÙÂÏÈο ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. “ªÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙÂÏÈο Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 8 ÙÚ¯. Î·È ·˘Ùfi ÌÂÙ¤ÊÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ıÚÔÈÛÙÈο ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ (˘fiÏÔÈÔ ÌÈÛfi ¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ˘fiÏÔÈÔ ÌÈÛfi ÌÈÛıfi ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÈÛıfi π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘).

∞ÓÂÍfiÊÏËÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ

∫·Ù·ÈÁÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ “ÕÚÛÂÏÔÚ ªÈÙ¿Ï” (ÚÒËÓ ∫√¡Δπ) ηıÒ˜ ¯ı˜ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ó·Î¿ÏÂÛ ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ Ô˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫μ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ·Ú¿ÔÓ· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË μªΔ∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙˆÓ 52 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μªΔ∂ Î. ¶·Ó. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ˘‹Ú¯Â ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î. ∫·Ì¿Î· ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ 50%

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ΔÚÈ·Ó. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË °™ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÚÔÙ·ı› Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 10ˆÚÔ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÂÍ¿ˆÚÔ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ë̤Ú˜, Â¿Ó fï˜ ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜. “ΔÔ Î›ÌÂÓÔ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË °™ Ë ÔÔ›· Ì 41 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú, ÔÎÙÒ Î·Ù¿ Î·È ÙÚ›· ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Ãı˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ¿ÁˆÌ· ·ÔχÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ...ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Û ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ÂÍfi‰Ô˘˜. ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘-™ˆÌ·Ù›Ԣ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÙÂı› ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙÔ 2011 ¯ˆÚ›˜ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÏËÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ (09.00-13.00). ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜


TƒπΔ∏ 8 º∂μƒOYAƒπ√À 2011

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÔÓËÙ‹ Ë ¡›ÎË ÛÂÏ. 21

™√À¶∂ƒ §π°∫

¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” Ô ¶∞√ ∂ÓÓ¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 1-0 Ù˘ •¿Óı˘, ÂÓÒ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤Ù˘¯·Ó ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì 1-0. √ ÕÚ˘ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔÓ ¡Ù¿ÚÛÈ ¡¤ÙÔ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù·, ‹Ú ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞∂∫ Ì 2-1. ∏ ∫·‚¿Ï· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ Â˘Úˆ·˚ο fiÓÂÈÚ·, ·ÊÔ‡ ÏËÛ›·Û ·ÚÎÂÙ¿ ¶∞√∫ Î·È ∞∂∫ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ‰‡Ô “‰ÈΤʷÏÔÈ”. √È ∫·‚·ÏÈÒÙ˜ Ó›ÎËÛ·Ó 1-0 ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ.√ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì 2-0. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ô “ÁËÚ·Èfi˜” ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ¤ÊÙ·Û ÛÙË Ó›ÎË Ì 2-1 ηÈ... ‚‡ıÈÛ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·ıËψ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. Àfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ 1-1 ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “‚˘ÛÛÈÓ›” Î·È ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ΔÒÚ·, fï˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô... ·ÁÎÔÌ·¯Ô‡Ó ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, Ë ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-§¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . .1-1 (12’ ∫·Ú¤Ú· - 35’ ƒÔÌ¤Ô˘) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . .1-2 (55’ §ÂÔ˙›ÓÈÔ - 15’ ª·¯fi, 41’ ÂÓ. ª¿Ú·) ∞∂∫-∞Ú˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 (51’ ªÏ¿ÓÎÔ - 29’, 75’ ¡¤ÙÔ) ∫·‚¿Ï·-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (41` ¡ÈÎÔ˘Ï¿Â) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . .2-0 (6` ™·ÛÈ·Û‚›ÏÈ, 46` Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-Skoda •¿ÓıË . . . . .1-0 (44` ºÔ˘ÛÙ¤Ú) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . .2-0 (45`+2 ª¿ÚÙÈÓ, 52` ¡ÙÔÏÂ˙¿È) ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . .0-1 (10` ¡›Ó˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 21 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . . . . . . . . .40-9 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .34-14 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-19 4. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-23 5. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-19 6. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-17 7. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . . . . . .19-24 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . .22-19 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .22-23 10. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . .17-21 11. •¿ÓıË . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-24 12. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . .17-25 13. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .13-24 14. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . . . . . .14-20 15. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-26 16. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . .18-33

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 12/2 17.15, ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∫·‚¿Ï· 17.15, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶∞√∫ 19.30, ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. ∫˘Úȷ΋ 13/2 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. 15.00, ∫¤Ú΢ڷ-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 17.15, Skoda •¿ÓıË-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 17.15, §¿ÚÈÛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 19.30, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫

. .54 . .47 . .34 . .33 . .31 . .28 . .28 . .28 . .26 . .26 . .24 . .24 . .21 . .21 . .18 . .16

ª∂Δ∞ Δ∏ ¡π∫∏ ∂¶π Δ√À ∞Δƒ√ª∏Δ√À √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. “ÃΔÀ¶∞” Δ∏¡ ¶√ƒΔ∞ Δø¡ ¶§∂´ √º

ΔÔ˘... ¿ÓÔÈÍÂ Ë fiÚÂÍË ª

ÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Î·È ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ì 2-0 ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ϤÔÓ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚ϤÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÓÔȯً ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ¿ÓÙˆ˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ηıÒ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, Ë ¿ÓÂÙË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ “AEL FC ARENA” Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ó Î·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʛϷıÏÔÈ ÌfiÓÔ Ù˘ ∞∂§. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™Â ¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Ôχ ηϋ Î·È ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (ÌfiÓÔ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ΤډÈÛ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜). ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. §ÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ... ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÂÍË ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·.

¢›Î·ÈË Ó›ÎË √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ¤ÊÙ·Û ‰›Î·È· ÛÙË Ó›ÎË, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÌ·¯Ô ·ÓÙ›·ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Ï„ ÙÔ Ì·Ù˜, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ 52’ Ó· ¯¿ÓÂÈ Ì 2-0. ∏ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ, Ì ÙÔ˘˜ ™·Óηڤ Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È Ó· οÓÔ˘Ó ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Î·È ÛÙÔ 56’ ¤Î·Ó ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Û’ ¤Ó· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈο ÛËÌ›Ô, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ. ™Ù·ıÂÚÔ› ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¿ÁÈÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ, ™¤ÏÂ˙È Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ Û¤ÓÙÚ· Ô˘ ¤‚Á·Ï ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô ª·ÚÙ›Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ¤Î·Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÎÔ‡ÚÛ˜ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿. √ ªfiӯ ¤‰ÂÈÍ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û·, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Á‹Î Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, fï˜ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ¤‰ˆÛ ÔÏϤ˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙË ÌÂ-

Û·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ÂÓÒ Ô √˘Ì›ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ›¯Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ·Ô¯‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË. ∞ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ 63’ ·fi ÙÔÓ ƒfiη, ÚfiÏ·‚Â, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ 52’ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‹Ïı ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔÏÂ˙¿È Ì ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi˜, fiˆ˜ Î·È Ô ª·ÚÙ›Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì·Ù˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ (›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ), ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ, fiÙ·Ó Î·È ›ÂÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ÚÈÓ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ô ª·ÚÙ›Ó. ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó ÔÚıfi‰ÔÍ· ·fi Ù· ¿ÎÚ· Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ë ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ηٿÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¢ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 ÛÙÔ 52’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË, Ì ÙÔ˘˜ Ù·¯‡Ù·ÙÔ˘˜ ªfiÓ¯Â Î·È ªÚ¤Ûη, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, fï˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ¯¿ÚË ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ “ʈÙÈ¿”. ΔÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ 3-0 ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ Ê¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤ÏÂÈ„Â Ë ÙÂÏÈ΋ ¿Û· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ. Ÿˆ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ë Ó›ÎË ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·ÈË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ 2011, ÚÒÙË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô Î·È Ë ¤ÎÙË Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √§Àª¶π∞∫√™ μ: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™¤ÏÂ˙È, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ™·Óηڤ, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (86’ ΔÔÌ¿˜), ªÚ¤Ûη, √˘Ì›ÓÙ˜ (63’ ƒfiη˜), ªfiÓ¯Â, ª·ÚÙ›Ó (70’ ™ÔÏ¿Î˘) ∞Δƒ√ª∏Δ√™: ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ (46’ πÙ¿Ó˙), ¡¿ÛÙÔ˜

(56’ ™·ÚÌȤÓÙÔ), ¢¿ÚÏ·˜, ™·ÌÔ‡, √ÏÈ‚¤ÈÚ·, ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, Δ¿ÙÔ˜, ™·ÁηÓfiÊÛÎÈ, ∫·Ú·Ï‹˜ (56’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜), ∫·Ì·Ú¿.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì §¿ÚÈÛ· ΔË §¿ÚÈÛ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞∂§ ÍÂÎÈÓ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÏËÓ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∂Ófi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Û οı ›‰Ô˘˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· fiˆ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ οı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÈ ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÌËÓ ··Óٿ٠۠ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÌË Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·”.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª¤Ô˘ Ì ÊÔÚ›˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ™ÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 18:00, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ fiÏÔ˜ Ô μfiÏÔ˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∂Ó’ fi„ÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 18.30, ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ FORUM ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 9 μfiÏÔ˜, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜.


20 ¢’ ∂£¡π∫∏

∏̤ڷ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ∏̤ڷ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‹Ù·Ó Ë 16Ë ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛ·Ó Û ¤ÓÙ ·fi Ù· ¤ÍÈ Ì·Ù˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó, ∫·Ó›˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ô‡Ù ÁÎÔÏ. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ ΤډÈÛ 1-0 ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ¤Ó· ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ Ô ‰ÈÒÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶˘ÚÁÂÙfi˜ Ó›ÎËÛ ¿ÓÂÙ· Ì 3-0 ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Ë Ó¤· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ 1-0 Â› ÙÔ˘ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ¤ÌÙË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. ∂›Û˘ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤Ù˘¯Â Ë §·Ì›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÛÎÔÚ 3-0 Â› Ù˘ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË Î·È ‰ÂÓ ËÙÙ‹ıËΠ‹Ù·Ó Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ô˘ ·¤Û·Û 0-0 ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË §¿ÚÈÛ·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞fiÏψӷ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜: ƒ‹Á·˜-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 £‡ÂÏÏ· ¶.-∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 §·Ì›·-™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú.-ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ∞fiÏÏˆÓ §.-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-∞ÁÚfiÙ˘ ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. . . . . . . .37-16 . . . . . . . . . .38 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .24-6 . . . . . . . . . .33 3. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. . . . . . . . . .19-10 . . . . . . . . . .26 4. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . . . .20-12 . . . . . . . . . .26 5. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ . . . . . . . .17-25 . . . . . . . . . .23 6. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . . . .19-15 . . . . . . . . . .22 7. ∞fiÏÏˆÓ §. . . . . . . . . . . . .13-13 . . . . . . . . . .20 8. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .14-12 . . . . . . . . . .19 9. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . .13-16 . . . . . . . . . .19 10. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . . . . . . .6-10 . . . . . . . . . .18 11. £‡ÂÏÏ· ¶. . . . . . . . . . . . .12-21 . . . . . . . . . .18 12. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· . . . . . . . . . .11-18 . . . . . . . . . .16 13. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ . . . . . . . .15-23 . . . . . . . . . .11 14. §·Ì›· . . . . . . . . . . . . . . . .10-33 . . . . . . . . . .9 * ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ Î·È ∞ÁÚfiÙ˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-£‡ÂÏÏ· ¶. ªÂÙ¤ˆÚ·-§·Ì›· ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ ∞fiÏÏˆÓ §.-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú.

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” °È· ÙËÓ 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ΤډÈÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙȘ ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 3-2. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 25’ Ì ·’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï Ù˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 45’ Ë ∫ÔÁÁÔ‡ÏË ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ™ÙÔ 65’ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-2 Ì ÙËÓ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Û 2-2 ÔÈ ∂Ï›‰Â˜ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÙȘ ™ÙÚ·Ù¤ÓÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ 68’. øÛÙfiÛÔ, Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· ¤ÁÂÈÚ ÔÚÈÛÙÈο ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 73’ Ì ̛· ·ÎfiÌË Â‡ÛÙÔ¯Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï Ù˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (2-3). ∂§¶π¢∂™: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫Ô˘ÙÛÒÓ· (75’ ™›ÛÎÔ˘), ∞ÏÂ͛Ԣ, °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∑ÔÏ¿ÎÔ‚ÈÙ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ª·ÓÙ‹, ™›ÌÔ˘, ∫fiÁÁÔ˘ÏË, ™ÙÚ·Ù¤ÓÔ‚ÈÙ˜. μ√§√™ 2004: ∫·Óȿη, °Ô˘ÁÔ‡ÛË (20’ Ï.Ù. ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·), ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ΔÚ·˝ÎÔ‚ÈÙ˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë (35’ Ï.Ù. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘), °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ∑‹ÁÚ· (60’ ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ô˘). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 14˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞’ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· οوıÈ: ∫·ÏÏÈı¤·-Õ‚·ÓÙ˜ 4-0, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞›ÁÈÓ· 1-2, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋-¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË 1-1, ¶∞√∫-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ 10-0, ÕÚ˘-∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï˘‚›ˆÓ 1-1, ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰.-μfiÏÔ˜ 2004 2-3. ƒÂfi: √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . .63-5 . . . . . . . . . .39 2. μfiÏÔ˜ 2004 . . . . . . . . . . . .37-11 . . . . . . . . . .32 3. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . . . . .31-12 . . . . . . . . . .29 4. ¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË . . . . . . . .34-23 . . . . . . . . . .25 5. √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï. . . . . . . . . . .33-14 . . . . . . . . . .21 6. ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. . . . . . . . . .35-30 . . . . . . . . . .18 7. ∞›ÁÈÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . .21-24 . . . . . . . . . .16 8. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . . . . . . . . .17-25 . . . . . . . . . .14 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . . .21-31 . . . . . . . . . .13 10. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. . . . . . . . . .19-43 . . . . . . . . . .12 11. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .10-25 . . . . . . . . . .11 12. ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. . . . . . . . . .6-49 . . . . . . . . . . . .7 13. Õ‚·ÓÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . .6-39 . . . . . . . . . . .2 * ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·ÓÂ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï.

TƒπΔ∏ 8 º∂μƒOYAƒπ√À 2011

À¶√™Δ∏ƒπ•∂

°°∞ ¶. ª¶πΔ™∞•∏™ °π∞ Δ∏¡ ∂¶π£∂™∏ Ã√À§π°∫∞¡ ™∂ £∂∞Δƒ√

“∑ԇ̠ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ì˘ÓfiÌÂÓ˘ ÔÏÈÙ›·˜” ÙËÓ Â›ıÂÛË ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó Û ı¤·ÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·ÎÚ·›· ̤ÙÚ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ì˘ÓfiÌÂÓË ÔÏÈÙ›·” .

∞Ó·Ï˘ÙÈο, fiÛ· ›Â Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜ ÛÙÔÓ “Fm 100” °È· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ: “ΔÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·. ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ ¤ÚÁÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÍÂοı·ÚÔ˜. ∂ÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô›ÎÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û ¯ÒÚÔ Ù¤¯Ó˘, ¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ó Û¿ÛÂÈ ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó Ë Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ¿‚·ÙÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ·fiÏ˘Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. ∂›Ì·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓ˘ ÔÏÈÙ›·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ê·ÛÈÛÙÔÂȉ‹ ‚›·, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ê·ÛÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔÓ Û˘ÓıÏ›„Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ŒÓ· ·È‰› 19 ¯ÚÔÓÒÓ Ô˘ ¤ÎÔ‚Â ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ‚·ÚÈ¿ ‰È¿ÛÂÈÛË Î·È ·Ó·ÌÓËÛȷο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ Ô·‰È΋ ‚›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ·, ‰ÂÓ ı· ¿Ì ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË, ‰ÂÓ ı· ¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Á›‰· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ‚›· Ì ÔÌ¿‰Â˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¿ÓÙˆ˜, fiÊÂÈÏ ӷ ÂΉÒÛÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù·‰›Î˘ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ∂ÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÂÈÛfi‰È·” . °È· Ù· ·ÎÚ·›· ̤ÙÚ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: “¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ·˘ÙÔηٷÚÁËı› Ô Ïfi-

ÁÔ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ì˘ÓfiÌÂÓË ÔÏÈÙ›·. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È fi¯È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ηÌÈ¿˜ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤‚Ú·˙Â, ÔÈ ˘fiÓÔȘ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜. ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Úı› Ù· ̤ÙÚ· Î·È Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì·ÎÂÏÂÈfi ÙfiÙ ÙÈ ı· ϤÁ·ÌÂ; ¶ÚÔÛٷه۷Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¤Û·Á·Ó ÙÔ Ì·Á·˙›. μÂÏÙÈÒıËΠÔχ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. Œ¯Ô˘Ì ÚfiÔ‰Ô, ÂÏ›˙ˆ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û˘Á΢Úȷ΋. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ϤÌ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÁÈ·Ù› Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÙÚ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË”.

¢˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ªÈÙÛ·Í‹ ŒÓÙÔÓ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓË Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙȘ Ӥ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ªÈÙÛ·Í‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Û˘Ì‚¿Ó ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘. À„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÈÚ·˚΋˜ ¶∞∂ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Ó¤·... ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó “fiÔÙ ÙÔ˘ ‚ÚÂı› Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘”, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ËıÈÎÔ‡˜

√ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¶. ªÈÙÛ·Í‹˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ - Ô˘ fiˆ˜ ϤÓ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi - Ô ›‰ÈÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ··ı‹˜ Û ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‚›·˜ Ì Ú¿ÛÈÓË ‹ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË ·fi¯ÚˆÛË. “∞fi Ô‡ Î·È ˆ˜ Ô‡ ÙÔ˘ ‹Úı ÙÔ˘ ªÈÙÛ·Í‹ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È·” ‹Ù·Ó Ë

·ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ °°∞. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ˘ ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ‰‡Ô ̤ÙÚ· Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜.

■ ∂¶πμ§∏£∏∫∂ 1-0 Δ√À ∞.√. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™

¶¤ÌÙË ÛÂÚ› Ó›ÎË ÁÈ· ƒ‹Á· πÛfi·ÏÔ˜ 0-0 ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ £ÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ΤډÈÛ 1-0 ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ 8Ô˜ Â›Ó·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ “fiÚıÈÔ˜” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÔÛÒÓÙ·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›·.

ƒ‹Á·˜-∞√∫ 1-0 √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÓÔ‰Ô ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 1-0. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ¤ÌÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë Ô˘ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Î¿ı ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Û ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÒÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ 1’ Ì ÙÔÓ ªÏfiÙÛÈη, ÂÓÒ ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ÷Ù˙‹ ÛÙÔ 20’ η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ηÚÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ 27’ fiÙ·Ó Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ ηٷÏfiÁÈÛ ÙÔ Î·ı·Úfi ¤Ó·ÏÙÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™·ı‹ ·fi ÙÔÓ ∫fiÎÎÈÓÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÁÎÔÏ Ô ªfiÛÈÔ˜ (1-0). ª¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ›¯Â ‰‡Ô ·ÎfiÌË Î·Ï¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÷Ù˙‹ (33’) Î·È ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË (42’), ÂÓÒ Ô ∞√∫ ·›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ∫fiÎÎÈÓÔ (38’). ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ô ƒ‹Á·˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ· ∫·ÚÏÈ¿Ì· (65’), ÙÔÓ ªfiÛÈÔ (780’) Î·È ÙÔÓ Ã·Ù˙‹ (83’). ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ™Ê˘Ú‹˜, °Ô‡ÙÛÈÔ˜, ™·ı‹˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, °ÚÔ‡Ó·˜, ÷Ù˙‹˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ (65’ ª›Î·˜), ∫·ÚÏÈ¿Ì·˜, ªfiÛÈÔ˜,

ªÏfiÙÛÈη˜ (78’ μÔÁÈ·Ù˙‹˜), ª¿Ù˘ (85’ ΔÛÈ·ÓÙ‹˜). ∞.√. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™: ΔÚԇ΢, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú¿˜ (77’ ∫ÂÊ·Ï¿˜), Δ˙‹ÏÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘, °ÎfiÏÈ·˜, ∫fiÎÎÈÓÔ˜ (46’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘), ¶·¿˜ £., ∫Ú·ÓÈÒÙ˘, ∫ÔÚÔÌ›ÏÈ·˜ (86’ ¶·¿˜ °.), ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜.

∞fiÏÏˆÓ §.-¶‡Ú·ÛÔ˜ 0-0 °È· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÙÔ 0-0 ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ¿ÊËÛ ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË Á‡ÛË ÛÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ‰ÈfiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ·fi‰ÔÛ˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙË Ó›ÎË. ∂ȉÈο ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ¤¯·Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜, fiϘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÛ¤ÓÔ . ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ 14’ Ì ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ Ì¤ÛÔ Ó· ·ÛÙԯ› Û ÙÂÙ · ÙÂÙ, ÛÙÔ 31’ fiÙ·Ó ÛÔ‡Ù·ÚÂ Î·È ÌÏfiηÚÂ Ô ª·Á·˙ÈÒÙ˘ Î·È ÛÙÔ 38’ fiÙ·Ó Ô ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È Ë Ì¿Ï· ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 60Ô ÏÂÙfi, ÂÓÒ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜ Î·È Ô ∞fiÏψÓ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó οÔȘ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔ˘˜ ºÔ˘Û›Î· (66’), ¶ÂÚ‹Ê·ÓÔ (86’) Î·È ª›Ì· (88’), ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ‹Ù·Ó ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, fiÙ·Ó ÛÙÔ 81’ Ô ª·Á·˙ÈÒÙ˘ “Ó›ÎËÛ” ÙÔÓ ¢È·Ì¿ÓÙË Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÁÎÔÏ. ∞¶√§§ø¡ §: ª·Á·˙ÈÒÙ˘, ™Î¿ÎÔ˜, ¶Ôχ˙Ô˜, μÂÓ¤Ù˘ (61’ ª›Ì·), ¶ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ∫·ÂÙ¿ÓÈ (50’ ∫ÔÚÏfi˜), °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÂÚÁ›Ô˘, º·ÙÔ‡Ú·˜ (73’ Ï.Ù. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘), ºÔ˘Û›Î·˜. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, °Î¿Áη˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ∑·Ú›Ê˘, ª·Û‰¿Ó˘ (81’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘), ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜ (71’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (52’ ªÔ‡ÙÏ·˜).

¡¤· ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ë ÔÔ›· Ó›ÎËÛ Ì 4-1 Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∏ ∫¤ÎÔ˘ ÛÙÔ 50’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, ÂÓÒ Ë ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0 ÛÙÔ 58’. ∏ ¡¤ÛÙÔÚ· Ì›ˆÛ ÛÙÔ 75’, ·ÏÏ¿ Ë ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÛÙÔ 78’ Î·È Ë Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘ ÛÙÔ 83’ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ª∞°¡∏™π∞∫√™: º¤ÁÁÂÚ, ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (64’ ª·ÎÚ‹), ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (85’ ∫ÔÓÙÔ‡ÏË), ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∫·ÏÔ˘‰¿ÎË, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ∫¤ÎÔ˘, ª‹Ù· (13’ Ï.Ù. ÷ڷϿÌÔ˘), ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË. ª∂Δ∂øƒ∞: ƒ›˙Ô˘, ª˘ÏˆÓ¿ (73’ μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË), ªÏÔ‡ÙÛÔ˘, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Δ·ÛԇϷ, °ÂÚ·ÁÒË, ¡ÙfiÎÔ˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, §·ÁÔ‡‰Ë (64’ ¡¤ÛÙÔÚ·), ™·ÎÂÏÏ¿ÚË, ªÔ‡Ú· (55’ ∫·ÙÛ¿Ú·). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ Ë ƒÔ‰fiË Ó›ÎËÛ 2-1 ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÂÓÒ Ô ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ ΤډÈÛ 3-0 ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔÓ ¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. * ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ 16, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 14, ∫·‚¿Ï· 13, ƒÔ‰fiË 9, ªÂÙ¤ˆÚ· 8, ¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi˜ -.


TƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒI√À 2011

∫∞™∞¶∏™ ∫∞π ¡Δ√μ∂¡Δ∞¡ √π μ∞™π∫√π À¶√æ∏ºπ√π °π∞ Δ√¡ ¶∞°∫√ Δ∏™ ¡π∫∏™

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÔÓËÙ‹ ˆÚ›˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ¤ÌÂÈÓÂ Ë ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔηډȈÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· 1-0 ·fi ÙË ¢fiÍ· ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‹‰Ë „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÚÔÔÓËÙ‹. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ·È¯Ì¤˜ ¿ÊËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Û¿˘ Î·È μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¡›Î˘.

Ã

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÔ‚›‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜, ÂÓÒ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ‹Á ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο › fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ԇÙ Û ÔÈÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Á‡̷, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. ∂›Û˘ Ë ¡›ÎË ¤·ÈÍ Ì ÙË ¢fiÍ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹ıÂÏÂ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·Ó·¿ÓÙËÙ· Ù· fiÛ· ›Â Ô Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “Blue Star” ÂÍ·¤Ï˘Û ·ÚÎÂÙ¿ “‚¤ÏË” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ϤÔÓ- ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¡›Î˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ›Â: °È· ÙË ÌË ·fiÎÙËÛË ÂÈıÂÙÈÎÔ‡: “√ Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ˙‹ÙËÛ ٤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÎÈ ÂÌ›˜ οӷÌ ÔÎÙÒ. º¤Ú·Ì ÙfiÛÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ

∫·Û¿˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¡›Î˘

‹ıÂÏ ηӤӷÓ. ◊ÚıÂ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ, ¤‚Á·Ï ¿¯ÚËÛÙÔ ÙÔÓ ŸÏÈ‚ÂÚ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË §·ÓÔ‡˜, ÂÓÒ ¤Î·ÓÂ Î·È ÂÚ›ÂÚÁ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ¡·‚·Ú¤ÙÂ. ◊Ù·Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª. ∞ϤͷӉÚÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔÓ ¤Î·Ó ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó Â‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο”. °È· Ù· fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜: “∞ÊÔ‡ Ì ÚÔηÏ› Ô Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ı· ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÓÔÈÎÙ¿. ◊ıÂÏÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ¶·˘Ï›‰Ë ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ·, ·ÏÏ¿ ‹Ú·Ì ÙÔÓ ΔÛ¿ÁÁ·ÚË. ∂¤ÌÂÓ ÁÈ· ÙÔÓ μÂÚÁÒÓË Î·È ÙÔÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤ÎË. ∫·Ïfi˜ ·›ÎÙ˘ Ô μÂÚÁÒÓ˘ ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Â›¯Â ÙË ¡›ÎË ÙÚ›ÙË ÂÈÏÔÁ‹ ›Ûˆ ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ΔÔÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤ÎË ‰ÂÓ ÙÔÓ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ÙÔÓ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ïfi˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Û η̛· ÔÌ¿‰·; ªÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ¤Ó·Ó Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∞ıËÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÌÂÓ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ...Δ˙ÈÌÔ‡Ú”. °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ë ¡›ÎË: “∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÛÙÂÚ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ·ÏÏ¿ ¤-

¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ì ...ÎÏÔÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηı·Úfi·ÈÌÔ ÊÔÚ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ì¿Ï· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ÙÔÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó. ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, fï˜, fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ì Ì ÔÎÙÒ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜; ÿӷÌ ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ Î·È ·›˙·Ì ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÚÁfi Ù¤ÌÔ. √‡ÙÂ Î·Ó ÙÔÓ ª·ÎÚ¿ÎË Î·È ÙÔÓ ∫·Ï·ÌÈÒÙË ‰ÂÓ ÚÔÒıËÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì‹ˆ˜ ÌÂÈ Î¿ÔÈÔ ÁÎÔÏ ·fi Û¤ÓÙÚ·, ÁÈ·Ù› Û ٤ÙÔÈÔ Á‹‰Ô, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ¤Ì·ÈÓ ÁÎÔÏ”. °È· ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È: “ΔÔ Á‹Â‰Ô ‹Ù·Ó Û ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ Â›¯·Ó ...ÔÚÁÒÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÈÔ Ù¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÎÈÛÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∫ڛ̷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. 줂·È· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Í¤Ê˘Á·Ó, ÂÂȉ‹ ÚÔÎÏ‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ. ∂ÁÒ ÚÔËϷΛÛÙËη ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢fiÍ·˜. º·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ “¢¯·ÚÈÛÙÒ” ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿Í·Ì ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ”. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ٷ Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜: “™›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ï¿ıË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

Î·È ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ÙÔ “̤ӈ-ʇÁˆ” ÙÔ˘ Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙfiÏÈÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ·˘Ùfi ÙÔ Î·Îfi ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ. ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÔӛ̈˜ ˘fi ·Ú·›ÙËÛË. ∂¿Ó Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë, ÙÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Ó· ¿ÂÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÓÒÙÂÚ‹ Ù˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ë ¡›ÎË Î·ÙËÁÔÚ›·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ËÚÂÌ›· ·fi fiÏÔ˘˜. £· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Û ηӤӷ ÷ڷϷÌ›‰Ë Î·È Û ηӤӷ °È‰fiÔ˘ÏÔ”. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹. ◊‰Ë ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ì ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚ· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ªÈ¯¿ÏË ∫·Û¿Ë Î·È μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó.

“∫˘·ÓfiÏ¢ÎË ÙÚ·Áˆ‰›·” ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë ¡›ÎË ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÈ΋ ÛÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ. ∞Ó Î·È ¤·È˙ Ì ÌÈ· ÌÂÙÚÈfiÙ·ÙË ¢fiÍ·, “ηٿÊÂÚ” Ó· ¯¿ÛÂÈ Ì 1-0 Î·È Ó· ÌËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ù· ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Î·È ÙÔ ÚÂfi Ù˘ ∫Ú·ÓԇϷ˜.∏ ÔÌ¿‰· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê¿ÓËΠ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi. √ Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ٤ÛÛÂÚȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. √ ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘ ·fi ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê ¤·ÈÍ ÛÙfiÂÚ Î·È Ô ª·ÎÚ¿Î˘ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÛÙ· ¯·Ê. √ ¶ÂÙÚ¿˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, fiÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤·È˙Â Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Û ¿ÏÏÔ Á‹‰Ô. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯·Û·Ó ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙȘ “Ì¿¯Â˜” ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ÙÂÚ¤Ó Ô˘ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰Â¯ı› Ù¤ÚÌ· Û ÌÈ· ÔÏÈÁˆÚ›· ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÛÙÔ 32’ ·fi ÙÔÓ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È.

■ √ π™¶∞¡√™ Δ∂áπ∫√™ ¢π∞μ∂μ∞πø™∂ Δ√¡ ™. ∞¢∞ªπ¢∏ ¶ø™ £∂§∂π ¡∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ™Δ∏¡ ∞∂∫

∫·ÌÈ¿ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÃÈ̤ÓÂı ΔËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂͤÊÚ·Û ÛÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı. √ πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È¤„¢Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·˙ËÙ¿ -‹‰Ë- ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÂΛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘... ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ, οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÁfiÏÂÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Î·È ˆ˜ Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ô ÃÈ̤ÓÂı, fï˜, Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ, Ô ™¿‚‚·˜ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ú‹ÍË ¤Ûˆ Ï·Á›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ, Ô °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜ Î·È -ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ∂ÚÁÔÙ¤ÏË-

ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘.

ÛÙËÚfiÙÂÚË ÔÈÓ‹, ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÙfiÙ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ (2 ª·ÚÙ›Ô˘).

¶ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ì ¶∞√

∂›ıÂÛË ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜

∫›Ó‰˘ÓÔ Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔÓ ¶∞√∫, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÌÔ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∞∂∫. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ· ÎÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ º¿ÎÔ˜, ¿ÛÎËÛ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÛÙËÓ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË ¶∞∂ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiÙÚÔË. ÿÛˆ˜ ÎÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë ¶∞∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏËı› Û ·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹, ÙfiÙÂ Ë ·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋), ÂÓÒ ·Ó Ù˘ ÂÈ‚ÏËı› Ë ·˘-

√ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏ˘Î¿ÛÙÚÔ˘, Ï›ÁË ÒÚ· ·ÊfiÙÔ˘ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞fiÏÏˆÓ ¶Â˘ÎÔ‰¿ÛÔ˘˜-∞fiÏÏˆÓ ª·˘ÚÔÓÂÚ›Ô˘ (ÙÔÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÈÏΛ˜) ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ. ΔÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ‹Ù·Ó Ì›· ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 30 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ê·Ó¤Ï˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ÚÔͤÓËÛ·Ó ÌfiÓÔ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ· Ú¤ÊÂÚÈ, ÎÈ ÂÓÒ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔÓ Â›¯·Ó ‚Ú›ÛÂÈ (ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·) Î·È ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ. ™Ù· ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” (1-0 Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ¯ˆÚ›˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓ· ·fi Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘.

21

°’ ∂£¡π∫∏

ŸÏÔÈ ‰Ô‡Ï„·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ∏ ∫·ÏÏÔÓ‹ ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ·Ù› ›¯Â ÚÂfi, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ (Football League 2). ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ ËÙÙ‹ıËΠÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Ì 2-1 Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. √ ºˆÎÈÎfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ◊ÙÙ· Ì ÛÎÔÚ 1-0 Î·È ÁÈ· ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. ¡›ÎË Ô˘ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ‹ÚÂ Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜ Ì ÛÎÔÚ 2-0 Â› ÙÔ˘ ¶·ÓËÏÂÈ·ÎÔ‡. ΔË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‚·ıÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 1-0 ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÁÈ·Ï›Ԣ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ƒfi‰Ô˜-∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . . . . . . .5-3 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. . . .2-0 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯.-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . .1-0 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . .3-0 ∫fiÚÈÓıÔ˜-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . . . . .2-0 ¶·Ó·¯·˚΋-÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . .1-0 * √È ·ÁÒÓ˜ μ‡˙·˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ·Ù¤·˜¶∞√ ƒÔ˘Ê ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·˘ÓÔ‡ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ Î·È Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . .26-14 . .36 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. . . . . . .24-14 . .35 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . .24-9 .33 4. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . .24-15 . .33 5. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . .25-14 . .32 6. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . .22-18 . . 30 7. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . .18-17 . .30 8. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . .20-15 . .28 9. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . .20-21 . . 26 10. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . .20-25 . .25 11. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . .19-24 . .22 12. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . .17-20 . .21 13. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . . . .10-14 . .20 14. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. . .12-19 . .18 15. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . . . . . .16. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . .2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ºˆÎÈÎfi˜-¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . . . . .1-2 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . .0-1 ∞ÂÙfi˜ ™Î.√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . . .3-0 ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜-∂·ÓÔÌ‹ . . . . . .2-1 ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . .3-1 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ .2-0 ∑¿Î˘ÓıÔ˜-°È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . .0-1 ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . .1-0 ƒÂfi: ∫·ÏÏÔÓ‹

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . .22-10 . .36 2. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . .28-15 . .35 3. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . .29-19 . .32 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . .15-14 . .32 5. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . .19-17 . .30 6. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . .23-24 . .27 7. ∞ÂÙfi˜ ™Î. . . . . . . . . . .22-16 . .27 8. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . . . . .15-14 . .27 9. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . .17-15 . .26 10. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. .29-26 . .25 11. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . .20-21 . .24 12. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . .14-17 . .24 13. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . .13-18 . .23 14. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ . . . .16-23 . .23 15. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . . .13-17 . .22 16. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . .17-29 . .20 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . .13-30 . .14 * ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÚÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó., ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù., ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ Î·È ∫·ÏÏÔÓ‹. ** ∂ÎÎÚÂÌ› ÙÔ Ì·Ù˜ ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-ºˆÎÈÎfi˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-ºˆÎÈÎfi˜ ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.-∞ÂÙfi˜ ™Î. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-∫·ÏÏÔÓ‹ ∂·ÓÔÌ‹-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ∫Ô˙¿ÓË-∑¿Î˘ÓıÔ˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. °È·ÓÓÈÙÛ¿-¡›ÎË ƒÂfi: ª.∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.


22

TƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

¶·Ù¿ ÁÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ∏ Ó›ÎË Ì¤Û· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‹Úı ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜, ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ‰›Î·È· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¶ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˜, ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Î·È ¿ÏÈ fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ù¿ ÁÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ∫·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο; ∞ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÏËÛ›·Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‹Ú ÙÔÓ “·¤Ú· ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. 줂·È·, Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì·Ù˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∞ÏÏ¿ Ë ...·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘ Û·ÊÒ˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ôχ.

ªÂ ËÁ¤ÙË ÙÔÓ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë

∞fi ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

¶ƒπ¡ ·fi ‰‡Ô 24ˆÚ· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘. ∫È fï˜, Ô °ÚËÁfiÚ˘ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ ηٿÊÂÚÂ Î·È ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ Ô‰‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¡›ÎË ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Â› Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ŒÍÔ¯Ô˜ Ô Ó·Úfi˜ ÁηÚÓÙ, ·Ú¤Û˘Ú Û Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ∏ ¡›ÎË ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ¤ÊÙ·Û ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. ¢È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ¤Ó· ÌfiÏȘ ‚·ıÌfi ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞ÌÂÏÒÓ·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋.

Δ∏¡ ¤ÌÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Â› ÙÔ˘ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›·, Ì·˙‡ÔÓÙ·˜ 15 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ̷٘, fiÙ·Ó ÛÙ· ÚÒÙ· ¤ÓÙÂη ›¯Â ¿ÚÂÈ ÌfiÏȘ ÔÎÙÒ. ¶Ï¤ÔÓ, ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ, ·¤Û·Û ÈÛÔ·Ï›· ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ê‹ ÛËÌ›· ·Ó¿Î·Ì„˘.

¢›ÓÂÈ Ï‡ÛË Ô ÎfiÛÌÔ˜

™¿ÚˆÛÂ Ô √.À.∫. μfiÏÔ˘ “∂¶¡π•∂” ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ Û›ÙÈ. √ √.À.∫.μ. “¿ÏˆÛ” ÙÔ πÏ›ÛÈÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È ‹Ú ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔ fiÏÔ. √È ∑·Ê›Ú˘ Î·È Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ‹Úı Û ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÊÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ∫¤Ú΢ڷ, ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È °Ï˘Ê¿‰· Ô˘ ÂÊfiÛÔÓ ÙȘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ...·ÔÁÂȈı› ‚·ıÌÔÏÔÁÈο.

√ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·ÓÙÂÈÙ›ıÂÙ·È √ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤Ú·ÛÂ Û·Ó ...Û›ÊÔ˘Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ™·Ú·ÎË Ófi. ΔÔÓ “ÊÈÏÔ‰ÒÚËÛ” Ì ÂÍ¿Ú· Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË, ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·›˙ÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Â›ıÂÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·. √ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÏËÛ›·Û ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, “¿Ó·„” ÁÈ· Ù· ηϿ.

ª›· ·fi Ù· ›‰È· π∫∞¡∏ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ì· Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ∞∂∫. ∞fi ÙË ÌÈ· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ì¤Û· ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ οÎÈÛÙË ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ŒÊÙ·Û ‰ËÏ·‰‹ Ë ŒÓˆÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ¢¤ÏÏ·˜; ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È Ô ÃÈ̤ÓÂı ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÔÈÚÔ˜ ¢ı˘ÓÒÓ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÙ¤ÈÛÔÓ ¿Ó¢ ÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÈÙ›·˜. °È·Ù› ¿Ú·Á ¿ÏÏ·Í fiÏË ÙËÓ ¿Ì˘Ó· (ÏËÓ ÙÔ˘ ª·ÓˆÏ¿) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√; ∫È ·˘ÙfiÓ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ ™¿¯·; ∂›·ÌÂ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÎÈ ¤ÙÛÈ...

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

¶∂¡Δ∂ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” . √ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÂÚÓ¿ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·ÓÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÙÛÈ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ΔÂÏÈο Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ.

ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ χÛË

¢ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó Ì˘·Ïfi √°¢√¡Δ∞ ÂÚ›Ô˘ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó “·fi‚·ÛË” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Ô‡ÏÌ·Ó Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 줂·È·, ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ...Ù· Ô˘Ó Ì ̤ÏË ÙˆÓ Austrian Boys Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÔÈ ·„ÈÌ·¯›Â˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Ú‹ÍË Î·ÓÔÁfiÓˆÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Â›Û˘ Ô˘ Ù· ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÂÈÛfi‰È· ¤ÁÈÓ·Ó ÓˆÚ›˜ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ Ô Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó Ì˘·Ïfi Ì ٛÔÙ·.

∂∫∫§∏™∏ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙȘ ∂ÛÂÚ›‰Â˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. √È ·ıÏ‹ÙÚȘ (fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ), ·Ó Î·È Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙ˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ Ó’ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ϤÔÓ Ó· ÂÈÛ¢ÛıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

¶¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ ∞§§∞ ¿ÎÔ˘Û·, ¿ÏÏ· ÌÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Î·È “∞ ¿ÏÏ· ‚ڋη.. ∫È ÂÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, Ô‡Ù ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ Ô ∞fi ÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜. ¢ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ¿ÏÏÔ, Ù· ‚ÚfiÓÙËÍ ÎÈ ¤Ê˘ÁÂ. √ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‚Á‹Î ¯ı˜ Î·È ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÈÛ ‰È¿ÊÔÚ·... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ¡›ÎË ‚Ú¤ıËΠͷӿ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ϤÔÓ ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ı· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2 Ì ÙÔ˘˜ ªÈ¯¿ÏË ∫·Û¿Ë Î·È μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ. ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ¡›Î˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.


TƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

√ °.™. ∞§ªÀƒ√À ª∂πø™∂ Δ∏¡ ∞¶√™Δ∞™∏ ∞¶√ Δ√¡ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√ ∂£¡π∫√ ™Δ√À™ ¢À√ μ∞£ª√À™

¡¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ “º

¢fiÍ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . . . . . . . 0-5 (5’ ÂÓ. °. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 10’ ∫Ú·‚·Ú›Ù˘, 38’, 60’ ∞Ú·›ÙÛ·˜, 72’ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘) ™ÎfiÂÏÔ˜-¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . .1-2 (5’ ª·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ - 41’ º¤˙Ô, 65’ ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . .1-1 (90’ ÂÓ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ - 35’ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘) ∞ÂÙfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ 2-2 (61’ ÃÈÔ˘Û¤ÈÓ, 87’ ªˆÚ·˝Ù˘ - 67’, 82’ ™·Ó›‰·˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . .1-1 (42’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ - 5’ §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜) ¶ËϤ·˜-¢¿ÊÓË 0-0 ∞. °·˙‹˜-∞›·˜ ΔÚ. 3-1 (22’, 33’, 42’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ - 86’ ¶¿Ô˜) ¢‹ÌËÙÚ·-∞¶√μ 3-2 (15’ ™‡ÚÔ˘, 21’, 86’ £ˆÌ·˝‰Ë˜ - 50’ §·Ú›Û˘, 55’ ∫·Ú·ÛÌ¿ÓÔÁÏÔ˘)

ˆÙÈ¿” ‹ÚÂ Ë Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÌÂÙ¿ ÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤ÊÂÚ·Ó 11 ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Î·È ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Ì 6-0.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶·ÁÔ˘ÚÙ˙‹ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1 ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ›¯Â ÚÔËÁËı› Ì ÙÔÓ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ °™∞ Â› ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô §fiÚÈ ∫¤ÚÈ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ηڤ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÌÂÁ¿Ï˜ Û ¤ÎÙ·ÛË Ó›Î˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ì ¯·Ù ÙÚÈÎ ÙÔ˘ ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ· (6-2 ÙËÓ ∞.∂. 2002) Î·È Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ (5-1 ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™.). ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (2-1 ÙË ™ÎÈ¿ıÔ) Î·È Ë ÃÏfiË (20 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË) ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô £ËÛ¤·˜ ¤ÊÂÚ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. πÛÔ·Ï›· 1-1 ›¯·ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-§Â¯ÒÓÈ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ›Ûˆ˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞.∂. 2002 . . . . . 6-2 (30’, 64’, 76’ ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ·, 36’ ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, 61’ ∞Ú·Ì¿˜, 71’ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ 52’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜, 57’ ΔÛÈÒÙ·˜) ™·Ú·ÎËÓfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . 0-6 (19’ ∞Ú·›ÙÛ·˜, 34’, 41’ 70’, 82’ §fiÚÈ, 51’ ÿÓÔ˜) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . .1-1 (62’ ¶·ÁÔ˘ÚÙ˙‹˜ - 25’ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘) ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . 1-1 (19’ ∫Ú·Ó¿˜-75’ °ÎÔ˘Ó¤Ï·˜) ÃÏfiË-∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . . . . . . . 2-0 (41’, 66’ ΔÛ·Ì¿Û˘) £ËÛ¤·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . . . . 0-0 ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . 2-1 (7’ ΔÛ¿È, 78’ ∫·ÚÙ¿Ï˘ - 31’ §·Ó·Ú¿˜) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞›·˜ ™. . . . . . . . . . 5-1 (14’ ∞Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, 25’, 77’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 35’ °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, 71’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ - 54’ ∑¿Ú·˜) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. . 3-0 ·.·.

∏ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· √ ∞. °·˙‹˜ ‹Ù·Ó Ô ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ 19Ë Ë̤ڷ Ù˘ μ’ ∂¶™£. ¡›ÎËÛ 3-1 ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ΔÚ. Î·È ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔ-

∏ °’ ηÙËÁÔÚ›· ªfiÏȘ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ› ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ 1Ë ·fi ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÛÙË °’ ∂¶™£ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

§fiÚÈ ∫¤ÚÈ ÙÔ˘ °™∞ Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ÙÔ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· Ì·˙› Ì ÙÔÓ “ÁÂÚfiÏ˘ÎÔ” ¡ÙÔ‡Û·Ó ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô˘ ¤Î·Ó ¯·Ù ÙÚÈΔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞.∂. 2002, ÙÔÓ ΔÛ·Ì¿ÛË Ô˘ Ì ٷ ‰‡Ô ÙÔ˘ ÁÎÔÏ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ÃÏfiË Û ӛÎË Â› Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ °È·ÓÓÈfi (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘), ™‡ÚÔ˘ (¢‹ÌËÙÚ·), °. ªÔ‡ÙÔ (∞. °·˙‹), °ÂˆÚÁԇϷ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ (∞ÛÙ¤Ú·˜), ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (¶ÚˆÙÂۛϷԘ) Î·È ∫Ú·Ó¿ (∞ÁÚÔÙÈÎfi˜).

Ú¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (1-1 Ì ∞ÛÙ¤Ú·) Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ μ. (1-1 Ì ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·) ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ·, ηıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-2 Ù˘ ∞¶√μ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfi-

ÚÂÚ: ÕÚ˘ ªÂÏ.-√ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . .4-0 (65’ ™ÎÔÂÏ›Ù˘, 77’ §¿ÈÔ˜, 78’ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, 85’ °ÂˆÚÁԇϷ˜)

∞’ ∂¶™£

ªÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ªÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ۯ‰fiÓ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÈÎÙÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‹Ú ÙÔÓ 22¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶Ï·ÙÛ¿, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. √ ¶Ï·ÙÛ¿˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ºÈÏÔÎÙ‹ÙË ªÂÏÈ‚Ô›·˜ (Û ∞’ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¢’ ∂ıÓÈ΋), ΔÈÙ¿Ó· ™ÂÚ‚›ˆÓ (¢’ ∂ıÓÈ΋) Î·È ∫·Ú˘Ô¯ÒÚÈ (∞’ ∂¶™ ∫Ô˙¿Ó˘),

ª˘ÚÌȉfiÓ˜-πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . 1-1 (57’ ª¤ÓÔ˜-74’ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜) ΔÔÍfiÙ˘-ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . . . . . .1-2 (27’ ΔÛ¤Ó· - 43’ ÂÓ. Δ˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˘, 70’ §·Ó¿È) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ-∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . .1-0 (27’ ª·ÁηÛÈ·Ófi˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . .5-0 (15’, 39’, 84’ ¶·Ú›Û˘, 31’, 65’ ™·Ófi˜) ÕÚ˘ ∞Óı.-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . .0-3 ·.·. * ∏ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ °’ ∂¶™£ ÌÂٷ͇ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È πˆÏÎÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 15.00 Ì ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô ÙÔ˘˜ Î.Î. ªÔ˘ÚÁ¿ÓË, ∫Ô˘‚¿Ù· Î·È °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ.

Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16/3 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 14.00.

ÂÓÒ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ ÛÙȘ ÌÈÎÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ˘ËÚÂÙ› ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÓÙÂÌÔ˘Ù¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‹Ú ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÈ· Î·È Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ŒÙÛÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ÈÛfi‚·ıÌÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô Î·È ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. °.¶.

ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÒÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 fiÏÔ, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô √.À.∫.μ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Ì 126 Î·È ¤Î·Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÚ›· ÛÂÚ› ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ∫¤Ú΢ڷ, ∏Ú·ÎÏ‹

¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË -Ô˘ ¤‰ÈÓ ԉËÁ›Â˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ÂÓÒ Û ·˘ÙfiÓ Î·ıfiÙ·Ó Ô Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘- ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ·Ú¤‰ˆÛ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ fiÏÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ··ÓÙÔ‡Û·Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË Ó· ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿÊÂÚ·Ó Î·È Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó 5-4 Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÷-

Ù˙ËÁԇϷ Ì ÙÚÂȘ ÔÈÓ¤˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Á’ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ. ∂¤‚·ÏÏ·Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Í‹ıËΠÛÙ· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· (8-5) Ì ÙÔÓ ªÂÓfiÔ˘ÏÔ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙË “ÛÎ˘Ù¿ÏË” ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô √.À.∫.μ. ¤Î·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ...¿ÚÙÈ. ¶·ÚfiÙÈ ¤·È˙ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÏÂÙÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ªÏ¿Ó· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËΠ›‰È· ÔÈÓ‹, ¤Î·Ó ÛÂÚ› 4-0. ΔÔ ÛÎÔÚ ¤ÁÈÓ 12-5 Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: EUROSPORT 20.00 ª¿ÏÈ-∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) EUROSPORT 2 19.00 ∫‡ÚÔ˜-™Ô˘Ë‰›· -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘)

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . 46-8 . . . . . . . . . . .49 2. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . 72-15 . . . . . . . . . . .47 3. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . 58-25 . . . . . . . . . . . .40 4. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . . .45-30 . . . . . . . . . . .36 5. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . .34-22 . . . . . . . . . . . 36 6. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . 26-17 . . . . . . . . . . . 36 7. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . 36-21 . . . . . . . . . . . 35 8. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . . . .40-35 . . . . . . . . . . . 27 9. ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . . .28-30 . . . . . . . . . . . 27 10. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . .25-35 . . . . . . . . . . . 26 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . 29-30 . . . . . . . . . . . 24 12. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . 29-38 . . . . . . . . . . . .21 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . 27-32 . . . . . . . . . . . .20 14. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . .24-35 . . . . . . . . . . .20 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . .28-41 . . . . . . . . . . . 18 16. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . .22-39 . . . . . . . . . . .15 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . 16-74 . . . . . . . . . . . . 5 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .* √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞.∂. 2002-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ §Â¯ÒÓÈ·-£ËÛ¤·˜ ∞ÎÚfiÔÏË-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞›·˜ ™. π¿ÛˆÓ ∞.ª.-ÃÏfiË 0-3 ·.·.

1. ∞. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . .54-20 2. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . 55-33 3. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . .31-17 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . . . . . 53-22 5. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . .44-23 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . 38-20 7. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . .34-20 8. ÕÚ˘ ªÂÏ . . . . . . . . . .. 41-20 9. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . 30-22 10. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . .39-35 11. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . .40-33 12. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . .28-31 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . . 22-40 14. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . 23-46 15. ∞¶√μ . . . . . . . . . . . .23-39 16. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . .19-51 17. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . .19-64 18. ¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . .24-80

. . . . . . . . . . .47 . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . .34 . . . . . . . . . . .34 . . . . . . . . . . .33 . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . .30 . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . .15 . . . . . . . . . . .14 ............9 ............7 . . . . . . . . . . . .6

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ·-ÕÚ˘ ªÂÏ. √ÚÌ›ÓÈÔ-™ÎfiÂÏÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¡.∞. ¡›Î˘-∞ÂÙfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¢‹ÌËÙÚ· ¢È·ÁfiÚ·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∞¶√μ-¶ËϤ·˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞. °·˙‹˜ ¢¿ÊÓË-∞›·˜ ΔÚ.

°’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

∂ÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ô √.À.∫.μ. Î·È °Ï˘Ê¿‰·.

TV

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

™ÙȘ 16/3 Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘

¢π∂§À™∂ Δ√¡ ∏§À™π∞∫√ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ª∂ 12-6 °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

23

Ô˘ ηٿÊÂÚÂ Ô ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Û 12-6. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-2, 2-3, 1-3, 1-4. ∏§À™π∞∫√™ (¡ÙÔ˘Ï¿Î˘): ΔÚÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘Ûٿη˜, ¶·˘Ï¿Î˘ 1, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫ÔÏÈÔ¿ÓÔ˜, ™ÂÚÓÔ‚·Û›Ï˘ 1, ŒÓÙÌÔÓÙ˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ºÏÒÙÛÈÔ˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÂÏÈÒÙ˘, ∫·Ùfi˘, ¢·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·fiÙÛ˘. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘-Δ. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ 3, °Ï‡Î·˜ 1, ª·Ú·ÛÏ‹˜, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ 1,

Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ªÏ¿Ó·˜, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜ 2, °. ª·ÚÈÓ¿Á˘, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ 5.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∫¤Ú΢ڷ-∏Ú·ÎÏ‹˜ . .11-13 °Ï˘Ê¿‰·-∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ . . .3-8 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-√.À.∫.μ. . .6-12

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ . . . . . . . . . .12 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . 9 3. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . .6 4. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . 4 5. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . .3 6. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . .1

1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . . .27-14 . . . . . . . . . . .29 2. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . 33-12 . . . . . . . . . . .28 3. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. . . . . .25-16 . . . . . . . . . . .27 4. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . . . . . 27-15 . . . . . . . . . . .26 5. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . . 39-18 . . . . . . . . . . .24 6. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . . . .27-28 . . . . . . . . . . . 23 7. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . . . . .27-22 . . . . . . . . . . . 18 8. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . . .17-23 . . . . . . . . . . .14 9. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . . . . .11-43 . . . . . . . . . . . . 3 10. ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .* √ ÕÚ˘ ∞Óı. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-πˆÏÎfi˜ (9/2).

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-ΔÔÍfiÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ πˆÏÎÚ˘ ∞Óı. 3-0 ·.·.


24

TƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

FOOTBALL LEAGUE

∏ ¡π∫∏ ∫∂ƒ¢π™∂ 71-60 Δ∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

¡›ÎË ÙÔ˘ √º∏ Ì ∫·Ì¿ÓÙ·Ë

“∫˘·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ

Δ√ ¯¿ÚÔ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ›‰Â ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ· Ô √º∏, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 31 ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ Î·È Ó· ‚ÚÂı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ™ÙÔ 12’ Ô μÏ¿¯Ô˜ “¿ÁˆÛ” ÙÔ “£. μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘” , ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ Û˘Ó‹Ïı ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (32’ ∞ÁÚ›Ù˘, 43’ ∫·Ì¿Óٷ˘). √ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ 68’ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ¿ÏÏÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ ›¯Â Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 4-3 ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·. ™ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È Ô ™Î¿ÚÔ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 21˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ .2-1 (2’ μÔ‡ÎÔ‚ÈÙ˜, 32’ ∫Ô‡Û·˜ - 25’ KÔÓÙ¤ˆÓ) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . .0-1 (16’ ¡ÙÈÌ·Ï¿) ¢fiÍ· ¢Ú.-ΔڛηϷ . . . . . .0-1 (79’ √˘¤ÏÈÓÁÎÓÙÔÓ) μ¤ÚÔÈ·-∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . 1-0 (38’ ™·˚ÙÈÒÙ˘) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∂ıÓÈÎfi˜ .0-1 (71’ æÈ¿ÓÔ˜) ∫·ÏÏÈı¤·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ .1-1 (20’ ∫·ÏÙÛ¿˜ - 67’ ™ÈÌÒÛ˘) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·∞ÁÚ.∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . .1-0 (24’ ™È·ÏÌ¿˜) √º∏-πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . .3-1 (32’ ∞ÁÚ›Ù˘, 43’, 68’ ∫·Ì¿Óٷ˘ - 12’ μÏ¿¯Ô˜) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢È·ÁfiÚ·˜ .4-3 (7’ ÂÓ., 52’ ÷ÓÈÒÙ˘, 20’ ™Î¿ÚÔ˜, 84’ ªÂÓ›ÛÎÔ˜ - 2’ ÂÓ. ∑Ï¿ÙÎÔ‚ÈÙ˜, 31’ Δ·Ú·¯Ô‡ÏÛÎÈ, 34’ ™¿ÚÙ·Ï˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 21 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . 32-6 . .52 2. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ .27-13 . .45 3. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . .27-17 . .41 4. √º∏ . . . . . . . . .25-14 . .39 5. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . .26-19 . .37 6. ΔڛηϷ . . . . . . . 21-17 .33 7. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . .30-21 . .31 8. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . .19-23 . .26 9. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . 21-27 . .26 10. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .18-24 . .26 11. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . .19-20 . .25 12. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . 25-29 . .24 13. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . .16-26 . .24 14. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 24-24 .23 15. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 21-26 . .23 16. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . .16-28 . .19 17. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 13-30 .17 18. ∫·ÏÏÈı¤· . . . .12-28 . .12

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 10, 12, 14, 16, 32.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7 0 2, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 3 1 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 5 2 7.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£ °π∞ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:

∞1 ∂™∫∞£ ∞ÏÌ˘Úfi˜∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . 89-78 °.™. μfiÏÔ˘√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. 76-34 ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·;ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . .83-97 ∞ÛÙ¤Ú·˜-∂∞§ . . . .90-55 ÿηÚÔÈ-¡›Î·È· . . . . 94-60 ∂ıÓÈÎfi˜ §.∫ÂÚ·˘Ófi˜ §. . . . . . .61-50

Ù· “΢·ÓfiÏ¢η” ÓÙ‡ıËΠÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ ¡›ÎË “‰¿Ì·Û” ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ì 71-60 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ۠ÙÚԯȿ ·Ófi‰Ô˘. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô °ÚËÁfiÚ˘ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ‹Ù·Ó Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÔ˘‰·›· ÂÈÙ˘¯›·. ¶Ôχ ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . 26 2. °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . .24 3. ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . . .23 4. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . .21 5. ¡›Î·È· . . . . . . . . . . . .21 6. ÿηÚÔÈ . . . . . . . . . . . .21 7. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . .20 8. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . 18 9. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . 17 10. ∂∞§ . . . . . . . . . . . . .16 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. 15 12. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ . . . . . . . . 13

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÍÂΛÓËÛ Ì ÔÏϤ˜ “Ì¿¯Â˜” ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·. √È Â·Ê¤˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË Ú·Î¤Ù· ‹Ù·Ó Û˘¯Ó¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÊ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ê¿Ô˘Ï. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ê¿ÓËΠӷ Â›Ó·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ (7-10), ·ÏÏ¿ Ë ¡›ÎË ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ‰˘Ó·ÌÈο ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÛÂÚ› 100 (21-11). ∫È ÂÓÒ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÙÔ +12 (24-12 ÛÙÔ 12’), Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ (26-24) ÛÙÔ 15’. øÛÙfiÛÔ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ¤Î·Ó·Ó ÛÂÚ› 10-0 (36-24) Ì ÙÔÓ ΔÛÒÏË Ó· ʇÁÂÈ Û·Ó “‚¤ÏÔ˜” ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ŒÙÛÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì 42-28 ˘¤Ú ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi, ηıÒ˜ ÂΛ ı· Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Ó ı· Í·Ó¿Ì·ÈÓÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ Ì·Ù˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ› Î·È Ì ÙÔÓ £˘ÌÓÈfi Ó· ΢Úȷگ› ̤۷ ÛÙË Ú·Î¤Ù· Î·È ÙÔÓ ∫Ô˘Ù›Ó· Ó· ÂÎÙÂÏ› ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 56-34 ÛÙÔ 25’. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠61-45. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‰ÂÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË “Ì¿¯Ë” . Δ· ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÛÙÔ 35’ Ì›ˆÛ·Ó Û 66-56. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË

√ ™·Ì·Ú¿˜ ÂȯÂÈÚ› ‰È›ۉ˘ÛË ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ (ºˆÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ Ô ªfiÁ‰·ÓÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ηϿıÈ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ΔfiÙ ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË Ô ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜, Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰¤¯ıËΠӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ fiÓÙ·˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ Ù˘ ·›ÎÙ˘. ªÂ ¤ÓÙ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ fiÓÙÔ˘˜ ·Ó¤‚·Û ÙËÓ “„·Ï›‰·” ÛÙÔ +15 (7156) ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚfiˆÚÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ï¿ Ì›ˆÛ·Ó ÛÙÔ 71-60, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯¿ÚÈÛ ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿ÊËÛ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™ÈÌËÙfiÔ˘ÏÔ˜ - Δ˙‹Ì· Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-11, 42-28 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 61-45, 71-60 ÙÂÏÈÎfi ¡π∫∏ (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜): ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 8, ª. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ™·Ì·Ú¿˜ 7, ÃÚ. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ , ™Ù¿ÌÔ˜, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, £˘ÌÓÈfi˜ 10, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 13 (2), ΔÛÒÏ˘ 13, ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ 17 (3). ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 3, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 7(1), ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 6(2), ¡Ù›Î·˜ 5(1), ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 7, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 5, ΔÔÔ‡˙˘ 20, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 7, ∫·Ú·Ú‹Á·˜, ΔÛ·Ú·˝Ï˘.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ª·Î·Ì‹-

ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ. . . . . . .72-58 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . .68-59 ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜-ÕÚÁÔ˜ √Ú. .63-65 ¡›ÎË-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . .71-60 ∞ÌÂÏÒÓ·˜--∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. 85-64 ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . . . . . . .98-56 ºÔ›ÓÈη˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏ. . . . . . . . .91-82

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . 23 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . . . .22 5.ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 6. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 8. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .21 9. ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 10. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ. . . . . . . 20 11. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. . . . . . . . . . . .20 12. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .18 13. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. . . . . . . . . . . . . .17 14. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . . . . . . .14

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú. μÚ.-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú., ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¡›ÎË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ÌÂÏÒÓ·˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í.- ºÔ›ÓÈη˜ ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-ª·Î·Ì‹

∞2 ∂™∫∞£ §Â¯ÒÓÈ·∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. . . .86-57 ∞∂§-™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ· . .59-71 ¶ÂÚÚ·È‚fi˜£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . . . . 74-76 º¿ÚÛ·Ï·∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . . . . . . . . 75-68 ∂Í ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . . . . 44-63

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . . . . . .21 2. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . .19 3. ¶ÂÚÚ·È‚fi˜ . . . . . . . . . 17 4. º¿ÚÛ·Ï· . . . . . . . . . .17 5. ∞∂§ . . . . . . . . . . . . . .15 6. ™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ· . . . . . . . .15 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . .14 8. ∂ÚÌ‹˜ ∞Á. . . . . . . . . . 13 9. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á. . . . . .9

μ’ ∂™∫∞£ ∞.∂.μ.¢ÈÌËÓ›Ô˘¡.∞.¡›Î˘ . . . . . . . . 55-57 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ B.¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ . . . .66-62 ∞Ṳ́ÓÈÔ-BC Volos .69-82 Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ.¢›ÏÔÊÔ˜ . . . . . . . 20-0 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . 17 2. ∞.∂.μ.¢. . . . . . . . . . . .16 3. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . .16 4. ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ . . . . .14 5. B.C Volos . . . . . . . . . . 13 6. ¢›ÏÔÊÔ˜ . . . . . . . . . . . 12 7. Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. . . . . . .11 8. ∞Ṳ́ÓÈÔ . . . . . . . . . . . .9

¡Â·Ó›‰Â˜ πˆÓÈÎfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . .42-61 √Ï˘ÌÈ¿‰·-¡›ÎË .70-41 ¶Ú. °ˆÓÈ¿-√χÌÈ· 30-58

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √χÌÈ· . . . . . . . . . .12 2. √Ï˘ÌÈ¿‰· . . . . . . . .11 3. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . 9 4. ¶Ú. °ˆÓÈ¿ . . . . . . . . . . .9 5. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . .7 6. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . 6

¶·›‰Â˜ ∞Ó¿ÏË„Ë√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . 70-47 ∞η‰ËÌ›· °™μBC Volos . . . . . . . . .40-62 N.A. ¡›Î˘-∞∂μ¢ .45-41 ¡›ÎË-∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . 55-50

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . 16 2. °™ μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . 15 3. ∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . .14 4. BC Volo . . . . . . . . . . . 13 5.∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . 11 6. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . .11 7. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . .11 8. ∞η‰ËÌ›· °™μ . . . . . .9 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . 8

ŒÊË‚ÔÈ ¡›ÎË-∞Ó¿ÏË„Ë . . .64-63 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË°.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . .49-84 ∞∂μ¢-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 43-59

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. BC Volos . . . . . . . . . .14 2. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . 14 3. °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . .14 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . 11 5. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . 9 6. ∞∂μ¢ . . . . . . . . . . . . . . 8 7. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . 8 * ¢‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ë ¡›ÎË Î·È ·fi ¤Ó·Ó ÙÔ BC Volos Î·È Ë ∞∂μ¢.

™Δ√ ∞Àƒπ∞¡√ ºπ§π∫√ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ™Δ∏ §∞ƒπ™∞

Èڛ˜ ∞‚Ú·¿Ì Ì ∫·Ó·‰¿ ∞ ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ÔÈ 21 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÎÏËı›. Èڛ˜ ÙÔÓ ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ı· ˘ԉ¯Ù› ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (17:00) ÛÙÔ “∞EL FC Arena” , ηıÒ˜ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÙÔÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹.

√ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, οÙÈ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ •¿ÓıË.

√ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ηϤÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ·›ÎÙË ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Â›Ó·È ÔÈ ªfiÚ·˜ Ù˘ ªÔÏfiÓÈ· , ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ª›Ï·Ó Î·È ™Èfi‚·˜ ÙÔ˘ ¶·-

ÓÈˆÓ›Ô˘ ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô μ‡ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ô ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ 21 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ οÏÂÛ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô Î. ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. √È ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ÔÈ: ªÈ¯¿Ï˘ ™ËÊ¿Î˘ (ÕÚ˘), ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ (¶∞√∫), §Ô˘Î¿˜ μ‡ÓÙÚ· (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ¡›ÎÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ (ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘), μ·ÁÁ¤-

Ï˘ ªfiÚ·˜ (ªÔÏfiÓÈ·), ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (ª›Ï·Ó), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èfi‚·˜ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), °È¿ÓÓ˘ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), °ÚËÁfiÚ˘ ª¿ÎÔ˜ (∞∂∫), °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ (™¤ÏÙÈÎ), ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ¡›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ (∞∂∫), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (¶∞√∫), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÓ¤ (ªÚ¤ÛÈ·), ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ (∞∂∫) Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜). ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ™‚¤ÈÓ √ÓÙ‚¿Ú ªfiÂÓ.μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Â›Û˘

¡ÔÚ‚ËÁÔ› ∫ÈÌ ΔfiÌ·˜ ÿÁÎÏÔ˘ÓÙ Î·È ºÚ·ÓÎ ∞ÓÙ¿˜, ÂÓÒ 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·È‰È΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∑ˆÁÚ·ÊÈ΋-∫ÂÚ·ÌÈ΋) Ì ı¤Ì· “£¿Ï·ÛÛ· ›ӷÈ...”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÎıÂÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ı¤Ì· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ 10/02/2011. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00-13:00 & 18:00-21:00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ:10.00 - 13.00 — O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÚÔÛηÏ› ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜” ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. — ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ·fi ÙËÓ Î. ªÔÓÙÂÛ¿ÓÙÔ˘, ÓÔÛËχÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂.∂.™. μfiÏÔ˘, Ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ·fi ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏÈ¿ÌÏÈ·, Ì ı¤Ì· “¶ÚÒÙ˜ μÔ‹ıÂȘ” , ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “£ÂfiÊÈÏÔ˜” (Ï·Ù›· ºÂÚ·›Ô˘). — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È¿ÏÂÍË ·fi ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ, ‰Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜, Û˘ÁÁڷʤ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ Â›Î·ÈÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì· “™¯ÂÙÈÎÈÛÌfi˜ Î·È ÌˉÂÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ™ÔÊÈ¿‰Ë˜ Î·È ÔÈ º›Ï˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ϤÍÈÌÔ Î·È ÙË ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÏÂ̷͛ÙÔ˜ Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park, ÛÙȘ 15 Î·È 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 25853. ∏ ·›ıÔ˘Û· Â›Ó·È ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 17.00-22.00. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 3) ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ¡›ÎË ™·Ì·Ú¿, ȉڇÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÚÒÙ˘ √‰ËÁÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ë Î. ª·Ú›Ó· §·ÌÚ¿ÎË-¶Ï¿Î·, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì·: “¶Ô›ËÛË Î·È ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋. ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ò˜ ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË” . — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· 8/2 Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·ÚÙÒÓ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 8.30-11 .Ì.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ πˆÏÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 11-12-13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ªfiÚÔ‚ÈÙ˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌ‹˜: ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì Ô‡ÏÌ·Ó 11/2 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 13/2. ¢‡Ô (2) ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ì ÚˆÈÓfi Î·È ¤Ó· (1) Á‡̷. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ™fiÊÈ· Î·È ÛÙÔ ª¤ÏÓÈÎ. ∫fiÛÙÔ˜ 125 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰·. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 13/2: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ˜-ªËϛӷ, ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢Â˘Ù¤Ú· 14/2: °Ú·Ê›· ¶·Ófi˜-·fiÁÂ˘Ì· ÒÚ· 7 Ì.Ì. μÈÓÙÂÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙÔ ¡›ÎÔ ª·ÁÁ›ÙÛË ÙˆÓ ·Ó·‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙȘ 7 ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫˘Úȷ΋ 20/2: ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜ μfiÏÔ˘∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜. ∂ıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ∫˘Úȷ΋ 20/2: μÚ¿‰˘. ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” . ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 2421024290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236.

ƒÔÎ Î·È Ù˙·˙ ‹¯ÔÈ ∞

‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ηʤ Felluca ÚÔÎ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Ù˙·˙ Ì ÙÔ˘˜ Marc Abrams (·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ì¿ÛÔ), ∫ÒÛÙ· ª·ÁÁ›Ó· (ÎÈı¿Ú·), ªÈ¯¿ÏË ∫·ËÏ›‰Ë (Ù‡Ì·Ó·) (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 10. 30 Ì.Ì.). ∞ÊÂÙËÚ›· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÎÔÌÌ¿ÙÈa ÙˆÓ Led ∑eppelin, Hendrix, Dylan, Waits, Î·È ¿ÏψÓ.. ÀÏÈÎfi ·ÈÁ̤ÓÔ Ì ¤ÓÙ·ÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· Ì ¤Ó· ÙÚfiÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ô, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ÙȘ ÛÙ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ›‰Ô˘˜. √ ÎÔÓÙÚ·Ì·Û›ÛÙ·˜ Marc Abrams, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·ÁÁ›Ó· ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÔ ªÈ¯¿ÏË ∫·ËÏ›‰Ë ÛÙ· Ù‡Ì·Ó·, fi¯È ÁÈ· Ó· ‰È·Û΢¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·Ï¿ ÁÈ· Ó· Ù· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÈο ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜... Marc Abrams: ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ Mark Abrams ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÙÔ 1958 Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘ Î·È ÛÙÔ Hartt Conservatory of Music. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ Î·È ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∂ÏÏ¿‰·, √ÏÏ·Ó‰›·, πÛÚ·‹Ï, πÙ·Ï›·, ¶Ôψӛ·, ƒˆÛ›·, ∂Ï‚ÂÙ›·, Δ˘ÓËÛ›·, ΔÔ˘ÚΛ·, ∏¶∞, ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ∫ÚÔ·Ù›·, ™ÂÚ‚›· Î·È πÛ·Ó›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÎ-

·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· Theory and Jazz Improvisation for the Association of Recreation and Culture (A.R.C.I.) (¶·ÓÙÔ‚·, πÙ·ÏÈ·), Δhe Thelonious Monk School Î·È Suono Improvviso (μÂÓÂÙÈ·, πÙ·ÏÈ·), Giuseppe Tartini conservatory of music (ΔÚÈÂÛÙË, πÙ·ÏÈ·) ·ÏÏ· Î·È Û˘ÌÂÙԯ˜ Û ‰È·ÏÂÍÂȘ ÛÙÔ Duke University ÛÙÔ Durham Î·È ÛÙÔ North Carolina. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÁÁ›Ó·˜: ™Ô‡‰·Û ÎÈı¿Ú· ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔ ø‰Â›Ô μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ 1987 Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Berklee College of Music ÛÙË μÔÛÙÒÓË. ∞fi ÙÔ 1988-1990 ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ Ù˘ Brandeis University Jazz Band ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ricky Ford. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Ù˙·˙ fiˆ˜ Ô Milt Hinton, Ran Blake, Kenny Burrell, Houston Pearson, Charles Davis Î·È Ì ‰Èο ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Û jazz clubs Ù˘ μÔÛÙˆÓ˘. ΔÔ 1991 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ƒ∞, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ۠jazz festivals, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ “™Ù·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Ù˘ ªÂÛfiÁÂÈÔ˘”

ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙ‡۷˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·ÏÏÔ‡. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Î·È ¤·ÈÍ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘Ó¤ıÂÛ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ı¤·ÙÚÔ Î·È ÁÈ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. Œ¯ÂÈ ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Ì ‰Èο ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ù·. Œ¯ÂÈ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÚ›· ÚÔÛˆÈο CD: “DIALOGUES” (Ano Kato records ÚÂÈ 2017). “SEVEN FOR A SECRET” (Ano Kato records ÚÂÈ 2022) “THE CALL” (Ano Kato records ÚÂÈ 2038, Cue 001) ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ËÏ›‰Ë˜: ™Ô‡‰·Û هÌ·Ó· ÛÙÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔ ø‰Â›Ô £ÂÛ/ӛ΢ Ì ηıËÁËÙ‹ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶·ÁˆÓ›‰Ë Î·È ÛÙÔAgostini School Of Drums Ì ÙÔÓ Δ¿ÎË ª¿ÚÌ·. ™Â 22 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÎÈ ¤¯ÂÈ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ì ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙ¯Ó˘/Ô ÛÎËÓ‹˜.

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.00 Ì.Ì. Ô “ÃÒÚÔ˜ Δ¤¯Ó˘ ∞rt Place” ÛÙÔ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Ã·Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 60-°·ÏÏ›·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ¡ÈÎfiÏ· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ, ΢ڛˆ˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù¤¯Ó˘ - ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ı¿̷ÙÔ˜,

ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù¤¯Ó˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: - MÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹. - πnternet cafe (·ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘). ∂Ș ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. - EÎıÂÙ‹ÚÈÔ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ & ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ (ÌfiÓÈÌÔ - ‹ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·). - MÔ˘ÛÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· (Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜), Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·È ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜.

- EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰È¿ ‰È‰·Ûηϛ· Û ӤԢ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. - Web radio ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ (Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ), Ì ÛÎÔfi ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘. - Web tv ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ (ÙÔ ‚‹Ì· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ), Ì ÛÎÔfi ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘. - TÌ‹Ì· °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯Ò-

ÚÔ˘. - ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ‰›ÛÎˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜. - ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¯ÔÚÔ‡. - ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜. - ΔÌ‹Ì· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË. “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó, Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

μÚ·‰È¿ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ì Ӥ˜ ÔÈÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. Ë

“∞ÚÈ¿‰ÓË” Î·È ÙÔ ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô “∞Ì¤ÏÔ˘ Δ¤¯ÓË” (£. ™Ù·˘Ú¿Î˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÈÓÔÔÈfi £. ™Ù·˘Ú¿ÎË, Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ “ÂÙÈΤÙ˜” ÙÔ˘, Ì·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi˜ Ô “∫√ƒ∞§§∂¡π√™”, ¤Ó·˜ ÂȉfiÚÈÔ˜ ËÌÈ-·ÊÚ҉˘ Ô›ÓÔ˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË §›ÛÙ· ∫Ú·ÛÈÒÓ Ù˘ ∞ÚÈ¿‰Ó˘ Î·È ¤-

¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜... Δ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ›ӷÈ: ∫ÔÚ·ÏϤÓÈÔ˜ §Â˘Îfi˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘) ∫ÔÚ·ÏϤÓÈÔ˜ ƒÔ˙¤ (ªÔÛ¯¿ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘) ∞Ì¤ÏÔ˘ Δ¤¯ÓË §Â˘Îfi˜ (Sauvignion Blanc, Chardonnay Î·È ∞Û‡ÚÙÈÎÔ) ∞Ì¤ÏÔ˘ Δ¤¯ÓË ∂Ú˘ıÚfi˜ (Merlot, Cabernet Sauvignon) ¢ÔÎÈÌ‹ ÙˆÓ Ô›ÓˆÓ: ¢ˆÚ¿Ó!

ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡: 12 ú / ¿ÙÔÌÔ. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘Óԉ¢ÙÈο È¿Ù·, Ì ‰¤ÛÌ·Ù· ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÎÚ·ÛÈ¿. Δ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜, ÁÈ· fiÔÈÔÓ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Ù· ÚÔÌËı¢Ù›, ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 24210-60007 Î·È www.ariadnivolos.gr.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ √∞∂∂-Δ∞∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ PARK. ∏ ÙÈÌ‹ οÚÙ·˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È 20ú (Ï‹Ú˜ Á‡̷ & ÎÚ·Û›). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 24210 38663, 6973311783, 6973255904. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¢∂∏ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ·‡ÚÈÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” , •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜-£Ú·ÎÒÓ, fiÈÛıÂÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. — ∏ §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË §¤Û¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Î·È ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” , ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 15ú (Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡, Ê·ÁËÙfi, ÔÙ¿, ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÓÂÚ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋). ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ηÚÙÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 43042 (ÛÙÔ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô INTRIS Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˘), 6946-552754 (Î. ¶·Ï·ÈÔ‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˘ ∏Ï›·, ÚÔ¤‰ÚÔ˘) Î·È 6944226627 (ÛÙÔ ¯Ú˘ÛÔ¯ÔÂ›Ô ÙÔ˘ Î. μ·Û›ÏË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘). — ∏ ª√Δ√§∂μ, Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ›Ù· Ù˘ Ì·˙› Ì ÙȘ §¤Û¯Â˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, ÛÙÔ Î·Ê¤ “SANTA FE” , ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îo‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ SCRABLE ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ §ÂÛ¯ÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËηÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ §¤Û¯Â˜. — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 9/2, ÛÙÔ “¶·ÚΔ , ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰· ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË, Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ∞Á¿Ë. — ∞fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ μÂÓÂÙȈÙÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ʤÙÔ˜ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 21.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. — ∏ §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Î·È ÎÔ‹ ›Ù·˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÂȷΤ˜, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¤ÓÛÙÔϘ ∞Ú¯¤˜. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ı· Á›ÓÂÈ (ÂÚ›Ô˘) 22.30-23.00. — ™ÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 194), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ “°È¿Óη” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 2421066144, 6972873744 - 6983516941, fax 2421041155, 6984773396. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ “∂ÛÙ›·” ÙÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi ÁÈ· Ù· “∞ÛÙ¤ÚÈ·” Î·È Ù· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 7 ¯ÚfiÓˆÓ, ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· Ù· “¶Ô˘ÏÈ¿” Î·È Ù· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 11 ¯ÚfiÓˆÓ, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. — ªÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÓÙ·ÌÒÌ·ÙÔ˜, ¯·Ú¿˜ Î·È ÁÏÂÓÙÈÔ‡ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Ù˘, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‚Ú·‰È¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ÛÙËÓ ÔÓÙȷ΋ χڷ, Ô ¶¿ÚȘ §ÂˆÓȉ¿Î˘ ÛÙÔ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ ÛÙÔ ·ÚÌfiÓÈÔ. ΔË ‚Ú·‰È¿ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6948173814, ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë˜ ∫ˆÓ. 6979757670, ∏ÏÈ¿‰Ô˘ ¡Ù›Ó·. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· Î·È Ë √Ì¿‰· ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÁÈ· ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 12ú.

¢Y™KO§O

∫√¶∏ ¶πΔ∞™ - Ã√ƒ√π

25

∞fi ÙÔ˘˜ Marc Abrams, ∫ÒÛÙ· ª·ÁÁ›Ó·, ªÈ¯¿ÏË ∫·ËÏ›‰Ë

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢›·˘ÏÔ˜: ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ù¯ÓÈ΋˜ Ï¿ÙÈÓ ¯ÔÚÔ‡ ∏ ™¯ÔÏ‹ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È §·-

ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ÃÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¢π∞À§√À ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ù¯ÓÈ΋˜ Latin ¯ÔÚÔ‡ (ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰·) Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÃÔÚÔ‡ (∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘). ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ Î·È ¿ÓÙ· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì ÙË ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘. μÔËıfi˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı· Â›Ó·È Ë ¡ÈÎÔϤٷ ¢ÂÊ·Ú¿Ó·, Ô˘ Â›Ó·È ‰·ÛοϷ Latin ¯ÔÚÒÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ÂÓËϛΈÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 (ÒÚ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 12:00 - 16:00) - 4 ÒÚ˜ & ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 (ÒÚ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 12:00 - 16:00) - 4 ÒÚ˜. ™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ: 8 (Î·È ÙȘ ‰‡Ô ̤Ú˜). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›‰Ë Latin ¯ÔÚÔ‡ fiˆ˜: Rumba, Cha-cha-cha, Samba, Jive Î·È Passo Doble. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Â›Ó·È 40 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ̤Ú˜ (˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ̤Ú˜, Ì ÎfiÛÙÔ˜ 20,00 ¢ÚÒ). ∂›Û˘, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Latin party ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ party ÛÙÔ “Playground Art Venue” (ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ & ™Ô˘Ï›Ô˘ 18). ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ (ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 25363 (ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 - 22:00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00).

™Ì˘ÚÓ¤Èη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ™ªÀƒ¡∂´∫∞ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 10:00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ (›ÛÔ‰Ô˜ 12 ¢ÚÒ Ì ÔÙfi). ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 24816, ÒÚ˜: 9.Ì. - 11 Ì.Ì.

ª·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ Ù¿ÓÁÎÔ AÀƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 9/2 ÙÔ ÛˆÌ·-

ÙÂ›Ô Puerto Del Tango ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ “ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ cafebar “ŸÛÔ ·Ù¿ÂÈ Ë Á¿Ù·” ÛÙȘ 20:00 Ì 00:00. √È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ·. ΔËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· η¤Ï· Î·È Ù· Á˘Ó·ÈΛ· Á¿ÓÙÈ·. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¿ıËÌ· ·Ú¯·Ú›ˆÓ! ∂›Û˘ ÂȉÈο ÛÙË “Á¿Ù·” ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ÔÙ¿ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘”.

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ·fi„ ÛÙÔ μfiÏÔ

√‰ËÁÈο Ó¤·

¶·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔÓ ª¿ÌË ™Ùfiη √

ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘-∞ÓÂΉÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÂÚ‚ÂÙ¿, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Public Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÙÔ 4Ô ™Ì‹ÓÔ˜ ¶Ô˘ÏÈÒÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜, ÂÈϤͷÌÂ, ‰È·ÊË̛۷ÌÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÙÔ ı¤Ì· ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì¿ı·Ì ÙÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÒÛÙ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Û ÂÌ¿˜. ∂›Û˘, ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ̤۷ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ. ªÔÈÚ·ÛًηÌ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ÁÓˆÚ›Û·Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÙËÓ Èı·Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ Book crossing. ªÂ ÙË ÛΤ„Ë, ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÎÈ ˆ˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ ·ÓÙÔ‡, ‰ÒÛ·Ì ڷÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/2/11, ÛÙȘ 5 Ì.Ì., ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26), fiÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ Î·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘ÌÂ. ∂›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ! ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ! ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÓ¤ÛÂȘ Á¤ÏÈÔ˘, ¯·Ú¿˜, ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È Ì¿ıËÛ˘ οı ™¿‚‚·ÙÔ 10 .Ì. - 12Ì. ‹ 4-6 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.seo.gr.

ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ∏-

ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·fi„ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ Music Stage “VOX”. ªÈ· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ‚fiÏÙ·, ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì ÌÂψ‰›Â˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜... ∏ ·Á·Ë̤ÓË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ¶˘Í §·Í Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ·’ ÙËÓ ÈÔ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Ì·Ï¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ÚÔÎ ‹¯Ô Î·È ÌÂÙ¿... ÛÙÔ ‚·ı‡ Î·È Î·ı·Úfi·ÈÌÔ Ï·˚Îfi Ô˘ ·Á·‹Û·ÌÂ! ŒÓ· ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ·ÚfiÛÌÂÓÔ ·ÓıÔÏfiÁÈÔ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ÂÚÌËÓÂ˘Ì¤ÓÔ ¿ÓÙ· Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·›ÛıËÌ·, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Û Â·Ê‹ Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘. √ ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜ ͤÚÂÈ Ó· Ì·Á‡ÂÈ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È... ∂›ÛÔ‰Ô˜ 12ú, fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 10:00 Ì.Ì. (“VOX” music stage, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÙËÏ. 24210 35350).

ªÂ ÂÊfi‰ÈÔ ÙË ÛÔ˘‰·›· ʈӋ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÈÛı·ÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘, Ô ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ·fi ÙÔ ¯ı˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ∞Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ¶˘Í §·Í Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ıËÎ·Ó ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤ÓıÂÚÌÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. ¡¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “μfiÏÙ·”, Ô˘ Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ͯÒÚÈÛ·Ó, ·Á·‹ıËÎ·Ó Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ÕÓıË ∞ÛË̤ÓÈ·

Δ· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔÓ πÛ·ÓÈÎfi ∂ÌʇÏÈÔ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ê›Û·˜ TÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏* ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ Ë ¤ÎıÂÛË ·ÊÈÛÒÓ, ·fi ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ÈÛ·ÓÈÎfi fiÏÂÌÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜ ∞ıËÓÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶¿ÌÏÔ πÁÎϤÛÈ·˜ πÛ·Ó›·˜. ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶¿ÌÏÔ πÁÎϤÛÈ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÊÈÛÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 2.000 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ Ù˘, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÙÔȯÔÎÔÏÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ÁÈ· Ù· ÌËӇ̷ٷ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÊÈÛÒÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘˜. √È ·Ê›Û˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Ù¤¯ÓË. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÌÈ͢ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›·. ¶ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÌÈ͢ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ, ÁÂÓÈÎÒ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ‰ڷȈ̤ÓË, ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù¤¯ÓË Î·È fiÙÈ Ù· ÚˆÙÔÔÚȷο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·ÓÙ›ıÂÙË ·’ ·˘Ù‹Ó Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ™ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ, Ë ÂÍÔ˘Û›· ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÊÈÛÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ¤ıÂÛ ·˘Ù‹Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘ ÚˆÙÔÔÚ›·˜. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÛÈ-

ÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ô˘ ‰È·Ê·ÈÓfiÙ·Ó È· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ŒÙÛÈ ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂχıÂÚÔÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÌÈ· ηϋ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. √ ÈÛ·ÓÈÎfi˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ‹Ù·Ó, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. √ fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ë ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË, ‰ÈfiÙÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÓ ÈÛ¯‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈÛfi ·ÈÒ-

Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ı¤Ì· ÌÂϤÙ˘ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÂÈηÛÙÈο, ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ·Ê›Û˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ fiÔ˘ ÔÈ fiÏÂÌÔÈ Â·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Ó. ΔÒÚ· fï˜ ÔÈ fiÏÂÌÔÈ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÙfiÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, fiÔ˘ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Ô ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ Î·È Ë ÙÔȯÔÎÔÏÏË̤ÓË ·Ê›Û· ¤·È˙·Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ™‹ÌÂÚ· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· fiÏÂÌÔ, ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔȯÔÎÔÏÏË̤ÓË ÎÚ·˘Á‹, fiˆ˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÙfiÙÂ Ë ÔÏÂÌÈ΋ ·Ê›Û·. √È ·Ê›Û˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ (1936-1939) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶¿ÌÏÔ πÁÎϤÛÈ·˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏηϿ ÓÙ ∂Ó¿Ú˜. ∂Ú¢ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶¿ÌÏÔ πÁÎϤÛÈ·˜ Ì·˜ ÂͤÏËÍÂ Ë ÔÈÎÈÏ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ 300 ÂÚ›Ô˘ ·ÊÈÛÒÓ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Û· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ª·‰Ú›ÙË, ¤ÁÈÓ Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰È‰·Ó ÙȘ ·Ê›Û˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ·˘ÙÒÓ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ê›Û˜ Ù˘ πÛ·ÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î.¿. * √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ Â›Ó·È ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, Ù. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Padova πÙ·Ï›·˜

“ª·Ï·ÓÙ¤Ú” ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ Δ∏¡ ͤÊÚÂÓË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ª·ÚÎ

∫·ÌÔϤÙÈ: “ª·Ï·ÓÙ¤Ú”, ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘, ÙÔ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ” -§¿ÚÈÛ·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÚÂÌȤڷ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÙÚÂϤ˜ Έ̈‰›Â˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ıÈ¿ÛÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ΔËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ›¯Â Ë ∂‡· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ¶··ÎÒÛÙ· Î·È ∂‡· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶¿ÏÏ·˜ Î·È Ù· ÛÎËÓÈο Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ªÔ˘ÚÏ‹˜.

“√ ÃÚ˘ÛÔı‹Ú·˜” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∏ Ó¤· Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘

ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∞Ï¿Ûη, ÂÓ Ì¤Ûˆ ˘ÚÂÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡. Δ˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˜ ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì·˙› Î·È Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ. ªÂÙ¿ ·fi ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ, ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯Ú˘ÛÔı‹ÚˆÓ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÈ... ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ΔËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔı‹Ú· (The Gold Rush) ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ú¤ ηڤ ÔÈ ÓfiÙ˜ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ϤÔÓ Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ “ªÔ˘ÛÈ΋ & ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜” (‚ˆ‚‹ Ù·ÈÓ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋) ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 21.00, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (ª1, ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞›ıÔ˘Û·). ΔËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô ∫ÚÈÛÙfiÊ ŒÛÂÚ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞PI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 7H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.653,63

-0,48

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,5 4,59 21,92 4,65 6,5 0,64 5,32 11,2 0,52 1,38 5,2 3,94 0,71 1,06 1 4,52 0,8 2,3 4,74 1,42 3,3 2,04 11,8 0,47 7,5 1,43 3,97 7,4 5,92 4,15 4,85 1,43 0,65 2,56 3,29 10,8 0,47 0,34 9,35 5,23 13,49 13,99 15,9 7,85 1,64 4,57 3 3,33 3,26 3,58 15,68 9,02 0,66 0,88

-1,29 -0,81 -3,93 2,2 4,92 -1,48 0,9 10,64 5,34 0,78 1,81 -2,74 -3,64 -1,96 1,35 -0,86 2,6 -3,4 -2,94 -3,77 -1,91 -4,08 -1,19 0,7 -1,49 0,95 1,54 1,22 -2,05 -1,52 2,81 -1,5 0,84 4,44 3,03 0,75 -2,61 -0,74 -0,36 -0,62 1,29 1,86 -1,08 3,81 3,74 -1,21 1,99 0,58 -0,55 1,15

819.021 4.378.792 139.216 1.363.983 4.856 186.880 104.286 13.146 2.567.445 123.671 53.361 1.662 910.509 5.471.858 1.367.367 6.887 277.029 7.681 84.722 240.918 104.995 59.133 486.764 41.465 3.259.445 21.478 217.939 87.265 116.645 1.963 16.189 12.681 32.657 348.782 849.451 16.385 180.519 28.496 149.245 339.590 734 6.926 453.688 1.172.363 5.300.272 950 97.978 101.172 249.265 19.968 93.188 2.467 117.727 107.083

0,49 4,48 21,51 4,61 6,2 0,59 5,24 11,1 0,46 1,3 5,12 3,87 0,7 1,06 0,96 4,21 0,77 2,25 4,62 1,41 3,3 2,04 11,79 0,45 7,35 1,39 3,93 7,26 5,8 4,05 4,74 1,41 0,65 2,45 3,24 10,6 0,43 0,31 9,24 5,23 13,39 13,65 15,65 7,68 1,53 4,26 2,92 3,21 3,23 3,5 15,44 8,87 0,64 0,82

0,52 4,72 22,06 4,86 6,5 0,64 5,4 11,2 0,54 1,41 5,26 3,94 0,73 1,11 1,07 4,66 0,82 2,3 4,8 1,46 3,41 2,12 12,17 0,51 7,65 1,46 4,04 7,46 5,97 4,15 4,9 1,46 0,67 2,59 3,34 10,8 0,48 0,35 9,52 5,43 13,52 14,04 16 7,95 1,64 4,7 3,01 3,38 3,33 3,61 15,76 9,27 0,68 0,89

5 2.260 20

17,04 7,74 8,22

17,04 7,81 8,22

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ¢∞∫°¢ ∞¢∞∫20 ¢∞∫∂Δ30

17,04 7,74 8,22

-2,80 -1,40 0,86

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CPI (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) QUALITY & RELIABILITY (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) AVENIR ∞.∂. (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O)

0,4 0,36 1,06 0,52 1,87 0,6 0,55 0,27 0,5 0,49 0,5 1,09 0,5 1,41 1,74 0,65 8,58 1,52 0,29 1,18 1,12 1,23 1,36 0,5 0,75 0,46 2,15 5,6 0,42 1,05 2,86 1,01 0,32 2,63 2,4 0,5 0,53 0,69 2,79 0,45

-2,44

14.900

0,4

0,41

-2,75 -3,7 -0,53

51.110 4.589 543 1.500 50 1.500 193.906 21.062 66.046 2.820 120

1,04 0,5 1,87 0,56 0,54 0,27 0,48 0,46 0,48 1,05 0,45

1,1 0,53 1,87 0,6 0,55 0,27 0,52 0,5 0,5 1,09 0,5

0,66

50 3.599 37.207 15.758

1,74 0,63 8,46 1,5

1,74 0,65 8,59 1,57

-0,84

4.247

1,15

1,21

19,42

340.171 1.051 83.966

0,95 1,33 0,48

1,23 1,36 0,52

8.575 610 740 56.052 1.300 760

0,46 2,14 4,9 0,4 1,04 2,85

0,46 2,19 5,6 0,45 1,05 2,9

215.453 28.250 90 6.079 1.550 6.050 110 18.711

0,3 2,6 2,4 0,48 0,52 0,68 2,72 0,43

0,33 2,65 2,4 0,5 0,53 0,7 2,79 0,45

2,04 2,08

3,17

0,94 3,51 2,44 -1,38 -3,03 -0,38 -2,04 -3,85 1,92

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

1,38 0,33 0,82 0,16 0,35 1,82 0,64 0,59 0,68 0,49 1,27 0,74 0,43 1,1 0,77 0,8 1,37 0,35 0,67 5,48 0,77 1,67 1,09 1,16 0,34 0,45 0,46 0,64 0,98 0,91 0,65 0,67 0,29 1,32 35,2 1,17 0,33 0,6 1,64 0,43 0,66 0,6 3,08 0,27 0,72 0,33 0,26 0,83 0,41 0,26 0,69 4,76 1,67 0,74 1,9 1,04 0,98 4,37 0,56 2,8 0,83 0,45 0,6 0,4 0,64 0,6 0,49 0,8 1,78 0,74 0,61 0,48 0,79 0,4 0,58 0,84 0,41 0,75 0,54 2,58 0,51 0,57 3,12 0,94 2,26 0,38 0,78 0,57 0,53 1,07 1,32 0,42 1,68 0,71 1,17

-0,72 3,13

677 13.533 29.350 16.000 1.401 650 250 9.010 4.367 2.030 1.541 458 870 3.394 4.000

1,29 0,33 0,81 0,16 0,32 1,8 0,6 0,57 0,65 0,49 1,27 0,74 0,4 1,1 0,76

1,38 0,34 0,82 0,16 0,35 1,85 0,66 0,62 0,69 0,53 1,27 0,83 0,43 1,1 0,77

-0,72

10

1,37

1,37

1,48 -1,28 0,6 0,93

130 43.483 60.510 3.100

5,03 0,75 1,65 1,03

5,48 0,78 1,68 1,09

-2,86 -6,25 -2,13 -1,54 3,16 9,64 3,17 -4,29 -3,33 -1,49 -1,37 -2,5 -2,94

1,41

5.050 10.635 1.008 500 27.096 37.672 1.600 1.710 2.130 50 2.690 3.740 4.990 16.607 1.630 32.232 27.842 2.239 59.431 90.000 2.576

0,33 0,44 0,46 0,64 0,95 0,82 0,62 0,66 0,28 1,31 35,07 1,16 0,28 0,57 1,63 0,4 0,65 0,56 3,06 0,27 0,7

0,38 0,48 0,48 0,64 1,01 0,92 0,65 0,67 0,3 1,32 35,31 1,2 0,36 0,62 1,67 0,45 0,68 0,62 3,12 0,28 0,74

6,41 -4,65 8,33

20.200 11 10.000 1.090

0,26 0,72 0,41 0,25

0,27 0,83 0,42 0,26

540 765 3.219 2.500 1.010 3.100 200 1.490 2.200 2.800 4 1.482 650 1 600

4,76 1,63 0,74 1,85 1,04 0,97 4,31 0,53 2,8 0,81 0,45 0,55 0,4 0,64 0,56

4,8 1,75 0,75 1,9 1,04 1,01 4,39 0,56 2,95 0,85 0,45 0,6 0,44 0,64 0,6

-1,23 -2,2 4,23

1.667 2.154 8.823

0,8 1,76 0,69

0,8 1,84 0,74

4,35

6.451 10 1.185 1.760 39.170 1.000 31.678 11.491 1.641 1.020 18.535 650 2.200

0,46 0,79 0,37 0,58 0,83 0,4 0,74 0,5 2,5 0,48 0,55 3,12 0,9

0,48 0,79 0,4 0,59 0,85 0,41 0,77 0,54 2,6 0,52 0,57 3,12 0,94

34.660 2.343 4.710 367.177 9.149 875 1.141

0,77 0,55 0,51 1,05 1,29 0,42 1,68

0,8 0,61 0,56 1,12 1,35 0,42 1,84

2.100

1,12

1,17

-1,54

580 409

7,6 0,64

7,6 0,64

5

500 22.600

0,74 0,2

0,74 0,22

-5,88 0,55 3,51 4,62 -7,55 -19,57 -2,27

2,38 -2,94 1,69 -0,65

-1,24 -4,57 -6,33 1,06 4 -1,01

-3,11 -2,35 -8,16 9,09 -6,98 8,47

2,56 1,75 -1,18 -2,38 -2,6 3,85 -4,44 -1,92 1,79 0,32 1,08

-4,88 -5,36 -3,60 0,76 -1,18

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 0,64 9,74 0,4 0,31 0,74 0,21 0,54

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,39 0,15 0,14 0,22 0,08

-18,75

268.034 202 14.000

0,39 0,14 0,14

0,44 0,16 0,14

23.710

0,08

0,08

0,33 0,51 0,22 3,55 1,08 2,08 0,58 7,26 0,25 1,61 6,52 4,58 14 0,14 68 2,06 0,4 18,95 0,3 0,11 0,12 0,44 1,06 0,22 0,14 0,29 13 4,4 0,2 0,12

-5,71 4,08 -4,35

3.440 10 124.149

0,32 0,51 0,21

0,34 0,51 0,23

-2,8

3.962 2.795 236 2.900 7.736 50 665

2,06 0,54 7,23 0,24 1,57 6,52 4,56

2,17 0,61 7,51 0,26 1,64 6,52 4,6

-7,69

83 10.608 1.060 500 50 14.730 995

67,95 2,02 0,4 18,5 0,3 0,1 0,12

68 2,17 0,4 19 0,3 0,11 0,13

7,69

896

0,13

0,14

129

4,4

4,4

112.000

0,11

0,12

30.539

0,07

0,08

4,35 7,14 -12,5

4.211 5.500 30.300 700

0,23 0,15 0,07 0,54

0,24 0,15 0,07 0,55

-11,11

1.540 740 2.777 134.955

0,08 0,04 2,79 0,2

0,08 0,04 2,9 0,21

2.110 978 8.601

0,09 0,36 0,1

0,09 0,42 0,12

2.382

0,04

0,04

160

0,2

0,2

8.500 2.125

0,19 0,2

0,19 0,2

5.276 10

0,22 0,99

0,22 0,99

225

2

2

100

1,78

1,78

-6,67

-1,89 4,17 -0,62 0,15 -0,22

4,62 1,98 0,16 3,45

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) ¶§∞™@ASE RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08 0,07 1,5 0,55 0,07 0,24 0,15 0,07 0,54 0,17 0,08 0,04 2,88 0,2 3,7 0,09 0,38 0,12 0,17 0,44 0,04 0,06 0,2 0,29 0,19 0,2 0,14 0,26 0,22 0,99 0,09

-0,69

-11,63 9,09

17,65

3,13

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,97 3,96 1,64 1,4 0,58 3,3 1,12 1,86 2,47 2,2 2,52 1,78 2,86 3,6

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

9,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 4H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.705.583,54 5.164.701,24 4,3963 19.715.931,38 2.784.129,15 7,0815 106.661.200,38 14.150.725,17 7,5375 12.604.998,79 2.078.355,29 6,0649 311.343.782,85 107.941.823,29 2,8844 22.068.359,36 2.858.127,12 7,7213 14.363.507,05 2.407.253,67 5,9668 6.441.294,68 1.436.447,04 4,4842 8.724.456,38 1.286.981,63 6,7790 105.684.168,05 12.793.121,72 8,2610 41.777.133,16 6.258.174,45 6,6756 4.982.256,42 1.525.222,95 3,2666 12.083.770,99 1.273.212,73 9,4908 1.511.996,58 157.806,18 9,5814 157.272.070,23 11.826.200,61 13,2986 8.956.355,90 699.859,11 12,7974 8.230.270,55 1.761.707,12 4,6718 6.038.433,23 1.744.393,46 3,4616 8.376.931,86 2.376.735,96 3,5246 7.989.747,74 1.176.085,48 6,7935 25.177.613,69 3.090.831,70 8,1459 10.076.809,53 5.446.786,03 1,8500 3.364.262,17 262.988,44 12,7924

0,00% 4,4842 4,3084 3,64% 0,01% 7,1877 7,0284 4,61% -0,04% 7,5752 7,4810 8,93% -0,02% 6,1710 6,0043 5,03% -0,18% 2,8844 2,8844 9,17% 0,06% 7,7213 7,6634 4,11% 0,02% 5,9668 5,9220 6,63% 2,37% 4,5111 4,4483 4,26% 0,08% 6,8807 6,7790 5,50% -0,04% 8,2610 8,2610 2,94% 0,04% 6,7424 6,6422 6,70% 3,76% 3,5279 3,2666 8,98% -0,14% 9,4908 9,4196 5,98% -0,13% 9,5814 9,5814 6,04% -0,07% 13,3651 13,1989 6,14% -0,22% 13,0533 12,6694 5,21% 0,07% 4,6718 4,6484 4,54% -0,16% 3,5308 3,3924 8,40% -0,11% 3,5246 3,4982 3,01% 0,04% 6,8784 6,7935 3,87% 1,72% 8,2274 8,0644 5,78% -0,15% 1,8500 1,8454 0,71% -0,03% 12,9843 12,6645 5,40%

79.781.448,14 30.162.165,81 3.492.094,91 130.737.038,72 28.760.422,38 6.409.807,36 25.781.609,41 27.867.794,63 12.618.130,64 25.329.216,66 6.771.137,29 11.444.262,65 19.903.822,63 35.902.800,85 305.517.142,29 6.123.575,30 26.411.538,19 48.492.962,91 110.674.011,41 46.307.264,72 13.205.976,96 456.353,39 6.397.293,98 1.021.929,05 11.993.977,83 974.725,73 1.354.430,60 12.389.685,98 2.903.976,84 2.036.181,46 113.910.532,43 54.214.008,07 13.005.849,16 49.509.314,98 91.478.387,56 52.042.112,74 11.415.761,42 45.496.375,69 11.544.478,96 21.583.452,91 5.655.825,33 2.992.873,41 274.721,63 8.048.967,28 27.653.213,64 22.894.293,60 3.198.212,74 3.890.357,70 3.060.390,93

16,2215 12,4694 10,0837 4,5574 6,9294 7,3486 8,0884 8,4013 7,4352 7,4234 3,9568 6,9687 3,0033 5,2381 5,9904 5,8371 9,5601 10,7374 8,2994 10,0748 11,2984 1.240,2100 1.235,3500 1.153,9400 1.184,1800 945,3000 1.002,4600 3,5238 3,0953 7,8607 3,2305 10,4799 10,2000 9,1912 3,1470 9,3204 28,1934 1,1370 1,1345 10,4786 10,5589 3,2149 2,9544 4,9089 2,6299 3,3045 3,8380 199,0200 3,2461

-0,09% -0,11% 0,26% -0,15% -0,18% -0,15% -0,21% -0,11% -0,63% -0,13% 0,06% 0,00% 0,23% 0,96% -0,06% -0,16% -0,03% -0,18% 0,13% 0,01% 0,06% 0,04% 0,04% 0,12% 0,13% 0,19% 0,19% -0,04% 0,24% 0,22% -0,02% -0,14% -0,13% 0,04% 0,03% -0,20% 0,64% 0,07% 0,07% 0,01% 0,01% 0,10% -0,01% 0,01% 0,02% -0,09% 0,57% 0,13% -0,13%

16,5459 12,7188 10,2854 4,5802 6,9640 7,3853 8,4928 8,6533 7,6583 7,6461 4,0260 6,9687 3,0213 5,2381 5,9904 5,8371 10,0381 11,2743 8,7144 10,5785 11,2984 1.240,2100 1.235,3500 1.153,9400 1.184,1800 945,3000 1.002,4600 3,5767 3,1417 7,9786 3,3113 10,6895 10,4040 9,1912 3,1470 9,5068 28,3344 1,1370 1,1345 10,4786 10,5589 3,2792 2,9544 4,9089 2,6562 3,4036 3,8860 200,0151 3,3435

16,0593 12,3447 9,9829 4,5232 6,8774 7,2935 7,9266 8,2333 7,2865 7,2749 3,9172 6,9164 2,9793 5,2381 5,9904 5,8371 9,5601 10,7374 8,2994 10,0748 11,2984 1.240,2100 1.235,3500 1.153,9400 1.184,1800 945,3000 1.002,4600 3,5238 3,0953 7,8607 3,1659 10,2703 9,9960 9,0074 3,1234 9,1340 27,9819 1,1285 1,1345 10,4000 10,5589 3,1988 2,9396 4,8844 2,6036 3,2054 3,8380 199,0200 3,1812

-0,24% 0,01% -3,76% -0,40% -0,76% -0,53% 3,19% 5,41% 4,67% 1,93% 0,94% -0,66% 0,13% -0,74% 2,00% 0,75% 1,41% -1,09% 2,98% 0,39% 1,49% 0,44% 0,44% 0,39% 0,39% -0,05% -0,05% -0,63% 0,05% 0,56% -0,52% -0,83% -0,85% -0,39% -0,52% -0,18% -2,42% 1,15% 1,16% 1,60% 1,62% -0,53% 0,22% 1,10% 1,26% -0,09% -2,60% -1,42% 0,06%

2,1663 6,5839 4,1430 15,2122 2,9295 6,3966 10,2280 6,3884 11,3655 7,8423 30,9528 12,4245 5,0032 1,7324 4,5907 0,9907 1,0904 5,2730 1,5706 7,4909 1,3428 17,2713 878,8500 880,3100 14,2145 5,2237 8,5466 2,7539 20,6714 4,6212 0,3930 0,4390 1,3355 1,3555 3,1157 1,8122 2,4192 1,6767 10,4547 1,8605 36,4969 0,6572

-0,53% -0,53% -1,25% -0,89% -0,38% -0,71% -0,84% -0,79% -1,10% -1,19% -0,87% 0,07% -0,09% -0,85% -0,93% -0,78% -1,09% -1,19% -0,72% -0,71% -1,30% -0,78% 0,59% 0,59% -0,88% -0,88% -0,71% -0,87% -0,65% -0,60% -0,71% -0,90% -0,82% -0,82% -0,65% -1,15% -0,71% -0,82% -0,73% -0,72% -1,34% -0,73%

2,2746 6,9131 4,3502 15,9728 3,0320 6,6205 10,3303 6,4523 11,4792 7,8815 31,5719 12,6730 5,1033 1,7930 4,5907 0,9907 1,1068 5,3521 1,5706 7,4909 1,3428 17,2713 878,8500 880,3100 14,6409 5,3804 8,5466 2,7539 20,8781 4,6674 0,3930 0,4390 1,3355 1,3555 3,2715 1,9028 2,4192 1,6767 10,5592 1,8791 37,5006 0,6703

2,1230 6,5181 4,1016 15,0601 2,9002 6,3326 10,1257 6,3245 11,2518 7,7796 30,6433 12,3003 4,9532 1,7324 4,5448 0,9808 1,0795 5,2203 1,5549 7,4160 1,3294 17,2713 878,8500 880,3100 14,0724 5,1715 8,4611 2,7264 20,4647 4,5750 0,3891 0,4346 1,3221 1,3555 3,0845 1,7941 2,4071 1,6683 10,2456 1,8233 36,4969 0,6572

14,40% 10,97% 18,70% 17,44% 12,42% 11,36% 13,95% 17,45% 14,85% 17,45% 13,98% 12,90% 9,85% 17,22% 13,57% 12,34% 15,02% 8,96% 12,73% 15,10% 15,45% 16,73% 15,34% 15,35% 14,67% 14,84% 12,50% 16,44% 12,65% 8,77% 12,64% 16,29% 13,60% 13,69% 13,92% 15,26% 13,98% 10,30% 12,08% 10,84% 14,73% 9,41%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.918.268,15 2.418.893,60 346.310,33 28.686.958,04 4.150.475,98 872.251,52 3.187.480,22 3.317.073,80 1.697.089,13 3.412.058,82 1.711.254,74 1.642.233,52 6.627.322,83 6.854.208,53 51.001.059,63 1.049.083,36 2.762.673,23 4.516.248,87 13.335.185,15 4.596.335,63 1.168.838,18 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.019,57 938.196,01 259.033,15 35.261.274,33 5.173.147,99 1.275.081,74 5.386.585,49 29.068.636,58 5.583.666,62 404.908,74 40.014.835,11 10.175.428,57 2.059.773,77 535.644,92 930.929,02 92.987,25 1.639.655,05 10.515.021,79 6.928.308,24 833.305,07 19.547,47 942.785,76

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

6.542.925,46 3.613.835,23 23.657.193,87 32.014.222,89 13.066.237,44 12.996.763,95 290.801.578,28 17.131.254,65 18.421.527,98 48.244.557,10 36.638.740,23 40.297.896,46 26.309.285,16 11.998.857,98 66.878.515,81 1.902.020,12 10.474.539,53 801.706,21 62.018.701,13 137.562.448,36 22.490.894,94 4.827.756,99 159.339,84 12.042.558,32 101.811.001,66 7.465.056,78 49.189.267,92 6.258.683,84 152.824.537,98 50.425.098,98 22.438.516,03 1.609.394,57 5.114.016,16 539.123,75 10.625.456,72 1.860.181,77 16.636.440,65 8.290.175,15 44.809.657,08 11.585.006,78 57.727.525,45 11.230.462,59

3.020.339,50 548.886,28 5.710.153,84 2.104.504,12 4.460.201,72 2.031.835,53 28.431.880,26 2.681.627,22 1.620.832,60 6.151.800,00 1.183.697,15 3.243.415,45 5.258.481,00 6.925.991,82 14.568.178,70 1.919.969,15 9.605.855,54 152.038,43 39.487.195,79 18.363.862,49 16.749.193,21 279.525,00 181,31 13.679,93 7.162.480,40 1.429.084,81 5.755.451,72 2.272.629,86 7.393.041,53 10.911.639,32 57.098.333,92 3.665.897,46 3.829.164,93 397.726,85 3.410.325,15 1.026.451,41 6.876.839,89 4.944.214,61 4.286.080,34 6.226.767,87 1.581.712,37 17.088.078,68

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

39.081.793,51 4.957.622,57 5.244.499,75 8.522.758,01 28.247.971,65 3.831.150,58 6.933.626,63 2.525.346,98 21.481.235,44 13.065.795,55 13.237.001,25 7.658.565,46 1.361.118,16 1.411.096,96 400.050,78 171.474,49 4.577.855,77 586.991,97

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 7,8832 0,6154 7,3732 2,7456 1,6441 1,7284 0,9646 2,3330 7,7988

-0,83% -0,69% -1,15% -0,85% -1,20% -0,91% -1,20% -1,07% -1,12%

8,0409 0,6262 7,5022 2,7456 1,7263 1,8148 0,9839 2,4263 8,1108

7,8832 0,6031 7,2257 2,7181 1,6277 1,6938 0,9550 2,3097 7,7208

15,12% 10,31% 15,64% 14,11% 18,07% 10,52% 14,45% 16,11% 15,72%

18.056.790,19 1.311.182,41 13,7714 1.951.573,43 427.155,19 4,5688 4.344.428,54 494.140,48 8,7919 6.862.782,82 1.204.431,39 5,6979 10.379.619,06 836.507,96 12,4083 31.696.419,21 2.802.050,17 11,3119 15.294.953,00 1.126.262,98 13,5803 3.777.860,28 605.256,94 6,2417 5.714.891,04 2.102.882,69 2,7176 8.468.786,02 1.533.006,97 5,5243 4.457.999,58 1.860.426,35 2,3962 1.092.495,11 129.897,43 8,4104 20.487.205,21 5.685.007,83 3,6037 30.958.075,13 8.241.552,76 3,7563 1.188.842,20 136.144,70 8,7322 3.160.674,18 388.550,00 8,1345 652.025,80 520,22 1.253,3700 38.843.365,64 30.472,20 1.274,7100 777.197,15 698,16 1.113,2200 45.696.170,97 40.980,16 1.115,0800 44.830,04 43,99 1.019,0300 4.879.047,86 4.779,40 1.020,8500 4.692.969,63 2.868.912,70 1,6358 2.778.084,02 986.343,20 2,8165 4.188.838,91 1.471.120,72 2,8474 1.591.648,05 562.423,58 2,8300 47.119.869,51 32.971.559,99 1,4291 8.695.692,42 494.430,60 17,5873 15.375.469,32 1.055.527,13 14,5666 50.924.809,91 3.928.384,47 12,9633 10.016.447,90 13.202.681,46 0,7587 4.020.436,81 5.182.558,00 0,7758 14.384.281,88 13.430.464,64 1,0710 16.149.085,25 15.144.899,41 1,0663 5.531.079,01 400.114,04 13,8238 725.676,74 51.545,00 14,0785 1.024.080,78 52.953,63 19,3392 15.457,23 12.138,18 1,2734 49.129,45 39.960,64 1,2294 358.163,86 221.594,98 1,6163 6.940.937,73 3.203.727,45 2,1665 6.412.603,00 2.931.689,63 2,1873 4.574.053,76 1.240.987,56 3,6858 1.976.447,52 621.508,11 3,1801 10.151.722,67 6.411.263,35 1,5834 19.072.850,00 6.428.511,53 2,9669 22.635.115,27 3.997.958,57 5,6617 16.091.919,39 5.286.654,52 3,0439 31.203.881,39 13.476.690,09 2,3154 691.427,59 39.206,03 17,6357 3.666.278,20 12.305,70 297,9300 1.825.761,33 339.877,50 5,3718

0,65% 0,71% 1,55% 0,31% 0,17% 0,54% 0,77% 1,16% 0,86% 0,97% 0,09% 0,38% 0,61% 0,23% -0,05% 2,22% 0,69% 0,69% -0,58% -0,58% -0,07% -0,07% 0,76% 0,95% 0,88% 1,06% 0,73% 1,78% 0,73% 1,76% 0,70% 0,70% 1,69% 1,70% 2,51% 2,52% 1,64% 0,26% 0,26% 0,41% 0,07% 0,96% 0,67% 0,32% 0,56% 1,31% 0,76% 0,41% 0,61% 2,18% 0,05% 1,94%

14,4600 4,7972 9,0996 5,7549 12,5324 11,4250 13,7161 6,3665 2,7720 5,5243 2,3962 8,5366 3,6037 3,7563 8,7322 8,1345 1.253,3700 1.274,7100 1.113,2200 1.115,0800 1.019,0300 1.020,8500 1,6849 2,9010 2,9186 2,9149 1,4291 17,5873 14,7123 13,0929 0,7587 0,7758 1,0710 1,0663 13,8238 14,0785 19,3392 1,2734 1,2294 1,6163 2,2748 2,2967 3,8701 3,2755 1,5992 3,0485 5,8174 3,1276 2,3617 17,9443 303,8886 5,5330

13,6337 4,5231 8,7040 5,6409 12,2842 11,1988 13,4445 6,1793 2,6904 5,4691 2,3722 8,3263 3,5677 3,7187 8,6449 8,1345 1.253,3700 1.274,7100 1.113,2200 1.115,0800 1.019,0300 1.020,8500 1,6194 2,7883 2,8189 2,8017 1,4148 17,4114 14,4209 12,8337 0,7511 0,7758 1,0603 1,0663 13,6856 14,0785 19,1458 1,2734 1,2294 1,6163 2,1232 2,1436 3,6121 3,0847 1,5517 2,9669 5,6617 3,0439 2,3154 17,2830 297,9300 5,2644

1,33% -3,03% 4,08% 0,03% 2,78% 0,13% 6,38% 2,80% 0,09% 0,60% 6,48% 2,94% 5,94% 6,27% 2,68% -1,12% 2,22% 2,22% 7,02% 7,02% 6,40% 6,41% 3,70% -2,07% 3,41% 0,81% 4,55% 3,58% 4,12% 3,49% 4,76% 4,88% 3,75% 3,89% -3,56% -3,46% -1,63% 3,33% 3,22% 3,44% 6,88% 2,18% -1,72% 3,81% 2,31% 2,86% -2,13% -0,79% 2,69% -2,97% 1,65% 0,79%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.267.351,56 20.578.764,04 6.361.069,09 211.523.978,04 7.506.747,96 1.803.249,61 5.451.251,26 50.188.752,46 3.457.312,90 47.150.955,16 59.624.302,10 190.091.963,06 3.797.710,98 10.760.735,14 17.679.909,41 228.992.373,39 7.067.512,66 251.856.011,34

2.032.353,06 6,5281 1.621.996,66 12,6873 1.098.758,48 5,7893 18.523.187,60 11,4194 1.071.834,27 7,0036 502.850,67 3,5861 991.126,91 5,5001 6.498.732,59 7,7229 559.592,90 6,1783 14.265.769,12 3,3052 15.160.758,11 3,9328 96.838.186,30 1,9630 793.090,77 4,7885 1.996.545,13 5,3897 3.253.081,37 5,4348 62.459.731,67 3,6662 836.216,18 8,4518 104.110.922,93 2,4191

0,01% 6,5412 6,3975 0,44% 0,05% 12,8142 12,5604 0,52% 0,02% 5,7893 5,7314 0,52% 0,02% 11,4194 11,4194 0,44% 0,01% 7,0036 7,0036 0,59% 1,24% 3,5897 3,5718 1,16% 0,01% 5,5001 5,4451 0,29% 0,08% 7,7306 7,6843 0,66% 0,01% 6,1937 6,1474 0,40% 0,01% 3,3052 3,3052 0,29% 0,01% 3,9525 3,9131 0,42% 0,01% 1,9630 1,9630 0,34% 0,01% 4,7885 4,7646 0,26% 0,00% 5,3897 5,3897 0,04% 0,20% 5,4348 5,4348 1,02% 0,01% 3,6662 3,6479 0,42% 0,02% 8,6208 8,2828 0,91% 0,02% 2,4191 2,4191 0,51%

46.810.384,72 28.768.622,35 22.099.261,72 10.666.888,82 1.186.029,59

3.995.226,43 11,7166 2.443.419,72 11,7739 19.775.801,93 1,1175 9.806.288,74 1,0878 441.442,69 2,6867

0,00% 11,7166 11,7166 0,07% 0,00% 11,7739 11,7739 0,26% 0,00% 1,1175 1,1175 0,22% 0,05% 1,0878 1,0878 0,61% 0,38% 2,6867 2,6867 2,22%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

839.101,46 1.074.566,07 11.174.748,18 2.942.619,76 2.751.304,71 857.925,29 14.626.327,84 2.066.861,36

120.000,00 150.492,23 3.648.014,76 1.037.520,52 458.690,70 451.026,80 6.789.146,78 252.189,43

6,9925 7,1403 3,0632 2,8362 5,9982 1,9022 2,1544 8,1957

-0,65% -0,62% -0,33% -0,19% -0,73% -0,69% -0,58% -0,89%

7,0624 7,2117 3,0632 2,9213 6,1781 1,9117 2,1544 8,1957

6,9226 7,0689 3,0479 2,7511 5,8782 1,8946 2,1490 8,1957

10,79% 10,66% 8,81% 7,48% 13,54% 11,06% 7,07% 8,49%

19.344.536,32 6.548.765,36 4.175.290,46 2.873.963,57 1.803.195,93 11.980.122,22 50.298.839,34 38.613.059,60 23.706.575,82 38.093.161,28 1.827.830,17 9.840.982,14 1.070.051,07 315.659,09

1.100.213,35 577.347,31 359.432,59 249.151,73 321.182,07 1.672.473,42 4.628.639,40 5.949.996,39 8.422.615,67 3.478.715,24 483.533,04 3.670.762,54 102.699,03 30.236,75

17,5825 11,3429 11,6163 11,5350 5,6142 7,1631 10,8669 6,4896 2,8146 10,9504 3,7802 2,6809 10,4193 10,4396

0,20% 0,05% -0,02% 0,21% 0,14% 0,04% 0,13% 0,31% 0,14% 0,11% 0,43% 0,01% -0,09% -0,09%

18,4616 11,9100 12,1971 12,1118 5,7265 7,2347 10,9756 6,4896 2,8568 10,9504 3,9314 2,7077 10,4193 10,4396

17,4067 11,1160 11,3840 11,3043 5,5581 7,0915 10,7582 6,4247 2,7865 10,8956 3,7424 2,6541 10,4193 10,4396

1,47% 1,78% 1,33% 2,31% 0,54% 3,76% 0,33% 1,64% 2,94% 3,68% 5,14% 2,92% 4,72% 4,80%

0,42% 0,25% 0,16% 1,00% 0,42% -0,41% 0,38% 0,93% 0,73% 0,72% 0,64% 0,64% 0,66% 0,08% 0,09% 0,08% 0,56% 0,56% -0,27% 0,56% 0,73% 0,83% 0,54% 0,50%

3,9113 16,2156 9,9235 8,3718 10,0164 7,4408 18,0312 11,4062 3,8796 8,9450 3,0724 0,8776 0,9064 0,8944 0,9253 0,9034 10,5250 10,5775 14,3594 10,6295 3,4451 3,2416 3,0849 9,8997

3,6878 15,2890 9,7269 8,2060 9,8180 7,2934 17,6742 11,0707 3,8408 8,8556 3,0417 0,8688 0,9064 0,8765 0,9253 0,8856 10,3671 10,5775 14,1440 10,4191 3,4279 2,9328 2,7911 9,6802

1,47% 1,21% -4,73% 0,91% 2,29% 1,22% -5,27% 0,21% -0,05% 2,23% 0,74% 0,60% 0,71% -5,21% -5,12% -5,21% 0,38% 0,46% 2,41% 0,38% 0,03% 0,91% -3,84% -0,56%

0,45% 3,6960 3,6228 0,22% 10,5773 9,9729 0,16% 9,3284 9,2351 0,34% 9,1021 9,0111 0,48% 3,2639 3,2313 0,45% 1,0795 1,0687 0,45% 1,0933 1,0933 0,61% 9,1096 8,9310 0,39% 3,1944 3,1784 -0,41% 2,3522 2,1954 0,03% 2,7683 2,5838 0,44% 10,4573 10,2507

-0,48% -0,40% 1,31% 1,66% -0,01% 0,34% 0,38% -0,50% 0,04% 6,86% 3,46% -0,26%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

19.922.269,39 5.348.205,76 4.443.859,48 287.751,13 30.882.753,57 3.143.204,76 31.897.975,61 3.848.254,47 51.165.493,63 5.159.262,25 19.633.365,17 2.665.008,15 78.144.825,04 4.377.203,41 6.442.086,86 576.088,34 4.983.832,14 1.284.612,89 18.230.025,57 2.038.020,02 51.711.045,15 16.831.046,98 50.913.627,27 58.012.816,42 55.872,17 61.643,52 36.607.822,86 40.928.553,33 16.913.377,66 18.278.894,03 32.201.990,04 36.000.008,42 611.608,51 58.109,84 1.057.751,74 100.000,00 239.794,19 16.699,50 206.255,06 19.598,07 1.210.210,13 351.280,10 48.877.844,38 15.832.497,85 3.874.124,92 1.318.648,96 3.601.014,64 369.204,42

3,7250 15,4434 9,8252 8,2889 9,9172 7,3671 17,8527 11,1825 3,8796 8,9450 3,0724 0,8776 0,9064 0,8944 0,9253 0,8945 10,5250 10,5775 14,3594 10,5243 3,4451 3,0872 2,9380 9,7534

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

14.025.657,87 1.616.601,72 71.767.901,43 30.017.068,95 42.421.363,94 48.162.433,03 2.029.633,75 5.376.926,90 3.875.052,68 21.339.164,67 2.562.794,22 5.477.969,57

3.832.794,19 3,6594 160.479,48 10,0736 7.693.477,52 9,3284 3.297.821,85 9,1021 12.997.017,36 3,2639 44.617.526,90 1,0795 1.856.441,98 1,0933 602.052,20 8,9310 1.213.075,83 3,1944 9.525.411,74 2,2402 972.027,06 2,6365 530.387,04 10,3282

7.638.348,86 1.876.352,03

745.885,89 10,2406 182.127,98 10,3024

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.281.894,12 312.028,76 4,1083 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 1.356.181,31 142.703,77 9,5035 SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 1.044.925,92 105.688,27 9,8869 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.156.859,76 1.266.210,44 9,6010 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 41.386.431,80 6.127.647,24 6,7540 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 65.247.205,29 8.500.693,68 7,6755 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 22.763.663,54 2.191.524,34 10,3871 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.817.631,27 1.190.328,84 9,0879 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 4.737.664,64 568.138,02 8,3389 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.575.701,67 656.075,76 8,4986 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 592.558.036,20 146.435.751,63 4,0465 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 28.699.162,88 9.108.340,45 3,1509 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.439.406,59 806.959,09 5,5014 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 62.367.084,48 4.909.240,23 12,7040 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 28.473.957,23 5.582.711,83 5,1004 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.334.142,40 1.257.640,02 9,8074 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 9.681.455,62 1.047.795,60 9,2398 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 9.245.500,58 2.991.862,32 3,0902 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 22.532.992,66 3.617.390,80 6,2291 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 3.264.228,18 2.019.876,57 1,6161 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 33.940.756,06 2.465.090,71 13,7686 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.787.372,38 1.573.127,91 4,3146 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.637.504,62 2.663.340,99 8,4997 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.866.574,69 4.799.250,70 2,6810 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.975.199,01 4.711.618,79 2,5416

-0,42% 4,3137 4,0672 9,81% -1,00% 9,9787 9,4085 14,51% 0,27% 10,0846 9,7880 2,66% -0,10% 9,9370 9,5050 7,18% -0,35% 7,0917 6,6865 7,73% -0,46% 7,7523 7,5987 12,08% -0,23% 10,4910 10,2832 11,15% -0,24% 9,2469 8,9970 9,61% -0,68% 8,4848 8,2555 8,91% -0,11% 8,6048 8,4136 9,55% -0,37% 4,0465 4,0465 10,91% -0,37% 3,1509 3,1194 6,92% -0,59% 5,5839 5,4464 10,37% -0,47% 12,7040 12,5770 12,81% -0,11% 5,1004 5,0494 5,31% -0,17% 9,8074 9,7093 4,57% 0,51% 9,2398 9,2398 4,93% -0,03% 3,0902 3,0593 5,08% -0,40% 6,4160 6,1668 11,06% 1,12% 1,7454 1,6161 12,11% -0,01% 13,9063 13,6309 10,25% -0,67% 4,5303 4,2715 6,88% 0,25% 8,6697 8,4997 4,03% -0,38% 2,7212 2,6810 11,66% 1,53% 2,5670 2,5162 11,40%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

-0,05% 10,2406 10,1382 -0,12% 0,27% 10,4054 10,2251 -0,18%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

6.605,12 1.121.966,42 50.569.084,86 895.614,96 76.786.151,19 45.314.956,12 40.603.194,17 620.476,72 247.759,39 2.362.240,49 3.058.044,73 641.066,69 3.523.373,43 645.805,30 1.327.621,70 516.303,46 132.205.411,15 684.916,25 39.150.300,31 29.181.734,23 22.661.710,34

5,64 960,57 4.962.194,63 112.636,04 9.678.085,53 6.047.839,54 4.879.331,38 67.537,24 26.371,03 257.084,51 363.722,82 73.493,64 419.631,57 73.757,96 157.206,43 58.587,46 16.058.494,40 78.658,55 5.737.183,43 2.701.817,80 2.083.007,94

1.171,7400 1.168,0300 10,1909 7,9514 7,9340 7,4928 8,3215 9,1872 9,3951 9,1886 8,4076 8,7228 8,3963 8,7557 8,4451 8,8125 8,2327 8,7075 6,8240 10,8008 10,8793

2,34% 2,34% -0,13% 0,12% 0,12% 0,05% 0,23% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,24% -0,24% -0,16% -0,16% -0,04% -0,04% -0,35% 0,06% 0,06%

1.171,7400 1.171,7400 1.168,0300 1.168,0300 10,1909 9,9871 7,9514 7,8719 7,9340 7,8547 7,4928 7,4928 8,3215 8,3215 9,1872 9,0035 9,3951 9,3951 9,1886 9,0048 8,4076 8,2394 8,7228 8,7228 8,3963 8,2284 8,7557 8,7557 8,4451 8,2762 8,8125 8,8125 8,2327 8,0680 8,7075 8,7075 6,8240 6,7558 10,8008 10,5848 10,8793 10,6617

1,59% 1,50% 0,82% 0,03% 0,03% 0,49% 0,89% 2,87% 3,01% 2,87% 0,23% 0,29% -0,11% -0,05% -0,61% -0,51% 1,25% 1,26% -1,16% 0,96% 0,99%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3553 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8402 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4546 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,805 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .111,52 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2953 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8385 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,338 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3355

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3462

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3155

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3562 .........................................................1,3544 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84079 .......................................................0,83961 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4598 .........................................................7,4494 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8112 .........................................................8,7988 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,6 .........................................................111,44 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2962 .........................................................1,2944 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,844 ...........................................................7,833 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3389 .........................................................1,3371 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3364 .........................................................1,3346

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TPITH 8 º∂BPOYAPI√À 2011

™Ô‚·Úfi ÙÚÔ¯·›Ô Ì ÙÚÂȘ ÎÔ¤Ï˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜

ŒÂÛ·Ó Ì ÙÔ πà ¿Óˆ ÛÙ· «¢fiÓÙÈ·» £‡Ì·Ù· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÂÛ·Ó ÙÚÂȘ ÎÔ¤Ï˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, fiÙ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ·Ú¯Èο Û ÈӷΛ‰· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· “¢fiÓÙÈ·” ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-∞Ï˘ÎÒÓ. ª›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ, ËÏÈΛ·˜ 18 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Ô‰ËÁfi˜, 18 ÂÙÒÓ Â›Û˘ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÂÈ‚¿Ùȉ·, ËÏÈΛ·˜ 17 ÂÙÒÓ, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿. ΔÔ ÙÚÔ¯·›Ô ·˘Ùfi ·Ù‡¯ËÌ·, ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·‰¤ÍÈÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜. ∏ Ó·ڋ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÊÔÚÔ‡Û·Ó ˙ÒÓ˜ ·-

ÛÊ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ʛϘ, ÔÈ ‰‡Ô Ì·ı‹ÙÚȘ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. °‡Úˆ ÛÙȘ 9.15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-ªÈÎÚÔ‚ËıÒÓ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, Ë Ô‰ËÁfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ·Ú¯Èο Û ÈӷΛ‰· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙ· ‚¿ıÚ· ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ - ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ “¢fiÓÙÈ·” - Î·È Î·ÙfiÈÓ ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤Û¢Û ÂÚÈÔÏÈÎfi Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ Ó·ڤ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓË Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ·ÚÎÂÙ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·.

¶ÚÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜

ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯Ô˘˜

ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÛÙÔ 8,2% ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙÔ˘˜. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ∂ÓÒÛÂȘ Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÌfiʈӷ ·Ô‰ÂÎÙ‹, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ∫. ∫fiÁÈ·˜ “ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ 3,20 ¢ÚÒ Â›¯·Ì ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ 8,48% Î·È ·›ÚÓ·Ì 0,26 ¢ÚÒ Ì ۇÓÔÏÔ ÊfiÚÔ˘ 73,47%. ªÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ 3,20 ¢ÚÒ Â›¯·Ì ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ 2,93% Î·È ·›ÚÓ·Ì 0,09 ¢ÚÒ Ì ۇÓÔÏÔ ÊfiÚÔ˘ 85,70%. ™‹ÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙȘ 14/12/2010 Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ΤډԢ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ 3,20 ¢ÚÒ, Â›Ó·È 0,12 ¢ÚÒ, Ì ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ 3,74% Î·È Ì ۇÓÔÏÔ ÊfiÚÔ˘ 83,70%”. ∞ÎfiÌË ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜, “Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ¤¯Ô˘Ì ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÓÔÌÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÁÈ· ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ú·ÎÙÈ΋ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û·˜ ı¤Û˘”. ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÔÈ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈ΋ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. °È· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Â› ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô Î. ∫fiÁÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙfiÛÔ Ì ÙË °.™.∂.μ.∂.∂., fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ¶√∂™∂, “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. °È· ·˘Ùfi ÛÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜”. °È· ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ “Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔ-

™‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔ π∫∞ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π∞™ø £∂™™∞§π∞™ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Ì ÙÔ π∫∞ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Ì ÙÔ π∫∞. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·˘Ù‹˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜ Î·È ÂÚ›ı·Ï„˘ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜. ™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ·fi 01.10.2010, Ë ∫ÏÈÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ √°∞ Î·È ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ∂£¡π∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ Î·È GENERALI. ™ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÚˆÙ·Ú¯È΋ Ì·˜ ̤ÚÈÌÓ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙÔ˘ ˘¤ÚÙ·ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Ù˘ ˘Á›·˜ Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. ∂ȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÌÂÈÒÛ·Ì ηٿ 30% ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÎÂÙfi Î·È ÙËÓ Î·ÈÛ·ÚÈ΋ ÙÔÌ‹. ∂›Û˘ ·Ú¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙË Ï‹„Ë, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ê‡Ï·ÍË ‚Ï·ÛÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ·fi ÔÌÊ·ÏÔÏ·ÎÔ˘ÓÙÈ·Îfi ·›Ì·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ì·˜ ÂÎÔÓ‹Û·Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ “£∂™™∞§π∞ 2010”, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ΔÔ π∞™ø £∂™™∞§π∞™ οÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜, ÚÔÛÈÙÒÓ Û fiÏÔ˘˜. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ı· οÓÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·ıÒ˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÔÈ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ π·ÙÚÔ› ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ Ì ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ˘Á›·.ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∞‡ÍËÛ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ÛÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜”.

∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

«¢ÚfiÌÔÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜»

ÓÔÌÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ fiÚÁÈÔ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ̤ۈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ”.°È· ÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ΤډԢ˜ Â›Ó·È ·ÛÙ›·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ. ŸÙ·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘Ï¿Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ· Ì ÔÛÔÛÙfi 2%, ·Í›˙ÂÈ Ô ÎfiÔ˜ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜; ŸÙ·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘Ï¿Ì ÌÈ· οÚÙ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Ù˘ ‰ÒÚÔ ¿ÏÏ· 10 ¢ÚÒ Î·È ·Ì¤ÙÚËÙ· ÌËӇ̷ٷ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜, Î·È Û ̷˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô˘Ï¿Ì ÙȘ οÚÙ˜,

‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·. °È· ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ Ì ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· 10 ËÌÂÚÒÓ. ∂¿Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ Ì·˜, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ó· Ì·˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ΤډԢ˜ Ì·˜, Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ. ¶ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ 10%”. Δ¤ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∞Ó·‹ÚˆÓ Î·È £˘Ì¿ÙˆÓ ¶ÔϤÌÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÁˆÌ· Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ. ¢∏ª√.™.

¡¤Ô˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙÚÈۉȿÛÙ·Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ

∞ÓËÛ˘¯›· Ï·ÙfiÌˆÓ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ™ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ï·ÙfiÌÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂȘ ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜. Ãı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ Ï·ÙfïÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Natura.√È fiÚÔÈ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘ÛÙËÚÔ› Î·È Ô ÌÂÙ·ÏÏÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜.√È Ê¿ÎÂÏÔÈ Ì ÙȘ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˜ ÌÂϤÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ï·ÙfiÌÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¯ı˜ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂȘ.√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ªÈÚÌ›ÏË ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Î·È Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ¿‰ÂȘ.

™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. •ÂÓÔ‰fi¯ÔÈ, ¤ÌÔÚÔÈ, ȉÈÔÎً٘ ΤÓÙÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋, Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ La Piscine Art ÍÂÓԉԯ›Ô, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘.™Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ı· ÂÓÙ·¯ı› ›Ûˆ˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· οı ÂÈÛΤÙË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂͤٷÛÙÚˆÓ ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÙÔ ¶∞ª∂, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô √ÈÎÔ‰fïÓ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 11 .Ì. Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜.√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ϤÓ “fi¯È ÛÙ· ¤ÓÙ ¢ÚÒ Î·È ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, fi¯È ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, fi¯È ÛÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Á›·˜, Ó·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›·” . ΔÔÓ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ Î·È ·ıÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘.

“∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÒÛÙ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó Ù· ÔʤÏË ·fi Ù¤ÙÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë °ÂڷηڛԢ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë √ÌÔÏ›Ô˘. ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·›ÛÙˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë §¿ÚÈÛ·˜ Î. ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘, ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ §˘ÙÚÔοË Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ·Í›ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÔÈÔÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.

∞Ó·‚ÔÏ‹ ‰›Î˘ ÏfiÁˆ ·Ô¯‹˜ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ‰›ÎË ¯ı˜ ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰‡Ô ΔÚÈηÏÈÓÒÓ, ËÏÈΛ·˜ 46 Î·È 37 ÂÙÒÓ, Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ¤ÎıÂÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ‰›ÎË ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û ¿ÏÏË ‰ÈοÛÈÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ¤Ó· Ê›ÏÔ ÙÔ˘˜, ËÏÈΛ·˜ 42 ÂÙÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ·‚Ô‹ıËÙÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.

¢È¿ÚÚËÍË Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ πà ¢‡Ô ¿ÓÙÚ˜, ËÏÈΛ·˜ 33 Î·È 41 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÎÏÔ‹˜ ·fi ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË Ì›· ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÚÔ˜ ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÔ πà ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÙÔ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó Î·È Ó· ‹Ú·Ó ‰‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· Á˘·ÏÈ¿ - ·Í›·˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È 150 ¢ÚÒ - Î·È ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ì ٷ ÚÔÛˆÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. ŒÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› ·fi Á›ÙÔÓ˜ Ô˘ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÎÏÔ‹˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Û ٷÎÙÈ΋ ‰ÈοÛÈÌÔ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30

TPITH 8 ºEBPOYAPI√À 2011

∞fi ÙÔÓ √∞∂¢, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 992 ÂÎ. ¢ÚÒ

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ AÚ¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ∞£∏¡∞, 7.

ÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË (ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 12 ÌËÓÒÓ) 200.000 ı¤ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ì ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ÌËÓÒÓ.

∂ÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·fiÛ˘ÚÛ˘ πà ∞£∏¡∞, 7.

ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÛÂÏ¿. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ÔfiÙ fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ 10 ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Û‹ Ù˘ ÛÙÔ Ê‡ÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ·fiÛ˘ÚÛË ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÚÈÓ ÙÔ 1999. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ 2.000 ΢‚ÈÎÒÓ ÂηÙÔÛÙÒÓ.

∫·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ¢·Ó›· ∞£∏¡∞, 7.

“§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi” ‡„Ô˘˜ 2,8 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂˆÌÈÛÙ› Ë ¢·Ó›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Amagerbanken, ÙÔ˘ ‰¤Î·ÙÔ˘ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë Amagerbanken, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Ô˘ η٤¯ÂÈ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ Finansiel Stabilitet A/S, ‹ÙÔÈ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ë ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∏ Amagerbanken, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë fiÁ‰ÔË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ¢·Ó›·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÍ¿ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·¤‰ˆÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â›ÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 15,2 ‰ÈÛ. ∫ÔÚˆÓÒÓ ¢·Ó›·˜ (2,8 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ), fiÛÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÓÂÚ4ÁËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ·fi ÙËÓ Finansiel Stabilitet. ∂Î ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡, Ë ÙÚ·Â˙È΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¢·Ó›·˜ ı· ηχ„ÂÈ ÔÛfi 2,2 ‰ÈÛ. ∫ÔÚˆÓÒÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ Δ·Ì›Ԣ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Amagerbanken ¡›Ï˜ äÚÈÓÁÎ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘.

√Δ∂

ŒÎÙˆÛË ÁÈ· on-line ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ∞£∏¡∞, 7.

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Û ¯Ú‹Ì· Î·È Û ¯ÚfiÓÔ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ √Δ∂ Ô˘ ı· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ on-line, ̤ۈ ÙÔ˘ site ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, www.oteshop.gr. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô √Δ∂ ÚÔÛʤÚÂÈ, ÈÏÔÙÈο, ¤ÎÙˆÛË 2,5 ¢ÚÒ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÂÍÔÊÏ› ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜, ‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (VeriSign Secured) -›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· “∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¶ÏËڈ̋” ›Ù ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· “My e-Bill” ∏ “∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¶ÏËڈ̋”‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ √Δ∂ www.oteshop.gr Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÏËڈ̋˜ Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘. √ ηı¤Ó·˜ ÏÔÈfiÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÏÒ˜ ÙÔÓ ∫ˆ‰ÈÎfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÓÙ˘Ô ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ∏ ·Ú·¿Óˆ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛÙ¤ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· “My e-Bill” Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηٿÛÙËÌ· OTESHOP, fiÔ˘ Ô ÂÏ¿Ù˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Έ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹ÚÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘.

∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· Ï‹ÍÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: 1) √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ·ÙfiÌˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÁÈ· 30 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ηْ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ, ·ÓÙ› ÙˆÓ 80 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ›Û¯˘Â Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. 2) ™ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Ë ÂȉfiÙËÛË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 75% ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. 3) ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË, ·ıÚÔÈ˙fiÌÂÓË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÓ›Û¯˘ÛË ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‹ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙÒÓ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙÒÓ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Êı¿ÓÂÈ Ù· 992 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÌË ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ë ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÔχÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Û ·˘Ùfi, fiˆ˜ Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔχÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛıˆÙfi ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 50 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √ √∞∂¢ ηχÙÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÚÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ΔÔ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 100% ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ‰‡Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

Î·È ¿Óˆ Î·È ÙÔ 75% ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. √È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ 2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·, 1.800 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ 50 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È 1.300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜.¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 49 ˘·ÏϋψÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ μ.∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È·ÚıÚˆÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 49 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ∞∂, Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ó· ηٷٛıÂÓÙ·È ·fi ÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢.

™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ë ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÔχÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Û ·˘Ùfi, fiˆ˜ Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 80 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ∞Ê’ ÂÓfi˜, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÚÔ˜ Ӥ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÈ, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·Ù¿ÚÙÈÛË, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ó· ‰ڷÈÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜.

ªÂ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 0,48%

¶ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 7.

√È ȤÛÂȘ Û ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ Û Ӥ· ‹È· ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.653,63 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 8,05 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,48%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.632,33 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ¤ˆ˜ Î·È 1,77%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 772,72 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,88%, Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 (MID) ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.628,68 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,67%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 294,53 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,34%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 (MARKET) ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.734,13 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,72%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.028,54 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,73%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+2,60%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+1,86%) Î·È ÙÔ˘ √Δ∂ (+1,29%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Eurobank (-3,93%), Ù˘ Marfin Popular Bank (-3,64%) Ù˘ MIG (-

2,74%) Î·È Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (2,61%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.773,69 +1,51%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.890,72 +1,31%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.070,28 +0,19%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.436,66 -0,09%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 816,88 -3,50%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.837,79 +0,88%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.950,74 +0,56%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.655,42 -1,09%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.732,35 -0,38%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·:

729,06 +4,83%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.160,77 +1,29%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.454,65 -1,46%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.842,21 -0,84%, ÀÁ›·: 786,57 0,18%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.299,00 -1,32%, ÃËÌÈο: 7.878,45 +1,47%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:1.945,11 -1,02 % Î·È 79 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 89 ÙˆÙÈο Î·È 54 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: πÓÙڷο٠+19,42%, ∫Ô‡Ì·˜ +17,65%, T Bank+13,33%

Î·È Intracom+10,64%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ 19,57%, Paperpack- ΔÛԢηڛ‰Ë˜ 18,75%, ∞ΔΔπ-∫∞Δ -12,50% Î·È ∂ÏÊ›ÎÔ(ÎÔ) -11,63%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 113,159 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:ªarfin Popular Bank Ì 5.471.858 ÙÂÌ¿¯È·, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 5.300.272, Alpha Bank Ì 4.378.792 Î·È ∂ıÓÈ΋ Ì 3.259.445 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 24,438 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Alpha Bank Ì 20,072, √Δ∂ Ì 9,204 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 8,465 ÂηÙ. ¢ÚÒ.∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 65,009 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ALPHA BANK: 4,59, ATEBANK: 0,80, μπ√Ã∞§∫√: 4,74, ∂§§∞∫Δøƒ: 3,97, ¢∂∏: 11,80, COCA COLA: 21,92, ∂§¶∂: 7,40, ∂£¡π∫∏: 7,50, ∂UROBANK: 4,65, ∫À¶ƒ√À: 3,29, Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√: 3,26, ªÀΔπ§∏¡∞π√™: 5,23, MOTOR OIL: 9,35, √¶∞¶: 15,90, √Δ∂: 7,85, ¶∂πƒ∞πø™: 1,64, ΔπΔ∞¡: 15,68, MARFIN POPULAR BANK: 1,06 Î·È MARFIN INVESTMENT GROUP: 0,71.


¢ÈÂıÓ‹ 31

TPITH 8 ºEBPOYAPI√À 2011

Èڛ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÊıËÓfiÙÂÚË ÛÙ¤ÁË ∫∞´ƒ√, 7.

È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘-·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, Ô˘ ÁÈ· 14Ë Ë̤ڷ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘. Ÿˆ˜ ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó, ‰ÂÓ ı· ʇÁÔ˘Ó Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙËı› Ô ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ∂›Û˘, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Õ¯ÌÂÓÙ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù·Ú·¯ÒÓ.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰È· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √Ì¿Ú ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û οÔȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ, fï˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÓÂ·ÚΛ˜, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË ÌÂÙ¿-ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÂÔ¯‹. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó Ô ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ú·ÈÙËı› ¿ÌÂÛ·, Ë ¯ÒÚ· ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È ·fi Â¿Ó ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎfi -Î·È fi¯È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi- ηıÂÛÙÒ˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ∞‰ÂÏÊÔ› ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ- Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ıÂÛÈÛÙÔ‡Ó ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ÛÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ıËÙ›·. √È ∞‰ÂÏÊÔ› ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜: Ó· ·Ú·ÈÙËı› ¿ÌÂÛ· Ô ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î, Ó· ‰È·Ï˘ı› Ë μÔ˘Ï‹, Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÚÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ “¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢” Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÙÈ·ÚÌ·ÙÈΤ˜ ÚԢΤÙ˜ ¤ÏËÍ·Ó ÛÙÚ·ÙÒÓ· ÙˆÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË ƒ¿Ê· ÛÙË ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜. ∂›Û˘ ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ· ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ.

∞ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÎÏËÚ‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û “Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÒÚ·”.™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Fox, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ fiÙ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. “ªfiÓÔ ÂΛÓÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ” ›Â Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, “·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ԇ̠fiÙÈ ’‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜’. √ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜”. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÂͤÊÚ·ÛÂ, Â›Û˘, ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ∞‰ÂÏÊÔ› ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÂÎÙ›ÌËÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ “ÚfiÔ‰Ô”. “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÚfiÔ‰Ô” , ‰‹ÏˆÛ Ô

∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›·, Ô Î. √Ì¿Ì· ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ‰ÂÈ Ì›· “ÔÌ·Ï‹” ÌÂÙ¿‚·ÛË, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̛· “·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË” ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ.“√È ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂχıÂÚ˜ Î·È ‰›Î·È˜, ı¤ÏÔ˘Ó Ì›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∫·È ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù›Ù ÁÈ· Ì›· ¿ÌÂÛË ÌÂÙ¿‚·ÛË” ÚfiÛıÂÛÂ.√ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· “ÔÌ·Ï‹” ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÏ›‰· Ë ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ “Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋”.

∞·ÈÙÔ‡Ó ÊıËÓ‹ ÛÙ¤ÁË ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÁ‡ÙÈÔÈ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÊıËÓfiÙÂÚË ÛÙ¤ÁË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ‰È·‰‹ÏˆÛË ¤Íˆ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓı·ÚÚ˘Óı› ·fi ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Â› ÒÚ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÊÒÓ·˙·Ó fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ·Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ›Ԣ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¿ËÎÂ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓ›Ô, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Â-

ÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘.∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÊıËÓfiÙÂÚ· Û›ÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜ Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ› fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ÔÙ¤.

∞˘Í‹ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ - Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ∏ Ó¤· ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 15% ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜.√È ·˘Í‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ηÙ¢ӷÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ Û fiÁÎÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË Ï·˚Τ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. “√È ·˘Í‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ 6,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜ ϛژ (ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ‰ÈÛ ‰ÔÏ¿ÚÈ·).∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÓ¤ÎÚÈÓ Â›Û˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù·Ì›Ԣ 5 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÒÓ ÏÈÚÒÓ (850 ÂηÙÔÌ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ¤·ı·Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ.

∞ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú¿ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘˜

£Ú›ÏÂÚ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ì ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ‰›‰˘ÌˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ °∂¡∂À∏, 7.

¢›‰˘Ì· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ·Ú¿ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·, ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ Ù· ›¯Â ··Á¿ÁÂÈ.¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰›‰˘Ì˜ ∞ϤÛÈ· Î·È ÙË §›‚È· ™Â, 6 ÂÙÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ‹ÚÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó Ì ÙËÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ πÚ›Ó· §Ô˘ÙÛ›ÓÙÈ, 44 ÂÙÒÓ πÙ·Ï›‰·, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √È ‰‡Ô ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔÈ Â›¯·Ó ÎÔÈÓ‹ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √ ª·Ù›·˜ ™Â, Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯Â ¯ˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ΔÛÂÚÈÓÈfiÏ·, ÛÙË ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›·, fï˜ Ù· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·ÎfiÌË.∏ πÓÙÂÚfiÏ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË “ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿” Ù˘, ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Û 188 ¯ÒÚ˜-̤ÏË, ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˙ËÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔfi Ù˘. ¡¤· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔηχÊıËÎ·Ó ¯ı˜

∫˘Úȷ΋ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ Î·È °¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁfiÚ·Û ÙÚ›· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Ê¤ÚÈ-ÌfiÔ˘Ù ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÚÔÚÈ¿ÓÔ Ù˘ ∫ÔÚÛÈ΋˜. Δ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ¯¿ıËÎ·Ó Ì¤-

¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÔfiÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔÓ Â›‰·Ó Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙË ¡¿ÔÏË ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘, fï˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ŒÙÛÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Ï˘ÙÔ, ·Ú¿ ÙËÓ

·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ª·Ù›·˜ ™Â Ì›·˜ ‰È·ı‹Î˘.“(™ÙË ‰È·ı‹ÎË) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙˆ˜ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ansa ÛÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ Ô ª·Ù›·˜ ™Â ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· Û›ÙÈ ÛÙËÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, οÔÈ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Û ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ™Â ›¯Â οÓÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë 7.500 ¢ÚÒ ·fi ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›·, fï˜ fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ·Ú¿ ÂÚ›Ô˘ 50 ¢ÚÒ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¿ÚıÚÔ Ù˘ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· La Repubblica. “ΔÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·;”, ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. √È ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÂÓÒ “Ë ÌËÙ¤Ú· (ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ) ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ª·Ù›·˜ ™Â Ù· ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Û οÔÈÔÓ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙË °·ÏÏ›· ‹ ÙˆÓ πÙ·Ï›·”, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ̛· Ê›ÏË Ù˘ ÌËÙ¤Ú· ÛÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sonntagszeitung.

∂›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ∫∞¡Δ∞Ã∞ƒ, 7.

ŒÓ·˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ˜ ·ÎfiÌË ·ÚÈıÌfi˜ ·ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ù· ΔÂψÓ›· Ù˘ ∫·ÓÙ·¯¿Ú, Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “√ ηÌÈο˙È ·Ó·Ù›Ó·Í ٷ ÂÎÚËÎÙÈο ̤۷ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ΔÂψÓ›ˆÓ Ù˘ ∫·ÓÙ·¯¿Ú, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã·Ó ªÔ¯¿Ì·ÓÙ ªÔ˘Ù˙¿¯ÈÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÔÈΛ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ù˘ ∫·ÓÙ·¯¿Ú. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, “Ù· ÙÒÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ∞ÊÁ·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ˆ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ¤Î·„·Ó ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË ÓfiÙÈ· ·ÊÁ·ÓÈ΋ Â·Ú¯›· ÃÂÏÌ¿ÓÙ. √˘‰Â›˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËΠηٿ ÙËÓ Â›ıÂÛË, fï˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ ÌÈÛfi ÎÙ›ÚÈÔ, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ∞¯Ì¿ÓÙÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó.

∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ™π¢¡∂´, 7.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 Û›ÙÈ· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÂÏ·‡ÓÔ˘Ó Û ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÚı, ÛÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ. ¢‡Ô ̤و· ʈÙÈ¿˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôχ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô Î˘ÎÏÒÓ·˜ °È¿ÛÈ - Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÏËÍ ÙȘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - η٤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 41 Û›ÙÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȉÂÈÓˆı›, ÚÔ¤‚Ï„·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÁÂÈÒÛÂÈ Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË ÂÓÒ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó‡„ËϘ ÊÏfiÁ˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·. “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¤¯Ô˘Ì 41 Û›ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Î·È 19 Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÚÂÁΠÿÈÓ˜, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. “√ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı›”, ‰‹ÏˆÛÂ, ηıÒ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜.

ÿÎÂÚ ¤ÎÏ„ 10 ÂÎ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ÙÚ¿Â˙· ª√™Ã∞, 7.

ΔËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠ¤Ó·˜ 27¯ÚÔÓÔ˜ ƒÒÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÎÏ„ 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ μ·ÛÈÏÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ÙÔ 2008, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ RIA News. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô °Â‚Á¤ÓÈ ∞Ó›ÎÈÓ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¯¿ÎÂÚ˜ Ô˘ ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ¤ÂÈÙ· ¤·ÈÚÓ·Ó ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ (∞Δª) ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙȘ ∏¶∞. “£¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ Î·È ·Ú·‰¤¯ÔÌ·È Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÌÔ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡Ô‚ÔÚÔÛ›ÛÎ.√ ∞Ó›ÎÈÓ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ 2009 Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ¡Ô‚ÔÚÔÛ›ÛΠηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.


32

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¡¤Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÊÚÈηÓÈÎfi «ÔÚ›˙ÔÓÙ·» ∞£∏¡∞, 7.

ΔÔ 98,83% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·fiÛ¯ÈÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÈο Â›ÛËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ù˘È΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ηıÒ˜ Ù· ÚÔηٷÚÎÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ 98,83% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ™Ô˘‰¿Ó „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÎÚ¿ÙÔ˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙȘ 3.837.406 ¤Á΢Ú˜ „‹ÊÔ˘˜, ÌfiÓÔ ÔÈ 44.888, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 1,17% „‹ÊÈÛ ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ μÔÚÚ¿. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ·fiÛ¯ÈÛË. ∞ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û μÔÚÚ¿ Î·È ¡fiÙÔ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™Ô˘‰·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ŸÌ·Ú ÂÏ ªÂÛ›Ú, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰¤¯ÂÙ·È Î·È

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¶∂ƒπ§∏æ∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏™ √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ™∫√¶∂§√À ∞¡∞∫√π¡ø¡∂π Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ¶π¡∞∫∞™ ∞: £∂™∂π™ ∂¶√Ãπ∫√À ¶ƒ√™ø¶π∫√À (·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ı¤Û˘) ∫ˆ‰ÈÎfi˜ £¤Û˘ ∂ȉÈÎfiÙËÙ· ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ 201 ΔΕ29 Οδηγοί Απορριμματοφόρου 2 202 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 6 203 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας με ημίονο 1 451 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 1 Νεκροταφείου (Ταφής - Εκταφής)

* °È· fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ë ÀËÚÂÛ›· Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ë ¤‰Ú· ˘ËÚÂÛ›·˜ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È 8 ÌËÓÒÓ. ¶π¡∞∫∞™ μ: ∞¶∞πΔ√Àª∂¡∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ (·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ı¤Û˘) ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 201. Δ›ÙÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÏÔÈ¿ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο Î·È Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ·) ÚÔÛfiÓÙ·: ∫Àƒπ∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή - Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή - Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτου Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν: ¶ƒ√™√¡Δ∞ ∞’ ∂¶π∫√Àƒπ∞™: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιασδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν. ¶ƒ√™√¡Δ∞ μ’ ∂¶π∫√Àƒπ∞™: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτα-

Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹” ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ∫¿ıÚÈÓ ∞ÛÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙÔ “ÈÛÙÔÚÈÎfi” ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó. “∂›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ∞ÛÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ “ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜” “∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â‡¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ηϋ˜ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ì ‚¿ÛË fiÚÔ˘˜ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Î·È ÂÈÚ‹Ó˘” ÚfiÛıÂÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ “ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘-

¯›·” Ô˘ ›¯Â ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Î·È Î¿ÏÂÛ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ¡fiÙÈÔ fiÛÔ Î·È ÙÔ μfiÚÂÈÔ ™Ô˘‰¿Ó. ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ηÏ› ÙȘ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ¡fiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÏÈÔ Î·È Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “ÈÛÙÔÚÈÎfi” fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ-

ÛÂ, ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. “∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, Û˘Á¯·›Úˆ ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Â¤ÏÂÍ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜. “Œ¯ˆ ÂÔ̤ӈ˜ ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ∏¶∞ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÂÈۋ̈˜ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν.

ναφέρεται ο λόγος αδυναμίας, καθώς και * η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών “περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής” .

¶ƒ√™√¡Δ∞ °’ ∂¶π∫√Àƒπ∞™: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ı¤Û˘: 202, 203 & 451. Δ›ÙÏÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÏÔÈ¿ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (Ù˘Èο Î·È Ù˘¯fiÓ ÚfiÛıÂÙ· ÚÔÛfiÓÙ·): Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) Υποψήφιοι, οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ’ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ.Α’). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014, την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού “95” δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί: * η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να α-

∂¶πΔƒ√¶∏ ∂∫Δ∂§∂™Δø¡ ¢π∞£∏∫∏™ ¢∏ª. ¶√§Àª∂ƒ∏ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§∏ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ μ√§√™

∂π¢π∫∂™ ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË Ì Έ‰ÈÎfi ∂¡ΔÀ¶√ ∞™∂¶ ™√Ã. 1 Î·È Ó· ÙËÓ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó, ›Ù ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, ›Ù Ì ¿ÏÏÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚfiÛˆÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ıˆÚË̤ÓË ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¯‹, ›Ù ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È‡ı˘ÓÛË: ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Δ.∫. 37003 ™∫√¶∂§√™ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ·¢ı‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ˘fi„Ë Î. ∫·Ú‚¤ÏË ™˘ÚȉԇϷ˜ (ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2424350131, 2424350103). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÙÔ ÂÌÚfiıÂÛÌÔ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ʤÚÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

Σημείωση: Τα έξοδα του κληροδοτήματος διακινήθηκαν μέσω του υπ’ αρ. 40128362 Λογ/σμού της Ε.Τ.Ε. Βόλου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1/1-31/12/2010

™À§§√°√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ∂¡√π∫. ¢øª∞Δπø¡ & •∂¡ø¡ø¡ - ¡. ª∞°¡∏™π∞™

∂™√¢∞ 1. Εισπράξεις μισθωμάτων ακινήτων 39.255,76 2. Τόκοι 9.718,26 3. Πώληση δικαιωμάτων μετοχών Ε.Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν των εκλογών που έγιναν στις 30.1.2011 οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι συγκρότησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάτω: 1. Πρόεδρος Νικόλαος Κλειτσογιάννης 2. Αντιπρόεδρος Θανάσης Σπύρου 3. Γ. Γραμματέας Αγλαΐα Παναγιώτου 4. Ταμίας Ηρώ Κουτσογεώργη 5. Μέλος Νικόλαος Φιλίππου Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος

™À¡√§√ ΒΟΛΟΣ 31-1-2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΗΜ. ΠΟΛΥΜΕΡΗ Ο ΔΗΜΗΤΡΙAΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

∂•√¢∞ 1. Υποτροφίες φοιτητών 12.766,38 2. Φόρος εισοδήματος κληροδοτήματος 22.441,71 3. Απόδοση φόρων και τελών χαρτοσήμου 459,56 23.448,91 4. Αποζημίωση ειδικού γραμματέα 3.562,50 5. Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά έξοδα 213,13 6. Οδοιπορικά μελών επιτροπής 664,10 7. Έξοδα διαχ/σεως ακινήτων 1.831,70 8. Ασφάλιστρα ακινήτων 4.963,79 9. Δημοσιεύσεις διακηρύξεων 212,87 72.422,93 10. Γραφική ύλη - έντυπα 14,50 11. Αμοιβή δικηγόρων και λοιπά δικαστικά έξοδα 75,00 12. Αμοιβή φοροτεχνικού 615,00 13. Πολιτιστικά (Έκδοση βιβλίου) 6.470,00 14. Άλλοι σκοποί και μικροέξοδα 290,00 15. Ενοίκιο θυρίδας - Φύλακτρα Ε.Τ.Ε. & έξοδα διαχ/σης 50,29 ™À¡√§√ 54.630,53

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΤΣΗΣ του Αποστόλου και της Ελευθερίας, το γένος Αντάκη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο και η ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ του Σπυρίδωνα και της Ευριπίας, το γένος Λάππα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στην Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι σε τριώροφη ιδιόκτητη οικοδομή στη Ν. Ιωνία με αυτόνομη θέρμανση αερίου. Πληρ. τηλ. 24210-70769 και 6978759733. (670) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2άρι 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακό, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη. Ενοίκιο 300 Ε. Ζωοδόχου Πηγής 4, τηλ. 6948607923, 2421081122 (9.00-20.00). (829) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, ταράτσα δική του, γωνιακό, φωτεινό, αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο, θέα στο Πήλιο, 3 κρεβατοκάμαρες, παρκέ, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 2 w.c., περιοχή Χρυσοχοΐδη. Ενοίκιο 340 Ε. Πληρ. τηλ. 2424034049 και 2424033657. (822)

καινούρια μεζονέτα 180 τ.μ., με 4 υ/δ, 3 w.c., σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (846)

στη Ν. Ιωνία γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. με κατοικήσιμη οικία 202 τ.μ. πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις Σ.Δ. 2,1

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (719)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ, με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (847)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στον Άη Γιάννη του Πηλίου κατάστημα 150 τ.μ. περίπου με 50 τ.μ. αυλή και πλήρης εξοπλισμό super market. Πληρ. τηλ. 24210-55001, κιν. 6932733692. (646)

πωλείται καινούρια μεζονέτα 110 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 wc, σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (848)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ. ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοινόχρηστα στη Ν. Δημητριάδα - Αλκήστιδος με Ηφαίστου σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση (ιδανικό για ταβέρνα - καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ” ). Πληρ. τηλ. 24210-49989, 6973011689. (672)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π κρεπερί στη Ν. Ιωνία πλήρως εξοπλισμένη σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6989287661. (681) ¶ø§∂πΔ∞π ή ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π η βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής “ΘΕΟΔΩΡΟΥ” λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6982252170. (759)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα υποδημάτων στην Ερμού. Πληρ. τηλ. 2421025632, ώρες καταστημάτων. Κιν.: 6977780715 (767)

¶ø§∂πΔ∞π α) Γκαρσονιέρα καινούρια, νοικιασμένη, 27 τ.μ., τιμή 39.000. β) Πωλούνται γκαρσονιέρες καινούριες, κεντρικά, άριστης ποιότητας κατασκευής. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (849)

¶ø§√À¡Δ∞π α) ΒΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ κατάστημα μεγάλης προβολής και αξίας με συνολικούς χώρους 400 τ.μ. Ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, μεγάλη ευκαιρία επένδυσης. β) Κατάστημα με συνολικούς χώρους 200 τ.μ., εισόδημα πάνω από 15.000 Ε ετησίως. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (850)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομμωτήριο στην περιοχή Πανταζόπουλου με όλο τον εξοπλισμό, εξασφαλισμένη πελατεία. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 6946373361. (800)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στον Άγιο Γεώργιο Ιωλκού 500 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης. Σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6978759733 και 6942462867. (671)

¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη ευκαιρία επένδυσης Πήλιο Χάνια 8 στρέμματα. Άρτιο, οικοδομήσιμο με υπέροχη θέα και 46 μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (680)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Τριάρι 101 τ.μ. 3ος ορ. 2 υ/δ, 2 wc, ανατολικό, πάρκιν, καινούριο φ/α, τζάκι. β) Τριάρι 95 τ.μ. 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, πάρκιν, τζάκι, καινούριο, εξαιρετική τιμή. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (851)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ. τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. β) Πωλούνται δυάρια καινούρια από 88.000 Ε. γ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (852)

Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (702)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ., μεγάλος χώρος υποδοχής 5 υ/δ, 3 μπάνια, χώρος εργασίας, ανεξάρτητη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, στεγασμένη θέση στάθμευσης, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (703)

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετικής θέσης και μεγάλης προβολής κτίριο συνολικής επιφάνειας καταστημάτων και γραφειακών χώρων 760 τ.μ., με δυνατότητα κατάτμησης, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (704)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., 3 επιπέδων, με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, χώρος υποδοχής με τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, 4 υ/δ, μπάνιο, 2 wc, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (705)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις στην Αγχίαλο, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, σε οικόπεδο 650 τ.μ. μοναδικά διαμορφωμένο κήπο και σ.δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (706)

¶ø§∂πΔ∞π (1685) Στην περιοχή του Πηλίου και κοντά στη Δράκεια κτήμα 77 στρεμμάτων ποτιστικό με δυο δικές του πηγές εντός αυτού. Τα 25 στρέμ. είναι ένα μεγάλο επίπεδο πλατό και τα 52 αμφιθεατρικός χώρος. Έχει καστανιές, φυρικές, αγριόλευκες και μεγάλα πλατάνια κοντά στις πηγές του, με μαγευτική θέα στον Παγασητικό. Κατάλληλο για οποιαδήποτε επικερδή τουριστική ή και αγροτουριστική μονάδα ή και φάρμα αλόγων κ.λπ. Μην το χάσετε αυτό το κτήμα και για να μορφώσετε προσωπική γνώμη των όσων εγώ εδώ σας... αραδιάζω, επικοινωνήστε μαζί μας για να το επισκεφθείτε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 2421048017 και κινητό 6974707033. (682)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 102ÙÌ, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, parking, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√187522) ∞¡∞§∏æ∏. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, 1À/¢, ª¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√195783) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1 ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 90.000∂ (μ√92573) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 30ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2000, 1˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 38.000∂ (μ√187808) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 160ÙÌ Ì ΋Ô, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√188563) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 138.000∂ (μ√195489) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (μ√177181) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√192775) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000 (μ√192776) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67,85ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1À/¢, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·Ù·Û΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√174228) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO197269) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì 3 ˘/‰, 1 ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 350.000∂ (BO197717) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (μ√196681) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√196557) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191496) ¡∂∞¶√§∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107ÙÌ, 3À/¢, ¿ÚÎÈÓÁÎ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√196697) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 173ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 WC, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ·Ôı‹ÎË, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 140ÙÌ. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (BO194881) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197857)

¶∞§∞π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ, Ì ·˘Ï‹ 38ÙÌ Î·È ı¤·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√192228) ¶∞§∞π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 80ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO166864) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°ƒπ∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 240ÙÌ, 160ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 7 ˘/‰, 5 Ì¿ÓÈ·, 3 WC, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 700.000∂ (BO197115) ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ 2010, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, 1À/¢, 2 Â›‰·, ΋Ô, Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (μ√195526) ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 317ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, Ì ΋Ô Î·È ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197001) ∞º∂Δ∂™. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, 4 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ΋Ô Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÚÔ˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÒÓ·, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ·ÓÙ› 4.000∂ / ¤ÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197605) ∞º∏™™√™. ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Î·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ ·fi 38ÙÌ ¤ˆ˜ 146ÙÌ. ΔÈÌ‹ ·fi 83.000∂ ¤ˆ˜ 296.000∂ (μ√194759) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 220.000∂ (μ√192822) ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, wc, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô, ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ.ΔÈÌ‹ 300.000∂ (μ√190572) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980,Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 120.000∂. (μ√170218) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 62ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÈψ̤ÓÔ, ËÏÈ·Îfi˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 (BO194217) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 À/¢, 4 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ, Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÙÔÔıÂÛ›·, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√187618) ¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2À/¢, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, parking Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ΔÈÌ‹ 189.000 (μ√191077) ™Δ∞°π∞Δ∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 400ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 5 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 3 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197860)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞º∂Δ∂™. OÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (BO197534) ∞º∏™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ( BO174010) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ 1,1, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 40.000 (BO197002) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√ 191905) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (BO194017) ¢πª∏¡π. √ÈÎfiÂ‰Ô 282ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√187661) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 7630ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›Ó·È Â›‰Ô, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (BO197236) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.016ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (BO195262) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Â›Â‰Ô 3.695ÙÌ, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 200Ì ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ - ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO194549) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1098ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 57.000∂ (μ√193978) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Â›Â‰Ô 3.695ÙÌ, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 200Ì ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ - ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO194549) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1098ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 57.000∂ (μ√193978) ª∞ƒ∞£√™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.020,35ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√193499) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446,40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 320,000∂ (μ√195259) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√196289) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300,09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0,6, ÚfiÛÔ„Ë 18,13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191868) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√195774 ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfi‰Ô1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190512) (714)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 270.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (250)

¶ø§∂πΔ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ. ανατολικό διαμπερές με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (400)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (708)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (717)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ. + 40 τ.μ. γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας - Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (720)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÓÔ›ÎÈÔ). - ¢˘¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÓÂÈÚÔ, ı¤· fiÏÔ˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹.

- 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô, ∫·Ú·Á¿Ù˜. - °Ú·ÊÂ›Ô 37 Ù.Ì., 1Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô (¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. - °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·: 110 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ 110 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì 16.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. (744)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277Ù.Ì., ™.¢. 2, 60.000ú. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70Ù.Ì., 80.000ú. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000ú. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000ú. 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550Ù.Ì., 350.000ú. 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60Ù.Ì., ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450ú (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000ú), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000ú. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ 61-107Ù.Ì., ·fi 1700ú/Ù.Ì. ∫ 388. 2. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415. 3. μ√§√™ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46Ù.Ì., ∫ 94. 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110Ù.Ì., ·fi 1600/Ù.Ì. ∫ 234. 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100Ù.Ì. & 72Ù.Ì., ∫ 218. 6. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371. 7. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372. 8. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374. 9. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 375. 10. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84Ù.Ì., 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376. 11. ¡. πø¡π∞ 48,5-115Ù.Ì. ·fi 1350ú/Ù.Ì., ∫ 100-127. 12. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-277. 13. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46-86Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 278-284. 14. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93-102Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286. 15. ¡. πø¡π∞ ÃÚ. §Ô‡ÏË, 128Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2008, ∫ 291. 16. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 76.5 Ù.Ì., 1Ô˘ fiÚÔÊÔ˘, ∫ 483. 17. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121Ù.Ì., 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476. 18. ¡. πø¡π∞ 90 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450. 19. ∞§À∫∂™ 85Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449. 20. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267. 21. ∞§À∫∂™, ÁηÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, 1Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÙ. 2009, ∫441. 22. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65Ù.Ì., 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 419. 23. ∫∞¶∞∫§π, 45 Ù.Ì-107 Ù.Ì, ·fi 1450/Ù.Ì K 424. 24. ∞§À∫∂™, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛÎ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 18002200ú/ Ù.Ì ∫ 425. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305. 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 Ù.Ì., ∫ 183. 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149. 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301. 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394. 6. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82Ù.Ì., ¯Ú›˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11. ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ.126Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392. 2. ∞§À∫∂™, 127Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 156Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358. 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164Ù.Ì., 3fiÚÔÊË, ∫ 297. 4. ∞§À∫∂™ 209Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 270Ù.Ì., ∫ 233. 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 250Ù.Ì., ı¤·, ∫ 198. 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 95Ù.Ì., ∫ 298. 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150Ù.Ì., ∫ 313. 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65Ù.Ì., 60Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203. 9. ∞º∏™™√™, 71-145Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ. ∫ 370. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200Ù.Ì., ˘fi ηٷÛÎ., ·fi 2000ú/Ù.Ì.. ∫ 210. 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104Ù.Ì., ∫ 67-72. 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏËÊÙ¤ÚË, 320Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 1800Ù.Ì.. ∫ 216. 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 170Ù.Ì., ∫ 186. 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 403Ù.Ì., ∫ 192. 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500Ù.Ì., ∫ 386. 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250Ù.Ì., ∫ 482. 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 300Ù.Ì., ∫ 320. 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240Ù.Ì., ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491Ù.Ì., ∫ 411. 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 634Ù.Ì., ∫ 323. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 171Ù.Ì., ∫ 401. 2. ∞°ƒπ∞ 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 405Ù.Ì., 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120Ù.Ì., ∫111. 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55Ù.Ì. (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 Ù.Ì., K 447. 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000Ù.Ì., fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000ú, ∫445. 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì, ∫442. 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160Ù.Ì. ËÌÈ˘. 70Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 502Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338. 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418. 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 53Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414.

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100Ù.Ì. & 200Ù.Ì. ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 348. 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73Ù.Ì. & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373. 4. ¡. πø¡π∞ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ 125. 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38Ù.Ì.-54Ù.Ì., ∫ 131-133. 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200ú/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32Ù.Ì., ∫50. 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37Ù.Ì., ∫54. 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 Ù.Ì., ∫454. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304. 2. ¡. πø¡π∞ 570Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8, ∫ 343. 3. ∞§À∫∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8 Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 141Ù.Ì. ∫ 352 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588Ù.Ì., ™.¢. 0,4, ∫ 242. 5. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470Ù.Ì., 700ú/Ù.Ì. ∫ 49. 6. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639Ù.Ì., ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311. 7. ∞°. ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ¡. πˆÓ›·˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ∫ 343 8. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K 220 9. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ‰˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 10. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273Ù.Ì., ∫ 182. 11. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350. 12. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300Ù.Ì., ∫ 41. 13. ∞°ƒπ∞ 350-700Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯¤‰ÈÔ, 210ú/Ù.Ì. ∫ 387. 14. ª∏§π¡∞ 1640Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356. 15. ª∏§π¡∞ 615Ù.Ì., ∫ 381. 16. ª∏§π¡∞ 695Ù.Ì., ∫ 382. 17. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146. 18. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368. 19. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790Ù.Ì., ∫ 38. 20. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194. 21. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416. 22. ™∫π∞£√™, 4000Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248. 23. ™∫π∞£√™, 225Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ∫ 329. 24. ª∏§π∂™ 10.000Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481. 25. ∞§À∫∂™ 224.17 Ù.Ì., ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480. 26. ¡.πø¡π∞ 359.70Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, K 448. 25. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478. 28. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” 4000Ù.Ì., ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181. 29. ¡H∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580Ù.Ì., ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000Ù.Ì.. ∫ 252. 2. ¢πª∏¡π 3500Ù.Ì., ∫ 232. 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625Ù.Ì., ∫ 341. 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350Ù.Ì. ∫ 295. 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963Ù.Ì., 15.000ú/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296. 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000Ù.Ì., ∫ 52. 7. ª∂§π™™∞Δπ∫∞ ı¤ÛË “ª∂Δƒ√” ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6504.05 Ù.Ì., Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫ 389 8. ª¶√Àº∞, 1515Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76Ù.Ì., ∫ 365. 9. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000Ù.Ì. ∫ 145. 10. ª¶√Àº∞ ı¤ÛË “¶∞ƒ∞¢∂π™√™” 12000Ù.Ì., 80Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 226. 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417. 12. ª∏§π¡∞, 4122Ù.Ì., ∫ 369. 13. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695Ù.Ì., ∫ 378. 14. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986Ù.Ì., ∫ 380. 15. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333. 16. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007Ù.Ì. ∫ 84. 17. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070Ù.Ì., ∫ 400. 18. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479. 19. ™À∫∏ 1004,71 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 20. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500Ù.Ì., ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443. 21. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422. ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (745)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·, 350∂. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, 400∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ê/·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 320∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 400∂. - ¡¤· πˆÓ›· 2ÌÈÛ¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 350∂. - ΔÚÈÎÔ‡Ë Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3¿ÚÈ, 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 500∂. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 2¿ÚÈ, 70 Ù.Ì.,

3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‚·Ì̤ÓÔ, 350∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›·, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋) ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 232 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 128 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1. - ∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 47 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 43 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ù.Ì. - ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. ™.¢. 1,6. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 124 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77,50 Ù.Ì. Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÁˆÓȷ΋, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· Û 6 Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. - ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤·. - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 862 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 61 Ù.Ì., Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ 17,25 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 303 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, 3¿ÚÈ, 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c. - ∫¤ÓÙÚÔ, 5¿ÚÈ, 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∂ÚÌÔ‡ Ì ™¤ÊÂÏ, 3¿ÚÈ, 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 2¿ÚÈ, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ηٿÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, 2¿ÚÈ, 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 3¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· πˆÓ›· (Â› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·/ı Ê/·, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË. - ¡¤· πˆÓ›· (ª∂Δ∫∞), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·/ı Ê/· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ·/ı Ê/·. √ÈÎfi‰· - ¡Â¿ÔÏË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 518 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 15,54 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - √͢ÁfiÓÔ, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Ì ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Á¯›·ÏÔ˜ (ı¤ÛË ™ÙÔ˘›) ÔÈÎfi‰· 4.000 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1. - ª¿Ú·ıÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 622 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, 30.000∂. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·.

- •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (746)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 3. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË, Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. ñ 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 21. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 22. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 23. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 24. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 25. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 26. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 7. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 9. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 10. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 12. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 13. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 14. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 15. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 16. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 18. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 19. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 20. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 21. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 22. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 23. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 24. ¢ÔÓ. ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 25. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 26. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 45ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏54 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68

25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.265ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 22. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 11. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 12. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) 8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 600ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 19. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 20. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 21. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 22. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 23. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 24. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 25. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 26. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (722)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (724)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (753)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂

°È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (751)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (747)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (725)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000.

ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (726)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 85.000∂. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 95.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 160 Ù.Ì., 95.000∂. ∫·Ó¿ÚË 154 Ù.Ì. 100.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-400-1.500 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞. °·˙‹ 220 Ù.Ì, ÁˆÓ›·. °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì., 140.000∂. ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. √͢ÁfiÓÔ 232 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 395 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 120.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 175-300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 230 Ù.Ì., 120.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì., 50.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 215 Ù.Ì. ÕÁ. °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. ¡Â¿ÔÏË 200-500 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.200-8.500 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-4.000 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ ™˘Ú›‰Ë 3 ‰ˆÌ., 78.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 3 ‰ˆÌ., 95.000∂. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¢È¿ÎÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊË. πˆÏÎÔ‡ 4 ‰ˆÌ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ., 140.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ., 85.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 31 Ù.Ì., 25.000∂. °·˙‹ 31 Ù.Ì., 35.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì., 37.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 42 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 37 Ù.Ì., 37.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 25 Ù.Ì., Ó¤·. ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì., 38.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 48 Ù.Ì., 38.000∂. °·˙‹ 57 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 67 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65 Ù.Ì. 67.000∂. ™˘Ú›‰Ë 52 Ù.Ì., Ó¤Ô, 75.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 53 Ù.Ì., 52.000∂. ¡. πˆÓ›· 54 Ù.Ì., 54.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 80 Ù.Ì., 80.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 90 Ù.Ì., Ó¤Ô. ÕÓ·˘ÚÔ 92 Ù.Ì., 145.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô, 130.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 95 Ù.Ì., Ó¤Ô. ∫·ÏÏÈı¤· 76 Ù.Ì., Ó¤Ô, 120.000∂. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì., 60.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ∫·Ó¿ÚË 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ∞Ó¿ÏË„Ë 130 Ù.Ì. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì., 125.000∂. •ÂÓ›· 120 Ù.Ì., Ó¤Ô. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô.

°ƒ∞º∂π∞ °·˙‹ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 125 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 50 Ù.Ì., 68.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35 Ù.Ì., 87.000∂. πÏ›ÛÈ· 103 Ù.Ì., 155.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 77 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 42 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 230 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (728)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (730)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 5. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000.

7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔ. 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘Ù. 150.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (729)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂.

∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (736)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (733)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.115.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 7. √π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞ ∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ, 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔ ‰’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2). 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì., 3 À/¢, Ù˙¿ÎÈ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 9. ªÔÓ·‰ÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ηٷÛ΢‹˜ 2005, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 10. ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÛÂ

ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘-∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚ¤Ì. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (734)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). 9. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000

Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 200ÙÌ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 5Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰‡Ô Ù˙¿ÎÈ·, ÁÚ·Ê›Ô, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ 60.000∂. ∫ˆ‰.·Î.15 13. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰. ·Î.15 14. ¢/ÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 110,00 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μÏ·¯¿‚· (8) - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) (ΔÈÌ‹ οو ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·!!! - ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË). ¡¤Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. (∫ˆ‰. 31) 15. ¢/ÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125,00 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿-

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ª·Á·˙› 135 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· ∫. °·Ù˙¤· OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. 4 ÔÈÎfi‰· 450 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (740)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 85.000∂. 3. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 83.000 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 50.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 2. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 3. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞.

Ú· (86) - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. (∫ˆ‰. 31) 16. ¢/ÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 72,6 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (∫ˆ‰. 31) 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 84ÙÌ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. (∫ˆ‰. 31) 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 12ÂÙ›·˜ , Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙË ¡. πˆÓ›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.36

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

4. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 95.000∂. 2. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 5. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 245.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· οو √ÚÌÈÓ›Ô˘ (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ) 76 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 160 ÔÈÎfi‰Ô, ηÏÔÚÈʤÚ, 130.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 95.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 4. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ·

4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ì ™.¢. 2,1 Î·È ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·. 95.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì ™.¢. 2,4 Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰. ·Î. 15-87 7. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜. ∫ˆ‰.·Î.15-82 8. ¢ÈÒÚÔʘ ∫·ÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ, 120ÙÌ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·Î.15-54 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:1580 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÈÎfiÂ‰Ô 98ÙÌ Ì ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 11. ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ Ì ÓÂfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 217ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.960ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ οو ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 13. ¡. πˆÓ›· √ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢. 2,1. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90,00 Ù.Ì.(¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175,00 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. (∫ˆ‰. 31) 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û √ÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4(ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰. 31) 16. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (™ÙË ¡¤· πˆÓ›·).∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (∫ˆ‰. 31) 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘), Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. (∫ˆ‰. 31)

3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 5. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (738)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 3) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› ‹ 500ÙÌ Ë 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 5) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 6) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 807ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 302ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂. 5)¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 6) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 7) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 8) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ Û ‹Û˘¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 7. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ∞Ê‹ÛÔ˘ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰. ·Î. 15

̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60,000 ∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1)ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 3000ÙÌ, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 200.000 ∂. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 90ÙÌ Ì ˆÚ·›Ô ΋Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 400 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3,358ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 110.000 ∂. 2) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 114ÙÌ Ì ÌÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 26ÙÌ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ ÌfiÓÔ 15¯ÏÌ. ·fi μfiÏÔ. 3) μfiÏÔ˜ ¢ηÈÚ›· ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û ¿ÌÂÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Ù·ıÂÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. (ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ). 4) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. (742)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37

7. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (∫ˆ‰ 31) 8. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 96ÙÌ( 48ÙÌ Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ ) Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 76ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 403,40ÙÌ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ Ì 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 80ÙÌ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. (∫ˆ‰31) 9. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÌÈÛfi. ∫ˆ‰. 10

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. °Ú·Ê›· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û 48ÙÌ Î·È 52ÙÌ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 8. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ( ΔÔ¿ÏË- °·ÏÏ›·˜) 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 22ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01∞ 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ∫ˆ‰. 31 (711)


37

ΔƒπΔ∏ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (727)

AYTOKINHTA

AUDI T.T. cabrio 1.800cc, 180 Hp, mod. 2006, 24.000 χλμ., ατρακάριστο, καινούργια λάστιχα, αυτόματο 6 ταχύτητες, ιδιώτης. Τηλ. 6944607344. (661)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π λογιστής - λογίστρια, γνώστης βιβλίων Γ’ κατηγορίας για εμπορική επιχείρηση. Πληρ. τηλ. 6937395533. (827) ∑∏Δ√À¡Δ∞π συνεργάτες για την προώθηση επώνυμων αρωμάτων και φυτικών καλλυντικών, ποσοστά 40% και άνω. Επίσης μάνατζερ δικτύου MLM. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (332)

∏ RE/MAX ¢√ª∏

Κτηματομεσιτικό Δίκτυο

∑∏Δ∂π

για συνεργάτες στο γραφείο, άντρες ή γυναίκες που έχουν προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων ή άτομα τα οποία πρόσφατα έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αποστολή βιογραφικών: FAX: 2421020055. EMAIL: remax.domi.volos@gmail.com. Τηλ. 24210-20008 - 20025. (798)

™YNOIKE™IA 36¯ÚÔÓÔ˜ σωμάτων ασφαλείας, γοητευτικός, σοβαρός, ακίνητα. 54χρονος δημοσίου, άψογης εμφάνισης, με χιούμορ και καλλιέργεια, ανεξάρτητος. 57χρονος δημοσίου, καλλιεργημένος, πολύ ευκατάστατος, ελκυστικός. 47χρονος οικονομολόγος, εμφανίσιμος, εξαιρετικά ευκατάστατος, συγκροτημένος. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα, τηλ. επικοινωνίας 2410-549797. (042)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (699)

Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (712)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÈÒÚÁÔ˜, ÙËÏ. 6984558843-6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (760)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (715)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÙËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (754)

∫∂¡Δƒ√ Παραψυχολογίας, Μελλοντολογίας, κ. ΕΙΡΗΝΗ - κ. ΡΙΝΑ: χαρτομαντεία 25 Ε, αστρολογία 25 Ε, καφεμαντεία 15 Ε, κρυσταλλομαντεία 35 Ε, ενόραση-διόραση 55 Ε, οραματισμός 35 Ε. Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (046)

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (645)

¢π∞¡√ª∏

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (718)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τετράμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά άμεσα το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών σας. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη τη Θεσσαλία. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00 - 22.00, κα Εύα Αγαπίου, 2421500605, 2415001301, 6983-084661. (477)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (700)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (707)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÏ. 6988888850-6988888804. (643)

ΒΟΛΟΣ

∞°√ƒ∞∑ø

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

λειτουργεί με κρατική άδεια

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (716)

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (043)

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

8

∑·¯·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙÔ˘ “¶ÚÔˆÚÒÌËÓ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ ÂÓÒÈfiÓ ÌÔ˘ ‰È··ÓÙfi˜, fiÙÈ ÂÎ ‰ÂÍÈÒÓ ÌÔ‡ ÂÛÙÈÓ, ›Ó· ÌË Û·Ï¢ıÒ” (æ·ÏÌ. ÈÂ’ 8). Το παιδί δεν φοβείται τον κίνδυνον, όταν έχη κοντά εκεί τον πατέρα του, και με περισσοτέρα προθυμίαν κάμνει το θέλημα του πατρός του, όταν τον έχη ενώπιόν του παρόντα. Και ο Χριστιανός δεν φοβείται, αλλά είναι θαρρετός και ανδρείος εις περιστάσεις κινδύνων, είτε από την αμαρτίαν προέρχονται οι κίνδυνοι αυτοί, είτε προβάλλουν από την εκτέλεσιν του καθήκοντoς. Δεν φοβείται και δεν δειλιά ο Χριστιανός και δεν οπισθοχωρεί, διότι με τα μάτια της ψυχής βλέπει τον Θεόν κοντά του, ενώπιόν του. Και έχει την πεποίθησιν, ότι ο Θεός είναι βοηθός εις πάσαν καλήν προσπάθειαν. Δι’ αυτό δεν αφήνει ποτέ τον αγώνα τον καλόν και δεν γίνεται λιποτάκτης. Ηξεύρει ότι έχει στήριγμα και προστάτην τον παντοδύναμον Κύριον. Προχωρεί λοιπόν με θάρρος και γίνεται τολμηρός εις όσα διατάσσει ο Θεός και απαιτεί το καθήκον. Δεν διστάζει ακόμη και εις θυσίας, τας οποίας ενδέχεται ν’ απαιτήση η υποταγή εις τον θείον νόμον. Διότι έχει την πεποίθησιν ότι ο Θεός είναι παρών πάντοτε, έτοιμος να στεφανώση με δόξαν αθάνατον τους αγωνιστάς της πίστεως και της αρετής.

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∫√°ƒ∞º√À Ο Δήμος Ζαγοράς υπό την ιδιότητά του ως κληρονόμου της κληρονομίας του εν Αθήναις αποβιώσαντος Δημητρίου Πολυμέρη, νόμιμα εκπροσωπουμένου ως προς την κληρονομίαν αυτήν υπό της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης του Δημητρίου Πολυμέρη, η οποία εδρεύει στα Μελισσάτικα Νέας Ιωνίας Βόλου, κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την από 30-11-2010 Αίτησή του (αριθ. Καταθ. Δικ. 854/2010), η οποία εκδικάζεται την 4-10-2011 ενώπιον του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 προκειμένου να τροποποιηθεί ο αρχικός σκοπός του διαθέτη ώστε να χορηγούνται υποτροφίες σε όλους τους απόφοιτους του Πολυμερείου Λυκείου τους επιτυχόντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανεξαρτήτως βαθμού απολυτηρίου, ως και τη δυνατότητα του Κληροδοτήματος για οικονομική ενίσχυση προς το Νοσοκομείο Ζαγοράς. Αθήνα 11-1-2011 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Μποτής

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα και γιαγιά

μ∞™π§π∫∏ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ√¶√À§√À

Ετών 85 που πέθανε, κηδεύσαμε τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου - Στεφανοβίκειο. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Στεφανοβίκειο 8 Φεβρουαρίου 2011 Ο σύζυγος: Παρίσης Τα παιδιά Τα εγγόνια Οι λοιποί συγγενείς

¶∂ª¶Δ∏ 10 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΤΣΟΥ - ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΚΗΣΤΙΔΟΣ - ΚΡΟΝΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΟΡΜΙΝΙΟΥ - ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°∞Δ∑∏

Ετών 61 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 12 μ. από το σπίτι μας στην οδό τέρμα Πορφυρογένη στην Αγριά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Αγριά 8 Φεβρουαρίου 2011 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Βασίλειος - Ιωάννα Γεωργατζή, Χαράλαμπος - Αποστολία Γεωργατζή Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Αναστασία - Κωνσταντίνος Συμορέλης, Χρήστος - Ευαγγελία Μπόκα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Ακρογιάλι στην Αγριά.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και θείο

∂À∞°°∂§√ ™Δ∂§π∞ƒ√

Ετών 61 κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Καποδιστρίου αρ. 62, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 8 Φεβρουαρίου 2011 Η σύζυγος: Ευφροσύνη Τα παιδιά: Μιχάλης και Έλενα, Αιμιλία Η μητέρα: Ελέξη Αλεξ. Παπαγεωργίου Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου. Παράκληση αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στη “Φλόγα” , τηλ. 2421024628.


38/ °È· οı ÒÚ· TPITH 8 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· TÚ›ÙË 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421058364, ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡) - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421023477, •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421039340. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ. 2421022066. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ. 2421060306. * §fiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ Ê·Ú̷Λ·: 8 .Ì. - 10 .Ì.: μfiÏÔ˜: §Ô˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔ‡ÛÎË ™ÔÊ›·˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 80 (ÌÂٷ͇ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË), ªÂÙÛÔ‚›ÙÔ˘ ™˘ÓÔ‰‹˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂), ª·Ù˙ȿη ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 233, ª·ÙÛÈfiÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 76 - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜. ¡. πˆÓ›·: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘. 10 .Ì. - 12 Ì.: μfiÏÔ˜: ª·ÓÈ¿ÙË - ¶··ÚÚ‹Á· ∂ϤÓ˘, °·ÏÏ›·˜ 39 - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË, °Îfi‚· - ªÔ˘˙ÈÓ¤ÎË ∞ı·Ó·Û›·˜, ΔÔ¿ÏË 70 (ÌÂٷ͇ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË), ÃÔϤ‚· πˆ¿ÓÓË, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 186‚’ - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜). ¡. πˆÓ›·: £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 67 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞). 12 Ì. - 2 Ì.Ì.: μfiÏÔ˜: ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿, ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181 - °·Ì‚¤Ù·, ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜, ∂ÚÌÔ‡ 157 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·ÛÈÏ›Ԣ, °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜), ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿). ¡. πˆÓ›·: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13. 2 Ì.Ì. - 4 Ì.Ì.: μfiÏÔ˜: °Ô˘ÏÈ·ÓÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋˜, πˆÏÎÔ‡ 352 (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ¶·Á·ÛÒÓ 103, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ¡¿ÛÙÔ˘ - °È·Ï·Ì¿ ƒÔ˙·Ï›·˜, π¿ÛÔÓÔ˜ 77 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ¡. πˆÓ›·: ΔÛ·ÚÓ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘. 4 Ì.Ì. - 6 Ì.Ì.: μfiÏÔ˜: ¢È‰¿ÁÁÂÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 25 (¤Ó·ÓÙÈ ZARA), ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·, πˆÏÎÔ‡ 133 (ÛÙ¿ÛË ºfiÚÔ˜), ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ √Ï˘Ì›·˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 49, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 215 - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. ¡. πˆÓ›·: §·Ù˙ÒÓË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 110. 6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì.: μfiÏÔ˜: ª·ÚÌ·ÓÙ˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π.¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊ.), ∫·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 32‚ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 - ∂ÚÌÔ‡. ¡. πˆÓ›·: ΔÛÈfiÏη ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16. 8 Ì.Ì. - 10 Ì.Ì.: μfiÏÔ˜: ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡) - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË, ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡. ¡. πˆÓ›·: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË). * ¢È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó 10 Ì.Ì. - 8 .Ì. Ù· ÂÍ‹˜ Ê·Ú̷Λ·: μfiÏÔ˜: ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡. ¡. πˆÓ›·: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË). TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó·. - ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. & ¶. πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª·ÎÚ‹ ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜

∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C.

∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...................................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .................................................................2421070931 - 2421071022 ......................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .......................................................2421070931 - 2421075319 .....................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...............................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ............................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì..................................... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............................................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ.................................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .............................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .............................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..................................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ......................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ....................................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.....................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ..........................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ...........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ........................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .....................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ........................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .................................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ.......................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .................................................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ .......................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...................................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ...........................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ....................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ...................................................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜..................................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .................................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ................................... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.................................................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘.......................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘.......................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ....................................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ....................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘................................................................................. 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..............................................................24210 31463

™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .......................................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .......................................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H...................................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .........................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .........................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™...............................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY........................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY....................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY...................................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..........................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏.................................................................................................199 EKAB: ................................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...............................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ ...........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜..................................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ...................................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜....................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .........................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...................................................................................10400 EXPRESS SERVICE...........................................................................................1154 HELLAS SERVICE ............................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜...................................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·....................................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.........................................................................................6948475814 MËϛ˜.................................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ............................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™........................................................ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY......................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ................................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .................................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ..........................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...........................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .....................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..........................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ..........................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). 2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ..........................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™.2410 237811 ¶I§OTO™ ............................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..................................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .......................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™.................................................................... 24210 61000 A°PIA™................................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.......................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..................................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 2422023214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ªÔÚÊ‹ Ù˘ Ë Ì›ÌËÛË - ªfiÚÈÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜. 2. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‹ ı·ÌÒÓ·˜ - μÈ‚ÏÈ΋ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ fiÏË. 3. ∞ΤʷÏÔ... „¿ÚÈ - °Ú·ÊÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. 4. ∫ˆÌfiÔÏË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·‚¿Ï·˜ - ŸÌÔÈ·... ÔÈÔÙÈο. 5. ŒÏÏÂÈ„Ë ËıÈ΋˜ ·Í›·˜ - Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù¿ Ù˘ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÙ ΈÌÈο Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÈΛӉ˘Ó· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ... ·›ÚÓÔ˘Ó - ÿ‰Ú˘Û ÙË °·ÏÏÈ΋ ∞η‰ËÌ›·. 7. °ÂÚÌ·Ófi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· - ∞Ú¯‹... ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. 8. ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ πÔ˘‰·›ˆÓ, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙ·. 9. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È “√ ÃÚÈÛÙfi˜ ÂÓ ÙÚÈÎ˘Ì›·” - ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ë 41Ë Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ - ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. 10. ¢‡Ô ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο - Œ¯ÂÈ ÙȘ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘. 11. ŒÓ· Ú‹ÁÌ·... ‰È·Ù‹ÚËÛ˘. 12. ¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ - Œ¯ÂÈ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Â›Û˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂›Ó·È Î·È Û¯‹Ì· ÏfiÁÔ˘ - √ ¤ÌÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ‚ڷ˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. 2. “¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹” , ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ƒ¤ÌÚ·ÓÙ - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 3. °ÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˘. 4. ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·Ó¤ÌÔ˘ - Δ·ÍÈÓÔÌÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ˙ˆÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∞fi ÙÔ ÙÌ‹Ì·... ÙÌ‹Ì·. 5. μÂÏÁÈ΋ fiÏË - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 6. £· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ì·˜ - μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË... ı‹ÎË. 7. ŒÌÂÈÓ ·Ó¤·ÊË (Ì ¿ÚıÚÔ) - ∂›‰Ô˜ ˘ÁÚÔ‡ Û΢¿ÛÌ·ÙÔ˜. 8. ∫·È Ë ·Ó·Ê˘Ï·Í›· ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÚÔηϤÛÂÈ (ηı.) - ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ Ô °Î¿ÓÙÈ. 9. ∞˘Ù‹ Î·È Ù· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ¤¯Ô˘Ó ·ÁοıÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÁÁÏÈ΋ ·ÚÔÈÌ›· (Ì ¿ÚıÚÔ) - ∫·È ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. 10. ∞Ú¯·›Ô ÎÙËÙÈÎfi - ∞ÛÈ·ÙÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.

∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ∞¶√ 11-12-2010 ∂ø™ 3-2-2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

11. ¡ÔÛÙÈÌ›˙ÂÈ ÙÔ „ˆÌ› - ∂ÈÊÒÓËÌ· fiÓÔ˘. 12. ∂ÚÌËÓ‡ÂÙ·È... ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈο - §ÈÁfiÙÂÚÔ˜ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ (ηı.). §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫À∫§ø¡∂™-∞£ø 2. ƒ∂∞-∫À∞¡∏ 3. ∂∞ƒ-ƒ∏Δ√ƒπ∫∏ 4. πΔ∞§π∫∏∞™∂ 5. ∞π™π√π-√μ-™Δ 6. √¡Δ∞ƒπ√ 7. ¶√À™-ƒπª∞™ 8. ∞™¶πƒπ¡∏-Δ√Δ 9. ¡ø-¡√π∞™ø 10. ∞¶∞¡Δ∏™∏™-π¡ 11. ƒ∞¡-¢∂ƒª∞ 12. ∞¡∞πƒ∂™∏™-∞™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∂ƒπ∞-¶∞ƒ∞¡∞ 2. ∞Δπª√™-¶∞¡ 3. ∫ƒ∂∞™-À¶¡∞ƒ∞ 4. §∂§π√™πø¡ 5. ø∞ƒπ√¡-Δ∞ƒ 6. ∏ ∫πΔƒπ¡∏ 7. ∂∫Δ∏-∞π¡√™ 8. √À™-√ƒª∏-∏¢∏ 9. ∞ƒ∞μπ∞-π™∂™ 10. ™π¡∞-√™Δ∞ 11. £∏∫∂™-√™πª∞ 12. ΔƒπΔø¡∞™.

∫ƒπ√™ ªÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ı· Û·˜ Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ, ı· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6320-44-56-32-3. Δ∞Àƒ√™ ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰¤ÏÂ·Ú ÌÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ı· Û·˜ Á›ÓÂÈ Û·˜ ·Ú·ÎÈÓ› Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3-2-11-23-89. ¢π¢Àª√π ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ Ó· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙȉڿÙ ÂÚ›ÂÚÁ·, fi,ÙÈ Û·˜ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ‹ Û·˜ ¯·Ï¿ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Îfi„Ù ÙÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-44-53-2-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ √˘‰¤ÙÂÚË Ì¤Ú· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, Û·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Á·Ï‹ÓË, ËÚÂÌ›· Î·È ·fiÏ˘ÙË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ·˘Ù‹˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-22-12-3-9. §∂ø¡ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-33-23-12-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ fï˜ ÛÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-433-23-45-23.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Ï›ÁÔ ¯·Ï·Úfi Û‹ÌÂÚ·, ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ Î·È ÌË Û¯Â‰È¿˙ÂÙ οÙÈ, ηıfiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-44-34-2-11. ™∫√ƒ¶π√™ ¶·ÚfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ·ÚfiÔÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û‹ÌÂÚ· ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÛ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-11-23-28-9-8. Δ√•√Δ∏™ ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ ¯·Ï·Úfi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-40-55-12-3-9 . ∞π°√∫∂ƒø™ ∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ‚Á¿ÏÙ fiÏ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ›Ù ÙÔ˘ ÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙÂ Î·È ÌÈÏ‹ÛÙÂ Î·È ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-9-8-77-65-6. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰›Ï· Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ϿıÔ˜ ¿ÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-30-22-12-3-8. πãÀ∂™ ™‹ÌÂÚ· ı· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· οÓÂÙ οÙÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ·ÓıÚÒˆÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-33-12-34-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TPITH 8 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÚ›ÙË Î·È 13 ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 13.45 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù¿ÓÏÂ˚ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √ ·ÚÈÔ˜ ¶ÈÁÎÔ˘˝ÓÔ˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ¢ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ ∂‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ∂˘ÚÒË “Δ˘ Ó‡¯Ù·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù·” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ √ ·Ú·Ì˘ı¿˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∫ÈÎ ª·ÙfiÊÛÎÈ, Ô ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∞fi Ô‡ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ë ÛÎÔ‡ÊÈ· Ì·˜ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ∂›‰· ÙË °Ë Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ ∞fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ “Tickets”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “∫¿ÙÈ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ·” ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Sex and the city °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Mad men ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Psych Friday night lights ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶˘ÚËÓÈ΋ ηٷÈÁ›‰·” ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ “ΔÚ›ÙË Î·È 13” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡·ÚΈÙÈο Î·È ÂÁΤʷÏÔ˜ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

19.15 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ How do i look Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· £¤Ì· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ (∂) America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifth year ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 1821 1821... ™‹ÌÂÚ· Age of terror πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ Trace evidence Sea rescue The Oprah Winfrey show

14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 04.00 04.30

111111111111111111111111111

21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÌÈ·˜ ̤ڷ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Û ¤Ó· ÊÚÈÎÙfi fiÓÂÈÚÔ”

19.00 20.00 21.00 23.10 00.50 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ “∞ÚfiÛÌÂÓÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÿ¯ÓË ¶ÚÔ‰ÔÛ›· √È ÊÚÔ˘ÚÔ› Ù˘ ∞¯·˝·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 02.00 02.30 03.30 04.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

™Ê·ÈÚÈ΋ ¿Ô„Ë-√È Ó¤ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔÈ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ∞Ú·ÎÙÈο À‡ı˘ÓË ÂÚÁ·Û›· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË °Ë ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ ™Ô˘ οÓÂÈ Î·Ïfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· •·‰¤ÏÊÈ· ηٿ Ï¿ıÔ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ Á¤ÏÈÔ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” ¢È·ÛÔÚ¿ Cinemania (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· Δ· Ù›¯Ë Ù˘ ÙڤϷ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 04.20 04.50 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Shark ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Shark Next top model ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.45 00.45 01.45 02.45 04.45

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶È¿Û Ì ·Ó ÌÔÚ›˜” The Mentalist ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Nip/Tuck “¶ÔÏ›Ù˘ ˘ÂÚ¿Óˆ ˘Ô„›·˜” Curb your enthusiasm

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

10.00 17.00 17.30

18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ú¯Â›Ô °È¿ÓÓË æ˘¯¿ÚË “∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ∫¿ÓÙ˙È·, ‰Ú ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜: √ æ˘¯¿Ú˘ ÛÙÔ Ê·Îfi” √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ªÈÎÚÔ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

√DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 3-9/2/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 3-9/2/11

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1

“√ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞” ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10 ∏ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ Δ∞π¡π∞ Δ∏™ Ã√¡π∞™! À¶√æ∏ºπ∞ °π∞ 12 √™∫∞ƒ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∞ ™Δ√ ODEON §π¡Δ√

∞π£√À™∞ 2

“Δ√ ¶∂Δ∞°ª∞ Δ√À ∫À∫¡√À” ¶ƒ√μ.: 7.45 & 10.15

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ °ÎȈӿ΢, ª¿ٷ ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘.

ŒÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, Ô ∫ÔÛÌ¿˜, Û˘Ó·ÓÙ¿ Ù˘¯·›· ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ıˆÚ› ÁÔ˘ÚÏ‹ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÙÔÓ Û˘ÓÙËÚ› ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ŸÌˆ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·˜ ··ÙÂÒÓ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Á˘Ó·›Î· Î·È ·È‰› Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, fï˜ ÔÈ ·¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È. ΔÔ “ηÎfi Ì¿ÙÈ” ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÈ! ∏ ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ! ΔÈ ÎÈ ·Ó οÓÂÈ ·ÂÁÓˆṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÍÔÚΛÛÂÈ ÙËÓ ·Ù˘¯›· ÙÔ˘; √ ÎfiÔ˜ Â›Ó·È Ì¿Ù·ÈÔ˜. ¶Ò˜ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ¤ÂÈÙ· ÚÔÏËÙÈÎfi˜ Ô ∫ÔÛÌ¿˜, ¤Ó·˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ;

¡∂Δ 19.15

∫¿ÙÈ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1967, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù›ÓÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ª¤Ù˘ ∞Ú‚·Ó›ÙË, ¡fiÚ· μ·ÏÛ¿ÌË.

√ ¡Ù›ÓÔ˜, ¤Ó·˜ ηÏÔÛÙÂÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÓËÓÙ¿Ú˘, ·ÚÎÂÙ¿ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ Ó·Úfi ÁfiË Î·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔÓ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È. ∞ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·ÈÒÓÈ· Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÙË ƒ›Ù·, ˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈ· ̤ڷ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È, ̤ۈ οÔÈÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ··ÙÂÒÓ·, Ì ÙËÓ ∫ÔÚ›Ó·, Ó·ڋ ‡·ÚÍË 20 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘, Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. √ ¡Ù›ÓÔ˜ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏ· ÙËÓ ∫ÔÚ›Ó· Ô˘ ÎÈ ·˘Ù‹ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÛÊfi‰Ú· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì·˙› ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÙȘ ‚ϤÂÈ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û’ ·˘Ù¤˜, ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ··ÙÂÒÓÈÛÛ˜...

ALPHA 21.00

¶È¿Û Ì ·Ó ÌÔÚ›˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ, ΔÔÌ Ã·ÓΘ, ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ °Ô˘fiÎÂÓ.

∂‰Ò Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ ∞Ì·ÁÎÓ¿Ï - ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ·ÏËıÈÓ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· - Ô˘ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· Á›ÓÂÈ 21 ¯ÚfiÓˆÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÂÈÙ·Á¤˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ˘Ô‰˘fiÌÂÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Ù·Á̤ÓÔ ‰ÈÒÎÙË ÙÔ˘, ÙÔÓ Ú¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ F.B.I. ∫·ÚÏ Ã¤ÓÚ·˚ÙÈ, ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. ¢È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ÊÈÏÌ, ·fi ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô “·Ú·Ì˘ı¿” ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ. √ ÔÔ›Ô˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ΢ÓËÁËÙÔ‡ “Á¿Ù·˜ - ÔÓÙÈÎÈÔ‡” Î·È Ì ¤Ó·Ó ¿ÎÚˆ˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ηٷʤÚÓÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ Ó· Á›ÓÂÈ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ „˘¯·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ.

STAR 21.00

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00

£Â¿Ì·Ù·

£E™™A§IA TV 06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00

06.00

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 1: √ ª∂°∞§√ºÀ∏™ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 15.1517.15 THE FIGHTER (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15-21.30-23.45 ∞π£√À™∞ 2: √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À ™∞ªªÀ: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ ¶∂ƒ∞™ª∞ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 15.05-17.00 Δ√ ∂ΔEƒ√ ∏ªπ™À (∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.45-21.00-23.15 ∞π£√À™∞ 3: TOURIST (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15-20.30-22.45 ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 16.15 ∞π£√À™∞ 4: Δ√ ∫À¡∏°π Δø¡ ª∞°π™™ø¡: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.45 ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 15.45-18.00 THE GREEN HORNET 3D: (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15

ΔÔ Á¤ÏÈÔ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎÒÛÙ·. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú›Î· ¡¤˙ÂÚ, °ÎÈ˙¤Ï· ¡Ù¿ÏÈ.

√ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ •ÂÓÔÊÒÓ ∫·Ú‡‰Ë˜ ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙË Ó·˙È¿Ú· ÎfiÚË ÙÔ˘ §›˙·, Ô˘ ÌfiÏȘ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÙÔÓ Î·ÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ Û˘Ó¤Ù·ÈÚfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Ù· ı·Ï·ÛÛÒÓÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙË §›˙· Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì οÔÈÔÓ Ù‡Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiË, ‰È·‰›‰ÂÈ fiÙÈ Ë “ÂÚ›ÊËÌË” ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ °ÎÈ˙¤Ï· ¡Ù¿ÏÈ ‹Ù·Ó Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌ· Î·È Ë “Ô˙¿ÙË” §›˙· ÈÛÙ‡ÂÈ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ. ΔÔ fiÏÔ Û¯¤‰ÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·Ï¿, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ηٷÊı¿ÓÂÈ Ë °ÎÈ˙¤Ï· ¡Ù¿ÏÈ...

ET3 23.00

∞ÚfiÛÌÂÓÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ Ã¿Ô˘ÈÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÎÔ˘›ÓÂı ¶¿ÏÙÚÔÔ˘, Δ˙ÔÓ Ã¿Ó·, Δ˙ÔÓ §ÈÓÙ˜, ∑¿Ú· Δ¤ÚÓÂÚ.

ªÂÚÈο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ŒÏÂÓ. ∏ ›‰È· ·ÔχÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û›ÙÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi. ∞Ó Êı¿ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ¿ÏÏË. ∞Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÏËÊı› Ù›ÔÙ·. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂΉԯ¤˜, Ë Ù·ÈÓ›· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙ· ‰˘Ô Î·È ·ÊËÁÂ›Ù·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÈÛÙÔڛ˜. ∏ ÚÒÙË ŒÏÂÓ È¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÛÙ· Ú¿Û·, ¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· Ó¤· ˙ˆ‹. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˙ÂÈ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘.

MEGA 23.10


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011

¡¤Ô ™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Καθώς το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Aνταγωνιστικότητας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ασφαλιστικό, δεν αποκλείεται να ανοίξει πάλι για να υπάρξουν συμπληρωματικές αλλαγές. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Η βασική αρχή, γύρω P¿ÏÏË από την οποία ανοίγει η συζήτηση για εναρμόνιση των συντάξεων στην ευρωζώνη και επανέρχεται το ζήτημα της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης, μέχρι τα 67 χρόνια, έχει να κάνει με την προσαρμογή της στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Η μακροζωία έχει γίνει σημαντική μονάδα μέτρησης της κοινωνικής προόδου, για Γάλλους και Γερμανούς. Λίγο - πολύ καταγράφεται ως επιτυχία, που έχει να κάνει με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής πάνω από τα ογδόντα χρόνια για έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαίων πολιτών τα επόμενα χρόνια. Αν εξαιρεθούν, φυσικά, όσοι είναι καταδικασμένοι σε μια δύσκολη τελευταία δεκαετία της ζωής τους, ειδικά μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, καθώς η Ευρώπη γερνά εντοπίζεται η σοβαρή απειλή. Τις επόμενες δεκαετίες, όταν τα περισσότερα από τα σημερινά παιδιά θα είναι ακόμη εργαζόμενοι ενήλικες, υπολογίζεται ότι θα είναι πολύ λιγότεροι οι εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος συντήρησης μιας αξιοπρεπούς ζωής. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πλέον περισσότερα άτομα πάνω από 65 ετών από εκείνα που είναι κάτω από 15. Η ηλικιακή δομή μεταβάλλεται. Η εξάρτηση των ηλικιωμένων από εκείνους που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Με συνέπεια η κατάσταση αυτή να επιβάλλει αναθεώρηση αντιλήψεων, νέες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων της προσφοράς εργασίας, αλλά και για τις πολιτικές φόρων και δαπανών. Το ζήτημα της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού μπαίνει στην καρδιά της επιχειρηματολογίας για το νέο σύμφωνο που προωθείται για επικύρωση στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου. Απομένει να φανεί ποιες πιέσεις θα ασκηθούν προς την ελληνική πλευρά. Ήδη εκτιμάται ότι είναι μία από τις κρίσιμες παραμέτρους για αποφάσεις που θα κρίνουν τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. rallis@e-thessalia.gr

ΔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ù¤ÏÂȘ του “Καλλικράτη” (Ν. 3852/2010), τουλάχιστον στη διαδικασία και την αποτύπωση της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων, αποκαλύπτουν οι πολυφασικές απογραφές που διενεργούνται βάσει οδηγού του υπ. Εσωτερικών.

“ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ εγκαινιάστηκε το 1988 και βρίσκεται στην πλατεία Ρ. Φεραίου. Έχει τη μεγαλύτερη σκηνή των Βαλκανίων και χωρητικότητα περίπου 1000 θέσεων. Το παλιό Δημοτικό Θέατρο (1897) ήταν από τα σημαντικότερα της εποχής του όπως της Σμύρνης, Κωνσταντινούπολης, Θεσσαλονίκης. Στην πορεία φιλοξένησε γνωστά ονόματα καλλιτεχνών όπως της Κοτοπούλη, Νέζερ, Μερκούρη κ.λπ.” . Αυτό το κειμενάκι των πέντε αράδων, φιλοξενείται στην ηλεκτρονική πύλη του Δήμου Βόλου για το Δημοτικό Θέατρο Βόλου, που κανά δυο χρόνια τώρα, είναι “υπό ανακαίνιση” και καθώς μαθαίνουμε από τη “Θ” της Κυριακής, θα είναι πολύ καιρό έτσι, κλειστό και παρατημένο εργοτάξιο, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να ολοκληρωθεί... Μοίρα κακή το κυνηγάει καθώς φαίνεται, αφού για να φτάσει να ολοκληρωθεί το 1988, επί δημαρχίας Κουντούρη, ήταν ένα καραγιαπί άθλιο πολλά χρόνια. Σαν και τώρα θυμάμαι την πρώτη παράσταση των εγκαινίων, με το πλέον δημοφιλές έργο του διεθνούς οπερατικού ρεπερτορίου, τον “Ντον Τζοβάνι” του Μότσαρτ από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Καρφίτσα δεν έπεφτε στο λαμπερό θέατρο της πόλης, το θέατρο στο οποίο επενδύθηκαν πολλά όνειρα, κάποια από τα οποία τα είδαμε και επί σκηνής, αν και όχι όλα... Δεν ξέω αν είναι μόνο θύμα της κρίσης σήμερα το Δημοτικό μας Θέατρο, ή έβαλαν το χεράκι τους και οι πολιτικές που πέρασαν από πάνω του, από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές. Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε, ο ευτελισμός του πολλές φορές, σε εκδηλώσεις και παραστάσεις που δεν του ταίριαζαν, το γεγονός ότι για πάνω από 20 χρόνια, δεν μπήκε καρφί για τη συντήρησή του, κι έφτασε σήμερα εδώ. Κλειδωμένο, άδειο, κατά φημολογίες άντρο περιθωριακών τις νύχτες, χωρίς μέλλον και προοπτική. Μια μικρογραφία της ίδιας της πόλης...

Αυτό το όμορφο λαμπραντόρ είναι...αστυνομικός, σκύλος βεβαίως, εδώ στο Βόλο, από το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακούει στο όνομα Λάρυ, είναι μεγάλη μούρη στην ανίχνευση εκρηκτικών κι έχει ακόμη δυο... συναδέλφους στο Βόλο, “ενταγμένους” στη Δίωξη των Ναρκωτικών. Και οι τρεις είναι κάτοχοι αμερικάνικου...μεταπτυχιακού, εκεί εκπαιδεύτηκαν μαζί με τα αφεντικά τους, τους αστυνομικούς που πάνε πάντα μαζί. Στη δουλειά, αλλά και την προσωπική ζωή. Ο Λάρυ, ας πούμε, ζει στο σπίτι του αστυνομικού, τεντώνεται στους καναπέδες του, είναι κολλητός με τα παιδιά του κι όχι μόνο η “μύτη” στη δουλειά του. Μια σχέση εξαιρετικά ανθρώπινη, τρυφερή σχέση εμπιστοσύνης, που μόνο φιλόζωος μπορεί να αναπτύξει. Γιατί, αν δεν υπάρχει αυτή, δεν θα στεριώσει και η άλλη, της δουλειάς. Όπως όλα στη ζωή...

T‡Ô˜

ºøTO: ¶AN. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

ªÂ ÙÔ “Ì¿ÙÈ” Ô˘ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ, ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÙÔ...ηÎfi Ì¿ÙÈ, Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ ÎÏÔ˘‚› ÙÔ˘, ¤Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÙ· Î·È ı· ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë ¯·Ú¿, Ù˘, Û ‰fiÛÂȘ, ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘... ŒÓ· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ·fi Ù· fi¯È Î·È Ï›Á· Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯fiÌÈ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÚÈÛÙÂÚ¿‰ˆÓ, Ô˘ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÊÙÈ·Í·Ó Î·È Û‡ÏÏÔÁÔ.

∏ ·Ô˘Û›· εκπροσώπου ανεξάρτητης αρχής στην Επιτροπή Απογραφής, όπως μέλους του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και γενικότερα ο περιορισμός της σύνθεσής της σε αιρετά και υπηρεσιακά πρόσωπα του Καλλικρατικού Δήμου, είναι αυτονόητο ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή του υπουργού Εσωτερικών καθώς με απόφασή του, ορίζονται τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 267 (Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης δήμων).

στον ανεμιστήρα να μη στεγνώνει και να λερώνονται ακόμη και οικονομικά διευθυντικά στελέχη Νομικών Προσώπων. Η διαδικασία ήταν απλή και μπορούσε να ορίζεται στο Νόμο. Ξεκάθαρα και απλά. Με σοβαρότητα και διαφάνεια. Η επιλογή της διαδικασίας έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, ούτε τυχαία είναι, ούτε μεταρρύθμιση ή τομή στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης αποτελεί.

√È ¢‹ÌÔÈ που συνενώθηκαν για παράδειγμα, δεν θα αποτελούσαν για τον Οικονομικό Επιθεωρητή, τίποτα περισσότερο από Νομικά Πρόσωπα που έπρεπε αντικειμενικά, χωρίς κομματικές παραμορφώσεις ή γραμμάτια ή βεντέτες, να μπουν στο μικροσκόπιο μιας αξιόπιστης απογραφής.

™˘Ó¯›˙ÂÈ να προκαλεί (πλέον όχι μόνο τη Μαγνησία) με την πολιτική του συμπεριφορά ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Γ. Μαγκριώτης. Αντί να δώσει εξηγήσεις για την απαξίωση των παράδρομων των αυτοκινητόδρομων, για τις “ζημιές” που προκαλούνται στο οδόστρωμα στα σημεία σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο, για τις εναποθέσεις μπάζων σε διάφορα άλλα σημεία τους ώστε να είναι σχεδόν ανέφικτη η διέλευση από οχήματα, ανακοινώνει την προ-

ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, δυστυχώς και στο θεσμό της αιρετής Περιφέρειας με συνέπεια η λάσπη

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∏ ηٿıÏÈ„Ë ·ÂÈÏ› ÙÔÓ ¶Ï·Ó‹ÙË!”. ✒ ∞Àƒπ∞¡∏: “∂ÎÏÔÁÈÎfi Â΂ȷÛÌfi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ✒ ∂£¡√™: “™ÙÔÓ ·¤Ú· 350.000 Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ π∫∞”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “§‡ÛË ÛÙÔ ÂÊ¿·Í.”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™:“¶Ú¿ÛÈÓ˜ Ì›˙˜ 55 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ˘Ô‚Ú‡¯È·”. ✒ ∂™Δπ∞: “∂ÓÈ·›· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË”. ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “¡¤Ô “ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ” ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜”. ✒ ∏ μƒ∞¢À¡∏: “™‡ÌʈÓÔ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜”. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “¶ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ʤÚÓÂÈ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “¶ÔÈÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ Ù· Û·Ṳ̂ӷ;”.

ώθηση νομοθετικής ρύθμισης για όσους αρνούνται να πληρώσουν τα διόδια, θεωρώντας παράνομη τη χρέωση. ¶ÚÒÙ· οφείλει να παρουσιάσει το δίκτυο εναλλακτικών οδικών αξόνων που έχει Συνταγματική υποχρέωση ως εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου να διαθέτει στον ελληνικό λαό και στη συνέχεια να ανακοινώνει την πολιτική της κυβέρνησης με τις κατασκευάστριες κοινοπραξίες. Αφού δώσει στη Βουλή επαρκείς εξηγήσεις, αφού ονοματίσει εκείνους που ευθύνονται για την τραγική κατάσταση των παράδρομων και τους κινδύνους στους οποίους θέτουν διερχόμενους οδηγούς με μεταφερόμενους, αφού εκθέσει τις ενέργειές του, φυσικά να ενημερώσει στη συνέχεια το λαό και για τις διαβουλεύσεις του με τις εταιρείες και τις τράπεζες. Με τη σειρά και χωρίς...παρακάμψεις. ∞¡Δ. ºø∫π¢∏™

8-02-11  
8-02-11  

h theta tis tritis

Advertisement