Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.27 - ¢. 17.05’ ™∂§∏¡∏ 2 ∏ª∂ƒø¡

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.294 ∞Ì‚ÚÔÛ›Ô˘ Â. ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ, ∞ıËÓÔ‰ÒÚÔ˘ Ì¿ÚÙ. 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ª·˙È΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘

ŒÓÙ·ÛË Î·È ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÂÏÈο Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ∞∂π Î·È Δ∂π ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È fi¯È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯È΋ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ∞˘Ùfi ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ■ ÛÂÏ.9

¢ÂηÙÚ›˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ÂχıÂÚ· ∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Œ

ÓÙ·ÛË Î·È ÂÂÈÛfi‰È· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË Ì·˙È΋ ÔÚ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÓÂÔÏ·›ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ ¯ı˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ÕÙÔÌ· ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜ Û ÙÚ¿Â˙˜, ÂÓÒ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ڛ„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ·ÙfïÓ, Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÈο ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó Û ÊıÔÚ¤˜, Â˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜. ¢‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÙÔÌ· ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È 13¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›·. °È· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂ÂÈÛfi‰È·, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.■ ÛÂÏ.10,11

√È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ‰¤Ì·Ù· «Ô‰‹ÁËÛ·Ó» ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ

¡¤· ÁÈ¿Êη ‚Ú¤ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·

■ ÛÂÏ.9

ΔÙ∂: ¢ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ Î·È ÚfiˆÚË ÎfiˆÛË ■ ÛÂÏ.6

£ÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ¤·ÈÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ª·Úfi˙Ô

«ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ» ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Û‹ÌÂÚ· Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó - ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

ΔËÓ “·fiÏ˘ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘” ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ô̤ÓÔ˘Ó “Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô Î. ª·Úfi˙Ô ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·Ù·ÓÔ› ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ··ÈÙ› ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ.“∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ˘ÁÈ‹˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ (·fi ∂∂ Î·È ¢¡Δ ‡„Ô˘˜ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Ô Î. ª·Úfi˙Ô ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÁÈ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ·˘Ù‹ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ù· Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, ı· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÁÎÚÈı› Û‡ÓÙÔÌ· Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ■ ÛÂÏ.7

™ÙÔ μfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘-ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 2Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™˘ÌfiÛÈÔ. ■ ÛÂÏ.15

ª·ÁÓËÛ›·: ŒÚ¯ÂÙ·È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

¶ÚÒÙ· ¯ÈfiÓÈ· ·fi ™¿‚‚·ÙÔ... ªÂ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô μfiÏÔ˜ ÁÈfiÚÙ·Û ÙÔÓ ÔÏÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ªÂ οı ÙÈÌ‹ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÎÔÚ˘ÊÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ■ ÛÂÏ.15

π·ÙÚÂ›Ô ∂¶™£

ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ηٿ ª·Ù˙ȿη ■ ÛÂÏ.14

ΔËÓ ÚÒÙË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ „‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 10, 11 Î·È 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ „‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ë ÔÔ›·, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ϤÔÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ηÎÔηÈÚ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ÙÒÛË ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÙË Ó‡¯Ù· ÚÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ı· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ¯ÈfiÓÈ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·-

Û›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙȘ

̤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ÌÔÓÔ„‹ÊȘ. ■ ÛÂÏ.13

μÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫¿ÚÏ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË ■ ÛÂÏ.17 ∫·Ù¤Êı·Û·Ó Î·È Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜... ■ ÛÂÏ.14

«∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘»: ¢ÈËÌÂÚ›‰· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ■ ÛÂÏ.18 ™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂∫μ ÁÈ· ·ÂÚÁ›· 15/12 ■ ÛÂÏ.12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁ˘

A¶√æ∂π™

“¡· ‰ÔıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘”

ŒÓ· ‚ϤÌÌ· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °. •˘‰¿ÎË ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û·Ó ÙȘ ·Ó›·Ù˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜: fiÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó „Èı˘ÚÈÛÙ¿ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, Ì ÌÂÙˆÓ˘Ì›Â˜, Ì ÂÍÔÚÎÈÛÌÔ‡˜, fiÏÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ ı·‡Ì· ı· Û˘Ì‚Â›... ∞ÏÏ¿ ÙÔ ı·‡Ì· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÂΛ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È fiˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ΔÔ ı·‡Ì· ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó ÙÚ·‡Ì·. π‰›ˆ˜ ÛÙË ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ Δ‡Ô ÂÓ‰ËÌÔ‡Û Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÎÏÔÓ›˙ÂÈ È· fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∫Ú›ÛË ÙÚÈÏ‹: ·ÊÂÓfi˜, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰ÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Û ÌÈ· ÌÂٷȯÌȷ΋ ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÛÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙÈÓÔ ÛÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ªÂÙ¿, Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘: Ù˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ‰È·ÛÙÂÏÏfiÌÂÓ˘ ÊÔ‡Ûη˜ ÙˆÓ Ì›ÓÙÈ· ·fi ÙÔ ’90 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ Û˘¯ÓÔًوÓ, Ï·ıÚfi‚Ș ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Û˜ Î·È ÂÈÛÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Û˜, Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË, Û·ÏÙ·‰fiÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÂÚÈÙ˙›‰ÈΘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡Û·Ó ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ‰È·ÏÔ΋ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÏfiÌÈ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˘˜ ‹ ·ÓÂ·ÚΛ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜... £· ·ÚÎÔ‡Û·Ó ·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· Û·Úˆı› Ô Δ‡Ô˜. ∞ÏÏ¿ ‹ÚıÂ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ: ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÎÚ·¯ Î·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓÙfiÌÈÓÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÊfiÓÙÔ ϤÔÓ, ÊfiÓÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ¤Ó‰ÂÈ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ Û·ÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Δ‡Ô. ∫·È ÙËÓ ˘ÛÙ¿ÙË ÒÚ·, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ì ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, Ó· ÔÓÔÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·, Ì‹ˆ˜ Î·È Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÙÈ ı· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÊÂÍ‹˜. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·˜ Ô‡ÌÂ, fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ›Ô ÙˆÓ Ì›ÓÙÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜-ÂÏ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ (ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Â›Ó·È ÈÔ ¯·ÔÙÈÎfi), ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜: ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. √ÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÈÓÙÂÚÓÂÙÔÊ¿ÁÔ˜ ηٷӷψً˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÛÙfi ÂÊËÌÂÚȉ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ “ÂÊËÌÂÚȉ¿”. √ ÂÊËÌÂÚȉ¿˜ ·Ó‹Î ÛÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Î·È ¤ÁÚ·Ê ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó- Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÂοÚÈÔ˜, ¤Ó·˜ ÂÈÛÊ·Ï‹˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÌÏÔοÎÈ, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Âı·›ÓÂÈ ÁÔÚÁ¿, ¿Ú· ‰ÂÓ Ù˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·Ó. ™Ù·‰È·Î¿, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜, ÓÙÂÎÏ·Û¤ Î·È ÂÈÛÊ·Ï›˜- ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ԉ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌË ÔÌ¿‰· ÂÒÓ˘ÌˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹, Ì ÙËÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÙÔ˘ ÛÙ·Ú. √È ÔÏÏÔ› ÌÂÛ·›ÔÈ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú‹Á·Á·Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ, ÙÔ˘˜ ¤ÙÚÂÊÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó. ΔÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ Ì›ÓÙÈ· Â›Ó·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÌfiÓÔ ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi- Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ԉ‡ԢÌ Û ‰È·ÊÔÚÈÛÌfi, Û ̛ÓÙÈ· ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ: ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÚÁ‹, ÁÈ· ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÁÈ· ÂÏ›Ù Î·È Ì¿˙˜. ™ÙËÓ ·ÚÁ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·, Ù· Ì›ÓÙÈ· ı· Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‹ Ôχ ÊÙËÓ¿, Î·È Ë ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË ÁÂÓÈ΋, Ú˯‹, ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË- ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ ÚÔ‹ ıÚ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ·. ™ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Ù·¯‡ÙËÙ·, Ë ÂÓË̤ڈÛË ÈÂڷگ›ٷÈ, ·ÍÈÔÏÔÁ›ٷÈ, Ù·ÍÈÓÔÌ›ٷÈ, ÂÍËÁ›ٷÈ, ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È - Î·È ÏËÚÒÓÂÙ·È, ·’ fiÛÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó: ÈÛ¯‡, ÂÈÚÚÔ‹, ¯Ú‹Ì·. ∏ ·ÚÁ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ηٷÎχ˙ÂÈ ‹‰Ë ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜: Â›Ó·È Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·, Â›Ó·È Ù· ÊÚÈ Ú˜, ÙÒÚ· È· Î·È Ù· Û¿ÈÙ Ì ·Ó·‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Î·È sampling ÙˆÓ “¯¿ÚÙÈÓˆÓ” Ì›ÓÙÈ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤Á· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Ì›ÓÙÈ· Î·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ sampling Î·È ÛÙÔÓ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ¯¿ÚÙÈÓˆÓ Ì›ÓÙÈ·- Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÙ·-̤ÛÔ, ÌÈ· ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ· Ì ·Í›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó... ∂¯ÂÈ ·Í›· ·˘Ùfi ÙÔ ‰ˆÚ¿Ó; ∫·Ù‹ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÏÔÁÎ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙfiÙÔˆÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ Â·Ó¿ÏË„Ë ›‰ÈˆÓ Âȉ‹ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ËÁ‹˜, ÂÎÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÓfiËÌ·. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ÈÛÙfiÙÔÔÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÓË̤ڈÛË ÚˆÙÔÁÂÓÒ˜, Î·È Î·Ó›˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ù· ÚÒÙ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÊÔ‡Ûη˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ªÂ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ˘Ô‚ÏÂfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÌÈÓÙÈÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË Î·È ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡ÌÂÓË, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹‰Ë ÁÈ· ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ‰È·ÏÔ΋, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÚÔ·Á¿Ó‰·, ÔÏÏÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ı· ÏËÁÔ‡Ó Î·›ÚÈ·, Ì·˙› Ì ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ù Úfi‰ˆÛ·Ó ›Ù ÂÚÈÊÚfiÓËÛ·Ó Â›Ù ÊÂÓ¿ÎÈÛ·Ó Â›Ù ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ·Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ı· ÏËÁÔ‡Ó ÔÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ÊÙ·›¯Ù˜. ∞ÏÏ¿ ›·ÌÂ: ÙÔ ÊfiÓÙÔ Â›Ó·È ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ∞fi ÙËÓ «∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏»

ÂÛËΈÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ˘¤ÛÙË Ë ÎÈÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›· ·fi ÙËÓ ÏËÌ̇ڷ ÙÔ˘ 2008. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·ÙfiÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ·. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘. “¡· ‰ÔıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁ˘.

O ∫∞πƒ√™

ÕÙÔÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “√È ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁ˘ “fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ºÈÏ. ™·¯ÈÓ›‰Ë Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (º∂∫) Ì ·ÚÈıÌfi 1.779 Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›· 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÓÙ› ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ı· Ì·˜ ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÙÔη ‰¿ÓÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÏËÌ̇ڷ ÙÔ˘ 2008. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÎÙ›ÚÈ· ‰ÂÓ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ÏËÌ̇ڷ. ∑ËÌȤ˜ ˘¤ÛÙË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ë ÎÈÓËÙ‹ Ì·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡۷Ì ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ Î·È ÂÎÊÚ¿Û·Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜. ∞fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÂÏÈο Î·È Î·Ïԇ̷ÛÙ ϤÔÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ì Ӥ· ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È Ó· ÙË ·ÔÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÍÂοı·Ú· ÁÈ· ÂÌ·ÈÁÌfi Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. √È ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ··È-

[∂§§∞¢∞]

ÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. “∞·ÈÙԇ̠ӷ ‰ÔıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ¢ÂÓ ı· ·Ó¯Ùԇ̠¿ÏÏÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰·¿Ó˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÙfiΈÓ, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚ÏÂÊÙ›. ª· ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› ÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ·. ∞˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂΛ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ¿ÏÏÔ. ºÙ¿ÓÂÈ È·. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ¤Ú· ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ˘ÏÔÔÈËı› Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ¤ÚÁ·. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ì·˜ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·Îfi ÙÔ˘ 2008. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë ¢∂À∞ªμ ÂÎÙÂÏ› οÔÈ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. Δ· ÊÚ¿ÙÈ· ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ì·˜ Â›Ó·È “Ì·˚ÌÔ‡” Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÚÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ “ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó” ·fi ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ì ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ë ¡Â¿ÔÏË” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁ˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...15ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 8...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...15ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 6...15ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 6...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...14ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 5...14ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ï›ÁˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ΔÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÚ·ÙfiÙËÙ˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ‚·ıÌÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™ÂÓ¿ÚÈ· √˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÛÙËÓ √∂ª∞ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. ΔÔ ¢.™. Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Â›ÛËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÒÚ· Ò˜ ı· ›ÛÔ˘Ó ÙË ¢∂ª∞ Ó· ‰Â¯Ù› χÛÂȘ, fiˆ˜ Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·, ÌÈ·˜ Î·È Ô ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ “ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È” . ∞Ó Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ϤÔÓ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ı· Â›Ó·È ¯·Ï·Ú¤˜, ÌÈ·˜ Î·È Î·Ì›· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘...

ΔÔ ÂÌ¤‰ˆÛÂ... √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √∂ª∞ °. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ٷ ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿. ∫·È ·fi ÂΛ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Û ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¢∂ª∞ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿ ∞ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÙÒÚ· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ “ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ›” . ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘ÌÂ, ÌÈ·˜ Î·È fiˆ˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· fiÊÂÏÔ˜ Û ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜; °È·Ù› Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ÂÌ¤‰ˆÛ fiÙÈ ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó... °.•.

¢ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ¢‡Ô Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ı¤ÙÂÈ Î·È Û ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÛÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈο, fiÛÔ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο ¤ıÂÛ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· “‹ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ‹ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì” . ŒÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›ÏËÌÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· “Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ‹ ·ÔχÛÂȘ” . √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙ËÙ› ·fi ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ› ·fi ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. £¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. ΔÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi ¿ÓÙ· ÙÚÈÙÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ··ÓÙËı› Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ·... μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

™ÈˆÔ‡ÛÂ

“•¤Ê˘Á·Ó”

Δ· › ¤ÙÛÈ, Ù· › ·ÏÏÈÒ˜, ·ÔÔÈ‹ıËΠοı ¢ı‡ÓË Î·È ¿ÎÚË ‰ÂÓ ‚Á¿Ï·Ì Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ “ÂÈÛ·ÁˆÁ‹” Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ ·fi ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏËÊı‹Î·Ì ·fi ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó· ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ Î·È ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ٛÔÙ·.∫·È ‹ÚıÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ fiÙÈ Î·È ‹ÍÂÚÂ Î·È ÁÓÒÚÈ˙Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ›̷ÛÙÂ Ë “ÌÂÁ¿ÏË ¯·‚Ô‡˙·” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ.ƒˆÙ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “£” Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. •ËÚ·ÎÈ¿, ÁÈ·Ù› ¤‰ÈÓ ÚÂÛÈÙ¿Ï ¿ÁÓÔÈ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·Ú·Ï·ÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.¶·ÚfiÙÈ Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔ˜, ÛȈÔ‡ÛÂ Î·È Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÙÔÓ “¯Ù˘¿Ó”, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô, Ϙ Î·È Ë fiÏË Í˘Ó¿ Î·È ÎÔÈÌ¿Ù·È Ì ÙÔÓ Î·ËÌfi ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ ·Ó ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 20 ‰È·Áڷʤ˜ Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Ù˘ ¡¢ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ Î·È ÙË... “Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ™›ÓÙÏÂÚ” ÙËÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ fï˜ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó˘¿ÎÔ˘ÔÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰ÒÚ· ÛÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ‰È·Áڷʤ˜ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ô˘ ˘¤ÛÙË Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ·. ªÂ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó “ÍÂʇÁÂÈ” Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ· fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÔÁÈ΋. ™ÙË ¡√¢∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fï˜ ˆ˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ï¿ıË ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·. °È· ÙËÓ ‹ÙÙ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û˘ÓˆÌÔۛ˜, ‰ÔÏÔÏÔ˘, ˘ÔÓÔ̇ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ò˜ ¤·ı·Ó ÙÔ “ηÎfi” Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚Ë. “∏ ÎfiÏ·ÛË” fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ “¿ÏÏÔÈ” Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ “¿ÏÏÔÈ” Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ÈÔ ‚ÔÏÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Ï¿Ù˜.∏ ¡¢, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ - Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÙËÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ - “¤·ÈÍ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿” . ∫·È οËÎÂ... ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·Ó¿ÏˆÌ· ÚÔÛ·ı› Î·È ı¤ÏÂÈ ϤÔÓ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó ı· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ.

∫∞Δ. Δ∞™.

∫∞Δ. Δ∞™

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ™ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ Î·È ˙ËÙ› ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ™¯ËÌ·Ù¿ÚÈ ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. º·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÙfiÙ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ “‰È·˙‡ÁÈÔ” Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ.∫·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·›¯ÙËΠÙfiÛ˜ ̤Ú˜, Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.

∂Ì‚ÚfiÓÙËÙÔÈ ŒÓ· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·ÓÔȯٿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi fiÙÈ ¤¯·Û ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡√¢∂ Ù˘ ¡¢ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜.™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡√¢∂ ÛÙÂϤ¯Ë ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÓÂÔÏ·›· ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ Î·È fiÛÔ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ.“ºÙ·›ˆ ÂÁÒ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚ„· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·” ʤÚÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ “·Ú¯ËÁÔ‡” ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó·, Ô˘ ¿ÊËÛ ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

Δ˘ ÕÓÓ·˜ ¢·ÌÈ·Ó›‰Ë

§ÈÁfiÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ

∞Ó˘·ÎÔ‹ Û ۤӷ, ª›ÎË ™Ô˘ ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ª›ÎË, ÁÈ·Ù› ˘‹Ú͘ ›Ó‰·ÏÌ· Ù˘ ÂÊ˂›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ‰È΋˜ ÌÔ˘, Î·È Í¤Úˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ı¤ÏÂȘ Ó· ›۷È, ÔÈΛԘ Û fiÏÔ˘˜, ¿Óˆ ·fi Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∂›¯Â˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÌμÈ· Ù¤¯ÓË Ô˘ ‰Ú· ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ Î·È ÙÔ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ Ì¿˙˜. ΔȘ Û˘ÓÂ‹Ú˜ ÏÔÈfiÓ ÙȘ Ì¿˙˜ Î·È ÙȘ ηÙˇı˘Ó˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ¤ÁÚ·„˜ ÎÈfiÏ·˜, “ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Ì¿˙˜”, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¤‚Á·˙· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ó· ηٷϿ‚ˆ Û ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· (fi¯È, ‰ÂÓ Ï˘¿Ì·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù¤ÙÔÈ·). £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ ÔϤÌÔ˘˜ ·Ó ‹ıÂϘ, Â˘Ù˘¯Ò˜ οÔ˘ ¤¯·Ó˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÛÔ˘ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘, Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÈÔ ÔχÏÔÎË ÙÂÏÈο, ÎÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ ›¯Â˜ ·ÚÎÂÙ‹ ÊÚfiÓËÛË Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ. ºÚfiÓËÛË Â›¯Â˜ Û ÔÏÏ¿, Û ı˘Ì¿Ì·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì ¤Î·Ó˜ Ó· ÎÏ¿„ˆ ÌÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜, fiÙ·Ó ‚Á‹Î˜ Ì ÙȘ ÈÙ˙¿Ì˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ›˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û Î›ÓÔÓ ÙÔ ‰È·Û˘ÚÌfi Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË √Ù˙·Ï¿Ó. ΔfiÛË Ï·ÙÚ›·, ÙfiÛË ·Á¿Ë ·fi ÙȘ Ì¿˙˜ ‰ÂÓ Û ¯fiÚÙ·Û ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Ó· Ô˘ ‚Á·›ÓÂȘ Ó· ˙ËÙ¿˜ Í·Ó¿ ˘·ÎÔ‹, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·Ó˘·ÎÔ‹ Ô˘ ‚ÚÔÓÙÔʈӿ˙ÂȘ ·Ú¤· Ì ÍÔÊÏË̤ÓÔ˘˜ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ÁÈ· ÛˆÙ‹Ú˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ ª›ÎË, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î‹Ú˘Î· Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ∫·ÙÛ·Úfi Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ, ı˘Ì¿Û·È, “... ·ÓÙÈÛÙ·ı›Ù Û ̤ӷ Ô˘ Û·˜ ÌÈÏ¿ˆ...”, ı· ¿Úˆ ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÛÔ˘. ∞Ó˘·ÎÔ‹ Û ۤӷ ÏÔÈfiÓ, ÛÙË Ï·ÙÚ›· Ô˘ ÛÔ˘ ›¯·, ·Ó˘·ÎÔ‹ ·ÙÔÌÈ΋, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È ÌÂÙÚ¿ÂÈ. ∞Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙ· ÂÚÈÚÚ¤ÔÓÙ· ÎÏÈÛ¤ ÚÔ¿ÓÙˆÓ, Ô˘ Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∞Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ ÌˉÂÓÈÛÌfi ÛÔ˘, ·Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙË ÛÙ›ڷ ·Ó˘·ÎÔ‹. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

¶Ò˜ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·Ù¿ 200.000 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2013; ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, Ù˘ ÌË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ stage, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔÏ˘ı› ηÓ›˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fï˜, Ì ÓfiËÌ·, fiÙÈ ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ÚÔ‹Ïı ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, fiÛÔ ·fi ÙȘ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ 25.000 ÛÙÂϯÒÓ. ÕÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜... º.™.

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ∏ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ë̤ڷ ‚Ô‹ıËÛÂ, ÒÛÙ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÔ‡¯Ô ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÙfiÛÔ ÔÈ ÓÂÔÎÏÂÁ¤ÓÙ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ˘fi ·Ô¯ÒÚËÛË ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˆ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. º.™.

¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ŸÏÈ ƒÂÓ. ΔË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È· ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›ÛÎÂ„Ë ı· ‚ÁÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ∞ÚÓËÙÈÎfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ “μ‹Ì·”. √ ›‰ÈÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ›ӷÈ: ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ‹ ·ÔχÛÂȘ. ∫·È ¤ÙÛÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ... ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ú¿ı˘ÚÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ 2012 Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜.

™ËÌÂÚÈÓÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ŸÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ô˘Ú¿ÓÈÔ... ¢¡Δ, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜, fiˆ˜ Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ·, Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ë ·ÚÔ¯‹ ÛÙ¤Á˘ Û ·fiÚÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È “Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ÛÙȘ Ôԛ˜ ¿ÏÏÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó”, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ Ù· ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

™ÎÔÂÏ›ÙÈÎË ™ÂÚÂÓ¿Ù· √ Î. ¡›ÎÔ˜ §·Ú˘ÁÁ¿Î˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ‹ÏÈÔ˜ Ì·˜ ÁÂÏÔ‡Û ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ. ∂›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔÓ Â›‰·Ó ÎÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Î·È ÚÔ˜ Ù· Ô‡, ¿ÂÈ Ë ·ÙÚ›‰·. ™’ ·¿Ó; ™’ ·Î¿Ù’; ™’·¤Ú·; ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÍÂοı·ÚË Ë Î·ÙËÊfiÚ·. ∏ ‚ÈÔÙÈ΋ ÓÙ‡ıËΠÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜. ΔÔ Á¤ÏÈÔ ÙÚ·‚‹¯ÙËΠ›Ûˆ ÎÈ ‹Úı Ï¿ÓÔ ÚÒÙÔ Ë Î·ÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿ Ù˘ ÀÔÙ¤ÏÂÈ·˜. ÀÓˆÙÈṲ̂ӷ ›¯ÓË ·ÓıÚÒˆÓ, Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi, ̤۷ Û’ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¿ÍÂÛÙÔ, ·Ú·‚·ÙÈÎfi, ÌË ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı·ÏÂÚfi ÙÔ›Ô, ‹Úı·Ó ÎÈ ÔÈ ∂ÎÏÔÁ¤˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈ· - ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ, ÌfiÓÔ Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ì ٷ ʈÙÔÛ٤ʷӷ ηÌÊı› Û Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ê›Û˜, Ô ı›Ԙ §fiÁÔ˜ Û ÏÔÁ¿ÎÈ· ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ÕÓˆıÂÓ ºˆÙfi˜ ÂÍÔ˘Û›· Û ∫¿ÙˆıÂÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÙÛ¤˘. ∫·È ÂÓÒ ÛÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶·Ó‹Á˘ÚȘ fiÏÔÈ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ŒÓ·, ÛÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ fiÏÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ˉ˘¿ıÂÈ· Û˘ÁÎÈÓËÛȷ΋˜ ·ÓÔ‡ÎÏ·˜. ∞Ó·ÚˆÙȤ̷È, ·Ó ·Í›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· „ËÊ›˙ÂÈ, οو ·fi Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜; ¡· ·¤¯ÂÈ; ◊ Ó· ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È; ¡· fï˜ Ô˘ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Û ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜, ÔÚ·ÙÔ‡˜ Â˘Ù˘¯Ò˜, ·ÓÙ˯› ÙÔ ı·‡Ì·. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ˙‹Û·Ì ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¶fiıÔ˘ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ηÙÂÛÙË̤Ó˘ ·ÓÙ›Ï˄˘, ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·’ ¿ÎÚË Û’ ¿ÎÚË ÛÙÔ ÓËÛ›, ηıÒ˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘ Ì Á·Ú›Ê·Ï· ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, Á›Ó·Ó ÓÙÂÏ¿Ïˉ¤˜ ÙÔ˘ ·fi fiÚÙ· Û fiÚÙ· Î·È ·fi ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‹ıÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔıÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ªÈ¯ÂÏ‹, ÁÓˆÛÙfi ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¤Û·Û·Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÔÌÊ·ÏÔÛÎfiËÛ˘, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÈÛÌÔ‡, Ì ÌÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓË, ÁÂÌ¿ÙË Ì’ ¿Î˘Ú· ÛÙÔȯ›·, ηıfiÛÔÓ ¿Î˘ÚÔÈ - ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó ·’ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚ÔıÒÚËÙË ÊÔÚÂÛÈ¿ Ù˘, Ù· fiÌÔÚÊ· ÛÙÔÏ›‰È· Ù˘, ÚÔ˜ ›‰ÈÔÓ fiÊÂÏÔ˜. §¤Ù ӷ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Ì οÏÈÎË ‰Âοڷ; §¤Ù ӷ Â›Ó·È ¿Î˘ÚÔ˜; ∫È fï˜ οÔÈÔÈ, Ì ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘ÓÂÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÎÈ ·ÓÙ› Ë χÛË Ù˘ Ó· Â›Ó·È ˙ˆÔÊfiÚ·, Á›ÓÂÙ·È ˙ÔÊÂÚ‹. §›ÁË Â˘ı‡‚ÔÏË ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ı· Ì·˜ ¤Î·Ó ηÏfi. ∞Ó ÙÔ “ª∞ª∞ ªπ∞” Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÓfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌfiÓË Â˘Î·ÈÚ›· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙfiÙÂ

Ô Ï·fi˜ Ù˘, Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÔÁ¿ÙÂ; ¶Ô‡ ›ӷÈ; ª‹ˆ˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‚ÔÛ΋; ∏ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÏËıÈÓ‹ ·ÏÏ·Á‹ Û’ ¤Ó· ÙfiÔ, ¤Ú¯ÂÙ·È ·’ Ù· ÛÏ¿Á¯Ó· ÙÔ˘, ·’ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Û˘ÓÂÚÁÔ‡Ó Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. ∞˘Ù‹ Ë ∂ÎÏÔÁÈ΋ ™ÂÚÂÓ¿Ù·, ·ÚfiÏ· Ù· ÛÙÂÁ·Ó¿ Ù˘, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi Ó‡̷ Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÈÓÈ¿ÏÔ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›ıÂ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ À‡ı˘ÓÔÈ Ó· ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û’ ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Ó· ÁÈ·ÙÚ¢ı› Î·È ÔÈ fiÔȘ ÂÂÏ·‡ÓÔ˘Û˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∞˘Ùfi ÙÔ ÓËÛ›, ·Í›˙ÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ı˘Û›·, ÒÛÙÂ Ë ÚfiÙ· ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ Î·ÏÔÙ¿ÍÈ‰Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜”.

£ÏÈ‚ÂÚ‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘ 1944. ∞fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ∞.™. ηٷı¤ÙÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜... ◊Ù·Ó ÙfiÙ 17 ÂÙÒÓ. “...ηÙ‚·›Ó·Ì ÙÔ ’44 ÙfiÙ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ· ÛÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi ÎÈ ÂΛ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÙËÛ›ˆÓ ÌÔ˘ ¤ÚÈÍ·Ó ÔÈ ¯ˆÚÔʇϷΘ. ŒÓ· ıÚ·‡ÛÌ· ·fi fiÏÌÔ Ì ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ. ¢ÂÓ ¤‚ÏÂ· ·fi Ù· ·›Ì·Ù·. ΔÔ ÙÚ·‡Ì· ‹Ù·Ó ÛÔ‚·Úfi. ªÂ ÏËÛ›·˙·Ó, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ¤Úȯӷ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ Mills. ∂›¯· ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿. ¢ÂÓ ÙfiÏÌ·Á·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó. •·ÊÓÈο ·ÎÔ‡ˆ ·fi ›Ûˆ ÌÔ˘ ÙË Ï¤ÍË “Come on” Î·È Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ›‰· ¤Ó· ÕÁÁÏÔ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ó· Ì ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ΔÈ ¿ÏÏÔ Ó· ¤Î·Ó· ¤ÙÛÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ˜ ÛÙ· ·›Ì·Ù· Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó·; ™‹ÎˆÛ· Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿ Î·È ·Ú·‰fiıËη. ∞̤ۈ˜ ÔÈ ¯ˆÚÔʇϷΘ ‹‰ËÛ·Ó Û·Ó Ù۷οÏÈ· ·fi ÙÔ ÏË̤ÚÈ ÙÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ì ÍÂοÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÍÈÊÔÏfiÁ¯Â˜. ∫Ú·Î-ÎÚ·Î ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ∂ÁÁϤ˙Ô˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘ ÙÔ fiÏÈÛ ¿ÏÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÏËÛ ӷ ÌËÓ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó. √ ÕÁÁÏÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹. ™Â Ï›ÁÔ ‹Úı ¤Ó· Ù·ÓÎ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ fiˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó Ì ¤‚·Ï·Ó ̤۷ Î·È Ì ‹Á·Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Úfi¯ÂÈÚÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ªÂÙ¿ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ì ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ 1Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂Λ ›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ÂʉÚÈÎÔ‡ ∂§∞™, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ›Ûˆ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÈ ¯ˆÚÔʇϷΘ. ∂Ì¿˜ ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ηÌÈ¿ ÙÚÈ·ÓÙ·ÚÈ¿ ÓÔÌ·Ù·›ÔÈ Ì·˜ ›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ Û ¤Ó· ı¿Ï·ÌÔ Î·È Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛÔ. ∫ÚÈı‹Î·Ì ¤ÓÔ¯ÔÈ ÂÛ¯¿Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜...”.

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√ Ú›ÁÎÈ·˜ ÿÚÈ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË √ Ú›ÁÎÈ·˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÿÚÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Axel Springer.√ 26¯ÚÔÓÔ˜ ÿÚÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂in Herz Fur Kinder (Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ηډȿ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿) ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ZDF.√ ÂȉËÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÿÚÈ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Â›Û˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.∞fi ÙË ‚Ú·‰È¿ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο ȉڇ̷ٷ.√ ÿÚÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Sentebale, ÌÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ›‰Ú˘Û ̷˙› Ì ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ™Â˚Ûfi ÙÔ˘ §ÂÛfiÙÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‚ÔËı¿ ÔÚÊ·Ó¿ Î·È ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔ˘˜ ÛÙÔ §ÂÛfiÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ HIV.

“√ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿” ΢Úȷگ› ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ‚Ú·‚›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “√ §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿”, Ë Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ∫fiÏÈÓ ºÂÚı ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ™Δ’, Ô˘ ÚÔÛ·ı› ÂÓ·Áˆ-

∫·Ù·ı¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‚ÔÏfiÓ Û·˜ √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠·fi ÙË ÌÈ· ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ۈÚ›· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙȘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‰ÒÛÂÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ‹ ·Ï¿ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÈÛÙfi. √È Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÔÓ¿¯· ÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÈÒËÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi Ù¤ÏÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓˆÌ˘ fiÙ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Î·È ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ, Ë ‰Â ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ô‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ó· ÓÔÛ› ÛÔ‚·Ú¿. ¢¤ÛÙÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤·, fiÔ˘ ÙÚ¿Â˙˜ fiˆ˜ Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ Î·È Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡. ∏ ÚÒÙË Î·Ù¤ÁÚ·„ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010 ηı·Ú¤˜ ·ÒÏÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 117 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ Î¤Ú‰Ë ÌfiÏȘ ÌÂÚÈÎÒÓ ÂηÙ. ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ fï˜ ‰ÂÓ ÚÔԉ‡ÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· ·Ó·Ù˘Íȷο ÌÂÁ¤ıË. ¢¤ÛÙ Â›Û˘ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘: ªÂÙ¿ ÙËÓ “∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹” , ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ÙÔ “μ‹Ì·” , ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰Âο‰ˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ, ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȘ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ù¿: ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·Á·˙È¿ ‚¿˙Ô˘Ó ÏԢΤÙÔ, ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ÂÚÌËÙÈο ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ. ∫·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿; ÀÔÌÔÓ‹ ·ÎfiÌË ¤Ó· - ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÒÛÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÔ˘ÌÂ, ϤÂÈ, ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ‰fiÛˆÓ. ª· ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿¯· ÙÚ‡˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚Úfi¯Ô ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ‰Â ı· ¿„ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ. ΔÈ ¿ÏÏÔ Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó; ª· Ê˘ÛÈο ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È Û‡ÓÂÛË, Û˘ÓËÁÔÚ›· ÛÙȘ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÛȈ‹ Î·È ·ÔÛÈÒËÛË ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÊȯÙfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÓ·ÁηÏÈÛÌfi, Ô˘ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔηÏ› ·ÛÊ˘Í›·. ŒÙÛÈ, Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ fi„Ë ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˘ fiÏ˘. ¶·ÓÙÔ‡ ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, Û οı ÛËÌÂ›Ô Î·È ¤Ó·˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ‚·Û·ÓÈÛÙÈο. ∫·È fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ, ÂÓÓÔÒ ÙÔ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √È Ôϛ٘ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ıÔÚ˘‚Ëı› ÛÔ‚·Ú¿. Œ¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ› ˆ˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ı· ¤ÏıÔ˘Ó ı· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜, ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÚ›ÛË. ∏ ‚Ô˘‚‹ ·˘Ù‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÂÓ›ÔÙ ·fi οÔȘ ·ÈÊ-

Ó›ˆ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·‡ÏÈÛÌ¿ ÙÔ˘, ΤډÈÛ ¤ÓÙ ‚Ú·‚›· ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ μÚ·‚›ˆÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.∏ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ Ô‰fi ÚÔ˜ Ù· ‚Ú·‚›· ŸÛÎ·Ú Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. √ ºÂÚı ·¤Û·Û ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ë ŒÏÂÓ· ªfiÓ·Ì ∫¿ÚÙÂÚ Î·È Ô Δ˙¤ÊÚÈ ƒ·˜ ·¤Û·Û·Ó Ù· ‚Ú·‚›· ηχÙÂÚÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Î·È Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ™¿ÈÓÙÏÂÚ ‹Ú ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘. ∏ ∫¿ÚÈ ª¿ÏÈÓÁÎ·Ó Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Never Let Me Go”, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·Ô‡˙Ô πÛÈÁÎÔ‡ÚÔ Î·È Ô °Î¿ÚÂÙ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ˜ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· “Monsters”, ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‚Ú·‚›· ·¤Û·Û·Ó Ë Á·ÏÏÈ΋ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· “A Prophet”, ηχÙÂÚ˘ ͤÓ˘ Ù·ÈÓ›·˜, Î·È Ë Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙȘ ÛÊ·Á¤˜ ÛÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë “Enemies of the People” ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

∏ ƒ·Ô˘ÓÙ˙¤Ï Ó›ÎËÛ ÙÔ Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ “ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÔÈ ∫Ï‹ÚÔÈ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘” ¤¯·Û ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ Ì·Á›· ·fi ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂΉԯ‹ Ù˘ Ì·ÎÚ˘Ì·ÏÏÔ‡Û·˜ ƒ·Ô˘ÓÙ˙¤Ï, Ë ÔÔ›· ÛηÚʿψÛ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ box office ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.∏ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ù˘ ¡Ù›ÛÓÂ˚ “Tangled” - ª·ÏÏÈ¿ ∫Ô˘‚¿ÚÈ·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÌÂ

ÓȉȷÛÙÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ÔÌÒ‰ÂȘ ‰ËÏÒÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡: “∂›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È ŒÏÏËÓ·˜. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ϤÌÂ, fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÔ˘, ¤¯ˆ ‚·ıÈ¿ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” . ◊ ¿ÏϘ ·ÎfiÌË ÈÔ ¯Ù˘ËÙ¤˜: “∂Ì›˜, ÔÈ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ›, ÂÎÚÔÛˆԇ̠¤Ó· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi fiÚ·Ì· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›ˆÓ ÙÚ¿ÁˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜. ∞˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢ı‡Ó˘. ∞˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È Ù˘ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì”. ∞Ï‹ıÂÈ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηÌÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ηٷÈÁÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ·ÈÌÔÚÚ·Á› Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜; ªÔÚ› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌË ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ “‰È¿ÛˆÛË” Ù˘ ¯ÒÚ·˜; ∫·È ÙÂÏÈο, ÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ - ¤Ú· ·fi ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÏÔÁË “ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” Î·È “ÂÏ›‰·” ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ηٷÚڷΈ̤ÓÔ˘˜ ·fi ËıÈ΋ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ - ÏÂ˘Ú¿ Ôϛ٘; ∏ ˙ËÌÈ¿ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ fi¯È ÛÙËÓ Îfi„Ë ·ÏÏ¿ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡. μ·‰›˙Ô˘Ì ·fi ÙË ÌÈ· ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ¢ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘ÌÂ Î·Ó ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. √È Â˘ı‡Ó˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ Ï·fi fiÙÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜. ∫·È ¿Óˆ ·’fiÏ· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ê˘ÏÏÔÚÚÔ›. ªÂ ̤ÙÚ· ηٿ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÌÈÛıÒÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÚ‡˜ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â› ‰ÂηÂٛ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó. ªÂ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ı¤Ó· fiÙÈ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ·ÛÎÂ›Ù·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ª· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ·Ó·ÏÁËÛ›· Î·È ÛÙËÓ ÂÈÂÈΤÛÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ¤Ú·Ó ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË Â›ıÂÛ˘ ÛÙ· ·Ôı¤Ì·Ù· ˘ÔÌÔÓ‹˜ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ Ô Ï·fi˜. ∫·È ·Ó ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ Ù· “·ÓÔ›ÁÌ·Ù·” Î·È ÔÈ “ÙÚ‡˜” ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÚfiÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ‰ËÏ·‰‹, ÌÔÚԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠÂ› ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∞˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ηٿ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ÔÊÂÚfi ̤ÏÏÔÓ. ∏ ·Ú¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∏ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ ÙÔ ›‰ÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË - ÁÈ·Ù› ÂΛ ‚·‰›˙Ô˘Ì - ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∫·È ÔÏϤ˜ fï˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈıÒÚÈ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ªÈ· ‰È¿ÛˆÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ‹‰Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ô‚ÔÏfiÓ ÙÔ˘˜. °È· Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÈÏ¿Ì”.

21,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ ¤ÂÛ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ì 17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ Ù·ÈÓ›· “ Œ¯ÂȘ ÌfiÓÔ 100 ÏÂÙ¿... ∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ”, Ì ÙÔÓ ¡Ù¤Ó˙ÂÏ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ì 6,1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, fiˆ˜ Î·È Ë Ù·ÈÓ›· “Burlesque” Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÙË ™ÂÚ Î·È ÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó· ∞ÁÎÈϤڷ.∏ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· Love and Other Drugs Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ¿‰· Ì 5,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

ªÈ· ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ Δ˙fiÓÈ ∫·˜ Ô˘Ï‹ıËΠ50.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ªÈ· ÊfiÚÌ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô Δ˙fiÓÈ ∫·˜ Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ™·Ó ∫Ô˘¤ÓÙÈÓ ÚÔοÏÂÛ ı‡ÂÏÏ· ÚÔÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Û ‰ËÌÔÚ·Û›· Î·È ÙÂÏÈο Ô˘Ï‹ıËΠ50.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· ·Ó·ÌÓËÛÙÈο Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔÓ “ÕÓıÚˆÔ Ì ٷ ª·‡Ú·” .∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ ·fi ÌÏ ÓÙ¤ÓÈÌ ‡Ê·ÛÌ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô Δ˙fiÓÈ ∫·˜ Î·È Â›¯Â ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ Ì ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Δ˙ÈÌ ª¿ÚÛ·Ï ·Ú¯Èο ›¯Â ÂÎÙÈÌËı› fiÙÈ ı· Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·fi 3.000 ¤ˆ˜ 5.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ Δ˙Ô‡ÏÈÂÓ.“√ Δ˙fiÓÈ ∫·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ıÚ‡ÏÔ˜ Î·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Û fiϘ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜. “¶ÏÂÈÔ‰fiÙ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ıÚ‡ÏÔ˜ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔÓ “ÕÓıÚˆÔ Ì ٷ ª·‡Ú·”, ı· ˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÏËÚÒÓÂÙ ٷ ‰Èfi‰È·;

∞ÓÙÒÓ˘ ™Â˚Ù·Ó›‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ Ù·Íȉ‡ˆ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·ÏÏ¿, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, ÚÔÛ·ıÒ Ó· Ù· ·ÔʇÁˆ Î·È Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓˆ Ù· ‰Èfi‰È·”.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

/5

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ ™ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫ÔÚ·‹ Ì π¿ÛÔÓÔ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÒÛÙ ӷ ηٷÛ΢·ÛÙ› ȉȈÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔ› Î·È Ë ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Â›Ó·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ Ë Ô‰fi˜ ∫·ÚÙ¿ÏË. Ÿˆ˜ Î·È Ó·’ ¯ÂÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ̤۷ ·fi ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ Ô‰Ô‡ ÌÈ·˜‰˘Ô ËÌÂÚÒÓ ·ÊÂÓfi˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ fi¯È Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ì ¯·ÌËÏ‹ ΛÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÚÁ‡Ú˘ ∞ÚÁ˘Úfi˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“∂¿Ó Á›ÓÔ˘Ó Ù· ‰Èfi‰È· ÎÚ·ÙÈο, Ó· Ù· ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ. ΔÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈο, Ù· ÏËÚÒÓˆ Î·È ¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÎÚ‡· ηډȿ”.

Èڛ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ∞Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο, ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; ∂Λ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ¯¿Ô˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ·Ó·Áη›· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·. ¶Ò˜ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÏÔÈfiÓ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜; º.™.

∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÙÔ˘˙¤ÓË ÔÈÎȷο

“∞Ó Î·È ‰ÂÓ Ô‰ËÁÒ, ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ Ù· ‰Èfi‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ·ÎÚÈ‚¿. ª·˜ ÚÔ˘ÊÔ‡Ó ÙÔ ·›Ì·. ∂¿Ó Ô‰ËÁÔ‡Û·, ‰ÂÓ ı· Ù· Ï‹ÚˆÓ·”.

∫·ÎÔÙ¯ӛ· ªÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ŸÛ· πà ¤ÛÔ˘Ó Ì¤Û· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó. £· ÂӉȷÊÂÚı› ¿Ú·Á οÔÈÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ηÎÔÙ¯ӛ·˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; °.•.

•ÂÚ¿ ʇÏÏ· ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¢ÂÓ Â›Ì·È Ô‰ËÁfi˜, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ‰Èfi‰È·. ◊, ·Ó Ù· ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ, Ó· Â›Ó·È ¤ÛÙˆ Ôχ ÈÔ ÊıËÓ¿. ¡· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜”.

∞fi ÛˆÚÔ‡˜ ÍÂÚÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Û fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ô ‰È·‚¿Ù˘ Â›Ó·È ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ó· ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Â› ÙÔ˘ Â˙Ô-

ΔÈ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ... ¢ÂÓ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·Ó, Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù›. ΔÔ ‰È¿ Ù·‡Ù·, fï˜ ı· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ. ΔÈ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ‰È·‰Ëψ٤˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ÂÈÛÓÔÒÓ Ì·˜, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·. ÙÔ ¯ËÌÈÎfi Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜. ªfiÏÈÎÔ ¯ËÌÈÎfi, ‰ÂÓ ÙÔ ÙÛÈÁÎÔ˘Ó‡ÔÓÙ·È, Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ∞fi ›Ûˆ ÔÈ ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜. ¢Âο‰Â˜ ¯ı˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·Ó¢ÛÙÈο. À¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜, ηıfiÏÔ˘ ·ÌÂÏËÙ¤· Ì¿ÏÈÛÙ·. ∂§.™.

‰ÚÔÌ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔ Ê·Ú¿ÛÈ Ù· ÍÂÚ¿ ʇÏÏ·. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô› οÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÏfiÁÔ ÁÈ· ΛӉ˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙËÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÍÂÚÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ ·fi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ÙÔ˘˜ Ù¤ÏË Î·È ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. μ.∫.

™ÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi ™ÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ¿ÛÎËÛË Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·È‰È΋ ·¯˘Û·ÚΛ·, ›·Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·fi ÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. °ÓˆÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ›ÙÂ, ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆı› ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ·¯‡Û·ÚÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜, ÏÔÈfiÓ. ∞Ï›ÌÔÓÔ fï˜, ·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ “‚ÚÒÌÈÎÔ” Ê·ÁËÙfi, ηıÈÛÈfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÌÂٷΛÓËÛË ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓË-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÈÎÔ. ∞ÚΛ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.

Œ¯ÂÈ ÊڷοÚÂÈ Ë fiÏË ªfiÓÈÌ· Â›Ó·È È·, Ù· ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘, ·fi ÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ∫·È ‰ÂÓ ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË Î¿ÔÈˆÓ ÏÂÙÒÓ. ªÈÏԇ̠ÁÈ· ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË. π‰›ˆ˜ Û ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· “¯Ô¿ÓË” Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞ı·Ó·Û¿ÎË, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÚÔÛÙ¿, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·... ∫È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ì¤Ú·, ÂÓfi„ÂÈ ·ÚÁ›·˜, ·˜ Ô‡ÌÂ. ∂›Ó·È ϤÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∫·È Ë ΔÚÔ¯·›· ¿Ê·ÓÙË. ∫·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ - Ô‡Ù ̤ÏÈ Ó· ›¯Â... - ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.∫È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜. ŒÛÙˆ Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘... ∂§.™.

7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

∂ÁηٷÏ›ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÈÌÒÓ “∞˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÓÔ›ÎÈ·, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÚ·›ÓˆÓ, ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Î·È ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο Ù¤ÏË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۋÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ƒ¿ÏÏË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙ· ÙËÏÂʈÓÈο Ù¤ÏË, ÙÔ ÓÂÚfi, Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ∂ƒΔ Î·È ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û’ ¤Ó· ϤÁÌ· ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Û·Ó “Û·Û̈‰ÈΤ˜”, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: ΔËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· “„˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜”, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ŒÙÛÈ, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ÛÂÈÚ¿ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÙÚfiÊÈÌ· Î.Ï.) ·fi ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ηٷÚÁËı› Ô ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ı›”.

15¯ÚÔÓÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÂÍ¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ “...Δ· ‰‡Ô Í·‰¤ÏÊÈ· ›¯·Ó ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¶‡ÏÔ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¶‡ÏÔ˘ - °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓˆÓ ÙÔ ı‡Ì· ¤‰ˆÛ ÙÔ ÓÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi Í¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. √ ÌÈÎÚfi˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÁÈ·Ù› ¤Ú·Û ÁÈ· ı‹Ú·Ì· ÙÔÓ Í¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Í¿ψÛÂ... ÓÂÎÚfi ÛÙÔÓ ÙfiÔ”.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· “ΔÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Î‡Ì· ηÎÔηÈÚ›·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔÙÒÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ 40fi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ - πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ∂›Û˘, Ì ·Ï˘Û›‰Â˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ™Ì›ÍË Î·È ™·Ì·Ú›Ó· ÛÙÔ ÓÔÌfi °Ú‚ÂÓÒÓ”.

¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›ÛËÌ˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˘ μ›ÏÈ ªÚ·ÓÙ ÛÙË μ·ÚÛÔ‚›·, ˘ÂÁÚ¿ÊË “™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛˆӔ ÌÂٷ͇ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ §·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ªÚ·ÓÙ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÁΤÙÔ Ù˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ¡›Î·È·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚ-

™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ıÂÚÌ·ÛÙÚÒÓ. ΔȘ ÂÚÈ‚fiËÙ˜ ÏÔÈfiÓ ÛfiÌ˜ Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÎfiÌ· ÙȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÎÙfi˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· “ÂÚ› ÙÔÓ ª¿ÈÔÓ”.

ΔÔ˘ÚÙÔ˘Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “...∫·ıÒ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Ë Î·ÎÔηÈÚ›· Î·È Ù· ¯ÈfiÓÈ· ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÚÔ 50 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ Á·Û›Â˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ì ı¤Ì· ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. √È 15 ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÿÚÙË £ÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰È¤Ï˘Â Ì ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÚ›· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ™ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰‡Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÁÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞£∏¡∞, 6.

™Δ∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ Ô ˘-

Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜ ‰‡Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ªÂ ۇ̂·ÛË Ù˘ 23˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ·ÓÂÙ¤ıË Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠¤Î‰ÔÛË Î·Ù·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ÛÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ™ÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010, ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “°. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘” ÂÓË̤ڈÛ ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ fiÙÈ ÁÈ· Ù· ›‰È· ˘ÏÈο Â¤Ù˘¯Â Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÈ̤˜ ηٿ 33% ÂÚ›Ô˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÚÔÌËı‡ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·. §·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ˘fi„Ë Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ÔÛfi ¿Óˆ ÙˆÓ 600.000 ¢ÚÒ. ªÂ ۇ̂·ÛË Ù˘ 28˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, ·ÓÂÙ¤ıË Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ï·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÚÈÁÁÒÓ ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠¤Î‰ÔÛË Î·Ù·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ÙËÓ 24Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009. ™ÙȘ 7, 10, 22 Î·È 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜” Î·È “°. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘” Î·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· “∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·” ∞ÙÙÈ΋˜, “∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” ¶‡ÚÁÔ˘ Î·È “¶·Ó·Á›· ∏ μÔ‹ıÂÈ·” ¶¿ÙÚ·˜, ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ fiÙÈ ÁÈ· Ù· ›‰È· ˘ÏÈο Â¤Ù˘¯·Ó Û ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÈ̤˜ ¤ˆ˜ Î·È 29% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÚ›Ô˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜. §·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ˘fi„Ë Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ÔÛfi ¿Óˆ ÙˆÓ 586.000 ¢ÚÒ. ªÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ÚÔÌËı‡ÙÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÎÏ‹ıËÛ·Ó ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∂ÌÔÚ›Ô˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫ÔÌÓËÓfi, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÌÔÓ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ÙÈÌÒÓ, Ô˘ Â¤Ù˘¯·Ó Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ·ÚÓ‹ıËηÓ. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, Ô ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› Ê¿ÎÂÏÔÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ Ù˘¯fiÓ Ù¤ÏÂÛ˘ ÔÈÓÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÚÈÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â‡ÏÔÁÔ ‡„Ô˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ Â¤Ù˘¯·Ó Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙȘ ÚÔÌËı‡ÙÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÚÈÓ ÂΉÔı› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÌÔÓ¿‰Ô˜.

TPITH 7 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

“∂›Ì·ÛÙ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂

°. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜: ¢ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ ‹ ÚfiˆÚË ÎfiˆÛË “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ›̷ÛÙ Û ηٿÛÙ·ÛË ÔϤÌÔ˘” ∞£∏¡∞, 6.

“∂

›Ì·ÛÙ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ ‹ ÚfiˆÚË ÎfiˆÛË” . “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÌÈ·˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È Â›ÔÓ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ¯ÚfiÓȘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∫·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ›̷ÛÙ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜. “¢ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó Ô‡Ù ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ Ô‡Ù ÚfiˆÚË ÎfiˆÛË. °È·Ù› ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ì·˜ È¿ÓÂÈ, ͤÚÂÙÂ, ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∂›Ì·ÛÙ ·Ó˘fiÌÔÓÔÈ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Ù· ÂÈχÛÔ˘Ì” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÁÈ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜: “∂›Ó·È ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÙËÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÚÂȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÚÔÎÚ›ÓÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, Ë ÌfiÓÈÌË Ì›ˆÛË ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÊÈÏÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” , Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù·Ê·Ó‹˜ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ÚÔÒıËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÔ˛ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 “·Ó·Áη›Ô” Ì ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ‰··ÓÒÓ. °È· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ϤÂÈ fiÙÈ ·-

ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ “Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ Û·ÚˆÙÈΤ˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ··ÓÙ¿ fiÙÈ “Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÌÈ·˜ ÛÙÚ‚ϋ˜ ÔÚ›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ì Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ·Ì¤ÚÈÌÓ·, ¯ˆÚ›˜ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ” . ∂›Û˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜, Ô˘ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ˘Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜” . ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ó· ۯ‰ȷÛÙ› ¤Ó·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ “Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘” ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â·Ó¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤-

ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È fi¯È Ù·ÌÂȷ΋. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê› ·ÍÈfiÈÛÙ·.

“™Â ηٿÛÙ·ÛË ÔϤÌÔ˘”

“Δ¤ÙÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú¤Ô˘˜ ÌfiÓÔÓ Û ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ›̷ÛÙ Û ηٿÛÙ·ÛË ÔϤÌÔ˘. ∫·È ¯ÚÂÈ¿˙Â-

“∂ÂÈÛfi‰ÈÔ” μ¿Ûˆ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘ “∂¶∂π™√¢π√” ÌÂٷ͇ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ μ. ¶··Ó-

‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÙ∂ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∏ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· Ù· ∫∞¶∏, ÚˆÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÚÒÙ· Ë ΔÚ¿Â˙· ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Îfi‚ÔÓÙ·˜ Ù· ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ΔÙ∂ ›¯Â ‰È·‚Ϥ„ÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ··Ú›ıÌËÛ ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi, ÌfiÓÔ˘˜, ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· Ù·Í›‰È· Î.·. ÛÙȘ Ôԛ˜ fiˆ˜ › ÚÔ¤‚Ë Ë ΔÚ¿Â˙·. ¢‹ÏˆÛ ‰Â fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Ù·È Ì¿¯Ë - ‰‡ÛÎÔÏË Ì¿¯Ë, Â›ÔÓË, ‰È·ÚΛ·˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â› Ù˘ ÂӉȿÌÂÛ˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ 2010. √ Î ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ˆ˜ “ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Áԇ̠ÓÈÎËÙ¤˜” ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011, “Ì ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘ÂÚ·ÎÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û·Ê¤˜ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ ‚·Û›˙Ô˘Ì Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ı· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜: ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÎÚ·ÙÈο ‰È¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ .¯. Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ: ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î.Ï.; ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ .¯. ÁÈ· ÙËÓ Ó·˘ÙÈÏ›·, ‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô‡ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó” . “∏ ·ÁÔÚ¿ ηÓÔÓ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ı¤ÏÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∫·È Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ: ¡· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÚÒÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÙ∂. ¢Â¯fiÌÂÓÔ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μ. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ ¤-

¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ú¢ÛÙfi ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ùfi Ó· ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠٷ ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ Î·È “ηٷӿψÛ˘ ηٷı¤ÛˆӔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 27,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ - ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 11% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. “∏ Ù¿ÛË ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜: ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ·’ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù‡Ô, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, “ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ¢¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛοÛÂÈ - Î·È ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘. ¢È΋ ÌÔ˘ ¤ÁÓÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ¿Ó ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈ̘ Î·È ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰È·‚¿˙ˆ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÏÂÊÙ¿ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ .¯. ÛÙË μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È “ÛÎÔو̤Ó˜” - Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Ù· ¿ÚÂȘ ›Ûˆ” . ™Â ÂÚÒÙËÛË Ù¤ÏÔ˜, Â¿Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÔÈ ˘„ËÏÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÌÂÓ ¤Ó·˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, fi¯È fï˜ ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜: °È· ÔÏÏÔ‡˜, “ÙÔ ˘„ËÏfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ù· fiÛ· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜...” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜.

¢‹ÏˆÛÂ Ô ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó

“¢ÂÓ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ” ∞£∏¡∞, 6.

“ª∏ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Î·È ÌË ·-

ÎÚÈ‚‹” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· χÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ 20.000 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ √ÏÈÙÒÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ 15.000 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ √ÏÈÙÒÓ. Δ˘ÈÎÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ -Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Û˘˙ËÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔχÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ- ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌË ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ∂.√. Ì ٷ ÁÂÓÈο ÂÈÙÂÏ›·. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ. °È· ·ÔχÛÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔ-

ÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘‰¤ÔÙ ÌÈÏ‹Û·Ì” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. “∏ Ó¤· ‰ÔÌ‹ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÚÈ˙ÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆӔ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi Î·È Â›ÌÔÓÔ ÙÚfiÔ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÂÈۋ̈˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÂÚÁ·Û›·˜” . ∂ȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ √ϛ٘ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “fiÏ· fiÛ· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ˆÛfiÙÔ˘ οÓÔ˘Ì ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘, ȉ›ˆ˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÊÔÛȈ-

̤ӷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜” . ¢È¿ Ù˘ ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ “ÌË ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ” ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂.√. Â›Ó·È ÛÙ· ÛηÚÈ¿. ΔË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›. ∏ ‰ÔÌ‹ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ë ÔÚÔÊ‹ Â›Ó·È ÛÙ· 93.000 ¿ÙÔÌ·. ∏ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› ηٿ 20.000 Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ °∂™. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÍËÚ¿˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 88.000 ÛÙÂϤ¯Ë, ‰ËÏ·‰‹ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ∂.√, ·ÏÏ¿ Î·È Ôϛ٘ ıËÙ›·˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› -·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·˘ÍËı› fiÙ·Ó Î·Ù·ÚÁËı› Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi ηÈ

ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi- ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂.√. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 25.000 ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ √ϛ٘ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓÈÌÔÔÈËı› (fiˆ˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ∂.√. ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÙ·ÂÙÔ‡˜ ˘ËÚÂÛ›·˜) ÂÚ›Ô˘ 15.000. ∫·È ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÙ·ÂÙ›·, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Âʤ‰ÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Ê·ÓÙ¿ÚˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· ̤ۈ ÂÍ¿ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

Œ·ÈÓÔÈ Î·È ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ª·Úfi˙Ô ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

°ÂÚÌ·Ó›·

“∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” £ÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ȉÈÒÙ˜

μƒÀ•∂§§∂™, 6.

μ∂ƒ√§π¡√, 6.

H ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÂÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó

Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ˙‹ÙËÛ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı› ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂϤÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô.

∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È “ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜”, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ 2013, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔÓ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË Ó¤· ÓÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÔÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡ Ú˘ıÌfi, fiÙÈ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Î·È fiÙÈ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿. √ ∑. ª·Úfi˙Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÛÙȘ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‡„Ô˘˜ 6,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ, fiˆ˜ ›Â, ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙ· Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¢¡Δ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ-

∑. ª·Úfi˙Ô ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÂÈ, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·” ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Î·È ¿ÊËÛÂ, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜.

∏ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ

·ÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ı·ÚڷϤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ‰ÈfiÙÈ “¿ÁÈ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ï‹„ÂˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆӔ . √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ù˘ ∂∂. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ̤ۈ Ì›·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÌÂÙ·Ú-

Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤·. ∂› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, Ô ∑. ª·Úfi˙Ô ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ∂∂, ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘¤Ú. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿, fï˜, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂, Ô

°È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, Ô ∑. ª·Úfi˙Ô, ·ÊÔ‡ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂∂, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ù· Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, ı· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÁÎÚÈı› Û‡ÓÙÔÌ· Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ ∑. ª·Úfi˙Ô ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. Δ¤ÏÔ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ

¶°¢ª Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Frontex ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ‰Ô˘ÏÂÌfiÚˆÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

KKE: H ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË M·Úfi˙Ô, ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· Ó¤· ¿ÁÚÈ· ̤ÙÚ· °È· “ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· Ó¤· ¿ÁÚÈ· ̤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ ∫∫∂ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. ª·Úfi˙Ô ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ∂∂ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ·ÁÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ·ÏÏËÏÔÛ·Ú¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈ·ÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë Î·È ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ï˘ÎÔÛ˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Ë ¿ÏË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂∂”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·.

ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÒ¯Â˘ÛË ÂÎÙÈÌ¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· “μild” o Î. ™fiÈÌÏ ηÏ› ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ “fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÌfiÓÔÓ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË Ó‡ÊË. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙ¿‰È· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ ·fi ÙÔ 2013, Ô Î. ™fiÈÌÏ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ı· Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÒÚ· ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÒ¯Â˘ÛË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡”. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋˜ ÙÔ˘ Ô Î. ™fiÈÌÏ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó “‰ˆÚ¿Ӕ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ”.

∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‚ϤÂÈ Û 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙· §√¡¢π¡√, 6.

ºı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û‹ÌÂÚ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ

«£ÂÚÌ‹» ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ∞£∏¡∞, 6.

™À§§∞§∏Δ∏ƒπ√

‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙËÓ ΔÚ›ÙË. √ Î. ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙȘ 2:15 Ì.Ì. Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á‡̷ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ “·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ”. ∞ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙÔÓ Î. ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÓÒ ÙÔ ∫∫∂ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋

ÙÔ˘ √Ì¿‰· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹ fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Êı¿ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ı˘Ì›Ûˆ, Û fiÏÔ˘˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ·˘ÙÔ› Û’ ÂÌ¿˜, ÂÌ›˜ ÚÔÛÙڤͷÌ Û ·˘ÙÔ‡˜. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ fiψÓ, Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó”. “ªÈÛËÙfi ۇ̂ÔÏÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·ÒÓ” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ªÂ Ì›· ÔÏÏ‹ ÛÎÏËÚ‹ ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” Ô Î. §·Ê·˙¿Ó˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ “‚ÚÒÌÈÎÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi” Î·È ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó ˆ˜ “·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜”. “√ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˆ˜ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi˜ ÂÈ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Î·È ˆ˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, ¿ÓÔ-

ÌË Î·È ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. §·Ê·˙¿Ó˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰È¿ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶Âٷψً, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ‰ÈÂıÓ›˜ Â·Ê¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Î.Î. ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Î·È ƒÂÓ, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó “ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜”. √ Î. ¶Âٷψً˜ ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· “Ô˘ ı·

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ÁÔÚÁfi Ú˘ıÌfi ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ··Ú¤ÁÎÏÈÙË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, “ÒÛÙ ӷ ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚Áԇ̠̠ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·”. √ Î. ¶Âٷψً˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ “Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ”.

“™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚfiÓÔ” ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÂÈۋ̈˜ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ· ÂÈۋ̈˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È fiÙÈ “Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› οÔÈÔ Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ·”. “ªÈÏ¿Ì ̤۷ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË

Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì·˜, ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·›ÙËÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ÎÚÈı› fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜”, ÙfiÓÈÛÂ.

Δ∏¡ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Û ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ıˆÚ› Èı·Ó‹ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Standard Chartered. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CNBC TV18, Ô Î. Gerard Lyons ‰‹ÏˆÛ” ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û οÔÈ· Ê¿ÛË ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Û 2-3 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁ›·

Èڛ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞£∏¡∞, 6.

∂•∞πƒ√À¡Δ∞π Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â˘ÚÒ ÛÙ· ÚˆÈÓ¿ Ù·ÎÙÈο Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ fiÛÔÈ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi οı ÌÔÚÊ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ·Ó·ÈÌ›·˜, ·ÈÌÔÚÚÔÊÈÏ›·, ÓÂÊÚÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ (‹ ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘ı¤ÓÙ˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜), Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Â›ÎÙËÙ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ (AIDS). √È ¿Û¯ÔÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó È·ÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂȉÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ¡ÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ı‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ˘¤ÁÚ·„ ۋÌÂÚ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÙˆÓ ÂͤٷÛÙÚˆÓ ¯ÚfiÓÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ (ÏÔÈÒÓ ·ı‹ÛˆÓ) Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ê·Ú̿ΈÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011.

ªÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ∞£∏¡∞, 6.

ª∂πø™∏ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ·ıÂ-

Ú‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Âη̋ÓÔ˘ 2010 ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÙÔ 2010, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 110.591, ÂÓÒ ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 61.708 Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Î·Ù¿ 15.165 ÔÈ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜. ∞˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 2.756 Â›Ó·È Î·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Î·Ù¿ 733 Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ 10ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ηٷ٤ıËÎ·Ó 540.877 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ 120.021 ÌÂÚÈ΋˜ Î·È 31.694 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó 15.653 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 11.267 Û ÌÂÚÈ΋˜ Î·È 4.386 Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜. √È 3.843 ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÔÈ 543 Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ™ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô 10ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ηٷ٤ıËÎ·Ó 481.460 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, 195.655 ÌÂÚÈ΋˜ Î·È 50.088 ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ªÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó 11.764 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋˜ Î·È 4.714 Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 4.655 ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Î·È 559 Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∫·Ù¿ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ηٷ٤ıËÎ·Ó 80.889 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, 27.491 ÌÂÚÈ΋˜ Î·È 9.053 ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÓÒ 2.997 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÌÂÚÈ΋˜ Î·È 2.192 Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈΤ˜ Î·È ÛÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٿ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (2.179), Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (765), ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ (269), ÙÔ˘ ∫ÈÏΛ˜ (212), ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (129) Î·È Ù˘ ∞¯·˝·˜ (127).

TPITH 7 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ™·Ì·Ú¿ Ì ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Î·È ŸÏÈ ƒÂÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·

¡¢: ÷ÌËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÊÔ‡ÛΈÛÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ∞£∏¡∞, 6.

·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Î·È Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Â›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. øÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› Û ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ™ÙÚÔ˜∫·Ó Î·È ƒÂÓ, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÊÚ¤ÓÔ Î·È ÛÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, fiÙÈ ‰ÈÔÏÈÛı·›ÓÂÈ Û ÌÈ· ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚΋ ÙÚԯȿ. ™ÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¢¡Δ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ϤÔÓ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ¤Íˆ Î·È Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·ı› ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Ó· ÌËÓ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ (‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 12%), ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢, ηıÒ˜ ı· ¤¯·Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fi-

ÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ “Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘” , fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÎ¤Ì„ÂÈ ¤Ó· “ÊÈÏÂχıÂÚÔ” ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÁÂÓÓ·›· Ì›ˆÛË ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, fï˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ηÈ

ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·.

√ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¢ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ·ÛΛ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Û ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ٛÙÏÔ “ªÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·” , ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ “ÂÛÎÂÌ̤ӷ ·Ú·Ô›ËÛ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ¡¢ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜” . ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô, Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ··ÓÙ¿ “ÛÙȘ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ, ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜ Ô˘ Â› ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÎÙÔ͇ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫,

Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙË ¡¢ ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢¡Δ” . √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ·ÔÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ “Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÊÔ‡ÛΈÛ” ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ηٿ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Eurostat ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹ Ù˘ Â¤‚·Ï ӷ ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÓ ÁÓˆÛÙ¿, ·ÏÏ¿ Ô˘‰¤ÔÙ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯·Ó ÚÔÛÌÂÙÚËı› Û ·˘Ùfi, fiˆ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¢∂∫√. “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›ӷÈ, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ífi‰Â„Â Û˘ÓÂȉËÙ¿ ·˘Ù¿ Ù· 10 ‰ÈÛ. ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙË ¡¢ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, fiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 12,7% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ‰·¿Ó˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¤Î·Ó” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ΔÂÎÌËÚÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “ÊÔ‡ÛΈÛ” ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009, Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙȘ ¿ÁˆÛ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ï‹ÚˆÛ 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ¯Ú¤Ë

ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·‡ÍËÛ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿ 0,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‰·¿ÓËÛ 0,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. -∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ¤ıÂÛ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û ÛÙÔ 2009, ‡„Ô˘˜ 0,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·‡ÍËÛ ηٿ 0,2 ‰ÈÛ. ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, fiÙÈ ÛÙÔ 9ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ÂÚȤÎÔ„Â ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¢∂ ηٿ 30,3% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ηًÚÁËÛ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ (Ô˘ Â·Ó¤ÊÂÚ ·ÚÁfiÙÂÚ·) ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤ÛÔ‰· 2,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. - ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·‡ÍËÛ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· Ô‰ÔÈÔÚÈο, ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ 0,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ı· ¤Î·Ó ·Ó ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 9Ì‹ÓÔ˘. * ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ “ıÚ¿ÛÔ˜” ÙÔ˘ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È “ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÌÈÏ¿ οÔÈÔ˜ Ô˘ ˆ˜ Û٤ϯԘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤ÊÂÚ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” .

∫˘‚¤ÚÓËÛË: ¢È·Ú΋˜ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ

ΔÂÙ · ÙÂÙ ∫·ÙÛ¤ÏË - ¡Ù ƒÔ˘˙ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¡¢: ™˘ÌʈÓË̤ÓË ‹‰Ë Ë ˘ÂÚ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 6.

™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆ-

Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ™ÂÚ‚¿˙ ¡Ù ƒÔ˘˙, ›¯Â Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ∂ÏÏËÓ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÎÚfiÛˆÔ, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·, Ô˘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Â› ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙÔ ÊϤÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔ-

ÔÈËı› ÂÊfiÛÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â¿Ó Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ê˘ÛÈο-, ̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. √ Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÎÚË” . “∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÂÌ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ·, Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â›Â‰Ô Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Î·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” , ÚfiÛıÂÛÂ. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ

˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·” Î·È fiÙÈ Ë Â›Û΄‹ Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı›. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ˙ËÙËı› Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ ÚfiÛÎÏËÛË Î·È ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú¿ÍÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. °È· ÙÔ Â¿Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È “ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ‹ ·ÔχÛÂȘ” , ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, fiÙ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂΛÓË Ë ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ô˘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ì¤Û· Û Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈıÒÚÈ· Ì Ôχ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÚfiÔ˘, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘

ı· ÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ οو ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ˜ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘. ™Â ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ fiˆ˜ .¯. ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÛΤ„Ë ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, “·fi ÙÔ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÔÈÔÈ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ fiÛˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Ÿˆ˜ ›Â, “·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ·ÔχÛÂȘ, fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËΔ ηÈ

ˆ˜ “Ì ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” .

∏ ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· “∏ Ì¿¯Ë Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘Ó‰Èοٷ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜” , Û¯ÔÏ›·Û ۯÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ π. μÚÔ‡ÙÛ˘. ∂ÎÙ›ÌËÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ë ÚËÙÔÚÈ΋ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Â͢ËÚÂÙ› ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜” . ∂ÈϤÔÓ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ “ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ∂Ù·›ÚÔ˘˜ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ¤ÍÈ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹

¡¤· ÁÈ¿Êη ‚Ú¤ıËΠÛÙË °Ï˘Ê¿‰· √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ‰¤Ì·Ù· “Ô‰‹ÁËÛ·Ó” ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞£∏¡∞, 6.

¡

¤· ÁÈ¿Êη ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∞˘Ùfi ÌÂÙ·‰fiıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙËÏÂÔÙÈο ̤۷, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó ‚Ú¤ıËÎ·Ó fiÏ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙË ™¤¯Ù·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ “¶˘Ú‹Ó˜”.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ ÛÙË ÁÈ¿Êη Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ÛηÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· Â¤Ì‚Ô˘Ó Î·ıÒ˜ ıˆڋıËΠfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó¤Ô ¯Ù‡ËÌ·. ™ÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›·. ΔÔ Úˆ› Ù˘ 4˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤Ó·˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ÁÈ¿Êη Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ‰˘Ô ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜, ¤Ó· ÊÙ˘¿ÚÈ Î·È ·ÎfiÌË ¤Ó· ÛηÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, Èı·ÓÒ˜ ÙÛÔ˘ÁÎÚ¿Ó·. §›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Î·È ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ù· ÛηÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È ¤Ó· ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi Û¿ÎÔ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ¯Ù‡ËÌ· Î·È ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó. ∏ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ Î·È °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ ΔۿηÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙȘ ¤ÍÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ∂§.∞™., fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ηٿıÂÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ η٤ıÂÛ ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÚԤ΢„·Ó ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔۿηÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫ˆÛÓÙ·ÓÙ›ÓÔ ™·Îο ÂÎ ÙˆÓ ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ- ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÚÛË ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ™·Îο Ô˘ ¤ÌÂÓ Ì ÙËÓ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÚԤ΢„·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ηıÒ˜ Î·È Â·Ê¤˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ¿ÁÓˆÛÙ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚfiÛˆ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ Û ¡·‡·ÎÙÔ, ∞ÁÚ›ÓÈÔ Î·È ∞ı‹Ó·. ™ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “¤‚·Ï ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ” ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ªËÙÚÔ‡ÛÈ·, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙȘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ™·Îο˜, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ̤ۈ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ∞ÁÚ›-

ÓÈÔ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. √ ªËÙÚÔ‡ÛÈ·˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· Û ‰›ÎË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ “¶˘Ú‹ÓˆÓ” . ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ, Â›Û˘, ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ̤ÏÂÈ· Û ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢, Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∞fi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ™·Îο ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ηıÒ˜ ¤ÏÂÁÍ·Ó Î·Ù¿ıÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Â›‰·Ó Ó· οÓÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Á˘Ó·›Î·˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, Á˘Ó·›Î·, Ô˘ -fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ‹Ù·Ó Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÈ¯·‹Ï. √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Î·È ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” Ô ªÈ¯·‹Ï ÙÔ‡ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ -ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Î·Ó ¤Ú¢ӷ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·- ›¯Â Â·Ê¤˜ Î·È Ì ÙÔÓ ™·Îο Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜

‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ, ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÔÙ¤ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ∞ӷʤÚÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ 5 ¯ÚfiÓÈ· Ô Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ΔۿηÏÔ Î·È ∫ÒÛÙ· ™·Îο ›¯·Ó ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Î·È fiÙÈ Û οÔÈ· Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÂΛ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·fi ˘fiıÂÛË ÏËÛÙ›·˜ Û ÙÚ¿Â˙· Ó·Úfi, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™Ù· ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂§.∞™. ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÁÈ¿ÊΘ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛÂ Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË, ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ. ™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Ô ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘, Ù· usb, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ¤Ó· ηϿÛÓÈÎÔÊ, ¤Ó· ˘ÔÔÏ˘‚fiÏÔ ¿Ó¢ ÂӉ›ÍÂˆÓ Î·È ¤Ó· ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ “∑¿ÛÙ·‚·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ı· ÌÔ˘Ó ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Î·È ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ·fi Ù· Û›ÙÈ· Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·. ∞fi ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ηٿۯÂÛ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ïϯı› ‰Âο‰Â˜ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ʇÏÏ· ·fi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂȘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔ-

Û›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” , ‚È‚Ï›·, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ·Ù˙¤ÓÙ˜, ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, „ËÊÈ·ÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηٷۯÂı¤ÓÙ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Û›ÙÈ ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‚Ú¤ıËΠ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛËÌ›ˆÌ·, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û Ì ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ “ª·Ì¿ Î·È ª·Ì¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜...” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ οÚÙ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ¤ÓÔÏ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Â¿Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì οÔÈ· ÚÔ΋ڢÍË. √È ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ 31Ô˘ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔıÂƯ̂˜, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Ô˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂͤٷÛ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ °∞¢∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ›·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÚËı› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂› ϤÔÓ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªËÙÚÔ‡ÛÈ·˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” .

√ ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ °È· “ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ·Ó·›Ì·ÎÙË Âȯ›ÚËÛË Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó” , ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÔÈ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, Ì ̤ıÔ‰Ô Î·È Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ‚‹Ì·Ù·. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË, ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· fiψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘fiıÂÛË fiψӔ, ÙfiÓÈÛÂ.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ¿Ù·ÍË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞£∏¡∞, 6.

“∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÔÈ

˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ô‰›‰Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚ› “˯ËÚÔ‡ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜” ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ·Ú¤ÂÌ„Â. ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “Real” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‹Ù·Ó ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂§∞™ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. £ÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· “ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙË ‚›·”.

“∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ·fi ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ΔËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ “Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘” ÂͤÊÚ·Û ·fi ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ô ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Èο˙ÂÙ·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÁÈ· ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙÔ 2006. ∏ ‰›ÎË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ËÌËÙÚ¿ÎË, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ηٷı¤ÛÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·˘ÙÔÙÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ™fiψÓÔ˜, ÛÙȘ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2006, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜, Ô˘ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› Û ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ηٿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 25 ÂÙÒÓ, ˙‹ÙËÛ ÙÔ ÏfiÁÔ ÎÈ ¤Î·Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË.

∂ÌÚËÛÌfi˜ Û ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞£∏¡∞, 6.

∞£∏¡∞, 6.

Δ√¡ πÔ‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÂÏÏ·-

‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È fi¯È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯È΋ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ∞˘Ùfi ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Mega. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Â›¯Â ‰Ôı› ÚÔ˜ ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, Ô˘ ı· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó. “ΔÔ Îϛ̷ ¿ÂÈ ÚÔ˜ ηÏÔη›ÚÈ ÁÈ·Ù› Ù· ·È‰È¿ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È

“™Â‚·ÛÙ‹ Ë ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘

ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ù· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ÁÈ· Ù· ∞∂π Û‚·ÛÙ¿” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “°È· ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ›¯·Ì ÂÈ Î·È Û·˜ ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∂Âȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Ì›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο ›·Ì ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Ù· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÔ˘Ì Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ô˘ ϤÓ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿”.

™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜

ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜: “£· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì ٷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ¢ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ٛÔÙ·. Œ¯Ô˘Ì Ôχ fiÌÔÚÊ· ̤ÚË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”. °È· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô˘ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π”. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ η٤ÏËÍ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·. ∞ÔÎ¿Ï˘„Â, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ÙÌ‹Ì·, Ô˘ ¤¯ÂÈ 50 ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ 8 Â›Ó·È ˙¢Á¿-

ÚÈ·. À¿Ú¯ÂÈ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶¿ÙÚ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¿ÏÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıËÁËÙ¤˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È Ï¤ÎÙÔÚ˜, Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο”.

∂ª¶ƒ∏™ª√™ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙË ƒfi‰Ô, ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ÕÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ¤ÁÚ·„·Ó ˘‚ÚÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÊˆÙÈ¿ ¤ÁÈÓ ÂÁη›Úˆ˜ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È Û‚‹ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∞£∏¡∞, 6.

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 215, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 6Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 06-12-2010). ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 6Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 26 Î·È 145. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 26027 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 145066 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 26049 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 145088 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 26014 26760 145053 145799 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 26112 26622 26646 26943 26988 26992 145027 145031 145151 145661 145685 145982 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 26019 26035 26055 26057 26067 26108 26144 26149 26152 26170 26171 26176 26180 26181 26188 26194 26198 26217 26230 26246 26247 26254 26277 26282 26291 26297 26301 26332 26343 26346 26359 26379 26429 26431 26458 26467 26515 26518 26528 26548 26566 26581 26588 26590 26615 26618 26627 26661 26669 26705 26720 26722 26773 26783 26797 26806 26812 26814 26853 26861 26862 26894 26922 26926 26930 26938 26961 26964 26989 26994 145000 145003 145028 145033 145058 145074 145094 145096 145106 145147 145183 145188 145191 145209 145210 145215 145219 145220 145227 145233 145237 145256 145269 145285 145286 145293 145316 145321 145330 145336 145340 145371 145382 145385 145398 145418 145468 145470 145497 145506 145554 145557 145567 145587 145605 145620 145627 145629 145654 145657 145666 145700 145708 145744 145759 145761 145812 145822 145836 145845 145851 145853 145892 145900 145901 145933 145961 145965 145969 145977 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 26000 ¤ˆ˜ 26999 Î·È ·fi 145000 ¤ˆ˜ 145999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

¶·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘ÚÎÈο Ì·¯ËÙÈο ∞£∏¡∞, 6.

ΔÚÂȘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Û˘ÓÔÏÈο ·fi 18 ·ÂÚÔÛοÊË ÚÔοÏÂÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÓfiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÚÂȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÔÎÙÒ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ. ŸÏ· Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜, ηٿ ¿ÁÈ· Ú·ÎÙÈ΋.

ŒÓÙ·ÛË Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›ˆÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤÍË

∂ÂÈÛԉȷΤ˜ ÔÚ›˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 6.

Ã

ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘. √È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎ·Ó ·fi ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ë ∂§.∞™. ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰ˆÓ ÎÚfiÙÔ˘-Ͽ̄˘ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 96 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È 42 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ΔÚ›· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ.

ΔÔ ‚Ú¿‰˘, ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ ¤ÚÈÍ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È Δ˙·‚¤ÏÏ·, fiÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ηÈ, fiÔ˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. ¡Â·ÚÔ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ˘ÚfiÏËÛ·Ó Î¿‰Ô˘˜ ·ÔÚÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÛÊÂÓ‰fiÓËÛ·Ó ¤ÙÚ˜ ÂÓ·ÓÙ›ˆÓ ‰ÈÌÔÈÚÈÒÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÁÈ· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·‰ÈˆÎÒÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ª∞Δ Î·È Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‰È·‰Ëψ٤˜ ·fi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ √§ª∂ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ. ∫¿ÔÈÔÈ Ó·ÚÔ› ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È·, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ™›Ó·, ¤Î·„·Ó ÛÙ¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ Î·È ¤ÊÙÈ·Í·Ó Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· Ì ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘ÚfiÏËÛ·Ó, ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ÔÓ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ ¤Û·Û·Ó Î·È ¤Ó·Ó ÙËÏÂʈÓÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ. ∂›Û˘, ¤Ù·Í·Ó ¤ÙÚ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ, ηıÒ˜ Î·È Û ÌÈ· ‰ÈÌÔÈÚ›· Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓıËΠηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÎÚfiÙÔ˘ - Ͽ̄˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ, ÂÓÒ ¤ÊÙ·Û·Ó Û¯Â‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¶Ú˘Ù·Ó›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∞ÊÔ‡ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÔ̷χÓıËÎÂ, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ̤ۈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘, Ì ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞ÊÔ‡ Ë ÔÚ›· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·Ú·ÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ÕÁÓˆÛÙÔ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ. ªfiÏȘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ ̤ۈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ Î·Ù‰›ˆÍ·Ó οÔÈÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ªÂÙÚfi Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜” Ì Ì˯·Ó¤˜, ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∞Ì·Ï›·˜.

ÙÚ˜ Î·È ÓÂÚ¿ÓÙ˙È· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞’ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ˙ËÌȤ˜.

™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∂›Û˘, ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ, ηٿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÚÔ˜ Ù· ¶ÚÔ‡Ï·È·, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂΛ, fiÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙÔ‡Ó ¤ÙÚ˜ Î·È ÌÔÏfiÙÔÊ, ÂÓÒ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Û ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ù˘ ∫ÔÚ·‹. Ÿ¯ËÌ· Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ¤Êı·Û ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÙˆÓ ÂÛÙÈÒÓ, ÂÓÒ Ï›ÁÔÈ ·ÓÙÈÂÍÔ˘·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∫·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ÔÚ›·˜ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÂÈÛfi‰È·. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÚÔͤÓËÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜ Û ÛÙ¿ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ¤Û·Û·Ó οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ÷˘Ù›· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ∞ÈfiÏÔ˘, fiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 400 ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÚÔͤÓËÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜ Û ‚ÈÙÚ›Ó˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶¤ÙÚ˜ ·fi Ï‹ıÔ˜ Ó·ÚÒÓ ‰¤¯ıËΠ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ Ì·Ù ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ªÂÓ¿ÎË. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È· ͤÛ·-

Û·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›· ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, fiÔ˘ ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÎÏÔÈfi ‰È·‰ËψÙÒÓ. ªÂ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÎÚfiÙÔ˘ Ͽ̄˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›.∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ì›· Á˘Ó·›Î· ˘¤ÛÙË ÛÔÎ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Í˘ÏÔÎfiËÛ·Ó Ó·ÚÔ› ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÂÂȉ‹ ÙÔÓ ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÔÎ fiÙ·Ó ¤ÛηÛ ‰›Ï· Ù˘ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ¿Ó‰Ú· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ÁˆÓ›· ∞ÈfiÏÔ˘ Î·È ™Ù·‰›Ô˘, fiÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ 84 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. ŸÏÔÈ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂͤٷÛË ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜, ‹ ÌË, ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ¤Ù·Í ¤-

¢Ò‰Âη ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Û 12 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ÌÈÎÚÔÙÚ·‡Ì·Ù·.

∂ÈÚËÓÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ë ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 60 Û¯ÔÏ›·, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ, ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ ‚¿Ú‰È·˜ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ù˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Â›Û˘, Ë ∂¢√£ Î·È Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ ÔÚ›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·Î‰ÔÓ›·˜ £Ú¿Î˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú·.™Â Ó¤· ÔÚ›· fï˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÂÈÛfi‰È·. √Ì¿‰· Ó·ÚÒÓ Ô˘ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ Ù˘ ÔÚ›·˜ ͋ψÛ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ Î·È ¤Ù·Í ¤ÙÚ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜ Û ‰‡Ô Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Û ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛ·Ó, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù·. ∂›Û˘, Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi ÔÌ¿‰· ·ÁÓÒÛÙˆÓ.ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÌÂÚ›‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙÔ ∞¶£, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∞¶£ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ó¤· ÂÂÈÛfi‰È·. ªÂ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞¶£, ÔÌ¿‰Â˜ Ó·ÚÒÓ ÂÍÔÚÌÔ‡Û·Ó Î·È ÂÙÔ‡Û·Ó ¤ÙÚ˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÚÔ˜ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™‡Ìʈӷ, Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ·ÁˆÁ‹.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

TPITH 7 ¢EKEMBPI√À 2010

«™ÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ Û· Ó· ‹Ù·Ó ¤Ó· ¤ÓÙÔÌÔ» ∞£∏¡∞, 6.

“ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ οÔÈÔ˜ ·Ù¿ÂÈ Ì›· ηÙÛ·Ú›‰· ‹ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙÔÌÔ” ›Â Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ Δ˙›Ó· ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙË ¡∂Δ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÈÛfi‚È· ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÊÚÔ˘Úfi ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ∫ÔÚÎÔÓ¤· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘, Ë Î. ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È”. “ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ οÔÈÔ˜ ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙÔÌÔ, Ì›· ηÙÛ·Ú›‰· (...) ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛ ‚Á‹Î·Ó ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ù¿Ú·¯ÔÈ Î·È „˘¯ÚÔ› Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi ¯ˆÚ›˜ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Ì›· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi ·È‰›” ›Â. ∏ Î. ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ™·Ú·ÏÈÒÙ˘ Î·È ∫ÔÚÎÔÓ¤·˜ ‹Á·Ó ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ·Ú·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó Â˙‹ ÛÙËÓ Δ˙·‚¤ÏÏ·, fiÔ˘ ›¯·Ó ‰È·ÏËÎÙÈÛÙ› Ì ÔÌ¿‰· Ó·ÚÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·›ÙÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ “„˘¯ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·Ú¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Î·Ó¤Ó·Ó, ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯·Ó Î·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ” ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· “‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›· Û˘ÌÏÔ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤” “∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰fiÏÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÈÎÒÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ Ô‰ËÁÔ‡Ì·È ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ›Ûˆ˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÂÎÚfi˜ ÁÈ· ¿ÏϘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı‡Ì· ÙÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰› Ù˘ › fiÙÈ ‹Ù·Ó “ηÏfi˜, ¢·›ÛıËÙÔ˜ Î·È ÔÓfi„˘¯Ô˜” “¢ÂÓ ˙‹ÏÂ˘Â Î·È ‹ıÂÏ ¿ÓÙ· ÙÔ

ηÏfi ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘” ›Â Ë Î. ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “·Ó ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘” Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·È‰› ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÛΤÈÙÌÔÚÓÙ Î·È ÎÈı¿Ú·. ΔÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ÙË ‚ÔËı¿ ÛÙÔ Ì·Á·˙› fiˆ˜ ›Â Î·È ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ ‹Ù·Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÓÔÌÈ΋.¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ‚Ú¿‰˘, › fiÙÈ Ô ∞Ϥ͢ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ›¯·Ó ‚ÁÂÈ Î·È fiÙÈ fiÙ·Ó ÂΛÓË ÙÂÏ›ˆÓ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÁÈfiÚÙ·˙ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ‹. Ÿˆ˜ ›Â, ۋΈÛ ÙÔ ÙËϤʈÓfi Ù˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ∞ϤÍË Î·È ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ›Â: ’ŒÏ· ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓˆ Î·È ¤Ú¯ÔÌ·È Ó· Û·˜ ¿Úˆ“™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË fï˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‹Ù·Ó Ì›· ¿ÁÓˆÛÙ‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·, Ô˘ Ù˘ › ӷ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi ÁÈ·Ù› ” Ô ∞Ϥ͢ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿“ ” ∞fi ÙË ¯ÚÔÈ¿ Ù˘ ʈӋ˜ Ù˘ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ Î¿ÙÈ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ÚÒÙËÛ· “ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ˙ÂÈ;”. ªÔ˘ › ” ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ, ·Ï¿ ÌËÓ ¤ÚıÂÙ ÌfiÓË Û·˜“∞fi ÂΛ ηٿϷ‚· fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi” ›Â. Ÿˆ˜ ÂÚȤÁÚ·„Â, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi Ì ̛· Ê›ÏË Ù˘ ›‰Â ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰È·ÏËÎÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. “ªÂ ·ÔÌfiÓˆÛ·Ó Û ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓÈÒÓ. ΔÔ˘˜ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË fiÛÔ Î·Ï¿ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘ ·fi ¤Ó·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi” ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÈ ÙËÓ ›ڷÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ë Î. ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ “ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÚÎÔÓ¤· Ó· ÂÎÙÔ͇ÂÈ Ï¿ÛË Î·-

Ù¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘” “√È ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ‚ÔϤ˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÌËÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ” “£· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ó Ì›· Û˘ÁÁÓÒÌË, fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚfi Ï¿ıÔ˜. ∞˘Ùfi ı· ¤ÏÂÁ ¤Ó·˜ Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∂ÁÒ ¿ÎÔ˘Û· Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·” ›Â Ë Î. ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó. “∫·ÙËÁÔÚÒ” ηٿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ˇı˘ÓÂ Ë Î. ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· “„˘¯Ú‹ Î·È ·‰È¿ÊÔÚË ÛÙ¿ÛË” ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. “∂› ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ¤ÚÂ ӷ ÛËΈÓfiÌ·ÛÙ οı Úˆ› ÁÈ· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·, ÂÌ›˜ ÔÈ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È fiÛÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó” ›Â Ë Î. ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ ı· Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Â Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·È‰› ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ·, Ë Î. ΔÛ·ÏÈÎÈ¿Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ˆ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ 15¯ÚÔÓÔ˘, ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÒÛÙ ηӤӷ ¿ÏÏÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘.” ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„ˆ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì Êfi‚Ô, Ô‡ÙÂ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È“” ∂ÁÒ ÌÂÁ¿ÏˆÛ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ Ì ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë. ΔÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë Î·È ‹Ú· ·fi ·˘ÙfiÓ ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë. ΔÔÓ ¤Ì·ı· Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È, Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È, Ó· ÙÔÏÌ¿. ¢ÂÓ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Ì η¯˘Ô„›·. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘ Ë ·ıˆfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹“∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘, ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙ· Û¯¤‰È¿ Ù˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ›‰Ú˘Ì· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ÚfiÏÔ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ·fi οı ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ª·˙È΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÓÂÔÏ·›ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘

ŒÓÙ·ÛË Î·È ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ μfiÏÔ ¢ÂηÙÚ›˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ÂχıÂÚ· - ∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Œ

ÓÙ·ÛË Î·È ÂÂÈÛfi‰È· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ÕÙÔÌ· ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜ Û ÙÚ¿Â˙˜, ÂÓÒ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ڛ„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ·ÙfïÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÈο ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ. ¢‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÙÔÌ· ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. ¢¤Î· Î·È ϤÔÓ Î¿‰ÔÈ Î¿ËηÓ, ÂÓÒ ˙ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. °‡Úˆ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ¤ÏËÍ·Ó. ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ˘Á›·˜, Ù˘ ·È‰Â›·˜. ∏ Ì¿¯Ë ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜. ™‡ÓÙÔÌ· fï˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÊıÔÚ¤˜ Û ÙÚ¿Â˙˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∞̤ۈ˜ ÎÈÓ‹ıËΠÌÈ· ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ˆı‹ÛÂÈ, ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. ∏ ÔÚ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ηÓÔÓÈο Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÚÙ¿ÏË, ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó Û ÊıÔÚ¤˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó Ì¿ÚÌ·Ú· ·fi ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó... ÔÏÂÌÔÊfi‰È· ÛÙÔÓ ÂÙÚÔfiÏÂÌÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‰È¿Û·ÚÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ª∞Δ ¤ÙÔÈ̘ Ó· Â¤Ì‚Ô˘Ó, ·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ï¿Ì‚·Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ...·ÁÚȇԢÓ, fiÙ·Ó Ë ÔÚ›· ¤Ú·Û ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. ™Ù·‰È·Î¿ ÔÈ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· Ì ο‰Ô˘˜ Î·È ¤ÚÈ¯Ó·Ó ¤ÙÚ˜ ÛÙË ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ.

º√À¡Δø¡√À¡ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô

‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∞∂π. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ·fi Ù· Δ∂π, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÙfiÌÈÓÔ Î·È ÛÙ· ∞∂π, Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. ∏ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ÂÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Δ∂π, ∞ı‹Ó·˜, ¶ÂÈÚ·È¿, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫Ú‹Ù˘, §¿ÚÈÛ·˜, ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, Ó· Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ΔÌ‹Ì·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ ‹ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘, fiˆ˜ ∂ÏÂÁÎÙÈ΋˜, ÃÚË-

∫·Ù·ÁÁÂÏ›·

√È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ªfiÏȘ Ë ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ ¤ÊÙ·Û ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Î·È Â›ıÂÛË. ºÔÈÙËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Í·ÊÓÈο ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ §ÒÚË, ‚Á‹Î·Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÌ‚fiÏÈÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ·Îψ۷Ó. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂΛ, ÎÙ˘Ô‡Û·Ó, fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ. ∞fi ÂΛÓË ÙËÓ Â›ıÂÛË ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂηÙÚ›˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô›. ΔÂÏÈο Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÔÈ ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÚ›·˜. ºÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, fiÔ˘ ·Ú¯Èο ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜. À‹ÚÍ ·ÎfiÌË ÛΤ„Ë Î·È ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ›¯·Ó ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÌÂÙÚÈο

ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÙÚÂȘ ‰ÈÌÔÈڛ˜, Ì›· ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ë ¿ÏÏË ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. °È· Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ. √È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Ô‰fi °·Ì‚¤Ù·, η›ÁÔÓÙ·˜ ο‰Ô˘˜, ÂÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Óı‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ Ô‰fi °·Ì‚¤Ù· Î·È π¿ÛÔÓÔ˜ ¤Î·„·Ó ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÎÙ›ÚÈ·. ΔÂÏÈο ÂÂÓ¤‚Ë Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Î·Ù¤Û‚ËÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÙˆÓ ª∞Δ ¿ÏÏÔÙ ÏËÛ›·˙·Ó ÔÚȷο ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÂÚ›‚ÔÏÔ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ̤ÙÚ· ÈÔ ›Ûˆ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ̤۷ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó 200 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ªÂ ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË Î. ªÈ¯¿ÏË ∑Ô˘-

ÌÔ˘Ï¿ÎË ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‚Á‹Î·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜. ∞fi ÙÔÓ ÂÙÚÔfiÏÂÌÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜.

™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 13¯ÚÔÓË ∞fi ÙË Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÌÈ· 13¯ÚÔÓË. ∏ ›‰È· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›·. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ÌËÙ¤Ú·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜-∫·ÚÙ¿ÏË, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ¿Óˆ ÛÙÔ fi‰È Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘. ∏ 13¯ÚÔÓË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·Ï¿ Î·È Ì Ôχ ÎfiÔ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÙË ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, fiÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î·È ÙË ‰È·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂Λ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ·ÊÔ‡ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Î·È Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛˆÓ, ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË 13¯ÚÔÓË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ fï˜ Ì·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤‚ËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙË Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· fiÛ· ˘¤ÛÙË Ë ÎfiÚË Ù˘ Î·È Ë ›‰È·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜.

™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘.

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ºÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜ › ˆ˜ “Ì ÙËÓ ÔÚ›· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙË ‚›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ·Ó ›ӷÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Î·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÔÚÁ‹˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‚¤‚·È˘ ·ÓÂÚÁ›·˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ∞ƒ∂¡ °È¿ÓÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË, Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÙfiÛÔ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ∂∞∞∫ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ §ÈfiÓÙÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ì ÌÈ· ÂͤÁÂÚÛË Î·ı·Ú¿ ÓÂÔÏ·È›ÛÙÈÎË Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¤Ó· ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË

∂›Û˘, Ì ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË ÔÈ Î.Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ “¢ƒ√ª√π ™À¡∂ƒ°∞™π∞™” Î·È ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ “£∂™™∞§π∞ Δ∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ ∫∞π Δ∏™ √π∫√§√°π∞™” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “°È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ›ÎÔÛÈ Ì¤Ú˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰È·Ù¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÂÈÙÂı› Û ÌÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÔÏÈÙÒÓ. ªÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙȘ 17 ¡Ô¤Ì‚ÚË, Û‹ÌÂÚ· Ù· ª∞Δ ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÓÂÔÏ·›ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ Û˘Ó¯‹˜ Ú‹„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ, Ë ·Ó·›ÙÈ· Û‡ÏÏË„Ë ¤ÓÙÂη ‰È·‰ËψÙÒÓ, Ë ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ ·Ú·ÌÔÓ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÚfiÌÔ˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜. ∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ÷ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙË Ì·¯ËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ, ‰ÂÓ ‰È¤Ï˘Û·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˙È΋ ÔÚ›·” .

ª¤¯ÚÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜

™˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ∞∂π ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜; Ì·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ·ÎfiÌË Î·È ∞ÈÛıËÙÈ΋˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÚÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È £ÂÚÌÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ∫·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ΔÌ‹Ì·Ù· Δ∂π Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È “Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·” , ·ÊÔ‡ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÊÔÈÙËÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Δ∂π Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÌÔÂȉ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÔÓÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞∂π. Δ¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂π ¶·ÙÚÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ.

∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi Ù· Δ∂π ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Î·È ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∞∂π, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯‹ ·fi Ù· ÍÂÓfiÁψÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ∞∂π. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, Â›Ó·È Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ∞∂π: ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ã·ÚÔÎfiÂÈÔ˘ Ì ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù·, ¤Ó· ÛÙË §·Ì›· Î·È ¤Ó· ÛÙË §ÂÈ‚·‰È¿. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¶Ú˘Ù·Ó›· ·ÏÏ¿ ÌÈ· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÙËÓ ¿ÚÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋

∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Â›ÛËÌ· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ò˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ∞∂π ›ӷÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) ∞Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ηٿÚÁËÛ˘ ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ∞∂π ÌfiÓÔ Ì ¿ÏÏ· ∞∂π ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ∞∂π, 2) ı¤ÛÈÛË ÂÓÈ·›ˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ηٿÚÁËÛ˘ ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ì ‚¿ÛË ·) ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, ‚) ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Á) ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Î·È ‰) ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.

∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, Ë ‡·ÚÍË Û¯ÔÏ‹˜, ÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔÓ, ‹ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÛÊ·Ï‹ ÂÓÈ·›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. 3) ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ·

ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ∞∂π Â›Ó·È Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ¿ÏÏÔ ∞∂π ‹ Δ∂π. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂ÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂¶π™Δ√§∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË Ï‡Ë Ì·˜, ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ÂȉÚÔÌ‹ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Í·Ó¿ ıÂÛ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ÔχÙÂÎÓË Ì¿Ó· Î·È ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∏ ı¤ÛÈÛË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÔχÙÂÎÓ˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÁÈ· Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ∏ ›‰È· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2001 fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ·Ú. 2, Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ “ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ...¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜” , ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ı¤ÛÈÛ Ì ÙËÓ ·Ú. 5 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ fiÙÈ “Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜” . ∂›Û˘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÔχÙÂÎÓ˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ Ù¤ıËΠÙÔ 1977 ·¤Ù˘¯Â ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ 1095/2001 ·fiÊ·ÛË ıÂÒÚËÛ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı¤ÛÈÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ· Î·È ∂ÊÂÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Û’ ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ··Ú¿‰ÂÎÙË. ∫·Ïԇ̠̠ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ Î·È ı¤ÏÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›ˆÓ Î·È ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” .

ª¤ÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ¢∂™ª∏ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, ‹ÚÂ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜: - £· Û˘ÛÙ·ı› ‰ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È Á·Ï·ÎÙÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ (ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ¤ÌÔÚÔÈ, Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ˆÏËÙ¤˜, Î.¿.). ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011. - √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ °¿Ï·ÎÙÔ˜ (∂§√°∞∫) ı· ÙËÚ› ÈÛÔ˙‡ÁÈ· Ù˘ÚÔÁ¿Ï·ÎÙÔ˜ (·fi‚ÏËÙÔ Ù˘ Ù˘ÚÔÎÔÌ›·˜) ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚfiٷ٘ ΢ÚÒÛÂȘ. - ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÙÔ¯˘Úˆı› Ë ‰È·Ê·Ó‹˜ Î·È Û‡ÓÓÔÌË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ʤٷ˜.

TPITH 7 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™˘ÁηÏÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∂∫μ ÌÂٷ͇ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ۈ̷Ù›ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ÙËÓ 15Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û‡ÛÎÂ„Ë ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, Ì Èı·ÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ‹ ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ì ÒÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. §fiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÈ‚·ÙÈο Î·È ÂÌÔÚÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

Ó›˙ÂÈ Ô Î. °ÂˆÚÁԇϷ˜.

∏ ηχÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ÓÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ› ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì·˙È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î‹Ú˘Í·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ηıÒ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, fiÛÔ Î·È Ë ÔÚ›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯· Î·È ÂÈÚËÓÈο. ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, Â›Û˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ó· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Âȉ›ӈÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù›ıÂÙ·È Î·È Ë Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ

™ÙÔÓ √™∂

Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. “•ÂÎÈÓԇ̠·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ “ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ÛÙË Ì·˙È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ηıÒ˜ ÙÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Â›Ó·È ϤÔÓ ‰˘ÛÌÂ-

Ó¤˜. ø˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ °™∂∂ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™∂μ, ÙËÓ ÔÔ›· οÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÚ‡„Ô˘Ó. ∏ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ê˘ÁÔÌ·¯›Â˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∞Ó ¤¯ÂÈ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó” ÙÔ-

∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜, ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. √È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ·ÂÚÁÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂. ∞fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi √™∂ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó 96 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 230. §fiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. ™‹ÌÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ 22.48 ·fi §¿ÚÈÛ· ÚÔ˜ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ 23.48 ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ı˘ÚÔÎÔÏÏ‹ıËΠ·fi ‰ÈηÛÙÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √™∂. √È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ 1993, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™), fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

™Â ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¢∞¶ ¡ÔÌÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

√ÌÈÏ›· £. ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢›Î·ÈÔ Î·È ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ™∂ ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¢∞¶-¡ÔÌÈ΋˜

Ì ı¤Ì· “¢›Î·ÈÔ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË” , Ì›ÏËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ· Ù˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ηٷÛÙÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÊÔÚ›˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂıÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi οÔÈÔ˘˜ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ “fiÏË” ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ôϛ٘, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙ›· Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ ·ÏÏ¿ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· “ÌÔÓ٤Ϸ” Î·È ÔÈ È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û οÔȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, ÁÎÂÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜” . √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, fiÙÈ “·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜, fiÙ·Ó ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ¿ÎÚÈÙ· Î·È ‚‚ȷṲ̂ӷ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ

Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ÛÙË ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙfiÛ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·̷ٷ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ - Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÂÛÙÈÒÓ ·Ó¿ÊÏÂ͢, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÓfiÌÈÌ· ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜” . “™‹ÌÂÚ·, Á›ÓÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û‡ÓÔÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û‚·ÛÙ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÓfiÌÈÌ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· fiÛˆÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÎfi„Ô˘Ó Û ·˘Ù‹Ó. Δ· ÂÎÙÂٷ̤ӷ ı·Ï¿ÛÛÈ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Â˘Úˆ·˚ο Û‡ÓÔÚ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ, ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙ‹Û·Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ FRONTEX ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜,

ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ì·˜ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó. ◊Ù·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â·›ÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ FRONTEX ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜” . ∂ÈϤÔÓ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ϤÁÔÓÙ·˜ “Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Ì›· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙ› Ì›· ÛÂÈÚ¿

·fi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÛÙÂÚ› ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ οı ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹, ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÎÔÚÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∏ ÂÓۈ̿وÛË Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·Û›‰· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi. £¤ÏÔ˘Ì ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÚÈ˙ÒÛÔ˘Ó Â‰Ò, Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Û‡Ì‚·Ù· Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” . ∞ÎfiÌË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ, “Ë ·fiÊ·ÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Èı·ÁÂÓ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÙÔÌÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ οı ·ÏÏÔ‰·Ô‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û‡ÛÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ÙÔ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ “ÈfiÓÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ οı ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂›Ó·È ΢ÚÈ·Ú¯ÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·ÍÈÒÓ, ·Ô‰Ô¯‹˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ˘fiÛ¯ÂÛË Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È fi¯È ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜

Û fiÛÔ˘˜ ·Ï¿ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Â‰Ò ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ¶Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù’ Ô˘Û›· ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ì·˜” . √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙȘ Ôԛ˜ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë ¡.¢., fiˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ŒÓÙ·Í˘. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜: “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, Â›Ó·È Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÔÏÈÙÈÛÌfi, Î·È ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ·fi οÔÈÔÓ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÛÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂȘ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ. °È· Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÛ¯Âı›˜ Û οÔÈÔÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂχıÂÚ˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 2010 ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì›· ·ÙÚ›‰· “·fiÚıËÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ” Ô‡Ù fï˜ Î·È “ͤÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ”.


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∏ ÚÒÙË „˘¯Ú‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

ŒÚ¯ÂÙ·È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜... ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ¯ÈfiÓÈ·

Δ

ËÓ ÚÒÙË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ „‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 10, 11 Î·È 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ „‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ë ÔÔ›·, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ϤÔÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ηÎÔηÈÚ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ÙÒÛË ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÙË Ó‡¯Ù· ÚÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ı· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ¯ÈfiÓÈ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ÌÔÓÔ„‹ÊȘ. ÙÂÈ Ô Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Û ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Ì›· ̤¯ÚÈ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ì ÎÚ‡Ô Î·È ¯ÈfiÓÈ· Î·È Ì›· ·fi 18 ̤¯ÚÈ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÈÔ ‹È· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌˆÓ ¶ÚԂϤ„ÂˆÓ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ªÔÚ› Ô Î·Ïfi˜ ηÈÚfi˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ˆÊ¤ÏËÛ ٷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÔÏÏÔ› ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÛÔÚ. ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ „‡¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘ Î. £ÂÔÊ. Δ·ÎÔ‡‰Ë ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Êı¿ÓÂÈ ÛÙȘ Ôχ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ 15-16 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ 18, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·fi Ù· ‚fiÚÂÈ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ. “ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ÔÏÏ‹ ÛÔ‚·Ú‹ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, Ì ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ôχ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ, οıÂÙË ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Û ÔÚÂÈÓ¤˜ - ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ Î·È Û οÔȘ ‰ÈÓ¤˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜. ÃÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ·fi Ù· 800 ̤ÙÚ· Î·È ¿Óˆ, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ›Ûˆ˜ Êı¿ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙ· 200 ̤ÙÚ· ˘„fiÌÂÙÚÔ, Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Î·ÈÚfi˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 14 Î·È 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì Ӥ· ÙÒÛË ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÚԂϤÔ˘Ó ‰‡Ô Èı·Ó¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·: ◊ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÈÔ ‰˘ÙÈÎfi Î·È ‚ÚÔ¯ÂÚfi Ú‡̷ ‹ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ·‰È·Î‹ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÚ‡Ô Î·È ¯ÈfiÓÈ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ·ÓÙÈ΢ÎψÓÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∞ÈÙ›· Ù˘ „˘¯Ú‹˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ¤Ó· ÔÏÈÎfi ̤وÔ Ô˘ ı· ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË μ·ÏηÓÈ΋ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ŒÙÛÈ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ÂȉÂÈÓˆı› ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÈ

Ôχ ·fiÙÔÌË ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‚ÔÚÈ¿‰ˆÓ. μÚÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÌ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ‹ Î·È Ôχ ÚfiÛηÈÚ· Û ¯ÈfiÓÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi-·Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ı· ÂΉËψıÔ‡Ó Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, Ì ·Ó¿ÏÔÁ·, ·ÏÏ¿ ÚfiÛηÈÚ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ πfiÓÈÔ. ∏ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ı· Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·˘Ù‹˜, Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ·Ú¯Èο ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙ· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È Û ÓfiÙÈÔ Î·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô. ¶·ÁÂÙfi˜ ı· ÛËÌÂȈı› ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ËÂÈÚˆÙÈ΋ Î·È ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ· Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ¯ÈfiÓÈ· Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¿ Î·È ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ÚfiÛηÈÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ¶·ÁÂÙfi˜ ¿ÏÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·. ∏ ̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ οÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓËÛȈÙÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ·ÁÂÙfi˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 9-10 ‚·ıÌÔ‡˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ô ¯ÈÔÓÈ¿˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. “ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ¯·ÌËÏÔ‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË, fiÔ˘ ı· ¤ÛÂÈ Ôχ ¯ÈfiÓÈ” , ÚÔÛı¤-


M·ÁÓËÛ›· 14

TPITH 7 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

“¶˘Ú¿” §ÂˆÓ›‰· ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Δ¿ÛÔ˘ ª·Ù˙ȿη

∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ “·Ú¿ÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·” ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ Ù˘ ∂¶™£ ∫·Ì›· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π™ª

π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ “·Ú¿ÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·” ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÁÚ·Ù¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶™£ Δ¿ÛÔ ª·Ù˙ȿη. “√ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ÛÊfi‰Ú· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ:

∫·Ì›· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “¢ËÌÔÙÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜” , ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ...¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™£ Î. ª·Ù˙ȿη, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ 2008, ÔfiÙ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÌÔÓ¿‰· ÂͤٷÛ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ¿‰ÂÈ· ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ¯ˆÚ›˜ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. “∞fi ÙÔ 2008 ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi η̛· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰Â ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ÂΉ›‰ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ˘Á›·˜ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÂΉ›‰ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È fi¯È Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ∂¿Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ È·ÙÚÂ›Ô Â›¯Â ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ·, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Δ∞ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2011

ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. Δ· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ fiÏÔÈ. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ ·fi ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ 31 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÂΛ ÙÔ Û‹Ì·. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ πˉ˜ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï¿ıË, fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ‹ Ô Î˘‚ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ʤÙÔ˜ πˉ˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·fi 12 ̤¯ÚÈ 330 ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Ù· ÔÛ¿ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi-

ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∂¿Ó fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÁÈ·Ù›, ‡ÏÔÁ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜,

¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ΢ÚÒÛÂȘ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 𙪠Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·-

Ù›ˆÓ, Ô˘ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó ¤Ó·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ‹ fi¯È Û ·ÁÒÓ˜. “∏ ÂͤٷÛË Î·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ηϋ˜ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ· ÁÈ·ÙÚfi Î·È fi¯È Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ê·Í, Û ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ηıËÁËÙ¤˜ È·ÙÚÈ΋˜, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ π™ª Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓfi˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÌÊ‹ ÛÙÔÓ Î. ª·Ù˙ȿη ÁÈ·Ù› Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô π™ª “ÔÏÂÌ¿ÂÈ” ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ÁÈ· Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

°È· ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÃÏfi˘

ÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙË ÃÏfiË ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ›¯Â ·ÔÊ¢¯ı›, Â¿Ó Â›¯Â ˘Ô‚ÏËı› Û ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ‚¤‚·È· Î·È ·Ó ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ·Ú¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ¢ı‡ÓË Î¿ÔȈÓ. √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ıÏËÙ‹ ›¯Â ‰È·ÁÓˆÛÙ› ·fi ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Ù˘ ∂¶™£ Î·È Ô Ó·Úfi˜ ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÃÏfi˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙË “£” fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Ù˘ ∂¶™£ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË. “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·ıÏÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ Î·È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ÚÔÏËÙÈÎfi˜ Î·È È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰Ë-

∫∞Δ. Δ∞™

∂›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·...

∫·Ù¤Êı·Û·Ó Î·È Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËηÓ. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤ˆ˜ 31-12-2010. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜ οÓÔ˘Ó Î·È Â˘ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Û ‰fiÛÂȘ ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜... ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÂȉÈο Û‹Ì·Ù· ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙȘ ¢.√.À. ªÂ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜, Ô ˘fi¯ÚÂÔ˜ Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÙÔ Û‹Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÏÏË̤ÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈο ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤-

ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈο ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ı· ÂÈÎÔÏÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ·ÏÂÍ‹ÓÂÌÔ ÙÔ˘ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Î·È Ù· ÙÚÔ¯fiÛÈÙ· Û ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘˜. ΔÔ Û‹Ì· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÙÔÌÔ ¿ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈÔ ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ¢.√.À.ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ‹ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚfiÛÙÈÌÔ. “º¤ÙÔ˜ ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ πˉ˜, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ٷ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË

Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ¢.√.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂ϤÓË ∫Ô¿ÓÔ˘. ∞fi ÙÔ 2011 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô “Ù·¯‡ÙËÙ˜” ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ “Û‹Ì·ÙÔ˜” ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ·fi 1/1/2011 ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (Co2) ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÏ¿ÛÂȘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ (∞, μ, °, ¢), Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010 Î·È Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ 2011 ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘

2011 (Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ 2010). ™Ù· Ù¤ÏË ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ÁÈ· fiÏ· Ù· ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.929 ΢‚ÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÎÏ¿Û˘ μ (·’ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi 01/01/2000), ÎÏ¿Û˘ ° (·’ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi 01/01/1996) Î·È ÎÏ¿Û˘ ¢ (·’ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÚÈÓ ·fi 31/12/1995) ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 2011 ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi 12 ¤ˆ˜ 330 ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ fiÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÎÏ¿Û˘ ∞ (·’ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· 01/01/2005), ‰ËÏ·‰‹ ¯·ÌËÏÒÓ ‹ ÌˉÂÓÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ 2011 Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi 20 ¤ˆ˜ 88 ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ 300 ΢‚Èο ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ 2011 20 ¢ÚÒ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·fi 301-785 ΢‚Èο 50 ¢ÚÒ, ·fi 786 ̤¯ÚÈ 1071 110 ¢ÚÒ, ·fi 1072 ̤¯ÚÈ 1357 120 ¢ÚÒ, ·fi 1358 ̤¯ÚÈ 1548 220 ¢ÚÒ, ·fi 1549 ̤¯ÚÈ 1738 240 ¢ÚÒ, ·fi 1739 ̤¯ÚÈ 1928 270 ¢ÚÒ, ·fi 1929 ̤¯ÚÈ 2357 600 ¢ÚÒ, ·fi 2358 ̤¯ÚÈ 3000 800 ¢ÚÒ, ·fi 3001 ̤¯ÚÈ 4000 ΢‚Èο 1000 ¢ÚÒ Î·È ·fi 4001 ΢‚Èο Î·È ¿Óˆ 1200 ¢ÚÒ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÏ¿Û˘ μ’ (ÚÒÙË ¿‰ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/2000) 1600 ΢‚ÈÎÒÓ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Ï‹ÚˆÓ 252 ¢ÚÒ, ʤÙÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ 240 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 1.400 cc ÙÔ Û‹Ì· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 220 ¢ÚÒ ·fi 184, 252, 302 Î·È 352 ¢ÚÒ ÁÈ· Ô¯‹Ì·Ù· ∞, μ, ° Î·È ¢ ÎÏ¿Û˘, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. °È· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 1/1/2011 ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È

Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (Co2). ŒÙÛÈ Ù· ÂÙ‹ÛÈ· Ù¤ÏË ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi 0,80 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ ÂÎÔÌÒÓ fiÙ·Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 101-120 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 3 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 251 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ŒÙÛÈ, Â¿Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 2012 ‰ÂÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›, ·fi ÙÔ 2012 ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: - √È È‰ÈÔÎً٘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ¤ˆ˜ 31/12/2010 Î·È - √È È‰ÈÔÎً٘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 1/1/2011 Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊıËÓ¿ Ù¤ÏË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¿Úη˜ Honda Civic 1339 cc Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ 109 ÁÚ. Co2, ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ı· ÏËÚÒÓÂÈ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌfiÏȘ 87 ¢ÚÒ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· Ù·Í› Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÒÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 1/1/2011 Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó 2 ‹ 2,5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ ÂÎÔÌÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· Ù¤ÏË ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿ ȉȈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘, ψÊÔÚ›· Î.Ù.Ï. ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 10%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ 2011 ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ÌÂÚÈÎÒ˜ Ë ·‰ÈΛ· fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚÒÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ¤Ú˘ÛÈ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Â›¯·Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


M·ÁÓËÛ›· 15

TPITH 7 ¢EKEMBPI√À 2010

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÙË ÏÈÙ·Ó›· Ù˘ ÈÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜

ªÂ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô μfiÏÔ˜ ÁÈfiÚÙ·Û ¯ı˜ ÙÔÓ ÔÏÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô

ª

 οı ÙÈÌ‹ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÎÔÚ˘ÊÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó¤ÚÚ¢Û ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÍÈ ªËÙÚÔÔϛ٘ Î·È ∂›ÛÎÔÔÈ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.

§fiÁˆ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÔ‡¯Ô˘, Ë ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂÛÂÚÈÓÔ‡. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÔ ıÂ›Ô ÏfiÁÔ Î‹Ú˘ÍÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫ÂÚ·ڷ˜ Î. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ·.ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ı›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÈÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÏÂÈ„¿ÓÔ˘. ™ÙË ÏÈÙ·Ó›·

Ô˘ ›¯Â ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÏÏÔ› Ôϛ٘, ÎÏËÚÈÎÔ› Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ™ÙËÓ Âͤ‰Ú· Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë ÈÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ·, ÂÓÒ ÙÂϤÛÙËÎÂ Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô Î·È ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ë Ú·fiÙËÙ·, Ë Ù·ÂÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÚfiÛıÂÛÂ, οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ˆ˜ Ô ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¿Â˙˜

Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏϘ ·fi ÙÔ ¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ Î·È Ù· 25 ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘. “™ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ·˘Ù¤˜ ¿ÏÏÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Ï‹„ÂȘ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi È¿ÙÔ Ê·˝” ›Â Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â fiÙÈ “Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ ·fiÚˆÓ, fiÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û›ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ˙ÂÛÙ¿ ÚÔ‡¯· ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ”. ∂›Û˘ Ë ªËÙÚfiÔÏË ‰›ÓÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜

ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÏËıÈÓfi˜ ËÁ¤Ù˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ÂÌÓ¢ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘. ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ªËÙÚÔÔϛ٘ Î·È ∂›ÛÎÔÔÈ: ™¿ÌÔ˘ Î·È πηڛ·˜ Î. ∂˘Û¤‚ÈÔ˜, ∫ÂÚ·ڷ˜, ¶·ÍÒÓ Î·È ¢È·ÔÓÙ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, ∑ȯÓÒÓ Î·È ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ Î. πÂÚfiıÂÔ˜, μÚÂÛı¤Ó˘ Î. £ÂfiÎÏËÙÔ˜, Ô ÚÒËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜ Î·È Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.∞fi 13 ̤¯ÚÈ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ô ŒÚ·ÓÔ˜ ∞Á¿˘ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Â›ÛÔ‰Ô È‰ÈˆÙÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘

ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi: ™¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ 10,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ªÂϤÙË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Û ÌÈ· ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› “ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ”.∏ ÌÂϤÙË ı· ηٷÙÂı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, fiÔ˘ ı· ıÈÁ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ χÛ˘ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. π‰ÈÒÙ˜ ÛÙ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÂÊfiÛÔÓ ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ 1978 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ ‰Èη›ˆÌ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ∂√Δ.ΔÔ ÁÂÓÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜”, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ô˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 10,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ó· ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ì ·ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ “º·ÏÎÔÓ¤Ú·”, Ì ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ΢ڛ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔ-Ì˯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÎÙÈÚȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ - ηٷÛ΢‹ Ó¤Ô˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ Î·È ·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘, ÂÏ·ÊÚȤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÈÛÙÒÓ,

¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ˙ˆÓÒÓ ‹È·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ÃÒÚÔÈ ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ÙÔ ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ, Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, Ù· ÛËÌ›· ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ÛÎÈ Î·È Ù· ÎÈfiÛÎÈ· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰Èı¤ÛÈˆÓ ·Ó·‚·Ù‹ÚˆÓ, 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ˜ ·ÔÛ˘ÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˜ ·Ó·‚·Ù‹Ú·˜ Î·È 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 7,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÔÓÔı¤ÛÈˆÓ ·Ó·‚·Ù‹ÚˆÓ, Ó¤Ô ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ ·Ó·‚·Ù‹Ú·, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘, ‰È¿ÓÔÈÍË Ó¤·˜ ›ÛÙ·˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ.Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘,

ÓÔ̷گȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ·ÚÌÔÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‹‰Ë ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. £¤ÏÔ˘Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘

ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ì Ӥ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ΢ڛˆ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ.£¤ÏÔ˘Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜ ∞∂”. √ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ı· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ fiÏÔ ¤Ï͢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ÔʤÏË, fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜”, η٤ÏËÍÂ Ë Î. ΔÛ·Ï›ÎË. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ΔÔ ∂ÏÏËÓÔ-∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 2Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™˘ÌfiÛÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace, Ì ı¤Ì·: “£ÂÛÛ·Ï›· - μ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂›Û˘, ı· Û˘˙ËÙËı› Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ 2Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™˘ÌfiÛÈÔ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞Ó·‚Ï‹ıËΠÂÏÏ›„ÂÈ ··ÚÙ›·˜ Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ∞¡∞μ§∏£∏∫∂ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ··ÚÙ›·˜ Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹, ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿, °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi Ù· 200 ÂÚ›Ô˘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÌfiÓÔ 9 ·fi Ù· 10 ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. “√È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °. ª·Î·Ó›Î·˜. ∏ ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· ÁÈ· Û‡ÁÎÏËÛË °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ¯ı˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ··ÚÙ›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÓÙ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÚ›· ·fi Ù· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ªÂÙ¿ Î·È ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ··ÚÙ›·˜, ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (5Ì.Ì.) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. “ΔËÓ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηıÒ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ··ÚÙ›·” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ª·Î·Ó›Î·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·‰È·ÊÔÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶ÏËÓ fï˜ Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Í·Ó¿ Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο, ηıÒ˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÙËη ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·Î·Ó›Î·, ·Ú¯Èο ÙÔ ¢.™. ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ‚¿ÛÂÈ ÙË ÔÔ›·˜ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ¤ÎÏÂÈÓ ÛÙȘ 9Ì.Ì. ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ë ÔÔ›· ¿ÏÏ·Í ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ 65 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ 8.30Ì.Ì. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·Î·Ó›Î·˜. ™ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ı· ÔÚÈÛÙ› ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™.

°ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

TƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

ªÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÎfiÌË Î·È Û ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡

∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ∂Ή‹ÏˆÛË ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜

·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÙ›ÁÌ· Î·È ·ÚÔ˘Û›· Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹. ∂‰Ò Î·È ÔÎÙÒ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ Û ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó fiÓÔ Î·È ıÏ›„Ë. ™Ò˙Ô˘Ó fï˜ ˙ˆ¤˜ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜.

Œ¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û 45 ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰È·ÛÒÛÂȘ, ¤ÍÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛË ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∞ÎfiÌË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜, ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Û 400 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È “·ÓÔÈÎÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó” . ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙÔ 1999, ·fi ÙÔ 2002 fï˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Â›ÛËÌÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Δ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË ÛÙËÓ √Ì¿‰· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 150, ÂÓÂÚÁ¿ fï˜ Â›Ó·È 40-45 ¿ÙÔÌ·. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 35 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 22 ÂÙÒÓ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ √Ì¿‰·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Ì·˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ÔÔ˘‰‹ÔÙ Ϸ̂¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Û Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰È·ÛÒÛÂȘ, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰È¿ÛˆÛ˘ Û “¿ÁÚÈ·” -fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È- ÓÂÚ¿, ‰ËÏ·‰‹ Û ڢ¿ÎÈ·, ı¿Ï·Û-

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

Û˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÊÔÚ›˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi. ∞fi Ù· 45 ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÈο ̤ÏË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ÌÈÛ¿ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜. “∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È Ì ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ Â›Ó·È ¤ÌÂÈ-

ÚÔÈ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿ÚÙÈ· ηٿÚÙÈÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Ì ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈÎfi. ™Â ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘-

‹ÚÍ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË). ∞ÎfiÌË ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ √Ì¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. Δ. ∫.

ªÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ› ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ

∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·: ™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙÔ fiÚÈÛÌ· ·fi ÙËÓ ∂¢∂ ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚ-

Á‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈıˆÚËÙÒÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∞ÚÂÔ·Á›ÙË, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚ›

͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·.. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ ˙ËÙ¿ Ì Ӥ·, ¯ıÂÛÈÓ‹, ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ΔÔ Ê‡ÏÏÔ ÔÚ›·˜ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Î. ª·Ú›·˜ ∑·ÊÂÈÚ¿ÎË ÁÈ· ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, fï˜ Ë ·fiÊ·ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙË, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÛÙË “£” Ë Î. ¢ÚÔ˘Ï›ÛÎÔ˘, ˘‡ı˘ÓË ÙÌË̷ٿگ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È · Ó¤· ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔÔıÂÙ› ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ‰‡Ô ¿-

ÙÔÌ·, ¤Ó· ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÓÂfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘.

∞Ô¯‹ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ ∂Í¿ÏÏÔ˘ 20 ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ∏ ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·Ú¯Èο Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 100 ·fi ÙÔ˘˜ 150 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÛÙËÓ ÔÚ›· fï˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂȈÓfiÙ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó Ê·ÁËÙfi 20 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ηÓÂÓfi˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 17

TPITH 7 ¢EKEMBPI√À 2010

∂ÓÒ ‹‰Ë ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ

«ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È» ΔËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë √∂ª∞

Δ

ËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (√∂ª∞) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ Î·È ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ‰ÂÓ ·ÚΛ, ηıÒ˜ Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 8.000 ÎϛӘ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó 13.000 ÎÚ‚¿ÙÈ·.

“¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘Óı‹Î˜” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ °. ∫ÔϤÙÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ “Ó·˘·Á‹ÛÂÈ” ÔÚÈÛÙÈο Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. √È ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î.Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ Ù˘ √∂ª∞ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.“¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο, ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫ÔϤÙÛÔ˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·”. ∂ÚˆÙËı›˜ ηٿ fiÛÔ Ë √∂ª∞ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡, Ô Î. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ

ˆ˜ “‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ı¤Ì·, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÈÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ë √∂ª∞ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ

ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ¢∂ª∞ ˆ˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È”.√ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ì ΢ڛ·Ú¯· ·˘Ù¿ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. “Δ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË. °È· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÂÈۋ̈Ó, ÎÚÈÙÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È fiÛˆÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 13.000 ÎϛӘ. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÍÂÓԉԯ›· Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· 8.000 ÎÏÈÓÒÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ηٷϋÍÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙË Ï‡ÛË, Ó· ‚Úԇ̠ÂÈϤÔÓ 5.000 ÎÚ‚¿ÙÈ·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞. ∂›Û˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ˜”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ¢.™. Ù˘ √∂ª∞ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞, Ù· ÔÔ›· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∞fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙË °°∞

μÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· μÈÒÛÈÌÔ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ 7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌË ÙfiÛÔ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, fiÛÔ ÎÈ ·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∫¿ÚÏ·˜ Î. £·Ó. ¶··‰‹Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı›, fiÛÔ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∞Ó·-

̤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÎˆËÏ·Û›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË ÌÂϤÙË. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∏ ÌÂϤÙË ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ ıÂÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙ· Â›‰· ··Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ΢ڛˆ˜ Ì ÚÔÛˆÚÈÓfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙÂϯÒÛÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ı· Ú¤ÂÈ, ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÊÔ‡ Û ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›· ·fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓÒÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΈËÏ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË, fiÛÔ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂıÓÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈ¤‰Ô˘”.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÌÂϤÙË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ ¤Ó·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.

ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™‡Ìڷ͢ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ΔÔ̤· (™¢πΔ). ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ¯ÓÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ηٿ ÙË Ê¿ÛË ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ™ÙȘ ‰·¿Ó˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÎˆËÏ·Û›·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Î·È Ï¤Ì‚ˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 60.000 ¢ÚÒ. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰·¿Ó˜, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›, ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ‚ÂÛÙ› Û ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂϤÙË.“ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 350.000 ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ó· ηٷӤÌÂÙ·È ˆ˜ ·fiÛ‚ÂÛË Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË. ªÂ Ù· ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 301.000 ¢ÚÒ, Â›Ó·È Û·Ê¤˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘

ÂÚÈfi‰Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ˆËÏ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˘ÂÚ·Í›·, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Î·È Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ, ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜.°È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ΢ڛˆ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, Ë ÌÂϤÙË ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ϤÔÓ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÛÂÓ¿ÚÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ı· ·˘ÍËı› Ì ÂÎıÂÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ˆËÏ·Û›·˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∏ ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÚ›ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·.∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ Î·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ. μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

°ÈÔÚÙ¤˜: ∫·ÚÔ˘˙¤Ï Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ì ·ÓÙ›ÙÈÌÔ 1 ¢ÚÒ... ∫·ÚÔ˘˙¤Ï Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó fiˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Û ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÙÈÌÔ 1 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¢ı‡ÓıËÎÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ‰‹ÏˆÛ·Ó ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙË ÊˆÙ·ÁÒÁËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηÚÔ˘˙¤Ï ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 25.000 ¢ÚÒ. ∂Ù·ÈÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·¢ı‡ÓıËÎÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ì ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙ› ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1 ¢ÚÒ. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ fiÏ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ¿Ó·„Â Ô ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ô μfiÏÔ˜ ·¤ÎÙËÛ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Îϛ̷. √ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ï·Ù›˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ı· ÂÂÎÙ·ı› Û fiϘ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, ÙfiÛÔ Ì ÊÒÙ·, fiÛÔ Î·È Ì ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ·. °ÈÚÏ¿ÓÙ˜ Î·È ÊÒÙ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·fi ÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ªfiÚÂÏ, ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜, ·fi ÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ªfiÚÂÏ, ÛÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ·fi ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ÙËÓ πˆÏÎÔ‡, ·fi ÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, ·fi ÙËÓ √ÁÏ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫ÔÚ·‹, ÙË ™. ™˘Ú›‰Ë, ·fi ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÙËÓ ΔÔ¿ÏË, ·fi ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÙËÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ·fi ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙË °·ÏÏ›·˜ Î·È ÙË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙË ™. ™˘Ú›‰Ë. √ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, Â›Û˘, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î˘ÎÏÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÏ›ˆÓ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡, ·fi √ÁÏ Ì¤¯ÚÈ ∫ÔÚ·‹, ÛÙËÓ ΔÔ¿ÏË, ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ̤¯ÚÈ °·ÏÏ›·˜, ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ °ÎÏ·‚¿ÓË, §·ÌÚ¿ÎË, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ¶·Á·ÛÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ∞ıËÓÒÓ Î·È §·Ú›Û˘, ÂÓÒ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿„ÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÂÙÛÒÓ, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÂÚÛÈÓ¿ ʈÙÈÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ÂÈÛ΢¿ÛÙËηÓ, fiÔ˘ ·˘Ùfi ··ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓıËΠ̠ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ·fi ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ π.¡. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 18 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ∂ƒøΔ∏™∏, η٤ıÂÛÂ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘

μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î· ∑‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫¿ÚÏ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÙÔ̤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (∂À¢∂) ∫¿ÚÏ·˜. √È ÙÔ̤˜ ·˘Ù¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ·Ó·Û˘ÛÙ·ı›۷˜ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤Ó· Ì ‰‡Ô ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ Á˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÓÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fï˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ¿Ú‰Â˘Û˘ ˘‹ÚÍÂ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ‰‡Ô Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Â ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ʇÛˆ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ‡ÙÔ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›‰·Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜: 1. ™Â ÔȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚԂ›Ù ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜;”.

TƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √§μ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË “Seatread Med 2010”, ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜

∂ӉȷʤÚÔÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂·Ê¤˜ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜

ӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (√§μ) ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ “Seatread Med 2010”, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ù˘ Medcruise ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜.

√ √§μ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ÂÚ›ÙÂÚÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηÏÏÔÓ¤˜ Î·È ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ¤ÁÈÓ·Ó Â·Ê¤˜ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·ÓÙ·ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó ·fi„ÂȘ Î·È ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. π. ¶Ú›ÁÎÔ˜. “™˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “CTM HELLAS” Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ. ŒÁÈÓ Â›Û˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. Syleiman Balouch (General Manager) Î·È Osama Machich (Planning Manager), ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ §·ÙÙ¿ÎÂÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙÂ

¶∞ƒ√À™π∞ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ÙfiÏÈÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ‰ÈËÌÂÚ›‰· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ‰ÈËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “DIVANI PALACE” Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, Ô˘ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÒÙ· ·Ó·Áη›· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”). √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Î. °. ¡ÙfiÏÈÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÌÈÏ›· ÛÙȘ 10.30 Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ª.ª.∂. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‰ÈËÌÂÚ›‰·.

Services, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠÂ›Û˘ ·’ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ª. ¡ÔÌÈÎfi. ΔÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ √§μ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜, Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·’ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √§μ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ·ÊÔ‡ Ô Î. ¶Ú›ÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¯Ò-

™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË §¿ÚÈÛ·

¢ÈËÌÂÚ›‰· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ∞ƒÃπ∑∂π Û‹ÌÂÚ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ-

√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. ¡ÙfiÏÈÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·

Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ. ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙˆÓ §ÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î. ∫Ú. ¶Ú¤ÓÙ˙· Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Î. °. ∫fiÎÎÈÓÔ˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ŒÁÈÓ·Ó ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ̤ÏË Ì ÙÔÓ √§μ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Navigator Travel and Tourism Services Ltd, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·’ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ∞. ™Ù˘ÏÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Donomis Ltd-Cruise

ÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ (‰›Ï· ÛÙ· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›·, Ì·ÎÚÈ¿ ·’ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ·Ó¿ÌÂÛ· Û containers Î.Ï.), ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÔʤÏË ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. Δ˙·‚¤ÏÏ· - ∞‰·Ì¿ÎË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÛÙ›·Û·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î. ª·Ú›· £ÏÈ‚ÂÚÔ‡ Î·È Ë Î. £¤ÎÏ· ∫·Ì̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ Medcruise ÛÙȘ 2/12, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Â¤ÎÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ 2011, Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ homeporting thw ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Î.¿Ï..

‰Ô¯Â›Ô ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ‰ÈËÌÂÚ›‰· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ∫∂¢∫∂ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙË ‰ÈËÌÂÚ›‰· ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (50 ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È 11 ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜). ΔÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙË Ì¤Ú·: ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· 135 ËÌÂÚÒÓ ¶ÚˆÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ· 10.30 - 11.00: ™˘ÓÔÙÈ΋ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” 11.00 - 11.30: “√‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ΔÚÈÌ‹ÓÔ˘” 11.30 - 12.00: ™˘ÁÎÚfiÙËÛË √ÚÁ¿ÓˆÓ - ™‡ÛÙËÌ· ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ 12.00 - 12.30: ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ªÔÓÙ¤ÏÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ 12.30 - 13.00: ªÂٷٿÍÂȘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È √ÚÁ¿ÓˆÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ 13.00 - 15.00: ™˘˙‹ÙËÛË ∂Ï·ÊÚ‡ °Â‡Ì· ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ· 17.00 - 17.30: √ÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· 17.30 - 18.00: ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· 18.00 - 18.30: ∂ÔÙ›· 18.30 - 19.00: §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ∂ÓÔÔ›Ë-

ÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 19.00 - 19.30: ÃÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ∫Ú›ÛÈÌˆÓ ∂ÓÂÚÁÂÈÒÓ ¤ˆ˜ 10/1/2011 19.30 - 21.30: ™˘˙‹ÙËÛË.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ÍÂÎÈÓ¿ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜ Î.Î. ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹ Î·È ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÎÈÓԇ̷ÛÙ Û ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiˆ˜ ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™›ÁÔ˘Ú· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ™ÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ηْ ·Ú¯¿˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÔÌÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ-

·Ú¯ÒÓ, ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜, ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜: ∞˘ÙÔÙÂϤ˜ ÙÌ‹Ì· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ÙÌ‹Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚÒÙÔÓ Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· fiÏË ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· §¿ÚÈÛ·˜, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Û fiÏË ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Â-

ÓfiÙËÙ·˜ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ΔÚÈοψÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ οı Í¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Î·È ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù· ·Ó·Áη›· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ë ı¤ÛÈÛË ı¤Û˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÎÙÒ ı¤ÛÂˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‹ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Î·È Ì›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·ıÂÓfi˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ∂›Û˘ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ı¤ÛÂȘ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ì ¤ÌÌÈÛıË ÂÓÙÔÏ‹, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û fiϘ ÙȘ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ. £. ∫. μ.


NIKH B.

TƒπΔ∏ 7 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi ʤÚÓÂÈ Ô ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ ÛÂÏ. 21

™√À¶∂ƒ §π°∫

∞ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ¶∞√ Î·È “£Ú‡ÏÔ˜” ¢∂∫∞ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫ ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ‰‡Ô “·ÈÒÓÈÔÈ” ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ηıÒ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ӛΘ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” , ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, Ó›ÎËÛ·Ó Ì 2-0 ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞, Ì ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ Î·È ™ÈÛ¤ Ó· ¯Ú›˙ÔÓÙ·È ÛÎfiÚÂÚ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ú·Û·Ó ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0, ¯¿ÚË Û ‡ÛÙÔ¯Ô ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ºÔ˘ÛÙ¤Ú. √ ¶∞√∫... ¯¿Ï·Û ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Á‹‰Ô, “AEL FC Arena” , Ó›ÎËÛ Ì 2-1. ∏ ∞∂∫ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì ÙÔÓ ªÏ¿ÓÎÔ ÛÙÔ 85’ ÁÈ· Ó· ‰Â¯ı› ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ 89’ Ì ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ Â‡ÛÙÔ¯·. √ ÕÚ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Â› Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ, ¤Ê˘Á ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0. ¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ӛÎË ÁÈ· ÙÔÓ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ·ÊÔ‡ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ë ÓËÛȈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 13˘ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜: ∏Ú·ÎÏ‹˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . . .1-1 (52’ §›Ì· - 39’ ƒÔÌ¿ÓÔ) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . .0-1 (17’ ºÏ·‚›ÓÈÔ) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . .2-0 (16’ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, 69’ ™ÈÛ¤) •¿ÓıË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . .1-0 (57’ ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (89’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ - 85’ ªÏ¿ÓÎÔ) ÕÚ˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . . . . . . . .1-0 (55’ ¡¤ÙÔ) §¿ÚÈÛ·-¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 (18’ ∫Ô˘˙¤Ó-11’ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, 72’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜) ∫·‚¿Ï·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . . . . . .0-1 (41’ ÂÓ. ºÔ˘ÛÙ¤Ú)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 13 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . .23-10 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . . . .26-6 3. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . .19-14 4. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . .14-14 5. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10 6. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . .13-11 7. Skoda •¿ÓıË . . . . . . . . .12-15 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . .14-14 9. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . .11-12 10. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . .12-14 11. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . .12-15 12. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . .10-14 13. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . .11-15 14. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . .11-19 15. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . .8-17 16. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . .10-13

. . . . .30 . . . . .30 . . . . .20 . . . . .20 . . . . .19 . . . . .19 . . . . .17 . . . . .16 . . . . .16 . . . . .16 . . . . .15 . . . . .14 . . . . .14 . . . . .14 . . . . .13 . . . . .11

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 17.15, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-ÕÚ˘ 19.30, ¶∞√∫-∏Ú·ÎÏ‹˜

∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 15.00 •¿ÓıË-∫·‚¿Ï· 15.00 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∫¤Ú΢ڷ 15.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 17.15 ∞∂∫-§¿ÚÈÛ· 17.15 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 19.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

¶∏ƒ∂ √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ∏N •∞¡£∏ √¶√À °¡øƒπ™∂ Δ∏¡ ∏ΔΔ∞

“¢È·˙‡ÁÈÔ” Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ˆ˜ ¯¿ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË. ∏ ÔÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ì›· ·’ ·˘Ù¤˜ Î·È ÌÔÈÚ·›· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 1-0. ∞Ù˘¯›·, ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô; ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÈ· ٤ٷÚÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÍÈ˙·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÂÙ¿ ·ÁÒÓˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ΤډÈÛ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙËÓ Ôχ ηϋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ì ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ¤·ÈÍÂ, fï˜ Ë •¿ÓıË ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â Ô˘Û›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÓ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Ô˘Ú¿˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› fiÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¿Á¯Ô˜ ϤÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î˘ÚȇÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ÁÎÔÏ ÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÔÈ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ™ÔÏ¿Î˘ ¤¯·Û·Ó ÁÎÔÏ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó, ÂÓÒ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ. ΔË ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤Î·ÓÂ Ô §¤ÈÙ ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ì›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë •¿ÓıË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÈÊÓȉ›·Û Ì ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ·Ú¤Ù·ÍÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘˜ ΔÔÌ¿˜, æ˘¯ÔÁÈfi, ∫¿ÛÙÚÔ, ÂÓÒ Ô ºÚ·ÓÙ˙È¿Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤Î·Ó Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ¤Ú·Û ··-

Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·Ó ԇ̠ˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È. √ ∫¿ÛÙÚÔ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ Úfi‚ÏËÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ΔÔÌ¿˜ Î·È ™·Óηڤ. √ æ˘¯ÔÁÈfi˜ Ù· ‚ڋΠÛÎÔ‡Ú· Ì ÙÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ Î·È ÁÂÓÈο Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚfi˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘, Ô ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· Ï¿ıË. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ·›˙ÔÓÙ·˜ ›Ù ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê, ›Ù ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ôχ ηÏfi˜, ÂÓÒ Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·, ÛÔ˘Ù¿ÚÔÓÙ·˜ ¿Ô˘Ù ̤۷ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹. √ √˘Ì›ÓÙ˜ ‹Ù·Ó Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÎÈÓËÙÈÎfi˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, fi¯È fï˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. √ ª·ÚÙ›Ó ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 88’, fiÙ·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ ÛÙÔ 57’ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ó·Î¿Ù„ ÙËÓ “ÙÚ¿Ô˘Ï·” , Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·›˙ÂÈ ÊÔ˘Ï Â›ıÂÛË, Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ªÚ¤Ûη, ™ÔÏ¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ¶ÏÈ¿Áη ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ·Ó·ÛٿوÛ ԢΠÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ •¿Óı˘, ›Ù ·›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, ›Ù ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ (¿ÏÏ·˙ ı¤ÛË Ì ÙÔÓ √˘Ì›ÓÙ˜). √ ™ÔÏ¿Î˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ·¤Ù˘¯Â fï˜ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›· (Ï¿Û·Ú ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ). ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÏÈ¿Áη, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ‹Ù·Ó ηÏfi˜ Î·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ‰‡Ô ηÏÒÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û fiÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fï˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ‰ÂÈ ÙË Ì¿Ï· Ó· ηٷ-

Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ◊Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi Ù· ÂÙ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó ÁÎÔÏ. •∞¡£∏: §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÌÂÛ›‰Ë˜, ΔÛÔ˘Ì¿Ó˘, μ¿ÏÏ·˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ºÏ›Ûη˜, ∞ÓÙÂʤÌÈ, ∫·ÙfiÓÁÎÔ, ∫ÈÓÙ¿Ó· (46’ ™Ô˘¿Ó˘), ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ (90’ ª¤ÚÙÔ˜), ŒÏÈÓÁÎÙÔÓ (69’ ™ÙÚÌ·). √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ΔÔÌ¿˜ (63’ ™ÔÏ¿Î˘), ™·Óηڤ, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ∫¿ÛÙÚÔ, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (82’ ¶ÏÈ¿Áη˜), √˘Ì›ÓÙ˜, ºÚ·ÓÙ˙È¿Ó (58’ ªÚ¤Ûη), ª·ÚÙ›Ó

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÕÚË ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 5.15 Ì.Ì. ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ Ó›ÎË ϤÔÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¤ÌÂÈÚË, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ˆÛÙfiÛÔ, ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, ηıÒ˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ (‰ËÏÒıËΠӷ ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘), ªfiӯ (ÂÎÙ›ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜) Î·È ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ (·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰‡Ô ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË). * √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 13:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “¶‹ÏÈÔ” , ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” , ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÌË ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ڛˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “∫˘„¤ÏË” ÛÙȘ 18:30.


20

TƒπΔ∏ 7 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

¢’ ∂£¡π∫∏

√ ¶Àƒ∞™√™ ∂Ã∞™∂ 1-0 ∞¶√ Δ√¡ √π∫√¡√ª√ Δ™∞ƒπΔ™∞¡∏™ ª∂ °∫√§ ¶√À ¢∂ã∏∫∂ ™Δ√ 94’

¢È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘

∏ÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹

√π √π∫√¡√ª√™ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Î·È ¶˘ÚÁÂÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ӛΘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ÂÓÒ Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-1 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. Œ¯·Û ¤‰·ÊÔ˜ Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 0-0 Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË “ÛηÚʿψÛ” ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ, Ô˘ Ó›ÎËÛ 1-0 ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÁÎÔÏ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘-§·Ì›· Î·È ∞.∂.™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌË ˜-£‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 7Ô˘ UEFA Regions Cup 2010/11 Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ª¿ÏÙ·. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È ÁÈ· Ù˘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∂¶√ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ Î·È ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘ ÁÈ· ÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞fiÏÏˆÓ §.∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . . . . .0-0 ¶‡Ú·ÛÔ˜-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. 0-1 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . .1-2 ªÔ˘˙¿ÎÈ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ .1-0 ªÂÙ¤ˆÚ·-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ . 0-0 ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-§·Ì›· (19/12) ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·-£‡ÂÏÏ· ¶. (19/12)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. 25-9 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . .15-2 3. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ .14-5 4. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . . . . .9-5 5. ∞fiÏÏˆÓ §. . . . . .10-7 6. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . .13-10 7. ∞ÁÚfiÙ˘ . . . . . . . . .8-9 8. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . 7-11 9. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· . . . . . .4-9 10. £‡ÂÏÏ· ¶. . . . . . 6-12 11. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . 2-8 12. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 8-19 13. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ 10-15 14. §·Ì›· . . . . . . . . .3-13

. 25 .24 . 20 .15 .15 .14 .12 ..9 ..9 . .9 ..9 . .8 ..7 ..5

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 12/12) ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-∞fiÏÏˆÓ §. §·Ì›·-¶‡Ú·ÛÔ˜ £‡ÂÏÏ· ¶.-ªÂÙ¤ˆÚ· ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ªÔ˘˙¿ÎÈ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· (12/1) ¶˘ÚÁÂÙfi˜∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. (12/1)

* ÕÊËÛ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ · ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÂÓÒ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¤¯·Û ·fi ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ (ÛÙËÓ 12Ë ı¤ÛË).

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

¶‡Ú·ÛÔ˜√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ 0-1 ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· Û ¤Ó·Ó Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ, ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› ¿Ù˘¯Ë, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú·. °ÂÁÔÓfi˜, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ¤¯·Û·Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋

ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ª·Û‰¿ÓË ÛÙÔ 37’. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ·Ó·ÙÚ¿ËΠ·fi ÙÔÓ ª·ÓÙ˙·ÊÔ‡ÏË, Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ª·Û‰¿Ó˘, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÛÙfi¯ËÛ ·fi ÙËÓ “¿ÛÚË ‚ԇϷ” , ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ›ÂÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, Ì ÙÔ˘˜ ¡Ô‡ÛÈ·, ¶ÂÙÚ›‰Ë Î·È °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 94’ fiÔ˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô “·¤‰Ú·Û·Ó” Ì ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ”

·fi ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫ÔÏÈÔ‡, Ô ¶·Ï·Ì›‰·˜ ¤È·Û ÙËÓ „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙ‹ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÎfiÚÈÛ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. ¶Àƒ∞™√™: ™Ùԇη˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜ (63’ ªÔ‡ÙÏ·˜), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (53’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜), ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, °Î¿Áη˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∑·Ú›Ê˘, ª·Û‰¿Ó˘, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ (65’ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), ¡Ô‡ÛÈ·˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜. √π∫√¡√ª√™: •ÂÛÊ›ÁÁ˘, ∫ÔÏÈfi˜, §ÈÔ‡Ûη˜, ∫ÔÏÔ‚fi˜, ¶·Ï·-

Ì›‰·˜, ª·ÓÙ˙·ÊÔ‡Ï˘, ª·Ï‹˜ (46’ ∑·¯·Ú¿Î˘), ºÏ›ÁÁÔ˜, Δ·¯ÙÈÓÙ‹˜ (80’ ºÙ›Î·˜), ¡ÈÎÔ‡Ï˘, ™Ù¿ı˘.

ªÔ˘˙¿ÎÈ-ƒ‹Á·˜ 1-0 ∏ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ÂÓÒ Â›¯·Ó Î·È ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ∫·Ú·ÓÙÒÓ˘ ηٷÏfiÁÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ›‰Â Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ô ¶··ÛÙÂÚÈ¿‰Ë˜ ÛÙÔ 48’, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ۋΈÛ ı‡ÂÏÏ· ‰È·Ì·ÚÙ˘-

ÚÈÒÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ƒ‹Á·, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ù· ›¯·Ó Ì ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈΛ “‰¿ÊÓ˜” ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶·›¯ıËΠ·È¯Ó›‰È ΤÓÙÚÔ˘ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ê¿ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ù¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù·. ΔfiÛÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ...·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ë ÈÛÔ·Ï›· ‹Ù·Ó ÙÔ ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ Ê¿ÛË Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 48’. √ ∫·ÓÈÔ‡Ú·˜ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙÔÓ °ÚÔ‡Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∫·È ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ªÔ˘˙·Î›Ô˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ Î·È Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· ...ı¤·ÙÚÔ, Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ∫·Ú·ÓÙÒÓ˘ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ¶··ÛÙÂÚÈ¿‰Ë˜, Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ “ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ” ¤Î·Ó ÙÔ 1-0. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ƒ‹Á·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· οÓÂÈ Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· ÁÎÔÏ. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÂÚ› ıÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ ...ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ª√À∑∞∫π: ∑‹Û˘, ∑·Ú·Ìԇη˜, ª·ÓÙ‹˜ (80’ Ï.Ù. ∫Ï··Ó¿Ú·˜), ™›ÌÔ˜, ¶ÚfiÁÎÔ˜, ∫·Ú·Ì‹ÙÛÔ˜, ª¿Ï·˜ (50’ ∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˜), ∫¯·ÁÈ¿˜, ∫·ÓÈÔ‡Ú·˜ (65’ ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘), ¶··ÛÙÂÚÈ¿‰Ë˜, ™ÈÒÌÔ˜. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ™Ê˘Ú‹˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ∑·¯·Ú¿Î˘, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, °ÚÔ‡Ó·˜ (53’ ™·ı‹˜), ÷Ù˙‹˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ™ÎÏ·¿Ó˘ (60’ ¡ÙfiÓÙÔ˜), ªfiÛÈÔ˜ (53’ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜, ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, ª¿Ù˘.

™À¡∂Δƒπæ∂ ª∂ 4-0 Δ√¡ ∞ ƒ∏ °π∞ Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ∏™ ∞’ ∂£¡π∫∏™ °À¡∞π∫ø¡

“∫·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎfi˜” Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Õ ÏÏË ÌÈ· Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÛÂ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 4-0 ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ ∂∞∫. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ¤ÎÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ì ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ Ó· ÌË ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÎÔÚ, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯·Ó·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÔ˘‰·›Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ μfiÏÔ˜ 2004 Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ›ÂÛ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÁÎÔÏ. ∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¯¿ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ, ÛÙÔ 40’ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Ù˘¯Â ÙÔ 1-0. ∏ ŸÚÙÂÓÙ·Ï Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›-

¯Ù˘· Ù˘ Δ۷ΛÚË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔÓ ∞.™. μfiÏÔ˜ 2004. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ÛÙÔ 47’, ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ 2-0 Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ηı¿ÚÈÛ·Ó” ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË. ∏ ŸÚÙÂÓÙ·Ï ·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ì ¿Û· ·ÎÚȂ›·˜ ¤‚Á·Ï ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ÙË ∑‹ÁÚ·. ∏ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛËÌ¿‰Â„ ۈÛÙ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿-

‰· Ù˘. ΔÔ 3-0 fï˜ ‹Úı ÛÙÔ 62’ Ì ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Ó· ‚Á¿˙ÂÈ Î¿ıÂÙË Ì·ÏÈ¿ ÁÈ· ÙË °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ·˘Ù‹ Ì ۤÓÙÚ· ‚ڋΠÙËÓ ŸÚÙÂÓÙ·Ï, Ë ÔÔ›· Ì Ï·Û¤ ÂÍ Â·Ê‹˜ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ‰ÔηÚÈÔ‡ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 30. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ·Ó¤‚ËΠ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ 76’ Ì ÙË ∑‹ÁÚ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ΔÛÈÚ‰¿ÓË, Ë ÔÔ›· ÍÂ¤Ú·Û Ì ˆÚ·›Ô ÙÚfiÔ ÙËÓ ΔÂÚ˙ÔÔ‡ÏÔ˘

Î·È Ì Ù¯ÓÈÎfi ‰È·ÁÒÓÈÔ ‰ÂÍ› ÛÔ˘Ù ·Ú·‚›·Û ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›·. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ¤ÚÈÍ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÚÌ·Ù·, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.™. μfiÏÔ˜ 2004, ª›ÏÙÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, ·¤ÓÂÈÌ ٷ ‡ÛËÌ· ÛÙȘ ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ʤÙÔ˜ ¤·ÈÍ·Ó Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÂÙ· ÛÙË Ó›ÎË. μ√§√™ 2004: ∫·Óȿη, °Ô˘ÁÔ‡ÛË (66’ ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·), ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ΔÚ·˝ÎÔ‚ÈÙ˜, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË (78’ ∫ÏfiÓÙ˙·), ΔÛÈÚ‰¿ÓË, °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ∑‹ÁÚ·, ŸÚÙÂÓÙ·Ï (69’ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘). ∞ƒ∏™: Δ۷ΛÚË, ΔÛÈÏÈʛη, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, ΔÂÚ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÔÏÏ‹Á·, μÂÏÏ›‰Ô˘, ∞Ó. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ª‹ÙÎÔ˘, ¡ÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ (75’ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ô˘), ∫Ô˘Ì·Ó›ÙÛ· (59’ ΔÛ·Áηϛ‰Ô˘), ÃÈÙÔ‡‰Ë.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· °È· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:

∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜Õ‚·ÓÙ˜ ÷ÏÎ. . . . . . . . . . . . 5-1 μfiÏÔ˜ 2004-ÕÚ˘ . . . . . . . .4-0 ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï˘‚›ˆÓ-¶∞√∫ 0-4 ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . . . . . . . . . . .2-2 ¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı . . . . . . . . . . .. 4-2 √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 ƒÂfi: ∞›ÁÈÓ·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 8 ·ÁÒÓ˜) 1. μfiÏÔ˜ 2004 . . . . .25-6 . .21 2. ¶∞√∫ . . . . . . . . . .24-2 . . 18 3. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . 16-4 . .16 4. ¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË . .24-8 . .15 5. √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê. .16-7 . . 13 6. ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. .18-13 . .10 7. ∞›ÁÈÓ· . . . . . . . . . .10-9 . . . 9 8. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . 8-17 . . .9 9. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı. . .8-15 . . . 7 10. ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. . 3-26 . . .6 11. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . 9-18 . . .5 12. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ 9-26 . . 5 13. Õ‚·ÓÙ˜ ÷ÏÎ. .5-24 . . .0 ™ËÌ: ¶∞√∫ Î·È ∞›ÁÈÓ· ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ¶∞√∫, ∞›ÁÈÓ·, ∫·ÏÏÈı¤·, √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê., ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰., ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı., ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋


21

TƒπΔ∏ 7 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

FOOTBALL LEAGUE 2

∂¡ø ∏ ¡π∫∏ ∂¡¢π∞º∂ƒ∂Δ∞π ∫∞π °π∞ ∞ƒ°∂¡Δπ¡√ ∂¶π£∂Δπ∫√

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ ∫È ÂÓÒ Ë ¡›ÎË Â›¯Â ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ¢ÈÁÎfi˙Ë Î·È ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ê˘Á ¯·Ì¤ÓË ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. ΔÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙÔ 93’ Ô ∫ˆÛÙ¿Î˘ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ...ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ ¤ÌÂÏÏ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ·‰ÈΛ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ∑∞∫À¡£√™: ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, §È‚¤Ú˘, °È·ÓÙÛ¤Ï˘, ∫ˆÛÙ¿Î˘, ª·Ú›ÓÔ˜ (83’ ™Ù·Ó¿ÈÙȘ), ™fiÌÙÛ·Î, ∫fiÓÙÈ (59’ ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘), ™Ì¿ÚÓÙÔ˘¯, ΔÛÔ˘Ì¿Áη˜, £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¡π∫∏: ∫fiÛÔÁÏÔ˘, ™·Ì·Ú¿˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ¶··‰‹Ì·˜, ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ¢ÈÁÎfi˙˘ (90’ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘), ¡¿ÛÙÔ˜, ¶ÂÙÚ¿˜ (87’ Ï.ÙÚ. ™ˆÙÚ›Ó˘), ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ (78’ μÏ¿¯Ô˜), μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹˜.

¶¤‰ÚÔ ¶¿ÌÏÔ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ı· Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È. ª·˙› ÙÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . “ª·˜ ·‰ÈΛ Ë ‹ÙÙ· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Î·È Ô ¶¤‰ÚÔ ¶¿ÌÏÔ ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù· › Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ·. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Á˘ÚÈÛÌfi ·fi ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Èı·Ófiٷٷ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔÓ Î. ¶·ÛÎÔ‡ÏÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο, ÙË ¡›ÎË ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ. ™’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹ÏÂÁÍ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Á‡ÚÈÛ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ì ...¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÌÈ· ·ÚÔÛÂÍ›· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÛÙÔ›¯ÈÛ ·ÎÚÈ‚¿, Ì ÙÔÓ ∫fiÛÔÁÏÔ˘ Ó· ˘Ô›ÙÂÈ Û ¤Ó·ÏÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ¿ÎË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë Ó· ¢-

ª·Î¿Ï˘: ¢Â¯ı‹Î·Ì ÁÎÔÏ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ √ ¡¿ÛÙÔ˜ Ì·ÚοÚÂÈ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ (ËÁ‹ ioniansports.gr) ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ ·fi Ù· 11 ‚‹Ì·Ù· ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÔχÙÈÌË Ó›ÎË ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ. ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î¿ıÈÛÂ Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ 4-5-1, Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ¶∞∂. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô ∫fiÛÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ™·Ì·Ú¿˜, ¶··‰‹Ì·˜, ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ Î·È ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. √ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¤·ÈÍ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ¢ÈÁÎfi˙˘ Î·È ¡¿ÛÙÔ˜. √È ¶ÂÙÚ¿˜ Î·È ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ Î¿Ï˘„·Ó ÙË ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ÙÔÓ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ “·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜” . ªÂ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì· Ë ¡›ÎË Î·-

Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ê¿ÛÂȘ Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫fiÛÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ·. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÈÔ ÛÔ˘‰·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶ÂÙÚ¿ Ó· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ۯ¤‰ÈÔ. ™˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·Ì‡ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿, Ì ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Ó·Úfi ¶··‰‹Ì· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶.

∞·ÚËÁfiÚËÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛÙ¤„ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯·ÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛÂ: “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ηϿ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. øÛÙfiÛÔ Û ÌÈ· Ê¿ÛË ·ÚfiÛÌÂÓË, Û’ ¤Ó· ‰ÈÒÍÈÌÔ ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Ë ‰È΋ Ì·˜ ¿Ì˘Ó· ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙ‹. ªÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ì ӈڛÙÂÚ·, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›, ÂϤÁÍ·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ‚Á‹Î·Ì ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ Ì ηϤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰Â¯ı‹Î·Ì ÁÎÔÏ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ª·˜ ·‰ÈΛ Ë ‹ÙÙ· Î·È È‰›ˆ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‹Úı ̷˜ fiÓÂÛ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ª·Î¿Ï˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “∞Ó Â›¯·Ì ÚÔËÁËı› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο” .

∞°ø¡π∑∂Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ √ ¶∞√ ™Δ∏¡ ∫√¶∂°Ã∞°∏ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

°È· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› Û‹ÌÂÚ· (21:45) ·fi ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, Ì ÙÔ˘˜ ¢·ÓÔ‡˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

줂·È·, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ·ÎfiÌË Î·È Ì ‹ÙÙ·, ·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ ‹ ηχÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó. √È ƒÒÛÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ...‰È·ı¤ÛÂȘ Ù˘, ı· ÎÚ›ÓÂÈ - Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi - ÙÔ ...̤ÏÏÔÓ Ù˘ ƒÔ‡ÌÈÓ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÂÙÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ô ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¢·Ó›·˜. “£· ·›ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ì·˜. ∂›Ì·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔ˘ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ηϿ ÂÓÙfi˜ Û˘-

ÓfiÚˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ ÚÒÙÔÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ï˘ËÚfi Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜ ·fi ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ªÂ ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·È¯Ó›‰È” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·˘Ùfi ı· οÓÂÈ Î·È ÙÒÚ·” . √ ∑Â˙Ô˘¿ÏÓÙÔ ºÂÚ¤ÈÚ· ÙfiÓÈÛÂ: “¶¿Ì ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÎÔÈÙ¿Ì” , ÂÓÒ Ô §Ô˘›˜ °Î·Úı›· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È: “¶¿Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٛÔÙ· Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ. ¶¿Ì ӷ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È” . ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„·Ó ÔÈ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, °ÎÔ‚Ô‡ Î·È ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·fi ÙÔÓ ºÂÚ¤ÈÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó. ∂›Û˘, ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜, ª·˘Ú›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÔÈ... Ù۷Έ̤ÓÔÈ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È §¤ÙÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙË ¢·Ó›·. ∏ Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: Δ˙fiÚ‚·˜, μ‡ÓÙÚ·, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÓÙ¤, ªÔ˘ÌÓÛfiÁÎ, ™ÈÌ¿Ô, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ª·Ú›ÓÔ˜ (¡›Ó˘), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, §¤ÙÔ, ™ÈÛ¤.

∏ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË

ªÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·fiÓÙ· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÓ ª¤ÚÁ΂ÔÏÓÙ, Ô˘ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ “¶¿ÚÎÂÓ” Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔfiÛÔ Ô ª›Î·ÂÏ ÕÓÙÔÓÛÔÓ, fiÛÔ Î·È Ô ª¿ÚÙÈÓ μ›ÓÁη·ÚÓÙ, Ô˘ ›¯·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÂÓԯϋÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ŒÛÌÈÂÚÁÎ, Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ 20ÌÂÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ¢·Ó›·˜. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ô ÃÈ¿ÏÙ ¡fiÚÂÁη·ÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë 20·‰· Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ: ∫ÈÌ ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ, °Èfi¯·Ó μ›Ï·ÓÙ. ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ›: ª›Î·ÂÏ ÕÓÙÔÓÛÔÓ, ∑ÓÙ¤ÓÂÎ ¶fiÛ¯, ™fiÏ‚È ŸÙÂÛÂÓ, ¶¤ÙÂÚ §¿ÚÛÔÓ, ŸÛÎ·Ú μÂÓÙ, ªÚ¿È·Ó √‚Ȥ‰Ô, ª·Ù›·˜ ∑¿Óη °ÈfiÚÁÎÂÓÛÂÓ. ª¤ÛÔÈ: ∫Ï·Ô˘ÓÙÂÌ›Ú, °Ô˘›ÏÈ·Ì ∫‚ÈÛÙ, °¤ÛÂÚ °ÎÚfiÓÎÈÂÚ, ΔfiÌ·˜ ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ, ª¿ÚÙÈÓ μ›ÓÁη·ÚÓÙ, ΔfiÌ·˜ ¡ÙÈϤÈÓÈ, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ªÔÏ¿ÓÈÔ˜. ∂ÈıÂÙÈÎÔ›: ¡Ù¿Ì ∂ÓÙfiÈ, ªfiÚÙÂÓ ¡fiÚÓÙÛÙÚ·ÓÙ, ™¤˙·Ú ™·ÓÙ›Ó, ∫¤ÓÂı ∑Ô¯fiÚ.

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi √ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜, Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙË ¢ÈÏ‹ ∞Ó¿Ï·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. √È

“Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÌÂϤÙËÛ·Ó ÚÔÛ¯ÙÈο Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛ¤Ïȉ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ‰È·‚ԇϢÛË Î·ı fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. 줂·È· Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛËÌ·Û›· ·Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Î·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· fiÔ˘ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ·fiÏ˘Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·fi ÙÔ ™Ù∂, fi¯È fï˜ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊı›. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·Áη›Ô Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙËÓ 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÚÔ˜ È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ı· ÎÈÓËı›. ∏ Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ٷ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ·” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

“™ÎfiÓÙ·„” Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ “§Â˘Î‹” ÈÛÔ·Ï›· ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Î·È ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÛ·ÛÙ› ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∂·ÓÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ë ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ÙÔ μfiÚÂÈÔ ŸÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ™Î‡‰Ú·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ë ƒfi‰Ô˜ Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÙÔÓ ¶∞√ ƒÔ˘Ê ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ¤Ó· ‚·ıÌfi ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ 2Ë Ù˘ ηٿٷ͢ ¶·Ó·¯·˚΋. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶∞√ ƒÔ˘Ê-ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 (69’ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘, 89’ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜) ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.-÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . .1-2 (5’∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ - 55’ °ÔÓȈٿ΢, 82’ ΔÛ¿ÙÛÔ˜) ¶·Ó·¯·˚΋-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . .0-0 μ‡˙·˜-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 (9’, 50’ ƒÔ‡ÛÔ˜) ∫fiÚÈÓıÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . . . . . . . 1-1 (20’ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - 71’μ¤ÚÌ˘) ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . 1-0 (69’ ΔÛÔ‡ÚÔ˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. . . . . 2-0 (11’ ∞Ó¤ÛÙ˘, 65’ º·ÚÔ‡Î) ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 (74’ Δ˙¿Ó˘, 82’ ª·Í‚¿Ó˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-9 2. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . . . . . . 15-7 3. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . . .12-10 4. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 15-11 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. . . . . . . . . .14-10 6. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-9 7. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . . . . 12-10 8. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . .10-7 9. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . . . . . .13-13 10. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . . . . .10-13 11. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . .10-14 12. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . 11-17 13. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . .13-14 14. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . 6-8 15. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. . . . . . . 5-10 16. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . . . 7-16

. . . 22 . . . 21 . . . . 20 . . . . 19 . . . . 19 . . . 18 . . . . 17 . . . 17 . . . . 16 . . . . 15 . . . . 15 . . . . 15 . . . . 14 . . . 12 . . . . 10 ..... 6

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .0-0 ∑¿Î˘ÓıÔ˜-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (96’ ÂÓ. ∫·Ï·˚ÓÙ˙›‰Ë˜ ÂÓ.) ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.-°È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . .3-0 (6’ ¡›ÚÏ·˜,62’ ∫Ú˘ÛÙ¿Ï˘, 93’ ÂÓ. ∫‡ÚÔ˘) ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . . . . . . 1-0 (50’ ¢ËÌÔ˘ÏÈ¿˜) ∫·ÏÏÔÓ‹-∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0 ∞ÂÙfi˜ ™Î.-∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 (40’ ∫Ô˘ÏԢΛ‰Ë˜ - 26’ ¶ÔÏ›Ù˘, 72’ ∫Ô˘Ï›‰Ë˜) ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . . . . 3-1 (25’ •·ÁÔÚ¿Ú˘, 70’∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, 88’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ - 68’ ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜) ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . . . . . . . . .1-1 (35’ ª·ÓÔ‡Û˘ - 18’ μÂÏÒÓ˘) ƒÂÔÚÙ¿˙: ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . 15-5 . . . 23 2. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . .12-6 . . . 21 3. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-9 . . . 20 4. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .16-12 . . . 19 5. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . .12-10 . . . 17 6. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . . . . . . .15-13 . . . 16 7. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . . . . . . . . . . . 9-7 . . . 16 8. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .7-8 . . . 16 9. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . . . . . . . . . 8-8 . . . 15 10. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 . . . 14 11. ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ . . . . . . . .11-11 . . . 13 12. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . . . . . 11-12 . . . 13 13. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . . . . .12-16 . . . 12 14. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . . . . . . . .9-13 . . . 12 15. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . . . . .13-16 . . . 12 16. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. . . . .15-16 . . .11 17. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . 6-18 . . . . 7 ∫·ÏÏÔÓ‹, °È·ÓÓÈÙÛ¿, ∞ÂÙfi˜ ™Î., ∂·ÓÔÌ‹, ¢fiÍ· ∫Ú·Ó., √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó., ∞∂ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ∫Ô˙¿ÓË, ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜, ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ Î·È ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÚÂfi.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ºˆÎÈÎfi˜-¡›ÎË μ. °È·ÓÓÈÙÛ¿-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∑¿Î˘ÓıÔ˜ ∫Ô˙¿ÓË-ª.∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. ∂·ÓÔÌ‹-∫·ÏÏÔÓ‹ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ƒÂfi: ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.


22

TƒπΔ∏ 7 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . 27-6 . . . . 29 2. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . 37-12 . . . .26 3. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . .20-13 . . . . 24 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . .35-10 . . . . 23 5. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ .30-15 . . . . 22 6. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . 23-11 . . . . 22 7. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . 15-11 . . . . 21 8. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . 26-19 . . . .17 9. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . .18-16 . . . .16 10. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . .11-22 . . . . 14 11. ∞.∂. 2002 . . . . . . . 19-23 . . . .13 12. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . .21-25 . . . . 12 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . .18-23 . . . . 11 14. ÃÏfiË . . . . . . . . . . .13-19 . . . .10 15. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . 11-20 . . . . . 9 16. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . .12-24 . . . . .8 17. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . 8-35 . . . . . 3 18. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . 8-47 . . . . .1 * ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÃÏfiË-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.

∞‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 1-0 Â› ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Í¤Ê˘Á Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤·, Ô˘ ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ™ÙË μ’ ΔÔÈ΋ Ë 11Ë Ë̤ڷ ·Ì·˘ÚÒıËΠ·fi Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ Î·È Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÈÙ›· Ó· ‰È·ÎÔ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 4-1 ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ.

√ ™·‚‚›‰Ë˜ ‹Ù·Ó Ô “ʇϷη˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜” Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 93’. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (§Â¯ÒÓÈ·), ∞ÍÈÒÙ˘ (∞ÎÚfiÔÏË), ∞¯Ì¿ÙÈ (∂ıÓÈÎfi˜), ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ (¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜), ¡·ÌÏ‹˜ (¢¿ÊÓË), º. °ÈÔ‡ÚÁ·˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ∞Ú·›ÙÛ·˜ (°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫ÈÙ›Ô˘ (∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ÃÈÛ¿È (™ÎfiÂÏÔ˜), ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ (π¿ÛˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜)

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . .35-12 . . . .28 2. ∞. °·˙‹˜ . . . . . . . . .28-13 . . . .25 3. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . .24-11 . . . . 24 4. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . .24-12 . . . .24 5. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . .29-16 . . . .22 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . 20-11 . . . . 22 7. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . .24-17 . . . . 20 8. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . 18-13 . . . . 19 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . .22-13 . . . .18 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . .28-20 . . . . 17 11. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . 19-11 . . . . 15 12. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . 16-18 . . . .13 13. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . . 12-25 . . . . . 9 14. ∞¶√μ . . . . . . . . . .12-21 . . . . . 8 15. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . .13-37 . . . . . 6 16. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . 8-28 . . . . .4 17. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . 8-28 . . . . . 3 18. ¢fiÍ· . . . . . . . . . . .16-49 . . . . .3 * ∂ÎÎÚÂÌ› ÔÈ ·ÁÒÓ·˜ ∞›·˜ ΔÚ.-¢‹ÌËÙÚ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞›·˜ ΔÚ. ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂¶™£.

°’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . 27-10 2. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. . . .16-9 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . .21-11 4. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . .17-13 5. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . .14-11 6. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . . .15-9 7. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . 9-12 8. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . .12-11 9. ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . 6-29 10. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . .5-28

¶ƒ√∏°∂πΔ∞π ª∂ Δƒ∂π™ μ∞£ª√À™ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¶√ Δ√¡ £∏™∂∞ ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

. . . . 17 . . . .17 . . . .14 . . . .14 . . . .14 . . . . 13 . . . .10 . . . . 10 .....1 . . . . .0

™ÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” Î·È Ô ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ¶§∏£√™ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË (14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ÛÙȘ 21:15 ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙÔÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÙÔÓ ∑ÈÓÙ¿Ó Î·È ÙÔ˘˜... ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔ˘˜ All Stars ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ◊‰Ë ÂȂ‚·ÈÒıËΠˆ˜ Ô ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÊÔÚ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ, ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ¤Ú· ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÔÌ¿‰· ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ Δ˙fiÚÙ˙‚ÈÙ˜, ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜, ∞Ó·ÙÔÏ¿Î˘, °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜, ¡ÈÓÈ¿‰Ë˜ Î·È °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

™˘Ó¯›˙ÂÈ ·Î¿ıÂÎÙÔ˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ (10), ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ fiÌÔÚÊÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·Ó Î·È ÚÔËÁÔ‡Ù·Ó 0-1 ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË (1-1) ÛÙÔ 94’ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ¤¯·Û ¤‰·ÊÔ˜. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ (93’) ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 22 ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ...‚Ú·¯Â› (1-0), ÂÓÒ Ô °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜. ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 5-0 Â› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ¿ÏψÛÙÂ. ∏ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 3-2 ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ Ì 2-1 Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2002. √ π¿ÛˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ (2-0) ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Ù· §Â¯ÒÓÈ· “‰¿Ì·Û·Ó” ÙË ÃÏfiË Ì 1-0. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 11˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£: ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞›·˜ ™. . . . . . . . . .2-2 (78’ ∫·ÚÙ¿Ï˘, 93’ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ - 22’ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿Î˘, 43’ °Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜) ™ÎÈ¿ıÔ˜- ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . . . 0-1 (65’ ƒ¿Ù˘) ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . .2-3 (21’ ∑ÈÒÁ·˜, 82’ ∫ËÚ‡ÎÔ˜ - 28’ ∫ÈÙ›Ô˘, 35’ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, 65’ ·˘Ù. ∑ÈÒÁ·˜) ∞ÎÚfiÔÏË-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . 1-1 (94’ ∞ÍÈÒÙ˘ - 73’ ÃÚ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘)

§Â¯ÒÓÈ·-ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (22’ ÷Ù˙ËÎÒÛÙ·˜) π¿ÛˆÓ ∞ª-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . 2-0 (50’ ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, 70’ ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜) ∂ıÓÈÎfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .1-0 (20’ ∑·ÙÛ¿È) ∞ÏÌ˘Úfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . 5-0 (18’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, 28’, 50’ ∞Ú·›ÙÛ·˜, 47’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 59’ ∫¤ÚÈ) ∞∂ 2002-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . . . 1-2 (60’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜ - 65’ ™ÎÔÙÂÈÓfi˜, 90’ º. °ÈÔ‡ÚÁ·˜)

¢È·ÎfiËΠÙÔ ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞›·˜ ΔÚ. ªfiÓÔ 60 ÏÂÙ¿ ¤·ÈÍ·Ó ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿. ™’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁÔ‡Ù·Ó 3-0, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ Î. ∫·˚‰‹ Î·È ÂΛÓÔ˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂¶™£.

∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÓÈÎÒÓÙ·˜ 2-0 ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 2-1 ·fi ÙË ¢¿ÊÓË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È· ÛÙÔ -3. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ‹Ú ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ (1-0 ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·), ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ™·‚‚›‰Ë Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 93’. √È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ¤¯·Û·Ó 3-2 ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ “ÛÎfiÓÙ·„” 1-1 ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞¶√μ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 11˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ μ’ ∂¶™£: ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞›·˜ ΔÚ. ‰È·ÎfiËΠ¢¿ÊÓË-ÕÓı. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . . .2-1 (18’ ¡·ÌÏ‹˜, 78’ ∑Ô˘ÌÔ‡Ï˘ - 28’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2-0 (31’ ¶. ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜, 72’ ∫. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜) ∞¶√μ-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (15’ ∫·Ú·ÛÌ¿ÓÔÁÏÔ˘ - 29’ ¤Ó. μ·ÚÈ¿Ì˘) ¢È·ÁfiÚ·˜-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . 0-1

(62’ ¡ÙfiÌÔ˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . .2-0 (25’ ™Ù. ™·Ì·Ú¿˜, 80’ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘) ¡.∞. ¡›Î˘-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . .2-3 (24’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, 60’ §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ - 16’ ∫. ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, 40’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, 91’ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞£-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . .1-5 (50’ ªfiÛ¯Ô˜ - 15’, 65’ ¤Ó., 80’ ÃÈÛ¿È, 52’ ÃÚ˘Û¿Óı˘, 70’ ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜) √ÚÌ›ÓÈÔ-¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 (60’ °È¿Ù·˜ - 67’ ƒËÁ›ÓÔ˜, 77’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜)

¶ÚÒÙÔ˜ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ °’ ∂¶™£ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û Ì 4-1 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫ÚÔΛԢ. ¶Ï¤ÔÓ ÈÛÔ‚·ıÌ› ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ÙËÓ πˆÏÎfi, Ë ÔÔ›· ¤¯·Û Ì 1-0 ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 8˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ °’ ∂¶™£: ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . 4-1 (9’ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 47’ ∫·Ï·Ó¿È, 50’ ª·ÁηÛÈ·Ófi˜, 70’ ™¿ÎÔ - 18’ ¶·Ú›Û˘) ª˘ÚÌȉfiÓ˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . . . . .3-0 (35’ ÃÚ. ¶·Ï¿Ûη˜, 68’, 85’ £. ¶·Ï¿Ûη˜) ªÈÎÚÔı‹‚˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . . 0-0 ∞Á¯›·ÏÔ˜-πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (60’ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘) ΔÔÍfiÙ˘-ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . . 3-0 ·.·.

ªπ∞ ∂∫ Δø¡ ∫√¶∂°Ã∞°∏ ◊ ƒ√Àª¶π¡ ∫∞∑∞¡ £∞ ¶ƒ√∫ƒπ£∂π ™Δ√À™ “16” Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ŒÓ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô ∂¡∞ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, “ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È” ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ◊‰Ë ΔfiÙÂÓ·Ì, ÿÓÙÂÚ, ™¿ÏÎÂ, §ÈfiÓ, ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °., μ·Ï¤ÓıÈ·, ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ Î·È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ı¤ÛË. ™ÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ë ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È Ë ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙËÓ μ·ÚÎÂÏÒÓË ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙÔ˘˜ ¢·ÓÔ‡˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΔÚ›Ù˘:

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ΔfiÙÂÓ·Ì Î·È ÿÓÙÂÚ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16” Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë ÚˆÙÈ¿. √È §ÔÓ‰Ú¤˙ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·

·fi ÙËÓ Δ‚¤ÓÙÂ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È, Ë ÿÓÙÂÚ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙËÓ μÚ¤ÌË ÙËÓ μ¤ÚÓÙÂÚ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ΔfiÙÂÓ·Ì 10, ÿÓÙÂÚ 10, Δ‚¤ÓÙ 5, μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ. 2

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∏ ™¿ÏΠ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· “ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ” ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ϤÔÓ Ë §ÈfiÓ ÙËÓ ·ÂÈÏ› ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. √È °¿ÏÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” Â› Ù˘ ÿÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚. √È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ “‰ÈÏfi” ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·Ó Ë ªÂÓʛη ‰ÂÓ ÓÈ΋-

ÛÂÈ ÙËÓ ™¿ÏÎÂ. √È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó›ÎË Â› Ù˘ ™¿ÏΠÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·, ÛÙÔ˘˜ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ™¿ÏΠ10, §ÈfiÓ 9, ªÂÓʛη 6, ÿÔÂÏ 4

3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. Î·È μ·Ï¤ÓıÈ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë “ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ” ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Î·È ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È ·ÎfiÌË Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓÒ ÔÈ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜” ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ “‰ÈÏfi” ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ‰Â‡ÙÂÚÔÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ¿ÏÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È ‰›¯ˆ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ƒÂ˚ÓÙ˙ÂÚ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Î·È Ë ÁË‰ԇ¯Ô˜ ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ ·Ï¿ ı¤ÏÂÈ

Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ̛· Ó›ÎË. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. 13, μ·Ï¤ÓıÈ· 10, ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ 5, ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ 0

4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È Ë ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Ì ÙËÓ ƒÔ˘Ì›Ó ∫·˙¿Ó ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. √È ¢·ÓÔ› ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ì ӛÎË ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ “16” ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ƒÒÛÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË Ù˘ ª·ÚÛÂÏfiÓ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· 11, ∫ÔÂÁ¯¿ÁË 7, ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó 6, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 2


TƒπΔ∏ 7 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

23

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

∞fi ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

∂›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ Δ∞ ·Ú·Û‡ÚÂÈ fiÏ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ Ù˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ “ÂÓÙ¿Ú·” Â› Ù˘ ƒÂ¿Ï, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ͤÛ·ÛÂ Î·È ÛÙËÓ √Û·ÛÔ‡Ó·, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚԤϷۋ Ù˘ ÛÙÔ πÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· ηٷϋÍÂÈ Ë “ÃÚ˘Û‹ ª¿Ï·” . Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ “France Football” , ÔÈ πÓȤÛÙ·, ΔÛ¿‚È Î·È ª¤ÛÈ ¤Ï·‚·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹ÊÔ˘˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ¿ÏÈ ...ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∫·È ˆ˜ fi¯È ¿ÏψÛÙÂ...

∏ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ηٿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ‡ÛËÌ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ú·Û·Ó Û·Ó Û›ÊÔ˘Ó·˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó ÙË ª·Î·Ì‹ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ·‹ÙÙËÙÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. √ °ÈÒÚ ÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. ∏ ¡›ÎË ·›ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ. ¢Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ‰È¤Ï˘Û Ì “ηÙÔÛÙ¿Ú·” ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ∂·ÓÔÌ‹˜ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË Ù˘. Ÿ,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ËÏ·‰‹...

ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÍÂʇÁÂÈ ª‹ÎÂ Î·È ÙÔ ¤‚·Ï “ª¶∂™ ̤۷ Î·È ‚¿Ï ÁÎÔÏ”, ›Â Ô ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜ ÛÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙÔÓ Ú›ÍÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È Ô Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û ÈÛÙ¿. ª‹Î ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙË Ì¿Ï·, ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙ· ...Ô˘Ú¿ÓÈ·. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ÔÌÔÁÂÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ 2008. ¶¤Ú˘ÛÈ, ›¯Â ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È Ê¤ÙÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . Œ¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ï›Á˜ ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ.

Δ˘ ÎfiÛÙÈÛÂ Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ¶∞ƒ∞ Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ ÓÙ˙È, Ë ¡›ÎË Â›¯Â ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ·fi‰ÔÛË ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ. √ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ΔÂÏÈο fï˜ ÙÔ “¤ÌÊÚ·ÁÌ·” ‹Úı ÛÙÔ 96’ Ì ÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ÂÓfi˜ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ÁÎÔÏ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·È “¤ÎÏ„·Ó” ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, ·Ú·ÌÔÓ‹ ·ÁÒÓ·, Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ.

√ ∂ıÓÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ·ÍÈfiÌ·¯Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ¤ÙÛÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙÔ˘ £ËÛ¤· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. √ ∂ıÓÈÎfi˜ Í¤Ê˘Á ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ·¤ÎÙËÛ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰Â¯Ù› ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ÁÎÔÏ Û 11 ·ÁÒÓ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË. μ·‰›˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ.

¢˘ÛÎÔχÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ƒ‹Á· Î·È ¶‡Ú·ÛÔ √™√ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ƒ‹Á· Î·È ¶‡ Ú·ÛÔ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. √ ÌÂÓ ÚÒÙÔ˜ ÁÓÒÚÈÛ ¿‰ÈÎË ‹ÙÙ· Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Î·È ¤ÌÂÈÓ ηıËψ̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, Ô ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ôχ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ªÂÙÚË̤ÓÔ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ∂Ã∂π οÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ηÚȤڷ ·fi οı ¿ÏÏÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20ÂÙ›·. √ £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜ ÙÈÌ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ·fi ÙË •¿ÓıË, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ 100 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙȘ 313 ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. √ ∫ˆÛÙԇϷ˜, ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ˘Ô Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ “ͯÂÈÏ›˙ÂÈ” ·fi ٷϤÓÙÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi οÓÔÓÙ·˜ Â› 16 ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

∏ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË °π∞ ¿ÏÏË ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë Ù‡¯Ë “Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË” ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, ·Ó Î·È Â›¯Â ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¿ÌÔÏϘ ¢ηÈڛ˜, ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ •¿ÓıË ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ¤ÛÙËÛ ۈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, “·Ó·Î¿Ù„ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·” , fï˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤¯·Û·Ó ¢ηÈڛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ...¯¿ÓÔÓÙ·È. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ “ÎÏÒÙÛËÛ·Ó” ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ∫È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Îڛ̷.

∑fiÚÈη Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË “‚˘ÛÛÈÓ› ı‡ÂÏÏ·”

Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÂÏÂȈÌfi

∂¡ø Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶ËÏ·‰¿Î˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ “·Ï¿ÙÈ” Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÚÁ·ÓˆÙÈο, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›ÛÙËÎÂ. ∞¤Ï˘Û ÙÔÓ ¶··ÎÒÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘. √È “‚˘ÛÛÈÓ›” ¤Î·Ó·Ó Ô‰·ÚÈÎfi Ì ÙÔ ...·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ “Û›ÙÈ” Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·ıËψ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË.

Δ∂§π∫∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ·ˆıË̤ӷ ·˘ÙÔ› ÔÈ “ʛϷıÏÔÈ” Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó· ıËÓ·˚ÎÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ηٷʤڷÌÂ Î·È Á›Ó·Ì ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÚÂ˙›ÏÈ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. Δ¤ÙÔÈÔ˘˜ “ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜” ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·ÌÈ¿ ÔÌ¿‰· Î·È Ê˘ÛÈο Ô‡ÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞›·˜ ΔÚ. ÁÈ· ÙË μ’ ∂¶™£ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÎfiË ÛÙÔ 60’, fiÙ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó Ï‡Ë Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi.


24

TƒπΔ∏ 7 ¢E∫∂Mμƒπ√À 2010

FOOTBALL LEAGUE

¡π∫∏ ∫∞π ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ™À¡∂Δƒπæ∞¡ ª∞∫∞ª¶∏ ∫∞π ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏

™ÙÔ 92’ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜

¶¿ÙËÛ·Ó ...Áο˙È

ª∂ ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 92’ ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Û 2-2. √ ΔÛÔ‡ÎÏ˘ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 2-0 ÛÙÔ 29’ Ì ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ̤ÛÔ˘, fï˜ ·Ú¯Èο Ô ΔÛÈÏÈÁΛÚ˘ ÛÙÔ 74’ Î·È ÌÂÙ¿ Ô ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 92’ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-2. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó Î·È ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ 51’. ∏ ¢fiÍ· ÂȂ‚·›ˆÛ ˆ˜ ÛÙË ¢Ú¿Ì· “‰ÂÓ ¯·Ú›˙Ô˘Ó Î¿ÛÙ·Ó·” , Ë ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ÂȂ‚·›ˆÛ ͷӿ ˆ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “Û›ÙÈ Ù˘” ‰ÂÓ ...ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ fiÓÙÔ (¤ÎÙË ‹ÙÙ· Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜) Î·È ÙÔ 2-0 ÛÊÚ¿ÁÈÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ªÂ ÙÔÓ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ Ó· “ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ” ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔ 35’ Î·È ÙÔÓ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ Ó· ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ 51’ ·fi Ù· 11 ̤ÙÚ·, Ë ¢fiÍ· ÍÂ¤Ú·Û ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Â·Ó‹Ïı ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ play-off. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙËÓ 12Ë Ë̤ڷ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μ¤ÚÔÈ·-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . 1-2 (73’ ∫·ÏÙÛ¿˜ - 18’ °ÎÔ‡ÓÙÌ·Ó, 65’ °ÂˆÚÁ›Ô˘) ∫·ÏÏÈı¤·-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . 0-1 (93’ ªÔ˘Ì¿Ï) √º∏-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . . . . 2-1 (36’ °ÎÔ˘¤˚, 95’ ÂÓ. ∞ÁÚ›Ù˘ - 4’ ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜) ∞Ó·Á. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-πˆÓÈÎfi˜ . . . 0-0 ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . 2-1 (25’ §Ô˘¿ÌÔ, 38’ ºÚ·ÓÙ˙ÂÛΛ - 45+ 1’ ¶ÂÚ¤ÈÚ·) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-ΔڛηϷ . . . . . 2-0 (12’ μ¿ÓÙÂÚÛÔÓ, 88’ ÂÓ. ª·Î·ÁÈfiÎÔ) §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . 3-1 (57’ ¶fiÔ‚ÈÙ˜, 63’ ÂÓ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜, 93’ ¡·ÔÏÂfiÓÈ - 73’ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘) ¢fiÍ· ¢Ú.-∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . 2-0 (35’ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ, 53’ ÂÓ. °ÎÔÓ˙¿Ï˜) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∞ÁÚ.∞ÛÙ¤Ú·˜ 2-2 (92’ ÂÓ. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, 74’ ΔÛÈÏÈÁΛÚ˘ - 26’,29’ ΔÛÔ‡ÎÏ˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 12 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . .21-3 . . .30 2. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . .15-6 . . .29 3. √º∏ . . . . . . . . . . . . .14-6 . . .26 4. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . .14-10 . . .22 5. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . .14-14 . . .17 6. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . .13-11 . . .17 7. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . .15-14 . . .17 8. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . .8-12 . . .16 9. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . .9-14 . . .15 10. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . .11-13 . . .14 11. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . .10-11 . . .14 12. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . .15-12 . . .14 13. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . .10-11 . . .13 14. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . .13-19 . . .12 15. ΔڛηϷ . . . . . . . . . .9-12 . . .11 16. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . .10-15 . . .11 17. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . .7-17 . . . .9 18. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . .11-19 . . . .8

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 14, 19, 20, 31

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 4 8 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 5 1 7 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 3 1.

·ÚˆÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ. √È ÌÂÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ê˘Á·Ó ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ª·Î·Ì‹ (83-57) Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ, ÔÈ ‰Â “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ...‰È¤Ï˘Û·Ó Ì 100-69 ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ∂·ÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ª·Î·Ì‹-¡›ÎË 57-83 ™·Ó “Û›ÊÔ˘Ó·˜” ¤Ú·ÛÂ Ë ¡›ÎË ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ª·Î·Ì‹, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 83-57 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ “·ÚÌ¿‰·” ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÚԤϷۋ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. ◊‰Ë ÛÙÔ 10’ ›¯Â ‰È„‹ÊÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ (10-21) Î·È ϤÔÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. ™ÙÔ 12’ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ „·Ï›‰· ÛÙÔ +17 (13-30) ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì 22-33. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿Ï„·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ 30’, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ (49-61 ÛÙÔ 30’). øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÚÚÂ˘Û·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Í¤ÊÚÂÓÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ¡›Î˘, Ë ÔÔ›· ·Ó¤‚·Û ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ...‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ‡„Ë. ŒÙÛÈ ¤ÊÙ·Û ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·È· ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 83-57. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÓÙ‹Ï·˜ - ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 10-21, 31-43 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 49-61, 57-83 (ÙÂÏÈÎfi) ª∞∫∞ª¶∏ (ƒfi‰·˜): √ÍÔ‡˙˘ 12, ∫ÔÓÙfi˜ 5, °È·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ™È¿η˜, ¶ÂÚ¿Î˘, ∞ÚÔ‡¯ 26 (2), ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 4, ∫·¤Ù·˜ 7. ¡π∫∏ μ. (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜): ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 20, ™·Ì·Ú¿˜ 11 (3), ™Ù¿ÌÔ˜ 3, ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ., ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ΔÛÈ·ÁÎϿηÓÔ˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ª. 5, £˘ÌÓÈfi˜ 5, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 21 (4), ΔÛÒÏ˘ 16 (1), ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ 2.

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ 100-69 ¶‹Ú ÊfiÚ· Î·È ‰ÂÓ ...ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ¶¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÂÚ› Ó›ÎË Ù˘ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ì 100-69 ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ∞fi ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÌfiÓÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ͤÛ·Û·Ó ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, fiÔ˘ ‹Ú·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ‹Ù·Ó ηÏfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ Ô˘ ÛÙÔ 12’ ‹Ù·Ó ÌÚÔ-

ÛÙ¿ Ì 25-15, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÛÂÚ› 14-0 Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ Ì 25-29 ÛÙÔ 16’ Î·È 26-32 Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÂÚ› 15-0, Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 4132 ÛÙÔ 19’ ÁÈ· Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì 43-33. ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ó‹Î ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ™ÙÔ 26’ ÙÔ Ù·ÌÏfi ¤ÁÚ·Ê 62-42 ˘¤Ú ÙÔ˘ Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ˘¤Ú ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈ· ÔÌ¿‰· ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ·ÚΤ ÎÈ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ë ÔÔ›· Ì ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ “‰È¤Ï˘Û” ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È “ηÙÔÛÙ¿Ú·” (100-69). ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÎÔ˘Ù˙ÈÔÌ‹ÙÚÔ˜-¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¢ÂοÏÂÙ·: 20-15, 43-33 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 7254, 100-69 (ÙÂÏÈÎfi) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 7(2), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 17(1), ∫·Ú·ÚÚ‹Á·˜, ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¡Ù›Î·˜ 8(2), ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 8,ΔÔÔ‡˙˘ 14, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 33(1), ™ÙÂÓfi˜, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ∫·ÙÛԇϷ˜ 2, ΔÛ·Ú·˚Ï˘ 7(1). ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ (∫·Ú·ÈÂÚ›‰Ë˜): ΔÔ˘‚ÂÓÙÛ›‰Ë˜, ¶·Ï·ÈfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ∫fiÎηÚ˘ 8, ¶Ô˘ÏÈ·Ó›Ù˘ 6, °.∞ÁÏ·Ì›Û˘ 15(3), ºˆÙÈ¿‰Ë˜, ΔÂÚÛÂÓ›‰Ë˜ 8(1), ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ 1, ∞ÚÌÂ-

Ó¿Î˘ 14, °È·ÓÓ·Îfi˜ 3, ∫·‚·Ú‰›Ó·˜ 2, £. ∞ÁÏ·Ì›Û˘ 10.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.45 ∫ÔÂÁ¯¿Á˶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.50 ™Ô‡ÂÚ ª¿Ï· -∑NOVASPORTS 1 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 §ÈfiÓ-ÿÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚ ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 21.45 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ-ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 21.45 μ¤ÚÓÙÂÚ-ÿÓÙÂÚ -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6 21.45 ªÂÓʛη-™¿ÏΠ-∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 21.45 Δ‚¤ÓÙÂ-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) EUROSPORT 2 20.00 μÏÔÎÏ¿‚ÂÎ-∫Ú›ÏÈ· -∑(EuroCup) 24.00 ªÂÛ›ÎÙ·˜-μÈÏÂÚÌ¿Ó ª- (EuroCup)

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

°π∞ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù˘ ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:

1. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 2. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4. ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 5. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ. . . . . . . . . . . . .11 6. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 8. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 9. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂·Ó. . . . . . . . . . . . . . . .10 10. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .10 11. ºÔ›ÓÈη˜ §¿ÚÈÛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . .10 12. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 13. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 14. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

ΔÔ˘˜ Ù· “¤„·Ï” Ô ÃÈ̤ÓÂı Δ ÕÏÏ· οÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· fiÙ·Ó Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¶Ô‡ ¤¯ÂÙ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜; ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÚÂȘ ÛÂÚ› ӛΘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ʈӿ˙ˆ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÂÙ ÌÂÙ¿ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ™˘Ó¤ÏıÂÙ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÃÈ̤ÓÂı. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ‚·ıÌÒÓ ‹ÚıÂ Î·È ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. °È· ÙÔÓ ™¿¯· Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È ıÏ¿ÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ √∞∫∞ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË, ÂÓÒ Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ˘¤ÛÙË ‰È¿Ù·ÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÈΤʷÏÔ. ∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌËı› Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ Ô Δ˙ÈÌÔ‡Ú Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘

™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ

ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ.-ºÔ›ÓÈη˜ . .63-57 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . .64-58 ÕÚÁÔ˜ √Ú.-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . 89-54 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. 100-69 ª·Î·Ì‹-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . .57-83 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . 57-75 ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜-∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . 62-73

E∫∞¡∂ ¢ƒπªÀΔ∞Δ∂™ ¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™ ™Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ Δ∏™ ∞∂∫

Ô ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ›‰·Ó ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó Ӥ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯¿ıËÎ·Ó Í·Ó¿ ‚·ıÌÔ›. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¡¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ì ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ∫¤Ú΢ڷ ÂÎÙ›Ô˘Ó ÙȘ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ª¿ÎÔ˜ Î·È ª·ÓˆÏ¿˜. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Ì¿˙„ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛ Ì ÛÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ·. “ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ¿ÏÈ; ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ϥˆ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘; ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ. ¶¿ÏÈ ¯¿Û·Ì ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÙËÓ ·Ù‹Û·Ì fiˆ˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÌÈÏ¿ˆ Û ·È‰È¿.

T.V.

Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË. ™ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ Ì·Ù˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜, ÂÓÒ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ¡ÙÈfi Î·È ¡·ÛÔ‡ÙÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ª¿ÎÔ˜ Î·È ª·ÓˆÏ¿˜ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ ı· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Ì ∏Ú·ÎÏ‹ (ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙȘ 19/12 ÁÈ· ÙË 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) Î·È ∫¤Ú΢ڷ (ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙË 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô ™›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞∂∫ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙË Ó¤· ‰‹Ì·Ú¯Ô ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜-÷ÏÎˉfiÓ·˜, ∂˘Ù˘¯›· ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ›Â: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ¶∞∂, Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜, Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÚ·Á¤˜ ̤وÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·. ∂ÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ù˘ ∞∂∫, ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fiÏ˘ Ù˘ fiÏ˘. ªÂ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯›˜ Â·Ê¤˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·. £· ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” .

∞1 ∂™∫∞£ ∫·Ú‰›ÙÛ·-∫ÂÚ·˘Ófi˜ . . . 80-70 ΔÈÙ¿Ó˜-¡›Î·È· . . . . . . . .77-60 ∞ÏÌ˘Úfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . 49-68 ∂ıÓÈÎfi˜-°.™.μfiÏÔ˘ . . . . .74-76 ∞Ó¿ÏË„Ë-ÿηÚÔÈ . . . . . .70-74 ∂∞§-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰. 71-54

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1 ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . .12 2 °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . .10 3. ΔÈÙ¿Ó˜ . . . . . . . . . . . . . . . .10 4. ¡›Î·È· . . . . . . . . . . . . . . . . .10 5. ÿηÚÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . .10 6. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .9 7. ∫·Ú‰›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . .9 8. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . 8 9. ∂∞§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 10 ∂ıÓÈÎfi˜ §. . . . . . . . . . . . . .8 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫. . . . . . . . . .7 12. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ . . . . . . . . . . . . . .6

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ ¡›ÎË- BC Volos . . . . . . . . 31-46 ¡.∞.¡›Î˘∞η‰ËÌ›· °.™.μfiÏÔ˘ . . .89-29 ∞Ó¿ÏË„Ë-∞.∂.μ.¢ÈÌËÓ›Ô˘ 33-47 °.™.μfiÏÔ˘-∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . .67-33

μ·ıÌÔÏÔÁ›· (2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. °.™. μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . 4 2. ¡.∞.¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . . . 4 3. ∞.∂.μ.¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . .4 4. B.C.Volos . . . . . . . . . . . . . . .3 5. ∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .3 6. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . 2 7. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8. ∞η‰ËÌ›· °.™.μ. . . . . . . . . .1 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . .1 * ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ë ∞η‰ËÌ›· °.™. μfiÏÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

— ∞fi ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫∞¶∏ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∫˘ÚÈ·˙‹, Û Ͽ‰È Î·È ·ÎÚ˘ÏÈÎfi. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÈ· 17Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ Ì ٛÙÏÔ “ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ªÈÎÙ‹˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¡. ∫·‚¿Ï·˜, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ∏ °·ÏÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· °·ÏÏÈο πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Â‚‰ÔÌ¿‰· °·ÏÏÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ 7-10/12/2010 ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙȘ 8:30 οı ‚Ú¿‰˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μ√§√™ ¶∞§∞™” . ™Â ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÈ Ê›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÛÈÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÒÚˆÓ, Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 7ú. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ). ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:00Ì.Ì. ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 12/12: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∑·ÁÔÚ¿-ÃÔÚ¢Ùfi-∑·ÁÔÚ¿, ø.¶.: 4, μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 19/12: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-μ˘˙›ÙÛ·-¶ÈӷοÙ˜-∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ø.¶.: 5, μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ fiÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30 Ì.Ì., ÙËÏ. 24210 23935. — O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “£ÂÛÛ·ÏÔ› ¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 12/12 (·Ó·¯ÒÚËÛË 8 .Ì. ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜) ÁÈ· ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ / £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙËÏ. 6949208093 ‹ ™‰Ú·‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙËÏ. 6973018886 ‹ 2410251684.

‚‰ÔÌ¿‰· °·ÏÏÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙȘ 8:30 οı ‚Ú¿‰˘ Ë °·ÏÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· °·ÏÏÈο πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

√È ÚÔ‚ÔϤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ∏ °ÔËÙ›· ÙÔ˘ ™Î·Ù˙fi¯ÔÈÚÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Mona Achache. ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ·ÚfiÛÌÂÓ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘: Δ˘ ·Ó¤Í˘Ó˘ ÂÓÙÂο¯ÚÔÓ˘ Paloma Josse Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ, Ù˘ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÔÓ·¯È΋˜ ·ÚÈ˙È¿Ó·˜ ı˘ÚˆÚÔ‡ Renee Michel Î·È ÙÔ˘ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ΢ڛԢ Kakuro Ozu. ∏ ¶ÚÒÙË ª¤Ú· Ù˘ ÀfiÏÔÈ˘ ∑ˆ‹˜ ™Ô˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ÛÂÓ¿ÚÈÔ: Remi Bezancon, ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›. ∏ Marie-Jeanne Î·È Ô Robert Duval ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›· ·È‰È¿: ΔÔÓ Albert, ÙË Fleur Î·È ÙÔÓ Raphael. ΔÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰ÔṲ̂ÓÔ Ì¤Û· ·fi ÌfiÓÔ ¤Ó٠ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ̤Ú˜ Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ ¶ÚÒÙË ª¤Ú· Ù˘ ÀfiÏÔÈ˘ ∑ˆ‹˜ ™Ô˘, ‹ ¤ÓÙ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ̤Ú˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ¤ÓÙ ̤Ú˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ªÂÙ¿ ·fi οı ٤ÙÔÈ· ̤ڷ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÙ¤ È· fiˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Jacques Audiard, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·. ∫·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ Û ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Ô Malik El Djebena ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ô‡Ù ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Centrale ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ Ó¤Ô˜, ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈ-

Ô˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∂›Ó·È 19 ¯ÚfiÓˆÓ. ∞̤ۈ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ∫ÔÚÛÈηÓÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. √ Ó¤Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ “·ÔÛÙÔÏÒÓ” ÛÎÏËÚ·ÁˆÁÂ›Ù·È Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ∫ÔÚÛÈηÓÒÓ. ∞ÏÏ¿, Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô Malik ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÏË ÙËÓ Â˘Ê˘˝· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÎÚ˘Ê¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰›ÎÙ˘Ô... √ ªÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Laurent Tirard, ÎÔÌÂÓÙ›

√ ¡ÈÎfiÏ·˜ ˙ÂÈ ÌÈ· ‹Û˘¯Ë ˙ˆ‹. Œ¯ÂÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Á·Ô‡Ó, ÌÈ· ·›ı·ÓË ÔÌ¿‰· Ê›ÏˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ï¿ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ªÈ· ̤ڷ fï˜ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜. ¶·ÓÈÎÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·: ™‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊfi Ô˘ ı· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ fiÏË ÙË ı¤ÛË Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ ∫ÔÓÙÔÚ‚˘ıÔ‡ÏË.

ªÂ ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È °¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ

ŒÎıÂÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ∏Ï›·˜ √ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ / Ligue

Franco - Hellenique, Ô °·ÏÏÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §fiÁÔ˜ ÕÏÊ· (˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÛÙËÓ Unesco), ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μÔÚÚ¤ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È §·ÔÁÚ·Ê›·˜, Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Amities Internationales Andre Malraux ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ °·ÏÏÔÂÏÏËÓÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ (¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 2) ¤ÎıÂÛË 60 ¤ÚÁˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È °¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ‰‡Ô ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ 2007 (∫¿Ùˆ ºÙ¤ÚË, ∞ÈÁÈ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¢È¿ÛÂÏÏ· ∏Ï›·˜). ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ: ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ ∞ϤÎÔ˜, ∞ÏËıÈÓfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∞Ó‰Ú¿‰Ë π¿ÓÓ·, ∞ÓÙfiÓ (¡›ÎÔÁÏÔ˘), ∞¤ÚÁ˘ ∞¯ÈÏϤ·˜, ∞¤ÚÁË ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿-

ÁÎÔ˜, μ·Ï·‚·Ó›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, μ·Ï·ˆÚ›Ù˘ ¡¿ÓÔ˜, μ·Ï·ˆÚ›ÙË ∫·ÙÂÚ›Ó·, μÂÚԇη˜ ∞Ϥ͢, μÔÚÚ¤˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Brunet - ∫ÚÈÂ˙‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, °ÎfiÏ·ÓÙ· ¡¤ÏÏ·, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë ª·Ú›·, ¢·˝‰Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ· - ¡ÙÈ¿Ó·, ¢ÈÔ¯¿ÓÙË, ¢Ô‡Ú·ÏË ŒÚÈη, ŒÚÛË Ã·Ù˙Ë·ÚÁ˘ÚÔ‡, £ÂÔÊ›Ï˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, £ÂÔ¯·Ú¿Î˘ μ·Û›Ï˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∫·ÎΛÛË §Ô˘›˙·, ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘ ÷ڿ, ∫·Ú·˝Ó‰ÚÔ˜ π¿ÛˆÓ, ∫·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘ ªÈ¯¿Ï˘, ∫·Ú·‚Ô‡Û˘ ™·Ú¿ÓÙ˘, ∫ÂÏ¤Î˘ ÕÁȘ, ∫ÔÚÓ¤ÙË ¶¤Ó˘, ∫ÔÎΛÓÔ˘-ªÈÙÛ¿ÎË, ∫ÚÈÂ˙‹ Δ›Ù·, ∫ˆÛÙ‹˜, §·ÎÂÚ›‰Ô˘ °ÈÔ‡ÏÈη, §·˙·Ú›‰Ë˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, §·˙fiÁη˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Lopuszniak Wladyslaw, ª·ÛÔ‡Ú· μԇϷ, ª‹ÙÚ·˜ ªÈ¯·‹Ï, ªÈ¯·‹Ï μ·Û›ÏÈÔ˜, ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ª›ÏÙÔ˜, ªÈ¯·ÏÔ‡˜ °È¿ÓÓ˘, •ÂÓ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·ÙÛfiÁÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ¶·ÙÛfiÁÏÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, ƒÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘ §¤·, Salmon Jacqueline, ™·ÏÈÛÙ‹˜ μ·Û›Ï˘, ™·ÓÙ·ÌÔ‡-

Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜, ™ÎÏ·‚Ô‡ÓÔ˘ ÕÓÓ·-ª·Ú›·, ™fiÚÔÁη˜ ™ˆÙ‹Ú˘, ™¯ÔÈÓ¿ ª·›ÚË, ΔÔ˘ÚÎÔ‚·Û›Ï˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜, ΔÛÈÚÈÁÔ‡Ï˘ §ÂˆÓ›‰·˜, º·ÙÔ‡ÚÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ÃÚËÛÙ¤· ª·›ÚË, Valencia Juan-Carlos. ¢ˆÚ¿ ÙˆÓ ÁηÏÂÚ›: (1) Galerie Arnoux, ¶·Ú›ÛÈ, (2) °Î·ÏÂÚ› ª¤‰Ô˘Û·, ∞ı‹Ó·. ƒÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜ ™·ÌÛ·Ú¤ÏÔ˘. J. -Ph. Rameau: L’entretien des Muses, Fr. Dandrieu: La lyre d’Orphee, J.-Ph. Rameau: Les Cyclopes, ™. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë: ∏ χڷ Ù˘ ™·ÊÔ‡˜, ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ: πˆÓÈ΋ ÛÔ˘›Ù· (∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Sarabande - Scherzo - Aria - ÃÔÚfi˜ 5/8), C. Daquin: La ronde bachique. ∏ ∑ˆ‹ ™·ÌÛ·Ú¤ÏÔ˘ Â›Ó·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· È¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ø‰Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ “Pelion Music Festival”.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ §¤ÙÛÈÔ˘” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ 9/12. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 21:00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30.

∫‡ÎÏÔ˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

25

∞fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ”

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¡¤ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: “∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘” ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ §·˙·Ú›‰Ë

ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ˆÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ

ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ΔÌ‹Ì· π.∞.∫.∞. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, √ÌfiÙÈÌÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÂÏ‹ §·˙·Ú›‰Ë Ì ı¤Ì· “∏ Δ¤¯ÓË ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ (¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜) ÙÔ˘ ¶.£. √È ∫·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∑‹Û˘ ∫ÔÙÈÒÓ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ŒÊË °·˙‹ Î·È πˆ¿ÓÓ· §·ÏÈÒÙÔ˘ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ §·˙·Ú›‰Ë. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ¤ÚÁ· ÙÔ˘ §·˙·Ú›‰Ë ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ∞›ıÔ˘Û˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÙÔ˘ π.∞.∫.∞. √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ °. §·˙·Ú›‰Ë˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÎı¤ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1963-1964 Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÔÌ·‰ÈΤ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ΔÔ 1976 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ªÈÂÓ¿Ï Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. ŒÚÁ· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ 1977 ÂÎϤÁÂÙ·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ Œ‰Ú· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞fi ÙÔ 1974 ÍÂÎÈÓ¿ ¤ÓÙÔÓË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÂΉÔÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤ÁÚ·„Â, ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ, ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Î·È Âͤ‰ˆÛÂ Â›Ó·È Ë fiÏË: ∏ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, Ë ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÔÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. √È ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÂΛӘ Ô˘ ¤ıÂÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜, Û˘ÁÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ‹‰Ë ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1960 Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¶Úfi‰ÚÔ˜ (1984-1990) Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¶Ú‡Ù·Ó˘ (1998-2002) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

¢. ™ÎÈ¿ıÔ˘: ÀÔÙÚÔʛ˜ Û ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ™Δπ™ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ & Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ¤·˜”, Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙȘ ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010 ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÔÙÚfiʈÓ, ·ÚÈÛÙÂ˘Û¿ÓÙˆÓ Î·È ·ÔÊÔ›ÙˆÓ §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 20072008, ‹ÙÔÈ ÛÙȘ ª·Ú›Ó· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘ Î·È ª·Ú›· ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ¶·Ú·ÛÙ¿Ùȉ·˜ η ∞‰·Ì·ÓÙ›·˜ ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ∑Ï·ÙÔ‡‰Ë. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¢¯‹ıËΠӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈÛÙ‡۷ÓÙ˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ȉڇ̷ÙÔ˜ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È Ó· ‰Ôı› ¢ηÈÚ›· Û ̷ıËÙ¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó.

È Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎ·Ó ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ï‡ıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÍÔ‰Èο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Û˘Óı¤Ù˜, fiˆ˜ ÙÔ ¡›ÎÔ ª·Ì·ÁοÎË ·fi ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1929, ÛÔ‡‰·Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ Î·È ÙÔÓ μ¿Ú‚ÔÁÏË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ Siemens. ™Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘.

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ΔÔ ¤ÚÁÔ “ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· 4 ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· 4 ʈӤ˜ Î·È 10 fiÚÁ·Ó· ۠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË. Δ· “°ÏˆÛÛÈο ۇ̂ÔÏ·” ÁÈ· ÛÔÚ¿ÓÔ Î·È 6 fiÚÁ·Ó·. ∏ §·˚΋ fiÂÚ· “¶ÏÔ‡ÙÔ˜”. “∞ÓÙÈÓƠ̂˜” ÁÈ· ÛÔÚ¿ÓÔ, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, Ù¤ÛÛÂÚ· ‚ÈÔÏÔÓÙۤϷ, ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ, 2 ¿Ú˜, 2 ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ, fiÚÁ·ÓÔ Hammond, 4 Ì¿ÛÔ˘˜ Î·È 4 ÛÔÚ¿Ó˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ “Δ∂Δƒ∞∫ΔÀ™” ÁÈ· ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 1+2+3+4=10 Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (.¯. Ú˘ıÌfi˜ Î.Ù.Ï.). ŒÁÚ·„ ·ÎfiÌ· ‰‡Ô fiÂÚ˜ ÙÔÓ “∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Î·È ∞ÚÂÙÔ‡Û·” (1985) Î·È “∂ڈʛÏË” (1993). √ ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô˘Ó¿‰Ë˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ 1924, ÛÔ‡‰·Û È¿ÓÔ ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È Û‡ÓıÂÛË Ì ÙÔÓ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, Ô˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÈÚ·˚ÛÌÔ‡ Î·È ·Ï·ÙÔÚÈÛÌÔ‡ Ì ÌÈ· ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó: ∏ ÌÔÓfiÚ·ÎÙË fiÂÚ· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ “ÙÔ §·ÛÙȯ¤ÓÈÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ”, “ΔÔ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ” ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· “Û·ÏÔÓÈÔ‡” Ì·ÁÓËÙÔÙ·ÈÓ›· Î·È ÂÓÓ¤· ÎfiÓÙÚ· Ì¿Û·, Ì›· ™˘ÌʈÓȤٷ “∂›ÁÚ·ÌÌ·” ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Î·È ÂÈه̂ÈÔ ÁÈ· 6 ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Î·È 13 ÊÏ¿Ô˘Ù· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Û˘Óı¤ÙË ΔÛ·ÚϘ ÕȂȘ. ŒÓ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ Ô˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ ÛÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÙȘ ÌÈÎÚԉȷÛÙËÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÂÚ˙¿Î˘ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1938. ™Ô‡‰·Û ۇÓıÂÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ: ∏¯Ò¯ÚÔÓÔ˜ π ÁÈ· Ì·ÁÓËÙÔÙ·ÈÓ›·. ∏¯Ò¯ÚÔÓÔ˜ ππ ÁÈ· 8 fiÚÁ·Ó· Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿. “√È ¡fiÌÔÈ” ÁÈ· „¿ÏÙË, ʈӋ, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ, ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Î·È Û·ÓÙÔ‡ÚÈ Û Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘. “∏ √‰‡ÛÛÂÈ·” ÁÈ· ÛÔÚ¿ÓÔ, ÙÂÓfiÚÔ, ‚·Ú‡ÙÔÓÔ, ¯ÔÚˆ‰›· Î·È Û‡ÓÔÏÔ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ۠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ŸÌËÚÔ˘. “∏ ¤ÎÙË ™ÊÚ·Á›‰·” ÁÈ· ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Û Î›ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË. √ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÂÚ˙¿Î˘ ‰È¤Ú„ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ªÈÓÈÌ·ÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ÛÙË ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ï›ÁˆÓ Î·È ·ÏÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™ÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ Î·È ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1908 Î·È ·fi Ôχ ÌÈÎÚfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì·ı·›ÓÂÈ ‚ÈÔÏ› Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ıˆÚËÙÈο Î·È Û‡ÓıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ §·˘Ú¿Áη, ∫·ÏÔÌÔ›ÚË, ∫fiÓÙË Î·È μ¿Ú‚ÔÁÏË.

Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·˚΋, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ŒÁÚ·„ ÂÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ‰‡Ô ¯ÔÚÔÁÚ·ÊÈο ÚÂÏÔ‡ÓÙÈ·, Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÂÏÔ‡ÓÙÈ· “Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ”, ¤ÚÁ· ÁÈ· ʈӤ˜ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· “∞Ú¯·˚΋ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú·”, “∫·ÛÛÈ·Ó‹” Î·È “°·Ï‹ÓË” Û Ô›ËÛË ™ÔψÌÔ‡. ªÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÛÎËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ŒÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ 1984. √ ™ÒÙÔ˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÏ› ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ıˆÚËÙÈο Î·È Û‡ÓıÂÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ ª. ∫·ÏÔÌÔ›ÚË. À‹ÚÍ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Î·È Ï·˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ŒÁÚ·„ ÙËÓ fiÂÚ· “∞Ú·ÌÒ”, “ΔÔ ·È‰›”, Û˘ÌʈÓÈÎfi Ô›ËÌ·, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÛÔ˘›Ù· ÁÈ· ¤Á¯ÔÚ‰·, ÙÚ›· ·Ï·ÌÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, DE PROFUNDIS ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È È¿ÓÔ, ¤ÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ÎfiÚÓÔ. ΔÔ ÚÂÏÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ÊÔ‡Áη Û’ ¤Ó· ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤Ì· Î·È ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. √ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ¤˙ËÛ ·fi ÙÔ 1905 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1990. √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ·fi ÙË ¢Ú¿Ì·, ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1933. ∞fi ·È‰› ¤Ì·ı ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÔ‡‰·Û ۇÓıÂÛË Ì ÙÔÓ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. °Ú¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯ˆÓ. ∏ ÊÈÏ›· ÙÔ˘ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÛËÌ¿‰Â„ fiÏË ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈ· Ó¤· ÂÏ›‰· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ∞ı·Ó·Û›· Δ˙¿ÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1971. ª·ı‹Ù¢Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û˘Óı¤ÙË ºÚ¿ÓÎÔ ¡ÙÔÓ·ÙfiÓÈ. ∑ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÈÌ· Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ȉڇıËΠ·fi ÙÔ °¿ÏÏÔ Û˘Óı¤ÙË ªÔ˘Ï¤˙. °È· ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ù˘ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÚˆÙÔÔÚȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È π·ˆÓ›·, ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ‚Ú·‚›· MOZART ÛÙÔ ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ÙÔ 2001, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô °ÈÔ¯¿Ó˜ ªڷ̘ ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ÙÔ 2001, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∞ÓÙÚ¤ÁÈ ¶·ÓÔ˘ÊӛΠÛÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›· ÙÔ 2001, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Gunter Bialas ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÙÔ 2002 Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ °.∞. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÁÒÓ. ∞fi ÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷-

Ù˙‹˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1953. ™Ô‡‰·Û ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‹Ú ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙÔ BUFFALO. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ŒÚÁ· ÙÔ˘ ›ӷÈ: “AZTLAN” ÁÈ· fiÌÔÂ Î·È ¿Ú· Î·È “Ô ¡√ª√™ Δ√À ∂¡√™” ÁÈ· ‰‡Ô ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, ‰‡Ô ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ô˘ ·Ó·Î·Ù·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Û ÌÈ· ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË Ù·ÈÓ›·. £· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ‚¤‚·È· ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¡›ÎÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ™Ô‡‰·Û È¿ÓÔ Ì ÙÔÓ °. ¶Ï¿ÙˆÓ·, Û‡ÓıÂÛË Î·È ·ÓÒÙÂÚ· ıˆÚËÙÈο Ì ÙÔÓ °.∞. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. “Δ· ¤ÙÚÈÓ· fiÓÂÈÚ·” Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ¯ÔÚˆ‰›·, ÁÈ· È¿ÓÔ ¤ÁÚ·„ ÙË ÛÔÓ¿Ù· Ù˘ ¡‡¯Ù·˜, 4 ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™ÂʤÚË ÁÈ· ¯ÔÚˆ‰›· Î.¿. ¶ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ Â›Ó·È Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘ (1945-) ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ÁχÙË Ì·˜. ∂ÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Â›Ó·È Ô ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙÂÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ Û fiÏ· Ù· ›‰Ë Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Œ¯ÂÈ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÎÚÔ˘ÛÙ¿. ΔÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÓÂÌËı› ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘ ·È˙fiÌÂÓÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘Óı¤ÙË ·fi ÙË SACEM. ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Kagel (∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜) Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ÌÔ˘ÛÈο ı¤·ÙÚ· “∂È΋‰ÂÈÔ˜” Î·È “¶·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ”, ÙËÓ fiÂÚ· “Histoire de loups”. ΔËÓ “·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∏ϤÎÙÚ·” ÁÈ· ÛÔÚ¿ÓÔ, ÎfiÚÓÔ, ‚ÈfiÏ· Î·È È¿ÓÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ “™Àª¶§∂•π™” ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È 22 ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ jazz Î.¿. ŒÓ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ ŒÏÏËÓ·˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÛÙ· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ›¯Â ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Â›Ó·È Ô Õ΢ ª·ÏÙ¿˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1948 fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ̷ı‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÈÔ‡ Ì ÙÔ ™Ù·‡ÚÔ ¶··ÛÙ·‡ÚÔ Î·È ıˆÚËÙÈο Ì ÙÔÓ ™fiψӷ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ø˜ Û˘Óı¤Ù˘ ¤ÁÚ·„ ¤ÚÁ· Ô˘ ·›¯ıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ™Ô˘›Ù·, ÙËÓ ∞Ô˘Û›· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¡ÈÎËÙ¿ ÁÈ· ʈӤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈο Û‡ÓÔÏ·, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ‡Ì·, È¿ÓÔ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î.Ï.

ø˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ‰Èˇı˘Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ù· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÌʈÓÈο Î·È Ï˘ÚÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ (πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·). √ ÕÏ΢ ª·ÏÙ¿˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Î·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿˜ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÔ‡‰·Û È¿ÓÔ, ·ÓÒÙÂÚ· ıˆÚËÙÈο ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ø‰Â›Ô Î·È Û‡ÓıÂÛË Ì ÙÔ £fi‰ˆÚÔ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ μÔÛÙÒÓ˘. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi ÙˆÓ ÛÂÈÚ·˚ÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì ÙË ‰ÔÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÂÙÚ·¯fiÚ‰ˆÓ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ Cauto (1989-1990), Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ™Ù¿ÓÙÛ· π Î·È ππ. ŒÚÁ· ÁÈ· ʈӤ˜ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ªÔ˘ÛÈ΋˜, ¤ÚÁ· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· fiÚÁ·Ó· ÛfiÏÔ, ÛÎËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. √ ∏Ï›·˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1968 Î·È ¤Ú·Û ٷ ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ª·Î‰ÔÓÈ΋ Â·Ú¯›·. ΔÔ 1985 ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÔ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜, È¿ÓÔ Î·È ıˆÚËÙÈο Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÊÔ›ÙËÛ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ٯÓÈΤ˜ ÌfiÓÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔ·ÈÒÓÈ· ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ·. ∞fi ÙÔ 1992 Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î·È ·fi ÙÔ 1997 ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Stanford ÙˆÓ ∏¶∞. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ·fi ÙÔ 1982-1985 Ì ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ Î·È ·fi ÙÔ 1990 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ ƒÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ƒ·¯Ì¿ÓÈÓˆÊ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· Ì ηı·Ú¤˜ ÊfiÚ̘ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. £· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙËÓ fiÂÚ· “∏ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ·”. ΔÔ ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ. ΔȘ ›ÎÔÛÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È InPrater Î.¿. ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› Û ·ÚÈıÌfi ·ÎfiÌ· ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰ˆ‰ÂοÊıÔÁÁ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ. £· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙfiÍÔ Ù˘ ¤ÓÙ¯Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 6H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.492,92

0,43

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,8 4,5 19,8 4,23 5,99 16,78 0,63 5,77 10,03 0,48 1,26 5,25 3,65 0,74 1,17 0,8 3,96 0,79 2,16 3,65 1,94 3,29 2,08 11,18 0,54 6,74 1,06 3,3 5,67 5,19 3,85 4,32 1,29 0,64 2,75 4,52 2,87 8,85 0,33 0,24 7,62 4,27 10,91 11,79 13,8 7,45 3,1 4,5 2,86 2,37 3,16 2,95 15,69 9,5 0,69 0,62

338.154 862.371 95.061 561.692 2.706 4.363 1.497.670 80.010 97.664 461.820 1.730 43.147 6.857 1.566.605 1.301.264 164.214 2.040 655.444 1.941 90.816 141.748 68.494 125.228 213.423 39.448 2.033.033 138.430 78.644 25.924 53.382 5.202 34.866 58.518 275.657 296.708 1.493 719.480 10.543 180.780 21.400 31.521 106.951 7.886 11.402 623.679 653.653 2.160.360 3.472 31.676 363.006 247.496 44.949 0,06 25.170

0,79 4,44 19,73 4,16 5,85 16,65 0,57 5,77 10 0,47 1,25 5,17 3,48 0,69 1,11 0,78 3,96 0,78 2,08 3,58 1,86 3,23 2,02 11,1 0,46 6,71 1,05 3,22 5,66 5,19 3,81 4,3 1,25 0,62 2,65 4,4 2,84 8,85 0,32 0,22 7,6 4,24 10,6 11,64 13,38 7,3 2,98 4,44 2,78 2,3 3,1 2,9 15,35

0,82 4,54 20,3 4,3 5,99 16,94 0,65 5,85 10,3 0,49 1,29 5,25 3,65 0,74 1,17 0,82 4,02 0,84 2,17 3,7 1,96 3,3 2,13 11,21 0,55 6,89 1,14 3,32 5,78 5,34 3,87 4,47 1,32 0,65 2,75 4,53 2,92 9,12 0,35 0,24 7,71 4,31 10,97 11,97 13,85 7,55 3,1 4,76 2,96 2,42 3,2 3 15,83

254.378 102.554

0,64 0,6

0,7 0,64

1,85

2

7,16

7,17

9,09 -2,04 2 5,41 -2,13

-5,94

7.500 10 124.295 1.730 2.100 50.942 4.591 100 52.920 1.000 6.200 53.728 18.220 19.610 420 5.810 16.160 6.182 7.202 36.000 36.475 5.983 89.157 271 23

0,34 0,48 0,97 0,38 1,38 0,24 0,45 0,41 0,43 0,35 0,41 0,37 1 1,45 1,48 0,48 8,7 1,14 1,01 1,12 0,66 1,19 0,47 0,54 1,85

0,36 0,48 1,03 0,39 1,39 0,25 0,46 0,41 0,45 0,35 0,45 0,39 1,05 1,5 1,49 0,5 8,85 1,19 1,05 1,15 0,72 1,21 0,5 0,6 2,1

-6,67

1.192

0,84

0,85

2,27 -2,46 1,2 3,28 -1,29 10,53 -1,37 -1,57 4,35 0,8 0,96 1,39 8,82 4,46 1,27 2,59 -4,82 2,37 1,11 4,3 1,86 4 2,29 14,89 0,45 -0,93 0,92 -0,87 -0,95 -0,77 -2,92 0,78 6,67 3,77 2,49 -1,03 -0,78 3,13 4,35 -0,78 -0,47 1,49 -1,5 2,83 0,68 2,99 -5,46 -2,05 2,16 0,96

7,81 5,08

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,16 15,4

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,36 0,48 1,02 0,39 1,38 0,25 0,46 0,41 0,44 0,35 0,43 0,37 1,05 1,49 1,49 0,5 8,7 1,18 1,03 1,14 0,71 1,21 0,48 0,6 1,9 4,95 0,84 3,36 1,04 2,39 2,37 0,45 0,52 0,69 0,69 2,42 0,48 1,45 0,33

4,55 2,5 2,33 -2,27 -5,13 3,47 2,04 -1,14 1,72 4,04 1,79 7,58 3,42 4,35

0,42 0,85 6,12

14.780 2.650 1.450 1.700

2,34 2,35 0,43 0,5

2,39 2,53 0,47 0,52

-1,43

12.097

0,64

0,69

11,63

30.524

0,44

0,48

10

226.097

0,29

0,34

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,81 0,18 0,3 1,65 0,6 0,41 0,59 0,51 1,07 0,77 0,42 1,1 0,6 0,8 1,05 0,32 0,74 6,5 0,65 1,6 1,15 0,87 0,39 0,42 0,38 0,61 0,78 0,72 0,55 0,63 0,38 1,4 30,13 1,05 0,3 0,58 2 0,32 0,37 0,56 3,45 0,36 0,84 0,26 0,27 1,2 0,6 0,27 0,61 4,91 1,6 0,72 1,41 1,05 0,91 0,26 4,3 0,49 3,19 0,81 0,45 0,66 0,4 0,59 0,52 0,42 0,24 1,52 0,45 0,65 0,48 0,85 0,44 0,76 0,75 0,43 0,71 0,59 2,6 0,74 0,51 3,95 0,72 2,53 0,34 0,69 0,5 0,4 0,7 0,28 1,19 0,35 2,08 0,3 0,4 1,15

3,85 -18,18 -6,25

10.051 485.875 4.588 320 2.775 11.243 589 1.020 15.219

0,78 0,18 0,29 1,65 0,55 0,4 0,57 0,47 1,07

0,81 0,2 0,32 1,65 0,62 0,43 0,6 0,51 1,07

90 27.650 67 140 3.670 3.000 5

0,38 1,1 0,6 0,8 0,95 0,32 0,74

0,42 1,1 0,6 0,81 1,07 0,32 0,74

8,11

55.945 2.000 15.675 3.901 8.460 6.202 12.539 1.500 3.068 2.710 12.200 6.430 1.430 23.076 3.646 5.230 467 5.506 110

0,64 1,6 1,04 0,86 0,36 0,34 0,37 0,61 0,76 0,68 0,55 0,59 0,36 1,31 29,5 0,98 0,28 0,55 2

0,66 1,6 1,15 0,95 0,4 0,42 0,41 0,61 0,8 0,72 0,6 0,65 0,39 1,42 30,9 1,08 0,3 0,6 2,02

2,78 3,7 0,88 -2,7 -1,18 4 8 2,56

11.030 4.652 61.330 13.565 2.300 47.135 25.566 1.685

0,36 0,52 3,37 0,34 0,79 0,2 0,26 1,19

0,38 0,56 3,45 0,38 0,84 0,27 0,28 1,21

1,69 2,5 1,72 2 1,9 5

-6,98 -3,03 8,82

1,77 -8,42 -2,5 20 -5 1,67 -2,5 -1,37 -9,84 1,61 -2,56 -1,41 1,24 6,06

5,17

3.783 100 675 900 130

0,56 4,91 1,58 0,72 1,37

0,62 4,91 1,62 0,72 1,41

5,19 9,76 1,54 -2,44 5,36

6.450 7.405 1.300 6.952 1.400 4.921 1.558 3.200 1.300 1

0,9 0,26 4,2 0,48 2,95 0,77 0,43 0,65 0,4 0,59

0,92 0,28 4,35 0,5 3,19 0,82 0,46 0,66 0,4 0,59

9,09 2,01 2,27

8.400 2 11.530

0,22 1,52 0,44

0,24 1,52 0,46

2.550 1.030 950 1.270 66.275 100 115.712 120 1.580 2.069 4.730 16.254 1.450

0,45 0,85 0,39 0,71 0,73 0,43 0,66 0,58 2,6 0,73 0,49 3,67 0,72

0,49 0,86 0,45 0,76 0,77 0,43 0,74 0,59 2,66 0,82 0,52 3,98 0,74

6,25 3.000 -1,43 15.230 -7,41 300 17,65 3.120 4,48 1.208.714 49.041 4,39 36.237

0,33 0,69 0,5 0,36 0,67 0,27 1,14

0,34 0,7 0,5 0,4 0,73 0,28 1,21

-9,57

2.152

2,08

2,29

5,26

345 479

0,35 1,06

0,4 1,15

8,7

200 1.545 1.000 2.183

7,6 0,68 9,74 0,5

7,6 0,69 9,74 0,5

-4,05

200

0,71

0,71

-0,62 -8,86

4,62

-6,59 4,76 1,33 -4,44 7,58 9,26 -0,38 -8,64 3,95

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,68 9,74 0,5 0,54 0,3 0,71

-5,56

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,15 0,69 0,95 0,17 0,13 0,15 0,09 12,56 0,37 0,31 0,17 2,96 0,95 2,01 0,45 7,22 0,2 1,73 7 4,42 14 0,14 62 2,18 0,39 17,47 0,29 0,1 0,11 0,44 1,2 0,31 0,15 0,3 0,34 12,5 4,52 0,13 0,12

1.950

0,15

0,16

6,25

15.770 2.001 748 1.100 171.160 51 6 200 220.483

0,91 0,17 0,12 0,15 0,08 12,56 0,37 0,31 0,17

0,96 0,18 0,14 0,15 0,1 12,56 0,37 0,31 0,17

-1,95 7,14 -1,77 -9,09 6,79

3.050 600 370 49.300 8.469

2 0,45 7,18 0,2 1,62

2,07 0,46 7,35 0,22 1,76

-3,7

900

4,42

4,42

-0,91 -2,5 -4,54

2.301 14.330 1.530

2,12 0,37 17,01

2,2 0,4 18,3

76.800 3.955

0,1 0,11

0,11 0,11

7,14

100 5.000 1

0,31 0,15 0,3

0,31 0,15 0,3

9,09

43.893

0,11

0,12

17.304

0,06

0,06

2.785

0,45

0,5

8.220 21.933

0,08 0,21

0,08 0,22

19.385

0,09

0,1

3.530 64.075 1.100 1.020

0,16 0,16 0,09 0,06

0,16 0,18 0,09 0,07

5.000 1

0,08 0,36

0,08 0,36

1.080

0,04

0,04

38.900 110 2.193 16.907 500 1.000

0,19 2,88 0,2 0,4 0,26 0,94

0,2 2,88 0,23 0,43 0,26 0,95

3,23 -5,56

-7,5

-18,42

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,48 0,38 0,08 0,21 0,24 0,1 0,54 0,16 0,17 0,09 0,07 3,7 0,08 0,36 0,09 0,18 0,5 0,04 0,07 0,14 0,29 0,19 2,88 0,21 0,41 0,26 0,95 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 2 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 2,37

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

4,35

-7,69

-5 -0,35 -4,55 -6,82 2,15


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 3∏™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.964.292,64 4.964.185,86 4,4246 19.299.508,14 2.794.806,36 6,9055 105.418.023,38 14.797.231,60 7,1242 12.504.368,80 2.122.484,15 5,8914 294.812.365,59 107.941.823,29 2,7312 21.994.557,47 2.925.708,47 7,5177 14.193.778,71 2.469.635,59 5,7473 6.344.400,04 1.436.447,04 4,4167 9.010.362,95 1.380.468,24 6,5270 104.220.258,70 12.935.701,48 8,0568 40.637.982,60 6.333.332,05 6,4165 4.834.741,56 1.559.392,69 3,1004 12.624.560,43 1.387.221,32 9,1006 2.329.641,33 253.806,18 9,1788 157.058.919,06 12.279.390,70 12,7904 8.437.222,05 684.238,07 12,3308 8.212.621,59 1.798.805,69 4,5656 6.304.167,51 1.930.265,23 3,2660 8.243.922,65 2.390.399,20 3,4488 8.699.249,67 1.312.826,56 6,6264 25.086.345,20 3.182.951,80 7,8815 10.067.080,70 5.473.568,76 1,8392 3.328.787,23 269.393,58 12,3566

0,66% 4,5131 4,3361 -12,13% 0,55% 7,0091 6,8537 -16,94% 0,69% 7,1598 7,0708 -21,18% 0,58% 5,9945 5,8325 -15,49% 0,77% 2,7312 2,7312 -23,13% -0,09% 7,5177 7,4613 -16,70% 0,62% 5,7473 5,7042 -19,77% 0,78% 4,4432 4,3814 -17,69% 0,56% 6,6249 6,5270 -14,41% 0,41% 8,0568 8,0568 -9,19% 0,66% 6,4807 6,3844 -19,17% 0,69% 3,3484 3,1004 -21,95% 0,17% 9,1006 9,0323 -12,53% 0,17% 9,1788 9,1788 -12,09% 0,04% 12,8544 12,6945 -15,75% 0,38% 12,5774 12,2075 -26,47% 0,65% 4,5656 4,5428 -12,96% 0,59% 3,3313 3,2007 -14,86% 0,46% 3,4488 3,4229 -6,78% 0,49% 6,7092 6,6264 -13,38% 0,57% 7,9603 7,8027 -20,50% 0,04% 1,8392 1,8346 -4,69% 0,73% 12,5419 12,2330 -15,52%

81.104.329,40 27.651.298,85 3.581.626,06 137.437.330,60 29.936.500,12 7.295.585,75 25.453.227,90 27.509.785,46 13.523.367,05 7.215.317,65 26.068.852,46 11.593.042,42 19.977.713,27 37.749.904,57 304.134.160,43 5.620.677,34 26.641.147,80 50.913.131,34 111.604.345,91 47.397.687,64 13.896.897,06 385.353,09 6.385.394,89 967.889,79 11.945.751,86 1.008.330,80 1.364.746,71 3.115.532,78 12.475.895,37 3.516.415,00 2.229.836,81 116.820.813,53 56.068.348,17 13.201.524,92 50.780.599,19 93.395.818,70 53.343.460,15 12.208.833,01 48.665.161,68 11.402.568,69 51.915.034,77 23.018.496,48 5.593.064,93 3.237.238,75 286.231,88 8.125.943,57 33.139.853,34 26.836.877,22 3.353.351,03 4.022.156,42 3.168.395,54

16,3900 12,4972 10,7126 4,5690 7,0181 7,4886 7,9106 8,1843 7,8618 3,9000 7,4453 7,0102 3,0144 5,3664 5,9153 5,8161 9,4707 10,9165 8,1485 10,0338 11,2407 1.238,0000 1.233,0500 1.149,3800 1.179,4100 952,5600 1.010,0900 4,5261 3,5427 3,0860 7,9063 3,2641 10,6521 10,3894 9,2864 3,1738 9,3981 29,4532 1,1234 1,1206 9,8675 10,3657 10,4417 3,2867 2,9811 4,8796 2,6093 3,3267 4,0149 202,4100 3,2561

0,06% -0,04% -0,66% -0,03% -0,03% 0,24% 0,24% 0,19% 2,07% 0,06% 0,75% -0,15% 0,04% -0,55% 0,15% 0,13% 0,24% 0,14% 0,12% 0,02% 0,10% 0,10% 0,10% 0,02% 0,02% 0,24% 0,24% 0,07% -0,11% -0,01% 0,19% -0,12% -0,22% -0,17% -0,19% -0,50% -0,05% -0,47% 0,02% 0,02% 0,83% -0,03% -0,03% -0,07% 0,05% 0,17% 0,07% 0,11% -0,55% -0,01% 0,02%

16,7178 12,7471 10,9269 4,5918 7,0532 7,5260 8,3061 8,4298 8,0977 3,9683 7,6687 7,0102 3,0325 5,3664 5,9153 5,8161 9,9442 11,4623 8,5559 10,5355 11,2407 1.238,0000 1.233,0500 1.149,3800 1.179,4100 952,5600 1.010,0900 4,5487 3,5958 3,1323 8,0249 3,3457 10,8651 10,5972 9,2864 3,1738 9,5861 29,6005 1,1234 1,1206 9,8675 10,3657 10,4417 3,3524 2,9811 4,8796 2,6354 3,4265 4,0651 203,4221 3,3538

16,2261 12,3722 10,6055 4,5347 6,9655 7,4324 7,7524 8,0206 7,7046 3,8610 7,2964 6,9576 2,9903 5,3664 5,9153 5,8161 9,4707 10,9165 8,1485 10,0338 11,2407 1.238,0000 1.233,0500 1.149,3800 1.179,4100 952,5600 1.010,0900 4,4922 3,5427 3,0860 7,9063 3,1988 10,4391 10,1816 9,1007 3,1500 9,2101 29,2323 1,1150 1,1206 9,6702 10,2880 10,4417 3,2703 2,9662 4,8552 2,5832 3,2269 4,0149 202,4100 3,1910

1,9949 5,9018 3,7100 13,4207 2,6409 5,8763 9,3156 5,6904 10,3288 7,0688 28,4230 11,2437 4,3329 4,7278 1,5283 4,2007 0,8782 0,9879 4,8655 1,4083 6,7809 1,2010 15,4616 779,2600 780,5100 2,9088 12,9035 4,6976 7,8414 2,4635 18,9277 4,2036 0,3597 0,3933 7,9797 7,9618 7,5214 8,3024 1,2033 1,2196

1,21% 1,38% 0,39% 0,99% 0,68% 0,66% 0,65% 0,83% 0,68% 0,40% 0,55% 1,14% 0,95% 0,42% 1,00% 0,58% 1,73% 0,59% 1,07% 0,56% 0,67% 0,59% 0,81% 0,07% 0,07% 0,77% 0,47% 0,81% 0,55% 0,57% 0,28% 0,35% 0,59% 0,56% 0,15% 0,15% 0,14% 0,13% 0,75% 0,75%

2,0946 6,1969 3,8955 14,0917 2,7333 6,0820 9,4088 5,7473 10,4321 7,1041 28,9915 11,4686 4,4196 4,8224 1,5818 4,2007 0,8782 1,0027 4,9385 1,4083 6,7809 1,2010 15,4616 779,2600 780,5100 2,9379 13,2906 4,8385 7,8414 2,4635 19,1170 4,2456 0,3597 0,3933 7,9797 7,9618 7,5214 8,3024 1,2033 1,2196

1,9550 -32,24% 5,8428 -36,52% 3,6729 -35,01% 13,2865 -30,20% 2,6145 -22,76% 5,8175 -29,00% 9,2224 -27,06% 5,6335 -30,19% 10,2255 -25,88% 7,0122 -35,46% 28,1388 -29,54% 11,1313 -21,24% 4,2896 -27,44% 4,6805 -26,03% 1,5283 -30,07% 4,1587 -25,36% 0,8694 -24,64% 0,9780 -24,82% 4,8168 -28,15% 1,3942 -28,59% 6,7131 -29,66% 1,1890 -29,51% 15,4616 -30,37% 779,2600 -30,10% 780,5100 -30,08% 2,8506 -30,22% 12,7745 -28,84% 4,6506 -29,63% 7,7630 -24,36% 2,4389 -26,44% 18,7384 -24,95% 4,1616 -27,43% 0,3561 -24,37% 0,3894 -26,73% 7,8999 -5,75% 7,8822 -5,72% 7,5214 -9,84% 8,3024 -8,08% 1,1913 -18,25% 1,2196 -17,65%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.948.391,46 2.212.603,65 334.338,77 30.080.561,23 4.265.626,99 974.222,86 3.217.622,72 3.361.268,13 1.720.131,14 1.850.090,49 3.501.400,71 1.653.730,85 6.627.322,83 7.034.518,53 51.414.822,17 966.395,90 2.812.995,28 4.663.888,04 13.696.377,15 4.723.815,90 1.236.306,17 311,27 5.178,53 842,10 10.128,55 1.058,55 1.351,11 688.354,72 3.521.540,75 1.139.470,87 282.032,83 35.789.632,23 5.263.571,17 1.270.672,39 5.468.288,65 29.426.946,61 5.675.999,49 414.516,51 43.320.384,68 10.175.428,57 5.261.204,92 2.220.650,92 535.644,92 984.954,75 96.015,00 1.665.295,89 12.700.802,90 8.067.137,76 835.227,70 19.871,04 973.073,55

0,73% 2,34% 16,45% 1,43% 1,59% 12,23% -7,11% -13,57% -19,26% -0,88% -8,95% 2,92% -4,49% 15,74% 3,60% 1,45% 0,35% 3,29% -5,87% -0,30% 4,35% 1,85% 1,90% -0,82% -0,78% -2,79% -2,75% 1,47% 1,12% -1,32% -2,13% 0,07% -0,04% -0,76% -3,78% 1,98% -2,61% 11,14% 0,08% 0,27% 0,91% -3,44% -3,25% -0,32% 0,51% 1,26% -9,30% 0,08% 9,29% -3,19% -0,88%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

6.127.969,17 3.290.394,08 20.361.319,28 28.355.776,79 12.000.999,16 12.431.824,85 270.307.016,63 15.338.644,81 17.519.798,01 43.485.556,19 33.324.632,66 36.186.557,33 24.946.674,84 860.542,86 10.805.440,95 61.859.877,03 1.687.485,86 9.548.766,91 739.102,17 55.912.708,03 125.459.653,47 19.921.785,40 4.321.912,92 141.284,45 10.677.270,39 530.357,14 95.010.893,49 6.725.246,31 44.458.589,18 5.551.035,91 142.974.224,64 47.260.409,11 21.341.037,22 1.301.903,70 912.490,57 78.243.292,19 45.941.816,69 41.103.751,38 4.455.146,50 485.057,32

3.071.762,21 557.520,12 5.488.256,45 2.112.835,07 4.544.340,51 2.115.575,75 29.016.583,02 2.695.523,31 1.696.202,78 6.151.800,00 1.172.453,70 3.218.378,85 5.757.528,90 182.017,80 7.070.140,10 14.725.958,03 1.921.519,45 9.665.543,99 151.905,40 39.703.440,00 18.501.934,76 16.587.242,99 279.525,00 181,31 13.679,93 182.326,83 7.363.183,72 1.431.624,02 5.669.707,29 2.253.307,10 7.553.711,05 11.242.719,89 59.330.891,54 3.309.900,28 114.351,02 9.827.384,77 6.108.130,81 4.950.822,17 3.702.523,90 397.726,85

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

615.253,88 67.130,61 9,1650 298.030,93 31.878,76 9,3489 2.356.544,56 257.084,51 9,1664 8.960.520,50 3.163.497,34 2,8325 1.720.389,96 1.047.250,79 1,6428 15.512.128,28 7.027.893,81 2,2072 7.914.951,93 5.125.693,31 1,5442 41.405.133,17 4.364.975,93 9,4858 10.548.104,79 6.325.961,80 1,6674 47.917.730,96 1.432.154,82 33,4585 2.808.691,64 445.137,77 6,3097 4.295.880,65 1.517.009,71 2,8318 10.307.206,98 17.178.447,49 0,6000 35.463.123,35 4.989.169,43 7,1080 4.840.514,80 8.625.497,66 0,5612 25.317.793,14 3.831.860,95 6,6072 6.359.073,34 2.553.795,87 2,4900 20.355.014,44 13.902.196,59 1,4642 12.427.114,90 7.922.695,18 1,5685 1.099.254,04 1.266.921,36 0,8677 365.856,46 173.565,75 2,1079 4.286.554,68 606.367,70 7,0692

0,26% 9,1650 8,9817 -16,46% 0,27% 9,3489 9,3489 -15,34% 0,26% 9,1664 8,9831 -16,46% 0,45% 2,9741 2,8042 -29,36% 0,40% 1,7249 1,6264 -28,78% 0,74% 2,2072 2,1962 -24,69% 0,63% 1,5442 1,5365 -28,52% 0,95% 9,5807 9,2961 -31,48% 0,91% 1,6841 1,6341 -26,36% 0,55% 34,3786 33,4585 -28,61% 0,44% 6,4832 6,3097 -35,56% 1,01% 2,9097 2,8318 -33,53% 0,49% 0,6120 0,6000 -30,86% 0,65% 7,2502 7,1080 -30,32% 0,57% 0,5710 0,5500 -32,24% 0,71% 6,7228 6,4751 -32,32% 0,57% 2,4900 2,4651 -23,47% 0,55% 1,5374 1,4496 -29,73% 1,07% 1,6469 1,5371 -34,57% 0,72% 0,8851 0,8590 -21,77% 0,52% 2,1922 2,0868 -26,05% 0,53% 7,3520 6,9985 -24,51%

17.449.454,98 1.300.779,63 13,4146 3.669.045,09 445.170,86 8,2419 7.522.991,25 1.361.181,52 5,5268 11.358.338,22 973.830,15 11,6636 17.071.161,43 1.550.649,64 11,0090 14.984.291,71 1.148.638,60 13,0453 3.678.419,49 615.442,57 5,9769 5.852.131,72 2.149.264,34 2,7229 8.357.648,66 1.538.419,94 5,4326 4.053.279,22 1.809.988,04 2,2394 1.135.576,59 139.834,82 8,1208 19.206.142,74 5.702.727,13 3,3679 29.070.837,08 8.260.931,65 3,5191 1.135.227,01 134.167,55 8,4613 3.358.898,21 388.550,00 8,6447 645.851,50 538,50 1.199,3500 37.166.276,27 30.472,20 1.219,6800 720.856,19 698,16 1.032,5200 42.380.643,62 40.980,16 1.034,1700 41.541,77 43,99 944,2800 4.520.852,73 4.779,40 945,9000 1.026.678,60 348.558,95 2,9455 741.137,59 154.080,62 4,8101 4.438.530,62 2.867.421,59 1,5479 2.699.944,30 943.641,83 2,8612 3.989.650,34 1.481.147,94 2,6936 1.513.994,70 550.839,30 2,7485 48.357.333,21 35.608.999,61 1,3580 8.594.589,51 516.672,33 16,6345 14.927.779,01 1.074.161,57 13,8971 46.995.693,09 3.829.392,47 12,2724 8.925.707,63 12.404.977,77 0,7195 4.337.305,38 5.907.236,72 0,7342 12.650.271,28 12.532.724,86 1,0094 15.664.907,58 15.623.234,99 1,0027 4.664.030,99 308.906,67 15,0985 791.415,17 51.545,00 15,3539 602.465,88 29.334,79 20,5376 3.078.336,84 358.462,55 8,5876 654.173,71 73.493,64 8,9011 3.608.089,01 419.127,63 8,6086 661.505,22 73.757,96 8,9686 1.345.993,51 156.628,97 8,5935 524.423,89 58.587,46 8,9511 135.481.856,42 16.365.007,54 8,2788 691.257,84 78.950,81 8,7556 40.858.216,74 5.816.248,66 7,0248 29.060.308,42 2.740.324,65 10,6047 22.174.423,07 2.073.890,70 10,6922 14.528,12 12.138,18 1,1969 43.196,01 37.313,66 1,1576 282.943,93 184.346,80 1,5348 6.022.942,11 2.961.850,56 2,0335 5.873.711,02 2.764.433,67 2,1247 3.746.082,92 971.315,00 3,8567 1.921.709,33 631.358,13 3,0438 9.345.486,37 6.139.588,27 1,5222 15.059.319,65 5.431.494,41 2,7726 24.232.254,42 4.266.461,06 5,6797 13.779.982,67 4.550.916,78 3,0280 30.346.794,92 13.737.327,82 2,2091 738.817,24 38.132,00 19,3753 3.561.014,24 12.352,10 288,2900 1.860.675,10 356.848,34 5,2142

-0,35% 1,02% -0,49% 0,31% 0,16% 0,20% 0,84% 0,36% -0,53% 0,13% -0,08% -0,05% 0,14% 0,54% -0,34% 1,00% 1,00% 1,85% 1,85% 1,32% 1,32% -0,84% 0,23% -0,23% -0,07% -0,15% -0,34% -0,26% 0,45% -0,21% 0,48% -0,29% -0,29% 0,49% 0,49% -1,03% -1,08% -0,35% -0,13% -0,12% -0,21% -0,21% -0,20% -0,19% -0,25% -0,25% 0,11% 0,12% 0,14% 0,56% 0,56% 1,19% -0,12% -0,46% -1,63% -0,21% -0,48% -0,19% 0,06% -0,06% -0,42% -0,62% 1,06% 0,68%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE

MEPI¢IA

14,0853 8,5304 5,5821 11,7802 11,1191 13,1758 6,0964 2,7774 5,4326 2,2394 8,2426 3,3679 3,5191 8,4613 8,6447 1.199,3500 1.219,6800 1.032,5200 1.034,1700 944,2800 945,9000 2,9750 4,8582 1,5943 2,9470 2,7609 2,8310 1,3580 16,6345 14,0361 12,3951 0,7195 0,7342 1,0094 1,0027 15,0985 15,3539 20,5376 8,5876 8,9011 8,6086 8,9686 8,5935 8,9511 8,2788 8,7556 7,0248 10,6047 10,6922 1,1969 1,1576 1,5348 2,1352 2,2309 4,0495 3,1351 1,5374 2,8488 5,8359 3,1113 2,2533 19,7144 294,0558 5,3706

13,2805 11,23% 8,1595 26,11% 5,4715 23,31% 11,5470 14,15% 10,8989 8,12% 12,9148 5,45% 5,9171 8,12% 2,6957 0,18% 5,3783 12,93% 2,2170 -4,34% 8,0396 10,61% 3,3342 -2,04% 3,4839 -7,29% 8,3767 -15,39% 8,6447 -2,59% 1.199,3500 7,58% 1.219,6800 7,62% 1.032,5200 -5,89% 1.034,1700 -5,86% 944,2800 -4,46% 945,9000 -4,43% 2,8866 -26,79% 4,7139 -0,49% 1,5324 5,04% 2,8326 21,57% 2,6667 13,15% 2,7210 14,80% 1,3444 7,85% 16,4682 24,11% 13,7581 6,36% 12,1497 23,49% 0,7123 8,33% 0,7342 9,52% 0,9993 22,63% 1,0027 24,11% 14,9475 40,79% 15,3539 42,63% 20,3322 33,59% 8,4158 -5,31% 8,9011 -4,83% 8,4364 -5,38% 8,9686 -4,90% 8,4216 -3,74% 8,9511 -2,80% 8,1132 -6,32% 8,7556 -5,51% 6,9546 -8,37% 10,3926 0,06% 10,4784 1,14% 1,1969 -16,56% 1,1576 -17,43% 1,5348 2,20% 1,9928 -8,66% 2,0822 13,93% 3,7796 2,87% 2,9525 1,46% 1,4918 6,81% 2,7726 9,36% 5,6797 16,51% 3,0280 9,12% 2,2091 6,96% 18,9878 24,58% 288,2900 3,46% 5,1099 -4,37%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.709.494,60 23.907.076,01 6.352.634,49 205.132.093,36 8.633.319,43 1.792.818,36 5.817.653,12 50.772.620,85 4.228.394,26 55.528.036,65 58.060.440,23 185.699.175,88 3.637.242,35 10.965.485,69 18.916.910,52 304.551.696,07 7.263.832,81 225.218.159,35

2.066.158,96 6,6353 1.898.672,46 12,5915 1.103.939,04 5,7545 18.096.281,52 11,3356 1.243.228,72 6,9443 502.850,67 3,5653 1.063.076,90 5,4725 6.634.721,70 7,6526 690.867,10 6,1204 16.824.447,21 3,3004 14.873.105,07 3,9037 95.175.734,00 1,9511 763.072,72 4,7666 2.036.443,47 5,3846 3.511.119,28 5,3877 83.673.382,18 3,6398 868.699,17 8,3617 93.927.545,67 2,3978

0,01% 6,6486 6,5026 1,94% 0,04% 12,7174 12,4656 2,18% 0,07% 5,7545 5,6970 -1,58% 0,02% 11,3356 11,3356 2,70% 0,04% 6,9443 6,9443 0,58% 0,01% 3,5689 3,5510 -1,39% 0,01% 5,4725 5,4178 -0,91% 0,01% 7,6603 7,6143 3,61% 0,03% 6,1357 6,0898 5,64% 0,00% 3,3004 3,3004 0,97% 0,04% 3,9232 3,8842 0,28% 0,01% 1,9511 1,9511 2,89% 0,01% 4,7666 4,7428 2,72% 0,00% 5,3846 5,3846 0,86% 0,16% 5,3877 5,3877 0,98% 0,01% 3,6398 3,6216 2,59% 0,07% 8,5289 8,1945 2,53% 0,01% 2,3978 2,3978 3,95%

50.369.608,59 29.451.527,34 22.269.209,50 9.915.508,69 1.152.095,80

4.306.905,82 11,6951 2.510.544,24 11,7311 19.992.687,88 1,1139 9.212.781,69 1,0763 441.442,69 2,6098

0,00% 11,6951 11,6951 0,52% 0,00% 11,7311 11,7311 1,34% 0,01% 1,1139 1,1139 1,40% 0,06% 1,0763 1,0763 2,35% 0,32% 2,6098 2,6098 6,00%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

329.558,18 148.279,91 126.004,36 1.295.997,77 6.078.337,20 8.926.221,55

22.007.108,87 2.281.569,15 9,6456 10.379.361,19 1.211.625,94 8,5665 4.184.103,12 526.590,28 7,9457 5.275.010,90 656.359,06 8,0368 551.609.540,65 146.435.751,63 3,7669 27.455.693,27 9.110.853,84 3,0135 4.266.396,02 823.862,66 5,1785 58.045.720,80 4.955.942,40 11,7123 27.259.493,07 5.535.044,79 4,9249 11.976.052,44 1.257.640,02 9,5226 9.571.913,41 1.067.115,98 8,9699 8.870.396,35 2.973.958,02 2,9827 23.739.461,35 4.099.528,44 5,7908 3.079.894,93 2.057.024,36 1,4973 33.364.543,98 2.587.109,60 12,8965 6.422.192,65 1.548.912,17 4,1463 26.599.967,30 3.197.546,26 8,3189 12.064.884,53 4.838.995,55 2,4933 10.600.533,69 4.426.033,02 2,3950 786.655,29 120.000,00 6,5555 1.010.684,34 150.492,23 6,7159 11.158.525,45 3.832.079,63 2,9119 2.915.508,45 1.095.731,49 2,6608 2.591.859,87 469.139,65 5,5247 801.377,65 451.357,47 1,7755 13.944.385,95 6.774.086,20 2,0585 1.940.763,45 252.189,43 7,6957

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

0,51% 9,7421 9,5491 -15,89% 0,61% 8,7164 8,4808 -19,82% 0,48% 8,0847 7,8662 -20,55% 0,54% 8,1373 7,9564 -20,26% 0,51% 3,7669 3,7669 -21,13% -0,05% 3,0135 2,9834 -17,24% 1,00% 5,2562 5,1267 -23,74% 0,64% 11,7123 11,5952 -23,14% 0,32% 4,9249 4,8757 -9,08% 0,31% 9,5226 9,4274 -9,35% 0,31% 8,9699 8,9699 -12,53% 0,22% 2,9827 2,9529 -10,03% 0,65% 5,9645 5,7329 -23,69% 0,77% 1,6171 1,4973 -24,58% 0,47% 13,0255 12,7675 -22,12% 0,34% 4,3536 4,1048 -24,20% 0,17% 8,4853 8,3189 -7,10% 0,61% 2,5307 2,4933 -27,13% 0,48% 2,4190 2,3711 -27,61% 0,84% 6,6211 6,4899 -23,33% 0,80% 6,7831 6,6487 -23,18% 0,59% 2,9119 2,8973 -19,28% 0,85% 2,7406 2,5810 -11,31% 0,70% 5,6904 5,4142 -24,50% 0,82% 1,7844 1,7684 -24,09% 0,33% 2,0585 2,0534 -13,08% 0,33% 7,6957 7,6957 -19,64%

19.584.175,37 6.427.720,66 4.124.488,52 2.813.721,64 1.733.916,38 12.175.668,58 52.388.066,98 37.936.067,18 22.867.696,57 37.447.222,82 1.996.906,65 10.737.115,09 909.981,71 303.397,49

1.125.397,64 577.347,31 359.432,59 249.151,73 309.654,74 1.798.487,89 4.871.476,95 5.960.450,65 8.419.839,91 3.546.597,61 555.476,61 4.106.715,35 90.568,12 30.236,75

17,4020 11,1332 11,4750 11,2932 5,5995 6,7699 10,7540 6,3646 2,7159 10,5586 3,5949 2,6145 10,0475 10,0341

0,03% 0,00% 0,02% -0,07% -0,08% 0,29% -0,03% -0,14% 0,01% 0,13% -0,26% 0,32% 0,08% 0,07%

18,2721 11,6899 12,0488 11,8579 5,7115 6,8376 10,8615 6,3646 2,7566 10,5586 3,7387 2,6406 10,0475 10,0341

17,2280 10,9105 11,2455 11,0673 5,5435 6,7022 10,6465 6,3010 2,6887 10,5058 3,5590 2,5884 10,0475 10,0341

-2,18% -2,14% -0,83% 3,68% 2,96% 5,18% 3,36% 3,69% -3,61% 5,02% 10,98% -4,94% 0,48% 1,13%

19.490.686,54 5.358.363,54 3,6374 3.885.629,74 264.469,32 14,6922 32.942.611,28 3.207.630,82 10,2701 30.741.945,32 3.818.928,12 8,0499 51.356.877,63 5.376.304,73 9,5524 17.418.147,51 2.492.412,19 6,9885 84.284.241,26 4.478.483,93 18,8198 6.052.699,55 549.948,68 11,0059 4.893.870,43 1.283.679,06 3,8124 16.735.905,22 1.958.721,70 8,5443 52.027.406,34 17.334.632,29 3,0014 52.399.261,26 60.948.776,06 0,8597 54.626,95 61.643,52 0,8862 35.680.524,01 38.024.380,06 0,9384 17.712.893,86 18.278.894,03 0,9690 31.788.054,45 33.873.644,64 0,9384 441.964,26 43.101,50 10,2540 1.029.107,10 100.000,00 10,2911 192.240,80 14.140,92 13,5946 1.253.992,58 370.621,26 3,3835 46.606.063,30 15.479.694,09 3,0108 2.232.404,68 735.430,53 3,0355 3.544.431,38 367.850,70 9,6355

0,33% 3,8193 0,50% 15,4268 -0,57% 10,3728 -0,39% 8,1304 0,49% 9,6479 0,06% 7,0584 -0,53% 19,0080 0,22% 11,2260 0,38% 3,8124 -0,38% 8,5443 -0,29% 3,0014 -0,29% 0,8597 -0,28% 0,8862 -0,46% 0,9384 -0,46% 0,9690 -0,46% 0,9478 -0,48% 10,2540 -0,48% 10,2911 0,21% 13,5946 -0,54% 3,3835 0,02% 3,1613 -0,30% 3,1873 -0,69% 9,7800

3,6010 14,5453 10,1674 7,9694 9,4569 6,9186 18,6316 10,8958 3,7743 8,4589 2,9714 0,8511 0,8862 0,9196 0,9690 0,9290 10,1002 10,2911 13,3907 3,3666 2,8603 2,8837 9,5632

6,87% 15,09% 17,99% 18,89% 11,06% 13,89% 26,99% 10,06% 12,15% 6,40% 17,86% 17,49% 18,73% 21,37% 22,49% 21,35% 2,54% 2,91% 13,09% 9,79% 12,96% 1,18% 6,55%

15.598.228,31 4.279.053,05 3,6453 1.669.096,11 165.087,60 10,1104 71.145.037,97 7.752.261,51 9,1773 29.569.488,48 3.332.813,34 8,8722 44.513.887,20 13.731.561,23 3,2417 48.439.329,62 45.495.067,38 1,0647 2.000.248,06 1.856.441,98 1,0775 6.212.429,09 690.479,54 8,9973 3.999.872,50 1.267.382,59 3,1560 22.181.156,88 10.372.209,40 2,1385 2.709.418,57 1.045.876,11 2,5906 5.370.606,08 524.387,08 10,2417

-0,29% 3,6818 3,6088 14,09% 0,02% 10,6159 10,0093 9,85% 0,02% 9,1773 9,0855 0,99% -0,12% 8,8722 8,7835 1,80% -0,09% 3,2417 3,2093 8,11% -0,03% 1,0647 1,0541 8,52% -0,02% 1,0775 1,0775 9,02% 0,06% 9,1772 8,9973 -3,39% -0,32% 3,1560 3,1402 4,39% -0,07% 2,2454 2,0957 -13,13% 0,01% 2,7201 2,5388 -7,06% -0,63% 10,3697 10,1649 11,66%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.093.329,85 6.454,10 1.096.281,56 1.901.077,92

787.018,49 5,64 960,57 184.061,53

10,2835 1.144,9500 1.141,2900 10,3285

0,11% -6,43% -6,44% -0,23%

10,2835 1.144,9500 1.141,2900 10,4318

10,1807 0,03% 1.144,9500 -0,73% 1.141,2900 -0,82% 10,2510 3,62%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,328 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8472 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4525 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1115 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .110,06 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3084 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,9785 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3366 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3454

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3562

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3252

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.282.430,04 1.292.295,28 1.204.241,25 11.844.074,34 39.129.730,49 63.381.759,49

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

3,8914 8,7152 9,5571 9,1390 6,4376 7,1006

0,95% 0,85% 0,32% 0,48% 0,59% 0,60%

4,0860 9,1510 9,7482 9,4589 6,7595 7,1716

3,8525 -38,16% 8,6280 -29,79% 9,4615 -2,21% 9,0476 -20,70% 6,3732 -25,45% 7,0296 -22,33%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3307 .........................................................1,3147 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84889 .......................................................0,83873 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4674 ...........................................................7,378 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1297 .........................................................9,0204 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,28 .........................................................108,96 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,311 .........................................................1,2953 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9945 .........................................................7,8987 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3393 .........................................................1,3232 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3481 .........................................................1,3319

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

29


¢ÈÂıÓ‹ 30 ¢Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ› ·fi ‰ÈÏ‹ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ∫∞ª¶√À§, 6.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 50 ÓÂÎÚÔ› Î·È ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔÈ ·fi 100 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰‡Ô ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÊÁ·ÓÈ΋ ÌÂıfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·. √È Î·ÌÈο˙È ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛ·Ó Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚˆÓ ·fi Ê˘Ï¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó - ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÚ‹Ó˘. ΔËÓ ÒÚ· ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ¿ÙÔÌ·. ∏ ËÌÈ·˘ÙfiÓÔÌË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ Ô˘ ¯Ù˘‹ıËÎÂ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·. √ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔχÛÂÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË.

∞Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË ª¶√À∂¡√™ ∞´ƒ∂™, 6.

ª∂Δ∞ ÙË μÚ·˙ÈÏ›· Î·È Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, “ˆ˜ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂχıÂÚÔ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘ 1967” . ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜, ∫ÚÈÛÙ›Ó· ∫›Ú¯ÓÂÚ, ÂÓË̤ڈÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ª·¯ÌÔ‡Ó ∞Ì¿˜, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ “Ï˘ËÚ‹” Î·È “·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋” ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË ˆ˜ “¤Ó· ∫Ú¿ÙÔ˜ ÂχıÂÚÔ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘ 1967” , ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. “∏ Ï˘ËÚ‹ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Û ٛÔÙ ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓȈӔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÁÎ¿Ú ¶·ÏÌfiÚ.

™˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó °·ÏÏ›·-πÓ‰›·

TPITH 7 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

Œ‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ÈÛÙfiÙÔÔ˜ WikiLeaks

§›ÛÙ· Ì ¢·›ÛıËÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÓÔÌÈϛ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜.

√À∞™π°∫Δ√¡, 6.

Œ

Ó· Ì·ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ Ì ¢·›ÛıËÙ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÔÈ ∏¶∞ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ÈÛÙfiÙÔÔ˜ WikiLeaks. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ À¶∂• Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 2009 ηÏ› ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ “ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·ÒÏÂÈ· ı· ÂËÚ¤·˙ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ∏¶∞” . ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ·˘ÙfiÓ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ó‡ÎÙ·˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ·fi ¯ÒÚ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ηÏ҉ȷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÔÚ˘¯Â›· Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Û΢¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÚԂ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ WikiLeaks. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÙÔÔıÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÙȉfiÙˆÓ ÁÈ· ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ÊȉÈÒÓ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ¤Ó· ÌÈ· Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˘ ÛÙË ¢·Ó›·. ΔÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ Ô ÈÛÙfiÙÔÔ˜ WikiLeaks Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Î·È Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Times ÛÙÔ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “ΔÔ WikiLeaks ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ï›ÛÙ˜ Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∏¶∞” ªÂٷ͇ ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÙÔÔıÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ WikiLeaks Â›Ó·È Î·È Ô ·ÁˆÁfi˜ ·ÂÚ›Ô˘ Nadym ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ™È‚ËÚ›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. øÛÙfiÛÔ Û η̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó.

∞Ì˯·Ó›· ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘Û½Ó

∞fiÚÚËÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰Èψ̷ÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ·Ì˯·Ó›· Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ fiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ πÚ¿Î ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘Û½Ó, ÙÔ 2006, ¤Ó·˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ ¢¯‹-

∫·Ù·‰›ÎË WikiLeaks ·fi ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ

ıËΠӷ ¿ÂÈ “ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË” . ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ WikiLeaks ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙÔ πÚ¿Î ∑·ÏÌ¿È Ã·ÏÈÏ˙¿ÓÙ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ πÚ¿Î ªÔ˘ÓΛ٠·Ï-º·ÚÔ‡Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. “ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÈÚ·ÎÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÔÈÔÈ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÂȉ‹ ¤ÁÈÓ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ Î·È ˘fi ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007. √ ·Ï-º·ÚÔ‡Ó ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ï˘‹ıËΠÙÔÓ ™·ÓÙ¿Ì ÃÔ˘ÛÂ˝Ó fiÙ·Ó ÙÔÓ Â›‰Â Ó· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÎÙÂϤÛÂˆÓ “ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ù· ¯¤ÚÈ· ‰Â̤ӷ Î·È ÙÚ¤ÌÔÓÙ·˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·” . √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ › “Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË” , Ï›Á˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÚÈÓ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ·Á¯fiÓË Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ¤Ó· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô Ã·ÏÈÏ˙¿ÓÙ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì Ó· “¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙË ‰›Î·ÈË ‰›ÎË ÙÔ˘” . “∂›Û˘ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ™·ÓÙ¿Ì ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â-

ÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜” , ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi Ô ™·ÓÙ¿Ì Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ∂˚ÓÙ ÂÏ-’∞ÓÙ¯·, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì.

∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó: ¢ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ∏¶∞

√È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰È·‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰Èψ̷ٛ·˜ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ WikiLeaks, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. √ ∑·ÏÌ¿È ƒ·ÛÔ‡Ï ·Ó¤ÊÂÚ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ Ú¤ÂÈ “Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÂÓÈÎÒ˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Â› Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ “ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÊÈÏ›·˜ ÌÂٷ͇ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ WikiLeaks” . ™‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ, ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÎÙÂٷ̤ÓË, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ôχ ÂÈÎÚÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È. √ ƒ·ÛÔ‡Ï ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ‰Èψ̿Ù˜ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ‰Èψ̿Ù˜, ·ÊÔ‡ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù’È‰›·Ó Û˘-

∏ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ª¿Ô˘Ú· ∫fiÓÂÏÈ Î·Ù·‰›Î·Û ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ §È‚·Ó¤˙Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ™·¿Ó٠÷ڛÚÈ, ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ WikiLeaks ˆ˜ “·Ú¿ÓÔ̘ Î·È ·Ó‡ı˘Ó˜” , ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·. “√È ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È ·Ó‡ı˘Ó˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ WikiLeaks, Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ̤ۈ ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÛÎÔ›Ìˆ˜ Ï·ıÂÌ¤ÓˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·˘ıÂÓÙÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∫fiÓÂÏÈ. ∏ ÏÈ‚·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Ï Õ¯Ì·Ú, Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙË ÛÈÈÙÈ΋ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÙËÏÂÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ §›‚·ÓÔ, Ù· ÔÔ›· ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ WikiLeaks. ™Â ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿, ÙÔ˘ 2008, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ §›‚·ÓÔ (TSL), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ› Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ƒ·Ê›Î ÷ڛÚÈ, ˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ªÈÛ¤Ï ™›ÛÔÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙË μËÚ˘ÙÙfi. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡Û ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÏÈ‚·ÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ›‰È·. ™‡Ìʈӷ Ì ÔÏÏ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÙÔ ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚÔÛ¯Ҙ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô ÁÈ· ÌÈ· ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ‚›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ∫fiÓÂÏÈ Â·Ó¤Ï·‚ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ §›‚·ÓÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜: “∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ Î·È ÙÚ·ÁÈ΋ ‚›· Ô˘ ¤ÏËÍ fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘” .

¡∂√ ¢∂§Ãπ, 6.

∏ °∞§§π∞ ˘¤ÁÚ·„ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘Ì-

ʈӛ·-Ï·›ÛÈÔ Ì ÙËÓ πÓ‰›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ EPR Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó¤Ô ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ÎÚ·Ù›‰ÈÔ ª·¯·Ú¿ÛÙÚ·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¡¤Ô ¢Âϯ› ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ πÓ‰›·˜ ª·ÓÌÔ¯¿Ó ™ÈÓÁÎ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ™·ÚÎÔ˙› ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô EPR, “ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ πÓ‰›· ¤Ó·Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÈÚËÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË” . ∏ Û˘Ìʈӛ·, ‡„Ô˘˜ 9,3 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ˘ÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Areva ∞Ó §Ô‚ÂÚ˙fiÓ Î·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ πÓ‰›·˜ NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited). ∏ Û˘Ìʈӛ·-Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÔÚÈÛÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÒÏËÛ˘, ‰›ÓÂÈ fï˜ ÛÙËÓ Areva ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Î·È È·ˆÓÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∞ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ EPR ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ (∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ∞ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·˜ ¡ÂÚÔ‡ ˘fi ¶›ÂÛË) ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∫›Ó·, ÂÓÒ Ë πÓ‰›· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰‡Ô ÚˆÛÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÎÚ·Ù›‰ÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ï ¡·ÓÙÔ‡.

“¶Ó›ÁËηӔ Ù· μ·ÏοÓÈ·, “¿ÁˆÛ” Ë ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË ∞£∏¡∞, 6.

√π ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 100 ÂÙÒÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ. ∫ÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 Ë̤Ú˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›· ∂ÏÏ¿‰·˜ - μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ “ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΔ ·fi Ù· ÔÚÌËÙÈο ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™ÒÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 7 ÛËÏ·ÈÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û Û‹Ï·ÈÔ, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ∞Ï‚·Ó›·, ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ Â·Ú¯›· ™Îfi‰Ú·. 6.500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÂÎÎÂÓˆı› Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÂÚ›Ô˘ 12.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∏ ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Â-

ÚÈÔ¯‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÓÒ ÙÔ 23% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ fiÏ˘ ™Îfi‰Ú· ¤¯ÂÈ ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ. ™Ô‚·Ú¤˜ ‚Ï¿‚˜ ˘¤ÛÙË ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘. ΔË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ˙‹ÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›· ÂÓÒ ‚Ô‹ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ·Ô-

ÛÙ›ÏÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·. ™ÙË μÔÛÓ›· - ∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÙ·Ó Î·Ù¤ÚÚ¢Û ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ·fi ηÙÔÏ›ÛıËÛË. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Î·È ÓfiÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹

ÙÔ˘˜ ·fi ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· ÛÙË °ÎÚÂÓfiÌÏ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÂÓÒ ÏËÌ̇Ú˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙË Ã¿‚ÚË ÛÙË ª¿Á¯Ë. ™ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ¿ÏÏÔÈ ¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û 52. §fiÁˆ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆ-

Ô˜ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÂÓÒ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Ì ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ô˘ ¤Êı·Û ٷ 20 Ì 40 ÂηÙÔÛÙ¿. ¶ÏËÌ̇Ú˜ Î·È Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙË ª·‰¤Ú· Î·È ÙȘ ∞˙fiÚ˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¢ÂÓ ‰È·‚ϤÔ˘Ó “ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ” ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·‡ÍËÛË ·ÔχÛˆÓ

μ. ∂ÏÏ¿‰·: ∞·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 6.

ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÎÈÓ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500). ª¿ÏÈÛÙ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔχÛÂȘ, ̤۷ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Êı¿ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 36%.

™Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi (57%) ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·Ó¤·ÊÔ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ¤Ó· 7% ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ‰Â›ÎÙ˘ NGBI 500 - ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚ¢ÓÒÓ Interview, Û ‰Â›ÁÌ· 500 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙÔ -34, Â›Â‰Ô Ô˘ Â›Ó·È ›‰ÈÔ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2010. ™Â ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Î˘Ì¿ÓıËΠÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ∞Ó¿ÏÔÁË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·Ó·‰‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 53% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Î‹, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘„ËÏfi Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·¿ÓÙËÛË. “ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ” , Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰Â ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ô‡ÙÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ÌfiÏȘ ÙÔ 14% ‰È·‚ϤÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ (‰Â‡ÙÂÚÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 13 Ì‹Ó˜). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ 19% (22% ‹Ù·Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010) ··ÓÙ¿ ˆ˜ ·˘Í‹ıËÎÂ, ÙÔ 54% (¤Ó·ÓÙÈ 47% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·) ˆ˜ ÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÙÔ 27% fiÙÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚfi˜.

°™∂μ∂∂: ∏ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô‰ËÁ› Û ‡ÊÂÛË ∏ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô‰ËÁ› Û ‡ÊÂÛË ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ °™∂μ∂∂ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÛÂÏ¿. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë °™∂μ∂∂ ¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â·ÓÂͤٷÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂ-

∞£∏¡∞, 6.

Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∞ ‰ˆÚÔοÚÙ·˜ ÂȯÂÈ-

Ú› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙË Ó¤· ÊÔÚÔοÚÙ· Ô˘ ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ Î·Ù¿ Ì›· ÌÔÓ¿‰· ÙÔÓ º¶∞ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È “ÙÛÈÌË̤ÓÔ˜” ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 13% ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ‚·ÛÈο ·Á·ı¿, fiˆ˜ ÙÚfiÊÈÌ·, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ¢∂∫√, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ë ÚfiÙ·ÛË Î¿ı ÊÔÚ¿ fiÔ˘ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÊÔÚÔοÚÙ· ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ 1%. ŒÙÛÈ, ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì º¶∞ 13%, ı· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ º¶∞ ÛÙÔ 12% Î·È ÔÌÔ›ˆ˜ ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 23%, ı· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÏËÚÒÓÂÈ º¶∞ 22%. ∏ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊfiÚÔ ‹ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ˆ˜ ΛÓËÙÚÔ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÊÔÚÔοÚÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› Â›Û˘ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ıÚÔ›˙Ô˘Ó ÛÙË ÊÔÚÔοÚÙ· ÙÔ˘˜ ·ԉ›ÍÂȘ ·Í›·˜

ÓÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë °™∂μ∂∂ ÛÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: - ∏ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ·fi 11% Û 13% ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÌÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ηٿ Ì›· ÌÔÓ¿‰· (·fi 23% Û 22% Î·È ·fi 11% Û 10%), ı· ÂÓ›Û¯˘Â ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ı· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ηٷӷψÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ·ÔʤÚÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. - ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ¤ÂÈÙ· Î·È ·fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔʤÚÂÈ, ÂȉÈο Û ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, fiˆ˜ Ë ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·. - ∞ӷηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂º∫ ÛÙ· ηÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ 40.000 ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „ÈÏÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î¤Ú‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜. - ∂›Ï˘ÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ¶Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ ¶ƒ√¶√, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ʇÛ˘ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ √¶∞¶.

- ™˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ º¶∞. - ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ì¤ÚÈÌÓ˜ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙ˘ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜. - ∏ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÌË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·Ó·ÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋. - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ-ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ. - £ÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂȉÈ΋˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙȘ ¢√À, ·Ú¿ÏÏËÏ˘ Ì ÙÔ ™¢√∂, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÚÔÏËÙÈÎfi Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î·È fi¯È ηٷÛÙ·ÏÙÈÎfi, fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÌÂϤÙË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (2007). ªÈ· ˘ËÚÂÛ›·, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ı· ηıÔ‰ËÁ› Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÈ̈Ú› ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË

Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. - ∂·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ˆ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù¤ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ·ÁÔÚÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ú Ì ÌÂÙÚËÙ¿ (ÌfiÓÔ Ì ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜), ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ηٷӷψً. ∏ °™∂μ∂∂ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi Ó· ·˘ÍËı› ÛÙ· 3.000 ú, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔηÏ› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∏ °™∂μ∂∂ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ (.¯. ºªÀ) Ì ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘. ™Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÂÓfi˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ¿ÏÏˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (.¯. ¯Ú¤Ë ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, ‰·Ó›ˆÓ Î.Ï.) ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ Ô˘ Û˘ÓËı¤Ûٷٷ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î.Ï. √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙË °™∂μ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ, Â›Û˘, Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È Û ¿ÓÈÛÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë °™∂μ∂∂ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂º∫ ÛÙÔÓ ∫·Ófi ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÊfiÚÔ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ¶Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ ¶ƒ√¶√.

“∂ÌʇÏÈÔ˜” ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12/12 ∞£∏¡∞, 6.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Ú¤ÏÏ·˜, ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ú¿ ÙȘ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ™Ù∂ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Î˘Úˆı› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â˘ÓÔ› ÌfiÓÔ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. øÛÙfiÛÔ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È Ë °™∂μ∂∂, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ. ŒÌÔÚÔÈ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÎÂÚÎfiÔÚÙ·”, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiϘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶. ∫·Ú¤Ï·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó fiÏÂÌÔ ı· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó”, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ô ∂™∞ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ‰ÈηÛÙÈο ̤۷ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ› Ë ∞ı‹Ó· ¤Ó· “·ÓÔȯÙfi mall”, ÛËÌ›ˆÛÂ, fiÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÒÚ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ Ù˙›ÚÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™∞ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô Ù˙›ÚÔ˜ Â›Ó·È ÂṲ̂ÓÔ˜ ηٿ 40% Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ۯÔÏ›·Û fiÙÈ ÙÔ 30% Ì 35% ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ∂ÌÔÚÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ∫ËÊÈÛÈ¿˜ Î·È Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙȘ 12 ÙÔ˘ Ì‹Ó·.

∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË º¶∞ ηٿ Ì›· ÌÔÓ¿‰· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘

À¶√π∫: “ÃÚ˘ÛÒÓÂÈ” ÙË ÊÔÚÔοÚÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ··ÈÙËÙfi ÔÛfi ·ԉ›ÍÂˆÓ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ Â›Ó·È 12.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· οı ÂÈϤÔÓ ÔÛfi ¤ˆ˜ 15.000 ¢ÚÒ Ë ÂÊÔÚ›· οÓÂÈ ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ 10% Â› Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜. ŒÙÛÈ, ·Ó οÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ 12.000 ¢ÚÒ Î·È Ì·˙¤„ÂÈ 15.000 ¢ÚÒ Ù· 3.000 ¢ÚÒ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌfiÓÔ˘˜ ¤ÎÙˆÛ˘ ÊfiÚÔ˘ 300 ¢ÚÒ. ∞Ó Ù· 15.000 Á›ÓÔ˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, 16.000, ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ¤ÎÙˆÛ˘ ÊfiÚÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1.000 ¢ÚÒ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÚ›ÙË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ “ÏËÁ‹” Ù˘ ÌË ¤Î‰ÔÛ˘ ·ԉ›ÍÂˆÓ ·fi ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó, ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· POS (·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿Ó ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙË ÊÔÚÔοÚÙ·) ı· ÌÂÙÚ¿Ó Â› ‰‡Ô (Ì›· ·fi‰ÂÈÍË 100 ¢ÚÒ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È

ÁÈ· 200), ηχÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ.

ŒÚ¯ÂÙ·È Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ŒÓ· ·ÎfiÌ· fiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. √È Û¯Â‰È·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Î¿ı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. ∏ ∞Ú¯‹ ·˘Ù‹ ı· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 90 ‹ ÙÔ Ôχ 120 ËÌÂÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ 8 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·), ÂÓÒ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ·˘Ù‹Ó ¤-

Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ªÂ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 25% Î·È Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ 50% (Â› ÙˆÓ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô). °È· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ı· ··ÈÙÂ›Ù·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌÈÛfi (ÌÂٷ͇ 20% Î·È 30%). ™‹ÌÂÚ·, ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 150.000 ‰›Î˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙ› 8 - 12 ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë Â›ÛÚ·ÍË ÂÛfi‰ˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ‰Ú¿ÛÂÈ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔ‰›Î˜-ÂÍÚ¤˜.

¶·Ú¿Ù·ÛË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·fi √°∞ ∞£∏¡∞, 6.

Δ∏¡ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (8‹ÌÂÚ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô √°∞. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¤Ú·Ó Ù˘ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ (31-122010), ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· ¢ÓÔËıÔ‡Ó ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ‰ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙfiÔ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ Î·Ù¿Ï˘Ì· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 313-2011 ı· ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √°∞ www.oga.gr.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32

TPITH 7 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√

¢È¯·Ṳ̂ӷ Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘

ΔÚ¿Â˙˜ Î·È ÂÚÈʤÚÂÈ· “ÙÚ¿‚ËÍ·Ó” ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË

™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· √

∞£∏¡∞, 6.

√ Ã∞ª∏§√Δ∂ƒ√™ Ù˙›ÚÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·-

ÁÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ˘‹ÚÍ ·Ê‹ÓÂÈ Ï›Á· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Ã∞ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ú¿ ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi “͇ÓËÌ·” Ô˘ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· οÔȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ ˘‹ÚÍ ÂӉȷʤÚÔÓ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ȤÛÙËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Marfin. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ›¯Â ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 0,42%, ÛÙȘ 1.492,92 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ ‰Â ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 62,183 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂Í ·˘ÙÒÓ Ù· 13,77 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, Ù· 8,45 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ √¶∞¶, Ù· 6,56 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù· 4,86 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ √Δ∂. ªÂ Î¤Ú‰Ë 1% ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÛÙȘ 1.367,01 ÌÔÓ¿‰Â˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚ÚÂı› ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ¤ˆ˜ ÙÔ +1,68%. ∞fi ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∞Δ∂ (-4,82% ÛÙ· 0,79 ¢ÚÒ) Î·È ΔÚ. ∫‡ÚÔ˘ (-1,03% ÛÙ· 2,87 ¢ÚÒ). •Â¯ÒÚÈÛ·Ó Ù· Î¤Ú‰Ë 4,46% Î·È 4% ÙˆÓ Marfin Popular Bank Î·È Geniki, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ΔÚ. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Alpha Bank ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ 2,99% Î·È 2,27%, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ Eurobank, Δ.Δ. Î·È ∂Δ∂ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë 1,20%, 0,96% Î·È 0,45% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ MIG (+8,82%), Marfin Popular Bank (+4,46%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+2,99%), ÙÔ˘ √¶∞¶ (+2,83%) Î·È Ù˘ ¢∂∏ (+2,99%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ Ù˘ Atebank (-4,82%) Î·È Ù˘ Coca Cola 3E (-2,46%).

™Ù· 54,7 ‰ÈÛ. Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ™Ù· 54,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 50,4%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ªËÓÈ·›Ô ™Ù·ÙÈÛÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ™˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ú2,2 ‰ÈÛ. (ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 16% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2010 Î·È Î·Ù¿ 61% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2009). ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ã.∞. ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· ú54.7 ‰ÈÛ., ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 7,9% ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2010 Î·È ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 34,8% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2009. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 50,4% (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 48,6% ηٿ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·). √È Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ 50,2% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ∫·ı·Ú‹ ÂÈÛÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‡„Ô˘˜ ú35,86 ÂηÙ. ∫·ı·Ú‹ ÂÈÛÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‡„Ô˘˜ ú47,91 ÂηÙ. ∫·ı·Ú‹ ÂÎÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ú103,83 ÂηÙ. 45,6 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂ÓÂÚÁ¤˜ ªÂÚ›‰Â˜ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ (·fi 64 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·) 2.810 ¡¤Â˜ ªÂÚ›‰Â˜ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ (·fi 3.697 ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·). ∞ÒÏÂȘ 8,26% ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË Ã∞ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì‹Ó·.

μƒÀ•∂§§∂™, 6.

Â›ÙÚÔÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ŸÏÈ ƒÂÓ, ÂͤÊÚ·Û ۋÌÂÚ· ÙÔ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ “Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ” , ·Ú¿ ÙȘ Â›ÛË̘ ÚÔÙÚÔ¤˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi (Â·ÎÚÈ‚Ò˜, ÙÔ‡ÙÔ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Δ˙Ô‡ÏÈÔ ΔÚÂÌfiÓÙÈ Î·È ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Ì ¿ÚıÚÔ, Ô˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ “º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï Δ¿È̘” ). “Δ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÏÒÚÈÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÙˆ˜ ¤ÁÈÓ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 10Âٛ˜” , ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô Î. ƒÂÓ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. “™ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘, Ë È‰¤· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›Ûˆ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ ª¿ÈÔ, ÚfiÙÂÈÓ ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤Ó·Ó Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜” , Ô˘ ı· ‹Ù·Ó “‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Û ‰·ÓÂȷΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” Î·È Ô˘ “·ÔÚÚ›ÊıËΔ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂∂” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜. “∞˘Ùfi ηٷÓÔÒ ÂÁÒ, fiÙÈ ÂΛ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· Êı¿ÛÂÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜” ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Î. ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÂÈÛ‹Ì·Ó Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï Δ¿È̘” fiÙÈ “Ë ∂˘ÚÒË Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ì›· Û˘ÛÙËÌÈ΋ fiÛÔ ÎÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ·¿ÓÙËÛË Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ ‹, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ∂∂” . ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ “Â›Ó·È Ë ÛıÂÓ·Ú‹ Ì·˜ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÙˆÚÈÓ‹ Û˘-

ÛÙȘ 882 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. øÛÙfiÛÔ Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ù¯ÓÈ΋ ηıÒ˜ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÔÌfiÏÔÁÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ¶Ï¤ÔÓ ˆ˜ ̤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÔÌfiÏÔÁÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2021, ÂÓÒ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi πÔ˘Ó›Ô˘ 2020. ΔÔ Â˘ÚÒ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· 1,3260 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fiÚÚÔÈ· ΢ڛˆ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ....

Á΢ڛ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ù· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” . ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Â›Û˘, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙÈ “‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ‰·ÓÂÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” , ȉ¤· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÎÈ Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °È·Ó ∫˜ ÓÙ °È¿ÁÎÂÚ.

√ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ΔÔ ª¿ÈÔ Ê¤ÙÔ˜, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Û˘Ó¤ÛÙËÛ·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi 750 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, Ô Î. ƒÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠۋÌÂÚ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “·˘Ùfi Â›Ó·È ı¤Ì· ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ - Û˘Ó‹Ïı Á‡Úˆ ÛÙȘ 18.00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó, Û¯ÂÙÈÎÒ˜, fiÙÈ Ë ·ÈÛıËÙ‹ ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ı· Û˘˙ËÙ›ÙÔ Â›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ó· Û˘˙ËÙ›ÙÔ ÎÈ Ë È‰¤· ¤Î‰ÔÛ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ - ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÓfi˜ “ÔÏ˘ÌÂÚÔ‡˜ ‰·Ó›Ԣ” ,

ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰È·Û›ÚÂÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÔ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi) Ú›ÛÎÔ, Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙË Û‡Ó·„Ë ÂÓfi˜ ‰·Ó›Ԣ. ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÈÔ Â‡ÚˆÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·› Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ó· ÂÎÙÚԯȿÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. “ΔÔ ¢¡Δ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ì ¯·ÌËÏfi ∞∂¶ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ·ÚÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ Eurogroup ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜. Δ· CDS ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈο ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÓÔ‰Èο ∂ÏÏ¿‰· 915 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, πÛ·Ó›· 310 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 460 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, πÚÏ·Ó‰›· 565 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, πÙ·Ï›· 225 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È μ¤ÏÁÈÔ 195 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ΔÔ spread ÔÚȷο ÙˆÙÈο

Goldman Sachs: ∞ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÔÈ Ôχ ˘„ËϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Jim O’ Neill, ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ Ù˘ Goldman Sachs Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ Goldman Sachs Asset Management (GSAM), ÌÈ·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 800 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ¿Ï·È·. 줂·È·, Ô O’ Neill ‰ÂÓ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÎÚ›ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ËÁÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÂÍ‹ÁËÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ Reuters, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› οÔÈ· χÛË Û‡ÓÙÔÌ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›‰· fiÔ˘ ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ì ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. “ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, fiÙ·Ó ÙÔ Îϛ̷ ¤‰ÂȯÓ ӷ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÈÎfi, Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Îϛ۠ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È ·ÁfiÚ·Û ¤Ó· ηϿıÈ ·fi ·˘Ù¿

Ù· ÔÌfiÏÔÁ·. μ¿Ï ٷ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Û·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ” , ›Â. “ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ȉ¤Â˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, οÔȘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, Î·È fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, fiÏ· ı· Ê·›ÓÔÓÙ·È Î¿ˆ˜ ηχÙÂÚ·” , ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô O’Neill. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ 2011, ÚԂϤÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20% ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 1-2 ¯ÚfiÓÈ·.

“∂ÏÏ¿‰·, πÚÏ·Ó‰›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜” ∏ ηٿÏËÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· Â›Ó·È Èı·ÓfiÙËÙ· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ̤۷ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ, Kenneth Rogoff. “∏ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ¿ÚÓËÛ˘” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Rogoff, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ Bloomberg. “√È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ›Ûˆ, ÙÔ ¢¡Δ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ›Ûˆ...” , ÚfiÛıÂÛÂ. “£· ‹Ì·ÛÙ·Ó Ôχ Ù˘¯ÂÚÔ› ·Ó ∂ÏÏ¿‰·, πÚÏ·Ó‰›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜” .

ªÂٷ͇ ‰ÂηÂÓÓÈ¿ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂∂

ŸÁ‰ÔÔ˜ ηχÙÂÚÔ˜ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §√¡¢π¡√, 6.

√°¢√√™ ÌÂٷ͇ ‰ÂηÂÓÓÈ¿ Ô-

ÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ 2010, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÔÈ Financial Times. ¶ÚÒÙÔ˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ. ∏ ηٿٷÍË ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Û ÙÚ›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â›‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ŒÎÏËÍË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ

- ·fi ÂÙ¿ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÒÙÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. √ Î. ª¿ÚÎÔ ∞ÓÔ˘ÓÙÛÈ¿Ù· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ UniCredit ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˆ˜ “·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÊ·ÓÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ - ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ ¤ÚÁÔ” . √ Î. ŒÚÈÎ ¡›ÏÛÂÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Goldman Sachs ÚÔÛ¤ıÂÛ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: “ΔÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠfiϘ ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜

ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Û¯Â‰›·Û ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÏÈÛÙÈο Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ì ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ, ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ÙÔ 2011, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ηٿٷÍË ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ fiÁ‰ÔË ı¤ÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٷٿ¯ÙËΠÛÙËÓ 17Ë ı¤ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ 19Ë ı¤ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·-

ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ∞∂¶, ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2012, ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·fi ÙÔ 2007 ¤ˆ˜ ÙÔ 2012 Î·È ÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘. ∏ ηٿٷÍË ÙˆÓ 19 ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 1. μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, °ÂÚÌ·Ó›·, 2. °È¿ÙÛÂÎ ƒÔÛÙfiÊÛÎÈ,

¶Ôψӛ·, 3. ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, °·ÏÏ›·, 4. ÕÓÙÂÚ˜ ªÔÚÁÎ, ™Ô˘Ë‰›·, 5. °ÈÔ‡ÚÎÈ ∫·Ù¿ÈÓÂÓ, ºÈÓÏ·Ó‰›·, 6. Δ˙ÔÚÙ˙ ŸÛÌÔÚÓ, μÚÂÙ·Ó›·, 7. ¡ÙÈÓÙȤ ƒ¤ÈÓÙÂÚ˜, μ¤ÏÁÈÔ, 8. °ÈÒÚÁ. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∂ÏÏ¿‰·, 9. ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, 10. π‚¿Ó ª›ÎÏÔ˜, ™ÏÔ‚·Î›·, 11. °È·Ó ∫˜ ÓÙ °È¿ÓÁÎÂÚ, √ÏÏ·Ó‰›·,12. ª›ÚÔÛÏ·‚ ∫¿ÏÔ˘ÛÂÎ, ΔÛ¯›·, 13. °Èfi˙ÂÊ ¶ÚÂÏ, ∞˘ÛÙÚ›·, 14. Δ˙Ô‡ÏÈÔ ΔÚÂÌfiÓÙÈ, πÙ·Ï›·, 15. ∫Ï¿Ô˘˜ ÃÔÚÙ ºÚ¤ÓÙÚÈÎÛÂÓ, ¢·Ó›·, 16. ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔÂͤÈÚ· ÓÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, 17. ŒÏÂÓ· ™·ÏÁ¿‰Ô, πÛ·Ó›·, 18. °ÎÈfiÚÁÎÈ ª·ÙÔϤÛÈ, √˘ÁÁ·Ú›·, 19. ªÚ¿È·Ó §¤Óȯ·Ó, πÚÏ·Ó‰›·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 33

TPITH 7 ¢EKEMBPI√À 2010

™Ù∂: ¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜

¶ÚÔ˜ Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ À¶∂∫∞: ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· Û›ÙÈ·

∞£∏¡∞, 6.

∞£∏¡∞, 6.

ÓÔȯÙfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ¿ÊËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. £· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË, “Â¿Ó ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ·Ú¿Ù·ÛË, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

¶¿ÓÙˆ˜, ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ‹ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú·Ù·ı›, ̤¯ÚÈ ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂›Û˘, ·Ú·Ù¿ıËÎÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜, ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

ΔÔ ™Ù∂ ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ŒÓ· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ηٿ Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¤Î·ÓÂ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ë ÔÔ›· Ì Ӥ· ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ¤ÎÚÈÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ˙ËÙ¿ ηÙ‰¿ÊÈÛË. ¶¤Ú˘ÛÈ, ÙÔ ™Ù∂ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏÂˆÓ Î·È ¤ÎÚÈÓ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ‰·Ê›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·. Ÿˆ˜ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ Û ÏÂÈ¿‰· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘, ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ·Í›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ∏ ·fiÊ·ÛË ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ “ÓfiÌÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿”, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ∂οÏË.

™Â ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘fiıÂÛË Ô˘ ÂͤٷÛ ÙÔ ™Ù∂ ·ÊÔÚ¿ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÈÎÈÛÌfi ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ÔÏË ™‡ÚÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏÂˆÓ ‹ ÂÓÙfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1983 Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ “ÓfiÌÔ˘ ΔÚ›ÙÛË” (¡.1337/1983), Ù· ÔÔ›· ¤ÚÂ ηÓÔÓÈο ‹‰Ë Ó· ›¯·Ó ηÙ‰·ÊÈÛÙ›. ∏ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙËÓ Ófiı¢ÛË Î·È Û˘Ó¯‹ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ∞ÎfiÌË, ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· Ë “Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ·Á‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡”. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù∂ ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ·fi 13.9.2004 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ÔÏË Ù˘ ™‡ÚÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3044/2002, fiˆ˜ Â›Û˘ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Î·È Ë ·fi 22.9.2004 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÙÚ¿Ë Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÓÂÚÔ‡ ª¤Û· ÛÙÔ 2011, ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ·

Û›ÙÈ·, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ë ÔÔ›·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· À‰¿ÙˆÓ Î. ∞Ó‰Ú¤· ∞Ó‰Ú·‰¿ÎË, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ À‰¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú·‰¿Î˘, ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı›, Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚Úfi¯ÈÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÁÎÚÈ), ‹ Î·È ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙˆÓ Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÂȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ À‰¿ÙˆÓ, Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡. £· ÏËÊı› ˘fi„Ë, fiˆ˜ ›·Ó, Ë ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙԯ‡ÂÈ, fi-

ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË, ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÎÙÈÌ¿, ÚfiÛıÂÛÂ, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηϋ˜ ¯ËÌÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰fiıËΠÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÚÁˆÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ À‰¿ÙˆÓ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011, ı· ˘ÏÔÔÈËı› Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘ Δ·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘, Û οı ·ÎÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÎÔχ̂ËÛË. °È· Ù· ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ûˆfi ÔÙ·Ìfi, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË, Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Œ¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ‹‰Ë, ÚfiÛıÂÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ηı·Úfi fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi °È· ÙÔ 2011, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ӥ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÏËÌ̇ڷ˜, Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·ÎÙÔÏfiˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ™™∂ ∞£∏¡∞, 6.

¡¤Ô Á‡ÚÔ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏfiˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÌË ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙËÓ 8‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. √ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Attica Group ¶¤ÙÚÔ˜ μ¤ÙÙ·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Blue Star Ferries Î·È Superfast Ferries, Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ŸÌÈÏÔ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÒÓ 2% ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙËÓ ÔÔ›· η٤‚·ÏÂ Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó! √ Î. μ¤ÙÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ï˘ËÚfi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙‹-

ÙËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜ Ó· ÌÔÚ› Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚·˜. “∑ËÙ¿Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ó· Ì·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÔÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ì·˜ Î·È fi¯È Ó· ›̷ÛÙ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î.μ¤ÙÙ·˜ ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ fiˆ˜ Ù· ·¯ıÔÊÔÚÈο Î·È ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó. √ “Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔ˜” Î. ¶. μ¤ÙÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ATTICA GROUP ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‹ÚÂÌÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈı˘Ì› “‰È· ÏfiÁˆÓ” Ó· ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë

ŒÓˆÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜. “∏ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ìATTICA GROUPî Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂÌÔӈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¡·˘ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Â·˘ÙÔ‡˜ ÛÙ· “ηϿ” ÚˆÙÔfiÚ· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ó· ʤÚÂÈ Â›ÛËÌ· ÙÔ dumping ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÚÔÛ·ı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÌË ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ™∂∂¡ fiÔ˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÓ πÙ·Ï›·˜ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÌË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ”, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. °È·Ù› “¤ÓÔ¯·” ·Ú·‚ϤÂÈ Ô Î. ¶. μ¤ÙÙ·˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂∂¡ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¿, ·ÊÔ‡ “̤۷ ÙÔ˘” Û˘ÌʈÓ› Ì fiÏ·. ¶¿ÏÈ ›Ûˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·›ÍÂÈ ÙÔ “ηÏfi ·È‰›” ÁÈ· ÙËÓ ¶.¡.√. Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜.

™Ùfi¯Ô˜ Ë Â›ÛÚ·ÍË 5,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ

∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ

∫Ô˘ÛÂÏ¿˜: ∂ÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ

∫·Ì›· ·Ó¿ÁÎË Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ μÔ‹ıÂÈ·˜

∞£∏¡∞, 6.

μƒÀ•∂§§∂™, 6.

ΔËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜.™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô Î. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ 27 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ fiÙÈ ı· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ.¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ÂÛfi‰ˆÓ 5,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. Δ· ¤ÛÔ‰· ·˘Ù¿ ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi: * ΔËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. * ΔÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ º¶∞ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞. * ΔËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· (·ÎfiÌ· Î·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ) ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏÔ‡Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜.

√È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜, “ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ”, “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ·” ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ μÔ‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. “¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ·”, ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Eurogroup ÛÙȘ μڢͤÏϘ. “∞ÎÔ‡Û·Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∫Ï¿Ô˘˜ ƒ¤ÁÎÏÈÓÁÎ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙfiÓÈÛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ·. À¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÛÙ·ÛȷΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË”, ÚfiÛıÂÛÂ. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì›·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÛÙ· 750 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ٷ ÂÈϤÔÓ 250 ‰ÈÛ. Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È Ù· 60 ‰ÈÛ. ·fi ÙÔ ¢¡Δ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Â›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË “‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ì›· ÎÚ›ÛË Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ¯Ú¤Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ”. “ΔÔ Â˘ÚÒ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙ· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ.

ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ¤¯ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ì ÙËÓ ›‰È· Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘ÙÔ› Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ì ÙÔ Ó.3852/2010 (“∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”). ΔË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Ú¿Í˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂›Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ “ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘·ÁfiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ù˘¯fiÓ ‰Â ÂÈϤÔÓ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ì ٷ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂȉfiÌ·Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛˆÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿” . Δ¤ÏÔ˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÏfiÁˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ‰ÈÔÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÓfiÌÔ˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È¿Ù·Í˘ ÙËÓ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010” .

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË Ó¤· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 6.

™ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î¿ı ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· Ù˘ ∂∂. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi “ηϿıÈ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” , ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Î·È ªÈϤӷ˜ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË. ∞fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· Á›ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ∫∞¶. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Â›Ó·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένη στο κέντρο του Βόλου (πλησίον Πανεπιστημίου). Πληρ. τηλ. 24210-28559 ή 6972148144. (620) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 106 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, αυτόνομο, φωτεινό με θέα, φρεσκοβαμμένο, ολοδική του ταράτσα, 3 υπνοδωμάτια παρκέ, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 2 wc, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη, 340 Ε. Πληρ. τηλ. 24240-34049, 24240-33657. (864)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (970)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π: 1) Κατάστημα ισόγειο γωνιακό στο Βόλο, εμβαδού 107 τ.μ., κεντρική θέρμανση και κλιματισμό. 2) Διαμέρισμα στο Βόλο, κέντρο απόκεντρο 112 τ.μ. στο 2ο όροφο με αυτόνομη κεντρική θέρμανση με αέριο, κλιματισμό, έχει επίσης αποθήκη στο υπόγειο και κλειστό γκαράζ. Τηλ. 6932872045. (863)

¶ˆÏÂ›Ù·È στα Πλατανίδια μεζονέτα 218 τ.μ., lux, δίπλα στη θάλασσα, με έξτρα, 3.000 τ.μ. Ιδιώτης 6936 747540. (071)

¶ˆÏÂ›Ù·È στις Αλυκές διαμέρισμα 101 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη κ.τ.λ. και με πολλά εξτρά. 200.000Ε. Ιδιώτης 6936 747540. (072)

¶ˆÏÂ›Ù·È οικόπεδο 3.700 τ.μ. στα Άνω Λεχώνια, εντός σχεδίου. π√¡π∫∏ ∞.∂. 24210 31321 6973 852785 (073)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (899)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂. Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ £. ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ °. ∞¡¢ƒπ∫√™ - π. æÀ§§√™ ¡. °¿ÙÛÔ˘ 3-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828 ¶ø§√À¡Δ∞π

στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (901)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

¶ˆÏ›ٷÈ

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

οικόπεδο 2.000 τ.μ. στα Άνω Λεχώνια, εντός σχεδίου, με παλιό πύργο 400 τ.μ. και παλιά οικία 300 τ.μ. π√¡π∫∏ ∞.∂. 24210 31321 6973 852785 (074)

στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (882)

∫Ô˘ÚÂ›Ô ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 106. ¶ÏËÚ. Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6972 900740, 24220 22468, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. (059)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (888)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰, 3 w.c., Û ÔÈÎÔ. 140 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ·, parking, ·Û·ÓÛ¤Ú, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 230.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (866)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π ÔÚÔÊ/ÛÌ· 144 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (867)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (868)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ¶ø§∂πΔ∞π ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÈÛÙË Â¤Ó‰˘ÛË. ‚) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 38 Ù.Ì., 52 Ù.Ì., 54 Ù.Ì., 58 Ù.Ì. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (869)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §∞ƒπ™∏™ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π Καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972030140, 6974-531311. (784)

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα καινούργια 215 τ.μ. σε οικόπ. 228 τ.μ. με απεριόριστη θέα, φυσικό αέριο, parking, τζακούζι, σε τιμή ευκαιρίας. Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ £øª∞™ ΔËÏ. 24210-39110, 6982-389108, 6948-943919 (946)

¶ø§∂πΔ∞π στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Καλλιθέας στη Ν. Ιωνία, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (883)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (953)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 3άρι 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο αποθηκευτικοί χώροι σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (884)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÈο, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·›ıÚÈÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (885)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Û ‹Û˘¯Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 4 ˘/‰ fiÏ· Ì Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (886)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Ανακασιάς εξαιρετική μονοκατοικία 225 τ.μ. με φανταστική θέα την πόλη με το λιμάνι, δεύτερο καθιστικό, εξοπλισμένη κουζίνα, 3 υ/δ (το ένα master), 2 μπάνια, χώρος φιλοξενίας, όμορφα διαμορφωμένο εξωτερικό περιβάλλον, parking 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (887)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (891)

∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (912)

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (915)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ

ΤÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (916)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

§ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (918)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 2 ‰ˆÌ., ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 146 Ù.Ì., parking, ÌfiÓÔ 45.000 ∂. 2. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 85.000 ∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 4. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 5. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 50.000∂. 6. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. 7. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 353 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 20Ì., ÌfiÓÔ 60.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ôı‹ÎË ·ÓÙ› 104.000 ∂ Î·È ¿Óˆ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 57 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 102.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 192.000∂.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °.¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.115.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ , ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 6. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ Ô-

3. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 7. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 95.000∂. 2. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 4. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 5. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 250.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· οو √ÚÌÈÓ›Ô˘ (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ) 76 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 160 ÔÈÎfi‰Ô, ηÏÔÚÈʤÚ, 130.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 95.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 4. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 2 ÛÙÚÂÌ., ·ÓÙ› 200.000∂. 3. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ (ÕÓˆ μfiÏÔ˘) 755 Ù.Ì., ‰ËÌ. ‰ÚfiÌÔ, ı¤·, 150.000∂ Î·È 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂.

8.

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇

√π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞

∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞ , Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔÓ μ’ fiÚÔÊÔ , 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔÓ ¢’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2). ÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1√À ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611ÙÌ Ì ÔÈΛ· 66ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô,630ÙÌ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 95.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63

7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ¡Âfi‰ÌËÙÔ 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫ÔÚ·‹ 86, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ÁÈ· ∂¤Ó‰˘ÛË. °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∫π¡: 6992 500 005

4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΋Ô 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 195.000 ∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (920)

4. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 7. ¢ÈÒÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ Î·È 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-54 8. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-81

∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfi‰Ô, §∂Ãø¡π∞. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (921)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› ‹ 500ÙÌ ‹ 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 6) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤· . 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ¢ÚÒ. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 887ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 316ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3)ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 5) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 6) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 7) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ¢ÚÒ. 8) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ.

9. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ì ™.¢. 2,1 Î·È ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·. 95.000∂ ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞

1. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘- ∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 281,23ÙÌ Ì ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 121,44ÙÌ Î·È ÚfiÛÔ„Ë 14Ì ÛÙËÓ ∞Á .¢ËÌËÙÚ›Ô˘.. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 9. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞

1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01

2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.720ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 200Ì. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 390ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 90ÙÌ Ì ˆÚ·›Ô ΋Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ Ì ˆÚ·›· ·˘Ï‹ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 135.000 ¢ÚÒ. (923)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 52 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, καινούργιο προσόψεως, 1 υ/δ με πάρκιν. 10. 53 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, 20ετίας σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, α/θ πετρελαίου. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.

12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·. 13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 1.002 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (925)

¡¤· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Ù.Ì.(Ô‰fi˜ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ-Ô‰fi˜ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘) Ì ™.¢ 1,4 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). (∫ˆ‰. 31) 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ (50) Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì. (¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Î·›ÓÈÛË) Ì ™.¢. 2,4(ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰. 31) 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ 285,00 Ù.Ì. (ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) (Έ‰. 31) 4. ¢/ÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125,00 Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Ì¤Û· ÛÙÔ ‰/ÛÌ·. (Έ‰. 31) 5. ¢/ÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 72,5 Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (71) , ‰˘Ô ˘/‰ , Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË (Ê. ·¤ÚÈÔ), ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÔÏ (Ì ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ) (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË). (Έ‰. 31) 6. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. ( 58 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ ) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. (Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (Ô‰fi˜ ∑Ï·Ù¿ÓÔ˘-Ô‰fi˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë) ÛÙ· 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (Έ‰. 31) 7. ¢ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 132,50 Ù.Ì.(ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,1( ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ). (Έ‰. 31) 8. ∂ÓÔÈΛ·ÛË: ¢/ÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 110,00 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ, ™·Ú¿ÊË 37, Ì 2˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË (Ê. ·¤ÚÈÔ), ÎÔ˘˙›Ó· scavolini Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎȷΤ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹Î˜ (∫ˆ‰. 31) ™À¡∂ƒ°∞Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ Δ™π∫√Àƒ√¶√À§√™ 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·È ı¤· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-78 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:1580 7. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfi-

ÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. °Ú·Ê›· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û 48ÙÌ Î·È 52ÙÌ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο ( 60ÙÌ Î·È 26ÙÌ ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 (895)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‚·Ì̤ÓÔ. - ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, a/c, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi 1/1. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÁˆÓȷ΋ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· Û 6 Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. - ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤·. - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 61 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ 17,25 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 303 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋, ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 232 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 128 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË, ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì., ™.¢. 2.1. - ∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 47 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙÚÈ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. - ™Ù·ı¿, ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 115 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c. - ™Ù·ı¿, ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÚÈ¿ÚÈ 87 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÂÓÙ¿ÚÈ 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙÚÈ¿ÚÈ 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - ∂› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ÙÚÈ¿ÚÈ 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∂› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ηٿÏÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 108 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. √ÈÎfi‰· - ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, 30.000∂. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜

˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (927)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (928)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì. 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 81 Ù.Ì. 110.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫ÔÚ·‹ 79 Ù.Ì. 160.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì. 270.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì. 90.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 680 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì. 250.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË) 86 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 420.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 10 ÛÙÚ. •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì. 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ (932)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (934)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ.

Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 21. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 22. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 23. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 6. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 7. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 8. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢ 81 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 10. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 11. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 13. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 15. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 17. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 19. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ:

1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 600ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 19. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 21. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 22. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 23. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 24. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 25. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 26. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (904)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (906)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (907)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì.,

140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 43 Ù.Ì., 50.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (908)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (909)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 85.000∂. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 95.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 160 Ù.Ì., 95.000∂. ∫·Ó¿ÚË 154 Ù.Ì. 100.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-400-1.500 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞. °·˙‹ 220 Ù.Ì, ÁˆÓ›·. °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì., 140.000∂. ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. √͢ÁfiÓÔ 232 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 395 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 120.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 175-300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 230 Ù.Ì., 120.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì., 50.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 215 Ù.Ì. ÕÁ. °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. ¡Â¿ÔÏË 200-500 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.200-8.500 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-4.000 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ ™˘Ú›‰Ë 3 ‰ˆÌ., 78.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 3 ‰ˆÌ., 95.000∂. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¢È¿ÎÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊË. πˆÏÎÔ‡ 4 ‰ˆÌ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ., 140.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ., 85.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 31 Ù.Ì., 25.000∂. °·˙‹ 31 Ù.Ì., 35.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì., 37.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 42 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 37 Ù.Ì., 37.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 25 Ù.Ì., Ó¤·. ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì., 38.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 48 Ù.Ì., 38.000∂. °·˙‹ 57 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 67 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65 Ù.Ì. 67.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37


37

ΔƒπΔ∏ 7 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36

80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (911)

∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556 ™˘Ú›‰Ë 52 Ù.Ì., Ó¤Ô, 75.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 53 Ù.Ì., 52.000∂. ¡. πˆÓ›· 54 Ù.Ì., 54.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 80 Ù.Ì., 80.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 90 Ù.Ì., Ó¤Ô. ÕÓ·˘ÚÔ 92 Ù.Ì., 145.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô, 130.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 95 Ù.Ì., Ó¤Ô. ∫·ÏÏÈı¤· 76 Ù.Ì., Ó¤Ô, 120.000∂. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì., 60.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ∫·Ó¿ÚË 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ∞Ó¿ÏË„Ë 130 Ù.Ì. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì., 125.000∂. •ÂÓ›· 120 Ù.Ì., Ó¤Ô. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ °·˙‹ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 125 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 50 Ù.Ì., 68.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35 Ù.Ì., 87.000∂. πÏ›ÛÈ· 103 Ù.Ì., 155.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 77 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 42 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 230 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞.

¢π∞¡√ª∏ κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (971)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (897)

ZHTOYNTAI

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428)

¢IAºOPA (910)

e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì.

∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

¢∂∫∂ªμƒπ√™

7

∞Ì‚ÚÔÛ›Ô˘ ÂÈÛÎ. ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ, ∞ıËÓÔ‰ÒÚÔ˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ. “Καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού” (Β’ Κορινθ. ζ’ 1). Η καθαριότης είναι στολισμός και υγεία και συστατικόν του πολιτισμένου ανθρώπου. Είναι όμως περίεργον ότι, ενώ όλοι προσέχουν την εξωτερικήν καθαριότητα, αδιαφορούν διά την εσωτερικήν, δηλαδή διά την ηθικήν καθαριότητα. Και όμως ο λόγος του Θεού μας διδάσκει, ότι ο άνθρωπος γίνεται ακάθαρτος κατά την ψυχήν, όταν παραδίδεται εις την αμαρτίαν, και ιδίως εις πράξεις ανηθικότητος, όταν δουλεύη εις αυτάς με το σώμα του και με την ψυχήν του. Και όταν δεν εργάζεται με το σώμα του την αμαρτίαν, είναι δυνατόν να αμαρτάνη εσωτερικώς, να μολύνη την ψυχήν του με σκέψεις και επιθυμίας και αποφάσεις κακάς. Αλλ’ αν είμεθα τέκνα του αγίου Θεού, είναι ανάγκη να γίνωμεν καθαροί και άγιοι από πάσαν αμαρτίαν. Είναι ανάγκη να αποφεύγωμεν πράξεις και επιθυμίας αμαρτωλάς, που μολύνουν την ψυχήν και το σώμα. Πρέπει να αγιάσωμεν την ψυχήν και το σώμα μας, διά να έχωμεν την αγάπην του αγίου Θεού.

(948)

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È: Μάγειρας Β’ και νέες για σέρβις σε μοντέρνο εστιατόριο στα Παλιά. Πληρ. τηλ. 6944 8578881. (057)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (896) ª∂Δƒ∏Δ∞ εντός 5’ λεπτών από πιστωτικές κάρτες με υπέρβαση ή και με τρίμηνη καθυστέρηση με το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς. Ραντεβού στο χώρο σας με απόλυτη εχεμύθεια. Τηλ. 6984-213849, Νίκος Παυλίδης, Λίτσα Στεφάνου. (575) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (950) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (890) ∫∂¡Δƒ√ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-Μελλοντολογίας Κ. ΕΙΡΗΝΗ-Κ. ΡΙΝΑ: Χαρτομαντεία 25 ευρώ, Αστρολογία 25 ευρώ, Καφεμαντεία 15 ευρώ, Κρυσταλλομαντεία 35 ευρώ, Ενόρασηδιόραση 55 ευρώ, Οραματισμός 35 ευρώ. Για τα ραντεβού σας: 6989176612. (744)

ΒΟΛΟΣ

∫∂Δ∂ƒ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (949)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (900)

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

º§√°∞ - ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ΔΩΡΕΕΣ - Στη μνήμη της πολυαγαπημένης τους μητέρας, Αναστασίας Βασιλειάδου, αντί ετησίου μνημοσύνου, η οικογένεια Νικολάου και Κικής Μωραΐτου, πρόσφεραν στη ΦΛΟΓΑ, 250Ε. - Στη μνήμη της πολυαγαπημένης τους μητέρας, Αναστασίας Βασιλειάδου, αντί ετησίου μνημοσύνου, η οικ. Δημητρίου και Λένας Βασιλειάδου, πρόσφεραν στη ΦΛΟΓΑ 250Ε. ΦΛΟΓΑ Μαγνησίας - σύλλογος γονιών - παιδιών με καρκίνο, Κονταράτου - Αφήσου 6 - Βόλος, τηλ. 2421024628 κιν.: 6977001396.

¶EN£√™ - EYXAPI™THPI√ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988888850, 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

Ετών 79 που πέθανε, κηδέψαμε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Τα παιδιά: Κλέα - Τάκης Φιλόπουλος, Έλλη - Δημήτρης Σακελλιάδης Τα εγγόνια: Νίκος, Αλεξάνδρα, Βασιλική, Γιώργος Τα αδέλφια: Γιάννης Καλογερομήτρος, Ευτυχία Σπανομήτρου, Γιώργος Γκόκας, Κύρκος Γκόγκας

μ∞™π§∂π√ ∞¶. ∫∞§√°∂ƒ√ª∏Δƒ√

(952)

·˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984558843 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (536)

°∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¶ƒ√μ√§∏™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À & ¢π√π∫∏Δπ∫∏™ √ƒ°∞¡ø™∏™ Δ·¯. ¢/ÓÛË: Δ™√Ã∞ 7 Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 11521 ∞£∏¡∞ FAX: 210-6466214 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∂. ¢∞¡√¶√À§√À ΔËϤʈÓÔ: 210-8707435

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ˘’ ·ÚÈıÌ. ™√à 1/2010 ¶ÚfiÛÏ˄˘ ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22) ·ÙfiÌˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (8 Ì‹Ó˜) ÁÈ· ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (¶ÀΔ) ÙÔ˘ ∂.√.Δ. √ ∂§§∏¡π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ Δ√Àƒπ™ª√À Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô‰fi˜ ΔÛfi¯· 7, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿Ú. 21, ÙÔ˘ Ó. 2190/1994, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ÚÔÛˆÈÎfi Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô¯Ù¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22) ·ÙfïÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (¶ÀΔ) ÙÔ˘ ∂.√.Δ., ·Ó·Ï˘ÙÈο ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ ¶√§πΔπ™ª√À & Δ√Àƒπ™ª√À ∂§§∏¡π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ Δ√Àƒπ™ª√À

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

1. ¶ÀΔ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ £Ú¿Î˘, ¤‰Ú·: ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 2 ¿ÙÔÌ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› (¶∂) 2. ¶ÀΔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¤‰Ú·: μfiÏÔ˜ 2 ¿ÙÔÌ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› (¶∂) 3. ¶ÀΔ ∏›ÚÔ˘, ¤‰Ú·: πˆ¿ÓÓÈÓ· 1 ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 1 ¿ÙÔÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 4. ¶ÀΔ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¤‰Ú·: §·Ì›· 1 ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 5. ¶ÀΔ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ¤‰Ú·: ∫Ô˙¿ÓË 1 ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 1 ¿ÙÔÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 6. ¶ÀΔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¤‰Ú·: ΔÚ›ÔÏË 1 ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂)

1 ¿ÙÔÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 7. ¶ÀΔ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¤‰Ú·: ª˘ÙÈÏ‹ÓË 1 ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 1 ¿ÙÔÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 8. ¶ÀΔ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ¤‰Ú·: ™‡ÚÔ˜ 1 ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 1 ¿ÙÔÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 9. ¶ÀΔ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ¤‰Ú·: ƒfi‰Ô˜ 1 ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 10. ¶ÀΔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ¤‰Ú·: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1 ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 11. ¶ÀΔ ∫Ú‹Ù˘, ¤‰Ú·: ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1 ¿ÙÔÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ (¶∂) 12. ¶ÀΔ ∞ÙÙÈ΋˜, ¤‰Ú·: ∞ı‹Ó· 2 ¿ÙÔÌ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› (¶∂) 2 ¿ÙÔÌ· ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› (¶∂)

∂π¢π∫∞ ΔÀ¶π∫∞ ¶ƒ√™√¡Δ∞ ¶ƒ√™§∏æ∏™ ∞) Õ‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ. μ) ∫·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜: 1. °È· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜: ¶Ù˘¯›Ô ‹ ¢›ψ̷ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ∞.∂.π. ‹ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∞.∂.π.) ‹ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ (∞.∂.π.) ‹ ÙÔ Ù·˘ÙfiÛËÌÔ Î·Ù¿ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ ∞.∂.π. ‹ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∂.∞.¶. (∞.∂.π.) ‹ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¶.™.∂. (∞.∂.π.) Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. 2. °È· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜: ¶Ù˘¯›Ô ‹ ¢›ψ̷ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ∞.∂.π. ‹ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∞.∂.π.) ‹ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ (∞.∂.π.) ‹ ÙÔ Ù·˘ÙfiÛËÌÔ Î·Ù¿ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ ∞.∂.π. ‹ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∂.∞.¶. (∞.∂.π.) ‹ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¶.™.∂. (∞.∂.π.) Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. °) °ÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∏/À ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·: i) ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ӈÓ, ii) ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏψÓ, iii) ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛfiÓÙ·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ˘fi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ° ÚÔÛfiÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂.√.Δ., Ô‰fi˜ Δ™√Ã∞, ·ÚÈı. 7, ∞ı‹Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, Δ.∫. 11521, ÚÔ˜ ÙË ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∂√Δ, ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (°ÂÓÈÎfi ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∂√Δ, ˘fi„ÈÓ: η˜ £ÂÔ‰ˆÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, ÙËϤʈÓÔ: 210 8707339), ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ‰¤Î· (10) ËÌÂÚÒÓ, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ Û ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 502679/19-11-2010 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì·˜, ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙȘ Ôԛ˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı¤ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, fiÔ˘ ‰Ú‡ԢÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Ó¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ (·Ú. 10 ¿ÚıÚÔ 21 ¡.2190/1994). √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ∂.√.Δ. ∫∞¡∂§§√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∞ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¢·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 88, ÙËÏ. 2421039448, £ˆÌ¿ ∞ÚÈÛÙ¤·˜, £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421034316. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜), ÙËÏ. 2421058359. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 51 - ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ. 2421061720. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜,

7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555

TPITH 7 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏ ∞¶√ 5-10/12/2010 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985

TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. “√... ÚÔ˜ ÙË ÌËÙ¤Ú· ∂ÏÏ¿‰·” , Ù›ÙÏÔ˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú. μ·Ï·ˆÚ›ÙË - ∞Ú‚·Ó›ÙÈÎË ¿ÚÓËÛË. 2. §¤ÍË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ‡ÙË, ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Î·È, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο, ÙÔÓ Õ‰Ë - ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó·ÚÍË ‹ ÂÎΛÓËÛË. 3. “ΔÚ¤ÍÂ... Ùڤ͔ , Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ΔÔÌ Δ›Î‚ÂÚ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¶ÂÚ›ÊËÌË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ °·ÏÏ›‰· ÙÔ˘ 18Ô˘-19Ô˘ ·ÈÒÓ·. 4. ¶ÂÚ›ÊËÌ· ˘‹ÚÍ·Ó ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜, Ù˘ √Ï˘Ì›·˜ Î·È Ù˘ ™¿ÌÔ˘ (ÁÂÓ.). 5. “ªË ‚¿˙ÂȘ... Û ͤÓÔ Ê·˝” , ϤÂÈ Ì›· ·ÚÔÈÌ›· - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·ÈÙ›· ·ÔÙ˘¯›·˜. 6. ÕÁÓˆÛÙË ÛÙÔÓ... ÂÚ›ÂÚÁÔ. 7. ΔÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ ¿È·˜ - ∫·ÎÔÔÈÔ‡˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó. 8. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ - ¡ˆ¯ÂÏ‹˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋. 9. ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ™‡ÓÙÌËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÛÔ‡. 10. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ - ∞˘Ù¿ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó. 11. ªÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹ ÛÂ... Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË - °ÓˆÛÙfi˜... ∞ÈÙˆÏfi˜. 12. §¤Ì ˆ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È (ÁÂÓ.). ∫∞£∂Δ∞ 1. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Ì›·ÓÙÔ˘ - ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜. 2. °·ÏÏÈÎfi... ·Ï¿ÙÈ - √˘Û›· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì·ÏÏ› ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ. 3. ™‡Ìو̷ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ - ΔÔ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ - ¶·Û›ÁÓˆÛÙÔ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ fiÓÔÌ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 4. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜. 5. ™‡Ìʈӷ ·fi Ù·... Û‡Ìʈӷ - ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - §›Á˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¢ËÌÂÚÔ‡Ó (ÁÂÓ.). 6. Δ· È¿ÓÔ˘Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ - ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ. 7. ∞˘ı·›ÚÂÙË Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ - ŸÌÔÈ·... ÔÈÔÙÈο - ∞fi Ù· ‰¤Î· Ù·... ÌÈÛ¿. 8. ¡ËÛȈÙÈ΋ Â·Ú¯›· Ì·˜ - ™‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ ‹ÏÈÔ - ™ÎÒÙÔ˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙˆÓ fiψÓ. 9. ∂›‰Ô˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. 10. ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ fiÓÔÌ· - ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Ô “ÎÔÈÓˆÓÈ-

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV.

Îfi˜” . 11. ™·Ó Â›ÚÚËÌ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û˘Ì¿ıÂÈ· ‹ χË - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 10‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. 12. ŸÙÈ Î·È ÙÔ 8 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - ƒˆÙÒ... ·ÁÁÏÔÚÂÒ˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∞ƒ∫√™-§∞°√π 2. ∂§∏-∂Δ∞πƒ∂π∞ 3. ƒ∂ª∞-√§°∞™ 4. ∞∫∞§À¶Δ√™-√√ 5. ƒ∞-μ∞-¡π™ 6. ª∞™Δƒ∞¶∞™ 7. πƒ∞¡-∞∂ƒ∞™ 8. ¶√À™-∞§ 9. ƒÀ∞∫πª∞§Δ∞ 10. ∞§∞-°√§∂Δ∞ 11. §∂π-∫π∞§π-º√ 12. ∫ƒπ¡ø-ªπ∞ƒ√π. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∂ƒ∞ƒÃπ∞-∞π∫ 2. ∞§∂∫∞-ƒ∂§π 3. ƒ∏ª∞-ª∞°∫∞§π 4. ∞§μ∞¡π∞ 5. √∂-À∞™-√À°∫ø 6. ™Δ√¶-Δ∞Àƒ√π 7. ∞§Δ∏ƒ∂™-§∞ª 8. §π°√-∞ƒ-ª∂§π 9. ∞ƒ∞™-¶∞§∞Δπ∞ 10. °∂™-¡∞™-§∞ 11. √π-√π™-∞Δ-º√ 12. π∞°√™-μ§∞Ã√π.

∫ƒπ√™ ¢ÈÔ¯Â˘Ù¤ÛÙ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Û ¯Ú‹ÛÈÌ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÌËÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÛÙ ·fi Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-44-3-21-2. Δ∞Àƒ√™ ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÙ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ Û¯¤ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-4-38-29-9-7. ¢π¢Àª√π ∞Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÂÏÂÈÒÛÙ Ì ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-33-12-39-9-73. ∫∞ƒ∫π¡√™ ÕÛ¯ËÌË Ì¤Ú· ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ·ÔʇÁÂÙ οıÂ Û˘˙‹ÙËÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-23-29-48-9-12. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˘Á›·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-45-36-9-13. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·Èٛ˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÔÚÈÛÙÈο Ì›· Û¯¤ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-33-23-4-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ı· οÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Â·Ê¤˜ ÁÈ· οÔÈÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ÙÔ ÛΤÊÙÂÛÙ Ôχ ηÈÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 31-20-44-49-1-22. ™∫√ƒ¶π√™ ∂ÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ηıÒ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 313-25-39-8-6. Δ√•√Δ∏™ ªËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·‚ÔϤ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ fiÏ· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-33-45-6-21. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÎfiÛÌÔ, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ Î·È ÌËÓ Ù· ·›ÚÓÂÙ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ fiÏ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-38-2-13. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÏfi‰Ú·Ì·, Ù· ÎÙËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ˙ËÏÔÙ˘›·˜, ı· Û·˜ ‚ÁÂÈ Û ηÎfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-2044-32-12-9. πãÀ∂™ °È· ·ÎfiÌË Ì›· ̤ڷ ÂÛ›˜ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ ÌfiÓÔ Ì ٷ ÂÚˆÙÈο Û·˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ η›ÁÂÙ·È Î·È ÂÛ›˜ ÂÚˆÙ‡ÂÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-11-2345-2.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TPITH 7 ¢∂∫∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Sky runners ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

™Ù¿ÓÏÂ˚ ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ΔÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ºÚÔ˘ÙÔ›· ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “ÃÚÈÛÙ›Ó·” ΔÔ ‚ϤÌÌ· ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·... ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ∏ ¿ÁÓˆÛÙË ∫·Ú·˚‚È΋ √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ ∞fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ 51Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “ªÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ Big Brother √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Δ¤¯ÓË Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Eureka Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00 21.25 23.00 23.50 01.20 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙÔ›¯ËÌ·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· “The King” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “Sky runners” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

19.15 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 02.30 03.30 04.30 05.00

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ The years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ √È Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Apollo 13 CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Entertainment this week ∂Íȯӛ·ÛË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Sea rescue The Oprah Winfrey show

14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.45 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 3 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ∫ÔÂÁ¯¿Á˶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· Big bang ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ º˘ÛÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ: Ê·ÁËÙ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ∫Ô˘ÓÁÎ ºÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜” ¢È·ÛÔÚ¿ Cinemania ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

111111111111111111111111111

06.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¢˘Ô ·‰¤ÚÊÈ·, Ô Δ¿ÈÏÂÚ Î·È Ô ¡ÈÎ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Â͈Á‹ÈÓÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ. ŸÙ·Ó Ô Δ¤ÈÏÂÚ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÂÚ›ÂÚÁ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ÙÔ fiÙÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÛ ηٿ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı›. ™‡ÓÙÔÌ· Ù· ·‰¤ÚÊÈ· ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Â͈Á‹ÈÓÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙË ÁË Î·È ÙfiÙÂ Ô Δ¿ÈÏÂÚ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÙ·È. √ ¡ÈÎ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ... Ï·Ó‹ÙË!

¡∂Δ 16.00

¶·È¯Ó›‰È· ÔϤıÚÔ˘ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1992, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· º›ÏÈ ¡fiȘ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÿÚÈÛÔÓ ºÔÚÓÙ, ∞Ó ÕÚÙÛÂÚ, ™ÔÓ ªÈ.

√ Δ˙·Î ƒ¿È·Ó, ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ CIA, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù·, Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·fiÂÈÚ·˜ ··ÁˆÁ‹˜ ·fi πÚÏ·Ó‰Ô‡˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. √ ƒ¿È·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË, ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Á›ÓÂÙ·È ‹Úˆ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì·›ÓÂÈ ÚÒÙÔ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ πÚÏ·Ó‰Ô‡ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË, Ô˘ ÔÚΛ˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÂΉÈÎËı›.

STAR 21.00 ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ∫¿ÚÌ· °È· ÙËÓ ÕÓÓ· °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ·‡ÚÔ˜ Ì ΔÔÍfiÙË

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ·ÏÊ Ã›ÌÂÎÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙fiÈ ¶ÔÏ¿ÚÈ, ∫¤ÏÈ ªÏ·Ù˙, §›ÓÙ· ∫·˜.

01.15 02.15 04.15

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶·È¯Ó›‰È· ÔϤıÚÔ˘” ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Medium “∞fiÚ·ÙÔ ÛÙ›ÁÌ·” Nip Tuck

Δ˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù›ÓÔ˘ ∫·ÙÛÔ˘Ú›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¢Ô‡Î·˜, ª·Ú›Î· ¡¤˙ÂÚ, ¡Ù›Ó· ΔÚÈ¿ÓÙË.

√ Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜, ·ÊÂÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÙÔÈÌfiÏÔÁÔ˜, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ΢Ú-¶·ÓÙÂÏ‹ Î·È Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ºÈʛη. ΔÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÛÈÌË̤ÓÔ Ì ÙËÓ Ó·ڋ §›ÙÛ· Î·È ‚¿˙ÂÈ ÚÔÍÂÓ‹ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘. ŸÌˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÊÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ Á·ÌÚÔ›. ŸÙ·Ó Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· “ÎϤ‚ÔÓÙ·È” , ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÎÈ Ô ∑‹ÎÔ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ·Ú¤· Ì ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.

∂Δ3 23.00

Apollo 13 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

10.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (∑) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ªÈÎÚÔ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ

∂›Ó·È ¶·Ú·Û΢‹ 13 (!!) ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1970 Î·È ÙÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 300.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙË °Ë, fiÙ·Ó Ë ¤ÎÚËÍË ÌÈ·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Óԉ¢ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ı· Û˘ÓÙ·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ı¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ Apollo 13. Δ· ÔÏÏ¿ 13¿ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì›· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ë NASA Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Î¿ıÂÎÙË ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ΔÔ ϋڈ̷ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ! √È ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÊ˘Â›˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁ›Ԣ ÙÔ˘ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ. ΔÈ ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó; μÚ‹Î·Ó ÙÂÏÈο ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ;

™∫∞´ 00.15

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 2-8/12/10

∞π£√À™∞ 1

“¶∞πáπ¢π∞ ∂•√À™π∞™” ™ÔÓ ¶ÂÓ - ¡·fiÌÈ °Ô˘ÓÙ˜ ¶ÚÔ‚.: 7.30 Î·È 10 ∞π£√À™∞ 2

“∞ƒ£√Àƒ 3” ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ¶ÚÔ‚.: 6 ™·‚. - ∫˘Ú.

“™Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À” ¶ÚÔ‚.: 8 & 10.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 2-8/12/10 Aπ£√À™∞ 1: °(§À∫∞∫π∞) (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ™¿‚ ‚·ÙÔ: 15.45-17.30 ∫˘Úȷ΋: 12.15-14.00-15.45-17.30 MACHETE (ΔÚfiÌÔ˘) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.45 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45 ∞π£√À™∞ 2: √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª¤ÚÔ˜ ∞’): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15 21.15 ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30 ∫˘Úȷ΋: 12.30 - 16.30 ™∂ μ§∂¶ø 3D (£Ú›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ∞π£√À™∞ 3: ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00 - 18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.00 - 14.15 - 16.00 - 18.00 ™Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00 √ £∞¡∞Δ√™ ¶√À √¡∂πƒ∂ÀΔ∏∫∞: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00 - 00.15 ∞π£√À™∞ 4: ª∏¡ ™¶ƒøá∂π™, ∂ƒÃ√ª∞π (∫ˆÌˆ‰›·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00 - 19.15 - 21.30 23.45

ªÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ô˘˙¿Ó· ª›ÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª·ÓÙ˜ ª›ÎÂÏÛÂÓ, ™›ÓÙÛ ª¿ÌÂÙ ∫ÓÔ‡ÓÙÛÂÓ, ƒÔÏÊ §¿ÛÁηÚÓÙ.

√ °È¿ÎÔÌ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Û ¤Ó· ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ÛÙËÓ πÓ‰›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ 4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·fi ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¢·Ófi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ì οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ¢·Ó›· Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ·. ¢ÈÛÙ·ÎÙÈο ‰¤¯ÂÙ·È Î·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ¢·Ó›· Ô °ÈfiÚÁÎÂÓ, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÙÔÓ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ ÂΛ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ °ÈfiÚÁÎÂÓ Î·È ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ó‡Ê˘ Â›Ó·È Ë ŒÏÂÓ, Ë Á˘Ó·›Î· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·.

∂Δ1 00.15


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Μια άλλη πτυχή της οικονομικής κρίσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και βελτίωση κάποιων δεικτών της σωματικής “υγείας”, όπως για παράδειγμα, από τη μετακίνηση με TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ποδήλατο, αντί του αυP¿ÏÏË τοκινήτου, για λόγους οικονομίας. Όταν όμως τα οικονομικά προβλήματα είναι μεγαλύτερα και αγγίζουν την ψυχική υγεία, που έχει σχέση με τη γενικότερη ευεξία, τα πράγματα γίνονται πολύ διαφορετικά. Αύξηση όσων χρειάστηκαν ψυχιατρική συμβουλευτική διαπιστώνουν οι γιατροί του Βόλου τον τελευταίο χρόνο. 30% περισσότερα εμφανίζονται τα περιστατικά, ενώ σε μικρότερο ποσοστό επανέρχονται περιπτώσεις, για τις οποίες φαινόταν ότι δεν θα χρειαστεί στο εξής ιατρική υποστήριξη. Επιπλέον, μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης θα μπορούσε να δίνει συμβουλές προς την κατεύθυνση αυτή, αφού μεγαλώνει ο αριθμός όσων δυσκολεύονται να πληρώσουν επισκέψεις σε γιατρούς. Λόγω οικονομικών προβλημάτων εμφανίζεται η ένταση των ψυχοσωματικών προβλημάτων. Από τα συμπεράσματα των γιατρών προκύπτουν νέα στοιχεία συναισθηματικής λειτουργίας και σε τοπική κλίμακα, όπου οι κοινωνικο - οικονομικές καταστάσεις φαίνεται να δημιουργούν νέες συνθήκες. Ήταν γνωστό από παλιά ότι με τα προβλήματα στην εργασία μεγάλωνε παράλληλα ο κίνδυνος του άγχους, της κατάθλιψης, ακόμη και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν πρέπει έτσι να ξαφνιαστούμε αν δούμε περισσότερους στρεσαρισμένους σε καιρούς άσχημης οικονομικής κατάστασης. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς πως οι δόσεις πανικού από τηλεοπτικά δελτία μπορούν επιπλέον να πυροδοτήσουν την ανασφάλεια, από έννοιες που κάποτε ούτε οι επαΐοντες των εκπομπών αντιλαμβάνονται πλήρως το πραγματικό περιεχόμενό τους. Οι αναστατώσεις που προκαλούνται, δεν πρέπει να μεγαλοποιούνται, αλλά ούτε και να υποτιμούνται. Μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία έχει η δυνατότητα της πολιτείας, αλλά και των πολιτών να προσδιορίσουν την έξοδο από ένα κλίμα αβεβαιότητας. Άλλωστε οι λόγοι της αναστάτωσης δεν βρίσκονται μόνο σε σχέση με την εργασία, αλλά και γιατί μεγαλώνουν οι αποστάσεις από τα κοντινότερα, συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα, τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν την αναγκαία στήριξη σε μια δύσκολη στιγμή. rallis@e-thessalia.gr

ÃÙ‡ËÌ· Καίριο είναι το χτύπημα της ΕΛΑΣ στις οργανώσεις της τρομοκρατίας, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο παρά πέντε αποφεύχθηκε δολοφονική επίθεση. Βέβαια, οι βαλλιστικές εξετάσεις δεν έδειξαν ταύτιση των όπλων που ερευνήθηκαν με τρομοκρατικές ενέργειες και ως εκ τούτου παραμένει αναπάντητο το ερώτημα ποια οργάνωση έχει στα χέρια της η Αστυνομία.

∂Ӊ›ÍÂȘ Ανεπισήμως, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις,

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ οικογένεια, ευτυχώς, καλά κρατεί. Ακόμη... Στην παρούσα συγκυρία μάλιστα, αυτή η στενή σχέση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, είναι εκτός από ένα μεγάλο στήριγμα και λυτρωτική. Διάβαζα χθεσινό ρεπορτάζ της “ΘτΔ”, όπου μιλούσαν γιαγιάδες και παππούδες, αλλά και νεαροί γονείς και ήταν πραγματικά συγκινητικό, το πώς σε συνθήκες δυσκολίας καλή ώρα, αυτές οι σχέσεις γίνονται σανίδα σωτηρίας και λιμάνι απάνεμο για μικρούς και μεγάλους. Λέγαμε πως αυτή η σχέση, είχε χαθεί στην ελληνική κοινωνία, παρασυρμένη από το κύμα “εκσυγχρονισμού” που πήρε στο διάβα του κι άλλα πράγματα. Φαίνεται όμως, πως είχαν γερές βάσεις και έρμα, ώστε να σταθούν όρθιες και να λειτουργήσουν τη στιγμή που χρειάστηκε. Έτσι, γονείς βοηθούν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά. Άλλοτε πάλι, όσο αντέχει το πορτοφόλι τους, συνεισφέρουν και στα έξοδα. Παιδιά από την άλλη, βοηθούν τους γονείς απόμαχους της δουλειάς, να επιβιώσουν με τις συντάξεις πείνας και εξευτελισμού της δουλειάς τους, με τις οποίες τους... αντάμειψε το ελληνικό κράτος. Τουλάχιστον, μέρες κοινωνικής και πολιτικής βαρυχειμωνιάς που διανύουμε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να νιώθεις τη σιγουριά, ότι μπαίνοντας στο σπίτι σου και κλείνοντας πίσω σου την πόρτα, θα σε περιμένει μια ζεστή, παρηγορητική αγκαλιά κι ένας καλός λόγος. Είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν να σταθούμε όρθιοι και δυνατοί, απέναντι και σε τούτο τον κυκλώνα...

ΒΡΑΖΟΥΝ τα τσίπουρα στο Πήλιο και μας πήραν οι μυρωδιές από το γλυκάνισο, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Παραδοσιακά καζάνια, τσάμπουρα, γραδόμετρα πήραν φωτιά, με νόμιμες άδειες, για να βγει το τοπικό, αγαπημένο σε πολλούς, ποτό της λησμονιάς, αλλά και της χαράς, όταν είναι με μέτρο. Γιατί αλλιώς... Πάνω από το καζάνι της οικογένειας Μυλωνά, στην Αργαλαστή, για πολλοστή φορά και φέτος τηρήθηκε η παράδοση που είχε ξεκινήσει από τους παππούδες και συνεχίζουν οι εγγονοί, ευχή και οι δισέγγονοι. Πιστοί στην παλιά συνταγή της αγνότητας του προϊόντος, της σωστής φύλαξης και διατήρησής του, έστησαν την Κυριακή και το καθιερωμένο τραπέζι της παρέας, που συντρόφευε τη χαρά -γιατί είναι χαρά για τον κόσμο αυτό- του βρασίματος του καινούργιου τσίπουρου. Όπου νάναι ανοίγουν και τα καινούργια κρασιά του κτήματος Μυλωνά, φέτος βλέπετε δεν βοήθησε ο καιρός, που πολλοί τυχεροί έχουν την ευκαιρία να δοκιμάζουν συχνά. Στιγμές και μικρές απολαύσεις της ζωής, κυριολεκτικά να τις πιείς στο ποτήρι...

T‡Ô˜

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

ŸÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜ Ó· ÙȘ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿, ÛÙ· ˙ÂÛÙ¿ Î·È Ù· ÛÙÂÁÓ¿ ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fï˜ Ô˘ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ¯ÂÈÌÒÓ· ηÈÚfi, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·, οÔÙ ÎÈ ÂÈΛӉ˘Ó·...

φαίνεται να ξηλώνεται το δίκτυο των “Πυρήνων της Φωτιάς” και της “Σέχτας Επαναστατών”. Έξι συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την Αντιτρομοκρατική, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα και στις γιάφκες με το οπλοστάσιο, τα πυρομαχικά και το υπόλοιπο υλικό που βρέθηκε. Αστυνομία και κυβέρνηση κρατούν χαμηλούς τόνους, αν και η ικανοποίησή τους πρέπει να θεωρείται δεδομένη...

“¶fiÏÂÌÔ˜”

¶ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·

“Γκάζι” πατάει το υπουργείο Οικονομικών για να προλάβει μέσα στο επόμενο 20ήμερο να εισπράξει το ποσό των 5,9 δισ. ευρώ, προκειμένου να κλείσει το φετινό προϋπολογισμό χωρίς άλλες απώλειες. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι τελικά ο στόχος θα επιτευχθεί και το έλλειμμα θα μειωθεί στο 9,4% του ΑΕΠ. Και μόλις μπει η καινούρια χρονιά, θα ξεκινήσουν νέα αφαίμαξη των ελληνικών νοικοκυριών...

Σε εξέλιξη είναι η “μάχη” για τις συλλογικές συμβάσεις, με τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου και την υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη να έχουν κρίσιμες επαφές στις Βρυξέλλες. Όλα δείχνουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα “κλειδώσουν” οι αλλαγές στις επιχειρησιακές συμβάσεις με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους εργαζομένους. Μη γελιέστε, συμφωνημένα τα έχουν με την τρόικα και απλά κρατάνε τα προσχήματα...

Στη ΓΣΕΕ τώρα, ξέσπασε “πόλεμος” μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συλλογικές συμβάσεις. Δεν χόρταινε να βλέπει κανείς τις συνδικαλιστικές παρατάξεις στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου το περασμένο Σάββατο να αλληλοκατηγορούνται και ορισμένες να αποχωρούν. Οι εργατοπατέρες σφάζονται, με τη διαφορά ότι οι εργαζόμενοι είναι πάντα τα θύματα στο τέλος...

“°Î¿˙È”

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Σε ρυθμούς... προϋπολογισμού κινείται πλέον η

✒∂£¡√™: “•ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¶˘Ú‹ÓˆÓ - ™¤¯Ù·˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∞ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ 4 ÛËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∞ÔχÛÂȘ 15.000 ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. ª·¯·›ÚÈ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “•ÂÎÈÓ¿ Ë Ì¿¯Ë Û 3 ̤و·. ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi, ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ¯Ú¤Ô˘˜, Â˘Úˆ-ÔÌfiÏÔÁÔ”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ªÂÛ·›ˆÓ·˜ Î·È Ì ÙÔ ÓfiÌÔ”. ✒∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “¶È¤ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “◊Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó”. ✒City Press: “°™∂∂: ∫Ú›ÛË ÏfiÁˆ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘”. ✒Metro: “√È ÁÈ¿ÊΘ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘”.

Ν.Δ., καθώς ο Αντ. Σαμαράς θεωρεί κομβική τη μάχη που θα δοθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για την οικονομία. Επί της ουσίας, όμως, στην αξιωματική αντιπολίτευση θέλουν να διατηρήσουν ψηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από Ντόρα Μπακογιάννη και Γ. Καρατζαφέρη. Ελπίζοντας σε συσπείρωση των ψηφοφόρων τους...

∞˘ı·›ÚÂÙ· Οριστικό τέλος στην υπόθεση των αυθαιρέτων βάζει, λέει, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνοντας αντισυνταγματική και ανίσχυρη κάθε διάταξη Νόμου που επιχειρεί να εμποδίσει την κατεδάφισή τους. Ναι, και τώρα πιστέψαμε πως θα κατεδαφιστεί έστω και ένα αυθαίρετο από τα εκατοντάδες χιλιάδες που κτίστηκαν την τελευταία 25ετία στη χώρα μας, τη στιγμή που το οικονομικό επιτελείο προσδοκά έσοδα εκατομμυρίων ευρώ από την τακτοποίηση ή νομιμοποίησή τους... °.•.

07-12-10  
07-12-10  

ª·ÁÓËÛ›·: ŒÚ¯ÂÙ·È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ªÂ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô μfiÏÔ˜ ÁÈfiÚÙ·Û ÙÔÓ ÔÏÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô «∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘»: ¢ÈËÌÂÚ›‰· Â...

Advertisement